RELAŢIILE PĂRINŢI – COPII Termenul stil parental exprimă, pe de o parte, măsura în care părinții înaintează restricții, reguli şi sarcini

copiilor proprii, tind să controleze și influențeze acțiunile lor. Iar pe de alta indică în ce măsură părinţii îşi manifestă iubirea şi acceptarea, exprimate în laude, suportul oferit sau neacceptarea exprimate în critică şi pedepsele. O definire generalizatoare a stilului educati parental este ! totalitatea trăsăturilor relaţiei părinte-copil. Tipurile "modelele# de stil educati în familie se pot clasifica în funcţie de două axe de analiză$ - relaţia autoritate – liberalism "constr%ngere ! permisi itate#& - relaţia dragoste – ostilitate "ataşament ! respingere#. Indicatorii utilizaţi pentru analiza primei axe reflectă constr%ngerile impuse de părinţi în acti itatea copiilor, responsabilităţi ce sunt atribuite acestora, modul de exercitare a controlului parental, rigoarea cu care se aplică, controlul respectării regulilor etc. 'n a doua axă, indicatorii se pot reflecta$ ! gradul de anga(are al părinţilor în acti itatea copiilor& ! spri(inul acordat copiilor& ! timpul alocat pentru educaţie& ! recepti itatea la problemele noilor generaţii& ! stările emoţionale raportate la ne oile copiilor etc. )ele două ariabile importante, controlul parental şi spri(inul parental, se pot combina în trei tipuri de stiluri educative$ * Permisiv, caracterizat de un ni el scăzut al controlului, asociat cu identificarea stărilor emoţionale ale părintelui şi ale copilului. )ontrolul este slab şi responsabilităţile şi nomele de conduită sunt puţine. * Autoritar, care asociază un control puternic cu o susţinere slabă în acti itatea copilului. +cestuia i se impun reguli şi norme foarte rigide. * Autori at, care combină controlul sistematic cu spri(in parental. ,ărinţii formulează reguli şi controlează respectarea lor, dar nu le impun. -unt desc.işi la sc.imburi erbale cu copiii, explic%ndu/le raţiunile pentru care trebuie să respecte regulile şi situaţiile în care se aplică, stimul%nd totodată autonomoia lor de g%ndire. Alţi cercet!tori ide"ti#ic! stiluri directive $autoritare% &i stiluri "o"-directive $liberale%' Indiferent de stilul educati , fiecare părinte proiectează pentru copilul lui anumite aspiraţii şi dorinţe pe care nu le/a realizat în iaţă. ,entru fiecare părinte, copilul constituie un iitor nou. Indiferent de posibilităţile copilului şi în grade diferite, ţin%nd cont de particularităţile personale, părinţii consideră propriul copil o şansă de a nu repeta greşelile pe care l/au făcut ei în iaţă. 0a(oritatea repetă modelul educaţiei pe care au primit/o, sau fac exact contrariul, dacă au fost nemulţumiţi de propriii părinţi. Stilul parental de respingere sau neglijare +cest stil presupune atît dragoste scăzută cît şi limite scăzute. în acest caz se consideră ca fiind inadec at să întîmpini ne oile copiilor. 1neori este considerat ca 2un stil parental indiferent3, datorită lipsei de implicare emoţională şi de control asupra copilului. 'ntr/o asemenea familie părinţii şi copiii sunt anga(aţi frec ent în cercuri icioase de interacţiune. 1n exemplu al unui astfel de cerc este cel ce urmează$ 1. părintele încearcă să controleze comportamentul copilului prin mi(loace ineficiente. 4e pildă, un părinte poate striga la copil să/şi adune (ucăriile sau poate să/5 ameninţe că i le pune pe toate la gunoi, dacă nu le strînge imediat& 2. copilul îşi ignoră părintele sau protestează sau se ceartă, ca răspuns& 3. părintele încetează să mai ţipe sau să ameninţe şi iese din situaţie. +ceastă acţiune întăreşte exact lucrul pe care părintele dorea să/5 împiedice "dezordinea#, făcînd exact ceea ce rea copilul "să/5 lase în pace#& 4. copilul a adoptat astfel o măsură de control asupra părintelui, pentru că el6ea tocmai a asistat la o scenă de 2 retragere 3 a adultului& 5. conflictul degenerează, astfel încît părinţii forţează miza şi încep ameninţările şi strigătele

0ilioane de copii sunt atacaţi iolent în mod regulat. indiferent de mi(loace. . ignorîndu/i sau fugind de/acasă& 7.rin urmare. Bătaia. părinţii renunţă sau îi pedepsesc pe copii într/o totală frustrare. dar se or re olta cînd forţa se îndepărtează. 7u a fi suficientă doar însuşirea metodei time out-u\ui.imbări în comportamentul său. 4eşi gradul şi frec enţa pot aria de la familie la familie. îl or spri(ini doar formal pe profesionist şi or merge acasă şi or face tot ceea ce cred ei că e bine. aceşti părinţi nu/şi încura(ează copiii să se îndrepte spre ei pentru a/şi rezol a problemele şi a fi înţeleşi. ce/i determină să fie atît de neînduplecaţi: +semenea părinţi confundă disciplina cu pedeapsa. copilul face sc. cu tatăl de obicei în îrf. +cest tip de părinte are tendinţa de a folosi bătaia ca metodă de forţă externă. iar aceştia.iar. 4ar este un punct tare. şi el. pentru că şi alorile şi credinţele acestor părinţi trebuie să se sc. situaţiei economice. +şa că. în general.entru că părinţii care folosesc disciplinarea fizică sunt primii care/i în aţă pe copii să fie iolenţi. 8i nu negociază reguli şi treburi casnice. .imbe. adesea. 4acă un adult l/ ar pălmui pe un altul pe trotuar.ărinţii autoritarişti alorizează supunerea şi respectul. )eea ce e esenţial în cercul icios este că acest copil are. . iolenţă. +cest stil nu mai e la modă astăzi în societate. 8i. >ina e atribuită pe rînd copiilor. protestînd tot mai mult. mama imediat alături şi copiii pe ultimul loc. +ceasta nu înseamnă că un părinte autoritarist nu/şi iubeşte copilul.resupune limite înalte şi dragoste scăzută. nu ar fi logic ca lo irea unui copil să fie considerată tot un act de iolenţă: <ătaia poate fi foarte bine unul dintre primele acte de iolenţă pe care le experimentează copiii. 8a s/a do edit a fi ineficientă din aceleaşi moti e& copiii or face ce li se spune pentru a e ita bătaia.orţele externe sunt eficiente pînă la un punct. a fost multă reme unul dintre mi(loacele folosite de părinţi pentru a/şi disciplina copiii. <ătaia este doar un instrument pe care/5 folosesc părinţii. şi tocmai principalul ino at nu intră în discuţie. pentru că nu s/a grăbit suficient sau dacă şi/ar scoate cureaua şi ar pocni/o pe înzătoare în magazin. atunci cînd un părinte părăseşte camera sau copiii nu se află sub controlul lor ei fac adesea ce or. )opiii se or supune cînd forţa externă sau ameninţarea este prezentă. mass mediei. cînd nu a fi nimeni în prea(mă să/i bată.edeapsa este o forţă externă. +sta se întîmplă din cauză că nu au interiorizat semnificaţia binelui şi a răului. )eea ce trebuie ştiut este că bătaia reprezintă un act de iolenţă şi de agresi itate. un rol de (ucat în interacţiune. dar punctele tari ale stilului lor sunt în disciplina acţiunii "fixarea de limite# şi nu în disciplina relaţiei "dragostea#. că faptul că l/au determinat pe copil să se supună. ca abuzi . .rin urmare. la rîndul lor de in extrem de iolenţi. disciplinarea fizică a fost interpretată ca o metodă de determinare a unui bun comportament şi de condamnare a comportamentelor inacceptabile. cu a(utorul căreia părinţii controlează.ează. dar or face ce or.ie a familiei. dacă se urmăreşte pre enirea comportamentului abuzi . 4e fapt. denumită şi pedeapsă corporală. . afecţiune şi îndrumare. . crimă c. )ei mai mulţi dintre copiii cu părinţi autoritarişti nu recunosc existenţa unei relaţii apropiate. copilul acceptă în final cererea părinţilor de a strînge (ucăriile şi întăreşte comportamentul abuzi al acestora " părinţii simt că trebuie să fie furioşi sau abuzi i pentru a/5 face pe copil să se supună #. în numele disciplinei. . de obicei. 9i atunci. +ceştia cred. 9i cred într/o ierar. 'nţelegerea acestor fapte e importantă. +ltfel. pentru a pre eni reacţia abuzi ă a părinţilor "adună (ucăriile#. -au continuă să refuze să coopereze. Stilul parental autoritarist .serioase sau abuzul fizic& 6. se supun. pentru că nu există nici un sentiment intern de bine sau rău la copii. Opinii pro şi contra folosirii bătăii în educaţia în familie$ -ituaţia bătăii ca metodă de educare în familie a fost cercetată ani la rînd iar consecinţele prezentate mai sus sunt do ada substanţială că utilizarea consec entă a pedepsei corporale poate fi în detrimentul dez oltării sănătoase a copilului. 9i astfel e obţinut respectul. şcolilor. le (ustifică acţiunile. -tandardele actuale îl catalog. 8i îşi iubesc copilul. pentru că aceasta nu a a ut atitudinea potri ită / toate acestea ar fi socotite atentate. -e stabilesc limite clare copiilor lor. calde cu părinţii lor. =i se întîmplă asta în timpul celor mai ulnerabili ani şi de la cei de are depind şi care ar trebui să le ofere dragoste. oricui şi tuturor.

îi în aţă să distingă binele de rău. +cest stil le permite să se relaxeze şi să afle cine sunt.ilibra astfel dragostea şi limitele în stilul lor de a/şi educa copiii. părinţii trebuie să adopte o atitudine decentă. )eea ce e puţin probabil să se întîmple este ca aceşti copii să aibă o atitudine negati ă faţă de iaţă. 2care terorizează copiii mai mici 3. decît cele ale unora pe care nu/i agreează. 8ste un fapt puţin cunoscut că aceşti copii or să/şi mulţumească părinţii şi probabil că urmează mai mult îndrumările unei persoane pe care/o cunosc. -e pre alează de ataşamentul şi legătura cu copilul.aptul că recurg automat la bătaie îi împiedică să în eţe cum să fie responsabili şi să se comporte firesc 1nul dintre cele mai dezastruoase efecte ale bătăii îl reprezintă blocarea comunicării dintre părinte şi copil. 4eşi au ce a independenţă.robabil că nu se or strădui să încalce reguli. o disciplină educati ă non iolentă faţă de copiii lor. 4e/a lungul timpului. 1n părinte autoritar poate să/şi pună braţul în (urul copilului şi într/un mod confortabil să spună$ 2 ştii că n/ar fi trebuit să faci asta& . . dar au dificultăţi în stabilirea de limite ferme. 1neori mulţi părinţi îşi amintesc că au fost bătuţi.olosesc explicaţia şi negocierea pentru a obţine acordul copilului lor. . +şa cum de(a am menţionat. cu un control intern al comportamentului lor. care dez oltă comportamentul lor manipulator. părinţii încă stabilesc limite şi îşi controlează copiii.ărinţii autoritari folosesc controale interne. pentru a/5 în ăţa ce/i bine şi ce/i rău. dar foarte rar îşi amintesc de ce au fost trataţi astfel. după ce au fost bătuţi. )ei ce sunt bătuţi / sau ameninţaţi cu bătaia / de in rebeli. )opiii manipulează. . uzează de instrumente ariate şi sunt atenţi la ne oile de dez oltare şi emoţionale ale copiilor lor. . ca rezultat al relaţiei dintre ei. . 4e fapt. părinţii permisi i sunt inconsec enţi. )opiii dobîndesc un fals sentiment de control asupra adulţilor. scrie ?ia@. afirmînd că părinţii permisi i întăresc. 4e ce: . răzbunători şi refractari faţă de părinţii lor. 7u de in mai de încredere şi nici mai responsabili. +m putea duce raţionamentul şi mai departe. Ora de culcare este 5A. )opilul bătut este rezistent la ceea ce rea părintele să/i spună şi nu e desc.ărinţii permisi i sunt total de acord cu ne oile do dez oltare şi emoţionale ale copiilor lor.entru că pot şi pentru că părinţii permisi i îi lasă. cum a în ăţa ea reodată să fie bună: 3 8 ne oie ca părinţii să lase deoparte ideea controlării copiilor lor.ărinţii autoritarişti pot de eni autoritari şi pot ec. .-entimentul propriei alori şi a stimei faţă de sine suferă puternic cînd indi idul este agresat. 7u se poate afirma că părintele permisi este abuzi sau ineficient.BB. )opiii în aţă să creadă că procedează bine şi că 2e în regulă3 dacă folosesc iolenţa pentru a/şi rezol a problemele. în mod independent. Stilul parental autoritar 'nseamnă a lăsa copiii să fie ei înşişi şi să în eţe despre lumea încon(urătoare.BB. +ceste puncte slabe fac stilul parental respecti ineficient pe termen lung. )opiii cărora li se aplică pedeapsa corporală nu se pri esc ca fiind demni de încredere. 'n loc să pedepsească. şi nu o apropiere emoţională reciprocă. apoi CC. 0ulţi părinţi se întreabă$ 2 4acă nu o pedepsesc pentru că a fost rea. . ci mai degrabă se consideră nemerituoşi şi inadaptaţi.ac asta într/un mod iubitor şi plin de afecţiune. comportamentul manipulator al copiilor. +dică nu trebuie să se teamă că or fi bătuţi. cea mai importantă caracteristică a lor este că sunt inconsec enţi. datorită stilului educati respecti . <ătaia creează o relaţie plină de teamă. o iubesc şi în care au încredere.ai să orbim despre cum poţi să rezol i situaţia mai bine data iitoare 3.is la a împărtăşi problemele şi sentimentele cu acesta. )opiii adesea acceptă părinţii permisi i. copiii aceştia nu or a ea nici o problemă. de fapt. 'n locul pedepsei pot stăpîni situaţia şi pot folosi consecinţele pentru a se face înţeleşi. în timp ce fac greşeli. Stilul parental permisiv )onstă în dragoste ridicată "disciplina relaţională# şi limite scăzute "disciplina acţiunii#. -ă sperăm că or creşte şi or folosi acest stil cînd or a ea la rîndul lor copii. . 7u înseamnă că ei. plină de respect.robabil că cei mai mulţi dintre copiii ce au părinţi autoritari îşi or cunoaşte limitele şi nu or trebui să se îngri(oreze dacă părinţii află că ei au făcut ce a greşit. copiii în aţă să/şi manipuleze părinţii pentru a fi lăsaţi să facă ce or. 7umiţi/5 egocentrism sau comportament egoist. din cauză că îşi ştiu limitele. . +ceasta arată doar cît de calm poate aborda părintele copilul şi cum acesta nu trebuie cicălit pentru că a greşit. 4in nefericire pentru părinţii permisi i există cîte a slăbiciuni ale stilului. +ceasta îl face pe copil să de ină 2 bătăuşul din ecini3. furie şi e itare.

nu pentru a pedepsi. este că sfîrşesc prin a se simţi scla i şi martiri în faţa copiilor lor. Dăsirea unui ec. . 8ste bazat pe conceptele democratice. 1na dintre consecinţele negati e ale permisi ităţii parentale.rincipiile de bază ale tuturor acestor credinţe oferă independenţă şi responsabilitate copilului. în problema conform căreia îng.ida. de pildă. ?egula de aur / să/i tratezi pe alţii aşa cum ai fi rut să te trateze ei pe tine / este esenţa stilului parental ec.ilibru între dragoste şi stabilirea limitelor este o sarcină riscantă. care ar putea afecta sănătatea şi bunăstarea celor mai tineri membri ai familiei. 'n familiile extinse. -tilurile parentale ec. -tabiliţi standarde realiste de educare în familie şi alorizaţi omul. să nu li se arate respect sau apreciere pentru tot ceea ce fac pentru copiii lor. cum ar fi egalitatea şi încrederea.eţata ar trebui ser ită înainte sau după masă. + în ăţa să se afirme este esenţial pentru părintele permisi . unde sunt mai mulţi copii decît adulţi. un set de credinţe parentale precum$ • părinţii prezintă răul şi binele cu propriile cu inte şi fapte& • disciplina e diferită de pedeapsă& • blamarea copilului nu este acceptată& • consecinţele sunt ine itabile şi există şi frustrare uneori& • copiii au ne oie de încura(are pentru a încerca noi acti ităţi& • trebuie în ăţaţi cum să rezol e problemele. -tabilirea de limite inconsec ente este un simptom al inabilităţii de a fixa limite clare pentru sine.+ceşti părinţi confundă de asemenea agresi itatea cu afirmarea. +ceasta duce la furie şi comportament erbal abuzi "o zonă de probleme comune tuturor părinţilor permisi i#. părinţii ar fi în inşi în alegeri cu uşurinţă. . . . .ărinţii / precum preşedintele într/o ţară democratică / au puterea eto/ului asupra deciziilor. în consecinţă. crezînd că acesta este comportamentul unui 2 bun 3 părinte.ărinţii şi copiii sunt egali în termenii ne oii de demnitate şi alorizare.ilibrat sau democratic. .rea multă dragoste şi părinţii or fi prinşi în plasă de copiii lor. )omunicarea efecti ă cu copiii este dependentă de capacitatea de a în ăţa să fiii un bun ascultător.rea multe limite şi or de eni rigizi în relaţia lor copiii. . pentru părinţi.ărinţii de acest fel nu au gri(ă de ei sau nu se alorizează suficient& au gri(ă de oricine altcine a în afară de ei. dar nu în termeni de responsabilitate şi luare a deciziei. Stilul parental democratic sau echilibrat +ceasta înseamnă atît dragoste ridicată. 4eşi părinţii îi aud pe copii orbind în fiecare zi şi poartă con ersaţii cu ei. dar necesară. manipula la sau controla. 4etestă ca ceilalţi să aibă mereu a anta( în faţa lor. nu întotdeauna are loc o bună comunicare. • disciplina e folosită pentru a în ăţa sau g. cît şi limite înalte.ilibrate au. .ărinţii prezintă aşteptări. nu cereri / pentru a cîştiga cooperarea şi respectul copilului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful