You are on page 1of 3

ROMANUL ADOLESCENTULUI MIOP

Romanul adolescentului miop este scris de Mircea Eliade si incepe sa fie scris in 1921 sub titlul " Romanul unui om sucit." Tema este reprezentata prin imaginea unei adolescente marcate de preocuparile enciclopedice si in egala masura de atmosfera cotidiana a scolii , de oscilatiile sufletesti ale arstei si de ineditul e!perientelor erotice. "cris de un adolescent, primul roman al lui Mircea Eliade folose#te procedee ale prozei moderne. $n prima parte a romanului se urm%re#te o ac&iune contemporan% adolescen&ei scriitorului, 'n care imaginea adolescentului ce e!ploreaz% spa&ii e!isten&iale ocup% un loc semnificati , pe c(nd 'n a dou% parte, scris% intr)un timp mult mai concis, este mai apropiat% de scrierea fantezist%, cu o unitate stilistic% e ident%.*n estigarea lumii e!terioare, introspec&ia uni ersului interior, at(t de 'ncordat, lectura #i sentimentele pe care le ini&iaz% 'n sufletul t(n%rului cititor se reflect% nostalgic 'n paginile +urnalului. ,umea adolescen&ei se constituie dintr)o multitudine de portrete, fiecare erou aduc(nd cu sine un e#antion care s% construiasc% personalitatea omogen% a adolescentului miop. -rofesorii, rudele, c.iar #i ele ii silitori apar sporadic portretiza&i, #i atunci numai prin c(te a tr%s%turi de ordin fizic, comportamental / 'n stereotipice atitudini, pe c(nd persona+ul ideal al noii proze autenticiste a fi c(nd corigentul 0ele ul ne'n&eles, bul ersat1, c(nd indisciplinatul cu toate eleit%&ile sale de)a a+unge cine a, de a)#i do edi la maturitate aptitudini neb%nuite 'n anii de #coal%. ,umea #i ia&a liber%, din afar% preg%tirii #colare, e!ercit% pentru orice ele de la ""piru 2aret" o fascin%&ie uria#%, c%reia de multe ori Mircea, autorul nonficti al acestui roman, nu are posibilitatea dec(t s%)i intuiasc% fugiti astitatea deliciilor, am(n(nd momentul c(nd se a edea acaparat de ritmul ame&itor al e!isten&ei responsabile 3l doilea capitol se intituleaz% Gloria lui Robert, persona+ care 'l cite#te pe 453nnunzio, italianul cu c%r&i frumoase #i femei frumoase 'n amintiri. Robert este adolescentul care rea s% de in% faimos #i 'i cite#te pe 6alzac, *bsen #i 7ictor Eftimiu. Este 'n fond un persona+ care '#i sc.imb% 'n mod deliberat m%#tile, omul care +oac% mai multe roluri, incluisi de persona+ care nu este ridicol, apropiindu)se 'n cele din urm% c.iar de manifest%rile unei personalit%&i sc.izofrenice, a+ung(nd s% se cread% altul 8ra de muzic%, focalizat% de autor 'n capitolul urm%tor, Juranal de clas este plin% de a atarurile nesupunerii (rstelor tinere. -rofesorul de muzic% publicase o roman&%, denumit% 9rinul, #i oia s%)#i recupereze banii pentru tipar, de aceea cerea ele ilor s%)i cumpere bro#ura. *ns% 'ntreaga opera&iune se transform% 'ntr)un imens .o.ot de r(s, perntru c% baritonii clasei 'ncep s% ocifereze la cererea profesorului. :n persona+ grotesc care apare 'n acest capitol sub denumirea de ;osil , este un e reu #c.iop care #tie bine c.imie #i copiaz% la teze. 9olea este un persona+ funambulesc care 'i trage o palm% lui ;osil, iar acesta 'l reclam% pedagogului, care 'l pedepse#te pentru c% a tulburat ora. :n alt caz simptomatic este cel al lui ;%nic%, ele ul terorizat de c.imie, care cite#te de 1<)1= ori fiecare lec&ie #i nu 'n&elege nimic, fiind poate e!ponentul semnificati al unui 'n %&%m(nt scolastic, bazat pe teroare #i obiecti ele unei 'n %&%ri e!cel(nd prin rigiditate. 9apitolul Intre Don Juani prezint% doi dand> de 6ucure#ti, aceea#i dintotdeauna, sc.imb(ndu)#i doar 'mbr%c%mintea #i comportamentul 'n func&ie de epoc%. 4iscu&ia se desf%#oar% 'n +urul unor teme din lumea #col%reasc%?geniile sunt nefericite, ele ii urm%resc fetele #i doamnele pe bule ard, ">l ia e o fat% considerat% de autor ulgar%. Totul se petrece

'n atmosfera englezeasc% a domnilor care fumeaz% &ig%ri selecte. Robert orbe#te despre posibilitatea oluptoas% de a se plimba cu o femeie 'n +urul platanilor, de a o &ine de bra&, de a se sim&i 'mpreun% 'n al noulea cer, 'n timp ce 4inu po este#te o 'nt(mplare enigmatic%, 'n care ca 'ntr)un is, era r%pit de pe o strad% de o ser itoare #i dus la alco ul unei tinere dornice s%)l cunoasc%. 9apitolul Corigena descrie o e!perien&% e!trem% a autorului? r%m(ne corigent la german%, din cauza unui profesor cu o pri ire 'ngrozitoare, care 'l face s% uite lec&ia 'ntr)o clipit%. Este cuprins de disperare #i se g(nde#te c.iar la sinucidere. 8 alt% corigen&% apare la matematic% .,a fel ca 'n toate timpurile, 'n %&%tura pro oac% o stare de inconfort e!isten&ial, durerei groaznice de cap, un stres imens accentuat de mecanicismul 'n %&%m(ntului acelei remi. "copul corigen&ei pentru profesor era acela ca ele ul s% se preg%teasc% mai bine, s% cunoasc% mai bine detaliile acelui obiect subtil. "oarele de noiembrie trist 'n aceast% perioada a anului, marc.eaz% parc% lipsa de italitate a persona+elor dintr)un ora# cu o mitologie 'nc% nedescoperit%. 7ia&a liceului se scurge cu e!actitatea unui ceas el e&ian, g%sindu)#i m%sur%toare 'n repeti&iile pentru spectacolul :n liceu model. :nul din cuplete este dedicat ele ului bolna de g%lbinare din cauza c.imiei, lucru real, de enit comic tocmai prin coinciden&a dintre culoarea bolna ului #i specificul multor substan&e ale acelui obiect de studiu. :nii ele i sunt mai e!pansi i, al&ii mai timizi, dup% cum este firea fiec%ruia. Toate aceste impresii sunt culese de scriitor de la fereastra mansardei prin care se profileaz% lumina unui nou 'nceput. 9apitolul Drumul ctre mine nsumi al romanului 'ncearc% s% prezinte st%rile suflete#ti specifice adolecen&ei, analiz(ndu cu liciditate zbuciumul #i nelini#tile cerebrale precum #i curiozitatea a+uns% repede entuziasm pentru problemele sociale. 3utorul noteaz% am%nun&it reac&iile #i incertitudinile dez %luind contradic&iile fiec%riu adolescent, dar 'ntrez%rim aici #i 'nceputurile iitoarei personalit%&i cu o ferm% disciplin% 'n munc%, adormind t(rziu 'n noapte, fericit unerori c% #i)a 'n ins propriile)i sl%biciuni. Incipit vita nova ar trebui citit paralel cu amintirile. -asiunea de latin% i)a fost insuflat% de eruditul s%u profesor @edelea ,ocusteanu, autor de docte, eseuri, un 'ndrum%tor e!igent care l)a 'ndemnat sistematic s% studieze limbile orientale . $n afar% de orele de latin, 'n afar% de gramatic% #i ocabular acest profesor le desc.idea ele ilor s%i orizontul de cultur% general% orbindu)le de ,eonardo da 7inci sau despre -itagora. ;elul cum cu pu&ini bani ele i ultimilor clase de liceu '#i cump%rau sfertul de ceas de dragoste este prezentat realist 'n capitolul Smbt.-entru autor s(mb%ta este ziua trupului, ziua care l)a emo&ionat mult timp 'n ia&a lui de ele .9apitolul se 'nc.ei cu o analiz% profund% a st%rilor stranii ce)l 'n %lui cufund(ndu)l 'ntr)un ad(nc zbucium sufletesc. 4espre cartea lui Aio ani -apini :n om "f(r#it afl%m 'n capitolul Papini, eu i lumea, carte care i)a pro ocat scriitorului o mare dezam%gire pentru c% scriitorul italian i)a luat ini&iati a scriind ceea ce ar fi rut al s% scrie, dar #i pentru c% l)a descris a#a cum este. *nten&ia de identificare cu -apini este total%, adolescentul rea s%)#i formeze 'ns% o alt% personalitate, .ot%r(re de sc.imbare, care pare ire ocabil%?*n cur(nd oi fi altul. 7oi ar%ta celorla&i c% flu iul sufletului meu se poate re %rsa #i 'n alt% matc%. 7oi rodi pretudindeni roade noi. ,upta se duce 'n sufletul autorului, pentru crearea unei personalit%&i diferite, pentru a descoperi noi r%d%cini acolo unde ele nu sunt. Burnalul se 'ntinde pe durata unui an 'ntreg?un an lung, plin de reflec&iile unui adolescent care tr%ie#te e!perimentele cele mai bizare. -rietenii se 'ndep%rtraz% treptat?3m fost at(t de singur 'n ultimile luni, 'nc(t m% socoteam aproape f%r% prieteni. Re ederea cu ei st% sub semnul unui bun r%mas?-a#ii mei m% 'nstr%inau de prieteni, #i pa#ii lor m% dep%rtau. 8 retrospecti % a ie&ii sale la (rsta de optisprezece ani o face autorul 'n capitolul ! clatin "nturile.

#$acaleaureatul 'nf%&i#eaz% partea final% a epocii de #colaritateC adolescentul care citise at(t de mult se simte ofensat de atitudinea indiferent% a profesorilor, care 'l desconsider%, 'i dau note mici. Ele ul este singur 'n fa&a profesorului "unt aproape trecut. Di nu simt nici o bucurie, #i asta m% doare? mult, mult. 9apitolul %inal consfin&e#te sf(r#itul perioadei de liceu?Mi)am citit numele pe list%, cu oc.i tulburi. -e autor 'l 'ntristau clasele 'n care nu a mai z%ri nici o fa&% cunoscut% iar ideea de sf(r#it de epoc% i se p%rea cutremur%toare. "cris de un adolescent, primul roman al lui Mircea Eliade folose#te procedee ale prozei moderne #i se cite#te cu un interes deosebit, autorul oind astel ca fiecare adolescent s% se reg%seasc% 'n scrierea lui, de aceea autorul l)a numit Romanul adolescentului miop, c.iar dac% con&ine pasa+e 'ntregi din +urnalul adolescentului Eliade. Romanul se 'nc.eie ciclic, prin reluarea frazei din debut? -entru c% am r%mas singur, m)am .ot%r(t s% 'ncep c.iar azi Romanul adolescentului miop. 3ceast% remarc% sugereaz% c%, odat% 'nc.eiata desf%#urarea relat%rii, poate s% 'nceap% ade %ratul roman. Trucul frazeologic constituie 'nceputul #i sf(r#itul unei nara&iuni de factur% e!perimental%. Romanul f%g%duit r%m(ne dincolo de te!t, pecetluind realitatea alunecoasa a unui adolescent 'n plin% de enire. 3rtificiul se e!ercit% continuu, fa oriz(nd o lectur% desc.is%, 'ntruc(t promisiunea genereaz% un te!t real despre un te!t fic&ional.