You are on page 1of 12

kma-caarI pa`iSaXaNa :

AiBayaaMi~akI va taaMi~akI Xao~aamaQyao saata<yaanao badla haota Asataata tyaamauLo iSaXak va iSaXako<ar
kma-cyaa%yaaMnaa naohmaI AVavata &aana pa`apta krNao AavaSyak Aaho. saMsqaocyaa QaaorNaa pa`maaNao pa`acaayaa-MnaI
naohmaIca kma-caarI pa`iSaXaNaavar Bar idlaa Aaho. tyaamauLo MSBTE cyaa SaOXaiNak AaMkoXaNa samaItaInao pa`tyaok
SaaKaolaa caaMgalaa djaa- idlaa Aaho. Aajapaya-ta kma-caarI inahaya pa`iSaXaNaacaa ta@taa yaoqao namaud krIta Aaho.

kma-caarI pa`iSaXaNa (Staff Training)


A.k`.
kma-cyaa%yaaMcao naaMva
1. pa`a. {dya maohro
2.

pa`a. saagar k qalao

3.

pa`a. {dya maohro

4.

pa`a. {dya maohro

5.

Ea`I. sauinala ivarKaro

6.

pa`a. {dya maohro

7.

pa`a. idpak iSarBaatao

8.

pa`a. saagar k qalao

9.

pa`a. idpak iSarBaatao

10.

pa`a. idpak iSarBaatao

11.

pa`a. hYa-la inakma

12.

pa`a. rivakaMta baaorkr

13.

pa`a. saagar k qalao

saMsqaapa`itaYzana jaoqao pa`iSaXaNa pa`apta kolao


maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[- id.
id.
Dr. N. P. Hirani Institute of id.
Polytechnic, Pusad.
id.
laaoksaovaa koMnd` T/oinaMga iskma, Aaya. TI. id.
Aaya, AmaravataI.
id.
yaSavaMtarava cavhaNa ivakasa pa`Saasana id.
pa`baaoQanaI, AmaravataI.
id.
yaSavaMtarava cavhaNa ivakasa pa`Saasana id.
pa`baaoQanaI, AmaravataI.
id.
KEC
International
Training id.
Center, Nagpur.
id.
Shankarrao Khandelwal Arts id.
Science and Commerce College, id.

kalaavaQaI
17012011
21012011
21012011
25012011
07032011
22032011
25032011
25032011
25032011
25032011
07042011
09042011
14102011
15102011

Akola.
Shankarrao Khandelwal Arts
Science and Commerce College,
Akola.
Veermata
Jijabai
Technical
Institute, Mumbai.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.

14112011 tao
18112011
10032012 tao
10032012
10032012 tao
10032012
28092012 tao
28092012
28092012 tao
28092012

tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao

id. 14102011 tao


id. 15102011
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

14.

pa`a. pa`fulla zakro

Knowledge Development Center,


Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
Knowledge Development Center,
Amravati.
P. R. Pote (Patil) Group of
Educational Institutions P. G.
Department
of
Computer
Application (MCA)

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
28092012
10122012
19122012

15.

pa`a. ku. svaataI paaTIla

16.

pa`a. ku. Svaotaa gauDQao

17.

pa`a. narond` narvaaDo

18.

pa`a. ku. maMjauYaa kLsakr

19.

pa`a. esa. ema. razaoD

20.

pa`a. mainaYa saraTkr

21.

pa`a. ku. gaaOrI ibajavao

22.

pa`a. {dya maohro

23.

pa`a. pa`idpa KaDsao

24.

pa`a. ku. gaaOrI ibajavao

25.

pa`a. ku. svaataI paaTIla

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[-

26.

pa`a. narond` narvaaDo

27.

pa`a. saagar k qalao

Dr.
Panjabrao
Deshmukh
Polytechnic, Amravati.
NIT Polytechnic, Nagpur.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

17122012
21122012
26122012
28122012
29122012
29122012
29122012
29122012
13012013
14012013

28. pa`a. pa`fulla zakro

NIT Polytechnic, Nagpur.

29.

pa`a. hYa-la inakma

P. R. Pote (Patil) Group of


Engineering
&
Management
Institute.

30.

pa`a. ku. Svaotaa gauDQao

Saasaikya taM~ainakotana, AmaravataI.

tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao
tao

tao
tao
tao
tao
tao

id. 07012013 tao


id. 11012013

31.

pa`a. ku. maMjauYaa kLsakr

Saasaikya taM~ainakotana, AmaravataI.

32.

pa`a. hYa-la inakma

33.

pa`a. {dya maohro

34.

pa`a. inataIna cavhaNa

35.

pa`a. pa`idpa KaDsao

Shri Datta Meghe Polytechnic,


Nagpur.
Shri Datta Meghe Polytechnic,
Nagpur.
Shri Datta Meghe Polytechnic,
Nagpur.
Maharashtra State Board of
Technical Education, Industry
Institute Partnership Cell, (Ashok
Leyland
LTD.
Gadegaon,
Bhandara.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

04022013 tao
08022013
06052013 tao
17052013
06052013 tao
17052013
06052013 tao
17052013
18072013 tao
22072013

Aavaodna isvakRtaI koMnd` (Application Receipt Center - ARC) caa djaa- pa`apta
kond`Iya pa`vaoSa pawtaI (Centralize Admission Process - CAP ) Ata-Mgata pa`vaoSa GaoNaa%yaa
ivaVaqyaa-Mnaa pa`vaoSa GaoNyaakrItaa SaasakIya taM~ainakotana, AmaravataI yaoqao jaavao laagaayacao. ga`aimaNa BaagaataIla
paalak va ivaVaqaI- yaaMnaa pauroSaI maaihtaI nasalyaa karNaanao AavaodnaAja- krNyaakrItaa taasanataasa raMgaota
{Bao rahavao laagaayacao tyaacapa`maaNao ga`amaINa ivaVaqaI- va paalak yaaMcaa vaoL va paOsaa yaacaa Apavyaya vhayacaa.
sadr baaba laXaata GaovaUna darapaUr, dyaa-paUr, AMjanagaava saujaI- yaa BaagaataIla ivaVaqyaa-krItaa taM~aiSaXaNa
saMcaalanaalaya, mauMba[- yaaMcyaakDo satata paazpauravaa kr]na ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao SaOXaiNak
vaYa- 201314 maQyao Aavaodna isvakRtaI koMnd` (Application Receipt Center - ARC) caa djaa- pa`apta
kolaa tyaamauLo pa`qama va qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa maharaYT/ Saasanaanao pa`vaoSa pa~a,
maaihtaI pa~ak ivak`I, Aja- isvakarNao, payaa-ya BarNao [tyaaid kamaakrItaa qaoT ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
darapaUr yaoqao yaovaUna pa`ik`yaa paUNa- krtaa yao[-la. Kaulaa pa`vagaa-taIla (Open Category) cyaa ivaVaqyaa-MkrItaa
pa`vaoSa Ajaa-caI ikMmata 400 r]. Asauna maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MkrItaa pa`vaoSa Ajaa-caI ikMmata
300 r].Aaho.
Aja- ivak`I, Aja- Aa^nalaa[-na BarNao, mauL pa`maaNapa~aacaI CaNaNaI krNao, Ajatyaacapa`maaNao samaupadoSak (Counseling) sah sava- saovaa inaSaulk Aahota.

Conform

krNao

pa`vaoSa samaupadoSana koMnd` (Admission Counseling Center)


AiBayaaMi~akI va taaMi~akI SaaKaomaQyao ivaivaQa 35 AByaasak`ma Aahota tyaamaQyao pa`cailata ma^k^inakla,
[lao@T/Ikla, k^mpyauTr, isavhIla, [-lao@T/a^ina@sa A^nD TolaokmyauinakoSana [MijainaArIMga [tyaaid yaasaarKyaa
SaaKaocaa samaavaoSa Aaho tyaacapa`maaNao duima-L ikMvaa jaasta pa`cailata nasalaolao AByaasak`ma jasao To@saTa[-la,
paa^laImar To@naa^laa^jaI, koimakla [MijainaArIMga, [nsT/umaoMToSana (Instrumentation), paoTa/ okoimakla, Saugar
To@naaolaa^jaI, maoDIkla [-lao@T/a^ina@sa, paopar A^nD palpa To@naa^laa^jaI [tyaaid Aahota. pa`vaoSa GaoNyaasa [-cCuk
paalava va ivaVaqaI- yaaMcyaa manaamaQyao saahijakca pauZIla pa`Sna pa`vaoSaavaoLI {tpaa haotaata jasao
kaoNatyaa SaaKaomaQyao pa`vaoSa Gyaavaa?
kaoNatyaa SaaKaolaa jaasta maagaNaI Aaho?
maulaIkrItaa kaoNataI SaaKaa yaaogya rahIla?
kaoNatyaa SaaKaota pa`vaoSa Gaotalyaasa sqaainak staravar raojagaaracyaa saMQaI {palabQa Aahota?
kaoNatyaa SaaKaota pa`vaoSa Gaotalyaasa svata:caa vyavasaaya krtaa yao[-la?
Asao ek naa daona AsaMKya pa`Sna pa`qamaca AiBayaaMi~akI Xao~aamaQyao iSaXaNa GaoNyaasa [-cCuk AsaNaa%yaa
paalakaMcyaa va ivaVaqyaa-Mcyaa manaata inamaa-Na haotaata. tyaamauLo gaaoQaMLacaI isqataI inamaa-Na haotao. va inaNa-ya GaoNao
kzINa haotao ASyaa vaoLI paalak SaojaarI, ima~a, naataovaa[-k yaaMcyaakDo caaOkSaI krtaata parMtau samaaQaanakark
{<ar imaLta naahI. ASyaa ivaVaqaI- va paalak yaaMnaa pa`vaoSaacaa inaNa-ya GaoNao saulaBa vhavao yaakrItaa
ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao sakaLI 11:00 tao 05:00 yaa vaoLota samaupadoSak koMnd`acaI inaSaulk
saaoya kolalaI Aaho.

ivaVaqaI- pa`iSaXaNa (Student Training )


Baarta sarkarcyaa maaQyamaatauna SC/ST pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MkrItaa jama-naI va Baarta sarkarcyaa
saMyau@ta {pak`maaWaro inaSaulk pa`iSaXaNa idlao jaatao. sadr pa`iSaXaNaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaaWaro
maharaYT/ataIla AaOrMgaabaad yaoqao (INDO GERMAN TOOL ROOM), isaDkao, AaOrMgaabaad yaoqao
pa`iSaXaNaacaI vyavasqaa kolaI jaatao. sadr pa`iSaXaNa ihvaaLI va {nhaLI sauI drmyaana ivaVaqyaa-Mnaa inaSaulk
pa`dana kolao jaatao. Aajapaya-Mta yaSasvaI pa`iSaXaNa paUNa- kolaolyaa ivaVaqyaa-McaI yaaid tyaaMcyaa naavaasah yaoqao namaud
krIta Aaho.

[nDao jama-na Tula r]ma, AaOrMgaabaad yaoqao pa`iSaXaNa pa`apta kolaolyaa ivaVaqyaa-McaI yaaid.
A.k`.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ivaVaqyaa-Mcao naaMva
ica. saaOrBa naMdikSaaor paarQaI
ica. saugata saMjaya taolagaaoTo
ica. dovaoMnd` baapaurava vyavaharo
ica. iva@kI baabaurava BaTkr
ica. riva maaohna DaoMgaridvao
ica. Ea`IkaMta Ea`IkRYNa cavhaNa
ica. pa`SaaMta sauQaakr paaTIla
ica. BauYaNa sauBaaYarava ikTo
ica. naroMd` rajaarama paLsapagaar
ica. BaalacaMd` SaMkrrava paTko
ica. saMGartna baalaasaahoba vaanaKaDo
ica. pavana idpak doSaBa`taar

SaaKaa
ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
ivaVuta AiBayaaMi~akI
ivaVuta AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI
yaM~a AiBayaaMi~akI

Auto Desk kMpanaIWaro 50 laaKa r]payaacao saa^FTvaoAr pa`apta


Waro SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao 50 laaKa r]payao
ikmataIcao saa^FTvaoAr ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaalaa pa`apta Jaalao. sadr saa^FTvaoAr krItaa pa`acaayaa-MnaI Auto
Desk kMpanaIkDo satata paazpauravaa kolaa va {payaaogaItaocaI hmaI idlaI. sadr saa^FTvaoArcaI yaaid yaoqao namaud
krIta Aaho.
Auto Desk Academic Resource Center

AUTO DESK kMpanaI maaf-ta pa`apta saa^FTvaoArcaI yaaid.


Sr. No. Software
1. Autodesk Showcase
2. Autodesk Mudbox
3. Autodesk Simulation Multiphysics
4. Autodesk AutoCAD
5. Autodesk 3ds Max Design
6. Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate
7. Autodesk SketchBook Designer
8. Autodesk Vault Professional Client
9. Autodesk 3ds Max
10. Autodesk Alias Automotive
11. Autodesk AutoCAD Electrical
12. Autodesk AutoCAD Raster Design
13. Autodesk Inventor Professional
14. Autodesk Maya
15. Autodesk MotionBuilder
16. Autodesk Revit
17. Autodesk Mudbox
18. Autodesk Simulation Multiphysics
19. Autodesk Alias Design
20. Autodesk AutoCAD Plant 3D
21. Autodesk AutoCAD Utility Design
22. Autodesk InfraWorks
23. Autodesk Quantity Takeoff
24. Autodesk Simulation CFD
25. Autodesk Simulation Mechanical
26. Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate
27. Autodesk SketchBook Pro for Enterprise
28. Autodesk Softimage
29. Autodesk Vault Basic Server
30. Autodesk Alias Automotive
31. Autodesk AutoCAD Electrical
32. Autodesk AutoCAD Mechanical
33. Autodesk AutoCAD Structural Detailing
34. Autodesk Maya
35. Autodesk MotionBuilder

Auto CAD cao pa`iSaXaNa vagajyaa pa`maaNao AapaNa dusa%yaa vyai@taSaI saMvaad saaQaNyaakrItaa baaolaI BaaYaocaa mhNajao ihndI, marazI
ikMvaa [Mga`jaI [tyaaid {payaaoga krtaao tyaacapa`maaNao AiBayaMtaa svata:cao ivacaar klpanaa dusa%yaa paya-Mta
paaohcaivaNyaakrItaa D/a^[-Mgacaa {payaaoga krtaao. AiBayaaMi~akI SaaKaomaQyao [MijainaArIMga D/a[-Mga, maiSana D/a^[-Mga,
ibalDIMga D/a^[-Mga yaa saarKyaa ivaYayaatauna AiBayaaMi~akIcao D/a[-Mga iSakivalao jaatao. 1990 paya-Mta sava- AiBayaMtao
D/a[-MganakaSao kaZNyaakrItaa D/a[-Mga iSaTblau ipa`MTcaa {payaaoga krayacao. D/a[-Mga kaZNao ih pa`ik`yaa saMpaUNapaNao hataanao kuSala AiBayaMtyaaWaro paUNa- kolaI jaayacaI parMtau HyaamaQyao KaupavaoL va parIEa`ma laagataata. jaSaI
jaSaI ka^mpyauTrcyaa Xao~aata pa`gataI JaalaI va k^mpyauTrcyaa ikMmataI saamaanyaacyaa Avaa@yaata Aalyaa tasao D/a[-Mga
kaZNyaacao kama saMgaNakaWaro kolao jaavaU laagalao. Aaja ih pa`ik`yaa 100 T@ko saMgaNakaWaro kolaI jaatao.
D/a[-Mga kaZNyaakrItaa sava- jagaamaQyao Auto CAD Hyaa saa^FTvaoArcaa maaozyaa pa`maaNaata vaapar kolaa jaataao.
kMpanyaamaQyao Auto CAD cao pa`iSaXaNa Gaotalaolyaa AiBayaMtyaacaI maaozI maagaNaI Asatao. Auto Desk
kMpanaIWaro ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaalaa pa`apta 50 laaKa r]payaacyaa saa^FTvaoAr maQyao Auto CAD caa sauwa
samaavaoSa Aaho. Auto CAD ho Auto Desk kMpanaIcao savaa-ta laaokipa`ya saa^FTvaoAr Asauna savajagaataAuto CADcaI maagaNaI satata vaaZta Aaho. varIla namaud sava- baabaI laXaata GaovaUna pa`acaayaa-MnaI svata:
pauZakar GaovaUna Auto CAD cao pa`iSaXaNa vaga- naamamaa~a 1000 r]. evaZyaa Atyalpa SaulkamaQyao saur] kolao.
caa saTI-ifkoT kaosa- ha Auto Desk kMpanaI va ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr
yaaMcaa saMyau@ta {pak`ma Asauna pa`iSaXaNaacaa kalaavaQaI ekuNa caar maihnyaacaa Aaho. pa`qama sa~aamaQyao ekuNa 50
pa`iSaXaNaaqaI- yaacaa laaBa Gaota Asauna kaosa- paUNa- krNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-Mnaa Auto Desk Academic
Resource Center Waro pa`maaNapa~a ivatarIta krNyaata yaoNaar Aaho. ivaVaqyaa-MnaI idlaolao 1000 r]. Saulk
ivaVaqyaa-McaI saMGaTnaa MECHANICAL ENGINEERING STUDENT ACADEMIC
ASSOCIATION (MESAA) maQyao jamaa kolaI jaatao.Auto CAD cao pa`iSaXaNa paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaaMnaa na@kIca KaajagaI kMpanyaamaQyao maagaNaI AsaNaar yaata SaMka naahI. jaastaIta jaasta ivaVaqyaa-MnaI yaa
sauivaQaocaa laaBa Gyaavaa Asao Aavaahna pa`acaayaa-MnaI kolao Aaho.
Auto CAD

Student Academic Association caI sqaapanaa

AiBayaaMi~akIcyaa ivaVaqyaa-Mcaa savaa-MgaINa ivakasa vhavaa yaa krItaa ivaivaQa taM~ainakotanao va AiBayaaMi~akI
mahaivaValayao Anaok spaQaa- Aayaaoijata krIta Asataata yaamaQyao pa`amauKyaanao raobaao rosa, jaMk yaaD-, pa`klpa
saadrIkrNa, pa`SnamaMjauYaa, SaaoQa pa`baMQa saadrIkrNa [tyaaidcaa samaavaoSa Aaho. SaasakIya AiBayaaMi~akI
mahaivaValaya, AmaravataI Waro drvaYaI- Aayaaoijata haoNaaro pa`jvalana Da^.saaO. kmalataa[- gava[- AiBayaaMi~akI va
taaMi~akI mahaivaValayaaWaro Aayaaoijata pa`yau@taI AiKala BaartaIya ivaVaqaI- pairYadoWaro drvaYaI- Aayaaoijata

haoNaaro DIPEX [tyaaid spaQaa- pa`karacaa yaamaQyao samaavaoSa Aaho. ASyaa spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-McaI BaagaIdarI
sauinaiScata krNyaakrItaa pa`acaayaa-Mcyaa pauZakaranao pa`tyaok SaaKaokrItaaSTUDENT ACADEMIC
ASSOCIATION caI sqaapanaa krNyaata AalaI. yaamaQyao pa`qama vaYaa-krItaa 100 r]. , iWtaIya vaYaa-krItaa
200 r].va taRtaIya vaYaa-krItaa 300 r]. vaaiYa-k saBaasad Saulk Aakarlao jaatao. ASyaapa`karo gaaoLa kolaolaI
r@kma saMbaMQaIta SaaKaocyaa STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION cyaa ba^Mk KaatyaamaQyao jamaa
kolaI jaatao. sava- SaaKaocyaa ivaVaqyaa-Mnaa saMbaMQaIta SaaKaocao saBaasatva GaoNao baMQanakark Asauna SaaKaainahaya
jamaa JaalaolaI r@kma ba^Mk Kaatyaasah KaalaI ta@tyaata namaud kolaI Aaho.
A.k`.
1.
2.
3.
4.

STUDENT ACADEMIC
ASSOCIATIONcao paUNa- naaMva
MECHANICAL
ENGINEERING STUDENT
ACADEMIC ASSOCIATION
CIVIL
ENGINEERING
STUDENT
ACADEMIC
ASSOCIATION
ELECTRICAL
ENGINEERING STUDENT
ACADEMIC ASSOCIATION
ELECTRONICS & TELE.
ENGINEERING STUDENT
ACADEMIC ASSOCIATION

saMiXapta naaMva

Kaatao k`maaMk

jamaa r@kma

MESAA

60118963892

CESAA

60147030951 19950

EESAA

60139436395 23350

ETSAA

60140139728 21850

93637

varIla namaud sava- ba^Mk Kaatao maharaYT/ ba^Mk caMDIkapaUr yaoqao Asauna ivaBaaga pa`mauKa va pa`acaaya- yaaMcao
saMyau@ta Kaatao Aaho. KaatyaamaQauna r@kma kaZtaaMnaI tyaacaI naaoMd raoKapaala Ea`I. sauinala ivarKaro yaaMcyaakDo
kolaI jaatao.r@kma kaoNatyaa karNaakrItaa kaZNaar Aaho tao ivastaRtapaNao saMbaMQaIta SaaKaocyaa naaoTiSaT maQyao
namaud kolao jaatao.tyaanaMtar pa`acaaya-, ivaBaagapa`mauKa va raoKapaala yaaMcyaa svaaXarInao saMyau@ta ba^Mk KaatyaamaQauna
r@kma kaZlaI jaatao. sadrSTUDENT ACADEMIC ASSOCIATIONcaa {_oSa ivaVaqyaa-MnaI svata:caa Kacasvata: kravaa ha Aaho.
NME-ICT pa`klpaaAta-Mgata 20Mbps Xamataocaa [MTrnaoT jaaoDNaI
National Mission on Education Through Information and Communication
Technology ha maanava saMsaaQana maM~aalayaacaa {pak`ma Asauna Hyaa Ata-Mgata ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao 3
laXa 45 hjaar r]payao Kaca- kr]na 20 Mbps XamataocaI [nTrnaoT jaaoDNaI GaotalaI. ha pa`klpa Baarta saMcaar

inagama ilaimaToDcyaa saaHyaanao paUNa- krNyaata Aalaa. yaakrItaa iSaMgaNaapaUr pa`vaoSaWara paasauna 1.6 ik. maI.
laaMbaIcaI OFC (Optic Fiber Cable) TakNyaata AalaI. ih kobala darapaUr faTyaapaasauna KGIET
vaacaNaalaya [maartaI paya-Mta rstyaacyaa Davyaa baajaulaa Aaho. BSNL maaf-ta TakNyaata AalaolaI OFC 24
CorecaI Asauna 1 GBPS Xamatao paya-Mta maaihtaI vaahuna naoNyaacaI Hyaa kobalacaI Xamataa Aaho. 18 naaovhoMbar
2013 raojaI yaa pa`klpaa Ata-Mgata [nTrnaoT saovaa saur] JaalaI Asauna Wi-Fi Waro yaacao ivatarNa saur] Aaho.

iDJaola janaroTr Waro AKaMDIta ivaVuta paurvaza


ga`aimaNa BaagaamaQyao laaoDSaoDIMga saamaanya baaba Asauna tyaacaI JaL ivaVaqyaa-Mnaa paaohcau nayao yaakrItaa
MAHINDRA Powerol DG Set Waro saMpaUNa- [maartaImaQyao AKaMDIta ivaVuta paurvazyaacaI vyavasqaa kolaI
Aaho. sadr vaIja jaina~a taM~ainakotanaacyaa pa`vaoSa Wara javaL sqaaipata kolao Aaho.

ALUMNI ASSOCIATION cyaa sqaapanaaWaro maajaI ivaVaqyaa-MSaI kayama svar]paI PuNaanaubaMQa

pa`acaayaa-MnaI pauZakar GaovaUna Qama-daya Aayau@ta yaaMcyaakDo VIKRAMSHILA POLYTECHANIC


ALUMNI ASSOCIATION caI irtasar naaoMdNaI kr]na GaotalaI Asauna tyaacaa naaoMdNaI k`. Reg. No.
Maharashtra/912/12 ha Aaho. ALUMNI ASSOCIATIONcaI {i_YTyao pauZIla pa`maaNao Aaho.
________________
Amravati

AajaImaajaI ivaVaqyaa-MmaQyao sausaMvaad saaQanao.


saMsqaocyaa pa`gataImaQyao maajaI ivaVaqyaa-Mcaa sahBaaga vaaZivaNao.
haotakr] va garjau ivaVaqyaa-MkrItaa iSaYyavaR<aIcaI maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta vyavasqaa krNao.
maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta caaMgalyaa pa`klpaakrItaa baiXasaaMcaI yaaojanaa rabaivaNao.
maajaI ivaVaqyaa-maaf-ta imaLNaa%yaa Aaiqa-k doNagaImaQauna SaaoQa pa`baMQaakrItaa paurskar jaaihr krNao.
drvaYaI- AajaI va maajaI ivaVaqyaa-Mcaa maoLavaa (ALUMNI MEET) Aayaaoijata krNao.
pa`itaYzIta kMpanyaamaQyao kaya-rta maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta naaokrIcyaa saMQaI saQyaa iSakta Asalaolyaa
ivaVaqyaa-Mnaa pa`apta kr]na doNao.

maajaI ivaVaqyaa-MnaI idlaolyaa doNagaImaQauna pa`yaaogaSaaLa {pakrNao, saBaagaRh, ga`Mqaalaya [tyaaidcaa


ivakasa krNao.
maajaI ivaVaqyaa-MmaQyao saMsqaoba_la AapaulakIcaI Baavanaa inamaa-Na krNao.
Aaja BaartaataIla javaLpaasa sava-ca SaOXaiNak saMsqaomaQyaoALUMNI ASSOCIATION caI sqaapanaa
JaalaI Asauna BaartaIya pa`aVaoigakI saMsqaana maQaIla ALUMNI ASSOCIATION caI kamagaIrI sava-ca
SaOXaiNak saMsqaakrItaa maaga-dSa-k Aaho. tyaamauLoca BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad, navaI idllaI, taM~aiSaXaNa
saMcaalanaalaya, mauMba[-, va maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[- yaa taM~aiSaXaNaaSaI saMbaMQaIta saMsqaa
ALUMNI ASSOCIATION caI sqaapanaokrItaa sadOva Aaga`hI Asataata.

r^igaMga pa`itabaMQak kayaVacaI kzaor AmmalabajaavaNaI va Aa^nalaa[-na A^nTIr^igaMga


Sapaqapa~aacaI saazvaNauk
taM~aiSaXaNa saMsqaamaQyao r^igaMga saarKaa pa`kar GaDlyaasa saMsqaocaI badnaamaI haotao. tyaacapa`maaNao navyaanao
pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mnaa maanaisak AaGaata haotaao. jyaacaI pairNaItaI kQaI kQaI AatmahtyaomaQyao haotao. Saasanaacyaa
maaga-dSa-k tatvaapa`maaNao r^igaMga ivar]w kDk kaya-vaahI krNyaakrItaa pa`acaayaa-MnaI saMsqaastaravar r^igaMga
pa`itabaMQa saimataIcaI sqaapanaa kolaI Aaho. tyaacapa`maaNao pa`qama, iWtaIya va taRtaIya vaYaa-cyaa pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDUna
A^nTIr^igaMga Sapaqapa~a Bar]na Gaotalao jaatao va tyaacaI saazvaNauk
Online pawtaInao
http://www.amanmovement.org yaa saMkotasqaLavar kayamasvar]paI kolaI jaatao. kaoNataahI ivaVaqaIr^igaMgamaQyao daoYaI AaZLlaa tar tyaavar Amana satyaa kcar] T/sT Waro kaya-vaahI kolaI jaatao. saMsqaonao r^igaMga
krItaa holpalaa[-nacaI saaoya kolaI Aaho. tyaacaa naMbar KaalaI namaud krIta Aaho.

A^nTIr^igaMga holpalaa[-na
0124 4017168 ikMvaa 9818400116

LEARNING RESOURCES caI {palabQataa


pa`acaayaa-MnaI svata: pauZakar GaovaUna BaartaIya pa`aVaoigakI saMsqaana (Indian Institute of Technology
IIT Bombay) yaaMcyaaSaI saMpak- saaQauna 300 paoXaa jaasta LEARNING RESOURSE cyaa CDS
imaLivalyaa. sadr CDS cyaa pa`itailapaI tayaar kr]na ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacyaa vaacanaalayaata sadr
CDS {palabQa krNyaata Aalyaa Aahota.

Memorandum of Understanding MoU saaMmajasya krar


parspar laaBaacyaa Xao~aamaQyao KaalaI namaud pa`itaYzanasaMsqaaAasqaapanaasaaobata saamaMjasya krar
krNyaata Aalao.
1) R groups Universe Technology, Nagpur.
2) S. K. Industries, Akola.
3) Shree Sant Gadge Baba Institute and Technology, Amravati.
4) Technocorp Solution PVT. Limited, Shivaji Nagar, Pune.
5) ANS Infovally Akola Center, Akola.
6) Knowledge Development Center (KDC), Amravati.
7) Sanjay Industries, Daryapur.
8) Ramkrushna Jr. College, Darapur.
9) Swanand Counseling Center, Amaravati.
10) Scout Technologies Pvt. Ltd.

Consultancy Services maaga-dSa-na saovaa


taM~aiSaXaNa saMsqaonao {palabQa saaQana saamauga`Icaa va manauYyabaLacaa {payaaoga samaajaakrItaa kr]na
tyaaWaro Aqaa-jana krNao ApaoiXata Asatao. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao sadOva yaakrItaa pa`yatna kolaa Aaho.
saMgaNak ivaBaagaacyaa pa`a. taRptaI GaaogaMDo yaaMnaI dyaa-paUr yaoqao 20 iDsaoMbar tao 30 iDsaoMbar 2013 raojaI
Aayaaoijata Aa[- mahaotsava krItaa saMkotasqaL ivaksaIta kolao. tyaakrItaa saMta gaaDgaobaabaa maMDLacao
saMsqaapak AQyaXa pa`a. gajaanana BaarsaakLo yaaMnaI 5000 r]. QanaadoSaaWaro taM~ainakotanaalaa Ada kolao.
Regional Transport Office (RTO) Xaoi~aya pairvahna kayaa-laya, AmaravataI Waro ivak`maSaIlaa
taM~ainakotanaalaa Pollution Under Control (PUC) pa`duYaNa inayaM~aNa pa`maaNapa~a doNyaacaa parvaanaa pa`apta
Jaalaa. taM~ainakotanaacaa parvaanaa k`maaMk 34/MH27/ATI/RTO/PUC 2013 ha Aaho. sadr parvaanaa
f@ta paoTa/ ola [MQanaavar caalaNaa%yaa vaahnaaMkrItaa Asauna yaa krItaa NETEL kMpanaImaaf-ta taM~ainakotanaanao
1 laXa 95 hjaar r]payaacao GAS ANALYSER maiSana ivakta Gaotalao Aaho.

iktaI-taa[- maulaaMcao va maulaIMcao vasaitagaRhaMcaI saur]vaata


SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao iktaI-taa[- maulaaMcao va maulaIMcao vasaitagaRh saur] krNyaata Aalao. daonhI
vasaitagaRhacaI Xamataa pa`tyaokI 70 Asauna vasaitagaRhamaQyao [nh-rTr, igaJar, Wi-Fi [nTrnaoT, KaanaavaL
(maosa) va DTH sauivaQaa {palabQa krNyaata Aalyaa Aahota.

parIXaa koMnd`acaa Examination Center caa djaa- pa`apta


vaYa- 2012 maQyao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaataIla saaoyaI sauivaQaaMcaa AaZavaa GaovaUna maharaYT/ rajya
taM~aiSaXaNa maMDLanao taM~ainakotanaalaa parIXaa koMnd`acaa (Examination Center) caa djaa- bahala kolaa.

Xaoi~aya maulyaaMkNa koMnd`acaa (Regional Assessment Center - RAC) caa djaa- bahala
taM~ainakotanaacyaa Xamataocaa AaZavaa GaovaUna maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLanao taM~ainakotanaasa RAC
caa djaa- bahala kolaa. RAC Ata-Mgata pa`tyaok sa~aamaQyao sarasarI 10,000 {<ar pai~akaMcao maulyaaMkNa
krNyaacao {i_YT maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLanao taM~ainakotanaalaa idlao Aaho.