FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS ETC: 1. Titlul activităţii/proi ctului/co!

cur"ului noi tc# : Mediul înconjurător are nevoie de

$# Coor%o!atorul/Coor%o!atorii :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '# Data % "(ă)urării: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *# Durata activităţii: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +# ,rupul ţi!tă: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -# Part ! ri i.plicaţi: 7. O/i ctiv (2, max. 3): a. Educarea în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, con tienti!area "aptului că omul nu este stăp#nul naturii, ci parte inte$rantă a ei %. Educarea deprinderilor de păstrare a sănătă&ii prin sc'im%area atitudinii "a&ă de propria persoană, "a&ă de mediul în care trăiesc i cresc c. (nsu irea unor cuno tin&e ecolo$ice prin activită&i cu caracter experimental i demonstrativ d. (nsu irea unor re$uli de ocrotire i protec&ie a naturii e. (m%o$ă&irea voca%ularului cu termini speci"ici ecolo$iei ". )olosirea resurselor din natură i a materialelor recicla%ile în scopuri practice $. *timularea ima$ina&iei i a creativită&ii '. )ormarea unei conduite "avora%ile, a unui stil de via&ă sănătos din punct de vedere "i!ic, emo&ional i socio+moral i. )ormarea unor deprinderi intelectuale care să stimule!e sentimente de dra$oste, de ocrotire a tot ce+l înconjoară, la educarea laturii e"ective a copilului 0# R "ur" : a. umane %. materiale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-. D "cri r a activităţii/proi ctului/co!cur"ului tc# (succint): Ecolo$ia nu este doar o tiin&ă, ci i un concept de via&ă. . trăi într+un mediu curat i sănătos tre%uie să se înve&e din coală. /coala, %iserica, "amilia i întrea$a societate sunt c'emate să oprească distru$erea naturii, să 0domesticească1 omul, să+l împace cu natura i să+l rea e!e în natură. . respecta natura, a o în&ele$e i a o iu%i tre%uie să devină o trăsătură de caracter. 2oua educa&ie tre%uie să includă i dimensiunea ecolo$ică, să ai%ă drept 0coloană verte%rală1 $#ndirea ecolo$ică ce tre%uie să "ie păstrată ca un cre!. 2atura nu cere despă$u%ire pentru nimic, dar are preten&ia s+o păstrăm i să o respectăm. Ea ne o"eră totul numai să ne %ucure, dar noi ce îi o"erim naturii3 .r tre%ui să ne $#ndim serios la această între%are, o"erind un răspuns pe măsura a teptărilor ei. 4um noi a teptăm răsplată pentru tot ce o"erim cuiva i nu ne lăsăm p#nă nu primim, i naturii ar tre%ui să+i dăm măcar un s"ert din ceea ce primim $ratuit. Este o datorie cetă&enească, o datorie de con tiin&ă i etică să contri%uim la ocrotirea naturii, pentru că natura nu apar&ine numai $enera&iilor actuale ale 5errei ci, cu deose%ire, $enera&iilor viitoare. 6ipsa de educa&ie ecolo$ică a popula&iei se mani"estă "recvent. 7ermanent se creea!ă impresia că a teptăm pe cineva să ac&ione!e în urma noastră, care să se implice în protejarea mediului înconjurător, "ără ca noi să ne implicăm în acest lucru. 8e aceea implicarea copiilor în reali!area unor ac&iuni de ocrotire a mediului va duce mai t#r!iu la "ormarea unei con tiin&e privind datoria omului de protejare a naturii înconjurătoare, de a com%ate procesul de poluare, de a se do%#ndi sim&ul responsa%ilită&ii care acum este aproape inexistent. 4opiii sunt martori oculari ai trans"ormărilor din via&a socială, economică i din mediul înconjurător, iar toate aspectele le st#rnesc curio!itatea, "apt ce se mani"estă prin noianul de între%ări ce ni le pun. 5ema "undamentală a oricărui proiect educa&ional pentru protec&ia mediului tre%uie să ai%ă în vedere utili!area de către elevi a spa&iului în care trăiesc în a a "el înc#t să nu ac&ione!e ne$ativ asupra elementelor mediului înconjurător: apă, aer, sol, elemente de ve$eta&ie i "aună, con tien&i "iind că aceste activită&i ne$ative se vor răs"r#n$e asupra lor

însu i. .t#ta timp c#t elevii nu vor cunoa te esen&a lumii care+i înconjoară i nu vor "i suscepti%ili la calitatea ei, nu vor "i aten&i la sănătatea naturii din jurul lor, la men&inerea ec'ili%rului ecolo$ic. (n virtutea acestei idei, cu $#ndul la %inele copiilor 9 viitori adul&i 9 urmărim prin acest proiect să le "acilităm posi%ilitatea să $#ndească ca 0oameni pentru oameni1, care vor o lume curată din toate punctele de vedere. 12#R 3ultat : a. :%servări de natură %. 6ec&ii 9 plim%are c. 6ucrări practice cu materiale din natură d. ;ocuri distractive e. .ctivită&i artistico+plastice ". :%&inerea de in"orma&ii despre mediu din diverse surse de in"ormare (reviste, emisiuni radio < 5=, >nternet) $. 4olectarea i valori"icarea materialelor re"olosi%ile '. (n$rijirea plantelor ornamentale din sala de clasă 11#4o%alităţi % valuar a activităţii: a. ?eali!are de panouri cu pliante, ima$ini re"eritoare la protec&ia mediului %. 7orto"olii reali!ate de elevi cu materiale diverse din aria educa&iei pentru protec&ia mediului c. ?eali!area unor expo!i&ii cu o%iecte con"ec&ionate din materiale re"olosi%ile d. Expo!i&ii cu desene ale elevilor e. :%&inerea de "onduri pentru coală i %i%liotecă prin valori"icarea maculaturii ". 7opulari!area în mass+media a activită&ilor cuprinse în proiect. 1$#Su5 "tii6 r co.a!%ări: a. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, d. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *emnătura cadrului didactic<cadrelor coordonator<coordonatoare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful