You are on page 1of 33

Үйлдвэрлэлийн Дадлага

1

“Атар-Өргөө” ХК

Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл.
Àøãèéí òºëºâëºëò
Энэ нь тºñºâ áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà þì. “Атар-Өргөө” ÕÊ íü
ºìíºõ ¿åèéí òóðøëàãàäàà ¿íäýñëýí àøãèéí øààðäëàãàòàé ºãººæèéí õóâèéã
ýõëýí òîäîðõîéëæ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ æèëèéí òºñ⺺ áîëîâñðóóëäàã.
Òóñ êîìïàíè íü ººðºº îëîí ºðñºëäºã÷èäòýé ÷ õóó÷èí ¿åèéíõýý çàõ
çýýëýý àëäàõã¿é áàéõ, ¿éë àæèëëàãààãàà áóóðóóëàõã¿é áàéõ çîðèëãîòîé.
Òºëºâëºñºí àøèã íü çàðöóóëñаí íèéò çàðäàë, ýíãèéí õóâüöààíûõàà
íîãäîë àøãèéã íºõººä èðýýä¿éí ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëàõ õàíãàëòòàé
õýìæýýíèé ¿ëäýãäýë àøèãòàé áàéõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéõ ¸ñòîé.
Ìàñòåð òºñºâ
Ìàñòåð òºñºâ íü íýã íü íºãººãººñºº õàìààðñàí áèå äààñàí îëîí òºñâ¿¿äýýñ
á¿ðääýã. ¯¿íä :
1. Õ¿ëýýãäýæ
áàéãàà
ìºíãºí
îðëîãûí
òîîöîîëëûã
õàìàðñàí
áîðëóóëàëòûí òºñºâ;
2. Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéí òºñºâ (Õóäàëäààíû áàéãóóëëàãàä
áàðàà õóäàëäàí àâàëòûí òºñºâ);
3. Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûã õóäàëäàí àâàõ áîëîí õ¿ëýýãäýæ áàéãàà
ìºíãºí òºëáºðèéí òîîöîîëëûã õàìàðñàí øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàëûí
òºñºâ;
4. Øóóä õºäºëìºðèéí çàðäëûí òºñºâ;
5. ¯éëäâýðëýëèéí íýìýãäýë çàðäëûí òºñºâ;
6. Áàðàà ìàòåðèàëûí ýõíèé áîëîí ýöñèéí ¿ëäýãäýëèéí òºñºâ;
7. ¯éëäâýðëýñýí áîëîí áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòãèéí òºñºâ;
8. Áîðëóóëàëòûí áîëîí óäèðäëãûí çàðäëûí òºñºâ;
9. Áóñàä îðëîãî çàðäàëûí òºñºâ;
10. Òºëºâëºãäñºí îðëîãûí òàéëàí;
11. Êàïèòàë çàðöóóëàëò ñóäàëãàà øèíæèëãýý, õºãæ¿¿ëýëòèéí
çàðäëûí òºñºâ;
12. ̺íãºí îðëîãî çàðäëûí òºñºâ;
13. Òºëºâëºãäñºí áàëàíñ çýðýã áîëíî.
Ìàñòåð òºñºâ ººð õîîðîíäîî íýã íü íºãººãººñºº óðãàí ãàðñàí íÿãò õàðèëöàí
õîëáîîòîé.
Áîðëóóëàë
òûí òºñºâ

ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV, С1-ийн оюутан

Óäààí õóãàöààíû
áîðëóóëàëòûí
òààìàãëàë

М.Аскар

Үйлдвэрлэлийн Дадлага

“Атар-Өргөө” ХК

2

Áàðàà
ìàòåðèàëûí

Á¿òýýãäýõ¿¿í

ýöñèéí

¿éëäâýðëýëèéí

¿ëäýãäëèéí

òºñºâ

Áîðëóóëàëò,
óäèðäëàãûí
çàðäëûí
òºñºâ

òºñºâ

Øóóä

Øóóä

¯éëäâýðëýëèéí

ìàòåðèàëûí

õºäºëìºðèéí

íýìýãäýë çàðäëûí

òºñºâ

òºñºâ

òºñºâ

̺íãºí îðëîãî,

Êàïèòàë çàðöóóëàëòûí

çàðëàãûí

òºñºâ

òºñºâ

Òºñºâëºã

Òºñºâëºãäñºí

ä ñºí

Òºñºâëºãäñºí

ìºíãºí

îðëîãûí

áàëàíñ

ã¿éëãýýíèé

òàéëàí

òàéëàí

“Атар-Өргөө” ÕÊ-íèé çîðèëãî, çîðèëòóóäûã óäèðäëàãà íü òîäîðõîéëäîã.
Áîðëóóëàëòûí òºñºâ íü ýíý êîìïàíèéí õóâüä ìàø ÷óõàë ¿¿ðýãòýé ба àøèã
òºëºâëºëòèéí ýõëýë íü áîëäîã. Õàðèí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä ñàíõ¿¿ãèéí
òîäîðõîé íººö õýðýãòýé áºãººä ò¿¿íéèã ìºíãºí îðëîãî, çàðëàãûí òºñ⺺ð
áîëîâñðóóëàí õàðóóëíà.
Áîðëóóëàëòûí òºñºâ
Áîðëóóëàëòûí òºñºâ íü áîðëóóëàõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë òóñ
á¿ðýýð òîî õýìæýý áîëîí ¿íèéí ä¿íã òóñãàí õàðóóëñàí èðýõ æèëèéí õ¿ëýýãäýæ
áàéãàà áîðëóóëàëòûí äýëãýðýíã¿é õºòºëáºð þì. Ýíý òºñ⺺ñ á¿õ ¿éëäâýðëýë
çàðäàë àøèã øàëòãààëíà.
“Атар-Өргөө” ÕÊ íü áîðëóóëàëòàà бөөний болон жижиглэнгийн бүх
худалдаа үйлчилгээний цэгүүдээр äàìæóóëàí ã¿éöýòãýäýã.
Áîðëóóëàëòûí òºñâèéã áîðëóóëàëòûí òààìàãëàëààñ áýëòãýíý. ¯¿íèéã
ãàðãàõûí òóëä õýä õýäýí õ¿÷èí ç¿éë áàéäàã. ¯¿íä :
ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV, С1-ийн оюутан

М.Аскар

Үйлдвэрлэлийн Дадлага

3

“Атар-Өргөө” ХК

Áîðëóóëàëòûí òîî õýìæýýã òîäîðõîéëæ áàéñàí ºìíºõ ¿åèéí òóðøëàãà;
Áàéãóóëëàãûí ¿íý òîãòîîõ áîäëîãî;
Çàõèàëãûí áàéäàë;
Çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà;
Ýäèéí çàñãèéí åðºíõèé íºõöºë áàéäàë;
¯éëäâýðëýëèéí äîòîîä ýäèéí çàñãèéí áàéäàë;
¯íäýñíèé íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ýðõëýëò, õ¿í àìûí îðëîãî çýðýã ýäиéí
çàñãèéí òîäîðõîéäîã÷óóäûí ººð÷ëºëò;
 Ñóðòàë÷èëãàà áà á¿òýýãäýõ¿¿íèé óðàìøóóëàë;
 ¯éëäâýðèéí ãàçðóóäûí ºðñºë人í;
 Àæ àõóéí íýãæèéí çàõ çýýëä ýçëýõ õóâü õýìæýý çýðýã áîëíî.


ªìíºõ æèëèéí áîðëóóëàëòûí ¿ð ä¿í íü áîðëóóëàëòûí òààìàãëàë áýëòãýõ
ýõëýë öýã áîëäîã.
Áîðëóóëàëòûí òààìàãëàëûã áîëîâñðóóëàõäàà :
1. Гàäààä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñèéí íºëººëëèéã;
2. Дîòîîä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñèéí íºëººëëèéã ñóäàëæ ¿çíý;
3. Б¿òýýãäýõ¿¿íèé óëèðëûí øèíæ ÷àíàðûã õàðãàëçàíà;
4. Áîðëóóëàëòûí òààìàãëàëûã Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí ñóâãààð íü.
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéí òºñºâ
¯éëäâýðëýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý íü áîðëóóëàëòûí øààðäëàãàòàé
á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí òàéëàíò õóãàöààíû ýöýñò áàéâàë çîõèõ òîäîîðõîéëîãäñîí
íººöèéí íèéëáýðýýð òîîöîîëîãäíî. Òîäîðõîé õýñýã íü òàéëàíò õóãàöààíû ýõýíä
áîðëîãäîîã¿é ¿ëäñýí á¿òýýãäýõ¿¿íýýð íºõºãäºíº.
¯éëäâýðëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý íü òºñºâò õóãàöààíä áîðëóóëàõ
á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîîí äýýð áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàéâàë çîõèõ ýöñèéí
¿ëäýãäëèéã íýìæ, áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýõíèé ¿ëäýãäëèéã õàññàí õýìæýýãýýð
òîäîðõîéëîãäîíî.
Òºñºâò õóãàöààíû ýõ ýöýñò äóóñààã¿é ¿éëäâýðëýë ãàðäàã áîë,
äóóñààã¿é ¿éëäâýðëýëèéí ýõíèé áîëîí ýöñèéí ¿ëäýãäëèéí ýêâèâàëåíò
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîîöîæ, äýýðõ á¿òýýãäýõ¿¿í äýýð äóóñààã¿é ¿éëäâýðëýëèéí
ýöñèéí ¿ëäýãäëèéã íýìæ ýõíèé ¿ëäýãäëèéã õàñàõ çàìààð ¿éëäâýðëýõ
á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýýíä òîõèðóóëãà õèéõ õýðýãòýé.
Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéí òºñºâ øóóä ìàòåðèàëûí áîëîí õºäºëìºðèéí
¿éëäâýðëýëèéí íýìýãäýë çàðäëûí òºñºâ áîëîâñðóóëàõ ¿íäýñ áîëäîã.
Øóóä ìàòåðèàëûí òºñºâ
¯éëäâýðëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîî õýìæýýã òîîöñîíû äàðàà ¿éëäâýðëýëèéí
àæèëëàãààíû ÿâöàä øààðäàãäàõ ò¿¿õèéí ýäèéí õýðýãöýýã õàðóóëñàí øóóä
ìàòåðèàëûí çàðäàëûí òºñºв áýëòãýíý.
Ò¿¿õèé ýäèéí õàíãàëòòàé íººöòýé áàéõ ¸ñòîé. Ýíý íººö íü á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëä øààðäëàãòàé õýìæýýãýýð òºäèéã¿é ò¿¿í äýýð ò¿¿õèé ýäèéí
ýöñèéí ¿ëäýãäëýýð òîäîðõîéëîãäñîí çàéëøã¿é áàéõ íººöèéã íýìñýí õýìæýýãýýð
òîäîðõîéëîãäîíî.
¯éëäâýðëýëèéí íýìýãäýë çàðäàëûí òºñºâ
ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV, С1-ийн оюутан

М.Аскар

ýëýãäýëèéí çàðäàë. 5. àëèíûã íü õîéøëóóëæ áîëîõûã òîäðóóëñíààð ìºíãºí çàðöóóëàëòûí ýýëæ äàðààëëûã òîãòîîíî. øóóä áóñ õºäºëìºðèéí çàðäàë. Òóõàéí ¿åä øààðëàãëàæ áàéãàà òºëáºðèéí àëèíûã øóóä õèéõ. ̺íãºí óëèðëûí õýðýãöýý. îðëîãûí òàòâàðûí òºëºëò çýðýãò øààðäàãäàõ õºðºíãèéã òîîöîæ òºëºâëºíº. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Áàíêíû çýýëëýã ¿íýò öààñíû áîðëóóëàëò ãýõ ìýò ýõ ñóðâàëæààñ áîëîí öàã õóãàöààíû õ¿÷èí ç¿éëýýñ íýìýëò õºðºí㺠áèå áîëãîõ øààðäëàãûã õàðóóëíà. Ýíý íü èðýõ òàéëàíãèéí ¿åä õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã õýð çýðýã ¿ð àøèãòàéã òîäîðõîéëíî.  Үéë÷èëãýýíèé õýñã¿¿äèéí çàðäëûã òîîöîîëæ äóóññаíû äàðàà õîëáîãäîõ ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýýíèé õýëòñ¿¿äýä. ¯¿íòýé óÿëäóóëæ ¿éëäâýðëýëèéí ºðãºæ¿¿ëýëòèéí áîëîí êàïèòàë çàðöóóëàëòûí îíîâ÷òîé òºëºâëºãººíä íºëººëºë ¿ç¿¿ëõýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëíý. Èë¿¿äýë õºðºíãèéã áîãèíî áîëîí óðò õóãàöààíû õºðºí㺠îðóóëàëòàä àøèãëàõ áîëîìæèéã õàðóóëíà. ¯¿íä :  Шóóä áóñ ìàòåðèàë. ¯¿ãýýð ã¿éöýòãýëèéí ¿ð ä¿íã ä¿ãíýõ áîëîìæòîé. Мºíãºí ã¿éëãýýíä õºíãºëºëò òîîöîõ áîëîìæ áîëîí äàâóó òàëûã òîãòîîíî. òîãòñîí àðãà ç¿éí äàãóó õóâààðèëàíà. áàðàà ìàòåðèàëûí ºñºëò. 7. öàõèëãààí ãýõ ìýò áàéæ áîëîõ á¿õ çàðäëûí ç¿éëýýð íü àíãèëíà. õºäºëìºð õàìãààëàë. С1-ийн оюутан М. Òóõàéí ¿åä õýðýãæèæ áàéãàà ¿éë ÿâöàä øààðäàãäàõ ìºíãºíèé õýìæýýã òîäîðõîéëîí õàðóóëíà. 4. 8.Аскар . äààòãàë. ¯éëäâýðëýëèéí áîëîí òîíîã òºõººðºìæèéí ºðãºòãºëèéí ïðîãðàììûã õýðýãæ¿¿ëõýä øààðäàãäàõ ìºíãºí çàðöóóëàëòûã òîîöíî. òýýâýð.  Зàðäëûí äèíàìèêèéí øèíæèëãýýíèé àðãà õýðýãñëýë àøèãëàí õóâüñàõ áîëîí òîãòìîë çàðäëûí øèíæ ÷àíàðààð íü àíãèëæ áîëíî. 6. Òºñºâëºãäñºí îðëîãûí òàéëàí Òºñºâëºãäñºí îðëîãûí òàéëàí íü òºñâèéí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð¿¿äèéã íýãòãýí ä¿ãíýõ íýã õýëáýð þì. 2. Ýíý çàðäëûã ýõëýýä íýìýãäýë îáúåêò.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 4 Ýíý òºñºâ íü øóóä ìàòåðèàë øóóä õºäºëìºðèéí çàðäëààñ áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ þìóó ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé á¿õ çàðäëààñ á¿ðäýíý. àâëàãûí öóãëóóëãûí óäààøðàëûã òîäîðõîéëîí õàðóóëíà. áàéâàë çîõèõ ãàçàðòàà òóõàéëñàí öàã ¿åäýý øààðäëàãòàé ìºí㺠áýëýí áàéõ íºõöºëèéã õàíãàäàã. ̺íãºí îðëîãî çàðëàãûí òºñºâ ̺íãºí îðëîãî çàðëàãûã ¿ð àøèãòàé óäèðäëàãààð õàíãàæ. 3. ̺íãºí õºðºíãèéí òºñâèéí ìºí ÷àíàð áà çîðèëãî. ̺íãºí õºðºíãèéí òºñºâ : 1. ò¿¿ðýýñèéí çàðäàë. äóëààí. õàðèóöëàãûí òºâ òóñ á¿ðýýð òîäîðõîéëíî. Áîíäûí õºíãºëºëò. àëü íü çàéëøã¿é òºëºãäºõ.

Çàðäàë. тºñºâò ¿íýëãýý õèéäýã.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 5 “Атар-Өргөө” ХК 9. 1. îðëîãî òîî õýìæýýíèé õàìààðëûí øèíæèëãýý “Атар-Өргөө” ÕÊ íü ¿éëäâýðëýë ÿâóóëäàã êîìïàíè ó÷èð ýíý øèíæèëãýý íü ÷óõàë íºëººòýé áîëîâ óó?. Èíãýñíýýð óäèðäëàãûí á¿òöýä ººð÷ëºëò õèéõ ýñýõ àñóóäëûã øèéäâýðëýíý. øèíæèëãýýí¿¿ä íàðèéí õèéãääýãã¿é þì áàéíà. 2. Ýíý çîðèëãîîð òºñºâëºãäñºí áàëàíñûã ¿éëäâýðëýë. Тàðõàëò äèàãðàììûí àðãà. Çàðäëûã òîãòìîë õóâüñàõààð íü ÿëãàõ õýðýãòýé áîëîâ÷ ÿëãàäàãã¿é. 3. Á¿ðòãýëийн ìýäýýëëээ êîìïüþòåðèéí ïðîãðàìì àøèãëàæ õèéäýã áîëîõîîð ýíý á¿õ òºñºâ. 3. Çàðäëûí á¿òöèéã øèíæëýõ àðãóóä : 1. Ýäãýýð àðãóóäûã õîëèìîã çàðäëûã òîãòìîë õóâüñàõ á¿òöýýð ÿëãàõàä òºäèéã¿é àëèíä íü áàãòõûã òîãòîîõîä àøèãëàäàã. Хàðèëöàí õàìààðëûí àðãà. Èéì ó÷ðààñ òºñºâ çîõèîõ ¿åèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë áàëàíñ íü òºñºâëºãäñºí ¿ëäýãäýë áàëàíñûã áýëòãýõ ýõëýëèéí öýã íü áîëäîã. ̺íãºí õºðºíãèéí äàíñ á¿ðò ºäºð òóòàì áàéâàë çîõèõ äóíäàæ ¿ëäýãäëèéã æèíõýíý áàéãàà äóíäàæ ¿ëäýãäýëòýé íü зýðýãö¿¿ëýí ¿çýæ. Òºñºâëºãäñºí áàëàíñ áýëòãýõ íü õýä õýäýí äàâóó òàëòàé. Шóóä çàðäëàà𠺺ðèéí ºðòãèéã òîîöîõ áà õóâü îðîëöîîíû õÿçãààðûã òîãòîîíî. 5. Хàìãèéí áàãà êâàäðàòûí àðãà. õºðºí㺠îðóóëàëòûí ºãººæèéí õàðüöààã òîäîðõîéëæ. 2. 2. áàéãóóëëãûíõàà ýðõ àøãèéã õàìãààëæ áèçíåñèéí íóóö ãýñýí ¿¿äíýýñ çàðèì ìýäýýëëýý íóóöàëäàã þì áàéíà. ìºíãºí õºðºíãèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà õóâü õ¿íèé õàðèóöëàãòàé õîëáîîòîé áîäèò ¿íýëãýý ºãºõºä ¿éë÷èëíý. Үүнд : 1. Çàðäëûã àíãèëàõ íü äàðààõ àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ áîëîìæ îëãîíî. Òóõàéëáàë. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. ¿éë÷èëãýýíèé äîòîîä íýãæ ñàëáàðààð áýëòãýõèéã øààðääàã. Бóñàä òºñâèéí áàéäàëä ¿íýëãýý õèéõ áîëîìæèéã îëæ àâíà. Òºñºâëºãäñºí áàëàíñ Òºñºâëºãäñºí áàëàíñûã òóõàéí õóãàöààíû ýõíèé ¿ëäýãäýë áàëàíñûã áóñàä òºñºâò àãóóëàãäñàí ìýäýýëëýýð òîõèðóóëàí áîëîâñðóóëíà. С1-ийн оюутан М. 4.Аскар . Бàëàíñûí ýõíèé áîëîí ýöñèéí ¿ëäýãäëèéã õàðüöóóëàõ çàìààð òààëàìæòàé áîëîí òààëàìæã¿é ¿ð ä¿íã èëýðõèéëýõ áîëîëöîîã îëæ àâíà. Мөн øóóä çàðäàëûí àðãààð òîäîðõîéëæ áîëíî. õýëáýëçëèéí øèíæèëãýý áýëòãýíý. Дýýä äîîä öýãèéí àðãà. Уÿí õàòàí òºñºâ áýëòãýõ. Рåãðåññèéí àðãà. ¯ÍÇ-ûí óðüä÷èëæ òîîöñîí ò¿âøèíã òîîöîîëæ õýëáýëçëèéã òîãòîîíî.

төгрөг мян. 5.7 94.5) - мян.8 мян.6 107220. 16.2 (44994.төгрөг мян.0 хүн 357 359 100.5 92.5 мян.1 коэф 1 0. Сарын дундаж цалин 94.4 2. 9.9 4635180. çàðäàë õîðîãäóóëàëòûí øèíæèëãýý õèéõýä.Аскар .төгрөг 10921.төгрөг 492520. 6.3 “Атар-Өргөө” ХК-ний 2003 оны IV-р улирлын ерөнхий ба удирдлагын зардал : Д/д Зардлын төрөл Хэмжих нэгж ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.9 665653.28 8.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 6 4.төгрөг 592842.0 94. 12. Хөдөлмөрийн бүтээмж төгрөг 18. 6.3 797710. С1-ийн оюутан Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь М. Бîãèíî õóãàöààò àøèã. 2003 оны IV-р улирлын эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд : Д/ д Үзүүлэлтүүд 1.0 466941. 7. 11.0 3831967.8 мян.7 141791.төгрөг 72810. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2.3 94.1 мян.6 мян.8 2 97100.төгрөг 4884573.3 94. 10.8 12896038.2 17. 15.4 90. Нийт бүтээгдэхүүн 3. Мàðêåòèíãèéí ¿ð àøãèéí øèíæèëãýý õèéõýä àøèãëàíà.3 1 108389.9 173.8 119.төгрөг мян. 16 1300671.төгрөг 114967.төгрөг 4218920.9 % 70 61.6 204321.4 548394. Хүчин чадлын ашиглалт Жигд ажиллагаа Нийт ажиллагсадын тоо Цалингийн сан Нийт цэвэр борлуулалт Борлуулалтын өртөг Нийт ашиг Үйл ажиллагааны ашиг Бусад орлого Бусад зардал Бусад ашиг алдагдал Тэнцэлийн ашиг алдагдал Орлогын албан татвар Цэвэр ашиг алдагдал Хэмжих нэгж Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь тн 12980.84 мян. 4.8 мян. 13.9 4629677. Дундаж цалин төгрөг 1379607.0 11819.7 88.59 61889.8 мян. 14.32 19.0 8 94.төгрөг мян. Хóãàðëûí öýã äýõ çàðäàë áà ¿éëäâýðëýëèéí àøãèéí øèíæèëãýý øèíæèëãýý õèéõýä.88 88. 8.86 91.төгрөг 4884573.01 13682279.төгрөг - 96796. 5.

0 21438.4 1035.8 IV.96 - мян.8 34.0 97.4 94.0 64198.төгрөг мян. Цалин НДШ. ìºí õýâëýæí àâ÷ áîëäîã.0 8649. õýâëýõ ãýñýí ñîíãîëòûã àøèãëàíà. 6.0 4627. ЭМД Хангамжийн материал Түлш шатхуун сэлбэг Шагнал урамшуулал Дулаан цахилгаан.3 мян.төгрөг 2003. 3.6 86. Ýíý ñèñòåìèéã àøèãëàæ ñóðñíàà𠺺ðèéí øààðäëàãàòàé ñàíõ¿¿ãèéí á¿õèé ë áàðèìòóóäûã òºâºãã¿é îðóóëæ. Èíòåðàêòèâ ïðîãðàìì íü äàðààõ åðºíõèé çàð÷èìòàé.0 13200. Ýíý ñîíãîëòûã àøèãëàñíààð áàðàà ìàòåðèàëûí á¿ðòãýëèéã çºâõºí íÿðàâûí õýìæýýíä ººðººð õýëáýë ÿìàð ÷ äàíñíû áèчèëòã¿éãýýð ìàòåðèàëûí îðëîãûã á¿ðòãýäýã.төгрөг 42003.  Äàðàà ñàðûí áàðèìò.төгрөг 25000.Аскар . уур.төгрөг мян.8 мян.0 4.0 6000. С1-ийн оюутан М.12 2. 14.төгрөг 226592. 10.төгрөг мян.0 7980.9 мян.0 2141.төгрөг мян.0 25000.2 102.7 70.төгрөг мян.төгрөг мян.төгрөг мян.төгрөг 1000. 13.  Ñèñèòåìèéí óäèðäàã÷.0 мян.0 8000.  Öàëèíãèéí òîîöîî. Ýíý õýñýãò îðóóëñàí áàðèìòûã åðºíõèé æóðíàëûí òóñëàìæòàéãààð äàíñíû áè÷èëòýíä õîëáîãäîõ áîëîìæòîé.төгрөг 0. “Атар-Өргөө” ÕÊ-íèé ñàíõ¿¿ãèéí õýëòýñ á¿ðòãýë ñàíõ¿¿äýý ñàíõ¿¿ãèéí Power-Soft ñèñòåìèéã àøèãëàäàã. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. 11.0 50.0 19806.33 49000.0 мян. ìºí àâ÷ áîëíî. Ýíý ïðîãðàìì íü ñàíãèéí ÿàìíààñ çºâøººðºëòýé ïðîãðàìì þì.0 70000. 7.0 688.0 210360. Бүртгэл мэдээллийн систем. 15.78 7539. 5. Æèøýý íü: îðëîãûí áàðèìòûã îðóóëàõûí òóëä Бàðàà ìàòåðèàëûí á¿ðòãýë ãýñýí õýñýãð¿¿ îðæ Îðëîãûí áàðèìò îðóóëàõ. 8.төгрөг 20412.9 205.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 1.84 13560.0 1200.0 152. 4. ус ашиглалт Шуудан холбоо Засварын зардал Албан томилолт Даатгалын зардал Хүлээн авалт баяр ѐслолын зардал Элэгдэлийн зардал Гадаад үйлчилгээний зардал Бусад зардал Ерөнхий ба удирдлагын зардал “Атар-Өргөө” ХК 7 мян. Ýíýõ¿¿ ïðîãðàììûã õýðýãëýñíýý𠺺ðèéí àæëàà õºíãºëººä çîãñîõã¿é õàìãèéí ãîë íü ¿íýí çºâ òîîöîî õèéãääýã.  Àðõèâ ñýðãýýëò. 12.6 мян.64 85.төгрөг 4800. 2.14 44.21 285. Á¿õ ñîíãîëòîíä õýâëэõ áîëîí õàäãàëàõ ãýñýí õýñýã áàéõ áà õýðâýý øààðäëàãàòàé áîëä õàäãàëæ. ¯¿íä :  Æóðíàë õºòºëíº.47 16390.89 92. çàñàõ. 9.0 1200.  Òàéëàí òîâ÷îî гэх мэт.

æèëèéí ýöñèéí òàéëàíã äàðàà îíû 2-ð ñàðûí 10-íû äîòîð óëñûí òàòâàðûí àëáàíä òóøààæ. Хóâüöààíû íîãäîë àøèã. òàéëàãíàõ æóðàì 1. ÕÀÎÀÒ-èéã öàëèí õºëñòýé õîëáîí òàéëáàðëàñàí. Àëáàí òàòâàð òºëºã÷ àëáàí òàòâàðûí õýìæýýã íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí óëèðàë. 0-100000000¥ àëáàí òàòâàð íîãäóóëàõ æèëèéí îðëîãîä 15%-ð. Àëáàí òàòâàð òºëºã÷ òàéëàíãèéí æèëä òºëºõ àëáàí òàòâàðàà ñàð óëèðëûí õóâààðèéí äàãóó ñàð á¿ð 25-íû äîòîð óðüä÷èëàí òºëæ. âèäåî ¿çâýð áîëîí õîíæ âîðò ñóãàëàà. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Àëáàí òàòâàðûí õóâü õýìæýý 1. âèäåî áîëîí àóäèî õóóðöàã. áàéãóóëëàãûí îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õóóëèéí äàãóó òºëäºã. Îðëîãûí òàòâàð. Үë õºäëºõ õºðºí㺠áîðëóóëñíû îðëîãûí ä¿íä 2%-ð. 5. Эðõèéí øèìòãýëèéí îðëîãîä 10%-ð. 6. ò¿¿íèé áè÷ëýãèéí õºëñíèé ¿éë÷èëãýý. Òºð ºì÷人 íîãäîõ øèã áîëîí õóâüöààíû íîãäîë àøãèéã á¿ðýí áóþó õýñýã÷ëýí òºñºâò äàé÷ëàõ ýðõòýé ýíý õýìæýýã òóõàé á¿ð íü ÇÃ-ààñ òîãòîîíî. Б¿õ òºðëèéí òºëáºðò òîãëîîì. æèëèéí òàéëàí òýíöëèéã ¿íäýñëýí æèëèéí ýõíýýñ ºññºí ä¿íãýý𠺺𺺠òîäîðõîéëæ òºñºâò òºëíº. 100000000-ààñ äýýø àëáàí òàòâàð íîãäóóëàõ æèëèéí îðëîãîä 15000000¥ äýýð 100000000¥-ººñ äýýø îðëîãûí ä¿íãèéí 30%-ð íýìæ òàòâàð íîãäóóëíà. òààâðûí îðëîãîä 40%-ð. 2. Àëáàí òàòâàð òºëºõ. ͪÀÒ-ûã áîðëóóëæ áàéãàà áàðààíààñàà 15%-ð áîäîæ òºëäºã.  Дýýðõ 2-ò çààñíûã õîñëóóëàí òîãòîîíî. Бàíêíààñ àâñàí õ¿¿ãèéí îðëîãîä 15%-ð. 2. Татвар түүний төрөл. Àëáàí òàòâàð íîãäóóëàõ æèëèéí îðëîãîä äàðààõ % õýìæýýãýýð àëáàí òàòâàð íîãäóóëíà. “Атар-Өргөө” ÕÊ íü ÕÀÎÀÒ. С1-ийн оюутан М.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 8 “Атар-Өргөө” ХК VI. 4.Аскар . àëáàí òàòâàðûí ýöñèéí òîîöîî õèéíý. Æèëèéí 500000 õ¿ðòýëõ ¥-èéí àëáàí òàòâàð íîãäóóëàõ îðëîãîòîé àëáàí òàòâàð òºëºã÷ íü àëáàí òàòâàðàà äýýðõ õóãàöààíä áàãòàí óëèðàëä íýã óäàà òºëæ áîëíî. ¯ë õºäëºõ ýä õºðºíãèéí òàòâàðóóäûã õóóëèéí äàãóó òºëäºã.  Бàðààíû íýãæèä ìºíãºí èëýðõèéëýëýýð. 2. óëèðëûí àëáàí òàòâàðûí òàéëàíã äàðàà óëèðëûí ýõíèé ñðûí 20-íû äîòîð. 1. õóâü õ¿ðòýã÷èéí îðëîãîä 15%-ð. Үүнд : 1. ͪÀÒ. Ãààëèéí òàòâàð. 3. Îðëîãûí òàòâàðûã Ìîíãîë óëñûí àæ àõóéí íýãæ. Ãàäààäààñ ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëàà òàòäàã ó÷èð ãààëèéí òàòâàðûí õóâü õýìæýýã äîð äóðäñàí õýëáýðýýð òîãòîîíî :  Гààëèéí ¿íýýñ õóâèàð /5%/. тооцоололтын талаар.

4. 6-ä çààñàí îðëîãî íîãäîõ àëáàí òàòâàðûã óã îðëîãûã îëãîæ áàéãàà áàéãóóëëàãà. àæëûí 7 õîíîãèéí äîòîð òºñºâò øèëæ¿¿ëíý. òàòâàðûí çîðèëãîîð õóðäàâ÷èëñàí àðãàýð òîîöîîëäîã. îéðûí çîðèëòûã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàíà. àæ àõóéí íýãæ ñóóòãàí àâ÷. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Èéì çºð¿¿ãèéí æèøýý íü : 1. 2. õºðºí㺠îðóóëàã÷èä ýçýìøèæ áóé õóâüöàà. Õóâüöàà ýçýìøèã÷èä. Дээрх 1-èéí 2. Áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã öààøèä óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ. Òàòâàðûí çîðèëãî á¿õèé îðëîãûí òàéëàíãèéí õýëáýð àãóóëãà íü ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí çîðèëãî á¿õèé îðëîãûí òàéëàíãèéí õýëáýð àãóóëãàòàé àäèë òºñòýé áàéäàã. ¯ë õºäëºõ õºðºíãº. 3. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷èä íü: 1. Îðëîãûí òàòâàðûí ºãëºãèéã áàëàíñàä áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð áîëãîí àíãèëäàã. Áàòàëãààò çàðäëûã ñàíõ¿¿ãèéí òàéëãíàëûí çîðèëãîîð ãàðñàí òàéëàíò ¿åä õ¿ëýýí çºâøººðäºã (áîðëóóëàëòûí îðëîãòîé óÿëäóóëàõ) áîëîâ÷ òàòâàðûí çîðèëãîîð òºëñºí ¿åä õ¿ëýýí çºâøººðíº.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 9 “Атар-Өргөө” ХК 3. Санхүүгийн менежмент. Ãýâ÷ òàòâàðûí òàéëàí äàõü òàòâàð íîîãäóóëàõ îðëîãûã òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó òîîöîîëäîã áîë òàòâàðûí ºìíºõ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí îðëîãûã íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí íèéòýýð õ¿ëýýí çºâøººðñºí çàð÷èìóóäûí äàãóó õýìæäýã. Òàòâàðûí õóóëü òîãòîîìæ áîëîí ÍÁÁÍÕÇÇ íü îëîí òàëààð ÿëãààòàé ó÷ðààñ òàòâàð íîîãäîõ îðëîãî áà òàòâàðûí ºìíºõ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí îðëîãî íü ÿìàãò ººð áàéäàã. 3. òºñºâ áîëîâñðóóëàõ. Òàòâàð íîîãäóóëàõ îðëîãî áà ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí îðëîãî Îðëîãûí òàòâàðûí ºãëºãèéã òîîöîîëîõäîî áèçíåñèéí áàéãóóëëàãà íü òàòâàð íîîãäñîí îðëîãûã õàðóóëñàí òàòâàðûí òàéëàí áýëòãýõ ¸ñòîé. õýòèéí òºëºâëºãºº. 1. С1-ийн оюутан М. õóâüöàà áîðëóóëñíû îðëîãîä íîãäîõ àëáàí òàòâàðûã óã õºðºíãº.Аскар . 4. Îðëîãûã ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàãíàëûí çîðèëãîîð àêêðóýë (áîðëóóëàëò) ñóóðèàð õ¿ëýýí çºâøººðäºã áîëîâ÷ òàòâàðûí çîðèëãîîð õýñýã÷èëñýí ñóóðèàð õ¿ëýýí çºâøººð÷ áîëíî. õóâüöààã áîðëóóëñíààñ õîéø 10 õîíîãèéí äîòîð òºñºâò òºëíº. Ýëýãäëéèã ñàíõ¿¿ãéèí òàéëàãíàëûí çîðèëãîîð øóëóóí øóãàìûí àðãààð. íîãäîë õóâèà öààøèä õýâýýð íü õàäãàëàõ ýñâýë õóäàëäàõ ýñýõ òàëààð øèéäâýð ãàðãàõàä àøèãëàäàã. 2. VII.

Тус харьцааг ихэвчилэн хөрөнгө оруулагчид сонирхдог. 4. 3. ãààëèéí àëáà çýðýã áàéãóóëëàãóóä öààøèä áàðèìòëàõ áîäëîãîî òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã àøèãëàíà.072 М.Энэ нь хувьцаат компаний хувьд ашиглагдах бөгөөд уг компаний үнэлгээг нэр төр зах зээл дээр ямар түвшинд байгааг илэрхийлэх харьцаа юм.282 0. Өр барагдуулах өнөөгийн боломж. Хөрвөх ÷àäâàðûí õàðüöàà . Үүнд : 1.02 47148585. áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èä. ñàíõ¿¿ãèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóä .Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 10 Çýýëä¿¿ëýã÷èä. õàðèëöàã÷èä.5 657199762.Аскар . Үүнд : 1.38 657199762. 4. Активийн менежментийн õàðüöàà Энэ нь тодорхой актив тус бүрийн хөрвөх чадварыг илэрхийлдэг харьцаа юм. ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë.Энэ нь компанийн нийт хөрөнгийн хэдэн хувыг өр зээл бүрдүүлж байгааг мөн ашигаараа хүү болон бусад тогтвортой зардлыг хэдэн удаа төлөх чадвартайг илэрхийлдэг харьцаа юм. Хамгаалатын мужын хэмжүүр. Эðãýëòèéí õàðüöàà. 2.òóõàéí áàéãóóëëàãûí 3. Д/ Үзүүлэлтүүд д 1.хөр БХӨ 695260946. С1-ийн оюутан Хариу 1.5 510021748. Çàñãèéí ãàçðûí áàéãóóëëàãóóä Òàòâàðûí áàéãóóëëàãà. Өөрөөр хэлбэл энэ бүлэг харьцаа нь актив тус бүрийн болон нийт активийн үр ашигтай ашиглалтыг тодорхойлдог.Энэ нь шаардлагатай үед компани богино хугацаат өрөө хэрхэн төлж барагдуулж чадахыг илэрхийлдэг харьцаа юм. Өр төлбөрийн менежментийн õàðüöàà . Òүргэн хөрвөх чадварын хàðüöàà. òºëáºðèéí ÷àäâàðûã ñóäàëæ ìýäñýíýýð õàðèëöààãàà öààøèä ¿ðãýëæë¿¿ëýõ ýñâýë øèíýýð õàðèëöààãàà òîãòîîõ ýñýõ øèéäâýð ãàðãàäàã. 3. Ашигт ажиллагааны õàðüöàà Энэ нь компанийн үйл ажиллагаа хэр ашигтай байгааг харуулна.хөр – БМ БХӨ чадварын хàðüöàà Өр барагдуулах Мөн. ~1.02 695260946.058 0.43 657199762. Õàðüöààíû øèíæèëãýýã äàðààõü áàéäëààð àíãèëíà. 2. Дээрх 5 харьцаа тус бүр дээр “Атар-Өргөө” ХК-ний 2003 оны санхүүгийн тайлан ашиглан тоцоолол хийж гүйцэтгэлэ. õóäàëäàí àâàã÷èä.хөр БХӨ ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. 2. Хөрвөх ÷àäâàðûí харьцаа Энэ харьцаанд доорх бүлэг харьцааг оруулна. 5.02 Òүргэн хөрвөх Эр. 4. Ажлын цэвэр капитал гэсэн õàðüöààãààð òîäîðõîéëîí àíãèëæ áîëíî. Эðãýëòèéí õàðüöàà Тооцох арга Тооцоолол Эр. 5. Зах зээлийн үнэлгээний харьцаа . 3.

Нийт активийн эргэц. Д/д 1. 3. 2.96 1.хөр – БМ ӨД мөн. Үзүүлэлтүүд БМ-ын эргэц Үндсэн хөрөнгийн эргэц Нийт активийн эргэц БМ-ын наслалт дундаж Тооцох арга ББӨ БМ Дун.524 ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.27 2232137581.478 365 хоног БМ-ын эргэц 365 8.5 - БХӨ 657199762. Яаралтай хугацаанд БХӨ-ийг мөнгөн хөрөнгөөр 7. 2. Үндсэн хөрөнгийн эргэц.09 416823062. 4.үлд Тооцоолол 3663583224. Үүнд : 1. Өөрөөр хэлбэл БХӨ-ийн 23%-ыг төлж чадах хэсгийг харуулж байна.79 41. Хамгаалатын мужын Эр. ~2. Компани дараа жил үйл ажиллагаагаа явуулж орлого олохгүйгээр 156 өдөр үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтойг нь харуулж байна.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 11 өнөөгийн боломж 4. 4. БМ-ын хөрвөх чадвар нь муу байдаг учир БМ-ыг оруулахгүйгээр эргэлтийн хөрөнгө нь БХӨ-ийн 23%-тай тэнцэж байна гэсэн үг юм. 5.778 38061184. 4. 6. Салбар харгалзахгүй 2-оос дээш байдаг гэж үзвэл энэ харьцаа нь маш муу байгааг харуулж байна. БМ-ын эргэц. 48 Тайлбар : 1.хөр 4336317645. Компани эргэлтийн хөрөнгөөр БХӨ-ийг бүрэн төлөх боломжтой байгааг харуулж байна. 2. 3.79 М. Эргэлтийн харьцаа нь 1. 5.27 2933608527.хөр - 695260946.46 1. Авлагын эргэц.943 Борлуулалт Нийт актив 4336317645. 3.74 Ажлын Эр.38 1189122. С1-ийн оюутан Хариу 8.08 Борлуулалт Цэвэр. БМ-ын дундаж наслалт. Активийн менежментийн õàðüöàà Энэ харьцаанд доорх бүлэг харьцааг оруулна.үнд.02 цэвэр капитал 155.2%-ыг нь төлөх боломжтой хэсгийг харуулж байна.058 гарч байгаа нь энэ компаний эргэлтийн хөрөнгөөр богино хугацаат өрийг 1 удаа төлөх чадвартай гэсэн үг юм.Аскар . Борлуулалт төлөгдөөгүй өдрүүд гэсэн õàðüöààãààð òîäîðõîéëîí àíãèëæ áîëíî.5 510021748. 5.зар хэмжүүр 695260946.

02 2933608527.84 1 – 0. 4. Зээлээр борлуулсан бүтээгдэхүүний үнэ 11 хоногын дараа төлөгдөж байгааг харуулж байна. Байгууллагын БМ нь жилд ойролцоогоор 9 удаа эргэлтэнд орж байгааг харуулж байна. С1-ийн оюутан М. Өр өмчийн харьцаа.96 0 2276408765. 3. 3. Компаний өөрийн эзэмшиж буй үндсэн хөрөнгийг үйл ажиллагаандаа 1.943 гэдэг бол маш их үр ашигтай ажиллаж байна. 4. 6.4 11.224 0 Тайлбар : ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.27 138090612.224 0. 6. Үүнд : 1.Өрийн харьцаа 0. Өрийн харьцаа 2. Өрийн харьцаа.776 1 . Хүү төлөх чадварын харьцаа Бие коэфицент даалтын Тооцох арга Тооцоолол Хариу Нийт өр төлбөр Нийт хөрөнгө Урт хугацаат өр Эздийн өмч 657199762. 2.43 41192200 4. 4. 5. ~3.Аскар .5 дахин үр ашигтай ажиллаж байна. 2.4 365 хоног Авлагын эргэц 365 31. Компани нийт активаа 1.624 Тайлбар : 1. Өр төлбөрийн менежментийн õàðüöàà Энэ харьцаанд доорх бүлэг харьцааг оруулна. Компани БМ-ыг худалдан авч нэмэлт борлуулалт хийсэний дараа борлуулах хүртэл ойролцоогоор 42 хоног шаардаж байна. Авлагын эргэц Борлуулалт төлөгдөөгүй өдрүүд “Атар-Өргөө” ХК 12 Борлуулалт Дансны авлага 4336317645. Д/д Үзүүлэлтүүд 1. Бие даалтын коэфицент гэсэн õàðüöààãààð òîäîðõîéëîí àíãèëæ áîëíî. Өр өмчийн харьцаа 3.69 31.94 Хүү ТӨА Хүүгийн зардал 199442630. Компани жилд зээлээр хийсэн борлуулалтаас үүссэн авлагыг жилд 31 удаа төлж барагдуулахыг харуулж байна. Хүү төлөх чадварын харьцаа.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 5.

б.4% гарч байгаа нь өр авах нь хэвийн байна гэсэн үг юм.43 4336317645. Компани урт хугацаат өргүй. 4.046 86871175. Борлуулалтын ашигт ажиллагаа. Компани үйл ажиллагааны ашигаар хүүгийн зардлыг ойролцоогоор 5 удаа төлж барагдуулахыг үзүүлж байна. Ашигт ажиллагааны õàðüöàà Áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûí ãîë çîðèëãî íü õºðºíãèéí íýãæ òóòìààñ îëîõ àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ. 2. а. 3.6%-ыг бүрдүүлж байна.а-ны ашиг Борлуулалт Цэвэр ашиг Борлуулалт 672734421. Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ 4. Д/д 1. ò¿¿íèéã áîëîìæèéí äýýä ò¿âøèíä õ¿ðãýõ ÿâäàë ìºí.94 0.хөр 86871175. Үзүүлэлтүүд Борлуулалтын ажиллагаа Нийт ахиуц ашиг Үйл ажиллагааны ахиуц ашиг Цэвэр ахиуц ашиг Үйл 2.Аскар . в.96 86871175. Энэ нь ашгийн түвшин тус бүрт борлуулалт хэдэн хувьтай байгааг харуулна. 2.27 0.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 13 1.83 0.27 0. Компаний өрийн харьцаа 22. ~4. Эздийн өмчийн өгөөж гэсэн õàðüöààãààð òîäîðõîéëîí àíãèëæ áîëíî.96 0. Үүнд : 1. Учир нь компаний нийт санхүүжилтэнд урт хугацаат өр байхгүй гэсэн үг юм. С1-ийн оюутан М. 3.0295 2933608527.27 0.038 чадварын харьцаа 3.155 199442630. Гэхдээ энэ компаний зээл авах чадварыг бүрэн ашиглахгүй байгааг харуулж байна. Үүнд : ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.068 Цэвэр ашиг Нийт хөрөнгө Цэвэр ашиг Өөрийн.83 2276408765. Өөрийн хөрөнгө нийт хөрөнгийн 77. Нийт хөрөнгийн өгөөж. Үйл ажиллагааны ашгаар активийг нөхөн сэргээх чадварын харьцаа. ашигт ажиллагааны активийг нөхөн ашгаар сэргээх Тооцох арга Тооцоолол Хариу - - - Нийт ашиг Борлуулалт Үйл. 4.43 2933608527.02 ХТӨА Нийт хөрөнгө 199442630. Эздийн өмчийн өгөөж /ROE/ Тайлбар : 1.85 4336317645.18 4336317645. Энэ харьцааг дотор нь ашгийн түвшин тус бүрээр 3 ангилна. Энэ харьцаанд доорх бүлэг харьцааг оруулна.

59 ЭХ эз. Компаний нийт хөрөнгийн 2. Зах зээлийн үнэ бүртглийн үнийн харьцаа.6%-ийн ашигтай ажиллаж байна гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл компаний үйл ажиллагааны зардал нь маш өндөр байгааг харуулж байна.аш ЭХ-ны тоо 86871175. ашгийн энгийн хувьцааны дансны үнэ õàðüöààãààð Тооцох арга Тооцоолол Хариу Хувьцааны ЗЗҮ @ ЭХ-нд ноогдох ашиг 533 498.8 хувь нэмэгдүүлж сайжруулна. Өөрөөр хэлбэл компани зах зээл дээр нэр хүндгүй. Компанид хөрөнгө оруулагчид 3.87 0. Компани бүх зардал. хөрөнгө оруулагчид итгэлгүй байгааг илэрхийлж байна. 2. Нэгж энгийн хувьцааны дансны үнэ гэсэн òîäîðõîéëîí àíãèëæ áîëíî. 2.өмч 2276408765.Аскар . Үзүүлэлтүүд Үнэ харьцаа Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /ESP/ ЗЗҮ. ~5. Компаний нийт ахиуц ашиг нь 15.5% гарч байгаа нь ББӨ нь өндөр байгааг харуулж байна. 3. Зах зээлийн үнэлгээний харьцаа Энэ харьцаанд доорх бүлэг харьцааг оруулна. 2. 4.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 14 а. Үнэ ашгийн харьцаа.87 1. 4.0684₮ байна.041 13072.0684 ЭХ-нд хув-х боломж. С1-ийн оюутан М. 3. Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг. 3.83 174136 ЭХ-ны ЗЗҮ @ ЭХ-ны дансны P 533 13072.95%-тай тэнцүү ашиг олж байна. Компани үйл ажиллагааны зардлыг төлсөний дараа 4. Д/д 1. Үүнд : 1. татварыг төлсөний дараа 2%-ийн ашигтай үлдсэн байна.8%-тай тэнцүү байна гэсэн үг юм.94 ЭХ-ны тоо 174136 498.8%-ийн өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийснийг илэрхийлж байна. бүртглийн үнийн харьцаа Нэгж 4. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. в. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагааны ашиг нь активийн 6. б. Компани үндсэн үйл ажиллагааны ашигаар активийг 6. Компанийн 1₮-ийн ашигт хөрөнгө оруулагчидын төлөх үнэ нь 1.59 Тайлбар : 1.

5 Мөнгөн хөрөнгө ба түргэн борлогдох үнэт цаас = 47148585.9 6 Үл. X3 4.хөрөнгө – БХӨ = 695260946.72 Татвар = 73309463. X2 3. С1-ийн оюутан Тооцоолол 38061184.94 657199762.0295 х Э.478 Цэвэр ашиг = 86871175.038 Активийн өгөөж (ROA) = 0.31 Хүүгийн зардал = 41192200 Элэгдэл = 36375370.43 Данс. 3.464 1.068 3.мате = 510021748. Дю-Пондын диаграмм Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж (ROE) = 0.27 ÷ - Борлуулалт = 4336317645.013 0.2 7 ÷ Нийт актив = 2933608527.41 Борлуулалт = 4336317645.хөр = 695260946. X4 5.478 М. 4.59₮-ийн хөрөнгө ноогдож байгааг илэрхийлж байна. Нийт борлуулалт = 2% х Активийн эргэц = 1.87₮-ийн цэвэр ашиг ноогдож байна.Аскар .хөд.хөр = 2238347581.48 2933608527.02 4336317645.27 Хариу 0.авлага = 138090612.83 Борлуулалт = 4336317645.96 2276408765.43 2933608527.ашиг Нийт хөрөнгө ХТӨА Нийт хөрөнгө Эздийн өмч Нийт өр төлбөр Борлуулалт ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.6X4 +X5 Ажлын капитал = Эр. Компани нь ЭХ эзэмшигчийн 1₮-ийн хөрөнгө нь зах зээл дээр 0.96 778178000 2933608527.041₮ийн үнэтэй байгааг илэрхийлж байна. Z = 1.96 199442630.4X2 + 3.48 Д/д Тооцох арга 1.өмчийн үржүүлэгч = 0.02 = 38061184.5 – 657199762. Компани нэг ЭХ-нд 13072.3X3 + 0. X5 Ажлын капитал Нийт хөрөнгө Хурим.265 0.38 Альтманы санхүүгийн оношлогооны Z загвар Альтманы индекс нь санхүүгийн харьцаануудын тусламжтайгаар компанийг дампуурах дөхсөн эсэхийг тодорхойлдог тэгшитгэл юм.27 Нийт зардал = 4249446469.2X1 + 1.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 15 2. X1 2.69 Бараа.038 Цэвэр ашиг. Компани нэг ЭХ-нд 498.44 Бусад зардал = 4098569435.4 6 + Эргэлт-н.

áàðàà ìàò ýðãýö öýâ áîð / ÁÌÑ2 9 11.6 3.6 Öýâýð àøèã 2004 426 747. /Óäèðäëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ áà ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷äèéí áàéð ñóóðèíààñ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä ä¿ãíýëò ºãºõ õàíäëàãà.7 Áîð-лт ÁÌ Öэвэр Àø Íийт Àê Íийт Àø Íийт Àê Öэвэр Àø Ýç ºì÷ Íийт Àø Ýçдийн ºì÷ Ìýäýýëýë õýðýãëýã÷èä ªì÷ ýçýìøèã÷ Àøèãò àæèëëàãàà Öýвэр Àøиг Áîðлуулалт Öýвэр Àøиг Íийт Àêтив Öýвэр Àøиг Ýçдийн ªì÷ Öýвэр Àøиг õóâü òîî Íîоãдол Àø Öýвэр Àøиг 2.2 1. õºðâºõ ÷àäâàð ýð õºð-ÁÌÑ2 / áîã ºð òºë 1.6 2004 1.5 2003 1.0 2004 11.96 47148585.6 2.50% 77.28 7.50 % 127.6 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 0.79% 78.43 657199762. 2003-2004он/ Сàíõ¿¿æèëò Хºðºí㺠îðóóëàëò ¯éë àæèëëàãàà Óäèðäëàãà 2003 15 643 962.7 2003 1.0 2003 4 554 389.3 Áîð îðëîãî 188 440 2004 587.06 Õóâьцаа ¯íý Õóвьцаа Àø 0.6 10 ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.1674) тус компаний үйл ажиллагаа нь хэвийн үйл ажиллагаатай байгааг нь харуулж байна. ýðãýëòèéí õàðüöàà 2003 Çýýëäýã÷ Òºëáºðèéí ÷àäâàð Íèéò ªð Íèéò àêòèâ Ýçдийн ºì÷ Íèéò àêòèâ 2003 Íèéò àêòèâ Ýçдийн ºì÷ 2004 Íèéò àøèã Õ¿¿ãèéí Ñ Çàõ çýýëèéí äóíäàæ õ¿¿ Çýýë àâàõ ÷àäâàðûí îíîøëîãîîíû êîýôôöèåíò Сàëáàðûí äóíäàæ 2004 2003 ýð õºð / áîãèíî ºð òºë 4.0 ÁÁª 2004 5 494 213.4 545¥ 574¥ 0.2% Z = 1.47 % 540 227 - 2003 - 2004 - (ÝÀ-ÁÌ-ÓÒÑ) Ýргэлт Ïассив 2003 126 006.9 Áîð-лт Ýçдийн ºìч 2004 3.2 2.3 Áîð-лт Íийт Àê 2004 2.0 Íèéò àøèã 2004 1 873 480.9 2003 2.Аскар .265 + 3.068 + 0.3 2003 1 578 416.5 2. С1-ийн оюутан М.3 2003 2004 - 2003 545¥ 2004 574¥ 2003 2004 - Тîìú¸î 2003 2.4 0.3x0.6 2004 2.7 Ýðгэлт Àê Ýð Ïàññèâ Îëãîñîí íèéò íîãäîë àøèã 10.44% 128.3 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 5.4 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 22.6x3.37 Öýвэр Àøиг Õóâüцаа òîî ÕÇǯ ÕÁ¿ðò¯ Хàðüöàà 2004 312 008.2x0.2 2003 405 221.5 8. Харин мөнгөн хөрөнгө ба нийт өрийн дампуурлын оношлогооноос харвал (7.06 0.478 = 4.02 7.20% 21.8 6.2%) тус компани дампуурхад маш дөхөж байгааг харуулж байна.5 8.6 2004 2.464 + 1.29 0.7 2003 2.1674 Тайлбар : Нийт 27640320₮-ийн НА олгохоор тооцсоноос тайлант хугацаанд мөнгөөр төлсөн нь 13144640₮ байна.4 1.6 7.3 0.4x0. Альтманы Z загвараар (Z=4.013 + 1.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 16 Нийт хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө ба нийт өрийн харьцаа 2933608527.

ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.00% 8. íýãæ %öààíû íîãäîë àøèã íîã àø íèéò ä¿í/%öíû òîî 420 169 2. ¿íäñýí õºðºíãèéí ýðãýö 7. Төлөвлөсөн ү дүнд хүрэх баталгаа байна уу? Үйл ажиллагааны олон хувилбараас алийг нь сонгох вэ? гэх мэт. íýãæ %öààíä íîãäîõ öý àøèã öý àøèã/õóâüöààíû òîî 574 545 22. С1-ийн оюутан М. харьцааны шинжилгээний үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан ерөнхий менежер нь дараахь асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бэлэн байх ѐстой. áîð òºëºã人ã¿é ºäð¿¿ä 5. хэрэв хүндэрэл тохиолдвол ашиг их. íèéò àêòèâ ýðãýö öýâ áîð / ¿íäñýí õºð 3 6.9 2.90% 10% 13.5 5. áîã õóãà ºð òºë õàðüöàà ÁÕªÒ / ýðãýëòèéí õºðºí㺠39% 38.8 2.80% 10. àøèãò àæèëëàãààíû ò¿âøèí õ¿¿ òàò ºì àø / öýâ áîð-ò 5% 4.088 16.077 0. íèéò õºðºíãèéí ºãººæ 17. Çǯ áàá¿ðòãýëèéí ¿íýë õàðü ýí õó ýç ºì÷ ä¿í/áîð õóâüö 20. Çǯ áàá¿ðòãýëèéí ¿íýë õàðü 1æ %ö Çǯ/1æ %ö á¿ðò ¿íý 21.00% 2.4 6. Санхүүгийн урьдчилсан тамаглал Нарийн тооцож гаргасан санхүүгийн урьдчилсан таамаглал нь компани амжилттай ажиллах их ашиг олох үйл ажиллагааны үндэс болдог.25 14. ноодол ашиг өндөр авахын тулд үйлдвэрлэлийн процесст ямр өөрчлөлт хийх вэ? 2.00% 9. àøãààð õ¿¿ òºëºõ ÷àä õàðü áî àøèã / õ¿¿ çàðäàë 6 227¥ 540¥ 12. çàðäëûí ºãººæ àøèã / ÁÁª 18.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 17 4. ýçýìøèã÷äèéí ºì÷èéí ºãººæ öýâ àøèã / ýçäèéí ºì÷ 15% 8.60% 15. àâëàãûí ýðãýö àâëàãà / æèë áîð / 360 32 25 æèëèéí õîíîã/àâ áàð õîíîã 11. áîð àøèãò àæèëëàãàà íèéò àøèã / öýâýð áîð 5% 9. àøèãò àæèëëàãààíû ò¿âøèí õ¿¿ òàò äàð àø / öýâ áîð-ò 2. íèéò ºð òºëáºðèéí õàðüöàà íèéò ºð / íèéò àêòèâ 40% 21.00% õ¿¿ òàò äàð àø / íèéò àêòèâ 9% 7% 6% 0. ¿íý áà àøãèéí õàðüöàà 1æ %öíû ¿íý/1æ%öíû àø 19.3 8.3 áîð / íèéò àêòèâ 1. íºõºí ñýðãýýõ ÷àäâàð õ¿¿ òàò ºì àø / íèéò àêòèâ 15.30% 14.80% 9.Аскар .50% 22% 11. Төлөвлөлтийн процесс нь ирээдүйн 5-аас дээш жилийн борлуулалтын хэмжээ ямар байхыг сайн урьдчилж харсан байх ѐстой байна. Төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэх боломж байгаа эсэх. Урьдчилж гаргасан санхүүгийн тайлангууд. Үүнд : 1.

Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 18 Борлуулалтын урьдчилсан таамаглал Энэ нь бизнес эрхэлж байгаа байгууллагууд нь хэдий хэмжээний бүтээгдэхүүн борлуулж орлого олохыг харуулах урьдчилсан баримжаа тооцоо. бүтээгдэхүүний эрэлт. 2004 оны урьдчилан таамаглаж байгаа үзүүлэлтээр харуулав/ Борлуулалт Өртөг Гүйцэтгэл Тооцоот 2003 өсөлт 18 844 058. /“Атар-Өргөө” ХК-ийн орлого үр дүнгийн тайланг 2003 оны гүйцэтгэл. өр төлбөрийг төлөвлөн гаргаж. нийт төлөвлөсөн активын дүнгээс төлөвлөсөн пассивын дүнг хасаж шаардагдах нөөцийн хэмжээг тодорхойлно. Үлдэгдэл балансын төлөлтийн арга нь борлуулалтын хэмжээний өсөлт.17 1. нийлүүлэлт зэрэгтэй шууд холбоотой.74 5 494 213. салбарын онцлог. ноогдол ашиг төлөлтийн харьцаа шаардагдана. Энэ нь борлуулалтын хэмжээг хэд болгох вэ гэдгээс эхэлдэг. татварын хэмжээ. С1-ийн оюутан М. Олсон ашгийн хэдэн хувь нь бизнесийн үйл ажиллагаанд дахин орохыг тооцвол зохино.73 548.17 ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. хүнсний зардал.73 548. хэвийн үйл ажиллагааны явцад бий болох эзэмшигчдийн өмч.73 6 428 6 428 6 428 1. орон нутаг.Аскар . ирээдүйн хугацаанд шаардагдах нийт активын хэмжээг тооцон гаргаад. үйлдвэрлэлийн чиглэл. Энэ нь сүүлийн жилүүдийн борлуулалтын өөрчлөлтийн хандлага. Ийм тооцоог хийхэд зардлын харьцаа. Үүний тулд төлөвлөгөөт хугацаанд хэдий хэмжээний ашиг олохыг баримжаалан тооцож урьдчилсан орлогын тайланг гаргана. тухайн улс.26 2004 оны төлөвлөгөө Эхэн үе Залруулга 2 дахь үе Эцэст 22 047 22 047 22 047 548. Үлдэгдэл балансын төлөвлөлтийн арга Энэ нь урьдчилан төлөвлөж гаргасан санхүүгийн тайлангуудийн үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан гаднын эх үүсвэрээс шаардагдах нөөцийн хэмжээг тооцох арга юм.

24 207165.59 765.42 824.89 143.94 9 326 9 206 9 206 604.51 229.47 414.01 143.31 839.60 358 809.71 404.Үйлдвэрлэлийн Дадлага Нийт ашиг Элэгдэл Ү. С1-ийн оюутан М.75 13 285 642. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.84 207 989.Аскар .94 765. эзэмшигчдийн өмчийн дансдын дүн мөн өснө.37 6 502 6 495 6 495 383.97 -119 955.17 нийт ХТӨА Хүүний зардал ТӨА Татвар 40% 229.48 63 379.91 358 809.99 207 989.65 ДЭХӨА Ашиг Ноогдол ашиг Хур.89 15 545 15 552 15 552 165.85 414.88 648.21 74 153.ашиг 7 971 385. Активын өсөлтөөр.91 648. өр төлбөр.84 404.37 66 914.32 13 286 466.99 15 544 15 344 15 344 341.31 13 349 845.60 8 967 8 847 8 847 839.87 -79 970.18 5 314 256.34 7 659 376.28 Шаардагдах активийн санхүүжилтийг нэмж хувьцаа гаргах ба банкны зээл авах замаар хийсэн бол энэ дүн нь өөрчлөгдөнө.06 зардал “Атар-Өргөө” ХК 19 5 557 592.51 229.21 319.85 6 217 6 137 6 137 736.31 312 008.60 358 809. “Атар-Өргөө” ХКийн борлуулалтын хэмжээ өсвөл түүний активын хэмжээ дагаж өснө.а-ы 1.50 66 914.97 795.24 824.21 319.51 15 619 15 619 15 619 319.

59 1 213 220.92 6 469 554.98 4 149 411.55 ¯íýëãýý2003 = 3.00 6 469 554.0 * ò¿ðãýí õàðüöàà – 25.67 74 287.03 1121026.70 245 712.17 1.30 1 974 734.3 *10 = 815. С1-ийн оюутан М. Хуримтлагдсан ашгийн хэмжээ нь борлуулалтын өсөлтийн хэмжээтэй адил өсөхгүй.35 5 075 326.5 * àøãààð õ¿¿ òºëºõ õàðüöàà + 10.92 4 915 132.17 1.17 1.35 Эцэст 7 428 386.19 4774138.84 1 074 227.30 1 074 227.59 2004 оны төлөвлөгөө НШН 2 дахь үе 1.18 3 546 505.28 1 213 220.02 ¯íýëãýý : 3.17 336308.35 1 687 807.78 784718.21 * 25.88 93 373. Өөрөөр хэлбэл бизнесийн ажил гүйлгээний явцад урсгалаараа аяндаа бий болдог нөөц юм.24 7 569 379.43 1.0 * 1.97 3 419 967.17 724 229.45 256 624.67 74 287.3 * áèçíåñ ýðõýëæ áàéãàà õóãàöàà ¯íýëãýý2004 = 227 * 3.88 93 373.17 Эхэн үе 235 017.17 274 970.0 + 1. /“Атар-Өргөө” ХК-ийн үлдэгдэл балансыг 2003 оны гүйцэтгэл.22 + 1.43 1 623 681.2 Дүгнэлт ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.17 1. хуримтлагдан нэмэгдсэн өөрийн дүнгээр санхүүждэг.98 7 569 379. 2004 оны урьдчилан таамаглаж байгаа үзүүлэлтээр харуулав/ Мөнгөн хөрөнгө Дансны авлага Бараа материал Эргэлтийн хөрөнгийн дүн Үндсэн хөрөнгө Нийт актив Дансны өглөг Баталгаат өглөг Хуримтлагдсан өр Эргэлтийн пассивын дүн Урт хугацаат бонд Нийт өр төлбөр Давуу эрхтэй хувьцаа Энгийн хувьцаа Хуримтлагдсан ашиг Нийт эзэмшигчийн өмч Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч Нэмж шаардагдах нөөц Гүйцэтгэл Тооцоот 2003 өсөлт 235 017.0 * 0.45 256 624.30 1 074 227.5 * 540 + 10.0 * ºðèéí õàðüöàà + 1.70 245 712.43 1 623 681.17 1.59 235 017.18 3 546 505.3 * 10 =1913.38 * 10.67 1.30 5 251 440.96 2 923 048.88 6 448 352.84 1.5 + 1.69 1 899 706.03 274 970.06 74 287.59 1.06 1 074 227.94 256 624.96 2 923 048.17 1.17 1.84 724 229.Аскар .92 6 469 554.0 – 0.75 847 348.8 -1 121 026.35 1 687 807.21 -140 993.21 109 246.70 245 712.17 1.17 1.57 – 25.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 20 Аяндаа бий болох нөөц : Энэ нь дансдын өглөгийн өсөлт.17 235 017.

ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 21 Бизнесийн байгууллагууд санхүүгийн тайланг ашиглан гаднаас нэмж шаардагдах нөөцийн хэмжээг хэрхэн тодорхойлдог тухай авч үзсэн.0 òí òàëõ ¿éëäâýðëýõ ìåõàíèêæñàí ¿éëäâýðèéã ÇÕÓ-ûí /õóó÷èí íýðýýð/ òîíîã òºõººðºì溺ð òîíîãëîí àøèãëàëòàíä îðóóëñàí. үнэт цаас гаргах. Урьдчилан таамгалсан борлуулалтад шаардагдах нийт активын хэмжээг тооцон гаргаад.Аскар . Ингэхдээ төлөвлөгөөт үлдэгдэл балансын арга. 1979-1980 îíä ººðèéí èíæåíåð òåõíèêèéí àæèë÷äûí õ¿÷ýýð 1965 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí ¿éëäâýðèéí çàðèì õýñãèéã. томъѐоны аргыг хэргэлдэг байна. төлбөрийн харьцааг их байлгана гэвэл нэмж шаардагдах нөөц их байх шаардлагатай юм байна. IX. Менежмент болон Маркетинг. үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан Санхүүгийн урьдчилгаа таамаглалыг ирээдүйд борлуулалтын хэмжээг хэдэн хувь өсгөх вэ гэдгээс эхэлдэг. Бас ноогдол ашиг. Òàëõíû ¿éëäâýð íü ÒÒÝÇ-èéí ¿åä óëñààñ ºãñºí òàâàí æèëèéí õóãàöààò òºëºâëºãººí¿¿äèéã òîãòìîë äàâóóëàí áèåë¿¿ëæ. “Атар-Өргөө” ХК-ний товч танилцуулга “Àòàð-ªð㺺” ÕÊ íü Óëààíáààòàð õîòûí õ¿í àìûí òàëõ íàðèéí áîîâíû õýðýãëýýíèé 1/3-èéã õàíãàäàã õ¿íñíèé òîìîîõîí ¿éëäâýðèéí íýã þì. Нэмж шаардагдах нөөцийн санхүүжилтийг банкны зээл авах. Хэрэв борлуулалтыг нилээд хэмжээгээр өсгөнө гэж үзвэл нэмж шаардагдах нөөц дагаж өсдөг. С1-ийн оюутан М. 1989-1990 îíä ¿ëäñýí õýñãèéã øèíý òåõíèê òîíîã òºõººðºì溺ð ñîëèõ òåõíèê çîõèîí áàéãóóëàëòûí òîìîîõîí àðãà õýìæýý àâñíààð á¿ðýí àâòîìàò÷ëàãäàæ ºíäºð á¿òýýìæòýé îð÷èí ¿åèéí òîíîã òºõººðºì溺ð òîíîãëîãäñîí áàéíà. түүнээс үндсэн үйл ажиллагааны явцад бий болох пассивын дүнг хасч нэмж шаардашдах нөөцийг тодорхойлдог байна. Òóñ çàâîä íü ýíýõ¿¿ õóãàöààíä 1965 îíä õîíîãò 50. Үүний дараа хэдий хэмжээний гадны санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагатай байгааг тодорхойлдог. эсвэл энэ хоѐрын хослолоор хийж болно. 300 ìÿíãà îð÷èì òºãðºãèéí ¿íäñýí õºðºíãºòýéãýýð áàéãóóëàãäæýý. ¿éë àæèëëàãààãàà òàñðàëòã¿é àìæèëòòàé ÿâóóëñààð ºíººã õ¿ðñýí. Àíõ 1941 îíä Óëààíáààòàð õîòûí õ¿íñíèé òðåñòèéí õàðüÿàíä “Òàëõíû çàâîä” íýðòýé. Удирдлага зорилтот нь харьцааны үлдэгдэл шинжилгээний балансаа тодорхойлдог.

Òóñ êîìïàíè íü 1997 îíîîñ îëîí óëñûí ñòàíäàðòààð ñàíõ¿¿ á¿ðòãýëèéí ¿éë àæèëëàãààãàà õºòëºí ÿâóóëñàí. àâòîãðàæ çýðýã ¿íäñýí ¿éëäâýðëýëèéí õýñýãòýé. ÷èõýð.4 ñàÿ òºãðºãèéí ä¿ðìèéí ñàíòàéãààð 40 õóâèéí òºðèéí ºì÷ îðîëöñîí “Àòàð” ÕÊ áîëîí çîõèîí áàéãóóëàãäñàí áà Áýðýí êîðïîðàöèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä áàãòäàã. óíäàà çýðýã 80 ãàðóé íýðèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õîíîãò 40 ãàðóé òí ¿éëäâýðëýæ. “Àòàð-ªð㺺” ÕÊ íü òàëõ. äèïëîìòîé çýðýã îëîëò àìæèëòóóäûã äóðäàæ áîëíî. ãàäààä. II äóãààð ¿éëäâýð. ìóõëàãò ººðèéí òýýâðýýð õ¿ðãýí ºã÷ áîðëóóëàëò õèéæ áàéíà. Óã êîìïàíè íü õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã á¿ðýí õàíãàñàí á¿õ òºðëèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õýðýãëýã÷äèéã øóóðõàé õàíãàõ çîðèëãî òàâèàä àæèëëàæ áàéíà. Íèéò 400 îð÷èì àæèëëàãñàäòàé áºãººä ¿éëäâýðëýë íü ýýëæèéí òàñðàëòã¿é àæèëëàãààòàé. çàñâàðûí öåõ. áîëîí ìàíëàé ¿éëäâýð ºðãºìæëºë õ¿ðòñýí байна.Аскар . Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах орчны шинжилгээ 1. Òóñ êîìïàíèéí õóâüä íàéäâàðòàé òàòâàð òºëºã÷. Îäîî “Àòàð-ªð㺺” ÕÊ íü òàëõ. 598. õóäàëäàí áîðëóóëàõ. ̺í 2003 îíä õ¿íñíèé 70 æèëýýð óëñûí òýðã¿¿íèé ¿éëäâýð.3 ñàÿ òºãðºãèéí ýðãýëòèéí õºðºíãºòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí. ººðèéí áîëîí ãýðýýò õóäàëäààíû 100 ãàðóé äýëã¿¿ð. õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ. Æàðãàëàíò òîñãîíä õ¿íñíèé öåõòýé. Нөхцөл байдлын шинжилгээ Д/ Үзүүлэлт Шалгуур ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 22 Ìàíàé óëñ ÇÇÝÇ-ò øèëæèí îðñîíòîé õîëáîãäîí ªì÷ õóâü÷ëàëûí êîìèññûí 1991 îíû 12 äóãààð ñàðûí 25-íû 42 òîîò òîãòîîë ãàð÷ 1992 îíû 2 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäºð 17. äîòîîä õóäàëäàà ýðõëýõ ÷èãëýëýýð àæèëëàäàã. íàðèéí áîîâ ¿éëäâýðëýõ I. Òóñ êîìïàíè íü õîíîãò 64 òí òàëõ. çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿í îëîí óëñûí ¿çýñãýëýíãèéí àëòàí ìåäàëü. òºðºë á¿ðèéí íàðèéí áîîâ. Òóñ êîìïàíè íü 1997 îíä õóâüëàãäàõäàà 221 ñàÿ òºãðºãèéí ä¿ðìèéí ñàíòàé. Íàëàéõ. Дотоод орчин Эрхэм зорилго : Хэрэглэгчдийн хэрэгцээг эрхэмлэн Улаанбаатар хот болон ойролцоох зах зээлд тэргүүлэх зэргийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх хүний төлөө компани юм. æèãíýìýã. õýðýãëýã÷äèéí íàéäâàðòàé ò¿íø “Àæëûí öýâýð îð÷èí” òºñºëä 1999 îíä øàëãàðñàí íýëýýä õýäýí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿íäýñíèé òîõèðëûí òýìäýãòýé. С1-ийн оюутан = - + + М.

шинэ бүтээгдэхүүний хөгжил * * * .байгууллагын соѐл * .хөрөнгийн эргэц !* * .үйлдвэрлэл.шинжилгээ судалгааны ажлын эрчим .бүтээгдэхүүний хийц загвар .харъяа үйлдвэрийн тоо * * . Санхүү .дадлага туршлагатай ур чадвар * .борлуулж буй цэгийн тоо 2.бүтээгдэхүүний үнэ * * .Аскар .ажиллаж буй жил 1.патент зохиогчийн эрх .төлөвлөлт ба хяналт * .бүтээгдэхүүний нэр төрөл * .бүтээгдэхүүний чанар 6.байгууллагын нэр хүнд 5.бүтээгдэхүүний онцлог ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Маркетинг * . С1-ийн оюутан * М. Үйлдвэрлэл * .өөрийн хөрөнгийн өгөөж !* .зах зээлд эзлэх хувь * .борлуулах цэгийн байршил .ажиллах хүчний нөөц * .хөрөнгө оруулалтын өгөөж !* .менежрүүдийн ур чадвар * * . Менежмент . судалгааний ажил 4.бүтээгдэхүүний нэр хүнд * . үйлчилгээний зохион байгуулалт .хүчин чадал ашиглалт * * .зах зээлд эзлэх хувь Шинжилгээ 3.байршил .зар сурталчилгаа * * . Бүтээгдэхүүн .Үйлдвэрлэлийн Дадлага 23 “Атар-Өргөө” ХК д + * .

сав баглаа боодол зэрэг нь ямар түвшинд байгааг мэдэх зорилготой. сахар. Шууд гадаад орчин Бэлтгэн нийлүүлэгч : “Атар-Өргөө” ХК нь “Бэрэн” корпарацын охин кампани бөгөөд үндсэн түүхий эд болох гурилыг “Бэрэн” корпарацын бас нэгэн охин компани болох Булганы гурил тэжээлийн үйлдвэрээс татдаг. Асуулт 1 : Та доорх компаниудын альных нь бүтээгдэхүүнийг голчлон хэрэглэх дуртай вэ? Д/д 1.8 41.6 2.Аскар .6 100 М.Үйлдвэрлэлийн Дадлага Тайлбар : “Атар-Өргөө” ХК 24 = хэт сул буюу аюул - сул тал + давуу тал ++ хэт давуу тал ба боломж Удирдлага зохион байгуулалт Хувьцаа эзэмшигчийн хурлаас томилон ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн бодлогыг тодорхойлдог бөгөөд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ерөнхий захирал болон гүйцэтгэх захирал зохион байгуулж хянадаг. ургамлын тос зэрэг түүхий эдийг бөөний бэлтгэн нийлүүлэгчдээс захиалан авдаг. Хариулт Атар-Өргөө Талх чихэр Өгөөж Бамбууш Бусад Бүгд ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. давс. Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц нь функциональ хэлбэрийн бүтэцтэй байна. Харин сав баглаа боодлын хувьд цаасан болон картонон хайрцагийг дотоодын үйлдвэрүүдээс захиалан авдаг ба гялгар уутыг Хятад улсаас авдаг. 5. 2. мөн компанийн гол өрсөлдөгчид хэн болох бүтээгдэхүүний амт чанар.7 6. Харин дрож. 2. С1-ийн оюутан Давтамж 28 31 50 8 3 120 Хувь 23.3 25. Гадаад орчин А. Хэрэглэгчийн судалгаа Судалгааны зорилго нь тус компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид хэр сайн мэдэж байна вэ?. 3. 4.

С1-ийн оюутан М.7 100 Асуулт 3 : Та “Атар-Өргөө” ХК болон бүтээгдэхүүний талаар хэр зэрэг сайн мэдэх вэ? Д/д Хариулт 1. 3. Нийцдэггүй Бүгд Давтамж 48 70 2 120 Хувь 40 58. Нийцдэг 2. 2.7 100 Асуулт 7 : Та тус компанийн бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг ямар мэдээллийн хэрэгслээс авдаг вэ? ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Дунд 3.3 1.7 100 Асуулт 6 : Тус компанийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол таны сэтгэлд хэр нийцдэг вэ? Д/д Хариулт 1.3 50. Хариулт Нэр хүнд Амт чанар Үнэ Сав баглаа Бусад Бүгд Давтамж 13 66 34 5 2 120 Хувь 10. Амт сайтай 2. 5. Хямд үнэтэй 1 Бүгд 120 Хувь 40 54.8 100 санагддаг вэ? Хувь 48.8 0. Өндөр үнэтэй 58 Боломжийн 2. 4. Амт дунд зэрэг 3.3 4.3 55 11. Дунд зэрэг 3.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 25 “Атар-Өргөө” ХК Асуулт 2 : Та хэрэгцээнийхээ талх нарийн боовыг худалдан авахдаа юуг нь чухалчилж авдаг вэ? Д/д 1. 61 үнэтэй 3.Аскар .2 1. Муу Бүгд Давтамж 48 65 7 120 Асуулт 4 : Танд тус компанийн бүтээгдэхүүний үнэ ямар Д/д Хариулт Давтамж 1.9 100 Асуулт 5 : Танд тус компанийн бүтээгдэхүүний амт чанар ямар санагддаг вэ? Д/д Хариулт 1.2 5. Сайн 2. Амт муу Бүгд Давтамж 40 66 14 120 Хувь 33.8 55 28.

бүтээгдэхүүнийн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан найдвартайг хэрэглэгчид сайн мэддэг боловч бүтээгдэхүүний амт чанар сүүлийн үед муудаж байгаа. Үзүүлэлт Бүтээгдэхүүний нэр хүнд 2. “Өгөөж” ХХК-уудтай зарим нэг үзүүлэлтээр харьцуулж үзлээ/ Д/д 1. Бүтээгдэхүүний үнэ 3. Телевиз радио 2. С1-ийн оюутан М. зар сурталчилгаа гэсэн гол үзүүлэлтүүд нь тус компанийн хувьд ихээхэн учир дутагдалтай байгаа нь уг компанийн борлуулалт багасах. зар сурталчилгаа. гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хувийн жижиг үйлдвэрүүд хэдий өргөн зах зээлийг хамарч чадахгүй боловч ойр хавийн хэрэглэгчдийг өөртөө татах. /“Атар-Өргөө” ХК-ийг түүний хамгийн гол өрсөлдөгчид болох “Талх чихэр” ХК. Эдгээр компаниуд нь энэ салбартаа туршлагатай олон жил ажилласан ба байнгын хэрэглэгч олонтой.2 70 100 Дүгнэлт : Тус судалгааг нийт 120 хэрэглэгчээс авсан бөгөөд компаний гэрээт дэлгүүрээс бүтээгдэхүүн худалдан авч байгаа хэрэглэгчдээс 9 асуулттай тест бөглүүлж авлаа. сав баглаа боодол. Бүтээгдэхүүний чанар Атар-Өргөө Талх чихэр Өгөөж Нэр хүндтэй Нэр хүндтэй Нэр хүндтэй Боломжийн Боломжийн Үнэтэй Сайн Сайн Сайн ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Сонин сэтгүүл 3. Бусдаас Бүгд Давтамж 31 5 84 120 Хувь 25.8 4. амталгаат худалдаа зэргийг явуулж байгаагаас нь харагдаж байна. Өрсөлдөгчийн шинжилгээ “Атар-Өргөө” ХК-ийн гол өрсөлдөгч нь “Талх чихэр” ХК. Хэрэглэгчдээс авсан судалгаанаас харахад тус компанийн бүтээгдэхүүнийн үнийн хувьд боломжын.7%-ийг эзэлж байна. Үүнээс харахад уг 2 компани нь яах аргагүй “Атар-Өргөө” ХК-ийн гол өрсөлдөгч мөн болох нь харагдаж байна. зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ багасах аюултайг харуулж байна. “Өгөөж чихэр боов” ХХК-ууд бөгөөд бидний авсан хэрэглэгчийн судалгаагаар “Талх чихэр” ХК-ийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг гэсэн хэрэглэгчид 26%. Сүүлийн үед “Өгөөж” ХХК нь маркетингийн үйл ажиллагаандаа нэлээн ихээр анхаарч байгаа нь сав баглаа боодлын үзэмж.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 26 Д/д Хариулт 1. “Өгөөж чихэр боов” ХХК-ийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг гэсэн хэрэглэгчид 41.Аскар . Гурил. байнгын худалдан авагчаа болгох талтай.

.Өмч хувьчлалын хууль : Энэ хуулийн хүрээнд тус үйлдвэр 1992 онд 49% нь хувьчлагдсан 1997 онд бүрэн хувьчлагдсан. Хуваарьлалтын суваг 7. С1-ийн оюутан М. Реклам сурталчилгаа Дунд Дунд Сайн 10. Тонтог төхөөрөмж Сайн Сайн Сайн Б. Урамшуулал Дунд Дунд Сайн 9. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.Аскар . Сайн Олон Бага зэрэг алслагдмал Олон Сайн Дутмаг Дутмаг Сайн Борлуулалт Дунд Дунд Сайн 8. Хууль эрх зүйн орчин : Тус компани нь дараах хуулиудын хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохицуулж явуулдаг.Үйлдвэрлэлийн Дадлага Бүтээгдэхүүний 4. Шууд бус гадаад орчин 1. Байршил 6. “Атар-Өргөө” ХК 27 нэр Олон төрөл 5. - МУ-ын үндсэн хууль - Компанийн тухай хууль - Иргэний хууль - Татварын ерөнхий хууль - МУ-ын худалдааны албан татварын хууль - Хүнсний хууль - МУ-ын аж ахуйн нэгжийн тухай хууль - Хөдөлмөрийн хууль - Өмч хувьчлалын хууль - Аудитын хууль - Дампуурлын хууль - Үнэт цаасны хууль Тухайлбал : .Татварын тухай хууль : Энэ хуулийн дагуу жил бүр улсын төсөвт орлогын татварыг 30%-аар тооцож төлдөг.

çàðëàãûí á¿òýö/ Îðëîãî çàðëàãûí òºðºë Óëñûí äóíäàæ Õîò Àéìãèéí Ñóìûí òºâ òºâ պ人 Îðëîãî ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. Эдийн засгийн орчин : Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ òºëºâ áàéäëûã òîäðóóëàõàä õ¿í àìûí îðëîãî. /Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãî. çàõ çýýë äýýðõ õóâü õýìæýýãýý íýìýãä¿¿ëýõ íü îéëãîìæòîé þì. çàðëàãûí á¿òýö íü ñóóðøëûí áàéäëààñ õàìààðàí èõýýõýí ÿëãààòàé áàéäàã íü õàðàãäàæ áàéíà. Òóñ êîìïàíè õ¿íñíèé çàðèì ¿éëäâýð¿¿äýýñ õàðüöàíãóé æèãä àæèëëàæ. çàðëàãà õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûí ¿ç¿¿ëýëò ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé áàéäàã. Техник технологи : “Атар-Өргөө” ХК 28 Çàõ çýýëä ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé áàéõûí òóëä êîìïàíè íü îð÷èí ¿åèéí òåõíèê òåõèíëîãèéã ººðèéí ¿éëäâýðò íýâòð¿¿ëýõ õýðýãòýé. çàðëàãûí á¿òýöийг доорх х¿ñíýãòэд харуулсан áàéíà. Îðëîãûí ¿íäñýí õýëáýð íü õîòîä öàëèí õºëñíèé îðëîãî áàéõàä õºäºº îðîí íóòàãò á¿òýýãäýõ¿¿íýýðýý çàõ çýýëä ãàðàõ àðãà óõààíû áîëîâñðóóëàõ ÿâäàë ýäèéí çàñãèéí çàíãèëàà àñóóäëûí íýã ìºíèéã ãýð÷èëæ áàéíà. С1-ийн оюутан М. ̺í õ¿í àìûí çàðöóóëàëòûã òîîöîæ ¿çâýë õºäºº îðîí íóòàãò îðëîãûíõîî èõýíõ õóâèéã õ¿íñíèé ç¿éëä çàðöóóëäàã áîëîõ íü õàðàãäàæ áàéíà. Õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä õ¿í àìûí îðëîãî. Õýäèéãýýð çîõèõ õýìæýýíèé àðãà õýìæýýã àâ÷ áàéãàà ÷ ìåõàíèêæñàí óðñãàë øóãàìóóä õóó÷èð÷ îð÷èí ¿åèéí òåõíèêèéí äýâøëýýñ õîë õîöîð÷ áàéíà. Êîìïüþòåðèéí ñèñòåìä á¿ðýí øèëæñýí. çîõèõ ¿ð àøèã îëæ áàéãàà áîëîâ÷ òåõíèê òåõíîëîãè äàãàëäàí õóó÷èð÷ öààøèä ¿éëäâýðëýëèéí æèãä ¿ð àøèãòàé àæèëëàõ áîëîìæ ýðñ ìóóäàæ áàéíà. Óëñûí ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ ãàðãàñàí òîî áàðèìòààñ õàðàõàä 2004 îíä íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãî. Èéìä ¿éëäâýðëýëèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàõûí òóëä äàìæëàãûí çàðèì òºõººðºìæèéã ñîëüæ ñóóðèëóóëæ àæèëëóóëæ áàéíà. 3.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 2. Èíãýñíýýð íýãæèéí çàðäàë áóóð÷ ìºí õºäºëìºðèéã õýìíýñýíýýð á¿òýýãäõ¿¿íèé ¿íèéã áóóðóóëæ ¿¿íèé ¿íäñýí äýýð õýðýãëýã÷èäèéã òàòàõ.Аскар .

5 25.1 1. С1-ийн оюутан М.9 1 24.9 5.9 75 67.2 32.5 Òýýâýð õîëáîî 5.1 9.6 3.7 2.2 0.5 11.1 Ñóðãàëòû í òºëáºð 7.9 47. Îðîñ.9 1.8 1 0.4 Òàâààðûí áóñ çàðëàãà 10. òîíîã òºõººðºìæ.2 0.2 14 Õàäãàëàìæèéí êàññàíä 0.2 0. ¿éë÷илгýý 4.9 5.2 Íèéãìèéí õàëàìæ.5 2.6 39.1 8.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 29 Öàëèí 32.2 6 2.3 86.9 30.1 0 0 ¯¿íýýñ ìºíãºí çàðëàãà 82 95. Ñèíãàïóð çýðýã îðíû ï¿¿ñ êîìïàíèòàé ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà.8 3.5 43.3 1 1.4 35.9 6 5.5 0.3 0.3 8 10.7 50.3 29.5 ̺íãºí òóñëàìæ.9 6.2 0.5 5. õóäàëäàà.1 2.2 5.2 32.9 4.8 25.2 0.7 6.1 0 0.7 0.7 Òàâààðûí áóñ çàðëàãà-á¿ãä 24.6 20. ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààã ÷ºëººëæ óëìààð ¿éëäâýð.1 19 4.2 0. áýëýã 1. ¿éëäâýðëýëä øààðäëàãàòàé ãîë ò¿¿õèé ýä.1 64.1 6.1 22.3 1 0.2 Àðèëæàà íàéìààíû îðëîãî 14.3 11.2 1.6 ÕÀÀ-í ¿éëäвэрлэл.8 4.5 0.3 0.5 10.9 Õàäãàëàìæèéí êàññàíä 0.8 0.5 0. àæ àõóéí ãàçðóóäûí áèå äààñàí áàéäëûã áèé áîëãîñíîîð òóñ êîìïàíè íü ýäèéí çàñãèéí øèéäâýðýý áèå äààí ãàðãàæ.3 0.Аскар .9 4.2 44.3 1.5 7 Òýòãýâýð òýòãýìæ 7.8 30.1 75.2 Çýýë 2.7 1.1 0. íºõөн îëãîâîð ÌÀÀ ¿éëäâýðëýëèéí îðëîãî Ãàçàð òàðиалан ¿éëäâýðëýëèéí îðëого Á¿ãä Çàðëàãà Á¿ãä 100 100 100 100 100 Òºðººñ ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿íý. ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.7 1. ñýëáýã õýðýãñýë çýðãèéã Õÿòàä.1 9.1 15.9 Îðîí ñóóö íèéòèéí àæ àõóé 4.2 0.9 Áóñàä 8.9 5.1 53.2 0. Ãåðìàí.6 12 7.4 7.1 Áóñàä 0.4 Òàòâàð õóðààìæ 5.8 Àõóéí ¿éë÷èëãýý 0.7 2 5.6 Õ¿íñíèé áóñ áàðààíû çàðëàãà 30.6 ¯ë õºäëºõ õºðөнгèéí îðëîãî 1.7 4.7 25.2 2.2 Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºëáºð 0.1 0.3 0.7 0.8 5 100 100 100 100 100 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà 48.

хяналтыг “Атар-Өргөө” ХК-ийн маркетингийн иж бүрдлийг тодорхойлбол ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ хуваарьлалт бараа үнэ идэвхжүүлэлт ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 30 Òóñ êîìïàíèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íýä ºðñºëäºã÷èéí ¿íý. óóð óñ. С1-ийн оюутан М. öàõèëãààí äóëààí. улмаар хүн амын хүнсний хэрэгцээг өндөр түвшинд хангах давхар зорилго дэвшүүлж байна. Зорилт : Бүтээгдэхүүний байвал зохих норм. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлт борлуулалтыг 12%-аар өсгөн улмаар зах зээлийг өргөтгөх. Үйлдвэрлэлд саатал гаргахгүй байх гэх мэт байна.Аскар . Техник технологийн ашиглалтыг сайжруулах. Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд дараах зорилтыг тавьж ажиллана. Маркетингийн зорилго : Үйлдвэрлэл нь 2004 онд 12 мянган тн буюу 5376270. ãàäààä âàëþòûí õàíø.2 мянган төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж УБ хотын хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлнэ. Компани дээрх үйлдвэрлэлтыг явуулахдаа өртөг зардалыг бууруулах. Маркетингийн төлөвлөгөө “Атар-Өргөө” ХК-ийн хувьд 2005 онд маркетингийн төлөвлөгөөнд дараах зорилго зорилтыг төлөвлөж байна. èíôëÿöè. íåôòü. нормативын сайжруулах. øàòàõóóíû ¿íý íºëººëæ áàéíà. ò¿ëø.

Аскар . Бараа бүтээгдэхүүн – Product Бараа гэдэг нь хүний хэрэгцээг хангах чадвар бүхий физик.Үйлдвэрлэлийн Дадлага 31 “Атар-Өргөө” ХК ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛ 1. 2004 онд тус компани нь 4 сая төгрөгийн сурталчилгааны зардалдаа зориулан төлөвлөснөөс 3654880 төгрөгний зардалыг сурталчилгаандаа зарцуулжээ. телевиз радио зэрэг мэдээллийн хэрэгслийг ашигладаг хэдий ч зар сурталчилгааг тогтмол хийдэггүй дутмаг байдаг. борлуулалт. Бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн хэдий чинээ сайн хангана үйлдвэрлэгч төдий чинээ амжилт олно. Үнэнд нөлөөлөх хүчин зүйлд : . . идэвхжүүлэлтийг өргөжүүлж өрсөлдөөнд байр сууриа алдахгүйн тулд тогтвортой ашиг орлого олж байх бүх үйл үйл ажиллагааг зохицуулагч гол хүч нь үнэ юм.үнийн гадаад хүчин зүйл /төрийн зүгээс зохицуулах/ . 2. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. химийн зохих шинжүүдийг агуулсан бэлэн зүйл юм. Үнэ – Price Зах зээлийн нөхцөлд үйлдвэрлэл. С1-ийн оюутан М. Тус компани нь одоогийн байдлаар 83 төрлийн хүнсний эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн үйлдвэрлэж байна. Хуваарьлалт – Plan Тус компани нь хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ таниулахын тулд сонин сэтгүүл. 3. Идэвхжүүлэлт – Promotion Маркетингийн идэвхжүүлэлт нь маркетингийн үйл ажиллагааны амин чухал хэсэг юм.өрсөлдөгчид үнэнд нөлөөлдөг чухал субъект юм. 4.үнийн асуудлыг шийдвэрлэхэд барааны хөдөлгөөнт сувагт оролцогчид нөлөөлнө. Идэвхжүүлэлт нь хэдийгээр 4 иж бүрдлийн нэг боловч нөгөө 3-таа үйлчилдэг гол үйл ажиллагаа нь болдог. /бөөний ба жижиглэн худалдаачид барааг хамгийн бага үнээр авахыг зорьдог/ . Тэдний гол зорилго бол үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн эзэндээ эргэж ирэхгүйгээр худалдаалагдах үйл ажиллагааг удирдах явдал юм. Тус компанийн хувьд идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа нь маш хангалтгүй явагдаж байгаа нь цаашид энэ асуудал дээр онцгой анхаарч системтэй үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар компаний бүтээгдэхүүний үнэ зах зээлд боломжтой байгаа ба цаашид судалгааг сайн хийж ижил нэрийн барааны үнийн өөрчлөлтийг хурдан мэдэрч байх. Харин 2005 онд реклам сурталчилгаандаа арай илүү анхаарч 6 сая төгрөгний сурталчилгаа хийхээр төлөвлөөд байгаа юм.зардал үнэнд нөлөөлдөг хамгийн гол хүчин зүйл юм.

8 тн хар талх үйлдвэрлэн борлуулж байна.6 М.3 1361. хоногт 45-50 тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Мөн 2004 оныг 2002 онтой харьцуулан үзвэл нийт үйлдвэрлэлийн хүүчин чадлын ашиглалт 133. Мөн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө үйлдвэрлэлийн төгсгөлд буюу бэлэн бүтээгдэхүүн болох үед нь хяналтын лабораторт дээж аван чанарыг шалгадаг. Сингапур. Энэ нь 2002 онд ажилгүйдлийн түвшин өсөж хүн амын өрхийн орлого буурсантай холбоотой юм. I.8 -458. авто гражзэрэг үндсэн үйлдвэрлэлийн хэсэгтэй.II-р үйлдвэрийн цехийн дарга нар өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд хяналт тавин ажилладаг.7 Жигд ажиллагаа Коэф 0.Үйлдвэрлэлийн Дадлага “Атар-Өргөө” ХК 32 Компани нь хоногт 80 тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх I.3% буюу 15.5 тн нарийн боов.4 ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV.II-р үйлдвэр.96 0. Хятад. өрхийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой.Аскар . Энэ нь 2003 онд ажилгүйдлийн түвшин буурч хүн амын өрхийн орлого.7 2003 12278. Энэ нь тухайн үеийн зах зээлээс хамаарч байна.88 Дээрх хүснэгтээс үзэхэд нийт хүчин чадлаа бүрэн гүйцэд ашиглаж чаддаггүй нь харагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар компани өдөрт 30 тн талх.9 Өөрчлөлт 2004 2004 2004 2004 - - - - 2002 2003 2002 2003 89. Техник технологийн хувьд Орос. С1-ийн оюутан 2004 11819. 2.7% буюу 0.8%-аар буурсан байна. 0.82 0.4%-аар өссөн байна. засварын цех. Германы тоног төхөөрөмжтэй. үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад тоног төхөөрөмжөө хэсэгчилэн сайжруулдаг. 2004 оныг 2002 онтой харьцуулбал нийт үйлдвэрлэлийн хүүчин чадлын ашиглалт 98.3 61. /Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтыг авч үзье/ Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2002 он 2003 он 2004 он Хүчин чадлын ашиглалт Хувь 62.7 96.5 46. Тус компани нь хүнсний бөөний буюу тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулдаг. Үйлдвэр нь жилд 330 хоног ажиллаж. /Тус компанийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг авч үзье/ Харьцуулалт Үзүүлэлт Бүтээгдэхн Хэмжих нэгж Тн 2002 13181.

ХААИС ЭЗБС-ийн Ня-бо IV. энгэснээр бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлж улмаар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх . С1-ийн оюутан М.ажилчдын бүтээмжийг дээшлүүлэх .техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах.3 100.чадварлаг сайн ажилчдыг сургаж бэлтгэх гэх мэт. Харин 2004 оныг 2003 онтой харьцуулж үзэхэд 96.8 тн-оор буурсан байна.Аскар .төг “Атар-Өргөө” ХК 33 4863181. 4 9 1 95. Үүндээ хүрэхийн тулд : . Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт буурсан гол шалтгаан нь импортоор орж ирэх гурил гурилан бүтээгдэхүүн болон хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг олон жижг үйлдвэрүүд бий болсонтой холбоотой юм. 4635180. 2 Хүснэгтээс хархад тус компанийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 2004 оныг 2002 онтой харьцуулж үзвэл 89. 4625434.3 9745.Үйлдвэрлэлийн Дадлага Нийт бүтн Мян.7 тн буюу 2002 оноос 1361.5 тн-оор бас буурсан.3 тн буюу 2003 оноос 458.2 228001 . Тус үйлдвэр нь хүчин чадал ашиглалтын түвшинг 80%-д хүргэхийг 2005 онд зорьж ажиллаж байна.