You are on page 1of 1

МОРАЧКО КОЛО

Над Морачом, ђе ускаче


скок бијели Светигоре.
побо!е су Нема"и#а
руке $огу дигле дворе.
%о је #аба Морача!а&
ту се купе, $ога моле&
ту вије#е вије#ају
ду'ма!има да одоле&
%у се Ми!а војевода
(акле )ркви и олтару,
и влади)и, светом *етру,
)р!огорском господару
+а о! мрске Кола'и!)е
под!осити ви'е !е#е&
(а слободу ивот, главу
и има"е дати све #е.
,би сил!ог -аса!.бега
и(а тога мало да!а,
па савардак други пери
/еви'кије0 !авр0 стра!а.
Сердар Мијат сустопи)е
с1едова2 је војеводу3
укуп!о су Морача!е
подсти)али !а слободу.
Ракочеви#, Меде!и)а,
и 4ујиси# . братства 1ута
трго'е се као лавчад
и( верига отрг!ута&
!а све стра!е (а војводом
и сердаром кидиса'е,
те скр0а'е !и( Р(ачу
сил!у војску +ели.ба'е.
*ерови#и,5а!кови#и,
и крвави +р1еви#и .
да и(а "и0 и(оста!у,
радиј2 би'е у гроб си#и.
+ва пута су Морача!и
град Кола'и! отимали,
а !а *ет!о $рдо чисти
ју!а'тва су примјер дали3
6редама су Остро'кијем
м!оге %урке обалили3
свуд около (ем1е !а'е
ју!ачки се крвавили.
+уг је свети 7 сје#ати се
свог племе!а, дич!и0 глава,
као Ма'а и Милете,
Радова!а, Милисава.....
А0, морачки вите(ови,
ју!а'тва вам чистог (лата,
свети споме! ва(да др2те
ва'ег Ми!е и Мијата8