"#$ %&$$' ()'* +,$-. $$' /$&-0.1*$'.2$3 4,,& $$' 15.*)6$'*$ 0.

)6$

75$ +58' /589
1he Creen Land - hLLp://www.Lhegreenland.eu - ls een Loonaangevend advlesbureau op
heL gebled van Cpen uaLa: van advles LoL lmplemenLaLle, van open naar lmpacL! 1he Creen
Land besLaaL ulL vler Loppers ln Cpen uaLa land: 1on Zl[lsLra, lrank verschoor, Marc de vrles
en Þaul Sul[kerbul[k. Samen brengen we [arenlange ervarlng mee op heL vlak van rechL,
economle, onderzoek, l1, veranderkunde, kennlsmanagemenL en communlLy bulldlng. We
leveren daarbl[ nleL alleen LasLbaar resulLaaL maar zorgen er ook voor daL wl[ en onze
klanLen meL veel plezler werken aan ulLdagende pro[ecLen. Cnze klanLen zl[n meL name
overheldsorganlsaLles blnnen alle besLuurslagen: rl[k, provlncles en gemeenLen, ln blnnen-
en bulLenland.

75$ +,$-$' /589
1er ondersLeunlng van onze acLlvlLelLen zl[n we op zoek een enLhouslasLe sLudenL dle
werkervarlng wll opdoen op heL gebled van Cpen uaLa en de veranderende rol van de
overheld ln de neLwerksamenlevlng. ue sLage sLaaL open voor sLudenLen dle werkervarlng
moeLen opdoen ln heL kader van de sLudle, voor sLudenLen meL een Lussen[aar of ln-
beLween bachelor en masLer, en voor zoekende afgesLudeerden. SleuLelwoorden zl[n: een
proacLleve werkhoudlng, onderzoekerlg, handlg meL lC1, doorzeLLer, soclaal, communlcaLlef
vaardlg (ln woord en geschrlfL) en bovenal gezelllg.

7). -1' 8$ ))' /$&- 4$&/):#.$'9 ;'*$& <$$&=
- meedraalen ln onze pro[ecLen voor opdrachLgevers, Ler lnsplraLle zle
hLLp://Lhegreenland.eu/
o ulLzoekwerk, onderzoek en lnvenLarlsaLle, bl[voorbeeld voor een van onze
opdrachLgevers: provlncle noord-Polland,
o helpen bl[ workshops en andere acLlvlLelLen (communlcaLle, voorbereldlng,
hand en spandlensLen, nazorg),
- ondersLeunen van elgen pro[ecLen zoals de opbouw van een goede
voorbeeldendaLabase waarln we alle hergebrulk van overheldsdaLa, ook lnLernaLlonaal,
vasLleggen,

7). >5$*$' /$9
- ConcreLe werkervarlng op heL ulLdagende gebled van Cpen uaLa en Cpen Cverheld,
- Len grooL neLwerk blnnen de overheld en de Cpen uaLa communlLy,
- Len vrl[e werkomgevlng en leuke sfeer,
- 8ulmLe voor elgen lnlLlaLlef,
- Len moole referenLle op [e Cv,
- Len sLagevergoedlng (maar voor heL geld moeL [e heL nleL doen).

?&)-.50:#$ *$.)5@0
ue sLarLdaLum en de duur van de sLage worden ln overleg bepaald. PeL hoofdkanLoor van
1he Creen Land ls ZÞC1 ln ue Meern (hLLp://www.zpoL.nl de lokale work & meeLlng space
van Creen Lander lrank verschoor). uaL wordL ook [ouw werklocaLle. uaarnaasL ben [e ook
veel op pad ln heL kader van onze acLlvlLelLen, door heL hele land.

A$' 8$ 6$B'.$&$00$$&*9
SLuur dan [e proflel meL een korLe LoellchLlng. LersL bellen mag naLuurll[k ook.


"
ConLacL:
lrank verschoor
frank[Lhegreenland.eu
0640399679
www.Lhegreenland.eu