You are on page 1of 1

1. Tregoni se qka jan sis. Komutuese sip dhe cilat jane karakteristikat themelore te tyre.

Vizato strukturen Baze te nje centrali telefoni te bazuar Sis Komutus Sip. . Trego se qka eshte soft!eri " mirmbajtjes se nje Sis. Komutuese #i$hital. %ilat jan llojet e programe!e qe hin ne kete &rup te soft!erit te miormbajtjes. '. (ka eshte sis. )perues i nje sis. Komutues #i$hital* %ili eshte funksioni i tij+ (fare lloji i sis. )perues perdoret ne sis. Komutues digjital+ ,. %ilat jan sherbimet e tarifimit ne kuader te thirrje!ete sherbime!e te a!ancuara te linja!e analoge te sis. Komutues digj.+ -. .er qfare qellimi behet matja e trafikut te sis. Komutues digj. /. (ka eshte rrejeti 0&0 cilat jan karaktersitikat e tij+ 1. (ka eshte so2sfiq* cilat jan funksionet kryesore te tij+ 3. %ilat jan protokollet e transportit ne rretin 0&0+ .ershkrunani shkurtimish 4to+