You are on page 1of 25

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<¥K ÷¥¶ÆØ„T ¥¶<gN¥ ∑g¶„ $ <¥K √¶„≤>∂ - <GK¶÷϶ - ¥¯T¶„Ød fi¶¥ r√ƶ∑’ ∑g¶„ $ jg¶„&zZæ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gÆb gƶT∂K Txg¶∑ ¥¶<gN¥ $ <¥KF
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ fi >g’ ∏¢Dd∑’ - fi >g’ ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) <fiQ’>P{¶„ (1) [1]

c c
c √¶„dg - ¥¶„Ƶg¶b ¥¯T √∑ÆK¶∑’ ∑g¶„ $ <¥K ¥æ√æŒ - Ø„T¶∑’ ∑g¶„ $ LLL ˚∂fi‰n¯d¶P{K∑Ø˙¶ågø- LLL G’¸‡ $ "b∑g¶„ ∏rÆd¥’TK<T<∑ÚE>d’ c
c c
c fiTd∑N¥ <jN¥’Ø’ $ T¶„ÚE>¶<g <∑ÚE>dzZ’ ¥æƶ<¥dzZ’ gÆ„¥∂<Æ* $$ 1 $$ („∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ ¥g®∑’ ~’fi¶ j¶g’ j√K∂ ƶ„zZ¶, fiær∑gW„ ~„b® T∑¥’≤>„ ∏¥¶„√TKfi¶dT„ c
c c
c fiæ >T∂<¥Ï¶fiu>®, ÂzZ ∑’ ~’fi¶® j√K∂® P{¶„<∑® j¶g K¶d¶ ƶ„zZ¶, c¶K∑∂ Ø„T∂, „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’„T¶¥∂ ∏É¥æƵg„ j¶g Z„K„ c
c c
c G¶b¥’fiªj„ Pæ{Ï¥’fiªj„ ¸Ï¥’fiªj„ m{T¥’fiªj„ <T∑d¥’fiªj„ j¶∑¥’fi∆„ Ø’¥∑¥’fiªj„ ~K[¥’fiªj„ Ïɶ¥’fiªj„ ϶OT¥’fiªj„ ∏¶„d’¥∂ „d’¥∂ TÇ’¥∂ G¥’¥∂ c
c c
c <GdP{¶„Æ„ <Gdg¶∑„ <Gdg¶® <Gd϶„«„ <Gd<jW„ <Gdb’<Ø® <GdfiK∂¥Æ„ G∂<Td¶¥gK∑«d<Thfigæß„{ ÂThfiƶ∑„ √æ∑hfiƶ∑„ gæ<[hfiƶ∑„ <Tɶfiƶ∑„ g’Âhfiƶ∑„ c
c c
c ¸’«hfiƶ∑„ Tdhfiƶ∑„ jdhfiƶ∑„ <jdghfiƶ∑„ ¥Çhfiƶ∑„ ¥¶„dhfiƶ∑„ j¶∑hfiƶ∑„ Ø’¥∑hfiƶ∑„ ~K[hfiƶ∑„ ~¶„W¥fiæ¯T∂ ~÷j¶∑„T√® fi’~<Æ* ∏∑√¶K¥®<Æ* c
c c
c ¥<x* ¥’fiKTæ≤>„ fiæ¯T¶∑æfiæ\¯T* ~Kg¶∑„ √¶g¶∑æ√¶g’ Ø°bÉg¶∑„ G„∑„T ~’fi¶ j√K∂ „∑„T ÷T¶√ÚE>b G¶T ∏ƶfi≤>m{T’ ÷‘√Æ’ ÷\‘√\rÆ[¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ c
c c
c «¶T„g¶∑„ <TÆK<Â$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ∏É¥æƵgN¥ ∏’„T¶¥∂ ∏ÉG’¸‡j¶g’ ∏∑√¶K„ P{¶¥T√¶„[„∑’ ¥[æN¥„Æ„ G¶T ¥’<Á[<TfiæÏ„dÏ„N¥„ ∏É¥æƵgN¥ Z„KN¥ c
c ∏Ø°K¥¶gªÂ„ ÷≤> >’G¶∑‡ G¶T ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„ <TÆKb, ® ∑’ ¥„ ∏ÉG’¸‡ G¶d¥≤ø> >„ G¶d¥’¥® G¶dP{¶„÷ÆÑ„ ÷hfi∆¥x„0 ¥’G¶d¥x„0 c
c c
c ¥gæhfi∆¥x„0 ÷Q>¶® ÷Q>„b [¶ G„∑„T ∏É¥æƵg„ Z„K„ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ∏É¥æƵg’ Z„K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑fid¶<Æ∑’ P{K„b [¶ T’Øb jg’¥b [¶ jǶ¥ªj„ c
c c
c j¶bØ°K„ <T∑®∑’ fi’G<Ïfiæ≤>„ fiÉæT¶¥g¶∑„ ®T’ T0-Gb ∑’ «’„ ! ¥g∑„∑’ «√Td¶gƶT∂K„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ ∑TgN¥ ∏’√N¥ ∏∑æ[K¶„TT¶bdØ¥¶∑’ ∏dgQ>„ fi’0 c
c c
c Ø¥gN¥ ∑’ «’„ ! ∏’√N¥ firƶT¶√K∑¶∑’ ¥g∑„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ P„{ ∏Q>„ fi’0 ?. G’¸‡ ! Ø¥gN¥ ∏’√N¥ ¥g∑„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ ض„ ¥ædaÁ’c¶ fi’0- ∏¶¥TضK¶ c
c c
c d ¥’TKضK¶ d, fi >gN¥ ∑’ «’„! ¥ædaÁ’cN¥ ¥g∑„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ P{b ∏¢Dd∑¶ fi’0 ?. Gµ¸‡ ! fi >gN¥ ∑’ ¥ædaÁ’cN¥ ¥g∑„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ fi’~ c
c c
c ∏¢Dd∑¶ fi’0, ض„ÇN¥ ∑’ «’„ ! 0 ®T’ ~„T, ®®<¥* ∑’ «’„ ! ∏rÆd¥’TK¶∑’ ¥g∑„∑’ G¶T ¥’fi[„∑’ P„{ ∏Q>„ fi’0?, „ ∑’ ∏É¥æƵg„ Z„K„ G’¸‡j¶g„∑’ ∏∑√¶K„∑’ c
c c
c ®T’ Tæ[„ ¥g¶∑„ G’¸‡’ ∏∑√¶K’ ®T’ T0-fi¶0) "fi’~<Tƶ„ fir∑[¶„ <G∑„<Æπ. bÆ ∏rÆ∏¶„ ∏∑¶Ø∂∏¶„ $ <Æ*¥¶ g¶„¥gØ[’ ∏Ω¸’« fiK‘√Æ’ ~„T $$2$$G¶K¥∏¶„ 1 G’j¶g¶ c
c c
c 2 GÆ d P{∏¶„ 3 G¶K¥’ ◊{Ï’ Ø„< 4 $ G„<Td P{K„*< fi¶T¶ fi¶∑TÆ’ 5 Â’ <j¥¶g„Æ $$3$$ fi¶∑Tƶ„ j¶g ®¥ <jÇ’ <G∑„<Æ* «<∑∏¶„-fi¶T¶„ ~’≤>¶„ ŒW¶„ ÁæW¶„ ¥¶Æ<¥∏¶„ c
c c
c ∏∑¶K∏¶„ <∑\‘O∑¶„ <∑N¥’¥¶„ gÆΩ«∏¶„ fib«∏¶„ 10 ∏<«∏¶„ ¸∂Æ∑∏¶„ ¶¥∑∏¶„ ∏∑ɶ„ ÷¯T„d∑∏¶„ d <∑KTdaÁ¶„ <∑xµg¶„ <∑\hfiT¶¥¶„ <∑ß{Ïæ∑¶„ c
c c
c <jKdT¶¥√g∑<jc∑¶„ 20 g¶„ÆgÆΩ«dfidu>∏¶„ gK∑¶T„g∑N¥¶„ 22 $ fi >g’ ∏cµgضK’ $ 1$ ÂN¥ d j¶g¶<∑ bg¶<∑ √¶„r∑¶<∑ ƶ„*< c
c c
c Â∂¥’, Â’0-fi¶∑TÆ’ ÷µg‡Ï∑¶ ¥K∂K¶∏¶„ ∏T∂¥’«¶„ <Æ*¥<T<Æ*¥¶ Âƶ ∏P{Ç’ ~ O¶d∑¶ g¶K∑¶ d TÆ∑¶ ÷WT∑¶ <ÂT¶d∑¶ d 10 ∏¶K’«¥g¶K’«¶„ ∏¶÷dP{µgN¥æTWT¶„ c
c c
c «„d<∑Q>T∑√¶Ï∑¶ d ¥’Tu>√¥’Á„T¶„ gLJ ∏¥’Gg¶„ P{≤>√gW∑’ T¶„Kg∑’ fiK«T¥’P{¶gP{¶K∏¶„ Øÿ‘√<ÂhfiT¶∏¶„ fi¶TP{¶„T¶„ d fi¶T϶„«¶„ 20 E><TÚE>„∏¶„ G∂<Td’ÂP{K∑¶„ c
c c
c «d’P{K¶„ ∏∑P{K¶„ d Tɶ„ fiK¶T∑∏rÆ∏¶„ <T¥¶∑¶„ <jÉT∑¶ Ïæ’fi∑¶ √æ∑¶∑’ <TK¶Æ∑<[ 30 <Td ÂN¥ ®Tg¶Ø∂<∑ ∑¶gc„ɶ<∑ ƶ„*< Â∂¥’ fi¶∑TÆN¥ c
c P{Ïæ¥N¥ P{≤æ>d◊{ÏØ„¥√¶b’ $2$ Â’ ~ fiæ∑ P{K„*< P„{by fi¶T¶ ∏N¥’Gd¶ ∏<TKd¶ ∏<∑ÆÿdfiK∑¶gØÿhfid¶„√∂ fi¶∑TÆ’ «d’P{K’ ¸Æÿ<TÆ’ ¸Æÿhfi√¶K’ fiKØÿaÁæhfi¶d∑hfi¥[¶ c
c c
c bg„<Æ* Â¥Z¶TK„<Æ* G∂T„<Æ* fi≤><∑<TQ>¶, P*{ „ ?, fi¶ >∂∑<Â<g<Â<g*<√Ï∏∑„√D¥<T<TÆG¶<Âg’≤æ>ß{Øÿ<TÆP{ÚE>«∑ß{g√KØÿ<TÆ√¶Æ¶<Ø<ÏT„ >dg’Øÿd¥∂g¶√¶- c
c c
c Kfiæ Ï æ d ¥æ ’ ¥ æ g ¶K¸Æÿ h fi√¶KGÏdK<Tƶ∑¶P{„ d ®Tg¶Ø∂ Pæ { K’ √ ŒŒ¥K«~gK¥’ ¸ K÷KΩ«¥¥dfi¥d√¶„ ∑ -¥K¶„ < ÆdÆd√dÁKP{K«Á‘√T¶jK√T- c
c c
c c
c Æb…DıÒK :- ◊. ◊ˆ. Æbµ˙®•® j…K◊πgb•®ºfib PœÛKb ◊.◊ˆ. Æbµ˙®•® OŸÂdbTb•®º fib PœÛKb ◊.◊ˆ. Æbµ˙®•® P”Z◊πgbº fi® ◊π÷ÏÂbØ® c

H dŸTŸÒ “ (◊ˆ˙) #ETO·Gı Dı…fi ƶ]


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 733
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ed<T√<¥d¶ÏP{¶„ÏgɶKP{¶„Ï(P{ fi¶0)- ¥æ∑P{<¥Kd’ØÏ√¶T[-P{¶„P’{<Âd√¶„P{r∑<gdg<Æ¥<T‘OE>√ÏØ∂<Td¶¥¶-∑ÂKÚE>∏ÚE>«Ñ¥ØøØ°Ï¥∂-F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ fi >g’ ∏¢Dd∑’ - fi >g’ ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) <fiQ>P{¶„ (1) [2]

c c
c Æ<~ÑÏ~÷hfid<Tƶ∑¶P{® d ®Tg¶Ø∂ ∏d√K√¶„ ∑ ¥TK¶<Æg-÷<ÏP{¶∏¶„ Ø KØΩ«fiæ h ◊{d¶¥¶<Ïdgƶ„ K √¶„ K √<Tƶ∑P{® d ®Tg¶Ø∂ c
c c
c E>∂KÏ¥K’¸¥„Æ¥„Ñ√√¶„c’æØK∑÷Ï¥K≤>G¶Æ√gæ√æ’¥Á¶≤><ÆÏT¶÷fibdO∂K¶„<Ïd<¥K∂<¥T√∑„ d ®Tg¶Ø∂ P{¶Ø’¸P{¸P{¸Ï¶P{¶¥¶K¥∏¶≤>¶¥„Â∂Pæ{ÏÏ- c
c c
c T’ G æ Ï fi¶KhfiTP{IT¥÷∑Ø∂<Td(fi∂<Ïd)Æ’ ¥ c[KQ>√«¶¥Pæ { Ï∂P{¶„ - ¥Pæ ’ { ~Ø√Âæ ’ ≤ > >„ < ∑d¶Ï√¥‡ d ∂gæ Æ P{<TÏ<fi* √ - ÏaÁ√P{¶K’ ≤ >√~ß{T¶√- c
c c
c ÷ß{¶„¥√ŒÏ<fi*√æÏ¥æd¸K<Æ∑-gd∑¥¶Ïj’Ø∂gæÆj’Øg¶∑√P{¶„K’√<«*√¶K√P{¶„∑¶Ï-√G∂TG∂TP{<Â<[KTu>P{϶TP{P{<fi*GÏP{P{T¶„ÂP{fi¶K„Td√<~≤>√ (fi‰0 T≤>√) c
c c
c  >*P{Pæ{ßæ{≤>T„¥Kgd‡K√~÷K√Ædfi¶„*≤>K∂d¥¶Ï¶√ (P{KP{ fi¶0) T∂KÑ¥„∑T¶d¥d<TÆ’√<« (fi‰0 ¥„) ∑¶<¥~¶¥T‘√æ<Ï~µg<Q>Ï<TÂÂfi\aÁÁÆdK<Tƶ∑¶P{„ c
c c
c d ®Tg¶d∂ GÏZÏÁ√~¶K∑¶„ ÷ fi’<~*<Ø® fi¥æ√∑„ <¸d<Âd~÷K*<Ø® d <T<TÆ„ G∂T„ <fidG∂<T® gK∑ØÿaÁfi≤>P‡{Ï„ TK¶® Æ∑’< ¸Æÿ¥’P{<ÏQ>P{µg¶, bg„<Æ* c
c c
c <T<TÆ„ < Æ* P{¶K∑„ < Æ* , P* { „ ?, ~µgT¥¶g’ ¥ g„ d ¥¶„ < ∑dG√<◊{\h◊{¥gzZæ Ï æ ’ √ <ÆÂd’  <fi[◊{¶„ ◊ {¥Ø’  Q>¶ c
c c
c ∏<Q><g*GjÆjd∑P{r∑rƶŒ<∑jß{cg<∑<¥*√ض ><fiÚE><T¥<T¥¶∑T¶ÏÆ„÷’, <Æ*¥’< d «gKgcæP{K√∑„ K¥„¥æ <√x¶ ÂÆ„T „*<Ø® ¥K∂K¶„TP{K∑Q>d¶® P{T∑„ c
c c
c ¸„*<Ø® ¸ÆT„ TzZ¶„ƶKfiKg’≤>∑Q>¶, ∏r∑„<Æ* ®Tg¶b®<Æ* ¸Æÿ<Æ* P{¶K∑¥Â„<Æ* ∏¸æƶ bÆ <Æ*¥’< ¥„ fi¶∑„ bg„ d ®<√*<Ø® ¸ÆT„ TK¶® Â¥„ d ∏r∑„ ÂØ\N¥® ~„T c
c c
c Â∑æ¥K∂K„ ¥g¶K’«’< ∏[¶∑„ ∏¥K∑„ ∏∑¶Æ„ ∏¸’cT„ P{µg<j√ϸx„ ∏Pæ{¥ÏfiK∑¶gg’ظæ<xG∑Øÿ\¯TG¶∑® fiæ >T∂gd„ fiæ >T∂¥’<¥® GÏg® GÏ√® c
c c
c ∏∑϶<∑ÏÂ∑T∑N¥<Â√∑<j\N¥® d µgdÂ<É„ (<G„ fi¶0) ~„T ÂضƶK„ ÂhfiK∑ÂTr∑√’cK¥◊{¶¥ (fi‰0 ◊{K¥) ¸¶„*<Øm{T„ ∏~aÁ楄 ~aÁ楄 d c
c c
c Â¥P{¶b® ∏¥’Á„ Z¶TKP{¶® d ¥æÆÿg¸¶dKfi[„d¥K∂Kj¶g¥¶c¶K∑„ ∏∑’„ Æ∑’< ∏<TG¶∑∏¶„ d fiKG¶∑∏¶„ d G∂T„ bg„<Æ* <T<TÆ„<Æ* P{¶K∑„<Æ*, P*{ „ ? c
c c
c P{K¥∑fi¶„aÁK∑∂T¶<TT\hfi<∑P‡{T¥KÂ϶√<~<ÂT„<Â-dÁ¶<Âd∏¶K¶g<TƶKZ‡«fi¶√¶KضK√¶„÷K∏u>¶Ï√~Kd¶¥„Â楒P{gfi¶¥¶d<TP{hfi«T∑O (fi‰0 fiæ) c
c c
c K¥K∑Ï„∑∏¶T∑~„<ÂdØ„TPæ{Ï<~[¥«¶fiT¶∏¶dÂ∑¶-T¥Æ«‡<gOKg’≤>T¶∑ d P{® «¶d∑«’≤>¶„T√K∑N¥ <T<TÆN¥ d ∏Q>¶® fiæ ><T* <Æ*¥’< g’ظæ<xd¶ GÏ’ ~ c
c c
c gÉ∑dfi¶∑«¶„d∑TzZc¶„T∑¥¶„dg¶<Ø®<Æ* fid∑fid¶T∑G϶T∑<TØ’¥∑„<Æ* ∏√<∑* ¥æhfi<Td∑¶Ïd’t>fi„Æÿ∑gæÆP{KdÏ¥¶√fi[TzZg¶<Ø®<Æ* ∏<∑Ï’ ∏√¶KfiKT¶ c
c c
c (≤>d¶) K«aÁ«¶„d∑¥d∑¶¥∑◊{ÏP{gæ¥Ï÷ÁÏÂÂ<T¶¶„ÉTÆ∑T¶Æ∑g’≤>T<T<TÆ«T∑¶„K∑<T≤>’√Ø®Tg¶<Ø®<Æ* ¸Æ°<Æ* P{¶K∑¥Â„<Æ* <Æ*¥\ªÂ „ ÂŒ√∑„, c
c «<∑¶ ®Tg¶Ø∂ ¥[fiKT<Éd¶ ÷TÆ∑\ªÂ Ø >g‡ >¶ ضŒ∑gÂ∂ P{¶„ƶ g¶∑¶ g¶d¶ ϶„«¶ ÆN¥KÂ∂∏KÂ∂¥¶„dT„ØzZ∂G∂dP{¶gzZcµgÆ„÷’ ¥T¥¶ ∏T¥¶ ∏Q>¶ c
c c
c ∏∑Q>¶® d Â¥fi¶∑„ Z¶TK„ d <Æ*¥’<Â, <Æ*¥’< g’ظæx∂ ¥T¥¶ Æ∑’< ∏T¥¶ Æ∑’< ¥T¥¶ ∏T¥¶ ØÿÆ∏¶„ Æ∑’<Â. ∏Q>¶ Æ∑’< ∏∑Q>¶ Æ∑’< ∏Q>¶ ∏∑Q>¶ ØÿÆ∏¶„ c
c c
c Æ∑’<Â, ÆN¥¶ Æ∑’< T„K¶ Æ∑’< KÂ∂d Æ∑’< ÆN¥T„K¶KÂ∂d Æ∑’< Pæ{x¶ Æ∑’< Ïæx¶ Æ∑’< gæx¶ Æ∑’< Pæ{x¶ Ïæx¶ gæx¶ Æ∑’< ∏zZ¶ Æ∑’< cµg¶ Æ∑’< P{¶g¶ c
c c
c Æ∑’< ∏zZ¶ cµg¶ P{¶g¶ Æ∑’< $3$ P{dK„ „ ?, G„ „ ¥¶„dKd¶ gÚE>¸’c¶ ¥¶÷<∑d¶ T¶Æ¶ P‡{KP{µg¶ T¶÷Kd¶ Ø∂<T¸’c∑hfi∏¶„√Âhfi√ÏG¶ÏT∂KÑ√¶d¥∂- c
c c
c ØΩ«T‘√æ K ¶P‡ { ≤>E>„ < ÏÆzZ¶ (Ø∂<Td¶ fi¶0) ÆK®¥¶ ¥¶÷<∑d¶ d T∂Ø’ ¥ √fi¶¥ÆzZ¶ T∑~K√¶ Ïæ x dgÆÿ O ¶Âfi¶„  O¶d¶ ®∑∂d¶K¶ fi®<∑d¶K¶ c
c c
c ¥KØÆØ∂<Æ∏Â϶√fiÑÏfiK√¶Ï∑gÏ∑¥¶„[¸’c∑¥<Ï϶¥fi¥¶„¥√¶ <T¥√KN¥ d ضd√¶ ÷[∑TÑKØT\‘√<∑WdfiÏ∂TP{¶ P‡{KP{µgP{¶K∂ bg„ d ¸ÆT„ c
c c
c <gÏaÁæG¶Â∂, P„{ „ ?, ¥P{GT∑¥¸K¸Ω¸K√¶dg挒≤>¶„Ø«≤>√<Â<[dfiß{<∑dPæ{ÏaÁ√¶„≤>¥∂ÆÏfi¶K¥P{¶„*~’cØ<TÏ<¸ÑÏfiæ<Ï*Ø∏K¶„¥≤>¶„*¸fi¶„ß{∑- c
c c
c √’cƶK√¸ÆÏ∂dGÑK¶„gg¶¥¸÷¥gÏd¶ ~æ’~æd¶ d ~‡<Ïd¶ P{¶„*P{∑√¶ g„ÂfirÆTg¶ÏTgÆÿK(fi‰0 g‘OK)∏¶«¶<¥d¶ ∏∑ß{~∂∑“ƶ<¥dÁ¥Á¶<¥d¶ c
c c
c j„ Æ ÿ K gKÆQ>gæ < Q>∏∏¶K¸≤>¶„ < ¸Ï√Pæ { Æ∑P„ { P{dÆ° ∑ K¶„ g √Œ(fi‰ 0 «)ŒgŒ√¶ <~϶d<T¥dT¶¥∂ d fi¶Tg<Â∑¶„ GÏdKZÏdK¥∑h◊{¶„ K √- c

H ÁÆ~K¥’≤>¶¥Â¶„*≤>G∂T¶„TO¶dG∂T∂ ¥r∑∂ d ∏¥\r∑∑¶„ d fiÉ[¶ ∏¥æ«Ï„N¥fiK∑¶g¶ ®Â„ ∏r∑„ d ®Tg¶Ø∂ P{K„*< fi¶∑¶<ÂT¶dP{K∑’ fi¶T¶ fi¶T¶<«√g¶ fi¶TŒby
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 734
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi¶∑¶TÆP{dKÂ∂d¶ fi¶∑TÆm{T¶∑æQ>¶∑¶ fi¶∑TÆP{ƶ¥æ ∏<«Kg’¶ ÂæQ>¶ fi¶T’ P{K„[æ’ Æ¶„*< d ¸Æÿhfi√¶K’, ÂN¥ d fi¶TN¥ ◊{Ï<TT¶√’ ∏d¶∑g¶∑¶ T≤ø> >’< gÆΩ«d’F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 1 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [3]

c c
c ∏<TN¥¶gT„ d ∑’ Ø∂ÆP{¶Ï¸Æÿ Ø ÿ a Á¥’ P {≤>’ jKd<ÂKaÁG¶„ < ∑* , b∏¶„ ∏¶÷aÁ® ~æ d ¶ ∏¥æ « P{µg¸Æÿ Ï ¶ ÷TTÉ’ <  jK®¥æ Æÿ < ÏÂ’ gƶϮ¥æ c
c c
c TdK¶gdPæ{≤ø>≤>ŒW<jN¥’<cضK<TK<Æd<jµgWT«‡<gÂÏÁK¶gK¥<T¥g<∑KdOK~¶K®¥æ’ gƶ„<¥∑¥d¶TÂ[Øÿ‘√’c<TN¥÷¯T„dG∑√„¥æ ¸∂«ÚE>ØK¥<∑É„¥æ <jÇ’ c
c c
c <Ægfi≤>Ï¥∂dÏ„¥æ P{¶Ï¶„«¶¥„¥æ d «∂g√’«∂K϶„gÆK¥∑„¥æ <∑K<«K¶g„¥æ <jhfi≤>d¶KT¶<ÆK¶„√GK¶fi∂<Ï®¥æ ∏Â∂T <jÇ’cP{¶KÂ<gN¥„¥æ fi<«®¥æ c
c c
c TT√d√Æ~’ Ø ¥‡ K ∑Pø { Á[G¶„ b ¥„ ¥ æ g„ d T¥¶g’ ¥ fi≤>Ïfi¶„ Ç ≤>fi‡ d Œ<ÆŒß{r∑<TÏ∂∑<~ß{∑K<¥d¶ T¶Tr∑Pæ { <Æd<~aÁÑP{Wg„ ¥ æ c
c c
c Pæ { P‡ { ϶jÏfi<Ï[G¶Ïgæ µ gæ K ∏<¥aÁæ K P{KT[c¶K¶¥æ <j<¥Â<TÚEæ > d≤>’ P {<jT¶Â¶„ T µg◊{K¥∏<ÂØÿ N ¥Æ„ ¥ æ d ∏[¶∑¶¥K∑P{≤æ > dØÿ a ÁfiK¶T∑„ ¥ æ c
c c
c ∏∑æ¸x<jK’ÂKT„d∑„¥æ GgfiæK¥¥’Pæ{Ï„¥æ, ÂzZ d ∏ªÂ¶„gæÆÿ[Ï<x«TfiÇ®∑’ <j¯T[„*< ÷ „ ¥K∂K’ Æÿ’≤>’ ¸∂«ÚE>ØK¥<∑É’ ¸∂Æ∑√’ ∏<Q>rƶŒ∑ÆK¶„gT<Éd’ c
c c
c ∏¥æ«√’cØÿaÁ<T¥Æ’, ¶„ d fiÉ<[gæT√d¶ b’<Ø®<Æ* fi’~<Æ* T„Ø„*< ∏¥æ«¶® T„d∑¶® ÷ÉϸÏ<T÷Ï(fi‰0 <Â÷Ï)÷ß{≤>ÁK◊{Œ¥fid’≤>O¶„K¸∂Æ∑√ضŒ∑¶®, c
c c
c P* { „ ?, P’ { Øÿ g ƶPæ ’ { <«dfid∑fi÷Ï∑ÂT√ÂÏ∑«Q>«É∑¶<∑ d ϶„ Æ P{≤>¶Æÿ ß {≤ø >  >∑¶<∑ d P{¶„ u >¸<ÏP{K∑P{¶„ u >∑¶<∑ d c
c c
c ¥¶g<Ï<ÂaÁ‘√϶„ÆP’{t>P{∏<«¥K∑fi¥¶K∑¶<∑ ◊{¶Ï∑<TضÏ∑¶<∑ d ∏TP{¶„≤>P{¸’c∑¶<∑ Ï<Q>¥d¶Ï∑¶<∑ d √Ï√TÏæÑ’¸∑¶<∑ ¥‡Ï‘√«d∑¶<∑ d c
c c
c ∏¶®¥fiT’~∑¶<∑ <Á*¥∑<Tg¶∑∑¶<∑ <TOæQ>fi<∑É∑¶<∑ T¢D¥dg¶<ÂP{¶< d ®T’ „ fiæ¯TP{µgP{d¥’~d¶„TÂ[¶ <jKd\‘√gÆ\‘√¥’fi<Ï[¶ √¶ >ØÿaÁ’ gÆΩ«d’ c
c c
c P{ß{¥’ ∏¥¶d’ ¥¶K∂K’ g¶j¥’ ~ <¯T’ Øÿ\¯T¥Æ’ T„Ø„*< T„d∑’ fi¶TP{µgP{¶K∂ ¸Æ°<∑ fi<Ï∏¶„Tg¥¶√K¶„Tg¶<∑ P{Ïæ∑’ fi¶Ï„\ªÂ „ ∏ƶ÷d’ GgP{¶<Âd¶<¥Â¶ d ¥W’ c
c c
c P{K„*< «∂d¶, P*{ Â’ ?, ∏<T «¶d¥¶<gg¶d¸hfi¶d <GÂT’ gæd g„ gK¶<g ØÿΩ¸Ï¶„ T¶<Æfi∂<Ï∏¶„&Æ’ P*{ ض<∑ <¥ ? ®T’ ضŒ∑¶„ <∑Wd ! g¶ Ø„<Æ g„ fiƶK„ ÷N¥¶¥„Â’ c
c c
c gæÆÿ[d’ g„ Ø„<Æ fi¥¶d’ P{K„<Æ g¶ Œ¥ T∂¥g¶<g √„<TÉ’ gædÆ g„ gK¶<g, √¶ >’ Ârƶ<Â∏¶„ ∏Æ’ Ø„Æ fi¶∑∂d’ Ħ <fid bg’ GÏ’ <TgÏ’ ¥∂dÏ’< O„[‡∑ d jKdfi¶Ï¶ c
c c
c Â<Td’ Â÷d’ ¥„ Ø„*< P{Ï¥„∑ ∏’GÏ∂¥æ ØQ°>∑ d Â’ fiT„<Td’√¶„T’√¶ ∏’¥æfi√Ï’ÂfihfiædÚE>¶ <E>r∑¶ ÂrƶbdµÆ P{Ïæ∑¶<∑ G’fig¶∑¶ <Thfi„aÁªÂ¶ <Ø¥¶„<Ø<¥* ∏[¶∑¶ c
c c
c ∏¥K∑¶ ∏∑¶Æ¶ ∏¸’cT¶ ¸’cæ<ThfiÆ°∑¶ <Tfi϶d’< d <g√¶ bT T„√„∑ «dæ\¯T‘√¶, O„[‡∑ ¸Ï¶ fi϶dg¶∑¶∑’ <jK∑æP’{fi¶ gæÆ’ <Tƶ≤>„[æ’ Ï¶„Æ≤>’≤><„ Æ* P{ÏP{Ï’ rÆ’ c
c c
c Td∑’ < ¥ Eæ > «’ <  P„ { by GgP{¶bd¶ fi¶¥’  ¶, „ ∑ Ø≤ø >  >¶ ¥’  ¶„ K¥’ <  d «∂g¶b’ <TN¥K¶b’ ŒT’ <  d P{Ïæ ∑ √¶b’ fi¶K„ T Â√¶T, ®T’ c
c fiÏ<TÂ<T϶TP{Ïæ∑¶P’{<Ød¸ÆÿŒ∆Œ<Ød¥W¶„ fiKØ„<TÂŒx¸xdj¶KP{¶KT¥’Pæ{϶„ ∑∂¥Q>¶„ K<¥d«<∑dPæ{<T÷߇{bd<jKdfi¶ÏÂ<Éd √„rÆß{g fiÆK <E>*Ø <«*Ø c
c c
c ÷hfi¶≤>„ÆÿaÁ∑¶<Æ P{[¶<Æ <TP{[¶<Æ d «æɶ„ Æ∑ <TÆ∑ <TÚEæ>«¶„ÚEæ>Ω« ∏¶P{≤ø> > <TP{≤ø> >, P*{ ∑ G’fi<¥ ? ¥K¶<Æ fi¶TP{µg¶b’ Øÿß{d¶b’ ®T’ Td∑gÆhfi√Ω«¶„ c
c c
c fi≤>¥æd¶¥W¥’Pæ{϶„ ¶¥∏¶„ ¥d¶ <jKd√¶„dK¶∑ gƶ∑√K≤>¢Dg¶∑¥K¥¶„ <j‘O¶„¥¶„ ¥æ¯T® ∏<∑Q>¶„ Â<Æd’ j„Kbd¶∑’ G¶bɒ¶∑’ G¶d∑¶<Æ*, P*{ „ ?, c
c c
c ∏<¥T∑ØΩ«T∑G’ÂfizZK¥‡bÂÏaÁ¶KT¶<TP{ÏP{ϪÂT„dK<∑P{Ï’¸T¶Ïæd¶G<Ïd√æÆ<jŒ’«∑÷<¥∑¶„<¥∑P’{t>bÑØÿ‘√gKÆG¶„d∑Â[϶„Æg‘√√g∑T¶Æ∑¶<∑ c
c c
c bg„ < Æ* <T<TÆ„ < Æ* ∏¶dæ Æ „ < Æ* , P* { „ ?, g¶„ ‘ √Kgæ ¥ æ ’   >P{KP{d¥<[ÆÏ√dgæ ¥ Ï~ß{P{¶„ *  ¶„ g K¥‡ Ï Ï÷Ï<«*  ≤>g¶Ï¥W(x)Ïfiu>¥~µg„ Q >Øÿ Æ ∑gæ < Q>d- c
c c
c ∏<¥Á„≤>√Á‘√~¶Tj¶K¶dP{∑P{P{hfi<∑T¶<¥fiK¥æt>’P{<ÂaÁ<jµgÏ ∏r∑„<Æ d ®Tg¶<Ø®<Æ* ∏¥æ«„<Æ* T„÷\¯T®<Æ* fiÆK∑¥Â„<Æ* ∏∑æ¸x<¯TT„K¶ fiK¶„hfiKT„d∑’ c
c c
c ÷Ø∂K„*< ∏<«Æ∑’¶, ÂzZ d g¶„‘√KfiƶK~æ\r∑dgæ¥æ’ >¥’«‘√g<ÆÂ؄ƶ G’¶„Tfi∂Ï∑◊æ{K’ÂP{\hfid¶ P„{bzZ ¥~µgP{¶ <T√[¶ <∑µg‡Ïχ∑P{r∑¶„Q>∑¶<¥P{¶ c
c c
c <E>r∑ÆzZfi¶Ø¶ ∏<¥P{KP{d<ÂaÁP{¶„*ÂfiK¥æhfiƶK◊{¶<ÏdT¶¥∂¥’Â\ÚE>Â’√g’√¶ P{ÏP{Ïg¶∑Á¶KfiK<¥[√¶ >≤>¢D’Â√[Pæ’{‘√<«r∑GÉKd¥¯T؄ƶ <T϶„Ï’< c
c c
c gÆ∂ÂÏ„ <T¥‡<∑d’√g’√¶ (<j‘√d’√G∂T¶ fi¶0) ÂzZ d <T√¥æ∑√<¥d¶ÏP{¶P{gɶK¥K«Ø∂<Td<Td‘OT√¥ØøØ°Ï¥∂ÆØ\hfidÁæƶ<««‡Â„<Æ* <∑ÇP{¶Ïg∑<¥®<Æ* c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 735
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EO¶„K¶ K¥g¶∑«∂gm{T„<Æ* ∏ß{<g[¶ Ø >ض >¶√¶ >≤>ß{P{≤> >d¥æ<ÂaÁjÆ◊{¶<Ïd÷x؄ƶ <T\ÚE>hfi’„ ¥gÂ∏¶„ <Tgæß{¥’<c¸’c∑¶ <Td’√g’F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 1 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [4]

c
æ c
c P’{P{Pæ{KK<√xO¶„KP{Q>T¶d¥√∑„<Æ d fiæ∑¶„ ÁK<ZKØ >∑aÁ϶„ÆÂæ’≤>„<Æ* ∏¶„T<Â[¶ fiaÁ¶Æd<ÂaÁ∑aÁ<TP{∆<GΩ«’<E>djd∑<jx∏¶„Ïæ‘√<T√ÂTd∑¶ ÷ß{¶„¥’¶ c
c c
c d ÷hfid’¶ <jfi’¶ «g’¶ fiæ¯TP{µg¶„Ød¶„T√¶ fiÚE>¶∑楮∑ ≤>¢Dg¶∑¶ <∑ؒ¶ fiæK„P{≤>¶b’ P{µg¶b’ fi¶T√¶b’ Â<Æ* 2 ¶K¥¶<∑ ∏¶„¥∆<~ß{∑¶b’ ØÿaÁ¶<Â* c
c c
c ∏∑æ « <T[¶ ¶„ d ∏¶÷aÁ®∑’ ÷¯Tu>d¶ ¥g¶∑¶ ¸ÆT„ √ÚE>’ <  <ÂKdT¥<Æ* Øÿ a Áæ [ K’ ¥æ Ø ¶Œ∑’ Gµg∑gK∑GK¶T¶<ÆfiKdu>∑¶KÆu>’ c
c c
c GÏZÏÁÆ~KfiK¶„hfiK<T<Æ*¥∑fiT’~’ bg’ ~ G√fi¶√≤>’ TK¶√¶ ØÿaÁ’ fi¶T„\ªÂ Ø∂ÆP{¶Ï’, P*{ „ ?, ¥∂÷rÆÂrƶÁæÆT„d∑∏hfibyP{¶K∏≤><TGµg∑<∑Ç«- c
c c
c ÷\¯T‘√T¶¥G‘√∑TƸ’ c ∑¶≤>∑’ P {∑<jT¶d∑∏<Q>«’ G ∑j¶¥¶«„ d hfiƶKØ° g ∑ÚE><TÚE>„ d ∑∏<«∏¶„ √ fi¶T∑P{¥’ P æ { ¥¶K<jT¶dØg∑¶<∑ T¶Æ∑¶<∑ d c
c c
c g¶d¶<fi<Â<Thfid¶„√¥¶„dfiKfi∂Ï∑¶<∑ d ¥zZ\‘√<T¥¶<«O¶d√Ï√TÏ∏¶TÏ∑g¶K∑¶<∑ d √ÏG¶Ïæ\ÚE>hfi∑¶<∑ fi÷Ï∑<TP{hfi∑¶<∑ d G¶TÉ∂<T√¸’c∑¶<∑ c
c c
c fi’GK<jK¶„Æ∑¶<∑ d ¥d‡Æ<jx¶≤>∑¶<∑ d cg∑¶<∑ d ض„Æ∑¶<∑ d ≤>√ϸ’c∑¶<∑ d T¶≤>√fiKT¶K∑¶<∑ d fi’P{GÏ<jgÉ∑¶<∑ d T¶KhfiT„¥∑¶<∑ d c
c c
c ∏¶„T¶d<∑«’√<T¥g<∑T≤>∑ØT\‘√G¶ÏØÆ∑¶by d. ®T’ „ ØÿaÁ¥d¥’fi<Ï[¶ jK√¶÷ ∏¶√d¶ bÆ’ ¥¶T¥„¥P{µg¶ <ÂKaÁfi’~„*<Ø®¥æ fi¶<T*< fi¶TP{¶K∂ P{µg¶<∑ c
c c
c fig¶dK¶√ض„¥¸Æÿ¥’<~d¶b’ ∏Â∂T ∏N¥¶dP{ß{¥¶b’ «gKg¥√g\ÚE>g¶b®¥æ d G¶bPæ{ÏP{¶„≤>¥d¥ÆN¥„<Æ* jT<Æ* ~÷K*<Ød¶∑ Â<Æ* Â<Æ* ~„T Gµg∑gK∑¶<∑ c
c c
c ∏∑æ « T’  ¶ P{¶Ï’ ¥’ Á „ É P’ { «g’ <  j„ K bd¥g¶∑<¯TØÿ a Á¶ ◊{K¥K¥∑O¶∑~aÁæ ¥ <Æd¶ ÂÆ„ T „ b ’ < Ø®¥æ Pæ ’ { Zæ < fifi∂<ÏP{¶∏T<cP{¶<ØP„ { ¥æ d c
c c
c G¶<ÂPæ{ÏP{¶„≤>¥d¥ÆN¥„<Æ* ∏Q><Æ* ∏∑‡∑®<Æ* „b’<Ød¶∑ Â<Æ* 2 ~„T Gµg∑gK∑¶<∑ ∏∑æÆT’¶ P{¶Ï’ ¥’Á„ÉP’{ «g’< j„Kbd¥g¶∑<¯TØÿaÁ¶ c
c c
c ◊{K¥K¥∑O¶∑¥’fi÷[¶ √’≤‡>ÏdGχdP{<gd~’Ø∑√g¶<Ø®¥æ d G¶Â∂Pæ{ÏP{¶„≤>¥d¥ÆN¥„<Æ* ¥[<Æ* ∏∑‡∑®<Æ* ¸„b’<Ød¶∑ Â<Æ* 2 ~„T Gµg∑gK∑¶<∑ ∏∑æÆT’¶ c
c c
c P{¶Ï’ ¥’<ÁÉP’{ «g’< j„Kbd¥g¶∑<¯TØÿaÁ¶ ◊{K¥K¥∑¥’fi÷[¶ fi[¶ ®<√*<Ød[∑’<fi d fiæ >T∂GÏGÏ∑g¶ŒdT∑h◊{Â∂ ¥æÆÿg¸¶dK’ ~ fiÉ[gfiÉ[’ c
c c
c fi[„d¥K∂K∑¶g ¥¶Æ¶K∑’ ~ fi[„d¥K∂KG∂<T®¥æ d ÂzZ<T P{¶Ïg¥’Á„É√’ «g’< ∏∑’ÂP{¶Ï’ ~ ∏∑’ÂP{¶® ◊{¶<¥*<Ød«¶T¥’fi÷[¶ ØÿaÁ¥gæØd’ bg’ ∏<∑Q>’ c
c c
c fi¶<T* <  fiæ ∑ ¶„ Â<Æ* ~„ T fiK«TÂŒ√∑√∑„ (√Æ∑„ fi¶0) P{¶„ W ¶ÏPæ { <ÏdضÏ∑¥<ÏÏgÏ∑Áæ ’ « ∑Œ’ « ∑∏∑϶<∑Ï<T<TÆ¥zZOu>∑- c
c c
c fiK¶„ h fiK¶<«Æ∑∑g¶K∑<TK¶Æ∑¶<∑ d ∏P{¶gP{¶b’ fiKhfi∏¶„ √ ¶„ Ø ∂K∑¶<Æ d P{Éfi∏¶„ d ∑„ < Æ d fi„ N ¥fi¥æ < j<g[∏¶„ ¥ ƶƶKg¶b®<Æ* c
c ÷aÁ∑∑…{ß{zZ∑fid∑P{¶„ u >∑fi∂¥∑<fiu>∑«É∑√¶Ï∑∏¶g¶„ ≤ >∑¥≤>∑◊æ { ≤>∑gÉ∑E>„ d ∑ÂÚE>∑<TÏæ ’ ~ ∑fi[¢D¶„ ≤ >∑∏\‘√ØÆ∑¶bd¶<Â* , ®T’ „ c
c c
c «TfiK’fiK¶ØÿaÁ¥g∑æ¸x¶ ∏≤>’< ¥’¥¶K¸∂Æ∑P{K„ G∂T¶ fi¶∑¶bT¶d<jKd¶ ∏∑’ÂP{¶Ï’, G„<Td bÆ g¶∑æ¥[∑’ ∏¶√d¶ P{Æ’<~ jK√¶ ÷¯Tu>d¶ ∏c∆¶ „<Td c
c c
c Ø∂¥’< fi¶d¥¶„ <TP{d<T√Ïm{T¶ Áæɶ T≤>«¶ d T¶g∑¶ d ¸<ÆK¶ P{¶∑¶ Pæ’{t>¶ fi’√æ϶ <T÷϶ d g‡P{¶ d (∏<Td GÏg‡d¶ fi¶0) g’g∑¶ d ∏’cd√¶ ®√~aÁ‡ c
c c
c <T<∑Æd¥~„ (<fi¥ fi¶0) Ñd¶ T¶<ÆK¶„√fi∂<Ïd∏hfi¶÷d¥zZT¢DT¶Ï¶ Pæ{ÏaÁ∑æß{∆؄ƶ ØÿΩ¸ÏPæ{¥’Od∑Pæ{hfig¶∑Pæ{¥’Ê>d¶ Pæ{m{T¶ P{<T∑¶ d Æ∂∑¶ Æ∂∑¥[¶ c
c c
c <jÇ’ ¥¶„aÁfiKT<Éd¶ ∏¥æÆØÿaÁ«¶√¶ ∑K√¶∏¶„ ÷¯Tu>’< bÆ’ ¥¶T¥„¥P{µg¶ ®T’ ∑K√’ <ÂKaÁG¶„<∑* Pæ{g¶∑æ¥[’ ~ <Æ*≤>g¶∑¶ fi¶T’< ∏∑’¶b’ ØÿaÁ¶b’ c
c c
c fi¶TP{¶K∂, ®¥¶„ ¥¶„ fi¶∑TÆN¥ ◊{Ï<TT¶√¶„ bÆ϶„b∏¶„ fiK϶„b∏¶„ ∏hfi¥æƶ„ ¸ÆÿØÿaÁ¶„ gÆΩ«d¶„ ¸ÆÿKdhfi√¶ >¶„ ضŒ∑¶„ P{ß{¥¶„ ∏¥¶∏¶„ T¶¥¥ÆN¥„<Æ* gæÇ<Â, c
c c
c j d ∏T„Ø<d[¶ ∏\zZ Æÿ g¶„aÁ¶„<[ ®Tg¶Æ’¥æ, j¶dPæ{Ïj’Ø∑¶„ gÆhfi¶ <G∑¶„ ÷ T∂KTKj¶gc„ɶ„ P{Æ„¥∂d fi¶∑TÆN¥ ◊{Ï<TT¶√’, ®¥¶„ ¥¶„ fi¶∑Tƶ„ ~’≤>¶„ ŒW¶„ c
c c
c ÁæW¶„ ∏∑¶K∏¶„ <j\‘O∑¶„ <jN¥’¥¶„ gÆΩ«∏¶„ ¸∂Æ∑∏¶„ ¶¥∑∏¶„ ∏∑ɶ„ ÷¯T„d∑∏¶„ d <∑KTdaÁ¶„ <jxµg¶„ <j\hfiT¶¥¶„ <jß{Ïæ∑¶„ <jKdT¶¥√g∑<jc∑¶„ c
c c
c g¶„ÆgÆΩ«dfiT≤ø> >∏¶„ gK∑T„g∑¥¶„ $ fi >g’ ∏ƵgضK’ ¥g[’<¸„<g $4$$ ı¶K’ 1 $$ G’¸‡ $ <¸<Âd’ ~ ضK’ ∏<ÏdTd∑’ c

H ÏÆÿ¥√ÏÆÿ~TÏ«<∑d’ «d’P{K’ ØÿÆP{K’ ∏d¥P{K’ T„KP{K√’ ∏K<ÂK<ÂK¶√ض„¥g∑¥’P{Ï„¥<TdK∑’ ∏<Ïd<jd≤>¥¶<ÂG¶„d¸ÆÿÏ’ j∂dG∑<j¥„<Td’ <jN¥’¥’


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 736
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏hfiÇdP{¶KP’{ fiKg¥Æÿ√KÆ<∑É’ fiKfi∂϶P{¶KP’{ fiKgP{rÆÏ„N¥¥<Æd’ Øÿ‘√b<T<∑T¶dT≤ø> >∑’ «Tfiæ∑Ω«TP{K’ <~KfiK<~dg∑æ√Â’ ØÿKªÂ’ P{<[d’ <¸<ÂÂ’F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 2 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [5]

c c
c ∏cµgضK’ $5$ ÂN¥ d ∑¶g¶<∑ √¶„r∑¶<∑ ƶ„*< Â∂¥’, Â’0- ∏<Ïd’ ¥ >’ ∏∑É’ g¶d¶g¶„¥¶ ∏¥’ÂP’{ P‡{≤>P{T≤>gzZæ√’ ~ <jKzZdgTzZd’ ~ <TW„¥√KÆ<∑É’ c
c c
c ∏∑æÉæP’{ P{ß{∑¶ d 10 T’~∑¶d <gÚE>¶fiÚE>¶P{≤>’ ~ ¥¶Â∂ ÷ ÷ÚE>∆’ ÷߇{Ï’ ~ ∏u>’ ∏Ω«Pø{Á¶∑’ ~ P{\Ω¸¥’ TÏd’ √Æ∑’ ~ 20 gµg∑’ ~ j‡g’ <jdd∂ ∏hfiÇ∏¶„ c
c c
c ∏¥g∏¶„ ∏¥Ç¥’c[∑’ <TTPø{Á¶„ ∏TÆ∂d’ (∏¶∑¶bd’ fi¶0) ÷T<Æ∏¥æx’ ∏T϶„T¶„<[ 30. ∏<Td ÂN¥ ®d¶<∑ ®Tg¶Ø∂<∑ j¶gc„ɶ<∑ ƶ„*< Â∂¥’ ¥¶TÉN¥ c
c c
c ∏<ÏdN¥ TbG¶„√N¥ ∏∑„√¶b’ $6$ Â’ ~ fiæ∑ TØ’< P„{by ∏<Ïd’ fi¶T¶ ∏¥’Gd¶ ∏<TKd¶ P{T≤>Pæ{≤>ÏP{≤æ>d~≤æ>Ï«¶T¶ Pæ{x¶ Ïæx¶ «d¶ d ÆN¥<Q>d¶ d ¥Pø{Á∂ c
c c
c ~¶„K~¶K«≤>¶ Á’≤>KPø{Á¶ <GdG‡byP{K¶ d √<Æd√Æ∑¶ P{ß{Pæ{Œ√P{¶K√¶ Pæ{<Ï*√∂ ÷T<Æd¶ T¶<∑d√¶ d P‡{≤>[æÏP‡{≤>g¶∑∂ Pæ{≤>P{¶Æ¶T∑¶„TG∂T∂ fi≤>√¶KP{϶dP{¶Œbɶ c
c c
c T’ ~ ∑fiK¶ ~¶Kd~¶tæ > d¶Kj√K√¶„ < [dfiK~¶K√¶ Øÿ Q >T¶<d¥‡ d P{∏∑¸Ï«<∑d¶ d fiæ ¯ TP{¶<ÏdTd∑ØÚE>¶ ¥¶Æ<¥P{¶ ÏÆÿ N ¥√¶ ∏¥Ç¶ √¶K<Td¶ c
c c
c ∏¥ÇQ>¶T∑¶<Æ<~[¶ ÷ÇÚE>’ض ∏<∑‘√ƶ ∏<∑d¶ E>’Ø„∑ gæß{T¶Â¶ «T’<Â∏<Ïd¶<Æ* G„ ∏<TKd¶, ∏TK„ j\zZP{T¶<Ø∑¶„ T¶g϶„P{T¶Ø∂ «∑’< j\zZ G∂T¶„ j c
c c
c G¶b bÆ fiK„ T¶ (130) ϶„® j d P*{<~<T ◊æ{¥< fiæ∆fi¶T’ j\zZ ◊{Ï’ ¥æP{dØÿß{d¶∑’ fi’~gƶ«‡<Âd’ ¥K∂K’ «¶¥’< Ƅ ! T¶ÂG¶„√Gæ[’, fi’~ d Á’c„ «∑’< P„{by. g∑’ c
c c
c ~ g∑G∂<TP{¶ TØ’<Â, T¶÷G∂T¶„<[ ®Tg¶Æ’¥æ. ¥K∂K’ ¥¶<Ød’ ¥<jc∑’ bÆ «T„ ®√„ «T„ ÂN¥ <Thfi∑¶¥’<g ¥¯Tj¶¥¶„<[, ®T’ G’fi’< g楶T¶Ø∂, µƶ ض∑Tdfi¶„¥Æ¶∑’ c
c c
c ÂT¥’Gg¸’«~„KP{Ѷ∑g¶bd¶∑’ j\zZ ◊{Ï’ j<T d fi¶∑TÆ„ ∏<ÏdTd∑’ j ~„T ~¶„Kß{P{K∑fiKضK¥„T∑’ T¶ ¥fiK‘√Æfi¶TP{µgP{K∑’<fi j\zZ P*{<~ j c
c c
c j„Kbd<ÂKdg∑æd¶∑ G¶„∑∂ j Ø„T϶„P{¶„ T¶ ∏\zZ j d ∏\zZ <¥<x√g∑’ ∏µg¶<fidK¶„ j\zZ j<T ∏\zZ fiæK¥P{¶K¶„ fiÇaÁ¶∑g<T j\zZ j<T ∏\zZ P{¶ÏgLJ c
c c
c d ∏KĦ ~ß{Tu>∂ ¸ÏØ„T¶ T¶¥æØ„T¶ j\zZ j„T\zZ P„{by K¥∏¶„ cµg¶cµg◊{Ï’ ~ j<T ∏\zZ P*{<~ ¸Æÿd’ ~ Z¶„TP’{ T¶. µƶ ®T’ <TG¶<∑…{∑ Gƶ ¥æ¸Æÿ c
c c
c b’<Ød¶∑æP‡{Ï„¥æ ¥¯T<T¥®¥æ Tu>Æ ∑\zZ P{¶by P{Kd¶ T¶ ∏P{Kd¶ T¶ ®T’ «∑’< j\zZP{T¶<Ø∑¶„ T¶g϶„√T¶Ø∂, bg’<fi <¸Â∂d’ Pæ{Ø’¥∑’ ∏¥Ω«¶TT¶b∑¶„ c
c c
c fir∑T„*< g‡ >¶-¥’«‡Â¶„ ∏’≤>P{¶∏¶„ ϶„P{¶„ ¥d’«‡∑¶ ¥d’ ~ <j\µg∏¶„, ®T’ ®d’ ∏<Ïd’. fid¶Tb∑¶ bN¥K„∑ d P{d’< P„{<Â, ®T’ <TrÆÿgd’ P{<¥∑g„T d G√’< P„{by, c
c c
c ®Tg„P„{ TØ’< g¶„¥’ ®P{¶„ ∏¶d¶ ∏P{¶KP{¶„ T„ØP{¶„ d ¥æP{dN¥ Øÿß{dN¥ d P{K∑¶<∑ P{¶K∑¶<∑ ¥¯Tƶ ¥¯T<Æ* ~ <jǶ„ d <jß{∏¶„ <j‘√æ∑¶„ d ∏∑æT (∏∆¶„ ∏ c
c c
c fi¶0) Ï„T∏¶„<[<Td ®Tg¶Æ’¥æ ∏¥Ω«¶T’, G’<fi bÆ’ P*{<~ G∂T϶„P„{ Ø∂¥b ¥æP{d’ T¶ Øÿß{d’ T¶ ®d’ T¶ G<ØÚE>¶® T¶ ¥Æ¶T„∑ T¶<T ØbTÂhfi«¶T∏¶„ T¶<T «T<Â, c
c jzZ„zZ P*{<~ P{dP{Â[’ ÏaÁ∑<Tƶ∑<jdÂ∂® P{¶Kd’ ®T’ P„{by G’fi’< b≤> >K¥¥¶Â√¶KTfiK¶ ¸ÆT„ P{K∑¶Ï¥¶ fim{T„*< cµgT∂g’¥®∑ g¶„¥’, ∏TK„ ∏Ƶg∏¶„ c
c c
c K¶dØÿu>’ ∏Ω«aÁ¶∑’ «∑„*<Â∏<Ïd’ ~¶„K¶„<[ ∏~¶„Kd’ P{K„*Â’ ≤>¶gK÷<[<T d ®g„T ÷ض¥∂∑’ ØÿN¥∂϶„<[ d fiKضK’ √ÚE><Â<[ gb<Ï*< ¥∂ÏP{<Ïd’ ∏d’<fi c
c c
c √æŒÂhfi∏¶„ ∏r∑„ ®g„T «∑’< ÷T¶Æ∑’¶ <g[P{Ï[¶b’ ¥„T’< ∏d’<fi Ïæ[cµg¶„ bg¶„<T <T¥’c¶d∏¶„ fi¶TP{µgP{¶K∂ ∏√µg√¶g∂ ∏d’ ØÿKhfi¶ ¸Æÿ®¥æ d fi¶fi√„¥æ c
c c
c Gæ[¶„<[ ®T’ G’fi’< gÚE>K∂, «WP„{ T¶ √æ∑P{<[j„ÆfiK϶„√<j\hfiT¶¥¶, ®T’ „ ∏<ÏdTd∑ØÚE>¶ fiKض„¥æhfi¶d∑hfi¥[¶ T„ >„\ªÂ ∏Pø{Á¶<Âd¸∂®∑ ∏hfi¶∑’ c
c c
c P{µg¸’c∑„∑ gæÆK∂ ∏¥<gP{Ádhfi϶T¶ <jPø{Á„T„ ∏TÆK’< fiKN¥ ∏zZ’<g √ >d<√x¶ ∏<«Gæ’G’< d fiK’ ∏¥’®<Æ* Ïæx¶ d P{K„*< P‡{≤>¥\aÁ[∑’ ∏¥Ç¶ c
c c
c ∏zZ¶<Ïd’ ~ P{∆¶<Ïd’ ~ «¶„g¶<Ïd’ ~ ÂÆ √T¶<Ïd’ ~ √Œd’ «∑’< ∏ÆK√<Â√g∑’, P{¶K∑’ ∏∆’<fi d G¶<Âm{TPæ{Ï¥∂ÏfiÇd’ g¶d¶<∑√æ∑’ ~TÏ<fi¥æ∑’ c
c c
c fiKgQ>«„ØP{g¥’P’{ <TW„¥g∑zZP{¶KP’{ fi¶TP{µgg‡Ï’ Øÿ<WQ>’ ØÿN¥æd’ ∏gæ<∑d’ <jÑÉ’ ϶„P{√KÆ<∑É’ TƸ’cfiKP{Ï„¥¸ÆÿÏ’ GK¶gK∑ØÿaÁ¥¶„d<jµg’ c
c c
c ∏¥æxfiK∑¶g¥’P{<ÏQ>’ «∑’< ∏<Ïd¶ <Æ*¥’< ¥’<j<TQ>¶ ∏¥’Â√æ∑æØ∂KP{¶ d ¥’Â√æ∑j¶¥P{¶ d <Æ*¥¶«‡Â¶„TO¶<ÂÂ’ ∏<Ïd¥’fi÷[¶ Td∑’ ¥¶TÉgPæ{¥Ï’ c
c c
c ¥¶Æÿ√KÆ<∑É’ ∏cµgG∑∑’ «∑’< ∏∑<«√dfiæ∆fi¶T¶, fiæ∑¶„<T ∏<cP{K∑P{Kd¶fiT[P{¶ ¸Æÿ<TÆ’ ∏∑zZ’ ∏TgW’ ∏hfi∑¶„ fiKN¥ d P{K„*<Â, ®g„T G’fig¶∑¶ c

H g<Æ¥¥‡P{K„ d ¥¶<Æ*< O¶d√¶∑’ ¥¥dfi¥dK¶„<Æ® d ¥¶<Æ*< T¶√æK¶∑’ <Â<[KTu>P{϶TP„{ d P{<T*GÏP{T¶„dP„{ d ¥¶<Æ*< ¥¶÷∑∂∑’ D¥g√KP{ÚE>«„ d ¥¶<Æ*<Â
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 737
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eg\ÚE>d¶∑’ ¥’ÁP„{ ÁæÑ® d ¥¶<Æ*< g√K¶∑’ (g\‘√∑’ fi¶0) ∏d√K√¶„∑¥g’≤><ÏدT∂P{K„ g÷Ï∂ d ¥¶<Æ*< T¶ÏT∂∑’ (T¶d<Ïd¶∑’ fi¶0) √¶„ƶ¥„Æ√¥Ñ√¥K≤>F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 2,3 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [6]

c
P„{ c
c d ¥¶<Æ*< Ïæx√¶∑’ √dPæ{ÏT¶jKPæ{Ï„ d ¥¶<Æ*< fi¶<¥d¶∑’ ¥æP{¸K<Æ∑gd∑¥¶ÏP{¶„bÏÆ’¥Pæ{Ï„ ¥¶K¥„ d ¥¶<Æ*< fi¶„¥√¶∑’ Tc¸’cG¶T∑’ ~ ¥¶<Æ*< √¶„\µgd¶∑’ c
c c
c cKc∆√T„Ï® d ¥¶<Æ*< Âß{K¶∑’ √¶g¶√Kj√Kfiu>∑„ d ¥¶<Æ*< ~¶Kd¶∑’ fi¶KO¶bdfi’ZO¶<Âd¶∏¶„ ¥¶Æ’< √’Ê>«„d¶∑’ P{d’ ~ ~¶„Kd’ j√K√¶„<[d¶∑’ c
c c
c Ï’E>∑<jÑ’E>∑cg∑ØÿÆ∑fi¶„¥∑T∑∑ØT∑T¶Æ∑¶<Ød¶b’ ¥¶<Æ*< ¸Æ°<∑ √¶„<gd¶∑’ c¶Âæg<∑<¥ÏhfiT¶ÏKd∑¶√K„ d ¥¶<Æ*< ∏¶√K∂∑’ fiæh◊{<T<Æ* ◊{Ï<T<Æ* ~ c
c c
c ¥¶<Æ* <  g¶<Ïd¶∑’ ∏‘OgÆÿ P {¶„ ¥ ® d ¥¶<Æ* <  T∑~K¶∑’ G’  ¶b’ <T¥¶b’ g‡ Ï P{µg’ ∏¶Æ„ T (<ƯT fi¶0) ∑∏¶<T* c ∑∏¶<«∏¶„ √ g’  ¶„ ¥ <Æhfi∏¶„ √ „ c
c c
c ~¶„KdfiKضK√g∑¸Æÿfi¶TP{µgP{K¶∑’ ÷aÁ’c„ √¶gO¶ÂT¶∏¶„ T∑ØÆ∑Â϶√«„d∑¶<∑ ¸æ<x<T¥<T∑¶¥∑¶<∑ T¥∂P{K∑g¶<Ød¶b’ «dgK∑P{Ï„¥Ø¶„¥G∑∑¶<∑ c
c c
c «¶T¸Æÿ¥’P{<ÏQ>g<Ï∑¶<∑ «‡ÂO¶Â¶„TO¶<Âd¶b’ ¥Ç¶b’<fi ¶b’ <Æ*¥P{¶b’ Td∑¶b’ ÷ضÆK’< fiæQ>¶ T¶ ∏fiæQ>¶ T¶ fiKÂ<[dT¶T≤>¶ d ∏¥<g\aÁd«¶<¥∑¶„ ÷T<Ø¥’< c
c c
c ¥Æ¥¶ ÷Q>¶ √¶„∑¶ √Td¶ Ø’g’Âæ fiK∑dTd¶ ∏N¥¶ ÆzZ∂ √T„Ï√Pæ{ßæ{≤>¶ d P{É’Âæ P{∑¶T„c d <Tß„{Æ fidÆ d ¥d∑N¥ Ø„Æ <fidd (Á¶Ø <fi¸Â Ø[ ~ fi¶0) c
c c
c ض<¥Ø¶¥«dP{«¶bÑP{¶ d <¥N¥¶ d fi„¥P{G∑¶„ P{µgP{K¶ d P*{P{K¶ d ®® ¥d∑fiKG∑¶„ d P{I¥ ∏ÚE>’< «¶Kd¶ «„ P{K[æ (P{K*Âæ fi¶0) P{µg’ √Æ∑¶b’ c
c c
c T∑¶b’ Á„[<ÁÏ«‡<gTÑK¶b’ (<E>kªÂ¶g<ÁÏ«‡<gTÑK¶<∑ fi¶0) ÷[∑O∑¥’P{≤>¶b’ ≤>¢D’Âæ ¥‡≤>É’Âæ d ŒPø{Á¶ <«É’Âæ G’«’≤>¶bdN¥ ÷T<ÆN¥ P{¶K∑¶® c
c c
c ¸Æÿ<TÆN¥ d ∏Q>¶® ÷ÚE‡> Øÿ¢D’Âæ fi∂<ÏÉ’Âæ d <Â϶ fid¶T„Æ d bu>P{¶÷ gg OKQ>d¶® Á„[¶b’ P{¥Æ P{¥¶T„Æ d ÏÆÿ’ √¶g∏¶√Kj√KÁ„≤>P{Ω¸≤>„ <jT„¥„Æ ∏≤>T∂Ø„¥„¥æ c
c c
c <TfiæÏ¥∂g„ fiæh◊{¶<∑ d ◊{϶<∑ d P’{Øg‡Ï¶b’ P{¶Ïfi[¶b’ √„rÆ„Æ P{K„Æ ¥’~d’ fiKG∑Q>d¶® ¥¶Ï∂ T∂Æ∂ GT¶ d ÏæÇ’Âæ g<ÏÉ’Âæ ÷h◊{<∑É’Âæ d ÏÆÿ’ ~ fi<T¥’Âæ d c
c c
c P{¶„Q>¶√¶K’ ∏hfigÆ÷ß{¶„¥√¶ d Æ’g’Âæ fi¶„d¥zZ¶ ¥„∑¶ <∑ɶ÷ G¶÷ ≤>gK’ O¶„K¶ Tu>’Âæ d ¥’√¶g¶ fiTƪÂæ d ¥√≤>T¶Æ∑¶b’ ÷T∑d∑’ ~¶„Ï√’ <TT¶Æ¶„ G∆¶„ ∏gæ√\µg c
c c
c ÷ ƶ„÷ <ØT¥„¥æ P{K∑„¥æ gæÆÿ[„¥æ <Â<Æ¥æ d ∏É Æ¶„÷ rÆT∑’ gæ<ØÂ’ ¸ÆÿÁÉ<fiÉP{<Ïd’ P{¶„ÂæP’{ <TrƶT∑P’{ ¥’<ÂP{µg¶<∑ Pæ{∑Æ ¥<¥K<T√ƶ„TK¶√<T¥g„¥æ c
c c
c ¥É∑fiKd∑N¥ d <jdP{N¥ d G∂<TdN¥ fiKKPø { Á∑Q>d¶® fi≤>¥∂¥P{¶b’ ~ Ø„ Æ Ø„ Æ d ¥∂¥¶„ T ƶK„ c
c c
c <T<Tƶ„¥<ÆgÉg’¥«Pø{Á∆fi¶∑gѶ∑æÏ„T∑fibyTG<Ï÷ÉÏ¥æ√’<cc‡T¶TP{Kfiæh◊{◊{Ï (fi‰0 ¸<Ï) ¥<gx„ fi¶d\ÚE>[„ P{K„Æ fi¶∑¶bT¶dP{K∑„∑’ ¸Æÿ<TÆ„∑’ c
c c
c <TTK∂÷hfi¶dØÿN¥æ<g∑fi¶T¥÷∑∏¥¶„g‘√Æ~Kd∏g’√Ï<j<g[fi≤>O¶dÆ„÷’ <T<[ÚE>„d’ P{K„Æ g¶ Ø„Æ P*{<~ ض∑’ ¥ætø>Êæ> Æ∏¶„ ¥ætø>Êæ> <E>∆¶„ <«∆<[ ÷T<Ø¥’¶ c
c ®T’<TÆ’ P{K„*< ∏<Ïd’ g∑„∑ T¶d¶® P{µgæ∑¶ d ∏Pæ{¥Ï¶ ∏∑ɶ ∏<Ïdhfi¶∑¶„ ∏<Ïdcµg<∑Kd¶ ∏<Ïd¶¥æ P{ƶ¥æ ∏<«Kg’¶ ÂæQ>¶ ∏<Ïd’ P{K„[æ ƶ„< d c
c c
c ¸Æÿhfid¶K’ $7$ ÂN¥ d ∏<ÏdN¥ ◊{Ï<TT¶√’ ∏d¶∑g¶∑¶ T≤ø> >„*< gÆΩ«d’ ∏<TN¥¶gT„d∑’ Ø∂ÆP{¶Ï’ ¸ÆÿØÿaÁ¥’P{≤>’ jKd<ÂKdG¶„<∑* „∑ d ∏<Ï®∑ ¥g∑æ¸x¶ c
c c
c ∏¶bx¶ fiæ∑¯«T’cP{¶K„ «g’< «∂g„ Øÿ‘√<ÂT¥<ÆgæT√d¶. „ d Ø∂¥’<ÂÆ Øÿ‘√d¶ ØÿK’¶ fiKT¥¶ ∏zZ«¶„√fiKT<Éd¶ ∏¥æ<ƶ ◊æ{≤>dÚE><T¸∂«ÚE><TT∆¶ c
c c
c ÁK◊{m{¥<TK[¢D¶g¢Dæ<¥K¶ <jÚE>¶d¶ ÏÑ<T◊{ÏT¶d¶ ∏¥ß{Âg¥ß{d¶ ∏√’c¶ ∏~„d∑¶ Øÿ«√¶ ∏P’{¶ P{¶P{N¥K¶ Æ∂∑<«∆O¶„¥¶ <T<Æ*¥¶ G≤>¸<ÆKªcg‡d¶ c
c c
c d gµg∑¶ ∏P’{ (P{ fi¶0) Â<TP{dP{K∑¶ ∑∂d¶ ∑∂dG∑<j¥„<T∑¶„ ϶„√√KÆ<∑ɶ <«Ç¶ ∏¥K¥G∑N¥ fi„N¥¶ Øÿµg„ƶ ϶„P{T„Ø∏¢Dhfi¥gd¥æ<ÂT<Éd¶ jK¶ c
c c
c cµg¸æ<x<Td϶ ∏<Ï®∑ d „∑’ fi≤>¢Dg¶∑¶ ∏¥’®∑ d ∏Tg¶∑∑fi<Q>g’¥¶<ÆaÁ„T-<fi¥æ∑«„d∑√æm{¸’cT¥d∑<g[TPø{Á¶K∑¶<Ød¶b’ ∏Ω«Pø{Á¶∑¶b’ ¸Æÿ<Tƶb’ c
c c
c fi¶T„*< ∏∑æfig¶<∑ (∏g∑¶„Kg¶b’ fi¶0) <Æddg∑Ø°gP{¶b’ G¶TÉ∂T’ Øÿm{xK¶b’ ∏<∑Q>¥K◊{m{¥Td∑ÂÉ∑<jΩ«ÚE>∑Ø∂∑TØ∑<Tg∑¶ Pæ{«¶„d∑¶ Pæ{T¶¥¥¶ c
c c
c Pæ{T¥Æ∂¥æ P{<ÏN¥’¶ j„T ¥æÆ’ j„T <j¯Tæb’ ÷TÏ«’< ∏Ç’Â<TfiæÏØÿaÁ¥d¥’fi<Ï (fi‰0 ÷) [¶. ®¥¶„ ¥¶„ ∏<ÏdTd∑N¥ ◊{Ï<TT¶∏¶„ bÆ϶„b∏¶„ fiK϶„b∏¶„ c
c c
c ∏hfi¥æƶ„ ¸ÆÿØÿaÁ¶„ gÆΩ«∏¶„ ¸ÆÿKdhfi√¶ >¶„ ضm{∑¶„ P{ß{¥¶„ ∏¥¶∏¶„ T¶¥¥ÆN¥„<Æ* gæÇb, j d ∏T„Ø<d[¶ ∏\zZ Æÿ g¶„aÁ¶„<[ ®Tg¶Æ’¥æ, j¶dPæ{Ïj’Ø∑¶„ c

H gÆhfi¶ <G∑¶„ ÷ T∂KTKj¶gc„ɶ„ P{Æ„¥∂d ∏<ÏdTd∑N¥ ◊{Ï<TT¶√’ ®d’ Â’ <TÂ∂d’<fi ∏<ÏdTd∑’ ÏÆÿ¥√ÏÆÿ~TÏ«<∑d’ «d’P{K’ ØÿÆP{K’ ∏d¥P{K’ T„KP{K√’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 738
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏K<ÂK<ÂK¶√ض„¥g∑¥’P{Ï„¥<TKd∑’ ∏<Ïd<∑d≤>¥¶<ØG¶„√¸ÆÿÏ’ j∂dG∑<j¥„<Td’ <jN¥’N¥’ ∏hfiÇdP{¶KP’{ fiKg¥¶Æÿ√KÆ<∑É’ fiKfi∂϶P{¶K√’F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 2,3 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [7]

c c
c
c fiKgP{rÆÏ„¥¥<Æd’ Øÿ‘√<Â<T<jT¶dT≤ø> >∑’ fiæ∑Ω«TP{K’ <~KfiK<~dg∑æ√d’ ØÿK’Â’. <¸<Âd’ ∏cµgضK’ ¥g[’ $8$$ ضK’ 2$$ G’¸‡ ! Âbd’ ~ c
c
c c
c ∏Ø[¶Ø¶∑’ ÆKØÆgK∑«dP{Ïæ¥Â¶¥∑fiK¥’<Â√&«„É϶„«g‡Ï’ P{¶Ï<T¥g¥’<¥d’ ∏ƶ„&\ÚE>∆ÂrÆfizZ¶∑fizZ¶bgbd’ ∏P{<[P{K∑’ ∏∑É’ c
c c
c <E>Wg’ÂK<TcæKT¥∑g‘√∑÷N¥Tg[hfig[fi¥æ[T’~∑\aÁT∑O¶d∑fiK¶<∑Æÿd-fiK∑¶gÂß{KG∑¸Æÿgd’ ∏P{Ïæ∑’ K¶dfiæK¥K\aÁd’ ¥d¶ ¥¶Æÿ√KÆ<∑É’ c
c c
c <fidG∑<g[G∑«„Ø<Thfi∂<ÂP{¶KP’{ K¶√ض„¥¸ÆÿÏ’ fiæ∑¶„ d ÷hfi‡K (fi‰0Z‡K) ¥gK¥’√¶g≤>gKP{<ÏP{ÏÆT„ (fi‰0T) ÆP{K∑’ Øÿ‘√b<T<∑T¶dT≤ø> >∑’ «Tfiæ∑Ω«TP{K’ c
c c
c <~KfiK<~Âg∑æ√d’ ØÿK’Â’, Âbd’ ∏cµgضK’ $9$ ÂN¥ d ∑¶g¶<∑ √¶„∆¶<∑ ƶ„*< Â∂¥’. Â’0-~¶„Kß’{ fiKÆ≤>’ ∏Ø[’ P‡{KP{≤>’ (Pæ{¥tæ>dP{d’ fi¶0) fiK϶«¶„ ∏¥’Gg¶„ c
c c
c fiKc∑’<g √„Æ∂ ϶„<Ïß’{ Âß{K[∑’< ∏TƶK¶„ 10 ÆzZÏ[∑’ (ÏÆÿ[’ fi¶0) fi¶TP{µgP{K∑’ „<∑ß’{ ÆK∑<Thfi∑¶¥¶„ ∏¶<Ød∑¶ Ï’æfi∑¶ c∑¶∑’ ∏hfiÇ∏¶„ ∏ (fi‰0 c
c c
c ∏¶„) T∂϶„ ∏aÁ„T¶„ Á„T¶„ 20 <TaÁ„T¶„ P‡{≤>d¶ Pæ{Ïg¥∂ d P’{Á¶ ϶Ïhfi∑fizZ∑¶ d (∏¶¥¥∑¶ d fi¶0) T¥∑’ bÚE>¶gæÚE>¶ d Ârƶ√„<Æ <jd≤>P{µg’ ∏fiKÚE>’<Â<Td c
c 30, ÂN¥ ®d¶<∑ ®Tg¶Ø∂<∑ j¶gc„ɶ<∑ ƶ„*< Â∂¥’ ∏<Ø∆¶Ø¶∑N¥ fi¶TP{<ÏP{Ïæ¥P{µg¸ÆÿÏN¥ ∏∑„√¶b’ $10$ Â’ fiæ∑ P{K„*< ~¶„Kd’ Âß{K¶ fiKدTÆK¶ E>„d¶ c
c c
c P{dP{K∑ÏxÏaÁ¶ ¥¶Æ<¥d¶ ÏÆÿN¥√¶ ∏<Âg<ÆÚE>϶„«√zZ¶ ØWK∏¶„T∂ÏP{¶ d √„<Æd¶ ∏<ÆgK¶ ∏∑«’GP{«‘√¥’<cd¶ K¶dØÿQ>P{¶K∂ d <T¥d<jÚE‡> >϶„ϸ¢D¶ c
c c
c ÷W¶„ Æ P{√¶gO¶ddfiæ K O¶d√fi’ Z O¶d√∏¶Ï∂T√<ÂzZ«„ d ¶ ÏÆÿ Æ zZ¥’ fi ÷[¶ G‡ b P{K¶ Á’ ≤ >KaÁzZ∂ ~¶„ K fiæ  K¥~¶„ K ¥’ < cÚE>„ d ¶ d c
c c
c √’ < Z«„ Ø √fiKc∑ÆK∑϶„ g ¶TƶK∏aÁ„ T ∂ (O fi¶0) Æ≤>P{¶KP{¶ <jµgW√√‡   >~¶„ K P{√¶„ ~ ¶„ K √∏N¥~¶„ K √ض<¥~¶„ K ¶ d ®P{ (fi‰ 0 Zß{) ~¶„ K ¶ c
c c
c ∏¶„P{≤ø> >P{¥’fiضdP{÷\ÚE>*fiP{¥zZO¶dP{<¸Ï~¶„K∂ (P{¶„Ï∂) P{¶KP{¶ d <j‘√¶Æ<ThfiÏæ’fi√¶ ¸Æÿ<TÆ„<∑ß{ (fi‰0 ÂÆT) ÆK∑¸æx∂. ®Â„ ∏∆„ d ®Tg¶Ø∂ fiKN¥ c
c c
c دT¶ <Æ G„ ∏<TKd¶0, <TfiæϸÏfiK‘√ƶ d ¸ÆT„ K¶d¶∑¶„ fiKc∑’<g <√x¶ ¥® T دT„ ∏¥’ÂæQ>¶ fiK<T¥®∏<ÆÆ∑’< „ Ïæx¶ fiKc∑N¥ P{É„ ~÷K’√<T«[ (fi‰0 c
c c
c ¥g’Â) ¸Ï¥g‘√¶ <j\ÚE>dTKG¶„ÆGæx¥<xd∏ÆgÆ<g<ÂØ\hfi®<Æ* (¥„∆„<Æ* fi¶0) ¥’fiKTæ≤>¶ fi÷g (fi‰0 [) ¥√≤>¥‡b~ß{¥¶√K√m{ÏT‡Æ¶<®<Æ* ∏<∑®<Æ* ÷zZK’¶ c
c c
c ∏<««‡d ÆK’< fiKc∑¶b’ ∏TK„ K∑¥∂¥ÏxÏaÁ¶ ¥’√¶g’<g ∏<ÂTd’< ¥∆x¸xfiKdK÷hfi∂<Ïd<~*cfiu>√<Æd¶÷ÆfiÆK∑¶ g¶ >TK (√‡ > fi¶0)-Tµg√æ’≤>d¶ c
c c
c ∏¶<TxG¶<ÏP{¶ P{TdP’{P{≤>bd¶ ÷K<¥KgæƸxP’{Ê>¶„∑g¶bÂTK◊{ÏÆK<~ÂfiÆP{K¥KÆ¥ÁK ~¶TP{KP{K’<E>d¥æ<j<¥Â¥KTK¥~≤>P{KP{gæd’ (g’„ fi¶0) c
c c
c O∑~’ ≤ >T„ √ c¶K¶<jT¶dg‘√„ ∏∑„ √ c∑æ g ’ ≤ >Ï‘√¥’ < c¶ ÷ÚE><Ïd¥<[P{∑√T¶gP{K√<ÆdÁ„ ≤ >√<jµgÏ<jß{Q>Á‘√fiÆK’  P{¶„ *  ¶„ g - c
c c
c K~ß{√d¶fiK¥æ g æ ¥ ÏÏ’ √ Ï¥‡ Ï Ï÷Ï<«* ≤ >g¶Ï¶¥Ω¸Ïfiu>¥~µg„ Q >Øÿ O∑g¶„ < Q>dg¶„ ‘ √KTK◊{<ÏÆG’  fizZKØÿ Æ ∑¶„ ∑ Pæ { T„ ∑ ∂fi∂ >P{<Ïdby Ï ∂fiÆK- c
c c
c ∑<g<Ï<g<Ï<gÏ’  <Áhfi’  <TÉæ É Ï<TK<~Â¥ghfiÆ∑«ÂÏ„ ◊æ { ≤>fiÆK∑„ gƶK∑¥’ Á «„  K (fi‰ 0 Øÿ ª Øÿ < «) TK‡ K fi÷Kfi≤æ > fiÆ≤>¶Æd<∑∑¶d- c
c c
c √’ « ∂K∑’ < ØÂfiaÁæ < «d<Tfiæ Ï O¶„ ¥ „ Æd√dKÆG¶„ Æ Âæ  KÂfi¥KÂ÷xÂÂg’ c P{¶K¸Æÿ Ï „ P{¶ÂKjK∑d∑<ÆddT¶÷ÏP{K„ c
c c
c <TÏæ<Ïd÷ß{≤>TKg÷≤><ÂK∂≤>P’æ{≤>϶„≤æ>ضg¶≤>¶„<Td\µg fi¶√≤>fi≤>¶√÷<¥d¢DdT„Gd’<Â~¶gK~Ï’ÂE>[’cP{¶K√µ«∂K„ ÆdÆ„<¥dÆ\zZ√æÏæ√æ϶bdKÆO∑- c
c c
c O∑¶bdfi¶bß{ÆKÆK¶bd∏h◊{¶„≤>d¥∂Æj¶d¶ E>„<Ïd<TOætø>Êæ>ßæ{t>Êæ>Ñ’Ê>√d¥W«∂g√<É® ¥dK¶ÆÆ¥’Âm{¥’ÂP{ÏP{ÏKT„ ∏¶¥‡<∑dTd∑m{W„ «∂gØ¥∑¶cK¶„Q>√¶ >Øu>„ c
c c
c ¥hfiÆK∑æ É dP{K„ ∏gK¥T¥<¯TK[<jW¶KÂÚE>„ T„ K <Ø<Q>Pæ { x<~<Q>d<ÂTÏ∂Pæ { ≤>Ï<«÷≤>P{d<j϶≤>„ TÆfiK∑djK¥ÆN¥<Tß{g<Td’ < «d¸Ï„ c
c c
c T‘√’  Âæ K √KÆfiƶ<Td¥gK«≤>¶T≤>dE>„ d ϶OTfiƶK¥¶<c¶¥g‡ ¥ <Td¸¶Æÿ G æ d Ï„ gæ ß {u>ƶ¥fiæ ß ’ { ¸¶„ Ï ¸Æÿ Ï „ c
c ◊{Ï◊{Ï√¶TK∑√<Æd√dTKfi\zZ*  ØKd«≤>ÁÏfiK¶„ h fiKfiÏ‘√Gæ x √\¯TÂ<T÷<¥ÂTK¶<¥K¶„ ¥ Âæ  Kd∏<«gæ Æ fiÆK*  <E>∆P{KP{K<T«’ < √ÂP{K„ c

H ∏TbQ><j¥æ x <«∆◊{¶<Ïdfi√<Ïdm{<ÆKP{«‡ < gP{Wg<~<Ï<~ÑfiÆ„ Pæ { \ÚE><Tض<Ïd√<Ï*  Œ<Ï*  <j«„ Ñ ’  ’  ◊æ { m{◊æ { K’  <T√Ïgµg¶Æd<TP{d√¶ >-


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 739
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<Ø∆fiƶKgæ\ÚE>*Âm{Ï’ÂT„*«Ï<T϶TP{Ïæ∑„
c
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 3 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [8]

ÆdG¶„ Æ «g’  Âæ K √÷W¶gg[P’ æ { GKfiK¥’  P{ÂG∑<jÏæ ß „ { <E>∆cd«‘√KÆTKjQ>


F c
c <¥KP{KP{Ï„TK¶P{∆fi<ÂÂfiÆK∑<TP{∆¶«K∑«‡<g«¶√„ jÇ’ÂP{¸’cfi÷K«d’P{K T¶d¥fiKÏ„*Â<√xg’≤>Ï«g’ÂÚE>¶d’cP{¶K√’g∂K„ T¥æT¥æÆ<TP’{<fi¯T c
c c
c fiÇaÁ<fi÷T∑’ fiKgm{WT∂Æ∑√’ ØÿhfiT„¥ÂK√’ ∏<«Td’< ¥’√¶g¥’P{≤>’, fiKc∑’ gĦ ∏TK„ fi¶bß{~¶„K¥’c¶ ¥„∑¶T<Â~¶„KT’Øfi¶√≤> >P{¶ d ∏≤>T∂Ø„¥Øÿ‘√T¶¥∂ c
c c
c P{¶ÏÆKÂK[fi∂Â¥æ  ß{Ñ∏∑„ √ ¥d<~* O fiu>¸x¶ fiK<T¥® ∏<«Æ∑’ <  Ïæ x ¶ c∑N¥ P{É„ Kd∑¶√K¥¶√K’ ~ c
c c
c ÷µg∂¥ÆN¥g¶Ï¶÷϶Pæ{Ï<T¶„dfi¶„ÂP{ÏP{Ï„*ÂP{<Ïd’ fi¶d¶Ï¥ÆN¥T¶dT¥T„√¥<ÏÏ÷xµgg¶∑Ø√KdKd’cP{¶K’ TK◊„{∑fi÷KcTÏfiæÏ’fiæÏ¥gæ<Q>du>ƶ¥’ c
c c
c g¶m{d<TÚEæ > «g¶∑fi¶<∑dGÏg¶Ïæ h fi∂ÏÆÿ < Ïd’ ∏<Td ¥g’  ∏¶„ Áæ < «dÏæ < ÏdÁ¶„ Á æ Ω «g¶∑fiaÁ<Ïd~<Ïd<Tfiæ Ï GÏ~ß{T¶Ïgƶjby T „ √ Âæ  Kd- c
c c
c ∏¶fi‡Kg¶∑√’«∂K<TfiæÏ∏¶T[~TÏ«gg¶∑√æhfig¶∑æ ÚE>Ï’ÂfiǶ„<∑d[fi¶<∑dfic¶<TdÁK◊{m{¥fid’≤>T¶÷<Ïd¥¥<ÏÏ’ ◊æ{u>’ÂT∂<ÂP{Ѷ„Ï¥’Pæ{ÏGÏ’ c
c c
c gƶg√KgÚE>P{ÚE>«¶„ƶK√¶Æ<Â<g¥æ’¥æg¶K¥¶Td¥g¶Æd¥gæx¶dg¶∑P{fi‡KO¶„Kfi÷K’ P{¶dKG∑<ÆddP’{fi∑’ O¶„Kg¶K¥’Â’ gÆΩ«d’ «d’P{K’ fi<«d’ ÷[¶¥∑√’ c
c c
c ∏∑¶„ K fi¶K’ ∏¶√¶¥’ ~„ T <jKTÏ’ ¸ ’ ÷hfi¶bdfiT∑c<∑Âj¶„ < Ñd÷Tm{TKÂK’ √ ØKd∏<ÂT„ √ T„ √ ~aÁæ fi Ægæ Ú E>K’  ’ P{zZby c
c c
c √’«∂K<TfiæÏ√<Éd√æ’<Gd<j‘O¶d√m{d<jT<ÂÂ¥æØ∂Æj∂ƶKØ°K ¥æ¯T’Â√’«∂Kcæ√æcæ√’Â¥W’ fi≤>fiÆm’{«’ÂGaÁKaÁ¥Pæ{Æ’≤><fi¥¶d (m{<¥dÂɶd fi¶0) c
c c
c ÷T¥‘√¥ÆN¥¥’Pæ{Ï’ ¸Æ°hfi¶bd (÷TWT fi¶0) «‡d’ <TK<~¸<Ïƶ„gc‡T÷T~¶K<Ø∆m{<cKÇ∑¶P{K∑fidÂG¶„√fidd~Kd’ fiKdªÂGæ√’ÂP{¶ÏP{hfi¶„Tg’ c
c c
c ØÿK’ÂgƶjbyjbyTbgƶ«∂gØK¥<∑É’ ØÿK∑æÇK’ <T¥ghfiT„¥’ ØÿaÁæ[¶K’ ØÿK¶¥d’ ÏT∑¥<ÏÏfiær∑’ ∏<¥d<¥d¥g‡<¥d√„<Æ* ÆzZÂKP„{<Æ* T¶Æ∑„<Æ* ∏bTb[¶ c
c c
c ¥gæWg¢D„ Æ∑’< √’‡∑ G∑N¥ fi¶„„ fiKدTÆK∑ (ÆK¶∑) K«¥<jK∑æP’{fi¶ (jK¶ fi¶0) <jK¶TdaÁ¶ √¶g¶√Kj√KÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g<∑√gG∑T„ c
c c
c d c∑¥<gx„ Æ∑’< <ZK<Ædd<E>∆Ïɶ ¸’<Ø‘√Æ‘√¶„‘√Æ„ d √„rÆ’< ضm{∑gÂ∂ <∑ß{T¶ c<∑d’ Æ∑’< <E>*Ø’< √„Æ¥’<c* <j\aÁ[¶<∑ d ÆK’< c∑c∆دTG¶d¶<∑ c
c c
c G∑TdPæ{϶∑’ <∑\‘O∑gÂ∂ fiKN¥ دT¶b’ G„ ∏<TKd¶0, ÂÆ„T P„{b ∏<Ø∆¶Ø¶∑’ √T„¥g¶∑¶ P{¶Ï¶P{¶Ï„¥æ ¥’~K’¶ <~dP{¶fiÉ<Ïd¥K¥ØKØ≤ø> >P{≤> >dP{Ï„TK„ c
c c
c m{<ÆK<Ï[Td∑∏Á (∏ØK fi¶0) Á¶<Âdfi∂Â≤>¶b<∑«g’Âgd’P{K„ G’¸æd\aÁ\aÁd’„ O‡dP{dO¶„K¥W„ T„d¶Ïæ<Q>d<j¥æxP{ÆP{<ÆÂfiÆ<¥Â¸∂Æ∑P{<jK<«K¶g„ c
c c
c ∏<ÂØÿ\Ω«√’c¸∂«ÚE>ØK¥<∑É„ ¥æ¥¶∑T∑¥æ∆OKÏ„∑∏’ÂK¶T∑<√KP’{ØK<T¥g¥¶Td¥g¶Pæ{϶¥æ T¥Æ∂¥æ P{<ÏN¥’¶ ¥∂¶ÂT¥¶„<¥d¥K∂K¶ Ø≤ø> >ÚE>T∂ c
c <jKd<ÂKd«T¥’P{≤>ØÿaÁ¥’«¶KT„d<∑ɶ<∑ fi¶TP{µg¶<∑ ¥’<~∑’¶ ØÿÑÆ«aÁ∆fi¶∑«¶„d∑¶ <fiT¶<¥d¶ D’æ<Dd¶ P{ϒ¶ g’¥Pæ{<∑gP’{Øg‡ÏG’P*{<~d¶Æ¶K¶ c
c c
c ÷\¯T‘√¶ ÷hfiæd¶ ∏¥K∑¶ ∏≤>T∂T¶¥’ ÷T„*< T¶Ï¥Â¥’P{<∑É’ ∏d¥P{K¶ Âß{K¶ «d’P{K¶ P{¶¥ ÆK¶g¶„<[ ∏É Ø¯T’ b< ¥¶gzZ’ P{K„*< √æ¢D’ ¸ÆÿdN¥ G∑N¥ c
c c
c P{ÉP{K∑„¥æ <T‘OP{K¶ g[fig[fi¥æ[T∂¥zZ<E>WO¶Â¶ T¥∑Ω«æØ®¥æ ÆK∑¸æx∂ <T√¯T m{<ÆKg<Æd¶ fiK„*< jKT<Âgɶdg<Âß’{¶ ¥É∑G∑Øÿ√æ’<E>d¶ ¥P{µg„<Æ* c
c c
c fi¶TP{µgP{¶K∂ ∏¥æ«fiK∑d¶ d ØÿaÁ«¶√∂ <jǶbÏØÿÆg<j¯Tæbg∑¶ bÆ϶„P„{ ~„T P{<ÏN¥’¶ fiKدTÆK¶ jK¶ T¥∑¥d¥g¶Tr∑¶ $11$ ÂÆ„T P„{b fiKN¥ دT’ c
c c
c √T„ ¥ g¶∑¶ √<ƶ d Æd¶ d ¸xm{W¶ d Âæ  Kd’ ∏<Âc¶≤>d¶ fiæ K TK’ ¥g\hfid¶ ~¶„ K ‘√Æ~¶K«≤>~¶≤æ > P{K¶∑ „ < Æ d c
c c
c P{hfi≤>hfiƶK<jWd∏¶K\aÁdÁK◊{m{¥Td∑ÂÉ∑√ÏÚE>Ñÿ Ú E>Ñ∑¶<Æ* <Tg∑¶ ~¶K√T¥<Æ* fiT„ < ¥d¶ <jKdT¥<Æ¥K¥’ ÂzZ<T c
c c
c √¶„<gdhfiƶKØ°g∑<jΩ«ÚE>∑P{≤æ>dTØ∑«„¥∑√¶ (√«d¶ fi¶0) <««‡d¶ ∏\aÁ[<jd’¥∑¶ g<Ï∑Ø’≤>Á’≤><jT¥∑¶ ÷ß{¶„≤>¶Ï’~fi¶¥g‘√∑fiK¶d∑„<Æ* c
c c
c ØÿaÁ¥gæØK∂∑„<Æ* √¶„d\µgd«≤>„<Æ* <T<TÆ„<Æ* ¸’c∑„<Æ*, P*{ „ ?, Æ≤><j√≤>T¶ÏKÉædPæ{Ø’≤>√TK[϶„Æ¥’P{ÏÆzZ’ØÿdT¢Dfiu>ضgP{<∑ß{¶„≤>∑„<Æ* ∏∆„<Æ d ®Tg¶<Ø®<Æ* c
c c
c √¶„ \ µgP{«’ ≤ >¶„ T P{K∑„ < Æ* Øÿ a Á¥gæ Ø ∂K∑„ < Æ* ¥’ P {¶„ ≤ >g¶„ ≤ >∑¶<Æ* T¢D’ <  g’ Ø fiæ ∆ ¶ ¥’ fi æ ≤ >P{T¶≤>϶„ Æ fi’ G K«‡ < gOK<jK¶„ Æ P‡ { T- c

H ~¶K√P{IÏ√G‡d~ß{<T¸’c∑Á’«¶Ï∑÷x~Ï∑¸’c∑<TƵg∑¶<Æ d <TÆ„≤>dªÂ¶ ∏TP{¶„≤>P{√¶ >÷K<¥K¸x÷xfi‡KÂ◊æ{K’Â÷KP{≤>√g¶„≤>∑¶g„≤>∑¶<Æ* ¸x¶ d


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 740
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ej∂¥¥’¶ ¥∂¥¶T„ >÷m{d¶TÏ~hfi≤>√¥’<c¸’c∑Â[¥Ï¶√¥‡bd¶P{¶„≤>∑¶<∑ ÂÚE>∑<Tg¶∑∑¶<∑ d Á¶KP{≤æ>d<Â[j¶T∑G¶d∑¶P{¶K∑¥d¶<∑ ¸Æÿd¶<∑ fi¶<Td’F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 2,3 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [9]

c
¶ c
c ÷KaÁ≤>¶„ < Ø∆√¶ >fi„ Ñ ∑∏<Q>P{¥’ « ‘√¥fi’ ¥ æ Ï ∂√¶ √ÏP{¶ÏP{϶„ Æ Ø’ ≤ >÷K÷ØKT\zZfiKfi∂<϶ gzZ’  <Ædd¥’ ~ æ \ r∑d’ √ g’ √ ¶ ∏¶∑[∂P* { P{K„ < Æ* P„ { < c
c c
c ∏<TK¶<ÆdT„  K®<Æ* Ggfiæ  K¥¥<∆Æ„ < Æ* fiÆd¶ „ ÂzZ g’ Ø fiæ r ∑¶ ~T„ ≤ >T„ Ï ¶T¢Dfiu>fi¶K¶b’ < E>TP{¥ÏÂTK[j„ [ hfiƶK¥d¶<Ïd’ √ g’ √ ¶ P{Tr∑¶ c
c c
c Ï’¸’Â~µgT∑T„d∑<Tgæ<Ædg∑¶ O∑P{¶„<Q>g<jdÏGædÏ¥’P{¶„≤>dg¶„≤>d¶ d P{IK’< <jm{ǶK¶ ®d¶ ∏∆¶ d ®Tg¶Ø∂∏¶„ T„d∑¶∏¶„ fi¶T¶ fi¶T„*< ∏Ø\ªÂ*<Ød¶ c
c c
c T¥u>¶ ¸Æÿg¶„Æg¶„<Æd¶ fiKc∑’<g Ïæx¶ ◊{¶<¥*<Ød<T¥d<¯T<√x¶ bzZ∂√dm{T¥WK¥√’bQ>K<Âg<Æ«¶„√Ârƶbd¶ d c∑¶„¥√¶ √<Æd¶ d G„ jK√∑¶ fiæ∑K<T „ c
c c
c P{µgØÿ\¯Tdx¶ ÷T∑∂d¶ K¶dP*{P{K¶∑ „<¥* TÆ¥zZ√fi¶ >d¶∑’ <TÏ÷Ï∂P{¶KP{¶∑’ Ï’~¥d√„rÆ√¶∑’ P‡{≤>P{T≤>g¶d¶<jd≤>∏¶dK∑fi<∑<ÆT’~∑<T¥¶Kd¶∑’ c
c c
c ¸Æÿ<TÆ∏<Ïd¥ÂG’fiP{¶∑’ fiK϶„P{fiKµgæƶ∑’ <jKd√<Âg¶<gd¶∑’ „<Æ d ∏¶∑[G∂dØ’≤>¶ ÂæKd÷‘O¶≤>d¶ fiæKTK„ <¥*O¶≤>√<Âd~÷ß{~ÇK~÷µgæÆgƶfiÆfiÆ„¥æ c
c c
c T„[Ø’≤>Ï÷≤>P{Q>Ï„tø>Êæ> fizZKfi∑¶<Ïfi∑¶„<Ñgæ<Q>Ïd¶fi¶Øfi\rÆG¶∑æP{¶„hfiKfiƶK¥’«‘√g<Æd√[¶ ∏Q>¶K¥P’{gP{¶K∑¶ G¶bd’√g’√¶ P{Ïæ∑¶ ¥æß{¶„Q>P’{Ê>√ÏP{¶ÏæG∂ƶ c
c c
c G¶d’¶ fi¶∑∂d’ <T√dG∂<Td¶¥¶ Ârƶ<ض TK¶√¶ Â’<fid ∑ Ï«’< T¢DfiæK¥„<Æ*c¶≤>d’¶ ÂzZ d ÁK◊{m{¥fi≤>ÆOu>ÂP‡{≤>‘√Æ√¶ >m{Q><j¥Q>fiK¶gæQ>¶ c
c c
c T¢DP{KPæ { ≤>Gæ d <jdzZ¶ ¥æ K [P{∑T∂K√<Æd<Tgæ P æ { ÏP’ { Ê>„ √ æ ∑ T¢DØ°  ∏¶<TxgÑضg¶ gK∑«dæ h fir∑¥„ Ø ∏¶dÂ∑„ Æ ÿ [ æ < fidP{<Ï∆√[¶ c
c c
c ~æ r ∑√’  ≤>d¥K∂KKdK„ ∑ æ « KdP„ { ¥¶ Pæ { ¥æ ’ « √¶„  ß{∆gæ x d¶ <E>∆G∂<Td¶¥¶ Oæ ∆ ’  ¶ T¢Dfi¶∑fi∂d¶ (d¶∑ «∂¶ fi¶0) <ÂÏ’ < ÂÏ’ ~„ ¸ <E>Ég¶∑¶ c
c c
c ¥K∂K<Tß{ªÂ϶„<Æ∏¶„<Ï[¶ P{¶√<∑g’¥¶<∑ Á¶<Td’¶ fi¶T¶ ÁK◊{m{¥®<Æ* ¶<ÏÉg¶∑؄ƶ T¶<ÂP{jKj¶K∂¥’fiKTæ≤>¶ fi„\ÚE>ɒ¶ d j¶√KG∑„∑ T¢Dj„T\zZd¶ c
c c
c fi∑„É’< jdKg¢D„∑ P{T∑P{Ïæ∑¶ ∏[¶∑¶ ∏¥K∑¶ ∏∑¶Æ¶ ∏¸’cT¶ ¸’cæ<ThfiÆ∂∑¶ <Tfi„\aÁ*¶ <Ø¥¶„<Ø<¥* gK∑«dæ\¯T‘√¶ ∏¶O¶d∑fi≤>ØÿT¶K¥’fi¶<Td¶ c
c c
c ∏c∆¶ ¥‡Ï‘√<TÏ‘√<«∆؄ƶ, „ d ÂzZ P{IK’< fiKP{\hfid’√g’√¶ ÷Ñ’<¸É’< m{aÁ¥¶Ï¶¥æ P„{b P{Ïæ∑¶b’ <TÏTg¶∑¶ ∏TK„ ~÷K’√c<∑d¸x¶ fi¯TdP{≤>√¶ c
c c
c figæǒ„ Ø°Kfi¶Â¸Æÿ<T¥gfizZK¥Æ¶ ∏∆„ d √d~Ï∑gÏ∑d<jµg<Wd¶ P{IK’< fi¶TP{¶K∂ ∏Q>¶K¥Á’≤>d¶ d P{IK’< g’æ≤>fiK¥‡<Æ* P„{by ÷ß{[P{∆¶„Q>j¶¥¶ c
c c
c ÷hfi¶≤>djdKØ¥∑T¥∑¶ <G\Ω«*<Ød&\ÚE>d¶ <E>∆P{∆<¥K¶ fi<∑ɒ„ <E>ɒ„ d ∏<¥∑¶ <j\¯T¥d¶ <E>∆ÆzZfi¶d¶ figæǒ„ G¶TÉ∂T¸’c∑¶ d P{IK’< P„{by c
c c
c fiKدTÆK∑Ïæx¶ P{¶K‘√Ï<jdÏGædÏm{x¶ ~¶K√¶TÆÂ¥¶K¶ ¥d∑<Thfigæß{¶ <g[G∑<jKaÁ (Kß{) d¶ <jK¶¥¶ ¸ÆÿG∑<cß{¶K¥WÏɶ<d¶ ∏Ïɶ c
c ∏∑æ¸xÁæƶ fi¶Kx¥∂÷rÆÂrÆT„d∑Øÿ‘Ou>d¶ <TT∆gæÆ<TÚE><Td¶ <TÆÏg<ÂÏØÿΩ¸Ï¶ P{ϒ¶ P{¶¥’¶ T¶<Æd¶ d ∏¶g¶<««‡d√[¶ fim{ >jÆP„{¥g’¥æK¶„g¶ E>√gæ[’<g c
c c
c <jd√’<g Áæ[¶ ÂzZ„T gd¶ ∏P{¶gP{¶ ¸’<c…{∑ fi¶Ø„¥æ P{âd¶ Á¶bd¶® E‡> >¶ ÂzZ d ¸√¥æ∑√<¥d¶ÏP{¶„ÏgɶK~’≤>¥’Ø’¥√Âæ’≤>fi\aÁ√∑<T<TÆgæÆ¥dÏ<TÏæ[√[¶ c
c c
c P{d<TÆ’√¶ P„{by P{<g∑¶ d Pæ{<Æd؄ƶ ∏<∑Q>Td∑„<Æ* ¥hfig¶∑¶ ¥ætø>Êæ> P{d’ G’ g÷<[ fi¶T¶„ ÂæQ>„∑’ G∑„∑ Ƶgg¶∑¶ ÏɶT∑P{¶ d ƶ„*< ¥d∑N¥<Td Ø∂ÆP{¶Ï’ c
c c
c gd¶ ¥’¶, fiæ∑¶„ fiK϶„√¥g¶T∆¶ jK® √ÚE>’< <jK<«K¶g„ ∏’√¶Kfi<Ï[P{P{hfi∏ÇzZ¥∂ÂT„Ø∑∏N¥¶÷<Ø∆¥dÂØÿaÁ¥d¥g<«ØøØÿ„ ¶„<T ÷¯Tu>d¶ ¥g¶∑¶ c
c c
c fiæ ∑ ¶„ < T fiTÉ’ <  <ÂKdG¶„ < ∑* Â<Æ* < fi <jKd¶„ T g’ ∏∑æ Æ T’ <  T„ d ∑’ , „ ∏∑’  P{¶Ï„ ∑ G< j¶g P{<Æ* < ~ g∑æ d «¶T’ Ï«’ <  ∑„ √ „ < Æ* c
c c
c <∑Kd√<Â√g∑<ÂKd«T¥d¥ÆN¥fiKdu>„<Æ* ÂzZ<Td «T’Â&∑¶Kd¶ j∂~Pæ{Ï¥gæhfir∑¶ ∏¶KdG∑„<T ϶„√¸¢D¶ <ÂKaÁ«‡Â¶ d ∏Pæ{¥Ï¶ P{¶g«¶„√<Â<¥d¶ c
c c
c G<Æ* <j¸’c’< <jKdT[<∑«ThfiT’~P{K∑fi∑¶„<Ñ* fiæ∑¶„<T ¥’¥¶K (K¶) T[∑„gg‡Ï„ cµg¥æ<Â<TT<Éd¶ ∏∑ɶ P‡{K¶ <gÚE>[¥æ<ÂfiT∆¶ d ƶ„*< ®√’ÂØ’≤>m{b∑¶„ c
c c
c T„ >„*¶ P{¶„<¥P{¶KP{I≤>¶„¯T ∏hfi√’ ∏Q>P{µgÂ’ÂæO∑¸’c∑„∑’, ®T’ jK√<ÂKdjK∏gK√g∑fi„K’Â~ß{T¶Ï’ GµgGK¶gK∑P{K∑√µ«∂KØÿaÁfiÁæ<«dfi÷K¥<ÏÏ’ c
c c
c ¥’ G ¶„ √ <T∏¶„ √ T∂~∂<~*  ¶fi¥’ √ fi¥KdTƸ’ c gÆÑ-<Tfiæ Ï P{Ѷ„ Ï P{Ïæ ∑ <TÏ<TÂ϶„ « P{ÏP{<Ï*  ¸¶„ Ï ¸Æÿ Ï ’ ∏Tg¶∑∑◊„ { ∑’ c

H <¯T<Á* ¥ ∑fiæ Ï ’ fi æ Ï hfi«‡ d K¶„ √ T„ d ∑fiK¶«T<T<∑T¶Â◊{m{¥cK¥∑¥g¶-T≤>dP{ >∑P{µgfizZKÂK’ √ K’ √ ’  <jÇgÇæ « d¶„ d fiQ>’ P{¥¶dfi¶d¶Ï¥’ P æ { Ï’


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 741
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E«T¥d¥ÆN¥GÏ¥’~d’ F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 3,4 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [10]

c
∏∑’  ’ ÷¯T„ d ∑d’ ∏∑¶„ K fi¶K’ gÆΩ«d’ «d’ P {K’ fib«d’ ∏fiK<gdg<ÆÚE>P{Ïæ ¥ g<ÂT¶÷T„ √ ÷xµgg¶∑- c
c ∏¶¥¶<fiT¶¥fi¶d¶ÏP{¶gK<ÂK¶√ض„¥¸’c∑¸Æÿ<TÆ¥’P{hfi<TfiæÏØ√KdKd’cP{¶K’ g¶„ÆgƶT[«¶„√«gg¶∑√æhfi-g¶∑æÚE>ϒ¸Æÿ√Ω«T¶¥fiǶ„<∑d[fi¶<∑d’ fic¶<T c
c c
c (T¶<Æd fi¶0) T¥∑¥g¶T∆m{∆~’≤>g¶m{d¥g¶Æd¶g∑æ∆T∂~∂T¶Pæ{<Ï«‘√◊æ{u>’Â<jQ>P{Ѷ„Ï¥’Pæ{ÏGÏ’ fig¶Â¸Æÿ~’≤>ØÿQ>¥¶Td¥g¶Æd÷x¶dg¶∑- c
c c
c √fi‡ K O¶„ K <Tx’ ¥ ∑zZ¸Æÿ Ï ’ ∏r∑¶∑«g’  gÚE>fiKÆzZ’ ∏<jÆÿ < Â* < Ødgƶg√KÂæ  Kd~KdÁ¶„ Á æ Ω «g¶∑¥’  ¶T<j~d- c
c c
c ~Ï’  ~TÏ~’ ~ Ï∏[¶∑&¥K∑fiæ ¯ TP{dP{µg¥’ ~ d¶„ < Ø∆TÉT„ b Ég¶∑Øÿ Æ ¥d<Tfi¶P{Oæ ∆ ’  GÏ¥g‡ Æ ’ bâK¥¥¶d√¶KT¶„ Æ ¶K√<ÆdP{µgfi≤>¸x¥[P{- c
c c
c âÉg¶∑<jKdÂÏÆÿ [ ¥∆<T¥∆¸Æÿ Ï ¶ ∏KbKb«d<T¥¶d¥¶„ √ <gÚE>[¥„ Ï ¥’ P {≤>’ ∏∑¶<Â¥’  ¶∑P{µg¸’ c ∑P{Ï„ ¥ <~\aÁÑ¥æ Ø ÿ [ K’ c
c c
c ∏gKjK<ÂKd<jKd√<Â√g∑P{≤>ÏfiKd[<Tfiæ Ï T„ Ï ’ <Æ* ¥ ¶&<Ïd ∏Ø[¶Ø¶∑g„ Æ ÿ ∑ fiK‘√ƶK’ « P{K∑P{¶K¶T∑¶∑æ - (131) c
c c
c g¶„Ø∑∏Q><TÆ∏<∑Q>P{µg<fi*≤>Â√挫¶Kß’{ÂØÿ‘√G϶„OØ°Kfi∑¶„<ÏÉg¶∑÷µgæ‘√<jgæ‘√ØÿÑ«ÂÏ’ ¥¶K∂Kg∑¶„gd¶<∑ ØÿaÁ¶<∑ ÷\hfid’¶ ¥¶ÂN¥¶dfiK[¶T∑gd’ c
c c
c ÷Ω¸æ≤ø>≤><j¸æ≤ø>≤>d’ P{K„*¶ ~÷K’ÂgÆ’Âg∑Td‘√’ ŒW’ ¥’¥¶K¥¶√K’ ∏<Q>d’ ∏∑¶Ï’¸∑gfi<ÂQ>¶∑ghfig„d’ ~æÏ¥∂<ÂG¶„<∑¥d¥ÆN¥√æ<TÏ’ ∏∑¶Ï¶„P{g’cP{¶K’ c
c c
c ∏∑’ÂP{¶Ï’ <jÇ’ ÷[zZ¥ær∑«d¥r∑¥’fi÷[¶ T¥’< ÷\¯T√¶T¶¥T¥<Æ* G<Æ* 2 ∏¶÷d’ <j¸’c’< fi¶TP{µgP{¶K∂ ¸’cTG∑¥d∑<g[fiKT<Éd¶ ∏<∑Q>¶ «T’< c
c c
c ∏∑¶Ø„ÉØÿ\¯T∑∂d¶ Pæ{Ê>¶∑¶¥∑Pæ{¥„ÉPæ{«¶„d∑¶ ∏¥æb∑¶„ Pæ{¥’Od∑Pæ{hfig¶∑Pæ{¥’Ê>d¶ Pæ{m{T¶ ¸ÆÿP{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„«¶ ¸Æÿg¶„ƶ cµg¥∆¥µg[fiΩ«Q>¶ c
c c
c ضKW¶„TWT¶<««‡d¶ <jÇ’ fiKP{µgP{¶K∑¶„ G∂T∑zZK<Æd¶ P{<T∑¶ fiK<fi*≤>Âß{P{¶ ØÿaÁÏx¶Æ¶K¶ ∏K¥<TK¥ÂæÚE>P{dPæ{\ÚE>fi‡K¶ fiKN¥ fi„ÚE>’¶ c
c c
c K<x¥ß{¶K«¶„d∑<T¥„¥¥gæØd<T<Æ* <j*ؒ¶ ∏hfiP’{ P{d’Â’ ~ fiKTd’¶ bÆ d fiæK„P{≤>¶b’ P{µg¶b’ fi¶T√¶b’ <Tg∑¥¶„ ¥¶„®∑ ≤>¢Dg¶∑¶ fiK«‡d¶ ƶ„*< ¥[fiKT<Éd¶ c
c c
c d ¥¶„«¶<¥hfiP{϶¥gd¥zZfiKT<Éd¶ GƶG¶dfi¥æ«‡d¶ ∏<Td[¶ <∑Çj∂dP{µg¶„TG∂<T∑¶„ ϶„dPæ{ÚE><∑ɶ g¶„Og∑¶„Kƶ <jK¶¥¸Æÿ϶ ∏¶¥¶fi¶¥fi≤>¸xfi¶∑¶ c
c c
c ∏zZ¶„fi¶d¶∑P{¶g¥¶„aÁ„ d ϶„d¥¶K„ ƶ„*< ∏◊{ÏT’ÂP{¶ d ¥æQÿ><Td ÷Ég’¶ Â<WT¥æÉæ[P{µgP{dØÿaÁ¥’Ê><Td<¥zZ<fi*≤>¥’~dfiaÁ∂∑دT¥¶K¶ <jÇ’ c
c c
c ∏cæTc∑cr∑P{¶„¥fiK«¶„√<TT<Éd¶ K<ÆdP{¶g«¶„√fiK«¶„√¥¯T¥¶„aÁ¶ fiK<¥K«¶„√¶„T«¶„√¶„<jN¥¶∑g‘√∑fiK¶d∑¶ TK¶√¶ ∏P{¶<gP{¶® <T∑„*< ØÿaÁ’ ∑„T c
c c
c ¥æÆ’ ∑„T <j¯Tæ<Â* ÷TÏ«’< ∏Ç’Â<TfiæÏØÿaÁ¥d¥’fi<Ï[¶ fiKN¥ دT„<Æ* G„ ∏<TKd¶, ®¥¶„ ¥¶„ ∏<Ør∑¶Ø¶∑N¥ ◊{Ï<TT¶√¶„ bÆ϶„b∏¶„ fi¶K϶„b∏¶„ ∏hfi¥æƶ„ c
c ¸ÆÿØÿaÁ¶„ gÆΩ«∏¶„ ¸ÆÿKdhfi√¶ >¶„ضŒ∑¶„ P{ß{¥¶„ ∏¥¶∏¶„ T¶¥¥ÆN¥„<Æ* gæÇ<Â, j d ∏T„db[¶ ∏\zZ ÷ g¶„aÁ¶„<[ ®Tg¶Æ’¥æ, ∑¶dPæ{Ïj’Ø∑¶„ gÆhfi¶ <G∑¶„ ÷ c
c c
c T∂KTKj¶gc„ɶ„ P{Æ„¥∂ d ∏<Ør∑¶Ø¶∑N¥ ◊{Ï<TT¶√’ ®d’, Â’ Â<Âd’<fi ∏<Ø∆¶Ø¶∑’ ÆKØÆgK∑«dP{Ïæ¥Â¶¥∑fiK¥’<ÂP{«„É϶„«g‡Ï’ ®T’ G¶T <~KfiK√Âg∑æ√Â’ c
c c
c
c ØÿK’Â’, Â<Âd’ ∏ƵgضK’ ¥g[’<¸„<g $12 $$ı¶K’ 3 $$ G’¸‡ ! ∏¸’«’ ~ ~÷zZ’ ¥Ø„Tg∑æd¶¥æKN¥ ϶„dN¥ fizZ<∑É’ c
c
c c
c fi’ P {fi∑dfi¶¥G¶Ï«‡ d ’ Z∂fiæ  K¥jfiæ ’ ¥ T„ Ø <~* c ’ ÂT¥’ G g¸’ « ~„ K <T‘O’ «„ Ø ¶dÂ∑¸Æÿ fi g¶Øg‡ Ï ’ P{¶dKP{¶fiæ  K¥¥„ < Td’ ¥æ d ∑G∑TÉ<∑É’ c
c ÷≤ø> >jKd<ÂKd<Â϶„ß{fibQ>¶∑’ GK¶gK∑K¶„√¥¶„√¸ÆÿÏ’ Tc¸’c<TO¶ÂØÿ\¯TO¶d’ Ø’¥∑~K[g¶„ÆN¥ Æ„÷«‡d’ <~KfiK<~Âg∑æ√d’ ØÿKÂ’, ~÷zZ’ ∏cµgضK’ $13$ c
c c
c ÂN¥ d ∑¶g¶<∑ √¶„∆<∑ bg¶<∑ ƶ„*< Â∂¥’, Â’0- ∏¸’«’ g„Æÿ∑’ ~K’Â’ ¥’¥\‘√ ¥„T∑¶<cß{¶K¶„ ¥’P{hfi¶„ ¸¶Æ∑¶ fiض∑’ Øhfi¶„ g¶„ƶ„ g∑¥’Á„T¶„ 10 ∏<∑‘√ƶ„ Tæ‘√ƶ„ c
c c
c <TO¶∏¶„ <T«’√¶„ <TΩ«g¶„ ∏cµg¶„ ∏¥∂Ïd¶ √¶gcµg<Â[∂ K< K¶√ 20 P{¶g«¶„√g¶K¶„ T„K’ KÆN¥’ √æ¢D’ ¸Æÿg¶∑¶„ ¸’«~„K<T‘O¶„ T¶T<[ <TK¶Æ∑¶ fi¥’√¶„ c
c c
c P{¶g√æ ∑ ¶„ 30 <[<Td, ÂN¥ ®d¶<∑ ®Tg¶Ø∂<∑ j¶gc„ É ¶<∑ ƶ„ * <  Â∂¥’ $14 $ Â’ ~ fiæ ∑ <j¥„ T ’ <  ¥æ K √∑¶ ¥∏ÚE>K¶ g¶„ Æ g¶„ < ÆdgÂ∂ c
c c
c ∏¥æ K «æ d √√ŒÏ<TÉæ G Ï∑Ø∂T÷Ø<Æ<Ø<¥fiT∑Z<∑d¶ ∏∑T’ < jfi∑T’ < jdb<¥T¶<Ød«‡ d -T¶<ØdP’ { <ØdgƶP’ { <ØdPæ { Æ’ ≤ >fid’ √ Ø„ T ¶ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 742
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<fi¥¶d«‡dGaÁKaÁ¥P{∆KP*{fiæK¥gƶ„K√√’c¯T¶ <ÂKdG¶„b¥<Tg¶∑T¶<¥g∑æd√∑¶ GÏdKZÏdKÁÆdK¶ d g¶„Æfi≤>¸x<~[¶ ∏<TÂrƶ P{¶g«¶„√<Â<¥d¶F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 4 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [11]

c c
c Ârƶ® ¸ÏTby® gÆby® ¥g<««‡d¶ √ >d¶ d ∏<Âgæ\ÚE>d¶ d ∏¸’«„ ÷N¥r∑’ ¶g¥„∑ «¶T„∑ ∏∑æµgæß{¶ Ø’¥∑~K[g¶„ÆN¥ fi’GK’<fiT P{K„*< ∏∆¶„&∆’ ¥„Tg¶∑¶«æɶ„ c
c c
c ∏¥æ K ¥æ K <ÂKdg∑æ ∏ «¶„ √ K<Â<TƶK¥’ fi ÷[¶ d ~ß{Tu>∂ ¥æ K jKT<Â¥ß{d¶ ¥æ K TŒ¯T Ø„ T ϶„ ® c
c c
c «KÆ∑√∑√K<∑dgG∑TdfiæKTKض„∑gæÆÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸¥’T¶Æfiu>∑¥ÆN¥g’≤>d’ <Z<gdg„d∑∂d’ ®√ÚE>[’ ¥¥¶√K’ «æ’<G…{∑ T¥æÆ’ jK¥∂ƶ jKTby jK*ض jKT¥«¶ c
c c
c gŒdT¥«P{hfi¶ ∏Ω«<Æd’ K¶d„ d ÏÚE>∂® <Øhfig¶∑¶ ¥¶„ g ¶ K¶dT’ ¥ <ÂÏ√¶ K<T¥<¥¥’ Á TK~ß{¥¶„ \ zZdfi≤>¶√GTgÚE>Pæ { µgKÆ- c
c c
c TK«√«T∑<Tg¶∑ÂæKd¶„K∑√¶„fiæKg<∑Kd∑j’<Ød¶T[gæ¥Ï∑’√Ï¥æKbdTKP{hfiŒaÁ<g√T<«W¶¥∑¥æm{<TZ‡«TKg÷≤>¥Kd- Pæ’{≤>ÏPæ’{GKTKT¥«Ø∂T- c
c c
c g’<ØK√ŒÏxdb’ØP„{÷Øhfi∑∏Q>¶Td~¶T¸¶∑jaÁ[g„Æg„ÆÏT∂∑¶Gæ√E>[ضgض<g<∑P{g’≤>ÏæP{gO’t>¶TKfi¶„Â¥‡b¥¶√KPæ{gæض√Kg√KƶK√¶√Kj„÷K∑√∑- c
c c
c √KTbKP{∆Kgd‡KTKK¶dÆ’¥¥¶K¥~P{¶„K~ß{T¶√<gÆÿ∑~¶gKÁ„≤>√fi¯T∂¥√<Tfi’<~TK¶<Ïd’t><¥Kd¶<«¥„dg„b<∑Á‘√’Pæ{¥<TgÏP{Ï¥<«*√¶KTxg¶∑- c
c c
c √fi¥zZ÷[g<T«[TKfiæ  K¥- ÏaÁ∑cK¶ ¸[∂¥’ T KK¶d¥ÆN¥¶∑æ G ¶dg‘√¶ ~÷¥<Q>¥ÆN¥fiTKGæ T Â∂∑ ∑d∑P’ { ¶ K[¶«¶ c
c c
c fi÷gfiµÆP{¶„ K ’ t >√ضg~’ fi P{¥æ  <TdTKP{∑P{<jÆ¥T∆¶ ¥æ G ¶d¥¯T’ √ ¥æ ’ Ø K’ √ ¶ gÆ‘OTKfiu>∑æ ‘ √d<T<~[K¶√®<∑fi„ < ∑<∑\µgdØÿ √ æ Ñ - c
c c
c TK~∂∑fiu>P{¶„¥„É¥¶„∑∂¥æ[P{(ɶÁ¶„<gd fi¶0)<T«‡<¥d’√¶ TK¥æK<«√’cTK~ær∑T¶¥TKPæ{¥æg«Kd<¥Kd¶ P{\hfidÚE>„d¶dKd¥æP{dKbÂ- g¶ÏP{≤>√’(Pæ’{≤>Ï’ c
c c
c fi¶0)√dÂæ≤>dfiTK«‡¥∑<fi∑x؄ƶ ®P{¶T<ÏP’{Ê>¥æKbdTÚE>¶ fi¶Ï’¸fiÏ’¸g¶∑¥æP{dfi≤>÷[KÉgæ<Wd¶<fi*√Ï’√æ<Ïd¶ ÷ÉÏj„TzZKbd~„Ñ√<TK¶dg¶∑¶ „®∑ c
c c
c <ØT¶P{K¶„ ¯ T <Ø[¶ ¥¶KdjTzZ<∑dgÆÿ K √’ « ∂K<jxO¶„ ¥ ¶ ÷hfi∆¥g[Kd∑~ß{Kd∑hfiƶ∑¶ jT<j<ÆTb∑¶„ ¥<gxP{¶„ ¥ ¶ ~¶÷K’  ¶ ~¶÷K¶<Æ* ¥„ ∑ ¶<Æ* c
c c
c ¥g∑æG¶<ÂÉg¶∑g‘√¶ ÂæK√TÂ∂ √dTÂ∂ KÆTÂ∂ jKTÂ∂ <TfiæÏPæ{ÏT∂¥ædG¥¶ ¥¶Kd¥<¥¥P{Ï¥¶„gTd∑¶ ¥‡K¶ „϶„ß{<j‘√dfi«¶TÏx¥W¶ ¥g[«Kƶ<ÆT¶ c
c c
c jK*ض ¥¥„ÏT∑P{¶∑∑’ ~ <ÆgT’Â¥¶√K’Â’ c∂K¶ «æ[‡∑ «KÆT¶¥’ <Gd¥[‡ fiTKK¶d¥∂ƶ fiæ¯TP{≤>ÂThfi«¶T¶ <j<TQ>¥<~d¥æƶ ∏∑„√T¶¥¥dg¶dæT’¶„ «É¶<Æ c
c c
c d G∑Tdhfiƶ∑¶<Æ* ϶<Ïd’¶ ∏ÂæÏ¥W◊{K¥K¥m{T√’c„ d ∏∑æ«T„[¶ (ªÂ¶) „<T ÷T∑g’< gK∑cµg’ ∏<TÂ[¶ P{¶g¶∑’ $ «æɶ„ «æɶ„ ¸ÏØ„TT¶’¥æØ„T¶ d c
c c
c fiTKfiæK¥¶ gƶ¸ÏfiKß{g¶ gƶc∑æ<Tdu>P{¶ gƶ¥[¥¶√K¶ ØÿxK¶ c∑æxK¶ jKT¥«¶ K¶gP„{¥T¶ «¶dK¶„ ¥æfiæK¥¶ T¥æØ„T¥gæW<TGdg¶<ØdØ¥¶K¶∑’ c
c fiÉæ∆fi<ÂT¥’¸∏<jm{x<j¥Æ÷µgæd¥¶K∑√d¥ægæÆØÿµgæƶØ∂∑ G¶dT¶∑’ ∏ØøcæQ>¶∑<T Pæ{g¶KP{¶„≤>∂∑’ <ÆddØ<dd¶ Ø„T∂® K¶„<Æ∑∂® Ø„T∂® Ø„TP{I® d c
c c
c ∏¶∑’ Ø <Ædd«¶Tj’ Ø ∑P{K¶ ¥¶„ Ï ¥K¶dTK¥ÆN¥¶∑æ G ¶Âg‘√¶ ¥¶„ Ï ¥Ø„ T ∂¥ÆN¥TK∑d∑<ÆddØbd¶ ∑¶∑¶g<∑P{∑√Kd∑- c
c c
c g¶„<[dfiT¶Ïc∑c∆¥’~dK<x¥<gxP{¶„¥¶ Æd√dKÆ¥ÆN¥¥¶g∂ √¶g¶√Kj√KÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ¥ÆN¥<Z<gd<∑¯Tædfigæ<ØÂG- c
c c
c ∑<T<TÆ¥¶¥<jh◊{Ég¶∑g„b<∑¥K¥KdÂ϶√¥„ÏP{¶∑∑∏¶K¶ gæɶ∑g∑¶<«K¶gfiKg’≤>dN¥ ض<Æ∑≤ø> >T„d≤ø> ><√K<T«[N¥ ÏT∑’GÏ<ÆfiK√dN¥ c
c c
c E>\¯TÆP{¶Ï√æ∑P{¶gGæ[N¥ ∏x«KÆN¥ ¥¶<gP{¶ c∂KP{<[fiæK¥¶ ∏¶„Ƹ϶ ∏b¸Ï¶ ∏<jÆd¶ ∏fiK¶<Gd¥[ægW∑Kfiæ¥ÆN¥g¶∑gÆ∑¶ ¥¶∑æß{¶„¥¶ ∏gÚE>K∂ c
c c
c ∏~T϶ ∏~’ ≤ >¶ <gÂg’ G æ Ï fi϶T¶ Æ<¥d√’ « ∂KgÆÿ K «<∑d¶ (gÆÿ K fiKfiæ r ∑¥ÇTd∑¶ fi¶0) ∏Ω«æ T √dTÚE>϶ ¥Kr∑¶ ÏaÁ∑T’ G ∑√æ ∑ ¶„ T T„ d ¶ c
c c
c g¶∑æ µ g¶∑fig¶∑fi≤>fiæ ∆ ¥æ G ¶d¥¯T’ √ ¥æ ’ Ø K’ √ ¶ ¥<¥¥¶„ g ¶√¶KP’ { Â<fidØ’ ¥ ∑¶ ∏gK¥∑¶ fid’ ≤ >≤>’ ≤ >hfid¶K√’ « ∂KØK¥<∑ɶ ¶Ïx÷\¯Tx√m{ÏP„ { …{ c
c c
c ¸ÏT√√É’ÂØKÂØ\hfiÂgæ<Q>d~¶∑‡Kg‡K√¶ KQ>T¥«O¶<Â∑¶„ P„{¥KgæÆ<Th◊{¶≤>√¶ ØKÂj¶√ØhfigÆ∑¶ GgÏÉæ∑«’G√¶ gƶ¥÷<∑fi‡Â∑¶KT‡ P’{¥g÷≤>g¶„≤>√¶ c
c c
c GK¶<¥* c g¶∑gÆ∑¶ „ < Æ d (∏Ω«fi≤>Ï<fi* √ Ïæ É Ï„ < Æ* fi¶0) ∏<TKÏ¥g¥<Æd~’ ≤ >g’ ≤ >Ï¥ghfi«„ < Æ* c

H (g’ √ Ï¥d«<[ÚE>„ d <~<[d<Á* < Á<∑g<∑Æ„ g G¶Ï<TbdfiK√dfi„ K ’  P{∑dO’  t>dfid<Ïd<Á<∑<Á<∑*  ¥æ g Æÿ K ¥æ b ¥æ Æ ¥W¶Ï¥¶„ < Æ®<Æ*
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 743
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥fidK√gæ[ضgϵ¸ªÂ«‡¥∑„<Æ* F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 3,4 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [12]

c
jK* Ø T¶ghfig¶∑m’ { ØfiKg’ ≤ >Ï„ < Æ* ¥∂d¶dTT¶dTK¥<T¥Ø¶„ ¥ ∑¶¥„ < Æ* ÂgKdgϸÆÿ Ï fi≤>Ïc¶≤>∑fiƶK„ < Æ* c
c gæ x ¥æ Æ <¥dÚE>¶d¥g∑æ ¸ x„ < Æ* TdK¶gdT\zZ<∑÷∑G¶„ b d∏≤>¥ÆN¥TKP’ { ~∑¥Ï¶√<j\µg®<Æ* ¥æ < TgÏKdd¥æ t ø > Êæ > ÚE>b®<Æ* c
c c
c <∑÷∑¶„<Td<g<¥<g<¥*Âg<∑Kd∑¥‡Kg’≤>Ï<T<Â<gKP{K<j‘√dfi≤>Ædfiæ∑K<TfiǶ„Td’Â~’~ÏgK∂bP{Td’ <T<∑µgæd’„<Æ* fi¶0) ¥‡K<gK∂dP{Td’ <T<∑µgæd’„<Æ* c
c c
c ¥fi<ÂØ’ ≤ >„ < Æ* ∏¶dT[„ < Æ* cKÉ’  „ < Æ* <TK¶d’  ¶ ¶<Æ d fiTK<√KPæ { ÆK<TÆK∑¥gæ < Q>d¶<Æ* <jm{TÆd~gKfi\ÚE>g¥K∂K¥’ G ¶Â¶<Æ* c
c c
c ∏gbÏ<¥dP{gÏ<Tgæ P æ { Ïæ É <ÏÂKdÂ<√K<¥ÆK<TgÏ¥<¥P{K∑¥K¥P{Ïƶ„ d <jµg϶<Æ* fiT∑¶Æd~TÏ~<Ïd¥Ï<Ïdfi∑- c
c c
c <ÇdT∂bfi¥KdÁ∂K¶„Ø√fiTK¥¶√m{hfi‡K~’~϶<Æ* g¶∑¥¥Kfi¥KfiK<~d¶T¶¥<T¥ØT„¥¶<Æ* P{∑√<√K<¥ÆK¥’<¥Â¶<Æ* ∏¶„T¶÷hfi¶Â~TÏG<d∑<¥‘OT„√¶<Æ* c
c c
c Æ’ ¥ Tc‡ d ¶<Æ* ~„ T P{<Ïd¶ j¶∑¶g<∑P{∑√gÆKÆÂT<∑Éæ É Ï<T<~[≤>’ ≤ >¶<Æ* ¥Ï<Ïd¶<Æ* jKT<Â<¥K¥gæ Ø dhfi√¶¥∑P{K∂<Æ* TKfiu>∑æ ‘ √d¶<Æ* c
c c
c ¥<gxK¶dPæ { Ï¥„ < Td¶<Æ* P{¶Ï¶√æ m {fiTKPæ ’ { Øÿ m {ß{Âæ m {ß{c‡ T TKT¶¥<T¥Ø√’ c æ Ø ø c æ d ¶<«K¶g¶<Æ* <~<ÑP{¶<Æ* ÷«d¶„ fi ¶¥’ < fi ~¶gK¶<Æ* ÷\aÁhfig¶∑¶<Æ* c
c c
c ¥æÆ¥∂ÂÏT¶ÂT∂<Âd’√¶ ∏<G¶ ∏<GÂKƶ ÆÏgæ¥Ï (P{∑√ fi¶0) fi¶∑∂ ¥’Á~ß{√d¥<[∑’Ø√cK¶ fiTm{ÉÏ¥æP’{Â<TgÏP{¶„Z‡«<ÂK∂≤>c¶K∂ Pæ’{≤>Ï÷ɶ„<Td¶∑∑¶ c
c c
c fiæ ’ ≤ >K∂d∑d∑¶ ®√¶T<ÏP’ { Ê>K<ÂdTÚE>¶<¥KTÚE>¥æ Ï ’ E >∑¶ TKG¥¶ ¥¯T¶„ ÷ d¥æ K <«Pæ { ¥æ g ¥æ K bdfiÏ’ ¸ ¥¶„ Æ ’  <Td¥’  <~[T∑g¶ÏK<ÂdTÚE>¶(fi‰ 0 c
c c
c ÏaÁ∑T’G∑√æ∑¶„TT„d¶) ∏Q>¥d<T«[ÏaÁ∑fi¥zZ¥æ’ØK<TK¶bd’√g’√¶ g[√dTK*ØÏ<Ïd<Tß{g<TÏ<¥d√Â∂ P{≤>¥æ[√j∂Ïfi∂ÂP{¶„<¥ÉT¶¥¥¶ c
c c
c fiTK<Ø[„d¶ ¥¶KdjTZ<∑dgÆÿK√’«∂K<jxO¶„¥¶ jK¥∂ƶ ¥∂Æ<Tß{g√by ∏zZ<gdfiTKK¶d¥∂ƶ ¥¶„g¶ ¸¶KTbfiæ∆~’ض fiæ¯TP{dÂThfi«¶T¶ <j<TQ>¥’<~d¥æƶ c
c c
c ∏∑„√T¶¥¥dg¶ÂæT’¶„ «É¶<Æ d G∑Tdhfiƶ∑¶<Æ* ϶<Ïd’¶ ∏ÂæÏ¥W◊{K¥K¥m{T√’c„ ∏∑æ«T„[¶ (ªÂ¶) „<T ÷T∑g’< gK∑cµg’ ∏<TÂ[¶ P{¶g¶∑’ $ c
c c
c «æɶ„ g’≤><ÏdjKTK„*ض ¥¸Ï¶ ¥∏’„÷K¶ ¥fiK¥¶ ¥fiæK¶„<Æd¶gÇØ’≤>j¶dP{¥„∑¶T<Âg’Âj∂<ÂPæ{¥Ï¶ j¶∑¶g<∑Kd∑<TfiæÏc∑c∆¥’~d<jÆ∂¥<gxP{¶„¥¶ KÉ<¥K* c
c c
c <TfiæÏg∑æ«<T[¶ (ªÂ¶) <Tß{¶„¥’¶ ¸Ï„∑ g[¶ „<T ÷T∑g’< gK∑cµg’ ∏<TÂ[¶ P{¶g¶∑’, «æɶ„ ÷[KPæ{m{Ø„TPæ{m{T∑<TTKfi¶Ø~¶K∑¶„ jK√∑¶ «¶„√æ[g¶ c
c c
c «¶„√ÏaÁ∑cK¶ «¶„√¥\N¥K∂d¶ fi¥zZ¥¶„gfi≤>fiær∑m{TØK¥<∑ɶ ¥æG¶Â¥¯T’√¥æ’ØK’√¶ K[æhfiÏfi[P’{ÂP{K~K∑P{¶„gÏÂ϶ ¥æfib<Q>dPæ{µg~¶m{~Ï∑¶ c
c c
c ∏∑æ fi æ ¯ T¥æ ¥ ’ Æ d’ (G¶dfiTK’ fi¶0) √æ Ï ∂d¶ ÷∆dÂ∑æ  ’ ¸ <jxjÁ¶ ¥’  Ê>Â¥æ < ¥<ÏQ>√‡   >√¶„ * ◊ {¶ ®∑∂Pæ { m{<T* Ø ¶T[Tu>¶∑æ fi æ \ ¯TG’ O ¶ c
c ¥gæ‘√<jg‘√√‡ >G¶∑‡TKT¶K∑g[ÂæÑ<Tß{g<T϶<¥Â√Â∂ TKÂæK√¥æG¶d√æ¢DØ„¥¶ ∏¶b∆Æd¯T <jm{TÏ„T¶ figæbdTKÂæK√¥∂Æ∏<ÂK„√Tu>dP{≤>∂ c
c c
c √’√¶T[ض<Æ∑¶T[ÂK’√«’√æKK<TP{K∑¸¶„<Æd<TP{¶„¥¶d’ÂfiµÆ√’«∂K<T√≤>j¶«∂ ¥¶ÆÂ¥¶„∑’Øgæ¥ÏØhfi∑<j√KdTKP{∑√ÚE>m{¥K¥TKTbKT<Ïdg¢D¶ c
c c
c ÷Éæ√¥g¥<ÆdGÇÂ∑æP{<¥∑<∑x∏¶Ø„ÉÏ≤>Æ¥‡g¶Ïg÷dK¶„gK¶by DD<TÆ√¥æG¶Âfi∂∑Pæ{ÚE>∂ D¥¶„ØK¶ fiµÆ<T√≤>j¶«¶ ¥’jÂfi¶¥¶ ¥’√dfi¶¥¶ ¥’æØKfi¶¥¶ c
c c
c ¥æ G ¶Âfi¶¥¶ <gÂg¶bdfi∂∑Kbdfi¶¥¶ ∏P{K’ ≤ æ > dP{∑√m{d√<jµgÏ¥æ G ¶d<jm{TÆdØ„ Æ c¶K∂ P{∑√<¥Ï¶ÂÏfi¥zZ¥gÂÏ÷Tbd<T\ÚE>∆<fiÆÿ Ï TÚE>¶ c
c c
c Gæd¥’<j«<fi∑Kbdfi∂TKfi÷Q>¥’Ê>d¥æ<¥<Ï-Q><T<¥Q>ÏQ>¥æ<j<~ÂO∑<ZK¥æ¸x¥’c∂ fiæKTKTK◊{<ÏÆTu>d«æd¶ «ædby¥K<TfiæÏ«¶„√∏¶d¶∑ ◊{<Ï÷ÚE‡> >Ø∂Ƹ¶Æ° c
c c
c K[Â϶„T<Âdg÷dg’¥Ï¥æG¶dÏaÁ∑fi¥zZ∏\ÚE>WG¶Ïfi¶∑∂ fi∂TK¥æG¶dP{¶„gÏTK’√æÏ∂ Â’¸Â<Ï∑¥æbm{bÏ<jx∑aÁ¶ <jxfi¶<∑τƶ ~’Øfi¶<∑τƶ c
c c
c ¥‡ K fi¶<∑Ï„ Æ ¶ ¥’ Á fi¶<∑Ï„ Æ ¶ ~ß{fi¶<∑Ï„ Æ ¶ <Ø¥¶¥¶„ T \zZdfi¶<∑Ï„ Æ ¶ K<T¥<¥¥’ Á TK~ß{<Ø¥¶¥¶„ T \zZd<T«[¥æ < TKbdfi¶<∑Ï„ Æ ¶ c
c c
c TKg<Æ¥TK¶Æ¥∂Æ¥ØøØ°Ï<¥*Æj¶√KTKfi≤>fiæ∆<T÷Ï Á’c¶ ~÷K’√æÏ¥æhfig¶∑P’{¸æTK¥K¥‘√∂T¶ ∏T<Q>d¥æ<T«[<~[g’¥‡ ÷T<~dg’¥Ïfi¥zZ¥ØøØ°Ï<TfiæÏÆ∑æd¶ c
c c
c ∏¶„d<Td<¥ÏhfiT¶Ï<¸*¸◊{Ï¥’<j«¶cK¶Q>¶ fi’≤æ>K¥<¥¥P{Ï<TgÏ¥’Á√¶„Á∂K◊„{∑P’æ{ØØ√Kdgæ∑¶<Ïd¶cTÏØ’Â¥„ >∂ ∏Á’≤>ؒ¶ ∏h◊æ{≤>dؒ¶ ∏<TKÏؒ¶ c

H ¥æ < ∑xØ’  ¶ ¥æ G ¶dØ’  ¶ ®√Ø’  ¥„   >¯T ∏∑„ √ Ø’  ¶ Æÿ d TÆ<jx’  c¶„ T Â[ÂT<∑ÉK[Â϶Ïæ G ∂ƶ √m{϶dÂ÷Éæ  ’ æ √ j¶¥¶ ∏Tض<Ïdfi¶„ * ≤ >K∂djd∑¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 744
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EP{¶„P{¶<¥dcTÏfi[ÏÚE>¶ ∏¶∑¶<gd~¶Tm{bÏP{rÆΩ«K¶<G¥’Ê>d¥’√d¶dd¥æG¶d«æg√¶ ∏Ñ∂∑fig¶∑Gæ[¥T∑¶ ¥æ¥T∑¶ fi∂∑g’¥ÏP{T¶„ÏØ„¥«¶√¶F


(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 4 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [13]

c c
c ∏<~m{‘√d¸¶Ï~’ Ø ¥’  Ê>dgƶ<j≤>¶Ï¶ ÷≤æ > T<ÂKT fi≤>fiæ ∆ ¥¶„ g Td∑¶ E>[¶√¶m{[g’ √ Ø„ ¥ ¶ O∑<j<~d¥æ ¸ xÏaÁ∑æ ∆ dP‡ { ≤>¶√¶K<j«<fi*  ≤>d- c
c c
c ‘√<¥K¶ÆÿdTÆ<jx’Âc¶„dÂ[ÂT<∑ÉK[P„{¥’ÂP„{¥«æg∂ ¥¶gÏ∂fi¶„*≤>O∑<j<~dE>¶„≤>d<g÷<T¥Âfi¥zZ¥æÆÿgÏ-aÁ∑¥æ√’<c¥æ’ØK«ædg¶„d√<«*√j∂Ï- c
c c
c P{ÉÏfiÆQ>«gK√∑<jx<j√æm’{¸<j<~dPæ’{<~dfid¶<Æ∑¶T[gæxd¶ ¥æG¶Â¥æ<T«[¥’√d’√g’√¶ ÏaÁ∑T’G∑√æ∑¶„TT„d¶ fi¥zZ¸[∂¥ÏaÁ∑cK¶ Æ’¥N¥K¶ c
c c
c P’æ{~N¥K¶ Øÿ’Øÿ<«N¥K¶ ¥∂ÆN¥K¶ T‘O (∏¶„O) ¥K¶ g„O¥K¶ ¥æN¥K¶¥æN¥K<j‘O¶„¥¶ TÉK¥Æj¶K¶d¥’Od∑¶ ¥g~÷K’¥¥’Ê>¶∑¥’Ê>d¶ E>¶d¶÷ɶ„<Td’√g’√¶ c
c c
c fi¥zZÚE>T∂ <jK¶Â’P{¶ P’{P{‘√Æ∑∂ P{T¶„ÂfiK∑¶g¶ ¥√æ<∑fi¶„¥<fiQ>’ÂK¶„m{fiK∑d¶ fi÷gæhfiÏ¥K¥√’cæN¥¶¥¥æK<«Td∑¶ ∏∑æ϶„gT¶÷T„√¶ ∏¸Ø¶d<jxP{¶Ï¶ c
c c
c <T‘√<Æd÷∆dPæ{ÚE>∂ ∏gdK¥◊{϶ƶK¶ <Â√¶…{d¥g‡<¥d¶ <Âfi<Ï∏¶„Tgu>Â∂P{¶ <Â<∆ d fi<Ï∏¶„Tg¶b’ fiKg¶÷’fi¶Ï<d[¶ „<T ÷T∑g’< gK∑cµg’ ∏<T<Â[¶ c
c c
c P{¶g¶∑’, figd¶<T d „<¥* ƶ„*< ¥¶„µg¶ ¥æG¶d¥¯T’√¥æ’ØK∂∏¶„ fiƶ∑g<Æ϶√æ∑„<Æ* Gæ[¶ ∏<ÂP’{Â<T¥hfig¶∑g÷d¥æPæ{g¶ÏPæ{µg¥’Ê>d<T<¥Q><¥<ÏQ>~Ï∑¶ c
c c
c ÷Éæg÷dfi∂TK¥æ¥¶ÆÂ’√æÏ∂∏¶„ ∏Ω«æ∆ÂK<ÂÂÂ<Ï∑Â’¸¥æb<jxjÁ¶ K¶„gK<ÆdTu>¥’Ê>d∏GÆ∆fi¥zZÏaÁ∑∏P{¶„hfiG’OGæd϶ ¥æ<∑\µgÂ¥æ<j√‡ >G¶∑‡ c
c c
c g’ ¥ Ïfi¥zZ¥æ ¸ x¥’ c ∂ P{dÏ∂Á’ « ¶<ÂK„ P {¥’  Ê>d<j¯T∑¥æ P æ { g¶Ïg÷dP{¶„ g Ï∏<TKÏ¥g¥<ÆÂ¥æ G ¶dTu>fi∂TK<jKªÂK¶„ m { c
c c
c ∏Q>¶TdT∂bfiu>¥’Ê>dfi¥zZ<T\ÚE>∆<fiÆÿÏ¥¶„∑∂ Td∑¶d¶ghfig¶∑Øÿ√æ<∑d<T¥¶Ïg’¥Ï¥æ¸xGÆ∑TKc¶K∑∂∏¶„ TÉ<TK¶bdfi¥zZÏaÁ∑<jK¶„ØK∂∏¶„ c
c c
c <ÂT<ÏT<ÏdÂ∑æ j <gdg\¢Dd¶∏¶„ ÷Éæ d ¥g¥<ÆdGÇÂ∑æ P {<¥∑<jx∏¶Ø„ É Ï≤>Æ¥æ P æ { g¶Ïg÷d¥æ < T«[K¶„ g K¶Â∂∏¶„ c
c c
c √’√¶T[√fiض<Æ∑¶T[ÂK’√«’√K<TP{K∑Âm{∑¸¶„<cÂ∏¶P{¶„¥¶d’Â-fi÷g√’«∂K<T√≤>j¶«¶ ∏∑æΩ«≤>fi¥zZ¥æG¶Âfi∂∑Pæ{ÚE>∂ ¥∆Âfi¶¥¶ ¥æG¶Âfi¶¥¶ ¥’√Âfi¶¥¶ c
c c
c <gdg¶<ddfi∂∑K<ÂÂfi¶¥¶ ∏P{K’≤æ>dP{∑√m{d√<jµgÏ¥æG¶d<jm{TÆd√¶dÏQ>∂ P’{~∑P{Ï¥fig¶∑¥g¥<ÆdÏQ>~æ~æd∏¶g„Ï√GgÏGædÏTu>dfi∏¶„ÆK¶∏¶„ c
c c
c «æ d ’ √ ∏∑æ fi æ ¯ TÂ∑æ d √¶„ fi æ Ú E>Tu>¥g¥<Ædj<g∏¶Ø„ É Ï≤>Ƹ¶Æ¶ Â’ ¸ jƶ g’ ¥ Ï‘√ÆzZ¶ P{¶„ g Ïfi∂TKTK’ √ æ Ï ∂d¶ <jxfi¶<∑Ï„ Æ ¶ c
c c
c ¥<¥¥‡ K ¥’ Á ~ß{TK¥¶„ \ zZd<T«[¥æ < TKbdfi¶<∑Ï„ Æ ¶ fi∂∑æ r ∑dP{aÁT\zZhfiØ„ ¥ fi≤>fiæ ∆ √ÏP{T¶„ Ï ¶ ~÷K’ √ æ Ï ¥æ h fig¶∑P’ { ¸æ T K¥K¥√∂T¶ c
c c
c g’ ¥ Ï¥’  Ê>dfi¥zZÆ∑æ d ¶ ض<Ïgfiæ h ◊{hfi√¶¥fi∂TKfiÏ’ ¸ Pæ ’ { <~ÂTK¶cK¶ ¥’ æ Ø K¶„ [ K¶„ Q >¶ Ø<cØ√KdP’ æ { Ø~’ Ø T¶¥’ < Âg÷Ï∏\ÚE>W<TgÏØ¥∑¶ c
c K[æhfiÏfi÷gfi[¥æPæ{g¶Ï¶ÏæG∂ƶ P{∑T∂Kgæ÷Ï&Pæ{≤>Ï&Ω«æ∆d÷ÉæÂæ’√j¶¥¶ ¥¶KØjTP{gÏPæ{gæÂPæ{TÏdØÏ<j√K¥K¥ÏaÁ∑fi¥zZ∏<GµÆP’{Âjd∑¶ c
c c
c ∏¶j¶<gd~¶Tm{bÏP{rÆΩ«K¶b¥’√d¥æG¶dÂ∑æP{<¥∑<jx«æg√¶ ∏Ñ∂∑fig¶∑Gæ[¥T∑¶ ¥æN¥T∑¶ fi∂∑gQ>√’≤>τƶ ~÷K’√æÏ<T¥¶Ï¥g<j≤>¶Ï¶ c
c c
c P{¶„ g æ < ØKd<∑P{K<TgÏfi≤>fiæ ∆ ¥¶„ g TØ∑¶ E>[æ ∆ d÷[g’ √ ¶ ∏P{<TÏ¥æ < ¥<∑xØ∂Æ<¥Kd¶ E>[¢DdG‡ T Z‡ « ض<g<∑P{g’ ≤ >Ïæ P {Ï- c
c c
c ¥T¶<T¥¶„ \ zZdfi≤>¶√GTgÚE>Pæ { µgKZTKgP{K¢Dd∏’ P {Z¶Ï∏’ P æ { ¥∏Q>¶Td¥æ fi bQ>∏gK<¥Kd¶<«¥„ d ¶„ K ∑g„ b <∑÷Ø<cTKfiTK«T∑- c
c c
c <√KTKTK¶d¥¥Ï<Ïd√d÷¥«¥∂Æ~¶gKfi¥zZ¸[∂¥ÏaÁ∑cK∂∏¶„ Æ’ ¥ ¥KÚE>√Â∂∏¶„ P{¶„ b ÏgÆÿ K <√K¶∏¶„ P’ { ¶ ¥¯TN¥ ∏∑æ g d¶∏¶„ c
c c
c TT√dT<Ïfi<ÏÂT’√Øÿ¯T∆T¶<cض„Æ‘√¥¶„dgæß{¶∏¶„ ÷Ç[„∑ d jK¶∑ Z¶„T‡∑g‡<¥d¶∏¶„ <¥*√¶K¶√¶K~¶m{T„¥¶∏¶„ ¥æ’ØKZ∑GÆ∑Td∑P{K~K∑∑d∑¶ c
c c
c ϶T∆m{TG¶„¯T∑√æ∑¶„TT„d¶ j’Ø∑T∑<TTK~¶K∑∂∏¶„ ¯T ∏ÚE>K¶∏¶„ ÷[KPæ{m{g¶Œ¥ÚE>K¶∏¶„ ∏ÚE>„K√fi„ÚE><∑<Éd¶∏¶„ <Â<∆ d fi<Ï∏¶„Tg¶b’ fiKg¶÷’ fi¶Ï<d[¶ c
c c
c ¶∏¶„&<T ÷T∑g’< gK∑cµg’ ∏<T<Â[¶ P{¶g¶∑’ $15$ g„Æÿ∑¥∆¶¥’fi<√x¶ d g¶„Æ«Kd¶ ¥zZ„<Æ* Æ’∑< ®ß{g„ß’{ <T¥d<T¥÷Ø∂K®¥æ, ∏TK„ fiKضK„<Æ* Ƶg’< c
c c
c <Tgæ<∑d¶ c∑j¶¥’ ¥d∑<Thfi∑¶¥’ ~ fi¶÷∑’<ÂfiKN¥ ضK¶∏¶„ G„ ∏<TKd¶, g„Æÿ∑¥∆¥’fi<√x¶ d g¶„Æ«Kd¶ ∏N¥¶ ÆzZ∂ √T¶ d g<Æ¥¶ <g√¶ d g¶K„*< c

H ®ß{g„ß’{, g∑æd√∑¶ T¶jK¶ d fiaÁ∂ d <Tm{¢D’<Â, <g[¶<∑ <Áhfi’ «T’< ¥[‡, ¥gd„ cµg„ √∑„ d <«*Ø’< fi¶KضK∂, cµg√æ∑Kd¶ d ¸’«d¶K∂ Á∑„∑ ÷Ѷ„Q>®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 745
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E~K[¶∏¶„ G¥gªÂ¶„ ¥æ¯Td¶ d fi¶T„*< ∏ (G¥ fi¶0) P{<[* K¶„√[¶ T¶<Æd¶ fiT≤ø> >*< K¶„dT¶Æ∂, ØÿT„ d ϶„d¶ Øÿ∏¶K¶Æ√¶ «T’< bÆ϶„® ~„T fiK϶„® ~„T fiKN¥F
(10) firƶT¶√K∑’ fi >g¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 4,5 ∏¶¥TضK’ (∏cµgضK’) [14]

c c
c ضK∏¶„ G„ ∏<TKd¶, ÂÆ„T P„{by fiKN¥ ضK’ √T„¥g¶∑¶ √<Æd¶ Æd¶ d ¸xm{x¶ d ®T’ G¶T √ÚE>’< <TfiæÏg¶„ƶ<««‡d¥∆¶ g„Æ°∑g‡Ï’ ~ ¥æ¯T® ÂzZ 2 T[fiæ¯T¶ c
c c
c ¥’√¶g¶ G∑aÁdP{K¶ ¥∂d¶® ض„Tby® P{® m{\hfi∑∂® fi÷g¶Tby® ¶K¶® P’{~∑¶® K[¥æ«W¶® ∏<Æ<Ñd¶® ¥æT∆√æ<Ïd¶® P{∆K∂® ¥æm{T<TÉægÂ∂® K¶„<Æ∑∂® d c
c c
c ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ ¸ÆT¶„ g<Æ϶P{®¥æ ¥æ¯T’< ∏bß’{¶ ¥’√¶g¶ √¶gcµgg‡Ï¶ bÆ϶„® ¶T ju>¶ fiK϶„®<T d ∑u>¶ gÆd¶ g¶„Æ<Â<g¥’cP{¶K„ O¶„K„ c
c c
c Â¥Z¶TK¥æÆÿg¸¶ØK„¥æ fiÉ[gfiÉ[¥¶Æ¶K∑¥K∂Kfi[„d¥ K∂K„¥æ d ∏’≤>Gfi¶„ÂGGK¶÷dK¥G¥’¥„bg¥’gæ\ÚE>g÷\Ω«d÷TT¶<Ø®¥æ d jK√<ÂKdØ„Tg¶∑楄¥æ c
c c
c GK¶gK∑K¶„√¥¶„√¸ÆÿÏ„ fi<Ï∏¶„Tg¥¶√K¶„Tg¶b’ ∏∑¶Ø∂d’ ∏∑TØ‘√’ Ø∂Ægx’ ~¶÷K’Â¥’¥¶KP’{¶K’ ∏∑æfiKdu>’< G∂T¶ g¶„ÆT¥¥’<j<Tu>¶, ®¥¶„ ¥¶„ ∏¸’«N¥ c
c c
c ◊{Ï<TT¶√¶„ bÆ϶„b∏¶„ fi¶K϶„b∏¶„ d ∏hfi¥æƶ„ ¸ÆÿØÿaÁ¶„ gÆΩ«∏¶„ ¸ÆÿKdhfi√¶ >¶„ ضm{∑¶„ P{ß{¥¶„ ∏¥¶∏¶„ T¶¥¥ÆN¥„<Æ* gæÇÂ∂, j d ∏T„Øb[¶ ∏\zZ Æÿ c
c c
c g¶„aÁ¶„<[ ®Tg¶Æ’¥æ, j¶dPæ{Ïj’Ø∑¶„ gÆhfi¶ <G∑¶„ ÷ T∂KTKj¶gc„ɶ„ P{Æ„¥∂ d ∏¸’«N¥ ◊{Ï<TT¶√’ ®d’, Â’ ∏¸’«’<fi ~÷zZ’ ¥Ø„Tg∑æd¶¥æKN¥ ϶„√N¥ c
c c
c fizZ<∑É’ ®T’ <~KfiK<~dg∑æ√d’ ØÿK’Â’ ~÷zZ’ ∏cµgضK’ ¥g[’<¸„<g $16$$ ضK’ $4$$ G’¸‡ ! b[¶„ fiK‘√ƶ„ fi’~g¶„ ÷ <jdg¶ c
c c
c ∑¶∑¶g<∑P{∑√Kd∑gÆKÆfiKgÏ¥fiæ [ ضKfiKG∑ض¥∂ض¥«d√fi„ ¥ Æd√d√¶„ g <Æ¥ ÷u>ÁK∏d√T„ Ï √¥∂d¶¥√≤>KÆG¶∑Gæ ‘ √¥’ Ø ∑¥d∑¶- c
c c
c ¥∑T¶Æ∑Pæ { <Tdc∑c∆fi¶∑«¶„ d ∑¶ÚE>¶d∑√’ c gÑ«¶d∑«T∑<T<Æ* ~„ T ¸Æÿ < TÆ∂d’ «KÆ’ ∑√K√K<∑dgG∑Tdfiæ K TKض„ ∑ - c
c c
c gæÆÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸¥’¸¶Æfiu>∑¥ÆN¥fiKg’≤>d’ <Z<gdg„b∑∂d’ ®√ÚE>[’ ¥¥¶√K’ «æ’<G…{∑ T¥æÆ’ ∏fiK<gdg∑’ÂÂrÆg∑æ√dg<ÆÚE>¥¶K<jKdg‡Ï¶„ c
c c
c ϶„ « P{<ÏP{¥¶dgÆaÁ’ c ¶„ <~*  ¶¥d<j<~d<Tfiæ Ï ¥¶Ï¶„ √¶KTfi<TK<Ñd‘√<T≤>T¶„ <jd≤>Âd¶fi[fiÑTcK¶„ fiæ h ◊{◊{Ï’ GN¥ P{¶g«¶„ √ ¶ c
c c
c ∏¶d¶¥<T¥‡K∑¶P{ÏÆfiP’{<fid‘√<¥ÆK¶„ jKT<Â¥’fi‡<G¶„ ¸ÆÿG∑N¥ <ÆddØb∏¶„ bgN¥ g¶„aÁTKg¶„<[g‘√N¥ ◊{<ÏÆ«‡∏¶„ ~Kg’ ∏ƵgضK’ $17$ ÂN¥ d c
c c
c j¶g¶<∑ bg¶<∑ √¶„r∑¶<∑ ƶ„*< Â∂¥’, Â’0-fiK‘√ƶ„ ¥’~d¶„ ~d¶„ ÷T~∏¶„ <jƶ∑’ ¥’«¶K¶„ ¥’P{K¶„ ∏¶dK¶„ <fi*≤>¶„ دT¥¶K¶„ 10 Âƶ g<ÆÚE>¶ fi≤>¸’c¶„ ϶„Æhfi¶ c
c c
c gÆ(fi‰0 fiK¯T∏¶) b (x∂ fi¶0) ÷TP{K∑’ ¥’KaÁ∑¶ d «¶K¶„ ¥’fi¶÷hfi¶dP{¶„ P{<ÏP{K’≤>¶„ fi<TzZK¶„ 20 ∏∑zZ¶„ ¥’ZT¶„ ∏√æ[∂ ∏¶d¶¥¶„ ∏<Td¶„√¶„ ∏gæ[∂Ârƶ c
c c
c ∏∑zZP{¶„ ∏¶¥[∂ ∏¥’¶„¥¶„<[<Td 30, ÂN¥ ®d¶<∑ ®Tg¶Ø∂<∑ j¶gc„ɶ<∑ ƶ„*< Â∂¥’ $18$ Â’ ~ fiæ∑ fiK‘√Æ’ gg¶d’< ϶„«OzZ¶ «T∑TK<Tg¶∑T¶<¥∑¶„ c
c c
c fiK‘√Æm{Â∂ fiK‘√Æ„ <T<TÆP{K∑¸æ x ∂ Ø„ T <jP{¶d¶ d ∏¥æ K «æ d √√m{Ï¥æ T r∑<TÉæ G Ï∑Ø∂T÷Ø<Æ<Ø<¥fiT∑Z<∑d∏∑T’ < jdfi∑T’ < jdb- c
c c
c <¥T¶<Âd«‡ÂT¶bdP’{<ØdgƶP’{<ØdPæ{Æ’≤>fiÂ’√Ø„T¶ <fi¥¶d«‡dGaÁKaÁ¥P*{jKP*{fiæK¥gƶ„K√√’c¯T¶ d <ÂKdT¶¥∂ fi’~<Tƶ G¶„b<¥d¶ d Ø„T¶ c
c c
c ¸ÆN¥Â∂~’Ø¥‡K¥æß{¥<jÚE>K¶ K¶Æÿc‡gP„{÷¸æc¶ d ∏’√¶KP{¶ d Â[ÂT<∑ÉP{∑dTr∑¶G„ d √ƶ G¶„b¥\µg ~¶K’ ~K’< P„{…{ d √<ÂKÂ∂d¶ ∏Q>¶T∂¥<Â<Tƶ d c
c c
c jaÁ[Ø„T√∑¶ j¶∑¶¥’Ê>¶∑¥’Ê>d¶∏¶„ d ¶K√¶∏¶„ Ê>dÏ„N¥¶ ~¶K∑¶„ d ∏<TN¥¶gg’≤>Ï√Â∂ ÷TK~K¶ ÷≤> >϶„√T¶¥∂ Øÿ<Tƶ T„g¶<∑d¶ d Ø„T¶ c
c ¥¶„Ƶg∂¥¶∑¥∑’Pæ{g¶Kg¶<Æ*ظ’«Ï¶„√Ï’Â√gƶ¥æß{¥ÆN¥¶K ∏¶∑dfi¶∑d∏¶K∑∏Çæd¶ P{hfiTK<Tg¶∑T¶<¥∑¶„ ¥æK√∑¶ √„T„ɶ ∏∑æ[K¶ Øÿ<Tƶ P{hfi¶Â∂d¶ c
c c
c <Tg¶∑T¶¥∂ g<ÆâP{¶ ÷[g¶ ¥æKTK¶ ®T’ ~ „ ~÷\¯Tƶ ¥fiK¥¶<T Ø„T¶ gg¶d’< «T∑T¶Æ∑G¶∑<Tg¶∑¥d∑¶¥∑¶<∑ d j¶∑¶<TÆTzZ«‡¥∑¶ fiTKfiÆK∑¶<∑ c
c c
c d j¶∑¶g<∑fi’~T∆<دT’ ~ «¶d∑<T<Æ* j¶∑¶<TÆP{¶gm{T„ T„÷\¯TÂ∏ÚE>K√∑¥’O¶Â„ Ø∂T¥gæW„ <Ø¥¶∏¶„ <T<Ø¥¶∏¶„ ~„<Âd¶<∑ T∑¥’≤>„ fi¯T„ d √¶gj√K¶<∑ d c
c c
c ∏¶K¶gæɶ∑P{¶∑∑¶<∑ d P‡{T¥KÂ϶√T¶<TØ∂<ÆdØ„TPæ{Ï¥«hfiT¶T¥<Æg¶bd¶b’ ¸ÆÿP{¶b’ P{[∑¶<∑ d fiK√„\rÆ[¶ fiK‘√Æ’ <TfiæÏدT¥¶K’ Ø„T¶<T ¥b’Ø√¶ j c
c c
c <Â<[* j Âæ < Q>* ÷TÏ«’ <  ∏Ç’  <Tfiæ Ï Ï¶„ « ¶<««‡  ¥[¶ T¶¥ÆKbaÁæ √ ¶KTu>fi¯TdP’ æ { ≤>Ïm{~√TKg¶∑æ ¥ ¶„ [ KP{¶Ï¶„ Ø <cÏ- c

H T∑¥<ÏÏØÆfi<ÂK<ÂP{K∏’G∑P{¥„ÏØ<ÆgæÆ&Tfi¶Âæhfi¶dP’{~∑P{<~[<T<~[GgP{TK<¥ÆKP‡{≤>T¶¥∂ TaÁ¶K∏P{µg«‡<g¥æ ¥æ<T«[«¶√Ø„¥¶¥æ P{µg«‡<g¥æ,


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 746
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG„&<T d jK¶ ~¶÷K’Â~ß{Tu>∂ T¶¥æØ„T¶ ¸ÏØ„T¶ g’≤>Ï∂d¶ bN¥K¶ ÂÏTK¶ ¥„∑¶TÂ∂ bΩ«¶ ¥„Q>∂ K<Q>d¶ fiæK¶„<Æd¶ Pæ{g¶K¶ Ø’≤>∑¶d√¶ g¶≤>’<¸d¶ ¥zZT¶Æ¶ P{¶„≤>’æ<¸d¶F
c
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 1 ¥’TKضK¶b’ [15]

c
c ∏gǶ ®® ∏∆„ d ®Tg¶Â∂ fiK‘√Æ’ ¥’<~∑’< ∏∑’Â’ ∏¥K∑’ ØÿK’Â’ ∏cæTg<∑Ç’ ∏¥¶¥d’ fi¶TP{µgj„µg’ ∏TP{Kd¯T’ <T∑¶¥g‡Ï’ TƸ’cfiKP{Ï„¥¸ÆÿÏ’ c
c c
c ∏∑’Â¥P{Ï„¥P{¶K∑’, „ Â’ c∑P{∑√Kd∑<j~d’ <fi*≤>*¶ ~„T ϶„«OzZ¶ ¥’¥¶K’ ∏<ÂTd’< ¥¯TØÿaÁ (fi‰0 «d) ¥’<jÏd∑’, fiK‘√ÆN¥„T d ∏Q>¶® c
c c
c <¥hfi¥d’<¥aÁ® ¸ÆÿG∑¶„ P{϶∏¶„ d ¸¶T[K* ¥æ<jfiæ∑¶∏¶„ τƶbd¶∏¶„ ¥÷∑m{d¶T¥¶∑¶∏¶„ √<∑dhfiƶ∑¶∏¶„ ~÷¥<Q>* ~ g<Æ϶√æ∑„ K<ÂG∑∑„ <¥hfi¥„T’ c
c c
c ∏<¥g<¥P{<¥T¶<∑É’ TTƶK’ ∏zZb¥zZÚE>m{hfiT¶d’ <T<Tƶ∏¶„ d G¶„√Gæ’G∑¶∏¶„ ∏∆„¥æ ®Tg¶<Ø®¥æ ¸Æ°¥æ P{¶K∑¥®¥æ G¶TÉ∂T’ j≤>É® ¥’<~∑’< g’ظæx∂, c
c c
c fiK‘√ÆN¥„T d ∏u>¶® P{K’< fi¶∑¶∑ TÆP{K∑’ ∏<Ïd<jd≤>¥¶ b¥’fi∏¶„√„ fiKدT∏<«É¶ ¥fiKضK∏<«√g∑¶¥„T∑¶® ∏¶d¶¥<T¥‡K∑’ P{ÏÆ«’≤>∑T„K¶<∑ d c
c c
c ∏Tg¶∑∑<Tg¶∑∑¶∏¶„ bÚE>¶g<ÆÚE>\hfiT¶¥¥ÂÂ<Â<¥d¶ ÂrÆ√„<Æ϶„«OzZ¶ ∏[¶∑¶ ∏<∑‘√<Æd¶ P{K„*< P{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„«„ ∏P{[<∑É„ fiK‘√Æ„ ~„T ƶ„*< c
c c
c <jdg¶ ¥Ñ¶ Ø’≤>¶ d √¶KT¶ d P{¥¶d¶ ¥∆¶ d P{¶g√æ∑∏rÆT√¶ b’<ØdÏ„¥¶∏¶„ ¥d∑¥’fi∏¶„√¶ ¥<~[¶<~[g∂¥√¶b’ دT¶b’ ∏∑’ÂP{¶b’ bÚE>’< fiKO„[æ’ c
c c
c ¥Ø„Tg∑æd¶¥æK\µg ϶„® ϶„«fiK‘√ƶ„ <G∑TK„<Æ* «<∑∏¶„ j\zZ ®K¥¶„ fi¶¥¶„ fi≤>¸’c¶„ ∏\zZ ¥¯T-(132) G∂T¶∑’ ¥¯T϶„® $19$ fiK϶„√\µg d ju>¶ Âg’ c
c c
c fi<TQ>¶ gÆd¶g¶„Æg¶„<ÆdgÂ∂ <Â<g¥’cP{¶K„ Â¥Z¶TK¥æÆÿg¸¶ØK„¥æ fiÉ[gfiÉ[√ ®T’ G¶T fiKdu>’< Ø∂Ægx’ G∂T¶ ϶„«T¥¥’<j<TQ>¶, ®¥¶„ ¥¶„ fiK‘√ÆN¥ c
c c
c ◊{Ï<TT¶∏¶„ bÆ϶„b∏¶„ fiK϶„b∏¶„ ∏hfi¥æƶ„ ¸ÆÿØÿaÁ¶„ gÆΩ«∏¶„ ¸ÆÿKdhfi√¶ >¶„ ضm{∑¶„ P{ß{¥¶„ ∏¥¶∏¶„ T¶¥¥ÆN¥„<Æ* gæÇb, j ∏T„Â<Â[¶ ∏\zZ Æÿ g¶„aÁ„<[ c
c c
c ®Tg¶Æ’¥æ, j¶dPæ{Ïj’Ø∑¶„ gÆhfi¶ <G∑¶„ ÷ T∂KTKj¶gc„ɶ„ P{Æ„¥∂ d fiK‘√ÆN¥ ◊{Ï<TT¶√’. ®¥¶„ ¥¶„ fiK‘√ƶ„ fi’~g¶„ ÷ <jdg¶ j¶∑¶g<∑P{∑√Kd∑gÆKÆ ®T’ c
c c
c G¶T bgN¥ g¶„aÁTKg¶„<[g‘√N¥ ◊{<ÏÆ«‡d¶„ $ ~Kg’ ∏cµgضK’ ¥g[’ $20$ "®®<Æ* fi’~<Æ* ∏¥’TK„<Æ* (fi‰0 ∏¶¥T„<Æ*) Kdg¶<Ø<∑[æg∑æ¥gd’ $ ~÷<TÆ√bfiÉ’Â’ c
c c
c ∏∑æfiKdu>’< ¥’¥¶K’ $$4$$ ¥¯T√byfiaÁ’Ø„ P{¶<Æ*< ∏∑’® ∏P{dfiær∑¶ $ G„ d j ¥æ∑’< cµg’ ¥æ<∑…{∑ d G„ fig¶d’< $$5$$ ∏∑æ<¥Q>’<fi ¸Æÿ<TÆ’ <gÚE>¶<WQ>∂ d c
c c
c G„ jK¶ ∏Æg¶ (fi‰0 ∏¸æ<xd¶) $¸x<jP{¶bdP{µg¶ ¥æ∑’< cµg’ j d P{K„\ªÂ $$6$$ P*{ ¥ß{¶ P{¶÷’ G„ G’ j„ÚE>b ∏¶„¥Æ’ gæƶ fi¶÷’ $ <G∑Td∑’ √æ∑gÆÿK’ <TK„d∑’ c
c c
c ¥¯TØÿaÁ¶∑’ $$7$$ fi’~T„ (fi‰0 „) ÷\¢D…{∑’ fi’~T„ d K\aÁ…{∑ «¶T„∑’ $ P{µgKd<Thfigæß{¶ <¥<xTKg∑æ[K’ G’< $$8$$ ı¶K’ 5 $$ G’¸‡ !- c
c c
c "®[¶„ ¥’TKضK¶b’ fi’~ T¶„ÚE>¶<g ∏¶∑æfiæ¯T∂® $ GÆ «<∑d¶<∑ «√Td¶ ¥¯TØÿÆ<Tg¶„aÁ∑Q>¶® $$9$$ fi >g’ ƶ„b ∏<Æ*¥¶ <¸<Âd’ ¥ÇTd∑’< fir∑[’ $ c
c c
c Ø[g∑æ∆¶d ¥’TK¶„ d ¸’«~„KgfiK‘√Æ[’ ~ $$10$$ ÂzZ fi >g’ ∏<Æ*¥¶ Â¥Z¶TK¥¯T«‡dÁ„gP{K∂ $Â∂¥„ ¥«¶T∑¶® P*{<~ T∂ÚE>’ √æ∑æW„¥’ $$11$$ ¶<∑ ÷ bg¶<∑ c
c c
c ¥æ¯Td ! gƯTd¶b (϶„P{<Æd¥Td¶b’) ¥æd¥¶√KØ„<¥d¶b’ ÂT¥’GggƯTd¶b’ ¥∂Ï√æ∑TK¯Td¶b’ ¥ÇÉT¯Td¶b’ jK√<ÂKdg∑ædØ„T√<Â<TTÉP{¶b’ c
c c
c ¥¯T<G∑¥¶¥∑√¶b’ P{µgKd<TضK√¶b’ «T¥d<T∑¶¥∑P{¶b’ ØÿÆ¥d<Tg¶„d∑P{¶b’ ¥æÆ¥dfiT[∑P{¶b’ P{¶fiæK¥Øÿm{[K¶b’ (¥hfiæK¥Â∂Kd¶b’ fi¶0) c
c c
c ¥hfiæK¥<j¥„<Td¶b’ <j¯T¶∑√g∑g‘√¥‘√hfi∑¶dP{¶b’ (d¶∑√¶b’ fi¶0) ¥’TKضK¶b’ fi’~ P{<Æd¶<∑ ÷ «√Td¶, ÂzZ fi >g’ ∏<Æ*¥¶ G¶ ¥¶ ¥Ø„Tg∑æd¶¥æKN¥ c
c c
c ϶„√N¥ «T<Â-Ø∂T¶„ ¶∑’ ¥K∑’ √Â∂ fibQ>¶ <j¯T¶∑’ <j¯Tæby ¥g¶Æ∂ ¥[∂ P{[∂ P’{Â∂ KÂ∂ d <TKÂ∂ d ¥æd’√<Â[∂ 10 Ød¶ <Tgæ[∂ ÁªÂ∂ ¥µg[¶K¶Æ∑¶ gÆ’Â∂ c
c c
c ¸¶„Æ∂ ¸æx∂ <cÂ∂ ¥<gx∂ Kx∂ 20 <Tx∂ Ê>Â∂ fiæQ>∂ j’ض «W¶ <T¥æx∂ Ïx∂ <T<¥Q><ØQ>∂ P{Ѷ∑’ g’√Ï’ 30 fig¶„∏¶„ <T«‡Â∂ KaÁ¶ <¥x¶T¶¥¶„ ∏∑¶¥T¶„ c
c c
c P„{TÏ∂∑ Ê>¶∑’ <¥T’ ¥<gby ¥∂Ï’ ¥’Gg¶„ 40 <[d ¥∂ÏfiKOK¶„ ¥’TK¶„ d √æ[∂ TT¥¶∏¶„ ÷N¥∏¶„ G∆¶„ ∏¶dÂ∑’ GÂ∑ghfig¶Â¶„ ∏¶¥¶¥¶„ 50 T∂¥¶¥¶„ ∏«∏¶„ c
c c
c ¥¯TN¥<T ∏g¶O¶∏¶„ ~¶„aÁ fi<T[∂ ¥‡Â∂ fi‡d¶ <TgÏ fi«¶¥¶ d <jµgÏÂK 60 <[ ®Tg¶Ø∂<∑ <jdd√æ∑<j\µgd¶b’ fiÉTj¶g¶<∑ ƶ„*< ∏<Æ*¥¶® «√TÂ∂® $ c
c 21$ ®¥¶ ¥¶ «√TÂ∂ ∏<Æ*¥¶ G¶ ¥¶ «∂d¶∑’<TT ¥K∑’ fiaÁ∂∑’<fiT √g∑’ <Â<¥d¶∑’<fiT ¥<ÏÏ’ Áæ<Æd¶∑’<fiT ∏¥∑’ ¥gæWg¢D„T fi¶„ÂTÆ∑’ ~÷hfid¶∑’T c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 747
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏¶¥gfid’ F
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 1 ¥’TKضK¶b’ [16]

c
Øÿ Æ <Q>d¶∑’ (fi‰ 0 Øÿ Æ Øÿ < Æd¶∑’ ) T ∏¶„ ¥ <Ƹϒ ∏≤>T∂g¢D„ ¥zZ√g∑’ ®[¶„ <¸<¥Q>ÂKP{¶ ∏<Æ* ¥ ¶ G¶ ¥¶ c
c fiæ   >T∂GÏ∏√<∑g¶ŒdT∑N¥b¸∂GÆKÂGÏ~KZÏ~KÁÆ~KÂ¥Z¶TK¥¯T«‡ d Á„ g P{K∂, ®¥¶ «√TÂ∂ ∏<Æ* ¥ ¶ G¶ ¥¶ ∏fiK<gdj¶∑Ø’ ¥ ∑cK„ < Æ* c
c c
c ¥∂Ï√æ∑<T∑dÂT¥’dgj¶dP„{<Æ* <ÂzZ’P{K„<Æ* ¥¯TG√G∂TTÚE>Ï„<Æ* <Â϶„√g<Æ®<Æ* <G∑ ~’Ø„<Æ* ¥æQÿ> <ØQ>¶(÷TÏx¶) ∏¶„<Æ<G∑„<Æ* <Tr∑¶d¶ ÷ÉægÂ∂<Æ* <T<ØQ>¶ c
c c
c <TfiæÏgÂ∂<Æ* <T<T<ض fiæ¯TcK„<Æ* ∏c∂¶ T„÷¯T∂<Æ* fi<Â∆¶ ∏¶<«<∑¸¶„<Ædj¶∑∂<Æ* ¥ædj¶∑∂<Æ* g∑fiÉTj¶∑∂<Æ* P„{TÏj¶∑∂<Æ* ∏¶g¶„¥<Æfi[„<Æ* Á„϶„¥<Æfi[„<Æ* c
c c
c GѶ„¥<Æfi[„<Æ* <Thfi¶„¥<Æfi[„<Æ* ¥¯T¶„¥<Æfi[„<Æ* ¸∂G¸æx∂<Æ* Pæ{Q>¸æx∂<Æ* fiض∑楶K∂<Æ* ¥’<«∆¥¶„„<Æ* ¥ædcK„<Æ* g∑¸<Ï®<Æ* Td¸<Ï®<Æ* P{¶d¸<Ï®<Æ* c
c c
c j¶∑¸<Ï®<Æ* Ø’¥∑¸<Ï®<Æ* ~K[¸<Ï®<Æ* Á∂K¶¥T„<Æ* gcæ∏¶¥T„<Æ* ¥\hfid¶¥T„<Æ* ∏aÁ∂∑gƶ∑<¥®<Æ* ~¶K∑„<Æ* <TɶÆK„<Æ* (fi‰0 G’O¶~¶K∑„<Æ* <Tɶ~¶K∑„<Æ*) c
c c
c ~÷zZ«<[®<Æ* ®T’ G¶T E>µg¶¥«<[®<Æ* ÷\aÁ[~K®<Æ* <j\aÁ[~K®<Æ* ∏’Â~K®<Æ* fi’Â~K®<Æ* χÆ~K®<Æ* ¥gæض∑~K®<Æ* ∏∆b϶d®<Æ* g¶„∑~K®<Æ* c
c c
c Âɶd¥’¥Q>P{\hfi®<Æ* ÷T<j<Æ®<Æ* ¥æx„¥<∑®<Æ* ¥’Á¶Ø<[®<Æ* <ØQ>϶<«®<Æ* ∏<ØQ>϶<«®<Æ* fiæQ>϶<«®<Æ* ∏¶d’<¸<Ï®<Æ* fiæKgâ®<Æ* ®ß{¶¥<∑®<Æ* <j\¯T<®<Æ* c
c c
c <«∆<fi*≤>T¶b®<Æ* fiK<gd<fi*≤>T¶b®<Æ* ∏’¶ƶK„<Æ* fi’¶ƶK„<Æ* ∏K¥¶Æ¶K„<Æ* <TK¥¶Æ¶K„<Æ* χƶƶK„<Æ* ÂæÚE>¶Æ¶K„<Æ* ∏’ÂG∂T∂<Æ* fi’ÂG∂T∂<Æ* χÆG∂T∂<Æ* ÂæÚE>G∂T∂<Æ* c
c c
c ÷T¥’ÂG∂T∂<Æ* fi¥’ÂG∂T∂<Æ* <T<T[G∂T∂<Æ* ∏Á∂KgÆÿ¥\hfi®<Æ* ∏gÉg’¥¶<¥®<Æ* Ê>¶∑¶b®<Æ* fi≤>gÊ>b<Æ Ê>¶∑æß{≤>®<Æ* T∂K¶¥<∑®<Æ* ∑„¥<É®<Æ* ≤>’≤>¶b®<Æ* c
c c
c Ï√’≤>¥¶by<Æ* ®√fi¶¥(fi‰0 ¥\hfi)√„<Æ* ∏¶d¶T®<Æ* ∏hfi¶T(fi‰0 fi¶÷)®<Æ* ∏<∑Qÿ>«®<Æ* ∏P’{≤‡>d®<Æ* c‡ÂP„{¥g’¥æ϶„gjÁ„<Æ* ¥¯T√¶dfi≤>P{µg<Thfigæß„{<Æ* ¥g∑æ<~∆¶ c
c c
c ¥æ d cK<T<ØÂzZP{¶d¸æ x ∂<Æ* c∂Kg<¸æ < x∑¶„ d G„ „ ∏¶¥∂<T¥÷‘√„ d P{hfi¶ <jÚE>dTT¥¶d(<T∑∂d fi¶0)fiÉ[P{dgÂ∂d¶ <∑Ç’ c
c c
c ¥¢D¶d¢D¶∑∏∑æ¸xcµg¢D¶∑¶ fi’~gƯTd~K[Gæ[¶ ¥<g¶ ¥<g<Â¥æ ¥<gÂfi¶T¶ E>\¯TÆG√TÚE>϶ <jÇghfig[¶ ®®<Æ* ∏∆„<Æ d G¶ ¥¶ ∏∑æfi¶<Ïd¶ c
c c
c «√TÂ∂ bg’ ~ fiæ >T∂Ø√∏√<∑g¶ŒdÂŒ√∑Â¥Z¶TK¥¯T«‡d¥’- dgØdQ>d¶Â„ ¥æx’ ÷ME>’ √T„<¥d¯T’ ∏P{ÂgP{¶Kdg∑¶Æ°dg∑æ<WQ>’ ∏P{IdP{≤>’ jT<Æ d P{¶„≤>∂<Æ* c
c c
c ¥æfiK¥æx’ Ø¥<Æ d ض„¥„<Æ* <Thfigæß’{ ÷‘√g÷hfi¶d∑„¥∑¶¥æx’ TT√d~æd~¶<Td~- [Ø„Æ’ ~ ◊{¶¥æd’ ~ j <j<¥ÉP{ƶfi∏¶„d∑aÁ¶¥æ ∏¶„T∑∂d’< j c
c c
c <Â<√ÚE>¶g’Âg‡Ï«„¥ÉP{ÉÆ„÷’ j ÏaÁ∑æhfi¶d¥æ<g∑G¶„b¥<j<g[P{Æhfi÷[’ j<T ≤>’«∑¶® j<T KaÁ∑¶Â„ j<T ¥¶¥∑¶Â„ j<T Ø’«∑KaÁ∑¥¶¥∑¶Â„ <«aÁ’ c
c c
c √T„<¥d¯T’ j<T T’Ø∑¶Â„ j<T g¶∑∑¶Â„ j<T fi‡d∑¶® j<T T’Ø∑g¶∑∑fi‡d∑¶Â„ <«aÁ’ √T„<¥d¯T’ j<T Æ∂Ï∑¶Â„ j<T <j*Ø∑¶Â„ j<T √KÆ∑¶Â„ j<T c
c Æ∂Ï∑<j*Ø∑√KÆ∑¶Â„ <«aÁ’ √T„<¥d¯T’ j<T «„¥∑¶Â„ j<T ÂÉ∑¶Â„ j<T ¶Ï∑¶Â„ j<T «„¥∑ÂÉ∑¶Ï∑¶Â„ <«aÁ’ √T„<¥d¯T’ j<T √¶KT„∑’ j<T Pæ{Æ(fi‰0 c
c c
c hfi)∑d¶Â„ j<T T∑∂gd¶Â„ j<T √¶KTPæ{Æ(fi‰0 hfi)T∑∂gd¶® <«aÁ’ √T„<¥d¯T’ j<T <g[d¶® j<T fizZ∑¶® j<T ¥„T∑¶® j<T <g[fizZ∑¥„T∑¶Â„ <«aÁ’ c
c c
c √T„<¥d¯T’ ∏∆¶® ∏√ >® ∏ØÿQ>„ ∏Ø∂∑„ ∏<Tg∑„ ∏P{Ïæ∑„ ∏<T¥¶Â∂ ∏fiKÂ’ÂG¶„√∂ Gd∑O≤>∑P{K∑~Kd<T∑d√æ∑G¶„√¥’fi÷[„ <«aÁ‡ <«Pø{Á„¥∑¶Â„ <jK„, c
c c
c bg’ ~ ∑’ ¥¯TG∂TKaÁ∑ØdQ>¶Â„ fi¶Td∑’ «√Td¶ ¥æP{<Æd’ ∏[<Æd’ fi„Ƕ«¶<Td’ ∏¶√g„<¥«W’ ¥æx’ j„d¶÷d’ ∏Pæ{≤>Ï’ ∏∑æ[K’ ¥¯TØÿaÁfi¶T¶∑ <T÷T¥g∑’ $ c
c c
c 22 $ ÂN¥ bg¶ fi’~ «¶T∑¶Â¶„ fi >gN¥ TdN¥ ƶ„*< fi¶∑¶<ÂT¶dT„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶® fi >g’ Ê>¶∑√g∑√æ∑G¶„√Gæ’G∑Gæ√’ÂK<jT¶<Âd¶® <ØQ>∂® byKd¯T’ c
c c
c P{I≤>fid’√Â¥Z¶TKØd¶TK„∑ <jÇ’ fiæh◊{◊{ÏÂdfiT¶ÏP’{Øg‡ÏØ√gu>d¸∂GÆKdfiKT- <É®∑ ¥’g’, ®T’ ÁÏæ ¥¯Tfi¶∑¶ j Æ∂<Ïd¯T¶ j <j*<Ød¯T¶ j √K<ƯT¶ c
c c
c j <Æ* < ¥d¯T¶ j <E>* < Ød¯T¶ j <«* < Ød¯T¶ j TÆ„ d ¯T¶ j «d’ Øÿ a Á’ ~ P* { <~ ÏΩ«¶ fi¶T„ ÷ ’ ®T’ by  Kd¶¥<g<Â- G¶„ √ „ ∑ «¶<T¶„ «T< ∏’  Khfi¶ c
c c
c ∏¥¸Ïg¥’P{<ÏQ><j¯T∑~K[«¶T∑¶® ∏<Æ*¥® ¥’G® ¥æ¥¶Æ°, <¸Â∂d’ ~ g∑„∑ ∏fi¶T®∑’ fi¶TP’{ ∏Æ\µgd’ ضŒ∑’ <jN¥’¥’ TƸ’cfiKP{Ï„¥¸ÆÿÏ’ GK¶(«d c
c c
c fi¶0)gK∑fiKP{Ï„ ¥ ¥’  P{<ÏQ>’ j P{d¶<T g∑„ ∑ fi¶T„ ∑ ’ fi¶T√’ P* { <~<T D¶d¯T’ ®T’ g∑¥<g<ÂG¶„ √ „ ∑ «¶<T¶„ «T< ∏’  Khfi¶ c

H ∏¥¸Ïg¥’P{<ÏQ><j¯T∑~K[«¶T∑¶® ∏<Æ*¥® ¥’G® ¥æ¥¶Æ°, Â<Âd’ ~ TÂ∂„ ∏fi¶<Td¶Â„(fi‰0 ∏Æ\µgd’ ضŒ∑’ j∂¥’¥’ TƸ’cfiKP{Ï„¥¥’P{<ÏQ>’ j P{d¶b
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 748
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ETby® fi¶<Td¶®) fi¶TP’{ j P*{<~<T «¶<¥d¯T’ ®T’ T<Â¥<g<Â- G¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ∏¥¸Ïg¥’P{<ÏQ><j¯T∑~K[«¶T∑¶® ∏<Æ*¥∏¶„ ¥’GF
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 1,2 ¥’TKضK¶b’ [17]

c
¥¶„ c
c ¥æ¥¶Æ°, ~÷zZ’ ∏¶Æ¶K®¥∑¶® ¥æx’ ÷ME>’ √T„<¥d¯T’ ∏∆¶® (∏√ >„ fi¶0)(fi‰0 ∏<√x„) ∏ØÿQ>„ ∏Ø∂∑„ (fi‰0 ∏<Tg∑„) ∏P{Ïæ∑„ ∏<T¥¶Ø∂ ∏fiKÂ’ÂG¶„√∂ c
c c
c Gd∑O≤>∑P{K∑~Kd<T∑d√æ∑G¶„√¥’fi∏¶„√Gæ[„ <«aÁ‡ <«aÁ„¥∑¶Â„ Gæ[„ ¥gæض∑„…{∑ <«aÁ~Kd’ ÷’E>’ O„[‡∑ ∏¶√¶„ √æŒG∑N¥ fi¶¥’ √g∑¶√g∑¶<Â~¶K„ c
c c
c fi≤>ß{g∑fi≤>ß’{„ ∏¶Ï¶„dضd∑’ ~ ض…{∑ √æŒG∑N¥ √挥’<ØQ>N¥ T¶ Gƶ„T®¥’ <jKbd¶K’ ~ ∏hfig[¶„, fiæ∑K<T ∏∑„¥∑¶Â„ fid¶„ fi≤>ß{<g[¶ fi¥’„ c
c c
c ∏¶¥∂∑¥æÆ<j¥∆„ gæÆÿ[g„[’ ~ D¶∑¥æÆG¶„√j¶∑¥¢D¶d√¶„<Tdg∑„ cµgg∑„ ∏<Tg∑„ ¥æÆg∑„ ∏<T‘√Æg∑„ ¥g¶<Ædg∑„ ¥x¶¥’T„√<jÉKg∑„ fiTÂ∑- c
c c
c TÚE>Ñ«¶<Tdg∑„ ÷Q>„…{∑ d fiÆQ>ÂæQ>„ GƶK¶d<∑d’ <jg’Âb[¶ d ¥¶ÆT„ «¶T∏¶„ d <Tbr∑„ d √æŒG∑„∑’ ÷fi<TQ>„ ¥’fig<É…{∑ ¥¥∂¥’ P{¶d’ Âƶ P{KÂÏ’ c
c c
c ∏gæ\ÚE>„ ∏<√x„ ∏√ >® ∏√K<Æ„ ∏∑¢D¶„TTr∑„ ∏∑¶bÏ„ ∏Pæ{x„ ∏∑[<Q>„ ∏¥æK¥æK’ ∏~T~T’ ∏ØÿÂg<TÏ’<¸d’ ∏fi≤>¥¶≤>* ∏¶Ï¶„d«¶d∑„ Gd’ fid(fi‰0 c
c c
c Gdghfig)[„∑ TT√d¥’G¶„√g<∑*√¶Ï’ ~ <T√dc‡g’ ∏aÁ¶„T’G∑¶∑æÏ„T∑«‡d’ ¥’GgG¶d¶g¶d¶<j<g[’ ¥’Gg«¶KTÆ∑Q>d¶® «æ’G„ɶ (fi‰0 «¶„[¯T’) fi¶∑c¶K∑Q>d¶® c
c c
c ¥’G®∑ ¥<gd’ ®T’ ∏¶Æ¶K¥<g<ÂG¶„√„∑’ «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ∏¥¸Ïg¥’P{<ÏQ><j¯T∑~K[«¶T∑¶® ∏<Æ*¥® ¥’G® ¥æ¥¶Æ°, fi’~g’ ∏¶Ø¶∑<jaÁ„T∑¶¥<gby c
c c
c fi∂ >◊{Ï√<¥É¶¥’Z¶K√TzZfi[P’{¸ÏØ’≤>√KdÆK∑~¶„Ïfiu>√gæÆfi¶„- <[√fi¶dfiæME>∑¶Ø∂ ®d’<fi ¥’GgN¥ ÷TT‡Æ∑Q>d¶® T¶Â¶ÂTØ’¥g¥√¥∂dfiKKaÁ∑Q>d¶® c
c c
c ÷T√K∑’ K¶√ض„¥K<ÆÂ’ fiKÆK¯T’ ¥’Gg„∑’ <jÇ’ fi≤>Ï„Æ∑fih◊{¶„≤>∑figÉ∑¶® ∏ƶ„ d K¶∏¶„ ∏ ∏hfig[„∑’ ƶ„b ¥dd’ <j\aÁ<Td¯T’ ~ <√\rÆd¯T’ ~ c
c c
c «¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷T√K∑’ ®T’ ∏¶d¶∑«’≤><jaÁ„T∑¶¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ∏¥¸Ïg¥’P{<ÏQ><j¯T∑~- K[«¶T∑¶® ∏<Æ*¥® ¥’G„ ¥æ¥¶Æ°, c
c c
c ®T<g∑’ ¥’TKN¥ ضK’ ¥µg’ ¥’TKd’ ƶ„< ¥æhfi<∑<Æd’ bg„<Æ* fi’~<Æ<T P{¶K∑„<Æ* g∑Td∑P{¶dfiKK\aÁ®<Æ* <∑Ç’ ∏¶gK∑’Â’ ~ ®¥ G¶„√¶„ ∑„d¯T¶„ <c<Âgd¶ c
c c
c g<Âgd¶ ∏∑¶¥T¶„ ∏P{Ï楶„ ∏\ÚE>W¶„ (fi‰0 ∏fiKN¥¶T∂) ∏¥’P{<ÏQ>¶„ ¥æx¶„ ¥¯T<G∑g∑æ∆¶Â¶„, ®T’ fi >g’ ¥’TKضK’ ◊{¶<¥d’ fi¶<Ïd’ ¥¶„<Æd’ Â∂Kd’ P{u>d’ c
c c
c ∏¶K¶<Æd’ ∏¶∑¶Â„ ∏∑æfi¶<Ïd’ «T<Â, ®d’ j¶dgæ<∑∑¶ «√Td¶ fi∆<Td’ fim{<Td’ fi<¥x’ <¥x’ <¥xTK¥¶¥∑<g∑’ ∏¶O<TÂ’ ¥æØ„<¥Â’ fi¥zZ’ fi >g’ c
c c
c ¥’TKضK’ ¥g[’<¸„<g $23 $$ ¥’TKW¶K’ 1(6) $$G’¸‡ ! <¸<Âd’ ~ ¥ÇTd∑’ ¥æx’ ¥æ<~d’ <¥T’ ¥æG¶d’ ¥æ«¶<¥d’ ¥æ¯Td’ ¥æP{<Æd’ ¥æ<ØQ>’ c
c c
c ¥æfi<Â<Q>d’ ¥æfib<Q>dG¥’ ¥æ¥’G<gdTd∑¸æbd’ ¥æKTKjKT¥«fiTK¸ÏT√¥æ<T<Æd- G∑¸Æÿgd’ fiKg¥¶Æÿcµg~K∑’ ÂT<jdgfiK‘√<Æd’ ¥æ√<ÂfiÆØ„¥P’{ ~ ϶„√æ[g’ c
c c
c Td<g∑’ <TɶÆK√√∑√g∑<Tɶ∑ ¥¶ÆP’{ ¥‘√g‘√<¥<xfiÆØ„¥P’{ ∏<TÂÆ’ Â’ ¥Ç’ ÷Éæd’ ∏Pæ{≤>Ï’ «‡dzZ’ ∏zZ¶„ <T¥æx’ ÷ɶ„dP{K’ fi«¶¥P’{ «T< ¥¯T«¶T¶∑ c
c c
c G∂T϶„√„ ∏<T¥’T¶<Ø GÆzZgcæK’ fiÇaÁ’ Ø<dTd’T G’ Â’ ∏ÚE>„KP{¶KP’{ ∏TzZÂK„¥æ ¸Æÿ®¥æ g¶∑楶∑’ ¥Ç„∑ gƶ¥gæWg¢D„<T <~Q>’< j <jgÉ’< g‡ >¶<∑d¶<T c
c c
c fi¶„d¶ ¥Ç„∑ d ÷Ø√¥’«g’<g<T j Tæ¢D\ªÂ j d gK’< Z¶Æ’ „ Ï«’< ¥Ç„∑ d ∏√<∑¥’«g’<g<T j ≤>¢D’< ÷Éæ√¶ g∑‡¥¶ ¥Ç„∑ d Â[„ÑÂ÷϶„Æ¥∂¥P{¶b’ c
c c
c <E>T’< cK„*< j d ≤>¢D’< g∑‡¥¶ fi¯TdP{≤>P{¶<Æ* gæǒ„ j d gK’< ¥Ç„∑ d fiK‘√Æ∂d¶ ∏<¥fi’GK√d¶ Eæ>u>’< ¥gK¶∏¶„<T <∑b’< ∏∑ƶ d ¥ÇT¶Ø∂ c
c c
c TƸ’c<«d¶„√T„KO¶„K„<Æ* figæÇ’< d ∏<g[g¢D¶<Æ* <jd’< ∏∑ƶ d ¥ÇT¶Ø∂ ¥¶Ø„¯T¶<∑ (fi‰0¥\r∑¢D¶<∑<T) d Ø„Td¶∏¶„ P{K„*< ¥ÇTd∑„ K¶∑’, Â’ ¥Ç’ c
c c
c «√T’ <ÂzZP{K¥æ«¶<¥d’ Ø¥<TÆ’ ~¶„W¥fiæ¯T∂<Æ* fi¶Æÿ≤>zZ<T<ØÂ’ gÆK¥∂∑ d ¥gdhfi<Ø∆’ (gÆK<¥¥gdfib∆<~ªÂ’ fi¶0) Ø„<T*ØjK*Ø«¶<¥dzZ’ T„g¶<∑d¥¶<Æd’ c
c c
c gÆzZ’ g’¶„¥<Æ<Tɶ¥¶Æ∑zZ’ ~¶K∑√g∑¥g∑<¥x<TÉ’ g∑æd√∑¶∑’ T’Ø<∑É’ ∏gK√∑¶∑’ ∏Ç<∑É’ ∏¥æK√∑¶∑’ ~ fi‡d<∑É’ ∏∑„√fi¶¥’≤>fiK‘√<ÆÂ’ G’ c
c c
c Â’ ϶„P’{<g ¥¶K«‡d’ √’«∂KÂK’ gƶ¥gæW¶∏¶„ <ZKÂK√’ g„Œfi¯Td¶∏¶„ ¥¶„gÂK√’ ~’Øg’≤>϶∏¶„ <Ø[ÂK’ ¥‡Kg’≤>϶∏¶„ <TgÏÂK’ ¥KdjÆd϶∏¶„ ¥æK<«ÂK’ √’cg¶Ø∑¶∏¶„ c
c G„<Td ϶„√\µg ∏fiK¥„¥¶ g’ÂG¶„√¶ GT¶ d <Tɶ d G’«P{¶ d ∏zZ¶<∑ d ¥zZ¶<∑ d <¥aÁ¶∏¶„ d ∏¶√g¶ d ¥¯T¶<∑<T ¶b’ ¥Ç„ fib<Q>d¶b’. ¥Ç’<fid c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 749
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥’GgN¥ ÷TK¶„ÆP{¶KP’{ P*{<~ j T[¯T’ <Æ*¥¶¥¶TÉ¥’fi÷[’ «„d<TP{ÆP{¶KP’{ ∏∑zZT¶dP{ÏÆP{¶KP’{ ∏∑zZ’ TÉ’ ∏T(fi‰0 ∏¶)T¶d<TT¶d¥’fi÷[’ T„ÏF
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 2 ¥’TKضK¶b’ [18]

c
’¸’ c
c ∏¶„Gc„ɸÆÿÏ’ <jÑÉ’ ϶„d√KÆ<∑É’ Øÿ<WQ>’ ØÿN¥æd’ ∏gæ<∑d’ ∏hfi∑¶„ ZT∑¶ fiK„¥æ <j*ض j Â’<¥ g„ƶT∂ ∑ Â’<¥ c∆¶„ j Â’<¥ <fidcµg¶„ j Â’ P‡{Ï∂∑¶„ j Â’<¥ c
c c
c ض∑TÂ∂ j Â’<¥ ¥‡K¶„ j Â’<¥ fi≤>m{T¶„ j Â’<¥ ÏQ>¶„ j fi’≤>∏¶„ j ¸ÆÿN¥æ∏¶„ j<T d Â’ ÂTN¥∂ ∑ d¶<T fiK϶„√<∑\ÚE>dgÂ∂ <¥ ¥¯TP{¶Ï’ G¶<ÂPæ{Ïm{TT¶<ÆK¶„√„∑ c
c c
c T¶<T G’ ƶ„b TÉ<∑É’ Øÿ<ÆÏ’(fi¶0Ø°Æ∏¶„)÷Td¶Kg<Âß’{Â’ ®T’<TÆ’ ¥Ç’<fi j T[¯T’, ∏Æ P„{K¥P’{ fiæ∑¶b’ ¥Ç’ Âæ «¶<¥d¯T’ ?, G’ Â’ دT„<Æ* fiÉT„<Æ d √æ∑„<Æ* c
c c
c P{µg„<Æ* ¸Æÿ<TÆ„<Æ* <¥hfi„<Æ* ∏¶√g„<Æ d j¶gPø{Á¶d<jT¶÷T¥‘√Â<xd¥g¶¥¥’<cfiØÆ„÷G¶„<√d÷∑¶<ØP{Kd¶<Tƶ∑c¶Âæ¥K<T«<[T∆Gæ[’ <ÂP{Ñ’ Ø¥<TÆ’<fi c
c c
c ¥Ç’ GÆ «<∑d’ ÂÆ d P{µgæ∑¶ ƶ„b ØÿT¶Ï¥<Tƶ ƶ„b «¶¥¶ Td∑’<fid ƶ„b ¥¶„Ï¥<TÆ’, ®T’ ∏KÆ’Âg∑æ∆¶d’ ¥<g\aÁd’ ¥’G®∑ P{¶Ï’<g d T[¯T’ $24 $ bg’ ~ c
c c
c ∏<Ïd<fi¥æ∑◊{Œ¥P{≤æ>d~TÏdTd∑fi- KKaÁ∑Q>d¶® fi¶Td∑’ «√Td¶ ¥æP{<Æd’ ∏[<Æd’ fi„Ƕ«¶<TP’{ ∏¶√g„<¥«W’ ¥æx’ j„d¶÷d’ ∏Pæ{≤>Ï’ ∏∑æ[K’ c
c c
c ¥¯TØÿaÁfi¶T¶∑’ <T∏¶„¥g∑’, ÂN¥ bg¶ fi’~ «¶T∑¶∏¶„ <¸<ÂdN¥ TdN¥ ∏<ÏdTd∑N¥ T„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶® fi >g’ ¥¶„…{∑’ ¥’TKQ>’ fiKgQ>’ ¥æQÿ> G¶<∑…{∑ c
c c
c j T„<√d’ j ÂæKd’ j ~TÏ’ j P{≤æ>d’ j ◊{Œ¥’ j ¥¶Æ¥’ j d fiKN¥ fi∂϶P{K’ ¥¶TÉ’ ¥Ç’ ~ <Æd’ ~ <gd’ ~ √¶Æ√’ ~ ¥æx’ ¥’√dgP{¶ÆÏ’ ~ ¥<g\aÁÂ’ ¥’G„∑ c
c c
c P{¶Ï’<g d T[¯T’, ®T’ ∏∑æT∂<Â¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ¥’GdP{K~K∑’jd∑Td∑¶„ ¥‡K¶„ ¥ÇÉT¥’fiæ∆¶„, <¸<Âd’ P{¶„ƶ„ ∑ ¥„<Td¯T¶„, Pæ{x¶„ c
c c
c ~’≤>ß{∏¶„ g∑‡¥¶„ ∏<Ïd’ «∑„É <fi¥æ∑’ «∑„É ◊{Œ¥’ «∑„É ∏<Ïd’ <fi¥æ∑’ ◊{Œ¥’ «∑„ɶ P{ÏÆ’ P{K„ɶ T„K’ P{K„É <TP{Æ’ P{K„ɶ P{ÏÆ’ T„K’ <TP{Æ’ P{K„ɶ ¥Ç’ c
c c
c Æ∑„É ¥∂Ï’ Æ∑„É <T∑d’ Æ∑„É ¥Ç’ ¥∂Ï’ <T∑d’ Æ∑„É T„¥¶„ ÆT„É TzZæ’ «T„É √µg¶„ «T„É T„¥¶„ TzZæ’ √µg¶„ «T„É ®d’ ∏∆’ ~ ®Tg¶<Ød’ «∑„É P{¶„Æ\‘√¥’fi<Ï[¶„ c
c c
c µƶ P{¶„ƶ„ j ¥„<Td¯T¶„, ®T’ Á’Â∂b «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ¥’GdP{K~K∑jd∑TÏd∑¶„ ¥‡K¶„ ¥ÇÉT¥’fi∆¶„, Â<Âd’ ϶„«¶„ j ¥„<Td¯T¶„, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É c
c c
c ∏<Ïd’ Á„[N¥ T TzZæN¥ T P{„∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ P{[∂® ϶„«N¥ T P{®∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ Kx∂d T ¥¶„aÁN¥ T P{®∑, ÏæW¶„ ϶„϶„ c
c c
c «∑„É ∏<Ïd’ «[N¥ T fi¶∑N¥ T P{®∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ fi∂Ê>N¥ T ◊{Ï√N¥ T P{®∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ ¥„¢g¶® T ¥’c¶KP{N¥ T c
c c
c P{®∑, ÏæW¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ TzZN¥ T fi[N¥ T P{®∑ Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ P’{¸ÏN¥ T fi¶dfiæ’E>∑N¥ T P{®∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ c
c c
c ¥∂¥N¥ T <¥\N¥∑∂® T P{®∑, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ ¸Æÿ¥æ P{¶K∑¥Â„¥æ, Ïæx¶„ ϶„϶„ «∑„É ∏<Ïd’ µƶ ϶„«¶„ j ¥„<Td¯T¶„, ®T’ c
c gæ[∂d «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ¥’GdP{K~K∑jd∑Td∑¶„ ¥‡K¶„ ¥ÇÉT¥’fi∆¶„, ~÷zZ’ j «¶bd¯T’, «∂Â’ Áæ «d¶ ∏b’< ÏÆÿd’ «∂¶„ ∏<¸<ÂÉ∏¶„ g∑‡¥¶„ «∂¶„ c
c c
c «‡Â„<Æ* <Ohfib «∂¶„ ∏∆’<fiÆÿ «„¥„ɶ «∂¶„ ÂT¥’Gg’<fiÆÿ gæ®É¶ «∂¶„ d «K’ j <jzZK„ɶ ¥hfiæK¥<j¥„<Td’ ~ g‘√’ «∂¶„ j ¥gzZ¶„ ∏∑æ~K÷’ µƶ j c
c c
c «¶<Âd¯T’ «dN¥ T¶ T¶<ÆN¥ T¶ K¶„√N¥ T¶ GK¶® T¶ gÇæN¥ T¶ ∏∆N¥ T¶ ®√N¥ T¶ (®Tg¶<ØdN¥ T¶ fi¶0)®T’ c„É„∑ «¶<T∏¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ c
c c
c ¥’GdP{K~K∑jd∑Td∑¶„ ¥‡K¶„ ¥ÇÉT¥’fi∆¶„, fi’~gP’{ ƶ¥’ j ¥„<Td¯T’, ∏<Ïd¶b’ ∏¥’ÂP{¶b’ G’fi’< ƶ¥b[¶ fiKfiK«TP{¶K∑’ ~ ƶ¥’ fiKfiKT¶d\hfid’ ~ c
c c
c ƶ¥’ fiKfi∂϶P{¶K√’ ~ ƶ¥’ «„Ø<Tgæ<[P{¶KP’{ ~ ƶ¥’ ∏∆¶„∆G<∑d’ ~ ƶ„É Æ¶¥’ ∏∆¶„∆√g∑’ ~ ƶ„É gµg’ ∏∆¶„∆√g∑’ ~ ƶ„É P{µg’ P’{Øhfi¶<«d¶„√√g∑’ ~ c
c c
c ƶ„É Æ¶¥’ ∏¶¥æKd’ P{\¯T¥[∑’ ~ G∑„É Æ¶¥’ µƶ ƶ¥’ j ¥„<Td¯T’, ®T’ g¶„∑„∑ «¶<T∏¶„ «Tb ∏’ÂKhfi¶ ¥’GdP{K~K∑jd∑Td∑¶„ ¥‡K¶„ ¥ÇÉT¥’fi∆¶„, c
c c
c ®T<g∑’ ¥’TKN¥ ضK’ ¥µg’ ¥’TKd’ ƶ„b ¥æhfi<∑<Æd’ bg„<Æ* fi’~<Æ<T P{¶K∑„<Æ* g∑Td∑P{¶dfiKK\aÁ®<Æ* <jÇ’ ∏¶gK∑’Â’ ~ ®¥ G¶„√¶„ ∑„d¯T¶„ <c<Âgd¶ c
c c
c g<Âgd¶ ∏∑¶¥T¶„ ∏P{Ï楶„ ∏\ÚE>W¶„ ∏fiKN¥¶T∂ ∏¥’P{<ÏQ>¶„ ¥æx¶„ ¥¯T<G∑g∑æ∆¶∏¶„, ®T’ <¸<Âd’ ¥’TKضK’ ◊{¶<¥d’ fi¶<Ïd’ ¥¶„<Æd’ Â∂Kd’ P{u>d’ ∏∑æfi¶<Ïd’ c
c c
c ∏¶∑¶® ∏¶K¶<Æd’ «T<Â, ®T’ j¶dgæ<∑∑¶ «√Td¶ fi∆<Td’ fim{<Td’ fi<¥x’, <¥xTK¥¶¥∑<g∑’ ∏¶O<TÂ’ ¥æØ„<¥d’ fi¥zZ’ <¸<Âd’ ¥’TKضK’ c

H ¥g[’<[¸„<g $25$$ ضK’ 2(7) $$ G’¸‡ ! Ø[g∑ær∑¶d¥’TK¶„ j¶g ƶ„< Â<Âd’ ¥æ¯T¶ ! gƯTÂ’ √æ∑¯TÂ’ fiKدTÆK∑fi≤><TKbP{K∑Gæ[’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 750
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏fiK<gdg∑’ÂÂrƶ∑æ√dg<ÆÚE>g∑Td∑P{Ïæ¥∏¶d¶∑¥æ<j‘√<Æd’ ¥æ¥’G<gdg∑¶„ÆzZfi¶d<j<«d’ <j‘√’Z’ ∑„<Q>P’{ <jŒ[’ <jK¶¥T’ <jΩ«d’ <TgæF


(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 2,3 ¥’TKضK¶b’ [19]

c
[’ c
c ÷[gjKT¥«fiTK¸ÏT√¥æ<T<ÆÂG∑¥’gÂ’ fiKg¥¶Æÿcµg~K∑’ GzZ d √¶g¶√Kj√K<j√gÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„∑gæÆ¥’T¶Æfiu>∑¶¥g√d’ ~ P*{<~ دT’ c
c c
c g<∑gæ<[<¥ÏhfiT¶ÏP’{¥Ø°¥KddTKP{∑√Kd∑g¶<Ø* fi≤>d’ fiµÆÿQ>’ <Thfi∑Q>’ j P{hfi< P{N¥< P{Æ„÷’ T¶ √„\rÆ÷’ T¶ ∏<ÆK∆¥æT<∆P„{∑ ¥gÏ„Qÿ>P’{~∑„∑’ c
c c
c ∏fiK‘√Æ¥’ T æ ≤ >„ ∑ ’ ϶„ √ ’ < g <TÆKd¯T’ , G’ < fid ƶ„ É ¶<Æ Ø¯TG¶Â’ Á Ï√Â’ Á„ [ √Â’ K∆(GÏZÏ√d’ Á„ [ fi¶0)g’  K√Â’ T¶ P* { <~ c
c c
c fiæh◊{◊{ÏÂdhfiT¶ÏP’{Øg‡ÏÂ∑P{Q>¥ß{K¶<Ø ∏hfi’ ~ ¸Æÿ’ ~ ∏∑æ’ ~ Z‡Ï√’ T¶ j P{hfi< ÷‘√Æ’<g ∏<Ør∑’<g <√\rÆ÷’ G„, Æ<∑ 2 ÷‘√Æ’ ∏∑æ∆<Td √„\rÆd¯T’ c
c c
c TÉ„d¯T¶„ d ¥¯TP{¶Ï’ ∏<~d[OKhfiT„¥¶„ ∏<~d[«[fi¶∑’ ∏<~d[fi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K√TzZfi[P’{¸ÏØ’≤>√KdÆK∑<j¥„É~¶„Ïfiu>√gæÆfi¶„- <[dfi¶dfiæ’E>∑¶b c
c c
c «¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷TP{K∑’ fiKfiKT¶∏¶„ fiKN¥ ض„¥¶„ fiKTT®¥„∑’ G’ ~ √„rÆb fiKN¥ j¶¥„b(¥¶„)G’ ~ ¥æP{d’ ض∑N¥ d ∏’ÂK¶<Âd’ ض∑<Thfi∑¶¥¶„ fi„¥æ∆’ ~„T c
c c
c gÚE>KÂ’ ~, G„<Td fi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K√TzZfi¶dP’{¸ÏgæÆfi¶„<[dfi¶dfiæ’E>∑¶<Ø«¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷TP{K∑’ ∏¥’<T«¶√∂ ∏¥’√ÆŒÂ∂ ÂT„∑„ d Tb„∑„ d m{T„∑„ c
c c
c d ∏¶d¶K„ ~„T «¶T„∑„ d ¥WP{K„ DMDP{K„ P{ÏÆP{K„ T„KP{K„ <TP{ÆP{K„ ∏¥g¶<ÆP{K„ ¥d¶ ∏hfig¶∑«¶„Â∂ ¥ÂÂ’ ∏∑æ¸xT„K„ d <jÇK¶„¥∂ ¥„ ¶K¥® j¶K¶Æ® c
c c
c Td<g∑’, ∏Æ P„{K¥® fiæ∑¶b’ ∏¶K¶Æ® Td<g∑’ ?, G„ ¥„ ÷T<Æ«[fi¶∑¥’√Æ∑ض∑Pæ{¥Ï„ ∏ǒ¸¶ÏØÿΩ¸Ï<√϶∑TæâÁgP„{ fiT<[∏¶dK÷T¢D¶® ¥„Æ„ ¥¶Æ\µgP„{ c
c c
c ÂTN¥∂Pæ{Ï√∑¥’O~„bdQ>„ d <jÉKQ>∂ T„d¶TÇ’ ∏<∑\N¥d’ Ø¥<TÆ’ ¸Æÿ<TÆ’ P{K„<Â, j d ∏<~d[N¥ <√Æ’ fi<T¥b j d ∏<~d[N¥ √„rÆb «[fi¶∑’ j d c
c c
c ∏<~d[N¥ ¥„Tb fi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K√TzZfi¶dP’{¸Ï≤>’≤>√KdÆK∑<j¥„É~¶„Ïfiu>d- gæÆfi¶„<[dfi¶dfiæÚE>∑¶b«¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷T√K∑’ j d fiKT¶d’ fiKN¥ c
c c
c G’fi< ∑ d¶<T ض„¥„ fiKN¥ √„rÆ< fiKTT®¥„K<T j P*{<~ √„rÆ< j d <TfiK∑¶g„< P’{<~ G∑’ j d¶<T ∑¶¥„< <Ø∆¥æP{d’ ض…{∑ d j ƶ„b fiÚE>¶Â¶<T® c
c ¥’«¶√¥∂Ï„ ¥’√ƶ„T‘√ÆPæ{¥Ï„ ¥„ ¶K¥Â„ ∏¶K¶Æ„ Td<g∑’, bg’ ~ fiKدTÆK∑T„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶® fi¶Td∑’ «√Td¶ ¥æP{<Æd’ ∏[<ÆÂ’ fi„Ƕ«¶<TÂ’ c
c c
c ∏¶√g„<¥«W’ ¥æW’ j„d¶÷d’ ∏Pæ{≤>Ï’ ∏∑æ[K’ ¥¯TØÿaÁfi¶T¶∑ <T∏¶„¥g∑’, ÂN¥ bg¶ fi’~ «¶T∑¶Â¶„ Â<ÂdN¥ TdN¥ ƶ„*< fiKدTÆK∑T„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶®, c
c c
c fi >g’ Ø„TPæ{Ï¥«hfiT¶T¥ÆŒaÁg‡Ï∏¶K¶gP’{ØK¶√K<√K√æƶP{µg÷ɶ∑G¶∑¥¶Ï¶Pæ{<TÂ¥¶Ï¶g’≤>T¥æ∆OK¥æ¥¶∑Ï„∑ ∏¶T∑„ ∏∆’<g d ®Tg¶<Ød’<g c
c c
c Ø√gu>d¸∂GÆKÂÂ¥fi¶∑∏¥’¥[„ ∏ƶP{≤>„ ◊{¶¥æ® <T<T[„ fi¥zZ„ ÷TN¥® ƶ„b <TÆKd¯T’, ∏¶Æ¶P{µg¸ÆÿÏ„ d G„ ¥„ ∏¶<¥Â¥’g<É÷\N¥[¥¶„<ÆdE>¶d∑(fi‰0 c
c c
c E>√∑)Ø°g∑<Ï*fi∑∏∑æ<Ï*fi∑GÏ∑«’≤>~¶Ï∑„ ∏’¶„ ¸<Æ* ~ ∏¥’Gg¶„ GzZ Tu>Â∂ ¥’Gd¶∑ ∏Q>¶ TÉ„d¯T¶„ Æÿ ÷TN¥∏¶„ ¥„ ¶K¥® ¥æ[fi≤>Pæ{Q>„, ®T’ c
c c
c <T<T[T¶¥T¥<Æ¥<g<ÂG¶„ √ „ K «¶<T¶„ «T< ∏’  Khfi¶ <jÇ’ ∏<ÆP{K∑P{K∑P{¶K¶T∑fi¶TP{µg<TK¶„ Ø[g∑æ ∆ ¶d∏¶„ ‘ √ÆŒÂ∂, <¸Â∂d’ c
c c
c ∏¶K¶gæɶ∑P{¶∑∑T∑hfiØ„¥«¶√„ G’ P*{<~ bß{≤>’ T P{ >∑√’ ~ G’Âæ√’ ~ fiK¶g„KPæ{ÇPæ{¥≤>Ω«fi϶Ïg‡d√Tß{dfiæh◊{- ◊{ÏÂdhfiT¶ÏP’{Øg‡ÏÂ∑P{Q>¥ß{K¶Ø∂ c
c c
c √„rÆb ¥„ɶ„T<ÆN¥ ∏Q>„ j P{hfi® ÷‘√Æ„ ∏<Ø∆’<g <√rÆ„÷’ G„ Æ<∑ 2 ÷‘√Æ’ ∏∑æ∆<Td √„\rÆd¯T’ ®T’ ÷‘√Æ¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ <jÇ’ c
c c
c ∏<ÆP{K∑P{K∑P{¶K¶T∑fi¶TP{µg<TK„ Ø[g∑æ∆¶d∏¶„‘√ÆŒÂ∂, ÂÂ∂d’ fi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K√Q>d¶® ŒaÁ¶ j <E>*<Ød¯T¶ j<T E>„Ø∑„∑ «„d∑„∑ ¥„ɶ P{¶K„d¯T¶ c
c c
c GN¥„T ÷TN¥Â„ T¥„É ¥„É’ ÂzZ„T √T„¥„ɶ j d <T¥g’ ¥g’ P{K„ɶ j d <jT¶dfiT¶d÷N¥æ√[’ j ≤>’¥g¥√„¥æ Áæ<«d¯T’ ∏‘√∂ c‡g¶„ j P{¶d¯T¶„, ®T’ c
c c
c ¥’Gg¸ÆÿÏ„ ¥’TK¸ÆÿÏ„ ¥’Tæ≤>¸ÆÿÏ„ ¥g¶<ƸÆÿÏ„ c∂K„ P{¶®∑ ◊{¶¥d’¶„ ¥dd’ ∏¢Dhfi¢D¶∑Gæ„ ¥<g® ®√„ ~K„É cµg’, ®T’ ¥„ɶ¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< c
c c
c ∏’ÂKhfi¶ <jÇ’ ∏<ÆP{K∑P{K∑P{¶K¶T∑fi¶TP{µg<TK„ Ø[g∑æ∆¶d÷‘√ÆŒÂ∂, ~÷zZ’ ¥¶Æ¶K∑<fi*≤>fi¶Â϶«„ «¶„[¯T’ ¥’G®∑ ¥<gd’ j ¥¶d¥‡d¶<ÆP’{ j Áx’ ∑ c
c c
c T„<√Â’ j ÂæKd’ j ~TÏ’ j ¥¶Æ¥’ jd fiKN¥ fi∂϶P{K’ ¥¶TÉ’ ÂÆ «¶„[¯T’ GÆ ¥„ Â<ÂdTd’ j ¥∂Ø< ¥¶Æ¶K∑<fi*≤>T¶d϶«„ ¥æÆÿg’ ∏<Ø∆¶Ø¶∑ (<TKg∑Td<jdg∑’, c

H Td<jdgT„Kg∑’ fi¶Ê>) ®T’ ¥¶Æ¶K∑<fi*≤>T¶d϶«„ ¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ <jÇ’ ∏<ÆP{K∑P{K∑P{¶K¶T∑fi¶TP{µg<TK„ Ø[g∑æ∆¶d÷‘√ÆŒÂ∂,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 751
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi’~g√’ ¥¶Æ\µg® <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„ ÷TP{K∑fi¶K∑¶¥æ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„ T¶d∑fiKdu>∑¶¥æ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„ ض∑√Æ∑fiæÚE>∑¶¥æ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„F
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 3,4 ¥’TKضK¶b’ [20]

c c
c <jaÁg∑fiT„¥∑¶¥æ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø¥æ ¸Æÿ¥æ P{¶K∑¥®¥æ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„, <T∑∏¶„<T ÂT¶„ ÂT¶„<T cµg¶„ µƶ <T∑∏¶„ fi÷’<Gd¯T¶„ c
c c
c √æm{¥æ ¥¶Æ°¥æ ÂTN¥∂¥æ d, ®T’ <T∑„∑ «¶<T∏¶„ «Tb ∏’ÂKhfi¶ <∑Ç’ ∏<cP{K∑P{K∑P{¶K¶T∑fi¶TP{µg<TK„ Ø[g∑æ∆¶d÷‘√ÆŒby, ®T<g∑’ ¥’TKN¥ ضK’ c
c c
c
c
¥µg’ ¥’TKd’ ƶ„b ¥æfi<∑<Æd’ ®T’ G¶T ∏¶O<Td’ ¥æØ„<¥Â’ fi¥zZ’ $ Â<Âd’ ¥’TKضK’ ¥g[’<[¸„<g $26$$ ı¶K’ 3(8) $$ G’¸æ ! ®[¶„ d c
c
c ¸’«~„K’ ÷[gÂT<jdg∑¶∑Ø’¥∑~K[¥µg[<T∑dg‡Ï’ dg<jdg√æ∑hfiƶ∑Gæ[’ <ÆgT’Âgƒ„dg’Â’ fi¥zZ√’«∂K∏ÂæÚE><Z<gÂg¢D’ ∏ÉT¥¶ÆÿG∑¶~KÂ’ c
c c
c g¶„aÁg‘√’ <T¥æx<¥<x√<Â<jÏd’ (133) ¥¶¥dg¯T¶¸¶Ægfiæ∑Ω«T’ fi¥zZ’ ¥¶„g’ ¥æ«’ <¥Tg~ÏgaÁdP{K’ G<ÂTK¥¶K\aÁÂ’ ¥æ~Kd’ ¥æ«¶<¥d’ jTK c
c c
c gæ<∑TK„<Æ* gƶfiæK¥c∂K¥‡Kc\µgd<c<Âg’¶∑ d ¥d¶ <T¥æx’ «¯T’ «¯TG∑¶∑æ<~∆’ <jN¥’P{d’ <jΩ«d’ <j[楒 <jK¶d¶¥’ <jŒÏ„T’ <j¯Tæ<ÂOK’ <jdg<jhfiP’{fi’ c
c c
c ÂT¥’Ggg‡ÏØ<Ïd∑„µg’ fi’~gƯTd¥æK\aÁd’ ¥<g<Â√æ<[√æ[’ D¶∑TKP{T¶≤>¥æP{d g¢Dhfi<Ø∆◊{<ÏÆ’ ¥∆x¶„ÚE>bdØÿ‘√bfiÆ’ ¥æ√<ÂfiÆØ„¥√’ ~ ϶„√æ[g’ ~ c
c c
c Td<g∑’ fi÷g¥KÂ϶√fi¶<Ï«‡d’ gƶ¥√≤>∏K√Âæ’¸«‡d’ gƶ<T≤>gŒaÁaÁ’c«‡d’ gƶj√Kfi¶√¶KP{T¶≤>◊{<ÏÆ«‡d’ KÉæ<fi<∑x¶„ T b’ØP„{‡ <T¥æx∑„√√æ∑¥’<fi∑x’ c
c c
c G’<g d «‘√’<g ƶ„b ¥Æ¥¶ ¥¯T’ ¥’«‘√g<Zd~æ<∆dPæ{¥<ÑdfiÑu>fi≤>dÁ’≤>dfiK¥≤>d<T∑¶<¥d’ <T∑d¥∂ÏÂT<jdg√æ∑¥g‡Æ’ Â’ ¸’«’ «√T’Â’ c
c c
c √Æ√∑jaÁ[¶K√¶∑’ T Gƶ ÷≤æ>fiÂ∂ g<∑gæ<[<¥ÏhfiT¶ÏK[Kd∑¶√K¶∑’ T Gƶ ¥gæW¶„ T„Œ<Ï∏¶„ ~„T Gƶ g∑∂∑’ Gƶ g÷≤>¶„ ~„T «‡¥∑¶∑’ TzZ¶∑’ ~„T c
c c
c Á¶„gGædÏ’ ∏K<T*Ø’ ~„T fiæh◊{G„Q>’ √¶„¥∂¥’ ~„T ~’Ø∑¶∑’ <ÆgT’¶„ ~„T j√¶∑’ ¸µ«∂ ∏¶„¥Æ∂∑’ ¥∂¶„ض ~„T <j∆√¶∑’ ÷ØÆ∂¥æ Gƶ ¥d’«‡Kg∑¶„ Œd√TK„ ~„T c
c c
c g’≤><ÏP{fi¯Td¶∑’ fiTK„ ®K¶T∑ bT Pæ’{GK¶∑’ ¥∂ƶ„¯T Gƶ <g√¶∑’ fiTK„ fiTP{¶∑’ ~„T T„∑æØ„T„ cK∑¶„ Gƶ fir∑√b’ØK¶d¶ P{hfi¶∑’ ~„T ¸’«Ï¶„® ¥«¶¥æ d Gƶ «T„ c
c c
c ¥æƵg¶ Ê><Â¥æ ÏT¥[gQ> fiTK¶ ض∑¶∑’ ~„T ∏«dض∑’ P{<gK¶∏¶„ ~„T P’{¸Ï¶∑’ ¥’Od∑„ ~„T TÉK¥«„, ¥’Ê>¶∑„ ~„T ¥g~÷K’¥„ D¶∑„¥æ d fiKg¥æß{D¶∑’ c
c c
c ∑¶∑„¥æ d fiKgP„{TÏ’ Âæ <¥x’ Ï„¥¶¥æ d fiKgØÿß{Ï„N¥¶ <ÂzZ’P{K„ Gƶ ~„T gæ∑∂∑’ T¶¥„¥æ Gƶ gƶ<TØ„Æ„ <√KK¶d¶ ~„T g’ØKTK„ T∑„¥æ GÆ j’Ø∑T∑’ fiTK’ Øÿg„¥æ c
c c
c Gƶ G’¸‡ ¥æØ¥∑¶ T∂¥ædG¥¶ G∂d j¶g„∑ d ∏d’ Ø∂T¶„, ÂæK√TÂ∂ √dTÂ∂ KÆTÂ∂ jKTÂ∂ GÆ T∂¥æ® ~„T K¶d¶ K<Æ® ~„T Gƶ gƶKÆ√„, ®Tg∑„√¶ √∑¶ ∏Æ∂∑¶ c
c c
c «T’< ®ß’{<g ¸’«~„K√æ∑„ G’<g d ∏¶K¶<Æd’<g ∏¶K¶<Æd’ Td<g∑’ ¥Ç’ ¥∂Ï’ ÂT¶„ d <T∑∏¶„ d ¥’Gg¶„ d Á’Â∂ √æ[∂ gæ[∂ ÂÆ„T bÆ϶„bdfi¶K϶„bdG¥„ d P{[∂ d c
c c
c fiÇ∏¶„ d, µƶ <jÆÿ®∑ ¸’«~„K’ ~Kd¯T’ ¥¯T∏¶„ <T¥æx’ G¶TÉ∂T¶® G¶T ¥„d<Q>¥’G÷<[, ®T’ «<∑d’ Td’ «√Td¶, Â’ ~ bg’- "fi’~gƯTd¥æ¯TdgÏ’, c
c c
c ¥g∑g∑¶bÏ¥¶Æÿ ¥ æ < ~∆’ $ T„ K <TK¶g∑fiÉT¥¶∑’ , ¥¯T¥gæ W gƶ„ Ø <c<ÂzZ’ $$12 $$ <ÂzZP{K„ < Æ ¥æ Ø „ < ¥dg‘√’ , jKd<ÂKÚE><TT<Édg‘√’ $ c
c c
c ¥¯Tfi<T<[¥æ<j\µgd¥¶K’, <¥<x<Tg¶∑∏T’√ædضK’ $$13 $$ Ø„TjK*Øjg’<¥dfi‡d’, ¥¯TG√æ[gg’√Ïg‘√’ $ ØÿxK¥’ √æ∑j¶dP{g„ß’{, g¶„aÁfiÆN¥ T≤>*¥P{«‡d’ c
c c
c $$14 $$ G„∑ ¥æx~K®∑’ «Tb ¥æ¸’«∑¶„ ¥æ¥g∑¶„ ¥æ¥¶Æ° ¥æb¥∂ ¥ægæ∑∂ ¥æ¥’G®, ¥ ®T <«aÁ‡ G¶„ ¥æx’ ~K< ¸’«~„K’, bg’ ~ K<ÂK¶√ض„¥g¶„ÆfiT≤ø> >∑P{K’ c
c P* { g¢D(É)fig¶dض„ ¥ fi¶¥zZ¥∂ÏP{K∑’ ∏ Ω«’ √ K¶<∑d„ Ñ gÉ∑¶<∑d ∏<«aÁ∑’ P{aÁ¶¥∂P{K~K∑TØ∑c¶„ T ∑¥’ T ¶Æ∑ c
c c
c √¶dP{µgfiKgW∑¶∑æÏ„T∑~æ∆¶T¶¥c‡T∑¥K∂KfiKg’≤>∑T¶÷<¥dÆ<¥d«<∑dj- u>√∂dT¶bdj≤>ju>P{G-ÑgÑfi„ÚE>∑T„Ï’¸P{ɶ<∑ d <¥*√¶K¶√¶K¶<∑ (fi‰0 c
c c
c KP{¶K∑¶<∑) d ∏∆¶<∑ d ®Tg¶<Ød¶<∑ ÂT¥’Gg¸’«~„KO¶Â¶„TO¶<Âd¶b’ ∏∑æ~Kg¶∑„∑’ ¸’«~„K’ TÉ„d¯T¶b’ ¥¯TP{¶Ï’, «¶T„d¯T¶„ «Tb d ∏’ÂKhfi¶ bg„<Æ* c
c c
c ÂT<jdg¥∂ÏG¶„√„<Æ* <jÇP{¶Ï’, P*{ „ ?- ∏rƶ∑∏Ø’Âc¶T∑¥„dgÏGÑc¶K∑’ g‡∑TdP„{¥Ï¶„dÁgØg∏~„Ï√Áæ\hfiT¶¥Ï¶OT¥∂¶„- <¥∑P{Q>¥„ɶ«‡<g c
c c
c <j¥„ɶfiKOKfiT„¥Ïx¶TÏxg¶∑¶Tg¶∑<j*Ø∑Ø’¥g¥√◊{¶¥<jdgÂ-T√æ∑<T∑dg¶<Ø®<Æ* Gƶ ¥„ <ZKÂKP’{ ƶ„b ¸’«~„K’, bg’ ~ ∏¸’«~„K<TKg∑fiKKaÁ∑Q>d¶® c

H fi¶Td∑’ «√Td¶ ¥æP{<Æd’ ∏[<Æ[’ fi„Ƕ«¶<TP’{ ∏¶√g„<¥«W’ ¥æx’ j„d¶÷d’ ∏Pæ{≤>Ï’ ∏∑æ[K’ ¥¯TØÿaÁfi¶T¶∑ <T÷¥T∑’, ÂN¥ bg¶ fi’~ «¶T∑¶∏¶„ ~÷zZTdN¥
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 752
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eƶ„*< ∏¸’«~„KT„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶®, fi >g’ ¥d∑¶¥∑OKØÿT¶K∏’√∑ ∏¶√¶¥√TaÁ¥¶Ï∏<«Ï¶„d∑fiÚE>TzZæP{fi¥¶Æ∑P{rƶ<∑P{¶TP{¶¥¶ ∏TP{¶¥¶ G„F


(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 4 ¥’TKضK¶b’ [21]

c
d c
c T„<¥d¶∑’ ∏ÚE>’< d GzZ b\zZP{¶∏¶„ ∏<«aÁ∑’ g¶„Æض„¥K<ÂK¶√T≤ø> >∑∂∏¶„ P{<Æ*< d P{ƶ∏¶„ ¸Æÿ<Tƶ∏¶„ „&<T Æÿ TÉ<∑ɶ bzZ∂¥’¥[¥’P{<ÏQ>¶ ∏∆„<T d c
c c
c ®Tg¶Ø∂ ∏TP{¶¥¶ „ Æÿ TÉ<∑ɶ GzZ g∑¶„<TΩ«g¶„ T¶ «’√¶„ T¶ «N¥∑¶ T¶ ∏u>’ ŒW’ ~ ÆÿÉ D¶∑’ Â’ Â’ TÉ„É TÉ«∂m{ ∏∑¶dÂ∑’ ∏’Âfi’ÂT¥∂ c
c c
c ®Tg¥’fi[T¶¥T¥Æ∂¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ∏¶KÂg∑<TKd√¶gcµg„ <G<Â*<Ø® ¸’«~„K√æ[„, <¸<Âd’ j¶K∂G∑N¥ g¢D„ j P{Æ„d¯T¶ P{ƶ <T<~[¶ c
c c
c <TΩ¸¶„d<T϶¥¥’fi÷[¶ ƶ¥<¥*√¶K϶„bdP{ƯT ∏∑¶dÂ∑’ ∏ªÂfiªÂT¶¥∂ ®Tg¥’¥[T¶¥T¥c∂ g¶„ÆG∑∑∂ j ∏¶T¶Æ<TT¶ÆTKP{ƶ<TT bzZ∂∑’ T¶ c
c c
c ¥æ«√Øÿ«√P{ƶ ~÷¥<Q>* ~ g<Æ϶√æ∑¶ j T∆Ø„¥G¶<ÂPæ{Ïm{Tj¶gj„TzZfiKG∑P{ƶ b\zZd¶∑’ ∏∆¶<T d ®Tg¶<Ød¶∏¶„ P{ƶ∏¶„ <¥*√¶KP{Ï∑¶∏¶„ c
c c
c ÂT¥’Gg¸’«~„KO¶Â¶„TO¶<Âd¶∏¶„ ∏∑æ~Kg¶∑„∑’ ¸’«~„K’ j P{Æ„d¯T¶ j ¥æ∑d¯T¶ j <~*„d¯T¶, ®T’ bzZ∂P{Æ<TK<Â¥<g<ÂG¶„√„∑’ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ c
c c
c ∏¶KÂg∑<TKd√¶gcµg„ <G<Â* < Ø® ¸’ « ~„ K √æ [ „ , ÂÂ∂d’ j¶K∂∑ Æ<¥Â«<∑Â~„  u>d\¯Thfi„ \ aÁÂ√b<T϶¥P{<Ïd’ c
c c
c <T¯T¶„<Âdju>√∂ÂT¶<Âd¥K∂K¥’Ê>¶∑T∆P{K~K∑jd∑϶TT∆m{TG¶„¯T∑fid¶„ÆK¶cKTzZ¶Ï’P{¶K«‡¥∑¶<∑ d √æ¢D¶„TP{¶<¥d¶b’ ∏∆¶<∑ d ®Tg¶<Ød¶b’ c
c c
c ÂT¥’Gg¸’«~„KO¶Â¶„TO¶<Âd¶b’ ∏∑æ~Kg¶∑„∑’ ¸’«~„K’ j ~aÁ楶 j g∑¥¶ j Td¥¶ fizZ„d¯T¶b’ fi¶TP{µg¶b’, ®T’ bzZ∂m{TK<Â¥<g*<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< c
c c
c ∏’ÂKhfi¶ ∏¶KÂg∑<TKd√¶gcµg„ <G<Â*<Ø® ¸’«~„K√æ[„, ~÷zZ’ fiæ¯TKdfiæ¯TP{I<Ïdfiæ¯T¥’√’Z√’Z¥’Zæd¶ G„ „ ∏¶T¶Æ<TT¶Æ ~¶„ÑP„{¥æ d <Â<Z¥æ G∆„¥æ ÷N¥T„¥æ c
c c
c d <¥* √ ¶K¶√¶K~¶ŒT„ ¥ ¶<Æ* ƶT«¶T fiÏ<Ïd<TaÁ„ T <T϶¥¥¶<Ï∑∂<Æ* ∏∑æ P ‡ { Ïfi„ \ µgP{¶<Æ* ¥<x* ∏∑æ « ‡ d ¶ ¥d∑¥’ fi ∏¶„ √ ¶ c
c c
c ÷Øÿ ¥ æ Æ TKPæ { ¥æ g ¥æ K <«~’ Ø ∑¥æ √ ’ < cTKT¶¥c‡ T ¥æ Æ ◊{K¥TzZ«‡ ¥ ∑√æ ∑ ¶„ T T„ d ¶ Kg<∑ɶ÷É√„ d fi÷K¶ c
c c
c j≤>ju>√GÑgÑgæ<Q>P{T„Ï’¸√P{Æ√fiT√϶¥√∏¶baÁ√Ï’ÁÏ’Ág’Á‡∑bÑÂæ’¸T∂- <∑d¶϶dKfiP{K∑¶<∑ d ¸Æ°<∑ gÆÿK¥K√∂Â¥æN¥K¶b’ ∏∆¶<∑ d c
c c
c ®Tg¶<Ød¶<∑ ÂT¥’ G g¸’ « ~„ K O¶Â¶„ T O¶<Âd¶b’ ∏∑æ ~ Kg¶∑„ ∑ ’ ¸’ « ~„ K ’ j ¶<Â* ¥g∑„ ∑ ’ ÏΩ«¶ ØQÿ > ’ j P{Æ„ ÷ ’ j<T ¥æ g K÷’ G„ , ®T’ c
c c
c fiæ¯TKdfiæ¯TP{I<Ïd<TK<Â¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ ∏¶Kdg∑<TKÂ√¶gcµg„ <Gb’<Ø® ¸’«~„K√æ[„, fi’~g√’ ∏¶Æ¶Kfi∑∂d<jx«¶„d∑<TTÉ„ ¥’G„ c
c c
c ¥æ¥¶Æ° TT√d Á∂KØ<Æ¥\hfijTj∂d„Ñ√æÏÁ’≤>gÚE>’≤>P{ggÆÿgɶg¶’¥ÁÉP{É<T√<ÂfiK~[P{d¶Æ¶K„ ∑ Øhfi∑’ j ¸Æÿ¥¶„ j <j<ÂP’{ j ¥¶d¥‡fi¶<ÆP’{ j c
c Áx’ Âƶ «¶„[¯T’ GÆ ¥„ G¶d¶g¶Â¶ d «T<Â, j d «T< <TΩ«g¶„ j «’¥∑¶ d cµgN¥, ®T’ fi∑∂d¶Æ¶K<TK<Â¥<g<ÂG¶„√„∑ «¶<T¶„ «T< ∏’ÂKhfi¶ c
c c
c ∏¶Kdg∑<TKÂ√¶gcµg„ <Gb’<Ø® ¸’«~„K√æ[„, ®T<g∑’ ¥’TKN¥ ضK’ ¥µg’ ¥’TKd’ ƶ„b ¥æfi<∑<ÆÂ’ bg„<Æ* fiÅ<Æ<T P{¶K∑„<Æ* g∑Td∑P{¶dfiKK\aÁ®<Æ* <∑Ç’ c
c c
c ∏¶gK∑’Â’ ~ ®¥¶„ G¶„√¶„ ∑„d¯T¶„ <c<Âgd¶ g<Âgd¶ ∏∑¶¥T¶„ ∏P{Ï楶„ ∏\ÚE>W¶„ ∏fiKN¥¶T∂ ∏¥’P{<ÏQ>¶„ ¥æx¶„ ¥¯T<G∑g∑æ∆¶Â¶„, ®T’ ~÷zZ’ ¥’TKضK’ c
c c
c ◊{¶<¥d’ fi¶<ÏÂ’ ¥¶„<ÆÂ’ Â∂KÂ’ P{<ÆÂ’ ∏¶∑¶® ∏∑æfi¶<Ïd’ «T<Â, ®T’ j¶dgæ<∑∑¶ «√Td¶ fi∆<Td’ fim{<Td’ fi<¥x’ <¥xTK¥¶¥∑<g∑’ <¥x’ ∏¶O<Td’ ¥æØ„<¥Â’ c
c c
c fi¥zZ’, ~÷zZ’ ¥’TKضK’ ¥g[’<¸„<g $27 $ ı¶K’ 4(9) $$ G’¸‡ ! ∏fiK‘√Æ¥’Tæ≤>„ d ¥g∑„ ∏¶K’«fiK‘√ƶ¶„ <TK„ <TK„ c
c c
c P{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„«¶ ®√„ ∏¥’Gg„ ض„ ~„T K¶√ض„¥¶ <Â<∆ d Ø’≤>√¶KT¶ d √æ[∂∏¶„ <Â<∆ <Â<∆ d <TK¶Æ∑¶∏¶„ ~[¶K P{¥¶d¶ D¶∑¶¥∆¶<TP{ƶ ~÷K¶„ fi’~ d c
c c
c P{Kd¶∏¶„ ¥<g< b’<ØdgƯTd¶b’ ~ E> G∂T<jP{¶d¶ E>Ç Ï„¥¶∏¶„ ¥[ «d¶ ∏Q> d gd¶ jT ~„T d ¸’«~„KTd√æ[∂ Ø¥hfiP{¶K„ d ¥g∑cµg„ ®ß{¶K¥ d c
c c
c ÷T¶¥P{¶∑’ ¸¶K¥ d <«aÁ‡ ∑ ’ fi≤>g¶ P{KdÊ>¶∑¶ d «‡ d √¶g¶ fiKg¶c\µgd¶ √¶Æ¶¥¶„ Ï ¥d¶ ∏¥’ G g∏¸’ « ∑¶∏¥g¶<ÆÊ>¶∑¶ ¥¸Ï¶ fiK¥Æ¶ c
c c
c ¥‡d√≤>¢Dd∑Ø„T«¶T∑÷W„¥√æ∑fiP{hfifi¶T¥æÂg¶„Æ<∑É„ <¥x¶<Â√æ∑¶ d G¶„√¥’√Æ„ <Â[∂¥¶ ∏¶¥¶Â∑¶ ¥æK*ض ∏¶<Ø* ®ß{¶<Âd’ P{K„[¶ ®ßæ{[Kd¶® P{≤ø> >∂® c

H G
Â∂¥¶Â¶„ G¶T ÷ «T„ <ÂP{¶<ÆP{¶ <TKÂ∂fi<∑Æ∂¥æ ∏<TKÂ∂¥æ d ®Tg¶<Ø¥æ ¸Æ°¥æ Ê>¶∑„¥æ <G∑fi¥zZ„¥æ ∏<TÂÆ„¥æ ¥¶¥d«¶T„¥æ ∏T<Q>®¥æ ¥’P’{ P’{Á’ <jK¶P{K„[¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 753
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥WÆ„ ¥¶¥∑’ «√T¶„ ∏<∑d¶∑„ ∏√¶KT„ ∏Ïæx„ ∏g‡ >g∑Td∑P{¶d√æ[„ $ 28 $ G¶„ ¥¶„ T∂KTKTd∑<TK<Âfi<TzZK¸Æÿ<TÆhfiP{¶K¶„ ¥µg[<T¥æxg‡Ï¶„ <c<ÂP’F
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 4 ¥’TKضK¶b’ [22]

c
{ض„ c
c <T∑dT„<¶„ <j‘√Â<Â϶„ß{<TfiæÏG¥<j<T≤>(fi‰0 <~Â)fi∂∑fiTK¥æG¶ÂÁ’c¶„ fi’~gƯTd<T¥¶Ï¥¶Ï¶„ «¶T∑Âd’¢D¶∑¥æ«G¶„√j¶∑fiÑTTK’Pæ{KcK¶„ c
c c
c ¸Æÿ√æ∑Pæ{¥æg¥<gx¶„ ¥∂Ï¥æ√’c¶„ ∏∑rÆT◊{϶„ fiæ∑¶„ (fi‰0 fiæ∑¶„<T) d g¶„aÁTK¸∂G¥¶K¶„ g’ØK<√K<¥ÆK~‡<ÏP{¶ bT bgN¥ g¶„aÁTKgæ<[g‘√N¥ <¥ÆK«‡∏¶„ c
c c
c ¥’TKTKfi¶Øfi¶„ ~Kg’ ¥’TKضK’, GzZ j P{hfib √¶g¶√Kj√KÁ„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g√d’ ~ P*{<~ ∏hfi’ T ¸Æÿ’ T ∏∑æ’ T Z‡Ï’ T Â¥Z¶TKP{¶dدTG¶d’ c
c c
c g∑¥¶<T fiKO„[æ’ ∑ <ÆK∆¥æT∆Á„[TzZæ’ j ض¥∂ض¥«dP{fi„¥Æd√d√T„Ï√P’{¸ÏG¶∑Gæ‘√¥d∑¶¥∑¶b ∑ E>[P’{ j Pæ’{≤>¶ j ÷T¶∑ƶ j fi„Æÿ∑T∂d∑¶<Ïd’t>P{¶ c
c c
c ∑ d¶<T ∏dÂ÷dÂ’ ¸ ¥∂¥P{- P’ { ¥KdÂG¶Âm{Tg<∑gæ [ ¶c¶Kfiæ ≤ >P{¥’ Á Ø’  g<∑<¥* √ ¥„ Ï (Ï„ ¥ fi¶0)P{¶dTK~„ Ï ~µgfi[¶b’ gÆKƶb’ fiKN¥ c
c c
c ∏¢D¶„ T T¶d϶„ « G∑(fi‰ 0 P{K)∑¶b’ fiKd≤ø >  >„ ÷ ’ √æ ∑ T∏¶„ j d¶<T fiæ h ◊{◊{ÏP’ { Øg‡ Ï ¶<Ød¶b’ ¥∑¥[K¥¶b’ ¥¯Tc∆¶b’ Â∂<Æ<T G¶„ √ „ < Æ* fiKO„ [ æ ’ c
c c
c ∏¶„¥Æ«„¥É«¶„d∑Q>d¶® ¥’G®∑’, P*{ P{¶K∑’ ?, ∏fiK<gÂ∑¶∑Ø’¥∑cK„<Æ* ¥∂Ï√æ∑<Td∑ÂT¥’Ggj¶P„{<Æ* <ÂzZdK„<Æ* ¥¯TG√É∂TTÚE>Ï„<Æ* <Â϶„dg<Æ®<Æ* c
c <G∑TK* Ø „ < Æ* ®¥ G¶„ ∑ ∂ G’ √ g¶∑’ <ØQ>¶ j P{hfib G¶„ < ∑¥gæ Ú E>„ Ø ¶„ < [ „ ∑ TÉ’ <  ¥g∑¥∂ƶ, G’ < fid ∏¶„ Ø ∑Pæ { µg¶¥√’ G Âhfi∑- (fi‰ 0 c
c c
c Ï√∑)g’Zæ«æ<ÉdfiÏÏ¥‡fi¥ßæ{<ÏT„ >gT(fi‰0 T„)¥KP{~æ∆P{¶„¥√<fi*≤><¥ÆK<∑Tu>g¶„d√Á∂KØ<Æ¥\hfijTj∂„Ñ√æÏÁ’≤>gÚE>’≤>dgcægÉ√’¥ÁÉ- c
c c
c P{T’G∑¶<T<cg¶<ØP’{ fi∑∂d’ ÷TN¥® fiKOK„ T K∆„ j P{hfiÂ∂ Â’<fi ¥<∆<Æ* P{¶÷’ ¥æ<T<Æd¶∑’, G’<fid ÷<WQ>Ê><TdK<~d√fiÉTG¶Â’ fiP{r∑fi¶÷P{K∑fi¶<gÇ’ c
c c
c g∂¥P{G¶d’ P{IdP{≤>fi¶Æÿ≤>’ ~ ض∑Q>fiæ∆fi√≤>’ ¥g∑T∑∂g√Q>d¶® T P{d’ fiÚE>¶P{µg’ fiæK„P{µg’ <jÇP{µg’ g\aÁd’ ∏<ÂK[’ g¶„ÆK’ ~„T ¥d‘√Æg¶Æ≤>’ gu>∏¶„T<Ï[’ c
c c
c ∏ÚE>„É’ ~„T ∏∑∂¥Q>’ G’ Â’ <Â<Æ¥æ G∆„¥æ …{¥T„¥æ d ∏’¶„ T ¸<Æ* T ƶ„É ¥g∑Q>d¶® Ê><Td’ <Æ*¥¶¥¶TÉ¥’fi÷[’ j P{hfiÂ∂ Â’<fid fiKO„[æ’, ∏Æ P„{K¥d’ fiæ∑¶b c
c c
c P{hfi< ?, G’ Â’ ®ß{¶K¥<fi*≤>T¶d¥æx’ P{∑∑Æ∑∑fid∑P{dP{¶Kd¶∑æg¶„d∑jTP{¶„≤>∂<Æ* ¥æfiK¥æx’ Ø¥<Æ d ض„¥„<Æ* <Thfigæß’{ ÷‘√g÷hfi¶d∑„¥∑¶® ¥æx’ c
c c
c TT√d~æd~<Td~[Ø„Æ’ ◊{¶¥æd’ TT√d¥’G¶„√g<∑*√¶Ï’ <T√dc‡g’ E>Q>¶∑<j<g[’ E>ß{¶dfiKKaÁ∑Q>¶ Æ<∑ 2 ◊{¶¥æP„{∑ <«aÁ„∑ Tu>d¯T’, G’<fid ¥g∑N¥ c
c ¥æ<T<ÆdN¥ ÷ K¶„√¶d’P„{ ¸ÆÿhfiP{¶K’<g ¥gæhfij„ T¶Â¶<ÆP{<fi[<¥*«∏<ÂK[P{<Td ÂÆ ¥<∆T¶ÂG¶Â„ T ÷Ødfi[„ ÷ÉϸÏ<T÷Ï<Â÷ÏP{aÁ≤>fi√¶ >ØÿaÁ„ c
c c
c ∏¥æ«P{≤>d◊{Œ¥„ ~’≤>◊{Ï<TT¶√„ gÆΩ«® G∂<Td’ÂP{K∑„ ¥¯T¥K∂KfiK¶T∑P{K„ j P{hfiÂ∂ ¶K¥„<T ÂÆ ∏hfi∑¶„ fiKN¥ T¶ ∏¶„¥Æ«„¥É’ «[fi¶∑’ ~ Â’<fi c
c c
c ¥’<j<ÆP{d’, G’<fid ¥g∑N¥ ¥æ<T<ÆdN¥ Âæ fi≤>‘√Æc¶KN¥ «T< «¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷TP{K∑’ fi¶Ø¸’c∑’ fi¶ØP„{¥Kd¶ fi¶ØÊ>T∑’ ~ fi≤>϶b’ <Â∆„T Kd[¶∑’ ~ c
c c
c √¶„ÚE>∏¶„ <Â∆„T d fiÚE>¶P{¶ Kd¶„ÆK∑~¶„Ïfiu>P{gæÆ∑’ÂP{g¶Ø∂d’ ®d’<fid ¥’GgN¥ ÷TT‡Æ∑Q>d¶® ¸¶d¶dTØ’¥g√¥∂dfiKaÁ∑Q>d¶® ÷T√K∑’ K¶√ض„¥K<Æd’ c
c c
c fiKÆKd¯T’ ¥’G®∑’ <∑Ç’ fi≤>Ï„Æ∑fih◊{¶„≤>∑figÉ∑¶® ∏ƶ„ d K¶∏¶„ d ∏hfig[„∑ ƶ„b ¥ÂÂ’ <j\aÁ<Td¯T’ ~ <√\rÆd¯T’ ~ «¶d∑«’≤>¶„T<Æ÷TP{K∑’, ®T’ ¥„ c
c c
c ¥’G„ <Tgæ[„ <jN¥’√„ <jhfiK‘√ÆŒby <jµgg„ <j∆„Ƹ’c∑„ ¥¯Tfi¶T<TK„ TK¥∂~’Ø∑¥g¶∑P{hfi„ ¥g<Âg<∑gæ[¶Ï„Qÿ>P’{~∑„ g„ d g¶∑¶Tg¶∑∑¶® ¥<gdK„ c
c c
c ¥<gÂK¶√ض„¥„ ¥<g® ¥<gÂ∂¥æ ¥µg<WQ>∂ ¥g„ d G„ ¥¯Tfi¶∑«‡Â„¥æ ¥¥„ Æÿ ¥g∑„ ¥ædc¶K„ ÷Éæ„ ¥’G„ ¥ ¥¶Æ° ¥K∑’ ¥¯T«‡d¶∑’ ¥¯TG√TÚE>Ï„ ¥Ç«¶¥P„{ c
c c
c d ¥’¥¶K’Â<Q>„ d ¥’¥¶K¥gæ\ÚE>∆„ ¥ÂÂ’ gK∑¶∑æfi¶K„ fi¶K√„ d ¥¯T„<¥* ¥’¥d¶∑’ fiTd∑g¶d¶<Æ* ∏Q><Æ* ∏Q>P{µg√’Ê>∂<Tg¶„dP„{ ∏Q>gdgÆ∑„ ¥¥gdPæ{¥Ï„ d c
c c
c «T< ¥æÆØÿaÁ<j\¯T¥„¥„ ∏\Ω«ÂK¸¶<ÆK’<g ¥d¶ ÂT¶„Tƶ∑’<g d ¥æQ>Éæ„ Á’„ ؒ„ d <Æd(<c< fi¶0)<jK„ byKd¶¥<g„ «¶¥¶¥<g„ ®¥∑¶¥<g„ c
c c
c ∏¶d¶∑«’≤>g[<jaÁ„T∑¶¥<g„ ÷ǶKfi¶¥T∑Á„Ï<¥*O¶∑GÑfi¶KQ>¶T<∑d¶¥<g„ g∑√æ[„ Td√æ[„ P{¶d√æ[„ √æ<[*<Ø® √æ[¸’«d¶K∂ ~¶by Ïɇ c∆„ ÂTN¥∂ c
c c
c Á’<Âg√„ <G<Â*<Ø® ¥¶„<c® ∏<∑d¶∑„ ∏¸<ÆÑ„N¥„ ∏gg„ ∏P*{~∑„ <E>∆√’Z„ (¥¶„® fi¶0) <jŒTÏ„T„ ¥æ<TgÏTKP’{¥«¶d∑’T gæß{¶„® ¥’Á„<TT <jK’G∑„ c
c <T√dK¶√ض„¥g¶„Æ„ Pæ{µg¶„bT b’<Ø®¥æ √æ[„ GÇP’{~∑√’T G¶dm{T„ fi¶„aÁKfi[’T <jŒTÏ„T„ ~’ض„ bT ¥¶„g[¶® («¶Td¶® fi¶0) ¥æK¶„¯T <Ø[„® ∏~Ï„ GÆ g’ØK„ c

H <√KTK„ ∏aÁ¶„«„ ¥¶√K¶„¯T <Z<g® fiæ >T∂T ¥¯T◊{¶¥¥Æ„ ÂT¥¶ <Çd(fi‰0 bT)«¶¥K¶<¥E><∆¯T G¶Â„® G<ÏdÆÿd¶¥∑¶„<TT „d¥¶ Gϒ„ √¶„¥∂¥~’Ø∑’<fiT
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 754
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥∂dÏ„ ¥æ’√’c„ d ÆK®<TT¥<gd¶T„ ÷‘O¶„<¥d¥æ<jµgÏ’T ∏¶d’¥g’≤>ÏÂÏ’T fi¶√≤>«¶T„∑ ¥æx«¶T„ ¥¶„*≤>∂K„ Pæ’{GK¶„¯T T¥«„¯T G¶dZ¶g„ ¥∂Æ„T¶ Gƶ <g√¶<ÆT„F
(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 4 ¥’TKضK¶b’ [23]

c c
c ƶ„< ØÿhficK¥„ ¥¶Kd¥<ÏÏ’T ¥æx<Ædd„«¶K’≤>„ ~„T ∏hfig[„ Á\‘√<T¥¶∑’T ®√G¶Â„ Á¶∑’æ ~„T ÷≤ø> >P{¶® ¥æ∆√¶K„¯T ∏hfi≤>P{µg„ ¥æ∆¶√¶K¶T∑N¥’¶„ c
c c
c <jT¶d¥K∑hfiØ∂fi¢D¶∑<gT <jhfiP’{fi„ Gƶ ÁæK¶„ ~„T ®√c¶K„ Gƶ ∏Æ∂ ~„T ®√<ØQ>∂ ∏¶√¶¥’ ~„T <jK¶Ï’¸„ <TÆ√„<TT ¥¯T∏¶„ <Thfigæß„{ P{dfiK<jÏ® Gƶ ~„T c
c c
c ÷K® ∏hfi≤>¸x„ ∏<j϶„¯T G∂T¶„¨ ∏hfi≤>Æd√Â∂ √¶g„ ®P{K¶d’ j√K„ d fi’~K¶d’0 Ø°bɒ„ d <G<Â*<Ø® <GÂfiK∂¥Æ„ <jΩ«∏¶„ <T…{ (¥æx¶„ fi¶0) c
c c
c ¥<Ç[¶<~[g∂¥P„{<Æ* دT„<Æ* <TK¶d’ √„ ¥’~d¶Â¶„ <TK® gæ[„ ÏÆÿP„{ <jKTP’{Á„ G∂<TdgK∑¶¥«d<Thfigæß„{ <jN¥’<c* <j¯T∑’ ~K[’ c∂K„ P{¶®∑ ◊{¶¥d’„ ¥ÂÂ’ c
c c
c ∏¢Dhfi¢D¶∑Gæ[„ <jÆÿ® ®√„ ~K„É cµg’, bg’ ~ fiK‘√ÆT„Kg∑fiKKaÁ∑Q>d¶® fi¶Td∑’ «√Td¶ ¥æP{<Æd’ ∏[<Æd’ fi„Ƕ«¶<TP’{ ∏¶√g„<¥«W’ ¥æx j„d¶÷d’ c
c c
c ∏Pæ{≤>Ï’ ∏∑æ[K’ ¥¯TØÿaÁfi¶T¶∑ <T∏¶„¥g∑’, ÂN¥ bg¶ fi’~ «¶T∑¶∏¶„ ~KgN¥ TdN¥ ƶ„*< fiK‘√ÆT„Kg∑KaÁ∑Q>d¶®-fi >g’ ¥¶„b’<Ø®∑ ¥¶„Ƕ ¥W¶b’ c
c c
c g∑æ ∆ «W√¶b, P* { „ ?, TKgæ K dgæ b ’ √ fi∑TØØø Ø ÿ K P{ÚE><«T∂∑¶<Tfi’ ~ ∂TÑ<dTx∂¥P{¥æ O ¶„ ¥ j’ < Ø¥æ ¥ KfiKT¶<Ø<∑-T’ ¥ ‡ ∑ P{fi¯TP{Â’  ∂Â϶Ï- c
c c
c Âæ  ≤>d<j‘O¶„ ¥ √∂dT¶bd¶b’ j≤>ju>P{GÑgÑgæ < Q>P{T„ Ï ’ ¸ P{P{ÆP{fiTP{϶¥√∏¶baÁP{Ï’ Á g’ Á ‡ ∑ -bÑÂæ ’ ¸ T∂<∑d¶϶dKfiP{K∑¶<∑ d ¸Æ° < ∑ c
c c
c gÆÿK¥K√∂Â¥æN¥K¶<Â* P’{~∂g„Æ϶P{϶Td[KP{fiÆ„KP{fi¶dG¶Ï√O’t>d<Á*<Á<∑Kd∑¶„m{G¶<ÏdEæ><Wdj„÷-K~Ï∑g¶<ÏdP{∑√<jdÏG¶Ï«‡¥∑¥W¶<∑ c
c c
c Ï∂϶~’P{µgg¶∑¶∑æØ∂Kd¶b’ Âm{∑∂G∑Æ<¥d«Ÿ<∑dP{ÏK<«Âg’Gæ϶b’ √æ∑Td∑¶<∑ T ¸Æ°<∑ gÆÿKG∑«¶<¥d¶b’ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ ¥W„¥æ g∑∆«W®¥æ ∑’ c
c c
c „¥æ ¥g∑„∑’ ¥<Éd¯T’ j K<Éd¯T’ j <√\¢Dd¯T’ j gæ\¢Dd¯T’ j <T<j‘O¶d’ ∏¶T<Éd¯T’ j Ïæ<«d¯T’ j Âæ<¥d¯T’ j Æ<¥d¯T’ j ¥b’ ~ gb’ ~ ÂzZ Pæ{ɶ, c
c c
c fiæ ∑ K<T ¥¶„ b ’ < Ø®∑ ¥¶„ Ç ¶ ¥W¶b’ ∏g∑æ ∆ fi¶TP{¶b’ , P* { „ ?, ∏ß{¶„ ¥ ◊{m{¥<Á¥∑∏Tg¶∑∑ÂÉ∑<jΩ«’ E >∑<Ø[Td∑¶- c
c c
c ¥∑÷߇{<Gdm{∆K≤>dP’{<Ød<j‘OæQ>K<¥dP{Ïæ∑<TÏ<Td¶b’ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ ¥W„¥æ ∏g∑ær∑fi¶T®¥æ j „¥æ ¥g∑„∑ m{<¥d¯T’ j Æ∂<Ïd¯T’ j <j*<Ød¯T’ j c
c c
c <Á* < ¥d¯T’ j <E>* < Ød¯T’ j <«* < Ød¯T’ jTÆ„ d ¯T’ j Øÿ √ æ ’ E >¶T<[d¶® ÏΩ«¶ ÷hfi¶®÷’ , ®T’ ¥¶„ < Â* < Ød«¶T∑¶«¶<T¶„ «T< ∏’  Khfi¶ c
c c
c g∑æ∆¶g∑æ∆¥æ\Ω«Øÿ\Ω«K¶√ض„¥hfi<∑<Ædhfi¶ ¥¶Æ° g∑Td∑P{¶d√æ[„ ¥’Tæ≤>„ fi<∑<Æ<Â*<Ø® ~K„É’ cµg’, <¸<Âd’ ~\aÁ*<Ø®∑’ fi¶<¥d m{T¶<∑ g∑æ∆¶b’ «WP{¶b’ c
c c
c ¥<~[¶<~[g∂¥P{¶b’ P{Q>„ fi¶„zZ„ d <~[P{µg„ Ï„hfiP{µg„ ¥„Ï„ d Ø’ÂP{µg„ d fi’~<Æ* Tr∑„<Æ* ∏∑„√¥’Ê>¶∑¥’<Zd¶b’ √’Ê>gT„ >gfi‡Kg¥’O¶<Âg¶<∑ d gѶb’ c
c ¸Æÿ<Tƶ<∑ d ∏<Æd’ jd∑g∑¥æÆP{K¶b’ T∑¥’≤>„ fi¯T„ d √¶g¶√Kj√K¶<∑ d Áæ<WdfiæaÁK<∑T¶T∂Ø∂<Æd√æ’G¶<Ïd¥KKfi’<Âd¥¶√K<¸Ïfi’<ÂdÁ¶<Ød- c
c c
c jØ∂¥KÂ϶√T\hfi∑∂◊æ{ÑÿhfiÏfi÷g¥’≤>fiKg’≤>d¶<«K¶g„ ∏∑„√¥÷∑√∑<gÆÿ∑<T~K® TKg’≤>T<T<TÆ«T∑¶„K∑~„<ÂdØ„TPæ{Ï¥«hfiT¶TÆ¥æP{d- c
c c
c ¥d∑¶¥∑¥∂dKÆ¥d≤>G¶∑Gæ ‘ √¥’ Ø ∑jKj¶K∂√∑„ d ¥¶„ g fi≤>m{TØK¥<∑É„ ∏Ï’  P{Â<T«‡ < ¥Â„ fiæ ¯ TP{dÂThfi«¶T¥¶„ Æ ‘√¥’ fi ÷[„ c
c c
c j≤>ju>√GÑgÑgæ<Q>dT„Ï’√¸√P{Æ√fi√϶¥√∏¶baÁ√Ï’Ág’Á‡∑bÑÂæ’¸T∂<∑d¶϶dKfiP{K∑¶<∑ d ¸Æ°<∑ ¥æP{K∑¶<∑ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ m{T„¥æ c
c c
c g∑æ∆«W®¥æ j „¥æ ¥g∑„∑’ ¥<Éd¯T’ j K<Éd¯T’ G¶T j ¥b’ ~ gb’ ~ ÂzZ Pæ{ɶ, fiæ∑K<T ~\aÁ*<Ø®∑ fi¶<¥d m{T¶b’ ∏g∑æ∆fi¶TP{¶b’, P*{ „ ?, c
c c
c √’≤>P{¶„ >P{Pæ{<∑÷ØKP{ÚEæ>ÑfibÑPæ{Éfi’√æÏT¶g∑∏’<cÑ√®√~aÁæ<T<∑Æd (fi∂ >) ¥\hfi¥Ñ√T¶<ÆK¶„fi∂<Ïd’ <T√d¶<∑ d gdP{P{Ï„TK¶<∑ c
c c
c ¥P{<g∑Pæ{<Æd’ ~ دTK¶<¥* ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ ∏g∑æ∆fi¶T„¥æ j „¥æ ¥g∑„∑’ m{<¥d¯T’ G¶T j Øÿ√’E>¶T<[d¶<T ÏΩ«¶ ÷hfi¶Â„÷’. ®T’ ~\aÁ*<Ød«¶T∑¶«¶<T¶„ c
c c
c «T< ∏’ÂKhfi G¶T ~K„É cµg’, Â<Âd’ O¶<∑*<Ø®∑’ ∏‘O¶bd √’c¶<Â* g∑æ∆«W√¶b, P*{ „ ?, GÏdZÏd¥K¥fiæh◊{◊{Ïfi¶∑«¶„d∑Pæ{Q>Â√Kfi[~¶„ØØ- c
c c
c g∑P{gm{d®Ï¶K¥<fiß{g’<¥√¶„¥∂¥¥K¥~’Ø∑P{hfi‡KÏT’√∏√KP’æ{Pæ{gP{ß{¶„Ï÷¥∂K¥„d~’Ø∑¥æ√ªc¥¶K’√Gæ<[TKc‡TTT¶¥„ ÷÷d<fi*≤>g<∑ƶKg√’<c®¥æ ∏∆„¥æ c

H d ®Tg¶<Ø®¥æ √’c¥ „ æ g∑æ∆«W®¥æ j „¥æ ¥g∑„∑ ¥<Éd¯T’ G¶T j ¥<Â* ~ gb’ ~ ÂzZ Pæ{ɶ, fiæ∑K<T O¶<∑*<Ø®∑ ∏‘O¶<Âd √’c¶<∑ ∏g∑æ∆fi¶TP{¶b’, P*{ „ ?,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 755
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏<Æg≤>∏N¥g≤>Æ\zZg≤>√¶„g≤><T√¥æ∑√<¥d¶Ïg∑ædgɶK¥∂ÆØ∂<TdgdPæ{<Æd<T∑Q>P{<T∑¸ÆÿØÿK<«*√’c„¥æ ∏∆„¥æ d ®Tg¶<Ø®¥æ √’c„¥æ ∏g∑æ∆fi¶T®¥æF


(10) firƶT¶√K∑’ ¸∂∏¶„ ¥ædaÁ’c¶„ 6 ∏. 5 ¥’TKضK¶b’ [24]

c
j c
c „ ¥ æ ¥g∑„ ∑ m{<¥d¯T’ G¶T fi<∑<Ædfi’ < ~<Ø®~K„ É cµg’ , ~÷zZ’ <G\Ω«* < Ø®∑ ¥¶bd K¥¶<∑ ÷ g∑æ ∆ «WP{¶b’ , P* { „ ?, c
c c
c ÷‘√¶<Æg<T<TÆfi¶∑«¶„ d ∑√æ Ï P{dÁ’ ≤ >P{d„ Ñ OdP{dgaÁ„ ¥ æ ¸Æÿ < TÆ„ ¥ æ ÏT∑K¥¥’ G æ [ „ ¥ æ gÆÿ g ’ ¥ ¸Æÿ h fi√¶Kg- c
c c
c <Éd<jQ>¶∑√ض<Ïd’¸¥„Æ’¸æØÿxØ<Æ¥KdTÉTKT¶m{∑∂¥∂ÆÿP{¶<T¥¶d∑¥¶dQ>¶K¥¸Æÿhfi√¶K„¥æ «¶„d∑„¥æ d g∑æ∆T∆√’cK¥◊{¶¥¸ÆÿدT¥’<«Â„¥æ ∏∆„¥æ d c
c c
c ®Tg¶<Ø®¥æ K¥„¥æ g∑æ∆«W®¥æ j „¥æ ¥g∑„∑ ¥<Éd¯T’ G¶T j ¥b’ ~ g<Â* ~ ÂzZ Pæ{ɶ, fiæ∑K<T <G\Ω«*<Ø®∑ ¥¶<dd K¥¶<Â* ∏g∑æ∆fi¶T√¶b’, P*{ „ ?, c
c c
c ∏K¥<TK¥¥∂dÏæaÁ<∑Éhfifi¶∑«¶„d∑¶b’ ض„¥∂∑T¶T∆Pæ{<Ædfi‡bd∏g∑æ∆<T∑Q>fi¥‡d¸ÆÿØÿ\Ω«√’<cd¶b’ <Â[P{≤æ>dP{¥¶d∏’<¸ÏK¥<Ï*≤>j∂K¥¶b’ ∏∆„¥æ d c
c c
c ®Tg¶<®¥æ K¥„ ¥ æ ∏g∑æ ∆ fi¶T®¥æ j „ ¥ æ ¥g∑„ ∑ m{<¥d¯T’ G¶T ~K„ É cµg’ , fi’ ~ g√’ ◊{¶<¥* < Ø®∑ ◊{¶<¥d ◊{¶¥¶b’ g∑æ ∆ «WP{¶b’ , P* { „ ?, c
c c
c Ø√g’≤>TƶK¥„d~’Ø∑¥∂dÏ<TgÏGÏ<T<TÆPæ{¥æg¥zZK∏¶„¥∂Kgæ<[dgæ∑¶Ïض„<¥∑¶fi„Æÿ∑÷aÁ„T√¶<Ïd’t>T∂d∑√G<∑d¥æÆ¥∂dÏ„ d fiT∑„ <√µÆP{¶Ï„ c
c ¥æÆ◊{¶¥¶<∑ d ¸Æ°<∑ ¥d∑¶<∑ d fi¶÷K∑√æ∑„ d <¥<¥KP{¶Ï„ ∏’√¶Kfi¶T∑¶ d ∏¶dT<jx÷¥∂d÷<¥∑ÏÆÿd¶ d G„ ÷Øÿ¥æÆ◊{¶¥¶ ∏’√¥æÆ<j¯TbP{K¶ „ ∏∆„¥æ c
c c
c d ®Tg¶<Ø„¥æ <√\¢Dd¯T’ j ◊{¶¥„¥æ g∑æ∆gW®¥æ j „¥æ ¥g∑„∑ ¥<Éd¯T’ j K<Éd¯T’ j gæ\¢Dd¯T’ j gæ\ÚE>d¯T’ j <T<∑‘O¶d’ ∏¶T<Éd¯T’ j Ïæ<«d¯T’ j c
c c
c ∏¢D¶„ T T<Éd¯T’ j ‡ < Âd¯T’ j Æ<¥d¯T’ j ¥<Â* ~ g<Â* ~ ÂzZ Pæ { ɶ, fiæ ∑ K<T ◊{¶<¥<Ø®∑ ◊{¶<¥d ◊{¶¥¶<Â* ∏g∑æ ∆ fi¶TP{¶b’ . P* { „ ?. c
c c
c ∏∑„ √ Tc¸’ c ¶Ï∑ÂÉ∑∏<«¶K¶K¶„ T ∑® ∏’ √ «’ G ∑¥‡  ∂jÁhfiT„ ¥ √¶dfiÚE>¶d∑ÏaÁ¶K¥Á¶K„ Ñ P{ÏP{Ï’  Â÷∏¥∂¥P{P{¶Ï϶„ Æ <¥* ~ ∑- c
c c
c Æ≤>¸’ c KÉæ < j√Ï¥’ P {ÏÆzZ’ ≤ æ > dP’ æ { <«fi¶P{ØÆ∑¥∂Æfiæ Ú E>∑- ÷Ω¸’ c ∑¥‡ Ï «„ d √d~Ï∑gÏ∑P{K~K∑P{∆j¶¥¶„ Q >¥∂¥E>„ d ∑<GΩ«’ E >∑T¥∑jd∑- c
c c
c <ÆddØ’  «’ G ∑G¶„ [ ÏdP{¥hfiƶKfi¶Øfi\rÆG¶∑æ fi zZK<jT¶dfi∂Ï∑P{<TÚEæ > ∏√¶<∑ <TÚEæ > d≤>ß{T¶d¶ÂTØ’ ¥ g¥P{<jT¶Â„ Øÿ Q ><∑¥„ É <∑¥∂- c
c c
c <ÆdØÿ\Ω«P{aÁ≤>√æm{¥∂d÷<¥∑ÏæaÁ„¥æ ¸Æÿ<TÆ„¥æ ∏∆„¥æ d ®Tg¶b®¥æ ◊{¶¥„¥æ ∏g∑æ∆fi¶TP„{¥æ j „¥æ ¥g∑„∑ m{<¥d¯T’ j Æ∂<Ïd¯T j <j<Ø*d¯T j √K<Æd¯T’ c
c j <Á<¥d¯T’ j <E>* < Ød¯T’ j <«* < Ød¯T’ j TÆ„ d ¯T’ j Øÿ √ æ ’ E >¶T<[d’ ~ ÏΩ«¶ ÷hfi¶®÷’ , ®T’ ◊{¶<¥* < Ød«¶T∑¶«¶<T¶„ «T< ∏’  Khfi¶ c
c c
c ∏g∑æ∆¶g∑æ∆¥æ\Ω«∏¥æ\Ω«K¶√ض„¥fi<∑<Ædhfi¶ ¥¶Æ° g∑Td∑P{¶d√æ[„ ¥’Tæ≤>„ fi<∑<Æ<Â*<Ø® ~KÉ cµg’ $ ®T<g∑’ ¥’TKN¥ ضK’ ¥µg’ ¥’TKd’ ƶ„b ¥æhfi<∑<Æd’ c
c c
c bg„<Æ* fi’~<Æ<T P{¶K∑„<Æ* g∑TdP{¶dfiKK\aÁ®<Æ* <jÇ’ ∏¶gK∑’Â’ ~ ®¥ G¶„√¶„ j„d¯T¶„ <c<Âgd¶ g<Âgd¶ ∏∑¶¥T¶„ ∏P{Ï楶„ ∏\ÚE>W¶„ ∏fiKN¥¶T∂ ∏¥’P{<ÏQ>¶„ c
c c
c ¥æx¶„ ¥¯T<G∑g∑æ∆¶Â¶„. ®T’ fi’~g’ ¥’TKضK’ ◊{¶<¥d’ fi¶<Ïd’ ¥¶„<Æd’ Â∂Kd’ P{u>d’ ∏∑æfi¶<Ïd’ ∏¶∑¶® ∏¶K¶<Æd’ «T<Â, ®T’ j¶dgæ<∑∑¶ «√Td¶ fi∆<Td’ c
c c
c fim{<Td’ fi<¥x’ <¥x’ <¥xTK¥¶¥∑<g∑’ ∏¶O<Td’ ¥æØ„<¥d’ fi¥zZ’ $ fi’~g’ ¥’TKضK’ ¥g[’<¸„<g $$ ı¶K’ 5 (10) $$ ®d¶<Â* Td¶b’ c
c c
c fi’ ~ <T ¥æ ¯ TdgƯTd¶b’ Æ„ ÷¥d<T<~[fiæ a Á϶b’ P{<Æd¶b’ ∏KÆ’  ¥¶¥∑„ fi’ ~ ¥g¶∑„ ∑ ¥’ T K¶ <TzZK„ ∑ ÷ fi∑T∂¥<Â¥<gd¥<Æd¥’ T æ ≤ >„ ¥d¶ c
c c
c Gd∑O≤>∑¥æ<T¥æxØ’¥∑„ ®® ∏∑æ~Kd ¥’G„ ~Kg¥K∂KcK„ «<TN¥Â∂< $ 29$ firƶT¶√K∑„ ∑’ ®√¶„ ¥ædaÁ’c¶„ Ø¥ ∏¢Dd∑¶ ®ß{¥K√¶ Ø¥¥æ ~„T <ØT¥„¥æ c
c c
c ÷<W<¥É’< ®√’ÂK„¥æ ∏¶d’<¸Ï„¥æ <jm{x„¥æ ∏¶÷[«[fi¶∑®∑’ ∏’√’ Gƶ ∏¶d¶KN¥ $30$$ c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 756
G