You are on page 1of 25

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<¥K ÷¥ÆØ„T¥¶<gN¥ ∑g¶„ $ <¥K √¶„≤>∂ - <GK¶÷϶ - ¥¯T¶„Ødd¶¥r√ƶ∑’ ∑g¶„ $ jg¶„&zZæ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gÆbgƶT∂KTxg¶∑¥¶<gN¥ $ <¥K √¶„dF
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [ 1]

c
g c
c - ¥¶„Ƶg¶b ¥¯T √∑ÆK¶∑’ ∑g¶„ $ <¥K ¥æ√æŒ - Ø„T¶∑’ ∑g¶„ $ LLL ˚∂∏¶}fifi¶<ÂP{¶„fi¶’√¥‡Ÿgø LLL „∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ ¥g®∑’ ~’fi¶ j¶g’ jdK∂ ƶ„zZ¶ c
c c
c Kx\zZ<gd¥<gx¶ figæbdG∑(G∑æɶ∑ fi¶0)G¶∑∑Td¶ ∏¶br∑G∑g∑æN¥¶ ÆÏ¥d¥Æ¥’P{Q><TP{Q>ÏQ>fir∑[¥„÷¥∂g¶ Pæ{ßæ{≤>¥’≤>„∏√¶gfi÷K¶ c
c c
c ÷ÚEæ>GT¥¶<ÏP{<Ïd¶ (g¶<Ï∑∂d¶ fi¶0) √¶„g<Æ¥√T„Ï√hfi«‡Â¶ ∏¶dKT’Â~„bdGæTb<T<TÆ (∏KƪÂ~„bdG∑Td<T0 ¥æd¶√<~[~„bdGæd0 fi¶0) c
c c
c ¥\r∑<TQ>¸Æÿ϶ ÷ß{¶„≤>d√¶d(√¶Æ¶ fi¶0)√’Ê>«„d«≤>Âß{KÁ’≤>KaÁK<Æd¶ Á„g¶ <∑ŒTWT¶ ¥æ<«aÁ¶ T∂¥zZ¥æƶT¶¥¶ ∏∑„√P{¶„≤>Pæ{≤æ>’<¸d¶br∑<∑¯Tæd¥æƶ c
c c
c ∑≤>∑u>√GÑgÑ gæ<Q>dT„Ï’¸dP{Æ √fiT√϶¥√-∏¶baÁ√Ï’Ág’Á‡∑bÑÂæ’¸T∂<∑d∏∑„√¶ ϶dK¶∑æ~Kd¶ ∏¶K¶gæɶ∑ ∏√≤>Â϶√Ø∂<Æd T\hfi c
c c
c <∑√æ ∑ ¶„ T T„ d ¶ (j’ Ø ∑T∑¥<∆«hfi√¶¥¶ fi¶0) ÷\¯Tx<T÷Ï √’ « ∂KÁ¶d◊{<Ïƶ ~ß{√dg¥’  ≤ >∏¶„ K ¶„ Æ d\‘OGgÏP{ T¶≤>O∑Øÿ h fiT„ ¥ ¶ c∑æ P æ { ≤>Ï c
c c
c T’P{fi¶√¶KfiK\aÁ[¶ P{<T¥∂¥dTu>Kbd ¥’Ê>d<TK¶d g¶∑¶ ∏u>¶Ïd ~KdضK √¶„fiæK¶„K∑÷r∑d¥æ<T«[K¶dg‘√¶ E>„d¶dKdKbdØ >◊{<ÏÆb’ØP{I϶ c
c c
c <TT<∑T<∑ÚE>„ [ (E>„ d fi¶0)<¥\hfid¶br∑<∑¯Tæ d ¥æ Æ ¶ <¥* O ¶≤>√<Â√~÷ß{~ÇK(~÷µgæ Æ gƶfiÆfiÆ„ ¥ æ fi ¶0)fi<∑d¶T∑<T<TÆTzZæ fi Kg’  ≤>d¶ ¥æ K µg¶ c
c c
c jKTbfi<Tbr∑g<ÆTbfiƶ ∏∑„ √ TKÂæ K √g[Pæ ’ { GKKÆfiÆP{K¥∂d¥’ Ø g¶∑∂d¶br∑G¶∑Gæ ‘ √¶ <Tg÷Ï∑<Ï<∑¥¶„ < «dG϶ fi’ ≤ æ > KTK«T∑¥\r∑g<Æd¶ c
c c
c ÷[¶∑∑d∑fi„ÚE><∑ɶ fi¶¥¶Ø∂d¶ ØK¥<∑ɶ ∏<«m{T¶ fi≤>m{T¶ $1$ Â∂¥„ ∑’ ~’fi¶® ∑dK∂® ¸<Æd¶ ÷[KfiæK\ÚE>g„ <Ø<¥«¶® fiær∑«W„ j¶g’ ~„b® ƶ„zZ¶, c
c c
c <~K¶b® fiæ¯TfiæK¥fir∑[„ fi¶„K¶∑„ ¥<W® <T<[® (P{<[® fi¶0)∑¶® ¥ÚE>[„ ¥¢D® ¥O’t>„ (¥fi≤>¶√„ fi¶0) fi≤>¶√¶bfi≤>¶√g’≤>® ¥Ï¶„gÆzZ„ P{dT„d<W® c
c c
c ϶÷Ѷ„bdg<Æ® √¶„¥∂¥¥K¥K[~’ Ø∑ØWK<Ør∑fi’~’√æ<ÏÂÏ„ ÷T<~d~’Ø∑P{Ï¥„ ~’Ø∑O≤>¥æP{d¶„K∑fi≤ >ØÿT¶KØ„¥«¶® ∏¶¥[¶„¥[<T÷ÏTu>T‘O¶ c
c KdgÑضgP{϶T„ fi’~Tr∑¥K¥¥æK <Ægæß{fiæh◊{fiæ’G¶„Td¶KP{<Ï® P{¶Ï¶√æŒfiTKPæ’{ØÿŒß{ÂæKß{≤>¢D’Âc‡TgOgO’Â√’cæxÿd¶<«K¶g„ ¥æ√’cTK√’c√’<c® √’cTu>«‡® c
c c
c ∑≤>∑u>√GÑgÑ-gæ<Q>dT„Ï’¸dfiT√P{Æ√϶¥√∏¶baÁÏ’Ág’Á‡∑bÑÂæ’¸T∂<∑d«æd- √g¶√ÆfiK√® ¸ÆÿG∑G¶∑TdN¥ <TN¥ædP{<[® ¸ÆÿG∑N¥ c
c c
c ∏¶Æÿ<∑É„ fi¶Æÿ<∑É„ ∏Ç<∑É„ T’Ø<∑É„ jg’¥<∑É„ fi‡d<∑É„ ¥ß{¶K<∑É„ ¥µg¶∑<∑É„ P{Ѷ∑’ g’√Ï’ Ø„Td’ ~„bd’ <T∑®∑’ fiÉæT¶<¥<∑É„ <ØT„ ¥Ç„ ¥Ç¶„T¶® c
c c
c ¥\r∑<Ædfi¶≤>Æ„K„ G¶√¥ÆN¥Ø¶d«¶√fi≤>ÚE>® (G¶√«¶√ضd¥ÆN¥fi≤>ÚE>¶® fi¶0) ¸ÆÿG∑¶„ ∏Ç„b ∏¶√µg fiær∑«W’ ~„bd’ $2$ ¥„ ∑’ fiær∑«W„ ~„b® ®ß„{∑’ c
c c
c gÆd¶ T∑¥’≤>„∑’ ¥¯T∏¶„ ¥g’¶ ¥’fiKaÁ[„, ¥„ ∑’ T∑¥’≤>„ P{rÆ„P{rƶ„«¶¥„ j∂Ï„ j∂϶„«¶¥„ ÆK® ÆK∏¶„«¶¥„ ¥∂® ¥∂∏¶„«¶¥„ <∑x„ <∑x¶„«¶¥„ <¯T„ <¯T¶„«¶¥„ c
c c
c P{rÆ„ P{rÆÚE>¶® j∂Ï„ j∂ÏÚE>¶® ¥∂® ¥∂dÚE>¶® <∑x„ <∑x~E>¶® <¯T„ <¯TÚE>¶® O∑P{≤>∏Â≤>ÚE>¶® Kµg„ gƶg„Æ<∑Pæ{K’¸«‡®, „ ∑’ fi¶dT¶ g‡Ïg’¶„ c
c c
c P’{Øg’¶„ Á’cg’¶„ Âd¶g’¶„ ¥¶Ïg’¶„ fiT¶Ïg’¶„ fi[g’¶„ fiæh◊{g’¶„ ◊{Ïg’¶„ ¸∂dg’¶„ (ÆKdg’¶„ fi¶0) ∏∑æfiæ¯T¥æG¶dŒbÏTu>«¶TfiK∑d¶ ®ß{Á’c¶ ∏∑„√¥¶Ï¶ c
c c
c ∏∑„ √ ¥¶Æhfi¥¶Æ<T≤>g¶ ∏∑„ √ jKT¶g¥æ h fi¥¶K∏∏‘√„ ¢ DO∑<T÷¸xÁ’ c ¶ (fi¶by ∑ fi≤>∑¶dd¥¶Ï¶ ÷Ø∂∑ض<Æ∑<TÚE>r∑¶ c
c c
c ∏¶„∑djdfi∑d<Thfiƶbd∏¶„Ï’¸fiÏ’¸Ï’¸¥¶Æhfi¥¶Æ<T≤>g¶ ∏T¶by∑fi[¶ ∏∑æbyr∑d[¶ fi¶0) ∏\ÚE>Wfi[¶ ∏<TKÏfi[¶ ∏T¶by∑fi[¶ ∏∑by∏fi[¶ c
c c
c <jØøcædGK >fi’≤æ>fi[¶ ∑TÆKd<«¥’fi[«¶K’cP{¶K √’«∂KØK¥<∑ɶ ÷T<∑‘√d∑TÂŒ∑fi[fiÑTP{¶„gÏ÷ÉÏ~Ï’ÂP{¥Ïd¥æPæ{g¶ÏfiT¶¥¶„<ÆTK’Pæ{K‘√ <¥ÆK¶ c
c c
c <∑Ç’ Pæ{¥æ<gd¶ <∑Ç’ g¶bd¶ <∑Ç’ ÏTbd¶ <∑Ç’ ZTbd¶ <∑Ç’ √æÏbd¶ <∑Ç’ √¶„\ÚE>d¶ <∑Ç’ Gg<Ïd¶ <∑Ç’ GæT<Ïd¶ <∑Ç’ <T∑<gd¶ <∑Ç’ fi∑<gd¶ <∑Ç’ c
c c
c Pæ{¥æ<gd g¶bdÏTbdZTbd√æÏbd √¶„\ÚE>dGæT<Ïd<T∑<gdfi∑ <gd¥æ<T«[<fi*≤>g’GKT- ≤>¥dcK¶ ¥æd¸K<Æ∑«d ∑¥¶ÏP{¶„bÏP{¶„Æ’√P{<«*√¶KP{P{¶„*≤>Ï- c
c c
c Æb…DıÒK :- O·GıbPj◊PZ P˙DıKÏbdƈ’Ï d.Æb. ( “”÷Tb˙bTb)fib #∏b˙PZfi® ◊.◊ˆ. P˙cˆ“¥® Æbµ˙® •® ÏSfi◊πgb•®º d.Æb.fib PœÛKb ◊.◊ˆ. Æbµ˙®•® c

H #¨KÏgb•®º d.Æb. fib PÆ’∞Z◊“ ◊.◊ˆ. Æbµ˙®•® P◊πKSfib◊πgb•®º d.Æb. fib ˙¥®|Z◊ PfiPdÎ÷ #÷Á“ Æc„“Oø”‹Ø (#dc“b˙bc“)
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 781
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG∂*G∂T’G∂TP{∑’Ø∂gæÆP{<TÏ<fi*√ÏaÁP{¶K’≤>~ß{T¶dP{ÏÆ’¥¥¶K¥∏∑„√¥÷∑√∑<gÆÿ∑<TKbd¥ØøØÿr∑bdgÆÿK¥K∑¶b® F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [2]

c
¥æ K µg„ c
c ¥’<fi*≤>dØKd«gKgKÆÿP{KfiÆP{KfiK<ϪÂ[E>hfidPæ{¥æg¶¥T϶„ÏgÆÿK√æg’Â√æ’Â√æ’G’ÂØ„¥«¶√„ ∏Ω«’ÂKfiæh◊{◊{Ï„ ¸¶<ÆKfi[¶„ÚE>∑„ fi[„<Æ d fiæh◊„{<Æ d c
c c
c ÷ÚE>r∑fi≤>ÚE>r∑„ (¥¶÷◊{Ï„ j∂K¶„d® ∏P’{t>® ∑¶∑¶<TÆ√æÚE> √æµgg’≤>T√Kµgg’≤>T√Kµg¥¶„<Æ® fi¶0) <T<~[¥æÆP„{÷«‡® (¥„÷P„{÷¸ÆÿÏ„ fi¶0) c
c c
c T¶T∂fiæ a ÁK∑∂Ø∂<Æd¶¥æ d ¥æ < jT„ < ¥dKµgG¶ÏÆK® <fi*  ≤>g∑∂ƶKg ¥æ √ ’ < c¥æ Æ ¥æ K <«g∑ÆK’ ~ gÆd¶ √’ c x<∑* gæ d ’  ¶ ∑¶∑¶ c
c c
c <TÆ√æÚE>√æµgg’≤>TP{OKP{¥æÆ¥„÷P„{÷¸Æÿ϶ ∏∑„√KÆG¶∑Gæ‘√<¥<¸dfi<Tg¶„d∑¶ ¥æKµg¶ fi¶¥¶Ø∂d¶ ØK¥<∑ɶ ∏<«m{T¶ fi≤>m{T¶ $3 $ ÂN¥ ∑’ T∑¥’≤>N¥ c
c c
c ¸Æÿg¢DØ„¥«¶® ®zZ ∑’ gÆ’ ®ß„{ ∏¥¶„√TKfi¶dT„ (Ø°K¶„T√dP’{Øg‡ÏTu>Ïu>¥’Ê>d¥æ<¥<ÏQ>O∑g<¥<∑x¥æG¶d<jŒTÆ÷\¯TxfiTKÁ’c∂ fi¶0) ∏∑„ c
c c
c √jKfiTK«æd¶√„¢D¶„ Pæ{¥æg«K¥g¶„jg’Âfi[Ï<T¥¶Ï¥¶Ï¶„ gÆÿP{K«gK√∑√æg√æg¶bd<j<Ï*Â÷‚>*Â¥\N¥K∂® ∑¶∑¶¥÷∑√<gÆÿ∑¥ægÆÿKP{r∑¥æÆfiÏ[¥WgÆÿK„ c
c c
c fi¶0) fir∑[„, Pæ{¥<TPæ{¥<T¥æxŒaÁg‡Ï„ g‡Ïg’„ P’{Øg’„ G¶T fi<Tg¶„d∑„ ¥æKµg„ fi¶¥¶Ø∂® ØK¥<∑É„ ∏<«m{T„ fi≤>m{T„, ¥„ ∑’ ∏¥¶„√TKfi¶dT„ ∏r∑„<Æ* ¸Æ°<Æ* c
c c
c <ÂÏ®<Æ* Ï÷®<Æ* E>[¶„T„<Æ* <¥K∂¥„<Æ* ¥[Tr∑„<Æ* Ø∂ÆTr∑„<Æ* ϶„x„<Æ* cT„<Æ* ~’Ø∑„<Æ* ∏Éæ∑„<Æ ∑∂T„<Æ* Pæ{≤>®<Æ* ¥¯T„<Æ* ◊{∑¥„<Æ* ض≤>g„<Æ* ¥¶Ï„<Æ* ¶τ<Æ* c
c c
c Âg¶Ï„<Æ* <fid®<Æ* <fid’√‡<Æ* fiæK¶„T√„<Æ* K¶dŒaÁ„<Æ* ∑’<ØŒaÁ„<Æ* ¥¯T∏¶„ ¥g¶ ¥’fiK\aÁ[„, „ ∑’ <ÂÏd¶ Ï÷d¶ G¶T ∑’<ØŒaÁ¶ Pæ{¥<TPæ{¥<T¥æxŒaÁg‡Ï¶ c
c c
c g‡Ïg’¶„ P’{Øg’¶„ ®®<¥* Tr∑∏¶„ «¶<∑d¯T¶„ G¶T <¥<¸dfi<Tg¶„d∑¶ ¥æKµg¶ fi¶¥¶Ø∂d¶ ØK¥<∑ɶ ∏<«m{T¶ fi≤>m{T¶, „ ∑’ <ÂÏd¶ G¶T ∑’<ØŒaÁ¶ ∏r∑„<Æ* c
c c
c ¸Æ°<Æ* fi÷gÏd¶<Æ* ∑¶√Ïd¶<Æ* ∏¥¶„∏Ïd¶<Æ* ~’fi√Ïd¶<Æ* ~‡dÏd¶<Æ* T∑Ïd¶<Æ* T¶¥’<ÂdÏd¶<Æ* ∏bgæ[Ïd¶<Æ* Pæ’{ØÏd¶<Æ* ¥¶gÏd¶<Æ ¥¯T∏¶„ ¥g’¶ c
c c
c ¥’ fi K\aÁ[¶, ¶∏¶„ ∑’ fi÷gÏd¶∏¶„ <∑Ç’ Pæ { ¥æ < gd¶∏¶„ G¶T T≤>* ¥ dcK∂∏¶„ fi¶¥¶Ø∂d¶∏¶„ ØK¥<∑ɶ∏¶„ ∏<«m{T¶∏¶„ fi≤>m{T¶∏¶„ (ÂN¥ ∑’ c
c c
c ∏¥¶„√TKfi¶dTN¥÷TK ¸ÆT„ ∏Q> ∏Q>g’√϶√¶ fi’0 Â’0- ¥¶„T\zZd <¥KTÚE> j’<Ød¶T Txg¶∑√ «W¶¥∑ P{Ï¥ gÚE> Øhfi∑¶ ¥¯TKd∑¶gd¶ ∏ÚE>¶ c
c c
c ¥rƶ grƶ OQ>¶ j∂Kd¶ <jµg϶ <jhfi’P{¶ <jß’{P{≤>ÚE>¶d¶ ¥hfiƶ ¥<gK∂d¶ ¥÷ɶ„d¶ fi¶¥¶Ø∂d¶0, ÂN¥ ∑’ ∏¥¶„√TKfi¶dTN¥ ÷TK* ¸ÆT„ P{rÆ~¶gK¢Dd¶ c
c c
c j∂Ï~¶gK¢Dd¶ ÷hfifiu>¶ TbK¶gdØ’≤>¶ GÏ d¶gÏ √’<cd¶ ¥æKµg¶ fi¶¥¶Ø∂d¶, ÂN¥∑’ ∏¥¶„√TKfi¶dTN¥ ÷TK ¸ÆT„, E>[¶bÚE>[¶ fi≤>¶√¶bfi≤>¶d¶ Ort>¶- c
c c
c Gæd϶ ÷hfiÏÆzZ√¶ fi÷gÆzZ√¶ Pæ{gædÆzZ√¶ Pæ{¥ægÆzZ√¶ j<Ï∑ÆzZ√¶ ¥æ«√ÆzZ√¶ ¥¶„√’<cdÆzZ√¶ fiæ’≤>K∂dÆzZd¶ gƶfi’≤>K∂dÆzZd¶ ¥dfi[ÆzZd¶ c
c ¥ÆN¥fi[ÆzZd¶ ¥¯TKd∑¶gd¶ ∏ÚE>¶ G¶T fi≤>m{T¶ fi¶0) ÂN¥ ∑’ ∏¥¶„√TKfi¶dTN¥ Æ„Q>¶ by<¥*Á’c¥gÑ∂∑„ ®zZ ∑’ gÆ’ ®ß„{ fiæ ><T<¥Ï¶fiQ>® fi’0 c
c c
c <TaÁ’«¶d¶g÷N¥„Æ ¥æhfig¶∑„ P{rÆ„ ∏’G∑O∑P{T¶∑ Pæ{TÏd ÆÏcKP{¶„¥„ɶd¥∂P„{¥P{É Ï’√∂Á’G∑<¥*√«„ØKQ>dG’¸‡◊{Ï ∏¥∑¥∑¥∑ ¸’c∑∑∂- c
c c
c ÏæhfiÏfi[<jP{K ∏d<¥Pæ{¥æg hfi√¶¥„ gKP{Âg¥¶KP{<Ï[∑ P{IdK¶<¥Tr∑„ <∑xO∑„ ∏u><¥K„ ∏¶d’¥dÂ϶„Tg„ ¥æKµg„ byƶ<gd÷¥«ÂæK√jKg√K<TÆ«T¶Ï c
c c
c √P{r∑ŒŒ¥K«~gKPæ’{GKT∑Ïdfi÷g Ïd«<[<~[„ ∏¶by∑√m{d¸‡K∑T∑∂ ÂÂFÏ◊{K¥„ ¥∂ƶ¥∑¥’Ê>® fi¶¥¶Ø∂® ØK¥<∑É„ ∏<«m{T„ fi≤>m{T„ $5$ ÂzZ ∑’ c
c c
c ~’fi¶® ∑dK∂® P‡{<∑® ∑¶g’ K¶d¶ fiKT¥b, gÆd¶<ÆgT’ÂgÆ’ÂgÏdg’ØKg<Æ*Ø¥¶K„ ∏Ç’Â<T¥æxØ∂ÆK¶dPæ{ÏT’¥¥æhfi¥‡® <∑K’ÂK’ K¶dÏaÁ∑<TK¶b∏’√g’√„ c
c c
c ¸ÆÿG∑¸Æÿg¶∑„ fi‡<G® ¥¯T√æ∑¥<gx„ Á<[® gæb® gæx¶<Æ<¥[„ g¶÷<fi÷¥æG¶® Ødfi[„ ¥∂g’P{K„ ¥∂g’cK„ Á„g’P{K„ Á„g’cK„ g∑æ\N¥Ø„ G∑Td<fid¶ G∑Tdfi¶Ï„ c
c c
c G∑Tdfi¶Ï„ G∑TdfiæK¶„<Æ® ¥„÷P{K„ P„{÷P{K„ ∑KfiTK„ fiæK¥TK„ fiæK¥¥∂Æ„ fiæK¥T‘O„ fiæK¥¶¥∂<T¥„ fiæK¥fiæ’≤>K∂® fiæK¥TK√’cÆzZ∂ ∏≤ø> >„ <Ø[„ <T[„ c
c c
c <T\ÚE>r∑<T÷Ï«T∑¥d∑¶¥∑G¶∑T¶Æ∑¶br∑„ ¸Æÿc∑¸ÆÿG¶dm{TKd„ ∏¶∏¶„√fi∏¶„√¥’fi÷„ <TÚE>‚>∏fi÷K«[fi¶∑„ ¸Æÿض¥∂ض¥√¶„g<Æ¥√T„Ï√hfi«‡Â„ c
c c
c fi≤>fiær∑G’ÂP{¶„¥P{¶„u>¶√¶K¶÷c¶√¶K„ ¸ÏT’ ØÿΩ¸ÏfiǶ<g[„ ∏¶„ÆdP’{t>d’ <jÆdP’{t>d’ g<Ï∏P’{t>d’ ÷<xdP’{t>d’ ∏P’{t>d’ ∏¶„Æd¥[æ <jÆd¥[æ’ g<Ïd¥[æ’ ÷<x∏¥[æ’ c

H <jÉd¥[æ’ fiK¶b∏¥[æ’ TT√dØÿ\Ω«aÁ’ g¶K«d<Thfigæß’{ Á„g’ <¥T’ ¥æ<«aÁ’ fi¥’Â(fi¥’¶<Æd fi¶0)≤>*¸≤>gK’ KÉ’ fi¥¶¥„(Æ„ fi¶0)g¶∑„ <TÆKb $6$ ÂN¥ ∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 782
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EP{¶„<∑dN¥ Kr∑¶„ c¶K∑∂ j¶g’ Ø„T∂ ƶ„zZ¶ ¥æPæ{g¶Ïfi¶<∑fi¶d¶ ∏Æ∂∑fi≤>fiær∑ fi’<~*<Ød¥K∂K¶ ÏaÁ∑T’G∑ √æ∑¶„TT„∏¶ g¶∑æµg¶∑hfig¶∑F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [3]

c c
c fi≤>fiæ r ∑¥æG ¶d¥¯T’√¥æ’Ø K’√∂ ¥<¥¥¶„g ¶P{¶KP’{  <fidØ’¥ ∑¶ ¥æm {T¶ P{KdÏfiK<g ∏fi¥zZ<ÂT<Ïdg¢D¶ Pæ ’ { ≤>Ïæ < Ñ<Æ∏ (fi∂∑ fi¶0) √’ ≤ >Ï„ ƶ c
c c
c P{¶„ g æ b Kd<∑dK<TgÏfi≤>fiæ r ∑¥¶„ g Td∑¶ <¥* √ ¶K¶√¶K~¶ŒT„ ¥ ¶ ¥’ √ d√dÆ<¥∏«<∑∏<T<Æ∏<T϶¥¥Ï<Ï∏¥’ Ï ¶T<∑÷∑Gæ [ ¶„ T d¶KPæ { ¥Ï¶ (fi‰ 0 c
c c
c ¥æ’ØKZ∑GO∑Td∑P{K~K∑jd∑϶Tr∑<T϶¥P{<Ïd¶) fi¶¥¶Ø∂∏¶„ ØK¥<∑ɶ ∏<«m{T¶ fi≤>m{T¶ P{¶„<∑®∑’ Kr∑¶ «’«¥¶Kfi[„∑’ ¥<x* ∏∑‡K[¶ ∏<TK[¶ c
c c
c bX>„ ¥W◊{K¥K¥m{T√’c„ fi’~<TÆ„ g¶∑æN¥® P{¶g«¶„® fiÇ∑‡«Tg¶∑∂ <TÆK< $7$ ÂN¥ ∑’ P{¶„<∑∏N¥ Kr∑¶„ ®ß„{ fiK¥„ <T÷ÏP{d<T<[® «√T∏¶„ fi<T<[T¶÷® c
c c
c «√T∏¶„ ÂW„T<¥∏’ fi<T<[* <∑T„®b, ÂN¥ ∑’ fiæK¥N¥ ¸ÆT„ ∏r∑„ fiæK¥¶ <Ør∑«< «[T„∏∑¶ «√T∏¶„ fi<T<[T¶÷∏¶ «√T∏¶„ ÂW„T<¥d’ fi<T<[ <∑T„Ø„*< c
c c
c $8$„ ∑ ’ P{¶Ï„ ∑ ’ 0 P{¶„ < ∑®K¶d¶ «’ « ¥¶Kfiæ [ „ ¸¶<ÆKd¶® ÷TQ>¶∑ ¥¶Ï¶® ∏∑„ √√∑j¶d √ Ø’ ≤ >j¶d√K¶ by ¥ KÂÏTK g¶≤>’ < ¸∏P{¶„ ≤ æ > ’ < ¸ ∏g’ <  c
c c
c gƶg’<Â√∑¶„ض„T¶K∏gÇ~„≤>fi∂ >gWj√K <j√g¥„<Q>¥„∑¶ Tb¥zZT¶ÆØ°Â ¥’<cT¶Ï ¥<x* ¥’fiKTæ≤>„ <TÆKb $9 $ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ ∏¶b√K„ c
c c
c <ÂzZ√K„ ¥Æ¥’¸æx„ fiæK¥æ[g„ fiæK¥¥∂Æ„ fiæK¥TKfiæ’≤>K∂® fiæK¥TK√’cÆzZ∂ ∏«dØ® ~aÁæØ® g‘√Ø® ¥K∑Ø® G∂TØ® Ø∂T¶„ ¶∑’ ¥K∑’ √by fibQ>¶ c
c c
c cµgTK~¶÷K’Â~ß{Tu>∂ ∏hfi≤>ÆdTKj¶∑Ø’¥∑cK„ <T∏u>ÚE>÷g„ (∏Kƶ fi¶0) <G∑„ (P„{TÏ∂ fi¶0) G¶∑® <Âr∑„ ¶K® gæ[„ g¶„d® ¸æx„ ¸¶„Æ® ¥¯Tr∑‡ ¥¯TØK¥∂ c
c c
c <¥TgdÏgŒ∏g∑’ÂgaÁdg¯T¶¸¶Æ¶gfiæ∑K¶T<[∏’ <¥<x√b∑¶gc„d’ Ê>¶∑’ ¥’fi¶<T÷P{¶g„ ∏Kƶ <G∑„ P„{TÏ∂ ¥[ÆzZæN¥„Æ„ ¥g~÷K’¥¥’Ê>¶∑¥’Ê>® c
c c
c TÉK¥Æj¶K¶d¥’ O d∑„ ∏∑æ Ï ¶„ g T¶÷T„ √ „ P’ { P{‘√Æ∑∂ P{T¶„ d fiK∑¶g„ ¥÷<∑fi¶„ ¥ <fiQ>’  K¶„ Œ fiK∑® fi÷gæ h fiÏ√’ c ¥K¥ <jN¥¶¥¥æ K <«Td∑„ E>T∂ c
c c
c <jK¶d’ P {÷[gfi¥zZ∏b¥„ d <jŒTgfiÏ„ (ÂÏ„ fi¶0)GÑgÑP{Ï’ P {¥„ d Kdض„ ¥ T<Éd¥K∂K„ <jŒTÏ„ T „ E>¶d¶÷ɶ„ b ∏’ √ g’ √ „ c
c c
c O∑<j<~d¥æ¸xÏaÁ∑ær∑dP‡{≤>¶√¶K<j«<fi*≤>∏‘√<¥K®(¥¶g<ϸ¶„*≤>O∑<j<~dÚE>¶„≤>d<g÷<T¥dfi¥zZ¥æÆÿgÏaÁ∑¥æ√’c¥æ’ØK fi¶0)«æ∏g¶„∏√<«*j„ c
c c
c ÏP{ÉÏfi<ÆQ>«gK√∑<∑x<jPæ { Œ’ ¸ <j<~dPæ ’ { <~dfid¶<Æ∑¶- T[gæ x ¶<¥K® fi¶0)ض<Ïgfiæ h ◊{hfi√¶¥ÂT<∑É¥K¥<jµgÏ¥æ < ∑xP„ { ¥’  P„ { ¥«‡ g ∂ c
c c
c O∑(<j<~d)E>[¶√¶Œ[g’√Ø„¥„ <∑¯T∑¥gÏQ>gQ>~’Øx¥g<∑≤>¶Ï„ ÷≤æ>Tbfi≤>fiær∑¥¶„gTd∑„ ∏Ñ∂∑fig¶∑Gæ[¥T∑„ ¥æN¥T∑„ fi∂∑g’¥ÏP{T¶„ÏØ„¥«¶® c
c c
c ∏¶∑¶<gd~¶TŒbÏP{rÆΩ«K¶b(¥’Ê>d¥’√d∏¶dd¥æG¶d fi¶0)Â∑æP{<¥∑<∑x«gæÆ„ ∏Tض<Ï∏fiæ’≤>K∂d∑d∑„ P{¶„∏¶<¥∏cTÏfi[ÏÚE>„ √ŒÏ¶dÂ÷ÉæÂæ’√∑¶¥„ c
c ÷T<~∏<¥ÏhfiT¶Ï<¸*¸◊{Ï¥\r∑«¶ÆK¶„Q>„ fi’≤æ>K¥<¥¥- ∏Ï<TgÏ<∑µgÏ¥’Á√¶„aÁ∂K◊„{∑Pæ’{ØØ’√Kdgæ∑¶<Ï∏¶cTÏØ’Â¥„ >∂ ∏Á’≤>ؒ„ ∏h◊æ{≤>∏ؒ„ c
c c
c ∏<TKÏØ’  „ ¥æ < ∑xØ’  „ ¥æ G ¶dØ’  „ ®√Ø’  ¥„   >∂<TT ∏∑„ √ Ø’  „ Æÿ d TÆ<∑xÂc¶„ d Â[ÂT<∑ÉK[T϶Ïæ G ∂Æ„ ∏T<Q>d¥ c
c c
c <T«[<~[g’¥‡g’¥Ï¥’Ê>dfi¥zZ¥ØØ°Ï<T÷ÏÆ∑‡® ~÷K’√Ï¥æhfig¶∑P’{¸æTK¥K¥‘√∂T„ TKg<Æ¥TK¶Æ¥∂Æ¥ØøØ°Ï÷¥«j¶√TKfi≤>fiær∑<T÷ÏaÁ’c„ c
c c
c Gæ√¥<∆«fi∂∑Kbdfi∂TK fi÷Q>¥æ¥’Ê>d¥æ<¥<ÏQ><T<¥Q>O∑<ZK¥æ¸x¥’c∂ (fiPæ{X>¥’Ê>d÷T<~dO∑<ZK¥æ¥’¸x¥æ<j√‡ >fi¯T¥’c∂ fi¶0)fiæKTK◊{<ÏÆTu>d«æ® c
c c
c «æ∏by¥K<T÷Ï«¶„√∏¶Ø¶∑fi<ÏÆ÷ÚE‡> >Ø∂Ƹ¶Æ° K[Â϶„Tbdg÷g’¥’Ï¥æG¶dÏaÁ∑fi¥zZ∏\ÚE>WG¶Ïfi¶∑∂ fi∂TK(Tu>d¥æG¶d fi¶0)P{¶„gÏTK’√æÏ∂ c
c c
c ∏¶d’¸Â’¸Â<Ï∑¥æbŒbÏ<∑x∑aÁ„ ~’Øfi¶<∑Ï„Æ„ ¥‡Kfi¶<∑Ï„Æ„ ¥’Áfi¶<∑Ï„Æ„ ~ß{fi¶<∑Ï„Æ„ <Ø¥¶¥¶„\zZ∏fi¶<∑Ï„Æ„ ~’Ø¥‡K¥’Á~ß{<Ø¥¶¥¶„\zZ∏(<T«[¥æ<TKb c
c c
c fi¶0)fi¶<∑Ï„Æ„ (∏∑„√TKÏaÁ∑æ<[gfi¥zZ¥æbKbdfi¶<∑Ï„Æ„ fi¶0)P{∑√<¥Ï¶- ÂÏæÉÏfi ¥zZ¥gÂÏ÷T<~d <T\ÚE>r∑<fiÆÿÏTÚE>„ <¥KTÚE>’P{dTÚE>„ c
c c
c (÷T<~dfiæKTK P{T¶≤> <T\ÚE>r∑<fiÆÿÏTÚE>„, P{∑d<¥Ï¶d ÏæÉÏfi¥zZ ¥gÂÏ<¥KTÚE> KbdTÚE>„ fi¶0) ∏P{K’≤æ> ∏P{∑√Œdd<jµgÏ ¥æG¶d<jŒTÆd c
c c
c Ø„ Æ c¶K∂ ∏Q>¥ÆN¥fi≤> fiæ r ∑TKfiæ  K¥ÏaÁ∑ cK„ ¥r∑dfi¶¥„ ¥’ √ dfi¶¥„ ¥æ ’ Ø Kfi¶¥„ ¥æ G ¶dfi¶¥„ <gdg¶b∏fi∂∑ Kb∏fi¶¥„ c

H ÷Éæ ∏ ¥g¥<ÆdÉÂ∑æ P {<¥∑<∑x∏¶bÉÏ≤>ÆKg<∑ÉK¶„ g K¶by D¥<TÆ√¥æ G ¶dfi∂∑Pæ { ÚE>∂ D¥¶„ Ø K„ ¥æ b P{K∑„ fi÷g<T∏≤>∑¶«„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 783
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E√’√¶T[P{fid¶<Æ∑¶T[ÂK’√«’√æKK<TP{K∑ÂŒ∑¸¶„<Æd∏P{¶„¥¶d’Âfi÷g√’«∂K<Td≤>∑¶«„ ¥¶Æd¥¶„∑’Øgæ¥ÏØhfi∑<∑P{KdTKP{∑√ÚE>Œ¥-K¥TKbKT<Ï∏g¢D„F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [4]

c c
c figæbdTKÂæK√¥∂Æ(∏bK„√ fi¶0) TKTu>dP{≤>∂ TKÂæK√¥æG¶d¥æ(fi¥zZTKÂæK√ fi¶0)√æ¢DØ„¥„ ∏¶br∑Æ÷¯T <∑ŒTÏ„T„ TKT¶K∑ÂæÑ<Tß{g<TÏ<¥d√by c
c c
c √d¥¥∑¥æG¶d¥<∆«¶„m{ ¥gæ‘√<∑g‘√√‡ >G¶∑‡ ®∑∂Pæ{Œ<T*ضT[Tu>¶∑æfiæ¯TG’O„ ¥’Ê>d¥æ<¥<ÏQ>√‡ >√æh◊„{ ¥æhfib<Q>dPæ{µg~¶Œ~Ï∑„ ∏∑æfiæ¯T¥æ¥Æ’d’(dfi∂TK’ c
c c
c fi¶0)√æÏ∂® ÷r∑dÂ∑æÂ’¸<∑x∑aÁ„ K[æhfiÏfi[g÷∏¥æPæ{g¶Ï P{¶„gÏ ÂÏ„ ∏Q>¥ÆN¥TKfiæK¥ÏaÁ∑cK„ (∑√j√Kg√K¥¶√K~ß’{P{TK’P{g’√Ï’P{d~Ï∑„ c
c c
c fi¶0)<T<¥Q>m{T„ ÆÿdTÆ<jØc‡gG<ÏdÂ≤>Â≤>dÂŒ∑K<TP{K∑¥K¥Â„® ∏∑¶¥T„ ∏gg„ ∏P*{~∑„ <E>∆¥¶„® <jŒTÏ„T„ TT√dfi„gK¶√ض„¥g¶„Æ„ <j‘√’ZN¥ c
c c
c fiTd∑N¥ Ø„¥® ¥zZj¶d√„fibÊ>¶T® ¥g∑√<T*ØfiK∏Q>® ~÷[∂¥¸æxTd∑¶<Â¥„¥fi[„ fi∑Â∂¥¥ÇTd∑¶<Â¥„¥fi[„ ∏¶√¶¥√®∑’ ~ß„{∑’ ∏¶√¶¥√®∑’ E>[„∑’ c
c c
c ∏¶√¶<¥d¶<Æ* ~¶gK¶<Æ* ∏¶√¶¥◊{¶<Ï∏¶g®∑’ ¥fi¶dT∂ >„∑’ ¥∂ƶ¥∑„∑’ cµg¢D®∑’ fiæK∏¶„ fiP{ >Ég¶∑„∑’ ~÷W¥<Æ* ¥g∑¥¶ÆN¥∂<Æ* E>[∂¥¶® ∏<É- (139) c
c c
c ∏¶¥¶ÆN¥∂<Æ* ¥<x* ¥’fiKTæ≤>„ fi¯T¶∑æfiæ\¯T* ~Kg¶∑„ √¶g¶∑æ‘√¶g’ Ø°bÉg¶∑„ ¥æÆ’¥æÆ„∑’ <TÆKg¶∑„ ~’fi¶® ∑dK∂® ¸<Æd¶ ÷T∑√K‘√¶g’ ÷T¶√® ~’fi’ j√K* fiær∑«W’ c
c c
c ~„bd’ ¥g¶„¥K÷P{¶g„ $10$ ® ∑’ ¥„ fi<T<[T¶÷® bg∂¥„ P{ƶ® ÏxQ>„ ¥g¶∑„ ÆQ>ÂæQ><~[g¶∑’<Ø® fi∂bg∑„ fiKg¥¶„g∑\N¥® ÆK¥T¥<T¥hfig¶∑<Æd® rƶ® c
c c
c P{d¸<ÏP{µg„ P{dP{¶„÷∏g’√Ïfi¶d\ÚE>[„ ¥æxhfi¶T„¥¶b’ g’√Ѷb’ TzZ¶b’ fiTKfiK<Æ® ∏hfigÆ‘O¶«K∑¶Ï’P{d¥K∂K„ ¥∏¶∏¶„ <√ƶ∏¶„ fi≤><∑aÁgb [¶ ~’fi¶® c
c c
c ∑dK∂® g¢D’g¢D„∑’ G„∑„T P{¶„<∑dN¥ Kr∑¶„ <√Æ„ G„∑„T ¸¶<ÆKd¶ ÷TQ>¶∑¥¶Ï¶ G„∑„T P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ P{KdÏfiK‘√<Æd’ c
c c
c <¥K¥¶T[’ gzZ® ∏’G<Ï* P{tø>tæ> G®∑’ <TG®∑’ Tx¶T„b [¶ ®T’ T0-GN¥ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ Ø’¥∑’ P’{Á’< GN¥ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ Ø’¥∑’ fi∂Æ’< GN¥ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ c
c c
c Ø’¥∑’ fizZ’< GN¥ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ Ø’¥∑’ ∏<«Ï¥’< GN¥ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ∑¶g√¶„[N¥<T ¥T∑d¶® ÆQ>ÂæQ>G¶T<Æ∏d¶ «T’< ¥„ ∑’ ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ c
c c
c fiæ¯T¶∑æfiæ\¯T* ~Kg¶∑„ √¶g¶∑æ‘√¶g’ Ø°bÉg¶∑„ ~’fi¶® ∑dK∂® ÷T∑√K√¶g’ ÷T¶√® ~’fi’ ∑√K* fiær∑«W’ ~„b∏’ ¥g¶„¥K÷P{¶g„ Â’ ®∏’ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶∑’ <fi∏Q>d¶® c
c c
c <fi∏’ <∑T„ Ø „ < g <fi∏’ «„ «T÷ $11$ ® ∑’ ¥„ P‡ { <∑® K¶d¶ «’ « ¥¶Kfiæ [ „ ÂN¥ fi<T<[T¶÷∏N¥ ∏’ < ® ®dgQ>’ ¥¶„ Ç ¶ <∑¥µg ÆQ>Âæ Q >G¶T<Æd® c
c c
c <T∏<¥∏TKP{gÏ∑d∑Td∑„ fi∏<Ï∏TKP{≤>√Âæ≤>dP„{d‡Kg÷≤>P’æ{≤>Ï„ ƶKxƶK<TK¶d’ÂKbTÚE>„ fi¶Ï’¸fiÏ’¸g¶∑O¶„ϒ«‡¥∑cK„ ¥¥’«g’ ÂæKd’ ~TÏ’ jK*Ø„ c
c c
c ¥∂ƶ¥∑¶÷ ∏Ω«æQ>„b [¶ fi¶dfi∂ >¶÷ fiǶ„m{Æb [¶ (T„m{<ÏdTKQ>KQ>∏’G∑<j÷∑¶„<Td<g<¥<g<¥*Âg<∑Kd∑g’≤>d¶∏¶„ fi¶0) fi¶÷∏¶∏¶„ ∏¶„gæ∏b [¶ ∏TÆtø>tæ> c
c fi’~ K¶dP{Pæ{ƶb’ Â’0-Á‘√’ E>[’ ÷h◊„{¥’ T¶Æ∑¶∏¶„ T¶ÏT∂∏∑’ ®ß{¥¶≤>d’ ÷[K¶¥’√’ P{K„b [¶ ∏¶d’„ ~¶„aÁ„ fiKg¥æb«‡® ∏’G<Ïg÷<Ï∏‘√ÆzZ„ <ÂzZ√K¶<«gæÆ„ c
c c
c ¥[Q>fid¶b’ ∏∑æ√ÚE>< [¶ T¶g’ G¶∑æ’ ∏’~„b[¶ ض<Æ∑’ G¶∑æ’ cK<∑ÂÏ’<¥ ¥¶Ætø>tæ> <ÂaÁæ[¶„ gæx¶∑’ cK<∑ÂÏ’<¥ <jT„¥„b [¶ by<¥* fiÇær∑g< [¶ c
c c
c P{≤>√Âæ≤>dZ’<«∏¶∏¶„ «æ∏¶∏¶„ fi≤>¥¶ÆK< [¶ P{KdÏ G¶T P{tø>tæ> ®T’ T0-∑g¶„&zZæ ∑’ ∏KĦ∑’ «√T’¶∑’ ∏¶b√K¶∑’ <ÂzZ√K¶∑’ ¥d’¥’¸æx¶∑’ fiæK¥æ[g¶∑’ c
c c
c fiæK¥¥∂ƶ∑’ fiæK¥TKfi’æ≤>K∂∏¶∑’ fiæK¥TK√’cÆzZ∂∑’ ϶„√æ[g¶∑’ ϶„√j¶Æ¶∑’ ϶„√<Æd¶∑’ ϶„√fibyT¶∑’ ϶„√fiɶ„Â√K¶∑’ ∏«dØd¶∑’ ~aÁæØd¶∑’ g‘√Ød¶∑’ c
c c
c ¥K∑Ød¶∑’ G∂TØd¶∑’ ¸¶„ < ÆØd¶∑’ cµgØd¶∑’ cµgØ„ ¥ d¶∑’ cµgj¶d√¶∑’ cµg¥¶KÆ∂∑’ cµgTK~¶÷K’  ~ß{Tu>∂∑’ Ø∂T¶„ ¶∑’ ¥K∑’ √by fibQ>¶ c
c c
c ∏hfi≤>ÆdTKj¶∑Ø’ ¥ ∑cK¶∑’ <T∏u>ÚE>÷g¶∑’ <G∑¶∑’ G¶Td¶∑’ <Âr∑¶∑’ ¶Kd¶∑’ ¸æ x ¶∑’ ¸¶„ Æ d¶∑’ gæ [ ¶∑’ g¶„ ∏ √¶∑’ ¥¯T∆‡ ∑ ’ ¥¯TØK¥∂∑’ c
c c
c <¥TgdÏgm{∏g∑’ÂgaÁdg¯T¶¸¶Ægfiæ∑K¶T<[<¥<x√bj¶gc„d’ Ê>¶∑’ ¥’fi[¶∑’, jg¶„&zZæ ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏¶<Ø√K¥N¥ <ÂzZ√KN¥ G¶T c
c c
c ¥’fi¶<T÷P{¶gN¥ gg cµg¶dKdN¥ cµg¶„TØ„¥√N¥, T’ض<g ∑’ «√T’Â’ ÂzZ √d’ bÆ √„ fi¶¥÷ g„ (g’ ¥„) «√T’ ÂzZ √® bÆ √d\ªÂP{tø>tæ> T’Ø< ∑g’¥< [¶ c
c c
c ¥∂ƶ¥∑TK√® fiæKzZ¶<«gæÆ„ <j¥∂∏b [¶ ÂN¥ fi<T<[T¶÷∏N¥ ∏tø>Ê>æ [K¥d¥ÆN¥’ fi∂<Âض∑’ ØÏd< [¶ ¥ß{¶K„< ¥µg¶∑„< [¶ ®T’ T0-Gd¶ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! c

H ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ bÆg¶√ÚE>„ɶ bÆ ¥g¶„¥Kɶ bÆ„T ~’fi¶® ∑dK∂® ¸<Æd¶ fiær∑«W„ ~„b® ∏ƶfi≤>m{T’ ÷‘√Æ’ ÷\‘√\rÆ[¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 784
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<TÆK„ɶ Âd¶ ∑’ gg ®∏gtø>Ê>’ <jT„<Øɶ<¥<[P{tø>tæ> <T¥<É„ $12$ ® ∑’ ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ P{Ñ’ fi¶÷hfi«¶d¶® Kd∑∂® ◊æ{ÏæhfiÏP{gÏP{¶„gÏæ\µg<ÏÂ’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [5]

c
<g c
c ∏¶Æ¶ (∏Æ) fi’≤æ>K„ fiƶ® K[¶¥¶„√hfi√¶¥P*{¥æ ∏¥æ∏gæÆ√’æGxK¶√¥K¥„ P{g϶√K¥’≤>¸¶„Æ® ÷<Q>d\µg ¥‡K„ ¥ÆN¥K\N¥*<g <Ø∑dK„ „d¥¶ Gϒ„ G„∑„T ~’fi¶ c
c c
c ∑dK∂ G„∑„T fiær∑«W„ ~„b® „∑„T ÷T¶√ÚE>< [¶ ∏ƶfi≤>m{T’ ÷‘√Æ’ ÷\‘√\rÆ[¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„ g¶∑„ <TÆK< $13$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ c
c c
c «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’„T¶¥∂ ¸ÆT„ ¥g∑¶ «√T’¶„ ∏hfi„√bd¶ ÷‘√fi¯Tbd¶ «¶„√fi¯Tbd¶ K¶br∑0 ∑¶d0 P{¶„K¯T0 Á<[∏fi¯Tb∏¶ «≤>¶ G¶„ƶ ¥„∑¶Tby c
c c
c fi¥zZ¶K¶„ ¥„Q>∂ bΩ«¶ ∏r∑„ d ¸ÆT„ ®Tg¶b∑¶„ ÷[gG¶<ÂPæ{Ïm{T<T∑d<Tr∑¶∑Tr∑϶Tr∑<Tß{gfiƶ∑¥¶„«‘√P’{<ÂGæ[¶ ¸Æÿc∑cr∑<∑~dfiKd¶Ï<◊{≤>∏¶ c
c c
c ∑KTb√æ∑¶bK„√¶ b\ÚE>∏«¶„√¶ ¥æÆ¥’fiÏ<Ï∏¶ P*{fi¶√◊{϶„Tg’ ~ gæ<∑∏ <T¥d¥¶„aÁ’ GϸæΩ¸æ∏¥g¶∑’ G¶„Tr∑’ Pæ{¥‘√GÏ<¸*Øÿ~’~Ï’ G∂<Td’ ~ ∑¶…{∑ c
c c
c ∏cøcæT<g∑’-Kd<gT fi≤>‘√Ï‘√’ ¥’<Tcæ<∑[¶∑’ ~b[¶ <ÆKr∑’ G¶T fi¯Tb∏¶ ∏hfi„√b∏¶ ∏xg¶¥fiK∏¶d¶ ∏hfi„√bd¶ g¶¥fiK∏¶d¶ ®T’ Øÿg¶¥0 <Âg¶¥0 c
c c
c G¶T ®ß{¶K¥0 ∏hfi„√b∏¶ T¶¥fiK∏¶d¶ ØÿT¶¥0 <ÂT¶¥0 ∏hfi„√b∏¶ ∏∑„√T¶¥fiK∏¶d¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑¶ <TÆK’< $14$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 c
c c
c ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’„T¶¥∂ ¸ÆT„ <j‘√’Z¶ «√T’¶„ ∏hfi„√b∏¶ ∏¶<«<∑¸¶„<Æd∑¶∑∂ G¶T P„{TÏ∑¶∑∂ ∏hfi√b∏¶ g∑¸<Ï∏¶ Td¸<Ï∏¶ P{¶d¸<Ï∏¶ c
c c
c (j¶∑¸<Ïd¶ Ø’¥∑¸<Ïd¶ ~K[¸<Ïd¶ fi¶0) ∏hfi„√b∏¶ g∑„∑’ ¥¶T¶∑æ‘√Æ¥gzZ¶ ∏hfi„√b∏¶ Á„϶„¥<Æfi[¶ ®T’ GѶ„¥<Æ0 <Thfi¶„¥<Æ0 ∏¶g¶„¥<Æ0 c
c c
c ¥¯T¶„¥<Æ0 ∏hfi„√b∏¶ P{¶„Q>¸æx∂ ®T’ ¸∂∏¸æx∂ fi≤>¸æx∂ ∏hfi„√b∏¶ fid¶∑楶K∂ ∏hfi„√b∏¶ ¥’<«∆¥¶„∏¶ ∏hfi„√b∏¶ Á∂K¶¥T¶ ∏hfi„√b∏¶ gÆÿ∏¶¥T¶ ∏hfi„√b∏¶ c
c c
c ¥\hfi∏¶¥T¶ ∏hfi„√b∏¶ ∏aÁ∂∑gƶ∑<¥∏¶ ®T’ ÷ÉægÂ∂ ∏hfi„√b∏¶ <T÷Ïgby <T÷¯T<∑≤> >fi[¶ ~¶K∑¶ <TɶÆK¶ ∏¶√¶¥¶<ÂT¶b∑¶„ ∏hfi„√b∏¶ P{∑√¶T<Ï* c
c c
c ÂT¶„P{µg’ fi≤>Tr∑¶ ®T’ ®ß{¶T<Ï* Áæ≤ø>≤>¶√¥∂Æ<jß{I<Ïd’ ÂT¶„P{µg’ fi≤>Tr∑¶ ∏hfi„√bd¶ gƶÏd’ ¥∂Æ<jß{I<Ïd’ ÂT¶„P{µg’ fi≤>Tr∑¶ «Wfi≤>g’ gƶ«Wfi≤>g’ c
c c
c ¥¯T¶„«Wfi≤>g’ ∏¶d’<¸ÏTxg¶∑’ ÂT¶„P{µg’ fi≤>Tr∑¶ g¶<¥∏’ <«aÁæfi≤>g’ ®T’ ض„g¶<¥∏’ fi≤>g’ <Âg¶<¥∏’ fi≤>g’ G¶T ¥[g¶<¥∏’ <«aÁæfi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ c
c c
c ∏hfi„√bd¶ fi >g’ ¥[K¶b’<Ø∏’ <«aÁæfi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ G¶T ÂÇ’ ¥[K¶b’<Ø∏’ <«aÁæfi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ ∏ƶ„K¶b’<Ø∏’ <«aÁæfi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ bß{K¶b’<Ø∏’ <«aÁæfi≤>g’ c
c c
c fi≤>Tr∑¶ ¥[¥[<g∏’ <«aÁæfi≤>g’ ∏Q>Q><g∏’ <«aÁæfi≤>g’ ∑T∑T<g∏’ <«aÁæfi≤>g’ إإ<g∏’ <«aÁæfi≤>g’ Áæ≤>≤>d’ g¶„∏fi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ gÆ<Ñd’ c
c c
c g¶„∏fi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ GTg¢D’ ~’Øfi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ TbKg¢D’ ~’Øfi≤>g’ <TT„√fi≤>g’ <T÷N¥‘√fi≤>g’ ÷Tƶ∑fi≤>g’ fi≤>¥’Ï∂∑fi≤>g’ fi≤>Tr∑¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ c
c ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑¶ <TÆK’< $15$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’„T¶¥∂ ¸ÆT„ Z„K¶ «√T’¶„ G¶<Â¥’fir∑¶ Pæ{Ï¥’fir∑¶ ¸Ï¥’fir∑¶ m{T¥’fir∑¶ c
c c
c <T∑d¥’fir∑¶ ∑¶∑¥’fir∑¶ Ø’¥∑¥’fir∑¶ ~K[¥’fir∑¶ Ïɶ¥’fir∑¶ ϶OT¥’fir∑¶ ∏¶„∏’¥∂ „∏’¥∂ TÇ’¥∂ G¥’¥∂ <G∏P{¶„ƶ <Gdg¶∑¶ <G∏g¶d¶ <G∏϶„«¶ c
c c
c <G∏b’<Ø∏¶ <G∏<∑W¶ <G∏fiK∂¥Æ¶ G∂<T∏¶¥gK∑«d<Thfigæß{¶ Tdhfiƶ∑¶ √æ∑hfiƶ∑¶ P{K∑hfiƶ∑¶ ~K∑hfiƶ∑¶ <∑‘√Æhfiƶ∑¶ <jÚE>dhfiƶ∑¶ c
c c
c ∏ÉThfiƶ∑¶ gWThfiƶ∑¶ ϶OThfiƶ∑¶ Á’<Âhfiƶ∑¶ gæ<[hfiƶ∑¶ <Tɶfiƶ∑¶ g’Âhfiƶ∑¶ T„∏hfiƶ∑¶ ¸’«hfiƶ∑¶ jdhfiƶ∑¶ <jdghfiƶ∑¶ ¥Çhfiƶ∑¶ c
c c
c ¥¶„∏hfiƶ∑¶ ~¶m{Tr∑¶ Ïɶ (ɇ) ÂTN¥∂ <Gb’<Ød¶ ¥¶„Æ∂ ∏<∑d¶∑¶ ∏hfiæN¥æ∏¶ ∏¸<ÆÑ„¥¶ ∏hfi≤>Ï„N¥¶ ¥æ¥¶gr∑Kd¶ ؒ¶ (¸Æ°∑’ ∏¶dKd¶ ¸Æ°∑’ c
c c
c ÷T¢D¶d¶ ¸Æ°∑’ Ø∂T¶ ¶∑’ ¥K∑’ √by fibQ>¶ fi¶0) b∑g„T <∑‘√’Z’ fi¶Td∑’ fiæK∏¶„ P{¶÷’ <TÆK’<Â, „<¥* ∑’ «√T’¶∑’ ∏¶d¶T¶d¶ (T¶by fi¶0) <T <T<ض «T’< c
c c
c fiKT¶d¶ (b∑¶„ fi¶0) <T<ض «T’< ∏¶d¶T¶d’ Ggb[¶ jÏT∑<gT g[g¶Â’√¶ ∏\ÚE>Wfi<¥∑T¶√K∑¶ Kd∑P{K’≤>√¥g¶∑¶ Pæ{<[∏¶T∑«‡∏¶ fiKT¶<ØdfigW∑¶ c
c c
c Øÿ T ¶Ï¥’ < √∑¶„ (fiKT¶by < Æ* ∏∑¶„ ß ’ { ¶ ∏r∑÷\zZ®<Æ* ∏∑¶„ x <¥Ég¶∑¶ ∏hfi„ √ bd¶ ∏¶d¶KcK¶ fi¶0) ¥g[√<∑<fi≤>√cK¶ ¥¯TaÁK¥\r∑T¶b∑¶„ c
c c
c ¥¯T«¶¥¶∑æ√¶<g∑¶„ ∏<G∑¶ <G∑¥’P{¶¥¶ <G∑¶ bT ∏<TÂÆ’ T¶√Kg¶∑¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑¶ <TÆK’< $16$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ c

H gƶT∂KN¥ ∏’  „ T ¶¥∂ ¸ÆT„ ∏∑√¶K¶ «√T’  ¶„ by  K∏¶¥<g∏¶ «¶¥¶¥<g∏¶ ®¥∑¶¥<g∏¶ ∏¶Ø¶∑«’ ≤ >g[<jaÁ„ T ∑¶¥<g∏¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 785
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E÷ǶKfi¶¥T∑Á„Ï<¥*c¶∑GÑfi¶KQ>¶T<∑d¶¥<g∏¶ g∑√æ[¶ Td√æ[¶ P{¶d√æ[¶ √æ[¶ √æ<[*<Ød¶ √æ[¸’«d¶K∂ ∏gg¶ ∏P*{~∑¶ (<E>r∑√’Z¶ fi¶0) ∏‘√’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [6]

c
Z¶ c
c <E>r∑¥¶„∏¶ <jm{TÏ„T¶ P’{¥fi¶Â∂T gæß{¶„∏¶ ¥’ÁbT <jK’√∑¶ G∂T¶„<TT ∏hfi≤>Æd√Â∂ GÇP{∑√’<fiTG¶Âm{T¶ ∏¶ØK¥◊{Ï√¶<TT fi¶√≤>«¶T¶ Pæ{µg¶„bT c
c c
c √æ<[*<Ø∏¶ fiæaÁKfi[’T <jm{TÏ„T¶ √√∑<gT <jK¶Ï’¸∑¶ ∏<∑϶„bT <jK¶Ïd¶ ~’ØbT ¥¶„gÏ„¥¶ ¥‡KbT <Ø[„∏¶ ¥¶√K¶„bT √’«∂K¶ <TÆ√bT ¥¯T∏¶„ <Thfigæß{¶ c
c c
c g’ØKbT ∏hfiP’{fi¶ ¥¶Kd¥<ÏÏ’T ¥æx<Æ∏d¶ Á\‘√<T¥¶∑’T ®√G¶d¶ «¶K’≤>fiaÁ∂T ∏hfig[¶ P’æ{GK¶„bT ¥¶„*≤>K¶ T¥«¶„bT G¶dzZ¶g¶ ¥∂ƶ„bT ØÿxK¥¶ c
c c
c T¥æ’cK¶bT ¥¯T◊{¶¥<T¥Æ¶ ¥æÆÿ∏Æÿ∏¶¥∑„bT „∏¥¶ Gϒ¶, j\zZ ∑’ „<¥* ∑’ «√T’¶∑’ P{zZby fi≤>¸’c„ «Tb, ¥„ ∏ fi≤>¸’c„ ~÷\¯TÆ„ fi’0 Â’0-دT∏¶„ c
c c
c <Á[∏¶„ P{¶Ï∏¶„ «¶T∏¶„, دT∏¶„ ∑’ ¥<~[¶<~[g∂<¥®¥æ دT„¥æ (Â’0-∏’≤>®b T¶ fi¶„d®b T¶ ÷‘√<Æ®b T¶ T‘√<Æ® T¶ Gr∑’ Gr∑’ <Ø¥’ bÚE>’< ’∑’ Â’∑’ <Ø¥’ c
c c
c ¥‡b«‡d¶ ÏO櫇d¶ ∏∑hfi√’Z¶ <TÆK\ªÂ fi¶0) Á„[∏¶„ √¶g„ ∑dK„ T¶ Kr∑„ T¶ Á„[„ T¶ ÁÏ„ T¶ OK„ T¶ ∏’√∑„ T¶ P{¶Ï∏¶„ ¥g® T¶ ∏¶T<Ïd¶® T¶ G¶T ∏d∑„ T¶ c
c c
c ∏r∑ÂK„ T¶ Ø∂ÆP{¶Ï¥’G¶„√„ «¶T∏¶„ P{¶„Æ„ T¶ g¶∑„ T¶ g¶d¶® T¶ ϶„Æ„ T¶ «® T¶ ƶ¥„ T¶0 ®T’ „<¥* ∑ «Tb, „ ∑’ «√T’¶„ T¶¥¶T¶¥TÉ’ ∏Q> <√µÆÆ„g’<Â∏¶<∑ c
c c
c g¶¥¶<∑ √¶g„ ®√K¶b∏¶ ∑dK„ fi’~K¶b∏¶ T¶¥∂~’Ø∑¥g¶∑P{hfi¶ ¥gÏ„tø>Êæ>P’{~∑¶ ¥g¥æÆØÿaÁ¶ bÆ϶„√fiK϶„√∏hfi≤>¸x¶ ¥’¥¶Kfi¶K√¶g∂ P{µg<∑‘O¶d∑Q>¶® c
c c
c ∏Ω«æ<Q>∏¶ <TÆK’< $17$ „<¥* ∑’ «√T’¶∑’ ®Â„∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶∑’ bg„ ®∏¶m{T„ (G¶d¶g¶d¶<T[∂ ∏Øÿ[K’ ~ ∑’ fi¶0) ∏\Ω«*ÂK¸¶<ÆK® ÂT¶„Tƶ∑„ ƶ„zZ¶ c
c c
c Â’0-∏\Ω«*ÂK® E>\¯TÆ„ ¸¶<ÆK®<T E>\¯TÆ„ $18$ ¥„ P*{ Â’ ¸¶<ÆK® ?, 2 E>\¯TÆ„ fi’0 Â’0-∏∑¥∑„ …{∑¶„ (∏Tg¶„) ∏Kd¶ <«aÁ¶∏Kd¶ K¥fiKǶ® P{¶dP{Ï„¥„ c
c c
c fi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ ∏∑¥∑„ ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-b[K® ∏ ∏¶TP{<Æ® ∏. ¥„ P*{ Â’ b[K® ?, 2 ∏∑„√<TÆ„ fi’0 Â’0-~÷zZ«[„ E>Q>«[„ ∏Q>g«[„ Ø¥g«[„ c
c c
c ¸¶K¥«[„ ~÷W¥«[„ ¥¶„Ï¥«[„ ∏xg¶<¥® «[„ g¶<¥® «[„ ض„g¶<¥® «[„ „g¶<¥® «[„ ~÷g¶<¥® «[„ fi’~g¶<¥® «[„ E>µg¶<¥® «[„, ¥„ Â’ b[K®, ¥„ P*{ c
c c
c Â’ ∏¶TP{<Æ® ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-fi¶∏¶„T√g∑„ ∏ «[fiÇaÁ¶∑„ ∏, ¥„ P*{ Â’ fi¶∏¶„T√g∑„ ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-T¶O¶bg„ ∏ <j¯T¶O¶bg„ ∏ <jdg¶ ∏hfi≤>P{µg„, c
c c
c ¥„ Â’ fi¶∏¶„T√g∑„, ¥„ P*{ Â’ «[fiÇaÁ¶∑„ ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-T¶O¶bg„ ∏ <j¯T¶O¶bg„ ∏<∑dg¶ ¥hfi≤>P{µg„, ¥„ Â’ «[fiÇaÁ¶∑„, ¥„ Â’ ∏∑¥∑„, ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ∏¶„g¶„∏K∏¶ ?, 2 Øÿ<Tƶ fi’0 Â’0-دT¶„g¶„∏K∏¶ d «¶T¶„g¶„∏K∏¶ d, ¥„ P*{ Â’ دT¶„g¶„∏K∏¶ ?, 2Øÿ<Tƶ fi’0 Â’0-÷T√K∑دT¶„g¶„∏K∏¶ d c
c c
c «[fi¶∑دT¶„g¶„∏K∏¶ d, ¥„ P*{ Â’ ÷T√K∑دT¶„g¶„∏K∏¶ ?, 2 <Â<Tƶ fi’0 Â’0 ®√„ TzZ„ -®√„ fi¶® <~d[¶„TP{K∑¥¶<ÂÉ∑d¶, ¥„ Â’ ÷T√K∑دT¶„g¶„∏K∏¶, c
c ¥„ P*{ Â’ «[fi¶∑دT¶„g¶„∏K∏¶ ?, 2 ∏∑„√<Tƶ fi’0 Â’0-∏Q>Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ ∏¶Æ¶Kg¶∑„ ∏hfi¶Æ¶K„ ØÿT¶Ï¥Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ c
c c
c ∏¶Æ¶Kg¶∑„ ∏T≤ø> >¶„g¶„∏K∏¶ ¥¶„Ï¥Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ ∏¶Æ¶Kg¶∑„ Øÿ«¶√fi[¶„g¶„∏K∏¶ ~÷¯T∂¥Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ ∏¶Æ¶Kg¶∑„ c
c c
c fi[¶„g¶„∏K∏¶ ®ß{Â∂¥Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ ∏¶Æ¶Kg¶∑„ P*{~‡∑¶„g¶„∏K∏¶ ¸[∂¥Pæ{ßæ{≤>∏’≤>√hfig¶∑g„[„ P{TÏ„ ∏¶Æ¶Kg¶∑„ fig¶∑fi[¶, ®[¶„ c
c c
c ®√„∑<TO¶¥„∑ …{∑d’ ∏¶Æ¶Kg¶Æ¶K„g¶∑„ ¥g∑„ <∑‘√’Z„ ∑¶„ fiP{¶gK¥«¶„by<[ T[¯T’ <¥∏¶, ¥„ Â’ «[fi¶∑دT¶„g¶„∏K∏¶, ¥„ Â’ دT¶„g¶„∏K∏¶, ¥„ P*{ Â’ c
c c
c «¶T¶„g¶„∏K∏¶ ?, 2 ∏∑„√<Tƶ fi’0 Â’0-∏hfiP{¶„Æ„ ∏hfig¶∑„ ∏hfig¶® ∏hfi϶„Æ„ ∏hfi¥W„ ∏hfiD’D„, ¥„ Â’ «¶T¶„g¶„∏K∏¶, ¥„ Â’ ∏¶„g¶„∏K∏¶, ¥„ P*{ Â’ c
c c
c <«aÁ¶dKd¶ ?, ∏∑„√<Tƶ fi’0 Â’0-دT¶<«‘√Æ~K® Á„[¶<«‘√Æ~K® P{¶Ï¶<«‘√Æ~K® «¶T¶<«‘√Æ~K® ÷\aÁ[~K® <∑\aÁ[~K® ÷\aÁ[<∑\aÁ[~K® c
c c
c <∑\aÁ[÷\aÁ[~K® Tu>Ég¶∑æ~K® ¥¶ÆKÉg¶∑~K® ÷T∑∂∏~K® ∏T∑∂∏~K® ÷T∑∂∏∏T∑∂∏~K® ∏T∑∂∏÷T∑∂∏~K® ¥’¥Q>~K® ∏¥’¥Q>~K® c
c c
c Âɶ¥’¥Q>~K® ∏r∑¶d~K® g¶„∑~K® <ØQ>϶<«® ∏<ØQ>϶<«® fiæQ>϶<«® ∏fiæQ>϶<«® <«aÁ¶Ï¶<«® ∏<«aÁ϶<«® ∏r∑<√϶d® ∏¶„T<∑<Æ® c
c c
c fiK<gÂ<fi*≤>T¶b® ¥æx„¥<∑® ¥’Á¶Ø<[®, ¥„ Â’ <«aÁ¶dKd¶. ¥„ P*{ Â’ K¥fiKǶ® ?, 2 ∏∑„√<TÆ„ fi’0 Â’0-<∑\¯T-(d) <® fi∑∂∏K¥fiKǶ® ∏¶d’<¸Ï® c

H G
∏¶d¶g<¥zZ«¶„by ∏K¥¶Æ¶K„ <TK¥¶Æ¶K„ ∏’¶ƶK„ fi’¶ƶK„ χƶ (ÂæÚE>¶ fi¶0) ƶK„ ¥„ Â’ K¥fiKǶ®, ¥„ P*{ Â’ P{¶dP{Ï„¥„ ?. 2 ∏∑„√<TÆ„ fi’0 Â’0-Ê>¶∑<Q>Â∂®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 786
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E(Ê>¶∑¶b® fi¶0) ÷ßæ{≤æ>∏¶¥<∑® fi≤>gQ>¶by T∂K¶¥<∑® j„¥<É® Ø’≤>¶d® Ï÷≤>¥¶by (Ï√’≤>¥¶by fi¶0) ∏¶d¶T® ∏T¶÷≤>® ∏P’{≤‡>∏® ∏<∑Êø>ʇ>Æ® (cædP„{¥g’¥æ϶„F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [7]

c
g¶ c
c fi¶0) ¥¯T√¶dfiKP{µg<T«‡¥<Thfigæß„{. ¥„ Â’ P{¶dP{Ï„¥„. ¥„ P*{ Â’ fi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?. 2 ~÷\¯Tƶ fi’0 Â’0-b’<Ø∏fi≤>¥’Ï∂∑d¶ P{¥¶dfi≤>¥’Ï∂∑d¶ c
c c
c G¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ <T<T[¥d∑¶¥∑¥„T∑d¶, ¥„ P*{ Â’ b’<Ødfi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 fi’~<Tƶ fi’0 Â’0-¥¶„b’<Ød<T¥dfid¶K<jK¶„ƶ„ T¶ ¥¶„b’<Ød<T¥dfi[„¥æ ∏zZ„¥æ c
c c
c K¶√ض„¥<j‘√ƶ„ T¶ ~\aÁ*<Ød0 <T¥dfid¶K<jK¶„ƶ„ T¶ ~\aÁ*<Ød<T¥dfi[„¥æ ∏zZ„¥æ K¶√ض„¥<j‘√ƶ„ T¶ O¶<∑*<Ød<T¥dfid¶K<jK¶„ƶ„ T¶ O¶<∑*<Ød<T¥dfi[„¥æ c
c c
c ∏zZ„¥æ K¶√ض„¥<j‘√ƶ„ T¶ <G\Ω«*<Ød<T¥dfid¶K<jK¶„ƶ„ T¶ <G\Ω«*<Ød<T¥dfi[„¥æ ∏zZ„¥æ K¶√ض„¥<j‘√ƶ„ T¶ ◊{¶<¥*<Ød<T¥dfid¶K<jK¶„ƶ„ T¶ c
c c
c ◊{¶<¥*<Ød<T¥dfi[„¥æ ∏zZ„¥æ K¶√ض„¥<j‘√ƶ„ T¶, ¥„ Â’ b’<Ødfi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ P{¥¶dfi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 ~÷\¯Tƶ fi’0 Â’0-P{¶„ÆN¥æØd<jK¶„ƶ„ T¶ c
c c
c ÷Ødfi[N¥ T¶ P{¶„ÆN¥ <T◊{Ï∂P{K∑’ g¶∑N¥æØd<jK¶„ƶ„ T¶ ÷Øddfi[N¥ g¶∑N¥ <T◊{Ï∂P{K∑’ g¶d¶÷Ød<∑K¶„ƶ„ T¶ ÷Ødfi[¶® T¶ g¶d¶® <T◊{Ï∂P{K∑’ c
c c
c ϶„ÆN¥æØd<∑K¶„ƶ„ T¶ ÷Ødfi[N¥ T¶ ϶„ÆN¥ <T◊{Ï∂P{K∑’, ¥„ Â’ P{¥¶dfi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ G¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 <Â<Tƶ fi’0 Â’0-g∑G¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ c
c c
c TdG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ P{¶dG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ g∑G¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 ∏Pæ{¥Ïg∑<∑K¶„ƶ„ T¶ Pæ{¥Ïg∑÷Ø∂K∑’ T¶, ¥„ Â’ g∑G¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶, c
c c
c ¥„ P*{ Â’ TdG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 ∏Pæ{¥ÏTd<∑K¶„ƶ„ T¶ Pæ{¥ÏTd÷Ø∂K∑’ T¶, ¥„ Â’ TdG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ P{¶dG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶ ?, 2 Gr∑’ c
c c
c ¥æ¥g¶<Æ∏fi¶<∑fi¶® Pæ{µg¶„bT √æ<[*<Ø® ¥¯T√¶dfi≤>¥’Ï∂∑„ <~Q>b, ¥„ Â’ P{¶dG¶„√fi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„ P*{ Â’ <T<T[¥d∑¶¥∑¥„T∑d¶ ?, 2 G’ ∑’ ∏¶K¶g„¥æ c
c c
c ÷ɶ∑„¥æ Ø„TPæ{Ï„¥æ ¥«¶¥æ fiT¶¥æ fiKd<√Æ„¥æ fi<∑∏¥¶Ï¶¥æ bzZ∂fi¥æfi’≤>√¥’¥<[<TK<Æd¶¥æ T¥Æ∂¥æ ◊{¶¥æ®¥<∑Éfi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K√’ ÷T¥’fi<É[¶∑’ c
c c
c <TÆKb, ¥„ Â’ fi≤>¥’Ï∂∑d¶, ¥„  ¸¶<ÆK® ÂT„ $19$ ¥„ P*{ Â’ ∏\Ω«*ÂK® ÂT„ ?, 2 E>\¯TÆ„ fi’0 Â’0-fi¶d\ÚE>[’ <T∑∏¶„ T„d¶TÇ’ ¥¢D¶∏¶„ D¶∑’ <T÷N¥‘√¶„, ¥„ c
c c
c P*{ Â’ fi¶d\ÚE>„ ?, 2 Ø¥<TÆ„ fi’0 Â’0-∏¶Ï¶„∏∑¶KÆ„ fi≤>ß{g∑¶KÆ„ ÂØÿ«d¶KÆ„ <TT„√¶KÆ„ <T÷N¥‘√¶KÆ„ ÂT¶KÆ„ E>„ضKÆ„ g‡Ï¶KÆ„ ∏∑TQ>hfi¶KÆ„ fi¶K’<~∏¶KÆ„, c
c c
c ¥„ Â’ fi¶d\ÚE>[„, ¥„ P*{ Â’ <T∑® ?, 2 ¥[<TÆ„ fi’0 Â’0-∑¶∑<T∑® Ø’¥∑<T∑® ~K[<T∑® g∑<T∑® Tb<T∑® P{¶d<T∑® ϶„√¶„Td¶K<T∑®, ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ∑¶∑<T∑® ?, 2 fi’~<TÆ„ fi’0 Â’0-∏¶<«<∑¸¶„<Æd∑¶∑<T∑® ¥æ∏0 ∏¶„<Æ0 g∑fiÉT0 P„{TÏ0, ¥„ P*{ Â’ Ø’¥∑<T∑® ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-¥æN¥‡¥∑¶<T∑® c
c c
c ∏∑Ƕ¥¶d∑¶<T∑®, ¥„ P*{ Â’ ¥æN¥‡¥∑¶<T∑® ?, 2 ∏∑„√<TÆ„ fi’0 Â’0-∏Ω«æQ>¶∑„b T¶ ∏¶¥∑¶<«‘√Æ„b T¶ ∏¶¥∑hfiض∑„b T¶ ¥ß{¶K„b T¶ ¥µg¶∑„b T¶ c
c P{bP{µg„b T¶ ∏’G<Ïfi‘√Æ„bT¶ ®’ÂN¥ ∏∑æ√ÚE>∑d¶ Ê>∏N¥ fiÉæT¶¥∑d¶ √ÚE>Â’ N¥ fi≤>¥¥ ’ ¶Æ∑d¶, ¥„ Â’ ¥æN¥‡¥∑¶<T∑®, ¥„ P*{ Â’ ∏∑Ƕ¥¶d∑¶<T∑® ?, c
c c
c 2 fi∑¶Ï∂¥<TÆ„ fi’0 Â’0-∏KĦ∑’ ∏∑Ƕ¥¶d∑d¶ ∏KÆ’Âfir∑[N¥ cµgN¥ ∏∑0 ∏¶dKd¶∑’ ∏∑0 ®T’ ÷T¢D¶d¶∑’ Z„K¶∑’ Pæ{ÏN¥ √∑N¥ ¥’ON¥ c
c c
c P{K∏¶∑’ ¥’«¶„<√∏N¥ ∏¶„<«<∑¸¶„<Æd∑¶∑N¥ ¥æ∏∑¶∑N¥ ∏¶„<Æ∑¶∑N¥ g∑fiÉT∑¶∑N¥ P„{TÏ∑¶∑N¥0 ®®<¥* ~„T «<[¸Æÿg¶∑„ ®®<¥* ~„T c
c c
c Tr∑¥’GÏ∑d¶, ¥„ Â’ ∏∑Ƕ¥¶d∑¶<T∑®, ¥„ P*{Â’ ~K[<T∑® ?, 2 fi’~<TÆ„ fi’0 Â’0-¥¶g¶b∏~K[<T∑® E>„∏¶„TQ>¶T<∑∏0 fiKƶK<T¥æx0 ¥æÆÿg¥’fiK¶d0 c
c c
c ∏ÆaÁ¶d~K[<T∑®, ¥„ Â’ ~K[<T∑®, ¥„ P*{ Â’ g∑<T∑® ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-fi¥zZg∑<T∑® ∏fi¥zZg∑<T∑®, ¥„ P*{ Â’ ∏fi¥zZg∑<T∑® ?, 2 G„ ∏ c
c c
c g∑„ ¥¶TÉ„ ¥P{K® ¥P{ß{¥„ P{≤æ>® <∑tø>Êæ>K„ ◊{m{¥„ ∏rÆdP{K„ E>„dP{K„ «„dP{K„ fiK¶T∑P{K„ ÷WT∑P{K„ «‡∏¶„TO¶b® ÂÆhfi√¶K’ g∑¶„ ∑¶„ fiƶK„ɶ, ¥„ Â’ c
c c
c ∏fi¥zZg∑¶„<T∑®, ¥„ P*{ Â’ fi¥zZg∑¶„<T∑® ?, 2 Â’ ~„T fi¥zZ’ ∑„d¯T’, ®T’ ~„T Tb<T∑∏¶„&<T ®®<Æ* fi®<Æ* ~„T ∑„∏¯T¶„, ¥„ Â’ Tb<T∑®, ¥„ P*{ Â’ P{¶d<T∑® ?, c
c c
c 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-fi¥zZP{¶d<T∑® d ∏fi¥zZP{¶d<T∑® d, ¥„ P*{ Â’ ∏fi¥zZP{¶d<T∑® ?, 2 ¥[<TÆ„ fi’0 Â’0-∏∑¶÷[’ √g∑„ ∏r∑¶÷[’ Ê>¶∑„ ∏∑¶÷[’ Ê>¶∑„ c
c c
c ∏∑¶÷[’ <j¥∂Ø∑„ ∏∑¶÷[’ Âæ∏u>∑„ ∏∑¶÷[’ ÷Ñ’O∑„ ∏∑¶÷[’ fiÏ’O∑„ ∏∑¶÷[’ ¥\¯T<ØdP{¶dG¶„√Gæ’G∑d¶, ¥„ Â’ ∏fi¥zZP{¶d<T∑®, ¥„ P*{ Â’ c

H fi¥zZ¶P{¶d<T∑® ?, 2 ®d’ (Â’) ~„T fi¥zZ’ «¶<∑d¯T’, ¥„ Â’ fi¥zZP{¶d<T∑®, ¥„ Â’ P{¶d<T∑®, ¥„ P*{ Â’ ϶„√¶„Td¶K<T∑® ?, 2 ¥[<TÆ„ fi’0 Â’0-∏Ω«¶¥T<[d’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 787
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EfiKÚE>’ض∑æT<[d’ P{ÉÆ„÷’ P{dfi≤>P{Kd¶ ∏[√T„¥∑d¶ Ø„¥P{¶Ïr∑æd¶ ¥¯TQ>„¥æ ∏fi≤>϶„gd¶, ¥„ Â’ ϶„√¶„Td¶K<T∑®, ¥„ Â’ <T∑®, ¥„ P*{ Â’ T„∏¶TÇ„ ?,F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [8]

c
2 c
c Ø¥<TÆ„ fi’0 Â’0-∏¶dKdT„∏¶TÇ„ ÷T¢D¶d0 ¥„Æ0 <√϶∑0 ÂT\N¥0 Z„K0 ¥¶Æ\µg∏0 Pæ{Ï0 √∑0 ¥’OT„∏¶TÇ„, ¥„ Â’ T„∏¶TÇ„, ¥„ P*{ Â’ ¥¢D¶® ?, 2 c
c c
c fi’~<TÆ„ fi’0 Â’0-Td∑¶ fi≤>fiæÚE>∑¶ fiK∏u>∑¶ ∏∑æhfi„ƶ cµgP{ƶ, ¥„ Â’ ¥¢D¶®, ¥„ P*{ Â’ ¨¶∑„ ?, 2 ~÷\¯TÆ„ fi’0 Â’0-∏u>¢D¶∑„ m{W¢D¶∑„ cµg¢D¶∑„ c
c c
c ¥æ ß {¢D¶∑„ , ∏u>¢D¶∑„ ~÷\¯TÆ„ fi’ 0 Â’ 0 -∏g∑æ r ∑¥’ fi ∏¶„ √ ¥’ fi ÷[„ ÂN¥ <Thfi∏¶„ √ ¥<Â¥gr∑¶√® d¶<T «Tb, g∑æ r ∑¥’ fi ∏¶„ √ ¥’ fi ÷[„ ÂN¥ c
c c
c ∏<Thfi∏¶„√N¥<Â¥gr∑¶√® ∏¶<T «Tb, ∏¶d’P{¥’fi∏¶„√¥’fi÷[„ ÂN¥ <Thfi∏¶„√¥<Â¥gr∑¶√® ∏¶<T «Tb, fiKGæ<¥dP{¶g«¶„√¥’fi∏¶„√¥’fi÷[„ ÂN¥ c
c c
c ∏<Thfi∏¶„√¥<Â¥gr∑¶√® ∏¶<T «Tb, ∏u>N¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ÏaÁ¶∑¶ fi’0 Â’0-P’{Ø∑d¶ ¥¶„∏∑d¶ <Âhfi∑d¶ <TÏT∑d¶, m{W¢D¶∑„ ~÷\¯TÆ„ fi’0 c
c c
c Â’0-<Æ*¥¶∑渒c∂ g¶„¥¶∑渒c∂ „∑¶∑渒c∂ ¥¶KaÁ∑¶∑渒c∂, m{WN¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ÏaÁ∑¶ fi’0 Â’0-÷N¥r∑ض„¥„ ¸Æÿض„¥„ ∏r∑¶∑ض„¥„ ∏¶gK∑’Âض„¥„, c
c c
c cµg¢D¶∑„ ~÷<TÆ„ ~÷hfi≤>¶„d¶K„ fi’0 Â’0-∏¶∑¶<TG® ∏T¶d<TG® <TT¶√<TG® ¥’Ê>¶∑<TG®, cµgN¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ÏaÁ∑¶ fi’0 Â’0-∏¶∑¶m{by c
c c
c <∑¥‘√m{by ÷T®¥m{by ¥æ[m{by cµgN¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ∏¶Ï’¸∑¶ fi’0 Â’0-T¶d∑¶ fiæÚE>∑¶ fiKdu>∑¶ cµgP{ƶ, cµgN¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ∏∑æhfi„ƶ∏¶„ c
c c
c fi’0 Â’0-∏<∑Ƕ∑æhfi„ƶ ∏¥K∑¶∑æfi„ƶ ®√[¶∑æfi„ƶ ¥’¥¶K¶∑æfi„ƶ, ¥æß{¢D¶∑„ ~÷\¯TÆ„ ~÷hfi≤>¶„∏¶K„ fi’0 Â’0-fiæÆ[<Tdß„{ ¥<T∏¶K∂ ®√[<Tdß„{ ∏<T∏¶K∂ c
c c
c ¥æÆÿgP{K® ∏hfi≤>T¶by ¥gæ\ÚE>∆P{K® ∏<∑du>∂, ¥æß{N¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ÏaÁ∑¶ fi’0 Â’0-<TT„√„ <T÷N¥‘√„ ∏¯TÆ„ ∏¥µg¶„Æ„, ¥æß{N¥ ∑’ D¶∑K¥ c
c c
c ~[¶K ∏¶Ï’¸∑¶ fi’0 Â’0-Á’Â∂ gæ[∂ ∏ÉT„ gWT„, ¥æß{N¥ ∑’ D¶∑N¥ ~[¶K ∏∑æhfi„ƶ∏¶„ fi’0 Â’0-∏T¶d¶∑æhfi„ƶ ∏¥æ«¶∑æhfi„ƶ ∏∑’ÂT<[∏¶∑æhfi„ƶ c
c c
c <ThfiK∑¶g¶∑æhfi„ƶ, ¥„ Â’ D¶∑„, ¥„ P*{ Â’ <T÷N¥‘√„ ?, 2 Øÿ<TÆ„ fi’0 Â’0-دT<T÷N¥‘√„ d «¶T<T÷N¥‘√„ ∏, ¥„ P*{ Â’ دT<T÷N¥‘√„ ?, 2 ~÷\¯TÆ„ fi’0 Â’0- c
c c
c ¥K∂K<T÷N¥‘√„ √∑<T÷N¥‘√„ ÷T<Æ<T÷N¥‘√„ «[fi¶∑<T÷N¥‘√„, ¥„ Â’ دT<T÷N¥‘√„, ¥„ P*{ Â’ «¶T<T÷N¥‘√„ ?, 2 <Â<TÆ„ fi’0 Â’0-P{¥¶d<T÷N¥‘√„ c
c c
c ¥’¥¶K<T÷N¥‘√„ P{µg<T÷N¥‘√„, ¥„ P*{ Â’ P{¥¶d<T÷N¥‘√„ ?, 2 ~÷\¯TÆ„ fi’0 Â’0-P{¶„ÆP{¥¶d<T÷N¥‘√„ g¶∑0 g¶d¶0 ϶„Æ0, ¥„ Â’ P{¥¶d<T÷N¥‘√„, ¥„ c
c c
c P*{ Â’ ¥’¥¶K<T÷N¥‘√„ ?, ~÷\¯TÆ„ fi’0 Â’0-∑„Kb∏¥’¥¶K<T÷N¥‘√„ <ÂKd0 g∑æ0 Ø„T0, ¥„ Â’ ¥’¥¶K<T÷N¥‘√„, ¥„ P*{ Â’ P{µg<T÷N¥‘√„ ?, 2 ∏Q><TÆ„ fi’0 c
c c
c Â’0-∑¶∑¶TK<∑ÉP{µg<T÷N¥‘√„ ØK¥∑¶TK<∑É0 T„∏∑∂∏0g¶„Æ∑∂d0 ∏¶…{∏0 ∑¶g0 √¶„∏P{0 ∏’ÂK¶dP{µg<T÷N¥‘√„, ¥„ Â’ P{µg<T÷N¥‘√„, ¥„ Â’ c
c «¶T<T÷N¥‘√„, $20$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ¸ÆT„ ∏∑√¶K¶ «√T’¶„ ∏hfi„√b∏¶ ∏¶d¶KcK¶ G¶T <TT¶√¥æ∏cK¶ (ÂzZ ÂzZ Â<Æ* Â<Æ* c
c c
c Ø„¥„ Ø„¥„ √ÚE>¶√\ÚE>* √æµg¶√æ\µg* ◊{≤ø>≤>¶◊{≤>*≤> fi¶0) ∏hfi„√b∏¶ T¶d’< ∏hfi„√bd¶ fi≤>fiæÚE>’< ∏hfi„√bd¶ fiKdQ>’< ∏hfi„√bd¶ ∏∑æhfi„Æ’< ∏hfi„√b∏¶ c
c c
c ∏aÁ„T∑∂∏¶„ <TaÁ„T∑∂∏¶„ ¥’T„∏∑∂ ∏¶„ <∑¯T„∏∑∂ ∏¶„ ~÷\¯Tƶ ∏¶„ P{ƶ ∏¶„ P{Æ’< ∏hfi√bd¶ ÷≤ø> >’G¶∑‡ ∏ƶ„<¥K¶ D¶∑P{¶„Q>¶„T √d¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ c
c c
c ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑¶ <TÆK’< ¥’¥¶K «÷\¯T‘√¶ «∂∏¶ Gµg∑GKgK∑P{K∑ √’«∂K ØÿaÁfiaÁæ \Ω«∏fi÷K ¥<ÏÏ’ ¥’G¶„√ <T∏¶„√T∂~∂<~*¶fi¥’√fi¥K c
c c
c ∏TƸ’cgÆÑ<T÷Ï P{Ѷ„Ï P{Ïæ∑ <TÏ<T ∏϶„«P{ÏP{ϒ¸¶„ϸÆÿÏ’ ∏Tg¶∑∑◊„{∑ <¯T<Á*¥∑ fiæÏ’fiæÏhfi«‡ ∏K¶„√T„ ∏KfiK«T<T<∑T¶d◊{m{¥c c
c c
c K¥∑¶¥g¶T≤> ∏P{ >∑P{µgfizZK K’ √ K’ √ ’  <jÇ gÇæ « d¶„ ∏fiQ>’ P{¥¶d fi¶d¶Ï ¥¥’ P æ { Ï’ «T¥d¥ÆN¥P{Ïæ ¥ GÏ¥’ ~ d’ fi<«d’ c
c c
c ∏fiK<g∏g<ÆÚE>P{Ïæ ¥ g<ÂT¶÷T„ √ ÷Øø c æ µ gg¶∑Ø√KdKd’ O ∏¶KTK◊„ ∑ fi÷K∏¶¥¶<fiT¶¥ cTÏ’ g¶„ Æ gƶT[«¶„ √ «gg¶∑√æ h fig¶∑æ Ú E>Ï’  - c
c c
c fiǶ„<∑d[fi¶<∑dfig¶d~’≤> ¸ÆÿØÿQ>¥¶Td¥g¶Æ÷ Øx¶dg¶∑fiΩ«¶K O¶„KP’{<ØdgƶKTK T’«„ KTKT’ ∏r∑¶∑«g’ÂgÚE>fiKÆzZ∏<∑Æÿ<Â*<Ødgƶg√KÂæK∏~K c
c c
c ∏Á¶„ÁæΩ«g¶∑jÇ’Â~TÏ ~’~Ï~Ï’ÂOæµg’ÂGÏ¥g‡Æ’ ∏K<«d<T¥¶d¥¶„√ <gÚE>[¥„Ï¥’P{≤>’ ∏∑¶b¥’¶∑ P{µg¸’c∑P{Ï„¥ <~\aÁÑ¥æØÿ[¶K’ c

H ∏gKjK<ÂKd<jKd√b√g∑Pæ{≤>ÏfiKT[<T÷ÏT„Ï’ ~÷K’ÂgÆ’Âg∑TØ‘√’ m{W’ ¥’¥¶K¥¶√K’ «∂gØK¥<∑É’ ÂK’< <cbc<∑∏<jhfiP’{fi„∑ ÂæKd~TÏ’


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 788
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥’TKT„K‘√Âæ’√P‡{Td¥æ¥’fi÷[„∑’ ∑¶∑<¥Â<TgÏg‡<¥®∑’ ¥µg[<T¥æxÏx<∑ɶ®∑’ c∂K¶ ¥’Ggfi¶„®∑ ¥∂ÏP{<Ï∏¶ fi¥zZ¢D¶∑ÂTT¶dfi∑¶„<Ñ∏fiƶ<T®∑’F


(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [9]

c c
c ÷ÉgTT¥¶d‘√<Æd<∑ÉK∑Gd∑÷T∏¶„√∑¶∑Ø’¥∑<T¥æxTd (fi‰0 K) «’≤>«K∏¥¶K¶ <G∑TKTTd∑¶„T<ØQ>g‘√„∑’ ∏Pæ{≤>Ï„∑’ <¥<xgÆfiu>∑¶<«gæƶ c
c c
c ¥g∑TK¥zZT¶Æ¶ ¥æ¥æb¥æ¥’«¶¥¥æfirÆ¥¶¥¶, √¶g„ ®√K¶d’ ∑√K„ fi’~K¶d’ Ø°bɪ¶ <Gb’<Ød¶ <∑Ω«d¶ √d«d¶ ¥<~[¶<~[g∂<¥®¥æ دT„¥æ <TK¶√d’ √d¶ c
c c
c ¥’Gd¶ <TKd¶ gæ[¶ ÏÆÿ∏¶ <∑KTP’{Á¶ ¥¶Æÿ <∑Æÿ∏¶ ~K’< cµg’ $21$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ¸ÆT„ ∏¥æKPæ{g¶K¶ Ø„T¶ ∏’<Â∏’ fi¶÷Ω«<TzZ¶ c
c c
c P{¶Ïgƶ∑∂Ï¥K¥∑∂Ï√æ < Ï∏√TÏ∏d<¥Pæ { ¥æ g fi√¶¥¶ <T∏<¥∏¥dT[<gTfi[<jµgÏby <¥* < ¥ÂK[Â’ ¸ ∑d∑¶ √m{϶dÂ÷Éæ Â æ ’ √ ∑¶¥¶ ÷T<~ c
c c
c ∏<¥ÏhfiT¶Ï<¸* ¸ ◊{ Ï¥\r∑«¶ÆK¶„ Q >¶ fi’ ≤ æ > K¥<¥¥P{Ï <TgÏ<∑µgÏ¥’ Á √¶„ a Á∂ K◊„ { ∑Ø√Kdgæ ∑ ¶<Ïd¶ cTÏØ’  ¥„   >∂ Æÿ d TÆ<∑ x’  c
c c
c c¶„dÂ[ÂT<∑ÉK[Â϶ÏæG∂ƶ ∏’G∑O∑◊{<¥∑m{d √Kg<∑É<∑xP„{¥¶ T¶g„√Pæ’{≤>ÏcK¶ ∏W~’Ø∑¶∑æ<Ï[√[¶ by<¥*<¥<Ï*Ofiæh◊{hfi√¶¥¶b’ ¥æÆÿg¶b’ c
c c
c ∏¥’P{<ÏQ>¶b’ TzZ¶b’ fiTKfiK<Æd¶ Td’ ~ fi >g’ ¥g<Âß’{¶ <¸<Â∏’ ~ Td’ ∏¥’fi[¶ «W„ G¶„¯T∑„ Tu>g¶∑¶ ÂÏ«’√dÂæ≤>∏fiK«‡¥∑<jµgÏg<∑Kd∑g’≤>∏«æ∏¶ c
c c
c Ø¥gæW¶g’≤>∏‘√ÆzZ¶ ~‡Ï¶g<∑<~*c√d¶ ¥æm{T¶ g<Æ≤> >∏¶ gÆÉæ<Â∏¶ gƸ϶ gƶd¥¶ gƶ¥¶„aÁ¶ gƶ∑櫶√¶ ƶK<TK¶bÂTÚE>¶ P{≤>√Âæ≤>∏Z’<«∏«æ∏¶ c
c c
c ∏’√dPæ’{≤>ÏgQ>√’≤>ÂÏP{r∑fi∂ >c¶K∂ <T<~[TzZ¶«K∑¶ <T<~[g¶Ï¶g÷<Ïg÷≤>¶ P{Ѷ∑P{dfiTKTzZfiK<Æd¶ P{Ѷ∑P{dfiTKgѶ∑æÏ„T∑¶ «¶¥æK¸¶„*Ø∂ c
c c
c fiÏ’¸T∑g¶ÏcK¶ <دT„∑’ Tr∑„∑’ <دT„∑’ √’c„∑’ <دT„∑’ m{T„∑’ <دT„∑’ ◊{¶¥„∑’ <دT„∑’ ¥’O¶® (Od∑„) ∑’ <دT„∑’ ¥’Ê>¶∑„∑’ <دT¶® b≤ø> >∂® <دT¶® Gæ[∂® <دT¶® c
c c
c fi«¶® <دT¶® E>¶d¶® <دT¶® ∏Ç∂® <دT„∑’ „®∑’ <دT¶® Ï„¥¶® Ø¥ <Ø¥¶∏¶„ ÷ɶ„T„g¶∑¶ fi«¶¥„g¶∑¶ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’<Â∏’ ∏¶√µg¶√µg c
c c
c ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑’ fid¶<Æ∑’ P{K„\ªÂ [¶ T’Ø’< ∑g’¥’< [¶ ∑Ƕ¥∑„ ∑¶bØ°K„ ¥æN¥‡¥g¶∑¶ ∑g’¥g¶∑¶ ∏<«gæƶ <T∑®∑’ fi’G<Ï÷≤>¶ c
c c
c fiÉæT¶¥’< $22$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ¸ÆT„ ∏¥æK*ØT<É∏¶ «T∑T¶¥∂ Ø„T¶ ∏’<Âd’ fi¶÷Ω«<TzZ¶ ∑¶√fib∑¶„ ¥æTr∑¶ <Tɇ ∏‘√∂∏¶ c
c c
c Ø∂T¶ ÷ØÆ∂ <Ø¥¶Pæ { g¶K¶ d fiT∑¶ Z<∑∏¶ d «T∑T¶¥∂ ∑¶√◊{≤>¶√m{ÏTdKfiæ r ∑P{Ï¥ (¥’  P{r∑÷h◊„ { ¥0 fi¶0) ¥∂ÆÆd√dg√Kg÷≤>Txg¶∑- c
c c
c <∑Gæ[<T<~[<~*c√d¶ ¥æm{T¶ g<Æ≤> >d¶ ¥„¥’ Â’ ~„T G¶T fiÉæT¶¥’< $23$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ¸ÆT„ T¶∑g’ÂK¶ Ø„T¶ ∏’<Â∏’ c
c c
c fi¶÷Ω«<TzZ¶ <fi¥¶d¶ «‡ ∏ ¶ d GaÁKaÁ¥P* { jKP* { fiæ  K¥«æ ∏ √Tb∑¶„ ∏ gƶP{¶d¶ √’ c ¯T<∑P{¶d (fi‰ 0 fib) √∑¶ <∑÷∑√’ c ¯T√∂ÂKb∑¶„ c
c ∏∑fi\r∑∏fi∑fi\r∑∏b<¥T¶Ø∂∏«‡∏T¶Ø∂∏P’{<ØdgƶP’{<Ø∏¶ d Pæ{Æ’≤> fid® d Ø„T¶ ~’~Ï~TÏ<~[P{IÏ∑ØT\hfi∏¶ √’«∂KÆ<¥∏«∑∂∏fi∂∏√∂∏∑Ç∑Kby c
c c
c T∑g¶Ï¶g„Ïg÷≤>P’æ{≤>Ï¥ÚE>’Ø<T÷\¯T∏¶Æ¶K∑~¶m{<T«‡¥∑cK¶ ¥¯T¶„÷d¥æK<«Pæ{¥æg¥æKbdfiÏ’¸¥¶„«’ÂP’{Â<T∏¥’Â<~[T∑g¶ÏKb∏TÚE>¶ P{¶g√g∂ c
c c
c P{¶gm{Tc¶K∂ ∑¶∑¶<TÆTr∑K¶√TKTzZ<~[<~<Ñd∑∂d’¥∑¶ <T<TÆØ„¥∂∑„TzZ√<Æ∏T„¥¶ figæb∏P’{ØhfiP{ÏP„{<ÏP{¶„϶ÆÏ\hfi∏¶ ƶ¥¸¶„ÏP„{<ϸÆÿ϶ c
c c
c ∏∑„√g<∑Kd∑<T<TÆ<∑Gæ[<T<~[<~*c√d¶ ¥æm{T¶ g<Æ≤> >∏¶ G¶T fiÉæT¶¥’< $24$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ G¶„b<¥d¶ Ø„T¶ ∏’<Â∏’ c
c c
c fi¶÷Ω«<TzZ¶ <TÆN¥<Â~’Ø¥‡K¥æß{¥<∑ÇK¶ K¶Æ° c‡gP„{‡ ¸æƶ d ∏’√¶KP{¶ d Â[ÂT<∑ÉP{∑√Tr∑¶ G„ √ƶ G¶„b¥’<g ~¶K’ ~K’< P„{…{ ∏ √bKb∏¶ ∏Q>¶T∂¥<Tƶ c
c c
c d ∑aÁ[Ø„T√∑¶ ∑¶∑¶¥’Ê>¶∑¥’Ê>d¶∏¶„ fi’~Tr∑¶∏¶„ ¶K¶∏¶„ Ê>∏Ï„N¥ ~¶K∑¶„ ∏ ∏<TN¥¶gg’≤>Ï√Â∂ fi[„d’ ∑¶g’P{fi¶√≤>d<~*cg÷≤>¶ g<Æ≤> >d¶ G¶T c
c c
c fiÉæT¶¥’< $25$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ T„g¶<∑d¶ (¥¶g¶<∑d¶- d[∂¥¥<Æd¶ ¥Ï¶„√fi¶Ï∏‘√g<Æ<¥fiK¥¶<∑∏∏hfiKaÁ„<Æ* ¥’fiKTæ≤>¶ c
c c
c Ø„T¥ÆN¥¶∑æG¶d¶ g‘√„<Æ* fid®<Æ* ¥g∑æ√µg’Â¥\N¥K∂d¶ Ø„T¥’OGd¥WP{d¶Ï¶„d¶ ÂŒ∑<ØT¶√KP{K¶<ÂK„√hfiÆ„<Æ* g<∑P{∑√Kd∑O≤>dG¶ÏæÉÏÆ„gG¶- c
c c
c Ïfi„K’Âfi<√®<Æ* ¥fidKTKgæ[ضgÏ’¸’«‡¥∑„<Æ* fi~<ÏdO’t>¶T<ÏgÆÿK¥WT’¥Â∂j¶Ï√∂dT¶bdKT„∑’ ÆQ>ÂæQ>g∑¥¶ ¥„¥¶<T d P{hfiTK<Tg¶∑¶<ÆT¶0 bzd¶<Ø c

H fi¶0) Ø„T¶ ∏’<Â∏’ fi¶÷Ω«<TzZ¶ ¥¶„Ƶg∂¥¶∑¥∑’Pæ{g¶Kg¶<Æ*Ø- ¸’«Ï’ÂP{gƶ¥æß{¥ÆN¥¶K¶∑fifi¶∑d¶K∑∏ÇædTby fi<ÆQ>¶ Ø„T¶ <G∑Ø’¥∑æN¥æ√¶√g∑G<∑dƶ¥¶


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 789
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [10]

Efi¶ÏP{fiæh◊{P{¥¶„g∑¥<¥KTÚE>∑’<Ø∏¶T[P{¶g√gfi∂b√gg∑¶„√g<TgÏ¥¯T∏¶„«W∑¶g<cÉ„<Æ*
c
<Tg¶∑„ < Æ* ∏¶„ b r∑¶ T’ Ø P{¶ <G<∑* Ø ’ c
c <g√g<Æ¥TK¶ÆE>√ÏØØøØÿKÆd√dTb«æ∏√Á\‘√÷¥«’P{<T≤>gfi¶√≤>d<~*cg÷≤>¶ fi<¥ >ÏTKg÷≤><ÂK∂≤>c¶K∂ Pæ’{≤>Ï÷ɶ„<T∏¶∑∑¶ g÷≤><Ø[<¥Kd¶ K[¶«¶ c
c c
c fi÷gfiµÆ√¶„K¶ ¥„d¶ ¥æ«Tr∑√’c◊{¶¥¶ ÷[g<T÷\¯T∑¶„ <T<TÆTzZ√’cgÑcK¶ g<Æ≤> >∏¶ gÆÉæ<Â∏¶ G¶T fi’G<Ï÷≤>¶ fiÉæT¶¥’< $26 $ ® ∑’ ~’fi¶® c
c c
c jdK∂® <¥*O¶≤>√<Â√~÷ß{~ÇK~÷µgæÆgƶfiÆfiÆ„¥æ gÆd¶ G∑¥W„b T¶ G∑T‡Æ„b T¶(G∑T¶®b T¶ G∑æѶT„b T¶ fi¶0) G∑¸¶„Ï„b T¶ G∑P{ÏP{Ï„b T¶ c
c c
c G∑æµg∂< T¶ G∑æß{<Ïd¶b T¶ G∑¥<∆T¶®b T¶ ¸ÆÿG∑¶„ ∏r∑gr∑N¥ ®Tg¶baÁb ®T’ «¶¥b ®T’ fir∑T„b ®T’ fim{T„b- ®T’ ÁÏæ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ¥g∑„ «√T’ c
c c
c gƶT∂K„ ∏¶<Ø√K„ <ÂzZ√K„ ¥d’¥’¸æx„ fiæK¥æ[g„ G¶T ¥’fi¶<T÷P{¶g„ fiæ¯T¶∑æfiæ\¯T* ~Kg¶∑„ √¶g¶∑æ√¶g’ Ø°bÉg¶∑„ bÆg¶√® bÆ ¥’fi[„ bÆ ¥g¶„¥ >„ bÆ„T ~’fi¶® c
c c
c ∑dK∂® ¸¶<Æ* fiær∑«W„ ~„b® ∏ƶfi≤>m{T’ ÷‘√Æ’ ÷\‘√\rÆ[¶ ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„ <TÆKb, Â’ gÆh◊{Ï’ ÁÏæ «¶„ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! Âƶm{T¶∑’ ∏KĦ∑’ c
c c
c «√T’¶∑’ ∑¶g√¶„∏N¥<T ¥T∑¶®, P{g’√ fiæ∑ ∏<«√g∑T’Ø∑∑g’¥∑fi≤>fiÚæ E>∑fiÉæT¶¥∑d¶® ?, ®ß{N¥<T ∏¶dKdN¥ c\µg∏N¥ ¥æTd∑N¥ ¥T∑¶® ? c
c c
c (140) P{g’√ fiæ∑ <T÷ÏN¥ ∏zZN¥ √Æ∑d¶® ?, Â’ √ÚE>¶g¶„ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ T’ضg¶„ ∑g’¥¶g¶„ ¥ß{¶K„g¶„ ¥µg¶∑„g¶„ P{Ѷ∑’ g’√Ï’ c
c c
c Ø„Td’ ~„b∏’ <T∑®∑’ fiÉæT¶¥¶g¶„, ®Â’ ∑„ fi„Ç«T„ (bÆ«T„ d fi¶0)<Æd¶® ¥æƶ® Ág¶® <jN¥„∏¥¶® ∏¶∑æ√¶<g∏[¶® «<TN¥b<[P{tø>tæ> ¸ÆT„ ÷‘√¶ ÷‘√fiæ[¶ c
c c
c «¶„√¶ «¶„√fiæ[¶ ®T’ Øÿfi≤>¶„∏¶K„∑’ K¶br∑¶ (baÁ¶√¶ j¶d¶ P{¶„K¯T¶ fi¶0) Á<[∏¶ g¶Æ∑¶ «≤>¶ G¶„ƶ fi¥zZ¶K¶„ gÑby Ï„ÚE>by Ï„ÚE>bfiæ[¶ ∏r∑„ d ¸ÆT„ c
c c
c K¶by¥KÂÏTKg¶≤>’<¸dP{¶„≤æ>’<¸∏bΩ«¥„<Q>¥„∑¶Tb¥zZT¶Æfi<«Â∏¶„ ∏hfi„√b∏¶ T’Ø∑T<[∏’ ∏hfi„√b∏¶ fi‡∏∑T<[∏’ ®T’ ¥ß{¶KT<[d’ ¥µg¶∑T<[d’ Ø’¥∑T<[d’ c
c c
c P{¶„…{ÆÏT<[d’ ∏hfi„√b∏¶ ∏Q><T<∑ÚE>dÆ„÷’ ∏N¥æd¶b’ ¥æ∑„N¥¶g¶„ ¥æd¶b’ <jN¥’P{d¶b’ P{KN¥¶g¶„ ∏hfi„√b∏¶ ∏Q>¶b’ Æ„…{b’ P{¶K∑¶b’ T¶√K∑¶b’ fiæ\ÚE>N¥¶g¶„ c
c c
c ∏hfi„√b∏¶ ¥¯T∏¶„ ¥g’¶ gæ’≤>„ «<T[¶ ∏√¶K¶∏¶„ ∏∑√¶K∏’ fi¯TbN¥¶g¶„ ∏hfi„0 fi’~¶∑æTbd’ ¥[<¥aÁ¶Tbd’ ØÿT¶Ï¥<TÆ’ <√<Æcµg’ fi≤>T<ÉN¥¶g¶„ ∏hfi„√b∏¶ c
c c
c <G∑«<[K¶√„∑’ ∏hfi„√b∏¶ G∂∏g„∏’<ÂP{uÿ> rƶd¶ P{d¸<ÏP{µg¶ P{dP{¶„…{dg’√Ïfi¶d\ÚE>[¶ (fi¶÷ÚE>¶„Ï∑c¶„d¶ fi¶0) <¥K¥¶P’{Ê>„g¶ÏP{≤>¶ ∏¶<Txg<∑¥æTr∑¶ c
c c
c P{\hfidƶK&xƶK<Â¥Kdfi¶Ï’ ¸ fiÏ’ ¸ fiÏ’ ¸ g¶∑P{≤>¥æ [ d¥æ P {d¥¶„ Æ ¶«K∑¶ fiTKTzZfiK<Æd¶ ~’ Ø ∑¶„ < Ï[√¶d¥K∂K¶ ∏hfi„ √ b∏¶ Æd√d¶ ®T’ c
c c
c √d√d¶(G¶∑Gæ‘√G’fi¶∑<√<Ñ<Z<Ñ0 fi¶0)<¥<¸d¶√d¶ ¥’Øg¶<∑d¶√d¶ ∏hfi„√b∏¶ fi¶d<TƶK~¶K∑¶„ fiæK¥T‘√æK¶fiK\aÁ[¶(T‘√¶T\‘√* √æµg¶√æ\µg* c
c fi¶Æ)gÆd¶ ÷ß{<Q>¥∂Æ∑¶d¸¶„ÏP{ÏKT„∑’ fiaÁæ\Ω«∏gƶ¥gæWKTg‡Â’<fiT P{K„g¶∑¶ (fi¶dØWK„∑’ «‡<g* P’{fi„g¶∑¶ ∏’¸KÂÏ<gT ◊{¶„≤>„g¶∑¶ ®√<Ø<¥* ®√¶<«gæƶ c
c c
c fi¶0) ~’fi¶® ∑dK∂® g¢D’g¢D„∑’ <∑‘√ÚE>’< [¶ G„∑„T fiær∑«W„ ~„b® „∑„T ÷T¶√ÚE>’< [¶ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏Ø°K¥¶g’„ E>[¶by® <ÂzZdK¶b¥„¥„ c
c c
c fi¶¥’< [¶ G¶∑T¶Æ∑¶b’ Ê>¶Tb’<Â(<TQ>Ω«’< fi¶Æ) [¶ G¶∑T¶Æ∑„<Æ*¶„ fiǶ„ŒÆ’< [¶ G„∑„T ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ „∑„T ÷T¶√ÚE>’< [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ c
c c
c <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑’ fid¶<Æ∑’ P{K„*< [¶ T’Ø’< ∑g’¥’< [¶ ∑Ƕ¥r∑„ ∑¶bØ°K„ ¥æN¥‡¥g¶∑¶ ∑g’¥g¶∑¶ ∏<«gæƶ <T∑®∑’ fi’G<Ï÷≤>¶ fiÉæT¶¥’< (G¶∑¶b’ c
c c
c gæd’< T¶Æ∑¶b’ <T¥É„*< fiæh◊{Â’¸¶„϶bd’ ∏¶÷Æg¶bd’ ¥<Ç[¶Ï’P{¶K’ fi¶Æ∑¶∏¶„ d, ®√¥¶≤>d’ ÷[K¶¥’√’, ∏¶d’¶ ~¶„aÁ¶ fiKg¥æby«‡d¶ ∏<«√g„∑’ ∏<«√ÚE>’<Â, c
c c
c ~aÁæh◊{¶¥„0, g∑¥¶ ®√<[«¶TP{K∑„∑’, ¥æ¥g¶<Æfi¥’Â¥¶ÆKdfi¶<∑fi¶d¶ ∏’G<Ïg÷<ÏdÆzZ¶, ®Tg„d’ «’„ ! ∏<TÂÆg„d’ ∏¥’<Øxg„d’ b\ÚE>dg„d’ fi≤>\ÚE>dg„d’ c
c c
c b\ÚE>dfi≤>\ÚE>dg„d’ ¥Ç„ ∑’ ®¥gQ>„, g¶∑<¥d¶® Â<Ç[¶ µg∑¶ ÂÑ„N¥¶ Âd¢DT<¥d¶ Â<[¯T¢DT¥¶∑¶ ÂØ\hfidP{K∑¶ ÂdQ>¶„T÷[¶ ÂΩ«¶T∑¶«¶<Td¶ c
c c
c ®√g∑¶ ∏∑∆g∑¶ <G∑Td∑cµg¶∑æK¶√K[g∑¶ <Td<¥dTKP{gÏjd∑Td∑¶, ¥g¶„¥K∑¶b’ √T„¥Æ ∏¶√’¶K„¥æ T¶ ∏¶K¶g¶√¶K„¥æ T¶ ∏¶®¥∑„¥æ T¶ ∏¶T¥Æ„¥æ c
c c
c T¶ fi<∑d√„Æ„¥æ T¶ fi<∑d¥¶Ï¶¥æ T¶ G¶∑<√Æ„¥æ G¶∑¥¶Ï¶¥æ P{¶„Q>¶√¶K„¥æ ¥æd¶∑„¥æ ¥æ∆¶√¶K„¥æ fiK<Æ*≤>g¶∑„ fiKO¶„Ï„g¶∑„ fi¶0) $27$ ® ∑’ ¥„ fi<T<[T¶÷® c

H bg∂¥„ P{ƶ® ÏxQ>„ ¥g¶∑„ ÆQ>ÂæQ>„ G¶T <Æd® rƶ® G¶T ∏hfigÆ‘O¶«K∑¶Ï’P{∏¥K∂K„ ¥d¶∏¶„ <√ƶ∏¶„ fi≤><∑aÁgb ¥d¶∏¶„ <√ƶ∏¶„ fi≤><∑aÁgb[¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 790
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E~’fi¶∑dK* g¢D’g¢D„∑’ G„∑„T ¸¶<ÆKd¶ ¥¯T„T Æ„<Q>Ѷ T[¯Td¶ G¶T <∑¥∂b [¶ ÂN¥ fi<T<[T¶÷∏N¥ ∏x[„K¥¥d¥ÆN¥¶b’ fi∂bض∑’ ØÏd< [¶ ¥ß{¶K„F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [11]

c
b c
c ¥µg¶∑„b [¶ fi≤><T¥É„b $28 $ ® ∑’ ¥„ P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ ¸ÏT¶÷∏’ ∏¶g’„b [¶ ®T’ T0- <Áhfi¶g„T «¶„ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ∏¶<«¥„ß’{ Æ\zZKd∑’ c
c c
c fi≤>P{hfi„<Æ, Æd√dKÆfiTKG¶„ÆP{<Ï∏’ ~ ~¶÷K’<√<∑* ¥„∑’ ¥r∑¶Æ„<Æ, ¥æ«W¶figæƶ∑ d Ø„T∂∑’ ¸¶<ÆKd¶® ÷TQ>¶∑¥¶Ï¶® fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G[¶<«gæƶb’ c
c c
c Gæ[¶b’ (Gæ‘√¶b’ fi¶0) G¶∑¶b’ ÷TQ>T„Æ, ~’fi’ ∑dK* ¥\Ω«ÂK¸¶<ÆK∏’ ∏¶<¥[(¥µg<É∏¶„T<Ï[’ <¥*O¶≤>√<Â√~÷ß{~ÇK~÷µgæÆgƶfiÆfiÆ„¥æ fi¶0) c
c c
c <¥[<¥[¥æ K b¥µgQ>Øÿ K zZ’  K¶T∑T∂<Æd’ g’ ~ ¶bg’ ~ P{<Ï∏’ ∑¶∑¶<TÆK¶√÷\ÚE>d¢Ddfi≤>¶√¶bfi≤>¶√g’  ≤>∏’ ϶÷Ѷ„ b dg<Æd’ c
c c
c √¶„¥∂¥¥∂¥¥K[~’Ø∑G¶T√’cTu>«‡∏’ P{K„Æ P{¶KT„Æ [¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑¶<Æ <jÉbN¥¶<g ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ ∏<«T’Ø® $29 $ ® ∑’ ¥„ ¸ÏT¶÷® c
c c
c P‡{<∑®∑’ Kr∑¶ ®T’ Tæ[„ ¥g¶∑„ ÆQ>ÂæQ>G¶T<Æ∏® P{KdÏfiK‘√<Æ∏’ <¥K¥¶T[’ gzZ® ∏’G<Ï* P{uÿ> ®T’ ¥¶<g<[ ∏¶∑¶® <T∑®∑’ Td∑’ fi≤>¥æ∑„b [¶ Æ\zZ¸¶÷∏’ c
c c
c ∏¶g’„b [¶ ®T’ T0- <Áhfi¶g„T «¶„ Ø„T¶∑æ\hfi∏¶ ! P‡{<∑∏N¥ Kr∑¶„ «’«¥¶Kfiæ[N¥ ∏¶<«¥„ß’{ Æ\zZKd∑’ fi≤>P{hfi„<Æ Æd√dKÆfiTKG¶„ÆP{<Ïd’ ~¶÷K’<√<∑* ¥„∑’ c
c c
c ¥r∑¶Æ„ < Æ [¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑¶<Æ, ® ∑’ ¥„ Æ\zZT¶÷® ¸ÏT¶÷∏N¥ ®∏gQ>’ ¥¶„ Ç ¶ ∏¶∑¶® <T∑®∑’ Td∑’ fi≤>¥æ ∑ „ b [¶ c
c c
c E>„∏¶dKd÷T®¥gb<TP{hfi∑¶<TP{hfi„<Æ* ¥æ<∑÷∑„<Æ* ÷ÉÏ∑„TzZÆzZfiKT\zZ∏’ ¥æ¥É’ T\µg∏¥r∑- x¸xP{Tbd÷hfi∂<ÏdP{ÚE>TÚE>√„T„d¸x√- c
c c
c ÏTK«‡¥∑<TK¶d’Â’ ∏<Æd„∏Gæ[’ (¥Ï<Ï∏ fi¶0) TKP{r∑fi‡K<TK¶b∏’ fiÏ’¸÷LJÏgÆÿ∏K(<TKbdTKP{r∑fi‡K¥Ï<ÏdfiÏ’¸¶T~‡Ï~¶gK¶„ß{K fi¶0)P{d’cd¶K’ c
c c
c <~[fiKÚE>„∏fiÚE>d’ (¥~¶T¥K fi¶0)fiÆK∑¶TK∑«K∏Gæx¥É’ ¥ÚE>[’ ¥¢Dd’ ¥O’t>’ ¥fi≤>¶√’ fi’~¶g„Ï∏fiKg’≤>∏¶<«K¶g’ ∏¶„¥¶KdGgÏGæ∏ÏO’t>’ c
c c
c <TÉæ<fi∑x’T P{¶Ïg„Æ’ ÷hfi¶bdfi¯Td’T ~’P{g’Â’(¥aÁ’ fi¶0) g[’ √æÏ√æÏ’Â’ (gƶg„O’T fi¶0) g∑fiT∑Gb∑(<¥‘O fi¶0)T„√’ «∂g’ ¥’√¶<gd¶∏¶„É’ ∏¶<«¥„ß’{ c
c c
c Æ\zZKd∑’ fi≤>P{hfib [¶ Æd√dKÆfiTKG¶„ÆP{<Ïd’ ~¶÷K’<√<∑* ¥„∑’ ¥r∑¶Æ„b [¶ G„∑„T ¸ÏT¶÷® „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑b, ® ∑’ ¥„ c
c c
c ¸ÏT¶÷® G¶∑¥¶<Ï∏’ ¥W¶T„b [¶ ®T’ T0- <Áhfi¶g„T «¶„ Ø„T¶∑æ\hfi∏¶ ! ¥æ«W¶figæƶ∑’ Ø„T∂∑’ ¸¶<ÆKd¶® ÷TQ>¶∑¥¶Ï¶® fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G[¶<«gæƶb’ c
c c
c Gæ[¶b’ G¶∑¶b’ ÷TQ>T„Æ [¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑¶<Æ, ® ∑’ ¥„ G¶∑¥¶<Ï® ¸ÏT¶÷∏N¥ ®∏gQ>’ ∏¶∑¶® <T∑®∑’ Td∑’ fi≤>¥æ∑„b [¶ G„∑„T G¶∑¥¶Ï¶ „∑„T c
c c
c ÷T¶√ÚE>b [¶ G¶∑¶b’ fiÇæT„aÁ„b [¶ G¶∑¶b’ ¥’figÉ„b [¶ G¶∑¶b’ ¥’Tu>„b [¶ G¶∑¶b’ ∑∂∑„b [¶ G¶∑¶∑’ Ø°¥„ fiT∂∑„b [¶ G¶∑¶b’ ¥gÏ’P{K„b [¶ G¶∑¶b’ c
c TK«’≤>P{g’≤>d¶b’ P{K„< [¶ G„∑„T T¶Æ∑¥¶Ï¶ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ T¶Æ∑¶b’ fiÇæT„aÁ„b [¶ T¶Æ∑¶b’ ¥’figÉb [¶ T¶Æ∑¶b’ ∑∂∑„b [¶ T¶Æ∑¶b’ ∏h◊{¶Ï„b [¶ c
c c
c Ø°¥„ fiT∂∑„b [¶ Ø°¥„ fiT∂∑„b [¶ T¶Æ∑¶b’ ¥gÏ’P{K„b [¶ T¶Æ∑¶b’ TK«’≤>P{g’≤>d¶b’ P{K„b [¶ T¶Æ∑¶b’ G¶∑¶b’ G¶„®b [¶ fi∏¶„ØÏ<Q>* fi∏¶„∏cK„ ∏ ¥’g’ ∏¶≤>Æb [¶ c
c c
c Tu>g‘√’ √¶Æ„b [¶ G„∑„T ¸ÏT¶÷® „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ¸ÏT¶÷∏N¥ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑b, ® ∑’ ¥„ ¸ÏT¶÷® ∑dK√æ<[® ∏¶g„b [¶ ®T’ T0- <Áhfi¶g„T c
c c
c «¶„ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ~’fi’ ∑dK* ¥\Ω«ÂK¸¶<ÆKd’ ∏¶<¥[ G¶T P{¶KT„[¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑¶<Æ, ® ∑’ ¥„ ∑dK√æ[∂® ¸ÏT¶÷∏N¥ ®∏g’Q>’ ∏¶∑¶® <T∑®∑’ c
c c
c fi≤>¥æ∑„b [¶ ~’fi’ ∑dK* ¥\Ω«ÂK¸¶<ÆKd’ ∏¶<¥[ G¶T P{¶KT„[¶ G„∑„T ¸ÏT¶÷® „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ®∏g¶∑<[∏’ fiÇ\hfi∑b, ® ∑’ ¥„ ¸ÏT¶÷® P{¶„<∑∏N¥ c
c c
c Kr∑¶„ «’«¥¶Kfiæ[N¥ ∏¶<«¥„ß’{ Æ\zZKd∑’ fi≤>P{\hfi∏’ fi¶¥b Æd√d G¶T ¥r∑¶<Æ∏’ fi¶¥b ¥æ«W¶figæƶ∑’ Ø„T∂∑’ fi≤>G¶∑¶b’ ÷TQ><T∏¶b’ fi¶¥b ~’fi’ ∑dK* c
c c
c ¥\Ω«*ÂKG¶T √’cTu>«‡∏’ P{d’ fi¶¥b [¶ ÆQ>ÂæQ><~[g¶∑’<Ø® fi∂∏g∑„ G¶T <Æ∏® G„∑„T P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ P{KdÏG¶T ®T’ T0- c
c c
c P{\hfi® ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶∑’ ∏¶<«<¥ß„{ Æ\zZKd∑„ Æd√dfiTKG¶„ÆP{<Ïd¶ d ~¶÷K’<√∑∂ ¥„∑¶ ¥r∑¶<Æ∏¶ ¥æ«W¶figæƶ∑’ ~ Ø„T∂∑’ ¸¶<ÆKd¶® ∏ ÷TQ>¶∑¥¶Ï¶® c
c c
c fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G[¶<«gæW¶b’ Gæ[¶b’ G¶∑¶b’ ÷TQ>¶<Td¶b’ ~’fi¶ ∑dK∂ ¥\Ω«ÂK¸¶<ÆKd¶ ∏¶<¥[G¶T √’cTu>«‡∏¶ P{d¶ Â’ <jÉ’Âæ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ¥g∑’ c

H «√T’ gƶT∂K’ ∏<«T’Ø∏¶ $30$ ® ∑’ ¥„ P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ ¸ÏT¶÷∏N¥ ∏’<® ®dgQ>’ ¥¶„Ƕ <∑¥µg ÆQ>ÂæQ>G¶<Æ∏® G„∑„T ∏u>∑¥¶Ï¶ „∑„T
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 791
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E÷T¶√ÚE>b [¶ ∏u>∑¥¶Ï’ ∏∑æfi<T¥b [¶ ∏∑„√T¶dgG¶„‘√T‘√∑T¶gW∑gÑGæxP{K∑„<Æ* ¥’„ fiKN¥Â„ ¥dfi¶√¥ÆN¥fi¶√„<Æ* ¥æ√’c„Ñg¶b®<Æ* Øhfi<∑É„F


(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [12]

c
<Æ* c
c gd<∑É„<Æ* <¸Æ<∑É„<Æ* ¥\¯T*<Ød√¶dfi“ƶd<∑É„<Æ* ∏Ω«’√„<Æ* ∏Ω«’<√® ¥g¶∑„ „Ñ~µg’<¥ fi≤>fiær∑fi¶<∑fi¶d¥æPæ{g¶ÏP{¶„gÏÂÏ„<Æ* fiæK¥„<Æ* E>„®<Æ* ØaÁ„<Æ* c
c c
c fi[Q>„<Æ* Pæ{¥Ï„<Æ* g„ƶT∂<Æ* <j÷∑<¥hfi¶„T√®<Æ* ∏Ω«’√∑fiKgW∑æ¯TÏ∑P{K∑√æ∑<∑µg¶®<Æ* ∏<Q>¥æƶ® g’¥¥æƶ® Âd¶¥æƶ® K¶„g¥æƶ® ~÷\¯Tƶ® ¥’T¶Æ∑¶® c
c c
c ¥’T¶<Æ® ¥g¶∑„ ∏T√dÁ„∏fiKN¥g„ ∏u>∑¥¶Ï¶÷ fi≤><∑aÁgb [¶ G„∑„T gÉ∑cK„ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ gÉ∑OK’ ∏∑æfi<T¥b [¶ ¥gæ[(¥gªÂ0 c
c c
c fi¶0)G¶Ï¶÷϶<«K¶g„ <T<~[g<∑dKd∑Pæ{u>gÂÏ„ Kg<∑É„ rƶ∑g’≤>T’<¥ ∑¶∑¶g<∑Kd∑«<[<~[’<¥ rƶ∑fi∂ >’<¥ ¥æÆ<∑¥r∑„ ¥æx¶„Ø®<Æ* √’c¶„Ø®<Æ* fiæh◊{¶„Ø®<Æ* c
c c
c ¥æƶ„Ø®<Æ* fiæ∑¶„ P{Ѷ∑√fiTKgÉ∑<TÆ∂® g<É® ÂzZ P{¶„÷∏¥®<Æ* ¸Æÿ<TÆ„<Æ* P{Ѷ∑√fiTKgÉ∑¶T¥¶∑„ fiµÆÏ¥æPæ{g¶Ï√’cP{¶¥¶bdχ<Æ∏’√„ ¥K¥¥æK c
c c
c <Æ√¶„¥∂¥ ~’Ø∑¶∑æ<Ï[√„ ∏Æd ¥ægÆ‘OØ°¥ Kd∑ ¥æ¥’Tæ® ¥æbg¶Ï¶Tr∑ √<TÏ„T∑„ ∏¶<Txg<∑¥æ¯Tr∑„ P{\hfidƶKxƶK<Â¥Kdfi¶Ï’¸g¶∑P{≤>¥æ[¥æP{d¥¶„«„ c
c c
c <fi∑x√„ <TÉ„ ∏’√æ<ÏÉ √Ï<Ïd√Ï<Ïd P{d¶«K∑„ TKP{≤>√ Âæ≤>d Z’<«∏«æ® ∏<Ædm{T¥ \N¥K∂® (gæ<W∏¶<fi*√Ï’ √æ<Ï® Pæ’{≤>Ï fi¶0) ÷ɶ „<T∏¶∑∑„ c
c c
c g÷≤><Ø[<¥K® ƶK¶„ z Zd¥æ P {dKbdTÚE>„ fi¶Ï’ ¸ fiÏ’ ¸ g¶∑fi≤>¥æ P {d ÷[KÉ„ ∑¶∑¶g<∑P{∑ √Kd∑<TgÏgÆKÆ<∑÷∑¶„ < T∏<g<¥¥’  <TK c
c c
c bd¥æ < ¥<ÏQ><T<¥Q>ÏQ>∏¶<TxT∂KTÏK,, P* { ¸Æÿ ∑ ¶ ?, P{hfiŒaÁ® ~„ T ∏Ï’  P{d<T«‡ < ¥® ∑KTby ¥P{¶„ K ’ t >gÑضg„ ∑ ’ E>[„ ∑ ’ cKÉg¶∑„ ∑ ’ c
c c
c (∏Ω«fi≤>Ï<fi* √ Ïæ É Ï„ ∑ ∏<TKÏ¥g¥<Æd~’ Ø g’ ≤ >Ï¥ghfi«„ ∑ ’ g’ √ Ï¥d«<[ÚE> „ d <T<~<[d<Á* < Á<∑g<∑Æ„ g G¶Ï <TKbfiK√dfi„ K ’  P{∑√ c
c c
c O’t>d¶fid<ÏdP{<∑P*{ Â¥æb¥æÆ¥ægÆÿK ¥W¶Ï¥¶„<Æ®∑’ ¥hfidKTKgæ[¥gÏ’¸’«‡¥∑„∑’ jK*ØT¶ghfig¶∑Œ’ØfiKg’≤>Ï„∑’ ¥∂d¶dTT¶dT\N¥<T¥Ø¶„¥j¶¥∑„∑’ c
c c
c ÂgKdgÏ ¸ÆÏfi≤>Ïc¶≤>∑hfi «¶P{K„∑’ ÷÷¥æÆ<¥ TÚE>¶d¥g∑æ¸x„∑’ T„Œ<ÏdØ’≤>¥<É®∑’ TbK¶gT\zZ<j÷∑¶G¶„bd- ∏u>¥ÆN¥TKP’{~∑¥Ï¶√<j\µg®∑’ c
c c
c ¥æ<jµgÏKdd¥æÚE>®∑’ <j÷∑¶„<Td<g<¥<g<¥*Âg<∑Kd∑¥‡Kg’≤>Ï<T<Â<gKP{K’ <j‘√d‘√fi≤>Ædfiæ∑K<TfiǶd≤>’Â~’~Ï<gKbP{Td’ <T<∑µgæd’„∑’ ¥fi≤>Ø’≤>„∑’ c
c c
c cKÉg¶∑„∑’ ∏¶dT[„∑’ <TK¶d’„ fi¶0) ~÷~¶gKT¶ÏT∂<Gd’√„ (~÷<Æ d ¶<Æ d) fiTK<√KPæ{ÆK<T~∑¥ægæbd<jŒTÆ~gKfi\ÚE>g¥K∂K¥’G¶d¥’√d¶<Æ* c
c c
c ∏g<Ïd<¥dP{gÏ<TgÏæ É dKdd<√K<¥ÆK<TgÏ¥<¥P{K∑¥K¥P{Ïc¶„ d <jµg϶<Æ* fiT∑¶Æd~TÏÏ<ÏdÂK’ √ ÆzZjÇ’  T∂bfi¥Kd- c
c c
c Á∂K¶„Ø√fiTK¥¶√Œhfi‡K~’~϶<Æ* g¶∑¥¥KfiK¥KfiK<~d¶T¶¥<T¥dT„¥¶<Æ* P{∑√<√K<¥ÆK¥’<¥¥d¶<Æ* ÷Tbd÷hfibdÂæKd~TÏGb∑<¥‘OT„d¶<Æ* c
c Æ’¥Tc‡d¶<Æ* ~„T P{<Ï® ∑¶∑¶g<∑P{∑√Kd∑<TgÏgÆKÆ’ÂT<∑ÉæÏ<T<~[Ø’≤>¶<Æ* <~<Ñd¶<Æ* jKTb<¥K¥gæØdfi√¶¥∑P{K∂<Æ* TKfiu>∑æ‘√d¶<Æ* ¥<gxK¶d c
c c
c Pæ{Ï¥„<Td¶<Æ* P{¶Ï¶√æŒfiTKPæ’{ØÿŒß{ÂæŒß{TKTr∑T¶¥√’cæØøcæd¶<«K¶g¶<Æ* ¥Ï<Ïd¶<Æ* ÷«∏¶„fi¶¥’<g ÷\aÁhfig¶∑¶<Æ* ~¶gK¶<Æ* ¥æÆ¥∂dÏT¶dT∂bd’√„ fi¶0) c
c c
c g’√ÏGd¥WP{d¶Ï¶„® gÉ∑OK¶∏¶„ fi≤><jaÁgb [¶ ∏∑„√√∑j¶d√Ø’≤>j¶d√K¶by¥KÂÏTKg¶≤>’<¸dP{¶„≤æ>’<¸dbΩ«¥„<Q>¥¶„∑¶Tb¥zZT¶ÆØ°∏¥’<cT¶Ï ¥<x* c
c c
c ¥’fiKTæ≤>„ cTÏgƶg„Æ<∑‘√®bT √Æ√∑<Øhfi’ÂKaÁ¶K¶√∑¶∑ g¢D„ ¥<¥¯T <fi∏Ø’¥∑„ ∑KTby G„∑„T ¸¶<ÆK∏¶ ÷TQ>¶∑¥¶Ï¶ G„∑„T ∏¶<«¥„ß„{ Æ\zZKd∑„ c
c c
c „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ∏’G∑<√KP‡{≤>¥\r∑«’ √dTb’ ∑Áby Øÿm{ >„, ® ∑’ ÂN¥ P‡{<∑dN¥ Kr∑¶„ «’«¥¶Kfiæ[N¥ ∏¶<«<¥ß’{ Æ\zZKd∑’ Øÿm{ >N¥ ¥g¶∑N¥ c
c c
c Âhfi >gd¶® bg„ ∏Q>Q>g’√Ïd¶ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fiX>∏¶, Â’0- ¥¶„T\zZd<¥KTÚE>∑’<Ø∏¶T[Txg¶∑P{«W¶¥∑P{Ï¥gÚE>Øhfi∑¶, Âd¶&∑’ÂK’ ~ ∑’ c
c c
c fiær∑P{Ï¥<«*√¶K’ <دT¶ d E>[fi≤>¶√¶ ¥~¶gK¶ Ø’¥∑Kb∏∏¶Ï¶„∏ØK¥<∑ɶ T¶÷x°d<TGdT„Gd’Â∂ ÷\N¥∏¶ √√∑ÂÏg∑æ<ÏÆ’Â∂ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® c
c c
c ¥’fi<Q>∏¶, Âd¶&∑’ÂK’ ~ ∑’ T„Œ<Ïd<«¥’Â<TgÏØ’≤>’ fiÏ’¸P{¶„K’t>gÑضg¶„T¥¶„<«d’ ~’Øg’≤>Ï<∑«’ ¥g‡<¥∏<TgÏ’ ∏¶dT[fiTK’ ¥∂ƶ¥∑’ TKg<∑Kd∑fi¶Øfi∂ >’ c
c c
c ¥fi¶÷∏¶G¶„d¥g¶÷[’ ¸Æÿ(ض¥∂ض¥ fi¶0)P*{P{KP{µgP{KfiæK¥fi¶d[fiK\aÁ[’ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fiu>d’, Âd¶&∑’ÂK’ ¸ÆT„ ∏<¥‘√¶Æ¶ Ï<Q>‘√¶Æ¶ Pæ’{‘√¶Æ¶ c

H G
~¶T‘√¶Æ¶ ~¶gK‘√¶Æ¶ fi¶¥‘√¶Æ¶ fi¶„zZd√¶Æ¶ ◊{Ï‘√¶Æ¶ fi∂ >‘√¶Æ¶ T∂∑‘√¶Æ¶ P‡{≤>‘√¶Æ¶ Æ≤>h◊{‘√¶Æ¶ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fi<Q>∏¶, Âd¶&∑’ÂK’ ¸ÆT„ ≤>’≤>∑¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 792
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Egæ’≤>∑¶„ <¥Æ’≤>∑¶„ G≤>∑¶„ <fi*<E>∑¶„ ƶ¥P{K¶ ≤>gKP{K¶ ~¶≤æ>P{K¶ T¶ØP{K¶ P’{ØhfiP{K¶ Øß{K¶ P{¶„ßæ{b∏¶ P{u>(<[)P{K¶ T¶d’¶ √¶d’¶ Æ¥’¶ ∑ǒ¶ «¶¥’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [13]

c
¶ c
c ¥¶T„*¶ KaÁ’¶ (fi<T*¶ fi¶0) ∏¶Ï¶„*∏’ ~ P{Kg¶∑¶ Gd2¥W’ fi÷’Gg¶∑¶ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fi<Q>∏¶, ("∏<¥Ï<Q>Pæ’{Â~¶T~¶gKfi¶¥„ d ◊{Ï√fi¶„zZ„ d¶ c
c c
c T∂∑¶P‡{≤>‘√¶Æ„ Â[¶„ d Æ≤>h◊{√¶Æ„ d $$1$$ Ø’≤>∂ gæ’≤>∂ <¥Æ’≤>∂ <fiÚE>∂ G≤>∑¶„ d ƶ¥P{≤ø>≤>¶ d ØTP{¶K¶ ~≤æ>P{¶K¶ P’{Ø\hfid P{¶„ßæ{bd √¶Æ¶ $$2$$ √¶d’¶ T¶d’¶ c
c c
c jÇ’  ¶ ÂÆ Æ¥’  ƶ<¥*  ¶ $ ¥¶T„ *  ¶ K¶T„ *  ¶ ∏¶Ï¶„ d Gd’ fi÷’ G ’  ¶ $$3$$fi¶0) Âd¶&∑’  K’ GǶ∑’ ÂKg<Ñƶd∑¶∑’ (TKg<Ñ«¶¥∑¶∑’ fi¶0) c
c c
c ÆKg„ Ï ¶g÷Ïg<ÑdÚE>¶∑’ ~’ ~ æ < ÇdÏ<Ï∏fiæ < Ïd~Ï~TÏ~TÏ~’ ~ Ï√by ∑ ’ Ï’ O ∑T‘√∑c¶T∑c¶„ K ∑<ÂTby G b∑<¥\aÁ∏√by ∑ ’ c
c c
c ÏÏ’Â϶g√Ï϶dTK«‡¥∑¶∑’ gæÆ«’≤>√÷LJÏ√Z¶¥√∏<Æ϶∑~¶gK√r≤>fiKg’≤>dP{≤>∂∑’ P*{P{KTKÂŒ∑fiK‘√<Æ∏¶∑’ ∏Q>¥d’ TKÂæK√¶∑’ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® c
c c
c ¥’fi<Q>d’, Âd¶&∑’ÂK’ ~ ∑’ b¥∂ؒ¶∑’ by¥∂g[¶∑’ by¥∂Âæ’√¶∑’ by¥∂÷ÚE>’√<T¥¶ÏcTÏؒ¶∑’ P’{~∑P{¶„¥∂fi<TQ>ؒ¶∑’ P’{~∑g<∑Kd∑«‡<¥d¶∑’ TKfiæK¥¶K¶„Æ√(¥æ c
c c
c fi¶0)¥’fi÷[¶∑’ ∏Q>¥d’ √d¶∑’ fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fi<Q>d’,Âd¶&∑’ÂK’ ¥ÚE>[¶∑’ ¥¢Dd¶∑’ ¥O’t>¶∑’ ¥fi≤>¶√¶∑’ ¥Â¶„K∑TK¶∑’ ¥∑’<ØO¶„¥¶∑’ c
c c
c ¥’<Á<Á∑∂G¶ÏfiK\aÁ[¶∑’ Æ„gTd<~[<Â<∑¥P{∑P{<∑Gæ[ضŒ∏¶∑’ P{¶Ï¶d¥¥æP{d∑„<gG’ÂP{µg¶∑’ ¥æ<¥<ÏX>T[(¥æ¥’<Tx~ß{ fi¶0) g’≤>ÏcæK¶∑’ c
c c
c ∏¶br∑TKÂæK√¥æ¥’fi÷[¶∑’ Pæ{¥ÏjKÚE>„∏¥¶K<Æ¥¥’fi‘√<Æ∏¶∑’ (Æ„gG¶Ï√TaÁG¶Ï<Á*<Á<∑O’t>¶G¶ÏfiK\aÁ[¶∑’ fi¶0)¸[∂¥Â¶„∑fiKg’≤>∏¶∑’ c
c c
c ¥P’ { P{≤>T≤>„ * ¥ P{¶∑’ ¥~¶T¥KfiÆK∑¶TK∑«K∏Gæ x ¥É¶∑’ ∏Q>¥d’ Kƶ∑’ fiæ K ∏¶„ ∏ƶ∑æ fi æ ¯ T∂® ¥’ fi <Q>d’ , Âd¶&∑’  K’ ~ ∑’ c
c c
c ∏<¥¥<[P{¶„*¶„gK¥‡ÏÏ÷≤><«*≤>g¶Ïc∑æfi¶<∑¥É’ fi¶d[¶∑∂d’ (¥∆x¸xT\µgdP{Tbd¶∑’ fi¶0) fiæK∏¶„ ∏ƶ∑æfiæ¯T∂® ¥’fi<Q>∏’, ® ∑’ ¥„ P‡{<∑® K¶d¶ c
c c
c ƶK¶„zZd¥æP{dKbdTÚE>„ Pæ’{≤>Ï÷ɶ„<T∏¶∑∑„ g÷≤><Ø[<¥K® ∑K¥∂Æ„ ∑KTby ∑K*Ø„ ∑K¥Æ„ g∑æ∏K¶dT¥«P{hfi„ ∏Ω«<Æ∏K¶d„∏ÏÚE>∂® <Øhfig¶∑„ c
c c
c Æ\zZaÁ’cTK√® ¥P{¶„K’t>gÑضg„∑’ E>[„∑’ cKÉg¶∑„∑’ ¥„∏TK~¶gK¶<Æ* ÷Øøcæ¯Tg¶∑∂<Æ* 2 T„¥g∑¶„~„T ∑KTby ∏gKTby¥\r∑«¶® b≤ø> >∂® fi<ÆdP{[∂ c
c c
c Æd√dKÆfiTKG¶„ÆP{<Ïd¶® ~¶÷K’<√∑∂® ¥„∑¶® ¥g∑æ√µgg¶∑g‘√„ G„∑„T fiær∑«W„ ~„b® „∑„T fiƶKzZ √g∑¶®, ® ∑’ ÂN¥ P‡{<∑∏N¥ Kr∑¶„ «’«¥¶Kfiæ[N¥ c
c c
c fiæK∏¶„ gÆ’∏¶¥¶ ∏¶¥cK¶(TK¶ fi¶0)÷«∏¶„ fi¶<¥* ∑¶√¶ ∑¶√cK¶ <fiQ>∏¶„ KÆ¥’√„Ñ∂, ® ∑’ ¥„ P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ ∏Ω«æ‘√d<«*√¶K„ fi‘√<Æd¶<Ïd’t>„ c
c c
c ÷\ÚE>d¥„ ∏ ÚE>[„ fiT∂b∏¸¶ÏT∂d∑∂® ¥\¯T≤ø >  >∂® ¥¯TGæ [ ∂® ¥¯T¸Ï„ ∑ ’ ¥¯T¥gæ Ø ®∑’ ¥¯T¶ØK„ ∑ ’ ¥¯T<¸«‡ b y ® ¥¯T<T«‡ ¥ ¶® ¥¯T¥«g„ ∑ ’ c
c ¥¯Tfiæ h ◊{√’ c T¶¥gѶϒ P {¶K„ ∑ ’ (¥¯T¥’ « g„ ∑ ’ fi√by < Æ* j¶d(≤>)√„ < Æ* ¶϶dK„ < Æ* ¥¯T¶„ K ¶„ Æ „ < Æ* ¥¯Tfiæ h ◊{TzZ√ªcgѶϒ P {¶K<T«‡ ¥ ¶® fi¶0) c
c c
c ¥¯TÂæ  ≤>∏¥W¥\r∑∑¶®∑’ gÆd¶ b≤ø >  >∂® gÆd¶Gæ [ ∂® gÆd¶ ¸Ï„ ∑ ’ gÆd¶ ¥gæ Ø ®∑’ gÆd¶ TKÂæ  ≤>∏Gg√¥g√hfiT¶b®∑’ c
c c
c ¥’Áfi∑Tfi≤>Æ«„KDÑKÁKgæ<ÆP{ß{gæKTgæ∏’√Øÿ’Øÿ<∑‘O¶„¥∑¶bdKT„∑’ ~’fi¶® ∑dK∂® g¢D’g¢D„∑’ <∑‘√ÚE>b $31$ ® ∑’ P‡{<∑ ∏N¥ Kr∑¶„ ~’fi¶j√K* c
c c
c g¢D’g¢D„∑’ <∑‘√ÚE>g¶∑N¥ ¸ÆT„ ∏zZ\zZd¶ P{¶g\zZd¶ «¶„√\zZd¶ P{\Ω¸<¥∏ P{K¶„≤>∏¶ ϶«\zZd¶ P{¶KT¶<Æd¶ ¥’<Á∏¶ ~ß{d¶ ∑’√<Ïd¶ gæÆg’√<Ï∏¶ c
c c
c Txg¶∑¶ fiæN¥g¶∑T¶ Á’≤>d√∑¶ ¶<Æ* btø>Ê>¶<Æ* P’{¶<Æ* <fi∏¶<Æ* g∑ær∑¶<Æ* g∑¶g¶<Æ* g∑¶„<«K¶g¶<Æ* <Ædd√g√<∑ɶ<Æ*(g∑¶„<«K¶g¶<Æ* ÷K¶Ï¶<Æ* P{Ѷ∑¶<Æ* c
c c
c <¥T¶<Æ* cr∑¶<Æ* g’√Ѷ<Æ* ¥\N¥K∂d¶<Æ* <Ædd√g<∑ɶ<Æ* <Ædfi“ƶd<∑ɶ<Æ* <gdgÆÿK√’«∂K√¶<Æ√¶<Æ* ∏Q>¥bd¶<Æ* ∏fiæ∑Œ[¶<Æ* fi¶0) Gd<TGdg’√Ï¥®<Æ* c
c c
c ∏∑TKd’ ∏<«∑’ؒ¶ d ∏<«Zæ∑’¶ d ®T’ T0- Gd 2 ∑’ض ! Gd 2 «W¶ ! «W’ „ ∏<Gd’ <G∑¶<Æ <G∏’ ~ fi¶Ï„<Æ <G∏g¢D„ T¥¶<Æ b’ض„bT Ø„T¶∑’ ~gK¶„bT c
c c
c ∏¥æK¶∑’ cK∑¶„bT j¶√¶∑’ ~’ض„bT ¶K¶∑’ «Kƶ„bT g∑æ∏¶∑’ ¸Æ°b’ ¸¶¥¶b’ ¸Æÿb T¶¥¥∏¶b’ ¸Æ°b’ T¶¥¥d(T¶¥)¥ÆN¥¶b’ ∏∑Æ¥g‘√¶„ ÆQ>ÂæQ>¶„ fiKg¶÷’ fi϶d¶<Æ c
c c
c bQ>Gj¥’fiKTæ≤>¶„ ~’fi¶® ∑dK∂® ∏r∑„<¥* ~ ¸Æ°∑’ √¶g¶√K∑dP{Á„≤>P{Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„- ∑gæÆfiu>∑∏¶¥g<j√g¥’T¶Æ¥’<jT„¥¶∑’ ∏¶Æ„TÇ’ fi¶„K„TÇ’ ¥¶<g[’ «u>[’ c

H gÆ[K√[’ ∏¶∑¶by¥K¥„∑¶TÇ’ P{¶K„g¶∑„ fi¶Ï„g¶∑„ gÆd¶&&d∑u>√∂dT¶bdÂ’Â∂Â϶ÏÂæ≤>dO∑gæ∏’√fi≤æ>hfiT¶b∏KT„∑’ <T÷϶b’ «¶„√«¶„√¶b’ «æ’Gg¶∑„


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 793
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<TÆK¶<Æ<[P{uÿ> Gd2¥W’ fi÷’G’<Â, ® ∑’ ¥„ P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ ∑d∑g¶Ï¶¥ÆN¥„<Æ* fi„\ÚE>Ég¶∑„ 2 <Æ∏dg¶Ï¶¥ÆN¥„<Æ* ∏<«∑’<ØÉg¶∑„ 2 (÷∆bÉg¶∑„F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [14]

c c
c fi¶0)g∑¶„KÆg¶Ï¶¥ÆN¥„<Æ* <T\ÚE>hfig¶∑„ 2 Td∑g¶Ï¶¥ÆN¥„<Æ* ∏<«Zæ¯Tg¶∑„ 2 P’{<Â¥¶„Æ‘√æ∑„<Æ* fi\zZÉg¶∑„ 2 ¸Æ°∑’ ∑K∑¶K∂¥ÆN¥¶∑’ ض<Æ∑ÆzZ„∑’ c
c c
c ∏’G<Ïg¶Ï¶¥ÆN¥¶b’ fi≤>ÚE>g¶∑„ 2 g’Gæg’Gæ∑¶ O¶„¥„∑’ fi≤>¸æ¢Dg¶∑„ 2 «T∑fi’<Â¥ÆN¥¶b’ ¥gbÚE>g¶∑„ 2(Â’Â∂Â϶ÏÂæ≤>d√∂d¸¶bdKT„∑’ gÆÿK„∑’ c
c c
c Gd¥ØøØÿ‘O¶„¥<T(g∂)¥®∑’ g’Gæg’Gæ∑¶ O¶„¥„∑’ ∏fi≤>¸æ¢Dg¶∑„ fi¶0) ~’fi¶® ∑dK∂® g¢D’g¢D„∑’ <∑‘√ÚE>b [¶ G„∑„T fiær∑«W„ ~„b® „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ c
c c
c ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏Ø°K¥¶g’„ E>[¶by® <ÂzZK¶b¥„¥„ fi¶¥b [¶ ∏¶<«¥„ß’{ Æ\zZKd∑’ Ê>T„b [¶ ∏¶<«¥„ß{¶∏¶„ Æ\zZKd∑¶∏¶„ fiǶ„ŒÆb [¶ ∏TÆtø>tæ> c
c c
c fi’~ K¶dP{Pæ{ƶb’, Â’0-Á‘√’ E>[’ ÷h◊„{¥’ T¶Æ∑¶∏¶„ T¶ÏT∂∏∑’, G„∑„T ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ „∑„T ÷T¶√ÚE>b [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ fi’~<TÆ„∑’ ∏<«√g„∑’ c
c c
c ∏<«√ÚE>< ’0-¥<Ç[¶∑’ دT¶∑’ <T÷¥K∑d¶® ∏<~[¶∑’ دT¶∑’ ∏<T÷¥K∑d¶® ®√¥¶≤>d÷[K¶¥’√P{K∑„∑’ ~aÁæ◊{¶¥„ ∏’G<Ïfi‘√Æ„∑’ (~aÁæh◊{¶¥„ c
c c
c Æ\zZPø{Á’c<TQ>’«∑d¶® fi¶0) g∑¥¶„ ®√[∂ «¶TP{K∑„∑’ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑fid¶<Æ∑’ P{K„b [¶ T’Ø< ∑g’¥< [¶ <Â<Tƶ® fiÉæT¶¥∑¶® c
c c
c fiÉæT¶¥b Â’0-P{¶bd¶® T¶bd¶® g¶∑<¥d¶®, P{¶bd¶® ¶T ¥’Pæ{b∏‘√ÆzZfi¶® ¥æN¥‡¥g¶∑„ ∑g’¥g¶∑„ ∏<«gæÆ„ <T∑®∑’ fi’G<Ï÷≤>„ fiÉæT¶¥b T¶bd¶® G’ G’ c
c c
c «√T’ T¶√K„b ®Tg„∏’ «’„ ! ÂÆg„d’ «’„ ! ∏<TÂÆg„d’ «’„ ! ∏¥’<Øxg„∏’ «’„ ! b\ÚE>∏g„∏ «’„ ! fi≤>\ÚE>∏g„∏’ «’„ ! b\ÚE>dfi≤>\ÚE>dg„∏’ «’„ ! ¥„ GÆ„d’ ÂæΩ«„ TØÆ c
c c
c ∏fi≤>P‡{Ïg¶∑„ fiÉæT¶¥< g¶∑<¥d¶® gÆd¶ ¥’T„√’ G∑b[¶ <¯Tcµg¶∑æK¶√K[¶„ fiÉæT¶¥b $32 $ ® ∑’ ¶∏¶„ ¥æ«W¶figæƶ∏¶„ Ø„T∂∏¶„ ∏’¶„ ∏’„÷K’<¥ c
c c
c rÆd¶∏¶„ G¶T fi¶d\ÚE>[¶∏¶„ ¥¯T¶Ï’P{¶K<T«‡<¥d¶∏¶„ ¸Æ°<Æ* Áæɶ<Æ* <~϶d¶<Æ* T¶g∑∂<Æ* T≤>«∂<Æ* ¸Ω¸K∂<Æ* fid¶÷<¥d¶<Æ* G¶„<∑∏¶<Æ* firÆ<T∏¶<Æ* b<¥<√<∑∏¶<Æ* c
c c
c T¶<¥b<∑∏¶<Æ* ϶<¥d¶<Æ* Ï÷<¥d¶<Æ* <¥*ÆÏ∂<Æ* Ø<gÏ∂<Æ* ∏¶K¸∂<Æ* fiæÏ’Ø∂<Æ* fiß{∑∂<Æ* ¸ÆÏ∂<Æ* g挒≤>∂<Æ* ¥¸Kd¶<Æ* fi¶K¥∂<Æ* ∑¶∑¶Ø„¥∂(fi‰0 <Æ c
c c
c d)<TØ„¥fiKg’≤>∏¶<Æ* b’<√d<~*<Âdfi\zZd(g∑¶„√ fi0)<TG¶<∑d¶<Æ* ¥Ø„¥∑„TzZ√<ÆdT„¥¶<Æ* ~„≤>d¶~ß{T¶ÏTK¥cKP’{~æbÉgÆ[K√T’Ø fiK\aÁ[¶∏¶„ c
c c
c ∏’„÷K¶∏¶„ <∑‘√ÚE><[ [¶ G„∑„T fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G¶∑¶b’ „∑„T ÷T¶√ÚE>\ªÂ [¶ fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G[¶<«gæƶb’ Gæ[¶b’ G¶∑¶b’ Øÿm{Æ’< [¶ <∑∏√fiK∏¶Ï c
c c
c ¥<x* ¥’fiKTæ≤>¶∏¶„ ~’fi¶® ∑dK∂® g¢D’g¢D„∑’ <∑‘√ÚE>’<[ [¶ G„∑„T fiær∑«W„ ~„b® „∑„T ÷T¶√ÚE>’< [¶ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏Ø°K¥¶g’„ E>[¶<Ø® c
c c
c <ÂzZdK¶<Â¥„¥„ fi¶¥’< [¶ fi¶≤>®ß{fi¶≤>®ß{¶b’ G¶∑¶b’ Ê>T’< [¶ G¶∑<Æ*¶„ fiǶ„ŒÆ’< [¶ ¸Æ°<Æ*Áæɶ<Æ* G¶T fiK\aÁ[¶∏¶„ G„∑„T ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ „∑„T c
c ÷T¶√ÚE>’< [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ fi’~<TÆ„∑’ ∏<«√g„∑’ ∏<«√ÚE>’< ’0-¥<Ç[¶∑’ دT¶∑’ <T÷¥K∑d¶® ∏<~[¶∑’ دT¶∑’ ∏<T÷¥K∑d¶® <TK∏¶„∑¶® c
c c
c √¶dÏ∂Q>∂® ~aÁæh◊{¶¥„ ∏’G<Ïfi‘√Æ„∑’ g∑¥¶„ ®√[«¶TP{K∑„∑’ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑’ fid¶<Æ∑’ P{K„\ªÂ [¶ T’Ø’< ∑g’¥’< [¶ P‡{<∑dK¶d’ c
c c
c fiæK∏¶„ P{uÿ> Ê>bd¶∏¶„ ~„T ¥fiKT¶K¶∏¶„ ∏<«gæƶ∏¶„ <T∑®∑’ fi’√<Ï÷≤>¶∏¶„ fiÉæT¶¥’< $33$ ® ∑’ ¥g∑„ «√T’ gƶT∂K„ P‡{<∑∏N¥ «’«¥¶Kfiæ[N¥ ¥æ«W¶hfigæƶ∑’ c
c c
c Ø„T∂∑’ Â∂¥„ ∏ gÆ<Âgƶ<Ïd¶® fiK¥¶® b¥∂fiK¥¶® gæ<∑fiK¥¶® GDK¥¶® Ø„TfiK¥¶® ∏∑„√¥d¶® ∏∑„√¥dT’ض® ∏∑„√¥dT’ØfiKT¶K¶® ∏¶„Ƹτ ∏b¸Ï„ c
c c
c gÆΩ¸Ï„ ∏fiK<g∏¸ÏT∂Kd„dg¶ÆhfiP’{<ÂGæ[„ ¥¶KdjTzZ<∑dgÆÿK√’«∂KP{¶„*~<∑‘O¶„¥Øÿ’Øÿ<«N¥K„ ÷K„<TzZ≤>¶® P’{Ê>„&T<Q>d¶® <¥K„ ¥g¶br∑¶® ∏√K϶® c
c c
c ∏gµg∑¶® ¥¯TaÁK¥\r∑T¶bd¶® fiær∑K[¶® ¥¯T«¶¥¶∑æ√¶<g∑∂® ¥KN¥by®(◊æ{≤><T¥dgÆÿK√’«∂K√¶<Æd¶® ¥¯TaÁK¥\r∑T¶bd¶® fi¶0) G¶„d∑∑∂ƶK∑¶ c
c c
c ¥K„∑’ ∏xg¶√ƶ® «¶¥¶®, «¶¥< ∏Kƶ cµg’ fiKP{Æ„b. „<¥* ¥¯T„<¥* ∏¶Kdg∑¶Kd¶∑’ ∏<√϶® cµgg¶baÁb, ¥¶&<Td ∑’ ∏xg¶√ƶ «¶¥¶ „<¥* c
c c
c ¥¯T„<¥* ∏¶Kdg∑¶Kd¶∑’ ∏hfi∑¶„ ¥«¶¥¶® fiK∑¶g„∑’ fiK∑gb Â’0-∏\zZ ϶„® ∏\zZ ∏϶„® ®T’ G∂T¶ ∏G∂T¶ ¸’c„ g¶„aÁ„ fiær∑„ fi¶T„ ∏¶¥T„ ¥’TK„ T„d∑¶ c
c c
c <∑ÉK¶ ∏KĦ ~ß{Tu>∂ ¸ÏØ„T¶ T¶¥æØ„T¶ jKP{¶ ∑„Kbd¶ <ÂKaÁG¶„<∑∏¶ <ÂKaÁG¶„<∑∑∂∏¶„ g¶d¶ <fid¶ K¥∏¶„ Ø„T¶ Ø„T϶„∏¶ <¥x∂ <¥x¶ fiK<∑¯T¶∑’ c

H fiK<∑¯Tæd¶ ∏\zZ fi¶∑¶bT¶® g楶T¶® ∏<Ør∑¶Ø¶∑„ g„Æÿ∑„ fiK‘√Æ„ ∏\zZ P{¶„Æ„ g¶∑„ g¶d¶ ϶„«„ G¶T <gÚE>¶Ø’¥∑¥Ñ„ ∏\zZ fi¶∑¶bT¶dT„Kg∑„ g楶T¶dT„Kg∑„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 794
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏<Ør∑¶Ø¶∑T„Kg∑„ g„Æÿ∑T„Kg∑„ fiK‘√ÆT„Kg∑„ G¶T <gÚE>¶Ø’¥∑¥Ñ<TT„√„ ¥¯T’ ∏\zZ«¶T’ ∏\zZ<[ Td< ¥¯T’ ∑\zZ«¶T’ ∑\zZ<[ Td< ¥æ<~r∑¶ P{µg¶F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [15]

c c
c ¥æ<~r∑◊{϶ «T’< Øÿ<Çr∑¶ P{µg¶ Øÿ<~r∑◊{϶ «T’< ◊æ{¥b fiær∑fi¶T„ fiǶd’< G∂T¶, ¥◊{Ï„ P{Ѷ∑fi¶T® cµgg¶baÁb-b∑g„T <∑‘√’Z„ fi¶Td∑„ ¥Ç„ c
c c
c ∏∑æ[K„ P„{T<Ï® ¥’¥æx„ fi≤>fiær∑„ ∑„∏¶÷® ¥ÑP{[∑„ <¥<xg‘√„ gæ<[g‘√„ <∑¯T¶∑g‘√„ ∑„ɶ∑g‘√„ ∏<TÂÆg<T¥’<c ¥¯TØÿaÁhfiÆ∂∑g‘√„ bÆ<Q>∏¶ G∂T¶ c
c c
c <¥¢D’< ¸æ¢D’< gæÇ’< fiK<∑¯T¶d’< ¥¯TØÿaÁ¶∑g’Â’ P{K’<Â, ®√Ƕ fiæ∑ ®√„ «d’¶K¶„ fiæÇP{µg¶T¥„¥„∑’ ∏r∑dK„¥æ Ø„T϶„®¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’< c
c c
c gÆ≤ø> >∂®¥æ G¶T gƶ¥æaÁ„¥æ Ø°K’√b®¥æ <~K<Q>by®¥æ, „ ∑ ÂzZ Ø„T¶ «T’< gÆâd¶ G¶T <~K<Q>by∏¶ ƶK<TK¶bdTÚE>¶ G¶T fi«¶¥g¶∑¶ P{hfi¶„T√¶ √<ÂP{Ѷ∑¶ c
c c
c ∏¶√g„<¥«W¶ G¶T fi≤>m{T¶, Âg¶baÁb ®T’ ÁÏæ ~÷<Æ* Ê>¶∑„<Æ* G∂T¶ ∑„Kb∏[¶® P{µg’ fiP{K’< [¶ ∑„Kb®¥æ ÷TTÉ’< ’0-gƶK’«d¶® gƶfiK√Æd¶® c
c c
c fi’<~*<ØdTÆ„∑’ Pæ{<∑g¶Æ¶K„∑’, ®T’ ®®∑’ ∏<«Ï¶T„∑’ <ÂKaÁG¶„<∑®¥æ g¶bÑd¶® <∑∏≤>Ñd¶® ∏<Ï∏Td∑„∑’ ÷ß’{~∑d¶® T’~∑d¶® g∑æN¥„¥æ fi√<«Wd¶® c
c c
c fi√<Â<T∑∂¶® ¥¶∑æß{¶„¥d¶® ∏gÚE>Kd¶® Ø„T„¥æ ¥K¶√¥’Gg„∑’ ¥’Gg¶¥’Gg„∑’ ∏P{¶g<∑ÉK¶® ¸¶ÏÂT¶„P{µg„∑’ Âg¶baÁb-"GÆ ∑K√¶ √µg’< G„ ∑K√¶ c
c c
c √µg’< G„ ∑K√¶ G¶ d T„d∑¶ ˙K® $ ¥¶K∂Kg¶∑¥¶b’ ØÿaÁ¶b’ <ÂKaÁG¶„<∑® $$1$$ g¶∑æN¥’ ~ ∏<∑Ç’ T¶<ÆGK¶gK∑T„d∑¶fi÷K’ $ Ø„T„ ∏ Ø„T϶„® Ø„<Tâ* c
c c
c Ø„T¥¶„aÁ¶bÆ’ $$2$$ ∑K√’ <ÂKaÁG¶„<∑* g¶∑楫¶T’ ~ Ø„T϶„∏’ ~ $ <¥x„ ∏ <¥xT¥<Æ* E>É∂T<∑d’ fiKP{Æ„b $$3$$ GÆ G∂T¶ ¸¢D’Â∂ gæÇ’Â∂ GÆ d c
c c
c fiKP{<ÏN¥’< $ GÆ ØÿaÁ¶∑’ ∏’Â’ P{K’< P„{by ∏fi≤>¸x¶ $$4$$ ∏u>ØÿÆ(<∑d fi¶0)u>d<~[¶ GÆ G∂T¶ ØÿaÁ¥¶√Kgæ<T*< $ GÆ T„K‘√gæT√d¶ P{µg¥gæ‘√’ c
c c
c <Tƶ≤>’< $$5$$ (®T’ ÁÏæ G∂T¶ <jN¥∂϶ <∑¯Td¶ <∑‘√æ∑¶ <jµg„K¶ <∑hfiÇaÁ¶∑fi¶„¥Æ¶„TT¶¥¶ ∏ß{¶„ƶ <∑ß{¶„ƶ E>∂∑P{¶„ƶ ∏∑æfiæ¯T„∑’ fi¶0) Gƶ K¶√„∑ c
c c
c P{≤>¶∑’ P{µg¶∑’ fi¶T√¶„ ◊{Ï<TT¶√¶„ GÆ d fiKÆ∂∑P{µg¶ <¥x¶ <¥x¶Ïdgæ<T*<Â, Âg„T cµg’ Øÿ<TÆ’ ∏¶baÁb, Â’0-∏√¶Kcµg’ ∏∑√¶Kcµg’ ~, ∏∑√¶Kcµg¶„ c
c c
c ¶T bÆ ÁÏæ ¥¯T∏¶„ ¥¯T[¶® gæ’≤>„ «<T[¶ ∏¶√¶K¶Â¶„ ∏∑√¶Kd’ fi¯Tdb ¥¯T¶∏¶„ fi¶∑¶bT¶d¶∏¶„ T„Kg∑’ g楶T¶d0 ∏<Ør∑¶Ø¶∑0 g„Æÿ∑0 fiK‘√Æ0 c
c c
c K¶by«¶„d∑¶÷ T„Kg∑’, ∏dg¶÷¥¶„ ! ∏∑√¶K¥¶gb® cµg„ fi’0, ®∏N¥ cµgN¥ <¥aÁ¶® ÷T<Q>® <j‘√’Z„ T¶ <j‘√’Z∂ T¶ <TÆKg¶∑„ ∏¶∑¶® ∏¶K¶Æ® «T<Â, c
c c
c ∏√¶Kcµg’ ØÿT¶Ï¥<TÆ’ ∏¶baÁb, Â’0-fi’~ ∏∑æ¯Td¶b’ <Â\r∑ √æ∑Td¶b’ ~[¶K <¥aÁ¶Td¶b’, fi’~ ∏∑æ¯Td¶b’, Â’0-Z‡Ï¶∏¶„ fi¶∑¶bT¶d¶∏¶„ T„Kg∑’ Z‡Ï¶∏¶„ c
c c
c g楶T¶d¶∏¶„0 Z‡Ï¶∏¶„ ∏<Ø∆¶Ø¶∑¶∏¶„0 ¥Ø¶K¥’¶„¥„ bÚE>¶fiKg¶∑„ <Â\r∑ √æ∑¯Td¶b’ Â’0-∏∑zZØ’≤>T„Kg∑’ <Ø<¥¯Td’ ÷T«¶„√fiK«¶„√fiKg¶∑’, ~[¶K c
c <¥aÁ¶Td¶b’ Â’0-¥¶g¶b∏’ Ø„¥¶T√¶<¥d’ fi¶„¥Æ¶„TT¶¥„ ∏<Â<Æ¥’GdN¥ <T«¶√„, ∏fi\ÚE>g¶ g¶K∑’<Â∏¶ ¥’Ï„Æ∑¶G‡¥∑¶K¶Æ∑¶, ∏dg¶÷¥¶„ ! ∏√¶K¥¶g¶b® c
c c
c cµg„ fi’0, cµgN¥ <¥aÁ¶® ÷T<Q>® ¥g∑¶„T¶¥® ¥g∑¶„T¶<¥∏¶ T¶ <TÆKg¶∑„ ∏¶∑¶b ∏¶K¶Æ® «T< $34$ ® ∑’ ¥¶ gÆ<Âgƶ<Ïd¶ g∑‡¥fiK¥¶ ¥g∑N¥ c
c c
c «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’<® cµg’ ¥¶„Ƕ <∑¥µg ÆQ>ÂæQ>G¶T<Æ∏d¶ ÷X>¶® ÷Q>„< [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑fid¶<Æ∑’ P{K„b [¶ T’Ø< ∑g’¥< c
c c
c [¶ ∏zZ„√b∏¶ gæ’≤>„ «<T[¶ ∏¶√¶K¶∏¶„ ∏∑√¶Kd’ fi¯Tbd¶, ∏zZ„√b∏¶ fi’~¶∑æ¯Tbd’ ¥[<¥aÁTb∏’ ØÿT¶Ï¥<TÆ’ <√<Æcµg’ fi≤>Tr∑¶, ∏T¥„¥¶ ∑’ fiK¥¶ c
c c
c ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ T’Ø< ∑g’¥< [¶ ®T’ T0-¥æ∏aÁ¶® „ «’„ ! <∑‘√’Z„ fi¶Td∑„ ®T’ ¥æfir∑[„ ¥æ«¶<¥® ¥æ<T∑∂® ¥æ«¶<T® ∏∑æ[K„ „ «’„ ! <∑‘√’Z„ c
c c
c fi¶Td∑„, cµg’ ∑’ ∏¶baÁg¶∑¶’ ÂæΩ«„ ÷fi¥«’∏¶baÁÆ ÷T¥g’ ∏¶baÁg¶∑¶ <TT„√’ ∏¶baÁÆ <TT„√’ ∏¶baÁg¶∑¶ T„Kg∑’ ∏¶baÁÆ T„Kg∑’ ∏¶baÁg¶∑¶ c
c c
c ∏P{K∑’ fi¶T¶∑’ P{µg¶∑’ ∏¶baÁÆ, ∑\zZ ∑’ ∏r∑„ P„{by ¥g∑„ T¶ g¶Æ∑„ T¶ G„ ®K¥’ cµgg¶b\aÁ[® P{g’√ fiæ∑ b[¶„ ÷[KÂK’ ?, ®T’ T<Ø[¶ G¶g„T <Ø¥’ c
c c
c fi¶÷Ω«‡∏¶ ¶g„T <Ø¥’ fi≤>√d¶ $35$ ® ∑’ P‡{<∑® K¶d¶ «’«¥¶Kfiæ[„ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’<® cµg’ ¥¶„Ƕ <∑¥µg ÆQ>ÂæQ>G¶T<Æd® ÷Q>¶® ÷Q>„b [¶ c
c c
c ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑fid¶<Æ∑’ P{K„< [¶ T’Ø< ∑g’¥< [¶ ®T’ T0-¥æ∏aÁ¶® „ «’„ ! <∑‘√’Z„ fi¶Td∑„ G¶T P{g’√ fiæ∑ ®[¶„ ÷[KÂK’ ?, c

H ®T’ T<Ø[¶ G¶g„T <Ø¥ fi¶÷Ω«‡® ¶g„T <Ø¥’ fi≤>√® $36$ ® ∑’ ¶∏¶„ ¥æ«W¶figæƶ∏¶„ Ø„T∂∏¶„ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’<® cµg’ ¥¶„Ƕ <∑¥µg
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 795
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆQ>ÂæQ>G¶T<Æ∏d¶∏¶„ ÷Q>¶® ÷Q>„b [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑’ fid¶<Æ∑’ P{K„\ªÂ [¶ T’Ø’< ∑g’¥’< [¶ ®T’ T0-¥æ∏aÁ¶® ∑’ „ «’„ ! <∑‘√’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [16]

c
Z„ c
c fi¶Td∑„ G¶T P{g’√ fiæ∑ b[¶„ ÷[KÂK’ ?, ®T’ T<Ø[¶ G¶g„T <Ø<¥* fi¶÷Ω«‡∏¶∏¶„ G¶g„T <Ø<¥* fi≤>√d¶∏¶„, ¥g¶„¥K∑’, ¥g[’ $37$ „∑’ P{¶Ï„∑’0 ¥g∑N¥ c
c c
c «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ G„Q>„ ∏’„T¶¥∂ b’Ø«‡by j¶g’ ∏∑√¶K„ √¶„dg¥√¶„[„∑’ ¥[æN¥„Æ„ ¥g~÷K’¥¥’Ê>¶∑¥’Ê>® TbK¶„¥Æj¶K¶d¥’Od∑„ P{∑√fiæÏ√<jO¥fiµÆ√¶„K„ c
c c
c ÷‘√ÂT„ <Ø[ÂT„ Â[ÂT„ gƶÂT„ O¶„KÂT„ ÷K¶Ï„ O¶„K„ O¶„K√æ∑„ O¶„KÂTN¥∂ O¶„K¸«~„KT¶¥∂ ÷ÚE‡> >¥K∂K„ ¥’<Á[<T÷Ï„∏Ï„N¥„ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ c
c c
c ∏Ø°K¥¶g’„ ÷≤ø> >’G¶∑‡ ∏ƶ„<¥K„ D¶∑P{¶„Q>¶„T√® ¥’Gg„∑’ ÂT¥¶ ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„ <TÆK<Â, ® ∑’ ¥„ «√T’ √¶„∏g„ G¶d¥≤ø> >„ G¶d¥’¥® G¶dP{¶„…{ÆÑ„ ÷hfir∑¥≤ø> >„ c
c c
c ÷hfir∑¥’¥® ÷hfir∑P{¶„÷ÆÑ„ ¥’G¶d¥≤ø> >„ ¥’G¶d¥’¥® ¥’G¶dP{¶„…{ÆÑ„ ¥gæhfir∑¥≤ø> >„ ¥gæhfir∑¥’¥® ¥gæhfir∑P{¶„…{ÆÑ„ ÷Q>Ï® ÷Q>„b [¶ G„∑„T ¥g∑„ c
c c
c «√T’ gƶT∂K„ „∑„T ÷T¶√ÚE>< [¶ ¥g∑’ «√T’ gƶT∂K’ <ÂaÁæ[¶„ ∏¶d¶<Æ∑’ fid¶<Æ∑’ P{K„< [¶ T’Ø< ∑g’¥< [¶ ∑Ƕ¥r∑„ ∑¶bØ°K„ ¥æN¥‡¥g¶∑„ ∑g’¥g¶∑„ c
c c
c ∏<«gæÆ„ <T∑®∑’ fi’G<Ï÷≤>„ fiÉæT¶¥g¶∑„ ®T’ T0-G∂T„ ∑’ «’„ ! ∏¥’G® ∏<TK® ∏hfi≤>ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg„ (141) ¥P{K® ∏¥’Tæ≤>„ ®√’ÂØ’≤>„ ®√’¸¶Ï„ c
c c
c ®√’Â¥æ[„ fi¶TP{µg’ ∏rƶ< ?, Ħ ∏rƶ<Â, G∂T„ ∑’ «’„ ! ∏¥’Gd∏<TKd∏hfi≤>ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg„ ¥P{K® ∏¥’Tæ≤>„ ®√’ÂØ’≤>„ ®√’¸¶Ï„ ®√’Â¥æ[„ c
c c
c g¶„Æ<∑É’ fi¶TP{µg’ ∏rƶ< ?. Ħ ∏rƶ<Â, G∂T„ ∑’ «’„ ! g¶„Æ<∑É’ P{µg’ T„Ø„g¶∑„ g¶„Æ<∑É’ P{µg’ ¸’cb T„∏<∑É’ P{µg’ ¸’cb ?, √¶„∏g¶ ! g¶„Æ<∑É’<fi P{µg’ c
c c
c ¸’cb T„∏<∑É’<fi P{µg’ ¸’c<Â. ∑r∑zZ ~Kgg¶„Æ<∑É’ P{µg’ T„Ø„g¶∑„ T„∏<∑É’ P{µg’ ¸’cb ∑¶„ g¶„Æ<∑É’ P{µg’ ¸’cb 3. G∂T„ ∑’ «’„ ! ∏¥’G® ∏<TK® c
c c
c ∏hfi≤>ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg„ ¥P{K® ∏¥’Tæ≤>„ ®√’ÂØ’≤>„ ®√’¸¶Ï„ ®√’Â¥æ[„ ∏¶„¥r∑Â¥fi¶∑O¶Â∂ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ∑„Kb®¥æ ÷TTÉ< ?. Ħ ÷TTÉ< c
c c
c 4, G∂T„ ∑’ «’„ ! ∏¥’G® ∏<TK® ∏fi≤>ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg„ b∏¶ ~æ® Ø„T„ <¥∏¶ ?, √¶„∏g¶ ! ∏zZ„√b® Ø„T„ <¥d¶ ∏zZ„√b® ∑¶„ Ø„T„ <¥d¶, ¥„ P„{∑Q>∑ „ ’ «’„ ! ®T’ c
c c
c Tæ0-∏zZ„√b® Ø„T„ <¥∏¶ ∏zZ„√b® ∑¶„ Ø„T„ <¥∏¶ ?,√¶„dg¶ ! G„ bg„ G∂T¶ √¶g¶√K∑dK<∑√gK¶dƶ<∑Á„≤>P{Ω¸≤>g’≤>¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ¥\r∑T„¥„¥æ c
c c
c ∏P{¶gÂrƶ® ∏P{¶gEæ>ƶ® ∏P{¶g¸’«~„KT¶¥„∑’ ∏P{¶g∏rƶ∑P{¥∂d¶dT’Ø¥g¥√¥„∏GÑgÑfi’P{fiK¶T„∑’ ∏hfiÂK¶„ T¶ «æÉÂK¶„ T¶ P{¶Ï’ ∏hfi¶∑’ c
c c
c fiP{KÏ„¥’< [¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ∏r∑æÂK„¥æ T¶∑g’ÂK„¥æ Ø„T϶„®¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ Â<Æ* „<¥* Ê>Â∂ Â<Æ* „<¥* ÷TT¶® fi’0, „<¥* c
c c
c ∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{Tb∏’ P{¶Ï’ Ê>by fi’0 ?, √¶„∏g¶ ! Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ Ê>by fi’0, ∏\zZ ∑’ «’„ ! „<¥* Ø„T¶∑’ b≤ø> >∂b T¶ Gæbyb T¶ G¥„< T¶ ÷Q>¶∑„b T¶ P{µg„b T¶ c
c ¸Ï„< T¶ T∂K®b T¶ fiæK¥ß{¶KfiKß{g„b T¶ ?, Ħ ∏\zZ, „ ∑’ «’„ ! Ø„T¶ fiK϶„√N¥¶K¶Æ√¶ ?. ∑¶„ <Â∑Q>„ ¥gQ>„ 5, ¥„ G„ bg„ √¶g¶√K∑dK<∑ c
c c
c √gK¶dƶ<∑Á„≤>P{Ω¸≤>g’≤> ¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ\r∑T„¥„¥æ g∑æ∏¶ «T’<Â, Â’0-∏’≤æ>¸xP{¶ <∑∏ϸxP{¶ Æ≤>¸xP{¶ ~¶K√¸xP{¶ ÆzZ\ÚE>∆P{¶ fi¶d\ÚE>∆P{¶ c
c c
c P{r∑\ÚE>r∑P{¶ ∑ß{\ÚE>r∑P{¶ ÷Q>\ÚE>∆P{¶ <GΩ«\ÚE>∆P{¶ ¥∂¥\ÚE>∆P{¶ gæÁ\ÚE>∆P{¶ g¢D\ÚE>∆P{¶ T„P{ÚE>\ÚE>∆P{¶ <Æd÷hfi¶≤>d√¶ ∑d∑æhfi¶≤>d√¶ c
c c
c Ø¥∑æhfi¶≤>d√¶ T¥∑æfi≤>d√¶ √∂T\ÚE>r∑P{¶ Â’≤æ>Ï\ÚE>r∑P{¶ P{¶√<∑g’¥aÁ¶bdd¶ ∏¶„Ï’<¸d¶ Ï’<¸∏d¶ O’<¥∏d¶ O¶„<Ï∏d¶ ◊{¶≤>∏d¶ fi∂Ï∂∏d¶ ¥‡Ï¶b∏d¶ c
c c
c ¥‡ Ï <«r∑P{¶ Á¶KT<[d¶ T¢DT<[d¶ ¥∂Æfiæ \ ÚE>dd¶ ØT\‘√Ø≤> >d√¶ fi’ P {¶„ ¥ r∑P{¶ fi’ P „ { Áæ [ P{¶ TÏdgdP{¶ T¥u>gdP{¶ <∑d¶∑gdP{¶ c
c c
c ∏’¶„¥ÑgdP{¶<√Kfi≤>∏P{¶ Âm{fi≤>dP{¶ gm{fi≤>d√¶ <√KfiaÁ’ض„<Ïd¶ Âm{fiaÁ’ض„<Ïd¶ gm{fiaÁ’ض„<Ïd¶ GÏfiT„<¥P{¶ GÏ∑fiT„<¥P{¶ <T¥«\aÁÂP{¶ c
c c
c ¥zZ¶„T¶≤>ÂP{¶ T„ƶ∑<¥∏¶ <√x<fiQ>P{¶ P’{¶KgÂP{¶ Øÿ\Ω«aÁgÂP{¶ ∏¥’P{<ÏQ>fiK∑¶g¶ „ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ <∑Ƕ ∏r∑ÂK„¥æ T¶∑g’ÂK„¥æ Ø„T϶„®¥æ Ø„T[¶® c
c c
c ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ Â<Æ* „<¥* Ê>Â∂ Â<Æ* „<¥* ÷TT¶® fi’0, „<¥* ∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{Tb∏’ P{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ?, √¶„∏g¶ ! ¸¶K¥T¶¥¥ÆN¥¶b’Ê>Â∂ fi’0. c
c c
c ∏\zZ ∑’ «’„ ! „<¥* Ø„T¶∑’ b≤ø> >∂b T¶ Gæbyb T¶ G¥„< T¶ ¸Ï„< T¶ T∂K®b T¶ fiæK¥ß{¶KfiKP{g„b T¶ ?, Ħ ∏\zZ, „ ∑’ «’„ ! Ø„T¶ fiK϶„√N¥¶K¶Æ√¶ ?, ∑¶„ c

H <Â∑Q>„0 6, ¥„ G„ bg„ √¶g¶√K∑dK<∑√gK¶dƶ<∑Á„≤> P{Ω¸≤>g’≤>¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ¥’<jT„¥„¥æ g∑æ∏¶ «T’< ’0-fi√b«W√¶ fiTb÷T¥’¶


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 796
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi√bfiÂ∑æP{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„ƶ <g÷gWT¥’fir∑¶ ∏Ñ∂∑¶ «W√¶ <T∑∂∏¶ ∏µg¶<fi÷¥æN¥‡¥P{¶ ∏µg<fi÷∑’ ∏∑<Âß{g<∑ÉTd∑¶ ∏\hfiÚE>¶ ∏hfi¶K’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [17]

c
Ǧ c
c ∏hfifiK‘√ƶ ∏hfi„∑’ ∏¶K’«„∑’ ∏hfi„∑’ ¥g¶K’«„∑ ∏hfi„∑’ ∏¶K’«¥g¶K’«„∑’ <T<[* P{hfi„g¶∑¶ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ∏¶÷∏’ fi¶Ï„*< [¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ∏r∑ÂK„¥æ c
c c
c T¶∑g’ÂK„¥æ Ø„T϶„®¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â,Â<Æ* „<¥* √Â∂ Â<Æ* „<¥* Ê>Â∂ Â<Æ* „<¥* ÷TT¶® fi’0, „<¥* ∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{Tb∏’ P{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ?, √¶„dg¶ ! c
c c
c ~÷W¥T¶¥¥ÆN¥¶b’ 7, ¥„ G¶∏¶„ bg¶∏¶„ √¶g¶√K∑dK<∑√gK¶dƶ<∑Á„≤>P{Ω¸≤>g’≤>¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ¥’<jT„¥„¥æ b\zZd¶∏¶„ «T’< ’0-∏’¶„ ∏’„÷Kd¶∏¶„ c
c c
c √dfib∏¶∏¶„ gdfib∏¶∏¶„ ¸¶Ï<TÆT¶∏¶„ E>‚>dÂ<Ѷ∏¶„ g¶bK\aÁ∏¶∏¶„ <fi∏K\aÁ∏¶∏¶„ «¶dK\aÁ∏¶∏¶„ Pæ { ÏOKK\aÁ∏¶∏¶„ c
c c
c (<g[j¶b<jd¥’ ¸ ’ < cK\aÁd¶∏¶„ fi¶0) ¥¥æ K Pæ { ÏK\aÁ∏¶∏¶„ fim{ >∑ÆP„ { ¥P{aÁK¶„ g ¶∏¶„ TT√dfiæ h ◊{√’ c gѶϒ P {¶K¶∏¶„ c
c c
c ∏rƶ∑√¥„∏GÑgÏfi’P{fiK¶<T∏¶∏¶„ TT√dÁ∂K Ø<Æ∑T∑∂ ∏¥\hfi„Ñ√æÏ϶„∑gÆÿgÉg’¥fiK~[P{d¶Æ¶K∏¶„ ∏\hfiÚE>¶∏¶„ ∏hfi¶K’«¶∏¶„ ∏hfifiK‘√ƶ∏¶„ c
c c
c ∏hfi„∑’ ∏¶K’«„∑’ ∏hfi„∑’ ¥g¶K’«„∑’ ∏hfi„∑’ ∏¶K’«¥g¶K’«„∑’ <T<[* P{hfi„g¶∑∂∏¶„ ∏P{¶g¸’«~„KT¶¥„∑’ Âg„T fib¥„É’ ∑¶bß{gb ¶∏¶„ ∑’ b\zZ∏¶∏¶„ ®d¶m{T„∑’ c
c c
c <TƶK„ ∑ ’ <TÆKg¶∑∂∏¶„ ¸Æ° b ’ T¶¥¶b’ ¥„ ¥ ’ Â’ ~„ T G¶T ~÷¥<Q>* T ¶¥¥ÆN¥¶b’ Ê>by fi’ 0 8, ¥„ G„ bg„ √¶g¶√K∑dK<∑√gK¶dƶ<∑Á„ ≤ >P- c
c c
c {Ω¸≤>g≤>’¸Ø¶„∑gæÆfiu>∑¶¥g¥’¸¶Æ¥<∆T„¥„¥æ g∑æ∏¶ «T’< ’0-Ø√<¸bd¶ Ø√Âbd¶ Ø√¥[g¶ Ø√®ß{¶K¥g¶ √¶„∏g¶ √¶„¯Tb∏¶ <√<Æcµg¶ cµg<~*ÂP{¶ c
c c
c ∏<Tm{x<Tm{xTæ≤ø> >¥¶TP{hfi<«∏∏¶„ „<¥* g∑æ∏¶∑’ ∑¶„ P{hfib bg¶∏¶„ jT K¥<T√by∏¶„ ∏¶Æ¶K[® Â’0-Á∂K’ Ø<Æ* ∑T∑∂d’ ¥\hfi* „ђ ◊{¶<∑d’ gÆ’æ gÉ’ g’¥’, c
c c
c ∑r∑zZ ®ß{¶® ¥K¥T<T√b®. „ ∑’ g∑æ∏¶ ∏\hfiÚE>¶ Â’ ~„T ¥¯T’ ∑TK’ ~÷K¶¥∂by T¶¥¥ÆN¥¶b’ Ê>by fi’0 9, ¥„ G„ bg„ √’√¶P‡{Ï√¶ T¶∑fizZ¶ ¶T¥¶ «T’<Â, c
c c
c Â’0-ƶ„<[d¶ fi¶„<[d¶ P{¶„<[d¶ Gr∑by ¥≤ø> >by Z¶Ïby Æ’æfi÷Q>¶ Ø’ÂæaÁ<Ïd¶ ÷µgÉP{¶ ¥µgÉP{¶ <jgÉP{¶ ¥’fiaÁ¶Ï¶ Ø\aÁ∑P‡{ÏP{¶ ÷[KP‡{ÏP{¶ ¥’ÁcgP{¶ c
c c
c P‡{ÏcgP{¶ <g√ÏæxP{¶ Æ\zZ¶T¥¶ ÷W’≤>P{¶ <Ø¥¶fi¶„\aÁ∑¶„ T¶P{T¶<¥∑¶„ ∏’¸æT¶<¥∑¶„ <¸ÏT¶<¥∑¶„ GÏT¶<¥∑¶„ (fi‰0 ~„ÏT¶<¥∑¶„) T„ÏT¶<¥∑¶„ m{aÁg‡<Ï∏¶ c
c c
c ∏’ ¸ ‡ « \aÁ∑¶„ T¶÷«\aÁ∑¶„ ¥„T ¶ Ï«\aÁ∑¶„ g‡Ï ¶Æ¶K¶ P’{ ضƶK¶ Âd¶Æ¶K¶ fi[¶Æ¶K¶ fiæh◊{ƶK¶ ¸∂d¶Æ¶K¶ fiK¥≤>dP’ { Øg‡ ÏÂdfi[fiæ h ◊{◊{϶ƶK¶ c
c c
c G϶<«¥„∏P{ >∑√¶d«‡d¶ ∏¶d¶T∑¶<Æ* fi’~\‘√¶T„<Æ* b’√¶Ï¥¶„<Ñd’ P’{≤æ>¥¶„<Ñd’ P’{Ê>¥¶„<Ñd’<fiT ∏hfi¶∑’ P{K„g¶∑¶ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ fiKd¶d’ fi¶÷∑’< [¶ c
c c
c P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„b<¥®¥æ Ø„T„¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, fi<Ï∏¶„Tg’ T¶¥¥d¥ÆN¥gΩ«<Æ∏’ Ê>by, ∏¶K¶Æ√¶ ?, ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„ 10. ¥„ G„ c
c bg„ G¶T ¥<∆T„¥„¥æfi¯Tbd¶ ¥g∑¶ «T’<Â, Â’0-P’{Ø\hfid¶ Pæ{ßæ{bd¶ g¶„ÆKd¶ √∂dKb\hfid¶ jÇ∑¥∂϶ „ ∑’ ®®∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ¥¶gr∑fiKd¶d’ c
c c
c fi¶÷∑’< [¶ ÂN¥ Ê>¶∑N¥ ∏∑¶Ï¶„b∏∏hfi≤>ß’{¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥¶„Ƶg„ P{hfi„ P’{Ø\hfi®¥æ Ø„T„¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ c
c c
c Â<Æ* „<¥* Ê>Â∂ ¥„¥’ Â’ ~„T ∑TK’ fi<Ï∏¶„Tg’ T¶¥¥ÆN¥gΩ«<Æd’ Ê>Â∂ 11, ¥„ G„ bg„ G¶T ¥<∆T„¥„¥æ fiK¯T¶d√¶ «T’<Â. Â’0-¥’Á¶ G¶„by P{<T϶ <«÷Ƕ Æ’¥¶ c
c c
c fiKgÆ’¥¶ ¸Æÿ÷Ød¶ Pæ{≤>¯Td¶ P{rÆfiK¯T¶d√¶, ÂzZ ÁÏæ bg„ ∏Q> g¶Æ∑fiK¯T¶d√¶ «T’<Â, Â’0-"P{rÆ„ ∏ P{KP’{≤>„ d, ∏’¸≤>„ d fiK¶¥K„ $ P{rÆ„ Ø∂T¶d∑„ ~„T, c
c c
c Ø„T√æ[„ ∏ ∑¶K® $$6$$ ÂzZ ÁÏæ bg„ ∏Q> Á<[dfiK¯T¶dd¶ «T’<Â, Â’0-"¥∂Ïby ¥<¥Æ¶K„ (d), ∑‘√by «‘√by<Â∏ $ <TØ„Æ„ K¶dK¶d¶ d, K¶d¶K¶g„ ¸Ï„< ∏ $$7$$ c
c c
c „ ∑’ fiK¯T¶d√¶ K÷¯T„ØGGæ¯T„Ø¥¶gT„d∏ƯT∑Td b<Âƶ¥fi’~g¶∑’ <∑‘O’tæ>ÚE>Q>¶∑’ ¥’√¶„T’√¶∑’ ¥KÆN¥¶∑’ ~÷rÆ’ T„d¶∑’ ¥¶K√¶ fi¶K√¶ c¶K√¶ T¶K√¶ c
c c
c ¥≤>’√T∂ ¥<Q>Â’Â<T¥¶Kd¶ ¥’Á¶∑„ <¥aÁ¶P{hfi„ T¶√K∑„ E>’Ø„ <∑m{[„ G¶„<Â¥¶gd∑„ ∏r∑„¥æ d ¸’«r∑®¥æ ∏ ¥zZ„¥æ (fiK¯T¶d®¥æ d j®¥æ fi¶0) ¥æfiK<∑<Q>d¶ c
c c
c d¶<T ÆÿzZ¶, „ ∑’ fiK¯T¶d√¶ ض∑cµg’ ~ ¥¶„∏cµg’ ~ <ÂzZ¶<«¥„∏’ ~ ∏¶OT„g¶∑¶ fir∑T„g¶∑¶ fim{T„g¶∑¶ <TÆK’<Â, Gr∑’ ∏µÆ„ P*{<~ ∏¥æby «T< Âr∑’ c
c c
c ÷Ø®∑ d gu>d¶® ∏ fiaÁ¶<Ï∏’ ¥æby«T<Â, ®T’ ÁÏæ ∏µÆ„ ~¶„aÁ¶ ~¶„aÁ¶d¶K¶ ¥æby ¥æb¥g¶d¶K¶ «T„[¶ ∏<«¥„∏GÏfi‡∏hfi¶∑¶„ ∏<T‘O„∑ ¥‘√’ √<gN¥¶g¶„, c

H „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∏√≤>’ T¶ Â϶d’ T¶ ∑b’ T¶<T* T¶ fiæaÁK∑∂* T¶ Ø∂<Æd’ T¶ √’æG¶<Ï∏’ T¶ ¥K’ T¶ (fi‰0 ¥K<¥* T¶) ¥¶√K’ T¶ ∏¶„√¶<Æ[®, ∑r∑zZ
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 797
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏x¶∑√g∑„, ∑¶„ P{hfib ¥√≤>’ T¶ G¶T ¥’Øg¶<∑∏’ T¶ Ø°m{<Æ[¶∑’ √\ÚE>[®, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∏¶¥’ T¶ Æ\zZ* T¶ ÷u>’ T¶ √¶„<∑* T¶ g<Æ¥’ T¶ ÁK’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [18]

c c
c T¶ Øÿm{<Æ[¶∑’ √<g[®, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib j≤>fi„ÚE>¶b T¶ G¶T g¶√Æfi„ÚE>¶b T¶ <fi\ÚE>[®, „<¥* fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ÆK∏¶∑’ Ï„¥∑d¶ T¶ c
c c
c Ou>∑d¶ T¶ Z’«∑d¶ T¶ (χ¥∑d¶ T¶ fi¶0) ÷hfi¶≤>∑d¶ T¶ P{K[®, „<¥* fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib b\zZP{ƶb T¶ «[P{ƶb T¶ Ø„¥P{ƶb T¶ K¶dP{ƶb T¶ c
c c
c ~¶„KP{ƶb T¶ ∏∑zZØ’≤>’ P{K[®, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∏dfi¶d¶b’ T¶ Â÷∏fi¶d¶<∑ T¶ Â’¸fi¶d¶<∑ T¶ G¥Øfi¶d¶<∑ T¶ ¥∂¥√fi¶d¶<∑ T¶ m{hfifi¶d¶<∑ c
c c
c T¶ ¥æTr∑fi¶d¶<∑ T¶ ∏r∑dK¶<∑ T¶ ¸ÆÿgæѶ<∑ c¶K[® ∑r∑zZ ϶÷fi¶®∑ T¶ ضm{fi¶®∑ T¶ gu>∏¶fi¶®∑ T¶, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∏d¸’c∑¶<∑ c
c c
c T¶ Â÷∏¸’c∑¶<∑ T¶ Â’¸¸’c∑¶<∑ G¶T ¸ÆÿgæѶ<∑ c¶K[®, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∑¶∑¶<TÆTr∑K¶√[¶b’ TzZ¶b’ c¶K[® ∑r∑zZ ®ß{¶® c¶÷K[¶®, c
c c
c „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ƶK’ T¶ ∏xƶK’ T¶ ®ß{¶T<Ï* T¶ gæ[¶T<Ï* T¶ P{∑√¶T<Ï* T¶ Kd∑¶T<Ï* T¶ gæK<T* T¶ P’{Ê>gæK<T* T¶ fi¶Ï’¸’ T¶ <Â¥Kd’ T¶ P{≤>¥æ[’ c
c c
c T¶ Ø¥gæ<W∏¶∑’ÂP’{ T¶ P{≤>d¶<∑ T¶ Âæ≤>d¶<∑ T¶ ∏’√d¶<∑ T¶ P„{…{K¶<∑ T¶ P’æ{≤>϶<∑ T¶ g÷≤>’ T¶ ~‡Ï¶g<∑* T¶ <fi∑<x[® ∑r∑zZ ®ß„{∑’ Â’<¸®∑’ fi<T[®∑’, c
c c
c „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib √’<ZgT„  >gfi‡Kg¥’O¶<Âg„ ~÷\¯TÆ„ gÑ„ c¶K[® ∑r∑zZ ®√„∑’ P{r∑fi‡K„∑’, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ ∑¶„ P{hfib ∏√æÏ®∑ T¶ c
c c
c ~’Ø∑„∑ T¶ P’æ{P{g„∑ T¶ √¶d’ ∏∑æ<Ï*<fi[® ∑r∑zZ ®ß{¶® √’√¶gu>∏¶®, „<¥* ∑’ P{hfib g¶√Æ® fizZ® GÏN¥ fi≤>√¶<Æ[® ¥„&<Td TÆg¶∑„ ∑¶„ ~„T ∑’ c
c c
c ∏TÆg¶∑„ ¥„&<Td <Z<g∏¶„Ø® ∑¶„ ~„T ∑’ P{Wg¶„Ø® ¥„&<Td ¸Æÿfi¥r∑„ ∑¶„ ~„T ∑’ ∏¸Æÿfi¥r∑„ ¥„&<Td fiKfi‡® ∑¶„ ~„T ∑’ ∏fiKfi‡® ¥„&<Td ∑’ <Ør∑„ j¶„ ~„T ∑’ c
c c
c ∏<Ør∑„ ¥„&<Td <fi<¸[® ∑¶„ ~„T ∑’ ÆzZfi¶d~m{~g¥fiaÁ¶Ï∑Q>¶® <¥∑¶b[® T¶, „<¥* ∑’ fiK¯T¶d√¶∑’ P{hfib g¶√Æ® ∏x¶ >® GÏN¥ fi≤>√¶<Æ[® c
c c
c ¥„&<Td TÆg¶∑„ ∑¶„ ~„T ∑’ ∏TÆg¶∑„ G¶T ∑¶„ ~„T ∑’ ∏<Ør∑„, ¥„&<Td ÆzZfi¶d~m{~g¥fiaÁ¶Ï∑Q>d¶® ∑¶„ ~„T ∑’ <fi<¸[® <¥∑¶b[® T¶, „ ∑’ fiK¯T¶d√¶ c
c c
c ®d¶m{T„∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ fiKd¶d’ fi¶÷∑’< [¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ¸’«Ï¶„® P{hfi„ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’< Â<Æ* „<¥* √by Â<Æ* „<¥* c
c c
c Ê>by Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by fi’0, ¥„¥’ Â’ ~„T 12 $38$ „∑’ P{¶Ï„∑’ ∏µg≤>N¥ fiK¯T¶d√N¥ ¥[ ∏’„T¶<¥¥d¶b’ <√µÆP{¶Ï¥gd’<¥ G„Q>¶g‡Ïg¶¥’<¥ √’√¶® c
c c
c gƶjby® ÷«∏¶„P‡{Ï„∑’ P’{<fiÑfiæK¶∏¶„ ∑dK¶∏¶„ fiæKg¶ϒ ∑dK’ ¥’fi<Q>d¶ <TƶK¶®, ® ∑’ „<¥* fiK¯T¶d√¶∑’ Â∂¥„ ∏√¶<gd¶® <E>r∑¶„T¶d¶® Ø∂Ægx¶® c
c c
c ∏≤>T∂® P’{<~ Ø„¥’ÂKg∑æfi[¶∑’ ¥„ fiæ¯T‘√<Æ® ÷Ø® ∏∑æfiæ¯T„∑’ fiK«æG’ g¶∑„ D∂∑„, ® ∑’ „ fiK¯Tdd¶ D∂∑¶„Ø√¶ ¥g¶∑¶ Ârƶ® fi¶KΩ«g¶∑¶ 2 ÷Ø√ض¶KgfiN¥g¶∑¶ c
c ∏r∑gr∑’ ¥W¶T„<*  [¶ ®T’ T0-®T’ ÁÏæ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ∏µÆ bg∂¥„ ∏√¶<g∏¶® G¶T ∏≤>T∂® P’{<~ Ø„¥Â’ Kg∑æfi[¶∑’ ¥„ ÷Ød G¶T D∂∑„ Â’ ¥„d’ ÁÏæ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! c
c c
c ∏µÆ bg∂¥„ ∏√¶<gd¶® G¶T ∏≤>T∂® ÷Ø√ض¶KN¥ ¥¯T∏¶„ ¥g’¶ g‘√∑√T„¥∑’ P{K[®<[P{tø>tæ> ∏r∑gr∑N¥ ∏’<® ®∏gQ>’ fi≤>¥æ∑’< [¶ Â∂¥„ ∏√¶<gd¶® c
c c
c G¶T ∏≤>T∂® ÷Ø√ض¶KN¥ ¥¯T∏¶„ ¥g’¶ g‘√∑√T„¥∑’ P{K„\ªÂ [¶ ÷Ø√ض¶KgÏ«g¶∑¶ ض„Ç’<fi ∏r∑gr∑’ ¥W¶T„\ªÂ [¶ ®T’ T0-bÆ ∑’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! c
c c
c ÷Ø√ض¶K¶„ ∑\zZ Â’ ∑¶„ ÁÏæ P{hfib ∏µÆ ∏<Ør∑’ <√\rÆ[® ∏<Ør∑’ ¥¶<Â<É[® Â’ g¶ ∑’ ∏µÆ„ bd¶<∑* ∏¶TbP{¶Ï’<g<T ∏<Ør∑’ <√rƶg¶„ ∏<Ør∑’ ¥¶<Øɶg¶„ c
c c
c g¶ ∑’ ∏µÆ’ ÂT϶„T„ «<TN¥b, Â’ ¥„d’ ÁÏæ ∏µÆ’ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! <ÂØ’≤>d’ P’æ{≤>d¶∏¶„ d P’{~<∑d¶∏¶„ d P{K¶„≤>d¶∏¶„ d <«<¥d¶∏¶„ d E>r∑¶Ï® d ∏’Pæ{¥® d c
c c
c P„{¥Kd¶∏¶„ d fi<T[® d √∑„<[d¶∏¶„ d E>[® d T¶Æ∑¶∏¶„ d fi¶÷d¶∏¶„ d c¶÷K[¶∏¶„ d ®√’„ ®≤>[¶ √’√’ gƶ∑b’ ∏¶„√<Æ[¶ T¶Ïæ∏¥’Z¶K® ¥’ZK[¶ c
c c
c ¥’Ï„Æ∑¶D‡¥∑¶D¶„<¥d¶∑’ «[fi¶∑fi≤>d¶b\aÁd¶∑’ fi¶∏¶„T√d¶∑’ P{¶Ï’ ∏∑TP’{Ág¶∑¶∑’ <TÆK[®<[P{tø>tæ> ∏r∑gr∑N¥ ∏’<® ®∏gQ>’ fi≤>¥æ∑’< [¶ c
c c
c <ÂØ’≤>® d G¶T ®√’„ ®≤>„b [¶ √’√’ gƶ∑b’ ∏¶„√¶Æ„*< [¶ T¶Ïæ∏¶¥’Z¶K® ¥’ZK’< T¶Ïæd¶¥’Z¶Kd’ Øÿm{<Æ*< [¶ fiæKzZ¶<«gæƶ ¥’fi<Ïd’P{<j¥∆¶ P{KdÏG¶TP{tø>tæ> c
c c
c ®T’ T0-∑g¶„&zZæ ∑’ ∏KĦ∑’ G¶T ¥’fi[¶∑’, jg¶„&zZæ ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ G¶T ¥’fi¶<T÷P{¶gN¥, jg¶„&zZæ ∑’ ∏µg≤>N¥ fiK¯T¶d√N¥ ∏µÆ’ c

H cµg¶dKdN¥ cµg¶„TØ„¥√N¥, fiæ\¯T* ∑’ ∏µÆ„ ∏µg≤>N¥ fiK¯T¶d√N¥ ∏’<® Z‡Ï√fi¶∑¶bT¶T¶® fiÇaÁ¶® G¶TÉ∂T¶® g楶T¶®0 ∏<Ør∑¶Ø¶∑„ fiÇaÁ¶®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 798
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG¶TÉ∂T¶® ¥¯T„ g„Æÿ∑„ fiÇaÁ¶® G¶TÉ∂T¶® Z‡Ï® fiK‘√Æ„ fiÇaÁ¶® G¶TÉ∂T¶® bd¶<∑* ∏µÆ„ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏’<® ¥¯T’ fi¶∑¶T¶bT¶d’F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [19]

c c
c fiÇPø{Á¶g¶„ G¶TÉ∂T¶® ®T’ G¶T ¥¯T’ fiK‘√Æ’ fiÇPø{Á¶g¶„ G¶TÉ∂T¶® ¥¯T’ P{¶„Æ’ g¶∑’ g¶d’ ϶„Æ’ fi„É’ ض„¥’ P{ÏÆ’ ∏Ω«Pø{Á¶∑’ fi„¥ær∑’ fiKfiKT¶d’ ∏KbKb’ c
c c
c g¶d¶g¶„¥’ <gÚE>¶Ø’¥∑¥Ñ’ ∏P{K<∑É’ G¶„√’ fiÇaÁ¶g¶„ G¶TÉ∂T¶® ¥¯T’ ∏¥∑’ fi¶∑’ Á¶bg’ ¥¶bg’ ~÷\¯TÆ’<fi ∏¶Æ¶K’ fiÇaÁ¶g¶„ G¶TÉ∂T¶® G’<fid bg’ c
c c
c ¥K∂K’ bQ>’ P’{Â’ <fid’ g∑ær∑’ g∑¶g’ Z„É’ (fi„É’ fi¶0) T„¥¶<¥d’ ¥’gÂ’ ¸ÆÿgÂ’ ∏∑ægÂ’ «’≤>P{K’≤>√¥g¶∑’ g¶ ∑’ ¥∂d’ g¶ ∑’ ÷rÆ’ g¶ ∑’ Áæƶ g¶ ∑’ <fiT¶¥¶ g¶ ∑’ T¶Ï¶ c
c c
c g¶ ∑’ ~¶„K¶ g¶ ∑’ Ø’¥¶ g¶ ∑’ g¥√¶ g¶ ∑’ T¶<Âd<fi<[d<¥*<«d¥’<jT¶bd<T<Tƶ K¶„√¶Â’P{¶ fiK∂¥Æ¶„T¥‘√¶ ◊æ{¥’Âæ<[P{tø>tæ> ®d’<fi ∑’ ~Kg„<Æ* …{¥¶¥∑∂¥¶¥„<Æ* c
c c
c T¶„<¥K¶g<[P{tø>tæ> ¥’Ï„Æ∑¶D‡¥∑¶D‡<¥d¶ «[fi¶∑fi≤>d¶b\aÁd¶ fi¶∏¶„T√d¶ P{¶Ï’ ∏∑TP’{Ág¶∑¶ <TÆK’<Â, ® ∑’ „ fiK¯T¶dd¶ ¸Æ°b’ «[¶b’ ∏∑¥∑¶® c
c c
c E>„Ø„\ªÂ [¶ ∏¶Ï¶„b∏fi≤>ß’{¶ ¥g¶<Æfi[¶P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ¸’«Ï¶„® P{hfi„ Ø„T[¶® ÷TTr∑¶, Â<Æ* „<¥* √by Ø¥¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by fi’0, fiK϶„√N¥ ∏¶K¶Æ√¶, c
c c
c ¥„¥’ Â’ ~„T 13 $ 39 $ ¸ÆÿG∑„ ∑’ «’„ ! ∏r∑gr∑N¥ ®Tg¶baÁb ®T’ «¶¥b ®T’ fir∑T„b ®T’ fim{T„b-®T’ ÁÏæ ∏’¸ (∏µg) ≤>„ fiK¯T¶d® P’{<fiÑfiæK„ ∑dK„ c
c c
c OK¥Â„ ∏¶Æ¶Kg¶Æ¶K„b OK¥® T¥<Æ* ÷T„b ¥„ P{Æg„d’ «’„ ! ®T’ ?, √¶„dg¶ ! Gr∑’ ¥„ ¸ÆÿG∑¶„ ∏r∑gr∑N¥ ®Tg¶baÁb G¶T ®T’ fim{T„b-®T’ ÁÏæ ∏µg≤>„ c
c c
c fiK¯T¶d® P’{<fiÑfiæK„ G¶T OK¥® T¥<Æ* ÷T„b ¥Ç„ ∑’ ®¥gQ>„, ∏Æ’<fi ∑’ √¶„dg¶ ! ®Tg¶baÁ¶<g G¶T ®T’ fim{T„<g-®T’ ÁÏæ ∏µg≤>„ fiK¯T¶d® G¶T T¥<Æ* c
c c
c ÷T„b, ¥„ P„{∑Q>„∑’ «’„ ! TæÇb-∏µg≤>„ fiK¯T¶d® G¶T T¥<Æ* ÷T„b ?. √¶„dg¶ ! ∏µg≤>N¥ ∑’ fiK¯T¶d√N¥ fi√b«Wd¶® G¶T <T∑∂dd¶® E>Q>’E>Q>„∑’ ∏<j\aÁ[„∑’ c
c c
c ÂT¶„P{µg„∑’ ÷≤ø> >’ ¸¶Æ¶∏¶„ fi<√\¢Dd 2 ¥‡K¶<«gæÆN¥ ∏¶Â¶T∑«‡g∂® ∏¶Â¶T„g¶∑N¥ ¥æ«„∑’ fiK∑¶g„∑’ fi¥zZ¶<Æ* Ï„¥¶<Æ* <T¥æ¢Dg¶∑∂<Æ* ∏∆d¶ P{d¶by c
c c
c ÂضTK<∑ɶ∑’ P{µg¶∑’ Á∏¶„T¥g„∑’ byƶT‡Æ¶g‘√∑√T„¥∑’ P{K„g¶∑N¥ T∂KdÏx∂® T„÷\¯TdÏx∂® ∏¶„<Æ∑¶∑Ïx∂ ¥gæhfir∑¶, ® ∑’ ¥„ ∏µg≤>„ fiK¯T¶d® c
c c
c ¶® T∂KdÏx∂® T„÷\¯TdÏx∂® ∏¶„<Æ∑¶∑Ïx∂® ¥gæhfir∑¶® G∑<TµÆ¶T∑Æ„÷’ P’{<fiÑfiæK„ OK¥® G¶T T¥<Æ* ÷T„b, ¥„ „∑Q>∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb-∏µg≤>„ c
c c
c fiK¯T¶d® P’{<fiÑfiæK„ ∑dK„ OK¥® G¶T T¥<Æ* ÷T„b, fiÆ° ∑’ «’„ ! ∏µg≤>„ fiK¯T¶d® Ø„T¶∑æ\hfid¶∑’ ∏’<® g’æ≤>„ «<T[¶ ∏√¶K¶∏¶„ ∏∑√¶Kd’ fi¯Tb[® ?,∑¶„ c
c c
c b∑Q>„ ¥gQ>„, √¶„dg¶ ! ∏µg≤>„ ∑’ fiK¯T¶d® ¥gK¶„T¶¥¶® ∏<«√dG∂T¶G∂T„ G¶T ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„ <TÆKb ∑TK’ …{<¥d◊{<ÏÆ„ ∏T’√ædØÿT¶K„ <~d[’„÷KOKضKfiT„¥∂ c
c c
c (<~d[OK’„÷KfiT„¥∂ fi¶0) < ∑ TæÇb, ∏µg≤>N¥ ∑’ fiK¯T¶d√N¥ Z‡Ï® fi¶∑¶bT¶® fiÇaÁ¶® G¶TÉ∂T¶® G¶T fiK‘√Æ„ ∑TK’ ¥¯T„ g„Æÿ∑„ fiÇaÁ¶® c
c G¶TÉ∂T¶®, ∏µg≤>N¥ ∑’ ∑¶„ P{hfib ∏aÁ¥¶„Âhfig¶∑g„[’<fi GÏ’ ¥dK¶Æ’ ÷[K[® ∑r∑zZ ∏x¶∑√g∑„∑’, ∏µg≤>N¥ ∑’ ∑¶„ P{hfib ¥√≤>’ ®T’ ~„T «¶<∑d¯T’ c
c c
c G¶T ∑r∑zZ ®√¶® √’√¶gu>d¶®, ∏µg≤>N¥ ∑’ fiK¯T¶d√N¥ ∑¶„ P{hfib ∏¶Æ¶P{\µg® T¶ ÷W„<¥® T¶ g∂¥G¶®b T¶ ∏¢D¶„∏K®b T¶ fi‡bP{µg„b T¶ P{Id√≤>„b T¶ c
c c
c fi¶<gÇ„b T¶ ∏<∑<¥Q>„b T¶ ∏<«Æ≤>„b T¶ Ê>b[® T¶ Kb[® T¶ P’{¶K«[„b T¶ Øÿ\Ω«aÁ«[„b T¶ fi¶Æÿ∑√«[„b T¶ <√϶∑«[„b TW<Ïd¶«[„b T¶ «¶„[¶® T¶ c
c c
c fi¶b[® T¶, ∏µg≤>N¥ ∑’ fiK¯T¶d√N¥ ∑¶„ P{hfib g‡Ï«¶„d∑„ T¶ G¶T ¸∂d«¶„d∑„ T¶ «¶„[® T¶ fi¶b[® T¶, ∏µg≤>N¥ ∑’ fiK¯T¶d√N¥ ~÷\¯TÆ„ ∏∑zZØ’≤>„ c
c c
c fiÇaÁ¶® G¶TÉ∂T¶® Â’0-∏T¢D¶∑¶dK® fig¶d¶dK® <Æ*¥hfid¶∑„ fi¶TP{µg¶„T®¥„, ∏µg≤>N¥ P{hfib g¶√Æ® ∏x¶ >® GÏN¥ fi≤>‘√¶<Æ[® ¥„&<Td c
c c
c TÆÿg¶∑® j¶„ ~„T ∑’ ∏TÆg¶∑® G¶T ¥„&<Td fiKfi‡® j¶„ ~„T ∑’ ∏fiKfi‡® ¥„&<Td ¥¶TÉ„<[P{¶÷’ ∑¶„ ~„T ∑’ ∏∑TÉ„ ¥„&<Td G∂T¶ b<ÂP{tø>tæ> ∑¶„ ~„T ∑’ ∏G∂T¶ c
c c
c ¥„&<Td <Ør∑„ ∑¶„ ~„T ∑’ ∏<Ør∑„ ¥„&<Td Ø’ÂÆzZfi¶d~m{~g¥fiaÁ¶Ï∑Q>d¶® <fi<¸[® T¶ ∑¶„ ~„T ∑’ <¥∑¶b[®, ∏µg≤>N¥ P{hfib g¶√Æ® d ∏¶ >® GÏN¥ c
c c
c fi≤>‘√¶<Æ[® ¥„&<Td TÆg¶∑„ G¶T <Ø∆„ j¶„ ~„T ∑’ ∏<Ør∑„ ¥„&<Td <¥∑¶b[® ∑¶„ ~„T ∑’ ÆzZfi¶d~m{~g¥fiaÁ¶Ï∑Q>¶® <fi<¸[® T¶, ∏µg≤>N¥ ∑¶„ P{hfib c
c c
c ∏∆÷\zZd¶ T¶ ∏r∑÷\zZdØ„Td¶<∑ T¶ ∏r∑÷\zZdfiK‘√<Æd¶<∑ T¶ ~„bd¶b’ T’<Ø[® T¶ ∑g’<¥[® T¶ G¶T fiÉæT¶<¥[® T¶ ∑r∑zZ ∏Kƒ„ T¶ ∏KÆ’Â~„bd¶b’ c

H T¶, ∏µg≤>„ ∑’ «’  „ ! fiK¯T¶d® P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ P{<Æ* √\ÚE><Æ< P{<Æ* ÷TT<É<Æ< ?, √¶„ d g¶ ! ∏µg≤>„ ∑’ fiK¯T¶d® ÷ǶT®<Æ*
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 799
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥∂ϯTd√æ∑T„Kg∑fiÇaÁ¶∑fi¶„¥Æ¶„TT¶¥„<Æ* ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑„ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ¥g∑¶„T¶¥dfiKd¶d’ fi¶÷<∑<Æ< [¶ g¶<¥d¶® ¥’Ï„Æ∑¶® ∏hfi¶∑’ D‡<¥[¶ ¥<Q>F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [20]

c
* c
c «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„<Ø[¶ ∏¶Ï¶„bdfi≤>ß’{„ ¥g¶<Æfi[„ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ¸’«Ï¶„® P{hfi„ Ø„T[¶® ÷TT<É<Æ<Â, ÂzZ ∑’ ∏zZ„√bd¶∑’ Ø„T¶∑’ Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ c
c c
c Ê>by fi’0, ÂzZ ∑’ ∏µg≤>N¥<T Ø„TN¥ Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by, ¥„ ∑’ «’„ ! ∏µg≤>„ Ø„T„ ¶∏¶„ Ø„T϶„√¶∏¶„ ∏¶÷aÁ®∑’ «TaÁ®∑’ Ê>baÁ®∑’ ∏∑’ÂK’ ~d’ ~b[¶ c
c c
c P{<Æ* √\ÚE><Æ< P{<Æ* ÷T<É<Æ< ?, √¶„dg¶ ! gƶ<TØ„Æ„ T¶¥„ G¶b’ bg¶b’ Pæ{϶b’ «T’< ’0-∏≤ø> >¶b’ <Ø[¶b’ <T[¶b’ <T\ÚE>r∑<T÷Ï«T∑¥d∑¶¥∑G¶∑T¶Æ∑¶ c
c c
c (br∑¶) b’ ¸Æÿc∑G¶dm{TKdd¶b’ ∏¶∏¶„√fi∏¶„√¥’fi÷[¶b’ <TÚE>‚>dfi÷K«[fi¶∑¶b’ ¸Æÿض¥∂ض¥√¶„g<Æ¥√T„Ï√hfi«‡d¶b’ ¸ÆÿG∑N¥ ∏fiK«‡d¶b’ ÂÆhfi√¶K„¥æ c
c c
c Pæ{Ï„¥æ fiæg[¶® fiǶd¶<Æ<Â, ® ∑’ ÂN¥ ضK√N¥ √Ω«zZN¥ ~„T ¥g¶∑N¥ ∏µg¶<fiby∑’ cµg„ Ø >¶ fibr∑¶ «<TN¥b ¥„ ∑’ ÂzZ ∑TrÆ’ g¶¥¶∑’ ¸Æÿfi≤>fiær∑¶∑’ c
c c
c ∏xQ>g¶∑ K¶b’<Ød¶∑’ T∂bß’{¶∑’ ¥æPæ{g¶Ïfi¶<∑fi¶® G¶T ¥<¥¥¶„g¶P{¶K„ P’{„ <fidØ’¥∑„ ¥æm{T„ ضK® fid¶<Æ<Â, ® ∑’ ÂN¥ ضK√N¥ ∏µg¶<fidK¶„ fi >g„ <ØT¥„ c
c c
c Ê>bT≤>d’ P{¶<Æ*< <¸bd<ØT¥„ ~’ض¥‡KØ’¥<∑d’ P{¶<Æ*< E>Q>„ <ØT¥„ G¶√Kd’ P{¶<Æ*< ®ß{¶K¥g„ <ØT¥„ T∂<Âß’{„ <∑\¯T[„ ∏¥æbG¶dP{µgP{K∑„ ¥’fi[„ ¸¶K¥¶Æ„ c
c c
c <ØT¥„ ∏µg¶<fidK¶„ bg’ ®d¶m{T’ √¶„r∑’ √æ∑¶∑h◊{r∑’ ∑¶gc„É’ P{¶<Æ*<Â-GµÆ¶ ∑’ ∏µÆ„ bg’<¥ ضK√’<¥ √Ω«zZ’<¥ ~„T ¥g¶∑’<¥ cµg„ Ø >¶ fibr∑¶ Â’ ƶ„÷ ∑’ c
c c
c ∏µÆ’ ضK® Ø >fibr∑„ ∑¶g„∑’, ® ∑’ ÂN¥ ضK√N¥ ∏µg¶<fidK¶„ ∑¶gc„É’ P{K„<Æ*< ؠ>fibr∑„<Â, Â’ Ø >fibr∑’ ضK√’ ∏µg¶<fidK¶„ ¥¶bK„√&Q>T¶¥G¶Â√’ c
c c
c G¶<∑[¶ ¥¶„ « ∑’ < ¥ <Â<ÆP{K∑∑aÁ[gæ Æ ÿ [ ’ < ¥ P{϶dKdN¥ ÷T∑„ < Æ* < Â, ® ∑’ ¥„ P{϶dK® Â’ Ø >fibr∑’ ضK√’ Ï„ Æ ¶bd¶∏¶„ √<∑dhfiƶ∑¶∏¶„ c
c c
c ¥÷∑m{dfiÉT¥¶∑¶∏¶„ ¸¶T[K* P{϶∏¶„ ¥æ[¶„ d ∏zZ¶„ d P{K∑¶„ d ¥„ƶ<T<Æ< <¥aÁ¶<T<Æ<Â, Â’0-Ï„Æ’ √<∑Â’ m{d’ ∑u>’ √∂d’ T¶bd’ ¥K√d’ fiæaÁK√d’ c
c c
c ¥g¶ϒG‡d’ G∑T¶d’ fi¶¥P’{ ∏Q>¶Td’ fi¶„K„P{Ç’ Ø√gu>*d’ ∏r∑<T<Æ* fi¶∑<T<Æ* TzZ<T<Æ* 18 <TÏ„T∑<T<Æ* ¥d∑<T<Æ* ∏É’ fiÆ„<Ïd’ g¶√<Æ∏’ √¶Æ’ √∂bd’ <¥Ï¶„d’ c
c c
c <ÆKr∑Gæ[∂ ¥æTr∑Gæ[∂ √’cGæ[∂ ~ær∑Gæ[∂ ∏¶«K∑<T<Æ* Âm{∑∂fi≤>P{µg’ b\zZÏaÁ∑’ fiæK¥ÏaÁ∑’ ÆdÏaÁ∑’ √dÏaÁ∑’ 36 √¶„∑ÏaÁ∑’ Pæ{ßæ{≤>ÏaÁ∑’ c
c c
c ~ß{ÏaÁ∑’ E>[ÏaÁ∑’ ~µgÏaÁ∑’ Ø’≤>ÏaÁ∑’ ∏<¥ÏaÁ∑’ g<∑ÏaÁ∑’ P{¶P{<∑ÏaÁ∑’ TzZæ<TÉ’ Á’c¶Kg¶∑’ j√Kg¶∑’ TzZæ<jT„¥∑’ T‡Æ’ fi≤>T‡Æ’ ~¶K’ c
c c
c fi≤>~¶K’~ß{T‡Æ’ 54 √m{ÏT‡Æ’ ¥√≤>T‡Æ’ Gæx<jGæx’ Gæx¶<ÂGæx’ gæ<Q>Gæx’ ¸¶ÆÿGæx’ Ïd¶Gæx’ b¥zZ’ E>m{hfiT¶Æ’ c∑æ¯T„d’ <ÆKr∑fi¶√’ ¥æTr∑fi¶√’ Tu>Á„≤ø>≤>’ c
c c
c ∑¶<Ïd¶Á„≤ø>≤>’ fi[ÚE>„É’ P{≤>T (√) ÚE>„É’ ¥É∂T’ <jÉ∂T’ ¥÷∑m{ 72 <g< ¸¶T[K* P{϶ ¥„ƶ<T<Â0 ∏µg¶<fiby∑’ ÷T∑„<Æ<Â, ® ∑’ ÂN¥ Ø >fibr∑N¥ c
c ضK√N¥ ∏µg¶<fidK¶„ Â’ P{϶dK∏’ <TfiæÏ„∑’ ∏¥∑fi¶∑Á¶bg¥¶bg„∑’ TzZ√’cgѶϒP{¶K„∑ d ¥ß{¶K„<Æ*< ¥µg¶∑„<Æ*< <TfiæÏ’ G∂<Td¶KÆ’ fi∂bض∑’ Ø<ÏN¥\ªÂ c
c c
c [¶ fi≤><T¥É„<Æ*<Â, ® ∑’ ¥„ Ø >fibr∑„ ضK® ¸¶T[KP{϶fi’≤>® jT’√¥æ[fi≤>¸¶„<Æ® ∏Q>¶K¥Ø„¥∂«¶¥¶<T¥¶K® √∂dKÂ∂√’c¯T∑u>Pæ{¥Ï„ ÆdG¶„Æ∂ √dG¶„Æ∂ c
c c
c KÆG¶„Æ∂ ¸¶ÆÿG¶„Æ∂ ¸¶ÆÿhfigW∂ <¸d¶Ï~¶K∂ ¥¶Æ<¥® ∏Ï’«¶„√¥gzZ„ ∏¶<T «<TN¥b, ® ∑’ Â’ Ø >fibr∑’ ضK√’ ∏µg¶<fidK¶„ ¸¶T[KP{϶fi’≤>d’ G¶T ∏Ï’«¶„√¥gzZ’ c
c c
c <Td¶<∑[¶ <T÷Ï„<Æ* ∏r∑«¶„√„<Æ* fi¶∑«¶„√„<Æ* Ï„∑«¶„√„<Æ* TzZ«¶„√„<Æ* ¥d∑«¶„√„<Æ* P{¶g«¶„√„<Æ* ÷T<∑g’„<Æ*<Â, ® ∑’ ¥„ Ø >fibr∑„ ضK® „<Æ* <T÷Ï„<Æ* ∏r∑«¶„√„<Æ* c
c c
c G¶T ¥d∑«¶„√„<Æ* ∑¶„ ¥<É<Æ< ∑¶„ K<É<Æ< ∑¶„ <√\¢D<Æ< ∑¶„ ∏¢D¶„TT<É<Æ<Â, ¥„ Gƶ∑¶g® ÷hfiÏ„bT¶ fi÷g„b T¶ Pæ{¥æg„b T¶ j<Ï∑„b T¶ ¥æ«√„b T¶ c
c c
c ¥æ√’c„b T¶ fi¶„*≤>K∂®b T¶ gƶfi¶„*≤>K∂®b T¶ ¥Âfi[„b T¶ ¥ÆN¥fi[„b T¶ ¥Â¥ÆN¥fi[„b T¶ fi’P„{ G¶® GÏ„ ¥’Tæ≤ø> >„ ∑¶„T<Ïhfib fi’P{K®∑’ ∑¶„T<Ïhfib GÏK®∑’ c
c c
c ®Tg„T Ø >fibr∑„<T ضK® P{¶g„<Æ* G¶® «¶„√„<Æ* ¥’Tæ≤ø> >„ ∑¶„T<Ï\hfi<Æ< P{¶gK®∑’ ∑¶„T<Ï\hfi<Æ< «¶„√K®∑’ ∑¶„T<Ï\hfi<Æ< <g[∑¶b<∑d√¥d∑¥’¸’<cfiKG∑„∑’ c
c c
c ¥„ ∑’ Âƶm{T¶∑’ Z„K¶∑’ ∏’<® P„{TÏ’ ¸¶„<Æ* ¸æ\¢D<Æ< [¶ ∏√¶K¶∏¶„ ∏∑√¶Kd’ fi¯Tb<Æ<Â, ¥„ ∑’ «<TN¥b ∏∑√¶K„ «√T’„ byKd¶¥<g® G¶T √æ[¸’«d¶K∂, c
c c
c ÂN¥ ∑’ «√T’ÂN¥ ®Â„∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑N¥ ∏∑’„ ∏∑æ[K„ <∑¯T¶O¶® <jK¶TK∑„ P{<¥∑„ fi≤>fiær∑„ P„{TÏTK∑¶∑Ø’¥∑„ ¥gæhfi<É<Æ< ® ∑’ ¥„ Ø >fibr∑„ c

H P„{TÏ∂ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ P„{T<ÏfiKd¶√’ fi¶÷<∑<Æ< [¶ g¶<¥d¶® ¥’Ï„Æ∑¶® ∏hfi¶∑’ D‡<¥[¶ ¥<Q>* «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„®[¶ GN¥Q>¶® P{IKb ∑‘√«¶T„ g’æ≤>«¶T„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 800
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏rƶ∑® ∏Ø’ÂT∑® P„{¥Ï¶„® ¸’«~„KT¶¥„ ∏ÚE>[P’{ ∏∑¶„T¶Æ∑P’{ «‡<g¥„ɶ ◊{ÏÆ¥„ɶ P{Q>¥„ɶ fiKOKfiT„¥∂ Ïx¶TÏx’ fiK„<Æ* Æ∂Ï∑¶∏¶„ <Á*¥∑¶∏¶„F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [21]

c c
c <∑*Ø∑¶∏¶„ √KÆ∑¶∏¶„ ¶Ï∑¶∏¶„ ÂÉ∑¶∏¶„ fiK«T∑¶∏¶„ fi¯TÆ∑¶∏¶„ ÷ǶTd¶ √¶gP’{t>P{¶ T¶T∂¥’ fiK∂¥Æ¶„T¥‘√¶ ∏<Æd¶<¥É’< ÂgQ>g¶K<Æ[¶ ~Kg„<Æ* c
c c
c ÷N¥¶¥<∑N¥¶¥„<Æ* <¥\¢D<Æ*< ¸æ\¢D<Æ< gæ<Ç<Æ< fiK<∑¯T¶<Æ< ¥¯TØÿaÁ¶∑g’Â’ P{K„<Æ< 14 $40 $ ¥„ bg„ √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ fi¯Tbd¶ ¥g∑¶ c
c c
c «T’<Â, Â’0-∏¶dKdfi≤>∑∂d¶ ÷T¢D¶dfi≤>∑∂d¶ Pæ{Ïfi≤>∑∂d¶ √∑fi≤>∑∂d¶ ∏¶dKd÷T¢D¶d¶∑’ ∏d¥P{¶K√¶ ∏Tr∑P{¶K√¶ ∏P{<[P{¶K√¶ ¸Æ°<Æ* c
c c
c ∏¥Ω«¶TæΩ«¶T∑¶<Æ* <gÚE>[¶<«<∑T„¥„<Æ d ∏hfi¶∑’ ~ fiK’ ~ ÂØÿ«d’ ~ Tæ‘√¶Æ„g¶∑¶ Tæhfi¶®g¶∑¶ <TÆK[¶ ¸Æÿb’ T¶¥¶b’ ¥¶gr∑fiKd¶√’ fi¶÷∑’< [¶ ÂN¥ c
c c
c Ê>¶∑N¥ ∏∑¶Ï¶„bd∏fi≤>ß’{¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ϒ® P{hfi„ Ø„TP{\Ω¸®¥æ Ø„TP{\Ω¸<¥d[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ „K¥¥¶√K¶„Tg¶b’ c
c c
c Ê>Â∂ ∏∑¶Æ¶K√¶ ¥„¥’ Â’ ~„T 15 $ ¥„ G„ bg„ ¥\r∑fi’<~*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶ fiÉ[d¶ «T’<Â, Â’0-GÏdK¶ ÁÆdK¶ ZÏdK¶, „<∑* ∏zZ„√bd¶∑’ ¥æ«„∑’ c
c c
c fiK∑¶g„∑’ fi¥zZ„<Æ* ∏¢DT¥¶∑„<Æ* Ï„¥¶<Æ* <T¥æ¢Dg¶∑∂<Æ* Âd¶TK<∑ɶ∑’ P{µg¶∑’ Á∏¶„T¥g„∑’ byƶT‡Æg‘√∑√T„¥∑’ P{K„g¶∑¶∑’ ¥r∑∂fiæ¯TG¶by¥K∑„ c
c c
c ¥gæhfiÉb, ® ∑’ „ ¥gæhfir∑G¶by¥K¶ ¥g¶∑¶ ¥dg„T fi’~¶∑æ¯Td¶b’ fi≤>TÉ’< [¶ ¸Æ°<Æ* ¥∂ϯTd√æ∑T„Kg∑fiÇaÁ¶∑fi¶„¥Æ¶„TT¶¥„<Æ* ∏hfi¶∑’ «¶T„g¶∑¶ c
c c
c ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ∏¶÷d’ fi¶Ï„*< [¶ «[’ fiÇaÁ’< ¸Æ°b’ «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„d’< [¶ ∏¶Ï¶„bdfi≤>ß’{¶ ¥g¶<Æfi’[¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥ÆN¥¶K„ P{hfi„ c
c c
c Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ ∏Q>¶K¥ ¥¶√K„Tg¶b’ Ê>Â∂ fi’0 fiK϶„√N¥ ∏¶K¶Æ√¶ ¥„¥’ Â’ ~„T 16 $ ¥„ G„ bg„ √¶g¶√KG¶T¥’<jT„¥„¥æ ∏¶G∂<TP{¶ c
c c
c «T’<Â, Â’0-ØÿOK’ÂKd¶ <ÂOK’ÂKd¶ ¥[OK’ÂKd¶ ÷hfiϸ„*t>d¶ OK¥gæض<∑d¶ <TÉæ∏’ÂKd¶ ÷u>*d¶ ¥g∑¶ „ ∑’ ®d¶m{ T„∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶ ¸Æ°b T¶¥¶b’ c
c c
c fiKd¶d’ fi¶÷<∑[¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏Çæ® P{hfi„ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √Â∂ ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>Â∂ ∏∑¶K¶Æ√¶ ¥„¥’ Â’ ~„T 17 $ ¥„ c
c c
c G„ bg„ √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ fi¯Tbd¶ ¥g∑¶ «T’< ’0-∏[æß{¶„<¥d¶ fiKfiKT¶bd¶ «‡bP{\µgd¶ «æɶ„ 2 P{¶„÷dP{¶KP{¶ „ ∑’ ®d¶m{T„∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶ c
c c
c ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ¥¶gr∑fiKd¶√’ fi¶÷∑’< [¶ ÂN¥ Ê>¶∑N¥ ∏∑¶Ï¶„bd∏fi≤>ß’{¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏Çæ® P{hfi„ ∏¶<«∏¶„<√®¥æ Ø„T„¥æ Ø„T[¶® c
c c
c ÷TT[¶K¶„ «T’< Â<Æ* „<¥* √by ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by fiK϶„√N¥ ∏∑¶K¶Æ√¶ ¥„¥’ Â’ ~„T 18 $ ¥„ G„ bg„ √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ <∑rÆ√¶ «T’< ’0- c
c c
c ¸ÆÿKd¶ G∂Tfi®<¥d¶ ∏¯T<[d¶ ¥¶gæÚE>„d¶ ض„P{Kd¶ „K¶<¥d¶ ∏¸<xd¶ bDŽ„ ¥[ fiTd∑<∑rÆ√¶ P„{TÏ~Kd¶ <Ï*√¥¶gr∑¶ <gÚE><WQ>∂ ¸Æ°<Æ* c
c ∏¥Ω«¶TæΩ«¶T∑¶<Æ* <gÚE>[¶<«<∑T„¥„<Æ d ∏hfi¶∑’ ~ fiK’ ~ ÂØÿ«d’ ~ Tæ‘√¶Æ„g¶∑¶ Tæhfi¶®g¶∑¶ <TÆK[¶ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ ¥¶gr∑fiKd¶√’ fi¶÷∑’< [¶ P{¶Ïg¶¥„ c
c c
c P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ÷TKg„¥æ √„T„É„¥æ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’< Â<Æ* „<¥* √Â∂ ®ß{[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>Â∂ fiK϶„√N¥ ∏∑¶K¶Æ√¶ ¥¥„* Â’ ~„T 19 $ ¥„ G„ bg„ c
c c
c √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ g∑æd¶ «T’< ’0- ∏hfi¶K’«¶ ∏hfifiK‘√ƶ c\µgd¶ cµg¶∑æd¶ c\µgQ>¶ cµgaÁ¶by cµghfi϶„bd¶ cµgfiÏɶ∑¶ cµg¥gæضd¶K¶ c
c c
c cµg„∑’ ~„T <T<[* P{hfi„g¶∑¶ ¥æ¥∂϶ ¥æ¯Td¶ ¥æhfi≤>d¶∑’ض ¥¶Æ°<Æ* ®P{Ƕ∏¶„ fi¶∑¶bT¶d¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ (®√bd¶∏¶„ fi¶0) ∏fi≤><TKd¶ c
c c
c ®T’ G¶T fiK‘√ƶ∏¶„ ®P{Ƕ∏¶„ P{¶„ƶ∏¶„ g¶∑¶∏¶„ g¶d¶∏¶„ ϶„ƶ∏¶„ fi„ɶ∏¶„ P{Ïƶ∏¶„ ∏Ω«aÁ¶∑¶∏¶„ fi„¥ær∑¶∏¶„ fiKfiKT¶d¶∏¶„ ∏K<ÂKÂ∂∏¶„ g¶d¶g¶„¥¶∏¶„ c
c c
c <gÚE>¶Ø’¥∑¥Ñ¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ ®P{Ƕ∏¶„ ∏¶K’«¥g¶K’«¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ ®P{Ƕ∏¶„ c
c c
c P{K∑P{¶K¶T∑¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ ®√Ƕ∏¶„ fid∑fid¶T∑¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ fid∑fid¶T∑¶∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ c
c c
c ®P{Ƕ∏¶„ P{¶„u>∑<fiu>ÂÉ∑¶Ï∑TƸ’cfiKP{Ï„¥¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ ®P{Ƕ∏¶„ rƶ∑æµgW∑Tr∑√<TÏ„T∑¥W◊{K¥K¥m{T c
c c
c √’cgѶϒP{¶K¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ G„ d¶Tr∑„ ÂÆhfi√¶K¶ ¥¶TÉG¶„√¶„T<Æd¶ P{µg’¶ (¥¶Tɶ ∏¸¶„<Æd¶ fi¶0) c

H fiKfi¶∑fiKd¶T∑P{K¶ P{É’< Â∏¶„ G¶T ®P{Ƕ∏¶„ ∏fi≤><TKd¶ Â’0- (¥„ Gƶj¶g® fi¶0)¥g∑¶„T¶¥√¶ «T’< ∏<«√dG∂T¶G∂T¶ ÷TÏxfiær∑fi¶T¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 801
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏¶¥T¥’TK<jÉKP{Kd¶∏<Æ√K∑¸’cg¶„aÁPæ{¥Ï¶ ∏¥Æ„ɶ Ø„T¶¥æK∑¶√GaÁKaÁ¥P{∆KP*{fiæK¥√ŒÏ√’c¯Tgƶ„K√¶b®<Æ* Ø„T√∑„<Æ* <j‘√’Z¶∏¶„F


(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [22]

c c
c fi¶Td∑¶∏¶„ ∏∑bß{g<∑ɶ <∑‘√’ Z „ fi¶Td∑„ <∑N¥’  P{d¶ <∑aÁ’ < Ád¶ <j\¯T<Â<√ÚE>¶ Ïx¶Q>¶ √<ÆdQ>¶ fiæ \ ÚE>dQ>¶ ∏<«√dQ>¶ <T<∑\ÚE>dQ>¶ c
c c
c ∏<Q><g* G fi„ µ g¶∑æ K ¶√K[¶ ∏dg¶÷¥¶„ ! <∑‘√’ Z „ fi¶Td∑„ ∏Q>„ ∏d’ fiKgQ>„ ¥„ ¥ „ ∏∑Q>„ …{<¥d◊{<Ïƶ ∏T’ √ æ d Øÿ T ¶K¶ <~d[’  „ ÷ KfiKOKضKhfiT„ ¥ ¶ c
c c
c ~÷W¥Q>gæ<WQ>fiær∑g¶<¥∑∂¥æ fi≤>fiær∑’ fi¶„¥Æ’ ¥µg’ ∏∑æfi¶-<Ï[¶ ¥g∑„ <∑‘√’Z„ ◊{¶¥®¥<∑É„∑’ ∏¥∑fi¶∑Á¶bg¥¶bg„∑’ TzZfi≤>‘√ÆP’{¸Ïfi¶dfiæ’E>∑„∑’ c
c c
c ∏¶„¥Æ«„¥É„∑’ fi≤>ƶK®∑ d fi∂ >◊{Ï√¥„ɶ¥’Z¶K®∑’ fi≤>϶«„g¶∑¶ <TÆK’< [¶ «[’ fiÇaÁ’< „ ¸Æ°b’ «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„<Ø*< [¶ ∏¶Ï¶„bdfi≤>ß’{¶ c
c c
c ¥g¶<Æfi[¶ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏Çæ® P{hfi„ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, „<Æ* „<¥* √by ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by ∏¶K¶Æd¶ ¥„¥’ ÂÆ„T 20 $ ¥„ G„ bg„ c
c c
c √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ (142) g∑æ∏¶ «T’<Â, Â’0- ∏∑¶K’«¶ ∏fiK‘√ƶ cµgd¶ G¶T P{hfi„g¶∑¶ ¥æ¥∂϶ ¥æ¯Td¶ ¥æfi≤>d¶∑’ض ¥¶Æ° ¥¯T¶∏¶„ fi¶∑¶bT¶∏¶∏¶„ c
c c
c fi≤><TKd¶ G¶T ¥¯T¶∏¶„ fiK‘√ƶ∏¶„ fi≤><TKd¶ ¥¯T¶∏¶„ P{¶„ƶ∏¶„ g¶∑¶∏¶„ g¶d¶∏¶„ ϶„«¶∏¶„ G¶T <gÚE>¶Ø’¥∑¥Ñ¶∏¶„0 fi≤><TKd¶ ¥¯T¶∏¶„ ∏¶K’«¥g¶K’«¶∏¶„ c
c fi≤><TKd¶ ¥¯T¶∏¶„ P{K∑P{¶K¶T∑¶∏¶„ fi≤><TKd¶ ¥¯T¶∏¶„ fid∑fid¶T∑¶∏¶„ fi≤><TKd¶ ¥¯T¶∏¶„ Pæ{u>∑<fiu>∑ÂÉ∑¶Ï∑TƸ’cfiKP{Ï„¥¶∏¶„ fi≤><TKd¶ c
c c
c ¥¯T¶∏¶„ rƶ∑æµgW∑Tr∑√<TÏ„T∑¥W◊{K¥K¥m{T√’cgѶϒP{¶K¶∏¶„ fi≤><TKd¶ G„ d¶Tr∑„ ÂÆhfi√¶K¶ ¥¶TÉG¶„√¶„T<Æd¶ P{µg’¶ fiKfi¶∑fiKd¶T∑P{K¶ c
c c
c P{É’< Â∏¶„<T fi≤><TKd¶ G¶TÉ∂T¶® ¥„ Gƶ∑¶g® ∏∑√¶K¶ «T’<Â- byKd¶¥<gd¶ «¶¥¶¥<gd¶ G¶T b∑g„T <∑‘√’Z’ fi¶Td∑’ fiæK∏¶„P{¶÷’ <TÆK’< „<¥* ∑’ c
c c
c «√T’¶∑’ ®®∑’ <TƶK„∑’ <TÆKg¶∑¶∑’ ∏zZ„√bd¶∑’ ∏∑’„ G¶T P„{TÏTK∑¶∑Ø¥’∑„ ¥gæhfiÉb, „ ¸Æ°b’ T¶¥¶b’ P„{T<ÏfiKd¶√’ fi¶÷∑’< G¶T fi¶÷<∑[¶ «[’ c
c c
c fiÇaÁ’< [¶ ¸Æ°b’ «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„Ø„\ªÂ [¶ GN¥Q>¶® P{IKb ∑‘√«¶T„0 ∏’Â’ P{K’<Â, G„<¥*<fi d ∑’ ®√bd¶∑’ ∑¶„ P„{TÏTKj¶∑Ø’¥∑„ ¥gæhfiÉb „ ¸Æ°b’ c
c c
c T¶¥¶b’ E>÷gzZfiKd¶√’ fi¶÷∑\ªÂ [¶ ∏¶¸¶Æ„ ÷hfir∑„ T¶ ∏∑æhfir∑„ T¶ «[’ fiÇaÁ’<Â, „ ¸Æ°b’ «[¶b’ ∏∑¥∑¶® E>„Ø„\ªÂ [¶ GN¥Q>¶® P{IKb ∑‘√«¶T„ G¶T c
c c
c ÂgQ>g¶K¶<Æ[¶ ~Kg„<Æ* …{¥¶¥∑∂¥¶¥„<Æ* ∏∑’Â’ ∏∑æ[K’ <j¯T¶O¶d’ <jK¶TK∑’ P{<¥∑’ fi≤>fiær∑’ P„{TÏTK∑¶∑Ø’¥∑’ ÷hfi¶≤>*<Â, Â∏¶„ fiÚE>¶ <¥\¢D<Æ\ªÂ G¶T c
c ∏’Â’ P{K„<ƪÂ, ®√Ƕ fiæ∑ ®√„ «d’¶K¶„ fiæ¯TP{µg¶T¥„¥„∑’ P{¶Ïg¶¥„ P{¶Ï’ P{Ƕ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥¯TQ><¥x„ gƶ<Tg¶∑„ Ø„T[¶® ÷TT[¶K¶„ «T’<Â, Â<Æ* „<¥* √by c
c c
c „[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ Ê>by ∏¶K¶Æ√¶ ¥„¥’ Â’ ~„T 21 $ ¥„ G„ bg„ √¶g¶√KG¶T¥\r∑T„¥„¥æ g∑æ∏¶ «T’< ’0- ¥¯TP{¶g<TKd¶ ¥¯TK¶√TKd¶ ¥¯T¥’√¶Â∂¶ c
c c
c ¥¯T<¥∑„ƶ<Âß’{¶ ∏ß{¶„ƶ <∑ß{¶„ƶ Á∂∑ß{¶„ƶ ®T’ g¶∑g¶d¶Ï¶„ƶ ∏∑æfiæ¯T„∑’ ∏Q>P{µgfid≤>∂∏¶„ ÁT„[¶ ÷\hfi* ϶„d‘√fibQ>¶∑¶ ÆT’< $41$ ∏∑√¶K„ ∑’ «’„ ! c
c c
c «¶<T∏hfi¶ P„{T<Ï¥gæ‘O¶®∑’ ¥g¶„Æ<∑[¶ P„{TÏP{hfi’ ϶„d’ ◊æ{<¥[¶∑’ <~Q>b ?, Ħ <~Q>b, ¥„ ∑‡∑’ «’„ ! P„{TÏP{hfi„ ϶„® „<Æ* <∑ÉK¶fi¶„‘√Ï„<Æ* ◊æ{≤>„ ?, Ħ c
c c
c ◊æ{≤>„, E>÷gzZ„ ∑’ «’„ ! g∑æN¥„ „<¥* <∑ÉK¶fi¶„‘√϶∑’ P*{<~ Tr∑„∑’ Tr∑’ √’c„∑’ √’c’ K¥„∑’ K¥’ ◊{¶¥„∑’ ◊{¶¥’ G¶∑b fi¶¥b ?, √¶„dg¶ ! ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, P„{∑Q>„∑’ c
c c
c «’„ ! ®T’ TæÇb- E>÷gzZ„ ∑’ g∑æN¥„ „<¥* <∑ÉK¶fi¶„‘√϶∑’ ∑¶„ P*{<~ Tr∑„∑’ Tr∑’ G¶T G¶∑b fi¶¥b ?, √¶„dg¶ ! ∏d’ ∑’ G’¸æW∂T„ Ø∂T„ ¥¯TØ∂T¥gæW¶∑’ c
c c
c ¥¯TΩ«’ÂK® ¥¯TÁæ≤ø>≤>¶® Tu>„ „Ѷfi‡d¥’Ê>¶∑¥’Ê>® Tu>„ KÆ~ß{T¶Ï¥’Ê>¶∑¥’Ê>® Tu>„ fiæaÁKP{\r∑d¶¥’Ê>¶∑¥’Ê>® Tu>„ fi≤>fiær∑~’Ø¥’Ê>¶∑¥’Ê>® ®ß’{ c
c c
c G¶„d∑¥d¥ÆN¥’ ∏¶d¶g<TaÁ’«„∑’ <Â\r∑ G¶„d∑¥d¥ÆN¥¶b’ ¥¶„Ï¥ ¥ÆN¥¶b’ ض„\r∑ d ¥[¶T∂¥„ G¶„d∑¥® <Â\r∑ d P{¶„¥„ ∏Q>¶T∂¥’ ~ c∑æ¥d’ „K¥ d c
c ∏’√æ϶b’ ∏x’√æ<Ïd’ ~ P*{<~<T¥„¥¶<Æ® fiKaÁ„T„∑’ fi’0, Ø„T„ ∑’ g<Æ≤ø> >∂® gÆGæb® gÆΩ¸Ï„ gƶG¥„ gƶ¥æaÁ„ gƶ∑櫶T„ ¥<TÏ„T∑’ √’c¥gæ‘√d’ <√rÆb [¶ c
c c
c Â’ ∏Tضτb [¶ G¶T b ∑g„T<[P{tø>tæ> P„{TÏP{hfi’ G’¸æW∂T’ Ø∂T’ Â∂<Æ* ∏ÚE>K¶<∑T¶®<Æ* <Â¥[Áæ[¶„ ∏∑æfiK∏u>[¶∑’ ƯTg¶√ÚE>„ɶ ¥„ ∑‡∑’ √¶„dg¶ ! ¥„ c
c c
c P„{TÏP{hfi„ G’¸æW∂T„ Ø∂T„ „<Æ* O¶∑fi¶„‘√Ï„<Æ* ◊æ{≤>„ ?, Ħ ◊æ{≤>„, E>÷gzZ„ ∑’ √¶„dg¶ ! g∑æN¥„ „<¥* O¶∑fi¶„‘√϶∑’ P*{<~ Tr∑„∑’ Tr∑’ G¶T G¶∑< fi¶¥< ?, «√T’ c
c c
c ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ¥„ „∑Q>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb- E>÷gzZ„ ∑’ g∑æN¥„ „<¥* <∑ÉK¶fi¶„‘√϶∑’ j¶„ P*{<~ Tr∑„∑ Tr∑’ G¶T G¶∑b fi¶¥b, ®¥æÆÿg¶ ∑’ „ fi¶„‘√϶ fi’0 c

H ¥g∑¶÷¥¶„ ! ¥¯T϶„d’<fid ∑’ „ ◊æ{<¥[¶∑’ <~Q>’<Â, P{µÆ¶ ∑’ «’„ ! P„{TÏ∂ ¥g¶„Æ∑’< P{µÆ¶ ∑’ «’„ !P„{TÏ∂ ¥gæ‘O¶d’ √ÚE>’< ?, √¶„dg¶ ! P„{TÏ∂∑’ ~[¶K
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 802
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EP{µg’¥¶ ∏fi<ÏaÁ∂∑¶ (∏T„bd¶ ∏<j<Ér∑¶ fi¶0) «T’< ’0- T„d<∑É’ ∏¶÷d’ ∑¶g’ √æ[’, ¥¯T¸Æÿ® ¥„ T„d<∑É„ P{µg„ «Tb ¥¯TzZ¶„T„ ¥„ ∏¶÷® P{µg„ «Tb,F
(12) ÷TT¶b∏’ [ (1) ÷T’√¥æ[’ (12)] [23]

c c
c <T¥g’ ¥g’ P{K„b ¸’c∑„<Æ* Ê>by<Æ d <T¥g¥gP{K∑d¶® ¸’c∑„<Æ* Ê>by<Æ d ®T’ ÁÏæ P„{TÏ∂ ¥g¶„Æ∑’< ®T’ ÁÏæ’ P„{TÏ∂ ¥gæ‘O¶d’ √ÚE>’<Â, ¥¯T„<T ∑’ «’„ ! P„{TÏ∂ c
c c
c ¥gæ‘O¶d’ √ÚE>’< ? ∑¶„b∑Q>„ ¥gQ>„, "∏P{Ƕ∑’ ¥gæ‘O¶d’ ∏∑’¶ P„{TÏ∂ <G∑¶ $ GK¶gK∑<Thfigæß{¶, <¥<x* TK√b’ √d¶ $$8$$ P{b¥g® ∑’ «’„ ! ∏¶÷É∂P{K∑„ c
c c
c fi’0 ? √¶„dg¶ !∏¥’Á„É¥gb® ∏’¶„gæÆÿ<[® fi’0, P„{T<Ï¥gæ‘O¶® ∑’ «’„ ! P{b¥gb® fi’0 ? √¶„dg¶ ! ∏Q>¥gb® fi’0 Â’0- fi >g„ ¥g® Ø’≤>’ P{K„b <¸b® ¥g® c
c c
c P{T¶≤>’ P{K„b Âby® ¥g® g’Z’ P{K„b ~÷zZ„ ¥g® ϶„d’ fi‡K„b fi’~g„ ¥g® ϶„d’ fi≤>¥¶ÆKb E>Q>„ ¥g® g’Z’ fi≤>¥¶ÆKb, ¥[g„ ¥g® P{T¶≤>’ fi≤>¥¶ÆKb ∏Q>g„ ¥g® c
c c
c Ø’≤>’ fi≤>¥¶ÆKb [¶ Â∏¶„ fiÚE>¶ ¥K∂KzZ„ «Tb, ¥„ ∑’ «’„ ! Âƶ ¥gæ‘O¶d’ √® P*{ g∑G¶„√’ Gæ’Gb TdG¶„√’ Gæ’Gb P{¶dG¶„√’ Gæ’Gb ? √¶„dg¶ ! ∑¶„ g∑G¶„√’ Gæ’Gb c
c ∑¶„ TdG¶„ √ ’ Gæ ’ G b P{¶dG¶„ √ ’ Gæ ’ G b, P{¶dG¶„ √ ’ Gæ ’ G g¶∑„ P* { ∏¶„ K ¶<Ïd¥K∂KP{¶dG¶„ √ ’ Gæ ’ G b ∏¶„ K ¶<Ïd<gN¥0 T„ ÷ \¯Td¥K∂KP{¶dG¶„ √ ’ Gæ ’ G b c
c c
c T„÷\¯Td<gN¥¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb ∏¶Æ¶K¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb ∏¶Æ¶K¥K∂K<gN¥P{¶dG¶„√’ Gæ’Gb P{µg¶0 ?. √¶„dg¶ ! ∏¶„K¶<Ïd¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb c
c c
c ∏¶„K¶<Ïd<gN¥¥K∂P{¶dG¶„√’<fi Gæ’Gb ∑¶„ T„÷\¯Td0 ∑¶„ T„÷\¯Td<gN¥0 ∑¶„ ∏¶Æ¶K√0 ∑¶„ ∏¶Æ¶K√<gN¥0 P{µg¥K∂KP{¶dG¶„√’<fi Gæ’Gb, fi >gQ>g„¥æ ¥g®¥æ c
c c
c ∏¶„K¶<Ïd¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb <¸bdE>Q>¥[g„¥æ ¥g®¥æ ∏¶„K¶<Ïd<gN¥¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb Âbyd~÷zZfi’~g„<Æ* P{µg¶¥K∂KP{¶dG¶„√’ Gæ’Gb, ¥„ ∑’ «’„ ! c
c c
c Âƶ ¥gæ‘O¶d√® <¥\¢D<Æb Tæ\¢D<Æb gæ<Ç<Æb fiK<j¯T¶<Æb ¥¯TØÿaÁ¶∑g’Â’ P{K„<Æb ?, ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ¥„∑’ Â∏¶„ fi≤><jd[b [¶ bÆg¶√ÚE>b [¶ Â∏¶„ c
c fiÚE>¶ g∑G¶„√’<fi Gæ’Gb TdG¶„√’<fi Gæ’Gb P{¶dG¶„√’<fi Gæ’Gb, g∑G¶„√’ Gæ’Gg¶∑„ P*{ ¥Çg∑G¶„√’ Gæ’Gb g¶„¥0 ¥Ç¶g¶„¥0 ∏¥Ç¶g¶„¥0 ?, √¶„dg¶ ! ¥Çg∑G¶„√’ c
c c
c Gæ’Gb ∑¶„ g¶„¥0 ∑¶„ ¥Ç¶g¶„¥0 ∏¥Ç¶g¶„¥g∑G¶„√’<fi Gæ’Gb, TdG¶„√’ Gæ’Gg¶∑„ P*{ ¥ÇTbG¶„√’ Gæ’Gb g¶„¥0 P*{ ¥Ç¶g¶„¥0 ∏¥Ç¶g¶„¥0 ?. √¶„dg¶ ! c
c c
c ¥ÇTbG¶„√’ Gæ’Gb ∑¶„ g¶„¥0 ∑¶„ ¥Ç¶g¶„¥0 ∏¥Ç¶g¶„¥TbG¶„√’<fi Gæ’Gb, P{¶dG¶„√’ Gæ’Gg¶∑„ ∏¶√ÚE>„É T¶ <~Q>„É T¶ <∑¥∂®É T¶ Âædu>„É T¶ ÷Ñ’O„É’ T¶ c
c c
c fiÏ’O„É T¶ ÷aÁ„T∑’ T¶ ∏TaÁ„T∑’ T¶ <ÂKdaÁ„T∑’ T¶ P{K„ɶ fi¶≤>ƶKd’ T¶ fi∂ >◊{Ï√¥„É¥’Z¶K√’ fiÇ\hfi∑„ɶ $42 $ ¥„ ∑’ «’„ ! Âƶ ¥G¶„√∂ <¥\¢D<Æb c
c c
c G¶T ∏’Â’ P{K„<Æb ?, ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ¥„ ∑’ fiæ¯T¶g„T ¥\r∑N¥ fi’<~*<ØdN¥ fiÉ[√N¥ GÆr∑G¶„√N¥ Æ„Q>¶ ∏¥’Á„É√æ∑fiKÆ∂∑’ fi >g’ g∑G¶„√’ <jŒ’«b c
c c
c Âd¶∑’ÂK’ ~ ∑’ <¸*<ØdN¥ fiÉ[√N¥ GÆr∑G¶„√N¥ Æ„Q>¶ ∏¥’Á„É√æ∑fiKÆ∂∑’ <¸bd’ TbG¶„√’ <jŒ’«b Âd¶∑’ÂK’ ~ ∑’ ¥æÆÿggN¥ fi∑√G∂TN¥ ∏fiÉ[√N¥ c
c GÆr∑G¶„√N¥ Æ„Q>¶ ∏¥’Á„É√æ∑fiKÆ∂∑’ Âbyd’ P{¶dG¶„√’ <∑Œ’«b, ¥„ ∑’ ®®∑’ ÷T¶®∑’ fi >g’ g∑G¶„√’ <∑Œ’«b [¶ TdG¶„√’ <∑Œ’«b [¶ P{¶dG¶„√’ <∑Œ’«b [¶ c
c c
c G¶„√<jK¶„Æ’ P{K„b [¶ ∏G¶„√[’ fi¶÷∑< [¶ b<¥*ÆN¥fi’~aÁK÷ǶK∑x¶® ∏¥’Á„É¥gbg’ ∏’¶„gæÆÿ<[d’ ¥„Ï„<¥* fi≤>TÉb fiæ¯TKbd√æ∑¥„ >∂d’ ~ ∑’ P{µg’ Â∂¥„ c
c c
c ¥„Ï„<¥gx¶® ∏¥’Á„ɶ<Æ* √æ∑¥„ >∂<Æ* ∏∑’„ P{µg’¥„ ÁT„< T„d<∑ɶ÷d∑¶g√æ[„ bDŽ„ ~[¶K P{µg’¥„ Gæ√T’ ÁT„b [¶ ∏¶„K¶<Ïd„d¶P{µg¶b’ ¥¯T¶<Æ* c
c c
c <ThfiGÆ∑¶<Æ* <ThfiGÆb [¶ ÷É楄 >∂fi≤>T∆„ ∏◊æ{¥g¶∑√by ÷≤ø> >’ ®ß{¥g®∑’ ∏<T‘√Æ„∑’ √’¶ ¥¶√¶K¶„T÷[„ <¥\¢D<Æb, „ ∑’ ÂzZ <¥x¶ ÆT’< ¥¶Ø∂d¶ c
c c
c ∏fiÉT<¥d¶ ∏¥K∂K¶ G∂TO∑¶ Ø’¥∑j¶∑¶„T÷[¶ <j<Q>dQ>¶ <jK„d∑¶ j∂Kd¶ <∑µg϶ <T<Â<gK¶ <T¥æx¶ ¥¶¥dg∑¶√dx’ P{¶Ï’ <~Q>’<Â, ¥„ P„{∑Q>„∑’ «’„ ! ®T’ c
c TæÇb- „ ∑’ ÂzZ <¥x¶ «T’< ¥¶Ø∂d¶ ∏fiÉT<¥d¶ G¶T <~Q>’< ?, √¶„dg¶ ! ¥„ Gƶ∑¶g® ¸∂d¶∑’ ∏\‘√Ø≤ø> >¶∑’ fiæ∑K<T ∏’Pæ{Œhfi[∂ ∑ «Tb ®T¶g„T <¥x¶∑’ c
c c
c P{µg¸∂® Ø≤ø> >„ fiæ∑K<T Gµgæhfi[∂ j «Tb ¥„ „∑Q>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb- „ ∑’ ÂzZ <¥x¶ ÆT’< ¥¶Ø∂d¶ ∏fiÉT<¥d¶ G¶T <~Q>’<Â, G∂T¶ ∑’ «’„ ! <¥¢Dg¶∑¶ c
c c
c P{dK’<g ¥’Od∑„ <¥¢D’< ? √¶„dg¶ ! TbK¶„¥«∑¶d¥’Od∑„ <¥¢D’<Â, G∂T¶ ∑’ «’„ ! <¥¢Dg¶∑¶ P{dK’<g ¥’Ê>¶∑„ <¥¢D’< ? √¶„dg¶ ! E>rÆ’ ¥’Ê>¶∑¶∑’ ∏r∑ÂK„ c
c c
c ¥’Ê>¶∑„ <¥¢D’<Â, G∂T¶ ∑’ «’„ ! <¥¢Dg¶∑¶ P{dK\µg ÷Ç[„ <¥¢D’< ?, √¶„dg¶ ! GÆr∑„∑’ ¥[Kd∑∂∏¶„ ÷ß{¶„¥„∑’ fi’~c∑æN¥® <¥¢D’<Â, G∂T¶ ∑’ «’„ ! c
c c
c <¥¢Dg¶∑¶ P{dK\µg ∏¶÷® <¥¢D’< ?, √¶„dg¶ ! GÆr∑„∑’ ¥¶bK„√Q>T¶¥¶÷® ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>d¶÷® <¥¢D’<Â, ∏\zZ ∑’ «’„ ! bg∂¥„ Kd∑hfiƶ® fiæ >T∂® c
c c
∏Æ„ <¥x¶ fiKT¥’< ? ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ®T’ G¶T ∏Æ„¥[g¶®, ∏\zZ ∑’ «’„ ! ¥¶„ƵgN¥ P{hfiN¥ ∏Æ„ <¥x¶ fiKT¥’< ?, ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ®T’ ¥¯T„<¥* fiæÚE>¶,
H by¥¶∑N¥ ¥∑’Pæ{g¶KN¥ G¶T ∏ÇædN¥ √„<TÉ<Tg¶∑¶∑’ ∏∑æ[K<Tg¶∑¶∑’, ∏\zZ ∑’ «’„ ! by¥∂fiΩ«¶K¶® fiæ >T∂® ∏Æ„ <¥x¶ fiKT¥’< ?, ∑¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, ¥„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 803