You are on page 1of 70
-362- BOAN XIX (106 sad cat wih Bac wok ext ws xan hu 2061 cua thin vin oF eudl yutn, Bung hoa Wy dat, xf natn ngang 412i 2063 Gib quang may tanh thehh—thdi, C8 ngifOh Win-vigt 1én chdt cut gh 2065 i828 chudng khdnh xem qua, Khen fing :"Khéogiéhg eva ahi Hogn-niidng 1" 2067 Gie-Duyén thft J 1o-1dg, “Ben chonh nBl NBL 29h ning eee sa. 2060 NaS eng kit Bi gual ado, Sf minh ning 81 gét"Giu ba} neay, 2071 "Bty gid af BS athe nay, Pada bgo dG rBi, a may eat ngiBs 2073 Gide-Duydn nghe ndt rang, al ehathg, mi of DchBL chy xong. 2075 » Peat 06! if oftine + "O'My oh Page 28 khéog, hep gl. 2077 E ching aie af bat KF ng cho @n thé! th ck thldng. 2079 Lahh cy eetde ‘lige tim fitting, NgGi_ch? mi art 5 én, difting cdn qué. 2081 0d nha ho Bge bén kia, Aecty quen 18h Bi vb dhy nbd. 2083 Ninn song df nat mos “tithe, Dyn ahi Nf tam cho ning grh enn.” 2085 Nig mihg TBe chéh yn chin, Vteving no kip eidh gtayeiSh za. 2087 2091 2093 2095 2097 2099 2101 2103 2103 2107 2109 an aus aus a7 aug 221 az 363 Nao nad cite 08 bde gia, BaceRE hye vei TURE Wag ‘Thay ndng shge_phOh nhin son hg thin asc oh boh-bubn ed 104. Hi unSng WB a8” nba 12 Nang Wi nbdn-ahee ryng-r3i 188, phen, My cling khua aie cho 1i8n, Ly 131 hung-hiém ép duyén Chu-Tr&n, Bling :" Ning muéa dif mgt thn, Los mang 189 eitég a" gho Ldnn aa Gi6hg oonegia, eva phd-gia, Bn ai dam rue_vdo ahd nila Ty Kip toan kigh chén! xe day, Kndng dig chide dB’ af bay Wohg gi8i | dt gin oni hte tig ndi, Nat xa thT ching c8 mpi ndo xa, Nay ching Byecinh chal ah, ap trong thin-thith rutaod cig at y (08 nb busn-ban chu That, ‘Thgc-cnd co mit, “En-sar ching ne. Tha! ndo ning cing ph’ii nghe, ‘Thanh than Bi g@ 1igu v8 chu Thai. BAY giF at igi bial ai, Diu 13ng bé"rGng_sBag dt théah-théab. Ning ail quy8t ehlhg thugo tion, Trat 181 ngo trifée, uy alnh Ted sau.” Ning Ging ngne my ok, cingTau ahi ah, ng ag Bay chau, Nes aloh tuhg Tt, sf chin, Tat cing ning adt xa sho thdthan ¢ “ muséZ ani eon én 1ge Tin, Pads cung rly WH’ af lin ey cong. Ging Wag adu eth cheng, Bist ngiBi_bisl at, bide ting tim sao ? A KA mun af cht no, Ban iim buén si chié vio Idng Wau ? Dau ai 1éng od af’chu, Timcminh xin quyét vd nhau mgt 13: 10 a 2 13 15 6 7 18 19 20 a 2 23 % 25 % 27 ee] 225 aur 2129 ast 2133 2135 2137 2139 ast aus aus aur 29 2151 2153 2158 as? 2159 2161 -364- Chung-ainh edfat 6 Gide, y gid vue bé ra khdi quan gl ! ~Duije 181 my adi radi, Math tin hp Bge tie’ thi sbli-sanh, ge nh dgn-dep Linh=aiah, Quét sfn, We tréc, da binh, thEp hing. Bycasinh gly wudhg vOsving, uh 194 nguyén hée Thinh-todng, ThEChag. ‘rife sn Ling WH td ling, ‘rong min Lim 18 Té-hBng kBt duyén. Thanh thén mdi réc xuédlg thuy8n, ‘hut tube age 18 xubs idm chu Thad. Thuytn vBa 2S" beh thehhn-théi, Bac~sinh 1én erie tim adi moi ngay + Gil ahd bing-vign se nay, Gulig phutdhg ben-thit, cuhg tay bubn-ngddi. Kea ngi3i Wish gia vib rBi, MOL hing mbt Ta’ ra wdOi thi buds Maga ngiBt hud kigu AE ng, ‘geen mbt ogc Ki@h dung cho xa. Kigu hoa Tt tri! thm hoa, dn trong ehh abe ay ra v§soving. “Bia ning vio HE gia=Fidng fig, end Wiy-tr¥ng, ei phidng 18s-xonh. Thogt tring, ndng'@d bgt enh, Chim 18ng knén 18 cde minh bay cao. ‘chén cha cdi $8! hoa-Hio, C5'ra rBi igi buge vio nh? ch&i ! Nghf G3: ma ngiin cho Wi, Ti tinh chi 18M cho gidi Gat ghen | THe thay ndG Ta’Tahh phén, MG cho bin igt vé% 18a af 18a BBng-quéa vai khdch héng-quan, “PH xoay Gen thé cdn vin chia tha LF ti Age bide bas! ra, di thin 1igu nhAig ei? nbd 14gu ai. “Bi xonh 38” eBi-ttah gh? Mal nBag Tén qua ale thi chia ehéi t a 2 3 4