HOTĂRÂRE nr.

766 din 21 noiembrie 1997 (*actualizată* pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (actualizată pana la data de 27 februarie 2005*) E!"TE#T$ G !"#$ % &&&&&&&&&&&&&&& *) 'e(tul iniţial a fost publicat în )*$+'*# % *,+-+.% nr/ 052 din 10 decembrie 1227/ .ceasta este forma actualizată de 3/-/ 4-entrul 'eritorial de -alcul "lectronic4 3/./ 5iatra $eamt pana la data de 27 februarie 20056 cu modificările 7i completările aduse de8 9*':#;#". nr/ <75 din 0 iulie 2002= 9*':#;#". nr/ 102 din 00 ianuarie 2000***) abrogată de 9*':#;#". nr/ <22 din 21 aprilie 200>/ **) -onform art/ 2 din 9*':#;#". nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *,+-+.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 în cuprinsul 9otăr?rii Guvernului nr/ 7<<@1227 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii6 precum 7i în cuprinsul ane(elor la aceasta denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului4 se înlocuie7te cu 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei46 denumirea 4+nspecţia de stat în construcţii4 se înlocuie7te cu 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4 7i denumirea 4-omisia de .grement 'eBnic în -onstrucţii4 se înlocuie7te cu 4-omisia $ationala de .grement 'eBnic în -onstrucţii4/ $*'. -/'/-/"/ 3/./ 5iatra&$eamt8 ***) -onform art/ 506 alin/ (1) din 9*':#;#". nr/ 102 din 00 ianuarie 20006 publicată în )*$+'*# % *,+-+.% nr/ 122 din 27 februarie 20006 prezenta Botăr?re intra în vigoare la 2 ani de la data publicării în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 respectiv în data de 27 februarie 2005/ Cntre timp6 a apărut 9*':#;#". nr/ <22 din 21 aprilie 200>6 publicată în )*$+'*# % *,+-+.% nr/ >21 din 11 mai 200> care a abrogat 9otăr?rea Guvernului nr/ 102@20006 mentinand în scBimb abrogarea #egulamentul privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de analize 7i încercări în construcţii6 prevăzut în ane(a nr/ <6 7i #egulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 prevăzut în ane(a nr/ 7 la 9otăr?rea Guvernului nr/ 7<<@1227 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii6 publicată în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 052 din 10 decembrie 12276 cu modificările 7i completările ulterioare/ Cn temeiul art/ 0D din %egea nr/ 10@1225 privind calitatea în construcţii6 Guvernul #om?niei Botără7te8 .#'/ 1 3e aproba regulamentele privind8 a) activitatea de metrologie în construcţii=

b) conducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii= c) stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor= d) urmărirea comportării în e(ploatare6 intervenţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor= e) agrementul teBnic pentru produse6 procedee 7i ecBipamente noi în construcţii= f) autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de analize 7i încercări în construcţii= g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 cuprinse în ane(ele nr/ 1&76 care fac parte integrantă din prezenta Botăr?re/ .#'/ 2 .ctualizarea 7i gestionarea reglementărilor prevăzute la art/ 1 se realizează de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului/ .#'/ 2 .ctualizarea 7i gestionarea reglementărilor prevăzute la art/ 1 se realizează de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei/ &&&&&&&&&&&&&& .rt/ 2 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#;#". nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *,+-+.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ .#'/ 0 5e data intrării în vigoare a prezentei Botăr?ri se abroga8 9otăr?rea Guvernului nr/ 25<@122> pentru aprobarea #egulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii6 publicată în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 152 din 17 iunie 122>= 9otăr?rea Guvernului nr/ 2<1@122> pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art/ 05 7i 0< din *rdonanta Guvernului nr/ 2@122> privind calitatea în construcţii6 publicată în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 120 din 2D iulie 122>= 9otăr?rea Guvernului nr/ 022@122> pentru aprobarea #egulamentului privind agrementul teBnic pentru produse6 procedee 7i ecBipamente noi în construcţii6 publicat în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 202 din > august 122>= 9otăr?rea Guvernului nr/ 020@122> pentru aprobarea #egulamentului privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii6 publicat în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 202 din > august 122>= 9otăr?rea Guvernului nr/ 72D@122> pentru aprobarea #egulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii6 publicat în )onitorul *ficial al #om?niei6 5artea +6 nr/ 025 din 2> noiembrie 122>/ 5#+)&)+$+3'# !+-'*# -+*#E". -ontrasemnează8

&&&&&&&&&&&&&&&&&& )inistru de stat6 ministrul finanţelor6 )ircea -iumara )inistrul lucrărilor publice 7i amenaAării teritoriului6 $icolae $oica )inistru de stat6 ministrul industriei 7i comerţului6 -alin 5opescu&'ariceanu Eiroul #oman de )etrologie %egală Ftefan *cneanu6 director general .$"G. 1 #"G %.)"$' privind activitatea de metrologie în construcţii -.5/ 1 5revederi generale .#'/ 1 .ctivitatea de metrologie în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu6 instituit prin lege6 prin care se asigura administrarea6 confirmarea metrologica 7i utilizarea ecBipamentelor de măsurare/ .#'/ 2 5rezentul regulament stabile7te cadrul normativ general6 principalele elemente de conţinut6 metodologice 7i de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii/ .#'/ 0 5revederile prezentului regulament se aplica tuturor persoanelor Auridice 7i fizice implicate în activitatea de construcţii6 care utilizează ecBipamente de măsurare/ .#'/ > %a aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere 7i vor fi respectate normele 7i instrucţiunile de metrologie legală6 precum 7i standardele 7i alte reglementări oficiale aplicabile/ .#'/ 5 Hefiniţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie6 folosiţi în te(tul prezentului regulament6 sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.5/ 2

"lemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii .#'/ < .ctivitatea de metrologie6 conform prezentului regulament6 are în vedere următoarele principii 7i obiective principale8 a) asigurarea uniformitatii6 e(actitatii 7i legalităţii măsurilor efectuate= b) asigurarea legalităţii masurarilor prin utilizarea ecBipamentelor de măsurare confirmate metrologic 7i6 dacă este cazul6 cu aprobare de model= c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii6 stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii/ .#'/ 7 .ctivitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale8 a) stabilirea măsurilor care sunt necesare= b) selectarea 7i acBiziţionarea ecBipamentelor de măsurare6 av?nd în vedere domeniul de măsurare6 Austetea6 fidelitatea6 robustetea 7i durabilitatea în condiţiile specifice de mediu6 pentru utilizarea prevăzută= c) recepţia 7i administrarea & identificarea6 manipularea6 conservarea6 depozitarea & ecBipamentelor de măsurare= d) confirmarea metrologica a ecBipamentelor de măsurare & verificarea iniţială6 verificarea periodică 7i@sau după reparare & 6 realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici6 autorizate 7i@sau acreditate de Eiroul #oman de )etrologie %egală 7i6 respectiv6 de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie= e) asigurarea utilizării ecBipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile 7i cu reglementările teBnice aplicabile= f) asigurarea evidentei documentelor 7i înregistrărilor referitoare la ecBipamentele de măsurare/ .#'/ D 5rin activitatea de metrologie desfasurata trebuie sa se asigure utilizarea ecBipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare 7i cu prevederile specificatiilor teBnice ale acestora/ -.5/ 0 "lemente metodologice 7i de organizare a activităţii de metrologie în construcţii .#'/ 2 3tabilirea măsurilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei6 a procedurilor teBnice de e(ecuţie 7i a reglementărilor teBnice aplicabile6 pentru fiecare obiect6 categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfasurata/ .#'/ 10

3electarea ecBipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind masurarile6 stabilite prin documentaţia de e(ecuţie6 prin metodele de măsurare 7i prin alte reglementări teBnice aplicabile/ .#'/ 11 -onfirmarea metrologica se face potrivit reglementărilor legale/ .#'/ 12 .cBiziţionarea6 recepţia 7i administrarea ecBipamentelor de măsurare se asigura6 de către fiecare persoana Auridică sau fizica implicata6 prin organizarea adecvată 7i asigurarea miAloacelor necesare pentru8 a) contractarea furnizarii ecBipamentelor de măsurare6 av?nd în vedere comple(itatea comenzii6 privind aparatele sau dispozitivele au(iliare6 materialele de referinta6 etaloanele6 instrucţiunile de utilizare 7i de întreţinere6 după caz= b) recepţia ecBipamentelor de măsurare procurate at?t sub aspect cantitativ6 cat 7i funcţional= c) instituirea 7i asigurarea functionarii unui sistem6 inclusiv a documentelor & proceduri6 instrucţiuni &6 a spaţiilor 7i a condiţiilor de mediu6 precum 7i a personalului6 după caz6 privind identificarea6 manipularea6 conservarea 7i depozitarea6 în conformitate cu instrucţiunile furnizorului 7i cu prevederile legale aplicabile= d) efectuarea confirmării metrologice & etalonari6 verificări6 reparari & 7i ţinerea evidentei documentelor 7i înregistrărilor respective= e) retragerea din serviciu6 izolarea 7i ţinerea evidentei ecBipamentelor de măsurare neconforme6 înlăturarea cauzelor neconformitatilor 7i reconfirmarea lor sau6 după caz6 casarea acestora/ .#'/ 10 tilizarea ecBipamentelor de măsurare se face de către personal care are cuno7tinţele 7i instruirea necesare pentru efectuarea masurarilor respective6 conform instrucţiunilor furnizorului6 metodelor de măsurare 7i reglementărilor aplicabile/ Cn cazurile specificate de legislaţia metrologica în vigoare6 personalul din activitatea de metrologie trebuie sa posede atestarea necesară/ .#'/ 1> 3e interzice utilizarea ecBipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare6 potrivit sistemului propriu6 precum 7i a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic/ .#'/ 15 .ctivitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice6 prin audit intern sau e(tern6 în funcţie de volumul 7i de comple(itatea acestei activităţi6 precum 7i în funcţie de categoria de importanta a construcţiilor la care se aplica/ .#'/ 1<

#'/ 1D 5ersoanele Auridice 7i fizice care desfă7oară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa asigure organizarea teBnica 7i administrativă 7i miAloacele necesare pentru realizarea activităţilor6 conform prezentului regulament= b) sa asigure personalul corespunzător6 precum 7i instruirea 7i atestarea acestuia6 după caz= c) sa întocmească 7i sa ţină la zi documentele 7i înregistrările privind activitatea de metrologie6 conform prevederilor din reglementările legale aplicabile= d) sa evalueze6 periodic6 activitatea de metrologie 7i sa ia măsurile necesare pentru desfă7urarea corespunzătoare a acesteia/ -.5/ > *bligaţii 7i raspunderi .Cn funcţie de volum 7i de comple(itatea6 activitatea de metrologie se va organiza teBnic 7i administrativ 7i va fi coordonata de personal teBnic corespunzător/ -.#'/ 12 Eiroul #oman de )etrologie %egală 7i organele sale teritoriale6 prin personal propriu împuternicit6 e(ercita controlul metrologic al statului asupra ecBipamentelor de măsura utilizate în domeniul construcţiilor6 care sunt precizate în %ista oficială a miAloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului6 în conformitate cu atribuţiile care le revin/ .#'/ 20 rmărirea aplicării 7i controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul +nspecţiei de stat în construcţii6 urbanism6 lucrări publice 7i amenaAarea teritoriului/ .#'/ 17 5ersoanele Auridice 7i fizice implicate în activitatea de construcţii6 care utilizează în activitatea desfasurata ecBipamente de măsurare & investitori6 proprietari sau utilizatori6 proiectanţi6 e(perţi teBnici6 e(ecutanti &6 au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa se asigure ca unitatea care prestează serviciile respecta prevederile prezentului regulament= b) sa stabilească6 prin contract6 obligaţiile 7i răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la ecBipamentele de măsurare utilizate la masurarile respective & manipulare6 depozitare6 securitate6 condiţii de mediu6 accese= c) sa asigure evidenta documentelor care permit trasabilitatea masurarilor respective/ .5/ 5 Hispoziţii finale .

#'/ 1 -onducerea 7i asigurarea calităţii constituie o componenta principala a sistemului calităţii în construcţii 7i reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr&o unitate/ -onducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii stabilesc 7i transpun în fapt politica în domeniul calităţii6 prin activităţi prestabilite 7i sistematice6 destinate sa prevină noncalitatea6 sa asigure realizarea6 atestarea 7i garantarea calităţii cerute prin reglementări teBnice 7i clauze contractuale6 în condiţii rationale de cost 7i termen6 7i sa ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei Auridice respective/ .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#".)"$' privind conducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii -.#'/ 2 5rezentul regulament stabile7te cadrul normativ general6 principalele elemente de conţinut 7i metodologice pentru elaborarea6 aplicarea 7i dezvoltarea conducerii 7i asigurării . 2 #"G %.#'/ 20 rmărirea aplicării 7i controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul +nspectoratului de 3tat în -onstrucţii/ 5entru ecBipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului6 la solicitare6 Eiroul #oman de )etrologie %egală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul +nspectoratului de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.rt/ 20 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 21 $erespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale sau penale6 după caz6 conform legilor în vigoare/ .+-+.5entru ecBipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului6 la solicitare6 Eiroul #oman de )etrologie %egală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul +nspecţiei de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .5/ 1 5revederi generale .$"G.

#'/ 0 5revederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor Auridice sau fizice implicate în procesul de concepere6 realizare6 e(ploatare 7i postutilizare a construcţiilor8 investitori6 proprietari6 unităţi de cercetare6 de proiectare6 fabricanti 7i furnizori de produse 7i servicii pentru construcţii6 e(ecutanti de lucrări de construcţii 7i utilizatori ai construcţiilor6 care sunt obligaţi sa asigure6 prin conducerea 7i asigurarea calităţii6 obţinerea 7i menţinerea6 pe intreaga durata de e(istenta a construcţiilor6 a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii/ .#'/ > -onducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii se aplica6 în funcţie de categoria de importanta a construcţiilor sau de comple(itatea 7i de importanta unor lucrări6 astfel8 a) prin sistemul calităţii6 definit 7i documentat pe baza principiilor 7i recomandărilor din standardele 3# "$ +3* seria 20006 adaptate specificului construcţiilor6 pentru8 (i) construcţii av?nd categoria de importanta e(ceptionala sau deosebita= (ii) construcţii av?nd categoria de importanta normală6 finanţate de la bugetul de stat= (iii) construcţii av?nd categoria de importanta normală6 finanţate din alte surse6 dacă aceasta este cerută prin contract= b) prin planul calităţii6 întocmit 7i aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii av?nd categoria de importanta normală= c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului teBnic cu e(ecuţia6 atestat6 în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii e(ecutantului6 pentru construcţii av?nd categoria de importanta redusă/ -onducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii se aplica de către proprietari 7i@sau utilizatori6 pentru etapele de e(ploatare 7i postutilizare a construcţiilor6 în cazurile prevăzute la lit/ a) (i)/ 5entru celelalte cazuri6 în aceste etape ale e(istenţei construcţiilor6 se aplica prevederile #egulamentului privind urmărirea comportării în e(ploatare6 intervenţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor/ -ategoriile de importanta a construcţiilor sunt cele prevăzute în #egulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor/ .#'/ < .#'/ 5 5entru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomanda ca aplicarea conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii sa fie însoţită 7i de obţinerea certificării profesionale6 atestata pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate/ .genţii economici 7i persoane Auridice care aplica sistemul calităţii pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 precum 7i .calităţii în construcţii6 av?nd în vedere standardele aplicabile6 adaptate la specificul construcţiilor/ .

5/ 2 "lemente de conţinut 7i metodologice ale conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii .ceste elemente se elaborează6 se aplica 7i se actualizează continuu de către agenţii economici 7i persoanele Auridice implicate/ .#'/ 11 .#'/ 7 'ermenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.#'/ 2 Hatele de intrare pentru conducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin8 a) documente privind obiectul de activitate6 organizarea 7i resursele agentului economic sau ale persoanei Auridice respective= b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor6 precum 7i cele prevăzute în reglementările teBnice aplicabile & documente contractuale6 documentaţia teBnica de proiectare/ Hetalierea 7i e(plicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare/ "lementele principale de conţinut .beneficiarii contractelor încBeiate cu ace7tia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop/ .#'/ D -onducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii comporta stabilirea următoarelor elemente principale8 & datele de intrare= & elementele principale de conţinut= & elementele metodologice privind aplicarea 7i dezvoltarea sistemului= & documente 7i înregistrări/ -onţinutul 7i dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate/ Hatele de intrare .#'/ 10 -onducerea 7i asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut8 & programul de asigurare a calităţii= & organizarea aferentă sistemului= & condiţiile referitoare la sistemul calităţii6 aplicabile/ .

#'/ 10 Cn situaţia în care sistemul calităţii6 aplicat pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 nu este certificat6 documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către speciali7ti sau organisme agreate de )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 12 5rogramul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale8 a) manualul calităţii6 care poate diferi în ceea ce prive7te gradul de detaliere 7i formatul6 pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei Auridice/ .cesta poate fi alcătuit din mai multe documente/ Cn funcţie de obiectul manualului6 se poate utiliza un calificativ6 spre e(emplu 4manual de asigurare a calităţii46 4manual de management al calităţii4= b) proceduri care sunt8 & procedurile sistemului6 care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii8 & procedurile teBnice de e(ecuţie sau de proces6 care includ planuri de control al calităţii= & proceduri administrative= & planul de control al calităţii/ Cn anumite cazuri mai deosebite & lucrări de investiţii& construcţii importante6 utilizare de produse noi sau procese 7i procedee de e(ecuţie speciale & beneficiarii investitori pot solicita6 prin contract6 elaborarea 7i aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii e(ecutanti de lucrări a unor planuri ale calităţii6 pentru acele cazuri/ 5lanurile calităţii se stabilesc în concordanta cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor 7i în corelare cu manualele 7i cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale e(ecutantilor respectivi/ .cest program poate fi elaborat 7i aplicat de agenţii economici sau de persoanele Auridice at?t cu referire la elementele interne ale conducerii 7i asigurării calităţii & politica6 conducere6 strategie6 organizare &6 cat 7i pentru asigurarea e(terna a calităţii6 potrivit contractelor încBeiate între părţi6 precum 7i pentru evaluarea de către o secunda parte & client & sau certificarea6 printr&o terta parte & organism de certificare &6 a conducerii 7i asigurării calităţii6 aplicate/ .5rogramul de asigurare a calităţii stabile7te dispoziţiile specifice6 directoare pentru definirea 7i obţinerea calităţii6 preciz?nd obiectivele6 regulile de operare6 resursele 7i secventele activităţilor legate de calitate/ .menaAării 'eritoriului sau certificate de către un organism de acreditare6 în următoarele cazuri8 & pentru participarea la licitaţii= & pentru construcţii av?nd categoria de importanta e(ceptionala sau deosebita= & pentru construcţiile finanţate din fondurile statului= & pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile/ .

#'/ 10 Cn situaţia în care sistemul calităţii6 aplicat pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 nu este certificat6 documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către speciali7ti sau organisme agreate de )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei sau certificate de către un organism de acreditare6 în următoarele cazuri8 & pentru participarea la licitaţii= & pentru construcţii av?nd categoria de importanta e(ceptionala sau deosebita= & pentru construcţiile finanţate din fondurile statului= & pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile/ &&&&&&&&&&&&&& .#'/ 15 -ondiţiile referitoare la sistemul calităţii6 aplicat pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem6 fata de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calităţii6 sunt următoarele8 & responsabilitatea managementului & analiza sistemului= & sistemul calităţii & documente= & analiza contractului= & controlul proiectării= ..#'/ 1> *rganizarea aferentă conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii6 integrata în sistemul general de organizare 7i funcţionare a agentului economic sau a persoanei Auridice6 trebuie sa cuprindă8 & definirea politicii privind calitatea6 a obiectivelor6 a metodelor de conducere 7i a responsabilităţilor privind implementarea 7i funcţionarea conducerii 7i asigurării calităţii= & identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate6 stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor 7i urmărirea aplicării acestora= & organizarea6 investirea cu autoritatea 7i cu competentele necesare 7i asigurarea independentei compartimentelor 7i a personalului de asigurare a calităţii 7i de control al calităţii= & asigurarea miAloacelor 7i resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii 7i realizarea obiectivelor acesteia= & formarea 7i instruirea personalului implicat în asigurarea 7i controlul calităţii= & analizarea periodică6 de către conducerea unităţii6 a conducerii 7i asigurării calităţii sub aspectul eficacitatii 7i satisfacerii cerinţelor specificate/ .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .rt/ 10 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#".+-+.

& controlul documentelor 7i al datelor= & aprovizionarea= & controlul produsului furnizat de client= & identificarea 7i trasabilitatea produsului (lucrării)= & controlul proceselor= & inspecţii (control) 7i încercări= & controlul ecBipamentelor de inspecţie6 măsurare 7i încercare= & stadiul inspectiilor (controlului) 7i al încercărilor= & controlul produsului (lucrării) neconform= & acţiunile corective 7i preventive= & manipularea6 depozitarea6 ambalarea6 conservarea 7i livrarea= & controlul înregistrărilor calităţii= & auditurile interne ale calităţii= & instruirea= & service 7i urmărirea comportării lucrărilor= & teBnicile statistice/ Cn cadrul sistemului calităţii6 elaborat 7i aplicat de către agenţii economici 7i persoanele Auridice6 se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art/ 12 7i care sunt specifice etapei 7i activităţilor ce fac obiectul contractelor încBeiate8 proiectare6 fabricaţie6 e(ecuţie/ Cn cazul etapei de e(ploatare 7i postutilizare6 dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selecteaza cele care corespund prevederilor 7i reglementărilor aplicabile acestor etape/ -ondiţiile referitoare la sistemul calităţii6 prevăzute la alin/ 16 vor fi adoptate specificului activităţilor 7i lucrărilor efectuate6 prin proceduri de sistem6 proceduri administrative sau6 după caz6 proceduri@instrucţiuni teBnice specifice/ "lementele metodologice privind aplicarea 7i dezvoltarea sistemului calităţii aplicate pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 2000 .#'/ 17 Hiferentierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 care se reflecta în obiectivele 7i organizarea acestui sistem6 adoptate de către agenţii economici 7i persoanele Auridice implicate6 este evidenţiată prin8 .plicarea sistemului calităţii6 pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 7i dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia6 de către agenţii economici 7i persoanele Auridice implicate6 participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării 7i e(ploatării construcţiilor6 se efectuează în mod diferenţiat/ .#'/ 1< .

#'/ 12 Cn domeniul construcţiilor se aplica trei modele6 notate cu 16 2 7i 06 reprezent?nd niveluri distincte de asigurare a calităţii6 corespunzătoare standardelor 3# "$ +3* seria 2001= 3# "$ +3* seria 2002 sau 3# "$ +3* seria 20006 diferenţiate între ele6 în principal6 prin numărul 7i conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii fata de elementele 7i condiţiile referitoare la sistemul calităţii6 luate în considerare6 care descresc de la modelul 16 cel mai comple( 7i mai pretentios6 spre modelul 06 mai simplu 7i mai puţin pretentios în ceea ce prive7te numărul 7i nivelul cerinţelor 7i al condiţiilor/ .) modelul 1 sau reglementare specială &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& deosebita (E) modelul 1 sau 2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& normală (-) modelul 2 sau 0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& redusă (H) modelul 0 (optional) .#'/ 20 Cntre categoria de importanta a construcţiilor 7i modelele de asigurare a calităţii se recomanda respectarea corespondentei din următorul tabel8 *'* &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& -ategoria de importanta )odelul de asigurare a construcţiei8 a calităţii8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& e(ceptionala (.#'/ 1D )odelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente 7i condiţii corelate ale sistemului calităţii6 care6 combinate în mod adecvat 7i aplicate de către unităţile implicate6 le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii6 aferente maAorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantaAoase pentru părţile contractante/ .a) cerinţele de asigurare a calităţii6 corespunzătoare organizării 7i capacităţii acestora de a cuprinde cat mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii= b) categoria de importanta a maAorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora 7i factorii specifici care caracterizează acele construcţii/ .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& *3'* .#'/ 20 5lanul calităţii este documentul care precizează practicile6 resursele 7i succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate6 relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie/ .#'/ 21 Cncadrarea într&o categorie de importanta a construcţiilor6 respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse6 obiecte de construcţii sau părţi ale acestora6 precum 7i pentru activităţile de realizare 7i6 după caz6 de e(ploatare6 aferente6 se stabilesc în etapa de proiectare6 pentru construcţii noi6 sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie6 pentru construcţii e(istente6 în acord cu investitorul sau cu proprietarul/ Hocumente 7i înregistrări .#'/ 22 "laborarea 7i aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate 7i definite prin următoarele documente principale6 întocmite6 ţinute la zi 7i revizuite periodic8 a) documente privind datele de intrare ale sistemului6 care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape 7i activităţi ale procesului de conceptie&realizare&e(ploatare= b) documente ale programului de asigurare a calităţii= c) documente 7i înregistrări privind calitatea8 & certificate de calitate6 buletine de încercări6 certificate de conformitate a calităţii produselor6 procese&verbale de recepţie pentru produsele procurate= & procese&verbale de control6 rapoarte de verificare 7i analizare6 procese&verbale de avizare pentru lucrări 7i documentaţiile teBnice de proiectare= & procese&verbale de lucrări ascunse6 ca 7i pentru fazele determinate & puncte de oprire & 7i de recepţii parţiale6 rapoarte de control 7i verificare privind calitatea6 procese& verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii e(ecutate= & rapoarte privind neconformităţile 7i rapoarte de acţiuni corective 7i preventive= & planuri 7i rapoarte de audit6 analizarea 7i evaluarea sistemului= & rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii= d) diverse alte documente referitoare la calitate6 spre e(emplu8 rapoarte teBnice6 informări6 dări de seama periodice/ 5lanuri ale calităţii .

5/ 0 .menaAării 'eritoriului are următoarele atribuţii8 a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii6 în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii6 instituit prin %egea nr/ 10@1225 privind calitatea în construcţii6 prin organizarea -onsiliului pentru calitate în construcţii= b) de a stabili 7i a aproba structura de organizare6 documentele de constituire 7i normele metodologice necesare pentru8 & acreditarea organismelor de certificare6 calificare sau atestare6 după caz6 pentru sisteme de calitate6 produse pentru construcţii6 agenţi economici din construcţii 7i personal de specialitate= & agrearea de persoane Auridice 7i fizice pentru proiectare6 consultanţa6 evaluare 7i instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii= c) de a elabora6 a aproba 7i a publica gBidul teBnic e(plicativ privind aplicarea conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor Auridice 7i fizice interesate8 producători6 furnizori6 investitori6 proiectanţi6 proprietari6 utilizatori/ .#'/ 2< )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 2> 5lanul calităţii se întocme7te6 pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea6 în următoarele situaţii8 a) ca parte a sistemului calităţii6 pentru anumite lucrări sau construcţii6 în care caz se face referire la manualul calităţii 7i la procedurile documentate ale sistemului6 suplimente6 după caz6 cu cele specifice lucrărilor respective= b) ca document de sine statator6 atunci c?nd agentul economic sau persoana Auridică implicata nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor 3# "$ +3* seria 20006 în care caz vor fi elaborate 7i procedurile necesare aplicării acestui plan/ .tribuţii6 obligaţii6 raspunderi .#'/ 2< )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei are următoarele atribuţii8 .#'/ 25 5lanul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii6 precizate la art/ 156 aplicabile6 forma 7i nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectiva6 comple(itatea lucrărilor 7i persoanele Auridice 7i fizice implicate/ -.5lanul calităţii trebuie sa asigure interfete dintre persoanele Auridice 7i fizice implicate în conceperea6 realizarea 7i6 după caz6 în e(ploatarea construcţiei respective/ .

#'/ 27 .+-+.menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.rt/ 2< a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#".genţii economici 7i persoanele Auridice participante la activităţile de concepere6 realizare6 e(ploatare 7i postutilizare .#'/ 27 .a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii6 în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii6 instituit prin %egea nr/ 10@1225 privind calitatea în construcţii6 prin organizarea -onsiliului pentru calitate în construcţii= b) de a stabili 7i a aproba structura de organizare6 documentele de constituire 7i normele metodologice necesare pentru8 & acreditarea organismelor de certificare6 calificare sau atestare6 după caz6 pentru sisteme de calitate6 produse pentru construcţii6 agenţi economici din construcţii 7i personal de specialitate= & agrearea de persoane Auridice 7i fizice pentru proiectare6 consultanţa6 evaluare 7i instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii= c) de a elabora6 a aproba 7i a publica gBidul teBnic e(plicativ privind aplicarea conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor Auridice 7i fizice interesate8 producători6 furnizori6 investitori6 proiectanţi6 proprietari6 utilizatori/ &&&&&&&&&&&&&& .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .genţii economici 7i persoanele Auridice participante la activităţile de concepere6 realizare6 e(ploatare 7i postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale6 referitoare la conducerea 7i la asigurarea calităţii8 a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic6 după caz= b) elaborarea 7i aplicarea diferenţiată a conducerii 7i asigurării calităţii6 potrivit specificului activităţilor desfă7urate6 categoriei de importanta 7i naturii construcţiilor6 în condiţiile precizate la art/ >= c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar6 prin8 & pregătirea 7i instruirea personalului6 pun?ndu&se accentul pe însu7irea motivatiei pentru calitate 7i pe efectuarea autocontrolului= & asigurarea autorizării 7efului compartimentului de control teBnic al calităţii 7i a dirigintilor de 7antier6 de către +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .

#".#'/ 22 .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 2D rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici 7i persoanele Auridice implicate6 sub aspectul e(istenţei 7i aplicării conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii6 se fac de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 2D rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici 7i persoanele Auridice implicate6 sub aspectul e(istenţei 7i aplicării conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii6 se fac de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei prin +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& .rt/ 27 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.5/ > Hispoziţii finale .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ -.menaAării 'eritoriului prin +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .#". nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.rt/ 2D a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.+-+.+-+.a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale6 referitoare la conducerea 7i la asigurarea calităţii8 a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic6 după caz= b) elaborarea 7i aplicarea diferenţiată a conducerii 7i asigurării calităţii6 potrivit specificului activităţilor desfă7urate6 categoriei de importanta 7i naturii construcţiilor6 în condiţiile precizate la art/ >= c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar6 prin8 & pregătirea 7i instruirea personalului6 pun?ndu&se accentul pe însu7irea motivatiei pentru calitate 7i pe efectuarea autocontrolului= & asigurarea autorizării 7efului compartimentului de control teBnic al calităţii 7i a dirigintilor de 7antier6 de către +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .

#'/ 00 .5/ 2 -ategorii de importanta . 0 #"G %.Cncălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale 7i@sau penale6 conform legilor în vigoare/ .$"G.#'/ > -onstrucţiile se încadrează6 după importanta lor6 în următoarele categorii8 a) de importanta globală6 denumite categorii de importanta6 care privesc intreaga construcţie6 sub toate aspectele= b) de importanta specifice6 denumite clase de importanta6 care privesc intreaga construcţie sau părţi ale acesteia6 sub anumite aspecte/ -.menaAării 'eritoriului6 pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinţelor6 precum 7i pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor Auridice 7i fizice implicate6 în condiţiile legii6 ţin?nd seama de următoarele aspecte8 .#'/ 0 5revederile prezentului regulament se aplica tuturor construcţiilor noi sau e(istente/ .#'/ 1 5rezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanta a construcţiilor6 în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii6 conform legii/ .inanţarea activităţilor legate de introducerea 7i funcţionarea conducerii 7i asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic 7i persoana Auridică6 din fondurile curente aferente desfă7urării activităţilor de baza/ .5/ 1 5revederi generale .#'/ 2 -onstrucţiile reprezintă lucrările concepute 7i e(ecutate pentru îndeplinirea unor funcţii economico&sociale sau ecologice/ "le sunt caracterizate6 de regula6 în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren 7i de mediu6 cu durata mare de utilizare6 cu volumul important de munca 7i de materiale inglobate/ .)"$' privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor -.#'/ 5 -ategoriile de importanta a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .

menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.a) implicarea vitala a construcţiilor în societate 7i în natura & gradul de risc sub aspectul siguranţei 7i al sănătăţii= b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic6 în mediul construit 7i în natura & destinaţia6 modul de utilizare etc/= c) caracteristici proprii construcţiilor & comple(itatea 7i considerentele economice/ .+-+.#".)= & construcţii de importanta deosebita (E)= & construcţii de importanta normală (-)= & construcţii de importanta redusă (H)/ .rt/ 5 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 5 -ategoriile de importanta a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei6 pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinţelor6 precum 7i pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor Auridice 7i fizice implicate6 în condiţiile legii6 ţin?nd seama de următoarele aspecte8 a) implicarea vitala a construcţiilor în societate 7i în natura & gradul de risc sub aspectul siguranţei 7i al sănătăţii= b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic6 în mediul construit 7i în natura & destinaţia6 modul de utilizare etc/= c) caracteristici proprii construcţiilor & comple(itatea 7i considerentele economice/ &&&&&&&&&&&&&& .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 7 -ategoria de importanta se stabile7te de către proiectant6 la cererea investitorului6 în cazul construcţiilor noi6 sau a proprietarului6 în cazul construcţiilor e(istente6 atunci c?nd este necesar6 pentru lucrări de investiţii sau în alte cazuri/ 5entru fiecare construcţie se stabile7te o singura categorie de importanta 7i aceasta va fi înscrisă în toate documentele teBnice privind construcţia8 autorizaţia de construire6 proiectul de e(ecuţie6 cartea teBnica a construcţiei6 documentele de asigurare/ -lase de importanta .#'/ D -lasele de importanta se stabilesc prin reglementări teBnice 7i au la baza criterii specifice/ .#'/ < -ategoriile de importanta care se stabilesc pentru construcţii sunt8 & construcţii de importanta e(ceptionala (.

.5/ 0 Hispoziţii finale . > #"G %.)"$' privind urmărirea comportării în e(ploatare6 investiţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor -.#'/ 11 +nvestitorii sau proprietarii pot sa prevadă prin clauze contractuale cu proiectantii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanta a construcţiei/ .#'/ 2 5rezentul regulament stabile7te cadrul general pentru desfă7urarea activităţilor privind urmărirea comportării în e(ploatare6 intervenţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor6 se aplica tuturor categoriilor de construcţii 7i este obligatoriu pentru toate persoanele Auridice 7i persoanele fizice implicate8 investitori6 proiectanţi6 e(ecutanti6 proprietari6 administratori6 utilizatori/ .$"G.#'/ 2 -lasele de importanta se corelează cu categoriile de importanta de către proiectant6 la construcţiile noi 7i@sau de către e(pertul teBnic atestat6 la construcţiile e(istente6 în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii/ -.#'/ 10 -ategoria 7i clasa de importanta stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica dec?t la scBimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta6 prin documentaţii motivate/ .#'/ 1 rmărirea comportării în e(ploatare6 intervenţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii/ *biectul urmăririi comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i al investiţiilor în timp este evaluarea stării teBnice a construcţiilor 7i menţinerea aptitudinii la e(ploatare pe toată durata de e(istenta a acestora/ .#'/ 0 rmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor6 intervenţiile în timp 7i postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte6 complementare6 astfel8 .5/ 1 Hispoziţii generale .

#'/ < rmărirea curenta este o activitate sistematica de observare a stării teBnice a construcţiilor6 care6 corelata cu activitatea de întreţinere6 are scopul de a menţine aptitudinea la e(ploatare a acestora/ rmărirea curenta se efectuează6 pe toată durata de e(istenta6 asupra tuturor construcţiilor6 conform legii/ .5/ 2 rmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor .ctivităţile de urmărire curenta se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice av?nd pregătire teBnica în construcţii6 cel puţin de nivel mediu/ .#'/ 5 rmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor se face prin8 & urmărirea curenta= & urmărirea specială/ )odalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale & perioade6 metode6 caracteristici 7i parametri urmăriţi & se stabilesc de către proiectant sau de e(pert6 în funcţie de categoria de importanta a construcţiilor 7i de alte caracteristici ale acestora 7i se includ în cartea teBnica a construcţiilor6 care va cuprinde6 de asemenea6 7i rezultatele consemnate ale acestor activităţi/ .a) urmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor se face în vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la e(ploatare= b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la e(ploatare= c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranta 7i de recuperare eficienta a materialelor 7i a mediului/ 'oate aceste acţiuni se realizează prin griAa proprietarului/ .#'/ D rmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate6 periodice6 asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei6 stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei e(pertizari teBnice/ rmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane Auridice sau fizice interesate6 precum 7i pentru construcţii aflate în e(ploatare6 cu evoluţie periculoasa sau .#'/ > 'ermenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.#'/ 7 rmărirea curenta se realizează prin e(aminare vizuala directa 7i cu miAloace simple de măsurare6 în conformitate cu prevederile din cartea teBnica 7i din reglementările teBnice specifice6 pe categorii de lucrări 7i de construcţii/ .

rt/ 11 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#'/ 10 %a constatarea6 în cursul activităţilor de urmărire curenta sau specială6 a unor situaţii care depă7esc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta e(ploatarea în condiţii de siguranta a construcţiei6 proprietarul este obligat sa solicite e(pertizarea teBnica/ *bligaţii 7i raspunderi privind urmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor .+-+.#'/ 2 rmărirea specială se realizează6 pe o perioada stabilită6 pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice6 de către personal teBnic de specialitate atestat/ rmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente/ .#".#'/ 12 5roprietarii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor6 sub toate formele= asigura6 după caz6 personalul necesar= comanda e(pertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art/ 106 comanda proiectul de urmărire specială 7i comunica instituirea urmăririi speciale la +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului= .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#'/ 11 +nvestitorii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) stabilesc6 împreună cu proiectantul6 acele construcţii care se supun6 urmăririi speciale6 asigura întocmirea proiectului 7i predarea lui proprietarilor6 instiintand despre aceasta 7i +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii= b) comunica proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale/ &&&&&&&&&&&&&& .care se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei/ .#'/ 11 +nvestitorii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) stabilesc6 împreună cu proiectantul6 acele construcţii care se supun6 urmăririi speciale6 asigura întocmirea proiectului 7i predarea lui proprietarilor6 instiintand despre aceasta 7i +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului= b) comunica proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale/ .

#'/ 15 .dministratorii 7i utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în e(ploatare a construcţiilor/ .#'/ 12 5roprietarii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor6 sub toate formele= asigura6 după caz6 personalul necesar= comanda e(pertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art/ 106 comanda proiectul de urmărire specială 7i comunica instituirea urmăririi speciale la +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii= b) stipulează6 în contracte6 îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în e(ploatare a acestora6 la înstrăinarea sau la încBirierea construcţiilor/ &&&&&&&&&&&&&& .rt/ 12 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 1< 5ersoanele care efectuează urmărirea curenta 7i urmărirea specială6 denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor6 au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia 7i sa ţină la zi cartea teBnica a construcţiei6 inclusiv Aurnalul evenimentelor= b) sa efectueze urmărirea curenta6 iar pentru urmărirea specială sa supravegBeze aplicarea programelor 7i a proiectelor întocmite în acest sens= c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei e(pertizari teBnice/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#'/ 1> "(ecutantii au obligaţia sa efectueze urmărirea curenta a construcţiilor pe care le e(ecuta6 sa monteze conform proiectului 7i sa proteAeze dispozitivele pentru urmărirea specială6 pana la recepţia construcţiilor6 după care le vor preda proprietarului/ .+-+.#'/ 10 5roiectantii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) stabilesc6 împreună cu investitorii 7i@sau cu proprietarii6 acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale= b) elaborează6 pe baza de contract cu proprietarul6 documentaţiile teBnice pentru urmărirea curenta 7i proiectul de urmărire specială/ .#".b) stipulează6 în contracte6 îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în e(ploatare a acestora6 la înstrăinarea sau la încBirierea construcţiilor/ .

#'/ 1D %ucrările de întreţinere constau în efectuarea6 periodic6 a unor remedieri sau reparari ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie & finisaAe6 straturi de uzura6 straturi 7i învelitori de protecţie & sau ale instalaţiilor 7i ecBipamentelor6 inclusiv înlocuirea unor piese uzate/ .-.#'/ 12 %ucrările de refacere 7i modernizare au la baza următoarele principii8 a) soluţiile se stabilesc numai după cunoa7terea stării teBnice a construcţiilor6 inclusiv a cauzelor care au produs degradari6 dacă este cazul6 ca rezultat al e(pertizarii teBnice= b) soluţiile vor avea în vedere interdependenta dintre construcţie & partea e(istenta & 7i lucrările noi care se vor e(ecuta at?t pe ansamblu6 cat 7i local= c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanenta a stării fizice în detaliu a construcţiei6 pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie= d) condiţiile deosebite de lucru impun o atentie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor/ .#'/ 20 %ucrările de refacere se realizează prin remediere6 reparare sau consolidare6 pe baza de proiect6 întocmit potrivit principiilor prevăzute la art/ 12 7i verificat conform prevederilor legale/ Cn unele situaţii6 în care construcţiile sunt grav afectate6 dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de spriAiniri provizorii6 acestea vor fi e(ecutate6 de asemenea6 pe .#'/ 17 +ntervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop8 & menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor= & asigurarea funcţiunilor construcţiilor6 inclusiv prin e(tinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării/ %ucrările de intervenţie sunt8 a) lucrări de întreţinere6 determinate de uzura sau de degradarea normală 7i care au ca scop menţinerea stării teBnice a construcţiilor= b) lucrări de refacere6 determinate de producerea unor degradari importante 7i care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării teBnice a construcţiilor= c) lucrări de modernizare6 inclusiv e(tinderi6 determinate de scBimbarea cerinţelor fata de construcţii sau a funcţiunilor acestora 7i care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării teBnice a construcţiilor/ .5/ 0 +ntervenţiile în timp asupra construcţiilor .

baza unui proiect întocmit de către e(pert sau de către proiectant6 în urma analizarii situaţiei/ .#'/ 2< Heclan7area activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o data cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii6 care se face8 a) la cererea proprietarului= b) la cererea administratorului construcţiei6 cu acordul proprietarului= c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale6 în cazurile în care8 .#'/ 22 5roprietarii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante= b) asigura realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare 7i verificarea teBnica a acestora= c) asigura realizarea formelor legale pentru e(ecutarea lucrărilor 7i verifica6 pe parcurs 7i la recepţie6 calitatea acestora6 direct sau prin diriginti de 7antier autorizaţi/ .#'/ 21 %ucrările de modernizare se realizează6 de regula6 prin reconstrucţie6 put?nd interveni 7i reparari sau consolidări6 pe baza unui proiect întocmit 7i verificat conform prevederilor legale/ *bligaţii 7i raspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor .#'/ 2> "(ecutantii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia sa respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop6 lu?nd toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor/ .5/ > 5ostutilizarea construcţiilor .#'/ 20 5roiectantii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) elaborează6 pe baza comenzii proprietarului6 proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor6 în conformitate cu prevederile legale= b) elaborează caiete de sarcini 7i instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii6 ane(e la proiectele elaborate de ei în acest scop6 care se introduc în cartea teBnica a construcţiei/ .#'/ 25 tilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor6 în baza contractelor încBeiate cu proprietarii/ -.

#'/ 27 %a construcţiile proprietate publica6 decizia de declasare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate6 ţin?ndu&se seama de cazurile prevăzute la art/ 2<6 din care sa rezulte necesitatea6 oportunitatea 7i eficienta economică a acţiunii/ 3tudiul respectiv va trebui sa fie aprobat potrivit legii/ .#'/ 00 Hocumentaţia teBnica aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde8 & planul de amplasare a construcţiilor & poziţie6 dimensiuni6 orientare6 vecinătăţi &6 cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate= & planuri sau relevee6 din care sa rezulte destinaţia6 alcătuirea construcţiei 7i funcţiunile acesteia8 planuri ale tuturor nivelurilor6 secţiuni6 faţade6 planurile instalaţiilor interioare6 întocmite la o scara convenabila= & planurile racordurilor la utilitatile e(terioare & apa6 canal6 energie electrica6 energie termica6 gaze6 telefon= & planurile de asigurare 7i refacere a continuităţii utilităţilor e(terioare pentru vecinătăţi6 care ar trebui6 eventual6 sa fie întrerupte la demolarea construcţiilor= & condiţii teBnice de calitate= & detalierea 7i precizarea fazelor activităţilor 7i lucrărilor= & proceduri teBnice pentru e(ecutarea lucrărilor de demontare 7i demolare6 cuprinz?nd descrierea detaliată a soluţiilor teBnice adoptate6 a tuturor operaţiunilor necesare 7i măsuri de protecţie a muncii= & recomandări & la construcţiile proprietate publica & privind modul de reconditionare a produselor 7i a elementelor de construcţie6 recuperate cu ocazia demontarii 7i demolarii= & recomandări pentru evacuarea 7i transportul de7eurilor nefolosibile 7i nereciclabile în zonele de reintegrare în natura= .& construcţia a fost e(ecutată fără autorizaţie de construire= & construcţia nu prezintă siguranta în e(ploatare 7i nu poate fi reabilitata din acest punct de vedere= & construcţia prezintă pericol pentru mediul înconAurător 7i nu poate fi reabilitata pentru a se elimina acest pericol= & cerinţele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiinţării construcţiei/ .#'/ 22 "laborarea documentaţiei teBnice aferente lucrărilor de desfiinţare 7i e(ecutarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii/ .#'/ 2D Hesfă7urarea activităţilor 7i lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii teBnice 7i a unei autorizaţii de desfiinţare6 eliberata de autorităţile competente6 conform legii/ .

#'/ 00 #econditionarea6 reciclarea 7i refolosirea produselor 7i materialelor de construcţie6 rezultate din demontarea 7i demolarea construcţiilor proprietate publica6 cuprind următoarele faze8 & reconditionarea produselor de construcţie recuperate din demontare6 în vederea refolosirii6 prin operaţiuni simple6 e(ecutate în ateliere= & reciclarea materialelor rezultate din demolare6 în secţii de producţie specializate6 prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii= & pregătirea refolosirii produselor 7i materialelor de construcţii6 rezultate din recuperare6 reconditionare 7i reciclare6 prin verificarea calităţii acestora 7i prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii/ .#'/ 01 Hezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze8 & încetarea activităţilor din interiorul construcţiei= & suspendarea utilităţilor= & asigurarea continuităţii instalaţiilor teBnico&edilitare pentru vecinătăţi= & evacuarea din construcţie a inventarului mobil8 obiecte de inventar6 mobilier6 ecBipamente/ .#'/ 02 Hemontarea 7i demolarea construcţiei cuprind următoarele faze8 & dezecBiparea construcţiei prin desfacerea 7i demontarea elementelor de instalaţii functionale6 de finisaA 7i izolaţii= & demontarea părţilor 7i a elementelor de construcţie= & demolarea părţilor de construcţie nedemontabile & zidării6 structuri de rezistenta &6 inclusiv a fundaţiei construcţiei= & dezmembrarea părţilor 7i elementelor de construcţie 7i a instalaţiilor demontate6 recuperarea componentelor 7i a produselor refolosibile 7i sortarea lor pe categorii= & transportul de7eurilor nefolosibile 7i nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natura/ .#'/ 0> #eintegrarea în natura a de7eurilor nefolosibile 7i nereciclabile cuprinde următoarele faze8 & utilizarea de7eurilor de materiale brute pentru umpluturi= .& măsuri pentru protecţia mediului înconAurător6 în zona de demolare a construcţiilor 7i în zonele de evacuare a de7eurilor= & devizul lucrărilor de demolare6 de reciclare 7i de utilizare a materialelor rezultate/ Hocumentaţia teBnica pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificata de speciali7tii verificatori de proiecte atestaţi/ He asemenea6 vor fi e(pertizate din punctul de vedere al rezistentei 7i stabilitatii clădirile invecinate care pot fi afectate de demolare/ .

#'/ 0< 5roiectantii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa elaboreze6 pe baza de contract încBeiat cu proprietarii6 documentaţia teBnica aferentă lucrărilor de demolare6 reciclare 7i utilizare a materialelor rezultate= b) sa asigure6 prin soluţiile teBnice 7i teBnologice de demontare 7i demolare adoptate6 respectarea prevederilor din avize 7i din autorizaţia de desfiinţare6 a condiţiilor teBnice de calitate corespunzătoare6 precum 7i un grad cat mai ridicat de recuperare6 reconditionare 7i reciclare a materialelor 7i a produselor rezultate din demontare 7i demolare= c) sa asigure asistenta teBnica solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect/ .5/ 5 Hispoziţii finale .#'/ 05 5roprietarii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea 7i e(ecutarea lucrărilor= b) sa obţină avizele necesare 7i autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente= c) sa încredinţeze e(ecutarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau Auridice autorizate în construcţii= d) sa urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite6 precum 7i reconditionarea 7i reciclarea în grad cat mai ridicat a materialelor 7i a produselor rezultate din demontarea 7i demolarea construcţiei/ .#'/ 07 "(ecutantii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa înceapă e(ecutarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare 7i a documentaţiei teBnice verificate= b) sa respecte prevederile din documentaţia teBnica aferentă 7i din autorizaţia de desfiinţare= c) sa realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia teBnica= d) sa instruiască personalul asupra procesului teBnologic6 asupra succesiunii fazelor 7i operaţiunilor6 precum 7i asupra măsurilor de protecţie a muncii= e) sa ia măsurile de protecţie a vecinatatilor6 prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor6 a degaAarilor mari de praf6 precum 7i prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi/ -.& refacerea peisaAului natural în zonele de folosire a de7eurilor6 prin taluzari adecvate 7i lucrări de protecţie aferente6 inclusiv refacerea stratului vegetal 7i a plantaţiilor/ *bligaţii 7i raspunderi privind postutilizarea construcţiilor .

ctivitatea de urmărire a comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i intervenţii în timp 7i cea privind postutilizarea construcţiilor se vor e(ecuta cu respectarea reglementărilor teBnice în vigoare/ )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor e(istente privind8 a) instrucţiunile&cadru pentru urmărirea comportării în e(ploatare 7i intervenţiile în timp asupra construcţiilor= b) instrucţiunile teBnice pentru urmărirea comportării în e(ploatare 7i intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii6 alcătuite din diferite materiale= c) indrumatoare teBnice privind metode6 procedee6 aparatura 7i ecBipamente specifice6 recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i intervenţii în timp asupra acestora= d) instrucţiuni teBnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor/ &&&&&&&&&&&&&& .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ .#'/ 02 *rganele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil sa revizuiasca instrucţiunile teBnice în vigoare privind urmărirea comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i intervenţii în timp6 pentru categoriile de construcţii 7i lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate/ .#'/ >0 .ctivitatea de urmărire a comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i intervenţii în timp 7i cea privind postutilizarea construcţiilor se vor e(ecuta cu respectarea reglementărilor teBnice în vigoare/ )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 0D .rt/ 0D a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.+-+.. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.menaAării 'eritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor e(istente privind8 a) instrucţiunile&cadru pentru urmărirea comportării în e(ploatare 7i intervenţiile în timp asupra construcţiilor= b) instrucţiunile teBnice pentru urmărirea comportării în e(ploatare 7i intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii6 alcătuite din diferite materiale= c) indrumatoare teBnice privind metode6 procedee6 aparatura 7i ecBipamente specifice6 recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în e(ploatare a construcţiilor 7i intervenţii în timp asupra acestora= d) instrucţiuni teBnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor/ .#".% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 0D .

nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.grementul teBnic este aprecierea teBnica favorabilă6 concretizata într&un document scris6 asupra aptitudinii de utilizare6 în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii6 a unor noi produse6 procedee sau ecBipamente6 denumite în continuare produse6 pentru care nu e(ista 7i nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări teBnice oficiale sau pentru care e(ista astfel de standarde 7i reglementări6 dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora6 diferenţa influentand una dintre cerinţele prevăzute la art/ 5 din %egea nr/ 10@1225 privind calitatea în construcţii/ .#'/ 1 .#'/ >2 Cncălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale 7i@sau penale6 conform legilor în vigoare/ .5/ 1 5revederi generale .#'/ >1 .+-+.grementul teBnic este aprecierea teBnica favorabilă6 concretizata într&un document scris6 asupra aptitudinii la utilizare6 în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii6 a unor noi produse6 procedee sau ecBipamente6 denumite în continuare produse6 pentru care nu e(ista 7i nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări oficiale8 normative6 standarde de ramura6 proiecte&tip aprobate/ .#'/ >0 rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& .rt/ >0 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 1 .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ . 5 #"G %.grementul teBnic este o componenta a sistemului calităţii în construcţii6 instituit prin lege/ .)"$' privind agrementul teBnic pentru produse6 procedee 7i ecBipamente noi în construcţii -.rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .inanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale/ .#".$"G.

#".&&&&&&&&&&&&&& .% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ .#'/ > .#'/ 2 5rezentul regulament stabile7te cadrul normativ general6 principalele elemente de conţinut6 metodologice 7i de organizare privind agrementul teBnic/ .+-+.#'/ < . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.grementele teBnice nu implica nici o garanţie din partea statului sau a organismelor care le&au eliberat 7i nici nu îi absolvă pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor aplicabile/ .rt/ 1 a fost modificat de pct/ 1 al art/ 1 din 9*':#.grementele teBnice se eliberează numai pentru produse bine definite sub aspectul alcătuirii6 formei 7i caracteristicilor 7i ale căror realizare 7i punere în opera pot fi asigurate de către fabricanti 7i e(ecutanti în condiţii de garantare a menţinerii în timp a caracteristicilor respective6 dacă utilizarea 7i modul de punere în opera sunt conforme cu cele precizate de societăţi 7i cuprinse în agrementul teBnic/ 5rin produse pentru construcţii se înţelege produsele încorporate în construcţii (inclusiv instalaţiile aferente acestora)6 dar nu 7i cele încorporate în instalaţii 7i ecBipamente teBnologice de producţie/ .#'/ 5 $u pot forma obiectul unor agremente teBnice simple descrieri sau cBiar documentaţii teBnice de conceptie & proiecte & ale unor produse6 fără a fi însoţite de rezultate 7i dovezi obiective ale realizării fizice6 incercarii 7i e(perimentarii lor6 care sa demonstreze îndeplinirea cerinţelor specificate/ .grementele teBnice se eliberează de organismele abilitate6 stabilite prin prezentul regulament6 la solicitarea fabricantilor sau a furnizorilor împuterniciţi de ace7tia6 la care se pot asocia 7i agenţi economici e(ecutanti de lucrări de construcţii/ .#'/ 0 "(istenta agrementului teBnic6 elaborat conform prevederilor prezentului regulament6 constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea 7i utilizarea produselor noi pentru construcţii/ 5rodusele care provin din tari dezvoltate industrial 7i au la baza reglementări teBnice sau agremente teBnice naţionale vor fi tratate corespunzător în cadrul acţiunii de elaborare a agrementelor teBnice6 prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective6 cu adaptarile impuse de condiţiile seismice6 climatice sau de alta natura din ţara noastră/ .grementele teBnice nu îi absolvă pe furnizori 7i@sau pe utilizatori de .#'/ < "laboratorii agrementelor teBnice răspund de e(actitatea datelor înscrise în agrementul teBnic 7i de incercarile sau testele care au stat la baza acestor date/ .

grement 'eBnic în construcţii6 a agrementelor teBnice rom?ne7ti6 acestea trebuie sa fie eliberate în condiţiile precizate de acest organism european/ .rt/ < a fost modificat de pct/ 2 al art/ 1 din 9*':#.#".+-+.#'/ D . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.grementele teBnice se acorda pe o perioada de valabilitate limita6 de regula pana la 5 ani6 în funcţie de natura 7i de gradul de noutate al produselor respective6 în conformitate cu regulile de procedura stabilite/ .#'/ 10 Hefiniţiile principalilor termeni utilizaţi în te(tul regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.#'/ 7 5rodusele pentru care s&au eliberat agremente teBnice sunt supuse 7i activităţii de certificare de conformitate6 conform reglementărilor în vigoare6 sistemul de certificare fiind precizat e(plicit în agrementul teBnic/ .#'/ 2 5revederile prezentului regulament se aplica6 după caz6 tuturor agenţilor economici care fabrica6 furnizează sau comercializează noi produse pentru construcţii6 provenite din producţia interna sau din import6 precum 7i investitorilor6 proiectanţilor6 e(ecutantilor6 proprietarilor 7i utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective/ 5entru recunoa7terea6 în ţările membre ale niunii "uropene de .% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ .responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare/ &&&&&&&&&&&&&& .#'/ 11 %a elaborarea agrementelor teBnice se au în vedere următoarele obiective principale8 a) fundamentarea agrementului teBnic prin8 & analizarea documentelor de referinta ale produselor6 sub aspectul definirii caracteristicilor acestora6 precum 7i al stabilirii modului 7i a condiţiilor de utilizare necesare satisfacerii cerinţelor pentru domeniul prevăzut8 & aprecierea6 pe baza cunoa7terii 7tiinţifice 7i practice & e(aminari6 calcule6 e(perimentari de laborator 7i în situ & a aptitudinii la utilizare 7i a durabilitatii produselor respective/ b) furnizarea6 prin documentele agrementului teBnic6 a unei opinii autorizate 7i a unor informaţii pertinente 7i corecte asupra modului de fabricare6 de punere în opera 7i de utilizare6 .5/ 2 "lemente principale de conţinut ale agrementului teBnic .

precum 7i asupra comportării previzibile în e(ploatare a noilor produse folosite la construcţiile realizate cu acestea6 care sa permită persoanelor Auridice 7i persoanelor fizice implicate sa ia decizii 7i sa&7i asume responsabilităţi în deplina cunostinta de cauza6 pentru alegerea 7i utilizarea produselor respective= c) evaluarea fabricantilor în ceea ce prive7te dotarea6 e(perienta acestora 7i organizarea controlului pe flu(ul de fabricaţie6 ca permis pentru garantarea calităţii 7i constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate= d) asigurarea obiectivitatii 7i neutralitatii în acordarea agrementului teBnic6 printr&o apreciere ecBilibrata6 ţin?ndu&se seama de interesele tuturor părţilor implicate= e) promovarea progresului teBnic în construcţii6 în condiţiile respectării cerinţelor de performanta pentru construcţiile în care se folosesc produsele ce formează obiectul agrementului teBnic/ .#'/ 12 Hocumentele agrementului teBnic sunt8 a) .#'/ 10 %a elaborarea agrementelor teBnice se va avea în vedere modul în care fabricarea 7i punerea în opera a produselor respective conditioneaza calitatea lucrărilor6 astfel8 a) dacă un produs este fabricat în mai multe unităţi de producţie ale aceleia7i firme6 se eliberează un singur agrement teBnic acelei firme6 ca titular6 urm?nd ca gradul de e(tindere a evaluării prevăzute la art/ 11 lit/ c) sa fie stabilit de grupa specializată6 după caz= b) dacă punerea în opera a produsului sau condiţiile legate de o anumită lucrare conditioneaza calitatea lucrărilor 7i6 deci trebuie sa facă obiectul agrementului teBnic6 titulari vor fi at?t fabricantul sau furnizorul împuternicit de acesta6 cat 7i e(ecutantul6 cu precizarea lucrării la care se utilizează produsul6 dacă este cazul6 fiind necesară e(tinderea agrementului .ne(e6 după caz/ .grementul teBnic propriu&zis6 care cuprinde trei părţi8 & definirea succintă a produsului & descriere 7i identificare= & agrementul teBnic & domeniile de utilizare acceptate= aprecieri asupra produsului= condiţii privind conceptia6 fabricarea 7i punerea în opera= condiţii privind asigurarea calităţii= concluzii6 durata de valabilitate= & remarci complementare ale grupei specializate/ d) Hosarul teBnic6 care cuprinde8 & documentaţia de referinta privind produsul6 inclusiv piese desenate6 întocmită de solicitant 7i verificata de elaborator= & documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului8 buletine de încercări6 rapoarte privind e(perimentarile= & documente privind evaluarea unităţii producătoare6 dacă este cazul= & e(trase din procesul&verbal al 7edinţei de deliberare a grupei specializate/ c) .

teBnic pentru un alt e(ecutant sau6 după caz6 pentru o alta lucrare= c) dacă punerea în opera a produsului se face cu miAloace traditionale6 care nu fac obiectul agrementului teBnic6 e(ecutantul nu este implicat în agrementul teBnic6 titularul av?nd libertatea de a impune condiţii acestuia/ -.ctivitatea privind agrementul teBnic în construcţii se desfă7oară în conformitate cu prevederile prezentului regulament 7i ale documentelor interne specifice privind8 a) organizarea 7i funcţionarea -omisiei de agrement teBnic în construcţii 7i a grupelor specializate= b) instrumentarea solicitărilor de agrement teBnic 7i procedurile de elaborare 7i acordare a agrementelor teBnice sau de scBimbare a statutului acestora= c) atestarea organismelor de agrement teBnic 7i a grupelor specializate/ .ctivitatea privind agrementul teBnic în construcţii este condusă de -omisia de agrement teBnic în construcţii6 înfiinţată pe baza prevederilor prezentului regulament6 7i se desfă7oară în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii 7i al organismelor de agrement teBnic6 atestate în acest scop/ .grement 'eBnic în -onstrucţii înfiinţată pe baza prevederilor prezentului regulament6 7i se desfă7oară în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii 7i al organismelor de agrement teBnic6 atestate în acest scop/ &&&&&&&&&&&&&& .+-+.#'/ 1> .#".#'/ 1> .ctivitatea privind agrementul teBnic în construcţii este condusă de -omisia $ationala de .grement 'eBnic în -onstrucţii este alcătuită din reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate6 av?nd componenta6 numărul 7i modul de reprezentare stabilite în ane(a la prezentul regulament/ &&&&&&&&&&&&&& . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#'/ 1< -omisia de agrement teBnic în construcţii este alcătuită din reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate6 av?nd componenta6 numărul 7i modul de reprezentare stabilite în ane(a la prezentul regulament/ .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4-omisia de .#'/ 1< -omisia $ationala de .#'/ 15 .grement 'eBnic în -onstrucţii4/ .5/ 0 "lemente metodologice 7i de organizare privind agrementul teBnic în construcţii .grement 'eBnic în -onstrucţii4 cu denumirea 4-omisia $ationala de .rt/ 1> a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.

+-+.#'/ 12 .lin/ 2 al art/ 17 a fost modificat de pct/ 0 al art/ 1 din 9*':#.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4-omisia de .#".#'/ 17 Grupele specializate6 înfiinţate prin decizia -omisiei de agrement teBnic în construcţii6 ca formaţiuni ale acesteia6 se organizează pe domenii de specialitate corespunzătoare unor familii de produse/ Grupele specializate sunt alcătuite din speciali7ti din domeniul de specialitate aferent/ .grement 'eBnic în -onstrucţii4 cu denumirea 4-omisia $ationala de .grementele teBnice se elaborează pe baza procedurilor 7i a gBidurilor pentru agremente teBnice6 avizate de grupele specializate6 pe domenii6 7i aprobate de -omisia $ationala de .grement 'eBnic în -onstrucţii/ .#'/ 1D Grupele specializate realizează activităţile legate de elaborarea agrementelor teBnice conform prevederilor menţionate la art/ 116 precum 7i supravegBerea privind menţinerea calităţii produselor respective 7i urmărirea comportării în e(ploatare a acestora/ .+-+.grementele teBnice se elaborează pe baza procedurilor 7i a gBidurilor pentru agremente teBnice6 avizate de grupele specializate6 pe domenii6 7i aprobate de -omisia de agrement teBnic în construcţii/ GBidurile pentru agremente teBnice 7i alte documente normative în domeniu6 elaborate în cadrul niunii "uropene6 vor putea fi folosite numai cu condiţia adaptării la situaţiile specifice din #om?nia6 mai ales în ceea ce prive7te protecţia antiseismica 7i condiţiile climatice/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.grement 'eBnic în -onstrucţii4/ .ceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement teBnic6 care sunt unităţi de cercetare&proiectare sau alte unităţi cu profil similar6 atestate de -omisia $ationala de . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *..% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ .#'/ 12 .grement 'eBnic în -onstrucţii6 pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective/ &&&&&&&&&&&&&& .#".rt/ 1< a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.ceste grupe funcţionează pe l?ngă organismele de agrement teBnic6 care sunt unităţi de cercetare&proiectare sau alte unităţi cu profil similar6 atestate de -omisia de agrement teBnic în construcţii6 pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective/ Grupele specializate sunt alcătuite din speciali7ti din domeniul de specialitate aferent/ .

vizul teBnic de e(perimentare va avea termen de valabilitate de 1&2 ani 7i se referă la realizarea unei singure lucrări e(perimentale/ &&&&&&&&&&&&&& .% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ .grement 'eBnic în -onstrucţii4 cu denumirea 4-omisia $ationala de .#'/ 22 Hupă acordarea agrementelor teBnice6 în perioada de valabilitate6 în statutul acestora pot interveni următoarele scBimbări8 a) prelungirea valabilităţii6 care trebuie cerută de deţinător cu cel puţin 0 luni înainte de e(pirarea perioadei de valabilitate= b) revizuirea agrementului teBnic6 la initiativa deţinătorului & ca urmare a modificărilor aduse produsului6 teBnologiei de fabricaţie sau domeniului de utilizare & sau a grupei specializate care l&a elaborat & ca urmare a constatării unor neconformităţi= .#'/ 21 Grupa specializată poate efectua6 după caz6 inspecţii la producător6 cu acordul acestuia6 pentru a constata condiţiile de fabricaţie a produselor care fac obiectul solicitării de agrement teBnic/ .+-+.lin/ 0 al art/ 20 a fost introdus de pct/ > al art/ 1 din 9*':#. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.grement 'eBnic în -onstrucţii4/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.+-+.#".GBidurile pentru agremente teBnice 7i alte documente normative în domeniu6 elaborate în cadrul niunii "uropene6 vor putea fi folosite numai cu condiţia adaptării la situaţiile specifice din #om?nia6 mai ales în ceea ce prive7te protecţia antiseismica 7i condiţiile climatice/ &&&&&&&&&&&&&& .'"() care precizează obiectivele urmărite în cadrul e(perimentarii6 condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul e(ecuţiei 7i modul de utilizare a lucrării după perioada de e(perimentare/ .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4-omisia de .#'/ 20 +ncetarile necesare pentru elaborarea agrementelor teBnice se stabilesc de grupele specializate care instrumenteaza solicitarile de agrement teBnic 7i se efectuează în laboratoare autorizate sau acreditate conform prevederilor legale/ Cn unele cazuri Austificative6 aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiţionată de realizarea prealabilă a unei lucrări e(perimentale6 în condiţiile stabilite de grupa specializată 7i precizate în avizul teBnic de e(perimentare elaborat de aceasta/ %ucrarea e(perimentala se poate e(ecuta de către solicitantul agrementului teBnic în baza unui aviz teBnic de e(perimentare (.rt/ 12 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#".

5/ > *bligaţii 7i raspunderi .% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ c) e(tinderea agrementului teBnic6 care reprezintă nominalizarea 7i a unui alt titular sau a altui domeniu6 cu acordul titularului6 pentru un produs pentru care s&a elaborat un agrement teBnic= d) suspendarea agrementului teBnic6 la initiativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicaţi6 cu avizul grupei specializate 7i cu aprobarea -omisiei de agrement teBnic în construcţii6 în cazul în care se constata nerespectarea caracteristicilor6 a condiţiilor de fabricaţie 7i de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în e(ploatare a produselor/ 3uspendarea se notifica în scris deţinătorului care poate supune -omisiei de agrement teBnic în construcţii6 după eliminarea cauzelor de suspendare6 într&un interval de timp rezonabil6 o cerere de ree(aminare a cazului6 care sa conducă la revizuirea agrementului teBnic respectiv= e) retragerea agrementului teBnic6 la initiativa grupei specializate6 în cazul în care6 cu ocazia revizuirii sau ree(aminarii după suspendare6 se constata situaţii care conduc la aceasta decizie/ #etragerea se supune aprobării -omisiei de agrement teBnic în construcţii/ %ucrările la care s&au utilizat produse av?nd agrementul teBnic suspendat sau retras ulterior punerii în opera vor fi analizate de proiectant6 care va decide menţinerea lor sau scBimbarea soluţiei/ .+-+. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.b) modificarea agrementului teBnic6 la initiativa deţinătorului & determinata de modificările aduse produsului6 teBnologiei de fabricaţie6 domeniului de utilizare & sau a grupei specializate care l&a elaborat6 ca urmare a constatării unor neconformităţi= &&&&&&&&&&&&&& %it/ b) a alin/ 1 al art/ 22 a fost modificată de pct/ 5 al art/ 1 din 9*':#.grement 'eBnic în -onstrucţii isi desfă7oară activitatea sub coordonarea )inisterului %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei 7i are următoarele atribuţii 7i obligaţii8 &&&&&&&&&&&&&& .#".#'/ 20 Heţinătorul agrementului teBnic 7i grupa specializată care l& a elaborat vor urmări comportarea în e(ploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de a reglementa ca tradiţional produsul în cauza sau de a prelungi ori de a scBimba statutul acelui agrement teBnic/ -.#'/ 2> -omisia de agrement teBnic în construcţii are următoarele atribuţii 7i obligaţii8 -omisia $ationala de .

% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ .#".#'/ 2< . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#". nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ I) documentele elaborate de -omisia $ationala de .#".+-+.+-+.+-+.% nr/ 501 din 11 iulie 2002/ a) înfiinţarea grupelor specializate 7i atestarea organismelor de agrement teBnic= b) stabilirea strategiei generale privind agrementul teBnic în construcţii= c) elaborarea 7i aprobarea documentelor interne specifice6 prevăzute la art/ 156 7i publicarea celor privind instrumentarea solicitărilor de agrement teBnic= d) aprobarea gBidurilor pentru agremente teBnice6 în urma avizării acestora în grupele specializate pe domenii= e) asigurarea colaborării cu +nstitutul #oman de 3tandardizare pe linia elaborării standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor teBnice= f) evaluarea periodică a activităţii în raport cu strategia stabilită 7i cu evoluţia pe plan european 7i luarea de măsuri în consecinta= g) păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor legate de agrementele teBnice= B) publicarea listei grupelor specializate6 a organismelor de agrement teBnic6 a agrementelor teBnice6 precum 7i a documentelor prevăzute la lit/ b) 7i d)= i) reprezentarea nationala în relaţiile cu organisme de profil din străinătate/ A) aprobarea agrementelor teBnice elaborate de organismele de agrement teBnic prin avizul teBnic= &&&&&&&&&&&&&& %it/ A) a art/ 2> a fost introdusă de pct/ 7 al art/ 1 din 9*':#.grement 'eBnic în -onstrucţii în e(ercitarea obligaţiilor prevăzute la lit/ a)&d)6 f)6 i) 7i A) sunt supuse aprobării conducerii )inisterului %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei/ &&&&&&&&&&&&&& %it/ I) a art/ 2> a fost introdusă de pct/ 7 al art/ 1 din 9*':#.abricantii 7i furnizorii6 împuterniciţi de ace7tia6 de produse care intra sub incidenta acestui regulament6 au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 .#'/ 25 -Beltuielile privind e(ercitarea atribuţiilor -omisiei de agrement teBnic în construcţii se suporta6 conform prevederilor art/ >0 din %egea nr/ 10@12256 din fondurile pentru controlul statului/ .5artea introductivă a art/ 2> a fost modificată de pct/ < al art/ 1 din 9*':#. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.

a) sa solicite -omisiei de agrement teBnic în construcţii elaborarea agrementului teBnic pentru produse noi6 în condiţiile prezentului regulament= b) sa furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele teBnice toate datele 7i informaţiile necesare privind produsele respective= c) sa faciliteze 7i sa asigure grupelor specializate 7i organismelor de agrement teBnic condiţiile pentru desfă7urarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului teBnic6 între care8 & e(aminarea 7i evaluarea unităţilor de producţie sub aspectul dotării6 al stapanirii proceselor de fabricaţie6 precum 7i al asigurării calităţii produselor= & efectuarea verificărilor 7i încercărilor sau6 după caz6 a lucrărilor e(perimentale6 conform prevederilor art/ 20= & efectuarea urmăririi comportării în e(ploatare pe durata de valabilitate= d) sa răspundă solidar cu e(ecutantii lucrărilor6 conform legii6 pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor furnizate6 puse în lucrare6 cu respectarea condiţiilor stabilite de fabricanti sau furnizori= e) sa suporte cBeltuielile generate de elaborarea agrementelor teBnice6 în conformitate cu prevederile legale/ .5/ 5 Hispoziţii finale .#'/ 27 +nvestitorii6 proiectantii6 e(ecutantii de lucrări de construcţii6 proprietarii 7i utilizatorii au6 după caz6 obligaţia de a prevedea în proiecte 7i de a utiliza produsele care intra sub incidenta prezentului regulament6 numai dacă acestea au agremente teBnice valabile 7i în conformitate cu prevederile din acestea/ .#'/ 2D *rganismele de agrement teBnic atestate au următoarele obligaţii 7i raspunderi= a) sa îndeplinească în permanenta criteriile organizatorice6 teBnice 7i deontologice pe baza cărora au fost atestate6 în conformitate cu documentele 7i cu procedurile aplicabile= b) sa asigure funcţionarea grupelor specializate 7i sa realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor teBnice 7i de urmărire a comportării produselor în e(ploatare6 pe baza de contracte încBeiate cu solicitantii acestora/ .#'/ 22 Grupele specializate au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa îndeplinească în permanenta criteriile organizatorice6 teBnice 7i deontologice avute în vedere la înfiinţare= b) sa asigure colaborarea speciali7tilor sau a unor unităţi specializate pentru rezolvarea competenta a activităţilor de elaborare a agrementelor teBnice= c) sa participe la acţiunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agremente teBnice/ -.

#'/ 00 rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament la fabricantii 7i furnizorii mentionati la art/ 2< se efectuează de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 00 #eferirea la un agrement teBnic în corespondenta comercială6 în anunţuri publicitare sau în contracte va mentiona numărul 7i data aprobării lui/ #eproducerea agrementului teBnic nu se va face dec?t integral/ . 1 &&&&&&& la regulament &&&&&&&&&&&&& -*)5*$"$'. -omisiei de agrement teBnic în construcţii -omisia de agrement teBnic în construcţii se compune din8 * pre7edinte= * vicepre7edinte= * secretar= * membri8 & 2 reprezentanţi ai )inisterului %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#".menaAării 'eritoriului= .$"G.+-+.grementul teBnic nu acorda titularului dreptul e(clusiv de producere ori de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat/ .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.menaAării 'eritoriului6 prin +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .rt/ 00 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 00 rmărirea aplicării 7i controlul respectării prevederilor prezentului regulament la fabricantii 7i furnizorii mentionati la art/ 2< se efectuează de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei6 prin +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& .#'/ 02 ..#'/ 01 $erespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale sau penale6 după caz6 conform legilor în vigoare/ .

pelor6 5ădurilor 7i 5rotecţiei )ediului= & 1 reprezentant al )inisterului -ercetării 7i 'eBnologiei= & 1 reprezentant al +nstitutului #oman de 3tandardizare= & 1 reprezentant al *ficiului pentru 5rotecţia -onsumatorilor= & 1 reprezentant al +nspectoratului general al corpului pompierilor militari= & 1 reprezentant al +nstitutului de igiena= & 1 reprezentant al niversitatii teBnice de construcţii Eucure7ti= & 7 reprezentanţi ai organismelor de agrement teBnic atestate= & 2 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale 7i profesionale în construcţii= & < reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii6 e(ecutantilor 7i ai proiectanţilor de construcţii/ 5re7edintele6 vicepre7edintele6 secretarul 7i membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice 7i amenaAării teritoriului6 pe baza propunerilor primite din partea ministerelor 7i a celorlalte organisme reprezentate/ 3ecretariatul -omisiei de agrement teBnic în construcţii este asigurat de )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .grement 'eBnic în -onstrucţii 1/ -omisia $ationala de .menaAării 'eritoriului/ .pelor 7i 5rotecţiei )ediului= & 1 reprezentant al )inisterului "ducaţiei 7i -ercetării= & 1 reprezentant al .& 2 reprezentanţi ai )inisterului +ndustriei 7i -omerţului= & 2 reprezentanţi ai )inisterului 'ransporturilor= & 1 reprezentant al )inisterului . -omisiei $aţionale de .$"G.sociaţiei de 3tandardizare din #om?nia= & 1 reprezentant al . 1 &&&&&&& la regulament &&&&&&&&&&&&& -*)5*$"$'.genţiei $aţionale pentru 5rotecţia -onsumatorilor= & 1 reprezentant al +nspectoratului General pentru 3ituaţii de rgenta= .grement 'eBnic în -onstrucţii se compune din8 J pre7edinte= J vicepre7edinte= J secretar= J membri8 & 0 reprezentanţi ai )inisterului %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei= & 1 reprezentant al +nspectoratului de 3tat în -onstrucţii= & 2 reprezentanţi ai )inisterului +ndustriei 7i #esurselor= & 1 reprezentant al )inisterului .

utorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii6 prin care li se recunoa7te oficial acestor laboratoare competenta teBnica 7i li se da dreptul de a emite documente valabile 7i recunoscute potrivit domeniilor 7i competentelor legale stabilite/ .& 1 reprezentant al +nstitutului de 3ănătate 5ublica Eucure7ti= & 1 reprezentant al institutelor de învăţăm?nt superior= & 7 reprezentanţi ai organismelor de agrement teBnic atestate= & 2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale 7i profesionale în construcţii= & < reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii6 e(ecutantilor 7i ai proiectanţilor de construcţii/ 2/ 5re7edintele6 vicepre7edintele6 secretarul 7i membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice6 transporturilor 7i locuinţei/ 0/ 3ecretariatul teBnic al -omisiei $aţionale de .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 conform pct/ D al art/ 1 din acela7i act normativ/ .#".grement 'eBnic în -onstrucţii este asigurat de )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei 7i este format din 0 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice6 transporturilor 7i locuinţei/ &&&&&&&&&&&&&&& .5/ 1 5revederi generale .ne(a la regulament a fost înlocuită cu ane(a la 9*':#. < #"G %.+-+.$"G.#'/ 1 .#'/ 0 %aboratoarele de încercări în construcţii6 autorizate6 au competenta6 în domeniile autorizate6 pentru încercări în vederea controlului 7i atestarii calităţii în construcţii6 astfel8 .)"$' privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de analize 7i încercări în construcţii -.#'/ 2 5rezentul regulament stabile7te cadrul normativ general privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii/ Cn conte(tul prezentului regulament6 prin încercări se înţelege 7i analizele sau alte activităţi specifice ale laboratoarelor6 care constituie domeniul definit e(plicit la autorizare sau la acreditare/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.

creditarea laboratoarelor de încercări în construcţii le asigura acestora recunoa7terea de către organismele naţionale din alte tari sau internaţionale6 potrivit relaţiilor de reciprocitate stabilite/ .#'/ 7 .#'/ < 'ermenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.a) laboratoarele de gradul + au competenta at?t pentru controlul interior6 cat 7i pentru controlul e(terior & de secunda parte sau terta parte &6 precum 7i pentru activităţi necesare pentru e(pertizarea teBnica a construcţiilor6 urmărirea comportării în e(ploatare= b) laboratoarele de gradul ++ au competenta pentru controlul interior6 pentru controlul e(terior de secunda parte 7i6 în anumite condiţii precizate e(plicit în autorizare6 pentru controlul e(terior de terta parte= c) laboratoarele de gardul +++ au competenta numai pentru controlul interior/ .#'/ 5 Hocumentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii sunt valabile numai în condiţiile în care8 a) laboratoarele emitente sunt autorizate sau acreditate 7i autorizarea sau acreditarea este valabilă= b) documentele sunt emise pentru domeniile prevăzute la autorizare sau acreditare/ #eferirea la aceste documente se face potrivit competentelor stabilite/ .#'/ > %aboratoarele de încercări în construcţii6 acreditate6 au6 pentru domeniile acreditării6 următoarele competente8 a) de a efectua încercări pentru scopuri de reglementare6 spre e(emplu8 agremente teBnice6 certificarea de conformitate= b) de a efectua activităţi de secunda parte sau terta parte pentru controlul 7i atestarea calităţii în construcţii6 pentru e(pertizari teBnice/ .5/ 2 "lemente principale de conţinut privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii .utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii6 conform prezentului regulament6 are următoarele obiective principale8 a) instituirea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii6 prin care8 & se adopta criterii 7i proceduri de evaluare unitare= & se stabilesc competentele legale= & se evalueaza6 periodic6 activitatea laboratoarelor 7i rezultatele acesteia= .

% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face6 la solicitarea acestora6 de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .creditarea se face pe baza criteriilor de acreditare6 care trebuie sa fie cel puţin cele prezentate în 3tandardul 3# "$ >5001/ .b) asigurarea competentelor teBnice necesare6 la toate nivelurile6 pentru controlul 7i atestarea calităţii & la e(ecutarea construcţiilor6 urmărirea comportării în timp6 e(pertizare6 precum 7i în alte cazuri/ .#'/ 2 .utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face6 la solicitarea acestora6 de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei6 prin +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii6 care constituie în acest scop8 & -omisia centrala de autorizare6 care autorizeaza laboratoare de gradul += & -omisii Audeţene de autorizare6 care autorizeaza laboratoare de gardul ++ 7i gardul +++/ &&&&&&&&&&&&&& .creditarea laboratoarelor de încercări reprezintă recunoa7terea oficială a competentei acestora de a efectua anumite încercări sau tipuri de încercări printr&un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedura 7i conducere pentru efectuarea acreditării/ .rt/ 10 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.utorizarea 7i acreditarea au în vedere următoarele elemente principale privind laboratoarele de încercări în construcţii8 a) organizarea 7i statutul Auridic= b) imparţialitatea6 independenta 7i integritatea= c) competenta teBnica & conducerea 7i organizarea interna= personalul= localul 7i ecBipamentele= procedurile de lucru= sistemul calităţii/ -.#'/ D .#".#'/ 10 .menaAării 'eritoriului6 prin +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului6 care constituie în acest scop8 & -omisia centrala de autorizare6 care autorizeaza laboratoare de gradul += & -omisii Audeţene de autorizare6 care autorizeaza laboratoare de gardul ++ 7i gardul +++/ .#'/ 10 .5/ 0 *rganizarea activităţii de autorizare 7i acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii .+-+.

#'/ 11 -omponenta comisiei centrale 7i a comisiilor Audeţene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii este prevăzută în documentele privind organizarea 7i modul de activitate ale comisiilor de autorizare/ .#'/ 10 *rganizarea 7i funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii are la baza8 a) documentele privind organizarea 7i modul de activitate al comisiilor de autorizare= b) documentele privind criteriile avute în vedere pentru autorizare6 procedurile de autorizare6 precum 7i pe cele privind supravegBerea 7i statutul autorizării8 acordare6 menţinere6 suspendare6 anulare6 inclusiv controlul documentelor întocmite 7i al înregistrărilor privind aceste activităţi= c) documentele privind atestarea 7i modul de lucru ale auditorilor6 pentru evaluarea laboratoarelor de încercări în construcţii în vederea autorizării/ .#'/ 12 )embrii comisiilor de autorizare se numesc pe o perioada de > ani6 după cum urmează8 & prin ordin al ministrului lucrărilor publice 7i amenaAării teritoriului6 pentru -omisia centrala de autorizare= & prin dispoziţii ale +nspecţiei de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului6 pentru comisiile Audeţene de autorizare/ .#'/ 15 .#'/ 1> .utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii cuprinde6 în principal6 următoarele activităţi8 a) cererea pentru autorizare6 înaintată de laboratorul de încercări către comisie6 potrivit gradului solicitat6 în care se precizează domeniul clar definit= b) analizarea de către comisie a informaţiilor privind laboratorul solicitant6 furnizate de acesta prin completarea unui cBestionar de informare 7i autoevaluare= c) evaluarea la fata locului6 de către auditori atestaţi6 numiţi de comisie 7i acceptaţi de laboratorul solicitant= d) analizarea documentaţiei pentru evaluare & cerere6 cBestionar de informare 7i autoevaluare6 informaţii culese în timpul evaluării6 raportul asupra rezultatului evaluării & 7i stabilirea concluziilor cu privire la satisfacerea criteriilor de autorizare de către laboratorul solicitat= e) formularea 7i eliberarea deciziei de autorizare sau de respingere= f) supravegBerea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate 7i menţinerea sau modificarea6 după caz6 a statutului autorizării & suspendare6 anulare/ .5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .

+-+.#'/ 20 +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului are următoarele atribuţii 7i raspunderi8 .#'/ 1< %aboratoarele solicitante au dreptul de a fi audiate înainte de luarea unei decizii privind respingerea sau modificarea statutului autorizării/ "ventualele litigii se rezolva6 definitiv6 de către -omisia centrala de autorizare/ ..utorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii poate fi limitată în timp 7i poate fi însoţită de anumite condiţii/ .#'/ 17 Hocumentele privind organizarea 7i funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii6 prevăzute la art/ 106 se elaborează de către +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului 7i se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice 7i amenaAării teritoriului/ .5/ > *bligaţii 7i raspunderi .creditarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face6 la solicitarea acestora6 de către organisme de acreditare recunoscute6 conform metodei 7i procedurilor de evaluare 7i acreditare ale acestora6 pe baza standardelor 3# "$ >5001= 3# "$ >5002= 3# "$ +3* seria 2000 7i a celorlalte reglementări aplicabile/ .rt/ 17 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#. nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#'/ 1D .#'/ 17 Hocumentele privind organizarea 7i funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii6 prevăzute la art/ 106 se elaborează de către +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii 7i se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice6 transporturilor 7i locuinţei/ &&&&&&&&&&&&&& .#'/ 12 %aboratoarele de încercări în construcţii6 acreditate6 vor transmite -omisiei centrale de autorizare o copie de pe documentul de acreditare6 instiintand&o 7i despre toate modificările intervenite în statutul acestei acreditari/ -.creditarea laboratoarelor de încercări în construcţii .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4ministrului lucrărilor publice 7i amenaAării teritoriului4 cu 4ministrul lucrărilor publice6 transporturilor 7i locuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#".

a) sa organizeze sistemul naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii prin8 & înfiinţarea comisiilor de autorizare6 conform prevederilor art/ 10&12= & elaborarea 7i aprobarea documentelor de organizare 7i funcţionare a sistemului6 prevăzute la art/ 10= b) sa asigure funcţionarea sistemului 7i sa îl evalueze periodic= c) sa asigure evidenta6 prin -omisia centrala de autorizare6 7i sa publice periodic= & lista auditorilor recunoscuţi= & lista laboratoarelor autorizate 7i a celor acreditate6 inclusiv modificările intervenite în statutul acestora= & informaţii privind criteriile de autorizare6 procedurile6 ta(ele6 tarifele 7i altele din domeniul activităţii de autorizare/ d) sa asigure relaţiile cu organismele de acreditare 7i cu alte instituţii 7i organizaţii din domeniu8 +nstitutul #oman de 3tandardizare6 asociaţii profesionale/ .#'/ 21 -omisia centrala 7i comisiile Audeţene de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa respecte prevederile documentelor de organizare 7i funcţionare6 precum 7i celelalte reglementări legale aplicabile= .rt/ 20 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#".% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#'/ 20 +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii are următoarele atribuţii 7i raspunderi8 a) sa organizeze sistemul naţional de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii prin8 & înfiinţarea comisiilor de autorizare6 conform prevederilor art/ 10&12= & elaborarea 7i aprobarea documentelor de organizare 7i funcţionare a sistemului6 prevăzute la art/ 10= b) sa asigure funcţionarea sistemului 7i sa îl evalueze periodic= c) sa asigure evidenta6 prin -omisia centrala de autorizare6 7i sa publice periodic= & lista auditorilor recunoscuţi= & lista laboratoarelor autorizate 7i a celor acreditate6 inclusiv modificările intervenite în statutul acestora= & informaţii privind criteriile de autorizare6 procedurile6 ta(ele6 tarifele 7i altele din domeniul activităţii de autorizare/ d) sa asigure relaţiile cu organismele de acreditare 7i cu alte instituţii 7i organizaţii din domeniu8 +nstitutul #oman de 3tandardizare6 asociaţii profesionale/ &&&&&&&&&&&&&& . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.+-+.

#'/ 22 %aboratoarele de încercări în construcţii au următoarele obligaţii 7i raspunderi6 înainte de autorizare sau de acreditare8 a) sa se informeze asupra criteriilor stabilite prin autorizare 7i acreditare 7i sa asigure îndeplinirea lor= b) sa facă demersurile necesare pentru autorizare sau acreditare6 după caz= c) sa furnizeze toate datele 7i informaţiile cerute pentru autorizare sau acreditare= d) sa faciliteze 7i sa asigure condiţiile necesare pentru evaluarea la fata locului6 de către auditori împuterniciţi6 acceptaţi6 conform procedurilor cunoscute= e) sa acBite6 la termenele stabilite6 ta(ele pentru cerere6 evaluare 7i pentru alte servicii legate de autorizare sau de acreditare= f) sa implementeze6 după caz6 sistemul de asigurare a calităţii 7i sa aplice prevederile acestuia/ .#'/ 20 %aboratoarele de încercări în construcţii au următoarele obligaţii 7i raspunderi6 după autorizare sau acreditare8 a) sa se conformeze permanent condiţiilor avute în vedere la autorizare sau la acreditare= b) sa asigure condiţiile necesare desfă7urării activităţilor de supravegBere= c) sa declare ca sunt autorizate sau acreditate numai pentru serviciile de încercare pentru care li s&a acordat autorizarea sau acreditarea= d) sa nu folosească autorizarea sau acreditarea într&un asemenea mod6 înc?t sa compromita reputaţia organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea= e) sa nu mai facă uz de autorizare sau acreditare la încetarea sau suspendarea acesteia 7i sa în7tiinţeze clienţii despre aceasta= f) sa informeze imediat organismele care au acordat autorizarea sau acreditarea6 asupra oricăror scBimbări survenite fata de condiţiile avute în vedere la acordarea autorizării sau a acreditării= .b) sa asigure at?t prin personalul propriu6 cat 7i prin auditorii atestaţi cu care colaborează8 & imparţialitatea deciziilor luate 7i respectarea criteriilor deontologice= & confidenţialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercări în construcţii 7i a constatărilor proprii= c) sa pună la dispoziţie laboratoarelor solicitante6 contra cost6 documentaţia privind criteriile 7i procedurile de autorizare= d) sa asigure comunicarea cu laboratoarele de încercări at?t în perioada de evaluare6 cat 7i în cea de supravegBere6 cu privire la deciziile luate privind autorizarea= e) sa participe la evaluarea sistemului de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii/ .

+-+.% nr/ 122 din 27 februarie 2000/ 5rin 9*':#.#'/ 25 -ontrolul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ . nr/ 102 din 00 ianuarie 20006 7i a fost menţinută abrogarea acestui regulament conţinut de ane(a </ .5/ 5 Hispoziţii finale .#".#". nr/ 102 din 00 ianuarie 20006 publicată în )*$+'*# % *.#'/ 2< Cncălcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale sau penale6 după caz6 conform legilor în vigoare/ .+-+.#".% nr/ >21 din 11 mai 200> a fost abrogată 9*':#.#'/ 25 -ontrolul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *. nr/ <22 din 21 aprilie 200>6 publicată în )*$+'*# % *.rt/ 25 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.+-+.#".g) sa stabilească cu clienţii limitele de utilizare a documentelor emise6 av?nd în vedere următoarele puncte de vedere8 & aceste documente nu constituie sau nu implica6 prin ele însele6 o aprobare a produsului de către organismul care acorda autorizarea sau acreditarea sau de către oricare alt organism= & aceste documente nu vor fi utilizate6 în totalitate sau parţial6 în scopuri de promovare sau publicitate6 7i nu vor fi reproduse parţial6 fără acordul laboratoarelor sau6 după caz6 al organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea/ .#'/ 2> 5ersoanele Auridice 7i fizice implicate în activitatea de construcţii & investitori6 proprietari6 utilizatori6 proiectanţi6 e(perţi6 furnizori6 e(ecutanti &6 precum 7i organismele de inspecţie 7i control au obligaţia de a lua în considerare numai documentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii6 autorizate sau acreditate/ -.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#'/ 27 -Beltuielile ocazionate de autorizare 7i acreditare sunt suportate de laboratoarele de încercări în construcţii solicitante/ &&&&&&&&&&&&&&& #egulamentul privind autorizarea 7i acreditarea laboratoarelor de analize 7i încercări în construcţii6 prevăzut în ane(a nr/ < la 9otăr?rea Guvernului nr/ 7<<@1227 a fost abrogat iniţial6 încep?nd cu data de 27 februarie 20056 de alin/ (2) al art/ 50 din 9*':#.

#'/ 0 5rezentul regulament stabile7te cadrul normativ general6 principalele elemente de conţinut6 metodologice 7i de organizare6 ale acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii/ . 7 #"G %.#'/ 1 -ertificarea de conformitate a calităţii produselor în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu6 prin care se demonstreaza ca produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate6 conform cu documentele de referinta6 7i care permite aprecierea aptitudinii la utilizare 7i garantează6 cu o probabilitate acceptabilă6 ca prin folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele precise pentru construcţiile respective/ .5/ 1 5revederi generale .#'/ > 5revederile prezentului regulament se aplica tuturor agenţilor economici care fabrica sau furnizează produse pentru construcţii6 materiale 7i elemente de construcţii6 instalaţii 7i ecBipamente6 provenite din producţia interna sau din import6 precum 7i investitorilor6 proiectanţilor6 e(ecutantilor6 proprietarilor 7i utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective/ .#'/ 2 -ertificarea de conformitate a calităţii constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea 7i utilizarea produselor pentru construcţii6 destinate următoarelor categorii de construcţii sau lucrări8 & construcţiile din categoria de importanta e(ceptionala sau deosebita6 definite conform #egulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor= & lucrări publice finanţate din bugetul de stat sau din bugetele administraţiilor locale 7i din credite garantate de stat= & lucrări la care utilizarea acestor produse conditioneaza realizarea cerinţelor esenţiale6 indiferent de categoria de importanta a acestora6 de provenienta fondurilor de investiţii aferente sau de natura proprietăţii asupra construcţiilor respective/ Cn cazurile prevăzute la alin/ 1 se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calităţii acestora/ .)"$' privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii -.$"G..

ceste norme metodologice ţin seama de prevederile prezentului regulament6 de standardele 3# "$ >5011 7i 3# "$ >501> 7i iau în considerare8 & importanta rolului produselor în realizarea cerinţelor esenţiale6 mai ales a celor care au legatura cu siguranta & rezistenta 7i stabilitatea6 siguranta la foc 7i în e(ploatare6 sănătatea oamenilor 7i protecţia mediului= & natura produselor= & incidenta pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacităţii acestora de a îndeplini funcţiile pentru care sunt destinate= & probabilitatea apariţiei defectelor la fabricarea produselor/ .#'/ 5 'ermenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii/ -.#'/ < -ertificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se aplica prin doua sisteme principale de certificare8 a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat= b) declaraţia de conformitate a calităţii produselor6 data da furnizor fie pe baza controlului@încercărilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări6 acreditate6 fie pe proprie răspundere/ Hetalierea privind alegerea 7i aplicarea sistemelor6 sub aspectul metodelor de control6 la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului/ .#'/ < -ertificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se aplica prin doua sisteme principale de certificare8 a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat= b) declaraţia de conformitate a calităţii produselor6 data da furnizor fie pe baza controlului@încercărilor efectuate de un .5/ 2 "lemente principale6 de conţinut6 ale certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii .5revederile prezentului regulament se referă la toate produsele identificate prin documente6 at?t la cele traditionale6 care fac obiectul unor standarde sau specificaţii teBnice6 cat 7i la cele noi6 utilizate pe baza unor agremente teBnice6 folosite la lucrările de construcţii noi6 precum 7i în timpul perioadei de e(ploatare a construcţiilor e(istente6 care fac parte din categoriile menţionate la art/ 26 pentru lucrări de intervenţie & reparaţii6 consolidări6 modernizări/ .

nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.#'/ 7 -ertificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii cuprinde următoarele elemente principale8 a) identificarea 7i analizarea produselor supuse certificării6 sub aspectul definirii lor complete în ceea ce prive7te structura6 compozitia6 forma6 alcătuirea 7i toate caracteristicile de calitate e(primate6 pe cat posibil6 în termeni de performanta6 în raport cu prevederile din documentele de referinta & standarde6 proiecte&tip6 agremente teBnice sau specificaţii teBnice invocate de producător= b) e(aminarea 7i evaluarea agentului economic producător sau furnizor6 în ceea ce prive7te dotarea 7i e(perienta acestuia6 ca permise pentru garantarea calităţii 7i a constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate6 precum 7i în ceea ce prive7te implementarea sistemului propriu de conducere 7i de asigurare a calităţii= c) efectuarea activităţilor aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit & inspecţii6 încercări6 supravegBere= d) confirmarea modului6 a condiţiilor 7i a domeniului de folosire6 prevăzute în documentele de referinta ale produselor certificate6 pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcţii a acestor produse= e) elaborarea documentelor de certificare6 corespunzătoare sistemului de certificare adoptat/ .+-+.#'/ D 3istemele de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 aplicate de organismele de .% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#".menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ .ceste norme metodologice ţin seama de prevederile prezentului regulament6 de standardele 3# "$ >5011 7i 3# "$ >501> 7i iau în considerare8 & importanta rolului produselor în realizarea cerinţelor esenţiale6 mai ales a celor care au legatura cu siguranta & rezistenta 7i stabilitatea6 siguranta la foc 7i în e(ploatare6 sănătatea oamenilor 7i protecţia mediului= & natura produselor= & incidenta pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacităţii acestora de a îndeplini funcţiile pentru care sunt destinate= & probabilitatea apariţiei defectelor la fabricarea produselor/ &&&&&&&&&&&&&& .organism de certificare sau de un laborator de încercări6 acreditate6 fie pe proprie răspundere/ Hetalierea privind alegerea 7i aplicarea sistemelor6 sub aspectul metodelor de control6 la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei/ .rt/ < a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.

#'/ 12 #ezultatele acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate8 certificate de conformitate sau declaraţii de conformitate/ .5/ 0 *rganizarea acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii .cţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii cuprinde6 în totalitate sau în parte6 în funcţie de sistemul 7i metodele aplicabile produselor respective6 următoarele activităţi8 a) activităţi pregătitoare privind solicitarea certificării 7i furnizarea tuturor documentelor6 datelor 7i informaţiilor necesare6 referitoare la agenţii economici producători 7i la produsele respective= stabilirea sistemului de certificare adecvat 7i a metodelor de control aferente6 în funcţie de natura 7i destinaţia produselor= stabilirea programului acţiunii de certificare 7i perfectare a contractelor aferente= b) desfă7urarea procesului de certificare6 pe faze6 conform sistemului de certificare adoptat= evaluarea produselor pe baza de încercări iniţiale= auditul documentaţiei prezentate de producător 7i auditul la fata locului6 pentru controlul proceselor de fabricaţie= acordarea certificării= audituri de supravegBere/ .certificare acreditate6 pe baza prevederilor prezentului regulament6 conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate/ )arca de conformitate6 aplicată de producător sau de furnizor6 atesta ca produsele respective sunt conforme cu specificaţiile teBnice din documentele de referinta sau din alte documente aplicabile 7i ca sunt apte pentru utilizare în construcţii6 prezent?nd caracteristici care fac ca lucrările la care sunt folosite sa satisfacă cerinţele prevăzute de lege/ Hreptul de utilizare a marcii de conformitate se acorda numai de către un organism de certificare acreditat6 în condiţiile stabilite într&un regulament de utilizare a marcii de conformitate respective/ .#'/ 11 'oate aceste acţiuni 7i activităţi se efectuează în conformitate cu prevederile normelor metodologice 7i pe baza de proceduri teBnice specifice ale organismului de certificare/ .#'/ 10 .#'/ 2 5entru categoriile de produse care au o slabă incidenta asupra realizării cerinţelor esenţiale în construcţii 7i care sunt utilizate la construcţii de importanta normală sau redusă6 definite conform #egulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor6 se vor adopta un sistem 7i metode mai simple de certificare6 specificate în normele metodologice/ -.

menaAării 'eritoriului are următoarele atribuţii 7i obligaţii8 a) elaborarea6 aprobarea 7i publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru construcţii6 conform prevederilor de la art/ < din prezentul regulament6 precum 7i a unui gBid teBnic e(plicativ pentru uzul celor interesaţi & producători6 furnizori6 investitori6 proiectanţi6 proprietari6 utilizatori= b) publicarea 7i actualizarea periodică a listelor organismelor de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii6 acreditate6 7i a celor cărora li s&a retras acreditarea= c) analizarea periodică6 prin +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului6 a situaţiei produselor care s&au utilizat pe baza declaraţiei de conformitate6 sub aspectul calităţii acestora/ .5/ > *bligaţii 7i raspunderi ..#'/ 10 *rganismele de certificare6 care efectuează certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 trebuie sa îndeplinească criteriile generale specificate în standardul 3# "$ >5011 7i sa fie acreditate în conformitate cu reglementările generale de acreditare a organismelor de certificare/ .#'/ 15 )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei are următoarele atribuţii 7i obligaţii8 a) elaborarea6 aprobarea 7i publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru construcţii6 conform prevederilor de la art/ < din prezentul regulament6 precum 7i a unui gBid teBnic e(plicativ pentru uzul celor interesaţi & producători6 furnizori6 investitori6 proiectanţi6 proprietari6 utilizatori= b) publicarea 7i actualizarea periodică a listelor organismelor de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii6 acreditate6 7i a celor cărora li s&a retras acreditarea= c) analizarea periodică6 prin +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii6 a situaţiei produselor care s&au utilizat pe baza declaraţiei de conformitate6 sub aspectul calităţii acestora/ .#'/ 15 )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 1> *rganismele de certificare pot efectua6 pe baza de contract6 toate activităţile aferente certificării propriu&zise6 precum 7i incercarile6 auditurile 7i inspectiile necesare sau pot solicita efectuarea6 prin subcontractare6 a unora dintre aceste activităţi6 în numele lor6 de către alte organisme acreditate6 în condiţiile respectării prevederilor din 3# "$ >5011 7i în conformitate cu prevederile normelor metodologice/ -.

&&&&&&&&&&&&&& .rt/ 15 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.urnizorii de produse folosite în construcţii & materiale6 elemente 7i ecBipamente de construcţii 7i instalaţii & au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa solicite organismelor de certificare acreditare efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcţii6 fabricate sau livrate6 care intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament6 pe baza de contract= b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditare toate datele 7i informaţiile necesare privitoare la unităţile producătoare 7i la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate8 date de identificare6 descriere6 caracteristici6 domenii 7i condiţii de utilizare6 date privind controale 7i încercări efectuate= c) sa faciliteze 7i sa asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfă7urarea tuturor activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 7i anume8 & e(aminarea 7i evaluarea unităţii producătoare6 sub aspectul dotării6 al e(perienţei6 al stapanirii proceselor de fabricaţie6 controalelor 7i încercărilor privind calitatea produselor6 precum 7i al e(istenţei sistemului propriu de conducere 7i de asigurare a calităţii= & identificarea produselor supuse certificării de conformitate6 sub aspectul caracteristicilor de performanta= & efectuarea operaţiunilor de control6 verificare6 încercare 7i supravegBere în timp6 aferente proceselor de fabricaţie 7i calităţii produselor supuse certificării de conformitate= d) sa efectueze toate operaţiunile de control 7i încercare a produselor supuse certificării de conformitate6 ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate= e) sa emita declaraţia de conformitate pentru produsele livrate6 corespunzătoare domeniului de utilizare 7i condiţiilor prevăzute de prezentul regulament6 asigur?nd competenta teBnica 7i probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declaraţiei proprii= f) sa evalueze6 periodic sau la solicitarea factorilor interesaţi6 7i sa menţină modul de asigurare a calităţii produselor pentru care au dat declaraţie de conformitate= g) sa răspundă solidar cu e(ecutantii lucrărilor de construcţii6 conform legii6 pentru viciile ascunse ale acestor lucrări6 cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcţii6 furnizate 7i puse în lucrare6 cu .#'/ 1< .+-+.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .#". nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.

#'/ 12 )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .5/ 5 Hispoziţii finale .menaAării 'eritoriului va asigura6 prin -onsiliul pentru calitate în construcţii8 & elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 în acord cu evoluţia pe plan european= & rezolvarea unor litigii cu caracter teBnic sau de principiu6 în ceea ce prive7te activitatea certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii= & evaluarea periodică a acestei componente a sistemului calităţii în construcţii= .#'/ 1D *rganismele de certificare independente acreditate6 implicate în acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa îndeplinească condiţiile minimale specificate la art/ 10 7i 1> 7i sa&7i desfă7oare activitatea conform prevederilor prezentului regulament 7i normelor metodologice aferente= b) sa păstreze confidenţialitatea asupra teBnologiilor 7i secretelor de fabricaţie ale agenţilor economici supu7i acţiunii de certificare= c) sa publice8 (i) lista producătorilor 7i furnizorilor 7i a produselor folosite în construcţii6 pentru care au eliberat sau cărora le&au suspendat sau anulat certificarea de conformitate6 semestrial= (ii) documentele de referinta privind produsele6 ale căror prevederi nu asigura satisfacerea cerinţelor privind calitatea în construcţii/ -.#'/ 17 +nvestitorii6 proiectantii6 e(ecutantii de lucrări de construcţii6 proprietarii sau utilizatorii6 după caz6 au următoarele obligaţii 7i raspunderi8 a) sa ceara 7i sa utilizeze la proiectarea 7i e(ecutarea lucrărilor de construcţii specificate la art/ 2 din prezentul regulament numai produsele pentru care e(ista certificare de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament= b) sa prevadă6 în contractele încBeiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcţii sau cu alţi agenţi economici implicaţi6 clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calităţii produselor6 potrivit prevederilor prezentului regulament 7i cerinţelor speciale impuse de reglementările aplicabile sau de specificaţiile teBnice contractuale pentru construcţiile în cauza/ .respectarea indicaţiilor 7i condiţiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori/ .

inanţarea activităţilor de certificare de conformitate a produselor folosite în construcţii se face din fondurile de producţie ale unităţilor producătoare 7i@sau furnizoare interesate/ .#'/ 20 -ontrolul respectării prevederilor prezentului regulament de către unităţile implicate se face de către )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei6 prin +nspectoratul de 3tat în -onstrucţii/ &&&&&&&&&&&&&& .+-+.% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .& evaluarea anuala a unităţilor investite pentru realizarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 pana la acreditarea acestora/ . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.rt/ 20 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 20 -ontrolul respectării prevederilor prezentului regulament de către unităţile implicate se face de către )inisterul %ucrărilor 5ublice 7i . nr/ <75 din 0 iulie 20026 publicată în )*$+'*# % *.+-+.menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4/ .#".#".% nr/ 501 din 11 iulie 20026 prin înlocuirea denumirii 4)inisterul %ucrărilor 5ublice 7i .#'/ 20 .menaAării 'eritoriului6 prin +nspecţia de stat în construcţii6 lucrări publice6 urbanism 7i amenaAarea teritoriului/ .#'/ 21 $erespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi 7i sancţiuni contravenţionale sau penale6 după caz6 conform legilor în vigoare/ .#'/ 22 .rt/ 12 a fost modificat de art/ 2 din 9*':#.#'/ 12 )inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei va asigura6 prin -onsiliul pentru calitate în construcţii8 & elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 în acord cu evoluţia pe plan european= & rezolvarea unor litigii cu caracter teBnic sau de principiu6 în ceea ce prive7te activitatea certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii= & evaluarea periodică a acestei componente a sistemului calităţii în construcţii= & evaluarea anuala a unităţilor investite pentru realizarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 pana la acreditarea acestora/ &&&&&&&&&&&&&& .menaAării 'eritoriului4 cu denumirea 4)inisterul %ucrărilor 5ublice6 'ransporturilor 7i %ocuinţei4 7i a denumirii 4+nspecţia de stat în construcţii4 cu denumirea 4+nspectoratul de 3tat în -onstrucţii4/ .

nr/ 102 din 00 ianuarie 20006 7i a fost menţinută abrogarea acestui regulament conţinut de ane(a 7/ ./= & +nstitutul de -ercetare 7i 5roiectare "lectronica & +/-/5/"/ & 3/.#". nr/ <22 din 21 aprilie 200>6 publicată în )*$+'*# % *. nr/ 102 din 00 ianuarie 20006 publicată în )*$+'*# % *./= & +nstitutul de 5roiectare pentru ./ 5entru e(ercitarea atribuţiilor aferente certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 unităţile menţionate la alin/ 1 sunt supuse anual unei acţiuni de evaluare pentru menţinerea investirii6 sub aspectul capabilităţii teBnice 7i financiare6 al competentei profesionale 7i al imparţialităţii de a efectua certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii/ "valuarea se face pe baza criteriilor specificate în standardul 3# "$ >5011 7i în conformitate cu regulile de procedura prevăzute în normele metodologice menţionate6 de către un organism desemnat de -onsiliul pentru calitate în construcţii/ .% nr/ 122 din 27 februarie 2000/ 5rin 9*':#.#"./= & #egistrul ./= & +nstitutul $aţional al %emnului & +/$/%/ & 3/.+-+.+-+./= & +nstitutul de -ercetare6 5roiectare )ateriale de -onstrucţii & 5#*-").#"./= & +nstitutul $aţional pentru -iment & -"5#*-+) & 3/.5ana la înfiinţarea6 organizarea 7i acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 pe baza prevederilor prezentului regulament6 se investesc6 tranzitoriu6 cu atribuţiile aferente acestei activităţi6 potrivit profilului6 următoarele unităţi8 & +nstitutul $aţional de -ercetare&Hezvoltare în -onstrucţii 7i "conomia -onstrucţiilor & +$-"#.Eucure7ti 7i filialele sale din -luA&$apoca6 +a7i 7i 'imi7oara= & %aboratorul -entral Eucure7ti & 3/.#'/ 2> +ncercarile necesare în cadrul acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii pot fi efectuate6 pana la organizarea unei reţele de laboratoare acreditate6 7i de către laboratoare independente6 autorizate conform #egulamentului pentru acreditarea 7i autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii6 care au în profil încercări cerute pentru certificare 7i competenta legală necesară/ &&&&&&&&&&&&&&& #egulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii6 prevăzut în ane(a nr/ 7 la 9otăr?rea Guvernului nr/ 7<<@1227 a fost abrogat iniţial6 încep?nd cu data de 27 februarie 20056 de alin/ (2) al art/ 50 din 9*':#."# & #/./ 3/.% nr/ >21 din 11 mai 200> a fost abrogată 9*':#.mortizari & +/5/. & 3/.eroviar #oman & 5#"./= & +nstitutul de -ercetări în 'ransporturi & +$-"#'#.$3 & 3/.

&&&&&&&&&&&&&&& .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful