You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

12 \I 2014

API. Y. 2 (3163)


,
\ \
, \ ,
,
. o, . ,
\ \ , ,
.
; \. \ \ .
\ , .
, .
.
\ .
, \ . ^
\ .
^ r
\ ,
, . ,
. r
\ ,

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 12-17)


^H \I
T , \I \I ,
c d g c Nb g Kf
c Zg d N, F e b a
^H Zg d N, e ,
\I, , e r , d
d , . \Ae \I
, d a .

, ^ .
\ . ^
: \ ,
, r ,
\ (. 3,28). ^ , , ,
, , .
\ , .

(-), . , ,
, , , .
,
. ,
, ,
, , .
r , F (. 2,20). r , \ ^ .
:
, ,
^ r
. r ,
6

M E
\E , \I \I ,
. A N q F K,
q Z N, F
, ^H , ^H Z N, ,
\I, , , , r
,
\ . \A \I F F, M, .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).


. . \ r , r
. , , . \ ,
, r q
.
.
( ) , . \, .
\. . .
\


\
\. , 1216,5
., , ,
, .
12 \I 2014: KYPIAKH META TA TA.
( 226), , ( 305).
oH: ^E: \A: \. 7-13 E: M. 12-17.
H EOMENH KYPIAKH: 19 \I, I .
\A: . 4-11. E: . 12-19.


- - - \
- \ - -
- ( - - \ - )
\ , ,
\.
:
^
r
. ^
.

, , ^
. ,
.
,
, r - . ^
,
. ^ ,
,
\ r \
.
, ,
r . , (. 11), \
(. 12).

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr