You are on page 1of 80

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<¥K ÷¥ÆØ„T ¥¶<gN¥ ∑g¶„ $ <¥K √¶„≤>∂ - <GK¶÷϶ - ¥¯T¶„Ødfi¶¥∑¶Æ¶∑’> ∑g¶„ $ jg¶„&zZæ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gÆb gƶT∂K Txg¶∑ ¥¶<gN¥ $ <¥KF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. [1]

c c
c c
c √¶„dg - ¥¶„Ƶg¶b ¥¯T √∑ÆK¶∑’ ∑g¶„ $ <¥K ¥æ√æŒ - Ø„T¶∑’ ∑g¶„ $ LLL ˚∂gƶ<j˙∂Z¥‡Ÿgø LLL § jg¶„ <ÂzZN¥, § jg¶„ ∏KĦ∑’ $ ¥æd’ g„ c
c c
c ∏¶÷¥’  „ ∑ ’ «√Td¶ ®TgaÁ¶d’ - bÆ ÁÏæ E>÷gzZ¥’ G gP{Kd¶® Tu>g¶∑„ G„ ∑’ P„ { by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Ææ ∑ ∂ T¶ ¥„ ∑’ bg„ ∑ ’ c
c c
c fiKgÂ[¥¶K¥Ω«æÏdzZfi¥¶Æ√¥ægÆzZ¶<Â¥dfiTKTKgƶ<j¥∂Æ¥ædÁ’c¥æd¶∑楶K„∑’ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ ¥¯T«¶T’ÂK’ÂK„<Æ* ∑’ ∑∂¥Ñ„ «<T[¶∑’ ∏¶d<ÆdQ>¶® c
c ∏Ç’ÂO¶„KT∂Œ‘√P{Q>ÂT¥’Gg¶∑æQ>¶∑„¥æ ¥¯Tfig¶d¶Ï’¸∑<Thfigæß„{ ∏∑æ¥gdgÆ\r∑¥g∑¶Ï¥[¶® ¥dd’ ∏<∑\¯Tr∑„ ∏∑‡∑(∑r∑)fiKg¥x¶¥’T„√T„K‘√g‘√√® c
c c
c <∑\r∑d¶∑„ ∏<∑√‡<Æd¸Ï<TKdfiæK¥P{¶KfiKß{¶g„ ∏<√϶∑∂® T¶„¥Q>~[Ø„Æ„ ¥æ<∑\ÚE>® ®√‘√<~[„ ∏<«aÁK’ ∏<«K<gɶ $$1$$ ∑¶„ ∑’ K¶√ض„¥g¶„Æ<T¥d c
c c
c P{¥¶dj¶∑¶Ï’¸∑¶∑„√hfi- g¶dbâK¥¥¶d¶√¶K- TK¶„W&u>¢D¶∑<T√ƶ- <gÚE>[¶<TK-bØÿQ>G¶„√ ∏∑¶dd∑¥„T∑¶ Pæ{¥∂϶<Ø¥’ ¥‘√∂fi„¥ær∑&Ω«aÁ¶∑- c
c c
c P{ÏÆG¶[¶<ØgdgÚE>- K¶gK¥gg∂P{¶K- ∏Æ’P{¶K¶<Ø∏∑„√«„d<«r∑¶g¥«¶TP{Ïæ<¥®∑’ <Æd®∑’ <Æ*¥¶<Ïd~¶„Kß{g„Æÿ∑fiK‘√ƶK’«¥’P{hfi¶<Ø√¶„dK∏¢DT<¥® c
c c
c O¶„Kfid’≤>gƶK¶„WO∑<~ß{∑fi¶TP{µggÏÏ„TÁT<Ï® ∏¥’Tæ≤>¶¥TضK„ $$2$$ ®ß{Á∑ÏTgæÆÿ[<∑<g¥<∑<g¥xΩ«’ÆÂKÂKg<T ¥¥Ñ„ <TK[„ɶ Â’Gƶ- $$3$$ c
c c
c "÷T¥’„ ¥¯T«¶T„∑’, <TK[„ d Gd¶ «T„ $ ¥¯TzZ <T¥® ∏¶d¶. K¶„√ÂK’g¶„ÆT<ÉK„ $$1$$ Âd¶ ¥’T√„ g¶Tr∑„ fi¶K϶„bdT[<∑* $ ®√‘√„∑¥ „ Â∂ ¥’g,’ ƶ g∏¶„ P{zZ c
c c
c √\ÚE>Æ’ ?$$2$$ P{¶„ cµg¶„ P{¶„ T∏¶„ <∑dg¶„, P{¶„ ÂT¶„ g„&∑æ<~X>∏¶„ $ P*{ ¥∂Ï’ c¶Kd’ ƶ„É, P{¶„ fiæ∑ ض∑¶„ fid\ÚE>∏¶„ ?$$3$$ GN¥¶∑櫶T∏¶„&r∑zZ, Æ∂∑g¢Dæ[g„ c
c c
c Pæ{Ï„ $ ¥‘√„ T¶ g∑æd϶„® T¶, ¥¶„aÁ’ K<x* Ï«„É&Æ’ $$4$$ ∏ÆT¶ P*{~ <T¥¶®∑’ ?, ¥¯T’ G¶∑¶<g ∏<[d’ $ ØÿÇKd’ G¶K¥¶„ T¶&Æ’, G„ g„ ض„¥¶ d G„ √æ∑¶ $$5$$ c
c c
c O¶„K’cd¶Kfi¶d¶Ï„, √<gN¥„&Æg∑æ[K„ $ GzZ ØÿaÁ¥ÆN¥¶b’, &∑æ«<TN¥’ <~K’ ¸Æÿ $$6$$ ®T’ ¥¯T’ <Td¶∑’„, cµg¶cµg’ ¥æƶ¥æ (Æ’ Øÿ) Æ’ $ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, c
c c
c G„ g¶„ƶ&&d<Æd’ j <~X>® $$7$$ G„ d¶&T¶&&d<Æd’ Pæ{ɶ, P{zZby fi¶K϶„b’d’ $ g¶d¶≤>’«„∑ ÂN¥¶T∂, ¥dgT∂ (µfi∂) Â’ j «¶T® $$8$$ ∏¶d¶gg„T ∏[¶∑’, <j÷∑’ c
c c
c G¶∑„ GÆX>d’ $ ∏¶d¶ ~„T Øÿhfi<[É„, cµgg<Td ∏[¥\aÁd’ $$9$$ G’ GN¥¶∑ægd’ <Æ®Ì ¥¶„ Â’ Ê>¶T„b ¥æ’ØKfi®¥æ $ ¥ØÏ∂ <jdÂ∑® ¶K¥ P‡{K„<T g∆b <T<¥X>„ c
c c
c $$10$$ ∏[[∂d¶&¥<gǶ ¥dÏfi¶ (dG) <∑∑¶„ P{hfid’Â&hfi&∑hfi’, ØÿX>’ TbP{¶d~„Q>’ g∑<¥ d ÁÏæ ¥’¥’Gæd’ „ ~K’„ $ <jW¶„¥’ Â’ ~ <¥X>„ TT√dP{Ï楄 c
c c
c fiaÁT¶d’ <TgæǶ, <TaÁ’ÂÇ’Âfi¶T’ P{Ïæ<¥d<Ædd’ ض„¥G¶Ï„<Æ* ∑Q>’ TbP{¶d~„X> g∑<¥ d ÁÏæ ¥’¥’Gæd’ „ ~K’„ $ <jW¶„¥’ Â’ ~ <¥X>„ TT√dP{Ï楄 fiaÁT¶d’ c
c c
c <TgæǶ, <TaÁ’ÂÇ’Âfi¶T’ P{Ïæ<¥d<Ædd’ ض„¥G¶Ï„<Æ* ∑X>’ $$1$$ fiKgzZ’ Â[<¥x’, ¥Ω«‡dzZfi¥¶Æ√’ $ ÂΩ«<∑d¶∑æQ>¶∑„∑’, „ ∏¶d¶ K’G® ¥P’{ $$2$$ „¥æ[g’ «T„ c
c c
c cµg’, ÷[g¶ ÂT¥’fid¶ $ ÷[g’ ¥∂Ï~¶K[’, ÷[g¶ d √Â∂ «T„ $$3$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ ®K¥g<T P{¶≤ √® $ ¥¥Ñ„ ~KÂ∂ cµg’, ∏¶d<Æd’ j¶T¸æ¢Dby c
c c
c $$4$$ ¥¥Ñ¶„ Gb<T P{Qÿ>‘√’, O¶„K’ <TK’ ÂT’ ~K„ $ <دT’ T¶¥¥ÆN¥’<fi, ¶„&T∂ Â’ ÂN¥ <jh◊{Ï’ $$5$$ ¥Ñ’<fi «∆by fi¶T’, G’ j¶Ï¶„bd<j*<Ød’ $ j √K<Æd’ j c
c c
c fi\ÚE>[,’ P{d’ G’ GÆd’ «¶<∑d’ $$6$$ g¶d¶≤>« ’ gP{[¯T’, gƶfiÚE>∆fi¶Td¶ $ ∏dÉg∑¶d¶K’ ~, ¥Ñ’ P{µgX>¥√’ ƶ„ $$7$$ ∏¥’Gg’ ∏Ƶg’ ~, <j¥∂Ï&¯T¶<Td $ c
c ¥P{Ïæ¥[g¥æx∂ d, ¥æP{dj¶¥¶„ ÂÆ„Td $$8$$ Øÿ‘√b√g∑&∑æ[¶K’, ØÿaÁ„ ¥¶K∂Kg¶∑¥„ $ ∏¯T¶\ÚE>∆„ d ¥’¥¶K„, <T‘√¶„T∑d¶ gÆ’<Âd¶ $$9$$ P„{<¥* <Tm{Tm{T[’, c
c c
c ضKWd (W’) ض„Æ‘√d¶ $ ƶƶ«‡d¥T„d∑d¶, fiK«‡d’ ~ G∂<Td’ $$20$$ <j\‘O∑ <j<[>Æ¥ P‡{K[’, <jWd <jß{Td¶<Td $ <jÑÉ[ √‡ ><Æd[’, T’P’{ <TTK∂d<~[d¶ $$1$$ c
c c
c K¶√¶„ ض„¥¶„ d g¶„ƶ„ d, <gÚE>[’ O∑<~ß{∑’ $ ¥’g‘√∑¶¥¶„ ÂÆd, ®√„&G\N¥[g„Td $$2$$ ∏¶∑¶«’√g¸¶„Æ∂ d, ¥¥Ñ[¶ d «T„ «T„ $ ®g¶Ø∂ fi¶T¥ÑN¥, j¶g„ c
c c
c ®√Q>d¶ ¸Æ‡ $$3$$ G„∑’ ¥<Ñd<ÆddN¥, ®√N¥∂ ¸Æÿ «T’ÂK„ $ ¥¯T’√¶„T’√¥’c∂∏¶„, fi¥Ñ’< fiæ∑¶„ fiæ∑¶„ $$4$$ ¥„ Øÿ<TÆ„ ¥gaÁ¶®, ¥Ñ„ ¥æÆÿg„ d ¸¶dK„ $ ®ß„{ß„{ c
c c
c c

H G
Æb…DıÒK :- dbZŸ•® ÁŸ¶“˙Ï«b› d÷]º Tjbgb› Gı÷ “b ◊’Ï˙bÏ TbK\ (Á“·Gı) ◊π÷ÏÂbØ® «®Á÷“œÁŸ“dbÏ (ÏbKÂ)
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1362
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<Â<TÆ„ ∑„®, O¶„m{‘√æ‘√ÂK„ Âƶ $$5$$ O¶„K’ ~÷\¯Tƶ g¶d¶, O¶„m{‘√’ g¶∑¥’Gæd¶ $ g¶d¶ ϶„«¶„ d P{¶„ƶ„ d, O¶„m{‘√æ‘√dK’ gæ∑„ $$6$$ ¥æÆÿg¸¶dK«„®∑’, ¥hfi«„*d<fig’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. [2]

c c
c gæ∑∂ $ ∏bK¶ ¥gæxK„ <Áhfi’, ¥¥Ñ¶„ ∑¶„ T¥„ Á∑’ $$7$$ Áæ‚>Ï<√<[ ∏<Æfi¶„®, <¥xzZdÂæÑ„ <¥Æ∂ $ ¥’fiÏ‘√„ Ád’ ∑„b, ∑<T fiæX>„ <TG¶„≤>by $$8$$ ®T’ Â∑æÂ∑ædK’, c
c c
c fi¶T¥Ñg∑æ<xd’ $ «T«T’ÂKP{¶„≤>∂∏¶„, ¸Æÿ¥Â’ ¶TfiØ’ «T„ $$9$$ «dT’ ! ¥æØx ÿ K„ ®¥, fi¶T¥¶Ï„ ØÿÆhfi® $ ÷xK÷’<fi ∑ d¶∑’Â∂, ¸ÆT„ GÆgæxKÉb $$30$$ √¶dg ! c
c c
c <jµg‡ÏgæxK∑’, <jddg„ÂN¥ «¶<¥d’ $ ¥æØÿxKN¥¶<T ¥ÑN¥, ¥¯T’√¶„T’√«„<Ø∑¶„ $$1$$ ¥µgØ’¥∑’ fi >g’, ¥µg’ j¶∑’ <¸b<Éd’ $ Âbd’ ~ ¥µg~¶K[’, ®√«‡d<gg’ c
c c
c <Â√’ $$2$$ Á„[∂«‡Â„<T G„ <G[„ (G∂®), G„ √‡ >„&Ø’¥∑’ √® $ G„ ∏zZ∂¥æ’ Ê>® P„{by, G„&\zZg¢D (Ω«’) ÂK’ √® $$3$$ ¥¯T’√¶„T’√¥’Áæ[„, G„ ¥Ω«’ÂK¸¶<ÆK„ $ ¥Ñ’< c
c c
c G„∑ ¥Ñ’Â∂, „ <jµg‡Ï„ ¥gæxK„ $$4$$ Æd’ j¶∑’ P{d¶Æ∂∑’, Æd¶ ∏∆¶∑¶„ P{d¶ $ fi¶¥’¶„ fi’√æ϶„ Øⶄ, c¶Tg¶∑¶„ d ∏’c∏¶„ $$5$$ ¥’G¶„√<¥x∂ ∏÷ √¶„dg¶ ! c
c c
c ◊{Ï’, jÆÿ ®√~ß„{∑ Kƶ„ fid¶b $ ∏’c¶„ d fi’√‡ d T∑„ ¥<g~~¶, „ ¥’fi÷[¶ j√K’ fi<TX>¶ $$6$$ j¶∑’ fid¶¥d’ ¥¶„Æ∏¶„ ÂT¶„ ¥’Gg¶„ d √æ<[P{K¶„ $ <ÂrÆ’<fi ¥g¶∏¶„√„ c
c c
c √¶„dg ! g¶„aÁ¶„ j ∏r∑ƶ $$7$$ ¶ ∑∂¥Ñ„ «<T[¶∑’, ¥¯T¥Ñ<TT<É® $ G„ cµgg∑æ~„X>„ɶ, ¥¯T«‡d&hfiP’{<fiT¶ $$8$$ ÂN¥ ÂÉ’g (Â’ ¥) ◊{Ï’ ƶ„ɶ, c
c c
c GµgG’g’ÂK„¥æ<T <T÷϶ ¥d (µfi) Kx∂ d, Ï«„ɶ ¥¶¥d’ ¥æÆ’ $$9$$ ¥ÑgæxK÷P{¶g„∑,’ ¥æfi¥zZ„ ¥¶„Æ∑„ <Ø∑„ $ <Â<ÆP{K∑gæÆ[ ÿ „ jaÁ[„, G¶„√„ Ï‘√„ ¥¥∂¸Ï„ c
c c
c $$40$$ P{¶d¯T¶d’<¸ÏaÁg∑’, Ø¥ <Ø∑„ fi’~g’√Ï’ $ fiKG<Td¯T&X>¥d’ (dƶ), ÂØÿTK* ∏X>g’ P{K„ $$1$$ ∏X>g«[„∑ fi¶K[¶, P{¶…{∑¶d’<¸Ï’ Â∏¶„ $ ~„bd ¥¶Æ° d c
c c
c T’<Ø[¶, P{KÉ Á’ÂgK<¥d’ $$2$$ G„ P„{b ØÿQÿ> ¥’Ï[„, GN¥æTK* ØÿQÿ> <~*<Âd’ $ GN¥ d ØÿQÿ> P{d’ G„∑’, fi≤>ØÿX>’ T¶ P{d’ «T„ $$3$$ ÂN¥ ¥¯TN¥ <Â<TÆ„∑’, T¶d¶’ c
c c
c g∑¥¶ d P{µg∑¶ $ ∑∂¥Ñ’ ¥¯T«¶T„∑’, ض÷’ <gÚE>¶<gØÿß{≤>’ $$4$$ fiæ∑¶„<T T∂K¶√¶∑’, fi≤>g¶∏¶„ ~„bd¶Ï® $ fi[„d’ ¥’Zæ∑„ T’Ø„, ®√‘√¶„ «<[<jΩ«K¶„ $$5$$ T’<Ø[æ c
c c
c ~„b® ¥µg’, E>X>’«[„∑ fiKGT„ $ bg’ ¥ædØ„Td’ <TÉ’, ÏaÁƶ ~„bd¶Ï® $$6$$ ÷T¥’¶„ ¥¯T«¶T„∑’, ®√<~[¶„ ¥æ<j\ÚE>∏¶„ $ ∏¶÷[¶„ ∏¯TT\aÁ[¶„, c
c c
c K¶√Kb∏KbT<É∏¶„ $$47$$ ∏÷gø∑∏gø∏¶„ Pø{÷tø>Êø>∏¸ø÷xby∑ø∏gø ∏÷gø∑ø∏g∏¶„ fiø∏dø∏¶∑ø÷¥ø∏¶Køby∑ø∏gø ∏÷gø∑ø∏gø∏¶„ ¥ø∏gø«øbr∑¥÷by∑ø∏gø c
c c
c ∏÷gø∑ø∏gø∏¶„ ÁøbyKø∏¶¥TÏxby∑ø∏gø ∏÷gø∑gø∏¶„ ¥¯T÷¥<ÆÏxby∑ø∏gø ∏÷gø∑ø∏gø∏¶„ ∏aÁby∑ø∏gø∏Æø∏¶∑¥ø∏Ïxby∑ø∏gø ∏÷gø∑ø∏gø∏¶„ «√T∏¶„ c
c c
c ∏KÆ∏¶„ gÆbgƶT∂KTxg¶∑N¥ cµg<ÂzZ’P{KN¥ ∏÷gø∑gø∏¶„ «√T∏¶„ ∏÷Æøb∑ø∏¶∑N¥ ∏÷gø∑gø∏¶„ «T√∏¶„ g∑fiÉT∑ø∏¶∑N¥ ∏÷gø∑gø∏¶„ ∏∏∏¶÷∏gø c
c c
c ∏∏¶÷∏gø ∑gø∏¶„ ∏¶…{∏<«T[∂ÏaÁ∑’ ¥µg’W’¥∑’ ∏÷∏gø∑gø∏¶„ ∏Q>∏¶K¥ø∏¥øbyÏ∏gø√¥ÆN¥¶<ÆX>dN¥ ∑øby¥ø∏gø√ ∑øbr∑bdø∏¶∑ ∑øby¥Ñ c
c ¥d¥Ñ√[∑ ¥¯TØÿaÁ<∑µgÆ∑fiKg<j¯TæbyP{¶KN¥ ∑’ fiTd∑N¥ fiKgfi<T[æ[gN¥„< $$4$$ ®¥¶ <Tɶ <¥x’<®<Æ* ∏aÁK„<Æ* <Ï<Ád¶, ®¥¶ d <¥x’<Âd¶ c
c c
c <ÏT∂ ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T¶∑’ ¥æcK„<Æ* ∑ fir∑T„d¯T¶ ÂÆd Pæ{¥∂϶∑’ ~ $$5$$ bg¶® fiTK<Tɶ®, ¥¯Tƶ ÷ ∏[¶∑√’ $ ∏<Æg’„…{∑ ¥¶„<Tɶ, Á’¶„ ؒ¶„ c
c c
c <Gb’<Ø∏¶„ $$48$$ ∑TK’ ¥æƶ¥æÆ’ ¥µg’, ¥æ<T∑√’ ¥gTc¶K® $ G’ ÂzZ ¥æ<T∑√’ (√„) fi¶¥„, ¶K¥√’ Â’ Âƶ «T„ $$9$$ Gb ∑’ ¥æ’ØK√’ fi¶¥„, ¥æ<g∑√’ ¶„ bg’ gƶ $ c
c c
c fiKgzZÂ[¥¶KzZ’, ¥ÑÿxK∑’ gæ∑„Âæ ∑’ $$50$$ ؄ɶ ∏¶Ï¶„d∑’ ¥æx’, ∏X>gdÊ>¶∑<TK<Æ∏¶„ $ K’ («) G’¶„ cµg<ÂzZdK„, <¥x„ ϶„√‘√¥’Ê>® $$1$$ ∏¶Ï¶„®[¶∑ c
c c
c ∑∂¥Ñ’, ¥¶gr∑„∑ fiæ∑¶„<Td $ T’<Ø[¶ ~„b® ¥¶Æ°, <T<Æfiæ¯T„∑ Ág¶T® $$2$$ Á¶<g[¶ fi¶T¥ÑN¥, <jµg‡ÏæxK∑’ fiæ∑¶„ $P{K„ɶ <T<Æfiæ¯T„∑, K’G’¶„ ¥¥æK¶¥æK’ c
c c
c G√’ $$3$$ ®T’ ƶ„…{∑ <jN¥Ñ¶„, ¥¯T«¶T„∑ fiæ∑K<T $ <T<Æfiæ¯T’ ~„b® T’Ø„, Á¶g„ ¥¶Æ\µg® Âƶ $$4$$ jTK’ G„∑ ¥g’ TæÚE>¶„, G„<Æ* ¥<x* fi<TÆK∏¶„ $ ÁK◊æ{m{¥’ c
c c
c ~¶„b∏¶„ G„<Æ*, ¥d’ T¶ G¶„ d ~¶„b∏¶„ $$5$$ G¶„&<Td P{ÉgfiÉ„ T¶, «<∑∏¶„ ÁK◊{m{¥<jQÿ>K’ $ fi≤>«<∑d’ G„∑T∂ P*{<~, ¥¶„ Gb G∂Tb Gb g∏¶„ $$6$$ Á<gd¯T¶„ c
c c
c ¥Ç (¯T) «¶T„∑, G∂T’¶„ GzZ <~X>by $ ÂzZ √’‡∑ <T∑®∑, g∏¶„&T∂ ¥¶Æÿ¥\aÁd’ $$7$$ ®T’ Á¶g∑gK¥¶g∑’ P{¶÷’, <ÂÆÿd∑N¥<T «¶T∏¶„ $ ¥æx¶„ gKTbP{¶®<Æ*, c
c c
c ®d’ O¶„<¥É <jÚE>∏¶„ $$8$$ Ág¶T„<g ∏Æ’ ¥¯T„, ¥¯T„ G∂T¶ Ág’Âæ g„ $ <g[∂ g„ ¥¯T«‡®¥æ, T„K’ g¢D ∑ P„{∑by $$9$$ Ág¶gÆ’<fi ¥¯T„<¥*, ¥¯T«¶T„∑ ¥¯Tƶ $ «T„ c

H «T„¥æ<T G’‡∑’, T¶d¶ g∑¥¶ d P{µgæ∑¶ $$60$$ ®T’ T’<Øɶ ~„bd, ¥¶Æ° ¥aÁ’ <TÆ∂ d&∏¶„ $ √æm{N¥¶<T <TÆ∂ fiæ¯T’, Á¶g∑gK¥¶g∑’ P{K„ $$1$$ Ág¶T„[æ’ √æm’{
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1363
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥µg’, j¶∑g<Æg’ ¥¥<[∏¶„ $ P{¶…{∑’ T’<Ø…{∑’ ~, <T<Æfiæ¯T„∑ fiæ∑¶„&<Td $$2$$ fiKgzZÂ[¥¶KzZ’, ¥ÑÿxK∑<gg’ gæ∑„ $ gæ∑„[¶ ÂÆg¶Ï¶„® (GÆ ∏¶Ï¶„dF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. [3]

c
’¶„ c
c ~„T), ÷hfi® P„{TÏ’ j¶∑’ $$3$$ <Ø∆„K¥«¶TzZ„<Æ*, j∂¥Ñ¶ ∏¶Ï¶„d∑¶ $ G„∑¶Ï¶„dg¶∑„∑ ~„T, ÷hfi∆’ ÂzT P„{TÏ’ $$4$$ P„{<¥*<~ ¥¶Æ„g¶„ j¶g„, gƶ¥[¶∑ √¶„dg¶ ! c
c c
c G„<Æ* «¶T„∑¶Ï¶„dd’„<Æ*, P„{TÏj¶∑ ¥gæhfi¶bd’ $$5$$ ƶƶ ØÿQÿ> P{≤>„ ¥¶Æ°, ƶ ØÿQÿ> <T<~*<ÂK„ $ ƶ ØÿQÿ> «¶<∑K„ ¥¶Æ° ƶ ØÿQÿ> g∑æg„ $$6$$ ¥’T„√¶Ï¶„d√„ ÂÆd, c
c c
c «¶T¶Ï¶„d∑P„{TÏ∂ $ fidÁ„TP„{TÏ∂ ~„T, gæÆK’Â√P„{TÏ∂ Âƶ $$7$$ fi\ÚE>[P„{TÏ∂ ¥µg’, gƶT„K‘√P„{TÏ∂ $ ∏¶Ï¶„d∑¶P„{TÏ∂ ÂÆd, ƶ&Æ’ fi¶<T<[ P„{TÏ∂ $$8$$ c
c c
c ÷µgæ[æµg‘√fi∆T®, ƶƶ ∏∑d¶KP„{TÏ∂ $ ¥¶TÉ’ j P{K„<g<[, ∏aÁ’≤>d¥∂ÏP„{TÏ∂$$9$$ ÂT¥’GgTd¥’KaÁ„, <j*Ø∑„ √KÆ∑„ Âƶ $ ¥¯T¶„ ¥∂Ï¥’KaÁ„, c
c c
c P{¶„Æ∂fi\ÚE>[®&<Td $$70$$ <jhfiKP{µg„ ∏P’{≤‡>d∑„, ∏<∑<g¥ÚE>∂ d P„{TÏ∂ $ ®√fi¶<¥[ ض„ fiÆK„, ÂÆ g‡∑¯TdP„{TÏ∂ $$1$$ j ¥ß{¶„ P{¶÷ ¥¶g∆’, ∏∑¥∑„ Ê>¶<g c
c c
c P„{TÏ∂ $ jTP{¶KP„{TÏ∂ ÂÆd, <¯T¶Ï¶„d∑P„{TÏ∂ $$2$$ <jN¥ÑP„{TÏ∂ ÂÆd, ¥ÑÿxK∑P„{TÏ∂ $ c∆¶„<g<[ ¥’fiæ∆„, ¥Â¶Æ’fi∂ P{∆ P„{TÏ∂ $$3$$ ¥¥Ñ¶„&Æ’ j c
c c
c fi¶K„<g, ~ÏP{X>fidP„{TÏ∂ $ fiaÁ¥æx¶<«Æ¶∑„ d, ~¶÷µg¶¥∂ d P„{TÏ∂ $$4$$ ¥’TÚE>KgÆfi\ÚE>[„, ƶ ~Ï’ G∂<Td’ Âƶ $ ∏<∑Ç„ Á∑<Tx’¥∂, g∑æd[„ P„{TÏ∂ c
c c
c Âƶ $$5$$ ∏¶Ï¶„d<j*ØT’<Ød®, O¶„Kfi\ÚE>[Øÿß{K„ $ ÏaÁ¶„TN√fi\ÚE>[„, ¥g<Æd¶¥∑P„{TÏ∂ $$6$$ ÆzZ¶„¥K∑<jT¶¥„ d, ∏xP{T϶<¥P„{TÏ∂ $ ®√<¥zZfi\ÚE>[„, c
c c
c Ø¥T¶¥„ P„{TÏ∂ Âƶ $$7$$ fi\ÚE>[¶T >T√„ ~„T, fi\ÚE>ÂxdP„{TÏ∂ $ fi<Ç[fiK¥g[∂ d, ∏X>¥÷’ ß{¶„¥P„{TÏ∂ $$8$$ j ¥æx∂<T j fi\ÚE>[¶, ¶ TK’ <ÁhfiP„{TÏ∂ $ ®√’ c
c c
c P{¶…{∑ fi\ÚE>[’, ¸∂d’ j «T„ (GÆ„T) P„{TÏ∂ $$9$$ Â’ ~¶dK¶<g fi\ÚE>[’, G„∑¶√ÚE>b P„{TÏ∂ $ Â’ ~¶dK¶<g G„∑ ÂT’, ¥◊{Ï’ ƶ„b P„{TÏ∂ $$80$$ P*{ fi\ÚE>[’ c
c c
c ~K’¶„&Æ’ <~X>’ K¶„ ÂT P„{TÏ∂ $ <G∑¶∑g¶∑’ ∑ Ï’O„&Æ’, fi¶∑fiKÇd∑P„{TÏ∂ $$1$$ ∏∆’ ƶ„Æ∂ ¥K∂K’ g„, j¶„ ¸„Æ∂ ~„T P„{TÏ∂ $ ¥æÏx<g∑’ ¥K∂K„∑’, fi¶T<∑WÆ∑ c
c c
c P„{TÏ∂ $$2$$ ∏∑¶bfi¶TP{µggÏ’, <jx¶„T„g∂Æ P„{TÏ∂ $ ¸∂d’ Â’ j ¥g¶dK∏’. fig¶d¶ P„{TÏ∂ Âƶ $$3$$ Ø„Æ„ Á∏¶„T (T∏¶„) ¥K∂K’ g„, <jÉK¶ «T∏¶„ P„{TÏ∂ $ c
c c
c ¥K∂KN¥ ¥’Gg’ ¥¶K’, <jß{Ï’P’{ Âæ P„{TÏ∂ $$4$$ g∑¥¶<T Á’≤>® ¥∂Ï„, fi¶∑„ ∑ cK¶<g P„{TÏ∂ $ ®T’ TbP{¶dG¶„√„∑’, ¥∂Ï’ KaÁ„ ∏Æ’ P„{TÏ∂ $$5$$ ®T’ gd¶ c
c c
c ∏∑¶Ø∂d¶, P{¶Ï¶∑’„ fiæ∑¶„ gæ∑∂ $ P„{by ∏¶Ï¶„d∑¶<¥x„, fi\ÚE>[¶ P„{by √¶„dg¶ !$$6$$ Á’¶ ؒ¶ <Tgæ[¶ d, <Gb’Ø∂ ¥Ç«¶<¥∑¶„ $ E>ß{¶d¥g¶K’«¶÷, <TK[„ c
c c
c <Â<TÆ„∑ ÷ $$7$$ <ÂØ’≤>¶¥T¥’TKd¶, b\zZP{ƶ¥’√T<Éd¶ $ bzZ∂¥’϶T<TKd¶ d, ∏’√¶„T√’ <∑KaÁ∑¶ $$8$$ <jµgg[¶ ¥K∂K„<T, ∏hfi≤>¸x¶ gƶ¥d¶ (d¥¶) $ c
c c
c «∂d¶ b\zZ√Ω«T¥Æ∂∑’, ¸ÆÿØÿaÁ¶÷ «T¶÷ Âƶ $$9$$ ¶ ®K¥„∑’ «¶T„∑, ضd¯T¶ ∏¶Ï¶„d∑¶ $ fi\ÚE>[’<fid P{¶d¯T’ Âƶ Gƶ ~„T ®<Æ* P{d’ $$90$$ j fiæ∑¶„ Âƶ c
c ∏¶Ï¶„®d¯T’, g¶d¶≤>’«„∑ P„{∑by $ GÆ ∏¶Ï¶„®g¶∑„∑, ~„T ¥’¥¶KTæâ∂ «T„ $$1$$ ∏∑’„&∑¶bP{¶Ï¶÷, ∏[P{µg„<Æ* Øÿµgby $ ¸Æÿ<TP{hfiP{Ѷ„Ï„, ∏¶Ï¶„®’¶T∂ ∏ƶ„ c
c c
c √® $$2$$ √¶„dg ! P„{<¥*<~ j¶g¶by ¥¶<Æg¶„ Â’ <j¸¶„cd $ G„¥¶Ï¶„d∑fi\ÚE>[„, «¶T¥¶„<¥ß{P{Ïæ<¥® $$3$$ ¥¥Ñ„ O¶„KgÆ’ ØaÁ’,ØÿK<Æ∏¶¥’ ¥æØ°¥Æ’ $ ∏∑æÆT’„<T c
c c
c <~X><’ Â, fi¶TP{µg„ jK¶Æg„ $$4$$ √æm{√¶¥’Gg„ j¶g, ¥¶Æ° <jxc¥„ Âƶ $ <ØX>∂ T¶d¶Pæ{¥∂Ï„ d, g∑æP{æ ¥∂Ï„ ÂÆ„T d $$5$$ ¥æÆgÿ ¶Ï¶„d√„ ÂÆd, fiKTT®¥¶Ï¶„d√„ Âƶ $ P*{ c
c c
c P*{ ~¶Ï¶„d√¶ ÂÆ d, ∑ P*{~¶Ï¶„d√„ Âƶ $$6$$ ∏P{d¶Ï¶„d∑„ ~„T, G∑K’GT∑„ Âƶ $ j¶Æ’ P{¶Æ¶<g fi\ÚE>[’, E>µg¶Ï¶„d∑g„T d $$7$$ g¶d¶Ø’«fiT’~∂ d, c
c c
c fiæKP{≤>ÂT~K∑P{Æ„ $ fi\ÚE>[’ j\zZ g„ P*{<~, j P{d¶Ï¶„d∑æÇK„ $$8$$ ∏¶¥r∑¶Ï¶„d∑aÁ¶b, ÏÆÿfi\ÚE>[G¶d√„ $ ∏µÆ¶∑¶Ï¶„bd∑’ ~„X>„, ¥æƸ’c¶Ï¶„d√„ Âƶ c
c c
c $$9$$ √æm{fi\ÚE>[¶Æg¥ß„{ d. <√϶∑¶Ï’¸∑’ P{Æ„ $ ∏¶K«≤>¶Ï¶„d„√„ ¥¶Æ°, ¥ær∑¶¥ær∑∂ ÂÆ„T d $$100$$ <j\ÚE>∆„<T d fi\ÚE>[„, j P{¶Æ’ ÂæX>G¶d√„ $ K’GT∑g„[ c
c c
c ϶„√¶∑’, T¶d¶fi\ÚE>[„ Âƶ $$1$$ fi≤>TÉ∑fi\ÚE>[„, <~Kd¶ÏfiT„¥√„ Âƶ $ ∏∑∑æX>dfi¶d\ÚE>[„, ∏∑æ«<∑d&r∑ƶdK„ Âƶ $$2$$ ∏¶÷u>∂d gƶfi¶T„, P’{Øhfi¶ c
c c
c Øhfi„ Âƶ $ ∏Gd∑¶¥„T∑„ ÂÆ d, ¥æd¶¥ædfi\ÚE>[„ Âƶ $$3$$ <ØQ>fi¶„zZdfi\ÚE>[,„ ¥d’fi\ÚE>[P{hfi√„ $ ®Tbd’ bzZ fi\ÚE>[’, fiæ¯T¶Ï¶„bdg∑æN¥K„ $$4$$ G¶bygd¥’P{® c
c c
c ~„T Pæ{Ïgd¥’P{® Âƶ $ G¶<ÂPæ{϶„«dgd¶¥’P„{, ¥æÂ϶«„\N¥Kd¥’P{® Âƶ $$5$$ ÂT¶„g® ¥’P{® ~„T, fi’≤>Çgd¥’P{® Âƶ $ ¥ß{¶KgdÏæx„ d, √¶KT¥’c‡<¥® c

H Âƶ $$6$$ ∏fiæɶ„ T¶<T&Æ’ G’g„, ®√É’g„T <~*Â√„ $ fi¶<TX>¶∑’<fi fi¶TÂK„, ¥P{Ïæ¥<~[¶Ï¶„√d„ $$7$$ fiKP{ƶT√„ ~„T, ∏<T∑d¶Ï¶„d√„ ¥¶Æ°, ®Tg¶Ø∂ ØÿKhfiK¶„ $$8$$
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1364
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∑’Â&„ ∑¶bP{¶Ï„∑,’ √¶„dg¶ ! ∏[Øÿ\aÁd¶ $ ∏ƶ„ ∏ƶ„ G¶T ¥[<gd’, «¶Tض„¥P{∏¶„ √® $$9$$ √¶„dg ! &∑’„ <~X>< G„, ∏∑¶<Ø® ¥¥<Ñ® $ <jd«¶Tض„¥¥Ñ¶∑’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. [4]

c
, c
c «æ’G’„ <TK¥’ ◊{Ï’ $$110$$ <~X>bN¥’< ∏ɶ<T, „∑ ¥Ñ„∑ ¥<Ñ® $ ∏∑’Â’<fi ∏∑¶√d’ P{¶Ï’, µƶ ¥Ñ’ j c¶K® $$111$$ Á∑’ gæ<∑<[ ¸„<g $ √¶„dg ! c
c c
c ¥g∑∂∑ ∑¶„ ¥’Á¶ G¶∏¶„ <jß{Ïæ¥j∂¥Ñ<T¥æx¥æx<jµgÏTd∑g¶∑¥¶∏¶„ ∏¢Dhfi<T¥¶„Æ∂® ∏¶Ï¶„b[¶∑ ¥æfiK◊æ{≤>’ j∂¥’P’{ <j<ÁÏ’ <jKTdT’ <jdØÿÇK<dg¶bd’ c
c c
c ¥¯T’<fi «¶T¥Ñ’ ∏ƶKÆ’ ÂT¶„P{µg’ fi¶d\ÚE>[g∑æ~K[¶∑’ <jx¶„dfi¶TP{µggÏÏ„TP{Ï’P{¶∏¶„ ÷hfi∆<دTTKP„{TÏ∑¶∑¶∏¶„ gƶ∑櫶√¶∏¶„ gƶd¥¶∏¶„ c
c c
c ¥Æ¶¥[¥’fi∆¶∏¶„ ¥æ√<Ædj¶gc„d¶∏¶„ ∏∑’Âæ[g¥¶„aÁg¶„aÁ’ fi[¶∏¶„ $$6$$ P{¶<¥*<~ √¶„dg¶ ! j¶g„, fiæ∆«¶√¶∑ ¥¶<Æg¶„ $ G¶<¥g¶Ï¶„dg¶∑∂∑’, ÷hfir∑’ ¥g∑∂∑ c
c c
c P„{TÏ’ $$112$$ ƶƶƶ fi¶TP{µg¶Æ’, fi¶T¶ fi¶TgÂ∂ ∏Æ’ $ fi¶<TX>¶∑’<fi fi¶TdK¶, ƶƶƶ ØÿX> <~*<Âg¶„ $$3$$ ƶƶƶ b\zZ«¶T’ g„, ¶<TÆ G’g„ ÷TX>d’ $ ÂƶT∂ ∑’ c
c c
c O¶„KT∂m{‘√’, P{X> ÂT¥’Gg’ cK’ $$4$$ ∏∑’Âfi¶TK¶¥∂∏¶„, ¥’<g<Ïd¶∏¶„ Gd¶ «T„ $ Âbd¶ b\zZ[∑’ ÏΩ«„, ¥æx’ fi¶T¶∑ P{µg∑¶ $$5$$ ®√zZ<fi*≤>∂«‡Â¶∑’, ¥gæØd„ c
c c
c Â∑æÂ’ ÂÆ $ P{K„<g GÆ j fiæ∑¶„, bzZ∂&Æ’ ƶ„<g P„{TÏ∂ $$6$$ <ØX>∂®<T j Á’≤>¶<g, ¥∂Ï’ Æ’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ ƶƶ g∑„∑ g„ P*{<fi, ∏u>ØÿÆu>’ <T<~*<Âd’ $$7$$ Âg¶Ï¶„b[¶ c
c c
c ÏÆÿ’ ¥æ<x*, <√rÆ„&Æ’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ ØQÿ>∑ g¢D ϶Tr∑’, m{T’ P’{<Â<Ø<[* <¥K* $$8$$ g¶ ∑Kfid’√¶Æg¶ G’Âæ, Ádg∑¥∑¥g∑∂ d P„{TÏ∂ $ T¶Â’ g¶„[‡∑ j¶„ ∏∆¶„, c
c c
c <jg¶ (\ÚE>) d’ gÆ Â∑æ \ÚE>T„ $$9$$ E>ß{¶d¥g¶K’«’, j P{K„&Æ’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ fi¶„‘√ÏP{aÁ¶„m{√æ¢D’Â’, ∑¶<ÆGÆ∑’ÂK„ Âƶ $$120$$ G∑∑∂®<T ∑ Ø’¥„<g, c
c c
c ¥æ¥’√æ[’√¶„T’√¶ ¥g∑∂ d P„{TÏ∂ $ ¸Æÿ«T’ÂKP{¶„≤>∂∏¶„, O¶„K’ √Ω«fiK’fiK’ $$1$$ fiKdu>’Â∂® ¥æÏx’ g„, ∑¶∑’ ~¶K[¥’Gæd’ $ g¶∑æ¥Gµg’ ¥¥’g[’, fi¶TP{µgaÁd’P{K’ c
c c
c $$2$$ ¶ ¥¯T’ «¶T¥Ñ’, ∏¶Ï¶„®<g Á∑„ Á∑„ $ fi¶d\ÚE>[g∑æX>¶<g, ¸∂d’ Â’ j ¥g¶K«’ $$3$$ G„∑¶√ÚE>b fi\ÚE>[’, T¶d¶ g∑¥¶ d P{µgæ∑¶ $ c
c c
c fiæ ><TØ√¶√<∑T¶…{ÆKdP{¶d’ ÂÆ„T d $$4$$ ¸∂dP{¶d¥g¶K’«’, <¸<Âd~÷fi’<~*<Ød¶∑ d $ g楶∑’<fi j «¶¥„<g, ¥¥KaÁ’<fi ∏<Ø∆d’ $$5$$ j <√rÆ’ ¥æg∑’„<T, ∑ c
c c
c fizZ’ g∑¥¶<T g„Æÿ∑’ $ fiK‘√Æ’ j P{¶Æ¶<g, g‡Ïæ[K√æ∑ÁÏ∑’ Âƶ $$6$$ gd«dP{¥¶dØ’≤>„¥æ’, √æ[∂¥<g<Â*<Ø®¥æ d $ ÂÆ ∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥N¥¶<ÆX>dÂ∑‡ $$7$$ c
c c
c ¥¢D¶d¢D¶∑G¶„√„¥æ’, ∏<«Kg’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ „϶„ß{KaÁ∑aÁ’«cµg<ÂzZ’P{K„∑ G’ $$8$$ ÂgÆ’ <Ï*√’ cK„g¶∑¶, Gb<T Æÿ G’„ <jT∂<Ï÷’ $ g¢D¶„g¢D∂d ض„ c
c c
c Á’≤>¶, ◊{¶<Ïɶ<g ÂÆ„T d $$9$$ ∏Æ fi\aÁhfi¶<g <Ø[\‘√*, ∏ÆT¶ <E>É„ Gby <¥K’ $ ¶„&T∂&Æ’ <jdgTd«’√,’ ¥∂Ï~¶K[Á’≤>∑’ $$130$$ g∑¥¶T∂ ®ß{GµgP{®, ∑ c
c c
c Pæ{∑’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ Ám{u>¥¶∑G¶by¥æ’, ¥K¶√¶ <Æ*≤>d¶ ∏Æ’ $$1$$ <TP{µg’<fi ¥g¶dKd’, ∏∑’„ «T«T’ÂK„ $ Âg„T ÁKP{µggÆ’, fi¯TɶfiX>d¶ Pæ{∑’ $$2$$ O¶„Kc’ d¶Kfi¶d¶Ï¶ c
c G¶ (G„) ∑’ ∑¶„ ∑∂ÆK’ fiæ∑¶„ $ T„<Ød Æ„ g¶∑楒 Gµg’, Â’ ~ ¸ÆÿØÿaÁ«¶d∑’ $$3$$ ∏<∑Ç’ Á∑<Tx’¥∂, ¸ÆÿØ’≤>’ ض„¥¥’P{K’ $ ÂzZ¶<T bzZ∂ ¥’G¶d¶, ¥dÏ„϶„ß{<j*<Ød¶ c
c c
c $$4$$ Âƶ<T fi¶<Td’ (÷’) cµg’, <∑\¯T‘Og∑’ÂK¶bd’ $ ¶ƒ Â’ j <TK¶Æ¶<g, fi¶Tض„¥„∑ P„{∑by $$5$$ <¥√’K¶√¥<T√¶K’, ¥¶<Æ Ï¶¥’ j <~X>g¶„ $ fi¥’¶®<T <ØX>∂®, c
c c
c g¶„[’æ cµg¶„T®¥√’ $$6$$ ∏∆’ fiæ<¥* j <j¢D¶d’, ∑¶ÏT’ ¥g<∑P„{TÏ∂ $ Â’ ¶K¥’ gƶfi¶T’, P{¶÷’ ∏ß{Æ∑∂dd’ $$7$$ Â’ ¥Ñg<T ÷hfi∆’, GÆØ[¶Ï¶„d∑¥g<∑P„{TÏ∂ $ c
c c
c ®g¶<Ø∏∑’Â¥g∑∂∏¶„, ض÷’ ¥æx¶Ï¶„d∑’ <j¥Ñ¶ $$8$$ P„{TÏ’ fihfi <¥x¶∏¶„, ∏∑¶<ØP{¶Ï„∑ √¶„dg¶ !$ Á’¶ ؒ¶ <Tgæ[¶∏¶„, <Gb’<Ø∏¶÷ ¥Ç«¶<∑K∂∏¶„ $$9$$ c
c c
c E>ß{¶d¥g¶K’«¶, <TKd¶ <Â<TÆ„∑ ÷ $ <ÂØ’≤>¶¥T¥’Tæ[¶, fiæK¥P{ƶ¥’√T<Éd¶ $$140$$ fiæK¥¥’϶T<TKd¶∏¶„, fiæK¥’√¶„T’√<jKaÁ∑¶ $ <jµgg[¶÷ ¥¥K∂K„, c
c c
c ∏hfi≤>¸x¶÷ gƶd¥¶ $$1$$ «∂d¶ Z∂√Ω«T¥Æ∂∑’, ¸ÆÿØÿaÁ¶÷ «T¥’¥K∑∏¶„ Âƶ $ ¶ ®K¥„∑’ «¶T„∑’, ضd¯T¶ ∏¶Ï¶„d∑¶ $$2$$ fi¶d\ÚE>[’<fi P{¶d¯T’, ÂÆ c
c c
c GÆ ®d¶<Æ* ¥g∑∂<Æ* P{d’ $ ∑ ÷∑’ ÂÆ ∏¶Ï¶„®d¯T’, g¶d¶Ø’«„∑ P„{∑by $$3$$ GÆ ∏¶Ï¶„dg¶∑∂∑’, fi¶TP{µgTæâ∂ «T„ $ ∏∑’¶∑¶bP{¶Ï„∑’, g¶d¶Ø’«E>µgض„¥„∑’ c
c c
c $$4$$ P{T≤>¶Ï¶„d∑’ P{¶÷’, ¥g∑∂∏¶„ ¥¥Ñ¶∏¶„ $ ∏¥«∏¶„√fiK’fiK„∑’, E>X>d’ fiæ ><T* √d¶ $$5$$ P{¶<¥*<~ √¶„dg¶ ! j¶g„, ¥¶<Æg¶„ Â’ <j¸¶„Ød $ G¶÷ ∏¶Ï¶„dg¶∑∂∏¶„, c
c c
c «¶Tض„¥„∑ ¥æQÿ>ÂK√’ fi¶TP{µggÏÁT<Ïd’ $$6$$ ÂÆ ¥’Gg¥∂Ï’√¶∑’, ∑∂¥Ñ[’ fi¥’<¥d’ $ Â’ fiKg«¶T<T¥¶„Æ∂®, <T∑¶ Á∑x’<fi j¶„ «T„ $$7$$ ¶„ √¶„dg¶ ! c

H P„{<¥<gzZ∂∑’, <~[<T¥¶„Æ∂ ¥æ<jµg϶ $ «T’ÂK„<T j¶„ ƶ„Æ∂, G„∑ j∂¥Ñd¶ «T„ $$8$$ E>Q>Q>gØ¥gØÿT¶Ï¥„<Æ* ¥æaÁ’< P„{<T ¥g∑∂∏¶„ $ ÂÆ<T d ¥K¶√«¶T’,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1365
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑¶Ï¶„d’Â∂ ∑ E>‚>’< $$9$$ ¸Æÿ<TÆ<TP{hfiP{Ѷ„Ïg¶Ï¶÷ß{<Ï√¶<Æ∑’ $ <TdK’Â’ „∑ ÏaÁ„ɶ, ØÿKT¶√Æg∑ («T) ¥¶√K’ $$150$$ „ P{Æg¶Ï¶„d∑’ Ø„*Âæ, G¶<¥F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. [5]

c c
c <~[’<fi j¶„ T¥„ ?$ ¥Ñɶ ¶∑gæxK®, ¥ T’Ø∑∂∏¶„ Á∑„ Á∑„ $$1$$ ∏<¥∑„Æfi∂bfiæ¯T„∑, cµg¢D¶∑æÑ¥¶<Td’ $ ¥∂Ï’√√æ∑X>¶∑„¥æ, ÷[g„¥æ’ cK„b G¶„ $$2$$ c
c c
c bzZ∂¸Æÿ¸’c∑¶ <Tgæß’{, <√ÆP{Ï[¶<Ø~¶K√¶ $ ¥æ<T¥æx¥æ<jµgÏ’ <~[’, ∑∂¥Ñ’ ¥¶„ gƶd¥¶„ $$3$$ ØX>¯T¶„ T’Ø∑∂∏¶„ d, Ø„<T*ض∑’ ¥ ÷[g¶„ $ Ø∂∑ (P{d) zZ∂ c
c c
c ¥¯TfiK«‡d, <TKbX>¶∑„ G¶„ ÷[g„ cK„ $$4$$ ∑¶Ï¶„®<g ∏Æ’ ¥g∑∂, Ø„ P{Æ’ P{<~* ¥¶Æÿ∑∂ $ ¸Æÿض„¥’ j P{Æ’ ¥g∑∂, G’ <ØX> ¥g∑∂<Æ* Â’ P{Æ„ $$5$$ ∏¥¶TÉP{ƶ c
c c
c ¥g∑∂ ¸Æÿ∏¶Ï’¸∑¶ P{ƶ $ fig¶dÁ¶g√¶ ¥g∑∂, fi¶<TX>¶ ¸Ïg¶„≤>∂P{ƶ $$6$$ ϶„√<Tm{xP{ƶ ÂÆ d, fiKTT®¥Ï¶„d∑∂ $ ¥ædfi\ÚE>[¶ ÂÆ d, G¶d¶Ø∂gd¥’P{d¶ c
c c
c $$7$$ g‡¥¶√¶K«∂m{d¶ ~„T, √¶KT<ÂdØ°<¥d¶ Âƶ $ ®Tg¶<Ø∏∑„√«¶Tض„¥T¥√¶ fi¶T¥Ñ„<Æ* fi‡Kd¶ $$8$$ ∏∑’¶ ∏∑’„∑ P{¶Ï¥g®∑, √¶„dg¶ ! ∏bß’{„∑’ $ c
c c
c ∏∑’¶∏¶„ ¥g∑∂∏¶„, ¸ÆÿØÿaÁ¶T¥Æ’ √d¶ $$9$$ √¶„dg¶ ! ∏∑’¶∏¶„ <~X>’<Â, G¶&∑¶Ø∂ ¥Ñ¥<Ñd¶ $ «¶Tض„¥„ß{¥Ñ„<Æ* («æ’Gg¶∑∂∏¶„ P{≤æ><TK¥’) O¶„m{‘√æ‘√ÂK’ c
c c
c ◊{Ï’ $$160$$ <~X>bN¥’< ∏ɶ<T, „<Æ* ¥Ñ„<Æ* ¥<Ñd¶ $ ∏∑’Â’<fi ∏∑¶√d’ P{¶Ï’, µƶ ¥Ñ’ ¥æÆÿgg<T, ¥g∑∂ ∑¶„ c¶K„ɶ Á∑’< $$1$$ c√c√c√N¥ c
c c
c fiÉ<Ï®, G¶Ï¶g¶Ï¶÷Ï„ Ø >’ $ ÆÿdTÆ„<T gƶ«∂¥„, ¥K∂K’ b¢D® ¥æÆ’ $$2$$ fidÏ’Â’√¶KK¶¥∂®, ®√<¥ D’fi fiæ∑„ GÏ„ $ Z<Ѷ„ ¥K¶„ ¥Kd’, G’ gK<É÷’<fi c
c c
c ¥æß{K’ $$3$$ Á’≤>dN¥ ¥ÆzZ„<Æ*, ®ß„{ß{g’√¶TdT’ $ G’ ƶ„<gÉb ∏‘√∂®, ∏∑æ<ØdÆ’<fi ¥æß{K’ $$4$$ ÁK◊{m{¥<ÂaÁP{KT[ؒ„<Æ* ◊{¶Ï¶<T÷’ $ ϶„∑‡¥¥<Éd¶Á¶K’, c
c c
c G’ O[¶ ¥¥K∂K’ ∏Ç’Â¥æß{K’ $ G∂T’¶„ ¥dgT∂ ¥ß’{, ¥Ñ’ ÷[¶K…{∑ ∑ $$5$$ GTÁ¶KÆ<ÏW¶<Ø<Æ*, G’ ∏¶<Ï*fi„ <jd’ Â∑æ’ $ gd’<fi ¥æP{K’ <E>*Ø„…{∑, ¥ÆzZ„∑’ G¶„ c
c c
c O„[„ ¥∂¥’ <jd’ $$6$$ ®d’<fi ¥æß{KgÏ∂Æ’, Øÿß{K’ ÂT¥’Gg’ $ j∂¥Ñ’ G„∑ Â’ «<∑d’, ¥Ñ¶„ d <jdØÿ\aÁ∏¶„ $$7$$ g¶d¶Ø’«„∑ fiÚE>∆¶„, Â’ fi¶d≤>÷’ ∑ ¥ß{® $ K¶d¶ c
c c
c ØÿÇKd’ fiæÚE>„, ∏Æ ¥¶Æb Ø„Æ¥¯TN¥’ $$8$$ ¥¯TN¥’<fi fi®É¶ ÷, j¶„ <jdØÿÇK* P{Æ„ $ K¶d¶ ØÿÇKd’ fiæÚE>„, ¥¶Æ fiæÆb’<fi Ø„<g „$$9$$ fiæÆb’ KÉ’ Â∑’ g∆„, j¶„ c
c c
c <jdØÿÇKd’ P{Æ„ $ K¶d¶ G∂d’ <jP*{¶<g, ∏Æ <jdØÿÇK* P{Æ $$170$$ fi¶∑„<Æ*<fi Ád’ G’¶„, <jdØÿÇKd’ P{Æ„b j¶„ $ ¥¯TN¥ÆK∑’ ~ KÉ’ ~, fi¶∑„T∂ fiKÇ®¥æ c
c c
c ∑’ $$1$$ gd¶<T G’< fi¶d¶Ï„, <jdØÿÇKd’ P{Æ’< j¶„ $ G„ fi¶T¶Æµg¸æ<xd¶, P{¶÷K¥¶ ®√G’<g∑¶„ $ „ √¶„T’< ¥ØÿÇKd’, j¶„ ¥hfiæK¥¶ gƶgÂ∂ $$2$$ ¥hfiæK¥¶ c
c c
c „ ∑ TæÇ’<Â. G„ ض∑TbyÆ ØÿÉ∑„ $ ¥hfiæK¥¶∑’ ~K[„ «<∑d¶, G„ <jN¥Ñ¶ ÂT„ Kd¶ $$3$$ ∏¶d¶ ∏<∑ÚE>g¶∑¶„&T∂, fi¶T¥Ñ„<Æ* √¶„dg¶ !$ <∑<g¥x¶∑’Â√æ<∑®<Æ*, c
c c
c fi‡KÉ„ <jdØÿ\aÁd¶ $$4$$ ¶b’ ~ D¶∑¥¢D¶dO¶„KÂT¥’Gg„∑ d $ <jW’«„∑ ∏g¶®∑’, ÂaÁ∑’ G¶„ ¥gæxK„ $$5$$ ∏¶Ï¶„®[¶∑ ∑∂¥Ñ’, <j*<Ø÷’ √K<Æ÷’ Ø >’ $ ÂÆ c
c ~Kby fi¶d\ÚE>[’, GÆ ¥Ñ¶∑g’Â’ P{K„ $$6$$ ∏∆GµgfiÆÿ[¶∑’, Á„[∂«‡d¶∑T∂ Ø >’ $ <∑<g¥xÁ∑gæÆÿ[„∑’, ∏¶Gµg„∑„T <j\ÚE>∏¶„ $$7$$ ¥¶„ ¥æÆ≤>¶„ ¥¶„ d fiæK¥¶„, c
c c
c ¥¶„ ÂTN¥∂ ¥ fi’≤>∏¶„ $ Á’¶„ ؒ¶„ <Tgæ[¶„ d, ¥ÆÏ’ ÂN¥„T G∂<Td’ $$8$$ ¥‡K¶„ d ¥¶„ ¥Ï¶Æ¶„ d, ØX>¯T¶„ d Á∑„ Á∑„ $ G¶„ ¥æx¶Ï¶„d∑’ Ø„*¶„, <jdØÿÇK<d* P{Æ„ ◊æ{≤>„ c
c c
c $$9$$ ∏zZ„√„ √„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ ¥Ñ’ ∏x÷<xd’ $ g¶d¶ Ïɶ «d¶ g¶„ƶ, gæ¥P{K¶ <Æd® cK„ $$180$$ Â’ ÂN¥ √æm{ÂK’ ØÿaÁ’, Æ∂∑¥[N¥ ¥’G∑„ $ ¥„ <~[„ c
c c
c ∏∆¶∑ض„¥¶∏¶„, ∑¶„xK’ Øÿ\aÁ<ÉÆ’ P{Ï $$1$$ ®√c¶K¶„ Øÿc¶K¶„ T¶, ϶„ƥѶ„ ∏∑æ<x∏¶„ $ ¥Ñ„√ zZ¶g G’g„√’, ∏ÆT¶ g’¥∂«T„b ¥¶„ $$2$$ fi¶T¥Ñ¶„ fiæ∑¶¥’Á„, c
c c
c <ÂaÁc¶K¶„ ¥æضm{∑¶„ $ ¸Æÿ«T’ÂK ¥¯T’√„, <«*Ø„ Pæ{<Ï¥¶„ <√K∂ Gƶ $$3$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ «T¥d¥¶Æ\N¥® $ ¥¢D¶d¢D¶∑G¶„√„∑, O¶„KÂT¥’Gg„∑ c
c c
c d $$3$$ ¥Ñ¶b’ ÷xK„…{∑’, <TKd¶ ¶ ØÿaÁP„{¥∏¶„ $ fig¶d¶ <¸÷∑<Â÷∑„<Æ*, fi‡KÉ’Â∂ fiæ∑¶„<Td $$4$$ Gµg’ÂK„¥æ ¸Æÿ®¥æ, ÂT¥¶ <jWâP{µgæ∑¶„ $ ¥ÑÿxK∑N¥ c
c c
c ¥¶gzZ’, «T’Â∂ P{Æ<T G’ fiæ∑¶„ $$5$$ Â’ ¥¶g\‘√* Ï<«[¶∑’, G„ fig¶dT¥’ √® $ „ gæ<¥® ¥¯T«¶T„∑’, P{Ѷ∑¶∑’ «T„ «T„ $6$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ fig¶dT¥’ c
c c
c √® $ ~K’„T∂ ÂT’ O¶„K’, ¥Ñ’ √¶„T„*< ¥¯Tƶ $$7$$ ∑„d’ ÂzZ <Td¶∑’<Â, Gƶ P{gµÆ„<Æ* √¶„<Td’ ?$ G’ fi’~϶„√fi¶Ï&hfi¶, fi’~„<Ød¶∑’ ~ j √¶„<Td’ $$8$$ c
c c
c fi’~gƶ϶„√fi¶Ï„<Æ*, ∏hfi¶ fi’~„*<Ø®<Æ* d $ ®ß{¶K¥„<Æ* ®Â„<Æ*, G’ <ØX>’ ¥¥æK¶¥æK„ G√„ $$9$$ ¶ √¶„dg ! «¶Tض„¥„∑’, ∏¶d¶ T’<~Éb fiK’ $ G„∑’ ~÷√b¥’¥¶K„, <Æ*≤>b c

H ¥¶„aÁ„<Æ* T’<~∏¶„ $$190$$ ®T’ j¶…{∑ P{¶d¯T’, <j\ÚE>d<Æddc∂Kd¶ $ gÆ÷<[g¥[Pæ’{„∑’, <«*Ø„d¯T¶ g¶d¶KaÁ¥∂ $$1$$ ¸ÆT„ ∏ÉT«¶T„∑, <jµg<Æ…{∑
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1366
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∑„√ƶ $ <TKd¶Â∂∏’Pæ{¥„∑ fiæ∑¶„, g¶∑√b’Ø’ T¥∂P{K„ $$2$$ gWTgæ¥Ï„∑ ¶ ~‡K„, T∂¥dK (¥) d’ G¶T Ø°K∏¶„ $ ØQÿ>∑’ P{¶„ÆP{¶„ (϶„) ƶÆ∂ (by) gdK„ <j*Ø„ ¥’OF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi‰. ∏. / <ı. ∏. ÷.-1 [6]

c
≤>„ c
c $$3$$ P{¶„ƶ„ d g¶∑¶„ d ∏<∑‘√Æ∂d¶, g¶d¶ d ϶„«¶„ d fiTâg¶∑¶ $ ~[¶K ®® P{<¥∑¶ P{¥¶d¶, fi¶„d’< ¥Ñ„ ¥æØÿm{xK„ ¸Æÿ’ $$4$$ ÷T¥g„∑ Æ∑„ P{¶„Æ’, g¶∑’ c
c c
c gWTd¶ <G∑„ $ g¶d’ ~&ÉT«¶T„∑’ ϶„«’ ¥’ÂæX>∏¶„ <G∑„ $$5$$ ®T’ <j<ÉdP{¥¶® G„, ¥[«dX>¶∑<TKÆ∂® $ ∏X>gd<Thfigæß„{ d, ؄ɶ ¥æx¶Ï¶„d∑’ $$6$$ ¥æfiK◊æ{≤>’ c
c c
c GƶT[’, ¥¯T’ <jdØÿß{d’ P{Æ„ $ ∑∂¥’P„{ d ∏¥’Áæx„, <jΩ«∂® √æm{¥’<Âd’ $$7$$$ «‡Â¶„Tæx≤>√„ ¸¶Ï„, GÆ fiÏT„ ÷Éæ® Ø°K’ $ ∏<T ÷hfi∆’ Âƶ ¥¯T’, ∏¶Ï¶„d¯T’ c
c c
c GÆX>d’ $$8$$ G’ fi¶d¶Ï„ fi<T<¥[¶, ∏’ÂKGÏg’ÂK„¥ T¶ P{dgÆ K¶Â¶„*&cP{¶K„ T¶, G∑∑∂®<T ¥g’ «T„ $$9$$ Â’ GÆT[’ P{Æ„d¯T’, ¥¯Tgr∑’<fi <∑\aÁÏ’ $ c
c c
c <jdØÿß{d¥ß{dg¶Ø∂, ∏¶Ï¶„d’„<Æ* √æm{d∑„ $$200$$ √æm{<T <ÂzZdK«<∑d’, G’ fi\ÚE>[’ Â<Æ* P{Æ„ $ j∂¥Ñ∂«T< ’ P{¶÷’, Gb fiKÆKb ∏¥’Gg’ $$1$$ ∏¥’Gg’ c
c c
c «∆by fi¶T’, Â’ fi¶Tg∑„√ƶ gæ∑„ $ <Æ*¥¶ ∏¥Ç’ ~¶„Kß’{, g„Æÿ∑’ ÂÆ fiK‘√Æ’ $$2$$ ¥W¶b’<ØdP{¥¶® d, g∑TbÂ∑Ø’≤>„ Âƶ $ ®Â„ fi¶T„ ∏E>‚>’¶„, ∑∂¥Ñ¶„ ∑¶„ d ∑’ c
c c
c «T„ $$3$$ <Æ*¥¶ fiæ >T¶<ØE>Ω«„d¶, ∏ÆT¶ ∑TØ¥~¶„W¥Æ¶ ÷ $ ∏ÆT¶ ∏∑„√ƶ ∑„d¶, P{¶d«„Ø’ÂK„<Æ* ∑’ $$4$$ <Æ∏¶„TØ„¥’ fig¶„[‡∑, ¥¯Tæ[gfi¶Kg\zZd’ $ Â[cµgN¥ c
c c
c ¥¯T¥Ñ’ g楶T¶d’ ∏∑„√ƶ $$5$$ ÷‘√g÷hfi¶d∑„¥∑d¶, ¸¶d¶Ï∂¥¶® ÂÆ d $ fi’~„<Æ* ض„¥„<Æ* Ø°<¥d’, G’ «’≤>¶„T√K∑fi¶∑g¶Æ¶K’, jTP{¶„≤>∂<Æ* ∏¥æx’, fiK«æ’G’„ c
c c
c «T„ „∑¶„ $$6$$ <دT’ P{¶gKby¥æÆ’, <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ ∏ÆT ÷K¶Ï’ $ g∑¥¶ ∏¢DT¥’¶„, ∏¸’«d¶K∂ gæ∑„d¯T¶„ $$7$$ jT¸’«~„K√æ[∂ <TK¶Æ® G¶„ d ¥¶Æÿ ¥g∑∂ T¶ $ c
c c
c <ØX>gÆT¶ ¥K¶√’, fi÷’Gg¶∑¶„ ∏bdK„ ¸’«’ $$8$$ √∑∑¶ (fi) Tg¶∑∏bK[’, cµg¶„T√K∑’ Âƶ $ ¥P{¥¶dP‡{K«¶T„∑’. G¶ T¶∑∂ P{Ïæ<¥d¶ «T„ $$9$$ ¥¶TÉTbض„¥„¥æ’ c
c c
c G¶ fiæX>¶ Â’ g楶 gæ∑„ $ ¥¥KaÁg<T ∏<Ør∑’, G’ <√rÆ„ Â’ ~¶„Kß{d’ $$210$$ g„Æÿ∑’ P{KP{µg„∑’, ¥W¶Ø∂∑ <Td¶K∑„ $ fiK‘√Æ’ G<Æ* gæÚE>¶, ϶„ƶ„ P{Á¶ gg[d’ c
c c
c $$1$$ ∏∑‡∑¶„dKdg¶P’{Ê>’, «æ’G„ K¶by«¶„d∑’ $ ¥WN¥<∑X> bdKN¥, m{TK¥√’c◊{K¥N¥ T¶ $$2$$ ∑ K¶√’ ∑ hfiض„¥’ T¶, √ÚE>„ɶ ÷ Á∑’ gæ∑∂ $ P{¥¶dN¥ T c
c ~÷ß{N¥, g∑<¥ <T¢D¶T∑’ P{K„ $$3$$ ØÿX>„ g∑¶„TbyP{¶d¶Ø’≤>„ ∑¶„ ∑’ fi÷’G® $ ∏◊{¶¥æfi¶∑fiK«¶„√,’ ¸∂dP{¶d¥’Ou>∑’ $$4$$ ∏E>‚>Â*„ ¶„ bg„ fi¶T„, ∑¶„ ∑’ ∑∂¥Ñ¶„ «T„ $ c
c c
c ®®<¥* gÆ’Âfi¶T¶∑’, Ø„ÆzZ’ G¶T P{zZby $$5$$ ®ß’{<fi <~X>® ¥æÆÿg’, ∑∂¥Ñ¶„ ¶T ∑¶„ «T„ $ µƶ ∏¶Ï¶„d∑’ ض÷’, fi¶d\ÚE>[’ P{K„…{∑’ $ ®d’ <jß{T≤><jW’«,’ j∂¥Ñ’ c
c c
c P{¶÷’ ÂT’ $$6$$ GzZ GzZ¶„TɄɶ, Ø„T¥ „ æ g¶∑楥
„ æ T¶ $ ÂzZæ[g¶ G¶by. ÷[g¶ <¥<x¥’fid¶ $ Ï«„ɶ ÷[g’ m{T’, ¥¶„Æ‘√’ Gb ∑’ j¶„ <¥\¢Dɶ ÂΩ«T„ $$217$$ <[ c
c c
c ¸„<g $  gƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’cN¥ fi >g’ ∏¢Dd∑’ ¥ÑÿxK∑’ j¶g $$1$$  ®dN¥ d Pæ{<Ï<Ædض„¥¶„ j ضd¯T¶„ ¥ædÆK„<Æ*, P*{Âæ G¶„ ~„T c
c c
c ®dN¥ fiæ¯T¶dK¥¶„ ∏¶<¥ ÂzZ„T P{zZby <¥Ï¶„√¶„ P{zZby <¥Ï¶„√x’ P{zZby fidaÁK’ P{zZby ∏aÁKfi’<Âd¶ P{zZby fi[√fiæX>d¶ P{zZby <Â<∆ fi[√¶<∑ ®Tg¶b c
c c
c ¸Æÿ√’Z’ fiK√<Ïd’< $$7$$ <jµg‡Ïæ<xd¥Ñ„∑’, ¥¯T«¶T„∑ √¶„dg¶ !$ D¶∑„ fi<T¥„[æ ¥µg„d’, fiÇaÁ’ fi¶<¥d¯Td’ $$1$$ G„ ¥r∑∂ G„T∂ d¶¥∆∂, «¯T¶«¯T¶ ÷ c
c c
c G„ G√„ $ ¥æÆzZ∂ <ÂKdgæâ¶Æ’, bÆ<gƶ≤>„*< إ<Ø<¥* $$2$$ ∏¥∆∂ Øÿ<TÆ„ ∑„®, <Td<Ï*<Ø ®<√*<Ø® $ <TdÏ„ P{<gPæ’{ZægÚE>¶Ø∂, fiæ >T¶Ø∂ ®<√*<Ø® $$3$$ fi¥æfiaÁ∂<g√¶ c
c c
c ¥r∑∂, j„Kbd¶ g∑æd¶ jK¶ $ «¯T¶«¯T¶<T ∏zZ„¥æ’, j∂K® ÷«dT<É® $$4$$ Oµg[¶ G’< E>¶d¶® <Td<Ï*Ø∂ <¥<¥K¶&&Td’ $ ƶ„Æ∂ ¥¶„aÁ’ P{Ï&µÆ¶∑’, ¶ ØÿaÁ’ c
c c
c ÂzZT∂ «T„ $$5$$ ¥æPæ{g¶Ï√’ √d¶Ïæ’, Á∑ضƒ <¥<¥K’ Á∑’ $ j bg’ ∏<Æd¶¥„÷’, ¥ßæ{∑’ ®Tg¶<Ød’ $$6$$ g„Æÿ∑¥’P{hfiK¶√¶∏¶„, g¶„ƶ ∏r∑¶∑ض„¥∏¶„ $ fiæ >T¶Ø∂¥æ c
c c
c √®<√*Ø∂, ∑ d¶∑’Â∂ ØÿaÁ’ ¥æÆ’ $$7$$ fiK¯T[’ ~&∑’„<T, P{¶Ï„ ¸„b’<Ød[∑’ $ P„{by G∂T¶ ∑ fi¶T„*Â∂, P„{by fiæ∑¶„&∑¶<Ød¶<Td $$8$$ ¥∂÷rÆT¶d<T¢D≤>d¶, c
c c
c <gdfi¥æfiaÁ∂<¥K∂<¥T¶ $ ¥æ<g∑’„<T j ÏΩ«’„, „ <∑<g<¥xΩ«’ÂK’ ¥æÆ’ $$9$$ ÁK◊{m{¥<ÂaÁP{KT[¶b®<Æ*, ◊{¶<Ïɒ¶ Á∑„ Á∑„ $ <jT¥’„ j¶Kd¶ jK®, c
c c
c „<¥* ¥¶„aÁ’ Pæ{∏¶„ «T„ ?$$10$$ ¥æK϶„® ∏gKd¶ ¥K¥¶, ¥¯T„<¥* Â\zZg’ ØÿÆ’ $ ÷Tb (X>) ® T¶Æ∑[¶®, ®√¶„ ∏r∑¶„ Âg¶m{Æ„ $$1$$ ¥gÂæÑfi¶<∑fi¶Ø„∑’, ƶƶ c
c g„ ∏[T„K∑¶ $ g¶d¶Ø’«∑ „ <c<x<x, fiKÂhfi„Ø’ ∏¶d¶ T’<~∏¶„ $$2$$ ¥æÆ¥ „ ∂ P{<¥P’{g’Â,’ ¥„T¶T¶<∑É<¥hfid’ $ Pæ{¯T’¶&Æ<∆¥’ g∑æd¶, cæhfi’„ ®<¥* P{∏¶„ ¥æÆ’ ?$$3$$ c
c c

H fiKOK<¥K® <ØX>¶®, ®√„ b¢D’< ¸¶<Ï¥„ $ ∏∆„ ∏fiÆÿhfig¶∑∂®, ∏∆„ Á∂∑¶b Ï\ÚE>® $$4$$ fiæ∆<„ Æ* Tâg¶∑„<Æ*, G¥P{[∂ ÏÚE>∂ d Tâby $ fiæ∆<„ Æ*, G¥P{[∂ ÏÚE>∂
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1367
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ed Á∂dby $$5$$ T¶¥¥¶Æ\N¥d’ P„{by, g∆’„ ®√<Ø∑’ (fiæ∑¶„) $ P{¶Ï’ √g„*< ØÿaÁ„<Æ*, gæ∑d¶ fiæ∆„<Æ* ÷\¢Dd¶ $$6$$ ¥’Á„T„zZ<gg’ «<∑d’, ¥¯T„<¥* G√G’Âæ∑’ $ ØÿaF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [7]

c
Á’ c
c g¶∑æ¥G¶by∑’, √¶„dg¶ ! G’ Â’ <j¸¶„cd $$7$$ Gg∑æ¥gdg∑æ«T’¶∑’, ¥dƶ ÷¯T„<Td¶∑<T $ <j\¯T∆¶∑’<fi ØÿaÁ„<Æ*, T„K‘√’ j Âƶ<T «T„ $$8$$ Øÿ<TÆ’ ¥g¶¥∏¶„ c
c c
c g∑‡®¥æÏ ØÿaÁ’ ¥¶K∂Kg¶∑¥’ $ O¶„K’ fi~’≤>gÆK¶„W’, <Â<TÆ’ ®ß„{ß’{ «T„ $$9$$ O¶„K’ G¶∑ gæÆÿ[’[’, O¶„Kfid’≤>’< ¥gdT∂¥¶g’ $ O¶„Kfid’≤>gƶK¶„W’, ∏∑æ¥gdg<TN¥¶g√’ c
c c
c gæ∑„ $$20$$ O¶„K’ g∑æN¥G¶by∑’, O¶„Kfid’≤>’ gæ∑„ <ÂKÚE>∂¥æ $ O¶„Kfid’≤>gƶK¶„W’, j¶KdG∂T¶∑ √¶„dg¶ !$$1$$ g¶∑¥’ <Â<TÆ’ G¶∑„, GÆ∆g¢Dæ[g’ ØÿÆ’ $ j\zZ GÆ∆’ c
c c
c <ÂKÚE>¶∑’, ØÿÆgæß{¶„¥’ Âæ j¶Kd’ $$2$$ G’ Â’ GÆ∆√’ ØÿaÁ’, g¶∑楒 Â’ Øÿƶ gæ∑„ $ ¥æÆÿg¸¶dK«„®∑’, <j\¯T«¶√„ bÂK„ ØÿT„ $$3$$ ¥’gæ\ÚE>g„¥æ’ g∑‡®¥æ’, ¥æÆÿg’ Ø„T„¥æ c
c c
c ¸¶dK’ $ ~T∑P{¶Ï„ g<Æâ∂∑’, ∏¶Gµg’ ∏¶<«∏¶„√¶∑’ $$4$$ ¥¶K∂K’ j\zZ Ø„T¶∑’, ØÿaÁ„∑’ g¶∑¥„∑ d $ ∏b¸<Ïd’ T<Ég’ <Ædd’, ¥dÁ’≤>’ G’ jT∂ ◊æ{≤>„ $$5$$ c
c c
c <∑\¯T«¶√„ d G„ «<∑®, ض„<∆ g¢Dæ[g„ ØÿÆ„ $ g∑æd¶∑’ „ ¥gaÁ¶®, √Ω«Tß’{<Âd¶∑ ÷ $$6$$ ∏¥’Á„d¶÷g∑æd¶∑’, ØÿaÁ’ G¶∑„ <Tg\¢Dg’ ¥’Á„∏¶÷g∑÷N¥¶∑’ c
c c
c Âæ $ ØÿaÁ’ ~„Tßæ {¶„¥√’ $$7$$ ∏¥¶„aÁ’ T„d∑¶ T¶Æ∂, fi∂≤>¶ ØÿaÁg<∑¯Tæby $ ∏∑K¶√gKby P„{¥’, ®Tg¶Ø∂ ®√X>d¶ ¸Æ° $$8$$ ¥¶K∂K„dK«„Ø<’ Â, G’ «<∑d’ Â’ fiTaÁby $ ¥¶K∂K’ c
c c
c √¶„dg¶ ! ØÿaÁ’, ¥æfiK◊æ{≤>’ ÂgTc¶Kd $$9$$ T¶Ï‘√P{¶„≤>ÏaÁgd’, «¶√<g[’ <E>T„ cæT„ $ ∏<~K∏∑r∑fiØ„¥¥K’, Pæ’{Zæg∑Æ<T<[* Á∑’ $$30$$ „∑<T P{KP{<[¥Ñ„÷,’ c
c c
c <Ædd¥æ (gæ) x¥® Â∑‡ $ ¥∂d’Â∂ ∏’√g’√¶b’ √æm{, ÷T„b ¥¯T¥K∂K’ ¥Ω«’ÂK’. P’{fi„ ZKZKN¥ d $$1$$ Pæ{’ Zæ◊{K<¥dg„[N¥, G’ ¥Ï¥Ï¥Ï„ Â∑æ’ $ ÂgT¥’ <«∆¥¯T’√„, c
c c
c P{ÏdÏ≤>¢D’Âg¶∑¥„ $$2$$ <~*’¶„ ƶ P*{ P{g„d’, ¸¶Æ„ √æm{fi∂≤>¶P{K’ ?$ Ø∂ÆÿrÆgæß{j∂¥¶¥„, ØÿaÁ’ ØÿaÁ„∑ <jzZK„ $$3$$ P{g„d’ ? P{d<~K’ ¸¶Æ„ ?, P{d<~K„∑„T c
c c
c <∑Q>Æ∂ ? $ P{Æ’ T¶&Æ’ <TgæÇ∂¥’ ?, bg¶÷ ØÿaÁ¥’P{≤>¶ $$4$$ √ÚE>’ ~„Q>’ ¥æT’ ÷Q>’, c¶T’ ∑¶¥’ fi϶<g ÷ $ P’{ ≤æ>√d’ ? P*{ T fiaÁ¶„≤>’ ?, P*{ T¶ fizZ’ P{K„<g&Æ’ ? $$5$$ c
c c
c ®T’ <ÂT‘√T¶T¶K<¯T¶„m{ØÿaÁ’¥P’ {≤>„ $ fi<TX>¶„ ¸¶ >’ ¥’ÁÉ„ ¶, ∏¶T<Ïd¶∏¶„ P{<Ï\N¥d’ $$6$$ gæ∑&„ Æg„¥ P’{≤‡> g„, ∏r∑ƶ ∑¶„ ÷TN¥g„ $ ¶ ®T¢DT¥¶®∑’, √¶„dg ! c
c c
c <j¥æ∑„¥æ G’ P{K„$$7$$ ∏Æ Â’ Pæ’{Zæ’ T¶T¶®, Gb ∑¶„ ∏∆zZ √d’ «T„ $ P’{≤‡>dg¶∑¶„&Æ <«[¶Ø∂, ∏∑æO¥g¶∑¶„ P{<ÏN¥® $$8$$ GbT¶ T¶TÉ’Â’ Pæ’{Zæ’, P’{≤‡>dg¶∑¶„ T c
c c
c bdKƶ $ ¶„ Â’ ∏bK¶„W¢D¶∑’<g, fi<Tu>’ <∑ÚE>d∏¶„ gæ∑„ $$9$$ ∏Æ P{Ïg„Â÷«dr∑„, K¶„W¢D¶∑„dKN¥ ÷ $ P’{≤‡>dg¶∑N¥ ÷∑ Ø„Æ’, ¥æxgu>¢D¶∑’ gæ∑„ $$40$$ ¥ c
c c
c g¢D„ K¶„W¢D¶∑Q>¶„, ÷ß{¶„¥’ j¶K√¶÷d’ $ Øÿ«<√zZ∂fi’≤>„KÚE>∂, ∏u>¢D¶∑¶„ ¥g<É∑„ $$1$$ Pæ’{ZæfiØ◊{K¥G<∑d¶∏¶„, ØÿaÁ¶∏¶„ ÷T¥g\zZd¶ $ fiÚE> ÆÑ◊{Ï∂«‡Â„, c
c c
c GgTzZ’ÂK’ T® $$2$$ <TTr∑gæÆ϶Tr∑„, ∏bØ∂∑¶ <Tg∑Øÿµg∑¶ $ ¥æ∑„ ~ær∑„ d g‡ >„ ¥„, g’ØØKØ∂Æ<jN¥¥„ $$3$$ ∏<TN¥¶gØÿaÁÆ„…{<Æ*, ∏¥æÆ’ „KÚE>j¶Kd’ $ c
c P{µg’ <jΩ¸’cb[¶∑’, «<gÆ∂ «TfiK’fiK’ $$4$$ ®T’ Á∏¶„T¥g¶∏¶„, Â’ Pæ’{ZæTbdKG’ ØÿÆ’ $ P{ÆP{Æ<T ¸ÆÿP{Ï„¥„∑’, Gb Á∑g„ß’{ Âæ ÷T¥g„$$5$$ ¶ gÆP{Ï„¥gæ<[∆’, c
c c
c ¥æ<Æd’ ¥„ ∏[¶∑d’ $ g∆’¶„ figæb∏¶„ <ÆQ>¶„, ¥zZ<~[¶„ <T<~Q>by $$6$$ <~*Âby P{Ï <j¯Tæ∏¶„<g ∏Æ’, <jW<Ïd’ ØÿaÁ’<fi g„ $ P’{≤æ>d∑¶Ø∂<Æ* ¥dg„T, j gæj„ ®T’ Gƶ c
c c
c g® $$7$$ K¶„W¢D¶∑√®∑’ bÆ’, ∏u>¢D¶∑„ ÂÆ„T d $ ¥’T‘√b[¶ ÷ Â’ ØÿaÁ’, ∏∑’¶∑’Â√æ∑’ P{≤>’ $$8$$ G’ T¶∑æ¥gdg∑TKd’, Gƶ K¶by Âƶ <Ø∑’ $ ØÿÆg„T¶∑æ«Tg¶∑N¥, c
c c
c T∂¥¶g¶„ j¶„ T¥„ («T„) É g¶„ $$9$$ Á∑’<fi jKd<ÂK®¥æ, ¥¶√K¶„Tg¥’Ád¶ $ K¥K¥ <T<ÏÉ® <Ædd’, G’ T¶ bǒ¶∑<T $$50$$ ∏ÆT¶ P*{ Pæ’{ZæG<∑d¶÷, gæß{¶„ c
c c
c ¥¶„ ØÿaÁ¥’P{≤>¶ $ Á∂∑Q>P{µg¥ K¥¶ g¶„, «T„É G∑æg„[„∑„T ÷ $$1$$ Pæ’{ZægæTÏaÁ∑’ bÆb’, ¥¯T’ fiÇaÁ’ ØÿaÁØ’ $ ∏∑æ«Tg¶∑¶„<T G’ fi¶∑∂, ∑ d¶∑’Â∂ „∑ c
c c
c TaÁby $$2$$ ∏∆„<T ÷ √æŒdK„, ØÿaÁ„ ¥¯T„<¥* ¥’¥¶K∑’ $ ¥¶g∆„ √¶„dg¶ ! ¶P*{,ÂN¥ „ ∑¶„Ø® √® ?$$3$$ Æ∑ gKÆ’ GµgGµg„¥æ’, T¶d¶<T ÷ P„{b «¶<∑K„ $ c
c c
c ÂgT∂Æ G’ ◊{Ï’ ؄ɶ, fi¶T’ P{µg’ fiTæÉd’ $$4$$ ÂN¥æØd¶ ¸Æÿ«T‘√Æ∑„, GzZ GzZ¶„TTÉb $ ÂzZ ÂzZ ¥ Ƶg’¶„, g¶Kɒ¶„ «g„ ¥d¶ $$5$$ G„ fiæ∑ ∏’√÷T’√’ c
c c
c T¶, ∏¶\aÁ* P{r∑’ ~ ∑¶<¥d’ $ P{≤>∏<Q>fi<Q>«’√’ T¶, P{I≤>fid’√¶bfi¶<∑∑’ $$6$$ P{d’ T¶ P{¶Kd’ T¶<T P{É’Â’ T¶&Æ ∏∑ægd’ $ ÂN¥æØd¶ ~ß{j¶<ÏTÆ„ , fi∂Ï∂Æ∂ ¥¶„ c
c c
c <ÂÏ„ Gƶ $$7$$ bß’{ T¶ ∑¶„ ØÿT„ <Â\r∑, T∂¥’ Â∂¥’ j fi¶<Td $ ¥’Á„É„ T¶ «T‘√Æ∑„, ϫ„ ØÿaÁfiK’fiK’ $$8$$ ∏¥‡d¶ g楶&<jQ>Td∑’, G’ fig¶d∏∆¶∑¶Ø¶„¥∏¶„ $ c

H P’{Øhfij¶ÆT¶®∑’, ∏<«<jT„¥„∑ T¶ fiæK¶„ (∑¶„) $$9$$ «<∑d’ «∑¶<Td’ T¶<T, «∆g¶∑’ ~ ∏∑ægd’ $ P{¶„ƶ ϶„ƶ «d¶ ƶ¥¶, ÂN¥æØd¶ ®d’ «T„ $$60$$ g‡√¶„ fi‡bgæƶ„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1368
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EgæaÁ¶„, P{Ñ<TÏѶ„ «T„ «T„ $ <TÆÏT¶∑∂ ¥ædu>¶„<T, ¥¯TzZ&Ω«aÁ∑’ Ï«„ $$1$$ ∏<TÂÆ «<∑d’ jæ Â’ ¥¯T’, ∏<ÏdTd∑’<fi j¶<Ïd’ $ G’ E>É<¥<jd¶d<Æd’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [8]

c
, c
c <jW¶„¥’ ¥¯T’ Âd’ $$2$$ ®T’-~¶„Kß{¶<Ø◊{Ï’ ¥¯T’, P{µg¶K’«’ P{¥¶<Ød’ $ ÏxN¥¶<T «T„ ƶ∑∂, ∏∆GµgP{d¶ bÆ’ $$3$$ ®T’ g„Æÿ∑ض„¥„∑’, T„<Ø[¶ Z¶TK[∑’ $ P„{<¥ c
c c
c ∑g∑’ÂP{¶Ï¶÷, g¶∑æ¥G¶„∑∂ ¥g¶√d¶ $$4$$ ØÿaÁ’ GK’< ∏¶Æ¶K’, ∏<Æd’ <¥zZ’<fi «æ’<Gd’ $ fi∂≤>’ P{K„b „<¥* Âæ, Ârƶ T¶<Æ (¸¶Æ„) Á∑„ Á∑„ $$5$$ ∏x¶∑’ gK∑’ c
c c
c „<¥*, ¸ÆÿGhfi’ P{X>¶¥∑’ $ Z¶∑æ¯T¶Ï’ <∑<T∆¶∑’, <jW¶® G’< ∑¶„ T<∑* $$6$$ ®T’ fiK‘ƶK’«Ø¶„¥„∑’ jK√¶÷d’ $ „[∂¥¥¶√m{ß{¶„¥’, T„b[¶ bÆg¶√d¶ $$7$$ Eæ>ƶ® c
c c
c fi∂≤>É’<Â, Â[«æ[æ[K„&<Td $ TK’¶ Æ<[¥’Â<[*, j¶„ √ÚE>Â∂ fiT¥„ Gƶ $$8$$ P{¶„ƶØ∂∑’ Âæ ض„¥„∑’, O¶„Kg¶¥∂<T¥[∑’ $ T„b[¶ j¶Kd’ «‡∏¶„, K¶„W<gÚE>¶ «T’< „ c
c c
c $$9$$ Ø >P‡{≤>P{T≤><jd≤>∂®, ≤>’«¶∏¶„ ¥æbd’ √æm’{ $ T„b[¶ <~[„K[’, g¶∑æ¥G¶„<∑* ¥g¶√d¶ $$70$$ P„{by ¸ÆÿT¶<ÆK¶„√¶∑’, ØÿaÁ¥¶„√¶∑ «¶d∑’ $ ضKWP{ÏÆg<««‡d¶, c
c c
c <Á*¥<∑ɶ «T’<ÂÆ $$1$$ Âß{µg¶„Ødض„¥„∑’, <jÇ’ fiÉ<Ïd¸¶„*<Ø∑’ $ by¥¶<T¥¶dG¶Ï¶<Æ*, c√c√c√c√N¥ (d) $$2$$ G„g’<fi √¶„dg¶ ! ¸¶Ï„, ¸ÆÿØÿÆ¥’cæß{d¶∑ c
c c
c d $ „<¥* ØÿÇKdض„¥¶„, P{N¥ m{¥’Âæ „ bÆ ?$$3$$ ®T’ Td<jdg«’√„∑’, ¥∂ÏN¥ ÷ Á’≤>∑„∑ T¶ $ ∏¥’GgfiT[∑d¶, ÷N¥æ[g‘√¶dK∑¶ $$4$$ ∑„√„<Æ* <TÂƶdK∑„<Æ*, c
c c
c fig¶d¶¥„T∑¶<Æ d $ g∑„∑’ ∏ÆT¶ T¶d¶®, ∏ÆT¶ P{¶®∑ P{zZby, P{dP{¶K√¶∑æg®<Æ* T¶, fig¶d¶¥„T∑„∑ d $$5$$ <Â<TÆ„∑g<∑*<Ødg√K<Ædg∑¶Ï¶„bdg- c
c c
c fi≤>ß’{ÂgP{dfi¶d\ÚE>[g<T¥æx¥dض„¥÷¥¥Ñ„ ∏¶g√Ω«„¥æ’ fi<Çd ∏∑’Â¥¶„ <Tdϒ„, Øÿ<Âd~÷fi’~E>rÆ’ g¶¥¶∑’ ∏¥’¸xX>∂ P{K<¥K~K∑E>T∂ $$1$$ Ïx„<T c
c c
c g¶∑楄 Gµg„, Pæ{X>¶Ø∂T¶<Æ¥’Gæ® $ G∂T’„ ~„T P{<g®<Æ*, ÁÉ’Â∂ g\ÚE>d¶<Æ d, ∏∑æ<ØdÆ’ Á≤>Á’≤>„<Æ*, ¥≤>’ Æ≤>N¥ ¥≤>„ Â∑æ $$6$$ ®Tg¶Ø∂ØÿaÁ¶<««‡d®, c
c c
c fiÏÉ<∑É„ <Á*¥<∑É„, <j*Ø<∑É„ √KÆ<∑É„ ÷¯T„d<∑É„ ∏fiK«¶„√„, <jd¥æ<Æ¥d∑¸’cT¶∑’<fi «TÂ∂< ØÿKhfi∑¶„ $$7$$ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fi≤æ>Ƕ P„{b c
c c
c ¶K¥’ $ ∏P{¶g<jÉK¶® ÷, «‡d<fi¥¶d[∑’ ϫ„ $$8$$ fiæ¯T¥ÑN¥ ض„¥„∑’, ¸Æÿ«T’ÂKE>¶b∑¶„ $ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fi≤æ>Ƕ P„{by ¶K¥’ $$9$$ Ø¥¥æ<T c
c c
c <Ø¥¶¥æ ÷xÿx¶„, <jÇØ°K\hfi® Ø >’ $ <∑m{zZÑ<jm{N¥¶¥¶„, <jK¶Æ¶K„∑ fi¶∑® $$80$$ ¥’<fi*≤>d’√g’√¶„ d, g¶„Æg<ØK¶® OæµgK® $ ∏<ØQÿ>‘√g∑∏zZg∑„, «T„ c
c c
c fiæ >T∂® √¶„Ïd¶ P{g∂ $$1$$ «TP{¶dQ>Â∂® T„®[¶, Â’ Â<Æ* P{<gd[∑’ $ Gb P{Æ<T ÏÆ’< g∑æd[’, ¶„ ÷ ¶„ Æÿ’< ∑fiæ’¥√„ $$2$$ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fiT’ƒ„ c
c c
c ∏bP‡{KO¶„Km{W’ $ ¶K¥„T’ gÆ¥’cæß{d¶, gKÂæ’ Gµg G’< T∑N¥b’ $$3$$ T∑N¥b’ √® G∂T„, ÷xfi¶® ∏ƶ„gæÆ„ $ <T<~X>< ∏∑’Âd’ P{¶Ï’, j¶„ Ï«„ ¸„b’<Ød[∑’ c
c c
c $$4$$ «TP{¶dX>Â∂® T„®[¶, Âg„√„<¸<Â~÷K*<Ød[∑’ $ Â’ fiæ¯T¥Ñض„¥„∑’, „KÚE>„¥‡TT<É÷’ $$5$$ Gb ∑’ «T„ gƶgÚE>„, fiaÁ∂T¥Æ¥∂ƶØ∏¶„ $ c
c ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ ’, fi≤æ>Ç ∏Ç’ÂP‡{KdK’ $$6$$ Pæ{<∑gg¶Æ¶K[¶®, fi’~„*<ØdTÆ„∑ d $ ∏ƶ„ ∏ƶ„ fi<TN¥’<Â, G¶T fiæ >T∂ ÷ ¥[g¶ $$7$$ Â’ ¶K¥’ gƶO¶„K’, c
c c
c ØÿaÁg∑æ«<T÷’ <~K’ $ fiæ∑¶„<T P‡{K<ÂK®¥æ. ÷TT<Éd jKd’ T® $$8$$ ®T’ jKd<ÂKÚE>„¥æ’, fiKdu>’¶„ <T<~X>by $ T¶¥P{¶„≤>∂®<T j¶„ ¥ß{¶ P{<Æ÷’, G’ Â’ ØÿaÁ’ c
c c
c ∏∑æ«Tg¶∑√„ $$9$$ ∏Æ Ám{u>¸bÑ„¥æ’, «T„ɶ ÂΩ«T’ÂK„ $ ¥√≤>¶bX>¶ (dâ) ∑«m{¯TÆ∑Áæ[ærÆ¥∂d¶dT’ $$90$$ TƸ’c∑’P{∑∑¶¥¶«„Ø<∑Ñ’E>∑’ Âƶ $ c
c c
c Gg϶K¶by<Æ* Pæ{Ƕ<Æ Pæ{<Çɒ¶∑ d, Gƶ K¶by Âƶ <ØdÆ’, ¥¯Tx¶ ÷ ¥æضm{∑’ $$1$$ ®Tg¶Ø∂ØÿaÁ¥’Ou>’, ∏∑æÆT’< <~K„∑ ÷ $ fi¶∑„ d ®<Æ*< P{ÆP{Æ<T, c
c c
c ∏u>¢D¶∑ØÿÆu>® $$2$$ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fi≤æ>Ƕ P„{b P{Æ<T ÏΩ«’„ g¶∑æ¥[∑’ $ Âhfiæ¯T¥Ñض„¥„∑’, g¶∑æ¥[„<T ∏¶√d¶ $$3$$ «T’< GµgضKW¶, c
c c
c T¶Æ∂Á¥fi¶gfiK√d¶ $ ®T’ ∏<ØX>P{Ѷ∑„, ¥¯TG∑N¥ <¥K* ƶb÷’ $$4$$ ¥’Âhfi’„ Ø >’ g∑¥¶, ∏P{d«T„ <∑Æ∑’ T® $ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fi≤æ>Ƕ P„{b ¶K¥’ c
c c
c $$5$$ fiæ∑¶„<T fiæ ><Tg¶by¥æ’, «g’Â∂ „ Øÿ<Â~÷K¶„fi’~„*<Ø®¥æ T¶ $ Â’ ¶K¥’ gƶØÿaÁ’, ¥æm{W’ O¶„Kضm{∑’ $$6$$ ~÷√b¥’¥¶KP’{¶K„, ∏∑æ«Tg¶∑„ ¥æØ°¥Æ’ $ «TP{¶dX>Â∂® c
c c
c <Æ*≤>„, ¥¯TG¶„∑∂¥æ √¶„dg¶ !$$7$$ <~Q>’< ¥’¥K„g¶∑¶ GµggK∑¸ÆÿT¶<ÆT„d∑¶K¶„√¥¶„√ض<ÏWP{ÏÆΩ«aÁ¶∑¥’«<T (T¶<T) √Ω«T ¥¶<Ø¥æaÁ¥’cæß{® c
c c
c Âhfiæ¯T¥Ñض„¥„∑’ <j¯T¶∑¶∑’ØgÆ°¥-TZ¶gG¶„‘√∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥ÆN¥¶<ÆX>dN¥ ¥¯T¶¥æÆfi¶TP{µgX>K¶<¥<jWÆ∑-∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑¥g∑cµg¥ ¸¶„<Æ* ∑¶„ c

H fi¶T„*<Â<[ $$2$$ "∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’, fi≤æ> (gæ) Ƕ P„{by ¶K¥’ $ fi¶„‘√ÏfiKdu>ÏaÁ„¥æ’, ¸¶„<Æ* P{ÆP{Æ<T fi¶T® $$8$$ ®T’ ¥æØÿÑÆ’ ¸¶„<Æ*, ¥¯TØÿaÁÁd’P{K’ $
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1369
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÏxÿ∑’ G„ fig¶®É¶, ÂÆÿ[’ ¥¶„ fiæ∑¶„ T® $$9$$ ¶¥æ’ ¶¥æ’ ~ G¶„∑∂¥æ’, fiæ¯Tæ[„∑ P{g„∑ ÷ $ fi’Z„∑’ „∑by ~„T, ØÿaÁ„ „ ~„T ∏∑æ«T„ $$100$$ ®T’ «TP{¶dQ>ÂF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [9]

c
∂®, c
c ¥¯T«¶T„<Æ* fi¶„‘√Ï„ $ ¥¯T„ ¥fiÉ® ϶„®, ¥¯TT∆’ÂK„<Æ* d $$1$$ √’c[¶® K¥[¶®,◊{¶¥[¶® ¥’Ê>¶∑[¶® $ fiK∑¶g„[¶ ¥K∂K„∑’, ¸¶„<Æ* fi¶<TÉ T¶ ∑ T¶ $$2$$ ®T’ c
c c
c Td<jdg«’√’, G„ P{Ég¶∑gæT„aÁ® $ ∏Æ ¥∂Ï’ Á’≤>É’Â’, ∏ÆT¶ ¥’Gg<TK¶Æ∑’ $$3$$ ÷µg‘√fiT[∑’ T¶<T, ÷N¥æ[¶dK∑’<fi T¶ $ ¥¶„&<Td ∏∑’Âm{[„∑, P{g„∑’ c
c c
c ~÷√by «T„ (g„) $$4$$ m{¥÷ Âæ¥∏¶„ fiK¶„ g¶ T¶, <T¥’ T¶ fiKd[∏¶„ $ «¶<¥d¯T¶ <Æd¶ «¶¥¶, ¥fiaÁ√æ∑P{¶Kd¶ $$5$$ ®T’ Ïx¶g<T ¸¶„<Æ*, Gb ∑’ ¶„ «Tb c
c c
c <jµg϶ $ ¶ ¥’Tæ≤>¶¥TضK„ (fi√bÊ>bfi®¥¶∑櫶<Td¸’c¶„) j„ƶ„ ¥¶„ j¶„ d <jÉK„ $$6$$ ®g¶Ø∂O¶„KP{µgX>G¶Ï„∑’ P{<¥d¶∑ «¶„ !$ ¥¯T<¥g<T ¥[¶∑’, Pæ{∏¶„ c
c c
c ØÿaÁ<Tg¶„d∑’ ? $$7$$ fiæ\¯T* Øÿß{dØÿ<Çr∑¶∑’ Øÿhfi≤>ß{’ ¶∑’ <jddP{µg¶∑’ ∑ ∏T„bd¶∑’ g¶„aÁ¶„ O¶„KÂT„∑ ∏¢D¶„<¥d¶∑ T¶ $$3$$ ∏∑æ¥gd’ TÇ (¸ªc) ® P{µg’, c
c c
c ∑\zZ ∏¸’c¶„ ÷ fi¶<∑∑¶„ $ g¶„[æ’ <¥x¶ d&G¶„√∂ d, ¥„Ï„¥∂¥’Ê>® Âƶ $$8$$ ¥æÆ’ ¥æÆ¢DT¥¶®∑’, ∏¥æÆ’ ØÿX>¢DT¥¶d∏¶„ $ <¯TdK„∑’ Âæ <¯TdK’, g’Ø’ g’Ø„∑ c
c c
c ¥’<~∑„ $$9$$ ¥¯T„<¥* fi¶Tdµg¶∑’ ®√∂«‡d¶∑ G„<[d’ K¶<¥* «T„ Âg¥’Á√æ∑’ TdÂT¥’Gg~¶K[Á’≤>∑<TK¶Æ∑„∑’ ÷N¥æ[µ√fi∆T∑fiT[∑∏¶dK∑¶„T„aÁ∑„∑ d c
c c
c ¥g<É∑„ $$4$$ "∏fiKg¶∑√æm{Âæ√’ ¶, gÆ’Â∂ O∑<jK’ÂK¶ $ fi¶TK¶¥∂ Ád’ √ÚE>,„ Gƶ Â’ ¥¯T¶„ ¸¶<Æ* (T¶ <Æd) g¶dK„ $$110$$ ∏¶¥TضK„ <jm’{<«[¶, ∏hfig¶Ø∂ «T„ c
c c
c Gd¶ $ ¸’<cghfi’ ¸Æÿ’ T„Ø„, Gb ¥µg[’ ¥æ<jµgÏ’ $$1$$ ∏¶¥TضK„ <jm’{«„[¶, ∏¶∑’ j¶„ Á’≤>® Gd¶ $ Ø’¥∑j¶∑~K[„¥æ’, ÷Éæ[¶„ G¶„ Ø >’ «T„ $$2$$ Âd¶ T„® Á∑’ c
c c
c ¸’<c*, fi¶„K¶∑’ ¥¯T’ ÁT„ $ ∏∑æbr∑g<T ÷byK[¶, <j<ÉdO¶„KfiK¥Æ¶„ $$3$$ ∏¶¥TضK„ <jm’{<«[¶, ¥¯T¶¥¶d∑<TK<Æ∏¶„ $ ¥¢D¶d¢D¶∑G¶„√„¥æ’, c∂KT∂K ÂT„ c
c c
c K∏¶„ $$4$$ fi¶<Ïɶ ¥’Gg’ P{<¥∑’, T¶d¶ g∑¥¶ ÷ P{µgæ∑¶ $ Gd¶ Âd¶ ∑ ¸’<cɶ, ÷ß{¶„¥g∑’Â’ ~ <jÉK„ $$5$$ ¥¯T¶TN¥√gæÉæ[¶„, ¥¯T¶Ï’¸∑<TK<Æ∏¶„ $ c
c c
c <Tgæß{¶„ ¥¯T¥’√„<Æ*, ¥¸¢D«’ÂK„<Æ* d $$6$$ √dK¶√ض„¥g¶„Æ„ d, <j<∆d¶∑¶„ «T„ Gd¶ $ <jd[¶„ <T¥dÂ[∂®, «∂® √Ω«fiK’fiK¶ $$7$$ ∏¶¥TضK„ <jm’{<«[¶, c
c c
c Á’¶Ø∂ dg„<T ¥’Ê>® $ ¥æß{¢D¶∑’ ¥g¶m{<Æd, ¥„Ï„<¥* fi≤>TÉ® $$8$$ Âd¶ j ¸’c® P*{<~, <~K¸x’ ∏¥„¥’<fi <jW<Æd D¶∑G¶„√∏‘√∂® «¥g∂P{K„ Ø >’ c
c c
c ÏÆÿfi’~aÁm{\‘√K∑<g[„∑ P{¶Ï„∑ «T¶„T‘√¶<Æd’ $$5$$ "®T’- "G∂TT∂Kd¥¶gzZ¶, fi¶K’fiK®∑ √¶„dg¶ !$ fi<Tgæß{P{µggÏP{Td¶, ¥g®∑’ G’< fi¶<∑∑¶„ $$9$$ c
c c
c ¥¶¥d¥¶„aÁg∑¶¸¶Æ’, K¶„√GKgK∑<TK<Æd’ $ ∏<ØQ>ØÿaÁضKW’, <jǶ∑’Ø’ <¥T¶Ïd’ $$120$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ ®dg∑æfiT„<¥d $ ∏¶¥TضK<jK¶„ƶØ∂, c
c c
c bdK¶Æd¥¶„aÁ’ ~K„ $$1$$ ¶ G¶T P{<¥∑X>P{µg¶<∑, O¶„KÂT¥’Gg„∑ ÷ $ ∑¶„ <∑Wâ„ ¥æÆ’ ¶T, j\zZ <¥<T∑„&<T fi¶<∑∑’ $$2$$ ØÿaÁg„Tg<TN¥¶g’, ¥¯T„<¥* c
c G√G’‡∑’ $ ®ß{¥gd’ j ¥g«¶T„, G’ ¥µg’ ∏<Æd¶<¥d’ÂK„ $$3$$ Z„Tg<T Z„TÂK’, Z„TdKN¥¶<T Z„Td’ $ G„∑’ √¶„dg¶ ! ¶ fi„ÚE>, Pæ’{Zæ ÂN¥„T d ∑ Â∑‡ $$4$$ c
c c
c fi¶dÂÏ„¥æ j ÂN¥¶<T, Â<¥g„√Ø„¥g∑æ $ ◊{K¥’¶„ Pæ{’ Zæ G„∑,’ ~Kby P{N¥b ¥K∂K√„ $$5$$ Pæ{’ Zæ∑’ ¥d¥ÆN¥„∑,’ ¶„<Ïd’ ∑¶„ fiÏ’ «T„ $ ®√N¥ P{<[d √[’ ?, P*{ T¶ c
c c
c ÂæÑ’ «T„É ¥„ ?$$6$$ ÂN¥ d fi¶ddÏØ„¥∑ „ ,’ ÂN¥ ◊{K<¥÷ ÂgTzZ’ÂK’ $ fiæ¯Tæ[’ √¶„dg¶ ! √ÚE>,„ fi¶∑∂ ¶ ∑’ bg’ gæ∑„ $$7$$ «g’Â¥’~K’¶„ d, <Æ*≤>∑¶„ gbÏ„ Â∑‡ $ j c
c c
c P{K„ Pæ’{Z‡Ád’ ¶∑’, <∑dT¶¥∂ d <~K’ T¥„ $$8$$ ∏Æ <~X>„ Á∑g„√’ Âæ ¸∂d’ j¶„ fiKT¥„ Á∑’ $ ∏Æ ¸∂d’<fi <TK[„ɶ, ¶ GæÉ÷&d’ Âæ √¶„dg¶ ! $$9$$ K¶√„∑’ j¶„ c
c c
c fi∏¶„¥„∑’, gÚE>K„∑’ j P„{∑by $ j’ d¶<T fiæ¯TT„K„∑’, Á„‚>¶Â¶„ P{¶gP{¶K∏¶„ $$130$$ Pæ’{Z‡ P{N¥b Ø„<ÆN¥, ∏¶m{Æ„b Á∑’ Â∑æ’ $ <Td<Ï*Ø∂ «æ∑ fi¶∑„ T¶, GÏ’Â\‘√* T¶T∂ c
c c
c <T¥„ $$1$$ j <~*„ Â’ Gƶ g„¥, fiæ¯TT„K∂&ÆT¶ ¥æÆ∂ $ ¶ P*{~∂ gg (Æ) fi¶T’ T¶, ¥’G∑„<g ®dN¥&Æ’ $$2$$ fiæ¯TP{≤>fi¶TP{µgN¥, <TK¶«„ fiæ’G¶„ ◊{Ï„ $ c
c c
c <ÂK÷â¶Æ<Ø¥¶∑æ<Ø¥’, Pæ’{Z‡ <Æ*≤>„ TK¶d ¥„ $$3$$ ~K’„ T gƶT¶®, ¥¶K∂K’ ØÿaÁg¶∑¥’ $ Pæ’{Z‡<T Ø°¥Æ’ G[„, K¶„Wu>¢D¶∑Tâ∑’ (280) $$4$$ ¶ ¥Ñg¶K«„[¶∑, c
c c
c g∑G¶„√∆dK„∑ T¶ $ ¥gd¶T<ÏdgæÆÿ[’ T¶, ¥Æ¥¶ ÂN¥ <TT¶√d’ $$5$$ P{Æ ¥<ÆÆ’ ¸Æÿ«T‘√Æ∑„, ØÿÆg∑æ¥gdgÆ\r∑¥’ $ O¶„Kfid’≤>’ T gƶK¶„W’ ? ƶƶ&&P’{ØfiK¶d∑¶ c
c c
c $$6$$ j¶Kd<ÂKÚE>G¶„∑∂¥æ. ∏¢D¶ ([¶) ∑¶¥K∑¶„&<Td $ ®√¶√∂ ¥¥K∂K„∑’. ∏¥Æ¶d¶ P{≤æ> <TK¥’ O∑’ $$7$$ ∏<¥T∑T„dK∑∂G’„, P{KT[„ P‡{≤>¥¶g<Ï* $ c

H Pæ ’ { «∂dT¶d¥¶ ¥∂Æ, ®g¶Ø∂ j¶K® Øÿ Æ „ $$8$$ ∑zZ’ P {∑TƸ’ c „ d, fiÑÿ ß ’ { Â<TP{[∑’ $ ¥√≤>¶P{â∑«m{¯TÆ∑’ , Gg϶ d Ârƶ Eæ > ƶ $$9$$
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1370
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÁKÁæK~gF∑¥zZ‘√∂Á¶„«∑’G∑g¶b® $ fiKd[¶&T¥<∑<[*¥„, ØÿaÁ„ „KÚE>„ Âƶ $$140$$ Pæ’{Z‡fid◊{K¥G∑d’<fi, ØÿaÁ’ j&<Æd¶<¥÷’ ÂK„ $ ¶ Â’ gÆØÿaÁ¥’OF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [10]

c
u>’, c
c P{Æ <jzZK<Æ ¥æضm{∑’ ?$$1$$ j¶Kd„KÚE>ØÿaÁ¶÷, Pæ’{Z‡G<∑d¶÷ ∏’ÂK’ $ g’ØK<√K∏∑’Â√æ<∑dN¥, fiKg¶∑æN¥¶<T j¶„ O≤>„ $$2$$ <~Kd¶Ï„ ¥’gæÆ’ fi¶∑∂, P’{Á’¶„ c
c c
c ∏¶¥¶® <jÇ (\ÚE>) ∏¶„ $ «T„ ØÿaÁgbyd’<fi, ¥K’¶„&Ç’ÂØÿ\aÁ∏¶„ $$3$$ ¸ÆÿØÿaÁ¥’P{≤>X>„zZ’, ∏¶Td¶ÏPø{ÁfiK√® $ ¥’¥¶K„ fiKT¥„ fi¶∑∂, ∏d’≤>„ gÆÿ<¸*Øÿ Gƶ c
c c
c $$4$$ fizZ¶fizZ’ ∏d¶∑’„, P{ɶP{É’ <Æd¶<Æd’ $ ¥Ç¶¥Çg¥Ç’ ~, ~K<∑ɶ~K<∑É’ Âƶ $$5$$ ®Tbd’ TbdK’ ¥¶„Ƕ, ØÿaÁN¥’Â√T„<¥∑¶„ $ bzZ∂fiK‘√ƶK’«„, c
c c
c ~„ɶ O¶„K’ ÂT’ ~K„ $$6$$ <¸d¶¥∑zZ¶ ¥<dd¶ fiK’gæÆ∂, ¥ædÏ’P{Kd¶ T¶ ∏jÏ’P{d¶ T¶ $ <ÂKaÁg¶∑¶„figd¶ <Æ ØÿΩ¸Ï’, g∑æN¥g¶Ï„Æ√d¶<T P{K¥by $$7$$ c
c c
c <~[<«<[* j <j¢D¶®, j¶K* T¶ ¥ædÏ’P{d’ $ «aÁK’<fiT Øtø>Êæ>∑’, <ØX>* fi≤>¥g¶ÆK„ $$8$$ ÆzZfi¶dfi≤>\ÚE>∆’, P{∆j¶¥¶„X><Td\hfid’ $ ¥≤>g¶∑∂* Pæ{X>T¶Æ∂®, c
c c
c (Âg<TzZ∂d’ Ø°KdK„∑’) ¸’«d¶K∂ <TTÉ® $$9$$ Z„K«É¶ d G¶ bzZ∂, fiÇ’√Ωæ «≤>G¶„¯T∑¶ $ Gæ∆Pæ{g¶K* fi÷zZTbd’ , ¸¶Ï<TÆT’ ÂÆ„T d $$150$$ ∏’Â÷„ KT¶<¥∑∂* ~„T, c
c c
c ¥fiKfi¶¥’≤>¥<’ ¥d’ $ <Ø\aÁd’ ¥¶Æÿ∑∂* T¶<T, T„¥’ ÂÆd jfiæ’¥√’ $$1$$ P{\rÆ* √¶„<∑* ÁK* ~„T, T≤>T’ ∏<TÏ’ ∏<T* Âƶ $ <¥\hfi\zZ* fi’¥æ<Ï* T¶<T G’gK¶„√g<ÆÏ’ Âƶ c
c c
c $$2$$ <~K¥’¥X>g<TÏaÁ’, fig¶Ø∂ fi¶<T\zZ∏¶„ $ fi√g’Â∂ GzZ Kd∑∂®, ∏bfibKß„{ <Ø∑N¥ T¶ $$3$$ Â’ T¥<Æd’ ¥’<jT„¥’ T¶, ¥¯T¶„T¶®<Æ* ¥¯Tƶ $ Ø°KdK’ c
c c
c ¥æØ°KØ°K„∑’, ¸’«d¶K∂ <TTÉ® $$4$$ ®®<¥* ¥<x* ¥’϶T’, ∏x¶∑’ T¶<T √¶„dg¶ !$ ∏∆¶¥æ T¶<T bzZ∂¥æ, Á∑x’<fi <TTÉ® $$155$$ ¥„ «dT’ ! P{<gzZ∂d’ ∑¶„ ∑’ c
c c
c <∑¢D¶®É¶ ?, √¶„dg¶ ! ∑¶„ ∑’ <∑¢D¶®É¶, ¥„ «dT’ ! P*{ gæ<∑dzZ’ TzZ¶Ï’P{Kd<TÆ°<¥d’ bzZ∂d’ j¶„ ∑’ <j¢D¶®É¶ ÷d¶Æÿ∑’ <T<∑d’¥<∑* ?, √¶„dg¶ ! ÷«dƶ<T c
c c
c ∑’ ∑¶„ ∑’ <∑¢D¶®É¶. ¥„ «dT’ ! P{<gzZ∂d’ j¶„ ∏¶ÏT„ɶ ?, √¶„dg¶ ! j¶„ ∑’ ∏¶ÏT„ɶ, ¥„ «dT’ ! P{<gzZ∂¥æ ¥<x* Á∑xg<T ∑¶„ ¥’T¥„ɶ ?. √¶„dg¶ ! j¶„ c
c c
c ∑’ ¥’T<¥É¶. ¥„ «dT’ ! P{<gzZ∂¥æ ¥<x* j¶„ ∏x¶∑’ fi≤>TɄɶ ?. ®√„ ¸’«d¶K∂ ®<√zZ∂® ¥<x* j¶„ fi≤>TɄɶ $$6$$ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb-Gƶ c
c c
c ∑’ j¶„ bzZ∂∑’ <j¢D¶®É¶ j¶„ ∑g¶ÏT„ɶ j¶„ ∑’ Â∂® ¥<x* fiKT¥„ɶ j¶„ ∑’ ∏x¶∑’ fi≤>TɄɶ ?, √¶„dg¶ ! ¥¯Thfid¶K„<Æ* ∑’ ¥\¯TzZ∂d’ ∏ÇzZ’ √÷ß{≤>[¶® c
c c
c K¶√„∑’ ¥’cæß{Ég¶∑∂ P{¶g‘√∂® ¥’fi<Ï[¶ ¥Æ¶T∏¶„ ~„T <T¥®<Æ* ¸¶<ÆÉb, Â∏¶„ ¥¯Thfid¶K„<Æ* ∑’ ¸¶<ÆÉg¶∑∂ ∏∑æ¥gd’ ¥¯T<Ø<¥<T<Ø¥¶¥¶’ ∑’ ¥¯TzZ c
c c
c <T¥® fi\zZɶ, G¶T ∑’ ¥¯TzZ <T¥® fi\zZɶ ¶T ∑’ ¥¯TzZ fid¶K„<Æ* ∑’ ¥¯Tƶ<T fiæK¥„ ¥’P{hfi„ɶ. G¶T ∑’ fiæK¥„ ¥’P{hfi„ɶ ¶T ∑’ ¥¶„b’<Ø∏¶„T∏¶„√[¶® c
c c
c ~aÁæK*<Ø∏¶„T∏¶„√[¶® K¥<∑*<Ø∏¶„T∏¶„√[¶® O¶<∑*<Ø∏¶„T∏¶„√[¶® ◊{¶<¥*<Ø∏¶„T∏¶„√[¶® GzZ ∑’ P„{by fiæK¥„ P’{Âm{T„b T¶ ∏P’{Âm{T„b T¶ fi≤æ>hfi∆G¶„¯T∑„b c
c c
c T¶ ∏fi≤æ>hfi∆G¶„¯T∑„b T¶ <ØX>fiæ¯T„b T¶ ∏<ØX>fiæ¯T„b T¶ bâg’„b T¶ ∏<∑âg’„b T¶ bâfi[„b T¶ ∏<∑âfi[„b T¶ <T¥d¶÷K„b T¶ <j\¯T∆P{¶g«¶„√„b T¶ ÷xd¸¶„*Ø∂®b c
c c
c T¶ ∏∑æxd¸¶„*Ø∂®b T¶ gƶ¥[„b T¶ Æ∂∑¥[„b T¶ gƶfiæK¥„b T¶ P{¶fiæK¥„b T¶ ¥g∑„b T¶ g¶Æ∑„b T¶ ∏∆dK„ T¶ <j*<Ød¶ÆgÆ∂∑G¶b® T¶ ÂzZ ∑’ byƶfi¶„ÆT∂g’¥’ c
c fi÷’<G[¶∑’ ¥’G¶„√¥’fi<[* fiKP{hfi„ɶ, G¶T ∑’ ¥’G¶„√¥’fi<[* fiKP{hfi„ɶ ¶T ∑’ ¥„ <~[„ ¥’Áæx„ «T„ɶ, G¶T ∑’ ¥„ <~[„ ¥’Áæx„ «T„ɶ ¶T ∑’ ¥„ <~[„ c
c c
c <T¥’T®É¶, G¶T ∑Ê> ¥„ <~[„ <T¥’T®É¶ ¶T ∑’ ¥„ Ø„Æ„ ¥„®∑’ ∏x¶¥„ɶ, G¶T ∑’ ¥„ Ø„Æ„ ¥„®∑’ ∏x¶¥„ɶ ¶T ∑’ ¥„ ØK<TØK„ bÆfiK϶„√¶T¶® fiµÆÿ¥„ɶ, G¶T c
c c
c ∑’ ¥„ ØK<TØK„ bÆfiK϶„√¶T¶® fiµÆÿ¥„ɶ ¶T ∑’ ~„Ƕ ÏÉ’ «d’ ∏d¥’ ∏P{<[* g„K’ ∏ÇX>¶∑¶∏¶„ ∑∂dX>¶∑’ Ê>¶®É¶, G¶T ∑’ ÷ÇX>¶∑¶∏¶„ j∂dX>¶∑’ Ê>¶®É¶ ¶T c
c c
c ∑’ TDŽɶ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥gd¶T<Ïd¶∏¶„, G¶T ∑’ <jÉ’< ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥gd¶T<Ïd¶∏¶„ ¶T ∑’ G’ fi >g¥gd¶∏¶„ P{µgX>bd’ Â’ <¸d¥gd’ fi≤æ>Ç Âbd¶<Ød¶∑ c
c c
c ¥gd¶∑’ ¥’Á„É’ ∏¥’Á„É’ ∏∑’Â’ T¶ ∏∑æß{g¥¶„ P{µgÊ>b’ ¥’<~<∑ɶ. G¶T ∑’ ∏∑æß{g¥¶„ ∏∑’ÂP{µgX>b’ ¥<~∑b ¶T ∑’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏T¥\hfi∑∂P{¶„≤>ÏaÁ¶b’ c
c c
c G¶Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ fiKT[’< ¶Tbd’ P{¶Ï’ ض„¥æ’ ~„T <jKd<ÂKÚE>¶¥æ √Â∂¥æ’ ÷ß{¶„¥X>bd’ P{µg’ ∏¶¥’P{τɶ. G¶T ∑’ ÷ß{¶„¥Ê><Âd’ P{µgg¶¥’P{τɶ ¶T ∑’ ¥„ c
c c
c <TTr∑æGæ<[<TTr∑P’{<Â<T~<Ïd϶dr∑<¥K∂d’ <j∆X><Ø<[„d’ ¸¶„*Ø∂ «T„ɶ, G¶T ∑’ ~ædP’{<Â϶Tr∑<¥K∂d’ <∑[„d’ ¸¶„*Ø∂ «T„ɶ ¶T ∑’ ¥„¥∂bɶ ◊{K<¥*<Ø®. c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1371
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG¶T ∑’ ¥∂®É¶ ◊{K<¥*<Ø® ¶T ∑’ ¥¯Tƶ <TTu>„ɶ ¥¯TzZ ~aÁæK¶√„. G¶T ∑’ ¥¯TzZ <TTu>„ɶ ~aÁæK¶√„ ¶T ∑’ K¶√¶m{∑„ jd∑GædÏ„ «T„ɶ. G¶TF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [11]

c
∑’ c
c K¶√¶m{∑„ jd∑GædÏ„ «T„ɶ ¶T ∑’ K¶√’c[¶® ∑ √∑„ɶ ¥ægÆ’Â√æm{ض„¥„ Td«’√„ j √∑„ɶ ¥ægÆ’Â√æm{ض„¥„ <jdg«’√„ j √∑„ɶ ¥ægÆ’ÂO¶„Kfi¶TP{µg¥g¶dK∑’ c
c c
c ¥∂ÏÁ’≤>∑’ j √∑„ɶ ¥ægÆ’Â¥¯T√æm{fi¶TP{µg¥g¶dK∑’ ¥’Gg<TK¶Æ∑’ j √∑„ɶ O¶„K’cd¶KfiK϶„√ØÿaÁ«d’ j √∑„ɶ ∏¶d’ j √∑„ɶ ¥P{µg√æ∑X>¶∑√’ j c
c c
c √∑„ɶ ¥¥æK¶¥æKN¥¶<T ∑’ G√N¥ ∏Ï’O<∑É’ ∏¶∑’ j √∑„ɶ ∏∑’ÂÆÿ[¶„ ~æÏ¥∂bG¶„<∑ÏaÁfiKT[√Ω«fiK’fiK’ ∏Ïx<∑<g¥x¥¶„aÁ’ ~÷√b¥’¥¶KØÿaÁ’ c
c c
c ∑ fi¶<¥É¶ G’ fi¶¥<∑É’ fi¶¥„ɶ G’ ∏fi¶¥<∑É’ ¥¯TG∑¥g‡Æg¢D¥’<j<TQÿ>X>d¶ <∑T∆~P{<gd<jK\aÁÉg¶∑∂ T¶ <Øhfi’ÂP{K∑G¶ÏØ¥<Ø¥∂- c
c c
c fid¶<¥dÂT’„dK¶¥∂ ¥‡K∂®<T Âƶ<T ∑’ fi¶¥„ɶ ¥æ∆’cd¶K„ ¥¯T<Ø¥¶«¶®, √¶T ∑’ K¶√’c[¶® ∑ √∑„ɶ ¥ægÆÑ√æm{ض„¥Td«’√„ ¥∂ÏÁ’≤>∑„ ¥’dg<TK¶Æ∑„ c
c c
c fiK϶„ √ «® ∏¶∑¶«’ √ ¶bß{g„ ∏∑’  ¥’ ¥ ¶K«® fi¶¥„ É ¶ ∏fi¶¥<∑É„ ¥¯TG∑fid≤><Ø∑dK„ < T ∑’ g∆„ É ¶ ¥æ ∆ ’ c d¶K„ ¥¯T„ <Ø¥¶«¶® ¶T ∑’ «T„ É ¶ c
c c
c ∏Ç’Â<jΩ«X>¥¶„Æ‘√¶b¥®. <TÚE>¶® K¶√¶m{∑fi’≤æ>K„ ØÿW’¥<∑É„ ∏<∑KaÁ<∑É„ Td∑P{gÏ„ «T„ɶ, G¶T’ ~ ∑’ ∏Ç’Â<jΩ«X> G¶T «T„ɶ ¶T ∑’ ◊æ{m{◊æ{K„ɶ c
c c
c ¥<∑d’ ¥<∑d’ fi¶„*≤æ>fiæ≤><jd¸TÚE>¶„ŒÆ¸¶ÆÿÏbæKP’{Ê>fi®¥„, G¶T ∑’ ◊æ{m{◊æ{K„*< fi¶„*≤>fiæ≤><jd’¸TÚE>¶„m{Ƹ¶ÆÿTÏd÷KP’{Ê>hfi®¥„ ¶T ∑’ g¶„u>¶dg¶∑∂ ∏’√fi¶≤>d¶<Æ* c
c c
c <jm{TÏaÁ„ T¶ ¥¶„TÏaÁ„ T¶ «’G„ɶ ¥¯T’√¶„T’√„, G¶T ∑’ g¶„u>¶dg¶∑∂ ∏’√fi¶<Ïd¶<Æ* «’G„ɶ ¥¯T’√¶„T’√„ ¶T ∑’ gd∑¥K¥<∆T¶®∑’ GÉKd¥’<«∆„ (<j«„) c
c c
c ¥¯T„ K¶„gP‡{T„ Â∑‡ «T„ɶ, G¶T ∑’ gd∑¥K¥<∆T¶®∑’ <Tx’<¥® ¸¶„*Ø∂ «T„ɶ ¶T ∑’ Âƶ fiK∑g„ɶÂ∑‡Gƶ ∑’ g∑√’ fidÏ’< c¶Â‡∏¶„, G¶T ∑’ g∑√’ fidÏ’< c
c c
c c¶Â‡∏¶„ ¶T ∑’ ∏ÇzZ’ ¸¶<ÆÉ’< fi¶„‘√Ï<jd’¸¶„m{¸¶ÆÿÏbd¶∏¶„, G¶T ∑’ ∏ÇzZ’ ¸¶<ÆÉb <jd’¸ ¶T ∑’ ØÿPø{Á„∑’ cK„ɶ √[dX>*, G¶T ∑’ ØÿPø{Á„∑’ cK„ɶ c
c c
c √[dX>* ÂT ∑’ ¥„ ∑¶„TÏPø{Á„ɶ ∏[∂d’ ¥K∂K¶TzZ’, G¶T ∑’ ∑¶„TÏPø{Á„ɶ ∏[∂d’ ¥K∂K¶TzZ’ ¶T ∑’ ØÿT¶Ï¥„<Æ* ¥g®<Æ* ØK<j<ÇQ>’ «T„ ¸¶„*Ø∂, √T ∑’ c
c ØÿT¶Ï¥<Æ* ØK<j<ÇX>„ ¸¶„*<Ø «T„ɶ ¶T ∑’ fi≤>Áτɶ ¥„ …{¥¶¥j∂¥¶¥„, G¶T∑’ fi≤>Áτɶ ÷N¥¶¥j∂¥¶¥„ ¶T ∑’ g’Ø’ g’Ø’ …{¥¥„ɶ g’Ø’ g’Ø’ j∂¥¥„ɶ, c
c c
c G¶T ∑’ ®d¶b’ b<[d¶Æ’ «¶T’ÂK∏TzZ’ÂK¶b’ <TƶK„ɶ ¶T ∑’ Gƶ √Æ‘OzZ„ P„{b fiæK¥„b T¶ b\zZ®b T¶ <T¥’Êæ>϶® <fi¥¶d¶® «¶KÂ∂® ∏¥’¸x ¥’Ï<Td’ <T¥’Êæ>Ï’ c
c c
c Â’ ∏Ç’Â’ ÷Ñ<Tɶ ®T’ <¥d¶ ∑’ bzZ∂d’, <T¥g¶T[g¶„Æ∑gµg∑¶Ï¶T„∑’ fiæK¥„ <ØX>fiæ¯T„b T¶ ∏<ØX>fiæ¯T„b T¶ P’{Âm{T„b T¶ ∏P’{Âm{T„b T¶ √dG¶„¯T∑„b TK c
c c
c fi≤æ>hfi∆G¶„¯T∑„b T¶ gƶ¥[„b T¶ Æ∂∑¥[„b T¶ ¥hfiæK¥„b T¶ G¶T ∑’ ∏∆dK„ T¶ P„{by <j<Ød¶ÆgÆ∂∑G¶b® T¶ ∏¢DzZ„∑’ ¥¥¢D¥„∑’ ∏¶g’„g¶∑∂ ÷ѶT„ɶ, c
c c
c G¶T ∑’ ¥’Á„É«„Ø<«∆„∑’ ¥K¶√„∑’ ¥K„∑’ <ØX>∂® T¶ fiæK¥„ ÷ѶT„ɶ <j¢D¶®É¶ ¶T ∑’ G’ Â’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏T¥\hfi∑∂÷N¥\hfi∑∂P{¶„≤>ÏaÁ¶b’ ض„¥æ’ c
c c
c jKd<ÂKÚE>¶¥æ √Â∂¥æ’ ÷ß{¶„¥X>Â∂d’ P{µg’ ∏¶¥’P{<Ïd’ ∏¶<¥ Â’ <j¸’<cɶ, j¶„ ∑’ ¸xfiætø>Ê>’æ P{K„ɶ, ¥„&<T ∑’ G’¥gd’ fiæK¥N¥ ∑’ ¥K∂K¶TdT◊{K¥∑¶<«gæÆ„ c
c c
c «T„ɶ ∑¶„ ∑’ ◊{K¥„ɶ Â’¥gd’ ~„T Â’ P{µgX>b’ ¸xfiæX>’ P{K„ɶ, j¶„ ∑’ ¸xfiæX><jP{¶d’< $$7$$ ®d¶T¥K\µg ÷ √¶„dg¶ ! ¥’G¶„√„∑’ ¥’GæɄɶ, ¥„&<T ∑’ ¥’G¶„® c
c c
c fiæK¥¶d[„, fiæK¥„&<T ∑’ G„ ∑’ ∑ ¥’GæÉ„ ¥„ c∆„ G„ ∑’ ¥’GæÉ„ ¥„ ∏cr∑„ $$8$$ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ fiæK¥„<T ∑’ G„ ∑’ j ¥’GæÉ„ ¥„ c∆„ G„ ∑’ ¥’GæÉ„ c
c c
c ¥„ ∑’ ∏c∆„ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¥„ Â∂® bzZ∂® fi¶T¶® ¸xfiæX>P{µgX>by <~X>b ¥„ ∑’ fiæK¥¥’√„∑’ <jP{¶bÉb, „∑’ Âæ ¸xfiæX><jP{¶b®∑’ P{µg„∑’ ¥¶ TK¶by  ¶K¥’ c
c c
c ∏ÉT¥¶d’ fi≤æ>Ƕ ®<√*<Ød[¶® fiæ >T¶Ø∂¥æ’ √d¶ ¥g¶∑∂ ∏∑’ÂP{¶ÏfiKdu>„∑<T ∑’ ∑¶„ fi¶T„ɶ ¸„b’<Âd[¶∑’, ®T’ P{ÆP{Æ<T ¸ÆÿP„{¥„∑ ∏∑’ÂP{¶Ï¶∏¶„ ®<√*<Ød[∑’ c
c c
c Á<Td ¸„b’<Ød[’ „b’<Ød[’ ~÷K*<Ød[g<T P„{¥„∑’ T„db[¶ fi’~„*<Ød[∑’ ∏¶√d¶ ¥g¶∑∂ ØÿΩ«<√\zZd’ fi’≤>„KÚE>’ T„dg¶∑∂ ƶƶ«‡dP{X>¥K∑¶ <¥<T∑„<T c
c c
c ∏<ØX>¥¶„aÁ¶ <jÇ’ ¥’¶„Tæ¯T„<Td¶ ¥æ<Æ¥d∑¸’cT<TT<Éd¶ ∏¶Gµg’ Pæ{ÚE><∑É’ √KÆ<∑É’ <j*Ø<∑É’ <Á*¥<∑É’ ¸ÆÿP{µg’„<Æ* ∏∑„√~¶≤æ>¥®<Æ* Ïx¶„ØK«K∑¶ c
c ¥¯T϶„√fiK«‡d¶ ~÷√by® ¥’¥K„ɶ, ∏∆’ ~ ∑’ √¶„dg¶ ! G¶Tbd’ Â∂® fi¶TbzZ∂® ¸xfiæX><jP{¶bd’ P{µgX>bd’ ¥g<Éd’ ¶Tbd’ b\zZd’ ∏<«Ï<¥÷P{¶g„ fiæK¥„ c
c c

H ÷ß{Qÿ>ß{X>dK’ ∏∑’Â’ P{µgX>b’ ¸xfiæX><jP{¶bd’ ¥g<É<∑ɶ. ®Â„∑’ ∏X>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ fiæK¥„&<T ∑’ G„ ∑’ j¶„ ¥’GæÉ„ ¥„ ∑’ c∆„ ∑’ ¥’GæÉ„ ¥„ ∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1372
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏c∆„ $$9$$ «dT’ ! (P„{¥ ∑’) fiæK¥„¥ ∑’ fiæÚE>¶ G¶T ∑’ Td¶¥∂ ? √¶„dg¶ ! E>\¯TÆ„ fiæK¥„ j„d„, Â’Gƶ-∏Æg¶Æg„ ∏Æg„ <Tg\¢Dg„ ÷[g„ ÷[gæ[g„ ¥¯Tæ[F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [12]

c
g„ c
c $$10$$ ÂzZ ∑’ G„ ¥¯Tæ[g„ fiæK¥„ ¥„ ∑’ fiÇ’√æΩ«≤>G¶„¯T∑¥¯Tæ[gm{T϶Tr∑P’{<ÂP{<Ïd¶®<T bzZ∂® <jd’¸¶m{ >¶„ T¶¥¥d’<fi ~„X>ɶ ∑¶„ ∑’ g∑¥¶<T Â’ b\zZd’ c
c c
c ∏<«Ï¥„ɶ $$11$$ G„ ∑’ Âæ ¥„ ÷[gæ[g„ ¥„ ∑’ GÆP{Æ<T Âæ≤><Âƶ®∑’ g∑¥¶ ¥gdg„ß’{ ∏<«Ï¥„ Âƶ<T ¸∂d¥g® g∑’ ¥’<jm’{<«d ∏[¶∑’ <j*Ø„G¶ √KƄɶ, j c
c c
c fiæ∑¶„ ¸∂®∑’ ÂÉ’g„ bzZ∂d’ g∑¥¶<T ÷ ∏<«Ï¥„ɶ. G„ ∑’ ¥„ ÷[g„ fiæK¥„ ¥„ ∑’ GÆP{Æ<T Á∑’ gæÆÿ[’ T¶ b\zZd’ P{¶<gÉg¶<∑* fi„\aÁɶ Â∏¶„ g∑¥¶ ∏<«Ï¥„ɶ c
c c
c G¶T ∑’ G¶g’ T¶ ∏xG¶g’ T¶ ∑¶„ ∑’ bzZ∂® ¥g’ <TP{µg’ ¥g¶dK„ɶ $$12$$ Gb ∑’ ¸’«d¶K∂ P{dfiÇaÁ¶∑¶<«‘√Æ„, ∏ƶ ∑’ j¶„ ¸’«d¶K∂ j¶„ P{dfiÇaÁ¶∑¶<«‘√Æ„ c
c c
c c
c ¶„ ∑’ <jdP{Ï[„ «d∑¶, ∑ ÷∑’ <¯T„¥æ P{¶g„¥æ’ ∏<«Ï¶¥∂ «<Tɶ, ÂN¥ ®dN¥ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏\zZ ¸’c„, P*{ Âæ ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑’ j¶„ <j¸’<cɶ $$13$$ G„ ∑’ c
c ¥„ <Tg\¢Dg„ ¥„ ∑’ <jdP{Ï[„∑ ¥<x* <~d bg’ ¥g¶dK„ɶ, ∑¶„ ∑’ fiKP{Ï[„∑’, ®¥„ d ∑’ Gb fiÚE>¶ ÷‘√¸’«d¶K∂ j¶„ «T„ɶ ¶„ ∑’ ∏¢DT¥¶d<T¥„¥’ Â’ c
c c
c ¶K¥g’√∂P{¶…{∑’ ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑„ «d∑¶, G∏¶„ ∑’ P„{by ∏<«√dG∂T¶bfidzZ„ «¯T¥[„ ∏¶√g¶∑楶K„∑’ ¥æ¥¶Æ°∑’ cµg¶„TX>’«Ø¶∑¶by ض∑¥∂ÏÂT«¶T∑¶gb® c
c c
c ~÷\¯TÆ„ cµgÁ’c„ ¥g∑æX>„ɶ ¥„ ∑’ GbP{Æ<T <jdgTd«’√’ j P{K„ɶ Â∏¶„ ∑’ ¥¶dfiK’fiK®∑’ ¥æg¶∑æ¥[Ø„T[¶® G¶T ∑’ ∏fiKT≤>d¥µg[„ <j¥‘√„∑ T¶ c
c c
c ∏<«√g„∑ T¶ G¶T ∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥ÆN¥c¶K∂ «<T[¶∑’ <jm{x¶¥TضK„ <TÆ°dKdgÏ„ fi¶Td’ P{µg’ ÁT„[¶∑’ <¥\¢Dɶ $$14$$ G„ d ∑’ ¥„ ∏Æg„ ¥„ ∑’ c
c c
c ¥fiKضK¶¥[g¶∑¥„ ∏∑æ¥gd’ P‡{K¢DT¥¶d¢DT<¥d<~[„<Æ* ¥¶K’«fiK‘√ƶb¥æ ∏<«K® «T„ɶ. Âƶ ∑’ G„ d ¥„ ∏Æg¶Æg„ ¥„ ∑’ gƶfi¶TP{µg„ ¥¯T¶∏¶„ c
c c
c bzZ∂∏¶„ T¶d¶ g∑¥¶ d P’{gæ∑¶ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ ∏∑æ¥gdg<«Ï¥„ɶ ƶ ∏Ç’ÂP‡{K¢DT¥¶d∏¢DT<¥®<Æ* <~[„<Æ* ¥¶K’«fiK‘√ƶ¥[„ P{¶Ï’ √g„ɶ. ®®<¥* c
c c
c ض„rÆ’<fi ∑’ √¶„dg¶ ! ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑’ ∑„d’ $$15$$ «dT’ ! G„ ∑’ ¥„ ∏Æg„ G„&<T ∑’ ¥„ ∏Æg¶Æg„ fiæK¥„ „<¥* ~ ض„rÆ’<fi ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑’ ¥gaÁ¶d’ ¶„ ∑’ ®√„ c
c c
c ∏Æg„ ®√„ ∏Æg¶Æg„ ®Â„<¥* ض„rÆ’<fi fiæK¥¶TzZ¶∑’ P„{ fib<T¥„¥„ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¥„ ∏ÆgfiæK¥„ ¥„ ∑’ Gb<T ÷ ¥fiKضK¶¥[g¶∑¥„ P‡{K¢DT¥¶d¢DT<¥®<Æ* c
c c
c <~[„<Æ* ¥¶K’«fiK‘√ƶ¥[<~[„ Âƶ<T ∑’ <Ø\aÁd¶<Æ* ¥¶Æÿ∑∂<Æ* ∏∆dK¶¥æ’ (<Æ*) ~ ¥∂Ï¥’KaÁ∑fi¶„¥Æ¶„TT¶¥<jKd¶<Æ* Øÿ\aÁd¶<Æ* √¶KzZ∂<Æ* T¶ ¥<x* c
c c
c ∏¶T≤>d<fi<Ñd¶g’<®<T ¥g¶∑„ ∑¶„ d <~dg’¥g¶dK„ɶ. G„ d ∑’ ¥„ ∏Æg¶Æg„ fiæK¥„ ¥„ ∑’ <jdG∑<∑fi<«by G¶T ∑’ <Ø\aÁd¶<Æ* ¥¶Æÿ∑∂<Æ*<fi ¥g’ <~dg’¥’ c
c c
c ¥g¶dKɶ. „∑ ~„T ¥„ gƶfi¶TP{µg„ ¥¯T¶Æg¶Æg„ ¥gaÁ¶®. ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! fib<T¥„¥„, Âƶ d G„ ∑’ ¥„ ∏ÆgfiæK¥„ ¥„ ∑’ ∏∑’„∑’ P{¶Ï„∑’ ¸¶„<Æ* fi¶T„ɶ, G„ c
c c
c d ÷∑ ¥„ ∏Æg¶Æg„ gƶfi¶TP{¶K∂ <Ø\aÁd¶<Æ*<fi ¥¶Æÿ∑∂<Æ*<fi ¥g’ <~dg’¥’ ¥g¶dKɶ ¥„ ∑’ ∏∑’ÂÆÿ[¶„<T ∏∑’Â¥’¥¶Kg¶<Æ*≤>…{∑’<fi ¸¶„<Æ* j¶„ fi¶T„ɶ, ®¥ ∑’ c
c c
c √¶„dg¶ ! <¸<® fib<T¥„¥„ $$16$$ ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ¥¯Tæ[g„ ¥„ ∑’ E>÷gzZT∂dK¶√„ ∑„d„, G„ ∑’ Âæ ¥„ ÷[gæ[g„ ¥„ ∑’ ∏<∑âfi[fi<«Â∂® G¶T ∑’ ÷T¥g√„ T¶ ÁT® c
c c
c T¶ÂT ∑’ <j∏¶„d∑∂®. G„ ∑’ ~ ¥„ ÷[g„ ¥„ ∑’ ∏hfig[¥’G® ∑„®, ®Tg„®<¥* <jm{T∑¶ Pæ{ɶ $$17$$ G„ ÷∑ <gÚE><W<Q> «¶T„…{∑’ ÷‘√¸’«d¶K∂ «T„ɶ c
c c
c <Æ¥¶K’«fiK‘√ƶby∑’ <TK® ¥„ ∑’ <gÚE><WX>∂ ~„T, ∑¶„ ∑’ ¥µg<WX>∂, „<¥* ~„ ∑’ ∏T„bdG∂T¶bfidzZ¥Ω«¶T¶∑’ √¶„dg¶ ! j¶„ ∑’ ÷[g[„ ∏<«j’Ø<∑É„ fi¥’¥<∑É„ c
c c
c T¶ «Tb, G∏¶„ ∑’ ∏∑’ÂK«<T® <دT¶„K¶<Ï® <T¥® fizZ„ɶ, ∏∆’ ~ P{d¶Ø∂ <Â<Ø<T\zZd¶Ø∏¶„ ¥’<~\aÁd¶ Â∏¶„ ∑’ ¸’«¯Td¶∏¶„ fiK«’<¥É¶, <∑d¶∑P{≤>„ T¶ c
c c
c ÆT„ɶ $$18$$ G„ d ∑’ ¥„ <Tg\¢Dg„ ¥„ ∑’ ¶K¥g¢DT¥¶dg’√∂P{Ƕ∑’ <TKd¶<TK® ØQ>¯T„ $$19$$ Âƶ ∑’ G„ ¥„ ∏Æg„ Âƶ G„∑’ ¥„ ∏Æg¶Æg„ „<¥* Âæ ®√’„∑’ c
c c
c Gƶ bzZ∂¥æ’ Âƶ ∑’ j„® G¶T ∑’ P{µgQ>bd’ ¥gɄɶ, ∑TK’ fiæK¥N¥ ∑’ ¥’<~aÁ∑√„¥æ’ TÚE>m{ƶ„TKÂÏfiaÁ®¥æ’ <Ï*√„ d ∏<ÆddK’ K¶√gæhfiÉ„, ®T’ ®Â„ ~„T c
c c
c E> fiæK¥<T«¶√„ $$20$$ P{¶’<¥ ~ bzZ∂∑’ √¶„dg¶ ! «¯T[’ ¥µgTØ >[’ ~ ∏’√∂ P{¶…{∑’ G¶T ∑’ ¥¯Tæ[g„ fiæK¥<T«¶√„ ¶T ∑’ <~*Â<∑É„, j¶„ ∑’ ¥¯T„<¥<gzZ∂∑’ c
c c

H G
$$21$$ ®T’ Âæ √¶„dg¶ ! G∂® bzZ∂® <ÂP{¶Ï’ fiæK¥¥’G¶„√¥’fi[∂ ∑ ¥’G¶d¶ ∏ƶ ∑’ fiæK¥¥’G¶„√¥’fi[∂®<T ¥¶Æ∂∑¶® G¶T ∑’ „K¥g„ ~¶„W¥g„ fi∆K¥g„ ∑’ ~ ¥g®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1373
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑’ fiæK¥„∑’ ¥<x* ∑ ¥’Gæ[¶ ∑¶„ <~d¥’gg¶dKd’ ¥„ ∑’ Gƶ O∑P{X>Â∑ضm{¥<gx„ P„{b √¶g„b T¶ j√K„b T¶ K∆„b T¶ ¥’fi<Ï[„ ~’≤>¶<jÏ¥’cæ\aÁ® fid<Ï[¶∑F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [13]

c
2 c
c <∑≤>\¢Dd 2 <~K„∑’ ÷T¥g„ɶ ®T’ Âæ ∑’ √¶„dg¶ ! ¥„ bÂZ∂P{¶g‘√∂ ¥’fi<Ï[¶ ¥g¶∑∂ <∑≤>\¢Dd 2 ¥gd~÷ß„{∑’ ÷T¥g„ɶ, ®T’ b√T∂¥bg„ ¸¶T∂¥bg„ G¶T c
c c
c ∑’ ¥[Â∂¥bg„ ¥g®, Gƶ ∑’ fiØ∂T<¥Æ¶ T¶T∆¶ fiæ∑K<T ¥d’ T¶ Âƶ<TÆ„∑’ ~æ∆G¶„√„∑ T¶ fidτɶ ®T’ ¥¶ bzZ∂ fiæK¥Ø’¥∑„∑ T¶ fiæK¥¶Ï¶T√P{K¥∑„∑ T¶ c
c c
c gØ„∑’ P’{Øhfi„∑’ P{¶g‘√∂® fiæ∑K<T ÷hfidτɶ $$22$$ ®zZ’ ~ √¶„dg¶ ! G<gzZ∂d’ «®∑ T¶ Ïɶ® T¶ Pæ{Ï’Pæ{¥„∑ T¶ G¶T ∑’ cµg¥x¶® T¶ Â’ T„d∑’ ∏<Æd¶¥„ɶ c
c c
c j¶„ ∑’ <~dg’¥’ ¥g¶dKɶ ¥„ ∑’ c∆ ¥„ ∑’ fiæ∆¶ ¥„ d ∑’ T’ض ¥„ ∑’ fiæɶ ¥„ ∑’ ØQ>¯T¶ ¥„ ∑’ ¥¯TÏaÁ∑¶ ¥„ ∑’ ¥¯TP{Ѷ∑P{¶Kd¶ ¥„ ∑’ ¥¯Tæ[gg’√Ï<jÆ∂ ¥„ c
c c
c ∑’ ¥ædØ„Td¶ ¥„ ∑’ ¥KN¥Â∂ ¥„ ∑’ ∏TÆÿ’≤>∂ ¥„ ∑’ ∏Çæd¶ ¥„ ∑’ b’ض∑∂ ¥„ ∑’ fiKgfi<T[æ[g¶ <¥x∂ gæ[∂ ¥¶¥d¶ <¥T√b<[ $$23$$ G<g\zZd’ Â’ T„d∑’ j¶„ c
c c
c ∏<Æd¶¥„ɶ <~dg’¥’ ¥g¶dK„ɶ ¥„ ∑’ ∏c∆¶ ¥„ ∑’ ∏fiær∑¶ ¥„ ∑’ ∏T’ض ¥„ ∑’ ∏fiæɶ ¥„ ∑’ ∏ØX>T¶ ¥„ ∑’ ∏ÏaÁ∑¶ ¥„ ∑’ «‘√ÏaÁ∑¶ ¥„ ∑’ c
c c
c ¥¯T∏g’√Ï∏P{Ѷ∑«¶d∑¶ ¥„ ∑’ «X>¥∂϶ ¥„ ∑’ «X>¶d¶K¶ ¥„ ∑’ fiK«X>~¶K[¶ ¥„ ∑’ <j*Ø∑∂d¶ ¥„ ∑’ <Á*¥<∑ɶ ¥„ ∑’ Pæ{ÚE><∑ɶ ¥„ ∑’ fi¶T¶ ¥„∑’ fi¶Tfi¶T¶ c
c c
c ¥„ ∑’ gƶfi¶Tfi¶T¶ ¥„ ∑’ ∏fi<T[<[, ®T’ Âæ √¶„dg¶ ! ~≤æ>Ï[¶® «∂m{[¶® P{¶dK[¶® ϶„Ï[¶® ÷µg¶d∏¶„ T¶ P’{Øhfi∏¶„ T¶ Øhfi∏¶„ T¶ ∏∑hfiT¥∏¶„ T¶ c
c c
c ∏¶÷u>d¶® T¶ G<g\zZd’ ¥’Gg¶∏¶„ fiK«\N¥d’ Ø°Kx¶∑„ T¶ √¶g„ T¶ j√K„ T¶ K¶dƶ∑∂® T¶ T„¥‘√Æ∑’ ∏ÚE>‚>d fiæK¥„∑ ¥<x* <~dg’¥g¶dK„ɶ «æɶ„ 2 fiæK¥’ c
c c
c P{¶g„É T¶ Kg„É T¶ ∏ƶ ∑’ Âg„T ض„d<xd’ P{É<gb fi\aÁhfi„[¶∑’ Âg¶b’~„ɶ, Â’ ~„T ∏¶b’~g¶∑∂* fi\N¥d¶ ∑’ ÷µg¶d∏¶„ T¶ Øhfi∏¶„ T¶ P’{Øhfi∏¶„ T¶ c
c c
c ∏∑hfiT¥∏¶„ T¶ ∏¶÷u>d¶® T¶ P„{b ∏¶dK®b T¶ ¥¶g∆’¥’G®b T¶ K¶d¥’<¥®b T¶ T¶dÏ<xGæ[„b T¶ <T∆¶∑Ï<xGæ[„¥ T¶ Gæ√hfiƶ∑„b T¶ fiTd∑hfi«¶T√„b c
c c
c T¶ Â<g\zZd’ ∏∆’ T¶ Kg„É T¶ P{¶g„É T¶ ∏<«Ï¥„É T¶ «’G„É T¶ fiK«’æG„É T¶ G¶T ∑’ <~dg’¥g¶dK„ɶ ¥„ ∑’ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏Æ∆„ ∏T’Ø„ ∏ØX>¯T„ c
c c
c ∏fi\zZ® ∏fizZ„ ∏fi¥zZ„ ∏P{Ѷ∑„ ∏g’√Ñ„ <jØ<∑É„ √KÆ<∑É„ <Á*¥<∑É„ Pæ{ÚE><∑É„ ¥„ ∑’ fi¶T„ ¥„ ∑’ fi¶Tfi¶T„ ¥„ ∑’ gƶfi¶T„ ¥„ ∑’ gƶfi¶Tfi¶T„ ¥„ ∑’ c
c c
c «X>¥∂Ï„ ¥„ ∑’ «X>¶d¶K„ ¥„ ∑’ <jΩ«X>~¶K[„ gƶfi¶TP{µgP{¶K∂, Gd¶ ∑’ fi¶d\ÚE>[gΩ«æX>ɶ Â∏¶„ ∑’ g’ØÂæK’√„∑’ TbK„∑’ ÷[g„∑’ ¥’Od∑„∑’ ÷[g„∑’ fi¶„m{¥„∑’ c
c c
c ÷[g„∑’ ¥[„∑’ ÷[g„∑’ Â[fiK∆[∑„∑’ ÷[g„∑’ T∂Kd¥¶gzZ„∑’ ÷[g„∑’ ¥’T„√„∑’ ÷[g¶® cµg¥x¶® ÷[g„∑’ ∏¶÷aÁ®∑’ Â’ fi¶d\ÚE>[g∑æ~K„ɶ, „ ∑’ Âæ c
c c
c √¶„dg¶ ! ¥¶Æ°∑’ gƶ∑櫶√¶∑’ ∏Q>¶K¥fiKƶKX>¶∑¶b’ ∑T ¸’«~„K√æ[∂∏¶„ T¶√KÉ’< $$24$$ ¥„ «dT’ ! P*{ fi\ÚE>[∑„ ’ ¥æ¢D„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ ¥æ¢D„ɶ, c
c c
c ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ ¥æ¢D„ɶ, «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb-Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ ¥æ¢D„ɶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ ¥æ\¢Dɶ ?, √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ <jd≤>∂fiƶ∑„ c
c c
c ¥ >¥∂Ï„ T’P{¥g¶d¶K„ ¥„ ∑’ ¥¥Ñ„ ∏¶Ï¶„b[¶∑’ ¥¥Ñ„ ~„T fi¶d\ÚE>[g∑æ~„X>ɶ, ¥„ ∑’ ∏<T¥æx¥P{Ï楶¥® ∑¶„ <T¥æ¢D„ɶ, ®Â„∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ∑’ c
c c
c √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ ¥æ¢D„ɶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ ¥æ¢D„ɶ $$25$$ Âƶ ∑’ √¶„dg¶ ! bzZ∂ d ∑¶g fiæK¥¶∑gƵg¶∑’ ¥¯Tfi¶TP{µg¶∑’ T¥æƶK¶ ÂgKdfi’P{Á¶∑∂ c
c c
c ¥¶„‘√bg‘√N¥ ∑’ ∏‘√϶ jKd¶Td¶KN¥ ∑’ ¥g¶„dK∑T[∂ ∏«ægd’ <T¥P’{Ø<Ï* ∏∑\‘√d’ ~≤æ><Ï* ∏«¶„d∑’ <T¥‡bd’ ∏∑¶<gd’ T¶<Æ* ∏~„d∑’ gæÚE>’ ∏∑¶„T¥\‘√* c
c c
c g¶K* ∏<∑d<Ï* √æ<[* ∏KÉæ® fi¶¥„ ∏Æ„÷® gLJ, Âƶ d ∑’ √¶„dg¶ ! b\zZ¥’«¶„√„ fiæK¥¶∑’ g∑¥¶<T ∑’ ∏<~*<Â<∑É ∏∑¢DT¥<∑É„ ∏fizZ<∑É„ ∏∑∂Æ<∑É„ c
c c
c ∏<Tdhfi<∑É„ ∏¥’P{hfi<∑É ∏∑<«Ï¥<∑É„ ¥∏’«K<∑É„ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’<Â, G∏¶„ ∑’ bzZ∂∑’ j¶g fiæK¥N¥ ∑’ √¶„dg¶ ! ¥¯Thfi√¶K„<Æ*<fi ØÿN¥¶<Æ*d’ <TÉ’<fiT c
c c
c ض„¥æhfi¶d∑’ ¥’K’«¥’G∑√’<fiT∏fiQ>cµg’ Á<Ïd~¶K[’<fiT ∏∑¶Ï¶„bd’ ∏<∑*<Ød’ ∏√K<Æd’ ∏P{dfi¶d\ÚE>[¢DT¥¶d’ fi≤æ>Ç ∏∑’Â¥’¥¶KfiKdu>∑’ ØÿaÁ¥’ض„Æ’ c
c c
c P{dfi¶d\ÚE>[<T¥¶„<Æd’<fiT fiæ∑¶„ ∏¥’Gg¶dK∑’ gÆ’Âfi¶TP{µg¥’~d’ <Æ*¥’<fiT ¥dÏ„϶„ß{<j*<Ød’ ∏<ØX>fiK϶„√fiÇT¶d’ O¶„K’cd¶K∑KdT¶¥¶„ bT c
c <∑K’ÂK¶∑„√ØÿaÁ<j<Æ<[, "∏’√fiÇ’√¥’Ê>¶∑’, ~¶m{ÏÏ<Tdfi„<Æd’ $ bzZ∂∑’ Â’ j <j¢D¶®, P{¶gK¶√<TTâ∑’ $$156$$ Âƶ d bzZ∂∏¶„ j¶g √¶„dg¶ ! c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1374
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EfiÏdP{¶ÏKd∑∂<gT F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. [14]

c
¥¯TP{¶Ï’ Âg¶„ T <Ï[¶÷ «T’ <  <TÉæ bT Á∑<ØÊ>jQfi„ µ g¶∏¶„ «T’ <  ¥K∑¶√dO¶d√¶„ bT ®ß{G’ < gd¶∏¶„ c
c ÂaÁ∑fi¥‡ d G∂T’  ¥æ x <jd<¥¥æ « aÁ∂∏¶„ bT ®ß{G’ < gd¶∏¶„ ÂaÁ∑fi¥‡ d G∂T’  ¥æ x <jd<¥¥æ « aÁ∂∏¶„ bT gƶfi¶TP{µg¶∏¶„ «T’ <  c
c c
c ÁKfiT∑æǶ<ÏdÏT∑¶„ØÆ∂T„϶bT ¸Æÿ<TÆ<TP{hfiP{Ѷ„Ïg¶Ï¶<Æ* Á∑’<fi ®√zZ ∏¥’Ê>dg¶∑¥¶∏¶„ «T’< «d’«æKg∑¶„ØÆ∂<gT ØÿKT√¶ÆP{bÂT¶∏¶„ «T’< fiT∑¶„ c
c c
c bT ~≤æ>ϥƶT¶∏¶„ «T’< ∏‘√∂ bT ¥¯T«aÁ∂∏¶„ T¶…{ bT ¥¯T◊{K¥¶∏¶„ Âß{K¶„ bT fiKzZ϶„϶∏¶„ ¥¶∑¶„ bT ض∑g„[<g<[∏¶„ gÚE>¶„ bT ƯTfiK~[j„ƶ∏¶„ c
c c
c ®Tg¶b∏∑„ √ ض„ ¥ ÏaÁfi≤>fiæ r ∑¥¯T’ d ¶„ T ’ √ ¥Ω«’  K¸¶<ÆK¶∑’ gƶfi¶TP{µg¶∑’ ∏<T∑d<T¥g’ G K∂∑’ ÂzZæ h fi∆∏∑zZ√ÚE>fi¥‡ b y ∑ ’ bzZ∂∑’ c
c c
c ∏∑TKd<j¢DK’ÂØÿ‘√’c¶¥æb<TÏ∂∑Pæ{ÚE><∑É<j*Ø<∑É<Á*¥<∑É¥¯T’√¶„T’√¶∑’ ¥Ω«’ÂK¸¶<ÆK¶∑’ fiKgzZ∏¶„ gƶ¥[¶∑’ <j<T∆P{¶g«¶„√¶∑’ √¶„dg¶ ! c
c c
c ¥¯Tæ[gæ[gfiæK¥¶∑’ P„{ j¶g ¥d∆„ ¥æ<T∆¶dcµg¶Æµg„ Á∑g<T ∏<«Ï¶¥’ √\ÚE>ɶ ?$$26$$ G¶<¥* ~ ∑’ ∏<«Ï<¥÷P{¶g„ fiæK¥„ Âɶ„<∑¥’gæ\ÚE>gfi’~„*<Ød¶∑’ c
c c
c ®ß{fi¥’√∑„ ~„T ∑TrÆ’ ¥d¥ÆN¥¶∑’ <∑dg¶ ÷TWT√„ «T„ɶ, „ d ∏Ç’Â¥æÆgÿ [¶÷ g’¥~aÁ÷∑¶„ ∑ fi¶<¥d¶ $$27$$ ®®∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∑¶„ c
c c
c bzZ∂d’ ∏¶ÏT„ɶ j¶„ ¥’ÏT„ɶ j¶„ bzZ∂∑’ ∏’√¶„T’√¶b’ ¥’<∑KaÁ„ɶ G¶T ∑’ j¶„ bzZ∂® ¥<x* ®√„ ¸’«d¶K∂ ∏x¶∑’ fi≤>TɄɶ $$28$$ ¥„ «dT’ ! P{<gzZ∂® c
c c
c ¥’϶TæѶT’√¶„T’√<jKaÁ∑’ TɄɶ ÷d¶Æÿ g„Æÿ∑’ ?, √¶„dg¶ ! ÷«dg<T, ¥„ «dT’ ! P{<g\zZ¥’G¶„√¥g¶dK∑„ g„Æÿ∑„ fiKT<Éd¶ ÷d¶Æÿ∑’ ¸Æÿ<TÆ„¥æ’ c
c c
c ¥<~[¶<~[TzZæ<T¥®¥æ g„Æÿ∑fiK∑¶g„ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ g∑¶„TbP{¶dG¶„√„∑’ ¥¯Tƶ ¥¯TP{¶Ï’ GTÉ∂T¶®<[ ?, √¶„dg¶ ! ¥¯T’ ¥¯Tƶ <TT<Éɶ $$29$$ ¥„ c
c c
c «dT’ ! G„ ∑’ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ g„Æÿ∑g¶¥„<Tɶ ¥„ ∑’ T’؄ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ g„Æÿ∑’ ¥dg„T ∏hfi∑¶ ¥„T„É T¶ fiK„<Æ* ÷Tb¥„[æ’ c
c c
c ¥„T¶<Tɶ T¶ ¥„<TÉg¶∑’ ¥g∑æɶ<∑É T¶ <دT’ T¶ g¶∑楒 T¶ <ÂKaÁG¶„<∑d’ T¶ G¶T ∑’ P{KP{µg¶b’ ¥<Ç[¶<~[TzZæ<T¥d’ T¶ <T<TÆ¢DT¥¶∑’ c
c c
c P{¶Kg¶P{¶Kg¶„T√K∑„∑’ g∑¥¶ T¶ Td¥¶ T¶ P{¶®∑ T¶ ¥„ ∑’ ¥g∑„ T¶ ¥g∑∂ T¶ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏ØX>¯T„ ∏g‘√¥g¶d¶K„ gƶfi¶TP{µg„ ∑¶„ ∑’ T’<Øɶ ∑¶„ ∑’ c
c c
c T’ض<Tɶ j¶„ ∑’ T’<ØÉg¶∑’ T¶ ¥g∑æG¶∑„ɶ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ G¶T ∑’ <T¥¶„<ÆP{¶Ï’<Â, ¥„ «dT’ ! G„ T’؄ɶ ¥„ P*{ Ï«„ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ Â’ T’؄ɶ ¥„ ∏X>¶K¥rÆ’ c
c c
c ¥∂Ï’√¥ÆN¥c¶K∂∑’ gƶ∑櫶√¶∑’ <ÂzZdK¶Ø∂∑’ gÆÂ∂y ∏¶¥¶d∑’ Pæ{ɶ, G„ ∑’ <ÂzZdK¶Ø∂∑’ ∏¶¥¶d∑’ Pæ{ɶ ¥„ ∑’ ∏¢DT¥¶d’ fi≤æ>Ƕ G¶T ∑’ ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑’ c
c c
c Ï«„ɶ $$30$$ "<Thfi<Æ<Ç\zZd’ ¥gg’, ¥¯Tƶ g„Æÿ∑’<fid $ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ ∑¶„ ~db fiK‘√Æ’ $$7$$ G¶Tbd’ √¶„dg¶ ! ÂN¥, ¥<~[¶<~[¶„«d[√’ $ c
c c
c fi«‡d’ T¶&∑æ G∂TN¥, «T„ɶ ÷ fiK‘√Æ’ $$8$$ ¶T¶b®∑’ Âæ ¥¶„ fi¶∑∂, ¥¥’√¶„ g¶„aÁ¥¶Æ∑’ $ ∑¶∑¶b<Â√’ ∑ ∏¶K¶Æ„, µƶ TÉ„ fiK‘√Æ’ $$9$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! c
c c
c fi¶∑∂, G„ fid<Æ[¶ fiK‘√Æ’ $ ∏¶K’«’ j¶„ <TTɄɶ, Â’fi∂d’ «TfiK’fiK¶ $$160$$ ∏¶K’«„ fi\zZdN¥„√<TdÏG∂TN¥ TbdK„ $ ¥’Ou>∑¶bd’ P{µg’, G’ ¸x’ √¶„dg¶ ! gæ∑„ c
c c
c $$161$$ ®√„ ¸„b’<Ø® G∂T„ ®√’ ¥gd’ ∏<∑ÚE>g¶∑„ ¸Ï¶<«∏¶„√„∑’ ÆzZ„∑ T¶ fi¶®∑ T¶ ∏∆dK„∑ T¶ ¥Ï¶√¶b÷T√K∑G¶®∑’ G„ P„{by fi¶∑∂ ∏√¶ >’ ¥’Ot>„É T¶ c
c c
c ¥’Ou>¶T„É T¶ ¥’Ou>Ég¶∑’ ∏√¶ >’ fiK„<Æ* ¥g∑æG¶∑„ɶ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! Gd¶ Â’ P{µg’ ÷√d’ √ÚE>„ɶ Âd¶ ∑’ gÆd¶ P„{¥„∑’ E>µg¶¥„∑’ T„<Øɶ, √¶ >’ ØÿT¶Ï¥<Æ* c
c c
c ¥’TÚE>K„<Æ*, Âg„T ∏√¶ >’ fiKd¶T„ɶ T¶¥¥ÆN¥„∑’ √¶ >’ Ø¥<Æ* T¶¥¥ÆN¥„<Æ*, Âg„T ∏√¶ >’ P{϶g„ɶ T¶¥aÁ„∑’ √¶ >’ Ø¥<Æ* T¶¥ÏaÁ„<Æ*, ∏ƶ ∑’ ÷WT„ɶ c
c c
c Â∏¶„ T¶¥P{¶„≤>∂, ®T’ <Â~÷fi’<~*<Ø®¥æ ØX>¯T’ $$31$$ "¥æÆÿgN¥ fiæ ><TG∂TN¥, GzZ„√N¥ <TK¶Æ∑’ $ ∏hfi¶K’«’ Âd’ ¸„*<Â, √¶„dg¶ ! ¥¯TP„{TÏ∂ $$2$$ ¥æÆÿgN¥ c
c c
c fiæ ><TG∂TN¥, T¶T[∂ GzZ ¥’«T„ $ gƶK’«’ Âd’ ¸„*<Â, √¶„dg¶ ! ¥¯TP„{TÏ∂ $$3$$ ®T’ Âæ ¥’<gϒ„<Æ*, P{µgæß{K≤>„<Æ* √¶„dg¶ !$ ¥„ ¥¶„X>Ω«„ ∏∑’„<Æ*, G„ ∏¶K’«„ c
c c
c fiT[® $$4$$ ∏¶K’«„ Tu>g¶∑N¥, fiæxfiæQ><jP{¶bd’ $ P{µg’ ¸x’ «T„ µƶ, µƶ&&K’«’ <TTÉ® $$5$$ fiæ >T¶b∏G∂TP{¶d’¶, ¥¯T«¶T„<Æ* ¥¯Tƶ $ ∏¶K’«¶ G„ c
c c
<jdu>„ɶ, ¥„ ∏bK¶ (GµgGK¶gK∑¥¯TضKWØÿaÁ¶∑) <TgæÇb $$6$$ <[, ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂ !, G„ ®d’ fiKTæ\¢D÷’ $ ®√’Â¥æÆÂ<ÑÚE>„, ∑ Ï«„ ¥µg‘√T[<∑*
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1375
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E$$7$$ G∂T„ ¥’g‘√g¶„b∆„, O¶„KT∂KÂT’ ~K„ $ ∏~d’¶„ bg„ fi’~, Pæ{ɶ ¥¯T’ <jKzZd’ $$8$$ Pæ{¥∂϶„¥∆fi¶¥zZ„, ¥ÚE>’Ø„ ¥¸Ï„ Âƶ $ <ØQ>∂®<T bg„ fi’~, √¶„dg¶ !F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) <ı. ∏. / ÂF. ∏. [15]

c
j c
c c
c <jKaÁ® $$9$$ ¥¯T∆æØ„<¥d’ g‘√’, ¥¯TØÿaÁhfi∑¶¥√’ $ ¥¶d¶√¶KT√æ’◊{¶Â„, ∏∆ƶ «<∑dgæ¢D® $$170$$ fidgaÁK’<fi G¶„ ®√’, ¥¯T∆‡<Æ* fiT„<Ød’ $ j c
c K¶„®É&∆ƶ «¶¥„, <gÚE><WX>∂ ¥ <j\ÚE>d’ $$1$$ ®T’ j¶…{∑ ¥’¥\‘√*, ØK¥∑¶Ï¶T¥’ZT’ $ ¥’T¶¥’ ~ <Æd¶P’{Á∂, ¥¯T¶„T¶®<Æ* TÉ® $$2$$ «dT’ ! <jΩ«X>¥∂϶∑’, c
c c
c ØK¥∑’ Â’<fi <jÚE><¥ $ fi\ÚE>[’ T¶√K„¥∂d, b< ÷«d’ j GæÉ® ?$$3$$ √¶„dg¶ ! «Q>¥∂϶∑’, Øÿ[K„ ¥’¥¶K¥¶√K„ $ cæT’ Âg∑æP’{<fi[¶, fi¶d\ÚE>[„ fiØK<¥® $$4$$ c
c c
c «dT’ ! P*{fi¶d\ÚE>[∑„ , <E><* Øɶ j¶K√¶÷d’ ?$ ∏∑æ~K…{∑ fi\ÚE>[,’ ¸ÆT„ Øÿ‘√b √® $$5$$ √¶„dg¶ ! G„ ¥gɄɶ, ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑’ $ fi\ÚE>[„∑’ cæT’ Â’<fi, <E>*Ø„ P*{ c
c c
c fiæ∑¶„ jKd¶÷d’ ? $$6$$ fi¶d\ÚE>[N¥ «æT∑„&zZ, j¶¥¢D’ P*{<~ <TÉ® $ ¸¶„<Æ϶«’ fig¶„[‡∑’, ƶKd’ Â’ j ÏΩ«® $$7$$ Â’ ~¶÷P{¶dfiK«¶„√„, „÷P{¶dN¥ c
c c
c <j\ÚE>d’ $ ∏¸¶„<Æ϶<«d’ P{µg’, TÉ® g„Æÿ∑„∑ d $$8$$ g„Æÿ∑’ ∏¶÷P{¶d’ ~, „÷P{¶d’ ÂÆ„T d $ µgƶ Â∏¶„<T G[„∑’, TɄɶ ¥’Gb’<Ø® $$9$$ ¥„ «dT’ ! c
c c
c √¶KzZ∂∑’, ¥¯Tg„T’ fiT[b $(¶„ Gb ∏¸¶„Æ∂ «T„É) ®¥æ Â∏¶„ <¥aÁ¶√æ∑¶∑æ¯TdcK∑’ Âæ <jh◊{Ï’ $$180$$ √¶„dg¶ ! Øÿ<TÆ„ fiÆ„ ∏Pø{Á¶®, ¥æ¥g∑„ ∏ ¥æ¥¶T® $ c
c c
c gƯTdcK„ fi >g„, ¸∂®&∑æ¯Tdc¶K® $$1$$ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ ¥g∑„<Æ*, ¥¯T¥¶TÉgæ\¢Dd’ $ G¶TÉ∂T’ Td’ O¶„K’, fi≤>T<Éd’ g¶„aÁ¥¶Æ∑’ $$2$$ Øÿ<TÆ„√<TÆ’ T c
c c
c <Â<TÆ’ T¶, Z‡Ï’ ¥¶TÉgæ\¢Dd’ $ ÷<WX>P{¶<Ïd’ Âæ Td’ (Ø„¥∑ „ ) ¥’T¥„ √¶KzZ∂ <Æ $$3$$ ÂÆ„T <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑,’ bÚE>¶K’«fiK‘√Æ’ $ T¶„<¥K’< ∏∑√¶K„, <G∑<Ï*√ cK„*< c
c c
c d $$4$$ bdK„ (d) ∏∑æ\¢D[¶, bÚE>¶K’«fiK‘√Æ’ $ ¥Ø¶K¶<«K® ¥ <√Æ∂, <G∑<Ï*√’ ‡ fi‡d® (∑ c¶Kd’<Â) $$5$$ ¶ √¶„dg„√Ø„¥N¥, fi≤>ß’{„ √¶KzZ„ «T„ $ Â’ c
c c
c Tdg∑æfi¶Ïd’¶∑’, j¶„ <¥ ∏¶¥¶d∑’ «T„ $$6$$ G„ fiæ∑ ¥¯TN¥ fi≤>ß’{„, c¶K„ fi’~ gƯT® $ <G∑<Ï*√’ Âæ ¥gæ¯TÆb, Â’ <Â√’ j¶„ <TTÉ® $$7$$$ ¶„ «Æd¶¥¶d∑’ c
c c
c „<¥*, b\zZ&‘√∂∏¶÷¥„T∑„ $ ∏∑’Âj¶∑∂ <G∑„ GµÆ¶, ®d’ g∑¥¶<T ∑&<«Ï¥„ $$8$$ ¶ √¶„dg¶ ! ¥¶<Æd’ ®d’, ®T’ T∂g’<¥÷’ Ø >’ $ <T«¶Td Gby ¸’<cɶ, <√<Æ∑¶„ c
c c
c j ∏¸¶„<Æ϶<«d’ $$9$$ ¥’G® fiæ∑ <j¸’<cɶ, ®d¶<Æ* Æ„…{<Æ d $ ∏¶∑¶bß{g Td«’√¶, ÂÆ ÷µg‘√fiT[∑¶ $$190$$ g„Æÿ∑’ ~¶÷P{¶d’ ~, „÷P{¶d’ ÂÆ„T d $ ÆTb c
c c
c µƶ <ÂÂd’<Â, (G[„∑’) TɄɶ ¥¯Tƶ gæ∑∂ $$1$$ G„ ~K’„ T fi\ÚE>[’, g∑„∑’ ¥’P{<ÏN¥® $ GÆ «<∑d’ T¶&Æ ∑¶∑æX>„, <jKd’ ¥¶„ „∑ TÇby $$2$$ «dT’ 1 c
c c
c g’Ø¥æx„<Æ*, fi¶d\ÚE>[’ j P{IKby $ ∏Æ P{¶Æ’< P{<ÏX>g∑„, ¶&∑æP’{fi’ <Tm{¢D® ?$$3$$ j¶„ K¶d¶Ø∂<Æ* ¥’√¶g„, √¶„dg¶ ! ¥<Ñ® jK„ $ ¥ÑÿxK∑„ «T„ ØÿaÁ’, c
c c
c j¶∑æP’{fi¶ <Tm{¢D® $$4$$ ®T’ ¥’¥¶K¥’√¶g„, ∏’√¶„T’√’¸¶<ÆK’ $ «¶T¥ÑÿxK*¶∑’, ∏∑æP’{fi¶ ∏∑¶„Tg¶ $$5$$ «dT’ ! ¥Ñ’<g Ø„ÆzZ„, Øÿ\aÁ® ƶ„*< fi¶<∑∑¶„ $ c
c c
c G’¥gd’ <j\h◊{≤>„ ¥Ñ’, ÂaÁ∑¶ ¥¶„ ¥æÆ∂ «T„ $$6$$ ®T’ <ÂzZdK„ <¥x„, ¥¶Æ° cµg’ <TT’<~÷’ $ G’ ∏P{É’ P{d’ „∑’, <jKK®∑’ ¥æÆ∂ «T„ $$7$$ fi¶d\ÚE>[„∑’ P„{ c
c c
c ÂzZ, P{¶K®∑’ √æ∑¶„ «T„ ?$ G„∑’ P{ITN¥T∂ Ø„<¥, Øÿß{K’ ØÿK∑æÇK’ $$8$$ ÷xK÷’ √¶„dg¶ ! ¥Ñ’, T∑«’√„ G¶T ∑¶„ P{d„ $ T∑<fi*≤>∂fiu>¸c ’ ’ ~, ¶T ∑’ P*{ fim{¢D® ? $$9$$ c
c c
c «¶T¥ÑN¥ T∑<fi*≤>fiu>«∏ ‡ ¶„ bg¶„ «T„ $ fi\ÚE>[¶„ ØÿaÁK¶„Æ<’ fi, fi¶TT∑’ <◊{hfi’ fiK¶„Æ® $$200$$ «dT’ ! P{g∑æ<Tɒ„, ¥æ¯T’„ G¶<∑® b T¶ ?$ ¥¶„Æ„b ¥¯Tfi¶T¶b’, c
c c
c fi\ÚE>[„ ¥¯T∆æØ„<¥® ?$$1$$ ¥æ¥¶…{ ¥∂dÏ„ ÷Ø√„, √¶„dg¶ ! G¶T ∑¶„ <fi® $ ∑K„ <√µÆ„ <Td¶∑’„, ¶T Ârƶ ∑ ÷T¥g„ $$2$$ ®T’ G¶<∑[æ fi\ÚE>[’ ∏¥ >«¶T„∑ G¶ c
c c
c ~K„ $ ¶÷ ÂN¥ Âd’ fi¶T’, Tâ® ÷ ∑ ƶd® $$3$$ «dT’ ! P*{ Â’ Tâ„ɶ, G’ fig¶Ø„∑ P{zZby $ ∏¶√d’ ? fiæ∑¶„ ∏¶÷[N¥, „<[d’ P*{ j Ê>¶d® ?$$4$$ √¶„dg¶ ! GÆ c
c c
c fig¶®∑’, <jÚE>’¶„ ∏<Æ≤>’P{® $ ∏¶÷[N¥ Gƶ fiÚE>¶ <T¥’, Tâ„ ÂÆ ~„T fi¶T√’ $$5$$ «dT’ ! G„ <T<ØdfiKgzZ„, ¥¯Tfi\ÚE>[G¶∑√„ $ „ P*{ fiK„<¥* ¥¶Æ’<Â, c
c c
c <jdgP{Éd’ GÆQ>d’ ?$$6$$ √¶„dg¶ ! g’ÂÂ’Â<„ Æ*, <ØdÆ„ G¶„ P{¶„≤>gQæ >¯T„ $ ¥„<T ØQ>>„ <T<∑<ÇQ>,„ c¶KdÑ„<Æ* «<Ñ® $$7$$ ®T’ ¥∂ÏæÉÏ„ ¥¶Æ°, fi\ÚE>[’ j Ø >¯T® $ c
c
c ∏∆„<¥* <j÷∑’ (ÏxX>’) ¥¶Æ„, ¥¥∂¥’ T rƶT∏¶„ GÆ<[ $$208  $$ gƶ<j¥∂d¥ædaÁ’cN¥ P{µg<TT¶√T¶√K∑’ j¶g ¸∂dg¢Dd∑’ $$2$$ c
c
c
 ®®<¥* Âæ ض„rÆ’ ∏¢Dd∑¶∑’ <TÆ∂fiæ¯T√„∑’ ¥¯T¥¶g∆’ T¶d∑’< $$31$$ "∏∏¶„ fiK’ ~÷ß{∆’, ¥ægÆzZ¶b¥d’ fiK’ $ ∏¶∑¶® ¥WÆ„d¯T’, ¥æ[zZ’ G’ GÆX>d’ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1376
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E$$1$$ G„ ÷‘O¶≤>’ fim{T„ɶ, ؄ɶ T&¥æG¶„√N¥ ÷ $ T¶®É ∏¸’«~¶K∂* T¶, ∏<TÆ∂® ∑æ<WX>’<fi T¶ $$2$$ ÷µg¶d’ T Ï«„ɶ K¶„√¶d’P’{ T fi¶÷∑„ Ø∂Æ’ $ «’¥„É ¥’Gg¶∏¶„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [16]

c c
c gK∑’„ T¶ ∑d¶<T ∏¶K¶Æ„ $$3$$ ®zZ’ Âæ G’ <TÆ∂fiæ¯T’, fi >g¢Dd∑„ fim{<Td’ $ ¸∂® ~„T <TÆ∂ ®T’, T¶® ¥„¥¶<∑g’ <T<Æ* $$4$$ ¸∂d¢Dd∑„&<¸Ï„ fi’~, jTæW„¥¶ Â<Æ* c
c c
c «T„ $ Âb® ¥¶„Ï¥ ÷W„¥¶, ∏X> Â[„T ∏’<¸Ï„ $$5$$ G’ Âb® Â’ ~÷zZ„&<T, fi’~g’<g E>¶d’<¸Ï„ $ E>X>„ ض„ ¥[g„ <Â<∆, ∏X>g„ ∏¶d’<¸Ï„ Ø¥ $$6$$ ∏<∑\aÁ[«[fi¶∑„∑, c
c c
c ¥’Ou>„∑’ bg’ gƶ$ <j¥∂ÆTK’ ¥ædaÁ’c’, T¶„ >¯T’ ~ ∏¶÷[√fi¶∑√„∑’< $$7$$ √’«∂KN¥ gƶgb∑¶„ ÷, ¥’GædN¥ ÂT¶„√æ∑„ $ ¥æfiK\aÁdN¥ P{¶Ï„∑’, ¥dg¢D„√N¥ c
c c
c T¶d∑’ $$8$$ Á„[¥¶„Æ∂® <jÇ’ Âæ, ÷T÷[¶„ «<Td¶ Gd¶ $ Âd¶ T¶®É ®d’ Âæ, ∏∆ƶ ÷ E><ÏÉb $$9$$ ¥’√¶„T’√¥ædN¥„d’, ∑∂¥’Ø’ Â[’ fiK’ $ gƶ<j<ƯT ∏<T<Æ®, c
c c
c <√rÆ’Â∑ „ ’ E><ÏÉ® $$10$$ ∏ÆT¶ ¥¯T¶b’ ¥„d¶b’, ¸Æÿ<T‘O¶b’ «T’< ÷ $ ¥„d¶∑’ Âæ fiK’ ¥„d,’ ¥ædPø{Á’c’ <j\¯T‘O’ $$1$$ G„ c∆„ fiæ∆„ gƶ∑櫶√„ ¥„ T¶bd¶, "¥„ «dT’ ! c
c c
c P„{K¥’ „<¥*, Pæ{¥∂϶Ø∂∑ ÏaÁ∑’ ?$ ¥µg’ <T∆¶d G„∑’ Âæ, ¥¯Tƶ „ <TTÉ® $$2$$ √¶„dg¶ ! ¥¶g∆∏¶„ „<¥*, ÏaÁ∑g„d’ <j¸¶„cd $ G’ jǶ „<¥* ¥’¥‘√∂, c
c c
c ¥¯Tƶ fiKTÉ® $$3$$ Pæ{¥∂Ï„ ¶T ØÿN¥dƶ, ∏¶„¥∆„ Øÿ<TÆ„ gæ∑„ $ fi¶¥zZ„ j¶∑g¶Ø∂∑’, ¥¸Ï„ ¸¶T∂¥Â∂<TÆ„ $$4$$ ÂzZ G„ „ ÷ Øÿ¥dƶ ÷, T¶„ÚE>’ „ ¶T √¶„dg¶ !$ c
c c
c Pæ{¥∂Ï„ G„<¥* ¥’¥‘√∂ض„¥„∑’ «N¥by gæ∑∂ Á∑„ $$15$$ ÂzZ Pæ{¥∂Ï„ ¶T ¥g¶¥∏¶„ Øÿ<TÆ„ ∑„®-fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ d&fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ d, ÂzZ ∑’ G„ „ fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ „ c
c c
c Øÿ<TÆ„ ∑„®-¥[X>√æm{fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ ®√Øÿ<Â√æm{fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ d $$1$$ G„<T d „ ∏fiK’fiKPæ{¥∂Ï„ „<T ÷ Øÿ<TÆ„ ∑„®-∏¶√g∏¶„ ∑¶„∏¶√g∏¶„ d $$2$$ ÂzZ ∏¶√g∏¶ c
c c
c √æm{fiK’fiK®∑’ ∏¶T<Ïd¶®∑ P„{by Pæ{¥∂Ï„ ∏¶¥∂ ÷ „ ~„T Pæ{¥∂Ï„ «T’< $$3$$ j¶„∏¶√g∏¶„ ∏∑„√<Tƶ, Â’Gƶ-∑¶∑Pæ{¥∂Ï„ ~¶K[Pæ{¥∂Ï„ ÂTPæ{¥∂Ï„ T∂X>Pæ{¥∂Ï„ c
c c
c $$4$$ ÂzZ ∑’ G„ ¥„ j¶∑Pæ{¥∂Ï„ ¥„ ∑’ <Â<TÆ„ ∑„®-fi¥zZ¶fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ ∏fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ ¥æfi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ $$5$$ ÂzZ G„ ¥„ fi¥zZ¶fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ c
c c
c ¥„ Øÿ<TÆ„ ∑„®-∏¶√g∏¶„ j¶„∏¶√g∏¶„ d, ÂzZ ∏¶√g∏¶„ <TÆ’√j¶∑∂fi∆<Tdfi¥zZ¶fi¥zZfidzZG¶Ï∏¢Dd∑&¢D¶T∑Pæ{¥∂Ï„, j¶„∏¶√g∏¶„ ∏∑„√ƶ c
c c
c fi¥zZ¶fi¥zZfiKfi¶¥’≤>¥zZzZG¶Ï¶<ÆÉ∑&¢D¶T∑-T¶d∑¶∑æfi„Æ∑Pæ{¥∂Ï„ $$6$$ ÂzZ G„ „ ∏fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ „ ®√‡∑Â∂¥b<TÆ„ ØX>¯T„, Â’Gƶ- c
c c
c ¥¶TÉT¶d<TÉg’ÂÂ’Âfi÷’G∑Pæ{¥∂Ï„ 1 <TÉg’Â’¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 2 (<Tɶg’Â’¶<ÆɶT∑Pæ{¥∂Ï„) √ÆKaÁ~¶KG¶„b¥zZfi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 3 c
c c
c <j<g[ÏaÁ∑fi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 4 ¥÷∑ÏaÁ∑fi÷’G∑¶-<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 5 Æ\zZ<¥aÁ¶fi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 6 c∑æ¯T„dfi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 7 c
c c
c √’c¯TT„dfi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 8 fiæK<¥zZ∂ÏaÁ∑-fi÷’G∑¢D¶T∑Pæ{¥∂Ï„ 9 P{¶g¥zZfiæ÷’G∑¶<ÆÉKPæ{¥∂Ï„ 10 Pæ{Æÿ<√*ØG¶Ï¥zZfi÷’G∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ c
c c
c 11 ∏¶Ï„aÁ<Tɶ<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 12 Ï„hfiP{µg<Tɶ<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ 13 Tg∑<TK„d∑¸ÆÿTÑ∂*ØG¶Ï¥gæxK∑P{Æ∑P{¶Æ∑T∑N¥bT<Ñg¶„≤>∑ÂÚE>∑¶b- c
c c
c ¸æض„¥<TÉ√¥zZfi÷’G∑¶-<ÆÉ∑¢D¶T∑Pæ{¥∂Ï„ 14 ®T’ G¶ (T’G) ∑ 15 G¶„√~æ∆ 16 T∆c¶÷¯T¶d 17 K¶dØ’≤>∑∂by 18 ¥zZ¯T&¥<∑fi¯T∏ 19 &ÚE>P’{≤> c
c c
c 20 Kd∑fiKaÁ¶ 21 ¥KT„Æ¥zZ 22 ∏gÇ<¥aÁ¶ 23 √‡ >g’ÂÂ’Â 24 P{¶ÏØ„¥ 25 ¥’<c<T‘√ƶ„T®¥ 26 ¥zZ 27 gµg (‘√) 28 G¶∑TTƶK 29 c
c c
c <jm{T∑zZ¥zZfi÷’G∑¶<ÆÉ∑∏fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„, ®Tg„®<¥* ~„T fi¶T¥æd¶∑’ T¶d∑¶fi„Æ∑¶fiK¶T[∑¶∏∑楒c∑¶¥T¥¶d∆∑∏fi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ $$7$$ ÂzZ c
c c
c G„ d „ ¥æfi¥zZj¶∑fiPæ{¥∂Ï„ „<T d Øÿ<TÆ„ ∑„®-∏¶√g∏¶„ ∑¶„∏¶√g∏¶„ d, ÂzZ ∏¶√g∏¶„ ¥æfi¥zZ’ fi’~hfid¶K’ ∑¶∑’ ∏¶¥¶d’„ ¥æfi¥zZj¶∑cK„ T¶ ∏¶¥¶d’„ c
c c
c ¥æ fi ¥zZj¶∑Pæ { ¥∂Ï„ $$ 8 $$ j¶„ ∏ ¶√g∏¶ d ¥æ fi ¥zZj¶∑Pæ { ¥∂Ï„ ∏X>ƶ ∑„ ® , Â’ G ƶ-∏P{¶Ï„ ∑ ’ ¥æ fi ¥zZj¶∑<ÆÉ∑¢D¶T∑¶Pæ { ¥∂Ï„ ∏<T∑®∑’ c
c c
c ¥æfi¥zZj¶∑¶<ÆÉ∑¢D¶T∑¶Pæ{¥∂Ï„ ∏¸Æÿg¶∑„∑’ ¥æfi¥zZj¶∑¶<ÆÉ∑Pæ{¥∂Ï„ ∏∑¶„Tƶ∑„∑’ ¥æfi¥zZj¶∑¶<ÆÉ∑¢D¶T∑Pæ{¥∂Ï„ GN¥ d ¥d¶¥„ ¥æfi¥zZ’ c
c c
c ¥æ[zZ¶„«dgÆ∂d’ Â’<jrÆT∑¥æfi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ ¥KT’G∑Æ∂∑aÁKdÇaÁKd<ÆÉ∑¢D¶T∑¥æfi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ <TTK∂d¥æ[zZ¶„«d¶<ÆÉ∑¢D¶T∑- c
c c
¥æfi¥zZ∑¶∑Pæ{¥∂Ï„ ¥’<Øx¥æ[zZ¶„«d¶<ÆÉ∑¢D¶T∑¥æfi¥zZj¶∑Pæ{¥∂Ï„ $$9$$ ÂzZ ®®<¥* ∏X>rÆ’<fi fid¶∑’ √¶„dg¶ ! G„ P„{by ∏∑¶„Tƶ∑„∑’ ¥æfi¥zZ’ j¶∑gÆ∂d’<Â
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1377
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ET¶ ∏¢D¶Td’< T¶ ∏Æ∂d’Â’ T¶ ∏¢D¶Td’Â’ T¶ ¥g∑æG¶∑’< „ ∑’ gƶfi¶TP{µg„ gÆÂ∂* ¥æfi¥zZj¶∑N¥¶¥¶d∑’ fiPæ{¯T’< $$10$$ ¥„ «dT’ ! Gb ®T’ ¶ F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [17]

c
P*{ c
c fi’~g’√ÏN¥ ∑ ÷Tƶ∑’ P{¶d¯T’ ?, √¶„dg¶ ! fi >g’ j¶∑’ Â∏¶„ Ød¶, Ød¶® d ¥¯TG√É∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ ∏[¥gØK<¥[’, ¥¯TG√G∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ c
c c
c ∏[¥gØ’¥∑¶∏¶ d „<¥* ~„T ¥’Ou>∑fiKd¶T∑<ÏT∑¶„W¶T∑¶bØÿaÁæhfi¶d∑«d<TTÉ∑’ Â∏¶„ ∏∑¶¥T¶„ ∏∑¶¥T∏¶„ d ¥’Tæ≤>¶¥TضK[’ ¥’Tæ≤>¶¥TضK[„∑’ ~ c
c c
c Øg¶„fi¥g¶„ Â∏¶ d ¥g¥[æ<g[fiaÁd¶ ¥g¥[æ<g[fiaÁd¶® d ∏K¶√ض„¥[’ Â∏¶„ d ∏P{¶„Æd¶ ∏g¶∑d¶ ∏϶„«d¶ ∏P{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„«d¶® d ∏P{¥¶d[’ c
c c
c Â∏¶„ d ¥µg[’ ¥µg[¶∏¶„ d G∂T¶bfidzZfiK∆¶∑’ Â∏¶„ ¥¯TzZ ∏fi≤>¸x[’ ¥¯TzZ¶fi≤>¸x[„∑ d ∏∆¶∑g¶„Æ<gÚE>[aÁd’ Â∏¶„ <TT„√¶„ <TT„√¶∏¶„ d c
c c
c Æ„ d ÷T¶®dTzZæ < Td¶Ï∑„ √ ’  ¸xÏaÁ[’ Â∏¶„ d ∏<ÆdfiKǶ∏¶„ <Æd¶dK∑œ d ∏Ç’  gΩ«æ É g¶„ Â∏¶„ d fiKgzZfi<T[æ [ gÁ’  ¶<ØØ¥<TÆ- c
c c
c ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑cµg¶∑æX>¶<∑ß{P{K∑P{¶K¶T∑¶¥[<~[d¶ Â∏¶„ d Á’¶<ØØ¥<TÆ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑cµg¶∑æQ>¶<∑ß{P{K∑P{¶K¶T∑¶¥[<~[d¶® d ¥¯Tæ[g¶ Á’Â∂ c
c c
c ¥¯Tæ[g’ <g÷[’ ¥¯T[g’ ∏ÉT«¶T[’ ¥¯Tæ[g’ ¥¢D’ÂK¥¯T¥’√fiKǶ√’ ¥¯Tæ[g’ ¥¸¢DΩ«’ÂKØÿT¶Ï¥<TÆ∏Ç’ÂO¶„KT∂m{‘√P{Q>ÂT~K∑¶∑Q>¶∑¶<«Kg∑’ c
c c
c ¥¯Tæ[g’ ¥[K¥<TÆP{<¥∑¥’Gg¶∑æQ>¶∑fiK-fi¶Ï∑„ß{¸xÏaÁ[’ ¥¯Tæ[g’ ¥Çæ\‘√K∑’ E>ß{¶d<Æd’ ∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂KdfiæK¥ß{¶KfiKß{gfiK¶„Ï∑’ ~ c
c c
c ¥¯Tæ[g¥¢D¶d¢D¶∑¥<ÏÏ„∑ fi¶TP{µggÏÏ„TfiaÁ¶Ï∑’< ¥¯Tæ[gæ[g’ ∏¶P*{~∑’ ¥¯Tæ[g’ fiKgfi<T[¥¯T«¶T’ÂK„<Æ* ∑’ ¥æ<T¥æx¥¯Tض„¥<Thfi- c
c c
c gæß{∑T√æ[∂¥∑¶∏Q>¶K¥fiKƶKX>¶∑fiKT„ >d¥æØÿxKO¶„K«’«Tdc¶K∑’<Â, Â∏¶„ ®®K’ ~„T ¥¯Tæ[gÁ’Â∂gWT∏Édg‡t>KÂ-d¥ÆGg¥Ç¥¶„d∏¶P*{~∑- c
c c
c ¥æØÿxK¸’«Tdc¶K∑¥gæQ>¶∑„∑’ ~ ¥¯T¥g¶K’«<TTÉ∑’, Â∏¶„ d fiæ ><TØ√¶√<∑T¶…{T∑h◊{b<¸<Â~÷fi’<~*<Ød¶∑’ ÂÆ„T ∏G∂TP{¶d¥’K’«¥g¶K’«¶K’«¶∑’ ~ c
c c
c g∑¶„ T bP{¶d<®∑’ <Â<TÆ’ < Â<TÆ„ ∑ ¥¶„ b ’ < Ød¶<Ø¥’ T K∑∏¶Æ¶K¶<Ø¥∆¶<ThfiG >[¶® T¶„ < ¥K∑’ , Â∏¶„ d ∏ (g<Ïd) Q¶K¥¥∂Ï’ √ ¥ÆN¥c¶K[’ c
c c
c ∏g<Ïd∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥ÆN¥c¶K∑„∑’ ~ ∏Á<Ïd∏Á’≤>d∏<g<Ïd∏<TK¶<Æd¥æQÿ>gæ‘√æ‘√dK<T<~[¶<«‘√Æ<j¯T¶Æ∑’, Â∏¶„ d ¥æKg∑æd<ÂKÚE>¶„byKd- c
c c
c O¶„KfiK∂¥Æ¶„T¥‘√¶<Æd¶¥∑’ ¥’gP{K∑„∑’, Â∏¶„ d ∏ƶ„K¶d¶bfi≤>g¶¥æ’ gƶfid[’ Â∏¶„ <jhfi≤>P{µg¥K∂Kd¶ <jhfi≤>P{µg¥K∂K[¶® d ¥æß{¢D¶∑„ <jhfiP’{fi[’, c
c c
c Â∏¶„ d ∏∑¶b«TfiK’fiK¥’<~d∏¥„¥P{µgX>K¶<¥Ád’ ∏∑’Âj¶∑Ø’¥∑c¶K[’ ~ ~÷√b«T~¶K√¶∏¶„ <jh◊„{≤>’ ¥¯TØÿaÁ<Tg¶„aÁ’ g¶„aÁ√g∑’ ~, ÂzZ c
c c
c ∏<ØX>GµgGK¶gK∑¶<∑Q>¥’fi∏¶„<√Q><T∏¶„d¥’¶Tæ¯T„√∏d¥&Ω«aÁ¶∑gÆT¶<ÆT„d∑¶K¶„√¥¶„√ضKWÿØÿaÁ«dT„g∑N¥[’, Â∏¶„ d ®√’<Âd’ ∏Ç’<Âd’ c
c <¥TgdÏgaÁdcæT’ fiKg¥¶¥d’ <jK’ÂK’ ¥¯Tæ[g¥¶„aÁ’<Â, ¶ ¥¯Tg„T„d’ j¶∑¶∏¶„ fiT[„ɶ, ¶ √¶„dg¶ ! ®√’<Âd∏Ç’<ÂdfiKg¥¶¥-ÂcæT<jK’ÂK¥¯Tæ[g- c
c c
c ¥¶„aÁP’{Áæ∑¶ fi >gdKg„T ¶T¶dK„∑’ ¥¶g¶bdg¶bd϶„√<¸*Øÿ¥¶KfiÉT¥¶∑’ØÿT¶Ï¥’√’ ¥ædj¶∑’ P{¶Ï’<¸Ï¶<ØGÆÿ[<T<Æ∑¶„Tƶ∑„∑’ <Æ*¥¶<Ød’ ~ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ c
c c
c fi≤>ß’{„∑ d ¥KT’G∑g[¶<¸*ØÿfidaÁK¶∑‡∑√’ fidÚE>„ØO¶„¥¸xd¶∑æfiæ\¯T* fiæ¯T¶∑æfiæ\¯T∏∑¶∑æfiæ¯T∂® ¥æ<T¥æx’ ∏~¶„Kß{¶d®∑ ®√[„∑ ¥æ<T∆„d’, Â’ ~ √¶„dg¶ ! c
c c
c ∏<∑Æ∑&∑¶„Kfi¶K¥æ<T\ÚE>∆~Kg¶„d<Æ*<fiT d ¥æØÿKT√¶Æ’ ¥dÏ¥¶„aÁfiKgÆ„÷«‡d’ ~, ÂN¥ d ¥dÏ¥¶„aÁÆ„÷«‡d¶∏¶„ j bQ>Ø„Td¶jg¶„ß{¶K<TK<Æ® P„{by fi¶K’ c
c c
c √ÚE>„ɶ, bQ>Ø„Td¶∑’ ~ jg¶„ß{¶K’ fi’~g’√Ïg„T √¶„dg¶ !, ∑¶„ ∑g∆’<Â, ¶ <∑dg∏¶„ fi’~g’√ÏN¥„T fi >g’ ¶T <T∑∏¶„Tƶ∑’ P{¶d¯T’< $$11$$ ¥„ «dT’ ! P{dK¶® c
c c
c <TÆ∂® fi’ ~ g’ √ ÏN¥ ∑’ <T∑∏¶„ T ƶ∑’ P{¶d¯T’ ?, √¶„ d g¶ ! bg¶® <TÆ∂® fi’ ~ g’ √ ÏN¥ ∑’ <T∑∏¶„ T ƶ∑’ P{¶d¯T’ Â’ G ƶ-¥æ fi ¥zZ„ ~„ T ¥¶„ Æ ∑„ c
c c
c <Â<ÆP{K∑gæÆÿ[jaÁ[G¶„√Ï‘√¥¥∂¸Ï„ <Thfigæß{G¶d¶-bgd¶¥’P„{∑ ¥’G¶d¥x¶¥’T„√¥æ<¯TÂKgÆ’ÂæÑ¥’-Â¥æÆ¢DT¥¶d¶∑æ√d«[∂¸Æÿg¶∑fiæ¯T’ <∑\r∑d¶∑’ c
c c
c Øÿ T ¶Ï¥«[Q>®∑’ - ~„ b d¶Ï®-G’  æ < TK<Æ∏¶„ √ ¶¥„ - «<[«K<jΩ«m{xÿ < ¥d¥¥∂¥K¶„ g ¶TÏ∂fih◊æ { Ñ∑- (T) d∑¥dT[fi¥[¥¶„ g <ZK- c
c c
c <ØQ>∑T∑T¥’T„√¥gæÚE>Ï’Â¥’G¶d¸ÆÏO∑<jK’ÂK∏<~*ÂfiKg-¥æÆfiK∑¶g<T¥„¥æѶ<¥dG∂TT∂Kd¶∑æ¥gd<TTâ’Âfig¶„d-¥æx¥æ<jµgÏ<ZKØ >d’ÂP{K∑„∑’ c

H <Á<Â<∑<ÆdG¶∑æ<∑<¥÷[g’√P{KP{gÏg÷Ï¥¶„Æ’G<Ïfiæ≤>„∑’ <¥K÷¥«¶bfiTKTKcµg<ÂzZdKfi≤>g¶<¸*¸<T<∑T„<¥d∑d∑g¶∑¥„√‘√‘√d¢DT¥¶®∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1378
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥gdr∑æØ >~K[¶<Ø√æ∑¥’fi∏¶„TT„d√æm{-¥WzZ¶∑æX>¶∑P{K∑„ß{¸xÏaÁ[&¸¶<Æd√æm{Td∑<T<∑‘√d’ <T∑d¶<ظÆÿg¶∑fiK∏¶„¥¶∑æP’{fi¶„TÏx’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [18]

c c
c ∏∑„√¥¶„√¥’¶Tæ¯T„√gƶT¶<Æ<Td∑¶-O¶„KØÿaÁضKWP{Ï„¥K¶„√GµgGK¶gK∑√Ω«T¶¥¶bØÿQ>¥¶T√¶T√¶Æ«∂g«T¶„Ø<ÆÂK’≤>√«‡d’ b∑g¶„ ¥d϶√g- c
c c
c g¢DT[√N¥ <gÚE>[ض„¥¶„TÆd<T<¥X>¸æx∂fiKP{\hfidPæ{«<∑d∏O&g¶∑∏¥„¥Æ„÷<ØQ>ÂGæ[∂<Tx’¥<∑P{hfiÇÏfi¶„u>N¥ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ c
c c
c fi’~¢Dd∑„√~‡Ï¶fiK\aÁ[N¥ fiTKfiTd∑Ø„Td¶<ÆX>dN¥ <ÂfiØfiK\ÚE>∆„√¶Ï¶T√¥[aÁKfiKg¶∑’ ∏∑’Â√gfiÉTzZfi¥¶Æ√’ ¥¯Tgƶg’ÂfiTK<Tɶ∑’ c
c c
c fiKg¸∂d«‡d’ jg¶„ ∏KĦ∑’< fi >g¢Dd∑’ ∏<ÆÉ„d¯T’, Â<WdÆ„ d ∏¶d’<¸Ï„∑’ fi¶K„d¯T’, ÂÆ„T ¸∂d<Ø∑„ ∏∑„√¶b¥d√æ∑¥’fi∏¶„TT„d’ ∏∑’ÂK«<∑dzZfi¥¶Æ√’ c
c c
c ∏∑’Âm{[„∑„T P{g„∑’ ØÿfidfiK\ÚE>∆„√¶Ï¶T√fi’~aÁKfiKg¶∑’ jg¶„ <¥W¶∑’< ¸∂d¢Dd∑’ ∏<ÆÉ„d¯T’, Â<WdÆ„ d ∏¶d’<¸Ï„∑ fi¶K„d¯T’, ®T’ ∏∑’ÂK«<∑®∑„T c
c c
c P{g„∑’ ∏∑’Âm{[zZfi¥¶Æ√’ <ÂfiØfiK\ÚE>∆„√¶Ï¶T√’ ¥[aÁKfiKg¶∑’ jg¶„ ∏¶dKd¶∑’< Âbdg¢Dd∑’ ∏¶d’<¸Ï„∑’ ∏<Æ<Éd¯T’, Âƶ ∏∑’Âm{[zZfi¥¶Æ√’ c
c c
c <ÂfidfiK\ÚE>∆„√¶Ï¶T√’ ¥[aÁKfiKg¶∑’ jg¶„ ÷T¢D¶d¶∑’< ~÷zZg¢Dd∑’ ∏<ÆÉ„d¯T’, Â<WdÆ„ d ∏¶d’<¸Ï„∑’ fi¶K„d¯T’, ®T’ ∑g¶„ ϶„® ¥¯T¥¶Æ°∑’< c
c c
c fi’~gg¢Dd∑’ fi’~g<Ø∑„ ∏¶d’<¸Ï„∑, ÂÆ„T ÂdzZ¶∑æ√¶<gd’ ®ß{¶K¥fidfiK\ÚE>∆<ÂÂd¶T√<Â[∂¥aÁKfiKg¶∑’ "®¥¶„ fi’~jg¶„ß{¶K¶„, ¥¯Tfi¶Thfi∑¶¥∑¶„ $ c
c c
c g’√Ï∑’ ~ ¥¯T„<¥*, fi >g’ ÆTb g’√Ï<g<Â~‡Ï’< E>Q>¥[g’Q>g<Ø∑„ „∑„T P{g<T«¶√„∑’ ∏¶d’<¸Ï„<Æ* ∏<ÆÉ„d¯T’, ®Tg„d’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’c’ ¥KT∆fid¥<Æd’ c
c c
c fidaÁK<¸*Øÿg[¶<T¥æx’ √æm{√æ∑¶„TT„d√æm{TbQ>’ P{<¥∑g<Æ<É[¶∑’ Âƶ P{¶d¯T’ Gƶ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂® fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂® ∏∑¶∑æfiæ¯T∂® G∂Æ‘√„ ÂK„ɶ, Â∏¶„ c
c c
c „∑„T¶∑’ÂK«<∑d<Â<ÆP{K∑gæÆÿ[jaÁ[G¶„√Ï‘√¥¥∂¸ÏG’Âæ<TK<Æ∏¶„√¶¥~„bd¶Ï√¶bP{g„∑’ ∏X>g«[„∑’ ¥g∑æG¶∑¶<T…{∑’ √¶„dg¶ ! gÆd¶ fi¸’c„∑ ¥æfiK◊æ{≤>’ c
c c
c <∑÷∑’ ∏¥’<Øx’ ¥æ[zZ’ ∏∑„√ƶ ¥¶„…{∑¶Tc¶K„d¯T’, ®d¶® <TÆ∂® fi’~g’√ÏN¥ ∑’ √¶„dg¶ ! <T∑∏¶„Tƶ∑¶„ P{¶d¯T¶„ $$12 $$ ¥„ «dT’ ! P{g„dN¥ c
c c
c ∏<~*Â<~*¶g<∑P{hfi«‡dN¥ ∑’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’ØN¥ ¥æ[zZ’ fi∆[’ ?, √¶„dg ! ®g¶bd’ ®dN¥ ∏<~*Â<~*¶gKP{hfi«‡dN¥ ∑’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ c
c c
c ∑’ ¥æ[zZ’ fir∑[’, Â’GƶG„∑’ ®¥ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’c„ ¥„ ∑’ ¥d϶√g’ÂK¶„TT[∂ <ÂÏ„ÏP{gÏgdK’دT ¥¯T϶„® fi’~\zZP{¶d<gT GÆzZP{Kd¶∑æK¶d¶ c
c c
c (√®) ¥Ω«Ï’√æ∑P{[∑„ G<Æ\ÚE>d◊{Ïfi¥¶Æ√„ ~„T, ∑¶„ ∑g∆„<[, „ d fi’~ƶ-∏Kƒ„ <¥x„ ∏¶dK® ÷T¢D¶® ¥¶ÆT¶„ d, ÂzZ ®®<¥* ~„T √Ω«zZ¥Ω«¶T¶„ bg¶„ c
c c
c Â’Gƶ-¥jK¶gK¶¥æKN¥ ∑’ ¥¯TN¥„T G√N¥ ∏X>gƶfi¶≤>Æ„K¶bfi‡d¶b¥∏¶„TÏ\aÁd’ ∏∑r∑¥K¥g<~*Âg¶Æhfi’ P„{T϶<ÆQ>d’ fiTm{[g’ ∏KÆ’<Â<[ ∏KĦ, c
c c
c ∏¥„¥P{µgaÁ¶®∑’ <jW≤ø> >«T’Pæ{K[¶÷ j fiæ∑„Æ «T’< G’g’< ÷TTÉ’< T¶ ∏m{Ħ T¶, <∑µg<Æd<jÆd<jW<Ïd<TÏ∂d<jQ<Td÷<««‡d¥æØÿÉ- c
c c
c d¶¥„¥∏Q>fid¶KP{µgK÷[¶∏¶„ T¶ ∏Kƒ„< T¶, ®Tg„„ ∏∑„√ƶ fi∆<TÉ’< fim{<TÉ’< ∏¶O<TÉ’< fiX><TÉ’< ؒ<¥É’< ÷TØ’<¥É’<Â, Âƶ <¥x¶<∑ c
c fiKg¶∑’ØgÆ°¥TgƶP{Ѷ∑<jm{Tg¥¶„aÁ¶<∑ <∑hfiP’{fi¥æß{¢D¶∑¶b∏<~*Â¥<[¥¶gzZ∏¶„ ¥G∂TT∂K®∑’ G¶„√<jK¶„ƶb∑¶ gƶfid[„<∑< <¥x¶, c
c c
c ∏X>hfid¶KP{µgaÁ®∑ T¶ <¥x’ ¥Ég„„<¥*< <¥x¶, <¥d’ D¶dg„<¥<g< T¶ <¥x¶, <¥x„ <jQ>® fiÆ∂∑„ ¥dÏfi∏¶„d∑T¶dP{d’¸g„„<¥<g< <¥x¶, ®Tg„„ c
c c
c bzZ∂fiæm{¥jfiæ’¥¥<Ï*√&r∑<Ï*√<√<Æ<Ï*√fi[„d¸æx¸¶„<Æd G¶T ∑’ P{µgaÁd<¥x¶b«„®<Æ ∑’ ∏∑„√ƶ fi∆<TÉ’<Â, Âƶ ∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥ÆN¥¶<ÆQ>d‡∑’ c
c c
c E>[∂¥b<TÆg¶d¶K’ GÆQ>dg<√϶® ∏Æ<∆¥¶∑æ¥gd’ ∏¶dK’<Â<[ fiT[d’<Â<[ ∏¶dKd¶, fiKghfi∑¶„ ∏ <Ædg¶dK’<Â<[ ∏¶dKd¶, ¥¯T¥[N¥ ¥∂¥√∑¶∑’ T¶ c
c c
c <Ædg¶dK’< ∏¶dKd¶, fi¶∑fiKǶ®&<T ÷ fiæ >T¶Ø∂∑’ ¥g¶K’«’ j¶dK’< ∑¶K«’< j¶∑æG¶∑’< T¶ ∏¶dKd¶, ¥æQÿ>gTKx„&<T ∑ P{N¥by g∑¥¶<T fi¶Tg¶dK’<Â<[ c
c c
c T¶ ∏¶dKd¶, ®Tg„  „ ∑¶gÊ>T∑¶Ø∂<Æ* ∏∑„ √ ƶ fi∆<TÉ’ < Â, Âƶ ¥æ ¥ ’ T æ ≤ >¶¥TضK„ g∑¶TdP{¶dG¶„ √ [÷T÷[„ <T<Æ∑¶ ¥KT’ G ∑g[¶<¸* Ø ÿ fi daÁK- c
c c
c <T¥æxØÿT¶Ï¥’√¥ædj¶∑¢Dd∑¢D¶T∑„∑’ fiKghfi∑¶„ ∏ g¶„aÁ¶„Td’ D¶d’<Â<[ ÷T¢D¶®, <ZKfiK<~dg∑’Â√gfiÉTzZ„<Æ* T¶ ØÿT¶Ï¥’√’ ¥ædj¶∑’ <~*Â’< c

H ∏∑æ¥K’< ®√‘√g¶∑¥¶ D¶d’<Â<[ T¶ ÷T¢D¶®, ®Tg„„<Æ* («„®<Æ*) ∏∑„√ƶ fi∆<TÉ’<Â, Âƶ ∏Ç’ÂP{X>÷‘√æ‘√dKO¶„KÂT~K∑¶b’ ∏∑„√Td<jdg¶„TT¶¥j¶∑¶-
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1379
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<«√√Æ<T¥„¥¥’GgfiKT¶Ï∑¥µg’fiK∂¥Æ¶„T¥‘√¶<Æd¶¥∑„∑’ ¥¯TØÿaÁ<Tg¶„aÁ’ g¶„aÁ’ ¥¶Æd’<Â<[ ¥¶ÆT¶„, ∏dg„T bg¶® ~‡Ï¶® «¶<TÉb-®Â„<¥* jg¶„ß{¶K¶„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [19]

c c
c ®¥¶„ fi’~jg¶„ß{¶K¶„, P*{ P{K„ɶ ?, ¥¯T’ fi¶T’-j¶∑¶TK∑∂d¶<ØP{µg<T¥„¥’ Â’ fidK (∏fiK¥„) ¥„∑’ <Ø¥¶„<Ø¥’ ∑¶¥db ¥¯Tfi¶Thfi∑¶¥∑¶„, ®¥ ~‡Ï¶® fi >g¶„ c
c c
c ÷W„¥∏¶„, ®¥¶„ fi’~jg¶„ß{¶K¶„ ¥¯Tfi¶Thfi∑¶¥∑¶„ P*{<Tƶ„ ÷ ?, g’√¶„-<j¯T¶∑¥æÆ¥¶Æ∑„ß{Ág¶„ ¥µgW’¥∑¶b∏¶K¶Æ∏¶„ ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑¶„ cµg¶„ Â’ g„ ϶®É< c
c c
c g’√Ï’, gg’ «T¶÷-¥’¥¶K¶∏¶„ √τɶ, ¶K„ɶ T¶ g’√Ï’, ¸xfiæQ><jP{¶bdQ>hfi√¶KP{µgK¶<¥* g„ √¶<Ïɶ-<T<ÏÉT„É<[ T¶ g’√Ï’, ®®<¥* g’√϶∑’ ∏∆„<¥* ~ c
c c
c g’϶∑’ ¥¯T„<¥* P*{ ?, fi >g’-∏¶Ø∂® ∏KĦ∑’ Zæby ~„T ÆTb g’√Ï’, b< ®¥ ¥g¶¥zZ¶„, <TzZKzZ’ Âæ bg’ Â’Gƶ-„∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ ¥g®∑’ √¶„dg¶ ! G„ P„{by c
c c
c fiæ¯TT¶T<∆d¥WzZ„ ∏Kƒ„ «√T’„ cµg<ÂzZ√K„ «T„ɶ ¥„ ∑ fiKgfiæɶ∑’<fi fiæÉdK„ «T„É,G∏¶„ ∑’ „ ¥¯T„&<T ®dÏaÁ∑¥g<∆® «T„ɶ, Â’Gƶ- c
c c
c ∏<~*Â∏hfig„d<jm{Tg¶∑r∑¥K¥fiTKTm{[g√æ∑¶„ƶ<ÆX>d[„∑’ <ÂrÆ’<fi ϶„√¶∑’ ¥’G<∑d√æm{dgÆ’Âg¶∑¥¶∑’Ø„,Âƶ d G’g’ÂK¥’<~d√æm{dfiær∑- c
c c
c fiΩ«¶K¥’<T >[<ÂzZdKj¶P{µg¶„Ø®∑’ Ø∂ÆK<√µÆ¶dT¥’¶TP{Ï’Â<¥<Æ÷϶∑’ T fi >gfi¶÷¥c¶K¶«N¥TK¥’ÂO∑¥’O¶d<gT fiKg<Æ∏¶„T®¥fid¶∑¶b∑¶ c
c c
c O∑K¶√ض„ ¥ g¶„ Æ <gÚE>[¶<TKb-fig¶dØÿ Q P{Ï<ÏX>¢DT¥¶d¶b¥g<Éd¶¥æ Æ O¶„ K fi¶TP{µg¶dT¥’  ¶TN¥ <∑r∑¶¥√„ «¯T¥[¶∑’ ¥¯T∆‡ c
c c
c ∏∑„ √ Gµg’  K¥’ < T >[√æ m {dfiæ ∆ fiΩ«¶K¶b¥d¸Ï„ ∑ ’ ¥g<Éd¶÷ϸÏT∂ K®¥Kd¥[fiKß{g¶<ÆX>dÂ∑‡ ¥æ P ’ { Â<Ø[~¶m{fi¶d’ √ æ X >‘√m{T¶b¥®∑’ c
c c
c ¥dÏ√ÆjaÁ[~’Øfi’Â∂∑’ ¥‡K® bT fid’≤>fifid¶TØ¥<Ø<¥fid¶¥<Th◊æ{K’ÂP{K∑fiΩ«¶K„∑’ <∑d„d¥¶ <TÚE>¶d√„ ¥d϶∑<T <TɶÆK∑K¶gK∂∑’ ¥Ø„Tض∑<T*ض∑’ c
c c
c ¥æ K ϶„ √ ¶∑’ ¥¶„ Æ ‘√P’ { <Â<Ø<[϶T∆m{T¥gæ Ø d<¥K∂® ¥¶Æ¶<TdP{µgP{ÁdG<∑d<دTP{dfiTK<jm{Tg¶∑∆¥K¥¶<T¥„ ¥ ¶b¥d¶b¥dÏaÁ∑P{϶- c
c c
c P{϶T<TÚE>‚>fiKØ’¥∑„∑ «T∑TbT¶∑g’ÂKG¶„b¥T„g¶<∑d¶Æ<g*Ø¥b’ØÚE>K¶P{∆K ∑K<TɶÆKN¥ ¥¥æK¶¥æKN¥¶<T ∑’ G√N¥ ∏ƶ„ 3 ∏É ∏<ØX>fiæ¯T’ <ØX>gµÆ„<Æ* c
c c
c b∑g¶„ ¥<T¥„ ¥ ¶÷ÏgÆ’  ¶<~*  fiKgÚE>„ K d¥’ Ø ¶„ Æ ’ ¥g‘√Ïg„ T „ √ X>¥gæ b d’ <ØX>’ <  ÂaÁ∑÷hfi∆O∑<jK’  K¸ÆÏhfig¶„ d ¶ <~*  d’  ¶„ c
c c
c ¥ÆK¥fi∂d¶∑æK¶dT¥fi<Td’«’¶∑æ¥gd∏<Æ∑T¶<Æ∑TfiK∑¶g<T¥„¥[„∑gÆgÆ’<ÂG’fifiKfiK¶„hfiK¶∑’ <T¥¶dgæT‘√dÆÆÆc∂<cKzZæ∏c∆¶&fiæ∆¶Td<gb<∑*<ØK c
c c
c ∏[¶∑√g∑’ÂK¥’Áæ<Æd<Æddgæ\ÚE>K¥æÏx~„d∑¥æfiær∑<¥ ><Ïd¥√[∏¶÷’~∑’ fi¥r∑¶„ ÷ g„ ¥<jg„¥¶b¥¶K∂KdT¶T¶Kgæß{P„{TÏ∏∑¶„T“ÁaÁÏ- c
c c
c ’Âg’Øg’ØØ∂ÆÆÿ’Æÿ’P{¶K<T<gN¥gæß{Ø∂Æ÷rƸÆÏj∂¥¶¥√[„∑’ ∏b∏<«<j<TX>¸æx∂¥æ<∑\ÚE>dg∑N¥ ∑’ G√N¥, P*{ fiæ∑ Â’ ÂTg∑æ<~X>„g¶„ G„∑„K¥’ fiTKK<x* c
c Ï<«É<[, ‘√√dg∑N¥ ∑’ Ø’¥∑’ ~„T <∑d<∑dTÚE>zZÏ<j<ÆÉ’Â’ÂP{KdÏæhfi¶bdgÆ’Âg¶∑¥~gß{¶K„, ¶ √¶„dg¶ ! ∑’ ®Tg¶b∏∑’Â√æ∑√∑¶<ÆX>d¥K∂K¶∑’ c
c c
c „<¥* ¥æ√<Ædj¶gc„ɶ∑’ ∏KĦ∑’ «√T’¶∑’ cµg<ÂzZ√K¶∑’ ¥’<® √æ∑√∑¶„ ÆKd∑¥’O¶® ∏Æ<∆¥¶∑æ¥gd’ G∂ƶ¥ÆN¥„∑’<fi T¶√K’¶„ ¥æKTby<T ∏∆dK„ T¶ c
c c
c P„{by ~÷j¶∑∂ gƶb¥by d E>÷gzZ„ ¥d’«æKg∑¶„d<ÆN¥ bT T¶¥P{¶„≤>∂<Æ*<fi ∑¶„ fi¶K’ √ÚE>„ɶ, G∏¶„ ∑’ ∏fiK<gd√æ∑Kd∑„ √¶„dg¶ ! ∏KÆ’< «√T’„ cµg\zZ√K„ c
c c
c «T’<Â, ¶ P{<gzZ «∆÷ ?, GzZ d ∑’ <Â϶„√j¶Æ¶∑’ G√√æm{∑’ «æT∑„ß{¸’c‡∑’ „϶„ß{‘√æ∑Á’«fiTKcµg<ÂzZ’P{K¶∑’ P„{by ¥æK*ضbfi¶d’√æX>‘√®√Ø„¥¶÷ c
c c
c ∏∑„ √ √æ ∑ √∑¶Ï’ P {Kd¶÷ «<[«K<jΩ«Kß{K<¥d¶∑’ ¥¯T„ < ¥* < fi T¶ ¥æ K ∂¥¶∑’ ∏∑„ √ «T’  K¥’ < ~d∏<∑X>Øÿ X >X>P{µgK¶<¥G<∑dض„ √ Çض„ g ∑- c
c c
c N¥¶<Ø¥dÏØÿaÁضKWP{Ï„¥GµgGK¶gK∑K¶„√¥¶„√¥’¶Tæ¯T„dT¶<ÆT„d∑¶by∑ ÁdX>¶® ®√√æ∑N¥¶∑’«¶√g„√’ «∑g¶∑¶∑’ Gg√¥g√g„T <Ø∑dKP{K„ bT c
c c
c ∏∑„√√æ∑√∑¶„Æ„ G∂Æ‘√„ <T◊æ{K’< ¶b’ ~ j ¥ß{¶ <¥*ض<T Ø„T√∑¶ ¥gP{¶Ï’ «<∑…{∑’, P*{ fiæ∑ ∏P„{TÏ∂ g’¥~aÁæ∑¶„ ?, ¶ √¶„dg¶ ! ∑’ ®¥ bzZ’ fiKgzZ„ c
c c
c <Td¶∑„d¯T¶„, Gƶ ∑’ ~b <ÂzZ√K¶∑’ ¥’<® √æ∑√K¶„Æ„ <ÂzZdK„ ~„T T¶dK’<Â, ∑ ÷∑ ∏∆„, G∏¶„ ∑’ ¥¶<Â¥d¶ „<¥* «¶KÂ∂, ∏ÆT¶ √¶„dg¶ ! P{<gzZ fi«‡dT¶√K∑„∑’ ?, c
c c
c ¥¶KzZ’ «∆® $$13$$ Â’Gƶ-j¶g’<fi ¥dÏP{µgX>gÏP{Ï’P„{<Æ* <Thfigæß{¶∑’ $ <Âd<¥*Ø<Çd~Ï∑¶∑ <~∑K*ض∑ G¶„ ¥Kb $$16$$ <Â<TÆP{K∑¶„T÷[¶„ Á∑„ Á∑„ c

H ¥∂Ï¥’GgæÉæ[¶„ $ ∏<TK¶<ÆdTd<jdg¶„ ¥¶„&<T Æÿ ∏bK„∑ <¥¢D„ɶ $$17$$ G¶„ fiæ∑ ØÿÆ÷\¯T‘√¶„ ¥æÆÂrƶχ ∏<ϯT P{gÏT∑„ ZdZæbg’√ÏGd¥WT¶T≤>¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1380
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ED∑D∑„ P*{<~ $$18$$ «<[«K<jΩ«K¶„ <G∑TK*Øfi¶d¶K<T*ØGæ√fiæK∏¶„ $ «æ<g<jX><Td<¥K¶„ P{d’GÏ∂T¶T≤>¶„ ~K[Q>¶„ $$19$$ ®ß’{<fi √æ∑’ <Æd® cK„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [20]

c
É c
c c
c ¥’P{¶b¥æx¥µg[¶„ $ ∏aÁ’≤>dTd<jdg¶„ <ÂzZdK[¶® ¥¶„ <¥¢D„ $$20$$ G„<¥* ~ ∑’ ¥æ√<Ædj¶g‘√Æ∑¶∑’ <ÂzZdK¶∑’ √¶„dg¶ ! ®¥ G√fi¶d≤>gÆÚE>„Kd«‡® c
c «æT∑N¥ <Td≤>fi¶d≤>gĦb¥dfi<Td’«¶„, Â’Gƶ- Á∂∑Q>fi¶dP{µg¶ gæß{¶ ¸ÆÿØÿaÁ√Ω«T¥Æ∂∑’ $ fiæ∑K<T∏ fi[P„{TÏg∑fiÉT∑¶∑~KÂÂ∑‡ $$21$$ gÆG¶„b∑¶„ c
c c
c <T<TÆØÿaÁgdK«T¥¶√KN¥ ÷\¯T‘√¶ ØQ°>∑&Kƶb¥® «TÆÿ[g∑¶ Á∑’ G’ $$22$$ ∏ÆT¶ <~Q>÷ ¶T ¥„¥T¶√K∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ ~„T cµg<ÂzZ√K„< j¶g c
c c
c ¥<∆<Æd’ fiTKaÁm{¯TÆ∑’ „<¥g„T ¥æ√<Ædj¶g<cɶ∑’ «æT∑¸’c‡∑’ ∏KĦ∑’ «√T’¶∑’ <G∑TK*ض∑’ cµg<ÂzZ’P{K¶∑’ E>É„, ∑ ∏∆„<¥*, G∏¶„ d ∑„√G’g’ÂKfiæX>- c
c c
c g¶„ Æ ¶„ T ¥g¥’ T „ √ - <j¯T„ d ∑æ P ’ { fi¶∏\zZ[¶- <«T[∂¥ÏaÁ∑fiTK- ¥µgØ’ ¥ ∑æ Ñ ¥’  - <TKd¶<∑√‡ < Æd÷‘√P{X>O¶„ K - Øÿ ß {KÂT<jK’  K<Éd- c
c c
c ÷[æ’√fiæ∆Á’c¥gæØdgÆfiΩ«¶K- ¥’<T >[÷[gfiTKfi<T[<TN¥- P{<¥∑¸’cæ∑¶Æ¥¶<g¥¶Ï- ∏∑’ÂP{¶ÏT[«T«¶T∑\ÚE>∆fi¶T- ¸’c∑„ß{∏<¸bÉ<ÂzZdK- c
c c
c j¶gP{µgjd∑g¶∑¥¶÷ÏgÆ’Â- <TµÆdfig¶„dP{¶Kd¶- ∏¥„¥P{<¥∑fi¶TP{- µggÏP{Ï’P{<Thfi- gæß{¥g~÷K’¥fiTKfi >g- TÉK¥Æj¶K¶d¥’Od∑¶- c
c c
c <ÆX>dfiKgfi<T[æ [ ggæ < [cK„ , „ ~„ T «√T’  „ gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑æ « ¶√„ fiK<gX>∂ ¥xµg<ÂzZ’ P {K„ «T’ <  $$ 14 $$ ∏∆’ ~ ¥dÏjK¶gK<Âd- c
c c
c <¥*Ø¥æ’ØK∂m{TP’{<Â϶T∆’ $ ¥¯T’<fi ƶ„É Gb ®√K¶<¥∑ ¥’<fi\r≤>d’ P{Æ<T $$23$$ Â’ ~ <G∑~Ï∑’√æX>‘√P{¶„≤>Ø„¥„√ÏaÁ«¶√N¥ $ ¥’<j¢D’<g j ¥¶„Æb GÆ c
c c
c E>¶K÷≤>’ P’{~∑<√KN¥ $$24$$ <[, "∏’ÆT¶ j¶…{∑ √æ∑’ÂK¶b’ ∏∆„<¥* …{∑ ¥¯TzZ $ <ÂzZdK√æ∑¶∑g∑’«¶√gÏΩ«’Âg∆zZ $$25$$ G’ <ÂÆÿd∑’<fi ÂdÏ’ c
c c
c ®√∂ƶ„…{∑gæΩ«g„√<Ø<¥* $ «¶√„ √æ∑¶<Æ∏¶„&µÆ’ <ÂzZdK„ fiKgfiæÉ„ $$26$$ <[, „<Çd ∏Ç„ T’Ø„ fi‡® ∏KÆ„ √bgb¥g∆„ $ GµÆ¶ µƶ „ ~„T «¶T∏¶„ ∑gÆ c
c c
c cµg<ÂzZdK„ $$27$$ ϶„√„<T √¶gfiæKj√K<T¥dG∑Td¥g‘√«KÆN¥ $ G¶„ <G<[dN¥ ¥¶g∂ ÂN¥¶∑<[* „ P{K„*< $$28$$ jTK’ √¶g¶<ÆTby ¥æQÿ> ¥æÂQ>„ c
c c
c ®ß{√¶gg¢D¶∏¶„ $ P*{ Ø„É ? GN¥ <jd√„ „϶„® ®<[d’ fiæ¯T’ $$29$$ ~ß{ÆK¶„ ¥∂϶® ¥æQÿ> ¥æZ„T’<fi Ø„b j Æÿ g∆„ $ „∑ d P{g¶√d√æm{ØKWj¶g’ ¥g¶¥„b $$30$$ c
c c
c (¥dϸ’cæT‘√N¥<[) ¥¶„ g’¶ ~ß{ÆK’ ~ß{ÆK¶„ ¥æÁb[∑’ P’{Á„ $ b’ض„ <ÂzZdK„ ÷∑ G√N¥ G<Æ\ÚE>d¥æÆ◊{Ï® $$31$$ µƶ G’ b’Ø„Æ∂<T P’{<ÁÉb c
c c
c ®√¸xÏaÁ„<Æ* $ ∏b¥¶∑æK¶√<Æd®<Æ* ÷[g’ Â’ j ¥’؄ƶ„ $$32$$ ¶„ ¥dÏØ„Tض∑T√ÆKaÁ¥æK*Ø~’Øg¶Ø∂∑’ $ <ÂzZdK„ fiæÉdK„ „ <Çd fi¶T’ fi∑¶¥’< $$3$$ c
c c
c „<¥ d <Â϶„√g<Æd¶∑ cµg<ÂzZ’P{K¶∑ G√√æm{∑’ $ «¶TÇ∑دTÇ∑«„Ø„∑ ØÿÆÇ∑’«<∑d’ $$4$$ «¶TÇ∑ ~¶K[¶∑æX>¶∑P{Qÿ>‘√O¶„KÂT~K∑’ $ دTÇ∑ c
c c
c <TKd¶<TKd¥∂Ïfi‡d¶¥ß{¶Kض∑¶Ø∂ $$5$$ ¶ √¶„dg¶ ! ∑’ ®¥„&zZ fiKgzZ„ Â’Gƶ- "«¶TÇ∑gæ‘√<TƶKd¶ d دTÇ∑’ Âæ <G∑fi‡d¶ $ fi >g¶ Gby∑ ض„<∆<T <√Æ∂∑ c
c c
c fi >g<Çd fi¥zZ¶ $$6$$ ®zZ’ ~ √¶„dg¶ ! P„{by ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T„ ∏¶„¥∆<TƶK∂ <∑dT¶<¥∑¶„ ∏<ØX>fiK϶„√fiÇT¶® ¥d’gÂ∂b≤> >K¥¥¶d√¶KT¶bgæ\ÚE>® c
c c
c K¶√ض„ ¥ g¶„ Æ ¶Æ’ P {¶Kgg∂P{¶K¶b¥æ fi ≤>¸æ x ¶„ $ P{<¥∑¥’ G g¥xµgfiK’ g æ Æ „ <jWd<j<[* ¥ <j\‘O∑∏P{Ïæ ∑ <jß{T„ fi¶T¶dK∑„ ß {∏<«<j<TQ>¸æ < x ®√’  „ ∑ ’ c
c c
c ∏b~’≤>K¶„WP‡{K¶„<«‘√<Æ® <gÚE><WX>∑¶„ P{d¥¯T¥¶TÉG¶„√fiÇaÁ¶∑„ <Thfigæß{¶„¥„¥¥’√¶K’«fiK‘√Æ„ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ fi≤>T∆¥¶g¶b® d دT[¶®, j «¶T[¶®, c
c c
c j¶gg„ T gæ ’ ≤ >„ ∏∑√¶K„ gƯTdc¶K∂ ¥g∑„ & <T «<T[¶∑’ ®T’ g∆g¶∑„ ¥¯Tƶ ÷µg‘√’ fiT[’ < Â, Gƶ P{Ï ∏µÆ„ ∏KÆ’  ¶∑’ «√T’  ¶∑’ c
c c
c √’cgÑfiØ∂T¥’gÉ∑¶„TÏ„T∑<T<~[TzZÏc‡T¶b®<Æ* fi‡d¶¥ß{¶K„<Æ* ∏∑æ<ØdÆgΩ«Ç∑’ fiPæ{¯T¶∑¶ <ÂzZæÚE>hfi∑’ P{K„g¶„, Â’ ~ ∑¶„ ∑’ ÂÆ<[, √¶„dg¶ ! Â’ T¶d¶®<T c
c ∑¶„ ∑’ ÂÆ<[ ¥g∑æG¶∑„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb-Gƶ ∑’ Â’ ~ ∑¶„ ∑’ ÂÆ<[ ¥g∑æG¶∑„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ÂdzZ¶∑楶K„∑’ ∏¥’Gg¸¶ÆÿÑ„∑’ ~ c
c c
c g‡ÏP{µg¶¥T¶∏¶„ d ∏¢DT¥¶d’ fi≤æ>Ç Z‡Ï„dK¥æƶ¥æÆP{µgfid≤>∂¸’c¶„ ¥¯T¥¶TÉ<TKd¶∑¶’ ~ Td«’√¶„ Td«’√„∑’ ~ ∏¶∑¶bß{g„ ∏¶∑¶bß{g„∑’ Âæ ÷µg‘√√¶<g[’ c
c c
c ÷µg‘√√¶<g[„∑’ ~ ¥µg‘√<Thfi϶„T∑’ ÷µg‘√fiT[∑¥µg‘√<Thfi϶„T∑„∑’ ~ Gby∑’ gÆÂ∂ ∏¶¥¶d∑¶, Â∏¶„ ∏ ∏∑’Â¥’¥¶K¶<Æ*≤>∑’, ®®∑’ ∏X>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1381
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ETæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∑¶„ ∑’ Â’ ÂÆ<[ ¥g∑æG¶∑„ɶ $$15$$ "دTzZT¶∏¶„ «¶TzZT’ Âæ دTzZT¶„ ¸Æÿ√æ∑¶„ «T÷ µƶ $ ∏¸æƸÆÿG¶∑¸æx∂d’ E>ß{¶d<Æd’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [21]

c
Âæ c
c √¶„dg¶&∑æX>„ $$7$$ ∏P{<¥∑fiT[√¶∑’ <TKd¶<TKd¶∑ ®¥ ÁÏæ Gæ[¶„ $ G„ P{<¥∑¥’Gg<T…{ fiæh◊{¶Ø∂d’ j P{hfi® „<¥* Âæ $$8$$ P*{ g∆„ √¶„dg¶ ! ®¥, c
c c
c ¸[∂<¥*ض∑æ<~X>® $ GµÆ¶ µƶ ÷«d’<fi, ∏∑æQ>„É„zZ’ jæ ¸æ¢D¥∂ $$9$$ <T<∑∏¶„√g„T„[’ „<¥*, «¶TzZT¶¥’«T¶„ Âƶ $ «¶TÇ∑¶ d ÷[gd’ (Ø¥∆«W„∑) c
c c
c ÷d¶ÆK∑’ ÂÆ„T d $$40$$ ~ß{ÆK«¶∑æ¥<¥Ø[Øg√¶Ø∂<Æ* <T<∑<W¥„ $ fiæÚE>Â’ „ √¶„dg¶ ! ¶T, G’ ¥æK*Ø<„ Æ* «[∂∏¶„ $$1$$ ¥\¯Tâ® ∏∑r∑¥g„, fi‡d¶¥ß{¶K„ d P{® $ ¶ c
c c
c P*{ Â’ ¥¯T¥¶TÉ’ ?, <Â<TÆ’ <TK®<Æ*&∑æX>Â’ $$2$$ ÷d¶Æÿ ¥¯TZ¶g„¥,’æ ¥¯Tƶ ∏<TK®¥æ ÷ ?$ ∑∑æ «dT’ ! ¥æKTK*Ø<„ Æ*, ¥¯TZ¶g„¥æ ¥¯Tƶ $$3$$ ∏<TK®<Æ* ¥æ«[∂®, c
c c
c fi‡d¶¥ß{¶K„ P{® $ ¶ Gb ®T’ Â∏¶ ¸æ¢D, √¶„dg„g’ j∂¥„¥d’, Ø„¥<TKd ∏<TKd¶∑’ Âæ, <T<∑∏¶„√gæ«dzZ<T $$4$$ ¥dg„T ¥¯T<ÂzZ’P{K„<Æ* G’ √¶„dg¶ ! ¥g¶dKd’ $ c
c c
c P{<¥∑Q>P{µgaÁdP{¶Kd’ Âæ «¶TzZdg∑æQ>„ $$5$$ «TÂ∂ ÷ √g¶√g G’Âæ◊{K¥∑¶byfigW∑’ GzZ $ ¥fiK&<Æ∏¶„TKd¶∑’ ∑ g∑’<fi fiT[® ÂzZ $$6$$ c
c c
c ¶¥fiK&<Æ∏¶„TK®<Æ* ÷TK®<Æ* ¥¯Tƶ ∑„<¥d¯T ¥æ<T¥„¥’ $ G’ fiKg¥¶K«‡d’ <T¥„¥T’Â’ ~ ∏∑æQ>„d’ $$7$$ ¶ fiKg¥¶K«‡d’ <T¥„¥T’ ~ ∏∑r∑T‘√N¥ $ ®√’Â<Æd’ c
c c
c fizZ’ ¥æ Æ ¶TÆ’ fid≤>fiKgzZ’ $$8$$ Â’ G ƶ-g„ m {[æ ’ √ „ g<∑√∑g’  ≤>®ß{P’ { ~∑g® fiKgK’ g „ $ jd∑g∑¶∑’ Ø dK„ fi«‡ d <T∆¶∑¥¶b¥® $$9$$ c
c c
c ¥æ<¥<ÏX><T<¥X>¥æÏX>E>’Ø¥æ<T«[¥æQÿ>¥æ<∑T„¥„$ ¸Æÿ<¥*Od[O’t>¶cd¶÷Ï„ fiTK¶„K∑¥∑¶Æ„ $$50$$ ¥æ<T¥¶Ï ¥æ<T\ÚE>∆„ fi® fi® fi\zZd (¯Td) <¥K∂® $ c
c c
c gOgOgO„*Â≤>¢D’Â∏√¶ÏP{hfi϶~’Ø∑¶g¶„® $$1$$ ¸Æÿ<TÆ<T<~[¸Æÿfiæh◊{g¶bfi‡d¶m{Æ„ ¥æfi‡® d $ ∑Çfi∑<ÇK∑˙Øÿd¥d¶÷Ï„ gÆÿKgæKT¥W¶Ï„ $$2$$ c
c c
c Pæ{Q>’ÂK¶¥dG∑¥d¥g¶÷Ï„ <G∑P{ƶ<Á[<~[„ $ fiP{Æ’ÂP{Æ√∑Ç’ÂÚE>[ (ÚE>K¶) √’c¯T‡K<j‘O¶„¥„ $$3$$ ®g¶<Ø√æ∑¶„T„® fi® fi® ¥¯Tg„b∑∂Tu>„ $ c
c c
c <jd«æd<T >[fiæ∆<É®∑ j¶d¶√®∑ ∏zZ„∑ $$4$$ P’{~∑g<∑¥¶„g¶∑„ Z’«¥ÆN¥‡<¥® ¥æTr∑ÂÏ„ $ G¶„ P{¶KT„É <G∑ÆK„ Â∏¶„<T ÂT¥’Gg¶„ ∏∑’Â√æ∑¶„ $$5$$ <[, c
c c
c ÂT¥’Gg„∑ ¸Æÿ«T¥g<Éd’ fi¶TP{µgÏÏ„T’ $ <jx¶„<T…{∑ ∏bK¶ ∏∑’Â¥¶„aÁ’ T® ¥¶„aÁ’ $$6$$ P{¶÷’<fi <G∑¶dd∑„<Æ* g’≤>d’ ¥¯Tg„b∑∂Tu>’ $ ض∑¶b~÷ß„{∑’ c
c c
c ¥æQÿ><T √ÚE>„É ∏Çæd√’ $$7$$ ∑ fiK∏¶„ √¶„dg ! <√<Æ<[ $ Gb ¶ ÏT¥[g¥æK<Tg¶∑T¶¥∂<T fiKT≤>’< ¥æK¶ $ ¥„¥’ <~*<ÂÉ’Â’ ¥’¥¶K„ ¥¶¥d’ P{dK’ ?$$8$$ P{Æ c
c c
c Â’ «∆b ¥æaÁ’ ¥æ<~K„∑<T GzZ ØÿaÁg<Ñdb $ G’ ~ gK∑¶T¥¶∑„¥æ Z„TP{¶<Ïd’ ÂæÚE>’ Âæ ?$$9$$ ¥¯T„∑’ <~KP{¶Ï„∑ G’ ¥dÏjK¶gK¶∑ ÆTb ¥æÆ’ $ Â’ j O≤>b c
c c
c ¥ædg∑櫇d g¶„aÁ¥æÁN¥ ∏∑’«¶√„<T $$60$$ ¥’¥¶Kd¥¶„aÁ¶∑’ ¥ægĦ∑’<fi √¶„dg¶ ! ∑„√„ $ g¢D„ ØÿaÁ¥ÆN¥„ O¶„Kfid’≤>„∑ fiæÉ’< $$1$$ ¶b’ ~ ¥¶dT„∏¶„d®∑ c
c c
c ∑ d¶∑’< g’ظæx∂® $ g<∑P{∑√¥„Ïgd϶„ >√’√Ï∂ GÆ T T<∑c‡d¶ $$2$$ g¶„aÁ¥æÆN¥ ÷ cµg’ ¥Ø„Tg∑æd¶¥æK„ G√„ bzZ’ $ ¶„ «¶<∑÷’ ∑ ¥ß{¶„ j√K√æ∑„ GÆ„Td c
c c
c fiæ<Ï*ض„ $$3$$ P{b Â’ «∆b fiæ∆’ ¥æ<~K„∑<T GN¥ Ø∂¥® ∏’Â’ $ G’ ~ <TK¥¶T¥¶∑’G’ ¥’¥¶K¶∑渒<c* ~ ? $$4$$ Â’ ¥æK<Tg¶∑<TÆT’ <~*<Âd~T∑’ ~ Ø„T϶„√¶∏¶„ $ c
c c
c ∏b<¥ß{d<~d <Ædd’ G’ j<T ¥d<¥ß{K’ G¶b $$5$$ jK®¥æ G¶b’ ∏bØÿN¥Æ¶b’ ØÿaÁ¶b’ fiKg<ÂaÁ¶b’ $ P{¶„ T∆„by ¶b’ G∂T’¶„ T¶¥P{¶„≤>*<fi $$6$$ ¶ √¶„dg ! c
c c
c Ø¥<TÆcµgO¶„KÂT¥’ Gg¶∑æX>¶∑N¥ $ «¶TzZT<g< j¶g’ „∑„T Ï«„É ∏aÁd’ ¥¶„aÁ’ $$7$$ <Â, j¶K√«T<ÂKd«T„ ∏gK«T„ ¥æKTb[∑„ T¶<T $ j¶„ Â’ ÏΩ«b c
c c
c √¶„ d g ! GzZ T ÂzZ T g∑æ d Gµg„ $$8$$ ¥æ g ÆÇ’  fiÆ∂∑„ ¥ æ ¥’ G g¶TK∑j¶gc„ É „ ¥ æ $ ¶Ƅ √¶„ d g ! fi¶∑∂ «¶TzZdG¶„ ‘ √dgæ T „ b $$9$$ c
c c
c Gµg’ÂK¥’<~d√æm{dfiæ∆fiΩ«¶K¥’<T >[„∑’ $ g¶∑æ¥G’g„∑ <T∑¶ ∑¶„ ÏΩ«b ÷[g’ cµg’ $$70$$ GN¥¶∑櫶T∏¶„ ¥æ~KdN¥ <jN¥ÑØ’«K<ÆdN¥ $ ÏΩ«b c
c c
c ∏÷Ïg∑’Â’ ∏aÁd¥¶„aÁ’ <Â϶„d‘√„ $$1$$ Â’ ¸Æÿ«T¥’<~dÂæ’√fi¶TP{µgX>K¶<¥≤>Æ∑X>’ $ Ïx’ g¶∑æ¥Gµg’ <TT„√g¶by<Æ* ¥’Gæ[’ $$2$$ G¶„ j Pæ{∑b ∏[<Æd’ c
c c
c ¥æd¶∑楶K„∑ ∏¶¥T<jK¶„Æ’ $ E><[√¥∂Ï’√¥ÆN¥c¶K∑„∑’ Âæ ∏fig[„ $$3$$ ¥¶„ Ø∂ÆK∏¯T¶„\ÚE>∆O¶„KØÿaÁ\‘√ضTfiÉ<Ï∏¶„ $ ÷Ƕ„¯T„d¥’¥[¶„ ∏∑’ÂÆÿ[¶„ ¥æ¸ÆÿP{¶Ï’ c
c $$4$$ Øÿ‘√’c¶g„¢D<TÏ∂∑Á¶K<fi[¶„¢D<¥*«fi≤>ÆzZ„ $ T¥GÏæ¥fi‡dØÿ<W∑<~<Ñ<~Ï„ m{<ÆK<TaÁÑ„ $$5$$ P{ >P{ >P{ >Â’ ~Ï~Ï~-ÏN¥ >Ï >Ï >ÏN¥ Kɒ¶„ $ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1382
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥’<fi*≤>d* √’ g’√¶„ G¶„∑∂ G¶„∑∂ T¥„ √Ω«„ $ ®ß„{ß{√Ω«T¶¥„¥,æ G’<Âd’ fiæ∑K<T «g„É $$6$$ ¶ ¥’¶Tæ¯T„d√GµgGK¶gK∑√Ω«T¶¥¶b’ $ ¥’¥¶KdØÿaÁ¶∑’ <T<~[m{T¶∑F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [22]

c c
c «∂®∑’ $$7$$ «¶TzZT¶∑櫶T’ ∏¥„¥«T«dÁd’P{K’ j¶÷’ $ ÂzZ„T gƶ ÷Ég„∑ Ø >gÇ’Â’ fidbd¯T’ $$8$$ bd <TɶÆKP{∆KjK„∑’ ¥¥æK¶¥æK„∑<T G√„∑ $ c
c c
c ¥’Z¯æ T’„ Øÿ<TÆzZT„<Æ* „ <ÂÆÿd∑æß{¶„¥„ $$9$$ √¶„dg¶ ! cµg<ÂzZ’P{K„ <G∑„ ∏KÆ’Â<„ [, ∏Æ Â¶K¥„<T bâ∂fi<TzZK„ ¥dÏ<ÂÆÿd∑¶÷<Ï® $ ¥¶Æ∂∑„ G√¸’c‡ g∑¥¶<T G„ c
c c
c Á∑’ Ïæx„ $$80$$ „<¥* fiKg∂¥Kd’ m{T<¥K∂Tr∑¸Ïfig¶∑’ ~ $ ¥¶gzZ’ G¥P{[∂ ¥æK϶„√~æ® GÆ„Æ ∏TdK® $$1$$ GÆ P{¶…{∑&∆«T„ ÷‘√ÂT’ Ø„T϶„√g∑æfi[„ $ c
c c
c <ÂzZdKj¶gP{µg’ GÆ ¸x’ ®√¶bT∂¥bZ¶g„¥æ $$2$$ GÆ ¥µg[’ fi[’ ¥¶g∆¶K¶Æ∑¶ d ∏∆«T„ $ GÆ <¥϶∏¶„ <¥xzZOK∑∂~¶„W¥gƶ¥æ<g∑Ï’«’ $$3$$ GÆ c
c c
c ¥æK<Æ√’cfiaÁ„T √Ω«T¥Æ∂® ∏¥æÆgTÆK∑’ $ GÆ ¥æKj¶Æ¶„ ∏’√æX>fi¯T∑<¥d’ gƒ«[∂® $$4$$ ∏gd¶Æ¶K’ «[∂®Ì Ø„b ¥’Zæ∑b G¶T d fi¥‡∏¶„ $ GÆ c
c c
c G¶dP{µg<T<∑∏¶„ √ P{¶Kd¶∏¶„ <Ø<¥Pæ { g¶K∂∏¶„ $$5$$ ¥¯T’ <jdP{[¯T’ <j¯T[’  ∂ GÆ„ T «[∂® $ ¸[∂¥¥æ K TK* Ø ¶ √m{dfig¶„ ® ∑ ¥¯TKx∂® $$6$$ c
c c
c K¶„ g ’ ~ P’ { ~æ fi æ Ï bd«<[Ω«Kg¶bdN¥√[¶ „ $ g∆’  „ ¥P{dzZ’ G’ g ’ ∏µÆ¶∑ g„ m {<√K<¥ÆK„ $$7$$ ƶ„ Æ ∂ Á∑gh◊{¶<Ïd¥‡ ¥ K√’ « ∂KØÿ ’ Ø ÿ < Æ<jO¶„ ¥ ’ $ c
c c
c Gd¥WgæÆÏg’√ÏP{d’GÏ∂ GÆ d Á∂K¥<ÏÏ„∑’ $$8$$ ¸Æÿ¥Kæ <Æ√’cT¶<¥dP’{~∑g<∑Âæ√’ (Kd∑) P{Ï¥„<Æ* $ Gµg¶<Æ¥„dg<Æg’ P{K„*< (GÆ) <G∑TK¶„ <√K* ~¶Ï„ c
c c
c $$9$$ GÆ b’Ø’ T¶dK∑’ «dT’ T¶dKb ∏Q>TK¥¶„<T $ GÆ √gb Pæ{g¶K[’ (fiK∑„ ¸¶„<Æ*<Â) GÆ T ϶„√’<Âd¶ Ø„T¶ $$90$$ GÆ Td<jaÁg∑gÆ’ P{K„*< ¥¯T„ ¥æK¶¥æK¶ c
c c
c gæbd¶ $ GÆ ∏<Æd¶¥„ O¶„K„ fiK∂¥Æ„ <دTg¶∑æ¥<ÂKÚE>„ $$1$$ GÆ O∑O¶b~÷ß’{ (P{µg’) bÆb O¶„KÂTD¶∑G¶„√∏‘√∂® $ ϶„√¶Ï¶„√fid¶¥’ ÷hfi¶® GÆ T P„{TÏ’ c
c c
c j¶∑’ $$2$$ P„{TÏg<Æg’ fiæ∑K<T P{¶…{∑’ GÆ ¥æK¶¥æK¶byd¶ $ fiæÚE>’< ¥’¥® cµg∑∂bÂT~K∑g¶by® $$3$$ GÆ T P{Æ„b <G<∑Ê>ض„ ¥æKP{d¥∂ƶ¥∑¶„T<TQ>¶„ d $ Â’ c
c c
c ~÷<TÆØ„T<jP{¶d<j\µgd’, GÆ fiTK¥gT¥K∑’, ÂæKd’ P{K’< ؄T¶, G’ Kx∂® G√’ ÂæÏb $$4$$ GzZ ¥g¶„¥K∏¶„ ¥¶„ «æT∑„ß{√æm{ gƶd¥¶„ ∏Kƶ $ c
c c
c ∏X>gÆfi¶≤>Æ„Kd¥æ<~*<cd’ ÆTb d <Â\zZd’ j¶g’ $$5$$ GÆ <jWÏb ∏¥„¥’ <gÚE>’[’ <~ß{∑’<fi «¯T¶∑’ $ fi≤>¸¶„<Æ…{∑ g‘√„ Ê>T„b GÆ ∑∑ÆK¶ <ØaÁ’ $$6$$ <√rÆ’< c
c c
c gƶgb∑¶„ ¥æ[’ √’Z’< GÆT d <G<∑*ض„ $ «¶¥„ P{<¥∑’ ∏zZ’ ∏∑’Â√gfiÉT„<Æ* Âæ $$7$$ GÆ <¥¢Db G√j¶Æ¶„ g<Æg’ <j¯T¶∑j¶<gd’ GÆd $ ¥¯T„<T ¥æKTK*ض c
c c
c ∏¥’ « T„ ÂÆ <Tg¶„ Ç ’ <  $$8$$ ¥¶„ √ [¶ fi√Ï’  ’ ¥ æ c ¶„ d √’ ≤ >dÏ¥K¥bfiT¶Æ’ $ P{Ïæ ∑ ’ <T϶T¥W’ ƶ ¥¶<g ! P{d¶ ∏∑¶Æ<[ $$9$$ GÆ c
c c
c ¥æK<Æ√’c√Ω«∂∑gÆ’Â√¶„¥∂¥~’Ø∑Øÿg¶∑’$ P{X>„<Æ* <T<Æfiæ¯T’ ¥ß{¶K’ ¥æKTK¶ ¥¯T„ $$100$$ P{¶…{∑’ ¥¶„√[¶ ¥æ∆ Ø¥<Ø<¥fiÆ„ fi϶„d’¶ $ GÆ Á∂K¥¶√K„ <G∑TK¶∑’ c
c c
c (∏Q>∂) fiaÁ¶<Ï…{∑’ ~ $$1$$ ¥æK϶„® j„…{∑’ ∏¶<Ï*fi„…{∑ fiTK~’Ø∑K¥„∑’ $ g’ضKfi¶Kd¶dd¥dT[¥ÆN¥fi[„<Æ* $$2$$ GÆ ∏Ç„…{∑ ¥æK¶ <jd<jd«T∑œ¥æ c
c c
c GÆTd Zæ∑’< (Â’ ¥¯T’ gÆd¶ <TzZK„∑ ∏KÆ’Â~Kd¶<«Æ¶∑„) $ ∏’ÂP{≤>Ø¥¶∑’ Â’, g¢D¶÷ P{<¥∑ <T∆„d’ $$3$$ ®zZ’ fiæ∑ G’ fi√d’ Â’ g¶„[æ’ Gb «∑„É Â¶T„d’ $ ÆTb c
c c
c ∏¥’¸xm{d’ √’ZN¥ d <TzZKg∑’Â’ $$4$$ ®d’<fi ∏fizZ¶T„ ¥ægÆ’Â’ P{¶K∑’ ¥gæTbQ>’ $ G’ T¶√Kd’ Â’ G¶∑ «¯T¥[¶∑&∑æ‘√ÆX>¶® $$5$$ GÆ T¶ G[¶„ G[¶„ c
c c
c «\aÁÉb g¶„d√¶„ ¥æ¥’P{K∏¶„ $ Â[¶„ Â[¶„<T G∑„ ∏b√æm{d’ g¶∑¥’ fi∂b’ $$6$$ ®T<gÆ ∏fizZ¶T„<T «<[«K<jΩ«K¶∑ fiK∏¶„¥’ $ G∑db √æm{d’ c
c c
c <G∑√æ∑√Æ∑„ß{K¥\aÁ[<~[¶∑’ $$7$$ ®d’ Âæ G’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ TaÁ¶∑’ Â’ gÆd¶ fi¸’c„∑’ ∏∑’Â√gfiÉT„<Æ* ¥æ[N¥ d <fi*Æ’«‡d¶<Æ* c
c c
c <jÉæ[∂«¶¥~ær∑∂<Æ* GÆ„T ∏∑’Âj¶∑Ø’¥∑cK„<Æ* <ÂzZKd„<Æ* TaÁ<∑d’ ÂÆ„T ¥g¶¥∏¶„ TaÁ¶<∑É’Â’ ∏¶<¥, ∏Æ&∆d¶ P{¶ÏfiKƶ<∑ض„¥„∑’ ¶÷ c
c c
c <jÉæ[∂«¶¥~æ∆∂∏¶„ T¶„\ÚE>∆¶∏¶„ $$16$$ b∏¶„ d Tǒ„∑’ P{¶Ï¥g®∑’ g<Æâ∂fi[„ fid¶∑楶K∂ TbK¥¶g∂ j¶g ØÿT¶Ï¥’√¥ædÆK„ ¥gæhfi∆„, „∑„d’ c
c c
c fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ ÷x¶K¶„ g‡Ï¥æ[N¥ g¢D„ <Ï<Æ∏¶„, g‡Ï¥æ[’ fiæ∑ ¥æ[[¶® √∑ÆK„<Æ* ∏zZ[¶® ∏Kƒ„<Æ* «√T’„<Æ* cµg<ÂzZ√K„<Æ* <Â϶„√g<Æ®<Æ* c
c c
T∂K<G<∑*Ø„<Æ* fi∆<Td’< ®¥ Tæ≤ø> >¥’fid¶∏¶„ $$17$$ ®zZ d GzZ fid’fi®∑¶∑æÏ‘√’ ¥æ[¶Ï¶T√’ j ¥’fiÉb ÂzZ ÂzZ ¥ædÆK„<Æ* Pæ{<Ï<Ædض„¥¶„ j ضd¯T¶„<[, P*{
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1383
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÂæ G¶„ ¥¶„ ®dN¥ ∏<~*Â<~*¶g<∑P{hfi«‡dN¥ gƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’cN¥ fiæ¯T¶dK¥¶„ ∏¶¥∂ Â<Æ* ~„T Á’≤>¶Á’≤>∂® ÷W„<Æd¶b®<Æ* Æ„…{<Æ* ¸ÆT„ fi[√¶ fiK¥≤>F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [23]

c
d¶ c
c Âƶ<T ∏Ç’Â¥ægÆzZ¶b¥d’< bg’ gƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’c’ P{<¥∑fiTd∑N¥ fiKg¥¶K«‡d’ fiK’ Â[’ gÆzZ’< P{<Ï…{∑’ fiTd∑TÚE>Ñ[∑„∑’ ¸Æÿ«¯T¥[¶„Td¶Kd’ c
c c
c ~ P{¶÷’ Âƶ d ∏¶d<ÆdX>d¶® ∏¶dKdÆK«W„∑’ G’ ÂzZ¶dK¥„ <ØX>’ Â’ ¥¯T’ ¥gÂ∂® ¥¶<Æ…{∑’ <Ï<Æd’<Â, ∏∆„<Æ*<fi <¥x¥„∑<ØT¶P{KTæxT¶bGaÁ¥„∑- c
c c
c Ø„T√æ[G¥Tx∑Ág¶¥g∑¥∂¥K<T√æ[∑„<g~’Ø<G∑ض¥√<∑Ág√¥Ç<¥KfigæÆ„<Æ* Gæ√hfiƶ∑¥ædÆK„<Æ* ¸Æÿ g<∆d<g∑’< $$18$$ ¥„ «dT’ ! ®’T’ GÆÿ[<T∑∏¶„ c
c c
c Tƶ∑„∑’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cg<Æ<É[¶∑’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂® fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂® ¥KT’G∑g[¶<¸*ØÿfidaÁK<Tx’ <ZKfiK<~d’ P{¶…{∑’ gÆd¶ fi¸’c„∑’ ¥æ[zZ’ ~ <T∆¶d c
c c
c Â∏¶„ d ∑’ P{g<ÆɄɶ ?, √¶„dg¶ ! byKd¶T<Æd’, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb-Gƶ ∑’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cg<Æ<É[¶∑’ fiæ∑¶„ byKd¶T<Æd’ ∏Æ∂® ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! G„ ®¥ ∏¶d¶ ¥„ ∑’ Gd¶ √g∑¶√g∑¶bfiK∑¶gfiK∑® ∏∑„√~∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ ∏∑¶„T÷[fig[„ ¥’Ou>∑∏TضT∑P{϶g∑’ P{¶…{∑’ ∏∑¶Ï¶„bd∏fi≤>ß’{„ c
c c
c ~„ T ∏¥„ ¥ P{µgaÁdX>d¶® P* { <~ <~bT’ Ø ∑¥¢D¶d¢D¶∑¶b®¥æ ∏<«Kg„ É ¶ Âd¶ ¥„ ®√<~[¶ ¥g¶Æ∂ «T„ É ¶ ∑ T¶, G∏¶„ ∑’ c
c c
c √g∑¶√g∑¶b∏∑„√∏∆T¶T¶KfiK∑¶g¶¥[<~[d¶® P„{by fi¶∑∂ Âg„T «¶T’ÂKgÚE>≤>≤>d ∏X>ØÿÆu>¢DT<¥® P’{<~ P{¶ÏÁ∑’ <TK (T) [„G¶ ¶Ƅ Â’ ÂN¥ ◊{Ï„∑’ c
c c
c <T¥’T®É¶, Gd¶ ÷∑ P{<Æ*<~ ∏∆¶∑¶g¶„Æfig¶dض„¥„∑ ¥Æ¥¶ ®<√*<Ød¶Ø∂∑’ ¥’Ou>∑’ fiKd¶T∑’ T¶ P{d’ «T„ɶ Âd¶ d fiÚE>¶ ƶƶƶ Øÿtø>Êæ> P{dgµÆ„<Æ* c
c c
c O∑K¶√ض„ ¥ g¶„ Æ <gÚE>[∏∆¶∑’ c „ < Æ* ∏<ØX>fiK϶„ √ fiÇT¶®<Æ* P‡ { KP{µg<j\‘O∑„ < Æ* <  fiKg¥’ T „ √ g¶T∆„ ¥æ fi K◊æ { ≤>’ ∏¶Ï¶„ b [¶∑’ <j* < Ø[¶∑’ √K<Æ[¶∑’ c
c c
c fi¶d\ÚE>[g∑æK[¶∑’ ∑∂¥Ñ„ ∏∑¶÷Ï<~[„ ∏¥æÆP{µgaÁdX>¶ P*{~∂ ∏¶d<Æd’ <~bT’Ø∑¶b ∏∑æX>„ɶ Âd¶ ÂdX>„ ~„T ÷T÷[„ ¥„ «T„ɶ, Gd¶ ∑’ ¥„ GdzZ„ c
c c
c ÷T÷[„ «T„ɶ Âd¶ ÂN¥ ∑’ fiKg„√‘√<~[¥g¶Æ∂ ÆT„ɶ, Âd¶ ~„T ¥¯TG√G∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ G<ÆÊø◊{Ï¥’fi[∂ «T„ɶ, ¶ √¶„dg¶ ! ∑’ ∏fi≤>ß’{¶® c
c c
c byKd¶T<Æd¶® j P{hfib ~„T P{¶÷’ P*{<~ ~„bdT’Ø∑¥¢D¶d¶bd’ ◊{϶¥¶dg<«P’{Áæ√¶∑’, ®®∑’ ∏X>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∑K’ √¶„dg¶ ! ¥¥æ[zZ¶„«d’ c
c c
c fi’~g’√Ï <ZKfiK<~d’ P{¶…{∑’ Â∏¶„ byKd¶T<Æd’ ∏¢D∂® $$19$$ ¥„ «dT’ ! P{dK¶® <TÆ∂® Â<gKd¶T<ÆdgÆ∂® ?, √¶„dg¶ ! GÆ ∑’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’c’ c
c c
c $$20$ ¥„ «dT<gKd¶T<ÆTg<Æ<É[¶∑’ Â∏¶„ P{g<ÆÉ„ ?, √¶„dg¶ ! ¥ß{zZd¶bd’ ~„bdT’Ø∑<Tƶ∑’, ∑TK’ ¥ß{zZd’ ®√„∑&X>g„∑ ¸[∂¥¶® ∏¶d’<¸Ï„<Æ*, ∏KÆ’ÂzZd’ c
c c
c ®√„∑ ~÷zZ„∑’ fi’~<Æ* ∏¶d’<¸Ï„<Æ*, ~÷T∂¥zZd’ ®√„∑’ E>X>„∑’ ®√„∑ ~÷zZ„∑’ fi∑T∂¥¶® ∏¶d’<¸Ï„<Æ*, ∑¶∑zZd’ ®√„∑’ ~÷zZ„∑’ fi’~<Æ* ∏¶d’<¸Ï„<Æ*, ®T’ c
c c
c ¥KT’G∑g[¶<¸*ØÿfidÚE>„dfidaÁK<T¥æx’ ∏<TǶg„<Ïd’ ∏<Æ<É[¶∑’ √¶„dg¶ ! Â∏¶„ P{<¥∑’ ¥æ[zZ’ <T∆„d’, GzZ d ¥’Ø„Æ’ «T„ɶ Â’ fiæ∑¶„ 2 T∂g’<¥d c
c c
c ∑∂¥’P{gTc¶K„…{∑’ ∑∂¥’Ø„Æ’ P{Kɶ $$21$$ ®T’ ¥æ[zZ¶„«d[√’ <~bT’Ø∑¶b<Tƶ∑’ ∏<ÆÉ„[¶∑’ Â∏¶„ ¥æfi¥zZ„ ¥¶„Æ∑„ <Â<ÆP{K∑gæÆÿ[jaÁ[G¶„√Ï‘√¥¥∂¸Ï„ c
c c
c Gƶ¥[∂® G√√æ m {∑’ ¥’ fi ¶bdfi‡ ∏ ¶„ T d¶K„ ∑ ’ fi≤>϶<Æd¥¶Æÿ T ‘√„ ∑ ’ d «<[«K<jΩ«K„ * ∑ ’ K¶„ g ’ ~ P’ { ~æ d fiæ Ï bÉg¶∑Â∑‡ ¥ÆK¥¶<T<¥X>Td∑¶K<TªØ„ ∑ ’ c
c c
c ¥x¶¥’T„√<TT„√fiKgT„K‘√g‡Ï<T<∑ÆdK¶√ض„¥g¶„Æ<gÚE>[gÏP{Ï’P„{∑’ ¥æ<T¥æx¥æ<jµgÏ<Tgϥ櫥æ«dK&∑æ¥gd¥ÏæÑ-¥’Â¥æfi¥zZ&¢DT¥¶d√®∑’ c
c c
c «æT∑√æm{<G∑b’Øfi≤>g<T<∑T„<¥ d∑d∑g¶∑¥„∑’ ∏∑r∑g¶∑¥„∑g„√‘√<~[d¶® c∆¶„&Æ’ fiæ∆¶„&Æ’< <G∑T’Ø∑¶b¥ÆÏ∂P{dGµg¶„<[ bb g∆g¶∑„∑’ c
c c
c <TKbdP{KP{gÏ’ G <Ï∑¶ ÆKdÂ∑¸∂dG’  æ < TK<Æd«‡ g ∂® <j<Æ∏¶„ « dG¶∑æ ∑ ¶ ¥æ fi K◊æ { ≤>¥æ < Tbd∑∂¥’ P {IP{dGÆzZ¥æ [ zZ¶„ « d’ fi® fi® «¶T„ g ¶∑„ ∑ ’ c
c c
c Ø >~K[¥gd∆æ∏hfig¶d¶b∏∑„√√æK¥’fi∏¶„TT„®∑’ √æm{∑¶ ¥<x* ¥¶Æÿ¥¶Æÿ∑∂¥¶Æ\µgd ∏¥„¥¸’cæfiKT‘√fiKdK®∑’ ~„T fi >g’ ~„b® T’<Ød¯T„, Âd∑’ÂK’ ~ c
c c
c √æ∑â„ d ¥¶Æÿ∑¶„ Âƶ ¥¶Æ’<gdG∑N¥ ∑’ Gƶ¥[∂® fi¶<∑T¶dG¶®∑’ ¥æÆg‘Odg÷d~¶„aÁTzZfid¶∑¶b∑¶ T¶ gƶ¥’g¶∑¶„ P{¶d¯T¶„, ®d¶T¥K’<g ¥æ<Tbd¥gd¥¶K„∑’ c
c c
√æm{∑¶ fi¸’c„∑’ ∏aÁ„T<jaÁ„T¶b®<Æ* fi¸’c„<Æ* ¥’¥¶K<j¯T„dG∑∑’ ¥x¶¥’T„√æhfi¶d√’ cµgØ„¥∑’ P{¶d¯T’ $$22$$ Â∏¶„ fiKg¥x¶¥’T„√fiK’ j¶…{∑’ ∏¶Gµg¶<«‘√Æ’
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1384
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E~ ضd¯T’,Gƶ ∑’ ¥ÆÏ∂P{d¥æÏxg∑æN¥«T¶ «¶„ «¶„ Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! ® ∏Éhfi<«b® G¶TG∂T’ <ÂP{¶<Ïd’ ∏∑æ<Ø∑’ ∏∑æ[¶TÏ„√‘√<~[„∑’ ~„b® T’Ø„d¯T„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [24]

c
, c
c b∑g„T «¶„ g∑æd[¶÷ ∏¥æb∏¥¶¥dÁ∑«’æK¶∏¶„ ¥¶K’<Â, ÂzZ fiæ¯TrÆ„ ¶T ÷Ø√fi¶∑’ j P{¶d¯T’ G¶T ~„b® ¥¶Æ° d ∑ T’<Ø®, Âƶ g¢DrÆ„ ¶T ∏¥∑¶P{Kd’ j c
c c
c P{¶d¯T’ G¶T ~„b® ∑ T’<Ø®, Âƶ ∏TKrÆ„ ~„T Âƶ P{¶d¯T’ Gƶ ∏T’<Ø®<Æ* ~„b®<Æ* ∑¶„ ¥¢D¶d¶Ïgbß{g„ɶ $$23$$ ®T’ ~¶<«‘√Ƹ’c’ P{¶…{∑’ G¶TG∂T¶®, ¶Ƅ c
c c
c d √¶„dg¶ ! bg¶® ~„T <Tɶ® ∏<Æg’<Âd¶÷ ¥[ √’cgæX>∂∏¶„ ÂN¥æ[g’√„ <jzZ¶K√fi¶K√¶„ «T„ɶ <¥<[÷ǶK„g¶∑„∑’ √æm{∑¶ Á„[¯T¶∏¶„, ∏÷gø∑g÷ «√T∏¶„ c
c c
c ∏KÆ∏¶„ ¥øb¢D÷ gø® «√TÂ∂ gƶ<TGøGø∏¶ TøbyKø® gÆø∏¶TøbyK® Gdø∏TøbyKø® Txgø∏¶∑øTøbyKø® Gdø® TøbGdø® Gdø∏’® ∏fiKø∏¶Gøb® ¥øTø∏¶Æ¶, ÷fi~¶K¶„ c
c c
c ~÷zZ«[„∑’ ¥¶<ÆÉb, ®d¶® <Tɶ® ¥¯T√∏¶„ <jzZ¶K√fi¶K√¶„ ƶ„b, ÷TX>¶T∑¶® T¶ √<∑N¥ T¶ ∏∑æ∆¶® T¶ ¥[ T¶K¶ fiKGT„d¯T¶ <jzZ¶K√fi¶K√¶„ ƶ„b, c
c c
c ÷[gX>fi≤>Tr∑„ T¶ ∏<«g’<ÂÉb ∏¶K¶Æ√¶„ «Tb, <T‘O<T∑¶d√¶ ÷T¥’g’<Â, ¥‡K¶„ ¥’√¶g„ fi<T¥’¶„ ∏fiK¶<G∏¶„ «Tb, P{hfi¥g[∂® g’√ÏTÆ∑∂ Á„gTÆ∑∂ ÆTb c
c c
c $$24$$ Âƶ ¥¶Æÿ¥¶Æÿ∑∂¥g∑¶„T¶¥√¥â√¶¥„¥¶¥∆¶¥Æ\µgdG∑~÷\¯TÆ„∑’<fi ¥g∑¥’O„∑’ <jzZ¶K√fi¶K√¶„ «T„ɶ, c∆¶„ ¥fiæ∆¥ÏaÁ∑¶„&<¥ Âæg’< c
c c
c ÷ǶK„g¶∑„∑’ √’cgæX>∂∏¶„ O„[¯T¶∏¶„, Â∏¶„ G√√æm{∑’ <G<∑*ض∑’ fi‡®√Ø„¥¶∏¶„ √’câ¶<g϶∑ <¥dgÑضg’ √ƶd ¥ÆzZ„∑¶„«dÁ’c¥
„ gæ ¶K¶„Tdg¶∑„∑’ √æm{∑¶ ∑∂¥’ØÆ„ g„T’ c
c c
c «¶<∑d¯T’ Gƶ «¶„ «¶„ Gµg’ÂK¥’<~d√æm{dfiæ∆fiΩ«¶K ! ¥æÏx¥æ<T >[¥æ¥ÆÏg∑ædGµg ! Ø„T¶∑æ\hfid¶ ! Ê>bd’ ~ ∑Kd<ÂKd√bضK’ Âæ¢D’<Â, ∏¸’c√¶„ d c
c c
c ∏d¥&P{[∂j∂d¶√¶„[P{µg<T¥„¥¶∑’ Âæg’<Â, ¥T’ÂK√dN¥¶<T ÷ ∑bØÿÏƶ„ ÷¢D fi’~jg¶„ß{¶K¶„, «¶<TGµg’ÂK„ fi’~jg¶„ß{¶Kfi«¶∏¶„ d GzZ GzZ¶„TT<Éɶ c
c c
c ÂzZ ÂzZæ[g¶ G¶by ÷[g’ ~ Pæ{Ïm{T¶K¶„‘√¥’fid’<Â, ®d’ „ <jÚE>b∏¶„ «¶T„ɶ, ∏∆’~ fi’~jg¶„ß{¶Kfi¶T∏¶„ ∑ «Tb ض¥[’ ∑ ضKWض„Æ‘√Æ∂∑G¶„<∑d[’ ∑ c
c c
c <T√<Ï*<Ød[’<Â, P*{ ¸Æÿ®∑’ ?, √¶„dg¶ ! G„ P„{by ®d¶® <TÆ∂® fi’~jg¶„ß{¶K¶<Ø¥æd∑¶∑g<Æ<É[¶∑’ ÂdzZ¶∑楶K„∑’ fid∏¶„ ¥¯T¶TN¥√¶b<∑Ƕ∑’æX><∑É„¥æ c
c c
c ∏X>¶K¥¥∂Ï’√¥ÆN¥„¥æ ∏<«Kg„É ¥„ ∑’ ¥K¶√[¶® Gb ∑’ ∑ <j¯Tæ≤>„ Â∏¶„ √„T„É∑æ[K¶Ø∂¥æ <~Kg<«Kg„…{∑„Æ ÷[gPæ{Ïhfi¥‡by ÷ß{X>ÏX>¥¯T’√¥æ’ØK[’ c
c c
c ¥¯TP{϶fi[X>G∑g∑¶∑’ Ød¶Kd[∑’ ~ fi¶<T…{∑’ ¥æK*ض„Tg¶® Kx∂® ®√’„∑’ ~ Ød¶∑æP’{fi¶fiK„ <j\¯T∆P{¶g’«¶„√„ ¥xµgg∑æX>„…{∑’ <TÆÿdKdgÏ„ <¥¢D„ɶ c
c c
c $$25$$ ¥„ «dT’ ! P*{ Gƶ fi’~g’√Ï’ Âƶ ¥¶g¶bd¶bd¥g„¥’<fi ¥ædj¶∑g<Æ<É∑„d¯T’ ?, √¶„dg¶ ! Âƶ ~„T <T∑∏¶„Tƶ∑„∑gÆ∂®d¯T’, ∑TK’ ∏<Æ<É<∑÷P{¶g„<Æ* c
c c
c ∏X><TÆ’ ~„T j¶∑¶d¶K’ ¥¯Tfid[„∑’ P{¶Ï¶Ø∂ K\aÁɶ, ∏∆ƶ gÆd¶&&¥¶d∑<[, ∏∆’~-ØÿT¶Ï¥’√N¥ ¥ædj¶∑N¥ fi >g~KgG¶g∏Æ<∆¥g¢Dd∑¢D¶T∑’ c
c c
c fi’~g’√ÏN¥ ¥¶„Ï¥xG¶<gd’ ~’ ∏∆’~-fi’~g’√Ï’ P{d¥¶g¶b® T¶ ∏P{d¥¶g¶b® T¶ ∏Æ∂® ¥¶g¶bdg¶bd’ Âæ ¥æd’ ~[¶K’«fiK‘√Æ„ G¶TÉ∂TP{d¥¶g¶b® c
c c
c ∏<Æ<É∑b, ∑ ÷∑ ¥¶K’«fiK‘√Æ„ ∏P{d¥¶g¶b®, Âƶ fi’~g’√ÏN¥ ∏¶Ï¶T√„ 2 ∏¶d’<¸Ï’ Âƶ ¥ß{zZT¶b¥æ<T, ØÿT¶Ï¥’√N¥ fiæ∑ ¥ædj¶∑N¥ ÷W„¥√TGDd∑„¥æ c
c c
c $$26$$ ¥„ «dT’ ! ¥æØÿß{K’ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ <T∑∏¶„Tƶ∑’ fi∆[’, gÆÂ∂ d ®¥¶ <∑d’Â∑¶ P{Æ’ ¸¶Ï„<Æ* P{Éb ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{by ∑ bÚE>„ɶ ®d’ c
c c
c <jd’Â∑’ ∏<T∑∏¶„Tƶ∑„∑’ ~„T fi’~g’√϶b¥ædj¶∑’ ∏<Æ<É∑„ ∏¢D¶T„b T¶ ∏¢D¶Tdg¶∑N¥ T¶ ∏∑æ∆’ T¶ fid¶b ¥„ ∑’ ∑ «<Tɶ <fidcµg„ ∑ ÆT„ɶ Ø >cµg„ c
c c
c ∑ «T„ɶ «[∂Gæ® Æ∂<Ïɶ ¥æ[’ Æ∂τɶ ∏zZ’ Æ∂<Ïɶ ¥æ[zZ÷«d’ Æ∂Ï<É ¥æ[zZ¶„«® G¶T ∑’ √æm’{ ¥„ ∑’ ∏¶¥¶®É¶ ∏Â∂¶∑¶√dTu>g¶∑„ <ÂzZdK„ c
c c
c ∏¶¥¶bɶ ∏¶dKd÷T¢D¶d¥¶Æÿ∑¶„, G„ ∑’ ∏¶¥¶bɶ ¥æd∑¶∑gKÆ’Â<¥x¥¶Æ° ¥„ ÂN¥ ∑’ ¥æØ∂Æd¶Ïg∑’Â¥’¥¶K¥¶√Kg¶<Æ*≤>„g¶∑N¥ ¶¥æ ¶¥æ ¥’Tæ≤><Td¥≤>¶¥æ c
c c
c ~æ Ï ¥∂bÏaÁfiK¥’ Á ¶∑¶¥æ ¥∂∏¶„ < ¥∑<gN¥G¶„ ∑ ∂¥æ <Â<g¥’ c d¶KØÿ ‘ √c&<g¢D<T<ÏKÁ¶Kgæ [ ¶„ ¢ D<¥* « fi≤>ÆzZT¥¶GÏæ Ï (¥) c
c c
c fi‡dØÿ<W∑<~<Ï<~Ñm{<ÆK<~ÑØÿW’¥∑G’¸¶Ïfi’P{¸∂«ÚE>O¶„K√Ω«T¶¥„¥æ P{ >P{ >P{ >„Â~Ï~Ï~Ï~ÏN¥t>ÏdÏdÏN¥KÉ’ÂK (É’Â) ¥’<fi*≤>d’√g’√N¥ c
c ¥æbK’ <jd’Â∑¶, G„ …{∑ ®d’ <T<Æ* ◊{¶¥„ɶ j¶„ ∑’ g∑d’<fi ∏bdK„ɶ GÆÿ[<Tƶ∑„∑’ ~„T fi’~g’√Ïfi<«b¥ædj¶∑N¥ <T∑∏¶„Tƶ∑’ P{K„ɶ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! j¶„ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1385
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆ∂<Ïɶ ¥æ[’ ∑¶„ Æ∂<Ïɶ ∏zZ’ ∑¶„ Æ∂<Ïɶ ¥æ[zZ¶„«® ¥„ ∑’ j¶„ ∏¶¥¶bɶ <ÂP{¶Ï«¶T∂ <ÂzZP{K„ ∑¶„ ∏¶¥¶bɶ <Â϶„√<¥ÆKT¶¥∂ <TÆdKdgÏ„ <¥x„ F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [25]

c
∑¶„ c
c ∏¶¥¶bɶ ∏¶dKd÷T¢D¶d¥¶Æÿ∑¶„ ¥æQÿ>dK’ ~„T «T„ɶ <fidcµg„ Ø >cµg„ «[∂Gæ[„ ®√’„∑’ «T„ɶ ¥æ[zZ¶∑æK’<Gdg¶∑¥„ ¥x¶¥’T„√g¶T∆¶„, ¥„ ®¥ ∑’ ∑ c
c c
c Ï«„ɶ fiæ∑¶„ 2 «T~¶K√„ √Ω«T¶¥¶bd’ ∏∑„√ƶ G’Â∑’< $$27$$ ∑TK’ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¸¶Ï„ G¶T ∏<T∆¶dfiæ∆fi¶T¶∑’ <T¥„¥¶„ ¶T ∑’ ¥„ fi’~g’√ÏN¥ ∑’ √¶„dg¶ ! c
c c
c ®√’„∑’ ∏∏¶„√„, ∑ ÂN¥ fi’~g’√Ïgƶ¥ædaÁ’cN¥ ®√g<T ∏¶Ï¶T√’ ضd¯T’, G∏¶„ ∏∑¶b«T’ÂK¥g<Éd¶¥æÆP{µgK¶<¥ØÆ∑X><g∑’ Ï«„[¶∑’ j ¸¶Ï„ c
c c
c ¥µgg¶K¶Æ„ɶ ÏÆÿ[’ ~ ∏¶∑„b, ¶ ÂN¥ P„{TÏ’ cµgP{ƶ® √¶„dg¶ ! «[∂ ¥gæhfi¶bÉb, Â∏¶„ j¶…{∑’ <fidcµg’ Ø >cµg’ «<[Gæ[’ ¶Ƅ G¶Tbd’ fiÇaÁ¶∑’ c
c c
c <j*¯T¶Æ„÷’ ¥gzZ¶„ «Tb ¶Tbd’ P{¶KT„Éb, K¶b«¶„d∑’ ~ Øÿ<TÆ<Â<TÆ~÷\¯TÆ„∑ T¶ Gƶ¥[∂® fiÇaÁ¶<TÉb $$28$$ ¶ √¶„dg¶ ! ∑’ fi∑d¶Ï¶® jg¶„ß{¶K¥<Æd¶∑’ c
c c
c ~÷zZ’ ~÷T∂¥¶® fi¶„m{¥∂<Æ* ¸¶K¥<Æ* fiæKgâ„<Æ* Ø¥<Æ* ∏Tâ„<Æ* <Â<Æ* <j¯T∂b®<Æ* ~÷<Æ* ®√X>¶∑√„<Æ* ض„<Æ* ∏¶d’<¸Ï„<Æ* ®√„∑’ ¥‡xÚE>¶d’<¸Ï„∑’, ∏¯T¶T¶K[¶® c
c c
c K¶„Wu>GøD¶∑<T√ƶ<TK<ÆdN¥ ¥¢D¶®√‘√<~[N¥ √¶„dg¶ ! ®√g„T¶d’<¸Ï’ g¶¥Ág∑’ <T¥„¥„ɶ, Â∏¶„ d G¶Tbd’ ÂT¶„Tƶ∑√’ T∂¥g’¶„ P{K„ɶ ¶Tbd’ c
c c
c ∏∑æ√∑„…{∑’ G¶Æ„ G¶∑„ɶ Gƶ ∑’ ®<[d<g[„∑’ ÂT¶„Tƶ∑„∑’ fi’~g’√ÏN¥ G¶„√∂«‡∏¶„ ¶Ƅ ∏¶÷[¶„ fi¶ >„ɶ, ∑ ∏∆Æ<[ $$29$$ ¥„ «dT’ ! fi«‡d’ P{¶Ï¶bß{g’ ®d’, c
c c
c Gb P{d¶b ∏T’ÂK¶Ï„ fi’~[gæT√ÚE>„ Â∏¶„ jg¶„aÁ¶K<TK<Æ® P{Ægæ<[gX>’ ¥¶Æ„ɶ ?, √„dg¶ ! G’¥gd’ ~„T ¥æ[¶„Td¶K<j<g[„∑’ ∏¥ >«¶T[¶® Gƶ¥[∂® P*{<~ c
c c
c ÂTg¶K«„ɶ Â’¥gdg„T ÂØÆ∂d¥æ[zZ¶„«d’ ØX>¯T’, G∏¶„ ∑’ ¥¶„ Â’ fi’~jg¶„ß{¶K’ ¥æ[zZ¶„«d’ ∑ ∏<TÆ∂∑ <√rÆ„, P*{Âæ ÂÆ √„rÆ„ Gƶ «T’ÂK„¥æ’<fi ∑ <Thfi∑N¥„, c
c c
c ®d¢DT¥¶d[¶® ∏¶K¶Æ√¶„ «T„ɶ $$30$$ ¥„ «dT’ ! G„∑ fiæ∑ ∏∆„<¥gÆ∂dg¶∑¶∑’ ¥æd¶TK∑aÁ∏¶„T¥g„∑ P{r∑ƶ≤>[∑„∑’ fi’~g’√ÏgÆ∂d’ «T„ɶ ¥„&<Td c
c c
c P*{ ÂT¶„Tƶ∑’ P{K„ɶ ?, √¶„dg¶ ! P{K„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ?, √¶„dg¶ ! ¥æÏ«¸¶„<Æ϶«<j<g[„∑’, ®T’ ~„d¶b’ ∏Pæ{¯Tg¶∑„ ∑¶∑Pæ{¥∂Ï„ ∑„® $$31$$ Âƶ c
c c
c √¶„dg¶ ! ∑’ fi¯Tɶ<ØT¥hfi<«by® GÆÿ[<T∑∏¶„Tƶ∑„∑’ G„ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ ∏fiæ¯Tj¶∑√Æ∑’ j Pæ{ɶ ÂN¥¶¥<d* <TK¶<Æd’ ¥æ[zZ¶„«d’, ¥Kg¶∑„ ®√‘√<~[„ c
c c
c fi >g~Kgfi¶„K¥∂¥æ <Ød¶ K¶∏¶„ d ∑¶∑æ√æ∑„ɶ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! ∑¶∑Pæ{¥∂Ï„ ∑„®, ¥„ «dT’ ! GN¥ ∏b√m{dj¶∑¶TK∑¶„Ø®∑’ ∏<j¥’ fiƶ„¥„g¶∑N¥ ∑ ¥’TÚE>K„∑¶<T c
c c
c <¥Ï¶„√xg<T <ZKfiK<~d’ (∑) «T„ɶ (¥„ P*{ Pæ{ɶ ?,) „∑¶<T G¶TÉ∂T¶<«‘√Æ„∑’ ¥¢D¶d¥∂϶∑’ T„d¶TÇ’ Âƶ ∏∑æ<Ø∑’ ∏â¶bÉ„ ¥ÆN¥„ fi’~g’√϶∑’ c
c c
c ¥æ[zZ¶„«® ¥Kg¶∑„√‘√g¶∑¥„ fiƶ„<¥É¶, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ?, √¶„dg¶ ! G„ <«aÁ‡ G¶TÉ∂T¶<«‘√Æ„∑’ ~¶÷ß{¶<Ïd’ T¶d∑¶b Gƶ¥[∂® ¥¢D¶d’ j P{K„ɶ c
c c
c ¥„ ∑’ ∑¶∑Pæ{¥∂Ï„ ∑„® $$32$$ ∏∆’~ G„ P„{b G¶TÉ∂T¶<«‘√Æ„∑ ∏fiæ¯T’ j¶∑¶<Æ√g’ P{K„ɶ ÂN¥¶¥[∂® fiæ¯T¶<Æd’ √æ∑„ɶ, ÂN¥¶<T d¶¥[∂® fi’~g’√϶∑’ c
c c
c ∏â¶bÉ„ ¥ÆN¥„ fiK¶T[„ ¥„<T ∏¶K¶Æ√„, Â’ ~ j¶K¶TK∑’ ÁT„[¶∑’ <ÂzZdK„b T¶ √∑ÆK„b T¶ «T„[¶∑’ <¥¢D„ɶ $$33$$ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ c
c c
c ~¶÷ß{¶<Ïd’ ¥¢D¶d’ P{¶d¯T’ ?, √¶„dg¶ ! "g∑Td∑P{¶d√æ[¶„ j¶∑¶TK∑’ ÁT„b ∏∑æ¥gd’ $ ¥¢D¶® Tu>’¶„ Á∑„ Á∑„ G¶b T„K‘√’ $$8$$ ÷âgÆ„ <ÂKd’<g d c
c c
c G¶„b¥T„g¶<∑d¶ d <¥x∂ d $ ¥¯T¶„ ϶„√¶Ï¶„√¶„ ¥¢D¶d<T÷N¥ fiÇaÁ’ $$9$$ ØÿT¶Ï¥<TÆ’<g<T ÂT„ ¥\Ω«* ÂK¸¶<ÆK„ Pæ{¥Ï<ØX>„ $ ∑<T ∏\zZ ∑<Td ƶ„Æ∂ c
c c
c ¥¢D¶d¥g’ ÂT¶„P{µg’ $$110$$ ®√Øÿ<Âg¶¥aÁg∑’ ¥’TÚE>Kg<T d ∏∑<¥∏¶„ ƶ„ɶ $ ¥¢D¶dD¶∑K<Æ∏¶„ ®√¶„T¶¥◊{Ï’<fi ∑ Ï«„ɶ $$1$$ ÷‘√g÷fi¶d∑®¥∑¶<Æ* c
c c
c ¥æx’ Âæ <jÇ «æG’ Â’ ¶„ $ Gb <Â<TÆ„∑¶÷[¶„ ∏∑æ¥gd «T„É ¥¢D¶® $$2$$ ¶ Â’ √¶„dg ! ®√‘√g¶∑¥[’ ∑ ÷T<g÷’ ¥ß{¶ $ ¥’TÚE>KÁT∑„∑<T G„∑ Â<Æ* <∑ÉK¶&∑’¶ c
c c
c $$3$$ fi’~¥<g∏¶„ <Â√æ[¶„ Á’¶„ ؒ¶„ d <jÉK¶fi„Æ∂ $ ®√‘√g¶∑¥¶„ G¶„ P{K„G ¥É¶d gæ∑∂«[„ (¥æ<∑Ω«’¶„) $$4$$ G¶„ T¶√K„ fi¥zZ’ ¥ædj¶∑’ G¶„ ¥æ∑b„ ¥æÆ«¶T¶„ $ c
c c
c Ê>bd¶¥TضK[’ Âß{¶Ï’ √¶„dg¶ ! ض„rÆ’ $$5$$ ®√’<fi G¶„ ØÿÆ[’ ¥[’ fi≤>¸¶„<Æ÷’ Ê>Tb g‘√„ $ ¥¥æK¶¥æK’<g<T G√„ „∑„Æ O¶„<¥∏¶„ ∏g¶O¶∏¶„ $$6$$ c¶÷fiƶ∑¶„ c
c c
P’{~∑«¶T’ j d √ÚE>by P{d¶Æ∂∑¶„ $ ®T’ ¥¯T¶„<T <G∑¶„T®¥Æ∂∑¶„ j ¸æ¢D„ɶ $$7$$ √dK¶√ض„¥g¶„ƶ cµgP{Æ’ G„ P{K„*< ¥gd∆‡ $ ∏∑æ<ØdÆgT∂¥’¶ ¥¯Thfi¶T¶∑
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1386
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EgæÇ’< $$8$$ <j¥æ∑’< ∏ «d<∑É’ ®√’Â’ <jÉ’K’ P{Ħ∑’ $ Gb ∏∆ƶ ∑ ¥æ[’ ∏zZ’ T¶ P*{<~ T¶®É¶ $$119$$ ®®∑’ ∏Q>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ G¶TÉ∂T’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [26]

c c
c ∏<«‘√Æ„∑’ ~¶÷ß{¶<Ïd’ ¥¢D¶d’ P{¶d¯T’<Â, Âƶ ∏ √¶„dg¶ ! G„ <«aÁ‡ <T<Æ® ¥æfi¥zZj¶∑g<ÆÉ„…{∑ j¶∑gd’ P{K„ɶ ¥„<T j¶∑Pæ{¥∂Ï„, ®Tg¶bj¶∑Pæ{¥∂Ï„ c
c c
c ∏∑„√ƶ fi∆<TÉ’< $$34$$ ¥„ «dT’! P{ÂK„ „ Ø’¥∑Pæ{¥∂Ï„ ?, √¶„dg¶ ! „ Ø’¥∑Pæ{¥∂Ï„ Øÿ<TÆ„ j„® ∏¶√g∏¶„ ∑¶„∏¶√g∏¶„ ∏, ÂzZ ∏¶√g∏¶„ ¥µgW’¥∑’ ¥’P’{„ c
c c
c P’{Á’„ <TØÿ√æÚE>’„ <ØQ>∂g¶„Æ’ √ÚE>’„ ∏∑¶„TT‡Æ® fiKT≤>dcµg¥x¶„ ¥¶g∆gæ\¢D÷P{¶g¶∑’ ∏<ZK∂P{K∑„∑’ ¥¶Æ\µgd¶∑’ ∏TÚE>Ñ[∑„∑’ ∏hfi«¶T∑¶®, ®Â„<Æ* c
c c
c ∏X><Æ* Z¶∑’ÂK„<Æ* Pæ{¥∂Ï„ ∑„® $$35$$ ∑¶„∏¶√g∏¶„ d Ø’¥∑Pæ{¥∂Ï„ ∏∑„√ƶ, Â’Gƶ~aÁæPæ{¥∂Ï„ O¶∑Pæ{¥∂Ï„ ¥T∑Pæ{¥∂Ï„ <G«¶Pæ{¥∂Ï„ ¥K∂KPæ{¥∂Ï„, ÂzZ c
c c
c ~aÁæPæ{¥∂Ï„ <Â<TÆ„ ∑„®, Â’Gƶ-fi¥zZ~aÁæPæ{¥∂Ï„ fi¥zZ¶fi¥zZ~aÁæPæ{¥∂Ï„ ∏fi¥zZ~aÁæPæ{¥∂Ï„, ÂzZ G„ P„{b fi¥’zZ’ ÷¥«¶<Ø<ÂzZdK<¸*¸’ fiæK∏¶„ c
c c
c ~aÁæ√¶„dKt>ÂÊ>>∏’ Âg„T fi¶¥„g¶∑„ ∏r∑’ P’{<fi g∑¥¶ fi¥zZg¢DT¥„ ¥„ ∑’ fi¥zZ~Pø{ÁPæ{¥∂Ï„, Âƶ fi¥zZ¶fi¥zZ~Pø{ÁæPæ{¥∂Ï„ <ÂzZdK<¸*¸’ <Æd®∑’ c
c c
c ∏ÚE>∂<Æ* ~ (fi¶¥„g¶∑„) ∏∆’ P*{<fi fi∂<Æɶ ¥„ ∑’ fi¥zZ¶fi¥zZ~aÁæPæ{¥∂Ï„ Âƶ fi¥zZ¶fi¥zZ¶b’ دT¶b’ P{¶√¸√ >’P{<Â<[Kgd‡K¶b’ ¥æP’{Â<Ø<[\zZd’ T¶ ØQÿ>∑’ c
c c
c ÂdÆÿ[’ ~aÁæ’ <T¥É„ ¥„<T fi¥zZ¶fi¥zZ~aÁæP{æ ¥∂Ï„, Âƶ ∏fi¥zZ~aÁæP{æ ¥∂Ï„ <Â¥X><„ Æ* fid¶K„<Æ* ∏fi¥zZ¶ ¥K¶√¶ ~aÁ‡<[, ¥„ «dT’ ! P{dK„ „ ∏fi¥zZ„ c
c c
c <Â¥X>∂ ~aÁæ«®„ ?, √¶„dg¶ ! bg„ Â’Gƶ-¥ØøØÿ P{aÁ≤>ÆKT¶ (Pø{Á¶) ¶K¶ g’ض gØÏ¥¶ T’P{¶ <TT’P{¶ Pæ{¥∂϶ ∏X>\aÁd¶ P{¶<∑\aÁd¶ 10 «¶<gd¶ ÷Ω«¶<gd¶ c
c c
c ~<Ïd¶ T<Ïd¶ ~ÏT<Ïd¶ ∏≤æ>’<gѶ <g<Ï<g϶ g¶∑楶 fi¥T¶ fiaÁ¶ 20 ¥K∂¥T¶ ∏¥’¶ ∏fi¥’¶ ∏<ZK¶ ¸Æÿ<T√¶K¶ ¥¶∑æK¶√¶ K¶„√¶„byK∑∂ c
c c
c K¶„√G∆¶&&gdæhfi¶d∑∂ gd∑∂ 30 g¶„Æ∑∂ «÷byK∑∂ «dG∆¶ «d’P{K∂ <Ædd«„b∑∂ ¥’¥d¶TÆK∑∂ <~[~gßæ{hfi¶d∑∂ <∑¸x¶ ∏<¸x¶ 40 √d¶ ∏¶√d¶ c
c c
c √d¶√dhfiǶ√d¶ <jx¶≤>∑∂ ∏<ÆÏ¥∑∂ ∏KbP{K¶ KbP{K¶ Ø∂∑¶ Ød¶T∑¶ ¥‡K¶c∂K¶Æ∑∑∂ 50 g¶K∑∂ ¶T∑∂ ¥’¶T∑∂ Pæ{x¶ fiPæ{x¶ O¶„K¶„ gƶO¶„K¶ ~’≤>¶ m{W¶ c
c ¥æW¶ ƶƶ«‡d¥K∑¶ 60 m{aÁ¶ ¥<∑x¶ m{aÁ¥<∑x<[, g<Æ϶∑’ ~Ï∑’√æX>P{¶„≤>∑&X>P{K¥æ<T<Ï<Æd’ <Ø∆¶Ï[’ √¶d’ ~ ∑Æ’ g<∑P{K∑<j¸x¥ß{~¶T’ Pæ{µgæ∆d’ c
c c
c ~Ï∑’ ¥’g‘√<jg‘√T≠√‡ >’ G¶∑’æ G’O¶ <fiÆÿÏP{≤>d≤>«¶„√¶ GÆ∑<∑d’¸∑¶Æ∂Z∑- √æ¢D’ÂKP{X>¶«ædÏX>∂∏¶„- ∏ÆK¶„X>Ø¥∑fi’Â∂P{∆- j¶¥jd∑GædÏ«gæƶ<j϶≤>- c
c c
c <¥Km{Æ¥∂g’Âd¶g¶„≤>d- fi„ ><ÂÏ√Pæ’{≤>ÏP{T¶„ÏP{É- ÏÂg¶ÏP{϶TƶK- P{≤>¥æ[√∑„÷K¶¸ÆÿK- aÁ√g<∑Kd∑P{≤>√P’{P{∑- gæ<Wd¶b¥æP’{Â<Ø[¶- c
c c
c «K∑Øÿ√æÑT¥∑j„TzZ¶ P{¶g\‘√¥’cæaÁ∑∂ <jKd<ÂKd√b¥æ’ ∏∑’ÂØÿaÁضd√¶ ®¥ ¥¶<Æ϶¥¥K¶√<ØX>< ®¥ ~aÁæPæ{¥∂Ï„ $$36$$ Âƶ O¶∑Pæ{¥∂Ï„ G„ c
c c
c P„{by ¥æK<Æ√’c„¥æ ¥’√’ √ÚE>b Ø°K<Æ√’c„ Øÿ√æ’~„ ¥„ ∑’ O¶∑Pæ{¥∂Ï„, Âƶ ¥T∑Pæ{¥∂Ï„ Øÿ<TÆ„ ∑„® fi¥zZ„ ∏hfi¥zZ„ d, ÂzZ G„ <«aÁ‡ ∏hfi¥zZ¶b’ c
c c
c P{¶g√¶K¥’cæaÁ∑æx∂T∑æɶÏ∑¥’Ø∂T∑¶b’ √’c¯Tju>c∑æ¯T„dÆ\zZ<¥aÁ¶P{¶gKÂ∂¥zZ¶b’ ¥æ∑„…{∑’ ∑¶Ï¶„®É¶ G¶T ∑’ ∑¶„ fi¶d\ÚE>[g∑æ~K„ɶ ¥„ ∑’ c
c c
c ∏fi¥zZ¥T∑Pæ{¥∂Ï„ ∑„®, Âƶ G„ <«aÁ‡ fi¥zZ¶b’ <¥Øøؒ¶~KdfiæK¶∑cµgP{ƶ∏¶„ d ∏∆¶b’ ~ cµg¥zZ¶b’ ¥æ∑„[¶∑’ j P*{<~ ∏¶d<Æd’ ∏∑æX>„ ∑¶∑gd’ ~ c
c c
c P{K„b ¥„ ∑’ fi¥zZ¥T∑Pæ{¥∂Ï„ ∑„®, Âƶ <GΩ«¶Pæ{¥∂Ï„ ¥„ ∑’ ∏∑„√ƶ Â’Gƶ-<Â[P{≤æ>dP{¥¶dgÆÿK’<¸ÏÏT∑¶b’ K¥¶b’ ∏¶¥¶d’„ ∏<ØX>¶¥æd¶b’ c
c c
c bÆfiK϶„√¶„«d<Tm{x¶b’ ¥Ø¶„¥¶b’ gd¶KGd¶m{ǶK∑¶b’ ∏d¥&Ω«aÁ¶∑¶¥’¶<«∏¶„√¶b’ T¶ «∑’„ ∏¥gd∆æcµgØ„¥∑¶fiT[∑„∑ d <GΩ«¶Pæ{¥∂Ï„ ∑„®, ¥„ «dT’ ! c
c c
c P*{ «¶¥¶®<T «¶<¥d¶® Pæ{¥∂Ï[’ «T< ?, √¶„dg¶ ! «Tb, ¥„ «dT’ ! Gb ®T’ ¶T cµgØ„¥∑’ j P{¶d¯T’ ?, √¶„dg¶ ! "¥¶TÉ&∑Tɶ∑’ Td∑¶∑’ G¶„ j G¶∑b c
c c
c <T¥„¥’ $ Tæ[<’æ fi ÂN¥ j Ág’ P{g’√ fiæ∑ Ø„¥∑’ P{¶÷’ ? $$120$$37$$ Âƶ ¥K∂KPæ{¥∂Ï„ Øÿ<TÆ„ ∑„®-~„Q>¶Pæ{¥∂Ï„ <T«‡¥¶Pæ{¥∂Ï„ d, ÂzZ G„ <«aÁ‡ ®d’ P{<gPæ{Ï<jÏd’ c
c c
c ¥÷∑¥¶∑¶b«[’ ¥≤>∑fi≤>∑<Tx’¥∑cµg’ ∏¥æb’ ∏¥¶¥d’ ∏¥¶K’ ¥K∂K√’ ∏¶Æ¶K¶Ø∂<Æ* <∑Ç’ ~„X>„ɶ ∑¶„ b∑g¶„ «T¥d¥æÏxj¶∑Ø’¥∑¶b¥g<∆®∑’ ¥K∂K„∑’ c
c ∏Ç’ÂO¶„KT∂m{‘√P{Q>O¶„KÂT¥’Ggg∑æX>„ɶ ¥„ ∑’ ~„X>¶P‡{¥∂Ï„, Âƶ G„ K’ <T«‡¥¶Pæ{¥∂Ï„ ¥„&<T ∏∑„√ƶ, Â’Gƶ- „ѶΩ«’√∑- <TgW∑¥’T¶Æ∑<¥∑¶∑æ¯Tu>∑- c
c c

H fiKÆ¥∑Â’¸¶„Ïc‡T∑T¶¥∑Ø¥∑‡‘O¥∑¥g¶ (283) ÏÆ∑fiæh◊{¶„g¶Ï∑P„{¥¥g¶K∑- ¥¶„T¶Æ∑Øÿ<Tdâ√b- «<∑KÆ<¥K÷T<TQÿ>u>- d¥<∆T∆\aÁd<T«‡-


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1387
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥¶T<[¥<T√¶K∑∂d’¥∑æ[K∂d-fi¶÷K∑Ø’≤>√√Æ∑g¶by- ¥K∂K<T«‡¥¶Pæ{¥∂Ï„ ∑„®, ®Â„ d fiTd∑÷‚>¶ÆfiK„ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏ØQ>¯T„ gƶfi¶TP{µgP{¶K∂ <T«‡¥¶Pæ{¥∂Ï„F


(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. [27]

c c
c c
c «T’<Â. √® Ø’¥∑Pæ{¥∂Ï„ $$38$$ Âƶ ~¶K[Pæ{¥∂Ï„ ∏∑„√ƶ g‡Ï√æ∑÷[K√æ∑„¥æ. ÂzZ g‡Ï√æ∑¶ fi’~ gƯTd¶<∑ K¶b«¶„d∑ÚE>X>¶<∑. „¥æ’ G„ fig[„ «T„ɶ, ÂzZ c
c fi¶∑¶bT¶d’ fiæ >T∂Ø√¶√Kg¶m{dT∑N¥b<¸<Â~÷fi’<~*<Ød¶by∑’ ¥’Ou>∑fiKd¶T∑P{϶g∑¶„WT∑„. g楶T¶d’ ¥æÆÿg’ ∑dK’ ~, ÂzZ ¥æÆÿg„ fid϶÷Ѷ gm{® ®Tg¶Ø∂ c
c c
c ¸¶ØK¶„ P{∆¶Ï∂√¶<Ø, ∏<Ø∆¶Ø¶∑’ ¥æ Æ ÿ g ’ ¸¶ØK’ ~, ÂzZ ¥æ Æ ÿ g ’ Â∑≤>√ÏÚE>¶KgÑ√¶Ø∂∑’ √Æ∑„ . ¸¶dK’ <ÆKr∑¥æ T r∑¶Ø∂∑ g„ Æ ÿ ∑ ’ <دT¶„ K ¶<Ïd’ c
c c
c g∑¶„TdP{¶dP{K∑P{¶K¶T∑¶∑ægb«„Ø„∑ ∏X>¶K¥Æ¶, Âƶ P{KP{µg¶Ø∂ ¥<~[¶<~[«„Ø„∑’, ∑T√æ[∂<TK¶Æ∑„∑ T¶ <T«æ¥¶T<[®∑ T¶ fiK‘√Æ’ ¥æÆÿg’ ¸¶dK’ ~ ÂzZ c
c c
c ¥æÆÿg’ P{hfiQ>√KaÁ∑gg[¶„ ¸¶ØK’ <ÆKr∑g¶Ø∂∑ √Æ∑„ c¶K∑„ T¶, K¶by«¶„d∑’ <Ød¶√<Æd’ <Ød¶«æ[’ ®Tg¶<Ø, ÷[K√æ∑¶ "<fi*≤>N¥ G¶ <T¥¶„Æ∂ ¥<gÂ∂∏¶„ «¶T∑¶ c
c c
c ÂT¶„ Øÿ<Tƶ„ $ fi≤>g¶ ∏<«‘√ƶ<T d ÷[K√æ∑g¶„ <Td¶∑¶<Æ $$121$$ ÂzZ <fi*≤><T¥¶„Æ∂-¥¶„Ï¥ ÷‘√gض„¥¶ ¥¶„Ï¥ ÷hfi¶d∑¶d ض„¥¶ ÷ $ Ø¥ ®¥∑¶d ض„¥¶ c
c c
c ¥’G¶„d∑g¶b fi’~„T $$2$$ ÂzZ ÷‘√gض„¥¶-∏¶Æ¶P{µgæW„<¥d fi‡byP{µg„ d g∂¥G¶d„ d $ Ê>T∑¶ fi¶Æÿ≤>d¶® fi¶∏¶„dK P{Id fi¶<gÇ„ $$3$$ fiKdu>® ∏<«Æ≤>„ ÷\Ω«∆„ c
c c
c g¶Ï¶„Æ≤>„ bd $ ∏\ÚE>É„ ∏<∑¥u>„ ∏¢D¶„dK® d ¥¶„Ï¥g„ $$4$$ bg„ ÷hfi¶d∑¶Ø¶„¥¶-c¶by Ø°by <j<g[„ ∏¶G∂T T∑∂g√„ <Â<√ÚE>¶® $ P{¶„Æ„ g¶∑„ g¶d¶ ϶„«„ d ÆT’< c
c c
c Ø¥ ®® $$5$$ fiæ \ ¯TfiÚE>¶¥’ Z T <Tɶ g’  „ d ~æ r ∑G¶„ √ „ d ÷hfi¶d∑¶d ض„ ¥ ¶ ¥¶„ Ï ¥g„ g‡ Ï P{µg„ d $$6$$ ®¥∑¶Ø¶„ ¥ ¶- c
c c
c ¥’P{dg\aÁd<j\aÁ[<fi<Æd¥¶ÆKdضd√æµg∂¥„ $ ∏fiK∑d<Ï[E>‚>d ®¥∑ض„¥¶ Ø¥ ÆT’< $$7$$ ÂzZæ‘√gض„¥„ <√ÆzZ¥gæzZ„ ÷hfi¶d∑¶Ø¶„¥„ ¥¶Æÿ¥gæzZ„ c
c c
c ®¥∑¶Ø¶„¥„ ÷«d¥gæzZ„, ¥’G¶„d∑¶ fig¶∑„ b’√¶Ï c‡g P{¶∑„ fi’~ g’≤>Ï∂d ض„¥„ «T’<Â, ÂzZ ¥’G¶„d∑¶ ÷T√K∑«[fi¶∑¥TΩ«’ÂK¸<Æ«„®∑’, fig¶∑’ "¸[∂¥’ P{K c
c c
c P{TÏ„ ∏¶Æ¶K¶„ Pæ{\ÚE>fi‡K∏¶„ «<∑∏¶„ $ K¶√„∑ ¥b’√¶Ï’ ض„¥„∑ ¥c‡g√’< j¶d¯T’ $$8$$ P{¶K∑’ "T„d∑ T„d¶TÇ„ bKdu>¶® d ¥’Ggu>¶® $ ÂÆ fi¶∑T<[d¶® E>X> fiæ∑ c
c c
c cµg<~*¶® $$9$$ j\zZ Eæ>ƶb ¥K<¥d¶ <Td∑¶ «æ’<GÉ Âhfi¥g∑u>¶ $ E>¶∏¶„ T„d¶TÇ’ ∑ ÂKb P{¶÷’ ∏∏¶„ «æ’G„ $$130$$ bKd’<fi j ¥¶„<ÆN¥’ fi„ƶbd’ ~ ¥’Gg’ c
c c
c P{¶÷’ $ Z¶g„ T¶ fiKƶdb √æ∑∑&∑æhfi„ƶ¥æ d ∏¥[¶„ $$1$$ <fi*≤><T¥¶„Æ∂ √d¶, bd¶<∑* ¥<gÂ∂∏¶„ fi’~ Â’Gƶ-byKd¶¥<gby «¶¥¶¥<gby ®¥∑¶¥<gby c
c c
c ∏¶Ø¶∑«’≤>g[<jaÁ„T∑¶¥<gby ÷ǶKfi¶¥T∑Á„Ï<¥*O¶∑GÑfi¶Ku>¶T<∑d¶¥<gby, Âƶ √æ[∂÷ <Â<∆ gæ∑√æ[∂ Td√æ[∂ P{¶d√æ[∂, ¶ «¶T∑¶∏¶„ ØÿT¶Ï¥ c
c c
c Â’Gƶ=∏<∑Ç[«¶T∑¶ ∏¥K∑«¶T∑¶ ®√[«¶T∑¶ ∏∆[«¶T∑¶ ∏¥æb«¶T∑¶ <T<~[¥’¥¶K«¶T∑¶ P{µg¶¥T«¶T∑¶ ¥’TK«¶T∑¶ <T<jÉK«¶T∑¶ c
c c
c ϶„√<TzZK«¶T∑¶ cµg’ ¥ædaÁ¶d’ ¥æfi∆[’ <ÂzZdK„<Æ*< Â[<~*¶«¶T∑¶ ¸¶„Æ∂ ¥æØÿÑ«¶ Gµg’ÂKP{¶„≤>∂<Æ<T<[ «¶T∑¶, ®Tg¶<Ød¶∑’ÂK„¥æ’ G„ fig¶d’ Pæ{ɶ ¥„ c
c c
c ∑’ ~¶K[Pæ { ¥∂Ï„ ∑„ ® $$ 39 $$ Âƶ ÂTPæ { ¥∂Ï„ Øÿ < TÆ„ ∑„ ® ¸¢DÂTPæ { ¥∂Ï„ d. ÂzZ G„ P„ { by <T<~[∏∑¥∑…{∑¶„ Ø Kd¶<T[∂¥’ Á „ T ∑K¥fiKǶd- c
c c
c P{¶dP{Ï„¥¥’Ï∂∑d<[ E>u>¶∑„¥æ j ÷Ég„ɶ ¥„ ∑’ ¸¢DÂTPæ{¥∂Ï„, Âƶ G„ P„{by <T<~[fi\ÚE>[<T∑dT„d¶TÇ¥¢D¶dD¶∑÷N¥‘√’<g ~„®¥æ’ E>X>¶∑„¥æ’ j c
c c
c ÷Ég„É ¥„ ∑’ ∏\Ω«*ÂKÂTPæ{¥∂Ï„ $$40$$ Âƶ fi≤>g¶∏¶„ ¸¶K¥ Â’Gƶ -"g¶¥¶Ø ¥[’¶ ®√Øÿ√<Â√¥[K¶b<Ø∑ <Â<∆ $ ∏ÆK¶Â∂ ®√K¶Â∂ <«P{Á‡fi≤>g¶∑ c
c c
c ¸¶K¥√’ $$2$$ÂÆ ∏<«‘√ƶ-دT∏¶„ Á„[∏¶„ P{¶Ï∏¶„ «¶T∏¶„, ÂzZ دT„ Pæ{µg¶¥¶bd’ ØT’ √¶„Æd¯T’, Á„[∏¶„ √¶g„ ¸¶<Æ* T¶ √¶gN¥ P{¶Ï∏¶„ fi >gfi¶„K¥∂g¶by¥æ c
c c
c «¶T‰¶„ P{¶„Æg¶b¥’fi∆¶„ G’ Ø„<Æb Â’ √<ÆN¥¶<g, ®T’ ÷[K√æ∑¶ ¥’Á„T∏¶„ ¥g[¶, ¥g[¶„ d ¥’Á„T„∑’ ~K[¶d¶K¶„, ÂTd¶K¶„&<T ¥’Á„T„∑„Æ’ÂK√∏¶„. Âƶ T∂Kd¶d¶K¶„ c
c c
c ®®¥æ ~„T G¶ ∏ƶ∑∂, ®®¥æ’ fi’~¥æ ∏¶d¶K¶bd¶K„¥æ’ G’ ∏¶÷u>d¶® Øhfi∏¶„ fig¶d¶ P{hfi„∑ T¶ ∏Gd∑¶® T¶ Gd∑¶® T¶ fi≤>¥„<Td’ Â’ ÂÆ„T¶Ï¶„b[¶∑’ G’ g‘√<T…{ c
c c
c √æm{ ÷Tb¥’< ’ Âƶ fi¶d\ÚE>[’ j¶∑æ~K„b. ®T’ ∏X>¶K¥rÆ’ ¥∂Ï’√¥ÆN¥¶∑’ G’ GzZ fi® fig[„ «T„ɶ ¥„ ∑’ „∑’ „∑’ fig¶dض„¥„∑’ Pæ{¥∂Ï ∑„® $$41$$ Âƶ c
c c
∏¶„¥∆„¥æ G¶∑„, <∑zZ <Ï<ÆÉb, fi¶¥zZ„ ∑¶∑¶g¶Ø∂∑’ ¥ÚE>’Ø„ ÷N¥æ[g‘√g¶g∂ ¥¸Ï„ ∑„zZ’ <Ï<ÆÉ<Â, √’Z<TzZK«d¶∏¶„, «√Td¶ ÷∑ ®zZ’ fizZ¶T„ Pæ{¥∂϶Ø∂
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1388
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Egƶfi¸’c„∑’ fi∆<T®. ®zZ’ ~ G¶ G¶ P{zZby ∏r∑r∑T¶d∑¶ ¥¶ ¥ægæ<∑d¥gd¥¶K„<Æ*¶„ fi÷’¥„ (G„) d¯T¶, G∏¶„ g‡Ï¶ØK¥„ ~„T ¸Æÿ√’Z’ <Thfi∑Q>’Â<Æ* ~ GzZF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ÂF. ∏. / ~. ∏. [28]

c
2 c
c c
c ¥’¸’c¶∑æÏ‘√’ ¥’¸¢Db ®zZ’ <Ï<Æd’<Â, ∑ ÷∑ ¥P{¯T’ P{d’< $$42$$ fi’~® ¥ægƶfi¶T„, G„ ∑ TÉÉ √¶„dg¶ !$ ¥’϶T¶Ø∂<Æ* Pæ{¥∂϶Ø∂, «<gÆ∂ ¥¶„ ¥ægÂ∂ Gƶ c
c $$133$$ «TP{¶dÊ><® ¥’¥¶K„, O¶„KØÿaÁ¥g¶„zZ∏¶„ $ ∏ÏĦ„ Ø¥<TÆ„ cµg„, ¸¶„<Æg<Æ*¥¶bÏaÁ∑„ $$4$$ ®T’ Âæ P{K <ØQ>’Â’. ¥’¥‘√∂√æ∑ >¶„¥∏¶„ $ c
c c
c
c
K<¥<«Ñ¶¥gT¶¥„∑’, <∑h◊{r∑’ √¶„dg¶ ! ¥æ∑„ $$5$$ µƶ Pæ{¥∂Ï¥’¥‘√∂, ¥¯T¶„T¶®<Æ* √¶„dg¶ !$ T<Éd¶&&d<Æd¶P’{Á∂, ∏’ÆG<ØQ>’ÂG¶∑√„ $$136  c
c
c
c $$ gƶ<j¥∂¥ædaÁ’cN¥ Âbdg¢Dd∑’ $$3$$ ¥„ ∑’ «dT’ ! P{Æ’ fiæ∑ „∑ ¥ægbK¶ Pæ{¥∂Ï¥’¥‘√∂ P{¶d¯T¶ ∏¶¥∂ G¶® ∏ ®d¶K¥„ ∏bضm{∑„ c
c
c c
c ∏T¥¶∑„ ¥gaÁ¶®, G„∑ «TP{¶d<Q>by® ∏∑¶„Kfi¶K’ «T¥¶d’K’ «<gÆ∂ ¥„ TK¶® ØÿaÁ¥’Â[„ ∏Ï«’„ ¥¯Tr∑æT®<¥® ∏<Æ*¥¶ÏPø{Á∑„ Á’¶<ØØ¥<TÆ„ cµg„ c
c ¸¶„<Æ*< ?, √¶„dg¶ ! ∑’ bg„ Â’Gƶ=∏\zZ bÆ„T «¶KÆ„ T¶¥„ g√ƶ j¶g G∑T∏¶„, ÂzZ Pæ{¥zZÏ’ j¶g fiæK’, Â’<g d ÷TÏxfiæ∆fi¶T„ ¥ægæ<∑dG∂T¶G∂T¶<ØfidzZ„ c
c c
c ¥ægb∑¶bÏ∑¶gc„É„ ØÿT„ ¥Æ¶„dK„ gÆâ∂® ¥â√„ ∏Æ„<¥ ∏Æ&∆d¶ ∏’ÂK¶dP{µg¶„Ø®∑’ <Td<Ïd’ <TÆT’ „<¥*, K ÷∑ ¥[fiKß{g„, ®T’ Âæ ∏~<Ïd¥[fiKß{g¶∑’ c
c c
c „<¥* ∏Ç’Â’ fiK϶„√«∂m{∑’ <TKdP‡{≤>P{T≤>¶<Ïd¶∑’ fi≤>T∆Gƶ„TbQ>ض∑¶b~÷aÁ’c÷T¶¥√cµg¶∑’ ∏<fi¥æ∑¶gÚE>K∂∑’ ∏g¶d¶T∂∑’, P*{ ¸Æÿ∑¶ ?, √¶„dg¶ ! „ c
c c
c ÷T¶¥√¶ ∑’ ∏¶T¥Æ¶ √æ∑Kd∑¶∑’ fi«T¶ Á’Â∂® <jT¶¥„ ¥æd∑g„[∂∑’, ®T’ „<¥* ¸ÆÿT¶¥KT∆<∑É√æ∑Kd∑’∑’<fi G¶Æ„ ∏¥æÆP{µg¶„®∑’ ∑ fiÆÿhfi® ¥’fid¶ ¶Ƅ ∑ c
c c
c fiÆÿhfi’< ∏X><Æd¶gÆd¶g<Æg¶Ø∏¶„ bQ>Ø„Td¶∑’ G<Æ\ÚE>® fi‡d¶¥ß{¶K„ ¥¶Æ\µgd¥’g¶∑¶„ ¸’cæd∑¥’TTƶK„ d $$1$$ ∏Æ&∆d¶ ∏~ϒ„¥æ ∏<Â<Æ¥ß{¶K„¥æ c
c c
c ∏fi‡KÉg¶∑„¥æ fi∑bd∑g∑¶„KÆ„¥æ’ <TÆ≤>’„¥æ d ¥æ<Æ¥d∑<g[¸’cTP{Ï[fiæ[∑[æd√∑„¥æ <T¥¶dgæT√®<Æ* √¶„dg¶ ! <~*<Âd’ „<Æ* ¥â√„<Æ*, Â’Gƶ- "G¶ <TÆT¶„ c
c c
c ¶„ fiæK¥N¥ ƶ„b ∏¶∑¶fi≤>ÚE>∏¶„ ϶„∏¶„ $ √<Ï÷Ød’ O∑’ <TÉæ϶<T Ø°K’ fiKÇdb $$1$$ ®T’ ~ <~*<Â…{∑ fiK¶„hfiK’ «<∑÷g¶Kx„, ÂzZ fi >g¶„=fiæK¥„∑ c
c c
c g¶∑c∑T<É®∑ fiKÆ∂∑«¶√c„É„∑’ $ „ Ø„¥¶ √’¯T¶ GzZ ¥T¶¥ ∑ Ø∂¥’< $$2$$ Âƶ ¸∂∏¶„ "GN¥ c∑’ ÂN¥ G∑¶„ GN¥&zZ¶„ ÂN¥ ¸’cT¶ ¸ÆT„ $ c
c c
c c∑K<Æ∏¶„ ÷ g∑‡¥¶„ ƶ„b ¥g¶„ ض¥fi„¥„<Æ* $$3$$ ∏Æ ®TgfiK¶„hfiK’ ¥’G¶„É„b, ¥’G¶„É„…{∑ √¶„dg¶ ! P{d’ Ø„¥fiKǶd<jÚE>d’ „<Æ*< Gƶ TǶg¶„ Ø„¥’ÂK’<Â, ÂzZ c
c c
c ∑ P{d¶by fiæÉ’< <~K<~*<® g∑¶„KÆ„ ÆTb fi¯Tɶ® ¥Æ ¥’G¶„√¶„ Gb <دT¶„ ¸Æÿ g∆„ɶ, G¶T ∑’ ÷\¢D…{∑’ Â’ P{g¶√d’ Pæ{¥zZÏ’ fi≤>T∆’ <TØ„¥√g∑’ $$2$$ c
c c
c ∏Æ&∆d¶∏∑æhfiÆ„∑’ √ÚE>g¶∑„<Æ* <ØQ>¶ „<Æ* fi’~ ¥¶Æÿ∑¶„ E>X>’ ¥g∑¶„T¶¥√’<Â, Â∏¶„ «<∑d’ ∑¶bÏ„∑-Gƶ «¶„ «¶„ ¥ægÂ∂ ! «WgæÆ ! fi„ÚE> P„{K¥¶„ ¥¶Æÿ¥zZ¶„ ?, ¶ c
c c
c ®®∑’ ~„T ¥¶Æÿ¥zZ„∑’ √ÚE>¶g¶„, Gb fiæ∑¶„<T j‡∑’ √’¯T’, „∑ «<∑d’-®T’ ƶ„÷<[, Â∏¶„ ¥’<g<Ïd¶ ÂzZ ¥zZ„, G¶T ∑’ fid¶∑√g„∑’ TÆ’< ¶T ∑’ «<∑∏¶„ ¥ægÂ∂ c
c c
c ∑¶bÏ„∑’, Gƶ ∑’ «WgæÆ ! g® ÆKT’¥<ÂÏdgKdÚE><T∑¶„ ¥æ√<Ædj¶gc„ÉN¥ ¸¶T∂¥bg<ÂzZ√KN¥ ∑’ ∏KQ>j„<gj¶gN¥ fi¶dg‡Ï„ ¥æÆ<j¥r∑„∑’ ®TgTc¶Kd’ c
c c
c ∏¶¥∂, Gƶ G„ ®T’<TÆ„ ∏∑√¶Km{T„ «T’< „ d Pæ{¥∂Ï„, G„ d Pæ{¥∂Ï„ „ <ØX>®<T <jK\aÁ÷’ j P{hfi’<Â, ¶ ®Â„ ¥¶Æÿ∑¶„ ¶K¥„, g∑¶√’ j P{hfi® ®Â„<¥* ¥g’ c
c c
c ∏µÆ¶∑ √gK¥’¥‘√∂, ¶ Td’Âæ ®Â„, ∏µÆ„ ∏hfi¥zZ„∑ ~„T TbN¥¶g¶„, j P{IKb <ÂzZdKTd∑N¥¶<Âß{g¶„, G∏¶„ ∑’ ¥¥æK¶¥æKN¥¶<T G√N¥ ∏Ï’O<∑ɶ c
c c
c <ÂzZdKT¶∑∂, ∏∆’~ G¶T ®Â„<Æ* ¥g’ √µgb ¶T ∑’ <~X>÷ ¶T ØK¥∑’, ∏¶Ï¶T¶Ø∂ <∑dg¶ «T’<Â, ¶ P{gµÆ„<Æ* <ÂzZdKT¶<∑* ÷Ñ’<O[¶∑’ √’[¯T’ ?, ®T’ c
c c
c Âg∑櫶<T…{∑’ Â’ ¥æg<Â* ÆzZ„ √ƶd <j¯T≤>∏¶„ j¶b϶„ ¥¶Æÿ¥zZ¶∏¶„ $$3$$ <j<TQ>¶„ d ~aÁæ<T¥¶„<Æ® ◊{¶¥æ√„ «‡fi®¥„, Â∏¶„ «<∑d’ ¥ægb∑¶, Gƶ- "√æm{∑¶„ c
c c
c g¶d¶<T[N¥ G„X>«¶d¶ ÂÆ„T «b∑∂∑’ $ GzZæ[K’ j <ØÉb ƶ Ø„T ! «∑¶<g P*{ ÂzZ ?$$4$$ ∏¶®¥„&<T bg¶∑’ fig¶∑fiæ¯T’ ÂÆ<[ j¶ (P{¶) d¯T’ $ g’√æÏgg’√æÏ’ T¶ c
c c
c ÂzZ <T~¶K¶„ j P{¶d¯T¶„ $$5$$ ∑TK’ ®zZ d g„ ∏É Ø¶d¯T’ ∏Égæ[K<ggN¥ $ ÁK◊{m{¥P{ß{¥¶<∑Q>ØÿQ><jQÿ>K¥K„<Æ* Âæ $$6$$ ∏ÆT¶ P{Æ ÷ÚE>Ï÷ G∂ƶ g„ c
c c
G„Q>«¶÷∑¶„ fiæK∏¶„ ?$ GN¥æÚE>’√„ <T<∑d’¥∑¶„&Æ K<g∏¶„&¥æb<T<Ï[¶„ $$7$$ ∏ÆT¶ P{I¥ ∑ ÏÉb ®¥ ¥d’ ~„T ®T fi«∑’¶„ ?$ G’ Âæ Pæ{¥∂Ï„ ®Â„ <ØQ>∂®&T∂ ∑
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1389
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EØX>¯T„ $$8$$ ¥¶Æÿ∑¶„<[, G¶T j ®Tbd’ T¶dK„ ¶T ∑’ b’<√d¶√¶KPæ{¥Ï„∑’ gæ<∑d’ ∑¶bÏ„∑’, Gƶ ∑’ ∏<ÏdP{¥¶b∏¶„ ®¥ g∑√’ ¥ægÂ∂, ¶ <gP{Æ’ fi≤>«∑¶<g<[F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ~. ∏. [29]

c c
c <~*<Â÷’ ¥g¶ >¶„ Gƶ- "P{É„∑ <T∑ ∏P’{≤>„ ®¥ fiPæ{<T∏¶„ Æÿ ¶T ¥’<~X>„ $ ¥’fib ∏∑æ<∑ɒ¶„ ∑ d¶<∑g¶„ P*{ ~ ¸Æÿ g∆„ ?$$9$$ ¶ P*{ ∏∑æ∑„<g<g∑’ ÷d¶Æÿ ¸¶„Ï÷ c
c c
c Á∑x¶ϒ T¶ $ G„∑æT¥<gdP{¥¶∏¶„ fi≤>TÉb Â’ Âƶ ¥¯T’ $$10$$ ∏ÆT¶ fizZ¶T<g∑’ ®dN¥<T ¥’¥d’ ∏TÆK„<g $ ®¥ ∑ d¶∑b «W¶„ G¶T <T¥„¥’ ∑&fiKP{<Æd’ c
c c
c $$1$$ < <~*„…{∑’ «<∑÷g¶ >¶„-j¶„ Ø„<g ÂæΩ« ض„¥’ ∑ d¶<T P{¶ÏN¥ Ø„<g ض„¥gÆ’ $ G’ <Æd¸æx∂®Ì ¥Æ¶„dK¶<T «<∑d¶ fiPæ{hfi’< $$2$$ G∂T¶∑’ <~d ®zZ’ ض„¥’ c
c c
c P{µgX>G¶ÏP{<¥d¶∑’ $ G’ ~÷√b<j\h◊{≤>∑’ <Æ∏¶„T®¥’ j ¸æ¢D’< $$3$$ O∑K¶√ض„¥Pæ{‘√Æg¶„Æ<gÚE>[ÁT<Ïdg∑¶∑’ $ «¶b <T¥’ P{¶Ï÷≤>’ <Æ∏¶„T®¥¶gdhfib«’ c
c c
c $$14$$ <Â, ®Tg¶d<∆…{∑ Â∏¶„ «<∑d’ ¥ægb∑¶, Gƶ Âæg’ ~„T ¥ÇT¶Ø∂ «∑¥æ ®d¶b’, ∑TK’ ∑ Gæ[g„d’ G’ ¥¶Æ°∑’ ∏T∆T¶d’ «¶<¥Éb, ∏∆’ Âæ P*{ Â’ j fi„ÚE><¥ c
c c
c Âæg’ ®®<¥* gƶ∑櫶√¶∑’ <~<Q>d’ ?, E>X>X>gØ¥gØÿT¶Ï¥g¶¥Ág∑¶by<Æ* ∏¶Æ¶K‘√Æ∑’ <√µÆ¶¥æ d¶T∑Q>¶ T∂K¶¥∑÷ß{≤æ>d¶¥∑j¶∑¶<«‘√Æc¶K∑„∑’ ~ c
c c
c P{ØÊ>T¶„&∑æ~K∑„∑’ ~ fi¥æaÁ’ g’¥¥¶„<∑d’<Â, gƶ÷T¶¥√¶„ <¥ Âæg’ gƶ«¶¥¶¥<gÂ∂ <Tbd¶ ® G„∑„K¥√æ∑¶„T÷[¶∑’<fi gƶ∑櫶√¶∑’ ¥¶Æ°∑ Pæ{¥∂Ï<[ j¶g’ c
c c
c ¥’P{\hfid’<Â, Â∏¶„ «<∑d’ j¶bÏ„∑-’ Gƶ g¶ TÚE> ! Âæg’ ®Â„∑’ fiK∏¶„¥gæTd¶¥æ, Gƶ ∏Æd’ ∏¶¥T¶K„∑’ fiK¶gæ<¥∏¶„&É, ∏P{¶g<jÉK¶®<T P*{<~ P{µgÁd’ «Tb, c
c c
c P*{ fiæ∑ G’ ¸¶ÏÂT„∑’ ?, ¶ ®Â„ ¸¶ÏÂT\N¥∑¶„ ØX>¯T„, G∏¶„ ∑’ P*{ P*{<~ ÷N¥æ[g‘√d¶<g[g„®<¥* j fiby¥„ ?, ∏∆’~-TÚE> ¥ægb ! ∑\zZ gg’ bg¶∑¶„TK* P{¶„<T c
c c
c ¥æÆÿg¶„<T g∑¥¶<T ÷ fi∏¶„¥¶„ G„∑¶Æg„®<¥* ض„¥√Æ∑’ P{K„<g, P*{Âæ g® «√T∏¶„ <ÂzZdKN¥ ¥√¶¥„ ®K¥gTc¶Kd’ Gƶ Pæ{¥∂Ï„ ∏WÊ>¯T„,¶Ƅ «<∑d’ ¥ægb∑¶, c
c c
c Gƶ G¶K¥¶„ Âæg’ <jΩ¸æx∂∏¶„ ¶K¥¶„ ¥¶„<T <ÂzZdK¶„ G„∑ Âæ¢Dg„d’ T¶dKd’<Â, Â∏¶„ ®T’ «∑g¶∑N¥ ¥ÆzZ„∑’ D’<fid’ gæÆPæ{ÆK’ ¥ægbN¥ ∑bÏ„∑’, «<∑∏¶„ d c
c c
c Gƶ «WgæÆ ! g¶ G√„ß{√æm{∑¶„ <ÂzZdKN¥¶¥¶d∑’ Pæ{∑¥æ, g® fiæ∑ «∑¥æ G<Æ\ÚE>d’, j¶Æ’ „ P*{<~ fi≤>«∑¶<g Â∏¶„ «<∑d’ ¥ægb∑¶, Gƶ Gb ®Â„<T ¥¶Æÿ∑¶„ c
c c
c Pæ{¥∂϶ ¶ ®zZ G√„ ∑ P{¶„by ¥æ¥∂϶„ ∏\zZ, Â∏¶„ «<∑d’ ∑¶bÏ„∑’ Gƶ «WgæÆ ! ¥ægb bzZ’ Gd¶Ï’O<∑ÉTß{N¥ «√T∏¶„ Td∑g¶dK„d¯T’ G’ ~&\zZß{d¶® j c
c c
c <T¥’T®É¶, ∑¶„ ∑’ ¸¶ÏÂTN¥∂∑ ~„<Q>q’, G∏¶„ ∑’ <G∑b’ØTd∑„∑ <jdg∏¶„ ¶T Pæ{¥∂Ï„ bg„ Ø∂¥’<Â, fi¯Tɶ® fiæ∑ √’c’<fi ∑¶„ Ø∂¥® ®<¥*, G„∑’ <fiÚE> 2 c
c c
c ¶T„dN¥ ¥¶Æÿ∑¶„ <¸bÉd’ gæÆ∑’Â√’ Ø∂¥b ¶ ®¥ ¶T ∏<Æ√fiK‘√Æض„¥„∑’Pæ{¥∂϶„, ∑ ®d’ ¥¶Æ°∑ «√Td¶&&bX>’ Gg<ÆdfiK‘√Æ<TcK∑’ P{K„, ¶ TÚE> 1 c
c c
c Æ∂∑¥[„<Æ* j¶„ ®¥„T’ g∑¥¶&¢DT¥„ Gƶ Gb gg„d’ gæÆ∑’Â√’ <Thfi∑\N¥<Æb ¶ ¸∂d’ P{zZ P{Æ’ fi¶T„ɶ ?, j¶„ ®T’ <~*„b g‡ >¶„ Gƶ ∏<Æ√¶∑æT∏¶„ √¶„TÆ∂c¶K∑„∑’ c
c c
c g¢D’ fiK‘√ÆTdN¥ «’√’ ƶ„Æ∂, ∏ÆT¶ P*{ ¥’Gg„&<«K∏¶„ ®¥ gæÆ∑’Â√¶b¥’Gg¶„T∏¶„√cµg¶„T√K∑„∑T∂ ¥∂®É¶ ?, <jdg∏¶„ ∑ <T¥¶®, ∑TKg[¶∑d’ Æ∂∑¥[¶„ c
c c
c &Æ<gb fi¶d≤>„ ÷µg‘√¶dK∑’ ~ fid’¥„b fiTd∑’ ~ gbÏ„b<[, ®¥¶ ÷ ∑ fi„ÚE><¥ ¥¶g∆T[¶, ®®∑’ P{Ñ’ Â∂® <T<˙d’¥∑¶b bzZ∂® ∏’√dX>* <j¢D¶b…{∑’ G’ c
c j¶Ï¶„bdfi≤>ß’{Â’ Â’ P*{ ® ∑ <T∆¶d’ ?, ®¥ ÷ ∑ <fiÚE>„<¥ fim{ ><Th◊{¶„≤>√<T\µÆd¶∑∑¶„ ?, ®Â„∑’ ¥’fid’ ~„T ϶„dX>¶® ¥ÆzZ„∑g<Ø∆E>¶K√Æ∑’ P{d’, ®<T c
c c
c <ØX>g„d’<Â, ®¥¶„ ÷ ∑ fi„ÚE><¥ ¥’O¶≤>® P{Ñ„ ®®∑’ ∏∑æ‘√® ¥‡K® ÷X>„Æ TǶg¶„ ÷‘√d’ ¥‡Kd’< Âƶ <TÆ<¥d<g∑’, ®¥„ ÷ fi„ÚE>¥∂g„<¥* <GX>¥„ƶ„ ®¥¶„ ∏É c
c c
c Kd∑∂® ∏∑¶„T÷[¶„ fi¥æ[¶„ <TÉæß{¶® ◊æ{<¥∏¶„, ∑ ®Â„∑’ P{hfi√Æ∑’ P{d’, Âƶ fi«¶® ÆKdÂ∑’ T¶¥¶P{hfi’~Ï„∑’ ¥’Ou>d’, Âƶ ¸¶<ÆK¶„Ø√N¥ ∑’ fiK«¶„√’ P{d’, c
c c
c ¸∂dP{¶dN¥¶„hfiK„∑’ fiK¥ß{∏¶„, ∏<TÆ∂® ®¥ Á¶KZ’≤>϶∏¶„ gÆÿK’ Z’≤>Ï’ ¥’P{<g∏¶„, Âƶ fiÆfi≤>T∆„∑’ ¥¶Æÿ∑¶ P{g¥d¶bß{g„ byKd’ fi≤>ß{<gd¯T’, Âƶ ~K„d¯T’ c
c c
c Âƶ <~Q>„d¯T’ Âƶ «¶¥d¯T’ Âƶ ¥®d¯T’ Gƶ E>ß{¶dgb√d¶∑’ G∂T¶∑’ ¥æÆÿg¸¶dKfiÉ[¶fiÉ[√g¶√g¥¯TG∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ ¥’Ou>∑fiKd¶T∑P{϶g∑¶„WT∑’ c
c c
c ∑ «T„ɶ, ¶ ®Â„<¥* ®Tbd¶∑’ ®dN¥ ®ß{g<T ∑ ®zZ’ Ø∂¥®, G„ fiæ∑ gæÆ∑’Â√’ fi≤>Ï„Æg¶∑¶„ ∏É g® ®¥ ~¶„b∏¶„ Gƶ ®K¥’ fi≤>Ï„Æ∑’ P{K„<¥ G„∑ T¶E>ß{¶d c
c c
c ◊{u>◊{≤>N¥ ¥’Ou>„ɶ ¥Kd’ ~ fi≤>Ï„Æ∑¶® ¥’<Âd’ P{¶K∑’<Â, GN¥„K¥’ Gd∑’ ®K¥’ ¥¶„T∏¶„√’ ¸Æÿ’ P{¶<Æ<¥ ¥’Gg’ ∑ ¥’Ø„Æ’ GN¥„K¥g¶÷[[∑’ Âæ¢D’<Â, ®zZ’ c

H G ®&Æ’ <T<∑T¶K∏¶„ Gƶ ∑’ g‡√¶„ Ê>¶<Æ, ∑ ∏µÆ¶∑’ ¥¶Æ°<Æ* ¥g’ P*{<~ «∑„d¯T’ P{hfi„, ¶ P{g„d’ Â’ <T¥ægKd’ ?, ¶ «WgæÆ ! ®®∑ ¥’g’ ¥’GgzZ¶∑’ÂK¶∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1390
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E®√g<T ∑¶„ fiKK\aÁd’, ¶ P{g„¥ ¥¶Æ° «∆„ɶ GN¥„K¥’ fig[[∑’ ?, ∑ ®¥ ¥¶Æ° GN¥„K¥’ <∑xµg’ ¥’fiÏ (T) [’, «WgæÆ ! fi„ÚE> 2 ¥æ∑¶„ bT <∑<[*F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ~. ∏. [30]

c
¥¶„ c
c E>ß{¶d<jgW∑¶„ P{ƶ<«Kg„ ®¥¶„ ?, ∏ÆT¶ TK’ ¥‡∑¶„ GN¥ ¥æ¥æÆÿgg<T <jdgTd«’√’ ∑¶„ «T„ɶ, ®¥¶„ ÷ <jdg«’√’ P{K„g¶∑¶„ P„{∑’ ÷Tg„ɶ ?, ¶ TÚE> ¥ægb c
c c
c «WgæÆ ! ∑ ®K¥, P{[¯T¶dK∑¶∏¶„ «T’< ¥¶Æ°, ®Â„<Æ* ~ P{[¯T„<Æ* <ÂzZdKTd∑’ ¥K„g¶∑¶„ P{¶„ ®Â„<¥* T’Ø∑√g<T P{K„ɶ ?, ∏∆’~. ®®<¥* P{d¶by ∏µÆ¶∑’<fi c
c c
c ~K∑P{K∑„¥æ <¥ >Ï[’ «T„ɶ, G„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ∏¶<Æ*≤>„g¶„ O¶„K’ «TfiK’fiK’, Â∏¶„ «<∑d’ ¥ægb∑¶, Gƶ Gb ®® Pæ{¥∂Ï„ Gb T¶¥æ¥∂Ï„ Âƶ<T g® ®®<Æ* ¥g’ fiT¯É¶ c
c c
c P{¶d¯T¶, G’ fiæ∑ Âæg’ P{K„ (Æ„) <¥ Âg„T cµg’, ∑TK’ P{¶„ ∏É Â’ ¥g¶dK÷’ ¥ß{¶„ ?, ¶ gæd¥æ P{K’, g® ®Â„<Æ* ¥g’ √’¯T’ G¶T ∑’ ∑¶„ Ø°K’ Td’< „ ¥¶Æÿ∑¶„<[, Â∏¶„ c
c c
c «<∑d’ ∑¶bÏ„∑’. «WgæÆ ! ¥ægb ∑¶„ P{Ѷ∑’ ®Â„<Æ* ¥g’ √ÚE>g¶∑N¥ ÂæΩ«’<Â, ∏Æd’~ ÂæΩ«’ <ÆdTd∑’ «∑¶<g, ®T’ Ê>® G’ ~„T ¸Æÿ√æ∑’ Âg„T¶∑楄Td, ∑˙Æ’ ® c
c c
c ØÿaÁ„∑ cK„<g, ∏Æ ∏∆d¶ ∏∑„√¶„T¶®<Æ*<fi <jT¶Kɒ¶„ ∑ Ê>∏¶„ √∏¶„ ¥¶„ g’Ø«‘√¶„ ¥ægÂ∂ √¶„dg¶ ! fi¯Tb∏¶„ d, ∏Æ ∏∆d¶ Tǒ„∑’ g¶¥fi’~√„∑’ ∏¶√∏¶„ c
c c
c gƶK¶„KT¶„ ØÿT¶Ï¥¥’TÚE>K∏¶„ Øÿ\Ω«aÁ¶„, Â∏¶„ „ ¥¶Æÿ∑¶„ Âß{¶Ïض„¥„∑’ ∏∑¶Ï¶„bdfi≤>ß’{¶ gK…{∑¶„-TT∆¶ «‡dGaÁKaÁ¥<fi¥¶d¶Ø∂∑’ T¶∑g’ÂKØ„T¶∑’ c
c c
c T¶Æ∑[¶®, Â∏¶„ ~<T…{∑’ <gÚE>G¶Â∂® Pæ{<∑g¶Æ¶KP‡{K¢DT¥¶dض„¥∏¶„ ¥[g¶®, Â∏¶„ ÷¯Tu>…{∑’ Âbd¶® ~÷T∂<¥√¶® ¥µg[’ fi¶T„<Æ*<Â, Â∏¶„ d c
c c
c ¥µg[Ï’««T¶∏¶„ Âbd«T„ ~÷K¶„ <¥\¢D<Æ*<Â, ®√¶„ ∑ <¥\¢D<Æb G¶„ ¥¶„ fi’~g√¶„ ¥¯TG„Q>¶„, G∏¶„ ∑’ ¥¶ ®√’Â<gÚE><WQ>∂ ∏«¯d¶„ d, ¥„ «dT’ ! G„∑’ ¥„ ¥ægÂ∂ c
c c
c ¥„ «¯T„ ÷d¶Æÿ ∏«¯T„ ?, √¶„dg¶ ! «¯T„, ¥„ «dT’ ! Gb ∑’ «¯T„ ¶ ∑’ g® ¥g¶∑„ P{<Æ*¥gæhfi∆„ ?, √¶„dg¶ ! fiKg¶Æ\µgd¶¥æK„¥æ’ $4$ ¥„ «dT’ ! P*{ «¯T„ c
c c
c fiKg¶Æ\µgd¶¥æK„¥æ ¥gæhfiÉb ?, √¶„dg¶ ! G„ P„{by O∑K¶√¶Ø„¥g¶„Æ<gÚE>[¶Ø®∑’ ¥æTT<¥ (P{<Æ) d’<fi fiKg<Æ∏¶„T®¥’ ∏Tg∆„[¶∑’ ØÿT¶¥’√’ ~ c
c c
c ¥ædj¶∑ghfig¶∑∂P{Kd ∏d¶<∑[¶∑ d ¥gd¥Ω«¶T’ ∏∑¶d¶K’ fi¥’<¥d¶∑’ Âg„T ÷ÚE>hfi„ɶ Gƶ ¥ægb∑¶ ÷ÚE>\hfid’ "j «T’< ®® Pæ{¥∂Ï„ ¥¶Æÿ∑¶„, ∏ƶ ∑’ c
c c
c ®®&<T Pæ{¥∂Ï„ ¶„ ®zZ’ G√„ j P{¶„by ¥æ¥∂϶„. ∏\zZ <j\ÚE>d’ g® ®Â„<Æ*, ¥g’ fi¯Tɶ P{¶d¯T¶, Âƶ G¶K¥¶„ Â’ <j¯Tæx∂∏¶„ ¶K¥¶„ ¥¶„&<T <ÂzZdK¶„' <[ ®T’ c
c c
c ÷ǶK„g¶∑„∑’, ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! gÆ’Â’<fi ÂTg∑æQ>„g¶∑„ fiKg¶Æ\µgd¶¥æK„¥æ’ ÷TTɄɶ, ¥„ «dT’ ! fiKg¶Æ\µgd¶¥æKØ„T¶ ∑’ ÷¯Tu>„ ¥g¶∑„ P{<Æ* ÷TTÉ„ ?, «√T’ ! c
c c
c fiKg¶Æ\µgd¥æKØ„T¶∑’ ÷¯Tu>„ ¥g¶∑„ ¥„ ¥ægÂ∂ P{<Æ* ÷TTɄɶ ?, √¶„dg¶ ! „∑’ g’Ø«¶√„∑’ ∏∑¶d¶Kfi¥’¥æÚE>hfi∑’ P{K„g¶∑„∑’ ¥µg‘√fi∑¶¥∑’ ∏<«∑’<Ød’ c
c c
c Âß{µgض„¥„∑’ ∏∑’Â¥’¥¶Kd[∑g<Éd’, ¶„ P„{<[® ÷TT¶® ÂN¥ ¥¶Æ„ɶ ?, GN¥ ∑’ ∏∑„√fi¶„‘√ÏfiKdu>„¥æ<T ∑\zZ ~÷√b¥’¥¶K¶∏¶„ ∏. T¥¶∑’< Âƶ<T c
c c
c ¥’Á„T∏¶„ ¥æ∑¥æ, √¶„dg¶ ! b∑g„T g¢D’ÂK’ ∏\zZ fi≤>¥’¶Tضd√’ j¶g ∏x„K¥G¶„d∑fig¶∑’ Æ\zZPæ’{«¶d¶K’ ZÏ’, ÂN¥ d ÏT∑G϶„Ø®∑’ ∏xÿQ>¶G„d∑¶<∑ c
c c
c ÷N¥„ƶ„, Â<Æ* ~ ∑’ ∏Ç’ÂO¶„K<Â<g¥’cd¶K¶÷ O≤>d¶Ï√¥’Ê>¶∑¶÷ ¥∂d¶¥∂Ï’ √æƶ∏¶„, ¶¥æ’ ~ ∑’ Gæ√’ Gæ√’ ∏’ÂK’ÂK„ GÏd¶K∑¶„ g∑æd¶ fiKT¥’<Â, „ d c
c TÉK¥Æj¶K¶d∑¥’Od∑„ gƶ¸ÏfiKß{g„ ∏x„K¥Kd∑∂fig¶∑„∑’ ¥’Á„ÉT¶¥¶…{ gÆÿgÉg’¥\hfi® ¥Æ¶T∏¶„ bzZ∂϶„Ï„ fiKgØÿT∆¥æ÷g¶Ï∏<∑Q>ÁKm{<¥ (\aÁ) c
c c
c dÂ∑‡ g¶d’√TbP{dgæÆ„ ¥∂ÆO¶„K<ØQ>∂ P{d’«∂¥∑„ ∏ض<TdfiQ>∂ ∏¥<∑¯T jQÿ>KfiƶK∂ ØhfiæxK„ d «T’<Â, „<¥*< G¶∏¶„ ∏’ÂK’≤>√√¶„<Ïd¶∏¶„ ¶∏¶„ √ƶd ~gK∂∑’ c
c c
c ¥’ < ®<Æ* ¥„ d fiæ Ú E>T¶Ï„ < Æ* √æ ’ < Z…{∑’ G„ P„ { by ÷«dP{∆„ ¥ æ <j<c…{∑ gƶ‘Oæ [ g- GÇKd∑zZ∂ ¥¶√Kg- ∑æ fi <T¥„ É ¶ ¥„ ∑’ c
c c
c GÏÆ\zZg<Æ¥√¶Æ√gdKgƶgÚE>Â’Â楒æ¥æg¶Kfi<«Â∂<Æ* ØÿQ>¥¶T„<Æ* ∏«„<¥® ~„T ¥¯T’<fi ¥¶√KGÏ’ ∏¶<Æ*≤>…{∑ G<ÆÚE>¶® GÇKd∑¥’√Æ’ P{Kd ∏Æd¥K∂K„ c
c c
c ∏¶√ÚE>,„ ¶∑’ ~ ∏’ÂK’≤>√¶„<Ïd¶∑ ¥’c∑ „ „ TK¶® √¶„dg¶ ! ∏∑¶„Tg’ ¥æO¶„K’ ضm{∑’ ØÿaÁ’ fiæ¯T<ÉdK¶„WP{µgT¥√¶ ∏∑æ«T’<Â, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>∑„ ’ !? √¶„dg¶ ! „<¥* c
c c
c G∂Tg¶∑¶∑’ P{¶„ ¥gÉ„ Â∏¶„ √¶„<Ïd¶∏¶„ √Æ„÷’ G„ ?, Gd¶ ÷∑ „ O„hfi’< Âd¶ ¸æÆÿ<Tƶb’ <jd’Â∑¶b’ gÆd¶ ¥¶Æ¥„∑’ ¥∆ØøÎcP{KT¶ÏPæ’{Â~ß{¶bfiÆK∑¶≤>¶„T„<Æ* ¸Æÿ. c
c c
c ¥‡Kc∂KfiæK¥„<Æ* ¸æ<xfiæ¯T√„∑’ ¥G∂<Td≤>¶Ï „ ¶® O„hfi’<Â, „<¥* ~ <Ohfig¶∑¶∑’ G¶b’ ¥¶K∂Kg¶∑¥¶b’ Øÿß{¶b’ «T’< ¶b’ ¥¯T„¥æ j¶KdØÿaÁ„¥æ Gb fiK’ ÷Tg„ɶ, ¥„ ! «dT’ c

H P{¶„ ÷∑ ¶∏¶„ ∏’ÂK’≤>√¶„<Ïd¶÷ √„\rÆɶ ?, √¶„dg¶ ! ÂzZ„T ÏT∑¥gæW„ ∏\zZ Kd∑Ø∂T’ j¶g ∏’ÂKØ∂T’, ÂN¥„T fi≤>¥’¶Tضd√¶∏¶„ Z϶∏¶„ ®√Â∂¥¶®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1391
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG¶„d∑¥®<Æ* Â’<jT¶<¥∑¶„ g∑æd¶, «dT’ ! P{dK„∑’ fi∏¶„√„∑’ ?, Á„[¥«¶T<¥x„∑ fiæ¯TfiæK¥„ <¥ØøØ„∑’ ~ <Tƶ∑„∑’, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ÷∑ ¥„ fiæ¯TfiæK¥<¥x„ <TÆ∂F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ~. ∏. [31]

c c
c „<¥*< ?, √¶„dg¶ ! Â<Æd’ Kd∑Ø∂T„ ∏\zZ T∂¥®√‡∑T∂¥∏Q>¶K¥. Ø¥Q>¥[c∑‡fig¶∑¶b’ OKu>¥Ê>¶∑¶b’ TKQ>TK<¥Ï¶¥’fiæ≤>¶b’, ¶b’ ~ <TO¶≤>„…{∑’ „ c
c c
c Kd∑Ø∂T<jT¶<¥∑¶„ g∑æd¶ fiæ¯T<¥xÁ„[¥Æ¶T<¥x„∑’ ~„T G¶„√„∑’ fi«‡d g\ÚE>d¶ gÆ°∏¶„ ∏¢D’. ÂK„÷’ ∏Ç’ÂÏ„T¶≤>¶b’ P{¶÷∑’ Â∏¶„ „<¥* fiß{g’¥Á’≤>¶<∑ ¸Æ°<∑ c
c c
c GÇgÆÿgÉ«’≤>√¶<∑ fi\aÁT’<Â, Â∏¶„ ®d¶b’ P{Kd ¥æK’æØØ∂ÆgÆWÿgP{Q>„<Æ* ∏¶Œ«[¶∑’ ¥æ¥¶÷fi¶„K¶∑gÉg- <É√¶g\ÚE>d¶gÆÿdfi≤>fiæ∆„ ¸Æÿ® ϶÷√„ √ƶd c
c c
c fi≤>¥’¶Tضd√ZÏ«¶√ÚE>’<Â, G¶T ∑’ ÂzZ¶√® ¥g¶∑„ „ √æƶT¶<¥∑¶„ g∑æd¶ fi„ÚE>’< ¶T ∑’ „<¥* K∑dØ∂T√<∑T¶<¥g∑æd¶∑’ Tƶd fi≤>c¶T’<Â, Â∏¶„ „ „<¥* c
c c
c gÆÿfi≤>fiæ∆’ ϶÷√’ fid\ÚE>…{∑’ ∏Ω«zZfi∏¶„√„∑’ Â’ P{Q>G¶∑’ Gb∑dKT„√’ ØÿT’ Á„<T…{∑’ Kd∑W∂T¶<«gæÆ„ TÇ’<Â, bdK„ d ∑’ Â’ gÆÿg¶’¥¶Ø∂d’, fiæ∑¶„ ¥æQÿ>dK’ „<¥* c
c c
c <fiQ>∂® (<T\aÁKg¶∑¶) c¶T’<Â, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! G¶T ∑ ∏Ƕ¥∆„ «T’< ¶T ∑’ ¥æ¥¶÷gÆÿ√’cدT¥ß{¶Kd fi„K¶∑gÉ϶÷√g„√’ figæ[‡∑ fiæ∑¶„<T Gb∑dKT„√„∑’ c
c c
c Kd∑Ø∂TÆÿ[¶„ TÇ’<Â, bdK„ d Â’ ¥æ¥¶÷gÆÿ√’cدT¥ß{Kd’ fi¶„K¶∑gÉg¶’¥¶Æd’, fiæ∑¶„ ¥æØaÁdK„ „<¥* fiQ>∂® c¶T’<Â, fiæ∑¶„<T „<¥* gÆÿfi≤>fiæ∆϶÷√g„√’ gæ’~’<Â, c
c c
c ®T’ „ √¶„dg¶ ! gÆÿgÉ϶„<Ï® ¥’fiÏ‘√„ ¶T¶∑d’< G¶T ∑’ „ OKu>¥’Ê>¶∑„ TbK<¥Ï¶¥’fiæ≤>„, ¶ G¶T ∑’ ¶Tbd’ «‡«¶√’ ¥’fiK¶d’< ÂT ∑’ Gg„T¶¥∆’ TbK<¥Ï¶¥’fiæ≤>’ c
c c
c G’«¶dg¶∑fiæK¥gæƶ√¶K’ <Tƶ≤>d’ <~Q>b ÂzZ„T G¶b’ gÆÿgÉfi≤>fiæ∆¶b’ ¥gæx<¥Kd¶b’ ¥„¥Ï¶÷√¶b’ ¶b’ „<¥* <fiÚE>g¶∑¶∑’ „ ÂzZ g¶„[‡∑’ <jd<jd<jÏ®¥æ c
c c
c TÇ’<Â, bdK„ d gÆÿgÉ϶„<Ï®G¶T ∑’ ÂzZ fi<T¥’< ¶T ∑’ √¶„dg¶ ! G„ „ fiæ¯Tgæß„{ fiß{g’¥Á’≤>„ G„ d „ gÆÿgÉfi≤>fiæ∆„ «’≤>√„ G’ ~ gÆ°® ~„T¶<Ï[’ ¥¯T’ Â’ c
c c
c <¥Ï¶¥’fiæ≤>’ fi„aÁ’< ¶T ∑’ „<¥* gÆ’Â’ fiK∏¶„¥’ gÆby ÂæQ>∂ gÆ’Â’ fig¶„Ø’ «Tb, ®T’ „<¥* gÆÿgÉfiß{g’¥’ fiK«’æG„g¶∑¶∑’ G¶T ∑’ √ÚE>’< ¥[Q> Ø¥fi’~„T T¶ c
c c
c <Ø∑¶<∑ ¶T ∑’ „ Kd∑Ø∂T<jT¶¥∂ g∑æd¶ ®√„ ¥∆x¥¶÷ÆP{K‘√¶ Â’ TbK<¥Ï’ T„ >- …{∑’ ¥[Q>fi’Â∂<Æ* ∑’ Ê>’<Â, ∏∆„ Â’ OKu><¥Ï¶¥’fiæ≤>g¶d<Ï[¶∑’ ®√Q>’ c
c c
c g„Ï’<Â, Â’<g ∏ g„<ÏÉg¶∑„ √¶„dg¶ ! Gby ∑’ P{<Æ*<~ Âæ≤><«¶√∏¶„ „<¥* ®ß{N¥ ض„rÆ’<fi T¶ <∑h◊„{≤>’ «T„ɶ Â∏¶„ „<¥* Kd∑u>∂T<jT¶<¥g∑æd¶∑’ c
c c
c ¥<T≤><Tfi¶¥¶dg’<ØKN¥ ÷hfi¶d∑’, ÂaÁ∑¶ ~„T „<¥* ÆzZ¶ ¥’O¶KP{¶Ï’ «T„ɶ, ®T’ Âæ √¶„dg¶ ! „<¥* „∑’ TÉ<¥Ï¶OKu>¥’fiæ≤>„∑’ <√<Ïd¶∑’<fi Â<Æd’ ~„T G¶T c
c c
c ∑’ ¥¯T<Q>® Ø<Ï…{∑’ ∑ ¥’fi∂<¥® ¥æPæ{g¶<Ïd¶ d (∑) ¶T ∑’ „<¥* ∑¶„ fi¶∑¶bß{g’ «T„ɶ, „ d ∏Q>∂ TbK<gT ØÿWÏ„, „<¥* Âæ ÂzZ d TbK<¥Ï¶¥’fiæ≤>’ c
c c
c P{rÆ√√¶„∑√„<Æ* ∏¶÷[g¶ØK„∑’ ∏KÆu>OKu>ÁK¥\rÆ√~ß{<gT fiKg’≤>Ï’ «g¶<Ïd’ ¶T ∑’ Á’≤>’< G¶T ∑’ ¥’TÚE>K’, ¶Ƅ Â’ ¶K¥’ ∏Ç’ÂO¶„KضŒ∑’ ¥¶K∂Kg¶∑¥’ c
c gƶØÿaÁ¥<∆T¶d’ ¥g∑æ«Tg¶∑¶∑’ fi¶∑¶bß{g’ «Tb Âƶ<T „ „<¥* ∏Q>∂÷ ∑¶„ ◊æ{≤>’<Â, j¶„ ض„◊{Ï„ «T’<Â, ∑¶„ ¥’Ø<ÏÉ’< ∑¶„ fiOK¥’<Â, jTK’ G¶b’ P{¶b<T c
c c
c ¥’<c¥’c¶∑¸’c∑¶b’ ¶b’ ¥¯T¶b’, <TÚEæ>≤>„[¶∑<T GÉK∂«T’<Â, Â∏¶„ ∑’ bdŒTÏOKu>N¥„T fiK¥<Td’ ~ær∑<gT P*{<~ ∏’√æ϶bd’ ∏<Q>Á’≤>’ ØQ°>∑’ „ Kd∑Ø∂T√„ c
c c
c fiK∏¶„¥gæ¯TĦ„ <¥Ï¶¥’fiæ≤>¶b’ ÷<Çd¶≤>…{∑’ ¶∏¶„ ∏’ÂK’≤>√¶„<Ïd¶∏¶„ √ƶd G„ ÂzZ ÂæÚE>Æ∑„ „ ∏∑„√KzZ¥’O¶®∑’ <Tß{∑’<Â, ®Â„∑’ <Tƶ∑„∑’ √¶„dg¶ ! „ c
c c
c Kd∑Ø∂T<jT¶<¥∑¶„ g∑æd¶ ¶∏¶„ ∏’ÂK’≤>¶√„<Ïd¶∏¶„ √„rÆ’<Â, ¥„ «dT’ ! P{Æ’ „ TK¶® Â’ ¶K¥’ ∏Ç’ÂO¶„KضŒ∑¥æØÿN¥Æ’ ØÿaÁ<jdK’ <T¥Æg¶∑„ <jK¶Æ¶Kfi¶∑√„ c
c c
c ¥’TÚE>K’ G¶T fi¶∑„ <Tc¶Kd’< ?, √¶„dg¶ ! ¥P{dP{µg¶∑櫶T¶∏¶„, ¥„¥’ Âæ firÆT¶√K∑Tæx<TTK∑¶ØT¥„d’ $5$ ¥„ «dT’ Â∏¶„&<T ¥ g® ¥g¶∑„ ¥„ ¥ægÂ∂ G∂T„ c
c c
c P{<Æ* ÷TT¶d’ Ï«„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ÂzZ„T fi≤>¥’¶Tضd√ZÏ„, „∑„T P{g„∑’ ¥[ «T’ÂK„, Â∏¶„<T ØÿQ>¥¶∑„ Â∏¶„<T P{rÆ„ Â∏¶„<T T¶∑g’ÂK„, Â∏¶„<T <Ï*¸[¶® c
c c
c T∑N¥by®, Â∏¶„<T g∑æ®¥æ’ b\zZ[¶®, Â∏¶„<T E>Q>∂®, Â∏¶„<T g∑æd[¶® Pæ{Q>∂, Â∏¶„<T T¶∑g’ÂK„ Â∏¶„<T gƶP{¶® G‡Æ¶<ÆTÂ∂ √®, Â∏¶„<T gK…{∑’ g„Æÿ∑¶¥[„ c
c c
c ∏∑’ÂT∑h◊{Â∂®, Â∏¶„<T ∏∑’ÂP{¶Ï¶∏¶„ g∑æ®¥æ ¥’G¶®, Â∏¶„<T g∑æ® gƶj„<g[∂, Â∏¶„<T ¥Tg¶® , Â∏¶„<T gƶgÚE>„ ~Kg¶„d<Æ*<g, Â∏¶„ ¥[g¶®, Â∏¶„<T c
c c
c √¶„∑„, Â∏¶„<T g∑æ®, Â∏¶„<T <T≤>TP{¶„b<Ïd’, Â∏¶„<T G϶„d’, Â∏¶„<T gƶgÚE>„, Â∏¶„<T Â’ØÿÏgÚE>„, Â∏¶„<T ¥[g¶®, Â∏¶„<T K¶¥Æ„, Â∏¶„<T ¥¶∑„, Â∏¶„<T c

H G
P{g∂, Â∏¶„<T ØWÿK„, Â∏¶„<T „÷P{¶®, Â∏¶„<T Pæ’{Z‡, Â∏¶„<T gÆÿdK„, Â∏¶„<T ~≤>®, Â∏¶„<T ÷W„<Æd’, Â∏¶„<T T∑h◊{by®, Â∏¶„<T ∏∑’ÂP{¶Ï¶∏¶„ g∑殥æ bzZ∂Kd∑’,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1392
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÂ∏¶„ E>Q>∂®, Â∏¶„ P{∑„Œ, Â∏¶„ T„¥¶g’≤>d’ j¶g fiu>∑’ ÂzZ¶„T¢D¶d√„ƶ¥∆„ <Ï*¸ (fi[) [„∑ T∑N¥by, Â∏¶„<T g∑æ®¥æ’ Áæ<ÉzZ∂, Â∏¶„<T g∑æd[¶® fi’≤F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ~. ∏. [32]

c
>√„, c
c Â∏¶„<T g∑æd[„∑’ Øÿ‘√®, Â∏¶„<T Øg®, Â∏¶„<T fiæ >T¶Ø∂¥æ’ «TP{¶d<Q>by® fi[„d’, Â∏¶„ g∑æ®, Â∏¶„ ¸¶ÏÂT¥¥∂, Â∏¶„ T¶∑g’ÂK„, Â∏¶„<T fiæK¶„<Æ®, Â∏¶„<T c
c c
c ¥[g∂®, Â∏¶„ gÇ„, Â∏¶„ ¥[g¶®, Â∏¶„<T √¶„∑„, Â∏¶„<T g∑æ® gƶ¥µg<WQ>∂ ∏<TK® ~ß{ÆK„, Â∏¶„ fi >g¶®, Â∏¶„<T bΩ«„, Â∏¶„<T ¥g∑„ ∏∑√¶K„, Â∏¶„<T c
c c
c ∏∑æ[K¥æK„, Â∏¶„<T ~ß{ÆK„ gƶ¥’Od∑„ «<T[¶∑’ <j\¯T∆P{¶g«¶„√„ Gƶ„TbQ>’ ¥’fiæ∆’ G’√g’ P{¶…{∑ √¶„dg¶ ! ¥„ ∑’ ¥ægbG∂T„ fi≤><j¯Tæ≤>„ɶ $$6$$ Âƶ d G„ c
c c
c <«aÁ‡ T¶ <«aÁæ∑∂ T¶ fiKfi¶¥’≤>∂∑’ fi¥’¥’ P{K„ɶ G„ d¶<T ∑’ <∑rÆ√¶∑’ fi¥’¥’ P{K„ɶ G„ ∑’ <jrÆ√¶∑’ ∏∑æP‡{Ï’ «¶¥„ɶ G„ ∑’ <jrÆ√¶∑’ ∏¶dd∑’ fiT„¥„ɶ G„ c
c c
c ∑’ <jrÆ√¶∑’ √’Z¥zZfid¶aÁK’ T¶ fiŒT„ɶ G„ ∑’ <jrÆ√¶∑’ ¥’<® P{¶dP{Ï„¥¶b® ÂT„b T¶ ¥’Gg„b T¶ j¶∑„b T¶ <T∆¶∑„b T¶ ¥æ®b T¶ fi’≤>Ç„b T¶ c
c c
c ∏<«gæÆgæxfiK¥¶g¢D√® ¥Ï¶Æ„ɶ ¥„&<Td ∑’ fiKg¶Æ\µg®¥æ ÷TTɄɶ Gƶ ¥ægÂ∂ $7$ ¥„ «dT’ ! „∑’ ¥ægbG∂T„∑’ Âß{¶Ï’ ¥g∑[∑’ ∏∑æfi¶<Ïd’ Âƶ<T c
c c
c ®T’<TÆ„<Æ* j¶Kd<ÂKdjK¶gK<T<~[¶„T¶®<Æ* ®Tbd’ ¥’¥¶K¶<Æ*≤>∑’ ?, √¶„dg¶ ! ∑’ G’ ∏¶√g¸¶Æ¶® <Ï*√‘√Æ∑’ P{IKb Â’ ≤>’«g„T P„{TÏ’ ¥æØ∂Æ¥’¥¶KÆ„÷«‡d’, ∑¶„ ∑’ c
c c
c Â’ fiKd¶d’ <ÏaÁb, „∑„T ¥’Gg’ Øÿß{K’ g∆„, ∏∆’~-¥g∑[¶® ¥„ d fi >g„* ¥’Ggfi® G’ Pæ{¥∂Ï¥’¥‘√∂<∑KÆK∑’, ∏ƶ ∑’ ∑¶„ <∑KÆK„ ¶ ¥’Ggg„T ∑ Ê>¶®É¶, c
c c
c ¶ „∑’ ¥ægb∑¶ Âg„T¶dKd’ Âg„T fi¥’<¥d’ Âg„T ÷N¥\hfid’ Âg„T ¥Ï¶<Æd’ Âg„T¶∑æX>d’<Â, ®d’ ~ ¥æ[gbß{<g[¶∑’ ®zZ’ fi® Gƶ ¥ægÂ∂ Âƶ ∏∆„<¥g<T c
c c
c ¥æ’ØK<T÷KØ’¥∑¥„ÆK∑∂Ï«W¥«¶„g„d-Á‘√c¶K„∑√¥g∑ØÿW’ÂØ„TK\aÁdgæ<∑∑¶g¶Ø∂∑’ P{¶„ ¥’Á¶∑’ P{K„ɶ ?, ¶ ®dgX>’ <Tb[¶∑’ Pæ{¥∂Ï¥’«¶„√„ ¥¯Tƶ c
c c
c TÉ∑∂® $8$ ¥„ «dT’ ! P*{ „ ¥¶Æÿ∑¶„ ÂN¥ ∑’ ∑¶bÏ¥â√N¥ E>’Ø„∑’ Pæ{¥∂Ï„ ÷d¶Æÿ ∏¶√gGæ[∂® ?, √¶„dg¶ ! P{Æ’ ¥â√N¥ TK¶dN¥„K¥¶„ ¥¶gzZ¶„ ? G„∑’ Âæ c
c c
c ¥ÚE>’Ø[¶® gƶ∑櫶T¶∑ ¥æ¥¶Æ°∑’ ∏T∆T¶d’ «¶¥„, „∑’ ¥â√„∑’ ÆKT’¥<ÂÏdgK√dÚE><T∑¶„ ¸¶T∂¥bgcµg<ÂzZdK∏KX>j„<gj¶gN¥ ¥d¶¥„ T’Ø∑T<[d¶® c
c √®∑’ ∏¶d¶K’√’ ∏∑’Â√g®ÉT„<Æ* fi∆<TÉg¶∑’ ¥gTc¶Kd’, ÂzZ d E>[∂¥’ ∏¶d¶K„ fi∆<TÉ’<Â, „<¥* ~ ∑’ G„ P„{b ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ ∏∆dKg¶d¶Kgbß{g„ɶ c
c c
c ¥„ ∑’ √¶KzZ∂<Æ* ÷Tg„d’, ∏Æ&∆ƶ ¥g∑Q>„ T¶&&dK„ɶ T¶ fir∑<Tɶ T¶ Â∏¶„ ∑’ ∏∑’Â¥’¥¶K∂ «T„ɶ, ¶ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ Âæ gæÆ∑’Â√’ ∏<Æ√’ fiK‘√<Æd’ ÂN¥ c
c c
c ¶T fi’~ggƯTdN¥ «’√¶„, G„ ∑’ Âæ bzZ∂® ∏’√¶„T’√¶b’ <∑¢D¶b…{∑ ∑¶Ï¶„bd’ „∑’ Âæ ¸’«~„K√æ[∂ <TK¶<Æd¶, Â\¯TK¶Æ∑„∑’ Gƶ ®√Ø„¥Øⶄ Ø≤>¶„ Øⶄ «∆b ÂZ¶ c
c c
c ~÷zZgƯTd’ «‘√’, G„∑ d ¥ÆzZ„∑æhfi¶b…{∑¶<Ø∆¶ «‡by fi≤>¥¶<Æd¶ „∑’ Âæ ÂbdgƯTd’ «‘√’, G„∑ d ∏∑æ‘√∏¶„ ¥‡K∏¶„ ÷‘√∏¶„ «<∑∏¶„ ÂN¥ d ¸∂dTd’ c
c c
c «‘√’, G„∑ ÷∑ ÷◊{¶¥æ√¶„Ø√„∑ ∏ÚE>∂<∑ fiƶ„d¶<∑ Âƶ ∏<TÆ∂® fiÆZ’≤>Ѷ∑’ ¥’P{g∑’ P{d’ ¸∂dP{¶d’ ~ ∏ß’{Â’ T¶¥¶P{hfiN¥ ∏’~Ï√„∑’ ÆKd’ ¥’Ou>d’ <Tɇ® c
c c
c ◊æ{<¥∏¶„ gæÆ∑’Â√„∑’ ∏Gd∑¶® ◊{≤>◊{≤>N¥ T¶÷P{¶dgæØ∂Kd’ „∑’ Âæ fi >gTd’ «‘√’, ÂΩ«’√„ fi’~rÆ’<fi gƯTd¶∑’ «’√¶„ P{∏¶„, ¶ √¶„dg¶ ! ®Â„ Pæ{¥∂϶ ¥¶Æÿ∑¶„, c
c c
c G∏¶„ ∑’ ÷[Œ√æ∑¶∑’<fi «’√’ ∑ bQ>,’ P*{ fiæ∑ G’ g‡Ï√æ∑¶∑’, ¥„ «dT’ ! ¶ ®d∑¶®∑’ <Td¶K…{∑’ gƯT® O„[¯T„ ?, √¶„dg¶ ! bg„ ∏X>„ ¥gX>„, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>∑ „ ’? c
c c
c √¶„dg¶ ! ¥æ¥g∑¶b T¶ ¥æ¥¶T®b T¶, ∑ Âbd’ «„d’ÂK’, ∏ÆT¶ Gƶ„TbQ>„ ¥æ¥g∑Tg∑æfi¶<Ïd¶ ∏ƶ ∑’ Gƶ„TbQ>’ ¥æ¥¶T√[g∑æfi¶<Ïd¶, ∑¶„ ¥g∑¶„ ¥g∑[gbdK„ɶ c
c c
c j¶„ ¥¶T® ¥¶Td[gbdK„ɶ, <jKbd¶K’ Td’ fi¥’¥„, Âg„T d ¥g∑æQ>„, ∑TK’ G„ ¥g∑cµg„ ¥„ ∑’ ∏Ç’ÂO¶„KØÿÇK„ „∑’ ∏¥„¥P{µgaÁd’, GÆ∆„∑’<fi ∏Q>>«TΩ«’ÂK„ c
c c
c g¶„aÁ¶„, bdK„∑’ Âæ ¥æx„∑’ Ø„T√b’ ¥æg¶∑æ¥[’ T¶ ¥¶dfiK’fiK„∑’ g¶„Pø{P{¶„, jTK’ fiæ∑¶„<T Â’ ¥’Gg¶∏¶„, ¶ G„ ¥„ ¥g∑cµg„ ¥„ ∏<Td¶K„ ¥æ<Td¶K„ fi∑ (fiær∑) <Td¶K„ c
c c
c ÂÆ<[g∑æfi¶<Ïd¶, ÷T¶¥√¶∑’ fiæ∑ ¥ÆN¥¶<∑ <Tc¶∑„ G¶„ G’ fiKT¶Ï„ ÂN¥¶bd¶K’ T ∑ «T„ Âg„T <√rÆ„ $9$ ¥„ «dT’ ! ¥¶„ ÷∑ ∑¶bÏ¥â√¶„ P{<Æ* ¥gæhfi∆¶„ ?, c
c c
c √¶„ d g ! <¥x∂®, ¥„ «dT’ P{Æ’ ? √¶„ d g¶ ! „ ∑ ’ gƶ∑æ « ¶√„ ∑ ’ „ < ¥* Pæ { ¥∂϶∑’ <∑÷u>„ … {∑’ Â∂® ~„ T ¸Æÿ ¥ ¶TdÂm{¥’ ≤ >¥’ P æ { ϶® O¶„ K P’ { ¶K¶≤>by ® c
c ¥¯Tfi¶TP{<ÏgÏP{Ï’P{<Thfigæß’{ <ÂzZdKTd∑’ fiKg<Æd’ ¥æØÿÑÆ’ «T¥®¥æ’<fi<[ P{<Ï…{∑’ ∏Ç’Â<T¥æx¶¥®∑’ ◊{¶¥ædØ„¥’<g <jhfi≤>P{µg’ <jKbd¶K’ fi≤>T∆’ c
c c

H fi¶dT¶„T√g∑g∑¥∑’<Â, ∏Æ ∏∆d¶ „∑„T fi®¥„∑’ <TÆKg¶∑¶„ ¥g¶√∏¶„ <ÂzZdK¶„ ∏KX>j„g∂ ÂN¥ ∏ ∏∑æ‘√ÆX>¶ ®Â„*„∑„T ∏~<Ïd¥[¶„ «¯T¥[¶„<[P{¶…{∑’,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1393
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E÷<[gX>fi¥¶Æ∑∂ P{d¶ ¥¶b¥d¶ Ø„¥∑¶, Âg¶d∆g¶∑¶„ ¥GÏGÏÆK<jj¶dØ„TØÿ’ØÿÆ∂<j‘O¶„¥’ <ÂzZdK«¶Kb’ ¥æÆ¢DT¥¶dfiK¶„ ∏¶m{ >¶„ ÁT√¥„ >∂® ∏÷¯TP{K∑„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [33]

c
∑’, c
c
c ∏’Â√≤>P„{TÏ∂ G¶∏¶„, ®Â„∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! <¥x∂®, ¶ √¶„dg¶ ! Pæ{¥∂Ï¥’¥‘√∂® <Thfi<Æd¶® ®T¥d’ ∏’ÂK’ «Tb<[ $10$  c
c
c
c gƶ<j¥∂ÆN¥ ~÷zZg¢Dd∑’ $$4$$  ∏[ ~ÂæZ¶yÎddj„ ¸ÆT: ¥}x¶’<ÂP{¶: P„{<~ض϶fiP{¶∆ ¥µdPø{ ˚Wczd„T, Â}K˚Wc¶j}KNg¶P{g<fi j c
c
c c
c ¥µdPø{ ˚Øøc¶j’ bzd¶Æ ÆK«⁄¥‡K:, j fiæj: ¥Tyg„T„Ø’ ~ÂæZ¶yÎddj’, ∏ªd¶<j T¶ ∏Îddj¶<j, ∏Nd}T P{<Âfid}: fiK<gÂ}K¶Ï¶fiP}{K˚Øøc¶j<gzdZy:, dÂø c
c c
c NZ¶j¥gT¶dG∂T¶<«√gfi‰¨¶fij¶<Øœæ j P{Z’<~<ØØg¶~m{d„ dZ¶ fi‰<Â¥’¶fiP{NZÏg\NÂ, ÂØø√æƶT¶<¥jNÂæ gjæG¶N„œæ ~ fiKg¶c¶<gyP{¶∑¶’ fiæj: fiæj: ¥Õ¶˝>T¶K¶jø c
c c
c d¶TØÿfifi¶Â: „œ¶’ ~ Â}ضym{∑}TyG‰<˙϶OKu>¥’fiæt>}<√y<϶j¶’ fiKfi∂≤ø>dg¶j¶j¶g<fi ¥’Tz¥K’ d¶Tzfi‰¶∑¯d¶fi<[jy «TÂ∂<Â, TFxT¶ØNÂæ fiæjdyZ¶ ¶T<ØØg¶œy ¥‡Ÿ’, c
c c
c <TPF{<Âjy ¶TØŸ fi‰<T˝>¶, fi‰«‡Â¶≥¶Ÿ ˚æÂ. NP’{c„ ∏Z¶y:, ¥æ˛>T<Â˙d„j ¥¶<Â˙d¶<j √∑cK¶„e{¶<j ~„Æ T~j¶<j, ÂØ„T’ \NZ„ j P*{<~ض˙’P{j∂d’ $11$ ®T’ c
c c
c Pæ{¥∂Ï¥’¥\‘√*, ¥¯T¶„T¶®<Æ* fid<Æ÷’ $ ÷µg‘√fiQ>d’ √ÚE>’, G„ T¶¥„ <Ï*√G∂<T∑’ $$1$$ ¥„ ∑’ <j<T‘OgP{<ÏX>’, ¥¶g∆’ ¥’Gg’ ÂT’ $ ∑ Ï«„ɶ „ <¥d¶ «¶T„, c
c g¶„aÁ„ Ø°KdK’ Ê>® $$2$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ „ ÷µg‘√fiQ>d’ $ √ÚE>’ ¥’T¶¥b[¶∑’, «gÂ∂ «TfiK’fiK’ $$3$$ G¶gxG¶g’ <Ø∑fiaÁ’, g¶¥’ ¥’TÚE>¶’<fi d¶ $ c
c c
c ¥µg‘√fiX>® √ÚE>„, ¥’T¥g¶∑N¥ √¶„dg¶ ! $$4$$ Ï∂϶d&Ï¥g¶∑N¥, <jm{ÚE>¶ÆN¥ c∂g∑’ $ fiaÁ¶„T„aÁ∂d d∆„®, gƶ∑櫶√¶∑ ¥¶Æÿ∑’ $$5$$ ÷Ég’ c
c c
c ¥¯TZ¶g„¥æ, O¶„KT∂KÂT¶bd’ $ by¥aÁ¶¥’P{«dÏɶ, ÂN¥ T∂Kd’ ¥gæÚE>Ï„ $$6$$ T∂K®∑’ Âæ G∂TN¥, ¥gæÚE><Ï®∑ √¶„dg¶ !$ G’gÂ’ KP{® fi¶T„, fi¶∑∂ <Æd®∑ c
c c
c <jX>T„ $$7$$ µƶ <j÷∑’ <j«¶Ï„÷,’ √ÚE>’ ¥µg‘√fiX>d’ $ <jT¥„É ÂzZ ∏¶Gµg’, √¶„dg¶ ! ¥’G® gæ∑∂ $$8$$ ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ √ÚE>„ G„ ∑’ T¶¥„ɶ ?, ®T’ Âæ c
c c
c √ÚE>N¥ fiæÚE>¶ G¶T ∑’ Td¶¥∂ ?, √¶„dg¶ ! GzZ ∑’ ¥g¥[æ<g[fiaÁ„ ∏Ç’Â¥æ<jµgÏ<T¥æx’ÂP{K∑„ ∏¶¥¶d∑¶«∂m{ ¥fiK¶„Td¶KgΩ«æÉ® ∏Ç’Â’ c
c c
c E>É∂T<jP{¶dTÚE>Ï„ ¥¯T¶Ï’¸∑<Thfigæß„{ ∏Ç’Âghfig¶Ø∂ ¥<T¥„¥~„<Âd¥gd¥Ω«¶T„ K¶„Wu>¢D¶∑<Thfigæß„{ ¥¯TzZ ∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂KdfiæK¥P{¶KfiKß{g„ c
c c
c ®√’„∑’ ¥’GbP{hfifiK«¶„√<TK® ®√’„∑’ cµg’ÂK¶d«∂m{ ®√’„∑’ Â(¥) [m{by ®√’„∑’ b\zZP{ƶ«[P{ƶ„∑P{ƶK¶dP{ƶG∑TdP{ƶfiK«X>¶d¶KP{ƶ ®T’ c
c c
c <Â<∆<Âd∏Q>¶K¥¸[∂¥<T<~[ghfig„d¥T<T√ƶ<Thfigæß„{ ®√’„∑’ Gƶ¥[∂® ∏X>¶K¥rÆ’ ¥∂Ï’√¥ÆN¥¶∑’ ∏¶K¶Æ√„ ¥dÏgÆ<∆¥¶∑æ¥gdg<√϶® c
c c
c Gƶ„TbQ>g‘√fim{T® ¸Æÿ√æ∑P{<Ï® g‘√Ê>® ∏Á<Ïd¥∂Ï„√gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ j¶∑Ø’¥K~K∑√æ∑¶„TT„® √∑∂ $1$ ¥„ «dT’ ! P{g„¥ T¶¥„ɶ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ T¶¥„ɶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ ∑¶„ T¶¥„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ T¶¥„ɶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ T¶¥„ɶ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ ∏¶∑¶® Ê>® ∏zZ„√„ G„ ∑’ ∏¶∑¶<TK¶Æ√„, G„ ∑’ ∏¶∑¶Ê>® ¥„ ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[¶K¶Æ√„, G„ ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[¶K¶Æ√„ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! c
c c
c ∏Ç’Â<T…{ ¥æfiT (dÆ) KP{≤æ>É® g¶„aÁg‘√„, G„ d ÷∑ ∏¶∑¶<TK¶Æ√„ ¥„ ∑’ ∏∑’¶∑渒c∂ P{¶„Æ„ ¥„ ∑’ ∏∑’¶∑渒c∂ g¶∑„ ¥„ ∑’ ∏∑’¶∑渒c∂ P{bdT„ ¥„ ∑’ c
c c
c ∏∑’¶∑渒c∂ ϶„«„, G„ ∑’ ∏∑’¶∑渒c∂P{¶„ƶbP{¥¶d~÷ß„{ ¥„ ∑’ O∑K¶√ض„¥g¶„Æ<gÚE>[fiæ’G„ G„ ∑’ O∑K¶√ض„¥g¶„Æ<gÚE>[fiæ’G„ ¥„ ∑’ ∏∑æ[KO¶„K¥’¥¶K¥gæW„ G„ c
c c
c ∑’ ∏∑æ[KO¶„K¥’¥¶K¥gæW„ ¥„ ∑’ fiæ∑¶ 2 G’g„ fiæ∑¶„ 2 GK¶ fiæ∑¶„ 2 gLJ G„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 GµgGK¶gK∑„ ¥„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ¸Æÿ«T’ÂKfiK¶T[„ G„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ¸Æÿ«T’ÂK¶fiK¶T[„ c
c c
c ¥„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ~æÏ¥∂bG¶„<∑ÏaÁg¶<Æ*≤>∑’ G„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ~æÏ¥∂bG¶„<∑ÏaÁg¶<Æ*≤>∑’ ¥„ ∑’ fiæ∑¶„ 2 ¥æØ°¥Æ„ O¶„K<Â<g¥’cd¶K„ m{<ÆK<Ç<Ï<ÇÏ„ c
c c
c T¥fi‡dT’Â<fi[<¥*«<~aÁÑØÿ‘√’c¶¥æb<T-Ï∂∑G’¸¶ÏP„{dP{\¯T¥ÁK’t>fi≤>fiæ∆„ ∏<∑X>\¯Td<∑É&bO¶„K~’≤>gƶK¶„WØÿaÁضm{∑„ √Ω«fiK’fiK¶fiT„¥„ G„ ∑’ fiæ∑¶„ c
c c
c 2 ضm{∑„ √Ω«fiK’fiK¶T„¥„ ¥„ ∑’ ØÿaÁ„ ¥„ ∑’ P„{¥„ ¥„ ∑’ K¶„√¶d’P„{ ¥„ ∑’ ¥¶„√¥’¶Tæ¯T„d√„ G„ ∑’ ØÿaÁP„{¥K¶„√¶d’P{¥¶„√¥’¶Tæ¯T„T√„ ¥„ ∑’ ∏<∑¯Tæ[∂ G„∑’ c
c c
∏<∑¯Tæ[∂ ¥„ ∑’ GÆQ>dg∑¶„Kƶ∑’ ∏¥’fi[∂ G„ ∑’ GÆQ>dg∑¶„Kƶ∑’ ∏¥’fi[∂ ¥„ ∑’ ¶T fi’~hfid¶K∏’ÂK¶dP{µg¶„Ø® GzZ fi’~hfid¶KP{µg¶„Ø® ®zZ ∑’ ¥¯TØÿaÁ¶∑’
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1394
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏‘√∑∂«‡® fi >g„ ¶T ضKW„ G„ ∑’ ضKW„ ¥„ ∑’ ∏d¥&Ω«aÁ¶∑∏P{<[P{Ï’P{K¶¥∂∑’ g„϶T√¶√g„ G„ ∑’ ∏d¥&Ω«aÁ¶∑∏P{<[P{Ï’P{K¶¥∂∑’ g„϶T√¶√g„F


(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [34]

c c
c ¥„ ∑’ ¥dÏG∑ÏÉ<∑É„ <j*Ø<∑É„ √KÆ<∑É„ <Á*¥<∑É„ Øÿ√æ’E><∑É„ ¥¯TfiK«‡dG∂<Td„ G„ ∑’ ¥¯TfiK«‡dG∂<T® ¥„ ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[¶b√æ∑„<Æ* ¥æØK° dK„∑’ c
c c
c <Thfigæß„{ ~„T g∑ædGµg„ ∏∆ƶ T¶ ¥¯TfiK«‡® ~„T ∑’ «T„ɶ, G„ ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[¶b√æ∑„<Æ* ¥æØ°KdK„∑’ <Thfigæß„{ ~„T, j «T„ ¥„ ∑’ ∏<∑m{x¶¥TضK® c
c c
c ~„T, G„ ∑’ ∏<jm{x¶¥TضK„ ~„T ¥„ ∑’ ¸ÆÏZ‡Ïfi¶TP{µg¶dd∑„ G„ ∑’ ¸ÆÏZ‡Ïfi¶TP{µg¶dd∑„ ¥„ ∑’ ¸’c„ ¥„ ∑’ ¸’c∂ ¥„ ∑’ √æ[∂ ¥„ ∑’ ~¶K√„ ¥„ ∑’ c
c c
c ¥¯TgP{Ѷ∑g’√ÏG¶Ï„ Øÿ\¯Tg¶„aÁ„ P{aÁ≤>O∑¸xfiæX><j√¶b® P{µg√’Ê>∂ G„ ∑’ P{aÁ≤>O∑¸xfiæQ><j√¶bdP{µg√’Ê>∂ ¥„ ∑’ ®<√*<Ød[¶® ¸„*<Ød[¶® „b’<Ød[¶® c
c c
c ~÷K*<Ød[¶® fi’<~*<Ød[¶® j¶Kd<ÂKÚE>Pæ{g¶∑楄¥æ ∏∑„√<TÆ’ ¥¶K∂Kg¶∑¥’ ØÿaÁg∑æ«Tg¶∑„∑’ T„bd¯T„, ®®∑’ ∏Q>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ c
c c
c T¶¥„ɶ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ T¶¥„ɶ $2$ ¥„ «dT’ ! P*{ <gÚE>[„∑’ ÷ÚE>¶b® P„{b √ÚE>„ «T„Ƕ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¥„ ∏¶∑¶<TK¶Æ√„ √ÚE>„ «T„ɶ ¥„ ∑’ <jÚE>d∏¶„ ~„T c
c c
c <gÚE>[„∑’ ÷ÚE>¶b® «T„ɶ, ¥„ «dT’ ! P{dK¶ ÷∑ ¥¶ ∏¶∑¶ G∂® Ê>® √ÚE>„ ∏¶K¶Æ√„ «T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ¥’Á¶b®<Æ* Z¶∑’ÂK„<Æ* √ÚE>N¥ ∑’ ∏¶∑¶ fi∆[¶ G¶® c
c c
c Ê>® √ÚE>„ ∏¶K¶Æ√„ «T„ɶ $3$ ¥„ «dT’ ! P*{ „ <¥* ¥’Á¶Â∂¶∑’ √ÚE>g„K¶Z¶∑’ÂK¶∑’ ∏\zZ P„{b ∏∆dK„ Z¶∑’ÂK„ G„ ∑’ ÷N¥‘√„∑ T¶ ∏TT¶®∑ T¶ P{Æ<T c
c c
c fig¶dض„¥„∑’ ∏¥by ∏bß{g„ɶ, ∏bß’{„∑ T¶ ∏¶K¶Æ√„ «T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! <∑ÚE>d∏¶„ j\zZ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ <jÚE>d∏¶„ j\zZ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! <ÂzZdK„ ∑’ ¶T <ÂzZdK„ <ÂzZ„ fiæ∑ ~¶÷¯T∆„ ¥g∑¥’O„, ¥„ ∑’ √ÚE>„¥æ fib<Q>®, √ÚE>„¥æ<T ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[„ fib<Q>®, „ d ¥µgØ’¥∑j¶∑~K[„ c
c c
c fiKgfiæɶ∑’ fiæÉdK„ <ÂzZ„ fiæ∑ ~¶÷¯T∆„ ¥g∑¥’O„, ¥„ ∑’ √ÚE>„¥æ fib<Q>®, √ÚE>„¥æ<T ∑’ ¥µgW’¥∑j¶∑~K[„ fib<Q>®, „ d ¥µgØ’¥∑j¶∑~K[„ fiKgfiæɶ∑’ c
c c
c fiæÉdK„ fiKg¥Kr∑¶∑’ ¥Kr∑dK„ fiKg¥„¯T¶∑’ ¥„¯TdK„, ¶b’ ~ GzZ ∑’ √ÚE>„ ∏∆dK„ Ê>¶∑„ P{zZb <TK¶Æ∂É’< ¥„ ∑’ √ÚE>„ ¥µg‘√fi∑¶¥® ÷µg‘√Ø„¥® G„ ∑’ c
c c
c √ÚE>„ ¥µg‘√fi∑¶¥® ÷µg‘√Ø„¥® ¥„ ∑’ <jÚE>d∏¶„ ~„T ∏¶∑˙<TK¶Æ√„, ®®∑X>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ ¥’Á¶Ø∂d¶∑’ √ÚE>„ g„K¶Ê>¶∑’ÂK¶∑’ G„ ∑’ √ÚE>„ c
c c
c ®√g∆dKQ>¶∑’ ∏bß{g„ɶ ¥„ ∑’ ®√’„∑’ ~„T ∏¶∑¶<TK¶Æ√„ $4$ ¥„ «dT’ ! P„{Tbd’ P{¶Ï’ G¶T √ÚE>N¥ ∑’ g„K¶ fi∆<Td¶ ?, P„{Tbd’ P{¶Ï’ G¶T ∑’ √ÚE>N¥ g„K¶ c
c c
c ∑¶bß{g„d¯T¶ ?, √¶„dg¶ ! G¶T ∑’ gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ Øÿhfi¥Æ„ ∏∑√¶K„ ¶T ∑’ √ÚE>g„K¶ fi∆<Td¶ G¶T ∑’ gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ Øÿhfi¥Æ„ ∏∑√¶K„ c
c c
c ¶T ∑’ √ÚE>g„K¶ j¶bß{g¶d¯T¶ $5$ ¥„ «dT’ ! P{dK„<Æ* ∑’ <Ï*√„<Æ* Tbß{<gdg„K’ ∏¶¥¶d∑¶¸ÆÿÏ’ ÷µg‘√fi<Q>d’ √ÚE>’ <Td¶∑„ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∏¥’Ê><Td’ c
c c
c ¥ÚE>’Ød¶K* ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T’ <Ï*√¶„TG∂<T* fi∂ >◊{Ï√fi≤>¸x’ ∏◊{¶¥æ¸¶<ÆKfi¶∑fiK«¶„b’ ∏gæ<∑d¥[g’≤>Ï∂cµg’ ¥¯T¶TN¥√P{¶Ï¶bß{gd¶K* c
c c
c ∏¶TN¥√ƶ<∑P{K’ …{∑¶K[¶TN¥√fiT[’ √∑∑¶fig¶…{∑¶b[KdÆK∑fi[Ø’ ≤ >√gæ Æ ∑’  √¶b÷T√K∑c¶K’ √æ m {T√∑fiK«¶„ b ’ ÷[K√æ ∑ <TK¶Æ√’ c
c c
c <√ÆzZE>’ض∑æ<T[¶b¥µg¶∑fiT[’ fiæ >T∂Ø√¶√<∑T¶…{T∑h◊{by¸∂dP{¶dÂ¥fi¶∑<¸<Â~÷fi’~„*<Ød¶∑’ P{¶K∑„ T¶ ∏P{¶K∑„ T¶ ∏¥Â∂ fig¶dض„¥∏¶„ ¥’Ou>∑¶Ø∂¥æ’ c
c c
c ∏<ØQ>ض„¥’ ∏¶K’«fiK‘√Æfi<T[’ ∏<Ø∆¶Ï¶„d∑’ <T√ƶ¥∂Ï’ ∏P{¶Ïd¶K* ∏<T<Æ¥’√<Æd∏fiK\aÁdfi¯T¶<T∏¶„TQ>¶<Td∏<¥aÁ<Td-Ø¥<TÆ<T∑d¥¶g¶d¶K* c
c c
c <Ï* < √∑’ bâK¥¥¶d¶√¶KTG¶d¶bgd~÷ß{¥¶dggP{¶K∏Æ’ P {¶KP{<ÏP{ÏÆ-D’ D ¶≤>gKK¶„ W &u>¢D¶∑¶„ T √d’ ∏Ê>¶<Td¸Æÿ g dÆK’ Ø„ < Æ<[ <jÚE>¶„  ≤>dP{K’ c
c c
c ¸Æÿ<ØT¥P{d϶„d’ <Tɶg’ÂÂ’ÂG¶„√G¶ (√’G) ∑¶<ÆÉ<∑ß{¸xP{aÁ’ ∏T‡ >g‡ÏG¶„√√<∑∏¶„√’ Øÿß{¶Ï¶b∏¶Ï’¸∑g¶¥É ∏P{hfiP{Id√¶b-fiK«æ’G∑¥∂Ï’ P*{<~ c
c c
c K¶„ √ ¶d’ P {g϶’ < ¸d <Â<√ÚE>¶<Æ∑’ Ø ¥∂Ï’ G’  P* { <~ K¶„ √ ¶d’ P {g¶¥∂d <Ød¶ Âæ d u>∑¥∂Ï’ Pæ { ¥∂Ï¥’ « ¶¥∑¶∑æ < T<[P{K∑¥∂Ï’ c
c c
c ∏√∂dzZgæÆ<T<∑‘√d∏∑„√ض„¥fi¶du>Td∑¶∑æQ>¶∑¥∂Ï’ ∏<¥c∑æÁ‘√√’≤>∂TPæ’{Â~ß{¶bfiÆK∑fiK‘√<Æd¶<Æ*≤>∑¥∂Ï’ ¥¶ÆÿT„¥æ\¢Dd∏∆T„¥fiKT[P{d¶<Æ*≤>∑¥∂Ï’ c
c c
®T’ G¶T ∑’ ∏ØøcQæ >¶∏¶„ fidP{¶„≤>∂∏¶„ ¶T ∑’ √¶„dg¶ ! ∏¥’Ê>d’ ~„T √ÚE>’ T¶dK„ɶ $6$ Âƶ ∏r∑„ bg„ ¸Æÿhfi√¶K„ <Ï*√„ √ÚE>N¥ ∑’ √¶„dg¶ ! ¥g¶¥∏¶„ fi∆<TÉ’<Â,
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1395
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E®Â„ d ∑’ ®d¶K¥„∑’ √æm{√æ∑„ <T∆„® Â’Gƶ=√æm{ ¶T ¥¯TG√G∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑g¶d¶ «T¥, P*{ fiæ∑ √ÚE>N¥ ?, ¥„ ∑’ ¥∂¥√∑¶∑’ ®√’„∑’ <Æd’ <gd’ fizZ’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [35]

c c
c bÆfiK϶„√¥æƶTÆ’ ∏¶√g¶∑楶K„∑’ <Æ∏¶„T®¥’ fid¶b, ¥„ ∑’ Ø„<T*ØjK*ØKx∂Ï’«¶∑’<fi fiTm{[g„ √æm{T®¥hfid¶∑Ï’«„ Â’ ~¶ (¥[¶) ∑æP’{fi¶® fiKgØÿ\aÁ® c
c c
c GµgGK¶gK∑¶Ø∂<Æ* ∑’ bg„ «¯T¥[¶ P{Æ’ ∑æ ∑¶g <¥T¥æÆ’ fi¶T’<Â<[P{¶…{∑’ √æm{T®¥’ fid¶b, ∑¶„ ∑’ T¥∑¶<Æ«‡® Gƶ ∑’ √Æ‘OzZ„ ÷µg[„, ∏\zZ®b T¶ Gƶ ∑’ c
c c
c gg bg„∑’ <Æ∏¶„T®¥fid¶∑„∑’ ∏gæ√X>϶«’ «T„ɶ. ∑¶„ ∑’ √¶„dg¶ ! √æm{ ¥∂¥¶∑’ <jN¥¶® ¥’¥¶Kgæ[K„ɶ, ∑¶„ ∑’ fiKß{®<Æ* ¥¯T¥æƶ¥æÆ„<Æ* P{N¥b ¥’¸x’ ∏\zZ c
c c
c $7$ "¶ √¶„dg ! ®zZ ®T’ Ê>d’<g Gb Ø >~K[√∂dzZ¶„ $ √æm{√∑P{<Ï® d √æm{K¶ «∑„É ∏¥b’ bg’ Td∑’ $$9$$ <g∑ √¶„∑¥’√æÏ∂® √∑„<Æ* T¶ Ø’Â~ß{϶b’ ¥„ $ Â’ c
c c
c ÂÆg„T P{K„ɶ P{É’ Âæ Âg„T G¶∑’< $$10$$ ∏¶√g<T…{ P{d¶by ¥„d’ P{¶d’ «<∑É ∏¶dKd¶ $ Â’ ÂÆ ¥W<Æd¯T’ «<Td¯T’ P{¶K∑„∑ Â<Æ* $$1$$ G¶„ √„rÆb √æm{Td∑’ c
c c
c «∆’Â’ «¶T∏¶„ fi¥∆g∑¶„ $ ∏¶„¥Æ<gT <fiÉ’Â’ Â’ ÂN¥ ¥æƶTÆ’ ƶ„b $$2$$ fiæ∆„<Æ* ~¶„bd¶ fiæKaÁ®<Æ* <¥K«¶d∑’ «<Td¥[¶ $ √æm{g¶√g„<¥«W¶ Ø„Td<gT fiÉæT¶¥’< c
c c
c $$3$$ ¸Æÿ¥¶„aÁ¥d¥ÆN¥¶∑ ضd√¶ g¶„d√¶ ØÿÆ¥d¶∑’ $ ∏¶dKd¶ ◊æ{≤>g„d’ P„{<¥ fi®¥∂d „ Æ„…{ $$4$$ jKd√b√g∑fiKÆzZ® P{® ÂÆ fi®<¥∑¶ K∆¶ $ ∏gK<Tg¶∑’ c
c c
c fi[’ Â’ ∏¶dKdhfi«¶T„∑’ $$5$$ cµggb®<Æ* ∏b¥ægÆÿK„<Æ* P{¶K∑√æ∑¶„T∑∂®<Æ* $ fi“ƶd’¶„ <Ædd’ ¥∂¥’ ~¶„bÉ ∏¶dK∏¶„ $$6$$ ®zZ’ ~¶dK∏¶∑’ fi∑fi∆’ ƶ„*< c
c c
c P{¶„≤>ÏaÁ¶∏¶„ $ P{¶„≤>∂ ¥ÆN¥„ P{¶„≤>∂ ¥® d ÂÆ ®<[® ~„T $$7$$ ®Â„<Æ* g¢D¶∏¶„ ®√„ <j¯Tæ≤>b √æ∑ (m{) √∑¶b∆„ $ ¥¯Tæ[g«’√„∑’ <ÂzZdKN¥&∑æ¥K¥ √æm{ c
c c
c $$8$$ ¥„&<Td √„dg ! Ø„TdTd∑¶ ¥‡KzZ∑¶b’ ¥„¥¶b’ $ Â’ ÂÆ ∏¶K¶Æ„ɶ GÆ <ÂzZdK„ ~÷¯T∂¥’ $$9$$ ¥¯TgT∂ ®zZ fi® ØÿT¶Ï¥’√’ ¥æd’ Âæ «<∑d¯T’ $ «Tb Âƶ c
c c
c ∏<T<g<∑g¶„ ¥g¶¥¥¶K’ fiK «∆„ $$20$$ Â’Gƶ=gæ<∑∑¶„ ¥’O’ <ÂzZ’ √∑ fiTd∑ g¶„aÁg‘√ ®√Q>¶ $ Ø’¥∑j¶∑~K[„ O¶„m{‘√ÂT’ ~„T √ÚE>∑¶g„* d $$1$$ fidÏ’< c
c c
c GzZ c√c√c√N¥ √æm{∑¶„<T ~¶„b® ¥∂¥„ $ K¶√W¶„¥„∑’ ∏Æ ∏∑楮∑ Â’ √¶„dg ! ∑ √ÚE>’ $$2$$ √ÚE>’ gƶ∑櫶√’ ÂzZ T¥’¶∑ <jÉK¶ <T÷϶ $ c
c c
c ¥¶K∑T¶K∑~¶„d∑g¶Ø∂<Æ* ∑ ض„¥fi≤>T[∂ $$3$$ √æm{∑¶„ E>’Ø∑æT[„ ¥æ<T∑∂® <GdfiK∂¥Æ„ c∂K„$ ∑<T Zx„ ∑<T Ïæx„ ∑<T √¶K<T® j <T√Æ¥∂Ï„ $$4$$ Á’„ ؒ„ gæ[„ c
c c
c √æ[„ T„K‘√g‘√gÑ∂∑„ $ Ø¥<TÆ¥¶g¶d¶K∂∏¶TN¥√¥’GgæÉæ[„ $$5$$ ÁK◊{m{¥P{ß{¥¶<∑QØQ><jQÿ>K<√K¶b ¥dÆÿ[’ $ <jΩ«ÚE>∑<jx¶≤>∑g¶Ø∂<Æ* j G„ fi∏¶„¥<’  c
c c
c $$6$$ G„ d ∑ ∏P{<[G∑® ∑¶G¥G∑® ∑&P{ÉP{¶K∂ d $ j d fiTd∑æ‚>¶ÆP{K„ P’{Ê>√dfi¶∑¥„¥„<T $$7$$ ¥¢D¶dD¶∑<jK® O¶„KÂTÇK∑¥¶„<¥d¥K∂K„ $ c
c c
c √dP{¶„Æg¶∑P{bdT Ø°m{\¢DdK¶√ض„¥„ d $$8$$ <T∑∏¶„Td¶KPæ{¥Ï„ ¥¶„Ï¥<TÆTd∑«¶¥∑¶Pæ{¥Ï„ $ <∑KTÉTdK«<∑K„ ∑ d ¸Æÿ«<∑K„ ∑ fiæ∑&«<∑K„ $$9$$ c
c c
c √æm{∑¶ P{ÉgP{É„ ÁKP{ß{¥◊{m{¥<jQÿ>Kg<∑Q>’ $ «<∑K„ ÂÆ<[ bÚE>’ «∑’< ¥∂¥„ Âd’ √ÚE>’ $$30$$ Ø°m{\¢Dd fi[¶b¥æ gg[’ <j\hfiÆ„ ¥K∂K„<T $ G¶d¶g¶d¶Æ¶K„ c
c c
c ¸¶d¶Ï∂¥„¥∑¶Pæ{¥Ï„ $$1$$ Â’<fi ∑ m{TK¥zZ’ «æ’G’¶∑’ j ~„T ØhfizZ’ $ ∏aÁ¶„T’√<j<g[’ ¥’GgG¶„√¶∑ TÆ∑zZ’ $$2$$ T„d∑ T„d¶TÇ„ bKdQ>¶® d ¥’GgQ>¶® $ c
c c
c ÂÆ fi¶∑T<[d¶® E>X>’ fiæ∑ cµg<~*¶® $$3$$ ∏hfiæ¯Tj¶∑√Æ∑„ <ZKfiK<~dc¶K∑„ß{gæÉæ[„ $ ¥æ[’ ∏zZ’ ÷«d’ G¶∑’< ∏∑æQ>d’< ¥d¶ $$4$$ ∏Q>Q> c
c c
c j¶∑Ø’¥∑~¶K[¶d¶K ∑T~÷ß’{<g $ ∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂K® ∏<√϶® c<∑dg¶÷[„ $$5$$ √æm{∑¶ ÁK◊{m{¥¶<∑Q>ØÿQ><jQÿ>K<√K¶® ¥dÆÿ[’ $ «<∑K„ ∑¶„ fi≤>¥‡K*< c
c c
c GzZ ¥∂¥„ Âd’ √ÚE>’ $$6$$ ÂT¥¶ ∏<~*Â÷hfi∆Ï<x¥¶bd¥dK<xP{<Ï®<T $ GzZ j Æ∂Ï’< √æm{ ¥∂¥„ Â’ √¶„dg¶ ! √ÚE>’ $$7$$ „¥<Q><Â¥dfi¶T¶÷d¶∑ <TGd¶ c
c c
c <T >[G¥fiæ’G„ $ GzZ j Æ∂Ï’< √æm’{ ¥∂¥„ Â’ √¶„dg¶ ! √ÚE>’ $$8$$ GzZ¶Á<Ïdg<g<Ïd’ ∏¯T¶bx’ fidaÁK<T¥æx’ $ <T∑∏¶„Tƶ∑fiæ¯T’ ØÿT¶Ï¥’√’<fi ¥ædj¶∑’ c
c c
c $$9$$ √æm{~Ï«<[«K<jΩ«Kß{fiK∏¶„¥Ïxg¶Ï¶T„ $ ∏¢D∂d’< ¥æ¥∂¥¶ ®√‘√g∑¶ ¥ √¶„dg¶ ! √ÚE>’ $$40$$ ¥<√϶∑¥„Ƹ¶Ï¶÷ÏN¥ √ÚE>N¥ Ø¥<TÆ’ c
c c
c <T<Æ∑¶ $ P{IKb T„d¶TÇ’ √æm{∏¶∑[∂®Ì Â’ √ÚE>’ $$1$$ Ø¥<TÆ¥¶g¶d¶K∂ GzZ Ê>® «¯T¥[¥’O¶® $ <¥¢D’< d ¸æ¢D’< d ∑ d Á’≤>Éb Âd’ √ÚE>’ $$2$$ b~E>¶ c
c c
<gÚE>¶ ÂÆß{¶K¶„, ∏¶T\N¥d¶ d <j¥∂<Æd¶ $ ∏¶fiæÚE>∑¶ d fi≤>fiæÚE>¶, E>’Ø∑¶ d <jg’Â∑¶ $$ ÷T¥’fid¶ d P{¶Ï„ ¥¶g¶d¶K∂ «T„ Ø¥<Tƶ ÷ $$3$$ GzZ d
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1396
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<GQ>P{<∑Q>¶ G¶<∑Éb G„Q><T∑d¸Æÿg¶∑’ $ <ØT¥„∑<T G¶„ G„X>¶„ ∑¶„ Æ∂<ÏÉb Âd’ √ÚE>’ $$4$$ GzZ d ∏ɶP{hfi’ fi¶∑Ƕ®<T K¶„KØÿ\Ω«aÁ„ $ ∑ d fiK«æÉF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [36]

c
b c
c ¥Æ¥¶ √¶„dg ! √ÚE>’ Âd’ «<∑d’ $$5$$ GzZ d ∏ɶ<Æ* ¥g’ Z„K¶<T ∑ ÷ÑT’< √dØ¥∑¶ $ ∑ d <∑¢D¶d’< zZ∂∏’√¶„T’√¶b’ Â’ √ÚE>’ $$6$$ GzZ d c
c c
c ¥<∆<Æ÷aÁ≤>∏¶Æ≤>g¶Ø∂∑ j¶g√Æ∑„&<T $ fi‡byP{µg¶ «∂® ∏¶÷[¶ P{hfi<Âhfi’<g $$7$$ GzZ d fiÇ’√æΩ«≤>ØÿÉdG¶„¯T∑gKu>Øhfi„∑’ $ T¶<Æɒ¶<T gæ∑∂ <∑aÁ’< c
c c
c <Â϶„[g’<fi Â’ √ÚE>’ $$8$$ T¶d¶g„[„∑<T GzZ «Q>¥∂ÏN¥ <j‘√Æ’ <T<Æ∑¶ $ ¸ÆÿÏ<xGæd¥„ÆN¥T∂ P{IKb √æm{∑¶ Âd’ √ÚE>’ $$9$$ g÷® <jÆÿd¥Æ¶T„ ƶ¥ØT<TT<É® c
c c
c <T√Ægæß„{ $ ∏¥g’G¥gP{K„*„ √¶„dK«‡g&Q> <TÆK’< $$50$$ gæ<∑∑¶„ ∑¶∑¶<«‘√ÆØÿß{Kfi\ÚE>[g∑æ~K’¶∑’ $ G¶db <~[~gß’{ Ø„<T*ض∑’<fi* Â’ √ÚE>’ $$1$$ GzZ d c
c c
c T’Ø∑fi≤>ß{g∑g¶bg’≤><Ï<Tƶ∑<j÷∑∆‡ $ √æm{∑¶„ ∏Á<Ïd¥∂Ï„ ¥dd’ P{Qÿ>‘√√ÂT<jK® $$2$$ GzZ d ÷¥«¶Ø∂∑’ <ÂzZdK¶∑’ ¥æK*Øg<Æd¶∑’ $ P{µgX><Thfigæß{¶∑ c
c c
c ∏¶∑’ j Á<ÏÉb ¥ √ÚE>¶„ $$3$$ <ÂzZdK„ <ÂzZdK„ <ÂzZ’ fiæ∑ G¶∑ √¶„dg¶ ! ¥’O’ $ ¥’O„ d Ê>® √ÚE>„ √ÚE>Ê>® j¶∑Ø’¥∑~K[„ $$4$$ ∑¶Ø’¥∑N¥ j¶∑’ c
c c
c Ø’¥∑j¶∑„ «T’< ¥¯TzZ $ «d∑¶ ~¶K[N¥ Âæ Ø’¥∑j¶∑„ cæT’ ∏\zZ $$5$$ j¶∑∂ Ø’¥∑K<Æ∏¶„ ~K[K<Æ∏¶„ d «gb ¥’¥¶K„ $ G¶„ fiæ∑ ~K[Gæ[¶„ ¥¶„ <¥¢Db c
c c
c j\zZ ¥’؄ƶ„ $$6$$ j¶∑’ fi√¶¥d’ ¥¶„Æ∏¶„ ÂT¶„ ¥’Gg¶„ d √æ<[P{K¶„ $ <ÂrÆ’<fi ¥g¶∏¶„√„ g¶„aÁ¶„ ∑„ß{N¥<T ∏«¶T„ $$7$$ ÂN¥<T d ¥P’{√¶b’ j¶∑¶<Ø<Â√N¥ c
c c
c Á’<Âg¶Ø∂<∑ $ „<¥* ~„ß„{ß{fid’ GzZ¶∑æQ>„Éb ¥ dÚE>¶„ $$8$$ fiæ ><TØ√¶√<∑T¶…{T∑h◊{by ÂÆ Â¥¶∑ <T<Tƶ∑’ $ gK∑’„&<T ∑ g∑¥¶ P{Idb fi∂≤>’ Âd’ √ÚE>’ $$9$$ c
c c
c GzZ d ¸¶<ÆKfi¶∑N¥ <¸*Øÿg„[’<fi √„µÆg¶Ø∂¥æ’ $ Ârƶ¥¶„<¥dfi¶∑„ gK∑„<T gæ∑∂ ∑ bÚE>’< $$60$$ GzZ d ¥‡Ï<T¥‡bd ∏∆dK„ T¶ <T<~[g¶d’P„{ $ ÷zfi∆„ c
c c
c GÏ∑æɶÏ∑¶b’ ∑ P{K„*< gæ∑∂ Âd’ √ÚE>’ $$1$$ GzZ d „K¥ÆzZ„ ∏ɶ∏¶„ fiKÆK’< ∑¶∑ÆK„ $ g∑¥¶ ¥ædØ„Td<gT ¥¯Tg<TzZ∂ fiKÆK’< $$2$$ b(K) c
c c
c <Âƶ¥Á„‚>P’{Øhfi∑¶ÆT¶Ø’ ∑ P{IK® GzZ $ c¶T∑≤>„T∑Ï’O∑ ∑ gd¶KGd¶K÷ÇK∑’ $$3$$ G\zZzZ∂P{K◊{K¥’ ∏’ÂKd’ P{¶K∑„<T ÷hfi∆„ $ <ØQ>∂<T¥<Ø[‘√∂<T¥’T c
c c
c T<ÉÉb ¥ √ÚE>¶„ $$4$$ G\zZzZ∂P{K◊{K¥’ <Ï*√∂ ∏Kƶ<T ¥dg<T P{K„ɶ $ Â’ <jÚE>d∏¶„ √¶„dg ! G¶<∑ɶ g‡Ï√æ∑¸¶Æ¶ $$5$$ g‡Ï√æ∑„<Æ ÷ Á<Ïd’ c
c c
c ¸Æÿ√æ∑P{<Ïd’<fi Ï<x¥’fi∆’ $ ÷[gPæ{Ï„<T G¶d’ <jx¶≤>Éb G<Æ* Âd’ √ÚE>’ $$6$$ GzZ <ÆKr∑¥æTr∑„ c∑c∆„ P’{¥Ø°¥◊{<Ïƶ∑’ $ ¥d∑¶∑ ∏¶¥∑¶∑ d j d c
c c
c fiK«¶„√¶„ ¥„ Âd’ √ÚE>’ $$7$$ GzZ <ÆKr∑¥æTr∑’ ÆzZ„∑ fiK¶√d’<fi j¶„ <E>hfi„ $ P{¶K∑¥g\hfid’<fi Æÿ Á∑<j<g¥x’<fi Â’ √ÚE>’ $$8$$ Øÿx¸’«¯Tdfi¶Ï∑Q> ∏ɶ∑ c
c c
c ~TÏ<~[¶∑’ $ ¥[¥ÆN¥¶fiKƶKÊ>¶∑T∂ GzZ\zZ Â’ √ÚE>’ $$9$$ GzZæ[KT≤>fi≤>÷[K„<Æ* ∏ɶ ÷ ¥¶Æÿ∑¶ ¥<x* $ fiÏT’< ¥æP{æ x¶T∂ √¶„dg ! P*{ „∑ √ÚE>∑ „ ? c
c c
c $$70$$ GzZ d √¶„dg ! ¸Æÿ<TÆ<TP{hfiP{Ѷ„Ï~’~Ïg∑¶∑’ $ ∏ɶ∑g∑æX>Éb «<∑d’ Â’ P„{K¥’ √ÚE>’ ?$$1$$ GzZ„ß’{√¥K∂K¶ ¥¶Æ° ¥Æ ¥¶Æÿ∑∂<Æ* ÆzZ¥d¶ $ c
c c
c ÷â’ √ÚE>„ɶ ¸<Æ* √¶„dg ! √ÚE>’<g P{¶ g„K¶ ?$$2$$ GzZ ∏ɶ<Æ* ¥g’ ¥’϶TæѶTg¶bTTƶK’ $ g¶„[æ’ cµgæT®¥’ √¶„dg ! Â’ P„{K¥’ √ÚE>’ ? $$3$$ «dTg<∑dÂ<TƶK’ c
c c
c ∑ ¶T ¥¶Æ°∑’ $ P{¶K∑j∂d¶T¶¥’ G¶„ ¥„T„ ÂN¥ P{¶ T[¶ ?$$4$$ <jµgg<jKÆ’P{¶K’ ÷Éæ[„ j¶∑Ø’¥∑~K[„ $ ¥d϶K’«<Tgß„{ ∏hfi≤>¸x„ ¥Ø„Æ„<T $$5$$ ∏¶d¶Kg¶dK’„ c
c c
c ®√aÁ„[„<T √¶„dg¶ ! gæ<∑∑¶„ $ T¶¥¥d’<fi T¥’„ √∂dzZ„ K¶Æ√„ «<∑® $$6$$GzZ ¥gæW„ÏP{¶Ï„ ¥¶Æ°∑’ g’≤>Ï∂®Ì ∏ɶ∏¶„ $ √¶„dg ! Ê>T’< fi¶Ø„ bzZ∂KÉ’ j Â’ √ÚE>’ c
c c
c $$7$$ GzZ d ÆzZ¥®<T d Kd∑∂~¶K’ ~÷rÆg‡∑¶∏¶„ $ ÷⒠إrÆg¥b ¥„ (∑) P{K„*< ∏ɶ Âd’ √ÚE>’ $$8$$ ∏TT¶®∑<T P{¶K∑T¥„∑ ∏ɶ ~÷rÆg‡∑¶÷ $ c
c c
c √¶…{dg<T fiK¥ß’{< GzZ Â’ P„{K¥’ √ÚE>’ ?$$9$$ GzZ d √¶„dg ! ¥¶Æ° ∏ɶ<Æ* ¥g’ fiÆ’<g ∏Q°>∑¶ $ ∏TT¶®∑<T √ÚE>„É ÂzZ √ÚE>’<g P{¶ g„K¶ ? $$80$$ GzZ c
c c
c d <Â¥X>«„d’ ~aÁ‡K¶√\‘√Ø∂K<∑* ¥¶Æ° $ ∏ɶ÷ <jKaÁ„ɶ Â’ √¶„dg ! P„{K¥’ √ÚE>’ ?$$1$$ GzZ d ∏ɶÏx’ fi≤>‘√ÆØ’≤>¶<Ø<T<TÆgæTgK∑’ $ fiK«æÉb c
c c
c ¥¶Æ°<Æ* Â’ √¶„dg ! P„{K¥’ √ÚE>’ ? $$2$$ ∏bØÿÏÆ’ «„¥É’ ¸Ï¸æ<x<TTx∑’<fi fiæX>P{K’ $ ∏ɶÏx’ «æ’Gb P{¶ g„K¶ ÂzZ √ÚE>’<g ? $$3$$ ¥¶„…{∑ √b’ ¥æPæ{g¶<Ïd¶® c
c ÂÆ ¥¥√«¥√«b∑∂® $ ¶T j T∂¥<¥d¯T’ ¥„dX>∂ c\µg∏¶„ G¶T $$4$$ Ø >~¶K[’ g¶„[æ’ ∏¶dKd’ gdÆK’ ~ √æ∑K¶<¥* $ ∏ɶ Tu>¶T„by Â’ ∏∑√¶K’ j Â’ √ÚE>’ $$5$$ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1397
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EO∑√<∑ (\ÚE>) dÆdPæ{ÆÿPæ{ÆÿdT„ÉØÿ‘√„¢Dgæ ><Ædd¶÷ $ ƶ„ɶ T¶T¶Kd¶∏¶„ bzZ∂KÉ’ j Â’ √ÚE>’ $$6$$ fiÇaÁ¶ ¥ædØ„T∂ ÂTÏx∂® ¥æK¶<ÆT∑æd¶<T $ GzZF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [37]

c c
c K®&ɶ P{ɶb’ bzZ∂KÉ’ j Â’ √ÚE>’ $$7$$ √¶„dg ! fi’~gƯTd √æ[∂∑’ <ÂrÆ fi’~¥<gby∑’ $ Ø¥<TÆcµg\N¥ß’{ P{Æ<T Á<ÏÉb j Â’ √ÚE>’ $$8$$ <Ø∑<Ø\aÁdN¥ c
c c
c Øg√N¥ ∏<«gæƶ ∏É~’Ø∑¶ ∏ɶ $ <jÚE>b ∏¶¥∑√Æ∑’ ¥¶„ <T∑∏¶„ ¥¯T∏ɶ∑’ $$9$$ T¶¥¥d<Ø\aÁd¶® ∏ɶ® ∏É<Ø\aÁ∏¶„ ¥¶Æ° $ «<[«K<jΩ«K¶® c
c c
c T’Ø∑<T∑®∑ ¥¶„ fiæɶ„ $$90 $$ ∏<Éd϶«„ <√x¶ ¥®∑ ϶«„∑ G„ ∏¥’ÂæX>¶ $ <«aÁ¶dKd¶«‘√¶ ∏<∆d÷[’ <√K¶&&Æ„*< $$1$$ √d¥∂¥√∑’ ∏¶„g„ c
c c
c <«aÁ¶dKd¶∏fiÇÏ’ Z„K’ $ √<∑<Æ*< ∑ „ fi¶T„ ∏∏<Éd϶«’ √T„¥’¶ $$2$$ ∏¶„g„ ¥∂¥fiT¶¥’ ∏hfi≤>¸x’ ∏G’√g[’ ~ $ ∑ √∑„É ®√„Á„[„ √∑œÉ T¶¥’ c
c c
c <∑ddT¶¥∂ $$3$$ ∏¶Ï’¸∑¶∑ «K∏¶„ ϶„∏¶„ G∂TN¥ ∏G÷P{¶gN¥ 1 G’ G’ <fiÚE>b ϶„® Â’ Â’ ∏¶Ï’¸∑’ Pæ{∑b $$4$$ GzZ gæ∑∂∑ P{¥¶® ~g >ÉÂ’ <„ T fiKP{¥¶®<Æ* $ c
c c
c ∑„ÚE>„É ¥gæX>„÷’ ¥æ<∑<TX>¶„ fi’√æϯT Âd’ (√ÚE>’) $$5$$ cµg’ÂK¶d«∂® «∂® ¥’¥¶K√Ω«T¥Æ∂∑’ $ ∑¶„Ø∂KÉ P{¥¶® gæ∑∂ gæ∑∂∑’ Âd’ √ÚE>’ $$6$$ c
c c
c ¥∂ÏÂTض∑«¶T∑~÷<TÆcµg’ÂK¶d«T«∂® $ GzZ √∂dzZ„ √¶„dg ! √ÚE>’ Âd’ T¶¥„ $$7$$ GzZ d P{µg<TT¶√N¥ <~X>d’ ~÷√by®Ì G∂T¶∑’ $ ∑¶…{∑gTKx„&T∂ c
c c
c j¶„ fiPæ{hfi’< ’ √ÚE>’ $$8$$ GzZ d √¶„dg ! fi’~rÆ P{Æ<T ¥‡∑¶∑ ®ß{g<T ƶ„ɶ $ Â’ √ÚE>’ <Â<TÆ„∑’ T¶„<¥Kd TbÉ ∏∆zZ $$9$$ ¥‡∑¶K’«fi<T[’ √ÚE>’ T„¥æÉÏ’ c
c c
c T ∑ T¥„ɶ $ G’ ~¶K[√æ∑„<Æ* Âæ ÷ÉÏ’ Â’ <jT¶¥„ɶ $$100$$ <ÂzZdK¥g¶„ ¥‡K∂ ØÿÉdP{µgX>gÑfi≤>gÑ„ $ ∏¶∑’ ∏bß{g’„ „ P{¶fiæK¥„ j ¥hfiæK¥„ $$1$$ c
c c
c «X>¶d¶K¶„ ¥‡K∂ «X>¶d¶K¶∑æ<TaÁ∏¶„ ¥‡K∂ $ ÷µg‘√Ê>∏¶„ ¥‡K∂ <Â\r∑<T g‘√’ fi∑¶¥’< $$2$$ ÷µg‘√Ê>® ¥‡K*<g <jÚE>d’ «¯T¥[¥’O¶® $ GµÆ¶ Â’ g‘√g∑æ¥K’< c
c c
c µƶ ∑ Â’ Gæ[’ $$3$$ ®ß’{<fi G¶„ ØÿÆ[’ ¥[’ fiK¸¶„<Æ÷’ Ê>T„ g‘√„ $ ¥¥æK¶¥æK<’ g<T G√„ „∑Æ„ ’ O¶„<¥d’ ∏g¶O¶d’ $$4$$ «‡® ∏\zZ «<TN¥’< P„{¥y G√T’Ø∑∂dP{gGædÏ„ $ G„<¥* c
c c
c fiK<ÆdP{K∑„ß{¸xÏaÁ¶∑ T¶„<ÏÆ∂ P{¶Ï’ $$5$$ «‡® ∏∑¶bP{¶Ï„∑ P„{by ƶ„Æ„*< √¶„dg¶ ! ¥‡K∂ $ j¶g‘√Æ∑„∑<T G„<¥* ƶ„É <jdg„∑ fi\ÚE>[’ $$6$$ ®d’ √ÚE>TTzZ’ c
c Øÿhfi¥Æ¶∑’ (T’) ÂK’ Âæ G¶„ Á’≤>„ $ Â’ √¶„dg ! G¶∑ √<∑* <jÚE>d∏¶„&∑’Â¥’¥¶K∂ $$7$$ G’ ¥dÏG∂TG√g’√Ï„ß{P{Ѷ∑fiKgP{Ѷ∑„ $ <¥<xfi® T¶„\ÚE>r∑„ c
c c
c fi\ÚE>[’ ƶ„b Â’ √<∑∑¶„ $$8$$ µƶ √<∑∑¶„ ¥g¥[æ<g[fiaÁ„∑ fiK<ÆdK®∑’ $ P{Ѷ∑P’{Áæ∑¶ ∏hfiK¶„ d ∏¶∑¶ ∑ Ï’O„d¶ $$9$$ ®T’ g„K¶ ∑ Ï’O„d¯T<[, ®d’ c
c c
c √ÚE>TTzZ’ Ï’O„[æ <Â√¶KT„<Æ* fi≤>¸x„ $ ¥’Á¶by® √<∑∑¶„ ∏É<T ¸¶„<Æ* j fi¶T’< $$110$$ ∑ Ï«„<Æ*< d ∏∆ ∏∑’ÂÆÿ[¶„<T fiK«g’ <ÂzZ’ $ ~÷√b«T¥’¥¶K„ c
c c
c <~X>É <~K’ ¥æØÿaÁ[„ $$1$$ ~¶„W¥Kɇ϶„√„ √¶„dg ! T¶Ï‘√P{¶„≤>g„[’<fi $ Â’ j\zZ fi®¥’ GzZ ∏∑’ÂgK∑„ j ¥’fi[„ $$2$$ ~æÏ¥∂bG¶„<∑ÏaÁ„ ¥¶ G¶„∑∂ j\zZ c
c c
c √¶„dg¶ ! bÆb’ $ GzZ ∑ ∏∑’ÂÆÿ[¶„ ¥¯T„ G∂T¶„ ¥gæhfi∆¶ $$3$$ ¥‡by<Æ* ∏\‘√T∆¶<Æ*, ¥’<«∆N¥ <jK’ÂK’ $ G¶Tbd’ √¶„dg¶ ! ØÿaÁ’, √Ω«„ ∏X>√æ∑’ Âd’ $$4$$ √Ω«¶∏¶„ c
c c
c <j\h◊{≤>’ÂN¥, G¶„∑∂G’Â<jfi∂Ï∑„ $ P{¶„≤>∂√æ∑’ Âd’ ØÿaÁ’, P{¶„≤>¶P{¶„≤>√æ∑’<fi T¶ $$5$$ G¶dg¶∑¶∑ G’ ØÿaÁ’, gKg¶∑¶∑ G’Âæ∑’ $ „∑ ØÿaÁ<TT¶√„ (<jض∑„) ∑’, c
c c
c G¶b’ j ¥K’<Â, ∏[<∑* $$ 6 $$ j¶∑¶<Tƶ¥æ G¶„∑∂¥æ, fiK«g’„<Æ* √¶„dg¶ !$„∑ ØÿaÁ<TT¶√„∑, ¥’«K®∑ ∑<T <G¯T® $$ 7 $$ GµgGK¶gK∑ض„√ÇT¶Æ∂∏¶„ c
c c
c <~u>’Âæ ¶ $ ÏɄɶ √Ω«T¶¥„∑’, P{¶„ ∑ ¸æx¶„ gƶgby ? $$ 8 $$ ¸Æÿm{<ÆKfi‡bG’¸¶Ï„, ∏¥æbyP{<ÏgÏfi‡K® $ ∏<∑Q>„ d Øÿ\Ω«√’c„, √Ω«„(¶) P{¶„ <cb’ Ï«„ ? $$9$$ c
c c
c ¶ GzZ ØÿaÁ<T\aÁK∑’, ®√’Â¥æÆfi¶T∑’ $ ¥„ ∏¶∑¶ j¶„ Á’≤>„ɶ, ∏¶∑¶«’√„ Pæ{∏¶„ ¥æÆ’ ?$$120$$ ¥„ «dT’ ! ∏Q>rÆ’ ¥¶Æ°∑g¥b’ ÷N¥‘√„∑ T¶ ∏TT¶ ®∑ T¶ c
c c
c ~÷<Æ* ∏∑√¶K„<Æ* ¥g’ √g∑g¶√g∑’ <j¥„<Æd’ Âƶ Ø¥rÆ’ ¥’Gby∑’ Æ„Q>¶ ÷N¥‘√„∑’ ~÷rÆ’ Âæ ∏«¶T„ ∏TT¶®∑’ ÆzZ¥d¶÷ ÷x’ √g∑’ ∑¶∑ær∑¶d’ ∏¶∑’ T¶ c
c c
c ∏bß{g’„ ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂∏¶„ T¶ ∏∑’Â¥’¥¶K® ¥gaÁ¶® ¶ ∑’ ¥„ Øÿhfi¥Æ„ ∏∑√¶K„ ∏¥Æ¶® «T„ɶ ¥¶<Td <TrÆÿ<¥K∂ ∏¥Æ¶d¶ ~„T «T„ɶ ®T’ Âæ „ P{Æ’ c
c c
c ∏¶K¶Æ√„ «T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ∑’ ØÿN¥g¶® fiKd’„ „ ~÷K¶„ Gæ√hfiƶ∑„ Á¶b√¥µg[j¶∑Ø’¥∑ ~K[¥g<∆® «T„ɶ, ÂzZ ∑’ G„ ¥„ gƶd¥„ gƶ∑櫶√„ Øÿhfi¥Æ„ c
c ∏∑√¶K„ ¥„ ∑’ ∏Ç’  <T¥æ x ¥µgW’ ¥ ∑j¶∑~K[√æ ∑ „ < Æ* ÷TT„ ® ¥æ < ØQ>¥æ √ bg‘√„ ∏¶¥¶d∑¶«∂m{ ∏Ç’  fiKg¥x¶¥’ T „ √ T„ K ‘√-¥µg‘√<Q>® c
c c

H <∑KΩ«√d∑¶gÏ¥KdP{¶„gæby¥æ<jµg¶b’ØÿP{K<TgÏfiKfiKgG¥„ T’ض∑’ fiKgT’Ø„ fiæɶ∑’ fiKgfiæÉ„ «T„ɶ, Âƶ ¥¶<Td ¥µg[j¶∑~K[fi≤>¶√¶ gƶd¥¶ gƶ¥[¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1398
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Egƶ∑櫶√¶ ®K¥√æ∑Gæ[¶ ~„T ¥æ√<Ædj¶gc„ɶ <TrÆÿ<¥K∂ ∏∑√¶K∂ «T„ɶ, Â’<fi ∑’ <G∑Ø[◊{‘√æ<¥K∂j¶g’ ¥¶T√<gÆÿ∑’ ¸ÆÿT¶¥KT∆<∑É√æ∑’ ~„T «T„ÉF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [38]

c
¶, c
c Âƶ „<¥* ¥¶„Ï¥ ¥’TÚE>K¶b’ fiKg’ ∏¶÷’ ∏Q> d fiKd¶∏¶„ ∏¶Ï¶„bdj∂¥Ñ¶∑’ ~ fi’~jg¶„ß{¶KfiK¶∑’ ~÷zZ«[„∑’ ¥¶„Ƶg„ P{hfi„ ÷TT¶∏¶„, Âd∑’ÂK’ ~ <Æ<Q>g√g∑’, c
c c
c Âƶ<T „ ®d’ √ÚE>TTzZ’ ∑¶„ <TÏ’<O*¥æ $8$ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ Âƶ<T ®d’ √ÚE>TTzZ’ ∑¶„ <TÏ’<O*¥æ ?. √¶„dg¶ ! b∏¶„ ∏¶¥∆P{¶Ï„∑’ ~„T c
c c
c gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ ¥„É’«T„ ∑¶g’ ∏∑√¶K„ gƶÂTN¥∂ gƶgby ØÿT¶Ï¥’√¥ædc¶K∂ «T„ɶ, ¥„ ∑’ ∏fiaÁT¶®∑’ ∏hfi¶÷aÁ„ «¯T„¥[„¥æ d ∏<Â¥®∑’ c
c c
c <T∆¶d ®ß{¶K¥rÆ’ ∏’√¶∑’ ~÷Ø¥rÆ’ fiæ¯T¶∑’ fiKg¥¶K∑T∑∂d«‡d’ ¥æfi÷∑’ ¥æfixm{É (dcK¶„ɶ„) d’ <¥<xg‘√’ Ø¥T„d¶<Ïd’ ∑¶g ¥ædaÁ’c’ <∑…{Ƅɶ, ¥„ c
c c
c «dT’ ! P*{ fi≤æ>Ç ?, √¶„dg¶ ! g∑√’ fi≤æ>Ƕ, Gƶ P{Æ’ j¶g ®dN¥ ∑’ g∑√N¥ fi¶K’fiK®∑’ Z„TP{¶Ï„∑„T gÆ’ÂO¶„KØÿaÁ¶√K¶∏¶„ ~÷√b¥’¥¶K¥¶√K¶∏¶„ <jh◊„{≤>¶„ c
c c
c «TÂæ ?. ¥„&<T ∑ <T∑¶ ¥¯T∆æT®¥„∑’, ¥„ d ¥¯T∆æT®¥„ ∏∑¶„Kfi¶K„ ØÿKT√¶ >„ ∏∑’Â√gfiÉT„<Æ* j¶„ ¥ß{¶ ∏hfi„∑’ P{¶Ï„∑’ ∏T√¶<Æ÷’, Âƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏b¥®∑’ c
c c
c ®T’ <~*„ɶ, ®T’ ¥„ ∑’ ¥„É’«T„ Gƶ "∏∑’Âfi¶K’ ¸Æÿ G¶<∑d¯T’, ∏hfi¶„ ∏ P{¶Ï¶„ ¸ÆÿÏ„ ∏ <T‘O„ $ G’ ¥¶K«‡Â’ Â’ <√\rÆd¯T’, Æ’¥¶„ Gƶ KT∂K<gT’¸æg∂¥’ $$ 121$$ c
c c
c „∑’ bgN¥ «¯T¥[N¥ g∑√N¥ Â[fiK∆¶∑’ «T÷<[P{¶÷∑’ G¶T ∑’ Ø¥T„d¶<Ïd’ ¥ædaÁ’O’ <∑m{ (ɇ)Ƅɶ, Â’ ~ T¶„\ÚE>∆„∑’ Âß{¶ÏØÿT¶Ï¥’√„∑ √<∑<fi≤>√„∑’ c
c c
c G¶T ∑’ Ø°¥g¶® fiKd’„ Øÿhfi¥Æ„ ¶T ∑’ ¥æ[zZ„∑’ T¶®É¶, ¥„ ∏ ¥d϶√g<jN¥’Ø’ Ø¥T„d¶<Ïd¥ædaÁ’c’ ¥æ[∏¶„ ∏¢D∂Æ∂d √¶„dg¶ ! ¥„ ∑’ Øÿhfi¥Æ„ ∏∑√¶K„, c
c c
c Â∏¶„ ÂN¥ ∑’ Ø¥T„d¶<Ïd¥æ[N¥¶∑æ√dzZ¶∑楶K„∑’ Âƶ ~„T fiT<[ɶ, ∑¶„ ∑’ ¥ÚE>’Ød¶K∂ «T„ɶ, ÂzZ ∏ Ø¥T„d¶<Ïd¥ædaÁ’O„ Âß{¶Ï<g∑g¶„ ØÿT¶Ï¥’√„ c
c c
c ¥ædaÁ’c„ fib<Q>® «T„ɶ, ®®∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ Âƶ<T ∑’ √¶„dg¶ ! „ ®T’ √ÚE>TTzZ’ j¶„ <TÏ’<O*¥æ $9$ ¥„ «dT’ ! Gb ∑’ √<∑∑¶„<T ∏Ç’Â<T¥æxfiK∑¶gN¥<T c
c c
c P„{b ØÿN¥∂Ï„ ¥ÚE>’Ø[¶®b T¶ √¶KT[¶®b T¶ G¶d¶bgd[¶®b T¶ ∏¶∑’ ∏bß{g„ɶ ¥„ ∑’ P{g¶K¶Æ√„ «T„ɶ ?. √¶„dg¶ ! G„ ∑’ √æm{ ¥g¥[æ<g[fiaÁ¶„ √æm{√æ∑„¥æ’ c
c c
c Ê>® ¥dd’ ¥æ[¶∑楶K„∑’ ~„T <T¥æx¶¥® <TÆK„ɶ ÂN¥¶∑gbß’{„<Æ* ∑T∑÷®<Æ* ~÷<Æ* ¥®<Æ* ¥¶Æ°∑’ Gƶ Âƶ ~„T ∏∑¶K¶Æ√„ «T„ɶ $10$ ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ c
c c
c „ fi’~¥® ®ß{<TT<É® ¥¶Æ°∑’ G„<Æ* ~ ∑’ ¶K¥√æ∑¶„TT„dN¥ gƶ∑櫶√N¥ √æm{∑¶„ ∏¶∑’ ∏bß{<g÷’ ∑¶K¶<Æ*d’ ?, √¶„dg¶ ! ∑’ bg¶® ~„T ÷¥«~÷T∂<¥√¶® c
c c
c ∏Â∂¶® „T∂¥bg¶® ~÷T∂<¥√¶® G¶T ∑’ fiK<j¯Tæ≤>„ ~÷T∂¥bg„ ∏Kƶ ¶T ∑’ ∏bß’{„∑’ P„{Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ √æ∑<jh◊{∆„ P{µg¥„Ïgæ¥æg‡K∑„ gƶd¥„ gƶ¥[„ c
c c
c gƶ∑櫶√„ ¥æ√<Ædj¶gc„É„ TbK„ ∑¶g √ÚE>¶<ÆTby «‡®, ÂN¥ ∑’ fi’~¥d’ √ÚE>’ <j‘√’Z∂<Æ* <T∑¶, <j‘√’Z∂<Æ* ¥g’ ض„ ¥ÆN¥„ d ∏Æ„<¥, ¶ √¶„dg¶ ! ¶∏¶„ c
c c
c <j‘√’Z∂∏¶„ ∏Ç’ÂfiK϶„√«∂m{d¶÷ ¥æ<T¥æx<jµgÏ’ÂP{K∑¶∏¶„ Á’¶∏¶„ ؒ¶∏¶„ gæ[¶∏¶„ <Gb’<Ød¶∏¶„ ∏ǒ«<∑K∂∏¶„ <jd¥K∂KN¥¶<Td E>ß{¶dTÚE>϶∏¶„ c
c c
c Gƶ„ T bQ>∏Ç’  O¶„ K T∂KÂTÇK∑¥¶„ < ¥d¥K∂K¶∏¶„ Gƶ ∑’ <ÂzZdK„ ∑ ’ fi∆<Td’ Âƶ ~„ T ∏Ø∂∑g∑¥¶∏¶„ g¶d¶gdÆ’ P {¶KggP{¶Kb(K) c
c c
c <Âƶ¥Á„‚>P’{Øhfi∑¶ÆT¶d<Thfigæß{¶∏¶„ ÂN¥¶dKdN¥ ¥d¶¥„ ¥¶g∆g∑æ~K’<Â, „ d ¥¶Æÿ∑¶„ ¥¯T„<T √¶„dg¶ ! j ¶K¥„ g∑¶√¶, ∏Æ&∆d¶ √¶„dg¶ ! „ ¥¶Æÿ∑¶„ c
c c
c Â’ ∏¶dKd’ «∑’< Gƶ Gb ∑’ «dT’ ! Âæg’ ∏¶∑T„<Æ Â¶ ∑’ ∏µÆ„<Æ* <ÂzZd[’ P{Kd ~’ØhfiÆ¥¶<gd’ T’<Ød cµg~ß’{ √’‡∑g¶√ÚE>¶g¶„, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! ∏Ø∂∑g∑¥¶ c
c c
c ∏∑æ[¶TÏ√’«∂KgÆÿK¶® «¶KÂ∂® «<∑d’ „∑¶dK®∑’ Gƶ bÚE>¶d¶K„∑’ j P{hfib <ÂzZd[’ √’[æ’ ¥æ<T<Æd¶∑’, ¶ G¶T ∑’ T¶„Ï„b G[’ ¶T ∑’ ∏Æ’ ÂæµÆ„ ~’ØhfiÆ’ c
c c
c T’ضT„ƶ<g, ∏∆’~-G[¶® √®<Æ* ∏¥’Gg„ fi≤>Éb, ®®∑’ P{¶K∑„∑’ <ÂzZd[¶ fi≤>¥„<ÆÉb. Â∏¶„ „<Æ* «<∑d’-Gƶ «dT’ ! P„{K¥¶„ ÷∑ <ÂzZd[¶® √ÚE>g¶∑¶∑’ c
c ∏¥’Gg¶„ «Tb ?, ¥¶„ fiæ∑ bÚE>¶d¶K„∑’, <¸bÉT¶K’ ®K¥’ ÷ѶT„ɶ ¸ÆÿG∑„∑’ T¶÷Ï‘√¶„ «<∆<Æ<¥, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! <~*<Âd’ „∑’ ∏¶dK®∑’ Gƶ ∑’ gg’ Tbß{<gd c
c c
c <jÚE>d∏¶„ ®® √\ÚE><Æ*< „∑’ Âæ g® ¥gd’ ~≤æ> (Ttø>Êæ>) [K„<Æ* Td’<Â, ∏Æ ∏∆d¶ ¥æ¸Æÿ’ g∑¥¶ ¥’O¶K„…{∑’ ~„T «<∑d’ „∑ ∏¶dK®∑’.Gƶ ∑’ ÂæΩ«„ P*{<~<T c
c c
c ¥æ[zZ’ <Td¶∑Æ <Çd ¶„ G¶K¥’ <ÂzZd[¶® √ÚE>g¶∑¶∑’ ∏¥’Gg’ «Tb ¶K¥’ ¥dg„T <Td¶∑„Æ, P*{ ®zZ ¸ÆÿfiÏ<T®∑’ ?, ∏∆’~-<T<Ød’ ÂæµÆ„<Æ*<fi ¥’¥¶K¥Æ¶T’ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1399
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG∂T¶bfidzZÂ[’ ~, ∏Æ&∆d¶ ¸Æÿ÷T¶®<Æ* ∑’ <T<∑T¶K*ÂN¥<T ÂN¥¶dKdN¥ √® ~„T „ ¥¶Æÿ∑¶„ Pæ{x„∑’ P{d’„∑’ fiKdK® <ÂzZd[¶®, „<¥* ~ √ÚE>g¶∑¶∑’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [39]

c c
c P{zZb ∏∑„¥∑’ P{zZb ÆKdP{¶d¥’Ou>∑’ P{zZb ¸∂dß{g∑’ P{zZb <fiT∂<Ïd¶Ø∂∑’ Â¥¶∑’ ¥’Ou>∑fiK¶T∑¶„WT∑¶b¥’«T’ P{zZb TbQ>fi≤>ß{g∑’ P{zZb ∑ P{IK® c
c c
c ~„T ~¶÷ß{¶<Ïd’ ¥¢D¶d’ P{zZb ∑ ¥’fi¶≤>„ɶ g[«’≤>¶„TdK√N¥ <TÆ∂® ÷«dP{¶Ï’ fi„ÆfigÉ∑fi≤>Ï„Æ∑fiaÁ¶„≤>∑’, P*{ ¸Æÿ∑¶ ?, √¶„dg¶ ! P{<[d’ «<∆<Æb ? c
c c
c ∏Q>¶K¥rÆ’ ¥∂Ï’ √ ¥ÆN¥¶∑’ ¥[K¥<TÆN¥ ∑’ ¥’ G gN¥ Øÿ T ¶Ï¥<TÆN¥ ∑’ ¥Ω«’  KT¶<ÆKN¥ ÂTN¥ G¶T ∑’ Á’  ¶b∏<Æ* ¥ ¶ÏaÁ∑N¥„ T d c
c c
c Ø¥<TÆN¥¶∑√¶KcµgN¥ GzZ„ß„{ß{fid’ ~„T ¥æ¸Æÿ®∑’<fi P{¶Ï„∑’ <ZKfiK<~®∑ ØÿT¶Ï¥’√gƶ¥ædaÁ’O„∑’ ¸Æÿ«’√¥d¥’O[∑¶® ØÿaÁ’ <jKbd¶K’ fiKT¶<Ï…{∑ c
c c
c G„, ®d’ ~ ¥¯T’ Gƶ«<∑d’ <jKbd¶Kg∑æu>„d’<Â, ®T ¥’«K…{∑ <~*<Âd’ „∑ √ÚE>¶<ÆTb∑¶-Gƶ ∑’ g„ <Thfim{aÁ„∑ „ ØÿQ>¥∂¥„ g¢D’ ∏∑¶«¶„√fiÇ®∑’ ¥æ¸Æÿ’ c
c c
c ∏¥’Gg’ P{¶Æ„*< ’ ~ ¥¯T’ gg&ÚE>’<Âd’ ƶ„Æ∂. G∏¶„ ∑’ Æ’ „<¥* √æm{ ¶ƒ „<¥* fiQ>∂® √’‡∑’ fi≤>G¶√K¶<g G„∑¶Æ<gzZ fi® fi¶d\ÚE>[„∑’ ∑¶„ ¥’¸¢D„É„< c
c c
c <Td\hfi…{∑’ √∏¶„ ¥¶„ ∏¶dK∏¶„ „<¥* fiQ>∂® G¶T ∑’ <ØQ>„ „∑’ ∏¥g’G¥„∑ √ÚE>g¶∑„, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! ¥ægÆÿKg’Gæ϶϶T„∑’ «<∑d’ „∑’ √ÚE>¶<ÆTb∑¶. Gƶ «¶„ «¶„ c
c c
c ÷[gPæ{Ï<jµgÏT’¥<T«‡¥∑¶ gæ√∏gæ√¶bgƶ¥[¶ ¥¶Æ° fiÆfi≤>T∆¶∑’ fi’~gƯTd¶<Æ<Q>dÂ∑‡∑’ gƶ«¶√¶∑’ ¥¶Æÿ¥¶Æÿ∑∂∑’ ¥[¶T∂¥’ ¥ÆN¥¶b’ Z’≤>϶∑’ c
c c
c ¥¯TØ’¥∂<Æ* fi∆[¶b’, „ d ¥æ÷T÷[„<Æ* <T¥¶„<ÆÉ’<Â, ∑ ÷∑’ ∏∆¶„T÷[„<Æ*, ¶ P{g„d’ ¥æ∆¶¥æ∆∂® ∏∑¶„T÷[„<Æ* √µgb, bÚE>¶d¶K„∑’ ÷T∏¶„√’ Ø„Æ, ∏∆’~-b∑g¶„ c
c c
c ¥æ [ zZ’ P* { Âæ µ ƶ∑’ <T¥æ g Kd’ «T„ É ¶ G’ ¥¶K’ ¥¯TfiKgÂ[¶∑’ Gƶ "®√„ ¸„ b ’ < Ø® fi¶∑∂ ®√’ ¥dg„ T ÆzZ„ ∑ T¶ fi¶®∑ T¶ ∏∆dK„ ∑ T¶ c
c c
c ¥Ï¶√¶b∏<Æ√K∑«‡∏¶„T√K∑G¶®∑’ G„ ∑’ P„{by ¥’Ou>„ɶ T¶ ¥’Ou>¶T„ɶ T¶®T’ ¥’Ou>d’ T¶ fiK„<Æ* ¥g∑æG¶∑„ɶ ¥„ ∑’ Â’ P{µg’ Gd¶ ÷<Ø∆’ «T„ɶ Âd¶ Gƶ c
c c
c ÷ÚEæ>Á’≤>¶b’ G’„ Âƶ <jhfi∂<ÏÉg¶∑¶ E>µg¶¥„∑’ ÁT„ɶ, ®T’ √¶ >„ ØÿT¶Ï¥„<Æ* ¥’T„ÚE>K„<Æ* Â’ P{µg’ T„؄ɶ, ®T’ ∏√¶ >fiKd¶T∑„ T¶¥¥ÆN¥’, √¶ >fiKd¶T∑„ c
c c
c Ø¥T¶¥¥ÆN¥„ ®T’ ∏√¶ >P{϶g∑„ T¶¥ÏaÁ’, √¶ >P{϶g∑„ Ø¥T¶¥ÏaÁ¶b’, ÷WT∑„ T¶¥P{¶„≤>∂, ®T’ „b’<Ød¶b¥æ’<fi ∑„d’, ¶ ®T’ ~ <Td¶∑g¶∑¶ g¶ ÂæµÆ„ c
c c
c gæ¢DÆ<[, ®T’ ~ √¶„dg¶ ! ¥æ[¶∑楶K„∑’ ¥¶Kd’ÂN¥¶<T ÂN¥¶dKdN¥ „ gƶfi¶TP{µg„ √g√gÆÑ◊{Ï„∑’ ÆѶ„ÆÏ∂«‡®∑’ Â’ ∏¶dKd¶∑’ Td∑’ c
c c
c ∏¥„¥fi¶TP{µgu>ØÿaÁ<Tg¶„d√’ ∑¶„ ¸Æÿ g∆„*<Â, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! gæ<∑d’ „∑¶dK®∑’ Gƶ <jÚE>d∏¶„ ÷µg‘√fi<Q>® ¥¯Tfi√¶K„<Æ* ~„T g„ fi¶Tgby ØÿQ>¥∂¥„, ¶ c
c c
c P{gQ>gÆ<gg„<¥* fiQ>∂® ÏÑ∂T¶√K∑’ P{K„g¶∑¶„&∑æ√ÚE>g¶∑¶„ d ¥æaÁ¶® √dG϶® ∑Ø∂® ÷Tæ¢D’, ®® √ÚE>’Âæ Ø¥ØÿT¶K„<Æ*, ∏Æd’ Âæ ¶T¶d<Ædg„T¶∑æ<~Q>„g∂, c
c P*{ g¢D’ fiKP{®∑’ ¥ægĨ∑¶<T fiæ∆.fiΩ«¶K„∑’ Z„Tg<T P*{~∂ fiK[¶∑’ «T„ɶ ?, ¥fiKß{g„∑’ ~„T g„ ∏¶√gæ[ÂT¥’Gg¶∑æQ>¶∑„∑’ «T¶„dÆ∂ ÂK„d¯T¶„, ®¥ ÷∑ c
c c
c <ÂzZdK¶®¥¶„ Gƶ. "∏hfi<Æd’ P{¶d¯T’ Gb ¥ß{¶ fiK<Æd’ ~ fidK„ɶ $ ∏[<ÆdfiK<Æd¶∑’ ∏[<Æd’ ~„T P{¶d¯T’ $$122$$ ∏∆’~-Gb ®Â„ ÂT¥’GgP{Kd’ c
c c
c ∏∑æfi¶<Ï<Æ*< Â∏¶„ ®®<¥* ~„T ¥„d’ ƶ„<Æb, Gb ∑ P{K„<Æ*< Â∏¶„ ®®<¥* ~„T Øÿ‘√b√g∑g∑æ[K’ ÆT„ɶ, jTK’ Âƶ<T gg √ÚE>¶„ ¥g\hfi∏¶„ √ÚE>¶<ÆTby ∏Æd’ c
c c
c «∑¶<g, ∏∆’ ~-G„ <ÂzZdK„<Æ* «√T’„<Æ* E>[∂¥ ∏¶dKd√æ∑„ ¥g¶bQ>„ „<¥* Âæ ∏Æd’ ®ß{g<T ∑¶bß{g¶<g Gb<T fi¶∑¶„TKg’ «T„ɶ, G’ ~¶√g„ bÆfiK϶„√<TŒx’ c
c c
c Â’ ∑¶dK¶<g ∑ P{¶Kd¶<g ∑ P{Ég¶∑’ ¥g∑æG¶∑¶<g, ¶ g„K¥√æ∑Gæ[N¥¶<T Gb «<∑d’ ∑ P{K„*< ¶&Æ<gg„<¥* T„¥‘√Æ∑’ ÷W¶Ï„<g, ®T’ ~ ¥g® fi∆[∂ Gƶ- c
c c
c G„ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ T¶d¶<g[„∑¶<T ∏¥’Ggg∑æ~„Q>„ɶ ¥„ ∑’ ¥¶K„ɶ ~¶„®É¶ fi≤>~¶„®É¶, ¥„ ∑’ ¥¶K„ɒ„ T¶ ~¶„bɒ„ T¶ fi≤>~¶„bɒ„ T¶ G„ ∑’ Â’ c
c c
c Td∑gTg<∆d ∏Ï¥¶dg¶∑„ T¶ ∏<«<j<TQ>„b T¶ ∑ ÂÆ<[ fi≤>T<Éd bÚE>’ fi÷’<G[¶∑’ ÂzZ ∑¶„ fi≤>ß{g„ɶ ¥„ ∑’ ÂN¥ T„¥‘√Æ∑’ ÷W¶Ï„ɶ, ®T’ Âæ ∏¶√gæ[∑¶®∑’ c
c c
c √¶„dg¶ ! G¶T „∑¶dK®∑’ ®√N¥ ¥„ÆN¥ T„¥‘√Æ∑’ ÷W¶<Ïd’ ¶T ∑’ ∏T¥„¥„ <Ø¥¶„<Ø¥’ fi∑Q>„ ¶Ƅ √¶„dg¶ ! ¥¶„ d ∏¶dK∏¶„ ¥<∑d’ „<¥* fiQ>∂® G¶÷g¶Kx¶„ ∑¶„ c
c c
c ∑’ ÂæKd’ 2, ¥„ «dT’ ! P{gQ>’ ÂæKd’ 2 ∑¶„ fid¶b ?. √¶„dg¶ ! Á¶K¶® «‡g∂® G¶„ gÆ°K’¥’P{g„ɶ gÆÿK¶® Á¶K’ P{rƶ® fi∂d’ fi∂d¶∏¶„ P{rÆ’ G϶∏¶„ ZÏ’ Z϶∏¶„ GÏ’ c

H ¥’P{g„ɶ „∑’ <TÆ∂® fi¶® fig<Éd 2 ¥’P{g„d¯T’, ∑¶„ figɄɶ Â∏¶„ ØÿT¶Ï¥¥’TÚE>Kd’ fi\ÚE>[’ «T„ɶ, ®®∑gQ>∑
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1400
G
„ √¶„dg¶ ! ¥¶„ ∏¶dK∏¶„∑ ÂæKd’ 2 √ÚE>,„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏Æ&∆d¶ ¥æd¶÷[<TÆ∂® Z’≤>Ï¥’P{g∑’ P{K„g¶∑N¥ ∑’ √¶„dg¶ ! ÂN¥¶dKdN¥ ∏¶√∏¶„ ¸ÆÿT¶¥KÁæƶfiK√d¥K∂K¶„ <Td≤>ض >¶P{K¶ÏP{d’«¶¥æK¶„ fiÏdP{¶Ï<gTF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [40]

c c
c O¶„Km{T¶„ P„{¥K∂, gæ<∑d’ ~ „ ∑ gƶ∑櫶√„∑’ √ÚE>¶<ÆTb∑¶ Gƶ-Gb Øÿd’ √ÚE>„Éb ¶ ~æß{Éb bgN¥, ∑TK’ Øÿd’ √ÚE>g¶∑¶∑’ ∏¥’Gg’ ¶ TK’ ¥K∂KT¶„ÚE>„d’ c
c c
c ∑ ∏¥’GgfiT[∑’< <~*<Â…{∑ <TÆ∂® ÷T<Q>dN¥ ¥„ÆN¥ GgæW¶<Ïd’ T„¥‘√Æ∑’ Â’ ض…{∑ Ê>∏¶„ <jhfi≤>ß{µgfi¶dT¶„T√g∑¶∑¥∑„∑’,¥„&<T ¥„ƶ„ ÂÆ„T, ∏Æ&∆d¶ c
c c
c ∏Ç’Â<T¥æxÂ’ P{K∑„ fi’~g’√ÏfiK„ ¥æÆ¢DT¥¶d[¶® Øÿ\r∑<T √¶„dg¶ ! T¶T¶b® „∑ ¥∂Æ„∑’ ∏’Â√≤>„ P„{TÏ∂ G¶® ∏Q>hfid¶KgÏP{Ï’P{gæß{„ <¥x„ d, „ fiæ∑ √¶„dg¶ ! c
c c
c ®P‡{∑fi’~¥® ¥¶Æ°∑’ Âß{µgض„¥„∑’ G’ ØÿaÁg∑æ«Tg¶∑„ <~Q>’< G’ ~¶∑櫇d’ G’ ~¶∑æ«<T<Æ*< ∏∑’Â¥’¥¶K¥¶√K’ fiK«g’„ Â’ P{¶„ ∏∑’„∑’<fi P{¶Ï„∑’ «<∑÷’ c
c c
c ¥gzZ¶„ ?. ®® „ √¶„dg¶ ! ®√‡∑„ fi’~¥® ¥¶Æ°∑’ G„<Æ* ~ ∑’ ¶K¥ √æ∑¶„TT„ÂN¥ ∑’ gƶ∑櫶√N¥ √æm{∑¶„ ∏¶∑’ ∏bß{<gd’ ∑¶„ ∏¶K¶<Æd’ ∏∑’Â¥’¥¶K® c
c c
c G¶®$11$¥„ «dT’ # P*{ <ÂzZdK¥’<Âd’ ∏¶∑’ ∑¶bß{g„ɶ ÷d¶Æÿ ∏¶dKd¥’<Âd’ ? √¶„dg¶ ! ~÷\¯Tƶ ∏¶dKd¶ «T’<Â, Â’Gƶ-j¶g¶dKd¶ Ê>T∑¶dKd¶ دT¶dKd¶ c
c c
c «¶T¶dKd¶, ÂzZ ∑’ G„ „ «¶T¶dKd¶ „ <ÂzZdK¥g¶ ~„T ØQ>¯T¶, „<¥* ¥’<Âd¶∑’(&&∑¶) ∑bß{g„ɶ$12 $ ¥„ «dT’ ! P{dK„∑’ „ «¶T¶dKd¶ «∆’< ? √¶„dg¶ ! G„ c
c c
c ∏Éfi¯Tb®<T ∏¶√g<TÆ∂® fid’ fi®∑¶∑楒~K’< „ «¶T¶dK®, G„ ÷∑ T¶¥¥d<Ø\aÁ®<T Æÿ[¶∑’ T¶d¶g„[„∑’<fi ∏¶√g∏¶„ ¸¶<Æ* P{K„*< „ ∑¶gÊ>T∑¶<Æ* <∑∏¶„bd¯T„, c
c c
c ¥„ «dT’ ! ∏¶dKd¶∑’ P„{Tbd’ fi¶d\ÚE>[’ «T„ɶ ?, Gg„√N¥ ¥¶Æÿ∑¶„ Â’ ∏¶dKdgdÆKfiTt>∑∂® ¥[K¥√æ∑’, ∏ƶ ∑’ ¥∂ÏÁ<Ï® «T’< Â∏¶„ <ÂÏaÁ√æ∑’, c
c c
c G’ ∏bØÿß{K’ G’ j ¥æP{K’, µƶ ¥¯Tƶ ¥¯Thfid¶K„<Æ ∑’ ∏¶dKdgÆdKfiT<[∑∂® ∏ ∏[¶∑’ fi¶d\ÚE>[¥ ¥’KaÁ„d¯T’, ∏aÁ<Ïd¥∂Ï„<Æ* ~ «T„d¯T’ $13$ ¥„ c
c c
c «dT’ ! G„ ∑’ √æm{ ¥Æ¥¶P{¶K„∑’ ∏∆dKQ>¶∑„ ~æß„{É T¶ ÁÏ„É T¶ ¥„ ∑’ ∏¶K¶Æ√„ ∑ T¶ ?. √¶„dg¶ ! √æm{∑’ √æm{√æ∑„¥æ Tu>g¶∑¶„ ∏aÁ<Ïd¥∂Ï„ ∏fig¶Ø∂ c
c c
c ∏∑¶ÏN¥∂ ¥¯T¶Ï’¸∑<Thfigæß„{ ¥g¥[æg„[fiaÁ„ ¥µg‘√fiaÁT¶® G¶T ∑’ P{ƶ«<∑K„ ¥xµgGæ[„ «T„ɶ ∑¶„ ∑’ ÷µg‘√Ø„¥® ∏<Æg¶∑K® «T„ɶ, ¥¯Tƶ c
c c
c ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ √æm{∑¶ ¶T ∏hfig[„∑’ «<Td¯T’,∑¶„ ∑’ fig[„∑’, G„ ÷∑ fig¶Ø∂ «T„ɶ ¥„ ∑’ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏ØQ>¯T„ gƶfi¶T„, Gb ∑’ ¥¸∂® ÆT„ɶ ¶ ∑’ c
c c
c <jddØÿÇKd’ GƶT[’ ¥fiK¥∂¥√∑¶∑’ fiaÁ¶<Td Gƶ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏ØQ>¯T„ gƶfi¶TP{µgP{¶K∂ ¥µg‘√fi∑¶¥∏¶„ ∏Æd’< ®T’ <j*<Ø[¶∑’ √K<Æ[¶∑’ c
c c
c ∏¶Ï¶„b[¶∑’ ~ Gƶ«<∑d’ fi¶d\ÚE>[g∑æ~K„ɶ ¥„ ∑’ P*{~æW„¥„∑’ ∏¶K¶Æ√„ «T„ɶ, Gb ∑’ j∂¥Ñ„ <jd≤>∂<Thfigæß„{,j fiæ∑¶„ ¥µg‘√¶∏¶„ fiK«’¥„ɶ, ∏ƶ ∑’ c
c c
c fiK«N¥„ Â∏¶„ ∑¶K¶Æ„b $14$ ¥„ «dT’ ! P„{K¥√æ∑Gæ[N¥ ∑’ √æm{∑¶„ √ÚE><jaÁ„T’ P{¶d¯T’ ?. √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¥æ¯T® G„ ∑’ ¥æ¥∂Ï„ G„ ∑’ Ø >¯T® G„ ∑’ Ø >~K[„ c
c c
c G„ ∑’ ∏<∑*<Ød’√„ G„ ∑’ ∏KÆ„ G„ ∑’ √dK¶√„ G„ ∑’ √dض„¥„ G„ ∑’ <j<Q>dg¶„Æ<jÚE>[gÏP{Ï’P„{ G„ ∑’ ÷T¥’„ G„ ∑’ ¥æ<T∆¶dG√<Q>Â∂® G„ ∑’ ¥ægƶT„K‘√g‘√gÑ∂∑„ c
c c
c G„ ∑’ bzZ∂ P{ƶfi≤>∑∂® G„ ∑’ «[P{ƶfi≤>∑∂® G„ ∑’ „∑√P{ƶfi≤>∑∂® G„ ∑’ K¶dP{ƶfi≤>∑∂® G„ ∑’ G∑TdP{ƶfi≤>∑∂® G„ ∑’ ∏Ç’Âg∑æP’{fi¥∂Ï„ G„ ∑’ c
c c
c fiK϶„√fiÇT¶d«∂m{ G„ ∑’ Pæ{¥∂Ïfi≤>∑∂® G„ ∑’ <Tµj¶d¥gd¥Ω«¶T„ G„ ∑’ √<Æd¥gdfi„d¶Ï„ G„ ∑’ ∏Æ<∆¥¶∑æ¥gd’ Ê>® Á’¶<Ø∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑Ø¥<TÆ„ c
c c
c ¥g∑cµg„ G„∑’ ÷Éæ[„ ∏Æ<∆¥¶∑æ¥gd’ ØÿT¶Ï¥<TÆ„ ÂT¶„P{µg„ G„ ∑’ ¥æ÷T÷[„ ¥dd’ fi’~¥<gby¥æ G„ ∑’ ¥æ√æ[„ ¥dd’ Â∂¥æ √æ[∂¥æ’ G„ ∑’ ∏¶K¶Æ√„ ¥¥[∂® c
c c
c ∏Q>¶K¥rÆ’ ¥∂Ï’√¥ÆN¥¶∑’ G„ ∑’ ∏<TK¶Æ√„ ®√’„∑’ ¥¥[∂® ¥[K¥<TÆN¥ ∑’ ¥’GgN¥ É„ ∑’ ÷N¥‘√Œby G„ ∑’ Â[Œby G„ ∑’ ¥g¥[æg„[fiaÁ„ G„ ∑’ c
c c
c ¥[«dQ>¶∑<Thfigæß„{ G„ ∑’ ∏Q>gdQ>¶∑<ThfiG >„ G„ ∑’ jTrÆ’ ¸’«~„K√æ[∂∑’ <TK¶Æ∑¶«∂m{ G„ ∑’ ¸Æÿ¥æ® G„∑’ ∏¶dKdPæ{Ïæfi∆„ G„ ∑’ ∏Ø∂∑„ G„ ∑’ ∏P{<T∑„ G„ ∑’ c
c c
c ∏∑¶Ï<¥® G„∑’ ¥’Gb’T‘√N¥ fi≤>TaÁ„ G„ ∑’ ¥dd’ cµg¶„T®¥Ø¶d√„ G„ ∑’ ¥dd’ ∏¶„Æ¥¶g¶d¶K∂® fim{T√„ G„ ∑’ g„K¶ T<Q>® G„ ∑’ ∏¥¶g¶d¶K∂«∂m{ G„ ∑’ c
c c
c ∏¶Ï¶„d∑¶KÆfi¶d\ÚE>[ض∑fidÚE>∑aÁg„ G„ ∑’ T’Ø∑g’≤><Ï<TK¶Æ∑¶G¶∑√„ G„ ∑’ fi≤>ß{g∑g’≤><Ï<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ ¥¢D¶dg’≤><Ï<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ c
c TaÁ¶∑g’ ≤ ><Ï<TK¶Æ∑ G¶∑√„ G„ ∑’ ∏¶Ï¶„ d ∑¶g’ ≤ ><Ï<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ ÷W„ ¥ g’ ≤ ><Ï<TK¶Æ∑ G¶∑√„ G„ ∑’ ¥gæ W „ ¥ g’ ≤ ><Ï<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1401
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi¯Tɶ<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ ÷TQ>¶T∑¶<TK¶Æ∑¶G¶∑√„ G„ ∑’ ÷W„¥¥gæW„¥¶∑æ∆¶<TK¶Æ∑G¶∑√„ G„ ∑’ P{¶ÏaÁ„[دT«¶T«¶T’ÂK’ÂK<Td¶∑√„ G„ F


(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [41]

c
∑’ c
c P{¶ÏÁ„[دT«¶T¶Ï’¸∑<Thfigæß„{ G„ ∑’ ¥¸¶ÏTæ≤ø> ><√϶∑¥„Æ<¥aÁ√¥¶Æ\µg√∏ɶTu>¶T∑Pæ{¥Ï„ G„ ∑’ fim{T√„ j¶∑Ø’¥∑~¶K[ÂT¶„√æ∑¶∑’ G„∑’ TK® cK® c
c c
c fi«¶T√„ j¶∑Ø’¥∑~K[ÂT¶„√æ∑¶∑’ G„ ∑’ Ø >¥µg[„ G„ ∑’ ¥dd’ ∏fiK¥¶by G„ ∑’ c∂bg’ G„ ∑’ √’«∂K„ G„ ∑’ ¥æ¥¶„gÏ„¥„ G„ ∑’ <Ø∑dK<gT ∏∑<««T∑∂® ÂT„®∑’ c
c c
c G„ ∑’ ¥¥K∂K¶„ T Kg„ & <T E>ß{¶d¥g¶K’ « <TTÉ∂ G„ ∑’ ÂT¥∂Ïض∑«¶T∑¶gd~÷\¯TÆcµg’ K ¶d«∂m{ G„ ∑’ ¥¯T¶¥¶d∑¶«∂m{ G„ ∑’ c
c c
c bâK¥¥¶d¶√¶KTK¶„Wu>¢D¶∑<Thfigæß„{ G„ ∑’ ¥¯T¶TN¥√gæÉæ[„ G„ ∑’ ¥<T¥„¥Ï<xGæ[„ G„ ∑’ ∏¶T≤>d¶<fi<Ñd¶g’<Â∏¶„<T ∑¶dK„ɶ ∏dÉ’ G„ ∑’ j¶„ ¸Æÿ<jW¶„ c
c c
c G„ ∑’ j¶„ ¸Æÿ«¶„by G„ ∑’ ¥¯T¶TN¥√¥¢D¶d¢D¶∑fi≤>g¶<«‘√ÆO¶„KfiK∂¥Æ¶„T¥‘√„¥æ <GdfiKK¥g„ G„ ∑’ ¥æfi[¥’√Æ¥∂Ï„ G„∑’ ∏fi[fiKQ>¶T∑<T<Æ∆‡ G„ ∑’ c
c c
c ∏∑Q>(∑æ x ) d¸¶„ * Ø ∂ G„ ∑’ fiK¥gd¥¥gd¥µg’ < Td¶∑√„ G„ ∑’ P{¶„ Æ g¶∑g¶d¶Ï¶„ « ggP{¶K¶<Ø<Âƶ. ¥Á„ ≤ ø > ≤>P’ { Øhfi∑¶ÆT¶d<Thfigæ ß „ { cµgP{Æ∂ c
c c
c ¥’¥¶KT¶¥<T¥d¶<«Ï¶¥¶Ø∂∑’ T„K‘√æhfi¶d√„ fi≤>T¶„Æ√„ «¯T¥[¶∑’ ¥„ ∑’ √ÚE><jaÁ„T∑G¶„‘√„ ¥„ ∑’ √∑∂ ¥„ ∑’ √∑ÆK„ ¥„ ∑’ <ÂzZ„ ¥„ ∑’ <ÂzZdK„ ¥„ ∑’ ∏Kƶ ¥„ c
c c
c ∑’ P„{TÏ∂ ¥„ ∑’ <G∑„ ¥„ ∑’ <ÂzZæΩ«¶¥√„ ¥„ ∑’ T’Ø„ ¥„∑’ fiæÉ„ ¥„ ∑’ jg’¥<∑É„ ¥„ ∑’ ØQ>¯T„ ¥„ ∑’ fiKgfi<T[„ ¥„ ∑’ fiKgP{Ѷ∑„ ¥„ ∑’ fiKgg’√Ï„ ¥„ ∑’ <¥x∂ ¥„ c
c c
c ∑’ gæ[∂ ¥„ ∑’ <¥T„ ¥„ ∑’ g¶„aÁ„ ¥„∑’ ¶d¶ ¥„ ∑’ ¥’g‘√„ ¥„ ∑’ √Â∂ ¥„ ∑’ ¥K∆„ ¥„ ∑’ <¥x„ gæ[„ fi¶K√® Ø„T„ Ø„TØ„T„, ®dN¥ ∑’ √¶„dg¶ ! √∑<jaÁ„d’ Pæ{ɶ ®dN¥ c
c c
c ∑’ √∑<jaÁ„T’ P{¶KT„ɶ ®dN¥ ∑’ √∑<jaÁ„TP{K∑’ ¥g∑æG¶∑„ɶ, ∏∆ƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏¶∑¶«’√„$15$¥„ «dT’ ! P„{Tbd’ P{¶Ï’ G¶T ®¥ ∏¶∑¶ fiT„bd¶ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! G¶T ∑’ gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ <¥Khfi«„ ∏∑√¶K„ , ¥„ «√T’ ! P„{Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ <¥Khfi«„ ∏∑√¶K„ «T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ƶ„Æ∂ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ c
c c
c ∏ØQ>¯T„ K¶„W„ ~’≤>„ fid’≤>„ ÷‘√fid’≤>Ø’≤>„ <jµg„K„ <jß{T„ <j\‘O∑„ <j<T¥„ P‡{KdKfi¶Tgby ∏∑¶K® <gÚE><WQ>∂ P{ß{I j¶g K¶d¶∑„, ¥„ ∑’ fi¶T„ fi¶Æÿ≤>d’ «g¶≤>÷P{¶g„ c
c c
c <¥K¥g∑¥’O’ P{dzZ„ɶ, G¶T ∑’ P{dzZ„b ¶T ∑’ √¶„dg¶ ! G„ P„{by ÂzZ ¥∂Ï≤ø> >„ gƶ∑櫶√„ ∏~<Ïd¥[„ ÂT¶„Æ∑„ ∏∑√¶K„ „<¥* ~ fi¶≤>Æ„Kd’ Pæ{ɶ ¥¶„Ƶg„ c
c c
c Pæ{<¥Ïfi¶∑∂ ®K¶T∑√¶g∂ ¥æKTK*Ø„. ®T’ ~ √¶„dg¶ ! Ø„<T*ØT’<Ø® <Øu>fiÇ® ∑ <¥K¥g∑¥’O„ <∑<Q>ɶ ∑ Pæ{∑® fi¶¥’≤>cµg„, G¶T ∑’ √¶„dg¶ ! ®√„ ∏<TbÉ„ c
c c
c ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑Á’¶<ØØ¥<TÆ„ cµg„ ®√„ ∏Kƶ Ø„T¶<ÆØ„T„ ®√„ <G∑¶Ï® ®√„ T’Ø„ fi‡® ØaÁ„ ¥ß{¶K„ ¥µg¶∑„gƶd¥„ gƶ¥[„ gƶ∑櫶√„ Ø >¥∂ϯTd<jdgc¶K® c
c c
c ÂT¶„Æ∑„ ¥¶Æ°, ÂzZ ∑’ ~’Ø<gT ¥¶„gÏ„¥„ ¥‡K® bT ÂT„dK¶¥∂ fiæ >T∂ bT fiK∂¥Æ¶„T¥‘√¥Æ„ g„m{g’ØKcK„ bT <jhfiP’{fi„ Ê>® ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑Á’¶<ØØ¥<TÆ„ cµg„. c
c c
c ¥„ ∑’ ¥æ¥g∑√KfiKTæ≤>„ <jKΩ«√d∑¶gÏP{¶„gbæ G y ¶„√Gæ[„ bT √ÆKaÁfiKdK® √ÆTby ~’Ø„ ∏<ÆddK’ <TK¶bɶ, √¶„dg¶ ! ¥„ ∑’ <¥Khfi«„ ∏∑√¶K„, ¶„ √¶„dg¶ ! c
c c
c ®T<Âd’ P{¶Ï’ G¶T ®¥¶ ∏¶∑¶ fiT„bd¶$16$¥„ «Td’ ! ÷≤ø> >’ fiæÚE>¶, √¶„dg¶ ! Â∏¶„ fiK„∑ ÷≤ø> >’ ƶdg¶∑„ P{¶Ï¥g®, ÂzZ ∑’ G„ P„{by E>ß{¶d¥g¶K’«<TTÉ∂ ¥„∑’ c
c c
c c∆„fiæ∆„ T’Ø„ fi‡® jg’¥<∑É„ ¥æG∂<Td’ G∂<Td’ „<¥*$17$¥„ «dT’ ! ¥¶g∆„ fiæÚE>¶G¶T ∑’ Td¶¥∂ ?, √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„ ∑’ G¶„√„ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ G¶„√„, ¥„ «dT’ ! c
c c
c P„{∑ ∏Q>„∑ ®T’ ¸æÇb Gƶ ∑’ ∏zZ„√„ G¶T G„ ∑’ j¶„ G¶„√„ ?, √¶„dg¶ ! ∏zZ„√„ G„<¥* ∑’ ¥¶g∆„ fi≤>Pæ{Q>„ ∏zZ„√„ G„<¥* ~ ∑’ ¥¶g∆„ j¶„ fi≤>Pæ{Q>„, ®®∑’ ∏tø>Ê>„∑’ ®T’ c
c c
c TæÇb-Gƶ ∑’ ∏zZ„√„ G„ ∑’ G¶„√„ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ G¶„√„, ¥„ «dT’ ! P{dK„ „ G„<¥* ∑’ ¥¶g∆„ fi≤>Pæ{Q>„ ?, P{dK„ T¶ „ G„<¥* ~ ∑’ ¥¶g∆„ j¶„ fi≤>Pæ{u>„ ?,®®∑’ ∏u>„∑’ c
c c
c ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ ∏zZ„√„ G„ ∑’ <Tm{x„ ∏zZ„√„ G„ ∑’ j¶„ <Tm{x„, G„ ∑’ ¥„ <Tm{x„ ¥„ ∑’ fi≤>¥„<Æ®, G„ ∑’ ¥„ ∑¶„ <Tm{x„ ¥„ ∑’ j¶„ fi≤>¥„<Æ®. ¥„ «dT’ ! P„{ ∑’ ¥„ <Tm{x„ c
c P„{ T¶ ∑’ ∏<Tm{x„ ?, √¶„dg¶ ! G„ G„¥æ’ Ø„¥¥æ’ Øÿ√æ’E><∑É„ G„ G„¥æ’ Ø„¥„¥æ’ Øÿ√æ’<E>® G„ G„¥æ’ Ø„¥„¥æ’ fi≤>Pæ{Q>„ ¥„ ∑’ „¥æ Ø„¥„¥æ’ <Tm{x„, G„ d ∑’ G„¥æ’ Ø„¥„¥æ’ ∑¶„ Øÿ√æ’E><∑É„ c
c c
c G„ d ∑’ G„¥æ’ Ø„¥„¥æ j¶„ Øÿ√æ’<E>® G„ d ∑’ G„¥æ’ Ø„¥„¥æ ∑¶„ fi≤>Pæ{Q>„ ¥„ ∑’ „¥æ Ø„¥„¥æ j¶„ <TŒx„, ÂzZ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ G„¥æ’ 2 Ø„¥„¥æ’ <TŒx„ ¥„ ∑’ j¶„ fi¯T¶T® G„ ∑’ G„¥æ’ c
c c
c 2 Ø„¥„¥æ’ ∑¶„ <TKx„ ¥„ ∑’ fi¯T¶T® ¥„ «dT’ ! ¥„ P{zZ Ø„¥„ P„{ <TŒx„ P„{ T¶ ∑¶„ <TŒx„ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{by fiæK¥„b T¶ b\zZ®b T¶ K¶√„∑ T¶ ض„¥„∑ T¶ ∏∑楮∑ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1402
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ET¶ P{¶„Æ„∑ T¶ ϶„«„∑ T¶ ∏TK¶Æ„∑ T¶ ¥g∑’ T¶ g¶Æ∑’ T¶ g¶dK’ T¶ <fidK’ T¶ «¶dK’ T¶ «b<∑* T¶ «¶b∑„d’ T¶ ¥æd’ T¶ ¥æd¥æd’ T¶ c‡d’ T¶ ∑[æd’ T¶ ¥ærÆ’ T¶ G¶g¶÷d’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [42]

c c
c T¶ ضbd’ T¶ √¶„<[d’ T¶ ¥G¶bd’ T¶ <TG¶bd’ T¶ ¥d∑’ T¶ ∏¥d∑’ T¶ ¥’¸’<cd’ T¶ ∏¥’¸’<cd’ T¶ ¥∑¶Æ’ T¶ ∏¥∑¶Æ’ T¶ bâg’Â’ T¶ ∏<∑‚>g’Â’ T¶ ¥®<¥d’ T¶ c
c c
c <T®<¥d’ T¶ ∏¶Kd’ T¶ ∏∑¶Kd’ T¶ Æ∑„É T¶ Æ∑¶T„É T¶ ÷W<TÉ T¶ ÷WT¶<TÉ T¶ ¥„ ∑’ fiKd¶® ∏ ∏¶„‘√„, ¥„∑’ fi¶T„ ¥„ ∑’ <j*<Ø® ¥„ ∑’ √K<Æ® ¥„ ∑’ Øÿ√æ’<E>® c
c c
c ¥„ ∑’ fi≤>Pæ{Q>„ ¥„ ∑’ fi≤>¥„<Æ® ¥„ ∑’ ∏¶Tby ¥„ ∑’ <T‘O„ ¥„ ∑’ ∏d¥„ ¥„ ∑’ ∏P{[∂ ¥„ ∑’ ÷µg‘√„ ¥„ ∑’ ∏∑¶d¶K„, ®T’ K¶dØ°Q>„ , ®T’ „∑„, ®T’ fiKGæTbfi¥[„, ®T’ c
c c
c ∏∆dK„ T¶ P„{by T¥∑¶<««‡® , ®T’ ∏b¥’P{<ÏQ>„ ®T’ Eæ>ƶ∑≤>® ®T’ K∑¶„TØøØÿ® ∏<T∆¶dG¶bPæ{Ï¥∂ϥƶT„ ®T’ ¸ÆÿT¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K„ ®T’ K¥Ï¶„Ï®æ ®T’ c
c c
c ¸Æÿ<jW„ ®T’ b<Âƶ¥Á„≤>ø ≤>P{’ Øhfi∑¶ÆT¶dTÉK¥∂Ï„®T’ ¸ÆÿP{¶„…{ÆÏ„ ®T’ ¸Æÿfi¥ „ T‘√„ G¶T ∑’ <gÚE>¶<Ø<Q>fi≤> ∑∂dPæ{Ïæhfi∆„b T¶ ¥„∑’ √¶„dg¶ ! G„ P{by ∏¶dK®b T¶ c
c c
c gdÆK®b T¶ √∂dzZ„b T¶ ∏√∂dzZ„b T¶ ∏¶dKd√æ∑P{<Ï®b T¶ gdÆK√æ∑P{<Ï®b T¶ «<TN¥¶dK®b T¶ «<TN¥gdÆK®b T¶ ϶„«„∑ T¶ √¶KT„∑ T¶ ض„rÆ’ c
c c
c √¶÷d¥d¶∑’ ∏Ω«’ÂK’ fid¶T„ɶ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! Tbß{<gdg„K„ ¥„ ∑’ fiTd∑T¶„\ÚE><[P{¶K® ¥„ ∑’ <ÂzZT¶„\ÚE><[P{¶K® ¥„ ∑’ ¥’OT¶„\ÚE><[P{¶K® ¥„ ∑’ T¥∑¶<««‡® c
c c
c ¥„ ∑’ ∏<ØQ>fiK϶„√fiÇT¶® ¥„ ∑’ ∏∑¶d¶Kfi<T[„ ¥„∑’ ∏P{Éd¶K∂ ¥„ ∑’ fi¶T„ ¥„ ∑’ fi¶Tfi¶T„ ¥„ ∑’ gƶfi¶Tfi¶T„ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏<«‘√<Æd~’≤>m{WP‡{K<gÚE>¶<ØQ>∂ c
c c
c $18$ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb ?, √¶„dg¶ ! ∏¶d¶K„ g¶„aÁg‘√„, ∑¶„ ∑’ ∏∑¶d¶K„ g¶„aÁg‘√„, ®®∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ¥„ ∑’ ∏¶d¶K„ P{dK„ c
c c
c T¶ ¥„ ∑’ ∏∑¶d¶K„ ?,√¶„dg¶ ! ∏¶d¶K„ ∏¶∑¶, ∏∑¶d¶K„ ∑’ Âhfi≤>TaÁ„, ÂzZ G„ ∑’ ∏¶∑¶fi≤>TaÁ„ ¥„ ∑’ ®√’„∑’ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ¥¯Tƶ TÉ<∑É„, G„∑’ ∑¶„ c
c c
c ∏¶∑¶fi≤>TaÁ„ ¥„∑’ ®√’„∑’ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ¥¯Tƶ ∏¶dK<∑ɶ„, Âƶ ∑’ √¶„dg¶ ! G’ G¶<∑ɶ Gƶ∑’ ®¥ ∑’ ¥¶g∆’ <TK¶Æ„ɶ ¥„ ∑’ ¥¯Tƶ <TTɄɶ$19$ c
c c
c ¥„ «dT’ ! P{Æ fiKaÁ¶?, √¶„dg¶ ! ∑’ G„ P„{b fiæK¥„b T¶ b\zZd¶∏¶„ T¶ ¥¶g∆’ fi≤>T<É…{P{¶g„ P’{fi„ɶ T¶ ZKÆK„É T¶ <j¥∂®É T¶ E>‚> T¶ fiP{K„É ¥√∑„ T¶ c
c fiK√∑„ T¶ ∏¶¥¶®b T¶ ¥¶®b T¶ ÂØÆÿ[’ √ÚE>„ɶ T¶ ∏T϶„bÉ T¶ fi϶„bÉ T¶ T„¥√Æ∑„  >¶„bÉg¶∑„ P{¶„by ÷hfi¶®b T¶ ∏¥æÆ„ ض„<∆<g[„b T¶ «T„G¶ ¥„ ∑’ √∂dzZ„ c
c c
c √∑∂ ∏∆dK„b T¶ gdÆK¶¥∂ gÆd¶ j„÷∆„∑’ <jm{T„G¶, GN¥ ∑’ ®d¶b’ fiK’ Âß„{ɶ ¥„ ∑’ ∑¶„ fiT¶T„ɶ, ¥„ ∑’ √æm{fi≤>∑∂® «<Tɶ¥„ ∑’ <jxµg¥¸Ï„ «T„ɶ c
c c
c ¥¯Tƶ ¥„ ∑’ ¥¯Tfid¶K„¥æ ∑’ P„{TÏ’ ®√’„∑’ ∏dÉP{K∑æÉ® «T„ɶ, ¥„ ∑’ G„∑’ T¶ „∑’ T¶ ¥æ®∑ T¶ <T∆¶∑„∑ T¶ √¶K<T® «T„ɶ, ¥„ ∑’ ¥’GbyT‘√N¥ c
c c
c ~÷zZTdÁ’≤>∑¥∂Ï„ «T„ɶ, ¥„ ∑’ ¸Æÿm{T„ «T„ɶ$20$ ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ ¸Æÿm{T„ TæÇb ?. G„∑’ ∏¶„¥∆<TƶK∂∑’ ∏¶„¥∆„ ÷Éæd<TƶK∂∑’ ÷Éæd<TƶK∂ c
c c
c <jxµg¥¸Ï¶∑’ <jxµg¥¸Ï„ ¸Æÿm{T∂ K’√√® ~¶K∑„ bT ∑≤>„ "Á∑„∑ K¶g d Á∑„∑ ÏaÁ∑„, Á∑„∑ Ø¥√∂TK¶T∑„ Á∑„∑$ t>hfidKP{∆Ø’ÂæKGK¶Gæ[√[fi’≤æ>KaÁ„ c
c c
c ¥¸ÆÿfiT’~«K® <TØ°¥√„$$123$$ Á∑„∑’ <ÂKd’ ~ G¶Â∂, T¶∑KÆ∑æg’ÂP„{¥K∂$ Gƶ ∑’ ®¥ √¶„dg¶ !, Âƶ ∑’ ¥„ ¸Æÿm{fi„ $$124$$ ®T’ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ∏¥by P{d¶by c
c c
c P„{b ~æß{Á<Ï®∑’ fi¯T¶T„ɶ ¥„ ∑’ Ø°Kx¶∑TT<Æ® P{K„ɶ, ¥„ ∑’ ¥<∆<Æ® ∑¶„ cK„ɶ, ¥„ ∑’ ∏¶dK„∑’ ∑¶„ ∏¶ÏT„ɶ ¥„ ∑’ «’≤>g[¶„T√K∑„ j¶„ fi≤>τƶ<Tɶ, ¥„ c
c c
c ∑’ ÂN¥ √’Z¥zZ’ j¶„ ÷<W¥„ɶ, ¥„ ∑’ ÂN¥ √’Z¥zZ’ j¶„ ∏∑æG¶∑„ɶ, ¥„ ∑’ ÂN¥ ¥<x* √æ¢D’ KÆN¥’ T¶ ∑¶„ g’<Âɶ, ®T’ √¶„dg¶ ! G„ P„{by ®dض„¥<Thfigæß„{ ¥„ c
c c
c ∑’ fi¯T¶T„ɶ, Âƶ ∑’ √¶„dg¶ ! <gÚE>Ø„¥æhfi∆’ ∏∑¶Kd’ ∑¶„ fi¯T¶T„ɶ, ®T’ T„¥¶¥æd’ j¶„ fi¯T¶T„ɶ, ®T’ √<∑d’ j¶„ fi¯T¶T„ɶ,®T’ ~aÁæ<T√Ï’, ®T’ <TP{\hfidP{K~K∑’, c
c c
c ®T’ <E>∆P{∆j¶¥¶„u>’. ®T’ Pæ{Q>T¶Æ∂® √Ïg¶∑¥≤>Æ≤>’Â’ ®T’ fi’√æ’ ∏d’√g’ g‡d¸<ÆK’ ®T’ ∏Çæß{≤>P{¥¶d’ ®T’ ¸Æÿfi¶¥’≤>¥’¥u>’ ®T O∑K¶√ض„¥g¶„Æ<gÚE>[gÏÁT<Ïd’ c
c c
c ®T’ ÷\¢Dd÷[d’ ®T’ fi¶„K¶∑<jaÁæ≤>’ ®T’ <G∑¶Ï√¶b¸Æ°Ø„T¸Ï∂P{K∑«¶„bd’ ~ß{dK’ ®T’ ∑≤>∑u>E>[(gÑ)~¶K∑’ ®T’ ¥ædG≤ø>≤>’ ~K∑P{K∑G≤ø>≤>’ G≤ø>≤>P{¶d’ ∑¶„ c
c c
c fi¯T¶T„ɶ, ®T’ Âæ G¶T ∑’ j¶gÆ∂∑’ Z¶gÆ∂∑’ G¶bÆ∂∑’ Pæ{ÏÆ∂∑’ ¸æ<xÆ∂∑’ fi∆¶Æ∂∑’ √¶g÷≤>gdÆK’ T¶ √¶g÷≤>gdÆK¥æd’ T¶ ∏∆dK’T¶ <j*<Ød¶ÆgÆ∂∑G¶bd’ T¶ c
c ∏<T∆¶dPæ{ϥƶT’ √¶„dg¶ ! ¥¯Tƶ ∑¶„ <ØaÁ„ ∑¶„ fi¯T¶<Tɶ, ®®<¥* Âæ fid¶∑’ ∏∆dKfi® Áτɶ G¶„ ¥Æ¥¶ Ø„¥‡∑fiæ¯TP{¶„≤>∂ÂT„∑ √¶„dg¶ ! ¥æ¢D„É T¶ ∑ c
c c

H T¶<T$ 21 $"®T’ √ÚE>TTzZ’ ÂÆ<[ fi¶Ï„[æ Â’ ÂÆ„T(G’) Gƶ («<∑d’)$KdgÏP{Ï„¥gæß{¶„ √¶„dg¶ ! gæaÁ’ √®&∑’Â’$$125$$√ÚE>’< √<gN¥’< d
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1403
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥¥æK¶¥æKG√∑g’<¥® T∂K$ «æT∑„ß{fi¶d≤>G¥„ GÆ«<∑d√æ∑u>® √<∑∑¶„$$126$$ ¥„ «dT’ ! G„ ∑’ P„{by ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T„ ƶ„zZ¶ <TÆ∂®b T¶ ∏<TÆ∂®bF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [43]

c
T¶ c
c P{N¥by √ÚE>¶d¶KN¥ T¶ g’≤><ÏcµgN¥ T¶ E>[∂¥b<TÆN¥ ∑’ ¥hfi«„dj¶∑Ø’¥∑~K[ÂTT∂Kd¶d¶KN¥ T¶ g∑¥¶ T¶ T¶d¶® T¶ P{¶®∑ T¶ P{<Æ*<~ ∏∆dK„ c
c c
c Ê>¶∑„ P„{b √ÚE><ÆTb` ∏¶dK®b T¶ ∏’¶„<T¥æxfiK∑¶g„<T ƶ„[¶∑’ ∏¥by ~¶„ß„{É T¶ ÁÏ„É T¶ fiŒT„g¶∑„ T¶ ∏∑æQ>„g¶∑„ T¶ ¥„ ∑’ ∏¶K¶Æ√„ ÷d¶Æÿ ∏∑¶K¶Æ√„ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! ∏∑¶K¶Æ√„, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ∏∑¶K¶Æ√„ ?. √¶„dg¶ ! ∑’ bg„ ØÿT¶Ï¥’√„ ¥ædj¶∑„ ∏∑hfiT<¥® ∏∑¶b. <jÆ∑„ c
c c
c ¥Ω«‡dzZfi¥¶Æ∑„ ∏∑¶b¥’<¥x„ ¥„ ∑’ Ø„<T*ØT’ض∑’ ∏ÂæϸÏT∂K®¥Kd¥[fiKß{ggƶfiæK¥¶d¶KP’{<Â<Ø<[϶T∆m{T¥¶„Æ‘√¶b¥dP{϶P{϶T\ÚE>≤ø>≤>g’≤>d¶∑’ c
c c
c ∏∑’Âj¶∑∂∑’ ¥d’¥’¸æx¶∑’ <G∑TK¶∑’ ∏∑¶b<¥x¶∑’ ∏∑’¶∑’ Tu>g¶∑¥gd<¥¢Dg¶∑¶∑’ ∏∆„<¥* ~ ∏¶¥∆fiæKP{≤>¶∑’ ∏∑’¶∑’ ¥æ√<Ædj¶gc„ɶ∑’ gƶd¥¶∑’ c
c c
c gƶ¥[¶∑’ gƶ∑櫶√¶∑’ <ÂÆÿd<∑ß{<ÂÏd¶∑’ „϶„ß{j¶Æ¶∑’ G√fiTK¶∑’ G√„ß{¸’c‡∑’ G√√æm{∑’ ¥¯T∆‡∑’ ¥¯TØK¥∂∑ fiTKTKcµg<ÂzZ’P{K¶∑’ ∏KĦ∑’ «√T’¶∑’ c
c c
c «‡K«<TN¥¶byd∑¶√dTu>g¶∑<j<Á϶¥„¥P{<¥∑¥√æ∑¥fiÉd¥¯TTzZæ<T<Ød¥Ω«¶T¶∑’ ∏¥Æ¶® fiTK„ ®P{g„ß{g‘√„, ¥„ ∑’ ¥æ[[¶® ∏zZ[¶® √’Z[¶®, „<¥*<fi c
c c
c ∑’ GÆ<Q>® ~„T fi∆T<∑É„ GÆ<Q>® ~„T¶∑æQ><∑É„ GÆ<Q>® ~„T «¶¥<∑É„ GÆ<Q>® ~„T T¶d<∑É„ GÆ<Q>® ~„T fim{T<∑É„ GÆu>® ~„T T¶dK<∑É„ GÆ<Q>® ~„T c
c c
c P{Æ<∑É„ ¥„ ∑’ bg„ ØÿT¶Ï¥’√„ √<∑<fi≤>√„, „<¥*<fi ∑’ Ø„<T*ØT’ØT’ض∑’ <∑<ÁÏG√<T<Ød¥Ø¯T¥fiÉT√b∏¶√b(b<Â)ƶ¥¸æ<xG∂T¶bÂ[„ G¶∑® TzZæ¥Æ¶T¶∑’ c
c c
c ∏Ï’O<∑É„ ∏∑bß{g<∑É„ ∏∑¶¥¶d<∑É„ Âƶ ~„T bg„ ØÿT¶Ï¥’√„ ¥ædj¶∑„ ¥¯TG√É∂Tfi¶∑«‡d¥[¶∑’ ®√’„∑’ <Æ® ¥æÆ„ Ág„ j∂¥„<¥® ∏¶∑æ√¶<g® fi¶K√¶<g® c
c c
c fi¥zZ„ gÆzZ„ gƶ√æ∑„ gƶ∑櫶T„ gƶfiæK¥¶∑æ<~∆„ fiKgK<¥Ø„<¥® ØÿaÁaÁd¶® P{µgaÁd¶® g¶„aÁd¶® ¥’¥¶m{[¶K∑d¶®<[P{tø>tæ> ÷T¥’fi<É[¶∑’ <TÆK*¥æ, c
c c
c P{gæÂg∆„<¥*<Â, ¶ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{b ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T„b T¶ <Tbd¥gd¥¶K„b T¶ ∏<TÆ∂®b T¶ √ÚE>¶<ÆTby T¶ ∏¶dK®b T¶ ∏’¶„<T¥æxfiK∑¶g„<T ƶ„zZ¶, c
c √ÚE>¶d¶Kg’≤><Ïcµg¶ E>[∂¥b<TÆ∂ ∏¶d¶K¶<Ø G¶T ∑’ ∏∆dKN¥ T¶ ∏¶TN¥√¶bP{K<∑ÉN¥ ∑’ fiTd∑¥¶KN¥ ∏¥Â∂ ~æß„{É T¶ÁÏ„É T¶ „ ∑’ bg„ ØÿT¶Ï¥’√„ c
c c
c ¥ædj¶∑„ ∏∆ƶ fidK„ɶ, G„ ∑’ bg„ ØÿT¶Ï¥’√¥æd∑¶∑<j¸x’ÂK¶„T√d’ ®ß’{ fid∏aÁKg<T ∏∆ƶ fidK„ ¥„∑’ ÷µg‘√„ fid’¥„ɶ, G„ ∑’ ÷µg‘√„ fid’¥„¥„ ∑’ c
c c
c ∏∑¶K¶Æ√„ «T„ɶ, ¶ ®®∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ®√’„∑’ ∏∑¶K¶Æ√„ $22$ ¥„ «dT’ ! ∏\zZ P„{by G∑<g∑g¶„ fiKg√æm{∑’fi∂ ∏Ï’O<∑É’ fiKg¥Kr∑’ c
c c
c ◊æ{≤>’ fid≤>’ fid≤>fid≤>’ fiKgP{Ѷ∑’ P{<¥∑P{µgQ>ØÿaÁ<jQ>T∑’ fiTd∑’ ∏bß{g„É T¶ fibß{g„É T¶ Ï’O„É T¶ Á’≤>„É T¶ <TK¶Æ„É T¶ ∏¶¥¶bÉ T¶ ¥„ g∑¥¶ T¶ c
c c
c Td¥¶ T¶ P{¶d¥¶ T¶ G¶T ∑’ Td¶¥∂ ?. √¶„dg¶ ! ∑’ ∏∑’„∑’ P{¶Ï„∑’ fiKTu>g¶∑„∑’ ¥’fid’ Ø¥ ∏ÚE>„K√„ «<T*¥æ, ÂzZ ∑’ ∏¥’Á„É„ ∏«¯T„ ∏¥’Á„É„ <gÚE>¶<ØQ>∂ c
c c
c ∏¥’Á„É„ ¥¶¥¶d∑„ دT<Ï*√g¶¥∂d ¥ÚE>’Ø[¶® ≤>’«„∑’ ¥ß{¶Kɒ„ ®ÚE>„® c\µg√<[P{¶…{∑’ ¸ÆT„ ∏<ØQ>P{Ѷ∑„ Gb∑’ fiTd∑gΩ«æT√µg’< (286) c
c c
c ÂgΩ«æT√<gd K¥Ï¶„Ï[¶® <T¥d϶„Ï[¶® ØÿW’<Â*<Ødض„¥„∑’ ∏∑æ<ØdÆ’ GÆ<Q>d’ g‘√’ <jQ>T’< ÷µg‘√’ ~ ÷N¥hfid’<Â, „ d ¥¯T„ „∑’ P{¶Ï„∑’ bg’ fiKg√æm{∑’<fi c
c c
c ∏Ï’O<∑É’ fiTd∑’ G¶T ∑’ ∏¶¥¶d’<Â$23$¥„ «dT’ ! P{dK„&∑’„∑’ P{¶Ï„∑’ Ø¥ ∏ÚE>„K√„ «<T*¥æ ? √¶„dg¶ ! ∑’ bg„ „∑’ P{¶Ï„∑’ „ ∏ ∑’ Ø¥ ∏ÚE>„K√„ «T’<Â, c
c c
c Â’Gƶ-<ÂzZdK¶∑’ ÷T¥‘√„ √Ω«¥’P{¶g∑„ T¶g<ÂzZdK„ <ÂzZdKN¥ ∑’ Ø„¥∑¶® ∏«¯T¥gæض®∑’ fiK¥¶¸’c„ ¥<Tg¶∑¶∑’ ~’ضbǶ∑’ <ÂzZdK¥gT¥K∑„ ∏¶√g∑„ c
c c
c T¶¥æØ„T¶∑’ ¥’ÁDæ∑∂® ∏∆dK„∑ T¶ K¶dP{÷Æ„∑ fiK¶„hfiKg„϶T√„ bÆb’ Âæ «¶KÆ„ Á„[„ ÆKT’¥Pæ{Ïæhfi[∂® ~gm{hfi¶® ®√¥g®∑’ ∏Q>¥d<¥<x√g∑’ ∏¥’Gd¶∑’ c
c c
c fi‡d¶P{¶K√„<[$24$¥„ «dT’ ! G„ ∑’ P„{by P{<Æ*<~ P{d¶by fig¶dض„¥∏¶„ fiTd∑g¶¥¶®É¶ ¥„ ∑’ P*{ ∏¶dKdfid’ fi¶T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{by P{<Æ*~∂ P{d¶by fig¶dض„¥∏¶„ c
c c
c ∏¥by P{¶„Æ„∑ T¶ g¶∑„∑ T¶ g¶d¶® T¶ ϶„«„∑ T¶ K¶√„∑ T¶ ض„¥„∑ T¶ «®∑ T¶ ƶ¥„∑ T¶ g¶„Æ„∑ T¶ ∏∆¶∑ض„¥„∑ T¶ fiTd∑N¥ ∑’ ∏∆dKQ>¶∑„ Tb<g[„∑’<fi c
c ∏∑¶d¶K’ ∏¥g¶d¶K* fiŒT„g¶∑„ T¶ ∏∑æg∆„g¶∑„ T¶ fiTd∑g¶¥¶®É¶ ¥„ ∑’ ¸¶„<Æ*fi∂ ∑¶„ fi¶T„, P{g’√ ∏¶dKdfidÏ’«’ ?, ¥„ «dT’ ! P*{ ∏«¯T„ <gÚE>¶<ØQ>∂ c
c c

H ∏¶dK® «T„ɶ ?, √¶„dg¶ ! «T„ɶ ®zZ’ ~ ∑’ b’√¶ÏgW√¶by j¶®, ¥„ «dT’ ! P*{ <gÚE>¶<ØQ>∂ <jaÁg„ɶ ? √¶„dg¶ ! <jaÁg„ɶ, ¥„ «dT’ ! P{dK„∑’ <Ï*√„∑’ ¥„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1404
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑’ <Td¶∑„ɶ Gƶ ∑’ cæTg„¥ <gÚE>¶<ØQ>∂ ?. √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P{d¥¶g¶b® ¥¯T¥’√<Tgæ[„ «<T[¶∑’ ∏◊{¶¥æfi¶∑’ fiK«æ’G„ɶ G„ ∑’ ∏∑√¶Kcµg’ fi≤>T<É[¶∑g¥byF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [44]

c c
c ¥¶„byKd’ T¶ „÷P{¶d’ ¥„T„É T¶ ¥„T¶<TÉ T¶ ¥„<TÉg¶∑„ ∏∆„ ¥g∑æG¶∑„É T¶ Âƶ jTrÆ’ ¸’«~„K√æ<[K’ ∏„ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æ°∑∂ T¶ ®ß{¶ g<T Á’≤>É T¶ <TK¶Æ„É c
c c
c T¶ Á’≤>Ég¶∑’ T¶ <TK¶<ÆÉg¶∑’ T¶ ¸’«~„K√æ[∂ fiK„<¥* ¥g∑æG¶∑„ɶ T¶ g∑„∑ T¶ T¶d¶® T¶ P{¶®∑ T¶ ¥„ ∑’ <gÚE>¶<ØQ>∂, j P„{TÏ’ <gÚE>¶<ØQ>∂ c
c c
c ∏<«√<Æd<gÚE>¶<ØQ>∂ <Td¶∑„ɶ $25$ ¥„ «dT’ ! G„ ∑’ P„{by ∏¶dK®b T¶ gdÆK®b T¶ ∏¥by P{<Æ*<~ P{d¶by Âƶ<TÆ’ ¥’<Tƶ∑√g¶¥É b∑g¶„<j‘√’Z’ fiTd∑g∆ƶ c
c c
c fi∆T„ɶ ¥„ ∑’ P*{ fi¶T„ɶ ?. √¶„dg¶ ! G’ ¥¶TɶdK®∑’ fi¶<Td’, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ ¥¶TɶdK® ? P*{ T¶ „∑’ fi¶<Td’< ?.√¶„dg¶ ! ∑’ b∏¶„ d c
c c
c ÷¥«¶<Ø<ÂzZP{K~÷T∂<¥√¶® ∏∑’„∑’ P{¶Ï„∑’ G¶ ∏Â∂¶ ∏∆¶ ~÷T∂<¥√¶ Â∂® G¶K¥¶„ ∏Æd’ ¶K¥¶„ ~„T ¥[Kd∑∂ fig¶∑„∑’ G√ÚE>„Kd«‡∏¶„ Ø„<T*Ø<T*ØT’<Ø∏¶„ c
c c
c fiTKTKcµg<¥Kj¶g ~Kgcµg<ÂzZ’P{K¶„ ∏Æ„<¥, ÂzZ d <ÂzZ„ ¥[ ∏ÚE>„K√„ «‡®, ∏Æ&∆d¶ fiK<j¯Tæ≤>N¥ ∑’ <ÂzZ’P{KN¥ P{¶Ïß{g„∑’ ∏¥’Gd¶∑’ ¥ß{¶KP{¶KT∑„ c
c c
c ∑¶g&ÚE>K√„ T<Æ÷g¶Kx„, ÂzZ ∑’ ϶„√¶∑æT[∂® <gÚE>[¶„TÆd’ ∏¥’Gdfi‡d¶∑æKd’ ¸ÆÿG∑¥g‡Æ’<Â<Td¶<∑…{∑ „∑’ P{¶Ï„∑’ „ ∑’ ¥g®∑’ ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T„<Æ* c
c c
c <Â√¶ÁgbK¶g¶„<Æ®<Æ* ∑¶gg„[∏¶dKdgdÆK„<Æ* ¥≤ø> >¶by∑’ ¥d¶¥¶∏¶„ Ø<T∑G¶d’ fi≤>‘√<Æd2Z’«¥ÆN¥‡<¥® ¥P{¥P„{ gg<[® ~„bd¶Ï√„ P{¶K¶<T…{∑’ „ ~„T c
c c
c ØÿK’Âfi’ÂÏPø{Á∑Æg¶Æg„<Æ* ∏¶¥by®<Æ* „ ~„T ~„bd¶Ï√„ j∂¥∂d √¶„<T…{∑’ ~¸ÏT∂KdfiæK¥ß{¶KfiKß{g„ ¥’„ ¸Ï„ ¥’„ T∂K® ¥’„ fiæK¥ß{¶KfiKß{g„ ~b…{∑’ c
c c
c ÷‘√¶<«‘√Æ„ ∏<∑dd<TƶK’ ∑∂d¶T¶¥g¶¥b[¶∑’ <¥ >Ï∂ƶ„…{∑’ ¥’Gg¶b¥æ Ê>®, fiÚE>¶ fiK<~Ƕ∑’ bÆ϶„√fiK϶„√¶T¶d’ ∏’√∂P{¶…{∑ ¥æØ∂Æ’ ¥’¥¶K’ „¥æ’ ~„T c
c c
c g >Ø„T÷Ï„¥æ’ ∏ÇzZ’ √<ZK„ gæ\ÚE>K„ gg∂P{¶KÆ’P{¶K„<Æ* ∑’ ∏<««‡® ¥dg„T <T<~[gÑضg¶by∑’ Ø„TÇ∑’ P{¶÷gΩ«æÉ®,G’ fiæ∑ ¥gd¥¶K’ fiK’ bg’ ¥¯T∆æTd∑’ Â’ c
c c
c Ø°K¥æØ°KdK„∑’ ÷\¢Dd’< ’Gƶ-¥¯T„ G∂T¶ ¥¯T„ fi¶∑¶ ¥¯T„ «‡d¶ ¥T„ ¥[¶ ∑ ƒ¯T¶ ∑ ∏ɶT„d¯T¶ ∑ fiKd¶T„d¯T¶ ∑ fiKO„[¯T¶ ∑ <TK¶Æ„d¯T¶ ∑ c
c P{϶g„d¯T¶ ∑ ÷WT„d¯T¶, G„ P{by ¥æÆÿg¶ G„ P„{by ¸¶dK¶ G„ P„{by Â¥¶ G„ P„{by Z¶TK¶ G„ P„{by fiÉ[¶ G„ P„{by ∏fiÉ[¶ G„ P„{by ®<√*<Ød¶ G„ P„{by ¸„*<Ød¶ G„ P„{by „*<Ød¶ c
c c
c G„ P„{by ~÷K*<Ød¶ G„ P„{by fi’<~<Ød¶ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ g∑„∑’ T¶d¶® P{¶®∑’ G’ fiæ∑ √¶„dg¶ ! g„Æÿ∑’ Â’ ®√’„∑’ 3 <∑ÚE>d∏¶„ 3 ¸¶ >’b Âƶ ∏¶÷„÷¥g¶K’«’ ~ ¥¯Tƶ c
c c
c ¥¯Tfid¶K„<Æ* ¥d’ <TTɄɶ gæ∑∂< ®¥ cµg„ cæT„ ¥¶¥® <∑b® ¥<gÇ Ï¶„√’ Á„d∆‡<Æ* fiT„b®<[$26$¥„ «dT’ ! G„ ∑’ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ <j‘√’Z„ ∏∑√¶K„ c
c c
c دTzZd’ Pæ{ɶ ¥„ ∑’ P{g¶ÏT„ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ P„{by ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ <j‘√’Z„ ∏∑√¶K„ دTzZd’ Pæ{ɶ ¥„ ∑’ ∏Gd®b T¶ ∏¥’G®b T¶ Ø„T«¶„b®b T¶ c
c c
c Ø„TÇ√„b T¶ G¶T ∑’ ÷µg‘√fib<Q>®b T¶ Ø°Œ\¢Dd¥∂Ï„b T¶ Pæ{¥∂Ï„bT¶ ¥ÚE>’Ød¶K®b T¶ ∏¶ÏT„ɶ $27$ ®T’ √¶„dg¶ ! „<¥* ∏∑¶d¶Kfi<T[¶∑’ ¸Æ°∑’ c
c c
c ∏¶dKdgdÆK¶Ø∂∑’ ®√„ gK√dÚE>T∂ Pæ{TÏdhfiƶ<«Æ¶∑„ ∑¶g ∏∑√¶K„ gƶÂTN¥∂ ∏Æ„<¥, ÂN¥ ∑’ gƶgƒ„ G∂T¶bfidzZ„ ¥æ[zZfiK∆¶∑„ ¥ægÆ’Â’ ~„T c
c c
c ¥’¥¶K¥¶√K„ ¶¥æ’ ¶¥æ’ G¶„∑∂¥æ’ ¥’¥K∑«d’ ¥¯Tƶ ¥¯Tfid¶K„<Æ ∑’ ∏Ç’Â’ ∏¶¥¶d∑¶«∂Œd[∑’, Âß{¶Ï’ ¶K¥„&T∂ ∏¥’Gg„ ∏∑¶d¶K„ ¸Æÿ¥¶Æ\µgdfiT<[® c
c c
c ÂƶT∂ ¥¶„ <ÂzZdK¶∑g¶∑’ ∑¶bß{g„b, ∏Æ&∆d¶ ¥¶„ ∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂Kdfi‡K¥ß{¶KfiKß{g„ ¥æ¥∂¥√∑fiKdK∏¶„ ¥¯T∆æhfi∑∂d¶√g¥æ[zZ¶„«d¶∑楶K¶„∑’ c
c c
c TT√dK¶√ض„ ¥ g¶„ Æ <gÚE>[ggP{¶K¶Æ’ P {¶K¶„ ¥¯TzZ ∏fi≤>¸x¶„ P* { ¸Æÿ ∑ ¶ ?, ¥¯T√æ ∑ √∑¶<Æ<Q>d¥K∂K¶„ ∏∑„ √ √¶g¶√Kj√KÁ„ ≤ >P{Ω¸≤>g- c
c c
c d≤>¸Ø¶„∑gæƶb¥<∆T„¥<T¥„¥„¥æ’ ∏∑„√„¥æ’ «¯T¥[¶∑’ ¥’¥¶K~¶K√<Tg¶„aÁ<∑* ¥xµgP{Æ’ fiKP{Æ„*¶„ <TÆK*¥æ, ®T’ ~ TÇ’< <Ødƶ, ∏∆d¶ ∑’ ¥¶„ gƶ∑櫶√¶„ c
c c
c <TÆKg¶∑¶„ ∏¶√∏¶„ √¶„dg¶ ! „<¥* ∑∂d<TƶK∂∑g¶T¶¥√„, „Æ∂* ~ gƶÂTN¥∂ P{¶…{∑ ¥µg¶<∑∏¶„ P{bP{µg¶¥∑fid¶∑¶b∑¶ ¥gæ<~®∑’, ®T’ ~ ¥æÆ<j¥∆¶„, c
c c
c <~<Q>[¶∑’ cµgP{ƶb∑¶<T∑¶„ ® ∑’ fiæ ∑ ¶„ √’ Â æ ’ fid[¶„ , ¶Ƅ «<∑∏¶„ ¥¶„ gƶ∑æ « ¶√¶„ √¶„ d g¶ ! „ < Æ* Øÿ K ’  fi’  ÏaÁ∑„ < Æ* <Ï* √ ¶„ T G∂T∂<Æ* c
c «Q>¶d¶Œµg‘√fiT[√&<«‘√Æ∂d<gÚE>¶<ØQ>∂<Æ*, Gƶ ∑’ «dT’ ! Gb Âæg<gÆb’ ®ß’{ T¶¥¶K<[d’ ~¶÷µg¶<¥d’ fi÷’<Gd’ ¶„ ∑g„zZ’ ®<[√„ ~„bd¶Ï√„ «T’< ∑‡∑’ c
c c

H Âæ¢D¶∑[∂®, ¶ P{IK∏¶„ ∏∑æ‘√ÆzZgµÆ¶∑’ bÆ„T ~¶÷µg¶<¥d’, ¶Ƅ «<∑d’ „∑„ gƶ∑櫶√„∑’ √¶„dg¶ ! Gƶ «¶„ «¶„ <fid’T® ! Gb<T <G∑¶Ï® Âƶ<T ¥¶TÉ<g∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1405
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑¶Æ’ T¶d<g[„∑’&fi„d’ ∏¶dKɶ, ®T’ ~ ¥gd¥¶KfiK’Â[’ GÆ<Q>d’ ∏<TTK∂d’ ∑∂¥’P’{ «∑g¶∑„∑’ „<¥* <gÚE>¶<ØQ>∂<Ï*√∂∑’ ¥¶ÆÿT„¥c¶K∂∑’ g¢D„ √¶„dg¶ ! ∏¶¥P{<Ïd’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [45]

c c
c <ÂzZdK∑¶gP{µg√¶„d’ „∑’ Pæ{TÏdhfi«„∑’, ®√«T¶T¥„¥∂P{∏¶„ «T¶„dÆ∂, ÂzZ d <ØQ>¶„ ∏∑æÑ<TÉj¶g¥’Og„϶T√¶„ ∏Æ„<¥, „<¥* ~ ¸Æÿ<Æ* fi¶Tgby<Æ* <Ï*<√<∑d¶<Æ* c
c c
c fiK¶„hfiKg„√gd’ P{¶…{∑’ √¶„dg¶ ! ¶ϒ ض…{∑’ <Thfi϶„bd’ ~„T Â’ ÂN¥ gƶ∑櫶√¥ægÆÂT\N¥∑¶„ Pæ{TÏdhfiƶ<«Æ¶∑’ P{d’ ~ ¥„ ¥¶TɶdKd¶<«Æ¶∑’, ¥WP{K∑’, c
c c
c √d’ ~ fi<¥x∂®, ®T’ ¥<WÉg¶∑¶„&<T ¥¶„ „∑¶fi¥zZ¥WP{K∑„∑’ Âƶ<T √¶„dg¶ ! by<¥*<fi ∑ Pæ{hfi„ $28$ ∏Æ&∆d¶ „<¥* ØÿK¶d¶K¶∑’ ¥xµgfiK’gæƶ∑’ c
c c
c ∏√¶Kcµg¶∑√¶Kcµg¶„«d«Q>¶∑’ <Ï*√g„[j¶gfi¯Tbd¶∑’ P{¶Ïß{g„∑’ ¥’ɶ∏¶„ fiK¶„hfiK’ ∏¶√g<Td¶K¶„ Gƶ ∑’ ¥â√¶∑g¥by ¥’Gd¶ ~„T g >Ø„÷Ï„ fi≤>G¶√K„*< c
c c
c Á’≤>fi≤>® d ¥g¶K¶Td’<Â, ∏∆’ ~ G¶T P{K∑„É’Â’ fib ¥g¶K’«„ P{Ég¶∑„ GbN¥¶<T ∑ ∑\zZ ض„¥¥’«T’, ®T’ ~ P„{by «∑’<Â-¥’Gg’ g¶„aÁj„d¶K’, ∏∆„ «∑’<Â. c
c c
c Gƶ ∑’ fi¶¥¶dT≤>*¥® fi‡d¶¥ß{¶K¸<Ï<Tƶ∑¶by¥æ ∑’ <ÂzZæÚE>hfi∑¶ ~„T g¶„aÁ√g∑’, ®Tg„<¥g<TbdfiKgzZ¶∑’ fi¶TP{µg¶∑’ G’ G„∑ <¥Q>’ ¥¶„ Â’ ~„TæW¶gæ\N¥*ÁÏ„∑’ c
c c
c gæÆ„∑’ fiÏT<Â, ¶Ƅ ¥gæ<Q>d’ T¶Ø¥’OQ>’, j\zZ d P{¶„by ÂzZ ∏¶√gPæ{¥Ï¶„ „<¥* g¢D„ G¶„ ÂzZ Gæ[¶Gæ[’ <Td¶K„b G¶„ d fig¶∑fiæ¯TgæTb¥b, Âƶ ®√„ «∑’< Gƶ c
c c
c ∏gæ√¶„ ∏gæ√ zZ¶<g <~Q>„, ∏∆„ «∑’<Â-∏gæ√¶„, ∏∆„ «∑’<Â-P{<gzZ ¸Æÿ∑¶ fiÏ<T®∑’ ?, ¥¯T„<¥gµÆ¶∑’ ¥¶TɶdK∏¶„ ®zZ fig¶∑’<Â, „<Æ* «<∑d’ Gƶ ®T’ c
c c
c ƶ„÷<[ Æß{¶K¶T„Æ ÏÆÿ’, Â∏¶„ Æß{¶K¶<T∏¶„ √¶„dg¶ ! ¥¶„ „<Æ* ¥¶TɶdK∏¶„, ∏¶√∏¶„ Ø°KØ„¥¶∏¶„ ∏hfi≤>¸x[¶® <TÆKg¶∑¶„ ¥[<Æ*, g¶¥„<Æ*, G¶T ∑’ <ØQ>¶„ ®√¶® c
c c
c ∏ɶ®, ¥¶ d Â’ P{Qÿ>‘√ÂT~K∑¥¶„<¥d¥K∂K’ ~µg<Q>¥„¥Â∑æ’ ∏Ç’Â’ ÂT<¥K∂® <Øhfi’Â’ ¥¶TɶdKd’ fi„\ÚE>d ¥æ<T\µÆd’ Âß{K-(aÁ)∑¶ <Tdß{÷’ fid[¶-∏ƶ„ c
c c
c P*{ ®¥ gƶ∑櫶√„ ∑’ ¥¶„ ∏Kƶ P*{ T¶ ∑’ cµg¶„ ~„T gæ<[g’¶„ ?, P*{ ¸Æÿ∑¶ ?, <Âd<¥*ØT’ض∑’<fi T’Ø<∑Éfi¶dGæ∏¶„ ®¥<[ <~*<Â…{∑’ «<[«K<jΩ«K¶ c
c c
c ∏¶d¶<Æ∑fid¶<Æ∑’ P{¶…{∑’ ÷<[g’√„∑’ ¥’Ou>g¶∑∂ D≤><[ <∑T≤>d¶ ~Ï∑„¥æ’ √¶„dg¶ ! ÂN¥ ∑’ ¥¶TɶdKdN¥, <ØQ>¶„ d ¥¶„ „<Æ* ØÿK¶d¶K„<Æ* fi∑<gÉg¶∑¶„, c
c c
c ∏∆d¶ ∑’ ¥¶„ „<¥* ÂzZ Gƶ G√√æŒ<Æ* ÷TbQ>’ Âƶ ~„T √æŒT®¥¶∑楶K„∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂® Gƶ<Q>d’ ¥æÂzZ’ T¶√K„b „&<T Âƶ ~„T ¥WÆ’<Â, ∏∆d¶ ¶T T¶√Kd’ c
c c
c √¶„dg¶ ! G¶T ∑’ ®ß{¶K¥rÆg’√¶∑’ ~¶„W¥rÆdfiæ¯T¶∑’ ØÿT¶Ï¥’√N¥ ∑’ ¥ædj¶∑N¥ ∑T∑∂d¥¶K«‡d’ ¥dÏfi¶TfiKƶKQ>P{µg<jµgÆ∑’ ∏¶√d’ b∑g„T c
c c
c √ÚE>g„K¶fi∆T∑’ gƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’cN¥ fi’~gg¢Dd∑’, ®zZ„T √¶„dg¶ ! ¶T ∑’ TaÁ¶<∑d’ G¶T ∑’ ∏¶√d¶ bg¶ √¶Æ¶ "G\zZzZ∂P{K◊{K¥’ ∏’ÂKd’ P{¶K∑„<T c
c c
c ÷hfi∆„ $ ∏Kƶ&<T P{K„É ¥d’ Â’ √ÚE>’ g‡Ï√æ∑gæß’{ $$127$$ Â∏¶„ √¶„dg¶ ! ∏hfi¥’P{®∑’ ~„T <~*<Âd’ „∑’ ¥¶TÉdK®∑’ Gb bÆ ®d’ GÆ<Q>d’ fi∆T„<g Â∏¶„ G’ c
c gg T’Ø∑√’ ض÷g¶∑∂® Â∂® ∏ɶ® ÷<[g’√„∑ ~Ïfi¶‘√„ fiæQ>„ Â’ ¥¯T„<Æ*<fi <ØQ>g„®<Æ*< ¶ Gƶ gg ¥¶TɶdKd¶<«Æ¶∑’ P{d’ Âƶ ∏∆g<T P*{<~ ®zZgæu>’P’{ c
c c
c P{¶<Æ*< G„∑’ Âæ ¥¯T϶„® ∏fiæɶ„ «<TN¥’, ¶ ∏Æg∆ƶ ¥æ[zZ’ fi∆T„<g ?, ¶ ∑’ gÆÂ∂ ∏¶¥¶d∑¶, ¶„ P*{ P{KdTg„zZ’< ?, P*{ ®d’ √¶Æ’ fiŒTd¶<g ? P*{ T¶ c
c c
c ∑ ? ∏∆ƶ T¶ fi∆T„<g ?, ∏ÆT¶ ƶƶ ∑ Gæ[<g∑’ ÷«dƶ<T ∏Ç’Â√K<Æd’ ∏¶d<ÆdQ>∂∑g„d’, G∏¶„ ∑g„¥ ¥gd¶<«hfi¶∏¶„ Gƶ ∑’-G„ <«aÁ‡ ØÿT¶Ï¥’√N¥ ∑’ c
c c
c ¥ædj¶∑N¥ ∏¥by ~æß{Á<Ïdfig¶d¶ ¥’P{¶Ø∂¥«d[„∑’ fidaÁKg[¶<¸*Øÿg<T ®ß’{ fiŒ<Tɶ ∏∆ƶ T¶ fi∆T„ɶ ¥’<Øx’ T¶ ¥æ[zZ’ TaÁ¶∑„ɶ ∏<TÆ∂® ∏∏¶„√N¥ c
c c
c T¶ TaÁ¶∑„ɶ ¥„ <«aÁ‡ ∏∑’Â¥’¥¶K∂ «T„ɶ, ¶ P*{ ®zZ’ ?, G’ ƶ„Æ∂ Â’ ~ «T÷, GÆ<Q>d’ ~„T √æŒT®¥¶∑楶K„∑’ ¥æ[zZ’ fiTaÁ¶<g<[ <~*<Â…{∑’ √¶„dg¶ ! c
c c
c fiTaÁ¶d¶ <∑<Á϶TdT<T¥æW¶ ¥¶ „∑ √¶Æ¶, ®d¶T¥K’<g ~¶„b∏¶„ √¶„dg¶ ! ¥¶„ „<Æ* ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„<Æ* Gƶ Gb ®T’ ¶ Âæg’<fi ¶T g‡Ï√æ∑Æ∂∑¶„ G¶T ∑’ ¥’«KÂæ c
c c
c Âæ G’ Â<WT¥’ Â∂® ∏ɶ® Âæ¢D’ T’Ø∑√’ ض÷P{¶g¶® fi¶® ÷[g’√„∑’ fiæQ>„, ¶Ƅ bÆ϶„√¶d¥«∂Œ ÁK¥zZ(gÚE>)K∂Æ°∏¶„ √¶„dg¶ ! ¥¶„ ¥¶TÉdK∏¶„ <T<~*<Â∏¶„ c
c c
c Gƶ G’ gg ¥¶TɶdKd¶<«Æ¶∑’ P{d’ bg„<Æ* Âƶ Â’ P*{<fi ¥’fid’ P{¶<Æ*< G„ ∑’ Âæ ¥¯T϶„® ∏fiæɶ„ «<TN¥’, ¶ P{<gzZ’ fiKƶK√’ ضƶ<g<[ <~*Âg¶∑„∑’ ¥’«Kd’ c
c c
c <ÂzZdKTd∑’, Gƶ ∑’ P„{ P„{by ∏¶dK®b T¶ gdÆK®b T¶ √ÚE>¶<ÆTby ¥ædÆK„ «T„ɶ ¥„ ∑’ G’P*{<~ ¥¯T∆æ∑’Âj¶∑∂<Æ* fi¶T¶TT¶dQ>¶∑’ fi≤>¥„<Æd’ Â’ ¥¯T¥æd¶∑¥¶K„∑’ c

H <T∆¶d ¥¯Tƶ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ∑¶„ ¥g¶dK„ɶ ∑¶„ ∑’ ¥g¶dKÉg¶∑’ ¥g∑æG¶∑„ɶ, ¥„ P{¶„Æ„∑ T¶ g¶∑„∑ T¶ g¶d¶® T¶ ϶„«„∑ T¶ «®∑ T¶ ƶ¥„∑ T¶ √¶KT„∑
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1406
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ET¶ Øhfi„∑ T¶ fig¶®∑ T¶ ∏¥Â∂ ~æß{Á<Ï®∑ T¶, <Ød¶ T¶ K¶∏¶„ T¶ ®√∏¶„ T¶ fiK¥¶√∏¶„ T¶ ¥æ[„ T¶ G¶√Kg¶∑„ T¶ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ g∑„∑’ T¶d¶® P{¶®∑’ ®Â„<¥g„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. [46]

c
T c
c fid¶∑’ G„ P„{by <TK¶Æ√„ «T„ɶ ¥„ ∑’ <«aÁ‡{ «æɶ„ 2 <j*Ø<∑É„ √KÆ<∑É„ <Á*¥<∑É„ Øÿ√æ’E><∑É„ ¥¯T϶„√fiK«‡® ¸ÆÿT¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K„ ÷ß{¶„¥Ê>by® c
c c
c ∏∑’Â¥’¥¶K¥¶√K’ fiK«g„ɶ, ÂzZ ∑’ fiK«gg¶∑„ Á∑g„ß’{<fi j P{<Æ*<~ P{ضb <j¯Tæb’ ¥’fi¶T„ɶ, ¶„ fig¶d√¶„dK√dN¥ ∑’ g„ fi¶T¶Æg¶ÆgÆ∂∑¥[P{¶÷K¥N¥ c
c c
c bÆb’ ~„T ¥gQ>d¶ ®gÆ’Â∂ ∏¶Tby G„∑ ∑ ¥ß{¶„ ∏Æg„zZ’ Gæ[∂Ág’ P*{<~ fi≤>÷[K’ fid¶÷’ G„, Âƶ fiK϶„√„ d ∏∑’«TfiK’fiK’ «gg¶∑¶„ O¶„Kضm{∑¶∑’Â¥¶„ d c
c c
c ØÿaÁN¥ «¶√∂«<Tƶ<g&Æ’ g’Ø«‘√¶„<[ <~*Âd’¶„&TÏ\aÁ∏¶„ ¥¶„ ¥¶TɶdK∏¶„ √¶„dg¶ ! „<Æ* ØÿK¶d¶Kfi¶TP{µgØÿX>¥¶„d¶K„<Æ* Gƶ ∑’ ∏<ÏdÁKgÚE>K∂«‡∏¶„ c
c c
c ®¥, Â∏¶„ ¥’Áæxg∑’ Á¶gÚE>K∂«‡d’ P{<Ï…{∑’ ~ «<∑d’ „<Æ* ØÿX>¥¶„d¶K„<Æ* GÆ G¶T ∑’ j¶„ <E>∆<g∑g¶„ ¥’¥d’ ¶T ∑’ ÷X>’ TaÁ¶∑’ ∏\zZ, ¶ ®zZ’ Â’ fiKƶK√’ c
c c
c T¶dK„ɶ G’ fi¶„ >Gæ[∂Ág’ Pæ{‘√Æ<∑µgÆ∑fiÇÏ’<Â, Â∏¶„ „∑ <~*<Âd’ Gƶ j¶Æ’ ∏<Ø∆„∑’ fiKƶK√„∑ ~æß{g¶„ g„<¥*, ¶ P{<gzZ fiKƶK√’ ضƶ<g<[ <~*Âd’¶„ c
c c
c fiæ∑¶„<T √¶„dg¶ ! «<∑∏¶„ ¥¶„ „<Æ* ØÿK¶d¶K„<Æ* Gƶ P{gX>’ <~*¶¥¶√K„ <∑g<É…{∑’ Ê>∏¶„ ?, <¥‘Og„zZ’ P*{<~ fiKƶK√’ Td¶<Æ, ∑TK’ Â’ fiKƶK√’ «<∑ɶ G’ c
c c
c GÆÿ[zZ∂P{ (\zZß{) d¶® ∏¯T<«~¶K∂, ¶Ƅ ¥æbK’ fiKÂ\hfi…{∑’ <Æd®∑’ «<∑d’ ¥¶TÉdK®∑’ Gƶ ®®∑’ ∏zZ„∑’ G√√æm{<Æ* T¶√Kd’ G’ ∏∏¶„√N¥ ¥æ[zZ’ j c
c c
c ضd¯T’, G∏¶ "∏¶g„ O≤>„ <jÆ[’ Gƶ G’Ï’ Â’ O≤>’ <T∑¶¥„b $ bd <¥W’ÂKÆN¥’ ∏hfi¶Æ¶K’ <T∑¶¥„b $$128$$ ¶Ƅ fiæ∑¶„<T „<Æ* «<∑d’ Gƶ P{g„d¶b’ ∏K≤>¸K≤>¶b’ c
c c
c ∏¥’¸x¶b’ ØÿΩ«¶<¥d¶b’ fiÏTÆ ?, Gb fiKƶK√’ ∑ ض÷’ ¥ß„{ ¶ ÷\h◊{≤> gæd¥æ ∏¶¥∑’ …{fiK <¥‘O’ bg¶∏¶„ Ê>¶∑¶∏¶„, P*{ Ø„TN¥ m{¥„ɶ GzZ Âæg’<fi fig¶∑∂P{¶…{∑’ c
c c
c ¥¯T¥’O„∑’ ¥gd¥Ω«¶T’ T¶dK„÷’ G„ ¥g¶bQ>¶„ ?, Â∏¶„ fiæ∑¶„<T ¥æbK’ fiKÂ\hfi…{∑’ √¶„dg¶ ! ∏∆’ fiKƶKgÏ«g¶∑„∑’ ∏’√∂P{¶…{∑’ Ø∂Æ¥’¥¶K’ «<∑d’ ~ ¥¶TɶdK®∑’ c
c c
c Gƶ ∑’ ÷N¥‘√¶TT¶d„<Æ* ∏¶√g¶„ Ê>∏¶„, ÂæΩ«„ ∑ d¶∑Æ„d’, ®√’¶„ <gÚE>[’, <G∑¶∑g¶∑¶g∑„√’¶„, ®d’ ~ Td∑’ √¶„dg¶ ! <√µÆ¶dT¥’¶<T®<Æ* <¥<Æ÷Ï„<Æ* T c
c c
c ∏<Æ∑Tfi¶÷¥¥GÏO∑¶„K<Ñ<gT ¥¸Æÿg¶∑’ ¥g¶b\ÚE>d’ „<Æ* ØÿX>¥¶„d¶K„<Æ*, Â∏¶„ ®√TdKض„¥„∑’ √¶„dg¶ ! <j¸’<c…{∑¶∑’Â’ ¥’¥¶Kd[∑’ ∏fi≤><g…{∑’ ~ c
c c
c ÂN¥ fi¶T¥gæضdgƶÁ’cg„϶T√N¥ gK…{∑ ÷TT∆¶„ T¶∑g’ÂK„¥æ ¥¶„ ¥¶TɶdK∏¶„ Â∏¶„ ~æ∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TT∆¶„ fiT<¥d«[¶K¶® fi≤>T¶¥æØ„TfiæK¶„<Ædc‡d¶® c
c c
c Pæ{\ÚE>*<¥, ∏Æ&∆d¶ <Td¶<∑÷’ Â∂® G∑∑∂® fiæK¶„<Æd«É¶® Gƶ ∑’ ƶ ƶ ƶ <Ø∆’ g<¥Pæ{Çd’ ¥¯T<jdPæ{¥ÏN¥ bg∂® ØÿK¶d¶K¶® g¢D c‡d¶® ¥¶<Æd’ ~ c
c c
c fiæK¶„<ÆdN¥, Â∏¶„ ¥’Â\hfi…{∑ ¥æbK’ ¸Æÿ’ ~ <Æd®∑ ¥¶Æ¶K„÷’ <j\¯T¥d¶ P{d¶ ¥¶ „∑’ fiæK¶„<Æ®∑’, ®gĦ ∏¥¢DØÿ<∆T¶K∏d¥«∂m{∑¶, ∏Æ&∆d¶ Z„TP{¶Ï’ÂK„∑’ c
c P{<Æ*<~ Z¶ggÏ«g¶∑∂ ¥∂÷rÆT¶d<T¢D≤>d¶ ÁæKP{¶ (ÆE>¶) gP’{Ê>¶ Øÿ\Ω«aÁض„¥„∑’ fi<TX>¶ ض¥[¶® K¥T¶<∑d√N¥ √„Æ„, ÂzZ d ¸Æ°∑’ gÉ’fi¶∑√¶∑’ ¥’<~d’ c
c c
c ¥¶ÆK„b ∏∑æ¥gdgæ\ÚE>X>√’<Â, ∏∆d¶ ∏∑æ<Ød’ ¥¶ÆKg¶∑∂® Âgæ<ÇX>√’ ØQÿ>∑’ ~ ¸ÆÿgÉfi¶∑√„ gÉg¶<Tdg¶∑„ fi¶„‘√Ï’ ~ ¥gæ<W¥’„ ÂÆ„T Â∂® gÉg’¥N¥¶„TK* c
c c
c ض„ÆÏ√’ ¥gæhfi∆’ G¶T ∑’ Â’ ¸ÆÿgÉfi¶∑’ j≤>ju>E>[~¶K∑«≤>¶„‚>~„≤>Âß{K¶¥K¥G¶Â∂¥æ ¥æ\¢Dd’ ÁæK¥∂¥fiæ’E>P{∆X>gd√d’ ÷<ÇQ>’ TÚE‡> (÷Ñ°) KÁ’≤>’ Â’ c
c c
c ¥gæ<W<¥÷’ ¥g¶KW¶, ¶Ƅ „¥æ ~„T ÷<ÇX>P{¶„≤>d√„¥æ G’P*{<~ ∑¶Æ∂® g¢D’ <TTß’{ Âg„T¶¥¶b÷g¶Kx¶, ®T’ ~ P{bTd<Ø∑¶bß{g„∑’ gÉg’¥N¥¶„TK Ø >’ √„Æ∂ c
c c
c ¥’G¶d¶, ¶Ƅ ÂN¥„T K¥T¶<∑É√N¥ √„ƶ÷ fiKgæ<¥…{∑’ P*{<~ P’{¥Ø°¥Ø<T∑G¶d’ ∏∆zZ <Tß{<∑…{∑’ gÉ’ ¥g’Â’ fiK«æ’G¥, ¶T ∑’ <T∆¶d’ „∑ K¥T¶<∑É√„∑, c
c c
c ¥¶<Æd’ ~ jKTb∑¶„, „∑¶<T T¢D¶ ¥g¶bX>¶, ÂzZ d K¶÷Ï„ ®¥¶„ √¶„dg¶ ! Pæ{Ïcµg¶„ Gƶ ∑’ G¶ P{¶b ∏¶T∆¥[¶ j¶K∂ ∏TK¶Æض„¥„∑’ ¥¶ G¶T ∑’ j¶„ fi¥‡d¶ ¶T c
c c
c ∑’ j¶„ T¶T¶®d¯T¶, „<Æ* <T<∑÷[√<∑<√*Â√„<Æ* ¥√„Æ„ j„…{∑ fi¥‡b¥gd’ G¶T <∑d’<Âd¶ KaÁ„d¯T¶, ∏Æ&∆d¶ ∑∂d¶ „<Æ* ÆK®¥G¶by<Æ*¥√„<Æ*, P{¶ÏP{g„∑ fi¥‡d¶ c
c c
c d ضK√’ Â’ ¥¶TɶdKdG∂T’, Â∏¶„ fi¥‡dg„[¶ ~„T Â’ ¸¶Ïd’ ÷\¢D…{∑ fi∑X>¶ gK∑«d¶<ÆÂzZ¶ ¥¶ √¶„dg¶ ! <Ø<¥g„ß’{ √’‡∑’, <Td¶<∑d’ ~ „<Æ* fi¶T„<Æ* Gƶ c
c c
c fi∑X>¶ ¥¶ fi¶TP{µg¶, ¥¶<Æd’ ~ jKTb∑¶„ ¥‡∑¶<ÆTby<Æ* Gƶ ∑’ Ø„T ! fi∑X>¶ ¥¶ ØÿK¶d¶K¶ P{d<Ï√Ω«¶„Tg’ ضK√gæ\¢D…{∑’, K∆¶<T fi<Æ«<∑d’-Gƶ ∑’ Gb j¶g ¥¶ c

H √d¶ ¶ √ÚE>÷ Â’ ¸¶Ï√’ fi≤>¸¶Ï„ɶ¥æ, ¥¯Tƶ Âƶ P{¶d¯T’ Gƶ Â’ ¸¶Ï√’ ∑ T¶TÉ„, <√rÆ„¥æ bg„ fi’~¥ÆN¥¶ Ø<T∑G¶dN¥, Â∏¶„ jKTb∑¶„ ¥’Ø„¥∑
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1407
G
„ ’ ¥æd<gT
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EfiKT¶<Ï∏¶„ ¥¶„ fi’¥æÏ∂Â∑∏¶„, ∏∆d¶ P{¶ÏP{g„∑’ g∏¶„ ¥¶„ fi¶TP{µg¶„ ¥‡∑¶<ÆTby, Â∏¶„ K∆¶ ¥g∑æG¶<∑∏¶„ ÂN¥„T ¸¶Ï√N¥ OK¥¶K’, P{∏¶„ fi’~rÆ ¥d¶∑’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) fi’. ∏. / E>.∏. [47]

c c
c ∏<ÆTby, ÂzZ d ¥‡∑¶<ÆTbfi® Ê>∏¶„ ¥g¶∑¶„ ¶b’ ¶K¥¶b’ ∏P{K<∑ɶb’ ¥g∑æX>[¶∑’ √∏¶„ ¥¶„ √¶„dg¶ ! ¥[g¶® fiæ >T∂® ∏fibX>¶∑j¶g„ <jKd¶T¶¥„ c
c c
c ¥¶TɶdKdG∂T¶„, ®T’ Â’ ÂzZ ¶K¥’ O¶„Kfi~’≤>K¶„W’ ¥æضm{∑’ ض„aÁ’ <Â[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg’ G¶T P{ÆP{Æ<T P{Ï„¥„∑’ ¥g∑æ«<T…{∑’ bƶ√∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TT∆¶„ c
c c
c ∏’ÂKØ∂T„ ®√¶„m{dG¶by, Â∏¶„<T gK…{∑’ ÷TT∆¶„ <ÂKdG¶„∑∂® g<Æ¥[¶®, ÂzZ d G¶b’ P{¶b’<fi ∑¶K√ØÿaÁ¶b’ „<¥* Âæ ¥K¥j¶g¶b’ ∏∑æ«<T…{∑’ E>¯T∂¥’ c
c c
c ¥’ T ÚE>K¶<∑ Â∏¶„ √¶„ d g¶ ! g∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TT∆¶„ g∑æ ® ¥æ , Â∏¶„ √∏¶„ T¶¥æ Ø „ T [¶® ¥¶„ ¥¶TɶdKdG∂T¶„ , ÂzZ<T ∏ƶ…{d’ fiK<T<Ï…{∑’ c
c c
c ∏∑„√¥’√¶g¶K’«fiK‘√Æض„¥„∑ gK…{∑ √∏¶„ ¥[g¶®, Â∏¶„<T ÷¯Tu>…{∑ ¥æbKP{¶Ï¶ ÷TT∆¶„ √dP{∆¶„ j¶g g∑ædG¶by, Â∏¶„<T Pæ{<∑g¶Æ¶Kض„¥„∑’ P‡{K¢DT¥¶dgby c
c c
c √∏¶„ gK…{∑’ fiæ∑¶„<T ¥[g¶® Â<Æ* ~„T ∏fibX>¶∑„ <jKd¶T¶¥„, Â∏¶„ ÷¯Tu>…{∑’ fiæ∑¶„<T ÷TT∆¶„ <ÂK®¥æ g<Æ¥[¶®, ÂzZ<T ∑’ jK√¶„Tg’ ØÿaÁg∑æ«<T[¶∑’ c
c c
c g∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TT∆¶„ ¸¶Ï<TÆT¶® fi’¥æÏ∂g¶Æ∑c‡d¶® Pæ{\ÚE>*<¥, ∏Æ&∆d¶ <j÷[fiÚE>∆√Ω«¥¶≤>∑fi¶≤>∑Á¶KGær∑G¶„√ض„¥„∑’ ∏∑„√T¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K¶„ c
c c
c <¥≤><Æ≤>’¶„ Pæ{Q>T¶Æ∂® fiK√Ïg¶∑¶„ ¥Ï¥Ï’ÂP{<gG¶Ï„∑’ Áɒ¶„ j∂ÆK∏¶„ jK∏¶„TgO¶„KØÿaÁ<jT¶¥¶∏¶„ √Ω«T¶¥¶∏¶„ √¶„dg¶ ! ¥¶„ ¥¶TÉdKdG∂T¶„, c
c c
c Â∏¶„ ¥¯T϶„√„<Æ* <j*<ØÉg¶∑¶„ √K<ÆÉg¶∑¶„ Øÿ√æ’<E>Ég¶∑¶„ <Á*<¥Ég¶∑¶„ ¥¯T϶„√fiK«‡∏¶„ fi¶∑Á¶∑«¶„√¶„T«¶„√fiKTKT<É∏¶„ √Ω«T¶¥fi<«Â∂® ~„T c
c c
c <T<~[¥¶K∂Kg¶∑<¥√O¶„KØÿaÁ¥’Â[¶„ ¥[ ¥’TÚE>K¥d¶b’ ض„ g¶¥„ d ~÷K¶„ <Ø∑„ d G¶T G∂<T…{∑’ g∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TT∆¶„ T¶∑g’ÂK„¥æ’, Â∏¶„ ~æ∏¶„ ÷TT∆¶„ c
c c
c g∑æ®¥æ’ fiæ∑¶„<T ¥‡∑¶<ÆT[¶® Â∏¶„<T Âß{µgض„¥„∑’ ¥[g¶® Â∏¶„<T ÷¯Tu>„…{∑’ ÷TT∆¶„ <ÂK®¥æ’ ~ß{dOK’<¥ √¶„∑[¶®, ÂzZ d ~ß{¥√≤>Ï’√϶du>∑„∑’ c
c c
c ∏Æ<∆¥’ Gæd¶K¶„T∑„∑’ fi<Ç…{∑’ Pæ{<Æd÷\¯Td’ Á’c’ ¥’gæ\ÚE>® d P{g∂ ¶Ƅ ∏aÁg∂Æ°d’ Á’c’ GædcK∑N¥ <Tr∑¶d fiQ>∂® T¶<Æ÷g¶Kx¶„ „∑’ ~ß{®∑’, ∏Æ&∆d¶ c
c c
c P{¶Ïß{g„∑’ Gƶ Á’c’ Âƶ fi<Ç…{∑ Pæ{<Æd¶ fiQ>∂, ÂzZ¶<T ¥’gæ\ÚE>® P{g∂, ¥≤>…{∑ <T√d’ ~ fiQ>~µg’, ¶ ∏P*{<~dK’ <jhfi∏¶„d∑’< ∑¶…{b g¶„ß{<Ï∏¶„ c
c c
c √¶„dg¶ ! „∑’ ~ß{®∑’ Â’ ¥Ï¥<Ï*ÂP{<gG¶Ï„<Æ* ∑’ ÁÉg¶∑’ ¸bÑ’ ¥¶TɶdKdG∂T’, Â∏¶„ g¶„ß{<Ï∏¶„ ¥g¶∑¶„ fiK¥≤>dfiQ>~µg¶„ ¸ÆÿP{¶d¥¶∑P{<gPæ{Ï„<Æ* c
c c
c ¥¸¢DΩ«’ÂK„ <TÏæhfig¶∑¶„ ®P‡{∑Â∂¥’ ¥’TÚE>K¶b’ G¶T ∏¶÷d’ fiKT¶Ï„…{∑’ g∏¶„ ¥g¶∑¶„ ÷TTr∑¶„ ∏∑„√T¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K¶„ g∑æ®¥æ’ gƶcr∑N¥ ∑’ c
c c
c bΩ«N¥ √„Æ„, ÂzZ d Tg∑<TK„d∑Á¶KP{≤æ><Â[P{¥¶d<ÂÆ϶√æ‘√ÏP{¶ >√„ ∏¶T∂dg¶∑N¥ <jÇ<T¥¶„¥∑¶<Æ* ~ ∏¥¢D¶∑æT¥µgO¶„Kضm{∑ØÿaÁ„<Æ* fiɶ<ÏdN¥„T c
c √¶„dg¶ ! √∏¶„ <jh◊{϶„ ÂN¥ g∑ædGµg¶„, ®T’ ~ √¶„dg¶ ¥¶TɶdKdG∂T¶„ ~¶„W¥KÉæd϶„√’ GµggK∑„<Æ* ∑’ <jK’ÂK’ fi≤>dK∂ (≤>) …{∑’ ¥æØ∂ƶ∑’ÂP{¶Ï¶∏¶„ c
c c
c ¥gæhfi∆¶„ g∑æd[¶® ∏TK<TØ„Æ„, ÂzZ d «¶√T¥„∑’ ϶„√¶∑æT[∂® √∏¶„ <ÂzZdKN¥ T’Ø∑T<[d¶® fi≤>¸x¶„ d fi¯Tb∏¶„, <¥x¶„ ∏ bÆ Â„T∂¥g<ÂzZdKfi¶¥∑¶gN¥ c
c c
c P{¶Ï„, ®d’ Â’ √¶„dg¶ ! ¥¶TɶdK®∑ fi¶<Td’, ¥„ «dT’ ! P*{fiÇbd’ „∑¶∑櫇d’ ®K¥’ Ø°¥Æ’ O¶„Kضm{∑’ gƶØÿaÁ¥’<jT¶d¥’Ou><g<[dP{¶Ï’ < ?, √¶„dg¶ ! G’ c
c c
c «<∑d’ Âß{¶Ï¥gd’ Gƶ ∑’ "÷N¥‘√¶TT¶®<Æ* ∏¶√g¶„ Ê>∏¶„, ®√’¶„ <gÚE>[’, <G∑¶∑g¶∑¶ ∏∑„√’¶„<[' ®dTd∑fiÇbd’, ¥„ «dT’ ! P*{ ÷N¥‘√¶TT¶®<Æ* ∑’ j¶„ c
c c
c Ê>d’ ∏¶√g’ ?, ®√’Â’ ~ fi∆<TÉb ?, √¶„dg¶ " ÷N¥‘√¶TT¶®<Æ* ~„T fiTd∑’ Ê>d’, ∏∑„√’Â’ ~ fi∆<TÉb, ∑¶„ ∑’ ®√’Â’, ∑TK’ ∏¶÷ß{¶dfiK«¶„√’ „÷P{¶d¥g¶K’«’ c
c c
c g„Æÿ∑¶¥„T∑’ ~ ®Â„ Â∏¶„ Z¶∑’ÂK„ ®√’„∑’ 3 <jÚE>d∏¶„ 3 ¸¶ >’ 3 ¥¯Tƶ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ∏¶T<ÆdQ>∑’ <j<¥x’<Â, ®zZ’ ~ ¥æ[¶bß{g„ ¥µg‘√<Td¥g¶K’«’ c
c c
c ÷µg‘√fi’K¥∑’ Â∏¶„ d ∏¶∑¶«’√’ ∏¶∑¶«’√¶∏¶„ ∏∑’Â¥’¥¶K∂, ¥„ «dT’ ! P*{ „∑ ¥¶TɶdK®∑’ g„Æÿ∑g¶¥„<Td’ ?, √¶„dg¶ ¥„<Td¶¥„<Td’, ∑¶„ ¥„<Td’ ∑¶„ c
c c
c ∏¥„<Td’, ¥„ «dT’ " P„{∑ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb ?, √¶„dg¶ ! G’ Â∂® ∏ɶ® Âß{¶Ï’ ÷<[g’√„∑’ fi¶® ◊{K<¥®, ◊{K<¥Ég¶∑„ d ∑¶„ „∑ ∏¶÷’t>d ¥’TK®, ®®∑’ ∏X>„∑’ c
c c
c ®T’ √¶„dg¶ ! TæÇb, ¥„ «dT’ ! ®√«T¶T¥„¥∂P{∏¶„ ∏¶¥∂ «T¶„dÆ∂ ¶ P{g„dg∑’Â¥’¥¶K¶<Æ*≤>∑’< ?, √¶„dg¶ ! <jddfig¶dض„¥„∑’, µƶ ®d’ <Td¶<∑[¶ c

H «T<TKÆ<gÚE>g¶∑„∑’ √¶„dg¶ ! ¥æ<ØX>¥gd¥¶K„∑’ √ÚE>¶<ÆTb∑¶ ¥¯Tƶ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ¥¯TzZ¶g„¥æ ∏Ç’Â’ ∏hfig[„∑’ √<Td¯T’< ¸„<g $$29$$ 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1408
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Egƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’cN¥ ØÿT¶Ï¥’√¥ædj¶∑N¥ ∑T∑∂d¥¶Kj¶g’ fi’~g’ ∏¢Dd∑’ $$5$$ «dT’ ! G¶„ K<[<ØdÆ’ <¥x’Â’ fi >b ¥æ∑„b TaÁ¶∑„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [48]

c
b c
c <~*® ¥ÂÂ’ ¥¶„ P*{ ∏∑¶d¶Kg¶dK„ ?, "<¥x’Â√dg„√’<fi, ∏aÁK’ G¶„ <Td¶∑by $ ¥¶„ √¶„dg ! gK∑’Â<„ T&∑¶~¶K’ j¶„ ¥g¶d¶K„ $1$ ¥„ «dT’ ! ¶ P{I¥ Ø¥fiæ¯T∂ c
c c
c ∑’<Ø¥„∑„ gƶd¥„ fi¯TÉ’ <~Ƕ √<∑P{¶b √„Æ’ fi<TQ>¶„ d TæÚE>by ?, √¶„dg¶ ! "ÂN¥ fi<¥x’ g„ «¶„√ÆÏ’ Á<ÏdP{¶K∑’ $ «T«d«∂∏¶„ Âƶ<T Øÿd’, ¥¶„ fi¯TÉgæT¶√∏¶„ c
c c
c $$1$$ fi¶d¶Ï’ ∏<T ∏âgæÆ’, ¥‘√’ ƶ„ɶ ∏ƶ„gæÆ’ $ ∑ ÷∑¶„ P„{T<Ïfi∆[’, Td∑’ ∏∆ƶ «T„ $$2$$ ∏∆’ ¥¶„ ¸ÆÿT¶® T¶, ¥æd<j¸x„ <Td¶K÷’ $ √æm{∑¶„ fi¶g‡Ï„ g¶„[‡∑’, c
c c
c <Ï*√’ <j\¯T¥∏¶„ √∏¶„ $$3$$ Âg„T Td∑’ ¥Kg¶∑¶„, ؒ«‘√¶„ (Ø[«’√¶„) ¥P{µgæ∑¶ $ «¶„√ÆÏ’ P{µg’ T„Ø„b, ¸xfiæX><jP{¶bd’ $$4$$ «dT’ ! „ P„{K¥¶„T¶®, ¥æd<j¸x„ c
c c
c <Td¶K® $ G„∑æ\¢Dd¥æ ¥¶g∆’, ∏É<T fi¶∑„ c„Kb ¥¶„ ?$$5$$ ®Â„ „ √¶„dg¶„T¶®, P„{TÏ∂<Æ* fiT„b® $ Gƶ <T¥dfiK¶«‡∏¶„, ¥K„ɶ ¥æ[<gg’ gæ∑∂ $$6$$ Â’Gƶ- c
c c
c ÂTgæx (gX>) √æ∑’ O¶„K’, ∏¶ >T„ɶ ¥æØÿß{K’ $ Gd¶ <T¥® ÷<ØÉ’<Â, fi≤>∑¶¥∑ <T¥’ <fi¸„ $$7$$ ÷Ω¸’<c…{∑’ gKd¯T’, j¶„ ~K[’ <TK¶Æ® $ ∏Æ ®d¶b’ j ¥ß„{ɶ, c
c c
c ¶ √æm{∑’ <Ï*√’ ¥g\hfid¶ $$8$$ <TØ„¥„ GzZ j¶√ÚE>„, fi÷[∂ ÂzZ √’‡∑’ $ ∏∑æ¯Td’ fi¶Ï„ɶ, ∑¶„ ∑’ «<Td¶ <∑x’c¥„ $$9$$ ¶ √¶„dg ! ∑’<Ø¥„∑„∑’, <√Kfi≤>∑’ G¶T c
c c
c fizZæd’ $ ¶T¶d¶¥„ bg¶ T¶∑∂, fi≤>∏¶„<T ∑¶„ gKÉ Â’ $$10$$ <Ø¥¶gæƶb’ G¶ G¶„®, ¶ fi„ÚE>„ ~¶K∑’ gæ<∑* $ ∏P{¶Ï„ j\zZ „ gLJ <T¥g<T¥g¶<ØÂæ’ √∏¶„ $$1$$ c
c c
c ¶Ƅ<T ∏∑<Æd¶¥„<Æ*, <T¥®<Æ* G¶T fi∂≤>∏¶„ $ ¶T <~*¶ ¥gæhfi∆¶, Gƶ P*{ G∂<T®∑ g„ ?$$2$$ Pæ’{Ø„ªØÿ<jµgÏdK¶√’, <ÂzZ’ fi¶TgÂ∂ ∏Æ’ $ ÷‚>¶<Æ*¶„&Æ c
c c
c ¥æ \ ¢DN¥’ , P{zZ √’  æ g ∑¶K∏¶„ ?$$3$$ ∏ÆT¶ ¥Ï’ E >∑¶„ ~’ Ø ¶„ , Pæ’{ØN¥ ÷∑ P{¶fiƶ $ P{<ÏP{Ïæ¥gÏP{Ï’P„{<Æ*, T<Éd’ <G∑¥¶¥∑’ $$4$$ ¶ ®d’ c
c c
c ¥dÏضKWØÿÆP{Ï„¥aÁd’P{K’ $ fiTd∑’ <Á*¥¶<T*¶„, P{zZ √’Â∑ ‡ ¥æ\¢DÆ’ ?$$5$$ Øÿ‘√t>’P’{ <√K* K¶„ æ>’, ∏[¶∑’ ~æ<∆g¶„ cæT’ $ G¶T <T¥dT¥¶„ ∑¶Æ’, P*{<~&zZæ‚>¶Æ’ c
c c
c P{K’ $$6$$ ®T’ fiæ∑¶„<T ∏¶K¶„ æ>’, t>’Pæ{\ÚE>∆’ <√K∂d≤>’ $ ¥’TK„ P{Ï <jK¶√¶K’, √d∑„ fiæ∑K<T «¶<∑d’ $$7$$ ∏d¶Ï„ j\zZ „ gLJ, ~Kg’ ÂæΩ«’ bg’ Â∑æ’ $ ¶ ¸xfiæX>’ c
c «¶„√ÆÏ’, T„b[¶ ¥’Gg’ Pæ{m{ $$8$$ ®T’ Âæ G¶T ¸„ T¶K¶, ~¶K∑¥g∑„<Æ* ¥„<Æ∏¶„ $ ¶Ƅ √’Â∑ ‡ ¥¶„ <Ï*√,’ √æm{fi¶g‡Ï„ <jT„<Ø÷’ $$9$$ Â’ ¥æ[zZ’ ¥K„g¶∑¶„, Ø°K’ Ø„¥Â’ K’ √∏¶„ $ c
c c
c ÂzZ¶Æ¶K<j<g[„∑’, T„¥¶® OKg¶√∏¶„ $$20$$ cµg϶«’ G¶ «∑by, ∏zZ϶«’ <T«\‘√∏¶„ $ „∑¶<T <¥<xGæ[„∑’, ®T’ «T÷<[ «¶<∑d’ $$1$$ ∏x„K¥P{¶„≤>∂∏¶„, c
c c
c Ø<T∑G¶dN¥ G¶ Â<Æ* $ <ÆKr∑<TX>* ضT„÷,’ g’<ØK¶ fi≤>√ÚE>b $$2$$ ÷[æ√’ Z¶„KZ∑Tu>¶, √<∑√¶ ∏¶<Ï*<√÷’ Ø >’ «∆„ P*{ G¶<¥g’ Ø<T∑’, ∏<TÆ∂® ض÷ ? ~æÑ√¶ !$$3$$ c
c c
c „∑<T «<Td¯Td’ ®d’, P{<Ï…{∑„d’ fi«¶<∑d’ $ Gƶ G¶ „ <TÆ∂ bX>¶, Â∂® دT’ fi (∏¶) dÚE>¥æ $$4$$ √<Æ…{∑¶<«‘√Æ’ ¶Ƅ, fi<TX>¶„ Â∂b g’<ØK’ $ ®T’ Gƶ j ¶T c
c c
c ∏Æd’, «¶„d∑fi¶∑<T<Æ* P{K„ $$5$$ Ø¥ Ø¥ ∑ ¸¶„<Æ® G¶T, <ØdÆ„ 2 ∏∑‡<∑√„ $ fib∆¶ G¶ j fiæ∆„¥¶, P{¶bdg¶„aÁ’ j ¶ P{K„ $$6$$ ∏∆’ ~ j g„ ضd¯T¶, c
c c
c fi¯Tɶ„TX>dN¥<T $ G¶K¥√’ Âæ √æm{<Ï*√’, «T„ ¥∂¥’<fi ¶K¥’ $$7$$ ∏Á∂∑zZ’ <jÆ∂P{¶÷’, Ïæ’<~∏¶„ Á¶„<¥∏¶„<T ¥¶„ $ Âƶ&&K¶<Æ∏¶„ √<∑√¶d, ¸x¶„ GÆ c
c c
c fi„gfi¶¥„<Æ* $$8$$ ∏¶Ï¶T¶∏¶„ fi∑∏¶„ fi∑d¶÷ KÂ∂ KÂ∂b T∂¥’«¶„ $ T∂¥’«¶∏¶„ ∑„ƶ„ fi’~<TÆ’ Tu>® fi„µg’ $$9$$ ®T’ ¥¶„ fi„µgfi¶¥„<Æ*, ¸x¶„&<T ¥¶T√[∑’ $ Gƶ„TbX>’ c
c c
c P{K„g¶∑¶„, Ø¥ ∏<Æ® T¶ <Ø∑„ <Ø∑„ $$30$$ fi≤>¸¶„<Æ…{∑ ¥’<T‘√√æŒfi¶g‡Ï„ fiT„¥by $ ¥’fid’ ¸¶„<Æ∏¶„ ¥¶„<T (∑∂), ØÿµgæÆ„∑ (Æ «∑„) Gƶ Âæg’ $$1$$ cµg’ ϶„√N¥ c
c c
c ¥¶Æ„<¥, ∏[P{É’<g gæ¢D<¥ $ ∑‡∑’ <Tß„{∑d’ cµg’, G’ ¥d’ ∑¶∑æ<~X><¥ $$2$$ ®d’ ¥¶„ Td∑’ ¥¶„Ƕ, ØÿµgæÆN¥ ¥æ«¶<¥d’ $ ZKZKZKN¥ P’{fi’¶„, <j*<Ø÷’ √K<Æ÷’ c
c c
c <~K’ $$3$$ ƶ ƶ ƶ ƶ ∏P{É’ g„, «X>¥∂Ï„∑ P*{ P{d’ ?$ G„∑’ Âæ ¥æ[¶„&hfi¥K„, √æ’≤>∏¶„&¥æb P{g∂ Gƶ $$4$$ c∂ c∂ c∂ c∂ ∏Æ∆„∑’, fi„ÚE> G’ g„&∑æ<~Q>d’ $ c
c c
c GÇP’{~∑¥g&[¶∑’, ∏¥æb¥K¥’ g® P{d $$5$$ Á∑«’√æKN¥ Ø„ÆN¥, G¶ <TT[∂ ∑ g„ «T„ $ ¶ <ÂzZdKN¥ fi¶g‡Ï’, fi¶d\ÚE>[’ ~K¶<g&Æ’ $$6$$ ®¥g¶√ÚE>Â∂ c
c c
c ®zZ’, <~X>’¶∑„T √¶„dg¶ !$ O¶„K’ ~K…{∑ fi¶d\ÚE>[’, ¥’T„√¶&µÆ„<Æ* «¶<¥d’ $$7$$ O¶„KT∂KÂT’ P{¶÷’, ∏¥æÆP{µg’ ÁT„[æ d $ ¥æß{¢D¶∑’ ¥g¶m{<Æ÷’, P„{TÏ’ fihfi c
c <¥\¢DÆ∂ $$8$$ ¶ √¶„dg„d∑¶®∑’, ¸Æ° ÷T¶® <Td¶Kd¶ $ <Ï*√’ √æm{N¥ ∏hfi„÷’, j’<Ø¥„∑„∑ GÆ P{d’ $$9$$ ÷N¥‘√’ ¶ Âæg’ ¸æ¢D, <¥x’„d’ GÆX>d’ $ ÂT’ÂK¶÷Ød’ c
c c

H ÂN¥, gÆ’Â’ ∏¶<¥ √¶„dg¶ !$$40$$ Âƶ<T G¶„ <T¥÷b∆„, ÂT„ O¶„KgƶÂT’ $ ∏X>√æ∑’ „∑g∑æ<~∆’, ¶<T <T¥® ∑ <∑É® $$1$$ ¶Ƅ <T¥«aÁ∑’ fi≤>∑’, ∏∑¥∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1409
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E„∑ b\ÚE>d’ $ ®d’<fi ~¶K∑¥g∑„<Æ*, ¸„ T¶K¶ G¶T ¥„<Æ∏¶„ $$2$$ ¶T d √æm{N¥ KdÆK∑’, ∏\hfid Â’ Ø„¥’ÂK’ √∏¶„ $ ®Â„ „ √¶„dg¶„T¶®, ¥æd<j¸x„ <Td¶∑® $$3$$F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [49]

c c
c Gƶ=G¶T √æm{∑¶„ j KdÆK∑’, fi¯Tɶ d j ∏<Ñd¶ $ ¶T¶P{É’ j P{¶d¯T’, <Ï*√g<T <G∑Ø„<¥d’ $$4$$ ∏∆zZ ∑ ÷\¢Dd¯T’, √æm{∑¶„ g¶„[‡∑ ∏’G<Ï* $ Gb ¥¶„ c
c c
c ÷T¥¶<g÷’ ¥ß{¶„, √æm{ ¶ ÷T¥¶gby $$5$$ ∏Æ ∏∆¶„ ÷T<¥g÷’ ¥ß{¶„, ¶„&T∂ ÂN¥ P{<ÆÉby $ √æm{∑¶<T Âd’ ∑&∆N¥, <√K¶ T„d¯T’ P{d¶b&T∂ $$6$$ G¶„ «<Td¶„ c
c c
c T∂dfiKgX>¶„, G√X>b<Td¶∑√¶„ $ ®d¶b’ Âæ fid¶b’ G¶„, √¶„dg¶ ! ∑’ <T≤>’¸® $$7$$ g¶d¶fiT’~≤>’«„∑’, ¥¶„ «<gÆ∂ ∏¶¥≤>¶„ Gƶ $ «dT’ ! j d¶<∑«¶„ P{¶„&<T, g¶d¶¥∂϶„ c
c c
c Æÿ ∏¶¥≤>¶„ ?$$8$$ P*{ T¶ <j<g[gæT~K∏¶„, ¥¶„ «g„ ¸ÆÿØÿÆu>∏¶„ $ ~KgN¥&∆N¥ <ÂzZ’<g, √¶„dg¶ ! P’{~∑ÚE>T∂ $$9$$ ∏¶dK∏¶„ ∏¶<¥ «‡baÁ¶„, ÂN¥ ¥∂¥¶„ c
c c
c ¥ ∏¶¥≤>¶„ $ gƯTd¶b’ O„[‡∑’, ∏Æ ¥æ[zZ’ ∏<Æ<Éd¶ $$50$$ ¶T P{¶„…{ÆÏ’ G¶d’, ∑¶„ ∑’ <T¥®<Æ* fi∂≤>∏¶„ $ <~*„b d GÆ <¥x’„, ®K¥¶„ Ø’<¥∏¶„ <TÆ∂ $$1$$ ¶„ c
c c
c ÂN¥ fig¶∑„∑’, √æm{d∑’ K’<G÷’ Ø >’ $ ÂT’ ~&X>√æ∑’ P{¶÷’, fi≤>∑¶∑¥∑’ <T¥’ $$2$$ P{K„ƶ<g Gƶ&Æ’<fi, Ø„Td¶® <jT¶K∏¶„ $ Ø∂ƶ…{ ∑\zZ „ gLJ, «¶„√„ «æ’G c
c c
c G<Æ\ÚE>® $$3$$ <Ï*√ √æm{N¥ ∏hfi„÷’, ∏∆’ Ø„¥’ÂK’ Td $ «¶„√ÆÏ’ T„bd¶ fiÚE>¶, O¶„KT∂KÂT’ ~K $$4$$ ∏ÆT¶ ƶ ƶ ∏Æ’ gæ >¶„, ∏¶d¥Ñ„∑ ¥<Ñ∏¶„ $ ¥g∑¶∑’ c
c c
c ∑„K¥’ Gæ[’, ¥dgT∂ g∑<¥ c¶K÷’ $$5$$ fiÚE>¶ ÷ g„ fi\ÚE>Â’, ∏¶Ï¶„®[¶ ÏÆÿ’ cK„ $ ∏ÆT∑’ ∑’ ∏¶Ï¶„÷’, g¶d¶T∂ «<∆g¶„ fiæ∑¶„ $$6$$ ¶ Ø¥T¶¥„ ∏¶d¶g’, c
c c
c g¶¥aÁg∑N¥ fi¶K∑„ $ T∂¥¶d’<¸Ïg¶Ø∂<Æ*, ض„ ض„ g¶¥¶∑ fi¶K∑¶ $$7$$ fi∑æT∂¥’ T¶¥„ ÂzZ, ~’ضdK„∑„¥ d $ E>X>X>gØ¥g¶b’, ∏X> T¶¥„ d&∑‡∑√„ $$8$$ c
c c
c gÆO¶„K„K¥fi\ÚE>[’, ¥dg„T„zZ¶∑æ~K’ $ √æm{fi¶g‡Ï„&<T ®zZ„d’, fi¶d\ÚE>[’ g„ ∑ ∏‘√Ï’ $$9$$ ∏ÆT¶ <ÂzZdK„∑„¥, P{gX>’ T¶b∏¶„ <TÆ∂ ?$ G„∑„dgÆ∂dg¶∑¶„&Æ’, c
c c
c fi¶d\ÚE>[N¥ g„<Ï∏¶„ ?$$60$$ ∏ÆT¶-¥¶„<Çd G¶∑„É ¥¯T∆‡, fi\ÚE>[’ ∏∑æ~K¶µdÆ’ $ G<gzZ’ ØÿX><~*<Âdd’, ÂN¥ <gÚE>¶<g Øÿß{≤>’ $$1$$ ®T’ Â’ P{X>’ O¶„K’, c
c c
c fi¶d\ÚE>[’ ¥d’gÂ∂ $ P{¶…{∑’<fi ¥¥Ñ¶„ ¥¶„, T¶∑g’ÂKd’ √∏¶„ $$2$$ <ÆQ>g¶„TKg√„T„d<Tg¶∑„ „∑ √¶„dg¶ !$ Td’¶„ ∏¶Ï¶„b[¶, Gb Â’ fi\ÚE>[’ Pæ{\¯Td¶ $$3$$ c
c T¶∑g’ÂKØ„T[¶, ~b…{∑’ √¶„dg¶ ! &&¥≤>¶„ $ K¶¥Æ[¶®Ì <ÂKÚE>„¥æ’, jK*ØOKg¶√∏¶„ $$4$$ <jÇ’ ÂzZ T≤>T¶∑’, ¥’Ou>∑ض„¥¶ Â<Æ* $ T¥∑„ T¶Æ∂ ¥gæhfir∑¶, P{g∂ c
c c
c ®zZ ¥’gæ\ÚE>® $$5$$ Â∏¶„ P{<g®<Æ* Áɒ¶„, T¥∑Ø„¥’<g √¶„dg¶ !$ gæß{¶Æ¶K¶„ <Áb’ Ï„ >„, <Td∑[¶„ ¶T ¥¶Æÿ∑¶„ $$6$$ ∏Ø°K„∑ fiT¶„Ï„*„, ØQÿ>∑’ G¶b’ ¥K„[æ d $ c
c c
c <j*<Ø÷’ √K<Æ÷’ ∏¶d¶, ∏∑¥∑’ fi≤>T<Éd¶ $$7$$ P{¶√¥¶∑„<Æ* Áɒ¶„, ¥æx«¶T„∑’ √¶„dg¶ ! ∏KĦ∑’< ¥Kg¶∑¶„, ¥’g’ ÷\¢Dd ¥’ Â∑‡’ $$8$$ P{¶Ï’ P{¶…{∑ c
c c
c Ø„<T*ØgƶO¶„¥¥g¶<∑∏¶„ $ G¶∏¶„ Â’ <دT’ bâ*, ¥g∑櫶„[æ’ Â∏¶„ ~æ∏¶„ $$9$$ ÷TT∆¶„ T„¥[¶®, G¶ (j) ¥¶ <jd≤>∂ ∑ fid≤>d¶ $ Â∏¶„<T gK…{∑’ ¸Æ°, ∏’Âfi’„ c
c c
c Pæ{Ï„&≤>∏¶„ $$70$$ P{¶Ïß{g„∑’ gÆÿK¶®, <¥Tb’ØN¥ <Ød¶d∑¶„ $ ¥æ∏¶„ ƶ„…{∑’ fi≤>¸æx¶„, ¥¶g∆’ P{¶÷’ <j¯Tæ≤>¶„ $$1$$ ®d’ Â’ √¶„dg¶ ! <¥X>’, <jd≤>∂fiæ’G’ Âæ ∏¶¥≤>’ $ c
c c
c G„ d ¥¯T∆ægæÆ«<∑®, Td∑’ g∑¥¶ <T≤>’¸® $$2$$ P{¶„…{ÆÏ„∑’ <T¥d¶∑’, ∑ ÷∑’ <T¥®<Æ* fi∂≤>® $ ¥ÚE>’Øfi¶d\ÚE>[„∑, «<g∏¶„ «TfiK’fiK’ $$3$$ ®d’ j¶…{∑<gß’{<fi, c
c c
c <¥x’<Â√g¶Ï¶T√’ $ G¶∑g¶∑¶„ Æÿ ÷µg‘√’, Pæ{ɶ G„ ¥„<Td¶ ∑ <Æ $$4$$ G¶„ fiæ∑ ¥¯T¥æd∆¶∑’, ∏Q>’ T¶ Td∑’<fi T¶ $ ∑Ƕ T®É g‘√„∑’, ÂN¥ ∏ƶ„ ∑ ¸¢Dby, c
c c
c ®d’ j¶…{∑ g∑¥¶<T, ÷µg‘√’ j¶„ fi¯T[® $$5$$ <[ ¸„<g, "«dT’ ! ∏P{Ç’ P{¶…{∑’, fi\ÚE>[’ G¶„ P{K„É T¶ $ ÂN¥ ÏQ>dK’ fiæK∏¶„, G’ ∏P*{Ç’ j Pæ{¯Tby ?$$6$$ c
c c
c ¶&Gæ[’ √¶„dg¶ ! <g∑g¶„, Td∑’ g∑¥¶<T c¶K÷’ $ Gƶ P{¶÷gP{[¯T’, fi\ÚE>[∑ „ ’ Âæ ¥æ\¢DÆ’ $$7$$ G¶„ ®d’ Td∑’ ¥¶„Ƕ, ¥WÆ„ ∏∑æ~K„¥ T¶ $ «Q>¥∂϶∑’ ¥¯T„<¥*, c
c c
c ¥zZT¶Æ¶„ ¥ √¶„dg¶ ! $$8$$ ®¥¶„ P{¶÷’<fi fi\ÚE>[,’ fi¶∑¥’ØÆ„ P{¶K∑’ $ ∏¶∑¶∏TK¶Æ Ø∂T<¥Æ’, fi<T¥„ ¥Ï«¶„ Gƶ $$9$$ «dT’ ! G¶„ ¸Ï’ <TKd’, fiæK¥d¶KfiKß{g’ $ c
c c
c <∑√‡Æ’¶„ ÂT’ ~Kb, fi\ÚE>[’ ÂN¥ P*{ «T„ ?$$80$$ ÂN¥„d’ ƶ„b fi\ÚE>[’, ∏¥ >«¶TN¥ √¶„dg¶ !$ G¶„ Â’ Z¶g’ <Td¶∑„[¶, T„K∂ ¥\ªÂgT„\aÁd¶ $$1$$ G¶„ ¸Ï’ c
c c
c T∂Kd’ ¥[’, fiæK¥d¶K’ <j√‡Æ® $ ¥¶„ ¥fi\ÚE>[fi\ÚE>[¶„, ¥ >¥∂϶„ jK¶Æg¶„ $$2$$ j∂d¶√¶„d’ ØÿÆ’ O¶„KjK® ¥æß{¶„<¥dX><Â* $ T„Ø„*¶„ <ÂKG¶„∑∂®, <Æ*≤>„ɶ ~÷√by®Ì c
c ¥¶„ $$3$$ ¥„ «dT’ ! fi¶Td’ P{µg’, fiK’ T„bd ¥gæxK„ $ ∏∑∑櫇®∑ ∑¶„ g¶„aÁ’, fi¶d\ÚE>[„∑ P*{ Â<Æ* ?$$4$$ √¶„dg¶ ! T¶¥P{¶„≤>∂<Æ*, G’ ∏∑„√¶<Æ* ¥’<~d’ $ Â’ c
c c

H fi\ÚE>[KTæfiQ>’, fi¶T’ Âæ<Æ∑’ T <TÏ∂db $$5$$ O∑O¶„Kc ’ d¶KÂg<Â<gN¥¶, GÆ ¥‡KN¥ √¶„dg¶ !$ fi¶d\ÚE>[K<TN¥„d,’ fi¶T’ P{µg’ fi∑N¥® $$6$$ ∑TK’ Gb Â’ fi\ÚE>[,’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1410
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EGÆ «<∑d’ ÂÆ ¥gæxK„ $ (¸ÏT∂Kd) ∏¥ >«¶T¶„ ∏<∑√‡<ÆdfiæK¥d¶KfiKß{g„ $$7$$ ∏∆’ ~ P{¶÷ fi\ÚE>[’, ¥¯TZ„T’ ∑g∑æÇK„ G¶„ $ ØŒ<xd¥Ñ¶„ d&hfi„¥¶„, Ø∂Æ’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [50]

c c
c ~¶÷‘√bd’ ∏≤>„ $$8$$ «dT’ ! P{N¥¶Ï¶„®É¶ ?, fi\ÚE>[’ P{¶„ T Ø„É T¶ ? P{N¥ T fi\ÚE>[’ ؄ɶ ? ∏¶Ï¶„d¶T„É T¶ P{Æ’ ?$$9$$ √¶„dg¶Ï¶„d∑’ ¶T, P„{TÏ∂∑’ c
c c
c ¸Æ°¥æ<T $ G¶„d∑¥®<Æ* √’‡∑, ¥æx«¶T„<Æ* <ØÉ® $$90$$ ~÷j¶∑∂∑’ Âd¶«¶T„, ®T’ ∏¶„<Æ gby¥æ® $ GN¥ <TgÏdK„ ÂN¥, ¶Kµg„∑ <ØÉby $$1$$ ÷N¥‘√’ c
c c
c fi∆<T*ÂN¥, ÷N¥‘√„ fi<Q>dN¥ d $ ÷N¥‘√Œb∑¶„ ~„T, ¥¯T«¶T’ÂK„<Æ* ∑’ $$2$$ ÷T¥’ÂN¥ Ø’ÂN¥, ¥’GdN¥ ÂT\N¥∑¶„ $ ¥<gÂ∂√æ<[fiƶ∑N¥, c
c c
c Ø >~¶K[N¥¶¥ >«¶<T∑¶„ $$3$$ ∏¶Ï¶„®É¶ fi≤>ÚE>„ɶ, <Øɶ ض<TÉ T¶ fiK’ $ ∏Æ<∆¥’ ÂØÿ<WQ>’, fi¶d\ÚE>[’ ∏∑æÇK„ $$4$$ ¥„ «dT’ ! P{<[d’ ÂN¥, fi\ÚE>[’ c
c c
c ÆTb <j\ÚE>d’ ?$ fi¶d\ÚE>[N¥ Ê>¶∑¶b’, P„{Tbd¶b’ ? P{Æ„<Æ g„ $$5$$ √¶„dg¶ ! G’ ¥æ¥∂϶∑’, ¥g∑¶∑’ Ø¥rÆ ÷ $ Á<Ïd¶√dfi\ÚE>[’, ¥’Gby Â’ jT√æ∑’ $$6$$ ®ß{¶ c
c c
c fi¶Tb fi\ÚE>[’, Gb ¥æ¥∂϶ Ø >¯Td¶ $ ∏Æ ¥∂Ï’ <TK¶Æ„ɶ, ¶ Â’ ÆTb ¥d√æ∑’ $$7$$ Â∂® fi’~„*<Ød¶ G∂T¶, G¶„∑∂g¢D„ <jT¶<¥∑¶„ $ ¥¶g∆’ jT ÏaÁ¶b’, ¥¯T„ c
c c
c fi¶¥’< P„{TÏ∂ $$8$$ P„{TÏj¶∑N¥ „ √µg¶, ∑¶„&P„{TÏ∂ ¶b’ fi¶¥Â∂ $ ∏¶„<Æj¶∑∂ <Td¶∑„® ∑¶„ fi¶¥„ g∑fiÉT∂ $$9$$ ¶ fiæK¥’ ¥’Ou>’Â∂, P{¶„rÆ√’<g <ÂÏ„ Gƶ $ c
c c
c ¥¯T„¥æ ¥æ¥‡K¶T„b, K’Âæ’ g[¶ gÆ<∆(\ªÂ)d¶ $$100$$ ~’P{µg’Â∂b √¶ >¶b’, P{¶bd’ T¶„<¥K’<Âd¶ $ T¶T¶bɶ d ض„ <Â<∆, ¥„¥¶b’ fiKd¶Tby $$1$$ fi¶d\ÚE>[N¥ c
c c
c Ê>¶∑¶b’, ¥’Á¶byd¶b’ √¶„dg¶ !$ ∏∑¶Ï¶„bd’¶„ Æÿ ®ß’{<fi, ¥¥ÑgK∑’ gK„ $$2$$ ¥d¥ÆN¥j¶K∂∑’, fi¶„u>’ ◊{¶<Ï[æ <j\‘O∑¶„ $ ¥[Q>g¶<¥® √Ω«„, ~≤>h◊{≤>’„ c
c c
c <∑<√*Âby $$3$$ G’ ÂN¥ G<[d’ d¶T’ Â<[d’ Â’ jT’ √æ∑’ $ ®ß{<¥ zZ∂fi¥’√„∑’, ¥¶Æ° ¸’c„É g„Æÿ∑„ $$4$$ ¥¶Æÿ∑∂® ¥ÆN¥√æ∑’, g„Æÿ∑„ß{<¥* ¥„<T® $ P{¶„≤>∂√æ∑’ Âæ c
c c
c <¸É„∑’, Âb® ¸¶„Æ∂ fi∑N¥by $$5$$ G¶„ ¥¶Æ° b\zZd’ ØQÿ>’, <T¥du>¶„ K¶g„<Æby $ ¸¶„<Æ϶«¶ fiKΩ«Q>¶„, P{Æ’ TK¶∏¶„ ¥ ƶ„Æ∂b ?$$6$$ ∏¸¶„<Æ϶<«d’ P{µg’, ¥’G∏¶„ ∏Æ c
c c
c ¥’Gby $ g„Æÿ∑„ ¥„<T® ∏¶…{„÷ß{¶® fi¸’cby $$7$$ GµÆ¶ Â∂¥æ<T ®®¥æ, ∏TK¢D’¶„ Æÿ √¶„dg¶ !$ ÷µg‘√g„T TTƶK„, g‘√’ <jQ>fib ¥¯Tƶ $$8$$ «√T’ ! ¶ ®®∑ c
c c
c j¶®∑’, G„ √¶KzZ∂ g÷ß{≤>„ $ K<[*<Ød¶ ∑ E>‚>’<Â, bzZ∂d’ ÂN¥ P{¶ √by ?$$9$$ „ ¥K∂K’ ¥ÆzZ„∑’, <E>*<Ø…{∑’ <ÂÏ’<ÂÏ’ $ ∏‘√∂® Gb<T ƶ„g’<Â, ¶„&<T ¥æx∂ ∑ c
c c
c Ø∂¥by $$110$$ ¶K¥¶„<T <∑<T<[* ¥¶„, Ku>¶KN¥ Gby P{K„ $ ¥¶T√cµg’ ~ fi¶Ï„b, √b’ fi¶T„b g\¢Dg’ $$1$$ «dT’ ! ¥Ø¶K¥’¶„¥„, Gb «T„ g¢Dg’ √by $ ¶ c
c c
c ¥K∂K„&<T ƶ„g’¶„, P{I¥ ¥æ<x* ∑’ fi¶Tby ?$$2$$ ¥Ø¶K’ fiKضK’ T¶, bzZ∂ fiæK¥¶„ T √¶„dg¶ !$ Kg’¶„ ¸’c® fi¶T’, ∑¶„ ∑’ «Tb ∏¸’c√¶„ $$3$$ ¥¶T√cµg’ GÆÿ[’ G¶„, fi¶Ï„ c
c c
c fiKضK√’ ~® $ G¶TÉ∂T’ <Â<TÆ„∑’, Âg∑櫶T„∑ ¥¶ √by $$4$$ ∑TK’ <jdg<TÆ°∑N¥, fiKضK√g∑(√)N¥ d $ ∏<∑d[N¥ «T„ ¸’c’, <∑<T[∂® gƶ◊{Ï’ $$5$$ c
c c
c ¥æZ„T¶∑’<fi <j<T<[*, G¶„ g∑¥¶<T <TK¶Æ® $ ¥¶„ g∏¶„ Øÿ‘√b’ √ÚE>„, g„Og¶Ï¶ GÆ&<Éd¶ $$6$$ g„Og¶Ï<Éd’ j¶Æ’, G¶<∑g¶„ «æT∑¸’cT !$ g∑¥¶<T ∏∑æ<j¯T<[*, c
c c
c G¶ Á’≤>d Øÿ‘√b’ √d¶ $$7$$ T¶¥æfiæÉN¥ <ÂzZ’<g, «¶„϶ P{¶Ï√ÚE>T∂ $ g„Og¶Ï&<Éd¶ ∏¶<¥, √¶„dg¶ ! g∑ØÿΩ¸Ï¶ $$8$$ ¥¶-<jdg¶„√¶¥„ fiaÁ’ ض÷’, P{¶÷’ c
c c
c <«aÁ¶ d <j‘√d¶ $ ∏∆∏¶„ ®\zZ∑∂ ¥¶Kg’<ØK¶„TK ¥’Ê>d¶ $$9$$ ∏¶¥∆g’<ØK’ ∏∆’ Ï’<O[¶ √’Âæ<gÚE>√¶ $ g∑¥¶&<«j’Ø„T’ G¶(T),¶T fiÉ<Ïd¶ ØÿT„ $$120$$ c
c c
c <jdg«’√ Âd’ ¥æÆÿg’, Â∂® ÂzZ ∑ <∑*<Ød’ $ Â’<jdg«’√ض„¥„∑’, ≤>\¢D[¶ fi ><gd’ √d¶ $$1$$ ®T’ j¶÷’ ¥æÆÿg’<fi, <jdg’ g¶ <TK¶<ÆÆ $ G„\ÚE>d¶ ∏aÁd’ ¥¶„aÁ’, c
c c
c ∏∑’Â’ ~ ∏∑¶„Tg’ $$2$$ Âa¥’Gg„ T®¥æ’ ~, <jdg¶„ Ø’≤>j¶d√¶„ $ Âg„T Á’≤>g¶∑N¥, ∑ T® ∑¶„ T ¥G’g„ $$3$$ ∏¶Gµg„∑’ Âæ G’ fi¶T’, ¸’c„ɶ gÚE>¸’c√¶„ $ Td«’√’ c
c c
c P{¶÷g∑N¥, Â’ ~„T&Q>√æ∑’ gæ∑„ $$4$$ ¥d¥ÆN¥’ ¥Ïx∂® G¶„T¥¶<g[æ <jaÁ„g„ $ Td’ <jdgÁ’≤>’¶„, G’ ¥¶„ Â’ fiæ∆g<É∑„ $$5$$ fi<T[¶ d <j<T[¶ d, √¶KzZ∂ c
c c
c ¥’Gg„ ÂT„ $ Gg∑æ<Q>d¶ Âd’ ϶«’, G¶T <ØaÁ¶ j <√\rÆd¶ $$6$$ ¥¶Æÿ¥¶Æÿ∑∂T‘√„∑’, <T∆¶d¯T<gÆ √¶„dg¶ !$ G„<¥* g¶„[‡∑ …{¥¶¥’, j∂¥¶¥’ j¶∑æG¶<∑d’ $$7$$ c
c c
c Âg<T Gd∑¶® ∏∑æ∆¶d’, <TGd∑¶® ∑ ¥¯Tƶ $ ∏Gd∑¶b …{¥¥’ÂN¥, P{∏¶„ cµg¶„ ? P{∏¶„ ÂT¶„ ?$$8$$ «dT’ ! G¶Tbd’ <ØQ>’, ¶Tbd’ P{Æ&∑æfi¶<Ïd¶ $ G„ «T„ c
c c
∏T∂dfiKgzZ„, P{ǶP{Çgd¶∑√„ ?$$9$$ ®√’„∑’ <Æd’ Td∑’, √¶„dg ! <ØN¥’< P„{TÏ∂ $ ∑¶„ ¸Ïg¶„≤>∂b P{¶K„*<Â,ÆzZ„ O„[‡∑ G’Âæ∑¶„ $$130$$ <ÂzZdK«¶<¥®
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1411
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ETd∑„, G„ ÂÆ<[ ∏∑æfi¶<Ïd¶ $ <¥*ض Ø„T√∑¶ ÂN¥, fi¶® fi∑g’< ÆK<¥d¶ $$1$$ G„ ∏<TbdfiKgzZ„, P{ǶP{ÇgG¶∑√„ $ ∏’c¶„∏’c∂® „<¥* ¥g’, GÏZÏ’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [51]

c c
c √‚>Ê>ß{K’ $$2$$ √∂dzZ¶„ d <TƶK¶„, ¸∂∏¶„ √∂dzZg∂¥∏¶„ $ ¥gæ∑æ∆¶∏¶„ ¥æ¥¶Æ°∑’, j\zZ Âbd’ <Tdhfi∑’ $$3$$ √∂dzZ„ G„ ¥æ¥’<T‘√„, ∏∑¶ÏN¥∂ Ø >¯T® $ c
c c
c ∏Á<Ïd~¶K[„ ¥dd’, K¶√W¶„¥<TTÉ® $$4$$ <jQ><TdQ>gdQ>¶∑„, ¥<gdP{¥¶d„ <Gb’<Ø® $ <TÆK„ɶ „<¥* ¥<x* Âæ, „ E>÷gzZ„<T P„{TÏ∂ $$5$$ ¥æÆÿgN¥ c
c c
c fiæ >T∂G∂TN¥, GzZ„√N¥ P{϶g∑¶ $ ∏hfi¶K’«’ Âd’ ¸„<* Â, √¶„dg¶ ! ¥¯TP„{TÏ∂ $$6$$ ¥æÆgÿ N¥ fiæ >T∂G∂TN¥, T¶T[∂ GzZ ¥’«T $ gƶK’«’ Âd’ <¸*<Â, √¶„dg¶ ! c
c c
c ¥¯TP„{TÏ∂ $$7$$ fiæ >T∂P{¶bd’ ®ß’{,ØKgÏ„*ÂN¥ √¶„dg¶ !$ ∏N¥¶dP{µg¸’c¶„ Æÿ, Øÿ\¯Tg¶„aÁ„ ¥¥<Ñ® $$8$$ ®T’ ~ ∏¶…{„…{T¶…{ ÂÆ T∑N¥Â∂ $ Â¥P{¶d g„Æ∑ ÿ „ c
c c
c ÂÆ, <~ß{∑’ <~∑b fi¶T√’ $$9$$ µƶ g„Æ∑ ÿ ¥’P{hfi’,fiæ >T¶Ø∂∑ <TK¶Æ∑’ $ G¶TÉ∂T’ ØÿKÂ’ ◊{Ï’, <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ TÉ® $$140$$ ¶ G„&<T<ØdfiKgzZ„, √¶„dg¶ ! ∑¶„ d G„ c
c c
c gæ∑„ $ µƶ „ <TTɄɶ, ض„‘√byfi’Zضd√¶ $$1$$ √∂dzZN¥ ÷ Td∑„∑’, <T¥’ Æ϶ÆÏ’ <fi¸„ $ <j\¯TP{hfi¶„ fi«aÁ„ɶ, ÂaÁ∑¶ G’ ¥gæWT„ $$2$$ fiKgzZ∏¶„ <T¥’ c
c c
c ¶„¥’(j¶„ Â’), ∏gdK¥¶d∑’ Áæ Â’ $ <∑\¯TP{hfi’ ∑’ ¥’¥¶K„, g∏¶„<T ¥¶„ ∏gdN¥g¶„ $$3$$ ∏√∂dzZN¥ Td∑„∑’, ∏gd’<fi ∑ O¶„u>® $ G„∑ ∏dK¶gK„ Æ<Td¶, GÆ c
c c
c P{I϶ gK<Éd¶ $$4$$ fiKgzZ∏¶„ ∑ Â’ ∏gd’, ¥’<T¥’ Â’ Æ϶ÆÏ $ ∑ „∑ ∏dK¶gK¶„ ƶ„ɶ, «aÁ∑¶ <jÆ∑’ T® $$5$$ ∏√∂dzZPæ{¥∂Ï„<Æ*, ¥’√’ <Â<TÆ„∑ TÉ® $ c
c c
c g¶„aÁg‘√\N¥g„ <T‘O„, fiÆ’g∂ „∑√„ Gƶ $$6$$ fiÉ<Ïd’ ÆÿdTÆ’ Øt‡>Ê>’æ, ∑∂¥’P{¶„ ÂzZ fi<T<¥÷’ $ ∏[¶∑’<fi ≤><Æɶ<¥, j¶„ Pæ{¥∂Ï„ ¥g<Ñ®,$$7$$ T¶¥ÏaÁ’<fi c
c c
c ¥‡Ï∂® ¥’<«∆¶„ ∏\ÚE>d¶ ¥æÆ’ $ ∏√∂dzZ„∑ ¥g’ ®ß’{,Á∑x<fi j ¥’T¥„ $$8$$ <T∑¶<T Â’Âg’„<Æ*, O¶„K<ØQ>∂<T¥’ ∏<Æ* $ ≤>¥’Â’<fi ¥gÑ∂d, ∑¶√∂dzZ’ Pæ{¥∂϶Æg’ c
c c
c $$9$$ <T¥’ Á¶G¶® Æ϶ÆÏ’, Â’ P{K g¶K„b ÂaÁ∑ $ ∑ P{K„&√∂dzZ¥’¥\‘√*, <T >T„ ÏaÁ’<fi G’ Â<Æ* $$150$$ ¥∂Æ’ T‘O’ <fi¥¶d’ T¶, O¶„KŒTd«d’P{K’ $ c
c c
c ∏¶„<√Ïg¶∑’<fi Ï∂®É¶, ∑ Pæ{¥∂Ïg√∂dzZ’ Âƶ $$1$$ ¥[Gµg’ÂK’ ¥[æ, ∏<T g<∆ɶ ¥Æ¶„dK’ $ Td<jdg’ G¶„ <TK¶Æ„ɶ, G∑d’ <fiaÁ„ Âd’ K÷’ $$2$$ TK’ fi<TQ>¶„ c
c G<Ïd’ Æÿd¶¥∑’, j d¶<T <jdg’ ¥æÆÿg’ <TK¶<Æd’ $ TK’ <Æ gLJ ¥æ<T¥æxP{µgæ∑¶„, j d¶<T <jdg’ «’‡∑ G∂<Td’ $$3$$ ∏√∂dzZ[ض„¥„∑, √¶„dg¶ ! by¥K„∑ ÷ $ G’ fi[’ c
c c
c Â’ <j¥¶g„[¶, ÏÆÿ √∂dzZ¶„ gæ∑∂ «T„ $$4$$ ¥„ «dT’ ! ∑¶„ <Td¶∑„&Æ’, by¥K¶’ P{¶„<T gæ<∑TK¶„ $ P*{ T¶ ∏√∂zZض„¥„∑’, fi[’ „∑ ? P{Æ„<Æ ∑¶„ $$5$$ ~÷T∂<¥√¶® ∏∆¶®, c
c c
c ®zZ «KÆ’<g √¶„dg¶ ! fi >g„ <ÂzZP{K„ Gbd¶, <TÆ∂fiæ¯T„∑ <j¯Tæ≤>„ $$6$$ Âbd¶ <j¯T¶∑g<Æg¶®, P’{ÂŒT„ ¥æK¶¥æK„ $ <jTd’„ ÷hfid’„ T, ØQÿ>’ fiÇ’ÂT¶<¥÷ $$7$$ ∏ƶ„ c
c c
c ∏ÚE>„Kd’ ∏É, gÇ϶„d’g∂ fi„\ÚE>g¶„ $ ∑ b’ØG¶Ï ¥æ<g∑’ T¶<T <ØQ>’ P{zZby fiæ∑¶„ $$8$$ ®T’ T∂ƶfi¶„ƶ®, fiæ\¯T* G¶b’ ¥K[æ ¥¶„ $ g¶„Æ’ √’‡∑ Á∑g„ß’{, g¶Œd¶&&¥∂<¥∏¶„ c
c c
c fiæ∑¶„ $$9$$ ZKZKZKN¥ P’{fi’¶„, <j*<Ø÷’ √K<Æ÷’ <~K’ $ ∏[¶∑’ √¶„dg¶ ! c<∑d’, ¥¶g∆ √<Æ÷gæÉ∏¶„ $$160$$ ∏Æ fi’~gæ<Q>d’ ϶„d’, G¶T¶ >Tb gƶd¥¶„ $ ¥<T∑d’ c
c c
c Ø„Td¶ ÂN¥, KdÆK∑’ ¶T  >¶„dby $$1$$ ÷‘√’ P{Q>’ ÂTÇK∑’, ÂN¥ ØQ°>∑ by¥K¶„ $ ϶„∏¶„ fi‡d’ P{K„g¶∑¶„, G¶T ÷ √’‡∑ fiæÚE>by $$2$$ P„{∑ Â’ <Ø\aÁ∏¶„ ? P{zZ ?, c
c c
c ÷hfi∆¶„ P{¶„ Pæ{϶„ ÂT ? ¥æ[zZ’ P{N¥ fi¶g‡Ï„, ¥¶b¥d’ ƶ„ ¥g<Éd’ ?$$3$$ ¥¶„ fiÇ®√¸æx¶„ G¶, ¥¯T’ ÂN¥ <Td¶√K„ $ G¶b’ Pæ{Ï’ <ØaÁ¶ ¥æ[’, ∏zZ’ GÆ d c
c c
c ¥g<Éd’ $$4$$ Â’ ¥¶…{∑ ∏Æ∆¶„ ¥¶„, bg’ <~*„b √¶„dg¶ !$ ∏<Ïd¶ ∏∑K∏¶„ ®6¥, ϶„√’ ≤>’«„∑ fiKg楄 $$5$$ ¶-G¶K¥g„¥’ «¶¥„b, ¶K¥’ ¥¶„&<T <G∑TK¶„ $ ∑ c
c c
c P*{<~zZ <Td¶K„∑,’ Âæ\rÆß„{by <~K’Ê>® $$6$$ ∏ÆT¶ ∑<Æ ∑<Æ ¥¶„ «√T’ ! Ø„Tض∑Tfi∑<g∏¶„ $ g∑¶„√d’<fi G’ g¢D, Â’<fi \ÚE>-<∆É ¥’¥d’ $$7$$ ¶T„¥ G¶„ ƶ„÷ ¥¶„ c
c c
c ƶ„÷, P*{ <Td¶K„∑ ®zZ g„ ? ∏<«∑’ضg∂Æ fi¯TÉ’, ¥¯Tض„aÁ(¥)<Tg¶„aÁ<∑* $$8$$ ¶ fi≤>√∏¶„ <G<∑*ØN¥, ¥d¶¥„ G¶ Â’ ∑„aÁby $ «æT∑„¥’ <G∑TK’ ¶T, c
c c
c √∑ÆK¥¶g∂ fid<Q>∏¶„ $$9$$ fiK<j¯Tæd<’ g «√T’Â,„ cµg<ÂzZ’P{K„ <G∑„ $ <G∑¶<«<Æd¥æ[zZ’, √∑ÆK¶„ G¶ fiŒTby $$170$$ ¶Tg¶Ï¶T√’ ®d’, TaÁ¶∑’<g ¥g¶√d’ $ c
c c
c fiæ >T∂P{¶b√g„√’ G¶„, T¶T¶® ¥¶„ ∏¥’G∏¶„ $$1$$ ¶ by¥K¶„ <T<~*„by, ¥æÆÿg„ fiæ ><TP{¶b® $ ¥¯TzZ ÷W<TÉ’<Â, P{¶„ ¶b’ K\aÁ÷’ ÂK„ ?$$2$$ ÆÏæbyP{K„b ∏[¶∑’, ®zZ’ c
c ®¥ gƶd¥¶„ $ ∏¥x„d’ G∑„ ¥ÆÏ’(dÏ„), P{gzZ„d’ fiTaÁby ?$$3$$ ∏Ç’ÂP{≤>d≤>’ ®d’, TaÁ¶∑’ ÂN¥T∂ ◊æ’{≤> $ P{rÊ>¥¶„¥¶„ fiK’ ϶«„, ®K¥’ P{¶„&∑æ<~Q>® ?$$4$$ c
c c

H G
¶ ®d’ <Thfig¶„[‡∑’, ¥¶g∆’ P*{<~ g\¢Dg’ $ G’ T¶ Â’ T¶ P{Æ„ cµg’, ¶ ϶„÷≤>µÆ¶ ∑ ÷u>by $$5$$ ∏ÆT¶ ƶ ƶ ∏Æ’ g‡ >¶„, fi¶TP{µg∂ ∑K¶Æg¶„ $ ∑TK’ Gb ∑¶∑æ<~Q>¶<g,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1412
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∆¶„&∑æ~„Q>Â∂ G∑¶„ $$6$$ G„∑„dg∑’-Âj¶∑∂<Æ*, ¥¯T∆‡<Æ* fiT„<Ød’ $ G¶„ ®<Æ* ∏∆ƶ T¶®, ÂN¥ ∏Q>¶„ ∑ ¸¢D(<TÉ)by $$7$$ ¶Æg„dN¥ fi\ÚE>[’, O¶„K’ gbØÿßF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [52]

c
{K’ c
c TK’ $ ÏÆÿ <¥‘O’ ¥æ<¥‘OdK’, G¶T gLJ ∑ g„ «T„ $$8$$ ∏¶¥¶d∑¶P{d’ fi¶T’, ∏¶¥’G„∑ <TPæ{¯T(P*{Â)Â∂ $ <دT’ T¶¥¥d’ fiæ∆’, ∏Æ ¥¶„ fi\ÚE>[g¶~K„ $$9$$ Â’ ¶K¥’ c
c c
c gƶO¶„K’, fi¶d\ÚE>[’ ¥d’gby $ P{¶÷’ fi[„d¸æxN¥, ¥d¶¥„ fiæ∑¶„<T √∏¶„ $$180$$ ÂzZ¶<T G¶ ¥æ∑„ TaÁ¶, ¶T&<Æ√¶K<gg¶√d’ $ fiæ >T¶Ø∂∑ ¥g¶K’«’, ¥¶Æ° c
c c
c <Â<TÆ„∑ TÉ® $$1$$ Ø >g‡ >¶„ ÆÿzZ G¶„by ¶, by¥K¶„ gæaÁgΩ«æ∏¶„ $ <~„„T’ G<ÆzZ G®, P{¶„ ∑ ¶b’ ¥g¶K«„ ?$$2$$ fiæ >T∂® ¶T ®¥„T, ¥g¶¥∂∑¶„<T <~Q>by $ c
c c
c ∏‘√∂® Kxd’ Á¶db, (¥¯T’ ¸∂d¥gæΩ«T’) $$3$$ ∏∆’~ <T∑¶ fi¶∑„∑’ Á∑g„ß’{ G∂T® P{Æ’ ? ¶ P*{<fiÂ’ fi~aÁ„¥, G’ fiÇæd-gzZ’<Âd’ $$4$$ bgN¥„T ¥g¶√ÚE>„, c
c c
c ∑ ÷∑„d’ P{¶„b ¥WÆ„ $ ¶ <~Q>÷ ¶T ®¥„zZ’, TK’ ¥¶„ ~„T √∑ÆK¶„ $$5$$ ∏ÆT¶ ®¥¶„ j ¥¶„ g¢D’, ®ß{¶„<T «<∑d’ P{K„ $ ∏<Ïd¶ ®T’<TÆ’ cµg’, P*{~æW„¥„∑’ Â’<fid $$6$$ c
c c
c ¥¶<ÆÉby G¶„ ¥æT„ P*{<~, ∑ [∑gÇ’ÂP{≤>d≤>’ $ ∏ÆT¶ <~Q>’Âæ ¶T„®, ∏Æd’ ¥dg„T T¶√K’ $$7$$ ¥æÆ’¥æÆ„∑’ G’ cµg’, ¥¯T¶„<T ∏∑æQ>® G∑¶„ $ j P{¶Ï’ P{≤>d≤>N¥&É, c
c c
c cµg\N¥< G¶T <~*Âb $$8$$ c≤>Æ≤>*¶„&¥∑∂ ¶T, <∑T≤>∏¶„ ÂN¥¶„TK* $ √¶„dg <jÆ∑’ √∏¶„ ¶Ƅ, ÷TT∆¶„ ¥[¶g¶®Ì ¥¶„ $$9$$ ¥¶¥∑(gr∑)- c
c c
c ¥ædj¶∑¥’¥‘√fi≤>∑∂d[¶® by¥K¶„ $ ÂzZ Â’ ضm{∑’ ØÿaÁ’, jK® ∏∑æ«<T÷’ <~K’ $$190$$ bƶ√∏¶„ ¥gæW’<g, gƶgÚE>¶„ «T„÷∑’ $ fiæ∑¶„<T ¥[g¶® d, <Â[∂¥’ c
c c
c ¥¶√K¶„Tg„ $$1$$ Øÿ\¯T¥Æ’ ضŒ∑’ ØÿaÁ’, ∏∑æÆ<T…{<∑ƶ√∏¶„ $ <ÂKdfiaÁ∂¥æ ÷TT∆¶„, P{¶√[¶®¥ by¥K¶„ $$2$$ Â∏¶„<T fi ><gd’ √’Âæ’, ÷¯Tu>[¶ bƶ√∏¶„ $ c
c c
c ØÿQ>¥¶∑¶„ «T„[¶∑’, fiæ∑K<T fi ><gd’ √∏¶„ $$3$$ ÷¯Tu>[¶ Â∏¶„ bÆb’, ÁK¶„ ƶ„÷’ fiæ∑¶„ g∏¶„ $ ÷TT∆¶„ K¶¥Æ[¶®, E>Ω«T√Æ∑„ <jK’ÂK’ $$4$$ ¶Ƅ g∑æN¥G¶by®, c
c c
c ¥gæhfi∆¶„ fiæ∑¶„ g∏¶„ $ ÷TT∆¶„ T∑dK[¶®, g¶∑æ¥[’ ¥g¶√∏¶„ $$5$$ Â∏¶„&<T gK÷’ ¥gæhfi∆¶„, gɶK[„ ¥ by¥K¶„ $ fiæ∑¶„<T <jK® √’Âæ’, (bÆ) ¥∂Æ[„∑’ fiæ∑¶„ g∏¶„ c
c c
c $$6$$ ÷TT<É÷’ ~÷zZ∂®, ¥∂Æ[„∑ fiæ∑¶„&<TÆ $ gK…{∑’ ~÷zZ∂®, √’Âæ’ bÆ ¥g¶√∏¶„ $$7$$ Â∏¶„<T jKd’ √’Âæ, ~ß{d[„∑ by¥K¶„ $ Â∏¶„<T Pæ{Q>∂ ƶ„…{∑’, c
c ¸ÆÿØPÿ {aÁ<W∏¶„ g∏¶„ $$8$$ P{<g®<Æ* ÁÉg¶∑N¥, fi∆¶¥’ ¥’TÚE>K„ $ G¶&P{¶g<jÉK¶ G¶d¶, Â∂d Ø„T¥ „ Tæ T<É÷’ $$9$$ Â∏¶„ bÆ jK∂¥[’, Ïx°∑’ ¥[<g* √∏¶„ $ ®T’ c
c c
c jK√<ÂKÚE>„¥æ’, Pæ{\ÚE>dgPæ{®¥æ by¥K¶„ $$200$$ √¶„dg ! ¥æbK’ fiKΩ«<g÷’, O¶„KØÿaÁ¥æØÿ\aÁ∏¶„ $ ¥’fib √¶„¥¶Ï∏¶„ G¶∏¶„, ®¥ ¥Ç„T∂-¥K<É∏¶„ $$1$$ µƶ c
c c
c ®d’ <Td¶∑„[¶, ∏<~K¶ √∂dzZ„ gæ∑∂ $ «T„ɶ <T<ØdfiKgzZ„, ¥¶K¶¥¶KfiK∆æ® $$2$$ ¥¶K¶¥¶Kgd¶∑„[¶, ∏√∂dzZ[ض„¥∏¶„ $ Tdg„[„∑¶<T Kɶ®,fi¶T√’ G’ c
c c
c ¥g<Éd’ $$3$$ „∑’ Â∂® ∏Æ∆¶®, G¶ G¶ ƶ„Æ∂ <jd’Â∑¶ $ j¶Kd<ÂKdPæ{g¶∑æN¥„, Â’ ¥¶„Ƕ P{¶„ <cb’ Ï«„ ?$$4$$ ¥„ «dT’ ! P{¶ ÷∑ ¥¶ K<Éd¶ P*{ T¶ Â∂® c
c c
c ∏√∂dض„¥„∑ Tdg„[„∑’<fi fi¶¯TP{µg’ ¥g<Éd’ GN¥ ∑’ <TT¶√d’ ¥¶„…{∑’ ∑¶„ <cb’ Ï«„ɶ ? √¶„dg¶ ! ∑’ bÆ„T «¶KÆ„ T¶¥„ «W¶„ j¶g ∏¶dK∏¶„ ∏Æ„<¥, ÂN¥ d c
c c
c fi’~¥® ¥¶Æ°∑’ gƶ∑櫶√¶∑’ ØÿT¶Ï¥¥® <j‘√’Z∂∑’, ÂzZ d √ÚE>„ ~÷zZK<¥d’ ∏¶„¥¶T∑’ <ÂØ’≤>¶„\¯T[’ ~ P{ >÷Ø√’ <Thfig¶„[‡∑’ ~÷zZ’ j fiK«æÉb, ∏∆d¶ c
c c
c Kɶj¶g¶® ∏<Éd¶® fiæ¯TP{d¥æÆfi¶T-P{µg¶„Ø®∑’ ¥K∂K’√ Pæ{Q>T¶Æ∂® fiK¥≤>…{∑’ P{g®<Æ* ¥gæ<W<¥÷g¶Kx’, ∏Æ&∆d¶ fiK√Ï’Âfi‡bŒ<ÆKÂ∑‡ Â’ KÉ<Éd’ c
c c
c fi¶<¥d¶ ¶∏¶„ T ¥’Gby∏¶„ «∑’<Â-Gƶ Æ϶ Æ϶ Øÿß{KP{¶K√„ ! P{g„d’< ?, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! fi≤>«<∑d’ Â∂® gƶfi¶TP{µg¶® «‘√ÏaÁ∑Gµg¶® KÉ<Éd¶®, Gƶ c
c c
c ®®∑’ ◊{¶¥æ√fi¶∑√„∑ ∏¶<TÉg¶∑„∑’ <T∑Q>’ g„ ¥K∂K√’<Â, G¶T„d’ fiÏT„ ¶T ∑’ ¥’Áæ<Æd’ <Ædd’ √¶„dg¶ ¥¯T¥’Gby¥g‡ÆN¥, Gƶ ∑’ <TTÚE>¶g¶„ ◊{¶¥æ√fi¶∑√’<Â, c
c c
c Â∏¶„ ®√¶® ÂzZ <~*<Âd’ ¥’Gby®-Gƶ ∑’ Gby ¥’fid’ ~„T gg„d’ ¥K∂K√’ ®√<j<g¥Ω«’ÂK„∑„T fi≤>¥≤>…{∑’ Á’≤>Á’≤>„<Æ fiK¥≤>„ɶ Âƶ<T ∏◊{¶¥æ√¶„Ø√’ bzZ G’g„ c
c c
c ∑ fiK«æ’G¶<g, ◊{¶¥æ√¶„Ø√’ j fiKÆK¶<g, ∏∆’~-P*{ ¥Çg„d’ ◊{¶¥æ√¶„Ø√„∑’ bg∂® ¥K∂K√’ <T∑X>’ ?, ¥¯Tƶ ∑ ¥Çg„d’, G∏¶„ ∑’ fiæ¯TP{d∏¥æÆfi¶TP{µg¶„Ø®∑’ c
c c
c ¥¯Tg„T’<TÆ’ ÆTÆ<[ ¥ætø>Êæ>dK’ <~*<Â÷’ fid[¶, Gƶ ∑’ «¶„ fi„ÚE> 2 ∏∆¶∑ض„¥¶„TÆd¶® Ø >g‡ ><Ædd¶® <T√ÂÏɶ® bg∂® gƶfi¶TP{µg¶® ¥’¥¶KO¶„KØÿaÁضd√’ c
c P„{K¥’ ØÿX>Td∑’ <√K¶bd’ ?, G’ gg P{∆<TTK„¥æ’<fi ∑¶„ fi<T¥„É<[, G∏¶„ «T’ÂKP{®∑’ ∏¥æÆfi¶TP{µg¶„Ø®∑’ G’P*{<~ ضKWØÿaÁض„Æ‘√∏d¥Ω«aÁ¶- c
c c

H ∑PæQ>¶bT¶<ÆP{Ï„¥¥<∆T¶d’ Ø„Æ’<g ¥’«Tb, j ∏∆Æ<[, G„∑’ Âæ ®K¥g¶√g„ fi >Éb, Â’Gƶ-P{¶„ Ø„b ◊{N¥ Ø„Éb <T<Æd’ P{¶„ ÆKb Æ∂K® P{N¥ ? $ ¥dghfi∑¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1413
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<T >[’ ∏<Ñdb ØÿÆ’<fi ¥æaÁ’<fi $$205$$ <~*Âg¶∑∂® ~„T ÷hfi∆’ P„{TÏj¶∑’, P{d¶ d Ø„T„<Æ* P„{T<Ïg<Æg¶, P„{T<Ï∑¶<T ∑K¥æK¶¥æK¶∑’ fi∑¶<¥d’ ¥’¥dÂgfi≤>F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [53]

c
Ï’ c
c ∏<Éd¶∑’ ~, Â∏¶„ «<[«K<jΩ«K¶® fi∑¶gfiæ¯T’ fiæQ>¶„ P„{TÏ∂ Kɶ®, Gƶ «dT’ ! P{gX>gÆ’ ®gĦ∑’ gƶT¶<ÆT„d∑¶∑’ «¶d∑’ ¥’Tæ[¶ ?, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! c
c c
c ¥GÏGÏÆK¥æØÿ’Øÿ<Æ<j‘O¶„¥g∑¶„ƶK√’«∂K¥K„∑’ «<∑d’ P„{T<Ï∑¶-Gƶ ¥æ∑¥æ Øÿß{KP{¶K® ! G’ Âæ¢D ¥K∂K<TÆ≤>∑P{¶K∑’<Â, ® K[<fi[Ø°<¥® ∏Ω«’ÂK∏¶„ c
c c
c ¥K∂K√„ <¥<∑x¶Æ¶Kg¶P’{Ê>d® P{¶„<Ïd√g∂¥’ fiK«æ[’, ∏∆’~®zZ √ÚE>„ ®<[® ¥® ¥¶Æÿ¥¶Æÿ∑∂∑’ Âƶ<T G¶Tb®∑’ ∏ÚE>∂<∑ fiaÁ<ÏÉ’< ¶Tbd’<fi ¸¶<ÆKfi¶∑√’ c
c c
c ¥¶√¶KdQ>¶b<j<g[„∑¶<T ∑¶„ ∑’ P{d¶b fiK«æÉb, ® fiæ∑ √¶„gæ[fi≤>‘√Æ∑√d¶® ÂN¥ g\ÚE>d¶<Æ* <«<∑<Æ<∑*Â<¥*O¶∑√϶϶„<ÏdTd∑N¥ ∑’ ¥≤ø> >√¥ædN¥ c
c c
c ¸¶<ÆKfi¶∑√’ ¥’Ou>…{∑ gæÆ’ fiaÁ¶<Ïd’, „∑ d ¸¶<ÆKfi¶∑d¥’Ou>∑<TK¶Æ∑„∑’ ¥¥æK¶¥æKG√T’ض∑’<fi ∏Ï’O<∑ɶ √ÚE>g„K¶ ∏bß{<gd¶, Â’ ~ ∑ Á<gd’ Âæ¢D c
c c
c fiTd∑Ø„Td¶®, Gƶ ¥¶Æ°∑’ ¥¶Æÿ∑∂∑’ ~ fi¶∑¶„TKg„<T ∑ <E> (P{) hfi„ ÆzZ„∑¶<T G’ P‡{TÂ϶dfiæaÁK<∑¥Kd¶bg<Â√d’ ÷Ø√’<Â, P„{TÏ’ Âæ Gg„T <TK¶<Æd’ c
c c
c TT√d¥dÏض„¥’ ◊{¶¥æ√’ ÂN¥, fiK«¶„√’ fi∆[’ T∂dK¶√„<Æ*, ¶ <¥aÁT„<g ®¥¶ Æ° ØÿK¶d¶K¶ G„∑&∆¶<T P{¶<T ∑ ®K¥g¶d¶K’ fiT[„b<[ <~*<Â…{∑’ ∏gæ√’ 2 c
c c
c ~ær∑G¶„√’ ¥gæ<W¥g¶∑¶® fi\aÁ[’ ∏¥∑g¢D’<g „ Ø„Td¶®, Â’ ~ „ ∑¶„TÏ\aÁ÷’ ¥ß{d’< ؄Td¶® ~Kd, ®®∑ P{¶K∑„∑’ „ ¥K∂K’ <TÆ≤>d’<Â, ∑ ÷∑ c
c c
c ◊{¶¥æØ√fiK«¶„√„∑’<Â, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! Kɶ® <T«¶<Td’ Gƶ ®Tg„d’ ∑ ∏∆Æ<[, <~*<Â…{∑ <T∆<T∏¶„ P„{TÏ∂-Gƶ «dT’ ! Gb ∏Æ’ GÆÿ[’ fi¶d\ÚE>[’ ~K¶<g ¶ P*{ c
c c
c fi∆hfib g¢D’ ®d’ Â∑æ’ ?, Â∏¶„ P„{T<Ï∑¶ «<∑d’-Gƶ Gb P{¶„b fi¶d\ÚE>[’ fidÚE>b ¶ fi∆hfib, Kɶ® «<∑d’-Gƶ «dT’ ! Gƶ Âæg’ <~d fi¶d\ÚE>[’ fidÚE><¥, c
c c
c ∏∆¶„ P{¶„ ®K¥gÆhfi¶ ?, Â∏¶„ P„{T<Ï∑¶ «<∑d’-Gƶ Øÿß{KP{¶K® ! fidÚE>¶<g ∏Æ’ „ fi\ÚE>[’ jTK’ fi\ÚE>[g„T ∑\zZ G„∑’ „ ¥æx∂ «T„ɶ, Kɶ® «<∑d’=«dT’ ! c
c c
c P*{ P{¶K∑’< ?, P„{T<Ï∑¶ «<∑d’Gƶ G’ „ ¥’GbT’ØfiæK∏¶„ <√K¶bd’ Gƶ gg ◊{¶¥ædfi¶∑√fiK«¶„√„∑ ¥K∂K√’ <TÆ≤>d’<Â, ®d’ ~ ØÿX>fi¶Tgƶ¥gæض®ß{<fi*≤>’ ÂæÆ c
c c
c Td∑’ ¥¶„Ƕ ¥Áæx¶∏¶„ ¥¯T¶∏¶„ ~„T bg¶∏¶„ ¥’Gb∏¶„, <~*<Âd’ ~ ®d¶<Æ*-Gƶ <jÚE>d∏¶„ <TgæǶg¶„ ◊{¶¥æ√¶„Ø√’, Âd¢DT¥¶dN¥¶Ï¶„bd’ <j*<Ød’ √K<Æd’ c
c c
c ~„d¶<Æ*, <Ø∆’ ~ g® ®d¶∑ fi¶d\ÚE>[’, ®zZ~®∑ ¯Td∑ض„¥„∑’ G’ „ ¥g<Éd’ ∏Ç’ÂP{X><TK¥Ø¶m{∑’ ¸xfiæX><jP{¶bd’ Âæ’√’ fi¶TK¶<¥* Â’ ~ ® c
c c
c Pæ{X>«√’Ê>KG϶„ØKT¶÷√æµg¥¶¥<jK¶„ÆÆK¥¶√’≤>g¶Ï¶<Æ* ∏∑„√T¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K¶® ضKWØÿaÁض„Æ‘√∏d¥&Ω«aÁ¶∑¥’¶Tæ¯T¶√¥’Ø∂<Tdfiɶ<Ïd¶® c
c c
c ∏∑’„<Æ* «T‘√Æ∑„<Æ* ¥æØ∂ÆP{¶Ï„∑’ Âæ ∏Æ<∆¥¶∑æ«T„d¯T’, ®®∑’ P{¶K∑„∑’ ®¥„g¶ √¶„dg ! ¥¶ KÉ<Éd¶ G¶® ∏√∂dzZ[ض„¥„∑ T¶d¶g„[„∑„T ®gÆ’Â’ c
c ØÿaÁضd√fi¶TP{µg’ ¥g<Éd’< $2$ "∏√∂dzZ[ض„¥„∑’, «¶T¥æ<x* ∑ fi¶T® $ <T∑¶ «¶T<T¥æx∂®, ¥P{Ïæ¥g∑¥¶„ gæ∑∂ «T„ $$206$$ ∏∑æZ„TP{Ïæ¥<Ædd[’, c
c c
c ∏√∂dzZ[ض„¥∏¶„ $ P{¶…{∑ ÏaÁ∑ɶ®, fi[¶ ØÿaÁfiK’fiK¶ $$7$$ µƶ Â’ ∑¶÷ ¸æx„<Æ*, ¥¯T«¶T„∑ ¥¯Tƶ $ √∂dzZ„∑ «<T[¶∑’, P{¶d¯T’ <jß{Ï楒 g∑’ $$8$$ c
c c
c «dT’ ! j¶Æ’ <Td¶∑¶<g, ÏaÁ∑Ø„T∂ Æÿ ∏<Éd¶ $ G¶ ∏P{Ïæ¥g√∂dzZ[¶, P{¶÷ fi[¶ ØÿaÁfiK’fiK¶ $$9$$ √¶„dg¶ ! fi’~¥æ «KÆ„¥æ ®KT®¥æ ÷N¥\hfi∑∂∏¶„¥\hfi∑∂® c
c c
c ®√„√¶ ¥¯TP{¶Ï’ ~÷T∂<¥d¶ ¥¶¥dgT¶„\ÚE>[∂® "«‡d¶ ÂÆ d «<TN¥by ∏∑¶b<jÆ∑¶® ¥æcæT’ ®zZ $ G√Ê>b ®T’ √¶„dg ! ®d¶® ~÷T∂<¥√¶® G¶ √d¶ $$210$$ c
c c
c ∏Â∂dP{¶Ï„ ∏¥∂bg¶, Â<Æd’ G¶K¥√„ ∏Æd’ $ ¥[Kd∑∂ fig¶∑„∑’, Ø„Tض∑Tfi∑<g∏¶„ $$1$$ ¶K¥∏¶„ ~Kg¶„ <ÂzZdK¶„, Gd¶ Âd¶ G’¸æض≤>g¶„ $ K¶d¶ «¶Kd¶ c
c c
c ÂN¥, ¥Kd¶ j¶g ¸ÆÿN¥æd¶ $$2$$ ∏∆d¶ ¥Æ Øb®∑’, cædzZ’ ¸Æÿ÷T¶b® P{K„ $ Ø„T¶∑’ Pæ{ÏØ„T∂®, ~’ضbÇ√ƶ∑ d $$3$$ P{¶Ïß{g„∑ ∏Æ G¶d¶, c‡d¶ c
c c
c Pæ{TÏd϶„d∑¶ $ Â∂® „<Æ* P{d’ j¶g’, ÏaÁ∑Ø„T∂ ∏Æ&∆d¶ $$4$$ G¶T ¥¶ G¶„¯T∑’ fi[¶, ¶T gæß{¶ ¥d’TK¶ $ TKd’ Â∂d„ TK’ fiTK’, ∑d∑¶∑’ØP{϶Ïd’ $$5$$ c
c c
c fiK<∑dg„[¶„ g∏¶„ ¥¶„<T «[¶, "¥¶ g¶„Æ’ √d¶ fidÏ’ Â’, ¥æd∑„∑’ fiKd∑„∑ d $ ¶<Ïd’t>T¶®∑’, ØÿaÁ„∑’ ∏¶¥¶<¥d¶ $$6$$ ¶Ƅ ƶ ƶ&&P’{Ø’ P{K„…{∑’, <Ædd’ ¥∂¥’ c
c c
c ~ <fiu>÷’ $ ∏[¶∑’ ~¶„u>◊„{u>¶<Æ*, Ou>d’æ Ø¥<Ø¥¶¥æ ¥¶ $$7$$ Âæ\rÆß{¶ ¸’cæT‘√N¥, Td∑„<Æ Âæ ¥¥¢D¥’ $ Ê>d¶&Æ P{bTd<Ø∑„¥æ’, ∏∆d¶ <ÂzZ’P{K¶„ $$8$$ ¸¶„<Æ*¶„ c

H «¯TP{gÏT∑„, P„{TÏj¶∑<ØT¶dK¶„ $ <TÆK’¶„ ∏¶√∏¶„ ÂzZ, ÷ɶ∑’<g ¥g¶„¥ >¶„ $$9$$ ÂN¥ T’Ø∑«[∂®, ¥’„÷K¸ÏT¶Æ∑¶„ $ ¥\¯T≤ø> >∂® √∏¶„ K¶d¶, cµg’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1414
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥¶„…{∑ fi¯Tb∏¶„ $$220$$ Â<Æ* ¥’Â÷„ K¥ædc‡∏¶„, ¥æÆfiK∑¶g¶„ ∏gæ\ÚE>∏¶„ $ ÷‘√’ P{Q>>’ ÂT’ O¶„K,’ Øÿß{K’ ∏∑æ<~X>by $$1$$ ∏∆d¶ √<∑G¶„√<„ Æ*, ¥¯T„&T∂ „ fiT„<¥d¶F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [54]

c
$ c
c ∏¥¢D¶b<Ñd’ P{¶÷’, ÏaÁ∑Ø„T∂ ∑ fi„<¥d¶ $$2$$ ¥¶ ®√’Â<„ T <~X>Â’ ∂, P{I≤>Â’ „ fi\aÁm{Ñ® $ Øtø>ʇ>∑„d’ <T<~*„b, ¥ÆÏg„d¶∑ G∂<Td’ $$3$$ G„∑’ fi„ÚE> <~≤>dN¥, c
c c
c ¥’Ou>’Â∂ <~≤æ><Ñd¶ $ ¥g’ <fiddg’√„¥æ’, <j¯Tæb’ fiKg’ G∑„ $$4$$ ∏ƶ„ <ÂzZ’P{K„∑&µÆ’, P{gQ>’ ~aÁæØK¥∑’ ? $ fiæK¥„zZ∂Kg’¶∑’, ¥¯Tƶ <T<∑T¶Kd’ $$5$$ ¶ c
c c
c <∑ØÿaÁ¶„ ¥¶„ ∏∆„<¥*, ¥æÆØÿaÁ’ ∑ d¶∑by $ ∏‘√∂ ØÆ∑¥Æ¶∏¶„<T, <ØX>∂<ØQ>¶„ ∑ <∑≤ø>≤>Æ„ $$6$$ ∏ÆT¶ j <Æ j <Æ «√T’ ! Â’, ∏¶∑¶<T*Â’ j ∏∆ƶ $ G„ ∑ g„ Øtø>ʇ>∑ c
c c
c P{I≤>’„, fiaÁ∂ fiaÁæ<«d’ g∑’ $$7$$ G¶d¶ fiæK¥¶<Æ϶¥¶ g„, G¶ ∑’ ¥„T¶<g g„Æÿ∑’ $ G’ ¥æ<T∑„<T j P{¶d¯T’, Â’ g„ ∏É <T<~*<Âd’ $$8$$ Âƶ d ®zZ Gµg’<g, fiæK¥¶„ c
c c
c ¶T g∑„∑<T $ <∑\ÚE>∏¶„ ®<[d’ P{¶Ï’, ¥æ<T∑’„<T P{<Æ*<~<T $$9$$ ¶ ƶ ƶ ƶ ØÿK¶d¶K¶, fi¶T¥∂϶ ∏Æ<∆d¶ $ ∏u>gu>¶b’ <~*Â’Â∂, <ÂzZdKg¶¥¶bg¶„ $$230$$ c
c c
c <ÂzZdK„∑¶<T ∏Ç’Â’, P{X>’ P{≤>d≤>’ Td’ $ ∏bØÿxK’ ¥g¶<ØX>’, ÷‘√’ O¶„K’ ¥æØÿxK’ $$1$$ ¶ <Â<TÆ„∑ P{¶„ ¥ß{¶„, ®d’ ∏∑æfi¶Ï„…{∑’ ? $ T¶d¶P{µg¥g¶dK∑„<T, KaÁ’ c
c c
c ∑¶„ Âbd’ g∑’ $$2$$ ∏ÆT¶ <~*<ÂÉb ØÿaÁ’, P{IKb fiæ∑ ¥æÆ„∑ d $ ¶ G¶„ g∑¥¶<T Pæ{¥∂϶„, ¥ Pæ{¥∂϶„ ¥¯TP{É„¥æ $$3$$ ¶ G’ ®zZ bg’ Á<Ïd’, ¥Æ¥¶ Âæ≤>T¥„∑ c
c c
c g„ $ ∏¶√d’ ÂN¥ fi\ÚE>[’, ∏¶Ï¶„b[¶ ÏÆÿ’ ~K’ $$4$$ ¥by∑’ ¥∂ÏT’Â∂∑’, g¢D„ fi >g¶ gƶ&&Kd¶ $ cæK’<g Ø∂d® K„ƶ, ®d’ ¥‘√„<T O‡¥by $$5$$ Âƶ d fi¶dc‡Ï∂ g„, c
c c
c ¥¯T¶„T∂ T’Ø® G∑¶„ $ Gƶ P{Ï ¥æ\¢DÉ®<gg∂®, b< fi<¥x¶ ∏Æ’ G√„ $$6$$ ¶ Gb ∏¶Ï¶„d∑’ Ø„<g, ¶ ®d’ fid≤>∂«T„ $ gg «¶dK¶„ <fid¶ g¶d¶, G¶<∑[¶ Æ’æ< c
c c
c Øÿ\aÁ® $$7$$ ∏ÆT¶ P{Æ<T fig¶®∑’, G’ g„ g∑¥¶ <T<~*<Âd’ $ Âg¶Ï¶„bd’ jǶ, g¢D T‘√N¥ P{¶„ ØÿÆ„ ? $$8$$ G¶T„d’ <~*<Â÷’ √ÚE>„, ¶TæX>’Â∂®Ì P’{t>√’ $ ◊æ{≤>d’ c
c c
c  >¥<[ fi¶ddÏ„, ¶ <∑¥[¶ fi≤æ><Ñd¶ $$9$$ <~*Â„Ì ∏ƶ„ ®zZ Gµg’<g, g¢D fi¶d’<g P’{t>√’ $ ∑ P{d¶b Áæ[’ ¶ P*{, ¥’fid’ ®zZ ƶ„<Æby ? $$240$$ ∏ÆT¶ gæ<∑d’ Âæ c
c c
c fiKgzZ’, G¶∑√„ (g®) ∏∑ægÂ∂ P{d¶ $ ¥’Ou>’Â∂® <~≤æ>Ñ∂®, ¥∂Ï’ „∑ <TK¶<Æd’ $$1$$ g‡d’cP{¶K¸<ÆK’<fi, Pæ{X>’ <¥≤><T≤>d’ <T≤>’ $ G¶T ¥∂Ï’ j Á’≤>„b, ¶ Ø„T„<Æ* c
c Zæ¯Tby $$2$$ P’{t>√’ ~„T fi¶® g„, Áæ[g¶√¶¥√¶<gd’ $ ®®∑’ G’ gÆ’ ~æß{¶, Â’ g„ ϶«’ gÆ’<Âd’ $$3$$ ¥[<T ¥¶Æ¶÷ fi¶d¶Ï„, bzZ∂ G¶ g∑¥¶<T d $ ¥∂Ï’ Á’≤>b„ y ¥¶ ∑„b, c
c c
c P{Æ’ G∑∑∂® g„ bg’ ? $$4$$ ¶ G’ ∑ <∑T≤>by TÉ’, fi’¥æ<TX>∂ gg¶„TK* $ ¥d¥ß{K’ ∑ ◊æ{u>b T¶, <Ædd’ Â’ gÆÚE>„K√’ $$5$$ ∑TK’ Gb g„dg¶Ï¶„d’, ¶ ϶„√¶ ®zZ c
c c
c <~*<ÂÆ∂ $ Gƶ&gæ√N¥ c‡d¶®, ®d’ g∑¥¶ ∏¢DT<¥d’ $$6$$ Â’ j’ ÂÆ<T fi∏¶„√„∑’, fiKTT®¥„∑¶Ï¶„bg¶„ $ Gƶ Gb P{¶„b ®dg¢DT¥„, fi\ÚE>[’ ÂN¥ ƶ„b P*{ ? c
c c
c $$7$$ Â’ <~d ¥¶„…{∑ P{¶Æ¶<g, ÂT„∑’ ÂzZ P{¶K∑’ $ G’ fiæ∑ «dTd¶&&bX>’, O¶„KgÇ’Â<jtø>Êæ>K’ $$8$$ Â’ ¥¯T’ ¥∂Ï~¶K[’, ¶K¥’ G¶T j¶„ P{d’ $ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ c
c c
c ∑∂¥Ñ’, ¶T fi¶T„ ∑ Á∂d® $$9$$ ∏Æ ¥¶ fiKTT®¥„∑’, ∏¶Ï¶„®[¶ ÂT’ ~K„ $ fi¶d\ÚE>[<j<g[„∑, fi∆¶¥’ ¥’TÚE>K„ $$250$$ E>X>X>gØ¥gØÿT¶Ï¥„<Æ*, Ïd¶<Æ* ∑„b c
c c
c Ø¥ TK¥„ $ ∏P{dgP{¶Kd¥’P{\hfi®<Æ*, fiK«‡d («æÉ) <«aÁÏx„<Æ* $$1$$ ~∑√„<Æ* Øÿ<∆<T «æ<É®<Æ* ¥¶„Ï¥ g¶¥Ág∑„<Æ* $ T∂¥’ ∏¶d¶g¶d’<¸Ï„<Æ*, ∏¶TN¥√’ c
c c
c ∏E>≤ø>≤>„*Â∂ $$2$$ ~Kby d ∏Ø∂∑g∑¥¶, ∏Æ ¥¶ fi\ÚE>[<j<g[’ $ ¶Ƅ d √¶„dg¶ ! <~*Â,„ G’ fi\ÚE>[„ P{d’ ÂT’ $$3$$ ¶ P*{ Âg„T ∑ P{ (√) d’ g„, G’ g∑¥¶ ∏¢DT<¥d’ c
c c
c Âd¶ ? $ bdKÆ„<T ÷ fi\ÚE>[’, bdKÆ„T ÷ g„ P{d’ $$4$$ ¶ P*{ Â∆ ¥g¶dKd’, <~*„*Â∂ <jÆ∑’ √d¶ $ ÷‘√’ P{Q>’ÂT’ O¶„K’, Øÿß{K’<fi ~K[æ ¥¶ $$5$$ ¥ÚE>’Øfi¶d\ÚE>[„∑’, c
c c
c ¥P{Ïæ¥fiK∑¶gض„¥∏¶„ $ Pæ{\zZdP{µg¶ ¥gæhfi∆¶, T„¥¶® fiK~„≤>d¶ $$6$$ Á’≤>¶„Q>¶ ∑¶g ~≤æ>√¶K∂, g¢DÁ≤>Æ≤>√T¶<Æd¶ $ <T∑∂d¶ ¥¯TT„¥¶∑’, Z„K∂® d c
c c
c ~÷‘√æ∑’ $$7$$ ϶T∆P’{<ÂP{<Ïd¶<T, ¸¶„≤>¶ G¶d¶ Âƶ<T ¥¶ $ ∏∆d¶ Z„K∂ <~*„b, g¢D’ ¸¶„≤>¶® G¶K¥’ $$8$$ ϶T∆’ P’{Â∂ m{T’, j\zZ «æT∑„<T ¶K¥’ $ ¶ <TK’√¶<g c
c c
c ®by®, P{∆„ ∑ß’{ ¥Æ¶„X>d’ $$9$$ ®¥¶ ÷ ∑ G¶T <T÷hfi (Gæ) É„, gg c‡d’ P{¶„<T ∑„\ÚE>Æ∂ $ ∏ÆT¶ ƶ ƶ ∑ Gæ[<g∑’, c‡d¶ ÂæÑ„¥¶<T g„ ∑TK’ $$260$$ ¥æ<T∑∂d¶ c
c c
c ®¥¶<T, ÷hfi&∆zZ √\ÚE>Æ∂ $ ¶ ÂÆ P{K„<g GÆ ®¥¶, Ø„¥’ÂK’ √d¶<T d $$1$$ ∑ Ï«„ɶ P{zZby Z¶g’, ∏¶√ÚE>b fi≤><Ñd¶ $ ؄؄<g ¥„ T¥∂P{K∑’, √æ¢DØ„¥’ Âæ c
c ¥∂≤>g¶„ $$2$$ <j√≤>¶b’ ~ ¥„ Ø„<g, «g≤>÷ „<Æ* <jd’<Âd¶ $ ®T’ ¥¶ Gæ∆T„¥¶ G¶, g∑¥¶ fiKÂ\hfi÷’ ¥æT„ $$3$$ ¶ Á’≤>¶„Q>¶<T <¥<g∑’<g, √æ¢D’ ¥∂≤>É’Â√’ $ <fiÚE>b c
c c

H <jd≤>„ d <Øɒ„, P{∆„ j¶¥’ ~ Tu>d’ $$4$$ ¥¶ <¥<g∑X>’ <Td¶K„÷’, ∑Q>¶ GÆ P{¶„b ∑ d¶∑b $ P{ÆP{Æ<T fiK«g’Â∂ ¥¶, √¶gfiæKj√Kfiu>∑„ $$5$$ E>µg¶¥„∑’ Âæ ¥’fi[¶,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1415
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥Á’≤>’ ∑¶g Á„≤>√’ $ ÂzZ T„¥g∑¥K¥<TÆTK’≤>¶fiæ[N¥ ¥¶ Gæd¶ $$6$$ fiK∑∂d¶ g<Æ϶ ¶Ƅ, gÚE>K„∑ fiÉÚE>„ (Ï„) Ø >’ $ K¶„¥„∑ ◊æ{K◊æ{K’Â∂ ¥¶, G¶ <ØdÆ„ P„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [55]

c
{b c
c <~Q>b $$7$$ <j¥¶® <jΩ«K’ ¥bd’, Á’≤>¶„X>∂* ¶T <fiÚE>by $ Â’ Øtø>Êæ>’ c¶bd¶ ~æ<Ñ*, <Ø[’ O„[æ’ ¥g¶√d¶ $$8$$ Â’ fi\aÁ<T…{∑’ √æ¢D’„, ◊{¶<Ïd¶ G¶T <Æddd’ $ G¶T c
c c
c ØÿaÁ¥Kß’{¶, ~Ï~æÏ„T∂*Ñ P„{Kb ¥¶ $$9$$ ¶ ¥¶ fiæ∑¶„ <T<~*„b, G¶TG∂T’ ∑ ÷≤ø>≤>® $ ¶T Ø„g∂ ¥„ ضƶb’, G„∑ g„ «T¥®¥æ&<T $$270$$ j ÂKby <fiddg’ P{¶÷’, c
c c
c b∑g¶„ fi≤>¥’«K’< d¶ $ ¶Ƅ √¶„dg ! ∏¶∑„÷’, ~ß{d¥¶Ï¶÷ ∏dgd’ $$1$$ ¶<TÂæ ◊æ{<Ï*√g„Ñ’Â’, G¶„∑∂® fi\aÁ[’ ◊æ{¥’ $ ®T’ ØÿaÁ«Kß’{¶, ÂzZ gK…{∑ c
c c
c √¶„dg¶ ! $$2$$ ÷TT∆¶ ~ß{Tu>N¥, g<Æ϶Kd∑[„∑ ¥¶ $ b∏¶„ d K’≤>fiæ[N¥, g<Æ϶ Â’ P{Ï„TK’ $$3$$ G∂Tæ\¢Dd’<fi K¶„¥„∑, E>„[æ’ ¥æ¥Æÿgd’ ¥¶ $ ¥¶∑P{¶√g¶Ø∂∑’, c
c c
c G¶T O[„ <Ø¥¶„<Ø<¥* $$4$$ ¶T K’≤>¶fiæ[¶„<T, ¸¶<ÆK«‡g∂÷ ∏¶√∏¶„ $ ¥¶„ d ض„¥√æ∑„ ∑¶÷’, ¸Æÿ’ g∑¥¶ <Td\hfi÷’ $ √’Â∑ ‡ ¥¶Æÿfi¶g‡Ï,’ fi¯Tɶ P{¶÷ <j¯Tæ≤>¶„ $$5$$ ∏Æ c
c c
c ¥¶„ ÏaÁ∑Ø„T∂®, G∂T¶„ Á’≤>¶Q„ >∂d[∑¶ $ bzZ∂d∑’ «<T[¶∑’, √¶„dg¶ ! E>Q>d’ Â∏¶„ $$6$$ Â∆„Kbd’ gƶØÿaÁ’, ∏bO¶„K’ ضm{∑’ Â<Æ* $ <ÂP{¶„∑„ <jKd¶T¶¥„, ¥æ<~K’ c
c c
c ØÿÁ∑ „ T„b÷’ $$7$$ bƶ√∏¶„ ¥gæhfi∆¶„, <ÂKdG¶„∑∂® √¶„dg¶ ! $ ¥¶∑[„∑¶Æ gdP{¶Ï„, <TÏ‘√¶„ g„Æ∑ ÿ „ Â<Æ* $$8$$ g¶<Æ<¥®∑’ P{∏¶„ O¶∏¶„, <TÇ„ G¶„∑∂ ¥gæÚE>϶ $ ÂzZ c
c c
c P{<g®<Æ* Ø¥TK¥„, Áx¶„ gK…{∑ √¶„dg¶ ! $$9$$ ÷TT∆¶„ T„¥[¶®, Â∏¶„<T gK÷∑ √¶„dg¶ ! $ ®√‡∑’ G¶T ¥dT¶K’, ∏¶g√Ω«„¥æ fi<Ç∏¶„ $$280$$ GµgØKWN¥ c
c c
c √„Æ’<g, g¶∑æ¥[’ ¥g¶√∏¶„ $ ÂzZ ض„g¶¥G¶dN¥, g¶d¶ fi’~[gæT√d¶ $$1$$ ¶Ƅ gÆd¶ P{Ï„¥„∑’, Z∆’ fi¶÷’ OK¶OK* $ G∂T¶T„…{∑ G∑√„∑’, √¶„÷<ÏN¥ ¥g<Ñ∏¶„ c
c c
c $$2$$ Â<Æd’ <jdG∑<∑ÚE>∂K’, ∏¶<Tdg¶∑„ <j¸’<c÷’ $ (E>¶Tm{®) √¶„<∑∏¶„ ØÿÆg¶∑„∑’, G’ ¸x’ ∏’ÂK¶bd’ $$3$$ „∑’ ¥¶„ ÏaÁ∑ɶ®, P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂«T’ÂK„ $ G∂T¶„ c
c c
c Z∆gÏÆg¶∑¶„ (¸¢D’¶„ m{¢D’¶„ <jd<Ïɒ¶„ Ƶg’¶„ صg’¶„) <TÚE>¶„bɒ¶„ d <Æ*≤>∏¶„ $$4$$ ÷TT∆¶„ g∑æG¶„∑∂®, ≤>¶<√<∑[„∑ √¶„dg¶ ! $ ÂzZ d ¥¶∑dfi¶Ï„<Æ*, c
c c
c P{I<Ï÷’ (d¶) E>≤>≤>÷’ √d¶ $$5$$ Â∏¶„ ÷¯Tu>…{<∑Æb’, Â’ Ïxÿ’ g¶∑æ¥[∑’ $ GzZ d ¥K∂Kض„¥∑ „ ,’ ®gÆ’Âg<Æg’≤>Ï„ $$6$$ G¶gxG¶gO≤>d’ T¶, ∑¶„ Ïx’ T„K<[d’ c
c G<Æd’ $ fi’~„T ÷ OK„ √¶g„, j√KfiæKfiu>∑„¥æ<T $$7$$ ÂzZ d √¶„dg ! g∑æd[„, ∑¶KdØÿaÁ¶∑ ¥K¥® $ ∏∑„√„ Kr∑Kr∑„∑’, O¶„K„ ØÿaÁ„&∑櫶„[æ∑’ $$8$$ ¥¶„ c
c c
c ÏaÁ∑Ø„T∂G∂T¶„, ¥æK¶„W¢D¶∑ض„¥∏¶„ $ gK…{∑ ¥[<g* fiæ ><T*, ÷TT∆¶„ KT≤>¶„Æ∑„ $$9$$ ÂzZ d Â’ ¶K¥’ ØÿaÁ’, <Â[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg„ $ ∏∑æ«<T…{∑’ ÷TT∆¶„, c
c c
c T’D¶√¶„<∑[∑„∑ d $$290$$ Á„[ÁÏ√¶b’ ~g >„*Â∂, «’G’Â∂ d ~K’< d¶ $ ¥¶ √¶„∑∂ ¸ÆÿG∑¶„Æ„<Æ*, <g<Ï…{∑¶√¶Æfi’P{TÏ® fiT„<¥d¶ $$1$$ ÂzZ Áæ[∂ G϶„d¶<Æ*, c
c c
c χ<¥É’Â∂ ÂÆ„T d $ P{¶√g¶Ø∂<Æ* Ïæhfi’Â∂, P{¶„ƶ<TQ>¶ gK„÷∑’ $$2$$ ¶Ƅ <TGÏcr∑„ Kr∑„, gm{Ø„¥„ <ØQ>∂<T¥¶„ $ ¥hfi¶„ ƶ„…{∑ fi’~g√’, fiæ ><T* fiæ∑K<T √∏¶„ $$3$$ c
c c
c ®T’ ¥¶„ ÏaÁ∑ɶ®, G∂T¶„ √¶„dg¶ ! <~K’ $ O∑O¶„KØÿaÁ¥’Â[¶„, ~÷√b¥’¥¶K¥¶√K„ $$4$$ j¶Kd<ÂKdPæ{g∑殥æ’, ∏¶<Æ*≤>[¶ fiæ∑¶„<TÆ’ $ ƶ„Æ∂ ¥„<∑dG∂TN¥, c
c c
c <ÂzZ„ fi÷gN¥ Áæ<Éd¶ $$5$$ ÂzZ d ض„Æ‘√Á¶∑∂ ¥¶, √¶g„ <jdG∑∑∂∏¶„<T d $ √¶„dg ! <ØX>¶ j P{N¥¶<T, ∏ÚE>∂d Kbض Â<Æ* «T„ $$6$$ 妮 ¥¯TG∑„<Æ* ¥¶, c
c c
c ÷\¯Td<∑É<[P{¶÷∑’ $ g<¥√„m{d<T<Ï[’√¶, ÁK„m{ >¶ «g¶≤>÷’ $$7$$ √¶„dg¶ ! ∏¶„fiaÁfiaÁ„<Æ*, T¶bdÁK<TK¥≤>*≤>g’ $ <jx¶≤><Æby ∑ ∏∆zZ, √¶g„ Ï<Æ<Æb c
c c
c fi<T<¥÷’ $$8$$ ¶Ƅ P’{Ø◊{϶ƶK¶, K∆T¶¥„ T¥’< d¶ $ (ØQ>¶) gÚEæ>’ØK„∑ <Td∑[¶, ∑¶Æ∂® g¢DØ„¥® $$9$$ Â∏¶„ ¥¯T’ ¥K∂K’ ¥„, «KÉ’¥æØK¶∑ d $ „<Æ* Âæ c
c c
c <TÏæhfig¶∑∂ ¥¶, Ø°¥ÆO¶„KØÿƶ÷K¶ $$300$$ <Td∑[¶ fi÷g<ÂzZdK’, Âhfi®¥„ ¥g¶„¥ >’ $ fi„\ÚE>Æ∂ G¶T ¶ Â∂®, (∏∆„<¥g<T ¸ÆÿT¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K¶K’ c
c c
c ÂW„¥<TƶK«¯T¥[¶∑’ jKj¶K√∑¶∑’ <ÂzZdKØ’¥∑¶ ~„T) ¥¯TØÿaÁ’ <T<∑X>Æ∂ $$1$$ ¶Ƅ ¥¶„ ÏaÁ∑ɶ®, Â<Æd’ Áæ<Éd<[ <G∏¶„ $ √¶„dg ! O¶„K’ ÂT’ c
c c
c ~K÷’, ØÿaÁ¶∑ ∏’Â’ √\ÚE>Æ∂ $$2$$ ®¥¶ ¥¶ ÏaÁ∑Ø„T∂, G¶ ∏√∂dzZض„¥∏¶„ $ √¶„dg ! ∏∑æP{Ïæ¥<~[„∑’, fi[¶ ØÿaÁfiK’fiK’ $$3$$ Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! ®¥¶, c
c c
c ÏaÁ∑Ø„<T&Éd¶ Âƶ $ ¥P{Ïæ¥<~[„ √∂dzZ„,&∑’„ fi[„ ØÿƶTÏ∂ $$4$$ µƶ ®d’ <Td¶<∑[¶, ¥¯T«¶T„∑ ¥¯Tƶ $ √∂dzZ„<Æ* «T„d¯T’, P{¶d¯T’ Âæ c
c (¥æ<T¥æx¥æ<jµgÏ<TgÏj∂¥Ñ’) <jP{Ï楒 g∑’< ¸„<g $$5$$ fi∑d¶gKgm{dg÷≤æ>‘OQ>~Ï∑¥dT[Gd√æm{ ! $ G√j¶Æ ! cµg<ÂzZdK, «‡d«<TN¥<Td¶∑√ c
c c

H $$6$$ ÂT¥¶ <jW≤ø> >P{µg’¥, T’gÆTbK<Td¶K∑ $ ~÷P{¥¶d (ØÏ) <jQ>T∑, ¥¯TG√G∂TTÚE>Ï $$7$$ O¶„K’cd¶K<gÚE>[<Â<g¥Âg<Â<gK∑¶¥∑ $
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1416
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E϶„√¶Ï¶„√fi√¶¥√K, g¶„ÆTbK<j¥æ’«∑ $$8$$ Øÿm{\¢DdK¶√ض„¥g¶„Æg¶„¥ ¥¶„g¥Â¥¶„g <¥TP{K $ ∏Âæ<Ïd¸Ï<TKdg¶Æhfid, <ÂÆÿd<∑ß{gƶd¥ $$9$$ <jm{Tgm{TF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [56]

c c
c c
c ∏∑∆¥g, ¥¶¥d¥æÆgæaÁضd√ $ ¥¯TÏaÁ∑¥’fiæ∆, <ÂÆÿd∑Ï\ÚE><T«‡<¥d¶ $$310$$ «dT’ ! fiKT¶≤>∂®, ¥¯T’ G’P*{<~ P{IK® $ ∏Zß„{ Æÿ’≤>Øÿx„∑’, P{É’ Â’ c
c P{zZ ÏΩ«by ? $$1$$ ¥µgW’¥∑g„√’<¥, <¸<Âd„ Gµg„ ∏∑æ¯T® $ Â<® ¥¶g¶bd’ Gµg„, ~÷zZ„ fi¶„¥Æ’ P{K„ $$2$$ ØÿxK’ fi’~g„ ¸’«’, E>X>„ ¥<Ç[TÉ∑’ $ ®T’ c
c c
c ¥[Q>„jTØ¥g„, Gµg„ ÷<WX>g¶bd’ $$3$$ <~Ç„ß{¶K¥g„ Gµg„, ¥g∑ÂæÑ√æ∑∂ «T„ $ ®d¶® fiKT¶≤>∂®, ¥’Gd’ P*{ j ∏aÁ<¥ ? $$4$$ G’ fiæ∑ ¥¶„…{∑ gb<T√϶„, c
c c
c ¸¶Ïd∑¶„ (÷\¯Tdb) $ P„{K¥N¥ T ¥x’ ≤>√b, G÷b<¥÷’ j¶¥„ <Ø¥¶„<Ø<¥* $$5$$ Âg∂K¥’ ¥’Gg’ j¶Æ !, ¥æØÑ ÿ <Ïd¶ ÷ ¥æg¶Ïd¶ $ ¥¶„…{∑’<fi j„ÚE><’ Â, Â&∑æX>∂¥* æ c
c c
c P{Æ’ fiæ∑ ? $$6$$ √¶„dg ! <ÂzZ’P{K„ g¶„[,’æ ∏∆¶„ ØÿÑ<Ï∏¶„ G√„ $ Gb ∏\zZ P{¶„b ¶ «∑÷, ∏ƶ ∑’ ¥æPæ{g¶Ï∏¶„ ? $$7$$ G¶∑’-√Ω«zZ¶∑’<fi Ø„<T*ض„, ∏gdg’√æX>’d’ c
c c
c P{d’ $ ∏¶Æ¶K’ Ø„b «[∂®, ¥’ZT’ ¥dd’ P{K„ $$8$$ Ø„T϶„√~æ® ¥’„, P{µg¶ ¥„ ∑’ G<Æ* OK„ $ ∏<«G¶®’< Â<Æ* ¥dd’, <ÆKr∑TæX>∂ fiTKN¥by $$9$$ √Ω«¶T∆¶∑ ÂW„¥„, c
c c
c byby K¶„√¶ d ¥[æ∑¶„ $ ∏∑櫶T„∑ Ád’ G’<Â, G¶d<g[¶∑ ÂaÁ∑„ $$320$$ ∏¶√’<fid¶¥∑¶ ~÷K¶„, Ø„T¥’O¶ gÆ∂ÆK„ $ ∏<«¥„d’ ¥\¯T≤ø> >∂®, P{¶÷’ ¥zZ¶g„ √d¶ $$1$$ c
c c
c ∏ƶ„ ϶T∆’ P’{Â∂, <Ø[∂ m{T’ ∏∑¶„Tg’ $ <G∑¶∑’ G¶K¥’ fi¶d∏’√æX>‘√’ ∑ Â’ bÆ’ $$2$$ ¥¯T„¥æ Ø„T϶„√„¥æ, ¥¯TØ„T¶∑ g„<Ï÷’ $ P{¶„≤>¶P{¶„≤>√æ∑’ P{¶÷’, Gb<T c
c c
c ÷rƶ<ÏÉ® $$3$$ ∏Æ G„ ∏gKfiK‘√<Æd¶, j¶∑[d¥g<∆d¶ $ P{϶P{϶T<jÏd¶, G∑g∑¶∑’ØP{¶Kd¶ $$4$$ ¥d∑¸’cTfiKd¶K¶, Ø„Tض∑Tfi‡bd¶ $ fi∑bd∑fi‡Kd¶¥¶, c
c c
c «æT∑æ[g¥æƶÏd¶ $$5$$ «¶„<√N¥Kd’ K¶d<¥K*, √¶„dg¶ ! Â’ ÂT<Éd’ $ G¶ <Ødƶ P„{by «æG ’ <’ Â, ¶T ∏¶„Æ∂® G¶<∑÷’ $$6$$ Á∑«’√Kæ ’ ∏ƶ„ ®d’, ÏÚE>∂ fi¶T<TT≤ø> >∑∂ $ c
c c
c ¶ G¶∑’¶<T P*{ ∏µÆ„, ~¶K[’ j¶∑æ<~X>g¶„ ? $$7$$ G¶T„K¥ g∑fiK∑¶g’, ¶T ϶„√’<Â√¶ ¥æK¶ $ gæ<∑÷’ «∑’< G√É∂T<Ædd’ <ÂzZ’ fiT<[ƶ $$8$$ ¶Ƅ c
c c
c T¶„¥X>~[؄ƶ, <TÆT’ ¥¯TG√æ[g’ $ √¶„dg¶ ! Â∑<gT fiK<~Ƕ, G’ b’ض∑<T ØÿÑÆ’ $$9$$ j∂¥’√¶ ÷‘√’ P{Q>’, O¶„K’ ∏bØÿß{K’ ÂT’ $ «æd∑N¥<T ÷ß{Q>’, ¥gæhfi¶d’ c
c c
c ~K’< „ $$330$$ G„ fiæ∑ ÁKÆK◊æ{u><¥K„, ®√Gµg¥æÆ„<¥∑¶„ $ „<¥* ØÿÑ<Ïd¶∑’<fi, ¥ætø>Êæ><T j¶„ <Ædb\ÚE>d’ $$1$$ √¶„dg ! gÆÿ<¸*ØÿN¥„T, G¶Tbd’ ¶Tbd’ ¥æÆ’ $ c
c c
c gK∑’„T∂ j ¥’fiÉ„, P{dK’ ØÿÑ<Ïd[∑’ ? $$2$$ ∏ÆT¶ √¶„dg ! fiÇaÁ’, fi„ÚE>d G¶K¥d’ jK¶ $ ØÿÑ<Ïd’ ¥æÆg∑æÆÿ’<Â, G’ <j¥æ<∑ɶ j P{¶„bT∂ $$3$$ P„{by c
c c
c P{¶K„*< g¶¥<Ñ*, ƶ<Ïd√¶„T¶Ï[∑’ $ ض¥[’ ÂÆ fi„¥[’, √¶„≤>[’ <¥hfi„ ¸Æÿ $$4$$ ∏¶„Ï‘√’ P{<¥T¶<∑É’, fi¶∑ǶdP{Ï„<¥d’ $ ض<ÏW&<TÆT[∑’ P„{by, P{µg’ c
c c
c P{¶÷∑ OK¶OK* $$5$$ ∏[¶∑’ <T√¶„T„÷’,  ><∑ ><∑„ ∏ <Æ*≤>÷’ $ j‘√æ‘O¶≤>P{Ï„¥„∑’, G¶„ ¥gÉ’< fiKÆ (<ÆK) ∑’ $$6$$ GKGæ∆◊æ{u>¥d<E>W’, Ïx’ P{ÆP{Æ<T c
c c
c ∏¶„ >∑’ $ G¶ ∏ɶ P{<Ñ* P{Kg¶„, ◊{u>’ ¶ Âg<T fiKÆ (fi<Æ) K∑’ $$7$$ Âƶ<T √¶„dg¶ ! ¸æ¢D, ◊æ{≤><Td≤>fiK◊æ{≤>’ $ ®Â„<¥* ~„T g¢D¶÷, ∏∑’ÂK’ «<∑d¶∑ P{N¥by c
c c
c $$8$$ ϶„d’ ϶„d¶~¶K’ ~, <~Ƕ ¥d∑P{d’ Âƶ $ «¶„√¶„T«¶„√’ ض∑’ ~, «¶„[‡∑’ P{Ø¥∑¶¥∑’ $$9$$ c¶<T÷’ √æ\hfi÷’ ¥æbK’, <Á<É…{∑ ∏Æ<∆¥’ $ P{¶√<∑* P{¶√∑∂P{¶∏¶„, c
c c
c ∏x’ fi¶d <T¥¶„T√’ $$340$$ P{zZb P{<Æ*<~ P{¶Ï„∑’, ÏaÁ’ P{¶„≤>* ~ g„<Ï÷’ $ G¶ ®<√ÚE>¶ gby fiæ∆¶, ¸∂d¶ ∑¶„ ¥’fiÉ® $$1$$ ®K¥d’ ØÿÑ<Ïd[’, ¥æPæ{g¶Ï[’ ~ c
c c
c √¶„dg¶ ! $ cµg¶K’«’<g ¥’fi≤>b, P{µg¶K’«„ j ¥’fi≤>„ $$2$$ G„∑’ GN¥ gæÆ„ P{TÏ’, √’≤>∂ ∏∆„<Æ* cÉ® $ «‡g∂® j Æ (Ê>) T® fi¶d’, bzZ∂ÏaÁ„¥æ P{I≤>® $$3$$ ÂN¥¶<T c
c c
c ∑’ «T„ bÚE>¶, ∏∆’ ¥¶„…{∑ ¥¶Kd’ $ ¥gæxƶ<g Â’ Ø„¥’, ∏Æ ¥¶„ ∏¶∑’ fi≤>ÚE>÷ $$4$$ ¥¶g«„∏¶„Tfid¶∑¶b’, ∏Æ ¥¶„ ¥Æ¥¶ fi÷’<G÷’ $ ÂN¥ ¥¶Æ¥ÂæÏ∑X>¶, c
c c
c √‡ >~K®∑ TÇb $$5$$ ®√¶√∂ P{hfi≤>¶¸∂∏¶„, Øÿ‘√¶K∆’ <√K∂ ¥K∂ $ Ï’<O[¶ ¸ÆÿP{¶Ï„∑,’ ØÿaÁØÿaÁ’ fi[¶„ Â<Æ* $$6$$ ØÿaÁ’ ÁæaÁ¶gP’{Ê>¶„ ¥¶„, G¶ «g≤>„ OK¶OK* $ G¶d’¶„ c
c c
c \ÚE>Wgµg¶b’, ÂzZ Gb P{Æ<T ∑ ∑É® $$7$$ ¶ G∂T’¶„ ∑ ~æß„{ɶ, ∏Æ fiæ∆„<Æ* ¥gæxK„ $ Â∏¶„ ∑’ fiKT<[d Ø„Æ’, ¶K¥¶„ ¥ <√Æ„ <T¥„ $$8$$ P{¶„ Â’ <¥ fiKd∑¶„ c
c c
c ¥∆„ ?, ¶Ƅ ¥¶„ ∏¥∑¶b¥æ $ <jd~Kd’ fi¶d≤>„…{∑, Gæ¢D¥É¶„ «T„÷∑ $$9$$ ¥¯T¸Ï (G¶∑) Z¶g„∑’, Á’≤>¶Á’≤>„∑ Gæ\¢D÷’ $ ∏Æ Â’ jK*Ø’ <j<É<∑b, ∏ÆT¶ „∑ c
c fiK¶<G® $$350$$ ¸ÆÿfiƶK√Ï’Âm{<ÆK’√¶„, √dÂæKd¶÷¯T (Æ) ∏ƶ„gæƶ„ $ <∑T≤>b K∑«‡g∂®, √¶„dg¶ ! ¥¶„ Gd¶ Âd¶ $$1$$ Â’ ÂN¥ ØÿÑ<Ïd[’, ¥æPæ{g¶Ï[’ P{<Æ* c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1417
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ET® ? $ G¶„ P„{TÏ’ ¥ÆzZ„∑’, ∏ƶ„«¶√’ ~ c¶„<T÷’ $$2$$ <jÚE>Â’ ¶„ fi¶d’ Ê><T÷’, «‡g∂® j P{d¶b<T $ ®K¥¶„&T∂ ¥ ØÿÑ<Ï∏¶„, ®d¶TzZgæT¶√∏¶„ $$3$$ Gb «∆„ cµg<~X>F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. [57]

c
„ c
c ¶, fi≤>«∑b j ¥ß{g¶„ $ ¶„ √¶„dg¶ ! ∏Æ∆¶∑’, fi¶TP{µg¶∑ fi¶<∑∑’ $$4$$ cµgQ>¶∑’<g gby, j P{d¶<T «<TN¥® $ ®®<¥* bg¶„ cµg¶„, bß{G’g∂∑ «¶¥® $$5$$ Gƶ c
c c
c Á’Â<fid’¶∑’, ¥¯T’ ∏µÆ¶∑ ƶ„<Æb $ ¶ G¶„ G<gÚE>„ Â’ ÂN¥, Gb ∏∑æP‡{Ï’ fiT„d® $$6$$ ¶ Td<jdg<TÆ°∑¶<T, g¶„aÁ’ bÚE>’< fi¶<∑∑¶„ $ ®® ®Â„ ∑ m{¥’<Â, ®K¥’ c
c c
c <~d P{Æ„d¯T’ $$7$$ ∑TK’ ∑ g¶„aÁ¶„ ®d¶∑’, g楶T¶d’ T ∏¶Tby $ ∏∆’~ K¶√’ ض„¥’ ~ g¶„Æ’ ~, «dÚE>Ø’ ¶∑æT<[∑’ $$8$$ <ÂzZ’P{K¶∑’ ∑¶„ «‡d,’ ∑¶„ «T„ɶ ÷ √¶„dg¶ ! $ c
c c
c g楶T¶d’ ∑ «¶¥’„, √¶„dg¶ ! <ÂzZ’P{K„ $$9$$ G„∑ Âæ P„{TÏj¶∑„∑, „<¥* fiÇaÁ√’ G√’ $ «‡d’ «¯T’ «<TN¥’ ~, fiæ∆’ fi¶T’ ÂÆ„T d $$360$$ G’P*{<~ <Â¥æ<T ϶„®¥æ, c
c c
c Â’ ¥¯T’ „<¥ fi¶d≤>’ $ fi¶d¶Ï’ ∏<T ÷≤ø> >gæÆ’, ¥‘√’ ®É¶ ∏ƶ„gæÆ’ $$1$$ ∑‡∑’ <ÂzZdKgæÆ«<∑d’, Td∑’ ƶ„É j ∏∆ƶ $ j¶∑’ Ø’¥∑~¶K[’, ÂT’ O¶„K’ ¥æØÿß{K’ $$2$$ c
c c
c ¥¶„‘√bg‘√¶„ ◊æ{≤>¶„ ®¥, fim{T’Â∂ GÆX>∏’ $ ∏∆ƶ j <ÂzZdK¶, T¶d¶ g∑¥¶ T P{µgæ∑¶ $$3$$ «∑’< Gb<T «æT∑N¥, fiÏd’ ÆTb ÂaÁ∑„ $ G’ <Æd’ c
c c
c ¥¯TG√G∂Tfi¶∑«‡d¶∑ P„{TÏ’, Â’ ∏∑æP’{fi¶® <ÂzZdK¶, cµg’ «¶¥’< ∏<TÂÆ’ $$4$$ G„∑’ Âæ ¥g∑æ<~∆„∑’, ض„Æ‘√ØÿaÁضKWK¶„√¥¶„√Pæ{√b«d’ $ ∑ «<Tɶ ÷ c
c c
c <¸b®∑’, ¥’¶Tæ¯T„T√„ Âƶ $$5$$ «dT’ ! ∑¶„ ®K¥’ «<∑g¶„, GÆ E>’Ø’ ∏∑æT[d $ ∑TKg„d’ Âæ fiæÚE>¶g¶„, G¶„ G’ ¥ß„{ ¥ Â’ P{K„ ? $$6$$ √¶„dg¶ ! ∑„K¥’ Gæ[,’ Á∑’ g∑¥¶ c
c c
c <T<~*<Â÷’ $ ∏Æ Gb ®T’ «T„ ∑¶d’, ¶T’ c¶K„ Æ∏’ ¸Ï’ $$7$$ Od…{K„ Á’≤>KΩ¸¶®, ®ß{¶„ ¥ß„{b Á¶bd’ $ ∏∆¶„ ¥g’¥gɶby, ∏∆¶„ K<g…{∑ ®\zZd’ $$8$$ ∏∆¶„ ®d’<fi j¶„ c
c c
c ¥ß„{, ∏∆¶„ G¶„®b fiaÁd’ $ ∏∆¶„ ~≤>T≤>gæÆ„ ®¥æ (∏∆¶„ ®d’<fi) «<∑…{∑ ∑ ¥ßæ{∑¶„by $$9$$ ~¶„Kd’ G¶Kd’ ∏∆¶„, ∏∆¶„ P*{<~ ∑ ¥ßæ{∑¶„by $ «¶„[æ’ g¶„[æ’ ¥fizZK®, c
c c
c ¥ß„{ <~X>„[æ g’~√„ $$370$$ <gÚE>¶<g Øÿß{≤><gd’ Æ’Â, ®K¥’ j¶„ «∑¶g&Æ’ $ √¶„dg¶ ! ∏∆’<fi G’ «∑<¥, Â’<fi Âæ¢D P{Æ„g&Æ’ $$1$$ ®zZ Gµg„ jK¶„ P{¶„by, P{<¥∑æ‘√’ c
c c
c ¥’Gg’ ÂT’ $ Gb ∑¶„ ¥ß{b P{¶÷’ G„, ÂÆ<T ¥¶„√b<fiT¶<¥∏¶„ $$2$$ <jdg’ fi\aÁÁ∂ KN¥, ®√’ T¶Ï÷hfi¶≤>∑’ $ KdÆK∑N¥„<√d’ Ø<¥d’, ®<[d’Âæ fi (K) c¶Kd’ c
c $$3$$ (¥Pæ{∑¶„b) ®d’<fi j G¶TG∂T’, fi¶Ï„÷’ ¶ bgN¥T∂ $ √¶„dg¶ ! ÂæΩ« ¸æx∂®, <¥<x* Á„[N¥&∏¶„ fiK’ $$4$$ g’≤><Td¶® «T„d¯T’, Øÿß{KP{¶K «T„[æ d $ ∑TK’ c
c c
c ®d¶K¥’ «<Td’, P{gX>’ √¶„dg¶ ! fid’ ? $$5$$ fiæ∑¶„ Â’ ®d’ fiæÚE>’g∂,"<ÂzZP{K„ ~÷∆¶∑∂, ¥¥æK¶¥æKG√fi‡b® $ <j\ÚE>d’<¥\¢D*d¯T„&<T, Â’<g Gµg„ j ∏∆®, Gµg„ c
c c
c $$6$$ (Âƶ<T) ∏<∑√‡<Æ[¶ ¸Ï’ <TKd’, fiæK¥d¶KfiKß{g’ $ ÷‘√’ P{X>’ ÂT’ O¶„K’, Øÿß{K’ ∏∑æ~K’< „ $$7$$ ¶ ∏∆„¥<æ T ¥[„¥,’æ ~÷√b¥’¥¶K ØÿaÁ«∂®¥æ $ (G’ GÆ„T c
c c
c <ÂzZdK¶ «∑’<Â) ÂÆ„T ¥g∑æX>d„ ¯T’, √¶„dg ! ¥¯T’ GÆX>d’ $$8$$ G’ fiæ∑ √¶„dg ! „ «<∑d’, fiKT¶≤>∂® P{IKb $ ∏Zß„{ Æÿ’≤>Øÿx„∑’, P{É’ Â’ P{zZ ÏΩ«® ? $$9$$ c
c c
c ÂzZ<T √¶„dg ! <ØX>Â’ ,’ gƶ¥gæW<’ g P{ÚE>«¶„ $ ∏∆„<¥ g√Kg¶Ø∂∑, ¥’Ou>¶ «∂÷Tu>∏¶„ $$380$$ ¸æ≤><jΩ¸æ≤> P{K„g¶K¶„ (¥gÏ∂¥Ñ¶„Ω«Ï∂) fi„Ѷfi„Ñ∂® P{zZby $ c
c c
c (289) (÷Ñ∂Kɒ¶„) ÂX>¶„ ∑¶¥’¶„ c¶T’¶„, fi϶d’¶„ <Ø¥¶„<Ø<¥* $$1$$ ÷ÚE>Ñ’ fiÚE>Ñ’, Æ∂Ï∑’ ¸Æÿ<TÆ’ Â<Æ* $ ¥Æ’¶„ Z¶ggÏĦ„, Á∑<j<g¥’<fi P{zZby c
c c
c $$2$$ P{ÆP{Æ<T ØÿaÁ¥’Â[¶„, ¥æ¸ÆÿP{¶Ï„<Æ* Â’ GÏ’ $ ∏T√¶Æ’¶„ √∏¶„ ÷TK*, fi÷<g∑∂¥’≤>¥’O∑’ $$3$$ <E>≤ø>≤>’ gÆd¶ P{Ï„¥„∑’, Ïxÿ’ ¶ ÂzZ fi„ÚE>by $ c
c c
c √ÆjaÁ[fiKdKd’, P{¶„gæb~’Ø’ ÁÆ„&gÏ„ $$4$$ <Øhfi’ÂPæ{TÏdP{“ƶK’, Pæ{gæd¥dT[T∑h◊{b’ $ Pæ{m{<Ïd’„ Æ’¥P{¶K’≤>„ ~ß{T¶® ¥æ∑„b d $$5$$ Gg<ØX>’ ¥[¥æ<T c
c c
c ¥¶Æ¶¥æ (∏Ω«æ∏’ ~’Øg’≤>Ï’) $ Â’ Øtø>Êæ>’ <T\µÆ∏¶„ Á∑’, <~*Âb ®d’ Gƶ ƶ„Æ∂ $$6$$ ®d’ Â’ ¥‘√’ ¶&Æ’, (¸’cT¶∑’ fig¶„dd’) ¸’cT¶∑’ fid’<¥g¶„ $ ¸ÆÿP{¶Ï„∑’ √T„¥„÷’, c
c c
c „ O„[‡∑ ¥g¶√∏¶„ $$7$$ O∑O¶„K’cd¶KKd∑∂®, «WTP{rÆ~÷W¥∂<Æ* Âæ $ ∑ fi„ÚE>„ G¶T Â’ K<x*, ¸ÆÿP{¶Ï <jƶ<Ï÷’ $$8$$ fiæ∑ P{ÚE>«¶„ jæ GÆ ÷, Âƶ<T Â’ K<x* c
c c
c j fi„ÚE>b $ ®T’ ~÷√by«T√Æ∑„, ØÿÑ«„ g¶∑æ¥[∑„ $$9$$ ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑’ cµg’, Ï<Æ…{∑’ G¶„ fig¶dby $ ¥¶„ fiæ∑ ¸Æÿ«TÏaÁ„¥æ, ØÿaÁ„<Æ* g¶∑æ¥[∑’, Ïxÿ’<fi j c
c c
c ÏΩ«by cµg’, Â’ K<x* P{ÚE>«¶„ Gƶ $$390$$ <Ødƶb’ ض„ T <Â<∆ T, ∏x¶∑’ ƶ„b G’ Âæ Ï‘√„ ∑ $ ¥¯T¶dK„∑ ÂN¥<T, ¥’¸Ïd’ Ï„b fi<T¥’¶„ $$1$$ G¶„ fiæ∑ c
c Ø∂ÆfiT¶¥¶„ ~æÏ¥∂byG¶„<∑ÏaÁ<jdg„∑’ $ ÂN¥ ÂT¥∂Ïgbd’ ¥’¸Ïd’ P*{ j <~*Â„Æ ? $$2$$ GÆ 2 fiÆK„ <ØdÆ„ g¶¥„ ¥’TÚE>K„ d T¶„Ï’< $ ÂÆ 2 √¶„dg ! G¶∑¥æ c
c c

H ØÿaÁ„ ∏¶¥∆d’ gK∑’ $$3$$ GN¥ j jÉb P{¶Ï’ j d T„϶ j„d <ØdÆfiKg¶∑’ $ j¶®<T j\zZ P{¶„b<T G√’<g ∏GK¶gK¶„ ®zZ’ $$4$$ fi¶T¶„ fig¶dT¥∏¶„ G∂T¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1418
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥’¥¶KP{ÉgæÉæ[¶„ $ ØÿaÁ„<Æ* j <j\¯T∆¶„ ¥æaÁ„<Æ* j √¶„dg¶ ! <Âhfi„$$5$$ G∂T„∑ G¶<∑ ÷ <T¥<Éd¶<∑ G¶by¥®¥æ ؄ƶ<∑ $ Z„T<„ Æ* Â∏¶„ ¥dÏ’<fi <ÂÆÿd∑’ ƶ„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) E>.∏. / ¥.∏. [58]

c
É c
c fi≤>ÆzZ’ $$6$$ jÆØ’Âgæx«gæÆ\aÁP„{¥ G∂T„∑ <Thfigæß{„ ¥æ<T $ „¥æ<T Æ<TÉ Pæ{Ï¥„Ïg„m{<√K¥<∆«„ P‡{≤>„ $$7$$ <ÆgT’ÂgÏdg’ØKØ∂T¶„Ø<ÆcK<∑¥K¥K¶¥∂∏¶„ $ c
c c
c ∏<ÆddK¶„ ∏¶Æ¶K¶„ G∂T„∑¶Æ¶K∏¶„ ∏∑’ÂÆÿ[¶„ $$8$$ √æm{ØÿaÁ«m{ß’{ÂN¥ ∏’¥æ<jT¶®∑ G’ GÏ’ √<Ïd’ $ Â’ ∏√≤>Â϶djby¥gæWg¶by¥æ ∑<T ƶ„ɶ $$9$$ ∏¶T∂d’ c
c c
c Z∑E>∂K’ ¥¶√K¥<Ï϶÷ ¸ÆÿdK’ ƶ„ɶ $ ¥’¥¶K’<g ∏∑’„ ∏¸Ï¶G¶„∑∂®Ì ®ß{¶® $$400$$ ¥[¶Æ<TT∆¥æPæ{<Æd¥¶∑G¶„∑∂® g¢DØ„¥’<g $ P{<gd[∑ P„{TÏ®∑ c
c c
c G¶<∑ gæß{¶<∑ ؄ƶ<∑ $$1$$ „<¥* ¥[gfiæ >T∂® <¥<xÁ„[’ ~ d¶T ÷ßæ{m{≤>’ $ ~¶„W¥KÉ’æ ϶„√’ T ∏∑’«¶√„∑<T «K„ɶ $$2$$ fi[„ d P{¶g«¶„√„ P{¶Ïg∑’Â’ bÆ’ c
c c
c ¥÷T«¶„√„ $ ∏hfiæ¯T’ <~d g∆b G∂T¶„ ÂÆ<T d <T¥d¥¶„aÁ’ $$3$$ GÆ P{ÚEæ>Ѷ„ P{ÚEæ>’ P’{≤æ>dg¶∑¶„ ØÿÆ’ gæ∑b ¥¶„aÁ’ $ g¶„ƶ÷K¶ g∑æN¥¶ ÂÆ P{¶gØÿÆ’ ¥æÆ’ <¸*< c
c c
c $$4$$ G¶∑’< ∏∑æ«T’< d GµgGK¶gK∑¥’«T„ ØÿaÁ„ $ j d <T¥®¥æ <TKÉ< (√¶„dg¶ !) Øÿ‘√b√g∑fi\zZ® G∂T„ $$5$$ ¥¯T√ƶ∑’ fi«T¶„ gƶ√ƶ„ ¥¯Tض„¥fi¶du>∂ $ c
c c
c P{¶g‘√ƶ„ ØÿKhfi¶ G„∑&<««‡d’ G√’ ¥¯T’ $ (ÂN¥ T¥’ G„ √d¶ fi¶∑∂) $$6$$ G¶∑’< G≤>¶ «¶„<√⥒fid¶ ¥¯Tg„T cµg◊{Ï’ $ ÂÆ<T* Ø >g‡ ><Æd® fi¶T’ P{¶…{∑ ض„‘√b’ c
c c
c G’< $$7$$ TÇb Á∑„∑ G∂T¶„ <fi[¶jÏc¶÷<¥*«Á¶„«„<Æ* $ ÷ÉgÆ g¶ <T¥∂dÆ ÂKÂgG¶„√¶„ bg¶„ ØÿÏƶ„ $$8$$ fi’<~*<Ød[∑’ g¶∑æ¥[∑’ ∏¶dK® G∑„ ¥æPæ{Ï’ $ c
c c
c ¥¶Æÿ¥g¶√g¥æ∑∑¶¥WÆ∑¶&K¶„√fi¯Tɶ $$9$$ ¥‡Ï∏<Æ<T¥<T¥‡bdfi¶<∑Q>¶¥zZ\‘√¥’«g„<Æ* ~ $ Ø„Æ’ÂK¥’P{g∑’ P{K„b G∂T¶„ gæÆÿ[„∑ $$410$$ G¶T¶÷ ¥¶T¥„¥’ c
c c
c G¶T Z„T¶„<T ∏\zZ TT¥¶∏¶„ $ ¶T P{K„É ∏hfi<Æd’ g¶ Â\hfiÆƶ fiæ∑¶„ fiÚE>¶ $$1$$ ¥æKc∑æ<TÉæÁ∑<ØX>jX>¥’D¶∑æK¶√<¥<g∑¥g’ $ Ø„Æ’ b< Âæ <TdÏb gµgd«’≤>’ c
c c
c T GÏ«Kd’ $$2$$ bd G¶T ∑ ~æß{<¥ ®K¥N¥ Á∑«’√æKN¥ Ø„ÆN¥ $ ÷‘√’ P{X>’ O¶„K’ ~K¥æ ÂT’ j\zZ fiKT¶≤>∂ $$3$$ √¶„dg¶„<[ ! "T¶¥¥ÆN¥’<fi Gby P{¶…{∑’ c
c c
c ¥’Gg’ ¥æ<T÷Ï’<fi $ ∏’„ P{<ÏX>«¶T¶„ j<T ¥æ¢Db P’{≤>K∂÷¯T $$4$$ ∏hfi„∑<T P{¶Ï„∑’ P„{b Gƶ√<Æd¥∂Ï¥¶g∆¶ $ ¥¶Æ’< <jddP{É’ fi¶„*≤>KdgƶK<¥¯T Gƶ c
c $$5$$ ∑ ∏ ¥’¥¶K’<g ¥æÆ’ G¶bGK¶gK∑ØÿaÁ√<ÆdN¥ $ G∂TN¥ ∏\zZ GµÆ¶ µƶ g¶„aÁ¶„ ÷T¶®∏¶„ $$416$$ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ¥¯Tƶ ¥¯T«¶T«¶T’ÂK„<Æ* ∑’ c
c c
c
c
√¶„dg¶„<[ ¸„<g  $$ gƶ<j¥∂Æ¥ædaÁ’cN¥ E>Q>g¢Dd∑’ √∂dzZTTƶK’ j¶g ¥g[’ $$6$$  "«dT’ ! ¶ ®dj¶®∑’, G’ «<∑d’ ∏¶<¥ c
c
c g„ Âæg’ (Gƶ) $ fiKT¶≤>∂® (ÂÇ’) P*{ j ∏Pø{Á<¥, fi¶d\ÚE>[’ ÂzZ g¢DT∂ $$1$$ ÆTb √¶„dg ! fi\ÚE>[’, Gb Âæg’ Âg¶Ï’¸<¥ $ jTK’ cµg<Td¶K¶„ „, P{∏¶„ c
c c
c ¥æ<Td¶K∏¶„ ◊æ{≤>¶„ $$2$$ ∑ ƶ„b ÂN¥ fi\ÚE>[’, fiæ∑K<T fiæÚE>„É √¶„dg¶ ! $ ¥’Ø„Æ’ G¶T Ø„ÆzZ’, <gÚE>[’ ¶T <jÚE>d’ $$3$$ <gÚE>[„∑<T ∏<««‡®, <ÂzZdKN¥ c
c c
c <T«¶<¥d’ $ Td∑’ Ï’<O[æ <TTK∂d’, T¶®[¶∑’ fi<T¥’< $$4$$ (O¶„KÂg<Â<gK¸ÆÏ’Od¶K’ fi¶d¶Ï’) ∑TK’ ¥æ<Td¶K÷’ P{¶÷’, <ÂzZdK¶ ¥dg„T d $ «∑’< ’ Gƶ ~„T, c
c c
c √¶„dg¶ ! ¥g∑æX>® $$5$$ ∏zZ„√„ √¶„dg¶ ! fi¶∑∂, G„ fi¯T<Éd Gƶ Âƶ $ ∏<T<Æ® ÂÆ ~K„ cµg’, GÆ ¥’¥¶K¶ ∑ gæÇ® $$6$$ ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ <T<Æ¥∂϶„√¶„ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! bg„ ∑’ ¥„ <TÆ∂<¥Ï¶„√¶„, Â’Gƶ <~bT’Ø’∑’ fi≤>P{g∑’, G∂T¶bÂ[¥Ω«¶T’ $ ¥<gb’<ØdØg√æ[∂, P{¥¶d<j‘√Æ∑gæT∏¶„√’ $$7$$ j¶…{∑ ¥¶„ T∂¥zZ¶„ c
c c
c ¥¶g¶d¶K* P{d¶P{϶T’ ~ $ ∏¶Ï¶„bd j∂¥Ñ¶„ ∏¶√Ω«¶ fiKg¥’<T‘√¶„ $$8$$ GµgGKgK∑«∂∏¶„ ~÷√b¥’¥¶KP{µgØÆ∑X>¶ $ fib<ØdÆ’ <Æd®∑’ ®d ∏∑TKd c
c c
c D¶d’¶„ $$9$$ GKgK∑gd∑fi÷K„ K¶„√P{Ï„¥¶b¸Æÿ<TÆÂK’√„ $ P{µgQ>P{¥¶d¶√¶Æ√<ÆK«TGÏ<Æg¢D’<g $$10$$ «<gƶ<g «X>¥µg[j¶∑~¶K[ÏxTKfi¶„∏¶„ $ c
c c
c P{¶Ï’ ∏∑¶„Kfi¶K’ ∏’Â’ ØÿaÁ¶KgÏ«’¶„ $$1$$ ¶ P{bd¶ ¥¶„ <Ødƶ„ GzZ¶Æ’ ¥[æ<g[¥gfiPø{Á¶„ $ j∂¥’√¶„ <TÆKN¥’ ¥æÆD¶∑<jK’ÂK¶„Ì fiæ∑¶„Ì&«TQ>’ $$2$$ ®T’ c
c c
c <~K<~*<Âd<«gæÆg∑¶„Kƶ„m{¥’fi<[ÆK¥gæÑ<¥∏¶„ $ «<[«K<jΩ«K¶„∑dK¶„g’~dP’{~æfiæÏbd’√¶„ $$3$$ ¥∂Ï’√¥ÆN¥X>¶K¥rÆ cK∑„ ¥g¶„ÚE>daÁ’c¶„ $ c
c c
c E>[∂¥¶d¶m{ß’{Ê><jQ><Td¶¥„¥<gÚE>[¶„ $$4$$ fi≤>TÉ„ fi¯TÉ’ <Tgæß{gdg¶∑gÚE>K¶gK¥¶„ $ <jµg<jKÆ’P{¶K¶„ <T<Æ∑„T’ √¶„dg¶ ! <TÆK„ $$5$$ <TÆ√bT¶fi≤>¸x¶„ c
c ÷Éæ[¶„ j¶∑Ø’¥∑~K[„ $ j∂¥’√¶„ O¶„KfiK¥Æ¶„T¥‘√¶b’ fi<G∑’¶„ $$6$$ ÷‘√∏<«‘√Æfi≤>g¶b K¶√ض„¥„<Æ* Ø°KÂKgæß{¶„ $ m{Wu>¢D¶∑<TT<É∏¶„ d <T√ƶ¥æ ∏ c
c c

H ∏¥[¶„ $$7$$ G¶„ ~’Ø∑„∑ ¸¶Æÿ’ ∏¶<Ï*fib T¶<¥∑¶ T G¶„ ÂÚE>„ $ ¥’Zæ∑b G¶„ ∏ <j*Øb ¥g«¶T¶„ ÆÿÉ ØÿrÆ’<fi $$18$$ ®T’ ∏<∑√‡<Æd¸Ï<TK∏fiæK¥ß{¶KfiKß{g¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1419
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥gg∑Â∑g<∑<Ïtø>Êæ>P’{~K¶„ (P„{ß{¶) fiK~[P{Ï[fiæ[¥æ<Æ¥d∑g„[¸’cTc∑c∆¥æT∆<ÆKr∑g<∑Kd∑¥¶K«’≤>¶K¶„ ∏Ç’ÂfiKgT„K‘√T¶¥∑¶G<∑dfiTK-F


(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [59]

c c
c ¥æ Æ ¢DT¥¶dfiKgcµg¥x¶fiK¶„ ∏P{<ÏQ><jß{Ïæ ¥ ∏Ø∂∑g¶∑¥¶„ fid (Td) <jdgj¶∑~¶K[ÂT¶b¥dÏ«æ T <∑ß{g’ √ Ï∏<Æ* ¥ ¶ÏaÁ∑- c
c c
c Á’  ¶bØ¥<TÆcµg¶∑æ X >¶∑„ ß ’ { ¸xÏaÁ¶„ ¥¯T¶TN¥√Âß{¶ÏP{K∑¥¢D¶d¢D¶∑g¶÷[¶„ ¥’ Á ¶by d ∏∑„ √ P{<¥∑¥’ G gfi®¥æ ∏<TÁ<Ï∏¶„ c
c c
c ¥’Gd<TKdfi≤>ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg¶„ ∏<∑d¶∑¶„ g¶d¶g¶„¥<TT<É∏¶„ ¥¶Æ° T¶ ¥¶Æÿ∑∂ T¶ ®T’√æ∑P{<Ï∏¶„ Gb P{Æ<T fig¶dض„¥„∑’ ∏¥b’ P{<Æ*<~ P{zZb T¶d¶b c
c c
c T¶ g∑¥¶b T¶ P{¶d„∑„b T¶ <ÂP{K∑<T¥æx∂® ¥¯T«¶T’ÂK„<Æ* ~„T ¥’Ggg¶dKg¶∑¶„ ∏¥’Gg„∑’ E>τɶ ÂN¥ ∑’ <T¥¶„<Æfid’ fi¶d\ÚE>[g„T, „∑’ fi¶d\ÚE>[„∑’ c
c c
c √¶„dg¶ ! ÂN¥ <T¥æ<x* ÷T<Ø<¥É¶, j ∏∆Æ<[, ÂzZ ∑’ G„¥æ’ G„¥æ’ Ê>¶∑„¥æ’ GzZ GzZ G¶Tbd’ fi\ÚE>[’ Âg„T <ju>’P{d’ fi\ÚE>[’ «∆b, ¥„ «dT’ ! P„{∑gQ>„∑’ «∆b c
c c
c Gƶ ∑’ Âg„T <ju>’P{d’ «∆b ?, √¶„dg¶ ! ∏∑’ÂK¶∑’ÂKß{g„∑’ b∑g¶„ fi\ÚE>[¥æ[¶, ∏∑„√„ «¯T¥[¶ ~÷√b¥’¥¶K~¶K√¶∏¶„ ¸xfiQ><jP{¶bdØÿ\¯Tg¶„aÁO¶„K- c
c c
c fi¶KxP{µg<jd≤>¶b’ ¥’~æ<∆…{∑ ∏<~K¶ <Tgæ<Ç<Æ*<Â, ∏∆’~-b∑g¶„ fi\ÚE>[¥æ[’ ∏∑„√√æ∑√∑¶b∆N¥ Ø >¯Td~K[N¥ ®√’„∑’ G¶„√N¥„T <TT\aÁ® fi®¥„ c
c c
c ~÷P{∆’ fi∆T„d¯T’, Âƶ d GN¥ G¶Tb®∑’ fi¶d\ÚE>[„∑’ fiKg<T¥¶„Æ∂ «T„ɶ Â’ ÂN¥ ∑’ ∏∑æd[∑¶<TK<Æ®∑ cµg„ß{K<¥®<Æ* Td∑„<Æ* GÆX>d’ ∏∑‡∑¶<Æd’ c
c c
c ¶Tbd’ ~„T fi¶d\ÚE>[’ fidÚE>É „ ’ ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! Âg„T <ju>’ P{d’ fi¶d\ÚE>[’ «∆b $1$ ¥„ «dT’ ! P{b<TÆ’ fi¶d\ÚE>[’ ¥gæTbQ>’ ?, √¶„dg¶ !
„ ¶, ®®∑’ ∏X>∑ c
c c
c Ø¥<TÆ’ fi¶d\ÚE>[’ ÷TbX>’, Â’ ~ ∏∑„√ƶ G¶T ∑’ fi¶K’<~® $2$ ¥„ «dT’ ! P„{Tbd’ P{¶Ï’ G¶T bgN¥ ∑’ fi¶d\ÚE>[¥æ[N¥¶∑æX>¶∑’ T<ÆÆ∂ ?, √¶„dg¶ ! G¶T ∑’ P{ß{I c
c c
c ∑¶g„ K¶d¶∑„ <jÆ∑’ √\ÚE>d, ®ß{<G∑¶dd∑g’≤>d’ T¥æÆ’ <¥Khfi«„ ∏∑√¶K„, «dT’ ! ÷≤ø> >’ fiæÚE>¶, √¶„dg¶ ! ÷≤ø> >’ j P„{by fiær∑«¶√„ ƶ„<Æ GN¥ ∑’ b∑g¶„ ¥ædaÁ’c’ c
c c
c ÷Tb¥„ɶ $3$ ¥„ «dT’ ! P„{Tbd¶b’ fi¶d\ÚE>[N¥ ∑’ fid¶b’ ?, √¶„dg¶ ! ¥’Á¶bd¶b’ fi¶d\ÚE>[N¥ fid¶b’, ¥„ «dT’ ! „<¥* ∑’ ¥’Á¶bd¶∑’ fi¶d\ÚE>[fid¶∑’ P*{ Â’ c
c fi >g’ fi¶d\ÚE>[N¥ ∑’ fid’ ?, √¶„dg¶ ! fib<Ø∑P{Kd’, ¥„ «dT’ ! P*{ Â’ fib<Ø∑P{Kd’ ?, √¶„dg¶ ! Gg∑æ¥gd¶Æ<∆¥¶ fi¶∑¶„TKg’ G¶T¶∑Q>„>d¯T¶<∑ ¥’Á„ɶ<∑ c
c c
c ∏¶TN¥√¶<∑, ¥„ «dT’ ! P„ { ∑’ ∏Q„ ∑ ’ ®T’ Tæ Ç b Gƶ ∑’ ∏¶TN¥√¶<∑ ?, √¶„ d g¶ ! ∏¥„ ¥ P{<¥∑Q>>P{µgaÁdP{¶K÷[g¥µgW’ ¥ ∑j¶∑~¶K[- c
c c
c ∏Ç’ÂO¶„KT∂m{‘√P{Q>®Øÿß{KÂT¥¶Æ∑Q>¶ ¥æfim{<TÉ’< <jd<jd<T«[æ<WQ>fiK<g®∑’ P{¶Ï¥g®∑’ fid’fid„∑¶Æ<∆¥¶∑æ¥gdg¶Gµg’ ∏TN¥g„T <ÂzZdK¶b¥æ P{IK’< c
c c
c ∏∑Q>É’< ÷Tb<¥É’< fim{<TÉ’< fi∆<TÉ’< ¥dd’, ®®∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb √¶„dg¶ ! Gƶ ∑’ ∏¶TN¥√¶b’, „<¥* ~ ∑’ √¶„dg¶ ! G„ <«aÁ‡ P{¶Ï¶bß{g„∑’ c
c c
c T„϶bß{g„∑’ ¥gd¶bß{g„∑’ ∏Ï¥¶dg¶∑„ ∏∑¶„T÷[fig[„ ∏<TÆ∂® ∏∆„<¥* ~ ∏¥x’ ÷hfi¶dg¶∑¶„ ∏∆dKg¶TN¥√’ fig¶bd ¥’„∑’ ¸ÏT∂K®∑’ ¥¶ÂÏ„Æ≤>[¶® c
c c
c ∏¶Ï’¸∑’ T¶ P*{<~ O„[∑
‡ ’ <~K¶bd’ fi÷Kd ∑¶„ ∑’ GÆÿ[d¶Ï’ ¥g∑æX>É„ ¶ ¥„ ∑’ √¶„dg¶ ! gƶfi¶d\ÚE>[∂ «T„ɶ $4$ ¥„ «dT’ ! P*{ Â’ <¸bd’ fi¶d\ÚE>[N¥ ∑’ fid’ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! ¸∂d’ Âbd’ ~÷zZ’ fi’~g’ G¶T ∑’ ¥’Á¶bd¶b’ fi¶d\ÚE>[N¥ ∑’ fid¶b’ ¶T ∑’ ®zZ’ ~„T fi >gfi¶d\ÚE>[fi® ∏’ÂK¶„T√d¶b’ ¥g∑æ<T*ض, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ c
c c
c ®T’ TæÇb ?, √¶„dg¶ ! G∏¶„ ∑’ ¥¯T¶TN¥√P{¶Ï¶∑æfi„Æ∂ <«aÁ‡ ∑’ K¶„Wu>¢D¶∑K¶√ض„¥P{¥¶d√¶KTggP{¶K¶b¥æ ∑’ ∏∑„√fig¶d¶Ï’¸∑„¥æ’ ~ ¥¯T«¶T«¶T’ÂK’ÂK„<Æ* c
c c
c ∑’ ∏Ç’Â<Thfigæß{¶„ «T„ɶ, P„{TÏ’ Âæ j¶∑Ø’¥∑~¶K[’ ÂT¶„P{µg¥¢D¶dɶ∑¥xµg¶T¥¶∑„ (N¥√„) ¥æ ∏Ç’Â∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂KdfiKß{g„ ¥µg’ ∏<«Kg„ɶ, c
c c
c G¶T ∑’ ¥xµg¶TN¥√„¥æ’ ∏<«Kg„ɶ ¶T ∑’ ¥æ¥’Tæ≤>¶¥TضK„ ÆT„ɶ, G¶T ∑’ ÆT„ɶ ¶T ∑’ ¥G∂TT∂K®∑’ ∏K¶b«T√Æ∑¥’<~d¶<∑Q>ØÿX>Q>P{µgK¶¥∂® c
c c
c ®√’Â<∑X>T∑„ß{¸xÏaÁ¶„ ∏∑æß{g„∑ <jm{xG¶„√∂ «T„[¶∑’ <jW≤ø> >¶¥„¥P{µg∑¶„ <Tgæß{G¶bGK¶gK∑~÷√b¥’¥¶Kfi¶¥¸’c∑„ d ¥¯TØÿaÁ<Tg¶„aÁ- c
c c
c „϶„ß{<¥ÆK<jT¶¥∂ «T„ɶ, ®®∑’ ∏X>„∑’ √¶„dg¶ ! ®T’ TæÇb Gƶ ∑’ ®zZ’ ~„T fi >gfi® ∏T¥„¥¶b’ fi¶d\ÚE>[fid¶b’ ∏’ÂK¶„T√d¶b’ ¥g∑æ<T*ض $5$ ¥„ «dT’ ! P{dK„ c
c c
c „ ∏¶TN¥√„ ?, √¶„dg¶ ! ∑’ <~bT’Ø∑¶Ø∏¶„, ¥„ «dT’ ! P{\µÆ ∏¶TN¥√„ ∏¥by fig¶dض„¥„∑’ P{¶Ï¶bß{<g® T¶ T„϶bß{<g® T¶ ¥gd¶<Âß{<g® T¶ ∏∑¶„T÷[fig[„<Æ* c

H ∏<TÆ∂® T¶ ¥g∑æX>®b T¶ ∑¶„ ∑’ GÆÿ[d¶Ï’ <TÆ∂® ¥µg’ ∏∑æX>® T¶ ∏¥’fiQ> (≤>) ®b T¶ <TzZ’fi≤>®b T¶ ∏P{®b T¶ fig¶®b T¶ P„{Tbd’ fi¶d\ÚE>[gæTb¥„ɶ ?,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1420
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E√¶„dg¶ ! G„ P„{by <«aÁ‡ T¶ <«aÁæ∑∂ T¶ ¥’Gd<TKdfi≤>*ÆdfiÇaÁ¶dfi¶TP{µg„ <ØaÁ¶<Ød¶hfi<«by∏¶„ ∏∑æ<ØdÆ’ G¶TÉ∂T¶<«‘√Æ„∑’ ¥æT∂¥zZ„ «<[<jΩ«K„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [60]

c c
c GÆÿ[<TÆ∂® ¥æ[zZg∑æ¥Kg¶∑¶„ ∏∑r∑g¶∑¥„√‘√<~[„ ‘√dg¶∑¥¥æÆ¢DT¥¶® ZdZæby<Æ* ∑ „P{¶<Ïd’ ~„b® T’؄ɶ ÂN¥ ∑’ ®√¶® T¶K¶® ÁT∑’ fi¶d\ÚE>[’ c
c c
c ÷Tb¥„ɶ ¸∂d¶® E>„d’ Âbd¶® ÷TX>¶T∑’, ∏<TÆ∂® ~„bd¶b’ T’Ø„ Â∏¶„ fi¶K’<~d’, G∏¶„ ∏<TÆ∂® ~„bd¶b’ T’Ø„g¶∑¶„ ∏∆„<¥* ∏¥x’ ¥’G∑„bybP{¶…{∑’, G¶„ ÷∑ c
c c
c ÆKd¶<∑ T¶ ¸∂d¶<∑ T¶ fiæh◊{¶<∑ T¶ ◊{϶<∑ T¶ fi‡dX>¶® T¶ g<ÆgX>¶® T¶ ¥¶„«X>¶® T¶ ¥’Ou>„É T¶ ¥’Ou>¶T„É T¶ <E>*<ØÉ T¶ <E>*ضT„É T¶ ¥’Ou>ɒ¶<∑ T¶ c
c c
c <E>*<Øɒ¶<∑ T¶ fiK„<Æ* ¥g∑æG¶∑„É T¶ ®®¥æ’ ¥¯T„¥æ’ ÷TX>¶T∑’ Ág∑’ ~÷zZ’ ∏¶d’<¸Ï’ ®ß{¶¥∑√’ <j\¯T√bd’ √¶ >¶√¶ >«„Ø„∑’ Gƶ¥’Á„∑’ ∑„d’ $6$ G„ ∑’ ~„b® c
c c
c T’Ø„g¶∑N¥ T¶ ¥’Zæ∑„g¶∑N¥ T¶ fi’~hfid¶K’ ¥¢D¶d’ T¶ fidK„g¶∑N¥ T¶ <T‘O’ P{K„É T¶ P{¶K„É T¶ P{IK’Â’ T¶ fiK„<Æ* ¥g∑æG¶∑„É T¶ ¥„ ÂN¥ ®®¥æ’ ØÿT¶Ï¥ E>Q>’ c
c c
c ®ß{¶¥∑√’ P{¶K<∑√N¥, <jß{¶K<∑√„ ∏T’Ø„ ¥’TÚE>K’ G¶T fi¶K’<~d’ P{¶…{∑’ ÷TX>T„ɶ $7$ G„ ∑’ fi≤>ß{g∑’ j¶„ fi≤>ß{g„ɶ ¥„ ∑’ ÂN¥¶„TX>¶T∑’ <jW„¥„ɶ, c
c c
c ¸bQ>fi≤>ß{g∑„∑’ Ág∑’, ¥æ∆¶¥æ∆∂® ∏∑¶„T÷[fig[¶„ T¶ fi≤>ß{g∑’ P{K„ɶ ØÿT¶Ï¥’, fi≤>ß{g∑P{¶ÏN¥ ~æß{b ~÷zZ’, ∏P{¶Ï„ fi≤>ß{g∑’ P{K„ɶ ~÷zZ’, c
c c
c P{¶Ï„∑’ T¶ fi≤>ß{g∑’ ∑¶„ P{K„ɶ ~÷zZ’, ¥’Z¶K√∏¶„ T¶ ¥’Z¶K√¶„T<TX>¶„ T¶ fi≤>ß{g∑’ P{K„ɶ ØÿT¶Ï¥g’, g’≤>Ï∂® ∑ fi≤>ß{g„ɶ ÷TX>¶T∑’, Pæ{¥∂Ï„<Æ* ¥g’ c
c c
c fi≤>ß{g∑’ P{K„ɶ ÷TX>¶T∑’, fiK«X>¸’«~„KT®<Æ* ¥g’ fi≤>ß{g„ɶ fi¶K’<~d’, ¥¯TN¥ ¥g∑¥’ON¥ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑ Ág∑gK¥¶g∑’ ∏P{¶…{∑ fi≤>ß{g∑’ P{K„ɶ c
c c
c ÷TX>¶T∑’, fid’fi®∑¶<TǶg„<Ïd’ fi≤>ß{g∑¥æ[’ ∑ fidu>„ɶ ~÷zZ’, fi≤>ß{g∑’ ∑ P{¶…{∑’ ¥’Z¶K√„b T¶ ◊{ÏÆ√„b T¶ Âædu>„ɶ Ág∑’, <Ød¶ Âædu>É „ ¶ ØÿT¶Ï¥’, c
c c
c fi≤>ß{g∑’ P{¶÷’ √æm{fi¶g‡Ï’ T¥<Æ* ¥’<Ø¥¶T„[¶∑’ ∑ fiÇæhfi„Æ„b ~÷zZ’, T¥<Æ* fiÇæhfi„<Æ*…{∑’ ∑ ¥’fiT„®É¶ E>Q>’, T¥<Æ* ∏¥’fiT„®[¶∑’ KdÆK∑’ fiÇæhfi„<Æɶ c
c c
c fiæKgx’, KdÆK∑’ <TÆ∂® fiÇæhfi„<Æ[¶∑’ √æm{fi¶g‡Ï’ gæÆ∑’Â√„ ∏fiÇæhfi„<Æd ÷T<Æ* ¥’<Ø¥¶T„ɶ fiæKTu>’ (g≤ø> >’), ∏¥’Ø„¥¶<Td’ ÷T<Æ* fiÇæhfi„<Æɶ fiæKTu>’, ∏∑æT÷[¶„ c
c ÷T<Æ* T¶ T¥<Æ* T¶ fiÇæhfi„Æ„ ØÿT¶Ï¥’, ∏<TÆ∂® T¥<Æ* T¶ ∏∆dK’ T¶ «’≤>g[¶„T√K∑G¶d’ P*{<~ ∏∑¶„T÷[fig[¶„ fiÇæhfi„<Æɶ ØÿT¶Ï¥’, T¥<Æ* T¶ ÷T<Æ* T¶ c
c c
c «’≤>g[¶„T√K∑’ T¶ ∏fi≤>Ï„<Æd’ T¶ Øÿhfi≤>Ï„<Æd’ T¶ fiK«æ’G„ɶ ØÿT¶Ï¥’, T¥<Æ* T¶ ÷T<Æ* T¶ «’≤>g[¶„T√K∑’ T¶ ∑ fiÇæ\hfi<Æɶ ÷TX>¶T∑’, ®T’ T¥<Æ* ÷T<Æ* c
c c
c fiÇæhfi„<Æ[¶∑’ GµÆ∂ fi®¥„ ¥’Z¶Kd’ GµÆ∂ ÷ fi®¥„ ÷TÆ∂® fiÇæhfi„Æ∑’ P{d’ Â’ Z¶g’ <∑÷∑’ ÆÏædÆÏæd’ Ø’≤>¶fiæ’E>∑√„∑ T¶ KdÆK∑„∑ T¶ ¥¶ÆK„[¶∑’ Â’ ~ P{dTK’ c
c c
c fiÇæhfi„<Æ[æ E>hfibd¶÷ ∑ fi≤>√¶<Æɶ ØÿT¶Ï¥’, E>hfibd¶∏¶„ fi≤>√¶<Æ[¶∑’ Â’~ P{dTK’ fiKX>T„…{∑’ byKd’ ∑ fi≤>ß{g„ɶ ~÷zZ’, ∏fiÇæhfi„<Æd’ P{dTK’ fiKX>T„ɶ c
c c
c ÷TX>¶T∑’, Gb ∑’ E>hfibd¶∏¶„ ÆT„ɶ ∏ƶ ∑’ j\zZ Â∏¶„ ØÿT¶Ï¥’, ®T’ T¥<Æ* ÷T<Æ* fiÇæhfi„<Æ…{∑’ ¥g¶<Æ* ÁbK¶„Ñ√’ ~ ∑ fiKX>T„ɶ ~÷zZ’, ∏∑æ‘√® ¥‡K® c
c c
c ¥g¶<Æ* T¶ ÁdK¶„Ñ√’ T¶ fiKQ>T„ɶ ∏¶d’<¸Ï’, ÆKdP{¶d¥’¥[„b T ¸∂dP{¶d¥’¥[„b T¶ Â¥P{¶d¸„b’<Ød¶by<Æ* T¶ ¥’¥[„ Z’≤>Ï„ ¥g¶<Æ* T¶ ÁbK¶„Ñ√’ T¶ c
c c
c fiKX>T„ ∏∆dK’ T¶ ÷ǶK¶bd’ T¶ T¶„<¥Kɶ fiæKg≤ø> >’ ®ß{¶¥∑√¶d’<¸ÏgÆß{g„∑’ Gb ∑’ ∑¶„ ÷WT∑’ ¥’«T„ɶ, ∏ƶ ∑’ ÷WT∑¶¥’«¶<T® Â∏¶„ Ág∑’, Â’ ~ c
c c
c Z’≤>Ñ’ fiæ∑K<T fi≤>G¶√K…{∑’ j∂¥’P’{ P{¶…{∑’ fiæ∑K<T ∏¶Ï¶„®[¶∑’ GƶG¶„√’ fi¶d\ÚE>[’ ∑ fi≤>√¶<Æɶ Â∏¶„ ÷TX>¶T∑’, ¥g¶<Æ* fiKX>T„g¶∑¶„ ¥¶√¶K®∑’ c
c c
c ¥’<~aÁ∂d® ¥’<~aÁ∂dg¶∑¶„ T¶ fiKQ>T„ɶ ÁT∑’, ∏fiÇæhfi„<ÆdZ’≤>Ñ„ G’P*{<~ T¶„<¥K„ɶ Â∏¶„ ÷TQ>¶T∑’, ®T’ T¥<Æ* ÷T<Æ* fiÇæhfi„Æ„[¶∑’ ¥g¶<Æ* ÁbK¶„Ñ√’ c
c c
c ~ fiKX>T„[¶∑’ ®√‘√g¶∑¥¶„ ∏¶÷[¶„ <TÆ∂® ¥æ[zZg∑æ¥K„g¶∑¶„ byKd’ j fi≤>ß{g„ɶ ®ß{¶¥∑√’, gæÆ∑’Â√„∑’ <T∑¶ byKd’ fi≤>ß{g„ɶ T’Ø∑’ fi≤>ß{g∑’ T¶ P{K„ɶ c
c c
c G’«¶®É T¶ ¥¢D¶d’ T¶ P{K„ɶ T¶d∑¶Ø∂ ¥¯TzZ fiæKg≤ø> >’, ®T’ ~ byKd’ fi≤>ß{<g[¶∑’ ¥æPæ{g¶ÏfiµÆÏ∏~¶„hfi≤>∏<Tß{X>„∑’ ∏<TxØ’≤>„∑’ Ø’≤>¶fiæÚE>∑√„∑’ T¥<Æ* c
c c
c j figÉ„ ®ß{¶¥∑√’, ¸¶„ƶKd¶® T¶ T¥<Æ* ¸¶„ƶKɶ ÷TQ>¶T∑’, T¥Æ∂® Ø’≤>¶fiæ’E>∑√’ ض…{∑’ P{dK’ ∑ fiKX>T„ɶ ~÷zZ’. ∏fiÇæhfi„<Æd’ P{dTK’ fiKX>T„ɶ c
c ØÿT¶Ï¥’, Gb ∑’ E>hfibd¶÷ ∑ ÆT„ɶ ∏ÆT¶ ∑’ ÆT„ɶ Â∏¶„ ∑’ ÷TQ>¶T∑’, T¥Æ∂¥’Ê>d’ P{dTK’ fiÇæhfi„Æg¶∑„∑ G¶∏¶„ E>hfibd¶∏¶„ ÂzZ ∏∆„<¥…{∑’ 2 ¥gæ<Ç<∑d c
c c

H 2 fi≤>√¶<Æd¶ ¶∏¶„ Gb ∑’ ∑ ¥¯T„<¥* <«aÁ‡∑’ ¥’<T«b…{∑’ ؄ɶ Â∏¶„ ®ß{¶¥∑√’, Gb ¥dg„T ∏[∑¶ ¶∏¶„ E>hfibd¶∏¶„ fi≤>‘√¶<Æɶ ∏Æ∑’ ∑ ¥’<T«b÷’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1421
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<Øɶ ∑ d ∏r∑r∑¶„ fi≤>√¶Æ„ɶ Â∏¶„ fi¶K’<~d’, ®T’ T¥<Æ* Ø’≤>¶fiæ’E>∑√„∑’ <TÆ∂® d fig<É…{∑’ P{dTK’ fiÇæhfi„Æ„…{∑’ E>hfibd¶∏¶„ ¥’<T«¶<Â…{∑’ ~ Â’ P{dTK’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [61]

c
∑ c
c fiKX>T„ɶ fiKQ><T[¶∑’ ~ ¥µg’ <TÆ∂® ∏ǒ¶„T÷[®√‘√g∑¥„∑ fid’fi®∑’ Âæ ¥æ[zZ¶„«d’ ¥Kg¶∑„ G„ ∑’ <«aÁ‡ ∑ byKd’ fi≤>ß{g„ɶ ÂN¥ ∏ ∏¶d’<¸Ï’ Ág∑’ c
c c
c fi\ÚE>[’ <jW„¥„ɶ, ®T’ Âæ ∏bß{<gɶ ∑’ √¶„dg¶ ! P*{~‡∑√’ <ØT≤ø> >’ O≤>√’ fiæ¯T\rÆ√N¥ ∑’ fi >gG¶gN¥, ®d¶T¥KµÆ∂ ÷ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ <«aÁ‡ √æm{∑’ fiæK¶„ c
c c
c <TÆ∂® ¥¢D¶d’ ¥’<Ø¥¶<T…{∑’ ®√‘√<~[„ ¥æd¶÷[„ Ø >’ c∂b® O≤>√¶„∑fi >gfi¶„K¥∂ G¶TÉ∂T¶<«‘√Æ„∑’ ∏∑æ<ØdÆ’ ∏fiæ¯T∑¶∑√Æ∑’ j P{K„ɶ ÂN¥ ØÿT¶Ï¥g’ c
c c
c fi\ÚE>[’ <jW„¥„ɶ, ∏fiæ¯Tj¶∑¶<ÆÉ∑N¥ ∏¥by Gg„T fiæ¯T¶<Æ<Éd’ Â’ ¥æ[zZ¶„«dg∑æ¥Kg¶∑¶„ ®√‘√g¶∑¥„ j fiK¶T[„ɶ «<[zZ∂K¶dÂß{KG∑Td¶b- c
c c
c <T<~<[<T√ƶ¥æ ∏ ∑’ ∏<«Kg„ɶ ∏T’Ø<∑É„, G„<¥* ~ ∑’ fiæ¯T¶Æ∂d’ ¥æ[’ ∑zZ„T ∏÷¯Tj¶∑√Æ∑N¥ ∑’ ∏¥’«T¶„ T¶ „<¥g<T O≤>√‡∑fi >gfi¶„K¥∂ fi’~g’√Ï’ c
c c
c fiæ∑¶„ 2 fiK¶T[∑∂d’, ∏ƶ ∑’ ∑¶„ fiK¶T<[d¶ <T√Æ’ Pæ{¯T∂d¶ T¶ <j¥¶<gd¶ T¶ ¥„ ∑’ ∏T’Ø„, ®T’ O≤>√‡∑√¶® fi >gfi¶„K¥∂® G„ ∑’ <«aÁ‡ ®√‘√<~[¶„ ¥¢D¶d’ c
c c
c P{¶…{∑’ Â∏¶„ fi[√g[√P{g >¶b’ «’≤>¶„T√K∑N¥ ∑’ ∏T\aÁ[¶÷[¶„ <TÆ∂® fiÇæhfiÆ„∑’ ∑ P{K„ɶ ÂN¥ ∑’ ~÷zZ’ fi\ÚE>[’ <j<W¥„ɶ, <«aÁæ¥W¶„ fi\ÚE>[¥W¶„ c
c c
c ∏ bg„ ¥¯TzZ fibfid’ G¶„G∑∂®, Gb ∑’ Â’ «’≤>¶„T√K∑’ ∑ «æ’G∂d¶ ∏ƶ ∑’ fiK«æ’G„ ØÿT¶Ï¥’, ®T’ ∏bß’{¶ fi >gfi¶„K¥∂, ¸∂dfi¶„K¥∂® ∏zZ√Æ∑’ j P{K„ɶ c
c c
c fiæKg≤ø> >’, Gb ∑’ TaÁ¶∑N¥ ∑’ ∏«¶T¶„, ∏ƶ ∑’ TaÁ¶∑’ ∏zZ„T Â’ ∑ ¥æ∑„ɶ ∏T’Ø„, TaÁ¶∑N¥¶¥’«T„ P{¶ÏT„Ï’ G¶T T¶d∑¶b¥¢D¶d’ j P{K„ɶ ØÿT¶Ï¥’, c
c c
c ®T’ fi[¶® P{¶ÏT„϶® G’P*{<~ ∏bdK¶bdØ„T<¥d¶bd¶K„ <j*<Ø® √K<Æ® ∏¶Ï¶„b® fi≤>ß’{„ G’P*{<~ P{¶b√’ T¶ T¶b√’ T¶ g¶∑<¥√’ T¶ ÷N¥æ[¶dK∑„∑ T¶ ÷µg‘√¶dK∑„∑ c
c c
c T¶ ∏P{hfi¶¥„T∑„∑ T¶ ∏P{K<∑É¥g¶dK∑„∑ T¶ Øÿ¢D¶b®∑ T¶ Øÿ\¯T<~*<®∑ T¶ ∏∑¶d¶K¥g¶dK∑„∑ T¶ ∏<∑\ÚE>d¯T¥g¶dK∑„∑ T¶ ∏¥g∑fi¶÷‘√¥g¶dK∑„∑ c
c c
c T¶ j¶∑„ Ø’¥∑„ ~K[„ ¥æ® ¥¶g¶b® <ÂrÆ’ √æ<[d¶Ø∂∑’ ~÷rÆ’ P{¥¶d¶Ø∂∑’ fi’~rÆ’ gƯTd¶Ø∂∑’ E>rÆ’ G∂T<jP{¶d¶Ø∂∑’ ¥[rÆ’ <fi*≤>„¥∑g¶by∑’ ∏Q>rÆ’ fiTd∑g¶bd¶by∑’ c
c c
c jTrÆ’ ¸’«~„K√æ[∂ ([¶by) ∑’ Ø¥<TÆN¥ ∑’ ¥g∑cµgN¥ ®T’ Âæ G¶T ∑’ ®g¶b∏∑„√¶Ï¶T√g¶by∑’ Á’≤>∑„ <TK¶Æ∑„ T¶ ∏¶√gPæ{¥Ï„<Æ* ∑’ √æm{<Æ* fi¶d\ÚE>[gæTbX>’ c
c c
c Â’<j<g[„∑’ Gƶ¥[∂® ∏<∑√‡<Æd¸ÏT∂KdfiæK¥d¶KfiKß{g„ ∏¥ >[¶® ∏Ø∂∑g¶∑¥„ ∏∑¥∑¶b ¥¸¢D’ÂK’ ØÿT¶Ï¥<TÆ’ ÂT¶„P{µg’ √æm{∑g’<® fiæ∑K<T <∑u>’ P{…{∑’ c
c c
c ¥æfiK◊æ{≤>’ P{¶…{∑’ ÂÆ<[ ∏<«j’<Ø[¶∑’ Á’≤>¶Á’≤>∂<T«[’ T¶ ®√<fi*≤>X>d’ T¶ ∑ ¥µgg∑æ~X„ >É
„ ¶ ¥„ ∑’ ∏T’Ø,„ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ Á’≤>¶Á’≤>∂® P{¶…{∑g∑æ<~X>„ɶ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! G„ ∑’ <«aÁ‡ ¥’TÚE>Kx’ ~¶÷µg¶¥’ g¶¥Ág∑’ T¶ ®ß{¶„Ï√’ P{¶…{∑’ j ¥ßæ{∑¶„b „ ∑’ E>Q>Q>gØ¥gØÿT¶Ï¥xg¶¥aÁg∑„<Æ* ∑’ Â’ fi¶d\ÚE>[’ ∏∑æfiT„¥„b, c
c ∏∆g<T G’P*{<~ fi¶d\ÚE>[¶∑æ√d’, ®Â„∑’ ∏X>„∑’ Á’≤>¶Á’≤>∂® ¥g∑æ<~X>„, ®T’ Âæ ¥g¶„√¶ >’ P*{~‡∑’ fiæKg≤ø> >’, ®d¶T¥K’<g ÷ G„ ∑’ fi≤>ß{g’„b T¶ T’ؒ„b T¶ ¥¢D¶d’ c
c c
c P{K„*„b T¶ fiK«g’„b T¶ ¥’~K’„b T¶ √®b T¶ Ê>®b T¶ ¸bQ>Ï√„b T¶ ÷X>dÏ√„b T¶ „÷P{¶®∑ T¶ ◊æ{<¥<ÑdÑ√„ «T„ɶ ¥„ ∑’ ∏¶d’<~…{∑’ ∑ ¥’TK„ɶ Â∏¶„ c
c c
c ~÷zZ’, ∏∆„<¥* Âæ GƶG¶„√’ GÆ„T fi¶d\ÚE>[¶<∑ fi<T¥’<Â, Âƶ ¥¥[∂® ÂT¶„P{µg’ ∑¶∑Q>„b Â∏¶„ ~÷‘√æ∑’ fi¶d\ÚE>[’ Âg„T ¸∂d<ØdÆ„ ÷Tb¥„ɶ, G„<¥* ~ ∑’ c
c c
c T’ؒ¶∑ T¶ fi≤>Pø{P{g’¶∑ T¶ Ø∂Æ’ T¶ gɶK’ T¶ <E>*<Ø…{∑’ √d’ ÆT„ɶ „<¥* ~ ∑’ ϶„dP{K∑’ ∏∆zZ √g∑’ Â’g¶∑’ ÷‘√ÂT¶<«Kg∑’, ®d¶b’ ∑ Pæ{¯T’< Â∏¶„ c
c c
c √ÚE>¸¢D„, G„ ∑’ Âæ Â’ gƶ„T¥‘√¥¶Æ√’ ÷hfi¶d√’ Øÿ<∆<g[gg’√϶TÆ’ Æ<Td¶, G„ ∑’ fi >gfi¶„K¥∂® T¶ ¸∂dfi¶„K¥∂® T¶ ~’P{g<∑d¶® T¶ fiK¥Pø{P{®É¶ c
c c
c ∏√¶Ï¥<∆Æ∂® T¶ E>≤ø>≤>∂ P{K„b T¶ ¥„ ∑’ Gb ~÷\¯TÆ„∑’ ∑ ¥’TK„ɶ Â∏¶„ E>X>’, <Ød¶ Z’≤>Ï„ fi≤>Ï„<Æ® K¶∏¶„ ¥∆’ T¶„<¥K„ɶ ¥g¶Æ∂® T¶ ®√¶¥∑’ <√϶∑N¥, c
c c
c ∏∆„<¥* Âæ E>Q>g„T, Gb ∑’ <Ød¶ ∑’ Z’≤>Ï’ fiÇæhfi„<Æd’ ∑¶„ ∑’ ¥g¶Æ∂ ¥’G<gd¶ ∏fiÇæhfi„<Æ® Z’≤>Ï„ ∏fi„<Æd¶® ~„T ¥g¶Æ∂® Kd∑∂® ¥∆’ T¶ P{¶bd’ T¶ T¶„<¥Kɶ c
c c
c ®√¶¥∑√’ <√϶∑N¥, ¥„¥¶∑’ ØÿT¶Ï¥’, ∏ƶ ∑’ <√϶∑N¥ <gÚEæ>ß{≤>’ T¶, ®T’ fi >gfi¶„K¥∂® ¸∂dfi¶„K¥∂® T¶ ¥æ[zZ¶<ÆÉ∑’ g¶„[‡∑’ G„ ∑’ bzZ∂P{Æ’ T¶ «[P{Æ’ c
c c
c T¶ Ø„¥P{Æ’ T¶ K¶dP{Æ’ T¶ „∑P{Æ’ T¶ √¶K\zZdP{Æ’ T¶ ∏∆’ T¶ ∏¥’¸x’ K¶„Wu>¢D¶∑¶„Ø∂K∑¶P{Æ’ fizZ¶T„É T¶ ÷Ø∂K„É T¶ P{Æ„É T¶ P{ƶT„É T¶ ¥„ ∑’ ¥’TÚE>K’ G¶T c

H ∏T’Ø„, ∏ƶ ∑’ fi >g¸∂dfi¶„K¥∂® Gb ∑’ P{d¶by gÆd¶ P{¶K∑T¥„∑’ (O≤>√’ T¶) ∏xO≤>√’ T¶ ¥¢D¶d’ j P{d’ ÂzZ <gÚEæ>ß{≤>’ <√϶∑N¥, ∏∆„<¥* <j\¯T√bd’,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1422
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EØ ><jtø>Êæ>K„∑ T¶ <√϶∑„∑ T¶ Gb ∑’ P{<Æ*<~ P„{∑b P{¶K∑„∑’ G¶®∑’ ∏¥by √∂dzZ√æm{∑¶ ∏∑∑æ∆¶®∑’ ¥Æ¥¶ P{d¶Ø∂ ¸bQ>fi≤>ß{g∑’ P{d’ ÆT„ɶ Â∏¶„ g¶¥’ G¶TF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [62]

c c
c ∏T’Ø„, ~÷g¶¥„ G¶T g‡∑¯Td’ ~, G„ ∑’ fi >gfi¶„K¥∂® ∏∑bß’{¶® Âbd¶® fi¶„K¥∂® ∏bß’{¶® «[’ T¶ fi¶∑’ T¶ fi≤>√¶Æ„É T¶ fiK«æ’G„É T¶ ÂN¥ ∑’ fiæKg≤ø> >’, c
c c
c ~„b®<Æ* ∏T’<Ø®<Æ* ÷T∏¶„√’ P{K„ɶ fiæKg≤ø> >’, √æm{∑¶„ ∏’<® ∑¶„T∏¶„√’ P{K„ɶ ~÷zZ’, ∏P{®∑’ ÷T∏¶„√„∑’ G’P*{<~ fi≤>√¶Æ„ɶ ~÷zZ’, ∏<TÆ∂® ÷T∏¶„√’ P{K„ɶ c
c c
c ÁT∑’, «[X>¶® T¶ fi¶∑X>¶® T¶ ¥P{É„∑ T¶ √æm{P{É„∑ T¶ ¸¶<ÆK«‡g∂® <j‘√ÚE>’„ √æm{∑¶„ fi¶® ÷<[g’√„∑’ ¥’Ou>„[¶∑’ ∏¶T\N¥d’ ∑ P{K„ɶ fi<T¥’„ O’O¥¶Ï¶by¥æ c
c c
c ∑’ T¥Æ∂ØÿT¶K„ <∑¥∂<Æd’ ∑ P{K„ɶ fiæKg≤ø> >’, ¥[rÆ’ P{¶K∑G¶d¶∑g¥by T¥Æ∂® ¸<Æ* <j‘√ÚE>„ √ÚE>¸¢D„, K¶√¶ √ÚE>„ E>„∏¶„TX>¶T∑’, ∏√∂dzZN¥ √∂dzZN¥ c
c c
c T¶ ¥’P{<∑ÉN¥ «[’ T¶ fi¶∑’ T¶ «„¥É’ T¶ TzZ’ T¶ fi[’ T¶ Ø’≤>√’ T¶ ∏<TÆ∂® fi≤>√¶Æ„ɶ √æm{∑’ ~ ∑¶Ï¶„bɶ ÂbdTdN¥ E>„Ø’ g¶¥’ G¶T ∏T’Ø„ g‡∑¯Td’ ~, c
c c
c «[X>¶® T¶ fi¶∑X>¶® T¶ «„¥ÉX>¶® T¶ ¥P{É„∑ T¶ √æm{P{É„∑ T¶ fi<TX>¶„ √¶g„ T¶ j√K„ T¶ K¶dƶ∑∂® T¶ <Â√~÷ß{~ÇKfiK¥¶<√Æ„b T¶ ÂzZ P{Æ’ T¶ <TP{Æ’ T¶ c
c c
c fizZ¶T„ɶ ÷TX>¶T∑’, ¥¶„T¶Æ∑¶„ fiK¥ß„{ɶ ÷TX>¶T∑’, ÷T¶Æ∑¶÷ fi≤>√¶<Æɶ ÁT∑’, ¶K¥„ ∑’ ¥’<Tƶ∑√„ ÷T¶Æ∑¶÷ ∑ fiK«æ’G„ɶ ÁT∑’, √∏¶„ T¶ Ê>∏¶„ T¶ c
c c
c P„{∑b fiæQ>¶„ <j÷∑’ gÆÿK’ Z¶„T’ P{ɶT≤>d’ ∏√\¯TdgÂæÚE>’ <jW¶„¥’ ¥dÏG∑g∑¶∑’ØP{¶Kd’ bÆfiK϶„√¥æƶTÆ’ Td∑’ ∑ «¶¥„ɶ ∏T’Ø„, Gb ∑’ j¶<«‘√<Æ∏¶„, c
c c
c ¥¶„ϥض„¥<TK<Æd’fi∂ ¥¥¶TÉ’ «¶¥„ɶ ÷TX>¶T∑’, ¸Æÿ «¶¥„ ÷TQ>¶T∑’, fi≤>j¶d’ «¶¥„ ÷TX>¶T∑’, P{¥¶®<Æ* <G (Gæ) É„ ∏T’Ø„, P{¥¶®<Æ* ¥gæb∆„<Æ* «æ’G„ Kd<∑* c
c c
c T¶ fiKT¥„ɶ g¶¥’ G¶T g‡∑¯T® ∏T’Ø„ d ÷TX>¶T∑’ ~, fiKN¥ T¶ P{N¥by P{¥¶® ¥gæØ∂K„ɶ ØKP{¥¶dN¥ T¶ P{¥¶dTæ≤> >’ P{K„ɶ gµg’ T¶ P*{<~ T¶Ï„ (∏¶ÏT„) c
c c
c ɶ ®Â„¥æ’ √ÚE>¸¢D¶„, ◊{m{¥’ «¶¥„ ØÿT¶Ï¥’, P{ß{¥’ «¶¥„ ØÿT¶Ï¥’, ÁK◊{m{¥P{ß{¥<∑tø>Êæ>Kg<∑Q>’ «¶¥„ɶ ÷TQ>¶T∑’, ØÿΩ¸¶„Ï’ Ø„b Ág∑’, P{<ÏP{<ÏP{c’ c
c c
c (T’) P{ÏÆ’ D’D’ ≤>gK’ T¶ P{K„ɶ √ÚE>¸¢D¶„, g√¶KG√¶K’ T¶ ¸¶„Ñ„ ÁT∑’, ¸∂dT¶K¶® ∏T’Ø„, TĦ„ ¥’O¸¢D¶„, Æ∑’¶ ¥’O¸¢D¶„, ®T’ Á∑’¶„ «’G’¶„ “Æ¥’¶„ c
c c
c Ï≤>*¶„ G<Ï*¶„ G¶Ï¶T’¶„ fid’¶„ fid¶Td’¶„, ®Â„¥æ ¥¯T„¥æ fi[„√’ ¥’O¸¢D¶„, √æm’{<fi fi≤>¥‡K„ɶ ∏∆’ T¶ gdÆK¶bd’ P{<Æ*<~ Æ∂τɶ √ÚE>¶d¶K’ T¶ ¥’O¶d¶K’ T¶ c
c c
c T’Ø∑fi≤>ß{g∑g¶bg’≤>Ï∂cµg’ T¶ ∏bß{g„ɶ ∏<TÆ∂® T¶ fi¯T¶T„É T¶ ÷TQ>¶T„É T¶ ∏∏¶„√N¥ T¶ ¥æ[’ T¶ ∏zZ’ T¶ ÷«d’ T¶ fim{T„ɶ ∏<TÆ∂® ¥¶K„É T¶ c
c c
c T¶KÉ T¶ T¶®É T¶ <TÆ∂® T¶ ¥¶K∑T¶K∑~¶„d∑’ ∑ P{K„ɶ ÷µg‘√fiQ>dN¥ T¶ Gƶ<TÆ∂® G¶T ∑’ ¥dÏG∑¥<∆¢D’ fiKT¶≤>∂®∑’ «¶¥„ɶ ∏<Æd«¶¥’ c
c c
c ¥fiaÁ&√æ∑¶TÆ’, ®Â„¥æ ¥¯T„¥æ fi[„√’ Pæ{Ï√∑¥’O¸¢D¶„, Pæ{Ï√∑¥’O¸¢D∂P{dN¥ ∑’ ∏Ç’ÂO¶„KT∂KÂT¶∑Q>¶∑¶<«KdN¥¶<T ∑’ √¶„dg¶ ! ∏hfi„Æ∂, µƶ c
c Pæ{Ï√∑¥’O¸¢D∂P{dN¥ ∑’ Á∑Á∑xO≤>√xO≤>√’ T¶ ∑ <~X>„d¯T’<Â, ∏fiÇæhfi„<Æ® Z’≤>Ñ„ ÷ǶK’ T¶ fi¶¥T∑’ T¶ Á„Ï’ T¶ <¥*O¶∑’ T¶ GÑ’ T¶ fiKQ>¶T„ɶ c
c c
c <j¥∂d’¶„ ¥’≤>¶¥√„ ∑ figɄɶ <j\¯T√bd¶d’<¸ÏgÆß{g„∑’, «’≤>g[¶„T√K∑G¶d’ G’P*{<~ Ø’≤>√¶b’ Ê>T’„b T¶ <j\aÁT’„b T¶ ¥¶ÆK’„b T¶ fi≤>¥¶ÆK’„b T¶ c
c c
c <√rƒ„b T¶ fi≤><√rƒ„b T¶ ∏<TÆ∂® Ê>T„ɶ T¶ <j\aÁT„É T¶ ¥¶ÆK„É T¶ fi≤>¥¶ÆK„É T¶ √„rÆ„É T¶ fi≤>√„rÆ„É T¶, ®Â„¥æ’ ∏¥’¥[Á„[„ ~÷K¶„ ∏¶d’<¸Ï„, c
c c
c ¥’¥[<Á[„ ÷TX>¶T∑’, Ø’≤>√’ T¶ KdÆK∑’ T¶ fi¶dfiæ’E>∑’ T¶ ∏’ÂKP{hfi√’ T¶ ~¶„Ïfiu>√’ T¶ T¶¥¶P{hfi’ T¶ G¶T ∑’ gæÆ∑’Â√’ T¶ ∏∆dK’ T¶ P*{<~ ¥’Gg¶„T√K∑G¶d’ c
c c
c ∏hfi≤>Ï„<Æd’ T¶ Øÿhfi≤>Ï„<Æd’ T¶ …{∑¶bK[’ √∑∑¶® fig¶∑„∑ T¶ fiK«æ’G„ ÁT∑’ ¥¯TzZ fi[„√’, ∏<TÆ∂® <jd’¥∑æ[K∂d’ KdÆK∑’ Ø’≤>√’ T¶ fiK«æ’G„ ~÷zZ’, c
c c
c ¥Æ¥¶ KdÆK∑ Á’c„ <j\aÁTb ÷TQ>¶T∑’, ∏’√’ T¶ ÷T’√’ T¶ ¥’T¶Æ¶T„ɶ ÁT∑’, KdÆK∑’ ¥æ¥’Ou>„ ~÷zZ’, fig[N¥ ¥Æ¥¶ gæÆ∑’¶b P*{<~ ¥’Gg¶„T√K∑’ c
c c
c <Thfi∑N¥„ ÂzZ ∑’ G¶T Ág∑¶„TX>¶T∑’, GƶG¶„√’ √T„¥∑’ <gÚEæ>ß{≤>’ T¶„<¥K∑’ fi≤>√¶Æ∑’ ~, ∏¶÷P{¶d„÷P{¶dN¥ ∑’ ¥’Ou>∑¶by ®√’„∑’ <∑<¥x„, G¶„ ÷∑ G¶„by® c
c c
c ∏’Â<ÏaÁ<¸*ØÿT¶K„<Æ* T¶ ∏¶÷[¶„ T¶ ∏∑¶÷[¶„ T¶ ¥Æ¥¶ ◊æ{¥„ɶ ÂN¥ ∑’ fiP{<Æd’ ~„T¶d’<¸Ï’, bzZ∂∑’ ∏’√¶TdT’ P*{<~ ÆzZ„∑ T¶ fi¶®∑ T¶ Ø’≤>√„∑ T¶ c
c c
c P{KcKdPæ{¥‘√„∑ T¶ Ï∑ÁT®∑ T¶ ¥’Ou>„ fi¶K’<~d’, ¥„¥’ fiæ∑¶„<T ¥zZ¶∑„ fi¸’c„∑ «¶<∑<Æb, ®T’ Âæ ∏¶√d’ <«aÁ¶P{¶Ï’, ®d¶T¥KµÆ∂ ÷ √¶„dg¶ ! G„ ∑’ <«aÁ‡ c

H <fi*≤>„¥∑¶<«<Æ®∑’ <T<Æ∑¶ ∏Ø∂∑g∑¥¶„ "TÉ„*¶„ ¸∂dÆKd¶b’, fi¶∑„ d Ø√gu>d’ $ ÷TT¶d’ <T¥g’ Á¶∑’æ, K∆¶„ <√ÆTby∑’ ~ $$19$$ ¥’P{Q>¶∑’ <TTɒ¶„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1423
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi’~¥<gb<Â√æ<[Gæ[¶„ √¶„dK~Kd¶® fi¶Æÿ≤>d’ j fi≤>dKd¶ ÂN¥ ∑’ ~÷zZ’ fi¶d\ÚE>[’ ÷Tb¥„ɶ Gb ∑’ j¶„ ∏«[X>∂, Ê>T∑Pæ{Ï„¥æ fi<T¥„ ÁT∑’, ¥Æ¥¶F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [63]

c c
c fi≤>TæzZ’ (TzZæ’) fi≤>√¶<ÆÂ’ ÂaÁ∑¶ ∑ fiKX>T„ <jK¶„TWT„ Z’≤>Ï„ ÁT∑’, ∏P{hfi’ fi≤>√¶Æ„ɶ ~÷zZ¶b GƶG¶„√’, P{hfi’ T¶ fi≤>¥„Æ„b ÷TX>¶T∑’, √¶„dKfi<TX>¶„ P{Æ’ c
c c
c T¶ <TP{Æ’ T¶ ÷«dP{Æ’ T¶ fizZ¶T„É T¶ ÷Ø∂K„É T¶ P{Æ„É T¶ <j¥¶g„É T¶ E>Q>’, √¶„dKg¶√∏¶„ d «[’ T¶ fi¶∑’ T¶ «„¥É’ T¶ G’ G„∑ <Ø∆d’ Gƶ d fi≤>‘√<Æd’ Â’ c
c c
c Âƶ ¥¯T’ ∑¶Ï¶„®É¶ fiæKT≤ø> >’, bKd¶® ∏fi≤>ß’{¶® «[fi¶∑¶bd’ ∏¶Ï¶„®É¶ fiæKT≤ø> >’, ¥¥KaÁ„<Æ* fi¶®<Æ* ∏fig<É®<Æ* bKd’ fi≤>ß{g„ɶ fiæKT (g) ≤ø> >’, c
c c
c bKd’ fi≤>ß{<g÷P{¶g¶„ <Â<∆ T¶K¶÷ ~Ï∑√¶∑’ Æ„Q>*g’ «‡<g«¶√’ ∑ figɄɶ <∑\¯Tb√’, P{∆¶„Q>d¶® T¶ gæÆ∑’Â√„∑ T¶ <T∑¶ bKd’ fi≤>aP{g„ <gÚEæ>ß{≤>’ fiæKg≤ø> >’ c
c c
c T¶, fi¶Æÿ≤>d’ ∏¶Ï¶„b[¶ ¥¢D¶d’ fiX>T„[æ <Â¥K¶b’ cµg¶„g’√϶b’ ∑ P{≤>„ >ɶ ~÷zZ’, cµg¶„g’√Ï√„<Æ* ~ ∑’ ∏fiKdu>®<Æ* ~„bd¥¶Æ°<Æ* ~ ∏T’<Ø®<Æ* fi¶K¶T„ɶ c
c c
c fiæKT≤ø> >’, ∏fi¶K¶<T®∑’ «[’ T¶ fi¶∑’ T¶ «„¥É’ T¶ fiK«æ’G„ ~÷zZ’, √æm{∑¶„ ∏’<Âd’ ∑ fi¶K¶T„ɶ j¶„ ÷T∏¶„√„ P{K„ɶ j¶„ ∑’ fi¶Æÿ≤>d’ ∏¶Ï¶„®É¶ ∑ ¥¢D¶d’ c
c c
c fiX>T„ɶ, ®Â„¥æ’ fi[„d’ ÷TX>¶T∑’, √æm{<T d G„ ∑’ j¶„ ÷T÷[„ ÆT„ɶ ¥„ ∑’ fi¶K’<~d’, ¥¶Æ\µgd¶∑’ ¥’<T«¶√„∑’ ∏<Tb∆„∑’ G’P*{<~ «„¥É¶b fiK«æ’G„ E>X>’, «æ’G’„b T¶ c
c c
c fiKT„¥’<® T¶ fi¶K¥¶≤>d’ P{K„ɶ E>tø>Ê>’, <Â[P{≤æ>dP{¥¶d’<¸ÏgÆÿKÏT∑¶b’ K¥¶b’ ∏¶¥¶b’„ T¶ fi<Ï¥¶d’„ T¶ fiK«æ’G„ ~÷zZ’, „¥æ ~„T K¥„¥æ’ K¶√’ √ÚE>„ c
c c
c Ág∑gtø>Ê>g’ T¶, ∏P{®∑ P{¶÷N¥‘√„∑’ <T√by fiK«æ’G„ fi’~„T ∏¶d’<¸Ï¶<∑, ض„rÆ’ <T√by∑’ ÷≤ø> >’ fiK«æ’G„ fi’~ <j¯Tbd√¶<∑, ∏P{¶K<∑√¶„ <T√bfiK«¶„√’ Pæ{ɶ c
c c
c ∏tø>Ê>g’, ∏¥∑’ T¶ fi¶∑’ T¶ «„¥É’ T¶ <√϶∑N¥ ∏b∆¶∑æ¯TKd’ fiK«’æG„ fi¶K’<~d’, <√϶∑¶∑’ ∏fi≤>G¶√K®∑’ «æ’G„ ÷TQ>¶T∑’, ¥¯Tg<T <∑dP{[¯T’ fiK<~Ƕ∑’ c
c c
c <√϶∑P{[¯T’ j P{K„ɶ ∏T’Ø„, <√϶∑P{[¯Tg¶Ï’<¸…{∑’ <jddP{[¯T’ fig¶®É¶ ∏T’Ø„, <√϶∑P{hfi’ ∑ ÷[¶K„ɶ ∏Q>g’, <√϶∑„∑’ ¥<x* ®√¥W„∑ √’Â’æ Gg¶b¥„ c
c c
c Â’ j Pæ{ɶ fi¶K’<~®, jTK’ Gb ∑’ ¥„ <√϶∑„ ¥zZ<~[„, ∏ƶ ∑’ ¥<∆T¶d¶Ø∂<Æ* ÷Ω«¶<gdg¶∑¥„ ÆT„ɶ Â∏¶„ Gg„T <√϶∑„∑g¶bQ>’Â’ j P{¶d¯T’, ÂN¥ GƶG¶„√’ c
c c
c P{¶d¯T’, ∑ P{K„ɶ ¥’O¸¢D¶„, ∏¶Æ¶P{µg’ T¶ ÷W„<¥d’ T¶ fi‡byP{µg’ T¶ g∂¥G¶d’ T¶ Ê>T∑’ T¶ fi¶Æÿ≤>d’ T¶ fi¶∏¶„dK’ T¶ P{Id’ T¶ fi¶<gÇ’ T¶ fiKdu>d’ T¶ ∏<«Æ≤>’ T¶ c
c c
c ÷\Ω«∆’ T¶ g¶Ï¶„Æ≤>’ T¶ ∏ÚE>„É’ T¶ ∏<∑¥X>’ T¶ ∏¢D¶„dK’ T¶ c¶byØ°b<j<g[„∑’ ∏¶G∂TT∑∂g√<Â<√ÚE>¶P{¶„Æg¶∑g¶d¶Ï¶„«„∑’ fiæ\¯T*¥’ZTfiÚE>¶¥’ZT<Tɶ- c
c c
c g’Â~æ∆G¶„√„ ¥’P{dg\aÁd<j\aÁ[<fi<Æd¥¶ÆKdضd√æµg∂¥„ ∏fiK∑d<Ï[E>≤>≤>dd¶® ¸¶d¶Ï¶® ض„¥„<Æ* ∏∆dKض„¥„∑ Ø°<¥d’ ∏¶Æ¶K’ T¶ fi¶∑’ T¶ «„¥É’ T¶ c
c c
c fiK«æ’G„ɶ ¥¯TzZ fi[„√’ GƶG¶„√’ P{g„∑ Ág∑¶d’<¸Ï¶Ø∂ ÷Tb¥„ɶ, E>rÆ’ P{¶K∑G¶d¶∑g¥b’ «æ’G„ ∏Q>g’, ¥c‡g’ ¥b’√¶Ï’ «æ’G„ ÷TX>¶T∑’, ¥’G¶„bd 2 c
c G∂ƶτÆ≤>[¶® «æ’G„ ∏¶d’<¸ÏÁT∑’, ¥’„ ¸ÏT∂KdfiæK¥d¶KfiKß{g„ ∏X><g~÷W¥∂j¶∑fi’~g∂fiɶ„¥T∑~¶÷µg¶<¥® ~÷zZQ>gE>Q>„ ∑ P{K„ɶ ÁT∑’, P{hfi’ c
c c
c ∑¶<Tdb ~÷zZ’, P{hfi’ fiKtø>Ê>T„ɶ ØÿT¶Ï¥’, fi[√g[√P{g >√’ T¶ ∏∆dK’ T¶ «’≤>¶„T√K∑G¶d’ ∏<Â\hfi…{∑’ ¥<¥<∑x’ T¶ ∏<¥<∑x’ T¶ ∏∑æÑ„<Æd’ Ê>T„ɶ c
c c
c ~÷zZ’, fi[¶¸’cN¥ ∑’ √’Ê>∂÷ ∑ E>¶„≤>ɶ ∑ ¥¶„Ƅɶ ~÷zZ’ fi\ÚE>[’, ¥gæW„¥g’≤>Ï∂÷ ¥’Ou>„ɶ ∏¶d¶g’ ¥’Ou>’ T¶, ¥gæW„¥g’≤><Ï* <E><T…{∑ Ø’≤>¶fiæ’E>∑√’ j ؄ɶ c
c c
c <j\¯Tbd’, ¥gæW„¥g’≤>Ï∂* <E><T…{∑’ Ø’≤>¶fiæ’E>∑√’ ~ ض…{∑’ bKd’ j fi≤>ß{g„ɶ <j\¯Tbd’, ®T’ bKd’ fi≤>ß{<g[æ <ØT¥¶T¥„<¥d’ ∑ ¥’TK„ɶ ∏¶d¶g’, √æm{fiæK∏¶„ c
c c
c ∑ ¥’TKɶ fiæKg≤ø> >’, ∏<TÆ∂® ¥’TK„ɶ ∏¶d’<¸Ï’, ¥’TK[¶∑’ ~„bd¥¶Æ°∑’ T’Ø∑’ ∑ P{K„ɶ fiæKg≤ø> >’, Pæ{¥∂ÏN¥ T’Ø∑√’ <Øɶ ∏T’Ø„, ®d¶T¥KµÆ∂ ÷ c
c c
c ¸<ÆK«‡g∂® fi¶<∑dP{É„∑’ √’‡∑’ G¶T¶d¶g„ ¶T ∑’ ¥g¶„√¶ >„ɶ P*{~‡∑¶ Âbdfi¶„K¥∂, Âg<T G¶T ∑’ bKd’ fi≤>ß{<g[¶∑’ <TÆ∂® √g∑¶√g∑’ ~ ∏¶Ï¶„b…{∑’ c
c c
c fi[√g[√P{g >√¶bd’ «’≤>¶„T√K∑’ <j\aÁTb ¶T ∑’ ∏∑‡∑¶<Æd¶ Âbdfi¶„K¥∂ ÆT„ɶ, ®T’ ∏bß’{¶® Âbdfi¶„K¥∂® √¶„dg¶ ! G„ ∑’ <«aÁ‡ ÷T<Æ* Z’≤>϶<∑ c
c c
c <T<Æ∑¶ √æm{fiæK∏¶„ ¥’<Ø¥¶<T[¶∑’ fi¶∑√N¥ d ¥’TK„…{∑’ P{¶ÏT„Ï’ G¶T ¥¢D¶d’ ∑ P{K„ɶ ÂN¥ ∑’ E>Q>’ fi¶d\ÚE>[’ ÷Tb¥„ɶ, ®T’ ~ ∏¶√d¶® P{¶ÏT„϶® c
c c
c √æm{¥’<Âd’ ÷T<Æ* Z’≤>Ñ„ T’Ø∑fi≤>ß{g∑¥¢D¶dg’≤>Ï∂∏¶„ T¥<Æ* ~ fiÇæhfi„<Æ[¶∑’ ¥g¶Æ∂® ÁbK¶„Ñ√„ d ¥’G<g…{∑’ ∏[∑√’ ÷T<Æ* Z’≤>Ñ„ fiÇæhfi„<Æ[æ c

H √¶„dKdKd’ fi≤>ß{<g…{∑’ P{¶Ï¶„ √¶„dK~Kd¶O¶„¥∑’ P{¶…{∑ Â∏¶„ Ø„T<¥d¶bd¶K<T¥¶„<Æ<j<g[’ P{¶÷N¥‘√’ P{K„ɶ, ®®¥æ’ fi[„√’ ÷Q>¶T∑’ fiæKg≤ø> >„√¶¥∑√¶„TX>¶T∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1424
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EGƶ¥’Á„∑’ ∑„d’, P{¶…{∑’ P{¶÷N¥‘√’ gæÆ∑’Â√’ fiÇæhfi„Æ„÷’ <TÆ∂® √æm{∑¶„ P{bP{µg’ P{¶…{∑’ G’P*{<~ P{zZb ¥‡m{‘√gfi<«by® <~tø>Ê>’„∑ T¶ √ÚE>’„∑ T¶ ~ϒ„∑F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [64]

c
T¶ c
c «g’„∑ T¶ ¥’«K’ (g’) „∑ T¶ fiæ >T∂Ø√∏√<∑g¶m{dT∑N¥bÆKdÂ∑¸∂dfiæh◊{◊{ÏP{¥ÏdfiT¶Ï’Pæ{KØÏ<¸<Â~÷fi’<~*<Ød¶∑’ ¥’Ou>∑fiKd¶T∑P{϶T∑÷WT∑’ c
c c
c T¶ P{d’ ÆT„ɶ Âƶ <ÂrÆ’ √æ[¶Ø∂∑’ ~÷rÆ’ P{¥¶d¶by∑’ fi’~rÆ’ gƯTd¶Ø∂∑’ E>rÆ’ G∂T<jP{¶d¶Ø∂∑’ ¥[rÆ’ fi¶∑<fi*≤>„¥∑¶∑’ ∏tø>Ê>rÆ’ fiTd∑g¶d¶Ø∂∑’ jTrÆ’ c
c c
c ¸’«~„K¶Ø∂∑’ Ø¥<TÆN¥ ¥g∑cµgN¥ j¶∑Ø’¥∑~¶K[¶∑’ ~ G’ Á’≤>d’ G’ <TK¶<Æd’ Â’ <j*<Ø…{∑’ √K<Æ…{∑’ ∏¶Ï¶„b…{∑’ fi¶d\ÚE>[’ ~ fi≤>TÉ„…{∑’ ®√‘√g¶∑¥„ c
c c
c ¥æ[zZ¶„«d’ c<∑d’ «¶T„g¶∑„ fi≤>ß{g∑’ ∑ P{K„ɶ ÷Ttø>Ê>¶T∑’, ®T’ Âæ ∏Ø’¥∑’ √∏¶„ ¥‡K∏¶„, ~„b®<Æ* ∏T’<Ø®<Æ* fi≤>ß{g„ɶ ~÷zZ’, ®zZ’ ~ ∏T¥K’ <T∆„d’, c
c c
c fi≤>ß{<g…{∑’ ~ <TÆ∂® Kd∑∂® fi >gG¶g’ ∏∑‡∑√’ ¥¢D¶d’ j P{K„ɶ ØÿT¶Ï¥’, fi >gfi¶„K¥∂® ∏∑bß’{¶® ¥’Z¶K√’ ¥’<Ø¥¶T„ɶ E>tø>Ê>’, ∏¥’<Ø¥¶<T®∑Ê> c
c c
c ¥’Z¶K√„∑’ ¥’Z¶K„ɶ ~÷zZ’, ∏fiÇæhfi„<Æ® Z’≤>Ñ„ ¥’Z¶K„b ØÿT¶Ï¥’, ∏<TÆ∂® ¥’Z¶K„ɶ ~÷zZ’, ÷[Kfiu>√„∑’ <T∑¶ ¥’Z¶K„b ~÷zZ’, ض„÷≤>’ ¥’Z¶K„ɶ ~÷zZ’, c
c c
c ¥æ<¥K’ ¥∑hfid¶Ø∂ ¥’Z¶K„ɶ ¥d’ ∏¶d’<¸Ï¶∑’, ¥¯TN¥ ¥g∑¥’ON¥ ¥¶Æ\µgd¶ (∑g¥¶Æ\µgd¶) ∑’ ~ ¥¯TN¥„T G∂TK¶<¥N¥ ¥¯T«¶T«¶T’ÂK„<Æ* ∑’ c
c c
c <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ Á¶g∑gK¥¶T∑’ ∏P{¶…{∑’ ~„b®<Æ* Âæ ∏T’<Ø®<Æ* √æm{fi¶g‡Ï’ ~ ÷T<Æ*Ø„ÆN¥¶¥∑¶Ø∂∑’~ ¥¶√¶K„∑’ fiÇaÁ¶∑„∑’ ∏P{®∑’ P{∆<TTK„¥æ’ ~ P{hfi¶¥m{T„∑’ c
c c
c Âæu> (∏X>) b®<Æ* ¥’Z¶KµÆ∂ Ê>¶®É¶, ®®¥æ’ fi[„√’ ÷TX>¶T∑’, ¥’Z¶K√µÆ∂ Ê>¶…{∑<ggN¥ ∑’ cµg¥K∂KN¥ √æm{fi¶K’fiK®∑’ ¥gæTÏx„<Æ* Âæ bg„<Æ* fiKgg’ÂPø{ÁK„<Æ* c
c c
c Ø¥¥æ<T <Ø¥¶¥æ’ ∏<ÆÆKØÿtø>Ê>fi’ÂT¶∑g’ÂK<fi¥¶d¶Ø∂∑’ KaÁ’ ∑ P{K„ɶ ÷TX>¶T∑’, Ø¥¥æ<T <Ø¥¶¥æ KaÁ’ P{¶…{∑’ ØÿT¶Ï¥<Æ* «¶T∑¶<Æ* ∏«¶<Td¶<Æ* ¥¶„<Tɶ c
c c
c fi∑æT∂¥’ ∏¶d’<¸Ï¶<∑, ®ß’{ <jW’ g¶„…{∑’ fi≤>¸æx„ byKd’ fi≤>ß{g„[¶∑’ fi≤>ß{g∑P{¶Ï’ G¶T ¥¢D¶d’ j P{K„ɶ ØÿT¶Ï¥’, fi¥æ[„ Øÿ¥æ<g∑’ T¶ Pæ{¥æ<g∑’ T¶ ÷‘√Ƅɶ c
c c
c ¥®∑ …{¥¶¥¶∑’ P{¶÷N¥‘√’, Kd∑∂® E>∂®É T¶ Á¶¥„É T¶ ◊{ÏÆ√fi∂ >√Ø’≤>√„∑ T¶ Áæ≤æ>ß{√’ fi÷Kd¶ Ág∑’, <Ød¶ T¶ K¶∏¶„ T¶ ƶ¥Á„≤ø>≤>P’{Øhfi∑¶ÆT¶d’ c
c P{K„ɶ ÷TX>¶T∑’, ®T’ G„ ∑’ <«aÁ‡ ¥æ[¶bß{g„∑’ P{¶Ï¶bß{g„∑’ ∏¶T¶¥√’ Pæ{¯T∂d¶ ÂN¥ ∑’ P{¶K<∑√N¥ <gÚE>÷ß{≤>’ √¶„dg¶ ! fi¶d\ÚE>[’ ÷Tb¥„ɶ, G„ d ∑’ c
c c
c ∏P{¶K<∑√„ „<¥* Âæ ∑’ GƶG¶„√’ ~÷zZ¶b ÷T®¥„, G„ ∑’ <«Pø{Á‡ ¥W„ P{K„ɶ ¥W„ ÷Tb¥„ɶ ¥W„ √¶ >¶√¶ >¥W„ d ¥¯TzZ fibfid’ fi[„d’ ¥¯Tfi®¥æ’ ¥’¸¢D¶T„d¯T„, c
c c
c ®T’ G„ ∑’ <«aÁ‡ ∏¶÷P{¶d’ T¶ „÷P{¶d’ T¶ bzZ∂¥K∂K¶TdT’ T¶ ¥’Ou>„ɶ j¶„ ∑’ fiK«æ’G„ɶ ¥„ ∑’ ÂN¥ fi∑æT∂¥’ ∏¶d’<T϶<∑ ÷Tb¥„ɶ, G„ ÷∑ fiK«æ’G„ɶ ¥„ c
c c
c ∑’ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏ØX>¯T„ gƶfi¶TP{µg„ fi¶K’<~®, ∏ƶ ∑’ gƶÂTN¥∂ ÆT„ɶ ¥[K* g¶¥Ág∑¶∑’ ¥dK* ∏xg¶¥Ág∑¶∑’ ¥dK* ØÿT¶Ï¥¶∑’ ¥dK* Ø¥g¶∑’ c
c c
c ¥dK* ∏Q>g¶∑’ ¥dK* E>X>¶∑’ ¥dK* ~÷zZ¶∑’ ¥dK* ∏¶d’<¸Ï¶∑’ ¥dK* ®√X>¶∑¶∑’ ¥dK* ¥æx¶d¶g„√¶¥∑¶∑’ ¥dK* <j\¯T√bd¶∑’ G¶T ∑’ ∏∑æ϶„gfi≤>϶„g„∑’ c
c c
c <j<W¥„ɶ, ®d’ ~ fi¶d\ÚE>[’ G„ d ∑’ <«aÁ‡ ∏<TN¥’¶„ ¥g∑æQ>„ɶ ¥„ ∑’ ∏¶¥r∑fiæKaÁ≤>„ j„d„ $8$ ¥„ «dT’ ! b∑g¶„ ¥dK* ¥dK* ∏∑æ϶„gfi≤>϶„g„∑’ P„{Tbd’ c
c c
c P{¶Ï’ G¶T ¥g∑æX><Æb ?, √¶„dg¶ ! G¶T ∑’ ∏¶d¶Kg‘√’ T¶ (Ê>¶) ®É¶, «dT’ ! ÷≤ø> >’ fiæÚE>¶, √¶„dg¶ ! ÷≤ø> >’ P„{by ¥g∑æX>„ɶ P„{by ∑¶„ ¥g∑æX>„ɶ, G„ ∑’ ¥g∑æQ>„ɶ c
c c
c ¥„ ∑’ T’Ø„ ¥„ ∑’ fiæÉ„ ¥„ ∑’ ØQ>¯T„ ¥„ ∑’ ¥æfi¥zZ¥æg’√Ï„ ¥æ√Æ∂d∑¶gc„É„ <ÂrÆ’<fi ϶„√¶∑’ T’Ø<∑É„<[, G„ ∑’ Âæ ∑¶„ ¥g∑æX>„ ¥„ ∑’ fi¶T„ ¥„ ∑’ gƶfi¶T„ ¥„ ∑’ c
c c
c gƶfi¶Tfi¶T„ ¥„ ∑’ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ G¶T ∑’ ∏ØQ>¯T„<[ $9$ Gd¶ ∑’ √¶„dg¶ ! b∑g¶„ fi\ÚE>[¥æ[’ T¶„\ÚE><É<Æb Âd¶ ∑’ ~’ضbÇ√ÆKaÁ¶K√¶∑’ ¥[ ∏ƶ„K[„ c
c c
c „d’ ∑¶„ <T◊æ{K„ɶ $10$ bgN¥ ∑’ T¶„ÚE>„Ø„ √¶„dg¶ ! P{<¥∑¥’GgN¥ ∏«¶T¶„, G∏¶„ ∑’ ¥¯Tfi¶Tfi<∑X>T√„ ~„d’ fi\ÚE>[„, ¥¯TN¥ ∑’ ÂT¥’Gg¶∑æX>¶∑N¥ c
c c
c fiƶ∑g’√„ fiKg<T¥¶„Æ∂fi®, fiTd∑N¥¶<T ∑’ ∑T∑∂d¥¶K«‡® fi∆[„ $11$ b∑g¶„ ¥¯Tg<T fi¶d\ÚE>[„ √¶„dg¶ ! G¶Tbd’ ®√zZ ¥’<fi*≤>d’ ÆT„ɶ ¶Tbd’ ~„T c
c c
c ®√N¥ ∑’ √ÚE>¶<ÆTb∑¶„ gdÆKfiT[∑∂® d ~÷√æ∑’ ÷Tb¥„ɶ, G∏¶„ ∑’ ¥¯Tg<T ®®<¥* fid’<¥d’ ÆT„ɶ, ∏ƶ ∑<gg„ ~„T fig¶d’ ¥’√ÚE>„ɶ Â∏¶„ ∏∆„<¥* ¥’„ c
c c∂¸ÏT∂Kd (®) ¥ætø>Êæ>ÂK¶√gΩ«æÉg’ Æ (ƶ) T„ɶ, ∏ƶ ∑’ P*{<~ ¥ægÆ’Âg<T Â∏¶„&∑æQ>¶∑gΩ«æÉg„ɶ ¶ ∑’ j ¶K¥¶® cµg¥x¶®, P*{ Âæ g’ØÿÚE>¶Æ„ c
c c

H ¥g∑æQ>„ɶ, «‘√fiK∑¶gb¥ d <jKzZ√g„T P{¶dP„{¥„, GµÆ¶ ®d’ µƶ ÷ ∏<~*¶∑’Â<jK∑渒<cfiæ∆fiΩ«¶K„∑’ ¥’«æ (Gæ) Ég¶∑„<T ¥¶Æÿ∑¶„ j ¥’GæÉ’<Â, ®T’ ~
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1425
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥¯Tg<T √ÚE>¶<ÆTbd¶Ø∂∑’ ض„¥„∑„T fiT[„ɶ, ®®∑’ fiTæÇb √¶„dg¶ ! Gƶ ∑’ √ÚE>¶<ÆTbd¶by∑’ b∑g¶„ ¥¯Tg<T fi\ÚE>[’ G¶Tbd’ ®√zZ ¥’<fi*≤>d’ ÆT„ÉF
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [65]

c
¶ c
c ¶Tbd’ ~„T ~÷‘√æ∑’ ÷Tb¥„ɶ $12$ ¥„ «dT’ ! G„ ∑’ √∑∂ ∏hfig¶Ø∂ «T„[¶∑’ ¥æd¶∑楶K„∑’ GÆÿ[<Tƶ∑„<Æ* ~„T ¥dd’ ∏Æ<∆¥’ √ÚE>’ j ¥¶KT„ɶ ÂN¥ P*{ c
c c
c fi¶d\ÚE>[gæTb<¥É¶ ?, √¶„dg¶ ! ∏hfi÷[∂ fi¶K’<~d’ ÷Tb¥„ɶ, ¥„ «dT’ ! GN¥ ÷∑ √<∑∑¶„ ¥¯Tfig¶d¶Ï’¸∑<Thfigæß{N¥¶<T ∑’ ¥æd¶∑楶K„∑’ GÆÿ[<Tƶ∑„<Æ* c
c c
c ~„T ¥dd’ ∏Æ<∆¥’ √ÚE>’ ¥¶KT„g¶∑N¥ ÷ P„{by Âƶ<TÆ„ ØÿX>¥∂Ï„ j ¥µg‘√’ ¥g¶dK„ɶ ÂN¥<T P*{ fi\ÚE>[gæTb¥„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ÷Tb¥„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ c
c c
c ∏X>„∑’ ?, √¶„dg¶ ! G∏¶„ ∑’ „∑’ ∏fiK\aÁd√æ∑ض„¥„ <jaÁg¶<T® ÆT„ɶ ®®∑’, ¥„ «dT’ ! P*{ Â’ fi¶d\ÚE>[gæTb¥„ɶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ®T’√æ∑P{<Ï® √∑∂ ¥„ c
c c
c ∑’ Gd¶ ®T’<TÆ’ fi¶T¥∂Ï’ √ÚE>’ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ T¶„<¥K[¶∑’ ∏¶d<Æd’ j¶„ ¥g∑æX>„ɶ Âd¶ ∑’ ¥’O¸¢D„ ÷Tb¥„ɶ, ¥„ «dT’ ! Gd¶ ∑’ √<∑∑¶ √ÚE>„ <Â<TÆ„∑’ c
c c
c T¶„<¥K® ÆT„ɶ Âd¶ ∑’ „ √ÚE>„ ∏¶ØK„ɶ ?, Gb ¥’<T‘√„ «T„[¶∑’ GÆÿ[’ fi\ÚE>[g∑æ~K„[¶ ∏∆N¥ √ÚE>¶<ÆTb∑¶„ ÷T¥’fi<É[¶∑’ ¥µg‘√g∑æ¥K„ɶ Â∏¶„ ∑’ c
c c
c ∏¶dK„ɶ, ∏ƶ ∑’ ¥ÚE>’Ø[¶® ÂÆ„T <~X>„ Â∏¶„ ∑’ ~÷\¯TÆN¥¶<T ¥g∑¥’ON¥ ¸¢D’ Â’ √ÚE>’ ∑¶„ ∏¶dK„ɶ $13$ ¥„ «dT’ ! Gd¶ ∑’ ¥„ ¥∂¥„ GÆÿ[¥’GgP{Kd¶® c
c c
c Tu>’< Âƶ<TÆ„ d P„{by Pæ{√æm{ „<¥* <ØaÁ’ fim{T„ɶ Âd¶ ∑’ ¥∂¥¶ P*{ ¥g∑æX>„ɶ ?, √¶„dg¶ ! O¶„KT∂KÂT¥’Gg’, ¥„ «dT’ P{Æ’ ?, √¶„dg¶ ! ∏∆√ÚE>„ fi<T¥„[¶∑’, c
c c
c ÂN¥ ¥’<®∑’ <¥K√¶K„∑’ ∏<Ï<Æ® ¥g¶∑„ ∏∆√ÚE>„¥æ’ fiT„¥g„T ∑ Ï«„ɶ Âd¶ ∑’ P*{ Pæ{\¯Tɶ ?, √¶„dg¶ ! ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ Â’ ÂN¥ ¥’<Âd’ <¥Kd¶K’ c
c c
c ◊æ{¥¶T„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑ fid¶K„∑’ Â’ ÂN¥ ¥’<Âd’ <¥Kd¶K’ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ◊æ{<¥d’ ÆT„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ∏aÁK„¥æ’, ¥„ «dT’ ! P*{ ∑¶g„ „ ∏aÁK„ ?, √¶„dg¶ ! c
c c
c Gƶ ∑’ ∏fi≤>√¶Æ„ P{¶ÏP{¶Ï’ÂK„¥æ’<fi ∏Æ’ bgN¥ ¥∂¥¶∑’ T¶ ¥∂¥∑∂√¶∑’ T¶, ¥„ «dT’ ! Gd¶ ∑’ ®T’<TÆ„ ∏aÁK„ ∑ fid¶Ø∂ ?, √¶„dg¶ ! Gd¶ ∑’ ®T<TÆ„ ∏aÁK„ c
c c
c ∑ fid¶Ø∂ Âd¶ ∑’ ∏¶¥∆fi¶Td∑∂∑’ fiP{<Æ[¶∑’ ~÷zZ¶Ø∂<Æ* ¥gß{<g[¶∑’ ∏aÁK„ ضT„ɶ, ¥„ «dT’ ! Gd¶ ∑’ ®®∑’ fid¶K„∑’ ¥„ ∑’ Pæ{√æm{ ∏Pø{ÁK„ ∑ fi؄ɶ Âd¶ c
c ∑’ P*{ Pæ{ɶ ?, √¶„dg¶ ! Gd¶ ∑’ ®®∑’ fid¶K„∑’ ¥„ ∑’ Pæ{√æm{ ∏aÁK„ j¶„ fidÚE>„ Âd¶ ∑’ ¥’O¸¢D„ ÷Tb¥„ɶ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb ?, √¶„dg¶ ! ¥ætø>Êæ> c
c c
c fidu>„ b∑g¶„ gƶg¶„Æfi¶¥„ √„Æfi¶¥„ Âg„T <ThfiG<Æ[¶∑’ ∏∑„√¥¶K∂K√g∑¶„¥gæzZ~÷√b¥’¥¶KØÿaÁ«d«∂® P{ÆP{Æ<T g¶„Æ<gÚE>[¶Ø∂∑’ Á∏¶„T¥g„∑’ ¥µg‘√’ c
c c
c ¥g¶„TÏ<«[¶∑’ <j\¯T∆P{¶g«¶„√„ <jK∑渒c’ fiæ∆g<ÆÉ„, Â’ ~ ÂT¥’Gg¶∑æX>¶∑„∑’, ÂN¥„T ÂT¥’GgP{Kd¶® G¶T ∑’ √æm{ ¥dg„T <T‘O’ fidK„ ∏ƶ ∑’ fiK„<Æ* P{¶KT„ c
c c
c P{IKg¶∑„ T¶ ¥g∑æT„aÁ„ ¥fiaÁ„∑ T¶ fiKfiaÁ„∑ T¶ ¶T ∑’ ÂN¥ gƶ∑櫶√N¥ ¥¶Æÿ∑¶„ ¥’<Âd’ <TÉg¶∑g<T cµgT∂Kd’ fi∑N¥„ G¶T ∑’ cµgT∂Kd’ fi∑N¥„ c
c c
c ¶T ∑’ G„ fiæ∆«¶√„ ∏¶¥∆fiæKaÁ≤>„ ~„T ¥¶„ fi∑N¥„, Gb ∑’ ∑¶„ ¥g∑<Ï*√ <ThfiGÆ„ ¶Ƅ G„ ®T’√æ∑¶„TT® ¥„ ∑’ Â’ √ÚE>gæ\¢Dd ∏∆’ √ÚE>’ ¥gæhfid¶b, ÂzZ<T c
c c
c G¶T ∑’ ¥’fiT„¥’ ∑ Ï«„ ¶T ∑’ P{d¶b ÷∑ ∏<TÆ∂® fi¶∑„ fidƄɶ P{d¶b ÷∑ <gÚE>[«¶T’ √\ÚE>d fiKfi¶¥’≤>dg¶¥®É¶ P{d¶b ÷∑ ضK¶b¥’√Æ’ P{¶…{∑’ c
c c
c ∏√¶KT¶¥„ fi<T¥„ɶ ∏ƶ ∑’ ¥„ ¶Ƅ gƶÂTN¥∂ «T„[¶∑’ fiæ∑¶„ ∏ÂTN¥∂ ƶ„…{∑’ fiKP{µgP{K„ ÆT„ɶ G¶T ∑’ ®d¶b’ j ÆT’< ¶T ∑’ ®√’„∑’ Tæ≤> >’ √ÚE>„ c
c c
c <gÚE>[Âg„ G¶T ∑’ <gÚE>[Âg’c∂P{® ¸ÆÿG∑<jTÆ„ ØÿaÁ„∑’ ¥g∑æX>„ɶ Øÿ‘√b<jT¶K® ¥¶„aÁfiK’fiKP{¶K® ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑¥g∑cµg„, G¶T ∑’ ®d¶b’ «T’< ¶T c
c c
c ∑’ <ÂzZN¥„T T¶„\ÚE>[∂, ¶T ∑’ ¥æØ°KTT<Æ® fiKgfi®, G¶T ∑’ ¥æØ°KTT<Æ® fiKgfi® ¶T ∑’ ∏Ç’Â¥æØÿ\aÁ® ~„T «¯T¥[¥’O¶® fiæ∑¶„ ~÷√by® ¥’¥K„ɶ, ®®∑’ c
c c
c ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb √¶„dg¶ ! Gƶ ∑’ G„ ∑’ ®®∑„T fid¶K„∑’ Pæ{√æm{ ∏Pø{ÁK„ ∑¶„ fi®É¶ ¥„ ∑’ ¥’O¸¢D„ ÷Tb¥„ɶ $14$ ¥„ «dT’ ! P„{Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ fiÆ„ Pæ{√æm{ c
c c
c «<T<Æ*< ?, √¶„dg¶ ! b∏¶„ d ∏x„K¥rÆ’ T¶¥¥d¶∑’ ¥¶bK„√¶∑’ ¥gbß’{¶∑’ fiK∏¶„ «<T*¥æ, ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏X>„∑’ ?, √¶„dg¶ ! Âß{¶Ï’ b≤ø> >∂K¥¥¶d√¶KT¥’√® c
c c
c gg∂P{¶K∏Æ’P{¶K‘√∂® ∏’¶„ ¥’fiÉϒ¸¶„*Ø∂ ∏ÆgÆ’<ÂP{dg¶∑¥„ ∏gæ<∑d¥gd¥Ω«¶T„ √∑∂ «<T*¥æ, ®®∑’ ∏X>„∑’, ¥„ «dT’ ! P{r∑’ ¥¯T„&T∂ ®T’<TÆ„ Âß{¶Ï’ c
c √∑∂ «T∂*¥æ ?, √¶„dg¶ ! ®√’„∑’ j¶„ ¥¯T„, P„{by fiæ∑ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑„ ∏Øtø>Ê>¯T„ ®√¶® G∑∑∂® Gg√¥g√’ fi¥‡® <jµg„K„ fi¶T¥∂Ï„ ØÿɶdGµg„ c
c c

H ¥æK¶„Wfid’≤>¶<«‘√<ÆdØ°Kgƶ<gÚE><Wtø>Ê>∂ «<T*¥æ, ¥„ «dT’ ! P{Æ’ „ ¥gæTÏaÁ„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ÷N¥æ[÷µg‘√fiT[∑æ<W¥∑∏∑ægbfiÇ®∑ $15$ ¥„ «dT’ ! G„


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1426
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑’ √∑∂ P*{<~d¶TN¥√’ fig¶®É¶ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ √∑∂ ∏P{¶K<∑√„ P*{~∂ Á∑g„√g<T fig¶® ¥„ ∑’ ∏T’Ø„ ÷Tb¥„ɶ, G„ ∑’ Âæ ¥ægƶP{¶K<∑√„<T ¥’„ √∑∂F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [66]

c c
c Á∑g„√gT∂ ∑ P*{<~ <∑dd¶TN¥√’ fig¶® ¥„ ∑’ T’Ø„ fi‡® ØX>¯T„ G¶T ∑’ <¥x„ ¸æx„ fi¶K√® Á∂∑X>P{µggÏ„ j∂K® ÷Tb¥„ɶ, ¥„¥’ Âæ gÆd¶ fi¸’c„∑’ ¥zZ¶∑„ ~„T c
c c
c «¶<∑<Æb $16$ "®T’ fi\ÚE>[<T<Æ*, ¥¶„…{∑ ∑¶∑æ<~X>Â∂ $ ∏Ø∂∑g∑¶„, Gæ’Gb d GÆZ¶g’, G„ ¥„ ∏¶K¶Æ√„ «<∑® $$20$$ GÏGÏ∑ØÿX>¥¶Td~¶„KjK*ض<ÆG¶„<√∑∂∑ c
c c
c «® $ ÂÆ «‡dGaÁKaÁ¥ÁæW<fi¥¶d¶∑ g¶K∂∑’ $$21$$ P{<ÏP{ÏÆ<T‘OK¶„Æ√P’{¶K¶≤>b¥gæWg¢D„ d $ Øÿ<Ç*<Âd ∏T¥÷∑„ ¥’«Kd¯T¶ Tu>b bg¶ <Tɶ $$22$$ c
c c
c fiø ∏ ¥ø ® bG∑ø - ∏¶gø Ø „ ∑ ø ÷ Gø ∏ jø ∑ ¢D¶∑- b÷gø g ø ® tø > bgø  bTb- P{g÷∑ø ∏ ¶Æø b ®Æÿ b gø fi ¯T¶∑ø - ∏¶√÷bÆ∏rÆKø ÷ ~÷bÆgø - ggÆgæ ÷ ∏∑ø ÷ gø T bØ®÷- c
c c
c ∏¶∑ø∏gø~÷rÆgøbgø- ¥æÁ√Pø{∏Ïø∏gøO®Æfiøb¥¥ø∏gø~÷ (fi‰zd’ÂK„ fiø∏¶®Æøb’Gjø∏gøbjø÷GøgøjøDjøb÷ggø- ®ÆbgøÂøbTøbß{gø÷jø- ∏¶Æb®Hbgøfi¯T¶jø c
c c
c ∏¶√ø∏¶„wb∏KfiÆK- ÷~÷Øÿbgøgw¥÷÷- ∏∑÷gZbtø>®- ∏¶„∏jø∏gøÂ÷®- ÆgbgøTc¥øbÁP{∏- ÷Ïø∏gZ®ÆTb¥gø∏gøÂ÷) ®d¶® fiTK<Tɶ® <TÆ∂® ∏[¶∑√’ c
c c
c ¥g<Æg’<Â…{∑’ bg„® ¥[aÁK„ ÷[g’√¶„«dÁ’cPæ{ÚE>∂~Ï∑ÂÏ„¥æ ¥’<∑¥„ɶ Â’Gƶ ∏÷gø ÷[g’√„ Pø{÷ T¶gÁ’c√∂T¶® Kø÷T¶gPæ{ÚE>∂® Pø{÷ T¶g~Ï∑dÏ„ Ïø® c
c c
c ض<Æ∑~Ï∑dÏ„ ¥øTø∏¶ ض<Æ∑Pæ{ÚE>∂® Æø∏¶ ض<Æ∑Á’c√∂T¶® $17$ "Øÿ¥æ<g∑Øÿ<∆<g[„ √Æfi∂≤æ>T¥‘√g¶KKX>«® $ T¶¥¶¥<∑<Tɇ® T¶d¶KgƶG∑<TK¶„Æ„ c
c c
c $$23$$ G’ ~&\zZ «d’ ϶„√„, Â’ ¥¯T’ <jWÏ„ bg¶® <Tɶ® $ ¥zZfiÆ„ (¥Q> (MD) DrÆ„ g’√ÏdK„ fi¶TÆK„ ¥dÏTK&aÁd¥¶„aÁضby P{¶÷<gg„) fi\ÚE>[„, Gb ∑’ c
c c
c Âæ ∑ ÂΩ«T„ <¥¢D„ $$24$$ ¶ Ï<Æ…{∑ <Tg¶∑’ (√d’) ¥æPæ{Ïæhfi<[* Øÿd’ ~ fiæ∑ ¸¶„<Æ* $ ¥¶„aÁfiK’fiK®∑’ <¥¢D„ P{µgQ>¸’cKdgÏ<Tgæß„{ $$25$$ √¶„dg¶„<[ ¸„<g $ c
c c
c ¥„ «dT’ ! P*{ fi (®) d¶∑æg„[g„T fi\ÚE>[<Tƶ∑’ G„∑„Tg¶bN¥„ ?, √¶„dg¶ ! ®d’ ¥¶g∆„∑’ ØÿT¶Ï¥rÆ P{¶Ïg¶¥¶∑’ fib<Ø∑gÆ<∆¥¶∑æ¥gd’ fi¶∑¶„TKg’ G¶T c
c c
c ¥¸¶ÏTæ≤ø> >¥„ÆgdÆKK¶d<∑dg¶by∑’, Âƶ d ∏fi≤>T¶dgƶ„&T<Æg∑fiÉTj¶∑∂÷ E>÷gzZ<ÂzZdK¶∑’ ®√’„∑’ ∏Ω«ætø>Ê>¶∑¶KƶTN¥√¥’¸’<cd’ ~„T ¥¶g∆„∑’ c
c fi\ÚE>[’ ¥g¶btø>Ê>’, j¶„ ∑’ ®d¶∑æg„[g„T fi\ÚE>[’, ¥„ «dT’ ! P*{ ∏fi≤>T¶dgƶ„&TÆ∂g∑fiÉTj¶∑∂ E>÷gzZT∂dK¶√„ ¥d϶TN¥√„ ¥g∑ætø>Ê>∂d¶ ?, √¶„dg¶ ! c
c c
c ¥g∑ætø>Ê>∂d¶, j P„{TÏ’ ¥g∑ætø>Ê>∂d¶ Gg√¥g√g„T¶∑TKdg∑æt>ø Ê>∂d¶, ¥„ «dT’ ! P{Æ’ ?, √¶„dg¶ ! ∏<~*¸ÏT∂Kd¸æ<xj¶∑¶b¥d¥[∂¥¶gzZ„∑,’ ¥„ «dT’ ! P„{∑’ c
c c
c ∏tø>Ê>„∑’ „ ¥g∑ætø>Ê>∂d¶ ?, √¶„dg¶ ! g¶ ∑’ ÷N¥æ[æµg‘√fiT[∑’ g„ «T÷<[P{¶…{∑’ $18$ ¥„ «dT’ ! P*{ Â’ ¥<T¥„¥’ fi¶d\ÚE>[’ G¶T ∑’ Td¶¥∂ ?, √¶„dg¶ ! c
c c
c T¶¥¶K<[d’ fi’Z√¶<gd’ T¥<Æfi¶K«¶„<√d’ √ÚE>¶d¶Kgbß{g∑’ ¥’O¶d¶Kgbß{g∑’ √æ[∂«„dfidK∑’ ¥[g’≤>Ï∂cµg¶bß{g∑’ ∏√∂dzZ√ÚE>fid¶∑G¶d’ Pæ{¥∂Ï¥’«¶„√G’ c
c c
c ∏<TÆ∂® fi¯Tɶض∑¶„TX>¶T∑¶G¶d’ ∏÷‘√N¥ ¥æ[zZ¶„«dfir∑T∑G¶d’ ∏∑¶∑d<∑ß{&aÁK<TdK∑¶G¶d’ Ø„T<¥d’ K¶bd’ fi\aÁd’ g¶<¥d’ ~÷g¶<¥d’ ¥’TÚE>Kd’ c
c c
c ®<Æd’ fi¶K϶„bd’ g‡Ï√æ∑<TK¶Æ∑’ ÷[K√æ∑<TK¶Æ∑’ ∏¶«¶„√¶∑¶«¶„√d’ ∏¶÷u>fig¶dØhfiP{\hfid’ Td¥g∑cµg¥’GgÂT<jdgP{¥¶dØ’≤>√æ[∂d’ gd«d√¶KTb’<ØdG’ c
c c
c T¥∑¶bP{K¶„Wtø>t>¢D∑K¶√ض„¥g¶„Æ<gÚE>[ØQ>P‡{K¢DT¥¶d¥gæzZ’ gg[gæÚE>¶fiK‘√ƶK’«G’ ∏¥<gb[fitø>Ê>∂g’¥¶<g[cµg’ÂK¶d¥’¶Tæ¯T„T√¶¥g¶Æ¶∑æhfibd¶√’ c
c c
c ¥’Á¶byd¶ ∏¶¥¶d∑¶ ∏∆dK¶¥¶d∑d’ fi¶∑TÆ¥gæzZ’ g楶T¶d¥gæzZ’ ∏Ø[¶Ø¶∑√Æ∑¥gæzZ’ g„Æÿ∑¥„T∑¶¥gæzZ’ fiK‘√ÆP{K∑¥gæzZ’ K¶b«¶„d∑¥gæzZ’ g¶∑<¥d’ c
c c
c T¶bd’ P{¶bd’ ∏¥’GgP{K∑P{¶KT∑∏∑ægb¥gæzZ’ G¶T ∑’ ∑¶∑Ø’¥∑~¶K[¶bd¶K¥gæzZ’, P*{ ¸Æÿ∑¶ ?, G¶Tbd¶b’ <Â√¶Ï<~bT’Ø∑¶Ø∏¶„ fi¶d\ÚE>[tø>Ê>¶∑¶b’ c
c c
c fi∆[¶b’ ¶Tbd’ ~ fiæ∑¶„ <T¥„¥„∑ √¶„dg¶ ! ∏¥’Á„dƶ fi∆<TÉ’< (∏-∏¶„) ®T’ ¥’c¶K„ɶ Gƶ ∑’ √¶„dg¶ ! fi¶d\ÚE>[¥æ[N¥ ∑’ ¥’Á„ɶ∏¶„ <jÉæ[∂∏¶„ c
c c
c ¥’Á„ɶ∏¶„ ¥’√Æ∑∂∏¶„ ¥’<Áɶb’ ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ ¥’Á„É„ ∏aÁK„ ∏∑’„ fiÉT„ G¶T ∑’ Ø’<¥É’< ÷TØ’<¥É’< ∏¶O<TÉ’< fi∆<TÉ’< fim{<TÉ’< c
c c
c P{¶Ï¶<«‘√Æ[¶® دT¶<«‘√Æ[¶® Á„[¶<«‘√Æ[¶® «¶T¶<«‘√Æ[¶® G¶T ∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂® ∏∑¶∑æfiæ¯T∂® GƶG¶„√’ √æ∑Ê>¶∑„¥æ’< ¸„<« $19$ ¥„ «dT’ ! ®K¥„ c
c fi\ÚE>[¸¶ÆÿÏ„ ¥„ «dT’ ! ®K¥„ fi\ÚE>[¥’Ou>„ ¥„ «dT’ ! ®K¥„ fi\ÚE>[¥’√Æ∑„ ∏\zZ P„{by G„ ∑’ ∏¶Ï¶„b[¶∑’ <j*<Ø[¶∑’ √K<Æ[¶∑’ G¶T ∑’ ∏ƶKÆ’ ÂT¶„P{µg’ c
c c

H fi¶d\ÚE>[g∑æ~K[¶∑’ ¥¶g∆g¶K¶Æ„ɶ fiTd∑g¶K¶<Æɶ G¶T ∑’ ∏¶d<ÆdX>d¶® ÷T¥’fi<É[¶∑’ ¥P{É’ ÂgX>’ ∏¶K¶Æ„ɶ ?, √¶„dg¶ ! ∑’ ~÷\¯TÆ’ ∏¶Ï¶„d∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1427
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<T*ض, Â’Gƶ=j¶g¶Ï¶„d∑’ Ê>T∑¶Ï¶„d∑’ دT¶Ï¶„d∑’ «¶T¶Ï¶„d∑’, ®Â„ ~÷K¶„&<T fi® ∏∑„√ƶ<T ~÷c¶ G¶„bÉ’<Â, ÂzZ ¶T ¥g¶¥„∑ ∑¶g¶Ï¶„d∑’ j¶gg„[F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [67]

c
„∑’, c
c Ê>T∑¶Ï¶„d∑’ fi¶„zZd¶b¥æg¶<Ï<Æd’, دT¶Ï¶„d∑’ j¶g G’ ∏¶Ï¶„®[¶∑’ ∏¥ >«¶T[¶® Gƶ„TbQ>’ fi¶d\ÚE>[’ j¶∑æ<~X>„, ®Â„ Â∏¶„&<T fi® ®√’„∑’ √¶„dg¶ ! ∏fi¥zZ„, c
c c
c G„ ∑’ ¥„ ~÷zZ’ «¶T¶Ï¶„d∑’ j¶g „ ∑’ Âæ √¶„dg¶ ! ∏¶Ï¶„®[¶∑’ <j*<Ø[¶∑’ √K<Æ[¶∑’ fi¶d\ÚE>[g∑æ~K[¶∑’ G¶T ∑’ ∏¶d<ÆdQ>¶® ÷T¥’fi<É[¶∑’ ¥P{Éæ[ggX>’ c
c c
c ∏¶K¶Æ„ɶ, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ ~÷zZ„ fi® ?, √¶„dg¶ ! «¶T¶Ï¶„d∑’, ¥„ «dT’ ! P*{ Â’ «¶T¶Ï¶„d∑’ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ <«aÁ‡ ®K¥„ ¥’T„√T„K‘√√® c
c c
c ¥∂ÏÂTض∑«¶T∑~÷Á’c¥æ¥g∑cµgg¶K¶Æ∑„ß’{ÂK<¥® gd«d√¶KT¶Ø∂<Æ* ∏Ç’Â<Thfigæß„{ ¥¯T«¶T«¶T’ÂK„<Æ* ∑’ j∂¥Ñ„ ∏¶Ï¶„b[¶∑’ <T¥¶„<Æfid’ fi≤>√¶<Æ[¶∑’ c
c c
c ÂÆ<[ ¥g∑ætø>Ê>∂d¶ ¥¯Tæ[g’ ¥’GgP{Kd’ ¥g∑æfi¶<Ïɶ $20$ Â’Gƶ-"P{d¶b’ fi¶T¶b’ by¥¶<Æ*, G„ <Æ∏tø>Ê>∂ ∑ ¸¢D® $ „<¥* <ÂzZdKTd∑„<Æ*, ¥æx∂ ∏µÆ¶∑ c
c c
c P{IK∏¶„ $$6$$ fiK<~Ƕ∑’ Âd’ P{µg’, O¶„K¥’¥¶KØÿaÁØ’ $ g∑¶„TdP{¶dP{Kd¶<Æ*, ¥∂Ï«¶K’ cK„<g&Æ’ $$7$$ GÆ G¶∑b ¥¯T∆‡, P„{TÏ∂ <ÂzZ’P{K„ $ ∏¶dK® ~¶K[≤ø> >„, c
c c
c ÷T¢D¶d¥æ¥¶Æÿ∑¶„ $$8$$ GÆ fi’~ ϶„dfi¶Ï„ d, ¥[¶ cµg„ d G¶∑„ $ Âƶ&&϶„®<g&Æ’ ¥¯T’, <ÂÏ<g[’<fi j <jrÆT’ $$9$$ ÂzZ„T G’ fi¶d\ÚE>[’, <√KTK√æm{d’<fi c
c ∏¶T® $ Âg∑æÇK„<g Ø„ ¥æ<x*, GÆ fi¶T„ D<[ <T<ÏÉ® $$30$$ gK…{∑’ jKd<ÂK®¥æ’, Pæ’{«∂fi¶®¥æ P{zZby $ P{zZb P{KT[G’„<Æ*, P{zZb <«∆¶„ ÷ ¥‡<Ï® $$1$$ c
c c
c O’¥∑’ O¶„Ï∑’ P{<Æ*<g, P{zZb E>d„ ∑«„d∑’ $ ¸’c∑’ Ï’O∑’ P{<Æ*<g, P{zZb Øg∑g’P{∑’ $$2$$ ∑zZ∑’ T¶Æ∑’ P{<Æ*<g, P{zZb TÆ∑¶Ï∑’ $ √æm{«¶Kß{g∑’ P{<Æ*<~, P{zZD c
c c
c Gg϶K<T*c∑’ $$3$$ ÷KfiQ>∏Q>P{≤>«’√’, fiKT¥¶„ ÂrÆ’ Eæ>Æ’ $ ¥’¶Tæ¯T„√ضKW’, T∂¥Æ∂ƶ<g fiæ∑¶„<TÆ’ $$4$$ ¶ bÆÆ’ ~„T ¥¯T’<fi, <jdØÿÇKd’ GÆ<Q>d’ $ c
c c
c ∏¶Ï¶„b[¶ <j*<Ø[¶ √K<Æ[¶, fi¶d\ÚE>[’ ~K[æ∑’ $$5$$ <jWƶ<g fi¶Td’ P{µg’, D<[ ¥’¥¶KØÿaÁd’ $ ∏Ω«æt>Ê>[¶ ÂT’ O¶„K’, c∂KT∂KfiKß{g’ $$6$$ ∏Ç’ÂP{≤>d≤>’ c
c c
c P{tø>Ê>’, Øÿß{K’ ØÿK∑æÇK’ $ ÷‘√æ‘√dK’ <G∑¶<«<Æd’, ¥dÏP{Ѷ∑P{¶K∑’ $$7$$ fi¶d\ÚE>[<j<g[„∑’, fi¶K¥’ Z¶KP{¶Kd’ $ ∏¶dK„∑’ ÂT’ ~Kg¶„, G„∑æΩ«’ ¥¶„aÁby c
c c
c Â∑’æ$$8$$ P{¥¶® <TÆÏ∂P{tø>tæ>’, b’<Ø® fi’~ <j‘√Æ’ $ g∑¶„TbyP{¶dØ’≤>¶∑’, <j‘√Æ’ c<∑dg¶K«„ $$9$$ ∏¶¥TضK„ <jm’{«„[¶, ~[gdÚE>K∏gK¥¶„ $ √dK¶√ض„¥g¶„ƶ„&Æ’, c
c c
c j∂¥’√¶„ <jhfiK‘√ƶ„ $$40$$ <jµgg¶„ <jKÆ’P{¶K¶„, ¥K∂K∏Ç’Â<j\hfiƶ„ $ gƯTd¶b’ fi¶Ï„<g, <jKbd¶’K¶b’ <j\ÚE>∏¶„ $$1$$ Æx∂ c∂ ƶ ∏Æ∆¶„&Æ’, fi¶T¶„ fi¶TgÂ∂ c
c c
c ∏Æ’ $ fi¶<Ttø>Ê>¶„ fi¶TP{µg¶„&Æ’ fi¶T¶Æg¶ÆgdK¶„&Æ’ $$2$$ Pæ{¥∂϶„ «tø>Ê>~¶K[∂, <«Ñ¥‡∑¶„Tg¶„ ∏Æ’ $ <~϶¶„ <jß{T¶„ fi¶T∂, P‡{KP{µg∂Æ <j\‘O∑¶„ $$3$$ b∑g¶„ c
c c
c ØÿÑ«’ Ï<«÷’, ¥¶g∆’ j¶∑Ø’¥∑’ $ ~¶K[’ T¶ <TK¶Æ„[¶, ∏∑¶Ï¶„bd<j*<Ød¶√K<Æd∏P{dfi\ÚE>[¶„, T¶Tɒ¶„ Gby ∏Æ’ $$4$$ ¶ <jÚE>d’ ∏∑æ[K„, O¶„K„ ¥’¥¶K¥¶√K„ $ c
c <j¸æ≤ø>≤>¶„ «TP{¶„≤>∂<Æ*, ¥gæ[K’¶„ ∑ T¶ fiæ∑¶„ $$5$$ ¶ G¶ GK¶ ∑ fi∂≤>„b, T¶Æ∂ G¶T j P„{by g„ $ G¶<T*<Ød¶ j ƶd’<Â, ¶T cµg„ ~K„[æ&Æ’ $$6$$ <jWÆgbK„∑ fi¶T¶b’, c
c c
c <j*<Ø÷’ √K<Æ÷’ <~K’ $ fi¶d\ÚE>[’ ~K[¶∑’, <jß{Ï’P{¶„ «T¶<g&Æ’ $$7$$ <jß{Ïæ¥<jß{Ï’P{¶∑’, ¥æx«¶T¶∑ √¶„dg¶ ! $ Â∆¶„ jQ>’ Gd’ √<Æd’, ¥æØ°Kg<T fiKT<Ï[æ∑’ c
c c
c $$8$$ ®Tg¶Ï¶„d∑’ ض’÷’, fi¶d\ÚE>[’ ~K[æ∑ $ P{Ïæ¥P{µggÏgæß’{, Gb ∑¶„ <¥\¢DÉ ÂaÁ∑’ $$9$$ ¶ T® Ø„T϶„√’<g, <jÇæɶ„® ¥d’fiÆ„ $ Ø„TØÿØÿ’<Æ<j‘O¶„¥„, c
c c
c ∏ÚE>K¶¥d¥’Pæ{Ï„ $$50$$ Â∏¶„ ~æd¶ bƶ√’Âæ’, ¥æPæ{χhfi<[* Ï«„[æ∑’ $ <j\¯T∆P{¶g«¶„√¶ d, ÂT’ P{¶÷’ gd¶ fiæ∑¶„ $$1$$ ∏∑æ[K<Tg¶∑„¥æ’, <jT<¥…{∑„Æg¶√d¶ $ c
c c
c ÆT’< cµg<ÂzZdK¶, ¥dÏ„϶„ß{¸’cT¶ $$2$$ ®¥ √¶„dg !<T∆„d,„ ¥æfi¥zZ„ ~÷zZ„ fi® $ «¶T¶Ï¶„d∑’ j¶g, ∏aÁd<¥T¥¶„aÁضd√¶„ $$3$$ <[ ¸„<g, ¥„ «dT’ ! c
c c
c ®K¥’ fihfi, <T¥¶„<Æ* ÷[g’ TK’ $ G„ fig¶d¶ fiæ∑¶„ ∏¥by, P{zZb ~æß{„ Á<ÑÉ T¶ $$4$$ ÂN¥ P*{ «T„ ¥¶„<Æfid’, ¥æ<T¥æx’ ~„T Ï\aÁ® $ ÷d¶Æÿ ∑¶„ ¥gæ<ÑaÁ„ ?, c
c c
c ¥’ ¥ dg„ d ’ <Td¶√K„ $$5$$ √¶„ d g¶ ! <j* < Ø÷’ √K<Æ÷’ ¥æ b K’ , fi¶d\ÚE>[’ ~K[æ ∑ ’ $ <jaÁ¶KdTzZ<gT¶®∑ Á’ fi ∑’ G¶„ j KaÁ® $$6$$ ¥¶„ c
c c
c ¥æK<Æ√’cæ\Ω«r∑√’c¶„Ød<TgÏ<jµgÏfi<T[„ $ g<É∏ Á∂K¥gæW„, ∏¥æby√≤ø>≤>¶® Gb fi≤>b $$7$$ ®Â¶ fiæ∑ ÂN¥ ¥¶g‘√∂, (¥¯TP{µgaÁd’P{K¶) $ ∏Æ Æ¶„É c
c Ø„TG¶„‘√¶, ∏¥æby√’c’ Áæ ØÿxK¥’ $$8$$ ®T’ P{dfi\ÚE>[„, G„ ∑’ E>É∂TP{¶dTd<jdg’ $ Ø’¥∑j¶∑~K[’, ¥∂Ï’√„ T¶ «T’√„ T¶ $$9$$ P{¶„Æ„∑ T g¶∑„∑ T, g¶d¶Ï¶„«„ c
c c
c P{¥¶dض„¥„∑’ $ K¶√„∑ fi∏¶„¥„∑ T, (∏∆¶∑) g¶„Æ<gÚE>[ƶ¥„∑’ (T¶<T) $$60$$ («®∑’ P’{ØhfiØhfi„∑’) ®®<Æ d ∏∆„<Æ d √¶KTg¶Ï’¸∑„<Æ* G¶„ Á’≤>„ $ ¥¶„ ¥¯TQ><Tg¶∑„, c

H fi[„ ∏[¶∑√’ <jK® $$1$$ (<ÁT„) ¥„ «dT’ ! P*{ ∏¶d¶ ¥’KaÁ„d¯T¶„ ÷d¶Æÿ E>É∂T<jP{¶dg¶b¥’Gg„ ¥’KaÁ„d¯T¶„ ?, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ E>ß{¶d¥’Gg’ KaÁ„ ¥„ ∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1428
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∑’ÂØÿaÁfid¶d√¶÷ ض„‘√b√g∑¶÷ ∏[¶ ¥’KaÁ„, µƶ E>ß{¶d¶b¥’Ggg„T KaÁ„d¯T’ ƶ„b $21$ ¥„ «dT’ ! P„{T<® ∏¥’GgX>¶∑„ fi∆[„ ?, √¶„dg¶ ! ∏∑„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. [68]

c
√„ c
c ∏¥’ G gQ>¶∑„ fi∆[„ , G¶T ∑’ P{¶d¶¥’ G gX>¶∑¶, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ P{¶d¶¥’ G gX>¶∑„ ?, √¶„ d g¶ ! P{¶d¶¥’ G gQ>¶∑„ ∏∑„ √ ƶ fi∆[¶, Â’ G ƶ- c
c c
c "fiæ ><TØ√¶√<∑T¶…{T∑h◊{by ÂÆ Â¥¶∑ <T<Tƶ∑’ $ ÆzZ„∑<T ◊{K¥∑d¶ TɄɶ G¶TG∂T’<fi $$2$$ ¥∂÷rÆÁ¶KÁ[„ ∏‘√∂϶„∑‡¥ ∏’<¸Ï„ ∑„Æ„ $ fiæ >T¶Ø∂∑ c
c c
c fiK¶„hfiK Ád’P{K„ T¢D¥zZ„® $$3$$ rƶ∑æµgW∑¥¶„«∑ÆzZ’√æ<Ï∏\aÁ¥¶„dP{K∑„∑’ $ ∏¶T∂d„ ∏∑’„ ∏¶…{G∂T„ Ád’ G’< $$4$$ ¥’cæß{∑GÏ∑æɶÏ∑„∑ c
c c
c ÷ɶ„dP{K∑g¶Ø∂<Æ* $ T∂d∑◊‡{g∑÷Ω«¶T∑„<Æ* <¥<ÆG∂T¥’O¶d’ $$5$$ G¶b Ád’ ∏∆„&<Td E>É∂T<jP{¶dgb√® G∂T„ $ GÏ∑¶„ ¥æxÿb∏¶„<T Æÿ ¥’«aÁb Ø¥<Ø¥¶∑’ c
c c
c ~ $$6$$ T∂d∑√¶<Ïd’t>d~¶gK÷aÁ„TÆzZ¶τ<Æ* $ c¶T∑≤>„T∑Ï’O∑…{¥¶¥¶by<Æ* T¶…{∑’ $$7$$ ∏’P‡{KPæ{ÆKP{¥ÏdfiT¶Ïfiæh◊{◊{ÏP’{Ø϶by∑’ $ ÆzZ◊{K¥„∑ c
c c
c ¸ÆT„ G’< Ád’ T∑h◊{by G∂T„ $$8$$ √g∑¶√g∑<j¥∂d∑¥æd∑æQ>¶∑∏∑æT÷[dfig[¶„ $ <Td<Ï*< <¸<Â~÷fi’~„*<Ød¶∑ √¶„dg ! Ád’ <jdg¶ $$9$$ fi¶∑¶bT¶d<TKby c
c c
c <¥T◊{Ïd¶ <√\rÆ…{∑ ¶ c∂g’ $ gK∑¶Td’<g fi[„ gK„É <TKb’ j Á’≤>„ɶ $$70$$ ∏<ÏdTd∑N¥ <TKb’ ¥¶TÉ’ ¥Çg<T j «¶<¥É¶ $ fiKدTÆK∑<TKb’ P{K„É c
c <Ø∆„<T g¶ ϶„«’ $$1$$ cK∑’ ØÿxK¸’«¯TdN¥ P{¶÷’ fiK‘√ÆǶd’ $ K¶by«¶„d∑<TKb’ fi’<~*<Ød<j‘√Æ’ <T<Æ∑¶ $$2$$ ∏∆„ d P{¶„Æg¶∑¶ K¶√W¶„¥„ d (∏¶) ϶„d∑’ ض÷’ $ c
c c
c ggP{¶K∏Æ’P{¶K„ fid<Æd¯T„ fid[„∑’ $$3$$ GÆ ÂT¥’Gg¥¢D¶dD¶∑g¶by¥æ ¥æx«¶T„<Æ* $ ÷É<gd¯T’ √¶„dg ! <TÉæÏd¶~’~Ï„ G∂T„ $$4$$ P*{ ¸Æÿ∑¶ ? √¶„dg¶ ! c
c c
c ®zZ’, ض…{∑’ ∏¶Ï¶„d∑’ $ fiæ ><TP{¶d’ <TK¶Æ„ɶ, P{zZ √’Âæ’ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$5$$ P*{ ¸Æÿ∑¶ √¶„dg¶ ! ®zZ’, ضm{∑’ ∏¶Ï¶„d∑’ $ ¸¶<ÆKfi¶∑’ Â<Æ* Gµg„, G„ <fi® P{zZ c
c c
c ¥æ\¢DÆ∂ ? $$6$$ P*{0 $ ÷rÆTb G¶Ï¶b’ G¶∏¶„, ◊æ{<¥∏¶„ T¶ P{zZ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$7$$ P*{0$ T¶÷P{¶d’ ÷Ø∂K„ɶ, P{zZ √’‡∑ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$8$$ P*{0 $ G¶„ ÆKdÂ∑’ c
c c
c fiæh◊’{ T¶, ◊{K¥„ P{zZ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$9$$ P*{ 0 $ ∏ß{gby ¸∂dP{¶d’ G¶„, P{zZ √’Âæ’ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$80$$ P*{0 $ <TdÏ„*Ø∂ (<¸<Â~÷) fi’<~*<Ød fiKd¶T„, G¶„ P{zZ c
c c
c ¥ ¥æ\¢D<Æ ? $$1$$ P*{0 $ E>ß{¶® G¶„ j KaÁ„ɶ, ¥æÆÿg„ P{zZ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$2$$ P*{ ¸Æÿ∑¶ √¶„dg¶ ! ®zZ’, ض…{∑’ ∏¶Ï¶„d∑’ $ Â¥Z¶TK G¶„ j KaÁ„, P{zZ √’Âæ’ c
c c
c ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$3$$ ∏¶Ï¶„bd<j*<Ød√K<Æ∏¶„<T P{dfi¶d\ÚE>[∑∂¥Ñ¶„ $ ÷[gÊ>¶∑’<g Ê>∏¶„ fiæ >T¶K’«’ fiKÆKɶ $$4$$ ∏¶Ï¶„b0 $ ÷[gÊ>¶∑’<g Ê>∏¶„, G¶„by® g¶ c
c ◊æ{¥¶T„ɶ $$5$$ ∏¶Ï¶„b0 ¥’<T‘√¶„ $ ÷[gÊ>¶∑’<g Ê>∏¶„, g¶ <Td¶T„É ∏[¶∑’ $$6$$ ∏¶Ï¶„b0 ¥’<T‘√¶„ $ <E>∆’<fi Â∑’ ÆKd’, ∏¥by g∑√’ g¶ ◊{K¥„ $$7$$ c
c c
c ∏¶Ï¶„bd0 ¥’<T‘√¶„ $ ÷[gÊ>¶∑’<g Ê>∏¶„, G¶TÉ∂T’<fi ®Â„<¥* $$8$$ ¸„*<Ød„*<Ød~÷K¶„fi’<~*<Ød¶∑ G∂T¶∑’ $ ¥’Ou>∑fiKd¶T∑P{϶T∑¶„WT∑ g¶ P{¶¥∂ $$9$$ c
c c
c ∏¶Ï¶„b0 ¥’<T‘√¶„ $ ÷[gÊ>¶∑’<g Ê>∏¶„, ¥¶TÉ’ g¶ «<∑ɶ¥æ $$90$$ ∏¶Ï¶„bd0 ¥’<T‘√¶„ $ ϶„dzZ„ ∑<T «‡by √<Æd¶ <√<Æ÷\aÁ<T÷ <Ø∆¶ $$1$$ ∏¶Ï¶„b0 c
c c
c j∂¥Ñ¶„ $ G„ bzZ∂ ¥’Ï<Tɶ, √¶„dg ! P{zZ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$2$$ ∏¶Ï¶„bd0 ¥’<T‘√¶„ $ ~¶„W¥cµgæT√K∑„, ÷≤ø> >’ g¶ fiK√Æ’ Pæ{ɶ $$3$$ „<¥*<fi <jµgg[¶„ c
c c
c ∏gæ\ÚE>∏¶„ ∏√≤> >∏¶„ Ø >’ Æ<Td¶ $ ∏Æ Pæ{ɶ ÷ gg[’ ¶ ¥æx∂ √¶„dg¶ ! j\zZ $$4$$ P*{ ¸Æÿ∑¶ ? √¶„dg¶ ! ®zZ’, ض…{∑’ ∏¶Ï¶„d∑’ $ Kd∑∂® ∏¶<T® fi¶∑’, P{zZ c
c c
c √’Âæ’ ¥ ¥æ\¢DÆ∂ ? $$5$$∏¶Ï¶„bd<j*<Ød√K<Æ∏¶„<T P{dfi¶d\ÚE>[j∂¥Ñ¶„ $ E>¶bß{g„ ∑ KaÁ„ G¶„, P{zZ ¥æ<x* Ï«„É ¥¶„ ? $$6$$ ∏fi¥zZ„ d G„ «¶T„, fiK∑¶g„ c
c c
c d ضm{∑„ $ fi¶∑¶bT¶dN¥ T„Kg∑„, ®¥ fi >g„ ∏bß{g„ $$7$$ <¯TK¶√¶ d G¶ «¶¥¶, <jtø>Êæ>KÁK◊{m{¥P{ß{¥¶ $ g楶T¶dN¥ T„Kg∑„, ®¥ ¸∂® ∏bß{g„ $$8$$ c
c c
c ÷T‘√Æ’ ∏G¶b[¶, ∏<~d[’<g ÷T‘√Æ„ $ ∏Ø[¶Ø¶∑N¥ T„Kg∑„, ®¥ Âb® ∏bß{g„ $$9$$ ¥W¶ m{T¶ K¥¶ √’c¶, ◊{¶¥¶∑’ fi<Td¶K∑„ $ g„Æÿ∑N¥ T„Kg∑„, ®¥ ~÷zZ„ c
c ∏bß{g„ $$100$$ bÚE>¶ gæÚE>¶ d √„Æ∂ d, P’{Á¶ ϶„«„ d ضm{∑„ $ fiK‘√ÆN¥ T„Kg∑„, fi’~g√„¥¶bß{g„ $$1$$ ∏bg[¶Æ¶K ƶ„b[¶, ¥‡K\aÁ[’<¥ ¥’P{K„ $ c
c c
c K¶by«¶„d∑N¥ T„Kg∑„, ®¥ EQ>„ ∏bß{g„ $$2$$ ∏¶Ï¶„bd<j*<Ød√K<Æ∏¶„<T P{dfi¶d\ÚE>[∑∂¥Ñ¶„ $ Gd∑’ ∏d¶∑g¶∑¶„, «T¥’¥¶K’ «g„ Gƶ ¥æ¥ >¶„ $$103$$ «dT’ ! c
c c
c P{¶„ ÷∑ ¥¶„ ¥æ¥ >¶„ ? P{dK¶ T¶ ¥¶ Gd∑¶ ? GgG¶∑g¶∑N¥ ∑’ ÂN¥ ∏¶Ï¶„bd<j*<Ød√K<Æ∏¶„ (dN¥¶) <T P{dfi¶d\ÚE>[N¥¶<T ¥’¥¶K’ ∑¶„ <T<∑X>d’< ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! Gd∑¶ ∑¶g ∏X>¶K¥rÆ’ ¥∂Ï’√¥ÆN¥¶∑’ ¥[K¥<TÆN¥ ∑’ ¥’GgN¥ ~¶„W¥rÆ’ «‡d√¶g¶∑’ „K¥rÆ’ P{Kd¶Ê>¶∑¶∑’ ¥T¢DΩ«’ÂKN¥ ∑’ ØÿT¶Ï¥<TÆN¥ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1429
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÂT¶„&∑æX>¶∑N¥ ØÿT¶Ï¥rÆ’ <«aÁæfi≤>g¶∑’ Ø¥<TÆN¥ ∑’ ¥g∑cµgN¥ ∑TrÆ’ ~„T ¸’«√æ[∂∑’ ∏Q>rÆ’ Âæ fiTd∑g¶by∑’ ¥[rÆ’ ~„T fi¶∑<fi*≤>„¥∑¶∑’ E>rÆ’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ¥.∏. / ∏Q>’g ∏. [69]

c
Âæ c
c G∂T<jP{¶d¶∑’ fi’~rÆ’ Âæ gƯTd¶∑’ <ÂrÆ’ Âæ ~„T √æ[∂∑’ G¶T ∑’ <ÂrÆg„T ¥µgW’¥∑j¶∑~K[¶∑’ <«aÁ‡ P’{¶KØÿ\Ω«aÁ¶d’P{¶by¥æ ∑’ ¥ægƶ¥gæhfi∆„¥æ c
c c
c ∏’¶„gæÆÿ[¶T¥„¥P’{Ê>√dfi¶∑„¥æ’<fi ∑’ g∑¥¶<T ÷ Á’≤>∑’ <TK¶Æ∑’ ∑ P{K„ɶ ∑ P{¶KT„ɶ ∑ ¥g∑æG¶∑„ɶ G¶T ∑’ j¶K«„ɶ j ¥g¶K’«„ɶ G¶TÉ∂T¶®<[, ¥„ ∑’ c
c c
c Gd∑¶® «[„ ¥„ ∑’ Gd∑¶d cæT„ ¥„ ∑’ Gd∑¶® T ØaÁ„ ¥„ ∑’ Gd∑¶® <Td¶∑®<[, √¶„dg¶ ! ¥æ¥ >N¥ ÷∑ gÆÂ∂ ¥’P{ƶ fiKg<TµÆdG∑∑∂ d $ 22$$ c
c c
c
c
~‡<Ïd¶ fi >g¶ ®√’Â<jÉK¶, ~‡0 1 ∏ 7 $$  ¥„ «dT’ ! P„{∑’ ∏Q>„∑’ ®T’ TæÇb ?, „∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ ¥g®∑’ ¥æ¥ >j¶gc„É„ ∏∑√¶K„Æ «‡dT’, „∑’ ~ c
c
c ®√„√N¥ ∑’ fiaÁN¥’¶„ fi«‡dX>¶<∑d¶∏¶„ ∏¶Ï¶„d∑¶∏¶„ <T<Ø∆¶∏¶„ ¥ægĦb’ ~ ∏Ç’ÂO¶„K¥æØÿß{K¶b’ fi¶d\ÚE>[¶b’ ¥g∑æ<~∆¶b’ Âƶ<T „∑’ TK®∑’ <T¥¶„<Æfid’ j c
c c
c ¥gæTÏx’<Â, ®Â„∑’ ∏X>„∑’ ®T’ TæÇb, ¥„ «dT’ ! P„{K¥¶ ÷ ∑’ ÂN¥ ¥æ¥ >N¥ T[¯Td¶ ?, √¶„dg¶ ! ∏\zZ bÆ ~„T «¶KÆ„ T¶¥„ ∏T’Â∂ ∑¶g G∑T∏¶„, ÂzZ d c
c c
c ¥’¸æß„{ j¶g’ Á„≤>√„, Â\µg d GµgØKW„ <jµg„K„ <jß{T„ P{<T∑„ <∑K¶∑æP’{fi„ ∏b߇{K„ <jß{Ïæ∑„ <j<[*¥„ K¶„W„ ~’≤>K¶„Wfid’≤>Ø’≤>„ fi¶T„ ∏<«‘√<Æd<gÚE>¶<ØQ>∂ c
c c
c ∏∑æÇKdj¶gc„É„ ¥æÉ<¥T„ j¶g <cɶb ∏Æ„<¥, ÂN¥ d c‡d¶ ¥æÉ<¥K∂, ¥¶ d fiKÂæ<Ïd¥d<ÂÆÿd∑jKj¶K∂√∑¶ ϶T∆P’{<Â<Ø<[m{T¥¶„Æ‘√¶b¥®∑’ ∏∑¶„Tg¶ c
c c
c ∏[‘√¶, Â∂® ∏∆«T’ÂK’<g b∑g¶„ <Æd®∑ Øÿ<Ç*<Âd’ ∏Æ„<¥, Gƶ ∑’-¥¶„Æ∑’ ÆT„ɶ Gb ∑’ bgN¥ ¸¶Ï√N¥ g¶d¶ T¶TÉ„ Â∏¶„ g¢D ∏¥Tß’{ «T„, ®¥¶„ d c
c c
c ¸¶Ï√¶„ ØÿÉ∂<T∏¶„ «Tb ¶Ƅ g¢D ¥ædN¥ K¶dÏÚE>∂ fiK∑g„É<Â, Âß{µgض„¥„∑’ Âæ G¶dg„[¶® ~„T fi’~[gæT√d¶ G∑∑∂, Â∏¶„ √¶„dg¶ ! „∑’ ¥æÉ<¥T„∑’ c
c c
c gÆd¶ P{Ï„¥„∑’ E>’Øg¶K¶Æg¶∑„∑’ ¸Æ°∑’ ∏<Æ∑Tfi¥‡dGæTÂ∂∑’ OK¶OK* Z∆’ fi¶…{∑’ G∂T¶<Td¶ ¥¶ ¸¶<Ïd¶, ∏Æ∆d¶ G¶T ∑’ ¸¶Ï«¶Tgæ<[∆¶ ¥¶ ¥æÉ<¥K∂ ¶T c
c c
c ∑’ ∏¶√d’ ∏g¶d¶fiæ[’ gƶK¶„Á’ ØÿT¶Ï¥¥’TÚE>Kd’ Øÿ\Ω«aÁ’<Â, G¶T ∑’ ◊„{u>¶◊„{u>∂® G¶÷g¶Kx„ ¥dÏ„<T ∑’ G∑¥g‡Æ„, ∏Æ&∆d¶ ¸Æÿ<ØT¥ÁæÆ[„∑’ <T¥¶dgæT√®∑’ c
c „∑ <~*<Âd’ Gƶ P{g„d’ T¶T¶b…{∑’ ¥gæ<W¥¶<g P*{ T¶ ∑’ bg∂® fi¶„‘√Ï’ <Tß{<∑…{∑’ ~„T ∏∆’ P*{<~<T T<∑g√¶÷ fi≤>√¶<Æ[¶∑’ fi¶∑<T<[* P{K„<g, ∑¶„ ∑g∆„ P„{by c
c c
c G∂T¥’c¶K∑¶„T¶® ¥’fid’ g„ Æ<TÉ<Â, ∏ÆT¶ Æx∂ ƶ ƶ ∑ Gæ[<g∑’<Â, P*{Âæ G∂Tg¶<∑* ~„T <Tß{∑¶<g<[ <~*<Â…{∑’ <Tß{d¶ ¥æÉ<¥K∂ gƶKx∂GædN¥ c
c c
c ~¶„W¥<TɶÊ>¶∑fi¶K√N¥ ∑’ g¶Æ∑√¶„<T*ØN¥ √„Æ„, Â∏¶„ ¸ÆÿG∑„<Æ* <cx∂¥W¶„TÆ∏¶„ Â’ Ø„¥’ fiK<~Ƕ∑’ √∏¶„ ∏∆Ø„¥’ÂK’ ¥æÉ<¥T¶„, ÂzZ¶<T ∑’ fidu>¶„ ¥¶„ c
c c
c √¶„dg¶ ! bzZ„T <T∆¶∑„ G¶T ∑’ ∏∆„<¥* P{∆√¶∏¶„ ∏TÆK[¶∑’ ∏TÆK[¶∑’ ∏∆zZ <Tß{<∑…{∑ g„<Ïd’ ¥æÉ<¥T„∑ ¸Æÿ’ Ø<T∑G¶d’, ®d¶T¥K’<g ÷ ¥gbß’{„ c
c c
c ¥¶bK„√„ ∏X>¥’TÚE>K„ Øÿ\Ω«aÁN¥ G¶T ∑’ <Td<Ïdg¥„¥<TÆT’ ÂN¥¶<T ∑’ √¶„<T*Øg¶Æ∑N¥, Â’ ~ <Td¶<∑…{∑ <T¥¶dgæT√®∑’ <~*<Âd’ √¶„dg¶ ! „∑’ c
c c
c √¶„<T*Øg¶Æ∑„∑’, Gƶ ∑’ ƶ„Æ∂ ¥’O¶KP{¶Ï’ g¢D Pæ{≤æ>’¸N¥, j¶Æ’ <T¥∂dg¶∑„ ¸’cT„ Á∑xg<T Øtø>ʇ>∑’ ¥ßæ{∑¶„<g, ¶ P*{ P{¶d¯T’ ¥’fid’ ∏µÆ„<Æ*< <~*Âdg¶∑N¥„T c
c c
c ∏¶√d¶ √¶„÷϶<ÆTb∑¶„ «É¶ Ábd√<Tß{∑∑zZ’ ÂN¥ √„Æ„ G¶T ∑’ √¶„<T*ØN¥ «É¶® Â’ØÿÑgÑ√„∑’ fi≤>√¶<Æd¶÷ ~÷K¶„ O∑<T√byg∂¥Ábd√P{√¶„<Ïd¶∏¶„, c
c c
c Â’ ~ fi≤>√¶<Ædg„[g„T fiK«æ[’ ≤>*«„<Æ*, «<∑d’ ~ gÆ∂dK∂®-Gƶ ∑’ «u>ضK√„ ! fidÚE>¶<Æ* ∑’ Â’ ∏µÆ¶∑’ Â’ØÿÏgÑ√’ <~K’ Tu>„ G„∑&µÆ„ √¶„÷Ï’ Td¶g¶„, Â∏¶„ c
c c
c ¥g¶∑[¶ √¶„dg¶ ! Â∂® g¶Æ∑∂® ¥¶ ¥æÉ<¥K∂ Gƶ ∑’ Æ϶ ! Â’ GµÆ¶ ∑KTb∑¶ <∑¥¶Td’ fi<Æd’ fi„<Æd’ ÂzZ G’ Â’ Â’ØÿÑgÑ√’ Â’ g‘√¶<Æ ÏÆÿ’ G„∑¶Æ<gg∂® c
c c
c fidÚE>¶<g, G¶T  >’ >T<¥…{∑’ j∂ÆKd¶ g’<ØK’ ¥¶ ¥æÉ<¥K∂ j¶„TÏx’ Â’ Â’ØÿÏgÑ√’, ¥¶<Æd’ ~ g¶Æ∑∂®, fiæ∑¶„<T «<∑d’ g¶Æ∑∂® Gƶ Æ϶ ! ∏gæ√’ Z¶gg∑æØøØÿd¶ c
c c
c ∏∆„<¥…{∑g¶∑„Æ, fiæ∑¶„<T fidu>¶ ∏<Ï*Ø√„ G¶T ∑’ ∑ <fiÚE>„ ¶Ƅ ¥gQ>d¶ ¥dg„T ¥¶ g¶Æ∑∂ G¶T ∑’ Â∂®<T ∑ <ØQ>’ Â’ fiæ∑, ¥æ<T\µÆdg¶∑¥¶ <∑÷∑g∆„<¥÷’ c
c c
c fid[¶, G¶T ∑’ <fiÚE>„ √<∑√¶¥Æ¶d’ fi >g¥æd’ fidKß„{ ∏¶„d∑’ ¥gæ<W¥g¶∑’, „∑¶<T fi≤>Øtø>Êæ>’ G∑∑∂ ∏¶√ÚE>g¶∑∂* <~*<Âd ∏Æ∆„∑’ Gƶ ~<Ïd¶ ∏µÆ¶∑’ ∏¶„d∑’ c
c ∏TÆK÷P{¶g¶ fi¶dg„¥¶, ¶ Gb bƶ¥∆g¶√\ÚE>Æ∂ Â∏¶„&Æg„d’ T¶T¶bN¥¶<g<[ <~*Âd’„∑’ «<∑d¶ Ø°K¶¥∆¶ ~„T gƶ¥W„∑’ ¥¶ g¶Æ∑∂-Gƶ ∑’ «u>ضK√¶ ! c
c c

H Gb Âæg’ bÆd’ ¥g¶√\ÚE><Æ<¥ Â∏¶„ g¶ ®T’ Â’ ¸¶„<Ñd¶ Gƶ ∑’ K¶„ fiKP{<Æd’, <jÚE>d’ ∏Æd’ „ T¶T¶®N¥¶<g, ®T’ ~ ∏<∑X>Td∑’ ¥¶„Ƕ∑’ Tɶ¥<∑Æd¶ bT
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1430
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ec¥<[ gæ\ÚE>…{∑’ <jT≤>d¶ cK<∑TQ>„ √¶„dg¶ ! g¶Æ<∑<[, Â∏¶„ ∑’ Â∂® gÆ∂dK∂® fiKT¶<Ï…{∑’ P*{<~ P{¶ÏaÁ∑’ Tæ[¶ ¥¶ ¥æÉ<¥K∂ Gƶ ∑’ Æ϶ ! P{∆√„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [70]

c
! c
c ∏µÆ¶ ∑’ <~K’ Tu>„ ¶ «∑¥æ <¥‘O’ <jdG∑<∑* Gƶ ∑’ ®Æ ÏÆÿ’ fidÚE> ÂæggµÆ¶∑’ Â’ØÿÏgÑ√’ ∏ƶ ∑’ Â’ØÿÏgÑ√’ <Thfi∑X>’ Â∏¶„ ∑’ gæ‘√gÑ√g„T fidÚE>¥æ, c
c c
c ¶Ƅ fi<TX>¶ ¥¶ ¥æÉ<¥K∂ ∏<Ï*Ø√„ G¶T ∑’ Øtø>Êæ>∑’ ÂgTzZ’ÂK√d’ g¶Æ∑∂* gÆd¶ ƶƶKT„∑’ c¶Æ¶<T÷’ fid[¶ ¥¶ ¥æÉ<¥K∂, Â’ ~¶d<∆…{∑’ ¥Æ fiKT‘√„∑’ c¶b∏¶„ c
c c
c ¥¶„ g¶Æ∑¶„ gÆ∂dK∂ ∏, Â∏¶„ fiT∑GÏ„∑ ∏¶¥¶<¥…{∑’ fiQ>¶{ ¥¶ „<Æ* Gƶ «u>ضK√„ ! P{g„d’ P{g„d’< ?, Â∂® «<∑d’-Gƶ ∑’ g¶ g¶ ∏[¶∑√’ ØKg®∑’ Ø∂Æ„∑’ c
c c
c Á¶T„Æ, g¶ g¶ <T√dG϶® ¥Kd¶® ÷Ω«„Æ, g¶ g¶ ∏KÉæ®<Æ* fi¶¥„<Æ* <jd’<® g¢D (É) g¶„Æ„∑¶&&∑hfi„Æ, Gƶ ∑’ P{Ï ®b fiæ[„ ®¥¶ c‡d¶ ®¥ ∑[æ√„ ®¥¶ c
c c
c ¥ærƶ ®¥ G¶g¶÷√„ ®¥¶ ∑’ g¶d¶ ®¥ ∑’ G∑√„ ®¥¶„ «[¶ ®b ∑’ bQ>>„ <g’Q> „ <fi® P’{„ ¥æÆ∂d¥d∑<g[¸’cæfiKT‘√„ bÆb’ fiÇaÁg„T„d’ <T<ØQ> ∏<Ïdg<Ïd¶ ~„T ¥¶ c
c c
c ¸’cT¶¥¶, ¥P{ÉzZ∂ ~„T ¥’«d® ϶„∏¶„, fiKgzZ∏¶„ j P„{b ¥æÆ∂, G¶T ∑’ ¥P{É’ ¶T ∑’ g¶d¶ ¶T ∑’ G∑√„ ¶T ∑’ c‡d¶ ¶T ∑’ G¶g¶÷√„ ¶T ∑’ ∑[æ√„ ¶T c
c c
c ∑’ fiæ[„ ¶T ∑’ ¥ærƶ ¶T ∑’ P’{¶ ¶T ∑’ bQ>„ <gQ>>„ <fi® P’{„ ¥æÆ∂¥d∑G∑<g[¸’cæfiKT‘√„, ¥P{É<¥x∂<TKÆ„∑’ Âæ ∑ P{N¥by P{¶b g¶d¶ j P{N¥by P„{b G∑√„ ∑ c
c c
c P{N¥by P{¶b c‡d¶ ∑ P{N¥by P„{b G¶g¶÷√„ ∑ P{N¥by P„{b fiæ[„ ∑ P{N¥by P{¶b ¥ærƶ j P{N¥by P„{b «[¶ ∑ P{N¥by P„{b P’{¶ ∑ P{N¥by P„{b bQ>„ <gQ>„ <fi® P’{„ c
c c
c ¥æÆ∂¥d∑<g[¸’cæfiKT‘√„, G„ ∑’ Âæ fi„ÚE> fi„ÚE> g® ∏∑„√¶„T¶bd¥÷TÏx„ ¥¶bK„√∑Tg¶¥Pæ{ÚE>∂®<T c¶K…{∑’ ~ ∏∑„√<gX>gÆÿK÷<¥∑<ÂaÁ- c
c c
c ¥æÏæ¥æ<Ïd¥<∑x∏¶Æ¶Kfid¶∑<¥∑¶∑æ¯Tu>∑c‡dP{K∑¥’T¶Æ∑ (c∑) c∆fid¶∑¶by<Æ* ∑’ ®gÆ’Âg∑æN¥∂P{® Gƶ P{Ï ∏Æ’ fiæ[KÉ’<g fiæ∆fiæ∆g∑¶„Kƶ ¥æÆ’¥æÆ„∑’ c
c c
c fi∑bd∑fi‡Kd¶¥¶ P{¶Ï’ √g∂ƶ<g, ¶ ®K¥’ ®d’ TbdK’<Â, ®d’ ~ ∑¶…{∑ g¶ cT¶by¥æ’ P{K„Æ Á∑xg<T ∏∑æ’<fi fi≤>¸’c’, Gƶ ∑’ bg„ g¢D ¥æ® ¥’Tæ[„ Âƶ ∑’ √„Æ„ c
c c
c √„Æ„ G„ P„{b «‡® G„ P„{b Tu>’< G„ P„{b «<T*¥æ ®® Âƶ ∑’ ®K¥„, ¥„&<T ¸’cæT‘√„ P„{TÏ’ Âæ ¥P{ÉÏæx„ ~„T O≤>d¶gæ’Æÿ[fiKg¶∑g„T P’{<~ P{¶Ï’ «®É¶ T¶, ¶ «¶„ «¶„ c
c c
c G∑¶ ! ∑ P*{<~ P{É’ ®Â„∑’ P{¶Kg¸’c楒¶∑„∑’ ∏∑’Â¥’¥¶KO¶„KØÿaÁfiضd√„∑’<Â, ®√¶„ ~„T T¶Æ<∆¥¶∑æ¥gd’ ¥dd’ ¥æ<T¥æx¶¥® «dÆ cµg’, cµg’ c∑’ <gQ> c
c c
c <fi® P’{„ fiKgzZ¥æÆ∂ ¥d∑G∑<g[¸’cæfiKT‘√„, cµg„ d ∑’ <ØQ>P{K„ cµg„ d ∑’ fiQP{K„ cµg„ d ∑’ ¸ÏP{K„ cµg„ d ∑’ ÷ÚE>¶ÆP{K„ cµg„ d ∑’ <jµgÏG¥P{[∂fi¥¶Æ√„ c
c c
c cµg„ d ∑’ g¶ÆhfiG∑√„ cµg„ d ∑’ ¥ætø>Êæ>¥¶„aÁfiK’fiKضd√„ ¥„ ∑’ ¥„¯T„ ¥„ ∑’ ∏¶K¶Æ<∑É„ ¥„ d ∑’ fi¶„¥<∑É„ ¥„ d ∑’ fi¶Ï<∑É„ ¥„ d ∑’ P{K<∑É„ ¥„ d ∑’ ~K<∑É„ c
c c
c ¥„ d ∑’ ∏∑æQÉ„ ¥„ d ∑’ ÷TbN¥<∑É„ ¥„ d ∑’ P{Æ<∑É„ ¥„ d ∑’ «∑<∑É„ ¥„ d fi∆T<∑É„ ¥„ d ∑’ P{¶KT<∑É„ ¥„ d ∑’ cæT„ ¥¶¥d„ ∏aÁ® ∏¯T® c
c ¥dÏ¥¶„aÁ<jÆ∂ cµg„ ¥„ d ∑’ ∏ÏÉ<∑É„ ¥„ d ∑’ ∏÷ϸÏT∂K®¥Kd¥[fiKß{g¥’Gæ® fiTK„ TK„ bQ>„ <fi® P’{„ Øb® ¥dÏ&¥¶„aÁضKW¥’¶Tæ¯T„√∏- c
c c
c d¥&Ω«aÁ¶∑Ï’«GK¶gK∑¶b∏¥„¥«d<j∆¶¥√„ ∏∑r∑¥K¥„ ¥Æ¶® „϶„ß„{ß{¥¶<g¥¶Ï„, ¶ ∏Ï’ ¥æÆ∂¥d∑G∑<g[¸’cæ√∑c∑c∆¥æTr∑<ÆKr∑- c
c c
c Kd∑¶„ Æ <jÆ∂P{¶„ ¥ ¥’ ~ d¶b ¥ß{~¶T<TÉæ Ï d¶≤>¶„ T ~’ ~ ϶® ¥æ < g<∑* Ø G¶Ï¥K¥¶® Á∑<ØQjQ«’ √ æ K ¶® ∏cæ T ¶® ∏¥¶¥d¶® ¥’ ¥ ¶KTæ  ≤> >P{¶K√¶® c
c c
c <∑Kd¶Td¶KÆ„÷«‡d¶® ¥¶„‘√bg‘√<T‘Oضd√¶® ∏∑’ÂØÿaÁfid¶d√¶® Kx∂®, ¥æØÿÑƶ÷ T„϶÷ «¶„ cµgN¥ ¥¶Æ∑∂ ¥µgØ’¥∑j¶∑~K[¶K¶Æ∑∂ c
c c
c j∂m{[¶b¥¶g‘√∂ ∏∑TKdgÆ<∆¥¶∑æ¥g®<Æ* ∑’ Á’≤>¶Á’≤>„<Æ* Âæ fiK¥≤>b ∏Ø >O¶„K<jtø>Êæ>K¶¥Ω«~’≤>¶GK¶¥<∑¥\r∑T¶d¥’~æ\r∑® ¥dGÉK«’≤>®bT ∏P*{<~P{K„ c
c c
c «Tb ÷ <Ødƶ∑æ<ØdÆ„∑’ bg„ Â∑‡, P{¥ÏdØÏ‘√fiK¥’Ê>dGÏ<¸*Øÿ<gT¶P’{≤>„ <j<g¥xΩ«’ÂK„∑„T ÏÆÿ’ t>Ïb G∂<T®, ∏<T >[N¥ fiK϶„√fizZd∑¶∑’ Âæ <jh◊{Ï„ c
c c
c ~„T g∑ædGµg„, ¶ «¶„ ∑ Ág„ Â∑ædÂK„<T by<¥*<fi fig¶®, G∏¶„ ∑’ ®zZ’ ÁÏæ ¥¯TP{¶Ïg„T ¥g¥[æ<g[«¶T„<Æ* «T„d¯T’,, ∏hfig[„<Æ* ~ fi’~gƯT® c¶K„d¯T„, c
c c
c Â’Gƶ-P{<¥∑fi¶∑¶bT¶d<TKÂ∂ ∏∑<Ïd«¶<¥[’ Ø’Â¥¶„Æ∑<g[N¥<T ∏<Ø∆N¥ TÉ∑’ g∑¶„TdP{¶dG¶„√„<Æ* Âæ ∏Á’≤>d∏<TK¶<Æd∑T√æ[∂fiKT„ >dN¥ ∑’ c
c c
c fiKgfi<T[N¥ ¥¯TP{¶Ïg„T ØÿxN¸’«~„KN¥ c¶K∑’ TzZfi[¥’Gg¶„T√K∑„¥æ’<fi <∑µgg[d¶ ∏¥∑fi¶∑¶by∑’ Âæ ~÷\¯TÆ„∑„T K¶by«¶„d∑Ƕ∏¶„ ÷‘√g÷hfi¶d∑„¥∑¶by¥æ c

H ∑’ ¥æ<T¥æx<fi*≤>‘√Æ∑’ ¥’G¶„d∑¶bfi’~ض„¥<TK<Æ®∑’ fiK<g®∑’ P{¶Ï„ <Â∆„ fi’~¥<g<Â<T¥¶„Æ∑’ <Â√æ[∂√æ[d¶ byKd¶¥<gbyg¶by÷ «¶T∑¶∏¶„ ∏∑¥∑¶bÂT¶„TƶK¶∑Q>¶∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1431
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eg¶¥¶b<«aÁæfi≤>g¶÷ <T<~[„ دT¶by∏<«‘√Æ„ ∏ƶ„ (ƶ) ∑’ «‡g∂¥d∑„ P„{¥Ï¶„® <jhfi≤>P{µg¥K∂Kd¶ ¥¯Tß{¶Ïg„T √æm{<j∏¶„√P{K∑’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [71]

c c
c Áæƶ<fiT¶¥¶bfiK∂¥Æ¶<Æd¶¥∑’ <دT¶b÷T¥‘√<TG∏¶„ Ïx¶TÏx<T<[d¶, P*{ ¸Æÿ∑¶ ?, ∏Ç’ÂØÿ¯TÆ„ «¶„ T<Æd¯T„ ∏T∂¥¶g’„<Æ* ~„T <¥KgƶfiæK¥T‡ >„ c
c c
c ∏Q>¶K¥¥∂Ï’ √ ¥ÆN¥«¶K„ ÂKd¯T„ ∏ «¶„ ¸¶Æ¶<Æ* gƶ¥gæ W „ ∏<T¥¶by < Æ* ~ ∑’ «¶„ «\aÁd¯T„ <∑K¶¥¶® T¶Ïæ d ¶P{TÏ„ fiK¥ß„ { d¯T’ ~ «¶„ c
c c
c <∑<¥d¥æ<ÂaÁضm{∑P{KT¶Ïc¶K¶® fi¶d¯T¶ d ∑’ «¶„ ¥æÆÿdÆÿdTÆG¶Ï¶TÏ∂ «Kd¯T„ ∑’ «¶„ ¥æÆÿgfiT∑P{¶„zZÏ√„ √<gd¯T’ ~ ∑’ «¶„ √’√¶fiT¶Æfi≤>¥¶„®∑’ c
c c
c ¶„Ï„d¯T’ «¶„ ¥¶Æ¥Âæ϶® g’ØK<√K* G„d¯T„ d ∑’ «¶„ ®√¶<√®<Æ* ~„T c∂K[¶® ¥æØÿÉ® ~¶÷K’√„ ¸Ï„ <Tc„d¯T¶ ∑’ «¶„ fiK¶„hfiK<TTK∂d«g’Â∏Q>~ß{¶„TKT¶g\ÚE>\µg c
c c
c ÷’T∂ (÷ c∂) ÷<Ñd¶ √Æ„d¯T¶ ∑’ «¶„ ¥dÏ<ÂÆÿd∑<TGd¶ <∑µgÏG¥P{[∂ Gdfi≤>¶√¶, ¶ «¶„ «¶„ G∑¶ ®d¶∏¶„ cµg¶∑Q>¶∑¶∏¶„ ¥æØÿß{K’ ∑\zZ c
c c
c P*{<~g∆’<Â,"Tæ¢D’< j¶g «¶K¶ „ <Çd Tæ¢D’< T∂¥g’„<Æ* $ ¥∂Ï«K¶„ ∏b√æm{∏¶„ G¶TÉ∂T’ ∏<TN¥¶g¶„ $$1$$ ¶ ÷\¢D…{∑ fi„µg’ OK¥¶K’ fiæ[Ø<T∑g¶byd’ $ c
c c
c ∑∂¥’√¶ ∏<T¥¶by fidKÆ ¥¯Tæ[g’ cµg’ $$2$$ ∑¶„ cµgN¥ «≤>ß{¶ ÷ß{~∑ T’~∑¶ d TTƶK¶„ $ <∑ÚE>µg¶„ ¶„ cµg¶„ g¶d¶Ø∂¥ÑK<Æ∏¶„ ÷ $$3$$ «‡®¥æ G’√g[’ c
c c
c „¥æ<T fi’~„*<Ød[gæß{¶„¥’ $ „¥æ<T ∏ g¶∑æ¥[’ g∑æd[„ ∏¶K∏¶„ Ø„¥¶„ $$4$$ Ø„¥„ Pæ{Ï’ fiƶ∑’ Pæ{Ï„ fiƶ∑„ d G¶bgæß{¶„¥¶ $ Â∂® m{T¥<gx∂ m{T„ d ¸Ï’ fiƶ∑dK’ $$5$$ c
c c
c ƶ„b ¸Ï„ <~d G∂d’ G∂® d fiƶ∑d’ Âæ <T∆¶∑’ $ <T∆¶∑„ ¥µg[’ ¥µg[„ ¥∂Ï¥’fi[∂ $$6$$ ¥∂Ï„ Á¶bd«¶T¶„ Á¶bd«¶T„ d P„{TÏ’ j¶∑’ $ P„{T<Ï® fi≤>fiæ∆„ fi[„ c
c c
c ∏dK¶gK¶„ g¶„aÁ¶„ $$7$$ ∑ d ¥’¥¶K’<g ¥æÆ’ G¶bGK¶gK∑ØÿaÁ√<ÆdN¥ $ G∂TN¥ ∏\zZ GµÆ¶ µƶ g¶„aÁ¶„ ÷T¶®∏¶„ $$8$$ ∏¶<Æ*≤>…{∑ ¥æbK’ ∏∑’ÂÆÿ[¶„ Æÿ c
c c
c G¶„<∑ÏaÁ„¥æ’ $ ÂN¥¶Æ∑¥¶g‘√∂ fi[¶ «¶„ «¶„ ¸Æ° b\rÆ* $$9$$ ¶„ ®zZ G∆ fi[’ ÂØzZ «¶„ ÷Ég’ Pæ{∑Æ ÂæKdd’ $ <T¸æÆG∑<∑*<Ød<g∑’ ÷¢DÆ ¥’¥¶K∏∑渒c’ c
c c
c $$10$$ Ï<Æ÷’ «¶„ cµg¥æb’ ∏∑„√«TP{¶„≤>ÏaÁ¥æ<TØÿÏÆ’ $ Gb ∑¶∑æQ>Æ ¥µg’ ¶ fiæ∑K<T ØÿÑÆ’ ƶ„Æ∂ $$1$$ Ïx„<Ñd’ ~ ¸¶„<Æ* G¶„ ∑¶∑ææQ> „ ∏∑¶√d’ fizZ„ $ ¥¶„ c
c c
c «¶„ ∏∆’ ¸¶„<Æ* Ï<ÆÆ∂ P{dK„∑ g¶„Ñ„∑’ ? $$2$$ G¶T ∑’ fiæ¯TG¶by¥K∑fiÇ®∑’ ¥¶ g¶Æ∑∂ ®<[d’ T¶√K„b ¶T ∑’ √¶„dg¶ ! fi≤>¸æxg¥„¥’<fi ¸’cæG∑„ ¸Æÿ∑¶√KG∑¶„ c
c c
c d, ®d¶T¥K’<g ÷ √¶„dg¶ ! «<∑d’ ¥æ<T<Ød¥¶„‘√bfiÆ„∑’ „∑’ √¶„<T*Øg¶Æ∑„∑’-Gƶ ∑’ <c<x<x T’<~d¶ ®d¶TªÂ’ P{¶Ï’, G¶„ Td’ g‡ >„ ∏ƶ„ ∑’ P{X>g∆¶∑’ c
c c
c Øÿ<T∆„dg«¶√<cÉ„<Æ* ÁæW¥[„<Æ* ∏<ØæQ>O¶„m{‘√fiK϶„√fiÇT¶®<Æ* ∏Â[¶<«<∑<TæQ><ØæQ>∂<Æ* fiaÁT¶dg¶„Æ¥’cæP{P{dg¶∑¥„<Æ* K¶√ض„¥¶„TÆd¸æx∂<Æ* fiK’ Â[cµg’, c
c c
c ∏ƶ„ ¥G∂T„∑„T fiKgæ<¥® ®Tbd’ P{¶Ï¥gd’, ∏ƶ„ P{g„¥ ∑’ fiKghfi¶ «¶Kd¶E>Ï„∑¶<¥÷ g¢D √„Æ„ ÷ضÆÿ ∑’ G¶„ ¥¶„ <∑\ÚE>∏¶„ g∂g’¥®<Æ* ¥¯T∆‡ ¥¶„<Ç®¥ c
c c
c ¥‡K® bT ¥’¥d<Â<gK¶TƶK[„∑ ϶„√¶T«¶¥„ g¶„aÁg‘√¥’ØK¥∑zZ’ ¥dg„T fi¶d≤>∂Æ°®, ∏ƶ„ gƶb¥dzZfi¥¶Æ√¶÷ g¢D Øbd¶® T¶d¶∏¶„, «¶„ «¶„ c
c c
c Gr∑d[<TrÆÿd[ (292) Gr∑Ø„T<TN¥¶<g[¥æ<gǶØ∏¶„ g¢D ∏’√d¶ ! ∏Ω«æQ>¶∑¶Kƶ ¥¥æK¶¥æKN¥¶<T ∑’ G√N ®¥¶ ÂæµÆ G∑<∑<[, «¶„ «¶„ fiæK’ØKfi<«Â∂÷ c
c Á’≤>d¶ ! <Td¶KÆ ∑’ ¥¶„T¢D¶d«¶Kd¶∏¶„(®) G√[d¶∑’ض∏¶„ P{<¥∑P{\¯T¥<∑WÿÆ∑¥∂϶∏¶„ T¶d¶∏¶„ fi¥∆¶„&É ÂæµÆ √æm{ ∏¶K¶Æ∑„ß{¥∂϶∑’ fiKghfi¸Ï’ c
c c
c GG∑G¶d∑¢Dd∑¶b∑¶ E>ß{µg¶<«¥’ √ „ ∑ ’ Âæ  Kd’ <T<∑<É∑„ Æ fi’ ~ „ * < Ød¶<∑ fiKÇdÆ ∑’ P{¶„ Æ ¶b® fi¶T„ <Td¶∑„ Æ ∑’ c
c c
c ∏g„¢D¶bG’¸¶Ïfi’P{fi≤>fiær∑¶¥æÂ∂P{Ï„TKfi<T(T„)¥g¶„T∑Â’, bÇ„T’ ∏∑„√¶<ÆT„K‘√G∑∑„<Æ* ¥æƶ<¥®<Æ* T¶√K’Â’ ~¶„W¥<TɶÊ>¶∑fi¶K√’ «¶„ √¶„dg¶ ! √¶„<T*Øg¶Æ∑’ c
c c
c ¥¶„…{∑ ∏Ç’Â’ GµgGK¶gK∑«∂Œ∑¶„ ¸ÆT„ ¥hfiæK¥„ ¥¯Tæ[g’ cµg’ <TgK<¥÷’ ¥g¶Kx„, ÂzZ P„{b Td\ªÂ Gƶ ®¥ cµg¶„ fiTK¶„, ∏∆„ «∑’< Gƶ ®¥ cµg¶„ c
c c
c fiTK¶„, G¶T ∑’ ¥¯T„<Æ* fig¶∑∂P{d¶ √¶„dg¶ ! ¥¶ G¶Â∂¥K¶ g¶<Æ<∑<[, ¶Ƅ Â∂d ¥’fiTaÁ¶dg<Æ*¥¶„Ï\aÁdg¥’<Øx’ Á’¶bØ¥<TÆ’ ¥g∑cµg’ <ØQ>’ÂÆ„…{<Æ* ~ c
c c
c fiKgfiÇd’ <T∑∂d’ „<¥ Âæ, Â∏¶„ d „ Â’ g¶Æ<∑* ¥¯T∆‡<g< P{¶…{∑’ ¥æKbdP{KP{gÏ’G<Ï∑¶„ ¥µg’ fi∑<g…{∑’ √¶„dg¶ ! Â∂® g¶Æ∑∂® ¥<x* ∏Ø∂∑g∑¥„ ¸ÆT„ c
c c
c jKj¶K√∑„ ~„ Ç ¶∑’ ¥æ < Æ-dG∑<g[¸’ c æ fi KT‘√<√Æ<TÆT¥¶„ a ÁghfiP{¶<Ïd’ <jaÁ’  „ ¥¶¥d¥¶„ a Á¥æ Æ ¶<Æ϶<¥∑¶„ ¥æ < j\ÚE>dg¶∑¥„ ¥g∑[„ ∑ c

H ¥dÏ√æ∑¶„Æc¶K∑¶„ ~¶„W¥fiæ¯TcKN¥ ~Kg¥K∂KN¥ ∑’ √æ∑-cKZ<TKN¥ ¥d¶¥„<[, ®T’ ~ „ √¶„dg¶ ! ∏Ç’ÂO¶„KT∂KÂT¥’Gg¶∑æQ>¶∑¥¢D¶dD¶∑¶by¥æ ∑’


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1432
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏¥„¥P{µgaÁd’ P{¶…{∑’ Â∂® g¶Æ∑∂® ¥g’ <TÆÿdKdgÏ„ <¥x„ √¶„<T*Øg¶Æ∑¶Ø∏¶„ ∑K∑¶K√∑„ ¥¯T„&T∂ gƶd¥„<[¸„<g $1$ «dT’ ! P*{ fiæ∑ P{¶…{∑’ ®K¥¶F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [72]

c c
c c
c ¥æÏƸ¶„Æ∂ G¶d¶ ¥¶ ¥æ√<Ædj¶g<cɶ g¶Æ∑∂ G¶® ®d¶Tbd¶∑’ «¯T¥[¶∑’ ∏∑’Â¥’¥¶KO¶„KØÿaÁ¥’Â[¶∑’ ¥xµgØ„¥∑¶b®<Æ* Âæ ¥¶¥d¥æÆfid¶∑fiæ¯T√gΩ«æxK∑’ c
c P{d’< ?, √¶„dg¶ ! G’ fiæ¯T’ ¥¯T«¶T«¶T’ÂK’ÂK„<Æ* ∑’ ∑∂¥Ñ„ ∏¶Gµg¶Ï¶„d∑’ ض…{∑’ ¥æx«¶T¶® Gƶ„TbQ>’ fi¶d\ÚE>[’ P{d’, fi¶d\ÚE>[¥g[∂® d ¥g¶<Æ® d c
c c
c P{¶Ï’ P{¶…{∑’ ¥¶„Ƶg„ P{hfi„ ¥æK*Ø‘√g<Æ¥∂ G¶d¶ Âg∑櫶T„∑’, ¥„ «dT’ ! P*{ ¥„ ∑’ g¶Æ∑∂G∂T„ ÂΩ«T’ÂK’<g ¥√∑∂ <j‘√’Z∂ ∏Æ„<¥ ?, G„ ∑’ ∑∂¥Ñg¶Ï¶„b[¶∑’ c
c c
c Gƶ„TbQ>’ fi¶d\ÚE>[’ P{d’<Â, √¶„dg¶ ! G„ ∑’ ¥„ g¶Æ∑∂G∂T„ ¥„ ∑’ Âɵg„ ¸ÆÿÏ<x<¥<xGæ® g<Æ≤ø> >∂fi[„ ¥dÏ√æ∑¶Æ¶K«‡® ÷[g¥∂϶<Æ<Q>dÂ∑‡ gƶÂTN¥∂ c
c c
c Gæ√hfiƶ∑„ ¥g∑„ ∏∑√¶K„ √ÚE>¶<ÆTby ∏Æ„<¥, ∑¶„ ∑’ ¥g∑∂, ¥„ «dT’ ! ¶ P{dK„∑’ P{µg<TT¶√„∑’ „∑’ √ÚE>¶<ÆTb∑¶ ƶ„…{∑’ fiæ∑¶„ b\zZ[’ ¥g<Éd\ªÂ ?, c
c c
c √¶„dg¶ ! g¶d¶fiÇ®∑’, ¥„ «dT’ ! P{dK„ ∑’ ¥„ g¶d¶fiÇ® G„ ∑’ fid∑∂(∑‡) P{d¥’¥¶K„<T ¥dÏfi¶T¶„d®∑¶<T ¸ÆÿG∑<∑*<Ø® ¥æK<ƸÆÿدTOdÁ’≤>~ær∑¥æ¥’P{Kd- c
c c
c ¥g«¶Tfig¶∑fi¶√<jh◊{∆’ g¶„d√gÑ√„ bT ¥¯TN¥ «aÁ„ ¥dÏØÿaÁP„{¥¶∑g¶Ï® ¥dÏ¥æƶ¥∑N¥ fiKgfi<T[æ[gN¥ ∑’ ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑¥g∑cµgN¥ c
c c
c <T‘O„ ¥‘√‘√϶<jKdضK«‡d„ ¥dÏ∏d¥∏P{[∂P{Ï’P{P{<ÏP{ÏÆT„-K¶bfi¶T<jƶ∑„ <jµgÏN¥ Pæ{ÏN¥ ∑’ ØÿxK¥∏P{ÉP{ÉÏP{rÆg¥∂Á’fi∑„ „∑’ c
c c
c √ÚE>¶<ÆTb∑¶ bzZ∂«¶T„ <∑¯T<[® <[ ?, √¶„dg¶ ! ∑¶„ „∑’ √ÚE>¶<ÆTb[Ê>®∑’ ∏∑æg<T g¶d¶ P{d¶, ¥„ ∑’ Âd¶ fiæÆbTby ~ß{ÆK„ «<T[¶∑’ fiK϶„√«∂Œ® c
c c
c <∑\¯T∆P{¶g«¶„√„ <Â∑<gT fiK~„Ƕ∑’ Â’ ¶K¥’ ~¶„W¥ Kd∑ jT <jÆ∂¶„ ~¶„¥Q>∂¥ÆN¥ TKGæTby∑’ ¸[∂¥’ ¥¶ÆN¥∂ ∏¶„∏∑¶-<ØTKjK*Ø E>∆÷by √¶gP{¶„≤>∂∏¶„ c
c c
c G¶T ∑’ E>aÁ’≤>«KÆT¶¥N¥ ∑’ Ø„T„*ض„Tg’ gƶK¶dÏ\ÚE>* Â∂d’ ¸Æÿfiæ∆~¶„b® ∑∂¥’√„ fi¯Tb® ∏, Z¶„TP{¶Ï„∑’ ¥dÏ√æ∑¶„Æc¶K∂ gƶÂTN¥∂ ¥ædÆK„ G¶®, G¶„‘√„ c
c c
c ∑¶…{∑ ¥æ√æŒ<Æ* √ÚE>¶<ÆTby ¥g∑ær∑¶®, Â<Æ* ~ √¶„dg¶ ! „∑’ ¥æ<ØQ>¥æ‘√bfiÆ„∑ Gƶ„TbQ>’ ¥g∑cµg’ ¥g∑æQ>„g¶∑„∑’ ÷‘√¶<«‘√Æ<TƶK[¶® O¶„KfiK∂¥Æ¶„T¥‘√¶- c
c c
c <Æd¶¥∑„∑’ K¶√W¶„¥P{¥¶d<TTÉ∑„∑’ ∏¶√g¶∑楶K„∑’ Âæ <TÆ∂® √∑fiKT¶Ï∑„∑’ ∏¶Gµg’ ¥g∑∂P{hfifiK«¶„√TÉ∑„∑’ E>ß{¶d¥g¶K’«<TTÉ∑„∑’ by<¥*<fi c
c c
c <دT¶„ K ¶<Ïdg„ Æ ÿ ∑ fiK∑¶g<Thfigæ ß „ { ∑’ bÆfiK϶„ √ ¶¥’ ¥ ¶b<∑d¶∑g¶d¶b¥Ñ<Thfigæ ß „ { ∑’ ∑∂¥Ñ¶Ï¶„ d ∑<j* Ø ∑√KÆ∑„ ∑ ’ Gƶ„ T bQ>fi¶d\ÚE>[P{K∑„ ∑ ’ c
c c
c ¥¯TzZ¶fi≤>¸x[„∑’ ¥¯Tfig¶d¶Ï’¸∑<Thfigæß„{∑’ ∏<∑Øâ∏T¥„¥∂P{® ∏∑„√«T¥’<~® P{µgK¶¥∂, ∏r∑«T„ „∑’ g¶d¶ P{d¶ ÂhfiÇb®∑’ √¶„dg¶ ! ®¥ <TT¶√¶„, c
c c
c ¥„ «dT’ ! P{dK¶ ÷∑ ∏∆«T„ „∑’ gƶ∑櫶√„∑’ g¶d¶ P{d¶ G∂® ∑’ ®K¥¶„ ضŒ∑¶„ <TT¶√¶„ ?, √¶„dg¶ ! ÂN¥ ∑’ gƶ∑櫶√N¥ √ÚE>¶<ÆTb∑¶„ G∂T¶„ ∏∑‡∑¶<Æ® c
c c
c ÏaÁbg„ «T‘√Æ∑„ ¥¶g∆jK*ØN¥ ∑’ bzZ∂[¶® c‡d¶ ∏Æ„<¥, ∏∆d¶ fiK∑∂d¶∑’ÂK’ g∏¶„ «[¶, Â∏¶„ jKTb∑¶ «<∑d¶-Gƶ «W¶ ! ®Â„ ÂæΩ«’ fi’~¥® ¥√¶g¶∑’, c
c c
c Ø„¥æ G<ÆÚE>¶® ∏’c¶∑’ <T√϶∑’ ∏d’√g¶∑’ ∏∑¶Æ¶∑’ ¸ÆÿT¶<ÆT„d∑¶fiK√d¥K∂K¶∑’ ¥¯T϶„dfiK«‡-d¶∑’ ضKWØÿaÁض„Æ‘√P{Ï’P{d¶∑’ GµgضKW¶∑’ ¥g∑¶∑’ c
c g¶Æ∑¶∑’ <TÆ<Ïd¶∑’ ~ ¥’¸’<c¸’cT¶∑’ G’ GN¥ bQ> «[’ T¶ fi¶∑’ T¶ ∏ÚE>¶d∑’ T¶ G¶T ∑’ c∑c∆¥æT∆<ÆKr∑’ T¶ Pæ{∑¥æ d ¥dÏ¥¶„aÁضd√’ ¥’fiær∑’ c
c c
c G∂TØd’<Â, G„ ∑’ «T’ÂK„¥æ’<fi ∑ ƶ„<¥ ¥dÏG∑gæƶ\hfid√¶Kd¶ ¥¯TfiK«‡d¶ √’cgÑÂ’¸¶„Ï¥g¶ÏÆ∑¶-bG<Æ\ÚE>d«¶„√¶„T«¶„√T<Éd¶ Æd¶¥¶ ØÿɵgG¶d¶ c
c c
c <∑Øâ¶∑¶<gd¶ K’≤>¶, ¶Ƅ √¶„dg¶ ! ¥¶ ÂÆ<[ fi≤>T<É…{∑ fi√Ï’Â϶„d∑’¥æGÏ<∑x¶„dP{T¶„ÏØ„¥¶ …{¥K¥æ«¥æg∑æO‘OK¥K¶ «<∑÷g¶ >[¶-Gƶ ∑’ ∑ d¶<∑g¶„&Æ’ c
c c
c fi«‡ d g¶Ï<T[¶∑’ , <∑√ÚE>¶T„ Æ ÏÆÿ ’ P{Q>„ K®Æ gÆb’ <~d’ <∑WÆ„ < g ∏[¶∑√’ , ∑ P* { <~ g® G∂Tg¶∑∂® fi¶T¶®, g¶&Æ’ P{<Æ* < ~ P{µgfiK∑bT¥„ ∑ ’ c
c c
c gƶfi¶<TzZ∂~TϥƶT[¶® ®ÂN¥ Âæ¢D’ ∏¥K¥∑¶gN¥ <∑µgÏG¥P{[∂«Kd«æT∑¶„dKN¥ ∑’ Pæ{ÏN¥ Á’fi∑’ P{¶Æ’, G„∑ g<Ï∑∂«T„ɶ ¥¯Tg<T Pæ{Ï’ c
c c
c ∏µÆ¶∑’<Â, Â∏¶„ √¶„dg¶ ! <~*<Âd’ „∑ ∑KTb∑¶Gƶ ∑’ ∏ƶ„ c∆¶„&Æ’ GN¥ ∏fiæ[N¥¶<Td ®K¥¶ c‡d¶ ∏ƶ„ <TT„√’ ¸¶<Ïd¶® ∏ƶ„ ¸æx∂ ∏ƶ„ fi∆¶ ∏ƶ„ T„K‘√’ c
c c
c ∏ƶ„ Pæ{ÏP{Ï’P{«∂Œd[∑’ ∏ƶ„ Á∑„ Á∑„ T’Ø∑∂d¶ ®¥¶ G∂® ®gƪ„ √æ∑„ ¶ G¶T ∑’ g¢D √„Æ„ fiKT¥„ ®¥¶ ¶T ∑’ gƶgƒ„ gg ¥„®, ∏ƶ<ØQ>¶® ¥’«Kd¶® c

H ¥’϶<Td¶® ~„T ¥æ¢D∂d® bg∂®, ¶ ∏fiæ[N¥ ∑’ g¢D’ ®¥¶ ~„T fiæ[ÂæÑ<[ <~*<Â…{∑’ «<∑d¶ √¶„dg¶ ! ¥¶ „∑ jKTb∑¶-Gƶ ∑’ j ®¥¶„ Pæ{Ïß{g¶„ ∏µÆ¶∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1433
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ETÚE>„ ! G’ P{Q>¶K¶„Æ∑’ P{IKb<[, ¶ Âæg’ ¥∂Ï~¶K[’ fiKT¶Ï„g¶∑∂ ض∑’ Ø„¥æ G<ÆÚE>¶® Pæ{∑¥æd fi¶„¥Æ¶„TT¶¥¶b’ <T¥„¥„∑’ Âæ G∂TØd’, ®d’ KÉ’ Âæ¢D’<Â, ¶F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [73]

c
∑’ c
c √¶„dg¶ ! G∑√„∑’ ®T’ «<∑d¶ Ê>d¶ ¥¶ ¥g\hfid¶ d P’{~æby∑’ ∏’„÷KKaÁfi¶Ï¶∑’, ®T’ ~ Tǒ„∑’ P{¶Ï¥g®∑’ Â∏¶„ ∑’ P{¶Ï√® ¥„ jK*Ø„ ∏∆d¶ ¥’Gæ<É…{∑’ c
c c
c gƶgby < Æ* ∑’ g’  ∂<Æ* P{∏¶„ Â∂® ¸¶Ï¶® K¶d¶<«¥„ ∏ ¶„ , ®T’ ~ √¶„ d g¶ ! <ØdÆ„ <ØdÆ„ Ø„ b ∏zZ¶∑’ , ∏Æ&∆d¶ ÂzZ ∑’ ¸Æÿ T ’ Ø ~u>«u>- c
c c
c Â≤>√P{hfi≤>√~÷K<TdaÁ∑g’<ÂgÆ’Â√¶bfiæK¥¥d¥’Pæ{Ï∏zZ¶∑g’≤>Tg¢D’<g ¥∂ƶ¥∑¶„T<TQ>¶® P{µgfiK∑bT¥„∑’ ¥K¶√¶<Æ϶¥¶® ~aÁ‡® <j¢D¶® Â∂® c
c c
c ¥¯Tæ[gm{TG¶„¯T∑-϶Tr∑<¥K¥’fi∏¶„TT„® «¶<TdG∂T¶bfidzZ„ ®√„ Pæ{g¶KTK„, gæ<∑d’ ~ „∑ √¶„dg¶ ! Pæ{g¶K„∑’-Gƶ ∑’ ƶ ƶ gg’ fi„\ÚE>d √d¶ ®¥¶ TK¶by c
c c
c O¶„K’cd¶Kg∑’ÂØÿaÁضd√’ fi¶d¶Ï’, ¶ ∏Æ∆¶„&Æ’ GN¥ ∑’ ®K¥„ fi¶„‘√Ï¥gæض® Â∑‡ K¶√G’Â’, P*{ g® G∂<T®∑’ ?, Ø„ <¥‘O’ P{K„<g ∏Æ’ bgN¥ ∑’ fi¶T¥K∂KN¥ c
c c
c ¥’Z¶K’, ∏Ω«æQ>„<g ∑’ ¥æØÿß{K’ fi\ÚE>[’, G¶T ∑’ P{¶…{∑ ¥dÏ¥’√fiKǶd’ ¥g∑æQ>„<g ∑’ ¥dÏfi¶T<jWÏ∑’ ∏∑√¶Kcµg’, <¥ >Ï∂P{K„<g ∑’ ∏∑„√«T’ÂK<Tb∆„ c
c c
c ¥æØÿ\¯Tg¶„aÁ„ fi¶T¸’c∑¥’O¶®, <c<xx∂ ∏¯TT\zZdN¥ ∑’ G∂T϶„√N¥ GN¥ ®K¥„ ∏∑hfiT¥„ b’<Ød√¶g„ ∏ƶ„ ∏<ØQ>fiK϶„√fiÇT¶dd¶ ϶„√N¥ ∏ƶ„ c
c ®ß{Gµg¶<«<∑<TQ><~[d¶ ∏ƶ„ ∏<Tr∑¶dP{ɶP{Éd¶ ∏ƶ„ <jµg„Kd¶ ∏ƶ„ <jhfiKƶ¥d¶ ∏ƶ„ fiK~-[ÏÉd¶ ƶ ƶ ƶ j Gæ[gµÆ¶∑’ Á∑g<T <TÏ’<¸÷’ c
c c
c ®zZ’ ®K¥„ ¥æØÿ<∆T¶K¥Éfi¶T¶√g„ Ø„¥„, ƶ ƶ ƶ cQ>¶K® ! ∏Æ∆„∑’ P{µgQ>K¶¥∂ GgæbKd’ ®b’® K¶dPæ{ϸ¶<Ïd¶® bg„∑’ Pæ{Q>fi¶T¥K∂m{TfiKØ’¥∑„∑’ ∑d∑„¥æ’ c
c c
c K¶√¶<Æ϶¥„, fiK<~Ƕ∑’ bg„ <T¥¶® Â∏¶„ √„rƶ<g fi¯TÉ’< <~*<Â…{∑’ «<∑d’ √¶„dg¶ ! „∑’ Pæ{g¶KTK„∑’, Gƶ ∑’ Á’ÂgK<¥d’ ∑∂¥Ñ’ <Â<TÆ’<Â<TÆ„∑’ c
c c
c <Â√K∑¥æx∂® ¥¯TN¥ ∏zZ¶∑g’≤>TK¶d÷ÏfiæKG∑N¥„< «<∑…{∑’ <T<∑‘√∏¶„ K¶d÷϶∏¶„, fi[¶„ d <jdd¶T¶¥’, ÂzZ ∑’ √<Æd’ fizZd∑’, ض„Á’≤>∂P{¶…{∑’ c
c c
c T&<¥d’ ◊„{∑¶TÏ∂ÂK’√g÷d’ ¥æPæ{g¶ÏTzZ’ fiK<Æ®∑’ ∏x◊{Ï√„ √<Æ®∑’ ض<Æ∑ÆzZ„∑’ ¥æd∑G∑<Æd® bT ¥KÏ<T[ÏdÁ’≤>„, Â∏¶„ P{¶…{∑’ <ÂÆÿd∑„ß{√æŒ∑’ c
c c
c ∏KĦ∑’ «√T’¶∑’ G√-hfiTK¶∑’ cµg<ÂzZ’P{K¶∑’ GÆÿ[<T<Æ∑¶&<«¥’ZT∑’ T’Ø∑’, ¥„ ∑’ ~Ï~Ï√by fi[„ ∑’ √¶„dg¶ ! Ø°K’ Ø„¥’ÂK’ ¥„ Pæ{g¶K„ G¶T ∑’ <ÆKr∑æß{K≤>∂ c
c c
c ∑¶g K¶dƶ∑∂, Â∂® K¶dƶ∑∂® cµg¶d-Kd¶∑ √æ∑<T<¥Q>¶∑’ fi÷<Â* ∏∆„¥g¶∑„ <~<Â÷’ fid[„ ¥„ Pæ{g¶K„-Gƶ ∑’ G¶T ∑’ ∑ P„{by √æ∑<T<¥Q>„ cµg¶dK® g® c
c ¥gæTÏx„ ¶<TÆb’ ~„T g®<T <~<Q>d¯T’, ¶„ √d¶<∑ P{bT-d¶<∑ <Ødƶ<∑, «d¶<g ∑’ ®¥ ¸ÆÿØ„¥<TaÁ¶dP{[∂* ∑KTK*Ø’, ®T’ ~ g’<Â…{∑’ G¶T ∑’ <ØQ>¶„ K¶d¶, c
c c
c P{d’ ~ P{¶d¯T’, ¥µg¶<∑∏¶„ d ∑K∑¶Æ„∑’, fi≤>\ÚE>d¶ ¥„T¶, ∏∆d¶ Ïx¶-T¥K„∑’ fiæQ>¶„ ¥¶„ Pæ{g¶K¶„ √¶„dg¶ ! „∑’ jKTb∑¶-Gƶ «¶„ «¶„ gƶ¥[¶ ! P{N¥ c
c c
c j¶g¶Ï’P{® ®¥ Âæ¢D’ ÆzZ’<g <TK¶d® gæW¶Kd∑¶„ ?, P{¶„ T¶ „ ¥„<T∏¶„ ®Tbd’ P{¶Ï’ ?, P„{ T¶ ∏-Tg¶∑® P{® ÂæÆ ¥¶<g∑<[ ?, Pæ{g¶K„∑’ «<∑d’-Gƶ ∑’ GN¥ c
c c
c j¶g¶Ï’P{® ∑’ bg„ gæW¶Kd∑„ ¥„ ∑’ g® ¥„<T® ®Tbd’ P{¶Ï’, G„ ∑’ g„ ¥„<T® ®Tbd’ P{¶Ï’ ÂN¥ j¶g¶Ï’P{® ∑’ bg„ gæW¶Kd∑„, Â∏¶„ jKTb∑¶ «<∑d’-Gƶ ∑’ P*{ ÂN¥ c
c c
c ¥WP{K∑’< ?, Pæ{g¶K„∑’ «<∑d’-j¶Æ’ ∏<G<g®∑’ ÂN¥ ~aÁæPæ{¥∂϶ƵgN¥ ∑’ ¥WP{K∑’ ¥gæǶK„<g, Â∏¶„ Kr∑¶ «-<∑d’-Gƶ ∑’ «¶„ «¶„ gƶ¥[ ! P„{¥ ®¥¶„ c
c c
c ~aÁæPæ{¥∂϶„ «r∑„ ? P*{ T¶ ∑’ ∏<G<g®<Æ* ÂN¥WP{K∑’ j¶„ ¥gæǶKd® ?, Pæ{g¶K„∑ «<∑d’-Gƶ ∑’ ~aÁæPæ{¥∂϶„<[ ¥x¶®, Z¶∑’ÂK„-<Æ*¶„ Gb P{ƶ(ض)b bÆ c
c c
c Â’ <ØQ>fiÇd’ ƶ„Æ∂ ¶„ fiæ∑ T∂¥zZ¶„ ¥¶Æ∂ƶ<g, G’ fiæ∑ ÂN¥ ∏<G<g®<Æ* ¥WP{K∑’ ®Â„∑’ ∑ ¥gæǶK∂d®, Gƶ ∑’ Gb P{ƶ(ض)b ∏<G<g®<Æ* ~„T ÂN¥ T„ K¶d¶ ¥Æ c
c c
c Pæ{g¶K„∑’ ∏¥„¥fiKd∑„∑’ ~,(∏¶∑¶<Td’) ∏Q>¶K¥Á’≤>ÁÉd<Tdhfi’ ∑¶∑¶<TÆg¶Æ¶K’, ®d¶T¥K’<g «<∑d’ jKTb∑¶-Gƶ ∑’ «¶„ «¶„ gƶ¥[ ! «∑¥æ ∑∂¥’P{¶„ Âæg’ c
c ¥’fid’ ÂN¥ ∑’ ~aÁæPæ{¥∂ÏN¥ ∑’ ¥WP{K∑’, Pæ{g¶K„∑’ «<∑d’-Gƶ ∑’ jKj¶Æ ! «<∑ƶ<g «æ[æ[KP{¶Ï„∑’, ∑KTb∑¶ «<∑d’-Gƶ ∑’ «¶„ gƶ¥[ ! ض<Æ∑P{KcK®∑’ c
c c
c P{TÏ„∑’ ¥’fid’ ~„T «∑æ¥ G„ ∑’ Áæ Gb ®d¶® P{¶„≤>∂® ¥’Ê>d¶∑’ P„{by <T‘O„ ÆT„ɶ ¶∑gµÆ¶<T ¥æ<ØQ>fiÇ® ¥’„ fiæKfiæKN¥K„ Âæ¢D¶∑[∂® ∏[<Æ*d ¥g∑æ<~Q>¶g¶„, c
c c
c Â∏¶„ ∑’ √¶„dg¶ ! «<∑d’ „∑ Pæ{g¶K„∑’-Gƶ ∑’ ®d’ ®d’ ∏gæ√’ ¥WP{K∑’ ÂN¥ ~aÁæPæ{¥∂϶ƵgN¥ ∑’ ØÿK’Âfi’ÂÏaÁ∑∏ØQ>¯TØÿɶdµgN¥<[, ¶ √¶„dg¶ ! c
c c
c G¶T ∑’ ~„Tbd’ ¥gæÑT„ ¥„ ∑’ Pæ{g¶KTK„ ¶T ∑’ ∏∑¶„<Æfi<T<[~ ®∑„T ¥gæx¶<¥d’ ÂaÁ∑¶ fiK~ß„{∑’ Â’ K¶dƶ∑∂, ¥gæx¶b® ∑’ ¥∆x¸xÿx® c

H <∑<¥dP{KT¶ÏPæ’{Â<Th◊æ{K’Â~ß{¶bfiÆK∑¶≤>¶„TT‘√fi¶∑∂ Æ∑Æ∑Æ∑K¶T«∂¥∑¶ ¸Æÿ¥gK¥’Ou>¶<Ør∑-<fiQ>∂ G∂d’ÂP{K„ ∏÷ϸÏfiKß{g„ ∑’ gƶ¸Ï„ fiK¸Ï„ G¶„Æ„,


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1434
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E®d¶T¥K\µÆ d Pæ{g¶KN¥ ~Ï∑„¥æ <jT≤>…{∑’ <ØQ>fiÇ® gK∑«d¶÷Ï[¶® ∏√<∑dPæ{Ïß{gfiæK¥d¶K’ <Thfi∑¶¥„, <Ø<¥g„-ß{g¶¥b[¶∑’ ¥fiK√K„ fi∑Q>„ ¥„F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [74]

c
∑’ c
c jKTK*Ø„, ®zZ’ÂK’<g <~*<Âd’ √¶„dg¶ ! „∑’ Pæ{g¶K„∑’-Gƶ ∑’ j¶„ ¥K¥’ Pæ{Ïß{g„&µÆ¶∑’ G’ fiQ>* ض<TÉb, ∑¶„ ∑’ Âæ fiÆKd¯T’ g® P{N¥¶<T ∑’ ∏<Æ*¥¶ÏaÁ∑cµg’ c
c c
c <Td¶∑g¶∑„∑’ P{dfi¶∑¶bT¶dfiÇaÁ¶∑„∑’ ~, ¶ P*{ P{K„<g ∑’ ?, ¥¶√¶K„ «[fi¶∑¶by∑’ fiÇaÁ¶∑„ ∏ÆT¶ ∑’ P{K„<g ?, G∏¶„ <ØX>„ ∑’ ¶T g® <ØX>∂<g[Pæ{¥∂ÏN¥ c
c c
c ∑¶g‘√Æ∑„∑¶<T ®gÆ’Â¥’<Tƶ∑√„, ¶ ¥’fid’ ¥∂ÏN¥¶<T ∑’ ®zZ’ fiKaÁ’ P{K„<g<[ <~*<Â…{∑’ «<∑÷g¶ >[„ ∑’ √¶„dg¶ ! ¥„ Pæ{g¶K„-Gƶ ∑’ Gb ∏Æd’ T¶d¶<g[„∑¶<T c
c c
c Pæ{¥∂϶„ ¶ ∑’ g¶ ∑∂ÆK„É¶Æ ∏aÁdÂ∑‡ Á„g„∑’ ®d¶® K¶dƶ∑∂®, ∏ƶ ∑’ g∑¶„TbP{¶d<®∑’ ¥¯Tfid¶K„<Æ* ∑’ ¥∂ÏP{<Ï∏¶„ ¶ g¶ TƄɶ gg¶„TK* bg„ ¥æ<j<¥® c
c c
c ضm{∑„ G∂d’ÂP{K„ fiÆK∑<∑ƶ®, ∑g¶„ 2 ∏KĦ∑’< «<∑…{∑’ G¶T ∑’ fiTK¶„K∑ØÿT¶K„∑’ ~Ï~TÏ√by G¶÷g¶Kx¶„, G¶T ∑’ fi≤>ß{g„ Z„T’ «‡<g«¶√’ ¶T ∑’ c
c c
c ÆѶ<Td’ P{hfi≤>√T„¥„∑’ √ÚE>b ®¥ jKTb<[P{¶…{∑’ ¥KÆ¥’ Æ∑ Æ∑ gK gK<[ «∑g¶∑æ\aÁ[P{KT¶Ï¶<ØfiÆK∑„<Æ* fiTK¸ÏG¶„Æ„<Æ*, G¶T ∑’ ¥gæx¶b® ∏Ç’Â’ c
c c
c «∂¥∑„ G∂d’ÂP{K„ fiK¸ÏG¶„Æ„ ¶T ∑’ ∏<T¥r∑ ∏∑æØøØÿd¶«∂d∏ÂzZ∏Ø∂∑g¶∑¥„∑’ √¶„dg¶ ! «<∑d’ Pæ{g¶K„∑’-Gƶ ∑’ «¶„ «¶„ ØÿQ>fiæK¥¶ ! gg¶„TK* ~„Æ ®K¥„∑’ c
c c
c O¶„K¶g¥«¶T„∑ ∏\ªÂ®, ∏¥b’<fi ¥æÆ¢DT¥¶d¥’<~dfiær∑fiΩ«¶K„ ®¥ ∏Æ’, ¥„ ÂæµÆ fi≤>¥[‡ ∏gæ√¶„ ∑KTÂ∂, g¶ fiæ∑¶„ «<∑d¶¥æ Gƶ ∑’ <∑Ïæß{¶„ ∏µÆ¶∑’ c
c c
c «®∑’, ¶ fiÆK„ɶ¥æ Gb ∏\zZ T∂Kd’<Â, G¶T„<[d’ «∑„ ¶T ∑’ ÂaÁ∑’ ~„T Z’<«® „ ¥¯T„ √¶„dg¶ ! fiK¸ÏG¶„Æ„ ¥∂϶<ÆX>d[¶® <Âd¥¶∑’<fi ∏Ï’O<∑ɶ® c
c c
c ÂN¥ «¶KÂ∂®, G¶® d <jÇÏØ„Æ„, Â∏¶„ d ∑’ c¥<[ gæ\ÚE>…{∑’ <∑<ÇQ>„ <∑T≤>® cK<∑TQ>„ ¥„ Pæ{g¶K„, ®d¶T¥KµÆ∂ ÷ √¶„dg¶ ! „∑ ∑K*ضÆg„∑’ √æ<Ædg¶d¶<T∑¶ c
c c
c Tæ[„ c∂K„ ¥¯TzZ¶T∂ ¥gzZ„ ¥¯T϶„d«g’„ c∂K„ «∂m{ <TdaÁ∑„ gæaÁ„ ¥‡K„ P{¶dK„ ~÷K„ ~¶∑ß„{ ¸ÆÿfiT’~«K® ¥’<c<T‘√<Æ® <j÷[„ E>bÑ„ fiæK¥„ Gƶ ∑’ «¶„ c
c c
c «¶„ (<√rÆ„ Æ ) Âæ  Kd’ K¶dƶ∑∂® T<É* Ø j∂Ï¥<¥¥‡ K P’ { ¶Ø∂® fiTKg<∑Kd∑K¶¥∂® Æ„ g Éæ ∑ ÂT∑∂dG’ ¸ ‡ ∑ d¥æ T ∆«¶KÏaÁ¶∑’ , P* { ¸Æÿ ∑ ¶ ?, c
c c
c <T¥æx¸ÆÿGÇg¶„<[d<TWÿgÁ¶KÏaÁfi≤>fiæ∆N¥ ∑’ P{¶„¥N¥ ~¶÷K’√N¥ (d) ¸ÏN¥, <T¥„¥∏¶„ ∑’ ÂN¥ ¥æ√<Ædj¶g√Æ∑N¥ fiæK¥¥∂ÆN¥ ¥∂Ï¥æxN¥ c
c c
c Pæ{g¶KTKN¥„<Âfi÷<[g¶∑„Æ G„∑¶Æ’ <∑¯Tæ∏¶„ «T„d’, ¶Ƅ jKTb∑¶„ fi∑¶g’ P{¶…{∑’ √¶„dg¶ ! √® „ <j÷[fiæK¥„ G¶T ∑’ ÂæKd’ ~Ï~TÏGb∑P{gfiT∑T„√„<Æ* ∑’ c
c c
c ∏¶m{<Æ…{∑’ GÇÂæK’√g„<Æ* <j÷’G<√KP’{Øm{W„¥fibKß{¶∏¶„ Á∑„∑ fi[„ K¶dƶ<∑*, <ØQ>¶„ d „<Æ* T¶gض<Æ∑«æd¶® fiÑT„<Æ* Td∑<¥K¶„m{Æ„ <TÏæhfig¶∑¶„ Pæ{g¶K¶„, c
c c
c ÂN¥ d fiæK∏¶„ ¥æP{ (T) ∆¶«K∑∑„TzZ¶ Ø¥<Ø¥¶¥æ ÷ɶ„dg¶∑∂ GdGd¥Wg’√ÏgæÆ϶ KdÆK∑T¶T≤>¶„«dP{KP{gÏ<TKbd’GÏ∂ Ø„Td¶, Â’ ~ Øtø>Êæ>∑ <TµÆd«‡dg∑„ c
c <ÏhfiP{µg<∑µg<T® (Ê>®), ®d¶T¥K\µÆ ÷ √¶„dg¶ ! ¥ÆK¥K¶„g’~P’{~æfiæÏbd¥K∂K¶® ∑g¶„ ∏KĦ∑’< ¥gæÇK…{∑ «<∑K„ √dKX>d¶® fiTd∑Ø„Td¶® ¥„ c
c c
c Pæ{g¶K„-Â’Gƶ "G¶„ ØÏb gæX>fiÆK„<Æ* g’ØK’ cKb P{KdÏ„ T¥æÆ’ $ ¥¯T¶„ØÆ∂∑<T GÏ’ ∏¶dK¥b ®ß{O¶„u>„∑’ $$13$$ t>¶Ï„ ¥‘√¶÷ ÆK* Pæ{∑b <¥T’ <ÂÆÿd∑N¥<T c
c c
c Á∑„∑’ $ ∏aÁ’≤>d¥∂϶∑’ Pæ{[¶„&<T ∑ ¥¶„ fiÆÿhfi„ɶ $$4$$ ∏ÆT¶ ¥¶„<Çd G¶∏¶„ √<∑É® <ÂÆÿd∑N¥<T ¥ T’ض„ $ fiæK¥¶„ T g<Æ<Ïd¶ T¶ Pæ{Ïæ‘√÷ G¶„ j Á’≤>® c
c c
c ¥∂Ï’ $$5$$ fiKgfi<T[’ ¥hfiæK¥¥„<Td’ ¥dÏfi¶T<jµgÆ∑’ $ ¥¯Tæ[g¥¶„aÁ<j<Æ* ¥[K¥<TÆ’ Gdb ¥∂Ï’ $$6$$< «¶<∑…{∑’ √¶„dg¶ ! D<[ gæß{¶ Pæ{g¶KN¥¶„TK* c
c c
c Pæ{¥ægTQ* fiTd∑Ø„Td¶®, fiæ∑¶„&<T «<∑÷g¶ >[¶ Ø„Td¶-Â’Gƶ "Ø„TN¥ Ø„*< ض„¥„ fiT’<~d¶ ∏[∑¶„ ¥P{µg„<Æ* $ ∑ √æ∑„¥æ Ê><T*Â&hfi’ ¥æƶb’ gæx¶® G¶„®’< c
c c
c $$17$$g¢DzZ«¶TT[∂ ¥gØK¥∂ ¥¯T϶„dT∂¥¶¥¶„ $ <jaÁ„TdfiKd[’ <دT¶„ j P{K„b Â’  >¶„® $$8$$ ¶ ¸æ\¢D…{∑ ¥¯Tæ[g’ G∑¶ ¥∂Ï√æ∑g<Æ≤ø> >∂d’ $ ¶g¥«¶T’ c
c c
c <~Ƕ Pæ{g¶Kfidfi’P{d’ ∑gÆ $$19$$ <[ «<∑…{∑’ ∏W’¥∑’ √d¶ Ø„Td¶ b<Â, „ E>bÑfiæK¥„ ÏÆÿ’ T √’‡∑’ ¥¶<Æd’ „<Æ* jKTb∑¶„, Â∏¶„ ∏¶√∏¶„ c
c c
c ¸Æÿ<TP{hfiP{Ѷ„Ïg¶Ï¶<Æ* ∑’ ∏¶…{KÉg¶∑<Ædd¥¶√K¶„ ÆK¥<T¥¶dT¥„<Æ* «∂÷≤ø>≤> (Q>>) d¶ ÂzZ~P{d<Æd∏¶„ ¥<∑d’ √æ¢D¥æK’√Á≤>ß{d¶Ø¶K„∑’ P’{fi’Â¥¯T√[¶„ c
c c
c gÆd¶ P{¶„÷ÆÑ„∑’, Pæ{g¶KØ’¥∑æß’{Ê>∏¶„ d ÂgæW„¥’, <ØX>¶„ d „∑’ ¥¶„ ¥æ√<Æd∑¶gc„ɶ„ gƶd¥¶„ gƶ¥[¶„ gƶ∑櫶T¶„ Pæ{g¶KgÆK¥∂, ∏fi≤>T¶bgƶ„Æ∂fiÇ®∑’ c

H ¥¶Æ„g¶∑¶„ ¥’Á¶bd¶b«T¶∑æÆ°d’ ØÿaÁ¥æÆ’ ¥µg[¶bÏ’«’ ¥’¥¶K¥Æ¶T’ P{µg¸’cX>Â∂<Tg¶„aÁg<Æ*¥¶ÏaÁ∑g∑√¶K„ TdK¸’c’ ∑K¶Ø∂∑’ ¥æÆ<∑¥∆¶„


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1435
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥¶„Ƶg¶<ÆTbcK÷TKfi’≤æ>K¶dT[¶„, ¶Ƅ d Âg<ØX>fiæ¯TgÚE>K„K√’ Øtø>Êæ>∑ fi≤>¸æx¶„ ¥fiK‘√ƶ„ fi¯Tb∏¶„ d √¶„dg¶ ! ¥¶„ K¶d¶ fiK~ß{¶<ÆTby<T, ®zZ’ÂK’F
(35) gƶ<j¥∂Æ E>„d¥æ[’ (2) ∏Q>’g ∏. [75]

c
<g c
c fiÆd¥æ N ¥K√’ « ∂K√Æ∂KØÿ ’ Ø ÿ < «<j‘O¶„ ¥ fiæ ¯ T„ ∑ ’ ¥gæ ‘ Oæ Q >’ ~÷\¯TÆØ„ T <jP{¶®∑’ , Â’ G ƶ-"P{µgQ>√’  Ê>gæ ¥ æ g ‡ K ∑, Gd fiKg„  Q>gƶd¥ $ Gd Gd Gd¶<Æ c
c c
c ~¶K[Ø’¥∑∑¶∑¥g\r∑d ! $$20$$ ¥<Çd G∑∑∂ G√„ ®ß{¶, T’Ø∑∂d¶ Á∑„ $2$ G∂¥„ g’ØK<√K√m{∏¶„, ÷dK„ TæÚE>¶„ Âæg’ gƶgæ<∑ $$21$$ <[ «<∑…{∑’ c
c c
c <Tg’æ~g¶∑„ ¥æK<«Pæ{¥ægTæQ>* «<[«K<jΩ«K„ <TKbdP{KP{gÏ’GÏ∂÷<[ <jT≤>® ¥¥æK∂¥K„ Ø„T¥’O„ √¶„dg¶ ! Pæ{g¶KN¥ ∑’ ~Ï∑¶K<T*Ø„, fi∑<Çd¶∏¶„ Ø„T¥’æØK∂∏¶„, c
c c
c fiæ∑¶„ fiæ∑¶„ <«¥’ Zæ<∑d ∑g’<¥d <~K’ fiÉæT¶<¥…{∑’ ¥zZ¶∑„¥æ √® Ø„T<jTÆ„ $2$ ¥„ «dT’ ! P{Æ’ fiæ∑ ®K¥„ ¥æÏ«¸¶„Æ∂ G¶® gƶd¥„ ¥æ√<Æd∑¶gc„É„ ¥„ ∑’ c
c c
c Pæ{g¶KgÆK¥∂ ?, √¶„dg¶ ! „∑’ ¥g∑«¶TX>®∑’ ∏∆Gµg’<g T¶d¶Ø