ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Επιµέλεια: Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ἀγάλλω ἀγάλλοµαι ἀγανακτέω-ῶ ἀγγέλλω ἀγγέλλοµαι ἀγείρω ἀγείροµαι ἀγνοέω-ῶ ἀγνοοῦµαι ἀγορεύω ἀγορεύοµαι ἄγω ἄγοµαι ἀθροίζω ἀθροίζοµαι αἰνέω-ῶ αἰνοῦµαι αἱρέω-ῶ αἱροῦµαι αἱδέοµαι-οῦµαι αἰσθάνοµαι αἰτιάοµαι-ῶµαι αἰτέω-ῶ αἰτοῦµαι ἀκούω ἀκούοµαι ἁλίσκοµαι ἀλλάττω (σσ) ἀλλάττοµαι (σσ) ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἤγαλλον ἤγαλλόµην ἠγανάκτουν ἤγγελλον ἠγγελλόµην ἤγειρον ἠγειρόµην ήγνόουν ἠγνοούµην ἠγόρευον ἠγορευόµην ἦγον ἠγόµην ἤθροιζον ἠθροιζόµην ᾔνουν ᾐνούµην ᾕρουν ᾑρούµην ᾑδούµην ᾐσθανόµην ᾐτιώµην ᾔτουν ᾐτούµην ἤκουον ἠκουόµην ἡλισκόµην ἤλλαττον ἠλλαττόµην ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ἀγαλῶ εὐφρανθήσοµαι ἀγανακτήσω ἀγγελῶ ἀγγελοῦµαι ἀγγελθήσοµαι ἀγερῶ ἀγεροῦµαι ἀγνοήσω ἀγνοήσοµαι ἀγνοηθήσοµαι ἀγορεύσω ἐρῶ ἀγορεύσοµαι ῥηθήσοµαι ἄξω ἄξοµαι ἀχθήσοµαι ἀθροίσω ἀθροισθήσοµαι αἰνέσω-αἰνήσω αἰνέσοµαι αἰνεθήσοµαι αἱρήσω αἱρήσοµαι αἱρεθήσοµαι αἱδέσοµαι αἱδεσθήσοµαι αἰσθήσοµαι αἰτιάσοµαι αἰτιαθήσοµαι αἰτήσω αἰτήσοµαι αἰτηθήσοµαι ἀκούσοµαι ἀκουσθήσοµαι ἁλώσοµαι ἀλλάξω ἀλλάξοµαι ἀλλαχθήσοµαι ἀλλαγήσοµαι ἀπιστήσω ἀπιστήσοµαι ἀπιστηθήσοµαι ἁρπάσω-ἁρπάξω ἁρπάσοµαι ἁρποῦµαι ἁρπασθήσοµαι ἁρπαγήσοµαι ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἤγηλα ἠγάλθην ἠγανάκτησα ἤγγειλα ἠγγειλάµην ἠγγέλθην ἤγειρα ἠγειράµην ἠγέρθην ἠγνόησα ἠγνοήθην ἠγόρευσα εἶπον ἠγορεύθην ἐρρήθην ἤγαγον ἠγαγόµην ἤχθην ἤθροισα ἠθροισάµην ἠθροίσθην ᾔνεσα-ᾔνησα ᾐνέθην εἷλον εἱλόµην ᾑρέθην ἡδεσάµην ᾑδέσθην ᾐσθόµην ᾐτιασάµην ᾐτιάθην ᾔτησα ᾐτησάµην ᾐτήθην ἤκουσα ἠκουσάµην ἠκούσθην ἑάλων-ἥλων ἤλλαξα ἠλλαξάµην ἠλλάχθην ἠλλάγην ἠπίστησα ἠπιστήθην ἥρπασα-ἥρπαξα ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ κεκόσµηκα περιχαρής γέγονα ἠγανάκτηκα ἤγγελκα ἤγγελµαι ἀγήγερκα ἀγήγερµαι ἠγνόηκα ἠγνόηµαι ἠγόρευκα εἴρηκα εἴρηµαι ἀγήοχα ἦχα ἦγµαι ἤθροικα ἤθροισµαι ᾔνεκα ᾔνηµαι ᾕρηκα ᾕρηµαι ᾕδεσµαι ᾔσθηµαι ᾐτίαµαι ᾔτηκα ᾔτηµαι ἀκήκοα ἤκουσµαι ἑάλωκα ἥλωκα ἤλλαχα ἤλλαγµαι ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐκεκοσµήκειν περιχαρής ἐγεγόνειν ἠγανακτήκειν ἠγγέλκειν ἠγγέλµην ἠγηγέρκειν ἠγηγέρµην ἠγνοήκειν ἠγνοήµην ἠγορεύκειν εἰρήκειν εἰρήµην ἠγηόχειν ἤχειν ἤγµην ἠθροίκειν ἠθροίσµην ᾐνέκειν ᾐνήµην ᾑρήκειν ᾑρήµην ᾑδέσµην ᾐσθήµην ᾐτιάµην ᾐτήκειν ᾐτήµην ἠκηκόειν ἠκούσµην ἑαλώκειν ἡλώκειν ἠλλάχειν ἠλλάγµην

ἀπιστέω-ῶ ἀπιστοῦµαι ἁρπάζω

ἠπίστουν ἠπιστούµην ἥρπαζον

ἠπίστηκα ἥρπακα

ἠπιστήκειν ἥρπάκειν

ἁρπάζοµαι

ἡρπαζόµην

ἀποδιδράσκω αἰσχύνω αἰσχύνοµαι ἀµφισβητέω-ῶ ἀναλίσκω ἀναλόω-ῶ ἀναλίσκοµαι ἄχθοµαι ἀπεχθάνοµαι ἀπέχθοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκρίνοµαι ἁµαρτάνω ἀµύνω

ἀπεδίδρασκον ᾔσχυνον ᾐσχυνόµην ἠµφε(ι)σβήτουν ἀνήλισκον ἀνήλουν ἀνηλισκόµην ἀνηλούµην ἠχθόµην ἀπηχθανόµην ἀπέθνῃσκον ἀπεκρινόµην ἡµάρτανον ἤµυνον

ἀποδράσω ἀποδράσοµαι αἰσχυνῶ αἰσχυνοῦµαι αἰσχυνθήσοµαι ἀµφισβητήσω ἀναλώσω ἀναλώσοµαι ἀναλωθήσοµαι ἀχθέσοµαι ἀχθεσθήσοµαι ἀπεχθήσοµαι ἀπεχθανοῦµαι ἀποθανοῦµαι ἀποκρινοῦµαι ἀποκριθήσοµαι ἁµαρτήσω ἁµαρτήσοµαι ἀµυνῶ

(ἡρπασάµην) ἡρπάσθην ἡρπάγην ἡρπάχθην ἀπέδραν ᾔσχυνα ᾐσχύνθην ἠµφε(ι)σβήτησα ἀνήλωσα ἀνηλώθην ἠχθέσθην ἀπηχθόµην ἀπέθανον ἀπεκρινάµην ἀπεκρίθην ἡµάρτησα ἥµαρτον ἤµυνα

ἥρπασµαι ἥρπαγµαι

ἡρπάσµην

ἀποδέδρακα ᾔσχυκα ᾔσχυγκα ᾔσχυµµαι ἠµφεσβήτηκα ἀνήλωκα ἀνήλωµαι ἤχθηµαι-ἤχθεσµαι ἀπήχθηµαι τέθνηκα ἀποκέκριµαι ἡµάρτηκα -

ἀπεδεδράκειν ᾐσχύκειν ᾐσχύγκειν ᾐσχύµµην ἠµφεσβητήκειν ἀνηλώκειν ἀνηλώµην ἠχθέσµην ἀπηχθήµην ἐτεθνήκειν ἀπεκεκρίµην ἡµαρτήκειν -

ἀµύνοµαι ἀνέχω ἀνέχοµαι ἀνοίγω ἀνοίγνυµι ἀξιόω-ῶ ἀξιοῦµαι ἄρχω ἄρχοµαι ἀφικνέοµαι-οῦµαι ἀπόλλυµι ἀπολλύω ἅπτω ἅπτοµαι ἁρµόττω ἁρµόζω ἀσεβέω-ῶ αὔξω αὐξάνω αὔξοµαι αὐξάνοµαι ἀγωνίζοµαι ἠµυνόµην ἀνεῖχον ἠνειχόµην ἀνέῳγον ἤνοιγον ἠξίουν ἠξιούµην ἦρχον ἠρχόµην ἀφικνούµην ἀπώλλυν ἀπώλλυον ἧπτον ἡπτόµην ἥρµοττον ἠσέβουν ηὖξον ηὐξανόµην ηὐξόµην ἠγωνιζόµην ἀµυνοῦµαι ἀµυνθήσοµαι ἀνέξω ἀνασχήσω ἀνέξοµαι ἀνασχήσοµαι ἀνοίξω ἠµυνάµην ἠµύνθην ἀνέσχον ἠνεσχόµην ἀνέῳξα ἠνέῳξα ἤνοιξα ἠξίωσα ἠξιωσάµην ἠξιώθην ἦρξα ἠρξάµην ἤρχθην ἀφικόµην ἀφίχθην ἀπώλεσα ἧψα ἡψάµην ἥφθην ἥρµοσα ἠσέβησα ηὔξησα ηὐξήθην ἠγωνισάµην ἠγωνίσθην ἦρα ἠράµην ἤρθην ἤρεσα ἠρεσάµην ἠρέσθην ἠλλοτρίωσα ἠνάγκασα ἠναγκάσθην ἠκολούθησα ἤµβλυνα ἠµέλησα ἠµελήθην ᾖσα ᾔσθην ἠγασάµην ἠγάσθην ἡµιλλησάµην ἡµιλλήθην ἠνίασα ἠνιάθην ἠπάτησα ἀνεῴχθην ἠνοίχθην ἠνοίγην ἤνυσα ἤλειψα ἀπηγόρευσα ἀπεῖπον ἀπερρήθην ἀπειπάµην ἀπηγορεύθην ἠπείλησα ἠπειλησάµην ἠπειλήθην ἀπέλαυσα ἠπόρησα ἠπορήθην ἔβην ἐβάθην ἔβαλον ἐβαλόµην ἐβλήθην ἐβίβασα ἐβίωσα-ἐβίων ἔµολον-ἐβλωξα ἔβλων ἀνέσχηκα ἠνέσχηµαι (µτγ) (ὑποµεµένηκα) ἀνέῳχα ἀνέῳγα ἠξίωκα ἠξίωµαι ἦρχα ἄρξας ἔχω ἦργµαι ἀφῖγµαι ἀπολώλεκα ἧµµαι ἥρµοκα ἠσέβηκα ηὔξηκα ηὔξηµαι ἠγώνισµαι ἀνεσχήκειν ἠνεσχήµην (µτγ) ἀνεῴγειν ἀξιώσω ἀξιώσοµαι ἀξιωθήσοµαι ἄρξω ἄρξοµαι ἀρχθήσοµαι ἀφίξοµαι ἀφιχθήσοµαι ἀπολῶ ἀπολέσω ἅψω ἅψοµαι ἁφθήσοµαι ἁρµόσω ἀσεβήσω αὐξησω αὐξήσοµαι αὐξηθήσοµαι ἀγωνιοῦµαι ἀγωνισθήσοµαι ἀγωνίσοµαι ἀρῶ ἀροῦµαι ἀρθήσοµαι ἀρέσω ἀρέσοµαι ἀλλοτριώσω ἀναγκάσω ἀναγκασθήσοµαι ἀκολουθήσω ἀµβλυνῶ ἀµελήσω ἀµεληθήσοµαι ᾄσω ᾄσοµαι ᾀσθήσοµαι ἀγάσοµαι ἀγασθήσοµαι ἁµιλλήσοµαι ἀνιάσω ἀνιάσοµαι ἀνιαθήσοµαι ἀπατήσω ἀνοίξοµαι ἀνοιχθήσοµαι ἀνοιγήσοµαι ἀνύσω ἀλείψω ἀπαγορεύσω ἀπερῶ ἀπορρηθήσοµαι ἠξιώκειν ἠξιώµην ἤρχειν ἄρξας εἶχον ἤργµην ἀφίγµην ἀπωλωλέκειν ἥµµην ἡρµόκειν ἠσεβήκειν ηὐξήκειν ηὐξήµην ἠγωνίσµην αἴρω αἴροµαι ἀρέσκω ἀρέσκοµαι άλλοτριόω-ῶ ἀναγκάζω ἀναγκάζοµαι ἀκολουθέω-ῶ ἀµβλύνω ἀµελέω-ῶ ἀµελοῦµαι ᾄδω ᾄδοµαι ἄγαµαι ἁµιλλάοµαι-ῶµαι ἀνιάω-ῶ ἀνιῶµαι ἀπατάω-ῶ ἀνοίγοµαι ἀνοίγνυµαι ἀνύτω-ἀνύω ἀλείφω ἀπαγορεύω ἀπαγορεύοµαι ᾖρον ᾐρόµην ἤρεσκον ἠρεσκόµην (ἠλλοτρίουν) ἠναγκαζόµην ἠναγκαζόµην ἠκολούθουν ἤµβλυνον ἠµέλουν ἠµελούµην ᾖδον ᾐδόµην ἠγάµην ἡµιλλώµην ἠνίων ἠνιώµην ἠπάτων ἀνεῳγόµην ἦρκα ἦρµαι ἀρήρεκα ἠλλοτρίωκα ἠνάγκακα ἠνάγκασµαι ἠκολούθηκα ἠµέληκα ἠµέληµαι ᾖκα ᾖσµαι ἡµίλληµαι ἠνίακα ἠνίαµαι ἠπάτηκα ἀνέῳγµαι ἀνέῳγα ἤνοιγµαι ἤνυκα ἀλήλιφα ἀπείρηκα ἀπηγόρευκα ἀπείρηµαι ἀπηγόρευµαι ἠπείληµαι ἀπολέλαυκα ἠπόρηκα ἠπόρηµαι βέβηκα βέβαµαι βέβληκα βέβληµαι βεβίωκα µέµβλωκα ἤρκειν ἤρµην ἀρηρέκειν ἠναγκάκειν ἠναγκάσµην ἠκολουθήκειν ἠµελήκειν ἠµελήµην ᾔκειν ᾔσµην ἡµιλλήµην ἠνιάκειν ἠνιάµην ἠπατήκειν ἀνεῴγµην ἀνεῴγειν ἤνύκειν ἀληλίφειν ἀπειρήκειν ἀπηγορεύκειν ἀπειρήµην ἤνυτον-ἤνυον ἤλειφον ἀπηγόρευον (ἀπηγορευόµην) ἀπειλέω-ῶ ἀπειλοῦµαι ἀπολαύω ἀπορέω-ῶ ἀποροῦµαι βαίνω βαίνοµαι βάλλω βάλλοµαι βιβάζω βιόω-ῶ βλώσκω ἠπείλουν ἠπειλούµην ἀπέλαυον ἠπόρουν ἠπορούµην ἔβαινον ἐβαινόµην ἐβαλλον ἐβαλλόµην ἐβίβαζον ἐβίουν ἔβλωσκον ἀπειλήσω ἀπειληθήσοµαι ἀπολαύσοµαι ἀπορήσω ἀπορήσοµαι ἀπορηθήσοµαι βήσοµαι βαθήσοµαι βαλῶ βαλοῦµαι βληθήσοµαι βιβάω-ῶ βιβάσω βιώσω-βιώσοµαι µολοῦµαι-βλώξω ἠπειλήµην ἀπελελαύκειν ἠπορήκειν ἠπορήµην ἐβεβήκειν ἐβεβάµην ἐβεβλήκειν ἐβεβλήµην ἐβεβιώκειν - .

) δράω-ῶ δράττοµαι δύναµαι ἐδάνειζον ἐδανειζόµην ἐδεδοίκειν ἐδείκνυν ἐδείκνυον ἐδεικνύµην ἐδεχόµην ἔδεον ἐδεόµην ἔδει ἐδήλουν ἐδηλούµην ἐδίδασκον ἐδιδασκόµην ἐδίδουν ἐδιδόµην ἐδόκουν ἐδοκούµην ἐδόκει ἔδρων ἐδραττόµην ἐδυνάµην δέω-ῶ ἔδεον δέδεκα ἐδεδέκειν .βουλεύω βουλεύοµαι βούλοµαι βιβρώσκω βιβρώσκοµαι βαδίζω ἐβούλευον ἐβουλευόµην ἐ(ἠ)βουλόµην ἐβίβρωσκον ἐβιβρωσκόµην ἐβάδιζον βουλεύσω βουλεύσοµαι βουλήσοµαι βουληθήσοµαι βρώσοµαι βρωθήσοµαι βαδιοῦµαι-βαδιῶ βαδίσω βαδίσοµαι βιάσοµαι βιασθήσοµαι βλάψω βλάψοµαι βλαβήσοµαι βλέψω βλέψοµαι βρίσω γηράσω γηράσοµαι γενήσοµαι γενηθήσοµαι γνώσοµαι γνωσθήσοµαι γνωριῶ γνωρισθήσοµαι γελάσοµαι γράψω γράψοµαι γραφήσοµαι διαλέξω διώξω διώξοµαι διωχθήσοµαι δουλώσω δουλώσοµαι δουλωθήσοµαι δήξοµαι δηχθήσοµαι διαιτήσω διαιτήσοµαι δύσω δύσοµαι δυθήσοµαι δανειῶ δανείσω δανειοῦµαι δανείσοµαι δείσω δείσοµαι δείξω δείξοµαι δειχθήσοµαι δέξοµαι δεχθήσοµαι δεήσω δεήσοµαι δεηθήσοµαι δεήσει δηλώσω δηλώσοµαι δηλωθήσοµαι διδάξω διδάξοµαι διδαχθήσοµαι δώσω δώσοµαι δοθήσοµαι δόξω-δοκήσω δόξει δράσω δράξοµαι δραχθήσοµαι δυνήσοµαι δυνηθήσοµαι δήσω ἐβούλευσα ἐβουλευσάµην ἐβουλεύθην ἐβουλησάµην ἐ(ἠ)βουλήθην ἔβρων ἔβρωσα ἐβρώθην ἐβάδισα βεβούλευκα βεβούλευµαι βεβούληµαι βέβρωκα βέβρωµαι βεβάδικα ἐβεβουλεύκειν ἐβεβουλεύµην ἐβεβουλήµην ἐβεβρώκειν ἐβεβρώµην - βιάζοµαι βλάπτω βλάπτοµαι βλέπω βρίθω γηράσκω γηράω-ῶ γίγνοµαι γιγνώσκω γιγνώσκοµαι γνωρίζω γνωρίζοµαι γελάω-ῶ γράφω γράφοµαι διαλέγω διώκω διώκοµαι δουλόω-ῶ δουλοῦµαι δάκνω δάκνοµαι διαιτάω-ῶ διαιτῶµαι δύω-δύνω δύοµαι ἐβιαζόµην ἐβλαπτον ἐβλαπτόµην ἐβλεπον ἔβριθον ἐγήρασκον ἐγιγνόµην ἐγίγνωσκον ἐγιγνωσκόµην ἐγνώριζον ἐγνωριζόµην ἐγέλων ἔγραφον ἐγραφόµην διέλεγον ἐδίωκον ἐδιωκόµην ἐδούλουν ἐδουλούµην ἔδακνον ἐδακνόµην ἐδιῄτων ἐδιῃτώµην ἔδυον-ἔδυνον ἐδυόµην ἐβιασάµην ἐβιάσθην ἐβλαψα ἐβλάφθην ἐβλάβην ἐβλεψα έβρισα ἐγήρασα ἐγήραν ἐγενόµην ἐγενόµην ἔγνων ἐγνώσθην ἐγνώρισα ἐγνωρίσθην ἐγέλασα ἔγραψα ἐγραψάµην ἐγράφην διέλεξα ἐδίωξα ἐδιώκαθον ἐδιώχθην ἐδούλωσα ἐδουλωσάµην ἐδουλώθην ἔδακον ἔδηξα ἐδήχθην ἐδάκην ἐδιῄτησα ἐδιῃτησάµην ἐδιῃτήθην ἔδυσα ἐδυσάµην ἐδύθην ἔδυν ἐδάνεισα ἐδανεισάµην ἐδανείσθην ἔδεισα ἔδειξα ἐδειξάµην ἐδείχθην ἐδεξάµην ἐδέχθην ἐδέησα ἐδεησάµην έδεήθην ἐδέησε ἐδήλωσα ἐδηλωσάµην ἐδηλώθην ἐδίδαξα έδιδαξάµην ἐδιδάχθην ἔδωκα ἐδόµην ἐδόθην ἔδοξα-ἐδόκησα ἐδόχθην ἐδοκήθην ἔδοξε ἔδρασα ἐδραξάµην ἐδράχθην ἐδυνησάµην ἐ(ἠ)δυνήθην ἐδυνάσθην ἔδησα βεβίασµαι βέβλαφα βέβλαµµαι βέβλεφα βέβριθα γεγήρακα γέγονα γεγένηµαι ἔγνωκα ἔγνωσµαι ἐγνώρικα ἐγνώρισµαι γέγραφα γέγραµµαι διείλοχα δεδίωχα δεδίωγµαι δεδούλωκα δεδούλωµαι δέδηχα δέδηγµαι δεδιῄτηκα δεδιῄτηµαι δέδυκα δέδυµαι δέδυκα δεδάνεικα δεδάνεισµαι πεφόβηµαι δέδοικα-δέδια δέδειχα δέδειγµαι δέδεγµαι δεδέηκα δεδέηµαι δεδέηκε δεδήλωκα δεδήλωµαι δεδίδαχα δεδίδαγµαι δέδωκα δέδοµαι δεδόκηκα δεδόκηµαι δέδογµαι δέδοκται δέδρακα δέδραγµαι δέδαργµαι δεδύνηµαι ἐβεβλάφειν ἐβεβλάµµην ἐβεβλέφειν ἐβεβρίθειν ἐγεγηράκειν ἐγεγόνειν ἐγεγενήµην ἐγνώκειν ἐγνώσµην ἐγνωρίκειν ἐγνωρίσµην ἐγεγράφειν ἐγεγράµµην διειλόχειν ἐδεδιώχειν ἐδεδιώγµην ἐδεδουλώκειν ἐδεδουλώµην ἐδεδήχειν ἐδεδήγµην ἐδεδιῃτήκειν ἐδεδιῃτήµην ἐδεδύκειν ἐδεδύµην ἐδεδύκειν ἐδεδανείκειν ἐδεδανείσµην ἐπεφοβήµην ἐδεδοίκειν-ἐδεδίειν ἐδεδείχειν ἐδεδείγµην ἐδεδέγµην ἐδεδεήκειν ἐδεδεήµην ἐδεδεήκει ἐδεδηλώκειν ἐδεδηλώµην ἐδεδιδάχειν ἐδεδιδάγµην ἐδεδώκειν ἐδεδόµην ἐδεδοκήκειν ἐδέδοκτο ἐδεδράκειν ἐδεδράγµην ἐδεδυνήµην δανείζω δανείζοµαι δέδοικα-δέδια δείκνυµι δεικνύω δείκνυµαι δέχοµαι δέω δέοµαι δεῖ (απρόσωπο) δηλόω-ῶ δηλοῦµαι διδάσκω διδάσκοµαι δίδωµι δίδοµαι δοκέω-ῶ δοκοῦµαι δοκεῖ (απροσ.

δοῦµαι δαµάζω δηµοκρατέοµαιοῦµαι δωροδοκέω-ῶ εἰµὶ ἐγείρω ἐδούµην ἐδάµαζον ἐδηµοκρατούµην ἐδωροδόκουν ἦν ἤγειρον δήσοµαι δεθήσοµαι δαµάσω δηµοκρατήσοµαι δηµοκρατηθήσοµαι δωροδοκήσω ἔσοµαι ἐγερῶ ἐδησάµην ἐδέθην ἐδάµασα ἐδηµοκρατήθην ἐδωροδόκησα ἐγενόµην ἤγειρα δέδεµαι δεδάµακα δέδµηκα δεδηµοκράτηµαι ἐδεδέµην ἐδεδαµάκειν ἐδεδµήκειν - ἐγείροµαι ἠγειρόµην ἐγεροῦµαι ἐγερθήσοµαι ἐθιῶ-ἐθίσω ἐθισθήσοµαι ἐγκωµιάσω ἐγκωµιάσοµαι ἐθελήσω θελήσω εἶµι-εἴσοµαι ἐλεύσοµαι εἶµι-εἴσοµαι ἐλεύσοµαι εἴρξω-ἔρξω ἐχθρανῶ ἐλάω-ῶ ἐλάσω ἐλάσοµαι ἐλαθήσοµαι εἱλίξω ἑλίξοµαι ἑλιχθήσοµαι ἑλιγήσοµαι ἕλξω ἑλκύσω ἕλξοµαι ἑλκύσοµαι ἑλχθήσοµαι ἑλκυσθήσοµαι ἐλπιῶ ἐννοήσω ἐντελοῦµαι ἐθίζω ἐθίζοµαι ἐγκωµιάζω ἐθέλω θέλω εἶµι ἔρχοµαι εἴργω ἐχθραίνω ἐλαύνω ἐλαύνοµαι ἑλίττω ἑλίττοµαι εἴθιζον εἰθιζόµην ἐνεκωµίαζον ἤθελον ᾔειν-ᾖα ἠρχόµην-ᾔειν ᾖα εἶργον ἤχθραινον ἤλαυνον ἠλαυνόµην εἵλιττον εἱλιττόµην ἠγειράµην ἠγέρθην ἠγρόµην (προστ. ἐντείλωµαι ἐνετάλθην ἐξεγένετο ἐξήτασα εἴασα εἰάθην εἰάσθην ἤπειξα ἠπείχθην ἐπεθύµησα ἐπεµελήθην ἠθέληκα τεθέληκα ἐλήλυθα ἐλήλυθα ἐλήλακα ἐλήλαµαι εἵλιγµαι ἑλήλιγµαι εἵλκυκα εἵλκυσµαι δεδωροδόκηκα γέγονα ἐγεγόνειν ἐγήγερκα ἐγηγέρκειν ἐγρήγορα ἐγρηγόρειν απρφτ πρκ. ἐγρήγορθαι ἐγήγερµαι ἐγηγέρµην εἰθίκειν εἰθίσµην ἐγκεκωµιάκειν ἠθελήκειν ἐτεθελήκειν ἐληλύθειν ἐληλύθειν ἐληλάκειν ἐληλάµην εἱλίγµην ἑληλίγµην εἱλκύκειν εἱλκύσµην ἕλκω ἑλκύω ἕλκοµαι εἷλκον εἱλκόµην ἐλπίζω ἐλπίζοµαι ἐννοέω-ῶ ἐντέλλοµαι ἤλπιζον ἠλπιζόµην ἐνενόουν ἐνετελλόµην ἤλπικα ἤλπισµαι ἐννενόηκα ἐντέταλµαι ἠλπίκειν ἠλπίσµην ἐνενοήκειν ἐνετετάλµην ἔξεστι (απροσ.) ἐξετάζω ἐάω-ῶ ἐάοµαι-ῶµαι ἐπείγω ἐπείγοµαι ἐπιθυµέω-ῶ ἐπιµελέοµαιοῦµαι ἐπιµέλοµαι ἕποµαι ἐργάζοµαι ἐσθίω εὐεργετέω-ῶ εὑρίσκω εὑρίσκοµαι ἐξῆν ἐξεγίνετο ἐξήταζον εἴων εἰώµην ἤπειγον ἠπειγόµην ἐπεθύµουν ἐπεµελούµην ἐπεµελόµην εἱπόµην εἰ(ἠ)ργαζόµην ἤσθιον εὐη(ε)γέτουν ηὕρισκον εὕρισκον ηὑρισκόµην εὑρισκόµην εἶκον εἶκον ἐῴκειν ἐπηνώρθουν ἐπηνωρθούµην εἶχον εἰχόµην ἠνώχλουν ἠνωχλούµην ἠρώτων ἐξέσται ἐκγενήσεται ἐξετάσω ἐξετάω-ῶ ἐάσω ἐάσοµαι ἐπείξοµαι ἐπειχθήσοµαι ἐπιθυµήσω ἐπιµελήσοµαι ἐπιµεληθήσοµαι ἕψοµαι ἐργάσοµαι ἐργασθήσοµαι ἔδοµαι εὐεργετήσω εὑρήσω εὑρήσοµαι εὑρεθήσοµαι εἴξω εἴξω ἐπανορθώσω ἐπανορθώσοµαι ἐπανορθωθήσοµαι ἕξω-σχήσω ἕξοµαι σχήσοµαι ἐνοχλήσω ἐνοχλήσοµαι ἐνοχληθήσοµαι ἐρωτήσω ἐξήτακα εἴακα εἴαµαι ἤπειγµαι ἐπιτεθύµηκα ἐπιµεµέληµαι ἐξητάκειν εἰάκειν εἰάµην ἐπετεθυµήκειν ἐπεµεµελήµην εἴκω (Α) εἴκω (Β) ἔοικα ἐπανορθόω-ῶ ἐπανορθοῦµαι ἔχω ἔχοµαι ἐνοχλέω-ῶ ἐνοχλοῦµαι ἐρωτάω-ῶ ἑσπόµην εἰργασάµην εἰργάσθην ἔφαγον εὐη(ε)ργέτησα ηὗρον εὗρον ηὑρόµην εὑρόµην ηὑρέθην-εὑρέθην εἶξα εἴκαθον εἶξα ἐπηνώρθωσα ἐπηνωρθωσάµην ἐπηνωρθώθην ἔσχον ἐσχόµην ἠνώχλησα ἠνωχλήθην ἐρώτησα ἠκολούθηκα εἴ(ἤ)ργασµαι ἐδήδοκα εὐη(ε)ργέτηκα εὕρηκα ηὕρηκα ηὕρηµαι εὕρηµαι ἐπανορθώσας ἔχω ἐπηνώρθωµαι ἔσχηκα ἔσχηµαι ἠνώχληκα ἠνώχληµαι ἠρώτηκα ἠκολουθήκειν εἰ(ἠ)ργάσµην ἐδηδόκειν εὐη(ε)ργετήκειν εὑρήκειν ηὑρήκειν ηὑρήµην εὑρήµην ἐπανορθώσας εἶχον ἐπηνωρθώµην ἐσχήκειν ἐσχήµην ἠνωχλήκειν ἠρωτήκειν . ἔγρεο) εἴθισα εἴθικα εἰθίσθην εἴθισµαι ἐνεκωµίασα ἐγκεκωµίακα ἠθέλησα ἦλθον ἦλθον εἶρξα-ἔρξα ἤχθρηνα ἤλασα ἠλασάµην ἠλάθην εἵλιξα εἱλιξάµην εἱλίχθην εἵλκυσα εἷλξα εἱλξάµην εἱλκυσάµην εἵλχθην εἱλκύσθην ἤλπισα ἠλπίσθην ἐνενόησα ἐνετειλάµην υποτ.

ΕΝΣ ἐπίστασο ή ἐπίστω ἐγγυάω-ῶ ἠγγύων ἐνεγγύων εἰκάζω (ᾔ)εἴκαζον ἐµπεδόω-ῶ ἠµπέδουν ἐναντιόοµαιἠναντιούµην οῦµαι ἐνεδρεύω ἐνήδρευον ἐνθυµέοµαι-οῦµαι ἐνεθυµούµην ἐπιορκέω-ῶ ἐπιχειρέω-ῶ ἔθω-ἐθίζοµαι εὐδοκιµέω-ῶ εὐεργετοῦµαι εὐλογέω-ῶ εὐλογοῦµαι εὔχοµαι ζηλόω-ῶ ζηµιόω-ῶ ζηµιοῦµαι ζητέω-ῶ ζητοῦµαι ζήω-ῶ ζεύγνυµι ζευγνύω ζεύγνυµαι ἐπιώρκουν ἐπεχείρουν εἰθιζόµην ηὐδοκίµουν ηὐλόγουν εὐλόγουν ηὐλογούµην ηὐχόµην ἐζήλουν ἐζηµίουν ἐζηµιούµην ἐζήτουν ἐζητούµην ἔζων ἐζεύγνυν ἐζεύγνυον ἐζευγνύµην ἠρώτηµαι ἐλέγξας ἔχω ἤλεγχα ἐλήλεγµαι ἔγνωκα ἠγγύηκα εἰκάσας ἔχω ἐµπεδώσας ἔχω ἠναντίωµαι ἐντεθύµηµαι ἐπιώρκηκα ἐπικεχείρηκα εἴωθα ηὐδοκίµηκα εὐε(η)ργέτηµαι εὐλόγηκα ηὐ(εὐ)λόγηµαι ηὖγµαι ἐζήλωκα ἐζηµίωκα ἐζηµίωµαι ἐζήτηκα ἐζήτηµαι βεβίωκα ἔζηκα ἔζευχα ζεύσας ἔχω ἔζευγµαι ἠρωτήµην ἐλέγξας εἶχον ἠλέγχειν ἐληλέγµην ἐγνώκειν ἠγγυήκειν εἰκάσας εἶχον ἐµπεδώσας εἶχον ἐνετεθυµήµην (ἐπιωρκήκειν) εἰώθειν εὐε(η)ργετήµην ηὐλογήκειν ηὔγµην ἐζηλώκειν ἐζηµιώκειν ἐζηµιώµην ἐζητήκειν ἐζητήµην ἐβεβιώκειν ἐζήκειν ζεύσας εἶχον ἐζεύγµην ἡγεµονεύω ἡγέοµαι-οῦµαι ἡγεµόνευον ἡγούµην ἥγηµαι ἡγήµην ἥδοµαι ἥκω ἡττάοµαι-ῶµαι θάλλω θάλπω θάπτω θάπτοµαι θαρσέω-ῶ θαρρέω-ῶ θαυµάζω θαυµάζοµαι θεάοµαι-ῶµαι θεµελιόω-ῶ θέω θεωρέω-ῶ θεωροῦµαι θηρεύω θηράω-ῶ θηρῶµαι θηρεύοµαι θεραπεύω θεραπεύοµαι θύω θύοµαι ἡδόµην ἧκον ἡττώµην ἔθαλλον ἔθαλπον ἔθαπτον ἐθαπτόµην ἐθάρσουν ἐθάρρουν ἐθαύµαζον ἐθαυµαζόµην ἐθεώµην ἔθεον ἐθεώρουν ἐθεωρούµην ἐθήρευον ἐθήρων ἐθηρώµην ἐθηρευόµην ἐθεράπευον ἐθεραπευόµην ἔθυον ἐθυόµην ἡσθήσοµαι ἥξω ἡττήσοµαι ἡττηθήσοµαι θαλήσοµαι θάλψω θάψω ταφήσοµαι θαρσήσω θαρρήσω θαυµάσω θαυµάσοµαι θαυµασθήσοµαι θεάσοµαι θεµελιώσω θεύσω θεύσοµαι θεωρήσω θεωρήσοµαι θεωρηθήσοµαι θηρεύσω θηράσω θηράσοµαι θηραθήσοµαι θηρεύσοµαι θεραπεύσω θεραπεύσοµαι θεραπευθήσοµαι θύσω θύσοµαι τυθήσοµαι ἥσθην ἧξα ἡττήθην ἔθηλα ἔθαλον ἔθαλψα ἔθαψα ἔταφον ἐθάφθην ἐτάφην ἐθάρσησα ἐθάρρησα ἐθαύµασα ἐθαυµασάµην ἐθαυµάσθην ἐθεασάµην ἐθεάµην ἐθεµελίωσα ἔδραµον ἐθεώρησα ἐθεωρήθην ἐθήρευσα ἐθήρασα ἐθηρασάµην ἐθηράθην ἐθηρευσάµην ἐθηρεύθην ἐθεράπευσα ἐθεραπευσάµην ἐθεραπεύθην ἔθυσα ἐθυσάµην ἐτύθην (περιχαρής γέγονα) ἥττηµαι τέθηλα τέταφα τέθαµµαι τεθάρσηκα τεθάρρηκα τεθαύµακα τεθαύµασµαι τεθέαµαι δεδράµηκα τεθεώρηκα τεθεώρηµαι τεθήρευκα τεθήρακα τεθήρευµαι τεθεράπευκα τεθεράπευµαι τέθυκα τέθυµαι (περιχαρής ἐγεγόνειν) ἡττήµην ἐτεθήλειν ἐτετάφειν ἐτεθάµµην ἐτεθαυµάκειν ἐτεθαυµάσµην ἐτεθεάµην ἐδεδραµήκειν ἐτεθεωρήκειν ἐτεθεωρήµην ἐτεθηρεύκειν ἐτεθηρεύµην ἐτεθεραπεύκειν ἐτεθεραπεύµην ἐτεθύκειν ἐτεθύµην .ἐρήσοµαι ἐρωτῶµαι ἐλέγχω ἤλεγχον ἐλέγξω ἐλεγχθήσοµαι ἐπιστήσοµαι ἐγγυήσω εἰκάσοµαι ἐµπεδώσω ἐναντιώσοµαι ἐναντιωθήσοµαι ἐνεδρεύσω ἐνθυµήσοµαι ἐνθυµηθήσοµαι ἐπιορκήσω ἐπιχειρήσω ἐθισθήσοµαι εὐδοκιµήσω εὐλογήσω εὐλογήσοµαι εὐλογηθήσοµαι εὔξοµαι ζηλώσω ζηµιώσω ζηµιώσοµαι ζηµιωθήσοµαι ζητήσω ζητήσοµαι ζητηθήσοµαι ζήσω-ζήσοµαι βιώσοµαι ζεύξω ζεύξοµαι ζευχθήσοµαι ἡγεµονεύσω ἡγήσοµαι ἡγηθήσοµαι ἠρόµην ἠρώτησα ἠρωτήθην ἤλεγξα ἠλέγχθην ἠπιστήθην ἠγγύησα (ᾔ)εἴκασα (ἠµ)ἐνεπέδωσα ἠναντιώθην ἐνήδρευσα ἐνεθυµήθην ἐπιώρκησα ἐπεχείρησα εἰθίσθην ηὐδοκίµησα εὐε(η)ργετήθην ηὐ(εὐ)λόγησα ηὐλογήθην ηὐξάµην ἐζήλωσα ἐζηµίωσα (ἐζηµιωσάµην) ἐζηµιώθην ἐζήτησα ἐζητησάµην ἐζητήθην ἐβίων ἔζευξα ἐζευξάµην ἐζεύχθην ἐζύγην ἡγεµόνευσα ἡγησάµην ἡγήθην ἐλέγχοµαι ἠλεγχόµην ἐπίσταµαι ἠπιστάµην προστ.

ΠΡΚ ἐκεκερδήκειν (ἐ)καθήµην καθήµενος-η-ον κεράσας εἶχον ἐκεκράµην καθίζω καθίζοµαι κεῖµαι κεράννυµικεραννύω κεράννυµαι ἐκάθιζον ἐκαθιζόµην ἐκείµην ἐκεράννυν έκεράννυον - κεκάθικα καθίσας ἔχω κεκέρακα κέκραµαι κελεύω κελεύοµαι κηρύττω (σσ) κηρύττοµαι (σσ) κινέω-ῶ κινοῦµαι κλίνω κοµίζω κοµίζοµαι κόπτω κόπτοµαι κλέπτω κλέπτοµαι κρατέω-ῶ κρατοῦµαι κρίνω κρίνοµαι κρύπτω ἐκέλευον ἐκελευόµην ἐκήρυττον ἐκηρυττόµην ἐκίνουν ἐκινούµην ἔκλινον ἐκόµιζον ἐκοµιζόµην ἐκοπτον ἐκοπτόµην ἔκλεπτον ἐκλεπτόµην ἐκράτουν ἐκρατούµην ἔκρινον ἐκρινόµην ἔκρυπτον κεκέλευκα κεκέλευσµαι κεκήρυχα κηρύξας ἔχω κεκήρυγµαι κεκίνηκα κεκίνηµαι κέκλικα κεκόµικα κεκόµισµαι κέκοφα κέκοπα κέκοµµαι κέκλοφα κέκλεµµαι κεκράτηκα κεκράτηµαι κέκρικα κέκριµαι κέκρυφα ἐκεκελεύκειν ἐκεκελεύσµην κηρύξας εἶχον ἐκεκηρύγµην ἐκεκλίκειν ἐκεκοµίκειν ἐκεκοµίσµην ἐκεκόφειν ἐκεκόµµην ἐκεκρατήκειν ἐκεκρατήµην ἐκεκρίκειν ἐκεκρίµην ἐκεκρύφειν .θιγγάνω θλίβω ἱδρύω ἱδρύοµαι ἵηµι ἵεµαι ἵστηµι ἵσταµαι ἐθίγγανον ἔθλιβον ἵδρυον ἱδρυόµην ἵην ἱέµην ἵστην ἱστάµην θίξω-θίξοµαι θλίψω ἱδρύσω ἱδρύσοµαι ἱδρυθήσοµαι ἥσω ἥσοµαι ἑθήσοµαι στήσω στήσοµαι σταθήσοµαι ἰάσοµαι ἰαθήσοµαι ἱλάσοµαι - ἔθιγον ἔθλιψα ἵδρυσα ἱδρυσάµην ἱδρύθην ἧκα εἵµην-εἵθην ἡκάµην ἔστησα ἐστησάµην ἔστην ἐστάθην ἰασάµην ἰάθην ἱλασάµην ἱλάσθην - τέθλιφα ἵδρυκα ἵδρυµαι εἷκα εἷµαι στήσας ἔχω ἕστηκα ἱδρύκειν ἱδρύµην εἵκειν εἵµην στήσας εἶχον ἑστήκειν εἱστήκειν ἰάµην - ἰάοµαι-ῶµαι ἱλάσκοµαι ἴσχω ἰῶµην ἱλασκόµην ἶσχον ἴαµαι - ἰσχύω καθαίρω καθαίροµαι ἴσχυον ἐκάθαιρον - ἰσχύσω καθαρῶ καθαροῦµαι καθαρθήσοµαι καλῶ καλέσω καλοῦµαι κληθήσοµαι καλύψω καλύψοµαι καλυφθήσοµαι κατηγορήσω κατερῶ κατηγορηθήσοµαι καµοῦµαι καύσοµαι καυθήσοµαι καήσοµαι κερδανῶ κερδήσοµαι καθεδοῦµαι καθεδήσοµαι καθεσθήσοµαι καθιῶ-καθίσω καθιζήσοµαι κείσοµαι κερῶ κεράσω κεράσοµαι κραθήσοµαι κελεύσω κελεύσοµαι κελευσθήσοµαι κηρύξω κηρύξοµαι κηρυχθήσοµαι κινήσω κινήσοµαι κινηθήσοµαι κλινῶ κοµιῶ κοµιοῦµαι κοµισθήσοµαι κόψω κόψοµαι κοπήσοµαι κλέψω κλέψοµαι κλέψοµαι κλεφθήσοµαι κρατήσω κρατηθήσοµαι κρινῶ κρινοῦµαι κριθήσοµαι κρύψω καλέω-ῶ καλοῦµαι καλύπτω καλύπτοµαι κατηγορέω-ῶ κατηγοροῦµαι κάµνω καίοµαικάοµαι ἐκάλουν ἐκαλούµην ἐκάλυπτον ἐκαλυπτόµην κατηγόρουν κατηγορούµην ἔκαµνον ἐκαόµην ἴσχυσα ἐκάθηρα ἐκαθηράµην ἐκαθάρθην ἐκαθάρην ἐκάλεσα ἐκαλεσάµην ἐκλήθην ἐκάλυψα ἐκαλυψάµην ἐκαλύφθην κατηγόρησα κατεῖπον κατηγορήθην ἔκαµνον ἐκαυσάµην ἐκαύθην ἐκαύσθην ἐκάην ἐκέρδανα ἐκέρδησα ἐκαθησάµην ἐκαθέσθην ἐκάθισα ἐκαθισάµην καθιζήθην ἐκέρασα ἐκερασάµην ἐκεράσθην ἐκράθην ἐκέλευσα ἐκελευσάµην ἐκελεύσθην ἐκήρυξα ἐκηρυξάµην ἐκηρύχθην ἐκίνησα ἐκινήθην ἔκλινα ἐκόµισα ἐκοµισάµην ἐκοµίσθην ἔκοψα ἐκοψάµην ἐκόπην ἔκλεψα ἐκλέφθην ἐκλάπην ἐκράτησα ἐκρατήθην ἔκρινα ἐκρινάµην ἐκρίθην ἔκρυψα ἔκρυβον ἴσχυκα κεκάθαρκα κεκάθαρµαι ἰσχύκειν ἐκεκαθάρµην κέκληκα κέκληµαι κεκάλιφα κεκάλυµµαι κατηγόρηκα κατείρηκα κατηγόρηµαι κέκµηκα κέκαυµαι ἐκεκλήκειν ἐκεκλήµην ἐκεκαλύµµην κατηγορήκειν κατηγορήµην ἐκεκµήκειν ἐκεκαύµην κερδαίνω καθέζοµαι ἐκέρδαινον ἐκαθεζόµην κεκέρδηκα κεκέρδαγκα κάθηµαι µτχ.

ἀποκτείνω ἀπέκτεινον ἀποκτενῶ κτείνοµαι κτάοµαι-ῶµαι κωλύω κωλύοµαι κήδοµαι κρατύνω κρούω κλείωκλῄω κλείοµαικλῄοµαι λαγχάνω λαγχάνοµαι λαµβάνω λαµβάνοµαι λανθάνωλήθω λανθάνοµαιλήθοµαι λέγω ἐκτεινόµην ἐκτώµην ἐκώλυον ἐκωλυόµην ἐκηδόµην ἔκρουον ἔκλειον ἔκλῃον ἐκλει(ῃ)όµην ἐλάγχανον ἐλαγχανόµην ἐλάµβανον ἐλαµβανόµην ἐλάνθανον ἐλανθανόµην ἔλεγον κτήσοµαι κτηθήσοµαι κωλύσω κωλύσοµαι κωλυθήσοµαι κρούσω κλείσω κλῄσω κλεισθήσοµαι κλῃσθήσοµαι λήξοµαι λήψοµαι ληφθήσοµαι λήσω λήσοµαι λησθήσοµαι λέξω ἐρῶ ἀπέκτεινα ἀπέκτονα ἀπέκτανον ἀπεκτάµην ἐκτάνθην-ἐκτάνην ἐκτησάµην ἐκτήθην ἐκώλυσα ἐκωλύθην ἐκηδευσάµην ἐκράτυνα ἔκρουσα ἔκλεισα ἔκλῃσα ἐκλει(ῃ)σάµην ἐκλεί(ῃ)σθην ἔλαχον ἐλήχθην ἔλαβον ἐλαβόµην ἐλήφθην ἔλαθον ἐλαθόµην ἐλήσθην ἔλεξα εἶπα εἶπον ἐλέχθην ἐρρήθην ἔλειψα ἔλιπον ἐλιπόµην ἐλείφθην ἐλυµηνάµην έλυµάνθην συνέλεξα συνελεξάµην συνελέχθην συνελέγην ἐλοιδόρησα ἐλοιδορησάµην ἐλοιδορήθην ἐλύπησα ἐλυπήθην ἐλυσιτέλησα ἔλυσα ἐλωβησάµην ἐλογισάµην ἐλογίσθην ἐλει(ῃ)τούργησα ἐλῃσάµην ἐµίσθωσα ἔµηνα ἔµαθον ἐµακάρισα ἐµαχεσάµην ἐµαχέσθην ἔµειξα ἀπέκταγκα ἀπέκτακα ἀπεκτόνηκα κέκτηµαι ἔκτηµαι κεκώλυκα κεκώλυµαι κέκηδα κέκρουκα κέκλεικα κέκλῃκα κέκλειµαι κέκλῃµαι εἴληχα εἴληγµαι εἴληφα εἴληµµαι λέληθα λέλησµαι εἴρηκα ἀπεκτόνειν ἐκεκτήµην ἐκτήµην ἐκεκωλύκειν ἐκεκωλύµην ἐκεκρούκειν ἐκεκλείκειν ἐκεκλείµην ἐκεκλῃµην εἰλήχειν εἰλήγµην εἰλήφειν εἰλήµµην ἐλελήθειν ἐλελήσµην εἰρήκειν λέγοµαι ἐλεγόµην λεχθήσοµαι ῥηθήσοµαι εἴρηµαι λέλεγµαι εἰρηµένος εἰµί λέλοιπα λέλειµµαι λελύµασµαι συνείλοχα συνείλεγµαι εἰρήµην εἰρηµένος ἦν ἐλελοίπειν ἐλελείµµην ἐλελυµάσµην συνειλόχειν συνειλέγµην λείπω λείποµαι λυµαίνοµαι συλλέγω συλλέγοµαι ἔλειπον ἐλειπόµην ἐλυµαινόµην συνέλεγον συνελεγόµην λείψω λείψοµαι λειφθήσοµαι λυµανοῦµαι συλλέξω συλλέξοµαι συλλεχθήσοµαι συλλεγήσοµαι λοιδορέω-ῶ λοιδοροῦµαι λυπέω-ῶ λυποῦµαι λυσιτελέω-ῶ λύω λύοµαι λωβάοµαι-ῶµαι λογίζοµαι λει(ῃ)τουργέω-ῶ λῄζοµαι µισθόω-ῶ µαίνω µανθάνω µακαρίζω µάχοµαι ἐλοιδόρουν ἐλοιδορούµην ἐλύπουν ἐλυπούµην ἐλυσιτέλουν ἔλυον ἐλυόµην ἐλωβώµην ἐλογιζόµην ἐλει(ῃ)τούργον ἐλῃζόµην ἐµίσθουν ἐµάνθανον ἐµακάριζον ἐµαχόµην λοιδορήσω λοιδορήσοµαι λοιδορηθήσοµαι λυπήσω λυπήσοµαι λυπηθήσοµαι λυσιτελήσω λύσω λωβήσοµαι λογιοῦµαι λογισθήσοµαι λει(ῃ)τουργήσω λῄσοµαι µισθώσω µαθήσοµαι µακαριῶ µαχοῦµαι µαχέσοµαι µαχήσοµαι λελοιδόρηκα λελοιδόρηµαι λελύπηκα λελύπηµαι λέλυκα λέλυµαι λελώβηµαι λελόγισµαι λελει(ῃ)τούργηκα λέλησµαι µεµίσθωκα µεµάνηκα µεµάθηκα µεµάχηµαι ἐλελύκειν ἐλελύµην ἐλελωβήµην ἐλελογίσµην µεµισθωκώς ἦν ἐµεµαθήκειν ἐµεµαχήµην λύσοµαι-λυθήσοµαι ἐλυσάµην-ἐλύθην µείγνυµιµειγνύωµίσγω µείγνυµαιµίσγοµαι ἐµείγνυν ἐµείγνυον ἔµισγον ἐµειγνύµην µείξω µέµειχα µείξας ἔχω ἐµεµείχειν µείξας εἶχον ἐµεµείγµην µείξοµαι µειχθήσοµαι µιγήσοµαι ἐµει(ι)ξάµην ἐµείχθην ἐµίγην µέµειγµαι .

ον (εἱµαρµένη= µοίρα. µτχ.) µέµφοµαι µένω µηκύνω µηνύω µιαίνω µιµνῄσκω µιµνῄσκοµαι µνηµονεύω µνηµονεύοµαι µυέω-ῶ µυοῦµαι ἔµελλον ἤµελλον ἔµελε ἐµεµφόµην ἔµενον ἐµήκυνον ἐµήνυον ἐµίαινον ἐµίµνῃσκον ἐµιµνῃσκόµην ἐµνηµόνευον ἐµνηµονευόµην ἐµύουν ἐµυούµην µελλήσω µελήσει µέµψοµαι µενῶ µηκυνῶ µηνύσω µιανῶ µνήσω µνήσοµαι µνησθήσοµαι µνηµονεύσω µνηµονεύσοµαι µνηµονευθήσοµαι µυήσω µυήσοµαι µυηθήσοµαι ἐµέλλησα ἐµέλησε ἐµεµψάµην ἐµέµφθην ἔµεινα ἐµήκυνα ἐµήνυσα ἐµίανα ἔµνησα ἐµνησάµην ἐµνήσθην ἐµνηµόνευσα ἐµνηµονεύθην ἐµύησα (ἐµυησάµην) ἐµυήθην µεµέληκε µεµένηκα µεµήνυκα µεµίαγκα µνείαν πεποίηµαι µέµνηµαι µνείαν ἔσχηκα ἐµνηµόνευκα ἐµνηµόνευµαι µεµύηκα µεµύηµαι ἐµεµελήκει ἐµεµενήκειν µνείαν ἐπεποιήµην ἐµεµνήµην ἐµνηµονεύκειν ἐµνηµονεύµην ἐµεµυήκειν ἐµεµυήµην µείροµαι= συµµετέχω. µαίνοµαι µακαρίζω µακαρίζοµαι µελετάω-ῶ µελετῶµαι µέλλω µέλλεται (απροσ. πεπρωµένο). εἱµαρµένος .) µέλει µεταχειρίζοµαι ναίω νέµω νέµοµαι ἐµαινόµην ἐµακάριζον ἐµακαριζόµην ἐµελέτων ἐµελετώµην ἔµελλον ἤµελλον ἐµέλλετο ἔµελε µετεχειριζόµην ἔναιον ἔνεµον ἐνεµόµην µελληθήσεται µελήσει µεταχειριοῦµαι νεµῶ νεµοῦµαι νεµήσοµαι νεµηθήσοµαι νέω (Α) νέω (Β) νικάω-ῶ νικῶµαι νοµίζω νοµίζοµαι νουθετέω-ῶ νοέω-ῶ νοοῦµαι νυµφεύω ναυπηγέοµαιοῦµαι νεύω νοµοθετέω-ῶ νοµοθετοῦµαι ξενίζω ξηραίνω ὀδύροµαι οἶδα οικειόω-ῶ ἔνευον ἐνοµοθέτουν (ἐνοµοθετούµην) ἐξένιζον ἐξήραινον ὠδυρόµην ᾔδειν-ᾔδη νεύσοµαι νοµοθετήσω (νοµοθετήσοµαι) ξενιῶ ξενίσω ξηρανῶ ὀδυροῦµαι εἴσοµαι εἰδήσω ᾠκείωσα ἐξήρανα ἐξήρηνα ὠδυράµην ὠδύρθην ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν ἐνευσα ἐνοµοθέτησα ἐνοµοθετησάµην ἐνοµοθετήθην ἐξένισα νένευκα νενοµοθέτηκα νενοµοθέτηµαι ἐνενεύκειν ἔνεον ἔνεον ἐνίκων ἐνικώµην ἐνόµιζον ἐνοµιζόµην ἐνουθέτουν ἐνόουν ἐνοούµην ἐνύµφευον ἐναυπηγούµην νεύσοµαι νευσοῦµαι νήσω νικήσω νικήσοµαι νικηθήσοµαι νοµιῶ νοµίσω νοµιοῦµαι νοµισθήσοµαι νουθετήσω νοήσω νοήσοµαι νοηθήσοµαι νυµφεύσω ναυπηγήσοµαι ἐνουθέτησα ἐνόησα ἐνοησάµην ἐνοήθην ἐνύµφευσα ἐναυπηγησάµην νεναυπήγηµαι ἐνεναυπηγήµην νενουθέτηκα (µτγ. συµµερίζοµαι.η . εἵµαρται και ευκτική εἱµαρµένον εἴη.) νενόηκα νενόηµαι ἐνενουθετήκειν (µτγ. υπσ. λαµβάνω το µερίδιο µου µε κλήρο / δόκιµοι τύποι: γ' ενικό πρκ.) ἐνενοήκειν ἐνενοήµην ἐνοµίσθην νενόµισµαι ἐνενοµίσµην ἐνόµισα νενόµικα ἐνενοµίκειν ἔνησα ἐνίκησα ἐνικήθην νενίκηκα νενίκηµαι ἐνενικήκειν ἐνενικήµην ἔνευσα νένευκα ἐνενεύκειν ἐµελλήθη ἐµέλησε µετεχειρισάµην µετεχειρίσθην ἔνασσα ἔνειµα ἐνειµάµην ἐνεµήθην νενέµηκα νενέµηµαι ἐνενεµήκειν ἐνενεµήµην µεµέλληται µεµέληκε µετακεχείρισµαι ἐµεµέλλητο ἐµεµελήκει µανοῦµαι µανήσοµαι µακαριῶ µακαρισθήσοµαι µελετήσω µελετήσοµαι µελετηθήσοµαι µελλήσω ἐµέλλησα ἐµηνάµην ἐµάνην ἐµακάρισα ἐµακαρίσθην ἐµελέτησα ἐµελετήθην µεµάνηµαι µέµηνα µεµακάρισµαι µεµελέτηκα µεµελέτηµαι ἐµεµακαρίσµην ἐµεµανήµην . εἵµαρτο.µέλλω µέλει (απρόσ.

) ἐνενοµίκειν ὑπειλήφειν ὠκνήκειν ὠλωλέκειν ὠλώλειν ὠµωµόκειν (ὠµωµόσµην) ὀνίνηµι ὀνίναµαι ὀρέγω ὁρκίζω ὁρµάω-ῶ ὁρµῶµαι ὀνοµάζω ὀνοµάζοµαι ὁρµίζω ὀρύττω (σσ) ὁράω-ῶ ὁρῶµαι ὀφλισκάνω ὀφείλω ὁµιλέω-ῶ οἰκοδοµέω-ῶ οἰκτίζω οἰκτίρωοἰκτείρω ὁµολογέω-ῶ ὁµολογοῦµαι όνειδίζω ὀργίζω ὀργίσοµαι ὀρθέω-ῶ παίω παίοµαι παρασκευάζω παρασκευάζοµαι παρρησιάζοµαι πάσχω πείθω πείθοµαι ὠφέλουν ὠνινάµην ὤρεγον ὥρκιζον ὥρµων ὡρµώµην ὠνόµαζον ὠνοµαζόµην ὥρµιζον ὤρυττον (σσ) ἑώρων ἑωρώµην ὠφλίσκανον ὤφειλον ὡµίλουν ᾠκοδόµουν ᾤκτιζον ᾤκτιρον ᾤκτειρον ὡµολόγουν ὡµολογούµην ὠνείδιζον ὤργιζον ὠργιζόµην ὤρθουν ἔπαιον ἐπαιόµην παρεσκεύαζον παρεσκευαζόµην ἐπαρρησιαζόµην ἔπασχον ἔπειθον ἐπειθόµην ὀνήσω ὀνήσοµαι ὀρέξω ὁρκίσω ὁρµήσω ὁρµήσοµαι ὁρµηθήσοµαι ὀνοµάσω ὀνοµασθήσοµαι ὁρµίσω ὀρύξω ὄψοµαι ὀφθήσοµαι ὀφλήσω ὀφειλήσω ὁµιλήσω οἰκοδοµήσω οἰκτιῶ οἰκτερῶ ὁµολογήσω ὁµολογήσοµαι ὁµολογηθήσοµαι ὀνειδιῶ ὀργιῶ ὀργιοῦµαι ὀργισθήσοµαι ὀρθώσω παίσω παιήσοµαι παρασκευάσω παρασκευάσοµαι παρρησιάσοµαι πείσοµαι πείσω πείσοµαι ὤνησα ὠφέλησα ὠνήθην ὠνήµην ὤρεξα ὥρκισα ὥρµησα ὡρµησάµην ὡρµήθην ὠνόµασα ὠνοµάσθην ὥρµισα ὤρυξα ὤρυγον εἶδον εἰδόµην ὤφθην ὦφλον ὤφελον ὠφείλησα ὡµίλησα ᾠκοδόµησα ᾤκτισα ᾤκτιρα ὡµολόγησα ὡµολογησάµην ὡµολογήθην ὠνείδισα ὤργισα ὠργίσθην ὤρθωσα ἔπαισα ἐπαισάµην ἐπαίσθην παρεσκεύασα παρεσκευασάµην ἐπαρρησιασάµην ἔπαθον ἔπεισα ἔπιθον ἐπεισάµην ὠφέληκα ὠφέληµαι ὥρµηκα ὥρµηµαι ὠνόµακα ὠνόµασµαι ὀρώρυχα ἑό(ω)ρακα ὄπωπα ἑό(ω)ραµαι ὦµµαι ὤφληκα ὠφείληκα ὡµίληκα ᾠκοδόµηκα ὡµολόγηκα ὡµολόγηµαι ὠνείδικα ὤργισµαι ὤρθωκα πέπαικα πέπαισµαι παρεσκεύακα παρεσκεύασµαι πεπαρρησίασµαι πέπονθα πέπεικα πέπεισµαι ὠφελήκειν ὠφελήµην ὡρµήκειν ὡρµήµην ὠνοµάκειν ὠνοµάσµην ὠρωρύχειν ἑο(ω)ράκειν ὠπώπειν ἑο(ω)ράµην ὤµµην ὠφλήκειν ὠφειλήκειν ὡµιλήκειν ὡµολογήκειν ὡµολογήµην ἐπεπαίκειν ἐπεπαίσµην παρεσκευάκειν παρεσκευάσµην ἐπεπόνθειν ἐπεπείκειν ἐπεπείσµην παρασκευασθήσοµαι παρεσκευάσθην .) νενόµικα ὑπείληφα ᾤχωκα-ᾤχηκα ᾤχωµαι-ᾤχηµαι ὤκνηκα ὀλώλεκα ὄλωλα ὀµώµοκα (ὀµώµοσµαι) ᾠκίκειν ᾠκίσµην ᾠκήκειν ᾠκήµην κατῳκήµην (σνθ.οἰκίζω οἰκίζοµαι οἰκέω-ῶ οἰκοῦµαι οἴοµαι-οἶµαι οἴχοµαι ὀκνέω-ῶ ὀλιγαρχέοµαιοῦµαι ὀλιγορέω-ῶ ὄλλυµι-ὀλλύω ὄλλυµαι ὀλοφύροµαι ὄµνυµι-ὀµνύω ὄµνυµαι ᾤκιζον ᾠκιζόµην ᾤκουν ᾠκούµην ᾠόµην-ᾤµην ᾠχόµην ὤκνουν ὠλιγόρουν ὤλλυν-ὤλλυον ὠλλύµην ὠλοφυρόµην ὤµνυν-ὤµνυον ὠµνύµην οἰκιῶ οἰκιοῦµαι οἰκισθήσοµαι οἰκήσω οἰκήσοµαι οἰήσοµαι οἰηθήσοµαι οἰχήσοµαι ὀκνήσω ὀλιγορήσω ὀλῶ-ὀλέσω ὀλοῦµαι ὀλεσθήσοµαι ὀλοφυροῦµαι ὀµοῦµαι-ὀµόσω ὀµοσθήσοµαι ᾤκισα ᾠκισάµην ᾠκίσθην ᾤκησα ᾠκήθην ᾠήθην ὤκνησα ὠλιγαρχήθην ὠλιγόρησα ὤλεσα ὠλόµην ὠλέσθην ὠλοφυράµην ὠλοφύρθην ὤµοσα ὠµοσάµην ὠµόσθην ὠµόθην ᾤκικα ᾤκισµαι ᾤκηκα ᾤκηµαι κατῴκηµαι (σνθ.

είναι µοίρα) ∆όκιµοι είναι οι τύποι πεπρωµένον ἐστί. ουδ.πεισθήσοµαι πειράω-ῶ πειρῶµαι πέµπω πέµποµαι περαίνω περαίνοµαι πήγνυµιπηγνύωπήσσω πίµπληµιπιµπλῶ πίµπλαµαι ἐπιµπλάµην πλησθήσοµαι πλήσοµαι πυνθάνοµαι πράττω (σσ) πράττοµαι (σσ) ποιέω-ῶ ποιοῦµαι παύω παύοµαι ἐπυνθανόµην ἔπραττον (σσ) ἐπραττόµην (σσ) ἐποίουν ἐποιούµην ἔπαυον ἐπαυόµην πεύσοµαι πευσοῦµαι πράξω πράξοµαι πραχθήσοµαι ποιήσω ποιήσοµαι ποιηθήσοµαι παύσω παύσοµαι παυσθήσοµαι πιπράσκω πιπράσκοµαι παιδαγωγέω-ῶ παραιτέοµαιοῦµαι παραµυθέοµαιοῦµαι πελάζω ἐπέλαζον πελάσω παρεµυθούµην παραµυθήσοµαι ἐπιπρασκόµην ἐπαιδαγώγουν παρῃτούµην πραθήσοµαι παιδαγωγήσω παραιτήσοµαι ἐπίµπλην πλήσω ἐπείρων ἐπειρώµην ἔπεµπον ἐπεµπόµην ἐπέραινον ἐπεραινόµην πήγνυον πειράσω πειράσοµαι πειραθήσοµαι πέµψω πέµψοµαι πεµφθήσοµαι περανῶ περανοῦµαι περανθήσοµαι πήξω ἐπείσθην ἐπιθόµην ἐπείρασα ἐπειρασάµην ἐπειράθην ἔπεµψα ἐπεµψάµην ἐπέµφθην ἐπέρανα ἐπερανάµην ἐπεράνθην ἔπηξα πέποιθα πεπείρακα πεπείραµαι πέπονφα πέπεµµαι πεπέρασµαι πέπηχα ἐπεποίθειν ἐπεπειράκειν ἐπεπειράµην ἐπεπόνφειν ἐπεπέµµην ἐπεπεράσµην ἐπεπήχειν ἔπλησα ἐπλησάµην ἐπλήσθην (ἐν)επλήµην ἐπυθόµην ἔπραξα ἐπραξάµην ἐπράχθην ἐποίησα ἐποιησάµην ἐποιήθην ἔπαυσα ἐπαυσάµην ἐπαύσθην ἐπαύθην ἐπράθην (ἐπαιδαγώγησα) παρῃτησάµην παρεµυθησάµην ἐπέλασα πέπληκα πέπλησµαι ἐπεπλήκειν ἐπεπλήσµην πέπυσµαι πέπραχα πέπραγα πέπραγµαι πεποίηκα πεποίηµαι πέπαυκα πέπαυµαι ἐπεπύσµην ἐπεπράχειν ἐπεπράγειν ἐπεπράγµην ἐπεποιήκειν ἐπεποιήµην ἐπεπαύκειν ἐπεπαύµην πέπρακα πέπραµαι πεπαιδαγώγηκα παρῄτηµαι - ἐπεπράκειν ἐπεπράµην - παθ. υπσ. τὸ πεπρωµένον (συνώνυµο του εἵµαρται). πρκ. ἐπέπρωτο (= είναι πεπρωµένο. η µτχ. πέπρωται. ῥαθυµέω-ῶ ῥαπίζω ῥέω ἐρραθύµουν ἐρράπιζον ἔρρεον (κατα)ρρᾳθυµήσω ῥαπίσω ῥεύσω ῥεύσοµαι ῥευσοῦµαι ῥυήσοµαι ῥήγνυµιῥηγνύω ῥήγνυµαι ἐρρήγνυν ἐρρήγνυον ἐρρηγνύµην ῥήξοµαι ῥαγήσοµαι ῥώννυµιῥωννύω ῥίπτωῥιπτῶ σβέννυµι σβέννυµαι σείω σηµαίνω σιωπάω-ῶ (δια)σκεδάννυµισκεδαννύωσκεδῶ ἔρριπτον ἐρρίπτουν ἐσβέννυον ἐσβεννύµην (ἀπ) ἔσειον ἐσήµαινον ἐσιώπων (κατ)εσκεδάννυν ἐσκεδάννυον σβέσω (ἀπο)σβήσοµαι σβεσθήσοµαι σείσω σηµανῶ σιωπήσω σιωπήσοµαι σκεδῶ σκεδάσω ἐσκέδασα ἐσκέδακα σκεδάσας ἔχω σκεδάσας εἶχον ἔσβεσα ἐσβέσθην ἔσβην ἔσεισα ἐσήµηνα ἐσήµανα ἐσιώπησα σβέσας ἔχω ἔσβησµαι (ἀπ)έσβηκα σέσεικα σεσήµαγκα σηµήνας ἔχω σεσιώπηκα σηµήνας εἶχον σβέσας εἶχον (ἀπ)εσβήκειν ῥίψω ἔρριψα ἔρριφα ἐρρίφειν (ἐπι)ρρώσω ἐρρηξάµην ἐρρήχθην ἐρράγην (ἐπ)έρρωσα ῥήξω ἔρρηξα ἔρρωχα ῥήξας ἔχω ἔρρηγµαι ἔρρωγα ἔρρηχα (συν)ερρώγειν ῥήξας εἶχον ἐρρᾳθύµησα ἐρράπισα ἔρρευσα ἐρρύην ἐρρᾳθύµηκα ἐρρύηκα ἐρρυήκειν . παθ. µοίρα) και η µτχ. πεπρωµένη (ενν.

) σιγηθήσοµαι σιτήσω σιτήσοµαι σπουδάσοµαι σπουδασθήσοµαι στοιχήσω στερήσω στερήσοµαι στερηθήσοµαι στέρξω στέρξοµαι στρατοπεδεύσω στρατοπεδεύσοµαι στρεβλώσω στρεβλώσοµαι ταράξω τάξω τάξοµαι ταχθήσοµαι ταγήσοµαι σέσωκα σέσωµαι σέσωσµαι σεσωφρόνηκα σεσωφρόνικα σεσήµασµαι σεσίγηκα σεσίγηµαι σεσίτηκα ἐσπούδακα ἐσπούδασµαι ἐστέρηκα ἐστέρηµαι ἐσεσώκειν ἐσεσώµην ἐσεσώσµην ἐσπουδάκειν ἐστερήµην ἔστερξα ἐστέρχθην ἐστρατοπέδευσα ἐστρατοπεδευσάµην ἐστρέβλωσα ἐστρεβλώθην ἐτάραξα ἐτάρβησα ἔταξα ἐταξάµην ἐτάχθην ἐτάγην ἔτεινα ἐτεινάµην ἐτάθην ἐτείχισα ἐτειχισάµην ἔστοργα ἔστεργµαι ἐστρατοπέδευκα ἐστρατοπέδευµαι ἐστρέβλωµαι τετάραχα ταράξας ἔχω τετάρβηκα τέταχα τέταγµαι ἐστόργειν ἐστέργµην ἐστρατοπεδεύκειν ἐστρατοπεδεύµην ἐτεταράχειν ταράξας εἶχον ἐτετάχειν ἐτετάγµην τείνω τείνοµαι τειχίζω τειχίζοµαι ἔτεινον ἐτεινόµην ἐτείχιζον ἐτειχιζόµην τενῶ τενοῦµαι ταθήσοµαι τειχιῶ τειχιοῦµαι τέτακα τέταµαι τετείχικα τετείχισµαι ἐτετάκειν ἐτετάµην ἐτετειχίκειν ἐτετειχίσµην .σκεδάννυµαι σκοπέω-ῶ σκοποῦµαι ἐσκεδαννύµην ἐσκόπουν ἐσκοπούµην σκεδασθήσοµαι σκέψοµαι σκοπήσω σκέψοµαι σκεπήσοµαι ἐσκεδασάµην ἐσκεδάσθην ἐσκόπησα ἐσκεψάµην ἐσκέφθην ἐσκέπην ἐσκύλευσα ἔσπεισα ἐσπεισάµην ἐσπείσθην ἔσπασα ἐστασίασα ἔστειλα ἐστειλάµην ἐστάλην ἐστράτευσα ἐστρατήγησα ἔστρεψα ἔστρωσα ἐστόρεσα ἐσκέδασµαι ἔσκεµµαι ἔσκεµµαι (δι)ἐσκεδάσµην ἐσκέµµην ἐσκέµµην σκυλεύω σπένδω σπένδοµαι σπάω-ῶ στασιάζω στέλλω στέλλοµαι στρατεύω στρατηγέω-ῶ στρέφω στρώννυµιστρωννύωστόρνυµι συµµαχέω-ῶ σφάλλω ἐσκύλευον ἔσπενδον ἐσπενδόµην ἔσπων ἐστασίαζον ἔστελλον ἐστελλόµην ἐστράτευον ἐστρατήγουν ἔστρεφον (κατ)εστρώννυν ἐστρώννυον σκυλεύσω σπείσω σπείσοµαι σπάσω στασιάσω στελῶ στελοῦµαι σταλήσοµαι στρατεύσω στρατηγήσω στρέψω στρώσω στρωννύσω στορῶ στορέσω ἔσπεικα σπείσας ἔχω ἔσπεισµαι ἔσπακα ἐστασίακα ἔσταλκα ἔσταλµαι ἐστράτευκα ἐστρατήγηκα ἔστροφα ἔστρωκα σπείσας εἶχον ἐσπείσµην ἐσπάκειν ἐστασιάκειν ἐστάλκειν ἐστάλµην ἐστρατεύκειν ἐστρατηγήκειν ἐστρόφειν ἐστρώκειν συνεµάχουν ἔσφαλλον συµµαχήσω σφαλῶ συνεµάχησα ἔσφαλον ἔσφηλα ἔσφαλα συµµεµάχηκα ἔσφαλκα ἐσφάλκειν σφάλλοµαι ἐσφαλλόµην σφαλοῦµαι σφαλήσοµαι ἐσφαλόµην ἐσφάλθην ἐσφάλην ἔσωσα ἐσωσάµην ἐσώθην ἐσωφρόνησα ἐσωφρόνισα ἐσηµηνάµην ἐσηµάνθην ἐσίγησα ἐσιγήθην ἐσίτησα ἐσιτήθην ἐσπούδασα ἐσπουδάσθην ἐστέρησα ἐστερήθην ἔσφαλµαι ἐσφάλµην σῴζω σῴζοµαι σωφρονέω-ῶ σωφρονίζω σηµαίνοµαι σιγάω-ῶ σιγῶµαι σιτέω-ῶ σιτοῦµαι σπουδάζω σπουδάζοµαι στοιχέω-ῶ στερέω-ῶστερίσκω στεροῦµαιστέροµαιστερίσκοµαι στέργω στέργοµαι στρατοπεδεύω στρατοπεδεύοµαι στρεβλόω-ῶ στρεβλοῦµαι ταράττω (σσ) ταρβέω-ῶ τάττω (σσ) τάττοµαι ἔσῳζον ἐσῳζόµην ἐσωφρόνουν ἐσωφρόνιζον ἐσηµαινόµην ἐσίγων ἐσιγώµην ἐσίτουν ἐσιτούµην ἐσπούδαζον ἐστέρουν ἐστερούµην ἐστερόµην ἔστεργον ἐστεργόµην ἐστρατοπέδευον ἐστρατοπεδευόµην ἐστρέβλουν ἐστρεβλούµην ἐτάραττον ἔταττον ἐταττόµην σώσω σώσοµαι σωθήσοµαι σωφρονήσω σωφρονιῶ σηµανοῦµαι σηµανθήσοµαι σιγήσω σιγήσοµαι (µτγ.

ἐτειχίσθην τεκµαίροµαι τελευτάω-ῶ τέρπω τέµνω τέµνοµαι ἐτεκµαιρόµην ἐτελεύτων ἔτερπον ἔτεµνον ἐτεµνόµην τεκµαιροῦµαι τελευτήσω τέρψω τεµῶ τεµοῦµαι τµηθήσοµαι τίθηµι τίθεµαι τιµάω-ῶ τιµῶµαι τιµωρέω-ῶ τίνω-τινύω τιτρώσκω τρέπω τρέποµαι ἐτίθην ἐτιθέµην ἐτίµων ἐτιµώµην ἐτιµώρουν ἔτινον ἐτίτρωσκον ἔτρεπον ἐτρεπόµην θήσω θήσοµαι τεθήσοµαι τιµήσω τιµήσοµαι τιµηθήσοµαι τιµωρήσω τίσω-τείσω τρώσω τρέψω τρέψοµαι τρεφθήσοµαι τραπήσοµαι ἐτεκµηράµην ἐτελεύτησα ἔτερψα ἔτεµον ἔταµον ἐτεµόµην ἐταµόµην ἐτµήθην ἔθηκα ἐθέµην ἐτέθην ἐτίµησα ἐτιµησάµην ἐτιµήθην ἐτιµώρησα ἔτισα-ἔτεισα ἔτρωσα ἔτρεψα ἔτραπον ἐτρεψάµην ἐτραπόµην ἐτρέφθην ἐτράφθην ἐτράπην τρέφω τρέφοµαι ἔτρεφον ἐτρεφόµην θρέψω θρέψοµαι τραφήσοµαι τρέχω τρώγω τυγχάνω τυραννεύω τυραννέω-ῶ τολµάω-ῶ τρίβω τελέω-ῶ τελοῦµαι τριηραρχέω-ῶ τριηραρχοῦµαι ὑβρίζω ὑβρίζοµαι ὑπηρετέω-ῶ ὑπισχνέοµαιοῦµαι ὑπίσχοµαι υµνέω-ῶ ὑµνοῦµαι ὑγιαίνω φαίνω φαίνοµαι ὕµνουν ὑµνούµην ὑγίαινον ἔφαινον ἐφαινόµην ὑµνήσω ὑµνηθήσοµαι ὑγιανῶ φανῶ φανήσω φανοῦµαι φανθήσοµαι φανήσοµαι φείδοµαι φενακίζω φέρω φέροµαι ἐφειδόµην ἐφενάκιζον ἔφερον ἐφερόµην φείσοµαι πεφιδήσοµαι φενακιῶ οἴσω οἴσοµαι οἰσθήσοµαι ἐνεχθήσοµαι ἐφενάκισα ἤνεγκα ἤνεγκον ἠνεγκάµην ἠνεγκόµην ἠνέχθην ἐνήνεγµαι ἐνηνέγµην πεφενάκικα ἐνήνοχα ἐπεφενακίκειν ἐνηνόχειν ὕµνησα ὑµνήθην ὑγίανα ἔφηνα ἔφανα ἐφηνάµην ἐφάνθην ἐφάνην ἐφεισάµην πέφεισµαι ἐπεφείσµην ὕµνηκα ὕµνηµαι ὑγίακα πέφαγκα πεφάνηκα πέφασµαι πέφηνα ἐπεφάσµην ἐπεφήνειν ὑµνήκειν ὑµνήµην ἐπεφάγκειν ἔτρεχον ἔτρωγον ἐτύγχανον ἐτυράννευον ἐτυράννουν ἐτόλµων ἔτριβον ἐτέλουν ἐτελούµην ἐτριηράρχουν ὕβριζον ὑβριζόµην ὑπηρέτουν ὑπισχνούµην ὑπισχόµην δραµοῦµαι τρώξοµαι τεύξοµαι τυραννεύσω τυραννήσω τολµήσω τρίψω τελῶ τελέσω τελεσθήσοµαι τριηραρχήσω ὑβριῶ ὑβριοῦµαι ὑβρισθήσοµαι ὑπηρετήσω ὑποσχήσοµαι ὑπηρέτησα ὑπεσχόµην ὑπηρέτηκα ὑπέσχηµαι ὑπηρετήκειν ὑπεσχήµην ἐτελεσάµην ἐτελέσθην ἐτριηράρχησα ὕβρισα ὑβρίσθην τετριηράρχηκα τετριηράρχηµαι ὕβρικα ὕβρισµαι ἐτετριηραρχήµην ὑβρίκειν ὑβρίσµην τετέλεσµαι ἐτετελέσµην ἔθρεψα ἔτραφον ἐθρεψάµην ἐτράφην ἐθρέφθην ἔδραµον ἔτρωξα ἔτραγον ἔτυχον ἐτύχησα ἐτυράννευσα ἐτυράννησα ἐτόλµησα ἔτριψα ἐτέλεσα τετύχηκα τέτευχα τετυράννευκα τετυράννηκα (µτγ.) τετόλµηκα τέτριφα τετέλεκα ἐτετυχήκειν ἐτετεύχειν ἐτετυραννεύκειν ἐτετολµήκειν ἐτετρίφειν ἐτετελέκειν δεδράµηκα ἐδεδραµήκειν τέτροφα τέτραφα τέθραµµαι ἐτετρόφειν ἐτετράφειν ἐτεθράµµην τέτραµµαι ἐτετράµµην τετιµώρηκα (ἐκ)τέτικα τέτρωκα τέτροφα ἐτετιµωρήκειν ἐτετίκειν ἐτετρώκειν ἐτετρόφειν τέθηκα τέθεικα τέθειµαι κεῖµαι τετίµηκα τετίµηµαι ἐτεθείµην ἐκείµην ἐτετιµήκειν ἐτετιµήµην ἐτεθείκειν τέτµηµαι ἐτετµήµην τετελεύτηκα τέτµηκα ἐτετελευτήκειν ἐτετµήκειν .

) χρεών ἐστι χρήοµαι-ῶµαι χώννυµιχωννύωχόω-ῶ χωρίζω χωρέω-ῶ χαρίζοµαι χαίροµαι ἐφρόνουν ἐφοίτων ἐφόβουν ἐφοβούµην ἔχαιρον ἐχειροτόνουν ἐχορήγουν ἔχραινον ἐχρῆν χρῆν χρεών ἦν ἐχρώµην ἔχουν φρονήσω φοιτήσω φοβήσω φοβήσοµαι φοβηθήσοµαι χαρῶ χαιρήσω χειροτονήσω χορηγήσω χρανῶ χρήσει χρῆσται χρήσοµαι χρησθήσοµαι χώσω πεφρόνηκα πεφοίτηκα πεφόβηµαι κεχάρηκα γέγηθα κεχειροτόνηκα κεχορήγηκα - ἐπεφοιτήκειν ἐπεφοβήµην ἐκεχαρήκειν ἐγεγήθειν - ἐχρησάµην ἐχρήσθην ἔχωσα κέχρηµαι κέχωκα ἐκεχρήµην - ἐχώριζον ἐχώρουν ἐχαριζόµην ἐχαιρόµην χωριῶ χωρήσω χωρήσοµαι χαριοῦµαι χαρισθήσοµαι χαρήσοµαι χαροῦµαι χαιρήσοµαι ἐχώρισα ἐχώρησα ἐχαρισάµην ἐχαρίσθην ἐχάρην κεχώρικα κεχώρηκα κεχάρισµαι κεχάρηµαι ἐκεχωρίκειν ἐκεχωρήκειν ἐκεχαρίσµην ἐκεχαρήµην χαλεπαίνω χαλεπαίνοµαι χαρίζοµαι ἐχαλέπαινον ἐχαριζόµην χαλεπανῶ χαριοῦµαι χαρίσοµαι χαρισθήσοµαι ἐχαλέπηνα ἐχαλεπάνθην ἐχαρισάµην ἐχαρίσθην ἐχρηµάτισα ἐχρηµατισάµην ἐψευδοµαρτύρησα ἔψευσα ἐψευσάµην ἐψεύσθην ἐψήφισα ἐψηφισάµην ἐψηφίσθην ἔωσα ἐωσάµην κεχάρισµαι ἐκεχαρίσµην χρηµατίζω χρηµατίζοµαι ψευδοµαρτυρέω-ῶ ψεύδω ψεύδοµαι ψηφίζω ψηφίζοµαι ὠθέω-ῶ ὠθοῦµαι ἐχρηµάτιζον ἐχρηµατιζόµην ἐψευδοµαρτύρουν ἔψευδον ἐψευδόµην ἐψήφιζον ἐψηφιζόµην ἐώθουν ἐωθούµην χρηµατιῶ χρηµατιοῦµαι ψευδοµαρτυρήσω ψεύσω ψευσῶ φεύσοµαι ψευσθήσοµαι ψηφιῶ ψηφιοῦµαι ψηφισθήσοµαι ὤσω ὠθήσοµαι κεχρηµάτικα κεχρηµάτισµαι ἔψευσµαι ἐψήφικα ἐψήφισµαι ἔωκα ἔωσµαι ἐκεχρηµατίκειν ἐκεχρηµατίσµην ἐψεύσµην ἐψηφίσµην ἐώκειν ἐώσµην . χ)α πεφύλαχα πεφύλαγµαι πέφυκα ἐφθάκειν ἀφίγµην ἐφθάρκειν ἐφθάρµην ἐφθίκειν ἐπεφιλοτιµήµην ἐπεφράκειν ἐπεφρά(κ.φεύγω φηµί ἔφευγον ἔφην φεύξοµαι φευξοῦµαι φήσω λέξω ἐρῶ ἔφυγον ἐφεύχθην ἔφησα ἔλεξα εἶπον ἔφθασα ἔφθην ἔφθειρα ἐφθάρην ἔφθισα ἐφθόνησα ἐφιλοσόφησα ἐφιλοτιµησάµην ἔφρασα ἔφραξα ἐφρένωσα ἐφύλαξα ἐφυλαξάµην ἐφυλάχθην ἔφυσα ἔφυν ἐφύθην ἐφύην ἐφρόνησα ἐφοίτησα ἐφόβησα ἐφοβησάµην ἐφοβήθην ἐχάρησα ἐχαίρησα ἐχειροτόνησα ἐχορήγησα ἔχρανα ἔχρησε πέφευγα εἴρηκα ἐπεφεύγειν εἰρήκειν φθάνω φθείρω φθείροµαι φθίνω φθονέω-ῶ φιλοσοφέω-ῶ φιλοτιµέοµαιοῦµαι φράζω φράττω (σσ) φρενόω-ῶ φυλάττω (σσ) φυλάττοµαι φύω φύοµαι ἔφθανον ἔφθειρον ἐφθειρόµην ἔφθινον ἐφθόνουν ἐφιλοσόφουν ἐφιλοτιµούµην ἔφραζον ἔφραττον ἐφρένουν ἐφύλαττον ἐφυλαττόµην ἔφυον ἐφυόµην φθάσω φθήσοµαι φθερῶ φθεροῦµαι φθαρήσοµαι φθίσω φθονήσω φιλοσοφήσω φιλοτιµήσοµαι φράσω φράξω φρενώσω φυλάξω φυλάξοµαι φυλαχθήσοµαι φύσω-φυήσω φύσοµαι φυήσοµαι ἔφθακα ἀφῖγµαι ἔφθαρκα ἔφθορα ἔφθαρµαι ἔφθικα πεφιλοσόφηκα πεφιλοτίµηµαι πέφρακα πέφρα(κ.(απροσ. γ. γ. χ)ειν ἐπεφυλάχειν ἐπεφυλάγµην ἐπεφύκειν φρονέω-ῶ φοιτάω-ῶ φοβέω-ῶ φοβοῦµαι χαίρω χειροτονέω-ῶ χορηγέω-ῶ χραίνω χρή.

ὠσθήσοµαι ὠνέοµαι-οῦµαι ἐωνούµην ὠνήσοµαι ὠνηθήσοµαι ὠφελέω-ῶ ὠφελοῦµαι ὠφέλουν ὠφελούµην ὠφελήσω ὠφελήσοµαι ὠφεληθήσοµαι ἐώσθην ἐωνησάµην ἐωνήθην ἐπριάµην ὠφέλησα ὠφελήθην ὠφέληκα ὠφέληµαι ὠφελήκειν ὠφελήµην ἐώνηµαι ἐωνήµην .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful