You are on page 1of 66

Z A K O N

O TELEKOMUNIKACIJAMA
I OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona ^lan 1. Ovim zakonom, u skladu sa me|unarodnim pravnim standardima, ure|uju se uslovi i na~in obavqawa delatnosti u oblasti telekomunikacija; osniva se Republi~ka agencija za telekomunikacije; utvr|uju se ovla{}ewa za regulisawe odnosa u oblasti telekomunikacija; ure|uju se pitawa koja se odnose na: spre~avawe monopola i monopolskog pona{awa; principe i postupak dodeqivawa dozvola za obavqawe delatnosti; regulaciju i kontrolu tarifa telekomunikacionih usluga u uslovima ograni~enog tr`i{ta; interkonekciju telekomunikacionih mre`a i operatora; zakup linija; obim, sadr`inu i unapre|ewe usluga univerzalnog servisa, kao i prava i obaveze telekomunikacionih operatora u toj oblasti; radiokomunikacije; me|unarodne telekomunikacije, osim pitawa koja su regulisana drugim zakonom; druga pitawa koja su od zna~aja za funkcionisawe i razvoj telekomunikacija u Republici. ^lan 2. Odredbe ovog zakona ne odnose se na pravo fizi~kih i pravnih lica da emituju, odnosno distribuiraju radio i televizijski program namewen neodre|enom broju korisnika, osim na pravo kori{}ewa radio frekvencija i na postavqawe, upotrebu i odr`avawe telekomunikacionih ure|aja. Na~ela regulisawa odnosa u oblasti telekomunikacija ^lan 3. Na~ela na kojima se zasniva regulisawe odnosa u oblasti telekomunikacija su: 1) obezbe|ivawe uslova za razvoj telekomunikacija u Republici Srbiji; 2) za{tita interesa korisnika telekomunikacionih usluga; 3) stvarawe uslova za zadovoqavawe potreba korisnika za telekomunikacionim uslugama; 4) podsticawe konkurentnosti, ekonomi~nosti i efikasnosti u obavqawu delatnosti u oblasti telekomunikacija; 5) obezbe|ivawe usluga; maksimalnog kvaliteta telekomunikacionih

- 2 6) obezbe|ivawe interkonekcije telekomunikacionih mre`a, odnosno telekomunikacionih operatora pod ravnopravnim i uzajamno prihvatqivim uslovima; 7) obezbe|ivawe racionalnog i radiofrekvencijskog spektra; ekonomi~nog kori{}ewa

8) uskla|ivawe obavqawa delatnosti u oblasti telekomunikacija sa me|unarodnim standardima, praksom i tehni~kim normativima. Zna~ewe pojedinih izraza ^lan 4. Pojedini izrazi upotrebqeni u ovom zakonu, ako nije druga~ije odre|eno, imaju slede}e zna~ewe: 1) "telekomunikacije" su svako emitovawe, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, kori{}ewem `i~nih, radio, opti~kih ili drugih elektromagnetskih sistema; 2) "telekomunikaciona mre`a" je skup telekomunikacionih sistema i sredstava, koji omogu}avaju prenos poruka saglasno zahtevima korisnika; 3) "telekomunikaciona sredstva" su oprema i ure|aji za obradu, prenos i prijem signala, kao i odgovaraju}i softver, koji se koriste u telekomunikacijama; 4) "korisnik" je fizi~ko ili pravno lice koje koristi ili `eli da koristi telekomunikacione usluge po osnovu zakqu~enog pretplatni~kog ugovora ili na drugi predvi|eni na~in; 5) "telekomunikaciona usluga" je usluga koja se u potpunosti ili delimi~no sastoji od prenosa i usmeravawa signala kroz telekomunikacione mre`e, u skladu sa zahtevima korisnika i telekomunikacionog procesa; 6) "telekomunikacioni operator" je pravno ili fizi~ko lice koje gradi, poseduje i eksploati{e telekomunikacionu mre`u i/ili pru`a telekomunikacionu uslugu; 7) "javni telekomunikacioni operator" je telekomunikacioni operator koji pru`a javnu telekomunikacionu uslugu; 8) "izbor operatora" je mogu}nost data korisniku da izabere me|umesnog ili me|unarodnog operatora preko koga }e koristiti odre|enu telekomunikacionu uslugu, npr. birawem koda ili odre|ivawem operatora unapred; 9) "prethodni izbor operatora" je mogu}nost ponu|ena korisniku koja mu omogu}ava izbor odre|enih definisanih klasa poziva koje realizuje operator izabran unapred (a koji sa pretplatnikom ima zakqu~en ugovor), bez obaveze birawa prefiksa usmeravawa ili bilo kakve druge procedure da bi se obezbedilo takvo usmeravawe;

- 3 10) "javna telekomunikaciona usluga" je telekomunikaciona usluga koju telekomunikacioni operator; 11) "javna telekomunikaciona mre`a" je mre`a koja se koristi za telekomunikacionih usluga; javno dostupna pru`a javni telekomunikaciona pru`awe javnih

12) "javna fiksna telekomunikaciona mre`a" je telekomunikaciona mre`a koja se, u celini ili delimi~no, koristi za pru`awe razli~itih javnih telekomunikacionih usluga izme|u stacionarnih terminalnih ta~aka mre`e, ukqu~uju}i i pristupnu infrastrukturu, kao i infrastrukturu za povezivawe javnih telekomunikacionih mre`a na odre|enoj teritoriji i van we; 13) "usluga javne fiksne telefonske mre`e" je javna usluga koja korisnicima na fiksnim lokacijama obezbe|uje javnu govornu uslugu i javnu uslugu prenosa podataka u lokalnom, me|ugradskom i me|unarodnom telefonskom saobra}aju, preko javne fiksne telekomunikacione mre`e; 14) "javna govorna usluga" je na komercijalnoj osnovi javno ponu|ena usluga prenosa i komutacije govora u realnom vremenu izme|u terminalnih ta~aka javne fiksne telekomunikacione mre`e; 15) "univerzalni servis" je skup osnovnih telekomunikacionih usluga odre|enog kvaliteta i obima koje treba da budu dostupne svima u okviru javnih telekomunikacionih mre`a na teritoriji Republike Srbije, po prihvatqivim cenama; 16) "javna telefonska govornica" je javno dostupan telefon ~ije se kori{}ewe pla}a; 17) "javna telekomunikaciona usluga sa dodatnom vredno{}u" je javna telekomunikaciona usluga koja nije osnovna i koja osnovnoj usluzi daje dodatnu vrednost; 18) "javna mobilna telekomunikaciona mre`a" je telekomunikaciona mre`a u kojoj terminalne ta~ke mre`e nisu na fiksnim lokacijama, a povezivawe terminalnih ta~aka mre`e obavqa se radio putem; 19) "usluga javne mobilne telekomunikacione mre`e" je telekomunikaciona usluga koja se, u celini ili delimi~no, realizuje preko javne mobilne telekomunikacione mre`e na odre|enim radio frekvencijama; 20) "privatna telekomunikaciona mre`a" je telekomunikaciona mre`a koju za svoje potrebe gradi, odr`ava i eksploati{e fizi~ko ili pravno lice, a preko koje se ne pru`aju javne telekomunikacione usluge. Privatna telekomunikaciona mre`a mo`e biti povezana sa javnom telekomunikacionom mre`om; 21) "javna mre`a za prenos podataka" je namenski izgra|ena javna telekomunikaciona mre`a koja omogu}ava prenos podataka;

- 4 22) "javna usluga prenosa podataka" je javna telekomunikaciona usluga koja se pru`a korisnicima preko javne mre`e za prenos podataka; 23) "radiodifuzna mre`a" je telekomunikaciona mre`a koja se koristi za emitovawe i distribuciju radio i televizijskih signala, koji su nameweni za direktan javni prijem, u otvorenom prostoru, od strane neodre|enog broja korisnika; 24) "kablovska distributivna mre`a" je prete`no kablovska telekomunikaciona mre`a namewena distribuciji radio i televizijskih programa, kao i za pru`awe drugih telekomunikacionih usluga; 25) "paging (pejxing)" je telekomunikaciona jednosmerni prenos poruka; mre`a za

26) "usluga pejxinga" je usluga koja omogu}ava korisniku da na odre|enoj teritoriji, putem specifi~nog radio terminalnog ure|aja, primi poruku poslatu preko javne telekomunikacione mre`e; 27) "interkonekcija" je fizi~ka ili logi~ka veza (me|usobno povezivawe) telekomunikacionih mre`a, kojom se omogu}ava korisnicima jedne mre`e komunikacija sa korisnicima drugih mre`a, odnosno pristup uslugama drugih telekomunikacionih operatora; 28) "usluga povratnog poziva (call back)" je telekomunikaciona usluga koja omogu}ava da se na zahtev korisnika sa date teritorije primi povratni poziv iz inostranstva na korisnikov pretplatni~ki broj; 29) "numeracija" je dodeqivawe brojeva kao dela ukupnih pozivnih kodova, kojima se omogu}ava uspostavqawe telekomunikacionih mre`a u pojedinim oblastima ili vr{ewe odre|enih telekomunikacionih usluga; 30) "usluga Interneta" je javna telekomunikaciona usluga koja se realizuje primenom Internet tehnologije; 31) "zakupqena linija" je nekomutirana telekomunikaciona linija izme|u zavr{nih ta~aka javne fiksne telekomunikacione mre`e koja ne ukqu~uje komutaciju kontrolisanu od strane korisnika; 32) "terminalne (zavr{ne) ta~ke" su mesta u kojima se ostvaruje fizi~ko i logi~ko povezivawe telekomunikacione opreme ili sistema na telekomunikacionu mre`u, odnosno mesta u kojima se ostvaruje me|usobno povezivawe razli~itih telekomunikacionih mre`a; 33) "terminalna oprema" je oprema koja je direktno ili indirektno prikqu~ena na terminalnu ta~ku u ciqu emitovawa ili prijema poruka; 34) "radio frekvencija" je osnovni fizi~ki parametar elektromagnetnih talasa ili radio talasa koji se slobodno prostiru kroz prostor i ~ije se vrednosti konvencionalno nalaze u opsegu od 9 kHz do 3000 GHz;

- 5 35) "radio frekvencijski spektar" je opseg radio frekvencija, odre|en svojim grani~nim frekvencijama; 36) "radio komunikacije" su telekomunikacije ostvarene pomo}u radio talasa; 37) "radio stanica" je jedan ili vi{e predajnika ili prijemnika ili kombinacija jednog ili vi{e predajnika ili prijemnika, sa jednom ili vi{e antena i drugih ure|aja, sme{tenih na jednoj lokaciji i neophodnih za emitovawe radio signala, osim prijemnika za direktan prijem radio signala; 38) "amaterska radio stanica" je radio stanica koja se koristi u okviru amaterske radio slu`be; 39) "amaterska radio slu`ba" je neprofitna slu`ba radio veza koja je namewena iskqu~ivo obuci pojedinaca, ostvarivawu me|usobnih veza izme|u radio amatera ili tehni~kim istra`ivawima radio amatera, pri ~emu je radio amater ovla{}eno fizi~ko lice koje se radio tehnikom bavi iz sopstvenih pobuda i na nekomercijalnoj osnovi; 40) "bazna stanica" je jedinstveni naziv za lokaciju na kojoj se nalaze primopredajni radio ure|aji i odgovaraju}a telekomunikaciona oprema, koja slu`i za povezivawe bazne stanice sa ostalim delovima javne mobilne telekomunikacione mre`e; 41) "zona opslu`ivawa" je prostorna oblast u kojoj je mogu}e ostvariti radio komunikaciju pod odre|enim uslovima; 42) "koordinacija" je proces utvr|ivawa zone opslu`ivawa datog radio komunikacionog sistema, pod uslovom da ne izaziva {tetnu smetwu u drugim, susednim, radio komunikacionim sistemima; 43) "iskqu~iva radio frekvencija" je radio frekvencija dodeqena radio stanicama samo jednog korisnika, na jednoj lokaciji ili u odre|enoj zoni opslu`ivawa; 44) "op{ta radio frekvencija" je radio frekvencija dodeqena radio stanicama vi{e korisnika u odre|enoj zoni opslu`ivawa, ne vode}i ra~una o kvalitetu radiokomunikacija; 45) "smetwa (interferencija)" je prisustvo ne`eqenih signala na ulazu u prijemnik datog telekomunikacionog sistema, kao posledica emisije, zra~ewa, indukcije ili wihovih kombinacija od strane drugih telekomunikacionih sistema. Prisustvo smetwe manifestuje se degradacijom kvaliteta prenosa signala; 46) "{tetna smetwa" je smetwa koja ugro`ava funkcionisawe datog telekomunikacionog sistema, u skladu sa definisanim kriterijumima kvaliteta prenosa signala; 47) "elektromagnetska kompatibilnost (EMS)" je sposobnost telekomunikacionih sistema, odnosno sredstava da rade bez emitovawa nedozvoqenih elektromagnetnih smetwi; 48) "zna~ajan tr`i{ni telekomunikacionog udeo" zna~i da je udeo javnog operatora na telekomunikacionom

- 6 tr`i{tu Republike Srbije, mereno prema broju korisnika odre|ene usluge koju javni telekomunikacioni operator pru`a u obavqawu svoje delatnosti, najmawe u visini propisanog procenta; 49) "propisani procenat" zna~i najmawe 20% udela na telekomunikacionom tr`i{tu Republike Srbije, osim ako Republi~ka agencija za telekomunikacije, za pojedinu vrstu usluga, nije svojim aktom odredila druga~ije. U odre|ivawu propisanog procenta za pojedine vrste usluga, Republi~ka agencija za telekomunikacije mo`e odstupiti najvi{e do 25% od nivoa propisanog procenta. 50) "dozvola" je akt nadle`nog organa kojim se operatoru odobrava da eksploati{e telekomunikacionu mre`u ili da pru`a telekomunikacionu uslugu pod standardnim uslovima (odobrewe), ili mu se odobrava da izgradi, poseduje ili eksploati{e telekomunikacionu mre`u ili pru`a telekomunikacionu uslugu u slu~ajevima u kojima je ograni~en broj dozvola u odre|enoj oblasti (licenca), ili mu se odobrava da koristi radio frekvencije i da koristi radio stanicu za rad na toj frekvenciji (dozvola za radio stanicu), ili mu se odobrava da postavi, pribavi i stavi u funkciju telekomunikacionu mre`u, sistem i/ili sredstvo (tehni~ka dozvola). Ovla{}ewa dr`avnih organa u oblasti telekomunikacija ^lan 5. U oblasti telekomunikacija, Vlada Republike Srbije (u daqem tekstu: Vlada), na predlog ministarstva nadle`nog za poslove telekomunikacija (u daqem tekstu: Ministarstvo), koji je pripremqen uz u~e{}e nadle`nih organa autonomne pokrajine, utvr|uje politiku u oblasti telekomunikacija i donosi Strategiju razvoja telekomunikacija u Republici i Plan namene radio frekvencijskih opsega. ^lan 6. Ministarstvo je ovla{}eno da: 1) priprema predlog Strategije razvoja telekomunikacija u Republici; 2) u saradwi sa ministarstvom nadle`nim za poslove razvoja i unapre|ewa nau~noistra`iva~ke delatnosti, preduzima mere na podsticawu istra`ivawa i razvoja u oblasti telekomunikacija; 3) utvr|uje predlog Plana namene radio frekvencijskih opsega i donosi Plan raspodele radio frekvencija, na predlog Republi~ke agencije za telekomunikacije; 4) u skladu sa Planom namene radio frekvencijskih opsega, odlu~uje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mre`e, odnosno usluge za koje se, u skladu sa ovim zakonom, mo`e izdati ograni~eni broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za

- 7 izdavawe ovih dozvola, ukuqu~uju}i i najmawi iznos jednokratne naknade koja se pla}a prilikom dobijawa dozvole; 5) utvr|uje listu osnovnih usluga (univerzalni servis) koje treba da pru`e operatori javnih fiksnih telekomunikacionih mre`a, na predlog Republi~ke agencije za telekomunikacije; 6) preduzima mere radi spre~avawa unakrsnog vlasni{tva ili drugih oblika povezivawa izme|u telekomunikacionih operatera koji obavqaju delatnost u vreme stupawa na snagu ovog zakona, a koji su od uticaja na slobodno odvijawe konkurencije, u ciqu zabrane i spre~avawa stvarawa monopola i obezbe|ivawa slobodne konkurencije u skladu sa ovim zakonom; 7) vr{i nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu wega; 8) u slu~aju rata ili vanrednog stawa, sprovodi odluke i druge akte Vlade koji se odnose na telekomunikacione mre`e, sisteme i sredstva. Predlozi akata iz stava 1. ta~. 1) i 3) ovog ~lana, pripremaju se uz u~e{}e nadle`nih organa autonomne pokrajine.

II REPUBLI^KA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE 1. Pravni status


Osnivawe ^lan 7. Radi obezbe|ivawa uslova za efikasno sprovo|ewe i unapre|ivawe utvr|ene politike u oblasti telekomunikacija u Republici Srbiji, osniva se Republi~ka agencija za telekomunikacije (u daqem tekstu: Agencija) kao samostalna, odnosno nezavisna organizacija koja vr{i javna ovla{}ewa, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog dr`avnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave telekomunikacionim mre`ama, sredstvima ili uslugama. U obavqawu poslova utvr|enih ovim zakonom, Agencija je du`na da obezbedi primenu Strategije razvoja telekomunikacija u Republici. Pravni subjektivitet ^lan 8. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

- 8 Organ Agencije je Upravni odbor, koji donosi sve odluke iz nadle`nosti Agencije. Agenciju predstavqa i zastupa predsednik Upravnog odbora, a u slu~aju wegove spre~enosti, Agenciju zastupa zamenik predsednika Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora, odnosno zamenik predsednika Upravnog odbora kada vr{i wegovu funkciju, mo`e, u celini ili delimi~no, preneti funkciju zastupawa Agencije drugom ~lanu Upravnog odbora, samo na osnovu odluke Upravnog odbora. Za obavqawe pojedinih stru~nih poslova iz svoje nadle`nosti, Agencija mo`e anga`ovati druga doma}a ili strana pravna i fizi~ka lica.

2. Nadle`nosti Agencije
^lan 9. Agencija je nadle`na da: 1) bli`e ure|uje obavqawe delatnosti u oblasti telekomunikacija, naro~ito kada postoji jedan ili vi{e javnih telekomunikacionih operatora koji, po merilima utvr|enim ovim zakonom, imaju zna~ajan udeo na tr`i{tu; 2) vr{i kontrolu nad obavqawem delatnosti telekomunikacija; 3) podsti~e interkonekciju telekomunikacionih mre`a, odnosno operatora na nediskriminatorskoj osnovi i da, ukoliko se telekomunikacioni operatori ne dogovore o uslovima interkonekcije, propi{e ove uslove, vode}i ra~una da oni budu nediskriminatorski i zasnovani na tro{kovnom principu; 4) re{ava sporove izme|u telekomunikacionih operatora koji se odnose na interkonekciju, posebne uslove za pristup mre`i i/ili zakup linija; 5) bli`e ure|uje uslove kori{}ewa radio frekvencijskog spektra i priprema predloge Plana namene radio frekvencijskih opsega i Plana raspodele radio frekvencija, u skladu sa ovim zakonom, kao i da vr{i kontrolu nad kori{}ewem radio frekvencijskog spektra; 6) dodequje radio frekvencije, u skladu sa ovim zakonom; 7) izdaje dozvole telekomunikacionim operatorima za obavqawe odre|enih telekomunikacionih delatnosti, dozvole koje se odnose na telekomunikacione mre`e, sisteme i sredstva i dozvole za radio stanicu, u skladu sa ovim zakonom; 8) priprema i sprovodi postupak javnog nadmetawa za izdavawe odre|enih dozvola, u skladu sa ovim zakonom i odlukom Ministarstva o broju, vremenu i minimalnim uslovima za izdavawe ovih dozvola;

- 9 9) prati da li se telekomunikacioni operatori pridr`avaju uslova sadr`anih u izdatim dozvolama i, u slu~aju povrede uslova sadr`anih u dozvoli ili povrede odredaba ovog zakona, izri~e mere, u skladu sa ovim zakonom; 10) utvr|uje specijalni tarifni re`im i prati sprovo|ewe tarifne politike, na na~in predvi|en ovim zakonom, u slu~ajevima kada na tr`i{tu postoji samo jedan javni telekomunikacioni operator za odre|ene telekomunikacione usluge, kada javni telekomunikacioni operator ima zna~ajan tr`i{ni udeo ili kada javni telekomunikacioni operator, prihodima od telekomunikacione mre`e ili usluge u kojoj je jedini operator ili u ~ijoj eksploataciji, odnosno pru`awu ima zna~ajan tr`i{ni udeo, dotira ili sufinansira drugu sopstvenu telekomunikacionu mre`u ili uslugu; 11) upravqa fondom za nadoknadu tro{kova univerzalnog servisa, koji se formira u skladu sa ovim zakonom; 12) priprema, donosi i prati primenu Plana numeracije i dodequje brojeve javnim telekomunikacionim operatorima na nediskriminatorskim osnovama, vode}i ra~una o racionalnom kori{}ewu brojeva sadr`anih u ovom planu; 13) odlu~uje o prigovorima korisnika u slu~ajevima kada je to predvi|eno ovim zakonom i op{tim aktima Agencije; 14) re{ava sporove, u slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom, odnosno aktima Agencije, izme|u korisnika i telekomunikacionog operatora i izme|u telekomunikacionih operatora; 15) formira i odr`ava bazu podataka od zna~aja za oblast telekomunikacija i redovno objavquje podatke iz oblasti telekomunikacija; 16) koordinira rad sa organima, odnosno organizacijama nadle`nim za radiodifuziju, u skladu sa zakonom; 17) prati razvoj u oblasti telekomunikacija, prikupqa informacije od telekomunikacionih operatora i pru`a informacije korisnicima, operatorima i me|unarodnim organizacijama; 18) donosi tehni~ke propise u oblasti telekomunikacija; 19) prati i obezbe|uje primenu standarda i tehni~kih propisa; doma}ih i me|unarodnih

20) obezbe|uje javnost rada, ukqu~uju}i davawe mogu}nosti zainteresovanim licima da daju svoje primedbe i komentare u vezi sa usvojenim merama i odlukama. Poslove iz stava 1. ovog ~lana Agencija obavqa kao poverene poslove.

- 10 Spre~avawe monopola i monopolskih pona{awa ^lan 10. Pored nadle`nosti iz ~lana 9. ovog zakona, Agencija je ovla{}ena da spre~ava antikonkurentske, odnosno monopolske aktivnosti i pona{awa javnih telekomunikacionih operatora, ukoliko oni nisu predmet postupka dr`avnog organa nadle`nog za spre~avawe monopola. Ovla{}ewe Agencije iz stava 1. ovog ~lana obuhvata: 1) odlu~ivawe o tome da li javni telekomunikacioni operator ima zna~ajni udeo na tr`i{tu, a na osnovu me|unarodno prihva}enih smernica za analizu tr`i{ta i izra~unavawe tr`i{nog udela; 2) izri~ito zabrawivawe ili ograni~avawe antikonkurentskih, odnosno monopolskih aktivnosti ili pona{awa u dozvoli izdatoj javnom telekomunikacionom operatoru; 3) utvr|ivawe specijalnog tarifnog re`ima za usluge u ~ijem pru`awu javni telekomunikacioni operator ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo, ili kada po oceni Agencije javna telekomunikaciona usluga nije otvorena za potpunu konkurenciju cena; 4) utvr|ivawe specijalnog tarifnog re`ima u slu~ajevima kada javni telekomunikacioni operator koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo dotira konkurentsku mre`u ili uslugu prihodima od mre`e ili usluga u kojima ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo; 5) nalagawe javnom telekomunikacionom operatoru koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo da omogu}i interkonekciju drugom telekomunikacionom operatoru; 6) odre|ivawe uslova za zakqu~ewe ugovora o interkonekciji izme|u javnog telekomunikacionog operatora koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo i drugog javnog telekomunikacionog operatora, ako javni telekomunikacioni operator koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo ne prihvati zahtev drugog operatora za interkonekciju, iako taj zahtev predstavqa ponudu datu pod uobi~ajenim uslovima, ili ako na zahtev ne odgovori u razumnom roku; 7) nalagawe javnom telekomunikacionom operatoru koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo u pru`awu usluga da dozvoli pristup svojoj mre`i drugom javnom telekomunikacionom operatoru kako bi on preko te mre`e pru`ao usluge sa dodatnom vredno{}u; 8) nalagawe javnom telekomunikacionom operatoru koji ima monopol ili zna~ajan tr`i{ni udeo u pru`awu usluga da obezbedi zakup linija drugom telekomunikacionom operatoru, na osnovu prihvatqivog zahteva i ukoliko postoje slobodni kapaciteti za davawe u zakup; 9) kontrolisawe statusnih promena ili promena oblika organizovawa preduze}a u oblasti telekomunikacija, koje

- 11 mogu da imaju za posledicu stvarawe preduze}a sa zna~ajnim tr`i{nim udelom. monopola ili

3. Upravni odbor
Sastav i izbor Upravnog odbora ^lan 11. Upravni odbor ima predsednika i ~etiri ~lana. Predsednika i ~lanove Upravnog odbora bira i razre{ava Narodna skup{tina Republike Srbije (u daqem tekstu: Skup{tina), na predlog Vlade. Predlog za izbor predsednika i ~lanova Upravnog odbora se utvr|uje na osnovu stru~nih znawa i iskustva koje kandidati imaju, a koja su od zna~aja za obavqawe poslova iz nadle`nosti Agencije, a naro~ito iz oblasti tehnike, ekonomije i prava, s tim {to iz oblasti tehnike moraju biti predlo`ena najmawe dva kandidata, a iz oblasti ekonomije i prava najmawe po jedan kandidat. Vlada utvr|uje predlog za izbor po sopstvenoj inicijativi, na osnovu kandidatura koje su ovla{}eni da podnesu Ministarstvo, Izvr{no ve}e Autonomne pokrajine Vojvodine, udru`ewe telekomunikacionih operatora, registrovana udru`ewa privrednika i nau~ne institucije u oblasti telekomunikacija ili po raspisanom konkursu. Predlog za izbor Vlada utvr|uje na osnovu kriterijuma iz stava 3. ovog ~lana, naro~ito vode}i ra~una da kroz utvr|eni predlog budu izra`eni interesi razvoja telekomunikacija i potrebe korisnika na svim delovima teritorije Republike Srbije. Upravni odbor ima i zamenika predsednika Upravnog odbora koga Upravni odbor bira iz reda svojih ~lanova. Mandat ~lanova Upravnog odbora ^lan 12. Predsednik i ~lanovi Upravnog odbora biraju se na period od pet godina, s tim {to se prilikom prvog izbora predsednik bira na pet godina, dva ~lana na ~etiri i dva ~lana na tri godine. Predsednik i ~lanovi Upravnog odbora ne mogu da budu birani vi{e od dva puta uzastopno. Predsednik, odnosno ~lan Upravnog odbora bira se najkasnije 60 ({ezdeset) dana pre isteka mandata prethodnog predsednika, odnosno ~lana Upravnog odbora. U slu~aju da izbor ne bude izvr{en ni do isteka mandata prethodnog predsednika, odnosno ~lana Upravnog odbora, predsednik i ~lanovi Upravnog odbora kojima je mandat istekao nastavqaju da obavqaju funkciju do okon~awa postupka izbora novog predsednika, odnosno ~lanova Upravnog odbora.

- 12 Na~in rada Upravnog odbora ^lan 13. Rad Upravnog odbora je javan. Predsednik Upravnog odbora predstavqa i zastupa Agenciju, rukovodi radom Upravnog odbora, potpisuje odluke Upravnog odbora i stara se o wihovom izvr{avawu, ima ovla{}ewa direktora u ostvarivawu prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada lica zaposlenih u Agenciji, obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom i statutom Agencije. Predsednik Upravnog odbora je, dok mu mandat traje, u radnom odnosu u Agenciji. ^lanovi Upravnog odbora, imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru koja ne mo`e biti mawa od plate sudije Vrhovnog suda Srbije. Prestanak mandata predsednika i ~lana Upravnog odbora ^lan 14. Manadat predsednika, odnosno ~lana Upravnog odbora mo`e prestati u slede}im slu~ajevima: 1) istekom vremena na koje je izabran; 2) razre{ewem iz razloga predvi|enih ovim zakonom; 3) podno{ewem ostavke Skup{tini u pisanoj formi, u kom slu~aju mandat prestaje danom dostavqawa ostavke; 4) smr}u. Prestanak mandata razre{ewem ^lan 15. Na predlog Upravnog odbora ili Vlade, Skup{tina mo`e razre{iti predsednika ili ~lana Upravnog odbora samo u slede}im slu~ajevima: 1) ako je zbog bolesti ili drugog razloga nesposoban za obavqawe du`nosti u periodu du`em od {est meseci zaredom; 2) ako bude pravosna`no osu|en na kaznu zatvora u trajawu du`em od {est meseci ili bude osu|en za krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja, prevare, korupcije, kra|e ili drugo sli~no krivi~no delo koje ga ~ini nedostojnim za obavqawe funkcije; 3) ako se utvrdi da je, pri utvr|ivawu predloga za Upravni odbor, kandidat izneo o sebi neistinite podatke ili propustio da iznese podatke o okolnostima bitnim za utvr|ivawe predloga;

- 13 4) ako bez du`nost periodu godine u osnovanog razloga odbije ili propusti da obavqa predsednika, odnosno ~lana Upravnog odbora u najmawe tri meseca neprekidno ili u toku jedne periodu od najmawe {est meseci sa prekidima ili

5) ako se utvrdi da je u toku trajawa mandata povredio pravila o sukobu interesa predvi|ena ovim zakonom. Sukob interesa ^lan 16. Predsednik i ~lanovi Upravnog odbora, niti bilo koji wihov srodnik u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva ili pobo~ni srodnik zakqu~no sa drugim stepenom srodstva, supru`nik ili srodnik po tazbinstvu zakqu~no sa prvim stepenom srodstva ne sme, ni direktno ni preko tre}eg fizi~kog ili pravnog lica, imati u~e{}a kao vlasnik udela u pravnom licu, akcionar, zaposleni, lice pod ugovorom i sl. u preduze}ima i organizacijama koje pru`aju telekomunikacione usluge, eksploati{u telekomunikacionu mre`u ili obezbe|uju telekomunikaciona sredstva.

4. Statut i drugi op{ti akti


^lan 17. Upravni odbor donosi Statut Agencije kojim se, izme|u ostalog, bli`e ure|uju unutra{wa organizacija i na~in rada Agencije. Na osnovu Statuta Agencije Upravni odbor donosi druge op{te akte, ukqu~uju}i one kojima se ure|uje organizacija stru~nih slu`bi Agencije i broj i status zaposlenih u Agenciji, kao i na~in anga`ovawa stru~waka van reda zaposlenih. Statut, poslovnik o radu Upravnog odbora, akt kojim se ure|uje organizacija stru~nih slu`bi Agencije, kao i odluka o izboru zamenika predsednika Upravnog odbora, obavezno se donose ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova Upravnog odbora. Na odre|ivawe zarade predsednika Upravnog odbora i zarada zaposlenih u Agenciji ne primewuju se propisi o zaradama zaposlenih u dr`avnim organima i javnim slu`bama. Na Statut Agencije saglasnost daje Vlada.

5. Finansirawe Agencije
Finansijski plan Agencije ^lan 18. Finansirawe Agencije vr{i se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Upravni odbor.

- 14 Finansijskim planom utvr|uju se ukupni prihodi i rashodi Agencije, ukqu~uju}i i rezerve za nepredvi|ene izdatke, kao i elementi za celovito sagledavawe politike zarada i zaposlenosti u Agenciji. Finansijki plan se donosi najkasnije do 15. decembra teku}e godine za narednu godinu. Ukupni tro{kovi rada Agencije obuhva}eni finansijskim planom, ukqu~uju}i i rezerve za nepredvi|ene izdatke, ne mogu biti ve}i od realnih tro{kova rada Agencije potrebnih za uspe{no ostvarivawe wenih nadle`nosti. Na finansijski plan iz stava 1. ovog ~lana saglasnost daje Vlada. Finansijski plan se objavquje na na~in utvr|en statutom Agencije. Svi obra~uni prihoda i rashoda Agencije podle`u godi{woj reviziji od strane nezavisnog ovla{}enog revizora. Obra~uni se objavquju najkasnije tri meseca po zavr{etku finansijske godine. Ako se godi{wim obra~unom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije ve}i od ukupno ostvarenih rashoda, razlika sredstava upla}uje se na ra~un buxeta Republike Srbije, a deo razlike sredstava, srazmeran prihodima ostvarenim od javnih telekomunikacionih operatora ~ije je sedi{te na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upla}uje se na ra~un buxeta Autonomne pokrajine Vojvodine i raspore|uje se prvenstveno za razvoj telekomunikacija. Izvori finansirawa ^lan 19. Prihod Agencije ~ine sredstva ostvarena od naknade koju javni telekomunikacioni operatori pla}aju za dobijeno pravo za izgradwu, posedovawe ili eksploataciju javne telekomunikacione mre`e, odnosno za pru`awe javne telekomunikacione usluge, sredstva ostvarena od naknade za kori{}ewe i dodelu radio frekvencija, sredstva ostvarena po osnovu izdavawa sertifikata, kao i sredstva ostvarena na ime tro{kova tehni~kog pregleda i drugih tro{kova izdavawa dozvola. Visinu naknada i tro{kova iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje Upravni odbor, uz saglasnost Vlade. Sredstva ostvarena na ime jednokratne naknade koja se pla}a prilikom izdavawa licence predstavqaju prihod buxeta Republike Srbije. Za prvu godinu rada Agencije, sredstva se obezbe|uju iz buxetske rezerve u vidu kratkoro~ne pozajmice, u skladu sa zakonom, a na osnovu finansijskog plana koji utvr|uje Vlada, kojim se utvr|uje i dinamika vra}awa sredstava u buxet iz redovnih prihoda Agencije.

- 15 -

6. Javnost rada Agencije


Izve{taji Agencije i poslovna tajna ^lan 20. Agencija priprema i podnosi Vladi i Skup{tini godi{wi izve{taj (ukqu~uju}i i finansijske obra~une) o svojim aktivnostima, koji obuhvata naro~ito izve{taje o: 1) razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji; 2) primeni principa tarifne politike na propisane usluge; 3) dostignutom nivou realizacije usluga univerzalnog servisa, sa procenom stepena zadovoqewa potreba korisnika; 4) nameni i dodeli radio frekvencija za civilne potrebe. Agencija objavquje, na na~in predvi|en statutom, i: 1) godi{wi izve{taj (ukqu~uju}i i godi{wi obra~un) za svaku godinu rada; 2) finansijski plan za svaku godinu; 3) obave{tewa koja se odnose na namenu i dodelu radio frekvencija; 4) obave{tewa u vezi sa javnim nadmetawem za izdavawe licence, ukqu~uju}i i osnovne uslove javnog nadmetawa; 5) dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom; 6) odluke koje su, u skladu sa ovim zakonom, donete u vezi sa izdatim dozvolama i zakqu~enim ugovorima o interkonekciji; 7) obave{tewa, odnosno odluke koje se odnose na specijalni tarifni re`im, odnosno tarifnu politiku, ukqu~uju}i i promene tarifa za propisane usluge; 8) odluke donete u skladu sa ovim zakonom, koje se odnose na Plan numeracije. Pribavqawe neophodnih podataka ^lan 21. Javni telekomunikacioni operator je du`an da, na zahtev Agencije, dostavi sve potrebne podatke i informacije, ukqu~uju}i finansijske podatke i informacije, koji su neophodni za obavqewe poslova iz nadle`nosti Agencije. Agencija je du`na da sve podatke iz stava 1. ovog ~lana ~uva kao poslovnu tajnu, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima.

- 16 Vo|ewe registra ^lan 22. Agencija formira i odr`ava bazu podataka o registrima koje vodi, a koji su javne isprave. Agencija vodi registre: 1) izdatih dozvola telekomunikacionim operatorima; 2) izdatih dozvola za radio stanice; 3) izdatih tehni~kih dozvola; 4) zakqu~enih ugovora o interkonekciji. Agencija formira i odr`ava bazu podataka i o svim donetim odlukama, ukqu~uju}i i eventualne prigovore na ove odluke, kao i o drugim podacima koji su od zna~aja za oblast telekomunikacija. Za javne telekomunikacione operatore ~ije je sedi{te na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, podaci koje Agencija vodi u skladu sa odredbama ovog ~lana iskazuju se i u posebnom odeqku odgovaraju}eg registra.

7. Na~in dono{ewa odluka Agencije i pravni lekovi


^lan 23. Odluke o pravima ili obavezama javnog telekomunikacionog operatora ili korisnika usluga ili odluke kojima, u skladu sa ovim zakonom, izri~e mere javnom telekomunikacionom operatoru, Agencija donosi na na~in predvi|en statutom. U postupku u kome se odlu~uje o pravima, obavezama ili o izricawu mera javnom telekomunikacionom operatoru, Agencija je du`na da javnom telekomunikacionom operatoru omogu}i da se pre dono{ewa odluke izjasni o ~iwenicama koje su od zna~aja za odlu~ivawe, kao i da dostavi svu dokumentaciju ili druge dokaze za koje smatra da su relevantni za odlu~ivawe. Odluka Agencije je kona~na. Agencija mo`e, na inicijativu stranke ili po sopstvenoj inicijativi, kao i povodom podnete tu`be u upravnom sporu, da odlu~i da izmeni ili ukine svoju odluku. Protiv odluke o izmeni, odnosno ukidawu odluke Agencije mo`e se pokrenuti upravni spor. Stranka koja smatra da je odlukom Agencije povre|eno neko weno pravo ili pravom za{ti}en interes mo`e protiv te odluke pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. Stranka je du`na da u roku od 15 dana od dana dostavqawa odluke Agencije, izvr{i odluku, a ukoliko to ne u~ini, sprove{}e se postupak prinudnog izvr{ewa u skladu sa pravilima op{teg upravnog

- 17 postupka, osim ako Agencija u slu~aju iz stava 4. ovog ~lana, ili sud po podnetoj tu`bi u upravnom sporu, privremeno ne odlo`e izvr{ewe.

8. Kontrola
Ovla{}ewe za vr{ewe kontrole ^lan 24. Kontrolu nad obavqawem delatnosti u oblasti telekomunikacija i nad kori{}ewem radiofrekvencijskog spektra vr{i Agencija. U vr{ewu kontrole iz stava 1. ovog ~lana Agencija je ovla{}ena da: 1) proverava rad telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava, ukqu~uju}i i radio stanice i pru`awe telekomunikacionih usluga za koje je, u skladu sa ovim zakonom, izdata dozvola, kao i da preduzima mere za otklawawe utvr|enih nepravilnosti; 2) proverava uskla|enost postupawa telekomunikacionih operatora sa uslovima sadr`anim u izdatoj dozvoli i preduzima mere prema telekomunikacionom operatoru koji se ne pridr`ava propisanih uslova; 3) proverava uskla|enost telekomunikacionih mre`a za ~iju izgradwu i eksploataciju u skladu sa ovim zakonom nije potrebna dozvola, sa propisanim standardima i normativima; 4) otkriva rad telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava, ukqu~uju}i i radio stanice, odnosno pru`awe telekomunikacionih usluga koji se koriste, odnosno pru`aju bez prethodno pribavqene dozvole i preduzima mere za obustavu wihovog rada, odnosno pru`awa; 5) proverava postupawe javnih telekomunikacionih operatora u odnosu na obaveze predvi|ene ovim zakonom u oblasti tarifa, univerzalnog servisa, interkonekcije, zakupa linija, privatnosti i bezbednosti informacija, kao i u odnosu na druge obaveze utvr|ene ovim zakonom i preduzima mere da se otklone utvr|eni propusti u postupawu operatora; 6) proverava postupawe javnih telekomunikacionih operatora i drugih korisnika radio frekvencija u odnosu na obaveze utvr|ene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona koji se odnose na oblast radiokomunikacija i preduzima mere za otklawawe utvr|enih nepravilnosti; 7) proverava da li je pre pu{tawa u rad telekomunikacione mre`e, sistema i sredstva, ukqu~uju}i i radio stanice, obavqen wihov tehni~ki pregled, kao i da li telekomunikacioni sistemi i sredstva poseduju odgovaraju}u tehni~ku dozvolu;

- 18 8) istra`uje {tetne smetwe u radu telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava, ukqu~uju}i i radio stanice, za koje je izdata dozvola i preduzima mere za wihovo otklawawe. Kontrolor telekomunikacija i kontrolor radio-emisija ^lan 25. Kontrolu iz ~lana 24. ovog zakona Agencija vr{i preko kontrolora telekomunikacija, kontrolora radio-emisija i Upravnog odbora. Kontrolor telekomunikacija mo`e biti lice koje ima zavr{en jedan od tehni~kih fakulteta ili drugi odgovaraju}i fakultet u odnosu na oblast kontrole iz stava 2. ~lana 24. ovog zakona i najmawe tri godine radnog iskustva u oblasti telekomunikacija. Kontrolor radio-emisija mo`e biti lice koje ima zavr{en jedan od tehni~kih fakulteta ili odgovaraju}u vi{u {kolu tehni~ke struke i najmawe tri godine radnog iskustva u oblasti telekomunikacija. Kontrolor telekomunikacija i kontrolor radio-emisija su du`ni da imaju propisane legitimacije, kojima se identifikuju i koje su du`ni da poka`u na zahtev odgovornog lica ili drugog zainteresovanog lica, prilikom vr{ewa kontrole. Obrazac i sadr`inu legitimacije iz stava 4. ovog ~lana utvr|uje Upravni odbor. Kontrolor telekomunikacija i kontrolor radio-emisija su samostalni, u granicama ovla{}ewa utvr|enih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona i za svoj rad su li~no odgovorni. Kontrolor telekomunikacija i kontrolor radio-emisija ne mo`e izra|ivati, niti u~estvovati u izradi i tehni~koj kontroli investicionotehni~ke dokumentacije za telekomunikacione mre`e, sisteme ili sredstva koji, u skladu sa odredbama ovog zakona, podle`u kontroli, niti mo`e vr{iti stru~ni nadzor nad izgradwom, odnosno izvo|ewem radova nad telekomunikacionim mre`ama i sistemima koji podle`u kontroli. Ovla{}ewa kontrolora telekomunikacija ^lan 26. U vr{ewu kontrole iz ~lana 24. ovog zakona kontrolor telekomunikacija ima ovla{}ewa da: 1) pregleda dozvole, tehni~ku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na telekomunikacione mre`e, sisteme ili sredstva, ukqu~uju}i i radio stanice, na objekte u kojima su ovi sme{teni, kao i na telekomunikacione usluge, a koji su predmet kontrole; 2) pregleda evidencije ~ije je vo|ewe obavezno u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona i na~in vo|ewa ovih evidencija;

- 19 3) vr{i pregled telekomunikacione mre`e, sistema ili sredstva, ukqu~uju}i i radio stanicu, kao i pregled objekata u kojima su ovi sme{teni i da proveri wihov rad; 4) proverava na~in pru`awa i kori{}ewa javne telekomunikacione usluge, wen kvalitet i va`e}e tarife, ako se na javnu telekomunikacionu uslugu koja je predmet kontrole primewuje specijalni tarifni re`im; 5) vr{i propisana merewa i ispitivawa na telekomunikacionoj mre`i, sistemu ili sredstvu, ukqu~uju}i i radio stanicu, odnosno da od telekomunikacionog operatora i/ili vlasnika, odnosno korisnika objekta u kome je sme{tena telekomunikaciona mre`a, sistem ili sredstvo ili u kome se proizvode telekomunikaciona sredstva, zahteva da ih oni izvr{e; 6) uzima izjave od odgovornih i drugih zainteresovanih lica u vezi sa predmetom kontrole. Kontrolor telekomunikacija du`an je da preduzima potrebne preventivne mere u ciqu spre~avawa povrede zakona i drugih propisa i da, kao slu`benu tajnu, ~uva sve podatke i informacije do kojih do|e u vr{ewu kontrole. O svakom izvr{enom pregledu i radwama preduzetim u okviru vr{ewa kontrole, kontrolor telekomunikacija je du`an da sa~ini zapisnik koji sadr`i nalaz stawa i koji se dostavqa Upravnom odboru. Ako u vr{ewu kontrole utvrdi da ima osnova da se prema subjektu nad kojim je vr{ena kontrola preduzmu mere predvi|ene ovim zakonom, kontrolor telekomunikacija je du`an da uz podno{ewe zapisnika podnese i predlog za preduzimawe odre|ene mere, o kome odlu~uje Upravni odbor. Ovla{}ewa kontrolora radio-emisija ^lan 27. U vr{ewu kontrole iz ~lana 24. ovog zakona kontrolor radioemisija ima ovla{}ewe da iz fiksne ili mobilne kontrolno-merne stanice, upotrebom propisanih tehnika i postupaka merewa: 1) proverava dozvoqene radio-emisije; 2) otkriva nedozvoqene radio-emisije i preduzima mere za wihovo prekidawe; 3) istra`uje {tetne smetwe prouzrokovane radio-emisijama i preduzima mere za otklawawe {tetnih smetwi izme|u radio stanica u zemqi i radio stanica u inostranstvu, kao i izme|u radio stanica u zemqi. O svakoj izvr{enoj proveri, otkrivawu, istra`ivawu i merewu iz stava 1. ovog ~lana, kontrolor radio-emisija je du`an da sa~ini izve{taj koji se dostavqa Upravnom odboru. Ako u vr{ewu poslova iz stava 1. ovog ~lana kontrolor radioemisija utvrdi da postoji osnov za preduzimawe mera predvi|enih ovim

- 20 zakonom, du`an je da uz izve{taj podnese i predlog za preduzimawe odre|ene mere, o kome odlu~uje Upravni odbor. Ovla{}ewa Upravnog odbora u vr{ewu kontrole ^lan 28. U vr{ewu kontrole iz ~lana 24. ovog zakona, Upravni odbor je ovla{}en da: 1) razmatra podnete zapisnike kontrolora telekomunikacija i izve{taje kontrolora radio-emisija; 2) odlu~uje o podnetim predlozima za preduzimawe mera prema subjektima nad kojima je vr{ena kontrola. Upravni odbor mo`e izre}i jednu od slede}ih mera: 1) nalo`iti da se, u odre|enom roku, otklone utvr|ene nepravilnosti i nezakonitosti u radu telekomunikacionog operatora koji poseduje propisanu dozvolu; 2) nalo`iti da se, u odre|enom roku, otklone nepravilnosti i izvr{e uskla|ivawa sa propisanim standardima i normativima, kada se radi o telekomunikacionim mre`ama za ~iju izgradwu i eksploataciju, u skladu s ovim zakonom, nije potrebna dozvola; 3) zabraniti, bez odlagawa, na neodre|eno vreme, rad telekomunikacione mre`e, sistema ili sredstva, odnosno pru`awe telekomunikacione usluge za koje, u skladu sa odredbama ovog zakona, nije izdata propisana dozvola, ukqu~uju}i i neovla{}eno kori{}ewe radio frekvencija; 4) zabraniti rad telekomunikacione mre`e, sistema ili sredstva, ukqu~uju}i i radio stanicu, za koje nije izvr{en tehni~ki pregled - do izvr{enog tehni~kog pregleda; 5) zabraniti kori{}ewe, ugradwu, proizvodwu, odnosno stavqawe u promet telekomunikacionih sistema i sredstava koji ne poseduju tehni~ku dozvolu u skladu sa ovim zakonom - do dobijawa dozvole; 6) nalo`iti da se, u odre|enom roku, otklone uzroci {tetnih smetwi; 7) zabraniti izgradwu objekata unutar bezbednosne zone oko radio stanice. Mere iz stava 2. ovog ~lana Upravni odbor izri~e u pisanoj formi i zajedno sa zapisnikom o izvr{enoj kontroli, odnosno izve{tajem o izvr{enoj kontroli radio-emisija dostavqa ih licu na koje se odnose. Protiv odluke Agencije mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. Nepostupawe po nalogu iz stava 2. ta~ka 1) ovog ~lana osnov je za pokretawe postupka za oduzimawe dozvole.

- 21 Postupak za oduzimawe dozvole Upravni odbor mo`e pokrenuti i ako ni posle izre~ene zabrane iz stava 2. ta~. 4) i 5) ovog ~lana javni telekomunikacioni operator, odnosno imalac dozvole za radio stanicu ne izvr{i tehni~ki pregled, odnosno ne pribavi odgovaraju}u tehni~ku dozvolu. Ako telekomunikacioni operator ili drugo lice ne postupi u skladu sa izre~enom merom, Upravni odbor mo`e, kao meru obezbe|ewa, nalo`iti kontroloru telekomunikacija da zape~ati objekte u kojima su sme{tena telekomunikaciona sredstva, ukqu~uju}i i radio stanicu, sve dok je izre~ena mera na snazi. Ako oceni da je postupawem, odnosno nepostupawem lica nad kojim je vr{ena kontrola u~iweno krivi~no delo, privredni prestup ili prekr{aj, Upravni odbor je du`an da bez odlagawa nadle`nom organu podnese krivi~nu prijavu, prijavu za privredni prestup, odnosno zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka. Obave{tavawe o vr{ewu kontrole i pravo pristupa objektima ^lan 29. Kontrolor telekomunikacija je du`an da o svom dolasku radi vr{ewa kontrole obavesti odgovorno lice u preduze}u ili drugom subjektu nad kojim }e se vr{iti kontrola. Telekomunikacioni operatori, korisnici radio stanica i/ili vlasnici, odnosno korisnici objekata u kojima su sme{tene telekomunikacione mre`e, sistemi ili sredstva, ili u kojima se proizvode telekomunikaciona sredstva, po prijemu obave{tewa iz stava 1. ovog ~lana, du`ni su da omogu}e kontroloru telekomunikacija pristup tim objektima i da mu, bez odlagawa, pru`e informacije i dokumentaciju koje ovaj zatra`i, a koje se odnose na telekomunikacione mre`e, sisteme, objekte ili sredstva koji su predmet kontrole, kao i da mu omogu}e da izvr{i odgovaraju}a ispitivawa i merewa, odnosno da ih na wegov zahtev sami izvr{e. Korisnici radio stanica du`ni su da se odazovu pozivima kontrolora telekomunikacija i kontrolora radio-emisija radi vr{ewa posebnih merewa u kontrolno-mernim centrima na radio stanicama, odnosno na radio-emisijama. Pravila postupka ^lan 30. U postupku kontrole iz ~lana 24. ovog zakona primewuju se odredbe zakona kojim je ure|en op{ti upravni postupak. Kontrolno-merni centri ^lan 31. Radi vr{ewa pojedinih poslova kontrole, a posebno poslova kontrole radio-emisija, Agencija mo`e osnivati kontrolno-merne centre, kao

- 22 organizacione jedinice Agencije van sedi{ta (podru~ne jedinice), u skladu sa statutom. Pored poslova kontrole utvr|enih ovim zakonom, kontrolnomerni centri mogu, na zahtev telekomunikacionih operatora ili drugih lica da: 1) ispituju radio stanice radi provere da li ove ispuwavaju uslove i zahteve predvi|ene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona; 2) ispituju predajnike, prijemnike, antene i druge ure|aje koji predstavqaju delove radio stanice, radi provere da li ovi ure|aji imaju tehni~ke karakteristike koje odgovaraju doma}im i me|unarodnim standardima i normativima iz oblasti radiokomunikacija; 3) vr{e i druga ispitivawa i merewa u oblasti radiokomunikacija za potrebe planirawa i projektovawa novih radio sistema i radio mre`a i odabira pogodnih radio frekvencija za te sisteme i mre`e. Za ispitivawa i merewa iz stava 3. ta~. 1) i 2) ovog ~lana pla}aju se tro{kovi utvr|eni u cenovniku koji donosi Agencija.

III DOZVOLE ZA JAVNE TELEKOMUNIKACIONE MRE@E I JAVNE TELEKOMUNIKACIONE USLUGE


Principi izdavawa dozvola ^lan 32. Svako fizi~ko ili pravno lice mo`e da sagradi, poseduje ili eksploati{e javnu telekomunikacionu mre`u i/ili da pru`a javnu telekomunikacionu uslugu, ukoliko mu je Agencija prethodno izdala dozvolu, osim ako druga~ije nije predvi|eno ovim zakonom. Pravo na dobijawe dozvole, pod jednakim uslovima, ima svako pravno ili fizi~ko lice koje ispuni uslove propisane ovim zakonom, propisima donetim na osnovu wega, ukqu~uju}i i op{te akte Agencije, kao i tehni~ke uslove, odnosno standarde na koje ovi propisi upu}uju. Postupak izdavawa dozvola je javan, a o svim izdatim dozvolama se vode odgovaraju}i registri, u skladu sa ovim zakonom. Vrste dozvola ^lan 33. Agencija izdaje dozvole za javne telekomunikacione mre`e i javne telekomunikacione usluge, dozvole za radio stanicu i tehni~ke dozvole.

- 23 Dozvole za javne telekomunikacione mre`e i javne telekomunikacione usluge su licenca (individualna licenca) i odobrewe (op{ta licenca). Dobijawem dozvole iz stava 2. ovog ~lana, wen imalac sti~e pravo na obavqawe odre|ene telekomunikacione delatnosti. Licenca (individualna licenca) je dozvola koju Agencija izdaje doma}em ili stranom fizi~kom ili pravnom licu koje namerava da izgradi, poseduje ili eksploati{e javnu telekomunikacionu mre`u ili da pru`a javne telekomunikacione usluge, u slu~aju kada se eksploatacija te mre`e, odnosno pru`awe telekomunikacione usluge zasniva na kori{}ewu resursa koji su ograni~eni (npr. ograni~ewa u odnosu na radiofrekvencije ili numeraciju). Agencija utvr|uje vrste javnih telekomunikacionih usluga za koje se mo`e izdati licenca. Licenca se izdaje na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetawa. Odobrewe (op{ta licenca) je dozvola koja se izdaje svakom doma}em ili stranom fizi~kom ili pravnom licu koje namerava da eksploati{e telekomunikacionu mre`u ili pru`a telekomunikacione usluge na osnovu standardnih uslova, a koje ispuwava, odnosno prihvati da ispuwava propisane standardne uslove. Izuzetno, javna telekomunikaciona usluga za koju je Agencija svojim aktom odredila da se nalazi u slobodnom re`imu mo`e se pru`ati bez prethodnog pribavqawa dozvole iz stava 2. ovog ~lana. Izgradwa, posedovawe ili eksploatacija privatne telekomunikacione mre`e vr{i se bez pribavqawa dozvole iz stava 2. ovog ~lana, osim ako: 1) takva mre`a zahteva kori{}ewe radio frekvencija ili 2) je takva mre`a povezana sa javnom telekomunikacionom mre`om preko vi{e od jednog krajweg prikqu~ka. Dozvole iz stava 2. ovog ~lana ne izdaju se ni za izgradwu i eksploataciju telekomunikacionih mre`a za specijalne namene (vojska , policija i sl.). Agencija, u skladu sa ovim zakonom, izdaje i: 1) dozvolu za radio stanicu, ~ijim dobijawem wen imalac sti~e pravo na kori{}ewe radio stanice i na kori{}ewe odre|ene radio frekvencije, kao i 2) tehni~ke dozvole (sertifikate), kojima se potvr|uje tehni~ka usagla{enost odre|ene telekomunikacione mre`e, sistema ili sredstva sa propisanim standardima i normativima, ~ime se imaocu dozvole odobrava da tu telekomunikacionu mre`u, sistem ili sredstvo pribavi, postavi i/ili stavi u funkciju.

- 24 Imalac dozvole ^lan 34. Jedno pravno ili fizi~ko lice mo`e posedovati, odnosno ste}i samo jednu dozvolu za javnu telekomunikacionu mre`u jedne vrste, odnosno samo jednu dozvolu za pru`awe jedne vrste javnih telekomunikacionih usluga, za koje je potrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom. Lice iz stava 1. ovog ~lana koje je dobilo dozvolu za jednu javnu telekomunikacionu mre`u, odnosno za pru`awe jedne vrste javnih telekomunikacionih usluga mo`e, bez posebne dozvole, pru`ati sve javne telekomunikacione usluge koje se pru`aju eksploatacijom telekomunikacione mre`e za koju je dobijena dozvola, odnosno koje su obuhva}ene vrstom telekomunikacione usluge za koju je dobijena dozvola. Ako se u okviru jedne javne telekomunikacione mre`e ili jedne vrste javnih telekomunikacionih usluga za ~iju je eksploataciju, odnosno pru`awe dobijeno odobrewe, mo`e pru`ati i javna telekomunikaciona usluga za ~ije pru`awe se, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu wega, zahteva pribavqawe licence, takva javna telekomunikaciona usluga se mo`e pru`ati tek posle dobijawa licence za weno pru`awe. Ako lice iz stava 1. ovog ~lana poseduje ili namerava da poseduje vi{e dozvola za razli~ite javne telekomunikacione mre`e, odnosno za pru`awe razli~itih vrsta javnih telekomunikacionih usluga, du`no je da svaku od ovih delatnosti obavqa preko zasebnog povezanog pravnog lica. Pravno ili fizi~ko lice koje obavqa delatnost u oblasti koja nije telekomunikaciona, a poseduje ili namerava da poseduje dozvolu za javnu telekomunikacionu mre`u i/ili za pru`awe javne telekomunikacione usluge, du`no je da ovu delatnost koja spada u oblast telekomunikacija i za koju poseduje ili namerava da poseduje dozvolu, obavqa preko zasebnog povezanog pravnog lica. Op{ta pravila postupka za dobijawe dozvola za javne telekomunikacione mre`e i javne telekomunikacione usluge ^lan 35. Pravno ili fizi~ko lice koje namerava da obavqa delatnost u oblasti telekomunikacija, podnosi Agenciji prijavu za dobijawe dozvole za javne telekomunikacione mre`e i/ili javne telekomunikacione usluge, na na~in predvi|en ovim zakonom za odre|enu vrstu dozvole, osim ako je ovim zakonom predvi|eno da se odre|ena telekomunikaciona delatnost mo`e obavqati bez prethodno dobijene dozvole. Lice iz stava 1. ovog ~lana du`no je da uz prijavu dostavi dokaze o ispuwenosti uslova za dobijawe dozvole i druge podatke propisane aktom Agencije.

- 25 Licenca (individualna licenca) ^lan 36. Licencu izdaje Agencija. Licenca se izdaje po okon~awu postupka javnog nadmetawa, posle dono{ewa odluke o izboru najpovoqnije ponude. Licenca se mo`e izdati samo licu koje je u~estvovalo u postupku javnog nadmetawa, ako to lice ispuwava sve uslove predvi|ene ovim zakonom i aktima Agencije. Agencija op{tim aktom donetim na osnovu ovog zakona bli`e ure|uje postupak za izdavawe licence. Za dobijenu licencu pla}aju se jednokratna naknada prilikom izdavawa licence i periodi~na godi{wa naknada, kao i tro{kovi izdavawa i/ili produ`etka roka na koji je izdata licenca. Najmawi (po~etni) iznos jednokratne naknade iz stava 5. ovog ~lana, koji utvr|uje Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom, objavquje se u oglasu o javnom nadmetawu. Kona~ni iznos jednokratne naknade utvr|uje se u postupku javnog nadmetawa, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su buxeta Republike. Visina periodi~ne godi{we naknade iz stava 5. ovog ~lana utvr|uje se licencom, u iznosu koji obra~unava Agencija. Imalac licence se mo`e obavezati i da obezbedi garanciju za pla}awe jednokratne naknade za dobijawe licence. Licenca nije prenosiva bez prethodne saglasnosti Agencije, ali Agencija ne mo`e odbiti davawe saglasnosti kada je imalac licence zalo`io svoja prava iz licence banci ili drugoj finansijskoj instituciji u ciqu obezbe|ivawa sredstava za finansirawe aktivnosti koja je predmet izdate licence, a do prenosa treba da do|e u postupku namirewa banke ili druge finansijske organizacije iz zalo`enog prava. Period na koji se izdaje licenca, me|usobna prava, obaveze i uslovi pod kojima se izdaje licenca za javnu telekomunikacionu mre`u ili usluge, kao i visina, rokovi i na~in pla}awa naknade, utvr|uju se u licenci. Period na koji se izdaje licenca ne mo`e biti du`i od 20 godina. Rok iz stava 11. ovog ~lana mo`e se produ`iti na zahtev imaoca licence, koji je du`an da zahtev podnese Agenciji najkasnije {est meseci pre isteka va`e}e licence.

- 26 Posebna pravila za izdavawe licence ^lan 37. Pri sprovo|ewu postupka javnog nadmetawa, Agencija je du`na da: 1) omogu}i da javno nadmetawe bude dostupno svim zainteresovanim licima pod ravnopravnim uslovima, objavqivawem javnog oglasa; 2) utvrdi i objavi nediskriminatorske, objektivne i merqive kriterijume odlu~ivawa, koji odgovaraju aktivnostima ili uslugama za koje se dodequje licenca; 3) utvrdi ko od podnosilaca prijave ispuwava sve uslove propisane ovim zakonom i aktima Agencije; 4) odluku o izboru najpovoqnije ponude donese na osnovu ekonomskih, tehni~kih, iskustvenih i drugih kriterijuma od zna~aja za razvoj telekomunikacija u Republici Srbiji, objavqenih u oglasu za javno nadmetawe; 5) odluku o izboru najpovoqnije ponude donese najkasnije u roku od ~etiri meseca od dana isteka roka za podno{ewe prijava. Oglas iz stava 1. ta~ka 1) ovog ~lana obavezno sadr`i: 1) predmet licence; 2) rok za u~e{}e na javnom nadmetawu, s tim {to taj rok ne mo`e biti kra}i od 45 dana od dana objavqivawa oglasa; 3) kriterijume za u~e{}e na javnom nadmetawu; 4) na~in dostavqawa ponude (pod {ifrom ili punim nazivom ponu|a~a); 5) obave{tewe o datumu, vremenu i mestu otvarawa prispelih ponuda; 6) ime lica zadu`enog za davawe svih relevantnih za postupak javnog nadmetawa. informacija

Oglas iz stava 1. ta~ka 1) ovog ~lana objavquje se u "Slu`benom glasniku Republike Srbije", kao i u najmawe jednoj {iroko dostupnoj me|unarodnoj publikaciji i u najmawe jednom {iroko dostupnom doma}em sredstvu javnog informisawa. Odobrewe (op{ta licenca) ^lan 38. Agencija izdaje odobrewe svakom licu koje namerava da eksploati{e telekomunikacionu mre`u ili da pru`a javnu telekomunikacionu uslugu na koju se primewuje ovaj re`im, ako to lice ispuwava, odnosno ako prihvati da ispuwava uslove propisane za tu mre`u, odnosno uslugu.

- 27 Pravo na eksploataciju telekomunikacione mre`e, odnosno na pru`awe telekomunikacione usluge iz stava 1. ovog ~lana, sti~e se upisom u registar koji vodi Agencija. Lice iz stava 1. ovog ~lana, du`no je da Agenciji podnese prijavu za registraciju, ~ime se obavezuje da }e ispuwavati sve zahteve u odnosu na odgovaraju}u vrstu mre`e, odnosno usluga, ukqu~uju}i i uslove utvr|ene u samom odobrewu. Danom upisa u registar smatra}e se da je izdato odobrewe. Agencija je du`na da upis u registar izvr{i u roku od 30 dana od dana podno{ewa prijave za registraciju. Agencija ne mo`e odbiti da izda odobrewe, odnosno da izvr{i upis u registar, ako lice koje je podnelo prijavu za registraciju ispuwava, odnosno prihvati da ispuwava sve zahtevane uslove koji su propisani za odgovaraju}u javnu telekomunikacionu mre`u, odnosno javnu telekomunikacionu uslugu koju to lice namerava da eksploati{e, odnosno pru`a. Pod zahtevanim uslovima iz stava 3. ovog ~lana podrazumevaju se osnovni tehni~ki uslovi koji su neophodni za eksploataciju odre|ene vrste javne telekomunikacione mre`e, odnosno za pru`awe odre|ene vrste javne telekomunikacione usluge na na~in kojim se obezbe|uje zadovoqavawe potreba i za{tita interesa korisnika. Izuzetno, Agencija mo`e prilikom propisivawa uslova odrediti da se odobrewe za eksploataciju odre|ene vrste javne telekomunikacione mre`e, odnosno za pru`awe odre|ene vrste javne telekomunikacione usluge daje sa ograni~enim rokom va`ewa, utvr|uju}i istovremeno taj rok. Uslovi koje Agencija propi{e za odgovaraju}u vrstu javne telekomunikacione mre`e, odnosno javne telekomunikacione usluge moraju biti unapred poznati i javno objavqeni. Agencija propisuje i objavquje obrasce za odobrewa za pojedine vrste javnih telekomunikacionih usluga, koji sadr`e i uslove koje operator mora ispuwavati. Odobrewe se ne mo`e po bilo kom osnovu, ni trajno ni privremeno, preneti tre}em licu bez prethodne saglasnosti Agencije. Pri upisu u registar pla}a se naknada odre|ena u uslovima, ako za pojedinu vrstu usluga nije odre|eno da se odobrewe sti~e bez naknade. Agencija op{tim aktom odre|uje javne telekomunikacione mre`e, odnosno javne telekomunikacione usluge ~ija se eksploatacija, odnosno pru`awe vr{i na osnovu izdatog odobrewa, pri ~emu se odobrewe obavezno izdaje za: 1) usluge sa dodatnom vredno{}u; 2) usluge u okviru zatvorene grupe korisnika; 3) usluge prenosa podataka; 4) usluge Interneta; 5) usluge kablovske distributivne mre`e koje se odnose na distribuciju radio i televizijskih programa.

- 28 Sadr`aj licence i odobrewa ^lan 39. Licenca sadr`i najmawe slede}e podatke i uslove: 1) vrstu usluge, oblast pokrivawa, dodeqene radio frekvencije, ako usluga podrazumeva kori{}ewe frekvencija; 2) specifikaciju tehni~kih uslova za telekomunikacionu mre`u i sredstva; 3) standarde kojima se defini{e zahtevani kvalitet i nivo usluge; 4) podatke o imaocu licence i eventualnoj promeni imaoca; 5) trajawe licence; 6) iznos i uslove pla}awa naknada za licencu; 7) obavezu imaoca licence da objavquje tarife i druge uslove koji se primewuju na korisnike usluge; 8) uslove za interkonekciju i posebne uslove za pristup mre`i, koje imalac licence mora da zadovoqi da bi se ostvario otvoreni pristup mre`i i usluzi, kao i interkonekcija sa drugim mre`ama; 9) obaveze za razvoj i dogra|ivawe mre`e ili ponu|enih usluga, kao i vremenski raspored, odnosno plan razvoja mre`e i uvo|ewa novih usluga; 10) uslove odnosno razloge za oduzimawe licence; 11) ograni~ewa prenosa licence; 12) nov~ane obaveze, ako ih ima, za finansirawe univerzalnog servisa; 13) zahteve za evidentirawe, registrovawe i objavqivawe informacija; 14) dostupnost brojeva iz plana numeracije; 15) pravila o za{titi li~nih podataka i privatnosti, koja su specifi~na za odre|enu oblast telekomunikacija; 16) za javne telekomunikacione operatore sa zna~ajnim tr`i{nim udelom, uslove koji zabrawuju antikonkurentske aktivnosti i pona{awe; 17) pravila za za{titu korisnika, koja su specifi~na za odre|enu oblast telekomunikacija; 18) uslove vezane za planirawe kori{}ewa zemqi{ta i za{titu `ivotne sredine, ukqu~uju}i uslove za sticawe prava pristupa javnom ili privatnom zemqi{tu i uslove za sukori{}ewe lokacija i objekata. Odobrewe obavezno sadr`i podatke i uslove iz stava 1. ta~. 1), 2), 5), 7), 9), 12) i 15) ovog ~lana.

- 29 Izmena dozvole za javne telekomunikacione mre`e i javne telekomunikacione usluge ^lan 40. Uslovi iz licence mogu da se izmene samo sporazumom imaoca licence i Agencije, a protivno voqi imaoca licence, odlukom Agencije, samo u slede}im slu~ajevima: 1) ako to zahteva javni interes, kao {to su potrebe odbrane zemqe, potrebe dr`avne i javne bezbednosti i sl.; 2) radi usagla{avawa sa propisima, smernicama, direktivama ili odlukama me|unarodnih organizacija ~iji je ~lan dr`avna zajednica Srbija i Crna Gora, odnosno koje se na osnovu odluke nadle`nog organa primewuju na teritoriji dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora. Odobrewe se mo`e izmeniti odlukom Agencije, na osnovu razloga navedenih u stavu 1. ovog ~lana, s tim {to je za izmenu odobrewa iz razloga navedenih u stavu 1. ta~ka 2) ovog ~lana Agencija du`na da prethodno zatra`i mi{qewe svih relevantnih imalaca odobrewa o predlo`enim izmenama. Odluke Agencije koje se odnose na izmenu dozvola donose se javno, uz pru`awe mogu}nosti imaocu dozvole da se izjasni o razlogu i obimu, odnosno sadr`ini izmena. Pri dono{ewu odluke Agencija je du`na da prava imaoca dozvole ograni~i u najmawoj potrebnoj meri za postizawe ciqa, odnosno ostvarewe razloga ograni~ewa tj. izmene. Izmene se moraju podjednako odnositi na sve dozvole, odnosno sve imaoce dozvola na koje se odnosi isti razlog, osim ako za razli~ito postupawe postoje posebni razlozi (npr. za javne telekomunikacione operatore koji imaju iskqu~iva prava ili zna~ajan tr`i{ni udeo). Oduzimawe dozvole za javne telekomunikacione mre`e i javne telekomunikacione usluge ^lan 41. Dozvola se mo`e oduzeti iz slede}ih razloga: 1) zbog ponovqene ili te`e povrede uslova iz dozvole ili uslova i obaveza iz ovog zakona; 2) zbog nepla}awa naknade za dozvolu u roku od 30 dana od dana izdavawa dozvole, odnosno u roku od 30 dana od dana dospelosti obaveze za pla}awe; 3) u slu~aju ste~aja, prinudne nesolventnosti imaoca dozvole. likvidacije ili du`e

Pre dono{ewa odluke o oduzimawu dozvole, Agencija je du`na da imaoca pismeno upozori na u~iwene povrede obaveza iz dozvole ili zakona, odnosno na druge u~iwene propuste i da mu, ako je to s obzirom na

- 30 karakter propusta mogu}e i opravdano, odredi rok u kome je du`an da otkloni posledice u~iwene povrede ili propusta. Ako imalac dozvole ne postupi u potpunosti po nalogu Agencije, dozvola se oduzima pismenom odlukom koja se dostavqa imaocu. Aktom Agencije bli`e se ure|uju uslovi i postupak oduzimawa dozvole. Mirovawe prava i obaveza iz dozvole ^lan 42. Na osnovu odluke Agencije, prava i obaveze utvr|ene u izdatoj dozvoli mogu mirovati i to u slede}im slu~ajevima: 1) rata ili vanrednog stawa; 2) vi{e sile koja ozbiqno uti~e na sposobnost imaoca dozvole da ispuni svoje obaveze iz dozvole i ovog zakona. Mirovawe prava i obaveza utvr|enih u izdatoj dozvoli mo`e trajati najdu`e do prestanka okolnosti zbog kojih je odluka o mirovawu doneta. Za vreme mirovawa imalac dozvole ne ostvaruje prava utvr|ena u dozvoli, niti ima nov~ane obaveze utvr|ene u dozvoli, a vreme na koje je dozvola izdata produ`ava se za vreme za koje traje mirovawe prava i obaveza. Agencija mo`e doneti odluku o mirovawu prava utvr|enih u izdatoj dozvoli i u slu~ajevima predvi|enim za oduzimawe dozvole, ako imalac dozvole pru`i uverqive dokaze da }e u roku za koji je odre|eno mirovawe prava i obaveza iz dozvole otkloniti propuste koji su razlog za oduzimawe. Mirovawe prava u slu~aju iz stava 4. ovog ~lana prestaje kada Agencija utvrdi da je imalac dozvole otklonio propuste koji su bili razlog za dono{ewe odluke o mirovawu. Ako imalac dozvole ne otkloni propuste u roku za koji je odre|eno mirovawe, Agencija pokre}e postupak za oduzimawe dozvole. Za vreme mirovawa odre|enog u slu~aju iz stava 4. ovog ~lana, imaocu dozvole miruju samo prava utvr|ena u izdatoj dozvoli.

- 31 -

IV TARIFE, INTERKONEKCIJA, UNIVERZALNI SERVIS I ZAKUP LINIJA 1. Tarife


Uslovi za uvo|ewe specijalnog tarifnog re`ima ^lan 43. Agencija mo`e da utvrdi specijalni re`im regulisawa tarifa koji va`i za javne telekomunikacione operatore u slede}im slu~ajevima: 1) kada na tr`i{tu postoji samo jedan javni telekomunikacioni operator za odre|ene telekomunikacione usluge, ili kada javni telekomunikacioni operator ima zna~ajan udeo na tr`i{tu telekomunikacionih usluga ili 2) kada javni telekomunikacioni operator, prihodima od telekomunikacione mre`e ili usluge u kojoj je jedini operator ili u ~ijoj eksploataciji, odnosno pru`awu, ima zna~ajan udeo na tr`i{tu, dotira ili sufinansira drugu sopstvenu telekomunikacionu mre`u ili uslugu. Agencija }e op{tim aktom utvrditi kada se za pojedine vrste javnih telekomunikacionih usluga smatra da javni telekomunikacioni operator koji ih pru`a ima zna~ajan tr`i{ni udeo, pri ~emu Agencija polazi od propisanog procenta i mo`e ga uve}ati ili umawiti za najvi{e 25%. Kriterijumi za utvr|ivawe tarifa ^lan 44. Agencija utvr|uje tarife iz ~lana 43. ovog zakona, tako da: 1) omogu}e imaocima dozvola da povrate svoje opravdane tro{kove za efikasno pru`awe usluga, ukqu~uju}i i mogu}nost da od ulo`enog kapitala ostvare prihod koji je dovoqan za ulagawa u zna~ajna poboq{awa usluge i nove investicije; 2) podsti~u efikasnost funkcionisawa i pove}awe prihoda, kao rezultat poboq{awa organizacije i drugih elemenata poslovawa i/ili smawewa tro{kova pru`awa usluga, pod uslovom da je imalac dozvole ispunio sve zahteve iz dozvole ili odgovaraju}eg ugovora u pogledu obezbe|ivawa i kvaliteta usluge; 3) ne budu diskriminatorske ili neopravdano povoqnije za bilo koju vrstu postoje}eg ili potencijalnog korisnika, nezavisno od tro{kova obezbe|ivawa usluga toj vrsti korisnika; 4) tarife za usluge koje spadaju u univerzalni servis budu ra{~lawene na na~in da se korisniku ne nametne obaveza pla}awa dodatnih usluga ili posebnih pogodnosti, koje ne spadaju u povezivawe sa javnom fiksnom

- 32 telekomunikacionom mre`om i javnom govornom uslugom, ako se korisnik sam ne opredeli za wihovo kori{}ewe. Pri odre|ivawu specijalnog tarifnog re`ima, Agencija je du`na da uzme u obzir preporuke i direktive me|unarodnih organizacija ~iji je ~lan Savezna Republika Jugoslavija, odnosno onih za koje je zvani~no iskazana namera za sticawe statusa ~lana. Pri odre|ivawu specijalnog tarifnog re`ima, Agencija je du`na da pribavi mi{qewe javnog telekomunikacionog operatora na koga se odnosi regulisawe tarifa. Slobodan tarifni re`im ^lan 45. Ako op{tim aktom Agencije nije utvr|eno da postoje uslovi za uvo|ewe specijalnog tarifnog re`ima, odnosno u uslovima nenaru{ene slobodne konkurencije izme|u javnih telekomunikacionih operatora na tr`i{tu javnih telekomunikacionih usluga, tarife za takve usluge slobodno odre|uju operatori.

2. Interkonekcija
Obaveza omogu}avawa interkonekcije ^lan 46. Svi javni telekomunikacioni operatori imaju pravo da se pove`u sa drugim javnim telekomunikacionim mre`ama. Na zahtev zainteresovanog javnog telekomunikacionog operatora, drugi operator je du`an da mu, u skladu sa ovim zakonom, omogu}i interkonekciju, u ciqu pru`awa javnih telekomunikacionih usluga preko obeju mre`a. Uslovi interkonekcije ^lan 47. Javni telekomunikacioni operatori uslove me|usobnog povezivawa svojih telekomunikacionih mre`a ure|uju ugovorom o interkonekciji, kojim se naro~ito ure|uju finansijski i tehni~ki uslovi interkonekcije, a na osnovu op{tih uslova koje utvr|uje Agencija. Ako javni telekomunikacioni operator odbije zahtev drugog operatora za interkonekciju ili ako dva javna telekomunikaciona operatora ne mogu da postignu dogovor o interkonekciji u roku od tri meseca od upu}enog zahteva za zakqu~ewe ugovora, svaki od wih mo`e da zatra`i od Agencije da donose odluku koja }e zameniti ugovor. Agencija je du`na da odluku iz stava 2. ovog ~lana donese u roku od 60 dana od dana podno{ewa zahteva. Odluka je kona~na i obavezuju}a za obe strane.

- 33 Ako zakqu~eni ugovor o interkonekciji nije u skladu sa ovim zakonom, ili sa propisima donetim na osnovu ovog zakona, ili sa op{tim uslovima za interkonekciju koje je utvrdila Agencija, Agencija mo`e zahtevati da se ugovor uskladi sa zakonom, propisima i op{tim uslovima, odnosno mo`e doneti odluku o uskla|ivawu, ako stranke to ne u~ine u roku koji im je odredila Agencija. Zakqu~eni ugovori o interkonekciji obavezno se podnose na registraciju Agenciji i podaci sadr`ani u tim ugovorima su dostupni javnosti, osim podataka koji se smatraju poslovnom tajnom. Posebni uslovi interkonekcije ^lan 48. Ako je zahtev za interkonekciju upu}en javnom telekomunikacionom operatoru koji ima zna~ajan tr`i{ni udeo, naknada i druga pla}awa tom operatoru za interkonekciju moraju da se zasnivaju na tro{kovnom principu, tj. moraju da odra`avaju tro{kove koje on ima u vezi interkonekcije i razuman prihod koji po tom osnovu ostvaruje. Agencija mo`e da ograni~i visinu naknade i drugih pla}awa iz stava 1. ovog ~lana. Javni telekomunikacioni operator koji ima zna~ajan tr`i{ni udeo du`an je da u~ini javno dostupnim informacije o okolnostima od kojih zavise mogu}nost i uslovi interkonekcije, ukqu~uju}i tehni~ke specifikacije, karakteristike mre`e i tro{kove. Javni telekomunikacioni operator koji ima zna~ajan tr`i{ni udeo du`an je da ugovore o interkonekciji sa svim drugim operatorima zakqu~uje pod jednakim uslovima, bez diskriminacije, kao i da posebno obra~unava prihode od aktivnosti svakog od tih operatora, da bi se spre~ilo privilegovano pla}awe pojedinih operatora za interkonekciju.

3. Univerzalni servis
Obim i sadr`ina univerzalnog servisa ^lan 49. Ministarstvo, na predlog Agencije, polaze}i od postoje}eg stepena razvijenosti telekomunikacija u Republici, odre|uje po~etnu grupu usluga koje predstavqaju osnovne usluge i koje su, u smislu ovog zakona, definisane kao univerzalni servis. Po~etni obim univerzalnog servisa obavezno se odnosi na: 1) pristup uslugama javne fiksne telefonske mre`e, ukqu~uju}i uslugu prenosa podataka u govornom opsegu koja obezbe|uje kvalitetan pristup Internetu; 2) posebne mere koje invalidima i socijalno ugro`enim korisnicima osiguravaju jednake mogu}nosti pristupa javnoj govornoj usluzi; 3) besplatan pristup slu`bama za hitne intervencije;

- 34 4) uslugu javnih telefonskih govornica i 5) pristup uslugama operatera na telefonskoj centrali i slu`bama obave{tavawa. Prava i obaveze operatora javne telekomunikacione mre`e u oblasti univerzalnog servisa ^lan 50. Agencija odre|uje operatora javne telekomunikacione mre`e koji ima obavezu da obezbe|uje univerzalni servis. Operator javne telekomunikacione mre`e iz stava 1. ovog ~lana sti~e pravo na nadoknadu tro{kova univerzalnog servisa ispuwewem obaveza predvi|enih ~lanom 49. ovog zakona, s tim {to ispuwenost tih obaveza, na zahtev operatora, utvr|uje Agencija. Sredstva za nadoknadu tro{kova iz stava 2. ovog ~lana obezbe|uju se u fondu za nadoknadu tro{kova univerzalnog servisa, koji predstavqa poseban ra~un Agencije na koji se upla}uju sredstva namewena nadoknadi tro{kova univerzalnog servisa. Sredstva za namene iz stava 3. ovog ~lana, obezbe|uju se periodi~nim uplatama drugih javnih telekomunikacionih operatora. Visinu i vreme uplata utvr|uje Agencija, srazmerno udelu svakog operatora na telekomunikacionom tr`i{tu. Uslove i na~in ostvarivawa prava iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje Agencija. Operator javne telekomunikacione mre`e iz stava 1. ovog ~lana ima obavezu da Agenciji svakih {est meseci podnosi izve{taj o tro{kovima pru`awa univerzalnog servisa, kao i da, najmawe jednom godi{we, podnosi izve{taj koji se odnosi na nove veze u javnoj telekomunikacionoj mre`i. Unapre|ewe univerzalnog servisa ^lan 51. Agencija prati dostignuti nivo realizacije univerzalnog servisa i kada oceni da su se stekli uslovi, predla`e Ministarstvu da donose odluku o unapre|ivawu univerzalnog servisa. Odluka o unapre|ivawu univerzalnog servisa sadr`i: 1) identifikaciju i opis usluge koja }e se ubudu}e pru`ati kao univerzalni servis, pod uslovom da su ispuweni svi osnovani zahtevi za povezivawe na javnu telekomunikacionu mre`u na odre|enoj lokaciji; 2) na~in izbora javnog telekomunikacionog operatora koji }e pru`ati takvu uslugu, uz obavezu Agencije da odluku o izboru javno objavi;

- 35 3) na~in odre|ivawa najvi{ih cena usluga koje su obuhva}ene univerzalnim servisom, koje se obrazuju na tro{kovnom principu i uz obavezu javnog telekomunikacionog operatora da usluge budu pristupa~ne, a cene uprose~ene po regionima; 4) mehanizam nadoknade tro{kova javnim telekomunikacionim operatorima koji pru`aju univerzalni servis; 5) opis podataka koje javni telekomunikacioni operatori moraju da dostave Agenciji radi obra~unavawa tro{kova pru`awa usluga koje su obuhva}ene univerzalnim servisom, primenom sistema obra~una tro{kova u skladu sa me|unarodnim standardima; 6) zahtev da javni telekomunikacioni operatori koji pru`aju univerzalni servis obezbede reviziju svojih godi{wih obra~una, u skladu sa prihva}enim me|unarodnim standardima za obra~unavawe, odnosno reviziju; 7) obavezu javnog telekomunikacionog operatora da najmawe jednom godi{we, a po potrebi i ~e{}e, objavquju izve{taje o uspostavqawu novih veza preko kojih se usluge koje su obuhva}ene univerzalnim servisom pru`aju i 8) druge uslove koji se odnose na obezbe|ivawe univerzalnog servisa. Obaveze javnih telekomunikacionih operatora koje se odnose na univerzalni servis mogu biti propisane i u wihovim dozvolama.

4. Zakup linija
Prava i obaveze operatora javne fiksne telekomunikacione mre`e koji ima zna~ajni tr`i{ni udeo u oblasti zakupa linija ^lan 52. Operator javne fiksne telekomunikacione mre`e koji ima zna~ajan tr`i{ni udeo ima obavezu da drugim javnim telekomunikacionim operatorima, na wihov zahtev, obezbe|uje zakup linija. Operator javne fiksne telekomunikacione mre`e iz stava 1. ovog ~lana du`an je da na zahtev drugog javnog telekomunikacionog operatora zakqu~i ugovor o zakupu linija, ako postoje slobodni kapaciteti, pod uslovima koji se zasnivaju na tro{kovnom principu i koji su jednaki za sve zakupce koji zakupquju iste vrste linija. U slu~aju da i pored slobodnih kapaciteta, operator javne fiksne telekomunikacione mre`e iz stava 1. ovog ~lana odbije da zakqu~i ugovor ili u slu~aju da za zakqu~ewe ugovora odredi diskriminatorske uslove, javni telekomunikacioni operator koji je podneo zahtev za zakqu~ewe ugovora ima pravo da se obrati Agenciji, koja }e doneti odluku koja zamewuje ugovor o zakupu.

- 36 Drugi javni telekomunikacioni operatori ^lan 53. Javni telekomunikacioni operatori koji nisu obuhva}eni ~lanom 52. ovog zakona, du`ni su da dozvole pristup mre`ama i uslugama putem zakupa linija pod unapred javno poznatim uslovima i bez diskriminacije u odnosu na pojedine telekomunikacione operatore. Uslovi pru`awa i kori{}ewa zakupa linija, kao i wegove tehni~ke karakteristike i tarife, moraju biti javno dostupni svim potencijalnim zakupcima.

5. Ostale obaveze javnih telekomunikacionih operatora


Privatnost i bezbednost informacija ^lan 54. Javni telekomunikacioni operator du`an je da preduzme odgovaraju}e tehni~ke i organizacione mere kako bi obezbedio poverqivost i bezbednost svojih usluga i zabraweno mu je da daje informacije o sadr`aju, ~iwenicama i uslovima prenosa poruka, osim minimuma koji je neophodan za nu|ewe usluga na tr`i{tu ili u slu~ajevima predvi|enim zakonom. Podatke o saobra}aju koji se odnose na pojedina~ne korisnike i koji se obra|uju radi uspostavqawa veza, javni telekomunikacioni operator mo`e ~uvati i obra|ivati samo u obimu koji je neophodan za ispostavqawe ra~una korisniku. Javni telekomunikacioni operator mo`e podatke iz stava 2. ovog ~lana dostaviti samo po{iqaocu i primaocu poruka. Javni telekomunikacioni operator mo`e ~uvati podatke iz stava 2. ovog ~lana do isteka roka u kome se potra`ivawe mo`e zakonski osporiti ili naplatiti od korisnika. Javni telekomunikacioni operator je du`an da nadle`nim dr`avnim organima omogu}i pristup i analizu podataka iz stava 2. ovog ~lana, u skladu sa zakonom.

^lan 55.
Zabrawene su sve aktivnosti ili kori{}ewe ure|aja kojima se ugro`ava ili naru{ava privatnost i poverqivost poruka koje se prenose telekomunikacionim mre`ama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vr{e u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom. Javni telekomunikacioni operator je du`an da kao deo sistema, o sopstvenom tro{ku, oformi podsisteme, ure|aje, opremu i instalacije za zakonom ovla{}eni elektronski nadzor odre|enih telekomunikacija. Tehni~ke uslove za podsisteme, ure|aje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog ~lana defini{e Agencija, u saradwi sa telekomunikacionim

- 37 operatorima i dr`avnim organima nadle`nim za neposredno sprovo|ewe elektronskog nadzora. Telekomunikaciona mre`a, sistem, odnosno sredstvo mo`e biti pu{teno u rad tek kada telekomunikacioni operator ispuni ili se obave`e da }e u odre|enom roku ispuniti postavqeni zahtev, u skladu sa tehni~kim uslovima iz stava 3. ovog ~lana. U slu~aju da je telekomunikaciona mre`a, sistem, odnosno sredstvo ve} u radu, telekomunikacioni operator je du`an da oformi podsisteme, ure|aje, opremu i instalacije iz stava 2. ovog ~lana u roku od {est meseci od dana postavqawa zahteva nadle`nog dr`avnog organa. Tro{kove telekomunikacionog saobra}aja nastale radom ure|aja iz stava 2. ovog ~lana snosi telekomunikacioni operator. Obaveza vo|ewa evidencije ^lan 56. Javni telekomunikacioni operator je du`an da, u elektronskom obliku i kwigama, vodi evidenciju podataka koji se odnose na nivo kvaliteta usluge, korisnike, tarife, prihode i rashode, interkonekciju i druge specifi~ne podatke, u obliku i na na~in koji je kompatibilan sa programima - softverom i sistemima koje koristi Agencija. Agencija mo`e op{tim aktom propisati oblik i na~in vo|ewa evidencija iz stava 1. ovog ~lana. Javni telekomunikacioni operator koji delatnost obavqa preko delova jedinstvenog preduze}a (preko unutra{wih organizacionih jedinica), a ne preko zasebnih povezanih pravnih lica, du`an je da primeni obra~un tro{kova i druge oblike evidencije podataka, za svaku od unutra{wih organizacionih jedinica, na na~in koji propi{e Agencija, u skladu sa potrebama vezanim za obavqawe wenih nadle`nosti utvr|enih ovim zakonom. Javni telekomunikacioni operator je du`an da, u slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom ili na zahtev Agencije, dostavi Agenciji podatke iz evedincija predvi|enih u st. 1. i 3. ovog ~lana. Obaveza podno{ewa i objavqivawa godi{wih finansijskih izve{taja i obra~una ^lan 57. Javni telekomunikacioni operator je du`an da podnese Agenciji godi{wi finansijski izve{taj i obra~une, u roku od tri meseca od zavr{etka poslovne godine. Godi{wi finansijski izve{taj i obra~uni podle`u nezavisnoj spoqnoj reviziji, u skladu sa va`e}im propisima i standardima, kao i u skladu sa me|unarodnim standardima za obra~un. Javni telekomunikacioni operator je du`an da godi{wi finansijski izve{taj i obra~une iz stava 1. ovog ~lana javno objavi na na~in predvi|en svojim op{tim aktima.

- 38 -

V RADIOKOMUNIKACIJE
Posebne nadle`nosti Agencije u oblasti radiokomunikacija ^lan 58. Pored nadle`nosti iz ~lana 9. ovog zakona, Agencija u oblasti radiokomunikacija ima i slede}e nadle`nosti: 1) upravqa radio frekvencijskim spektrom u Republici; 2) izdaje dozvolu za radio stanicu; 3) vr{i tehni~ki pregled radio stanice; 4) vodi evidenciju podataka u oblasti radiokomunikacija; 5) ostvaruje saradwu sa me|unarodnim organizacijama i administracijama drugih zemaqa koje vr{e poslove upravqawa radio frekvencijskim spektrom, samostalno ili preko nadle`nih organa. Na~ela upravqawa radio frekvencijskim spektrom ^lan 59. Upravqawe naro~ito: 1) racionalno i ekonomi~no kori{}ewe radio frekvencijskog spektra koje se obezbe|uje Planom namene radio frekvencijskih opsega i planovima raspodele radio frekvencija; 2) usagla{avawe kori{}ewa radio frekvencijskog spektra sa me|unarodnim sporazumima koji obavezuju Republiku Srbiju, kao i sa me|unarodnim preporukama; 3) koordinaciju kori{}ewa radio frekvencija; 4) notifikaciju radio frekvencija; 5) kontrolu radio frekvencijskog spektra; 6) istra`ivawe {tetnih smetwi i preduzimawe mera za wihovo otklawawe; 7) za{titu interesa bezbednosti i odbrane dr`ave. Koordinacija kori{}ewa radio frekvencija ^lan 60. Radio frekvencije utvr|ene za kori{}ewe u odre|enim pograni~nim zonama pre dodele se koordiniraju sa susednim zemqama sa kojima su zakqu~eni posebni sporazumi o koordinaciji kori{}ewa radio frekvencija, radi neometanog kori{}ewa radio frekvencija u pograni~nom podru~ju. radio frekvencijskim spektrom podrazumeva

- 39 Radio frekvencije iz odre|enih radio frekvencijskih opsega, po potrebi se, pre dodele, koordiniraju sa susednim i drugim zainteresovanim zemqama. Agencija }e koordinaciju kori{}ewa radio frekvencija iz st. 1. i 2. ovog ~lana vr{iti samostalno, odnosno preko nadle`nog organa dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora ili uz wegovu saglasnost ako je to uslov da izvr{ena koordinacija bude priznata od strane nadle`nih administracija drugih zemaqa. Notifikacija radio frekvencija ^lan 61. Svaka dodela radio frekvencije za odre|enu vrstu radio stanice prijavquje se Me|unarodnom savezu za telekomunikacije ako: 1) kori{}ewe radio frekvencije mo`e da prouzrokuje {tetnu smetwu radio slu`bi druge zemqe; 2) radio frekvencija treba da se koristi za me|unarodnu radiokomunikaciju; 3) se `eli posti}i me|unarodno priznawe, odnosno za{tita radio frekvencije na me|unarodnom nivou. Agencija }e prijavqivawe dodele radio frekvencije izvr{iti samostalno, odnosno preko nadle`nog organa dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora ili uz wegovu saglasnost ako je to uslov da prijavqivawe bude me|unarodno priznato. Plan namene radio frekvencijskih opsega ^lan 62. Radio frekvencijski spektar je ograni~eni prirodni resurs. Efikasno i ekonomi~no kori{}ewe radio frekvencijskog spektra obezbe|uje se Planom namene radio frekvencijskih opsega (u daqem tekstu: Plan namene). Planom namene utvr|uju se naro~ito: 1) granice radio frekvencijskih opsega koji su nameweni pojedinim radio slu`bama i delatnostima i 2) osnovni uslovi za kori{}ewe radio frekvencijskih opsega. Planom namene mora se obezbediti nesmetan rad radio slu`bi i delatnosti koje su od zajedni~kog interesa za Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru. Plan namene donosi Vlada, Ministarstvo, a koji priprema Agencija. na predlog koji utvr|uje

- 40 Plan raspodele radio frekvencija ^lan 63. Planom raspodele radio frekvencija (u daqem tekstu: plan raspodele) utvr|uju se naro~ito: 1) uslovi za raspodelu radio frekvencija iz namewenog radio frekvencijskog opsega; 2) raspodela radio frekvencija po lokacijama za jednu ili vi{e radio slu`bi i delatnosti. Planovi raspodele utvr|uju se na osnovu Plana namene i plana razvoja radiokomunikacija na nivou delatnosti, koji je sastavni deo Strategije razvoja telekomunikacija u Republici, a uzimaju}i u obzir zahteve korisnika. Planove raspodele donosi Ministarstvo, na predlog Agencije, u skladu sa ovim zakonom i odgovaraju}im me|unarodnim sporazumima koji obavezuju Republiku Srbiju. Dodela i kori{}ewe radio frekvencija ^lan 64. Korisnicima radio frekvencija mogu se dodeliti radio frekvencije, prvenstveno iz radio frekvencijskih opsega koji su nameweni pojedinim slu`bama i delatnostima na osnovu Plana namene. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, korisnicima radio frekvencija mogu se dodeliti i druge radio frekvencije, pod uslovom da kori{}ewe tih radio frekvencija ne prouzrokuje {tetne smetwe slu`bama zemaqa kojima su te radio frekvencije raspodeqene me|unarodnim ugovorima. Korisnicima radio frekvencija mo`e se dodeliti jedna ili vi{e iskqu~ivih, zajedni~kih ili op{tih radio frekvencija, zavisno od plana raspodele radio frekvencija. Radi racionalnog kori{}ewa radio frekvencija, kori{}ewe dodeqene radio frekvencije mo`e se vremenski ograni~iti, a ako je potrebno i izmeniti ili uskratiti pravo kori{}ewa. Na~in i uslove pod kojima se mo`e ograni~iti, izmeniti ili uskratiti pravo kori{}ewa dodeqene radio frekvencije utvr|uje Agencija. Dodela radio frekvencija na kori{}ewe vr{i se izdavawem dozvole za radio stanicu.

- 41 Dozvola za radio stanicu ^lan 65. Radio stanica se mo`e koristiti samo na osnovu prethodno pribavqene dozvole, osim za one vrste radio stanica za koje se dozvola ne izdaje. Agencija odre|uje vrste radio stanica za koje se ne izdaje dozvola. Pravno lice koje se bavi uvozom radio stanica radi wihove daqe prodaje, a registrovano je za obavqawe ove delatnosti, du`no je da za uvoz radio stanice prethodno pribavi i saglasnost Agencije. Dozvolu za radio stanicu izdaje Agencija. Dobijawem dozvole za radio stanicu wen imalac sti~e pravo na kori{}ewe radio stanice i na kori{}ewe radio frekvencije navedene u dozvoli. Dozvola za radio stanicu ne mo`e se po bilo kom osnovu preneti, niti ustupiti tre}em licu, ni privremeno, ni trajno. Dozvola za radio stanicu se izdaje na obrascu ~iji izgled i sadr`aj propisuje Agencija, i to posebno za svaku radio stanicu. Izuzetno od odredbe stava 7. ovoga ~lana, jedna dozvola se izdaje za: 1) radio stanicu na vazduhoplovu; 2) radio stanicu na brodu i drugim plovilima; 3) radio stanicu na lokomotivi. Dozvola za baznu radio stanicu u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mre`i, za koju je izdata licenca, mo`e se izdati i za ve}i broj radio frekvencija, odnosno za radio frekvencijski opseg koji je dodeqen licencom. Dozvola za radio stanicu sa upisanim frekvencijskim opsegom mo`e se izdati za radio sisteme ~ija tehnologija rada zahteva upis frekvencijskog opsega umesto pojedina~ne frekvencije. Agencija bli`e ure|uje uslove i propisuje obrazac za izdavawe dozvole za amaterske radio stanice. Odbijawe zahteva za izdavawe dozvole za radio stanicu ^lan 66. Agencija }e odbiti zahtev za izdavawe dozvole za radio stanicu ako: 1) podnosilac zahteva ne ispuwava uslove utvr|ene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu wega; 2) zahtev nije mogu}e prihvatiti iz tehni~kih razloga;

- 42 3) regulatorno telo nadle`no za radiodifuziju nije dostavilo odgovaraju}i predlog; 4) bi izdavawe dozvole onemogu}avalo efikasno kori{}ewe radio frekvencijskog spektra ili rad drugih telekomunikacionih ure|aja. Privremena dozvola za radio stanicu ^lan 67. Za radio stanicu ~iji se kvalitet ispituje, istra`uje ili prikazuje izdaje se privremena dozvola. Va`ewe privremene dozvole za radio stanicu ne mo`e biti du`e od 60 dana. Dozvola za radio stanicu diplomatsko-konzularnom predstavni{tvu ^lan 68. Diplomatsko-konzularno odre|ene vrste radio stanica i uzajamnosti. predstavni{tvo mo`e koristiti radio frekvencije, pod uslovima

Dozvolu za radio stanicu iz stava 1. ovog ~lana izdaje Agencija, uz saglasnost organa nadle`nog za inostrane poslove. Dozvolu za radio stanicu iz stava 1. ovog ~lana diplomatskokonzularno predstavni{tvo je du`no da pribavi pre uno{ewa radio stanice u zemqu i da je poka`e nadle`nom pograni~nom organu uprave prilikom prelaska dr`avne granice. Agencija, uz saglasnost organa nadle`nog za unutra{we poslove, propisuje odre|ene vrste radio stanica i radio frekvencija koje mogu koristiti diplomatsko-konzularna predstavni{tva, u skladu sa me|unarodnim ugovorima koji obavezuju dr`avnu zajednicu Srbija i Crna Gora. Diplomatsko-konzularna predstavni{tva mogu koristiti radio stanice samo za sopstvene potrebe. Dozvola za radio stanicu stranom pravnom licu ^lan 69. Strana pravna lica mogu koristiti radio frekvencije i odre|ene vrste radio stanica na teritoriji Republike Srbije kada ostvaruju, na osnovu ugovora ili odluka, odnosno saglasnosti nadle`nih organa, poslovno-tehni~ku, informativnu, nau~nu, kulturnu, sportsku i drugu saradwu sa odgovaraju}im organima i organizacijama u zemqi. Dozvolu za radio stanicu iz stava 1. ovog ~lana izdaje Agencija, uz saglasnost organa nadle`nog za poslove odbrane i organa nadle`nog za unutra{we poslove. Saglasnost je potrebna samo za

- 43 frekvencijske opsege koji su Planom namene utvr|eni za kori{}ewe od strane ovih organa. Dozvolu za radio stanicu iz stava 1. ovog ~lana strano pravno lice je du`no da pribavi pre uno{ewa radio stanice u zemqu i da je poka`e nadle`nom pograni~nom organu uprave prilikom prelaska dr`avne granice. Strano pravno lice mo`e koristiti radio stanicu samo za sopstvene potrebe i ne mo`e pru`ati usluge tre}im licima. Dozvola za radio stanicu stranom fizi~kom licu ^lan 70. Strana fizi~ka lica mogu za svoje potrebe, dok borave na teritoriji Republike Srbije, koristiti: 1) amaterske radio stanice; 2) radio stanice koje rade u opsegu namewenom gra|anima (CB stanice); 3) radio stanice na sopstvenom vazduhoplovu i sopstvenom brodu i drugim plovilima na plovnim putevima, u odnosnoj radio slu`bi; 4) pretplatni~ke radio stanice koje rade u okviru javne telekomunikacione mre`e. Agencija izdaje dozvolu za radio stanice iz stava 1. ta~. 1) i 2) ovog ~lana ako ne postoji uzajamnost sa dr`avom ~iji je dr`avqanin podnosilac zahteva. Dozvola se izdaje uz saglasnost organa nadle`nog za unutra{we poslove. Dozvolu za radio stanicu iz stava 1. ovog ~lana ta~. 1) i 2) ovog ~lana strano fizi~ko lice je du`no da pribavi pre uno{ewa radio stanice u zemqu i da je poka`e nadle`nom pograni~nom organu prilikom prelaska dr`avne granice. Za radio stanicu iz stava 1. ta~ka 3) ovog ~lana prihvata se nacionalna dozvola za radio stanicu izdata na propisanom obrascu u skladu sa me|unarodnim Pravilnikom o radiokomunikacijama. Po~etak rada radio stanice ^lan 71. Radio stanica mora po~eti sa radom najkasnije u roku od jedne godine od dana izdavawa dozvole, osim ako posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno. Radio stanica se mo`e pustiti u rad posle izvr{enog tehni~kog pregleda od strane Agencije, kojim se vr{i provera parametara predvi|enih u projektnoj i/ili tehni~koj dokumentaciji na osnovu koje su

- 44 dobijene dozvole i po{to korisnik u celini izmiri propisane nov~ane obaveze. Na tehni~ki pregled radio stanice primewuju se odredbe ovog zakona kojima se ure|uje tehni~ki pregled telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava. Korisnik radio stanice koji iz objektivnih razloga nije u mogu}nosti da u roku iz stava 1. ovog ~lana pusti u rad radio stanicu, mo`e da, u pisanoj formi, najkasnije 15 dana pre isteka roka za po~etak rada radio stanice, podnese zahtev za produ`ewe roka, u kome je du`an da navede razloge zaka{wewa. Agencija procewuje razloge za produ`ewe roka za po~etak rada radio stanice i du`na je da odluku o podnetom zahtevu iz stava 4. ovog ~lana donese do isteka roka za po~etak rada radio stanice. Agencija bli`e utvr|uje postupak tehni~kog tro{kove tehni~kog pregleda koje je korisnik du`an da plati. Kori{}ewe radio stanice ^lan 72. Korisnik radio stanice je du`an da se, prilikom rada radio stanice, pridr`ava uslova u dozvoli za radio stanicu i uslova odre|enih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, da obezbedi da se radom wegove radio stanice na stvaraju {tetne smetwe u radu drugih radio stanica, da obezbedi da se radom wegove radio stanice ne ugro`ava niti naru{ava `ivotna sredina, a posebno da, u skladu sa propisanim standardima, obezbedi za{titu qudi od {tetnog zra~ewa ure|aja, kao i da preduzima mere za blagovremeno otklawawe nepravilnosti u radu svoje radio stanice. Ako se utvrdi da radio stanica stvara {tetne smetwe drugim radio stanicama ili wu ometaju druge radio stanice, Agencija preduzima sve neophodne mere da ometawe prestane. U ciqu regulisawa oblasti {tetnih smetwi i drugih ometawa, Agencija bli`e utvr|uje: 1) uslove elektromagnetske kompatibilnosti; 2) metode i mere za spre~avawe elektromagnetskih smetwi; ili smawivawe pregleda i

3) postupke i ograni~ewa koji se primewuju u slu~aju da telekomunikacioni ure|aj, delimi~no ili u celosti, nije u skladu sa utvr|enim zahtevima za kori{}ewe radio stanice. Korisnik pla}a naknadu za kori{}ewe radio frekvencije, po pravilu, jednom godi{we. Visina naknade za kori{}ewe radio frekvencije utvr|uje se na osnovu slede}ih kriterijuma:

- 45 1) vrste radio stanice; 2) namene radio mre`e u kojoj se radio stanica koristi; 3) broja stanovnika u zoni opslu`ivawa, odnosno servisnoj zoni, a na osnovu zvani~nih podataka organa nadle`nog za poslove statistike; 4) stepena razvijenosti podru~ja na kome se prostire rad radio stanice. Visinu naknade iz stava 5. ovog ~lana utvr|uje Agencija. Ograni~ewa u kori{}ewu radio stanica ^lan 73. Radio stanica na doma}em i stranom vazduhoplovu mo`e se, dok se vazduhoplov nalazi na aerodromu koji je na teritoriji Republike Srbije, upotrebiti samo za radiokomunikaciju sa slu`bom kontrole letewa, radi prijema podataka i uputstava za poletawe i kretawe po manevarskim povr{inama na aerodromu. Vazduhoplovi mogu, dok se nalaze na aerodromu koristiti prenosne radio stanice za ostvarivawe radio veze sa slu`bom prihvata i otpreme putnika, prtqaga i robe na tom aerodromu. Radio stanica na doma}em i stranom brodu i drugom plovilu ne sme se upotrebqavati dok se brod, odnosno plovilo nalazi u luci, odnosno pristani{tu koji su na teritoriji Republike Srbije, osim radio stanice koja slu`i za radiokomunikaciju sa slu`bom lu~ke pilota`e i za manevrisawe u luci, odnosno pristani{tu, kao i prenosne radio stanice za ostvarivawe radiokomunikacija u luci, odnosno pristani{tu, pri iskrcavawu i ukrcavawu putnika, istovaru robe i drugim brodskim manipulacijama. Radio stanice na stranim lokomotivama mogu se upotrebqavati na prugama koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije do pograni~ne `elezni~ke stanice, u skladu sa me|unarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju. Rok va`ewa dozvole za radio stanicu ^lan 74. Dozvola za radio stanicu va`i, po pravilu, 10 godina, osim dozvole za radio stanicu na vazduhoplovu, odnosno brodu ~ije va`ewe je vezano za plovidbenost vazduhoplova, odnosno broda. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, na zahtev korisnika, mo`e se izdati dozvola za radio stanicu sa ograni~enim rokom va`ewa. Dozvola za radio stanicu koja se, na zahtev regulatornog tela nadle`nog za radiodifuziju, izdaje emiterima radio i televizijskih programa, izdaje se sa rokom va`ewa koji regulatorno telo nadle`no za radiodifuziju utvrdi u dozvoli za emitovawe programa. Period na koji je izdata dozvola za radio stanicu mo`e se produ`iti na zahtev imaoca dozvole, pri ~emu je imalac dozvole du`an da

- 46 zahtev podnese Agenciji najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je dozvola izdata, ako posebnim propisima nije predvi|en druga~iji rok. Ako prihvati zahtev iz stava 4. ovog ~lana, Agencija, pod istim uslovima pod kojima je izdata dozvola ~iji se rok va`ewa produ`ava, izdaje novu dozvolu za radio stanicu u kojoj utvr|uje novi rok va`ewa dozvole. Prestanak va`ewa dozvole za radio stanicu ^lan 75. Dozvola za radio stanicu prestaje da va`i: 1) istekom roka na koji je dozvola izdata; 2) istekom roka za po~etak rada radio stanice, ako radio stanica u tom roku nije po~ela sa radom; 3) prestankom postojawa korisnika radio stanice, ako je dozvola za radio stanicu izdata pravnom licu; 4) smr}u vlasnika radio stanice, ako je dozvola za radio stanicu izdata fizi~kom licu; 5) prestankom potrebe za odre|enom vrstom radiokomunikacija; 6) trajnom zabranom kori{}ewa radio stanice; 7) otu|ewem ili rashodovawem radio stanice; 8) oduzimawem dozvole, u skladu sa ovim zakonom. Ako korisnik dozvole za radio stanicu promeni ime, naziv, odnosno firmu du`an je da pribavi novu dozvolu za radio stanicu. Izmena uslova utvr|enih u dozvoli za radio stanicu ^lan 76. Uslovi utvr|eni u dozvoli za radio stanicu mogu se izmeniti ako se u toku rada te radio stanice za to uka`e potreba. Izmenu uslova iz stava 1. ovog ~lana vr{i Agencija, na zahtev korisnika radio stanice, izdavawem nove dozvole za radio stanicu, kada prestaje da va`i prethodno izdata dozvola. Ako u toku rada radio stanice do|e do promene u Planu namene, planovima raspodele, odnosno u propisima o uslovima za kori{}ewe radio stanice, korisnik radio stanice je du`an da, na zahtev Agencije, o svom tro{ku, prilagodi rad te radio stanice nastalim promenama. Oduzimawe dozvole za radio stanicu ^lan 77. Dozvola za radio stanicu se mo`e oduzeti ako:

- 47 1) nisu ispuweni uslovi sadr`ani u ovom zakonu ili u dozvoli za radio stanicu; 2) se utvrdi da su u zahtevu za izdavawe dozvole za radio stanicu navedeni neistiniti ili neta~ni podaci; 3) prestanu prava ste~ena licencom; 4) istekne, bude oduzeta odlukom regulatornog tela nadle`nog za radiodifuziju ili na drugi na~in prestane da va`i dozvola za emitovawe radio i televizijskog programa, u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure|uje oblast radiodifuzije; 5) nije pla}ena naknada za kori{}ewe radio frekvencije; 6) se promeni namena radio frekvencijskog opsega ili ako se pojave javne potrebe koje imaju prioritet i koje se ne mogu zadovoqiti na neki drugi na~in; 7) radio stanica pri~iwava telekomunikacionim ure|ajima; {tetne smetwe drugim

8) se radom radio stanice ugro`ava ili naru{ava `ivotna sredina, posebno ako rad radio stanice prouzrokuje zra~ewa iznad propisanih standarda. Bli`i propisi za izdavawe dozvole za radio stanicu ^lan 78. U ciqu izdavawa dozvole za radio stanicu, Agencija bli`e propisuje: 1) postupak za izdavawe dozvole za radio stanicu, podatke i dokumentaciju potrebne za pribavqawe dozvole za radio stanicu; 2) obrasce dozvola za radio stanicu; 3) na~in identifikacije i kori{}ewe sekvenci signala kao i protokola (procedura) u radiokomunikacijama; 4) uslove za priznavawe dozvole za radio stanicu izdate u drugim dr`avama na osnovu uzajamnosti ili me|unarodnih ugovora i prihva}enih standarda; 5) vrste radio stanica, odnosno radio frekvencija za koje se ne izdaju dozvole, kao i uslove koje treba ispuniti u tim slu~ajevima; 6) uslove pod kojima se mogu koristiti pojedine vrste radio stanica u razli~itim radio slu`bama, odnosno razli~itim radio frekvencijskim opsezima; 7) veli~inu za{titne zone u blizini odre|enih radio stanica; 8) uslove za slobodne pravce za ulaz i izlaz radio relejnih veza (radio koridori) u gradovima i naseqima gradskog karaktera; 9) vrste radio stanica koje se mogu postavqati u gradovima i naseqima gradskog karaktera;

- 48 10) uslove za izradu projektne i tehni~ke dokumentacije. Evidencija podataka u oblasti radiokomunikacija ^lan 79. Pored baze podataka o registrima koje vodi u skladu sa ~lanom 22. ovog zakona, Agencija za potrebe planirawa radio frekvencija, kontrolu radioemisija i kontrolu radio stanica, formira i odr`ava bazu podataka koji se odnose na: 1) koordinaciju kori{}ewa radio frekvencija sa susednim i drugim zemqama; 2) prijavqivawe i registrovawe dodela radio frekvencija kod Me|unarodnog saveza za telekomunikacije; 3) kontrolu radio emisija i kontrolu radio stanica; 4) korisnike radio stanica; 5) reqef teritorije Republike Srbije, dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora i odgovaraju}ih pograni~nih podru~ja susednih zemaqa (topografske karakteristike i elektri~ne karakteristike terena); 6) druge podatke koji su od zna~aja za planirawe radio frekvencija, kontrolu radio emisija i kontrolu radio stanica. Saradwa sa me|unarodnim organizacijama ^lan 80. Agencija ostvaruje saradwu sa me|unarodnim organizacijama i administracijama drugih zemaqa koje se bave poslovima upravqawa radio frekvencijskim spektrom i stara se o izvr{avawu me|unarodnih sporazuma u ovoj oblasti. Saradwu sa me|unarodnim organizacijama i operatorima drugih zemaqa mogu ostvarivati telekomunikacioni operatori, u skladu sa me|unarodnim sporazumima. Agencija koordinira i usagla{ava stavove zainteresovanih telekomunikacionih operatora u pogledu me|unarodne saradwe u oblasti radiokomunikacija, u saradwi sa nadle`nim organima, a radi ostvarivawa interesa u ovoj oblasti. Dokumenti i podaci koji se objavquju ^lan 81. Pored dokumenata i podataka iz ~lana 20. ovog zakona, Agencija u oblasti radiokomunikacija objavquje, na na~in utvr|en statutom: 1) Plan namene radio frekvencijskih raspodele radio frekvencija; opsega i planove

- 49 2) predvi|ene izmene namene radio frekvencijskih opsega u naredne dve godine; 3) listu slu`bi koje rade u radio frekvencijskim opsezima, ~ija je namena razli~ita od Plana namene radio frekvencijskih opsega; 4) predvi|ene radio frekvencijske opsege za nove slu`be. Saradwa Agencije sa regulatornim telom nadle`nim za radiodifuziju ^lan 82. Pri odre|ivawu uslova i na~ina kori{}ewa radio frekvencija za namene iz ~lana 2. ovog zakona, Agencija ostvaruje saradwu sa regulatornim telom koje je, u skladu sa posebnim zakonom, nadle`no za radiodifuziju, na slede}i na~in: 1) razmatra zahteve regulatornog radiodifuziju, koji se odnose komercijalne radiodifuzije; tela nadle`nog za na potrebe javne i

2) pre dostavqawa predloga plana raspodele nadle`nom Ministarstvu, pribavqa mi{qewe regulatornog tela nadle`nog za radiodifuziju; 3) na predlog regulatornog tela nadle`nog za radiodifuziju ispituje mogu}nost revizije usvojenih planova. Regulatorno telo koje je, u skladu sa posebnim zakonom, nadle`no za radiodifuziju i za izdavawe dozvola za emitovawe, odnosno distribuciju radio i televizijskih programa, javni konkurs za izdavawe dozvola za emitovawe programa raspisuje i dozvole za emitovawe programa izdaje na osnovu plana raspodele radio frekvencija, sa osnovnim tehni~kim parametrima (lokacija predajnika, efektivna izra`ena snaga, servisna zona, itd.), koji je utvr|en u skladu sa ~lanom 63. ovog zakona. Dozvola za radio stanicu, koju izdaje Agencija, je sastavni deo dozvole za emitovawe programa koju izdaje regulatorno telo iz stava 2. ovog ~lana, pri ~emu se dozvola za emitovawe, odnosno distribuciju radio i televizijskog programa mo`e izdati samo uz istovremeno izdavawe i dozvole za radio stanicu. Agencija izdaje dozvolu za radio stanicu na osnovu zahteva regulatornog tela iz stava 2. ovog ~lana i dostavqa je tom telu radi sprovo|ewa postupka za izdavawe dozvole za emitovawe programa. Agencija je du`na da izda dozvolu za radio stanicu ako su ispuweni uslovi propisani ovim zakonom i ako je zahtev regulatornog tela nadle`nog za radiodifuziju u skladu sa planom raspodele radio frekvencija. Ako Agencija utvrdi da je regulatorno telo nadle`no za radiodifuziju izdalo dozvolu za emitovawe, odnosno distribuciju radio i televizijskog programa suprotno stavu 2. ovog ~lana, zahteva}e od regulatornog tela koje je takvu dozvolu izdalo da je, najkasnije u roku od 15 dana, usaglasi sa planom raspodele i utvr|enim tehni~kim parametrima. U slu~aju da regulatorno telo nadle`no za radiodifuziju ne postupi u

- 50 predvi|enom roku po zahtevu Agencije, Agencija }e oduzeti izdatu dozvolu za radio stanicu i izre}i meru u skladu sa ~lanom 28. ovog zakona. Radi ostvarivawa celovite evidencije izdatih dozvola, regulatorno telo nadle`no za radiodifuziju dostavqa Agenciji primerak izdate dozvole za emitovawe, odnosno distribuciju radio i televizijskog programa. Radiokomunikacije organa odbrane, unutra{wih poslova i spoqnih poslova ^lan 83. Radiokomunikacije organa odbrane, unutra{wih poslova i inostranih poslova bli`e se ure|uju posebnim propisima, u skladu sa ovim zakonom. Organi odbrane, unutra{wih poslova i inostranih poslova u obavezi su da se, prilikom izgradwe i kori{}ewa svojih radiokomunikacija na teritoriji Republike Srbije, pridr`avaju odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koji se odnose na namenu frekvencijskih opsega i vrste emisija, kao i na preduzimawe mera za spre~avawe {tetnih smetwi i za pru`awe pomo}i u slu~aju opasnosti.

VI NUMERACIJA
Plan numeracije ^lan 84. Agencija donosi Plan numeracije za telekomunikacione mre`e i upravqa ovim planom. Pri dono{ewu Plana numeracije i upravqawu ovim planom, Agencija je du`na da se pridr`ava odluka i propisa nadle`nih organa dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora i me|unarodnih organizacija koji obavezuju Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru, kao i odluka i propisa nadle`nih organa dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora koji se odnose na raspolo`ivost numeracija za kori{}ewe na teritoriji Republike Srbije. Agencija dodequje javnim telekomunikacionim brojeve iz Plana numeracije na nediskriminatorskoj osnovi. operatorima

Javni telekomunikacioni operator pla}a godi{wu naknadu za kori{}ewe dodeqenih brojeva, ~iju visinu utvr|uje Agencija, na osnovu slede}ih kriterijuma: 1) vrste javne telekomunikacione koristiti dodeqeni broj; usluge za koju }e se

2) broja stanovnika na podru~ju na kome }e se koristiti dodeqeni broj, a prema zvani~nim podacima organa nadle`nog za poslove statistike;

- 51 3) posebne namene za koju se koristi dodeqeni broj, odnosno dodeqena numeracija (interna numeracija, adresirawe u telekomunikacionim mre`ama, komercijalna eksploatacija dodeqenog broja i dr.); 4) specifi~nih tehni~kih uslova, odnosno zna~aja za upotrebu dodeqenog broja. parametara od

Javni telekomunikacioni operator mo`e dodeqeni broj ustupiti na kori{}ewe tre}em licu, koje ustupqeni broj namerava da koristi u komercijalne svrhe, a ne za sopstvene potrebe, samo na osnovu ugovora sa~iwenog u pisanoj formi, na koji je prethodno Agencija dala saglasnost. Sadr`aj Plana numeracije ^lan 85. Plan numeracije predstavqa skup pravila i principa koji se odnose na dodelu, kori{}ewe i administrirawe numeracija nacionalnih telekomunikacionih mre`a i usluga. Plan numeracije obuhvata i internu numeraciju i adresirawe u telekomunikacionim mre`ama, racionalno kori{}ewe brojeva, mogu}nost izbora i prethodnog izbora telekomunikacionog operatora i pravo korisnika na preno{ewe brojeva. Plan numeracije sadr`i i: 1) dodeqivawe brojeva sa prioritetima; 2) dodeqivawe brojeva na koje se primewuju posebne tarife; 3) dodeqivawe brojeva koji se koriste za preure|ivawe Plana numeracije, ukoliko je potrebno; 4) dinamiku (rokove) promene dodeqenih brojeva ili uvo|ewa novih brojeva.

VII STANDARDI I USLOVI ZA IZGRADWU TELEKOMUNIKACIONIH MRE@A I OBJEKATA I POSTAVQAWE TELEKOMUNIKACIONIH SREDSTAVA
Standardi, tehni~ki pregled i tehni~ka dozvola (sertifikat) ^lan 86. Agencija, u skladu sa ovim zakonom, donosi op{ti akt kojim propisuje standarde za telekomunikacione mre`e, sisteme i sredstva. Standardi se mogu odnositi i na projektovawe, postavqawe, odr`avawe i kori{}ewe telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava. Agencija propisuje standarde na osnovu me|unarodnih standarda i tehni~kih propisa u oblasti telekomunikacija, prvenstveno na osnovu standarda i tehni~kih propisa koji se primewuju u Evropskoj Uniji.

- 52 Telekomunikacione mre`e, sistemi i sredstva moraju se graditi, projektovati, proizvoditi, upotrebqavati i odr`avati u skladu sa propisanim standardima i normativima. Agencija vr{i kontrolu uskla|enosti sa propisanim standardima i normativima i izdaje odgovaraju}e tehni~ke dozvole sertifikate. Ako nije druga~ije predvi|eno ovim zakonom, odnosno standardima koje je propisala Agencija, za telekomunikacione mre`e, sisteme i sredstva neposredno va`e odgovaraju}i standardi i tehni~ki propisi koji se primewuju u Evropskoj Uniji. Telekomunikaciona sredstva namewena prodaji, odnosno ugradwi na teritoriji Republike Srbije, koja su odobrena, odnosno za koja je na drugi propisan na~in utvr|eno da zadovoqavaju odgovaraju}e standarde koji va`e u Evropskoj Uniji, smatraju se usagla{enim sa doma}im standardima. Telekomunikacione mre`e, sistemi i sredstva mogu se pustiti u rad i koristiti posle pregleda i odobravawa wihovog kori{}ewa od strane Agencije,ukoliko su ispuweni svi propisani tehni~ki uslovi i uslovi iz dozvole (tehni~ki pregled). Podaci o izvr{enom tehni~kom pregledu telekomunikacione mre`e, sistema, odnosno sredstva unose se u poseban obrazac ~iju formu i sadr`inu utvr|uje Agencija i ~iji se jedan primerak uru~uje prilikom izvr{enog tehni~kog pregleda. Telekomunikacioni sistemi i sredstva se mogu staviti u promet samo ako poseduju odgovaraju}u tehni~ku dozvolu (sertifikat). Za izdate sertifikate, odnosno za izvr{en tehni~ki pregled pla}aju se tro{kovi izdavawa sertifikata, odnosno vr{ewa tehni~kog pregleda, u skladu sa cenovnikom tro{kova koji donosi Agencija. Izgradwa i postavqawe telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava ^lan 87. Telekomunikacione mre`e, sistemi i sredstva moraju biti projektovani, izgra|eni, odnosno proizvedeni, kori{}eni i odr`avani tako da wihov rad ne izaziva nedozvoqene smetwe radu drugih telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava. Telekomunikacione mre`e, sistemi i sredstva mogu se pustiti u rad tek po{to Agencija izvr{i tehni~ki pregled, kojim se proveravaju parametri predvi|eni u projektnoj i/ili tehni~koj dokumentaciji na osnovu koje su dobijene odgovaraju}e dozvole. Agencija bli`e propisuje postupak tehni~kog pregleda. Kada za to postoje tehni~ki ili drugi opravdani razlozi, Agencija mo`e da nalo`i da dva ili vi{e telekomunikaciona operatora zajedni~ki koriste infrastrukturne objekte, odnosno da telekomunikacionom

- 53 operatoru - vlasniku objekta nalo`i da omogu}i drugom telekomunikacionom operatoru sukori{}ewe, uz pravi~nu naknadu. Javni telekomunikacioni operator ima pravo da zahteva pravo prolaza preko tu|eg zemqi{ta ili pravo kori{}ewa tu|eg zemqi{ta (slu`benosti), kada je to neophodno radi postavqawa javnih telekomunikacionih mre`a ili sistema i instalirawe telekomunikacionih sredstava. Ako javni telekomunikacioni operator i vlasnik nepokretnosti ne postignu sporazum o pravu prolaza ili pravu druge slu`benosti za instalirawe ili za{titu telekomunikacionih mre`a, sistema i sredstava, pravo kori{}ewa ili prolaza reguli{e se po op{tim pravilima. Pri izgradwi ili instalirawu telekomunikacionih mre`a, sistema ili sredstava, telekomunikacioni operator je du`an da preduzme neophodne mere da obezbedi za{titu tu|e imovine, bezbednost i za{titu zdravqa qudi, kao i da osigura bezbedan protok saobra}aja i za{titu `ivotne sredine, posebno u odnosu na zra~ewa koja se prema va`e}im standardima smatraju {tetnim. Radovi u blizini telekomunikacionih objekata ^lan 88. U blizini telekomunikacionih objekata i drugih telekomunikacionih sredstava zabraweno je izvoditi radove ili podizati objekte koji bi mogli da o{tete ili ometaju wihovo funkcionisawe. Ako je izvo|ewe odre|enih radova ili podizawe objekta neophodno, investitor, odnosno izvo|a~ radova je du`an da prethodno pribavi saglasnost telekomunikacionog operatora radi preduzimawa potrebnih mera za za{titu i obezbe|ivawe nesmetanog funkcionisawa telekomunikacija. Tro{kove preduzimawa mera i tro{kove pribavqawa saglasnosti iz stava 2. ovog ~lana snosi investitor, odnosno izvo|a~ radova. Radio koridori i za{titna zona ^lan 89. U gradovima i naseqima gradskog karaktera urbanisti~kim planovima se moraju utvrditi slobodni pravci za ulaz i izlaz radio relejnih veza (radio koridori). U blizini odre|enih radio stanica i antenskih postrojewa na pravcima prostirawa usmerenih radio talasa od jedne do druge radio stanice mora da postoji za{titna zona u kojoj je zabraweno graditi druge radio stanice ili objekte i postrojewa koja mogu ometati prostirawe radio talasa ili mogu prouzrokovati smetwe.

- 54 Elektroenergetska postrojewa ^lan 90. Elektroenergetska postrojewa za prenos, distribuciju i kori{}ewe elektri~ne energije, koja se nalaze u blizini telekomunikacione mre`e, moraju biti gra|ena, kori{}ena i odr`avana tako da wihov rad ne prouzrokuje smetwe u funkcionisawu te telekomunikacione mre`e i da ne dovode u opasnost `ivot i zdravqe qudi koji izvode radove na toj telekomunikacionoj mre`i ili je koriste. Elektromagnetske smetwe ^lan 91. Elektri~na i druga postrojewa, ure|aji i aparati ne smeju da stvaraju elektromagnetske smetwe u radu telekomunikacione mre`e i moraju da imaju sertifikat o usagla{enosti sa merama za suzbijawe elektromagnetskih smetwi u radu telekomunikacionih mre`a i u prijemu signala.

VIII ZA[TITA KORISNIKA


Prava korisnika telekomunikacija ^lan 92. Pored prava na nesmetano kori{}ewe i kvalitetnu javnu telekomunikacionu uslugu, kao i prava na privatnost i bezbednost informacija, korisnici javnih telekomunikacionih usluga ili javnih telekomunikacionih mre`a imaju pravo da: 1) pristupaju informacijama o telefonskim brojevima, informacijama o slu`bama za hitne intervencije i drugim uslugama univerzalnog servisa, koje su predvi|ene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona; 2) od javnih telekomunikacionih operatora dobiju, na zahtev, bez pla}awa posebne naknade, ra~un sa specificiranim pozivima i tro{kovima, za odgovaraju}i obra~unski period; 3) od strane javnog telekomunikacionog operatora unapred budu obave{teni o svim posledicama neblagovremenog pla}awa ra~una, ukqu~uju}i prekid pru`awa usluge; 4) od strane javnog telekomunikacionog operatora budu obave{teni o svojim pravima i o obavezama javnog telekomunikacionog operatora, u slu~aju prekida pru`awa usluge ili smawewa kvaliteta pru`enih usluga; 5) javnom telekomunikacionom operatoru, u roku od osam dana od dana prijema ra~una, ulo`e prigovor na ra~un, o kome je javni telekomunikacioni operator du`an da odlu~i u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i da o svojoj odluci korisniku dostavi obave{tewe u pisanoj formi;

- 55 6) Agenciji podnesu prigovor na nepropisno postupawe telekomunikacionog operatora, ukqu~uju}i i prigovor na visinu ispostavqenog ra~una, po{to iskoriste sva pravna sredstva kod telekomunikacionog operatora. Kori{}ewe prava na za{titu iz stava 1. ovog ~lana ne spre~ava korisnika telekomunikacione usluge da za{titu svojih prava ostvari i na na~in predvi|en drugim propisima. Javni telekomunikacioni operator i korisnik me|usobna prava i obaveze reguli{u ugovorom, a uslovi pru`awa javne telekomunikacione usluge moraju biti unapred poznati i dostupni javnosti. Javni telekomunikacioni operator ne mo`e odre|ivati obaveze korisniku prilikom modernizacije telekomunikacione mre`e. Privremeni prekid pru`awa javne telekomunikacione usluge ^lan 93. Javni telekomunikacioni operator mo`e korisniku privremeno prekinuti pru`awe usluge ako: 1) nastupe tehni~ke smetwe u javnoj telekomunikacionoj mre`i - do otklawawa smetwi; 2) se utvrde tehni~ke smetwe ili nedostaci na ure|ajima ili instalacijama korisnika - do otklawawa smetwi, odnosno nedostataka; 3) se izvode radovi na rekonstrukciji ili pro{irewu javne telekomunikacione mre`e na koju je korisnik prikqu~en do zavr{etka radova; 4) korisnik ili drugo lice, upotrebom wegovog korisni~kog broja ili drugog vida identifikacije korisnika prilikom kori{}ewa javne telekomunikacione usluge, uznemirava ili vre|a druge korisnike istog ili drugog javnog telekomunikacionog operatora; 5) korisnik nije izmirio svoje nov~ane obaveze za kori{}ene usluge u roku od 15 dana od dana dospelosti tih obaveza do dana izmirewa dospelih obaveza, s tim {to }e javni telekomunikacioni operator i za vreme privremenog prekida pru`awa javne telekomunikacione usluge omogu}iti korisniku pru`awe onih usluga koje ne predstavqaju tro{ak korisnika, u meri u kojoj je to tehni~ki mogu}e. U slu~aju iz telekomunikacioni operator telekomunikacione usluge ako privremenog prekida ne izmiri stava 1. ta~ka 5) ovog ~lana javni mo`e trajno prekinuti pru`awe javne korisnik ni u roku od 60 dana od dana svoja dospela potra`ivawa.

- 56 -

IX ME\UNARODNE TELEKOMUNIKACIJE
Povezivawe doma}ih telekomunikacionih mre`a sa telekomunikacionim mre`ama drugih dr`ava ^lan 94. Doma}e telekomunikacione mre`e mogu biti povezane sa telekomunikacionim mre`ama drugih dr`ava, na osnovu me|unarodnih sporazuma i pod uslovima propisanim zakonom. Javnom telekomunikacionom operatoru koji poseduje odgovaraju}u dozvolu za obavqawe ove vrste telekomunikacione delatnosti i koji ispuwava uslove koje Agencija propi{e u skladu sa ~lanom 38. ovog zakona, a koji obuhvataju i uslove koji su od zna~aja za bezbednost zemqe, Agencija izdaje odobrewe za povezivawe doma}e telekomunikacione mre`e sa telekomunikacionom mre`om druge zemqe. Na pitawa sporazuma o povezivawu izme|u doma}eg i stranog telekomunikacionog operatora, naknade za interkonekciju i obra~unske tarife ne primewuju se odredbe ovog zakona kojima se ure|uje interkonekcija. Javni telekomunikacioni operator koji je dobio odobrewe za povezivawe sa telekomunikacionom mre`om operatora druge zemqe, ima pravo da zakqu~i sa ovim operatorom ugovor o izgradwi mre`e za interkonekciju i o razmeni saobra}aja, kao i da vr{i obra~un i naplatu me|unarodnog telekomunikacionog saobra}aja (me|unarodni obra~un). Na pitawa izgradwe mre`e za interkonekciju primewuju se odredbe ~l. 86. i 87. ovog zakona. Saradwa sa me|unarodnim organizacijama u oblasti telekomunikacija ^lan 95. Agencija prati i obave{tava nadle`ne dr`avne organe, telekomunikacione operatore i javnost o razvoju u oblasti propisa i pravila koja su usvojile me|unarodne organizacije koje se bave pitawima iz oblasti telekomunikacija ( EU, ITU, CEPT, WTO i dr.) i preduzima mere da ovi propisi i pravila budu usvojeni i ugra|eni u doma}i pravni sistem. Ministarstvo, u saradwi sa nadle`nim organima, koordinira i usagla{ava aktivnosti koje se odnose na me|unarodnu saradwu u oblasti telekomunikacija.

- 57 -

X KAZNENE ODREDBE
^lan 96. Nov~anom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazni}e se za privredni prestup javni telekomunikacioni operator koji je pravno lice, ako: 1) ne preduzme odgovaraju}e mere radi obezbe|ewa poverqivosti i bezbednosti usluga koje pru`a, u skladu sa ~lanom 54.; 2) gradi, poseduje i eksploati{e javnu telekomunikacionu mre`u i/ili pru`a javnu telekomunikacionu uslugu bez prethodno izdate dozvole Agencije, ako je takva dozvola potrebna u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu wega (~lan 32.); 3) poseduje javnu telekomunikacionu mre`u, odnosno pru`a javnu telekomunikacionu uslugu koja nije obuhva}ena dobijenom dovolom (~lan 34.); 4) delatnost u oblasti telekomunikacija ne obavqa preko zasebnog povezanog pravnog lica (~lan 34. st. 3. i 4.); 5) dobijenu licencu ili odobrewe prenese na tre}e lice bez prethodne saglasnosti Agencije (~lan 36. stav 9. i ~lan 38. stav 6.); 6) za usluge koje podle`u specijalnom tarifnom re`imu primeni tarife suprotno tarifama koje je utvrdila Agencija (~lan 44.); 7) ne omogu}i interkonekciju drugom telekomunikacionom operatoru u skladu sa odredbama ovog zakona (~lan 46.); 8) ne postupi po nalogu Agencije koji se odnosi na posebne uslove interkonekcije (~lan 48.); 9) ne izvr{ava obaveze vezane za pru`awe univerzalnog servisa (~lan 50.); 10) ne izvr{ava obaveze vezane za omogu}avawe zakupa linija (~l. 52. i 53.). Za privredni prestup iz stava 1. ovog ~lana, nov~anom kaznom od najmawe 100.000 dinara, kazni}e se i odgovorno lice javnog telekomunikacionog operatora. ^lan 97. Nov~anom kaznom od najmawe 60.000 dinara kazni}e se za prekr{aj javni telekomunikacioni operator koji je pravno lice, ako: 1) ne omogu}i kontroloru telekomunikacija pristup objektu ili mu ne pru`i tra`ene informacije i dokumentaciju ili mu ne omogu}i da izvr{i odgovaraju}a ispitivawa i merewa ili na wegov zahtev sam ne izvr{i tra`ena ispitivawa i

- 58 merewa ili se ne odazove pozivu radi vr{ewa posebnih merewa u kontrolno-mernom centru (~lan 29.); 2) javno iznosi informacije o sadr`aju, ~iwenicama i uslovima prenosa poruka, iznad minimuma koji je neophodan za nu|ewe usluge na tr`i{tu (~lan 54.); 3) podatke o saobra}aju koji se odnose na pojedina~ne korisnike ~uva i obra|uje suprotno odredbi ~lana 54. stav 2.; 4) ne ustanovi i ne vodi evidencije, u skladu sa ~lanom 56.; 5) ne podnese godi{wi finansijski izve{taj ili obra~un, u roku iz ~lana 57.; 6) telekomunikacionu mre`u, sistem ili sredstvo pusti u rad i koristi pre obavqenog tehni~kog pregleda (~lan 86.); 7) telekomunikacionu mre`u, sistem ili sredstvo projektuje, izgradi, koristi ili odr`ava tako da wihov rad prouzrokuje smetwe u radu drugih telekomunikacionih mre`a, sistema ili sredstava (~lan 87.); 8) ne postupi po nalogu Agencije koji se odnosi na zajedni~ko kori{}ewe infrastrukturnog objekta ili ne omogu}i sukori{}ewe takvog objekta (~lan 87.); 9) ne preduzme neophodne mere za za{titu tu|e imovine, bezbednosti ili zdravqa qudi ili ne osigura bezbedan protok saobra}aja ili ne obezbedi za{titu ~ovekove okoline, posebno u odnosu na {tetna zra~ewa (~lan 87.); 10) korisnicima svojih telekomunikacionih usluga ili telekomunikacionih mre`a ne obezbedi pristup informacijama o telefonskim brojevima ili informacijama o slu`bama za hitne intervencije ili pristup drugim uslugama univerzalnog servisa koji je obavezan da pru`a, ili ako korisniku, na wegov zahtev i bez posebnog pla}awa naknade, za zahtevani obra~unski period ne izda ra~un sa specificiranim pozivima i tro{kovima, ili ako korisnike ne obavesti unapred o posledicama neblagovremenog pla}awa ra~una, ili ako korisnike ne obavesti o wihovim pravima i svojim obavezama u slu~aju prekida pru`awa usluge ili smawewa kvaliteta pru`ene usluge, ili ako korisniku nametne obaveze prilikom modernizacije mre`e (~lan 92.); 11) prekine pru`awe usluga korisniku suprotno odredbi ~lana 93. ili ne nastavi sa pru`awem usluga korisniku po prestanku okolnosti koje su bile razlog za privremeni prekid pru`awa usluga; 12) izvr{i povezivawe svoje telekomunikacione mre`e sa telekomunikacionom mre`om druge dr`ave bez odobrewa Agencije (~lan 94.). Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice javnog telekomunikacionog operatora, nov~anom kaznom od najmawe 6.000 dinara.

- 59 Za prekr{aj iz ta~ke 1) stava 1. ovog ~lana kazni}e se nov~anim kaznama predvi|enim u st. 1. i 2. ovog ~lana i drugo pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, nov~anom kaznom od najmawe 6.000 dinara, kazni}e se i javni telekomunikacioni operator koji je preduzetnik. Za prekr{aj iz ta~ke 1) stava 1. ovog ~lana, nov~anom kaznom od najmawe 15.000 dinara kazni}e se i preduzetnik, a nov~anom kaznom od najmawe 6.000 dinara drugo fizi~ko lice. ^lan 98. Nov~anom kaznom od najmawe 60.000 dinara kazni}e se za prekr{aj javni telekomunikacioni operator koji je pravno lice ili drugo pravno lice, ako: 1) koristi radio stanicu bez prethodno pribavqene dozvole (~lan 65. stav 1.); 2) kao uvoznik uveze radio stanicu bez saglasnosti Agencije (~lan 65. stav 3.); 3) privremeno ili trajno prenese ili ustupi tre}em licu dozvolu za radio stanicu (~lan 65. stav 6.); 4) pusti u rad radio stanicu bez obavqenog tehni~kog pregleda (~lan 71. stav 2.); 5) ne pridr`ava se propisanih uslova za rad radio stanice ili ako ne obezbedi da se radom wegove radio stanice ne stvaraju {tetne smetwe u radu drugih radio stanica ili ako ne obezbedi da se radom wegove radio stanice ne ugro`ava ili naru{ava `ivotna sredina, ako ne obezbedi za{titu qudi od {tetnog zra~ewa ili ako ne preduzme mere za blagovremeno otklawawe nepravilnosti u radu svoje radio stanice (~lan 72.); 6) koristi radio stanicu po prestanku va`ewa dozvole (~lan 75.); 7) na zahtev Agencije ne prilagodi rad svoje radio stanice nastalim promenama (~lan 76. stav 3.). Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice javnog telekomunikacionog operatora, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom od najmawe 6.000 dinara. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i javni telekomunikacioni operator koji je preduzetnik ili drugi preduzetnik, nov~anom kaznom od najmawe 60.000 dinara. Za prekr{aj iz stava 1. ta~. 1), 3), 4), 5), 6). i 7). ovog ~lana kazni}e se i fizi~ko lice imalac radio stanice, nov~anom kaznom od najmawe 10.000 dinara.

- 60 ^lan 99. Nov~anom kaznom od najmawe 30.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako: 1) u blizini telekomunikacionog objekta ili drugog telekomunikacionog sredstva izvodi radove ili podi`e objekte koji bi mogli da o{tete ili ometaju wihovo funkcionisawe ili ako obavqa radove u blizini ovih objekata ili sredstava bez prethodne saglasnosti telekomunikacionog operatora (~lan 88.); 2) u za{titnoj zoni gradi radio stanicu ili drugi objekat ili postrojewe koji mogu ometati prostirawe radio talasa ili koji mogu prouzrokovati smetwe (~lan 89.); 3) gradi, koristi ili odr`ava elektroenergetska postrojewa za prenos, distribuciju ili kori{}ewe elektri~ne energije u blizini telekomunikacione mre`e, tako da wihov rad prouzrokuje smetwe u funkcionisawu te telekomunikacione mre`e ili dovodi u opasnost `ivot ili zdravqe qudi koji izvode radove na toj telekomunikacionoj mre`i ili koji je koriste (~lan 90.); 4) proizvodi, stavqa u promet ili koristi elektri~na ili druga postrojewa, ure|aje ili aparate koji stvaraju elektromagnetske smetwe u radu telekomunikacione mre`e ili koji nemaju sertifikat o usagla{enosti sa merama za suzbijawe elektromagnetskih smetwi u radu telekomunikacionih mre`a i u prijemu signala (~lan 91.). Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom od najmawe 3.000 dinara. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i preduzetnik, nov~anom kaznom od najmawe 30. 000 dinara. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i fizi~ko lice koje nije preduzetnik, nov~anom kaznom od najmawe 3.000 dinara.

XI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE


^lan 100. Vlada }e podneti predlog za izbor predsednika i ~lanova Upravnog odbora Agencije u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona. Skup{tina }e izabrati predsednika i ~lanove Upravnog odbora Agencije u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.

- 61 ^lan 101. Vlada }e u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona obezbediti prostorne, tehni~ke, finansijske i druge materijalne uslove za po~etak rada Agencije. U roku iz stava 1. ovog ~lana Vlada }e, u skladu sa ~lanom 19. stav 3. ovog zakona, utvrditi finansijski plan za prvu godinu rada Agencije. Vlada }e u roku od tri meseca od dana stupawa na snagu ovog zakona doneti Strategiju razvoja telekomunikacija u Republici. ^lan 102. Upravni odbor Agencije }e se konstituisati u roku od 15 dana od dana izbora predsednika i ~lanova. Upravni odbor Agencije }e na konstitutivnoj sednici doneti Statut, Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije i op{te akte o sistematizaciji poslova i zadataka i o unutra{woj organizaciji Agencije. Agencija }e u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu op{tih akata iz stava 2. ovog ~lana izvr{iti prijem i raspore|ivawe potrebnog broja zaposlenih. ^lan 103. Ostale op{te akte za ~ije je dono{ewe, u skladu sa ovim zakonom, ovla{}ena, Agencija }e doneti u roku od {est meseci od dana konstituisawa Upravnog odbora. Do dono{ewa op{tih akata iz stava 1. ovog ~lana primewiva}e se va`e}i propisi koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. U roku iz stava 1. ovog ~lana Agencija }e doneti i druge op{te akte kojima se, u skladu sa ovim zakonom i va`e}im propisima, ure|uje funkcionisawe i rad Agencije. Agencija }e u roku iz stava 1. ovog ~lana formirati baze podataka, odnosno ustanoviti evidencije i registre i propisati obrasce, u skladu sa ovim zakonom. ^lan 104. Vlada }e doneti Plan namene radio frekvencijskih opsega u roku od 30 dana od dana po~etka primene ovog zakona. Ministarstvo nadle`no za poslove telekomunikacija }e doneti planove raspodele radio frekvencija u roku od 30 dana od dana dono{ewa Plana namene iz stava 1. ovog ~lana.

- 62 ^lan 105. Ministarstvo nadle`no za poslove telekomunikacija }e u roku od tri meseca od dana po~etka primene ovog zakona utvrditi po~etne grupe (vrste) usluga koje spadaju u univerzalni servis. ^lan 106. Postoje}e dozvole (licence) izdate javnim telekomunikacionim operatorima ili druga prava koja su oni stekli po ranije va`e}im propisima za delatnosti za koje se po ovom zakonu zahteva dozvola, ostaju na snazi, ali je imalac prava du`an da vr{ewe svog prava uskladi sa odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od godinu dana od dana po~etka wegove primene. Imalac licence ili kakvog drugog prava du`an je da u roku iz stava 1. ovog ~lana zatra`i od Agencije izdavawe nove licence (zamena licence) ili odobrewa, koji }e biti izdati saglasno ovom zakonu. Imalac licence ili drugog odgovaraju}eg prava ima pravo da mu nova licenca bude izdata bez javnog nadmetawa i bez pla}awa jednokratne naknade koja se u skladu sa ovim zakonom napla}uje prilikom izdavawa odgovaraju}e licence, ako je naknadu platio u skladu sa propisima va`e}im u vreme sticawa licence, odnosno drugog odgovaraju}eg prava. Periodi~ne naknade i druge nov~ane obaveze predvi|ene ovim zakonom, imalac licence ili drugog odgovaraju}eg prava, po izdavawu nove licence nastavqa da izmiruje u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona. Ako imalac licence ili drugog odgovaraju}eg prava ne postupi saglasno odredbama st. 1. do 3. ovog ~lana, odnosno ako svoju aktivnost ne uskladi sa zakonom, primeni}e se pravila o izmeni ili oduzimawu licence, predvi|ena ovim zakonom. Odredbe st. 1. do 5. ovog ~lana shodno se primewuju i na druge javne telekomunikacione operatore koji u vreme stupawa na snagu ovog zakona obavqaju delatnost za koju se po ovom zakonu zahteva odgovaraju}a dozvola, a pravo na obavqawe delatnosti su stekli po ranije va`e}im propisima. Odredbe st. 1. do 3. i stava 5. ovog ~lana ne primewuju se na imaoce dozvole za radio stanicu koji obavqaju delatnost emitovawa, odnosno distribucije radio i/ili televizijskog programa, ~iji se polo`aj ure|uje posebnim zakonom. ^lan 107. Javni telekomunikacioni operatori i druga pravna ili fizi~ka lica koja u vreme stupawa na snagu ovog zakona pru`aju javne telekomunikacione usluge obavezna su da usklade svoje poslovawe i obavqawe delatnosti u oblasti telekomunikacija sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana po~etka wegove primene.

- 63 Odredba stava 1. ovog ~lana primewuje se i na lica koja otpo~nu sa pru`awem javne telekomunikacione usluge u periodu od stupawa na snagu ovog zakona do po~etka wegove primene. Pravna i fizi~ka lica koja u vreme stupawa na snagu ovog zakona pru`aju javnu telekomunikacionu uslugu koja je u re`imu odobrewa (op{te licence), a za ~ije pru`awe po do sada va`e}im propisima nije bila potrebna dozvola, obavezna su da Agenciji podnesu prijavu za registraciju u roku od 30 dana od dana po~etka primene ovog zakona. Odredba stava 3. ovog ~lana primewuje se i na lica koja otpo~nu sa pru`awem javne telekomunikacione usluge u periodu od stupawa na snagu ovog zakona do po~etka wegove primene. Javni telekomunikacioni operatori koji obavqaju delatnost u vreme stupawa na snagu ovog zakona obavezni su da evidencije predvi|ene u ~lanu 56. ovog zakona uvedu u roku od jedne godine od dana po~etka primene ovog zakona, odnosno od dana objavqivawa uputstava o evidenciji. ^lan 108. Agencija ne}e izdavati dozvole za javne telekomunikacione usluge za koje su, pre stupawa na snagu ovog zakona, ve} dodeqena ekskluzivna (iskqu~iva) prava, dok traje period ekskluziviteta. ^lan 109. Preduze}e za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. (u daqem tekstu: Telekom Srbija), operator javne fiksne telekomunikacione mre`e koji u vreme stupawa na snagu ovog zakona ima ekskluzivno (iskqu~ivo) pravo da, najkasnije do 9. juna 2005. godine, korisnicima u Republici Srbiji pru`a sve postoje}e i budu}e vrste fiksnih telekomunikacionih usluga ({to ukqu~uje lokalne, nacionalne, me|ugradske i me|unarodne fiksne telekomunikacione usluge, usluge telefonije PSTN (public switched telephone network), ostale fiksne usluge govorne po{te, usluge prenosa podataka, telematske usluge, usluge sa dodatnom vredno{}u, ISDN usluge (integrated sevices digital network), usluge inteligentnih mre`a, fiksne satelitske usluge, fiksne usluge na osnovu DECT standarda (digital enhanced cordless telephone) i zakup linija, da na teritoriji Republike Srbije gradi, poseduje i eksploati{e bilo koju i sve vrste postoje}ih i budu}ih fiksnih telekomunikacionih infrastruktura i mre`a (ukqu~uju}i `i~ne i be`i~ne fiksne objekte), da obezbe|uje usluge telefonskih imenika (ukqu~uju}i telefonske imenike "Bele stranice" i "@ute stranice") i da, preko telefona ili u elektronskom obliku, daje obave{tewa o pretplatni~kim brojevima koji se odnose na fiksne telekomunikacione usluge na kojima ima ekskluzivno pravo, zadr`ava ovo pravo do isteka navedenog roka, osim ako do|e do izmene ugovora na osnovu koga je pravo ste~eno. Izmena ugovora iz stava 1. ovog ~lana koja se odnosi na ste~ena ekskluzivna (iskqu~iva) prava proizvodi}e pravno dejstvo samo ako se tom izmenom ste~ena prava iz stava 1. ovog ~lana su`avaju po obimu ili vrsti ili ako se skra}uje rok wihovog trajawa.

- 64 Ekskluzivno (iskqu~ivo) pravo iz stava 1. ovog ~lana ne obuhvata usluge Interneta, multimedijalne usluge, kao ni bilo koje radiotelevizijske i druge radiodifuzne usluge kablovske televizije, koje se mogu pru`ati slobodno i pod ravnopravnim uslovima, u skladu sa odredbama ovog zakona. U periodu trajawa ekskluzivnog prava nijedno fizi~ko ili pravno lice, osim Telekom-a Srbija, ne mo`e da pru`a nijednu od telekomunikacionih usluga navedenih u stavu 1. ovog ~lana, niti da organizuje, promovi{e ili u~estvuje u pru`awu usluga povratnih poziva (call back poziva). Pre isteka roka iz stava 1. ovog ~lana, svako fizi~ko ili pravno lice mo`e da podnese prijavu za dobijawe dozvole za izgradwu, posedovawe i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mre`e, ili za pru`awe usluga javne fiksne telekomunikacione mre`e, ali mu ne mo`e biti izdata dozvola koja }e proizvoditi pravna dejstva pre isteka roka ekskluziviteta. Izuzetno, na osnovu dozvole izdate u skladu sa stavom 5. ovog ~lana, imalac dozvole mo`e da gradi javnu fiksnu telekomunikacionu mre`u za koju je dozvola izdata, ali nema pravo da otpo~ne sa wenom eksploatacijom, niti da drugome omogu}i wenu eksploataciju, za pru`awe bilo koje usluge koja je obuhva}ena ekskluzivnim (iskqu~ivim) pravom Telekom-a Srbija, pre nego {to izdata dozvola po~ne da proizvodi pravno dejstvo. ^lan 110. U ciqu uskla|ivawa oblasti telekomunikacija sa me|unarodnim standardima, pravilima i direktivama i u ciqu stvarawa uslova za uspostavqawe pune slobodne konkurencije posle isteka perioda ekskluziviteta, Telekom Srbija je obavezan, dok ekskluzivitet traje, da: 1) dozvoli, odnosno omogu}i drugim javnim telekomunikacionim operatorima da preko wegove mre`e pru`aju usluge sa dodatnom vredno{}u; 2) progresivno uskla|uje svoje tarife sa tro{kovima za svaku uslugu pojedina~no, pri ~emu uskla|ivawe treba da se okon~a u {to kra}em roku, a najkasnije do 9. juna 2005. godine; 3) u {to kra}em roku utvrdi program ciqeva unapre|ewa kvaliteta, kakav je predvi|en me|unarodnim pravilima, a naro~ito pravilima Evropske Unije; 4) u skladu sa odredbama ovog zakona, uvodi naknade za interkonekciju i zakup linija, zasnovane na tro{kovnom principu i da ne pravi razliku izme|u telekomunikacionih operatora; 5) u roku od jedne godine od dana po~etka primene ovog zakona u obra~unima poslovawa iskazuje obra~une za sve svoje aktivnosti, odvojeno od obra~una za interkonekciju i druge usluge, odnosno pogodnosti koje daje drugim telekomunikacionim operatorima;

- 65 6) svakih {est meseci podnosi Agenciji izve{taj o tro{kovima pru`awa univerzalnog servisa, sve do isteka perioda u kome ima ekskluzivno pravo na pru`awe usluga javne fiksne telekomunikacione mre`e; 7) najmawe jednom godi{we, podnosi Agenciji izve{taj koji se odnosi na nove veze u javnoj fiksnoj telekomunikacionoj mre`i. ^lan 111. Telekom Srbija }e se, u smislu ovog zakona, smatrati javnim telekomunikacionim operatorom sa zna~ajnim tr`i{nim udelom najmawe do isteka ekskluzivnih (iskqu~ivih) prava koja ima na dan stupawa na snagu ovog zakona. U skladu sa odredbom stava 1. ovog ~lana na Telekom Srbija se primewuju odredbe ovog zakona koje se odnose na javnog telekomunikacionog operatora sa zna~ajnim tr`i{nim udelom, osim ako druga~ije nije predvi|eno ovim zakonom. ^lan 112. Telekom Srbija na osnovu ovog zakona, a u skladu sa wegovim odredbama, ima obavezu da obezbe|uje univerzalni servis u periodu ne kra}em od perioda trajawa wegovih ekskluzivnih (iskqu~ivih) prava. Za vreme dok traje period ekskluzivnih (iskqu~ivih) prava, Telekom Srbija nema pravo da za obezbe|ivawe univerzalnog servisa zahteva nadoknadu tro{kova iz fonda za nadoknadu tro{kova univerzalnog servisa. Agencija mo`e Telekom-u Srbija izdati licencu za obavqawe delatnosti javne fiksne telekomunikacione mre`e i usluga u roku iz ~lana 106. ovog zakona i ako u vreme izdavawa te licence jo{ nije ispunio sve obaveze koje se odnose na pru`awe univerzalnog servisa, ako je do neispuwewa obaveza do{lo iz objektivnih razloga, kao {to su tehni~ka nemogu}nost, odnosno zna~ajan obim investicija za ~iju je realizaciju potreban du`i vremenski period. U tom slu~aju, Agencija }e u licenci koju izdaje, kao poseban uslov, utvrditi primeren rok u kome je Telekom Srbija du`an da ispuni sve propisane obaveze. Ako Telekom Srbija ne postupi u skladu sa ovako propisanim uslovom, primeni}e se odredbe ovog zakona koje se odnose na mirovawe prava i obaveza iz dozvole i na oduzimawe dozvole. ^lan 113. Danom po~etka primene ovog zakona prestaje da va`i Zakon o sistemima veza ("Slu`beni glasnik RS", br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 20/97), osim odredbi kojima se ure|uje osnivawe i delatnost javnog preduze}a za obavqawe PTT saobra}aja (~l. 8, 9. i 10.), organizovawe Preduze}a PTT kao holding preduze}a (~lan 11a st. 1, 3, 4. i 5.), imenovawe organa uprave zavisnog preduze}a (~lan 11v), odnos mati~nog i zavisnog preduze}a (~lan 11d), sredstva za osnivawe i rad Preduze}a PTT (~l. 13. i 14. st. 1, 2. i 5.), status zaposlenih u mati~nom i zavisnom preduze}u (~lan 14b), sprovo|ewe ste~ajnog postupka nad Preduze}em PTT (~lan 17.), statut Preduze}a PTT (~lan 18.), organi uprave Preduze}a PTT (~l. 19, 20, 21. i 22.), obaveza

- 66 Preduze}a PTT u slu~aju {trajka (~lan 23.) i obaveza Preduze}a PTT u slu~aju progla{avawa vanrednog stawa (~lan 24.). ^lan 114. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srbije". Odredbe ovog zakona kojima se ure|uje osnivawe Agencije primewuju se danom stupawa Zakona na snagu, a ostale odredbe Zakona primewuju se danom isteka tri meseca od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srbije" akta o izboru predsednika i ~lanova Upravnog odbora Agencije.