You are on page 1of 1

2

E²WT oWZLTWvW

A¥WRW¨WWR & oWZTZ¨WWT

9 ýy¦WZAWTY 2014

¡WäWZAhyWh ©W¥WvWh§WyW AWVWT I¥¡¦WZNT yWßY ITäWc
AcyWPYPY£WY óWTW
X¨WI©WW¦Wc§WW <ByWWS>
©WhSN¨WcTyWY ¥WRRyWY ¡WäWZyWY
X¨WoWvW yWWÈnW¨WWwWY ¤W§WW¥WuW
¥WUäWc :£WyWW©WIWÈOW
XL§§WWyWY £WyWW©WPcTY óWTW
20 RºxW Ev¡WWRIhyWc I¥¡¦WZNT,
IYN AyWc vWW§WY¥W A¡WWB
:RºxW Ev¡WWRIhyWc ¨Wd°WWXyWI
Q£Wc vWW§WY¥W AW¡W¨WWyWY
£WyWW©WPcTYAc ¤WWTvW¥WWÈ
˜wW¥W äWÝAWvW ITY
¡WÈIL ©WhyWcø. ¡WW§WyW¡WZT
TWÖl Y ¦W Pc T Y X¨WIW©W £WhPg y WW
©WV¦WhoWwWY £WyWW©WPc T Y óWTW
AoWWE XL§§WWyWY TT8 Rº x W
¥WÈ P UYAhyWW ¡WäWZ ¡ WW§WIh ¥WWNc
¡WäWZAWVWT ©W¥WvWh§WyW IW¦Wgÿ¥W
A¥W§W¥WWÈ ¥WZIW¦Wh VvWh. LcyWW ©WWTW
¡WXTuWW¥Wh ¥WUvWWÈ V¨Wc ¥WhNW RºxW
Ev¡WWRIhyWc I¥¡¦WZNT AWxWWXTvW
¡WäWZAWVWT ©W¥WvWh§WyW AÈoWcyWY
vWW§WY¥W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Kc.
Lc¥WWÈ £WZxW¨WWTc T0 RºxW Ev¡WWRIhyWc
I¥¡¦WZNT AyWc IYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY
VvWY. Lc¥WWÈ I¥¡¦WZNT yWßY ITäWc vWc
¥WZL£W £WyWW©WIWÈOWyWY £WyWW©WPcTYAc
¡WäWZAhyWc AWVWT AW¡W¨WWyWY vWW§WY¥W
AyWc IYN AW¡W¨WWyWY AW ˜IWTyWY
äWÝAWvW ¤WWTvW¥WWÈ ©Wi ˜wW¥W¨WWT
ITY Kc.
¡WäWZ¡WW§WyWyWW xWÈxWW¥WWÈ ¥WZn¦W nWrWg
¡WäWZAWVWTyWW 70 NIW Vh¦W Kc.LcyWc
pWNWPY ˜XvW X§WNT XRO RºxW Ev¡WWRyW
nWrWg yWYrWZ §WW¨WY äWIW¦W vWc ¥WWNc

<ByWWS> yWW¥WyWZÈ ©WhSN¨WcT yWßY ITäWc
AcyWPYPY£WYAc <ByWWS> yWW¥WyWZÈ IYN¥WWÈ äWZÈ Kc ?
©WhSN¨WcT I¥¡¦WZNT¥WWÈ §WhP ITYyWc

Ý. T¡W VýTyWW I¥¡¦WZNT¥WWÈ £WyWW©WPcTYAc APxWY TI¥WyWY ¥WRR ITY Kc.
AyWc ¡WäWZAh ¥WWNc ¥WVv¨WyWY vWW§WY¥W AW¡WY Kc. LcyWWwWY ¡WäWZ¡WW§WIhyWc RºxWyWW
Ev¡WWRyW¥WWÈ nWZ£WL ¥WhNh SW¦WRh wWäWc.> : ¡WNc§W ˜c¥WW¤WWB EIW¤WWB (RºxW
Ev¡WWRI, äWcToWQ vWW.xWWyWcTW £WyWW©WIWÈOW)

£WyWW©WPcTYAc AoWWE ¡WäWZAWVWT
©W¥WvWh§WyW IW¦Wg ÿ ¥W A¥W§W¥WWÈ
¥Wam¦Wh VvWh. LcyWW ©WWTW ¡WXTuWW¥Wh
LuWW¦WW VvWW. AW AÈoWc £WyWW©WPcTYyWW
¡WäWZAWVWT ©W¥WvWh§WyW IW¦Wgÿ¥WyWW
Pc¡¦WZNY ¥WcyWcLT Ph.VXT¤WWB ¡WNc§Wc

LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic <oWW¥WPWAh¥WWÈ
¡WäWZ¥WWX§WIh ¡WäWZyWc LÝTY¦WWvW ITvWWÈ
¨WxWWTc AwW¨WW AhKh ¡WäWZAWVWT
AW¡Wc Kc. ¡WXTuWW¥Wc RºxW Ev¡WWRyWyWc
§WoWvWW ˜êh ERʤW¨Wc Kc. LcwWY
¡WäWZAWVWT ©W¥WvWh§WyW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ

KW¡WTW oWW¥Wc ¦WZ¨WIyWW ¥WhvWyWW ¥WZÚc rWPhvWTZ
vWY©WTW AWXR¨WW©WY ¡WXT¨WWThyWW ¥WIWyW E¡WT VZ¥W§Wh IT¨WW NhUZÈ xW©WY AW¨WvWWÈ E²WcLyWW ˜©WTY

£WyWW©WIWÈOW XL§§WW
¡Wh§WY©W¨WPW ©WXVvW
AXxWIWTYAhAc AWXR¨WW©WY
AWoWc¨WWyWh ©WWwWc ¨WWNWpWWNh
ITY ©W¥Wý¨WNwWY ¥WW¥W§Wh
wWWUc ¡WWPÛh
¤WW©IT y¦WaM. ¡WW§WyW¡WZT

¡WW§WyW¡WZT vWW§WZIWyWW §WÃPY¡WWRT
oWW¥WyWW ¦WZ¨WIyWZÈ AcI ¥WW©W AoWWE
KW¡WTW oWW¥Wc I¹RTvWY ¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ
VvWZÈ. ýc Ic, ¦WZ¨WIyWW ¥WhvW AÈoWc äWÈIW
LvWWÈ £WZxW¨WWTc 800 ¨¦WÅmvWAhyWW NhUWÈ
óWTW KW¡WTW oWW¥Wc rWPhvWÝ ITWvWWÈ
©W¥WoWk¡WÈwWI¥WWÈ ¤WWTc E²WcLyWW ˜©WTY
oWB VvWY. ¡WTÈvWZ vWcAh Va¥W§Wh ITc vWc
¡WVc§WWÈ XL§§WW ¡Wh§WY©W¨WPW ©WXVvW
¡Wh§WY©W AXxWIWTYAhyWY ©W¥Wý¨WNwWY
¥WW¥W§Wh wWWUc ¡WPvWWÈ ©WiAc TWVvWyWh
ØW©W §WYxWh VvWh.
£WZxW¨WWTc ¡WW§WyW¡WZT vWW§WZIWyWW
KW¡WTW oWW¥Wc 800 wWY ¨WxWZ AWXR¨WW©WY
§WhIhyWW NhUWAc rWPhvWÝ ITvWWÈ ©W¥WoWk
oWW¥W¥WWÈ ¤WWTc E²WcLyWW ˜©WTY L¨WW
¡WW¥WY VvWY. s¦WWÈ XL§§WW ¡Wh§WY©W¨WPW
AäWhII¹¥WWT ¦WWR¨W, PY¨WW¦WAc©W¡WY
Ac©W.Ac¥W. ¡WT¥WWT, ¡WYAc©WAWB
AcyW.¡WY. KW¦WW ©WXVvW ¡Wh§WY©W
AXxWIWTYAhAc AWXR¨WW©WY AoWkuWYAh
©WWwWc ¨WWNWpWWNh ITY ©W¥WWxWWyW ITW¨WvWWÈ
¥WW¥W§Wh wWWUc ¡WPÛh VvWh. §§WcnWXyW¦W Kc
Ic £WyWW©WIWÈOW XL§§WW¥WWÈ ¨W©W¨WWN ITvWWÈ
AWXR¨WW©WY ©W¥WWL¥WWÈ ¨WvWg¥WWyW ©W¥W¦Wc

£Wc §WZNWTZ ¡WW©WcwWY 2 §WWnW ThIP
AyWc
£Wc £WWBI I£WLc §Wc¨WW¦WW
¨Wc¡WWTYyWh Ý.10 §WWnWyWY
ThIP ¤WTc§Wh wWc§Wh §WaÈNY
yWW©WY oW¦WW VvWW : ¡WIPW¦Wc§WW
£WÈyWc AWTh¡WY A¥WRW¨WWRyWW
KWTWyWoWTyWW
¤WW©IT y¦WaM.¥WVc©WWuWW
IPY äWVcT¥WWÈ £Wc ¥WXVyWW AoWWE
£WcyI¥WWÈwWY yWWuWWÈ E¡WWPY pWT vWTS
LB TVc§WW ¨Wc¡WWTYyWh Ý.10 §WWnWyWY
ThIP ¤WTc§Wh wWc§Wh §WaÈNY §Wc¨WWyWW
Ic©W¥WWÈ MP¡WW¦Wc§WW £Wc §WZNWTZAh
¡WW©WcwWY ¡Wh§WY©Wc ThIP Ý. 2 §WWnW
vWc¥WL E¡W¦WhoW¥WW §Wc¨WW¦Wc§WW £Wc
£WWBI I£WLc I¦WWg Kc. yWhÄxWyWY¦W Kc
Ic, AoWWE MP¡WW¦Wc§WW AWTh¡WYyWW
pWT¥WWÈwWY ¡Wh§WY©Wc §WaÈN¥WWÈ oW¦Wc§WW Ý.3
§WWnW I£WLc §WYxWW VvWW.
IPYyWW ¤WWE¡WZ T W Å©wWvW
©WTRWT ¡WNc§W ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW
¥WVcyϤWWB BØT¤WWB oWvW 25¥WY
AhINh£WTc £W¡WhTc 11-30 I§WWIc IPY
VWB¨Wc Å©wWvW AcrWPYAcS©WY £WcÄI¥WWÈwWY

RºxW Ev¡WWRIh ¨Wd°WWXyWI Q£Wc ¡WäWZ¡WW§WyW
ITvWWÈ wWW¦W vWc ¥WWNc £WyWW©WPcTY nWWvWc £WZxW¨WWTc
¡WäWZ¡WW§WIhyWc I¥¡¦WaNT AyWc IYN ©WWwWc vWW§WY¥W
AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. LcyWW wWIY ¡WäWZyWc ©W¥WvWh§W
¡WäWZAWVWT AW¡W¨WWyWZÈ I¥¡¦WaNT L yWßY ITY
RcäWc. - ¡WÈIL ©WhyWcø

äWZÈ SW¦WRWAh wWäWc ?

1. ¡WäWZ RYO ©WTcTWäW RdyWYI 250 oWkW¥W RºxW ¨WxWc Kc vWcyWY XIÂ¥WvW Ý. 8
2. ¡WäWZ RYO ©WTcTWäW ScN 0.1-0.2 ¨WxWc Kc vWcyWY XIÂ¥WvW Ý. 5
3. ¡WäWZ RYO RdyWYI pWW©WrWWTW¥WWÈ Ý. 18 yWY £WrWvW,
4. I¹§W ¡WäWZ RYO RdXyWI ©WTcTWäW Ý. 30 yWh rWhnWh SW¦WRh
5. ¡WäWZ RYO ¥WWX©WI Ý. 900 wWY Ý. 1000 yWh SW¦WRh wWW¦W Kc.

KZ¡WW SW¦WRW I¦WW ?

1. ¡WäWZAh ©W¥W¦W©WT oWT¥WY¥WWÈ AW¨Wc Kc AyWc L§WRY oWW¤WuW wWW¦W Kc.
2. ¡WäWZAhyWY £WY¥WWTYyWZÈ ˜¥WWuW pWNc Kc.
3. yWWyWW ¡WäWZAhyWW äWTYTyWh L§WRY X¨WIW©W wWW¦W Kc.

E¡W§W£xW ¡WäWZAWVWT¥WWÈ TVc§WW ¡WhªWI
vWv¨WhyWc AWxWWTc ¡WäWZyWc LÝTY¦WWvW
¥WZL£W I¦Wh nWhTWI IcN§Wh AW¡W¨Wh
vWc I¥¡¦WZNTyWY ¥WRRwWY yWßY IT¨WW¥WWÈ
AW¨Wc Kc.
¡WXTuWW¥Wc ¡WäWZAWVWTyWh £WoWWP

Ý.10 §WWnW E¡WWPY pWTc LB TéWW
VvWW, v¦WWTc vWc¥WyWW äWNe E¡WT ¡WWyWyWY
¡WYrWIWTY ¥WWTY ThIP ¤WTc§Wh wWc§Wh
MZÈN¨WY £WWBI ¡WT AW¨Wc§WW äWn©Wh
yWW©WY oW¦WW VvWW.
AW Ic©WyWY vW¡WW©W ITY TVc§WW
Ac © WAhø ¡WYAWB Lc . Ac © W.
rWW¨WPWAc MP¡Wc§WW ¥WZyyWW ¥WcÝ ByÏcIT
(TVc. AÝuWWyWY rWW§WY, KWTWyWoWT,
A¥WRW¨WWR) vWc ¥ WL TWIc ä W ESc g
¥WZÈKY¦Wh £WÈ©WY§WW§W £WÈoWWUY (TVc.
X©WÈ o W§WrWW§WY, KWTWyWoWT,
A¥WRW¨WWR)yWc IPY IhNe¥WWÈ TLZ ITY
TY¥WWyP ¥WcU¨¦WW VvWW.
¡Wh§WY©W XT¥WWyP RTX¥W¦WWyW
¤WWÈoWY ¡WPc§WW AW £WÈyWc äWnäWhAc
ITc§WY I£WZ§WWvWyWc ¡WoW§Wc ¡Wh§WY©Wc
§Wa È N ¥WW oW¦Wc § W ThIP Ý.2 §WWnW
vWc¥WL §WaÈN¥WWÈ E¡W¦WhoW¥WWÈ §WYxWc§WW
£Wc £WWBI I£WLc ITY yWW©WvWW STvWW
Ay¦W äWnäWhyWc MP¡WY §Wc¨WW I¨WW¦WvW
VWwW xWTY Kc. AW E¡WTWÈvW ¡Wh§WY©Wc
£WÈyWc ¡WW©WcwWY ¨WxWZ ¡WaK¡WTK VWwW xWTY
AWoWUyWY IW¦Wg¨WWVY äWÝ ITY Kc.

AÈXIvW ¨¦WW©W

911-1051

wWvWh ANIc Kc. AyWc Ev¡WWRIvWW ¨WxWc
Kc.> £WyWW©WPcTY óWTW £WZxW¨WWTc T0
¥WhNW ¡WäWZ Ev¡WWRIhyWc I¥¡¦WZNT AyWc
IYN ©WWwWc vWW§WY¥W ¡WuW A¡WWB VvWY.
AW ˜IWTyWY äWÝAWvW ¤WWTvWyWW PcTY
EàhoW¥WWÈ ©Wi ˜wW¥W Kc.

pWEG
320-396
£WWLTY
200-326
TW¦WPh
611-655
¤WW©IT y¦WaM.vWWL¡WZTIºB
AcTÈPh
811-845
780-908
˜WÈXvWL vWW§WZIWyWW ¥WLTW oWW¥Wc AW¨Wc§W oW¨WWT
APR
550-841
AcI £WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ vW©IThAc ¯WWNIYyWc I¡WW©W 950-1044
SXyWgrWTyWY vWhPShP ITY Ý.50 VýTyWZÈ ¥WoW
1050-1070
yWZIäWWyW I¦WgZ VvWZÈ. Lc AÈoWc ˜WÈXvWL ¥WO
645-880
¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ ýuW ITWvWW ¡Wh§WY©Wc rWhUW
685-700
L¼¨WWT
350-382
AWoWUyWY vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.
2400-2800
¥WLTW oWW¥Wc L¨WWyWW Ac˜hrW ThP vW§W

¡WT ¥WÈoWU¨WWTc TW¯Wc PT TWn¦WW X¨WyWW
rWhTY IT¨WWyWW AWäW¦WwWY ˜¨WcäW I¦Whg
VvWh. Lc¥WWÈ vWc¥WuWc ©WWd ˜wW¥W ¥WIWyWyWh
¥WZn¦W RT¨WWýc vWhPYyWc £Wc ¤WWoW ITY
yWWn¦WW VvWW. v¦WWT£WWR AÈRT ˜¨WcäWY
rWhTY IT¨WWyWW AWäW¦WwWY TWrWTrWY§WZ
AyWc SXyWgrWTyWY vWhPShP ITY VvWY.
v¦WWT£WWR £WZxW¨WWTc ©W¨WWTc AW AÈoWc
¥WIWyW ¥WWX§WIyWW ¤WWB ¥WVcyϤWWB
X¯W¨WcRYyWc ýuW wWvWWÈ vWc¥WuWc A¥WRW¨WWR
TVcvWW ¥WaU ¥WIWyW ¥WWX§WI IWyvWY§WW§W
TuWKhPRW©W X¯W¨WcRYyWc ýuW ITY VvWY.
rWhTY IT¨WWyWW BTWRc AW¨Wc§WW
Aýu¦WW B©W¥WhyWc IÂB VWwW §WWo¦WZ
yW VvWZÈ. LcwWY SXyWgrWTyWY vWhPShP
ITY VvWY. ¥WLTW oWW¥Wc ¥WIWyW¥WWÈ
SXyWgrWTyWY ITW¦Wc§WY vWhPShP AÈoWc
IWyvWY§WW§W X¯W¨WcRYAc vWTvW L ˜WÈXvWL
¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ ýuW ITvWW ¡Wh§WY©Wc
AWoWUyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈ yWI§WY yW¨WývW £WWUIYyWc ¡WwwWT ©WWwWc £WWÈxWY
©WXNewWY yWhITY
¡WWuWY¥WWÈ Pº£WWPyWWT R¡WvWY MP¡WW¦WZÈ
VvWZÈ. ¡Wh§WY©Wc AWT.¡WY.©WY I§W¥W
¤WW©IT y¦WaM.¥WcpWTL
¥WcU¨WyWWT ˜hSc©WT
318 ¥WZL£W oWZyWh yWhÄxWY £WWUIYyWZÈ ¡WY.
¥Wc p WTLyWW RTø¨WWPW X¨W©vWWT Ac¥W. ITW¨WY vWcyWY AcS.Ac©W.Ac§W
©WW¥Wc SXT¦WWR
¡WWKUwWY ¡W©WWT wWvWY ¨WW¯WI yWRYyWW vW¡WW©W ITW¨W¨WW IW¦Wg¨WWVY ITY VvWY.

Vc¥WrWÈÏWrWW¦Wg E²WT oWZ.¦WZ.yWW VhÅ©¡WN§W
¥WcyWcL¥WcyN XP¡WWNg¥WcyN¥WWÈ AcI AWX©W©NyN
˜hSc©WTc AyWZ¤W¨WyWZÈ nWhN¹ ˜¥WWuW¡W¯W TLa
ITY yWhITY ¥WcU¨¦WWyWZÈ £WVWT AW¨WvWWÈ
nWhNW R©vWW¨Wcýyc Wh ©WWrWW vWTYIc E¡W¦WhoW
IT¨WW £WR§W vWc¥WyWY X¨WTZö ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW
TXL©NWTc £WY XPX¨WMyW ¡Wh§WY©W¥WWÈ
STY¦WWR yWhÄxWW¨WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc vW¡WW©W VWwW
xWTY Kc. ¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈ XP¡WWNg¥WcyN
¦WZ¨WIyWW ¥WhvW AÈoWc äWÈIW LvWWÈ 800 ¨¦WÅmvWAhyWW NhUWÈ óWTW KW¡WTW oWW¥Wc AhS VhÅ©¡WN§W ¥WcyWcL¥WcyN¥WWÈ STL
rWPhvWÝ ITWvWWÈ ¡WÈwWI¥WWÈ ¤WWTc E²WcLyWW ˜©WTY oWB VvWY.- AÈXIvW ¨¦WW©W £Wý¨WvWWÈ AW©WY. ˜hSc©WT ©WZäW¥WWyW
T4 ©W¡Nc¥£WT T010wWY IhyNlWmN
rWPhvWÝ äWW ¥WWNc ITW¦WZÈ ? KW¡WTW oWW¥W ¡Wh§WY©W äW¥WWg
£WcMwWY XyW¥WÑÈI ¡WW¥¦WW VvWW AyWc
v¦WWT£WWR ¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈ ¤WTvWYyWY
§WÃPY¡WWRT oWW¥WyWW ¤WWuWW¤WWB ©WWý¤WWB KW¨WuWY¥WWÈ ScT¨WW¦WZÈ
ýVcTWvW Ay¨W¦Wc AWL XP¡WWNg¥WcyN¥WWÈ
rWiVWuW(EG.¨W.18) yWZÈ 10 XP©Wc¥£WT-2013
KW¡WTW
oWW¥W¥WWÈ
AWXR¨WW©WY
AWX©W©NyN ˜hSc©WT vWTYIc XyW¦WX¥WvW
yWW ThL KW¡WTW oWW¥Wc McTY R¨WW ¡WY¨WWyWY
¨¦WÅmvWAhyWW
NhUWAc
rWPhvWÝ
©Ic§W¥WWÈ vWc¥WyWc XyW¥WÑÈI AW¡W¨WW¥WWÈ
AwW¨WW McTY ø¨WLÂvWZ ITP¨WWwWY
I¦WZ
f
Vh¨WWyWY
ýuW
wWvWWÈ
XL§§WW
AW¨WY VvWY. AW yWhITY ¥WcU¨W¨WW ˜h.
oWȤWYT VW§WvW¥WWÈ ¡WW§WyW¡WZT X©WX¨W§W
¡Wh§WY©W¨WPW
AäWhII¹
¥
WWT
¦WWR¨W,
©WZäW¥WWyW äW¥WWgAc AyWZ¤W¨WyWZÈ Lc ©WNYXSIcN
VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ©WWT¨WWT AwWcg nW©WcPW¦WW
PY¨WW¦WAc
©
W¡WY,
Ac
§
W©WY£WY,
TLa I¦WZf VvWZÈ vWc AWV¨WW PWÈoWyWY LyWT§W
VvWW. s¦WWÈ vWc¥WyWZÈ ©WWT¨WWT RTX¥W¦WWyW
¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. AW AÈoWc ¥WWyWW¤WWB Ac©WAhø, ¡WW§WyW¡WZT, ¨WPoWW¥W, VhÅ©¡WN§WyWZÈ VvWZÈ. AW ©WN¿SYIcNyWc
A¥WTW¤WWB rWiVWuWc ¡WW§WyW¡WZT vWW§WZIW KW¡WY, A¥WYToWQ, RWÈvWW ¡Wh§WY©W ¨WcTYSWB ITW¨W¨WW vWvIW§WYyW E¡WI¹§W¡WXvW
¡Wh§WY©W ¥WwWIc SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY VvWY. ýc ¥WwWIyWW 100 E¡WTWÈvW L¨WWyWhyWh PWg. XyWRÂvW £WWThNyWY ©WarWyWWwWY TXL©NWT
Ic, ¤WWuWW¤WWByWW ¥WhvW AÈoWc äWÈIW LvWWÈ rWZ©vW £WÈRh£W©vW oWhO¨WY Rc¨WW¦Wh PWg. PY.Ac¥W.¡WNc§W óWTW AWV¨WWyWY
800 LcN§WW AWXR¨WW©WY ¨¦WÅmvWAhyWW VvWh. LcyWW ¡WoW§Wc ©W¥WoWk oWW¥W LyWT§W VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ¥WhI§W¨WW¥WWÈ
NhUWAc £WZxW¨WWTc KW¡WTW oWW¥Wc rWPhvWÝ ¡Wh§WY©W KW¨WuWY¥WWÈ ScT¨WWB oW¦WZÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ LyWT§W VhÅ©¡WN§Wc
I¦WZf VvWZÈ.
VvWZ.
AW¨WZÈ IhB ˜¥WWuW¡W¯W AW¡Wc§W yWwWY vWc¨Wh
rWPhvWTWyWY ˜wWW AX©vWv¨W xWTW¨Wc Kc. Lc¥WWÈ X¥W§WIvWyWc yWZI©WWyW ¡WVhÄrWWP¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ ¡W¯W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWc ¡WWO¨WvWW ¦WZXyW¨WX©WgNY
AWXR¨WW©WY ¨¦WÅmvWyWW ¥WhvWyWW ¥WZÚc ©WW¥WW Vh¨WWyWY pWNyWWAh AoWWE ¡WuW £WyW¨WW ©W²WW¨WWUWAh óWTW AWX©W. ˜hSc©WT ©WW¥Wc
IW¦Wg¨WWVY ITWB Kc.
¡W–W E¡WT ©WW¥WaXVI Va¥W§Wh ITY ¥WW§W- ¡WW¥WY VvWY.

ShNh ©NhTY

øÝ
1900-2690
¨WTY¦WWUY 1015-1870
B©W£WoWZ§W 1131-1564
TW¦WPh
580-673
vW§W
2295-3201
©WT©W¨W
671
A©WWUY¦Wh
751

X¨W©WyWoWT

¤WW©ITy¦WaM. ¡WWNuW

äWNe E¡WT ¡WWyWyWY ¡WYrWIWTY ¥WWTY §WaÈNY §WYxWW VvWW

FGMW

I¡WW©W

RºxW Ev¡WWRIh yWSWIWTI ¡WäWZ¡WW§WyW ITvWW wWäWc

vWW§WY¥WwWY A¥WyWc SW¦WRh wWäWc

oWZLTWvW oWÈL£WýTyWW ¤WW¨W

EyWW¨WW

RºxW Ev¡WWRIhyWc AW¡¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ ¡WäWZyWW rWWT AWÈrWU¥WWÈ rWWT £WWE§W¥WWÈwWY
¡WäWZyWY ¥WWXVvWY (24 I§WWI¥WWÈ £Wc X¥W§WY. RºxW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. Lc¥WWÈ
¡WäWZyWc A¡WWvWW RWuW, §WY§Wh-©WZIh TYAc L yN Ic X ¥WI§W ¯WuW X¥W§WY.
rWWTh) I¥¡¦WZNT¥WWÈ yWWÈnW¨WW¥WWÈ yWWÈnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. LcyWW wWIY RºxW¥WWÈ
AW¨Wc Kc. LcwWY I¥¡¦WZNT óWTW ¡WäWZ ýc £WcINcXT¦WW Vh¦W vWh RºxW ýP¹¹ AyWc
¨WxWZ Ic EuW¡W¨WWUh nWhTWI nWW¦W ¥WxW Lc¨WZÈ wWB I§WT £WR§WW¦W Kc. LcwWY
Kc. vWc yWßY ITYyWc ©W¥WvWh§WyW ¡WäWZyWW £WW¨W§WW¥WWÈ ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ AW¨WyWWTY
¡WäWZAWVWTyWY ¤W§WW¥WuWh RäWWg¨WäWc. X£W¥WWTYyWY AWoWhvWTY ýuW wWW¦W Kc. LcyWcc
Lc AW¡W¨WWyWY £WWTc¥WW©W ¡WäWZyWc ©WYAc¥WNY(IcX§WShXyWg¦WW ¥W©NWBNY©N)
©W¥WvWh§WyW AWVWT ¥WUvWWÈ vWcyWY Nc©N IVc Kc. RT AO¨WWPY¦Wc ¡WäWZAhyWWc
vWÈRT¹ ©vWY LU¨WWB TVc Kc. AyWc RºxW AcI ¨WnWvW Nc©N IT¨WWyWh Vh¦W Kc. AW
Ev¡WWRyW¥WWÈ ¨WxWWTh ITY äWIW¦W Kc. XINyWY XIÂ¥WvW Ý.400 Kc.

£WyWW©W PcTYAc ¤WWTvW¤WT¥WWÈ ©WiwWY ¡WVc§WW ¥WhNW RºxW Ev¡WWRIhyWc I¥¡¦WZNT
AWxWWTYvW ¡WäWZ AWVWT ©W¥WvWh§WyW AÈoWcyWYvWW§WY¥W AW¡W¨WWyWZÈ AX¤W¦WWyW
äWÝ ITc§W Kc. LcyWc §WYxWc ¡WäWZ¡WW§WI ¡WhvWWyWY ývWc ¡WäWZ AWVWTyWZÈ ©W¥WvWh§WyW
ITY äWIäWc. AW vWW§WY¥WwWY ¡WäWZAhyWW ¨WcvWT RTX¥W¦WWyWyWW RºxW, ScN
AyWc Ac©WAcyWAcS¥WWÈ ¨WxWWTh wWäWc. ¡WXTuWW¥Wc XL§§WWyWW RºxW Ev¡WWRIh
¨WxWZ yWSWIWTI ¡WäWZ¡WW§WyW ITvWW wWäWc. : ¡WTwWY¤WWB ¤WNhU, (rWcT¥WyW,
£WyWW©WPcTY, ¡WW§WyW¡WZT)

£WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ
rWhTY IT¨WW
pWa©Wc§WW vW©IThyWc
ScTh ¥WWwWc ¡WPÛh

XIyWWTc oWvW 30 XP©Wc.yWY ©W¨WWTc
yW¨WývW £WWUIY ¡WWuWY¥WWÈ Pº£WWPc§WY
VW§WvW¥WWÈ ¥WUY AW¨WY VvWY.
vW¡WW©W¥WWÈ ¥WcpWTLyWY LyWT§W
Vh©¡WYN§W¥WWÈ £WWUIYyWc Ly¥W AW¡WY
˜©WaXvWyWW £Wc I§WWI¥WWÈ Tý §WB
pWTc LvWW TVc§W §WW§WWI¹È¡WW oWW¥WyWW
PW¥WhT äWWTRW£WcyW ý§WW¤WWB AyWc
vWcyWW ¡WXvW ý§WW¤WWB VYTW¤WWB
PW¥WhTc yW¨WývW £WWUIYyWc §WByWc
¨WW¯WIyWRYyWW XIyWWTWyWW KYKTW
¡WWuWY¥WWÈ ¥WZIY RB vWcyWW ¡WT ¡WwwWT
¥WZIY RYxWh Vh¨WWyWZÈ £WVWT AW¨¦WZÈ

¥WVc©WWuWW
pWEG
£WWLTY
TW¦WPh
AcTÈPh
oW¨WWT
APR
¥WO
£WÈNY

347-405
288-320
590-640
695-826
790-881
750
1150-1250
461

AWÈ£WX§W¦WW©WuW
pWEG
£WWLTY
TW¦WPh
AcTÈPh
oW¨WWT
I¡WW©W

375-417
245-287
622-638
770-814
715-883
970-980

ýcNWuWW
pWEG
AcTÈPh
oW¨WWT
APR
I¡WW©W
¥WO

351-406
800-810
700-868
501-671
971-1013
860-880

©WvW§WW©WuWW

pWEG
£WWLTY
AcTÈPh
oW¨WWT
I¡WW©W
¥WIWB
v¦WWT £WWR¥WWÈ ¥úvW £WWUIYyWY ¥WWvWW ¥WoWSUY
äWWTRW£WcyW vWwWW X¡WvWW ý§WW¤WWB vWZ¨WcT

PW¥WhTyWY ¥WÈoWU¨WWTc ¡Wh§WY©Wc xWT¡WIP
ITY VvWY. ¡WYAc©WAWB AWT.
NY.ERW¨WvWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, AW oWZyWW
Ay¨W¦Wc R¡WvWYyWc IhNg¥WWÈ TLZ ITWvWWÈ IhNgc
ý¥WYyW ¡WT ¥WZmvW I¦WZg VvWZÈ.
¡WTÈvWZ AcS.Ac©W.Ac§W XT¡WhNg¥WWÈ
£WWUIYyWW ¥úv¦WZyWZÈ ©WWrWZ IWTuW £WVWT
AW¨¦WW £WWR ýc AW R¡WvWYAc oWZyWh
AWrW¦Whg Vh¦W vWc¨WZÈ ˜XvWvW wWäWc vWh
¨WxWWTWyWY I§W¥W E¥WcTY XyW¦W¥WyWZ©WWT
IW¦Wg¨WWVY ITWäWc.

pWNyWW AÈoWc R¡WvWYAc ¡Wh§WY©W ©W¥W–W TLa ITc§WY IcXS¦WvW
¡WYAc©WAWB ERW¨WvWc AW
R¡WvWYyWY ˜WwWX¥WI ¡WZK¡WTK
ITvWWÈ R¡WvWYAc LuWW¨¦WZÈ
VvWZÈ Ic ˜©WaXvW £WWR AW
£WWUIYyWc ©WWT¨WWTyWY
LÜTY Vh¨WWyWZÈ LyWT§W
Vh©¡WYN§WyWW vW£WY£W
LuWW¨WvWW vWcAh ¥WhPW©WW
£WWUIhyWY Vh©¡WYN§W¥WWÈ
¥WcpWTLyWY ¨WW¯WI yWRY¥WWÈ yW¨WývW £WWUIYyWc
Pº£WWPY RB v¦Wø RcyWWT RÈ¡WXvWyWY ¥WcpWTL £WWUIYyWc ©WWT¨WWT ¥WWNc §WB
¡Wh§WY©Wc xWT¡WIP ITY VvWY. -A§¡WcäW TWOhP L¨WW ¥WWNc Vh©¡WYN§W¥WWÈ wWY
©WWÈLyWW 7 I§WWIc yWYIUY
oW¦WW VvWW §WoW¤WoW APxWh I§WWI E¡WTWÈvW ¥WcpWTL¥WWÈ AW¥W vWc¥W STY yW¨WývW
£WWUIYyWc ©WWT¨WWT ¥WWNc §WB L¨WW yWWuWWIY¦W ©WoW¨WP ¥WWNc ˜¦W“ I¦WWg VvWW.¡WTÈvWZ
yWWuWWIY¦W ©WoW¨WPyWW wWvWW AW £WWUIYyWY ©WWT¨WWT ITW¨WY äWIWB yW VvWY.
LcyWW IWTuWc vWcyWZÈ ¥úv¦WZ wWB oW¦WZ VvWZÈ. £WWUIY ¥úv¦WZ ¡WW¥WvWW AW R¡WvWYAc vWcyWc
yWRYyWW ¡WWuWY¥WWÈ v¨Wø RYxWY Vh¨WWyWZÈ AW R¡WvWYAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ.

X¨WRcäWY ˜¨WW©WYAh AdXvWVWX©WI XIvW¿©wWȤWyWY ¥WZ§WWIWvWc

325-350
240-298
800-826
700-880
970-1001
255-263
620-675
790-824

INh©WuW
pWEG
oW¨WWT
¥WoW
¥WO
AcTÈPh
APR
A©WWUY¦Wh

298-335
845-875
885-1175
650-951
801-812
775-813
450-500

X¨Wý¡WZT
pWEG
290-400
£WWLTY
230-331
AcTÈPh
800-912
¥WoW
900-975
I¡WW©W 1000-1034
¥WoWSUY 635-665
L¼¨WWT
400
äWuW
625-672
vW§W
2000-2150

I¹IT¨WWPW
pWEG
£WWLTY
AcTÈPh
oW¨WWT
I¡WW©W

320-419
240-318
820-829
700-893
950-1028

£WcrWTWø
pWEG
310-378
£WÈNY
400-450
£WWLTY
190-258
TW¦WPh
501-600
AcTÈPh
800-815
oW¨WWT
720-858
APR
615-847
øÝ
2000-2268
¥WoW
11000-1216
¥WO
985-1115
£WYNY I¡WW©W 990-1012
vW§W
1850-2000

oWhMWXT¦WW
pWEG
£WWLTY
AcTÈPh
oW¨WWT
I¡WW©W

354-378
260-300
831-832
860-893
1023-1032

XVÂ¥WvWyWoWT

¡WW§WyW¡WZT : Ac¡Wh§Wh I¡WyWYyWW ¥WcyWcøÈoW XPTcINT ¥WWBI§W Tc¥WyP Sc§WY AyWc §WhTY Ac§WYý£WcwW Sc§WY(¦WZ.Ac©W.Ac.) Ac £WZxW¨WWTc
oWZ¡WZ§W T££WT ˜hLcIN AÈoWc £WyWW©WIWÈOW XL§§WW I§WcINT Lc.ø.XVÂoWTWø¦WW ©WWwWc ¥WZ§WWIWvW §WYxWY VvWY. Lc¥WyWY ©WW¥Wc Ac¡Wh§Wh
I¡WyWYyWW rWYS ˜hLcIN ˜¤WWIT, ©WY.B.Ah.Ic.AWT.¡WY§§Wc, XP¨WYMyW VcP IyWg§W PY.Lc.IWNIT AyWc AX¥WvWW¤W AW¦Wg E¡WÅ©wWvW
TéWW VvWW. v¦WWT£WWR vWcAhAc ¡WW§WyW¡WZTyWW AdXvWVWX©WI XIvW¿©wWȤW, £WW§WWTW¥WyWY ¡WuW ¥WZ§WWIWvW §WYxWY VvWY. s¦WWÈ yWoWT¡WWX§WIW
˜¥WZnW V©W¥WZnW¤WWB ¡WXQ¦WWT rWYS AhXS©WT ¦WZ.PY.X©WyxWW, ©WIg§W AhXS©WT ER¦W¤WWB ýcªWYAc NY¥WyWZÈ ©¨WWoWvW I¦WZf VvWZÈ.

¥WhPW©WW¥WWÈ
OÂPYwWY
¥WXV§WWyWZÈ
¥WhvW wW¦WZÈ

¤WW©IT y¦WaM.¥WhPW©WW
¥WhPW©WW-xWyW©WZTW ¥WWoWg E¡WT AW¨Wc§W R§WY§W¡WZT
©NcyPyWW VyWZ¥WWyW ¥WÈXRT ¡WW©Wc TWL©wWWyWyWh
AWRY¨WW©WY ¡WTY¨WWT AhTPY¥WWÈ TVcvWW VvWh. AW
¡WXT¨WWTyWW AyWc AoWWEwWY £WY¥WWTYwWY ¡WYPWvWW
yWWTW¦WuW£WcyW ¥WhVyW§WW§W ¡WNc§W E.¨W.36yWc

£WZxW¨WWTyWY ¡WThQc AcIWAcI OÂPY rWPvWW vWc¥WyWW
¡WXvWyWc ýuW ITvWWÈ vWcAhAc ¡WYIA¡W ©NcyPyWW
¡WWKUyWW ¤WWoWc §WWIPW AcIOW ITY vWW¡WÑÈ ITY
yWWTW¦WuW£WcyWyWc äWcI AW¡W¨WWyWh ˜¦W“ VWwW xW¦Whg
VvWh. ¡WTÈvWZ AcIWAcI §WhVYyWY E§WNY wWB LvWWÈ
vWcAhyWZÈ ©wWUc ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZ.È £WyWW¨WyWY ýuW
¥WhPW©WW ¡Wh§WY©W pWNyWW ©wWUc ¡WVhr¦WW VvWW AyWc

¥WoWSUY
AcTÈPW
¥WIWB
pWEG
rWuWW
APR
£WWLTY
oW¨WWT
I¡WW©W
PWÈ.oWZ.17

550-800
820-838
200-270
320-369
500-585
600-800
240-270
650-868
990-1040
230-294

©W§WW§W

pWEG
£WWLTY
IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY. ÝT§W¡Wh§WY©W ©NcäWyWc PWÈ.L¦WW
AW £WyWW¨WyWY ýuW AXØyWI¹¥WWT L¨WWyW¤WWB PWÈ.oWZ.17

320-370
230-270
240-300
250-310

£WW¥WuWY¦WWAc ITvWWÈ ¥úvWI ¥WVY§WWyWY §WWäWyWZÈ
¡WkWÈXvWL
¥WhPW©WW ˜WwWX¥WI AWTho¦W IcyÏyWW ¥WcPYI§W
Ac
T
È
P
W
800-825
AhSY©WT TLyWYIWyvW M¡WWTITc ¡Wh©N¥Wg I¦WWg £WWR
pWEÈ
320-370
§WWäWyWh I£ýc vWcyWW ¡WXvWyWc A¡WWvWW vWcAh vWc¥WyWW £WWLTY
250-280
¨WvWyW £WWoWYRTW XL.£WW©W¨WWPW T¨WWyWW wW¦WW VvWW.

PWÈ.L¦WW
PWÈ.oWZ.17

240-301
250-310

¨WPW§WY
pWEG
oW¨WWT
AcTÈPW
I¡WW©W
¥WIWB
APR
¥WoWSUY

300-392
400-867
800-828
970-1051
200-245
700-726
600-631

BPT
¥WoWSUY 640-738
AcTÈPW
825-835
£WWLTY
245-290
pWEG
335-409
¥WIWB
210-254
vW§W
2600-3050
APR
760-776
I¡WW©W
990-1021
oW¨WWT
825-865
vWZ¨WT
760-860
©Wh¦WWX£WyW 715-742

X¤W§WhPW
pWEG
PWÈoWT
¥WIWB
vWZ¨WT
¥WoWSUY
I¡WW©W
oW¨WWT
AcTÈPW

330-370
200-230
230-250
845-870
620-650
990-1030
850-870
800-830

vW§WhR
¥WoWSUY
AcTÈPW
pWEÈ
¥WIWB
£WWLTY
I¡WW©W
oW¨WWT
PWÈ.oWZ.17

623-725
812-831
325-350
240-252
223-331
970-1025
700-885
285-297

nWcP£Wk«WW
pWE(§Wh)G
pWEG(496)
¥WIWB
AcTÈPW
¥WoWSUY
oW¨WWT
I¡WW©W
APR
vWZ¨WT

329-370
340-389
250-265
828-842
620-665
825-870
997-1012
675-810
750-862

¡WW§WyW¡WZT
pWEG
330-390
£WWLTY
248-321
AcTÈPW
788-837
TW¦WPh
640-655
oW¨WWT
750-911
¥WoWSUY 451-700
L¼¨WWT
470-508
¥WoW
1200-1215
¥WO
631-660

BI£WW§WoWQ
£WWLTY
270-288
¥WIWB
300
vW§W
2351-2401
APR
454-611
¨WTY¦WWUY
1300
AcTÈPW
806-814
TW¦WPh
580
oW¨WWT
851-915
I¡WW©W
990-1015

¨WPoWW¥W
pWEG
£WWLTY
AcTÈPW
oW¨WWT
¥WoW

330-360
244-251
816-831
827-880
951

XR¦WhRT
pWEG
£WWLTY
AcTÈPW
TW¦WPh
I¡WW©W
oW¨WWT

291-350
266-301
815-835
648-650
980-995
780-851

¤WW¤WT
AcTÈPW
TW¦WPh
oW¨WWT
vW§W
¥WoW
¥WO

815-838
615-641
680-910
200-2250
780-1022
560-700

wWTW
pWEG
317-425
£WWLTY
245-309
AcTÈPW
781-828
oW¨WWT
800-870
øÝ
2000-2378
¥WoW
1260
APR
610-650
£WÈNY
450
¥WO
675

xWWyWcTW
pWEG
£WWLTY
AcTÈPW
TW¦WPh
oW¨WWT
¥WoWSUY
¥WO
£WYLPWÈ
B©W£WoWZ§W
øÝ
vW§W
TLIh

339
219-290
800-841
613-649
600-870
525-650
711-724
1371-1459
700-1300
2131-2259
2100-2605
703-2589

wWTWR
£WWLTY
226-269
AcTÈPW
825-837
TW¦WPh
640-663
oW¨WWT
825-900
B©W£WoWZ§W 1070-1290
øÝ
2050-2327

£WYLPWÈ 1300-1500
TLIW£WWLTY 318-321
vW§W
2000-2215

TWV
TW¦WPh
640-652
AcTÈPW
835-841
£WWLTY
250-280
TLIW£WWLTY 290-380

¡WWNuW
øÝ
1400-2160
¨WXT¦WWUY 1000-1566
¥WcwWY
621-580
TW¦WPh
605-654
AcTÈPW
780-845
pWEG
325-433
LZ¨WWT
350-496
£WWLTY
240-298
£WÈNY
350-485
APR
561-750
oW¨WWT
735-894
I¡WW©W
950-1041

VWXTL
TW¦WPh
AcTÈPW
KW©WNh
£WWLTY
pWEG
oW¨WWT
¥WoW
¥WO
APR
rWuWW
©W¨WW
øÝ
I¡WW©W

600-630
800-829
350-411
200-256
307-425
750-903
700-1325
650-1070
550-822
350-500
550-622
2141-2441
1000-150

X©Wö¡WZT
TW¦WPh
AcTÈPW
APR
oW¨WWT
pWEG
£WWLTY
LZ¨WWT
L¨W
I¡WW©W

605-648
810-845
592-701
770-895
338-420
214-323
300-515
300
841-1029

TWxWyW¡WZT
pWEG
280-367
¥WoW
900-1180
¥WO
480-650
LZ¨WWT
230-325
oW¨WWT
850-916
AcTÈPW
790-815
vW§W
2180-2350
øÝ
2050-2450
APR
505-705
TW¦WPh
610-625
IX§WÈoWyWW X£WL
1040-1368

PY©WW
AcTÈPW
TW¦WPh
pWEG
£WWLTY
oW¨WWT
¥WoWSUY
I¡WW©W

815-838
620-647
280-334
230-342
731-877
575-755
951-1011

£WNWIWyWW ¤WW¨W
£WNWIW
P¹ÈoWUY
§W©WuW
I¡WW©W
øÝ
vW§W
AcTÈPW
oW¨WWT
pWÈÈE

180-320
200-300
300-700

VU¨WR

980-1040
2050-2265
2200-2545
775-842
711-900
280-306

¥WWuW©WW

TW¦WPh
615-618
AcTÈPW
800-840
£WWLTY
294
pWEG
332-402
L¼¨WWT
299
vW§W
2000-2400
oW¨WWT
831-893
I¡WW©W
825-1040

RVcoWW¥W

£WWLTY
pWEG
PWÈoWT
AcTÈPW
oW¨WWT
¥WIWC
vWZ¨WcT
L¼¨WWT

240-298
306-346
288-303
808-812
820-855
245-295
530-620
250-372

£WWLTY
pWEG
PWÈoWT
AcTÈPW
oW¨WWT
¥WIWC
vWZ¨WcT
L¼¨WWT

235-295
300-345
285-301
805-810
815-850
240-290
500-615
240-365

TXnW¦WW§W

£WW¨WUW

PWÈ. AWCAWT 311
PWÈ. oWZL 17 285-333
N¹IPW RcäWY 363-391
PWÈ. £WW 260-320
PWÈ. nWW.£WW 268-341
N¹IPW pWEG 300-353
AcTÈPW
704-804
¥WoW
1002-1101
rWuWW
500-501

©WWuWÈR

PWÈ.oWZL 17 306-345
PWÈ.oWZLTY 264-310
PWÈ. ©Wc.£WW 306-359
pWEG496
321-400
¥WoW
1260