You are on page 1of 38

Cuprins

1 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2002 3
1.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2003 7
2.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2004 13
3.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2005 23
5 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2006 25
5.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2007 31
7 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2008 33
8 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2009 35
8.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9 Probleme avute ˆın atent ¸ia comisiei, 2010 37
9.1 Clasa a IX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.2 Clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1
2 CUPRINS
Capitolul 1
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2002
1.1 Clasa a IX-a
1. Determinat ¸i perechile (x, y) de numere ˆıntregi care satisfac:
2(x
3
−xy +y
3
) = 3(x
2
+y
2
).
***
2. S˘a se arate c˘a 5(a
2
+b
2
+c
2
) ≤ 6(a
3
+b
3
+c
3
) + 1, pentru orice numere reale
nenegative a, b, c care satisfac relat ¸ia a +b +c = 1.
Mihai Piticari, Cˆampulung Moldovenesc; Dan Popescu, Suceava
3. S˘a se demonstreze c˘a, pentru orice numere naturale nenule ¸si distincte dou˘a
cˆate dou˘a a
1
, a
2
, . . . , a
n
are loc inegalitatea:
a
2
1
+a
2
2
+. . . +a
2
n

(a
1
+a
2
+. . . +a
n
)
2
n
+
n
3
−n
12
.
Mihai Piticari, Cˆampulung Moldovenesc; Dan Popescu, Suceava
4. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel ˆıncˆat a
2
+b
2
+c
2
+2abc = 1. S˘a se arate
c˘a:
ab +bc +ca ≤
a +b +c
2
.
Octavian Purcaru, Ploie¸sti
5. Fie A, B, C, D puncte distincte pe un cerc de centru O. Dac˘a exist˘a x, y ∈ R

astfel ca:
||x
−→
OA+y
−−→
OB|| = ||x
−−→
OB +y
−−→
OC|| = ||x
−−→
OC +y
−−→
OD|| = ||x
−−→
OD +y
−→
OA||
3
4 CAPITOLUL 1. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2002
s˘a se arate c˘a ABCD este p˘atrat.
Manuela Prajea, Drobeta Turnu-Severin
6. Se consider˘a mult ¸imea parabolelor de forma y = ax
2
+bx+c care intersecteaz˘a
axele de coordonate ˆın trei puncte distincte. Dac˘a cele trei puncte determin˘a
un triunghi dreptunghic, numim parabola pitagoric˘a, iar dac˘a ele determin˘a un
triunghi echilateral, respectiva parabola va fi numit˘a echilater˘a.
a) Determinat ¸i ecuat ¸iile generale ale acestor clase.
b) Fiind dat˘a o parabol˘a echilater˘a determinat ¸i toate parabolele pitagorice ce
au ˆın comun cu aceasta dou˘a dintre cele trei puncte de intersect ¸ie cu axele.
Adrian Ghioca, Sinaia
7. Ar˘atat ¸i c˘a dac˘a numerele strict pozitive a, b, c satisfac a +b +c = 1, atunci:
(ab)
5
4
+ (bc)
5
4
+ (ca)
5
4
<
1
4
.
Dinu Teodorescu
1.2 Clasa a X-a
1. Fie n ∈ N, n ≥ 3. Determinat ¸i z ∈ C\R astfel ˆıncˆat z
n
¸si (z +1)
n
s˘a fie numere
reale.
Gheorghe Iurea, Ia¸si
2. Determinat ¸i n ∈ N

astfel ˆıncˆat s˘a existe x
1
, x
2
, . . . , x
n
∈ [0, ∞) cu proprietatea
(1 +x
1
)(1 +x
2
) · · · (1 +x
n
)(x
1
+x
2
+. . . +x
n
) = 2n
2
x
1
x
2
· · · x
n
.
Dan S¸tefan Marinescu; V. Cornea, Hunedoara
3. Dac˘a A, B sunt dou˘a submult ¸imi nevide arbitrare ale lui C, not˘am
AB = {xy|x ∈ A, y ∈ B}.
Fiind date numerele a ∈ C

¸si n ∈ N

s˘a se determine mult ¸imile X ⊆ C cu n
elemente care satisfac proprietatea:
XX ⊆ {a}X.
Marcel T¸ena, Bucure¸sti
4. Dac˘a a, b, c ∈ C distincte ¸si |a| = |b| = |c| = R iar k > 0, ar˘atat ¸i c˘a:
| −a +kb +kc| +| −b +kc +ka| +| −c +ka +kb| ≤ 3(k + 1)R.
C˘alin Burdu¸sel, Tˆargovi¸ste
1.2. CLASA A X-A 5
5. Fie a, b, c ∈ C cu |a| = |b| = |c| = 1. Se noteaz˘a S
m
= |a+b|
m
+|b+c|
m
+|c+a|
m
.
Dac˘a exist˘a p ∈ N

astfel ˆıncˆat S
2
p ≤ 3, atunci pentru orice n ∈ N avem S
n
= 3.
Marcel Chirit ¸˘a, Bucure¸sti
6. Fie tetraedrul ABCD, m, n, p, k > 0, iar M ∈ (AD), N ∈ (BD), P ∈
(CD), K ∈ (DG), cu
AM
MD
= m,
BN
ND
= n,
CP
PD
= p, unde G este centrul
de greutate al triunghiului ABC. S˘a se arate c˘a:
K ∈ (MNP) ⇔ m+n +p = 3k.
Vasile Popa, Galat ¸i
7. S˘a se arate c˘a ¸sirul de numere pozitive (a
n
)
n≥1
ce satisface relat ¸ia a
n+1
=
_
6 −2a
2
n
, pentru orice n ≥ 1, este constant.
Laurent ¸iu Panaitopol, Bucure¸sti
8. Se consider˘a numerele complexe a, b, c distincte dou˘a cˆate dou˘a, astfel ˆıncˆat
|a| = |b| = |c| = 1 ¸si |a −b|
2
+|b −c|
2
+|c −a|
2
> 8. S˘a se arate c˘a |(a +b)(b +
c)(c +a)| ≤ 1.
Dan Nedeianu, Drobeta Turnu-Severin
9. Fie ABC un triunghi ¸si A
1
∈ (BC), B
1
∈ (CA), C
1
∈ (AB) astfel ˆıncˆat:
AB +BA
1
= AC +CA
1
AB +AB
1
= BC +CB
1
AC +AC
1
= BC +BC
1
.
S˘a se arate c˘a S
ABC
≥ 4S
A
1
B
1
C
1
.
Marcel Chirit ¸˘a, Bucure¸sti
6 CAPITOLUL 1. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2002
Capitolul 2
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2003
2.1 Clasa a IX-a
1. Fie a, b, c trei numere reale strict pozitive satisf˘acˆand
1
a
+
1
b
+
1
c

a
b
+
b
c
+
c
a
.
Demonstrat ¸i c˘a
a
2
c
+
b
2
a
+
c
2
b
≥ ab +bc +ca.
Tudorel Lupu, Constant ¸a
2. Determinat ¸i numerele x, y, z ∈ [1/3, ∞) ¸stiind c˘a
x +y +z ≤ 4,

3x −1 +
_
3y −1 +

3z −1 ≥ 3

3.
Gheorghe F. Molea, Curtea de Arge¸s
3. S˘a se rezolve ecuat ¸ia
_
49
x
2
+ 9
_
=
_
x +
16
x
_
.
Romeo Zamfir, Galat ¸i
4. Determinat ¸i numerele reale x
1
, x
2
, . . . , x
n
, n ≥ 2, dac˘a
x
1
(2004 −x
2
) = x
2
(2004 −x
3
) = . . . = x
n
(2004 −x
1
) = 2003.
Gheorghe Iurea, Ia¸si
7
8 CAPITOLUL 2. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2003
5. Fie a
1
, a
2
, . . . , a
n
numere reale astfel ˆıncˆat diferent ¸a dintre oricare dou˘a dintre
ele este un num˘ar irat ¸ional. Fie A
i
= {a
i
+r|r ∈ Q}, i = 1, 2, . . . , n. S˘a se arate
c˘a
n
_
i=1
A
i
= R\Q.
Mihai Piticari
6. Fie a, b, c numere reale strict pozitive ¸si n ∈ N

. Comparat ¸i numerele
a
na +b
+
b
nb +c
+
c
nc +a
¸si
3
n + 1
.
Marin Chirciu, Pite¸sti
7. Dac˘a x, y, z, m, n > 0 ¸si x +y +z = 1, demonstrat ¸i c˘a

x
4
(mx +ny)(my +nx)

3
(m+n)
2
.
Marin Chirciu
8. Fie x
i
, y
i
∈ (0, ∞), i = 1, 2, . . . , n, astfel ˆıncˆat
n

i=1
x
i
=
n

i=1
y
i
. Demonstrat ¸i c˘a
n

i=1
x
2
i
x
i
+y
i

n

i=1
x
i
2
.
Gigel Buth, Satu Mare
9. S˘a se arate c˘a pentru orice num˘ar real pozitiv x avem:
¸
x
2
+x +
_
x
2
+x +
_
x
2
+x +. . . +
_
x
2
+x < x + 1,
unde num˘arul radicalilor este n.
D.M. B˘atinet ¸u-Giurgiu
10. Aflat ¸i solut ¸iile reale ale sistemului de ecuat ¸ii
_
_
_
3

x + 2
6

yz = 13
3

y + 2
6

zx = 13
3

z + 2
6

xy = 13
.
Marin Chirciu
2.2. CLASA A X-A 9
11. Fie n ≥ 2 un num˘ar natural. Calculat ¸i minimul expresiei ab+bc+cd dup˘a toate
scrierile n = a +b +c +d, cu a, b, c, d numere naturale nenule.
V. Zidaru
12. S˘a se determine funct ¸iile f : Z →R care satisfac relat ¸iile:
a) f(x + 2003) ≤ f(x) + 2003;
b) f(x + 1987) ≥ f(x) + 1987, ∀x ∈ Z.
Dan Popescu, Suceava
13. Dac˘a a, b, c sunt numere reale strict pozitive satisf˘acˆand abc = 1, demonstrat ¸i
inegalitatea a
2
+b
2
+c
2
+ 3 ≥ ab +bc +ca +a +b +c.
Mircea Lascu, Marian Tetiva
14. Pe laturile triunghiului ABC se consider˘a punctele A
1
∈ (BC), B
1
∈ (CA), C
1

(AB) care le ˆımpart ˆın acela¸si raport pozitiv neunitar. Fie {A
2
} = BB
1

CC
1
, {B
2
} = CC
1
∩ AA
1
, {C
2
} = AA
1
∩ BB
1
. Ar˘atat ¸i c˘a:
a) Triunghiurile ABC ¸si A
2
B
2
C
2
au acela¸si centru de greutate;
b) Vectorii
−−→
AA
2
,
−−→
BB
2
,
−−→
CC
2
pot fi laturile unui triunghi.
Nicolae Papacu, Slobozia
15. Fie ABCDE un pentagon convex ¸si P ∈ [DE]. Not˘am cu G
1
, G
2
, G
3
, G
4
,
respectiv, centrele de greutate ale triunghiurilor ADE, APB, ABC ¸si APC. S˘a
se arate c˘a G
1
G
2
G
3
G
4
este un paralelogram dac˘a ¸si numai dac˘a P este mijlocul
segmentului [DE].
Marian Ionescu, Pite¸sti
2.2 Clasa a X-a
1. Fie f ∈ C[X] polinomul f(X) = X
2003
+a
2002
X
2002
+. . . +a
1
X +a
0
cu toate
r˘ad˘acinile de modul 1. Dac˘a a
0
= 1, atunci num˘arul
a
2002
−a
1
1 −a
0
este real.
Valentin Vornicu
2. Se consider˘a mult ¸imile
A
n
= {x ∈ R
+
|1
x
+ 2
x
+. . . +n
x
= (n + 1)
x
+ (n + 2)
x
}
¸si B = A
1
∪ A
2
∪ . . . ∪ A
2002
. Cˆate elemente are B?
Mariana Coad˘ a, Galat ¸i
10 CAPITOLUL 2. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2003
3. Rezolvat ¸i ecuat ¸ia
5
x
+ 3
2
x
= 28.
Romeo Zamfir, Galat ¸i
4. Rezolvat ¸i ecuat ¸ia
[2
x
] + [3
x
] = [6
x
].
Nicolae Papacu, Slobozia
5. Rezolvat ¸i ecuat ¸ia
(2
x
+ 3
x
+ 4
x
)(5
x
+ 6
x
+ 7
x
+ 8
x
) = (4
x
+ 5
x
)(8
x
+ 9
x
+ 10
x
).
Nicolae Papacu
6. Fie ¸sirul de numere reale (a
n
)
n≥1
cu a
1
= 1 astfel ca pentru orice num˘ar natural
nenul p, notˆand m =
p(p + 1)
2
, numerele a
m
, a
m+1
, . . . , a
m+p+1
sunt ˆın progresie
aritmetic˘a cu rat ¸ia p.
a) Calculat ¸i a
2003
.
b) Exist˘a n astfel ˆıncˆat a
n
= 2003?
Nicolae Papacu
7. Ar˘atat ¸i c˘a pentru orice n ≥ 2 natural, numerele
x
n
= C
0
n
−C
3
n
+C
6
n
−. . . , y
n
= C
2
n
−C
5
n
+C
8
n
−. . . ,
verific˘a x
2
n
+y
2
n
≥ 2 · 3
n−2
.
Marian Urs˘arescu, Roman
8. Fie a, b, c numere strict pozitive, subunitare cu suma 1. Demonstrat ¸i c˘a:

log
2
ab
c
a +b

9
8
.
Tudorel Lupu, Constant ¸a
9. Rezolvat ¸i ecuat ¸ia
3
x
3
−1
+ 3
1
x
= 4.
Tudorel Lupu
10. Rezolvat ¸i ˆın R sistemul de ecuat ¸ii:
_
_
_
7
x
+ 7
y
+ 7
z
= 21
3
y
−z
3
= 2
5
x
−z
5
= 4
.
Daniel Jinga, Pite¸sti
2.2. CLASA A X-A 11
11. Fie a, b, c numere strict pozitive satisf˘acˆand a
3
+b
3
+c
3
= 1. Ar˘atat ¸i c˘a

log
a
(
3

3bc) > 0.
I.V. Maftei
12. Determinat ¸i numerele x, y, z din (1, ∞) pentru care

x
log
y
z
=

x.
C˘alin Burdu¸sel, Tˆargovi¸ste
13. Demonstrat ¸i c˘a pentru orice z
1
, z
2
, z
3
∈ C avem
|z
1
|
2
+|z
2
|
2
+|z
3
|
2
≥ Re(z
1
z
2
+z
2
z
3
+z
3
z
1
).
Traian T˘amˆaian, Carei
14. Rezolvat ¸i ecuat ¸ia
5
x
+ 5
x
2
= 4
x
+ 6
x
2
.
Nicolae Dragomir
15. a) Se d˘a ¸sirul cu termenul general a
n
, n ≥ 3, dat de
a
n
+a
n−1
+ 2a
n−2
= 0, a
1
= 1, a
2
= −1.
Determinat ¸i formula termenului general.
b) Ar˘atat ¸i c˘a pentru orice n ∈ N, ecuat ¸ia x
2
+7y
2
= 2
n
are solut ¸ii ˆın mult ¸imea
numerelor ˆıntregi.
Nicolae Dragomir
16. Pentru n num˘ar natural nenul, calculat ¸i
[
n
2
]

k=0
_
C
k
n
−C
k−1
n
_
2
.
AMM
17. Fie n, k ∈ N

, k ≤ n ¸si M = {1, 2, . . . , n}. Pentru o submult ¸ime cu k elemente
a lui M, ordonat˘a a
1
< a
2
< . . . < a
n
, fie λ
A
= max(a
i+1
− a
i
) ¸si l
A
=
min(a
i+1
−a
i
). Calculat ¸i

A⊆M, |A|=k

A
+l
A
).
V. Zidaru
12 CAPITOLUL 2. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2003
18. Pentru n natural consider˘am suma S a numerelor de 10n+1 cifre ceˆın reprezentarea
lor ˆın baza 10 nu cont ¸in cifra 0. Calculat ¸i restul ˆımp˘art ¸irii num˘arului S la
ˆımp˘art ¸irea prin 11.
V. Zidaru
19. Fie z
1
, z
2
, z
3
numere complexe de acela¸si modul nenul cu z
1
+ z
2
+ z
3
= 0. Se
consider˘a punctele A
_
z
2
+z
3
z
1
_
, B
_
z
3
+z
1
z
2
_
, C
_
z
1
+z
2
z
3
_
.
a) Determinat ¸i centrul cercului circumscris triunghiului ABC;
b)
ˆ
In ce condit ¸ii este triunghiul echilateral?
Florin Cˆarjan, Bra¸sov
20.
ˆ
In triunghiul ABC fie M un punct interior ¸si fie d
a
, d
b
, d
c
¸si respectiv t
a
, t
b
, t
c
distant ¸ele de la M la laturile respectiv vˆarfurile triunghiului. Ar˘atat ¸i c˘a

d
a

t
a
sin
A
2
.
Nicolae St˘aniloiu
21. Fie z
1
, z
2
, . . . , z
n
, n ≥ 4, numere complexe (nu neap˘arat distincte), pentru care
|z
1
| +|z
2
| +. . . +|z
n
| = 1.
Demonstrat ¸i c˘a se pot alege unele dintre acestea pentru care modulul sumei este
strict mai mare decˆat 1/4.
Valentin Vornicu
22. Ar˘atat ¸i c˘a patru numere pozitive a, b, c, d sunt ariile fet ¸elor unui tetraedru dac˘a
¸si numai dac˘a au loc toate inegalit˘at ¸ile de tipul a < b +c +d.
Dumitru Mihalache ¸si Marian Tetiva
23. Demonstrat ¸i c˘a pentru orice numere reale x, y, avem
| cos x| +| cos y| +| cos(x +y)| ≥ 1.
Stabilit ¸i condit ¸iile ˆın care are loc egalitatea.
Dorin Arventiev, Constantin Caragea
Capitolul 3
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2004
3.1 Clasa a IX-a
1. Fie k, n
1
, n
2
, . . . , n
k
numere naturale impare, fie A = {(n
i
, n
j
) | 1 ≤ i < j ≤ k}
¸si f : A →N definit˘a prin
f(n
i
, n
j
) =
_
1, dac˘a
n
i
+n
j
2
este impar,
0, altfel.
S˘a se arate c˘a dac˘a S =

x∈A
f(x) este num˘ar par, atunci 4 divide k −1.
Romeo Zamfir
2. Fie numerele strict pozitive a, b astfel ca a +b = 1. Aflat ¸i minimul expresiei
1
1 −

a
+
1
1 −

b
.
Ioan V. Maftei
3. [a)]
Determinat ¸i numerele naturale p pentru care
_
n
p
_
+
_
n + 1
p
_
+
_
n + 2
p
_
= n
oricare ar fi num˘arul natural n.
(a) (b) Determinat ¸i numerele naturale nenule p, q, r pentru care
_
n
p
_
+
_
n + 1
q
_
+
_
n + 2
r
_
= n
13
14 CAPITOLUL 3. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2004
pentru orice n num˘ar natural.
Marius Burtea
4. Numerele pozitive a, b, c verific˘a abc = 1. Demonstrat ¸i inegalitatea

a +b
c
≥ 2
_

a +

1
a
−3
_
.
(a se vedea problema asem˘an˘atoare de la baraj 2003-juniori)
Gabriel Dospinescu
5. Fie a, b ∈ R ¸si fR → R strict cresc˘atoare. Determinat ¸i funct ¸iile g : [a, b] →
[f(a), f(b)] ¸stiind c˘a g(x) −g(y) ≥ |f(x) −f(y)|, pentru orice x, y ∈ [a, b].
C˘alin Burdu¸sel
6. Determinat ¸i funct ¸iile de gradul al doilea f(x) = ax
2
+ bx + c, cu f(0) ∈ Z ¸si
care au proprietatea c˘a
f
_
n +
1
n
_
> n
2
−n + 1 ¸si f
_
n +
n −1
n
_
< n
2
+n −1,
pentru o infinitate de numere naturale n.
Cristinel Mortici
7. Pentru orice num˘ar natural n ≥ 2 not˘am a
n
= 2 +
1

2
+
1

3
+· · · +
1

n
.
Demonstrat ¸i c˘a 1 +
a
2
2
+
a
3
3
+· · · +
a
n
n
< a
n−1
.
Cristinel Mortici
8. [a)] Fie f : N

→ N

o funct ¸ie monoton˘a astfel ˆıncˆat pentru orice n ∈ N

avem f(f(n)) = n +f(2).
Ar˘atat ¸i c˘a f este cresc˘atoare.
(a) (b) Determinat ¸i funct ¸ia f.
Nicolae Papacu
9. Determinat ¸i x, y ∈ N pentru care
_
x
π
_
+
_
2x
π
_
+
_
3x
π
_
+· · · +
_
xy
π
_
= 4.
Marian Teler
10. [a)]
Determinat ¸i toate funct ¸iile injective f : N

→N

care ˆındeplinesc condit ¸ia:
pentru orice n ∈ N

exist˘a i
1
, i
2
, . . . , i
3n
∈ N

distincte astfel ˆıncˆat
[f(i
1
) +f ◦ f(i
1
)] +· · · + [f(i
3n
+f ◦ f(i
3n
)] = 3n(3n + 1).
3.1. CLASA A IX-A 15
(a) (b) Fie g : N

→ N

. Ar˘atat ¸i c˘a exist˘a o funct ¸ie F : N

→ N

ce satisface
condit ¸ia: pentru orice n ∈ N

, exist˘a i
1
, i
2
, . . . , i
g(n)
∈ N

distincte astfel
ˆıncˆat
[f(i
1
) +f ◦ f(i
1
)] +· · · + [f(i
g(n)
+f ◦ f(i
g(n)
)] = g(n)(g(n) + 1)
dac˘a ¸si numai dac˘ a g este surjectiv˘a.
Alexandru Take
11. Dac˘a a, b, c > 0 demonstrat ¸i c˘a

a
bc(c +a)

27
2(a +b +c)
2
.
Petre B˘atrˆanet ¸u
12. Determinat ¸i toate funct ¸iile de gradul al doilea f(x) = ax
2
+ bx + c, cu a, b, c
numere reale, a = 0, care transform˘a intervalele [0, 1] ¸si [4, 5] ˆın dou˘a intervale
care au un singur punct comun ¸si a c˘aror reuniune este intervalul [1, 9].
Cristinel Mortici
13. Dac˘a x, y, z, a, b, c, d sunt numere reale pozitive nenule, ar˘atat ¸i c˘a
xyz
(1 +ax)(x +by)(y +cz)(z +d)

1
(1 +
4

abcd)
4
,
unde se consider˘a c˘a expresia are sens.
Marin Chirciu
14. Dac˘a a, b, c sunt numere pozitive, ar˘atat ¸i c˘a


a(b
3
+c
3
) ≥ 2

abc(a
2
+b
2
+c
2
).
Marin Chirciu
15. G˘asit ¸i toate perechile (x, y) de numere reale, solut ¸ii ale sistemului
x
4
+ 2x
3
−y =

3 −
1
4
, y
4
+ 2y
3
−x = −

3 −
1
4
.
Titu Andreescu
16. Fie a, b, c trei numere reale pozitive. S˘a se arate c˘a

abc(

a +

b +

c) + (a +b +c)
2
≥ 4
_
3abc(a +b +c).
Valentin Vornicu
16 CAPITOLUL 3. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2004
17. S˘a se demonstreze c˘a dac˘a a, b, c ∈ R, a
2
+b
2
+c
2
= 9 atunci
3 min{a, b, c} ≤ 1 +abc.
Virgil Nicula
18. Fie a, b, c numere reale strict pozitive pentru care
1
a
+
1
b
+
1
c

a
b
+
b
c
+
c
a
.
S˘a se demonstreze inegalitatea
a
bc(b +c)
+
b
ca(c +a)
+
c
ab(a +b)

3
2
.
Tudorel ¸si Cezar Lupu
19. Fie p ∈ N

, q ∈ {p
2
+ 1, p
2
+ 2, . . . , p
2
+ 2p} ¸si x
n
= [(p +

q)
n
], pentru orice
n ∈ N.
S˘a se arate c˘a exist˘a o biject ¸ie ˆıntre
{n ∈ N | x
n
este par} ¸si {n ∈ N | x
n
este impar}.
Radu Miculescu
20. Determinat ¸i mult ¸imea S a numerelor naturale n nenule careˆındeplinesc condit ¸ia:
pentru orice a, b ∈ R \ {0} exist˘a numerele reale x
1
, x
2
, . . . , x
n
astfel ˆıncˆat
_
x
1
+x
2
+· · · +x
n
= a
1
x
1
+
1
x
2
+
1
x
n
= b.
Mihai B˘alun˘a
21. Determinat ¸i coordonatele vˆarfurilor triunghiului ABC ˆınscris ˆıntr-un cerc de
centru O(1/2, −1/2) ¸stiind c˘a piciorul ˆın˘alt ¸imii din A este H(1, 4), iar piciorul
bisectoarei din A este D(−1, 2).
Gabriel Popa
22. Fie A

, B

, C

respectiv, puncte pe laturile (BC), (AC), (AB) ale unui triunghi
ABC ¸si num˘arul k, k ≥ 1 astfel ca
1
k

AC

BC

≤ k,
1
k

BA

CA

≤ k,
1
k

CB

AB

≤ k.
Demonstrat ¸i c˘a
max(A

B

, A

C

, B

C

)
max(AB, AC, BC)

k
k + 1
.
Dan Ismailescu
3.1. CLASA A IX-A 17
23. Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABC pentru care exist˘a pe la-
turile sale punctele M, N, P astfel ˆıncˆat 3
−−→
AM = 2
−−→
MB, 3
−−→
BN = 2
−−→
NC, 3
−−→
CP =
2
−→
PA iar OM ≡ ON ≡ OP.
Ar˘atat ¸i c˘a triunghiul ABC este echilateral.
Marian Teler
24. Fie P un poligon convex. Pentru un punct M din interiorul poligonului, not˘am
cu s(M) suma distant ¸elor de la M la laturile poligonului. Se ¸stie c˘a exist˘a trei
puncte necoliniare A, B, C astfel ca
s(A) = s(B) = s(C) = k.
S˘a se arate c˘a s(M) = k, pentru orice punct.
Bogdan Enescu
25. Care sunt patrulaterele convexe pentru care exist˘a un punct ˆın planul lor cu pro-
prietatea c˘a orice dreapta ce trece prin punctul respectiv ˆımparte patrulaterul
ˆın dou˘a poligoane de arii egale?
Gheorghe Iurea
26. Fie n un num˘ar natural ¸si X
1
, X
2
, . . . , X
n
mult ¸imi disjuncte ˆın plan de cardinal
cel put ¸in n. Pentru X =
n

i=1
X
i
not˘am cu G centru de greutate al punctelor din
X ¸si pentru fiecare i = 1, 2, . . . , n cu G
i
centrul de greutate al punctelor din X
i
.
Fie S suma p˘atratelor distant ¸elor de la G la punctele din X ¸si s
i
suma p˘atratelor
distant ¸elor de la G
i
la punctele din X
i
. Dac˘a s =
n

i=1
s
i
¸si d =
n

i=1
GG
i
s˘a se
arate c˘a S ≥ s +d
2
.
Claudiu Raicu
27. Un triunghi ABC este echilateral dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a puncte M, N, P pe
laturile (AB), (BC), (CA) respectiv, astfel ˆıncˆat triunghiurile ABC ¸si MNP au
acela¸si centru de greutate ¸si acela¸si ortocentru.
Marian Ionescu
28. Fie T = {∆ABC | 2h
a
= a}. Ar˘atat ¸i c˘a
a) T = ∅.
b) T cont ¸ine triunghiuri neisoscele.
c) Dac˘a ˆıntr-un triunghi ABC avem 2a
2
= b
2
+ c
2
, b
2
− c
2
= 2bc, atunci
∆ABC ∈ T.
Alexandru Blaga
18 CAPITOLUL 3. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2004
29. Demonstrat ¸i c˘a
1
cot 9

−3 tan9

+
3
cot 27

−3 tan27

+
9
cot 81

−3 tan81

+
+
27
cot 243

−3 tan243

= 10 tan9

.
Titu Andreescu
30. Fie patrulaterul convex ABCD ˆın care AD = DB, AC = CD,
m(∠BAC) = 2m(∠BDC).
S˘a se arate c˘a m(∠CBD) = 30

¸si c˘a exist˘a x ∈ (0, 30

) astfel ˆıncˆat m(∠A) =
60 +x, m(∠B) = 90 +x, m(∠C) = 150 −x.
Virgil Nicula
31. Fie ABCD un patrulater ˆınscris ˆıntr-un cerc de centru O ¸si X un punct ˆın planul
s˘au. Se noteaz˘a cu A
H
, B
H
, C
H
, D
H
, respectiv A
G
, B
G
, C
G
, D
G
simetricele
punctului X fat ¸˘a de ortocentrele respectiv centrele de greutate ale triunghiurilor
BCD, CDA, DAB, ABC.
S˘a se demonstreze c˘a:
1) Dreptele AH
A
, BH
B
, CH
C
, DH
D
sunt concurente ˆıntr-un punct notat
cu H.
2) Dreptele AA
G
, BB
G
, CC
G
, DD
G
sunt concurente ˆıntr-un punct notat
cu G.
3) Punctele Y , H, G sunt colineare, unde Y este simetricul lui X fat ¸˘a de O.
Daniel V˘ac˘aret ¸u
32. Demonstrat ¸i c˘a un patrulater ABCD este romb dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice
punct M din plan avem
4(MA· MC +MB · MD) ≥ AC
2
+BD
2
.
Laurent ¸iu Panaitopol
3.2 Clasa a X-a
1. Fie A = {1, 2, . . . , n}. Cˆate solut ¸ii (X, Y, Z) cu |Z| > |Y | > |X| ≥ 2 are ecuat ¸ia
X ∪ Y ∪ Z = A.
***
2. Fie A, B, C mult ¸imi de cardinal m, n, p respectiv ˆap ≥ m. Fie f : A → C
o funct ¸ie injectiv˘a.
ˆ
In cˆate moduri poate fi scris˘a funct ¸ia f ca f = g ◦ h unde
h : A → B ¸si g : B → C?
Cornel Berceanu
3.2. CLASA A X-A 19
3. Determinat ¸i progresiile geometrice de numere naturale (a
n
)
n≥0
pentru care
suma
n

k=0
_
n
k
_
a
k
este p˘atrat perfect pentru orice n natural.
Lucian Dragomir
4. S˘a se arate c˘a ecuat ¸ia 5
x
+ 6
1
x
+ 7
x+
1
x
= 58 nu admite solut ¸ii ˆımult ¸imea nu-
merelor reale.
Mariana Coad˘a
5. Fie k ≥ 1 natuarl ¸si a
1
, a
2
, . . . , a
k
, b
1
, b
2
, . . . , b
k
numere rat ¸ionale avˆand urm˘atoarea
proprietate pentru orice numere irat ¸ionale supraunitare x
1
, x
2
, . . . , x
k
exist˘a nu-
mere naturale nenule n
1
, . . . , n
k
, m
1
, . . . , m
k
ˆa
a
1
[x
n
1
1
] +. . . +a
k
[x
n
k
n
] = b
1
[x
m
k
1
] +. . . +b
k
[x
m
k
k
].
S˘a se demonstreze c˘a a
i
= b
i
pentru orice i = 1, 2, . . . , k.
Gabriel Dospinescu
6. Dac˘a p este un num˘ar prim p ≥ 5 ¸si a
n
=
n

k=1
_
p +k
k
_
, atunci num˘arul
[
p−1
2
]

k=1
a
2
k
se divide prin p.
Nicolae Papacu
7. Fie a, b, c ∈ (0, 1). S˘a se determine numerele reale x, y, z pentru care
1 −a
x
1 −a
=
1 −b
y
1 −b
=
1 −c
y
1 −c
=
x +y +z
3
.
Manuela Prajea
8. Fie a ∈ (0, ∞) \ {1}. S˘a se determine solut ¸iile reale ale sistemului
a
x
+ log
a
y = aa
y
= log
a
z = aa
z
+ log
a
x = a.
***
9. Se consider˘a numerele complexe z
0
, z
1
, . . . , z
n−1
cu proprietatea c˘a pentru orice
j, k ∈ {0, 1, . . . , n −1} avem Im((z
j
−z
k
)(z
k+1
−z
k
)) = 0. S˘a se arate c˘a
n−1

k=0
|z
k+1
−z
k−1
| ≥
n−1

k=0
|z
k
−z
k−1
|,
unde se consider˘a z
−1
= z
n−1
.
C˘alin Popescu
20 CAPITOLUL 3. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2004
10. G˘asit ¸i toate perechile de numere complexe (z
1
, z
2
) care satisfac simultan condit ¸iile:
a) |1 +z
1
+z
2
| = |1 +z
1
| = 1;
b) |z
1
z
2
(z
1
+z
2
)| = 2(|z
1
| +|z
2
|).
Valentin Vornicu
11. S˘a se rezolve ecuat ¸ia
2
x
(a
x
+b
x
) +x(a
x
+b
x
) = (a +b)
x
+x(a +b)
unde a, b ∈ (1, ∞), a = b.
Dan Popescu
12. S˘a se determine z ∈ C ¸stiind c˘a |1 +z
2n+1
| ≤ 1, pentru orice n ∈ N.
Costel Chite¸s
13. Fie x, y, z numere strict astfel ca x +y +z =
π
2
. Ar˘atat ¸i c˘a
(1 −sinx)(1 −cos y)(! −cos z) ≥ sinxsiny sinz.
ˆ
In ce caz avem egalitate?
Ghorghe Sz¨ol¨ osy
14. S˘a se arate c˘a ˆıntr-un tetraedru echifacial, centrul sferei ˆınscrise ˆıtetraedru co-
incide cu centrul de greutate al tetraedrului.
Valentin Vornicu
15. S˘a se arate c˘a un tetraedru ce are muchiile ˆıprogresie aritmetic˘a ¸si perechile de
muchii opuse sunt perpendiculare, este regulat.
Mircea Becheanu
16. Spunem c˘a un tetraedru este median dac˘a are proprietatea urm˘atoare:
(P) Pentru orice vˆarf al s˘au planul ce trece prin mijloacele muchiilor ce pornesc
din acel vˆarf este tangent la sfera ˆınscris˘a ˆıtetraedru.
S˘a se aret c˘a un tetraedru este median dac˘a ¸si numai dac˘a este echifacial.
Valentin Vornicu
17. Fie M un punct ˆıinteriorul tetraedrului ABCD ¸si fie A

, B

, C

, D

intersect ¸iile
dreptelor AM, BM, CM, DM cu planele opuse. S˘a se arate c˘a

AM
2

1
AA
2
≥ 9.
Andrei Chite¸s
3.2. CLASA A X-A 21
18. Demonstrat ¸i c˘a ˆıorice triunghi are loc inegalitatea

sinA ≥ 2

_
cos
A
2
sin
B
2
sin
C
2
.
Traian T˘amˆaian
19. Fie tetraedrul V ABC ˆıcare muchiile laterale V A, V B, V C sunt perpendiculare
dou˘a cˆate dou˘a. Fie M ∈ (AB), N ∈ (BC) ˆa
AM
AB
=
3
4
¸si
AN
AC
=
1
5
. Dac˘a
V A =

5 ar˘atat ¸i c˘a m(V AB) =
π
4
dac˘a ¸si numai dac˘a V M · V N =

2.
C˘alin Burdu¸sel
20. Fie ABCD un patrulater ˆınscris ˆıntr-un cerc de centru O ¸si fie P un punct
BCD, CDA, DAB, ABC respectiv.
a) S˘a se demonstreze c˘a dreptele AH
A
, BH
B
, CH
C
, DH
D
sunt concurente
ˆıntr-un punct notat cu H ¸si
V OH =
1
2
(V OA+V OB +V OC +V OD).
b) S˘a se demonstreze c˘a expresia PA
2
+PB
2
+PC
2
+PD
2
−2PH
2
este constant˘a.
Daniel V˘ac˘aret ¸u
22 CAPITOLUL 3. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2004
Capitolul 4
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2005
23
24 CAPITOLUL 4. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2005
Capitolul 5
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2006
5.1 Clasa a IX-a
1. Fie n ∈ N, n ≥ 2 ¸si a
1
, a
2
, . . . , a
2n
, numere reale strict pozitive ˆa a
1
+a
2
+. . . +
a
2n
= s. Demonstrat ¸i inegalitatea
a
1
s +a
n+1
−a
1
+. . . +
a
n
s +a
2n
−a
n
+
a
n+1
s −a
1
−a
n+1
+. . . +
a
2n
s +a
n
−a
2n
≥ 1.
Stabilit ¸i cazurile de egalitate.
Traian T˘amˆaian
2. Fie a, b, c numere reale strict pozitive ˆa a
2
+b
2
+c
2
= 3. S˘a se arate c˘a pentru
orice numere reale strict pozitive x, y, z, avem
x
a
+
y
b
+
z
c


xy +

yz +

zx.
Marius Damian
3. Fie a, b, c numere pozitive ˆa abc = 1. Demonstrat ¸i c˘a

1
a
2
+ 2b
2
+ 3

1
2
.
Mircea Lascu
4. O funct ¸ie bijectiv˘a f : {1, 2, . . . , n} → {1, 2, . . . , n} are proprietatea P dac˘a
relat ¸ia
g(k) = f(1) . . . +f(k) −n
_
f(1) +. . . +f(n)
n
_
,
pentru orice k = 1, 2, . . . , n define¸ste o funct ¸ie dac˘a ¸si numai dac˘a n este par.
Emil Vasile
25
26 CAPITOLUL 5. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2006
5. Spunem c˘a o funct ¸ie f : [0, ∞) → [0, ∞) are proprietatea P dac˘a
f(xf(y
2
)) = f(y)(f(f(x
2
)),
pentru orice x, y ∈ [0, ∞).
a) S˘a se arate c˘a exist˘a o infinitate de funct ¸ii cu propeietatea P.
b) S˘a se arate c˘a exist˘a o unic˘a funct ¸ie cu proprietatea P a c˘arei imagine cont ¸ine
un interval deschis centrat ˆı1.
Coste Chite¸s ¸si Adrian Stoica
6. Rezolvat ¸i ˆınumere ˆıntregi x, y ecuat ¸ia
x =
_
y
2

_
y
2
+x.
Vasile Berinde
7. S˘a se determine
min
_
n ∈ N
¸
¸
¸
¸
1
100
> {

n} <
1
10
_
.
Dorin M˘arghidan
8. Fie a, b, c trei numere reale strict pozitive ˆa a +b +c ≥
1
a
+
1
b
+
1
c
. S˘a se arate
c˘a
a +b +c ≥
3
a +b +c
+
2
abc
.
Cezar Lupu ¸si Valentin Vornicu
9. S˘a se arate c˘a dac˘a a, b, c sunt numere reale strict pozitive ˆa

1
a
≤ 3, atunci

a
2
+ 1

a
2
−a + 1
≥ 6.
I. V. Maftei
10. Fie a, b, c ∈ R ˆa |ax
2
+ bx + x| ≤ 1, oricare ar fi x ∈ [−1, 1]. S˘a se arate c˘a
dac˘a α ∈ [0, 1], atunci
α(1 +α)|b| + (10 −α
2
)|c| ≤ 1 +α
2
.
Cˆand are loc egalitatea?
Dumitru Barac
11. S˘a se determine coordonatele vˆarfurilor triunghiului ABC cunoscˆand picioarele
ˆın˘alt ¸imilor D
_
36
17
,
26
17
_
; E
_
1
2
,
1
2
_
; F
_
6
5
,
8
5
_
.
Gabriel Popa ¸si Paul Georgescu
5.2. CLASA A X-A 27
12. Se consider˘a triunghiul ascut ¸itunghic ABC avˆand ortocentrul H ¸si ˆın˘alt ¸imile
AM, BN, CP. Fie Q ¸si R mijloacele segementelor BH respectiv CH ¸si not˘am
U = MQ∩ AB, V = MR ∩ AC, T = AH ∩ PN. S˘a se arate c˘a:
a)
MH
MA
=
TH
TA
;
b) T este ortocentrul triunghiului UAV .
Manule Prajea
13. Consider˘am un triunghi ABC, punctul M al laturii BC perntru care
MB
MC
=
c(b +c)
b
2
¸si punctul N al laturii AM pentru care ∠BNM = ∠A. S˘a se arate c˘a
∠CNM =
A
2
.
Virgil Nicula
14. Fie ABC un triunghi ¸si I centrul cercului ˆınscris. Fie A
1
, B
1
, C
1
respec-
tiv centrele cercurilor ˆınscrise ˆıtriunghiurile IBC, ICA, IAB. Ar˘atat ¸i c˘a
AA
1
, BB
1
, CC
1
sunt concurente.
15.
ˆ
Intr-un campionat de fotbal se ˆınscriu 18 echipe. Fiecare echip˘a poaate s˘a joace
cel mult un meci cu o alt˘a echip˘a. Spunem c˘a campionatul este bun dac˘a la
sfˆar¸situl s˘au oricum am alege 12 echipe din cele 18, exist˘a cel put ¸in 6 meciuri
disputate ˆıntre ele.
Determinat ¸i num˘arul minim posibil de meciuri care se desf˘a¸soare˘aˆıntr-un campio-
nat bun.
Valentin Vornicu
5.2 Clasa a X-a
1. Fie a, b, c trei numere strict pozitive ˆa a +b +c ≥
1
a
+
1
b
+
1
c
. S˘a sa arate c˘a
a +b +c ≥
3
a +b +c
+
2
abc
.
Cezar Lupu ¸si Valentin Vornicu
2. Se dau numerele a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ {−1, 1} ˆa a
1
+ a
2
. . . + a
n
= 0. Ar˘atat ¸i c˘a
exist˘a k ∈ {1, 2, . . . , n} ˆa
|a
1
+ 2a
2
+. . . +ka
k
| ≤
_
k
2
_
.
G. Ren´e
28 CAPITOLUL 5. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2006
3. Fie k ¸si n numere naturale nenule, n ≥ 2. Cˆate numere de kn cifre 0 ¸si 1 se pot
forma pentru care dac˘a apare cifra 0, ea apare ˆınum˘ar multiplu de k ¸si ˆısecvent ¸e
consecutive de lungime multiplu de k.
Romant ¸a ¸si Ioan Ghit ¸˘a
4. Demonstrat ¸i c˘a num˘arul (2
2n
+ 2
n+m
+ 2
2m
)! este divizibil cu (2
n
!)
2
n
+2
m−1
·
(2
m
!)
2
m
+2
n−1
, pentru orice n, m ∈ N

.
Dana Heuberger
5. Fie a ∈ N, a ≥ 2. Definim ¸sirul (x
n
)
n≥0
prin relat ¸iile
x
0
=
a
2
4
, x
1
=
a
2
(2a
3
−4a
2
−a + 4) ¸si x
n+1
−(4a
2
−2)x
n
+x
n−1
= 0,
pentru n ≥ 1. S˘a se arate c˘a nun˘arul 2x
n

a
2
−2
2
este p˘atrat perfect pentru
orice n ∈ N.
S¸tefan Alexe
6. S˘a se rezolve ecuat ¸ia log
3
_
2
log
3
(2
x
+1)
+ 1
_
= log
2
(3
x
−1).
Cezar Lupu
7. Pentru p, n ∈ N

se consider˘a mumerele naturale x
1
, x
2
, . . . , x
n
. S˘a se arate c˘a:
2
p−1
_
n

i=1
x
i
_
p
≤ C
1
p
n

i=1
x
2p−1
i
+C
3
p
n

i=1
x
2p−3
i
+. . . +C
2m+1
p
n

i=1
x
2p−2m−1
i
,
unde m =
_
p −1
2
_
.
Dumitru Barac
8. Aflat ¸i numerele prime p ¸si numerele q naturale cu p ≤ q ≤ q
2
pentru care
C
q
p
2
−C
p
q
= 1.
Costel Chite¸s, Adrian Stoica
9. Fie A
1
A
2
A
3
A
4
un patrulater convex circumcritibil, cercul ˆınscris avˆand raza r.
a) Ar˘atat ¸i c˘a exist˘a cercurile C
i
= (A
i
, r
i
), i = 1, 2, 3, 4 centrate ˆıA
i
¸si tangente
la C(A
i+1
, r
i+1
) (unde se consider˘a notat ¸ia modulo 4, adoc˘a C
5
= C
1
).
b) Dac˘a
4

i=1
1
r
i
=
4
r
, ar˘atat ¸i c˘a patrulaterul este p˘atrat.
***
5.2. CLASA A X-A 29
10. Fie d o dreapt˘a dat˘a ˆıspat ¸iu. Pentru orice n puncte A
1
, A
2
, . . . , a
n
nesituate pe
d, figura format˘a din reuniunea semiplanelor S
k
= (dA
k
, 1 ≤ k ≤ n o vom numi
n-evantai dac¸s m˘asura unghiului diedru dintre oricare dou˘a semiplane S
i
¸si S
j
,
1 ≤ i < j ≤ n, este exprimat˘a printr-un num˘ar ˆıntreg nenul de grade.
a) Demonstrat ¸i c˘a orice 91-evantai cont ¸ine dou˘a semiplane care sau suntˆıprelungire
sau sunt perpendiculare.
b) Pentru fiecare 1 ≤ n ≤ 360, aflat ¸i cˆate n-evantaie exist˘a cu proprietatea c˘a
prientre semiplanele sale exist˘a dou˘a care sau sunt ˆıprelungire sau sunt pepren-
diculare (dou˘a n-evantaie se consider˘a identice dac˘a ¸si numai dac˘a unul se obt ¸ine
din altul printr-o rotat ¸ie ˆıjurul dreptei d).
Cristinel Mortici
11. Dac˘a a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi, iar R este raza cercului
circumscris ¸si S aria, s˘a se arate c˘a ˆıipoteza a
2
+b
2
+c
2
= 4 avem 6R
2
+S
2
≥ 3.
Vasile Cˆırtoaje
12. Fie ABC un triunghi ¸si P un punct interior. Not˘am ci r
1
, r
2
respectiv r
3
razele
cercurilor ˆınscrise ˆıtriunghiurile PBC, PCA ¸si PAB. Demonstrat ¸i c˘a
a
r
1
+
b
r
2
+
c
r
3
≥ 6(2 +

3).
G. Ren´e
13. Determinat ¸i numerele complexe a, b, c care verific˘a relat ¸iile
a
3
+b
3
+c
3
= 24, (a +b)(b +c)(c +a) = 64, |a +b| = |b +c| = |c +a|.
Nicolae Mu¸suroaia
14. S˘a se arate c˘a ˆıntr-un triunghi oarecare ABC, cu nott ¸iile consacrate, avem
p ≤
_
3R(m
a
+m
b
+m
c
)
2
.
Nicolae St˘aniloiu
30 CAPITOLUL 5. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2006
Capitolul 6
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2007
31
32 CAPITOLUL 6. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2007
Capitolul 7
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2008
33
34 CAPITOLUL 7. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2008
Capitolul 8
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2009
8.1 Clasa a IX-a
1. Fie numerele naturale nenule a
1
, a
2
, .., a
n+1
¸si k, astfel ˆıncˆat
a
1
≤ a
2
≤ ... ≤ a
n+1
.
Demonstrat ¸i inegalitatea
_
a
2
−a
1
k
_
+
_
a
3
−a
2
k
_
+· · · +
_
a
n+1
−a
n
k
_
+n −1 ≥
_
a
n+1
−a
1
k
_
.
Manea Cosmin, Petric˘a Drago¸s, Pite¸sti
2. Demonstrat ¸i c˘a pentru orice num˘ar real x > 0 ¸si orice ˆıntreg n ∈ N

are loc
inegalitatea
n

k=1

2k −1
x +k
2
<
_
n
x
.
Dan Nedeianu, Dr. Tr. Severin
3. Determinat ¸i ¸sirurile (a
n
)
n≥1
¸si (b
n
)
n≥1
, cu a
n
∈ {−1, 1} ¸si b
n
∈ N, pentru fiecare
n ∈ N

, ¸si cu proprietatea
a
1
b
2
1
+a
2
b
2
2
+... +a
n
b
2
n
= a
n
n(n + 1)
2
pentru orice n ∈ N

.
Romant ¸a ¸si Ioan Ghit ¸˘a, Blaj
35
36 CAPITOLUL 8. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2009
4. Se consider˘a un ¸sir (a
n
)
n≥1
de numere reale, definit prin a
n+1
=
1 +a
n
1 +a
2
n
, pentru
orice n ∈ N

. Ar˘atat ¸i c˘a dac˘a a
1
∈ (0, 2), atunci |a
n+1
− 1| <
1
2
n
, pentru orice
n ∈ N

.
Lucian Dragomir, Ot ¸elu-Ro¸su
5. a) Dac˘a a, b ∈ (0, ∞) ¸si ab = 1, ar˘atat ¸i c˘a
a
2
a + 1
+
b
2
b + 1
≥ 1.
b) Fie a
1
, a
2
, ..., a
n
∈ (0, ∞), n ∈ N, n ≥ 2, astfel ˆıncˆat a
1
a
2
...a
n
= 1. Dac˘a
a
1
+a
2
+... +a
n
= s, ar˘atat ¸i c˘a
a
2
1
s + 1 −a
1
+
a
2
2
s + 1 −a
2
+... +
a
2
n
s + 1 −a
n
≥ 1.
Traian T˘amˆıian, Carei, Satu Mare
8.2 Clasa a X-a
1. Fie a, b ∈ (1, ∞) astfel ˆıncˆat a · b = a +b. S˘a se rezolve ˆın R ecuat ¸ia:
x[(b −1)a
x
+ (a −1)b
x
−x −ab + 2] = (a
x
−1)(b
x
−1).
Traian T˘amˆıian, Carei, Satu Mare
2. (i)
ˆ
Intr-un reper cartezian xOy se consider˘a punctele distincte
A(cos x, sinx), B(cos y, siny), C(cos z, sinz), x, y, z ∈ R.
S˘a se arate c˘a
4S
2
= (sin(x −y) + sin(y −z) + sin(z −x))
2
,
unde S este aria triunghiului ABC.
(ii) Ar˘atat ¸i c˘a dac˘a a, b, c ∈ R cu a +b +c = 0, atunci
| sina + sinb + sinc| ≤
3

3
2
.
Dan S¸tefan Marinescu, Viorel Cornea, Hunedoara
3. S˘a se determine toate numerele naturale strict pozitive n astfel ˆıncˆat sistemul
de ecuat ¸ii
_
¸
_
¸
_
x +y +z = 3
x
2
+y
2
+z
2
= 3
x
n
+y
n
+z
n
= 3
s˘a aib˘a unica solut ¸ie x = y = z = 1 ˆın mult ¸imea numerelor complexe.
Cosmin Pohoat ¸˘a, CNI Tudor Vianu, Bucure¸sti
Capitolul 9
Probleme avute ˆın atent ¸ia
comisiei, 2010
9.1 Clasa a IX-a
1. S˘a se arate c˘a numerele reale a, b satisfac relat ¸ia
(x +y +z)
3
+a(x +y +z)(xy +yz +zx) +bxyz ≥ 0, ∀x, y, z ≥ 0
dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a r ≥ 0, s ≥ 0 astfel ˆıncˆat a = −4 +r, b = 9 −9r +s.
Dumitru Barac, Sibiu
2. Se consider˘a un triunghi ABC ¸si un punct M ˆın interiorul s˘au. Se noteaz˘a cu
D, E, F proiect ¸iile lui M pe laturile BC, CA respectiv AB ¸si cu r lungimea razei
cercului ˆınscris ˆın triunghi. S˘a se arate c˘a dac˘a
BC
MD
+
CA
ME
+
AB
MF
=
AB +BC +CA
r
,
atunci dreptele AD, BE, CF sunt concurente.
Lucian Dragomir, Ot ¸elu-Ro¸su
3.
ˆ
In interiorul triunghiului ABC, cercul exˆınscris C(I
a
) corespunz˘ator laturii BC
este tangent la dreptele BC, CA, respectiv ABˆın D, E, F. Bisectoarea unghiului
BI
a
C intersecteaz˘a BC ˆın M, iar AM intersecteaz˘a EF ˆın P. S˘a se arate c˘a
DP este bisectoarea unghiului FDE.
Virgil Nicula, Bucure¸sti
4. S˘a se arate c˘a pentru orice numere reale x, y, z, t are loc
_
x
2
+xy +y
2
)(z
2
+zt +t
2
) +
_
(y
2
−yz +z
2
)(x
2
−xt +t
2
) ≥ (x +z)(y +t).
S˘a se precizeze ˆın ce condit ¸ii are loc egalitatea.
C˘alin Burdu¸sel, Tˆargovi¸ste
37
38 CAPITOLUL 9. PROBLEME AVUTE
ˆ
IN ATENT¸ IA COMISIEI, 2010
5. S˘a se arate c˘a dac˘a a, b, c sunt numere reale pozitive cu proprietatea c˘a abc = 1,
atunci
(1 +a
3
)(1 +b
3
)(1 +c
3
) ≥ 2
_
1 +
b
a
+
c
b
+
a
c
_
.
Dan Nedeianu, Dr. Tr. Severin
6. Ar˘atat ¸i c˘a ˆın orice triunghi neechilateral exist˘a o bisectoare strict mai mare
decˆat de

3/2 ori latura opus˘a ¸si una strict mai mic˘a decˆat

3/2 ori latura
opusa.
G. Ren´e, Otopeni
9.2 Clasa a X-a
1. Dac˘a a, b, c ∈ C sunt toate de modul 1, ar˘atat ¸i c˘a
|a −b|
2
+|a −c|
2
−|b −c|
2
≥ −1.
Dan Nedeianu, Dr. Tr. Severin
2. Fie a, b, c ∈ (0, 1) ¸si x, y, z ∈ (0, ∞) astfel ˆıncˆat a = (bc)
x
, b = (ca)
y
, c = (ab)
z
.
S˘a se arate c˘a
1
x +y + 2
+
1
y +z + 2
+
1
z +x + 2
≤ 1.
Cezar ¸si Tudorel Lupu, Constant ¸a
3. Fie m, p ∈ N mai mari sau egale cu 3. Determinat ¸i cel mai mic num˘ar natural
n, astfel ˆıncˆat orice submult ¸ime cu n elemente a mult ¸imii {1, 2, 3, ..., pm} s˘a
cont ¸in˘a dou˘a numere a c˘aror sum˘a s˘a se divid˘a cu p.
Marin Ionescu, Marian Teler
4. Consider˘am ¸sirul definit prin x
1
= 1 ¸si x
n+1
= 1 +
n
x
n
, pentru orice n ∈ N

.
Determinat ¸i valorile lui n pentru care x
n
este num˘ar natural.
Gheorghe Iurea, Ia¸si