You are on page 1of 1

TWLIhN

AWLc ©Wa¦WWg©vW

TWLIhN & oWZTZ¨WWT

IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

V¨WW¥WWyW ©WWÈLc : 18:10 ˜WvW: 07:22

9 ýy¦WZAWTY, 2014

TWLIhN 30.4/15.0 @ A¥WRW¨WWR 29.8/14.2 @¨WPhRTW 32.1/14.0 @ ©WZTvW 32.9/17.6

QhT ýcT¥WWÈ, ¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT QY§WWQS

oWZTZ oWhX¨WÈRX©WÈVøyWW Ly¥Whv©W¨WyWY EL¨WuWY wWBvW©W¨WYT ˜IWäW TW¨WTWuWY

£WZxW¨WWTc vWȯWc AWÈoWUYyWW ¨WcQc oWuWW¦W AcN§WW 17 QhT ¡WIPÛW AyWc vWc¥WWÈwWY ¯WuWyWc KhPY RYxWW
¤WW©IT y¦WaM.TWLIhN
TWLIhN¥WWÈ TnWPvWWÈ QhTyWY ©W¥W©¦WW XyW¨WWT¨WW
¥WW§WxWWTY ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W SXT¦WWR ITäWc, Ac¨WY
X©WÈVoWLgyWW I¦WWg £WWR ¡WWuWY¥WWÈ £Wc©WY oW¦Wc§WW
¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT AL¦W ¤WWR¹Ac QhT ¡WIP¨WWyWY
IW¥WoWYTYyWc ¡WuW QY§WYQS ¡WWPY RYxWY Kc. ©W²WW
©WW¥Wc ©WTIWTY AXxWIWTYAhyWY ¡WY¡WaPY ¨WWoWvWY
£WÈxW wWB ý¦W vWc AVÃ ©¡WÖ ©WWX£WvW wWB oW¦WZÈ Kc.
¥WW§WxWWTY ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W SXT¦WWRyWY A¥W§W¨WWTY
£Wc ¥WXVyWW ¡WWKU Oc§W¨WW ©WW¥Wc ¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT
¤WWR¹Ac TVY©WVY AW£WÝ £WrWW¨W¨WW Ac¥W IéWZÈ VvWZÈ
Ic V¨WcyWW £Wc ¥WXVyWW QhT ¡WIP¨WWyWY IW¥WoWYTY
£W¥WuWWýcTc ITWäWc. AW ¨WWvWyWZÈ £WYý L XR¨W©Wc
©WaT©WaXT¦WZÈ wWB oW¦WZÈ Kc. £WZxW¨WWTc ¥WW¯WyWc ¥WW¯W 17
L QhT ¡WIPW¦WW VvWW vWcyWY ©WW¥Wc ¯WuW QhT KhPY
¥WZIW¦WW VvWW.
äWVcTyWY 1¡W §WWnWyWY LyWvWWyWY ©WZnWWIWTY ©WWwWc
¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT ¤WWR¹, ¥Wc¦WT T–WW£WcyW ©WXVvWyWW
¡WRWXxWIWTYAh, äWVcT ¤WWL¡WyWW yWcvWWAhAc rWcPWÈ
I¦WWf Kc. IX¥WäWyWT ¤WWR¹Ac ¡WVc§WW XVÂ¥WvW¡Wa¨WgI

Ac¨Wh XyWuWg¦W ýVcT I¦Whg VvWh Ic 1§WY Sc£WkA
Z WTYwWY
TWL¥WWoWhg ¡WTwWY ¡WIPWvWWÈ QhTyWW ¥WWX§WI ©WW¥Wc
¡Wh§WY©W SXT¦WWR I¦WWg £WWR L QhT KhPWäWc ¡WTÈvWZ
TWLIY¦W R£WWuW ©WW¥Wc pWaÈNXuW¦WW NcI¨WY oW¦Wc§WW
¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT 24 I§WWI¥WWÈ L XVÂ¥WvW VWTY
oW¦WW VvWW AyWc ¥WW§WxWWTYAh ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W SXT¦WWR
yWhÄxW¨WWyWY ýcoW¨WWByWh A¥W§W £Wc ¥WXVyWW ©WZxWY
¥WZ§WvW¨WY TWnWY RYxWh VvWh.
AW £Wc ¥WXVyWW¥WWÈ QhT ¡WIP¨WWyWY IW¥WoWYTY
¨WxWZ ©WpWyW £WyWW¨WWäWc. VLZ ¥WÈoWU¨WWTc L AW ¨WWvW
IVY VvWY AyWc £WYý XR¨W©Wc £WZxW¨WWTc L ©WZT©WZXT¦WZÈ
wWB oW¦WZÈ Kc. AoWWE AcI L XR¨W©W¥WWÈ 2¡WwWY ¨WxWZ
QhT ¡WIPWvWW VvWW vWcyWW £WR§Wc AWLc ¥WW¯W 17 L
QhT P££Wc ¡WaTW¦WW VvWW. £WZxW¨WWTc RhQ©Wh ÔN »ToW
ThP, IhOWXT¦WW rWhIPY, Td¦WW ThP AyWc IW§WW¨WP ThP
¡WTwWY AW QhT ¡WIP¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW.

TWL¥WWoWhg ¡WTwWY ¡WIPWvWWÈ QhT
RÂP ¨W©Wa§WYyWc yW KhP¨WWyWW
XyW¦W¥W ©WW¥Wc yWdXvWI STL ¥WaIY

vWȯWyWY QY§WY yWYXvWyWc IWTuWc äWVcTyWW
TWL¥WWoWhg ¡WT ¡WäWZAhyWW AãW ¦WwWW¨WvW.

TWLIhNyWW 48 TWL¥WWoWhg ¡WTwWY ¡WIPWvWWÈ
QhT RÂP ¨W©Wa§WYyWc ¡WuW yW KhP¨WWyWh
XyW¦W¥W £WyWc§Wh Kc. ¥WW§WxWWTY ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W
SXT¦WWR yWhÄxW¨WWyWh XyWuWg¦W ýVcT ITW¦Wh
VvWh Ac ¡WVc§WWyWh AW XyW¦W¥W Kc. ¥WyW¡WWyWZÈ
¨WVY¨WNYvWȯW TWLIY¦W R£WWuW VcOU
AcN§WY VRc AW¨WY oW¦WZÈ Kc Ic V¨Wc vWh
AW XyW¦W¥W ©WW¥Wc ¡WuW ¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT
©WXVvWyWWAc yWdXvWI STL yWc¨Wc ¥WaIY RYxWY
Kc. £WZxW¨WWTc Lc ¯WuW QhT KhP¨WW¥WWÈ AW¨¦WW
VvWW vWc ¯WuWc¦W QhT ¥WyW¡WWAc yWßY ITc§WW
TWL¥WWoWg ¡WTwWY L ¡WIPW¦WW VvWW.

K¼áW ¥WaIY RcyWWT ¥WWX§WI ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W SXT¦WWRyWW XyW¦W¥WyWY A¥W§W¨WWTY vWW.1§WY ¥WWrWgwWY
V¨Wc §WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWYyWZÈ £WVWyWZÈ A¡WWäWc, QhT
wWäWc Ac¨WY nWWvWTY vWh AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc ¡WuW £Wc ¥WXVyWW ¡WKYyWY Å©wWXvW §WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWY
AcSAWBAWTyWW XyW¦W¥WyWc A¤WcTWBAc oWuWvWTYyWW XR¨W©Wh¥WWÈ VäWc. Ac ¨WnWvWc ¡WuW ¥WW§WxWWTYAhyWW ¥WvWyWh ©¨WWwWg ýcByWc IhB yW¨WW
rWPW¨W¨WWyWZÈ ¨¦W¨WÅ©wWvW ªWPʦWȯW £WVWyWc XyW¦W¥WyWY A¥W§W¨WWTYyWc STY £WkcI ¥WWTY Rc¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh yW¨WWB yWVà TVc.

TWLIhN¥WWÈ oWZTZ oWhX¨WÈRX©WÈVøyWW 347¥WW Ly¥Whv©W¨WyWY X©WÈxWY AyWc äWYnW ©W¥WWL óWTW ¤WW¨W¤WcT EL¨WuWY
IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¨WWVcoWZTZyWW yWWR ©WWwWc Tc©WIh©Wg XTÈoWThP nWWvWcwWY äWh¤WW¦WW¯WW yWYIUY VvWY.

yWNTWLyWoWT¥WWÈ
£WWIY
40
vW¥WW¥W äWWUWyWc SW¦WT©WcÅ¢NyWW
¡WvWÈoWyWh RhTh £WWBIrWW§WIyWW oWUWyWc
Ma¡È WPWÈAhyWh äWZÿ¨WWTc ©WSW¦Wh ©WWxWyWh ¨W©WW¨WY §Wc¨WW AWRcäW

¨WÃxWY oW¦Wh AyWc AWxWcP ¡WuW pW¨WW¦WW
¥WIT©WÈÿWÈXvW VL¼ ¡WWÈrW
XR¨W©W ¡WKY Kc v¦WWÈ L
RhTYwWY BýyWW £WyWW¨W ¨Wx¦WW
¤WW©IT y¦WaM TWLIhN
¥WIT©WÈÿWÈXvW ¡W¨WgyWc VL¼ ¡WWÈrW XR¨W©WyWY
¨WWT Kc v¦WWL ¡WvWÈoWTX©WIh ¡WvWÈoW
rWoWW¨W¨WW §WWo¦WW Kc AyWc ¡WvWÈoW
EPWPvWY ¨WnWvWc ¡WPY L¨WWyWW AyWc
¡WvWÈoWyWY RhTYwWY Bý wW¨WWyWW
£WyWW¨Wh ¡WuW ©WvWvW £WyW¨WW §WWo¦WW
Kc. ©WWÈXQ¦WW¡WZ§W ¡WT £WWBIrWW§WIyWc
¡WvWÈoWyWY RhTYwWY Bý wWvWWÈ vWcuWc
IW£Wa oWZ¥WW¨¦Wh VvWh AyWc vWcyWY
¡WWKU £WcOc§WW AWxWcP £WWBI ¡WTwWY
SÂoWhUW¦WW VvWW. £WÈyWcyWc §WhXV¦WWU
VW§WvW¥WWÈ VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPW¦WW
VvWW.
Td ¦ WW rWhIPY ¡WW©Wc y WW

¡WvWÈoWyWW RhTWyWc IWTuWc pW¨WW¦Wc§WW £Wc ¦WZ¨WWyWh VhÅ©¡WN§WyWW X£WKWyWc ¡WVhÄrWY oW¦WW

¥WYTWyWoWT¥WWÈ TVc v WW AyWc
©WZwWWTYIW¥W ITvWW ¤WW¨WcäW¤WWB
˜WoWø¤WWB xWW¥WcrWW (E.¨W.40)
äWWI¤WWø §Wc¨WW ¥WWNc s¦WZX£W§WY
¥WWIcgNc oW¦WW VvWW. oWWÈxWYoWkW¥W¥WWÈ
TVcvWW vWcyWW X¥W¯W oWivW¥W¤WWB ýcªWY
(E.¨W.42) ¡WuW ©WWwWc oW¦WW VvWW.
£WÈyWc X¥W¯Wh äWWI¤WWø §WByWc £WWBI
¡WT ¡WTvW oWWÈxWYoWkW¥W vWTS L¨WW
yWYI¬¦WW VvWW AyWc ý¥WyWoWT ThP
¡WT ©WWÈXQ¦WW ¡WZ§W ¡WW©Wc ¡WVhÄr¦WW VvWW
v¦WWTc I¡WW¦Wc§WY ¡WvWÈoWyWh RhT £WWBI

rWW§WI ¤WW¨WcäW¤WWByWW oWUc ¨WÃNUW¦Wh
VvWh AyWc oWUW¥WWÈ oWȤWYT Bý
wWvWWÈ §WhVYyWW Ó¨WWTW EP¦WW VvWW.
oWȤWYT Bý wWvWWÈ ¤WW¨WcäW¤WWBAc
£WWBI ¡WTyWh IW£Wa oWZ¥WW¨¦Wh VvWh
Ac ©WWwWc L ¡WWKU £WcOc§WW vWc¥WyWW
X¥W¯W oWivW¥W¤WWB ¡WuW SÂoWhUW¦WW
VvWW. £WÈyWc X¥W¯WhyWc oWȤWYT Bý
wWvWW vWWIYRc VhX©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPW¦WW
VvWW. £WyWW¨WyWY ýuW wWvWW oWWÈxWYoWkW¥W
¡Wh§WY©W RhPY oWB VvWY AyWc
xWhTuW©WTyWY IW¦Wg¨WWVY ITY VvWY.

18 ¡WXT¨WWThAc IhNe¥WWÈ
©Nc ¥WWo¦Wh Kc

¤WW©IT y¦WaM.TWLIhN

¥WVWyWoWThyWc ©§W¥W ÎY X©WNY
£WyWW¨W¨WWyWY IcyÏ ©WTIWTyWY ¦WhLyWW
©WÈR¤Wcg TWLIhN¥WWÈ yWNTWLyWoWT
¥WSXvW¦WW¡WTW X¨W©vWWT ¡WWB§WhN ˜hLcmN
vWTYIc ¡W©WÈR ITW¦Wh Kc. AoWWE 70
¡WXT¨WWThAc ©¨WdrKWAc Lo¦WW nWW§WY
ITY AW¡WvWWÈ v¦WWÈ XP¥WhX§WäWyW I¦WWg £WWR
V¨Wc £WWIY TVY oW¦Wc§WW 40 LcN§WWÈ Ma¡È WPWÈ
äWZÿ¨WWTc vWhPY ¡WWP¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.
äWVcTyWW ¦WZXyW¨WX©WgNY ThP ¡WT
AW¨Wc§WW yWNTWLyWoWT ¥WSXvW¦WW¡WTWyWW
yWW¥Wc AhUnWWvWY ¨W©WWVvW¥WWÈ 2¡W2
¡WXT¨WWTyWc TWø¨W oWWÈxWY AW¨WW©W
¦WhLyWW¥WWÈ pWTyWZÈ pWT AW¡W¨WWyWh
XyWuWg¦W §Wc¨WW¦Wh Kc. AW¨WW©W ¦WhLyWWyWZÈ
£WWÈxWIW¥W wWW¦W v¦WWÈ ©WZxWY ¨WdIŧ¡WI
¨¦W¨W©wWWÝ¡Wc A©WToWk©vWhyWc ¤WWPWyWW
rWcI AcP¨WWy©W¥WWÈ AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc
Kc. 252 ¡WXT¨WWT¥WWÈwWY 40 ¡WXT¨WWTc
VLZ I£Wýc nWW§WY I¦Whg yWwWY. Kc§§WW

yWNTWLyWoWT¥WWÈ s¦WWTc
XP¥WhX§WäWyWyWh ˜wW¥W TWEyP §Wc¨WW¥WWÈ
AW¨¦Wh VvWh v¦WWTc 18 ¡WXT¨WWThAc
IhNeyWW RT¨WWý nWNnWNW¨¦WW VvWW ýc
Ic vWcAhyWc VLZ ©WZxWY IhB ©Nc ¥W¬¦Wh
yWwWY. ©Nc ¥W¬¦Wh yW Vh¦W Ac ¡WVc§WW
XP¥WhX§WäWyW ITY yWWnW¨WWyWh T©vWh
¥WyW¡WWAc A¡WyWW¨¦Wh Kc.

¯WuW-rWWT ¥WXVyWWwWY ¥WyW¡WW óWTW
I£WLcRWThyWc ¨WWTȨWWT ©WarWyWW AW¡W¨WW
KvWWÈ Lo¦WW nWW§WY wWvWY yWwWY.
IX¥WäWyWTyWW AWnWTY AWRcäWyWW ¡WoW§Wc
¥WyW¡WWyWY NY¡WY äWWnWWAc I£WLcRWThyWc
A§NY¥WcN¥WÝ¡Wc AÈXvW¥W yWhXN©W SNIWTY
Kc. yWhXN©WyWY ¥WZRvW oWZܨWWTc ¡WaTY wWB
TVY Kc. äWZÿ¨WWTc vW¥WW¥W 40 MaÈ¡WPWÈAh
E¡WT £WZ§WPhMT ScT¨WY Rc¨WWyWh AWnWTY
XyWuWg¦W §Wc¨WW¦Wh Kc.

31 ¥WWrWcg ©WÈ£WÈXxWvW vWȯW
äWWUW £WÈxW IT¨WW ©WZxWYyWW AWITWÈ ¡WoW§WWÈ §Wc¨WWäWc
I§WcmNTyWc XT¡WhNe AW¡WäWc :
1200 ¥WWx¦WX¥WI äWWUW, 1350 XL§§WW ˜hLcmN AhXS©WT ©WZXyW§W XvW¨WWTYyWW LuWW¨¦WWÈ ˜¥WWuWc £WWUIhyWW ø¨W
©WWwWc ýcPW¦Wc§WY ¨WWvW Kc IhB ývWyWY £WWÈxW KhP yWVÃ rWW§Wc, Lc äWWUWAh¥WWÈ
©WTIWTY ˜WwWX¥WI, 1225
XyW¦W¥W ¥WZL£W ©WWxWyWh yWVY Vh¦W vWc äWWUW X¨WTZxxW I§WcmNT XäW–WuW £WhPe¥WWÈ
nWWyWoWY ˜W.äWWUW ©WXVvW 100 £WÈxW IT¨WWyWY TLaAWvW ITäWc yWVY vWh 25 VýTyWh RÂP SNIWT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.
Ih§WcýcyWc ¡WXT¡W¯W
TWLIhNyWY ¥WVWyWoWT ¡WWX§WIW AhKW¥WWÈ AhKY ýyWVWXyW wWW¦W vWc ¥WWNc
¤WW©IT y¦WaM. TWLIhN

TWLIhN äWVcT XL§§WWyWY ©WTIWTY
˜WwWX¥WI, ¥WWx¦WX¥WI, nWWyWoWY
äWWUWAh ©WXVvW Ih§Wcý¥c WWÈ AWoWW¥WY
31 ¥WWrWg ©WZxWY¥WWÈ ©WZ˜Y¥W IhNeyWY oWWBP
§WWByW ¥WZL£W XPMW©NT ¥WcyWcL¥WcyN
SW¦WT ©WcmNYyWW ©WWxWyWh ¨W©WW¨WY §Wc¨WWyWh
SvW¨Wh STY AcI ¨WnWvW I§WcmNT vWȯWc
I¦Whg Kc.
TWLIhN äWVcT XL§§WW¥WWÈ AW¨Wc§WY
1200 ¥WWx¦WX¥WI äWWUW, 1225
nWWyWoWY ˜WwWX¥WI äWWUW, 1350
XL§§WWyWY ©WTIWTY ˜WwWX¥WI ©WXVvW

V©vWIyWY 86 äWWUW AyWc 100 Ih§WcL
AW vW¥WW¥W äWd–WXuWI ©WÈ©wWWyWc 30 ýy¦WZ.
©WZxWYyWY AÈXvW¥W ¥WZÚvW AW¡W¨WW¥WWÈ
AW¨WY Kc ¡WKY AWTAc y P£WY,
¡WYø¨WY©WYAc§W,XäW–WuW £WhPe NY¥WyWW
AXxWIWTYAhyWY NY¥W XPMW©NT
¥WcyWcL¥WcyN ©Wc¢NY ¡§WWyW Ay¨W¦Wc Lc vWc
äWWUW¥WWÈ rWcXIÂoW VWwW xWTäWc. 31 ¥WWrWg
©WZxWY¥WWÈ I§WcmNTyWc XT¡WhNe ©WhÄ¡WäWc.
RTcI äWWUW RYO AcI AcI XäW–
WIyWc XPMW©NT ¥WcyWcL¥WcyNyWY vWW§WY¥W
AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. ¤WaI¡Â W, VhyWWTvW,
©WXVvWyWY I¹RTvWY AW¡WŲW AW¨WY ¡WPc vWh
vWc¥WWÈwWY Ic¨WY TYvWc £WrWY äWIW¦W AwW¨WW

SWÈ©Wh
£WcÄI I¥WgrWWTYyWW pWT¥WWÈwWY yW¨WhQWAc
nWWB ø¨WvWT AWLc BØXT¦WW XV§W nWWvWc ¡WvWÈoW
vW©ITh 87 VýT rWhTY oW¦WW NºÈIW¨WY §WYxWZÈ ¥WVhv©W¨W, AWIWäW¥WWÈ TrWWäWc TÈoWhUY
¡WwWTYyWY ©WWT¨WWT ¥WWNc £WcÄI AyWc ¡WZ¯WY ¡WuW VhÅ©¡WN§W¥WWÈ L ThIW¦WW
¤WW©IT y¦WaM TWLIhN
TWLIhN¥WWÈ RcäW-X¨WRcäWyWW 50
I¥WgrWWTY VhÅ©¡WN§W¥WWÈ RWnW§W VvWW AyWc ¥WIWyWyWc vWWUWÈ ¥WW¦WWg VvWW.
¡WvWÈoW£WWýc ITvW£W £WvWW¨WY
£WZ
x
W¨WWTc
©W¨WWTc
AäWhI¤WWByWW
IW§WW¨WP
ThP
¡WTyWW
AyW¥Wh§W
VWBNÊ
©
W
wW¦WW AyWc vW©ITh pWT¥WWÈ
¡WZ
¯
WY
rWW-¡WWuWY
§Wc
¨
WW
¥WWNc
pWTc
oW¦WW
Ac
¡
WWNg
¥
Wc
y
N¥WWÈ
TVc
v
WW
oWZ
È
L
yW£Wc
y
W
IWBN ScÅ©N¨W§WyWY EL¨WuWY
RWnW§W wWB VWwWScTh ITY oW¦WW
VvWW v¦WWTc pWTyWh RT¨WWýc nWZ§§Wh ¡W¥WTWN¤WWB NYIWuWY (E.¨W.22) ITäWc : ©W¨WWTc 10 wWY £W¡WhTc 3
ýcvWW L vWc¥WyWc xWkW©Ih ¡WP¦Wh VvWh Ac £WZxW¨WWTc ©W¨WWTc ¡WhvWWyWW pWTc ©WZxWY §WhIh ¥WWNc XyW:äWZ§I ˜¨WcäW
¤WW©IT y¦WaM TWLIhN
äWVc T yWc xW¥WThUvWW vW©IThAc
¥WÈoWU¨WWTc TW¯WYyWW oWW¦W¯WYyWoWT¥WWÈ
VWwW AL¥WW¨¦Wh VvWh. £WcIÄ I¥WgrWWTYyWW
£WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ pWa©Wc§WW vW©ITh ©WhyWWyWW
RWoWYyWW AyWc ThIP ©WXVvW I¹§W ÝW.87
VýTyWY ¥WW§W¥WvWW EOW¨WY oW¦WW VvWW.
oWW¦W¯WYyWoWT¥WWÈ TVcvWW AyWc
Ac©W£WYAWByWY ¥WhT£WY äWWnWW¥WWÈ
©¡WcXäW¦W§W AWX©W©NyN vWTYIc STL
£Wý¨WvWW AäWhI¤WWB RW¥Wø¤WWB
¤WWPcXäW¦WW (E.¨W.54)yWc ¡WwWTYyWY
£WY¥WWTY Vh¦W Ah¡WTcäWyW ITW¨W¨WW
¥WWNc ¥WÈoWU¨WWTc ©WWÈLc TWLI¹¥WWT Ih§WcL
¡WW©Wc AW¨Wc§WY Ph.©WZXäW§W IWXT¦WWyWY
VhX©¡WN§W¥WWÈ RWnW§W wW¦WW VvWW. vWc¥WyWY
RcnWTcnW TWnW¨WW vWc¥WyWW ¡WvyWY XyWvWW£WcyW

AyWc vW¡WW©W ITvWWÈ I£WWN¥WWÈwWY vW¥WW¥W
¨W©vWZAh ¨WcTX¨WnWcT ¡WPY VvWY. vW©ITh
IUW ITY oW¦WWyWZÈ ©¡WÖ wWvWWÈ ¡Wh§WY©WyWc
ýuW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.
¡Wh§WY©W ©Wa¯WhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic £WcIÄ
I¥WgrWWTYyWW £WÈxW ¥WIWyWyWZÈ ByNT§WhI
vWhPY AÈRT pWa©Wc§WW vW©ITh I£WWN¥WWÈwWY
©WhyWWyWW RWoWYyWW, IWÈPW pWXP¦WWU
AyWc ThIPW ÝW.12500 ¥WUY I¹§W
ÝW.87 VýTyWh ¥WZÚW¥WW§W EOW¨WY
oW¦WW VvWW. AcI TWvW ¥WWNc £WÈxW ¡WPc§WW
¥WIWyW¥WWÈ vW©ITh IUW ITY LvWW
oWW¦W¯WYyWoWTyWW TVYäWh¥WWÈ SSPWN
Sc§WWB oW¦Wh VvWh. rWhTYyWW £WyWW¨W
AÈoWc AäWhI¤WWByWY SXT¦WWR ¡WTwWY
¤WXIvWyWoWT ¡Wh§WY©Wc TW£WcvWW ¥WZL£W
vW¡WW©W äWÝ ITY VvWY.

IhB AoW¥¦W IWTuWh©WT oWUWSWÈ©Wh
nWWB §WYxWh VvWh. ýuW wWvWWÈ L
¡WXT¨WWTLyWhAc vWc¥WyWc nWWyWoWY
VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPW¦WW VvWW ¡WTÈvWZ
NaÈIY ©WWT¨WWT RTX¥W¦WWyW vWc¥WyWZÈ ¥WhvW
yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ.
£WyWW¨WyWY ýuW wWvWW oWWÈxWYoWkW¥W
¡Wh§WY©W RhPY oWB VvWY. ¡Wh§WY©W
©Wa¯WhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ¨WPhRTWyWW
˜vWW¡WyWoWTyWY ¦WZ¨WvWY oWZÈLyW£WcyWyWW
§WoyW ¯WuW ¥WXVyWW ¡Wa¨Wcg L wW¦WW VvWW.
¦WZ¨WvWYAc ©W¨WWTc L ¡WhvWWyWW X¡W¦WT¥WWÈ
ShyWwWY ¨WWvWrWYvW ITY VvWY AyWc £WWR¥WWÈ
¡WoW§WZÈ ¤WTY §WYxWZÈ VvWZÈ. AW¡WpWWvWyWW
IWTuW AÈoWc AýuW Vh¨WWyWZÈ NYIWuWY
¡WXT¨WWTc TNuW TNvWW ¡Wh§WY©Wc X¨WäWcªW
vW¡WW©W VWwW xWTY VvWY.

¤WW©IT y¦WaM.TWLIhN
1989wWY RT 14 ýy¦WZ. yWW ThL
¥WIT©WÈÿWÈXvWyWW vWVc¨WWThyWW ©WÈR¤Wcg TWs¦WyWW
˜¨WW©WyW XyWoW¥W A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWW
Ay¦W ¥WZn¦W XL§§WW¥WWÈ AWÈvWTTWÖlY¦W ¡WvWÈoW
¥WVhv©W¨W ¦WhLc Kc LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc oWZܨWWTc
TWLIhNyWW ý¥WyWoWT ThP ¡WT AW¨Wc§WW
BØXT¦WW XV§W oWWPgyW nWWvWc AW ¥WVhv©W¨W
¦WhýäWc.
¨WxWZ X¨WoWvW ¥WZL£W oWZܨWWTc ©W¨WWTc 9
¨WWo¦WWwWY ©WWÈLc 4 ¨WWo¦WW ©WZxWY äWVcTyWY
¤WWoWhUc AW¨Wc§WW <BØXT¦WW XV§W oWWPeyW>
nWWvWc AWÈvWTTWÖlY¦W ¡WvWÈoW ¥WVhv©W¨W ¦WhýäWc
Lc¥WWÈ §WhI§W ©WXVvW 50 X¨WRcäWYAh ¤WWoW
§WcäWc Lc¥WWÈ TXäW¦WW, Pcy¥WWIe, ý¡WWyW,

©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥W ©WWwWc ¡WvWÈoWhyWW A¨WyW¨WW AWIªWguW

oWZTZ¨WWTc ¦WhýyWWT ¡WvWÈoW ¥WVhv©W¨W¥WWÈ 15 wWY ¨WxWZ vWh X¨WRcäWYAh ¡WvWÈoW rWoWW¨WäWc. Lc¥WWÈ
XT§W yWWB§WhyWyWY RhTY ¡WT ¡§WcyW, ¡WvWÈXoW¦WW, ThIcN ©WXVvW ¥W©W¥WhNW AyWc A¨WyW¨WW
TÈoW£WcTÈoWY ¡WvWÈoWhyWZÈ ¤WWTc AWIªWguW TVcäWc. AW ˜©WÈoWc vWȯW óWTW 30 X¥WXyWNyWW
©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥WyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ, ©WWd IhB oWW¥WOY I§rWTyWY
¨WcäW¤WaªWW xWWTuW ITY X¨WX¨WxW IbXvWAh TLa ITäWc.

110 ÔN §WWÈ£WY Ih£WkW ¡WvWÈoW AWIªWguWyWZÈ IcyÏ
Kc§§WW 5 ¨WªWgwWY ¤WWoW §WcvWW AvWZ§W¤WWB A¥WRW¨WWRwWY ¡WhvWWyWY ¡WaTY NY¥W ©WWwWc
E5Å©wWvW TVcäWc vWc¥WyWY Ih£WkW ¡WvWÈoWyWY X¨WäWcªWvWW Ac Kc Ic, AW ¡WvWÈoW 110 ÔN
§WWÈ£WY Kc vWcyWh I§WT AhTcyL AyWc £§WcI Kc AyWc vWc¥WyWW óWTW £WyWW¨WW¦Wc§W
»ToWIWBN(K¡¡WyW ÔN PW¦WW¥WYNT) yWW¥WyWY ¡WvWÈoWyWh E§§WcnW vWh X§W¥IW £WaI
AhS TcIPg¥WWÈ ITc§W Kc.

L¥WgyWY, X£WkNyW, Ah©NlXc §W¦WW, rWYyW ¨WoWcTc
X¨WRcäWYAh ¡WvWÈoW rWoWW¨W¨WW A¥WRW¨WWR
AW¨WY ¡WVhÄrWäWc v¦WWÈwWY ˜¨WW©W XyWoW¥W L
vWcyWc TWLIhN §WW¨WäWc.
AW ¥WWNc ¦Who¦W ¡W¨WyW Vh¦W vWh
X¨WX¨WxW TÈoW£WcTÈoWY, X¨WäWcªWvWW¨WWUW
¡WvWÈoWh rWoWc vWc¥WWÈwWY TWLIhN I§WcmNTc

X©WÈoWvWc§W Kc§§WW rWWT ¨WªWgyWY yWYrWY ©W¡WWNYAc ¡WVhÈr¦WZÈ
pWNWPh

X©WÈoWvWc§WyWh P£Wh ~ 1400yWW ¤WW¨Wc ¡WVhÄrWY oW¦Wh Vh¨WW KvWWÈ ¥WWIcgN¥WWÈ pWTWIY ¥W¦WWgXRvW

¤WW©IT y¦WaM.TWLIhN
©WWd T WÖl ¥ WWÈ nWTYS ¥WoWSUYyWW xWa ¥ W
Ev¡WWRyWyWc IWTuWc IWrWW¥WW§WyWY ¥WUvWT
©WWTY TVcvWW X©WÈoWvWc§WyWW ¤WW¨W pWNY L¨WWwWY
§WhIhAc VWäWIWTh AyWZ¤W¨¦Wh Kc. Kc§§WW rWWT
¨WªWg¥WWÈ X©WÈoWvWc§W §WZMyWW ©WWdwWY yWYrWW ¤WW¨W
AW X©WMyW¥WWÈ wW¦WW Kc. yWYrWW ¤WW¨W KvWWÈ
£WýT¥WWÈ ýcBAc vWc¨WY £WWT¥WW©WY nWTYRY
yWYIUY yWwWY. X©WÈoWvWc§W¥WWÈ pWNWPW ©WWwWc
yW¨WW P£WWyWh ¤WW¨W Ý.1400 ©WZxWY ¡WVhÄrWY
oW¦Wh Kc.
X©WÈoWvWc§WyWW ¤WW¨W ¨WªWhg ¡WKY yWYrWW
¥WwWWUc ¡WVhÄr¦WW Kc. ©WWdTWÖl¥WWÈ 25-26 §WWnW
NyW ¥WoWSUYyWW Ev¡WWRyWyWY ©WW¥Wc ©WTIWTyWW
yW¨WW XyW¦W¥WhyWc IWTuWc X©WÈoWRWuWWyWY ¥WWoW
pWNY LvWWÈ X¡W§WWuW ¥WWNc ¥WW§WyWY ¥WUvWT
nWa£W ©WWTY TVc Kc. ©WWTW Ev5WRyWyWc ¡WoW§Wc
¨WªWhg £WWR ©WWdTWÖl¥WWÈ X©WÈoWvWc§W¥WWÈ 600700 NyWyWW IW¥WIWL TVc Kc. TWL©wWWyWwWY

AW¨WvWY ¥WoWSUY ¡WuW X¡W§WWuW ¥WWNc ý¦W
Kc. oWhÄP§W AhB§W X¥W§©W Ac©WhX©WAcäWyWyWW
˜¥WZnW T¨Wø¤WWB ¥WWÈPuWIWAc AW AÈoWc
IéWZÈ VvWZÈ Ic X©WÈoWvWc§WyWZÈ Ev5WRyW ©WWTZÈ Kc.
vWc§WyWZÈ ¥WwWWUZ yWYrWZÈ AW¨WY oW¦WZÈ Vh¨WW KvWWÈ
vWc§W nW¡WvWZÈ yWwWY IWTuWIc §WhIh Ay¦W vWc§W
vWTS ¨WUY oW¦WW Kc. X©WÈoWvWc§W §WZM¥WWÈ
750yWW ¤WW¨Wc ¨Wc¡WWT wW¦WW Kc, AW ¤WW¨W
¨WªWhg ¡WKY ýc¨WW ¥W¬¦Wh Kc. ©wWWXyWI¥WWÈ
X©WÈoWvWc§W¥WWÈ 25-30 NcyIT AyWc I¡WWX©W¦WW
vWc§W¥WWÈ 35-40 NcyITyWW IW¥WIWL VvWW.
X©WÈoWvWc§W yW¨WW NYyW 15 XI§Wh Ý.10 vWaNY
Ý.1395-1400yWW ¤WW¨Wc ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZÈ.
E§§WcnWyWY¦W Kc Ic ©WWdTWÖl¥WWÈ RdXyWI 50,000
oWZuWY ¥WoWSUYyWY AW¨WI TVc Kc.

EyWWUZ ¥WoWSUYyWZÈ
¨WW¨WcvWT pWNäWc

Kc§§WW ¡WWÈrW ¨WªWg¥WWÈ XP©Wc¥£WT RTX¥W¦WWyW ýc¨WW¦Wc§WW ¤WW¨W
TWL©wWWyWwWY
©wWWXyWI¥WWÈ
¥WoWSUYyWY AW¨WI äWÝ nWWàvWc§WyWW ¤WW¨W
¨WªWg
NYyWyWW ¤WW¨W §WZM ¤WW¨W
2009 1175-1180 675-680
2010 1310-1315 760-765
2011 1435-1440 835-840
2012 2145-2150 1275-1280
2013 1425-1430 795-800
ýy¦WZ-14 1395-1400 745-750

oWZLTWvW¥WWÈ ¥WoWSUYyWZÈ £W¥¡WT
Ev¡WWRyW Kc AyWc AW¨WIyWZÈ
˜cäWT ©WWTZÈ Kc. oWZLTWvW
E¡WTWÈvW TWL©wWWyWyWY ¨WcrW¨WW§WY
¡WuW £WýT¥WWÈ ©WWTY Kc.
¥WoWSUYyWW ¨Wc¡WWTYyWW IVc¨WW
˜¥WWuWc TWL©wWWyW £WWLZwWY
RTThL 1500 oWZuWY ¥WoWSUY
¨WcrWW¨WW ¥WWNc AW¨Wc Kc Lc
X©WÈoWRWuWW¥WWÈ ¨WxWZ ¨W¡WTW¦W Kc.

vWc§W
X©WÈoWvWc§W

¤WW¨W
1395-1400

I¡WWX©W¦WW vWc§W 1040-1050
¡WW¥WhX§WyW

940

©WyWS§WW¨WT

1220

IhyWg AhB§W

1120

©WTX©W¦WZÈ

1140-1180

AW ¨WªWcg nWcPºvWhyWc NcIWyWW ¤WW¨WwWY ¡WuW yWYrWc ¥WoWSUY ¨WcrW¨WY ¡WPY Kc. nWcPºvWhyWc ¡WaTvWW ¤WW¨W yW ¥WUvWW EyWWUZ X©WMyW¥WWÈ
¥WoWSUYyWZÈ ¨WW¨WcvWT pWNY LäWc vWc¨WY äWm¦WvWWAh RäWWg¨WWB TVY Kc. nWcPºvWhAc oWvW ¨WªWcg Ý.1200 ©WZxWYyWW ¤WW¨Wc ¥WoWSUY ¨WcÈrWY
VvWY LcyWY ©WW¥Wc AW ¨WªWcg Ý.800wWY ¡WuW yWYrWW ¤WW¨W ¥W¬¦WW Kc. AW ¡WXTÅ©wWXvW ýcvWWÈ ¥WoWSUYyWc £WR§Wc vW§WyWZÈ ¨WW¨WcvWT ¨WxWZ
wWäWc vWc¨Wh ˜WwWX¥WI AÈRWL Kc.

FGrWWB¨WWUh X¨W©vWWT ¡W©WÈR I¦Whg Kc ¥WWNc
NcITY ¡W¨WgvW¨WWUh X¨W©vWWT BØXT¦WW XV§W
oWWPeyW ©wWU vWTYIc yWßY IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ
Kc. AW ˜©WÈoWc NZXTM¥WyWW PW¦WTcmNT
¥WWÈxWWvWW»©WVø ýPcý, I§WcmNT, ¥Wc¦WT
©WXVvWyWW AXxWIWTYAh vWwWW ¡WRWXxWIWTYAh
E¡WÅ©wWvW TVcäWc.

äWZÈ äWZÈ ¡WoW§WWÈ §Wc¨WW ýcBAc vWcyWY vWW§WY¥W
AW¡WY Kc. vWW§WY¥W ¡WW¥Wc§WW XäW–WIhAc
äWWUWyWW Ay¦W ©NWSyWc ¡WuW vWW§WY¥W
©WÈ£WÈxWY ýuWIWTY AW¡W¨WWyWY ©WarWyWWAh
AW¡W¨WWyWZÈ LuWW¨WW¦WZÈ Kc.
B§WcÅmNlI äWhN ©WXIeNyWW IWTuWc
ýc AWoW §WWoWc vWh vWcyWc vWWvIWX§WI
£WZMW¨W¨WW ¥WWNc SW¦WT AcÅmMI¦WZNT
RTcI äWWUWAc ¨W©WW¨W¨WWyWZÈ TVcäWc. AW
©WWxWyWyWY nWTYRY ¥WWNc Lc äWWUW ¡WW©Wc
yWWuWWIY¦W ýcoW¨WWB yW Vh¦W vWc¨WY
äWWUWyWW ©WÈrWW§WIh ©WTIWTyWY Ay¦W
oWkWyNyWh E¡W¦WhoW ITY ©WWxWyW nWTYRY
äWIäWc vWc¨WY KaN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.

y¦WaM ByW£Whm©W
AcAc§W©WYyWW RW¦WIW LayWW Ic©W EnWPÛW

TWLIhN & AcXoWkI§rWT §WcyP X©W»§WoW (AcA§c W©WY) AcmN AÈvWoWgvW
RW¦WIWAhwWY ¡WPvWT 10 LcN§WW Ic©WyWh ¨WªWhg ¡WKY ¡WuW XyWIW§W
yW AW¨WvWW AW ¥WWNc oWWÈxWYyWoWTwWY Tc¨Wy¦Wa X¨W¤WWoWyWW NhrWyWW
AXxWIWTYAhyWY NY¥W I§WcmNT IrWcTYAc AW¨WY ¡WVhÄrWY Kc. AW¨WW
Ic©WyWZÈ XyWTWITuW VLZ ©WZxWY Ic¥W wW¦WZÈ yWwWY ? m¦WWÈ ANIc Kc ?
¨WoWcTc XT¡WhNg ¥WcU¨WY AXxWIWTYAhyWc ¦Who¦W ¥WWoWgRäWgyW AW¡WY AW
IW¦Wg¨WWVY MP¡WY £WyWW¨W¨WWyWW AWRcäW AW¡¦WW Kc.

Vhm©Wg MhyWyWY AW¨WIyWh §W–¦WWÈI ¡WaTh

TWLIhN & äWVcTyWW LZRW LZRW ©wWUhAc ¥WVWyWoWT¡WWX§WIW óWTW
Vhm©Wg MhyW £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc AyWc vWcyWY XyW¦WX¥WvW TYvWc AW¨WI
¡WuW wWB TVY Kc. 2013yWW £WLcN¥WWÈ Vhm©Wg MhyWyWY 25 §WWnWyWY
AW¨WIyWh §W–¦WWÈI TWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. Lc NWoWcNg ¡WauWg IT¨WW¥WWÈ
AW¨¦Wh Kc. AW Å©wWXvWAc ¥WyW¡WWAc V¨Wc AW §W–¦WWÈIyWc £W¥WuWh
IT¨WW vWRE¡WTWÈvW IcN§WWI yW¨WW ©wWUc Vhm©Wg MhyW £WyWW¨W¨WWyWY
X¨WrWWTuWW ¡WuW VWwW xWTY Kc.

TWLIhNyWW BRTS NlcI ¡WT R£WWuW VNW¨W

¡W¨WyWyWY XRäWW £WR§WWvWWÈ TWLIhN¥WWÈ
OÂPYyWh ¡WWTh 5.5 XPoWkY FGrWIW¦Wh
¤WW©IT y¦WaM. TWLIhN
E²WT XRäWW¥WWÈwWY ÔÈIWB TVc§WW £WXSe§WW ¡W¨WyWyWW
IWTuWc oWvW ©W¡vWWV RTX¥W¦WWyW IPIPvWY OÂPYwWY
§WhIh OYÈoWTWB oW¦WW VvWW.
¥WÈoWU¨WWT ¥WhPY ©WWÈLwWY m¦WWÈ IcN§WY OÂPY
¡W¨WyWyWY XRäWW £WR§WWB Kc
15
AyWc RX–WuW ¡Wa¨Wg XRäWW¥WWÈwWY TWLIhN
¡W¨WyW ÔÈIW¨WWyWZÈ äWÝ wWvWW LayWWoWQ 11.4
OÂPY¥WWÈ yWhÄxWyWY¦W pWNWPh ý¥WyWoWT 8
ýc¨WW ¥W¬¦Wh Kc.
A¥WTc§WY 10.3
TWLIhN¥WWÈ ¥WÈoWU¨WWTc óWTIW
15.1
9.5 XPoWkY vWW¡W¥WWyW VvWZÈ Lc
¤WW¨WyWoWT
13.6
£WZxW¨WWTc ¨WxWYyWc 15 XPoWkYAc
12
¡WVhÄrWY oW¦WZÈ VvWZÈ. AW¥W ¡WhT£WÈRT
¡W¨WyWyWY XRäWW £WR§WWvWW yWX§W¦WW
7.8
L OÂPYyWh ¡WWTh oWoWP¨WWyWc ¤WZL
11.5
£WR§Wc 5.5 XPoWkY ©WZxWY
FGrWIWvWW §WhIhyWc oWZ§WW£WY OÂPYyWh AVc©WW©W wW¦Wh
VvWh. AW E¡WTWÈvW ©WWdTWÖl¤WTyWW äWVcTh¥WWÈ OÂPY¥WWÈ
pWNWPh yWhÄxWW¦Wh Kc. yWX§W¦WW¥WWÈ 7.8, ý¥WyWoWT¥WWÈ
8 AyWc A¥WTc§WY 10.3 vWc¥WL LayWWoWQ¥WWÈ 11.4
XPoWkY vWW¡W¥WWyW yWhÄxWW¦WZÈ Kc.

TWLIhNyWW 150 ÔN XTÈoWThP ¡WT £WYAWTNYAc©W NlcIyWY
£WyyWc £WWLZAc äWcTPY-øÈLTWyWW ¨Wc¡WWTYAhAc xWW¥WW yWWnWY
RYxWW Kc. AW R£WWuW ©WW¥Wc ¥WyW¡WWyWY Lo¦WWThIWuW äWWnWWyWY
N¹IPY ¯WWNIY VvWY.

Lo¦WW ThI¨WW RhPc§WW ¦WZ¨WWyWyWh VWwW NlcyW yWYrWc I¡WWB oW¦Wh

TWLIhN & äWVcTyWW 150 ÔN »ToW ThP ¡WTyWW ˜uWW¥WY ¡WWIg¥WWÈ TVcvWW
AyWc nWWyWoWY¡WcQY¥WWÈ yWhITY ITvWW IiXäWI nWY¥Wø¤WWB AW£WxWW
(E.¨W.25)yWc ¥WÈoWU¨WWTc TW¯WYyWW LayWWoWQ L¨WZÈ Vh¦W ¤WXmvWyWoWT
Tc§W¨Wc ©NcäWyWc ¡WVhÄr¦Wh VvWh. £WYý NlIc ¡WT Nlyc W AW¨WY TVY Vh¦W
vWc¥WWÈ Lo¦WW ThI¨WW ¥WWNc RhPYyWc ¡WWNW AhUÈoW¨WW LvWW ¡WPY oW¦Wh
VvWh AyWc Nlyc W vWcyWW VWwW ¡WT STY ¨WUY VvWY. Nlyc W yWYrWc VWwW I¡WWB
LvWW ¦WZ¨WWyWyWc VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPW¦Wh VvWh.

nWWTXrW¦WWyWW ˜iQyWh McTY R¨WW ¡WY AW¡WpWWvW

TWLIhN & L©WRuWyWW nWWTXrW¦WW oWW¥Wc TVcvWW ¡WTªWhvW¥W¤WWB
¤WZTW¤WWB rWh¨WXN¦WW (E.¨W.50)Ac oWW¥W¥WWÈ AW¨Wc§WW äWÈIT ¥WÈXRT
¡WW©Wc McTY R¨WW ¡WY §WcvWWÈ vWc¥WyWc TWLIhN VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPW¦WW
VvWW ¡WTÈvWZ NaÈIY ©WWT¨WWT RTX¥W¦WWyW vWc¥WyWZÈ ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. c
nWcvWYIW¥W ITY ¡WXT¨WWTyWZÈ oWZLTWyW rW§WW¨WvWW ˜iQyWc ©WÈvWWyW¥WWÈ £Wc
¡WZ¯WY Kc. AW¡WpWWvWyWW IWTuW AÈoWc AýuW Vh¨WWyWZÈ ¡WXT¨WWTLyWhAc
TNuW TNvWW ¡Wh§WY©Wc X¨WäWcªW vW¡WW©W äWÝ ITY VvWY.