You are on page 1of 3

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Jenis-jenis Penyata Kewangan (a) Penyata pendapatan : Penyata yang meng !

" p"estasi pe"niagaan #agi ses at temp$% pe"a!a nan& 'e"di"i d"pd %asi( dan #e(anja& (#) K n)i Ki"a-!i"a 'e"di"i : Penyata yang men n j !!an !ed d !an !ewangan sese# a% pe"niagaan& d"pd aset* (ia#i(iti dan e! iti pemi(i!& Lihat lampiran PP dan KKK Pi%a! yang #e"tangg ngjawa# +enyedia!an Penyata Kewangan PERN,AGAAN melantik PE+,L,K PERN,AGAAN Pi%a! Peng " san A!a ntan Pi%a! Peng " san -ya"i!at Pe"anan dan 'angg ngjawa# • +enasi%at dan me"an)ang se"ta me(a!sana dasa" sepe"ti ......................* .....................* ............ • +enyedia dan mengesa%!an Penyata Kewangan t! di#entang !pd .............* ....................*......................* .................. Peng " s Kewangan •+eng " s pe(ap$"an .................. s paya #e"ja(an dengan (an)e"& • +enyedia!an a!a n ............... dan a!a n .................. sya"i!at se"ta menyedia!an (ap$"an !epada pi%a! atasan& Peng " s A!a n • +eye(engga"a "e!$d (eng!ap !esem a t"ansa!si !ewangan peniagaan dengan #im#ingan a!a ntan • +engesa%!an !etepatan d$! men dan "e!$d yang #e"!aitan dgn ..............* ................. dan t"ansa!si !ewangan PE+,L,K

Pengg na Penyata Kewangan (a) Penggg na Da(aman / pemi(i! dan pi%a! peng " san (#) Pengg na L a"an / Ban!* Pemegang sa%am * Pemi tang dan L0DN

Kepentingan Penyata Kewangan Pengg na Da(aman

+engeta% i p"estasi pe"niagaa

dan !e 18 te(a% mempe"!em#ang!an (agi sistem pe"a!a nan& Pengena(an !epada pe"a!a nan !$s& •Pada a!%i" a#ad !e 1< dan !e 94* #idang pe"a!a nan men)apai ta"a= p"$=esi$na(& •Pada ta% n 1<.s(am -Dise# t A(-+ %asa#a%@ A(-0isa# yang mem#awa ma!s d meni"a dan meny !at& -.nte"nati$na( A))$ nting -tanda"ds)-.ta(i pada 1944-1344 -&+& -istem ini di)ipta $(e% Luca Pacioli #e"t j an dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik & • L )a Pa)i$(i dianggap se#agai bapa perakaunan !e"ana # ! nya me" pa!an te"#itan pe"a!a nan yang pe"tama di)eta! dan #e(ia te(a% mem#ent ! asas pe"a!a nan yang diama(!an se%ingga !ini& • Re:$( si Pe"ind st"ian di Eng(and pada a#ad !e 1.A. Kem dian menjadi (e#i% maj sete(a% te")iptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di +esi" pada ta% n 544 -&+& • 6ang dig na!an se#agai a(at pe"anta"aan #agi peni(aian dan pe"t !a"an apa#i(a sistem !ewangan #e"m (a pada a#ad !e-3 dan !e 7 -&+& Re!$d pe"a!a nan mengg na!an ni(ai wang se#agai ! "an • Pada ta% n 834 +* sistem ang!a 0ind -A"a# dig na!an yang di)ipta $(e% $"ang .a me" pa!an pe"ge"a!an d a #a%agian iait pe"ge"a!an !pie( a" dan mas ! wang@%a"ta dan menjadi semp "na apa#i(a !ed a-d anya di)atat Pe"#e?aan Pe"a!a nan K$n:ensi$na( .+e"an)ang dan mem# at !ep t san pe"niagaan Kepentingan Penyata Kewangan Pengg na L a"an +eni(ai !emamp an pe"niagaan nt ! mem#aya" % tang +enta!si" ) !ai pendapatan pe"nigaan (L0DN) +engeta% i p"estasi pe"niagaan #agi mem# at !ep t san pe(a# "an • Pe"m (aan menyimpan "e!$d seja! tamad n p "#a& • 1atatan te"t a / )atatan pem#aya"an pa% di Ba#y($nia pada ta% n 2344 -&+& • Pada pe"ing!at awa(* )atatan di# at pada !epingan tanah liat.ndia& • -istem catatan bergu #e"m (a apa#i(a pe"dagangan sema!in pesat di .A-1 dit # %!an $(e% #adan pe"a!a nan d nia di -ydney nt ! mene"#it!an Piawaian Pe"a!a nan Anta"a#angsa (.s(am dan K$n:ensi$na( Pe"a!a nan .s paya a!a n-a!a n dan penyata !ewangan disedia!an mengi! t piawaian asas se"ta mengawa( p"$=esi$n pe"a!a nan& >a(sa=a% Pe"a!a nan .nte"nati$na( A))$ nting -tanda"ds 1$mmittee)-.2* Jawatan! asa Piawaian Pe"a!a nan Anta"a#angsa (.

dengan te(iti dan "api Be"dasa"!an A(.jti%ad : + ama(at : .jti%ad +engam#i( #e"at =a!t$" m ama(at @ %a( e%wa( masya"a!at +en$(a! ama(an piawai yang di#ent ! #e"dasa"!an !epentingan sendi"i .nna% dan .A "an * As-.