You are on page 1of 42

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT Wara saMcaailata,

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr.


taa. dyaa-paUr, ija. AmaravataI 444814, (maha. rajya.)
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa`apta)
(maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLaSaI saMlagna)

sqaapanaa : vaYa- 2010


DTE CODE :- D-1247
INSTITUTE CODE :- 1444

pa`staavanaa :
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saur]vaata vaYa- 2010 paasauna JaalaI Asauna taM~ainakotana Ea`I. dadasaahoba gava[ca^irTobala T/sT, AmaravataI Waro saMcaailata ivaivaQa SaOXaiNak saMsqaapaOkI ek Aaho. taM~ainakotanaacaI svata:caI caar maMjalaI
svataM~a [maarta Asauna naivana ivastaarIta [maartaIcao baaMQakama paUNa- Jaalao Aaho. taM~ainakotanaacyaa pairsarata Da^. saaO.
kmalataa[- gava[- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya AaiNa sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa kaya-rta Aaho.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI zLk vaOiSaYTyao.
1. WI-FI [MnTrnaoTcaI sauivaQaa.
2. {cca ivaVaivaBauiYata iSaXak vaga-.
3. vasaitagaRh va basacaI vyavasqaa.
4. ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa.
5. sausajja ga`Mqaalaya va pa`yaaogaSaaLa.
6. ijamaKaanaa.
7. ga`MqapaoZI.
8. ik`DaMgaNa va KaoLacyaa saMpaUNa- sauivaQaa.
9. paaik-MgacaI vyavasqaa.
10. pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDo vaOyai@tak laXa.
11. sava- yaM~asaamauga`I yau@ta Asao vak-Saa^pa.
12. caarhI baajaunaI baMidsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa`vaoSaWar.
13. AByaasaasaazI SaaMta va inasa-garmya vaataavarNa.
14. {pahargaRh.
15. vasaitagaRh (darapaUr)
maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

{palabQa AByaasak`ma.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaQyao KaalaIla AByaasak`ma {palabQa Aahota.
A.k`
1
2
3

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

sqaapatya AiBayaaMi~akI
(Civil Engineering)
ivaVuta AiBayaaMi~akI
(Electrical Engineering)
yaM~a AiBayaaMi~akI
(Mechanical Engineering)
ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

(Electronics & Tele Communication


Engineering)

sava- AByaasak`ma sa~a pawtaIcao (semester Pattern) Asauna pa`tyaok AByaasak`maacaa kalaavaQaI saha sa~aaMcaa Aaho.
pa`vaoSaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa (pa`qama vaYa-)
ivaVaqaI- dhavaIcyaa parIXaota ikmaana 35 T@ko gauNaasah {<aINa- Asaavaa.

pa`vaoSa paa~ataocyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja-dar AsaNyaaba_la :


A. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asalaa paaihjao.
ba. maharaYT/ataIla rihvaaSaI Asalaolyaa vyai@taMcyaa maulaamaulaIMcaI paa~ataa parIXaa maharaYT/ rajyaabaahorIla SaOXaiNak
saMsqaotaUna {<aINa- kolaolyaa Asalyaasa tao pa`vaoSa paa~a rahtaIla.

k. koMd` Saasanaacao kma-caarI ikMvaa koMd` SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao maharaYT/ata badlaUna
Aalao va jao sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMtaIma taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaacao maharaYT/
rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.

D. maharaYT/ rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ rajya SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao [tar
rajyaataUna maharaYT/ata badlaUna Aalaolao Aahota ikMvaa [tar rajyaataUna kaya-Baar saMpavaUna maharaYT/ata parta Aalao va jao
sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMitama taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaaMcao maharaYT/
maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.

[. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ rajyaataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asaola AaiNa Aa[-vaDIla
maharaYT/ rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla kma-caarI Asauna jyaaMcaI badlaI haovaUna
tao pa`vaoSa Aja- isvakarNyaacyaa AMtaIma idnaaMkacyaa AaMta jyaa ijalHyaata r]jaU Jaalao AsataIla, Aja-dar ivaVaqaI- tyaa
ijalHyaataIla 70 jaagaaMmaQaUna pa`vaoSaakrItaa paa~a rahIla.

pa`vaoSa Aja- saadr krtaovaoLI AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao


jaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : sava- maagaasavagaI-ya {maodvaaraMnaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) id. 31032014 paya-Mta vaOQataa

Asalaolao (SC, ST {maodvaarasa laagau naahI.)


jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate )
maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)
BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)
vaga- 8,9 ,10 va 12 cyaa gauNapai~aka (gauNapai~aka nasalyaasa pa`aofamaa- Z mauKyaaQyaapakacyaa svaaXarIsah)
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa (Leaving Certificate (T.C.) )
{tpaaacaa daKalaa. (Income Certificate)
3 paasapaaoT- saa[-ja faoTao.
iSaXaNaata KaMD paDlyaasa (Gap Certificate)
raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao Ainavaaya-, paasabauk caI Cayaapa`ta.

(ba^Mkocaa MICR NO & IFSC CODE)


AaQaar k aD- Cayaapa`ta.

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Aitamahtvaacyaa saUcanaa
Saulk savalataIcao Aja- pa`vaoSaacao vaoLI BarNao Ainavaaya- Aaho. Anyaqaa paUNa- Saulk AakarNyaata
yao[-la. iSaYyavaR<aI Ajaa-saaobata KaalaIla pa`maaNapa~a jaaoDNao Ainavaaya- Aaho.
(SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC)
(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 15 idvasaaMcao AaMta)
1. jaataIcao pa`maaNapa~a
2. {tpaaacaa daKalaa naayaba tahisaladar yaaMcaa (ek laKaacao AaMta)
3. naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
4.

5.
6.
7.
8.

1 paasapaaoT- saa[-ja faoTao


SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.

20 cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.

(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa
kravaI laagaola.)

TIpa : Aja- kayaa-layaata imaLtaIla.


if`SaIpa Aja- BartaovaoLI saadr kravayaacao pa`maaNapa~a (SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC)
(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)
1. vaDIlaaMcao 201213 cao mahavaar pagaar pa`maaNapa~a (caar laaKaacao AaMta)
2. jaataIcao pa`maaNapa~a
3. naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
4. ` 20 cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.
5. SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
6. gauNapai~aka (maak-iSaT)
7. paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.
maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

8. jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) Ainavaaya- rahIla.

ivaYaoSa saucanaa : jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) nasaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa jaata paDtaaLNaI Ajaid. 30101013 paya-Mta saMsqaota saadr kravaa laagaola. Anyaqaa if`SaIpacao Aja- isvakarlao jaaNaar naahI.
(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa
kravaI laagaola.)

[-baIsaI Qaark ivaVaqyaa-MkrItaa AavaSyak pa`maaNapa~a (Aaopana)


(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)
1.
2.
3.
4.
5.

{tpaaacaa daKalaa (naayaba tahisaladar) (ek laKaacao AaMta)


roSana kaD-caI Jaora^@sa pa`ta
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.

(maa. sahsaMcaalak , taM~aiSaXaNa, ivaBaagaIya kayaa-laya AmaravataI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta
AavaSyak kagadpa~aacaI pauta-taa kravaI laagaola.)

TIpa : Aja- kayaa-layaata imaLtaIla.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

naamaaMkNa Aja- pa`vaoSaacao vaoLI Baravayaacao AsalyaamauLo saaobata daona paasapaaoT- saa[-ja daonhI kana idsataIla Asao va (3.5 saomaI
4.5 saomaI) Aakaracao kRYNa Qavala (bla^k A^nD vha[-T) faoTao va
`

210 Saulk laagaola Anyaqaa pa`vaoSa r_ samajaNyaata yao[-la.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa pa`vaoSaacao vaoLI ema. esa. Aar. baI. TI. [-. naagapaUr yaaMcao paa~ataa
pa`maaNapa~aakrItaa (maak-iSaT, TI. saI., kasT saTI-fIkoT, naa^na ik`maIlaoAr saTI-fIkoT, ema. esa. saI. Aaya. TI. parIXaa
pa`maaNapa~a (Asalyaasa) [tyaadIMcaI CayaaMkIta pa`ta) ASaa sava- AavaSyak kagadpa~aaMcaI paUta-taa kravaI laagaola va ` 110
Saulk laagaola.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`vaoSaanaMtar parIXaa Aja- M.S.B.T.E. yaa kayaa-layaanao inaiScata kolaolyaa taarKaocyaa AaMta BarNao Ainavaaya- rahIla. Anyaqaa
parIXaolaa basataa yaoNaar naahI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mah<vaacaI saucanaa : sava- maagaasavagaI-ya (SC/ST/VJ/DT/NT/OBC/SBC) iSaYyavaR<aI Qaark ivaVaqyaa-McaI maMjaUr


JaalaolaI iSaYyavaR<aI ba^Mk KaatyaamaQyao jamaa krNyaacao dRYTInao tyaaMnaI kaoNatyaahI raYT/IyakRta ba^Mkota (kaoAr ba^Mk sauivaQaa
AsalaolaI) svata:cao naavaacao bacata Kaatao {GaDNao AavaSyak Aaho. sadr bacata Kaataok`maaMk pa`vaoSaacao vaoLI saadr kravaa
laagaola. Anyaqaa kaoNataahI iSaYyavaR<aI Aja- isvakarlyaa jaaNaar naahI.

Aaiqa-k savalataI :
1. A.) iSaYyavaR<aI (Scholarship) : AnausaUicata jaataI, jamaataI, ivamau@ta jaataI, jamaataI va [tar maagasavagaI-ya (vaaiYak {tpaa inaQaa-irta mayaa-dopaya-Mta) ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Asalaolyaa Baarta sarkarcyaa iSaYyavaR<yaa imaLivataa
yaotaata. paa~a ivaVaqyaa-MnaI kayaa-layaataUna imaLNaa%yaa zraivak namaunyaata idnaaMk 14 Aa^gasT paya-Mta Aja- kravaa.

ba.) ` 1,00,000 cao var va ` 4,00,000 paya-Mta {tpaa QaarkaMnaa if`SaIpa Aja- Bartaa yao[-la.
2. Saulk maafIcaI savalata (E.B.C.

Concession)

: yaa savalataIkrItaa AavaSyak AsaNaaro {tpaaacao daKalao

({tpaa mayaa-da ` 1,00,000 paya-Mta) pa`vaoSa GaotaovaoLI saadr kravao laagataIla.

mahtvaacaI saucanaa :
1. saMsqaotaIla pa`vaoSa r_ krtaaMnaa kaoNatyaahI pa`vagaa-cyaa ivaVaqyaa-Mcao saMpaUNa- Saulk Barlaa Asalaa paaihjao va savaAavaSyak kagadpa~adaKalao saMsqaota jamaa kolao Asalao paaihjao. tyaa iSavaaya Gaotalaolao pa`vaoSa r_ krtaa yaoNaar
naahI.
2. Barlaolyaa Saulka maQauna parta haoNaarI r@kma.
A) SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI- pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa haovaU
Saklyaasa ` 1000 [takI r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[-la.

ba.) SaOXaiNak sa~a saur] JaalyaanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa
haovaU Saklyaasa (ekuNa Saulk 12) yaacaa ek Baaga ikMvaa 1000 yaa paOkI mah<ama r@kma kapaUna {va-irta
r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[-la.

k.) pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa saurXaa inaQaI saaoDUna kaoNataIhI fI parta kolyaa jaaNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ivaSaoYa saucanaa :
1. ivaVaqyaa-MnaI inayamaItapaNao drraoja mahaivaValayaacyaa saucanaa flakavar saucanaa pahavyaata. flakavarIla saucanaa na
paaihlyaamauLo ivaVaqyaa-Mcao kahIhI nauksaana Jaalyaasa tao svata: jabaabadar rahtaIla. saMsqaovar tyaacaI kaoNataohI
jabaabadarI rahNaar naahI.
2. gaNavaoSa : ivaVaqyaa-MnaI mahaivaValayaanao zrvaUna idlaolaa gaNavaoSa pairQaana kr]na yaavao. Anyaqaa tyaaMnaa
mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. gaNavaoSa va tyaasaMbaMQaIcaI maaihtaI saucanaa flakavar laavaNyaata yao[ -la.
3. yaa maaihtaIpa~akata ilaihlaolyaa inayamaata SaasakIya staravar]na kahI badla Jaalyaasa tasao saMsqaocyaa saucanaa
flakavar laavaNyaata yao[-la. tyaasaazI ivaVaqyaa-MnaI drraoja saucanaa flak nyaahaLNao AavaSyak Aaho.

AaoLKa pa~a : yaa taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalaolyaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mnao AaoLKa pa~a saaobata baaLgaNao AavaSyak Aaho.
Anyaqaa tyaaMnaa mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. AaoLKa pa~a mahaivaValayaataUna doNyaata yao[-la.

taM~ainakotanaataUna naava inaGaNao va paunha pa`vaoSa imaLivaNao


1. kaoNatyaahI karNaastava ivaVaqyaa-Mcao naava taM~ainakotanaataUna kaZlao gaolao ASaa ivaVaqyaa-Mnaa paunha pa`vaoSa GaoNyaapaUvaI- doNao
AsalaolaI sava- Saulk Baravaa laagaola AaiNa pauna-pa`vaoSaacaI paunha Saulk Baravaa laagaola.
2. SaOXaiNak sa~aacyaa maQyaoca mahaivaValaya saaoDUna gaolaolyaa ivaVaqyaa-kDUna tyaa vaYaa-caI paUNa- Saulk vasaUla krNyaata
yao[-la.
3. pairXaolaa basaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa baaoDa-cyaa pairXaocao Aja- BarNyaapaUvaI- (No
rahIla.

dues certificate)

doNao Ainavaaya-

{paisqataI : pa`tyaok ivaYayaata 75 T@ko {paisqataI Ainavaaya- Aaho. tyaapaoXaa kmaI {paisqataI Asalyaasa ivaVaqyaa-Msa baaoDacyaa pairXaosa basataa yaoNaar naahI. kmaI {paisqataIcaa pairNaama [. baI. saI. iSaYyavaR<aI va [tar savalataIvar hao[ -la va jyaa
maihnyaacaI 75 T@ko {paisqataI nasaola tyaa maihnyaacaI saMpaUNa- Saulk ivaVaqyaa-sa Baravaa laagaola. tyaa iSavaaya ASaa ivaVaqyaaMsa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

AnaupaisqataI : AajaaramauLo vagaa-ta gaOrhjar Asalyaasa vaOVikya pa`maaNapa~a (Medical Certificate) AnaupaisqataIcaa Ajakayaa-layaata doNao AavaSyak Aaho. ASaa ivaVaqyaa-Mnaa sauTItaIla kalaavaQaIcao f@ta 10 {paisqataIcaI savalata imaLU Saktao.
sauTIcao kalaavaQaItaIla ApaUNa- rahIlaolao SaOXaiNak kaya- paUNa- kr]na GaoNyaacaI jabaabadarI ivaVaqyaa-var rahIla.
parIXaa pawtaI : maharaYT/ rajya taMM~aiSaXaNa maMDLanao maanya kolaolyaa AByaasak`maacyaa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI
maMDLakDUna parIXaa GaotalaI jaa[-la AaiNa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI ek caacaNaI parIXaa va pa`atyaaiXak parIXaa GaotalaI
jaa[-la. {<ar pai~akocyaa faoTaoka^fI va AavaSyak Saulkasah paoparcao pauna-maulyaaMkna (Reassessment) pawtaI saur] Aaho.
Hyaa saMsqaota saoimasTr pa^T-na (sahamaahI) nausaar ma. ra. taM~aiSaXaNa maMMDL, mauMba[- kDUna parIXaa GaoNyaata yaotaata. tyaa
saMbaMQaI sava- saucanaa saucanaaflakavar laavaNyaata yaotaata. ivaVaqyaa-MnaI saucanaa flak drraoja inayamaItapaNao nyaahaLNao
AavaSyak Aaho. pairXaolaa yaotaaMnaabasataaMnaa pa`vaoSa pa~a ( Hall Ticket), AaoLKapa~a tasaoca pairXaa Saulk BarlyaacaI paavataI
parIXaaqaI- javaL AsaNao AavaSyak Aaho. tyaaiSavaaya parIXaolaa basaU idlao jaaNaar naahI. va tyaamauLo haoNaa%yaa nauksaanaacaI
saMpaUNa- jabaabadarI saMbaMQaIta parIXaaqaI-caI rahIla. yaakirtaa saMsqaa jabaabadar rahNaar naahI.

ivaVaqyaa-MkDUna ApaoXaa :
1. ivaVaqyaa-Mnaa D/a[-MgacaI {pakrNao, D/a[-Mga baaD-, pa`^@TIkla naaoTbau@sa [tyaaid vastaU KarodI krNao AavaSyak Aaho.
2. vagaa-taIla, pa`yaaogaSaaLotaIla, pa`atyaaiXakataIla AaiNa TyaUTaoirAlsa maQaIla {paisqataIcao pa`maaNa 75 AsaNao
AavaSyak Aaho. inarinaraLyaa ivaYayaaMcao Tma- vak- inayamaItapaNao krNao Apairhaya- Aaho. taM~ainakotanaacyaa caacaNaI
parIXaa, hjaorI, vata-NaUk yaa baabataIta ivaVaqyaa-Mcao kaya- samaaQaanakark na vaaTlyaasa tyaalaa parIXaosa basaU na
doNyaacaa AiQakar pa`acaayaa-Mnaa Aaho.
3. ivaVaqyaa-McaI SaOXaiNak pa`gataI va Aaraogyaacao dRYTInao saMsqaocao pairsarata Ba`maNaQvanaI saMca (maaobaa[-la faona) javaL
baaLgaNyaasa va vaaparNyaasa sa@ta manaa[- Aaho. sava- ivaVaqaI- va ivaVaqaI-naInaI yaabaabata sahkaya- kravao. yaa inayamaacao
{llaMGana kolyaasa ivaVaqyaa-Mvar kayadoSaIr karvaa[- kolaI jaa[-la.

r^igaMga saMbaMQaI saucanaa :


maharaYT/ r^igaMga pa`itabaMQa AiQainayama 33 sana 1999 nausaar saMsqaotaIla sava- ivaVaqyaa-Mnaa saUcanaa doNyaata yaotao kI,
saMsqaocyaa pairsarata Aqavaa baahor kaoNaIhI ivaVaqaI-ivaVaqaI-naI r^igaMga krtaaMnaa Aqavaa krNyaasa dusa%yaalaa pa`vaR<a krtaaMnaa
AaZLlyaasa saMbaMiQataasa maharaYT/ Saasanaacao varIla AiQainayamaacao tartaUdInausaar daona vaYaa-caa karavaasa tasaoca dha hjaar
r]payaapaya-Mta dMD tasaoca saMsqaotaUna paaca vaYaa-krItaa kaZUna TakNyaata yao[-la. yaacaI sava- ivaVaqyaa-MnaI naaoMd GyaavaI.
ivaYaoSa saucanaa :
maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

1. jyaa ivaVaqyaa-MnaI 11 vaI ikMvaa 12 vaI maQyao [-. baI. saI. savalata GaotalaI Asaola tyaalaa pa`qama vaYaa-ta paUNa- Saulk
Baravao laagaola.
2. taM~ainakotanaanao saMmata kolaolyaa inayamaacao paalana kr]na pa`tyaok ivaVaqyaa-Mnao iSastaInao vaagaNao Ainavaaya- Aaho.
taM~ainakotanaata AsataaMnaa Aqavaa taM~ainakotanaabaahor vaavartaaMnaa ivaVaqyaa-Mnao AapalaI vaagaNaUk {tkRYT zovaavaI.
baoiSasta ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotana saaoDUna jaaNyaacaa AadoSa doNyaata yao[-la.
3. pa`vaoSa paa~ataosaMbaMQaI SaasanaakDUna vaoLaovaoLI haoNaaro badla tasaoca iSaXaNaSaulk , vaaiYa-k va [tar Saulkata vaoLaovaoLI
haoNaaro badla ivaVaqyaa-Mnaa baMQanakark rahtaIla.
4. pa`vaoSa pa`ik`yaocao ivastaRta vaoLapa~ak pa`vaoSa inayamaavalaI saaobata jaaoDlaolao Aahota.
5. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa fo%yaabaabata taarIKa AaiNa vaoLocaI maaihtaI saUcanaa flakavar]naca paDtaaLUna pahavaI.
6. pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMnaI saMpaUNa- SaOXaiNak sa~aata pa`tyaok maihnyaalaa ikmaana ekda paalyaacyaa pa`gataI
ivaYayaI pa`acaayaa-MSaI saMpak- saaQaNao AavaSyak Aaho.

7. taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya (maharaYT/ rajya) mauMba[- Waro tayaar kolaolaI pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI padivakapa`vaoSa
inayamaavalaI 201314 hI pa`tyaok Aja-dar ivaVaqyaa-Msa baMQanakark rahIla.

Ajaa-saaobata KaalaIla maUL pa`maaNapa~aaMcyaa satyapa`taI jaaoDNao AavaSyak Aaho.


1. SaalaaMta pairXaocao gauNapai~aka va pa`maaNapa~a.
2. SaaLamahaivaValayaasa saaoDlyaacaa AVavata daKalaa (TI. saI.)
3. baaravaI ikMvaa vyaavasaaiyak AByaasak`ma (vhaokoSanala) paasa kolyaacaI gauNapai~aka.
4. [MTr, ga`oD D/a^[-Mga parIXaa pa`maaNapa~a (laagau Asalyaasa)
5. daona vaYa- kalaavaQaIcaa Aaya. TI. Aaya. {taINa- Aja-darasa SaalaaMta parIXaocaI gauNapai~aka.
6. ivahIta namaunyaata vaOVkIya daKalaa (SaarIirk ApaMgatva Asalyaasa)
7. kond`IMya kma-cyaa%yaaMcyaa paalyaabaabata maharaYT/ata badlaI Jaalyaacaa va saovaota r]jau Jaalyaacaa daKalaa.
8. {tpaaacaa daKalaa saXama AiQaka%yaaMkDUna pa`maaiNata Asaavaa.
9. AiQavaasa daKalaa (Daomaoisayala saTI-ifkoT)

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

maagaasavagaI-ya ivaVaqyaa-saazI yaa vyaitarI@ta KaalaIla pa`maaNapa~a jaaoDNao AavaSyak Aaho.


1. jaataIcao pa`maaNapa~a. (ivahIta namaunyaata)
2. ik`maIlaoArmaQyao yaota nasalyaaba_lacao ivahIta namaunyaata id. 3132014 paya-Mta vaOQataa Asalaolao pa`maaNapa~a (SC/ST
vagaLUna)
saucanaa :
sava- satyapa`taI tyaaMcyaa SaaLocaomahaivaValayaacao mauKyaaQyaapakpa`acaaya-, rajapai~ata AiQakarI ikMvaa ivaYaoSa kaya-karI
dMDaiQakarI yaaMcaokDUna pa`maaiNata Asaavyaata.
34.5 saoM. maI. saa[-ja 3 kRYNaQavala Cayaaica~a (bla^k
{payaaogaakrItaa)

A^ND vha[-T faoTao) saaobata AaNaavaota. (kayaa-layaIna

pa`vaoSa pa`ik`yaa :
ekuNa pa`vaoSa Xamataocyaa 80 T@ko jaagaa maharaYT/ Saasanaacyaa maaQyamaatauna Barlyaa jaataata. yaa krItaa
varIla namaud kolaolyaa SaOXaiNak paa~ataocyaa ivaVaqyaa-MnaI maharaYT/ Saasanaacyaa taM~aiSaXaNa saMcaalanaalayaa maaf-ta pa`kaiSata
kolaolaI maahItaI pauistaka ivakta GaovaUna [MnTrnaoTcyaa maaQyamaatauna Online Aja- karavaa.
maahItaI pauistaka kaozo {palabQa Aaho?
maahItaI pauistaka sava- SaasakIya taM~ainakotanaa iSavaaya ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao {palabQa
Aaho.
ikmaMta ` 400 Kaulaa pa`vaga- (Open Category) ikmaMta ` 300 maagaasavagaI-ya pa`vaga- (Backward
Category)
Online Aja- ksaa karavaa?

ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- krNyaacaI maaofta sauivaQaa {palabQa Aaho. pa`vaoSaasaazI
[cCuk ivaVaqyaa-MnaI kayaa-layaIna vaoLota(sakaLI 11 tao 5 vaajaopaya-ta)

yaovaUna saMgaNak pa`yaaoga SaaLota Online Aja-

kravaa. Online Aja- krNyaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- sava-taaoparI sahayya kolao jaa[-la. Online AjakrNyaakrItaa kaoNatyaahI pa`karcao Saulk Aakarlao jaaNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 201314

10

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

SaOXaiNak kja- :
taM~ainakotanaataIla pa`vaoSaIta sava- ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaa-krItaa paa~a AsataIla.
SaOXaiNak kja- mhNajao kaya?
vyaavasaayaIk AByaasak`ma paUNa- krNyaakrItaa raYT/IyakRta ba^Mkamaaf-ta ivaVaqyaa-Mnaa tyaaMcyaa SaOXaiNak KacaBaagaivaNyaakrItaa kja- idlao jaatao. ASyaa kjaa-laa SaOXaiNak kja- Asao mhNataata. Asao kja- sava- raYT/IyakRta ba^Mkamaaf-ta
idlao jaatao. ({da. BaartaIya sToT ba^Mk, saonT/la ba^Mk, ba^Mk Aa^f maharaYT/,donaa ba^Mk, [tyaaid.)
SaOXaiMNak kjaa-saazI naomaka kaozo Aja- kravaa?
ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamasvar]paI vaastavya jyaa izkaNaI Asaola taoqao ikMvaa ivaVaqaI- jyaa izkaNaI
AByaasak`maata pa`vaoiSata Asaola taoqaIla raYT/IyakRta ba^Mkota Aja- krtaa yaotaao.
SaOXaiNak kjaa-krItaa kaoNatyaa kagadpa~aaMcaI AavaSyaktaa Asatao?
taM~ainakotanaatafo- taIna vaYaa-krItaa laagaNaa%yaa Kacaa-cao AMdajapa~ak (Estimate) SaOXaiNak kjaa-krItaa
[-cCuk ivaVaqyaa-Mnaa pa`dana kolao jaatao. yaa iSavaaya ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamavaastavya paUravaa, {tpannaacao s~aaota ,
AaoLKapa~a [tyaaid. kagadpa~a ba^Mkota jamaa kravaI laagataata.
SaOXaiNak kjaa-caI partafoD kQaI va kSaI kravaI?
SaOXaiNak kjaa-caI partafoD iSaXaNa paUNa- Jaalyaavar ikMvaa naaokrI laagalyaanaMtar TppyaaTppyaanao krayacaI
Asatao. pa`tyaok ba^Mkota vaogavaogaLo inayama Asataata.
ivaVaqaI- Anau<aINa- naapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kja- imaLNao baMd haotao ka?
naahI. ivaVaqaI- Anau<aINa- naapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kja- imaLNao baMd haota naahI. jaovha ivaVaqaI- paUZIla
vaYaa-ta pa`vaoSa Gaotaao tyaavaoLI taao SaOXaiNak kja- pa`apta kr] Saktaao.

maaihtaI pa~ak 201314

11

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

SaOXaiNak kjaa-cyaa vyaajaata savalata


Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkaMtaIla ivaVaqyaa-MsaazI koMnd` sarkarcaI yaaojanaa
paalakaMcao vaaiYa-k {tpaa saaDocaar laaKa r]payaaMpaya-ta AsaNaa%yaa Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkaMtaIla ivaVaqyaa-Mnaa
SaOXaiNak kjaa-cyaa vyaajaata savalata (sabaisaDI) imaLNaar Aaho. iSaXaNaacaa kalaavaQaI va tyaanaMtar ek vaYaa-paya-Mta hI
savalata laagau rahNaar Asauna yaa kaLataIla mau_la rkmaovarIla vyaaja koMnd` sarkar ba^MkaMnaa doNaar Aaho.
idllaIsah diXaNa BaartaataIla Anaok rajyaaMta SaOXaiNak kja- GaoNyaacao pa`maaNa maaozo Aaho. taulanaonao maharaYT/ata yaa
ivaYayaI farSaI jaagar]ktaa naahI; maa~a gaolyaa kahI vaYaa-ta ivaivaQa ba^MkaMdoKaIla SaOXaiNak kjaa-ivaYayaI ivaVaqaI-paalakaMpaya-Mta
yaaojanaa paaohcaivaNyaakrItaa pa`yatnaiSala Aahota. gauNavaMta garjau ivaVaqyaa-Mcao iSaXaNa ivanaaADqaLa vhavao yaa Bauimakotauna koMnd`
sarkarnao ih yaaojanaa laagau kolaI Aaho. irJavh- ba^Mok SaOXaiNak kja- yaaojanaa rabavaIta Aahota. kahI KaajagaI tasaoca sahkarI
ba^Mkamaaf-ta kja- yaaojanaa rabaivaNyaata yaota Aahota. yauinayana ba^Mkocao maajaI mahavyavasqaapak va iT/inaTI AiBayaaMi~akI
mahaivaValayaacyaa vyavasqaapana ivaBaagaacao pa`mauKa pa`a. esa. esa. jaaQava yaaivaYayaI mhNaalao ba^Mkacyaa kja-yaaojaoivaYayaI
AapalyaakDo farSaI maaihtaI naahI. diXaNa BaartaataIla Anaok raMjyaata dhavaI, baaravaIpaasauna ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaGaotaata. yaa taulanaota AapalyaakDo paalak va ivaVaqyaa-MmaQyao jaagar]ktaa naahI. ba^MkadoKaIla Ailapta haotyaa, maa~a gaolyaa kahI
vaYaa-ta Jaalaolyaa badlaaMmauLo ba^MkadoKaIla SaOXaiNak kjaa-saazI kama kr] laagalyaa Aahota.
(varIla baatamaI saMdBa- : dOinak sakaL (ivaYaoSa) 15 jaanaovaarI 2013)

Gyaa, iSaka Ana naaokrInaMtar parta kra


ivaVaipazata ivaVaqyaa-MsaazI saMta gaaDgaobaabaa ivaVaQana yaaojanaa
yaa yaaojanao Ata-Mgata ivaVaqyaa-Mlaa tyaacyaa saMpaUNa- iSaXaNaasaazI raYT/Iya ba^Mkomaaf-ta SaOXaiNak kja-paUrvaza krNyaata
yaotaao. tyaanao {calalaolyaa kjaa-varIla vyaajaacaI r@kma ivaVaipaz fMDatauna ba^Mkolaa vaLtaI kolaI jaatao. mau_laacaI r@kma
ivaVaqyaa-laa naaokrI laagalyaavar parta krayacaI Aaho. jar naaokrI laagalaI naahI, tar tyaacyaa paalakaMnaa tao kja- foDavao
laagatao.
SaOXaiNak kjaa-krItaa BaartaataIla savaa-ta maaozI BaartaIya sToT ba^Mk yaaMcyaa ATI va SataIkaoNatyaa AByaasak`maakrItaa SaOXaiNak kja- Gaotaa yaotao?
maaihtaI pa~ak 201314

12

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

taM~aiSaXaNaataIla padvaI (Degree) va padivaka (Diploma) AByaasak`maakrItaa kja- paurvaza kolaa jaataao.
sadr AByaasak`ma BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad (AICTE) Waro maanyataa pa`apta Asaavaa.

paa~ataa.
ivaVaqaI- Baartaacaa naagarIk Asaavaa.
ivaVaqyaa-nM ao koMnd`Iya pa`vaoSa pawtaI (CAP) maQauna pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa. ACAP cyaa ivaVaqyaa-Mnaa kjadyaavao kI naahI yaabaabata inaNa-ya GaoNyaacaa paUNa- AiQakar ba^Mkolaa Aaho.
SaOXaiNak kjaa-Ata-Mgata ga`aHya Kaca-.

iSaXaNa Saulk.
vasaitagaRh (haosTola)
KaanaavaL.
parIXaa, vaacaNaalaya va pa`yaaogaSaaLa Saulk.
paustako , {pakrNao, gaNavaoYa.
saMgaNak.

saurXaa zova
r]payao daona laaKaapaya-ta kaoNatyaahI pa`karcaI saurXaa zovagahaNa zovaNyaacaI garja naahI. ivaVaqyaa-Mcao paalak
ivaVaqyaa-Mcao jamaanatadar (Guarantee) rahtaIla.
BaartaIya sToT ba^MkocaI eKaadI SaaKaa SaOXaiNak kja- doNyaasa TaLaTaL krta Asalyaasa KaalaI namaud pa<yaavar
laoKaI tak`ar kravaI. tak`arImaQyao svata:cao saMpaUNa- naaMva, pa<aa va maaobaa[-la naMbar namaud kravaa. tak`ar marazI, [Mga`jaI ikMvaa
ihndI BaaYaotauna kravaI.
Deputy General Manager (Customer Service),
Customer Service Department, State Bank of India,
State Bank Bhawan, 4th Floor, Madame Cama Raoad,
Mumbai 400 021.

SaOXaiNak kjaa-varIla maafI saMbaMQaI Ea`I. Ataula isarsaIkr, saMcaalak ({cca iSaXaNa), maanava saMsaaMQana maM~aalaya,
Baarta sarkar yaaMcao 25 mao 2010 raojaI sava- ba^Mkocyaa saMcaalakaMnaa inado-iSata pa~a. sadr pa~a SaOXaiNak kja- GaoNaa%yaa
paalakaMnaI ba^Mokocyaa ma^naojarlaa daKavaavao.
maaihtaI pa~ak 201314

13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Ea`I. sauinala kumaar (saMyau@ta saicava), Baarta sarkar, maanava saMsaaMQana ivakasa maM~aalaya, {ccatar iSaXaa ivaBaaga,
Saas~aI Bavana, navaI idllaI yaaMcao sava- rajyaaMcao mauKya saicava yaaMnaa inado-iSata pa~a (marazI BaaYaaMtar)
idnaaMk 21042010
mahaodya,
maanyataa pa`apta taM~aiSaXaNa saMsqaotauna taM~aiSaXaNa GaoNaa%yaa Aaiqa-k dRYTyaa kmakuvata (duba-la) GaTkataIla ivaVaqyaakrItaa koMnd` sarkarcaI SaOXaiNak kjaa-var vyaaja maafIcaI yaaojanaa ba%yaaca vaYaa-paasauna ivacaaraQaIna haotaI. sadr yaaojanaa
raYT/IyakRta ba^MkocaI saMGaTnaa [MDIyana ba^Mk AsaaoiSaeSana maaf-ta kayaa-invata krNyaata yaota Aaho. [MDIyana ba^Mk AsaaoiSaeSananao
vyaaja maafI saMdBaa-ta sava- inayamaavalaI inaiScata kolaI Asauna Aapalyaa saMdBaa-krItaa yaoqao namaud krIta Aaho.
kja- GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakakDo saXama AiQaka%yaacaa {tpaaacaa daKalaa Asaavaa.
sadr yaaojanaa sava- raYT/IyakRta ba^Mka jasao BaartaIya sToT ba^Mk , maharaYT/ ba^Mk , paMjaaba na^Sanala ba^Mk , saonT/la ba^Mk
[tyaadI ba^Mkota saur] krNyaata yaota Aaho.
BaartaIya ba^Mk AsaaoiSaeSana Waro jaarI pa~ak (marazI BaaYaaMtar)
vyaaja maafIcaI yaaojanaa hI samaajaataIla Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkakrItaa Aaho. sadr yaaojanaocaI vyaaptaI
taM~aiSaXaNa va vyaavasaaiyak AByaasak`maapaurtaI mayaa-dIta Aaho.
pa`staavaNaa : garIbaImauLo Aqavaa darId`yaamauLo samaajaataIla duba-la GaTk {cca iSaXaNaapaasauna vaMicata rahu nayao ha Saasanaacaa
mauKya {_oSa Aaho.
SaOXaiNak kjaa-varIla vyaajamaafI yaaojanaocaI mauKya {i_YTyao
sadr yaaojanaocao mauKya {i_YTya SaOXaiNak kalaavaQaInaMtar jaastaIta jaasta ek vaYaa-paya-Mta kja- Gaotalaolyaa r@kmaovar
paUNa- vyaaja maaf krNao Aaho. sadr yaaojanaocao saMiXapta naaMva CSIS-Central Scheme to Provide
Interest Subsidy Asao Aaho.
yaaojanaocaI vyaaptaI : sava- AiBayaaMi~akI mahaivaValayao tasaoca taM~ainakotana.
SaOXaiNak kjaa-varIla vyaaja : Indian Bank Association yaaMnaI zrivalyaapa`maaNao.
vyaajamaafIcaa AvaQaI : ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak kalaavaQaI AiQak ek vaYa-.
{tpaaacaa daKalaa : saXama AiQaka%yaamaaf-ta ivatarIta {tpaaacaa daKalaa jyaamaQyao paalakacao {tpaa 4.5 laaKaacyaa Aata
maQyao Asaavao.
naaoDla ba^Mk

maaihtaI pa~ak 201314

k^nara ba^MkocaI inayau@taI naaoDla ba^Mk mhNauna krNyaata yaota Aaho.


14

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr


SaOXaiNak kja- pa`apta ivaVaqyaa-McaI yaaid.
ivaVaqyaa-Mcao naaMva

A.k`.

ba^Mkocao naaMva

1.

ku. pallavaI isayaalao

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, rajaura baajaar.

2.

ica. jaafrKaana pazaNa

ba^Mk Aa^f maharaYT/ caMDIkapaUr.

3.

ica. saaOrBa paarQaI

paMjaaba na^Sanala ba^Mk , ballaarSaa.

4.

ica. maaohmmad rahIla

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr.

5.

ica. sauimata baolasaro

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr.

6.

ica. AiBaYaok KaaDo

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

7.

ica. rajaidpa saavaLo

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

8.

ica. AMkIta ramaokr

BaartaIya sToT ba^Mk , dstaur nagar, AmaravataI

9.

ku. paayala kavaDkr

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

10. ku. AnauraQaa kavaDkr


11.

ku. BaartaI vyaasa

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.


saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, Kallaar.

12. ica. inataIna caaoKaT

ba^Mk Aa^f maharaYT/ caMDIkapaUr.

13. ica. naroMnd` paLsapagaar

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, dyaa-paURr.

maaihtaI pa~ak 201314

15

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

14. ica. BauYaNa pavaar

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

15. ica. saicana maaohaoD

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

16. ica. pa`SaaMta cavhaNa

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

17. ica. vaOBava KaMDar

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

18. ku. maaQaurI varGaT

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

19. ku. ga`osa AGamakr

ba^Mk Aa^f [MDIyaa, AMjanagaaMva saujaI-.

20.

ica. maao. naaitak

maaOlaanaa AaJaad AlpasaMKyaak Aaiqa-k ivakasa


mahamaMDL, AmaravataI.

21. ica. Amaridpa bagaaLo

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, dyaa-paURr.

22. ica. hYa-la savaa[-

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

23. ica. saagar Qajaokr

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

24. ica. AXaya Karpakr

BaartaIya sToT ba^Mk , AMjanagaaMva saujaI-.

25. ica. SauBama lahanao

ba^Mk Aa^f maharaYT/, AcalapaUr.

26. ica. sauimata ra{]ta

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, AmaravataI.

SaOXaiNak kjaa-cyaa Ajaa-saaobata saadr kravayaacaI kagadpa~ao.


1. taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaacaa pauravaa.
2. pa`vaoSa GaoNyaapaUvaI- {<aINa- kolaolyaa pairXaaMcyaa gauNapai~aka.
3. maagaIla 6 maihnyaata ba^Mko SaI kolaolyaa vyavaharacaI pa`ta.
maaihtaI pa~ak 201314

16

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

4. daona paasapaaoT- Aakaracao faoTao.


5. inavaDNauk AaoLKapa~a va kayama vaastavyaacaa pauravaa.
6. Aayakr partaavaa (maagaIla daona vaYaa-caa) svayaMraojagaarSaotakrIlaGauvyavasaaiyakmajaurI krNaaro yaaMnaa laagau
naahI.
7. taM~ainakotanaatafo- kjaa-krItaa idlao jaaNaaro daonataIna vaYaa-cao AMdajapa~ak.
8. {tpannaacaa daKalaa (naaokrI krNaa%yaa krItaa fa^ma- naMbar 16)
9. janmaacaa daKalaa.
10. baaonaafa[-D saiT-fIkoT.
11. AaQaar kaD- Cayaapa`ta.

valD- vhIjana [MDIyaa maaf-ta Aaiqa-k madta pa`apta krNao.


valD- vhIjana [MDIyaa hI AaMtarraYT/Iya djaa-caI va KyaataIcaI saovaaBaavaI saMsqaa Asauna Anaok doSaamaQyao Hyaa saMsqaocao
kaya- caalatao. Hyaa saMsqaomaaf-ta taM~ainakotanaacyaa AByaasak`maakrItaa ` 20,000 Aaiqa-k saaHya ivaVaqyaa-sa idlao jaatao.
sadr saaHya KaalaI namaud SataI- va AiTcyaa AiQana rahuna idlao jaatao.
1. ivaVaqaI- Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkataIla Asaavaa.
2. ivaVaqaI- dyaa-paUr lagatacyaa vaD- vhIjanacyaa kaya-Xao~aataIla rihvaaSaI Asaavaa.
3. ivaVaqyaa-Mnao svata:huna Aaiqa-k madtaIsaazI vaD- vhIjana kDo saMpak- kolaolaa Asaavaa.
4. ivaVaqyaa-Mnao svata:cao taM~ainakotanaatafo- jaarI kolaolao AaoLKapa~a, Kacaa-cao AMdajapa~ak , pa`vaoSa Gaotalyaacaa paUravaa,
pa`acaayaa-Mcao iSafarsa pa~a va [tyaaid tatsama kagadpa~aacaI paUta-taa kolaolaI AsaavaI.

maaihtaI pa~ak 201314

17

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

paalakaMcyaa va ivaVaqyaa-Mcyaa saaoyaIkrItaa vaD- vhIjana saMsqaocaa saMpaUNa- pa<aa durQvanaI k`maaMkasah KaalaI namaud krIta
Aaho.
valD- vhIjana [MDIyaa,
ADP dyaa-paUr, 15 naarayaNa nagar,
iT. vhI. Ta^var javaL,
mauita-jaapaUr raoD, dyaa-paUr.
durQvanaI k`maaMk : 07224235070
07224235055
sadr saMsqaomaaf-ta imaLNaara QanaadoSa (caok) paalakaMnaIivaVaqyaa-MnaI PRINCIPAL ,VIKRAMSHILA
POLYTECHNIC, DARAPUR yaa naavaanao isvakaravaa.
Saulk , savalata , pa`vaoSa r_ krNao va partaavaa.

Saulk
1. SaOXaiNak Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
2. ivakasa Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. parIXaa Saulk :
maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- eka vaYaa-ta daona sa~a parIXaa Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok sa~a
pairXaocao Saulk ` 360 pa`k`Iyaa Saulk 10 370. eka sa~aacao Saulk `370 yaapa`maaNao paUNa- vaYa-Baracao Saulk `
740 rahIla. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSaacyaa vaoLI ` 740 Bar]na maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI GyaavaI.
jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI Aja- krtaIla tyaaMnaa maharaYT/ Saasanaatafo- ho Saulk parta kolao jaatao tyaakrItaa ivaVaqyaaMnaa raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Aaho.
4. naaoMdNaI Saulk :
maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- pa`tyaok vaYaI- navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-McaI naaoMdNaI kolaI jaatao. ih
naaoMdNaI f@ta ekdaca krayacaI Asauna AByaasak`ma paUNa- hao[-paya-Mta naaoMdNaI k`maaMk kayama rahtaao. yaa krItaa navyaanao
pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-MkDuna ` 200 r]. naaoMdNaI Saulk ` 10 r]. pa`k`Iyaa Saulk ` 210 r]. Gaotalyaa jaataata.
pa`tyaok navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-Mnaa naaoMdNaI kr]na GaoNao AavaSyak Aaho. naaoMdNaI Saulk f@ta ekdaca Barayacao Asatao.
naaoMdNaI Saulk Barlyaavar maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI ivaVaqyaa-MnaI GyaavaI.
maaihtaI pa~ak 201314

18

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

3. [tar Saulk ijamaKaanaa Saulk , vaacaNaalaya Saulk , [MnTrnaoT Saulk , vaaYaI-k snaoh sammaolana Saulk ,
AaOVaogaIk BaoT Saulk , pa`yaaogaSaaLa va vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova.

vyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.


savalata
Kaulaa pa`vaga- (OPEN CATEGORY)
1. SaOXaiNak Saulk (Tution Fees) iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
2. ivakasa Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. [tar Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC pa`vagaa-saazI.
1. SaOXaiNak Saulk paUNa- maaf (kahIca naahI.)
2. ivakasa Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. [tar Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
(OBC) [tar maagaasavagaI-ya pa`vagaa-saazI.
1. SaOXaiNak Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50 (AQao-)
2. ivakasa Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50 (AQao-)
3. [tar Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50 (AQao-)

ivaYaoSa saucanaa :

parIXaa Saulk va naaoMdNaI SaulkacaI paavataI ivaVaqyaa-MnaI japaUna zovaavaI va sa~a pairXaolaa paya-vaoXakanao maagaNaI
kolyaasa daKavaavaI. jyaa ivaVaqyaa-MkDo parIXaa SaulkacaI Aqavaa naaoMdNaI SaulkacaI paavataI nasaola tyaaMnaa pairXaolaa basataa
yaoNaar naahI.
pa`vaoSa r_ krNao va Saulk partaavaa.

maaihtaI pa~ak 201314

19

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`vaoSa inayaM~aNa samaItaI, maubaM[-cyaa idSaainado-SaaAnausaar jyaa ivaVaqyaa-MnaI paUNa- iSaXaNa Saulk va [tar Saulk
Barlao Asaola tyaacapa`maaNao mauL kagadpa~a jamaa kolaI AsataIla tyaaMcaa pa`vaoSa r_IkrNaacyaa ivanaMtaIcaa ivacaar kolaa jaa[la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI pa`pa~a M Bar]na (duyyama pa`taImaQao) ivanaMtaI Aja- kravaa.

pa`vaoSa r_IkrNaacao Saulk paUZIla pa`maaNao rahIla.


A.k`.
1

isqataI
SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaaAaQaI pa`vaoSa r_IkrNaa saMbaMQaI pa`apta JaalaolaI
ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU
Saktaao.
SaOXaiNak sa~a saur] Jaalyaavar parMtau pa`vaoSaacyaa AMitama idnaaMkapaUvaI- pa`vaoSa
r_IkrNaacaI pa`apta JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa
ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao.
SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI-naMtar pa`apta JaalaolaI pa`vaoSa r_IkrNaacaI
ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar pa`vaoSa Gaotaa yaota naahI.

partaavaa
` 1000 kapaUna saMpauNa- Saulk

parta kolao jaa[-la.


Prorata tatvaavar
partaavaa imaLola.
saurXaa zovaI iSavaaya kaoNataahI
partaavaa imaLNaar naahI.

mahtvaacaI saucanaa : ivaVaqyaa-Mcyaa KaatyaamaQyao iSaYyavaR<aIcaI r@kma jamaa JaalyaaiSavaaya pa`vaoSa r_ haoNaar naahI. Anyaqaa
ivaVaqyaa-Mlaa paUNa- SaulkacaI Barpaa[- kravaI laagaola.
ga`Mqaalaya : saMsqaocao AByaasaaopayaaogaI paustakaMcao samaRw Asao ga`Mqaalaya AsaUna tyaasa 5317 [takI paustako , 17 inayatakailako ,
maaisako 4 va 5 dOinak vata-maanapa~a ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Aahota. tasaoca paustakpaoZI yaaojanaoAMta-gata ivaVaqyaa-Mnaa
AByaasak`maacaI paustako idlaI jaataata. sana 201314 paya-Mta tyaaMcaI saMKyaa 9000 paya-Mta vaaZivaNyaacaa pa`yatna yaa
taM~ainakotanaatafo- kolaa jaa[-la.
J-Gate :-

cyaa maaQyamaatauna javaLpaasa 23000 E-Journal caI {palabQataa vaacaNaalaayaata kr]na doNyaata AalaI

Aaho. tyaakrItaa taM~ainakotanaatafo- ` 66,000 evaZo naaoMdNaI Saulk ekavaYaa-cyaa kalaavaQaIkrItaa Barlao Aaho. ivaVaqyaa-Mnaa
tyaaMcyaa SaaKaotaIla GaDamaaoDIMcaI AVavata maahItaI vhavaI yaa {_oSaanao 36 ivaivaQa pa`karcaI maaisako saur] krNyaata AalaI
Asauna tyaasaazI vaaYaI-k ` 36,000/- evaZo Saulk taM~ainakotanaanao Barlao Aaho. sava- maaisako vaacaNaalayaata {palabQa
Asauna Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa vaacaNaalayaata {palabQa Aaho.
maaihtaI pa~ak 201314

20

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`NaalaI :
ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalayaata iSarNyaapaUvaI- paustakaMcaI {palabQataa kLavaI yaa krItaa Open Access pa`NaalaI
saur] krNyaata AalaI Aaho.
OPAC

SOUL :-

vaacaNaalayaacao vyavasqaapana saurLIta vhavao yaa krItaa Software For University Library (SOUL )
ho ` 30,000/- ikmaMtaIcao Software GaoNyaata Aalao Aaho.
vaacaNaalayaacao Saulk :

Borrowers Ticket (BT)

Saulk ` 50 /- yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa daona paustako idlyaa jaataIla.

saurXaa jamaa zova : ` 100 /- naivana pa`vaoSa Gaotalaolyaa ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova mhNauna 100 r]. ekdaca
Barayacao Asauna kaosa- paUNa- Jaalyaavar hI vaacaNaalaya saurXaa jamaa zovaI parta kolyaa jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI
taM~ainakotanaatauna padivaka pa`apta kolyaavar taIna maihnyaacyaa Aata Aja- krNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa ha inaQaI ivaVaqaIklyaaNa inaQaI maQyao samaaivaYz kr]na Gaotalaa jaa[-la.
ga`MqapaoZI : AiBayaaMi~akI va taaMi~akI ivaYayaacyaa paustakaMcaI Barmasaaz ikmaMta laXaata GaovaUna yaa taM~ainakotanaatafo- ga`MqapaoZI
yaaojanaa saur] krNyaata AalaI Aaho. yaa yaaojanaocaI zLk vaOiSaYTyao paUZIla pa`maaNao Aaho.
yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa mauL ikMmataIcyaa 10 T@ko r@kma Bar]na ivaVaqaI- eka sa~aasaazI paustako vaapar]
Saktaata va parIXaa dovaU Saktaata.
10 T@ko r@kma paustakacao BaaDo mhNauna GaotalaI jaatao va taI parta imaLta naahI.
yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa saMKyaovar kaoNataohI mayaa-da naahI.
ivaVaqyaa-caI AavaDsaucanaa yaa AaQaaro paustakaMcaI {palabQataa kr]na idlaI jaatao.
ijamaKaanaa : taM~ainakotanaatafo- ijamaKaanaa (Gymnasium) caI sauivaQaa saur] krNyaata AalaI Asauna jyaa ivaVaqyaaMnaa yaa sauivaQaocaa laaBa Gyaayacaa Asaola tyaaMnaI pa`a. saI. esa. [Mgaaolao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`maaMk 9422236534 var saMpaksaaQaavaa. ijamaKaanyaata vyaayaamakrNyaasaazI AavaSyak ASaI sava- yaM~asaamauga`I {palabQa Aaho.
ijamaKaanaa naaoMdMNaI Saulk : ` 50/- (ekdaca Barayacao parta na imaLNaaro.)
maaisak Saulk : ` 25 /- pa`ita maihnaa.
KaoL va spaQaa- : ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MgaINa ivakasaamaQyao KaoLacao mahtva laXaata GaovaUna IEDSSA (INTER
ENGINEERING DIPLOMA STUDENTS SPORT ASSOCIATION) cao sadsatva yaa taM~ainakotanaatafo- GaoNyaata
Aalao Asauna IEDSSA tafo- Aayaaoijata haoNaa%yaa sava- spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-Mnaa Baaga GaoNyaasaazI pa`aotsaahna idlao jaatao.
maaihtaI pa~ak 201314

21

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

yaamaQyao ik`koT, kbaDDI, KaaoKaao, vha^laIbaa^la, bauiwbaL, k^rma, A^qala^iT@sa [tyaaid KaoL pa`karcaa samaavaoSa Aaho. jyaaMnaa
KaoLamaQyao Baaga GaoNyaacaI [cCa Asaola tyaaMnaI pa`a. saMtaaoYa yaavalao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`. 9422158798 var saMpaksaaQaavaa.
ta&a vyaaKyaana :
ivaVaqyaa-Mnaa ta&a vya@tyaacao maaga-dSa-na imaLavao yaa {_oSaanao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafovaoLaovaoLI ta&a vyaaKyaanao Aayaaoijata kolao jaataata. SaOXaiNak vaYa- 201011 ,201112,201213 yaa vaYaa-ta
KaalaIlapa`maaNao ta&a vyaaKyaanaaMcao Aayaaojana krNyaata Aalao haotao.
A.
k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

1.

Da^. maaohnaa caMd`SaoKar


kuLkNaI-

taNaavaacao vyavasqaapana

padnaamahu_a
(MBBS,MD) svaanaMd samaupadoSa koMnd`, rajaapaoz,
AmaravataI

2.

pa`a. saMjaya paaTIla

vaoLocao vyavasqaapana

vairYT AiQavyaaKyaataa, AiBayaaMi~akI va taaMi~akI


mahaivaValaya, Akaolaa.

3.

pa`a. saMjaya dhaD

sakaratmak dRiYTkaona

ivaBaaga pa`mauKa ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI,


SaasakIya AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI.

4.

pa`a. AanaMd doSamauKa

vyai@tamatva ivakasa

5.

A^D. Ea`I. gaNaoSa hlakro

6.

A^D. Ea`I. pa`idpa [Mgaaolao

7.

Ea`I. ivajaya zaMgao

8.
9.

navyaa jagaacaI AaoLKa


vaastauSaas~a ek
qaaoTaMD

AiQavyaaKyaataa, kmalaidpa kinaYT mahaivaValaya,


fulaAamalaa, taa. naaMdgaava (KaMDoSvar), ija.
AmaravataI.
A^DvhaokoT
A^DvhaokoT

PLC Training

pauNao

Ea`ImataI kivataa vaayakr

vyai@tamatva ivakasa

pauNao

pa`a. yaaogaoSa cavhaNa

vyai@tamatva ivakasava
Aajacaa tar]Na

pa`aQyaapak , yavatamaaL.

Power Scenario In
Maharashtra.

AmaravataI.

10. Ea`I. ko. baI. DaMgao


11. Ea`I. ivavaok jaaQava

maaihtaI pa~ak 201314

ivaja inamaI-taI koMnd`acaa


AaZavaa va vyavasaaya maagadSa-na

[MDIyaa baulsa.

22

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

12.

Da^. AivanaaSa saavajaI vyavasaaya vyavasqaapana

Da^@Tr, AmaravataI.

13. Ea`ImataI naMidnaI jaavaro

PLC & SCADA

AmaravataI.

14. pa`a. esa. Aar. vaanaKaDo

Civil Engineering
General Awareness

pa`aQyaapak, AmaravataI.

15. Da^. gajaanana Saokapauro

vyaavasaaiyak kaOSalya va
saMGaTNa

AmaravataI.

16. Ea`I. imalaIMd paa~ao

Baavainak saMGaTNa

{Dana, AmaravataI.

17.

Ea`I. caMd`SaoKar gaulavaaDo vyaavasaaiyak maaga-dSa-na dyaa-paUr.

18. Da^. ena. paI. iSanakr

Water reterment & its


use in Construction

pa`aQyaapak, AmaravataI.

19. Ea`I. saarMga ipaMpaLkr

PLC & SCADA

20. Ea`I. maukuMd GaaogaMLo

TV Transmiter &
Reciewer & Colour
TV

pa`aQyaapak

21. Ea`I. SaOlaoSa isasaT

IP Adress

pa`aQyaapak

22. Ea`I. SaiSakaMta GaurDo

Quality in
Construction

pa`aQyaapak

23. Ea`I. ko. baI. DaMgao

Effect of Transmission
& Distribution losses
on Cost of enrgy
Generation.

pa`aQyaapak

24. pa`a. idpak Saanakr

Power Foctor
Improvement

pa`aQyaapak

25. Ea`I. AlpaoSa paaTIla

Diesel Injectore

iSaXakaMcao ivaVaqyaa-MkDuna maulyaaMkna :


jyaa ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 80 T@ko paoXaa jaasta Aaho. ASyaa ivaVaqyaa-MkDuna iSaXakaMcao maulyaaMkna kolao
jaatao. tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa 100 gauNaaMcaI 20 pa`Sna AsalaolaI pa`Sna pa~aIka idlaI jaatao. jyaamaQyao iSaXakaMcyaa maulyaaMknaa
saMbaMQaI pa`Sna Asataata. {da.
1. iSaXak vaoLovar vagaa-ta yaotaata kaya?
2. iSaXakanao paUNa- AByaasak`ma iSakvaIlaa kaya?
maaihtaI pa~ak 201314

23

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ivaVaqyaa-Mlaa pa`tyaok pa`SnaasaazI iSaXakacyaa kamagaIrI Anausaar ikmaana 1 gauNa va kmaala 5 gauNa dyaayacao Asataata.
ASyaapa`karo iSaXakaMnaa svata:cyaa kamagaIrI maQyao sauQaarNaa krNyaasa madta haotao.
vaaiYa-k snaoh sammaolana :
ivaVaqyaa-Mcyaa saupta gauNaaMnaa vaava imaLavaa yaa {_oSaanao drvaYaI- jaanaovaarI maihnyaacyaa SaovaTcyaa
AazvaDyaata snaoh sammaolanaacao Aayaaojana kolao jaatao. yaa maQyao samauh naRtya, naklaa, gaayana, saMgaIta [tyaaid pa`karaMcaa
samaavaoSa Asataao.
AaOVaoigak BaoTI :
taM~aiSaXaNaamaQyao paustakI &aanaapaoXaa pa`atyaaiXakalaa jaasta mahtva Asatao. tyaamauLo yaa taM~ainakotanaatafo- inayamaItapaNao
AaOVaoigak BaoTI Aayaaoijata kolyaa jaataata. SaOXaiNak vaYa- 201011,201112,201213 maQyao KaalaIla pa`maaNao
AaOVaoigak BaoTIMcao Aayaaojana krNyaata Aalao haotao.
A.k`.

{Vaoga samauhacao naava

1.

jaaQava igayasa-

2.

jaaQava Aayaka^na

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pa^Dsana pa`ayavhoT ila.


JS ka^rpaaoroSana

11.

NTPC Power Plant

12.
13.
14.
15.
16.
17.

VE Commerical Vehical Ltd.

izkaNa
AmaravataI.

Akaolaa.

Reliance Polymers

ihndusqaana yauinalaIvar
satyama fuDsa\
durdSa-na koMnd`
saMjaya [nD/sT/Ija
dugaa- [nD/sT/Ija

vaana pa`klpa ivaBaaga


GUKSS,

jaaQava igayasajaaQava Alaa^ya


baodaro [-lao@T/a^ina@sa.

maaihtaI pa~ak 201314

KaamagaaMva

dyaa-paUr
maaOda, naagapaUr.
ipatamapaUr, [MdaOr
SaogaaMva
(ema.Aaya.DI.saI.), AmaravataI.
(ema.Aaya.DI.saI.), AmaravataI.

24

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hydro Power Project, Shahanur.

AMjanagaaMva saujaI-.

SaasakIya AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa


(I.T.I.)

icaKaladra.

Suzlon Power Generation.


Finley Mill
Maharashtra State Seeds
Corporation
Vikamshi Fabrics

AcalapaUr.
Akaolaa.
KaamagaaMva.

Parle Food Product


Bosch Industry

(ema.Aaya.DI.saI.), AmaravataI.

Gharkul Masala Factory


132 KV Substation
Mahindra & Mahindra

AmaravataI rolvao sToSana

AMjanagaaMva saujaI-.
naagapaUr.
AmaravataI.

T.V. Relay Center


Ashok Leayland
Revasa Bridge
Hatnoor Dam

BaMDara.
valagaaMva
baulaZaNaa.

saMkotasqaL : taM~ainakotanaacaI maahItaI jagaacyaa kanaakaopa%yaata paaohcaavaI mhNauna taM~ainakotanaacyaa saur]vaataIpaasauna


taM~ainakotanaacao svataM~a svataM~a saMkotasqaL ivaksaIta krNyaata Aalao Asauna tyaacaa pa<aa
www.vikramshiladarapur.org Asaa Aaho. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saM paUNa- maahItaI yaa saMkotasqaLavar {palabQa
Asauna Mandatory Disclosure yaa sadra AMta-gata taM~ainakotanaataIla iSaXak kma-caarI, pa`yaaogaSaaLotaIla {pakrNao,
vaacaNaalayaataIla sauivaQaa [tyaaid baabaIMcaI saivastar maahItaI maahItaIcyaa kayaVaAMta-gata savaa-saazI {palabQa Aaho.
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaIcaa maanaka nausaar ASaI maahItaI savaa-saazI {GaD krNao pa`tyaok taM~ainakotanaalaa baMQanakark Aaho.)

satata SaOXaiNak pa`gataI AaZavaa : taM~ainakotanaatafo- ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak pa`gataIcaa satata AaZavaa GaoNyaata yaotaao. yaa
krItaa pa`tyaok sa~aamaQyao daona GaTk caacaNaI parIXaa va kaOSalya caacaNaI parIXaa GaoNyaata yaotaata va tyaaMcaa Ahvaala
paalakaMnaa SMS cyaa maaQyamaatauna Mobile var paazivalaa jaataao. yaa sauivaQaocaa laaBa GaoNyaakrItaa paalakaMnaI svata:cyaa

maaihtaI pa~ak 201314

25

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

maaobaa[-la naMbarcaI naaoMdNaI pa`a. maMjauYaa kLsakr yaaMcyaakDo kravaI. tyaacapa`maaNao naMbar maQyao badla Jaalaa Asalyaasa ikMvaa
naivana naMbar Gaotalaa Asalyaasa taao AVavata kr]na Gyaavaa.
pa`a. maMjauYaa kLsakr maaobaa[-la naMbar 9763346824.

ivaivaQa iSaYyavaR<aI yaaojanaa


taM~aiSaXaNa jarI pa`qamadSa-naI mahaga vaaTta Asalao tarI Saasanaacyaa ivaivaQa iSaYyavaR<aIcyaa maaQyamaatauna ivaVaqyaa-Mnaa
BarGaaosa Aaiqa-k madta kolaI jaatao. tyaamauLo saamaanya laaok sauwa Aaja taM~aiSaXaNa GaovaU Saktaata. javaLpaasa 95
ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI {palabQa Asatao.
ivaivaQa iSaYyavaR<aIcaI maahItaI paUZIla pa`maaNao Aaho.
maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI
SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC yaa pa`vagaa-ta AsaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa ih iSaYyavaR<aI imaLtao. yaa
iSaYyavaR<aIcao svar]pa pauZIla pa`maaNao Aaho.
1. paUNa- iSaXaNa Saulk Saasanaatafo- maaf kolao jaatao. (ih r@kma saaQaarNata: ` 22,000 /- paasauna tao ` 30,000/paya-Mta Asau Saktao iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.)
2. inavaa-h Ba<aa va parIXaa Saulk ivaVaqyaa-Mcyaa ba^Mkocyaa Kaatyaata Saasanaamaaf-ta jamaa kolao jaatao. hI r@kma qaoT
Electronics Clearance System (ECS) Waro ivaVaqyaa-Mcyaa Kaatyaata jamaa kolaI jaatao. yaa krItaa pa`tyaok
ivaVaqyaa-Mlaa svata:cao raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Asauna tyaacaa naMbar taM~ainakotanaalaa kLvaavaa.
inavaa-hBa<aa:
inavaa-hBa<yaacaI r@kma ivaVaqyaa-Mnao taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaapaasauna SaOXaiNak vaYaa-cyaa SaovaTcyaa
idvasaapaya-Mta maaojalaI jaatao. ih r@kma samaajaklyaaNa kayaa-layaamaaf-ta zrvalaI jaatao. inavaa-hBa<yaacaI r@kma yaa pa`vagaataIla ivaVaqyaa-MsaazI saaQaarNata: ` 3500/- pa`ita vaYa- Asau Saktao.
parIXaa Saulk : pa`ita sa~a ` 370 /- pa`maaNao vaYa-Barata daona sa~aasaazI ` 740/- rahIla.
[tar maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI (OBC) : OBC pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-naa ih iSaYyavaR<aI idlaI jaatao.
iSaYyavaR<aIcao svar]pa paUZIlapa`maaNao.
1. iSaXaNa Saulkacyaa 50 r@kma maaf.
2. ivakasa Saulk 50 maaf.
3. [tar Saulk 50 maaf.
sava- Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
maaihtaI pa~ak 201314

26

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

TFWS mhNajao kaya?


maQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaXaNa SaulkamaQyao saMpaUNa- sauT imaLtao. tyaakrItaa
pa`vaoSa Aja- BartaaMnaa paalakaMcaa {tpaaacaa daKalaa saaobata jaaoDNao AavaSyak Aaho. yaamaQyao ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 5
jaagaa {palabQa Asataata. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaakrItaa SaaKaainahaya pauZIla pa`maaNao TFWS krItaa jaagaa {palabQa Aaho.
SaaKaa
{palabQa jaagaa
TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme)

Mechanical Engineering

03

Civil Engineering

03

Electrical Engineering

03

Electronics & Tele Comm. Engineering

03

AlpasaMKyaaMk iSaYyavaR<aI : AlpasaMKyaaMk ivaVaqyaa-MsaazI ` 30,000 paya-Mta iSaYyavaR<aI.


yaaojanaocao naaMva

QamaAByaasak`ma

yaaojanaa k`. 1.

yaaojanaa k`. 2.

koMd` SaasanaacaI gauNava<aa inasaaQana yaavar AaQaairta


iSaYyavaR<aI.

maharaYT/ SaasanaacaI {cca vyaavasaaiyak


iSaXaNaasaazI iSaYyavaR<aI.

mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa va paarSaI ivaVaqyaa-MsaazI

mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa,paarSaI va jaOna
ivaVaqyaa-MsaazI

padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak taaMi~ak AByaasak`ma.

padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak


taaMi~ak AByaasak`ma.

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta `


iSaYyavaR<aIcaI
r@kma

20,000 va pairXaNa Ba<aa ` 5,000 (Do ska^lar) ikMvaa

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta


jaasta ` 25,000

` 10,000 haosTolar.

ATI va SataI-

maaihtaI pa~ak 201314

Aja-daracaa pa`vaoSa saamaaiyak pa`vaoSa parIXaa (saI[-TI) spaQaamaaQyaimak SaalaaMta parIXaa maharaYT/ rajyaataUna
pairXaoWaro Gaotalaolaa AsaNao AavaSyak Aaho Aqavaa Aja-daranao
{<aINa- kolaolaI AsaavaI.
{cca maaQyaimak padvaI pairXaomaQyao ikmaana 50 T@ko gauNa
27

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`apta kolaolao Asaavao.

1.

Aja-dar maharaYT/acaa rihvaaSaI AsaNao AavaSyak Aaho.

2.

Aja-dar dusa%yaa kaoNatyaahI iSaYyavaR<aIsTayapaoMD yaaojanaocaa laaBaaqaI- nasaavaa.

3.

Aja-daracyaa kuTuMbaacao vaaiYa-k {tpanna ` 2.5 laaKaapaoXaa jaasta nasaavao.

4.

30 T@ko iSaYyavaR<aI maulaIMsaazI raKaIva.

naUtanaIkrNa

iSaYyavaR<aIcyaa nautanaIkrNaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao pauZcyaa vagaa-maQyao pa`vaoSa GaoNao AavaSyak.


ivaVaqyaa-MnaI Aa^na laa[-na pawtaInao Aja- Baravaa va ipa`nT kaZuna AavaSyak kagadpa~aasah saMsqaocao pa`acaayaa-kDo id.
AMitama idnaaMk
16082013 paya-Mta saadr kravaa.
Ajaa-caa namaunaa, AByaasak`maacaI yaadI, ATI va SataI-, AavaSyak kagadpa~ao, vaoLapa~ak, inavaD Jaalaolyaa ivaVaqyaaMcaI yaadI [tyaadI saivastar maaihtaI saMsqaocao pa`acaaya-, saMcaalanaalaya va sahsaMcaalak, taM~a iSaXaNa ivaBaagaIya kayaalayao (mauMba[-, pauNao, naaiSak, AmaravataI, AaOrMgaabaad, naagapaUr) yaaMcyaakDo tasaoca KaalaIla saMkotasqaLaMvar {palabQa
yaaojanaaMcaI maaihtaI
va Aja- krNyaacaI Aaho. http://www.dte.org.in http://minorityaffairs.gov.in
pawtaI.

http://mdd.maharashtra.gov.in
iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[-la yaacaI
naaoMd GyaavaI.

Aaiqa-kdRYTyaa maagasavagaI-ya savalata iSaYyavaR<aI. (EBC Concession)


pa`vaoSaacyaa vaoLI jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao {tpanna 1 laaKa r]payao vaaYaI-k paoXaa jaasta nasaola tyaaMnaa ih iSaYyavaR<aI
pa`dana kolaI jaatao.
EBC savalataIkrItaa paalakaMnaI tahisaladarikMvaa SDO (Subdivisinal Officer) ikMvaa ijalhaiQakarI yaaMcao
kDuna {tpannacao pa`maaNapa~a pa`apta kravao.
iSaYyavaR<aIcaIsavalataIcaI r@kma Saasanaanao vaoLaovaoLI jaahIr kolyaapa`maaNao.
caI iSaYyavaR<aI.
iSaYyavaR<aIcyaa ATI.
A.) pa`qama pa`vaoSa GaoNaaro ivaVaqaI-. (fresh Candidates)
1. ivaVaqyaa-nao pa`qamaca padvaIkomaQyao pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa.
2. dhaivacyaa pairXaota kmaIta kmaI 70 gauNa Asaavao.
MSBTE

3. paalakaMcao {tpanna `3,00,000 (taIna laaKaapaoXaa) jaasta nasaavao.


maaihtaI pa~ak 201314

28

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

4. ivaVaqaI- [tar kaoNatyaahI iSaYyavaR<aI Aqavaa Freeship caa laaBaaqaI- nasaavaa.


ba.) iSaYyavaR<aIcaI r@kma : ` 7,000

saucanaa : jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcaa maRtyau Jaalaa Asaola va varIla ATI paUNa- krta AsataIla tao yaa iSaYyavaR<aIcaa laaBa
GaovaU Saktaata.
k) iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa.
iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao daona sa~a imaLuna 60 T@ko gauNa pa`apta krNao AavaSyak Aaho.
Aja- krNyaacaI pawta : MSBTE cyaa saMkotasqaLavar taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- kravaa.
Aja- krNyaacaa AMitama idnaaMk : Aja- krNyaacaI AMitama taarIKa 30 iDsaoMbar rahIla. 30 iDsaoMbar naMtar Aalaolao Ajaivacaarata Gaotalao jaaNaar naahI.
taM~ainakotanaacyaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa
taM~ainakotanaacyaa ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 10 T@ko jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaaazI {palabQa AsataIla
(ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaQyao pa`tyaok SaaKaosaazI pa`tyaokI 6 jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI {palabQa AsataIla.
baaravaI (taaMi~ak vyaavasaayaIk ) pairXaota ikmaana 50 T@ko gauNa (maagaasavagaI-ya ivaVaqyaa-MsaazI ikmaana 45 T@ko gauNa)
AavaSyak
I.T.I. (ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak )
baaravaI (ikmaana kaOSalyaavar AaQaarIta AByaasak`ma) ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak Aaho.
(CTS ),I.T.I, ATS AaiNa M.C.V.C. AByaasak`maataIla ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI naivana
paa~ataocao inakYa pauZIla pa`maaNao Aaho.
naaoT : I.T.I. va CTS AByaasak`ma ha 2 vaYa- AvaiQacaa Asaavaa.
ek vaYa- AvaiQacyaa ATS va CTS AByaasak`maacao ivaVaqaI- qaoT iWtaIya
vaYaa-laa pa`vaoSaasa paa~a nasataIla.
vaastavya : f@ta maharaYT/ rajyaata rahNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIaya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasa
paa~a AsataIla.
AarXaNa : qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI jaata, ilaMga, ApaMgatva [tyaaid AaQaaravar
kaoNataohI AarXaNa {palabQa nasaola. pa`vaoSa f@ta (HSC,MCVC va ITI)
cyaa gauNaaMcyaa AaQaaravar idlaa jaa[-la.

maaihtaI pa~ak 201314

29

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Sr.
No.

Diploma
Programme

Mechanical
Engineering
(Regular
Pattern)

Eligible ITI (CTS) Courses

Eligible ATS Courses

1 Machinist Grinder
2.D1man Mech.
3. Fitter
4. Turner
5. Machinist
6. Tool & Die Maker ( J&F)
7.Tool& Die Maker ( M&D)
8. Mech. Machine Tool
Maint./ Mechanic
Millwright Maint
9 Mechanic Ref. & Air
Conditioning
10. Operator Adv. Machine
Tool
1 I .Marine fitter
12.Lift Mechanic
13. Mechanic Mechatronics
14. Mechanic Motor Vehicle

1. Pump Operator Cum Mech.


2. Machinist Grinder
3 D'man Mech.
4. Fitter
5. Turner
6. Machinist
7. Tool & Die Maker ( J&F)
8.Tool& Die Maker ( M&D)
9. Mech. Machine Tool Maint./
Mechanic Millwright Maint.
10.Mechanic Ref. & Air conditioning
11 .Steam Turbine cum auxiliary Plant
Operator
12. Mechanic (Dairy Maint.)
13. Mat. Handling Equip. Mechanic cum
Op.
14. Operator cum Mechanic (power
plant)
15. Operator Adv. Machine Tool
16. Mechanic (Agri. Machinery)
17. Maint. Mechanic (Chem. Plant)
18. Mechanic (earth moving Machinery)
19. Mechanic Maint. (Textile
Machinery)
20. Mechanic (Mining Machinery)
2 1. Pipe Fitter
22. Mech. Motor Vehicle
23. Mech. Diesel
24. Driver Cum Fitter
25. Auto Mech. 213 Wheeler
26. Mech. Marine Diesel
27. Construction Machinery cum
Operator
28. Auto Electrician
29. Mechanic Advance Machine tool
Maint.

maaihtaI pa~ak 201314

Eligible
MCVC
Courses

Backlog Subjects of
1st semester

For ITI / ATS


Courses
1.
Mechanical
Technology
(K4/K5/K6)
1. Auto
Engineering
Technician
(K I /K2/K3)

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses


1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

Backlog Subjects of 2nd semester

For ITI / ATS Courses


1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015)(TW)

For MCVC Courses


1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015) (TW)

30

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

For ITI / ATS Courses


For ITI / ATS
Courses

Civil
Engineering
(Regular
Pattern)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Architectural D'man
(SCVT)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Pipe Fitter

1. Building
Maintenance
(J7/J8/J9)

1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses


1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

Electrical
Engineering
(Regular
Pattern)

1. Electrician
2. Lift Mechanic

Electronics &
Telecommun
ication
Engineering
(Regular
Pattern)

1. Electronic Mechanic
2. Mechanic Consumer
Electronics
3. Mechanic. Cum Operator
Electronic Communication
System
4. Mechanic Radio & TV
5. Info. Tech. & Electronic
System Maintenance
6. Mechanic Industrial
Electronics
7. Instrument Mechanic
8. Instrument Mechanic
(Chemical Plant)

maaihtaI pa~ak 201314

1. Electrician
2. Auto Electrician
3. Electrician Air Craft
4. Cable Jointer
5. Electrician (Mines)
6. Armature Winder

1. Electronic Mech.
2. Mechanic Radio &
Radar Air Craft
3. Mechanic Television
(Video)
4. Info. Tech. &
Electronic System
Maintenance
5. Instrument Mechanic
6. Instrument Mechanic
(Chemical Plant)

1. Electric
Appliances
Maintenance
(J4/J5/J6)
2. Repairing
&
Rewinding of
Electric
Motor
(T 1 /T2/T3)

For ITI / ATS


Courses

I. Communication Skills (12012)(TW)


2. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
3. Applied Science (Civil) (12020) (TH
& PR)
4. Engineering Mechanics (1201 5) (TH
& TW)

For MCVC Courses


I. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
2. Applied Science (Civil) (12020) (TH
& PR)
3. Engineering Mechanics
(12015) (TH & TW)

For ITI / ATS Courses

I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

1. Communication Skills (12012) TW)


2. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
3. Web Page Designing (12028) (PR)

For MCVC Courses

For MCVC Courses

I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Web Page Designing (12028) (PR)

For ITI / ATS Courses


For ITI / ATS
Courses
1. Electronics
Technology
(J1/J2/J3)

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)

For MCVC Courses


1. Basic Mathematics
(12003) (TH)

1. Engineering Mathematics
(120 13) (TH)
2. Applied Science (Electronics)
(1 202 1) (PR)

For MCVC Courses


1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Applied Science (Electronics)
(12021) (PR)

31

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

H.S.C. Science with Technical/Vocational Subjects

Eligible for Diploma Course in

(50% Marks for open & 45% for reserved)


Mechanical Maintenance A2

Mechanical Engineering

Scooter & Motor Cycle Servicing A3

Mechanical Engineering

Electronics & Telecommunication Engineering

Electronics & Telecommunication Engineering,

Electronics C2
Computer Science D9

H.S.C (Tech.) with Engineering Drawing & Workshop Technology

Electronics Engineering, Mechanical Engineering,


Civil Engineering

Electrical Maintenance (A1)

Electrical Engineering

General Civil Engineering (A-4)

Civil Engineering

Revised Eligibility Criteria for the pass outs of 2 Years IT1 (CTSI ATS) and MCVC courses for direct admission to 3rd,
Semester of Diploma courses from the academic year 2011-2012 (GR. No. PPN 2009/(222/09)TE-5 of Higher & Technical Education
epartment, dated 15th June, 2009) taM~ainakotanaata

pa`vaoSaasaazI {maodvaar ITI/ATS/MCVC 60 T@ko gauNa GaovaUna {<aINa- Asaavaa. ek vaYaa-caa ATS/CTS
AByaasak`ma krNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI Apaa~a AsataIla.

maaihtaI pa~ak 201314

32

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Important Note;- 1) Candidates are eligible to appear for examination of all backlog subjects in any term examination, provided
term work of such backlog subjects is completed by the candidate before appearing for the theory examination. It is responsibility
of the institute to arrange extra Practicals and Lectures for completing the terms of such candidates. 2) Students who have passed
MSCIT examination before admission to I11 semester will get exemption in Computer Fundamentals - PR & TW (12006).
Eligibility:- (S.S.C. Pass with Maths, Science & English)+ (2 Years Duration -Trade of ITIIATSlMCVC Pass with 60%
marks)

qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaacaI pawta


pa`vaoSa GaoNyaasa [-cCuk ivaVaqyaa-McaI yaaid tyaaMcyaa gauNaaMcyaa AaQaaro tayaar krNyaata yao[-la jyaaMnaa gauNava<aa
yaaidvar AaXaopa Asaola tyaaMnaI yaaid naaoTIsa baaoD-var laavalyaavar tyaaca idvaSaI tyaaMcaa AaXaopa ikMvaa tak`ar naaodMvaavaI.
naaoT : padivakocyaa sava- AByaasak`maaMcao maaQyama [Mga`jaI rahIla.
mahtvaacaI saucanaa : maharaYT/ rajya maaQyaimak va {cca maaQyaimak iSaXaNa maMDL. paUNao yaaMcao pairpa~ak k`. ramaMpaaf[saamaanya gaiNata4050,id. 02062008 Anausaar dhaivacyaa staravar saamaanya gaiNata (General Mathematics)
ha ivaYaya GaovaUna paasa haoNaaro ivaVaqaI- pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI padivakosaazI Apaa~a Aahota.
Note :- Student passing SSC examination from Maharashtra Secondary and Higher Secondary Board
from Maharashtra State with General Mathematics subject at SSC level are not eligible for seeking
admission to First Year of Engineering & Technology Diploma Course.

AiQasaucanaa : pa~a k`. : k`maaMk : 2AeDIema2011pa`maaNapa~ao10 idnaaMk : 4 foba`uvaarI,2011


ivaYaya : SaOXaiNak vaYa- 201112 maQaIla vyaavasaaiyak AByaasak`maacyaa pa`vaoSaasaazI
AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GaoNyaabaabata.
vyaavasaaiyak padivaka, padiva tasaoca padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMcyaa pa`vaoSaasaazI paa~a {maodvaaraMnaI koMid`Bauta pa`vaoSa
pa`ik`yaocaa pa`vaoSa Aja- saadr krtaovaoLI Saasana inayamaanausaar ivaihta namaunyaataIla pa`maaNapa~ao saadr krNao baMQanakark Aaho.
tyaa AnauYaMgaanao SaO. vaYa- 201112 maQyao pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI, AaOYaQainamaa-NaSaas~a, vaatauSaas~a va ha^Tola ma^naojamaoMT A^MD
k^TrIMga To@naaolaa^jaI padvaI tasaoca 10 vaI va 12 vaI naMtarcyaa padivaka, emabaIeemaemaesa, emasaIe, ema. fama-saI
padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa koMd`IBaUta pa`vaoSa Gao{] [icCNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa saUicata krNyaata yaotao kI, tyaaMnaI KaalaI
namaUd kolyaapa`maaNao saMbaMQaIta AByaasak`maasaazI AavaSyak pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GyaavaIta. saMbaMQaIta AByaasak`maacyaa pa`vaoSa
Ajaa-cyaa svaIkRtaIcyaavaoLI jar AavaSyak pa`maaNapa~ao saMbaMQaIta {maodvaar saadr kr] Saklaa naahI, tar tyaasa saMbaMQaIta
pa`vagaa-cyaa AarXaNaacaa fayada imaLNaar naahI va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta {maodvaaracaI rahIla, yaacaI naaoMd
GyaavaI.

maaihtaI pa~ak 201314

33

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

jaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : sava- maagaasavagaI-ya {maodvaaraMnaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU :
maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI sadr jaata maharaYT/ Saasanaacyaa maagaasavagaI-yaaMcyaa
AiQakRta yaadImaQyao maaoDta Asalyaacao saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata pa`maaNapa~a AavaSyak Aaho. sadr
pa`maaNapa~aamaQyao maayaga`oSana,Aqavaa jaata maharaYT/abaahorIla rajyaataIla Aaho Asao namaUd kolaolaI jaata pa`maaNapa~a maagaasavagaIya {maodvaar mhNauna pa`vaoSaasaazI ga`aHya QarlaI jaaNaar naahI. ASaI pa`maaNapa~ao saadr kr]na pa`vaoSa Gaotalyaasa kaoNatyaahI
Tppyaavar sadr {maodvaarcaa pa`vaoSa r_ krNyaaata yao[-la va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta {maodvaaracaI rahIla yaa
baabaIcaI naaoMd GyaavaI.
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) :
maharaYT/ Saasana, samaajaklyaaNa, saaMskRitak kaya- va ik`Da ivaBaaga Saasana inaNa-ya k`. saIbaIsaI102008pa`.
k`. 697maavak5, id. 13 jaanaovaarI, 2009 Anvayao AnausaUicata jaataI va AnausaUicata jamaataI vyaitair@ta
VJ/DT(A)/NT-B/NT-C/NT-D/OBC/SBC yaa sava- maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla {maodvaaraMnaa pa`gata va {tpanna gaTacao
(naa^na ik`maI laoArcao) tatva laagaU kolaolao Aaho. tyaanausaar maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saMbaMQaIta pa`iQaka%yaaMnaI idlaolao
id. 31032013 paya-Mta vaOQataa Asalaolao naa^na ik`maI laoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer Certificate) {parao@ta
namaUd kolaolyaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU rahIla.
jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate ) :
maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata vaOQataa
pa`maaNapa~a padivaka AByaasak`maavyaitarI@ta {parao@ta namaUd kolaolyaa sava- padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maasaazI laagaU
rahIla.
maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate) :
maharaYT/ rajyaataIla sava- {maodvaaraMnaa maharaYT/ rajyaacao AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)
AavaSyak rahIla.
tasaoca SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao vyaavasaaiyak padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa pa`vaoSa
GaoNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate) saadr krNao
baMQanakark Aaho.
pa`vaoSaabaabatacaI [tar sava- maaihtaI yaa saMcaalanaalayaacyaa www.dte.org.in yaa saMkotasqaLavar vaoLaovaoLI
{palabQa kr]na doNyaata yao[-la. AiQak maaihtaIkrItaa yaa saMcaalanaalayaacyaa 022 302334444546 yaa holpalaa[-na
k`maaMkavar saMpa-k saaQaavaa.
padivakonaMtar {palabQa saMQaI :
padivaka (Diploma) pa`qama Ea`oNaI maQyao paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa AiBayaaMi~akI (B.E.) maQyao pa`vaoSa
Gaotaa yaotaao.
[Midra gaaMQaI raYT/Iya Kaulyaa ivaVapaIzata B.E./B.Tech. AByaasak`maakrItaa pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.
maaihtaI pa~ak 201314

34

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

B.Sc. (Science/Math) laa pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.


AiBayaaMi~akI pa`vaoSaasaazI Diploma/Polytechnic cyaa ivaVaqyaa-saazI raKaIva jaagaa Asataata.
Diploma maQyao jar iWtaIya Ea`oNaIta padivaka imaLalaI tar pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI maQyao pa`vaoSa imaLU Saktaao.
{<ama taaMi~ak paayaaBaUta iSaXaNa tasaoca pairpaUNa- &aana.
naaokrIcyaa saMQaI : naaOdla, hvaa[- dla, durQvanaI AiBayaaMi~akI ivaBaaga, taM~a iSaXaNa ta&a inado-Sak (iSaXaNa ivaBaaga),
TV/Radio Station, Air line, Railway, Posts.

svaya: raojagaar.
Part time B.E. {palabQa.
dusa%yaa padivakaMmaQyao pa`vaoSa saMQaI.
kMpanaI maQyao naaokrIcyaa saMQaI.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacao inayama va iSasta :
1. maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacyaa inayamaanausaar pa`tyaok ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 75 AsaNao AavaSyak Aaho.
{paisqataI 75 paoXaa kmaI Asalyaasa ASaa ivaVaqyaa-Mlaa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.
2. Da^. saaO. ko. jaI. Aaya. [-. TI. cyaa pa`aMgaNaata drraoja haoNaa%yaa raYT/gaItaalaa {paisqata rahNao baMQanakark Aaho.
3. pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa gaNavaoYa pairQaana krNao baMQanakark Aaho. jao ivaVaqaI- gaNavaoYa pairQaana krNaar naahI tyaaMnaa
taaisakolaa basataa yaoNaar naahI. ( f@ta gaur]vaarI gaNavaoYa pairQaana krNyaapaasauna sauT rahIla. )
4. iSaYyavaR<aI GaoNaa%yaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa ba^Mkota Kaatao {GaDNao AavaSyak Asauna tyaa ba^Mkocaa MICR (Magnetic
kaoD va IFSC (India Financial System Code)kaoD
taM~ainakotanaalaa kLivaNao baMQanakark Aaho. iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta
[-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[-la yaacaI naaoMd GyaavaI.
5. ba^Mkota Kaatao {GaDNyaakrItaa va maharaYT/ rajya pairvahna maMDL (S.T.) caI paasa imaLNyaakrItaa idlyaajaaNaa%yaa
Ink Character Recognition)

Bonafide Certificate

krItaa pa`tyaokI ` 20 Saulk Aakarlao jaa[-la.

6. SaOXaiNak kjaa-krItaa idlyaa jaaNaa%yaa (Bank estimate) AMdajapa~aka krItaa ` 20 Saulk AakarNyaata
yao[-la.
7. taM~ainakotanaacyaa pa`aMgaNaata AaoLKapa~a (Identity Card) baaLgaNao baMQanakark Asauna tyaa iSavaaya vaacaNaalayaata
va pa`yaaogaSaaLota pa`vaoSa idlaa jaaNaar naahI.

maaihtaI pa~ak 201314

35

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

8.

AMta-gata spaQao-maQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa KaoLacyaa paaoSaaKaacaa Kaca- (Sport dress) caa KacaivaVaqyaa-MnaI svata: krayacaa Aaho. taM~ainakotanaamaaf-ta f@ta maafk drata spaQao-caa paaoSaaKa {palabQa kr]na idlaa
jaa[-la.
9. IEDSSA AMta-gata spaQao-maQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa pa`vaasaacyaa , Baaojanaacyaa va rahNaacyaa Kacaa-caI 50
r@kma ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotanaamaaf-ta idlaI jaa[-la. tyaakrItaa paa~ataa inakYa paUZIlapa`maaNao Aaho.
A.) ivaVaqaa-Mnao iSaYyavaR<aIcaI r@kma vagaLtaa [tar sava- Saulk Barlaolao Asaavao.
ba) daonhI sa~aacyaa pairXaocao Saulk , naamaaMkNa Saulk (Enrollment fees), vaacaNaalaya Saulk ,
AaoLKapa~a Saulk (Identity Card), vaacaNaalaya saurXaa zova [tyaaid Saulk Ada kolaolao Asaavao.
k) sava- pa`karcyaa dMDacaI r@kma Ada kolaolaI AsaavaI.
IEDSSA

10. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa ba^Mkocaa IFSC (India Financial System Code) kaoD imaLivaNyaata ADcaNa yaota
Asaola tar tyaaMnaI Ea`I. yaaogaoSa kDU yaaMcyaa saaHyaanao
http:// bankifsccode.com yaa saMkotasqaLavar svata:cyaa ba^Mkocaa kaoD SaaoQauna Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa
dyaavaa.
11. taaisakomaQyao ivaVaqyaa-Mnaa maaobaa[-lacaa vaapar krtaa yaoNaar naahI.

ivaYaoSa saucanaa :
yaa maahItaIpa~akata namaud kolaolao Saulk , AarXaNa va [tar Qyaoya QaaorNaata taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya mauMba[-,
maharaYT/ Saasana va vyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI kolaol yaa idSaainado-Saapa`maaNao inaNa-yaapa`maaNao badla haovaU Saktaao.
basa va vasaitagaRh sauivaQaa :
Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT cyaa maaQyamaatauna taM~ainakotanaakrItaa ekuNa Aaz basaosa {palabQa kr]na
idlyaa Aahota. basacao Saulk vaaiYa-k ikMvaa maaisak pawtaInao Bartaa yao[-la.
basacao vaaiYa-k Saulk : `12,000
basacao maaisak Saulk : `12,00

naaoT : basacaI sauivaQaa naa nafa naa taaoTa yaa tatvaavar caalaivalaI jaatao yaacaI paalakaMnaI naaoMd GyaavaI.
vasaitagaRh : vasaitagaRh taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Asauna tyaacaI Xamataa pauZIla
pa`maaNao Aaho.
maulao (Boys) :200
maulaI (Girls) : 200
maaihtaI pa~ak 201314

36

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

tyaacapa`maaNao darapaUr yaoqao sauwa taM~ainakotanaacyaa pairsarata vasaitagaRh {palabQa Asauna tyaacaI Xamataa pauZIla pa`maaNao Aaho.
maulao (Boys) : 50 : vasaitagaRh KaanaavaL (Hostel Fees+ Mess) `20,000 vaaiYa-k. (tasaoca ivaVaqyaa-Mnaa
vasaitagaRhamaQyao pa`vaoSa GaoNyaakrItaa pa`vaoSa Saulk 200 tasaoca 2000 vasaitagaRh saurXaa zova (Hostel Security
Deposit) BarNao Ainavaaya- rahIla.)
KaanaavaL (Mess) : KaanaavaL taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Asauna tyaacao maaisak
va vaaiYa-k Saulk pauZIlapa`maaNao Aaho.
KaanaavaL Saulk vaaiYa-k Saulk : `12,000 vaaiYa-k.
Jaora^@sa : vaacaNaalayaata Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa {palabQa Asauna pa`ita Jaora^@sa `1 Saulk Aaho.
ga`ahkaopayaaogaI BaaMDar gaRh (Students Co-operative Stores) : taM~ainakotanaacyaa pairsarata ga`ahkaopayaaogaI
vastaucao BaaMDargaRh Aaho. yaoqauna ivaVaqaI- dOnaMdIna garjaocyaa vastau jasao paona, paonsaIla, D/a^[ -gasaazI laagaNaaro saahItya, vaHyaa
naaoTbauk ivakta GaovaU Saktaata. Students Co-operative Stores maQyao Jaora^@sa maiSana sauwa {palabQa Aaho.

ivaVaqaI- va paalakaMcyaa saaoyaIkrItaa saMpak- AiQaka%yaaMcaa tapaiSala


A.k`.

AiQaka%yaacao naavahu_a

Ba`maNaQvanaI k`maaMk

(Name of Staff)

(Mobile Number)

kamaacaa tapaiSala

pa`a. DI. vhI. iSarBaatao

9226743354, 9420898784

Ea`I. esa. ema. ivarKaro

9370309321

pa`a. ku. paI. vhI. haolao

8275418910

pa`a. ku. jao. DI. vaaDokr

9890487987

pa`a. maMjauYaa kLsakr

9763346824

AaOVaoigak BaoTI, ivaVaqyaa-caa SaOXaiNak AaZavaa, ivaVaqyaa-McaI


{paisqataI.

pa`a. rivakaMta baaorkr

8600646065

vasaitagaRh (darapaUr), kaya-SaaLa (Workshop)

pa`a. saMtaaoYa yaavalao

9422158798

IEDSSA spaQao-cyaa pa`iSaXaNaakrItaa

pa`a. saI. esa. [Mgaaolao

9422236534

ijamaKaanaa.

pa`a. saicana razaoD

9850173772

Ea`I. Ataula jagataapa

9595457475

10.

Ea`I. yaaogaoSa kDU

7709644111

maaihtaI pa~ak 201314

pa`acaayaa-cyaa saMbaMQaIta sava- kayaa-krItaa


Saulk BarNao, vasataIgaRh, basa, pa`vaoSaasaMbaMQaI maahItaI [tyaaid.
pairXaocaa fa^ma- BarNao, naamaaMkNa

IEDSSA Ata-Mgata spaQao-maQyao Baaga GaoNyaakrItaa naaMva

naaoMdivaNao.
baaonaafa[-D pa`maaNapa~a, ba^Mkocao AMdajapa~ak (Bank
estimate), Saulk BarlyaacaI paavataI.
iSaYyavaR<aI.
37

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

11.

Ea`I. rahula vaanaKaDo

8007782965

AaoLKapa~a.

12.

Ea`ImataI vaOSaalaI zakur

9730024532

vaacaNaalaya Saulk BarNao, (Practical Journal, Xerox. )

paalakaMsaazI ivaYaoSa saucanaa :


pa`vaoSaacyaa vaoLI maQyama Aakaracao svata:caa saMpaUNa- pa<aa ilahuna caar ilafafo Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa
dyaavao pa`tyaok ilafaFyaavar 5 r]payaacao paaosTacao iTkIT laavaavao. yaa ilafaFyaacaa {payaaoga pairXaocaa Ahvaala va SaOXaiNak
pa`gataI AaZavaa paalakaMnaa Garpaaoca paazivaNyaakrItaa kolaa jaa[-la.
ivaVaqyaa-MsaazI ivaYaoSa saucanaa :
ivaVaqyaa-MnaI svata:cao caar paasapaaoT- Aakaracao faoTao fa^ma-cyaa maagaIla baajausa svata:cao saMpaUNa- naava ilahuna
Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao. AaoLKapa~aavar AcaUk faoTaoo CapaNyaakrItaa faoTaocyaa maagao svata:cao saMpaUNa- naava
ilahNao AavaSyak Aaho.
vyavasqaapana kaoTa (Management Quota ) maQyao pa`vaoSa :
vyavasqaapana kaoTa mhNajao kaya?
sqaaipata Xamataocyaa 20 T@ko jaagaa yaa Saasanaanao vyavasqaapanaa krItaa AariXata kr]na zovalyaa Aaho.
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao kaoNaalaa pa`vaoSa imaLtaao?
jao ivaVaqaI- Saasanaacyaa kond`Iya pa`vaoSa pawtaI CAP (Centralized admissition Process ) maQyao ivahIta
maudtaImaQyao Aja- krta naahI tyaaMnaa pa`vaoSaacaa [tar kaoNataahI payaa-ya nasataao . Asao ivaVaqaI- Management Quota
(Institute Level Quota) maQyao pa`vaoSa GaovaU Saktaata.
vyavasqaapana kaoTyaacao Saulk iktaI Asatao?
iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalaolao saMpaUNa- Saulk BarNyaasa vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqaI- baaQya
Asataao.
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao SaasanaakDuna SaulkamaQyao kahI savalata imaLtao kaya?
vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mlaa kaoNatyaahI pa`karcaI savalata imaLta naahI.
mauL pa`maaNapa~a dstaaeovaja parta imaLNyaabaabata inayamaavalaI
ivaVaqyaa-Mnaa ivaivaQa karNaakrItaa mauL pa`maaNapa~aacaI AavaSyaktaa Baasatao {da.
saOnya BartaI parIXaa
rolvao ikMvaa [tar Saasaikya parIXaa
inavaDNauk pa`MmaaNapa~a (Election Card) [tyaaid.
maaihtaI pa~ak 201314

38

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa GaotalyaanaMtar tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI {da. ( maak-iSaT, SaaLa saaoDlyaacao pa`maaNapa~a, jaataIcaa
daKalaa [tyaaidcaI.) ivaBaagaIya kayaa-layaamaaf-ta tapaasaNaI kolaI jaatao. tyaacapa`maaNao jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI paa~a
Asataata tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI tapaasaNaI samaajaklyaaNa ivaBaagaamaaf-ta kolaI jaatao. tyaakrItaa mauL pa`maaNapa~a
kayamasvar]paI taM~ainakotanaata raKaUna zovalaI jaataata. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa mauL pa`maaNapa~aacaI garja Asaola tyaaMnaI pa`acaayaa-MkDo
irtasar Aja- kr]na mauL pa`maaNapa~a saurXaa zova jamaa kravaI. (Original document security

Deposit) `500

rahIla. mauL pa`maaNapa~aacaI garja saMpalyaanaMtar ivaVaqyaa-MnaI mauL pa`maaNapa~a taM~ainakotanaakDo saupaUta- kravao va mauL pa`maaNapa~a
saurXaa zova parta imaLvaavaI. mauL pa`maaNapa~a parta kolyaavar `10 pa`ita dstaaeovaja yaa pa`maaNao kayaa-layaIna Saulk kapaUna [tar
r@kma parta kolaI jaa[-la.
paalakaMcyaa maahItaI krItaa ivaivaQa SaulkaMcaa ta@taa.
Saulkacao ivavarNatapaiSala

A. k`.

SaulkacaI r@kma (AMdajao)

1.
2.

iSaXaNa Saulk (Tuition Fee )


ivakasa Saulk (Development Fee)

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.


iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.

3.

AaoLKapa~a (Identity Card) (baMQanakark )

`50

4.

ijamaKaanaa (Gymnasium) (vaOklpaIk)

5.

vaacaNaalaya saurXaa zova (Library Security Deposit )

`100

6.

saurXaa zova (Causion Money Deposit)

`100

7.

naaoMdNaI Saulk (Enrollment Fee)

`210

8.

parIXaa Saulk (daona sa~aakrItaa)

`72020 (pa`ik`yaa Saulk)

9.

paustak maagaNaIpa~a Saulk (B.T. Card Fees)

`50

10.

Bonafide Certificate Fees

`20

11.

Bank estimate Fees

`20

12.

gaNavaoYa (baMQanakark )

`1000

13.

basa (vaOklpaIk)

`12,000 vaaiYa-k.

14.

vasaitagaRh (Hostel Fees) (AmaravataI) (vaOklpaIk)

`10,000 vaaiYa-k.

15.

KaanaavaL (Mess) (AmaravataI) (vaOklpaIk)

`12,000 vaaiYa-k.

16.

vasaitagaRh (Hostel Fees) KaanaavaL (Mess) (darapaUr) (vaOklpaIk)

`20,000 vaaiYa-k.

maaihtaI pa~ak 201314

`50 naaoMdNaI Saulk.


`25 maihnaa.

39

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

17.

AaOVaoigak BaoT Saulk

`300 vaaiYa-k.

18.

gaTivamaa (Group Insurance)

`50

naaoT : varIla maaihtaIpa~akamaQyao AICTE cyaa saMsqaocyaa inayamaapa`maaNao kuzlaahI badla Jaalyaasa tyaata sava- badla
krNyaacaa AiQakar saMsqaolaa rahIla

SaOXaiNak vaoLapa~ak (2013 14)


(maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, maubaM[- yaaMnaI 23 eif`la 2013 raojaI pa`isaw kolyaapa`maaNao.)

A.k`.

mahtvaacyaa GaDamaaoDI

kalaavaQaI (pa`qama sa~a)

1.

pa`qama sa~a

21 jaulaO tao 02 naaovhoMbar 2013

2.

pa`qama GaTk caacaNaI

05 tao 08 sapToMbar 2013

3.

iWtaIya GaTk caacaNaI

24 tao 26 Aa^@TaoMbar 2013

ihvaaLI parIXaa vaoLapa~ak (2012 13)


A.k`.

mahtvaacyaa GaDamaaoDI

kalaavaQaI

1.

parIXaocaa Aja- BarNao (saamaanya Saulkasah)

2.

parIXaocaa Aja- BarNao (saamaanya Saulkasah200 ivalaMba Saulka


sahIta)
parIXaocaa Ajao BarNao (1500 dMDa sahIta)
pa`atyaaiXak parIXaa
mauKya ihvaaLI parIXaa
inakala jaaihr

3.
4.
5.
6.

parIXaocaa Aja- pa`vaoSaacyaa vaoLI Bar]na


Gaotalaa jaa[-la.
02 tao 13 sapToMbar 2013
14 sapToMbar tao 06 naaovhoMbar 2013
11 tao 16 naaovhoMbar 2013
11 tao 29 naaovhoMbar 2013
jaanaovaarI 2014 (dusara AazvaDa)

naamaaMkNa pa`ik`yaa
naamaaMkNa fa^ma- BarNao
1

pa`vaoSaacyaa vaoLI AMitama taarIKa 16 Aa^gasT 2013


( saamaanya Saulka sahIta)

maaihtaI pa~ak 201314

40

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

naamaaMkNa fa^ma- BarNao


2

17 Aa^gasT tao 23 Aa^gasT, 2013 paya-Mta


(ivalaMba Saulka sahIta)

yaa SaOXaiNak saMkulaata Asalaolyaa [tar SaOXaiNak saMsqaacaI qaaoD@yaata maaihtaI.

Da^. saaO. kmalataa[- gava[- [insTTyauT Aa^f [MijainaArIMga A^nD To@naaolaa^jaI, darapaUr.
A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

Computer Science & Engineering

60

4 vaYa-

Electrical Engineering

60

4 vaYa-

Mechanical Engineering

120

4 vaYa-

120

4 vaYa-

Electronics & Tele Communication


Engineering

Information & Technology Engineering

60

4 vaYa-

M.E. (CAD/CAM)

18

2 vaYa-

saMpak- : Ea`I. homaMta QaumaaLo 9822931740

sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa (ITI), darapaUr.


maaihtaI pa~ak 201314

41

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

Welder

26

1 vaYa-

Fitter

32

2 vaYa-

Electronics

16

2 vaYa-

Electrical

16

2 vaYa-

saMpak- : Ea`I. saMtaaoYa paazk 8308164831, 9860327318

maaihtaI pa~ak 201314

42