ഗുരുജിയുും ആഭ്യന്തര

ഭ്ീഷണിയുും
നമ്മുടെ

രാഷ്ട്രം

നനരിെുന്ന

ആഭ്യന്തരഭ്ീഷണി (അകത്തുനിന്നു

തടന്നയുള്ള

തുരങ്കം

വയ്ക്കലു)കനേകുറിച്ചു പറയുന്നതിനിെയിൽ ന ാൾവൾകർ വേടര ഷ്ട്രനേയമായ
ഒരു കാരയം ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. അതു രരിയാടണന്ന് ഒറ്റവായനയിൽത്തടന്ന ആർകും

ാേയമാകും.

രാഷ്ട്രവിഭ്ജനം നെന്നനപാൾ പാകിസ്ഥാനിനലകു നചർകടപട്ട പഞ്ചാബ്‌- സിന്ധ് ഷ്ട്പനേരങ്ങേിടല

ജനങ്ങൾ

വിഭ്ജനവാേമുന്നയിച്ച

സതയത്തിൽ

മുസ്ീം

അതിനു

ലീ ിടന

മുമ്പടത്ത

ടതരടെെുപുകേിൽ

തിരസ്കരിച്ചവരാണ്‌.

അവസാനകാലത്തു

മാഷ്ട്തമാണ്‌ ലീ ിനവിടെ രബ്ദമുണ്ടായത്‌. എന്നാൽ, ആേയം മുതൽ തടന്ന ലീ ിന്ടറ
വിഭ്ജനാവരയത്തിനു രക്തമായ പിന്തുണ ലഭ്ിച്ചിരുന്ന - ടതരടെെുപു വിജയങ്ങൾ
നനെിടകാെുത്ത

ചില

നമഖലകേിലുള്ള

ഷ്ട്പനേരങ്ങൾ

ചില

-

ഉത്തർഷ്ട്പനേശ്‌-

ഷ്ട്പനേരങ്ങൾ

-

ീഹാർ

വിഭ്ജനാനന്തരം

-

ം ാൾ

-

ഇന്തയയിൽത്തടന്ന

തുെരുകയാണ്‌! അനപാൾ, ആ ഷ്ട്പനേരങ്ങേിലുള്ള ചില മുസ്ീങ്ങൾ - പാകിസ്ഥാനു
നവണ്ടി അതുവടര രക്തമായി വാേിച്ചിരുന്നവർ - ഒന്നെങ്കം പാകിസ്ഥാനിനലകു
കുെിനയറിപാർത്തിട്ടിടലെന്നു തീർച്ചയുമുള്ള നിലയ്ക്ക് - അത്തരകാർക് ഒന്നെങ്കം
സവാന്തഷ്ട്ന്തയാനന്തരം
വന്നു

എന്നു

ഒരു

സുഷ്ട്പഭ്ാതത്തിൽ

കരുതികൂൊ

നിന്നുടകാണ്ടുതടന്ന

എന്നും

ടപാെുന്നടനയുള്ള
ചിലടരങ്കിലും

പാകിസ്ഥാൻ

കഴിയുന്നുണ്ടാവണടമന്നും
ആയിരികണം

നാം

അനതപറ്റി

എന്നുമാണവിടെ

വിരേീകരികുന്നതിനിെയിൽ

നിന്നാണ്‌

മനപരിവർത്തനം

ഇനപാേും

ഇവിടെ

അനുകൂലമനനാഭ്ാവവുമായി

ാധവാന്മാരും

ജാ രൂകരും

സൂചിപികുന്നത്‌.
ഒരു

ഭ്ാ ം

മാഷ്ട്തം

അതു

അെർത്തിടയെുത്ത്

ടതറ്റിോരണാജനകമായ മട്ടിൽ അവതരിപിച്ചിരികുന്നത്‌!
മുഴുവൻ

ഭ്ാ വും

നചർത്തുവച്ചു

വായിച്ചാൽ,

എഷ്ട്ത

പച്ചപരമാർത്ഥമായ

കാരയമാണത്‌? ടകാച്ചുകുട്ടികൾകുനപാലും മനസ്സിലാകുന്ന യുക്തി മാഷ്ട്തമനലെ അതിനു
പിന്നിലുള്ളൂ.

ഒടരാറ്റ

സുഷ്ട്പഭ്ാതത്തിൽ

േരലക്ഷകണകിനു

പാകിസ്ഥാൻ

വാേികടേലൊം കറതീർന്ന നേരസ്നനഹികേും ഇന്തയാവാേികേുമായി പരിണമിച്ചു
എന്നു

പറൊൽ

എന്താണു

വിേിനകണ്ടത്‌?

പുസ്തകത്തിൽ,
ഇനപാേും

അതിടന

കെുത്ത

വിഡ്ഢിത്തത്തിന്ടറ

അനപാൾ,

പരമകാഷ്ഠ

പതിറ്റാണ്ടുകൾകു

പാകിസ്ഥാൻവാേികോയിരുന്ന

നമുകിെയിൽത്തടന്നയുടണ്ടന്നും

മുടമ്പഴുതിയ
അനനകം

അവർക്

എന്നലൊടത
ഒരു

ആേുകൾ

ഇനപാേും

കൂറ്

അവിനെയ്ക്കായിരികാൻ സാേയതയുടണ്ടന്നും അനതപറ്റി സകലനേരസ്നനഹികേും
ജാഷ്ട് തപാലികണടമന്നും

ആടരങ്കിലും

പറെുവച്ചാൽ

അതു

'ഫാസിസ'മാനണാ

അനതാ നകവലം "ഫാക്റ്ററ്റ്സ്" ആനണാ ? അനതാ ഇനി അതാനണാ ഈ പറയുന്ന

അതുടകാണ്ട്? അനയരാഷ്ട്രങ്ങനോെുള്ള കൂറു മനസ്സിലുണ്ടാകുക മാഷ്ട്തമലെ – അതു സവരാഷ്ട്രടത്ത അപായടപെുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആപത്‌കരമാകുക കൂെി ടചയ്യാടമന്നനതപറ്റി ഉോഹരണസഹിതം വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. വിരവസിച്ച് ഉള്ളിൽ മുേടപാട്ടികൂൊയ്ക്കയിലെ എന്നും. ടചറിടയാരു മാഷ്ട്തം വലിടയാരു രാഷ്ട്രവുമായി കൂട്ടത്തിൽ ഭ്ാ ം - ന്ധടപട്ട മാഷ്ട്തമാണ്‌ താല്പരയമുള്ള പുസ്തകത്തിന്ടറ വിരലിടലണ്ണാവുന്ന കമ്മയൂണിസ്റ്റുകൾകും നുണഷ്ട്പചാരകർകുടമലൊം അതു അേയായങ്ങേും.കൽകത്ത എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്തയയിനലാ എന്നാണുത്തരടമങ്കിൽ. പിന്നീ് ഒരു വർഷത്തിനു നരഷം .ഇവിടെ നാം വിഷമം വിചാരിച്ചിട്ടു യാഥാർത്ഥയങ്ങോയിത്തടന്ന കൂട്ടമാനസാന്തരത്തിന്ടറ കഥ നേരവിരുേഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ കാരയടമാന്നുമിലെ. കലാപകാരികൾ കിഴകൻ കൽകത്തയിടല ഒന്നെങ്കം അർേരാഷ്ട്തിയിൽ അനതാ ആ സ്ത്‌ മാനസാന്തരടപട്ട് പാകിസ്ഥാനിനലാ? ഇന്തയ അന്നടത്ത 15-ന് പാക്റ്റ അതിർത്തി ഇവിടെത്തടന്ന അനുകൂല കെന്നിരുനന്നാ മരയാേകാരായി അനതാ കൂെിനയാ? ഏതാണു നാം വിരവസിനകണ്ടത്‌? അലെ - എന്തിനാണു നാം കുത്തിനനെും വെനകാട്ടു നപാകുന്നത്‌? "പത്തണയ്ക്കു പാകിസ്ഥാൻ" എന്ന മലയാേത്തിൽത്തടന്നയുള്ളതായിരുന്നനലൊ ടതരുവുകേിൽ അത്‌ അലറി കുെിനയറിപാർടത്തന്നാനണാ കത്തിവാങ്ങി .നസാ 'ഉൻമൂലന'സിോന്തം? നകാൾഡ് വാകുകൾക് അർത്ഥം മാറിടയങ്കിൽ ക്ഷമികുക . അം ീകരികണം. യാഥാർത്ഥയങ്ങടേ ഒറ്റ സുഷ്ട്പഭ്ാതത്തിടല കണ്ണുമെച്ചിരുന്നുകൂൊ നിന്നു തടന്ന എന്നു. ഇനിയും ജാ രൂകരായിരികണടമന്നും ഒരാൾ പറയുടന്നങ്കിൽ എതിർപുണ്ടാകുന്നതിന്ടറ നയായടമന്താണു ? ഒന്നാമതായി – ആടരടയങ്കിലും “ൊർടജറ്റു” ടചയ്ക്തുടകാനണ്ടാ മനറ്റാ എഴുതിയതലെ ആ പുസ്തകവും ഭ്ാ മായി – അതിടല നമ്മുടെ ചിന്തകേവതരിപിച്ചിരികുന്ന കെന്നു വരുന്ന അേയായം. പാകിസ്ഥാൻ അനുവേിച്ചു സൂചിപിച്ചുടകാണ്ട് മുസ്ീം നെത്തിയനപാൾ. വിേിച്ചു ഷ്ട്പനയാ ം ഒരുകാലത്ത് നെന്നവർ ഒന്നെങ്കം വാേികുന്നത്‌? അനതാ നകരേത്തിടല പാകിസ്ഥാനിനലകു അവടരലൊം 1947 കൃതയം ആഗ്സ്ത്‌ പതിനഞ്ചിനു മനസ്താപടപട്ട് ഇന്തയൻ യൂണിയനിൽ അത്ഭുതകരമായി ലയിനച്ചാ? .ഞാനറിെിരുന്നിലെ. അതുടകാണ്ട്? . ഒടരാറ്റ എന്നു തടന്ന) തന്നിടലെങ്കിൽ ലീഗ് േിവസം ഹിന്ദുകോണ്‌ ടകാന്നുകേയുക ഷ്ട്പവർത്തകർ തടന്ന തടന്ന "ഡയറക്റ്റ് ആയിരകണകിനു കൽകത്ത എന്ന ടചയ്യുടമന്നു (പല ഒടരാറ്റ ആക്ഷൻ" ആയിരങ്ങൾ ന രത്തിൽ മാഷ്ട്തം ടകാലെടപട്ടത്‌.വികലവയാഖയാനങ്ങേുടെ അകമ്പെിനയാടെ! നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്ടറ ഭ്ീഷണിയുയർത്തിടകാണ്ടു അഖണ്ഡതയ്ക്കും ആഭ്യന്തരസുരക്ഷയ്ക്കും ഷ്ട്പവർത്തികുന്നവനരകുറിച്ചുള്ള പരാമർരങ്ങൾ ആ അേയായത്തിലുണ്ട്.വിഭ്ജനാനന്തരം . മറ്റു മാഷ്ട്തമായതു അതും – ടകാണ്ട് – ടവട്ടിമുറിച്ച് അർത്ഥവയതിയാനം വരുത്തിടകാണ്ട് . അനവധി താേുകേിലായി ‘ആഭ്യന്തരഭ്ീഷണികൾ‘ എന്ന ഇസ്ാമിസ്റ്റുകൾകും ഭ്ാ ം അതു ടപാകിപിെികടപെുകയാണ്‌.

ഏറ്റവും കെുത്ത നിലപാ് – നടമ്മ ആഷ്ട്കമിച്ച ചചനടയ നമ്മുടെ പരസയമായി ജവാന്മാർകു പിന്തുണണയ്ക്കുകയും ആഷ്ട്കമണം ചവേയസഹായടമത്തുന്നതു ആനഘാഷികുകയും തെയുകയും വടര ടചയ്ക്ത പാരമ്പരയമനലെ ചില കമ്മയൂണിസ്റ്റുകൾകുള്ളത്‌? യുേകാലടത്ത കഥകൾ മുഴുവൻ ആവർത്തികുന്നിലെ. വിഭ്ജനത്തിനു അവരുടെ കരുതാനാകും എന്ന നാം ജാ രൂകരായിരികണടമന്നതാണവിെടത്ത നരഷവും വിഘെനവാേത്തിന് ചിന്തയാണവിടെ അത്തരകാനരകുറിച്ചു യുക്തി.മുസ്ീങ്ങേിൽ ചിലർ അകൂട്ടത്തിൽടപെുടമന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.അതുടകാണ്ട്? അതു നാം തടന്ന (ഇവിടെത്തടന്ന) മുമ്പു ചർച്ച ടചയ്ക്തതാണനലൊ. കമ്മയൂണിസ്റ്റുകനേകുറിച്ചു പറെിരികുന്നതും ആകടട്ട. അതു നിരീക്ഷണമടലെന്നുനണ്ടാ? എതിരഭ്ിഷ്ട്പായമുടണ്ടങ്കിൽ വേടര പറയുക. സുരക്ഷനയയും അത്തരത്തിൽ. ഭ്ാരതീയരായ മുസ്ീങ്ങനേപറ്റി വരികൾ വിചാരധാരയിൽത്തടന്ന സ്പരത വനരണ്ടതായിരുന്നു. ന ാൾവൾകറും അത്തരടമാരു ചിന്തയലെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്‌. രാജയടത്ത ടവട്ടിമുറികണടമന്നു വർഷങ്ങനോേം വാേികുകയും അതിനായി ആയുധടമെുത്തു നപാരാെുകയും അത്തരം ആരയങ്ങൾ നപറിയ രാഷ്ട്രീയകക്ഷിടയ ജയിപികുകയും ഇവിടെത്തടന്ന അറുതി ടചയ്ക്തവരിൽ തുെർന്നനപാൾ മികവാറും - വന്നിട്ടുണ്ടാകുടമന്ന് നപർ ഒറ്റരാഷ്ട്തിടകാണ്ട് എങ്ങടന ടകാെുത്തിരികുന്നത്‌. കൃതയമായ ഒരാൾ അങ്ങടന പറൊൽ ഉെൻ തടന്ന അത്‌ ഇവിടെ വസികുന്ന സകലമുസ്ീങ്ങൾകുടമതിരായ യുേഷ്ട്പഖയാപനമാടണന്നു മുസ്ീങ്ങടേലൊം കരുതുടന്നങ്കിൽ - അതിനർത്ഥം വിഘെനവാേികോടണന്നു ഇവിെുടത്ത ചിഷ്ട്തീകരികുന്നുടവന്നാണ്‌. അതു സതയമടലെന്നുനണ്ടാ? അവർകു പനക്ഷ തരത്തിലാവുന്നത്‌ പറെിരികുന്ന – തികച്ചും നമ്മുടെ ഭ്ാ ം. നലെതുപറയുന്ന വായികുനമ്പാടേങ്കിലും പനക്ഷ അടതങ്ങടന – അനവധി അകാരയത്തിൽ മറിച്ചുനനാകുന്നത്‌ ടമനനകൊടണന്നതാണനലൊ അവസ്ഥ! ഇനി. ഷ്ട്കിസ്തയാനികനേപറ്റി എന്തു പറെുടവന്നാണു കരുതുന്നത്‌? ചില മിഷണറി ഷ്ട്പവർത്തകർ അവരുടെ ആസൂഷ്ട്തിതമായ മതപരിവർത്തനഷ്ട്രമങ്ങേുടെ ഭ്ാ മായി ഇവിെുടത്ത ജനങ്ങടേ സാംസ്കാരികഘെകങ്ങൾ തടന്നയനലെ? വെകു വേർന്നത്‌ രാഷ്ട്രജനതയായി അറുത്തുമാറ്റുന്ന കിഴകൻ സംസ്ഥാനങ്ങേിൽ വയാപിച്ചതിനു ഭ്ാരതീയസംസ്കൃതിയുടെ നാ ാലാൻഡിനലകു നാമിനപാൾ ഒന്നിപിച്ചു ഷ്ട്പവണതയുണ്ട് മതപരിവർത്തനം രരിയടലെന്നുനണ്ടാ? ഷ്ട്പനേരമായ ഒരു ഇഷ്ട്തയധികം ഭ്ാ ം നിർത്തുന്ന എന്നതു സതയം വിഘെനവാസന നരഷമാടണന്ന നിരീക്ഷണം തടന്നയായ നാ ന്മാരുടെ ടചലെുനമ്പാൾ സവാ തനമാതുന്നത്‌ . അവിടെ ചചനാനഷ്ട്പമമുണ്ടായിരികാം. ഞാനതിനനാടെന്തായാലും നയാജികുന്നിലെ. നമ്മുടെ അപായടപെുത്തുന്നഷ്ട്ത അേവിൽ പുലർത്തുന്നവർ രാഷ്ട്രതാല്പരയങ്ങനേയും അനയരാജയങ്ങനോെു നമുകിെയിൽത്തടന്നയുടണ്ടങ്കിൽ ജാ രൂകരായിരിനകണ്ടതു തടന്നയനലെ? താങ്കൾകതിൽ അവനരപറ്റി കൂറു നാം എതിരഭ്ിഷ്ട്പായമുനണ്ടാ? ന ാൾവൾകർ അതു പറെുടവന്നു വച്ച് ഉെൻ തടന്ന അതു കമ്മയൂണിസ്റ്റുകടേ ടകാടന്നാെുകാനുള്ള ആഹവാനമാടണന്നു രഠികുന്നത്‌ എഷ്ട്തമാഷ്ട്തം യുക്തിരഹിതവും ലജ്ജാകരവുമാണ്‌! ഇനി. രാഷ്ട്രതാല്പരയങ്ങടേ ആപത്‌കരമനലെ? എഷ്ട്തനയാ ലികഴികുന്ന ഉോഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനപാേും കണ്ടുടകാണ്ടിരികുന്നു.

ചുരുകിപറൊൽ. വിചാരധാരയിടല ഒരു അേയായത്തിന്ടറ നപര് വലിച്ചുനീട്ടി വയാഖയാനം ടചയ്ക്ത്‌ കരടപട്ട് ചമയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഷ്ട്ഭ്ാന്തൻകല്പനമാഷ്ട്തമാണ്‌ ഇനിയും ഉനപക്ഷികാൻ തയ്യാറലൊത്ത ഈ “ഉൻമൂലനാഹവാനം“. ടസൌഹൃേത്തിലലൊത്ത നമ്മേിലാർടകങ്കിലും അനഷ്ട്തയുള്ളൂ ഏടതങ്കിലുടമാരു കൂറുണ്ടായിരികുകയും – ആ കാരയം. മുസ്ീങ്ങനേയും കമ്മയൂണിസ്റ്റുകനേയും “ഉന്മൂലനം” ടചയ്യണം എടന്നാന്നും ന ാൾവൾകർ പറെിട്ടിടലെന്നു തീർച്ചയാണ്‌. എന്നുടണ്ടങ്കിൽ ഇനി. ആ വരുന്ന അതു ആഷ്ട്കമണകാരിനയാ് ഒരു ഇന്തയാകാരൻ ഐകയോർഡയം ഷ്ട്പഖയാപിച്ച് നമുടകതിടര തടന്ന യുേം ടചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടതാരു internal threat ആണ്‌. നനമ്മാെു വിനേരനകഷ്ട്ന്ദനത്താെു കൂറ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു തടന്ന ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ ആപത്‌കരമാകുകയും ടചയ്ക്താൽ . ആ വരുന്ന വേടര ലേിതമാണ്‌. ഒരു ഭ്ാരതീയൻ .ആ ഷ്ട്പവണത തീർച്ചയായും ഒരു ആഭ്യന്തരഭ്ീഷണിയാണ്‌.ഉൻമൂലനം ടചയ്യടപെണം. - “ഉന്മൂലനം“ രരിയാണ്‌ - എന്ന അത്തരം പേം ഉപനയാ ിനച്ച ആത്മഹതയാഷ്ട്പവണതകൾ മതിയാവൂ ഉന്മൂലനം ടചയ്യടപെണം. ‘ഭ്ീഷണി‘യുടെ സാരാംരം ആഷ്ട്കമികാൻ തീരുമാനികുടന്നങ്കിൽ എന്നാൽ. മാധയമം. ഇനിടയാരു പഷ്ട്തങ്ങൾ പത്തുവർഷകാലനത്തയ്യ്ക് എലൊ േിവസവും നേരാഭ്ിമാനി. നതജസ് തുെർച്ചയായി മുൻനപജിൽത്തടന്ന മുതലായ ഇങ്ങടനടയാരു ആനരാപണം ആവർത്തിച്ചു ഷ്ട്പസിേീകരിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നാലും രരി – തലയ്ക്കെിച്ച ആ നുണ സതയമായി മാറിലെ. ജനതയ്ക്കും അത്തരകാർ തിരുത്തടപെണം. കൂറുപുലർത്തുകയും പരിനകൽപികുകയും രാഷ്ട്രത്തിനും. അത്തരം ഷ്ട്പവണതകൾടകതിടര രാഷ്ട്രടമാന്നെങ്കം ജാ രൂകമായിരികുകയും അവ ടചറുത്തുനതാൽപികടപെുകയും ടചനയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഉൻമൂലനാഹവാനമാണ്‌ എടന്നാടകയുള്ള ടപാള്ളയായ വാേങ്ങേും പച്ചകേങ്ങേും ഉന്നയികുന്നവർ രരികും ചർച്ചകേിൽ നിന്നു കെന്നു കേയാനുള്ള വഴിനതെുകയാണു ടചയ്യുന്നത്‌. അതു ആഷ്ട്കമണകാരിനയാ് ഒരു ചചനാകാരൻ നമുടകാരു ഒരു ഇന്തയടയ external threat ആണ്‌. നമ്മുടെ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു ആേുകേലെ - ആരയങ്ങൾ .അയാേുടെ മതനമാ രാഷ്ട്രീയനമാ ഒടക എന്തുമാവടട്ട – ഇവിടെ കഴിെുടകാണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്ടറ ചവനേരികനകഷ്ട്ന്ദങ്ങനോെു അഖണ്ഡതയ്ക്കും ടചയ്യുന്നുടവങ്കിൽ ഭ്ീഷണി ആ ആഭ്യന്തരസുരക്ഷയ്ക്കും മനസ്ഥിതി തടന്നയാണ്‌.“ഇന്തയൻ പട്ടികൾകു മാറ്റടമങ്ങടനയുണ്ടായി വയാപകമായ ഷ്ട്പനവരനമിലെ” എന്ന എന്ന വിനേരഫണ്ടുപനയാ ിച്ചു ചിന്ത മതപരിവർത്തനത്തിൽ ന ാർഡാടണങ്കിൽ ടചടന്നത്തിലെ - ആ നെത്തുന്ന എന്നുനണ്ടാ? അടതാടക സതയത്തിൽ തുറന്നു ചർച്ച ടചയ്യനപനെണ്ട വിഷയങ്ങോണ്‌. നമുടകാരു ആഭ്യന്തരം. അകത്തുനിന്നായതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻകാരൻ ഇന്തയടയ ആഷ്ട്കമികാൻ external threat ആണ്‌.സംഘഷ്ട്പസ്ഥാനങ്ങൾടകതിടര ഷ്ട്പചരിപികടപെുകയും. ഇന്തയാകാരൻ ഐകയോർഡയം ഷ്ട്പഖയാപിച്ച് നമുടകതിടര തടന്ന യുേം ടചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടതാരു internal threat ആണ്‌. ഇടതാന്നും ഒരു ന ാൾവൾകർ പറെു തന്നിട്ടുനവണ്ട നമുകു മനസ്സിലാകാൻ. ഒരു തീരുമാനികുടന്നങ്കിൽ എന്നാൽ. അതുനപാടല തടന്ന. സംഘം സമ്പൂർണ്ണമായി അവ ണികുന്നതിനാൽ കുടറടയാടക വിരവസികടപെുകയും .

ഒന്നു കമ്മയൂണിസ്റ്റുകൾ.ടചയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി ഉൻമൂലനാഹവാനം. അത്തരം ടഹഡ്ന വാറിന്ടറനയാ ഒന്നും പരാമർരങ്ങടോന്നും പുസ്തകങ്ങേിൽ സംഘനത്തപറ്റി യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുനള്ളാരാൾ ഒരികലും സംഘഷ്ട് ന്ഥങ്ങേിൽ ഷ്ട്പതീക്ഷികുകയുമിലെ. മാഷ്ട്തമാണ്‌ ഈപറയുന്ന ഷ്ട്കിസ്തയാനികൾ എന്നിവർ ഉൻമൂലനം ടചയ്യടപെണം എന്ന സൂചനനയാ . അങ്ങടനടയാടകയുടണ്ടന്നു പരിഹാസയമാണ്‌.അതു ടചയ്യാനുള്ള ആഹവാനനമാ ഒന്നും ന ാൾവൾകറുടെനയാ എവിടെയുമിലെ. ആനരാപണങ്ങേിൽ മുസ്ീങ്ങൾ. കരുതുന്നതും വാേികുന്നതും അനങ്ങയറ്റം .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful