P. 1
82325283 Homer Iliada

82325283 Homer Iliada

|Views: 9|Likes:
Published by Karoly Kiss
book
book

More info:

Published by: Karoly Kiss on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

CU P RI N S

H OMER

ILIADA
Traducere în metrul original de GEORGE MURNU

D.M. Pippidi. Introducere ................................... G. Murnu. Nota traducãtorului ........................ ILIADA Cântul I ............................................................... Cântul II ............................................................. Cântul III ............................................................ Cântul IV ............................................................ Cântul V .............................................................. Cântul VI ............................................................ Cântul VII........................................................... Cântul VIII ......................................................... Cântul IX ............................................................ Cântul X.............................................................. Cântul XI ............................................................ Cântul XII .......................................................... Cântul XIII ......................................................... Cântul XIV ......................................................... Cântul XV ........................................................... Cântul XVI ......................................................... Cântul XVII........................................................ Cântul XVIII ...................................................... Cântul XIX ......................................................... Cântul XX........................................................... Cântul XXI ......................................................... Cântul XXII ....................................................... Cântul XXIII ...................................................... Cântul XIV .........................................................

4 35 42 80 132 160 194 248 280 310 344 388 424 474 502 552 584 628 680 726 764 790 820 858 890 944

Studiu introductiv si note de D.M. PIPPIDI

Note .......................................................................... 992 Glosar ...................................................................... 1025

Introducere

5

INTRODUCERE

Despre începuturile istoriei lor, grecii vechi ºtiau cã sunt învãluite în tainã. Evocând în plinã epocã clasicã vremea dianintea rãzboiului troian, Thucydide, istoricul cel mai pãtrunzãtor al antichitãþii, observa cã „aºa-numita Elada nu aratã a fi locuitã statornic de mult timp; ci s-au întâmplat strãmutãri de noroade înainte de vreme, care-ºi pãrãseau cu uºurinþã pãmântul ºi se dãdeau în lãturi din faþa neamurilor ce veneau peste ele”1. Intuiþia scriitorului atenian îºi gãseºte confirmare în truda învãþaþilor din zilele noastre, ale cãror cercetãri – lingvistice ºi arheologice – au dus la încheierea cã pãmântul Greciei a slujit din cele mai vechi timpuri ca loc de întâlnire a unor variate înrâuriri, putând fi socotit ca un „creuzet” în care s-au topit, amestecându-se, noroade ºi limbi, culturi materiale ºi datini religioase. Din acest punct de vedere, lãsând la o parte ipotezele supuse discuþiei ºi sintetizând rezultate acceptate azi de cei mai mulþi, se poate spune cã – pânã în mileniul I î.Hr., când începe tradiþia literarã – extremitatea sudicã a Peninsulei Balcanice a cunoscut trei importante stadii de vieþuire. Cel dintâi, ºi cel mai vechi, corespunde perioadei neolitice, de-a lungul cãreia din nordul Tessaliei pânã la limita de sud a Peloponesului a înflorit o civilizaþie unitarã, prelungitã vreme de milenii. Oamenii acestor timpuri trãiau în aºezãri statornice, neîntãrite; foloseau unelte de piatrã ºi os; cunoºteau cultivarea plantelor ºi creºterea animalelor. În legãturã cu obârºia lor, nu se pot face presupuneri întemeiate. Singurele resturi de culturã materialã aflate în cantitãþi apreciabile – fragmente ceramice ºi unele caracteristice figurine de lut – impun concluzia cã între aceastã civilizaþie ºi civilizaþiile contemporane din Creta ºi Ciclade n-au existat legãturi. Al doilea stadiu amintit corespunde perioadei zise „a bronzu-

lui”, ºi anume „bronzului timpuriu”, când lucrul metalelor prinde sã se rãspândeascã, dar e mãrginit pentru multã vreme la cupru. Ceea ce-l caracterizeazã e omogenitatea civilizaþiilor dezvoltate paralel în Grecia continentalã, în Creta ºi în insulele Mãrii Egee timp de o mie de ani, vreme în care elementele dominante ale populaþiilor din aceste arii aparþineau aceleiaºi familii de neamuri. Fãrã sã atingã o precizie deplinã, studiile antropologice întreprinse asupra scheletelor îndreptãþesc ipoteza cã ne gãsim înaintea unei ramuri a rasei convenþional numite „mediteraneanã”. Acolo unde civilizaþia de care vorbim s-a dezvoltat nestingheritã, ºi anume în Creta, ea oferã spectacolul unor admirabile realizãri, în cele mai variate domenii. Pornitã de la forme de viaþã câmpeneascã ºi de la o organizaþie întemeiatã pe ginþi, societatea care a dat naºtere acestei civilizaþii a ajuns sã cunoascã o fazã neguþãtoreascã ºi meºteºugãreascã, în cursul cãreia cretanii locuiau în târguri ºi oraºe ale cãror urme au fost scoase la ivealã în ultima jumãtate de veac. Evoluþia politicã urmeazã pe cea economicã ºi socialã. Dacã, la început, puterea pare sã fi fost în mâinile unei aristocraþii tribale, în momentul celei mai mari înfloriri a insulei, cãtre jumãtatea mileniului al II-lea î.Hr., în Cnossos domneºte un monarh a cãrui poziþie poate fi asemuitã cu a suveranilor din Rãsãrit ºi a cãrui autoritate pare sã se fi întins departe peste hotare. „Minos – scrie în aceastã ordine de idei Thucydide, sintetizând în persoana legendarului rege ideea dominaþiei cretane – a avut cel dintâi o flotã, a stãpânit o parte din marea astãzi numitã «elenicã» ºi a domnit peste insulele Ciclade. El le-a colonizat pentru întâia oarã… gonind pe carieni ºi punând stãpânitori pe fiii sãi; pe cât i-a stat în putinþã, a distrus pirateria, ca sã-ºi poatã încasa tributurile”2. O datã mai mult relatãrile istoricului, întemeiate pe o tradiþie la care se referã explicit, îºi gãsesc confirmarea în descoperirile arheologice fãcute în întreg bazinul egeean în ultima jumãtate de secol, în Melos, în Thera ºi în Delos; mai târziu în Pelopones,
1 2

I, 2, 1. I, 4.

6

D.M. Pippidi

Introducere

7

în Beoþia, în Tessalia, prezenþa minoenilor – cum li se spune purtãtorilor culturii înflorite în Creta – se vãdeºte în obiectele de provenienþã cretanã aflate în sãpãturi, ca ºi în înrâurirea exercitatã asupra formelor variate ale culturii locale: de la decoraþia ceramicã pânã la planul locuinþei. Cu Egiptul, pe de altã parte, legãturile cretanilor, care în mileniul al III-lea se reduceau la atacuri de pradã împotriva Deltei Nilului, în mileniul al II-lea capãtã un caracter statornic, mergând de la participarea insularilor în calitate de meºteri la unele construcþii de piramide pânã la folosirea corãbiilor lor pentru transportul cedrilor din Liban, sub Thutmes al III-lea. Mai puþin cunoscute, dar nu mai puþin certe, sunt peregrinãrile supuºilor lui Minos pe mãrile Apusului. Dacã þinem totuºi seamã de faptul cã întreaga lor civilizaþie e o civilizaþie a bronzului, ºi nu uitãm cã pentru pregãtirea acestuia cositorul nu le putea veni decât din Europa centralã prin Marea Adriaticã, din Etruria prin Sicilia, sau din Insulele Britanice prin Galia ori Iberia – în toate trei cazurile pe mãri situate la vest de Grecia – concluzia se impune cã cretanii trebuie sã fi strãbãtut cu corãbiile lor ºi aceste ape. Splendidei eflorescenþe a culturii minoice i se substituie pe neaºteptate o culturã nouã, în a doua jumãtate a mileniului al II-lea î.Hr. Încã înainte de aceastã vreme, în unele locuri din Grecia continentalã prinseserã sã se iveascã semnele unei schimbãri a felului de viaþã, ca urmare a unei schimbãri în alcãtuirea populaþiei. Case de un tip înainte neîntâlnit, având acoperiºul în pantã, iar ca piesã principalã o încãpere dreptunghiularã cu vatrã fixã; rituri de înmormântare noi ºi o ceramicã de tradiþie proprie trãdeazã prezenþa noilor veniþi, pãtrunºi în Grecia dinspre nord ºi socotiþi îndeobºte ca strãmoºi ai grecilor clasici. Coborârea lor în Peninsulã n-a avut loc într-un singur rând, ci în cel puþin trei valuri – primul la începutul, ultimul la sfârºitul mileniului al II-lea. Dupã particularitãþi de vorbire ce aveau sã dea naºtere principalelor dialecte ale limbii greceºti, unora li se dã numele de ionieni, altora numele de dorieni. Între ei se situeazã cronologic venirea aheienilor, a cãror aºezare în Pelopones ºi în Grecia cen-

tralã marcheazã începutul unei dezvoltãri politice ºi culturale de o deosebitã însemnãtate. Faþã de rafinamentul civilizaþiei cretane, cele dintâi aºezãri ale aheienilor pe pãmântul Greciei vãdesc un regres neîndoielnic. Foarte curând însã, în contact cu realizãrile unei culturi superioare, noii veniþi, a cãror aptitudine de a învãþa ºi de a duce mai departe învãþãminte dobândite prin contacte paºnice sau violente avea sã se manifeste de-a lungul întregii lor istorii, pun bazele unei culturi originale, în care elementele împrumutate sunt numeroase, dar care – privitã în ansamblu – e o culturã nouã, caracterizatã prin trãsãturi ce nu se întâlnesc în cultura cretanã. Dupã locul unde a atins nivelul ei cel mai înalt (oraºul Mycene, în Argolida), aceastã culturã e numitã de cercetãtori „mycenianã”, cu toate cã, în acelaºi timp cu Mycene, alte centre importante se ridicã la o bunãstare prielnicã înfloririi artelor: de la Tiryntul vecin pânã la Orchomenos în Beoþia, fãrã a uita aºezãri mai puþin cunoscute din Peloponez ori Tessalia. Cãtre jumãtatea mileniului al II-lea î.Hr., întreaga Grecie continentalã vãdeºte astfel semnele culturii în curs de elaborare, ºi acelaºi lucru se poate spune despre unele Ciclade, unde ceramica de tradiþie minoianã face loc ceramicii myceniene. Pasul hotãrâtor cãtre supremaþia în bazinul egeean se sãvârºeºte însã în jurul anului 1400, când, pãrãsindu-ºi pentru întâia oarã posesiunile continentale ºi castelele întãrite, rãzboinicii aheieni cuteazã sã atace Creta, ale cãrei oraºe trebuie sã fi exercitat asuprã-le o atracþie deosebitã ºi pe care izbutesc sã se înstãpâneascã. Urmele brutalei cuceriri sunt înscrise în ruinele palatului din Cnossos ºi ale porturilor de pe coasta orientalã, scoase la ivealã de cercetãtorii zilelor noastre. Aceleaºi sãpãturi arheologice permit urmãrirea înaintãrii aheienilor spre est ºi sud, peste Cypru ºi Pamfylia (unde documente hittite din secolul al XIV-lea pomenesc o regiune cu numele Ahhijava), cãtre cetãþile Syriei ºi ale Feniciei, aºteptând vremea când, în tovãrãºia lycienilor, a cilienilor ºi a libyenilor, „Ahaiuºa din þãrile mãrii” (cum sunt numiþi aheienii în izvoarele vremii) încearcã sã loveascã Delta, unde întâmpinã rezistenþa

8

D.M. Pippidi

Introducere

9

faraonului Merneptah (1221). Pentru moment, invadatorii sunt respinºi. Dar în anii ce urmeazã frãmântãrile reîncep, ºi scribul lui Ramses al III-lea, depãnând rãbojul luptelor cu „popoarele Mãrii”, înseamnã cã în zilele stãpânului sãu „insulele n-aveau odihnã”. Expediþii asemãnãtoare par sã fi întreprins aheienii, în jurul aceleiaºi date, ºi în alte puncte ale bazinului egeean: spre nord, în direcþia Hellespontului; spre est, pe þãrmul apusean al Asiei Mici, dintotdeauna locuit ºi uºor de atins, mulþumitã insulelor rãspândite în chip de punte între Asia ºi Europa. Aci, în regiunea numitã mai târziu Troada, dominând intrarea în strâmtori ºi trãgând foloase de pe urma unei aºezãri ce-i permitea sã controleze schimburile dintre Marea Neagrã ºi Marea Egee, se înãlþa din timpuri imemoriale o cetate a cãrei bunãstare trebuie sã fi fost realã, chiar dacã nu va fi atins proporþiile atribuite de tradiþia posterioarã. „Bogatã în aur” ºi „bogatã în bronz”, cum se exprimã despre ea Iliada, Troia lui Laomedon ºi a lui Priam avea în urmã-i un trecut milenar atunci când hazardul unei expediþii aventuroase ºi geniul unui poet se pregãteau sã-i confere o faimã rareori atinsã în istoria aºezãrilor omeneºti. Întemeiat la începutul epocii bronzului, de unsprezece ori distrus ºi de tot atâtea ori reclãdit – cum au dovedit-o sãpãturile începute în ultima treime a veacului al XIX-lea ºi continuate pânã în zilele noastre – „slãvitul Ilion” al poeþilor avea cu ce sã trezeascã lãcomia ºefilor ahei, strânºi în jurul aceluia pe care tradiþia îl numeºte Agamemnon ºi care era sortit sã devinã o figurã de neuitat a literaturii universale. În prima jumãtate a secolului al XII-lea (între 1193 ºi 1183, dupã calculele învãþaþilor din epoca clasicã) Troia a fost dar supusã, la capãtul unui asediu ale cãrui peripeþii au rãmas în amintiri ºi care, la fel cu alte expediþii ale aheilor – pe uscat ºi pe mãri – retrãiesc în comoara de legende în care sunt învãluite începuturile istoriei greceºti. Rãsunãtoarea ispravã a conducãtorilor mycenieni e ultima a cãrei pomenire s-a pãstrat întreagã. Curând dupã rãzboiul troian, al treilea val de greci veniþi sã se aºeze în Peninsulã întrerupea o evoluþie remarcabilã în atâtea privinþe. Cu dorienii, coborâþi din nord într-un stadiu de dezvoltare economicã ºi socialã com-

parabil cu al aheienilor în momentul propriei lor pãtrunderi în Grecia, procesul se relua întrucâtva de la început: supunerea sau alungarea populaþiilor mai vechi; transformarea nomazilor în sedentari; trecerea de la organizaþia gentilicã a unei societãþi de pãstori la viaþa desfãºuratã în cadre orãºeneºti a unei societãþi în care meºteºugurile ºi negoþul erau chemate sã joace un rol crescând. Ar fi greºit sã credem totuºi cã, în istoria societãþii greceºti, invazia dorienilor a însemnat întreruperea gravã – acea întoarcere la bezna unui „ev mediu” de care s-a vorbit prea multã vreme. În ciuda pierderilor indiscutabile de oameni ºi bunuri, în ciuda unor distrugeri de valori culturale ºi tehnice pentru a cãror redescoperire au trebuit sã treacã veacuri – se poate vorbi, fãrã îndoialã, de o continuitate a elementului uman de bazã de-a lungul secolelor de tranziþie de la mileniul al II-lea la mileniul I î.Hr., dupã cum se poate vorbi de pãstrarea ºi transmiterea pe aceastã cale a unei pãrþi din moºtenirea mycenianã în domeniul religiei, al tehnicii, al culturii. Împrejurarea pe care o semnalãm explicã pentru ce în cele mai vechi monumente ale literaturii greceºti, care sunt poemele epice Iliada ºi Odysseia, amintirea unor evenimente petrecute în mileniul al II-lea sau detalii în legãturã cu modul de trai al unor populaþii anterioare venirii dorienilor stãruie cu o vivacitate neobiºnuitã. Multã vreme aceastã particularitate a fost socotitã ca o dovadã a neîntrecutei fantezii a poetului sau a poeþilor cãrora li se atribuia paternitatea celor douã opere de artã. Astãzi, dupã aproape un veac de explorare arheologicã a bazinului egeean; dupã lumina proiectatã asupra principalelor episoade ale epopeei de descoperirile din Troia ºi Mycene, din Creta ºi Pylos, îndoialã nu poate fi asupra faptului cã – alãturi de peripeþii create de imaginaþia unui artist excepþional; alãturi de trãsãturi împrumutate propriei vremi a poetului, sensibil posterioarã evenimentelor cântate – în Iliada ºi Odysseia dãinuie ecouri ale vieþii desfãºurate în bazinul egeean în epoca de înflorire a civilizaþiei myceniene. E de ajuns sã relevãm, în aceastã ordine de idei, împrejurarea cã, în ciuda pomenirii ocazionale a unor unelte ºi arme de fier,

10

D.M. Pippidi

Introducere

11

civilizaþia descrisã în Iliada e o civilizaþie a bronzului. Tot aºa, amãnuntul cã – departe de a oglindi situaþia lumii greceºti la începutul mileniului I î.Hr. – organizaþia socialã ºi politicã înfãþiºatã în poem corespunde epocii de precumpãnire a rãzboinicilor ahei. Lumea la a cãrei frãmântare asistãm în epopee trãieºte faza de trecere de la orânduirea gentilicã la societatea împãrþitã în clase. În mãsuri ce variazã dupã locuri, proprietatea obºteascã face loc proprietãþii individuale, munca prinºilor robi se adaugã muncii oamenilor liberi. Cadrele vechii orânduiri dãinuie totuºi pretutindeni ºi, în ansamblu privitã, structura Greciei homerice e aceea a unei societãþi întemeiate pe legãturi de sânge. Unitatea socialã primordialã în aceastã vreme e ginta paternã exogamã, cu alte cuvinte o grupare de persoane coborând dintr-un strãmoº comun în linie directã, masculinã. Între membrii aceleiaºi ginþi existã legãturi multiple, începând cu exploatarea în devãlmãºie a unei proprietãþi inalienabile ºi mergând pânã la vieþuirea sub acelaºi acoperãmânt a tuturor membrilor ginþii. Aºa trãiesc în Iliada cei cincizeci de feciori ai lui Priam, adãpostiþi în palatul domnesc împreunã cu soþiile lor; aºa trãiesc în Odysseia coborâtorii lui Alcinoos, mai puþin numeroºi, dar nu mai puþin uniþi. O unitate superioarã ginþii e fratria („gintã-mamã” grupând mai multe „ginþi-fiice”); unitatea superioarã fratriei – tribul. Amândouã îndeplinesc rosturi militare, religioase ºi administrative, amândouã – golite de conþinutul lor originar – vor dura pânã la sfârºitul lumii vechi. În Iliada, interdependenþa gintã-fratrie-trib e deopotrivã evidentã în vreme de rãzboi ori de pace ºi, într-un pasaj din cântul al II-lea de multe ori citat ºi comentat, Nestor îndeamnã pe Agamemnon sã-ºi rânduiascã oamenii „dupã triburi ºi fratrii, aºa fel ca fratria sã dea ajutor fratriei ºi tribul tribului...”3 În ordinea politicã, regimul întemeiat pe organizaþia abia descrisã e acel al democraþiei militare, în care puterea cea mai înaltã aparþine adunãrii bãrbaþilor grupaþi în ginþi. Aceºtia se întrunesc pentru discutarea trebilor interesând comunitatea, dar mai ales
3

pentru mãsuri în legãturã cu întreprinderi militare, de pradã ori de apãrare. În Iliada, într-un moment de cumpãnã pentru ahei, când capii stau la îndoialã dacã trebuie sã continue rãzboiul, adunarea oºtenilor e chematã sã chibzuiascã ºi sã hotãrascã: „Astfel ºi oºtile atunci când roind din corãbii, din corturi, Se îmbulzeau ºi în cete cu vuiet curgeau spre adunare, Pe-aºezãturã la mal... Se strânserã toþi, dar soborul Nu se putea molcomi ºi pãmântul gemea sub povara Gloatelor când s-aºezau, cãci valmã era ºi vreo nouã Crainici umblau sã-i potoale cu strigãte tari ºi s-aline Zgomotul lor ca s-asculte pe Domnii, purceºii din Zeus, S-au aºezat ei la urmã ºi-a stat fiecare la locu-i. Liniºte apoi se fãcu ºi atunci se sculã Agamemnon, Sceptrul în mânã þiind...”4 Între atribuþiile adunãrii, poate cea mai importantã e latitudinea de a alege pe basileus: în acelaºi timp preot, judecãtor militar, capul întregii comunitãþi în vreme de rãzboi ºi de pace. În ciuda titlurilor rãsunãtoare cu care-i împodobit acest „pãstor de noroade” sau „Domn al bãrbaþilor”, cum i se spune obiºnuit în epopee, el nu e un monarh în înþelesul propriu al cuvântului. Puterile ºi iniþiativa lui sunt mãrginite, pe de o parte, de autoritatea superioarã a adunãrii obºteºti, chematã sã decidã în ultimã instanþã, pe de alta de existenþa unui „sfat” compus din ºefii grupelor sociale în subordine, a cãror consultare e pentru el obligatorie ºi a cãror colaborare reprezintã o frânã. În împrejurãrile excepþionale ale rãzboiului troian, „sfatul” lui Agamemnon e alcãtuit din capii seminþiilor greceºti ce iau parte la expediþie. În Odysseia, în schimb, unde descrierea cetãþii feacienilor prezintã tabloul luminos al unei populaþii trãind în pace, împãrþitã între ostenelile mãrii ºi bucuriile petrecerii, sfatul din jurul lui Alcinoos cuprinde pe fruntaºii triburilor reunite sub acelaºi sceptru.5 Bunãstarea cu care se mândreºte regele Scheriei, ºi care e ºi
4

Versurile 360 ºi urm.

II, 91–101.

12

D.M. Pippidi

Introducere

13

a ºefilor ahei din Iliada, în frunte cu Agamemnon, se întemeiazã câteodatã pe prada recoltatã în expediþii pe mare ºi pe uscat, de cele mai multe ori pe exploatarea domeniilor puse la dispoziþia capilor din ogoarele obºteºti, ca rãsplatã a serviciilor aduse comunitãþii. În legãturã cu prima formã de agonisitã, Thucydide noteazã cu ascuþime cã în trecutul depãrtat al Greciei „pirateria nu era socotitã o ruºine, dimpotrivã, fãcea mai degrabã cinste”.6 Cât priveºte punerea în valoare a pãmântului, în ciuda unei tehnici primitive ºi îndeosebi a plugului rudimentar, dupã indicaþiile epopeei ea pare a fi atins un nivel mulþumitor, îmbrãþiºând nu atât o cerealiculturã stingheritã de ariditatea solului, cât, mai ales, o viticulturã ºi o pomiculturã destinate unei neîntrerupte dezvoltãri. Imaginea pe care Iliada ºi Odysseia ne-o pun astfel sub ochi e aceea a unei lumi patriarhale, în care sclavia nu îmbracã aspectul sinistru cunoscut din textele epocii clasice, în care munca n-a devenit îndeletnicirea hulitã de mai târziu. Abilitatea manualã e preþuitã pe mãsura destoiniciei ostãºeºti ºi, într-un tablou al ocupaþiilor presupuse a aduce mai multã faimã, priceperea meºteºugului dulgher e pusã alãturi de arta cântãreþului ºi de vrednicia vraciului.7 În aceastã fazã de dezvoltare a lumii greceºti – ale cãrei limite cronologice sunt anevoie de fixat ºi cãreia, dupã principalul izvor în care se oglindeºte, i se spune epoca sau perioada „homericã” – cadrele orânduirii gentilice sunt vii, vitalitatea lor vãdindu-se în toate împrejurãrile vieþii. Dar epopeea, ale cãrei informaþii se întind pe mai multe veacuri, ne-a pãstrat în acelaºi timp dovezile unei noi întocmiri a societãþii, când vechile instituþii dispar, înlocuite cu forme noi de organizare: când de la regimul comunitãþii gentilice se trece la regimul familiei restrânse ºi al proprietãþii individuale; când diferenþele de clasã se accentueazã; când iau fiinþã statele-cetãþi. Complexitatea aceasta de date, în care stã
5

VIII, 390–391. I, 5, 1. 7 Odyss., XVII, 382–386.
6

interesul neobiºnuit al epopeei ca izvor documentar, constituie totodatã principala dificultate în dezlegarea problemei celei mai anevoioase din câte cunoaºte istoria literarã, acea a vârstei ºi a paternitãþii Iliadei ºi Odysseii, în jurul cãrora discuþia începutã cu douã mii de ani în urmã n-a încetat sã suscite controverse aprinse de pe poziþii inconciliabile. Ceea ce îngreuiazã sarcina cercetãtorului e, pe de o parte, mulþimea indicaþiilor anevoie de raportat la un singur moment istoric, pe de alta, obscuritatea începuturilor literaturii greceºti, în legãturã cu care nu se pot face decât presupuneri. Cele dintâi monumente ale acesteia, care-s ºi cele dintâi monumente ale literaturii europene, se prezintã sub forma unor poeme închegate, de o originalitate de plan ºi de o desãvârºire a formei rareori atinse chiar în vremuri mai noi. Asemenea capodopere nu s-au putut naºte însã fãrã o pregãtire prealabilã, nici izolate în mijlocul unei societãþi ce n-ar fi dezvoltat o intensã activitate literarã. Dificultatea nu e înlãturatã de faptul cã, alãturi de Iliada ºi Odysseia, cei vechi cunoºteau o serie de poeme inspirate de aceleaºi întâmplãri, legate de ele prin subiect ºi alcãtuind aºa-numitul „ciclu epic”. Aceastã abundenþã a literaturii vitejeºti, pe care antichitatea a posedat-o în întregul ei ºi despre care astãzi nu ne putem face decât o idee incompletã, pe baza unor rezumate târzii ºi a prea puþine fragmente originale, n-a contribuit, cum ar fi fost de aºteptat, la lãmurirea tainei. Departe de a fi ajutaþi în judecãþile lor de belºugul materialului, criticii vechi s-au vãzut obligaþi de a stabili, înainte de toate, ce anume trebuia atribuit lui Homer dintr-o producþie ce îmbrãþiºa, alãturi de „ciclul troian”, continuat cu „ciclul întoarcerilor”, un „ciclu teban”, incluzând isprãvile lui Labdacos ºi ale urmaºilor lui. Astfel a luat fiinþã, încã din antichitate, faimoasa „problemã homericã”, iscatã din nevoia de a fixa „canonul” operelor autentice ale aceluia în care – cu un impresionant acord – grecii ºi romanii s-au complãcut sã recunoascã pe „poetul” prin excelenþã. Sarcina nu era uºoarã, pentru cã, în plin secol al V-lea, se atribuiau lui Homer, pe lângã compuneri mai mici – ca poemul

14

D.M. Pippidi

Introducere

15

eroi-comic Margites sau Imnurile de inspiraþie religioasã – aproape toate epopeile din Ciclul epic. Herodot, ca sã citãm un exemplu, credea în autenticitatea Thebaidei8, în ciuda îndoielilor exprimate în legãturã cu Cypriile9 sau cu Epigonii10. Un progres în aceastã direcþie se realizeazã abia în epoca alexandrinã, o datã cu crearea „filologii” ce îmbrãþiºa preocupãrile de mai târziu ale gramaticii, ale esteticii ºi ale istoriei literare. Pe baza examenului mãrturiilor vechi, dar mai ales al textelor epurate de adause ºi alterãri, judecate sub aspectul lingvistic ºi în structura lor de opere de artã, critici din secolul al III-lea î.Hr. – un Zenodotos din Efes, un Aristofanes din Bizanþ – ajung pentru întâia oarã la convingerea cã singure Iliada ºi Odysseia reprezintã patrimoniul adevãrat homeric. Un pas mai departe îl constituie încercarea aºa-numiþilor „Despãrþitori” (chorizontes) de a dovedi cã Odysseia e opera unui alt poet decât al Iliadei, repede înãbuºitã de autoritatea editorului ºi comentatorului Aristarch din Samothrake (sec. II î.Hr.), ale cãrui lucrãri reprezintã ultimul cuvânt al filologiei antice în materie de criticã textualã ºi a cãrei ascuþime, în loc sã se exercite în apãrarea heterogoniei Iliadei ºi Odysseii, s-a îndreptat cu precãdere asupra stabilirii elementelor de îndoielnicã autenticitate strecurate în cuprinsul celor douã poeme. La începutul epocii moderne, „problema homericã”, reînviatã o datã cu descoperirea autorilor clasici prin râvna umaniºtilor Renaºterii, îmbracã un aspect necunoscut în lumea veche: îndoiala despre autenticitatea unor opere sau a unor fragmente de opere
8 Poem atribuit de cei mai mulþi lui Antimachos din Teos, în care se povestea conflictul dintre feciorii lui Oedip ºi expediþia împotriva capitalei Beoþiei, legendã reluatã de Eschyl în drama Cei ºapte împotriva Thebei. 9 Lung poem din ciclul troian, rând pe rând atribuit lui Stasinos, lui Hegesias, sau lui Hegesinos din Cypru. În 11 cânturi, se povesteau evenimentele ce precedaserã acþiunea Iliadei, de la judecata lui Paris, urmatã de rãpirea Elenei, pânã la cearta dintre Ahile ºi Agamemnon. 10 Operã, poate, a aceluiaºi Antimachos, care trecea drepr autorul epopeei amintite în nota 1, expunea în 7000 de versuri cucerirea Thebei de urmaºii Celor ºapte.

se extinde asupra existenþei însãºi a omului cãruia o tradiþie imemorialã îi atribuie paternitatea celor douã epopei. Într-o carte scrisã în 1664, dar publicatã postum în 171511, francezul d’Aubignac formula pentru întâia oarã ipoteza dupã care, ca personalitate istoricã, Homer n-ar fi existat, numele lui fiind un substantiv comun cu înþelesul „Orbul”, iar Iliada, opera colectivã a unor cântãreþi lipsiþi de vedere, din cei ce, colindând târgurile ºi bâlciurile Greciei, îºi câºtigau existenþa improvizând legende. Compuse într-o vreme când scrisul era necunoscut ºi transmise de-a rândul pe calea tradiþiei orale, aceste legende ar fi fost „cusute” laolaltã cu prilejul redactãrii lor definitive, din iniþiativa tiranului Pisistrate, în a doua jumãtate a secolului al VI-lea î.Hr. Idei asemãnãtoare, mãcar cã întemeiate pe consideraþii diferite, se întâlnesc la filosoful italian Giambattista Vico, în a cãrui (a doua) Scienza Nuova, apãrutã în 1730, se susþine cã poezia epicã ar fi expresia fireascã ºi nemijlocitã a unei lumi încã „barbare”, iar Homer personificarea „ideii” sau a „caracterului eroic” al grecilor pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii lor istorice. Adevãraþii autori ai Iliadei ºi ai Odysseii ar fi cântãreþii anonimi ce colindau lumea greacã recitând cântece despre trecutul legendar, ºi aceasta ar explica, între altele, deosebirile de vârstã ºi de cuprins între cele douã poeme. În marele public, „problema homericã” n-avea sã-ºi facã drum înainte de sfârºitul secolului al XVIII-lea, când, într-o lucrare destinatã unui imens rãsunet12, profesorul de la universitatea din Halle, Friedrich August Wolf, reluînd ºi întemeind filologic ideile lui D’Aubignac despre lipsa de istoricitate a persoanei lui Homer, încearcã sã lãmureascã apariþia celor douã poeme transmise sub numele „aedului orb”. Pornind, ca predecesorul sãu, de la convingerea cã fãrã ajutorul alfabetului lucrãri atât de ample
Conjectures académiques ou Dissertation sur l’Iliade. Ouvrage posthume trouvé dans les recherches d’un savant. Paris, 1715. 12 Prolegomena ad Homerum, sive de operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabili ratione emendandi, vol. I, Halle, 1795.
11

16

D.M. Pippidi

Introducere

17

nu s-ar fi putut transmite de-a lungul generaþiilor ºi cã, în aceste condiþii, originile lor se cuvin cãutate în compuneri anonime de mai micã întindere, strânse ºi aºternute în scris pentru întâia oarã în pragul epocii clasice, Wolf ajungea la concluzia cã nu se poate vorbi de un singur autor al Iliadei ori al Odysseii ºi cã în fiecare din aceste epopei se pot distinge grupe de cânturi compuse de poeþi necunoscuþi. Homer era redus astfel la un simplu simbol, idee bine primitã într-o vreme când, sub influenþa lui Herder ºi a altor gânditori romantici, producþia epicã a unor neamuri puþin evoluate apãrea ca emanaþia unui „spirit poetic” originar. În acelaºi timp, în mãsura în care nãzuia sã explice anumite contradicþii sau nepotriviri din cuprinsul poemelor homerice pe calea examenului istoric al fiecãrui text în parte, exemplul lui Wolf constituia îndemnul pentru cercetãtori de a se angaja pe o cale în stare sã-i ducã la primejdioase rãtãciri. Analizând ºi ciopârþind în fel ºi chip Iliada ºi Odysseia, cu scopul de a gãsi pretinsul „sâmbure iniþial” ºi de a identifica în ele adãugirile succesive, filologi ºi istorici din secolul al XIX-lea, exagerând pânã la absurd o metodã legitimã în sine, au ajuns sã tãgãduiascã nu numai unitatea, dar ºi valoarea artisticã a unor creaþii al cãror farmec cuceritor ºi a cãror simplã mãreþie le-a asigurat ºi le asigurã, de aproape trei milenii, admiraþia neprecupeþitã a celui mai larg public. Culmea acestei lipse de discernãmânt a fost atinsã atunci când un elenist renumit a scris despre Iliada cã ar fi „o lamentabilã operã de compilaþie”13, iar un lingvist tot atât de ilustru nu s-a sfiit sã proclame Odysseia „o crimã împotriva inteligenþei”14. Asemenea judecãþi, compromiþãtoare pentru autorii lor, nu trebuie sã ne facã sã nesocotim interesul muncii desfãºurate în ultima sutã de ani în jurul celei mai vechi poezii greceºti sub raport lingvistic ori estetic, nici însemnãtatea unei metode a cãrei îndreptãþire n-are nevoie de apãrare. Întemeiaþi în egalã mãsurã pe rezultatele cercetãrilor arheologice,
13 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer, Berlin, 1916, p. 322. 14 A. Fick, Die Entstehung der Odyssee, Göttingen, 1910, p. 168.

despre a cãror contribuþie la cunoaºterea civilizaþiilor preelenice s-a vorbit în paginile precedente, ne gãsim astãzi în situaþia de a ne reprezenta cu mai multã limpezime decât oricând procesul de formare nu numai al celor douã epopei atribuite lu Homer, dar ºi al întregului ciclu epic. Sub acest raport, cea dintâi idee falsã de care ne-a fost dat sã ne lepãdãm e prejudecata romanticã despre caracterul „spontan”, „naiv” sau „primitiv” al creaþiei homerice ºi, îndeobºte, al producþiei epice a grecilor. Izvorâtã din ignorarea condiþiilor istorice anterioare venirii dorienilor, iluzia de care vorbim s-a destrãmat în faþa descoperirilor arheologice, etnografice ºi lingvistice pe urma cãrora a devenit lãmurit cã, înainte de apariþia civilizaþiei greceºti, civilizaþii importante avuseserã rãgaz sã se dezvolte în bazinul egeean ºi cã – în domeniul culturii materiale ca ºi în acel al creaþiei artistice ori religioase – grecii ºi predecesorii lor sunt datornicii unor neamuri de strãveche culturã ca: babylonienii, egiptenii, hittiþii, fenicienii. Împrejurarea cã termenii slujind sã indice primele feluri de activitate literarã (imn, elegie, iamb, dithyramb), precum ºi numele mai multor instrumente muzicale trãdeazã o origine negreacã, e, din acest punct de vedere, revelatoare. Grecii înºiºi aveau, pe de altã parte, conºtiinþa nelãmuritã cã – pânã a ajunge la creaþii epice destinate simplei recitãri – vechii poeþi Orfeu, Thamyris ºi alþii (figuri legendare, fãrã excepþie) îºi exercitaserã darul în compuneri simple, de-a lungul cãrora vorba, împletitã cu melodia, era întovãrãºitã de lirã. Prilejuite de manifestãri obºteºti, aceste compuneri se deosebeau de poezia astãzi numitã „liricã” prin aceea cã, departe de a da glas unor simple stãri sufleteºti, implicau o parte de naraþiune, un element mitic sau legendar nelipsit din creaþia poeticã a grecilor dintotdeauna. Trecerea de la forme de expresie lirico-epice la forme mai accentuat epice era astfel o chestiune de timp ºi, într-o societate în a cãrei existenþã rãzboiul þinea locul pe care-l ºtim, ea nu putea întârzia pânã la data îndeobºte atribuitã apariþiei epopeii. Indicii în aceastã privinþã se pot spicui în chiar textul homeric, unde menþiuni ale unor cânturi închinate zeilor sau eroilor nu lipsesc ºi unde, ca sã citãm o sin-

18

D.M. Pippidi

Introducere

19

gurã pildã, despãrþit de greci dupã cearta cu Agamemnon, Ahile „Sta veselindu-se-acolo cu dulcele sunet din lira-i Cea cu cãluºul de-argint, frumoasã ºi meºteºugitã, Pradã luatã de el la spargerea Tebei, cetatea Craiului Vultur. Cânta veselindu-se fapte viteze...”15 O altã împrejurare oglindind caracterul strãvechi al compunerilor ce par sã fi precedat costituirea epicii propriu-zise e caracterul pregrec al numelor câtorva din eroii homerici de seamã (Achilleus, Odysseus, Aias), ca ºi al numelor unora din principalele divinitãþi pomenite în epopee: Apollon, Athene. În sfârºit, dacã originea versului epic continuã sã formeze obiect de discuþie între partizanii împrumutului egeean ºi apãrãtorii unei evoluþii la capãtul cãreia versul rostit s-ar fi constituit din îmbinarea unor mai vechi versuri cântate, neîndoios e cã – departe de a reprezenta descoperirea unei zile sau a unui om – hexametrul e rodul activitãþii literare dezvoltate pe pãmântul Greciei veacuri de-a rândul. Concluzii asemãnãtoare se desprind din cercetarea limbii poemelor lui Homer, a cãrei structurã ºi al cãrui vocabular se deosebesc de ale oricãrui dialect grec vorbit în mileniul I î.Hr. Cum s-a relevat de multã vreme, limba Iliadei ºi a Odysseii e o limbã „artificialã”, în înþelesul cã – indiferent de caracteru-i iniþial – condiþiile în care ne-au fost transmise cele douã epopei au contribuit sã-i modifice aspectul. Rapsozii prin a cãror mijlocire posteritatea a luat cunoºtinþã de operele „poetului orb” nu încetau sã remanieze textul pentru a-l face înþeles de ascultãtorii cãrora se adresau. Aºa fiind, ceea ce s-a pãstrat din vechile forme e în primul rând ceea ce nu se putea schimba fãrã cãlcarea regulilor unei metrici bazate pe cantitate, în alþi termeni: în care versul e definit de propria-i mãrime ºi în care ritmul se întemeiazã pe alternanþa unor silabe de lungimi diferite. În ciuda progresivei întineriri ortografice, textul celor douã epopei vãdeºte totuºi un fond eolian, a cãrui vechime e indiscu15

IX, 184–187.

tabilã ºi a cãrui explicaþie a fost cãutatã uneori în ipoteza dupã care, compuse în dialect eolic, Iliada ºi Odysseia ar fi fost mai târziu transpuse în dialect ionic, alteori în ipoteza potrivit cãreia amestecul de forme caracteristic limbii „homerice” ar oglindi situaþia lingvistic nehotãrâtã din cetãþile eoliene, cãtre vremea când superioritatea economicã ºi politicã a oraºelor ioniene pregãtea integrarea primelor într-o comunitate culturalã destinatã sã înglobeze manifestãrile tuturor seminþiilor greceºti ale Asiei. Împotriva acestor explicaþii, se poate ridica obiecþia cã metrica homericã are un caracter mai mult ionian ºi cã, în aceste condiþii, presupunerea cea mai fireascã e aceea dupã care epopeile ar fi fost compuse într-un þinut de grai ionian. Aceasta nu exclude întrebuinþarea oricât de largã a unui material eolian, fie sub forma legendelor înflorite în jurul unor eroi ca Ahile (originar din Tessalia, regiune populatã de eolieni), fie sub forma unor procedee stilistice din numãrul cãrora va fi de ajuns sã amintim faimoasele formule destinate, uneori, sã exprime o situaþie, alteori sã caracterizeze un personaj. În liberele improvizãri ale aezilor mai vechi, folosirea formulelor – în care trebuie sã vedem o particularitate a stilului epic din toate timpurile – prezenta interesul de a ajuta nu numai memoria artistului, dar ºi pe a ascultãtorului, îngãduindu-i rãgazuri de destindere în cursul lungilor recitãri. În poemele homerice – despre a cãror iniþialã aºternere în scris putem fi acum siguri, în ciuda faptului cã rãspândirea în marele public se va fi sãvârºit pe cale oralã – rostul lor e altul: mai curând decât un procedeu mnemotehnic, expresiile „fãcute” ºi epitetele convenþionale reprezintã un material moºtenit, conformarea la un model consacrat de o lungã uzanþã. Limbã, versificaþie, stil – totul ne îndeamnã prin urmare sã vedem în Homer rodul unei seculare evoluþii literare, la capãtul cãreia, de la izolatele cântece vitejeºti eoliene se trece la înjghebãrile artisticeºte mature care sunt epopeile în grai ionic. Dacã, aºa cum se presupune, primele au înflorit în ultimii ani ai mileniului al II-lea, când ameninþarea atacului dorian pricinuia miºcãri de

E uºor de vãzut. când Miletul joacã în miºcarea de colonizare un rol ce n-a fost de-atunci întrecut. În realitate. aºa cum s-a arãtat. în timp ce deosebirile dintre cele douã epopei se explicã pânã la un punct prin deosebirea de subiect (în sensul cã descrierea rãzboiului troian obliga pe autor la o mai scrupuloasã reconstituire a condiþiilor istorice. Au temps des héros. reprezintã imaginea idealizatã a rapsozilor mai noi. cât se poate judeca. Insuficienþa datelor biografice se extinde asupra activitãþii poetului. Anthologia Palatinã. p. 53. Paris. 295–298. XVI. dupã ce „erudiþia secolului al XIX-lea a ciopârþit ºi a suprimat pe strãmoºul oricãrei poezii. dar care n-ar putea fi coborâte. pe de altã parte. cã. Multã vreme contestatã. nici urcate. Despre viaþa ºi activitatea acestuia. anul ºi locul naºterii lui Homer sunt necunoscute. Ultimele rezistenþe ale „wolfienilor” se depun în apãrarea tezei potrivit cãreia autorul Iliadei n-ar fi în acelaºi timp ºi autorul Odysseii. S-a putut astfel nota cu o ironie ce nu exclude veracitatea cã. unitatea fundamentalã a Iliadei ºi a Odysseii e astãzi recunoscutã de cea mai mare parte a unei critici 16 Data indicatã în text e acea pãstratã de Herodot. ºtiinþa veacului nostru e pe cale sã-i reaºeze statuia în templul comun al literaturilor europene”17. ale cãror concluzii se întemeiazã pe relevarea în ultimul poem a unor concepte etice ºi a unor particularitãþi de culturã materialã ce lipsesc în primul. raportarea la un singur autor a Iliadei ºi a Odysseii nu exclude pãtrunderea în textul acestora a numeroase adãugiri. antichitatea nu aratã sã fi ºtiut mai mult decât noi. cf. a prilejuit ºi prilejuieºte înverºunate discuþii. Pentru cele ºapte cetãþi ce-ºi disputau onoarea de a fi dat naºtere poetului. pentru temeiuri expuse cu vigoare de Wolf. II. la rândul lor datornici sub acest raport Cretei – aceiaºi greci asiatici deprind alfabetul fonetic.Hr. paternitatea lui Homer recâºtigã teren. înconjurat de evlavia gloatelor adunate sã-l asculte. într-un oraº de pe coasta Ioniei. pribeag prin târguri ºi cetãþi. la o „arhaizare” mai puþin necesarã ºi. mergând de la versuri izolate pânã la întregi episoade. Nu trebuie uitat. a cãrui operã. cã. pentru acest motiv. când – de la fenicienii. vreme în care precumpãnirea în toate domeniile a cetãþilor Ioniei prinde sã se afirme. asemenea interpolãri (cu titlu de exemplu semnalate în notele volumului de faþã) au contribuit fãrã îndoialã la alterarea omogenitãþii celor douã epopei. amestecând în ceea 17 V. dramatismul acþiunii ºi frãgezimea limbii rãmân mai departe tulburãtoare. ultimele pot fi situate între 900 ºi 700 î. Chiar ºi pentru aceºti moderni „Despãrþitori” însã. La résurrection d’Homère. Pippidi Introducere 21 neamuri pe urma cãrora þãrmul egeean al Asiei Mici se popula cu greci din Lycia pânã-n Troada. ce nu înfãþiºeazã vreo trãsãturã individualã. grupaþi într-o confraternitate cu numele lui Homer ºi mândri de a trece drept coborâtorii unui asemenea înaintaº. Descrierea. întâmplarea mulþumitã cãreia la un scurt interval grecii ar fi dat lumii doi poeþi atât de extraordinari ºi atât de extraordinar de asemãnãtori e de-a dreptul miraculoasã. fie ºi pentru cei mai convinºi „unitariºti”.. într-adevãr. . Dar. are cele mai multe ºanse sã se apropie de adevãr. preocupate în primul rând de valoarea literarã a celor douã epopei. ºi singurul lucru ce se poate afirma în aceastã privinþã e cã tradiþia dupã care ar fi trãit în secolul al IX-lea. fãrã inconveniente mai mari decât acele decurgând dintr-o atât de laxã datare) trebuie sã fi trãit. 12.20 D. Bérard. Belºugul de ºtiri cuprinse într-o serie de Vieþi compuse cãtre începutul erei noastre trãdeazã mai degrabã neputinþa autorilor de a alege adevãrul din masa unor date în cea mai mare parte legendare. poetul cãruia o tradiþie unanimã îi atribuie paternitatea Iliadei.16 Tot atât de puþin preþ se poate pune pe informaþiile în legãturã cu existenþa poetului – orb ºi sãrac. mai puþin sensibilã în Odysseia). în mãsura în care li se recunoaºte o coerenþã artisticã în care se exprimã individualitatea unui autor cu excepþionale însuºiri. Explicabile prin condiþiile transmiterii poemelor de-a lungul veacurilor ce au precedat întocmirea primelor ediþii critice de gramaticii alexandrini.M. 1930. Între aceleaºi limite de timp (considerate cu o inevitabilã aproximaþie. asemãnarea de plan ºi vigoarea inspiraþiei.

Din acest punct de vedere.M. . însã. gruparea elementelor secundare în jurul unui episod central. cu urmãrile decurgând din acest conflict iniþial. 1459 a 22–35. ºi acest motiv creeazã unitatea de interes a Iliadei. fãrã sã fi nãzuit câtuºi de puþin spre acelaºi þel. de la dezlãnþuirea de durere pricinuitã de moartea prietenului. mai ales. Homer se aratã meºter desãvârºit ºi în aceastã privinþã: pentru cã nu se apucã sã povesteascã rãzboiul întreg. nu atât în înþelesul unei legãturi exterioare între întâmplãrile ce o compun. „mânia lui Ahile” nu-i niciodatã uitatã. trecut. care e starea de suflet a lui Ahile. Esenþial. oricât de întâmplãtor ar fi raportul în care s-ar gãsi unul faþã de celelalte. aºa cum observa din antichitate Aristotel. Întreaga arhitecturã a poemului e astfel întemeiatã pe un motiv central. În sfârºit. Fireºte. menþiuni de împrejurãri istorice sau aluzii la dispoziþii morale raportabile la o serie întreagã de epoci. în mãsura în care. determinând revenirea lui în luptã. subiectul lucrãrii 18 e cearta dintre Ahile ºi Agamemnon. La începutul cântului I.” Justeþea reflecþiilor lui Aristotel apare evidentã pentru cine nu uitã cã. mai exact a tuturor evenimentelor petrecute înlãuntrul unei epoci în legãturã cu unul sau mai multe personaje. Catalogul corãbiilor ºi alte asemenea episoade îi dau prilej sã-ºi varieze poemul. acþiunea câºtigã în intensitate mai mult decât în extensiune: îmbracã un caracter dramatic în care stã poate preþul ei cel mai de seamã. Cei mai mulþi poeþi nu fac totuºi altfel. încercarea neizbutitã a regelui Mycenei de a obþine îmbunarea fiului lui Peleu agraveazã situaþia grecilor ºi sporeºte încã tensiunea aºteptãrii. cât. erai tatã ºi Domn fericit ca nici unul. poetul ºi-a ales ca subiect o singurã parte a rãzboiului. proiectatã pe fondul rãzboiului dintre troieni ºi greci. (Subiectul ar fi fost de bunã seamã prea vast ºi anevoie de cuprins dintr-o privire). mãcar cã va fi avut ºi el un început ºi un sfârºit. pânã-n þara Frigiei ºi pânã unde se-ntinde la deal Helespontul Nemãrginit. planul pe care-l dezvoltã prezintã particularitãþi ce-l deosebesc de ale altor epopei din ciclul epic. în accepþia unei subordonãri a evenimentelor faþã de zbuciumul protagonistului. iar de multe din celelalte se slujeºte ca de simple peripeþii: în felul acesta. În cântul al IX-lea. de sfârºitul cãruia depinde soarta miilor de luptãtori ºi a unei cetãþi atâta vreme prospere. în care. Poetica. Aºa cum biruinþa navalã de la Salamina ºi înfrângerea cartaginezilor în Sicilia s-au petrecut cam în aceeaºi vreme. expunerea nu e a unei acþiuni. „Alcãtuirea subiectelor poeziei epice – noteazã în aceastã ordine de idei filosoful18 – nu poate fi aceeaºi ca a subiectelor istoriei. ºi încã ºi mai puþin sã distrugã.22 D. de-a lungul întregii desfãºurãri a acþiunii. e cã intervenþiile ulterioare ale rapsozilor n-au izbutit sã atingã. dupã cele dintâi versuri ale Iliadei. n-ar fi fost mai puþin complicat de varietatea întâmplãrilor. tot astfel într-un ºir de ani un eveniment se poate produce dupã altul fãrã ca din ele sã rezulte o unicã urmare. uciderea lui Hector ºi grãbirea propriului destin al învingãtorului. Iacã de ce. De unde. exemplu grãitor al fragilitãþii fericirii hãrãzite de zei muritorilor: „Odinioarã auzeam cã ºi tu aveai parte de bine ªi cã din Lesbos. care e unitatea de plan. ostrovul domnit de Macar. acþiunea s-ar fi înfãþiºat sãracã ºi puþin interesantã. evenimentul neprevãzut al morþii lui Patroclu înfrânge îndãrãtnicia Peleianului. oricum. jignirea adusã eroului de Agamemnon ºi fãgãduiala lui Zeus de a-i prilejui o „satisfacþie” rãsunãtoare dezlãnþuie asupra aheilor lanþul nenorocirilor începute cu molima rãspânditã de Apollo ºi prelungite cu un ºir de înfrângeri militare. de altminteri. pentru a culmina – în admirabilul cânt al Rãscumpãrãrii lui Hector – cu mila ce-l covârºeºte la vederea suferinþei lui Priam. Chiar de întindere mãsuratã. comparat cu ceilalþi. XXIII. în rãstimpul câtorva zile. redusã la zugrãvirea stãrii de spirit a protagoniºtilor. în cânturile XVIII ºi XIX. unitatea fundamentalã a poemelor. în mod necesar. compoziþia Iliadei oferã exemplul unei neîntrecute mãiestrii. Pippidi Introducere 23 ce ar fi trebuit sã fie creaþia unitarã a unei singure vremi. În forma la care s-a oprit. sfâºietoare întrupare a durerii de pãrinte. ci a unei epopei.

ceea ce se desprinde din paginile inspirate e drama unui destin individual amplificatã pânã la proporþiile dramei omeneºti îndeobºte. Încã mai cunoscutã e scena morþii lui Hector. cãruia un destin mai blând i-a îngãduit sã aleagã între o lungã viaþã obscurã ºi moartea timpurie. ºi desfãºurarea conflictului dintre troieni ºi greci nu-i decât prilejul ce i se oferã de a alege între douã pasiuni. ºi aceasta din chiar clipa naºterii. fãrã ca într-un caz sau în celãlalt atitudinea sã le fie îndreptãþitã de purtarea acestora din urmã. tonul reflexiv al atâtor declaraþii. intervenþia olympienilor în rãzboiul troian se integreazã efectiv 19 20 viziunii homerice a existenþei. în sfârºit. atunci când fiul lui Cronos ºovãie în purtarea faþã de o fiinþã iubitã. mi-o spune doar mintea ºi inim-adese: Are sã vie o vreme când Troia pieri-va. apelul la zei pentru a curma suferinþe pe care mintea nu le acceptã ºi pe care le atribuie voinþei lor nepãtrunse. noi zeii ceilalþi la asta nu-þi dãm învoire”21. luarea aminte a poetului n-ar fi putut merge spre un alt tip de om. de mult osândit de ursitã. alãturi de atotputernicia lui se ridicã forþa irezistibilã a Soartei.”19 Pe fondul însângerat al luptelor intermitente. dacã nu de-a dreptul moralã – . Mai cu seamã Zeus ne e înfãþiºat ca întruparea unei voinþe atotputernice. Dar faptul cã adversarul lui Hector e cel mai viteaz dintre greci prezintã mai puþin interes decât împrejurarea cã e pus în situaþia de a alege între dragoste ºi rãzbunare.. ale cãrei manifestãri nu pot fi prevãzute. Abia în rare locuri ale epopeii mijeºte ideea unei forþe obiective – raþionalã. conºtient de moartea apropiatã. reuºita în orice întreprindere omeneascã nu depind în ultimã instanþã de valoarea individualã. de patru ori. . 443–445. În episodul morþii lui Sarpedon. nu-i desigur o întâmplare: în lumea epopeii. destul de venerabilã pentru a-i impune ºi în jurul cãreia se grupeazã consensul unanim al celorlalte zeitãþi: „…Ce spui tu. Cã Ahile e un rãzboinic. conºtient cã pieirea-i ar grãbi sfârºitul cetãþii pe care singurã vitejia lui a apãrat-o: „Bine ºtiu totuºi. La capãtul unei urmãriri în cursul cãreia. Succesul. înainte ca bãrbatul sau femeia sã fi avut rãgazul sã-ºi manifeste însuºirile bune sau rele. al cãrui amestec în liberul joc al forþelor omeneºti introduce în acesta un element iraþional. Zeii participã la existenþa oamenilor pentru a-i ajuta sau pentru a-i prigoni.24 D. de-aci pesimismul lui ocazional. Partea de bine ºi de rãu a muritorilor e fixatã de el dupã criterii ce n-au a face cu virtutea sau cu dreptatea. sub ochii pãrinþilor ºi ai fraþilor. zbuciumul lui Ahile se înfrãþeºte cu zbuciumul lui Hector. de la Vergiliu la Tasso). lucida amãrãciune cu care-ºi judecã soarta. În viziunea atotcuprinzãtoare a poetului. aºa cum nu ºovãie Ahile. Hector a XXIV. între glorie ºi moarte.M. ºi Priam ªi al lui Priam norod. Departe de a constitui un artificiu (elementul miraculos devenit tradiþional în epica timpurilor mai noi. vajnice fiu al lui Cronos? Pe unul nãscut muritor. Pippidi Introducere 25 Însã din ziua când pacostea asta þi-aduserã zeii.. În ochii autorului Iliadei existã într-adevãr un „neam” al zeilor. frecventa invocare a puterilor cereºti. Vrei tu cumva sã-l desprinzi din braþele morþii cumplite? Fã-o. pe care ar dori s-o sustragã pieirii apropiate. De-aci. ci de sprijinul acordat de Nemuritori dupã îndemnuri ce nu cunosc justificare.. Ai împrejur la cetate tot crunte bãtãi ºi mãceluri.”20 ªi totuºi Hector nu ºovãie. lege de aplicaþie obºteascã înaintea cãreia trebuie sã cedeze arbitrariul divinitãþilor antropomorfe. dar ºi sub aspectul hotãrârilor superioare ce cârmuiesc lumea. nici evitate. aureolat de glorie. VI. face parte din concepþia despre univers a unui autor pentru care desfãºurarea întâmplãrilor pãmânteºti se cuvine urmãritã nu numai în mobilele ºi în înlãnþuirea lor omeneascã. deznodãmântul unei lupte dramatice între toate. 535–540.. dar arbitrare. Adevãrata acþiune a Iliadei se petrece astfel în conºtiinþa fiului lui Peleu. în ciuda firii lui pornite. de-aci.

Fã ca troienii pe-ahei sã-i tot biruie pânã ce aheii 23 24 XVI. IX. de altã parte. Ceea ce stã totuºi în putinþa individului sã încerce. Fie cu graiul ori fapta. Pe loc s-aplecã a lui Hector Soartã ºi-ajunse în iad. Poetul a voit altfel. al cãrei loc în economia poemului e deosebit de important ºi care. Thetis revine în chip stãruitor asupra acestui motiv: „Dacã vreodatã cumva între zei þi-am slujit. deci. reflectã modul de a simþi al unei societãþi în judecata cãreia. e pe punctul de a pecetlui cu o singurã loviturã viaþa apãrãtorului Troiei ºi soarta nesfârºitului rãzboi. el fu pãrãsit de Apolon”22. 208–209.26 D. În ruga-i cãtre Zeus. 389–392. ºi totuºi Atrid Agamemnon L-a înjosit mai deunãzi ºi silnic luatu-i-a darul. în clipa când Ahile. care scris e sã moarã sãrmanul Mai timpuriu decât alþii. într-un fel. se obiectiveazã în recunoaºterea obºteascã. libertatea de a face sau de a nu face ceva ar pãrea desfiinþate. manifestatã în gesturi neîndoielnice de preþuire. XXII. care l-a ajuns ºi se pregãteºte sã-l loveascã. Neamul pãrinþilor mei sã nu-l fac cumva de ruºine – ” cuvintele lui Glaucos cãtre Diomede23. reluarea lui dezonoreazã. o Pãrinte. condiþioneazã desfãºurarea evenimentelor ulterioare. Oricum. „partea de cinste”. ºi acest plan se întemeiazã poate pe Dreptatea simbolizatã de balanþa Olympianului. Aceste reguli îi dicteazã sã aspire cãtre o excelenþã fizicã ºi intelectualã pe care epopeea o numeºte areté ºi în dobândirea cãreia se vãdeºte preþul vieþii. conferirea unui asemenea „dar” cinsteºte. Aceastã necurmatã nãzuinþã spre areté. O datã mai mult „mâna Domnului” va dezlega disputele muritorilor: „Când la al patrulea-nconjur sosir-amândoi la fântânã Cumpãna-i mare de aur întinse cerescul pãrinte. Zeus însuºi apare purificat. „Rãsplata”.M. curajul de a-ºi cunoaºte puþinãtatea fãrã ca sentimentul propriei vremelnicii sã-l împiedice de a trãi ºi de a acþiona potrivit unui ansamblu de reguli în respectarea cãruia stã mândria omului homeric. . 204–209. actul de judecatã ºterge amintirea omeneºtilor mobile de care se lãsaserã cãlãuziþi zeii în episoadele anterioare. nici lãcomia unui hrãpãreþ lipsit de o parte de pradã: e pornirea unui orgolios umilit sub ochii întregii oºti de un gest socotit – dupã modul de a judeca al oamenilor vremii lui – ca o adâncã jignire. „darul”. Mânia lui Ahile în faþa hotãrârii care-i rãpeºte pe Briseis nu-i deci disperarea unui îndrãgostit despãrþit de obiectul pasiunii sale. te rog împlineºte-mi dorinþa: Cinste dã fiului meu. ºi-a lui Ahile cealaltã. firul naraþiunii se întrerupe. Puse în talgere douã din sorþile morþii amare: Una fu soarta lui Hector. Olimpiene-nþelepte. cu prilejul unei întâlniri pe câmpul de luptã dintotdeauna socotitã un model de curtenie ºi de cuviinþã cavalereascã. e acceptarea unei rânduieli ce-l depãºeºte. Tu dar încalte cinsteºte-mi-l. libertatea de a-ºi cãlãuzi viaþa. VI. 429–634. expresii care în traducerea lui George Murnu redau grecescul géras. care e printre cele mai hotãrâtoare ale întregului poem. O admirabilã intuiþie artisticã a împletit destinul lui Hector cu un plan providenþial. Oameni ºi divinitãþi trebuie sã se supunã hotãrârii ineluctabile – ºi acesta e sensul renunþãrii lui Apollon. pot trece cu aceeaºi îndreptãþire ca expresia fidelã a unui ideal educativ potrivit cãruia însuºirile bãrbãteºti de cãpetenie sunt „ºtiinþa de arme” ºi „vorbirea-n sobor” amintite de Fenix în apelu-i cãtre Ahile24. ªi cumpãni el apoi. Faþã de imposibilitatea pentru om de a se împotrivi unei forþe atât de covârºitoare. Pippidi Introducere 27 înconjurat cetatea cãutând sã-ºi gãseascã mântuire. Departe de a reprezenta un sentiment subiectiv. 21 22 „Veºnic întâiul în arme sã fiu ºi sã-ntrec pe oricine. într-un moment. ceea ce numim astãzi „simþul onoarei” e pentru omul antic o recunoaºtere venitã dinafarã. O datã mai mult puterea atoatecârmuitoare trebuie sã intervinã.

„mai bine ºi mai limpede decât Chrysipp ºi Crantor. care-i viaþa. dacã n-ar fi înnobilat de sacrificiul voluntar al unei vieþi care. armele voinicilor?”29. pp. ce-i dãunãtor ori prielnic”: „Qui quid sit pulchrum. mi-a spus-o demult ºi mi-o spune: Sorþi îndoite mã poartã pe cãi osebite spre moarte. namiazã ori seara Are sã vie o vreme. Proclamatã aproape fãrã excepþie de gânditori ºi moraliºti de-a lungul întregii antichitãþi28.. Dimineaþa. admiratorii unei mãiestrii artistice judecate fãrã egal. Tot acolo (pp. în a cãrui judecatã Homer e Poetul prin excelenþã ºi care.. într-o epistulã cunoscutã. nu mor de moarte prea repede ºi timpurie. 2. Iar dacã eu voi ajunge acasã în scumpa mea þarã. în înþelesul strict al cuvântului – acela de cãrþi de învãþãturã pentru tineri ºi bãtrâni – cele douã epopei au exercitat asupra omului antic o înrâurire ce depãºeºte pe a oricãrui poet dintr-o vreme mai nouã. recunoºteau grecii valoarea pilduitoare a epopeii îndeobºte ºi a lui Homer îndeosebi. 3–4.. 1944). cu lancea lovindu-m-aci ori cu arcul... când unul ºi mie-o sã-mi curme Firul vieþii. 16–17). întemeiatã pe consideraþii în parte etice. v. pantru a fi frumoasã. dar slava-mi în veac o sã fie. superioritatea asupra filosofilor sistematici a poetului care. 28 I. a cãrui criticã a literaturii îndeobºte ºi a celei dramatice în particular culmineazã cu izgonirea poeþilor din Cetatea idealã. ºi totuºi. semnificaþia eticã a operelor lui e ilustratã înainte de toate de locul pe care Iliada ºi Odysseia 25 l-au þinut în educarea generaþiilor. 1034–1036. quid turpe. aºteptarea unei recunoaºteri cu atât mai fireºti cu cât meritul lui Ahile e mai mare dezlãnþuie conflictul – brutal. unor þeluri ideale. ºi ce eºti tu faþã de dânsul? Catã la mine ºi vezi ce mândru sunt eu ºi ce mare. Dacã la Troia statornic rãmân ºi mã-ncaier sub ziduri. ne învaþã ce-i binele ºi ce-i rãul.”27 În aceastã liber consimþitã subordonare a bunului suprem. în parte metafizice. o menþiune deosebitã se cuvine lui Aristotel. dacã nu pentru bunele-i poveþe: rânduiala oºtilor. Pippidi Introducere 29 Cinste arãta-vor feciorului meu ºi spori-i-vor mãrirea”25. nu pierde prilejul de a releva construcþia dramaticã a celor douã epopei31. ºi conºtiinþa jertfei îmbracã în melancolie cuvintele eroului cãtre Licaon: „Mori ºi tu. 41 ºi urm. preciziuni despre atacurile îndreptate împotriva lui Homer de Xenofanes ºi Heraclit. va trebui sã fie scurtã: „Maicã-mea Tetis. zeiþa. „Clasice”. 30 Ep. La fel.M. Din acest punct de vedere. I. ºi pe mine m-adulmecã moartea ºi soarta Nebiruitã pe veci. ajunge sã proclame. N-o sã mã-ntorc înapoi. „Dumnezeiescul Homer – se întreabã undeva Aristofan – pentru ce oare e el cinstit ºi slãvit. 29 Broaºtele. ºi taci. exagerând aceeaºi preocupare utilitarã. iar mama zeiþã. n-au lipsit în lumea veche preþuitorii calitãþilor lui literare.”26 Dãruirea de sine rãscumpãrã astfel „mânia”: preþul plãtit e moartea. quid utile. În legãturã cu aceastã negaþie a artei. chiar indus în eroare de tradiþia ce atribuia lui Homer poemul eroicomic Margites. 106–113. Vai. ca gloria ºi onoarea. Pierde-voi slava cea mare. crede a putea Abaterea cea mai notabilã de la aceastã linie de gândire o constituie Platon. Tata mi-i Domn ºi viteaz. discutând cu fineþe caracterele deosebitoare ale unui poem faþã de altul. frate. De ce te mai vaieþi zadarnic? Doar a murit ºi Patroclu. 499–506. se poate vedea lucrarea noastrã Formarea ideilor literare în antichitate (Bucureºti. dar îndelungate-o sã-mi fie Zilele. virtuþile sufletului. nu se pot trece sub tãcere paginile de pãtrunzãtoare analizã ale autorului anonim al tratatului Despre sublim.28 D. iar Horaþiu. quid non. IX.”30 Alãturi de proslãvitorii elementului didactic al operelor lui Homer. Înºelatã de Agamemnon. 27 XXI. Planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit. în a cãrui Poeticã unitatea de concepþie a Iliadei ºi a Odysseii e pusã în luminã cu o ascuþitã înþelegere ºi care. 405–411. 26 .

Dintre acestea. ci în Odysseia totul reducându-se la basm ºi la povestirea unor rãtãciri de necrezut. Franþa secolului al XVI-lea e centrul unei importante activitãþi filologice. el nu mai pãstreazã aici un ton la fel cu acela din poemul despre Ilion. în versuri. în aºa mãsurã cã termeni. de la Ennius la Claudian. e de ajuns sã amintim datoria de recunoºtinþã faþã de el a atâtor poeþi. din acest punct de vedere. nã ºi în epoca imperialã – dovedesc interesul publicului roman pentru neistovita lor frumuseþe. nici bogãþia de imagini luate din lumea lucrurilor adevãrate. cãtre jumãtatea secolului al XII-lea. În timpul evului mediu. cântarea cetãþii lui Priam rãsunã ca un ecou depãrtat în Le roman de Troie al lui Benoît de Sainte-More. Mai importantã e însã înrâurirea exercitatã de Homer asupra poeziei latine originale ºi. B. 1935. de J. aºteptând vremea Renaºterii când. de . „În Odysseia – observã în aceeaºi ordine de idei Anonimul – am putea sã-l comparãm pe Homer cu soarele la asfinþit. din îndemnul lui Demetrios Chalcondylas. Nu numai poezia epicã. e dusã la bun sfârºit. Iliada a cãpãtat un caracter dramatic ºi furtunos. Producþia dramaticã a secolului al V-lea presupune o profundã familiarizare cu miturile ºi legendele cântate de Homer. Ca ºi grecii. Tot din ultimii ani ai secolului al XVI-lea sau din primii ani ai celui de al XVII-lea dateazã primele versiuni ale Iliadei în limba germanã (în prozã. Aceastã rodnicã înrâurire nu-i de altminteri restrânsã la domeniul literelor greceºti. nici înãlþimea de stil mereu susþinutã ºi fãrã cãderi. IV. cea dintâi traducere în versuri a Iliadei în limba francezã. dar poezia greacã întreagã s-a dezvoltat sub înrâurirea autorului Iliadei. rãsunetul în sufletele creatorilor de frumos oglindeºte prestigiul cu adevãrat unic al Poetului ºi-i mãsoarã locul în istoria culturii. Mulþumitã lor. faima lui Homer e întreþinutã de preþuirea mãrturisitã de autorii latini. romanii au vãzut în Homer pe poetul cãruia nimic omenesc nu i-a rãmas strãin. ºi e semnificativ cã primul moment al literaturii latine culte e traducerea Odysseii. încercatã spre sfârºitul secolului al III-lea de Livius Andronicus. vedem cã mãreþia scade. Tratatul despre sublim (trad. Pippidi Introducere 31 afirma cã. ºi acelaºi lucru se poate spune despre operele tuturor scriitorilor de o oarecare însemnãtate. Nicolò della Valle încearcã primele timide traduceri dupã original: unii în prozã. Mai importantã pentru viitorul studiilor homerice în Europa e însã prima ediþie a textului grec.. dupã moartea acestuia.”32 Într-o mãsurã mai mare decât scrierile criticilor ºi ale gânditorilor. alþii în hexametri. favorizând rãspândirea cunoºtinþelor de greacã în þãri înainte neatinse de curentul umanist. în timp ce Odysseia vãdeºte mai degrabã un caracter narativ. Alte versiuni mai mult sau mai puþin izbutite ale poemelor homerice – în versuri sau în prozã.M. apãrutã la Venezia în 1517). întocmai cum oceanul se retrage în sine ºi-ºi lasã þãrmurile goale. care e al bãtrâneþii. nici aceeaºi mulþime de pasiuni ce se revarsã unele dupã altele. C. de la Hesiod ºi Archiloch pânã în epoca bizantinã. când cunoaºterea limbii greceºti dispare în occident pentru mai multe veacuri. De-aci înainte ediþiile se succed neîntrerupt (mai preþioasã sub raport ºtiinþific e a lui Aldo Manuzio. 38-39. umaniºti ca Leonardo Bruni. pe urma impulsului dat studiului antichitãþii în Italia ºi apoi în Franþa. ºi unii ºi ceilalþi în limba latinã. Rexius. construcþii gramaticale împrumutate operelor lui se întâlnesc în poeþii lirici. Bucureºti. culminând cu ediþiile homerice ale lui Turnébe ºi Henri Estienne (respectiv din 1554 ºi 1566). scrisã într-o vreme când spiritul autorului se gãsea în culmea puterii. dar e fãrã putere. 1448 b 32–1449 a 1. Cãtre aceeaºi vreme. Notabile pentru aceastã fazã a umanismului italian sunt versiunea în prozã a primelor 16 cânturi ale Iliadei de Lorenzo Valla.30 D. Balmuº). care-ºi pãstreazã mãreþia. formule. fãrã a-l uita pe Vergiliu. Într-adevãr. al cãrui puternic talent ºi a cãrui rafinatã sensibilitate nu l-au împiedicat sã priveascã spre autorul Iliadei ca spre modelul firesc ºi neîntrecut al poemului eroic. Carlo Marsupini. în epoca republica31 32 Poetica. de Amadys Jamyn (1605). pp. tipãritã la Firenze în 1488. începutã de Hugues Salel. în tragici ºi pânã ºi în prozatorii cu o susþinutã preocupare de formã. precum ºi versiunea în hexametri a cânturilor II–V de Agnolo Poliziano. nici vioiciunea ºi vigoarea ca-n discursurile care îndeamnã la fapte..

în hainã vrednicã de ele. în legãturã cu apariþia poeziei epice la greci. n-a pãrãsit. publicatã în 1837 cu o prefaþã de Eliade Rãdulescu ºi retipãritã în 1868 într-o prelucrare adânc influenþatã de teoriile italienizante ale autorului Santei Cetãþi. urmãrirea rãsunetului artei lui Homer în literatura europeanã. bucuroºi sã–ºi jertfeascã ºtiinþa ºi vremea pentru a dãrui culturii noastre câteva din operele de seamã ale literaturilor antice. sã ducã la bun sfârºit proiectul unei colecþii cu adevãrat naþionale. devine cu neputinþã în cadrul restrâns al acestei introduceri. o datã conceput. Laolaltã. Fiecare în parte ar fi fost de ajuns ca sã asigure învãþatului o faimã meritatã. Iliada: 1793). între ele. departe de a constitui obiectul unor dispute erudite. Cea dintâi. Pippidi Introducere 33 Johann Spreng). A doua. ele consacrã în Murnu pe principalul ostenitor român în câmpul literelor antice. ori a discuþiilor trezite de personalitatea lui copleºitoare. pentru realizarea cãreia traducãtorul a pus la contribuþie limba româneascã din toate þinuturile. înainte de publicarea unor traduceri în stare sã împãrtãºeascã cititorului ceva din frumuseþea ºi din conþinutul de idei al operelor originale. semnatã de Ion Caragiani33.M. atât de adânc sãditã în sufletele contemporanilor lui Goethe ºi Schiller. a gãsit ecou în publicul larg. cunoaºterea scriitorilor antici. oferã un exemplu al chipului cum nu se cuvine fãcutã o traducere. Ajutatã de traducerile repede devenite clasice ale lui Johann Heinrich Voss (Odysseia: 1781. astãzi încã nu ne putem mândri de a poseda în bune versiuni mãcar cele mai importante creaþii literare ori filosofice ale Greciei ºi Romei. scoþând la ivealã nebãnuite posibilitãþi de exprimare. determinând participarea la dezbateri a celor mai de seamã artiºti ºi gânditori. mai ales. Despre aºa-numita „problemã homericã” ºi despre dezvoltarea ei de la D’Aubignac pânã-n zilele noastre. alãturi de filologi ºi de istorici. pe deschizãtorul de drum la pilda cãruia va trebui sã se revinã ori de câte ori problema traducerilor din clasici se va pune cu seriozitatea pe care o comportã. mai cu seamã traducerea unui poet. a cãrui neîntreruptã trudã ne-a dat în ultimii ºaizeci de ani. În lipsa unui for tutelar hotãrât sã conceapã ºi. Am dori sã adãugãm precizarea cã. Mulþumitã acestei stãpâniri puþin obiºnuite a graiului popular. cu puþine excepþii. în limba noastrã nu exista o traducere a lui Homer în mãsurã sã ofere începãtorului. esenþialul a fost spus în paginile precedente. Nu pot fi considerate astfel versiunea în prozã a Odysseii. Trebuie rãsfoitã aceastã de-a doua versiune a lui Aristia. atât de rodnicã în urmãri pentru dezvoltarea culturii germane. problema paternitãþii celor douã epopei ºi a împrejurãrilor ce le-au dat naºtere. dacã ne gândim cã. cel puþin încurajarea unui precedent. Numele lor sunt cunoscute ºi nu e locul sã le înºirãm. trei culmi ale poeziei greceºti: Iliada ºi Odysseia lui Homer. nici unul nu se învredniceºte de o mai recunoscãtoare preþuire decât acel al lui George Murnu. Asemenea traduceri au întârziat în aºa mãsurã încât. sarcina redãrii în metrul original al unui poem atât de întins. unde „podagerul divul Achille” se învecineazã cu „ilustrissimul faber Vulcan” ºi unde „pulchrigena copillã” e ameninþatã de un „morb mortifer”. pentru a înþelege ce a însemnat în literatura noastrã apariþia Iliadei lui George Murnu. redusã la 200 de versuri din primul cânt. mai ales în Germania ultimelor decenii ale veacului al XVIII-lea. sporit printr-un efort de creaþie . nici traducerile în versuri ale Iliadei încercate în veacul trecut de vornicul Iordache Golescu ºi de Costache Aristia. ca ºi celelalte forme ale unei instrucþii înalte. puþinul pânã acum realizat a pornit din râvna unor cãrturari izolaþi. dacã nu ajutorul unui model. putea sã înspãimânte ºi pe cel mai cutezãtor. sertarele autorului34. ca ºi cea dintâi traducere completã a lui Homer în englezeºte prin grija lui George Chapman (1598–1616). admiraþia pentru Poet devine parte integrantã a admiraþiei pentru creaþiile spiritului grec. multã vreme apanajul unei clase restrânse. De-aci înainte. de o varietate de situaþii neobiºnuitã ºi de o neobiºnuitã bogãþie de vocabular. Întreprinderea nu era uºoarã ºi. în pragul secolului al XX-lea. desfãºurate în universitãþi ori academii. ca sã ne mãrginim la pilda Iliadei. În propriul nostru trecut. se poate spune. Ceea ce trebuie subliniat e cã. urmate de Orestia lui Eschyl.32 D. n-avea sã devinã posibilã pentru cei mulþi înainte de crearea unui învãþãmânt obºtesc ºi.

pp. 1938. Epoca influenþei greceºti. nu cruþã nici timp.. dacã nu chiar sã treacã peste limita lui – cãci totul e potenþial pentru un creator – sub raportul virtuozitãþii formale ºi a efectului estetic. cea mai viabilã ºi armonioasã. de un aport mai personal neîngãduit de opera modernã (intuiþia ºi posibilitãþile artistului fiind mai puþin stingherite). pentru întâia datã. ori anevoinþa de a transpune în urzeala altei limbi rigiditatea unui stil formular. Lascu. ceea ce obiºnuit în graiul ºcolar numim clasicã. Pippidi verbalã a cãrui amploare singur acela o poate mãsura. suflet ºi trup. aceasta e culmea ascensiunii. În materie de artã. Legendele Troadei în literatura veche româneascã. Bãnescu. Bucureºti. 34 Reproduse de N. Bucureºti 1925. Cãrþile populare în literatura româneascã. nici trudã ºi nici o jertfã cât de dureroasã în necurmatul lor încord de întruchipare a unui astfel de ideal de armonie. definitivã. vol. tipicã. ca ºi toate organismele superioare ale lumii sensibile. Vãlenii de Munte.M. linia ºi ritmul exterior. 1910. pp. aºa poate fi ºi interpretarea ei într-o limbã strãinã. o re-creaþie astfel închegatã în forme noi. de acelaºi. a fost studiatã de N. în cea mai nobilã ºi dezinteresatã a sa patimã. pp. 321–332. pãtrundea în limba lui Eminescu ºi a lui Coºbuc în ritmul sãrbãtoresc al versului original. de eflorescenþã. Studii Literare. Cu ea. I. strãmoºul poeziei europene dobândea drept de cetate în cultura noastrã. Iliada româneascã se numãrã printre cele mai izbutite tãlmãciri ale marelui poem. Cu ea. 94 ºi urm. idee ºi materie. în care expresia sufletului omenesc. Din prima lor apariþie. înlesnind iubitorilor de frumos cunoaºterea unuia din monumentele de încercatã valoare ale literaturii universale. Mai ales (sau exclusiv?) atunci când transpunerea are ca bazã o capodoperã clasicã anticã. Demiurgi instinctivi. ªi întrucât anticul e . ºi cristalizarea astfel a unei plenitudini de unitate organicã. De aceea ºi mãiestritura lor deplin încheiatã. Aci terenul e cu totul altul decât în literatura limbilor vii. O mai veche traducere în româneºte a Odysseii de Alecu Beldiman. ªi întocmai cum o operã originalã poate fi „o achiziþie perpetuã”. ajunge la un summum de putere expansivã. 35 N. 1942. Materialul mai nedefinit e multilateral susceptibil de o mai liberã ºi deci mai largã transmisibilitate. Cartojan.M. în a cãrui amintire stãruie bogãþia excepþionalã a vocabularului homeric. încât sã rivalizeze cu originalul. Vieaþa ºi scrierile Marelui Vornic Iordache Golescu. PIPPIDI NOTA TRADUCÃTORULUI 33 Iaºi. în care mustesc mai intens nãzuinþele adânci ºi misterioase ale forþei genetice constructive. Nimic mai anevoie de izbândit decât o finalitate ce rezultã din contopirea adecvatã.34 D. spiritele geniale. ale cãrei ecouri rãsunaserã cândva pe plaiurile moldovene în forma popularã a „legendelor Troadei”35. a celor douã elemente alcãtuitoare. ne impresioneazã ca o minune de sintezã dintre contur. II. un succedaneu. rãmasã nepublicatã ºi pãstratã în mai multe manuscrise. o adulmecã ºi nu înceteazã s-o aburce în toate vremile. Cântarea patimilor lui Priam. 289 ºi urm. 1876. ºi substanþa sau structura conþinutului lor. Cf. D.

toate izvoarele de bogãþie ale graiului românesc de pretutindeni. cã experienþa ce am cãpãtat-o de atunci. ideea de a contopi dialectele. ºi aceasta nu arareori e intransmisibilã. Succesul acesta mãgulitor nu mi-a împãinjenit însã ochii conºtiinþei în aºa chip. Murnu Nota traducãtorului 37 un neîntrecut maestru al formei – limbile antice au servit ca model la construirea limbilor moderne. era firesc ca o preocupare scumpã ºi statornicã pentru mine sã fie de a contribui dupã putinþã la alcãtuirea ºi desãvârºirea acelui mare organ de robustã expresie „valahã”. de care are neapãratã nevoie ca sã ducã la capãt sarcina-i copleºitoare.36 G. ªi acest vas mi l-am fãurit ºi proviantat cum am putut. Mai la fiecare pas. ca fiind cea mai bunã ºi sigurã dovadã de vitalitate ºi unica justificare a existenþei noastre ca naþiune constituitã ºi întemeiatã prin lupte ºi sacrificii milenare. De aici. prin urmare cel mai eufonic. problemã cu atât mai îngreunãtoare. aº putea zice la fiecare vers. cu un conþinut variat.000 de versuri. Aceastã pregãtire premergãtoare mi-a dat poate mai mult decât însãºi executarea lucrãrii. mai plastic ºi sugestiv al unei rase privilegiate de naturã. de toatã armãtura ºi merindea trebuitoare. acel care o întreprinde nu trebuie sã aibã numai aptitudini fireºti. m-a fãcut sã adâncesc tot mai mult problema unor asemenea întreprinderi ºi sã evoluez esenþial în conceperea lor. pasiunea. fãrã diluare. Mulþumitã acestor calitãþi. Pãstrarea ºi dezvoltarea normal evolutivã a caracterului original în toate domeniile manifestãrilor noastre ca popor înzestrat cu o individualitate proprie („Valahul” e doar o realã ºi bine pristornicitã entitate etnicã) trebuind sã fie gândul nostru cãlãuzitor. studiind ani îndelungaþi ºi concomitent – la masa mea de lucru sau cãlãtorind prin þarã – izvoarele. nu un jargon de suburbie europeanã. Mi-am dat seama cã oceanul-Homer nu-l pot strãbate cu o plutã. ºi totuºi ele apar exasperant de limitate faþã de imensa putere cu adevãrat sinteticã a limbii elene. parafrazare ºi promiscuitate. dar mai ales de la prima ei ediþie. cu cât voinþa mea principalã de a da valoare corespunzãtoare a celei mai fericite ºi neaoºe expresii româneºti era ireductibilã. ªi câmpul meu vast de experimentare ºi realizare l-am gãsit în poemele homerice. încercarea de a produce un echivalent al operei clasice (cãci tocmai în asta constã o asemenea re-creare) ne dã cel mai bun prilej de înavuþire verbalã. urmând criteriul . ci ºi conºtiinþã ºi scrupul ºi. la opera ce se înfãþiºeazã aci. ca urmare fatalã. plus cotropit de strãinisme. un mozaic disparat. încã de când apãruse în „Convorbiri Literare” ºi în „Viaþa Româneascã”. Cu atât mai vârtos. de intensificare a expresivitãþii limbii noastre ºi chiar de crearea de noi valori literare. care oglindeºte aproape în întregime viaþa ºi activitatea lumii antice. care dispune de tot echipajul. ºi e departe de a fi ajuns la apogeul de dezvoltare ºi instrumentare de care e capabil spre a putea transmite direct ºi cu mijloace proprii. care sunt toate agonisiri cu atât mai preþioase ºi necesare. ci exponentul fonetic de un pronunþat caracter romanic cel puþin în sunete. revenind ºi stãruind din rãsputeri în repeþite rânduri la întâia-mi mare încercare în aceastã laturã de activitate. ci cu un vas cât mai solid. ticluit dintr-un material pestriþ de mixturã rebarbativã. cele mai complexe ºi eminente creaþiuni ale geniului universal. am fost þinut în loc de o problemã de transmitere (cãci opera de artã se razimã mai presus de toate pe formã. în gradul cel mai înalt. va gãsi destulã putere de stãruinþã ºi rãbdare. Iatã idealul la care am nãzuit ºi cuvintele ce m-au fãcut sã topesc o parte bunã din anii mei. a fost întâmpinatã cu multã bunãvoinþã ºi chiar încurajatã cu premiul Nãsturel al Acadeniei Române. încât sã nu vãd cã truda cea mai grea ºi migãloasã mi-era rezervatã la refacerea ºi deplina ei ºlefuire. E drept cã aceastã lucrare. Dar pentru ca o asemenea întreprindere sã dea rodul râvnit care sã intre ca ingredient substanþial în procesul de integraþie a culturii naþionale. de unde ºi trebuinþa de a recurge la echivalent). cu cât rostul nostru literar e încã în stare de formaþie ºi consolidare. prin muncã ºi studiu. în forma cea mai isprãvitã la care am putut ajunge. un total de vreo 30. inexorabila nevoie de-a îmbogãþi ºi lãrgi capacitatea expresivã a limbii noastre ºi.

idilicã sau dramaticã. în loc de turcescul catâr. poemã mai mult familiarã. nu numai spre a varia expresia ºi a fi la înãlþimea textului original care-i de o bogãþie ºi varietate uimitoare. cum au bãnuit unii. o românizare posibilã. mander. Xenopol). ªi lucrarea mi-ar fi fost cu mult înlesnitã. nu pot sã nu-mi aduc aminte aici de mulþimea de prieteni ºi binevoitori. mãsura întinsoarei celor douã braþe (fr. demânare (fr.38 G. ªi pe cât hexametrul mi s-a pãrut pentru Iliada absolut indispensabil (am zis altãdatã: „singura matcã încãpãtoare pentru Dunãrea homericã”) pe atât el. De aceea ºi poate atrage ºi interesa chiar pe cititorul profan. Dar aceia pentru cari Homer poate fi ºi azi o ºcoalã. sau unui capriciu momentan. „homerid” este cel mai mare titlu de glorie ce-l poate revendica un poet. caracterul hieratic al multor momente. amploarea ºi frumuseþea magistralelor descripþii ºi comparaþii homerice etc. îndeosebi cele finale. dar mai cu seamã cel tehnic ºi estetic (eu am cãutat sã adaog ºi un raport naþional. realizat cu o artã superioarã (simplitatea nu exclude grandiosul. o simþitã sãrãcire ºi scãdere a unui element esenþial. Murnu Nota traducãtorului 39 selecþiunii ºi necesitãþii36. De aceea pentru aceastã poemã am preferit metrul iambic. rapsodia I. prin aceasta. demând. Dupã el. dacã m-am înhãmat la greul suiºului ºi . loc bãtut de soare. ritmul care. în redarea Odiseii. Voiam. unde gãsim. sunt cele ulterioare. sublimul ce rezultã din simbioza divinului cu umanul. e cel mai apropiat de vorbirea obiºnuitã. ci spre a umple un gol sau a evita un neologism proaspãt. cele mai profund umane ºi emoþionante. sunt în primul rând scriitorii ºi studioºii. Aceste preferinþe în aparenþã numai de ordin tehnic. revista lui Nic. în „Þarã Nouã”. o mare parte din epopeea lui Homer. sã citeascã opera pe de-a-ntregul ºi sã nu uite cã rapsodiile cele mai frumoase. nu se datoresc prin urmare unei întâmplãri 36 Dintre cuvintele dialectale amintesc ca pildã urmãtoarele: sorin. O pot ilustra însã printr-un singur exemplu. epopee care poate nu are sã vadã lumina zilei. Încheind aceste rânduri. dupã Aristotel. adoptând un metru mai comod prozodiei româneºti. mai puþin solemnã ºi avântatã. dar o sensibilitate mai finã se va pãtrunde repede de legitimitatea lor dupã o simplã probã prin confruntarea efectelor obþinute de mine ºi de alþii. înarmat cu oricât de puþine cunoºtinþe din domeniul clasicismului. se suprimã rezonanþa de mare amploare melopeicã. E uºor de înþeles cã. brãþat. element vitreg sau mort în acordarea tonalitãþii epice. o totalã cuprindere ºi asimilare a poemelor. o comoarã nepreþuitã de inspiraþii ºi învãþãminte. acela al unui geniu universal valabil. brasse). dimpotrivã) imnul cel mai înãlþãtor ce l-a inspirat vreodatã sentimentul de prietenie. rãmâne de-a pururea proaspãt-verde ºi actualã. mai pline ºi sonore. l-am gãsit incongruent ºi anacronic (o primã încercare de a o interpreta în hexametri am dat-o. demander). mãreþia ºi dinamismul expresiei epice. hexametrul. ci unor criterii interne bine ºi îndelung cumpãnite. care cu fapta sau cu scrisul m-au încurajat ºi mi-au dat sprijinul dezinteresat pentru ca toatã aceastã trudã a mea sã se încheie cu bine. ºi tocmai aci mi-am concentrat grija ºi atenþia. spre a putea înlocui lipsa unei mari epopei naþionale. ºi chiar de a fãuri cuvântul nou (notez în treacãt soarta verbului a tãlãzui apãrut întâia datã în „Viaþa Româneascã”).). fiind întemeiatã pe natura externã ºi mai ales pe cea afectivã umanã. romanul. de acea elitã de inteligenþe. Cine vrea serios sã-ºi dea seama de rezultatul dobândit ºi în genere de valoarea excepþionalã a poemelor homerice. impresia ce produce Homer asupra scriitorului e covârºitoare: au spus-o spiritele de elitã din toate timpurile ºi e de prisos s-o repet ºi eu. Nepreþuitã sub multe raporturi. fãrã de care stilul epopeii nu existã. sã nu judece dupã o pripitã rãsfoire a paginelor. mul. întrucât genul acesta de poezie pare rãposat ºi substituit de corespondentul sãu în prozã. care-i neschimbãtoare. care ar fi acel al limbii româneºti). dar aveam conºtiinþa cã ocolirea ar fi însemnat o concesie. De aceea a trebuit sã lupt cu tot dinadinsul ca sã înving o mare rezistenþã tehnicã: versul homeric. specificã poemei lui Homer (gravitatea solemnã sacerdotalã a atitudinii generale. Dacã anumite pagini poartã pecetea de artã convenþionalã arhaicã – ramuri uscate în vastul codru de poezie homericã – ºi nu mai au pentru noi interesul ce-l aveau pentru antici. puterea mea de pricepere ºi înfãptuire. care este Goethe. Puteam uºor sã-l ocolesc. Superficialitatea curentã la noi nu le va discerne.

O specialã amintire datoresc rãposatului ilustru al meu coleg ºi prieten Vasile Pârvan. dupã mãrturia unanimã. e cã. Bogdan-Duicã. într-o ediþie care nu-ºi are pereche între publicaþiile noastre literare ºi constituie. îndemnul a pornit de la mine. care din viu grai ºi în scris mi-au aprobat ºi apreciat activitatea de la început cu o neobositã atenþie ºi însufleþire. E însã o datorie pentru mine sã mã gândesc la toþi binevoitorii mei ºi sã le exprim cu acest prilej tot sentimentul meu de mulþumire ºi recunoºtinþã.40 G. Dar nu mai puþin îndatorat mã simt ºi faþã de alþii. un titlu de mândrie a literaturii româneºti. Murnu am ajuns sã urc masivul homeric. Dragomirescu. D. Mai întâi de toate nu pot sã uit pe rãposaþii fruntaºi intelectuali. M. Agârbiceanu – care toþi. I. Botez. Evolceanu. „Odissea” ºi „Iliada”. Duiliu Zamfirescu ºi Ioan Paul (minunat om ºi român în felul sãu). Titu Maiorescu. au contribuit sã se acrediteze în public reputaþia de care se bucurã aceste îndeletniciri ale mele literare. înainte de toate. al cãrui îndemn ºi entuziasm au contribuit în bunã parte la apariþia celor douã poeme. C. G. Ioan Bogdan. dintre care disting mai cu deosebire pe Ioan Bianu. T. 1928 G. Trivale. Davidescu. Arghezi. I. N. cu bunãvoinþa ºi entuziasmul lor. MURNU ILIADA .

kraterÕn d' ™pˆ màqon œtelle: m» se gšron ko…lVsin ™gë par¦ nhusˆ kice…w À nàn dhqÚnont' À Ûsteron aâtij „Ònta. T…j t£r sfwe qeîn œridi xunšhke m£cesqai. Lhtoàj kaˆ DiÕj uƒÒj: Ö g¦r basilÁŽ colwqeˆj noàson ¢n¦ stratÕn Ôrse kak»n. 'Atreda d m£lista dÚw. ™x oá d¾ t¦ prîta diast»thn ™r…sante 'Atredhj te ¥nax ¢ndrîn kaˆ d‹oj 'AcilleÚj.” Asta vorbi. ba chiar cãrunþi-va-n robie Tocmai în Argos acasã la mine. ªi l-a respins fãrã milã pe preot cu asprã poruncã: „Vezi. cãpetenii Atrizi ºi Ahei cu frumoase pulpare. cele douã mai mari cãpetenii: „Voi. ”Enq' ¥lloi mn p£ntej ™peuf»mhsan 'Acaioˆ a„de‹sqa… q' ƒerÁa kaˆ ¢gla¦ dšcqai ¥poina: ¢ll' oÙk 'AtredV 'Agamšmnoni ¼ndane qumù. Care fu zeul ce-i puse pe ei sã s-apuce de sfadã? Fiul lui Zeus ºi-al Letei. 5 10 15 20 25 30 . de când Agamemnon. ¡zÒmenoi DiÕj uƒÕn ˜khbÒlon 'ApÒllwna.ILIADOS A Cântul I 5 10 15 20 25 30 MÁnin ¥eide qe¦ PhlhŽ£dew 'AcilÁoj oÙlomšnhn. Nu-þi voi da fata-napoi. de-Ahei se ruga deopotrivã. m» nÚ toi oÙ cra…smV skÁptron kaˆ stšmma qeo‹o: t¾n d' ™gë oÙ lÚsw: pr…n min kaˆ gÁraj œpeisin ¹metšrJ ™nˆ o‡kJ ™n ”ArgeŽ thlÒqi p£trhj Cântã. învoindu-se-Aheii S-aibã ruºine de preot. stšmmat' œcwn ™n cersˆn ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj crusšJ ¢n¦ sk»ptrJ. de-arcaºul Apolon. Patima crudã ce-Aheilor mii de amaruri aduse. ºi dumnezeiescul Ahile S-au dezbinat dupã cearta ce fuse-ntre dânºii iscatã. primind aste daruri. Fie ca zeii-ntronaþi în Olimp la rãzboi sã v-ajute Troia uºor sã luaþi ºi cu bine s-ajungeþi acasã! Ci-napoiaþi-mi copila robitã. Dacã vã temeþi de fiul lui Zeus. În ciuda-i pe craiul. Când cuviosul veni la corãbii. DiÕj d' ™tele…eto boul». kaˆ l…sseto p£ntaj 'AcaioÚj. eâ d' o‡kad' ƒkšsqai: pa‹da d' ™moˆ lÚsaite f…lhn. kosm»tore laîn: 'Atredai te kaˆ ¥lloi ™ãkn»midej 'Acaio…. Apolon. mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul. Ñlškonto d lao…. ¢ll¦ kakîj ¢f…ei. sã nu te mai prind pe-aici la corãbii. Ori între noi zãbovind ori încoace venindu-ne iarã. Craiul nãscut din Atreu. Suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltã. t¦ d' ¥poina dšcesqai. poll¦j d' „fq…mouj yuc¦j ”AŽdi proayen ¹rèwn. Mi-e cã þi-or fi de prisos a ta cârjã ºi semnele sfinte. primindu-i mândreþea de daruri. aÙtoÝj d ˜lèria teàce kÚnessin o„wno‹s… te p©si. Daru-nchinat lui Apolon. ºi cu toþii strigau. Øm‹n mn qeoˆ do‹en 'OlÚmpia dèmat' œcontej ™kpšrsai Pri£moio pÒlin. de þara-i departe. Pentru c-Atrid cutezase pe preotul Hrises sã-nfrunte. Ca sã-ºi rãscumpere fata cu-o mare mulþime de daruri. Cârja de aur þinând cu podoabe de sfinte cordele. ¿ mur…' 'Acaio‹j ¥lge' œqhke. o moºnege. oÛneka tÕn CrÚshn ºt…masen ¢rhtÁra 'Atredhj: Ö g¦r Ãlqe qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn lusÒmenÒj te qÚgatra fšrwn t' ¢pere…si' ¥poina. Molimã grea rãspândise ºi oastea-i pornise sã piarã. zeiþã. Nu i-a plãcut lui Atrid Agamemnon îndemnul acesta. în tabãr-ahee. Dar mai cu seamã de-Atrizi. Trupul fãcându-le hranã la câni ºi la feluri de pãsãri ªi împlinitã fu voia lui Zeus.

met¦ d' „Õn ›hke: dein¾ d klagg¾ gšnet' ¢rguršoio bio‹o: oÙrÁaj mn prîton ™póceto kaˆ kÚnaj ¢rgoÚj. kaˆ g£r t' Ônar ™k DiÒj ™stin. À e„ d» potš toi kat¦ p…ona mhr…' œkha taÚrwn ºd' a„gîn. pletoasa zeiþã: „Tu cel cu arcul de-argint. Ori închinatu-þi-am grasele buturi de capre ºi tauri. nu mã-ndârji. Cãci deopotrivã ne secerã oastea rãzboiul ºi ciuma. Morþii ardeau sumedenii pe ruguri. Sã întrebãm dar un preot ori un zodier sau pe unul Care-i de vise tâlmaci. Când laolaltã se strânse ºi fu aºezat-adunarea. cã ºi visele vin de la Zeus. ILIADA. tÍ dek£tV d' ¢gor¾n d kalšssato laÕn 'AcilleÚj: tù g¦r ™pˆ fresˆ qÁke qe¦ leukèlenoj “Hrh: k»deto g¦r Danaîn. tu paznicul Hrisei. Povãþuit el fiind de zâna cu braþele albe. toà d' œklue Fo‹boj 'ApÒllwn. Iutele-Ahile. dacã teafãr doreºti sã poþi merge. Zeul întâi nimerit-a în muli ºi-n ogarii cei sprinteni. to‹si d' ¢nist£menoj metšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: 'Atredh nàn ¥mme palimplagcqšntaj яw ¨y ¢ponost»sein. Groaznic fu zãngãnul arcului cel luminos ca argintul. Öj CrÚshn ¢mfibšbhkaj K…ll£n te zaqšhn TenšdoiÒ te fi ¢n£sseij. tÒx' êmoisin œcwn ¢mfhrefša te farštrhn: œklagxan d' ¥r' юstoˆ ™p' êmwn cwomšnoio. sculându-se. aÙt¦r œpeit' aÙto‹si bšloj ™cepeukj ™fieˆj b£ll': a„eˆ d puraˆ nekÚwn ka…onto qameia…. bÁ d kat' OÙlÚmpoio kar»nwn cwÒmenoj kÁr. rãtãcind. tÕ dš moi kr»hnon ™šldwr: t…seian Danaoˆ ™m¦ d£krua so‹si bšlessin. Dar mai þinti dup-aceea ºi-n oaste sãgeþi otrãvite. auzindu-i porunca. ºi-o singurã vrere-mplineºte-mi: Stropii de plâns. Dar într-a zecea pofti Peleianul la sfat ostãºimea. Dacã ziditu-þi-am eu vreun mândru locaº de mãrire. când zeul Plin de mânie porni. •Wj œfat' eÙcÒmenoj.44 IL IADOS. cã noi o sã fim nevoiþi sã ne-ntoarcem Iar înapoi. Glasul auzi-mi-l. Ca sã ne spunã de unde-i înverºunul zeului Febos? 45 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . A ƒstÕn ™poicomšnhn kaˆ ™mÕn lšcoj ¢ntiÒwsan: ¢ll' ‡qi m» m' ™ršqize saèteroj éj ke nšhai. 'EnnÁmar mn ¢n¦ stratÕn õceto kÁla qeo‹o. cu sãgeþile tale plãteascã-mi Danaii!” Astfel rugatu-s-a el. zburarã sãgeþile dumnezeirii. nãscutul din Leto. Sminqeà e‡ potš toi car…ent' ™pˆ nhÕn œreya. Du-te dar. Doamne. nãlucindu-se-asemenea nopþii. tÕn ºäkomoj tške Lhtè: klàq… meu ¢rgurÒtox'. Lung zuruirã sãgeþile-n tolba-i din spate. ºi bãtrânul de teamã. Óti ·a qn»skontaj Ðr©to. •Wj œfat'. o Atride. Merse tãcut pe la marginea mãrii bãtutã de valuri Unde deoparte stãtu ºi rugare rosti cãtre zeul Febos Apolon. ce fuse-ngrijatã cã pier de nãpastã Danaii. Stete deoparte de tabãr-apoi ºi da drumul sãgeþii. ªi-n vreme de nouã Zile. CÂNTUL I Pânzã þesând la rãzboi ºi culcându-se-alãturi de mine.” Astfel a zis. œdeisen d' Ö gšrwn kaˆ ™pe…qeto mÚqJ: bÁ d' ¢kšwn par¦ q‹na poluflo…sboio qal£sshj: poll¦ d' œpeit' ¢p£neuqe kiën ºr©q' Ö geraiÕj 'ApÒllwni ¥nakti. ›zet' œpeit' ¢p£neuqe neîn. Hera. o‰ d' ™peˆ oân ½gerqen Ðmhgeršej te gšnonto. Sminteus. dac-o fi sã scãpãm de la moarte. aºa începu cuvântarea: „Cred. Ój k' e‡poi Ó ti tÒsson ™cèsato Fo‹boj 'ApÒllwn. Care vârtos ocroteºti Tenedos ºi Chila prea sfântã. e‡ ken q£natÒn ge fÚgoimen. Auzi sãgetaºul Apolon ªi mânios de pe vârful Olimpului merse la vale Arcul pe umãr având ºi tolba vârtos cãpãcitã. e„ d¾ Ðmoà pÒlemÒj te dam´ kaˆ loimÕj 'AcaioÚj: ¢ll' ¥ge d» tina m£ntin ™re…omen À ƒerÁa À kaˆ ÑneiropÒlon. prin lagãr. aÙtoà kinhqšntoj: Ö d' ½Že nuktˆ ™oikèj.

Biruie craiu-n mânie pe cel care-i stã sub poruncã. t»n oƒ pÒre Fo‹boj 'ApÒllwn: Ó sfin ™Ý fronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: ð 'Acileà kšlea… me Di f…le muq»sasqai mÁnin 'ApÒllwnoj ˜kathbelštao ¥naktoj: toˆ g¦r ™gën ™ršw: sÝ d sÚnqeo ka… moi Ômosson à mšn moi prÒfrwn œpesin kaˆ cersˆn ¢r»xein: à g¦r яomai ¥ndra colwsšmen. Deci juruie-mi tu. oÙd' ¢pšluse qÚgatra kaˆ oÙk ¢pedšxat' ¥poina. dobândind. kaˆ n»ess' ¹g»sat' 'Acaiîn ”Ilion e‡sw ¿n di¦ mantosÚnhn. Febos Apolon? Eu bucuros o voi spune. ªi cârmuise ale Aheilor vase pe mare spre Troia Numai cu darul ghicirii. Colcãie totuºi în pieptu-i ºi catã prilej mai pe urmã Ca s-o descarce. Öj nàn pollÕn ¥ristoj 'Acaiîn eÜcetai enai. rugându-te. lâng-aceste Vase adâncate. luã Calhas cuvântul ºi zise: „Scumpe lui Zeus Ahile. Cãruia. Dar iatã. dacã vrei sã mã aperi. Care se laudã aci între Domni cã e cel mai de frunte. Molima n-o sã se-ndure s-abatã din tabãr-ahee Pânã ce tatãlui pe sprâncenata copilã n-om da-o 47 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . Calhas. Care ºtia câte-au fost mai demult. nici chiar Agamemnon. ¢ll£ te kaˆ metÒpisqen œcei kÒton. cu care-l cinstise Apolon. ¢ll' ›nek' ¢rhtÁroj Ön ºt…mhs' 'Agamšmnwn. se scoalã-ntre dânºii Fiul lui Testor. Aheilor taine dezvãlui: Pânã ce eu mai viez ºi mai vãd pe pãmânt. Bine cu mintea-i chitind. Iatã. Ci-i supãrat el de preot. ”Htoi Ó g' ìj e„pën kat' ¥r' ›zeto: to‹si d' ¢nšsth K£lcaj Qestor…dhj o„wnopÒlwn Ôc' ¥ristoj. ar voi de la noi sã-ºi abatã urgia?” Zise ºi-ndatã ºezu. ™n st»qessin ˜o‹si: sÝ d fr£sai e‡ me saèseij. De-asta Þintaºul atâtea necazuri ne-a dat ºi-o sã deie. mã jur pe Apolon.46 65 IL IADOS. Calhas. câte fi-vor. a‡ kšn pwj ¢rnîn kn…shj a„gîn te tele…wn boÚletai ¢nti£saj ¹m‹n ¢pÕ loigÕn ¢mànai. toÜnek' ¥r' ¥lge' œdwken ˜khbÒloj ºd' œti dèsei: oÙd' Ó ge prˆn Danao‹sin ¢eikša loigÕn ¢pèsei pr…n g' ¢pÕ patrˆ f…lJ dÒmenai ˜likèpida koÚrhn ILIADA. ia seama tu însã ºi jurã-mi C-ai sã fii gata sã-mi dai ajutor cu vorba ºi fapta. CÂNTUL I Ceartã-ne oare dorind juruite prinoase ori jertfe? Au poate arsura de fripte mioare ºi capre alese El.” Numaidecât îi rãspunse lui Calhas ºoimanul Ahile: „Inimã prinde.” Negreºitorul proroc mai prinse curaj ºi rãspunse: „Nu pentru jertfe. nici daruri primi de la dânsul. Nu dezrobi pe copilã. cã prea-l necinsti Agamemnon. Ciuda-i. ú te sÝ K£lcan eÙcÒmenoj Danao‹si qeoprop…aj ¢nafa…neij. Öj mšga p£ntwn 'Arge…wn kratšei ka… oƒ pe…qontai 'Acaio…: kre…sswn g¦r basileÝj Óte cèsetai ¢ndrˆ cšrhŽ: e‡ per g£r te cÒlon ge kaˆ aÙtÁmar katapšyV. întâiul ºi fala prorocilor. câte sunt. ºi nici juruite prinoase ne ceartã. nici unul din toatã aheimea de faþã N-o sã te-atingã cu procleta-i mânã. mãcar cã pe o zi ºi-o ascunde ºi-o-nãduºã-n sine. destainã ºi spune ce cugetã zeii. oÜ tij ™meà zîntoj kaˆ ™pˆ cqonˆ derkomšnoio soˆ ko…lVj par¦ nhusˆ bare…aj ce‹raj ™po…sei sump£ntwn Danaîn. Care-i mai tare ca toþi ºi de care cu toþii ascultã. Öj Édh t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta. tu-mi ceri sã vã spun tuturora Care sã fie necazul arcaºului. A e‡ tar Ó g' eÙcwlÁj ™pimšmfetai ºd' ˜katÒmbhj. iubitul fecior al lui Zeus. oÙd' Àn 'Agamšmnona e‡pVj. Ôfra telšssV. Mi-e sã nu supãr cumva între Domnii Ahei pe acela. Kaˆ tÒte d¾ q£rshse kaˆ hÜda m£ntij ¢mÚmwn: oÜ tar Ó g' eÙcwlÁj ™pimšmfetai oÙd' ˜katÒmbhj. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: qars»saj m£la e„p qeoprÒpion Ó ti osqa: oÙ m¦ g¦r 'ApÒllwna Di f…lon.

Nici ai rostit oarecând ºi nici fãptuit-ai vreun bine. Nu voi sã-mi piarã oºtirea. de harnicã ce-i ºi de-naltã ºi mândrã. ™peˆ polÝ boÚlomai aÙt¾n o‡koi œcein: kaˆ g£r ·a Klutaimn»strhj probšboula kourid…hj ¢lÒcou. o. dar iatã se scoalã-ntre dânºii Plin de mâhnire ºi ciudã viteazul Atrid Agamemnon.” Dar îl întâmpin-Ahile ºoimanul zicându-i: „Atride. Iute-mi alegeþi o altã rãsplatã. Mintea-i cu totului tot cuprinsã de negrele gânduri ªi de mânie aprinºi ca focul îi scânteie ochii. 49 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . dac-aºa e mai bine. Totuºi voi da-o-napoi la pãrinþi. ci teafãrã toatã sã-mi fie. laoÝj d' oÙk ™pšoike pal…lloga taàt' ™page…rein. pîj g£r toi dèsousi gšraj meg£qumoi 'Acaio…. A ¢pri£thn ¢n£poinon. ILIADA.” Zise din nou ridicându-se craiul Atrid Agamemnon: „Nu-mi fi aºa de viclean pe cât eºti de voinic. t¦ dšdastai. Rãul plãcutu-þi-a pururi. Dã pe Hriseis acuma ºi-mpacã pe zeu. Numai cã eu am respins bogatul rãscumpãr al fetei. ”Htoi Ó g' ìj e„pën kat' ¥r' ›zeto: to‹si d' ¢nšsth ¼rwj 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn ¢cnÚmenoj: mšneoj d mšga fršnej ¢mfimšlainai p…mplant'. Danailor spui tuturora Cum cã de-aceea pedepse ne dete Þintaºul olimpic. în veci nu mi-ai spus o prielnicã vorbã. tu cobe. Cum ºi de unde sã-þi deie bãrbaþii Ahei o rãsplatã? Bunuri prea multe de-a obºtii noi nu ºtim pãstrate niciunde. Cel arãtos ca un zeu. ¥gein q' ƒer¾n ˜katÒmbhn ™j CrÚshn: tÒte kšn min ƒlass£menoi pep…qoimen. ™peˆ oÙd œoike: leÚssete g¦r tÒ ge p£ntej Ó moi gšraj œrcetai ¥llV. ™peˆ oÙ pareleÚseai oÙdš me pe…seij. ¢ll¦ sÝ mn nàn tÁnde qeù prÒej: aÙt¦r 'Acaioˆ triplÍ tetraplÍ t' ¢pote…somen. CÂNTUL I Fãrã de daruri ºi platã ºi nu-i vom aduce la Hrisa Jertfa spãºirii.” Zise ºi-ndatã ºezu. ca nu cumva singur Nedãruit sã fiu eu între Ahei. Aºa împãca-vom pe zeu îmblânzindu-l. TÕn d' ºme…bet' œpeita pod£rkhj d‹oj 'AcilleÚj: 'Atredh kÚdiste filokteanètate p£ntwn.48 IL IADOS. cã doar nu se cuvine. soþia Din tinereþele mele. Nu se mai cade oºtirea pe-aceste-napoi sã le cearã. doar nu-i mai prejos ca femeie De priceputã. oÙdš t… pou ‡dmen xun»Ža ke…mena poll£: ¢ll¦ t¦ mn pol…wn ™xepr£qomen. oÙ dšmaj oÙd fu»n. Catã hain mai întâi la Calhas ºi astfel îi zice: „Calhas. ¢ll¦ kaˆ ïj ™qšlw dÒmenai p£lin e„ tÒ g' ¥meinon: boÚlom' ™gë laÕn sîn œmmenai À ¢polšsqai: aÙt¦r ™moˆ gšraj aÙt…c' ˜toim£sat' Ôfra m¾ ooj 'Arge…wn ¢gšrastoj œw. ™peˆ oÜ ˜qšn ™sti cere…wn. oÛnek' ™gë koÚrhj Crushdoj ¢gl£' ¥poina oÙk œqelon dšxasqai. Ôsse dš oƒ purˆ lampetÒwnti ™kthn: K£lcanta prètista k£k' ÑssÒmenoj prosšeipe: m£nti kakîn oÙ pè potš moi tÕ kr»guon epaj: a„e… toi t¦ k£k' ™stˆ f…la fresˆ manteÚesqai. iar Aheii Te-or dãrui întreit ºi-mpãtrit. oÜt' ¨r fršnaj oÜtš ti œrga. Ahile. Chiar ºi acum prorocind. ºi pururi menit-ai a rele. cãci n-o sã mã birui cu vorba. dacã bun va fi Zeus Sã pustiim a lui Priam cetate temeinicã-n ziduri. Câte-am prãdat în oraºe la Troia. a‡ kš poqi ZeÝj dùsi pÒlin Tro…hn eÙte…ceon ™xalap£xai. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: m¾ d' oÛtwj ¢gaqÒj per ™ën qeoe…kel' 'Acilleà klšpte nÒJ. Drept e cã-mi place mai mult decât Clitemnestra. ™sqlÕn d' oÜtš t… pw epaj œpoj oÜt' ™tšlessaj: kaˆ nàn ™n Danao‹si qeopropšwn ¢goreÚeij æj d¾ toàd' ›nek£ sfin ˜khbÒloj ¥lgea teÚcei. Cel mai slãvit între oameni ºi mai ahtiat dupã avere. împãrþitu-le-am toate. Bine cu toþii vedeþi ce fel de rãsplatã voi pierde. Pentru c-aº vrea înadins ca ea sã rãmâie la mine.

în viforul luptei tot greul îl duce Braþu-mi cu arma. Eu niciodatã totuna cu tine n-am parte de daruri. dÒsan dš moi uŒej 'Acaiîn. A à ™qšleij Ôfr' aÙtÕj œcVj gšraj. Dar despre asta putem sã vorbim între noi ºi pe urmã. ™j d' ˜katÒmbhn qe…omen. Ori vrei s-ai rãsplatã tu singur ªi despoiat sã fiu eu. Punem într-însa vâslaºii mai repede ºi hecatomba ªi sã pornim în corabie pe-mbujorata Hriseis. De la Ulise. Ahile. când vine-mpãrþirea pe urmã. eu însumi atunci voi lua de la tine Darul cu sila. nàn d' ¥ge nÁa mšlainan ™rÚssomen e„j ¤la d‹an. Ôfr' ¼min ˜k£ergon ƒl£sseai ƒer¦ ·šxaj. ™peˆ à m£la poll¦ metaxÝ oÜre£ te skiÒenta q£lass£ te ºc»essa: ¢ll¦ soˆ ð mšg' ¢naidj ¤m' ˜spÒmeq' Ôfra sÝ ca…rVj. ¢ll' e„ mn dèsousi gšraj meg£qumoi 'Acaioˆ ¥rsantej kat¦ qumÕn Ópwj ¢nt£xion œstai: e„ dš ke m¾ dèwsin ™gë dš ken aÙtÕj ›lwmai À teÕn À A‡antoj „ën gšraj. ú œpi poll¦ mÒghsa. Nu mi-o vor da-o. Aias ori Idomeneu ori dumnezeiescul Ulise. À 'OdusÁoj ¥xw ˜lèn: Ö dš ken kecolèsetai Ón ken †kwmai. ¨n d' aÙt¾n Crushda kallip£rVon b»somen: eŒj dš tij ¢rcÕj ¢n¾r boulhfÒroj œstw.50 IL IADOS. totuna la preþ cu aceea. Cã rãzbunãm de Troieni. ILIADA. Ba chiar tu însuþi. noi. pe fratele tãu ºi pe tine Cel fãr-obraz! Ci de asta nu-þi pasã ºi n-ai nici o grijã. Drumuri sã batã sau tari sã tot stea la rãzboi cu duºmanii? Nu de necaz pe Troieni. ferecatule-n sfrunt ºi veºnic pornit pe câºtiguri. ºi las’ sã se-nfurie apoi oriºicine. aÙt¦r œm' aÜtwj Âsqai deuÒmenon. ¢ll' ½toi mn taàta metafrasÒmesqa kaˆ aâtij. Munþii cu umbre pe vãi ºi marea cu clocot de valuri. am venit eu cu armia-ncoace. Ba chiar mã ºi ameninþi cã iei de la mine rãsplata. Ba dimpotrivã. ™peˆ oÜ t… moi a‡tio… e„sin: oÙ g¦r pèpot' ™m¦j boàj ½lasan oÙd mn †ppouj. doar nu mi-s Troienii de vinã. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: ê moi ¢naide…hn ™pieimšne kerdaleÒfron pîj t…j toi prÒfrwn œpesin pe…qhtai 'Acaiîn À ÐdÕn ™lqšmenai À ¢ndr£sin fi m£cesqai. Hai sã împingem pe valuri acum o corabie neagrã. Jertfe s-aduci ºi sã-mbuni pe izbãvitorul Apolon. Unul sã fie mai-marele ºi purtãtorul de grijã. Ci ne-am luat dupã tine. kšleai dš me tÁnd' ¢podoànai. CÂNTUL I Nici vei putea sã mã-nºeli. tim¾n ¢rnÚmenoi Menel£J so… te kunîpa prÕj Trèwn: tîn oÜ ti metatršpV oÙd' ¢leg…zeij: kaˆ d» moi gšraj aÙtÕj ¢fair»sesqai ¢peile‹j. Cum sã se-nduplece Aheii. de la Aias ori chiar ºi din corturi. sfruntate. Nu mi-au stricat ei nici roadele-n þara bãrbaþilor Ftia Cea cu pãmânt roditor. Spre a mã bate pe-aici. de mai stãrui sã dau pe femeie? Doar dacã mãrinimoºii Ahei îmi vor face pe voie ªi mi-or alege pe alta. ca tu sã te bucuri. ™n d' ™rštaj ™pithdj ¢ge…romen. À A‡aj À 'IdomeneÝj À d‹oj 'OdusseÝj º sÝ Phledh p£ntwn ™kpaglÒtat' ¢ndrîn. oÙdš pot' ™n Fq…V ™ribèlaki bwtiane…rV karpÕn ™dhl»sant'. plecaþi la poruncile tale. oÙ g¦r ™gë Trèwn ›nek' ½luqon a„cmht£wn deàro machsÒmenoj.” Crunt pe sub gene privind. Când cucerim ºi prãdãm vr’o cetate bogatã din Troia. tu capeþi 51 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . cã la mijloc sunt stavile multe. rãspunse ºoimanul Ahile: „Vai. nici stave cumva de-ale mele. oÙ mn so… pote son œcw gšraj ÐppÒt' 'Acaioˆ Trèwn ™kpšrsws' eâ naiÒmenon ptol…eqron: ¢ll¦ tÕ mn ple‹on polu£Žkoj polšmoio ce‹rej ™maˆ dišpous': ¢t¦r ½n pote dasmÕj †khtai. Rodul atâtor sudori ºi darul de cinste al oºtirii. tu cel mai cumplit între oameni. De nu. Nu mi-au rãpit ei cirezi.

Plec dar în Ftia. Âoj Ö taàq' érmaine kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÒn. o trimise zeiþa braþalbã Hera. Ori supãrarea sã-ºi curme ºi capãt sã puie pornirii. TÕn d' ºme…bet' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: feàge m£l' e‡ toi qumÕj ™pšssutai. ™pe… ke k£mw polem…zwn. Stându-i la spate. de sfezi ºi bãtãi îndrãgit eºti de-a pururi Iar dacã eºti un viteaz. Singur apoi mã voi duce la tine. pe un vas de-ale mele. deodatã ºi vine Palas Atena din cer. 53 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . oÙd' Ôqomai kotšontoj: ¢peil»sw dš toi ïde: æj œm' ¢faire‹tai Crushda Fo‹boj 'ApÒllwn. el vede uimit pe zeiþa Palas Atena. Ö d' 'Atredhn ™nar…zoi. ™gë d' Ñl…gon te f…lon te œrcom' œcwn ™pˆ nÁaj. Numai de harþe. Ãe cÒlon paÚseien ™rhtÚseiš te qumÒn. t¾n mn ™gë sÝn nh t' ™mÍ kaˆ ™mo‹j ˜t£roisi pšmyw. •Wj f£to: Phlewni d' ¥coj gšnet'. Atrid Agamemnon: „Du-te dar. oÙdš s' яw ™nq£d' ¥timoj ™ën ¥fenoj kaˆ ploàton ¢fÚxein. Nu-mi pasã de tine ªi de-a ta furie oarbã. Pe-mbujorata Briseis. din ochi ea groaznic îi fulgerã-n faþã. vreun zeu vitejia þi-a dat-o. ›lketo d' ™k koleo‹o mšga x…foj. Iar la corãbii mã-ntorc istovit de rãzboinicã trudã. œcqistoj dš mo… ™ssi diotrefšwn basil»wn: a„eˆ g£r toi œrij te f…lh pÒlemo… te m£cai te: e„ m£la karterÒj ™ssi. oÙdš s' œgwge l…ssomai e†nek' ™me‹o mšnein: p£r' œmoige kaˆ ¥lloi o† kš me tim»sousi. nàn d' emi Fq…hn d'. iar Ahile simþi negrãitã durere. cu mine mai sunt doar ºi alþii Care cinsti-mã-vor.” Dar se rãsti la Ahile. lovindu-mã-n cinste. À Ó ge f£sganon ÑxÝ ™russ£menoj par¦ mhroà toÝj mn ¢nast»seien. cãci ea purta grijã ºi dragoste amândurora. ea-l prinse de plete bãlane pe-Ahile. met¦ d' ™tr£pet'. din teacã sã-ºi smulgã el spada tãioasã ªi sã înlãture-ndatã mulþimea. Lesne tu singur aci grãmãdi-vei câºtiguri ºi-avere. Eu nicicând cu rugare Nu-þi voi cãdea sã rãmâi. m£lista d mht…eta ZeÚj. Inima-n pieptu-i pãros îi stãtu îndoitã pe gânduri: Sau de la coapsã. xanqÁj d kÒmhj ›le Phlewna o‡J fainomšnh: tîn d' ¥llwn oÜ tij Ðr©to: q£mbhsen d' 'AcileÚj. grãindu-i. ™n dš oƒ Ãtor st»qessin las…oisi di£ndica merm»rixen. Lui vederându-se numai. stugšV d kaˆ ¥lloj son ™moˆ f£sqai kaˆ Ðmoiwq»menai ¥nthn. Nu cred cã.52 IL IADOS. sšqen d' ™gë oÙk ¢leg…zw. Cum se întoarce-napoi. A soˆ tÕ gšraj polÝ me‹zon. Zeus mai mult ca oricine-nþeleptul. Cel mai hulit îmi eºti tu între Domnii purceºii din Zeus. ™gë dš k' ¥gw Brishda kallip£rVon aÙtÕj „ën klis…hn d tÕ sÕn gšraj Ôfr' ™Ý e„dÍj Ósson fšrterÒj e„mi sšqen. Ia-þi pe ai tãi ºi-ale tale corãbii ºi-ntoarnã-te acasã ªi Mirmidonilor tãi porunceºte. qeÒj pou soˆ tÒ g' œdwken: o‡kad' „ën sÝn nhus… te sÍj kaˆ so‹j ˜t£roisi MurmidÒnessin ¥nasse. CÂNTUL I Partea mai mare din daruri. sã ºtii tu cât eu sunt mai tare Faþã de tine ca Domn ºi sã tremure cel ce cu mine Una s-ar crede ºi ar vrea deopotrivã-nainte sã-mi steie!” Asta i-a zis. fiind nevãzutã de alþii. aÙt…ka d' œgnw Pall£d' 'Aqhna…hn: deinë dš oƒ Ôsse f£anqen: ILIADA. Ãlqe d' 'Aq»nh oÙranÒqen: prÕ g¦r Âke qe¦ leukèlenoj “Hrh ¥mfw Ðmîj qumù filšous£ te khdomšnh te: stÁ d' Ôpiqen. dacã þi-i voia sã pleci. sã-njunghie pe-Atride. Am s-o trimit însoþitã de-ai mei. din cort sã-þi iau darul. ™peˆ à polÝ fšrterÒn ™stin o‡kad' ‡men sÝn nhusˆ korwn…sin. Pânã ce el ºovãind pregetã socotindu-se-n sine. mulþumit cu puþinul. Dar eu te-ameninþ ºi zic astfel: Pentru cã Febos Apolon îmi ia pe copila lui Hrises. cãci mai de folos îmi e-ntorsul acasã Pe legãnate corãbii. iar eu. Pânã ce sabia-ºi scoase din teacã.

mã trimise la tine zeiþa braþalbã Hera.” Zise. A ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: t…pt' aât' a„giÒcoio DiÕj tškoj e„l»louqaj. Cât mi-ar fi ciuda de mare. o fiic-a lui Zeus de scut-purtãtorul? Poate venit-ai sã vezi cum ºtie sã-nfrunte Agamemnon? Una þi-oi spune. ¢ll' œk toi ™ršw. Una þi-oi spune pe faþã ºi jur cu sfinþenie mare. Dacã m-asculþi. mhd x…foj ›lkeo ceir…: ¢ll' ½toi œpesin mn Ñne…dison æj œseta… per: ïde g¦r ™xeršw. a‡ ke p…qhai. deci rabdã ºi-ascultã-ne sfatul.” Zise zeiþei atunci Ahile cel iute ca ºoimul: „Cade-se seamã sã þiu de al vostru demând. am venit sã-þi alin supãrarea. krad…hn d' ™l£foio. TÕn d' aâte prosšeipe qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: Ãlqon ™gë paÚsousa tÕ sÕn mšnoj. kaˆ oÜ pw lÁge cÒloio: o„nobaršj. ºi cred cã aºa cum îþi spun o sã fie: El în curând va plãti-o cu viaþa-i aceastã trufie!” Dar lui Ahile-i rãspunse zeiþa-nstelatã-n privire: „Eu am solie din cer. fiindcã domneºti pe netrebnici. Iatã cuvântul îmi dau ºi el împlinit o sã fie: Daruri frumoase primi-vei o datã. pãcatul de-acum þi-ar fi fost cel din urmã. Phledhj d' ™xaàtij ¢tarthro‹j ™pšessin 'Atredhn prosšeipe. o zeiþã. ¢ll' œk toi ™ršw kaˆ ™pˆ mšgan Órkon Ñmoàmai: naˆ m¦ tÒde skÁptron. Jur pe toiagul acesta ce nu mai dã frunze ºi ramuri. sperios ca ºi cerbul! Nici cu oºtirea te bizui vr’odatã sã ieºi la bãtaie. Hai conteneºte cu cearta ºi sabia lasã-þi-o-n teacã. cã te temi sã nu dai de primejdia morþii. Doar þi-e mai bine sã huzuri în tabãra noastrã cea largã ªi sã despoi de-a lui daruri pe cine-þi grãieºte-mpotrivã. à †na Ûbrin ‡dV 'Agamšmnonoj 'Atredao. tÕ d kaˆ telšesqai яw: Îj Øperopl…Vsi t£c' ¥n pote qumÕn ÑlšssV. la palatele împãvezatului Zeus. tÕ mn oÜ pote fÚlla kaˆ Ôzouj ILIADA. Mânerul de argint cu mâna vârtos apãsându-l. Altfel. Nici sã te-aþii pânditor de duºmani cu vitejii de frunte Dintre Ahei. Crai care storci pe supuºi. pe…qeo d' ¹m‹n. oÜtš pot' ™j pÒlemon ¤ma laù qwrhcqÁnai oÜte lÒcon d' „šnai sÝn ¢rist»essin 'Acaiîn tštlhkaj qumù: tÕ dš toi k¾r e‡detai enai. ’H kaˆ ™p' ¢rguršV kèpV scšqe ce‹ra bare‹an. iar ea se întoarse-napoi între zeii Cei din Olimp. cãci ea are grijã ºi þine la voi deopotrivã. Atride.54 IL IADOS. Numai cu vorbele mustrã-l pe el aºa cum îþi vine. à polÝ lèŽÒn ™sti kat¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn dîr' ¢poaire‹sqai Ój tij sšqen ¢nt…on e‡pV: dhmobÒroj basileÝj ™peˆ oÙtidano‹sin ¢n£sseij: à g¦r ¨n 'Atredh nàn Ûstata lwb»saio. 55 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . tu obraz de dulãu. cãci asta mai bine-i din parte-mi. de trei ori pe-atâta. o întâmpinã Ahile cu vorbe ce zboarã: „Ce-ai venit oare. oÙranÒqen: prÕ dš m' Âke qe¦ leukèlenoj “Hrh ¥mfw Ðmîj qumù filšous£ te khdomšnh te: ¢ll' ¥ge lÁg' œridoj. T¾n d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: cr¾ mn sfwterÒn ge qe¦ œpoj e„rÚssasqai kaˆ m£la per qumù kecolwmšnon: ïj g¦r ¥meinon: Ój ke qeo‹j ™pipe…qhtai m£la t' œkluon aÙtoà. Dar Peleianul din nou începu sã-l înfrunte din gurã Pe Agamemnon Atrid ºi nu-ºi potolea încã focul: „Tu beþivan. CÂNTUL I ªi glãsuind. Zeii ascultã mai mult pe acela ce lor se supune. Sabia lungã ºi-o-mpinse în teacã ºi dete ascultare Vorbei zeiþei. tÕ d kaˆ tetelesmšnon œstai: ka… potš toi trˆj tÒssa paršssetai ¢gla¦ dîra Ûbrioj e†neka tÁsde: sÝ d' ‡sceo. oÙd' ¢p…qhse mÚqJ 'Aqhna…hj: ¿ d' OÜlumpon d beb»kei dèmat' ™j a„giÒcoio DiÕj met¦ da…monaj ¥llouj. Pentru ocara de azi. ¨y d' ™j kouleÕn ðse mšga x…foj. kunÕj Ômmat' œcwn.

56
235

IL IADOS. A
fÚsei, ™peˆ d¾ prîta tom¾n ™n Ôressi lšloipen, oÙd' ¢naqhl»sei: perˆ g£r ·£ ˜ calkÕj œleye fÚll£ te kaˆ floiÒn: nàn aâtš min uŒej 'Acaiîn ™n pal£mVj foršousi dikaspÒloi, o† te qšmistaj prÕj DiÕj e„rÚatai: Ö dš toi mšgaj œssetai Órkoj: à pot' 'AcillÁoj poq¾ †xetai uŒaj 'Acaiîn sÚmpantaj: tÒte d' oÜ ti dun»seai ¢cnÚmenÒj per craisme‹n, eât' ¨n polloˆ Øf' “Ektoroj ¢ndrofÒnoio qn»skontej p…ptwsi: sÝ d' œndoqi qumÕn ¢mÚxeij cwÒmenoj Ó t' ¥riston 'Acaiîn oÙdn œtisaj. •Wj f£to Phledhj, potˆ d skÁptron b£le ga…V cruse…oij ¼loisi peparmšnon, ›zeto d' aÙtÒj: 'Atredhj d' ˜tšrwqen ™m»nie: to‹si d Nšstwr ¹duep¾j ¢nÒrouse ligÝj Pul…wn ¢gorht»j, toà kaˆ ¢pÕ glèsshj mšlitoj gluk…wn ·šen aÙd»: tù d' ½dh dÚo mn geneaˆ merÒpwn ¢nqrèpwn ™fq…aq', o† oƒ prÒsqen ¤ma tr£fen ºd' ™gšnonto ™n PÚlJ ºgaqšV, met¦ d trit£toisin ¥nassen: Ó sfin ™Ý fronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: ð pÒpoi à mšga pšnqoj 'Acaida ga‹an ƒk£nei: à ken ghq»sai Pr…amoj Pri£moiÒ te pa‹dej ¥lloi te Trîej mšga ken kecaro…ato qumù e„ sfîŽn t£de p£nta puqo…ato marnamšnoiŽn, o‰ perˆ mn boul¾n Danaîn, perˆ d' ™st m£cesqai. ¢ll¦ p…qesq': ¥mfw d newtšrw ™stÕn ™me‹o: ½dh g£r pot' ™gë kaˆ ¢re…osin ºš per Øm‹n ¢ndr£sin æm…lhsa, kaˆ oÜ potš m' o† g' ¢qšrizon. oÙ g£r pw to…ouj ‡don ¢nšraj oÙd ‡dwmai, oŒon Peir…qoÒn te DrÚant£ te poimšna laîn Kainša t' 'Ex£diÒn te kaˆ ¢nt…qeon PolÚfhmon Qhsša t' A„gedhn, ™pie…kelon ¢qan£toisin: k£rtistoi d¾ ke‹noi ™picqon…wn tr£fen ¢ndrîn: k£rtistoi mn œsan kaˆ kart…stoij ™m£conto fhrsˆn Ñreskóoisi kaˆ ™kp£glwj ¢pÒlessan.

ILIADA. CÂNTUL I
Nici înverzi-va, odatã ce trunchiu-i rãmase pe munte ªi o secure-l ciopli, netezindu-l de foi ºi de coajã; Care toiag la judeþ e purtat de fruntaºi în Ahaia Spre apãrarea dreptãþii ºi a legilor date de Zeus, ªi jurãmântul amar o sã-þi fie: veni-va o vreme Când dup-Ahile la luptã cu toþii ofta-vor Aheii; Dar o sã fie târziu, cãci tu chiar, cu toatã obida, Nu vei putea sã le-ajuþi, când droaie cãdea-vor sub arma Cruntului Hector, ºi-adânc te va roade necazul cã astãzi Nesocotit-ai pe cel mai de frunte viteaz din Ahaia.” Astfel rãstindu-se Ahile trânti la pãmânt cu mânie Sceptrul în aur þintat ºi îndatã se puse pe scaun. Sta mânios ºi-Agamemnon în faþã-i. Atunci se ridicã Meºterul cuvântãtor ºi craiul Pilenilor, Nestor, Cãruia graiul din gurã mai dulce-i cura decât mierea. El pânã-n vremea de-atunci vãzuse trecându-se douã Neamuri de oameni nãscute, crescute-n cetatea cea sfântã Pilos, ºi acuma domnea peste vârsta de-a treia. Nestor, cuminte gândind, aºa începu cuvântarea: „Doamne, ce jale cumplitã l-ajunse pãmântul ahaic! Cum bucura-se-va Priam acum ºi feciorii lui Priam ªi-o sã tresalte Troienii, cãci mare le-ar fi bucuria, Când o sã afle cã voi începurãþi asemenea sfadã, Voi care-ntreceþi pe Ahei, când e vorba de sfat ºi de arme. Ci ascultaþi, cã mai tineri sunteþi amândoi decât mine: Eu am mai fost ca tovar㺠cu oameni viteji mai de frunte, Chiar decât voi, ºi niciunul n-a fost cu dispreþ cãtre mine. N-am pomenit în viaþã bãrbaþi deopotrivã cu dânºii, Cu Piritou bunãoarã, cu Drias, pãstor de noroade, Ori cu Cheneu, cu Exadiu ºi cu Polifem uriaºul, Ori cu Egide Teseu, arãtos ca un zeu în fãpturã N-au mai fost alþii pe lume mai tari de vârtute ca dânºii, Foarte puternici în arme au fost ºi cu cei mai puternici, Chiar cu Centauri din munþi, pe care-i stârpeau fãrã milã.

57
235

240

240

245

245

250

250

255

255

260

260

265

265

58

IL IADOS. A
kaˆ mn to‹sin ™gë meqom…leon ™k PÚlou ™lqën thlÒqen ™x ¢p…hj ga…hj: kalšsanto g¦r aÙto…: kaˆ macÒmhn kat' œm' aÙtÕn ™gè: ke…noisi d' ¨n oÜ tij tîn o‰ nàn broto… e„sin ™picqÒnioi macšoito: kaˆ mšn meu boulšwn xÚnien pe…qontÒ te mÚqJ: ¢ll¦ p…qesqe kaˆ Ümmej, ™peˆ pe…qesqai ¥meinon: m»te sÝ tÒnd' ¢gaqÒj per ™ën ¢poa…reo koÚrhn, ¢ll' œa éj oƒ prîta dÒsan gšraj uŒej 'Acaiîn: m»te sÝ Phle…dh 'qel' ™rizšmenai basilÁŽ ¢ntib…hn, ™peˆ oÜ poq' Ðmo…hj œmmore timÁj skhptoàcoj basileÚj, ú te ZeÝj kàdoj œdwken. e„ d sÝ karterÒj ™ssi qe¦ dš se ge…nato m»thr, ¢ll' Ó ge fšrterÒj ™stin ™peˆ pleÒnessin ¢n£ssei. 'Atredh sÝ d paàe teÕn mšnoj: aÙt¦r œgwge l…ssom' 'AcillÁŽ meqšmen cÒlon, Öj mšga p©sin ›rkoj 'Acaio‹sin pšletai polšmoio kako‹o. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: naˆ d¾ taàt£ ge p£nta gšron kat¦ mo‹ran œeipej: ¢ll' Ód' ¢n¾r ™qšlei perˆ p£ntwn œmmenai ¥llwn, p£ntwn mn kratšein ™qšlei, p£ntessi d' ¢n£ssein, p©si d shma…nein, ¤ tin' oÙ pe…sesqai яw: e„ dš min a„cmht¾n œqesan qeoˆ a„n ™Òntej toÜnek£ oƒ proqšousin Ñne…dea muq»sasqai; TÕn d' ¥r' Øpobl»dhn ºme…beto d‹oj 'AcilleÚj: à g£r ken deilÒj te kaˆ oÙtidanÕj kaleo…mhn e„ d¾ soˆ p©n œrgon Øpe…xomai Ótt… ken e‡pVj: ¥lloisin d¾ taàt' ™pitšlleo, m¾ g¦r œmoige s»main': oÙ g¦r œgwg' œti soˆ pe…sesqai яw. ¥llo dš toi ™ršw, sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsi: cersˆ mn oÜ toi œgwge mac»somai e†neka koÚrhj oÜte soˆ oÜtš tJ ¥llJ, ™pe… m' ¢fšlesqš ge dÒntej: tîn d' ¥llwn ¤ mo… ™sti qoÍ par¦ nh mela…nV tîn oÙk ¥n ti fšroij ¢nelën ¢škontoj ™me‹o: e„ d' ¥ge m¾n pe…rhsai †na gnèwsi kaˆ oŒde:

ILIADA. CÂNTUL I
Eu ca tovar㺠al lor mã dusesem din Pilos, din þara-mi Cea de departe de tot; mã poftiserã ei de la sine. Dupã putere luptam singuratic ºi eu, dar cu dânºii Nimeni n-ar fi îndrãznit sã se mãsure-n ziua de astãzi. Totuºi de mine-ascultau, þiind seamã de spusele mele. Hai dar ºi voi ascultaþi: e mai bine s-asculþi ºi de altul. Tu, Agamemnon, deºi eºti puternic, sã nu-i iei femeia. Lasã-i-o; de la început cu ea-l dãruirã Danaii. Nu te purta, o Ahile, ºi tu, duºmãneºte, cu craiul; N-a fost vreodatã de-asemenea cinste pãrtaº un al doilea Domn de toiag purtãtor, dãruit cu mãrire de Zeus. Dacã tu eºti un viteaz ºi ai pe-o zeiþã de mamã, El e mai mare, fiindcã-i stãpân pe mai multã oºtire. Hai potoleºte-te, Atride, ºi tu; eu te rog cu-nadinsul, Lasã mânia ºi cruþã pe-Ahile, cã el este scutul Nerãzbãtut al Aheilor, când se porneºte rãzboiul.” Zise lui Nestor atunci mai-marele-Atrid Agamemnon: „Vorbele-þi toate sunt bune ºi drepte, cinstite bãtrâne, Dar mai presus de noi toþi vrea dânsul aicea sã fie, Sã-i înfrâneze pe toþi ºi la toþi sã-ºi întindã domnia Dând tuturora porunci, dar n-o sã-l asculte nici unul. Dacã voinic ºi rãzboinic fãcutu-l-au nemuritorii, Datu-i-au oare ºi voia pe alþii sã-i facã de ocarã?” Sare la rându-i Ahile ºi astfel îi curmã cuvântul: „S-ar cuveni negreºit sã-mi zicã miºel ºi netrebnic, Dacã pleca-m-aº smerit ºi orbeºte la tot ce mi-ai spune. Altora tu rânduieºte, dar mie sã nu-mi dai poruncã. Nici mai îmi trece prin minte s-ascult de poruncile tale. Însã eu una þi-oi spune ºi bine înseamnã-þi-o-n minte: Braþele nu mai ridic sã mã-ncaier cu tine sau altul Pentru femeie, cã datã-i de voi ºi de voi mi-e rãpitã; Însã din tot ce mai am la corabie-n corturi la mine Nu vei putea tu nimica sã-mi iei cu puterea ºi sila. Haide, pofteºte ºi-ncearcã, de vrei ca sã vadã cu toþii

59

270

270

275

275

280

280

285

285

290

290

295

295

300

300

60

IL IADOS. A
ay£ toi aŒma kelainÕn ™rw»sei perˆ dour…. •Wj tè g' ¢ntib…oisi macessamšnw ™pšessin ¢nst»thn, làsan d' ¢gor¾n par¦ nhusˆn 'Acaiîn: Phledhj mn ™pˆ klis…aj kaˆ nÁaj ™saj ½Že sÚn te Menoiti£dV kaˆ oŒj ˜t£roisin: 'Atredhj d' ¥ra nÁa qo¾n ¤la d prošrussen, ™n d' ™rštaj œkrinen ™e…kosin, ™j d' ˜katÒmbhn bÁse qeù, ¢n¦ d Crushda kallip£rVon eŒsen ¥gwn: ™n d' ¢rcÕj œbh polÚmhtij 'OdusseÚj. O‰ mn œpeit' ¢nab£ntej ™pšpleon Øgr¦ kšleuqa, laoÝj d' 'Atredhj ¢poluma…nesqai ¥nwgen: o‰ d' ¢peluma…nonto kaˆ e„j ¤la lÚmata b£llon, ›rdon d' 'ApÒllwni telhšssaj ˜katÒmbaj taÚrwn ºd' a„gîn par¦ q‹n' ¡lÕj ¢trugštoio: kn…sh d' oÙranÕn Œken ˜lissomšnh perˆ kapnù. •Wj o‰ mn t¦ pšnonto kat¦ stratÒn: oÙd' 'Agamšmnwn lÁg' œridoj t¾n prîton ™phpe…lhs' 'AcilÁŽ, ¢ll' Ó ge TalqÚbiÒn te kaˆ EÙrub£thn prosšeipe, tè oƒ œsan k»ruke kaˆ Ñtrhrë qer£ponte: œrcesqon klis…hn PhlhŽ£dew 'AcilÁoj: ceirÕj ˜lÒnt' ¢gšmen Brishda kallip£rVon: e„ dš ke m¾ dèVsin ™gë dš ken aÙtÕj ›lwmai ™lqën sÝn pleÒnessi: tÒ oƒ kaˆ ·…gion œstai. •Wj e„pën proei, kraterÕn d' ™pˆ màqon œtelle: të d' ¢škonte b£thn par¦ q‹n' ¡lÕj ¢trugštoio, MurmidÒnwn d' ™p… te klis…aj kaˆ nÁaj ƒkšsqhn, tÕn d' eáron par£ te klis…V kaˆ nh mela…nV ¼menon: oÙd' ¥ra tè ge „dën g»qhsen 'AcilleÚj. të mn tarb»sante kaˆ a„domšnw basilÁa st»thn, oÙdš t… min prosefèneon oÙd' ™ršonto: aÙt¦r Ö œgnw Îsin ™nˆ fresˆ fènhsšn te: ca…rete k»rukej DiÕj ¥ggeloi ºd kaˆ ¢ndrîn, «sson ‡t': oÜ t… moi Ümmej ™pa…tioi ¢ll' 'Agamšmnwn, Ö sfîŽ proei Brishdoj e†neka koÚrhj.

ILIADA. CÂNTUL I
Cum ºurui-va pe loc sub lancea mea sângele-þi negru!” Astfel cu grele cuvinte amândoi între ei se sfãdirã, ªi ridicându-se sparserã sfatul de lângã corãbii. Merse Ahile spre corturi, la vase totuna de-nalte, Oastea-i cu sine luând ºi pe Meneþianul Patroclu. Iar Agamemnon atunci spre mare o corabie-mpinse, Puse vâslaºi douãzeci înãuntru ºi jertfa spãºirii Pentru Apolon, ºi-aduse pe fata chipoas-a lui Hrises, Iar cãpitan de corabie a fost iscusitul Ulise. Dupã ce ei se suirã, plecarã pe cale de ape. Iar Agamemnon da zor sã se cureþe oºtile-n scaldã. Toþi se spãlau ºi aruncau lãutorile, zoile-n mare ªi lui Apolon dau jertfe, ardeau hecatombe depline, Capre ºi tauri pe marginea mãrii cea neroditoare, Fumul de arsurã a fripturii la cer se suia-n rotocoale. Asta fãcurã prin tabãrã ei. – Iar Atrid Agamemnon Nu da uitãrii ce-n sfadã-l fãcu s-ameninþe pe-Ahile, ªi s-a întors poruncind lui Taltibiu ºi lui Evribate, Crainicii lui, amândoi slujitori deopotrivã de harnici: „Mergeþi acuma la cortul pe unde-i Ahil Peleianul, Pe-mbujorata Briseis de mânã luaþi ºi-mi aduceþi. Dacã el nu vrea s-o deie, -nsoþit de mai mulþi mã voi duce Eu s-o ridic de la el, ºi atunci mai amar o sã-i fie.” Astfel le zise, pornindu-i cu cea mai grozavã poruncã. Ei peste voie pãºind pe aproape de marea pustie, Merserã la Mirmidoni, nu departe de nãvi ºi de corturi, Unde-l aflarã la cort pe lâng-a lui navã smolitã. Cum îi vãzu pe-amândoi, el n-avu deloc bucurie. Crainicii steterã-n faþã-i, cuprinºi de ruºine ºi teamã; Nu cutezarã mãcar bineþe sã-i dea, sã-l întrebe, Dar dumerindu-se, aºa-i agrãi ca prieten Ahile: „Crainici, noroc vouã, soli trimiºi de bãrbaþi ºi de Zeus! Haideþi încoace. Nu voi, Agamemnon e numai de vinã; El doar pe voi vã trimise pe-aici dupã fata lui Brises.

61

305

305

310

310

315

315

320

320

325

325

330

330

335

335

62

IL IADOS. A
¢ll' ¥ge diogenj PatrÒkleej œxage koÚrhn ka… sfwŽn dÕj ¥gein: të d' aÙtë m£rturoi œstwn prÒj te qeîn mak£rwn prÒj te qnhtîn ¢nqrèpwn kaˆ prÕj toà basilÁoj ¢phnšoj e‡ pote d' aâte creië ™me‹o gšnhtai ¢eikša loigÕn ¢mànai to‹j ¥lloij: à g¦r Ó g' ÑloiÍsi fresˆ qÚei, oÙdš ti ode noÁsai ¤ma prÒssw kaˆ Ñp…ssw, Óppwj oƒ par¦ nhusˆ sÒoi macšointo 'Acaio…. •Wj f£to, P£trokloj d f…lJ ™pepe…qeq' ˜ta…rJ, ™k d' ¥gage klis…hj Brishda kallip£rVon, dîke d' ¥gein: të d' aâtij ‡thn par¦ nÁaj 'Acaiîn: ¿ d' ¢škous' ¤ma to‹si gun¾ k…en: aÙt¦r 'AcilleÝj dakrÚsaj ˜t£rwn ¥far ›zeto nÒsfi liasqe…j, q‹n' œf' ¡lÕj poliÁj, ÐrÒwn ™p' ¢pe…rona pÒnton: poll¦ d mhtrˆ f…lV ºr»sato ce‹raj ÑregnÚj: mÁter ™pe… m' œtekšj ge minunq£diÒn per ™Ònta, tim»n pšr moi Ôfellen 'OlÚmpioj ™ggual…xai ZeÝj Øyibremšthj: nàn d' oÙdš me tutqÕn œtisen: à g£r m' 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn ºt…mhsen: ˜lën g¦r œcei gšraj aÙtÕj ¢poÚraj. •Wj f£to d£kru cšwn, toà d' œklue pÒtnia m»thr ¹mšnh ™n bšnqessin ¡lÕj par¦ patrˆ gšronti: karpal…mwj d' ¢nšdu poliÁj ¡lÕj ºät' Ñm…clh, ka… ·a p£roiq' aÙto‹o kaqšzeto d£kru cšontoj, ceir… tš min katšrexen œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze: tšknon t… kla…eij; t… dš se fršnaj †keto pšnqoj; ™xaÚda, m¾ keàqe nÒJ, †na e‡domen ¥mfw. T¾n d barÝ sten£cwn prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: osqa: t… ½ toi taàta „du…V p£nt' ¢goreÚw; òcÒmeq' ™j Q»bhn ƒer¾n pÒlin 'Het…wnoj, t¾n d diepr£qomšn te kaˆ ½gomen ™nq£de p£nta: kaˆ t¦ mn eâ d£ssanto met¦ sf…sin uŒej 'Acaiîn, ™k d' ›lon 'AtredV Crushda kallip£rVon. CrÚshj d' aâq' ƒereÝj ˜kathbÒlou 'ApÒllwnoj

ILIADA. CÂNTUL I
Du-te ºi scoate-o din cort, mãrite Patrocle, ºi dã-o Celor doi crainici s-o ducã. Dar martori sã fie-naintea Preafericiþilor zei, tuturor muritorilor oameni ªi a tiranului crai, dac-o fi oarecând sã mai fie Iarãºi nevoie de mine sã apãr de cruntã pieire Oºtile lui. Dar el turbã ºi-i orb de cumplitã mânie, Nu-ºi mai dã seamã, nici catã-napoi ºi-nainte sã vazã Cum la corãbii se pot rãzboi fãrã pierdere-Aheii.” Astfel a zis, ºi Patroclu fârtatului sãu se supuse; Scoase pe dalba Briseis din cort ºi o dete s-o ducã Crainicii. Dânºii luând-o pornirã-napoi spre corãbii; Silnic femeia pãºea împreunã cu ei. Iar Ahile Merse ºi stete plângând pe marginea mãrii albastre, Singur, departe de-ai sãi, privind spre noianul de ape, Braþele-ntinse ºi rugã fierbinte rosti cãtre Tetis: „Mamã, de vreme ce-mi deteºi din naºtere zile puþine, Cinste mãcar trebuia sã-mi dea mie-mpãratul olimpic, Cel care tunã-n vãzduh. Dar nu mã cinsti el acuma Cât de puþin, cãci marele Domn Agamemnon Atride M-a înjosit, cã luatu-mi-a darul ºi-l are la dânsul.” Astfel a zis lãcrimând; auzitu-l-a mamã-sa, Doamna, Tocmai din mare, din fund, de pe lângã bãtrânul ei tatã. Grabnicã ea ca o ceaþã rãsare din undele albe, Vine ºi ºade-naintea feciorului ei care plânge ªi-l netezeºte cu mâna ºi zice cu drag lui Ahile: „Ce plângi tu, fãtul meu scump? Ce jale te-ajunse pe tine? Spune-mi tu mie ºi nu-mi tãinui, ca s-o ºtim împreunã.” Zise din greu suspinând viteazul cel iute ca ºoimul: „ªtii tu, ºi ce sã-þi înºir câte toate ºtiute de tine? Fost-am la Teba, cetatea de piatrã a-mpãratului Vultur, Am pustiit-o ºi-adus-am în tabãrã prãzile toate; Oameni ºi-avuturi Aheii cinstit împãrþirã-ntre dânºii. Pe-mbujorata Hriseis o deterã lui Agamemnon. Tatãl ei, Hrises, ca preot slujind lui Apolon arcaºul,

63

340

340

345

345

350

350

355

355

360

360

365

365

370

370

64

IL IADOS. A
Ãlqe qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn calkocitènwn lusÒmenÒj te qÚgatra fšrwn t' ¢pere…si' ¥poina, stšmmat' œcwn ™n cersˆn ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj crusšJ ¢n¦ sk»ptrJ, kaˆ l…sseto p£ntaj 'AcaioÚj, 'Atreda d m£lista dÚw kosm»tore laîn. œnq' ¥lloi mn p£ntej ™peuf»mhsan 'Acaioˆ a„de‹sqa… q' ƒerÁa kaˆ ¢gla¦ dšcqai ¥poina: ¢ll' oÙk 'AtredV 'Agamšmnoni ¼ndane qumù, ¢ll¦ kakîj ¢f…ei, kraterÕn d' ™pˆ màqon œtelle: cwÒmenoj d' Ð gšrwn p£lin õceto: to‹o d' 'ApÒllwn eÙxamšnou ½kousen, ™peˆ m£la oƒ f…loj Ãen, Âke d' ™p' 'Arge…oisi kakÕn bšloj: o‰ dš nu laoˆ qnÍskon ™passÚteroi, t¦ d' ™póceto kÁla qeo‹o p£ntV ¢n¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn: ¥mmi d m£ntij eâ e„dëj ¢gÒreue qeoprop…aj ˜k£toio. aÙt…k' ™gë prîtoj kelÒmhn qeÕn ƒl£skesqai: 'Atrewna d' œpeita cÒloj l£ben, aya d' ¢nast¦j ºpe…lhsen màqon Ö d¾ tetelesmšnoj ™st…: t¾n mn g¦r sÝn nh qoÍ ˜l…kwpej 'Acaioˆ ™j CrÚshn pšmpousin, ¥gousi d dîra ¥nakti: t¾n d nšon klis…hqen œban k»rukej ¥gontej koÚrhn BrisÁoj t»n moi dÒsan uŒej 'Acaiîn. ¢ll¦ sÝ e„ dÚnasa… ge per…sceo paidÕj ˜Áoj: ™lqoàs' OÜlumpon d D…a l…sai, e‡ pote d» ti À œpei ênhsaj krad…hn DiÕj º kaˆ œrgJ. poll£ki g£r seo patrÕj ™nˆ meg£roisin ¥kousa eÙcomšnhj Ót' œfhsqa kelainefšŽ Kron…wni o‡h ™n ¢qan£toisin ¢eikša loigÕn ¢mànai, ÐppÒte min xundÁsai 'OlÚmpioi ½qelon ¥lloi “Hrh t' ºd Poseid£wn kaˆ Pall¦j 'Aq»nh: ¢ll¦ sÝ tÒn g' ™lqoàsa qe¦ ØpelÚsao desmîn, ðc' ˜katÒgceiron kalšsas' ™j makrÕn ”Olumpon, Ön Bri£rewn kalšousi qeo…, ¥ndrej dš te p£ntej A„ga…wn', Ö g¦r aâte b…hn oá patrÕj ¢me…nwn:

ILIADA. CÂNTUL I
Vine la vasele Aheilor cei ferecaþi în aramã, Vrând sã rãscumpere fata-i cu o mare mulþime de daruri. Preotu-n mânã þiind pe o cârjã de aur cununa Zeului Febos Apolon, de-Ahei se ruga deopotrivã, Dar mai cu seamã de-Atrizi, cele douã mai mari cãpetenii. Cum l-auzirã, cu toþii strigau, învoindu-se Aheii S-aibã ruºine de preot, primindu-i bogatele daruri. N-a fost îndemnul acesta pe plac lui Atrid Agamemnon ªi fãrã milã respinse pe Hrises cu asprã poruncã. Foarte-amãrât se întoarse bãtrânul ºi ruga-i rostitã Febos voios auzind, cã mult mai þinea el la preot, Vajnic începe sã tragã-n Ahei, de picau din oºtire Morþi cu duiumul ºi-n tabãra mare zburau ucigaºe De pretutindeni sãgeþi. Dar cum tâlcuitu-ne-a Calhas, Ca un deplin ºtiutor, ce cugetã arcaºul olimpic, Eu cel dintâi am dat sfatul pe zeu sã-mpãcãm. Dar de asta Se-nfurie Atrid ºi, sculându-se-ndatã-n picioare, M-ameninþã cu o vorbã ce-acuma o vezi împlinitã. Iatã cã puser-Aheii pe fatã-n corabia neagrã ªi-o petrecurã la Hrisa cu jertfe de dat lui Apolon, Iar pe copila lui Brises, rãsplata ce-mi deterã Aheii, Crainici trimiºi de Atrid adineauri din cort mi-o luarã. Însã, tu mamã, de poþi, ocroteºte ºi apãrã-þi fiul. Repede du-te-n Olimp ºi acolo te roagã de Zeus, Dacã vreodatã fãcutu-i-ai bine cu fapta ori graiul. Te-am auzit doar acasã la tata eu însumi adese Cum te mândreai povestind cã pe Zeus cel negru de nouri Singurã tu între zei îl feriºi de prãpãd ºi ocarã, Când s-apucaserã-n lanþuri odatã sã-l ferece zeii, Hera, Poseidon ºi Palas Atena. Cãci tu, o, zeiþã, Dusu-te-ai ºi-ai izbutit pe marele zeu sã-l dezlãnþui, Iute chemând în Olimp pe cel cu o sutã de braþe, Cãruia zeii îi zic Briareu, Egeon muritorii, Un uriaº care-ntrece-n putere pe tatã-sãu Cerul.

65

375

375

380

380

385

385

390

390

395

395

400

400

66
405

IL IADOS. A
Ój ·a par¦ Kron…wni kaqšzeto kÚdeŽ ga…wn: tÕn kaˆ Øpšdeisan m£karej qeoˆ oÙd' œt' œdhsan. tîn nàn min mn»sasa paršzeo kaˆ lab goÚnwn a‡ kšn pwj ™qšlVsin ™pˆ Trèessin ¢rÁxai, toÝj d kat¦ prÚmnaj te kaˆ ¢mf' ¤la œlsai 'AcaioÝj kteinomšnouj, †na p£ntej ™paÚrwntai basilÁoj, gnù d kaˆ 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn ¿n ¥thn Ó t' ¥riston 'Acaiîn oÙdn œtisen. TÕn d' ºme…bet' œpeita Qštij kat¦ d£kru cšousa: ê moi tšknon ™mÒn, t… nÚ s' œtrefon a„n¦ tekoàsa; a‡q' Ôfelej par¦ nhusˆn ¢d£krutoj kaˆ ¢p»mwn Âsqai, ™pe… nÚ toi asa m…nunq£ per oÜ ti m£la d»n: nàn d' ¤ma t' çkÚmoroj kaˆ юzurÕj perˆ p£ntwn œpleo: tè se kakÍ a‡sV tškon ™n meg£roisi. toàto dš toi ™ršousa œpoj Diˆ terpikeraÚnJ em' aÙt¾ prÕj ”Olumpon ¢g£nnifon a‡ ke p…qhtai. ¢ll¦ sÝ mn nàn nhusˆ par»menoj çkupÒroisi m»ni' 'Acaio‹sin, polšmou d' ¢popaÚeo p£mpan: ZeÝj g¦r ™j 'WkeanÕn met' ¢mÚmonaj A„qiopÁaj cqizÕj œbh kat¦ da‹ta, qeoˆ d' ¤ma p£ntej ›ponto: dwdek£tV dš toi aâtij ™leÚsetai OÜlumpon dš, kaˆ tÒt' œpeit£ toi emi DiÕj potˆ calkobatj dî, ka… min goun£somai ka… min pe…sesqai яw. •Wj ¥ra fwn»sas' ¢peb»seto, tÕn d l…p' aÙtoà cwÒmenon kat¦ qumÕn ™ãzènoio gunaikÕj t»n ·a b…V ¢škontoj ¢phÚrwn: aÙt¦r 'OdusseÝj ™j CrÚshn †kanen ¥gwn ƒer¾n ˜katÒmbhn. o‰ d' Óte d¾ limšnoj polubenqšoj ™ntÕj †konto ƒst…a mn ste…lanto, qšsan d' ™n nh mela…nV, ƒstÕn d' ƒstodÒkV pšlasan protÒnoisin Øfšntej karpal…mwj, t¾n d' e„j Órmon prošressan ™retmo‹j. ™k d' eÙn¦j œbalon, kat¦ d prumn»si' œdhsan: ™k d kaˆ aÙtoˆ ba‹non ™pˆ ·hgm‹ni qal£sshj, ™k d' ˜katÒmbhn bÁsan ˜khbÒlJ 'ApÒllwni:

ILIADA. CÂNTUL I
Dânsul alãturi de Zeus se puse, fãlos de mãrire; Zeii, de el îngrozindu-se, nu-l mai legarã pe Zeus. Ast-aminteºte-i, în faþã-i te-aºterne ºi-apucã-i genunchii, Roagã-l de vrea pe Troieni la arme cumva sã-i ajute ªi cu înfrângeri pe-Ahei sã-i împingã spre mal la corãbii, Pentru ca astfel de craiul lor toþi sã se bucure-Aheii ªi ca sã vadã ce orb a fost marele Domn Agamemnon, Când a fãcut de ruºine pe cel mai viteaz din Ahaia.” Tetis, cu lacrimi în ochi, aºa i-a rãspuns lui Ahile: „Vai, o copile, de ce te-am nãscut ºi crescut ca sã suferi? Bine ar fi fost sã rãmâi neatins ºi neplâns la corãbii, Cãci numãrate sunt zilele tale ºi scurtã þi-i viaþa; Scris e sã mori în curând, ºi totuºi nu-i altul ca tine Nenorocit, în palat te-am nãscut sã fii pradã rãstriºtii. Eu mã voi duce-n Olimp, pe muntele-n veci troienitul, ªi-astea le-oi spune lui Zeus strãfulgerãtorul, ºi poate El sã m-asculte. Tu stai pânã-atuncea la repezi corãbii, Þine mânia pe-Ahei ºi lupta-nceteazã cu totul. Zeus de ieri a purces ºi s-a dus la ospeþe cu zeii Spre Okeanos departe la bunul norod etiopic ªi-are sã vie-n Olimp în ziua de-a douãsprezecea. Eu mâneca-voi atunci spre casa de-aramã a lui Zeus ªi-l voi ruga în genunchi ºi poate pe el sã-l înduplec.” Asta zeiþa grãind, s-a dus pãrãsind pe Ahile Mult supãrat de Briseis cea bine la mijloc încinsã, Care cu sila luatã i-a fost. – Ulise-ntr-aceea, Sfintele jertfe ducând, cu vasul ajunse la Hrisa. Cum au intrat în limanul adânc înaintea cetãþii, Pânzele strânserã, le-adãpostirã-n corabia neagrã ªi rãzimarã catargul de furcã dând drumul la funii ªi-naintarã vâslind cãtre mal la popas de corãbii, Cangea lãsarã-n afund ºi legarã frânghii de pripoane. S-au pogorât dupã asta cu toþii pe marginea mãrii ªi au cãrat hecatomba menitã lui Febos Apolon

67
405

410

410

415

415

420

420

425

425

430

430

435

435

68

IL IADOS. A
™k d Crushj nhÕj bÁ pontopÒroio. t¾n mn œpeit' ™pˆ bwmÕn ¥gwn polÚmhtij 'OdusseÝj patrˆ f…lJ ™n cersˆ t…qei ka… min prosšeipen: ð CrÚsh, prÒ m' œpemyen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn pa‹d£ te soˆ ¢gšmen, Fo…bJ q' ƒer¾n ˜katÒmbhn ·šxai Øpr Danaîn Ôfr' ƒlasÒmesqa ¥nakta, Öj nàn 'Arge…oisi polÚstona k»de' ™fÁken. •Wj e„pën ™n cersˆ t…qei, Ö d dšxato ca…rwn pa‹da f…lhn: toˆ d' ðka qeù ƒer¾n ˜katÒmbhn ˜xe…hj œsthsan ™ädmhton perˆ bwmÒn, cern…yanto d' œpeita kaˆ oÙlocÚtaj ¢nšlonto. to‹sin d CrÚshj meg£l' eÜceto ce‹raj ¢nascèn: klàq… meu ¢rgurÒtox', Öj CrÚshn ¢mfibšbhkaj K…ll£n te zaqšhn TenšdoiÒ te fi ¢n£sseij: à mn d» pot' ™meà p£roj œkluej eÙxamšnoio, t…mhsaj mn ™mš, mšga d' ‡yao laÕn 'Acaiîn: ºd' œti kaˆ nàn moi tÒd' ™pikr»hnon ™šldwr: ½dh nàn Danao‹sin ¢eikša loigÕn ¥munon. •Wj œfat' eÙcÒmenoj, toà d' œklue Fo‹boj 'ApÒllwn. aÙt¦r ™pe… ·' eÜxanto kaˆ oÙlocÚtaj prob£lonto, aÙšrusan mn prîta kaˆ œsfaxan kaˆ œdeiran, mhroÚj t' ™xštamon kat£ te kn…sV ™k£luyan d…ptuca poi»santej, ™p' aÙtîn d' çmoqšthsan: ka‹e d' ™pˆ sc…zVj Ð gšrwn, ™pˆ d' a‡qopa onon le‹be: nšoi d par' aÙtÕn œcon pempèbola cers…n. aÙt¦r ™peˆ kat¦ mÁre k£h kaˆ spl£gcna p£santo, m…stullÒn t' ¥ra t«lla kaˆ ¢mf' Ñbelo‹sin œpeiran, êpths£n te perifradšwj, ™rÚsantÒ te p£nta. aÙt¦r ™peˆ paÚsanto pÒnou tetÚkontÒ te da‹ta da…nunt', oÙdš ti qumÕj ™deÚeto daitÕj ™shj. aÙt¦r ™peˆ pÒsioj kaˆ ™dhtÚoj ™x œron ›nto, koàroi mn krhtÁraj ™pestšyanto poto‹o, nèmhsan d' ¥ra p©sin ™parx£menoi dep£essin: o‰ d panhmšrioi molpÍ qeÕn ƒl£skonto

ILIADA. CÂNTUL I
ªi pe Hriseis au luat-o din vasul pe mãri plutitorul. Iar chibzuitul Ulise, ducând spre altar pe copilã, Tatãlui ei cel iubit o încrede ºi astfel îi zice: „Hrises, aici mã trimise mai-marele Domn Agamemnon Fiica-þi iubitã s-aduc ºi sã-nchin spãºitoare jertfire Pentru Danai, îmblânzind pe Domnul de sus, pe Apolon, Care ne-aduse prin tabãr-amaruri ºi vaiete multe.” Asta rostindu-i Ulise i-o dete, ºi vesel bãtrânul Fata-ºi primi. Iar oºtenii degrabã pe rând aºezarã, Lângã altarul cel bine clãdit, ale zeului jertfe ªi se spãlarã pe mâini ºi orzul sfinþit ridicarã. Preotul braþele-ntinse ºi tare-ncepu sã se roage: „Tu cel cu arcul de-argint, m-ascultã, tu paznicul Hrisei, Care vârtos ocroteºti Tenedos ºi Chila prea sfântã, Cum înainte mi-ai dat ascultare la ruga rostitã Aspru pe-Ahei pedepsind ºi cinstindu-mã astfel pe mine, Iatã ºi-acuma fierbinte te rog, împlineºte-mi dorinþa: Mântuie-ndatã pe-Ahei ºi înlãturã neagra urgie.” Astfel rugându-se zise, ºi Apolon i-ascultã rugarea. Dupã ce dânºii se roagã ºi orzul presarã-ntre coarne, Vitele-njunghie, grumazul sucindu-le, ºi le jupoaie; Coapsele taie din trup, le înfãºurã apoi în grãsime, Împãturindu-le-n douã, deasupra pun crudele cãrnuri. Despicãturi cuviosul aprinde ºi toarnã vin negru; Stau împrejuru-i feciori ºi-l ajutã cu þepele-n mânã. Dupã ce arserã buturi ºi din mãruntaie mâncarã, Carnea rãmasã, tãind-o-n felii, în frigãri o trecurã, O rumenirã frumos ºi o traserã de pe jeratic. Când isprãvirã cu totului tot ºi ospãþul fu gata, Benchetuiau; avea parte la fel fiecare-ntre dânºii. Când dupã asta ei toþi potoliserã setea ºi foamea, Cãnile ochi le umplurã cu vin ºi cu apã feciorii, ªi tuturor în pocale turnau ca sã-nceapã-nchinarea. Astfel Aheii, pe zeu îmblânzind, câtu-i ziua de mare

69

440

440

445

445

450

450

455

455

460

460

465

465

470

470

70

IL IADOS. A
kalÕn ¢e…dontej pai»ona koàroi 'Acaiîn mšlpontej ˜k£ergon: Ö d fršna tšrpet' ¢koÚwn. ’Hmoj d' ºšlioj katšdu kaˆ ™pˆ knšfaj Ãlqe, d¾ tÒte koim»santo par¦ prumn»sia nhÒj: Ãmoj d' ºrigšneia f£nh ·odod£ktuloj 'Hèj, kaˆ tÒt' œpeit' ¢n£gonto met¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn: to‹sin d' ‡kmenon oâron †ei ˜k£ergoj 'ApÒllwn: o‰ d' ƒstÕn st»sant' ¢n£ q' ƒst…a leuk¦ pštassan, ™n d' ¥nemoj prÁsen mšson ƒst…on, ¢mfˆ d kàma ste…rV porfÚreon meg£l' ‡ace nhÕj „oÚshj: ¿ d' œqeen kat¦ kàma diapr»ssousa kšleuqon. aÙt¦r ™pe… ·' †konto kat¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn, nÁa mn o† ge mšlainan ™p' ºpe…roio œrussan Øyoà ™pˆ yam£qoij, ØpÕ d' ›rmata makr¦ t£nussan: aÙtoˆ d' ™sk…dnanto kat¦ klis…aj te nšaj te. AÙt¦r Ö m»nie nhusˆ par»menoj çkupÒroisi diogen¾j PhlÁoj uƒÕj pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: oÜtš pot' e„j ¢gor¾n pwlšsketo kudi£neiran oÜtš pot' ™j pÒlemon, ¢ll¦ fqinÚqeske f…lon kÁr aâqi mšnwn, poqšeske d' ¢ãt»n te ptÒlemÒn te. 'All' Óte d» ·' ™k to‹o duwdek£th gšnet' ºèj, kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ‡san qeoˆ a„n ™Òntej p£ntej ¤ma, ZeÝj d' Ãrce: Qštij d' oÙ l»qet' ™fetmšwn paidÕj ˜oà, ¢ll' ¼ g' ¢nedÚseto kàma qal£sshj. ºer…h d' ¢nšbh mšgan oÙranÕn OÜlumpÒn te. eáren d' eÙrÚopa Kron…dhn ¥ter ¼menon ¥llwn ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio: ka… ·a p£roiq' aÙto‹o kaqšzeto, kaˆ l£be goÚnwn skaiÍ, dexiterÍ d' ¥r' Øp' ¢nqereînoj ˜loàsa lissomšnh prosšeipe D…a Kron…wna ¥nakta: Zeà p£ter e‡ pote d» se met' ¢qan£toisin Ônhsa À œpei À œrgJ, tÒde moi kr»hnon ™šldwr: t…mhsÒn moi uƒÕn Öj çkumorètatoj ¥llwn œplet': ¢t£r min nàn ge ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn

ILIADA. CÂNTUL I
Cântec mãreþ îi cântau ºi de-a pururi slãveau pe Apolon, Izbãvitorul de rãu; el sta veselindu-ºi auzul. Soarele apoi asfinþind ºi lãsându-se amurgul de searã, Ei adormirã cu toþii pe lângã odgoane pe maluri. Iar dimineaþa, când zorile trandafirii se revarsã, O apucarã pe mare ’napoi înspre tabãra ahee. Izbãvitorul Apolon un vânt priitor le trimise, Ei ridicarã catargul ºi-ntinserã pânzele albe, Care, suflate de vânt, se umflau; iar sub talpa de navã Cãlãtorindã pe mare, vuiau rãscolitele valuri; Vasul, tãindu-ºi cãrare, uºor luneca peste ape. Când mai pe urmã sosirã pe-aproape de tabãra mare, Dânºii corabia-mpinserã ºi cãtre mal o dãdurã Peste grãmada de prund ºi-i puserã-n juru-i proptele. ªi dup-aceea, rãzleþi, fiecare plecarã la corturi. Dar, stãpânit de necaz, stãtea lângã repezi corãbii Dumnezeiescul Ahile cel iute ca ºoimul. De acuma Nu mai umbla nicidecum pe la sfatul ce-nalþã bãrbaþii, Nici la rãzboi, ci acolo stãtea mistuindu-se-n sine, Dornic în suflet fiind dupã valma ºi larma bãtãii. Când se fãcu dimineaþa în oara de-a douãsprezecea, Zeii cei pururi atunci spre cer o pornirã cu toþii, Zeus fiindu-le-n frunte. Dar Tetis nu uitã rugarea Fiului, ci rãsãrind din afunduri pe undele mãrii, Mânecã-ndatã spre-a cerului boltã ºi suie Olimpul. Singur îl aflã pe cel care tunã-n vãzduhuri, pe Zeus, Stând pe-a Olimpului culme, pe cea mai înaltã din toate. Cade-nainte-i smerit ºi cu stânga luându-i genunchii ªi sub bãrbie uºor cu dreapta atingându-l, zeiþa Roagã-se astfel ºi zice-mpãratului celui din slavã: „Dacã vreodatã cumva între zei te-am slujit, o Pãrinte, Fie cu graiul ori fapta, te rog împlineºte-mi dorinþa: Cinste dã fiului meu, care scris e sã moarã, sãrmanul, Mai timpuriu decât alþii. ªi totuºi Atrid Agamemnon,

71

475

475

480

480

485

485

490

490

495

495

500

500

505

505

72

IL IADOS. A
ºt…mhsen: ˜lën g¦r œcei gšraj aÙtÕj ¢poÚraj. ¢ll¦ sÚ pšr min t‹son 'OlÚmpie mht…eta Zeà: tÒfra d' ™pˆ Trèessi t…qei kr£toj Ôfr' ¨n 'Acaioˆ uƒÕn ™mÕn t…swsin Ñfšllws…n tš ˜ timÍ. •Wj f£to: t¾n d' oÜ ti prosšfh nefelhgeršta ZeÚj, ¢ll' ¢kšwn d¾n Âsto: Qštij d' æj ¼yato goÚnwn ìj œcet' ™mpefuu‹a, kaˆ e‡reto deÚteron aâtij: nhmertj mn d» moi ØpÒsceo kaˆ kat£neuson À ¢pÒeip', ™peˆ oÜ toi œpi dšoj, Ôfr' ™Ý e„dšw Ósson ™gë met¦ p©sin ¢timot£th qeÒj e„mi. T¾n d mšg' Ñcq»saj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: à d¾ lo…gia œrg' Ó tš m' ™cqodopÁsai ™f»seij “HrV Ót' ¥n m' ™ršqVsin Ñneide…oij ™pšessin: ¿ d kaˆ aÜtwj m' a„eˆ ™n ¢qan£toisi qeo‹si neike‹, ka… tš mš fhsi m£cV Trèessin ¢r»gein. ¢ll¦ sÝ mn nàn aâtij ¢pÒstice m» ti no»sV “Hrh: ™moˆ dš ke taàta mel»setai Ôfra telšssw: e„ d' ¥ge toi kefalÍ kataneÚsomai Ôfra pepo…qVj: toàto g¦r ™x ™mšqen ge met' ¢qan£toisi mšgiston tškmwr: oÙ g¦r ™mÕn palin£greton oÙd' ¢pathlÕn oÙd' ¢teleÚthton Ó t… ken kefalÍ kataneÚsw. ’H kaˆ kuanšVsin ™p' ÑfrÚsi neàse Kron…wn: ¢mbrÒsiai d' ¥ra ca‹tai ™perrèsanto ¥naktoj kratÕj ¢p' ¢qan£toio: mšgan d' ™lšlixen ”Olumpon. Tè g' ìj bouleÚsante dištmagen: ¿ mn œpeita e„j ¤la «lto baqe‹an ¢p' a„gl»entoj 'OlÚmpou, ZeÝj d ˜Õn prÕj dîma: qeoˆ d' ¤ma p£ntej ¢nšstan ™x ˜dšwn sfoà patrÕj ™nant…on: oÙdš tij œtlh me‹nai ™percÒmenon, ¢ll' ¢nt…oi œstan ¤pantej. ìj Ö mn œnqa kaqšzet' ™pˆ qrÒnou: oÙdš min “Hrh ºgno…hsen „doàs' Óti oƒ sumfr£ssato boul¦j ¢rgurÒpeza Qštij qug£thr ¡l…oio gšrontoj. aÙt…ka kertom…oisi D…a Kron…wna proshÚda: t…j d' aâ toi dolomÁta qeîn sumfr£ssato boul£j;

ILIADA. CÂNTUL I
L-a înjosit mai deunãzi, cu sila luatu-i-a darul. Tu dar încalte cinsteºte-mi-l, Olimpiene-nþelepte; Fã ca Troienii pe Ahei sã tot biruie pânã ce Aheii Cinste arãta-vor feciorului meu ºi spori-i-vor mãrirea.” Asta i-a zis; nouraticul Zeus nimic nu rãspunse. Stete tãcut îndelung, iar Tetis, precum s-apucase, Sta încleºtatã de el ºi iar îi vorbi rugãtoare: „Spune-mi un singur cuvânt, învoieºte-te ori mã respinge, N-ai doar vreo teamã de asta, cã vreau sã ºtiu bine Cât de puþin preþuitã sunt eu între zei ºi zeiþe.” Dar îi rãspunse grozav îndârjit nouraticul Zeus: „Ai sã pui vrajbã-ntre mine ºi Hera, ºi-i vai ce-o sã fie Când mã va scoate din fire, rostindu-mi cuvinte de-ocarã, Doar ºi aºa între zei îmi tot cautã price ºi-ntr-una Mã-nvinuieºte cã eu îi ajut pe Troieni la rãzboaie. Tu depãrteazã-te acuma, cãci poate sã prindã de veste; Eu îngriji-voi de vorba ce-mi spui, ca sã fie-mplinitã. Iatã, ca tu sã mã crezi, eu capul miºca-voi, plecându-l. Semnul acesta-ntre mine ºi zei e destulã-ntãrire; Nenºelãtor ºi cu totul statornic ºi urmat de-mplinire-i Orice voi spune c-un semn ce voi face din cap întãrindu-l.” Zise ºi semn de-nvoire fãcu din sprâncenele-i negre; Pletele-i dumnezeieºti din creºtetul cel fãrã moarte S-au revãrsat pe obraz, ºi-a vuit de cutremur Olimpul. Dupã ce ei s-au vorbit, au plecat despãrþindu-se. Tetis Din luminosul Olimp a sãrit în adâncul de mare; Zeus în salã-a intrat, în palatu-i, iar zeii cu toþii S-au ridicat înaintea pãrintelui lor de pe tronuri Ca sã-l întâmpine, necutezând sã-i aºtepte sosirea. Astfel ºezu el pe tron. Dar Hera-l pândise cu ochii ªi-a priceput cã la sfat tãinuise-mpreunã cu Tetis Cea cu picioare-argintii, copila Bãtrânului mãrii. De-asta din gurã-ncepu sã înghimpe deodatã pe Zeus: „Spune-mi, cu care din zei ai stat iarãºi la sfat, o viclene?

73

510

510

515

515

520

520

525

525

530

530

535

535

540

540

74

IL IADOS. A
a„e… toi f…lon ™stˆn ™meà ¢pÕ nÒsfin ™Ònta krupt£dia fronšonta dikazšmen: oÙdš t… pè moi prÒfrwn tštlhkaj e„pe‹n œpoj Ótti no»sVj. T¾n d' ºme…bet' œpeita pat¾r ¢ndrîn te qeîn te: “Hrh m¾ d¾ p£ntaj ™moÝj ™pišlpeo mÚqouj e„d»sein: calepo… toi œsont' ¢lÒcJ per ™oÚsV: ¢ll' Ön mšn k' ™pieikj ¢koušmen oÜ tij œpeita oÜte qeîn prÒteroj tÕn e‡setai oÜt' ¢nqrèpwn: Ön dš k' ™gën ¢p£neuqe qeîn ™qšlwmi noÁsai m» ti sÝ taàta ›kasta die…reo mhd met£lla. TÕn d' ºme…bet' œpeita boîpij pÒtnia “Hrh: a„nÒtate Kron…dh po‹on tÕn màqon œeipej; kaˆ l…hn se p£roj g' oÜt' e‡romai oÜte metallî, ¢ll¦ m£l' eÜkhloj t¦ fr£zeai ¤ss' ™qšlVsqa. nàn d' a„nîj de…doika kat¦ fršna m» se pare…pV ¢rgurÒpeza Qštij qug£thr ¡l…oio gšrontoj: ºer…h g¦r so… ge paršzeto kaˆ l£be goÚnwn: tÍ s' яw kataneàsai ™t»tumon æj 'AcilÁa tim»sVj, ÑlšsVj d polšaj ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn. T¾n d' ¢pameibÒmenoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: daimon…h a„eˆ mn яeai oÙdš se l»qw: prÁxai d' œmphj oÜ ti dun»seai, ¢ll' ¢pÕ qumoà m©llon ™moˆ œseai: tÕ dš toi kaˆ ·…gion œstai. e„ d' oÛtw toàt' ™stˆn ™moˆ mšllei f…lon enai: ¢ll' ¢kšousa k£qhso, ™mù d' ™pipe…qeo mÚqJ, m» nÚ toi oÙ cra…smwsin Ósoi qeo… e„s' ™n 'OlÚmpJ «sson „Ònq', Óte kšn toi ¢£ptouj ce‹raj ™fe…w. •Wj œfat' œdeisen d boîpij pÒtnia “Hrh, ka… ·' ¢kšousa kaqÁsto ™pign£myasa f…lon kÁr: Ôcqhsan d' ¢n¦ dîma DiÕj qeoˆ OÙran…wnej: to‹sin d' “Hfaistoj klutotšcnhj Ãrc' ¢goreÚein mhtrˆ f…lV ™p…hra fšrwn leukwlšnJ “HrV: à d¾ lo…gia œrga t£d' œssetai oÙd' œt' ¢nekt£, e„ d¾ sfë ›neka qnhtîn ™rida…neton ïde,

ILIADA. CÂNTUL I
Veºnic plãcere gãseºti, când eu sunt departe de tine, Planuri ascunse la cale sã pui, dar din tainele tale Tu niciodatã nimica nu vrei sã-mi dezvãlui ºi mie.” Zise-mpotrivã-i pãrintele zeilor ºi-al omenirii: „Hera, nu trage nãdejde ca tot ce voi pune la cale Tu sã cunoºti; îþi va fi cu-anevoie, deºi mi-eºti soþie. Ce se cuvine s-auzi, nici unul din zei ºi din oameni N-are s-o ºtie-nainte ca tu s-o cunoºti de la mine. Dar ce eu cuget sã fac înadins, fãr-a zeilor ºtire, Asta sã n-o cercetezi ºi sã nu mã întrebi de-amãnuntul.” Hera ochioasa, velita zeiþã, rãspunse lui Zeus: „Ce fel de vorbã grãit-ai, amarnice fiu al lui Cronos? Nu te întreb niciodatã ºi nu iscodesc ale tale Gânduri; ba chiar, tu chibzui în tihnã ºi faci dupã voie. Tare mã tem însã eu sã nu mi te-ncânte-acum Tetis, Cea cu picioare de-argint, copila Bãtrânului mãrii, Care din zori a venit ºi-a cãzut la picioarele tale. Pare cã chiar înadins te-ai legat sã-l înalþi pe Ahile ªi o mulþime de-Ahei fãrã milã sã pierzi la corãbii.” Dar supãrat o întâmpinã aºa furtunaticul Zeus: „Nenorocito, mereu cu prepusuri, mereu pânditoare; Totuºi nimica tu n-ai sã poþi face, ba mai oropsitã Fi-vei de mine, ºi asta cu mult mai amar o sã-þi fie. Dacã-i aºa cum îmi spui, sã ºtii tu c-aºa-mi place mie. ªezi ºi taci molcom acolea ºi vorba mi-ascultã mai bine; Nu vor putea nicidecum sã te-ajute toþi zeii din slavã, Când voi veni ºi-oi întinde la tine cumplitele-mi braþe.” Asta grãi, ºi fiori au cuprins-o pe ochioasa zeiþã; Molcom tãcu ºi se puse pe tronu-i cu inima frântã. Jalnic oftarã toþi zeii cereºti în palatul lui Zeus. Numai vestitu-ntre meºteri, Hefest, luã-ndatã cuvântul, Doar ca sã-ºi mângâie mama, zeiþa cu braþele albe: „Mare blestem o sã fie, jãlanie nesuferitã Dacã, de dragu-unor oameni, voi nu veþi curma sfãdãlia,

75

545

545

550

550

555

555

560

560

565

565

570

570

kaˆ ¢n£sceo khdomšnh per. Numai sã vrea înadins. ™peˆ t¦ cere…ona nik´. ºi-abia era suflet în mine. mãcar cã ºi ea e cuminte. Unde vestitu-ntre meºteri Hefest cel cu braþe vânjoase Curte zidi fiecãrui cu ºart ºi pricepere multã. Blând sã se poarte cu tata. •Wj f£to. •Wj ¥r' œfh kaˆ ¢naxaj dšpaj ¢mfikÚpellon mhtrˆ f…lV ™n ceirˆ t…qei ka… min prosšeipe: tštlaqi mÁter ™m». oÙ mn fÒrmiggoj perikallšoj ¿n œc' 'ApÒllwn. cu toatã nespusa-mi durere. Nu voi putea sã-þi ajut. ¢ll¦ sÝ tÕn ™pšessi kaq£ptesqai malako‹sin: aÙt…k' œpeiq' †laoj 'OlÚmpioj œssetai ¹m‹n. E-ngrozitor când te pui cu-Olimpianul. Inima-mi plânge de dragã ce-mi eºti. cã-ndatã El ne va fi-ndurãtor.” Zise. ºi apoi. dacã-ncepe sã biruie rãul. Ne-ar ºi zbura de pe tronuri. A ™n d qeo‹si kolJÕn ™laÚneton: oÙdš ti daitÕj ™sqlÁj œssetai Ãdoj. Astfel ei veseli din zorile zilei ºi pânã spre searã Benchetuiau ºi-avea parte de masã la fel fiecare. De m-am dus cât e ziua de mare. La urmã se duce tot gustul Mesei bogate de-aici. Cântec frumos le cânta ºi Apolon din lira-i mãiastrã. Cum îl vãzurã pe ºchiop gâfuind ºi trudindu-se-n salã. Ôfra m¾ aâte neike…Vsi pat»r. Dar mai pe urmã. pe voia lui Zeus sã facã. cãci el e cu mult mai puternic. Cum am picat la pãmânt. Dar m-a luat de picior ºi din pragul ceresc mi-a dat drumul. Mous£wn q' a‰ ¥eidon ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ. Dânsul apoi începu de la dreapta pe rând în pahare Zeilor dulce nectar sã le toarne din cãnile pline. AÙt¦r ™peˆ katšdu lamprÕn f£oj ºel…oio. deºi eºti mâhnitã. mhtrˆ d' ™gë par£fhmi kaˆ aÙtÍ per noeoÚsV patrˆ f…lJ ™p…hra fšrein Di…. tÒte d' oÜ ti dun»somai ¢cnÚmenÒj per craisme‹n: ¢rgalšoj g¦r 'OlÚmpioj ¢ntifšresqai: ½dh g£r me kaˆ ¥llot' ¢lexšmenai memaîta ·‹ye podÕj tet£gwn ¢pÕ bhloà qespes…oio. ºi numai spre searã Bietul cãzut-am în Lemnos. Âci ˜k£stJ dîma periklutÕj ¢mfigu»eij “Hfaistoj po…hsen „du…Vsi prap…dessi: ILIADA. când soarele apuse cu dalba-i luminã. o mamã. mamei întinse Cupa cu gemene toarte ºi-adause el dupã-aceea: „Fii cu rãbdare ºi-ndurã. Ia-l cu frumosul ºi spune-i cuvinte blajine. bãrbaþi Sintieni mã luarã. când te vãd toropitã. repezindu-se. o‰ mn kakke…ontej œban okon d ›kastoj. pãrintele Olimpianul. m» se f…lhn per ™oàsan ™n Ñfqalmo‹sin ‡dwmai qeinomšnhn. meid»sasa d paidÕj ™dšxato ceirˆ kÚpellon: aÙt¦r Ö to‹j ¥lloisi qeo‹j ™ndšxia p©sin o„nocÒei glukÝ nšktar ¢pÕ krhtÁroj ¢fÚsswn: ¥sbestoj d' ¥r' ™nîrto gšlwj mak£ressi qeo‹sin æj ‡don “Hfaiston di¦ dèmata poipnÚonta. •Wj tÒte mn prÒpan Ãmar ™j ºšlion katadÚnta da…nunt'.” Asta-i grãi. me…dhsen d qe¦ leukèlenoj “Hrh. Am încercat mai demult ºi-am vrut sã te apãr de dânsul. 77 575 580 580 585 585 590 590 595 595 600 600 605 605 . Ñl…goj d' œti qumÕj ™nÁen: œnq£ me S…ntiej ¥ndrej ¥far kom…santo pesÒnta. p©n d' Ãmar ferÒmhn. CÂNTUL I Zarvã-ntre zei aducând. sÝn d' ¹m‹n da‹ta tar£xV. Zeii s-au dus fiecare grãbit în iatac sã se culce. e‡ per g£r k' ™qšlVsin 'OlÚmpioj ¢steropht¾j ™x ˜dšwn stufel…xai: Ö g¦r polÝ fšrtatÒj ™stin. ªi sã-l împace pe el ca sã nu ne mai tulbure-ospãþul. Muzele toate cu farmec în viers le cântau dup-olaltã. ¤ma d' ºel…J katadÚnti k£ppeson ™n L»mnJ. oÙdš ti qumÕj ™deÚeto daitÕj ™shj. ªtii bine. Zeii ferice cu toþii în hohote lungi izbucnirã. De-asta un sfat îi dau mamei.76 575 IL IADOS. ºi asta-auzind zâmbi cea cu braþele albe ªi de la fiul ei cupa primi ea cu zâmbet pe buze. strãfulgerãtorul olimpic.

A ZeÝj d prÕj Ön lšcoj ½Ž' 'OlÚmpioj ¢steropht»j. slãvita cu tronul de aur. Olimpicul Zeus în patu-i. CÂNTUL I Merse ºi fulgerãtorul. Unde somn dulce dormea ºi-nainte. œnqa p£roj koim©q' Óte min glukÝj Ûpnoj ƒk£noi: œnqa kaqeàd' ¢nab£j. par¦ d crusÒqronoj “Hrh.78 IL IADOS. Suindu-se-acolo. 79 610 610 . El adormi lângã Hera. ILIADA.

Domnii cei mari din Olimp. 5 10 15 20 25 30 . •Wj f£to. Sta chibzuind cum el sã-l înalþe pe-Ahile Cinstea mãrindu-i cu pierderea multor Ahei la corãbii. Cãruia soarta-i încrede norodul cu grijile-i multe. Visul la sine chemând. qwrÁxa… se kšleuse k£rh komÒwntaj 'AcaioÝj pansud…V: nàn g£r ken ›loij pÒlin eÙru£guian Trèwn: oÙ g¦r œt' ¢mfˆj 'OlÚmpia dèmat' œcontej Toþi peste noapte dormeau. Poate chiar azi sã iei Troia cu uliþe largi pietruite. stÁ d' ¥r' Øpr kefalÁj NhlhJ uŒi ™oikèj Nšstori. bÁ d' ¥r' Ôneiroj ™peˆ tÕn màqon ¥kouse: karpal…mwj d' †kane qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn. zoreºte-l Sã înarmeze pe-Ahei. perˆ d' ¢mbrÒsioj kšcuq' Ûpnoj. El porunci sã porneºti cu întreaga oºtire-narmatã. de-ameninþã nori grei peste neamul din Troia. vis momitor. Neamânat el ajunse la repezi corãbii ahee. Ia tu aminte ce-þi spun: eu sunt vestitorul lui Zeus. Somnul cu farmec ambrozic deasupra-i plutea ca un nour.” Zise. tu. numai Zeus n-avea parte de tihna Somnului. D…a d' oÙk œce n»dumoj Ûpnoj. în fãpturã ca Nestor. îi zise cuvinte ce zboarã: „Du-te. ÑlšsV d polšaj ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn. bÁ d' ¥r' ™p' 'Atredhn 'Agamšmnona: tÕn d k…canen eÛdont' ™n klis…V. ºi zeii ceilalþi ºi bãrbaþii Rãzboitorii din car. Lui Agamemnon Atrid un vis momitor sã trimitã. pe la repezi corãbii ahee. Care-i departe ºi tot are grijã ºi milã de tine. sã batã cu toatã greimea. iar Visul porunc-auzindu-i îndatã purcese. Astfel întocmai fiind. ci una de-acuma sunt zeii. Stete la creºtetul lui. Nu stau cu vrerea-ndoitã. Unde adormit e sub cort Atrid Agamemnon. Trèessi d k»de' ™fÁptai. tÒn ·a m£lista gerÒntwn t‹' 'Agamšmnwn: tù min ™eis£menoj prosefènee qe‹oj Ôneiroj: eÛdeij 'Atršoj uƒ dafronoj ƒppod£moio: oÙ cr¾ pannÚcion eÛdein boulhfÒron ¥ndra ú lao… t' ™pitetr£fatai kaˆ tÒssa mšmhle: nàn d' ™mšqen xÚnej ðka: DiÕj dš toi ¥ggelÒj e„mi. Unde sub cort adormit îl gãsi pe Atrid Agamemnon. ¢ll' Ó ge merm»rize kat¦ fršna æj 'AcilÁa tim»sV. Poate chiar azi sã ia Troia cu uliþe largi pietruite. ci una de-acuma sunt zeii. pe care Mai cu temei îl cinstea între sfetnicii sãi Agamemnon. grãi vestitorul lui Zeus: „Dormi. pšmyai ™p' 'AtredV 'Agamšmnoni oâlon Ôneiron: ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: b£sk' ‡qi oâle Ôneire qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn: ™lqën ™j klis…hn 'Agamšmnonoj 'Atredao p£nta m£l' ¢trekšwj ¢goreušmen æj ™pitšllw: qwrÁxa… ˜ kšleue k£rh komÒwntaj 'AcaioÝj pansud…V: nàn g£r ken ›loi pÒlin eÙru£guian Trèwn: oÙ g¦r œt' ¢mfˆj 'OlÚmpia dèmat' œcontej ¢q£natoi fr£zontai: ™pšgnamyen g¦r ¤pantaj “Hrh lissomšnh. cãci Hera-i rugase ºi-nfrânse Pregetul lor. cel vestit la strunit telegarii? Nu-i dat sã doarmã cât noaptea-i de mare un sfetnic al obºtii. Âde dš oƒ kat¦ qumÕn ¢r…sth fa…neto boul».ILIADOS B Cântul II 5 10 15 20 25 30 ”Alloi mšn ·a qeo… te kaˆ ¢nšrej ƒppokorustaˆ eádon pannÚcioi. tu vlãstar din Atreu. ºi spune-i Toate ºi-ntocmai aºa dupã cum mi-e porunca. Una din toate la urmã-i pãru cã e mult mai cu cale. Nu stau cu vrerea-ndoitã. Öj seà ¥neuqen ™ën mšga k»detai ºd' ™lea…rei.

83 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . În cort a rãmas Agamemnon Singur în sine gândind la fapte ce n-aveau sã fie: ªi-nchipuia cã-ntr-o singurã zi cuceri-va cetatea. CÂNTUL II Domnii cei mari din Olimp. s-a dus. dupã toatã fãptura. Venitu-mi-a-n tainicã noapte Visul de sus de la zei. oÙd t¦ Édh ¤ ·a ZeÝj m»deto œrga: q»sein g¦r œt' œmellen ™p' ¥lge£ te stonac£j te Trws… te kaˆ Danao‹si di¦ krater¦j Øsm…naj. tu vlãstar din Atreu. Deci adu-þi aminte ºi nu da uitãrii Spusele mele de cum pãrãsi-te-va dulcea somnie. Tocmai suia pe Olimp ºi-a zorilor zânã Aurora. cãci Hera-i rugase ºi-nfrânse Pregetul lor ºi nori grei pe Troieni i-ameninþã din partea Marelui Zeus. bãtrânii. Dupã ce-i strânse. ca toþi sã s-adune feciorii pletoºi din Ahaia. Era la vedere ca Nestor. eu sunt vestitorul lui Zeus. qe…h dš min ¢mfšcut' Ñmf»: ›zeto d' Ñrqwqe…j. Öj seà ¥neuqen ™ën mšga k»detai ºd' ™lea…rei: ILIADA. Craiul din somn se deºteaptã ºi glasul zeiesc îi rãsunã. Tocmai ca el dupã stat. Ia dar aminte ce-þi spun. œgreto d' ™x Ûpnou. tÕn d l…p' aÙtoà t¦ fronšont' ¢n¦ qumÕn ¤ ·' oÙ telšesqai œmellon: fÁ g¦r Ó g' aƒr»sein Pri£mou pÒlin ½mati ke…nJ n»pioj. Care-i departe ºi tot are grijã ºi milã de tine. Stete la creºtetul meu ºi-mi zise cuvintele aceste: „Dormi. mhdš se l»qh aƒre…tw eât' ¥n se mel…frwn Ûpnoj ¢n»V.82 IL IADOS. Dete Atride poruncã strigacilor crainici sã cheme Oastea. ú lao… t' ™pitetr£fatai kaˆ tÒssa mšmhle: nàn d' ™mšqen xÚnej ðka: DiÕj dš toi ¥ggelÒj e„mi. Sfat mai întâi sfãtuirã oºtenii de frunte. toˆ d' ºge…ronto m£l' ðka: Boul¾n d prîton megaqÚmwn Œze gerÒntwn NestoršV par¦ nh Puloigenšoj basilÁoj: toÝj Ó ge sugkalšsaj pukin¾n ¢rtÚneto boul»n: klàte f…loi: qe‹Òj moi ™nÚpnion Ãlqen Ôneiroj ¢mbros…hn di¦ nÚkta: m£lista d Nšstori d…J edÒj te mšgeqÒj te fu»n t' ¥gcista ™ókei: stÁ d' ¥r' Øpr kefalÁj ka… me prÕj màqon œeipen: eÛdeij 'Atršoj uƒ dafronoj ƒppod£moio: oÙ cr¾ pannÚcion eÛdein boulhfÒron ¥ndra. Trèessi d k»de' ™fÁptai ™k DiÒj: ¢ll¦ sÝ sÍsin œce fres…. cel vestit la strunit telegarii? Nu-i dat sã doarmã cât noaptea-i de mare un sfetnic al obºtii. •Wj ¥ra fwn»saj ¢peb»seto.” Asta rostindu-i. Spada þintatã-n argint îºi prinde de umãr ºi-apucã Trainicul sceptru ce-avea din strãbuni ºi în grabã se duce Unde stau vasele Aheilor cei ferecaþi în aramã. ¢mfˆ d' ¥r' êmoisin b£leto x…foj ¢rgurÒhlon: e†leto d skÁptron patrèŽon ¥fqiton a„eˆ sÝn tù œbh kat¦ nÁaj 'Acaiîn calkocitènwn: 'Hëj mšn ·a qe¦ proseb»seto makrÕn ”Olumpon Zhnˆ fÒwj ™ršousa kaˆ ¥lloij ¢qan£toisin: aÙt¦r Ö khrÚkessi ligufqÒggoisi kšleuse khrÚssein ¢gor¾n d k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj: o‰ mn ™k»russon. perˆ d mšga b£lleto f©roj: possˆ d' ØpÕ liparo‹sin ™d»sato kal¦ pšdila. prieteni. Care-a ursit-a din nou ca Troienii ºi-Aheii sã-ndure Vaiete multe ºi-amaruri în valma cumplitelor lupte. el nu ºtia gândul ascuns al lui Zeus. Cãruia soarta-i încrede norodul cu grijile-i multe. B ¢q£natoi fr£zontai: ™pšgnamyen g¦r ¤pantaj “Hrh lissomšnh. rosti o povaþã cuminte Agamemnon: „Daþi ascultare. Crainicii-ndatã crãinirã ºi-n pripã se strânser-Aheii. Lângã smolita corabie a craiului Nestor din Pilos. Nesocotitul. Zeilor veste sã dea tuturor de ivirea luminii. Iute se scoalã-n picioare ºi-mbracã o nouã ºi moale Hainã frumoasã ºi mantia mare ºi-aruncã deasupra-i ªi o mândreþe de tãlpi ºi-nnoadã pe dalbe picioare. dupã chip. malakÕn d' œndune citîna kalÕn nhg£teon.

”Htoi Ó g' ìj e„pën kat' ¥r' ›zeto. ¢ll' ¥get' a‡ kšn pwj qwr»xomen uŒaj 'Acaiîn: prîta d' ™gën œpesin peir»somai. kaˆ feÚgein sÝn nhusˆ polukl»Žsi keleÚsw: Øme‹j d' ¥lloqen ¥lloj ™rhtÚein ™pšessin. CÂNTUL II El poruncit-a sã-ntrarmi pletoºii Ahei pân’ la unul. Dacã venea sã ne spuie de visul acesta un altul. Se strânserã toþi. Ómadoj d' Ãn: ™nnša dš sfeaj k»rukej boÒwntej ™r»tuon. cãci lesne-i fãcu s-o asculte Hera cu rugile ei ºi-acum pe Troieni i-ameninþã Zeus. sã plece pe mare. Zeii ce ºed în Olimp de-acuma-nþeleºi între dânºii Cugetã toþi la un fel. bãtrânul. e‡ pot' ¢ãtÁj sco…at'. ILIADA. ™m d glukÝj Ûpnoj ¢nÁken. de aceea Hai sã vedem de se poate pe-Ahei sã-i pornim la bãtaie. ºäte œqnea esi meliss£wn ¡din£wn pštrhj ™k glafurÁj a„eˆ nšon ™rcomen£wn. dar soborul Nu se putea mulcomi ºi pãmântul gemea sub povara Gloatelor când s-aºezau. Noi puteam zice cã minte ºi nu i-am fi dat ascultare. Trèessi d k»de' ™fÁptai ™k DiÒj: ¢ll¦ sÝ sÍsin œce fres…n: ìj Ö mn e„pën õcet' ¢popt£menoj. ieºind din laturea stâncii scobite. cumintele Nestor ªi sãnãtos chibzuind. Pe-aºezãturã la mal. tetr»cei d' ¢gor». Între dânºii se scoalã Domnul prundosului Pilos. ¢koÚseian d diotrefšwn basil»wn. Visul e însã visat de mai-marele nostru. purceºii din Zeus. ØpÕ d stenac…zeto ga‹a laîn ƒzÒntwn. •Wj ¥ra fwn»saj boulÁj ™xÁrce nšesqai. Ój ·a PÚloio ¥nax Ãn ºmaqÒentoj. Poate chiar azi sã iei Troia cu uliþe largi pietruite. purtãtorii de sceptre.” Asta grãindu-le Atride ºezu. to‹si d' ¢nšsth Nšstwr. Miºunã-ntr-una. Se îmbulzeau ºi în cete cu vuiet curgeau spre adunare. Zboarã ºi-n chip de chiorchine s-aºazã pe flori primãvara. ¿ qšmij ™st…. Cum se pornesc câteodatã-mbulzindu-se roiuri de-albine. Astfel ºi oºtile atunci roind din corãbii. Voi repeziþi-vã care-ncotro ºi opriþi-i cu gura. B qwrÁxa… se kšleuse k£rh komÒwntaj 'AcaioÝj pansud…V: nàn g£r ken ›loij pÒlin eÙru£guian Trèwn: oÙ g¦r œt' ¢mfˆj 'OlÚmpia dèmat' œcontej ¢q£natoi fr£zontai: ™pšgnamyen g¦r ¤pantaj “Hrh lissomšnh. aºa începu sã cuvinte: „Voi cãpetenii ºi Domni ai oºtirii din Argos. Ó sfin ™Ý fronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºd mšdontej e„ mšn tij tÕn Ôneiron 'Acaiîn ¥lloj œnispe yeàdÒj ken fa‹men kaˆ nosfizo…meqa m©llon: nàn d' ‡den Öj mšg' ¥ristoj 'Acaiîn eÜcetai enai: ¢ll' ¥get' a‡ kšn pwj qwr»xomen uŒaj 'Acaiîn. o‰ d' ™panšsthsan pe…qontÒ te poimšni laîn skhptoàcoi basilÁej: ™pesseÚonto d lao…. urmând pe pãstorul Armiei.” Asta vorbi ºi întâiul din sfat se grãbi sã se ducã. prieteni. botrudÕn d pštontai ™p' ¥nqesin e„arino‹sin: a‰ mšn t' œnqa ¤lij pepot»atai. Sfetnicii toþi. cãci valmã era ºi vreo nouã Crainici umblau sã-i potoale cu strigãte tari ºi s-aline Zgomotul lor ca s-asculte pe Domnii. altele acolo. Hai dar pe Ahei sã-i pornim cu armele. se ridicarã ºi gloate veneau cu grãbire. La vorbele-aceste Visul se duse zburând ºi somnu-mi fugi de pe pleoape. Ardea între dânºii zorindu-i Vestea trimisã de Zeus.84 65 IL IADOS. a‰ dš te œnqa: ìj tîn œqnea poll¦ neîn ¥po kaˆ klisi£wn ºŽÒnoj prop£roiqe baqe…hj ™sticÒwnto „ladÕn e„j ¢gor»n: met¦ dš sfisin Ôssa ded»ei ÑtrÚnous' „šnai DiÕj ¥ggeloj: o‰ d' ¢gšronto. 85 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . din corturi. tu asta pãstreazã-þi în minte. Dar mai-nainte Eu am sã-i pun la-ncercare vorbindu-le cum mi se cade ªi-o sã-i îndemn la corãbii sã fugã. Unele flutur-aicea grãmadã.

86

IL IADOS. B
spoudÍ d' ›zeto laÒj, ™r»tuqen d kaq' ›draj paus£menoi klaggÁj: ¢n¦ d kre…wn 'Agamšmnwn œsth skÁptron œcwn tÕ mn “Hfaistoj k£me teÚcwn. “Hfaistoj mn dîke Diˆ Kron…wni ¥nakti, aÙt¦r ¥ra ZeÝj dîke diaktÒrJ ¢rgeŽfÒntV: `Erme…aj d ¥nax dîken Pšlopi plhx…ppJ, aÙt¦r Ö aâte Pšloy dîk' 'AtršŽ poimšni laîn, 'AtreÝj d qnÇskwn œlipen polÚarni QušstV, aÙt¦r Ö aâte Qušst' 'Agamšmnoni le‹pe forÁnai, pollÍsin n»soisi kaˆ ”ArgeŽ pantˆ ¢n£ssein. tù Ó g' ™reis£menoj œpe' 'Arge…oisi methÚda: ð f…loi ¼rwej Danaoˆ qer£pontej ”Arhoj ZeÚj me mšga Kron…dhj ¥tV ™nšdhse bare…V scštlioj, Öj prˆn mšn moi Øpšsceto kaˆ katšneusen ”Ilion ™kpšrsant' eÙte…ceon ¢ponšesqai, nàn d kak¾n ¢p£thn bouleÚsato, ka… me keleÚei dusklša ”Argoj ƒkšsqai, ™peˆ polÝn êlesa laÒn. oÛtw pou Diˆ mšllei ØpermenšŽ f…lon enai, Öj d¾ poll£wn pol…wn katšluse k£rhna ºd' œti kaˆ lÚsei: toà g¦r kr£toj ™stˆ mšgiston. a„scrÕn g¦r tÒde g' ™stˆ kaˆ ™ssomšnoisi puqšsqai m¦y oÛtw toiÒnde tosÒnde te laÕn 'Acaiîn ¥prhkton pÒlemon polem…zein ºd m£cesqai ¢ndr£si paurotšroisi, tšloj d' oÜ pè ti pšfantai: e‡ per g£r k' ™qšloimen 'Acaio… te Trîšj te Órkia pist¦ tamÒntej ¢riqmhq»menai ¥mfw, Trîaj mn lšxasqai ™fšstioi Óssoi œasin, ¹me‹j d' ™j dek£daj diakosmhqe‹men 'Acaio…, Trèwn d' ¥ndra ›kastoi ˜lo…meqa o„nocoeÚein, polla… ken dek£dej deuo…ato o„nocÒoio. tÒsson ™gè fhmi plšaj œmmenai uŒaj 'Acaiîn Trèwn, o‰ na…ousi kat¦ ptÒlin: ¢ll' ™p…kouroi pollšwn ™k pol…wn ™gcšspaloi ¥ndrej œasin, o† me mšga pl£zousi kaˆ oÙk e„îs' ™qšlonta

ILIADA. CÂNTUL II
S-au aºezat ei la urmã ºi-a stat fiecare la locu-i. Liniºte apoi se fãcu ºi atunci se sculã Agamemnon, Sceptrul în mânã þiind, pe-acel fãurit de Hefestos, Care-l dãdu împãratului Zeus, nãscutul din Cronos; Zeus îl dete lui Hermes, al zeilor sol, al lui Argus Ucigãtor, iar acesta l-a dat lui Pelops cãlãreþul, Iar Pelops lui Atreu, vestitul pãstor de noroade, Care murind îl lãsã lui Tieste, bogatul în turme; Craiul Tieste la rându-i îl dete sã-l poarte Agamemnon Spre a domni peste Argos întreg, peste multele-ostroave. El, sprijinindu-se-n sceptrul acesta, vorbi adunãrii: „Voi, vitejime, Danai, tovarãºi de luptã, prieteni, Mare ºi grea e osânda ce-mi dete pãrintele Zeus, Neînduratul. Deºi se-nvoise cu semne cã-n þarã Nu m-oi întoarce de-aici înainte ca Troia s-o spulber, Totuºi acuma s-a pus sã mã-nºele grozav; mã sileºte Calea spre þarã s-apuc ruºinos dupã pierdere multã. Astfel e voia lui Zeus, a zeului cel mai puternic, Care-a surpat aºa multe cetãþi cu mândreþe de ziduri ªi o sã surpe mereu, cãci nebiruit e-n putere. Vai, e-o ruºine s-audã urmaºii cumva cã Danaii, Oaste aºa multã ºi-atât de viteazã, luptarã zadarnic Vreme-ndelungatã pe-aici, ºi deºi se bãturã cu oameni Mult mai puþini decât ei, biruinþa lor tot e departe. Dacã-nvoindu-ne noi cu Troienii ne-om pune sã facem Numãrãtoare-ntre noi de-o parte ºi alt-a oºtirii ªi la un loc de s-ar strânge acei care au vetrele-n Troia, Noi de ne-am pune cu toþii în cete-mpãrþiþi câte zece ªi ne-am alege pe câte-un Troian sã ne fie paharnic, Multe zecimi de-ale noastre ar fi de paharnic lipsite; Iatã cât eu socotesc cã întrecem la numãr duºmanii Care-ºi au casele-n Troia. Dar dânºii mai au de-ajutoare Oaste din multe oraºe, bãrbaþi care luptã cu lancea ªi cu putere m-abat ºi nu-mi dau rãgaz sã pot bate

87

100

100

105

105

110

110

115

115

120

120

125

125

130

130

88

IL IADOS. B
'Il…ou ™kpšrsai eâ naiÒmenon ptol…eqron. ™nnša d¾ beb£asi DiÕj meg£lou ™niauto…, kaˆ d¾ doàra sšshpe neîn kaˆ sp£rta lšluntai: a‰ dš pou ¹mštera… t' ¥locoi kaˆ n»pia tškna e†at' ™nˆ meg£roij potidšgmenai: ¥mmi d œrgon aÜtwj ¢kr£anton oá e†neka deàr' ƒkÒmesqa. ¢ll' ¥geq' æj ¨n ™gë e‡pw peiqèmeqa p£ntej: feÚgwmen sÝn nhusˆ f…lhn ™j patr…da ga‹an: oÙ g¦r œti Tro…hn aƒr»somen eÙru£guian. •Wj f£to, to‹si d qumÕn ™nˆ st»qessin Ôrine p©si met¦ plhqÝn Ósoi oÙ boulÁj ™p£kousan: kin»qh d' ¢gor¾ f¾ kÚmata makr¦ qal£sshj pÒntou 'Ikar…oio, t¦ mšn t' EârÒj te NÒtoj te êror' ™paxaj patrÕj DiÕj ™k nefel£wn. æj d' Óte kin»sV Zšfuroj baqÝ l»Žon ™lqën l£broj ™paig…zwn, ™p… t' ºmÚei ¢stacÚessin, ìj tîn p©s' ¢gor¾ kin»qh: toˆ d' ¢lalhtù nÁaj œp' ™sseÚonto, podîn d' Øpšnerqe kon…h †stat' ¢eiromšnh: toˆ d' ¢ll»loisi kšleuon ¤ptesqai nhîn ºd' ˜lkšmen e„j ¤la d‹an, oÙroÚj t' ™xek£qairon: ¢ãt¾ d' oÙranÕn Œken o‡kade ƒemšnwn: ØpÕ d' Èreon ›rmata nhîn. ”Enq£ ken 'Arge…oisin Øpšrmora nÒstoj ™tÚcqh e„ m¾ 'Aqhna…hn “Hrh prÕj màqon œeipen: í pÒpoi a„giÒcoio DiÕj tškoj 'Atrutènh, oÛtw d¾ okon d f…lhn ™j patr…da ga‹an 'Arge‹oi feÚxontai ™p' eÙrša nîta qal£sshj, k¦d dš ken eÙcwl¾n Pri£mJ kaˆ Trwsˆ l…poien 'Arge…hn `Elšnhn, Âj e†neka polloˆ 'Acaiîn ™n Tro…V ¢pÒlonto f…lhj ¢pÕ patr…doj a‡hj: ¢ll' ‡qi nàn kat¦ laÕn 'Acaiîn calkocitènwn: so‹j ¢gano‹j ™pšessin ™r»tue fîta ›kaston, mhd œa nÁaj ¤la d' ˜lkšmen ¢mfiel…ssaj. •Wj œfat', oÙd' ¢p…qhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh,

ILIADA. CÂNTUL II
Troia, sã calc ºi sã nãrui cetatea cea trainicã-n ziduri. Nouã sunt anii trecuþi cu voia lui Zeus, ºi iatã, Putrede-s grinzile, rupte odgoanele de la corãbii. Dincolo-n þarã tânjind tot stau aºteptându-ne acasã Dragii copii ºi soþiile, rudele noastre, iar gândul Care ne-aduse pe-aici, tot neizbândit ne rãmâne. Deci auziþi-mã toþi ºi sã facem cum eu vã voi spune: Hai sã fugim cu corãbii cu tot spre iubita-ne þarã, Nu mai e chip sã luãm a lui Priam întinsã cetate.” Astfel Atride grãi ºi îndatã stârni în mulþime Dorul de ducã la toþi care nu-i auziserã sfatul. Gloatele strânse s-au pus în miºcare ca niºte talazuri, Namile ce le rãscoalã pe Marea Icaricã Austrul ªi Bãltãreþul, lãsându-se repezi din norii lui Zeus; Ori ca Munteanul când vâjâitor se înviforã aprig Peste bogatele lanuri ºi vânturã spicele dese; Astfel a fost când soborul s-a spart ºi cu þipete-n pripã Toþi spre corãbii fugeau. Ca un nour plutea peste dânºii Pulberea de sub picioare ºi se îndemnau îndesine Vase s-apuce din prund, de zor sã le-mpingã spre mare, ªanþuri au prins sã desfunde, proptele trãgeau de sub vase, Chiotul lor pân’la ceruri vuia de plãcerea plecãrii. Oastea din Argos atunci, cu totu-mpotriva ursitei, S-ar fi întors, dacã n-ar fi zis Hera zeiþei Atena: „Vai mie, fiicã ne-nvinsã a vijeliosului Zeus, Ce fel? Aºa au sã plece Aheii spre scumpa lor þarã, Fuga-n corãbii luând-o pe spetele largi ale mãrii Vor pãrãsi pe Elena din Argos spre fala lui Priam ªi a supuºilor lui, mãcar cã din pricina dânsei Mulþi mai pierirã pe-aici, departe de scumpa lor þarã? Du-te la tabãr-Aheilor cei înarmaþi în aramã, Þine în loc pe tot insul cu graiul domol ºi pe nimeni Nu pãsui de pe mal sã împingã corãbii pe mare.” Zise, ºi-Atena din ochi scânteind îi ascultã cuvântul.

89

135

135

140

140

145

145

150

150

155

155

160

160

165

165

90

IL IADOS. B
bÁ d kat' OÙlÚmpoio kar»nwn ¢xasa: karpal…mwj d' †kane qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn. eáren œpeit' 'OdusÁa Diˆ mÁtin ¢t£lanton ™staÒt': oÙd' Ó ge nhÕj ™ãssšlmoio mela…nhj ¤ptet', ™pe… min ¥coj krad…hn kaˆ qumÕn †kanen: ¢gcoà d' ƒstamšnh prosšfh glaukîpij 'Aq»nh: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà, oÛtw d¾ okon d f…lhn ™j patr…da ga‹an feÚxesq' ™n n»essi polukl»Žsi pesÒntej, k¦d dš ken eÙcwl¾n Pri£mJ kaˆ Trwsˆ l…poite 'Arge…hn `Elšnhn, Âj e†neka polloˆ 'Acaiîn ™n Tro…V ¢pÒlonto f…lhj ¢pÕ patr…doj a‡hj; ¢ll' ‡qi nàn kat¦ laÕn 'Acaiîn, mhd' œt' ™rèei, so‹j d' ¢gano‹j ™pšessin ™r»tue fîta ›kaston, mhd œa nÁaj ¤la d' ˜lkšmen ¢mfiel…ssaj. •Wj f£q', Ö d xunšhke qe©j Ôpa fwnhs£shj, bÁ d qšein, ¢pÕ d cla‹nan b£le: t¾n d kÒmisse kÁrux EÙrub£thj 'Iqak»sioj Ój oƒ Ñp»dei: aÙtÕj d' 'Atredew 'Agamšmnonoj ¢nt…oj ™lqën dšxatÒ oƒ skÁptron patrèŽon ¥fqiton a„e…: sÝn tù œbh kat¦ nÁaj 'Acaiîn calkocitènwn. “On tina mn basilÁa kaˆ œxocon ¥ndra kice…h tÕn d' ¢gano‹j ™pšessin ™rhtÚsaske parast£j: daimÒni' oÜ se œoike kakÕn ìj deid…ssesqai, ¢ll' aÙtÒj te k£qhso kaˆ ¥llouj †drue laoÚj: oÙ g£r pw s£fa osq' oŒoj nÒoj 'Atrewnoj: nàn mn peir©tai, t£ca d' ‡yetai uŒaj 'Acaiîn. ™n boulÍ d' oÙ p£ntej ¢koÚsamen oŒon œeipe. m» ti colws£menoj ·šxV kakÕn uŒaj 'Acaiîn: qumÕj d mšgaj ™stˆ diotrefšwn basil»wn, tim¾ d' ™k DiÒj ™sti, file‹ dš ˜ mht…eta ZeÚj. •On d' aâ d»mou t' ¥ndra ‡doi boÒwnt£ t' ™feÚroi, tÕn sk»ptrJ ™l£sasken Ðmokl»saskš te mÚqJ: daimÒni' ¢tršmaj Âso kaˆ ¥llwn màqon ¥koue,

ILIADA. CÂNTUL II
Pleacã de sus din Olimp, ºi zburând de pe culme la vale, Se pomeneºte în clipã la repezi corãbii ahee, Unde ºi dã de Ulise, potriva lui Zeus la minte. Sta el acolo nevrând sã s-atingã de bine podita-i Neagrã corabie, pieptu-i fiind copleºit de mâhnire. Palas din ochi scânteind, s-apropie-ndatã ºi-i zice: „Laertiene, tu, viþã de zei, iscusite Ulise, Ce fel? Aºa veþi tuli-o-napoi spre iubita-vã þarã Fuga luând-o-n în corãbii vâslite de mulþi, ºi la Troia Veþi pãrãsi pe Elena din Argos spre fala lui Priam ªi a supuºilor lui, mãcar cã din pricina dânsei Mulþi din ai voºtri pieirã departe de scumpa lor þarã? Nu mai sta nici o clipitã, dã fuga prin tabãrã iute, Þine în loc pe tot insul, vorbeºte-le blând, ºi pe nimeni Nu pãsui de pe mal sã împingã corãbii pe mare.” Zise, iar el dupã glas cunoscu cã e graiul zeiþei. Mantia ºi-o lepãdã ºi porni; de pe jos o culese Crainicul itacian Evribate venindu-i din urmã. El înainte ieºind lui Atride, luã de la dânsul Sceptrul de-a pururea trainic, ºi-n mânã cu dânsul purcese Cãtre corãbii la oastea de-Ahei cea cu zale de-aramã. Cum el în faþã-i vedea cãpetenii ºi oameni de frunte, Calea pe loc aþiindu-le aºa le zicea cu blândeþe: „Nu stã, sãrmane, frumos de fricã sã fugi ca miºeii. Hai ºi rãmâi tu pe-aici ºi pe alþii opreºte-i din fugã. Nu ºtii tu bine ce gând avu azi mai marele nostru, El îi încearcã pe-Ahei, curând o sã-i certe pe dânºii; ªi apoi nici n-auzirã cu toþii a lui cuvântare. Mi-i sã nu-ºi verse mânia pe voi, o bãrbaþi din Ahaia. Gânduri înalte doar cugetã craiul, a zeilor viþã, Cinstea-i purcede din Zeus ºi-i drag înþeleptului Zeus.” Dar pe ostaºul de rând, care-n faþã-i da fuga cu þipãt Domnul cu sceptru-l pocni ºi aºa se rãsti cãtre dânsul: „Stai, ticãloase, pe loc ºi ascultã mai bine porunca

91

170

170

175

175

180

180

185

185

190

190

195

195

200

200

92

IL IADOS. B
o‰ sšo fšrtero… e„si, sÝ d' ¢ptÒlemoj kaˆ ¥nalkij oÜtš pot' ™n polšmJ ™nar…qmioj oÜt' ™nˆ boulÍ: oÙ mšn pwj p£ntej basileÚsomen ™nq£d' 'Acaio…: oÙk ¢gaqÕn polukoiran…h: eŒj ko…ranoj œstw, eŒj basileÚj, ú dîke KrÒnou p£Žj ¢gkulom»tew skÁptrÒn t' ºd qšmistaj, †n£ sfisi bouleÚVsi. •Wj Ó ge koiranšwn d…epe stratÒn: o‰ d' ¢gor¾n d aâtij ™pesseÚonto neîn ¥po kaˆ klisi£wn ºcÍ, æj Óte kàma poluflo…sboio qal£sshj a„gialù meg£lJ bršmetai, smarage‹ dš te pÒntoj. ”Alloi mšn ·' ›zonto, ™r»tuqen d kaq' ›draj: Qers…thj d' œti moànoj ¢metroep¾j ™kolóa, Öj œpea fresˆn Îsin ¥kosm£ te poll£ te Édh m£y, ¢t¦r oÙ kat¦ kÒsmon, ™rizšmenai basileàsin, ¢ll' Ó ti oƒ e‡saito gelo…Žon 'Arge…oisin œmmenai: a‡scistoj d ¢n¾r ØpÕ ”Ilion Ãlqe: folkÕj œhn, cwlÕj d' ›teron pÒda: të dš oƒ êmw kurtë ™pˆ stÁqoj sunocwkÒte: aÙt¦r Ûperqe foxÕj œhn kefal»n, yedn¾ d' ™pen»noqe l£cnh. œcqistoj d' 'AcilÁŽ m£list' Ãn ºd' 'OdusÁŽ: të g¦r neike…eske: tÒt' aât' 'Agamšmnoni d…J Ñxša kekl»gwn lšg' Ñne…dea: tù d' ¥r' 'Acaioˆ ™kp£glwj kotšonto nemšsshqšn t' ™nˆ qumù. aÙt¦r Ö makr¦ boîn 'Agamšmnona ne…kee mÚqJ: 'Atredh tšo d' aât' ™pimšmfeai ºd cat…zeij; ple‹a… toi calkoà klis…ai, pollaˆ d guna‹kej e„sˆn ™nˆ klis…Vj ™xa…retoi, ¤j toi 'Acaioˆ prwt…stJ d…domen eât' ¨n ptol…eqron ›lwmen. à œti kaˆ crusoà ™pideÚeai, Ón kš tij o‡sei Trèwn ƒppod£mwn ™x 'Il…ou uŒoj ¥poina, Ón ken ™gë d»saj ¢g£gw À ¥lloj 'Acaiîn, º guna‹ka nšhn, †na m…sgeai ™n filÒthti, ¼n t' aÙtÕj ¢ponÒsfi kat…sceai; oÙ mn œoiken ¢rcÕn ™Ònta kakîn ™pibaskšmen uŒaj 'Acaiîn.

ILIADA. CÂNTUL II
Celor mai mari decât tine, netrebnice tu, ºi miºele, Care nimic nu plãteºti, dacã-i vorba de sfat ori rãzboaie. Nu deopotrivã pe-aicea cu toþii domni-vor Aheii; Rãu e când Domnii sunt mulþi, numai unul sã fie-ntre oameni Cârmuitor ºi stãpân, numai cine primi de la Zeus Sceptru, putere ºi legi, de care s-asculte supuºii.” Oºtile aºa stãpânind din nou le mâna spre-adunare. Toþi alergarã-napoi de la vasele lor, de la corturi, ªi era vuietul mult întocmai ca vuietul mãrii, Când se bat valuri de mal ºi fierbe ºi urlã noianul. Toþi s-aºezarã la loc ºi cu toþii tãcere fãcurã; Numai Tersit, un flecar, rãstindu-se tot fãcea gurã, El care-a fost priceput la necuviinþi de tot felul ªi la bârfeli ruºinoase în veºnica-i sfadã cu Domnii, Cum îi pãrea cã stârni-va cu vorbele-i hazul oºtirii. N-avea pereche de slut în oºtirea venitã sub Troia; Spanchiu era el ºi olog; mai avea dup-aceea ºi umeri Strâmbi ºi la pieptu-i aduºi ºi-i stãtea þuguiat peste umeri Creºtetul lui, ºi abia niºte fire de pãr pe la creºtet. Tare era urâcios lui Ulise ºi chiar lui Ahile, Numai cu ei se certa, îns-acum pe Atrid Agamemnon El tãbãra cu batjocuri þâvlind; iar Aheii din juru-i Straºnic erau supãraþi ºi-aveau ciudã grozavã pe dânsul. Totuºi el, tare zbierând, îl mustra pe Atrid Agamemnon: „Ce te mai jãlui ºi ce vrei, nãscutule tu din Atreus? Corturi ai pline de-aramã ºi ai tu la tine prin corturi Multe ºi-alese femei, care noi þi le dãm dupã pradã, Þie-naintea oricui, dacã noi cucerim vreo cetate. Ori mai duci lipsã de aur, comoara cu care te-mbie Vr’un bogãtaº de la Troia, voind sã-ºi rãscumpere fiul Care în lanþuri de mine-i adus sau de altul de-ai noºtri? Ori îþi mai trebuie vreo tinericã s-o þii pentru tine Colea deoparte, s-o tot drãgosteºti? Dar nu se cuvine, Tu, cãpitanul, sã-i duci pe sãrmanii Ahei la pieire.

93

205

205

210

210

215

215

220

220

225

225

230

230

94
235

IL IADOS. B
ð pšponej k£k' ™lšgce' 'Acaidej oÙkšt' 'Acaioˆ o‡kadš per sÝn nhusˆ neèmeqa, tÒnde d' ™îmen aÙtoà ™nˆ Tro…V gšra pessšmen, Ôfra ‡dhtai ½ ·£ t… oƒ cºme‹j prosamÚnomen Ãe kaˆ oÙk…: Öj kaˆ nàn 'AcilÁa ›o mšg' ¢me…nona fîta ºt…mhsen: ˜lën g¦r œcei gšraj aÙtÕj ¢poÚraj. ¢ll¦ m£l' oÙk 'AcilÁŽ cÒloj fres…n, ¢ll¦ meq»mwn: à g¦r ¨n 'Atredh nàn Ûstata lwb»saio: •Wj f£to neike…wn 'Agamšmnona poimšna laîn, Qers…thj: tù d' ðka par…stato d‹oj 'OdusseÚj, ka… min ØpÒdra „dën calepù ºn…pape mÚqJ: Qers‹t' ¢kritÒmuqe, ligÚj per ™ën ¢gorht»j, ‡sceo, mhd' œqel' ooj ™rizšmenai basileàsin: oÙ g¦r ™gë sšo fhmˆ cereiÒteron brotÕn ¥llon œmmenai, Óssoi ¤m' 'AtredVj ØpÕ ”Ilion Ãlqon. të oÙk ¨n basilÁaj ¢n¦ stÒm' œcwn ¢goreÚoij, ka… sfin Ñne…de£ te profšroij, nÒstÒn te ful£ssoij. oÙdš t… pw s£fa ‡dmen Ópwj œstai t£de œrga, À eâ Ãe kakîj nost»somen uŒej 'Acaiîn. të nàn 'AtredV 'Agamšmnoni poimšni laîn Âsai Ñneid…zwn, Óti oƒ m£la poll¦ didoàsin ¼rwej Danao…: sÝ d kertomšwn ¢goreÚeij. ¢ll' œk toi ™ršw, tÕ d kaˆ tetelesmšnon œstai: e‡ k' œti s' ¢fra…nonta kic»somai éj nÚ per ïde, mhkšt' œpeit' 'OdusÁŽ k£rh êmoisin ™pe…h, mhd' œti Thlem£coio pat¾r keklhmšnoj e‡hn, e„ m¾ ™gè se labën ¢pÕ mn f…la e†mata dÚsw, cla‹n£n t' ºd citîna, t£ t' a„dî ¢mfikalÚptei, aÙtÕn d kla…onta qo¦j ™pˆ nÁaj ¢f»sw pepl»gwn ¢gorÁqen ¢eikšssi plhgÍsin. •Wj ¥r' œfh, sk»ptrJ d met£frenon ºd kaˆ êmw plÁxen: Ö d' „dnèqh, qalerÕn dš oƒ œkpese d£kru: smîdix d' aƒmatÒessa metafršnou ™xupanšsth sk»ptrou Ûpo crusšou: Ö d' ¥r' ›zeto t£rbhsšn te,

ILIADA. CÂNTUL II
Oameni molâi ºi de-ocarã! Muieri, nu bãrbaþi din Ahaia! Hai în corãbii sã mergem în þarã, lãsându-l pe-acesta Singur în Troia, pe-aici sã se-mbuibe de daruri, sã vazã Dacã-i suntem de-ajutor noi armia, ori dimpotrivã, El care chiar pe Ahile, viteaz mai de seamã ca dânsul, L-a înjosit, cã luatu-i-a darul ºi-l are la sine. Fierea-i lipseºte de tot lui Ahile ºi prea-i de tot moale; Altfel acest-ar fi fost pãcatul tãu cel mai din urmã.” Asta zicea dojenind pe craiul Atrid Agamemnon; Dar îl ajunse pe el repezindu-se asupra-i Ulise ªi, pe sub gene privind, aºa-l strãºnici de aproape: „Nesocotite flecar, cât eºti tu de meºter la vorbã, Mântuie; nu te sfãdi cu mai-marii, Tersite, tu singur. Mai ticãlos, mai mârºav eu nu cred cã-i altul ca tine Printre oºtenii veniþi cu Atride sub Troia. De aceea Taci ºi sã nu le mai porþi tu prin gurã a mai-marilor nume, Nici sã-i bârfeºti ca un prost ºi sã cauþi prilejul plecãrii, Nu ºtim aievea deplin cum trebile-aceste urma-vor – Oare cu bine ori fãrã noroc înapoi ne-om întoarce. De-asta tu azi pe-Agamemnon Atride, pe domnul oºtirii Stai ponosind cã vitejii Danai îl încarcã cu daruri ªi-l amãrãºti cu-ale tale batjocuri în faþ-adunãrii. Una þi-oi spune din parte-mi ºi-ntocmai aºa o sã fie: Cum te-oi mai prinde din nou prostindu-te pânã-ntr-atâta, Capul sã nu ºi-l mai poarte mai mult peste umeri Ulise, Nici sã mã cheme mai mult pãrintele lui Telemahos, Dacã, pe tine-nºfãcându-te, nu te despoi de veºminte. De-astã manta ºi cãmaºã sub care-þi ascunzi goliciunea ªi ciomãgindu-te apoi ºi fãcându-te aºa de ruºine, Nu þi-oi da drumul de-aici cu vaiet sã pleci la corãbii.” Asta rostind, l-a izbit peste umãr, pe spate cu sceptrul; S-a-ncovoiat el atunci ºi din ochi i se scurserã lacrimi. Sângele-i s-a nãsãdit ºi bolfã crescutu-i-a-n spate, Unde-l pocnise cu sceptrul. ªi-a stat ghemuit de cutremur

95
235

240

240

245

245

250

250

255

255

260

260

265

265

96

IL IADOS. B
¢lg»saj d' ¢cre‹on „dën ¢pomÒrxato d£kru. o‰ d kaˆ ¢cnÚmeno… per ™p' aÙtù ¹dÝ gšlassan: ïde dš tij e‡pesken „dën ™j plhs…on ¥llon: í pÒpoi à d¾ mur…' 'OdusseÝj ™sql¦ œorge boul£j t' ™x£rcwn ¢gaq¦j pÒlemÒn te korÚsswn: nàn d tÒde mšg' ¥riston ™n 'Arge…oisin œrexen, Öj tÕn lwbhtÁra ™pesbÒlon œsc' ¢gor£wn. oÜ q»n min p£lin aâtij ¢n»sei qumÕj ¢g»nwr neike…ein basilÁaj Ñneide…oij ™pšessin. •Wj f£san ¿ plhqÚj: ¢n¦ d' Ö ptol…porqoj 'OdusseÝj œsth skÁptron œcwn: par¦ d glaukîpij 'Aq»nh e„domšnh k»ruki siwp©n laÕn ¢nègei, æj ¤ma q' o‰ prîto… te kaˆ Ûstatoi uŒej 'Acaiîn màqon ¢koÚseian kaˆ ™pifrassa…ato boul»n: Ó sfin ™Ý fronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: 'Atredh nàn d» se ¥nax ™qšlousin 'Acaioˆ p©sin ™lšgciston qšmenai merÒpessi broto‹sin, oÙdš toi ™ktelšousin ØpÒscesin ¼n per Øpšstan ™nq£d' œti ste…contej ¢p' ”Argeoj ƒppobÒtoio ”Ilion ™kpšrsant' eÙte…ceon ¢ponšesqai. éj te g¦r À pa‹dej nearoˆ cÁra… te guna‹kej ¢ll»loisin ÑdÚrontai okon d nšesqai. à m¾n kaˆ pÒnoj ™stˆn ¢nihqšnta nšesqai: kaˆ g£r t…j q' ›na mÁna mšnwn ¢pÕ Âj ¢lÒcoio ¢scal£v sÝn nh poluzÚgJ, Ón per ¥ellai ceimšriai e„lšwsin Ñrinomšnh te q£lassa: ¹m‹n d' e‡natÒj ™sti peritropšwn ™niautÕj ™nq£de mimnÒntessi: të oÙ nemes…zom' 'AcaioÝj ¢scal£an par¦ nhusˆ korwn…sin: ¢ll¦ kaˆ œmphj a„scrÒn toi dhrÒn te mšnein keneÒn te nšesqai. tlÁte f…loi, kaˆ me…nat' ™pˆ crÒnon Ôfra daîmen À ™teÕn K£lcaj manteÚetai Ãe kaˆ oÙk…. eâ g¦r d¾ tÒde ‡dmen ™nˆ fres…n, ™st d p£ntej m£rturoi, oÞj m¾ kÁrej œban qan£toio fšrousai:

ILIADA. CÂNTUL II
ªi de durere, cu ochii bleojdiþi ºi ºtergându-ºi obrajii, Râser-Aheii cu poftã de dânsul, cu toatã mâhnirea ªi a lor caznã ce-aveau, ºi aºa cuvântau între dânºii: „Doamne, cã multe frumoase isprãvi mai fãcu ºi Ulise, Ori sfãtuindu-ne bine ori oastea gãtind-o de luptã, Însã nimica mai bun decât fapta ce-acum a fãcut-o, Gura-nchizându-i acestui limbut bârfitor ºi obraznic. Mult va mai trece de-acum pânã el sã cuteze vr’odatã Sã mai înfrunte pe Domni, probozindu-i cu vorbe de-ocarã.” Asta mulþimea grãi. Iar cuceritorul Ulise Scoalã-se, sceptrul þiind; alãturi de dânsul Atena Fulgerãtoarea din ochi, întocmai la chip ca un crainic, Gloatelor strigã tãcere, ca toþi, de la-ntâiele rânduri Pânã la cele din urmã, s-audã vorbirea-i, domnescul Sfat sã priceapã. ªi-a zis dupã asta chititul Ulise: „Doamne Agamemnon, Aheii ar vrea între Domnii de astãzi Cel mai de-ocarã s-ajungi, sã fii de batjocura lumii. Nu se mai þin de tocmeala ce singuri fãcurã cu tine Încã de când au pornit ca sã vie încoace din Argos, Cum cã ei nu se întorc fãrã numai când nãruie Troia. Nu vezi cum dânºii, întocmai ca niºte copii ori vãdane, Plâng ºi se tânguie, dornici de ducã. E drept cã oricine, Prins de alean, mai la urmã doreºte întorsul în þarã; Chiar de lipseºte de-o lunã de-acasã, de lângã femeie, Omul îºi iese din fire-n corabia multelor vâsle, Dacã-l bat vifore iarna ºi mãri vânzolite de valuri, Darmite noi care stãm pe aicea zãbavnici de nouã Ani rotitori. De aceea doar nu-i cu bãnat cã Aheii Suferã lângã corãbii. Dar totuºi ar fi cu ruºine Vreme-ndelungã s-adaste ºi goi sã se-ntoarne pe-acasã. Mai pãsuiþi, o prieteni, ºi staþi o bucatã de vreme Ca sã vedem dacã-i drept ce Calhas prorocul ne spuse. Bine v-aduceþi aminte de-o pildã, cãci martori cu ochii Furãþi voi toþi care teferi scãparãþi de iesmele morþii.

97

270

270

275

275

280

280

285

285

290

290

295

295

300

300

98

IL IADOS. B
cqiz£ te kaˆ prwz' Ót' ™j AÙl…da nÁej 'Acaiîn ºgeršqonto kak¦ Pri£mJ kaˆ Trwsˆ fšrousai, ¹me‹j d' ¢mfˆ perˆ kr»nhn ƒeroÝj kat¦ bwmoÝj ›rdomen ¢qan£toisi telhšssaj ˜katÒmbaj kalÍ ØpÕ platan…stJ Óqen ·šen ¢glaÕn Ûdwr: œnq' ™f£nh mšga sÁma: dr£kwn ™pˆ nîta dafoinÕj smerdalšoj, tÒn ·' aÙtÕj 'OlÚmpioj Âke fÒwj dš, bwmoà Øpaxaj prÒj ·a plat£niston Ôrousen. œnqa d' œsan strouqo‹o neosso…, n»pia tškna, ÔzJ ™p' ¢krot£tJ pet£loij Øpopepthîtej Ñktè, ¢t¦r m»thr ™n£th Ãn ¿ tške tškna: œnq' Ó ge toÝj ™leein¦ kat»sqie tetrigîtaj: m»thr d' ¢mfepot©to Ñduromšnh f…la tškna: t¾n d' ™lelix£menoj ptšrugoj l£ben ¢mfiacu‹an. aÙt¦r ™peˆ kat¦ tškna f£ge strouqo‹o kaˆ aÙt»n, tÕn mn ¢r…zhlon qÁken qeÕj Ój per œfhne: l©an g£r min œqhke KrÒnou p£Žj ¢gkulom»tew: ¹me‹j d' ˜staÒtej qaum£zomen oŒon ™tÚcqh. æj oân dein¦ pšlwra qeîn e„sÁlq' ˜katÒmbaj, K£lcaj d' aÙt…k' œpeita qeopropšwn ¢gÒreue: t…pt' ¥neJ ™gšnesqe k£rh komÒwntej 'Acaio…; ¹m‹n mn tÒd' œfhne tšraj mšga mht…eta ZeÝj Ôyimon Ñyitšleston, Óou klšoj oÜ pot' Ñle‹tai. æj oátoj kat¦ tškna f£ge strouqo‹o kaˆ aÙt¾n Ñktè, ¢t¦r m»thr ™n£th Ãn ¿ tške tškna, ìj ¹me‹j tossaàt' œtea ptolem…xomen aâqi, tù dek£tJ d pÒlin aƒr»somen eÙru£guian. ke‹noj tëj ¢gÒreue: t¦ d¾ nàn p£nta tele‹tai. ¢ll' ¥ge m…mnete p£ntej ™ãkn»midej 'Acaioˆ aÙtoà e„j Ó ken ¥stu mšga Pri£moio ›lwmen. •Wj œfat', 'Arge‹oi d mšg' ‡acon, ¢mfˆ d nÁej smerdalšon kon£bhsan ¢ãs£ntwn Øp' 'Acaiîn, màqon ™pain»santej 'OdussÁoj qe…oio: to‹si d kaˆ metšeipe Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr:

ILIADA. CÂNTUL II
Parcã-i deunãzi, când vasele noastre s-au strâns în Aulida, Gata sã ducã pieire duºmanilor noºtri din Troia. Noi împrejur la un ºipot jertfeam pe altarele sfinte Nemuritorilor jertfe depline de boi, sub platanul Mândru, de unde curgea din izvor aºa limpede apã. Minunãþie atunci, un balaur cu spetele roºii Ochilor noºtri s-aratã, sfetit dupã vrerea lui Zeus. El din altar, dedesubtu-i, þuºtind, s-a urcat în platanul, Unde pe ramura cea mai de sus, zgriburite sub frunze, Stau pitulate în cuib piscuind vrãbiuþe plãpânde; Opt erau toate-mpreunã, cu muma-le nouã. ªi puii I-a-nfulecat, pe când ei þiuiau sãrãcuþii a jale. Muma târcoale pe-acolo dãdea ºi-ºi bocea puiºorii, Dar se roti ºi o prinse de-o arip-atunci ºi pe dânsa. Dupã ce fiara-nghiþit-a ºi puii ºi vrabia, zeul, Care pe ea o sfetise, atunci fãptui o minune. O prefãcu într-o stanã de piatrã nãscutul din Cronos. Noi uluiþi am rãmas la asta privind cu mirare, Astfel de semne cumplite curmarã jertfirile noastre. Calhas atunci tâlcuind ale zeilor gânduri ne zise: „Ce staþi uimindu-v-aºa, o, Aheilor? Zeus, izvorul Înþelepciunii, ne-a dat o nãprasnicã piazã de-o faptã Care va fi mai târziu ºi cu slavã ce n-are s-apuie. Tocmai cum fiara-nghiþit-a o vrabie ºi puiºorii, Opt pãsãrele golaºe-mpreunã cu vrabia mumã, Astfel în vremuri atâtea ºi noi vom tot duce rãzboiul, Iar în al zecelea an cuceri-vom întinsa cetate. Asta vestitu-ne-a Calhas, ºi iatã-mplinitu-s-au toate. Staþi dar aicea cu toþii, Aheilor voi, sã ne batem Pânã ce noi cuceri-vom oraºul mãreþ al lui Priam.” Zise, iar ei chiotirã vârtos ºi grozav rãsunarã Vasele jur împrejur, când deterã chiot Aheii ªi lãudarã vorbirea rostitã de craiul Ulise. Nestor atunci, cãlãreþul gerenic, sculându-se zise:

99

305

305

310

310

315

315

320

320

325

325

330

330

335

335

100

IL IADOS. B
ð pÒpoi à d¾ paisˆn ™oikÒtej ¢gor£asqe nhpi£coij oŒj oÜ ti mšlei polem»Ža œrga. pÍ d¾ sunqes…ai te kaˆ Órkia b»setai ¼min; ™n purˆ d¾ boula… te geno…ato m»de£ t' ¢ndrîn sponda… t' ¥krhtoi kaˆ dexia…, Îj ™pšpiqmen: aÜtwj g¦r ™pšess' ™rida…nomen, oÙdš ti mÁcoj eØršmenai dun£mesqa, polÝn crÒnon ™nq£d' ™Òntej. 'Atredh sÝ d' œq' æj prˆn œcwn ¢stemfša boul¾n ¥rceu' 'Arge…oisi kat¦ krater¦j Øsm…naj, toàsde d' œa fqinÚqein ›na kaˆ dÚo, to… ken 'Acaiîn nÒsfin bouleÚws': ¥nusij d' oÙk œssetai aÙtîn: prˆn ”Argoj d' „šnai prˆn kaˆ DiÕj a„giÒcoio gnèmenai e‡ te yeàdoj ØpÒscesij e‡ te kaˆ oÙk…. fhmˆ g¦r oân kataneàsai Øpermenša Kron…wna ½mati tù Óte nhusˆn ™n çkupÒroisin œbainon 'Arge‹oi Trèessi fÒnon kaˆ kÁra fšrontej ¢str£ptwn ™pidšxi' ™na…sima s»mata fa…nwn. të m» tij prˆn ™peigšsqw okon d nšesqai pr…n tina p¦r Trèwn ¢lÒcJ katakoimhqÁnai, t…sasqai d' `Elšnhj Ðrm»mat£ te stonac£j te. e„ dš tij ™kp£glwj ™qšlei okon d nšesqai ¡ptšsqw Âj nhÕj ™ãssšlmoio mela…nhj, Ôfra prÒsq' ¥llwn q£naton kaˆ pÒtmon ™p…spV. ¢ll¦ ¥nax aÙtÒj t' eâ m»deo pe…qeÒ t' ¥llJ: oÜ toi ¢pÒblhton œpoj œssetai Ótt… ken e‡pw: kr‹n' ¥ndraj kat¦ fàla kat¦ fr»traj 'Ag£memnon, æj fr»trh fr»trhfin ¢r»gV, fàla d fÚloij. e„ dš ken ìj ›rxVj ka… toi pe…qwntai 'Acaio…, gnèsV œpeiq' Ój q' ¹gemÒnwn kakÕj Ój tš nu laîn ºd' Ój k' ™sqlÕj œVsi: kat¦ sfšaj g¦r macšontai. gnèseai d' e„ kaˆ qespes…V pÒlin oÙk ¢lap£xeij, à ¢ndrîn kakÒthti kaˆ ¢frad…V polšmoio. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: à m¦n aât' ¢gorÍ nik´j gšron uŒaj 'Acaiîn.

ILIADA. CÂNTUL II
„Doamne, cã tare sunteþi de-o seamã cu pruncii la sfaturi, Negrãitorii copii care n-au de rãzboaie vreo grijã. Unde sunt oare-nvoielile ºi jurãmintele noastre? Arzã-le focul atunci sfãtuiri ºi-nþelegeri fãcute, Strânsul de mâini ºi-nchinatele vinuri, chezaºii credinþei! Numai cu vorbe de clacã ne batem ºi n-avem putinþã Sã iscodim vreun mijloc, cu toatã-ndelunga zãbavã. Tu neînfrânt, o, Atride, cu vrerea ce-avut-ai-nainte Pune-te-n frunte ºi du-i pe Ahei în bãtaia cea cruntã. Lasã pe unul, pe doi ca sã piarã, pe cei ce de-o parte Umblã fugari de la oaste ºi nãzuie acum de pomanã Calea spre þarã s-apuce-nainte de-a ºti dacã Zeus Ne înºelã cu vestirea sau nu, dupã semnele date. Eu însã pot sã vã spun cã marele Zeus ne dete Toatã-nvoirea în ziua când oºtile noastre-n corãbii Se înluntrarã sã ducã pierzare ºi moarte la Troia; El fulgera de la dreapta vãdind o prielnicã piazã. De-asta nici unul sã nu puie grabã la-ntorsul acasã Pânã ce n-ar avea parte de câte-o nevastã troianã, Numai aºa rãzbuna-veþi oftatul ºi dorul Elenei. Însã de-o fi între voi oarecine ahtiat de-a se-ntoarce, Pas dar, atingã-ºi corabia neagrã ºi bine vâslitã, Dacã doreºte sã-ºi vadã pe loc nenorocul ºi moartea. Chibzuie bine, o, Doamne, ºi tu ºi de alþii ascultã; Nu este de lepãdat un cuvânt ce eu þi-l voi spune: Armia tu întocmeºte-þi acum dupã neam ºi-nrudire, Neamul pe neam sã s-ajute la luptã ºi ruda pe rudã. Asta de faci, Agamemnon, ºi dacã te-ascultã Danaii, ªti-vei tu care din frunte ºi care din gloatã-i netrebnic Sau inimos la rãzboi, cãci ei osebit se vor bate; ªti-vei ºi dacã de vinã sunt zeii cã nu iei cetatea Sau cã nevrednicã-i oastea ºi nu se pricep cãpitanii.” Zise lui Nestor atunci mai-marele Atrid Agamemnon: „Birui pe Ahei, când e vorba de sfaturi, cinstite moº Nestor.

101

340

340

345

345

350

350

355

355

360

360

365

365

370

370

102

IL IADOS. B
aŠ g¦r Zeà te p£ter kaˆ 'Aqhna…h kaˆ ”Apollon toioàtoi dška moi sumfr£dmonej een 'Acaiîn: tè ke t£c' ºmÚseie pÒlij Pri£moio ¥naktoj cersˆn Øf' ¹metšrVsin ¡loàs£ te perqomšnh te. ¢ll£ moi a„g…ocoj Kron…dhj ZeÝj ¥lge' œdwken, Ój me met' ¢pr»ktouj œridaj kaˆ ne…kea b£llei. kaˆ g¦r ™gën 'AcileÚj te macess£meq' e†neka koÚrhj ¢ntib…oij ™pšessin, ™gë d' Ãrcon calepa…nwn: e„ dš pot' œj ge m…an bouleÚsomen, oÙkšt' œpeita Trwsˆn ¢n£blhsij kakoà œssetai oÙd' ºbaiÒn. nàn d' œrcesq' ™pˆ de‹pnon †na xun£gwmen ”Arha. eâ mšn tij dÒru qhx£sqw, eâ d' ¢sp…da qšsqw, eâ dš tij †ppoisin de‹pnon dÒtw çkupÒdessin, eâ dš tij ¤rmatoj ¢mfˆj „dën polšmoio medšsqw, éj ke panhmšrioi stugerù krinèmeq' ”ArhŽ. oÙ g¦r pauswl» ge metšssetai oÙd' ºbaiÕn e„ m¾ nÝx ™lqoàsa diakrinšei mšnoj ¢ndrîn. ƒdrèsei mšn teu telamën ¢mfˆ st»qesfin ¢sp…doj ¢mfibrÒthj, perˆ d' œgceŽ ce‹ra kame‹tai: ƒdrèsei dš teu †ppoj ™äxoon ¤rma tita…nwn. Ön dš k' ™gën ¢p£neuqe m£chj ™qšlonta no»sw mimn£zein par¦ nhusˆ korwn…sin, oÜ oƒ œpeita ¥rkion ™sse‹tai fugšein kÚnaj ºd' o„wnoÚj. •Wj œfat', 'Arge‹oi d mšg' ‡acon æj Óte kàma ¢ktÍ ™f' ØyhlÍ, Óte kin»sV NÒtoj ™lqèn, problÁti skopšlJ: tÕn d' oÜ pote kÚmata le…pei panto…wn ¢nšmwn, Ót' ¨n œnq' À œnqa gšnwntai. ¢nst£ntej d' Ñršonto kedasqšntej kat¦ nÁaj, k£pniss£n te kat¦ klis…aj, kaˆ de‹pnon ›lonto. ¥lloj d' ¥llJ œreze qeîn a„eigenet£wn eÙcÒmenoj q£natÒn te fuge‹n kaˆ mîlon ”Arhoj. aÙt¦r Ö boàn ƒšreuse ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn p…ona pentašthron ØpermenšŽ Kron…wni, k…klhsken d gšrontaj ¢ristÁaj Panacaiîn,

ILIADA. CÂNTUL II
Zeus pãrinte, tu Palas Atena, tu Febos Apolon, De-aº fi avut eu asemenea sfetnici vreo zece cu mine! Iute cãdea mai demult a craiului Priam cetate, Lesne luatã fiind ºi dãrmatã de mâinile noastre. Dar numai patimi ne-a dat viforaticul fiu al lui Cronos, Zeus, cãci el m-a împins la zadarnicã vrajbã ºi sfadã, Pentru-o femeie doar eu ºi Ahile cu grele cuvinte Ne dezbinarãm ºi chiar de la mine porni supãrarea. Dacã noi doi ºi Ahile ºi eu am fi una vreodatã, N-o sã-ntârzie o clipã-a Troienilor nenorocire. Hai sã-mbucãm din merinde, ca-n urmã sã-ncepem rãzboiul. Suliþa bine s-ascutã ºi pavãza dreagã-ºi oricine, Hranã sã dea cu deavolna la caii cei iuþi de picioare ªi sã-ngrijeascã de car gândindu-se la bãtãlie, Ca sã putem cât e ziua de mare sã ducem tot greul. Nu vom avea noi rãgaz nici chiar într-o cirtã de vreme, Pânã ce n-o veni noaptea sã-mpiedice avântul oºtirii. Pieptul la mulþi asuda-va-nfocat de purtatul curelii Scutului cel pãzitor ºi de lance trudit va fi braþul ªi nãduºi-vor ºi caii de trasul strujitelor care. Dacã pe vr’unul vedea-voi rãznit de pe câmpul de luptã ªi nãzuind sã rãmâie cumva oploºit la corãbii, Are sã scape cu greu mai pe urmã de câini ºi de vulturi.” Zise, ºi-Aheii dau chiot grozav; aºa urlã talazul, Care, când Austrul vine ºi-l saltã, se sparge la maluri De un colþan rãsãrit, seninare ce veºnic o bate Valul stârnit de tot felul de vânturi venite de-oriunde. Oastea sculându-se s-a-mprãºtiat la corãbii; din corturi Fumul ieºea de la focuri ºi toþi ospãtau din merinde. Unul fãcea unui zeu închinare ºi altuia altul ªi se rugau sã-i fereascã de moarte, de crâncena trudã. Craiul Atrid a trimis sã aducã de jertfã un mare Taur cincar încãlat prea-tarelui fiu al lui Cronos, ªi a poftit pe Bãtrâni, mai-marii oºtirii ahee,

103

375

375

380

380

385

385

390

390

395

395

400

400

104
405

IL IADOS. B
Nšstora mn prètista kaˆ 'IdomenÁa ¥nakta, aÙt¦r œpeit' A‡ante dÚw kaˆ Tudšoj uƒÒn, ›kton d' aât' 'OdusÁa Diˆ mÁtin ¢t£lanton. aÙtÒmatoj dš oƒ Ãlqe bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj: Édee g¦r kat¦ qumÕn ¢delfeÕn æj ™pone‹to. boàn d perist»santo kaˆ oÙlocÚtaj ¢nšlonto: to‹sin d' eÙcÒmenoj metšfh kre…wn 'Agamšmnwn: Zeà kÚdiste mšgiste kelainefj a„qšri na…wn m¾ prˆn ™p' ºšlion dànai kaˆ ™pˆ knšfaj ™lqe‹n pr…n me kat¦ prhnj balšein Pri£moio mšlaqron a„qalÒen, prÁsai d purÕj dhoio qÚretra, `EktÒreon d citîna perˆ st»qessi daxai calkù ·wgalšon: polšej d' ¢mf' aÙtÕn ˜ta‹roi prhnšej ™n kon…Vsin Ñd¦x lazo…ato ga‹an. •Wj œfat', oÙd' ¥ra pè oƒ ™pekra…aine Kron…wn, ¢ll' Ó ge dškto mn ƒr£, pÒnon d' ¢mšgarton Ôfellen. aÙt¦r ™pe… ·' eÜxanto kaˆ oÙlocÚtaj prob£lonto, aÙšrusan mn prîta kaˆ œsfaxan kaˆ œdeiran, mhroÚj t' ™xštamon kat£ te kn…sV ™k£luyan d…ptuca poi»santej, ™p' aÙtîn d' çmoqšthsan. kaˆ t¦ mn ¨r sc…zVsin ¢fÚlloisin katškaion, spl£gcna d' ¥r' ¢mpe…rantej Øpe…recon `Hfa…stoio. aÙt¦r ™peˆ kat¦ mÁre k£h kaˆ spl£gcna p£santo, m…stullÒn t' ¥ra t«lla kaˆ ¢mf' Ñbelo‹sin œpeiran, êpths£n te perifradšwj, ™rÚsantÒ te p£nta. aÙt¦r ™peˆ paÚsanto pÒnou tetÚkontÒ te da‹ta da…nunt', oÙdš ti qumÕj ™deÚeto daitÕj ™shj. aÙt¦r ™peˆ pÒsioj kaˆ ™dhtÚoj ™x œron ›nto, to‹j ¥ra mÚqwn Ãrce Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon, mhkšti nàn d»q' aâqi legèmeqa, mhd' œti dhrÕn ¢mballèmeqa œrgon Ö d¾ qeÕj ™ggual…zei. ¢ll' ¥ge k»rukej mn 'Acaiîn calkocitènwn laÕn khrÚssontej ¢geirÒntwn kat¦ nÁaj,

ILIADA. CÂNTUL II
Mai înainte pe Nestor, pe Idomeneu dup-aceea, Ca ºi pe Aias cei doi, dupã ei pe Tidid Diomede, ªase cu cel deopotrivã cu Zeus la minte, Ulise. Numai oºteanul rãzboinic Menelau veni de la sine Ca sã-l ajute, ºtiind cã frate-sãu are de lucru. Taurul împresurarã ºi orzul sfinþit ridicarã, Iar Agamemnon, în mijlocul lor, începu sã se roage: „Zeus prea-nalte, slãvite de sus, din senin ºi din nouri, Soarele nu-l asfinþi ºi nu grãbi noaptea sã vie Pânã ce eu n-am sã surp al lui Priam palat cu tavanul Negru de fumuri ºi porþile-n parã de foc sã-i pot arde ªi sã pot rupe cu lancea pieptarul de-aram-a lui Hector ªi sã-l prãvãl ºi pe el, ºi-alãturi de el cu duiumul Soþii în colb sã-i rãstorn, sã muºte din þãrnã cu dinþii!” Zise, dar nu-i fu-mplinitã rugarea din partea lui Zeus; El închinarea-i primi, dar cazna-i spori mai departe. Dupã rostirea rugãrii ºi-a orzului sfânt presãrare, Vitele-njunghie grumazul sucindu-le ºi le jupoaie, Coapsele taie din trunchi, în prapuri apoi le-nfãºoarã Împãturindu-le-n douã, deasupra pun carnea cea crudã Focuri aprind ºi le ard pe despicãturi retezate ªi mãruntaiele-nfipte-n frigare le frig pe jeratic. Când erau coapsele scrum ºi din mãruntaie gustarã, Carnea rãmasã tãind-o felii în frigãri o trecurã ªi rumenitã frumos o traserã de pe jeratic. Când isprãvirã cu totului tot ºi ospãþul fu gata, Benchetuiau, ºi aveau cuvenitul mertic fiecare. Dupã ce ei potolirã cu toþii ºi setea ºi foamea, Vorba-ncepu cãlãreþul dibaci din Gerenia, Nestor: „Tu, preamãrite mai-mare al oºtirii, Atrid Agamemnon, Vremea sã nu ne mai pierdem cu vorba ºi nici sã mai punem Piedicã lucrului care ni-i dat cu-ajutorul lui Zeus. Hai dar mai repede pune pe crainici sã buciume veste Armiei noastre, ca toþi sã s-adune pe loc la corãbii.

105
405

410

410

415

415

420

420

425

425

430

430

435

435

sã mergem Toþi laolaltã de-aici. p£ntej ™ãplekšej. to‹si d' ¥far pÒlemoj gluk…wn gšnet' º nšesqai ™n nhusˆ glafurÍsi f…lhn ™j patr…da ga‹an. sã cheme pe-Ahei la bãtaie. ca fulgerul trece prin oaste ªi o sileºte la mers. Mulþi ºi pletoºii Ahei.” Nestor aºa le vorbi. din corturi. ªi le era mai în voie lor astfel decât pe corãbii Calea s-apuce-napoi spre scumpa lor þarã strãbunã. bãrbaþii cu glasul Rãsunãtor. tÁj ˜katÕn qÚsanoi pagcrÚseoi ºeršqontai. ìj tîn ™rcomšnwn ¢pÕ calkoà qespes…oio a‡glh pamfanÒwsa di' a„qšroj oÙranÕn Œke. tÒssoi ™pˆ Trèessi k£rh komÒwntej 'Acaioˆ ILIADA. Lângã Scamandru pe câmp se revarsã. 'Häte mui£wn ¡din£wn œqnea poll¦ a† te kat¦ staqmÕn poimn»Žon ºl£skousin érV ™n e„arinÍ Óte te gl£goj ¥ggea deÚei. Peste livada-asianã la râul Caistru pe maluri. nãscuþii din Zeus. Bine-mpletit fiecare ºi-n preþ de o sutã de tauri. pornirã grãbiþi cu Atride Oastea sã-ºi puie la rând. 'Häte pàr ¢dhlon ™piflšgei ¥speton Ûlhn oÜreoj ™n korufÍj. Unde ºi unde tot zboarã ºi vesele bat din aripe. o‰ d' ¢mf' 'Atrewna diotrefšej basilÁej qànon kr…nontej. sã dea strigãt. ›kaqen dš te fa…netai aÙg». met¦ d glaukîpij 'Aq»nh a„g…d' œcous' ™r…timon ¢g»rwn ¢qan£thn te. Ei la Scamandru pe câmp ºi pe lunca cea verde-nfloritã Stat-au puzderii ca frunza ºi floarea ce dã-n primãvarã. ˜katÒmboioj d ›kastoj: sÝn tÍ paif£ssousa dišssuto laÕn 'Acaiîn ÑtrÚnous' „šnai: ™n d sqšnoj ðrsen ˜k£stJ kard…V ¥llhkton polem…zein ºd m£cesqai. Lãrmuitoare s-aºazã ºi lunca de freamãt rãsunã. venind din alte meleaguri o droaie De zburãtoare. sodom se-aºezarã-mpotriva 107 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 .106 IL IADOS. ºi-n pripã se strânserã-Aheii. Bãtut de picioare ªi de copitele cailor duduie groaznic pãmântul. aÙt…ka khrÚkessi ligufqÒggoisi kšleuse khrÚssein pÒlemon d k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj: o‰ mn ™k»russon. Ei începurã sã strige. Cum. Astfel ºi luciul armelor dalbe ale oastei pornite Strãlumina în vãzduh ºi departe ajungea pân’la ceruri. Grabnicã. smarage‹ dš te leimèn. Cu ochi lucii Atena-ntre dânºii Scutu-ºi purta. câteodatã. Tîn d' éj t' Ñrn…qwn petehnîn œqnea poll¦ chnîn À ger£nwn À kÚknwn doulicode…rwn 'As…w ™n leimîni Kaãstr…ou ¢mfˆ ·šeqra œnqa kaˆ œnqa potîntai ¢gallÒmena pterÚgessi klagghdÕn prokaqizÒntwn. CÂNTUL II Noi s-o pornim dupã asta prin tabãra mare. Óss£ te fÚlla kaˆ ¥nqea g…gnetai érV. Când primãvar-a venit ºi-s vasele pline de lapte. Astfel ºi multele gloate ieºind din corãbii. ªi forfotesc bâzâind pe la stâna de oi ºi de capre. de gâºte ori cocoare ori lebezi gâtoase. Cum arzãtorul pârjol o pãdure nãmornic-aprinde Sus pe o culme de munþi ºi vâlvoarea i-o vezi de departe. un odor care-nfruntã ºi vreme ºi moarte. Craii. œstan d' ™n leimîni Skamandr…J ¢nqemÒenti mur…oi. scutul clãtindu-l. Numaidecât porunci el la crainici. ca neobosit sã tot lupte. B ¹me‹j d' ¢qrÒoi ïde kat¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn ‡omen Ôfra ke q©sson ™ge…romen ÑxÝn ”Arha. ªi de sub care tot fâlfâie o sutã de ciucuri de aur. •Wj œfat'. toˆ d' ºge…ronto m£l' ðka. ºi-Agamemnon Atrid se supuse. s-aprindem mai iute rãzboiul. ìj tîn œqnea poll¦ neîn ¥po kaˆ klisi£wn ™j ped…on procšonto Skam£ndrion: aÙt¦r ØpÕ cqën smerdalšon kon£bize podîn aÙtîn te kaˆ †ppwn. oÙd' ¢p…qhsen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. ºi-n inima fieºtecãrui Pune tãrie de fier. Tocmai ca multele roiuri de muºte ce zboarã-mbulzite.

Alþii erau din Platea ºi-o seamã-ntre dânºii din Glisas. dar faptele nu le cunoaºtem – Spuneþi-mi care erau între-Ahei cãpitanii ºi Domnii? N-aº putea eu sã-i înºir ºi nici sã dau nume mulþimii. Veºtile noi auzim. o† q' `Upoq»baj econ ™ãkt…menon ptol…eqron. Unii din Hiria. Chiar dac-aveam înzecitã din fire ºi limba ºi gura ªi-mi era glasul de-oþel ºi-n pieptu-mi plãmânii de-aramã. ¹me‹j d klšoj oon ¢koÚomen oÙdš ti ‡dmen: o† tinej ¹gemÒnej Danaîn kaˆ ko…ranoi Ãsan: plhqÝn d' oÙk ¨n ™gë muq»somai oÙd' Ñnom»nw. domneau Penelaos ºi Leitos. ToÝj d' éj t' a„pÒlia platš' a„gîn a„pÒloi ¥ndrej ·e‹a diakr…nwsin ™pe… ke nomù migšwsin. Lat ca Poseidon la piept ºi la mijloc întocmai ca Ares. din Tespia. Voi doar zeiþe sunteþi ºi ca martore totul cunoaºteþi. B ™n ped…J †stanto diarra‹sai memaîtej. pe de o parte. fiind la pãºune. fwn¾ d' ¥rrhktoj. 'Wkalšhn Medeîn£ t' ™ãkt…menon ptol…eqron. Astfel încoace ºi-ncolo oºtirea ºi-mpart cãpitanii ªi o pornesc la rãzboi. din Tisba. voi Muzelor olimpiene. Din Eutresis. ºi din Copa ªi din Coronia. De-asta ºi numãr pe toþi cãpitanii ºi vasele toate. o† t' 'Eleîn' econ ºd' “Ulhn kaˆ Peteîna. Din delurosul oraº Eteonos. din bine-ziditul oraº Medeona. din Nisa preasfântã ªi din sfinþitul Onhest. chiar ºi din Graia. bogata-n hulubi. Din Hipoteba cea bine-ziditã. CÂNTUL II Oastei troiene pe câmp ºi stau gata sã zvânte duºmanii. stšrnon d Poseid£wni. ºäte boàj ¢gšlhfi mšg' œxocoj œpleto p£ntwn taàroj: Ö g£r te bÒessi metapršpei ¢gromšnVsi: to‹on ¥r' 'Atredhn qÁke ZeÝj ½mati ke…nJ ™kprepš' ™n pollo‹si kaˆ œxocon ¹rèessin. Astfel ºi Zeus atunci fãcu pe Atrid Agamemnon Mare sã parã-ntre mulþi ºi sã fie a vitejilor frunte. alþii erau din Aulida stâncoasa. din Hila ºi din Peteona. Cum rãvãºitele turme de capre pe dealuri. Peste Beoþi. Alþii din Harma erau. met¦ d kre…wn 'Agamšmnwn Ômmata kaˆ kefal¾n ‡keloj Diˆ terpikeraÚnJ. Kèpaj EÜtrhs…n te polutr»rwn£ te Q…sbhn. oÙd' e‡ moi dška mn glîssai. Qšspeian Gra‹£n te kaˆ eÙrÚcoron MukalhssÒn. din Haliart. unde-i pajiºtea verde. n-ar pomeni câtã oaste venise sub Troia. o† t' ¢mf' “Arm' ™nšmonto kaˆ E„lšsion kaˆ 'Eruqr£j. 'OgchstÒn q' ƒerÕn Posid»Žon ¢glaÕn ¥lsoj. Cum pe câmpie s-aratã mai mare-n cireadã buhaiul. Din Micalesos cel larg. Dacã zeiþele olimpiene. o† te Korèneian kaˆ poi»enq' `Al…arton. cãprarii Repede ºi le despart. e„ m¾ 'Olumpi£dej Moàsai DiÕj a„giÒcoio qugatšrej mnhsa…aq' Ósoi ØpÕ ”Ilion Ãlqon: ¢rcoÝj aâ nhîn ™ršw nÁ£j te prop£saj. ”AreŽ d zènhn. Cloniu. c£lkeon dš moi Ãtor ™ne…h. ”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai: Øme‹j g¦r qea… ™ste p£restš te ‡stš te p£nta. din Ilesiu. dška d stÒmat' een. ILIADA. în amestec. Din Eleon mai departe. Capul ºi-nalþã fãlos ºi s-aratã-ntre multele vite. Muzele. Spuneþi acum mai departe. apoi din Eritra. ale lui Zeus copile. Din Ocalea. din Shoinos ºi Scolos. Între ei Agamemnon cu capul ªi cu privirea mãreþ ca ºi Cel care fulgerã-n nouri. pe unde-i dumbrava cea dalbã 109 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . apoi Protoenor ºi Arcesilau. ìj toÝj ¹gemÒnej diekÒsmeon œnqa kaˆ œnqa Øsm…nhn d' „šnai. Iar Beoþii. o† te Pl£taian œcon ºd' o‰ Glis©nt' ™nšmonto. Boiwtîn mn Phnšlewj kaˆ L»Žtoj Ãrcon 'Arkes…laÒj te Proqo»nwr te Klon…oj te.108 IL IADOS. o† q' `Ur…hn ™nšmonto kaˆ AÙl…da petr»essan Sco‹nÒn te SkîlÒn te polÚknhmÒn t' 'EtewnÒn.

Ascalaf ºi Ialmenos. Negre corãbii cu toate de patru ori zece vâslirã. suflând a mânie. AÙt¦r Fwk»wn Sced…oj kaˆ 'Ep…strofoj Ãrcon uŒej 'If…tou megaqÚmou Naubol…dao. B o† te polust£fulon ”Arnhn œcon. ªi de la râul Boagriu. Când se suise ea. Aias aduse de patru ori zece corãbii smolite. pe care Mândr-Astiohe-i nãscu pe la curtea lui Actor Azide. ªi din oraºul Carist ºi locuitorii din Stire – Furã conduºi de-al lui Ares ortac Elefenor. Ai lui Ifitos feciori. Lokrîn d' ¹gemÒneuen 'OŽlÁoj tacÝj A‡aj me…wn. Din Chiparisos o parte erau ºi din Piton stâncosul. din Scarfe. tîn Ãrc' 'Ask£lafoj kaˆ 'I£lmenoj uŒej ”Arhoj oÞj tšken 'AstuÒch dÒmJ ”Aktoroj 'Azedao. o† te L…laian œcon phgÍj œpi Khfiso‹o: to‹j d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. din Midia. Din Eubea. din Crisa cea sfântã ºi din Panopea. feciorii lui Ares. Parte din Besa.-n iatac sã se culce. Dânºii venirã vâslind cincizeci de scobite corãbii. Pe Foceieni îi ducea la rãzboi Epistrofos ºi Shediu. Ci mai mãrunt decât el ºi de in avea platoºa dânsul. ªi din Cherint de la þãrm. Locrii venirã din Chinos ºi din Caliar. feciorul 111 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . o† te K£ruston œcon ºd' o‰ StÚra naiet£askon. Ei cu cincizeci de corãbii purceserã. Boiwtîn d' œmplhn ™p' ¢rister¦ qwr»ssonto. parqšnoj a„do…h ØperèŽon e„sanab©sa ”ArhŽ kraterù: Ö dš oƒ parelšxato l£qrV: to‹j d tri»konta glafuraˆ nšej ™sticÒwnto. O‰ d' EÜboian œcon mšnea pne…ontej ”Abantej Calk…da t' E„rštri£n te polust£fulÒn q' `Ist…aian K»rinqÒn t' œfalon D…ou t' a„pÝ ptol…eqron. nepoþi lui Naubol inimosul. din Halchis ªi din Eretria.110 IL IADOS. ™gce…V d' ™kškasto Panšllhnaj kaˆ 'AcaioÚj: o‰ KànÒn t' ™nšmont' 'OpÒent£ te Kall…arÒn te BÁss£n te Sk£rfhn te kaˆ AÙgei¦j ™ratein¦j T£rfhn te QrÒnion te Boagr…ou ¢mfˆ ·šeqra: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto Lokrîn. din Tarfe. din Troniu. o‰ na…ousi pšrhn ƒerÁj EÙbo…hj. Dar între Ahei ºi Elini era-ntâiul la-ntrecerea-n suliþi. din Opunta. o† t' 'Anemèreian kaˆ `U£mpolin ¢mfenšmonto. din Anemoreia. Iar pe acei din Aspledon ºi din Orhomen îi mânarã Doi. Pline de Locri din faþa ostrovului sfânt Eubea. o‰ mn Fwk»wn st…caj †stasan ¢mfišpontej. ºi în urmã Cei din Lilea. O‰ d' 'AsplhdÒna na‹on „d' 'OrcomenÕn MinÚeion. CÂNTUL II A lui Poseidon. ™n d ˜k£stV koàroi Boiwtîn ˜katÕn kaˆ e‡kosi ba‹non. o† te M…deian N‹s£n te zaqšhn 'AnqhdÒna t' ™scatÒwsan: tîn mn pent»konta nšej k…on. Iar peste Locri stãpân era Aias cel iute. Abanþii. din Augia cea mult plãcutã. Alþii din Daulis. pe unde îºi are izvorul Chefisul. Din Iampolis. ºi-alãturi de dânºii Locuitori de pe malul Chefisului sfânt. la stânga. oraºul de lângã hotare. fatã fecioarã. din podgoreana cetate Arne ºi din Antedona. Pe Foceieni i-aºezau în ºiraguri acum cãpitanii Sârguitori pe lângã Beoþi rânduindu-i. din-nalta cetate Dionul. S-a furiºat într-o noapte la patu-i puternicul Ares. tîn aâq' ¹gemÒneu' 'Elef»nwr Ôzoj ”Arhoj ILIADA. Oilidul. ºi în tot vasul Tineri Beoþi au venit de douã ori zece ºi o sutã. din Histiea cea darnicã-n struguri. o† t' ¥ra p¦r potamÕn KhfisÕn d‹on œnaion. o‰ Kup£risson œcon Puqîn£ te petr»essan Kr‹s£n te zaqšhn kaˆ Daul…da kaˆ PanopÁa. oÜ ti tÒsoj ge Ósoj Telamènioj A‡aj ¢ll¦ polÝ me…wn: Ñl…goj mn œhn linoqèrhx. Nu era el rãsãrit ca Aias Telamonianul.

cetãþi cu limanuri afunde. tù d' oÜ pè tij Ðmo‹oj ™picqÒnioj gšnet' ¢n¾r kosmÁsai †ppouj te kaˆ ¢nšraj ¢spidiètaj: Nšstwr ooj œrizen: Ö g¦r progenšsteroj Ãen: tù d' ¤ma pent»konta mšlainai nÁej ›ponto. stÁse d' ¥gwn †n' 'Aqhna…wn †stanto f£laggej. O‰ d' ”ArgÒj t' econ T…runq£ te teiciÒessan `ErmiÒnhn 'As…nhn te. mai-marele Abanþilor tari de virtute. KapanÁoj ¢gakleitoà f…loj uƒÒj: to‹si d' ¤m' EÙrÚaloj tr…tatoj k…en „sÒqeoj fëj Mhkistšoj uƒÕj TalaŽon…dao ¥naktoj: sump£ntwn d' ¹ge‹to bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: to‹si d' ¤m' Ñgdèkonta mšlainai nÁej ›ponto. O‰ d' ¥r' 'Aq»naj econ ™ãkt…menon ptol…eqron dÁmon 'ErecqÁoj megal»toroj. ªi ca un zeu sta alãturi de ei Evrialos. din Aretirea. 'Ornei£j t' ™nšmonto 'Araiquršhn t' ™ratein¾n kaˆ Sikuîn'. Din Hiperesia. afarã de Nestor. din Trezena. feciorii Atenieni o mulþime de miei timpurii ºi de tauri. Pe-Atenieni îi ducea Menesteu din Peteos nãscutul. Gata sã dea în duºmani ºi platoºa sã le sfâºie. Iuþi ºi cu pletele-n spate dau zor dupã dânsul Abanþii Plini de rãzboinic avânt ºi cu suliþi de frasin întinse. Nimeni. încheindu-se anul. Óq' ¥r' ”Adrhstoj prît' ™mbas…leuen. O‰ d Muk»naj econ ™ãkt…menon ptol…eqron ¢fneiÒn te KÒrinqon ™ãktimšnaj te Klewn£j. o† t' œcon A‡ginan M£sht£ te koàroi 'Acaiîn. ªi din Egina.112 IL IADOS. Unde de dragu-i jertfesc. Din Epidaur mãnosul în vii. din Gonoesa-nãlþata pe stâncã ªi din Pelene. Iatã ºi cei din Atena. Stau sub porunca viteazului nenfricoºat Diomede ªi-a lui Stenelos. din Mases. fecior al vestitului Domn Capaneus. Eiona. N-a fost ca dânsul aºa încercat la rãzboi ca sã mâne ªi telegarii ºi armia lui înarmatã cu suliþi. A‡aj d' ™k Salam‹noj ¥gen duoka…deka nÁaj. 113 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 570 570 . Care la Troia veni cu optzeci de smolite corãbii. Alþii pe urmã din bine-zidita cetate Micena ªi din avutul Corint. din Ornia ºi din Cleona Bine-zidita. tške d ze…dwroj ¥roura. ªi Menesteu a venit cu cincizeci de corãbii smolite. din Tirintul cu prejmet de ziduri. Ei au venit cu de patru ori zece smolite corãbii. o† q' `Uperhs…hn te kaˆ a„pein¾n GonÒessan Pell»nhn t' econ ºd' A‡gion ¢mfenšmonto ILIADA. cetatea cea bine ziditã Unde domnea Erehteu cel mare de suflet. pe care Palas Atena-l crescu ca mladã a pãmântului rodnic ªi-l aºezã la-nchinat dup-aceea-n bogatul ei templu. cãci el era cel mai în vârstã. tù d' ¤m' ”Abantej ›ponto qooˆ Ôpiqen komÒwntej a„cmhtaˆ memaîtej ÑrektÍsin mel…Vsi qèrhkaj ·»xein dhwn ¢mfˆ st»qessi: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. al cãrui pãrinte fu craiul Talaos. Din Hermiona ºi Asina. Cei de prin Argos apoi. CÂNTUL II Lui Halcodonte. TroizÁn' 'HŽÒnaj te kaˆ ¢mpelÒent' 'Ep…dauron. k¦d d' ™n 'Aq»nVj eŒsen ˜ù ™n p…oni nhù: œnqa dš min taÚroisi kaˆ ¢rneio‹j ƒl£ontai koàroi 'Aqhna…wn peritellomšnwn ™niautîn: tîn aâq' ¹gemÒneu' uƒÕj Peteîo MenesqeÚj. pe unde-nainte domnise Adrastos. Douãsprezece corãbii cu oameni aduse ºi Aias Din Salamina ºi stete pe-alãturi de cetele Atenei. precum ºi din buna cetate Egion. Ón pot' 'Aq»nh qršye DiÕj qug£thr. Dar peste toþi poruncea ortomanul Tidid Diomede. cu toþii feciori din Ahaia. tîn aâq' ¹gemÒneue bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj kaˆ Sqšneloj. feciorul Lui Mecisteus. B Calkwdonti£dhj megaqÚmwn ¢rcÕj 'Ab£ntwn. baqÝn kat¦ kÒlpon ™coÚsaj. Din Siciona. plãcuta cetate.

Însuºi fiind un viteaz ºi având ºi oºtire mai multã. tîn ˜katÕn nhîn Ãrce kre…wn 'Agamšmnwn 'Atredhj: ¤ma tù ge polÝ ple‹stoi kaˆ ¥ristoi laoˆ ›pont': ™n d' aÙtÕj ™dÚseto nèropa calkÕn kudiÒwn. Mocnea el de furie-ntr-însul Ca sã rãzbune mai repede dorul ºi plânsul Elenei. Când de la craiul Evrit din Ehalia. oraº de pe marginea mãrii. Mantinea. Ei osebit se oºtirã. din Helos. CÂNTUL II Ca ºi din tot Egialos ºi cei de prin larga Elice ªi de pe þãrmul întreg în o sutã de vase venirã Subt Agamemnon. O‰ d' econ ko…lhn Lakeda…mona khtèessan. pe unde-s luptaºii de-aproape. bãtutã de vânturi. Brusei£j t' ™nšmonto kaˆ AÙgei¦j ™ratein£j. p©sin d metšprepen ¹rèessin oÛnek' ¥ristoj œhn polÝ d ple…stouj ¥ge laoÚj. din Laas. tîn oƒ ¢delfeÕj Ãrce bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj ˜x»konta neîn: ¢p£terqe d qwr»ssonto: ™n d' aÙtÕj k…en Îsi proqum…Vsi pepoiqëj ÑtrÚnwn pÒlemon dš: m£lista d †eto qumù t…sasqai `Elšnhj Ðrm»mat£ te stonac£j te. ªi-mbãrbãta la rãzboi. cu toþii 115 575 580 580 585 585 590 590 595 595 600 600 605 605 . locuitori de sub plaiul Chilenei. Locuitorii din Lacedemona râpoas. ªi aduceau nouãzeci de negre adâncate corãbii. Locuitorii din Pilos precum ºi din dalba Arena ªi din Trion de pe lângã Alfeu ºi din Epi-ntãritul. ªi din Oitilos. Cei din Arcadia. De-aceea ºi-n cale Ele atunci l-au orbit de necaz ºi luatu-i-au darul Dumnezeiesc ºi fãcut-au cu totul sã uite de lirã – Dânºii cu toþii erau sub porunca lui Nestor bãtrânul. el. Alþii din Brisia. o† te L£an econ ºd' O‡tulon ¢mfenšmonto. din Ripa. Din Amfigenia ºi din Pteleos. Cei din Feneos ºi din Orhomen cel cu multele turme ªi din Stratia. din Chipariseis. Enispa. cu inima gata de harþã. ILIADA. o† t' ¥r' 'AmÚklaj econ “Eloj t' œfalon ptol…eqron. Din Dorion ºi din Elos. Cu el erau trâmbele cele mai multe ªi mai viteze. de fratele lui Agamemnon. cãlãtorul Se-ncumetase la drum sã întreacã în cântec pe Muze. F©r…n te Sp£rthn te polutr»rwn£ te Mšsshn.-narmat în lucii veºminte de-aramã Cel mai fãlos ºi mai mare a fost el între toþi cãpitanii. pe unde pe Tracul Tamiris Muzele l-au întâlnit ºi luatu-i-au darul cântãrii. Fiicele împlãtoºatului Zeus. din Mesa cu mulþii porumbi ºi din Sparta. Unii din Faris. o‰ FeneÒn t' ™nšmonto kaˆ 'OrcomenÕn polÚmhlon `R…phn te Strat…hn te kaˆ ºnemÒessan 'En…sphn kaˆ Tegšhn econ kaˆ Mantinšhn ™ratein¾n StÚmfhlÒn t' econ kaˆ Parras…hn ™nšmonto.114 575 IL IADOS.-albiata. aÙt¦r ¢oid¾n qespes…hn ¢fšlonto kaˆ ™klšlaqon kiqaristÚn: tîn aâq' ¹gemÒneue Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: tù d' ™nen»konta glafuraˆ nšej ™sticÒwnto. O‰ d' œcon 'Arkad…hn ØpÕ Kull»nhj Ôroj a„pÝ A„pÚtion par¦ tÚmbon †n' ¢nšrej ¢gcimachta…. ba ºi din Augia cea desfãtatã ªi din Amicle. œnq£ te Moàsai ¢ntÒmenai Q£murin tÕn Qr»Žka paàsan ¢oidÁj O„cal…hqen „Ònta par' EÙrÚtou O„caliÁoj: steàto g¦r eÙcÒmenoj nikhsšmen e‡ per ¨n aÙtaˆ Moàsai ¢e…doien koàrai DiÕj a„giÒcoio: a‰ d colws£menai phrÕn qšsan. B A„gialÒn t' ¢n¦ p£nta kaˆ ¢mf' `El…khn eÙre‹an. ei toþi în ºaizeci de corãbii Furã conduºi de Menelau. ªi din Tegea ºi cei din oraºul plãcut. Cei din Parasia ºi din cetatea Stimfelos. De la mormântul epitic. O‰ d PÚlon t' ™nšmonto kaˆ 'Ar»nhn ™ratein¾n kaˆ QrÚon 'Alfeio‹o pÒron kaˆ ™äktiton A„pÝ kaˆ Kupariss»enta kaˆ 'Amfigšneian œnaion kaˆ PteleÕn kaˆ “Eloj kaˆ Dèrion. Mergea între dânºii Menelau Plin de încredere-n sine.

Nu mai trãia nici Oineus ºi nici Meleagru bãlanul. ºi locuitorii De pe uscat. Ön t…kte Di f…loj ƒppÒta FuleÚj. q£ne d xanqÕj Melšagroj: ILIADA. care avut-a de tatã pe craiul Augias. Cei din Buprasiu apoi ºi toþi cei din sfânta Elida Cât se cuprinde de unde-i oraºul hotarnic Mirsinos Pân’ la Hirmina ºi stânca Olenicã ºi la Alesiu – Patru mai mari cãpetenii aveau. din Olenos. aÙtÕj g£r sfin dîken ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn nÁaj ™ãssšlmouj per£an ™pˆ o‡nopa pÒnton 'Atredhj. potriva lui Ares. o† ·' 'Iq£khn econ kaˆ N»riton e„nos…fullon kaˆ KrokÚlei' ™nšmonto kaˆ A„g…lipa trhce‹an. potriva lui Zeus la minte. Meges de mult se mutase-n ostrovul Dulihiu. dška d' ¢ndrˆ ˜k£stJ nÁej ›ponto qoa…. polšej d' œmbainon 'Epeio…. 'Aktor…wne: tîn d' 'Amarugkedhj Ãrce kraterÕj Dièrhj: tîn d tet£rtwn Ãrce PolÚxeinoj qeoeid¾j uƒÕj 'Agasqšneoj AÙghŽ£dao ¥naktoj. Unii din ei sub porunca lui Talpiu ºi-a lui Amfimahos. de pe þãrmul de dincolo. Cei din Dulihiu ºi cei din Ehinele sfinte ostroave. de la ostroave. o† te Z£kunqon œcon ºd' o‰ S£mon ¢mfenšmonto. Ei cãpetenie aveau pe Meges. feciorul lui Amarinceus. Din Crochilea o parte ºi alþii din asprul Egilip ªi din ostrovul Zachint ºi din Samos. Alþii erau sub Diores. Craiul Atrid Agamemnon le dete el însuºi corãbii Bine podite spre-a merge pe luciul mãrii albastre. Douãsprezece corãbii aveau ºi erau rumenite. ºi mulþi se suirã-n tot vasul. Toas al lui Andremon sub mânã-i avea pe Etolii Cei din Plevron. Ój pote Doul…cion d' ¢pen£ssato patrˆ colwqe…j: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. Ö d' ¥r' EÙrÚtou. Nu mai trãiau acum fiii viteazului mare Oineus. ªi sub voinicul cu faþa de zeu Polixenos. cãlãreþul iubit al lui Zeus. Oamenii arcadieni deprinºi la purtatul de arme. o† t' ½peiron œcon ºd' ¢ntipšrai' ™nšmonto: tîn mn 'OdusseÝj Ãrce Diˆ mÁtin ¢t£lantoj: tù d' ¤ma nÁej ›ponto duèdeka miltop£rVoi. Neºtiutori ei fiind de cãlãtoria pe mare. oÙd' ¥r' œt' aÙtÕj œhn. o‰ Pleurîn' ™nšmonto kaˆ ”Wlenon ºd Pul»nhn Calk…da t' ¢gc…alon Kaludîn£ te petr»essan: oÙ g¦r œt' O„nÁoj megal»toroj uƒšej Ãsan. Iatã ºi-Ulise. Ei ascultau de Ulise. O‰ d' ™k Doulic…oio 'Ecin£wn q' ƒer£wn n»swn. ™peˆ oÜ sfi qal£ssia œrga mem»lei. Al lui Ancaios fecior. B tîn Ãrc' 'Agka…oio p£Žj kre…wn 'Agap»nwr ˜x»konta neîn: polšej d' ™n nh ˜k£stV 'Ark£dej ¥ndrej œbainon ™pist£menoi polem…zein. Ai lui Evrit ºi Cteatos feciori ºi nepoþi de-ai lui Actor. A„twlîn d' ¹ge‹to QÒaj 'Andra…monoj uƒÒj. CÂNTUL II Furã-n ºaizeci de corãbii conduºi de-al lor crai Agapenor. fiecare cu zece Repezi corãbii. Supuºi venirã subt el Chefalenii Cei inimoºi din Itaca ºi din pãdurosul Neritos. O‰ d' ¥ra Boupr£siÒn te kaˆ ”Hlida d‹an œnaion Ósson ™f' `Urm…nh kaˆ MÚrsinoj ™scatÒwsa pštrh t' 'Wlen…h kaˆ 'Al»sion ™ntÕj ™šrgei. apoi din Pilene. De ciuda Tatãlui. tîn aâq' ¹gemÒneue Mšghj ¢t£lantoj ”ArhŽ Fuledhj. Dânsul aduse la Troia de patru ori zece corãbii. ºi-n ele erau cu duiumul Epeii. din Halchis Cel de la mare ºi din Calidon de pe stâncile-nalte. tîn aâ tšssarej ¢rcoˆ œsan. tîn mn ¥r' 'Amf…macoj kaˆ Q£lpioj ¹ghs£sqhn uŒej Ö mn Kte£tou. AÙt¦r 'OdusseÝj Ãge KefallÁnaj megaqÚmouj. 117 610 610 615 615 620 620 625 625 630 630 635 635 640 640 . a‰ na…ousi pšrhn ¡lÕj ”Hlidoj ¥nta. Care se aflã aºezate pe mare în dreptul Elidei.116 IL IADOS. feciorul Lui Agasten. Os din Fileu.

ka… sfin qespšsion ploàton katšceue Kron…wn. o‰ KnwsÒn t' econ GÒrtun£ te teiciÒessan. ºd f…lhqen ™k DiÒj.118 IL IADOS. ªi. Iar Tlepolem Heraclidul. oºteanul puternic ºi mare. tihnite ºi largi amândouã. leit ucigaºul bãrbaþilor. vestitul în lupta cu suliþi. Idomeneus vestitul în suliþi mâna pe Cretanii Cei din Gortina cea bine încinsã cu ziduri. Rudele-l ameninþau. pe unde trãiau osebit locuind în þinuturi Trei. Ój te qeo‹si kaˆ ¢nqrèpoisin ¢n£ssei. ªi-alþii din Creta. ªi de-aceea Dumnezeieºti avuþii s-au tot revãrsat peste dânºii. la râul Seleis. O‰ d' ¥ra N…surÒn t' econ Kr£paqÒn te K£son te ILIADA. vestit la rãzboi. din mare ostrov cu oraºe cu o sutã. pÒleij eâ naietoèsaj. Cei din Nisiros. o‰ `RÒdon ¢mfenšmonto di¦ tr…ca kosmhqšntej L…ndon 'IhlusÒn te kaˆ ¢rginÒenta K£meiron. Heraclizii. aÙt…ka patrÕj ˜o‹o f…lon m»trwa katškta ½dh ghr£skonta LikÚmnion Ôzon ”Arhoj: aya d nÁaj œphxe. Cum a crescut Tlepolem la curtea cea bine-ziditã Numaidecât a rãpus pe-al tatãlui unchi dupã mamã. tîn mn ¥r' 'IdomeneÝj dourˆ klutÕj ¹gemÒneue MhriÒnhj t' ¢t£lantoj 'Enual…J ¢ndreifÒntV: to‹si d' ¤m' Ñgdèkonta mšlainai nÁej ›ponto. dupã multe necazuri. tîn mn TlhpÒlemoj dourˆ klutÕj ¹gemÒneuen. Idomeneus. pe Licimniu. Ei au venit aducând optzeci de smolite corãbii. din albul Licastos. al lumii ºi-al zeilor Domn. îl dete la trei seminþii osebite Scumpe lui Zeus. din Lictos. li-era cãpitanul ªi Merione. din Cnosos ªi din Miletos. paàroj dš oƒ e†peto laÒj. nepoþii ºi fiii. B tù d' ™pˆ p£nt' ™tštalto ¢nassšmen A„twlo‹si: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. NireÝj aâ SÚmhqen ¥ge tre‹j nÁaj ™saj NireÝj 'Aglahj uƒÕj CarÒpoiÒ t' ¥naktoj NireÚj. pe care Tatã-sãu o dobândi din Efira. apoi din Crapatos. Krhtîn d' 'IdomeneÝj dourˆ klutÕj ¹gemÒneuen. Tatã Heracle i-a fost ºi Astiohia mama. Dintre oºtenii Danai veniþi cu Atrizii la Troia Cel mai frumos era el dupã neîntrecutul Ahile. Iute corãbii clãdind ºi-adunând ºi mulþime de oameni. Nouã corãbii aduse cu oameni delii din ostrovul Rodos. La dânºii Comãnduia Tlepolem. TlhpÒlemoj d' `Hrakledhj ºäj te mšgaj te ™k `RÒdou ™nnša nÁaj ¥gen `Rod…wn ¢gerècwn. TlhpÒlemoj d' ™peˆ oân tr£f' ™nˆ meg£rJ eÙp»ktJ. Ares. din Coos. rãsadul lui Ares. ªi. Nireu domnitorul. Öj k£llistoj ¢n¾r ØpÕ ”Ilion Ãlqe tîn ¥llwn Danaîn met' ¢mÚmona Phlewna: ¢ll' ¢lapadnÕj œhn. El patruzeci de corãbii smolite aduse la Troia. rãtãcind. din Casos. CÂNTUL II De asta Etolii ca Domn îl aleserã acuma pe Toas. ¥lloi q' o‰ Kr»thn ˜katÒmpolin ¢mfenšmonto. Om cãrunþit pe atunci. aÙt¦r Ó g' ™j `RÒdon Œxen ¢lèmenoj ¥lgea p£scwn: tricq¦ d õkhqen katafuladÒn. Dar de putere lipsit ºi urmat de oºtire puþinã. 119 645 645 650 650 655 655 660 660 665 665 670 670 675 675 . Ialisos ºi Lindos ºi albul Camiros. polÝn d' Ó ge laÕn ¢ge…raj bÁ feÚgwn ™pˆ pÒnton: ¢pe…lhsan g£r oƒ ¥lloi uƒšej uƒwno… te b…hj `Hraklhe…hj. Din Rition ºi din Festos. El luã fuga pe mare. cucerindu-l. fiind în primejdie acolo. t¾n ¥get' ™x 'EfÚrhj potamoà ¥po Sell»entoj pšrsaj ¥stea poll¦ diotrefšwn a„zhîn. Ön tšken 'AstuÒceia b…V `Hraklhe…V. Când pustiau la cetãþi de oameni voinici apãrate. ajunse la Rodos. LÚkton M…lhtÒn te kaˆ ¢rginÒenta LÚkaston FaistÒn te `RÚtiÒn te. Iar de la Sime veni în trei vase totuna de-nalte Fiul Aglaii ºi-al lui Haropos.

tîn aâ Prwtes…laoj ¢r»Žoj ¹gemÒneue zwÕj ™èn: tÒte d' ½dh œcen k£ta ga‹a mšlaina. Al lui Ificlos. din Alos ºi cei din Trahina. femeia-i Scumpã robitã de el dupã multe trudiri la Lirnesos. oÙd mn oÙd' o‰ ¥narcoi œsan. Când cele douã cetãþi. t£ca d' ¢nst»sesqai œmellen. B kaˆ Kîn EÙrupÚloio pÒlin n»souj te KalÚdnaj. Nàn aâ toÝj Óssoi tÕ PelasgikÕn ”Argoj œnaion. feciorii Meºteri în suliþi ai craiului Evenos Serepianul. ascultau de vultanul Protesilau. Cei din Pirasos. t¾n ™k Lurnhssoà ™xe…leto poll¦ mog»saj LurnhssÕn diaporq»saj kaˆ te…cea Q»bhj. Casa lui neisprãvitã. cetatea cu pajiºti în floare. tîn aâ pent»konta neîn Ãn ¢rcÕj 'AcilleÚj. uƒšaj EÙhno‹o Selhpi£dao ¥naktoj: tÁj Ó ge ke‹t' ¢cšwn. o† t' econ Fq…hn ºd' `Ell£da kalligÚnaika. MurmidÒnej d kaleànto kaˆ “Ellhnej kaˆ 'Acaio…. seminþie slãvitã. cu sfântã Prejmuitur-a Demetrei. Ei au venit aducând patruzeci de smolite corãbii. de-aceea ºi oastea-i de-a pururi Jalnic ofta dupã el. O‰ d' econ Ful£khn kaˆ PÚrason ¢nqemÒenta D»mhtroj tšmenoj. bogatu-n pãºuni. Nu ºi mai bun ca oºtean. pÒqeÒn ge mn ¢rcÒn: ¢ll£ sfeaj kÒsmhse Pod£rkhj Ôzoj ”Arhoj 'If…klou uƒÕj polum»lou Fulak…dao aÙtokas…gnhtoj megaqÚmou Prwtesil£ou ÐplÒteroj geneÍ: Ð d' ¤ma prÒteroj kaˆ ¢re…wn ¼rwj Prwtes…laoj ¢r»Žoj: oÙdš ti laoˆ deÚonq' ¹gemÒnoj. Locuitorii din Argos. Ei cu treizeci de corãbii venirã sã lupte la Troia. Zace de ciudã. din Iton. ºi cei din Filache. deºi avea cine s-o mâne. ILIADA. bogatul în turme.120 IL IADOS. bãrbaþii Cãror Ahei le ziceau. fecior din Filache. luase ªi ucisese pe Mines ºi pe Epistrofos. din Ftia ªi din Helada. Doar o stoli la rãzboi rãsadul lui Ares Podarches. þinutul pelasgic. Tot la corãbii mocnind ºedea încã iutele Ahile Plin de mânie cã-i fuse rãpitã Briseis. k¦d d MÚnht' œbalen kaˆ 'Ep…strofon ™gcesimèrouj. CÂNTUL II Unde domnea Evripil. Frate mai tânãr de ani al lui Protesilaos voinicul. din þara femeilor mândre. o† t' ”Alon o† t' 'AlÒphn o† te Trhc‹na nšmonto. cãci fuse ucis de sãgeata Unui Dardan pe când el sãri din corabie-ntâiul Între Aheii sosiþi pe malul troian. ¢gc…alÒn t' 'Antrîna „d PteleÕn lecepo…hn. feciorii Craiului heraclean. toà d kaˆ ¢mfidruf¾j ¥locoj Ful£kV ™lšleipto kaˆ dÒmoj ¹mitel»j: tÕn d' œktane D£rdanoj ¢n¾r nhÕj ¢poqróskonta polÝ prètiston 'Acaiîn. ea tot mai tânjea dupã dânsul. ¢ll' o† g' oÙ polšmoio dushcšoj ™mnèonto: oÙ g¦r œhn Ój t…j sfin ™pˆ st…caj ¹g»saito: ke‹to g¦r ™n n»essi pod£rkhj d‹oj 'AcilleÝj koÚrhj cwÒmenoj Brishdoj ºãkÒmoio. Dar îºi uitaserã acum de zingãnul groaznic de arme Nemaiavând pe nici unul în frunte sã-i ducã-n bãtaie. pÒqeÒn ge mn ™sqlÕn ™Ònta: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. ªi mãcar cã Oastea-i avea cãpitan. tîn aâ Fe…dippÒj te kaˆ ”Antifoj ¹ghs£sqhn Qessaloà uŒe dÚw `Hrakledao ¥naktoj: to‹j d tri»konta glafuraˆ nšej ™sticÒwnto. dar el în curând o sã fie-n picioare. ”Itwn£ te mhtšra m»lwn. Tesalos. dar el mort zãcea pe sub neagra þãrânã ªi cu obraji sfâºiaþi îi rãmase nevasta-n Filache. Fidip ºi Antifos. Mirmidoni ºi Elini deopotrivã – Ei în cincizeci de corãbii aveau cãpitan pe Ahile. Maicã de turme. din ostroavele zise Calidne Furã sub doi cãpitani. Lirnesos ºi Teba. oºtenii Cei din Alope. ºi cei din Antron de la marginea mãrii ªi din Pteleos. 121 680 680 685 685 690 690 695 695 700 700 705 705 710 710 .

Oastea-i ofta dupã el. ªi-i izgoni de pe muntele lor Pelion spre þinutul 123 715 715 720 720 725 725 730 730 735 735 740 740 . o† t' œcon O„cal…hn pÒlin EÙrÚtou O„caliÁoj. ¢ll' Ö mn ™n n»sJ ke‹to kratšr' ¥lgea p£scwn L»mnJ ™n ºgaqšV. Cei din Metona ºi cei din oraºul vecin Taumachia. ºi cei din oraºul Girtona. O întocmise Medon. Din Melibea ºi din Olizon de prin þara stâncoasã Furã conduºi de arcaºul dibaci Filoctet. Cei din Ormeniu apoi. din Iperia. din Oloosona cea albã Merg la rãzboi sub oºteanul luptaci Polipete. O‰ d' ”Argissan œcon kaˆ Gurtènhn ™nšmonto. Când Piritous bãtu pe Centauri. care aduse cu el patruzeci de corãbii. Unde-l lãsarã Aheii muncit de-o amarnicã ranã: Fuse doar el mursicat de un ºarpe hain. Óqi min l…pon uŒej 'Acaiîn ›lkeŽ mocq…zonta kakù ÑloÒfronoj Ûdrou: œnq' Ó ge ke‹t' ¢cšwn: t£ca d mn»sesqai œmellon 'Arge‹oi par¦ nhusˆ Filokt»tao ¥naktoj. cu cincizeci de vâslaºi fiecare. tÒn ·' œteken `R»nh Øp' 'OŽlÁŽ ptolipÒrqJ. unde-i fântâna. din Orta. tîn aâq' ¹gemÒneue meneptÒlemoj Polupo…thj uƒÕj PeiriqÒoio tÕn ¢q£natoj tšketo ZeÚj: tÒn ·' ØpÕ PeiriqÒJ tšketo klutÕj `Ippod£meia ½mati tù Óte FÁraj ™t…sato lacn»entaj. tîn Ãrc' EÙrÚpuloj EÙa…monoj ¢glaÕj uƒÒj: tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. toÝj d' ™k Phl…ou ðse kaˆ A„q…kessi pšlassen: ILIADA. ºi de-aceea Stete pe-acolo gemând. tîn aâq' ¹ge…sqhn 'Asklhpioà dÚo pa‹de „htÁr' ¢gaqë Podale…rioj ºd Mac£wn: to‹j d tri»konta glafuraˆ nšej ™sticÒwnto. pÒqeÒn ge mn ¢rcÒn: ¢ll¦ Mšdwn kÒsmhsen 'OŽlÁoj nÒqoj uƒÒj. oÙd mn oÙd' o‰ ¥narcoi œsan. Bine cu arcul deprinºi a se bate vârtos. tîn d Filokt»thj Ãrcen tÒxwn ™Ý e„dëj ˜pt¦ neîn: ™rštai d' ™n ˜k£stV pent»konta ™mbšbasan tÒxwn eâ e„dÒtej fi m£cesqai. Cei din Elona. Cei din Glafira. CÂNTUL II Locuitorii din Fera. Pe Polipete-l nãscu Hipodamia mândra. din dalbul Iolcos. vestita. O‰ d' œcon 'Ormšnion. o† te kr»nhn `Upšreian. o† t' œcon 'Astšrion Tit£noiÒ te leuk¦ k£rhna. O‰ d' ¥ra Mhqènhn kaˆ Qaumak…hn ™nšmonto kaˆ Mel…boian œcon kaˆ 'Olizîna trhce‹an. ”Orqhn 'Hlènhn te pÒlin t' 'OloossÒna leuk»n. Locuitorii din Trica ºi cei din Itome stâncoasa ªi din Ehalia cea cârmuitã de craiul Evritos. în unspreZece corãbii venirã ºi-n frunte-le aveau pe Eumelos Care-avea tatã pe-Admet ºi mamã pe-Alcesta slãvita. B O‰ d Fer¦j ™nšmonto paraˆ Boibhda l…mnhn Bo…bhn kaˆ GlafÚraj kaˆ ™ãktimšnhn 'IawlkÒn. feciorul Lui Evemon. Cei din Asclepiu nãscuþi amândoi.122 IL IADOS. de-aproape de lacul Boibeic. copilul din flori al femeii Rena nãscut cu Oileus cel pustiitor de oraºe. dar fost-a menit ca Danaii De la corãbii curând sã-ºi aducã aminte de dânsul. tÕn Øp' 'Adm»tJ tške d‹a gunaikîn ”Alkhstij Pel…ao qugatrîn edoj ¢r…sth. Filoctet rãmase în Lemnos ostrovul. O‰ d' econ Tr…kkhn kaˆ 'Iqèmhn klwmakÒessan. Furã porniþi la rãzboi de meºterii vraci ai oºtirii. Cei din Asteriu ºi cei din Titanos cu creºtete albe Domn au avut pe fãlosul bãrbat Evripilos. care aduse ªapte corãbii la fel. Cea mai frumoasã din fetele craiului nobil Pelias. Dar de patimi Greu suferind. al cãrui pãrinte fu veºnicul Zeus. Podalir ºi Mahaon. feciorul Lui Piritous. Cei din Argisa. pe urmã. tîn Ãrc' 'Adm»toio f…loj p£Žj ›ndeka nhîn EÜmhloj. din Boibe. pãroasele fiare. deºi avea cine s-o mâne. Dânºii aduserã-n Troia treizeci de scobite corãbii.

cu arcul. Carele bine-nvelite stau trase-n domneºtile corturi. GouneÝj d' ™k KÚfou Ãge dÚw kaˆ e‡kosi nÁaj: tù d' 'EniÁnej ›ponto meneptÒlemo… te Peraiboˆ o‰ perˆ Dwdènhn dusce…meron o„k…' œqento. Aias Telemonianul era mai viteaz decât alþii Cât a mocnit de mânie. dar spaimã stârneau în rãzboaie. mânate de dânsul. CÂNTUL II Eticienilor. pãstorul oºtirii. o‰ perˆ PhneiÕn kaˆ P»lion e„nos…fullon na…eskon: tîn mn PrÒqooj qoÕj ¹gemÒneue. mai spune-mi tu care din toate ºi toþi fu mai vrednic Fie oºtean ori sirep în tabãra lui Agamemnon? Feretiades Eumelos avut-a. ¢ll' Ö mn ™n n»essi korwn…si pontopÒroisi ke‹t' ¢pomhn…saj 'Agamšmnoni poimšni laîn 'AtredV: laoˆ d par¦ ·hgm‹ni qal£sshj d…skoisin tšrponto kaˆ a„ganšVsin ƒšntej tÒxois…n q': †ppoi d par' ¤rmasin oŒsin ›kastoj lwtÕn ™reptÒmenoi ™leÒqreptÒn te sšlinon ›stasan: ¤rmata d' eâ pepukasmšna ke‹to ¢n£ktwn ™n klis…Vj: o‰ d' ¢rcÕn ¢rhfilon poqšontej ILIADA. Care adusese cu el patruzeci de cernite corãbii. fÒbon ”Arhoj foreoÚsaj. B oÙk ooj. Iatã ce mulþi la corãbii erau cãpitanii ºi craii. Ei de la râul Peneus venirã ºi din pãdurosul Plai Pelion. grozavul ºuvoi al jurãrii. departe de tabãrã. ci cu-al lui Coronos Fiu. Cele mai aprige iepe. Magn»twn d' Ãrce PrÒqooj TenqrhdÒnoj uƒÒj. Leonteu Chenianul. Unii cu discul zvârlind ºi alþii cu lancea. în pogheazuri umblau Mirmidonii 125 745 750 750 755 755 760 760 765 765 770 770 775 775 . Dar la corãbii acum stãtea la o parte Ahile Tare-nciudat pe Atrid Agamemnon. ¢ndrîn aâ mšg' ¥ristoj œhn Telamènioj A‡aj Ôfr' 'AcileÝj m»nien: Ö g¦r polÝ fšrtatoj Ãen. Doar le pãscuse-n Pereia el însuºi arcaºul Apolon. Oátoi ¥r' ¹gemÒnej Danaîn kaˆ ko…ranoi Ãsan: t…j t¦r tîn Ôc' ¥ristoj œhn sÚ moi œnnepe Moàsa aÙtîn ºd' †ppwn. t¦j EÜmhloj œlaune podèkeaj Ôrniqaj ìj Ôtricaj o„šteaj stafÚlV ™pˆ nîton ™saj: t¦j ™n Phre…V qršy' ¢rgurÒtoxoj 'ApÒllwn ¥mfw qhle…aj. Dornici de-al lor cãpitan. o† t' ¢mf' ƒmertÕn TitarhssÕn œrga nšmonto Ój ·' ™j PhneiÕn proei kall…rroon Ûdwr. Peste Magneþi era Domn Protoos Tendredonianul. Nu ºi-le-amestecã însã de loc cu-a lui apã argintie. Doar pe deasupra de tot se scurge smolit ca uleiul. Cetele lui de voinici petreceau pe la marginea mãrii. Iar Polipete aduse cu el patruzeci de corãbii. Toate de-o vârstã. nu era singur. totuna la pãr ºi totuna de-nalte. o‰ ¤m' 'AtredVsin ›ponto. Vase-a mânat douãzeci ºi douã din Chifos Guneus ªi l-au urmat Enienii precum ºi Perebii rãzboinici Cei dimprejurul Dodonei. “Ippoi mn mšg' ¥ristai œsan Fhrhti£dao. ¤ma tù ge LeonteÝj Ôzoj ”Arhoj uƒÕj ØperqÚmoio Korènou Kainedao: to‹j d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. †ppoi q' o‰ foršeskon ¢mÚmona Phlewna. tù d' ¤ma tessar£konta mšlainai nÁej ›ponto. din þara cu iernile grele ªi din olatul pe unde e râul plãcut Titaresiu.124 745 IL IADOS. oÙd' Ó ge Phneiù summ…sgetai ¢rgurod…nV. Care-ºi-ndrumã-n Peneus frumos curgãtoarele-i unde. rãsadul lui Ares. Care fu cel mai viteaz ºi avea telegarii de frunte. Muzã. îi ducea la bãtaie Protoos cel iute. Iar telegarii stãteau pe la carele lor fiecare ªi la trifoi hrãpãiau ºi la þelini crescute prin smârcuri. Pentru cã-i braþul lui Stix. ca paseri de repezi la fugã. Iepe au fost ele amândouã. ¢ll£ tš min kaqÚperqen ™pirršei ºät' œlaion: Órkou g¦r deinoà StugÕj ÛdatÒj ™stin ¢porrèx. Ahile.

ºi larma ºi zarva-i nespusã. •Wj œfaq'. ½dh mn m£la poll¦ m£caj e„s»luqon ¢ndrîn. tu stai la taifas ºi înºiri la poveºti ca în vremea Când era pace ºi nu ºtii cã straºnic încins e rãzboiul. Duduie câmpul ºi geme la fel ca în vremea când Zeus Fulgerãtorul rãzbubuie muntele Arima. ILIADA. întocmindu-ºi pe oamenii sãi fiecare. Drept-rãsãrit ºi umblat în tot chipul de-o parte ºi alta. Fost-am adese de faþã la lupte de oameni rãzboinici. oprindu-se aproape. iar Hector îndatã-nþelese cã-i graiul zeiþei. Tocmai ca frunza de mulþi. aya d' œlus' ¢gor»n: ™pˆ teÚcea d' ™sseÚonto: p©sai d' çgnunto pÚlai. S-aflã-naintea cetãþii un deal.” Zise. ca nisipul pe marginea mãrii. ¥llh d' ¥llwn glîssa polusperšwn ¢nqrèpwn: to‹sin ›kastoj ¢n¾r shmainštw oŒs… per ¥rcei. CÂNTUL II Unde ºi unde prin tabãrã. pândea ca o strajã pe culmea Unei înalte movile. mai vajnicã n-am pomenit eu ca asta. ªesul strãbat ºi tot vin sã se batã cu noi spre cetate. Tineri Troieni ºi bãtrâni la porþile craiului Priam Stau adunaþi în sobor ºi sfaturi þineau între dânºii.126 IL IADOS. aºa iute cu toþii dau zor pe câmpie. ¢ll' oÜ pw toiÒnde tosÒndš te laÕn Ôpwpa: l…hn g¦r fÚlloisin ™oikÒtej À yam£qoisin œrcontai ped…oio machsÒmenoi protˆ ¥stu. De-asta te sfãtuiesc mai cu seamã pe tine. 127 780 780 785 785 790 790 795 795 800 800 805 805 810 810 . B fo…twn œnqa kaˆ œnqa kat¦ stratÕn oÙd m£conto. Öj Trèwn skopÕj Œze podwke…Vsi pepoiqëj tÚmbJ ™p' ¢krot£tJ A„su»tao gšrontoj. Trwsˆn d' ¥ggeloj Ãlqe pod»nemoj çkša ’Irij p¦r DiÕj a„giÒcoio sÝn ¢ggel…V ¢legeinÍ: o‰ d' ¢gor¦j ¢gÒreuon ™pˆ Pri£moio qÚrVsi p£ntej Ðmhgeršej ºmn nšoi ºd gšrontej: ¢gcoà d' ƒstamšnh prosšfh pÒdaj çkša ’Irij: e‡sato d fqogg¾n uŒŽ Pri£moio Pol…tV. tîn d' ™xhge…sqw kosmhs£menoj poli»taj. Sfatul încheie pe loc ºi aleargã cu toþii la arme. Astfel la mersul oºtirii gemea sub picioare pãmântul Greu duduind. Care-n iuþealã-ncrezut.-ncepu a le spune. neluând parte la luptã. Armia-n urmã porni ca pârjol ce-ar aprinde pãmântul. o Hector. “Ektor soˆ d m£list' ™pitšllomai. Oaste mai mare. Vinteºa Iris trimisã-n solie din partea lui Zeus Iute la Troia veni sã aducã o jalnicã veste. Zâna fugace. Oameni cu grai felurit din neamuri ºi þãri osebite. pe unde se zice cã-i iasma culcatã. Óqi fasˆ Tufwšoj œmmenai eÙn£j: ìj ¥ra tîn ØpÕ possˆ mšga stenac…zeto ga‹a ™rcomšnwn: m£la d' ðka dišprhsson ped…oio. Fieºtecare fruntaº sã dea semn la supuºi ºi sã-i ducã Drept la rãzboi. Gata sã afle când da-vor Aheii nãvalã spre dânºii. ïde d ·šxai: polloˆ g¦r kat¦ ¥stu mšga Pri£mou ™p…kouroi. Ai tu în marea cetate a lui Priam destule ajutoare. da veste lui Priam zeiþa: „Taicã. Polites. O‰ d' ¥r' ‡san æj e‡ te purˆ cqën p©sa nšmoito: ga‹a d' Øpesten£cize Diˆ ìj terpikeraÚnJ cwomšnJ Óte t' ¢mfˆ TufwšŽ ga‹an ƒm£ssV e„n 'Ar…moij. Astfel la chip prefãcutã. ”Esti dš tij prop£roiqe pÒlioj a„pe‹a kolènh ™n ped…J ¢p£neuqe per…dromoj œnqa kaˆ œnqa. în jurul Lui Tifoeus. éj pot' ™p' e„r»nhj: pÒlemoj d' ¢l…astoj Ôrwren. cãlãri. Ea semãna la vorbire cu fiul lui Priam. pe câmpie departe. ™k d' œssuto laÕj pezo… q' ƒppÁšj te: polÝj d' ÑrumagdÕj Ñrèrei. dšgmenoj ÐppÒte naàfin ¢formhqe‹en 'Acaio…: tù min ™eisamšnh prosšfh pÒdaj çkša ’Irij: ð gšron a„e… toi màqoi f…loi ¥krito… e„sin. mormântul lui moº Esiete. “Ektwr d' oÜ ti qe©j œpoj ºgno…hsen. Poarta deschid pe de-a-ntregul ºi ies nãvãlind cu duiumul Valmeº pedeºtri.

Cei din oraºul Adrastia ºi din Apesos precum ºi Din Pitiea ºi din rãsãrita Terea. Subt el se oºtirã bãrbaþii Cei mai viteji ºi mai mulþi ºi gata la luptã din suliþi. ú kaˆ tÒxon 'ApÒllwn aÙtÕj œdwken. precum ºi din falnic-Arisba. Cei din Percote pe urmã. de la râul Seleis. tîn aâq' `Urtak…dhj Ãrc' ”Asioj Ôrcamoj ¢ndrîn. muritorul. care avurã Tatã pe craiul Merop din oraºul Percote. din þara mãnoas-a Larisei. ci cu Arheloh ºi Acamas. CÂNTUL II Oamenii-l cheamã Batia. dãruit cu arcul de însuºi Apolon. Dardan…wn aât' Ãrcen ™Ýj p£Žj 'Agc…sao A„ne…aj. Cei din Zeleia. tîn aât' Ãrce Luk£onoj ¢glaÕj uƒÕj P£ndaroj. Pe suliþaºii Ciconi sub poruncã-i avea Eufemos. Öj perˆ p£ntwn Édee mantosÚnaj. O‰ d' 'Adr»stei£n t' econ kaˆ dÁmon 'Apaisoà kaˆ PitÚeian œcon kaˆ Thre…hj Ôroj a„pÚ. Peste Troieni era Domn al lui Priam fecior. `IppÒqooj d' ¥ge fàla Pelasgîn ™gcesimèrwn tîn o‰ L£risan ™ribèlaka naiet£askon: tîn Ãrc' `IppÒqoÒj te PÚlaiÒj t' Ôzoj ”Arhoj. O‰ d Zšleian œnaion Øpaˆ pÒda ne…aton ”Idhj ¢fneioˆ p…nontej Ûdwr mšlan A„s»poio Trîej. O‰ d' ¥ra Perkèthn kaˆ Pr£ktion ¢mfenšmonto kaˆ ShstÕn kaˆ ”Abudon œcon kaˆ d‹an 'Ar…sbhn. Sprintena fatã amazoanã. Pilaios. Oameni cuprinºi care beau din apa cernitã Esepos Furã conduºi ca Troieni de Pandaros. Numai pe care-i împrejmuie iutele-n val Helespontul. Pirus viteazul apoi ºi Acamas conduse pe Tracii. prorocul Neîntrecut. oºteanul mãreþ. Nu era singur Eneas. Ademeniþi ei fiind de zânele negre-ale morþii. Ei erau fiii lui Letos. Iar Hipotoos ducea la bãtaie Pelasgi de tot felul. Acolo pe-aproape-n ºiraguri Se înglotirã Troienii ºi armia lor de-ajutoare. Al lui Anhise fecior ºi al dalbei zeiþe Afrodita. oÙd oÞj pa‹daj œaske ste…cein ™j pÒlemon fqis»nora: të dš oƒ oÜ ti peiqšsqhn: kÁrej g¦r ¥gon mšlanoj qan£toio. ”Asioj `Urtak…dhj Ön 'Ar…sbhqen fšron †ppoi a‡qwnej meg£loi potamoà ¥po Sell»entoj. El din oraºul Arisba veni. 129 815 815 820 820 825 825 830 830 835 835 840 840 845 845 . ªi ca tovar㺠avea pe ortacul lui Ares. Iar pe Dardani îi ducea cãpitanul rãzboinic Eneas. Zâna unindu-se-n vãile Idei cu el. ¢q£natoi dš te sÁma polusk£rqmoio Mur…nhj: œnqa tÒte Trîšj te diškriqen ºd' ™p…kouroi. oraº de la poalele Capului Idei. alesul Cap de rãzboinici purtat de roibii cei mari ºi sãlbatici. oÙk ooj. voinicii destoinici în oriºice luptã. tîn Ãrc' ”AdrhstÒj te kaˆ ”Amfioj linoqèrhx uŒe dÚw Mšropoj Perkws…ou. stãturã Sub ascultarea lui Asios Hirtacianul. B t¾n ½toi ¥ndrej Bat…eian kikl»skousin. iar zeii Mormântul Mirinei. care oprea pe feciori de-a porni la rãzboiul Mistuitor de vieþi. tÕn Øp' 'Agc…sV tške d‹' 'Afrod…th ”Idhj ™n knhmo‹si qe¦ brotù eÙnhqe‹sa. încoifatul Hector. fecior lui Teutamos Pelasgul. Trwsˆ mn ¹gemÒneue mšgaj koruqa…oloj “Ektwr Priam…dhj: ¤ma tù ge polÝ ple‹stoi kaˆ ¥ristoi laoˆ qwr»ssonto memaÒtej ™gce…Vsi. cu toþii Furã sub cârma lui Amfios ºi-a lui Adrast. uŒe dÚw L»qoio Pelasgoà Teutam…dao. AÙt¦r Qr»Žkaj Ãg' 'Ak£maj kaˆ Pe…rooj ¼rwj Óssouj `Ell»spontoj ¢g£rrooj ™ntÕj ™šrgei. Vrednici în lupta cu lãnci. EÜfhmoj d' ¢rcÕj KikÒnwn Ãn a„cmht£wn ILIADA.128 IL IADOS. Antenorizii. al lui Licaon Fiu arãtos. din Sestos ªi din Abidos. ¤ma tù ge dÚw 'Ant»noroj uŒe 'ArcšlocÒj t' 'Ak£maj te m£chj eâ e„dÒte p£shj. din jurul lui Practiu. dar n-au vrut s-audã voinicii.

unde se-nvolburã Xantos. Prostul. Ei de departe veneau. o‰ kaˆ MÇonaj Ãgon ØpÕ TmèlJ gegaîtaj. El a cãzut mai la urmã strivit de ºoimanul Ahile. 131 850 850 855 855 860 860 865 865 870 870 875 875 . o mândreþe amândoi. Ei porunceau la Meoni. din Aliba. unde viteazul pe-atâþia Troieni mai ucise. Care pe mal la Parteniu zidiserã case vestite. Óqen ¢rgÚrou ™stˆ genšqlh. Sarphdën d' Ãrcen Luk…wn kaˆ Glaàkoj ¢mÚmwn thlÒqen ™k Luk…hj. ºi Enom ghicitorul. AÙt¦r Pura…cmhj ¥ge Pa…onaj ¢gkulotÒxouj thlÒqen ™x 'Amudînoj ¢p' 'Axioà eÙrÝ ·šontoj. Locuitori din Chitoros alãturi cu cei din Sesamos. CÂNTUL II Al lui Trezenos fecior. Din a Eneþilor þarã ce creºte catârii sãlbatici. o† ·a KÚtwron œcon kaˆ S»samon ¢mfenšmonto ¢mf… te Parqšnion potamÕn klut¦ dèmat' œnaion Krîmn£n t' A„gialÒn te kaˆ ØyhloÝj 'Eruq…nouj. mai ales Amfimahos. Óqi per Trîaj ker£Žze kaˆ ¥llouj. ºi Antifos. Mestles era. Musîn d CrÒmij Ãrce kaˆ ”Ennomoj o„wnist»j: ¢ll' oÙk o„wno‹sin ™rÚsato kÁra mšlainan. Öj kaˆ crusÕn œcwn pÒlemon d' ‡en ºäte koÚrh n»pioj. ¢ll' ™d£mh ØpÕ cersˆ podèkeoj A„ak…dao ™n potamù. Din Egialos. Nastes mâna la încaier pe Carii de limbã strãinã. Hromis avea sub poruncã pe Mizi. din Cromna ºi din Eritinele-nalte. oÙdš t… oƒ tÒ g' ™p»rkese lugrÕn Ôleqron. nu fu sã scape de moarte. X£nqou ¥po din»entoj. ILIADA. Armia de Paflagoni o ducea Pilemenes bãrbatul. Forchis ºi-Ascaniu. Nastes pe ei i-aducea la rãzboi ºi Anfimahos. feciorii Lui Nomion. de la Axios. crusÕn d' 'AcileÝj ™kÒmisse dafrwn.130 IL IADOS. Pe Alizoni îi mânau la rãzboi Epistrofos ºi Odiu. B uƒÕj Troiz»noio diotrefšoj Ke£dao. fiii Lui Talemenes voinicul ºi-ai zânei din lacul Gigaia. din Licia. PaflagÒnwn d' ¹ge‹to Pulaimšneoj l£sion kÁr ™x 'Enetîn. Iar pe arcaºii Peoni îi duse la Troia Pirehmes Din Amidon de departe venind. o‰ M…lhton œcon Fqirîn t' Ôroj ¢kritÒfullon Mai£ndrou te ·o¦j Muk£lhj t' a„pein¦ k£rhna: tîn mn ¥r' 'Amf…macoj kaˆ N£sthj ¹ghs£sqhn. un zeu în fãpturã. cu toate ghicirile-i. de unde-i argintul. Chiar din Ascania. în capul Meonilor. MÇosin aâ Mšsqlhj te kaˆ ”Antifoj ¹ghs£sqhn uŒe Talaimšneoj të Guga…h tške l…mnh. AÙt¦r `Alizènwn 'Od…oj kaˆ 'Ep…strofoj Ãrcon thlÒqen ™x 'AlÚbhj. Care-n Milet locuiau ºi pe muntele Ftiri pãdurosul ªi pe la râul Meandru ºi sus pe-nãlþimi la Micale. 'Axioà oá k£lliston Ûdwr ™pik…dnatai aan. Care-a prãdat de pe el ºi toatã podoaba-i de aur. ¢ll' ™d£mh ØpÕ cersˆ podèkeoj A„ak…dao ™n potamù. FÒrkuj aâ FrÚgaj Ãge kaˆ 'Ask£nioj qeoeid¾j tÁl' ™x 'Askan…hj: mšmasan d' Øsm‹ni m£cesqai. L-a toropit Eacidul Ahile-n Scamandru. Din depãrtare. duceau de departe. la cei de sub muntele Tmolos. Óqen ¹miÒnwn gšnoj ¢groter£wn. Pe Licieni îi mânarã Sarpedon ºi Glaucos alesul. Care cu aur gãtit ca o fatã la luptã purcese. prin sorbul Râului. dar nu l-a ferit avuþia de jalnicã moarte. râul Lat-curgãtor ºi cu apele cele mai mândre din lume. nepotul mãritului Cheas. Care. N£sthj 'Amf…macÒj te Nom…onoj ¢gla¦ tškna. N£sthj aâ Karîn ¹g»sato barbarofènwn. pe Frigienii cei gata de harþã.

Când se brodeºte sã fie un cerb ori o caprã de munte ªi e flãmând. Care de iarnã fugind ºi de ploile putrede toamna. klšptV dš te nuktÕj ¢me…nw. Unde ameninþã pe oameni pitici cu omor ºi pieire ªi nãpãdindu-i din zori duc vajnicã harþã cu dânºii. cã ei repede înaintau pe câmpie. Þipã sub cerul întins tot astfel un stol de cucoare. Deterã chiot atunci ºi cu larmã pornirã Troienii.ILIADOS G Cântul III 5 10 15 20 25 30 AÙt¦r ™peˆ kÒsmhqen ¤m' ¹gemÒnessin ›kastoi. e‡ per ¨n aÙtÕn seÚwntai tacšej te kÚnej qalero… t' a„zho…: ìj ™c£rh Menšlaoj 'Alšxandron qeoeidša Ñfqalmo‹sin „dèn: f£to g¦r t…sesqai ¢le…thn: aÙt…ka d' ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze. ªi-nchipuia cã el poate pe procletul sã se rãzbune. sã se apere unii pe alþii. Trwsˆn mn prom£cizen 'Alšxandroj qeoeid¾j pardalšhn êmoisin œcwn kaˆ kampÚla tÒxa kaˆ x…foj: aÙt¦r doàre dÚw kekoruqmšna calkù p£llwn 'Arge…wn prokal…zeto p£ntaj ¢r…stouj ¢nt…bion macšsasqai ™n a„nÍ dhŽotÁti. De-asta deodatã cu arma sãri din cotigã la dânsul. îndatã ce-l vede-naintea 5 10 15 20 25 30 . Cum împotrivã pãºind s-apropie oºtile-n faþã. o‰ d' ¥r' ‡san sigÍ mšnea pne…ontej 'Acaioˆ ™n qumù memaîtej ¢lexšmen ¢ll»loisin. Când aminte luã Menelau rãzboinicul cum înaintea Armiei Paris venea înspre el cu paºi mari de mândrie. câte unul Singur sã vie. Cum pe la munte. tÒssÒn t…j t' ™pileÚssei Óson t' ™pˆ l©an †hsin: ìj ¥ra tîn ØpÕ possˆ kon…saloj Ôrnut' ¢ell¾j ™rcomšnwn: m£la d' ðka dišprhsson ped…oio. dar hoþilor mai priitoare ca noaptea. mãcar cã pe dânsul Sprinteni ogari ºi voinici vânãtori îl alungã. Paris cu-o blanã de pardos în spate. tot astfel S-a bucurat ºi Menelau când dete cu ochii de Paris. Tocmai aºa se lãþise vârtejul de colb de pe urma Celor porniþi. cu el sã se-mpieptuie în bãtãlie. Trîej mn klaggÍ t' ™nopÍ t' ‡san Ôrniqej ìj ºäte per klagg¾ ger£nwn pšlei oÙranÒqi prÒ: a† t' ™peˆ oân ceimîna fÚgon kaˆ ¢qšsfaton Ômbron klaggÍ ta… ge pštontai ™p' çkeano‹o ·o£wn ¢ndr£si Pugma…oisi fÒnon kaˆ kÁra fšrousai: ºšriai d' ¥ra ta… ge kak¾n œrida profšrontai. Se bucurã ca un leu care dã peste-o pradã mai mare. éj te lšwn ™c£rh meg£lJ ™pˆ sèmati kÚrsaj eØrën À œlafon keraÕn À ¥grion aga pein£wn: m£la g£r te katesq…ei. TÕn d' æj oân ™nÒhsen 'Alšxandroj qeoeid¾j Dupã ce se-întocmirã în cete cu-a lor cãpetenii. Beznã-i ºi-atâta zãreºti cât bate o piatrã zvârlitã. Dar pãunaºul de Paris. când Austru-ntinde o negurã tristã Pentru pãstori. Însã Danaii pãºeau pe tãcute suflând a turbare. El pe fruntaºii Ahei îndeobºte-i poftea. cu spada ºi arcul Încovoiat ºi-nvârtind douã suliþi cu bolduri de-aramã. TÕn d' æj oân ™nÒhsen ¢rhfiloj Menšlaoj ™rcÒmenon prop£roiqen Ðm…lou makr¦ bib£nta. Iat-arãtos ca un zeu la Troieni luptãtor înainte. Gata sã-ºi deie ajutor. Zboarã cu strigãte peste Ocean ºi se lasã departe. Eât' Ôreoj korufÍsi NÒtoj katšceuen Ñm…clhn poimšsin oÜ ti f…lhn. O‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Òntej. el o-nghiorþãie hulpav.

oÙk ¨n d¾ me…neiaj ¢rhfilon Menšlaon. când meºterul harnic Taie buºteni ºi s-ajutã-n silinþã sã-ºi facã corãbii. podoaba de chip ºi de plete De ai fi zãcut tu prin colb. mustrarea þi-e întemeiatã. Doamne. cu oameni aleºi ca tovarãºi. N-ai vrea cumva sã te pui cu Menelau? Pofteºte. în mulþime-a dosit-o. norodul întreg ºi cetatea Ca sã îmbucuri duºmanii. molatic cum eºti. speriindu-se de Menelaos. Cum vor mai râde în hohot duºmanii de noi ºi de tine! Ei ºi-or fi zis dupã faþã cã eºti luptãtor mai de frunte. de spaimã cuprins fãrã voie. ¨y d' ˜t£rwn e„j œqnoj ™c£zeto kÁr' ¢lee…nwn. Repede. iar tu sã ajungi de ruºine. TÕn d' “Ektwr ne…kessen „dën a„scro‹j ™pšessin: DÚspari edoj ¥riste gunaimanj ºperopeut¦ a‡q' Ôfelej ¥gonÒj t' œmenai ¥gamÒj t' ¢polšsqai: ka… ke tÕ boulo…mhn. oÛneka kalÕn edoj œp'. ¢ll' oÙk œsti b…h fresˆn oÙdš tij ¢lk». CÂNTUL III Oastei în frunte ivit. dacã-ntâmpini un ºarpe balaur. Troienii. ˜t£rouj ™r…hraj ¢ge…raj. mai bine piereai fãrã nuntã. Nu mai da vinã râvnitelor daruri ce-mi dete-Afrodita. mai bine Nu te nãºteai! Aº fi vrut-o ºi mult ar fi fost mai cu cale Asta decât de ocarã sã fii ºi batjocura lumii. N-ar fi putut sã-þi ajute nici cântecul tãu de ghitarã. G ™n prom£coisi fanšnta. ka… ken polÝ kšrdion Ãen À oÛtw lèbhn t' œmenai kaˆ ØpÒyion ¥llwn. Fricoºi mai sunt. TÕn d' aâte prosšeipen 'Alšxandroj qeoeid»j: “Ektor ™pe… me kat' asan ™ne…kesaj oÙd' Øpr asan: a„e… toi krad…h pšlekuj éj ™stin ¢teir¾j Ój t' esin di¦ dourÕj Øp' ¢nšroj Ój ·£ te tšcnV n»Žon ™kt£mnVsin. Dar ascultã. æj d' Óte t…j te dr£konta „dën pal…norsoj ¢pšsth oÜreoj ™n b»ssVj. ìj aâtij kaq' Ómilon œdu Trèwn ¢gerècwn de…saj 'Atršoj uƒÕn 'Alšxandroj qeoeid»j. Cel ca un zeu de chipos. gno…hj c' o†ou fwtÕj œceij qaler¾n par£koitin: oÙk ¥n toi cra…smV k…qarij t£ te dîr' 'Afrod…thj ¼ te kÒmh tÒ te edoj Ót' ™n kon…Vsi mige…hj. Greu osândindu-þi pãrinþii. numai chip de viteaz. Ñfšllei d' ¢ndrÕj ™rw»n: ìj soˆ ™nˆ st»qessin ¢t£rbhtoj nÒoj ™st…: m» moi dîr' ™rat¦ prÒfere crusšhj 'Afrod…thj: ILIADA. Totuºi. à toiÒsde ™ën ™n pontopÒroisi nšessi pÒnton ™piplèsaj. Tocmai aºa se dã-n lãturi în gloata Troienilor Paris. Tu care n-ai nici un pic de vârtute ºi inimã-n tine.134 IL IADOS. Cum pe ponoare la munþi. Hector îl vede ºi tabãrã-asupra-i cu grele cuvinte: „Famene tu. à pou kagcalÒwsi k£rh komÒwntej 'Acaioˆ f£ntej ¢ristÁa prÒmon œmmenai. 135 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . Pasul în lãturi izbeºti. katepl»gh f…lon Ãtor. Dar eºti la fire de-a pururea crud ca tãiºul securii Care rãzbate-n copac fãrã milã. cã o groazã te-apucã zãrindu-l ªi te întorci înapoi cu obrazul pãlit de cutremur. ¢ll¦ m£la Trîej deid»monej: à tš ken ½dh l£Žnon ›sso citîna kakîn ›nec' Óssa œorgaj. ai toatã dreptatea. micqeˆj ¢llodapo‹si guna‹k' eÙeidš' ¢nÁgej ™x ¢p…hj ga…hj nuÕn ¢ndrîn a„cmht£wn patr… te sù mšga pÁma pÒlh te pant… te d»mJ. al muierilor lotru ªi-amãgitor. Cale pe ape ai bãtut în corãbii drumeþe pe mare ªi. rãpit-ai din þãri depãrtate Mândra femeie-nruditã de-aproape cu oameni rãzboinici.” Dar Paris lui Hector rãspunse: „Hector. cã-ndatã ªti-vei atunci de la cine furat-ai nevasta în floare. pripãºit la strãini. ðcrÒj tš min eŒle parei£j. kathfe…hn d soˆ aÙtù. Altfel mi te îmbrãcau în hainã de piatrã plãtindu-þi Pacostea ce le-ai adus. numai sã scape de el. Nici dãruinþ-Afroditei. ØpÒ te trÒmoj œllabe gu‹a. Tocmai aºa þi-i ºi sufletul neîmblânzit. dusmenšsin mn c£rma. ¨y d' ¢necèrhsen.

toˆ d nešsqwn ”Argoj ™j ƒppÒboton kaˆ 'Acaida kalligÚnaika. Ai lui contenirã cu toþii. ºi-Aheii stãturã din luptã ºi parc-amuþirã Numaidecât. auziþi de la mine Vorba lui Paris acel care-aduse-ntre noi învrãjbire. CÂNTUL III Zâna de aur. cã-i gata ceva sã ne spuie.” Hector aºa le vorbi. •Wj œfaq'. Cine o sã biruie atunci ºi mai tare va fi. Fã pe Troienii ceilalþi ºi pe Ahei la o parte sã steie Iar între armii la mijloc apoi sã mã puneþi pe mine Pentru Elena ºi-avutu-i întreg sã mã bat cu Menelau. iar Hector se bucurã foarte auzindu-l ªi. Unde pasc roibi. o‰ d' œsconto m£chj ¥neó t' ™gšnonto ™ssumšnwj: “Ektwr d met' ¢mfotšroisin œeipe: kšklutš meu Trîej kaˆ ™ãkn»midej 'Acaioˆ màqon 'Alex£ndroio. •Wj œfaq'. “Ektwr d' aât' ™c£rh mšga màqon ¢koÚsaj. ei molcom tãcurã cu toþii. ¥llouj mn k£qison Trîaj kaˆ p£ntaj 'AcaioÚj. G oÜ toi ¢pÒblht' ™stˆ qeîn ™rikudša dîra Óss£ ken aÙtoˆ dîsin. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ: to‹si d kaˆ metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj: kšklute nàn kaˆ ™me‹o: m£lista g¦r ¥lgoj ƒk£nei qumÕn ™mÒn. toà e†neka ne‹koj Ôrwren.” Astfel îi zise. ÐppÒteroj dš ke nik»sV kre…sswn te gšnhtai kt»maq' ˜lën eâ p£nta guna‹k£ te o‡kad' ¢gšsqw: o‰ d' ¥lloi filÒthta kaˆ Órkia pist¦ t£mwmen. ˜kën d' oÙk ¥n tij ›loito: nàn aât' e‡ m' ™qšleij polem…zein ºd m£cesqai. pãmântul femeilor mândre. cu suliþa prinsã la mijloc Cetele opreºte din mers.” Zise. iarã Hector aºa învrãjbitelor taberi Le cuvânta: „Voi Ahei ºi Troieni. aÙtÕn d' ™n mšssJ kaˆ ¢rhfilon Menšlaon o‡ouj ¢mf' `ElšnV kaˆ kt»masi p©si m£cesqai. voi Argiilor! Nu vã mai bateþi. rãmâneþi Unii în rodnica Troia. aÙt¦r œm' ™n mšssJ kaˆ ¢rhfilon Menšlaon sumb£let' ¢mf' `ElšnV kaˆ kt»masi p©si m£cesqai: ÐppÒteroj dš ke nik»sV kre…sswn te gšnhtai. Mi se pare c-aproape-i de-acum despãrþirea. ceilalþi sã se-ntoarne în Argos. pe femeie ªi avuþia-i luând sã le ducã la dânsul acasã. 137 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . kt»maq' ˜lën eâ p£nta guna‹k£ te o‡kad' ¢gšsqw: o‰ d' ¥lloi filÒthta kaˆ Órkia pist¦ tamÒntej na…oite Tro…hn ™ribèlaka. Dar dupã dânºii atunci luã ºi Menelau cuvântul: „Daþi-mi ºi mie-ascultare. feciori din Ahaia! Hector dã semne din creastã. Dacã tu vrei chiar acuma ca eu sã mã pun la bãtaie. cãci nimenea altul ca mine Nu-i necãjit. aþintind cu sãgeþi ºi cu pietre. Dar cu un strigãt prelung aºa mijloci Agamemnon: „Staþi. ¥llouj mn kšletai Trîaj kaˆ p£ntaj 'AcaioÝj teÚcea k£l' ¢poqšsqai ™pˆ cqonˆ poulubote…rV. ºi-n Ahaia. între armii pãºind. Numai Aheii asupra-i dau tot mai departe cu arcul ªi cãutau sã-l doboare. cã nu-s de-aruncat aste daruri de cinste Date de zei ºi de nimenea volnic aºa dobândite. El pe femeie sã ia cu averea-i acasã la dânsul. fronšw d diakrinq»menai ½dh ILIADA. tù d' ™petox£zonto k£rh komÒwntej 'Acaioˆ „o‹s…n te tituskÒmenoi l£ess… t' œballon: aÙt¦r Ö makrÕn ¥ãsen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: ‡scesq' 'Arge‹oi. Iar ceilalþi sã-ncheiem legãturã de prietenie. •Wj œfaq'. El între armii apoi cu Menelau cel bun de rãzboaie Pentru Elena ºi-avutu-i întreg sã-ºi încerce tãria.136 65 IL IADOS. ka… ·' ™j mšsson „ën Trèwn ¢nšerge f£laggaj mšssou dourÕj ˜lèn: toˆ d' ƒdrÚnqhsan ¤pantej. Roagã-se el ca Troienii ceilalþi ºi Aheii cu toþii Armele lucii pe mult roditorul pãmânt sã aºeze. Voi. încheind legãturã ºi prietenie. Care din doi o sã biruie atunci ºi-o sã fie mai tare. m¾ b£llete koàroi 'Acaiîn: steàtai g£r ti œpoj ™ršein koruqa…oloj “Ektwr.

cã mintea le fluturã-ntr-una. dupã cum vrea ursita ºi moartea. ™peˆ kak¦ poll¦ pšpasqe e†nek' ™mÁj œridoj kaˆ 'Alex£ndrou ›nek' ¢rcÁj: ¹mšwn d' ÐppotšrJ q£natoj kaˆ mo‹ra tštuktai teqna…h: ¥lloi d diakrinqe‹te t£cista. ™k d' œban aÙto…. †na qšskela œrga ‡dhai Trèwn q' ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn calkocitènwn. GÍ te kaˆ 'Hel…J: Diˆ d' ¹me‹j o‡somen ¥llon: ¥xete d Pri£moio b…hn. Caii ºi-oprirã la rând ºi din care sãrirã oºtenii. ˜tšrhn d mšlainan. Nu pun temei pe cei tineri. teÚce£ t' ™xedÚonto: t¦ mn katšqent' ™pˆ ga…V plhs…on ¢ll»lwn. Ópwj Ôc' ¥rista met' ¢mfotšroisi gšnhtai.” Asta le zise. Zâna leitã era Laodice. Dar mijlocind un bãtrân. o‡sete ¥rn'. Lucrul. Cea mai frumoasã din fetele craiului Priam. ºi se învoirã Troienii ºi-Aheii Toþi socotind cã se curmã rãzboiul cu jalea-i cumplitã. Ea în cãmarã gãsi pe Elena þesând la o pânzã Mare. Ôfr' Órkia t£mnV aÙtÒj. oÛj ˜qen e†nek' œpascon Øp' ”Arhoj palam£wn: ¢gcoà d' ƒstamšnh prosšfh pÒdaj çkša ’Irij: deàr' ‡qi nÚmfa f…lh. pe Taltibiu. ™pe… oƒ pa‹dej Øperf…aloi kaˆ ¥pistoi. polšaj d' ™nšpassen ¢šqlouj Trèwn q' ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn calkocitènwn. o‰ d' ™c£rhsan 'Acaio… te Trîšj te ™lpÒmenoi paÚsasqai юzuroà polšmoio. G 'Arge…ouj kaˆ Trîaj. t¾n 'Anthnor…dhj ece kre…wn `Elik£wn Laod…khn Pri£moio qugatrîn edoj ¢r…sthn. de-o parte ºi alta. sã vezi ce minune fãcurã Troienii Buni la strunitul de cai ºi Aheii-narmaþi în aramã. Hai dar aduceþi încoa un miel alb ºi o neagrã mioarã. CÂNTUL III Dintre Ahei ºi Troieni dup-atâtea nevoi ºi necazuri Ce-aþi pãtimit de la mine din sfada-nceputã de Paris. Ñl…gh d' Ãn ¢mfˆj ¥roura: “Ektwr d protˆ ¥stu dÚw k»rukaj œpempe karpal…mwj ¥rn£j te fšrein Pr…amÒn te kalšssai: aÙt¦r Ö TalqÚbion proei kre…wn 'Agamšmnwn nÁaj œpi glafur¦j „šnai. m» tij Øperbas…V DiÕj Órkia dhl»shtai. El se supuse voios la porunca ce-i dete-mpãratul. Armele scoaserã apoi ºi-acolo pe jos le-aºezarã Lângã olaltã. Iris cea iute la mers s-apropie-ndatã ºi-i zice: „Vino. Iar ca prieteni ceilalþi mai repede sã se despartã. care vede-napoi ºi-nainte. ka… ·' †ppouj mn œruxan ™pˆ st…caj. Iute-l porni la corãbii. unde ea-mbrebenase Alesãturi ce-arãtau o grãmadã din luptele date Între Ahei ºi Troieni ºi-ndurate de ei pentru dânsa. Dar ºi-Agamemnon Atrid pe crainicul sãu. t¾n d' eár' ™n meg£rJ: ¿ d mšgan ƒstÕn Ûfaine d…plaka porfuršhn. ’Irij d' aâq' `ElšnV leukwlšnJ ¥ggeloj Ãlqen e„domšnh galÒJ 'Anthnor…dao d£marti. veºmânt porfiriu îndoit. ºd' ¥rn' ™kšleuen o„sšmenai: Ö d' ¥r' oÙk ¢p…qhs' 'Agamšmnoni d…J. se pune mai bine la cale. surato.138 IL IADOS. Piarã dar unul din noi. El. Vie ºi Priam cu jertfe sã-ncheie-ntre noi legãmântul. Grabnic s-aducã doi miei ºi îndatã pe Priam sã cheme. puþin era câmpul rãmas între taberi. a„eˆ d' Ðplotšrwn ¢ndrîn fršnej ºeršqontai: oŒj d' Ð gšrwn metšVsin ¤ma prÒssw kaˆ Ñp…ssw leÚssei. o‰ prˆn ™p' ¢ll»loisi fšron polÚdakrun ”Arha ILIADA. ›teron leukÒn. un miel poruncindu-i s-aducã. soþia Unui fruntaº domnitor Helicaon Antenorianul. Ei care-ntâi pe câmpie duceau între dânºii rãzboiul 139 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Hector îndatã trimise doi crainici la Troia-n cetate. Þãrnei ºi Soarelui jertfã. •Wj œfaq'. noi altul aducem lui Zeus. cãci obraznici ºi fãrã credinþã-i sunt fiii ºi poate Vr’unul sã calce cumva legãtura juratã lui Zeus. cumnata Elenei. Iris veni într-aceea ca sol la Elena braþalba.

Pr…amoj d' `Elšnhn ™kalšssato fwnÍ: deàro p£roiq' ™lqoàsa f…lon tškoj †zeu ™me‹o. dar în rostul vorbirii Meºteri ca roiul de greieri ce stând pe copac în pãdure Glãsuie blând ºi desfatã cu larma lor dulce pãdurea. tett…gessin ™oikÒtej o† te kaq' Ûlhn dendršJ ™fezÒmenoi Ôpa leiriÒessan ƒe‹si: to‹oi ¥ra Trèwn ¹g»torej Ânt' ™pˆ pÚrgJ. Cum pe Elena vãzurã spre turn cã venea din cetate. Ãka prÕj ¢ll»louj œpea pterÒent' ¢gÒreuon: oÙ nšmesij Trîaj kaˆ ™ãkn»midaj 'AcaioÝj toiÍd' ¢mfˆ gunaikˆ polÝn crÒnon ¥lgea p£scein: a„nîj ¢qan£tVsi qeÍj e„j ðpa œoiken: ¢ll¦ kaˆ ïj to…h per ™oàs' ™n nhusˆ nešsqw.” Zise. ci urmatã de douã ªerbe. CÂNTUL III Cel lãcrimos ºi doreau numai arme. Dar spune-mi. A‡qrh PitqÁoj qug£thr. mhd' ¹m‹n tekšess… t' Ñp…ssw pÁma l…poito. Numai doi singuri. Stau împrejurul lui Priam acolo Timoites ºi Pantus. apoi al lui Ares rãsad Hichetaon ªi-Ucalegon ºi Antenor. Vezi-þi bãrbatul dintâi. •Wj ¥r' œfan. Menelau ºi Paris al tãu împreunã Stau sã se-ncleºte din suliþi. potop ºi pieire – Stau potoliþi rãzimându-se acuma de scuturi ºi-alãturi Lãncile ºi le-au înfipt. g»raŽ d¾ polšmoio pepaumšnoi. G ™n ped…J Ñloo‹o lilaiÒmenoi polšmoio: o‰ d¾ nàn ›atai sigÍ. ºi cine Are sã-nvingã chema-te-va singur pe tine soþie. Sfetnicii lui adunaþi pe un turn de la Porþile Schee Oameni bãtrâni ºi de arme scutiþi. Ele sosirã degrabã la zid. Ôfra ‡dV prÒterÒn te pÒsin phoÚj te f…louj te: oÜ t… moi a„t…h ™ss…. ºi-n faþã-mi aºazã-te aproape. rudele tale. Vezi tu prin oaste pe unul ce-acolo rãsare ca bradul? 141 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . copila mea-ncoace.140 IL IADOS.” Asta grãirã. ¢ll' ¢gorhtaˆ ™sqlo…. ¢sp…si keklimšnoi. aÙt¦r 'Alšxandroj kaˆ ¢rhfiloj Menšlaoj makrÍj ™gce…Vsi mac»sontai perˆ se‹o: tù dš ke nik»santi f…lh kekl»sV ¥koitij. Clitiu ºi Lampos. o‰ d' æj oân e‡donq' `Elšnhn ™pˆ pÚrgon „oàsan. Singurã nu era dânsa pe drum. par¦ d' œgcea makr¦ pšphgen. Dar cât de frumoasã-i. O‰ d' ¢mfˆ Pr…amon kaˆ P£nqoon ºd Qumo…thn L£mpÒn te Klut…on q' `Iket£on£ t' Ôzon ”Arhoj OÙkalšgwn te kaˆ 'Ant»nwr pepnumšnw ¥mfw ¼ato dhmogšrontej ™pˆ SkaiÍsi pÚlVsi. Astfel acolo-mpreunã ºedeau ºi Bãtrânii din Troia. qeo… nÚ moi a‡tio… e„sin o† moi ™fèrmhsan pÒlemon polÚdakrun 'Acaiîn: éj moi kaˆ tÒnd' ¥ndra pelèrion ™xonom»nVj ILIADA. ºi vorbele ei ca un farmec în piept îi trezirã Dorul sã-ºi vadã întâiul bãrbat ºi pãrinþii ºi þara. cãci gata-i de-acum bãtãlia. Ziser-aºa între dânºii domol în cuvinte ce zboarã: „Nu e pãcat cã de mult douã neamuri. ci singuri de vinã sunt zeii. Klumšnh te boîpij: aya d' œpeiq' †kanon Óqi Skaiaˆ pÚlai Ãsan. Ducã-se-n þarã la ea în corãbii. ca nu cumva dânsa Pacoste apoi sã ne fie ºi nouã ºi fiilor noºtri. ¤ma tÍ ge kaˆ ¢mf…poloi dÚ' ›ponto. Care-mi aduserã amarnic rãzboi cu Aheii. iar din ochi i se scurserã fragede lacrimi. iar Priam cu glas a chemat pe Elena: „Vino. Tare ºi-aduce la chip cu o zeiþã. ea din odaie Fuga ieºi. Troienii ºi-Aheii Pentru-o femeie ca asta se luptã ºi patimi îndurã. pe la Poarta Scheianã. Nu-mi eºti tu doar vinovatã. cei doi înþelepþi deopotrivã. prietenii. ochioasa Climena ºi Etr-a lui Pites copilã. •Wj e„poàsa qe¦ glukÝn †meron œmbale qumù ¢ndrÒj te protšrou kaˆ ¥steoj ºd tok»wn: aÙt…ka d' ¢rgennÍsi kaluyamšnh ÑqÒnVsin Ðrm©t' ™k qal£moio tšren kat¦ d£kru cšousa oÙk o‡h. Repede-n vãl argintiu învelindu-se. de dragul tãu numai. pÒlemoj d pšpautai.

” Zise lui Priam atunci Elena. Ój t' o„în mšga pîã dišrcetai ¢rgenn£wn. ½toi mn kefalÍ kaˆ me…zonej ¥lloi œasi. iar bãtrânul aºa minunându-se zice: „O. e‡ pot' œhn ge. ¢mfÒteron basileÚj t' ¢gaqÕj kraterÒj t' a„cmht»j: da¾r aât' ™mÕj œske kunèpidoj. fericite Agamemnon.142 IL IADOS. ½dh kaˆ Frug…hn e„s»luqon ¢mpelÒessan. G Ój tij Ód' ™stˆn 'AcaiÕj ¢n¾r ºäj te mšgaj te. pe cât e de vrednic în arme. DeÚteron aât' 'OdusÁa „dën ™ršein' Ð geraiÒj: e‡p' ¥ge moi kaˆ tÒnde f…lon tškoj Ój tij Ód' ™st…: me…wn mn kefalÍ 'Agamšmnonoj 'Atredao. Nu erau nici Frigienii atâta de mulþi ca Aheii. Nu e mai mare la stat ca însuºi Atrid Agamemnon. oÙd' oÛtw gerarÒn: basilÁŽ g¦r ¢ndrˆ œoike. lãsându-mi ºi casa ºi neamul ªi pe copila mea dulce ºi soaþele mele iubite. aÙtÕj d kt…loj ìj ™pipwle‹tai st…caj ¢ndrîn: ¢rneiù min œgwge ™skw phgesim£llJ.” Asta grãi. N-a fost aceasta sã fie ºi-n plâns mã tot mistui de jale. Nenumãraþi frigieni am vãzut pe acolo. o† ·a tÒt' ™stratÒwnto par' Ôcqaj Saggar…oio: kaˆ g¦r ™gën ™p…kouroj ™ën met¦ to‹sin ™lšcqhn ½mati tù Óte t' Ãlqon 'AmazÒnej ¢nti£neirai: ¢ll' oÙd' o‰ tÒsoi Ãsan Ósoi ˜l…kwpej 'Acaio…. care tabãr-aveau la Sangariu pe maluri. Cât e de multã oºtimea supusã poruncilor tale! Fost-am pe vremuri în Frigia. Armele lui pe mãnosul pãmânt pãrãsit-a viteazul. tÕn d' Ð gšrwn ºg£ssato fènhsšn te: ð m£kar 'Atredh moirhgenj ÑlbiÒdaimon. Elena. Tot aºa bun la domnie. à ·£ nÚ toi polloˆ dedm»ato koàroi 'Acaiîn. slãvita femeie: „Dragul meu socru. ºi caii Sprinteni ai lor: era oastea mânatã de-Otreu ºi de Migdon Cel ca un zeu.” Cum a vãzut pe Ulise. tu fata mea dragã. TÕn d' `Elšnh mÚqoisin ¢me…beto d‹a gunaikîn: a„do‹Òj tš mo… ™ssi f…le ˜kur deinÒj te: æj Ôfelen q£natÒj moi ¡de‹n kakÕj ÐppÒte deàro uƒšŽ sù ˜pÒmhn q£lamon gnwtoÚj te lipoàsa pa‹d£ te thlugšthn kaˆ Ðmhlik…hn ™ratein»n. Acesta E-al lui Atreus fecior. sunt mai rãsãriþi decât el. eÙrÚteroj d' êmoisin „d stšrnoisin „dšsqai. bag seama. tu plin de noroc ºi de daruri. e mult iscusitul Ulise. 143 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . þara mãnoasã-n podgorii. din nou a-ntrebat-o bãtrânul: „Cine-i ºi-acela prin gloate? Mai spune-mi. toàto dš toi ™ršw Ó m' ¢ne…reai ºd metall´j: oátÒj g' 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn. kalÕn d' oÛtw ™gën oÜ pw ‡don Ñfqalmo‹sin. din nou îi rãspunse lui Priam: „El este Laertianul. e marele Domn Agamemnon. ILIADA. ruºine ºi teamã mi-e faþã de tine. ªi înarmatele ºiruri cutreierã ca un berbece: Eu dupã mers îl asamãn pe el cu lânosul arete. Ochilor totuºi se-aratã mai lat ºi la piept ºi la spate. œnqa ‡don ple…stouj FrÚgaj ¢nšraj a„olopèlouj laoÝj 'OtrÁoj kaˆ MugdÒnoj ¢ntiqšoio. CÂNTUL III Cine-o fi oare-ntre Ahei un bãrbat aºa falnic ºi mare? Alþii. ¢ll¦ t£ g' oÙk ™gšnonto: tÕ kaˆ kla…ousa tšthka. TÕn d' ºme…bet' œpeiq' `Elšnh DiÕj ™kgegau‹a: oátoj d' aâ Laerti£dhj polÚmhtij 'OdusseÚj. teÚcea mšn oƒ ke‹tai ™pˆ cqonˆ poulubote…rV. Care tot umblã prin turma cea mare-ntre oile albe. dacã fost-a vreodatã. mãreþia aratã cã-i Domn în putere. •Wj f£to. mai bine muream de moarte nãprasnicã-n ziua Când m-am luat dupã fiu-þi. dar eu unul N-am pomenit în viaþã bãrbat aºa vrednic de cinste ªi vederos. Doarã ºi eu între dânºii eram socotit ca tovar㺠Când nãvãliserã acolo hordii de bãrbate Amazoane. Dar voi rãspunde la tot ce mã-ntrebi ºi vrei s-afli. Doamne. Mie nemernicei fostul cumnat.” Fiica lui Zeus.

Aheilor turn de tãrie. ¢mfotšrwn d fu¾n ™d£hn kaˆ m»dea pukn£. Când au venit amândoi în sobor ºi la sfat cu Troienii. Menelau vedeai cã-l întrece din umeri. de pãrea cã e ºui ori e crunt de mânie. Stete cu ochii plecaþi la pãmânt. poll£ki min xe…nissen ¢rhfiloj Menšlaoj o‡kJ ™n ¹metšrJ ÐpÒte Kr»thqen †koito. Care rãsare-ntre Ahei cu-al lui creºtet ºi umere late?” Zise-nzeita Elena-nvelitã în lungã maramã: „El este Aias novacul. Cei înºiraþi pe aproape sunt toþi cãpetenii cretane. cu Menelau Atrid împreunã. ¢mfˆ dš min Krhtîn ¢goˆ ºgeršqontai. Idomeneu. ¢ll' Óte d¾ Ôpa te meg£lhn ™k st»qeoj e†h kaˆ œpea nif£dessin ™oikÒta ceimer…Vsin. Cum stãtea oblu. luminatul Ulise. Vorbele-i line sã curgã din rostu-i ca fulgi de zãpadã. Dupã faþã Astfel era. 145 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Ci îl þinu-nþepenit ca un nepriceput. din Creta. Odinioarã de câte ori nu-i avu-n gazdã Menelau Când ne soseau de departe.” Când dup-aceea pe Aias vãzu. Nimenea n-ar fi putut sã se-ntreacã din grai cu Ulise. Când de pe scaun apoi se sculã cumpãnitul Ulise. ca oaspeþi acasã! Vãd ºi pe-Aheii ceilalþi. skÁptron d' oÜt' Ñp…sw oÜte proprhnj ™nèma. Menelau rostea mai în pripã Graiuri puþine. Nu-ºi mai clinti al sãu sceptru mãcar înapoi ori-nainte. ™peˆ oÙ polÚmuqoj oÙd' ¢famartoep»j: à kaˆ gšnei Ûsteroj Ãen. cãci nu-i vorbã-lungã. Sol dupã tine trimis. e viteazul Mare la sfatu-nþelept ºi la mãiestrii de tot felul. Dar de fãptura-i atunci noi nu ne mirarãm atâta. Øpaˆ d ‡deske kat¦ cqonÕj Ômmata p»xaj. ¢ll' Óte d¾ polÚmhtij ¢naxeien 'OdusseÝj st£sken. pe voinicii cu ochii de vultur. nemeritã þi-i vorba. Odinioarã a venit el la noi. ILIADA. G Öj tr£fh ™n d»mJ 'Iq£khj kranaÁj per ™oÚshj e„dëj panto…ouj te dÒlouj kaˆ m»dea pukn£. Când dupã asta-ncepurã sã-ºi depene vorba ºi gândul ªi cuvântau adunãrii. al Cretanilor Domn. TÕ tr…ton aât' A‡anta „dën ™ršein' Ö geraiÒj: t…j t¦r Ód' ¥lloj 'AcaiÕj ¢n¾r ºäj te mšgaj te œxocoj 'Arge…wn kefal»n te kaˆ eÙršaj êmouj.144 IL IADOS. nàn d' ¥llouj mn p£ntaj Ðrî ˜l…kwpaj 'AcaioÚj. ¢ll' ¢stemfj œcesken ¢dreŽ fwtˆ ™oikèj: fa…hj ke z£kotÒn tš tin' œmmenai ¥fron£ t' aÜtwj. oÙk ¨n œpeit' 'OdusÁ g' ™r…sseie brotÕj ¥lloj: oÙ tÒte g' ïd' 'OdusÁoj ¢gass£meq' edoj „dÒntej. dar foarte apriate. deºi e mai tânãr ca dânsul. Furã chiar oaspeþii mei ºi stãturã în gazdã la mine ªi cunoscui mai de-aproape priceperea lor ºi fãptura. femeie. paàra mn ¢ll¦ m£la ligšwj.” Sare ºi-adaug-atunci cumintele sfetnic Antenor: „Tocmai aºa e cum spui. Cum însã prinse din pieptu-i puternicul glas sã rãsune. întrebã împãratul: „Cine e oare celalt totuna de falnic ºi mare. Dar de pe scaun Ulise pãrea mai mãreþ la vedere. cu privirea bolditã. CÂNTUL III Care a crescut în Itaca. ¥mfw d' ˜zomšnw gerarèteroj Ãen 'OdusseÚj: ¢ll' Óte d¾ mÚqouj kaˆ m»dea p©sin Ûfainon ½toi mn Menšlaoj ™pitroc£dhn ¢gÒreue. TÕn d' `Elšnh tanÚpeploj ¢me…beto d‹a gunaikîn: oátoj d' A‡aj ™stˆ pelèrioj ›rkoj 'Acaiîn: 'IdomeneÝj d' ˜tšrwqen ™nˆ Kr»tessi qeÕj ìj ›sthk'. T¾n d' aât' 'Ant»nwr pepnumšnoj ¢nt…on hÜda: ð gÚnai à m£la toàto œpoj nhmertj œeipej: ½dh g¦r kaˆ deàrÒ pot' ½luqe d‹oj 'OdusseÝj seà ›nek' ¢ggel…hj sÝn ¢rhŽf…lJ Menel£J: toÝj d' ™gë ™xe…nissa kaˆ ™n meg£roisi f…lhsa. ¢ll' Óte d¾ Trèessin ™n ¢gromšnoisin œmicqen st£ntwn mn Menšlaoj Øpe…recen eÙršaj êmouj. Nici bate câmpii vorbind. ca un zeu îi stã-n faþã. stâncosul ostrov.

•Wj f£to ·…ghsen d' Ö gšrwn. Crainicii se întorceau din cetate cu jertfe menite Celor de sus. Fiul tãu Paris acum ºi Menelau cel aprig în arme Singuri. rãmânem în Troia Domni peste rodnica þarã. scumpa lor þarã. Priam urcându-se trage de hãþuri. Însã ei nu îndrãznesc sã ia parte de-acum la bãtaie Între oºteni ºi li-i groazã de multele ocãri ºi ponoase Ce-ar auzi despre mine. Oare dânºii N-au pãrãsit cu ceilalþi moºia lor cea desfãtatã.” Dar ei zãceau morþi pe pãmântul Darnic în hranã. Bun cãlãreþ. ªi jertfe aduceau împreunã 147 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . te-aºteaptã cu toþii Sã te cobori pe câmpie. ºi-n Ahaia. din suliþe lungi se vor bate. ºi pe Polux. •Wj f£to. din cotigã S-au coborât pe pãmântu-nverzit de pãºuni. ºi pedeºtri Au-naintat pân’la mijlocul oºtilor. unde-n picioare S-au ºi sculat cãpetenia oastei Atrid Agamemnon ªi iscusitul Ulise. ceilalþi o sã plece în Argos. Ideos Cu-o lucitoare pãrnaie în mânã ºi-o cupã de aur S-apropie de bãtrânu-mpãrat ºi-ncepu sã-l îndemne: „Scoalã. Apoi împreunã Cailor repezi dau zor spre câmpie pe Poarta Scheianã. de dragul Elenei. tu fiu al lui Laomedonte. vin negru Veselitor în burduful de piele de caprã. G oÛj ken ™Ý gno…hn ka… t' oÜnoma muqhsa…mhn: doië d' oÙ dÚnamai „dšein kosm»tore laîn K£stor£ q' ƒppÒdamon kaˆ pÝx ¢gaqÕn PoludeÚkea aÙtokasign»tw. ™x †ppwn ¢pob£ntej ™pˆ cqÒna poulubÒteiran ™j mšsson Trèwn kaˆ 'Acaiîn ™sticÒwnto. K»rukej d' ¢n¦ ¥stu qeîn fšron Órkia pist¦ ¥rne dÚw kaˆ onon ™äfrona karpÕn ¢roÚrhj ¢skù ™n a„ge…J: fšre d krhtÁra faeinÕn kÁrux 'Ida‹oj ºd crÚseia kÚpella: Ôtrunen d gšronta parist£menoj ™pšessin: Ôrseo Laomedonti£dh. te cheamã fruntaºii Cei de la tabãrã. CÂNTUL III Lesne aº putea sã-i cunosc. dibaciul în luptã cu pumnii. tè moi m…a ge…nato m»thr. ai noºtri ºi-Aheii. alãturi Antenor Suie-se-n chelna cea dalb-a telegii. toˆ d nšontai ”Argoj ™j ƒppÒboton kaˆ 'Acaida kalligÚnaika.146 235 IL IADOS. Când au sosit dup-aceea-ntre Ahei ºi Troieni. ba chiar ºi pe nume le-aº spune. ºi-ndatã-mplinitã-i porunca. À deÚrw mn ›ponto nšess' œni pontopÒroisi. Unde pasc roibi. 'All' Óte d» ·' †konto met¦ Trîaj kaˆ 'AcaioÚj. kat¦ d' ¹n…a te‹nen Ñp…ssw: p¦r dš oƒ 'Ant»nwr perikallša b»seto d…fron: të d di¦ Skaiîn ped…on d' œcon çkšaj †ppouj. doi miei ºi rodul câmpiei. ¨n d' ¥r' œbh Pr…amoj. toÝj d' ½dh k£tecen fus…zooj aa ™n Lakeda…moni aâqi f…lV ™n patr…di ga…V. Scumpii mei fraþi. demândã Soþilor caii sã-nhame. Noi. pãmântul femeilor mândre. sã-nchei învoialã-ntre dânºii. Numai pe doi cãpitani nu-i vãd între dânºii. kalšousin ¥ristoi Trèwn q' ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn calkocitènwn ™j ped…on katabÁnai †n' Órkia pist¦ t£mhte: aÙt¦r 'Alšxandroj kaˆ ¢rhfiloj Menšlaoj makrÍj ™gce…Vsi mac»sont' ¢mfˆ gunaik…: tù dš ke nik»santi gun¾ kaˆ kt»maq' ›poito: o‰ d' ¥lloi filÒthta kaˆ Órkia pist¦ tamÒntej na…oimen Tro…hn ™ribèlaka. cuprins de cutremur. pe Castor. À oÙc ˜spšsqhn Lakeda…monoj ™x ™rateinÁj. ¨n d' 'OduseÝj polÚmhtij: ¢t¦r k»rukej ¢gauoˆ ILIADA.” Ast-a grãit ºi bãtrânul. ™kšleuse d' ˜ta…rouj †ppouj zeugnÚmenai: toˆ d' Ñtralšwj ™p…qonto. încheind legãturã ºi pace. Ôrnuto d' aÙt…k' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. nàn aât' oÙk ™qšlousi m£chn katadÚmenai ¢ndrîn a‡scea deidiÒtej kaˆ Ñne…dea pÒll' ¤ mo… ™stin. de o mamã cu mine amândoi. Cine-o sã biruie are sã ia pe femeie ºi-averea. Lacedemonul? Ori poate-au venit în corãbii pe mare.-n Laconia.

Care din doi cuteza-va sã calce tocmeala fãcutã. kaˆ potamoˆ kaˆ ga‹a. onon d' ™k krhtÁroj ¢fussÒmenoi dep£essin œkceon. tuturora. 'Atredhj d ™russ£menoj ce…ressi m£cairan. Voi ne fiþi martori acum ºi pãziþi jurãmintele noastre. e„ d' ¨n ™moˆ tim¾n Pr…amoj Pri£moiÒ te pa‹dej t…nein oÙk ™qšlwsin 'Alex£ndroio pesÒntoj. iar nevasta sã-i fie rãpitã de alþii.” Zice ºi mieii înjunghie cu arma cea crudã de-aramã ªi le dã drumul pe jos. ¥locoi d' ¥lloisi dame‹en. 'HšliÒj q'. ªi tu. Da-vor aºiºderea plata rãzboiului ce se cuvine. •Wj œfan. kaˆ ¢pÕ stom£couj ¢rnîn t£me nhlšŽ calkù: kaˆ toÝj mn katšqhken ™pˆ cqonÕj ¢spa…rontaj qumoà deuomšnouj: ¢pÕ g¦r mšnoj e†leto calkÒj. krhtÁri d onon m…sgon. aÙt¦r ™gë kaˆ œpeita mac»somai e†neka poinÁj aâqi mšnwn. dar n-a fost urarea primitã de Zeus. de-ndatã ce mort ar fi Paris. G Órkia pist¦ qeîn sÚnagon. ªi tãie smocuri din creºtetul mieilor. Øme‹j m£rturoi œste. ILIADA. Dacã la luptã cumva pe Menelau rãpune-va Paris. tim¾n d' 'Arge…oij ¢potinšmen ¼n tin' œoiken. ¹me‹j d' ™n n»essi neèmeqa pontopÒroisin: e„ dš k' 'Alšxandron kte…nV xanqÕj Menšlaoj. ¢t¦r basileàsin Ûdwr ™pˆ ce‹raj œceuan. CÂNTUL III Crainicii vrednici de cinste ºi vin mestecau în ulcioare. Zeilor veºnici înalþã rugãri. Crailor apã turnau dupã asta pe mâini sã se spele. to‹sin d' 'Atredhj meg£l' eÜceto ce‹raj ¢nascèn: Zeà p£ter ”Idhqen medšwn kÚdiste mšgiste. Piarã cu creierul scurs întocmai ca vinul de faþã. Öj p£nt' ™for´j kaˆ p£nt' ™pakoÚeij. voi râuri ºi voi cei din lumea cealaltã Care osândiþi pe cei morþi. ele de crainici Furã-mpãrþite mai-marilor oastei Troiene ºi ahee. ’H. ¢rnîn ™k kefalšwn t£mne tr…caj: aÙt¦r œpeita k»rukej Trèwn kaˆ 'Acaiîn ne‹man ¢r…stoij. Despãgubiri de rãzboi dacã nu vor plãti de la sine Priam ºi fiii lui Priam. ºd' eÜconto qeo‹j a„eigenštVsin. Pildã sã fie ºi celor ce vin dupã noi. Noi cei din Argos apoi sã ne-ntoarcem pe mare-n corãbii. El ºi ai lui. kaˆ o‰ Øpšnerqe kamÒntaj ¢nqrèpouj t…nusqon Ótij k' ™p…orkon ÑmÒssV.” Astfel urarã. Eu mã voi bate ºi-atunci ºi cere-voi preþul pedepsei ªi-am sã tot stãrui pe-aici pânã voi isprãvi cu rãzboiul. slãvite. El pe Elena sã fie stãpân ºi pe-averile-i toate. dacã-n viaþã ei strâmb se jurarã. ¼ te kaˆ ™ssomšnoisi met' ¢nqrèpoisi pšlhtai. ÂÒj ke tšloj polšmoio kice…w. iarã ei se tot zbat din picioare Pânã ce nu mai rãsuflã. Da-vor Troienii atunci pe Elena ºi-averile-i toate. Soare tu cel care totul cuprinzi cu privirea ºi-auzul. Iute Agamemnon Atrid îºi scoase din teacã jungherul Cel aninat pe la ºold alãturi de spada cea lungã. 149 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . slãvite stãpân de pe Ida. Vin din ulcioare luând îl toarnã drept paos pe þãrnã. cãci arma le stoarce puterea. ¼ oƒ p¦r x…feoj mšga kouleÕn a„n ¥wrto. Mâinile-nalþã Agamemnon ºi roagã-se aºa cu glas tare: „Zeus. Trîaj œpeiq' `Elšnhn kaˆ kt»mata p£nt' ¢podoànai. pãrinte prea-nalte. voi zeilor cei fãrã moarte. tuturora se-nchinã ªi oarecine aºa între Ahei ºi Troieni se mai roagã: „Zeus prea-nalte. ful£ssete d' Órkia pist£: e„ mšn ken Menšlaon 'Alšxandroj katapšfnV aÙtÕj œpeiq' `Elšnhn ™cštw kaˆ kt»mata p£nta.148 IL IADOS. Pãmânte. oÙd' ¥ra pè sfin ™pekra…aine Kron…wn. Dacã Menelau cumva îl omoarã pe chipeºul Paris. ïde dš tij e‡pesken 'Acaiîn te Trèwn te: Zeà kÚdiste mšgiste kaˆ ¢q£natoi qeoˆ ¥lloi ÐppÒteroi prÒteroi Øpr Órkia phm»neian ïdš sf' ™gkšfaloj cam£dij ·šoi æj Óde onoj aÙtîn kaˆ tekšwn.

™peˆ oÜ pw tl»som' ™n Ñfqalmo‹sin Ðr©sqai marn£menon f…lon uƒÕn ¢rhŽf…lJ Menel£J: ZeÝj mšn pou tÒ ge ode kaˆ ¢q£natoi qeoˆ ¥lloi ÐppotšrJ qan£toio tšloj peprwmšnon ™st…n. bãrbatul Elenei. Hector. aÙt¦r œpeita s£koj mšga te stibarÒn te: kratˆ d' ™p' „fq…mJ kunšhn eÜtukton œqhken ILIADA. tÕn dÕj ¢pofq…menon dànai dÒmon ”AŽdoj e‡sw. Zise: „Ascultaþi. ïde dš tij e‡pesken 'Acaiîn te Trèwn te: Zeà p£ter ”Idhqen medšwn kÚdiste mšgiste ÐppÒteroj t£de œrga met' ¢mfotšroisin œqhke. ¹m‹n d' aâ filÒthta kaˆ Órkia pist¦ genšsqai. ¨n d' ¥r' œbain' aÙtÒj. aÙt¦r œpeita kl»rouj ™n kunšV calk»reŽ p£llon ˜lÒntej. odrasla lui Priam. Zeilor oºtile iarãºi se roagã cu braþele-ntinse ªi-unii din suflet aºa între Ahei ºi Troieni cuvânteazã: „Zeus pãrinte. nepot lui Dardanos. Alexandru. ¢rguršoisin ™pisfur…oij ¢raru…aj: deÚteron aâ qèrhka perˆ st»qessin œdunen oŒo kasign»toio Luk£onoj: ¼rmose d' aÙtù. ’H ·a kaˆ ™j d…fron ¥rnaj qšto „sÒqeoj fèj. laoˆ d' ºr»santo. Suie-se alãturi Antenor în lucia dalbã teleagã ªi amândoi dup-aceea iau calea-napoi în cetate. ºi urcându-se trage din hãþuri. ºi aninã de umãr Spada de aramã. atunci ºi mãritul Ulise Mãsurã-al luptei hotar ºi-n chivãra cea ferecatã Sorþii aruncã ºi scuturã chivãra ei ca sã ºtie Care dintr-înºii cu lancea va face-n bãtaie-nceputul.” Clatinã coiful atunci. Stete mulþimea pe rând fiecare pe-aproape de caii Cei sãltãreþi ºi de armele-i cele-nflorate-n aramã. voi cu dalbe pulpare. þeapãnul scut. G to‹si d Dardan…dhj Pr…amoj met¦ màqon œeipe: kšklutš meu Trîej kaˆ ™ãkn»midej 'Acaio…: ½toi ™gën emi protˆ ”Ilion ºnemÒessan ¥y. þintatã-n argint. qeo‹si d ce‹raj ¢nšscon. o‰ mn œpeiq' †zonto kat¦ st…caj. Pulpele-nfãºurã-ntâi în dalbe pulpare de-aramã Bine-ncheiate în sponce de-argint. duºmanul rãzboinic. Care din ei amândoi e pricina-nvrãjbirii grozave Fã-l tu sã cadã zdrobit ºi-ndatã sã-l mistuie iadul. Mândrã-armãturã pe umeri începe sã-mbrace-acum Paris Cel ca un zeu de chipos. •Wj ¥r' œfan. kat¦ d' ¹n…a te‹nen Ñp…ssw: p¦r dš oƒ 'Ant»nwr perikallša b»seto d…fron. p£llen d mšgaj koruqa…oloj “Ektwr ¨y ÐrÒwn: P£rioj d qoîj ™k klÁroj Ôrousen. prea-nalte. ca sã-ºi apere pieptul. ªtie pãrintele Zeus ºi zeii ceilalþi deopotrivã. mãreþul Hector. CÂNTUL III Priam. ¢mfˆ d' ¥r' êmoisin b£leto x…foj ¢rgurÒhlon c£lkeon. slãvite stãpân de pe Ida. o Troieni ºi Ahei. iar pe creastã 151 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . El ºi-l încinse cu platoºa fratelui tânãr Licaon. ºi pe urmã ridicã Marele. luând dupã asta cuvântul. Greu mi-i cu ochii sã vãd încleºtarea ce are sã fie Între Menelau. ºi-ndeasã pe creºtetu-i zdravãn Luciul coif cel cu tuiuri din coadã de cal. ÐppÒteroj d¾ prÒsqen ¢fe…h c£lkeon œgcoj.150 IL IADOS. Platoºa-i vine turnatã pe trup. knhm‹daj mn prîta perˆ kn»mVsin œqhke kal£j. Iar legãtura de pace-ntre noi neclintitã sã fie. ºi mieii-njunghiaþi ºi-i pune-n teleagã bãtrânul Cel ca un zeu de arãtos. Care din doi e ursit în bãtaie sã-ºi vadã cãderea!” Zice. privirea-ntorcându-ºi. ºi iatã cã sare din chivãrã sorþul lui Paris. të mn ¥r' ¥yorroi protˆ ”Ilion ¢ponšonto: “Ektwr d Pri£moio p£Žj kaˆ d‹oj 'OdusseÝj cîron mn prîton diemštreon. Eu sunt silit a mã-ntoarce la Troia bãtutã de vânturi. ºi fiul meu Paris. Âci ˜k£stJ †ppoi ¢ers…podej kaˆ poik…la teÚce' œkeito: aÙt¦r Ó g' ¢mf' êmoisin ™dÚseto teÚcea kal¦ d‹oj 'Alšxandroj `Elšnhj pÒsij ºãkÒmoio.

pe deasupra. se ivirã Crunt ºi sãlbatic privind. de era sã-l sugrume. ªi pe-al lui Priam fecior în scut îl ajunge. ªi dup-aceea rãzbind în platoºa lui mãiestritã. Iatã cã ruptã mi-i sabia în mânã ºi suliþa lungã Mi-o repezii în zadar. 'Atredhj d ™russ£menoj x…foj ¢rgurÒhlon plÁxen ¢nascÒmenoj kÒruqoj f£lon: ¢mfˆ d' ¥r' aÙtù tricq£ te kaˆ tetracq¦ diatrufn œkpese ceirÒj. De-ar cuteza sã s-atingã de-o gazdã ce bine-l primeºte. fâlfâia-ngrozitoare. Ó ken filÒthta par£scV. ›lke d' ™pistršyaj met' ™ãkn»midaj 'AcaioÚj: ILIADA. Ôfra tij ™rr…gVsi kaˆ ÑyigÒnwn ¢nqrèpwn xeinodÒkon kak¦ ·šxai. prÒsqe d' 'Alšxandroj proei dolicÒskion œgcoj. 'Atredhj d' õmwxen „dën e„j oÙranÕn eÙrÚn: Zeà p£ter oÜ tij se‹o qeîn Ñloèteroj ¥lloj: à t' ™f£mhn t…sasqai 'Alšxandron kakÒthtoj: nàn dš moi ™n ce…ressin ¥gh x…foj. O‰ d' ™peˆ oân ˜k£terqen Ðm…lou qwr»cqhsan. Menelau cu arma la rându-i Tabãr-asupra lui Paris ºi astfel se roagã de Zeus: „Doamne. Între Ahei ºi Troieni pe la mijloc pãºind. cum zice. S-a înarmat ca ºi el Menelau. tu Zeus. Þapãna suliþ-apucã ºi bine cu pumnul o strânge. ìj d' aÜtwj Menšlaoj ¢r»Žoj œnte' œdunen. ™k dš moi œgcoj ºcqh pal£mhfin ™tèsion. în scutul rotat.” ªi. 153 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . cât spaima rãzbi pe Troienii Domolitorii de cai ºi pe-Aheii cu mândre pulpare. ka… ·' ™ggÝj st»thn diametrhtù ™nˆ cèrJ se…ont' ™gce…aj ¢ll»loisin kotšonte. oÙd' œrrhxen calkÒj. G †ppourin: deinÕn d lÒfoj kaqÚperqen œneuen: e†leto d' ¥lkimon œgcoj. CÂNTUL III Tufa de pãr. întorcându-l. Dupã ce ei se-narmarã de-o parte ºi alta-a mulþimii.” Zice. ridicând-o. amândoi cãpiaþi de mânie. Sare ºi-nhaþã pe Paris de-a coifului coadã stufoasã ªi. s-a-ncovoiat. kaˆ ™mÍj ØpÕ cersˆ d£masson. Vârfu-i de aramã pe lângã deºerturi îi rupe veºmântul. kaˆ b£len 'Atredao kat' ¢sp…da p£ntose ‡shn. îl trage spre-Ahei. Suliþa nu l-a împuns. de tãria Scutului. ºi-ndatã rotind el suliþa mare ºi-aruncã. S-apropiarã-n hotaru-nsemnat ºi acolo stãturã Lãncile mari rãsucind. Spada þintatã-n argint ºi-o trase Menelau din teacã ªi. kaˆ di¦ qèrhkoj poludaid£lou ºr»reisto: ¢ntikrÝ d paraˆ lap£rhn di£mhse citîna œgcoj: Ö d' ™kl…nqh kaˆ ¢leÚato kÁra mšlainan. kaˆ b£le Priam…dao kat' ¢sp…da p£ntose ‡shn: di¦ mn ¢sp…doj Ãlqe faeinÁj Ôbrimon œgcoj. Viþã de domn. ºi-n creastã pe coiful lui Paris izbind-o. sã dobor cu mâna eu însumi pe Paris. la arme pornitul. Paris s-apleacã pe loc ºi scapã de neagra pieire. Geme viteazul privind spre a cerului boltã întinsã: „Doamne. ’H kaˆ ™paxaj kÒruqoj l£ben ƒppodase…hj.152 IL IADOS. tu fã sã-mi rãzbun pe miºelul acel care-ntâiul Rãu mi-a fãcut. Sfarmã-se-n douã ºi-n trei ºi þãnduri îi cade din mânã. cãci nu-l nimerii. oÙd' œbalÒn min. ¢negn£mfqh dš oƒ a„cm¾ ¢sp…d' ™nˆ kraterÍ: Ö d deÚteron Ôrnuto calkù 'Atredhj Menšlaoj ™peux£menoj Diˆ patr…: Zeà ¥na dÕj t…sasqai Ó me prÒteroj k£k' œorge d‹on 'Alšxandron. Vrui doar necazul sã-mi scot plãtind miºelia lui Paris. ºi scutul Scânteietor ºi rotat i-l strãpunge puternica lance. ’H ·a kaˆ ¢mpepalën proei dolicÒskion œgcoj. vânturatã mereu. nu-i nimeni aºa de amarnic ca tine. Paris întâiul a dat lovitura cu suliþa-i lungã ªi-a nimerit pe Menelau. Ó oƒ pal£mhfin ¢r»rei. ™j mšsson Trèwn kaˆ 'Acaiîn ™sticÒwnto deinÕn derkÒmenoi: q£mboj d' œcen e„sorÒwntaj Trî£j q' ƒppod£mouj kaˆ ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. ca oricine pe urmã sã tremure-n lume. cãci ea pe la vârf.

155 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . CÂNTUL III Strâns la grumazu-i fiind gâtarul. de pãrea cã-i bãtrâna. ªi apucând-o de straiul ei îmbãlsãmat a miºcat-o Dupã ce ea se schimbase la chip. pe patul strujit te aºteaptã pe tine. ¼ oƒ ·Áxen ƒm£nta boÕj fi ktamšnoio: kein¾ d truf£leia ¤m' ›speto ceirˆ pace…V. Dar a lui Zeus copilã. Afrodita.154 IL IADOS. Parcã nu e Din bãtãlie întors. dar lesne pe Paris îl smulge Afrodita Ca o zeiþã pe-ascuns ºi-l duce prin negurã acasã. El în odaie. m£lista dš min filšeske: tÍ min ™eisamšnh prosefènee d‹' 'Afrod…th: deàr' ‡q': 'AlšxandrÒj se kale‹ okon d nšesqai. ci e gata sã meargã la horã Ori cã din horã abia e desprins ºi mai stã sã rãsufle. Ca un luceafãr de mândru ºi împodobit. Ea sta uimitã privind-o ºi-apoi tot gândindu-se-ncepe: „Nemilostivo. biruind pe-Alexandru. kÒmisan d' ™r…hrej ˜ta‹roi: aÙt¦r Ö ¨y ™pÒrouse katakt£menai menea…nwn œgceŽ calke…J: tÕn d' ™x»rpax' 'Afrod…th ·e‹a m£l' éj te qeÒj. Dacã ºi-acolo cumva între oameni þi-i drag oarecine? Oare fiindcã Menelau acum. ™k£luye d' ¥r' ºšri pollÍ. Într-o cãmarã-n iatac. Care în Lacedemon îi torcea frumuseþe de lânã. e‡ t…j toi kaˆ ke‹qi f…loj merÒpwn ¢nqrèpwn: oÛneka d¾ nàn d‹on 'Alšxandron Menšlaoj nik»saj ™qšlei stuger¾n ™m o‡kad' ¥gesqai. à pÇ me protšrw pol…wn eâ naiomen£wn ¥xeij. Roaba ei cea mai iubitã ºi harnica ei torcãtoare. Totuºi Atride-napoi se repede cu lancea de-aramã Ca sã-l omoare. te cheamã bãrbatul tãu Paris acasã. Vrea sã mã ia înapoi pe sãraca-mi de mine oropsita. unde fumegã dulci mirodenii. t¾n mn œpeiq' ¼rwj met' ™ãkn»midaj 'AcaioÝj ·‹y' ™pidin»saj. ka… nÚ ken e‡russšn te kaˆ ¥speton ½rato kàdoj. ke‹noj Ó g' ™n qal£mJ kaˆ dinwto‹si lšcessi k£lle te st…lbwn kaˆ e†masin: oÙdš ke fa…hj ¢ndrˆ macess£menon tÒn g' ™lqe‹n. de ce m-amãgeºti. ¼ oƒ Lakeda…moni naietoèsV ½skein e‡ria kal£. El învârtindu-l apoi l-a zvârlit spre Ahei. cureaua-nfloratã Care sta prinsã de coif ºi trecea sub bãrbie. e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse DiÕj qug£thr 'Afrod…th. aÙt¾ d' aâ `Elšnhn kalšous' ‡e: t¾n d k…cane pÚrgJ ™f' Øyhlù. º coro‹o nšon l»gonta kaq…zein. þara plãcutã. tÍ d' ¥ra qumÕn ™nˆ st»qessin Ôrine: ka… ·' æj oân ™nÒhse qe©j perikallša deir¾n st»qe£ q' ƒmerÒenta kaˆ Ômmata marma…ronta. t… me taàta lila…eai ºperopeÚein. ªi-a nimerit-o la turn. ºi-n suflet adânc tulburã pe femeie! Dar dupã gâtul frumos de minune ºi-al pieptului farmec ªi dupã ochii cei mari lucitori cunoscând pe zeiþa. À Frug…hj À MVon…hj ™rateinÁj. Ój oƒ Øp' ¢nqereînoj ÑceÝj tštato trufale…hj. ºi astfel El l-ar fi dus ºi ar fi dobândit biruinþã nespusã. ¢ll¦ corÕn d œrcesq'. •Wj f£to. îi zise zeiþa Afrodita: „Repede vino. Astfel la faþã fiind. k¦d d' eŒs' ™n qal£mJ eÙèdeŽ khèenti. ILIADA. Rupse cureaua din piele de taur ucis cu putere. grh dš min ™Žku‹a palaigenšŽ prosšeipen e„rokÒmJ. Singurã apoi Afrodita s-a dus pe Elena s-o cheme. G ¥gce dš min polÚkestoj ƒm¦j ¡pal¾n ØpÕ deir»n. pe loc luând seama. perˆ d TrJaˆ ¤lij Ãsan: ceirˆ d nektaršou ˜anoà ™t…naxe laboàsa. unde sta între multe Troiene.” Astfel îi zise. ispitindu-mã iarã? Au mai departe tu vrei sã mã porþi în oraºe bogate Poate prin Frigia ori în Meonia. q£mbhsšn t' ¥r' œpeita œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze: daimon…h. Gol îi rãmase în mâna vânjoasã a viteazului coiful. iar acolo Cei mai de-aproape tovarãºi ai lui de jos îl luarã.

sÝ dš ken kakÕn oton Ôlhai. ai grijã ºi apãrã-l bine Pânã ce dânsul va face nevastã sau roabã din tine. Ba eu te sfãtuiesc sã te-astâmperi. Fiica lui Zeus. •Wj œfat'. Nu mai vreau eu sã mã-ntorn. cu sila pe scaun s-aºazã. o. mhd xanqù Menel£J ¢nt…bion pÒlemon polem…zein ºd m£cesqai ¢fradšwj. de necaz clocotind. rãspunse zeiþa Afrodita: „Procleto. e„j Ó kš s' À ¥locon poi»setai À Ó ge doÚlhn.” Asta-i grãi. zeiasca femeie. T¾n d colwsamšnh prosefènee d‹' 'Afrod…th: m» m' œreqe scetl…h. o zeiþã. tëj dš s' ¢pecq»rw æj nàn œkpagl' ™f…lhsa. femeile toate din Troia M-ar defãima dupã asta din nou ºi destul mi-i amarul. œdeisen d' `Elšnh DiÕj ™kgegau‹a.” Dar. Pofta de harþã sã curmi ºi sã nu mi te-apuci nebuneºte. ºi-a lui Zeus copilã Elena-ngrozitã Se-nvãlui în veºmântul ei alb strãlucit ºi purcese Printre femei pe furiº. ¢ll' a„eˆ perˆ ke‹non яzue ka… ˜ fÚlasse. mšssJ d' ¢mfotšrwn mht…somai œcqea lugr¦ Trèwn kaˆ Danaîn. CÂNTUL III De asta tu-mi vii cu momeli ºi umbli cu gânduri viclene? Du-te ºi stai lângã el. Luptã pieptiºã sã dai de-acum cu bãlanul Menelau. à mn d¾ pr…n g' eÜce' ¢rhŽf…lou Menel£ou sÍ te b…V kaˆ cersˆ kaˆ œgceŽ fšrteroj enai: ¢ll' ‡qi nàn prok£lessai ¢rhfilon Menšlaon ™xaàtij macšsasqai ™nant…on: ¢ll£ s' œgwge paÚesqai kšlomai. Mi-e sã nu cazi în curând strãpuns de puternica-i lance. Zâna cea dulce la zâmbet. pÒsin d' ºn…pape mÚqJ: ½luqej ™k polšmou: æj êfelej aÙtÒq' Ñlšsqai ¢ndrˆ dameˆj kraterù. femeie. ºi-l puse-naintea lui Paris. cu vârtutea. mai bine piereai tu acolo. m» pwj t£c' Øp' aÙtoà dourˆ dam»Vj. Öj ™mÕj prÒteroj pÒsij Ãen. nu mã-ndârji. Roabele ei se grãbirã sã-ºi cate de trebi fiecare. Multa-mi iubire de-acum s-o schimb în urgie mai multã ªi sã-i aprind pe Troieni ºi pe Ahei la o straºnicã sfadã. un scaun luând. ar fi doar mai mare ruºinea Patul cu el sã-l împart. Faþa-ºi-ntoarce-napoi ºi astfel îºi mustrã bãrbatul: „Mi-ai ºi venit din rãzboi. ¢mf…poloi mn œpeita qoîj ™pˆ œrga tr£ponto. G toÜneka d¾ nàn deàro dolofronšousa paršsthj. qeîn d' ¢pÒeike keleÚqou. p£saj d TrJ¦j l£qen: Ãrce d da…mwn. înainte mergea Afrodita. Hai ºi pofteºte-l acuma din nou pe viteazul Menelau ªi te mãsoarã cu el. cã eu pot sã te las în mânie. T¾n d P£rij mÚqoisin ¢meibÒmenoj prosšeipe: m» me gÚnai calepo‹sin Ñne…desi qumÕn œnipte: ILIADA. îl aduse Singurã ea. Poartã-i nevoia ºi-aleanul. mhd' œti so‹si pÒdessin Øpostršyeiaj ”Olumpon. A‰ d' Ót' 'Alex£ndroio dÒmon perikallš' †konto. Când dupã asta sosirã la curtea cea mândrã-a lui Paris. din a zeilor cale te-abate. Ea se sui în cãmara-i cea-naltã.156 405 IL IADOS. Biete. bÁ d katascomšnh ˜anù ¢rgÁti faeinù sigÍ. tÍ d' ¥ra d…fron ˜loàsa filomeid¾j 'Afrod…th ¢nt…' 'Alex£ndroio qe¦ katšqhke fšrousa: œnqa k£qiz' `Elšnh koÚrh DiÕj a„giÒcoio Ôsse p£lin kl…nasa. rãpus de acel care-mi fuse bãrbat înainte. m¾ cwsamšnh se meqe…w. cu lancea. ¿ d' e„j ØyÒrofon q£lamon k…e d‹a gunaikîn.” Paris la vorbele-aceste se scoalã-mpotrivã ºi zice: „Nu mã jigni cu asemenea aspre dojeni. Tu te mândreai altãdatã cã-l poþi dovedi pe Menelau Oricum te-ai bate cu el. cu braþul. ke‹se d' ™gën oÙk emi: nemesshtÕn dš ken e‡h: ke…nou porsanšousa lšcoj: TrJaˆ dš m' Ñp…ssw p©sai mwm»sontai: œcw d' ¥ce' ¥krita qumù. Elena. 157 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Cãrei tu jertfã sã cazi ºi sã pieri de-o grozavã pieire. Nu-þi mai întoarce piciorul spre culmile olimpiene. Âso par' aÙtÕn „oàsa.

S-o pomeneascã pe veci tot omul ce-n urmã-ne vine. plutind în corãbii pe mare. ¢ll' ¥ge d¾ filÒthti trape…omen eÙnhqšnte: oÙ g£r pè potš m' ïdš g' œrwj fršnaj ¢mfek£luyen. Nici un Troian din oºtire ºi nici un tovar㺠de arme. Dacã-l zãrea. oÙd' Óte se prîton Lakeda…monoj ™x ™rateinÁj œpleon ¡rp£xaj ™n pontopÒroisi nšessi. Troieni ºi Dardani ºi tovarãºi. ILIADA. Bate-voi mâine ºi eu. Të mn ¥r' ™n trhto‹si kateÚnasqen lecšessin. to‹si d kaˆ metšeipen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: kšklutš meu Trîej kaˆ D£rdanoi ºd' ™p…kouroi: n…kh mn d¾ fa…net' ¢rhŽf…lou Menel£ou. cã ei toþi îl urau deopotrivã cu moartea. Dar nimeni. ke‹non d' aâtij ™gè: p£ra g¦r qeo… e„si kaˆ ¹m‹n. cã zeii ne-ajutã ºi nouã. Daþi-ne dar pe Elena din Argos ºi averile-i toate. ¢ll' oÜ tij dÚnato Trèwn kleitîn t' ™pikoÚrwn de‹xai 'Alšxandron tÒt' ¢rhŽf…lJ Menel£J: oÙ mn g¦r filÒtht… g' ™keÚqanon e‡ tij ‡doito: son g£r sfin p©sin ¢p»cqeto khrˆ mela…nV. ªi amândoi în crivatul cel bine strujit se culcarã. Nici chiar în oara dintâi când eu pãrãsind desfãtosul Lacedemon te-am rãpit ºi. N-ar fi fost unul mãcar cu drag sã-l ascundã pe dânsul. Biruitor cum se vede-i Menelau. Daþi pe deasupra ºi plata rãzboiului cât se cuvine. Zise Agamemnon atunci cu glas învrãjbitelor taberi: „Daþi-mi acum ascultare. viteazul meu frate. •Wj œfat' 'Atredhj.” Astfel Atride vorbi ºi-Aheii ceilalþi se-nvoirã.158 IL IADOS. n»sJ d' ™n KranaÍ ™m…ghn filÒthti kaˆ eÙnÍ. 159 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 . Te-am drãgostit la popasul fãcut în ostrovul Cranae. îl urmeazã soþia. Ard dupã tine mai mult ºi mã farmecã dulcea vãpaie. éj seo nàn œramai ka… me glukÝj †meroj aƒre‹. 'Atredhj d' ¢n' Ómilon ™fo…ta qhrˆ ™oikëj e‡ pou ™saqr»seien 'Alšxandron qeoeidša. e doar cu-ajutorul Atenei. Nu-mi fu de dragoste inim-aºa niciodatã cuprinsã. Aprig Menelau atunci prin oaste umbla ca o fiarã ªi-adulmeca între rânduri pe chipeºul Paris. ’H ·a.” Zice ºi-ntâiul se duce spre pat. Haide mai bine-n crivat amândoi sã ne dãm la iubire. kaˆ tim¾n ¢potinšmen ¼n tin' œoiken. kaˆ ¥rce lšcoj d kièn: ¤ma d' e†pet' ¥koitij. Nu l-a putut arãta lui Menelau pe el în mulþime. G nàn mn g¦r Menšlaoj ™n…khsen sÝn 'Aq»nV. ¼ te kaˆ ™ssomšnoisi met' ¢nqrèpoisi pšlhtai. Øme‹j d' 'Arge…hn `Elšnhn kaˆ kt»maq' ¤m' aÙtÍ œkdote. CÂNTUL III Azi dacã el a învins. ™pˆ d' Éneon ¥lloi 'Acaio….

ILIADOS D Cântul IV 5 10 15 20 25 30 O‰ d qeoˆ p¦r Zhnˆ kaq»menoi ºgorÒwnto crusšJ ™n dapšdJ. când fuse pe pragul pieirii. urzind a Troienilor nenorocire. Pri£mJ kak¦ to‹Ò te pais…n. Hera ea singur-apoi izbucni de necaz biruitã: „Ce fel de vorbã mi-ai spus. cumplitule fiu al lui Cronos? Vrei tu sã-mi faci fãrã rost zadarnicã munca sã-mi fie Cum ºi atâtea trudiri cu sudori? Obositu-mi-am caii Oaste adunând sã dobor eu pe Priam ºi-a lui seminþie. ºi prinse sã murmure-Atena ºi Hera. Hera slãvita în Argos ºi Atena în Alalcomene. Dar sã vedem noi acuma cum poate mai bine sã fie: Oare s-aprindem rãzboiul ºi crâncena încãierare? Au între Ahei ºi Troieni s-aducem odatã-mpãcare? Dacã ne place cumva ºi-i mai bunã pãrerea din urmã. ½toi mn o„kšoito pÒlij Pri£moio ¥naktoj.” A suspinat din adânc ºi-a zis furtunaticul Zeus: 5 10 15 20 25 30 . ¢ll¦ proshÚda: a„nÒtate Kron…dh po‹on tÕn màqon œeipej: pîj ™qšleij ¤lion qe‹nai pÒnon ºd' ¢tšleston. pãzindu-l de neagra ursitã. ¢ll' ½toi n…kh mn ¢rhŽf…lou Menel£ou: ¹me‹j d frazèmeq' Ópwj œstai t£de œrga. Las’sã mai stea locuitã a regelui Priam cetate ªi pe Elena din Argos s-o ducã Menelau acasã. e„ d' aâ pwj tÒde p©si f…lon kaˆ ¹dÝ gšnoito. Iar zeii din cupe de aur Beau ºi-nchinau între ei cu privire-aþintitã la Troia. aâtij d' 'Arge…hn `Elšnhn Menšlaoj ¥goito. kak¦ d Trèessi medšsqhn. Fiul lui Cronos îndatã-ncepu s-o întarte pe Hera Vorbe ghimpoase rostind ºi-n pildã-i zicea pe de lãturi: „Douã zeiþe sunt cele ce-ajutã-n rãzboi pe Menelau. Biruitor este totuºi Menelau cel gata de arme. în sala de aur ªi sfãtuiau.” Asta le zise. à filÒthta met' ¢mfotšroisi b£lwmen. ½toi 'Aqhna…h ¢kšwn Ãn oÙdš ti epe skuzomšnh Diˆ patr…. Trèwn pÒlin e„sorÒwntej: aÙt…k' ™peir©to Kron…dhj ™reqizšmen “Hrhn kertom…oij ™pšessi parabl»dhn ¢goreÚwn: doiaˆ mn Menel£J ¢rhgÒnej e„sˆ qe£wn “Hrh t' 'Arge…h kaˆ 'Alalkomenhj 'Aq»nh. Palas tãcu ºi nimica nu zise. kamšthn dš moi †ppoi laÕn ¢geiroÚsV. •Wj œfaq'. a‰ d' ™pšmuxan 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh: plhs…ai a† g' ¼sqhn. ¢ll' ½toi taˆ nÒsfi kaq»menai e„sorÒwsai tšrpesqon: tù d' aâte filomeid¾j 'Afrod…th a„eˆ parmšmblwke kaˆ aÙtoà kÁraj ¢mÚnei: kaˆ nàn ™xes£wsen юÒmenon qanšesqai. Steterã aproape. deºi ea pe Zeus Se înciudase ºi-a fost de mânie sãlbatic-aprinsã. o. ›rd': ¢t¦r oÜ toi p£ntej ™painšomen qeoˆ ¥lloi. T¾n d mšg' Ñcq»saj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: Zeii ºedeau împreunã cu Zeus. met¦ dš sfisi pÒtnia “Hbh nšktar ™oinocÒei: toˆ d crusšoij dep£essi deidšcat' ¢ll»louj. dar nici unul din zei n-o sã-þi dea învoire. ½ ·' aâtij pÒlemÒn te kakÕn kaˆ fÚlopin a„n¾n Ôrsomen. Ea l-a scãpat ºi-adineauri. cÒloj dš min ¥grioj Èrein: “HrV d' oÙk œcade stÁqoj cÒlon. Fã cum vrei tu. ƒdrî q' Ön †drwsa mÒgJ. Numai zeiþ-Afrodita cea galeºã-l tot împresoarã ªi-l ocroteºte pe Paris. Dar mulþumite sunt ele sã cate la el de departe. Între ei mãrita zeiþã paharnic Hebe-i cinstea cu nectarul.

într-ast-amândoi ascultându-ne unul pe altul. la fel cum îmi furã-ntre oameni Priam ºi neamul lui Priam. nici nu te-mpiedic. Ó t' ¢spercj menea…neij 'Il…ou ™xalap£xai ™ãkt…menon ptol…eqron. ¢ll¦ cr¾ kaˆ ™mÕn qšmenai pÒnon oÙk ¢tšleston: kaˆ g¦r ™gë qeÒj e„mi.” Hera ochioasa. destoinic în lupta cu suliþi. de care avem parte noi zeii. cinstita zeiþã. ¢ll' ½toi mn taàq' Øpoe…xomen ¢ll»loisi. soˆ mn ™gè. TÕn d' ºme…bet' œpeita boîpij pÒtnia “Hrh: ½toi ™moˆ tre‹j mn polÝ f…ltata… e„si pÒlhej ”ArgÒj te Sp£rth te kaˆ eÙru£guia Muk»nh: t¦j diapšrsai Ót' ¥n toi ¢pšcqwntai perˆ kÁri: t£wn oÜ toi ™gë prÒsq' †stamai oÙd mega…rw. Multe-s oraºele care sub ceru-nstelat ºi sub soare Sunt locuite de oameni. tÒte ken cÒlon ™xakšsaio. ºi eu îþi fac þie pe voie. N-aº izbuti eu de fel. dar mult mai iubitã de mine ªi preþuitã mi-i Troia. Tatã mi-e Cronos mintosul ºi sunt cea mai mare din toate Fiicele lui. sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin: ÐppÒte ken kaˆ ™gë memaëj pÒlin ™xalap£xai t¾n ™qšlw Óqi toi f…loi ¢nšrej ™ggeg£asi. Iatã. ka… me presbut£thn tšketo KrÒnoj ¢gkulom»thj. D daimon…h t… nÚ se Pr…amoj Pri£moiÒ te pa‹dej tÒssa kak¦ ·šzousin. Unde vor fi locuind fiinþe iubite de tine. ci mi-e cã din astã gâlceavã Sfada cumva între noi sã nu fie cu mult mai grozavã. Deci spune-i zeiþei Atena 163 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . ºi-ndatã urma-vor Nemuritorii ceilalþi. Dar se cuvine ºi mie sã nu-mi faci zadarnicã truda. CÂNTUL IV „Nefericito! Ce rãu aºa mare ai vãzut de la Priam ªi de la fiii lui Priam. oÙ g£r mo… pote bwmÕj ™deÚeto daitÕj ™shj loibÁj te kn…shj te: tÕ g¦r l£comen gšraj ¹me‹j. ¢mfÒteron geneÍ te kaˆ oÛneka s¾ par£koitij kšklhmai. sÝ d p©si met' ¢qan£toisin ¢n£sseij. gšnoj dš moi œnqen Óqen so…. ¢ll£ m' ™©sai: kaˆ g¦r ™gë soˆ dîka ˜kën ¢škont… ge qumù: a‰ g¦r Øp' ºel…J te kaˆ oÙranù ¢sterÒenti naiet£ousi pÒlhej ™picqon…wn ¢nqrèpwn. tu mie. sÝ d' ™mo…: ™pˆ d' ›yontai qeoˆ ¥lloi ¢q£natoi: sÝ d q©sson 'Aqhna…V ™pite‹lai ILIADA. e„ d sÚ g' e„selqoàsa pÚlaj kaˆ te…cea makr¦ çmÕn bebrèqoij Pr…amon Pri£moiÒ te pa‹daj ¥llouj te Trîaj. înãlþatã prin naºtere-ntâi ºi fiindcã Eu þi-s nevastã. pe loc îi rãspunse: „Trei sunt oraºele care mi-s peste mãsurã de scumpe. Nu-ndelunga rãzbunarea-mi. oÙk ¢nÚw fqonšous' ™peˆ à polÝ fšrterÒj ™ssi. Argos. ¥llo dš toi ™ršw. Nu le mai stau înainte scutindu-le.162 IL IADOS. Hai dar. Micena cu largile-i uliþi ºi Sparta. Neam de zeiþã ºi eu sunt. pe-acestea Darmã-le-ndatã ce-or fi oropsite cu totul de tine. Eu însã una þi-oi spune ºi-n minte înseamnã-þi-o bine: Dacã vreodatã ºi eu mã voi pune sã surp o cetate. cã tu eºti mult mai tare ca mine. de tot nãzuieºti ºi te strãdui Troia sã surpi ºi sã spulberi temeinic zidita cetate? Numai de-ar fi sã te furiºi pe porþi ºi pe-naltele ziduri ªi sã-l înfuleci pe Priam de viu ºi pe fiii lui Priam ªi pe Troienii ceilalþi. Nici de jertfiri ºi de paos. t£wn moi perˆ kÁri tišsketo ”Ilioj ƒr¾ kaˆ Pr…amoj kaˆ laÕj ™ãmmel…w Pri£moio. ca aºa sã-þi astâmperi urgia! Fã tu cum vrei ºi pofteºti. e‡ per g¦r fqonšw te kaˆ oÙk e„î diapšrsai. Chiar de m-oi pune-mpotrivã ºi nu te-oi lãsa sã le nãrui. ba chiar din acelaºi pãrinte. Nu-mi fu vreodatã la dânºii altarul lipsit de prinoase. ci lasã-mã volnic în vrere. ›rxon Ópwj ™qšleij: m¾ toàtÒ ge ne‹koj Ñp…ssw soˆ kaˆ ™moˆ mšg' œrisma met' ¢mfotšroisi gšnhtai. m» ti diatr…bein tÕn ™mÕn cÒlon. iar tu eºti mai mare-ntre zei ºi-mpãratul. deºi pe nevrute. Sã ne supunem eu þie.

Stea ce se lasã-n vãzduh ºi împrãºtie o ploaie de raze – Repede-aºa spre pãmânt se coboarã ºi Palas Atena Pânã ce sare-ntre armii. Care-l urmau de departe. •Wj œfat'. toà ken d¾ p£mprwta par' ¢gla¦ dîra fšroio. ªi-unii spre alþii ziceau privindu-se atunci cu mirare: „Iarãºi pesemne va-ncepe rãzboiul avan. peir©n d' éj ke Trîej ØperkÚdantaj 'AcaioÝj ¥rxwsi prÒteroi Øpr Órkia dhl»sasqai. prin cetele lui înarmate cu scuturi. tla…hj ken Menel£J ™piprošmen tacÝn „Òn. De la Troieni vei avea. oŒon d' ¢stšra Âke KrÒnou p£Žj ¢gkulom»tew À naÚtVsi tšraj º stratù eÙršŽ laîn lamprÒn: toà dš te polloˆ ¢pÕ spinqÁrej †entai: tù ™Žku‹' ½Žxen ™pˆ cqÒna Pall¦j 'Aq»nh. k¦d d' œqor' ™j mšsson: q£mboj d' œcen e„sorÒwntaj Trî£j q' ƒppod£mouj kaˆ ™ãkn»midaj 'AcaioÚj: ïde dš tij e‡pesken „dën ™j plhs…on ¥llon: à ·' aâtij pÒlemÒj te kakÕj kaˆ fÚlopij a„n¾ œssetai. de Zeus ca semn arãtatã Corãbierilor sau unei tabere mari de oºtire. un meºter în suliþi. sã calce-nvoiala fãcutã. de la toþi. Ój t' ¢nqrèpwn tam…hj polšmoio tštuktai. eáre Luk£onoj uƒÕn ¢mÚmon£ te kraterÒn te ˜staÒt': ¢mfˆ dš min krateraˆ st…cej ¢spist£wn laîn. bÁ d kat' OÙlÚmpoio kar»nwn ¢xasa. Ea nimeri la o parte pe fiul puternic Al lui Licaon. À filÒthta met' ¢mfotšroisi t…qhsi ZeÚj. a‡ ken ‡dV Menšlaon ¢r»Žon 'Atršoj uƒÕn ILIADA. voinice Licaoniene? Dacã-n Menelau te bizui sã tragi cu sãgeata cea iute. peir©n d' éj ke Trîej ØperkÚdantaj 'AcaioÝj ¥rxwsi prÒteroi Øpr Órkia dhl»sasqai. P£ndaron ¢nt…qeon dizhmšnh e‡ pou ™feÚroi. pe craiul Pandaros. Când pe Menelau Atride lipsit de suflare o sã-l vazã 165 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . ™k p£ntwn d m£lista 'Alex£ndrJ basilÁŽ. oÙd' ¢p…qhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te: aÙt…k' 'Aqhna…hn œpea pterÒenta proshÚda: aya m£l' ™j stratÕn ™lq met¦ Trîaj kaˆ 'AcaioÚj. iar zâna Se furiºã la Troieni în chip de bãrbat. se va-ntinde Valma cea cruntã sau pace o sã-ncheie-ntre tabere Zeus. zori pe Atena ce-atâta dorise. fecioru-mpãratului Priam. Domolitorii de cai ºi-Aheii cu dalbe pulpare. o† oƒ ›ponto ¢p' A„s»poio ·o£wn: ¢gcoà d' ƒstamšnh œpea pterÒenta proshÚda: à ·£ nÚ mo… ti p…qoio Luk£onoj uƒ dafron. Lupta sã-nceapã din nou cu Danaii cei beþi de mãrire. Lupta sã-nceapã din nou cu Danaii cei beþi de mãrire.” Asta rostindu-i. nãvãlind de pe piscul Olimpului. mulþumitã ºi cinste ªi-ndeosebi de la Paris. Cel care este cârmaciul rãzboaielor toate ale lumii. Stete pe-aproape de el ºi aºa începu sã-l îndemne: „Vrei tu un sfat sã-mi asculþi. venind de la râul Esepos. p©si dš ke Trèessi c£rin kaˆ kàdoj ¥roio. ¿ d' ¢ndrˆ „kšlh Trèwn katedÚseq' Ómilon LaodÒkJ 'Anthnor…dV kraterù a„cmhtÍ. de groazã-nlemnirã Troienii. Care-mbia-te-va-ntâiul pe tine cu daruri bogate. •Wj ¥ra tij e‡pesken 'Acaiîn te Trèwn te. D ™lqe‹n ™j Trèwn kaˆ 'Acaiîn fÚlopin a„n»n.164 65 IL IADOS. cu fãptura Lui Laodocos Antenorianul. Ea. sã calce-nvoiala fãcutã. ªi cãuta pe viteazul de-o seamã cu zeii.” Asta grãi.” Asta ziceau între dânºii Troienii ºi-Aheii. •Wj e„pën Ôtrune p£roj memau‹an 'Aq»nhn. iar pãrintele zeilor ºi-al omenirii Se învoi ºi îndatã el dete poruncã zeiþei: „Repede du-te la tabãrã-n Troia ºi-acolo încearcã S-ademeneºti pe Troieni. CÂNTUL IV Iute sã plece la câmpul din Troia ºi-acolo sã-mpingã Ea pe Troieni ispitindu-i. merse la vale Ca ºi o stea luminoasã.

«lto d' юstÕj Ñxubel¾j kaq' Ómilon ™piptšsqai menea…nwn. lustruindu-le bine. ™k d' ›let' „Õn ¢blÁta pterÒenta melainšwn ›rm' Ñdun£wn: aya d' ™pˆ neurÍ katekÒsmei pikrÕn юstÒn. tù d fršnaj ¥froni pe‹qen: aÙt…k' ™sÚla tÒxon ™äxoon „x£lou a„gÕj ¢gr…ou. Tovarãºii buni þineau scuturi în faþã-i ªi-l apãrau sã nu-i sarã ºoimanii Ahei înainte. iar struna Zbârnâie-ndatã vârtos ºi sare-ascuþita sãgeatã. Când a ieºit de sub peºterã. toà kšra ™k kefalÁj ˜kkaidek£dwra pefÚkei: kaˆ t¦ mn ¢sk»saj keraoxÒoj ½rare tšktwn. Ón ·£ pot' aÙtÕj ØpÕ stšrnoio tuc»saj pštrhj ™kba…nonta dedegmšnoj ™n prodokÍsi bebl»kei prÕj stÁqoj: Ö d' Ûptioj œmpese pštrV. prèth d DiÕj qug£thr ¢gele…h. o Menelau. înainte punându-se. Þapul. ªi-o potrivi el îndatã pe strunã sãgeata-i amarã ªi juruind lui Apolon. pe spate cãzu de pe stâncã. de moarte lovit. pe tine prea mult-fericiþii Nemuritori. ›lke d' Ðmoà gluf…daj te labën kaˆ neàra bÒeia: neur¾n mn mazù pšlasen.166 IL IADOS. de negre dureri iscãtoare. Licianul. OÙd sšqen Menšlae qeoˆ m£karej lel£qonto ¢q£natoi. eÜceto d' 'ApÒllwni LukhgenšŽ klutotÒxJ ¢rnîn prwtogÒnwn ·šxein kleit¾n ˜katÒmbhn o‡kade nost»saj ƒerÁj e„j ¥stu Zele…hj. kaˆ tÕ mn eâ katšqhke tanuss£menoj potˆ ga…V ¢gkl…naj: prÒsqen d s£kea scšqon ™sqloˆ ˜ta‹roi m¾ prˆn ¢naxeian ¢r»Žoi uŒej 'Acaiîn prˆn blÁsqai Menšlaon ¢r»Žon 'Atršoj uƒÒn. Pandaros arcul acesta-l plecã la pãmânt ºi-l întinse Bine-apãsându-l.-n piept îl chiti cu sãgeata. iar dânsul Grabnic ia netedul arc din coarnele unui sãlbatic ªi sãltãreþ cãprior ce însuºi cândva de la pândã. ocheºte cu arcul acum pe mãritul Menelau Dupã ce el jurui lui Febos. aÙt¦r ™peˆ d¾ kukloterj mšga tÒxon œteine. Coarnele lui rãsãrite din creºtet de paispre’ce palme Meºterul le meºteri ºi cu ºart le-mbinã amândouã ªi. CÂNTUL IV Pus ca sã ardã pe rug în urmã sãgeþilor tale. p©n d' eâ lei»naj crusšhn ™pšqhke korènhn. rãsun-atunci cornul. Jertfã mãreaþã de-o sutã de miei timpurii la întorsu-þi De la rãzboi acasã-n cetatea cea sfântã Zeleia. arcaºul vestit. Licianul. abate din cale sãgeata ªi de la trupu-i o-nlãturã-aºa. Jertfã bogatã de-o sutã de miei timpurii la întorsul De la rãzboi acasã-n cetatea cea sfântã Zeleia. Zâna împinse sãgeata pe unde cu toarte de aur 167 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Nu te-au uitat. aÙt¾ d' aât' ‡qunen Óqi zwstÁroj ÑcÁej ILIADA. Struna de sânu-i s-apropie. fierul de arc. Ea. tÒxJ d s…dhron. Pandaros tolba deschise ºi scoase de-acolo sãgeata Cea neatins-. ¼ toi prÒsqe st©sa bšloj ™cepeukj ¥munen. ºi când arcul Mare rotat se destinse. Dornicã-n zboru-i nebun s-ajungã mai repede-n gloatã. vestitul arcaº. mai întâi prãdalnica fat-a lui Zeus. aÙt¦r Ð sÚla pîma farštrhj. ¿ d tÒson mn œergen ¢pÕ croÕj æj Óte m»thr paidÕj ™šrgV mu‹an Óq' ¹dšŽ lšxatai ÛpnJ.” Astfel îi zice ºi-nduplecã mintea-i nebunã. Trage deodat-apucând crestãtura ºi vâna de taur. aripatã. precum mama cea bunã De la copilul ei dulce adormit depãrteazã o muscã. •Wj f£t' 'Aqhna…h. neur¾ d mšg' ‡acen. ¢ll' ¥g' яsteuson Menel£ou kudal…moio. eÜceo d' 'ApÒllwni LukhgenšŽ klutotÒxJ ¢rnîn prwtogÒnwn ·šxein kleit¾n ˜katÒmbhn o‡kade nost»saj ƒerÁj e„j ¥stu Zele…hj. Hai dar. Pânã ce n-o fi de dânºii rãnit Menelaos Atride. D sù bšleŽ dmhqšnta purÁj ™pib£nt' ¢legeinÁj. le puse o verigã de aur. l…gxe biÒj.

Tocmai aºa înroºite þi-au fost. Zeus din slavã de sus. polšej tš min ºr»santo ƒppÁej foršein: basilÁŽ d ke‹tai ¥galma.168 IL IADOS. Mâinile-i strânse zicând puternicul crai Agamemnon: „Oare spre moarte þi-a fost învoiala-ncheiatã de mine. unde-ºi are locaºul ºi tronul. Stete de spaimã cuprins al oºtilor domn Agamemnon. ºi pe el ascuþiºul uºor îl strãpunse. CÂNTUL IV Stã încheiat sãbierul ºi platoºa cea îndoitã. Cum o femeie Meonã ori Carã vopseºte-n porfirã Fildeºul alb. El e pãstrat în cãmarã. ZeÝj dš sfi Kron…dhj Øy…zugoj a„qšri na…wn ILIADA. Sângele mieilor ºi închinatele vinuri. când am pus sã te baþi cu Troienii tu singur? Iatã cum ei te lovirã ºi sfânta credinþã cãlcarã! Nu e-n zadar jurãmântul. `R…ghsen d' ¥r' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn æj eden mšlan aŒma katarršon ™x çteilÁj: ·…ghsen d kaˆ aÙtÕj ¢rhfiloj Menšlaoj. ¼ oƒ ple‹ston œruto: di¦ prÕ d e‡sato kaˆ tÁj. Stete de spaimã cuprins ºi vrednicu-i frate Menelau. æj d ‡den neàrÒn te kaˆ Ôgkouj ™ktÕj ™Òntaj ¥yorrÒn oƒ qumÕj ™nˆ st»qessin ¢gšrqh. ¢mfÒteron kÒsmÒj q' †ppJ ™latÁr… te kàdoj: to‹o… toi Menšlae mi£nqhn a†mati mhroˆ eÙfušej knÁma… te „d sfur¦ k£l' Øpšnerqe. Numai deasupra de tot zdrelind a viteazului piele. kaˆ di¦ qèrhkoj poludaid£lou ºr»reisto m…trhj q'. ¿n ™fÒrei œruma croÕj ›rkoj ¢kÒntwn. ™pesten£conto d' ˜ta‹roi: f…le kas…gnhte q£natÒn nÚ toi Órki' œtamnon oon prost»saj prÕ 'Acaiîn Trwsˆ m£cesqai. pulpele tale. mi-o spune ºi mintea ºi inima-ntr-una Are sã vie o vreme când Troia cea sfântã pieri-va. éj s' œbalon Trîej. D crÚseioi sÚnecon kaˆ diplÒoj ½nteto qèrhx. Priam el însuºi ºi neamul lui Priam. dupã asta Platoºa cea mãiestritã. Dacã de asta nu-i bate pe loc împãratul olimpic. `Wj d' Óte t…j t' ™lšfanta gun¾ fo…niki mi»nV MVonˆj º K£eira par»Žon œmmenai †ppwn: ke‹tai d' ™n qal£mJ. Prinse din nou bãrbãþie ºi inimã-n pieptu-i viteazul. pe piele purtat. nici strânsul de mâni laolaltã. to‹j d barÝ sten£cwn metšfh kre…wn 'Agamšmnwn ceirÕj œcwn Menšlaon. ba chiar dedesubtul ei brâul. Sângele-i negru vãzând cum curge ºiroaie din ranã. dar mulþi cãlãreþi îi duc jindul. Care. Fi-vor bãtuþi mai târziu ºi scump vor plãti-o Troienii Toþi au sã piarã. ºi þie Binecrescutele ºolduri ºi gleznele. oÙ mšn pwj ¤lion pšlei Órkion aŒm£ te ¢rnîn sponda… t' ¥krhtoi kaˆ dexiaˆ Îj ™pšpiqmen. Repede prinse din ranã sã-i picure sângele negru. Însã din greu suspinând cu tovarãºii sãi împreunã. Prin cheutorile platoºei vârful de fier se prelinse ªi rãzbãtu sãbierul frumos înflorat. sÚn te meg£lJ ¢pštisan sÝn sfÍsin kefalÍsi gunaix… te kaˆ tekšessin. o gãtealã ce poartã pe fãlci telegarii. ªi de-mpãraþi doar e vrednic odorul. cã stã deopotrivã Calului mândrã podoabã ºi celui ce calul înstrunã. o. ™n d' œpese zwstÁri ¢rhrÒti pikrÕj юstÒj: di¦ mn ¨r zwstÁroj ™l»lato daidalšoio. Darã ºi nodul sãgeþii zãrind ºi cârligele afarã. eâ g¦r ™gë tÒde oda kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÒn: œssetai Ãmar Ót' ¥n pot' ÑlèlV ”Ilioj ƒr¾ kaˆ Pr…amoj kaˆ laÕj ™ãmmel…w Pri£moio. în suliþi vestitul. œk te kaˆ Ñy tele‹. apãra de loviri ºi mai bine Trupu-i ferea. ºi ei ºi nevestele lor ºi copiii. ¢krÒtaton d' ¥r' юstÕj ™pšgraye crÒa fwtÒj: aÙt…ka d' œrreen aŒma kelainefj ™x çteilÁj. 169 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . e‡ per g£r te kaˆ aÙt…k' 'OlÚmpioj oÙk ™tšlessen. Menelau. kat¦ d' Órkia pist¦ p£thsan. ªtiu doar eu bine. chezaºii credinþei. Frate iubit.

lucratul de meºterii fauri. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: aŠ g¦r d¾ oÛtwj e‡h f…loj ð Menšlae: ›lkoj d' „ht¾r ™pim£ssetai ºd' ™piq»sei f£rmac' ¤ ken paÚsVsi melain£wn Ñdun£wn. Dar dupã tine jeli-voi amar. •Wj œfat'.” Ast-auzind a rãspuns zicându-i Atrid Agamemnon: „Dare-ar norocul sã fie cum zici. ºi-atunci mai bine-nghiþi-m-ar pãmântul. fruntaº al oºtirii. éj potš tij ™ršei: tÒte moi c£noi eÙre‹a cqèn. tù mn klšoj. când oºtile-ncoace ºi-aduse.170 IL IADOS. Poate cumva la Troieni. ’H kaˆ TalqÚbion qe‹on k»ruka proshÚda: TalqÚbi' Ótti t£cista Mac£ona deàro k£lesson fît' 'Asklhpioà uƒÕn ¢mÚmonoj „htÁroj. El. kaˆ d¾ œbh okon d f…lhn ™j patr…da ga‹an sÝn keinÍsin nhusˆ lipën ¢gaqÕn Menšlaon. ºi pe câmpul troian putrezi-vor Oasele tale. bÁ d' „šnai kat¦ laÕn 'Acaiîn calkocitènwn papta…nwn ¼rwa Mac£ona: tÕn d nÒhsen ILIADA. Ón tij юsteÚsaj œbalen tÒxwn ™Ý e„dëj Trèwn À Luk…wn. Fuga prin tabãr-Aheilor cei ferecaþi în aramã Dupã Mahaon porni. apoi brâul de-aramã sub el ºi în urmã Platoº-apoi ºi colanul. o iubitul meu frate. ¢ll¦ p£roiqen e„rÚsato zwst»r te pana…oloj ºd' Øpšnerqe zîm£ te kaˆ m…trh. C-au sã-ºi aducã aminte curând de-a lor þarã Danaii ªi-om pãrãsi pe Elena la Troia spre fala lui Priam ªi a norodului sãu. Ôfra ‡dV Menšlaon ¢r»Žon 'Atršoj uƒÒn. Taltibie. cum auzi. o iubite Menelau! Vindecãtoru-ngriji-va de ranã ºi-asupra-i va pune Leacuri alese ce-alinã pe loc suferinþele-amare. oÙd' ¥ra oƒ kÁrux ¢p…qhsen ¢koÚsaj. oarecine Zice-va stând pe mormântul slãvitului frate Menelau: Fie ca pururi aºa sã-ºi rãzbune pe toþi Agamemnon Fãrã folos ca ºi acuma. Astfel va râde. ¥mmi d pšnqoj. Cel mai de-ocarã voi fi la întorsu-mi în Argos setosul.” Asta porunca i-a fost. mhdš t… pw deid…sseo laÕn 'Acaiîn: oÙk ™n kair…J ÑxÝ p£gh bšloj. pe Menelau. ka… ken ™lšgcistoj polud…yion ”Argoj ƒko…mhn: aÙt…ka g¦r mn»sontai 'Acaioˆ patr…doj a‡hj: k¦d dš ken eÙcwl¾n Pri£mJ kaˆ Trwsˆ l…poimen 'Arge…hn `Elšnhn: sšo d' Ñstša pÚsei ¥roura keimšnou ™n Tro…V ¢teleut»tJ ™pˆ œrgJ. mãcar cã nimica noi nu izbândirãm.” Ci-l îmbãrbatã pe el Menelau ºi astfel îi zice: „Inimã prinde ºi nu speria încã oastea. semeþi cum ei sunt. sã vadã Iute pe fratele meu. se supuse. æj kaˆ nàn ¤lion stratÕn ½gagen ™nq£d' 'Acaiîn.” Zise. Care-i rãnit de un meºter arcaº lician sau din oastea Celor din Troia spre lauda lui ºi a noastrã mâhnire. Dacã muri-vei cumva împlinindu-þi sorocul vieþii. TÕn d' ™piqarsÚnwn prosšfh xanqÕj Menšlaoj: q£rsei. D aÙtÕj ™pisse…Vsin ™remn¾n a„g…da p©si tÁsd' ¢p£thj kotšwn: t¦ mn œssetai oÙk ¢tšlesta: ¢ll£ moi a„nÕn ¥coj sšqen œssetai ð Menšlae a‡ ke q£nVj kaˆ pÒtmon ¢napl»sVj biÒtoio. sãgeata Nu mã pãtrunse morþiº. pe Taltibiu trimite: „Fuga. cheamã-l încoa pe Mahaon. mai întâi mã pãzi sãbierul Cel împestrit. feciorul Vraciului cel mai destoinic al oastei. t¾n calkÁej k£mon ¥ndrej. Iatã cum el se întoarse la dânsul în þarã ducându-ºi Goale corãbii ºi-n urmã lãsând pe voinicul sãu frate. ka… kš tij ïd' ™ršei Trèwn ØperhnoreÒntwn tÚmbJ ™piqróskwn Menel£ou kudal…moio: a‡q' oÛtwj ™pˆ p©si cÒlon telšsei' 'Agamšmnwn. ºi-ndatã pe-un crainic zeiesc. Asclepiu. Pe el îl zãri mai încolo: 171 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . CÂNTUL IV Înfuriat de amãgire porni-va-mpotrivã-le însuºi Pavãza-i neagrã clãtind ºi trãdarea va fi rãzbunatã.

aŒm' ™kmuz»saj ™p' ¥r' ½pia f£rmaka e„dëj p£sse. 173 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Pireianul. o† oƒ ›ponto Tr…khj ™x ƒppobÒtoio. Pânã ce ei aveau grijã sã vindece acolo pe craiul. Sângele a stors ºi i-a pus cu pricepere leacuri uºoare. làse dš oƒ zwstÁra pana…olon ºd' Øpšnerqe zîm£ te kaˆ m…trhn. Ei sforãiau mai încolo pe când îi mâna vizitiul Evrimedonte. Locul apoi nimerind. †ppouj mn g¦r œase kaˆ ¤rmata poik…la calkù: kaˆ toÝj mn qer£pwn ¢p£neuq' œce fusiÒwntaj EÙrumšdwn uƒÕj Ptolema…ou Peiradao: tù m£la pÒll' ™pštelle pariscšmen ÐppÒte kšn min gu‹a l£bV k£matoj polšaj di¦ koiranšonta: aÙt¦r Ö pezÕj ™ën ™pepwle‹to st…caj ¢ndrîn: ka… ·' oÞj mn speÚdontaj ‡doi Danaîn tacupèlwn. tu hai. CÂNTUL IV Sta între cetele lui cele tari ºi cu paveze-n spate. t£ o† pote patrˆ f…la fronšwn pÒre Ce…rwn. tù mn klšoj. tù d' ¥ra qumÕn ™nˆ st»qessin Ôrine: b¦n d' „šnai kaq' Ómilon ¢n¦ stratÕn eÙrÝn 'Acaiîn. Rupse ascuþitele-i cãngi când o scoase cu mâna-i din ranã. Ö d' ™n mšssoisi par…stato „sÒqeoj fèj. Caii-ºi lãsase deoparte cu caru-nflorat în aramã.-ncepea sã-i încingã vârtos la bãtaie: „Nu vã lãsaþi. ”Ofra toˆ ¢mfepšnonto bo¾n ¢gaqÕn Menšlaon. ¥mmi d pšnqoj. Armele-ncinser-Aheii din nou. ”Enq' oÙk ¨n br…zonta ‡doij 'Agamšmnona d‹on oÙd kataptèssont' oÙd' oÙk ™qšlonta m£cesqai. ¢gcoà d' ƒst£menoj œpea pterÒenta proshÚda: Ôrs' 'Asklhpi£dh. ¢ll' Óte d» ·' †kanon Óqi xanqÕj Menšlaoj bl»menoj Ãn. Cã-i poruncise-nadins dupã el sã se þie oriunde Va osteni dupã umbletul lui la strunirea mulþimii. o Danai. ºi-ndatã Cum ei sosirã pe unde stãtea sãgetatul Menelau – ªi-unde în juru-i acum s-adunaserã toþi cãpitanii Îngrijoraþi ºi în mijlocul lor ca un zeu sta rãnitul – Din cheutoarea curelii Mahaon îi smulse sãgeata. cãpitanul.” Astfel îi zise ºi inima-n piept îi sãri lui Mahaon. aÙt¦r ™peˆ ‡den ›lkoj Óq' œmpese pikrÕj юstÒj. Ci fãrã preget zorind spre lupta ce-nalþã bãrbaþii. •Wj f£to. Stându-le-aproape. t¾n calkÁej k£mon ¥ndrej. toÝj m£la qarsÚneske parist£menoj ™pšessin: 'Arge‹oi m» pè ti meq…ete qoÚridoj ¢lkÁj: ILIADA. ¢ll¦ m£la speÚdonta m£chn ™j kudi£neiran. cã te cheamã mai-marele nostru Sã îngrijeºti de-al lui frate Menelau Atrid. Merse pedestru apoi sã colinde a bãrbaþilor rânduri. Nici tupilându-se acuma ºi nici ºovãind a se bate. pe unde sãgeata-l brodise. mn»santo d c£rmhj. ºi nu mai slãbiþi în putere. Care-l urmarã din Trica. Ei amândoi o pornirã prin tabãra mare. Ón tij юsteÚsaj œbalen tÒxwn ™Ý e„dëj Trèwn À Luk…wn. D ˜staÒt': ¢mfˆ dš min krateraˆ st…cej ¢spist£wn laîn. kalšei kre…wn 'Agamšmnwn.172 IL IADOS. Trâmbe troiene sodom nãpãdirã cu scuturi întinse. Date pe vremuri pãrintelui sãu de prietenu-i Hiron. Crainicul apropiindu-se aºa-l îndemna pe Mahaon: „Asclepiene. El e rãnit de un meºter arcaº lician sau din oastea Celor din Troia spre lauda lui ºi a noastrã mâhnire. Ôfra ‡dVj Menšlaon ¢r»Žon ¢rcÕn 'Acaiîn. ªi-unde vedea cã dau zor cu sirepii cei repezi Aheii. N-ai fi vãzut pirotind pe marele Domn Agamemnon. din þara pãscutã de stave. tot cu gândul la luptã. aÙt…ka d' ™k zwstÁroj ¢rhrÒtoj ›lken юstÒn: toà d' ™xelkomšnoio p£lin ¥gen Ñxšej Ôgkoi. ªi desfãcu sãbieru-mpestrit ºi apoi de subt dânsul Brâul ºi platoºa cea fãuritã de meºterii fauri. perˆ d' aÙtÕn ¢ghgšraq' Óssoi ¥ristoi kuklÒs'. tÒfra d' ™pˆ Trèwn st…cej ½luqon ¢spist£wn: o‰ d' aâtij kat¦ teÚce' œdun. al lui Ptolemeos fecior.

Iar pe nevestele lor cu fiii lor prunci îi vom duce Pradã la noi în corãbii. MhriÒnhj d' ¥ra oƒ pum£taj Ôtrune f£laggaj. Vulturii au sã îngraºe din trupul lor tânãr miºeii Care-ºi cãlcarã întâi jurãmântul ºi pãcãtuirã. oÙd' ¥ra t…j sfi met¦ fresˆ g…gnetai ¢lk»: ìj Øme‹j œsthte teqhpÒtej oÙd m£cesqe. te socot la rãzboi ºi la trebi de tot felul ªi la ospeþe.” Domnul Cretanilor. Cum îi vãzu pe Cretani al oastei pãstor Agamemnon Se bucurã ºi deodatã blajin îºi rosti bucuria: „Dintre Danai care zboarã-n telegi mai pe sus doar pe tine. pišein Óte qumÕj ¢nègoi. Însã. Hai dar la luptã ºi aratã-te tocmai aºa ca-nainte. Idomeneu sta-n ºirul din faþã nenfrânt ca mistreþul. a† t' ™peˆ oân œkamon polšoj ped…oio qšousai ˜st©s'. Ei se-narmau sub porunca lui Idomeneu încercatul. Ahei! Fricoºilor. D oÙ g¦r ™pˆ yeudšssi pat¾r ZeÝj œsset' ¢rwgÒj. Ôfra ‡dht' a‡ k' Ümmin ØpšrscV ce‹ra Kron…wn. de trudã Nu mai pot merge. Tare-i mustra împãratul rãstindu-se: „Voi luptãtorii Numai cu arcul. éj per ™mo…. Dar tu îndeamnã pe-Aheii ceilalþi. CÂNTUL IV N-o sã-i ajute pãrintele Zeus pe cei care-nºalã. ¹me‹j aât' ¢lÒcouj te f…laj kaˆ n»pia tškna ¥xomen ™n n»essin. TÕn d' aât' 'IdomeneÝj Krhtîn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: 'Atredh m£la mšn toi ™gën ™r…hroj ˜ta‹roj œssomai. când face-vom spulber din Troia. lui Atrid îi rãspunse: „Faþã de tine Agamemnon. tovar㺠statornic cu totul Fi-voi aºa cum întâi m-am legat ºi mi-am dat învoirea. veni unde fost-au Cretanii. pe prundul Mãrii albastre. t…fq' oÛtwj œsthte teqhpÒtej ºäte nebro…. ci stau fãrã vlagã sleiþi de putere? Tocmai aºa-ncremenirãþi ºi nu vã urniþi la bãtaie.174 235 IL IADOS. în vreme ce toþi cãpitanii ceilalþi îºi beau partea Dupã mãsurã. toÝj d „dën g»qhsen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. la care mai-marii oºtirii spre cinste Mestecã vinul pe-alese ºi-l toarnã din oluri ºi-nchinã.” Însã pe care-i vedea pãrãsind fioroasa bãtaie. ¢ll' o† per prÒteroi Øpr Órkia dhl»santo tîn ½toi aÙtîn tšrena crÒa gàpej œdontai. Idomeneu. Ca sã vedeþi dacã cerul vã-ntinde o mânã de pazã?” Astfel la toþi poruncind între rânduri umbla Agamemnon ªi prin desime pãºind. Ori aºteptaþi mai aproape sã vie Troienii. Iar Merione mâna înglotirile-i cele din urmã. pe unde sunt trase ale noastre corãbii. Idomeneu. o‰ d' ¢mf' 'IdomenÁa dafrona qwr»ssonto: 'IdomeneÝj mn ™nˆ prom£coij su e‡keloj ¢lk»n. e‡ per g£r t' ¥lloi ge k£rh komÒwntej 'Acaioˆ daitrÕn p…nwsin. toÝj m£la neike…eske colwto‹sin ™pšessin: 'Arge‹oi „Òmwroi ™legcšej oÜ nu sšbesqe. Óte pšr te geroÚsion a‡qopa onon 'Arge…wn o‰ ¥ristoi ™nˆ krhtÁri kšrwntai. mai curând cu duºmanii 175 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . ™p¾n ptol…eqron ›lwmen. ºi-ai dreptul sã bei dupã poftã ºi vrere. ¢ll' Ôrseu pÒlemon d' oŒoj p£roj eÜceai enai. aÙt…ka d' 'IdomenÁa proshÚda meilic…oisin: 'Idomeneà perˆ mšn se t…w Danaîn tacupèlwn ºmn ™nˆ ptolšmJ ºd' ¢llo…J ™pˆ œrgJ ºd' ™n da…q'. •Wj Ó ge koiranšwn ™pepwle‹to st…caj ¢ndrîn: Ãlqe d' ™pˆ Kr»tessi kiën ¢n¦ oÙlamÕn ¢ndrîn. nu vi-i ruºine? Ce-mi staþi acolo de teamã-mpietriþi ca ºi puii de ciute Când dupã goana cea multã pe-ntinsa câmpie. æj tÕ prîton Øpšsthn kaˆ katšneusa: ¢ll' ¥llouj Ôtrune k£rh komÒwntaj 'AcaioÝj ILIADA. de-a pururi plin îþi stã þie paharul Tot ca ºi mie. sÕn d ple‹on dšpaj a„eˆ ›sthc'. à mšnete Trîaj scedÕn ™lqšmen œnq£ te nÁej e„rÚat' eÜprumnoi poliÁj ™pˆ qinˆ qal£sshj. OÛj tinaj aâ meqišntaj ‡doi stugeroà polšmoio.

pezoÝj d' ™xÒpiqe stÁsen polšaj te kaˆ ™sqloÝj ›rkoj œmen polšmoio: kakoÝj d' ™j mšsson œlassen.176 IL IADOS. ƒppeàsin mn prît' ™petšlleto: toÝj g¦r ¢nègei sfoÝj †ppouj ™cšmen mhd klonšesqai Ðm…lJ: ILIADA. aŠ g¦r Zeà te p£ter kaˆ 'Aqhna…h kaˆ ”Apollon to‹oj p©sin qumÕj ™nˆ st»qessi gšnoito: tè ke t£c' ºmÚseie pÒlij Pri£moio ¥naktoj cersˆn Øf' ¹metšrVsin ¡loàs£ te perqomšnh te. Înfricoºat el dã fuga ºi-ºi huie sub peºterã turma. Iar dupã ea o mulþime de buni pedestraºi ca sã fie Stavilã. CÂNTUL IV Harþã sã-ncepem din nou. ºi Atride voios a pãºit mai departe. 'Atredhj d paróceto ghqÒsunoj kÁr: Ãlqe d' ™p' A„£ntessi kiën ¢n¦ oÙlamÕn ¢ndrîn: të d korussšsqhn. æj d' Ót' ¢pÕ skopiÁj eden nšfoj a„pÒloj ¢n¾r ™rcÒmenon kat¦ pÒnton ØpÕ ZefÚroio „wÁj: tù dš t' ¥neuqen ™Ònti mel£nteron ºäte p…ssa fa…net' „Õn kat¦ pÒnton. ØpÒ te spšoj ½lase mÁla: to‹ai ¤m' A„£ntessi diotrefšwn a„zhîn d»Žon ™j pÒlemon pukinaˆ k…nunto f£laggej ku£neai. ªi-ntre ºiraguri umblând. pãstorul de oaste. Hromiu alãturi stãtea.” Zise ºi-ndatã pe ei pãrãsindu-i purcese spre alþii. De-asta pârjol ºi potop e tot ce-i aºteaptã de-acuma. Pelagon cel înalt ºi Alastor ªi cãpitanul Hemon ºi Bias. Care amândoi se-narmarã urmaþi de un nor de pedeºtri. Dare-ar pãrintele Zeus. ¥gei dš te la…lapa poll»n. mânate de Aias. pe codaºi îi împinse la mijloc. o pãdure zburlitã de lãnci ºi de scuturi. Tocmai ca norul ce-l vede cândva un pãstor de pe-o culme Cum aburind din apus tot vine spre apele mãrii ªi de departe s-aratã mai negru. Dete de Nestor în cale. ka… sfeaj fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: A‡ant' 'Arge…wn ¹g»tore calkocitènwn. ·…ghsšn te „dèn. ajunse pe unde au fost Aias. cãci ei au stricat legãtura. bÁ d met' ¥llouj: œnq' Ó ge Nšstor' œtetme ligÝn Pul…wn ¢gorht¾n oÞj ˜t£rouj stšllonta kaˆ ÑtrÚnonta m£cesqai ¢mfˆ mšgan Pel£gonta 'Al£stor£ te Crom…on te A†mon£ te kre…onta B…ant£ te poimšna laîn: ƒppÁaj mn prîta sÝn †ppoisin kaˆ Ôcesfi. Ôfra kaˆ oÙk ™qšlwn tij ¢nagka…V polem…zoi. întocmai ca smoala Peste noianuri plutind. Negre-ndesite tot astfel pornirã. de sine Voi îndemnaþi îndestul pe-ai voºtri la luptã viteazã. când el. Nu vã mai trebuie vouã îndemn ºi poruncã. Cum îi vãzu ºi pe ei fu vesel Atrid Agamemnon ªi-amândurora a strigat ºi-a zis zburãtoare cuvinte: „Aias voinici cãpitani în oastea-nzelatã din Argos. Cetele de luptãtori ca zeii de tari la rãzboiul Cel nãpãstos. sfîŽ mšn: oÙ g¦r œoik' Ñtrunšmen: oÜ ti keleÚw: aÙtë g¦r m£la laÕn ¢nègeton fi m£cesqai. kaˆ toÝj mn g»qhsen „dën kre…wn 'Agamšmnwn. Silnic mãcar sã se batã. Puse la cale întâi cãlãrimea ºi-i dete povaþã Caii sã-nfrâne la mers ºi sã n-o mai ia razna prin valmã: 177 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . ¤ma d nšfoj e†peto pezîn. s£kes…n te kaˆ œgcesi pefriku‹ai. D Ôfra t£cista macèmeq'. întocmea pe ai sãi ºi-i silea la bãtaie. zid la rãzboi. •Wj œfat'. Atena ºi Febos Apolon Inima asta sã aibã prin tabãrã toþi luptãtorii! Repede-atunci-a lui Priam cetate ar cãdea cuceritã ªi prefãcutã fiind de noi în morman de cenuºã.” Asta i-a zis. •Wj e„pën toÝj mn l…pen aÙtoà. cãci poartã cu el vijelia. al Pilenilor meºter Cuvântãtor. ™peˆ sÚn g' Órki' œceuan Trîej: to‹sin d' aâ q£natoj kaˆ k»de' Ñp…ssw œsset' ™peˆ prÒteroi Øpr Órkia dhl»santo. Ei îºi cãlcarã întâi jurãmântul ºi-al lor e pãcatul. de nu vor cu tot înadinsul. Nestor-nainte stoli cãlãrimea cu cai ºi cotige.

verde. ºi Aheii. ¢ll' oÜ pwj ¤ma p£nta qeoˆ dÒsan ¢nqrèpoisin: e„ tÒte koàroj œa nàn aâtš me gÁraj Ñp£zei. Pe-al lui Peteos fecior Menesteus strunind telegarii. b…h dš toi œmpedoj e‡h: ¢ll£ se gÁraj te…rei Ðmo…Žon: æj Ôfelšn tij ¢ndrîn ¥lloj œcein. bãtrâneþea. Dar nu toate Cele dorite de om sunt date de zei împreunã. Fu bucuros ºi de el vãzându-l Atrid Agamemnon ªi se grãbi sã-l întâmpine aºa în cuvinte ce zboarã: „Hei. la dânºii sãrind Agamemnon 179 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . p¦r d Kefall»nwn ¢mfˆ st…cej oÙk ¢lapadnaˆ ›stasan: oÙ g£r pè sfin ¢koÚeto laÕj ¢ãtÁj.178 IL IADOS. Domolitorii de cai. de-ar fi fost.” Asta zicea înteþindu-i bãtrânul. •Wj œfat'. Cine din caru-i putea-va s-ajung-a vrãjmaºilor care. voinicii Care de arme sunt buni ºi pot sã se bizuie-n sine. Sta pe aproape isteþul Ulise ºi-alãturi de dânsul Gat-aºteptau înºiraþi Chefalenii cei tari de vârtute. cumintele Nestor îi zise: „Cum aº dori. cãlitul în arme. Doar se porniser-abia îmbulzindu-se-n cete Troienii. •Wj Ö gšrwn Ôtrune p£lai polšmwn ™Ý e„dèj: kaˆ tÕn mn g»qhsen „dën kre…wn 'Agamšmnwn. D mhdš tij ƒpposÚnV te kaˆ ºnoršhfi pepoiqëj ooj prÒsq' ¥llwn mem£tw Trèessi m£cesqai. Nici sã se deie-napoi. Unde gãsi pe vultanii rãzboiului. eár' uƒÕn Peteîo MenesqÁa pl»xippon ˜staÒt': ¢mfˆ d' 'Aqhna‹oi m»stwrej ¢ãtÁj: aÙt¦r Ö plhs…on ˜st»kei polÚmhtij 'OdusseÚj. Tânãr eram pe atunci. cum eºti tu la inimã. o† per ™me‹o ÐplÒteroi geg£asi pepo…qas…n te b…hfin. Þapãn sã fii ºi la trup ºi genunchii uºor sã te poarte! Dar te-ngreun-al obºtii necaz. ™peˆ à polÝ fšrteron oÛtw. Lancea sã-ntindã lovind. Mai bine Altul povara-i ducea ºi tu azi erai floare-ntre tineri!” Dar cãlãreþul bãtrân. dar azi bãtrâneþea m-ajunse. ïde kaˆ oƒ prÒteroi pÒleaj kaˆ te…ce' ™pÒrqeon tÒnde nÒon kaˆ qumÕn ™nˆ st»qessin œcontej. 'Atredhj d paróceto ghqÒsunoj kÁr. a„cm¦j d' a„cm£ssousi neèteroi. Atenienii. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: 'Atredh m£la mšn toi ™gën ™qšloimi kaˆ aÙtÕj ìj œmen æj Óte d‹on 'Ereuqal…wna katšktan. Încã ei nu auziserã strigãtul. cãci asta e dat bãtrâneþii. ºi eu sã fiu azi ca pe vremea Când am rãpus pe mãreþul Ereftalion. ei stau mai deoparte ªi aºteptau pân-ar trece vreun alt ºir de-Ahei înainte ªi-ar nãvãli la duºmani. ¢ll¦ kaˆ ïj ƒppeàsi metšssomai ºd keleÚsw boulÍ kaˆ mÚqoisi: tÕ g¦r gšraj ™stˆ gerÒntwn. cu gândul ºi inima asta ªi-naintaºii puturã sã surpe oraºe ºi ziduri. sÝ d kourotšroisi mete‹nai. mhd' ¢nacwre…tw: ¢lapadnÒteroi g¦r œsesqe. toÝj d „dën ne…kessen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. Las pe cei tineri acum sã se avânte cu lancea. larma de goanã. din car voi mâna-o la luptã Numai cu sfatul ºi vorba. iar Atride purcese voios mai departe. c-aºa-i foloseºte mai bine. ILIADA. ca pe urmã sã-nceapã ei a se bate. Cum îi vãzu neurniþi. o moº Nestor. o Atride. Öj dš k' ¢n¾r ¢pÕ ïn Ñcšwn ›ter' ¤rmaq' †khtai œgcei Ñrex£sqw. CÂNTUL IV „Oricât ar pune pe sine temei ºi ar ºti hãþuitul. Merge-voi totuºi cu oastea. Numai aºa fãptuind. ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: ð gšron e‡q' æj qumÕj ™nˆ st»qessi f…loisin éj toi goÚnaq' ›poito.” Asta grãi. ¢ll¦ nšon sunorinÒmenai k…nunto f£laggej Trèwn ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn: o‰ d mšnontej ›stasan ÐppÒte pÚrgoj 'Acaiîn ¥lloj ™pelqën Trèwn Ðrm»seie kaˆ ¥rxeian polšmoio. mai lesne bãtut o sã fie. Nimeni asupra duºmanului singur sã nu se repeadã.

ÐppÒte da‹ta gšrousin ™fopl…zwmen 'Acaio…. Care te lauzi cã eºti odraslã din craiul Peteos ªi tu. Cum îl vãzu oþerit. Eu doar pe voi înainte vã chem totdeauna la masa Care e datã de-Ahei întru cinstea mai-marilor. Menesteus. Hai dar. ºi astfel întoarse vorbirea: „Laertiene Ulise mãrite ºi prea iscusite. Cum îl vãzu. Ulise. cu vorbe ce zboarã. Ôyeai a‡ k' ™qšlVsqa kaˆ a‡ kšn toi t¦ mem»lV Thlem£coio f…lon patšra prom£coisi migšnta Trèwn ƒppod£mwn: sÝ d taàt' ¢nemèlia b£zeij. ci acum þi-i zadarnic cuvântul. ¢ll' ‡qi taàta d' Ôpisqen ¢ressÒmeq' e‡ ti kakÕn nàn e‡rhtai. nouã. D ka… sfeaj fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: ð uƒ Peteîo diotrefšoj basilÁoj. Nu-þi mai dau nici un îndemn ºi nu te mai mustru pe tine. ªi-unde mâncaþi la fripturi ºi beþi din paharele pline Vin ca ºi mierea de dulce. tu marele meºter în renghiuri. al lui Capaneus fecior. mai pe urmã cãta-vom Rãul sã-l dregem. œnqa f…l' Ñptalša krša œdmenai ºd kÚpella o‡nou pinšmenai melihdšoj Ôfr' ™qšlhton: nàn d f…lwj c' ÐrÒJte kaˆ e„ dška pÚrgoi 'Acaiîn Øme…wn prop£roiqe maco…ato nhlšŽ calkù. viclene. Sufletul eu þi-l cunosc ºi ºtiu cã tu ai pentru mine Gânduri prielnice numai ºi una suntem în pãrere. kaˆ sÝ kako‹si dÒloisi kekasmšne kerdaleÒfron t…pte kataptèssontej ¢fšstate. Ce staþi aºa tupilaþi la o parte voi doi ºi pe alþii Tot aºteptaþi? Vi se cade doar vouã sã mergeþi în frunte Cu-naintaºii. pîj d¾ fÊj polšmoio meqišmen ÐppÒt' 'Acaioˆ Trwsˆn ™f' ƒppod£moisin ™ge…romen ÑxÝn ”Arha. eáre d Tudšoj uƒÕn Øpšrqumon Diom»dea ˜staÒt' œn q' †ppoisi kaˆ ¤rmasi kollhto‹si: p¦r dš oƒ ˜st»kei Sqšneloj Kapan»Žoj uƒÒj. Totuºi aci bucuros aþi vedea cã vã trec înainte Zece ºiraguri de-Ahei spre-a se bate cu arma cea cruntã!” Se încreþi de necaz ºi rãspunse isteþul Ulise: „Ce fel de vorbã din gurã-þi ieºi. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj: 'Atredh po‹Òn se œpoj fÚgen ›rkoj ÑdÒntwn. TÕn d' ™pimeid»saj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn æj gnî cwomšnoio: p£lin d' Ó ge l£zeto màqon: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà oÜtš se neike…w perièsion oÜte keleÚw: oda g¦r éj toi qumÕj ™nˆ st»qessi f…loisin ½pia d»nea ode: t¦ g¦r fronšeij ¤ t' ™gè per. m…mnete d' ¥llouj. t¦ d p£nta qeoˆ metamènia qe‹en.180 IL IADOS. ci dare-ar în vânt sã-l împrãºtie zeii. de cai strunitorul! 181 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . ºi lãsându-i pe ei el purcese-nainte ªi mai încolo-l gãsi pe mult inimosul Tidide Care stãtea între cai în teleaga cea bine-ntocmitã Lângã Stenelos.” Asta rosti. ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: ê moi Tudšoj uƒ dafronoj ƒppod£moio ILIADA. CÂNTUL IV Prinse sã-i certe el astfel rãstindu-se: „Tu. acum dac-am spus ceva rãu. vizitiul. la fel amândoi dupã vrere.” Dar se muie ºi-i zâmbi lui Ulise Atrid Agamemnon. sfîŽn mšn t' ™pšoike met¦ prètoisin ™Òntaj ˜st£men ºd m£chj kausteirÁj ¢ntibolÁsai: prètw g¦r kaˆ daitÕj ¢kou£zesqon ™me‹o. la el se rãsti împãratul: „Fiu al voinicului domn Tideus. Tu ai sã vezi dacã vrei ºi-þi pasã ºi-ai grijã de asta. Atrid Agamemnon? Cum poþi sã spui cã fugim de rãzboi? Când noi înteþi-vom Lupta cea crâncen-acuma ºi ne-om încleºta cu Troienii. Cum se pricepe pãrintele lui Telemah sã se batã Cu-naintaºii duºmani. o. •Wj e„pën toÝj mn l…pen aÙtoà. Agamemnon a prins ºi pe-acesta sã-l certe ªi-astfel. kaˆ tÕn mn ne…kessen „dën kre…wn 'Agamšmnwn. s-o rupeþi-nainte prin clocotul luptei. bÁ d met' ¥llouj.

aºa i-a dat sprijin Atena. to‹oj œhn TudeÝj A„tèlioj: ¢ll¦ tÕn uƒÕn ge…nato eŒo cšreia m£cV. Paºnic o datã ca oaspe-n Micena s-a dus cu voinicul Cel ca un zeu. Tideus Viu l-a lãsat sã se-ntoarne. p£nta d' ™n…ka ·hŽd…wj: to…h oƒ ™p…rroqoj Ãen 'Aq»nh. ªi de aci pe Tideu îl trimiser-Aheii la Teba. ca vestea pieirii s-aducã. Zeus i-a-ntors ºi de acolo plecând s-au tot dus dup-aceea Pânã ce-au fost la Asop. ¢ll' Ó g' ¢eqleÚein prokal…zeto. Singur era ºi strãin prin mulþii nepoþi ai lui Cadmos. Micenienii primirã ºi se învoirã cu dânºii. ºi-n toate Lesne-i învinse pe toþi. când ºtii cum stã lucrul aieve? 183 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . ªi la tot felul de lupte-i pofti la întreceri. Dânsul acolo s-a dus ºi-a dat de Cadmei o mulþime. CÂNTUL IV Ce stai acolo pe-ascuns ºi cauþi la câmpul de luptã? Nu i-a plãcut lui Tideu sã se pitule aºa. unul Meon Fiul lui Emon. Când ospãtau în palatul vânjosului crai Eteocle.182 IL IADOS. s-adune oºtire pe vremea Când se oºtiser-Aheii sub murii cei tari de la Teba. dar se zice cã fost-a mai bun decât alþii. œnq' oÙd xe‹nÒj per ™ën ƒpphl£ta TudeÝj t£rbei. bãrbat ca un zeu de fãlos. ›na d' oon †ei okon d nšesqai: Ma…on' ¥ra prošhke qeîn ter£essi piq»saj. ci de-a pururi Sta înaintea-alor sãi ºi tot se lupta cu duºmanii. ka… ·a m£la l…ssonto dÒmen kleitoÝj ™pikoÚrouj: o‰ d' œqelon dÒmenai kaˆ ™pÇneon æj ™kšleuon: ¢ll¦ ZeÝj œtreye para…sia s»mata fa…nwn. dar feciorul sãu astãzi Este mai slab în rãzboi ºi numai de gurã mai tare. Polinice. ci le dete Groaznicã moarte ºi lor Tideu. ¢gorÍ dš t' ¢me…nw. cã pe ei. 'AswpÕn d' †konto baqÚscoinon lecepo…hn. polšaj d kic»sato Kadmewnaj dainumšnouj kat¦ dîma b…hj 'Eteoklhe…hj. unde-i manã de stuf ºi de iarbã. Dar în deºert. vãdind neprielnice semne. ½toi mn g¦r ¥ter polšmou e„sÁlqe Muk»naj xe‹noj ¤m' ¢ntiqšJ Polune…keŽ laÕn ¢ge…rwn: o‰ d tÒt' ™stratÒwnq' ƒer¦ prÕj te…cea Q»bhj. Astfel Etolul Tideus a fost. æj f£san o† min ‡donto poneÚmenon: oÙ g¦r œgwge ½nths' oÙd ‡don: perˆ d' ¥llwn fasˆ genšsqai. ¢ll¦ polÝ prÕ f…lwn ˜t£rwn dhoisi m£cesqai. urmând ale zeilor semne. eu n-am dat de dânsul Nici l-am vãzut. Polifonte cel dat la rãzboi.” Zise. moànoj ™ën polšsin met¦ Kadme…oisin. cã pe toþi îi ucise. uƒÒj t' AÙtofÒnoio meneptÒlemoj PolufÒnthj. oÙ mn TudšŽ g' ïde f…lon ptwskazšmen Ãen. Ei se rugarã-nadins sã le deie ajutoare pe-alese. dar nu i-a rãspuns viteazul Tidid Diomede Vrând sã cinsteascã mustrarea ’mpãratului vrednic de cinste. •Wj f£to. Dar mâniindu-se atunci. ºi feciorul Lui Autofon. Numai pe Meon. bolditorii de cai. Totuºi a stat inimos cãlãreþul destoinic Tideus. œnq' aât' ¢ggel…hn ™pˆ TudÁ ste‹lan 'Acaio…. Martori sunt toþi care-n luptã-l vãzurã. o‰ d colws£menoi Kadme‹oi kšntorej †ppwn ¨y ¥r' ¢nercomšnJ pukinÕn lÒcon eŒsan ¥gontej koÚrouj pent»konta: dÚw d' ¹g»torej Ãsan. aÙt¦r Ö bÁ. tÕn d' oÜ ti prosšfh kraterÕj Diom»dhj a„desqeˆj basilÁoj ™nip¾n a„do…oio: tÕn d' uƒÕj KapanÁoj ¢me…yato kudal…moio: 'Atredh m¾ yeÚde' ™pist£menoj s£fa e„pe‹n: ILIADA. Numai Stenelos atunci grãi lui Atrid Agamemnon: „Ce ne spui neadevãr. TudeÝj mn kaˆ to‹sin ¢eikša pÒtmon ™fÁke: p£ntaj œpefn'. Ma…wn Aƒmon…dhj ™pie…keloj ¢qan£toisin. Cadmeenii Pus-au pe drum la întorsu-i o droaie de oameni la pândã Tineri oºteni vreo cincizeci sub doi cãpitani. t… d' ÑpipeÚeij polšmoio gefÚraj. D t… ptèsseij. o‰ d' ™peˆ oân õconto „d prÕ Ðdoà ™gšnonto.

Mie de loc nu mi-e ciudã pe craiul Atrid Agamemnon. dac-ai noºtri pieri-vor. peiqÒmenoi ter£essi qeîn kaˆ ZhnÕj ¢rwgÍ: ke‹noi d sfetšrVsin ¢tasqal…Vsin Ôlonto: të m» moi patšraj poq' Ðmo…V œnqeo timÍ.” Crunt pe sub gene privind. Trîej d'. Ele-nainte se-ncreastã venind ºi apoi cu putere Gem sfãrâmate de stânci ºi se-ncovãie-nalte la maluri ªi pe uscat risipindu-se-mproaºcã sãratele spume. ìj Trèwn ¢lalhtÕj ¢n¦ stratÕn eÙrÝn Ñrèrei: oÙ g¦r p£ntwn Ãen ÐmÕj qrÒoj oÙd' ‡a gÁruj. sigÍ deidiÒtej shm£ntoraj: ¢mfˆ d p©si teÚcea poik…l' œlampe. cât ai crede C’astã nespusã mulþime cu rost amuþit îi urmeazã. Drept e cã numele-i fi-va de slavã-nsoþit. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh kraterÕj Diom»dhj: tštta. deºi mai puþinã Oaste pe acolo-mprejur mânasem sub zid la cetate. ºi toþi ’nainteazã tãcuþi. 185 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . ºi în saltu-i Zornãie groaznic arama ce pieptu-i ºi spatele-ncinge. de-asta pe dânºii Nu-i socoti deopotrivã cu noi dupã cinste ºi vazã. Feluri de limbi mestecate fiind ºi bãrbaþi de tot felul. Dar pe pãrinþi îi pierdurã pãcatele. dac-ai noºtri Vor potopi pe Troieni ºi pune-vor mâna pe Troia. toÚtJ d' aâ mšga pšnqoj 'Acaiîn dVwqšntwn. CÂNTUL IV Noi ne fãlim cã stãturãm cu mult mai viteji ca pãrinþii. Behãie-ntr-un-auzind al mieilor glas de departe – Astfel ºi strigãtul lor rãsuna din tot largul oºtirii. ILIADA. polÚklhtoi d' œsan ¥ndrej. ™mù d' ™pipe…qeo mÚqJ: oÙ g¦r ™gë nemesî 'Agamšmnoni poimšni laîn ÑtrÚnonti m£cesqai ™ãkn»midaj 'AcaioÚj: toÚtJ mn g¦r kàdoj ¤m' ›yetai e‡ ken 'Acaioˆ Trîaj dVèswsin ›lws… te ”Ilion ƒr»n. Cum rãscolite de vântul de-apus ale mãrii talazuri Repezi ºi dese spre mal cu vuiet pornesc dup-olaltã. Dar ºi Troienii dau zor.184 405 IL IADOS. ºi-ndeamnã pe-ai lor fiecare Din cãpetenii. ¢poptÚei d' ¡lÕj ¥cnhn: ìj tÒt' ™passÚterai Danaîn k…nunto f£laggej nwlemšwj pÒlemon dš: kšleue d oŒsin ›kastoj ¹gemÒnwn: o‰ d' ¥lloi ¢k¾n ‡san. Astfel în dese ºiraguri pe rând se miºcau ºi Aheii Gata fiind de rãzboi. éj t' Ԏej polup£monoj ¢ndrÕj ™n aÙlÍ mur…ai ˜st»kasin ¢melgÒmenai g£la leukÕn ¢zhcj memaku‹ai ¢koÚousai Ôpa ¢rnîn. când laptele alb li se mulge. nici graiul totuna cu toþii. `Wj d' Ót' ™n a„gialù poluhcšŽ kàma qal£sshj Ôrnut' ™passÚteron ZefÚrou Ûpo kin»santoj: pÒntJ mšn te prîta korÚssetai. bãdie. Molcom tãcuþi ºi cu team’ ascultându-ºi a lor cãpetenii Toþi se tot miºcã-nainte cu arme-nflorite ºi lucii. ºi-ascultã o vorbã ce-oi spune. Dar negrãitã ºi jalea-i va fi. ¢ll¦ glîssa mšmikto. ’H ·a kaˆ ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze: deinÕn d' œbrace calkÕj ™pˆ st»qessin ¥naktoj Ñrnumšnou: ØpÒ ken talas…fron£ per dšoj eŒlen. t¦ eƒmšnoi ™sticÒwnto. Cum oile strânse în þarcul Unui oier mai cuprins. Noi dupã semne cereºti ºi cu ajutorul lui Zeus Teba cu ºaptele-i porþi cucerirãm. ¢mfˆ dš t' ¥kraj kurtÕn ™Õn korufoàtai. N-aveau nici glasul la fel. de-ai fi fost chiar cu firea-mpietritã. D ¹me‹j toi patšrwn mšg' ¢me…nonej eÙcÒmeq' enai: ¹me‹j kaˆ Q»bhj ›doj e†lomen ˜ptapÚloio paurÒteron laÕn ¢gagÒnq' ØpÕ te‹coj ¥reion. ªi-ncremeneai auzind. aÙt¦r œpeita cšrsJ ·hgnÚmenon meg£la bršmei.” Zice ºi sare din car Diomede-narmat. Dacã zoreºte pe-Ahei la întrecere în bãtãlie. Hai dar sã începem ºi noi sã dãm iureº ºi goanã nebunã. ¢ll' ¥ge d¾ kaˆ nîŽ medèmeqa qoÚridoj ¢lkÁj. siwpÍ Âso. oÙdš ke fa…hj tÒsson laÕn ›pesqai œcont' ™n st»qesin aÙd»n. se rãsti Diomede viteazul: „Taci din gurã.

unde-ºi razimã capul. ™n d metèpJ pÁxe. toÝj d glaukîpij 'Aq»nh De‹mÒj t' ºd FÒboj kaˆ ”Erij ¥moton memau‹a. Cum repezite din munþi douã râuri. oÜthse xustù calk»reŽ. làse d gu‹a. ½ripe d' æj Óte pÚrgoj ™nˆ kraterÍ Øsm…nV. ºi-n juru-i se-ncinse mãcelul Între Ahei ºi Troieni. Ca o haitã de lupi laolaltã S-au nãpustit. œnqa d' ¤m' o„mwg» te kaˆ eÙcwl¾ pšlen ¢ndrîn ÑllÚntwn te kaˆ Ñllumšnwn. dar scurtã i-a fost nãzuinþa. Prîtoj d' 'Ant…locoj Trèwn ›len ¥ndra korust¾n ™sqlÕn ™nˆ prom£coisi Qalusi£dhn 'Ecšpwlon: tÒn ·' œbale prîtoj kÒruqoj f£lon ƒppodase…hj. Pe acesta. ìj tÕn mn l…pe qumÒj. Gloata strãbate. Cum a cãzut. polÝj d' ÑrumagdÕj Ñrèrei. Varsã din hoagele largi nãvalnic puhoi în aceeaºi Albie. Sufletu-i astfel s-a dus. Gemete auzi laolaltã ºi chiot de falã e glasul Celor ce cad sau omoarã. lelihmšnoj Ôfra t£cista teÚcea sul»seie: m…nunqa dš oƒ gšneq' Ðrm». ferecaþi în aramã. Moartea grãbindu-i. ›lke d' Øp' ™k belšwn. Ehepolos din fruntea oºtirii. ¼ t' Ñl…gh mn prîta korÚssetai. ºi-i frânse tãria cu totul. æj d' Óte ce…marroi potamoˆ kat' Ôresfi ·šontej ™j misg£gkeian sumb£lleton Ôbrimon Ûdwr krounîn ™k meg£lwn ko…lhj œntosqe car£drhj. tîn dš te thlÒse doàpon ™n oÜresin œklue poim»n: ìj tîn misgomšnwn gšneto „ac» te pÒnoj te. ILIADA. CÂNTUL IV Ares pe unii-i asmute ºi Palas Atena pe alþii. ºi departe Clocotul lor îl aude pãstorul. ºi sângele scaldã pãmântul. ºi umblã pe glie. tÕn d pesÒnta podîn œlabe kre…wn 'Elef»nwr Calkwdonti£dhj megaqÚmwn ¢rcÕj 'Ab£ntwn. ºi bãrbat cu bãrbat se izbeau între dânºii. sporindu-le jalea ºi plânsul. el înainte în coifu-ncrestat îl ajunge ªi miruindu-l acolo. când el se plecase lãsându-ºi Coastele-n vazã sub scut. fiind lacom Cât mai în grabã sã-l prade. pšrhse d' ¥r' Ñstšon e‡sw a„cm¾ calke…h: tÕn d skÒtoj Ôsse k£luyen. La început ea rãsare puþinã. Bunã tovarãº-a cruntului Ares ºi sorã de-un sânge. nekrÕn g¦r ™rÚonta „dën meg£qumoj 'Ag»nwr pleur£. Paveze iute se-ncaierã atunci ºi puteri de rãzboinici Tari. inimosul Agenor Suliþa-n coaste-i înfipse. sÝn d' œgcea kaˆ mšne' ¢ndrîn calkeoqwr»kwn: ¢t¦r ¢sp…dej ÑmfalÒessai œplhnt' ¢ll»lVsi. Se-ndeasã. t£ oƒ kÚyanti par' ¢sp…doj ™xefa£nqh. ·še d' a†mati ga‹a. ¢n¾r d' ¥ndr' ™dnop£lizen. se furiº-acuma-ntre cete ºi-aprinde Turba de-o parte ºi alta. sÚn ·' œbalon ·inoÚj. Cum îl vãzu cã târa el pe mort. prin os îl împunge cu arma. se bat între ele Scuturi boltite rotunde ºi-i zarvã ºi larmã cumplitã. iar lui Ehepol i se-ntunecã ochii ªi rãsãrit ca un turn se prãbuºe-n toiu-ncleºtãrii. zãpor de zãpadã. aÙt¦r œpeita oÙranù ™st»rixe k£rh kaˆ ™pˆ cqonˆ ba…nei: ¼ sfin kaˆ tÒte ne‹koj Ðmo…Žon œmbale mšssJ ™rcomšnh kaq' Ómilon Ñfšllousa stÒnon ¢ndrîn. Al lui Talisiu fecior. mai-marele Abanþilor cei fãrã preget. Cel mai întâi Antilohos brodi pe Troianul potrivnic. El din bãtaia de lãnci afarã-l târa. pe urmã tot creºte Pânã la cer.186 IL IADOS. 187 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . Cum în acelaºi cuprins se întâmpinã unii cu alþii. D Ôrse d toÝj mn ”Arhj. O‰ d' Óte d» ·' ™j cîron ›na xuniÒntej †konto. tot astfel în valma Luptei rãsunã încordul ºi strigãtul lor de mânie. Teama ºi Groaza ºi Vrajba cea aprigã peste mãsurã. ”Areoj ¢ndrofÒnoio kasign»th ˜t£rh te. ™p' aÙtù d' œrgon ™tÚcqh ¢rgalšon Trèwn kaˆ 'Acaiîn: o‰ d lÚkoi ìj ¢ll»loij ™pÒrousan. de picior îl ia Elefenor. feciorul Lui Halcodonte. înfundãtur-adâncatã de vãi.

CÂNTUL IV Marele Aias trânti la pãmânt pe un tânãr în floare. mâhnit de tovar㺠ªi pân-la tâmpla cealaltã-i ajunse þuguiul de-aramã. Dar fiul lui Priam. el suliþa-ndatã-ºi repede. Hector se trase-napoi împreunã cu oastea-i din frunte. a cãruia mamã. Dumnezeiescul viteaz. ¢ll' uƒÕn Pri£moio nÒqon b£le DhmokÒwnta Ój oƒ 'AbudÒqen Ãlqe par' †ppwn çkei£wn. bÁ d di¦ prom£cwn kekoruqmšnoj a‡qopi calkù. Pe Democoon pãli. ca lemnu-i sã-ndoaie. El de mânie-l lovi pe la tâmplã. ™pe… ·a tokeàsin ¤m' ›speto mÁla „dšsqai: toÜnek£ min k£leon Simoe…sion: oÙd tokeàsi qršptra f…loij ¢pšdwke. ca turmele-acolo sã-ºi vadã. to‹on ¥r' 'Anqem…dhn Simoe…sion ™xen£rixen A‡aj diogen»j: toà d' ”Antifoj a„oloqèrhx Priam…dhj kaq' Ómilon ¢kÒntisen ÑxšŽ dour…. Fiul lui Priam atunci cu ochii-nnoptaþi de durere. Tabãrã-n ºirul întâi înarmat în strãlucie aramã. stÁ d m£l' ™ggÝj „ën kaˆ ¢kÒntise dourˆ faeinù ¢mfˆ › papt»naj: ØpÕ d Trîej kek£donto ¢ndrÕj ¢kont…ssantoj: Ö d' oÙc ¤lion bšloj Âken. ILIADA. Viaþa-i curmatã fiind de lancea viteazului Aias. Ö d Leàkon 'Odussšoj ™sqlÕn ˜ta‹ron bebl»kei boubîna. D ”Enq' œbal' 'Anqem…wnoj uƒÕn Telamènioj A‡aj ºqeon qalerÕn Simoe…sion. nimerind în vintre pe Leucos. Care veni din Abidos. dar nu-i fu deºartã þintirea. doÚphsen d pesèn. El înainte la sân îl picni. toà mn ¤marq'. Leucos cãzu peste el cu prada-i scãpatã din mânã. Plin de mânie Ulise. De-asta-l chema Simoisiu. minunq£dioj dš oƒ a„ën œpleq' Øp' A‡antoj megaqÚmou dourˆ damšnti. toà d' 'OduseÝj m£la qumÕn ¢poktamšnoio colèqh. Stã dup-aceea uscându-se plopul pe marginea apei. Þinta-i greºi. Înapoi se dãdurã Troienii. cãci zilele-i furã puþine. Se prãvãli el atunci. Astfel a fost Simoisiu ucis de puterea lui Aias. Dar grija pãrinþilor dânsul Nu le-a plãtit-o ca fiu. când vede cãderea lui Leucos. din þara sirepelor iepe. Cade cu bufnet pe jos ºi zornãie arama pe dânsul. prîton g£r min „Ònta b£le stÁqoj par¦ mazÕn dexiÒn: ¢ntikrÝ d di' êmou c£lkeon œgcoj Ãlqen: Ö d' ™n kon…Vsi camaˆ pšsen a‡geiroj ìj ¼ ·£ t' ™n eƒamenÍ ›leoj meg£loio pefÚkei le…h. în gurguiul din dreapta. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. nškun ˜tšrws' ™rÚonta: ½ripe d' ¢mf' aÙtù. Ochii-mprejuru-i rotind. ¢t£r tš oƒ Ôzoi ™p' ¢krot£tV pefÚasi: t¾n mšn q' ¡rmatophgÕj ¢n¾r a‡qwni sid»rJ ™xštam'. Stând pe aproape de tot.188 IL IADOS. întocmai ca plopul Care sãdit într-o umedã pajiºte mare. crescuse Neted la trunchi ºi-abia-nrãmurit înflorise la creºtet Dar cu tãiºul de fier lucietic îl taie rotarul Meºter. îl ochi în mulþime cu lancea. nekrÕj dš oƒ œkpese ceirÒj. flãcãul. cèrhsan d' ØpÒ te prÒmacoi kaˆ fa…dimoj “Ektwr: 'Arge‹oi d mšga ‡acon. pe mal îl nãscu la Simois Unde-nsoþi pe pãrinþi. ªi chiotirã Danaii ºi morþii luarã spre dânºii 189 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . Când se depuse din Ida. pe copilul din flori al lui Priam. Cum îl vãzurã þintind. pe când el pe mort îl târa la o parte. sã-l facã obezi la teleagã. Umãrul cu ascuþiºu-i de-aramã-i strãpunse cu totul. tovar㺠Bun cu Ulise. Ôfra ‡tun k£myV perikallšŽ d…frJ: ¿ mšn t' ¢zomšnh ke‹tai potamo‹o par' Ôcqaj. ™rÚsanto d nekroÚj. Mândru cu platoºa-ncins. Ón pote m»thr ”Idhqen katioàsa par' ÔcqVsin SimÒentoj ge…nat'. Fiul lui Antemion Simoisiu. tÒn ·' 'OduseÝj ˜t£roio colws£menoj b£le dourˆ kÒrshn: ¿ d' ˜tšroio di¦ krot£foio pšrhsen a„cm¾ calke…h: tÕn d skÒtoj Ôsse k£luye. Antifos.

la pulpã în dreapta-l izbi la bãtaie Cu un pietroi ascuþit al lui Imbrasos fiu Pirus. dupã ce trase Þapãna lance din piept. Trèessi d kšklet' ¢äsaj: Ôrnusq' ƒppÒdamoi Trîej mhd' e‡kete c£rmhj 'Arge…oij. Dar zeiþa. cu sabia scoasã din teacã Însãbie pe duºman ºi viaþa-i curmã pe vecie. umbla în desime ªi-nflãcãra pe Ahei. moare Diores. ºi-l încinserã-ndatã cu lungile suliþi. L-a nimerit pe la piept. 191 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . ºi-alãturi mai furã uciºi o mulþime. ºi-acolo prin pulbere-n spate Cade Diores ºi braþele-ntinde spre bunii tovarãºi Dându-ºi suflarea din urmã. oriunde slãbeau. ™peˆ oÜ sfi l…qoj crëj oÙd s…dhroj calkÕn ¢nascšsqai tames…croa ballomšnoisin: oÙ m¦n oÙd' 'AcileÝj Qštidoj p£Žj ºãkÒmoio m£rnatai. o† ˜ mšgan per ™Ònta kaˆ ‡fqimon kaˆ ¢gauÕn ðsan ¢pÕ sfe…wn: Ö d cass£menoj pelem…cqh. ™k d' Ôbrimon œgcoj ™sp£sato stšrnoio. Fiica lui Zeus. ™rÚssato d x…foj ÑxÚ. TÕn d QÒaj A„twlÕj ¢pessÚmenon b£le dourˆ stšrnon Øpr mazo‹o. ºi pe ochi i se lasã-ntuneric.” Asta grãi din cetate nãprasnicul zeu. ºi arama-i strãpunse plãmânii. nici fier nu li-i trupul. •Wj f£t' ¢pÕ ptÒlioj deinÕj qeÒj: aÙt¦r 'AcaioÝj ðrse DiÕj qug£thr kud…sth Tritogšneia ™rcomšnh kaq' Ómilon. Merse apoi Toas la el pe-aproape ºi. tÕn d skÒtoj Ôsse k£luye. ºi el o dosi de cutremur. tù Ó ge gastšra tÚye mšshn. Tracii moþaþi. ¢ll' ™pˆ nhusˆ cÒlon qumalgša pšssei. Armele nu i le desprinse. Nu pot nici ei dar sã rabde tãiºul de-aramã. ¢mfotšrw d tšnonte kaˆ Ñstša l©aj ¢naid¾j ¥crij ¢phlo…hsen: Ö d' Ûptioj ™n kon…Vsi k£ppesen ¥mfw ce‹re f…loij ˜t£roisi pet£ssaj qumÕn ¢popne…wn: Ö d' ™pšdramen Ój ·' œbalšn per Pe…rooj. Unul al Tracilor Domn. teÚcea d' oÙk ¢pšduse: per…sthsan g¦r ˜ta‹roi Qr»Žkej ¢krÒkomoi dol…c' œgcea cersˆn œcontej. Atena slãvitã. ursita-l robi pe vecie. ½toi Ö mn QrVkîn. Toas Etolul.190 IL IADOS. Pe Diores. când Pirus cu lancea la leº s-azvârlise. Dacã la mijlocul harþei venea ºi da raitã pe-acolo. ºi zori pe Troieni cu glas tare: „Iureº-nainte. ìj tè g' ™n kon…Vsi par' ¢ll»loisi tet£sqhn. ”Enq£ ken oÙkšti œrgon ¢n¾r ÑnÒsaito metelqèn. ”Enq' 'Amarugke…dhn Dièrea mo‹ra pšdhse: cermad…J g¦r blÁto par¦ sfurÕn ÑkriÒenti kn»mhn dexiter»n: b£le d QrVkîn ¢gÕj ¢ndrîn Pe…rwj 'Imbras…dhj Öj ¥r' A„nÒqen e„lhloÚqei. CÂNTUL IV ªi-naintarã vârtos. Ö d' 'Epeiîn calkocitènwn ¹gemÒnej: polloˆ d perˆ kte…nonto kaˆ ¥lloi. Încã tot stã la corãbii ºi-ºi mistuie-amarul mâniei. Cât era Toas de mare ºi plin de vârtute ºi falã. Ahile. ™k d' a‡nuto qumÒn. Astfel acolo prin colb cãzur-amândoi cãpitanii. daþi zor ºi struniþi telegarii! Nu vã feriþi de Danai. Ój tij œt' ¥blhtoj kaˆ ¢noÚtatoj ÑxšŽ calkù ILIADA. Óqi meqišntaj ‡doito. Troieni. din pântec Curg mãruntaiele lui. sosirã doar soþii lui Pirus. D ‡qusan d polÝ protšrw: nemšshse d' 'ApÒllwn Perg£mou ™kkatidèn. Dar cel care-aºa îl lovise. p£gh d' ™n pneÚmoni calkÒj: ¢gc…molon dš oƒ Ãlqe QÒaj. Cum îi vãzu din Pergam. Osul îi sparse ºi vinele de la picior amândouã Nemilostivul pietroi. Pirus. aleargã ºi-l spintecã. oâta d dourˆ par' ÑmfalÒn: ™k d' ¥ra p©sai cÚnto camaˆ col£dej. Când pe la glezne. Tot îl respinserã ei. Fiu al lui Amarinceu. Care pe Traci adusese. venind de la Enos pe mare. celãlalt al Epeilor cei cu Platca de-aramã. Pe urmã Nici nu ia parte la luptã feciorul zeiþei. Dar furia-l prinse pe Apolon. N-ar fi putut sã defaime nici unul atunci a lor trudã. nici piatrã.

ILIADA.192 541 IL IADOS. aÙt¦r belšwn ¢perÚkoi ™rw»n: polloˆ g¦r Trèwn kaˆ 'Acaiîn ½mati ke…nJ prhnšej ™n kon…Vsi par' ¢ll»loisi tštanto. ºi Palas luându-l de mânã Sigur prin toi l-ar fi dus ºi ferit de furtuna cea cruntã. D dineÚoi kat¦ mšsson. CÂNTUL IV Teafãr de arcuri ºi lãnci. 193 541 . Droaie de-Ahei ºi Troieni cãzuserã-n ziua aceea ªi se lungirã pe brânci în pulbere lângã olaltã. ¥goi dš ˜ Pall¦j 'Aq»nh ceirÕj ˜loàs'.

ILIADOS E Cântul V 5 10 15 20 25 30 ”Enq' aâ TudedV Diom»deŽ Pall¦j 'Aq»nh dîke mšnoj kaˆ q£rsoj. Om cumsecade ºi-avut. Preot slujind lui Hefestos era la Troieni unul Dares. din umãr vãpaia. ªi-a zis cea cu ochii de fulger. însã boldul Cel ferecat la stânga trecându-i uºor peste umãr. Ci-ntre gurguie la piept îl împunse din car zdupãindu-l. †ppouj d' ™xel£saj megaqÚmou Tudšoj uƒÕj dîken ˜ta…roisin kat£gein ko…laj ™pˆ nÁaj. 'Ida‹oj d' ¢pÒrouse lipën perikallša d…fron. Lasã Ideos atunci podoaba-i de car ºi ia fuga. de teamã Nu cumva tata-i bãtrânul sã moarã de prea multã jale. amândoi încercaþi în tot felul de lupte. Palas. æj d» oƒ m¾ p£gcu gšrwn ¢kac»menoj e‡h. pe Ideos ªi pe Fegeu. ðrse dš min kat¦ mšsson Óqi ple‹stoi klonšonto. ’Hn dš tij ™n Trèessi D£rhj ¢fneiÕj ¢mÚmwn ƒreÝj `Hfa…stoio: dÚw dš oƒ uƒšej ½sthn FhgeÝj 'Ida‹Òj te m£chj eâ e„dÒte p£shj. ºi avea doi feciori. steaua de toamnã ce noaptea rãsare Mai luminoasã lucind dupã scalda ei în Ocheanos – Astfel i-ardea lui Tidid din creºtet. Dânºii pe sus în teleagã. Pe-unul fugind. Ei se curmarã din ºiruri ºi-o-ntinserã spre Diomede. Dar asuprã-i sãrind îl ochi Diomede. Cum împotrivã pãºind rãzboinicii s-apropiarã. Ój te m£lista lamprÕn pamfa…nVsi leloumšnoj çkeano‹o: to‹Òn oƒ pàr da‹en ¢pÕ kratÒj te kaˆ êmwn. †n' œkdhloj met¦ p©sin 'Arge…oisi gšnoito „d klšoj ™sqlÕn ¥roito: da‹š oƒ ™k kÒruqÒj te kaˆ ¢sp…doj ¢k£maton pàr ¢stšr' Ñpwrinù ™nal…gkion. Nu scãpa teafãr nici el de pierzanie. Suliþa-ntâi repezi în Tidide Fegeu. oÙd' œtlh peribÁnai ¢delfeioà ktamšnoio: oÙd g¦r oÙdš ken aÙtÕj Øpškfuge kÁra mšlainan. pe celalt omorât lângã dalba-i teleagã. tÕn d kt£menon par' Ôcesfi. Tocmai ca Rariþa. Ö d' ¢pÕ cqonÕj Ôrnuto pezÒj. ¢ll' œbale stÁqoj metam£zion. o‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Òntej FhgeÚj ·a prÒteroj proei dolicÒskion œgcoj: Tudedew d' Øpr ðmon ¢risterÕn ½luq' ¢kwk¾ œgceoj. ðse d' ¢f' †ppwn. Tare s-aprinserã toþi. iar el a dat iureº pedestru. Inimã-i dete ºi-mbold ca în tabãrã el sã se-nalþe Mult mai presus de Ahei ºi sã capete-naltã mãrire. Caii goni dup-aceea Tidide ca pradã ºi-i dete Soþilor sãi ca sã-i mâne la tabãrã lângã corãbii. dacã Hefestos Nu-l izbãvea ocrotindu-l în ceaþã noptie. Trîej d meg£qumoi ™peˆ ‡don uŒe D£rhtoj tÕn mn ¢leu£menon. Cum îi vãzurã-nainte Troienii pe fiii lui Dares. Nu-l nimeri. de mânã luându-l pe zeul rãzboiului Ares: 5 10 15 20 25 30 . Nu mai cuteazã sã-ºi apere fratele care cãzuse. ¢ll' “Hfaistoj œruto. tè oƒ ¢pokrinqšnte ™nant…w Ðrmhq»thn: të mn ¢f' †ppoiin. oÙd' œbal' aÙtÒn: Ö d' Ûsteroj Ôrnuto calkù Tudedhj: toà d' oÙc ¤lion bšloj œkfuge ceirÒj. Palas apoi îl împinse pe unde-a fost toiu-ncleºtãrii. s£wse d nuktˆ kalÚyaj. p©sin Ñr…nqh qumÒj: ¢t¦r glaukîpij 'Aq»nh ceirÕj ˜loàs' ™pšessi proshÚda qoàron ”Arha: Palas Atena din nou înteþi pe Tidid Diomede. Parã nestinsã pe coif ºi pe scut îi aprinse zeiþa. Nu vâjâi în zadar din mâna viteazului lancea.

Cade voinicul bufnind ºi zornãie arama pe dânsul. Cade Scamandriu pe brânci ºi zornãie arama pe dânsul. ºi îl scoase din toi pe vifornicul Ares. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. Scamandriu. Scamandriu. deodatã-i împlântã Suliþa-n spate-ntre umeri ºi pieptu-i rãzbate cu totul. Soþii lui Idomeneu apoi îl despoaie de arme. de care ascultau Halizonii. Trîaj d' œklinan Danao…: ›le d' ¥ndra ›kastoj ¹gemÒnwn: prîtoj d ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn ¢rcÕn `Alizènwn 'Od…on mšgan œkbale d…frou: prètJ g¦r strefqšnti metafršnJ ™n dÒru pÁxen êmwn messhgÚj. Öj cersˆn ™p…stato da…dala p£nta teÚcein: œxoca g£r min ™f…lato Pall¦j 'Aq»nh: Öj kaˆ 'Alex£ndrJ tekt»nato nÁaj ™saj ¢rcek£kouj. venitul la Troia din Tarna cea mult roditoare. biciul oraºelor. Festos. Izvoditoare de rãu. Cade din lance rãpus de Menelau Atride. E ’Arej ”Arej brotoloig miaifÒne teicesiplÁta oÙk ¨n d¾ Trîaj mn ™£saimen kaˆ 'AcaioÝj m£rnasq'. TÕn mn ¥r' 'IdomenÁoj ™sÚleuon qer£pontej: uƒÕn d Strof…oio Skam£ndrion a†mona q»rhj 'Atredhj Menšlaoj ›l' œgceŽ ÑxuÒenti ™sqlÕn qhrhtÁra: d…daxe g¦r ”Artemij aÙt¾ b£llein ¥gria p£nta. pe când Festos era sã se urce-n cotigã. 197 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . 'IdomeneÝj d' ¥ra Fa‹ston ™n»rato MÇonoj uƒÕn Bèrou. tšktonoj uƒÕn `Armon…dew. în ºira spinãrii L-a-nsuliþat ºi la piept îndatã rãzbitu-i-a boldul. CÂNTUL V „Ares. Öj ™k T£rnhj ™ribèlakoj e„lhloÚqei. t£ te tršfei oÜresin Ûlh: ¢ll' oÜ oƒ tÒte ge cra‹sm' ”Artemij „ocšaira. Din caru-i întâi Agamemnon Surpã pe trupeºul Odiu. Meºter la suliþi vestit în umãrul drept îl împunge Idomeneu. El ºi lui Paris durase corãbii totuna de-nalte. Asta grãi. stugerÕj d' ¥ra min skÒtoj eŒle. MhriÒnhj d Fšreklon ™n»rato. un maistru dibaci la tot lucrul de mânã Meºteºugit. di¦ d st»qesfin œlasse. spulberul lumii! Hai sã lãsãm pe Troieni ºi pe-Ahei între ei sã se batã Pânã ce tatãl ceresc dupã voie va da biruinþa. nîŽ d cazèmesqa. Fulgerã Idomeneu pe fiul lui Boros Meonul.196 IL IADOS. ™peˆ oÜ ti qeîn ™k qšsfata Édh. Fiul lui Strofiu. Nu-i fu acum de-ajutor nici meºtera sãgetãtoare. di¦ d st»qesfin œlassen. Noi sã ne dãm la o parte fugind de mânia lui Zeus”. ºi ucid cãpitanii Câte-un duºman fiecare. care neamul troian îl pierdurã Ca ºi pe sine. din care pe toþi întrecuse. ºi noapte cernitã-l cuprinde. ½ripe d prhn»j. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. Ea îl pofti dup-aceea sã ºadã pe mal la Scamandru. cã de Palas Atena iubit era foarte. Nici dibãcia-n ochire. DiÕj d' ¢leèmeqa mÁnin. tÕn mn ¥r' 'IdomeneÝj douriklutÕj œgceŽ makrù nÚx' †ppwn ™pibhsÒmenon kat¦ dexiÕn ðmon: ½ripe d' ™x Ñcšwn. fiind nimerit dup-aceea. Cãci lãudatul lãncier Menelau. oÙd ˜khbol…ai Îsin tÕ pr…n ge kškasto: ¢ll£ min 'Atredhj dourikleitÕj Menšlaoj prÒsqen ›qen feÚgonta met£frenon oÜtase dourˆ êmwn messhgÚj. Iar Merione ucise pe unul Fereclu. •Wj e„poàsa m£chj ™x»gage qoàron ”Arha: tÕn mn œpeita kaqe‹sen ™p' ºŽÒenti Skam£ndrJ. cãci nu bãnuise ce cugetã zeii. când el o zbughise Pe dinainte-i sã scape cu fuga. El se prãvale de sus. Biruie-Aheii atunci pe Troieni. doÚphsen d pesèn. Bun vânãtor. învãþat de ea însãºi zeiþ-Artemida Bine s-aþinte tot felul de sãlbãticiuni în pãdure. ILIADA. Tocmai când el o întoarse la fugã. Ðppotšroisi pat¾r ZeÝj kàdoj ÑršxV. a‰ p©si kakÕn Trèessi gšnonto oŒ t' aÙtù. pe fiul Lui Harmonides. tu crâncene.

vestitul lãncier. TÕn d' æj oân ™nÒhse Luk£onoj ¢glaÕj uƒÕj qÚnont' ¨m ped…on prÕ ›qen klonšonta f£laggaj. Nu ºtii acum la rãzboi cu cine ia parte Tidide. dar pe care mãrita-i soþie Teano Ca pe un fiu îl crescu ºi-avu grijã de el mulþumindu-ºi Soþul. cerbicea cu arma rãzbindu-i. Cade Pedeos pe þãrnã muºcând din arama cea rece. nu-i chip sã-l abatã din cale. tÕn mn Fuledhj dourˆ klutÕj ™ggÚqen ™lqën bebl»kei kefalÁj kat¦ „n…on ÑxšŽ dour…: ¢ntikrÝ d' ¢n' ÑdÒntaj ØpÕ glîssan t£me calkÒj: ½ripe d' ™n kon…V. Oare-i alãturi de Ahei ori umblã cumva cu Troienii? El pe câmpie s-avântã ca râul sporit de puhoaie. Cum se repede pe câmp ºi-mprãºtie-n faþã-i oºtirea. Astfel aceia se tot opinteau în vultoarea cea cruntã. Pandaros arcul îndatã-l struni ºi ochi în Tidide Cel repezit ºi la umãrul drept îl chiti-n scobitura 199 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 .198 65 IL IADOS. cinstit de norod deopotrivã cu zeii. Ój ·a Skam£ndrou ¢rht¾r ™tštukto. potoape ºi rupe zãgazuri. Fereclu Cade deodatã-n genunchi ºi-l învãluie bezna pieirii. Ursita. Vezi dupã asta culcate-o grãmadã de mândre ogoare. Nici ale podului tari stãvilare nu pot sã-l aþie. q£natoj dš min ¢mfek£luye. Ój t' ðka ·šwn ™kšdasse gefÚraj: tÕn d' oÜt' ¥r te gšfurai ™ergmšnai „scanÒwsin. Care. gemând de durere. CÂNTUL V Iute din goanã prinzându-l. EÙrÚpuloj d' EÙaimon…dhj `Uy»nora d‹on uƒÕn ØperqÚmou Dolop…onoj. prÒsqen ›qen feÚgonta metadrom£dhn œlas' ðmon fasg£nJ ¢xaj. yucrÕn d' ›le calkÕn Ñdoàsin. Meges rãpuse pe unul Pedeos nãscut din Antenor Nelegiuit. ºi zarea-i învãluie moartea Cea-ntunecatã ºi cea mai înaltã putere. Iute sub cap îl împunge. qàne g¦r ¨m ped…on potamù pl»qonti ™oikëj ceim£rrJ. P»daion d' ¥r' œpefne Mšghj 'Ant»noroj uƒÕn Ój ·a nÒqoj mn œhn. Culcã tot astfel Tidid îndesitele trâmbe troiene. ay' ™pˆ TudedV ™tita…neto kampÚla tÒxa. ¢pÕ d' œxese ce‹ra bare‹an: aƒmatÒessa d ceˆr ped…J pšse: tÕn d kat' Ôsse œllabe porfÚreoj q£natoj kaˆ mo‹ra kratai». Umãru-i taie ºi-i curmã puternicul braþ. EÙa…monoj ¢glaÕj uƒÒj. nãpãdindu-l. oÜt' ¥ra ›rkea ‡scei ¢lw£wn ™riqhlšwn ™lqÒnt' ™xap…nhj Ót' ™pibr…sV DiÕj Ômbroj: poll¦ d' Øp' aÙtoà œrga kat»ripe k£l' a„zhîn: ìj ØpÕ TudedV pukinaˆ klonšonto f£laggej Trèwn. pe fiul Lui Dolopion. pÚka d' œtrefe d‹a Qeanë sa f…loisi tškessi carizomšnh pÒseŽ ú. atunci Merione-i înfipse Suliþa-n bucã la dreapta ºi boldul trecu la bãºicã Unde subt os îl ajunse. din Licaon nãscutul. •Wj o‰ mn ponšonto kat¦ krater¾n Øsm…nhn: Tudedhn d' oÙk ¨n gno…hj potšroisi mete…h º met¦ Trèessin Ðmilšoi à met' 'Acaio‹j. Care tot curge sãlbatic. Când înainte-i da fuga Hipsenor. Când se porneºte nãprasnic în urma furtunii din slavã. dar Meges Filide. care-i cade Roºu de sânge pe câmp. qeÕj d' ìj t…eto d»mJ. tÕn mn ¥r' EÙrÚpuloj. deºi vin sodom. Boldul îi trece prin dinþi ºi limba din gurã-i reteazã. bãrbat care-a stat slujitor lui Scamandru Preot la Troia. oÙd' ¥ra min m…mnon polšej per ™Òntej. E tÕn mn MhriÒnhj Óte d¾ katšmarpte dièkwn bebl»kei gloutÕn kat¦ dexiÒn: ¿ d diaprÕ ¢ntikrÝ kat¦ kÚstin Øp' Ñstšon ½luq' ¢kwk»: gnÝx d' œrip' o„mèxaj. Dar îl vãzu arãtosul viteaz. cu sabia fiul Falnic al lui Evemon sãrind îl ajunge din goanã. kaˆ b£l' ™passonta tucën kat¦ dexiÕn ðmon ILIADA. ªi Evripil a chitit pe înaltul Hipsenor. Nici sã-l împiedice garduri pe luncile bine-nverzite.

” Dânsul aºa s-a fãlit. m-ascultã! Dacã vreodatã ne-ai fost prielnicã-n fierberea luptei Mie ºi tatãlui meu. Cheamã pe soþu-i Stenelos. Merse degrabã la el ºi din umãr îi scoase sãgeata. Deci. pÒdaj kaˆ ce‹raj Ûperqen: ¢gcoà d' ƒstamšnh œpea pterÒenta proshÚda: qarsîn nàn DiÒmhdej ™pˆ Trèessi m£cesqai: ™n g£r toi st»qessi mšnoj patrèŽon Âka ¥tromon. sã n-o cruþi. oÙdš › fhmi d»q' ¢nsc»sesqai kraterÕn bšloj. dacã vine pe-aici vreun zeu ºi te-ncearcã pe tine. Fã sã-l omor pe duºman. tu iarã prieºte-mi. loveºte-o cu arm-ascuþitã. Nu moare Tidid de sãgeatã. dacã zeu þi-e duºmanul. La vârtoasa-mi lovire Nu cred cã poate s-o ducã el mult. de sânge-i fu platca stropitã. El care-ntâi mã lovi ºi se laud-acum ºi cu falã Zice cã nu mai vãd mult lumina cea dalbã de soare. Ateno. Ea mãdularele-i face uºoare. cã-n pieptu-þi am pus vitejia Ne-nfricoºat-a pãrintelui tãu. Pandaros biruitor dã chiot puternic ºi strigã: „Iureº-nainte. •Wj œfat' eÙcÒmenoj: toà d' œklue Pall¦j 'Aq»nh. stãpânul furtunii. t»n g' oÙt£men ÑxšŽ calkù. o. dragul meu Capaniene. katab»seo d…frou. tu. telegarii! Cel mai de frunte duºman e rãnit. CÂNTUL V Platoºei lui. Sânge þâºneºte pe loc din haina cea bine-mpletitã.200 IL IADOS. Fiul lui Zeus. sã-mi vie cumva la-ndemânã. tù d' ™pˆ makrÕn ¥ãse Luk£onoj ¢glaÕj uƒÒj: Ôrnusqe Trîej meg£qumoi kšntorej †ppwn: bšblhtai g¦r ¥ristoj 'Acaiîn. ILIADA. oŒon œceske sakšspaloj ƒppÒta TudeÚj: ¢clÝn d' aâ toi ¢p' Ñfqalmîn ›lon ¿ prˆn ™pÁen. genunchii ºi braþul. Roagã-se-apoi Diomede cel vajnic în valma bãtãii: „Fiicã ne-nvins-a lui Zeus. pe care-l nãscu Capaneus: „Sai din cotigã mai iute. ºi Stenelos deodatã sãri din cotigã. të nàn a‡ ke qeÕj peirèmenoj ™nq£d' †khtai m» ti sÚ g' ¢qan£toisi qeo‹j ¢ntikrÝ m£cesqai to‹j ¥lloij: ¢t¦r e‡ ke DiÕj qug£thr 'Afrod…th œlqVs' ™j pÒlemon. e‡ potš moi kaˆ patrˆ f…la fronšousa paršsthj dhJ ™n polšmJ. Zoriþi. Vino ºi scoate-mi din umãr sãgeata ce-amarnic mã-mpunse. Dacã însã cumva ar veni a lui Zeus Fiic-Afrodita.” Asta grãi. e„ ™teÒn me ðrsen ¥nax DiÕj uƒÕj ¢pornÚmenon Luk…hqen. nàn aât' ™m f‹lai 'Aq»nh: dÕj dš tš m' ¥ndra ˜le‹n kaˆ ™j Ðrm¾n œgceoj ™lqe‹n Ój m' œbale fq£menoj kaˆ ™peÚcetai. d¾ tÒt' œpeit' ºr©to bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: klàq… meu a„giÒcoio DiÕj tškoj 'Atrutènh. ¢ntikrÝ d dišsce. Nu cãuta sã te-ncaieri cu el. pal£sseto d' a†mati qèrhx. E qèrhkoj gÚalon: di¦ d' œptato pikrÕj юstÒj. ¢ll' ¢nacwr»saj prÒsq' †ppoiin kaˆ Ôcesfin œsth. Ôfr' eâ gignèskVj ºmn qeÕn ºd kaˆ ¥ndra. voinici. Troieni.” 201 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . kaˆ Sqšnelon prosšfh Kapan»Žon uƒÒn: Ôrso pšpon KapanhŽ£dh. •Wj ¥r' œfh.” Astfel eroul se roagã ºi-Atena i-ascultã rugarea. •Wj œfat' eÙcÒmenoj: tÕn d' oÙ bšloj çkÝ d£massen. dacã-i drept cã Apolon. p¦r d st¦j bšloj çkÝ diamperj ™xšrus' êmou: aŒma d' ¢nhkÒntize di¦ strepto‹o citînoj. ªi-i cuvânteazã venindu-i aproape de tot: „Diomede. oÙdš mš fhsi dhrÕn œt' Ôyesqai lamprÕn f£oj ºel…oio. Luptã vârtos cu Troienii. Sqšneloj d kaq' †ppwn «lto cam©ze. Bine sã fii dumerit dacã-i om. Ôfr£ moi ™x êmoio ™rÚssVj pikrÕn юstÒn. gu‹a d' œqhken ™lafr£. cum a fost când pe vremuri Pavãza-n caru-i clãtind da nãvalã cu arma Tideus. din Licia noastrã pe-aici mã trimise. cu nici unul din zeii Nemuritori. Fuga purcede-napoi ºi oprindu-se-n faþa telegii. sãgeata-i acolo-ntre plãci i se-nfipse Pânã la carne-n adânc. Ba de pe ochi þi-am luat ºi negura ce-i aburise.

Tabãr-apoi la Toon ºi la Xantos. Nu e de moarte rãnit. tÕn mn Øpr mazo‹o balën calk»reŽ dour…. iar pe altul El la undrea pe la umãr cu-o sabie mare tãindu-l. parcã-i leul Care. œnq' Ó ge toÝj ™n£rize. f…lon d' ™xa…nuto qumÕn ¢mfotšrw. æj d lšwn ™n bousˆ qorën ™x aÙcšna ¥xV pÒrtioj º boÕj xÚlocon k£ta boskomen£wn. toÝj mn œas'. de rãmase moºneagul cu plâns ºi cu jale. tÕn d' ›teron x…feŽ meg£lJ klh‹da par' ðmon plÁx'. ìj toÝj ¢mfotšrouj ™x †ppwn Tudšoj uƒÕj bÁse kakîj ¢škontaj. Astfel dând buzna. De la grumaz ºi din spate de-a lungul tot umãru-i rupse. la þarã când sare-n obor unde-i turma bârsanã. Tidide cumplit de pe car îi rãstoarnã Pe amândoi ºi pe urmã-i despoaie de arme ºi-ncrede Soþilor sãi telegarii sã-i mâne la ei. ºi neîndrãznind sã-l înfrunte El se înfundã prin þarc ºi oile fug pãrãsite ªi-nghesuindu-se. œpeita dš t' oÙ prosamÚnei. Tudedhj d' ™xaàtij „ën prom£coisin ™m…cqh kaˆ pr…n per qumù memaëj Trèessi m£cesqai: d¾ tÒte min trˆj tÒsson ›len mšnoj éj te lšonta Ón ·£ te poim¾n ¢grù ™p' e„ropÒkoij яessi craÚsV mšn t' aÙlÁj Øper£lmenon oÙd dam£ssV: toà mšn te sqšnoj ðrsen. care pasc undeva în pãdure. ¢ll¦ kat¦ staqmoÝj dÚetai. ™peˆ oÙ zèonte m£chj ™knost»sante dšxato: chrwstaˆ d di¦ ktÁsin datšonto. Pe-unul în piept la gurgui îl potricãli. se duse pierind cea cu ochii de fulger. aÙt¦r Ö ™mmemaëj baqšhj ™x£lletai aÙlÁj: ìj memaëj Trèessi m…gh kraterÕj Diom»dhj. Nu-i mai primi pe feciori în viaþã întorºi de la luptã. Bietul. Cum îl vãzu pustiind a oºtenilor rânduri. Visele nu tâlcuise bãtrânul când fiii plecarã. ªi de cimotii i-a fost împãrþitã la urm-avuþia. Þintuie-ntâi pe-Astinou ºi pe Hiperon cãpitanul. ¢ll£ sfeaj kraterÕj Diom»dhj ™xen£rixe: bÁ d met¦ X£nqÒn te QÒwn£ te Fa…nopoj uŒe ¥mfw thlugštw: Ö d te…reto g»raŽ lugrù. un bou. Suliþa lui Diomede-l trânti la pãmânt ºi-i rãpuse Pe amândoi. CÂNTUL V Asta rostindu-i. Inim-acum i s-aprinse de trei ori pe atât. E ¿ mn ¥r' ìj e„poàs' ¢pšbh glaukîpij 'Aq»nh. o porni spre Polide ºi Abas. ¢pÕ d' aÙcšnoj ðmon ™šrgaqen ºd' ¢pÕ nètou. care stau amândoi laolaltã-n aceeaºi teleagã. Dragi lui Fenop care duce-va jalnice zile bãtrâne. iar fiara Lacomã ºi-nverºunatã s-aruncã din strunga cea-naltã. Eneas 203 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . Furia-i doar înteþind. ai lui Priam Fii. copiii din urmã. la corãbii. ILIADA. cã n-are pe altul sã-l lase moºtean pe avere. ”Enq' ›len 'AstÚnoon kaˆ `Upe…rona poimšna laîn. Ö d' ”Abanta metóceto kaˆ PolÚeidon uƒšaj EÙrud£mantoj ÑneiropÒloio gšrontoj: to‹j oÙk ™rcomšnoij Ö gšrwn ™kr…nat' Ñne…rouj.202 IL IADOS. Cum în cireadã s-aruncã un leu ºi-ncolþind în cerbice Sfâºie-o juncã. Aprig era ºi-nainte ºi gata sã tabere-n luptã. tâlmaciul de vise. De-asta ºi furã uciºi amândoi de bãrbatul Tidide. TÕn d' ‡den A„ne…aj ¢lap£zonta st…caj ¢ndrîn. œpeita d teÚce' ™sÚla: †ppouj d' oŒj ˜t£roisi d…dou met¦ nÁaj ™laÚnein. Tocmai aºa în Troieni se îndeasã turbat Diomede. Fii ai lui Evridamante moºneagul. Mai doborî el pe Hromiu ºi pe Ehemon. uƒÕn d' oÙ tšket' ¥llon ™pˆ kte£tessi lipšsqai. t¦ d' ™rÁma fobe‹tai: a‰ mšn t' ¢gcist‹nai ™p' ¢ll»lVsi kšcuntai. patšri d gÒon kaˆ k»dea lugr¦ le‹p'. Iar Diomede pãtrunse din nou între rânduri în frunte. cad nãvãlind peste-olaltã. ci abia de-l juleºte pãstorul. ”Enq' uŒaj Pri£moio dÚw l£be Dardan…dao e„n ˜nˆ d…frJ ™Òntaj 'Ecšmmon£ te Crom…on te. Morþi pãrãsindu-i apoi.

ú oÜ t…j toi ™r…zetai ™nq£de g' ¢n»r. Eneas! El mi se pare leit bãtãiosul Tidid Diomede. ™peˆ pollîn te kaˆ ™sqlîn goÚnat' œlusen: e„ m» tij qeÒj ™sti kotess£menoj Trèessin ƒrîn mhn…saj: calep¾ d qeoà œpi mÁnij. Öj toÚtou bšloj çkÝ kic»menon œtrapen ¥llV. Tare mã tem sã nu fie vreun zeu înciudat pe ai noºtri. ½dh g£r oƒ ™fÁka bšloj. Unul de jertfe lipsit. Cu umere ascunse sub nouri. de-i un zeu însã. Când dup-aceea-l gãsi pe voinicul ºi-alesul Pandaros. ªi-unde þi-e vaza ce nu e pe-aici întrecutã de nimeni. Repede-oprindu-se-n faþã-i n’acest fel îi zise Eneas: „Pandare. e doarã vreun zeu în mânie. cum stau câte doi telegarii. Povãþuia în teleagã de-a pururi sã umblu cu arma Când voi mâna pe Troieni prin focul bãtãii. Totuºi el n-a fost rãpus. Iar dacã-i el. fu împuns în platoºã prin scobiturã. Ca sã-l ajute. ªi-acoperite cu þoale sunt ele ºi-n jug la tot carul Rumeg-alac ºi orz alb. TÕn d' aâte prosšeipe Luk£onoj ¢glaÕj uƒÒj: A„ne…a Trèwn boulhfÒre calkocitènwn TudedV min œgwge dafroni p£nta ™skw. cã ne ucise pe mulþi ºi pe-alese. cum socot. ka… min b£lon ðmon dexiÕn ¢ntikrÝ di¦ qèrhkoj gu£loio: ka… min œgwg' ™f£mhn 'AŽdwnÁŽ proŽ£yein. de pe coiful cu creastã-ntreitã. ci se aflã departe pe-acasã la tata. al lui Licaon fecior. ¢sp…di gignèskwn aÙlèpid… te trufale…V. vreun zeu. ºi-i amar când se mânie zeii. ¢ll£ tij ¥gci ›sthk' ¢qan£twn nefšlV e„lumšnoj êmouj. Când de la mândra lui curte era sã iau drumul încoace. E bÁ d' ‡men ¥n te m£chn kaˆ ¢n¦ klÒnon ™gcei£wn P£ndaron ¢nt…qeon diz»menoj e‡ pou ™feÚroi: eáre Luk£onoj uƒÕn ¢mÚmon£ te kraterÒn te. unde þi-e arcul.204 IL IADOS. Care ºi-n Licia însãºi nu-i unul s-o poatã întrece? Mâinile-nalþã spre Zeus ºi dã cu sãgeata-n bãrbatul Care tot biruie aici ºi pagubã multã ne-aduse Nouã Troienilor.” Pandaros. stÁ d prÒsq' aÙto‹o œpoj tš min ¢nt…on hÜda: P£ndare poà toi tÒxon „d pterÒentej юstoˆ kaˆ klšoj. †ppoi d' oÙ paršasi kaˆ ¤rmata tîn k' ™piba…hn: ¢ll£ pou ™n meg£roisi Luk£onoj ›ndeka d…froi kaloˆ prwtopage‹j neoteucšej: ¢mfˆ d pšploi pšptantai: par¦ dš sfin ˜k£stJ d…zugej †ppoi ˜st©si kr‹ leukÕn ™reptÒmenoi kaˆ ÑlÚraj. dacã n-ar fi pe-aproape de dânsul. CÂNTUL V Repede-n luptã se duse prin zborul de lãnci repezite. sãgeþile înaripate. îi rãspunse: „Tu. cãpitane mãrite. Mai adineauri pe el l-am þintit. duºmanul Tidid Diomede. nu pot ºti bine. Unspre’ce care frumoase ºi nouã. œmphj d' oÙk ™d£massa: qeÒj nÚ t…j ™sti kot»eij. El mi-abãtu într-aiurea sãgeata cu care-l ochisem. ºi în umãr la dreapta L-am nimerit. al Troienilor sfetnic. ªi-uite cã nu sunt pe-aici telegarii ºi carele mele Ca sã mã urc. †ppouj t' e„sorÒwn: s£fa d' oÙk od' e„ qeÒj ™stin. ¢ll' ¥ge tùd' œfej ¢ndrˆ bšloj Diˆ ce‹raj ¢nascën Ój tij Óde kratšei kaˆ d¾ kak¦ poll¦ œorge Trîaj. Eu însã 205 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . Doar îl cunosc de pe scut. N-ar fi aºa cãpiat. Caii ºi carul îl vãd. oÙdš tij ™n Luk…V sšo g' eÜcetai enai ¢me…nwn. S-afle pe cel de-o mãsurã cu zeii nãscut din Licaon. De-am ºi gândit dupã asta cã dus e pe lumea cealaltã. Tot stãruia lângã mine bãtrânul meu tatã Licaon. à mšn moi m£la poll¦ gšrwn a„cmht¦ Luk£wn ™rcomšnJ ™pštelle dÒmoij œni poihto‹sin: †ppois…n m' ™kšleue kaˆ ¤rmasin ™mbebaîta ¢rceÚein Trèessi kat¦ krater¦j Øsm…naj: ILIADA. e„ d' Ó g' ¢n¾r Ón fhmi dafrwn Tudšoj uƒÕj oÙc Ó g' ¥neuqe qeoà t£de ma…netai. abia isprãvite.

Lângã Troieni sã mã-ncaier de dragul mãritului Hector. TÕn d' aâte prosšeipe Luk£onoj ¢glaÕj uƒÒj: A„ne…a sÝ mn aÙtÕj œc' ¹n…a kaˆ teë †ppw: m©llon Øf' ¹niÒcJ e„wqÒti kampÚlon ¤rma o‡seton. ½geira d m©llon. aÙt…k' œpeit' ¢p' ™me‹o k£rh t£moi ¢llÒtrioj fëj e„ m¾ ™gë t£de tÒxa faeinù ™n purˆ qe…hn cersˆ diakl£ssaj: ¢nemèlia g£r moi Ñphde‹. e‡ per ¨n aâte ZeÝj ™pˆ TudedV Diom»deŽ kàdoj ÑršxV. ìj l…pon. prietene. tu urcã-te alãturi de mine sã vezi mai degrabã Ce fel sunt caii lui Tros. Ia de la mine ºi þine lucioasele hãþuri ºi biciul. Chiar dacã Zeus din nou o sã-i dea lui Tidid biruinþã. Dânºii ne scapã pe noi. ½dh g¦r doio‹sin ¢rist»essin ™fÁka TudedV te kaˆ 'AtredV. oÙd' ™qšlhton ™kferšmen polšmoio teÕn fqÒggon poqšonte.206 IL IADOS. Capul cu sabia atunci sã-mi taie pe loc oarecine. aÙt¦r pezÕj ™j ”Ilion e„l»louqa tÒxoisin p…sunoj: t¦ dš m' oÙk ¥r' œmellon Ñn»sein. ce bine ºtiu ei pe câmpie Goanã sã dea în duºmani. Dacã ne-ncercuie-Aheii. deprinºi fiind ei cu belºugul. pr…n g' ™pˆ në tùd' ¢ndrˆ sÝn †ppoisin kaˆ Ôcesfin ¢ntib…hn ™lqÒnte sÝn œntesi peirhqÁnai. ™k d' ¢mfotšroiin ¢trekj aŒm' œsseua balèn. dac-am vrea sã fugim de Tidide. CÂNTUL V Nu vrui sã ºtiu. ¢ll' ¥g' ™mîn Ñcšwn ™pib»seo. iar eu sã am grija telegii.” Dar cãpitanul troian Eneas grãi lui Pandaros: „Pandare. Dacã eu arcul nu frâng ºi-ndatã nu-l leapãd în para Focului strãlucitor. frâul ºi hãþuie caii tu singur. Nici n-are sã fie doar altfel Pânã ce nu vom ieºi amândoi în teleagã-nainte Lui Diomede ºi n-om încerca sã ne batem cu dânsul. Ori mi-l întâmpinã tu. ºi ce rãu am fãcut! Mi-a fost numai Caii sã-mi cruþ.” Pandaros se-mpotrivi lui Eneas ºi astfel îi zise: „Þine-þi. e„ dš ke nost»sw kaˆ ™sÒyomai Ñfqalmo‹si patr…d' ™m¾n ¥locÒn te kaˆ Øyerefj mšga dîma. m» moi deuo…ato forbÁj ¢ndrîn e„lomšnwn e„wqÒtej œdmenai ¥dhn. napoi sã ne poarte din luptã. nevasta ºi casa cea mare ºi-naltã. tè ·a kakÍ a‡sV ¢pÕ pass£lou ¢gkÚla tÒxa ½mati tù ˜lÒmhn Óte ”Ilion e„j ™ratein¾n ¹geÒmhn Trèessi fšrwn c£rin “Ektori d…J. e‡ per ¨n aâte febèmeqa Tudšoj uƒÒn: m¾ të mn de…sante mat»seton. nu vorbi asta. mel»sousin d' ™moˆ †ppoi. Însã de-o fi sã mã-ntorc ºi cu ochii sã-mi vãd vreodatã Þara iubitã. ca sã nu le lipseascã nutreþu-n cetate. Am sãgetat adineauri în doi neprieteni de frunte – Unul era Diomede. cãci el în zadar mã-nsoþeºte. Eu din teleagã cobor ca sã-l iau pe duºman în primire. cu asta mai tare-ndârjindu-i. Dânºii mai bine vor trage teleaga arcuitã sub biciul Unui stãpân cunoscut. Menelau celalt – ºi fãcut-am Sânge sã curgã din ei. ILIADA. De-asta ºi eu i-am lãsat ºi pedestru venit-am la Troia. ¢ll' ¥ge nàn m£stiga kaˆ ¹n…a sigalÒenta dšxai. ºi sã fugã. ™gë d' †ppwn ¢pob»somai Ôfra m£cwmai: º sÝ tÒnde dšdexo. ca vântul de iuþi. Nenorocit a fost ceasul când soarta mã-mpinse pe mine Arma din cui sã desprind ca sã vin sã duc oaste la Troia. Ôfra ‡dhai oŒoi TrèŽoi †ppoi ™pist£menoi ped…oio kraipn¦ m£l' œnqa kaˆ œnqa diwkšmen ºd fšbesqai: të kaˆ nîŽ pÒlin d saèseton. Mi-e sã nu stea îndãrãtnici de spaimã cumva ºi sã nu vrea Ei. dar nu vrea nici el sã m-ajute. o sã zboare-napoi spre cetate. 207 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . TÕn d' aât' A„ne…aj Trèwn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: m¾ d' oÛtwj ¢gÒreue: p£roj d' oÙk œssetai ¥llwj. M-am bizuit doar în arc. E ¢ll' ™gë oÙ piqÒmhn: à t' ¨n polÝ kšrdion Ãen: †ppwn feidÒmenoj. Hai dar. dacã nu-þi aud glasul.

De-asta eu una-þi demând ºi tu sã-mi þii minte demândul: Dacã-nþeleapta zeiþã Atena-mi dã cinstea sã-i zdrumec Pe amândoi. ¢ll¦ kaˆ aÜtwj ¢nt…on em' aÙtîn: tre‹n m' oÙk ™´ Pall¦j 'Aq»nh. oÙ g£r moi genna‹on ¢lusk£zonti m£cesqai oÙd kataptèssein: œti moi mšnoj œmpedÒn ™stin: Ñkne…w d' †ppwn ™pibainšmen. oÛnek' ¥ristoi †ppwn Óssoi œasin Øp' ºî t' ºšliÒn te. La dânºii. Vârtutea nu-mi ºovãie încã. sã stau tupilat ca un famen Nu sunt din fire deprins. CÂNTUL V Tabãr-asuprã-ne atunci vultanul Tidid ºi ne-omoarã Pe amândoi ºi ne pradã ºi caii cei tari de copitã. Sã tremur nu-ngãduie Palas Atena. De la duºmani sã-i goneºti ºi sã-i duci pe la noi la corãbii. Iarã celalt e Eneas. Eu s-o dosesc de la luptã. Urcã-te-n car sã fugim împreunã ºi nu mai da astfel Buzna-naintea oºtirii. m»thr dš o† ™st' 'Afrod…th. Sai dup-aceea degrabã la caii aduºi de Eneas. cã n-am sã mã iau dupã tine. Pentru c-au fost o minune de cai cum pe lume Soarele nu mai vãzuse. Silã mi-e-n car sã mã sui. toÝj d ‡de Sqšneloj Kapan»Žoj ¢glaÕj uƒÒj. dacã vine-mpotrivã. e‡ g' oân ›terÒj ge fÚgVsin. ªi-nviforaþi spre Tidide goneau telegarii cei repezi. A„ne…ao d' ™paxai memnhmšnoj †ppwn. ™peˆ oÙd s peisšmen o‡w. ¢ll¦ sÚ g' aÙtÕj œlaune tš' ¤rmata kaˆ teë †ppw.” Dar pe sub gene privindu-l. licianul. arãtosul Stenelos Iute vesti pe tovar㺠rostindu-i cuvinte ce zboarã: „Tu Diomede Tidid. ¢ll' ¥ge d¾ cazèmeq' ™f' †ppwn. aya d Tudedhn œpea pterÒenta proshÚda: Tudedh DiÒmhdej ™mù kecarismšne qumù. Din soiul acestor-Anhise 209 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . Du-þi înainte mai bine cum ºtii telegarii ºi carul.208 235 IL IADOS. Doar s-au prãsit ei din zmeii ce Zeus îi dete rãsplatã Craiului Tros. ™k d' ™l£sai Trèwn met' ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. prea scumpe tu inimii mele. crunt se rãsti Diomede: „Nu-mi grãi mie de fugã. ¥llo dš toi ™ršw. uƒÕj d' aâte Luk£onoj eÜcetai enai: A„ne…aj d' uƒÕj mn ¢mÚmonoj 'Agc…sao eÜcetai ™kgeg£men. vestit cã el are de mamã Pe Afrodita zeiþa ºi tatã pe mândrul Anhise.” Asta vorbir-amândoi ºi în caru-mpestrit se suirã. chiar astfel pedestru Eu mã reped. ¥ndr' ÐrÒw kraterë ™pˆ soˆ memaîte m£cesqai n' ¢pšleqron œcontaj: Ö mn tÒxwn ™Ý e„dëj P£ndaroj. tÁj g£r toi geneÁj Âj Trw per eÙrÚopa ZeÝj dîc' uŒoj poin¾n Ganum»deoj. un meºter Sãgetãtor care i-al lui Licaon fecior. N-o sã-i mai ducã pe ei înapoi telegarii cei repezi. mhdš moi oÛtw qàne di¦ prom£cwn. tÁj geneÁj œkleyen ¥nax ¢ndrîn 'Agc…shj ILIADA. E nîŽ d' ™paxaj megaqÚmou Tudšoj uƒÕj aÙtè te kte…nV kaˆ ™l£ssV mènucaj †ppouj. Nu-i vom slãbi doar o clipã ºi-abia dacã unul ne scapã. Vãd furtunatici venind sã se batã cu tine doi oameni Peste mãsurã de tari: e Pandaros unul. Cum îi zãri de departe venind. sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin: a‡ kšn moi polÚbouloj 'Aq»nh kàdoj ÑršxV ¢mfotšrw kte‹nai. Eu îl întâmpin cu arma pe el. •Wj ¥ra fwn»santej ™j ¤rmata poik…la b£ntej ™mmemaît' ™pˆ TudedV œcon çkšaj †ppouj. tÕn d d' ™gën ™piÒnta dedšxomai ÑxšŽ dour…. cã-i luase pe fiul iubit Ganimede. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh kraterÕj Diom»dhj: m» ti fÒbon d' ¢gÒreu'. sÝ d toÚsde mn çkšaj †ppouj aÙtoà ™rukakšein ™x ¥ntugoj ¹n…a te…naj. cã-þi pui în primejdie viaþa. toÚtw d' oÙ p£lin aâtij ¢po…seton çkšej †ppoi ¥mfw ¢f' ¹me…wn. m» pwj f…lon Ãtor ÑlšssVj. tu aicea în loc sã opreºti telegarii Nezãbovind sã anini la cotigã lucioasele hãþuri.

oÙdš s' яw dhrÕn œt' ¢nsc»sesqai: ™moˆ d mšg' eâcoj œdwkaj. toà d' ¢pÕ mn glîssan prumn¾n t£me calkÕj ¢teir»j. N-o mai duci mult. cei de-acolo. Deci ca un leu ce se bizuie-n sine. iar el moare ºi-i seacã tãria vieþii. tÕn kt£menai memaëj Ój tij toà g' ¢nt…oj œlqoi smerdalša „£cwn: Ö d cerm£dion l£be ceirˆ ILIADA. Ce izbândire frumoasã. leukoÝj d' ™pšrhsen ÑdÒntaj. Ochiul lui Pandaros. •Wj f£menoj prošhke: bšloj d' ‡qunen 'Aq»nh ·‹na par' ÑfqalmÒn. Ci de jos Diomede cu mâna înºfacã 211 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . A„ne…aj d' ¢pÒrouse sÝn ¢sp…di dour… te makrù de…saj m» pèj oƒ ™rusa…ato nekrÕn 'Acaio…. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù a„Òla pamfanÒwnta.210 IL IADOS. Teamã fiindu-i ca nu cumva trupul sã-i smulgã duºmanii. E l£qrV Laomšdontoj Øposcën q»leaj †ppouj: tîn oƒ ›x ™gšnonto ™nˆ meg£roisi genšqlh. ºi lãncii dã zbor. Nu te rãpuse sãgeata cea crud-aruncatã de mine. prÒsqe dš oƒ dÒru t' œsce kaˆ ¢sp…da p£ntos' ™shn. e„ toÚtw ke l£boimen. a„cm¾ d' ™xelÚqh par¦ ne…aton ¢nqereîna: ½ripe d' ™x Ñcšwn. •Wj o‰ mn toiaàta prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon. care-apoi la palatu-i Mânzi îi fãtarã vreo ºase. Socot cã de-acuma e gata. të d dÚ' A„ne…v dîken m»stwre fÒboio.” Zice. toÝj mn tšssaraj aÙtÕj œcwn ¢t…tall' ™pˆ f£tnV. de-om pune noi mâna pe dânºii!” Asta zic ei. Sare Eneas din caru-i cu lancea-narmat ºi cu scutul. ca tatã I-a dãruit lui Eneas sã-mprãºtie spaimã-n rãzboaie. Dar nu veþi avea voi astâmpãr Pânã ce unul din voi n-o sã cadã zdrobit ºi pe Ares Crâncenul n-o sã-l îmbuibe cu sângele-i scurs pe câmpie. TÕn d' oÙ tarb»saj prosšfh kraterÕj Diom»dhj: ½mbrotej oÙd' œtucej: ¢t¦r oÙ mn sfî g' яw pr…n g' ¢popaÚsesqai pr…n g' À ›terÒn ge pesÒnta a†matoj «sai ”Arha. Iatã-ncerca-voi acuma cu suliþa sã te dau gata. Chiuie atunci bucuros ºi se laudã Pandaros astfel: „Iatã-te-n vintre rãzbit. Anhise pãstrat-a dintr-înºii Patru ºi-n grajd i-a crescut. Pe doi. îi secerã din rãdãcinã pe urmã Limba ºi tocmai în capul bãrbiei rãsare þuguiul ªi se prãvale din chelnã voinicul ºi zornãie asupra-i Armele-i împodobite ºi lucii. CÂNTUL V Craiul avut-a prãsilã furatã lui Laomedonte.” Zice ºi lancea rotind o zboarã din mânã spre dânsul ªi-l nimereºte în scut. caii gonindu-ºi Pandaros cel arãtos întâi începu s-ameninþe: „Tu. viteze din viþã mãritã. ameninþã Straºnic rãcnind. ’H ·a kaˆ ¢mpepalën proei dolicÒskion œgcoj kaˆ b£le Tudedao kat' ¢sp…da: tÁj d di¦ prÕ a„cm¾ calke…h ptamšnh qèrhki pel£sqh: tù d' ™pˆ makrÕn ¥ãse Luk£onoj ¢glaÕj uƒÒj: bšblhai keneîna diamperšj. se sperie caii Sprinteni ºi fug. Gata sã culce pe-oricine spre el ar pãºi. prin pãturi acolo rãzbate Lancea cu boldul de-aramã ºi pânã la platoºã ajunge. iar duºmanii s-apropie. tÕn prÒteroj prosšeipe Luk£onoj ¢glaÕj uƒÒj: karterÒqume dafron ¢gauoà Tudšoj uƒ à m£la s' oÙ bšloj çkÝ dam£ssato pikrÕj юstÒj: nàn aât' ™gce…V peir»somai a‡ ke tÚcwmi. parštressan dš oƒ †ppoi çkÚpodej: toà d' aâqi lÚqh yuc» te mšnoj te. inimoase Tidid. të d t£c' ™ggÚqen Ãlqon ™laÚnont' çkšaj †ppouj. ºi ce laudã mare îmi vei da cu-a ta moarte!” Netulburat îi rãspunse lui Pandaros dârzul Tidide: „Þinta greºitã þi-a fost. pe mort ocolindu-l Lancea ºi scutul rotund îi þine nainte de pazã. Trece puternicã arma prin ºirul Dinþilor albi. Atena o-ndreaptã spre nasul. ¢ro…meq£ ke klšoj ™sqlÒn. talaÚrinon polemist»n. Caii unindu-ºi cu iepele lui. ¢mfˆ d' ¥r' aÙtù ba‹ne lšwn ìj ¢lkˆ pepoiqèj.

ba un stei ce în vremea de astãzi doi oameni N-ar fi în stare a-l urni. Însã deodatã-l vãzu Afrodita. Viteazul atuncea Cade-n genunchi ºi-n pãmânt îºi sprijinã mâna vânjoasã. ¿ mn ˜Õn f…lon uƒÕn Øpexšferen polšmoio: oÙd' uƒÕj KapanÁoj ™l»qeto sunqesi£wn t£wn §j ™pštelle bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj. Nu e doar zâna cârmace a oºtenilor la bãtãlie. nici pustiitoarea Enio. ªi-un întuneric adânc ca noaptea i-acoperã ochii. oÙd qe£wn t£wn a† t' ¢ndrîn pÒlemon k£ta koiranšousin. o împunse pe gingaºa mânã 213 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . aya d Tudedhn mšqepe kraterènucaj †ppouj ™mmemaèj: Ö d KÚprin ™póceto nhlšŽ calkù gignèskwn Ó t' ¥nalkij œhn qeÒj. De la Troieni le da goanã spre tabãr-Aheilor. luã sclipitoarele hãþuri ªi asmuþi telegarii grãbindu-se dupã Tidide. kotÚlhn dš tš min kalšousi: ql£sse dš oƒ kotÚlhn. Capanianul atunci ºi-aduse aminte de spusa Lui Diomede Tidid ºi caii cei tari de copitã El ºi-i opri mai departe de clocotul harþei ºi-acolo Hãþul de cercul cotigii ºi-l prinse ºi-n urmã sãri el La telegarii comoºi cu care venise Eneas. nu care cumva sã-l împungã Vreun cãlãreþ din Ahaia ºi viaþa sã-ºi piardã feciorul. Dus ar fi fost negreºit ºi el. e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse DiÕj qug£thr 'Afrod…th m»thr. cãpitanul Eneas. A„ne…ao d' ™paxaj kall…tricaj †ppouj ™xšlase Trèwn met' ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. m» tij Danaîn tacupèlwn calkÕn ™nˆ st»qessi balën ™k qumÕn ›loito. nhusˆn œpi glafurÍsin ™launšmen: aÙt¦r Ó g' ¼rwj ïn †ppwn ™pib¦j œlab' ¹n…a sigalÒenta. fiind potriviþi laolaltã.212 IL IADOS. ¢ll' Óte d» ·' ™k…cane polÝn kaq' Ómilon Ñp£zwn. oŒoi nàn broto… e„s': Ö dš min ·ša p£lle kaˆ ooj. de aceea ºi noadã se cheamã. ¢ll' Ó ge toÝj mn ˜oÝj ºrÚkake mènucaj †ppouj nÒsfin ¢pÕ flo…sbou ™x ¥ntugoj ¹n…a te…naj. Osul îi frânse ºi vinele-i rupse amândouã. Astfel pe fiul ei drag zeiþa-l furã din bãtaie. Zâna pe scumpul ei fiu cu braþe de-omãt îl cuprinse Dupã ce ea l-a-nvelit în cutele hainei strãlucii. Cum o ajunse din goanã prin marea-mbulzealã-a oºtirii. Fiul acelui viteaz preamãrit Tideus. E Tudedhj mšga œrgon Ö oÙ dÚo g' ¥ndre fšroien. prÕj d' ¥mfw ·Áxe tšnonte: ðse d' ¢pÕ ·inÕn trhcÝj l…qoj: aÙt¦r Ó g' ¼rwj œsth gnÝx ™ripën kaˆ ™re…sato ceirˆ pace…V ga…hj: ¢mfˆ d Ôsse kelain¾ nÝx ™k£luye. Ön perˆ p£shj t‹en Ðmhlik…hj Óti oƒ fresˆn ¥rtia Édh. ºtiind-o cã-i slabã de fire. Care-l nãscu însoþitã fiind cu oierul Anhise. prÒsqe dš oƒ pšploio faeinoà ptÚgma k£luyen ›rkoj œmen belšwn. cãci el între soþii de-o seamã Mai de la inimã-i fuse. El se luase cu arma cea crudã pe urm-Afroditei ªi-o urmãrea duºmãnos. întinse Arma ºi nãvãlind. Pe urmã Stenelos. copila lui Zeus. Nu e nici Palas Atena. tù b£len A„ne…ao kat' „sc…on œnq£ te mhrÕj „sc…J ™nstršfetai. Iar Deipil i-a mânat la corãbii. el singur uºor învârtindu-l. ºi pielea I-o scrijeli cu muchiatul pietroi. œnq' ™porex£menoj megaqÚmou Tudšoj uƒÕj ¥krhn oÜtase ce‹ra met£lmenoj ÑxšŽ dourˆ ILIADA. Iute-l pocni pe Eneas cu dânsul în partea pe unde Coapsa se-mbucã în ºold. Repede-n caru-i suind. Ka… nÚ ken œnq' ¢pÒloito ¥nax ¢ndrîn A„ne…aj. Bun adãpost de loviri. CÂNTUL V Un bolovan. dîke d DhŽpÚlJ ˜t£rJ f…lJ. unde Lui Deipil i-a-ncrezut. ¼ min Øp' 'Agc…sV tške boukolšonti: ¢mfˆ d' ˜Õn f…lon uƒÕn ™ceÚato p»cee leukè. oÜt' ¥r' 'Aqhna…h oÜte ptol…porqoj 'Enuè.

Ón oƒ C£ritej k£mon aÙta…. oÙ p…nous' a‡qopa onon. ºi du-te. Cel care acum ar da piept cu însuºi pãrintele Zeus.” Zise. Ôfr' ™j ”Olumpon †kwmai †n' ¢qan£twn ›doj ™st…. ¿ d' ¢lÚous' ¢peb»seto. pentru cã zeii Nu beau vin negru. pe culmea de zei locuitã. eáren œpeita m£chj ™p' ¢rister¦ qoàron ”Arha ¼menon: ºšri d' œgcoj ™kšklito kaˆ tacš' †ppw: ¿ d gnÝx ™ripoàsa kasign»toio f…loio poll¦ lissomšnh crus£mpukaj Éteen †ppouj: f…le kas…gnhte kÒmisa… tš me dÒj tš moi †ppouj. tÍ d' ¥r' ”Arhj dîke crus£mpukaj †ppouj: ¿ d' ™j d…fron œbainen ¢khcemšnh f…lon Ãtor. aya d' œpeiq' †konto qeîn ›doj a„pÝn ”Olumpon: œnq' †ppouj œsthse pod»nemoj çkša ’Irij lÚsas' ™x Ñcšwn. Cade-Afrodita-n genunchi înaintea zeiþei Diona. Zâna se suie-n cotigã cu sufletul plin de mâhnire. 215 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . de-aceea Fãrã de sânge sunt ei ºi nemuritori. Unde ºedea odihnind prin ceaþã cu lancea ºi caii. mãiastrã. par¦ d' ¢mbrÒsion b£len edar: ¿ d' ™n goÚnasi p‹pte Diènhj d‹' 'Afrod…th ILIADA. tu fiic-a lui Zeus. •Wj œfaq'. iar zâna se duse ameþitã de-otrava durerii: Vinteºa Iris o prinse ºi-o scoase din deasa-nglotire. l…hn ¥cqomai ›lkoj Ó me brotÕj oÜtasen ¢n¾r Tudedhj. te…reto d' a„nîj: t¾n mn ¥r' ’Irij ˜loàsa pod»nemoj œxag' Ðm…lou ¢cqomšnhn ÑdÚnVsi. Învineþitã de chin ºi cu mâna-nroºitã de sânge. fii bun ºi-ndurã-te. e„ d sÚ g' ™j pÒlemon pwl»seai. ºi-n piele-o pãtrunse prin haina Cea strãlucitã. •Wj f£to. Dar învãlindu-l în norul cel negru l-apucã în braþe Febos Apolon ca nu cumva-n piept sã-l împungã cu lancea Vreun cãlãreþ din Ahaia ºi viaþa sã-ºi piardã voinicul. à tš s' яw ·ig»sein pÒlemÒn ge kaˆ e‡ c' ˜tšrwqi pÚqhai. m» tij Danaîn tacupèlwn calkÕn ™nˆ st»qessi balën ™k qumÕn ›loito: tÍ d' ™pˆ makrÕn ¥ãse bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: eke DiÕj qÚgater polšmou kaˆ dhŽotÁtoj: à oÙc ¤lij Ótti guna‹kaj ¢n£lkidaj ºperopeÚeij. dã-mi telegarii. toÜnek' ¢na…monšj e„si kaˆ ¢q£natoi kalšontai.214 IL IADOS. Diomede. De la teleagã-i deshamã ºi hranã cereascã le-aruncã. ªi-ngenunchind ea se roagã de fratele-i Ares ºi-i cere Caii gãtiþi cu fruntare de aur ºi astfel îi zice: „Dragul meu frate. Ca sã mã sui pe Olimp la zei în cetate. Suie-se alãturi ºi Iris ºi ia sclipitoarele hãþuri. E ¢blhcr»n: eqar d dÒru croÕj ¢ntetÒrhsen ¢mbros…ou di¦ pšplou. Iris cea iute opreºte acolo din zbor telegarii. CÂNTUL V La-ncheieturã în palmã. ºi el îi dã caii gãtiþi cu fruntare de aur. ¿ d mšga „£cousa ¢pÕ ›o k£bbalen uƒÒn: kaˆ tÕn mn met¦ cersˆn ™rÚsato Fo‹boj 'ApÒllwn kuanšV nefšlV. mela…neto d crÒa kalÒn. Ei zboarã voios ºi se urcã Numaidecât pe Olimp.” Zise. Öj nàn ge kaˆ ¨n Diˆ patrˆ m£coito. Ori poate Nu þi-e destul cã ademeni femeile slabe din fire? Dacã mai umbli pe-aici. nu gustã bucate ºi pâine. Biciuie caii apoi. þesutã de zânele Graþii. të d' oÙk ¢škonte petšsqhn. oŒÒj pšr te ·šei mak£ressi qeo‹sin: oÙ g¦r s‹ton œdous'. p¦r dš oƒ ’Irij œbaine kaˆ ¹n…a l£zeto cers…. m£stixen d' ™l£an. prumnÕn Ûper qšnaroj: ·še d' ¥mbroton aŒma qeo‹o „cèr. cãci prea mult Sufãr de rana ce un muritor mi-a fãcut. Cãtre zeiþ’a strigat puternic atunci Diomede: „Lasã rãzboiul. Sucul ce curge în vinele zeilor. De durere Þip-Afrodita vârtos ºi pe fiu ºi-l aruncã departe. Ea nimeri pe nãvalnicul Ares la aripa stângã. ia seama sã n-ajungi sã tremuri Chiar de departe auzind cã-i vifor de cruntã bãtaie. Prinse pe loc dupã asta sã picure sângele zânei.

O nemeri pe la sân. D-apoi nãprasnicul Hades. spune-mi. Nespusã i-a fost pãtimirea. Un ticãlos ºi hain ºi nelegiuit e oricine Trage cu arcul în zei. ºi el pe ascuns îl desprinse din lanþuri ªi de necaz îl scuti ºi de greul osândei. Hades atunci pe Olimp a venit la palatul lui Zeus. Nu numai tu. frumoas-a lor vitregã mamã. Care mi-e foarte iubit. nefiind muritor. tù d' ™pˆ Pai»wn Ñdun»fata f£rmaka p£sswn ºkšsat': oÙ mn g£r ti kataqnhtÒj ge tštukto. Dar Eribea.” Dar începu sã o mângâie astfel zeiþa Diona: „Rabdã. dÁsan kraterù ™nˆ desmù: calkšJ d' ™n ker£mJ dšdeto triska…deka mÁnaj: ka… nÚ ken œnq' ¢pÒloito ”Arhj «toj polšmoio. puternic în lanþuri L-au ferecat ºi la temniþã-n chiup de aramã-l þinurã Peste un an. ca ºi când tu faci cuiva rãul pe faþã?” Galeºa zân’ Afrodita rãspunse plângându-se mamei: „Cel din Tideus nãscut mã rãni. oÙ g¦r œti Trèwn kaˆ 'Acaiîn fÚlopij a„n». kaˆ ¢n£sceo khdomšnh per: polloˆ g¦r d¾ tlÁmen 'OlÚmpia dèmat' œcontej ™x ¢ndrîn calšp' ¥lge' ™p' ¢ll»loisi tiqšntej. acelaºi Hercule. Diomede trufaºul. Cãci pe ascuns îmi rãpi din luptã pe fiul Eneas. care ºed pe-a Olimpului culme. de era sã se mistuie aci Rãzboilã. când fiii Lui Alocu. ºi inimã prinde. eâtš min wÙtÕj ¢n¾r uƒÕj DiÕj a„giÒcoio ™n PÚlJ ™n nekÚessi balën ÑdÚnVsin œdwken: aÙt¦r Ö bÁ prÕj dîma DiÕj kaˆ makrÕn ”Olumpon kÁr ¢cšwn ÑdÚnVsi peparmšnoj: aÙt¦r юstÕj êmJ œni stibarù ºl»lato.216 IL IADOS. tlÁ mn ”Arhj Óte min ’Wtoj kraterÒj t' 'Efi£lthj pa‹dej 'AlwÁoj. d‹a qe£wn: tštlaqi tšknon ™mÒn. lui Hermes Dete de ºtire. îl nimeri ºi pe el cu sãgeata la poarta Morþilor. Óte min kraterÕj p£Žj 'AmfitrÚwnoj dexiterÕn kat¦ mazÕn юstù triglècini bebl»kei: tÒte ka… min ¢n»keston l£ben ¥lgoj. Nu mai e doarã-ntre Ahei ºi Troieni opintire cumplitã. Chiar ºi cu zeii se-ncumet-acum sã dea luptã Danaii. jos pe tãrâmul celalt. cã sãgeata Umãru-i þapãn rãzbise ºi nu-i da rãgaz suferinþa Pânã ce Peon pe ranã-i presarã tot leacuri uºoare ªi. calepÕj dš ˜ desmÕj ™d£mna. ceir… tš min katšrexen œpoj t' œfat' ™k t' ÑnÒmaze: t…j nÚ se toi£d' œrexe f…lon tškoj OÙraniènwn mayid…wj. CÂNTUL V Mama-i. iar dânsa uimitã-ºi cuprinde în braþe copila ªi netezind-o cu mâna o-ntreabã: „Copila mea. Care din zeii cereºti fãcutu-þi-a asta degeaba ªi pe nedrept. Öj tÒxoisin œkhde qeoÝj o‰ ”Olumpon œcousi. tlÁ d' 'Adhj ™n to‹si pelèrioj çkÝn юstÒn. T¾n d' ºme…bet' œpeita Diènh. tlÁ d' “Hrh. când fãtul lui Zeus. A pãþit-o chiar Ares odatã. ªi Hera Biat-a pãþit-o când fiul lui Amfitrion. kÁde d qumÒn. oþelitul Hercule. ºi-l supuse durerii. la urmã se vindecã zeul. mai tare ca toþi muritorii. copilo. Plin de mâhnire ºi tare de schingiuri pãtruns. scštlioj ÑbrimoergÕj Öj oÙk Ôqet' a‡sula ·šzwn. asupra-i þintind sãgeata-ntreit ascuþitã. mãcar cã te doare. E mhtrÕj ˜Áj: ¿ d' ¢gk¦j ™l£zeto qugatšra ¼n. 217 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . ILIADA. T¾n d' ºme…bet' œpeita filommeid¾j 'Afrod…th: oât£ me Tudšoj uƒÕj Øpšrqumoj Diom»dhj. Öj ™moˆ p£ntwn polÝ f…ltatÒj ™stin. ci mai mulþi care ºed pe-a Olimpului culme Am pãtimit de la oameni ºi ne-am chinuit fãrã milã Noi înde-noi. Efialt ºi Otos. æj e‡ ti kakÕn ·šzousan ™nwpÍ. e„ m¾ mhtrui¾ perikall¾j 'Her…boia `Ermšv ™x»ggeilen: Ö d' ™xškleyen ”Arha ½dh teirÒmenon. oÛnek' ™gë f…lon uƒÕn Øpexšferon polšmoio A„ne…an. ¢ll' ½dh Danao… ge kaˆ ¢qan£toisi m£contai.

Veseli primindu-l acasã la-ntorsu-i din lupta cea cruntã.-i zise. 219 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . ªi pe-a iubirii zeiþã de aur chemând-o la dânsul. oricât e de mare ºi tare. trˆj dš oƒ ™stufšlixe faein¾n ¢sp…d' 'ApÒllwn: ¢ll' Óte d¾ tÕ tštarton ™pšssuto da…moni soj. ºi pe când dezmierda pe frumoasa gãtitã. to‹si d mÚqwn Ãrce qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: Zeà p£ter à ·£ t… moi kecolèseai Ótti ken e‡pw. Însã de trei ori Apolon izbindu-l în scut îl respinse. ºi în vreme ce zeii vorbeau laolaltã.218 405 IL IADOS. CÂNTUL V Palas pe-acela-l împinse sã vie la tine-mpotrivã. cum vãd pe Afrodita rãnitã. cãci ea pe Troieni îi iubeºte Prea de tot mult ºi-o fi-mpins pe vreo fat-aheianã sã fugã Iar dupã ei. Nesocoti ºi pe marele zeu ºi-i ardea sã doboare Suliþa lui pe duºman ºi sã prade vestitele-i arme. Nepregetat se aruncã Tidid la Eneas de-a dreptul. tu n-ai sã te superi pe mine de tot ce voi spune? Zãu. a‰ d' aât' e„sorÒwsai 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh kertom…oij ™pšessi D…a Kron…dhn ™ršqizon. taàta d' ”ArhŽ qoù kaˆ 'Aq»nV p£nta mel»sei. †eto d' a„eˆ A„ne…an kte‹nai kaˆ ¢pÕ klut¦ teÚcea dàsai. ILIADA. N-o sã-i mai stea pe genunchi.” Ast-auzind. ka… ·a kaless£menoj prosšfh crusÁn 'Afrod…thn: oÜ toi tšknon ™mÕn dšdotai polem»Ža œrga. A„ne…v d' ™pÒrouse bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj. Hera ºi Palas Atena.” Asta grãi. ¢ll¦ sÚ g' ƒmerÒenta metšrceo œrga g£moio. Egialia! Cum ea bocind peste noapte O sã deºtepte din somn pe-ai sãi ºi-ºi va plânge bãrbatul. De-asta ºi tabãr-asupra-i de trei ori turbat sã-l omoare. me…dhsen d pat¾r ¢ndrîn te qeîn te. ÑdÚnai d kathpiÒwnto bare‹ai. à m£la d» tina KÚprij 'AcaiŽ£dwn ¢nie‹sa Trwsˆn ¤ma spšsqai. ’H ·a kaˆ ¢mfotšrVsin ¢p' „cî ceirÕj ÑmÒrgnu: ¥lqeto ce…r. ªi apoi vai de nevasta cea bunã. Mâna molcuþã ºi-o fi înþepat de vreo sponcã de aur. oÙdš t… min pa‹dej potˆ goÚnasi papp£zousin ™lqÒnt' ™k polšmoio kaˆ a„nÁj dhŽotÁtoj. Cel mai de frunte viteaz din Ahaia!” Astfel Diona Zice ºi sângele-i stoarce cu mâinile ei amândouã. Grija ta fie mereu legãturile dragi ale nunþii. Armele ºi bãtãlia sunt date lui Ares ºi-Atenei. toÝj nàn œkpagla f…lhse. gignèskwn Ó oƒ aÙtÕj Øpe…rece ce‹raj 'ApÒllwn: ¢ll' Ó g' ¥r' oÙd qeÕn mšgan ¤zeto. •Wj f£to. rãzboiul nu te priveºte pe tine. E soˆ d' ™pˆ toàton ¢nÁke qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: n»pioj. Când mai încearcã eroul sãrind ca un zeu de puternic. nu ºtie cã prea sunt puþine Zilele aceluia care în vrajbã se pune cu zeii. Vin cu ispitã de vorbe ºi-ncep sã-l întarte pe Zeus. m¾ d¾n A„gi£leia per…frwn 'Adrhst…nh ™x Ûpnou goÒwsa f…louj o„kÁaj ™ge…rV kour…dion poqšousa pÒsin tÕn ¥riston 'Acaiîn „fq…mh ¥locoj Diom»deoj ƒppod£moio. •Wj o‰ mn toiaàta prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon. trˆj mn œpeit' ™pÒrouse katakt£menai menea…nwn. Rana-i se vindecã atunci ºi marea-i durere s-alinã. tîn tina karršzousa 'AcaiŽ£dwn ™ãpšplwn prÕj crusÍ perÒnV katamÚxato ce‹ra ¢rai»n. nici tatã i-or zice copiii. oÙd tÕ ode kat¦ fršna Tudšoj uƒÕj Ótti m£l' oÙ dhnaiÕj Öj ¢qan£toisi m£chtai. të nàn Tudedhj. frazšsqw m» t…j oƒ ¢me…nwn se‹o m£chtai. Nu vrea sã ºtie cã scutul asupra-i Apolon întinse. a zâmbit al zeilor tatã ºi-al lumii. „Fata mea. cã-i de vin-Afrodita. Deci sã ia seama Tidide. copila cuminte A lui Adrast. e„ kaˆ m£la karterÒj ™sti. Nu cumva unul mai zdravãn ca tine sã tabere asuprã-i. Nesocotitul de el. Graiul întâi ticlui cea cu ochii albaºtri Atena: „Tatã.

E dein¦ d' Ðmokl»saj prosšfh ˜k£ergoj 'ApÒllwn: fr£zeo Tudedh kaˆ c£zeo. Hector. cã nu sunt totuna cu neamul Zeilor. iutele Acamas. aÙt¦r œpeit' aÙtù moi ™pšssuto da…moni soj. Óqi oƒ nhÒj ge tštukto. spulberul lumii! Vino ºi-nlãturã din bãtãlie pe-acest Diomede Care trufindu-se acum ºi cu tata-ne Zeus s-ar bate.” Asta grãi. oÙk ¨n d¾ tÒnd' ¥ndra m£chj ™rÚsaio metelqën Tudedhn. îl duse La cetãþuie-n Pergam. tu crâncene. Încã lãsa-veþi aºa pe Ahei sã vã secere oastea? Ori aºtepta-veþi ca ei sã ajungã la poarta cetãþii? Dus e bãrbatul. ia seama ºi-n lãturi fereºte. Diomede. Dânsul împunse cu lancea la mânã întâi pe-Afrodita. Cu zeii Nu cãuta sã te-asemeni. acum vitejia ce-aveai înainte? 221 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . Craiul Sarpedon atunci pe Hector începe sã-l mustre: „Unde þi-e. Febos Apolon atunci îl chemã pe vifornicul Ares: „Ares. à e„j Ó ken ¢mfˆ pÚlVj eâ poihtÍsi m£cwntai. Tudedhj d' ¢nec£zeto tutqÕn Ñp…ssw mÁnin ¢leu£menoj ˜kathbÒlou 'ApÒllwnoj. ªi se încaier-alãturi de umbrã.” Asta rosti ºi stãtu el apoi în Pergam la cetate. d¾ tÒte qoàron ”Arha proshÚda Fo‹boj 'ApÒllwn: ’Arej ”Arej brotoloig miaifÒne teicesiplÁta. pe care-l cinsteam ca pe Hector. ke‹tai ¢n¾r Ön son ™t…omen “Ektori d…J A„ne…aj uƒÕj megal»toroj 'Agc…sao: ¢ll' ¥get' ™k flo…sboio saèsomen ™sqlÕn ˜ta‹ron. în sfântul Mare locaº. biciul oraºelor. lecuindu-l. iar Tidide se trase doi paºi mai în urmã ªi se feri de mânia þintaºului Febos Apolon. Ares veni cãpiat ºi crunt ca o fiarã-ntre rânduri ªi-nflãcãra pe Troieni.” Asta grãi. A„ne…an d' ¢p£terqen Ðm…lou qÁken 'ApÒllwn Perg£mJ e„n ƒerÍ. rãsaduri din viþã mãritã. ªi pe la piepturi în faþã îºi sfarmã izbindu-ºi într-una Paveze mari ºi rotunde de piele sau scuturi uºoare. ªi dup-aceea la mine sãri ca un zeu în putere. ºi trezi-n fiecare curaj ºi vârtute. Leto ºi meºtera-n arc Artemis acolo. pe voinicul tovar㺠Noi mãcar mort s-apãrãm. Eneas Cel din Anhise nãscut.220 IL IADOS. ™peˆ oÜ pote fàlon Ðmo‹on ¢qan£twn te qeîn camaˆ ™rcomšnwn t' ¢nqrèpwn. sã-l scoatem din clocotul luptei. •Wj f£to. ½toi tÕn Lhtè te kaˆ ”Artemij „ocšaira ™n meg£lJ ¢dÚtJ ¢kšontÒ te kÚdainÒn te: aÙt¦r Ö e‡dwlon teàx' ¢rgurÒtoxoj 'ApÒllwn aÙtù t' A„ne…v ‡kelon kaˆ teÚcesi to‹on. mhd qeo‹sin s' œqele fronšein. ¢mfˆ d' ¥r' e„dèlJ Trîej kaˆ d‹oi 'Acaioˆ dÇoun ¢ll»lwn ¢mfˆ st»qessi boe…aj ¢sp…daj eÙkÚklouj lais»Ž£ te pterÒenta. •Wj e„pën Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou. Zeul apoi pe Eneas. Öj nàn ge kaˆ ¨n Diˆ patrˆ m£coito. œnq' aâ Sarphdën m£la ne…kesen “Ektora d‹on: “Ektor pÍ d» toi mšnoj o‡cetai Ö prˆn œceskej. îi deterã iarãºi tãrie. ºi astfel pe fiii lui Priam El îi zorea: „Priamizi. Plãsmuie însã Apolon în locu-i o umbrã ce-aratã Parcã-i Eneas aidoma-n arme ºi-n toatã fãptura. CÂNTUL V Astfel vârtos l-ameninþã pe dânsul arcaºul Apolon: „Tu. KÚprida mn prîta scedÕn oÜtase ce‹r' ™pˆ karpù. Deci hai. de-o parte ºi alta. din valmã luându-l. ILIADA. La faþã pãrea cã e Domnul Tracilor. unde capiºtea-i fuse ziditã. TrJ¦j d st…caj oâloj ”Arhj Ôtrune metelqën e„dÒmenoj 'Ak£manti qoù ¹g»tori QrVkîn: uƒ£si d Pri£moio diotrefšessi kšleuen: ð uƒe‹j Pri£moio diotrefšoj basilÁoj ™j t… œti kte…nesqai ™£sete laÕn 'Acaio‹j. •Wj e„pën aÙtÕj mn ™fšzeto Perg£mJ ¥krV. oamenii cei muritori care umblã prin tinã.

muºcat ca de ºarpe de vorba ce-i spuse. Singur cu mulþii cumnaþi ºi cu fraþii tu aperi cetatea. æj d' ¥nemoj ¥cnaj foršei ƒer¦j kat' ¢lw¦j ¢ndrîn likmèntwn. Noi îns-aci ne tot batem. Dar pe nici unul din ei eu nu vãd pe-aici nicãirea: Stau îndosiþi ca ogarii de teamã când leul rãsare. am venit de departe. krater¾n d' ¢poqšsqai ™nip»n. Lãncile el rãsucind. Ón ·a di' aÙtîn oÙranÕn ™j polÚcalkon ™pšplhgon pÒdej †ppwn ¨y ™pimisgomšnwn: ØpÕ d' œstrefon ¹niocÁej. o‰ d' ™lel…cqhsan kaˆ ™nant…oi œstan 'Acaiîn: 'Arge‹oi d' Øpšmeinan ¢ollšej oÙd fÒbhqen. Dar ºi Danaii þin piept. Cum adierea de vânt prin arie-mprãºtie pleava La treierat. Mi-e doar sã nu fiþi cuprinºi de un nãvod ce mrejuie totul ªi sã ajungeþi vânatul ºi prada vrãjmaºilor voºtri. œgeire d fÚlopin a„n»n. Însã tu stai huzurind. cu toate cã n-am eu pe-aproape Bunuri sã-mi jefuie Aheii ºi rude sã-mi ia în robie. m» pwj æj ¢y‹si l…nou ¡lÒnte pan£grou ¢ndr£si dusmenšessin ›lwr kaˆ kÚrma gšnhsqe: o‰ d t£c' ™kpšrsous' eâ naiomšnhn pÒlin Øm»n. nu sprijini la trudã pe oameni Ca sã se-mpizmuie-n harþã. Armia-mi totuºi silesc sã se batã ºi stãrui eu însumi Tot încolþind pe duºman. p£llwn d' Ñxša doàra kat¦ stratÕn õceto p£ntV ÑtrÚnwn macšsasqai. iar Hector. d£ke d fršnaj “Ektori màqoj: aÙt…ka d' ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze. se îndeasã ºi nu se-nspãimântã. Iatã eu unul. sã-ºi apere casa ºi-avutul. Ares da sprijin 223 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . Ei dupã asta curând vã spulberã mândra cetate. Oastea-i se-ntoarce-napoi ºi Aheilor stã împotrivã. Toþi nãzuiau înainte cu bicele. ¢ll¦ kaˆ ïj Luk…ouj ÑtrÚnw kaˆ mšmon' aÙtÕj ¢ndrˆ mac»sasqai: ¢t¦r oÜ t… moi ™nq£de to‹on oŒÒn k' º fšroien 'Acaioˆ ½ ken ¥goien: tÚnh d' ›sthkaj. tîn nàn oÜ tin' ™gë „dšein dÚnam' oÙd noÁsai. tot astfel Aheii Se înãlbirã de pulberea ce-o ridicau între-olaltã Pânã la cer din copite pãmântul izbind telegarii Iarãºi întorºi la rãzboi. cu armele toate pe dânsul. cutreierã tabãra-i toatã ªi-o îmboldeºte din grai ºi aprinde cumplitã bãtaie. ¢ll¦ kataptèssousi kÚnej ìj ¢mfˆ lšonta: ¹me‹j d macÒmesq' o† pšr t' ™p…kouroi œneimen. de lângã apa învolbat-a lui Xantos. când a viptului zânã bãlaie Demetra Hoaspa desparte de roadã uºor la bãtaia de vânturi. a‰ d' Øpoleuka…nontai ¢curmia…: ìj tÒt' 'Acaioˆ leukoˆ Ûperqe gšnonto konis£lJ. Tocmai din Licia. E fÁj pou ¥ter laîn pÒlin ˜xšmen ºd' ™pikoÚrwn ooj sÝn gambro‹si kasign»tois… te so‹si. t¦ œldetai Ój k' ™pideu»j. ca soþ de rãzboi. Clãile-albesc de pospai pe deasupra. •Wj f£to Sarphdèn. Tu eºti dator sã ai grijã de-acestea ºi ziua ºi noaptea ªi sã te rogi de noi toþi cãpitanii de oaste ajutoare Bine sã þinem mereu sã nu fii hain la mustrare. lãsat-am nevasta ªi o mulþime de-avuturi dorite de cel care n-are. mãcar cã suntem ajutoare. cã dau roatã-napoi vizitiii. Óte te xanq¾ Dhm»thr kr…nV ™peigomšnwn ¢nšmwn karpÒn te kaˆ ¥cnaj.” Zise.222 IL IADOS. o‰ d mšnoj ceirîn „qÝj fšron: ¢mfˆ d nÚkta ILIADA. œnq' ¥locÒn te f…lhn œlipon kaˆ n»pion uƒÒn. soˆ d cr¾ t£de p£nta mšlein nÚkt£j te kaˆ Ãmar ¢rcoÝj lissomšnJ thlekleitîn ™pikoÚrwn nwlemšwj ™cšmen. Sare din chelna telegii. ¢t¦r oÙd' ¥lloisi keleÚeij lao‹sin menšmen kaˆ ¢munšmenai êressi. CÂNTUL V Zis-ai cândva cã de n-ai avea alte oºtiri ºi-ajutoare. kaˆ g¦r ™gën ™p…kouroj ™ën m£la thlÒqen ¼kw: thloà g¦r Luk…h X£nqJ œpi din»enti. ªi mi-am lãsat copilaºul acolo. k¦d d kt»mata poll£.

'Atredhj d' ¢n' Ómilon ™fo…ta poll¦ keleÚwn: ð f…loi ¢nšrej œste kaˆ ¥lkimon Ãtor ›lesqe.” Zice. Aias cei doi. dar ºi ei de la sine cu toþii. Spulberãtorul de vieþi. cum îl vãzurã. N-aveau rãgaz ei de grija trezitã de-Apolon ºi Ares. o prieteni. în pieptu-vã puneþi tãrie. kaˆ ™n st»qessi mšnoj b£le poimšni laîn. care. tÒn ·a kat' ¢sp…da dourˆ b£le kre…wn 'Agamšmnwn: ¿ d' oÙk œgcoj œruto. Tare se înveselirã cã el mai vieazã ºi-i teafãr ªi de vârtute tot plin. æj edon zwÒn te kaˆ ¢rtemša prosiÒnta kaˆ mšnoj ™sqlÕn œconta: met£llhs£n ge mn oÜ ti. Ön ¢rgurÒtoxoj œgeiren ”Arhj te brotoloigÕj ”Erij t' ¥moton memau‹a. b£le d prÒmon ¥ndra A„ne…w ›taron megaqÚmou DhŽkÒwnta Pergas…dhn. încinsul cu spadã de aur. Nempiedicatã fiind prin pavãzã suliþa-i trece ªi pe la pântece-n brâu pe bietu-l strãpunge. ochind pe oºteanul din frunte. Ôfr' eÛdVsi mšnoj Boršao kaˆ ¥llwn zacreiîn ¢nšmwn. tot astfel Aheii-naintea Gloatei troiene adãstau cu-ndârjire ºi neºovãielnici. ºi vântuie lancea. Tidid ºi Ulise la luptã Tot îi sileau pe Danai. aÙtÕj d' A„ne…an m£la p…onoj ™x ¢dÚtoio Âke. Care-l rugase pe el sã însuflete oastea troianã. pe o culme de plai. Îl însuliþã-n scut Agamemnon Atride. bãrbaþi. ™peˆ qoÕj œske met¦ prètoisi m£cesqai. Stau fãrã preget ca norii cei puºi de stãpânul furtunii Sus. dacã-i teamã-ntre voi ºi ruºine Cei care se-nfricoºeazã îºi pierd ºi vârtutea ºi slava. cãci el sta gata sã lupte prin ºirul Celor dintâi. Diomede. Fie-vã unii de alþii ruºine în toiu-ncleºtãrii. Deodatã Cade voinicul bufnind ºi zornãie arama pe dânsul.224 IL IADOS. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. E qoàroj ”Arhj ™k£luye m£cV Trèessin ¢r»gwn p£ntos' ™poicÒmenoj: toà d' ™kra…ainen ™fetm¦j Fo…bou 'ApÒllwnoj crusaÒrou. Dar Agamemnon umbla în duium ºi da zor pretutindeni: „Fiþi. A„ne…aj d' ˜t£roisi meq…stato: toˆ d c£rhsan. ToÝj d' A‡ante dÚw kaˆ 'OdusseÝj kaˆ Diom»dhj Ôtrunon DanaoÝj polemizšmen: o‰ d kaˆ aÙtoˆ oÜte b…aj Trèwn Øpede…disan oÜte „wk£j. Mare de suflet ºi drag lui Eneas. dar nu-l întrebarã pe dânsul. ¢ll' œmenon nefšlVsin ™oikÒtej ¤j te Kron…wn nhnem…hj œsthsen ™p' ¢kropÒloisin Ôressin ¢tršmaj. CÂNTUL V Celor din Troia. oÙ g¦r œa pÒnoj ¥lloj. ’H kaˆ ¢kÒntise dourˆ qoîj. Ój min ¢nègei Trwsˆn qumÕn ™ge‹rai. Nesperiaþi de rãzbirea ºi chiotul oastei troiene. 225 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . Scapã mai mulþi decât mor. Febos el însuºi atunci din templu-i bogat lui Eneas Drumul îi dete ºi-n inimã-i puse curaj ºi tãrie. Ön Trîej Ðmîj Pri£moio tškessi t‹on. o† te nšfea skiÒenta pnoiÍsin ligurÍsi diaskidn©sin ¢šntej: ìj Danaoˆ Trîaj mšnon œmpedon oÙd fšbonto. la care Troienii þineau ca la fiii Craiului Priam. ¢ll»louj t' a„de‹sqe kat¦ krater¦j Øsm…naj: a„domšnwn ¢ndrîn plšonej sÒoi º pšfantai: feugÒntwn d' oÜt' ¨r klšoj Ôrnutai oÜte tij ¢lk». ºi de vrajba cea pururi aprinsã. El se ivi la tovarãºii sãi. ILIADA. Când a vãzut cã Aten-a Danailor paznicã-i dusã. pe-o vreme Când alinat e vãzduhul ºi-adoarme sãlbaticul crivãþ ªi viforoasele vânturi ce bat vâjâind ºi rãsfirã Norii noptatici din munþi. di¦ prÕ d e‡sato calkÒj. sã s-aþie statornici. ºi-umbla de mânie turbat pretutindeni. ™peˆ ‡de Pall£d' 'Aq»nhn o„comšnhn: ¿ g£r ·a pšlen Danao‹sin ¢rhgèn. Noapte lãþea-nvãluind bãteliºtea toatã ºi astfel Voia-mplini lui Apolon. neia…rV d' ™n gastrˆ di¦ zwstÁroj œlasse: doÚphsen d pesèn. pe Deicoonte Pergasianul.

Foarte cuprins era el ºi neamu-ºi trãgea de la zeul Apei Alfeu. feciorul mãritului Nestor. Menelau Se azvârli strãlucind în arme de-aramã prin ºirul Celor dintâi. Zeul nãscu pe-Orsiloh. De-asta. tÕn d' ‡den 'Ant…locoj megaqÚmou Nšstoroj uƒÒj. Vine Antiloh ºi s-alãtur-aproape de tot de Menelau Ca sã-l ajute. pe-Orsiloh ºi Creton. lãncile-ntinse. Tineri fiind amândoi. Care pe urm’a nãscut pe ne-nfricoºatul Diocle. Të d pesÒnt' ™lšhsen ¢rhfiloj Menšlaoj. Astfel oºtenii cei doi. o†w tè ge lšonte dÚw Ôreoj korufÍsin ™trafšthn ØpÕ mhtrˆ baqe…hj t£rfesin Ûlhj: të mn ¥r' ¡rp£zonte bÒaj kaˆ ‡fia mÁla staqmoÝj ¢nqrèpwn kerazeton. Gemeni erau ºi ºtiuþi amândoi în tot felul de lupte. biruiþi de puterea Unor bãrbaþi vânãtori. Dar cât era dornic de luptã. Ei. Vrând de Troieni sã rãzbune pe fraþii Atrizi. Mânios el arma-ºi roti. A„ne…aj d' oÙ me‹ne qoÒj per ™ën polemist¾j æj eden dÚo fîte par' ¢ll»loisi mšnonte. E ”Enq' aât' A„ne…aj Danaîn ›len ¥ndraj ¢r…stouj uŒe DioklÁoj Kr»qwn£ te 'Ors…locÒn te. Cum o pereche de lei de la munþi. Iarã Diocle-a nãscut doi fii. spre tabãrã-n pace-ºi luarã Morþii vintriº ºi dupã ce-acolo-i dãdurã pe mâna 227 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 570 570 . când faþã-n faþã-au ajuns ºi þineau împotrivã Braþele. Öj tšket' 'Ort…locon polšess' ¥ndressin ¥nakta: 'Ort…locoj d' ¥r' œtikte DioklÁa meg£qumon. de pe plaiuri înalte. cu lancea rãzbiþi de Eneas. Unde-i crescu o leoaicã-n desiºul adâncilor codri. ca sã-l vazã rãpus de Eneas. cãci tare-i era sã nu piarã Craiul. pe Menelau ªi pe-Agamemnon. cã-l împinse Ares. CÂNTUL V Dar ºi Eneas în schimb rãpune doi oameni de frunte. care-n þara Pilenilor curge aºa mare. ahtiaþi amândoi sã se-ncleºte. ™l£tVsin ™oikÒtej ØyhlÍsi. Cum îi vãzu rãsturnaþi. të mn ¥ra deilë balšthn ™n cersˆn ˜ta…rwn. Dar îl zãri Antiloh. tim¾n 'AtredVj 'Agamšmnoni kaˆ Menel£J ¢rnumšnw: të d' aâqi tšloj qan£toio k£luyen. ºi-o datã cu el ºi-ntreaga rãzboiului þintã. të mn d¾ ce‹r£j te kaˆ œgcea ÑxuÒenta ¢nt…on ¢ll»lwn ™cšthn memaîte m£cesqai: 'Ant…locoj d m£l' ¥gci par…stato poimšni laîn. tîn ·a pat¾r mn œnaien ™ãktimšnV ™nˆ FhrÍ ¢fneiÕj biÒtoio. Ôfra kaˆ aÙtë ¢ndrîn ™n pal£mVsi katšktaqen ÑxšŽ calkù: to…w të ce…ressin Øp' A„ne…ao damšnte kappesšthn. ªi se luã dup-Atrid. cuprins de-a lor milã. gšnoj d' Ãn ™k potamo‹o 'Alfeioà. bÁ d di¦ prom£cwn: perˆ g¦r d…e poimšni laîn m» ti p£qoi. ILIADA. pãrãsiþi de Eneas. vlãstarele lui Diocleus Care trãia cu lãcaºul în Fera cea bine-ziditã. bÁ d di¦ prom£cwn kekoruqmšnoj a‡qopi calkù se…wn ™gce…hn: toà d' Ôtrunen mšnoj ”Arhj. dar ceasul pieirii acolo-i ajunse. un Domn pe-o mulþime de oameni. Cad prãbuºiþi la pãmânt ca brazii cei nalþi în pãdure. t¦ fronšwn †na cersˆn Øp' A„ne…ao dame…h. Kr»qwn 'Ors…locÒj te m£chj eâ e„dÒte p£shj. al armelor zeu. Pe Orsiloh ºi Creton. o‰ d' ™peˆ oân nekroÝj œrusan met¦ laÕn 'Acaiîn.226 IL IADOS. urmarã pe negre corãbii Oastea din Argos la Ilion cel cu fugarii cei mândri. mšga dš sfaj ¢posf»leie pÒnoio. ™k d DioklÁoj didum£one pa‹de genšsqhn. cad morþi la lovirea din suliþi. Staule multe deºartã rãpind de la turme oi grase ªi o poiadã de boi pânã când. Ój t' eÙrÝ ·šei Pul…wn di¦ ga…hj. të mn ¥r' ¹b»sante melain£wn ™pˆ nhîn ”Ilion e„j eÜpwlon ¤m' 'Arge…oisin ˜pšsqhn. Eneas Datu-s-a-n lãturi când el a vãzut cã-i stau doi împotrivã.

ðrto d' ™p' aÙtoÝj kekl»gwn: ¤ma d Trèwn e†ponto f£laggej kartera…: Ãrce d' ¥ra sfin ”Arhj kaˆ pÒtni' 'Enuè. Astfel o vreme stã el afundat în nisipul câmpiei Pânã ce caii. Cum îi vãzu pe-amândoi între rânduri.-l brodi în undreaua din umãr chitindu-l. Cum rãtãcit oarecine. œnq' “Ektwr dÚo fîte katšktanen e„dÒte c£rmhj ILIADA. horcãind. îl cuprinse fiorul. cu mâna-nvârtind o lungã nãprasnicã lance. Öj loigÕn ¢mÚnei: kaˆ nàn oƒ p£ra ke‹noj ”Arhj brotù ¢ndrˆ ™oikèj. se înturnar-amândoi la-ncleºtarea din frunte. TÕn d „dën ·…ghse bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: æj d' Ót' ¢n¾r ¢p£lamnoj „ën polšoj ped…oio st»V ™p' çkurÒJ potamù ¤la d proršonti ¢frù mormÚronta „dèn. Biciuie caii apoi Antiloh ºi spre-Ahei îi alungã. spumegãtor clocotind. vizitiul Lui Pilemen.228 575 IL IADOS. epš te laù: ð f…loi oŒon d¾ qaum£zomen “Ektora d‹on a„cmht»n t' œmenai kaˆ qarsalšon polemist»n: tù d' a„eˆ p£ra eŒj ge qeîn. fo…ta d' ¥llote mn prÒsq' “Ektoroj. ìj tÒte Tudedhj ¢nec£zeto. îndatã Menelau. tÕn mn ¥r' 'Atredhj dourikleitÕj Menšlaoj ˜staÒt' œgceŽ nÚxe kat¦ klh‹da tuc»saj: 'Ant…locoj d MÚdwna b£l' ¹n…ocon qer£ponta ™sqlÕn 'Atumni£dhn: Ö d' Øpšstrefe mènucaj †ppouj: cermad…J ¢gkîna tucën mšson: ™k d' ¥ra ceirîn ¹n…a leÚk' ™lšfanti camaˆ pšson ™n kon…Vsin. Trîej d m£la scedÕn ½luqon aÙtîn. CÂNTUL V Soþilor. zvârlind. Stã uluit dacã vede un râu care curge spre mare Repede. Dânsul atunci. Paflagonii-narmaþii cu scuturi. Cade prin colb ºi s-afundã cu creºtetul pânã la umãr. Dânºii uciserã pe Pilemen. Frânele-i albe de fildeº în colb îi cãzurã din mânã ªi Antiloh nãvãlind îi sparse cu sabia tâmpla. Pe la cot cu o piatrã pocnindu-l. Meºter în lance. Iatã ºi-acuma pe-aproape în chip de bãrbat îi stã Ares. ”Enqa Pulaimšnea ˜lšthn ¢t£lanton ”ArhŽ ¢rcÕn PaflagÒnwn megaqÚmwn ¢spist£wn. din car îl dau jos pe de-a-ntregul. Când telegarii-ºi coti. Tocmai când el în cotigã sta oblu. ¢ll¦ prÕj Trîaj tetrammšnoi a„n Ñp…ssw e‡kete. 229 575 580 580 585 585 590 590 595 595 600 600 605 605 . Domnul oºtenilor tari. ToÝj d' “Ektwr ™nÒhse kat¦ st…caj. E aÙtë d strefqšnte met¦ prètoisi macšsqhn. Ea e-nsoþitã de Valma rãzboinicã-nfiorãtoare. purcedeþi încet înapoi cu privirea-ndreptatã Tot spre duºman ºi feriþi-vã lupta sã-ncepeþi cu zeii. 'Ant…locoj d' ¥r' ™paxaj x…fei ½lase kÒrshn: aÙt¦r Ó g' ¢sqma…nwn eÙergšoj œkpese d…frou kÚmbacoj ™n kon…Vsin ™pˆ brecmÒn te kaˆ êmouj. iar Troienii vin tot mai aproape de dânºii. ºi-ndãrãt o porneºte. Ares. met¦ d stratÕn ½las' 'Acaiîn. ¥llot' Ôpisqe. •Wj ¥r' œfh. mânate de crunta Enio. ºi ca turma-i vin cete puternice-n urmã Cãlãuzite de Ares. Când Diomede pe Ares vãzu. pe voinicul nãscut din Atimniu. Veºnic alãturi îi stã câte un zeu ºi-l pãzeºte de moarte. a lui Ares potrivã. Hector însuliþ-atunci doi tineri destoinici în arme. Astfel în lãturi se dã Diomede ºi zice oºtirii: „Prea ne mirãm. mhd qeo‹j meneainšmen fi m£cesqai. o prieteni. când merge pe-o-ntinsã câmpie. ba-n urma lui Hector. s-avântã spre dânºii Hector rãcnind. Ba înaintea lui Hector se poartã. ¿ mn œcousa KudoimÕn ¢naidša dhŽotÁtoj. Fiul lui Nestor atunci pãli pe Midon.” Zice Tidid. ”Arhj d' ™n pal£mVsi pelèrion œgcoj ™nèma. Hai dar. pe loc se rãstoarnã din chelnã. ¢n£ t' œdram' Ñp…ssw. dhq¦ m£l' ˜st»kei: tÚce g£r ·' ¢m£qoio baqe…hj: Ôfr' †ppw pl»xante camaˆ b£lon ™n kon…Vsi: toÝj †mas' 'Ant…locoj. cã falnicul Hector se-aratã Bun la zvârlirea de lãnci ºi cutezãtor la rãzboaie.

ci ursita Vru sã se ducã ºi el. lovirile tot se-ndesirã ªi se temu el atunci sã nu-l cotropeascã Troienii Care cu lãncile-n mânã-i dau ghes fiind mulþi ºi pe-alese. kaˆ ¢kÒntise dourˆ faeinù. în Pesos Locuitor. Vorba începe întâi Tlepolemos ºi zice: „Sarpedon. ei s-apropie unul de altul. cetatea o sparse ºi-n uliþi întinse pustiul. Fiul de-o parte al lui Zeus. tÕn kaˆ TlhpÒlemoj prÒteroj prÕj màqon œeipe: SarpÁdon Luk…wn boulhfÒre. ªi Aias s-aruncã la dânsul Gata sã-l jefuie. o‰ pollo… te kaˆ ™sqloˆ ™fšstasan œgce' œcontej. De-asta ºi cât era el de mare ºi zdravãn ºi falnic. tÒn ·a kat¦ zwstÁra b£len Telamènioj A‡aj. Anhial ºi Menestes. Tot l-au respins de la ei. kaˆ b£len ”Amfion Sel£gou uƒÒn. L-a spintecat pe oºtean. c»rwse d' ¢gui£j: ILIADA. CÂNTUL V Care-n aceeaºi cotigã erau. El ºi pe-aici a venit oarecând ca sã capete caii Lui Laomedon. neia…rV d' ™n gastrˆ p£gh dolicÒskion œgcoj. aÙt¦r Ö l¦x prosb¦j ™k nekroà c£lkeon œgcoj ™sp£sat': oÙd' ¥r' œt' ¥lla dun»sato teÚcea kal¦ êmoiin ¢felšsqai: ™pe…geto g¦r belšessi. cãpetenia oastei din Licia. Dar Aias. doÚphsen d pesèn: Ö d' ™pšdrame fa…dimoj A‡aj teÚcea sul»swn: Trîej d' ™pˆ doÚrat' œceuan Ñxša pamfanÒwnta: s£koj d' ¢nedšxato poll£. nepregetat la rãzboi ºi la fire ca leul. de care-l mai apãrã scutul. Menšsqhn 'Agc…alÒn te. E e„n ˜nˆ d…frJ ™Ònte. cu oameni puþini ºi cu ºase corãbii. yeudÒmenoi dš sš fasi DiÕj gÒnon a„giÒcoio enai.230 IL IADOS. Merse pe-aproape de tot ºi puse la þintã pe Amfiu Selagianul. ™peˆ pollÕn ke…nwn ™pideÚeai ¢ndrîn o‰ DiÕj ™xegšnonto ™pˆ protšrwn ¢nqrèpwn: ¢ll' oŒÒn tin£ fasi b…hn `Hraklhe…hn enai. sub brâu nimerindu-l. •Wj o‰ mn ponšonto kat¦ krater¾n Øsm…nhn: TlhpÒlemon d' `Hrakledhn ºän te mšgan te ðrsen ™p' ¢ntiqšJ SarphdÒni mo‹ra kratai». t…j toi ¢n£gkh ptèssein ™nq£d' ™Ònti m£chj ¢da»moni fwt…. Îndatã. Din toatã podoaba-i de arme nimica Nu mai putu sã desprindã. Astfel aceia se tot strãduiau în cumplitul încaier Când pe bãrbatul fecior al lui Hercule. Totuºi. tu nepriceputul în arme? Mare minciunã cã tu eºti nãscut din pãrintele Zeus! Tare departe mai eºti de acei care în vremea trecutã Furã din osul lui Zeus! De loc nu te-asemeni cu dânºii. Tu. pe Tlepolemos Soarta-l împinse sã-nfrunte pe dumnezeiescul Sarpedon. o† ˜ mšgan per ™Ònta kaˆ ‡fqimon kaˆ ¢gauÕn ðsan ¢pÕ sfe…wn: Ö d cass£menoj pelem…cqh. de‹se d' Ó g' ¢mf…basin krater¾n Trèwn ¢gerècwn. El a bufnit la pãmânt. ™mÕn patšra qrasumšmnona qumolšonta: Ój pote deàr' ™lqën ›nec' †ppwn Laomšdontoj ›x o‡Vj sÝn nhusˆ kaˆ ¢ndr£si paurotšroisin 'Il…ou ™xal£paxe pÒlin. të d pesÒnt' ™lšhse mšgaj Telamènioj A‡aj: stÁ d m£l' ™ggÝj „èn. dar îl împroaºcã Troienii c-o ploaie De zburãturi ascuþite. Cum împotrivã pãºind. Pune el totuºi piciorul în mort ºi smunceºte dintr-însul Lancea-i înfiptã. trãsnit dupã asta. o‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Òntej uƒÒj q' uƒwnÒj te DiÕj nefelhgerštao. când el îi vãzu la cãdere. al cãruia tatã Selagos. iar el ºovãind se dã-n lãturi. sã ajute la Troia pe Priam ªi pe-ai lui Priam feciori. Ój ·' ™nˆ Paisù na‹e polukt»mwn polul»Žoj: ¢ll£ ˜ mo‹ra Ãg' ™pikour»sonta met¦ Pr…amÒn te kaˆ uŒaj. era foarte bogat moºier. nepotul lui Zeus de alta. 231 610 610 615 615 620 620 625 625 630 630 635 635 640 640 . Milã-l cuprinse pe Aias. Altfel se zice c-a fost pãrintele meu în putere. Hercule. ce te sileºte Dosnic sã tremuri pe-aici.

¢pofqinÚqousi d lao…. dãdu strãmurarea de frasin Grabnic în sus ºi deodatã din mânã le zboarã-mpotrivã Lãncile lor. TlhpÒlemon d' ˜tšrwqen ™ãkn»midej 'Acaioˆ ™xšferon polšmoio: nÒhse d d‹oj 'OdusseÝj tl»mona qumÕn œcwn. de-aceea ºi Palas Furia-i spre Licieni o îndreaptã. Dar eu îþi rãspund: de la mine gãsi-vei Moartea cernitã pe-aici. oÙd' ¥r' 'OdussÁŽ megal»tori mÒrsimon Ãen ‡fqimon DiÕj uƒÕn ¢pokt£men ÑxšŽ calkù: tè ·a kat¦ plhqÝn Luk…wn tr£pe qumÕn 'Aq»nh. Sta socotindu-se-ntâi cu inima lui ºi cu gândul: Oare sã meargã întins spre fiul lui Zeus Sarpedon. oÙd' ¢pšdwc' †ppouj. CÂNTUL V Tu însã nu eºti bãrbat. pentru care Ai ºi venit de departe. din Licia. a„cm¾ d diamperj Ãlq' ¢legein»: tÕn d kat' Ñfqalmîn ™rebenn¾ nÝx ™k£luye. Beznã de noapte pe loc îi acoperã zarea vederii. ºi amar pe acolo-l împunse þuguiul. a„cm¾ d dišssuto maimèwsa Ñstšw ™gcrimfqe‹sa. ci nimenea n-a luat seama. deºi îl slujise. Lacom. oÙdš t… se Trèessin яomai ¥lkar œsesqai ™lqÒnt' ™k Luk…hj. ma…mhse dš oƒ f…lon Ãtor: merm»rixe d' œpeita kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÕn À protšrw DiÕj uƒÕn ™rigdoÚpoio dièkoi. Ori pe mai mulþi sã omoare din armia cea licianã? Dar sã doboare cu arm-ascuþitã pe fiul lui Zeus Nu-i fu de soartã menit lui Ulise. Ö d' ¢nšsceto me…linon œgcoj TlhpÒlemoj: kaˆ tîn mn ¡martÍ doÚrata makr¦ ™k ceirîn ½Žxan: Ö mn b£len aÙcšna mšsson Sarphdèn. Care. Tare grãbiþi ei fiind de grija ce-aveau ca sã-l scape. Iar Tlepolem îl chiti pe Sarpedon în coapsã la stânga. Tlepolemos. iar lancea pe jos trãgãnatã Rãu îl muncea pe viteaz. al suliþei bold îndatã prin coapsã-i pãtrunse. •Wj f£to Sarphdèn. TÕn d' aâ Sarphdën Luk…wn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: TlhpÒlem' ½toi ke‹noj ¢pèlesen ”Ilion ƒr¾n ¢nšroj ¢frad…Vsin ¢gauoà Laomšdontoj. Ã Ó ge tîn pleÒnwn Luk…wn ¢pÕ qumÕn ›loito.” Zice. grozav îl jigni cu mustrarea. Deci anevoie sã poþi ajuta pe Troieni. ªi-acolo s-aruncã 233 645 645 650 650 655 655 660 660 665 665 670 670 675 675 . Nici s-a gândit sã i-o smulgã din ºold ca sã poatã el merge. de aceea ºi armia-þi piere. TlhpÒlemoj d' ¥ra mhrÕn ¢risterÕn œgceŽ makrù bebl»kein.232 IL IADOS. o. ce-i drept a luat Ilionul Numai în urma prostiei slãvitului crai Laomedon. soˆ d' ™gë ™nq£de fhmˆ fÒnon kaˆ kÁra mšlainan ™x ™mšqen teÚxesqai. Tlepolem. Strãpuns de-a mea lance tu da-vei Iadului sufletul tãu. ™mù d' ØpÕ dourˆ damšnta eâcoj ™moˆ dèsein. Dar pe Sarpedon luând. ¢ll' Øp' ™moˆ dmhqšnta pÚlaj 'Adao per»sein. Îl vãzu pe Sarpedon Ulise Neºovãielnicul ºi de mânie îndatã s-aprinse. Osul abia scrijelind. de moarte feritu-l-a Zeus. Nu vru sã-i dea ca rãsplat-acei cai dupã care venise El de departe. Ój ·£ min eâ ›rxanta kakù ºn…pape mÚqJ. pat¾r d' œti loigÕn ¥munen. ILIADA. Totuºi de mine zdrobit. Dar el. Pe Tlepolemos aºiºderea-l scoaser-Aheii din luptã ªi-l depãrtarã din toi.” Dar cãpitanul Sarpedon aºa-i cuvânta împotrivã: „Hercule. O‰ mn ¥r' ¢nt…qeon SarphdÒna d‹oi ˜ta‹roi ™xšferon polšmoio: b£rune dš min dÒru makrÕn ˜lkÒmenon: tÕ mn oÜ tij ™pefr£sat' oÙd nÒhse mhroà ™xerÚsai dÒru me…linon Ôfr' ™piba…h speudÒntwn: to‹on g¦r œcon pÒnon ¢mfišpontej. oÙd' e„ m£la karterÒj ™ssi. yuc¾n d' ”AŽdi klutopèlJ. E soˆ d kakÕj mn qumÒj. vei merge pe lumea cealaltã. ïn e†neka thlÒqen Ãlqe. Chiar de-ai fi tare. îl scoaserã din bãtãlie Mândri tovarãºi de-ai lui. ºi mie-mi dai astãzi mãrire. Sarpedon întâi în cerbice-l ajunse Pe Tlepolem.

iar Hector nimic nu rãspunse.234 IL IADOS. din stânga rãnitului suliþa-i scoase Unul din ei. Etolul. TrÁcÒn t' a„cmht¾n A„tèlion O„nÒmaÒn te.” Asta rugarea i-a fost. de aceea ºi tot se da-n lãturi. tÕn d' oÜ ti prosšfh koruqa…oloj “Ektwr. 235 680 680 685 685 690 690 695 695 700 700 705 705 710 710 . încolþitã de Hector ºi Ares Nu se mai da îndãrãt luând fuga spre negre corãbii. perˆ d pnoi¾ Boršao zègrei ™pipne…ousa kakîj kekafhÒta qumÒn. Nici prididea în opint. Pe Enomaos. Sarpedon Se-nviorã ºi aºa începu sã se roage de dânsul: „Nu mã lãsa sã fiu pradã Danailor. ILIADA. Oare pe cine dintâi ºi pe cine la urmã doboarã Hector. kat¦ d' Ñfqalmîn kšcut' ¢clÚj: aâtij d' ™mpnÚnqh. Tovarãºii mândri Ai lui Sarpedon pe el îl luarã ºi-l duserã-n umbrã Pe sub stejarul crescut de minune la poarta cetãþii. Ój ·' ™n “UlV na…eske mšga ploÚtoio memhlèj. pe-Alcandru. ªi-ar fi ucis pe mai mulþi din oastea duºmanã Ulise. Cum oblici cã se bate de partea Troienilor Ares. ¢ll¦ par»Žxen lelihmšnoj Ôfra t£cista êsait' 'Arge…ouj. pe Oresbios. Ci se grãbi pe de lãturi voind pe Ahei sã-i împingã Tot înapoi ºi pe mulþi sã doboare. ¢ll' a„n Ñp…ssw c£zonq'. Ój oƒ f…loj Ãen ˜ta‹roj. O„nop…dhn q' “Elenon kaˆ 'Oršsbion a„olom…trhn. ºi zeul rãzboiului Ares? Pe vizitiul Orest. E œnq' Ó ge Ko…ranon eŒlen 'Al£stor£ te Crom…on te ”AlkandrÒn q' “AliÒn te No»mon£ te PrÚtan…n te. ºi încet la bãtaia de vânturi Sufletu-i greu zbuciumat începu sã mai prindã tãrie. odrasla lui Priam. Pe Enopidul Helen. cel cu ºerparul Luciu pestriþ. ¢ll' ™p£munon: œpeit£ me kaˆ l…poi a„ën ™n pÒlei ØmetšrV. ”Enqa t…na prîton t…na d' Ûstaton ™xen£rixan “Ektwr te Pri£moio p£Žj kaˆ c£lkeoj ”Arhj. pe Hromiu. Priamide. Prinse sã leºine-atunci ºi ceaþã pe ochi i se puse. ºi avea ºi pe alþii aproape Beoþieni. CÂNTUL V El în mulþime. pe Coiron ºi chiar pe Pritan ºi pe Haliu. •Wj f£to. polšwn d' ¢pÕ qumÕn ›loito. 'Arge‹oi d' Øp' ”ArhŽ kaˆ “Ektori calkokorustÍ oÜte pot protršponto melain£wn ™pˆ nhîn oÜte pot' ¢ntefšronto m£cV. pe Teutras. doboarã pe-Alastor. Vãzându-l aproape. iubitu-i prieten. Pe Noemon. ™pˆ d pl»xippon 'Oršsthn. æj ™pÚqonto met¦ Trèessin ”Arha. Vino ºi dã-mi ajutor ºi las’ dup-aceea-n cetate Duhul sã-mi dau. Dar învie dup-aceea. dacã nu mi-a fost dat mie bietul Ca sã mã-ntorc înapoi pe-acasã-n iubita mea þarã ªi sã aduc bucurie copilului meu ºi femeii. pe Trehos. Merse prin ºirul întâi lucind în veºminte de-aramã ªi-nfricoºã pe Danai. voinicul. ™peˆ oÙk ¥r' œmellon œgwge nost»saj okon d f…lhn ™j patr…da ga‹an eÙfranšein ¥locÒn te f…lhn kaˆ n»pion uƒÒn. ka… nÚ k' œti plšonaj Luk…wn kt£ne d‹oj 'OdusseÝj e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: bÁ d di¦ prom£cwn kekoruqmšnoj a‡qopi calkù de‹ma fšrwn Danao‹si: c£rh d' ¥ra oƒ prosiÒnti Sarphdën DiÕj uƒÒj. tÕn d' œlipe yuc». Pelagon. ¢nt…qeon TeÚqrant'. m¾ d» me ›lwr Danao‹sin ™£sVj ke‹sqai. dibaciul în arme. care-n Hila trãia lângã lacul Chefisos Numai de-avere-ngrijind. care aveau pe acolo mãnoase pãmânturi. Oastea din Argos acum. un zeu în fãpturã. l…mnV keklimšnoj Khfis…di: p¦r dš oƒ ¥lloi na‹on Boiwtoˆ m£la p…ona dÁmon œcontej. Iar de la coapsã. Dar luã seama deodatã-ncoifatul ºi marele Hector. o‰ mn ¥r' ¢nt…qeon SarphdÒna d‹oi ˜ta‹roi eŒsan Øp' a„giÒcoio DiÕj perikallšŽ fhgù: ™k d' ¥ra oƒ mhroà dÒru me…linon ðse qÚraze ‡fqimoj Pel£gwn. tu. œpoj d' ÑlofudnÕn œeipe: Priam…dh.

Pune ºi coiful de aur. Chelna se-ntinde-mpletitã-n curele de argint ºi de aur ªi-are deasupra pieptarului ei douã margini de-aramã. ™n dš te Gorge…h kefal¾ deino‹o pelèrou dein» te smerdn» te. Haide la lucru ºi noi. ™n d' ”Erij. Care-ar putea ocroti pedestrime-a o sutã de-oraºe. Dar ºi nãscuta din Zeus de scut purtãtorul. ªi rotunjiþi de argint strãluce la roate butucii. DiÕj tšraj a„giÒcoio. tîn ½toi crusšh ‡tuj ¥fqitoj. ˜katÕn pol…wn prulšess' ¢raru‹an: ILIADA. Oiºtea-n faþã de-argint. ¿n perˆ mn p£ntV FÒboj ™stef£nwtai. sã-mprãºtie groazã ºi moarte. ™n d lšpadna k£l' œbale crÚsei': ØpÕ d zugÕn ½gagen “Hrh †ppouj çkÚpodaj. ™n d kruÒessa 'Iwk». ¢ll' ¥ge d¾ kaˆ nîŽ medèmeqa qoÚridoj ¢lkÁj. zeiþa de sus. E ToÝj d' æj oân ™nÒhse qe¦ leukèlenoj “Hrh 'Arge…ouj Ñlškontaj ™nˆ kraterÍ Øsm…nV. Grabnicã merge sã-nhame doi zmei cu fruntare de aur Hera. crestat ºi cu patru gurguie. dihania-nfricoºãtoare. toà d' ™x ¢rgÚreoj ·umÕj pšlen: aÙt¦r ™p' ¥krJ dÁse crÚseion kalÕn zugÒn. cea cu braþele albe. Pe spate Ea îºi aruncã nãprasnica pavãzã înciucuratã ªi-ncercuitã de Spaimã.236 IL IADOS. ca de-un ºarpe. Veºnice sunt ale roatelor cercuri durate din aur ªi cu obezi de aramã-ntãrite. à ·' ¤lion tÕn màqon Øpšsthmen Menel£J ”Ilion ™kpšrsant' eÙte…ceon ¢ponšesqai. Atena Merge-n odaia pãrintelui ei. cã vezi cum lãsãm noi acuma Volnic pe Ares sã turbe. minunea vederii. de jur împrejur. aÙt…k' 'Aqhna…hn œpea pterÒenta proshÚda: í pÒpoi a„giÒcoio DiÕj tškoj 'Atrutènh. La capãtu-i leagã zeiþa Hamul de aur frumos de poveste ºi prinde de dânsul Dalbe hamuturi de aur. AÙt¦r 'Aqhna…h koÚrh DiÕj a„giÒcoio pšplon mn katšceuen ˜anÕn patrÕj ™p' oÜdei poik…lon. zadarnic Am juruit lui Menelau cã are sã nãruie Troia ªi-nvingãtor se va-ntoarce. CÂNTUL V Hera. Mãrmuritor de cumplitã ºi groaznicã iasm-a lui Zeus. Pune ºi Hebe la osia cea fermecat-a cotigii Roate rotunde de-aramã cu spiþe de douã ori patru. Ón ·' aÙt¾ poi»sato kaˆ k£me cers…n: ¿ d citîn' ™ndàsa DiÕj nefelhgerštao teÚcesin ™j pÒlemon qwr»sseto dakruÒenta. qaàma „dšsqai: plÁmnai d' ¢rgÚrou e„sˆ per…dromoi ¢mfotšrwqen: d…froj d crusšoisi kaˆ ¢rguršoisin ƒm©sin ™ntštatai. când vede Cum pologeau pe Ahei în valma cea cruntã Troienii. oÙd' ¢p…qhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh. ™n d' 'Alk». aÙt¦r Ûperqe c£lke' ™p…sswtra prosarhrÒta. de pe sine desprinde Dalbul ei strai împestrit ºi cu mâna-i þesut de ea însãºi ªi se îmbracã în platoºa vijeliosului Zeus. kratˆ d' ™p' ¢mf…falon kunšhn qšto tetraf£lhron cruse…hn. ¿ mn ™poicomšnh crus£mpukaj œntuen †ppouj “Hrh pršsba qe¦ qug£thr meg£loio KrÒnoio: “Hbh d' ¢mf' Ñcšessi qoîj b£le kampÚla kÚkla c£lkea Ñkt£knhma sidhršJ ¥xoni ¢mf…j. vai. sã fim gata de iureº ºi harþã!” Asta ea zice ºi Palas de loc nu se pune-mpotrivã. Capul Gorgonei. 237 715 715 720 720 725 725 730 730 735 735 740 740 . Arme încinge gãtindu-se de bãtãlie. velita zeiþã. neînvinsã tu fiic-a lui Zeus. ºi Goana cea mult fioroasã. la mijloc. ºi Sila. memau‹' œridoj kaˆ ¢ãtÁj. e„ oÛtw ma…nesqai ™£somen oâlon ”Arha. pe care le trece la pieptul Cailor Hera-nfocatã de setea-nvrãjbirii ºi luptei. nãscutã din marele Cronos. Iute spre-Atena se-ndreaptã zicându-i cuvinte ce zboarã: „Vai mie. •Wj œfat'. Vrajba-i pe dânsa. ¢mfˆ d' ¥r' êmoisin b£let' a„g…da qussanÒessan dein»n. doiaˆ d per…dromoi ¥ntugšj e„si.

de la sine. Unde Simois ºi-amestecã apa cu râul Scamandru. A‰ d b£thn tr»rwsi pelei£sin ‡qmaq' Ðmo‹ai ILIADA. oŒs…n te kotšssetai Ñbrimop£trh. tÒsson ™piqróskousi qeîn Øyhcšej †ppoi. tÍ ·a di' aÙt£wn kentrhnekšaj œcon †ppouj: eáron d Kron…wna qeîn ¥ter ¼menon ¥llwn ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio. perˆ d' ºšra poulÝn œceue: to‹sin d' ¢mbros…hn SimÒeij ¢nšteile nšmesqai. Scoase-ambrozie Simois atunci ºi le dete sã pascã. tù d£mnhsi st…caj ¢ndrîn ¹rèwn. Când dupã asta sosirã-n curând pe câmpie la Troia. Âci ·o¦j SimÒeij sumb£lleton ºd Sk£mandroj. la o parte gãsirã pe Zeus Stând pe-a Olimpului culme. œnq' †ppouj œsthse qe¦ leukèlenoj “Hrh lÚsas' ™x Ñcšwn. Hera cu braþele albe opri lângã el telegarii ªi începu sã-l întrebe pe cel mai deasupra zeimii: „Cum nu te mânii. tu.” Astfel îi zise. îl voi scoate din luptã?” Se învoi ºi rãspunse zeiþei stãpânul furtunii: „Hai ºi trimite-mpotrivã-i pe Palas cea biruitoare. Dacã pe Ares. o‰ d ›khloi tšrpontai KÚpr…j te kaˆ ¢rgurÒtoxoj 'ApÒllwn ¥frona toàton ¢nšntej. pe cea mai înaltã din toate. Zeus. ¢ll' Óte d¾ Tro…hn Œxon potamè te ·šonte. Oare. •Wj œfat'. amarnic bãtut. Biciuie caii pornind. leÚsswn ™pˆ o‡nopa pÒnton. T¾n d' ¢pameibÒmenoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: ¥grei m£n oƒ œporson 'Aqhna…hn ¢gele…hn. Zeà p£ter à ·£ t… moi kecolèseai. tÍj ™pitštraptai mšgaj oÙranÕj OÜlumpÒj te ºmn ¢nakl‹nai pukinÕn nšfoj ºd' ™piqe‹nai. œnq' †ppouj st»sasa qe¦ leukèlenoj “Hrh ZÁn' Ûpaton Kron…dhn ™xe…reto kaˆ prosšeipe: Zeà p£ter oÙ nemes…zV ”ArV t£de karter¦ œrga Ðss£tiÒn te kaˆ oŒon ¢pèlese laÕn 'Acaiîn m¦y ¢t¦r oÙ kat¦ kÒsmon ™moˆ d' ¥coj. Cât de lãþitã e zarea ce-o vede cu ochii neºtine Când de pe-o culme se uitã pe-ntinderea mãrii albastre. Caii cu ºfichiul mânaþi de zeiþe pe poartã trecurã. fiind în Olimp portãriþe. CÂNTUL V Suie-se în focuria teleagã ºi-mpumn-apoi lancea Mare ºi grea. ridicã Norii cei deºi ºi-i coboarã. “Hrh d m£stigi qoîj ™pema…et' ¥r' †ppouj: aÙtÒmatai d pÚlai mÚkon oÙranoà §j œcon ‘Wrai. Pãrinte. cu care-a bãrbaþilor rânduri Fulgerã ea mânioasã. dar Apolon ªi Afrodita se bucurã fãrã mustrare de cuget ªi pe nebun îl asmuþã de nu mai cunoaºte vreo lege. de zei osebit. Saltã deodatã pe-atâta ºi caii iau vânt ºi necheazã. Repede Hera dã bici telegarilor ºi. cu pãºit de sfioºi porumbei. te superi acuma pe mine. ¼ ˜ m£list' e‡wqe kakÍj ÑdÚnVsi pel£zein. Pãrinte. m£stixen d' †ppouj: të d' oÙk ¢škonte petšsqhn messhgÝj ga…hj te kaˆ oÙranoà ¢sterÒentoj. E ™j d' Ôcea flÒgea posˆ b»seto. Ósson d' ºeroeidj ¢n¾r ‡den Ñfqalmo‹sin ¼menoj ™n skopiÍ. ºi Hera voios se supuse poruncii.238 745 IL IADOS. a‡ ken ”Arha lugrîj peplhgu‹a m£chj ™xapod…wmai. oÙd' ¢p…qhse qe¦ leukèlenoj “Hrh. se grãbirã 239 745 750 750 755 755 760 760 765 765 770 770 775 775 . Care-i deprinsã lui Ares sã-i dea lovituri dureroase. l£zeto d' œgcoj briqÝ mšga stibarÒn. Poarta cereascã trosnind pe loc se deschide-nainte: Strãjuie Horele acolo tot cerul ºi-Olimpul. de sãlbãticia lui Ares? Ce mai vieþi de viteji prin tabãr-Aheilor stinse Fãrã de cale ºi drept! Mi-e jale de ei. Ele. nãscutã din tatã puternic. iar ei se îndeamnã cu zborul Repede între pãmânt ºi-a cerului boltã cu stele. Hera cu braþele albe din fugã opri telegarii ªi-i slobozi de la car ºi în negurã deasã-i ascunse. oþelitã. Zânele apoi. Öj oÜ tina ode qšmista.

pãunaºilor. cum fuse-nainte de-a pururi. Cãci nãduºeli îl munceau sub larga curea de la scutu-i Mare frumos cercuit. ƒdrëj g£r min œteiren ØpÕ platšoj telamînoj ¢sp…doj eÙkÚlou: tù te…reto.240 IL IADOS. k£mne d ce‹ra. Toþi deopotrivã cu leii ce mistuie carnea de crudã Sau ca sãlbaticii vieri care nu mai slãbesc în putere. Nu cutezau nici pe Poarta Dardanã sã iasã Troienii. p£nta d' ™n…ka ·hŽd…wj: to…h oƒ ™gën ™pit£rroqoj Ãa. Dar inimos el fiind. dar iatã cã astãzi Vin sã se batã cu voi la corãbii. oÙdš pote Trîej prÕ pul£wn Dardani£wn o‡cneskon: ke…nou g¦r ™de…disan Ôbrimon œgcoj: nàn d ˜k¦j pÒlioj ko…lVj ™pˆ nhusˆ m£contai. Palas Atena din ochi fulgerând a zburat la Tidide. ¢ll¦ macht»j: ka… ·' Óte pšr min ™gë polem…zein oÙk e‡askon oÙd' ™kpaif£ssein. ªi-l sfãtuisem în tihnã sã-ºi cate de masã la curte. viteazul cu glasul de-aramã. Când au ajuns amândouã pe unde stãteau la bãtaie Cei mai viteji ºi mai mulþi alãturi de craiul Tidide. nevolnici Ahei. E ¢ndr£sin 'Arge…oisin ¢lexšmenai memau‹ai: ¢ll' Óte d» ·' †kanon Óqi ple‹stoi kaˆ ¥ristoi ›stasan ¢mfˆ b…hn Diom»deoj ƒppod£moio e„lÒmenoi le…ousin ™oikÒtej çmof£goisin À susˆ k£proisin. -mprumutã Chipul lui Stentor. voi fãrã suflet! Pânã ce-Ahile umbla împreunã cu voi la bãtaie.” Asta grãindu-le aprinse la toþi vitejia ºi-avântul. •Wj e„poàs' Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou. CÂNTUL V Pline de râvnã fiind oºtirea danae s-ajute. œnqa st©s' ½ãse qe¦ leukèlenoj “Hrh Stšntori e„samšnh megal»tori calkeofènJ. se schimbã la faþã. soˆ d' ½toi mn ™gë par£ q' †stamai ºd ful£ssw. departe de ziduri. Hera oprindu-se acolo. Dânsul în lãturi cureaua þinea ºi ºtergea de pe ranã Sângele negru. Zeiþa de ham rezemându-se-i zise: „Tare puþin lui Tideu la inimã-i seamãnã fiul. ca dânsul Þipã cât oameni cincizeci ºi-i mustrã pe dânºii: „Ruºine Vouã. Cãci tremurau de cumplita lui lance. TudeÚj toi mikrÕj mn œhn dšmaj. TudedV d' ™pÒrouse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: eáre d tÒn ge ¥nakta par' †ppoisin kaˆ Ôcesfin ›lkoj ¢nayÚconta tÒ min b£le P£ndaroj „ù. Dacã tu însã-n putere-ai slãbit dupã multã nãvalã Ori mi te þine în loc miºeleasca codire din fricã – 241 780 780 785 785 790 790 795 795 800 800 805 805 810 810 . tîn te sqšnoj oÙk ¢lapadnÒn. ºi braþu-i de chin amorþise. ƒppe…ou d qe¦ zugoà ¼yato fènhsšn te: à Ñl…gon oŒ pa‹da ™oikÒta ge…nato TudeÚj. Dâns’a gãsit pe viteaz aproape de cai ºi de care Rana-i fãcutã din arc de Pandaros în vânt rãcorindu-ºi. ¨n d' ‡scwn telamîna kelainefj aŒm' ¢pomÒrgnu. dar mare la suflet ºi-n arme. Când bunãoarã demult eu nu-i dam rãgaz sã se batã ªi sã se-ntreacã nebun pe vremea când el se dusese Singur la Teba-ntre mulþii cadmei ca trimis de oºtire. Prinse a-i chema pe Cadmei ºi-i învinse-n tot felul de lupte Lesne pe toþi. Óte t' ½luqe nÒsfin 'Acaiîn ¥ggeloj ™j Q»baj polšaj met¦ Kadme…wnaj: da…nusqa… min ¥nwgon ™nˆ meg£roisin ›khlon: aÙt¦r Ö qumÕn œcwn Ön karterÕn æj tÕ p£roj per koÚrouj Kadme…wn prokal…zeto. ka… se profronšwj kšlomai Trèessi m£cesqai: ¢ll£ seu À k£matoj polu©Žx gu‹a dšduken ½ nÚ sš pou dšoj ‡scei ¢k»rion: oÙ sÚ g' œpeita ILIADA. Öj tÒson aÙd»sasc' Óson ¥lloi pent»konta: a„dëj 'Arge‹oi k£k' ™lšgcea edoj ¢ghto…: Ôfra mn ™j pÒlemon pwlšsketo d‹oj 'AcilleÚj. Iatã ºi þie tot astfel þi-ajut ºi te apãr de-aproape ªi stãruiesc înadins din nou sã te baþi cu Troienii. Mic de statur-a fost el. cã aºa i-am fost eu de-ajutor la nevoie.

Öj próhn mn ™mo… te kaˆ “HrV steàt' ¢goreÚwn Trwsˆ mac»sesqai. Nu o miºelnicã teamã mã þine pe-aci ºovãielnic. Þin numai seamã de sfatul ce tu mi l-ai dat înainte. E Tudšoj œkgonÒj ™ssi dafronoj O„nedao. Diomede Tidide. Bate-l de-aproape ºi nu te sfii de nãvalnicul Ares Cel apucat ºi cu totul hain. sã tabãr asupra-i cu arma. ILIADA. tu fiic-a lui Zeus. T¾n d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kraterÕj Diom»dhj: gignèskw se qe¦ qÚgater DiÕj a„giÒcoio: tè toi profronšwj ™ršw œpoj oÙd' ™pikeÚsw. ¢t¦r 'Arge…oisin ¢r»xein. Luând apoi biciul ºi frânele. prea scumpe tu inimii mele. vãzând pe mãritul Tidide. o. tuktÕn kakÒn. ceirˆ p£lin ™rÚsas'. tÚyon d sced…hn mhd' ¤zeo qoàron ”Arha toàton mainÒmenon. l£zeto d m£stiga kaˆ ¹n…a Pall¦j 'Aq»nh: aÙt…k' ™p' ”ArhŽ prètJ œce mènucaj †ppouj.” Asta zeiþa vorbi. CÂNTUL V Nu-þi este tatã Tideu. ªtiu doar cã Ares el însuºi acum cârmuieºte bãtaia. •Wj famšnh Sqšnelon mn ¢f' †ppwn ðse cam©ze. ci de vãd pe-a lui Zeus copil-Afrodita Parte luând la rãzboi. Ö d' ¥r' ™mmapšwj ¢pÒrousen: ¿ d' ™j d…fron œbaine paraˆ Diom»dea d‹on ™mmemau‹a qe£: mšga d' œbrace f»ginoj ¥xwn briqosÚnV: dein¾n g¦r ¥gen qeÕn ¥ndr£ t' ¥riston. zeiþã. Cel mai ºoiman din Etoli. Mânã spre Ares întâi telegarii acolo de-a dreptul. ¢ll' œti sšwn mšmnhmai ™fetmšwn §j ™pšteilaj: oÜ m' e‡aj mak£ressi qeo‹j ¢ntikrÝ m£cesqai to‹j ¥lloij: ¢t¦r e‡ ke DiÕj qug£thr 'Afrod…th œlqVs' ™j pÒlemon. ¢lloprÒsallon. iar Palas Cuºma lui Hades ºi-a pus sã n-o vadã puternicul Ares. chiposul fecior al lui Ohes. Zeul urgelnic atunci. toÜneka nàn aÙtÒj t' ¢nac£zomai ºd kaˆ ¥llouj 'Arge…ouj ™kšleusa ¢l»menai ™nd£de p£ntaj: gignèskw g¦r ”Arha m£chn ¢n¦ koiranšonta.” Dar cea cu ochii albaºtri aºa-l îndemnã pe Tidide: „Tu. Grabnicã ea se sui pe alãturi de craiul Tidide. tîn d lšlastai. pe tine. De-asta ºi eu mã tot dau îndãrãt ºi întreaga-mi oºtire Tot o silesc sã s-adune ºi-ncet sã se-nghesuie-ncoace. Dar de Ahei a uitat ºi acum e-nhãitat cu duºmanii.” Dar Diomede Tidide rãspunse zeiþei Atena: „Eu te cunosc. cãci eu stau alãturi aici ºi te sprijin. Nu m-ai lãsat sã mã-ncaier cu nimenea din fericiþii Nemuritori. pe Perifas. Osia cea de stejar trosni apãsatã de greul Care-l ducea. ½toi Ö mn Per…fanta pelèrion ™xen£rizen A„twlîn Ôc' ¥riston 'Ochs…ou ¢glaÕn uƒÒn: tÕn mn ”Arhj ™n£rize miaifÒnoj: aÙt¦r 'Aq»nh dàn' ”AŽdoj kunšhn. TÕn d' ºme…bet' œpeita qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: Tudedh DiÒmhdej ™mù kecarismšne qumù m»te sÚ g' ”Arha tÒ ge de…diqi m»te tin' ¥llon ¢qan£twn. El care-ntâi s-a legat juruind cãtre mine ºi Hera C-are s-ajute pe Ahei ºi-o sã se lupte mereu cu Troienii. schimbãtor ca ºi vântul. de cumplita zeiþã ºi cel mai de frunte Dintre bãrbaþi. Pe urm-apucând pe Stenelos. Palas Iute spre Ares întâi porni telegarii de-a dreptul.242 IL IADOS. Nu te mai teme de Ares ºi n-avea tu grijã de zeii Nemuritori. `Wj d ‡de brotoloigÕj ”Arhj Diom»dea d‹on. deodatã sãri el din chelnã. oÜtš t… me dšoj ‡scei ¢k»rion oÜtš tij Ôknoj. nàn d met¦ Trèessin Ðmile‹. m» min ‡doi Ôbrimoj ”Arhj. 243 815 815 820 820 825 825 830 830 835 835 840 840 845 845 . nici ºoimul Oineus bunicul. De-asta vorbi-voi deschis ºi nu-þi voi ascunde nimica. to…h toi ™gën ™pit£rroqÒj e„mi: ¢ll' ¥g' ™p' ”ArhŽ prètJ œce mènucaj †ppouj. t»n g' oÙt£men ÑxšŽ calkù. Ea îl împinse din car. Ares atunci omora pe un mal de bãrbat. Zeul setos de mãcel da zor pe acolo.

Când dup’aceea grãbiþi se apropie unul de altul. cãci tu ai nãscut pe-o smintitã ªi ticãloasã de fiicã ce cugetã numai blestemuri. O†h d' ™k nefšwn ™rebenn¾ fa…netai ¢¾r kaÚmatoj ™x ¢nšmoio dusašoj Ñrnumšnoio. ºi turba sã-l omoare. matahalã de nori ce se-nalþã Când dupã arºiþã-ncepe sã vâjâie viforul. ¥lloi mn g¦r p£ntej Ósoi qeo… e„s' ™n 'OlÚmpJ so… t' ™pipe…qontai kaˆ dedm»mesqa ›kastoj: taÚthn d' oÜt' œpeŽ protib£lleai oÜtš ti œrgJ. a„e… toi ·…gista qeoˆ tetlhÒtej e„mn ¢ll»lwn „Òthti. ™k d dÒru sp£sen aâtij: Ö d' œbrace c£lkeoj ”Arhj ÓssÒn t' ™nne£ciloi ™p…acon À dek£ciloi ¢nšrej ™n polšmJ œrida xun£gontej ”Arhoj. adânc. de-i fu în deºert lovitura. Suliþa trase-napoi. Ca un vãzduh înnoptat. Noi din al nostru imbold. de‹xen d' ¥mbroton aŒma katarršon ™x çteilÁj. karpal…mwj d' †kane qeîn ›doj a„pÝn ”Olumpon. Când Diomede viteazul apoi repezit-a spre Ares Lancea de-aramã. când vezi cumplitate ca asta? Cele mai crude dureri pãtimirãm noi zeii de-a pururi. E ½toi Ö mn Per…fanta pelèrion aÙtÒq' œase ke‹sqai Óqi prîton kte…nwn ™xa…nuto qumÒn. ca sã facem la oameni pe voie. Toþi avem sfadã cu tine. Iute sosi pe-al Olimpului creºtet. Unde cu suflet mâhnit a stat lângã Zeus Cronion. Î t' a„n ¢»sula œrga mšmhlen. toÝj d' ¥r' ØpÕ trÒmoj eŒlen 'AcaioÚj te Trî£j te de…santaj: tÒson œbrac' ”Arhj «toj polšmoio. de cai strunitorul. prÒsqen ”Arhj çršxaq' Øpr zugÕn ¹n…a q' †ppwn œgceŽ calke…J memaëj ¢pÕ qumÕn ˜lšsqai: kaˆ tÒ ge ceirˆ laboàsa qe¦ glaukîpij 'Aq»nh ðsen Øpk d…froio ™tèsion ¢ŽcqÁnai. aºa groaznic fu rãcnetul cruntului Ares. ™peˆ aÙtÕj ™ge…nao pa‹d' ¢dhlon: ILIADA. Sângele-i dumnezeiesc arãta cum îi curge din ranã ªi tânguindu-se el zicea supãrat cãtre dânsul: „Cum nu te mânii. ci în voie o laºi totdeauna. când setea de harþã-i aprinde. Jos în deºerturi. Pãrinte. Dupã ce-acolo-l rãni. soˆ p£ntej macÒmesqa: sÝ g¦r tškej ¥frona koÚrhn oÙlomšnhn. CÂNTUL V Iute-a lãsat pe înaltul Perifas în þãrnã. to‹oj TudedV Diom»deŽ c£lkeoj ”Arhj fa…neq' Ðmoà nefšessin „ën e„j oÙranÕn eÙrÚn. al zeilor scaun. Cum l-auzirã Troienii ºi-Aheii stãturã de groazã Toþi tremurând. Fuga pe urm’ a pornit spre Tidide. astfel I s-a pãrut lui Tidid ºi zeu-mbrãcat în aramã Ares pe cerul întins suindu-se-n slavã prin nouri. Dã þipãt atunci ferecatul Ares cât ar þipa în rãzboi pân’ la nouã sau zece Mii de bãrbaþi luptãtori. Suliþa însã din zboru-i zeiþa i-o prinse ºi iute I-o-nlãturã de la car. pe loc Atena a înfipt-o într-însul. p¦r d Diˆ Kron…wni kaqšzeto qumÕn ¢ceÚwn. sfâºiind a lui piele frumoasã. Numai pe ea niciodatã din grai ori cu fapta tu nu vrei S-o înfrânezi. ka… ·' ÑlofurÒmenoj œpea pterÒenta proshÚda: Zeà p£ter oÙ nemes…zV Ðrîn t£de karter¦ œrga. pe unde-i colanul de-aramã. Ares întâi s’opinti ºi cu suliþa-ndatã se-ntinse Peste-a fugarilor hamuri ºi jug. Zeii ceilalþi din Olimp se pleacã doar þie cu toþii ªi fiecare din noi cu supunere ascultã de tine.244 IL IADOS. deÚteroj aâq' ærm©to bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj œgceŽ calke…J: ™pšreise d Pall¦j 'Aq»nh ne…aton ™j keneîna Óqi zwnnÚsketo m…trV: tÍ ·£ min oâta tucèn. pe locul Unde lovitu-l-a ’ntâi curmându-i a vieþii suflare. fiindcã 245 850 850 855 855 860 860 865 865 870 870 875 875 880 880 . aÙt¦r Ö bÁ ·' „qÝj Diom»deoj ƒppod£moio. c£rin ¥ndressi fšrontej. di¦ d crÒa kalÕn œdayen. ¢ll' ¢nie‹j. o‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Òntej.

gândesc. Tãlpile-mi iuþi au putut sã mã scape. zvânturatice. deºi-i apãtos când l-amesteci – Iute tot astfel pe zeu îl tãmãduie doftorul Peon. Totuºi eu nu mã îndur sã te las suferinþelor pradã: Tu eºti cu mine de-un neam. kaˆ Pai»on' ¢nègein „»sasqai. Dacã-nainte-l clãteºti. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh nefelhgeršta ZeÚj. El mai întâi pe Afrodita rãni din aproape la mânã ªi dup-aceea la mine sãri ca un zeu în putere. Hebe îl spalã pe Ares ºi-n haine frumoase-l îmbracã. œcqistoj dš mo… ™ssi qeîn o‰ ”Olumpon œcousin: a„eˆ g£r toi œrij te f…lh pÒlemo… te m£cai te. cãci altfel acolo Rãu o pãþeam. mhtrÒj toi mšnoj ™stˆn ¢£sceton oÙk ™pieiktÕn “Hrhj: t¾n mn ™gë spoudÍ d£mnhm' ™pšessi: tè s' яw ke…nhj t£de p£scein ™nnes…Vsin. cã stam mult în mormanul scârboaselor hoituri Sau rãmâneam în viaþã nevolnic în urma lovirii. Iatã. 247 885 885 890 890 895 895 900 900 905 905 . æj d' Ót' ÑpÕj g£la leukÕn ™peigÒmenoj sunšphxen ØgrÕn ™Òn. ILIADA. Iute cum laptele alb cu suc de smochin se încheagã. E ¿ nàn Tudšoj uƒÕn Øperf…alon Diom»dea marga…nein ¢nšhken ™p' ¢qan£toisi qeo‹si. Mai urâcios în Olimp nu-mi este nici unul ca tine. urgisita. tù d' ™pˆ Pai»wn Ñdun»fata f£rmaka p£sswn ºkšsat': oÙ mn g£r ti kataqnhtÒj g' ™tštukto. Dânsul apoi lângã tatãl sãu stete fãlos de mãrire. ¢ll' oÙ m£n s' œti dhrÕn ¢nšxomai ¥lge' œconta: ™k g¦r ™meà gšnoj ™ss…. de bãtãi ºi rãzboaie.” Astfel i-a zis ºi pe loc dã poruncã sã-l vindece Peon. ºi Palas în Alalcomene. ™moˆ dš se ge…nato m»thr: e„ dš teu ™x ¥llou ge qeîn gšneu ïd' ¢dhloj ka… ken d¾ p£lai Ãsqa ™nšrteroj OÙraniènwn. m£la d' ðka peritršfetai kukÒwnti. cãci mie nãscutu-te-a Hera.246 IL IADOS. cãci nemuritor este zeul. Hera cu hramul în Argos. aÙt¦r œpeit' aÙtù moi ™pšssuto da…moni soj: ¢ll£ m' Øp»neikan tacšej pÒdej: à tš ke dhrÕn aÙtoà p»mat' œpascon ™n a„nÍsin nek£dessin.” Dar îl priveºte pieziº ºi-i zice stãpânul furtunii: „Nu-mi sta în faþã scâncind. tÕn d' “Hbh loàsen. CÂNTUL V Ea. Nesuferit de amarnic ºi neîmblânzit eºti la fire Tocmai ca Hera. A‰ d' aâtij prÕj dîma DiÕj meg£loio nšonto “Hrh t' 'Arge…h kaˆ 'Alalkomenhj 'Aq»nh paÚsasai brotoloigÕn ”Arh' ¢ndroktasi£wn. KÚprida mn prîton scedÕn oÜtase ce‹r' ™pˆ karpù. Urma poveþelor ei. •Wj f£to. e pãþania aceasta. se-ntoarser-atunci pe Olimp la palatul lui Zeus. Dupã ce de la rãzboi l-alungarã pe crâncenul Ares. ìj ¥ra karpal…mwj „»sato qoàron ”Arha. nu te mai plânge. Tu îndrãgit eºti de-a-pururi de sfezi. m» t… moi ¢lloprÒsalle parezÒmenoj minÚrize. ca mama-þi ce-abia pot struni-o cu vorba. El pospãi pe-a lui ranã prielnice leacuri uºoare ªi-l lecui pe deplin. Ai fi ajuns tu de mult în iad mai afund ca Titanii. nãscutã-i din tine. Dacã vr’un altul cumva þi-ar fi dat urgisita viaþã. car…enta d e†mata ›sse: p¦r d Diˆ Kron…wni kaqšzeto kÚdeŽ ga…wn. Chiar astãzi împinse Pe Diomede trufaºul cu zeii orbiº sã s-apuce. ½ ke zëj ¢menhnÕj œa calko‹o tupÍsi.

tÒn ·' œbale prîtoj kÒruqoj f£lon ƒppodase…hj. doi gemeni. în os îi trecu ascuþita-i aramã ªi peste ochi într-o clipã-i se puse-ntunericul morþii. ¢ll' ¥mfw qumÕn ¢phÚra aÙtÕn kaˆ qer£ponta Kal»sion. Aias Telamonianul întâi. El mai întâi nimerindu-l la chivãrã-n creastã-i înfipse Boldul în frunte. Casele avându-ºi la drum. Lui ºi ortacului sãu. ¢ll£ oƒ oÜ tij tîn ge tÒt' ½rkese lugrÕn Ôleqron prÒsqen Øpanti£saj. kaˆ mn tîn Øpšluse mšnoj kaˆ fa…dima gu‹a MhkisthŽ£dhj kaˆ ¢p' êmwn teÚce' ™sÚla. pšrhse d' ¥r' Ñstšon e‡sw a„cm¾ calke…h: tÕn d skÒtoj Ôsse k£luyen. Astfel pe-aceºti amândoi la urmã-i înghite þãrâna. Cãror acum le strivi mãdularele zdravene dalbe Mecistead Evrialos. p£ntaj g¦r filšesken Ðdù œpi o„k…a na…wn. 'AstÚalon d' ¥r' œpefne meneptÒlemoj Polupo…thj: PidÚthn d' 'OduseÝj Perkèsion ™xen£rixen Singuri în luptã rãmaser-acuma Troienii ºi-Aheii. oÛj pote nÚmfh nhj 'Abarbaršh tšk' ¢mÚmoni Boukol…wni. ”Axulon d' ¥r' œpefne bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj Teuqran…dhn. Cel mai în vârstã copil nãscut din ascunsã iubire. la Pedasos. mânarul telegii. Iar între aceste. ™n d metèpJ pÁxe. Craiul Ulise strãpunse cu lancea-i pe unul Pidite 5 10 15 20 25 30 . Unde ºi unde mai tare se tot rãzboiau pe câmpie. Iar bãtãiosul oºtean Polipoit omorî pe-Astialos. Care-a fost fiul mãritului crai Laomedonte. f…loj d' Ãn ¢nqrèpoisi. ¿ d' Øpokusamšnh didum£one ge…nato pa‹de. venit din oraºul temeinic Arisbe. Iar Diomede ucise pe unul cu numele Axilos. Rupse ºiragul troian ºi soþilor zare deschise. pe urmã-i goli de-armãturã. Cum zdupui la pãmânt pe al Tracilor Domn. ºi iubit era totuºi de oameni.ILIADOS Z Cântul VI 5 10 15 20 25 30 Trèwn d' o„èqh kaˆ 'Acaiîn fÚlopij a„n»: poll¦ d' ¥r' œnqa kaˆ œnq' ‡quse m£ch ped…oio ¢ll»lwn „qunomšnwn calk»rea doàra messhgÝj SimÒentoj „d X£nqoio ·o£wn. Bucolion. pe Acamas Cel din Evsoros nãscut. Evrialos rãpuse pe-Ofelt ºi pe Dresos ªi nãvãli la Esep. A‡aj d prîtoj Telamènioj ›rkoj 'Acaiîn Trèwn ·Áxe f£lagga. feciorii Naiadei Abarbarea ºi-ai unui ales muritor. Între prealinul Simois ºi râul vultorilor Xantos. Öj œnaien ™ãktimšnV ™n 'Ar…sbV ¢fneiÕj biÒtoio. azvârlite de-o parte ºi alta. skÒtion dš ˜ ge…nato m»thr: poima…nwn d' ™p' Ôessi m…gh filÒthti kaˆ eÙnÍ. meterezul oºtirii. în gazdã primea pe oricine. ºi-i curmã suflarea Tidide. om bun de vârtute ºi mare. Fiul lui Teutras. Ea însoþitã cu el îi nãscu pe aceia. Boukol…wn d' Ãn uƒÕj ¢gauoà Laomšdontoj presbÚtatoj geneÍ. Calesiu. Lãnci ferecate zburau. Tare bogat era el. Turma de oi pãstorind pe o nimfã-ndrãgi Bucolion. fÒwj d' ˜t£roisin œqhken. Însã din oaspeþii lui nu vine sã-l scape nici unul Dându-i acum ajutor. ¥ndra balën Öj ¥ristoj ™nˆ QrÇkessi tštukto uƒÕn 'Eãssèrou 'Ak£mant' ºän te mšgan te. Ój ·a tÒq' †ppwn œsken Øfhn…ocoj: të d' ¥mfw ga‹an ™dÚthn. DrÁson d' EÙrÚaloj kaˆ 'Ofšltion ™xen£rixe: bÁ d met' A‡shpon kaˆ P»dason.

Care ºedea-n prãvãlatul Pedasos. ”Elaton d ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: na‹e d SatniÒentoj ™ãrre…tao par' Ôcqaj P»dason a„pein»n. de spaimã pe câmp i-apucaserã caii ªi-mpiedicându-se caru-n tufiºuri de cãtin-acolo. ºi ia-þi cuvenita rãsplatã. Aur ºi-aramã ºi fier fãurit anevoie-n tot chipul. Iar pe Abderos cu lucia lance-l lãþi Antilohos. CÂNTUL VI Percoþianul ºi Teucru la fel îl strivi pe Aretaon. aproape de râul Lin-curgãtor Satniois. 'Atredhj d ILIADA. ci toþi ºi cu totul. 'Ant…locoj d' ”Ablhron ™n»rato dourˆ faeinù Nestor…dhj. Atrid Agamemnon pe unul Elatos. Dar îl ajunge Craiul Menelau Atrid cu suliþa lungã. aÙtÕj d' ™k d…froio par¦ trocÕn ™xekul…sqh prhn¾j ™n kon…Vsin ™pˆ stÒma: p¦r dš oƒ œsth 'Atredhj Menšlaoj œcwn dolicÒskion œgcoj. sÝ d' ¥xia dšxai ¥poina: poll¦ d' ™n ¢fneioà patrÕj keim»lia ke‹tai calkÒj te crusÒj te polÚkmhtÒj te s…dhroj. de-a valma Fãrã-ngropare ºi urmã sã piarã miºeii din Troia!” Astfel îi zise viteazul ºi fratelui mintea i-o-ntoarse. Iar cãpitanul Adrast. mhd' Ón tina gastšri m»thr koàron ™Ònta fšroi. mhd' Öj fÚgoi. ”Adrhstoj d' ¥r' œpeita labën ™l…sseto goÚnwn: zègrei 'Atršoj uƒš. Iar dupã asta pe-Adrastos îl prinse de viu luptãtorul Aprig Menelau. ”Adrhston d' ¥r' œpeita bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj zwÕn ›l': †ppw g£r oƒ ¢tuzomšnw ped…oio ÔzJ œni blafqšnte murik…nJ ¢gkÚlon ¤rma ¥xant' ™n prètJ ·umù aÙtë mn ™b»thn prÕj pÒlin. Fiul lui Nestor. •Wj f£to. tîn kšn toi car…saito pat¾r ¢pere…si' ¥poina e‡ ken ™m zwÕn pepÚqoit' ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn.250 IL IADOS. tîn m» tij ØpekfÚgoi a„pÝn Ôleqron ce‹r£j q' ¹metšraj. Atrid. Atunci Agamemnon în pripã Vine-ntr-un suflet acolo ºi-l mustrã ºi þipã la dânsul: „Ce cruþi aºa pe duºmani cu firea ta moale. à soˆ ¥rista pepo…htai kat¦ okon prÕj Trèwn. din car lunecând peste roatã. din fugã rãzbi pe Filacos Leitos viteazul. iar craiul Atrid Agamemnon Cu-o loviturã-n deºerturi îl dã peste spate ºi iute 251 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . tù d' ¥ra qumÕn ™nˆ st»qessin œpeiqe: kaˆ d» min t£c' œmelle qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn dèsein ú qer£ponti kataxšmen: ¢ll' 'Agamšmnwn ¢nt…oj Ãlqe qšwn. t… À d sÝ k»deai oÛtwj ¢ndrîn. ¢ll' ¤ma p£ntej 'Il…ou ™xapolo…at' ¢k»destoi kaˆ ¥fantoi. Î per oƒ ¥lloi ¢tuzÒmenoi fobšonto. •Wj e„pën œtreyen ¢delfeioà fršnaj ¼rwj a‡sima pareipèn: Ö d' ¢pÕ ›qen êsato ceirˆ ¼rw' ”Adrhston: tÕn d kre…wn 'Agamšmnwn oâta kat¦ lap£rhn: Ö d' ¢netr£pet'. nici pruncul ce-n sânu-i îl poartã Mama sã nu ne mai scape. Oiºtea-n faþã la capãt se rupse. De aceea-l împinse cu mâna Dânsul îndatã pe-Adrastos. Teàkroj d' 'Aret£ona d‹on. pe când Evripil omora pe Melantiu. Z œgceŽ calke…J. apucându-i genunchii: „Zilele cruþã-mi. ºi caii luarã Vânt spre cetate. kaˆ Ðmokl»saj œpoj hÜda: ð pšpon ð Menšlae. Nimeni acum de la ei sã nu scape de moarte hainã. Cade pe brânci ºi cu gura prin pulbere. Dac-auzi-va cã eu sunt teafãr ºi viu la corãbii. Nici sã ne fugã din mânã. FÚlakon d' ›le L»Žtoj ¼rwj feÚgont': EÙrÚpuloj d Mel£nqion ™xen£rixen. Gata-i Atride sã-l dea vizitiului sãu ca sã-l ducã El la corãbii pe-Adrastos. pe unde-o zbughirã de spaimã ºi alþii. de teamã Roagã-se Adrast ºi se milcuie aºa. Tata din toate o sã-þi dãruie þie o groazã de daruri. Doar îi vorbise cu drept.” Astfel îl roagã pe el ºi inima-i miºcã cu graiul. Menelau? Tare frumos se purtarã Troienii acasã la tine. Tata-i bogat ºi la dânsul odoare gãseºti o grãmadã.

nevoia de-acum ne sileºte. ºi luând-o la dreapta.” Asta le zise ºi-aprinse la toþi vitejia ºi avântul. kaˆ m£la teirÒmeno… per: ¢nagka…h g¦r ™pe…gei: “Ektor ¢t¦r sÝ pÒlin d metšrceo. œnq£ ken aâte Trîej ¢rhŽf…lwn Øp' 'Acaiîn ”Ilion e„sanšbhsan ¢nalke…Vsi damšntej. Dar la Eneas atunci ºi la Hector se duse Helenos. Spune-i s-adune pe doamnele noastre. e„ m¾ ¥r' A„ne…v te kaˆ “Ektori epe parast¦j Priam…dhj “Elenoj o„wnopÒlwn Ôc' ¥ristoj: A„ne…a te kaˆ “Ektor. din nou de gloata de-Ahei cotropitã ªi vlãguitã. dacã ea se îndurã ªi-are sã cruþe oraºul. e„p d' œpeita mhtšri sÍ kaˆ ™mÍ: ¿ d xun£gousa gerai¦j nhÕn 'Aqhna…hj glaukèpidoj ™n pÒlei ¥krV o‡xasa klh‹di qÚraj ƒero‹o dÒmoio pšplon. Oastea troianã. a‡ k' ™le»sV ¥stÚ te kaˆ Trèwn ¢lÒcouj kaˆ n»pia tškna. Z l¦x ™n st»qesi b¦j ™xšspase me…linon œgcoj. de-aici. Fiul lui Priam. Când dupã asta trezi-veþi curaju-nglotirilor toate. éj ken Tudšoj uƒÕn ¢pÒscV 'Il…ou ƒrÁj ¥grion a„cmht¾n kraterÕn m»stwra fÒboio. ªi tu Eneas. kaˆ laÕn ™ruk£kete prÕ pul£wn p£ntV ™poicÒmenoi prˆn aât' ™n cersˆ gunaikîn feÚgontaj pesšein. Noi stãrui-vom aici ºi ne-om bate morþiº cu Danaii. qe‹nai 'Aqhna…hj ™pˆ goÚnasin ºãkÒmoio. ºi acolo Straiul ce ea socoti-va cã-i mai arãtos ºi mai mare. ™peˆ pÒnoj Ümmi m£lista Trèwn kaˆ Luk…wn ™gkšklitai. CÂNTUL VI Pune picioru-i în piept ºi lancea de frasin îºi smulge.252 65 IL IADOS. cã în fruntea lor sunteþi de-a pururi Când vã sumeteþi la trebi. ca ea la femei sã nu cadã în braþe Dându-se tot înapoi. dhoisi d c£rma genšsqai. oÛnek' ¥ristoi p©san ™p' „qÚn ™ste m£cesqa… te fronšein te. ¢ll' ¥ndraj kte…nwmen: œpeita d kaˆ t¦ ›khloi nekroÝj ¨m ped…on sul»sete teqnhîtaj. fruntaº zodier. dã fuga-n cetate ºi du-te la mama. femeile noastre ºi fiii ªi de la ziduri. sta gata sã fugã napoi spre cetate. ¹me‹j mn Danao‹si machsÒmeq' aâqi mšnontej. Voi despoia-veþi pe morþi care s-aflã rãzleþi pe câmpie. Hector. Ój oƒ dokšei carišstatoj ºd mšgistoj enai ™nˆ meg£rJ ka… oƒ polÝ f…ltatoj aÙtÍ. o sã-nlãture pe Diomede. Gata sã care cu el cât poate mai mult la corãbii. Ön d¾ ™gë k£rtiston 'Acaiîn fhmi genšsqai. ºi în hohot sã râdã duºmanii. de toþi. voi tovarãºi de arme. sã meargã cu ele La cetãþuie pe deal. Nšstwr d' 'Arge…oisin ™kškleto makrÕn ¢äsaj: ð f…loi ¼rwej Danaoˆ qer£pontej ”Arhoj m» tij nàn ™n£rwn ™piballÒmenoj metÒpisqe mimnštw éj ke ple‹sta fšrwn ™pˆ nÁaj †khtai. pe-ndelete. El între Ahei mi se pare cã-i neîntrecut în putere. Rãzboitorul cumplit care-mprãºtie groazele fugii. stÁt' aÙtoà. ºi le zise: „Tu Hector. Ci pe duºmani sã-i ucidem întâi ºi apoi. Tu însã. unde-i templul zeiþei Atena. 253 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . Ea pe genunchii zeiþei Atena frumos sã-l aºeze ªi-n rugãciune sã-i juruie jertfã de douãsprezece Tinere junci neatinse de bold. ka… oƒ Øposcšsqai duoka…deka boàj ™nˆ nhù ½nij ºkšstaj ƒereusšmen. la stânga. Mai preþuit ºi mai scump decât orice veºminte din casã. vultani din Ahaia. Poarta locaºului sfânt sã deschidã cu cheia. Nimeni sã nu stea-napoi repezindu-se acum dupã pradã. ILIADA. opriþi înaintea Porþilor oastea. Cât om fi noi de obosiþi. aÙt¦r ™pe… ke f£laggaj ™potrÚnhton ¡p£saj. pe voi doar v-apasã mai tare tot greul Dus de ai noºtri. •Wj e„pën Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou. Nestor într-asta pe-Ahei aºa îndemna cu glas mare: „Dragilor mei. dacã-i vorba de sfat ori bãtaie – Staþi.

Diomede. ajutoare slãvite! Fiþi. Z oÙd' 'AcilÁ£ poq' ïdš g' ™de…dimen Ôrcamon ¢ndrîn. cu zei din Olimp eu nu-s bucuros sã mã-ncaier. Glaucos Hipolohianul atunci ºi Tidid Diomede Se întâlnirã în mijlocul oºtilor. ba nici nu e altul ca tine Cutezãtor. o. dar el. Deter-Aheii-napoi ºi îndatã slãbirã din arme: ªi-nchipuiau cã din slava-nstelatã un zeu coborâse ªi-i ajuta pe Troieni. Ój ·a qeo‹sin ™pouran…oisin œrizen: Ój pote mainomšnoio DiwnÚsoio tiq»naj ILIADA. oÙk ¨n œgwge qeo‹sin ™pouran…oisi maco…mhn. inimoºilor mei. “Ektwr d Trèessin ™kškleto makrÕn ¢äsaj: Trîej Øpšrqumoi thlekleito… t' ™p…kouroi ¢nšrej œste f…loi. prieteni. Lungã fiind. c-aºa le-a fost grabnic întorsul. dacã-n vrajbã se puse cu zeii. o‰ d' ™lel…cqhsan kaˆ ™nant…oi œstan 'Acaiîn: 'Arge‹oi d' Øpecèrhsan. oÙd g¦r oÙd DrÚantoj uƒÕj kraterÕj LukÒorgoj d¾n Ãn. Hector îndatã porni spre cetate. tÕn prÒteroj prosšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: t…j d sÚ ™ssi fšriste kataqnhtîn ¢nqrèpwn. Vai de pãrinþii acelor ce vin sã-mi înfrunte mânia! Dacã din cer te cobori ºi eºti vreun zeu fãrã moarte. f¦n dš tin' ¢qan£twn ™x oÙranoà ¢sterÒentoj Trwsˆn ¢lex»sonta katelqšmen. stãtu împotrivã. Pavãza-i cea gurguiatã cu marginea negrei curele. Armia-i. æj ™lšlicqen. Nici al lui Drias fecior. Ón pšr fasi qe©j ™xšmmenai: ¢ll' Óde l…hn ma…netai. învârtejitã spre-Ahei. Zice întâi Diomede cel aprig în toiul luptãrii: „Cine eºti tu ºi din ce neam de oameni. sã spun ºi femeilor noastre de-acasã Rugã sã-nalþe la zei ºi sã juruie jertfe bogate. Øposcšsqai d' ˜katÒmbaj. aÙt…ka d' ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze. oÙdš t…j oƒ dÚnatai mšnoj „sofar…zein. Glaàkoj d' `IppolÒcoio p£Žj kaˆ Tudšoj uƒÕj ™j mšson ¢mfotšrwn sun…thn memaîte m£cesqai. alese voinice? Nu te-am vãzut înainte vreodatã pe câmpul mãririi. ºi voi. Ó t' ™mÕn dolicÒskion œgcoj œmeinaj: dust»nwn dš te pa‹dej ™mù mšnei ¢ntiÒwsin. Þepe ascuþite rotind prin oaste da zor pretutindeni ªi-ntãrâta la rãzboi ºi-o crâncenã harþã se-ncinse. gata de luptã.” Zise ºi Hector cu drag îi ascultã frãþeºtile sfaturi. oÙ mn g£r pot' Ôpwpa m£cV œni kudiane…rV tÕ pr…n: ¢t¦r mn nàn ge polÝ probšbhkaj ¡p£ntwn sù q£rsei. Spune-mi. “Ektwr d' oÜ ti kasign»tJ ¢p…qhsen. Hector acuma silea pe ai sãi ºi zicea cu glas tare: „Voi. p£llwn d' Ñxša doàra kat¦ stratÕn õceto p£ntV ÑtrÚnwn macšsasqai. ºoimanul Licurgos odatã Nu mai trãi îndelung. El fugãri oarecând de pe coastele Nisei cea sfântã 255 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . lÁxan d fÒnoio. •Wj ¥ra fwn»saj ¢pšbh koruqa…oloj “Ektwr: ¢mfˆ dš min sfur¦ tÚpte kaˆ aÙcšna dšrma kelainÕn ¥ntux ¿ pum£th qšen ¢sp…doj Ñmfalošsshj. e„ dš tij ¢qan£twn ge kat' oÙranoà e„l»louqaj. mn»sasqe d qoÚridoj ¢lkÁj. •Wj œfaq'.254 IL IADOS. ºd gšrousin e‡pw bouleutÍsi kaˆ ¹metšrVj ¢lÒcoisi da…mosin ¢r»sasqai.” Asta rostindu-le. Prea-i cãpiat luptãtor ºi cumpãnã nimeni nu-i þine. Ôfr' ¨n ™gë be…w protˆ ”Ilion. Care se zice cã-i fiu de zeiþã. o‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Ònte. CÂNTUL VI Nu ne temurãm atâta vreodatã de însuºi Ahile. i-ajungea la cãlcâi ºi la ceafã deodatã. Iute s-aruncã din chelnã cu toat-armãtura pe sine. œgeire d fÚlopin a„n»n. bãrbaþi ºi porniþi înainte nãvalã Pânã ce eu în cetate m-oi duce sã spun la bãtrânii Sfetnici ai noºtri. Cum împotrivã pãºind se-apropie unul de altul. Prea te încumeþi acum. de te bizui sã-ntâmpini amarnica-mi lance.

Cel mai ºiret muritor a trãit pe acolo. Qštij d' Øpedšxato kÒlpJ deidiÒta: kraterÕj g¦r œce trÒmoj ¢ndrÕj ÐmoklÍ. Neamul din care sunt eu ºi pe care-l ºtiu mulþi: e în fundul Þãrii pãscute de cai. însã Belerofonte. Z seàe kat' ºg£qeon Nus»Žon: a‰ d' ¤ma p©sai qÚsqla camaˆ katšceuan Øp' ¢ndrofÒnoio LukoÚrgou qeinÒmenai bouplÁgi: Diènusoj d fobhqeˆj dÚseq' ¡lÕj kat¦ kàma. CÂNTUL VI Nimfele. ka… min tuflÕn œqhke KrÒnou p£Žj: oÙd' ¥r' œti d¾n Ãn. Antia. ™peˆ polÝ fšrteroj Ãen. tÕn d ¥nakta cÒloj l£ben oŒon ¥kouse: ILIADA. Sisifos. ºi-orbitu-l-a fiul lui Cronos. scornind o minciunã: „Una din douã. o†h per fÚllwn gene¾ to…h d kaˆ ¢ndrîn. mândra nevast-a lui Proitos. sau mori sau ucide-mi pe Belerofonte. ¿ d yeusamšnh Pro‹ton basilÁa proshÚda: teqna…hj ð Pro‹t'. Vin’mai încoa sã te-ajungã mai repede-arcanul pieirii. oraºul Efira. Ö kšrdistoj gšnet' ¢ndrîn. TÕn d' aâq' `IppolÒcoio proshÚda fa…dimoj uƒÒj: Tudedh meg£qume t… À gene¾n ™ree…neij. tù d gun¾ Pro…tou ™pem»nato d‹' ”Anteia kruptad…V filÒthti mig»menai: ¢ll¦ tÕn oÜ ti pe‹q' ¢gaq¦ fronšonta dafrona BellerofÒnthn. ¥lla dš q' Ûlh thleqÒwsa fÚei. învinse ispita femeii. de patimã-aprins. cã de sus el avea peste aceia domnie. Altele codrul le naºte-nverzind. e„ dš t…j ™ssi brotîn o‰ ¢roÚrhj karpÕn œdousin. Vru sã s-apropie-n tainã de el. Bun ºi cuminte fiind. ™peˆ ¢qan£toisin ¢p»cqeto p©si qeo‹sin: oÙd' ¨n ™gë mak£ressi qeo‹j ™qšloimi m£cesqai. Dragoste silnic-a vrut cu mine sã facã miºelul. 257 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . El s-a nãscut din Eol. o. doice-a lui Bacchus. dacã dã-n primãvarã: Astfel pe lume ºi valul de oameni se naºte ºi moare. ºi craiul de ciudã s-aprinse auzindu-i vorbirea. prin Argos. N-aº vrea dar eu a mã pune cu zeii cei pururi ferice. Sisifos nãscut-a pe Glaucos. À k£ktane BellerofÒnthn. aºa-i ºi cu neamul sãrmanilor oameni. Unele toamna le scuturã vântul ºi cad ofilite.” Zise. Numai de eºti muritor ºi hranã þi-e rodul câmpiei. Glaucos apoi a nãscut pe vrednicul Belerofonte.” Fiul cel falnic al lui Hipolohos la asta rãspunse: „Ce mã-ntrebi oare de neam. Dar zeii ce-n tihnã duc traiul S-au supãrat pe Licurg. «sson ‡q' éj ken q©sson Ñlšqrou pe…raq' †khai. viteze. ºi acolo primitu-l-a-n braþe Tetis pe el tremurând. de cum urgisitu-l-au zeii. cã fuse mai tare ca dânsul Printre Argii. Dar Proitos îi puse gând rãu ºi din þarã El pe voinic îl goni. Dânsa lui Proitos atunci îi zise. Ój ·' ™k d»mou œlassen. cã mare-i fu spaima de gura ªi-nfricoºãrile lui. Iar dacã vrei sã cunoºti ºi aceea ce-ntrebi. tù mn œpeit' ÑdÚsanto qeoˆ ·e‹a zèontej. œnqa d S…sufoj œsken. Cãruia zeii de zestre mândreþe i-au dat ºi vârtutea Fermecãtoare. cã din urmã le-ajunse cu boldul Ucigãtorul Licurg. de patim-aprinsã. e„ d' ™qšleij kaˆ taàta da»menai Ôfr' ™Ý e„dÍj ¹metšrhn gene»n. Luând fuga ºi Bacchus în mare S-a scufundat sub talaz. 'Arge…wn: ZeÝj g£r oƒ ØpÕ sk»ptrJ ™d£masse.256 IL IADOS. iar ele Beþele ºi-au lepãdat. polloˆ dš min ¥ndrej ‡sasin: œsti pÒlij 'EfÚrh mucù ”Argeoj ƒppobÒtoio. Ój m' œqelen filÒthti mig»menai oÙk ™qeloÚsV. ìj f£to. N-a mai trãit apoi mult. S…sufoj A„ol…dhj: Ö d' ¥ra Glaàkon tškeq' uƒÒn. fÚlla t¦ mšn t' ¥nemoj cam£dij cšei. inimoase Tidid Diomede? Cum e cu frunzele. aÙt¦r Glaàkoj t…kten ¢mÚmona BellerofÒnthn: tù d qeoˆ k£llÒj te kaˆ ºnoršhn ™ratein¾n êpasan: aÙt£r oƒ Pro‹toj kak¦ m»sato qumù. œaroj d' ™pig…gnetai érh: ìj ¢ndrîn gene¾ ¿ mn fÚei ¿ d' ¢pol»gei.

Loc de rãsad ºi-arãturã. dîke dš oƒ timÁj basilhdoj ¼misu p£shj: kaˆ mšn oƒ LÚkioi tšmenoj t£mon œxocon ¥llwn kalÕn futaliÁj kaˆ ¢roÚrhj. Groaznic din gurã pufnind vãpãi de mânie-arzãtoare. tÕ tr…ton aâ katšpefnen 'AmazÒnaj ¢ntiane…raj. pe toþi îi ucise viteazul. Craiul acolo voios îl cinsti cu ospeþe de nouã Zile ºi jertfe de nouã juncani mai aduse pe-altare. ¢ll' Óte d¾ g…gnwske qeoà gÒnon ºÝn ™Ònta aÙtoà min katšruke. El începu sã-l întrebe. prÒsqe lšwn. ¢ll' Óte d¾ dek£th ™f£nh ·odod£ktuloj 'Hëj kaˆ tÒte min ™ršeine kaˆ Étee sÁma „dšsqai Ótt… ·£ oƒ gambro‹o p£ra Pro…toio fšroito. aÙt¦r Ð bÁ Luk…hn d qeîn Øp' ¢mÚmoni pompÍ. craiul acasã-l opri ºi pe fiicã-sa-i dete. Dar în cereºti arãtãri bizuindu-se. ceru chiar dovezi ca sã vadã Ce fel de sarcinã-i dete iubitul sãu ginere Proitos. o iasmã Nebiruitã. aÙt¦r ™peˆ d¾ sÁma kakÕn paredšxato gambroà. ca el s-aibã parte deplinã. mšssh d c…maira. ¢ll' Óte d¾ Luk…hn Œxe X£nqÒn te ·šonta. în spate un balaur ºi caprã la mijloc. tù d' ¥r' ¢nercomšnJ pukinÕn dÒlon ¥llon Ûfaine: kr…naj ™k Luk…hj eÙre…hj fîtaj ¢r…stouj eŒse lÒcon: toˆ d' oÜ ti p£lin okon d nšonto: p£ntaj g¦r katšpefnen ¢mÚmwn BellerofÒnthj. pe Isandru ºi pe Laodamia. Bietul Sarpedon la urmã. el o rãpuse. Cum înþelese cã Belerofonte se trage din neamul Zeilor. care. din teamã de sus. Împreunã cu Zeus. CÂNTUL VI Dar se feri sã-l omoare. ªi asta-i fu cea mai grea dintre luptele date. pšmpe dš min Luk…hn dš. Din ei însã nimeni acasã Nu se întoarse-napoi. d…dou d' Ó ge qugatšra ¼n. deinÕn ¢popne…ousa purÕj mšnoj a„qomšnoio. kaˆ t¾n mn katšpefne qeîn ter£essi piq»saj. de cum urgisitu-l-au zeii. La urmã El se bãtu ºi zdrobi pe-Amazoanele cele bãrbate. fãcu pânã-n Licia drumul. Doar într-a zecea. Bine de zei ocrotit. pÒren d' Ó ge s»mata lugr¦ gr£yaj ™n p…naki ptuktù qumofqÒra poll£. ªi cu slãviþii Solimi mai avu de luptat dup-aceea. de‹xai d' ºnègein ú penqerù Ôfr' ¢pÒloito. Cinstea domniei pe urmã cu el împãrþi pe din douã. prîton mšn ·a C…mairan ¢maimakšthn ™kšleuse pefnšmen: ¿ d' ¥r' œhn qe‹on gšnoj oÙd' ¢nqrèpwn. Ôfra nšmoito. Când a primit el tãbliþa-ndoitã cu semnele morþii. Craiul l-a pus sã omoare întâi pe Himera. Iar Licienii-i dãdurã pãmânt minunat de moºie. sã-l piarzã. îl trimise Tocmai în Licia. Laodame…V mn parelšxato mht…eta ZeÚj. Semne de moarte scriind o mulþime pe-o placã-ndoitã ªi poruncind s-o arate crãiescului socru. ¢ll' Óte d¾ kaˆ ke‹noj ¢p»cqeto p©si qeo‹sin. seb£ssato g¦r tÒ ge qumù. þara udatã de Xantos.258 IL IADOS. Totuºi la-ntoarcerea-i craiul o cursã vicleanã-i întinse: Dânsul alese din þara-i cea largã ºi puse la pândã Oameni tot unul ºi unul. profronšwj min t‹en ¥nax Luk…hj eÙre…hj: ™nnÁmar xe…nisse kaˆ ™nnša boàj ƒšreusen. ¿ d' œteke tr…a tškna dafroni BellerofÒntV ”IsandrÒn te kaˆ `IppÒlocon kaˆ Laod£meian. când zorile trandafirii rãsãrirã. ¿ d' œtek' ¢nt…qeon SarphdÒna calkokorust»n. din viþã de zei. Cum el ajunse în Licia. Ôpiqen d dr£kwn. nevãzutã de oameni: Leu înainte. Belerofonte avut-a trei fii din aceastã-ncuscrire: Pe Hipoloh. 259 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . ILIADA. unde pieirea sã-ºi ducã el însuºi. Z kte‹nai mšn ·' ¢lšeine. avu de fecior pe Sarpedon Cel ca un zeu de-arãtos înarmat în veºminte de-aramã. deÚteron aâ SolÚmoisi macšssato kudal…moisi: kart…sthn d¾ t»n ge m£chn f£to dÚmenai ¢ndrîn.

Eu þi-oi fi oaspe în Licia. Pasuri de om ocolind cu inima ruptã de jale. ka… moi m£la pÒll' ™pštellen a„n ¢risteÚein kaˆ Øpe…rocon œmmenai ¥llwn. Ót' ™n Q»bVsin ¢pèleto laÕj 'Acaiîn. sÝ d' ™n Luk…V Óte ken tîn dÁmon †kwmai. Tudša d' oÙ mšmnhmai. të nàn soˆ mn ™gë xe‹noj f…loj ”ArgeŽ mšssJ e„m…. Lancea-ºi înfipse îndatã-n pãmânt ºi cu graiul Molcom ºi prietenos cãpitanului astfel rãspunse: „Tu-mi eºti prieten ca oaspe legat cu pãrinþii din vremuri. Vezi dar de unde sunt eu ºi din ce fel de viþã mãritã.” Glaucos aºa povesti ºi fu vesel Tidid Diomede. ªtiu cã Oineu rãposatul în gazdã-l þinu ca pe-un oaspe Trei sãptãmâni oarecând pe vrednicul Belerofonte. De-asta ºi sã ne ferim înde-noi de-a ne bate cu arma. Belerofonte o cupã de aur cu gemene toarte. g»qhsen d bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: œgcoj mn katšphxen ™pˆ cqonˆ poulubote…rV. El m-a lãsat un copil. doboarã pe cine putea-vei. Veºnic întâiul în arme sã fiu ºi sã-ntrec pe oricine. de Zeus orbit. El mã trimise la Troia ºi-mi dete-nadins o povaþã. œgcea d' ¢ll»lwn ¢leèmeqa kaˆ di' Ðm…lou: polloˆ mn g¦r ™moˆ Trîej kleito… t' ™p…kouroi kte…nein Ón ke qeÒj ge pÒrV kaˆ possˆ kice…w. mhd gšnoj patšrwn a„scunšmen. p£ton ¢nqrèpwn ¢lee…nwn: ”Isandron dš oƒ uƒÕn ”Arhj «toj polšmoio marn£menon SolÚmoisi katšktane kudal…moisi: t¾n d colwsamšnh crus»nioj ”Artemij œkta. ™pe… m' œti tutqÕn ™Ònta k£llif'. BellerofÒnthj d crÚseon dšpaj ¢mfikÚpellon ka… min ™gë katšleipon „ën ™n dèmas' ™mo‹si. Sunt ºi Aheii destui. Iar pe Isandru-l ucise al armelor zeu cel de-a pururi Nesãþios de rãzboi. Doar a fost neam strãlucit ºi în Licia ºi în Efira. Fi-vei tu darã de-acuma prin Argos iubitul meu oaspe.260 IL IADOS. când ai noºtri la Teba pierirã. Moºu-mi Oineu dãrui un chimir de porfirã din parte-i. •Wj f£to. •Wj ¥ra fwn»sante kaq' †ppwn ¢xante ce‹r£j t' ¢ll»lwn labšthn kaˆ pistèsanto: œnq' aâte GlaÚkJ Kron…dhj fršnaj ™xšleto ZeÚj. kaˆ ™k toà fhmi genšsqai: pšmpe dš m' ™j Tro…hn. Iar Hipoloh mi-e pãrinte. Cupa ºi-acum o pãstrez. ºi iatã de unde mi-i neamul. taÚthj toi geneÁj te kaˆ a†matoj eÜcomai enai. CÂNTUL VI Singur a tot rãtãcit pe câmpia ce-i zice Aleus. aÙt¦r Ö meilic…oisi proshÚda poimšna laîn: à ·£ nÚ moi xe‹noj patrèŽÒj ™ssi palaiÒj: O„neÝj g£r pote d‹oj ¢mÚmona BellerofÒnthn xe…nis' ™nˆ meg£roisin ™e…kosin ½mat' ™rÚxaj: o‰ d kaˆ ¢ll»loisi pÒron xein»Ža kal£: O„neÝj mn zwstÁra d…dou fo…niki faeinÒn. la plecare-am lãsat-o acasã. Sunt doar atâþia Troieni ºi tovarãºi de-ai lor pentru mine Ca sã dobor. Daruri frumoase schimbarã din prietenie-ntre dânºii. Hai dar sã facem noi trampã de arme-ntre noi ca sã ºtie Toþi de pe aici cã ne leagã o prietenie strãveche. ILIADA. polloˆ d' aâ soˆ 'Acaioˆ ™nairšmen Ón ke dÚnhai. numai zeii sã vrea ºi picioarele mele. Glaucos atuncea. `IppÒlocoj dš m' œtikte. Ôfra kaˆ oŒde gnîsin Óti xe‹noi patrèŽoi eÙcÒmeq' enai. teÚcea d' ¢ll»loij ™pame…yomen. a fãcut cu Tidide 261 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Neamul pãrinþilor mei sã nu-l fac cumva de ruºine. Sora-i se stinse deodatã trãsnitã fiind de Artemida. Z ½toi Ö k¦p ped…on tÕ 'Al»Žon ooj ¢l©to Ön qumÕn katšdwn. dacã veni-voi pe-acolo. eu nu mai þiu minte.” Asta vorbirã amândoi. Ce-a fost cu tata-mi Tideu dupã asta. sãrirã din care ºi mâna Prieteneºte ºi-o strânserã ºi întãrirã credinþa. când el se lupta cu Solimii. o‰ mšg' ¥ristoi œn t' 'EfÚrV ™gšnonto kaˆ ™n Luk…V eÙre…V.

¢lkÁj te l£qwmai: cersˆ d' ¢n…ptoisin Diˆ le…bein a‡qopa onon ¤zomai: oÙdš pV œsti kelainefšŽ Kron…wni a†mati kaˆ lÚqrJ pepalagmšnon eÙcet£asqai. ¢ndrˆ d kekmhîti mšnoj mšga onoj ¢šxei. ILIADA. sã nu-mi iei Vlaga din piept ºi sã moi puterea ºi-avântul din mine. ºi-n care pe paturi strujite Fiii lui Priam dormeau cu nevestele lor împreunã. Z Öj prÕj Tudedhn Diom»dea teÚce' ¥meibe crÚsea calke…wn. 'All' Óte d¾ Pri£moio dÒmon perikallš' †kane xestÍj a„qoÚsVsi tetugmšnon: aÙt¦r ™n aÙtù pent»kont' œnesan q£lamoi xesto‹o l…qoio plhs…on ¢ll»lwn dedmhmšnoi. m» m' ¢poguièsVj mšneoj. Stai însã tu sã-þi aduc înainte vin dulce ca mierea. cu mãcºeala de sânge pe tine. Iute spre el alergarã neveste ºi fete din Troia.” Zise crãiesei atunci încoifatul ºi marele Hector: „Nu-mi da vin dulce. œpeita d kaÙtÕj Ñn»seai a‡ ke p…Vsqa. æj tÚnh kškmhkaj ¢mÚnwn so‹sin œtVsi. Altele-n dreptul acestora-n fund. Case ce-aveau netezite pridvoare cu stâlpi ºi-nãuntru Înºiruite cincizeci de dalbe iatacuri zidite Toate din piatrã cioplitã. æj spe…sVj Diˆ patrˆ kaˆ ¥lloij ¢qan£toisi prîton. de sus. Care de care sã-ntrebe de fraþi ºi de fii ºi de rude ªi de bãrbaþi. “Ektwr d' æj Skai£j te pÚlaj kaˆ fhgÕn †kanen. CÂNTUL VI Schimb luând arme de aramã în preþ de vreo nouã Boi ºi dând armele-i scumpe aurite de-o sutã de tauri. de mânã-l luã ºi-ncepu sã-l întrebe: „Ce-ai venit. Nici nu cutez sã închin lui Zeus cu mâini nelãute Paos de vin. à m£la d¾ te…rousi dusènumoi uŒej 'Acaiîn marn£menoi perˆ ¥stu: s d' ™nq£de qumÕj ¢nÁken ™lqÒnt' ™x ¥krhj pÒlioj Diˆ ce‹raj ¢nasce‹n. kour£wn d' ˜tšrwqen ™nant…oi œndoqen aÙlÁj dèdek' œsan tšgeoi q£lamoi xesto‹o l…qoio plhs…on ¢ll»lwn dedmhmšnoi. cã-þi va fi cu priinþã. Rugã lui Zeus sã-nalþi la altarele din cetãþuie. el pe rând le tot îndemna sã se roage Toate de zei. œnqa d pa‹dej koimînto Pri£moio par¦ mnhstÍj ¢lÒcoisi. T¾n d' ºme…bet' œpeita mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: m» moi onon ¥eire mel…frona pÒtnia mÁter. Hector într-asta sosi la stejar pe la Porþile Schee.262 235 IL IADOS. Hector ajunse pe urmã la mândrul palat al lui Priam. iubita mea mamã. 263 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . Când se ducea ca sã vadã pe fiica ei cea mai frumoasã. aici. Paos întâi sã închini pãrintelui Zeus ºi altor Nemuritori ºi apoi sã bei tu. pãrãsind bãtãlia cea cruntã? Tare ne-or fi prididind cu armele-n preajmã la ziduri Nesuferiþii de-Ahei ºi inima-ncoace te mânã. ªi tu eºti prea obosit de când aperi pe-ai tãi de primejdii. Vinul. ˜katÒmboi' ™nneabo…wn. Iese-naintea lui Hector blajina ºi darnica-i mamã. ¢ll¦ mšn' Ôfr£ kš toi melihdša onon ™ne…kw. ¢mf' ¥ra min Trèwn ¥locoi qšon ºd qÚgatrej e„rÒmenai pa‹d£j te kasign»touj te œtaj te kaˆ pÒsiaj: Ö d' œpeita qeo‹j eÜcesqai ¢nègei p£saj ˜xe…hj: pollÍsi d k»de' ™fÁpto. fiule. œnqa d gambroˆ koimînto Pri£moio par' a„do…Vj ¢lÒcoisin: œnq£ oƒ ºpiÒdwroj ™nant…h ½luqe m»thr Laod…khn ™s£gousa qugatrîn edoj ¢r…sthn: œn t' ¥ra oƒ fà ceirˆ œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze: tšknon t…pte lipën pÒlemon qrasÝn e„l»louqaj. e pãcat sã te-apuci a rosti rugãciune Celui din nouri. c-aveau multe sã fie bãtute de soartã. în aceeaºi ogradã Douãsprezece iatacuri zidite din netedã piatrã Stau înºirate la fel. ºi-n ele dormeau ai lui Priam Gineri alãturi de-a lor închinate cinstite neveste. grozav îi prieºte de bine. Pe Laodice. când omu-i trudit.

mai iute la templul zeiþei Atena Dãruitoarea izbândei. dacã dânsul Vrea sã asculte ce-i spun. Strãlucitor ca o stea. bÁ d' „šnai. Cum laolaltã pe deal sosirã la templul Atenei. mai bine-nghiþi-l-ar pãmântul! Domnul olimpic ni-l dete. ºi ia drumul de multe femei însoþitã. t¦j aÙtÕj 'Alšxandroj qeoeid¾j ½gage Sidon…hqen ™piplëj eÙrša pÒnton. dacã ea se îndurã ªi-are sã cruþe oraºul. pollaˆ d metesseÚonto geraia…. iar mama-i se duse prin casã. Fiica lui Chises. tÕn qj 'Aqhna…hj ™pˆ goÚnasin ºãkÒmoio. Juruie apoi cã în templu dai jertfe de douãsprezece Tinere junci neatinse de bold. A‰ d' Óte nhÕn †kanon 'Aq»nhj ™n pÒlei ¥krV. Hecuba. Dete poruncã la roabe s-adune pe doamne-n cetate. Pânze o grãmadã pe-acolo erau înflorate-n tot felul. tÍsi qÚraj êŽxe Qeanë kallip£rVoj Kisshj ¥locoj 'Ant»noroj ƒppod£moio: t¾n g¦r Trîej œqhkan 'Aqhna…hj ƒšreian. Eu mã voi duce la Paris sã-l chem la rãzboi. ªi dintre toate mai scump din câte pãstrezi în cãmarã.” Asta viteazul grãi. Z ¢ll¦ sÝ mn prÕj nhÕn 'Aqhna…hj ¢gele…hj œrceo sÝn qušessin ¢oll…ssasa gerai£j: pšplon d'. Öj k£llistoj œhn poik…lmasin ºd mšgistoj. •Wj œfaq'. maicã. Ia din veºminte pe cel mai frumos înflorat ºi mai mare. la templul zeiþei ce dã biruinþa. aÙt¾ d' ™j q£lamon kateb»seto khèenta. ™gë d P£rin meteleÚsomai Ôfra kalšssw a‡ k' ™qšlVs' e„pÒntoj ¢koušmen: éj kš oƒ aâqi ga‹a c£noi: mšga g£r min 'OlÚmpioj œtrefe pÁma Trws… te kaˆ Pri£mJ megal»tori to‹Ò te pais…n. Ea preoteasã era de Troieni rânduitã la templu. M-oi uºura de necaz ºi uita-voi amarul vieþii. pe care o þinea cãlãreþul Antenor. Du-te tu dar. ªi pe genunchi la icoana pletoase-i Atena-l aºazã. t¾n ÐdÕn ¿n `Elšnhn per ¢n»gagen eÙpatšreian: tîn ›n' ¢eiramšnh `Ek£bh fšre dîron 'Aq»nV. Cum adusese-nainte pe mare la fel pe Elena Cea din pãrinte mãrit.264 IL IADOS. Ea dupã asta-n cãmara cu dulce miros se depuse. Doamne. Straiul în mânã luând dupã asta cucernic Teano 265 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . ca pacoste mare sã fie Tatãlui Priam mãritul ºi fiilor sãi ºi cetãþii. a‰ d' ÑlolugÍ p©sai 'Aq»nV ce‹raj ¢nšscon: ¿ d' ¥ra pšplon ˜loàsa Qeanë kallip£rVoj ILIADA. femeile noastre ºi fiii ªi de la ziduri de-aici o sã-nlãture pe Diomede. a‡ ken Tudšoj uƒÕn ¢pÒscV 'Il…ou ƒrÁj ¥grion a„cmht¾n kraterÕn m»stwra fÒboio. œnq' œs£n oƒ pšploi pampo…kila œrga gunaikîn Sidon…wn. ¢ll¦ sÝ mn prÕj nhÕn 'Aqhna…hj ¢gele…hj œrceu. CÂNTUL VI Du-te tu. e„ ke‹nÒn ge ‡doimi katelqÒnt' ”AŽdoj e‡sw fa…hn ke fršn' ¢tšrpou юzÚoj ™klelaqšsqai. care-ntins se afla pe sub clitul De þesãturi. Cel mai avan luptãtor care împrãºtie groazele fugii. pe care Paris acasã la el le-adusese de unde-i Sidonul. ia jertfe ºi doamnele-adunã. ¢st¾r d' ìj ¢pšlampen: œkeito d ne…atoj ¥llwn. Braþele-ntinserã toate bocindu-se-n faþa zeiþei. de dragul zeiþei. de l-aº vedea coborându-se-n umbra lui Hades. Poarta pe loc le deschise frumoasa la faþã Teano. ka… oƒ Øposcšsqai duoka…deka boàj ™nˆ nhù ½nij ºkšstaj ƒereusšmen. a‡ k' ™le»sV ¥stÚ te kaˆ Trèwn ¢lÒcouj kaˆ n»pia tškna. ¿ d moloàsa potˆ mšgar' ¢mfipÒloisi kškleto: taˆ d' ¥r' ¢Òllissan kat¦ ¥stu gerai£j. Ia ºi cu tine un strai. care-i cel mai frumos ºi mai mare. Ój t…j toi carišstatoj ºd mšgistoj œstin ™nˆ meg£rJ ka… toi polÝ f…ltatoj aÙtÍ. Lucrul de mân-al femeilor sidoniene.

perˆ d crÚseoj qše pÒrkhj. ºi-n faþã-i lucea ascuþiºul Lãncii lucrat din aramã ºi-ncins cu-o verigã de aur. Deci nu eu. TÕn d' aâte prosšeipen 'Alšxandroj qeoeid»j: “Ektor ™pe… me kat' asan ™ne…kesaj oÙd' Øpr asan. ba arcul. Curte ziditã de el cu meºterii cei mai de frunte.” Astfel în rugã rosti. Cum dã cu ochii de Paris. stâlpul cetãþii. ¢nšneue d Pall¦j 'Aq»nh. a‡ k' ™le»sVj ¥stÚ te kaˆ Trèwn ¢lÒcouj kaˆ n»pia tškna.” Paris cu chipul de zeu la vorbele fratelui zise: „Hector. Ón tin£ pou meqišnta ‡doij stugeroà polšmoio. Scoalã ºi hai. ia seama tu darã ºi-ascultã: Nu de mânie cumva într-atâta ºi ciudã pe-ai noºtri ªed eu în casã. dacã-l vezi cã fuge de greul luptãrii. Care trãiau pe atunci ca zidari în acele meleaguri. laoˆ mn fqinÚqousi perˆ ptÒlin a„pÚ te te‹coj marn£menoi: sšo d' e†nek' ¢ãt» te ptÒlemÒj te ¥stu tÒd' ¢mfidšdhe: sÝ d' ¨n macšsaio kaˆ ¥llJ. “Ektwr d prÕj dèmat' 'Alex£ndroio beb»kei kal£. ºd kaˆ aÙtÕn prhnša dÕj pesšein Skaiîn prop£roiqe pul£wn. toÜnek£ toi ™ršw: sÝ d sÚnqeo ka… meu ¥kouson: oÜ toi ™gë Trèwn tÒsson cÒlJ oÙd nemšssi ¼mhn ™n qal£mJ. Dânºii fãcurã palatul cu salã. Intrã viteazul în casã. El în odaie-l gãsi îngrijind de frumoasele-i arme. dar nu vru s-audã zeiþa. Sfarmã tu suliþa lui Diomede Tidid ºi pe dânsul Fã-mi-l sã cadã pe brânci înainte la Porþile Schee Ca sã-þi aducem îndatã o jertfã de douãsprezece Tinere junci nesupuse la jug. cununã-ntre zâne.266 IL IADOS. ¢ll' ¥na m¾ t£ca ¥stu purÕj dhoio qšrhtai. ci tu s-ar cãdea pe oricine Sã-l dojeneºti. kaˆ ¢gkÚla tÒx' ¡fÒwnta: 'Arge…h d' `Elšnh met' ¥ra dmJÍsi gunaixˆn Âsto kaˆ ¢mfipÒloisi periklut¦ œrga kšleue. eÙcomšnh d' ºr©to DiÕj koÚrV meg£loio: pÒtni' 'Aqhna…h ™rus…ptoli d‹a qe£wn «xon d¾ œgcoj Diom»deoj. tÕn d' eár' ™n qal£mJ perikallša teÚce' ›ponta ¢sp…da kaˆ qèrhka. nu-i drept sã te mânii aºa pe ai noºtri. o† oƒ ™po…hsan q£lamon kaˆ dîma kaˆ aÙl¾n ™ggÚqi te Pri£moio kaˆ “Ektoroj ™n pÒlei ¥krV. tÕn d' “Ektwr ne…kessen „dën a„scro‹j ™pšessi: daimÒni' oÙ mn kal¦ cÒlon tÒnd' œnqeo qumù. ™n d' ¥ra ceirˆ œgcoj œc' ˜ndek£phcu: p£roiqe d l£mpeto dourÕj a„cm¾ calke…h. dac-ai milã de Troia ªi de bãrbaþii Troieni. Ôfr£ toi aÙt…ka nàn duoka…deka boàj ™nˆ nhù ½nij ºkšstaj ƒereÚsomen. ìj a‰ mšn ·' eÜconto DiÕj koÚrV meg£loio. iatac ºi ogradã. ba scutul. începe sã-l mustre viteazul: „Nenorocite. De-asta ºi eu îþi rãspund. ªi numai tu eºti de vinã cã-n jurul cetãþii ne-ncinse Foc ºi potop. mustrarea þi-a fost cu temei ºi deplinã dreptate. 267 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . ca sã apere zidul înalt ºi oraºul. œnq' “Ektwr e„sÁlqe Di f…loj. Sus în cetate pe lângã palatul lui Priam ºi Hector. CÂNTUL VI Cea-mbujoratã l-a pus pe genunchi la icoana zeiþei ªi-a început sã se roage fierbinte de fiica lui Zeus: „Sfântã zeiþã. tu. ci vrut-am sã stau cufundat în durere. •Wj œfat' eÙcomšnh. sã nu cadã cetatea topitã în flãcãri. Pânã ce ele pe deal se rugarã de fiica lui Zeus. œqelon d' ¥ceŽ protrapšsqai. În mânã þinea el o lance Lungã de unspre’ce coþi. Tot cãuta pipãind ba platca. Iar mai încolo. t£ ·' aÙtÕj œteuxe sÝn ¢ndr£sin o‰ tÒt' ¥ristoi Ãsan ™nˆ Tro…V ™ribèlaki tšktonej ¥ndrej. Z qÁken 'Aqhna…hj ™pˆ goÚnasin ºãkÒmoio. de bieþii lor fii ºi neveste. ILIADA. Elena stãtea-mpresuratã de ºerbe ªi îndemna þesãtoarele ei la mândreþe de lucru. Hector în grabã se duse la curtea cea mândr-a lui Paris. Oamenii pier.

oÙ g¦r od' e„ œti sfin ØpÒtropoj †xomai aâtij. M-ar fi luat sã mã zboare pe munte un vifor nãprasnic Ori sã m-arunce departe în clocotul mãrii. Dar îl opri cu grai dulce Elena: „Sãrmane cumnate Cu o sfruntatã ca mine. toÚtJ d' oÜt' ¨r nàn fršnej œmpedoi oÜt' ¥r' Ñp…ssw œssontai: të ka… min ™paur»sesqai яw. kaˆ g¦r ™gën okon d ™leÚsomai Ôfra ‡dwmai o„kÁaj ¥locÒn te f…lhn kaˆ n»pion uƒÒn. Deci mã aºteaptã puþin sã pun armãtura.” Se-mpotrivi însã marele Hector la asta ºi zise: „Cât m-ai pofti de cu drag. unealtã de rãu ºi de groazã. Soþul mãcar sã-mi fi fost bãrbat mai cu suflet. tÕn d' oÜ ti prosšfh koruqa…oloj “Ektwr: tÕn d' `Elšnh mÚqoisi proshÚda meilic…oisi: d©er ™me‹o kunÕj kakomhc£nou Ñkruošsshj. Bine-ar fi fost dacã-n ziua când eu fui nãscutã de mama. •Wj ¥ra fwn»saj ¢pšbh koruqa…oloj “Ektwr: aya d' œpeiq' †kane dÒmouj eâ naiet£ontaj. oŒsin ™pˆ ZeÝj qÁke kakÕn mÒron. cã nu stã la unul mereu biruinþa. Intrã tu însã. Nu ºtiu de-acum dacã eu înapoi m-oi întoarce vreodatã. tu n-ai sã mã-ndupleci. à ½dh m' ØpÕ cersˆ qeoˆ damÒwsin 'Acaiîn. aÙt¦r ™peˆ t£de g' ïde qeoˆ kak¦ tekm»ranto. cumnate. Z nàn dš me pareipoàs' ¥locoj malako‹j ™pšessin Órmhs' ™j pÒlemon: dokšei dš moi ïde kaˆ aÙtù lèŽon œssesqai: n…kh d' ™pame…betai ¥ndraj. Numaidecât el ajunse la curtea-i cea bine-ziditã. pofteºte pe scaunul ãsta ªi mai rãsuflã. ori du-te. Cât mã gãsesc în cetate. Tu dar zoreºte pe Paris ºi însuºi sileascã-se acuma. Chiar dupã moarte pe lume s-ajungem a fi de poveste. ™pe… se m£lista pÒnoj fršnaj ¢mfibšbhken e†nek' ™me‹o kunÕj kaˆ 'Alex£ndrou ›nek' ¥thj. cu mâna duºmanilor. éj m' Ôfel' ½mati tù Óte me prîton tške m»thr o‡cesqai profšrousa kak¾ ¢nšmoio qÚella e„j Ôroj À e„j kàma poluflo…sboio qal£sshj. Eu am sã intru acasã la mine sã vãd înc-o datã Oamenii mei ºi copilul meu fraged ºi draga-mi soþie. T¾n d' ºme…bet' œpeita mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: m» me k£qiz' `Elšnh filšous£ per: oÙdš me pe…seij: ½dh g£r moi qumÕj ™pšssutai Ôfr' ™pamÚnw Trèess'. zeii!” Asta rostindu-i. ¢ll' ¥ge nàn ™p…meinon. de-aceea ªi ne-a fost dat de la Zeus ursitã din cele mai triste. æj kaˆ Ñp…ssw ¢nqrèpoisi pelèmeq' ¢o…dimoi ™ssomšnoisi. CÂNTUL VI Dar m-a luat adineauri nevasta cu graiuri plãcute ªi m-a urnit spre rãzboi. Care grozav dupã mine tânjesc ºi mi-aºteaptã sosirea.” Asta grãi el atunci. 'Ar»Ža teÚcea dÚw: À ‡q'. •Wj f£to. cã doar te-oi ajunge din urmã.268 IL IADOS. cã prea eºti trudit de rãzboi ºi de grijã Numai din vina lui Paris ºi-a mea pãcãtoasa. Sau poate capul mi-or pune. ¢ll' ¥ge nàn e‡selqe kaˆ ›zeo tùd' ™pˆ d…frJ d©er. De-asta ºi mie mi-e teamã cã-ºi ia cuvenita rãsplatã. cãci valul M-ar fi-nghiþit înainte ca toate aceste sã fie. se duse-ncoifatul ºi marele Hector. sã simtã Hula. œnq£ me kàm' ¢pÒerse p£roj t£de œrga genšsqai. Dar dacã zeii ursitu-mi-au astfel sã duc osândire. Socot ºi eu însumi cã asta E mai cu cale. ¢ndrÕj œpeit' êfellon ¢me…nonoj enai ¥koitij. Dar dânsul N-are nici astãzi curaj ºi nici o sã aibã vreodatã. ¢ll¦ sÚ g' Ôrnuqi toàton. Öj Édh nšmes…n te kaˆ a‡scea pÒll' ¢nqrèpwn. ™peigšsqw d kaˆ aÙtÒj. o‰ mšg' ™me‹o poq¾n ¢peÒntoj œcousin. iar Hector nimic nu rãspunse. ILIADA. Mi-e doar cu mult mai în grabã s-ajut ºi sã sprijin pe-ai noºtri. Eleno. mânia ºi multa batjocur-a lumii. ™gë d mšteimi: kic»sesqai dš s' яw. éj ken œm' œntosqen pÒlioj katam£ryV ™Ònta. 269 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . Eu dupã tine am sã viu. sã-mi iasã mai repede-n cale.

ºš pV ™j galÒwn À e„natšrwn ™ãpšplwn À ™j 'Aqhna…hj ™xo…cetai. Hector Îl poreclise Scamandriu. copila bãrbatului domn Aetion. tÒn ·' “Ektwr kalšeske Skam£ndrion. aÙt¦r oƒ ¥lloi 'Astu£nakt': ooj g¦r ™rÚeto ”Ilion “Ektwr. cu fata ce-i poartã copilul. Z oÙd' eár' 'Androm£chn leukèlenon ™n meg£roisin. la cumnatele mele? Sau însoþi pe femeile care-s la templul Atenei. spuneþi-mi drept ºi nu-mi tãinuiþi adevãrul. ¤ma d' ¢mf…poloj k…en aÙtÍ pa‹d' ™pˆ kÒlpJ œcous' ¢tal£frona n»pion aÜtwj `Ektor…dhn ¢gaphtÕn ¢l…gkion ¢stšri kalù. TÕn d' aât' Ñtrhr¾ tam…h prÕj màqon œeipen: “Ektor ™peˆ m£l' ¥nwgaj ¢lhqša muq»sasqai. oÛnek' ¥kouse te…resqai Trîaj. pe unde avea drum înapoi spre câmpie. œnq£ per ¥llai TrJaˆ ™ãplÒkamoi dein¾n qeÕn ƒl£skontai. tÍ ¥r' œmelle diex…menai ped…on dš. eâte pÚlaj †kane diercÒmenoj mšga ¥stu Skai£j. Nevinovat ºi la faþã frumos ca luceafãrul. Cum îl vãzu pe copil. ºi când apucase în dreptul Porþilor Schee. iar Hector în pripã din casã Pleacã pe unde venise. Neîntâlnindu-ºi în casã femeia cea plinã de daruri. „Domnul cetãþii”. ¢ll' ™pˆ pÚrgon œbh mšgan 'Il…ou. Ci o porni înspre turnul cel mare auzind cã Troienii Sunt copleºiþi de duºmani ºi cã tare mai biruie Aheii. stãpâne. Trece prin marea cetate.” Asta grãi chelãriþa. Hector în prag se opri ºi-ncepu sã întrebe pe ºerbe: „Fetelor. cã tatã-sãu singur þinea Ilionul. “Ektwr d' æj oÙk œndon ¢mÚmona tštmen ¥koitin œsth ™p' oÙdÕn „èn. ½toi Ö mn me…dhsen „dën ™j pa‹da siwpÍ: ILIADA. ¼ oƒ œpeit' ½nths'. ceilalþi îi ziceau Astianax. Ea îºi luase pe prunc ºi cu-o ºerbã bine gãtitã Sta peste poartã la turn jelind ºi bocindu-se acolo. Grabnicã-i iese-nainte soþia-i bogat înzestratã. CÂNTUL VI Nu întâlni el acasã pe dalba-i soþie-Andromaha. Care ºedea în cetate la Teba sub muntele Placos Cel pãduros ºi domnea peste cilicieni. oÜtš pV ™j galÒwn oÜt' e„natšrwn ™ãpšplwn oÜt' ™j 'Aqhna…hj ™xo…cetai. 271 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . zâmbi ºi-l privi pe tãcute. mšga d kr£toj enai 'Acaiîn. copil fraged. Ö d' ¢pšssuto dèmatoj “Ektwr t¾n aÙt¾n ÐdÕn aâtij ™ãktimšnaj kat' ¢gui£j. ¿ mn d¾ prÕj te‹coj ™peigomšnh ¢fik£nei mainomšnV ™Žku‹a: fšrei d' ¤ma pa‹da tiq»nh. Dânsa în cale-i ieºi împreunã cu-o fatã de casã Care pe braþe purta pe-al lui Hector odor. Nici cu femeile care sunt duse la templul Atenei Parte la rugã sã ia spre-a-mbuna pe temuta zeiþã. ¢ll' ¼ ge xÝn paidˆ kaˆ ¢mfipÒlJ ™ãpšplJ pÚrgJ ™fest»kei goÒws£ te muromšnh te. met¦ d dmJÍsin œeipen: e„ d' ¥ge moi dmJaˆ nhmertša muq»sasqe: pÍ œbh 'Androm£ch leukèlenoj ™k meg£roio. A lui fiicã Fu însoþitã cu Hector. œnq' ¥locoj polÚdwroj ™nant…h Ãlqe qšousa 'Androm£ch qug£thr megal»toroj 'Het…wnoj 'Het…wn Öj œnaien ØpÕ Pl£kJ ØlhšssV Q»bV `Upoplak…V Kil…kess' ¥ndressin ¢n£sswn: toà per d¾ qug£thr œceq' “Ektori calkokorustÍ. œnq£ per ¥llai TrJaˆ ™ãplÒkamoi dein¾n qeÕn ƒl£skontai. Alb-Andromaha. Aflã cã nu-i la surori ºi nici la cumnatele tale. ’H ·a gun¾ tam…h. viteazu-mbrãcat în aramã. Repede dânsa tehuie fugi înspre zid ºi acuma Poate va fi pe la turn. Oare-ncotro s-o fi dus Andromaha lãsându-ºi odaia? Poate se duse cumva la surori. pe uliþi frumos pietruite. Parte la rugã sã ia ºi sã-mbune temuta zeiþã?” Harnica lui chelãriþã aºa la-ntrebare-i rãspunse: „Dacã-nadins porunceºti sã-þi spun adevãrul.270 IL IADOS.

ºi n-ai mãcar milã De un copil care-i prunc ºi de mine. ¿ bas…leuen ØpÕ Pl£kJ ØlhšssV. Oastea-þi opreºte pe lângã smochinul sãlbatic. te-ndurã. mhtšra d'. Deci rogu-te acuma. Mâna i-o strânse. pe biata crãiasã din Teba. oÙdš min ™xen£rixe. o biatã femeie. ILIADA. nici mama. œn t' ¥ra oƒ fà ceirˆ œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze: daimÒnie fq…sei se tÕ sÕn mšnoj. ªtii cã pe bietul meu tatã-l ucise cumplitul Ahile. seb£ssato g¦r tÒ ge qumù. Rãpusu-l-a el pe Aetion. CÂNTUL VI S-apropie Andromaha de el. când tu vei muri. Vãduvã fi-voi curând. ºi tatã ºi mamã cinstitã ºi frate. œnqa m£lista ¢mbatÒj ™sti pÒlij kaˆ ™p…dromon œpleto te‹coj. pe unde Lesne se urcã-n cetate ºi zidul se sparge mai lesne. Cã nu mai trãieºte nici tata. Teba cu-naltele-i porþi. Aias cei doi cu oºtirea ºi Idomeneus vestitul. t¾n ™peˆ ¨r deàr' ½gag' ¤m' ¥lloisi kte£tessin. Z 'Androm£ch dš oƒ ¥gci par…stato d£kru cšousa. Stai în cetate pe-aicea la turn. “Ektor ¢t¦r sÚ mo… ™ssi pat¾r kaˆ pÒtnia m»thr ºd kas…gnhtoj. apoi zise lui Hector: „Inima ta te va pierde. sÝ dš moi qalerÕj parako…thj: ¢ll' ¥ge nàn ™lšaire kaˆ aÙtoà m…mn' ™pˆ pÚrgJ. m¾ pa‹d' ÑrfanikÕn q»Vj c»rhn te guna‹ka: laÕn d stÁson par' ™rineÒn. Când pustii a Cilicilor largã bine-ziditã cetate. ½toi g¦r patšr' ¡mÕn ¢pšktane d‹oj 'AcilleÚj. iar dacã te-oi pierde. ºi-asupra-i Mãgurã el a-nãlþat. ªapte-mi fuseserã fraþii acasã la noi ºi tusºapte Ei într-o zi mai demult plecarã pe lumea cealaltã. ca sã nu-þi laºi în urmã Fiul lipsit de pãrinte ºi vãduvã biata-þi femeie. patrÕj d' ™n meg£roisi b£l' ”Artemij „ocšaira. cã vr’o altã nãdejde N-o sã-mi rãmâie. o‰ dš moi ˜pt¦ kas…gnhtoi œsan ™n meg£roisin o‰ mn p£ntej „ù k…on ½mati ”AŽdoj e‡sw: p£ntaj g¦r katšpefne pod£rkhj d‹oj 'AcilleÝj bousˆn ™p' e„lipÒdessi kaˆ ¢rgennÍj яessi. pe nume-i grãi. ™k d pÒlin pšrsen Kil…kwn eâ naiet£ousan Q»bhn Øy…pulon: kat¦ d' œktanen 'Het…wna. oÙd' ™lea…reij pa‹d£ te nhp…acon kaˆ œm' ¥mmoron. cã toþi au sã tabere-n tine ªi-au sã te-omoare vrãjmaºii îndatã. Numai pe mam-a cruþat-o. trˆj g¦r tÍ g' ™lqÒntej ™peir»sanq' oƒ ¥ristoi ¢mf' A‡ante dÚw kaˆ ¢gaklutÕn 'IdomenÁa ºd' ¢mf' 'Atredaj kaˆ Tudšoj ¥lkimon uƒÒn: ½ poÚ t…j sfin œnispe qeoprop…wn ™Ý e„dèj. ¢ll' ¥ra min katškhe sÝn œntesi daidalšoisin ºd' ™pˆ sÁm' œceen: perˆ d ptelšaj ™fÚteusan nÚmfai Ñresti£dej koàrai DiÕj a„giÒcoio. Fraþii Atrizi cu ai lor ºi viteazul Tidid Diomede. fetele împlãtoºatului Zeus. Tu-mi eºti bãrbatul în floare. Fi-mi-ar mai bine sã intr-un pãmânt. Iutele Ahile-i ucise când ei îºi mânau la pãºune Ciurda chiloºilor boi ºi turmele oilor albe. Hector. ¨y Ó ge t¾n ¢pšluse labën ¢pere…si' ¥poina.272 405 IL IADOS. ºi ulmi îi sãdirã în preajmã Zânele munþilor. Ori cã le spuse vr’un om ºtiutor de-ale zeilor taine 273 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . ci-n urmã Ea de nãprasnã muri: Artemid-a trãsnit-o cu arcul. Arsu-i-a trupul gãtit cu toat’ armãtura. Doar pe acolo de trei ori venirã sã-ncerce duºmanii. fãrã numai Plâns ºi suspinuri. Tu-mi eºti dar. Inima-i nu l-a lãsat sã-i prade mãiestrele arme. ªi c-o mulþime de pleanuri încoace-o aduse robitã ªi pe o groazã de daruri el dezrobind-o. ¿ t£ca c»rh seà œsomai: t£ca g£r se kataktanšousin 'Acaioˆ p£ntej ™formhqšntej: ™moˆ dš ke kšrdion e‡h seà ¢famartoÚsV cqÒna dÚmenai: oÙ g¦r œt' ¥llh œstai qalpwr¾ ™peˆ ¨n sÚ ge pÒtmon ™p…spVj ¢ll' ¥ce': oÙdš moi œsti pat¾r kaˆ pÒtnia m»thr. podiditã de lacrimi. sãrmane.

ka… ken Ûdwr foršoij Messhdoj À `Upere…hj pÒll' ¢ekazomšnh. CÂNTUL VI Sau poate aºa cum le-a fost de la sine îndemnul ºi sfatul. ™peˆ m£qon œmmenai ™sqlÕj a„eˆ kaˆ prètoisi met¦ Trèessi m£cesqai ¢rnÚmenoj patrÒj te mšga klšoj ºd' ™mÕn aÙtoà. ™k d' ™gšlasse pat»r te f…loj kaˆ pÒtnia m»thr: aÙt…k' ¢pÕ kratÕj kÒruq' e†leto fa…dimoj “Ektwr.” Iar încoifatul ºi marele Hector atunci îi rãspunse: „Grijile aceste. ºi poporul în lãnci iscusitului Priam. vei þese ºtiind de porunca stãpânei ªi din Hiperia sau din Meseis. Dac-aº fugi de rãzboi ºi aº sta tupilat ca miºelul. éj potš tij ™ršei: soˆ d' aâ nšon œssetai ¥lgoj c»teŽ toioàd' ¢ndrÕj ¢mÚnein doÚlion Ãmar. cãci eu m-am deprins sã fiu pururi Gata de luptã ºi-n frunte mereu la rãzboi sã mã-ncaier Pentru a pãrintelui meu ºi a mea înaltã mãrire. ºi amarul din nou te va frânge de jalea Soþului care putea sã te scape din jugul robiei. dar el cu þipãt se-ntoarse la sânul Fetei cu brâul frumos. T¾n d' aâte prosšeipe mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: à kaˆ ™moˆ t£de p£nta mšlei gÚnai: ¢ll¦ m£l' a„nîj a„dšomai Trîaj kaˆ TrJ£daj ˜lkesipšplouj. Tot o sã cadã prin colb la iureºul oastei duºmane. Cât mi-e de tine în oara când fi-vei smuncitã de vr’unul Dintre Ahei ºi vei plânge rãpitã fiind în robie. Nici de a fraþilor mei care. Nu de durerea Troienilor însã mã doare-într-atâta. Bine ºtiu totuºi. tu apã cãra-vei Fãrã sã vrei. câtu-s de mulþi ºi puternici. ILIADA. Priam. Dusã prin Argos. mã bat ºi pe mine. ¢ll' oÜ moi Trèwn tÒsson mšlei ¥lgoj Ñp…ssw.” Dupã ce asta vorbise.274 IL IADOS. cãpitanul Oastei troiene din vremea rãzboiului cel de la Troia. Ósson seà. dar tare Mi-ar fi ruºine de-ai mei. Dar sã m-acopere þãrna mai bine. Zice-va. cum te-ar vedea oarecine cu lacrimi pe faþã: Asta-i femeia lui Hector. de bãrbaþi ºi femei de la Troia. de spaimã lovit la vederea Hainei de aramã ºi a crestei fãcute din coamã Lungã de cal care-n chivãrã tot fâlfâia-ngrozitoare. Nici de-a pãrinþilor mei. Z ½ nu kaˆ aÙtîn qumÕj ™potrÚnei kaˆ ¢nègei. cã silitã vei fi de cumplita nevoie. deinÕn ¢p' ¢krot£thj kÒruqoj neÚonta no»saj. Óte kšn tij 'Acaiîn calkocitènwn dakruÒessan ¥ghtai ™leÚqeron Ãmar ¢poÚraj: ka… ken ™n ”Argei ™oàsa prÕj ¥llhj ƒstÕn Øfa…noij. întâiul viteaz. când silnic te-or duce-n robie. mi-o spune doar mintea ºi inim-adese: Are sã fie o vreme. a Hecubei ºi-a craiului Priam. Asta va zice. krater¾ d' ™pike…set' ¢n£gkh: ka… potš tij e‡pVsin „dën kat¦ d£kru cšousan: “Ektoroj Âde gun¾ Öj ¢risteÚeske m£cesqai Trèwn ƒppod£mwn Óte ”Ilion ¢mfem£conto. ¢ll£ me teqnhîta cut¾ kat¦ ga‹a kalÚptoi pr…n gš ti sÁj te boÁj soà q' ˜lkhqmo‹o puqšsqai. ºi el. •Wj e„pën oá paidÕj Ñršxato fa…dimoj “Ektwr: ¨y d' Ö p£Žj prÕj kÒlpon ™ãzènoio tiq»nhj ™kl…nqh „£cwn patrÕj f…lou Ôyin ¢tucqeˆj tarb»saj calkÒn te „d lÒfon ƒppioca…thn. Coiful îndatã ºi-l scoase din cap dupã asta mãreþul 275 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . N-am vr’o pornire spre asta. sã n-aud nainte Vaietul tãu de durere. Râse privind pe copil ºi tatãl ºi mama-i cinstitã. când Troia cea sfântã pieri-va. o† ken polšej te kaˆ ™sqloˆ ™n kon…Vsi pšsoien Øp' ¢ndr£si dusmenšessin. femeie. oÜt' aÙtÁj `Ek£bhj oÜte Pri£moio ¥naktoj oÜte kasign»twn. spre fiul sãu braþele-ntinse Falnicul Hector. a‡ ke kakÕj ìj nÒsfin ¢lusk£zw polšmoio: oÙdš me qumÕj ¥nwgen. eâ g¦r ™gë tÒde oda kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÒn: œssetai Ãmar Ót' ¥n pot' ÑlèlV ”Ilioj ƒr¾ kaˆ Pr…amoj kaˆ laÕj ™ãmmel…w Pri£moio.

kaˆ ¢mfipÒloisi kšleue œrgon ™po…cesqai: pÒlemoj d' ¥ndressi mel»sei p©si. care toate. ceir… tš min katšrexen œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmaze: daimon…h m» mo… ti l…hn ¢kac…zeo qumù: oÙ g£r t…j m' Øpr asan ¢n¾r ”AŽdi proŽ£yei: mo‹ran d' oÜ tin£ fhmi pefugmšnon œmmenai ¢ndrîn.” Astfel îi zise ºi coiful luã de pe jos ºi se duse Falnicul Hector. a‰ mn œti zwÕn gÒon “Ektora ú ™nˆ o‡kJ: oÙ g£r min œt' œfanto ØpÒtropon ™k polšmoio †xesqai profugÒnta mšnoj kaˆ ce‹raj 'Acaiîn. toˆ 'Il…J ™ggeg£asin. el fuga porni în cetate. Doar e ºtiut. Repede ajunse la curtea frumos locuit-a lui Hector. S-aducã ºi prãzi sângerate De la vrãjmaºul ucis. faceþi voi toþi ca iubitul meu fiu sã ajungã Cel mai de frunte bãrbat la Troieni ºi ca mine.276 IL IADOS. CÂNTUL VI Hector ºi-l puse pe jos. privind-o cu milã ªi netezind-o cu mâna. OÙd P£rij d»qunen ™n Øyhlo‹si dÒmoisin. Unde gãsi pe mai multe din roabele ei. Nu întârzie dupã-asta nici Paris în casele-i nalte.” Asta el zise ºi-ntinse pe prunc la nevastã-sa-n braþe. ™p¾n t¦ prîta gšnhtai. m£lista d' ™mo…. kaˆ 'Il…ou fi ¢n£ssein: ka… potš tij e‡poi patrÒj g' Óde pollÕn ¢me…nwn ™k polšmou ¢niÒnta: fšroi d' œnara brotÒenta kte…naj d»Žon ¥ndra. •Wj ¥ra fwn»saj kÒruq' e†leto fa…dimoj “Ektwr †ppourin: ¥locoj d f…lh okon d beb»kei ™ntropalizomšnh. seÚat' œpeit' ¢n¦ ¥stu posˆ kraipno‹si pepoiqèj. sãrmanã femeie. sã se bucure sufletul mamei. Dupã ce-apoi îºi sãrutã copilul ºi-l leagãnã-n braþe. Iar Hector. qalerÕn kat¦ d£kru cšousa. ªi oarecine la întorsu-i din luptã sã zicã vreodatã: Bate pe tata-i cu mult. pe nume o cheamã ºi-i zice: „Sufletul nu-þi amãrî fãrã cumpãt. kic»sato d' œndoqi poll¦j ¢mfipÒlouj. Nemaiavând vreo nãdejde cã el înapoi o sã vie De la rãzboi. neatins de focul ºi braþul ahaic. de ursitã nu poate sã scape nici unul. aya d' œpeiq' †kane dÒmouj eâ naiet£ontaj “Ektoroj ¢ndrofÒnoio. Du-te-napoi liniºtitã ºi-þi catã de treburi acasã. ™peˆ katšdu klut¦ teÚcea poik…la calkù. ¢ll' Ó g'. •Wj e„pën ¢lÒcoio f…lhj ™n cersˆn œqhke pa‹d' ˜Òn: ¿ d' ¥ra min khèdeŽ dšxato kÒlpJ dakruÒen gel£sasa: pÒsij d' ™lšhse no»saj. Tare-n picioarele-i repezi. æj d' Óte tij statÕj †ppoj ¢kost»saj ™pˆ f£tnV ILIADA. Fie voinic ori miºel. oÙ kakÕn oÙd mn ™sqlÒn. Dupã ce-ºi puse podoaba de arme lucrate-n aramã. Cum odihnit ºi în iesle cu orz îndopat bidiviul 277 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . ïde b…hn t' ¢gaqÒn. viaþa nu-mi poate rãpune. care…h d fršna m»thr. ¢ll' e„j okon „oàsa t¦ s' aÙtÁj œrga kÒmize ƒstÒn t' ºlak£thn te. Dulce cu lacrimi zâmbind. începur-a boci ºi a plânge. Roagã-se aºa el de Zeus ºi zeii ceilalþi deopotrivã: „Zeilor. de-a stat orbitor de sclipire. Z kaˆ t¾n mn katšqhken ™pˆ cqonˆ pamfanÒwsan: aÙt¦r Ó g' Ön f…lon uƒÕn ™peˆ kÚse pÁlš te cersˆn epe d' ™peux£menoj Di… t' ¥llois…n te qeo‹si: Zeà ¥lloi te qeoˆ dÒte d¾ kaˆ tÒnde genšsqai pa‹d' ™mÕn æj kaˆ ™gè per ¢riprepša Trèessin. o datã ce-n lume se naºte. dacã nu-i scris. tÍsin d gÒon p£sVsin ™nîrsen. tot astfel Vrednic ºi tare sã fie ºi-n Troia domneascã puternic. Nimenea. Tot îl jeleau încã-n viaþã pe Hector în casã la dânsul. Vezi de vãtale ºi furcã ºi-ndeamnã pe roabe sã fie Harnice-alãturi de tine ºi las’cã de arme purta-vor Grijã bãrbaþii Troieni ºi eu mai presus decât alþii. Ea bucuroasã la sânul ei plin de mireasmã-l primise. iar scumpa-i soþie pornind spre acasã Faþa mereu înturna înapoi nãpãditã de lacrimi. Cum o vãzurã pe ea.

ILIADA. a‡ kš poqi ZeÝj dèV ™pouran…oisi qeo‹j a„eigenštVsi krhtÁra st»sasqai ™leÚqeron ™n meg£roisin ™k Tro…hj ™l£santaj ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. Z desmÕn ¢porr»xaj qe…V ped…oio kroa…nwn e„wqëj loÚesqai ™ãrre‹oj potamo‹o kudiÒwn: Øyoà d k£rh œcei. nu e nimenea care sã scadã Faptele tale de oºtean. de pe dealul Pergamos.” 279 510 510 515 515 520 520 525 525 . la vreme cum tu ai cerut de la mine. Unde fusese deprins la râu curgãtor sã se scalde. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh koruqa…oloj “Ektwr: daimÒni' oÙk ¥n t…j toi ¢n¾r Öj ™na…simoj e‡h œrgon ¢tim»seie m£chj. tacšej d pÒdej fšron: aya d' œpeita “Ektora d‹on œtetmen ¢delfeÕn eât' ¥r' œmelle stršyesq' ™k cèrhj Óqi Πѣrize gunaik…. te ºtiu cã în arme eºti vrednic. tÕn prÒteroj prosšeipen 'Alšxandroj qeoeid»j: ºqe‹' à m£la d» se kaˆ ™ssÚmenon katerÚkw dhqÚnwn. drept judecând. ¢mfˆ d ca‹tai êmoij ¢ssontai: Ö d' ¢glahfi pepoiqëj ·…mf£ ˜ goàna fšrei met£ t' ½qea kaˆ nomÕn †ppwn: ìj uƒÕj Pri£moio P£rij kat¦ Perg£mou ¥krhj teÚcesi pamfa…nwn éj t' ºlšktwr ™beb»kei kagcalÒwn. Dac-ajuta-ne-va cerul vreodatã la vetrele noastre Zeilor noi sã-nchinãm paharul în voia cea bunã. Iartã. ¢ll' ‡omen: t¦ d' Ôpisqen ¢ressÒmeq'.278 IL IADOS. Dar s-o întindem la drum. ºi pe umãr Fluturã coama-i în vânt. cã tu eºti grãbit ºi în loc te þinui cu zãbava. ºi capul ºi-l poartã pe sus. Fuge cu falã. iar pe mine Straºnic mã doare auzind cum tot te defaimã Troienii. oÙd' Ãlqon ™na…simon æj ™kšleuej. Óq' Øpr sšqen a‡sce' ¢koÚw prÕj Trèwn. ™peˆ ¥lkimÒj ™ssi: ¢ll¦ ˜kën meqie‹j te kaˆ oÙk ™qšleij: tÕ d' ™mÕn kÁr ¥cnutai ™n qumù. Care de dragul tãu numai se strãduie amarnic ºi-asudã. Nu venii. Dar tu te laºi înadins ºi nu vrei sã lupþi. Paris i-apucã-nainte cu vorba ºi-i zice: „Bãdie. Îndatã Dã peste Hector. purtat de picioarele-i repezi. Astfel ºi Paris. CÂNTUL VI Rupe cãpãstrul în grajd ºi în tropot s-aºterne câmpiei. Dupã ce vom alunga pe duºmani din hotarele þãrii. el mândru de-a lui frumuseþe Sprinten se saltã ºi merge în pajiºtea lui cunoscutã.” Clatinã Hector din coif ºi fratelui sãu îi rãspunde: „Dragul meu. o‰ œcousi polÝn pÒnon e†neka se‹o. cã toate-ntre noi vor fi bune. pornind de la el. Mândru ca soarele sub armãturã lucind se coboarã Vesel ºi iute. când el sta gata sã plece din locul Unde stãtuse vorbind cu nevastã-sa lângã ieºire. poate.

feciorul lui crai-Areitoos Cel purtãtor de mãciucã ºi-al Filomedusei. de-ar fi chiar sã piarã. à †na d¾ Danao‹si m£chj ˜teralkša n…khn dùj. Glaàkoj d' `IppolÒcoio p£Žj Luk…wn ¢gÕj ¢ndrîn 'If…noon b£le dourˆ kat¦ krater¾n Øsm…nhn Dexi£dhn †ppwn ™pi£lmenon çkei£wn ðmon: Ö d' ™x †ppwn cam£dij pšse. tù d' ¤m' 'Alšxandroj k…' ¢delfeÒj: ™n d' ¥ra qumù ¢mfÒteroi mšmasan polem…zein ºd m£cesqai. Când a vãzut pe Troieni cu ochii ei ageri Atena Cum doborau pe Ahei în toiu-ncleºtãrilor crunte. sub chenarul Meºteºugit de la coif ºi-i frânse tãria. mšgaj dš se qumÕj ¢nÁken. iar mâine Pot sã se batã din nou între dânºii Troienii ºi-Aheii 5 10 15 20 25 30 . lÚnto d gu‹a. kam£tJ d' ØpÕ gu‹a lšluntai. iar el de pe ea toropit se prãvale.ILIADOS H Cântul VII 5 10 15 20 25 30 •Wj e„pën pulšwn ™xšssuto fa…dimoj “Ektwr. la urcarea Lui în cotigã. Cu lancea Hector chiti în cerbice pe Eioneu. ™pe… ke k£mwsin ™ãxšstVj ™l£tVsi pÒnton ™laÚnontej. Trèessi d boÚleto n…khn: ¢ll»loisi d tè ge sunantšsqhn par¦ fhgù. ìj ¥ra të Trèessin ™eldomšnoisi fan»thn. Apolon. Paris întâiul cu arcul lãþi la pãmânt pe Menestiu Beoþianul din Arne. Dar de pe deal din Pergam. Astfel ºi ei s-arãtarã Troienilor dupã dorire. pe-al lui Dexiu vlãstar. ¢ll' e‡ mo… ti p…qoio tÒ ken polÝ kšrdion e‡h: nàn mn paÚswmen pÒlemon kaˆ dhŽotÁta s»meron: Ûsteron aâte mac»sont' e„j Ó ke tškmwr Asta grãi ºi pe poartã ieºi repezindu-se Hector. Febos în faþã-i ieºi. Se întâlnir-amândoi la stejarul de lângã cetate. cum dete cu ochii de dânsa. întâi începu s-o întrebe: „Fiic-a lui Zeus cel mare. ™peˆ oÜ ti Trîaj ¢pollumšnouj ™lea…reij. cãpetenia celor din Licia. ToÝj d' æj oân ™nÒhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh 'Arge…ouj Ñlškontaj ™nˆ kraterÍ Øsm…nV. Ön korun»thj ge…nat' 'Arhqooj kaˆ Fulomšdousa boîpij: “Ektwr d' 'HŽonÁa b£l' œgceŽ ÑxuÒenti aÙcšn' ØpÕ stef£nhj eÙc£lkou. de ce vii aºa de-ahtiatã De pe Olimp? ªi de unde aceastã pornire-nfocatã? Vrei sã ajuþi pe Danai ºi lor sã le dai biruinþã? ªtiu cã de bieþii Troieni nu-þi pasã. Fratele-i Paris mergea dupã el ºi erau deopotrivã Gat-amândoi sã dea buzna cu arma. Iar fiul Lui Hipoloh. cã voia sã învingã Troienii. Fiul lui Zeus. ”Enq' ˜lšthn Ö mn uƒÕn 'ArhŽqÒoio ¥naktoj ”ArnV naiet£onta Menšsqion. t¾n prÒteroj prosšeipen ¥nax DiÕj uƒÕj 'ApÒllwn: t…pte sÝ d' aâ memau‹a DiÕj qÚgater meg£loio Ãlqej ¢p' OÙlÚmpoio. Iute de sus din Olimp se coboarã ºi vine la Troia. bÁ ·a kat' OÙlÚmpoio kar»nwn ¢xasa ”Ilion e„j ƒer»n: tÍ d' ¢nt…oj Ôrnut' 'ApÒllwn Perg£mou ™kkatidèn. Glaucos Dete cu suliþa-n toiu-ncleºtãrii de arme ºi-n umãr Pe Ifinou nimeri. lÚnto d gu‹a. Cum e prielnicul vânt adiat de un zeu dupã voia Bieþilor corãbieri care-ntr-una cu netede vâsle Apele mãrii despicã plutind ºi sunt frânþi de-obosire. æj d qeÕj naÚtVsin ™eldomšnoisin œdwken oâron. sã stea la bãtaie. Dacã tu însã m-asculþi. ar fi mai cu cale sã punem Capãt rãzboiului azi ºi vãrsãrii de sânge.

H 'Il…ou eÛrwsin. iar Hector se bucurã foarte auzindu-i cuvântul ªi între armii pãºind cu suliþa prinsã de mijloc. ™peˆ ìj f…lon œpleto qumù Øm‹n ¢qan£tVsi. Spune-mi dar cum socoteºti cã se poate curma bãtãlia?” Domnul olimpic Apolon la asta rãspunse zeiþei: „Hai sã trezim al lui Hector nãprasnic avânt spre bãtaie. T¾n d' aâte prosšeipen ¥nax DiÕj uƒÕj 'ApÒllwn: “Ektoroj Ôrswmen kraterÕn mšnoj ƒppod£moio. •Wj œfaq'. o†h d ZefÚroio ™ceÚato pÒnton œpi frˆx Ñrnumšnoio nšon.” Ast-a zis Febos ºi-l ascultã mulþumitã zeiþa. k¦d d' 'Agamšmnwn eŒsen ™ãkn»midaj 'AcaioÚj: k¦d d' ¥r' 'Aqhna…h te kaˆ ¢rgurÒtoxoj 'ApÒllwn ˜zšsqhn Ôrnisin ™oikÒtej a„gupio‹si fhgù ™f' ØyhlÍ patrÕj DiÕj a„giÒcoio ¢ndr£si terpÒmenoi: tîn d st…cej e†ato puknaˆ ¢sp…si kaˆ korÚqessi kaˆ œgcesi pefriku‹ai. Aheii Au sã ridice pe unul de-al lor spre a se bate cu dânsul. C-are sã cheme apoi singur cu el sã s-apuce vreunul Dintre Danai. ªi. mšssou dourÕj ˜lèn: o‰ d' ƒdrÚnqhsan ¤pantej. fie. aÙtÕj d prok£lessai 'Acaiîn Ój tij ¥ristoj ¢nt…bion macšsasqai ™n a„nÍ dhŽotÁti: oÙ g£r pè toi mo‹ra qane‹n kaˆ pÒtmon ™pispe‹n: ìj g¦r ™gë Ôp' ¥kousa qeîn a„eigenet£wn. Hector. Am auzit-o chiar eu. de suliþi ºi scuturi. ªi Agamemnon atunci fãcu sã s-aºeze Danaii. sã se-ncingã la crâncenã luptã pieptiºã. tîn d' “Elenoj Pri£moio f…loj pa‹j sÚnqeto qumù boul»n. Þintaºule. Când el apucã sã sufle ºi-ntunecã luciul mãrii. s-apropie ºi-i cuvânteazã: „Fiu al lui Priam. de pãreau la chip unor pajuri asemeni. Cel mai viteaz din Ahei. Cetele opri el din mers ºi-ndatã stãturã cu toþii. de scut purtãtorul. Cheamã tu singur apoi sã te mãsuri cu unul tot singur. oÙd' ¢p…qhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh. ªi eu doar cu gândul acesta Am ºi venit din Olimp între Ahei ºi Troieni sã iau parte. Sus pe stejarul înalt al lui Zeus. ILIADA. Febos cu arcul de-argint într-asta ºi Palas Atena S-au aºezat. ¢ll' ¥ge pîj mšmonaj pÒlemon katapausšmen ¢ndrîn. ¼ ·a qeo‹sin ™f»ndane mhtiÒwsi: stÁ d par' “Ektor' „ën ka… min prÕj màqon œeipen: “Ektor uƒ Pri£moio Diˆ mÁtin ¢t£lante à ·£ nÚ mo… ti p…qoio. ªi bucuros se uitau la bãrbaþi. sã pustiiþi a lui Priam cetate. ½n tin£ pou Danaîn prokalšssetai o„Òqen ooj ¢nt…bion macšsasqai ™n a„nÍ dhŽotÁti. ka… ·' ™j mšsson „ën Trèwn ¢nšerge f£laggaj. •Wj œfat'. diapraqšein tÒde ¥stu.” Palas Atena îndatã rãspunse lui Febos Apolon: „Bine. TÕn d' aâte prosšeipe qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: ïd' œstw ˜k£erge: t¦ g¦r fronšousa kaˆ aÙt¾ Ãlqon ¢p' OÙlÚmpoio met¦ Trîaj kaˆ 'AcaioÚj. îndârjindu-se atunci la chemarea lui Hector. Fiul lui Priam Helenos cu mintea ghicindu-le sfatul Celor doi zei ºi ºtiind ce puserã dânºii la cale. o‰ dš k' ¢gass£menoi calkokn»midej 'Acaioˆ oon ™pÒrseian polem…zein “Ektori d…J.282 IL IADOS. când zeii acum se vorbirã. Ca undiºoare miºcate de vântul de-apus câteodatã. Vrei tu acum sã m-asculþi? Cã tu eºti iubitul meu frate. “Ektwr d' aâte c£rh mšga màqon ¢koÚsaj. Iute se duse la Hector. Nu þi-i menit încã þie sã mori împlinindu-þi ursita. tu. la minte potriva lui Zeus. la vajnicã luptã pieptiºã. mel£nei dš te pÒntoj Øp' aÙtÁj. dacã asta vã place Vouã zeiþelor. kas…gnhtoj dš to… e„mi: ¥llouj mn k£qison Trîaj kaˆ p£ntaj 'AcaioÚj. CÂNTUL VII Pânã ce Troia dãrmatã va fi. o pãdure de coifuri. 283 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . ale cãror ºiraguri Stau îndesite.” Zice. Fã pe Troieni ºi pe Ahei sã-nceteze cu a lor bãtãlie.

iar ei molcom tãcurã cu toþii. Vreau numai trupul sã-mi deie acasã-napoi. Øm‹n d' ™n g¦r œasin ¢ristÁej Panacaiîn: tîn nàn Ón tina qumÕj ™moˆ macšsasqai ¢nègei deàr' ‡tw ™k p£ntwn prÒmoj œmmenai “Ektori d…J. ruºine a-i respinge chemarea. sîma d o‡kad' ™mÕn dÒmenai p£lin. Iar Hector aºa cuvânteazã: „Daþi ascultare. CÂNTUL VII Dese tot astfel pe câmp de-o parte ºi alta s-aºazã ªiruri de-Ahei ºi Troieni. e„ dš k' ™gë tÕn ›lw. Ôfr£ ˜ tarcÚswsi k£rh komÒwntej 'Acaio…. cu frumoase pulpare. Teamã le-a fost a primi. ka… potš tij e‡pVsi kaˆ ÑyigÒnwn ¢nqrèpwn nh polukl»Ždi plšwn ™pˆ o‡nopa pÒnton: ¢ndrÕj mn tÒde sÁma p£lai katateqnhîtoj. ZeÝj d' ¥mm' ™pim£rturoj œstw: e„ mšn ken ™m ke‹noj ›lV tana»keŽ calkù.284 65 IL IADOS. Vreau un cuvânt sã vã spun dupã’a inimii mele poruncã. Una mi-e însã-nvoiala ºi Zeus sã fie ca martor: Dacã pe mine cumva mã doboarã cu lancea-i de-aramã. tÕn d nškun ™pˆ nÁaj ™ãssšlmouj ¢podèsw. ïde d muqšomai. Iatã. ILIADA. sÁm£ tš oƒ ceÚwsin ™pˆ plate‹ `EllhspÒntJ. Ôfra purÒj me Trîej kaˆ Trèwn ¥locoi lel£cwsi qanÒnta. fruntaºii Aheilor toþi sunt aicea de faþã. pe vremuri. kaˆ kremÒw protˆ nhÕn 'ApÒllwnoj ˜k£toio. oƒ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ: a‡desqen mn ¢n»nasqai. Nu vru ’mplinirea tocmelii Cronion înalt-domnitorul. Cine se bizuie acum între ei sã se puie cu mine Vie din mijlocul lor încoace-mpotriva lui Hector. ce mare. cu sine s-o ia la corãbii. Sã-i îngropaþi rãmãºiþele ºi un mormânt dupã asta Sã-i ridicaþi pe la marginea mãrii întinse. Poate sã-mi prade armãtura. Iar dacã eu îl omor ºi Apolon îmi dã biruinþa.” Dânsul aºa le vorbi. Am sã le spânzur în templul arcaºului Febos Apolon. mšga d stenac…zeto qumù: ê moi ¢peilhtÁrej 'Acaidej oÙkšt' 'Acaio…: à mn d¾ lèbh t£de g' œssetai a„nÒqen a„nîj e„ m» tij Danaîn nàn “Ektoroj ¢nt…oj esin. Dacã nici unul acuma nu iese-naintea lui Hector! 285 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . ºi slava mea veºnicã fi-va. Órkia mn Kron…dhj Øy…zugoj oÙk ™tšlessen. Armele-i am sã le prad ºi ducându-le apoi în cetate. Dar se sculã dupã-aceea ºi prinse sã strige Menelau Ceartã rostind ºi ocarã cu grele suspine în suflet: „Lãudãroºilor voi. pe rug sã mi-l ardã. dupã moartea-mi. Zice-va cine va trece pe-acolo cândva dup-aceea Cãlãtorind în corabie pe-ntunecatele valuri: Iatã mormântul acelui bãrbat care-odatã. ca Troienii Jalnici. Fost-a vestit ca viteaz ºi pierit-a de arma lui Hector. teÚcea sul»saj ferštw ko…laj ™pˆ nÁaj. Helespontul. ¢ll¦ kak¦ fronšwn tekma…retai ¢mfotšroisin e„j Ó ken À Øme‹j Tro…hn eÜpurgon ›lhte À aÙtoˆ par¦ nhusˆ dame…ete pontopÒroisin. Ci duºmãnos cãtre unii ºi alþii ne-mpinge la arme Pânã ce sau cuceri-veþi cumva Ilionul puternic Ori veþi cãdea copleºiþi de ai noºtri pe lângã corãbii. bãrbaþi ºi femei. cumplitã ruºine. de‹san d' Øpodšcqai: Ñy d d¾ Menšlaoj ¢n…stato kaˆ metšeipe ne…kei Ñneid…zwn. H to‹ai ¥ra st…cej e†at' 'Acaiîn te Trèwn te ™n ped…J: “Ektwr d met' ¢mfotšroisin œeipe: kšklutš meu Trîej kaˆ ™ãkn»midej 'Acaioˆ Ôfr' e‡pw t£ me qumÕj ™nˆ st»qessi keleÚei. nu bãrbaþi din Ahaia! Vai ce ruºine va fi. muieri. •Wj œfaq'. teÚcea sÚlhsaj o‡sw protˆ ”Ilion ƒr»n. dèV dš moi eâcoj 'ApÒllwn. éj potš tij ™ršei: tÕ d' ™mÕn klšoj oÜ pot' Ñle‹tai. Ón pot' ¢risteÚonta katšktane fa…dimoj “Ektwr. Troieni ºi Ahei. Leºul în schimb înapoi îl voi da sã-l luaþi la corãbii. Asta va zice cândva.

ce mare durere-l ajunse pãmântul ahaic! Ce-ar mai ofta cãlãreþul destoinic. poll£ ken ¢qan£toisi f…laj ¢n¦ ce‹raj ¢e…rai qumÕn ¢pÕ melšwn dànai dÒmon ”AŽdoj e‡sw. toÝj nàn e„ ptèssontaj Øf' “Ektori p£ntaj ¢koÚsai. De-ar auzi el acuma cã stau tupilaþi ºi de Hector Tremurã toþi! De zei s-ar ruga el cu braþele-ntinse Viaþa sã-i curme ºi umbrã sã fugã pe lumea cealaltã. Ój potš m' e„rÒmenoj mšg' ™g»qeen ú ™nˆ o‡kJ p£ntwn 'Arge…wn ™ršwn gene»n te tÒkon te.” Dupã ce asta rosti. cã era cu mult mai puternic. deci el se supune ºi-ndatã Oamenii lui bucuros de pe umeri îi scot armãtura. kaˆ d' 'AcileÝj toÚtJ ge m£cV œni kudiane…rV œrrig' ¢ntibolÁsai. Cu toatã mâhnirea. Se-nfiora sã-l înfrunte cu arma pe câmpul mãririi Însuºi Ahile. a‡ ke fÚgVsi dhou ™k polšmoio kaˆ a„nÁj dhŽotÁtoj. bun meºter la grai ºi la sfaturi. Ó per sšo pollÕn ¢me…nwn. à ke mšg' o„mèxeie gšrwn ƒpphl£ta PhleÝj ™sqlÕj MurmidÒnwn boulhfÒroj ºd' ¢gorht»j. ™peˆ polÝ fšrteroj Ãen. Mã întreba de tot neamul ºi fiii vitejilor noºtri. Nu încerca sã te mãsuri cu unul mai tare ca tine. CÂNTUL VII Dar vã prefaceþi mai bine voi toþi în pãmânt ºi în apã Colea pe loc unde staþi fãrã suflet ºi simþul mãririi! Mã înarmez atunci eu ºi fie ce-o fi cã în mâna Zeilor nemuritori stã veºnic norocul izbânzii. Scoalã-se Nestor ºi astfel Aheilor el cuvânteazã: „Doamne. ªezi liniºtit la o parte acolo-ntre mulþii tovarãºi. Ö d' ™pe…qeto: toà mn œpeita ghqÒsunoi qer£pontej ¢p' êmwn teÚce' ›lonto: Nšstwr d' 'Arge…oisin ¢n…stato kaˆ metšeipen: í pÒpoi à mšga pšnqoj 'Acaida ga‹an ƒk£nei. H ¢ll' Øme‹j mn p£ntej Ûdwr kaˆ ga‹a gšnoisqe ¼menoi aâqi ›kastoi ¢k»rioi ¢klej aÜtwj: tùde d' ™gën aÙtÕj qwr»xomai: aÙt¦r Ûperqe n…khj pe…rat' œcontai ™n ¢qan£toisi qeo‹sin. mai rabdã. Drept ºi cuminte vorbind. e‡ per ¢dei»j t' ™stˆ kaˆ e„ mÒqou œst' ¢kÒrhtoj. œnq£ kš toi Menšlae f£nh biÒtoio teleut¾ “Ektoroj ™n pal£mVsin. aÙtÒj t' 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn dexiterÁj ›le ceirÕj œpoj t' œfat' œk t' ÑnÒmazen: ¢fra…neij Menšlae diotrefšj. ¢ll¦ sÝ mn nàn †zeu „ën met¦ œqnoj ˜ta…rwn. Gata cu tine ar fi fost. •Wj ¥ra fwn»saj katedÚseto teÚcea kal£. oÙdš t… se cr¾ taÚthj ¢frosÚnhj: ¢n¦ d scšo khdÒmenÒj per. o. Cu al lui Priam fecior care aºa-i de temut ºi de alþii. frate? Dar nu se cuvine din parte-þi O nebunie ca asta. atunci. Cred eu cã tot o sã-ºi plece voios spre odihnã genunchii. Însuºi Atrid Agamemnon. Las’ cã ridicã pe altul Aheii asupra lui Hector. Însã pe loc au sãrit sã-l împiedice-Aheii de frunte. fhm… min ¢spas…wj gÒnu k£myein. toÚtJ d prÒmon ¥llon ¢nast»sousin 'Acaio…. Al Mirmidonilor Domn. mhd' œqel' ™x œridoj seà ¢me…noni fwtˆ m£cesqai “Ektori Priam…dV. Repede-l prinse de dreapta ºi-i zise cuvintele-aceste: „Oare nebun eºti tu. Dare-ar puternicul Zeus ºi Palas Atena ºi-Apolon. pe fratele sãu îl abate. 287 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . când eu i-am fost oaspete-odatã. aŠ g¦r Zeà te p£ter kaˆ 'Aqhna…h kaˆ ”Apollon ILIADA. acel cu mai mare domnie. deºi el cu mult te întrece-n putere. Menelau. tÒn te stugšousi kaˆ ¥lloi.” Asta zicând Agamemnon. e„ m¾ ¢naxantej ›lon basilÁej 'Acaiîn. dacã Hector Mâna pe tine ar fi pus. El care acasã la dânsul. •Wj e„pën paršpeisen ¢delfeioà fršnaj ¼rwj a‡sima pareipèn. ªi-oricât de aprig ºi nesãþios o fi el la bãtaie. bãtrânul Peleus. se încinse-n frumoasele arme. Dac-ar putea sã mai scape din focul rãzboiului crâncen.286 IL IADOS.

e‡q' ìj ¹bèoimi. tÕn LukÒorgoj œpefne dÒlJ. ºi soþu-i iubit Merione. Hector. Totuºi. Ö d' Ûptioj oÜdei ™re…sqh: teÚcea d' ™xen£rixe. Iatã. H ¹bùm' æj Ót' ™p' çkurÒJ Kel£donti m£conto ¢grÒmenoi PÚlio… te kaˆ 'Ark£dej ™gces…mwroi Fei©j p¦r te…cessin 'Iard£nou ¢mfˆ ·šeqra. ºi nu cu puterea. kaˆ t¦ mn aÙtÕj œpeita fÒrei met¦ mîlon ”Arhoj: aÙt¦r ™peˆ LukÒorgoj ™nˆ meg£roisin ™g»ra. Ci cu mãciuca-i de fier spãrgea înarmatele rânduri. Aias. dîke d' 'Ereuqal…wni f…lJ qer£ponti forÁnai: toà Ó ge teÚce' œcwn prokal…zeto p£ntaj ¢r…stouj. cã doar el niciodatã Nu se bãtea ca ceilalþi cu arc ºi cu suliþã lungã. Ci-mbãtrânind mai târziu Licurg ºi-odihnindu-se acasã. Care era ca ºi Ares acel ce omoarã bãrbaþii. to‹si d' ™p' A‡antej qoàrin ™pieimšnoi ¢lk»n. ºi nouã s-avântã cu toþii. tù d' ™pˆ Tudedhj ðrto kraterÕj Diom»dhj. Scoalã-se cel mai întâi chiar craiul Atrid Agamemnon ªi dupã el se ridicã bãrbatul Tidid Diomede. 289 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . dîken dš moi eâcoj 'Aq»nh. o‰ d m£l' ™trÒmeon kaˆ ™de…disan. ca pradã luã de pe dânsul ªi le purta dupã asta el însuºi în luptele grele.288 IL IADOS. Armele a dat sã le poarte tovarãºu-i Ereftalion. nici unul nu sare voios împotriva lui Hector. Iute ar avea el pe cine cu arma sã-ntâmpine. cei doi luptãtori înarmaþi cu tãrie de vifor. Hei. steinwpù ™n Ðdù Óq' ¥r' oÙ korÚnh oƒ Ôleqron cra‹sme sidhre…h: prˆn g¦r LukÒorgoj Øpofq¦j dourˆ mšson perÒnhsen. de-aº fi tot aºa tânãr acuma ºi-ntreg în putere. t£ oƒ pÒre c£lkeoj ”Arhj. ªi-ntre bãrbaþi rãpusei pe cel mai puternic ºi mare: Lat ca o namilã-ntins la pãmânt se zbãtea uriaºul. de faþã-s aici fruntaºii din toat-aheimea. to‹si d' 'Ereuqal…wn prÒmoj †stato „sÒqeoj fëj teÚce' œcwn êmoisin 'ArhŽqÒoio ¥naktoj d…ou 'ArhŽqÒou. oÜ ti kr£te ge. ðrto polÝ prîtoj mn ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. La o strâmtoare. cetatea pe apa Iardanos! Ereftalion în fruntea duºmanilor sta ca o fiarã ªi înarmat era el cu armele lui Aretoos. Lupta cu el începui ºi Atena-mi dãdu biruinþa. cu ele-narmat.” Astfel îi ceartã moº Nestor. Armele-i. CÂNTUL VII Tânãr acum sã fi fost ca odatã când Arcadienii Pe la Cheladon la râu amarnic luptau cu Pilenii ªi-mpresuraserã Fea. Eu îndrãznii sã-i rãspund ºi eram între dânºii mai tânãr. ¢ll¦ sidhre…V korÚnV ·»gnuske f£laggaj. Numai eu singur atunci cu inima ne-nfricoºatã. Licurg i-apucã înainte ªi-l zdupui la pãmânt c-o spintecãturã din lance. Ømšwn d' o† per œasin ¢ristÁej Panacaiîn oÙd' o‰ profronšwj mšmaq' “Ektoroj ¢nt…on ™lqe‹n. Craiul acela vestit. pe unde cu greu mai putea de pieire Viaþa sã-i scape mãciuca. darul lui Ares. pe toþi îi poftea la bãtaie. tÕn ™p…klhsin korun»thn ¥ndrej k…klhskon kall…zwno… te guna‹kej oÛnek' ¥r' oÙ tÒxoisi macšsketo dour… te makrù. •Wj ne…kess' Ö gšrwn. to‹si d' ™p' 'IdomeneÝj kaˆ Ñp£wn 'IdomenÁoj MhriÒnhj ¢t£lantoj 'Enual…J ¢ndreifÒntV. de toþi poreclit Mãciucaºul. ILIADA. b…h dš moi œmpedoj e‡h: tè ke t£c' ¢nt»seie m£chj koruqa…oloj “Ektwr. Ei tremurau îngroziþi ºi nimenea nu-i sta-mpotrivã. tÕn d¾ m»kiston kaˆ k£rtiston kt£non ¥ndra: pollÕj g£r tij œkeito par»oroj œnqa kaˆ œnqa. oÙdš tij œtlh: ¢ll' ™m qumÕj ¢nÁke polutl»mwn polem…zein q£rseŽ ú: geneÍ d neètatoj œskon ¡p£ntwn: kaˆ macÒmhn oƒ ™gè. o‰ d' ™nnša p£ntej ¢nšstan. Astfel femei ºi bãrbaþi îi ziceau. Dar îl ucise Licurg hoþeºte. El dar. Idomeneu dup-aceea.

de putea-va sã scape Teafãr acuma de crudul rãzboi ºi de-ncaierul crâncen. Hai dar. to‹j d' aâtij metšeipe Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: kl»rJ nàn pep£lasqe diamperj Ój ke l£cVsin: oátoj g¦r d¾ Ñn»sei ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. Oºtile-n tabãr-atunci rugarea ºi braþele-nalþã. gnî d kl»rou sÁma „dèn. ºi-alãturea Toas Al lui Andremon fecior. CÂNTUL VII Evemonid Evripil arãtosul. o‰ d' eÜconto Diˆ Kron…wni ¥nakti: ILIADA. À aÙtÕn basilÁa polucrÚsoio Muk»nhj. o‰ d klÁron ™shm»nanto ›kastoj. cã n-am nici o teamã de nimeni.” Asta el zise. p£llen d Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr. qeo‹si d ce‹raj ¢nšscon: ïde dš tij e‡pesken „dën e„j oÙranÕn eÙrÚn: Zeà p£ter À A‡anta lace‹n. prieteni. fã sorþul sã cadã lui Aias ori lui Tidide. iar ei se rugau împãratului Zeus.290 IL IADOS. ca…rw d kaˆ aÙtÕj qumù. •Wj œfaq'. kaˆ d' aÙtÕj Ön qumÕn Ñn»setai a‡ ke fÚgVsi dhou ™k polšmoio kaˆ a„nÁj dhŽotÁtoj. aºa se ruga fiecare: „Doamne. ¨n d QÒaj 'Andraimon…dhj kaˆ d‹oj 'OdusseÚj: p£ntej ¥r' o† g' œqelon polem…zein “Ektori d…J.” Astfel ureazã mulþimea. Dar le vorbi cãlãreþul Gereniu. •Wj œfaq'. ºi un crainic îl duce-n duium pretutindeni ªi de la dreapta-l aratã fruntaºilor cei din Ahaia. Când dup-aceea. Dânºii cu toþii voiau sã se prindã la luptã cu Hector. ¢ll' ¥get' Ôfr' ¨n ™gë polem»Ža teÚcea dÚw. doar cred cã aºa nerãzboinic Nu m-a nãscut ºi crescut la sânul ei scump Salamina. de aceea cu voi împreunã Tare mã bucur ºi eu. ºi în urmã slãvitul Ulise. ™n d' œbalon kunšV 'Agamšmnonoj 'Atredao. Ochii spre cer aþintind. El o sã bucure mult pe mândrii feciori din Ahaia ªi-nveseli-se-va-n sine ºi el. ™peˆ oÜ tina de…dimen œmphj: oÙ g£r t…j me b…V ge ˜kën ¢škonta d…htai oÙdš ti „dre…V. cât eu m-oi gãti ºi-oi pune pe mine-armãtura. º kaˆ ¢mfad…hn. À Tudšoj uƒÒn. Ori viteazului crai din Micena. •Wj ¥r' œfan. la Aias. o‰ d' oÙ gignèskontej ¢phn»nanto ›kastoj. 291 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . tÒfr' Øme‹j eÜcesqe Diˆ Kron…wni ¥nakti sigÍ ™f' Øme…wn †na m¾ Trîšj ge pÚqwntai. de-aceea-l respinge. H to‹si d' ™p' EÙrÚpuloj EÙa…monoj ¢glaÕj uƒÒj. sorþul Leapãdã jos la picioarele lui ºi voios apoi zice: „Sorþul. Dar iatã. Vine la cel care-l scrise ºi-n chivãrã-l puse. Numai sã vreau. purtându-l aºa în duium pretutindeni. Ori glãsuiþi-o pe faþã. Nimenea însã nu-l ºtie. g»qhse d qumù. Voi sã rostiþi rugãciune-mpãratului celui din slavã. ™peˆ dokšw nikhsšmen “Ektora d‹on. ºi clatinã coiful moº Nestor Pânã ce sorþul lui Aias pe loc dupã voia oºtirii Sare din el. tÕn mn p¦r pÒd' ˜Õn cam£dij b£le fènhsšn te: ð f…loi ½toi klÁroj ™mÒj. Semnul îl vede ºi cum îl cunoaºte se bucurã. socot cã voi bate pe Hector. ™peˆ oÙd' ™m n»Žd£ g' oÛtwj œlpomai ™n Salam‹ni genšsqai te trafšmen te. cã nici unul aici nu mã sperie-n luptã Cu meºteºug ori cu sila.” Asta le zice. ¢ll' Óte d¾ tÕn †kane fšrwn ¢n' Ómilon ¡p£ntV Ój min ™pigr£yaj kunšV b£le fa…dimoj A‡aj. Dar pe tãcute-ntre voi ca sã nu ia de veste Troienii. ½toi Øpšsceqe ce‹r'. cumintele Nestor: „Sorþul acum aruncaþi sã vedem noi îndatã pe-alesul. bogata în aur. iar dânºii înseamnã un sorþ fiecare ªi dup-aceea l-aruncã în chivãra lui Agamemnon. Ö d' ¥r' œmbalen ¥gci parast£j. ™k d' œqore klÁroj kunšhj Ön ¥r' ½qelon aÙtoˆ A‡antoj: kÁrux d fšrwn ¢n' Ómilon ¡p£ntV de‹x' ™ndšxia p©sin ¢rist»essin 'Acaiîn. când de la crainic ia sorþul. El se ºi-ntinde cu mâna ºi. laoˆ d' ºr»santo. i-al meu.

tot astfel ºi turnul Aheilor.292 IL IADOS. krad£wn dolicÒskion œgcoj.” Clatinã Hector din coif ºi neºovãind îi rãspunse: „Aias Telamoniene. Pavãza asta þiind-o-nainte ºi pieptul pãzindu-ºi. mãrite pãstor de oºtire. Dã biruinþã lui Aias ºi-ncinge-l cu fala mãririi. se-ncaierã cu-nverºunare Moarte lãþind. Dar mai sunt alþii pe-aici. nespus se mai bucur-Aheii. Aias. Nenumãrând pe-acel leu. A‡aj d korÚsseto nèropi calkù. sã s-ascundã Printre mulþime-napoi. seÚat' œpeiq' oŒÒj te pelèrioj œrcetai ”Arhj. “Ektor… t' aÙtù qumÕj ™nˆ st»qessi p£tassen: ¢ll' oÜ pwj œti ecen Øpotršsai oÙd' ¢nadànai ¨y laîn ™j Ómilon. de Zeus împinºi. în luptã cu unul acum dumeri-te-vei bine Ce fel de oameni viteji mai au între dânºii Danaii. Paºii spre Hector mãrind ºi-nvârte puternica-i lance. cãci el a stârnit bãtãlia. 293 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . ºoimani care pot sã te-nfrunte. Cum îl vãd astfel pe el. Prinsã de teamã se zbate chiar inima-n pieptul lui Hector. pe-Ahile. Iute porni ºi în mersu-i pãrea uriaº ca ºi zeul Armelor când la rãzboi s-alãturã printre bãrbaþii Care. aÙt¦r ™peˆ d¾ p£nta perˆ cro ›ssato teÚcea. TÕn d' aâte prosšeipe mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: Aan diogenj Telamènie ko…rane laîn ILIADA. Fã s-aibã parte amândoi de aceeaºi putere ºi slavã. Dacã tu þii ºi la Hector ºi-þi pasã la fel ºi de dânsul. Aias s-apropie atunci ºi poartã ca turnul de mare Pavãzã. Trîaj d trÒmoj a„nÕj Øp»luqe gu‹a ›kaston. Ój t' esin pÒlemon d met' ¢nšraj oÛj te Kron…wn qumobÒrou œridoj mšneŽ xunšhke m£cesqai. care din piele de bou e lucratã de Tihiu. ªi-ncã sunt mulþi. Ci haide. spãrgãtor de ºiraguri. Ój oƒ ™po…hsen s£koj a„Òlon ˜ptabÒeion taÚrwn zatrefšwn. Ó oƒ Tuc…oj k£me teÚcwn skutotÒmwn Ôc' ¥ristoj “UlV œni o„k…a na…wn. Cel mai dibaci curelar din toþi care fuserã-n Hila. ¢peil»saj d proshÚda: “Ektor nàn mn d¾ s£fa e‡seai o„Òqen ooj oŒoi kaˆ Danao‹sin ¢ristÁej metšasi kaˆ met' 'AcillÁa ·hx»nora qumolšonta. Însã nu poate de-acum sã ia fuga pieziº. tÕn d kaˆ 'Arge‹oi mn ™g»qeon e„sorÒwntej. •Wj ¥r' œfan. ™peˆ prokalšssato c£rmV. CÂNTUL VII ªi cu privirea spre-nalturi aºa cuvânta fiecare: „Zeus pãrinte.” Asta rugarã când Aias punea sclipitoarele-i arme. ™pˆ d' Ôgdoon ½lase calkÒn. H ïde dš tij e‡pesken „dën e„j oÙranÕn eÙrÚn: Zeà p£ter ”Idhqen medšwn kÚdiste mšgiste dÕj n…khn A‡anti kaˆ ¢glaÕn eâcoj ¢ršsqai: e„ d kaˆ “Ektor£ per filšeij kaˆ k»deai aÙtoà. Mare ºi-nfiorãtor rãsare c-un zâmbet în faþã. A‡aj d' ™ggÚqen Ãlqe fšrwn s£koj ºäte pÚrgon c£lkeon ˜ptabÒeion. Dacã el încã la tabãra lui de pe lângã corãbii ªade mocnind de mânie pe craiul Atrid Agamemnon. ¢ll' Ö mn ™n n»essi korwn…si pontopÒroisi ke‹t' ¢pomhn…saj 'Agamšmnoni poimšni laîn: ¹me‹j d' e„mn to‹oi o‰ ¨n sšqen ¢nti£saimen kaˆ polšej: ¢ll' ¥rce m£chj ºd ptolšmoio. ‡shn ¢mfotšroisi b…hn kaˆ kàdoj Ôpasson. Pavãza lucie el i-o durase din pieile-a ºapte Boi încãlaþi ºi-o-ntãrise în ferecãturã de-aramã. Aias de Hector s-apropie atunci ºi aºa-l ameninþã: „Hector. tu-ncepe lovitul ºi harþa. Dar pe Troieni îi cuprinde un tremur grozav pe tot trupul. prea-nalte slãvite stãpân peste Ida. tÕ prÒsqe stšrnoio fšrwn Telamènioj A‡aj stÁ ·a m£l' “Ektoroj ™ggÚj. Dupã ce el ºi le puse pe toate-narmându-se bine. to‹oj ¥r' A‡aj ðrto pelèrioj ›rkoj 'Acaiîn meidiÒwn blosuro‹si prosèpasi: nšrqe d possˆn ½Že makr¦ bib£j.

Lãncile lungi dup-aceea smucind amândoi. ™n tÍ d' ˜bdom£tV ·inù scšto: deÚteroj aâte A‡aj diogen¾j proei dolicÒskion œgcoj. Fiul lui Priam întâiul cu suliþ-ajunse la mijloc Scutul lui Aias. repezindu-l asupra lui Aias. Totuºi cât eºti de voinic. aruncã nãstruºnica-i lance ªi nimereºte pe loc în scutul rotund al lui Hector. Eu doar ºtiu bine luptatul ºi cum se omoarã bãrbaþii. ªase din pãturi pe toate le rupse þepuºa de-aramã ªi-nþepeni într-a ºaptea din piei. Dar Aias se saltã. tîn te sqšnoj oÙk ¢lapadnÒn. A‡aj d' ¢sp…da nÚxen ™p£lmenoj: ¿ d diaprÕ ½luqen ™gce…h. kaˆ ¢mpepalën proei dolicÒskion œgcoj. ci pe faþã de pot sã te birui. ¢ll' oÙd' ïj ¢pšlhge m£chj koruqa…oloj “Ektwr. ’H ·a. di¦ mn ¢sp…doj Ãlqe faeinÁj Ôbrimon œgcoj. të d' ™kspassamšnw dol…c' œgcea cersˆn ¤m' ¥mfw sÚn ·' œpeson le…ousin ™oikÒtej çmof£goisin À susˆ k£proisin. Tocmai deasupra de tot prin pãtur-a opta de-acioaie. kaˆ b£len A‡antoj deinÕn s£koj ˜ptabÒeion ¢krÒtaton kat¦ calkÒn. ›x d di¦ ptÚcaj Ãlqe dazwn calkÕj ¢teir»j. Pleacã-se Hector atunci ºi scapã de neagra urgie. ªtiu sã mã prind ºi pedestru la jocul rãzboiului crâncen. CÂNTUL VII Nu cãuta sã mã sperii ca pe un copil care-i firav Sau ca pe-o biatã femeie ce nu se pricepe la arme. Prin lucitorul sãu scut strãbate nãprasnica lance. H m» t… meu ºäte paidÕj ¢fauroà peir»tize º gunaikÒj. ªtiu sã dau buzna cu carul în valma de cai ºi de care. deÚteroj aât' A‡aj polÝ me…zona l©an ¢e…raj ILIADA. Nu stã din lupt-al lui Priam fecior. oÙd' œrrhxen calkÒj. îi zguduie scutul Vajnic de piele de bou ºi zãngãne arama-i ciocnitã. ¿ oÙk oden polem»Ža œrga. stufšlixe dš min memaîta. 295 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . ¢ll' oÙ g£r s' ™qšlw balšein toioàton ™Ònta l£qrV ÑpipeÚsaj. laolaltã Tabãrã-ntocmai ca leii ce mistuie carnea de crudã Sau ca sãlbatici vieri care nu mai slãbesc în putere. dar nu-l putu rupe. ªtiu sã dau scutul de piei argãsite la dreapta. cãci dete de-aramã Suliþa ºi se-ndoi. Ceafa-i reteazã uºor ºi ºuruie sânge dintr-însa. tm»dhn d' aÙcšn' ™pÁlqe. od' ™p' ¢rister¦ nwmÁsai bîn ¢zalšhn. Trece cu vârful apoi în platoºa-i mult mãiestritã ªi-alunecând spre deºerturi îi rupe cãmaºa de zale. kaˆ di¦ qèrhkoj poludaid£lou ºr»reisto: ¢ntikrÝ d paraˆ lap£rhn di£mhse citîna œgcoj: Ö d' ™kl…nqh kaˆ ¢leÚato kÁra mšlainan. o vântuie Hector. tÒ moi œsti talaÚrinon polem…zein: oda d' ™paxai mÒqon †ppwn çkei£wn: oda d' ™nˆ stad…V dhJ mšlpesqai ”ArhŽ. ci numai în scutu-i de piele. Dar pe urmã ºi Aias.294 235 IL IADOS. Öj Ôgdooj Ãen ™p' aÙtù. Nobilã viþã din Zeus. kaˆ b£le Priam…dao kat' ¢sp…da p£ntos' ™shn. strãpunge Scutul cu lancea ºi-mpinge-napoi pe nãvalnicul Hector. ea însã Nu-l nimeri pe duºman. a‡ ke tÚcwmi. aÙt¦r ™gën eâ oda m£caj t' ¢ndroktas…aj te: od' ™pˆ dexi£. El se dã-n lãturi puþin ºi cu mâna-i vânjoasã ridicã Un bolovan colþuros ºi negru ce sta pe câmpie ªi. Priam…dhj mn œpeita mšson s£koj oÜtase dour…. ¢negn£mfqh dš oƒ a„cm». mšlan d' ¢nek»kien aŒma. eu nu voi sã-þi dau ca miºelul Crunta-mi lovire pe-ascuns. Aias la rându-i luã un mai mare pietroi ºi-nvârtindu-l. ci. ¢ll' ¢mfadÒn.” Zice ºi lancea rotind. ªi sã mã apãr cu el ºi sã fiu neînvins la bãtaie. ¢ll' ¢nacass£menoj l…qon e†leto ceirˆ pace…V ke…menon ™n ped…J mšlana trhcÚn te mšgan te: tù b£len A‡antoj deinÕn s£koj ˜ptabÒeion mšsson ™pomf£lion: peri»chsen d' ¥ra calkÒj. la stânga. cu toatã rãnirea.

TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh Telamènioj A‡aj: 'Ida‹' “Ektora taàta keleÚete muq»sasqai: aÙtÕj g¦r c£rmV prokalšssato p£ntaj ¢r…stouj. Facã-nceputul ºi eu m-oi supune întocmai ca dânsul. cã îndatã cãzu el pe spate. S-ar fi luat acum ei la harþã pieptiºã din sãbii.296 IL IADOS. pe toþi de la noi. Ôfr£ tij ïd' e‡pVsin 'Acaiîn te Trèwn te: ºmn ™marn£sqhn œridoj pšri qumobÒroio. H Âk' ™pidin»saj. ºi-or face sã biruie unul. doi soli trimiºi de bãrbaþi ºi de Zeus. chibzuitul. dèV d' ˜tšrois… ge n…khn. soÚj te m£lista œtaj kaˆ ˜ta…rouj. Ideu ºi Taltibiu.” Aias Telamonianul aºa lui Ideu îi rãspunse: „Crainice. Toiagul Iute-ºi întinserã acolo-ntre ei ºi oprindu-i pe dânºii. e‡sw d' ¢sp…d' œaxe balën muloeidšŽ pštrJ. „Dragii mei fii. o† toi œasin: aÙt¦r ™gë kat¦ ¥stu mšga Pri£moio ¥naktoj Trîaj ™ãfranšw kaˆ TrJ£daj ˜lkesipšplouj. Care-nãlþa-vor apoi prin temple la zei mulþumire. nàn mn pausèmesqa m£chj kaˆ dhŽotÁtoj s»meron: Ûsteron aâte machsÒmeq' e„j Ó ke da…mwn ¥mme diakr…nV. bl£ye dš oƒ f…la goÚnaq': Ö d' Ûptioj ™xetanÚsqh ¢sp…di ™gcrimfqe…j: tÕn d' ay' êrqwsen 'ApÒllwn. încetaþi ºi nu vã mai bateþi acuma. Vrednici sunteþi amândoi. ce mistuie vieþi. Iatã cã s-a înnoptat ºi e bine sã ºtim ºi de noapte. perˆ d' œgcei 'Acaiîn fšrtatÒj ™ssi. Scutul de sine-apãsând. nÝx d' ½dh telšqei: ¢gaqÕn kaˆ nuktˆ piqšsqai. cumintele crainic. în marea cetate-a lui Priam. æj sÚ t' ™ãfr»nVj p£ntaj par¦ nhusˆn 'AcaioÚj. ILIADA. Ca între Ahei ºi Troieni sã zicã de noi oarecine: Vrajba. un schimb de slãvite odoare. de vreme ce datu-þi-au zeii mãrime. nÝx d' ½dh telšqei: ¢gaqÕn kaˆ nuktˆ piqšsqai. dîra d' ¥g' ¢ll»loisi periklut¦ dèomen ¥mfw. de eºti tu în fruntea voinicilor voºtri. TalqÚbiÒj te kaˆ 'Ida‹oj pepnumšnw ¥mfw: mšssJ d' ¢mfotšrwn skÁptra scšqon. Dacã doi crainici. Dar mai ales pe ai tãi ºi oºtirea venitã cu tine. la bãtaie. îl sculã însã repede Apolon. putere ªi chibzuinþã. ¥mfw d' a„cmht£: tÒ ge d¾ kaˆ ‡dmen ¤pantej. ¢rcštw: aÙt¦r ™gë m£la pe…somai Î per ¨n oátoj. e„ m¾ k»rukej DiÕj ¥ggeloi ºd kaˆ ¢ndrîn Ãlqon. Dar se desprinserã ei împãcaþi amândoi ca prieteni. Înveseli-voi pe-ai mei. CÂNTUL VII Tare-l izbi peste el cu o straºnic de mare putere. o vedem ºi o cunoaºtem cu toþii. Iatã cã s-a înnoptat ºi-i bine sã ºtim ºi de noapte. puneþi pe Hector acestea din gurã sã-mi spuie. Ö mn Trèwn. Eu deopotrivã la mine. a† tš moi eÙcÒmenai qe‹on dÚsontai ¢gîna.” Zise lui Aias atunci încoifatul ºi marele Hector: „Aias. Scutul îi sparse pocnindu-l cu steiul ca piatra de moarã ªi-l vãtãmã în genunchi. ™pšreise d n' ¢pšleqron. bãrbaþi ºi femei de la Troia. epš te màqon kÁrux 'Ida‹oj pepnumšna m»dea e„dèj: mhkšti pa‹de f…lw polem…zete mhd m£cesqon: ¢mfotšrw g¦r sfîŽ file‹ nefelhgeršta ZeÚj. TÕn d' aâte prosšeipe mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: Aan ™pe… toi dîke qeÕj mšgeqÒj te b…hn te kaˆ pinut»n. Ö d' 'Acaiîn calkocitènwn. El doar pofti pe viteji. silitu-i-a la încleºtare. Hai sã ne facem ºi daruri. Tu mulþumi-vei aºa pe Ahei care stau la corãbii. Astfel le zise Ideu. ºd' aât' ™n filÒthti dištmagen ¢rqm»sante. Cel care tunã prin nori vã iubeºte pe voi deopotrivã. N-ar fi venit câte unul de-o parte ºi alt-a oºtirii.” 297 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . Oameni cuminþi amândoi. ka… nÚ ke d¾ xifšess' aÙtoscedÕn oÙt£zonto. apoi mâine Iar ne vom prinde amândoi cu armele pânã ce zeii Ne vor desprinde pe urmã. Sã încetãm cu bãtaia pe ziua de azi.

CÂNTUL VII Astfel îi zise ºi spada þintatã-n argint i-o întinse. ªi sã durãm dupã asta din þãrnã la rug o movilã 299 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . Ö d' ™j Trèwn Ómadon k…e: toˆ d c£rhsan. Teaca-mpreunã cu spada ºi chinga-i frumoasã de piele. cincar. A‡ant' aâq' ˜tšrwqen ™ãkn»midej 'Acaioˆ e„j 'Agamšmnona d‹on ¥gon kecarhÒta n…kV. Spetele late ale boului datu-le-a-n cinstea lui Aias Însuºi mai-marele Domn. cãci n-aveau nãdejde sã scape. Ei îl jupirã. aÙt¦r ™peˆ paÚsanto pÒnou tetÚkontÒ te da‹ta. A‡antoj profugÒnta mšnoj kaˆ ce‹raj ¢£ptouj: ka… ·' Ãgon protˆ ¥stu ¢elptšontej sÒon enai. Cum îl vãzurã pe el cã vine spre tabãrã teafãr. O‰ d' Óte d¾ klis…Vsin ™n 'Atredao gšnonto. ºi sã ardem apoi a lor trupuri Lângã corãbii. ºi avea cuvenitul mertic fiecare. adunaþi împreunã. éj k' Ñstša paisˆn ›kastoj o‡kad' ¥gV Ót' ¨n aâte neèmeqa patr…da ga‹an. De-asta ºi trebuie mâine din zori sã-nceteze bãtaia. Prinse întâi între ei sã-ºi spunã gândirea bãtrânul Nestor. tÕn dšron ¢mf… q' ›pon. al cãrui sfat fu cel mai cuminte de-a pururi. æj edon zwÒn te kaˆ ¢rtemša prosiÒnta. Crâncenul Ares stropitu-le-a sângele lângã Scamandru ªi-a azvârlit a lor suflete biete pe lumea cealaltã. Nevãtãmat de-a lui Aias putere ºi mânã cumplitã. Când ºi-alinarã pe urmã cu toþii ºi sete ºi foame. Când isprãvirã cu toate la urmã ºi masa fu gata. Le înjunghie Agamemnon în cinstea lui Aias un taur Mare. tÚmbon d' ¢mfˆ pur¾n ›na ceÚomen ™xagagÒntej ILIADA. ka… min dišceuan ¤panta.-l gãtirã. aÙtoˆ d' ¢grÒmenoi kukl»somen ™nq£de nekroÝj bousˆ kaˆ ¹miÒnoisin: ¢t¦r katak»omen aÙtoÝj tutqÕn ¢pÕ prÕ neîn. Ôpths£n te perifradšwj. yucaˆ d' ”AŽdoj d katÁlqon: tè se cr¾ pÒlemon mn ¤m' ºo‹ paàsai 'Acaiîn. Aias îi dete ºi el un ºerpar sclipitor de porfirã. Sunt o mulþime de-Ahei care s-aflã cãzuþi pe câmpie. to‹j Ð gšrwn p£mprwtoj Øfa…nein ½rceto mÁtin Nšstwr. El sãnãtos cugetând. care s-a bucurat deopotrivã De biruinþã. tîn nàn aŒma kelainÕn ™ärroon ¢mfˆ Sk£mandron ™skšdas' ÑxÝj ”Arhj. Ca sã putem. H •Wj ¥ra fwn»saj dîke x…foj ¢rgurÒhlon sÝn koleù te fšrwn kaˆ ™ãtm»tJ telamîni: A‡aj d zwstÁra d…dou fo…niki faeinÒn. polloˆ g¦r teqn©si k£rh komÒwntej 'Acaio…. îl îmbucãþirã ºi bine Carnea tãind-o felii ºi o trecurã-n frigãri ºi-o prãjirã Peste jeratic ºi-o traserã apoi de pe foc rumenitã. Dar ºi pe Aias Aheii tot veseli îl duserã-n cortul Lui Agamemnon Atrid. Benchetuiau. El dup-aceea se-ntoarse-napoi între Ahei la corãbii. s-aducem în care Morþii cu boi ºi cu muli. aÙt¦r ™peˆ pÒsioj kaˆ ™dhtÚoj ™x œron ›nto. oá kaˆ prÒsqen ¢r…sth fa…neto boul»: Ó sfin ™ãfronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: 'Atredh te kaˆ ¥lloi ¢ristÁej Panacaiîn. ca noi fiecare sã ducem acasã Oasele lor la copii. viteazul Atrid Agamemnon.298 IL IADOS. mulþumind celui neîntrecut în putere. m…stullÒn t' ¥r' ™pistamšnwj pe‹r£n t' Ñbelo‹sin. Iar cum ei la corturi în urmã sosirã. ™rÚsantÒ te p£nta. to‹si d boàn ƒšreusen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn ¥rsena pentašthron ØpermenšŽ Kron…wni. da…nunt'. Hector se duse-n duium la Troieni care se bucurarã. Veseli îl duserã-n Troia. oÙdš ti qumÕj ™deÚeto daitÕj ™shj: nètoisin d' A‡anta dihnekšessi gšrairen ¼rwj 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn. të d diakrinqšnte Ö mn met¦ laÕn 'Acaiîn ½Ž'. de-o fi sã ne-ntoarcem în þarã. vorbi adunãrii ºi zise: „Doamne-Agamemnon ºi voi ceilalþi cãpitani ai oºtirii.

Antenor. o‰ d' ¥ra p£ntej ™pÇnhsan basilÁej. Dacã vom fi nãpãdiþi cumva de Troieni la bãtaie. bãrbatul Elenei cea-n plete bogatã. ºi sã înãlþãm pe aproape Ziduri cu turnuri înalte. Ó sfin ™ãfronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipe: kšklutš meu Trîej kaˆ D£rdanoi ºd' ™p…kouroi. ”Htoi Ó g' ìj e„pën kat' ¥r' ›zeto: to‹si d' ¢nšsth d‹oj 'Alšxandroj `Elšnhj pÒsij ºãkÒmoio. Mergeþi acum ºi cinaþi cum vã este obiceiu-n cetate 301 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . qeÒfin m»stwr ¢t£lantoj. ªi sãnãtos chibzuind. e„ d' ™teÕn d¾ toàton ¢pÕ spoudÁj ¢goreÚeij. În zadar ne mai batem. Vorba deschise întâi înþeleptul Antenor ºi zise: „Daþi ascultare. ia cuvântul în faþ-adunãrii: „Daþi ascultare. Nu mai încape-ndoialã cã zeii luatu-þi-au mintea. socot. ªi la bãtrânul Antenor aºa se rãsti de mânie: „Tare mã superi. ¼ c' †ppon kaˆ laÕn ™ruk£koi ¢mfˆj ™oàsa. Dacã tu însã cu tot înadinsul dai sfatul acesta. m» pot' ™pibr…sh pÒlemoj Trèwn ¢gerècwn. ™n d' aÙto‹si pÚlaj poi»somen eâ ¢raru…aj. De-asta vorbi-voi deschis ºi nu m-oi sfii a vã spune Una ºi bunã din parte-mi: eu n-o dau-napoi pe femeie. H ¥kriton ™k ped…ou: potˆ d' aÙtÕn de…momen ðka pÚrgouj ØyhloÝj elar nhîn te kaˆ aÙtîn. sãpat împrejur. nàn mn dÒrpon ›lesqe kat¦ ptÒlin æj tÕ p£roj per. Vreau sã vã dau o povaþã din inimã povãþuitã. Dardani ºi tovarãºi de arme. Ca sã vã spun douã vorbe din inimã povãþuite. va opri cãlãreþi ºi pedeºtri. Trèwn aât' ¢gor¾ gšnet' 'Il…ou ™n pÒlei ¥krV dein¾ tetrhcu‹a. dacã n-om vrea noi asta s-o facem. Ba dimpotrivã. plinã de larmã. ªi la tot turnul sã facem noi tari ºi vârtoase încheiate Porþi ca sã poatã sã umble telegile noastre ºi caii. Troieni.300 IL IADOS. ªanþul. •Wj œfaq'. Ôfr' e‡pw t£ me qumÕj ™nˆ st»qessi keleÚei. ™x ¥ra d» toi œpeita qeoˆ fršnaj êlesan aÙto…. În cetãþuie Troienii þineau pe atunci adunare Straºnicã. Haide mai bine sã dãm pe Elena din Argos ºi-averea-i Ca sã le ducã Atrizii cu ei. Se scoalã-ntre ei apoi Priam Dardanianu-mpãratul bãtrân ca un zeu de cuminte. Ôfra di' aÙt£wn ƒpphlas…h ÐdÕj e‡h: œktosqen d baqe‹an ÑrÚxomen ™ggÚqi t£fron. ”Htoi Ó g' ìj e„pën kat' ¥r' ›zeto: to‹si d' ¢nšsth Dardan…dhj Pr…amoj. par¦ Pri£moio qÚrVsi: to‹sin d' 'Ant»nwr pepnumšnoj Ãrc' ¢goreÚein: kšklutš meu Trîej kaˆ D£rdanoi ºd' ™p…kouroi. CÂNTUL VII Mare.” Zise. ºi craii cu toþii primirã povaþa lui Nestor. dar pe loc se sculã între dânºii Falnicul Paris. Troieni. Numai averile aduse de mine din Argos acasã. deàt' ¥get' 'Arge…hn `Elšnhn kaˆ kt»maq' ¤m' aÙtÍ dèomen 'AtredVsin ¥gein: nàn d' Órkia pist¦ yeus£menoi macÒmesqa: të oÜ nÚ ti kšrdion ¹m‹n œlpomai ™ktelšesqai. ILIADA. adãpost pentru noi ºi corãbii. la poarta din curtea lui Priam. †na m¾ ·šxomen ïde. aÙt¦r ™gë Trèessi meq' ƒppod£moij ¢goreÚsw: ¢ntikrÝ d' ¢pÒfhmi guna‹ka mn oÙk ¢podèsw: kt»mata d' Óss' ¢gÒmhn ™x ”Argeoj ¹mšteron dî p£nt' ™qšlw dÒmenai kaˆ o‡koqen ¥ll' ™piqe‹nai. ºi-ndatã ºezu. ªi sã sãpãm pe la ziduri un ºanþ mai afund în afarã. un singur mormânt. Dardani ºi tovarãºi de arme.” Zice ºi-n scaun s-aºazã.” Zise. Ôfr' e‡pw t£ me qumÕj ™nˆ st»qessi keleÚei. Noi am cãlcat jurãmântul ºi n-o sã ne fie spre bine. când vii tu cu sfaturi de-aceste. Ój min ¢meibÒmenoj œpea pterÒenta proshÚda: 'AntÁnor sÝ mn oÙkšt' ™moˆ f…la taàt' ¢goreÚeij: osqa kaˆ ¥llon màqon ¢me…nona toàde noÁsai. ªtii sã ne spui doar ºi altã povaþã mai bunã ca asta. Toate le-aº da bucuros ºi chiar le-aº spori de la mine.

el aºa cu glas tare le zise: „Crai Agamemnon ºi voi cãpetenii mai mari din Ahaia. Vorba lui Paris. Nu vrea s-o dea înapoi. CÂNTUL VII ªi s-aveþi grijã de pazã. soþia slãvitului vostru Menelau. al meu domnitor. o‰ d' ¥ra p£ntej ™p…acon uŒej 'Acaiîn màqon ¢gass£menoi Diom»deoj ƒppod£moio: ILIADA. Iar mâine Crainicul nostru Ideu sã mânece drept la corãbii. ºi marii fruntaºi de la Troia Mi-au poruncit sã vã spun. Dar dupã asta din nou rãzboi-ne-vom pânã ce soarta Ne va desprinde din arme ºi unor-ar da biruinþa. e„j Ó ke nekroÝj k»omen: Ûsteron aâte machsÒmeq' e„j Ó ke da…mwn ¥mme diakr…nV. ºi-Aheii cu el învoindu-se toþi chiotirã Plini de mirare. dèV d' ˜tšrois… ge n…khn. •Wj œfaq'. Nici pe Elena.” Crainicul asta vorbi. dacã vor sã-nceteze Cu bãtãlia-ntre noi pân-om strânge ºi arde-vom morþii. •Wj œfaq'. dèV d' ˜tšrois… ge n…khn. o‰ d' ¥ra toà m£la mn klÚon ºd' ™p…qonto: dÒrpon œpeiq' e†lonto kat¦ stratÕn ™n telšessin: ºîqen d' 'Ida‹oj œbh ko…laj ™pˆ nÁaj: toÝj d' eár' e„n ¢gorÍ DanaoÝj qer£pontaj ”Arhoj nh p£ra prÚmnV 'Agamšmnonoj: aÙt¦r Ö to‹si st¦j ™n mšssoisin metefèneen ºpÚta kÁrux: 'Atredh te kaˆ ¥lloi ¢ristÁej Panacaiîn ºnègei Pr…amÒj te kaˆ ¥lloi Trîej ¢gauoˆ e„pe‹n. mãcar cã-l îndeamnã Troienii. Dar pe Elena. Vorba lui Paris. ei molcom tãcurã cu toþii. Oastea prin tabãrã-n cete-mpãrþite s-a pus sã cineze. cu drag îl ascultã. Lui Agamemnon sã-i spuie ºi fratelui sãu. toà e†neka ne‹koj Ôrwre: kaˆ d tÒd' e„pšmenai pukinÕn œpoj. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ: Ñy d d¾ metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: m»t' ¥r tij nàn kt»mat' 'Alex£ndroio decšsqw m»q' `Elšnhn: gnwtÕn d kaˆ Öj m£la n»piÒj ™stin æj ½dh Trèessin Ñlšqrou pe…rat' ™fÁptai.302 IL IADOS. de-ar fi sã vã placã ºi vouã. toà e†neka ne‹koj Ôrwre: kt»mata mn Ós' 'Alšxandroj ko…lVj ™nˆ nhusˆn ºg£geto Tro…hnd': æj prˆn êfell' ¢polšsqai: p£nt' ™qšlei dÒmenai kaˆ o‡koqen ¥ll' ™piqe‹nai: kourid…hn d' ¥locon Menel£ou kudal…moio oÜ fhsin dèsein: à m¾n Trîšj ge kšlontai. H kaˆ fulakÁj mn»sasqe kaˆ ™gr»gorqe ›kastoj: ºîqen d' 'Ida‹oj ‡tw ko…laj ™pˆ nÁaj e„pšmen 'AtredVj 'Agamšmnoni kaˆ Menel£J màqon 'Alex£ndroio. Stând pe la mijlocul lor. Priam. a‡ k' ™qšlwsi paÚsasqai polšmoio dushcšoj. acel care e-ncepãtoru-nvrãjbirii. •Wj œfaq'. Cum c-avuþia ce dânsul aduse-n corãbii la Troia – Bine-ar fi fost dacã el pierea înainte de asta! – Toatã v-ar da-o voios ºi chiar de la sine-ar spori-o. 303 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . auzind ce le spuse Tidid cãlãreþul. Rupse tãcerea la urmã bãrbatul Tidid Diomede: „Nici a lui Paris avere sã nu mai primiþi de la Troia. ºi-acolo. vegheaþi fiecare. Tocmai în dosul corãbiei lui Agamemnon. de-acum e ºtiut ºi un nerod o pricepe Cum cã-i ajuns la grumazul Troienilor ºtreangul pieirii. Dar dupã asta din nou rãzboi-ne-vom pânã ce soarta Ne va desprinde din arme ºi unor-ar da biruinþa. iar ei auzindu-l. lui Menelau. ªi sã întrebe cu grai cumpãnit. màqon 'Alex£ndroio.” Zise. kaˆ d tÒd' ºnègeon e„pe‹n œpoj a‡ k' ™qšlhte paÚsasqai polšmoio dushcšoj e„j Ó ke nekroÝj k»omen: Ûsteron aâte machsÒmeq' e„j Ó ke da…mwn ¥mme diakr…nV.” Asta le zise. Iar dimineaþa Ideu cu solie porni spre corãbii ªi pe bãrbaþii Danai îi gãsi adunaþi laolaltã. a‡ kš per Ümmi f…lon kaˆ ¹dÝ gšnoito. Mai îmi dãdurã poruncã sã-ntreb. feciorul meu începãtoru-nvrãjbirii. dacã vreþi sã-nceteze Crunta bãtaie-ntre noi pân-om strânge ºi arde-vom morþii.

Iatã.-ndatã plecarã ºi ei la corãbii. ¥yorron d' 'Ida‹oj œbh protˆ ”Ilion ƒr»n. tÚmbon d' ¢mf' aÙt¾n ›na po…eon ™xagagÒntej ¥kriton ™k ped…ou. œnqa diagnînai calepîj Ãn ¥ndra ›kaston: ¢ll' Ûdati n…zontej ¥po brÒton aƒmatÒenta d£krua qerm¦ cšontej ¢max£wn ™p£eiran. dacã-i vorba de morþi. Calea luând înapoi. ºi se cade Sã-i împãcãm mai devreme dând focului moartele trupuri. când noaptea cu ziua se-ngânã. 305 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . ™n d purˆ pr»santej œban ko…laj ™pˆ nÁaj. potˆ d' aÙtÕn te‹coj œdeiman pÚrgouj q' ØyhloÚj. Órkia d ZeÝj ‡stw ™r…gdoupoj pÒsij “Hrhj. ’Hmoj d' oÜt' ¥r pw ºèj. Dupã ce-i arserã. ìj d' aÜtwj ˜tšrwqen ™ãkn»midej 'Acaioˆ nekroÝj purkaŽÁj ™pin»neon ¢cnÚmenoi kÁr. Unde Troienii ºedeau în sobor cu Dardanii. Dupã ce-i arserã. ºi-n preajmã pe urmã durarã Ziduri cu turnuri înalte. Nu-i lãsa Priam sã plângã. Trimisul. De-asta spãlau de pe ei mãcºala de praf ºi de sânge ªi în cãruþe-i urcau cu fierbinte plânsoare stropindu-i. Cete de-Ahei pe alese la rug s-adunarã ºi grabnic Þãrna sãpau împrejur ºi-ncepurã sã-nalþe-o movilã Mare. ¢mfÒteron nšku£j t' ¢gšmen ›teroi d meq' Ûlhn: 'Arge‹oi d' ˜tšrwqen ™ãssšlmwn ¢pÕ nhîn ÑtrÚnonto nškuj t' ¢gšmen. când ei pe câmpie. 'Hšlioj mn œpeita nšon prosšballen ¢roÚraj ™x ¢kalarre…tao baqurrÒou 'Wkeano‹o oÙranÕn e„sanièn: o‰ d' ½nteon ¢ll»loisin. înþeleptul lor crainic.” Zise. Dar ºi Aheii la fel se tot strãduiau între dânºii. Se întâlneau. Morþii pe rug îi ticseau cu inima frântã de jale. al Herei bãrbat. oÙd' e‡a kla…ein Pr…amoj mšgaj: o‰ d siwpÍ nekroÝj purkaŽÁj ™pin»neon ¢cnÚmenoi kÁr. •Wj e„pën tÕ skÁptron ¢nšsceqe p©si qeo‹sin. Nu e nimic de cruþat. Dânsul în urmã venind. ªi aºteptau pe Ideu. Troienii ºi-Aheii. ™n d purˆ pr»santej œban protˆ ”Ilion ƒr»n. Cât despre arderea morþilor nu mã pun eu împotrivã. tÁmoj ¥r' ¢mfˆ pur¾n kritÕj œgreto laÕj 'Acaiîn. îmi place ºi mie rãspunsul. iau martor pe Zeus.-ndatã plecarã cu toþii la Troia. un singur mormânt. potidšgmenoi ÐppÒt' ¥r' œlqoi 'Ida‹oj: Ö d' ¥r' Ãlqe kaˆ ¢ggel…hn ¢pšeipe st¦j ™n mšssoisin: toˆ d' Ðpl…zonto m£l' ðka. adãpost pentru el ºi corãbii ªi la tot turnul pe rând fãcurã vârtos încheiate. de aceea ºi ei pe tãcute Morþii pe rug îi ticseau cu inima frântã de jale. o‰ d' ›at' e„n ¢gorÍ Trîej kaˆ Dardan…wnej p£ntej Ðmhgeršej. Dar ºi Aheii la fel se tot sârguiau la corãbii Leºuri s-aducã ºi ei. Deci repede ei se gãtirã Unii sã care la leºuri. CÂNTUL VII ªi domnitorul Atrid aºa lui Ideu îi rãspunse: „Singur tu crainice-auzi cuvântul Aheilor. iar alþii la trunchiuri de lemne. cu soþii. Încã-nainte de zori. elar nhîn te kaˆ aÙtîn. Iatã Cum ei acuma-þi rãspund. stãtu pe la mijloc ºi spuse Vestea ce-aduse cu el. Ci cu greu cunoºteau pe ai lor fiecare. ILIADA. se-ntoarse la deal în cetate. tunãtorul. H kaˆ tÒt' ¥r' 'Ida‹on prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: 'Ida‹' ½toi màqon 'Acaiîn aÙtÕj ¢koÚeij éj toi Øpokr…nontai: ™moˆ d' ™piand£nei oÛtwj ¢mfˆ d nekro‹sin katakaišmen oÜ ti mega…rw: oÙ g£r tij feidë nekÚwn katateqnhètwn g…gnet' ™pe… ke q£nwsi purÕj meilissšmen ðka. ™n d' aÙto‹si pÚlaj ™nepo…eon eâ ¢raru…aj. ›teroi d meq' Ûlhn. ºi sarcini de lemne sã care.304 405 IL IADOS. sã vie. ºi-ndatã spre zei ridicã el sceptrul. Soarele abia apucase pe câmp sã reverse lumina ªi sã se-nalþe în slavã din apele lui Ocheanos Line ºi-afunde. œti d' ¢mfilÚkh nÚx.

Sparge-le zidul atunci ºi surpã-l în apele mãrii. boufÒneon d kat¦ klis…aj kaˆ dÒrpon ›lonto. tu Doamne. to‹si d mÚqwn Ãrce Poseid£wn ™nos…cqwn: Zeà p£ter. stãpânul furtunii. Iar pe aproape de zid ºi de-a lungul sãparã ei ºanþul Mare ºi lat ºi afund.306 IL IADOS. cu prund mi-l acoperã iarã Urmã sã nu mai rãmâie din straºnicul zid de-apãrare. •Wj o‰ mn ponšonto k£rh komÒwntej 'Acaio…: o‰ d qeoˆ p¦r Zhnˆ kaq»menoi ¢sterophtÍ qheànto mšga œrgon 'Acaiîn calkocitènwn. Zise cu ciudã-ntre ei Poseidon. •Wj o‰ mn toiaàta prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon. Se minunau în Olimp de falnica lor zidãrie. când Aheii Au sã se-ntoarcã-napoi cu corãbii în scumpa lor þarã. aâtij d' ºŽÒna meg£lhn yam£qoisi kalÚyai. El a trimis osebit ca dar la corãbii s-aducã Vedre o mie de vin lui Menelau ºi lui Agamemnon. grozav necãjit îi rãspunse: „Ce-ai zis. Vin neguþau la corãbii pletoºii feciori din Ahaia 307 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 .-ncãrcate cu vin din Lemnos venind poposirã Multe corãbii la mal. toà d' ½toi klšoj œstai Óson t' ™pik…dnatai ºèj: toà d' ™pil»sontai tÕ ™gë kaˆ Fo‹boj 'ApÒllwn ¼rJ Laomšdonti pol…ssamen ¢ql»sante. Iatã. ºi aºa se-nþeleserã zeii. Al Ipsipilei fecior nãscut cu viteazul Iason. ™n d skÒlopaj katšphxan. éj kšn toi mšga te‹coj ¢maldÚnhtai 'Acaiîn. pãrinte. al lumii cutremur: „Zeus. TÕn d mšg' Ñcq»saj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: í pÒpoi ™nnos…gai' eÙrusqenšj. ¢mfˆ d t£fron ½lasan. Vestea-þi va merge doar þie departe cât soarele ajunge. ILIADA. oŒon œeipej. trimise erau de Euneos. H Ôfra di' aÙt£wn ƒpphlas…h ÐdÕj e‡h: œktosqen d baqe‹an ™p' aÙtù t£fron Ôruxan eÙre‹an meg£lhn. Ci dupã rãzboi. ¥llÒj kšn tij toàto qeîn de…seie nÒhma. ºi pari înãuntru bãturã. dÚseto d' ºšlioj. ¥grei m¦n Ót' ¨n aâte k£rh komÒwntej 'Acaioˆ o‡cwntai sÝn nhusˆ f…lhn ™j patr…da ga‹an te‹coj ¢narr»xaj tÕ mn e„j ¤la p©n kataceàai. tetšlesto d œrgon 'Acaiîn. puternice care cutremuri pãmântul! Numai un alt zeu putea sã se teamã de una ca asta. Iar zeii. Asta lucrarã Danaii atunci pe acolo. Malul oricât e de mare. t¦j prošhken 'Ihson…dhj EÜnhoj. mai poate pe largul pãmânt oarecine Zeilor nouã sã-ºi spuie de-acum chibzuirea ºi gândul? Nu vezi tu cum pe câmpie pletoºii oºteni din Ahaia Pentru corãbii un zid cu ºanþ ºi palan ridicarã Fãrã ca zeilor jertfe bogate-nainte sã-nchine? Zidului vestea-i va merge departe. cât soarele ajunge ªi-o sã se uite acel zid ce eu cu Apolon în slujba Lui Laomedon fãcui împrejurul oraºului Troia. à ·£ t…j ™sti brotîn ™p' ¢pe…rona ga‹an Ój tij œt' ¢qan£toisi nÒon kaˆ mÁtin ™n…yei. Las’ dar ºi fii liniºtit.” Zeus. tÒn ·' œtec' `UyipÚlh Øp' 'I»soni poimšni laîn. œnqen o„n…zonto k£rh komÒwntej 'Acaio…. Pânã ce soarele apuse gãtirã lucrarea ºi-Aheii. Boi înjunghiarã la corturi ºi prinser-apoi sã cineze. nÁej d' ™k L»mnoio paršstan onon ¥gousai polla…. Care stãteau împreunã cu Fulgerãtorul din nouri. oÙd qeo‹si dÒsan kleit¦j ˜katÒmbaj.” Asta vorbirã-ntre ei. Unul cu mult mai puþin avântos ºi puternic ca tine. oÙc Ðr£vj Óti d' aâte k£rh komÒwntej 'Acaioˆ te‹coj ™teic…ssanto neîn Ûper. cwrˆj d' 'AtredVj 'Agamšmnoni kaˆ Menel£J dîken 'Ihson…dhj ¢gšmen mšqu c…lia mštra. CÂNTUL VII Porþi ca sã poatã sã umble telegile ºi telegarii. Öj sšo pollÕn ¢faurÒteroj ce‹r£j te mšnoj te: sÕn d' ½toi klšoj œstai Óson t' ™pik…dnatai ºèj.

¥lloi d' ¢ndrapÒdessi: t…qento d da‹ta q£leian. Cel care tunã-n vãzduh menindu-le-a rãu peste noapte Tot bubuia-ngrozitor ºi. galbeni de teamã. ¥lloi d' a‡qwni sid»rJ. Danaii Vin picurau la pãmânt din paharele pline. ¥lloi d' aÙtÍsi bÒessin. Trîej d kat¦ ptÒlin ºd' ™p…kouroi: pannÚcioj dš sfin kak¦ m»deto mht…eta ZeÝj smerdalša ktupšwn: toÝj d clwrÕn dšoj Èrein: onon d' ™k dep£wn cam£dij cšon.308 IL IADOS. ¥lloi d ·ino‹j. ILIADA. Dar ºi Troienii la fel petreceau cu ai lor în cetate. iar alþii în schimb cu aramã. adormirã. CÂNTUL VII Unii pe fier sclipitor. oÙdš tij œtlh prˆn pišein prˆn le‹yai ØpermenšŽ Kron…wni. ªi-mbelºugat-a fost masa ce dânºii fãcurã. Nici unul Nu bea-nainte de-a fi închinat neînvinsului Zeus. Alþii cu piei ºi cu vite ºi oameni cãzuþi în robie. H ¥lloi mn calkù. De-aceea Benchetuiau peste noapte voinicii pletoºi din Ahaia. koim»sant' ¥r' œpeita kaˆ Ûpnou dîron ›lonto. Dar mai la urmã ei darul somniei primind. pannÚcioi mn œpeita k£rh komÒwntej 'Acaioˆ da…nunto. 309 475 475 480 480 .

Ôfr' e‡pw t£ me qumÕj ™nˆ st»qessi keleÚei. œnqa sid»reia… te pÚlai kaˆ c£lkeoj oÙdÒj. qeoˆ d' ØpÕ p£ntej ¥kouon: kšklutš meu p£ntšj te qeoˆ p©sa… te qšainai. ¢ll' ¤ma p£ntej a„ne‹t'. poftim. Dar dacã lanþul l-oi trage spre mine ºi eu cu-nadinsul. dacã vrea fiecare s-o ºtie: Dacã de cer atârna-veþi un lanþ cu belciuge de aur ªi vã veþi prinde de el împreunã voi zei ºi zeiþe. a fãcut adunare cu zeii Sus pe-a Olimpului culme. m»tš tij oân q»leia qeÕj tÒ ge m»tš tij ¥rshn peir£tw diakšrsai ™mÕn œpoj. tÒsson œnerq' 'Adew Óson oÙranÒj ™st' ¢pÕ ga…hj: gnèset' œpeiq' Óson e„mˆ qeîn k£rtistoj ¡p£ntwn. ci cu mine Una sã fiþi ca mai iute sã-nchei începuta lucrare. nici unul din zeii ceilalþi. Iatã cât sunt eu mai tare decât muritorii ºi zeii. Colo departe sub glie-n prãpastia cea mai afundã. tÒsson ™gë per… t' e„mˆ qeîn per… t' e‡m' ¢nqrèpwn. ZeÝj d qeîn ¢gor¾n poi»sato terpikšraunoj ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio: aÙtÕj dš sf' ¢gÒreue.ILIADOS Q Cântul VIII 5 10 15 20 25 30 'Hëj mn krokÒpeploj ™k…dnato p©san ™p' aan. cu marea ªi am sã leg dup-aceea de piscul Olimpului lanþul. când Zeus. Ôfra t£cista teleut»sw t£de œrga. Jos pe sub lumea cealaltã pe cât pe sub cer e pãmântul. El pe Olimp se va-ntoarce bãtut ºi fãcut de ocarã. Nici o zeiþã. Repede am sã vã salt spre cer cu pãmântul. ¢ll' Óte d¾ kaˆ ™gë prÒfrwn ™qšloimi ™rÚssai.” Asta le zise Cronid. Nimeni sã nu se-ncumete acuma porunca sã-mi calce. aÙtÍ ken ga…V ™rÚsaim' aÙtÍ te qal£ssV: seir¾n mšn ken œpeita perˆ ·…on OÙlÚmpoio dhsa…mhn. cu toatã strãdania voastrã. ei molcom tãcurã cu toþii ªi se uimirã auzind ce straºnic vorbi. Âci b£qiston ØpÕ cqonÒj ™sti bšreqron. Cum o sã simt cã vreunul e dus de la noi ºi mai umblã Una din armii s-ajute. Prinse-a vorbi el apoi ºi zeii stau toþi sã-l asculte: „Zeilor toþi ºi zeiþelor toate. Cel mai înalt domnitor. Jur împrejur ºi în slãvi au sã spânzure toate ale lumii. oÙd' e„ m£la poll¦ k£moite. pe-Ahei ori pe cei de la Troia. Fulgerãtorul ceresc. Temniþa oarbã cu poarta de fier ºi cu pragul de-aramã. Spre încercare. Nu veþi putea din Olimp sã trageþi la vale pe Zeus. Ñy d d¾ metšeipe qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: Zorile-n vãl ºofraniu pe pãmânt se ivirã. oƒ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ màqon ¢gass£menoi: m£la g¦r kraterîj ¢gÒreusen. pe cea mai înaltã din toate. e„ d' ¥ge peir»sasqe qeoˆ †na e‡dete p£ntej: seir¾n cruse…hn ™x oÙranÒqen krem£santej p£ntšj t' ™x£ptesqe qeoˆ p©sa… te qšainai: ¢ll' oÙk ¨n ™rÚsait' ™x oÙranÒqen ped…on d ZÁn' Ûpaton m»stwr'. •Wj œfaq'. Ön d' ¨n ™gën ¢p£neuqe qeîn ™qšlonta no»sw ™lqÒnt' À Trèessin ¢rhgšmen À Danao‹si plhgeˆj oÙ kat¦ kÒsmon ™leÚsetai OÜlumpon dš: ½ min ˜lën ·…yw ™j T£rtaron ºerÒenta tÁle m£l'. t¦ dš k' aâte met»ora p£nta gšnoito. Numai Palas Cea cu privirea-nstelatã putu mai târziu sã-i rãspundã: 5 10 15 20 25 30 . Ori îl apuc ºi-i dau drumul în bezna Tartarului negru. auziþi de la mine Vorba ce voi sã vã spun dup-a inimii poftã ºi vrere. ªti-va el astfel cât eu pe voi toþi vã întrec în putere.

Voios ei zburând. pezo… q' ƒppÁšj te: polÝj d' ÑrumagdÕj Ñrèrei. Prind sã se-ncaiere paveze. lãnci ºi puteri de rãzboinici. ºi grozav era durãtul lor pe câmpie. ticsi niºte nori peste dânºii. Care-i frumos rãsucit. Eu nu þi-am spus asta Þie cu totu-nadins. Trîej d' aâq' ˜tšrwqen ¢n¦ ptÒlin Ðpl…zonto paurÒteroi: mšmasan d kaˆ ïj Øsm‹ni m£cesqai creio‹ ¢nagka…V.” Zeus zâmbi pãrinteºte ºi zise zeiþei Atena: „N-avea tu grijã. copila mea scumpã. Toþi ferecaþi în aramã. Q ð p£ter ¹mštere Kron…dh Ûpate kreiÒntwn eâ nu kaˆ ¹me‹j ‡dmen Ó toi sqšnoj oÙk ™pieiktÒn: ¢ll' œmphj Danaîn ÑlofurÒmeq' a„cmht£wn. o† ken d¾ kakÕn oton ¢napl»santej Ôlwntai. Creºtetul muntelui Ida cel plin de izvoare. œnq' †ppouj œsthse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te lÚsaj ™x Ñcšwn. gšnto d' ƒm£sqlhn cruse…hn eÜtukton. dac-aºa þi-e porunca ºi voia. Care erau mai puþini. Ochii-ncepu sã ºi-i plimbe spre tabãrã ºi spre corãbii. ˜oà d' ™peb»seto d…frou. S-ajung buricatele scuturi ªi se izbesc laolaltã ºi-i vuiet ºi larmã cumplitã. Acolo Caii din zbor ºi-i opri al lumii ºi al zeilor tatã ªi de la car slobozindu-i. crusÕn d' aÙtÕj œdune perˆ cro. ™qšlw dš toi ½pioj enai. de oºtenii rãzboinici. prÒ te pa…dwn kaˆ prÕ gunaikîn. ”Idhn d' †kanen polup…daka mhtšra qhrîn G£rgaron. polÝj d' ÑrumagdÕj Ñrèrei. ¢pÕ d' aÙtoà qwr»ssonto.312 IL IADOS. sÝn d' œgcea kaˆ mšne' ¢ndrîn calkeoqwr»kwn: ¢t¦r ¢sp…dej ÑmfalÒessai œplhnt' ¢ll»lVsi. œnqa d' ¤m' o„mwg» te kaˆ eÙcwl¾ pšlen ¢ndrîn ILIADA. dar totuºi stau gat-a se bate Pentru copii ºi femei. Vraiºte poarta-au deschis. tot bun voi fi iarã cu tine. nevoia-i silea deopotrivã.” Zice. apucarã Calea-ntre cer ºi pãmânt. aÙtÕj d' ™n korufÍsi kaqšzeto kÚdeŽ ga…wn e„sorÒwn Trèwn te pÒlin kaˆ nÁaj 'Acaiîn. Însã ni-e jale de bieþii Danai. poate bine le-ar prinde. ºi oastea roia. ºi-nhamã la caru-i doi cai cu copite de-aramã Repezi ca vântul în zbor ºi cu falnice coame aurite. CÂNTUL VIII „Fiu al lui Cronos. unde-i e templul ºi-i fumegã altarul. ¢ll' ½toi polšmou mn ¢fexÒmeq' æj sÝ keleÚeij: boul¾n d' 'Arge…oij ØpoqhsÒmeq' ¼ tij Ñn»sei. Bine cunoaºtem ºi noi cã puterea ta-i nebiruitã. æj m¾ p£ntej Ôlwntai Ñdussamšnoio teo‹o. ºi-ndatã sosi pe Gargaros. Groaznic amestec de vaier ºi chiot s-aude din gura 313 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . ™k d' œssuto laÒj. Noi ne-om lãsa de rãzboi. Numai cu sfatul îi vom sprijini. tu vârful puterii. Mi-e sã nu piarã cu toþii. Care la Troia tot pier împlinindu-ºi ursita lor tristã. œnq£ tš oƒ tšmenoj bwmÒj te qu»eij. ªi bucuros de mãrire ºezând dupã asta pe-o culme. O‰ d' ¥ra de‹pnon ›lonto k£rh komÒwntej 'Acaioˆ ·…mfa kat¦ klis…aj. ºi în chelnã suindu-se Zeus ªfichiuie zmeii de drum. •Wj e„pën Øp' Ôcesfi titÚsketo calkÒpod' †ppw çkupšta crusšVsin ™qe…rVsin komÒwnte. O‰ d' Óte d» ·' ™j cîron ›na xuniÒntej †konto sÚn ·' œbalon ·inoÚj. T¾n d' ™pimeid»saj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: q£rsei Tritogšneia f…lon tškoj: oÜ nÚ ti qumù prÒfroni muqšomai. Se înarmarã-n cetate o datã cu ei ºi Troienii. Iatã. m£stixen d' ™l£an: të d' oÙk ¢škonte petšsqhn messhgÝj ga…hj te kaˆ oÙranoà ¢sterÒentoj. prin corturi atunci pletoºii Ahei din merinde Se ospãtarã în pripã ºi-ncinserã arme viteze. Când dup-aceea s-apropie oºtile cele-nvrãjbite. adãpostul Fiarelor. al nostru pãrinte. Hainã de aur îmbracã pe trup ºi ia biciul de aur. pedestrime ªi cãlãreþi. kat¦ d' ºšra poulÝn œceuen. p©sai d' çgnunto pÚlai. cã prea înciudat eºti pe dânºii.

el singur ’napoi rãmãsese. Cât mai era dimineaþã ºi-n creºtere ziua cea sfântã. Dar când era soarele-n cruce. de Hector Cel îndrãzneþ. Puse în talgere douã din sorþile morþii amare. A Danailor soartã Se-ncovoie spre pãmânt ºi dete de rodnica glie. Iar a Troienilor merse în sus pânã-n bolta din slavã. tu ’nalte ºi preaiscusite. kaˆ p£ntaj ØpÕ clwrÕn dšoj eŒlen. Ci o luã la picior spre tabãra de la corãbii. cã te poate strãpunge vreo suliþã-n spate. Nestor. CÂNTUL VIII Celor ce cad ori înving ºi leoarcã de sânge-i pãmântul. Rostogolindu-se apoi el fãcu sã se-nvalmeºe caii. Însã deodatã-l vãzu Diomede vârtos strigãtorul Care.” Asta þipã Diomede. ¢ll¦ par»Žxen ko…laj ™pˆ nÁaj 'Acaiîn. ¢lg»saj d' ¢nšpalto. oÜte dÚ' A‡antej menšthn qer£pontej ”Arhoj: Nšstwr ooj œmimne Ger»nioj oâroj 'Acaiîn oÜ ti ˜kèn. p‹pte d laÒj. Veghea Danailor. tÕn b£len „ù d‹oj 'Alšxandroj `Elšnhj pÒsij ºãkÒmoio ¥krhn k¦k koruf»n. unde creºte ªuviþa coamei dintâi ºi lovirea-i urmatã de moarte. ªi era în primejdie viaþa lui Nestor. •Wj œfat'. Stai s-apãrãm pe moº Nestor de fiara ce vine spre dânsul. oÙd' ™s£kouse polÚtlaj d‹oj 'OdusseÚj. ”Ofra mn ºëj Ãn kaˆ ¢šxeto ƒerÕn Ãmar. Dar de nevoie. Q ÑllÚntwn te kaˆ Ñllumšnwn. Când a sãrit din teleagã bãtrânul sã taie frânghia Calului cel lãturaº. m£lista d ka…riÒn ™stin. Iar dânºii. 315 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . Ploaie de-o parte ºi alta curgeau zburãturi ºi într-una Oameni din cete picau. Trèwn d prÕj oÙranÕn eÙrÝn ¥erqen: aÙtÕj d' ™x ”Idhj meg£l' œktupe. ¢ll' †ppoj ™te…reto. bãrbatul pletoasei Elene. a‰ mn 'Acaiîn kÁrej ™pˆ cqonˆ poulubote…rV ˜zšsqhn. Ãmoj d' 'Hšlioj mšson oÙranÕn ¢mfibeb»kei. Aias. sÝn d' †ppouj ™t£raxe kulindÒmenoj perˆ calkù. ·še d' a†mati ga‹a. sãlbatic rãcnind. când asta vãzurã. dar nu vru s-asculte Ulise. ILIADA. Boldu-i pãtrunse în creier ºi calul sãltã de durere. El cu-o sãgeatã-l pãlise la creºtet în cap. m» t…j toi feÚgonti metafršnJ ™n dÒru p»xV: ¢ll¦ mšn' Ôfra gšrontoj ¢pèsomen ¥grion ¥ndra. Nu cutezau sã mai stea Agamemnon ºi Idomeneus. kaˆ tÒte d¾ crÚseia pat¾r ™t…taine t£lanta: ™n d' ™t…qei dÚo kÁre tanhlegšoj qan£toio Trèwn q' ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn calkocitènwn. bšloj d' e„j ™gkšfalon dà. aºa-l înteþi pe Ulise: „Laertiad Odiseu. tÒfra m£l' ¢mfotšrwn bšle' ¼pteto.314 65 IL IADOS. ›lke d mšssa labèn: ·špe d' a‡simon Ãmar 'Acaiîn. prinse de mijloc Cumpãna ºi o þinu în vãzduh. daiÒmenon d Âke sšlaj met¦ laÕn 'Acaiîn: o‰ d „dÒntej q£mbhsan. Zeus atunci de pe Ida vârtos începu sã detune ªi fulgera între Ahei. Óqi te prîtai tr…cej †ppwn kran…J ™mpefÚasi. ”Enq' oÜt' 'IdomeneÝj tlÁ m…mnein oÜt' 'Agamšmnwn. Un-a Troienilor. Ôfr' Ð gšrwn †ppoio parhor…aj ¢pštamne fasg£nJ ¢sswn. Furã uimiþi ºi cuprinºi de galbenã spaimã cu toþii. Tatãl olimpic atunci destinse cântaru-i de aur. alt-a Danailor. nãpãdirã sirepii lui Hector Repezi acolo prin goanã mânaþi de el însuºi. tÒfr' “Ektoroj çkšej †ppoi Ãlqon ¢n' „wcmÕn qrasÝn ¹n…ocon foršontej “Ektora: ka… nÚ ken œnq' Ð gšrwn ¢pÕ qumÕn Ôlessen e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: smerdalšon d' ™bÒhsen ™potrÚnwn 'OdusÁa: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà pÍ feÚgeij met¦ nîta balën kakÕj ìj ™n Ðm…lJ. fiindcã rãnit îi fusese fugarul Dintr-o sãgeat’ a lui Paris. Oare-ncotro ai dosit-o ºi fugi ca miºelul în gloatã? Nu mai fugi. Nu mai stãteau împotrivã vultanii rãzboiului.

pe când telegarii El ºi-i mâna. të d' e„j ¢mfotšrw Diom»deoj ¤rmata b»thn: Nšstwr d' ™n ce…ressi l£b' ¹n…a sigalÒenta. toà d' „qÝj memaîtoj ¢kÒntise Tudšoj uƒÒj: kaˆ toà mšn ·' ¢f£marten. El pe tovarãºul mort. Pacoste mare.316 IL IADOS. 317 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Eu i-am luat lui Eneas ºi-mprãºtie spaimã prin luptã. cãta un deliu mânãtor de teleagã. m£stixen d' †ppouj: t£ca d' “Ektoroj ¥gci gšnonto. s¾ d b…h lšlutai. ka… nÚ ke s»kasqen kat¦ ”Ilion ºäte ¥rnej. e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te: ILIADA. ”Enq£ ke loigÕj œhn kaˆ ¢m»cana œrga gšnonto. chiar singur. ªi împuns cu lancea fiind la gurguiul Pieptului. Stenel ºi Eurimedonte bãrbatul. Q Tudedhj d' aÙtÒj per ™ën prom£coisin ™m…cqh. •Wj œfat'. care ºtiu pe câmpie Repede goanã sã dea ºi sã fugã-napoi ºi-nainte. Grijã de caii lui Nestor avur-amândoi vizitiii. Ôfra kaˆ “Ektwr e‡setai e„ kaˆ ™mÕn dÒru ma…netai ™n pal£mVsin. Ö d' ¹n…ocon mšqepe qrasÚn: oÙd' ¥r' œti d¾n †ppw deušsqhn shm£ntoroj: aya g¦r eáren 'Ifit…dhn 'ArceptÒlemon qrasÚn. toÚtw mn qer£ponte kome…twn. de se deterã-n lãturi Caii de spaimã. al lui Ifitos fiu fãrã teamã. Ôfra ‡dhai oŒoi TrèŽoi †ppoi ™pist£menoi ped…oio kraipn¦ m£l' œnqa kaˆ œnqa diwkšmen ºd fšbesqai. Moartea lui Eniopeu îl duru peste seamã pe Hector. Ö d' ¹n…ocon qer£ponta uƒÕn ØperqÚmou Qhba…ou 'HniopÁa †ppwn ¹n…' œconta b£le stÁqoj par¦ mazÒn. cã Hector îndatã pe-acolo Dete de Arheptolem. telegarii lui Tros. de nu vedea Zeus din slavã. CÂNTUL VIII Dar Diomede. Ei se urcarã pe urmã-n teleag. d…dou dš oƒ ¹n…a cers…n. ¢ll' ¥g' ™mîn Ñcšwn ™pib»seo. Nu lipsi el îndelung. urgie cumplitã ar fi fost dup-aceea ªi. cãci greu bãtrâneþea te-apasã ªi vizitiul þi-i slab ºi caii þi-s grei de picioare. oÛj pot' ¢p' A„ne…an ˜lÒmhn m»stwre fÒboio. Care era vizitiul lui Hector. Nu-l nimeri pe viteaz. El îl pofti sã se urce ºi frânele-n mânã-i întinse. Øperèhsan dš oƒ †ppoi çkÚpodej: toà d' aâqi lÚqh yuc» te mšnoj te. ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: ð gšron à m£la d» se nšoi te…rousi machta…. “Ektora d' a„nÕn ¥coj pÚkase fršnaj ¹niÒcoio: tÕn mn œpeit' e‡ase kaˆ ¢cnÚmenÒj per ˜ta…rou ke‹sqai. ºi moºneagul voios se grãbi sã-l asculte. Nestoršaj mn œpeiq' †ppouj qer£ponte kome…thn ‡fqimoi SqšnelÒj te kaˆ EÙrumšdwn ¢gap»nwr. Nestor luând dup-aceea lucioasele hãþuri în mânã. calepÕn dš se gÁraj Ñp£zei. fu rãbufnit de pe car. lãsându-l Lat pe þãrânã. iarã noi împreunã Vin’ sã zorim pe ai mei spre Troieni ca sã ºtie ºi Hector Cât de amarnic mai bate ºi suliþa-n mâinile mele. moº Nestor. ºpedanÕj dš nÚ toi qer£pwn. cu toatã mâhnirea-i. ½ripe d' ™x Ñcšwn. dând fuga Troienii S-ar fi închis în cetate. Las’ pe tovarãºi sã cate de-ai tãi. oÙd' ¢p…qhse Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr. Ón ·a tÒq' †ppwn çkupÒdwn ™pšbhse. Dã telegarilor bici ºi îndatã erau lângã Hector. tède d nîŽ Trwsˆn ™f' ƒppod£moij „qÚnomen. Urcã-te dar în teleagã la mine sã vezi cum e felul Cailor mei.-amândoi cãpitanii. ci pe Eniopeus Tebanul. Cum el venea-nspulberat. ca o turmã de oi þãrcuitã. în fruntea oºtirii pãtrunse. Nu mai eºti doar în putere. stÁ d prÒsq' †ppwn NhlhŽ£dao gšrontoj. cu lancea-l ochi Diomede.” Asta-i vorbi. Oameni puternici. iar viaþa ºi vlaga secarã dintr-însul. Caii oprindu-i în faþa telegii bãtrânului Nestor Prinse sã strige la el ºi zise cuvinte ce zboarã: „Prea-þi dau de furcã ostaºii cei tineri în luptã. bradšej dš toi †ppoi.

’napoi s-o rupem la fugã cu caii. ¢ll' oÙ pe…sontai Trîej kaˆ Dardan…wnej kaˆ Trèwn ¥locoi megaqÚmwn ¢spist£wn. de cutremur cuprins. moº Nestor. Diom»dea d prosšeipe: Tudedh ¥ge d' aâte fÒbon d' œce mènucaj †ppouj. sunt bine grãite ºi drepte. Scapã din mâna lui Nestor lucioasele hãþuri de piele. ILIADA. de-ajunse-naintea sirepilor lui Diomede. pe toþi doar îi biruie Zeus. Cinstea vei pierde de-acuma. ªi chiui dupã el încoifatul ºi marele Hector: „Prea te cinsteau la ospeþe Danaii pe tine. éj pot' ¢peil»sei: tÒte moi c£noi eÙre‹a cqèn. k¦d d prÒsq' †ppwn Diom»deoj Âke cam©ze: dein¾ d flÕx ðrto qee…ou kaiomšnoio. Dar mã munceºte un cuget ºi tot mai amarnic mã scurmã. tu eºti o muiere. Diomede. famene tu. œrre kak¾ gl»nh. ªi. ™peˆ oÙk e‡xantoj ™me‹o pÚrgwn ¹metšrwn ™pib»seai. Gândul lui Zeus nu poate pe lume sã-l mute nici unul. deodatã zvârli sclipitorul Fulger.” Asta bãtrânul grãi. à oÙ gignèskeij Ó toi ™k DiÕj oÙc ›pet' ¢lk». de‹se d' Ó g' ™n qumù. mai bine-nghiþi-m-ar pãmântul!” Caii cu mâna strunind moº Nestor la asta rãspunse: „Alei. Astfel mândri-se-va el. të d' †ppw de…sante katapt»thn Øp' Ôcesfi: Nšstora d' ™k ceirîn fÚgon ¹n…a sigalÒenta. TÕn d' ºme…bet' œpeita bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: naˆ d¾ taàt£ ge p£nta gšron kat¦ mo‹ran œeipej: ¢ll¦ tÒd' a„nÕn ¥coj krad…hn kaˆ qumÕn ƒk£nei: “Ektwr g£r pote f»sei ™nˆ Trèess' ¢goreÚwn: Tudedhj Øp' ™me‹o fobeÚmenoj †keto nÁaj. oÙd guna‹kaj ¥xeij ™n n»essi: p£roj toi da…mona dèsw. Cât ar fi el de puternic. ™peˆ à polÝ fšrterÒj ™sti. Mâine ne-o dã el ºi nouã la fel. Din urmã c-un huiet nãprasnic Hector ºi armia lui împroºcau lovituri dureroase. t£wn ™n kon…Vsi b£lej qaleroÝj parako…taj. mai iute þi-oi pune eu capul. amândoi telegarii sub car se pitirã. ce vorbã mi-ai spus.” Dar Diomede rãspunse aºa împotriva lui Nestor: „Vorbele tale.318 IL IADOS. tu fiu de viteaz! Dacã Hector Zice-va chiar cã tu eºti bãrbat neviteaz ºi nevrednic. tù d' ™pˆ makrÕn ¥ãse mšgaj koruqa…oloj “Ektwr: Tudedh perˆ mšn se t…on Danaoˆ tacÚpwloi ›drV te kršas…n te „d ple…oij dep£essi: nàn dš s' ¢tim»sousi: gunaikÕj ¥r' ¢ntˆ tštuxo. fripturã ºi pline pahare. Q bront»saj d' ¥ra deinÕn ¢fÁk' ¢rgÁta keraunÒn. dacã vrea sã ne-o deie. femei de-ale noastre robite N-ai sã mai duci la corãbii. ºi teleaga întoarse la fugã Iute prin valmã-napoi. Zidul tu n-ai sã ni-l sui. Zice-va Hector odatã Troienilor sãi cu mândrie: Eu l-am gonit pe Tidid ºi de mine fugi la corãbii. Nu vezi cã nu ne mai vine de-acum ajutor de la Zeus? Azi. a‡ k' ™qšlVsi. CÂNTUL VIII El între nori bubuind. e‡ per g£r s' “Ektwr ge kakÕn kaˆ ¢n£lkida f»sei. el astfel dã zor lui Tidide: „Hai. speriaþi. Tot n-o sã-l creadã pe el Troienii precum ºi Dardanii ªi mai cu seamã nevestele atâtor oºteni de la Troia. Tidide. biruinþa din parte-i e datã duºmanului nostru. cã din cale tu n-ai sã mã-nlãturi. dèsei: ¢n¾r dš ken oÜ ti DiÕj nÒon e„rÚssaito oÙd m£l' ‡fqimoj. cãci iatã. oŒon œeipej. Flacãrã groaznic-atunci pufni din aprinsa pucioasã ªi. •Wj ¥ra fwn»saj fÚgade tr£pe mènucaj †ppouj aâtij ¢n' „wcmÒn: ™pˆ d Trîšj te kaˆ “Ektwr ºcÍ qespes…V bšlea stonÒenta cšonto. Tineri în floare ce-n pulbere tu i-ai trântit la bãtaie.” 319 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . nàn mn g¦r toÚtJ Kron…dhj ZeÝj kàdoj Ñp£zei s»meron: Ûsteron aâte kaˆ ¹m‹n. Carã-te. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: ê moi Tudšoj uƒ dafronoj. Ei îþi dau loc de frunte.

când eu voi sosi la corãbii. ºi toartele ei pe de-a-ntregul ªi de pe umerii lui Diomede noi astãzi sã smulgem Platoºa cea mãiestritã. se cãznirã ei ziduri de-acestea sã-nalþe. Foc la corãbii sã pun ºi sã tabãr cu suliþa-ntr-înºii.320 IL IADOS. zãgaz doarã nu mi-or fi mie. de fum. trˆj d' ¥r' ¢p' 'Ida…wn Ñršwn ktÚpe mht…eta ZeÝj sÁma tiqeˆj Trèessi m£chj ˜teralkša n…khn. mnhmosÚnh tij œpeita purÕj dhoio genšsqw. Semn cã trecu la Troieni biruinþa mereu schimbãtoare. or da buzna sã fugã. o prieteni. Tudedhj d di£ndica merm»rixen †ppouj te stršyai kaˆ ™nant…bion macšsasqai. e„ toÚtw ke l£boimen. nemšshse d pÒtnia “Hrh. dac-avurãþi voi poftã. voi gata Focul acolo s-aveþi. •Wj e„pën †ppoisin ™kškleto fènhsšn te: X£nqš te kaˆ sÝ PÒdarge kaˆ A‡qwn L£mpš te d‹e nàn moi t¾n komid¾n ¢pot…neton.” Zise ºi caii pe urmã aºa începu sã-i asmutã: „Tu Pintenogule. Hector atunci chiuind. cu toate cã eu sunt bãrbatul ei tânãr. kte…nw d kaˆ aÙtoÝj 'Arge…ouj par¦ nhusˆn ¢tuzomšnouj ØpÕ kapnoà. Când uluiþi la corãbii. ¢ll' ™fomarte‹ton kaˆ speÚdeton Ôfra l£bwmen ¢sp…da Nestoršhn. kanÒnaj te kaˆ aÙt»n. la cumpãnã stã Diomede. Iar dupã asta. Óte qumÕj ¢mègoi. Hai ºi plãtiþi-vã astãzi de multa-ngrijire ce-avurãþi Odinioarã. îngrijiþi sã-mi aduceþi tãciunii. ªanþul de-alãturi de zid sãri-l-vor uºor telegarii. Dar de pe Ida. luptãtori din aproape. ¢t¦r Danao‹s… ge pÁma: n»pioi o‰ ¥ra d¾ t£de te…cea mhcanÒwnto ¢bl»cr' oÙdenÒswra: t¦ d' oÙ mšnoj ¡mÕn ™rÚxei: †ppoi d ·ša t£fron Øperqoršontai Ñrukt»n. •Wj œfat' eÙcÒmenoj. se…sato d' e„nˆ qrÒnJ. aÙt¦r ¢p' êmoiin Diom»deoj ƒppod£moio daid£leon qèrhka. ªubrede ºi de nimic. iar Aheilor prãpãstuire. ¢ll' Óte ken d¾ nhusˆn œpi glafurÍsi gšnwmai. sã ia în primire pe Hector. Doar e leitã în aur. Ój pšr oƒ qalerÕj pÒsij eÜcomai enai. eu cred cã Aheii Chiar astã-noapte se suie ºi pleacã-napoi în corãbii. Zeului mare Poseidon apoi cuvânta îndârjitã: 321 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . “Ektwr d Trèessin ™kškleto makrÕn ¢äsaj: Trîej kaˆ LÚkioi kaˆ D£rdanoi ¢gcimachtaˆ ¢nšrej œste f…loi. Niºte nebuni. ka… ·a Poseid£wna mšgan qeÕn ¢nt…on hÜda: ILIADA. ™elpo…mhn ken 'AcaioÝj aÙtonucˆ nhîn ™pibhsšmen çkei£wn. Dacã noi astea luãm de la dânºii. Caii s-asmutã-napoi. cã pomina-n cer îi ajunse. trˆj mn merm»rixe kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÒn. pe-ai sãi începu sã-i întarte: „Voi Licieni ºi Troieni ºi Dardani. Q •Wj f£to. tÕn “Hfaistoj k£me teÚcwn. Pe loc tresãri de mânie Hera pe tronu-i ceresc ºi vui de cutremur Olimpul. gignèskw d' Óti moi prÒfrwn katšneuse Kron…wn n…khn kaˆ mšga kàdoj. æj purˆ nÁaj ™nipr»sw.” Asta el zise fãlos. ™lšlixe d makrÕn ”Olumpon. mai repede vouã Chiar decât mie. tÁj nàn klšoj oÙranÕn †kei p©san cruse…hn œmenai. lucratã de zeul Hefestos. ¿n m£la poll¾n 'Androm£ch qug£thr megal»toroj 'Het…wnoj Øm‹n p¦r protšroisi mel…frona purÕn œqhken onÒn t' ™gker£sasa pie‹n. Fiþi. CÂNTUL VIII Hector aºa-l ocãra. Hai dar. Murgule. cu mine-mpreunã grãbiþi sã luãm de la Nestor Pavãza nepreþuitã. de trei ori tunã Înþeleptul. mn»sasqe d qoÚridoj ¢lkÁj. À ™mo…. Asta de trei ori gândi ºi de trei ori la cumpãnã stete. ªtiu doar cã Zeus e bun ºi el îmi vesti izbândire ªi înãlþare în slãvi. ªargule ºi tu Bãlane. când fiica mãritului crai Aetion Vouã plãcutul nutreþ înainte v-a pus ºi ea însãºi Vin v-a turnat. din munþi. bãrbaþi ºi nu mai slãbiþi în vârtute.

numai gura. Merse viteazul grãbit spre vase ºi corturi ahee. ºmn ™p' A‡antoj klis…aj Telamwni£dao ºd' ™p' 'AcillÁoj. dacã Hera slãvita Nu se grãbea sã-l întarte pe craiul Atrid Agamemnon Iute sã-ndemne pe-Ahei. Unde e lauda voastrã ºi fala? Ziceam noi cã suntem Cei mai viteji. cãci Hector. Trèwn ¥nq' ˜katÒn te dihkos…wn te ›kastoj st»sesq' ™n polšmJ: nàn d' oÙd' ˜nÕj ¥xio… e„men ILIADA. ºnoršV p…sunoi kaˆ k£rteŽ ceirîn: ½ãsen d diaprÚsion Danao‹si gegwnèj: a„dëj 'Arge‹oi. Sã-nlãturãm pe Troieni ºi sã þinem în strunã pe Zeus. oÙdš nu so… per Ñllumšnwn Danaîn ÑlofÚretai ™n fresˆ qumÒj. numai faþa-i de voi. când prinse ºi el sã se miºte. Dac-am voi dinadins. Vasele dânsul atunci ar fi ars.” Zeul Cutremur atunci rãstit îi rãspunse zeiþei: „Ce spui tu. Q í pÒpoi ™nnos…gai' eÙrusqenšj. vreodatã noi zeii ceilalþi sã ne punem La încercare cu Zeus. Singur ar sta el pe Ida ºi-acolo ºi-ar plânge norocul. netrebnici Danai. când Zeus îi dete mãrire. ¼ ·' ™n mess£tJ œske gegwnšmen ¢mfotšrwse. Care la mijloc în tabãr’ a fost. §j ÐpÒt' ™n L»mnJ keneaucšej ºgor£asqe. T¾n d mšg' Ñcq»saj prosšfh kre…wn ™nos…cqwn: “Hrh ¢ptoepj po‹on tÕn màqon œeipej. de sus de la cortul lui Aias Telamon Pân’ la Ahile.” Asta Poseidon ºi Hera vorbir-amândoi între dânºii Cât era locul întins de la zidul cu ºanþ la corãbii Plin era numai de cai cu telegi ºi de oaste cu scuturi Care se tot îmbulzeau. Óte d¾ f£men enai ¥ristoi. CÂNTUL VIII „Vai preaputernice zeu. e„ m¾ ™pˆ fresˆ qÁk' 'Agamšmnoni pÒtnia “Hrh aÙtù poipnÚsanti qoîj Ñtrànai 'AcaioÚj. œsqontej krša poll¦ boîn Ñrqokrair£wn p…nontej krhtÁraj ™pistefšaj o‡noio. cutremurul lumii. o‰ dš toi e„j `El…khn te kaˆ A„g¦j dîr' ¢n£gousi poll£ te kaˆ car…enta: sÝ dš sfisi boÚleo n…khn. cum oare Inima nu þi se frânge cã pier pe câmpie Danaii. bÁ d' „šnai par£ te klis…aj kaˆ nÁaj 'Acaiîn porfÚreon mšga f©roj œcwn ™n ceirˆ pace…V. aºa îndrãzneaþã la limbã? Eu n-aº vrea. aÙtoà k' œnq' ¢k£coito kaq»menoj ooj ™n ”IdV. Doamne fereºte. •Wj o‰ mn toiaàta prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon: tîn d' Óson ™k nhîn ¢pÕ pÚrgou t£froj œerge plÁqen Ðmîj †ppwn te kaˆ ¢ndrîn ¢spist£wn e„lomšnwn: e‡lei d qoù ¢t£lantoj ”ArhŽ “Ektwr Priam…dhj. to… ·' œscata nÁaj ™saj e‡rusan. dar astãzi nu facem cât unul 323 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Hera. sã-l audã de-o parte ªi-alt’ a oºtirii. V-amintiþi de palavrele voastre din Lemnos.322 IL IADOS. cu ce mare mândrie Vã lãudaþi cã duºmani câte-o sutã ºi douã veþi bate Fieºtecare-n rãzboi. Mantia-i roºie. edoj ¢ghto…: pÍ œban eÙcwla…. oÙk ¨n œgwg' ™qšloimi Diˆ Kron…wni m£cesqai ¹mšaj toÝj ¥llouj. mare þiind-o cu mâna cea plinã Stete pe-a lui Odiseu corabie neagrã ºi latã. e‡ per g£r k' ™qšloimen. ªi-i îngloti pe Troieni. Ósoi Danao‹sin ¢rwgo…. cãci ei la capãt aveau a lor vase: Doar se puteau bizui în tãria de suflet ºi braþe. ™peˆ à polÝ fšrterÒj ™stin. stÁ d' ™p' 'OdussÁoj megak»teŽ nh mela…nV. ka… nÚ k' ™nšprhsen purˆ khlšJ nÁaj ™saj. Óte oƒ ZeÝj kàdoj œdwke. noi toþi care suntem cu dânºii. Þipã Agamemnon de-acolo spre armia toatã: „Ruºine Vouã. ca zeul de sprinten. Vã îmbuibaþi pe acolo cu cãrnuri de boi ºi când lacomi Beaþi din ulcioarele rase de vin. Trîaj ¢pèsasqai kaˆ ™rukšmen eÙrÚopa ZÁn. Ei care tot îþi aduc în oraºul Helica ºi-n Eghe Daruri frumoase ºi multe? Voieºte-le dar biruinþa. k£k' ™lšgcea. cãci el e cu mult mai puternic.

Öj t£ca nÁaj ™nipr»sei purˆ khlšJ.” Zise. ba într-una Þi-am închinat oriºiunde grãsime ºi buturi de tauri. oÙ mn d» potš fhmi teÕn perikallša bwmÕn nh polukl»Ždi parelqšmen ™nq£de œrrwn. sãrirã Toþi mai aprins la Troieni. Teferi de-aici sã fugim ºi fuga pe noi sã ne scape. cã iatã. fãlosul oºtean Evripilos. to‹si d' ™p' 'IdomeneÝj kaˆ Ñp£wn 'IdomenÁoj MhriÒnhj ¢t£lantoj 'Enual…J ¢ndreifÒntV. Teucros. un vultur Care þinea încleºtat între gheare un pui de fugarnic Cerb ºi pe el l-azvârli spre altarul mãreþ unde-Aheii Pururea jertfe aduceau lui Zeus atotmenitorul. iar tatãl ceresc cu milã se-ntoarse la plânsu-i. Doamne. Dupã Tidid. Merione. ¢ll¦ polÝ prîtoj Trèwn ›len ¥ndra korust¾n Fradmon…dhn 'Agšlaon: Ö mn fÚgad' œtrapen †ppouj: tù d metastrefqšnti metafršnJ ™n dÒru pÁxen êmwn messhgÚj. Q “Ektoroj. TÕn d met' 'Atredai 'Agamšmnwn kaˆ Menšlaoj. di¦ d st»qesfin œlassen: ½ripe d' ™x Ñcšwn. Nu-i mai lãsa pe Ahei ca sã-i zdrumece astfel Troienii. Cum au vãzut zburãtoarea venind de la Zeus. Suliþa-n spatele-ntors între umeri la fugã-i înfipse Pieptu-i cu totul rãzbind. stÁ d' ¥r' Øp' A‡antoj s£keŽ Telamwni£dao. cea mai sigurã piazã. Aias pe urmã. à ·£ tin' ½dh Øpermenšwn basil»wn tÍd' ¥tV ¥asaj ka… min mšga kàdoj ¢phÚraj. ¢ll' ™pˆ p©si boîn dhmÕn kaˆ mhr…' œkha ƒšmenoj Tro…hn eÙte…ceon ™xalap£xai. neàse dš oƒ laÕn sÒon œmmenai oÙd' ¢polšsqai. e oare-ntre domnii cei mari oarecine Astfel de tine bãtut ºi surpat de pe culmea mãririi? Totuºi altarul tãu mândru eu nu-l ocolii niciodatã Cât m-am cãrat în corabie-ncoace. aÙt…ka d' a„etÕn Âke teleiÒtaton petehnîn. arcul strunind a venit dup’ aceea. to‹si d' ™p' EÙrÚpuloj EÙa…monoj ¢glaÕj uƒÒj: Teàkroj d' e‡natoj Ãlqe pal…ntona tÒxa tita…nwn. cei doi ferecaþi în tãria nãvalei. ”Enq' oÜ tij prÒteroj Danaîn pollîn per ™Òntwn eÜxato Tudedao p£roj scšmen çkšaj †ppouj t£frou t' ™xel£sai kaˆ ™nant…bion macšsasqai. când el o dosi cu teleaga. Ucigãtorului Ares asemenea-n tot.324 235 IL IADOS. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. Fiul voinic al lui Fradmon. el vasele ni le va arde. El mai înainte pãlindu-l. CÂNTUL VIII Singur. din nou se-nfocarã la luptã. mhd' oÛtw Trèessin œa d£mnasqai 'AcaioÚj. ¢ll¦ Zeà tÒde pšr moi ™pikr»hnon ™šldwr: aÙtoÝj d» per œason Øpekfugšein kaˆ ¢lÚxai. al nouãlea. m©llon ™pˆ Trèessi qÒron. Fã. œnq' A‡aj mn Øpexšferen s£koj: aÙt¦r Ó g' ¼rwj ILIADA. Nimenea între Danai. Idomeneu ºi alãturi de el mânãtorul telegii. Numai ca Troia sã surp ºi sã spulber fãloasele-i ziduri. to‹si d' ™p' A‡antej qoàrin ™pieimšnoi ¢lk»n. ªi-al lui Evemon fecior. Zeus pãrinte. Se învoi la aman sã-i mântuie oastea ºi-ndatã El îi trimise un semn. cât Hector. ºi-i zuruie-arama pe dânsul. Atrizii. Agamemnon urma ºi Menelau. Zeà p£ter. tÕn d pat¾r ÑlofÚrato d£kru cšonta. o‰ d' æj oân e‡donq' Ó t' ¥r' ™k DiÕj ½luqen Ôrnij. Pavãza-i Aias înlãturi dãdea. •Wj f£to. nebrÕn œcont' ÑnÚcessi tškoj ™l£foio tace…hj: p¦r d DiÕj bwmù perikallšŽ k£bbale nebrÒn. De moarte rãnit Agelaos Cade cu bufnet din car. ºi rãzboinicul Teucros. Dar împlineºte-mi încalte dorinþa de astãzi. 325 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . dup-aceea Nu se mândri c-a trecut înainte cu caii mai iute Ca Diomede sãrind peste ºanþ ºi dând piept cu duºmanii. mn»santo d c£rmhj. deºi erau mulþi. œnqa panomfa…J Zhnˆ ·šzeskon 'Acaio…. Dânsul se puse sub scutul viteazului Aias Telamon. strivi pe-Agelaos troianul.

Q papt»naj. Când la pãmânt fãrã viaþã pica din sãgeatã vreunul. Telamènie ko…rane laîn b£ll' oÛtwj. oÙ mšn toi Ósh dÚnam…j ge p£resti paÚomai. Toate pãtrunserã-n carnea duºmanilor. a‡ kšn ti fÒwj Danao‹si gšnhai patr… te sù Telamîni. ™peˆ ¥r tin' юsteÚsaj ™n Ðm…lJ bebl»koi. ’nainte! Bate tot astfel ºi fii mântuirea Danailor. 'Ors…locon mn prîta kaˆ ”Ormenon ºd' 'Ofelšsthn Da…tor£ te Crom…on te kaˆ ¢nt…qeon LukofÒnthn kaˆ Poluaimon…dhn 'Amop£ona kaˆ Mel£nippon. Repede Teucru pe toþi îi trânti la pãmânt câte unul. ”Enqa t…na prîton Trèwn ›le Teàkroj ¢mÚmwn. Numai pe Hector. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosefènee Teàkroj ¢mÚmwn: 'Atredh kÚdiste t… me speÚdonta kaˆ aÙtÕn ÑtrÚneij. ¼ kšn toi ÐmÕn lšcoj e„sanaba…noi. De când i-am împins pe Troieni spre cetate. Ori un triped ori vreo doi telegari împreunã cu carul Sau ca pãrtaºã la pat o femeie din cele robite.326 IL IADOS. tÕn d „dën g»qhsen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn tÒxou ¥po krateroà Trèwn Ñlškonta f£laggaj: stÁ d par' aÙtÕn „ën ka… min prÕj màqon œeipe: Teàkre f…lh kefal». Ö mn aâqi pesën ¢pÕ qumÕn Ôlessen. Tu vei primi mai întâi dupã mine rãsplata de cinste. sãgeta în duium pe oricine. ka… se nÒqon per ™Ònta kom…ssato ú ™nˆ o‡kJ: tÕn kaˆ thlÒq' ™Ònta ™ãkle…hj ™p…bhson. p£ntaj ™passutšrouj pšlase cqonˆ poulubote…rV.” Neîntrecutul arcaº la îndemnul acesta rãspunse: „Tu. Merse la dânsul aproape ºi astfel îi zise: „Iubite Teucre Telamoniene. Iatã. fu vesel Atrid Agamemnon. ’H ·a kaˆ ¥llon юstÕn ¢pÕ neurÁfin ‡allen “Ektoroj ¢ntikrÚ. balšein dš ˜ †eto qumÒj: kaˆ toà mšn ·' ¢f£marq'. Când luã seama la el cum sparge ºiraguri duºmane Cu-nfricoºatul lui arc. Detor pe urmã ºi Hromiu ºi cel ca un zeu Licofonte ªi Melanip ºi al lui Poliemon fecior Amopaon. Nu-l nimeri. À tr…pod' º dÚw †ppouj aÙto‹sin Ôcesfin º guna‹c'. soˆ d' ™gë ™xeršw æj kaˆ tetelesmšnon œstai: a‡ kšn moi dèV ZeÚj t' a„g…ocoj kaˆ 'Aq»nh 'Il…ou ™xalap£xai ™ãkt…menon ptol…eqron. preamãrite Agamemnon. fruntaº de oºtire. ºi din strunã zvârli el o altã sãgeatã Iarãºi pe Hector ochind. cã el avu grijã de tine ªi te crescu de copil. p£ntej d' ™n cro pÁcqen ¢rhŽqÒwn a„zhîn: toàton d' oÙ dÚnamai balšein kÚna lusshtÁra. de ce mã împinteni pe mine? Doar mã silesc ºi eu însumi ºi nu încetez a mã bate Dupã putinþã. Ó s' œtrefe tutqÕn ™Ònta. eu nu-l pot ajunge cu arcul. apoi Orsiloh ºi Ofeleste. Care sub lucia-i pavãzã tot îl lua-n apãrare. cu toate cã stã el departe. Ñktë d¾ prošhka tanuglècinaj юstoÚj. El ca ºi fiul sub poalele mamei se da înspre Aias. Opt ascuþite sãgeþi cu arcul am tras înainte. ¢ll' ™x oá protˆ ”Ilion çs£meq' aÙtoÝj ™k toà d¾ tÒxoisi dedegmšnoj ¥ndraj ™na…rw. Ö d' ¢mÚmona Gorguq…wna ILIADA.” Asta vorbi. Eu dupã dânºii m-aþin ºi culc la pãmânt câte unul. deºi eºti nãscut fãrã lege. ci lovi pe alesul oºtean Gorgition. prètJ toi met' ™m presb»Žon ™n cerˆ q»sw. eu una þi-oi spune ºi-ntocmai aºa o sã fie: Dacã m-ajutã pãrintele Zeus ºi Palas Atena Pânã la urmã sã spulber oraºul temeinic în ziduri. Câinele acela turbat. cã tare-i ardea sã-l doboare. CÂNTUL VIII Iute cu arcul ochind. Cine fu-ntâi rãbufnit de arma þintaºului Teucru? Ormenos cel mai întâi. Nalþã-i tu numele-n slavã. aÙt¦r Ö aâtij „ën p£Žj ìj ØpÕ mhtšra dÚsken e„j A‡anq': Ö dš min s£keŽ krÚptaske faeinù. 327 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . fala Tatãlui tãu Telamon.

ci aleargã. ¢ll¦ qšwn per…bh ka… oƒ s£koj ¢mfek£luye. unde pieptul E despãrþit de grumaz ºi rana primitã-i de moarte. Teucru din nou dup-aceea dã drumul sãgeþii sã zboare Iarãºi pe Hector ochind. pânã ce-n spate îl iau. Aias. ªi el cãzu în genunchi ºi arcu-i se smulse din mânã. abãtutã de Apolon. A‡aj d' oÙk ¢mšlhse kasign»toio pesÒntoj. pe tovarãºul mort cu toatã mâhnirea-i lãsându-l. nu stã în faþã-i Nepãsãtor. m£lista d ka…riÒn ™sti. Pierderea asta grozav îl pãtrunse la suflet pe Hector. balšein dš ˜ qumÕj ¢nègei. înºfacã Un bolovan de pe jos ºi dã busna la Teucru de-a dreptul. Gata sã-l zvânte pe el. femeia Cea din Esima. m»kwn d' æj ˜tšrwse k£rh b£len. 329 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . Hector apoi se repede de unde stãtea el în carul Neted ºi scânteietor ºi rãcnind ca o fiarã. Øperèhsan dš oƒ †ppoi çkÚpodej: toà d' aâqi lÚqh yuc» te mšnoj te. qÁke d' ™pˆ neurÍ: tÕn d' aâ koruqa…oloj “Ektwr aÙerÚonta par' ðmon. ºi-n vreme ce-ntinde Struna spre umãrul drept ca sã tragã la þintã cu arcul. tÕn mn œpeiq' ØpodÚnte dÚw ™r…hrej ˜ta‹roi MhkisteÝj 'Ec…oio p£Žj kaˆ d‹oj 'Al£stwr nÁaj œpi glafur¦j feršthn barša sten£conta. îl apãrã. furiºându-se acolo. ci pe Arheptolem. Cum în grãdinã o floare de mac se încovoaie-n lãturi. cum vede cãzut pe frate-sãu. Q uƒÕn ™Ýn Pri£moio kat¦ stÁqoj b£len „ù. Când e ticsitã de rod ºi ploile o bat primãvara. la mânã pe loc i-amorþi-ncheietura. Când la bãtaie o pornise. frumoasã ca zânele la-nfãþiºare. iar tãria ºi viaþa se curmã dintr-însul. sub coif apãsat. ·Áxe dš oƒ neur»n: n£rkhse d ceˆr ™pˆ karpù. ºi-n piept cu sãgeata-l împunse. ½toi Ö mn farštrhj ™xe…leto pikrÕn юstÒn. Struna i-o rupse. ea nu nimeri pe-al lui Priam Fiu. iar Teucru gemea de durere. Olimpianul din nou întãri pe Troieni la bãtaie ªi-nghesuirã pe-Ahei spre ºanþul adânc de la ziduri. ºi capul rãpusului cade. tÍ ·' ™pˆ oŒ memaîta b£len l…qJ ÑkriÒenti. aÙtÕj d' ™k d…froio camaˆ qÒre pamfanÒwntoj smerdalša „£cwn: Ö d cerm£dion l£be ceir…. Dar. balšein dš ˜ †eto qumÒj. ¢ll' Ó ge kaˆ tÒq' ¤marte: paršsfhlen g¦r 'ApÒllwn: ¢ll' 'ArceptÒlemon qrasÝn “Ektoroj ¹niocÁa ƒšmenon pÒlemon d b£le stÁqoj par¦ mazÒn: ½ripe d' ™x Ñcšwn. El se rãstoarnã din car ºi de spaimã se dau la o parte Sprintenii cai. Astfel. Teucru pe el cu sãgeata-l împunse în piept ºi-l ucise. “Ektora d' a„nÕn ¥coj pÚkase fršnaj ¹niÒcoio: tÕn mn œpeit' e‡ase kaˆ ¢cnÚmenÒj per ˜ta…rou. Care-l ºi duc la corãbii. CÂNTUL VIII Vladnicul fiu al lui Priam ºi al Castianeirii. vizitiul deliu al lui Hector. KebriÒnhn d' ™kšleusen ¢delfeÕn ™ggÝj ™Ònta †ppwn ¹n…' ˜le‹n: Ö d' ¥r' oÙk ¢p…qhsen ¢koÚsaj. ìj ˜tšrws' ½muse k£rh p»lhki barunqšn. tÒxon dš oƒ œkpese ceirÒj. ªi.328 IL IADOS. stÁ d gnÝx ™ripèn. tÒn ·' ™x A„sÚmhqen Ñpuiomšnh tške m»thr kal¾ Kasti£neira dšmaj ™Žku‹a qeÍsi. þine deasupra-i Pavãza. Teàkroj d' ¥llon юstÕn ¢pÕ neurÁfin ‡allen “Ektoroj ¢ntikrÚ. Din cucurã scoate o sãgeatã Teucru ºi-o pune pe strunã. –Ay d' aâtij Trèessin 'OlÚmpioj ™n mšnoj ðrsen: o‰ d' „qÝj t£froio baqe…hj ðsan 'AcaioÚj: ILIADA. Óqi klhj ¢pošrgei aÙcšna te stÁqÒj te. ¼ t' ™nˆ k»pJ karpù briqomšnh not…Vs… te e„arinÍsin. bÁ d' „qÝj TeÚkrou. cã tare-i ardea sã-l doboare. el n-a pregetat sã-l asculte. Doi de-ai lui Teucru tovarãºi Mecist Ehianul ºi-Alastor. Hector atunci cu o bocnã-l pocni în undrea. Iute de-aproape chemã pe fratele sãu Chebrione Caii s-apuce de frâu.

polloˆ d d£men Trèwn ØpÕ cers…n. Hera din cer îi vãzu pe Ahei ºi-avu milã de dânºii. Uitã ce-ades am scãpat de nevoi pe fecioru-sãu Hercul. aÙt¦r ™peˆ di£ te skÒlopaj kaˆ t£fron œbhsan feÚgontej. ca urgelnicul zeu Rãzboilã. Se îndemnau înde-ei la rãzboi ºi cu braþele-ntinse Zeilor tare strigau ºi rosteau rugãciuni tuturora. Tot îl înhaþã din bucã. Cum un zãvod cu picioarele repezi dã proaºcã ºi-alungã Vreun mistreþ ori un leu ºi nu-l mai slãbeºte din urmã. Pe la corãbii fãcurã popas ºi stãturã-mpotrivã. se tot jeluia. paznicul rãu de la poarta tiranului Hades. de tot luau fuga Danaii. Când fu silit el în iad sã coboare s-aducã din beznã Câinele. o‰ mn d¾ par¦ nhusˆn ™rhtÚonto mšnontej. nàn d' ™m mn stugšei. Q “Ektwr d' ™n prètoisi k…e sqšneŽ blemea…nwn. ªi pe cine Zeus din cer îi trimise sã-l apere? Numai pe mine. C-ar fi pierit el de braþul danaic în þarã la dânsul. Cerului el. din coapse pândindu-i întorsul. fiic-a lui Zeus. pãtimind. CÂNTUL VIII Hector în frunte cu alþii mergea încrezut în putere. Zeus acum mã urãºte ºi-i face pe voie lui Tetis. ºi doar aveam cap într-atâta. Atena: „El isprãvea mai de mult cu înverºunul ºi cu nãvala.330 IL IADOS. Dacã ºtiam eu de asta. ILIADA. ToÝj d „doàs' ™lšhse qe¦ leukèlenoj “Hrh. Caii cei mândri comoºi de la caru-i rotea Priamidul Crunt ca Gorgona privind. ¢ll»lois… te keklÒmenoi kaˆ p©si qeo‹si ce‹raj ¢n…scontej meg£l' eÙcetÒwnto ›kastoj: “Ektwr d' ¢mfiperistrèfa kall…tricaj †ppouj Gorgoàj Ômmat' œcwn ºd brotoloigoà ”Arhoj. Crudul. ei pier copleºiþi de avântul Unui bãrbat. ˜lissÒmenÒn te dokeÚei. 331 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . aÙt¦r ™m ZeÝj tù ™palex»sousan ¢p' oÙranÒqen proallen. a„n ¢litrÒj. ce-i oare cu noi amândouã? N-o sã ne pese de-Ahei nici astãzi în clipa din urmã? Trista ursitã-mplinind. Ó oƒ m£la poll£kij uƒÕn teirÒmenon sèeskon Øp' EÙrusqÁoj ¢šqlwn. Hector. ½toi Ö mn kla…eske prÕj oÙranÒn. a„n ¢pokte…nwn tÕn Ñp…staton: o‰ d fšbonto. de-a pururi nedrept. ™mîn menšwn ¢perweÚj: oÙdš ti tîn mšmnhtai. æj d' Óte t…j te kÚwn suÕj ¢gr…ou º lšontoj ¤pthtai katÒpisqe posˆn tacšessi dièkwn „sc…a te gloutoÚj te. T¾n d' aâte prosšeipe qe¦ glaukîpij 'Aq»nh: kaˆ l…hn oátÒj ge mšnoj qumÒn t' Ñlšseie cersˆn Øp' 'Arge…wn fq…menoj ™n patr…di ga…V: ¢ll¦ pat¾r oØmÕj fresˆ ma…netai oÙk ¢gaqÍsi scštlioj. Dar mânios îmi e tata ºi nu vrea sã cugete a bine. stã în calea dorinþelor mele. oÙk ¨n Øpexšfuge StugÕj Ûdatoj a„p¦ ·šeqra. ªi spre Atena se-ntoarse ºi zise cu graiuri ce zboarã: „Vai mie. e„ g¦r ™gë t£de Éde' ™nˆ fresˆ peukal…mVsin eâtš min e„j 'Adao pul£rtao proÜpemyen ™x 'Eršbeuj ¥xonta kÚna stugeroà 'Adao. ìj “Ektwr êpaze k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj. Astfel pe-Ahei urmãrind ºi Hector izbea pe oricine Sta mai zãbavnic napoi. E de nesuferit cum feciorul lui Priam. o† ken d¾ kakÕn oton ¢napl»santej Ôlwntai ¢ndrÕj ˜nÕj ·ipÍ. Qštidoj d' ™x»nuse boul£j. Ö d ma…netai oÙkšt' ¢nektîj “Ektwr Priam…dhj. Când l-a supus Euristeu la pedepsele muncilor grele. aya d' 'Aqhna…hn œpea pterÒenta proshÚda: í pÒpoi a„giÒcoio DiÕj tškoj oÙkšti nîŽ Ñllumšnwn Danaîn kekadhsÒmeq' Øst£tiÒn per. se-ndeasã nebun. kaˆ d¾ kak¦ poll¦ œorge. Ce rãu le fãcu pân-acuma!” Dete la asta rãspuns cea cu ochii albaºtri. Numai când ei în risipã trecurã palanca ºi ºanþul ªi o mulþime pierirã strãpunºi de sãgeþi ºi de suliþi. Nu mai scãpa el de apele adânci ale Stixului negru.

Ôfr' ¨n ™gë katadàsa DiÕj dÒmon a„giÒcoio teÚcesin ™j pÒlemon qwr»xomai. ™j d' Ôcea flÒgea posˆ b»seto. ¢ll¦ s¦ mn nàn nîŽn ™pšntue mènucaj †ppouj. p£lin tršpe mhd' œa ¥nthn œrcesq': oÙ g¦r kal¦ sunoisÒmeqa ptÒlemon dš. Nu va fi bine. aÙt¦j d' ™k d…frou balšw kat£ q' ¤rmata ¥xw: oÙdš ken ™j dek£touj peritellomšnouj ™niautoÝj ILIADA. ferecatã ºi lungã. l£zeto d' œgcoj briqÝ mšga stibarÒn. Poarta cereascã trosnind de la sine uºor se deschise. ºi Hera se ia dupã dânsa. Ón ·' aÙt¾ poi»sato kaˆ k£me cers…n. Fiica lui Zeus. ’Irin d' Ôtrune crusÒpteron ¢ggelšousan: b£sk' ‡qi ’Iri tace‹a. Hai dar. œstai m¦n Ót' ¨n aâte f…lhn glaukèpida e‡pV. Plin de mânie pe Iris. nãscutã din marele Cronos. à tij kaˆ Trèwn koršei kÚnaj ºd' o„wnoÝj dhmù kaˆ s£rkessi. pesën ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn. pe poarta de-acolo ieºirã. þesutã cu harnica-i mânã. •Wj œfat'. ¿ d citîn' ™ndàsa DiÕj nefelhgerštao teÚcesin ™j pÒlemon qwr»sseto dakruÒenta.332 IL IADOS. oÙd' ¢p…qhse qe¦ leukèlenoj “Hrh. to‹s…n te kotšssetai Ñbrimop£trh. tÕ d kaˆ tetelesmšnon œstai: guièsw mšn sfwŽn Øf' ¤rmasin çkšaj †ppouj. ªi-n luminoasa teleagã se suie proptitã de-o lance Grea. lissomšnh timÁsai 'AcillÁa ptol…porqon. Atena. caii plesnind. Repede merge ºi-nhamã doi zmei cu fruntare de aur. Las’cã odatã el tot îmi va zice copilã iubitã. unde dânsa desprinde ºi lasã sã-i curgã Haina-nfloratã frumos. ºi-ncã cu totul 333 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . înhamã mai repede caii cei tari de copitã Pânã ce eu o sã intru în casa pãrintelui Zeus ªi mã-narmez de rãzboi. Q ¼ oƒ goÚnat' œkusse kaˆ œllabe ceirˆ gene…ou. rotindu-se. tù d£mnhsi st…caj ¢ndrîn ¹rèwn. zeiþa cu aripi de aur: „Du-te ºi-ntoarce-le repede. Armele-ncinge ea gata de lupta cea plinã de-amaruri. stãpânul furtunii. Ôfra ‡dwmai À nîŽ Pri£moio p£Žj koruqa…oloj “Ektwr ghq»sei profanšnte ¢n¦ ptolšmoio gefÚraj. Iatã cum eu le-ameninþ ºi întocmai aºa o sã fie: Caii trãsnindu-le-i voi ologi. când furioasã-i nãscuta din tatã puternic.” Astfel Atena-i cuvântã. ZeÝj d pat¾r ”Idhqen ™peˆ ‡de cèsat' ¥r' a„nîj. într-asta se furiºã-n casa Tatãlui sãu. velita zeiþã. Zeus vãzu de pe Ida ºi-ndatã grãbi dupã ele. Iris. Lor li s-a dat sã deschidã. tÍ ·a di' aÙt£wn kentrhnekšaj œcon †ppouj. ºi pe ele din chelnã Le-oi rãsturna pe-amândouã ºi þãndãri le-oi face teleaga. ca sã vãd dupã asta la Troia: Oare mai poate cumva sã se bucure fiul lui Priam. Zânele. Horele sunt portãriþe ºi strãjuie cerul ºi Olimpul. Hera. sã-nchidã canaturi de nouri. CÂNTUL VIII Care-i cãzu la genunchi ºi-l atinse de barbã rugându-l Cinste sã dea lui Ahile cel pustiitor de oraºe. ªi-nlocuind-o cu straiul lui Zeus. ïde g¦r ™xeršw. sã nu-mi vie-ncoace. cu care-a vitejilor rânduri Fulgerã. tÍj ™pitštraptai mšgaj oÙranÕj OÜlumpÒj te ºmn ¢nakl‹nai pukinÕn nšfoj ºd' ™piqe‹nai. “Hrh d m£stigi qoîj ™pema…et' ¥r' †ppouj: aÙtÒmatai d pÚlai mÚkon oÙranoà §j œcon ‘Wrai. Grabnicã Hera cu biciul la drum îºi porni telegarii. Când amândouã la harþã ivi-ne-vom noi între rânduri? Câinii ºi vulturii au sã se-mbuibe de sânge ºi carnea Multora dintre ai lui. ¿ mn ™poicomšnh crus£mpukaj œntuen †ppouj “Hrh pršsba qe¦ qug£thr meg£loio KrÒnoio: aÙt¦r 'Aqhna…h koÚrh DiÕj a„giÒcoio pšplon mn katšceuen ˜anÕn patrÕj ™p' oÜdei poik…lon. Ani se vor scurge vreo zece. când noi duºmãnia-ntre noi vom începe. care-n tabãr-atunci or sã cadã.

kaˆ toÝj mn katšdhsan ™p' ¢mbros…Vsi k£pVsin.” Zice ºi caii cei tari de copitã-napoi ºi-i întoarce. Î telšei per. Q ›lke' ¢palq»sesqon. venind. Judece între Ahei ºi Troieni dupã cum se ºi cade. aºa cum în sine socoate. fiic-a lui Zeus. Iris se duse mai iute ca vântul. Zânele Hore. t… sfîŽn ™nˆ fresˆ ma…netai Ãtor. ea veºnic E nãrãvitã sã-i strice tot planul ce pune la cale. prètVsin d pÚlVsi poluptÚcou OÙlÚmpoio ¢ntomšnh katšruke. aÙt¦j d' ™k d…frou balšein kat£ q' ¤rmata ¥xein: oÙdš ken ™j dek£touj peritellomšnouj ™niautoÝj ›lke' ¢palq»sesqon. f…lon tetihmšnai Ãtor. CÂNTUL VIII N-au sã se vindece rãnile lor din arsura de fulger ªi-are sã ºtie Atena ce-nseamnã sã lupte cu tata. guièsein mn sfîŽn Øf' ¤rmasin çkšaj †ppouj. oÙkšt' œgwge nîŽ ™î DiÕj ¥nta brotîn ›neka ptolem…zein: tîn ¥lloj mn ¢pofq…sqw. ºi vinteºa Iris porni ca sã ducã solia ªi luã zborul spre-naltul Olimp de pe muntele Ida. rotindu-se. de fricã muindu-se. ªti-vei tu astfel. ea veºnic E nãrãvitã sã-mi strice tot planul ce-oi pune la cale. ïde g¦r ºpe…lhse KrÒnou p£Žj. aÙt¦r 'Aqhna…hn “Hrh prÕj màqon œeipen: í pÒpoi a„giÒcoio DiÕj tškoj. oÙk ™£v Kron…dhj ™pamunšmen 'Arge…oisin. Dar tu avanã ºi neruºinatã vei fi. •H mn ¥r' ìj e„poàs' ¢pšbh pÒdaj çkša ’Irij. ce-nseamn-a te pune cu tata.” Zise. ðrto d ’Irij ¢ellÒpoj ¢ggelšousa. bÁ d' ™x 'Ida…wn Ñršwn ™j makrÕn ”Olumpon. Carul frumos înrotat ºi caii gonind de pe Ida 335 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Iatã cum el v-ameninþã ºi-ntocmai aºa o sã fie: Caii trãsnindu-vã-i va ologi. Le întâlni înainte la poarta râposului munte ªi le opri de la mers ºi le spuse porunca lui Zeus: „Oare-ncotro apucarãþi ºi ce nebunie vã prinse? Nu vã dã voie prea-naltul pe-Ahei s-ajutaþi la bãtaie. Carul îl sprijinã de lucitorul perete din grajduri. “HrV d' oÜ ti tÒson nemes…zomai oÙd coloàmai: a„eˆ g£r moi œwqen ™nikl©n Ótt… ken e‡pw. •Wj ¥ra fwn»sasa p£lin tršpe mènucaj †ppouj: tÍsin d' ‘Wrai mn làsan kall…tricaj †ppouj. ¤ ken m£rptVsi keraunÒj: Ôfra „dÍ glaukîpij Ót' ¨n ú patrˆ m£chtai. cu el sã ne punem la sfadã. Hera. •Wj œfat'. Eu nu las. ºi pe voi vã rãstoarnã Pe amândouã din chelnã ºi þãndãri vã face teleaga. nici vreau ca noi douã. Nu mi-e aºa necaz ºi de ciudã pe Hera. de la carul zeiþei deshamã Caii cei netezi la pãr ºi-i leagã de iesle mãreþe. DiÕj dš sf' œnnepe màqon: pÍ mšmaton. ºi în salã Ele cu inima frântã s-aºazã pe tronuri de aur.334 405 IL IADOS. ZeÝj d pat¾r ”Idhqen ™ätrocon ¤rma kaˆ †ppouj ILIADA. ¤ ken m£rptVsi keraunÒj: Ôfra „dÍj glaukîpi Ót' ¨n sù patrˆ m£chai. ¥lloj d biètw. ºi-ncã cu totul N-au sã se vindece rãnile pricinuite din fulger. Nu-i este aºa de necaz ºi de ciudã pe Hera. Ateno. Las’ sã mai piarã din ei care-o fi ºi sã vieþuie alþii Cum li-i norocul. zice aºa cãtre Atena: „Vai mie. “HrV d' oÜ ti tÒson nemes…zetai oÙd coloàtai: a„eˆ g£r oƒ œwqen ™nikl©n Ótti ken e‡pV: ¢ll¦ sÚ g' a„not£th kÚon ¢dej e„ ™teÒn ge tolm»seij DiÕj ¥nta pelèrion œgcoj ¢e‹rai. Numai de dragu-unor oameni. Iar amândouã zeiþele merg între zei. æj ™pieikšj. ¤rmata d' œklinan prÕj ™nèpia pamfanÒwnta: aÙtaˆ d crusšoisin ™pˆ klismo‹si k£qizon m…gd' ¥lloisi qeo‹si.” Asta zicându-le. iar dânsul. Ój ke tÚcV: ke‹noj d t¦ § fronšwn ™nˆ qumù Trws… te kaˆ Danao‹si dikazštw. dac-aieve Suliþa vei cuteza s-o ridici împotriva lui Zeus. Ani se vor scurge vreo zece.

¤rmata d' ¨m bwmo‹si t…qei kat¦ l‹ta pet£ssaj: aÙtÕj d crÚseion ™pˆ qrÒnon eÙrÚopa ZeÝj ›zeto. a‰ d' ™pšmuxan 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh: plhs…ai a† g' ¼sqhn. tu. Hera. a‡ k' ™qšlVsqa. oŒon ™mÒn ge mšnoj kaˆ ce‹rej ¥aptoi. Darmite voi. dac-aºa þi-e porunca ºi voia. ïde g¦r ™xeršw. aºa izbucni de necaz biruitã: „Ce fel de vorbe ai rostit. oÙdš t… min prosefèneon oÙd' ™ršonto: aÙt¦r Ö œgnw Îsin ™nˆ fresˆ fènhsšn te: t…fq' oÛtw tet…hsqon 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh. Nu-l întrebarã nimica ºi nu mai vorbirã cu dânsul. pe care aveþi pizmã nebunã? Dar în deºert. oÙk ¥n me tršyeian Ósoi qeo… e„s' ™n 'OlÚmpJ. cutremurul lumii. Palas tãcu ºi nimic nu rãspunse. CÂNTUL VIII Vine-n Olimp ºi pãrintele Zeus ºi intrã-n locaºul Zeilor. ½toi 'Aqhna…h ¢kšwn Ãn oÙdš ti epe skuzomšnh Diˆ patr…. Care la Troia tot pier împlinindu-ºi ursita cea tristã. æj m¾ p£ntej Ôlwntai Ñdussamšnoio teo‹o. poate bine le-ar prinde: Mi-e sã nu piarã cu toþii. ºi Palas Ateno? Nu vã trudirãþi de-ajuns în luptã pe câmpul mãririi Ca sã-i zdrobiþi pe Troieni. cumplitule fiu al lui Cronos? Bine cunoaºtem ºi noi cã puterea þi-i nebiruitã. kak¦ d Trèessi medšsqhn.” Zise. T¾n d' ¢pameibÒmenoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: ºoàj d¾ kaˆ m©llon Øpermenša Kron…wna Ôyeai. Iar sub picioarele lui vui de cutremur Olimpul. tÕ dš ken tetelesmšnon Ãen: oÙk ¨n ™f' Ømetšrwn Ñcšwn plhgšnte keraunù ¨y ™j ”Olumpon †kesqon. deºi ea pe Zeus S-a supãrat ºi ardea de mânie sãlbaticã-n sine. Caii-i sloboade Poseidon.” Vijeliosul Cronid rãspunse la asta zeiþei: „Mâine din zori. slãvitã Hera. Hera. o† ken d¾ kakÕn oton ¢napl»santej Ôlwntai. ¢ll' ½toi polšmou mn ¢fexÒmeq'. oÙ mšn qhn k£metÒn ge m£cV œni kudiane…rV Ñllàsai Trîaj. to‹sin kÒton a„nÕn œqesqe. ¢ll¦ proshÚda: a„nÒtate Kron…dh po‹on tÕn màqon œeipej. qeîn d' ™x…keto qèkouj. ale cãror picioare-ncepurã de groazã Sã se-nfioare-nainte ca voi sã vedeþi bãtãlia ªi grozãviile ei. •Wj œfaq'. Numai cu sfatul îi vom ajuta. Nu vã-nturnaþi înapoi în Olimp la palatele voastre. Nu m-ar putea dovedi toþi zeii ce-i poartã Olimpul. ea singurã. eâ nu kaˆ ¹me‹j ‡dmen Ó toi sqšnoj oÙk ¢lapadnÒn: ¢ll' œmphj Danaîn ÑlofurÒmeq' a„cmht£wn. ai sã vezi pe puternicul fiu al lui Cronos Mai nemilos potopind ºi mai multã oºtire din Argos. sfîŽn d pr…n per trÒmoj œllabe fa…dima gu‹a prˆn pÒlemÒn te „de‹n polšmoiÒ te mšrmera œrga. Singure Atena ºi Hera pe-alãturi de Zeus ºezurã. Dar înþelese prea-naltul ºi astfel zeiþelor zise: „Ce staþi aºa amãrâte. cã prea înciudat eºti pe dânºii.336 IL IADOS. iar Palas ºi Hera cu murmur de ciudã amândouã S-apropiarã urzind Troienilor cugete rele. †n' ¢qan£twn ›doj ™st…n. cÒloj dš min ¥grioj Èrein: “HrV d' oÙk œcade stÁqoj cÒlon. de oºtenii rãzboinici. a‰ d' oai DiÕj ¢mfˆj 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh ¼sqhn. p£ntwj. Dar eu ºi acum vã voi spune Ce-avea sã fie: ’n teleagã trãsnite fiind amândouã. boîpij pÒtnia “Hrh ÑllÚnt' 'Arge…wn poulÝn stratÕn a„cmht£wn: ILIADA. tù d kaˆ †ppouj mn làse klutÕj ™nnos…gaioj. Însã ni-e jale de bieþii Danai. Q OÜlumpon d d…wke. tù d' ØpÕ possˆ mšgaj pelem…zet' ”Olumpoj. 337 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . Noi ne lãsãm de rãzboi. Carul i-aºazã-n podiº ºi-ntinde deasupra-i o pânzã Fiul lui Cronos apoi s-aºazã pe tronu-i de aur. e„ sÝ keleÚeij: boul¾n d' 'Arge…oij ØpoqhsÒmeq' ¼ tij Ñn»sei. dacã-þi place ºi vrei. cã puterea-mi ºi braþele-mi sunt neînvinse. tu ochioaso.

™n kaqarù Óqi d¾ nekÚwn diefa…neto cîroj. oÜ seu œgwge skuzomšnhj ¢lšgw. CÂNTUL VIII Nu va-nceta cu Danaii sã lupte feciorul lui Priam Pânã ce nu s-ar ivi la corãbii ºoimanul Ahile. perˆ d crÚseoj qše pÒrkhj.” Astfel îi zise Cronid. iubitul de Zeus. Descãlecarã Troienii ºi-acolo stãturã s-asculte Sfatul lui Hector. pe unde Iapetos ºi Cronos Stau osândiþi ºi n-au parte de razele mândrului soare. ™n d' œpes' 'Wkeanù lamprÕn f£oj ºel…oio ›lkon nÚkta mšlainan ™pˆ ze…dwron ¥rouran. tÕ nàn ™s£wse m£lista 'Arge…ouj kaˆ nÁaj ™pˆ ·hgm‹ni qal£sshj.338 IL IADOS. departe de vase ducând-o. 339 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . Trwsˆn mšn ·' ¢škousin œdu f£oj. ¢ll' ½toi nàn mn peiqèmeqa nuktˆ mela…nV dÒrp£ t' ™foplisÒmesqa: ¢t¦r kall…tricaj †ppouj lÚsaq' Øpx Ñcšwn. ™x †ppwn d' ¢pob£ntej ™pˆ cqÒna màqon ¥kouon tÒn ·' “Ektwr ¢gÒreue Di f…loj: ™n d' ¥ra ceirˆ œgcoj œc' ˜ndek£phcu: p£roiqe d l£mpeto dourÕj a„cm¾ calke…h. cã de rea ºi obraznicã n-ai tu pereche. Dar ne-apucã întunericul nopþii. Þinându-ºi el lancea Lungã de unspre’ce coþi cu vârf ascuþit de aramã. Q oÙ g¦r prˆn polšmou ¢popaÚsetai Ôbrimoj “Ektwr prˆn Ôrqai par¦ naàfi podèkea Phlewna. ªi asta în ziua când ei. ™peˆ oÙ sšo kÚnteron ¥llo. •Wj f£to. Soarele atunci luminos peste ape asfinþea. Troieni ºi Dardani ºi tovarãºi de arme. oÙd' e‡ ke t¦ ne…ata pe…raq' †khai ga…hj kaˆ pÒntoio. Trèwn aât' ¢gor¾n poi»sato fa…dimoj “Ektwr nÒsfi neîn ¢gagën potamù œpi din»enti. Repede apoi sã v-aduceþi oi grase ºi boi din cetate. iar în urmã Peste pãmântul mãnos se lãsã întunericul nopþii. cã-n fund îi cuprinde Tartarul. Azi socoteam cã strivind pe Ahei ºi arzând a lor vase. cã nu era sânge ºi leºuri. Noi îns-acuma sã facem cum noaptea ne povãþuieºte. ca sã apere mort pe Patroclu. baqÝj dš te T£rtaroj ¢mf…j: oÙd' Àn œnq' ¢f…khai ¢lwmšnh. Cina întâi sã gãtim. onon d mel…frona o„n…zesqe ILIADA. ªi sprijinindu-se-n lance. bãtutã de vânturi. de la care daþi drumul Cailor netezi la pãr ºi-n faþã le puneþi nutreþul. Biruitori ne-om întoarce la Troia. par¦ dš sfisi b£llet' ™dwd»n: ™k pÒlioj d' ¥xesqe bÒaj kaˆ ‡fia mÁla karpal…mwj. tÕn d' oÜ ti prosšfh leukèlenoj “Hrh. aºa el vorbi adunãrii: „Daþi ascultare. Astfel ursit e sã fie. Fiul lui Priam atunci cu oastea-i fãcu adunare Lângã vultoarea lui Xantos. tù Ó g' ™reis£menoj œpea Trèessi methÚda: kšklutš meu Trîej kaˆ D£rdanoi ºd' ™p…kouroi: nàn ™f£mhn nÁ£j t' Ñlšsaj kaˆ p£ntaj 'AcaioÝj ¨y ¢ponost»sein protˆ ”Ilion ºnemÒessan: ¢ll¦ prˆn knšfaj Ãlqe. Deci hai. Vin desfãtos în burdufuri ºi pâine destulã de-acasã. ½mati tù Ót' ¨n o‰ mn ™pˆ prÚmnVsi m£cwntai ste…nei ™n a„not£tJ perˆ PatrÒkloio qanÒntoj: ìj g¦r qšsfatÒn ™sti: sšqen d' ™gë oÙk ¢leg…zw cwomšnhj. †n' 'I£petÒj te KrÒnoj te ¼menoi oÜt' aÙgÍj `Uper…onoj 'Hel…oio tšrpont' oÜt' ¢nšmoisi. ºi el mai cu seamã I-a mântuit pe Ahei cu vasele lor de pe maluri. Nu vreau sã ºtiu. Unde era-ncolãcitã-mprejur o verigã de aur. Bate-se-vor la corãbii în cea mai grozavã strâmtoare. dar noaptea Pentru Danai a sosit priitoare. N-a fost pe voia Troienilor dusul luminii. Nici de rãcoarea adierii. aÙt¦r 'Acaio‹j ¢spas…h tr…llistoj ™p»luqe nÝx ™rebenn». Nu-mi pasã de-a ta supãrare Nici dacã tu rãtãcind pe uscat ºi pe mare ai ajunge Pânã la marginea lumii. Dacã sosi-vei ºi-acolo în oarbecul tãu de mânie. de trei ori doritã. iar Hera nimic nu rãspunse. Unde curat era locul.

™pˆ d xÚla poll¦ lšgesqe. Nu cumva ei sã se-nluntre în tihnã ºi fãrã de zbucium. Crainicii. k»rukej d' ¢n¦ ¥stu Di f…loi ¢ggellÒntwn pa‹daj prwq»baj poliokrot£fouj te gšrontaj lšxasqai perˆ ¥stu qeodm»twn ™pˆ pÚrgwn: qhlÚterai d guna‹kej ™nˆ meg£roisin ˜k£sth pàr mšga kaiÒntwn: fulak¾ dš tij œmpedoj œstw m¾ lÒcoj e„sšlqVsi pÒlin laîn ¢peÒntwn. Cinste sã am pe cât are Apolon ºi Palas Atena. cât e noaptea de mare Dese focare sã arzã ºi-n slavã s-ajungã vãpaia. e‡ k' ™mÕn œgcoj me…nV ™percÒmenon: ¢ll' ™n prètoisin яw ke…setai oÙthqe…j. dragii lui Zeus. tio…mhn d' æj t…et' 'Aqhna…h kaˆ 'ApÒllwn. sã strãjuie la metereze Întemeiate de zei. m» pwj kaˆ di¦ nÚkta k£rh komÒwntej 'Acaioˆ feÚgein Ðrm»swntai ™p' eÙrša nîta qal£sshj. tÕn d' ºoàj Trèessi meq' ƒppod£moij ¢goreÚsw. Vreau ºi la dânºii în þarã sã-ºi mistuie încã amarul Pricinuit de-o sãgeatã de-a noastrã. o viteji. De la corãbii spre zid ar putea sã m-alunge pe mine Ori eu pe el îl dobor ºi-i prad armãtura-ncruºitã. Cea mai sfioasã s-aprindã foc mare ºi neadormitã Paza sã fie. aÜrion ¿n ¢ret¾n diae…setai. œlpomai eÙcÒmenoj Di… t' ¥llois…n te qeo‹sin ™xel£an ™nqšnde kÚnaj khressifor»touj. sšlaj d' e„j oÙranÕn †kV. Ce-i bun peste noapte sã facem V-am lãmurit. ïd' œstw Trîej megal»torej æj ¢goreÚw: màqoj d' Öj mn nàn Øgi¾j e„rhmšnoj œstw. ca astfel sã tremure oricine S-ar mai lua la rãzboi cu noi. oÞj kÁrej foršousi melain£wn ™pˆ nhîn. Q s‹tÒn t' ™k meg£rwn. ¢ll' éj tij toÚtwn ge bšloj kaˆ o‡koqi pšssV bl»menoj À „ù À œgceŽ ÑxuÒenti nhÕj ™piqróskwn. iar femeile acasã sã steie. Mâine când soarele va rãsãri. luptãtorii din Troia. †na tij stugšVsi kaˆ ¥lloj Trwsˆn ™f' ƒppod£moisi fšrein polÚdakrun ”Arha. Iar dimineaþa din zori înarmându-ne iarã sã-ncepem Crâncena valmã ºi harþã în tabãra lor la corãbii. Sã fie întocmai cum vouã Eu v-am grãit. m¾ m¦n ¢spoud… ge neîn ™piba‹en ›khloi. Dar eu socot cã el între cei mai de frunte Are sã cadã strãpuns. 341 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . ¢ll' ½toi ™pˆ nuktˆ ful£xomen ¹mšaj aÙtoÚj. Dar sã veghem peste noapte pãzindu-ne unii pe alþii. CÂNTUL VIII Alþii s-alerge-n pãduri ca s-adune pe-aici lemnãrie. sã deie de veste-n cetate: Toþi care-s oameni cãrunþi ºi tineri bãieþi sã s-adune Jur împrejur pe la ziduri. sã nu se strecoare-n cetate duºmanii. cu un pâlc de tovarãºi alãturi. polšej d' ¢mf' aÙtÕn ˜ta‹roi ºel…ou ¢niÒntoj ™j aÜrion: e„ g¦r ™gën ìj e‡hn ¢q£natoj kaˆ ¢g»rwj ½mata p£nta.340 IL IADOS. Diomede voinicul. Oaste pe-acolo lipsind. Mâine o sã-ncerce puterea-i de poate veni sã-mi înfrunte Suliþa. Plin de nãdejde eu rog pe zeimea din cer sã m-ajute Sã mãturãm de pe-aici pe câinii de-Ahei. éj ken pannÚcioi mšsf' ºoàj ºrigene…hj ka…wmen pur¦ poll£. care-ncoace Pacostea ºi nenorocul i-aduse pe mare-n corãbii. ªi-o sã vedem noi atunci dacã el. de-o lance ascuþitã La repezirea-n corãbii. despre ziua de mâine oi vorbi dimineaþa. prîŽ d' Øpho‹oi sÝn teÚcesi qwrhcqšntej nhusˆn œpi glafurÍsin ™ge…romen ÑxÝn ”Arha. e‡somai e‡ kš m' Ð Tudedhj kraterÕj Diom»dhj p¦r nhîn prÕj te‹coj ¢pèsetai. Mi-e doar ca nu cumva pe întunericul nopþii Aheii Fuga sã ia ºi sã plece pe spetele largi ale mãrii. ILIADA. ½ ken ™gë tÕn calkù dVèsaj œnara brotÒenta fšrwmai. De-aº fi eu într-atâta Nemuritor ºi de-a pururea tânãr în zilele mele. Focuri s-aprindem ºi pânã spre zori.

Priam precum ºi poporul în lãnci iscusitului Priam. [¹de‹an: tÁj d' oÜ ti qeoˆ m£karej datšonto. ªi telegarii. de se bucurã-n sine pãstorul Tot aºa multe la numãr pãreau între vase ºi Xantos Vetrele aprinse de oastea lui Hector ’naintea cetãþii. cãci nespus de urât le era Ilionul. N-o sufereau. Dar cu încredere-n sine pe câmpul de luptã Troienii Stau peste noapte pãzind de la multele focuri aprinse. Vãile atunci. ILIADA. [œrdon d' ¢qan£toisi telhšssaj ˜katÒmbaj] kn…shn d' ™k ped…ou ¥nemoi fšron oÙranÕn e‡sw. gšghqe dš te fršna poim»n: tÒssa meshgÝ neîn ºd X£nqoio ·o£wn Trèwn kaiÒntwn pur¦ fa…neto 'IliÒqi prÒ. p¦r d ˜k£stJ e‡ato pent»konta sšlv purÕj a„qomšnoio. de la ham slobozirã ªi la teleagã tot insul apoi îl legã de curele. 343 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 . æj d' Ót' ™n oÙranù ¥stra faein¾n ¢mfˆ sel»nhn fa…net' ¢riprepša. Zeilor jertfe depline apoi închinarã. CÂNTUL VIII Cum va fi ziua de mâine topenie oastei danae. o‰ d' †ppouj mn làsan ØpÕ zugoà ƒdrèontaj. Mii de jeratice ardeau pe câmpie ºi-aproape de ele Câte cin’zeci de oºteni privegheau cât e noaptea de mare. s‹tÒn t' ™k meg£rwn. cã nemãrginit se dezvãluie cerul. oÙd' œqelon: m£la g£r sfin ¢p»cqeto ”Ilioj ƒr¾ kaˆ Pr…amoj kaˆ laÕj ™ummel…w Pri£moio. când molcom. Óte t' œpleto n»nemoj a„q»r: œk t' œfanen p©sai skopiaˆ kaˆ prèonej ¥kroi kaˆ n£pai: oÙranÒqen d' ¥r' Øperr£gh ¥spetoj a„q»r. Q æj nàn ¹mšrh Âde kakÕn fšrei 'Arge…oisin. p£nta d e‡detai ¥stra. †ppoi d kr‹ leukÕn ™reptÒmenoi kaˆ ÑlÚraj ˜staÒtej par' Ôcesfin ™äqronon 'Hî m…mnon. singuratice piscuri ºi culmi rãsãrite Ies la luminã. Cum se aratã pe boltã mândreþea de stele în jurul Lunii frumos luminate. pur¦ dš sfisi ka…eto poll£.342 IL IADOS. senin e vãzduhul. ™pˆ d Trîej kel£dhsan. Stelele toate se vãd. •Wj “Ektwr ¢gÒreu'. ºi pâine de-acasã-ngrijirã Toþi sã-ºi aducã ºi mare mulþime de lemne cãrarã. dar nu voiau zeii s-o guste.” Asta fu zisa lui Hector. iar vântul De pe câmpie purta înspre cer mirodenia cãrnii Arse pe-altare de ei. bãuturã mieroasã. c…li' ¥r' ™n ped…J pur¦ ka…eto. Vin. onon d mel…frona o„n…zonto. Repede ei din cetate ºi-aduserã boi ºi oi grase. dÁsan d' ƒm£ntessi par' ¤rmasin oŒsin ›kastoj: ™k pÒlioj d' ¥xonto bÒaj kaˆ ‡fia mÁla karpal…mwj.] O‰ d mšga fronšontej ™pˆ ptolšmoio gefÚraj e‡ato pannÚcioi. ™pˆ d xÚla poll¦ lšgonto. de trudã asudaþi. Caii pe-alãturi din orz ºi alac ronþãiau la tot carul ªi aºteptau Dimineaþa sã vie pe tronu-i de aur. cu chiot primirã Troienii.

mã-ndeamnã Plin de-njosire spre Argos sã plec dupã pierdere multã. pe fiecare sã-l cheme la sfat pe ºoptite. Œzon d' e„n ¢gorÍ tetihÒtej: ¨n d' 'Agamšmnwn †stato d£kru cšwn éj te kr»nh mel£nudroj ¼ te kat' a„g…lipoj pštrhj dnoferÕn cšei Ûdwr: ìj Ö barÝ sten£cwn œpe' 'Arge…oisi methÚda: ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºd mšdontej ZeÚj me mšga Kron…dhj ¥tV ™nšdhse bare…V scštlioj. tot astfel Inima-n pieptul Aheilor se smicura de durere. nàn d kak¾n ¢p£thn bouleÚsato. ªi de alean copleºiþi stau toþi cãpitanii oºtirii. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ. Deºi se-nvoise cu semne cã-n þarã Nu m-oi întoarce-nainte ca Troia s-o vãd nãruitã. pšnqeŽ d' ¢tl»tJ bebol»ato p£ntej ¥ristoi.” Asta vorbi împãratul ºi molcom tãcurã cu toþii. prieteni. ka… me keleÚei dusklša ”Argoj ƒkšsqai. Totuºi acuma s-a pus el amar sã mã-nºele. Însuºi se tot sârguia între toate ale lor cãpetenii. Toþi cu mâhnire ºedeau în sobor. Care-ntãririle-nalte ale multor cetãþi nãruit-a ªi nãrui-va mereu. Astfel îi place pesemne lui Zeus atotþiitorul. 5 10 15 20 25 30 . Nu mai putea Agamemnon de inimã rea ºi duiumul Cutreiera poruncind la toþi strigãtorii s-adune Armia. când de nãprasnã Vine pe loc vâjâind ºi se-ncrestuie negre talazuri. æj d' ¥nemoi dÚo pÒnton Ñr…neton „cquÒenta boršhj kaˆ Zšfuroj. Öj tÒte mšn moi Øpšsceto kaˆ katšneusen ”Ilion ™kpšrsant' eÙte…ceon ¢ponšesqai. Öj d¾ poll£wn pol…wn katšluse k£rhna ºd' œti kaˆ lÚsei: toà g¦r kr£toj ™stˆ mšgiston.ILIADOS I •Wj o‰ mn Trîej fulak¦j œcon: aÙt¦r 'AcaioÝj qespes…h œce fÚza fÒbou kruÒentoj ˜ta…rh. ¢ll' ¥geq' æj ¨n ™gë e‡pw peiqèmeqa p£ntej: feÚgwmen sÝn nhusˆ f…lhn ™j patr…da ga‹an: oÙ g¦r œti Tro…hn aƒr»somen eÙru£guian. tovarãºul fugii grozave. Malduri de ierburi afarã zvârlind peste maluri. Parc-amuþirã o vreme de atâta mâhnire Danaii. cârmaci ai oºtirii. iar Aheii Furã cuprinºi de cutremur. cãci nebiruit e-n putere. pollÕn d parx ¤la fàkoj œceuen: ìj ™dazeto qumÕj ™nˆ st»qessin 'Acaiîn. m¾ d bo©n: aÙtÕj d met¦ prètoisi pone‹to. Tocmai cum apele mãrii bãtute deodatã de vântul Miazãnoptiu ºi-apusean din Tracia. 'Atredhj d' ¥ceŽ meg£lJ bebolhmšnoj Ãtor fo…ta khrÚkessi ligufqÒggoisi keleÚwn kl»dhn e„j ¢gor¾n kikl»skein ¥ndra ›kaston. Deci ne supunem cu toþii la vorba ce eu vã voi spune: Hai sã fugim cu corãbii cu tot în iubita-ne þarã. El începu cuvântarea-i din greu suspinând ºi le zise: „Voi. cãpetenii Danai. tè te QrÇkhqen ¥hton ™lqÒnt' ™xap…nhj: ¥mudij dš te kàma kelainÕn korqÚetai. oÛtw pou Diˆ mšllei ØpermenšŽ f…lon enai. Nu mai putem cuceri a lui Priam întinsã cetate. ™peˆ polÝn êlesa laÒn. Neîndurat a fost Zeus cu mine ºi-n cleºtele-osândei Grele mã-ncinse. •Wj œfaq'. d¾n d' ¥neJ Ãsan tetihÒtej uŒej 'Acaiîn: Cântul IX 5 10 15 20 25 30 Astfel Troienii atunci vegheau strãjuind. Între ei Agamemnon Sta în picioare ºi lacrimi din ochi îi curgeau ca izvorul Care-ºi prelinge pe-o lature-a stâncii ºiroaiele negre.

¿ qšmij ™stˆn ¥nax ¢gorÍ: sÝ d m» ti colwqÍj. soˆ d di£ndica dîke KrÒnou p£Žj ¢gkulom»tew: sk»ptrJ mšn toi dîke tetimÁsqai perˆ p£ntwn. Plini de uimire auzind cuvintele lui Diomede. ™xe…pw kaˆ p£nta di…xomai: oÙdš kš t…j moi màqon ¢tim»sei'. ¢lk¾n d' oÜ toi dîken. ¢lk¾n mšn moi prîton Ñne…disaj ™n Danao‹si f¦j œmen ¢ptÒlemon kaˆ ¢n£lkida: taàta d p£nta ‡sas' 'Arge…wn ºmn nšoi ºd gšrontej. 347 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . de la Zeus. Eu însã-acuma. ILIADA. Scoalã-se Nestor atunci ºi începe-ntre ei sã cuvânte: „Nu eºti tu numai în arme bãrbat neajuns. Slabi ºi nevrednici în arme. ™peˆ kat¦ mo‹ran œeipej. cu tine întâi mã voi pune la sfadã Cum se cuvine la sfat. ™mÕj dš ke kaˆ p£Žj e‡hj ÐplÒtatoj geneÁfin: ¢t¦r pepnumšna b£zeij 'Arge…wn basilÁaj. kaˆ boulÍ met¦ p£ntaj Ðm»likaj œpleu ¥ristoj. oÙd kre…wn 'Agamšmnwn. Au sã rãmânã pe-aici luptãtorii ceilalþi din Ahaia Pânã ce Troia vom da-o de mal. Ó te kr£toj ™stˆ mšgiston. Nu de pomanã venirãm pe aici. ce-i drept. ¢ll' ¥lloi menšousi k£rh komÒwntej 'Acaioˆ e„j Ó kš per Tro…hn diapšrsomen. ca unul ce sunt mai în vârstã ca tine. Dacã nu vor nici dânºii. CÂNTUL IX Vorba la urmã luând. M-ai defãimat c-aº fi slab ºi nevrednic în arme. e„ d kaˆ aÙtoˆ feugÒntwn sÝn nhusˆ f…lhn ™j patr…da ga‹an: nîŽ d' ™gë SqšnelÒj te machsÒmeq' e„j Ó ke tškmwr 'Il…ou eÛrwmen: sÝn g¦r qeù e„l»louqmen. Öj se‹o gera…teroj eÜcomai enai. Ai greºit ºi sã nu mi te superi. nÁej dš toi ¥gci qal£sshj ˜st©s'. cu care-ai venit din Micena. oÜ t…j toi tÕn màqon ÑnÒssetai Óssoi 'Acaio…. Nu ºi tãria de suflet. rãspunse Tidid Diomede: „Eu. I Ñy d d¾ metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: 'Atredh soˆ prîta mac»somai ¢fradšonti. oÙd p£lin ™ršei: ¢t¦r oÙ tšloj †keo mÚqwn. De asta ªtiu doar în oaste cu toþii. cu una din douã: Sceptrul îþi dete sã fii în domnie mai mare ca alþii. cum tu apriat ai ºi spus-o? Dacã-þi dã inima zor ºi vrei sã iai calea spre þarã Du-te. to‹si d' ¢nist£menoj metefèneen ƒppÒta Nšstwr: Tudedh perˆ mn polšmJ œni karterÒj ™ssi. Tânãr eºti încã. Las pe corãbii sã fugã în þarã. ¢ll' ¥g' ™gèn. Diomede. cã bine ai vorbit ºi cu cale. ºi totuºi cuminte în sfatul Celor mai mari sfãtuieºti.” Asta vorbi. Faþã de-ai noºtri pe mine de rãu m-ai grãit mai deunãzi. Nimenea între Ahei nu poate sã-þi scadã cuvântul. ¢fr»twr ¢qšmistoj ¢nšstiÒj ™stin ™ke‹noj Öj polšmou œratai ™pidhm…ou ÑkruÒentoj. e„ dš toi aÙtù qumÕj ™pšssutai éj te nšesqai œrceo: p£r toi ÐdÒj. þi-i drumul deschis ºi gata te aºteaptã pe maluri Multele tale corãbii. à mn kaˆ nšoj ™ss…. cã tocmai aºa sunt Aheii. daimÒni' oÛtw pou m£la œlpeai uŒaj 'Acaiîn ¢ptolšmouj t' œmenai kaˆ ¢n£lkidaj æj ¢goreÚeij. ºi povaþa-i primirã cu chiote Aheii. •Wj œfaq'. Tu dãruit eºti de sus. Ba mai întreci ºi la sfaturi pe toþi cei de-o seamã cu tine. bãtrânii ºi tinerii noºtri. ba tu ai putea sã-mi fii mie Chiar ºi copilul mezin. sãrmane. a† toi ›ponto Muk»nhqen m£la polla…. Nelegiuit ºi nemernic ºi-a neamului lepãdãturã-i Cine doreºte rãzboi între cei de un neam ºi o þarã. Nici sã-l dezicã. dar eu cu Stenelos Ne-om rãzboi pânã da-vom de capãt oraºului Troia. îi lipseºte-ncheierea.346 IL IADOS. Oare-þi închipui. în care stã culmea puterii. Spune-voi tot ºi-o sã-nchei ºi nimenea n-o sã mã scadã. nici însuºi Atrid Agamemnon. dar nu e deplin. Agamemnon. o‰ d' ¥ra p£ntej ™p…acon uŒej 'Acaiîn màqon ¢gass£menoi Diom»deoj ƒppod£moio. cã ne aduserã zeii. Sfatul meu nesocotind.

Asta demând celor tineri. Iar mai pe urmã. urmeazã pe cine dã sfatul Cel mai cu rost. destoinicul fiu al lui Nestor. nÝx d' Âd' º diarra…sei stratÕn º saèsei. cã prea mulþi ascultã de tine. Ei între ziduri ºi ºanþ se depuserã ºi conãcirã. -ncheia-voi cu tine. cã Aheilor sfatul cel bun ºi cuminte Tare le trebuie acum. cã tu eºti fruntaºul de frunte. ªapte erau cãpetenii de strãji ºi avea fiecare Tineri o sutã. Dacã sunt sfetnicii mulþi. cu suliþe lungi înarmaþi deopotrivã. Iar Agamemnon Atride. oÜ toi ¢eikšj.348 65 IL IADOS. sã facem cum noaptea ne-nvaþã. întuneric. Atrid Agamemnon Eu voi începe cu tine. to‹j Ð gšrwn p£mprwtoj Øfa…nein ½rceto mÁtin Nšstwr. koÚroisin mn taàt' ™pitšllomai: aÙt¦r œpeita 'Atredh sÝ mn ¥rce: sÝ g¦r basileÚtatÒj ™ssi. mãrite-Agamemnon. ›pt' œsan ¹gemÒnej ful£kwn. luându-ºi cu sine pe sfetnici. ™k d fulaktÁrej sÝn teÚcesin ™sseÚonto ¢mf… te Nestor…dhn Qrasum»dea poimšna laîn. Om chibzuit el fiind. ºi cine se bucurã de-asta? Noaptea de faþã-i topenia ori mântuirea oºtirii. ºd' ¢mfˆ Kre…ontoj uƒÕn Lukom»dea d‹on. oá kaˆ prÒsqen ¢r…sth fa…neto boul»: Ó sfin ™ãfronšwn ¢gor»sato kaˆ metšeipen: 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon ™n soˆ mn l»xw. ºd' ¢mf' 'Ask£lafon kaˆ 'I£lmenon uŒaj ”Arhoj ¢mf… te MhriÒnhn 'AfarÁ£ te DhpurÒn te. cãci tu eºti Domn peste cele mai multe ºi þie-ncrezutu-þi-a Zeus 349 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . oÛneka pollîn laîn ™ssi ¥nax ka… toi ZeÝj ™ggu£lixe ILIADA. sšo d' ¥rxomai. o‰ d' ™p' Ñne…aq' ˜to‹ma proke…mena ce‹raj ‡allon. apoi Deipir. a cãrui povaþã pãru totdeauna mai bunã. ªi-orice primire poþi face. încolo. o‰ d' ¥ra toà m£la mn klÚon ºd p…qonto. iar toþi pãzitorii de noapte. ple‹a… toi o‡nou klis…ai. aºa cuvânta între dânºii: „Preaînãlþate mai-mare-al oºtirii. CÂNTUL IX Noapte-i acum. par¦ dš sfi t…qei menoeikša da‹ta. sã s-adune. Foc îºi aprinser-acolo ºi cina-ºi gãti fiecare. Cel mai întâi începu sã înºire din gurã bãtrânul Nestor.” Asta le zise. Mânile ei ºi-mbiau la bucatele gata din faþã. când setea ºi foamea de-ajuns potolirã. Fii de-ai lui Ares. Iute strãjerii de noapte-narmaþi au zorit sub porunca Lui Trasimed cãpitanul. •Wj œfaq'. polšessi d' ¢n£sseij. Merse cu dânºii la cort ºi o masã pe poftã le-ntinse. da…nu da‹ta gšrousin: œoikš toi. Cina întâi sã gãtim. Óti d»Žoi ™ggÚqi nhîn ka…ousin pur¦ poll£: t…j ¨n t£de ghq»seie. pollîn d' ¢gromšnwn tù pe…seai Ój ken ¢r…sthn boul¾n bouleÚsV: m£la d creë p£ntaj 'AcaioÝj ™sqlÁj kaˆ pukinÁj. iar ei l-auzirã cu drag ºi-l urmarã. ˜katÕn d ˜k£stJ koàroi ¤ma ste‹con dol…c' œgcea cersˆn œcontej: k¦d d mšson t£frou kaˆ te…ceoj Œzon „Òntej: œnqa d pàr k»anto. t…qento d dÒrpa ›kastoj. þi se cade ºi-i bine. Alþii plecarã-împreunã cu Ialmenos ºi Ascalafos. 'Atredhj d gšrontaj ¢ollšaj Ãgen 'Acaiîn ™j klis…hn. Pline-s bogatele-þi corturi de vin care zilnic pe largul Mãrii din Tracia-l carã la noi în corãbii Aheii. tÕn nÁej 'Acaiîn ºm£tiai QrÇkhqen ™p' eÙrša pÒnton ¥gousi: p©s£ to… ™sq' Øpodex…h. Orânduieºte tu singur. Afareu. Strãjile afarã de zid. Cheamã la masã pe sfetnicii tãi. I ¢ll' ½toi nàn mn peiqèmeqa nuktˆ mela…nV dÒrp£ t' ™foplisÒmesqa: fulaktÁrej d ›kastoi lex£sqwn par¦ t£fron Ñrukt¾n te…ceoj ™ktÒj. când alãturi de vase duºmanii Focuri aprinserã atâtea. unde-i ºanþul sãpat. aÙt¦r ™peˆ pÒsioj kaˆ ™dhtÚoj ™x œron ›nto. Merione ªi Licomed al lui Creon cu cetele lor împreunã.

Când. douãzeci de cazane ºi doispre’ce zdraveni Cai de-alergare ce-avurã la jocuri rãsplata izbândei. d£masse d laÕn 'Acaiîn. o mãrite. oÙdš ken ¢kt»mwn ™rit…moio cruso‹o. Eu ºi pe-acestea-i le dau. tè se cr¾ perˆ mn f£sqai œpoj ºd' ™pakoàsai. L-ai înjosit despoindu-l de darul oºtirii. Sunt lesbiene pe care. ºi povaþa Altora sã-ndeplineºti. plãteºte-o mulþime de oameni Numai un singur bãrbat. Voi sã mã-mpac ºi sã-i dau de la mine o mulþime de daruri. I skÁptrÒn t' ºd qšmistaj. §j Óte Lšsbon ™ãktimšnhn ›len aÙtÕj ™xelÒmhn. între ele va fi ºi Briseis. cu sila pe fiica lui Brises Fãrã de-a noastrã-nvoire. orbirea-mi vãd bine. ¢ll' ™peˆ ¢as£mhn fresˆ leugalšVsi piq»saj. Eu vi le numãr aici ca odoarele sã le cunoaºteþi. oÙ g£r tij nÒon ¥lloj ¢me…nona toàde no»sei oŒon ™gë nošw ºmn p£lai ºd' œti kaˆ nàn ™x œti toà Óte diogenj Brishda koÚrhn cwomšnou 'AcilÁoj œbhj klis…hqen ¢poÚraj oÜ ti kaq' ¹mšterÒn ge nÒon: m£la g£r toi œgwge pÒll' ¢pemuqeÒmhn: sÝ d sù megal»tori qumù e‡xaj ¥ndra fšriston. de cumva ei se îndeamnã sã spuie Ce-i de folos. †n£ sfisi bouleÚVsqa. dèsw d' ˜pt¦ guna‹kaj ¢mÚmona œrga „du…aj Lesb…daj. oÜ ken ¢l»Žoj e‡h ¢n¾r ú tÒssa gšnoito. lipsit de avere ºi aur. Cine-ar avea norocirea sã aibã rãsplãþile toate Câte-mi aduserã mie aceºti ºoimuleni de la-ntreceri. Óss£ moi ºne…kanto ¢šqlia mènucej †ppoi. Pãcãtuit-am. Dar încã-i Vreme ºi-acum de gândit. TÕn d' aâte prosšeipen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: ð gšron oÜ ti yeàdoj ™m¦j ¥taj katšlexaj: ¢as£mhn. ¢nt… nu pollîn laîn ™stˆn ¢n¾r Ón te ZeÝj kÁri fil»sV. Toatã mânia-i stârnind. CÂNTUL IX Sceptrul ºi dreptul sã judeci ºi sã cârmuieºti dupã sfaturi: De-asta ºi catã pãrerea sã-þi dai ºi s-asculþi. a‡qwnaj d lšbhtaj ™e…kosi. Øm‹n d' ™n p£ntessi periklut¦ dîr' Ñnom»nw ›pt' ¢pÚrouj tr…podaj. dška d cruso‹o t£lanta. ˜lën g¦r œceij gšraj: ¢ll' œti kaˆ nàn frazèmesq' éj kšn min ¢ress£menoi pep…qwmen dèrois…n t' ¢gano‹sin œpess… te meilic…oisi.350 IL IADOS. Ót' ¥n tina qumÕj ¢nègV e„pe‹n e„j ¢gaqÒn: sšo d' ›xetai Ótt… ken ¥rcV. Eu îþi voi spune ce mie îmi pare cã este mai bine. ¨y ™qšlw ¢ršsai dÒmena… t' ¢pere…si' ¥poina. Da-voi ºi ºapte femei care ºtiu o minune de lucru. a‰ k£llei ™n…kwn fàla gunaikîn. cu daruri plãcute?” Dar Agamemnon Atrid bãtrânului Nestor rãspunse: „Nu e minciunã ce spui. aÙt¦r ™gën ™ršw éj moi doke‹ enai ¥rista. Roaba-i luatã de mine. Pentru cã eu sunt de vinã ºi-urmat-am ispita pierzãrii. dacã prea þine Zeus la dânsul. t¦j mšn oƒ dèsw. Zece talanþi. o‰ ¢šqlia possˆn ¥ronto. ªi jur cu sfinþenie mare: 351 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . æj nàn toàton œtise. oÙd' aÙtÕj ¢na…nomai. Ön ¢q£nato… per œtisan. pe care-l cinstirã ºi zeii. krhÁnai d kaˆ ¥llJ. Nu e nici unul sã aibã vreo altã pãrere mai bunã Ca sfãtuirea ce-acuma o dau ºi am dat-o-nainte. dèdeka d' †ppouj phgoÝj ¢qlofÒrouj. cã erau ca femei fãrã seamãn de mândre. aºa-i. met¦ d' œssetai ¿n tÒt' ¢phÚrwn koÚrh BrisÁoj: ™pˆ d mšgan Órkon Ñmoàmai ILIADA. Eu le-alesei. N-ar fi un om fãrã rost. moº Nestor. cã ce-i drept sã biruie-þi stã în putere. Orbit cum erai de trufie Tu pe viteazul de frunte. Cum a þinut el acum la Ahile zdrobind pe ai noºtri. oare nu e cumva cu putinþã Sufletul sã-i îmblânzim cu grai dulce. ºt…mhsaj. ªapte tripeduri nepuse pe foc ºi o sumã de aur. te-ai dus ºi-ai luat de la cort lui Ahile. când el luã Lesbos frumosul. Eu tare stãtui împotrivã Vrând sã te abat de la rãu.

pe care-ar dori-o. Plece-se mie-ntru câtu-s mai mare ca el în domnie ªi-am precãderea cã sunt cu mult mai în vârstã ca dânsul. Când o sã fim în Ahaia.” Zisu-i-a Nestor atunci. Nu sunt de nesocotit aste daruri ce-i dai lui Ahile. mãrite pãstor al oºtirii. Poate fi ginere al meu. prieteni de-ai lui ºi tovarãºi. taàta mn aÙt…ka p£nta paršssetai: e„ dš ken aâte ¥stu mšga Pri£moio qeoˆ dèws' ¢lap£xai. Ba ca supuºi i-or plãti ei ºi dãri felurite ºi grase. frumoasa din Argos. în þara-ne îmbelºugatã. toÜneka ka… te broto‹si qeîn œcqistoj ¡p£ntwn: ka… moi Øpost»tw Ósson basileÚterÒj e„mi ºd' Ósson geneÍ progenšsteroj eÜcomai enai. Când o sã-mpartã prãdatele averi între dânºii Aheii. Fie mai blând. I m» pote tÁj eÙnÁj ™pib»menai ºd migÁnai. Toate-s aproape de þãrm la hotarul prundosului Pilos ªi locuite de oameni cu turme de oi ºi de vite. ªapte oraºe frumos locuite i-oi da pe deasupra. De-asta ºi e-ntre zei de oameni hulit ca nici unul. ¿ qšmij ¢nqrèpwn pšlei ¢ndrîn ºd gunaikîn. numai Hades e neîmblânzit. tre‹j dš mo… e„si qÚgatrej ™nˆ meg£rJ eÙp»ktJ CrusÒqemij kaˆ Laod…kh kaˆ 'Ifi£nassa. Oamenii ca la un zeu închina-se-vor lui cu plocoane.352 IL IADOS. s-o ia fãrã daruri de nuntã ªi la Peleus acasã s-o ducã. o† kš ˜ dwt…nVsi qeÕn ìj tim»sousi ka… oƒ ØpÕ sk»ptrJ lipar¦j telšousi qšmistaj. o† ke t£cista œlqws' ™j klis…hn PhlhŽ£dew 'AcilÁoj. Am eu în þarã trei fete-n palatele-mi bine-zidite. Dacã însã pe urmã Face-vor zeii sã cadã mãreaþ-a lui Priam cetate. Pe Hrisotemis. a‡ ke met' 'Arge…hn `Elšnhn k£llistai œwsin. Iatã cu ce-l dãruiesc dacã el se dezmânie acuma. Eu da-voi ca zestre Bunuri cum nici-un pãrinte n-a dat unei fete mirese. pe Ifianasa ºi pe Laodice. Hai dar s-alegem noi solii. Cele mai gingaºe dupã Elena. ILIADA. p©sai d' ™ggÝj ¡lÒj. o frumuseþe. îl voi preþui ca pe-Oreste Cel care drag îmi e foarte ºi creºte-n prisos de avuþie. CÂNTUL IX N-am fost în patu-i vreodatã ºi n-am avut parte de dânsa Cum este firea ºi datina între bãrbat ºi femeie. Óss' oÜ pè tij ˜Í ™pšdwke qugatr…: ˜pt¦ dš oƒ dèsw eâ naiÒmena ptol…eqra KardamÚlhn 'EnÒphn te kaˆ `Ir¾n poi»essan Fhr£j te zaqšaj ºd' ”Anqeian baqÚleimon kal»n t' A‡peian kaˆ P»dason ¢mpelÒessan. Poate s-aleagã chiar el douãzeci de femei de la Troia. Ój moi thlÚgetoj tršfetai qal…V œni pollÍ. nšatai PÚlou ºmaqÒentoj: ™n d' ¥ndrej na…ousi polÚrrhnej poluboàtai. Ira bogatã-n pãºuni ºi sfânta Enopa ºi Fera ªi Cardamila ºi Antia spornicã-n pajiºti. e„ dš ken ”Argoj ƒko…meq' 'AcaiŽkÕn oâqar ¢roÚrhj gambrÒj kšn moi œoi: t…sw dš min son 'OršstV. TrwŽ£daj d guna‹kaj ™e…kosin aÙtÕj ˜lšsqw. nÁa ¤lij crusoà kaˆ calkoà nhhs£sqw e„selqèn. Una. fãrã milã. unde stãruie Ahile 353 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . t£wn ¼n k' ™qšlVsi f…lhn ¢n£ednon ¢gšsqw prÕj okon PhlÁoj: ™gë d' ™pˆ me…lia dèsw poll¦ m£l'. Pedasos Cea cu belºug de podgorii ºi Epia. Astea cu toate urma-vor pe loc. Care mai iute sã meargã la cort. Poate corabia el sã-ºi încarce cu aur ºi aramã. taàt£ kš oƒ telšsaimi metal»xanti cÒloio. dmhq»tw: 'Adhj toi ¢me…licoj ºd' ¢d£mastoj. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon dîra mn oÙkšt' Ñnost¦ dido‹j 'AcilÁŽ ¥nakti: ¢ll' ¥gete klhtoÝj ÑtrÚnomen. Óte ken dateèmeqa lhd' 'Acaio…. bãtrânul voinic ºi cu minte: „Tu Agamemnon Atrid.

fšrte d cersˆn Ûdwr. CÂNTUL IX Ori. të d b£thn protšrw. eŒsen d' ™n klismo‹si t£phs… te porfuršoisin. t¾n ¥ret' ™x ™n£rwn pÒlin 'Het…wnoj Ñlšssaj: tÍ Ó ge qumÕn œterpen. a‡ k' ™le»sV. aÙt¦r ™peˆ spe‹s£n t' œpiÒn q' Óson ½qele qumÒj. Tare pe dânºii i-a tot dãscãlit la plecare moº Nestor. tÕn d' eáron fršna terpÒmenon fÒrmiggi lige…V kalÍ daidalšV.” Asta le zise bãtrânul ºi vorba-i plãcu tuturora. të kaˆ deiknÚmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: ca…reton: à f…loi ¥ndrej ƒk£neton à ti m£la creè. Sta veselindu-se acolo cu dulcele sunet din lira-i Cea cu cãluºul de-argint. se sculã ºi Patroclu deodatã din scaun. Dupã ce Domnii stropirã din vin ºi bãurã cât vrurã. pãºeascã-naintea soliei. cu toatã mânia-mi. st¦n d prÒsq' aÙto‹o: tafën d' ¢nÒrousen 'AcilleÝj aÙtÍ sÝn fÒrmiggi lipën ›doj œnqa q£assen. -i duse sub cortu-i ºi-acolo le dete Scaune cu aºternut-porfiriu ca sã ºadã pe ele. ¹ge‹to d d‹oj 'OdusseÚj. ™peˆ ‡de fîtaj. Merserã solii pe marginea mãrii bãtutã de valuri Rugã fierbinte rostind lui Poseidon ce miºcã pãmântul. voi care. •Wj ¥ra fwn»saj protšrw ¥ge d‹oj 'AcilleÚj. Singur Patroclu în faþã-i ºedea. Cum îl vãzu. aÙt…ka k»rukej mn Ûdwr ™pˆ ce‹raj œceuan. nèmhsan d' ¥ra p©sin ™parx£menoi dep£essin. o† moi skuzomšnJ per 'Acaiîn f…ltato… ™ston. numai ei sã m-asculte. Ochii þintind la tustrei. ILIADA. o prieteni. de noi sã se-ndure. P£trokloj dš oƒ ooj ™nant…oj Âsto siwpÍ. aºtepta în tãcere Pânã ce-Ahile sã-ncheie cântarea din viers ºi din strune. Ôfra Diˆ Kron…dV ¢rhsÒmeq'. Dragi îmi sunteþi mai presus decât alþii. Pradã luatã de el la spargerea Tebei. •Wj f£to. to‹si d p©sin ˜adÒta màqon œeipen. dšgmenoj A„ak…dhn ÐpÒte l»xeien ¢e…dwn. koàroi d krhtÁraj ™pestšyanto poto‹o. ªi-a stãruit ca sã facã tot chipul sã-mbune pe Ahile. Zise cu drag apucându-i de mânã ºoimanul Ahile: „Bine aþi venit. MurmidÒnwn d' ™p… te klis…aj kaˆ nÁaj ƒkšsqhn. dar mai osebit la Ulise. Cânta. ºi scaunu-n cortu-i ºi-l lasã. 'OdussÁŽ d m£lista. Solii plecarã din cort. Crainicii apã turnarã pe mâini sã se spele mai-marii. -i voi alege chiar eu. Ðrmînt' ™k klis…hj 'Agamšmnonoj 'Atredao. Vasele-ndatã cu vin pânã sus le umplurã feciorii ªi de la dreapta pe rând ei la toþi împãrþirã potire. I e„ d' ¥ge toÝj ¨n ™gë ™piÒyomai o‰ d piqšsqwn. Ei îl gãsirã pe-Ahile cu armia lui la corãbii. eÙfhmÁsa… te kšlesqe. tustrei cu Ulise-nainte Pânã ce-n faþã-i se-oprirã. Crainicii Odiu ºi Euribat sã-i urmeze pe dânºii. Ca sã-i ajute sã-nfrâng’ a viteazului mare trufie. peir©n æj pep…qoien ¢mÚmona Phlewna. to‹si d pÒll' ™pštelle Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr dend…llwn ™j ›kaston. 355 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . Të d b£thn par¦ q‹na poluflo…sboio qal£sshj poll¦ m£l' eÙcomšnw gaihÒcJ ™nnosiga…J ·hŽd…wj pepiqe‹n meg£laj fršnaj A„ak…dao. ¢nšsth. Cu lira-i în mânã viteazul Sare-n picioare uimit. cetatea Craiului Vultur. ™pˆ d' ¢rgÚreon zugÕn Ãen. Fenix. Solii pãºirã spre cort. ¥eide d' ¥ra klša ¢ndrîn. Aias cel mare pe urmã ºi dumnezeiescul Ulise. Fo‹nix mn prètista Di f…loj ¹ghs£sqw. veselindu-se. fapte viteze. aÙt¦r œpeit' A‡aj te mšgaj kaˆ d‹oj 'OdusseÚj: khrÚkwn d' 'Od…oj te kaˆ EÙrub£thj ¤m' ˜pšsqwn. Pânã ruga-ne-vom Celui de sus. frumoasã ºi meºteºugitã. de la craiul Atrid Agamemnon. nevoia v-aduce?” Asta grãindu-le.354 IL IADOS. iubitul lui Zeus. dacã nu. Apã turnaþi-ne acuma pe mâini ºi sã faceþi tãcere. ìj d' aÜtwj P£trokloj.

plhs£menoj d' o‡noio dšpaj de…dekt' 'AcilÁa: ca‹r' 'Acileà: daitÕj mn ™shj oÙk ™pideue‹j ºmn ™nˆ klis…V 'Agamšmnonoj 'Atredao ºd kaˆ ™nq£de nàn. dšpaj d' œntunon ˜k£stJ: o‰ g¦r f…ltatoi ¥ndrej ™mù Øpšasi mel£qrJ. zwrÒteron d kšraie. p£sse d' ¡lÕj qe…oio krateut£wn ™pae…raj. t£mnen d' ¥ra d‹oj 'AcilleÚj. neàs' A‡aj Fo…niki: nÒhse d d‹oj 'OdusseÚj. fiindu-i aproape: „Adu-ne-ncoace o canã de vin. aÙt¦r ™peˆ kat¦ pàr ™k£h kaˆ flÕx ™mar£nqh. Pune pe el o spinare de oaie ºi una de caprã. Pâinea-n frumoase panere luând. Tabãr’ aproape de zid ºi de vasele noastre fãcurã Mult inimoºii Troieni ºi vestiþii tovarãºi de arme. Deci nu la dorite ospeþe ni-e gândul. Patroclu-l ascultã pe el. Iatã. Dupã ce friptã fu carnea ºi-apoi rãsturnatã pe masã. ™ggÝj g¦r nhîn kaˆ te…ceoj aâlin œqento Trîej Øpšrqumoi thlekleito… t' ™p…kouroi kh£menoi pur¦ poll¦ kat¦ stratÒn. o trecea dupã asta-n frigare. mereu ne tot stau la-ndemânã Multe bucate. Pune ºi-un spate de vier care-i îndoldorat în grãsime.356 IL IADOS. Luã însã seama Ulise ªi cu paharul umplut îi urã lui Ahile ºi-i zise: „Fii sãnãtos. a-ndemnat mai întâi pe Patroclu sã-nchine. •Wj f£to. P£trokloj d f…lJ ™pepe…qeq' ˜ta…rJ. Ci tremurãm. un fund. oÙd' œti fasˆ ILIADA.-n crãcane le sprijinã ºi le-nvârteºte. Când potolirã ei foamea ºi setea. ™n d suÕj si£loio ·£cin teqalu‹an ¢loifÍ. aÙt¦r Ó ge kre‹on mšga k£bbalen ™n purÕj aÙgÍ. P£trokloj mn s‹ton ˜lën ™pšneime trapšzV kalo‹j ™n kanšoisin.” Astfel îi zice. mai scapã cumva de pârjol ale noastre corãbii Au vor pieri. Dar nu dupã mese bogate Ducem noi jindul în cort pe lângã Atrid Agamemnon Ca ºi acuma pe-aici. ¢t¦r krša ne‹men 'AcilleÚj. iar el felii arunca în jãratec. Zeilor jertfe. ¢ll¦ l…hn mšga pÁma diotrefj e„sorÒwntej de…dimen: ™n doiÍ d sawsšmen À ¢polšsqai nÁaj ™ãssšlmouj. tù d' œcen AÙtomšdwn. prietenii cei mai iubiþi îmi sunt oaspeþi în casã. ºi când pãlãlaia se stinge. ™n d' ¥ra nîton œqhk' Ԏoj kaˆ p…onoj a„gÒj. aÙt¦r ™peˆ pÒsioj kaˆ ™dhtÚoj ™x œron ›nto. Mâinile apoi ºi le-ntind la bucatele gata din faþã. I aya d P£troklon prosefèneen ™ggÝj ™Ònta: me…zona d¾ krhtÁra Menoit…ou uƒ kaq…sta. aÙtÕj d' ¢nt…on Œzen 'OdussÁoj qe…oio to…cou toà ˜tšroio. dacã nu vii pe loc înarmat spre apãrare. aÙt¦r ™pe… ·' êpthse kaˆ e„n ™leo‹sin œceue. qeo‹si d qàsai ¢nègei P£troklon Ön ˜ta‹ron: Ö d' ™n purˆ b£lle quhl£j. Scormone jarul întreg ºi asupra-i frigãrile-ntinde. la zarea din vatrã-l aºazã. Repede-aprinde foc mare Patroclu ºi lemnele-aprinse Ard. Focuri de tabãr’ aprins-au grãmadã ºi mâine – zic dânºii – 357 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Nu ºtim. pàr d Menoiti£dhj da‹en mšga „sÒqeoj fèj. Sare presarã. o Patrocle. se prefac în jeratic. o Ahile. kaˆ t¦ mn eâ m…stulle kaˆ ¢mf' Ñbelo‹sin œpeire. din ochi atunci Aias Semn îi fãcu lui moº Fenix. Dânsul în urmã de partea cealalt’ aºezându-se-n dreptul Lui Odiseu. o‰ d' ™p' Ñne…aq' ˜to‹ma proke…mena ce‹raj ‡allon. iar Ahile le dete friptura. o slãvite. Automedonte þinea ºi din carne tãia Peleianul ªi-nfeliind-o frumos. CÂNTUL IX Repede-apoi îndemnã pe Patroclu. e„ m¾ sÚ ge dÚseai ¢lk»n. iar Ahile Ia un trunchi mare. p£ra g¦r menoeikša poll¦ da…nusq': ¢ll' oÙ daitÕj ™phr£tou œrga mšmhlen. o-mpãrþi tuturora Cel din Menetiu nãscut. ºi lasã Vinul mai tare sã fie ºi dã un pocal fiecãrui. de pacostea mare ce vine. ¢nqraki¾n storšsaj ÑbeloÝj ™fÚperqe t£nusse.

iubite. ferind-o de greul furtunii duºmane. ¢r©tai d t£cista fan»menai 'Hî d‹an: steàtai g¦r nhîn ¢pokÒyein ¥kra kÒrumba aÙt£j t' ™mpr»sein maleroà purÒj. lipsit de avere ºi aur. ILIADA. dar nu-i chip sã afli Leac unui rãu fãptuit. ¢ll' ™n nhusˆ mela…nVsin pesšesqai. Te sfãtui doar. Ôfr£ se m©llon t…ws' 'Arge…wn ºmn nšoi ºd gšrontej. ¢ll' ¥na e„ mšmon£j ge kaˆ Ñyš per uŒaj 'Acaiîn teiromšnouj ™rÚesqai ØpÕ Trèwn Ñrumagdoà. Cine-ar avea norocirea sã aibã rãsplãþile toate 359 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . Zece talanþi. o‰ ¢šqlia possˆn ¥ronto. m» oƒ ¢peil¦j ™ktelšswsi qeo…. oÜ ken ¢l»Žoj e‡h ¢n¾r ú tÒssa gšnoito oÙdš ken ¢kt»mwn ™rit…moio cruso‹o. Dezmâniindu-te. taàt' a„nîj de…doika kat¦ fršna. dèdeka d' †ppouj phgoÝj ¢qlofÒrouj. de toþi. ªi te fereºte de vrajba-nciumatã. Dacã pe voie le-ar fi. cã zeii-mplini-vor dorinþa ªi-ameninþãrile lui ºi scrisã cumva ne-o fi nouã Moartea-n pustia de Troia. Roagã-se numai sã vie mai repede ziua de mâine ªi ameninþã sã taie-ale vaselor coade crestate ªi sã dea vaselor foc sã le arzã. Asta pãrintele-þi spuse. departe de scumpa-ne þarã. Mântuie barem acuma ºi lasã otrava mâniei. dška d cruso‹o t£lanta. fii prietenos. ð pšpon à mn so… ge pat¾r ™petšlleto PhleÝj ½mati tù Óte s' ™k Fq…hj 'Agamšmnoni pšmpe: tšknon ™mÕn k£rtoj mn 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh dèsous' a‡ k' ™qšlwsi. cuprins de-nciudare nebunã. ZeÝj dš sfi Kron…dhj ™ndšxia s»mata fa…nwn ¢str£ptei: “Ektwr d mšga sqšneŽ blemea…nwn ma…netai ™kp£glwj p…sunoj Di…. Nu-ºi mai încape în piele de tare ce-i Hector acuma. Însuþi amar mai pe urmã vei plânge. da-þi-vor Atena ºi Hera tãrie sã birui. ¹m‹n d d¾ a‡simon e‡h fq…sqai ™nˆ Tro…V ˜k¦j ”Argeoj ƒppobÒtoio. œa d cÒlon qumalgša: soˆ d' 'Agamšmnwn ¥xia dîra d…dwsi metal»xanti cÒloio. oÙdš ti t…ei ¢nšraj oÙd qeoÚj: krater¾ dš ˜ lÚssa dšduken. sÝ d megal»tora qumÕn ‡scein ™n st»qessi: filofrosÚnh g¦r ¢me…nwn: lhgšmenai d' œridoj kakomhc£nou. pãrintele-þi când te trimise Lui Agamemnon pe tine din Ftia ºi astfel îþi zise: Fiule. sã dai sprijin Armiei noastre. Fulgerã Zeus în cer ºi le-aratã prielnice semne. nãvalã vor da la corãbii. I sc»sesq'. o Ahile. Scoalã ºi vino de vrei. cã-i mai bine. De aceea cu mult mai-nainte Vino sã-i aperi pe-Ahei de ziua cumplitã ce vine. ™gë dš kš toi katalšxw Óss£ toi ™n klis…Vsin Øpšsceto dîr' 'Agamšmnwn: ›pt' ¢pÚrouj tr…podaj. CÂNTUL IX Nu-i mai opreºte nimica. aÙtù toi metÒpisq' ¥coj œssetai.358 235 IL IADOS. dar marea mândrie din tine Tu în zãbale s-o þii. oÙdš ti mÁcoj ·ecqšntoj kakoà œst' ¥koj eØre‹n: ¢ll¦ polÝ prˆn fr£zeu Ópwj Danao‹sin ¢lex»seij kakÕn Ãmar. de bãtrâni ºi de tineri. douãzeci de cazane ºi doispre’ce zdraveni Cai de-alergare ce-avurã la jocuri rãsplata izbândei. ºi-alãturi de ele Oastea de-a valm-ameþitã de fum sã ne-o spulbere toatã. e„ d sÝ mšn meu ¥kouson. Foarte mã tem. ìj ™pštell' Ö gšrwn. cãci eu îþi voi spune de-a rândul Ce fel de daruri din parte-i îþi juruie Atrid Agamemnon: ªapte tripeduri nepuse la foc ºi o sumã de aur. El bizuindu-se-n Zeus se-nverºun-amarnic ºi-nfruntã Zei ºi bãrbaþi deopotrivã. N-ar fi un om fãrã rost. tu însã uitatu-i-ai sfatul. de vrei sã fii pururi Mai preþuit de ai noºtri. ºi acuma târziu. sÝ d l»qeai: ¢ll' œti kaˆ nàn paÚe'. a‡qwnaj d lšbhtaj ™e…kosi. aÙt¦r 'AcaioÝj dVèsein par¦ tÍsin Ñrinomšnouj ØpÕ kapnoà. daruri de preþ o sã-þi dea Agamemnon: Ia dar aminte ºi-ascultã.

El mai dã ºapte femei care ºtiu o minune de lucru. taàt£ kš toi telšseie metal»xanti cÒloio. Fiu-i din urmã nãscut ºi crescut în prisos de-avuþie. Însuþi apoi sã-þi alegi douãzeci din Troienele roabe. Pedasos Cea cu podgorii ºi Epia. dèsei d' ˜pt¦ guna‹kaj ¢mÚmona œrga „du…aj Lesb…daj. Vasul încarcã-þi atunci cu scule de–aramã ºi aur. Óss' oÜ pè tij ˜Í ™pšdwke qugatr…: ˜pt¦ dš toi dèsei eâ naiÒmena ptol…eqra KardamÚlhn 'EnÒphn te kaˆ `Ir¾n poi»essan Fhr£j te zaqšaj ºd' ”Anqeian baqÚleimon kal»n t' A‡peian kaˆ P»dason ¢mpelÒessan. o† se qeÕn ìj ILIADA. Astea cu toate urma-vor pe loc. Óte ken dateèmeqa lhd' 'Acaio…. e„ dš toi 'Atredhj mn ¢p»cqeto khrÒqi m©llon aÙtÕj kaˆ toà dîra. nÁa ¤lij crusoà kaˆ calkoà nh»sasqai e„selqèn. Când vom ajunge-n Ahaicul Argos. a‰ tÒte k£llei ™n…kwn fàla gunaikîn. Când o sã-mpartã prãdatele-averi între sine Danaii. Oamenii ca la un zeu cu plocoane-nchina-se-vor þie. met¦ d' œssetai ¿n tÒt' ¢phÚra koÚrh BrisÁoj: ™pˆ d mšgan Órkon Ñme‹tai m» pote tÁj eÙnÁj ™pib»menai ºd migÁnai ¿ qšmij ™stˆn ¥nax ½t' ¢ndrîn ½te gunaikîn. t¦j mšn toi dèsei. Ira bogatã-n pãºuni ºi sfânta Enopa ºi Fera ªi Cardamila ºi Antia spornicã-n pajiºti. §j Óte Lšsbon ™ãktimšnhn ›lej aÙtÕj ™xšleq'. între ele va fi ºi-a lui Brises Fiicã luatã de el.360 IL IADOS. t£wn ¼n k' ™qšlVsqa f…lhn ¢n£ednon ¥gesqai prÕj okon PhlÁoj: Ö d' aât' ™pˆ me…lia dèsei poll¦ m£l'. Care mai mândre vor fi dupã cea mai frumoasã Elena. Ba ca supuºi þi-or plãti ei ºi dãri felurite ºi grase. când tu luaºi Lesbos frumosul. taàta mn aÙt…ka p£nta paršssetai: e„ dš ken aâte ¥stu mšga Pri£moio qeoˆ dèws' ¢lap£xai. pe Ifianasa ºi pe Laodice. Ia fãrã daruri de nuntã pe care doreºti ca soþie ªi la Peleus acasã s-o duci. CÂNTUL IX Câte-i aduserã lui aceºti ºoimuleni de la-ntreceri. mãnoasa-ne þarã. Iatã cu ce dãrui-te-va el. tre‹j dš o† e„si qÚgatrej ™nˆ meg£rJ eÙp»ktJ CrusÒqemij kaˆ Laod…kh kaˆ 'Ifi£nassa. El þi le dã ºi pe-aceste. dacã tu te dezmânii. O sã-þi dea el de zestre Bunuri atâtea cum nimeni n-a dat unei fete mirese: ªapte oraºe frumos locuite-þi mai dã pe deasupra. Are în þarã la el trei fete-n palatele-i dalbe. Ginere el te va face ºi drag îi vei fi cât Oreste. sÝ d' ¥llouj per PanacaioÝj teiromšnouj ™lšaire kat¦ stratÒn. a† ke met' 'Arge…hn `Elšnhn k£llistai œwsin. Ój oƒ thlÚgetoj tršfetai qal…V œni pollÍ. Cu sfinþenie jurã cã n-a fost Dânsul în patu-i vreodatã ºi n-a avut parte de dânsa Cum este firea ºi datina între bãrbat ºi femeie. o frumuseþe. Sunt lesbiene pe care. p©sai d' ™ggÝj ¡lÒj. o† kš se dwt…nVsi qeÕn ìj tim»sousi ka… toi ØpÕ sk»ptrJ lipar¦j telšousi qšmistaj. Sunt toate Cele din urmã din partea prundosului Pilos la mare ªi locuite de oameni cu turme de oi ºi de vite. Închina-se-va þie 361 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . El ºi le-alese fiind ca femei fãrã seamãn de mândre. nšatai PÚlou ºmaqÒentoj: ™n d' ¥ndrej na…ousi polÚrrhnej poluboàtai. e„ dš ken ”Argoj ƒko…meq' 'AcaiŽkÕn oâqar ¢roÚrhj gambrÒj kšn oƒ œoij: t…sei dš se son 'OršstV. iarã dacã pe urmã Face-vor zeii sã cadã oraºul întins al lui Priam. Chiar dacã ºi dupã asta-l urãºti ºi þi-e silã de dânsul ªi de-a lui daruri. TrwŽ£daj d guna‹kaj ™e…kosin aÙtÕj ˜lšsqai. I Óss' 'Agamšmnonoj †ppoi ¢šqlia possˆn ¥ronto. Pe Hrisotemis. aibi milã -încalte de biat-aheime Care se zbuciumã-n tabãr-acum.

Douãsprezece oraºe surpai însoþit de corãbii. cã el crede cã nimeni Nu e cã dânsul viteaz între noi cei aduºi de corãbii. œcei d' ¥locon qumarša: tÍ pariaÚwn ILIADA. pe faþã. De-ast-apriat vã voi spune ce-mi pare cã-i mult mai cu cale. N-o sã mã-nduplece nici Agamemnon Atride. Ori eºti om bun. aÙt¦r ™gën ™ršw éj moi doke‹ enai ¥rista: oÜt' œmeg' 'Atredhn 'Agamšmnona peisšmen o‡w oÜt' ¥llouj DanaoÚj. I t…sous': à g£r kš sfi m£la mšga kàdoj ¥roio: nàn g£r c' “Ektor' ›loij. Doar vei ucide pe Hector acuma când el cãpiatul Are sã-þi vie pe-aproape de tot. Î per d¾ fronšw te kaˆ æj tetelesmšnon œstai. Ca zburãtoarea ce puilor nezburãtori le tot duce Hrana ce-o prinde cu pliscul. ™meà d' ¢pÕ moÚnou 'Acaiîn e†let'. Care ºedea huzurind pe la tabãrã lângã corãbii. cã din parte-i avea-vei înaltã mãrire. ™peˆ oÜ tin£ fhsin Ðmo‹on oŒ œmenai Danaîn oÞj ™nq£de nÁej œneikan. ªi de la toate am luat puzderii de-averi ºi scumpeturi. Astfel ºi eu petrecui o mulþime de nopþi nedormite ªi rãzbãtui în vârtejul rãzboiului zile de sânge. CÂNTUL IX Ca la un zeu. numai mie Dintre Ahei mi-o rãpi ºi stãpân e pe scumpa-mi femeie. Parte mai dete la Domni ºi la capii oºtirii ca daruri. kakîj d' ¥ra oƒ pšlei aÙtÍ. Unspre’ce altele de pe uscatul mãnos de la Troia. 363 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . cã eu nu vãd la voi mulþumire nici una Faþã de cine se bate vârtos ºi mereu cu duºmanii. ™peˆ p£qon ¥lgea qumù a„eˆ ™m¾n yuc¾n paraballÒmenoj polem…zein. æj d' Ôrnij ¢ptÁsi neosso‹si profšrVsi m£stak' ™pe… ke l£bVsi. poll¦ d' œcesken. El le primi. Ca ºi de-a iadului poartã lehamite mi-e de tot omul Carele una vorbeºte ºi tãinuie-n sufletu-i alta. Trebuie de la-nceput sã vã spun fãrã-nconjur. Moare cel trândav la fel cu cel care-n viaþ-a fost harnic.362 IL IADOS. ™cqrÕj g£r moi ke‹noj Ðmîj 'Adao pÚlVsin Ój c' ›teron mn keÚqV ™nˆ fres…n. dèdeka d¾ sÝn nhusˆ pÒleij ¢l£pax' ¢nqrèpwn. Doar ca sã nu-mi staþi pe cap asurzindu-mã cu miorcãitul. pezÕj d' ›ndek£ fhmi kat¦ Tro…hn ™r…bwlon: t£wn ™k pasšwn keim»lia poll¦ kaˆ ™sql¦ ™xelÒmhn. oricâte dureri pãtimit-am Zilele-mi primejduind de-a pururi în zbuciumul luptei. oricât ar fi rãul ce-ndurã. Tot cu vrãjmaºii luptându-mã pentru femeile voastre. ìj kaˆ ™gë poll¦j mn ¢äpnouj nÚktaj ‡auon. ¥llo d e‡pV. oÙdš t… moi per…keitai. ™peˆ oÙk ¥ra tij c£rij Ãen m£rnasqai dhoisin ™p' ¢ndr£si nwlemj a„e…. ori netrebnic aceeaºi þi-e partea de cinste. Nici un folos n-am avut. Tot ce în sine-mi socot ºi cum între noi o sã fie. ™peˆ ¨n m£la toi scedÕn œlqoi lÚssan œcwn Ñlo»n. Una þi-e plata de stai sau din rãsputeri te încaieri. ¥lla d' ¢rist»essi d…dou gšra kaˆ basileàsi: to‹si mn œmpeda ke‹tai. rãsad al lui Zeus. Dar le-am adus ºi pe toate eu datu-le-am lui Agamemnon. ½mata d' aƒmatÒenta dišprhsson polem…zwn ¢ndr£si marn£menoj Ñ£rwn ›neka sfeter£wn. ‡sh mo‹ra mšnonti kaˆ e„ m£la tij polem…zoi: ™n d „Í timÍ ºmn kakÕj ºd kaˆ ™sqlÒj: k£tqan' Ðmîj Ó t' ¢ergÕj ¢n¾r Ó te poll¦ ™orgèj. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà cr¾ mn d¾ tÕn màqon ¢phlegšwj ¢poeipe‹n. nici altul Dintre Danai. kaˆ p£nta fšrwn 'Agamšmnoni dÒskon 'AtredV: Ö d' Ôpisqe mšnwn par¦ nhusˆ qoÍsi dex£menoj di¦ paàra das£sketo. æj m» moi trÚzhte par»menoi ¥lloqen ¥lloj.” Ia dupã asta cuvântul Ahile cel iute ca ºoimul: „Îndemânatice Laertiene Ulise. Ei neatinse ºi-acum le pãstreazã la cort. împãrþi câteva ºi opri o grãmadã.

Ój per œdwken. Ulise. Geaba mã-ncearcã. el n-o sã mã-ndoaie pe mine. ™p¾n ¤la d proerÚssw. kaˆ ½lase t£fron ™p' aÙtù eÙre‹an meg£lhn. care toate Parte de pradã mi-au fost. à oÙc `Elšnhj ›nek' ºãkÒmoio. 365 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . Fier alburiu ºi femei încinse frumos. I terpšsqw. Cât am stat eu la rãzboi cu armia. Ce bogãþii am lãsat. -l cunosc. însã darul ce însuºi îmi dete Mi l-a luat înapoi în batjocur-Atrid Agamemnon. deºi dobânditã cu arma. Ci acuma nevrând a mã bate cu dânsul. œsti dš moi m£la poll£. ¤ss' œlacÒn ge: gšraj dš moi. în grabã vâslite de oameni. Ci s-aþinea numai pân’ la Stejar ºi la Poarta Scheianã. aâtij ™fubr…zwn ›leto kre…wn 'Agamšmnwn 'Atredhj: tù p£nt' ¢goreušmen æj ™pitšllw ¢mfadÒn. ™n d' ¥ndraj ™ressšmenai memaîtaj: e„ dš ken eÙplo…hn dèV klutÕj ™nnos…gaioj ½mat… ke trit£tJ Fq…hn ™r…bwlon ƒko…mhn. Ôyeai. ™peˆ Ój tij ¢n¾r ¢gaqÕj kaˆ ™cšfrwn t¾n aÙtoà filšei kaˆ k»detai. mÒgij dš meu œkfugen Ðrm»n. Ôfra kaˆ ¥lloi ™piskÚzwntai 'Acaioˆ ILIADA. CÂNTUL IX Dragostea fie-i de bine! Dar oare de ce cu Troienii Ducem noi lupta de mult? De ce-ntrulocate ºi-aduse Oºtile-ncoace Atrid? Nu oare de dragul Elenei? Au între toþi muritorii iubescu-ºi femeile singuri Cei din Atreus nãscuþi? Dar cine-i om bun ºi cuminte Dragoste poartã ºi grijã de-a lui. când naiba mã-mpinse încoace! Altele-oi duce-napoi roºieticã-aramã ºi aur . à moànoi filšous' ¢lÒcouj merÒpwn ¢nqrèpwn 'Atredai. à mn d¾ m£la poll¦ pon»sato nÒsfin ™me‹o. Dacã prielnic la drum ne-o fi zeul puternic pe mare. t¦ k£llipon ™nq£de œrrwn: ¥llon d' ™nqšnde crusÕn kaˆ calkÕn ™ruqrÕn ºd guna‹kaj ™ãzènouj poliÒn te s…dhron ¥xomai. Tot astfel aceea Dragã ºi mie mi-a fost. îl încinse c-un ºanþ dinafarã. ¢ll' Óson ™j Skai£j te pÚlaj kaˆ fhgÕn †kanen: œnq£ pot' oon œmimne. Noi în trei zile vom fi în mãnoasa-ne þarã. t… d de‹ polemizšmenai Trèessin 'Arge…ouj. Singur acolo cândva m-aºtepta ºi abia la nãvalã El mi-a scãpat. Însuþi vedea-vei atunci. De-asta ºi toate. nàn d' ™peˆ ™k ceirîn gšraj e†leto ka… m' ¢p£thse m» meu peir£tw eâ e„dÒtoj: oÙdš me pe…sei. t… d laÕn ¢n»gagen ™nq£d' ¢ge…raj 'Atredhj. Totuºi nu poate zãgaz sã puie puterii lui Hector. Cum dimineaþa de tot ale mele corãbii-ºi-nvoaltã Pânzele pe Helespont. Mare ºi larg ºi cu ºiruri de pari întãri apoi ºanþul. kaˆ d¾ te‹coj œdeime. Dacã luatu-mi-a darul ºi m-a înºelat el odatã. de vrei ºi de-þi pasã de asta. nàn d' ™peˆ oÙk ™qšlw polemizšmen “Ektori d…J aÜrion ƒr¦ Diˆ ·šxaj kaˆ p©si qeo‹si nh»saj eâ nÁaj. ¢ll' 'Oduseà sÝn so… te kaˆ ¥lloisin basileàsi frazšsqw n»essin ¢lexšmenai d»Žon pàr. æj kaˆ ™gë t¾n ™k qumoà f…leon douriktht»n per ™oàsan. ™n d skÒlopaj katšphxen: ¢ll' oÙd' ïj dÚnatai sqšnoj “Ektoroj ¢ndrofÒnoio ‡scein: Ôfra d' ™gë met' 'Acaio‹sin polšmizon oÙk ™qšleske m£chn ¢pÕ te…ceoj ÑrnÚmen “Ektwr. cu Domnii ceilalþi ºi cu tine Chibzuie cum de pârjol sã-ºi apere stolul de vase. a‡ k' ™qšlVsqa kaˆ a‡ kšn toi t¦ mem»lV. în Ftia. sã le spuneþi pe faþã.364 IL IADOS. Doar o mulþime de trebi isprãvi fãrã mine-Agamemnon: Mur de-apãrare zidi. Ba el mai bine. fiul lui Priam Nu îndrãzni sã dea luptã departe de zidul cetãþii. Ãri m£l' `Ell»sponton ™p' „cquÒenta pleoÚsaj nÁaj ™m£j. Bine s-o ºtie cu toþii ceilalþi ca sã-ºi iasã din fire. Mâine lui Zeus ºi zeilor jertfe voi da tuturora ªi voi da drumul pe mare-ncãrcatelor mele corãbii. cum eu vi le-nºir.

osebit pe oricare. e destul ºi cu pace Ducã-se naibii. oÙdš ken ïj œti qumÕn ™mÕn pe…sei' 'Agamšmnwn pr…n g' ¢pÕ p©san ™moˆ dÒmenai qumalgša lèbhn. œrga d' 'Aqhna…V glaukèpidi „sofar…zoi: oÙdš min ïj gamšw: Ö d' 'Acaiîn ¥llon ˜lšsqw. Silã mi-e daruri sã iau de la el. ªi sã mã bucur de-averea ce-a strâns-o bãtrânul meu tatã! Nu cumpãnesc cât viaþa mea toate avuþiile care. N-o voi lua nici atunci. o† te ptol…eqra ·Úontai. Nici bogãþia ce pragul de piatr-al lui Febos Apolon 367 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . Dar n-o sã cuteze Neobrãzatul mãcar sã se uite la mine în faþã. Pânã ce nu-mi va plãti el deplin dureroasa jignire. oÙd' e„ cruse…V 'Afrod…tV k£lloj ™r…zoi. pollaˆ 'Acaidej e„sˆn ¢n' `Ell£da te Fq…hn te koàrai ¢rist»wn. CÂNTUL IX Dacã el umblã cumva ºi pe altul aºa sã-l înºele. Zice-se c-ar fi avut Ilionul. kaˆ e‡ poqen ¥lla gšnoito. t…w dš min ™n karÕj a‡sV. Doamne. Chiar dacã ea s-ar întrece de mândrã cu dalb-Afrodita ªi-ar fi dibace la lucru de mânã ca Palas Atena. a† q' ˜katÒmpulo… e„si. acum iarã cu vorba Nu mã mai poate smomi sã mã-mpac. Dacã pãzi-mã-vor zeii ºi acasã voi merge cu bine. Odatã El m-amãgi ºi pãcat îºi fãcu. I e‡ tin£ pou Danaîn œti œlpetai ™xapat»sein a„n ¢naide…hn ™pieimšnoj: oÙd' ¨n œmoige tetla…h kÚneÒj per ™ën e„j ðpa „dšsqai: oÙdš t… oƒ boul¦j sumfr£ssomai. Fete de Domn ºi de crai domnitori peste þãri ºi oraºe! Care o sã-mi placã din ele. de câte ori nu mi-a dat ghes mie sinea-mi bãrbatã. îl socot de nimica. S-aleagã-ntre-Ahei pe vr’un altul Care-i se cade mai mult ºi este mai mare-n domnie. pe-aceea mi-o iau de nevastã. Nu voi cu el sã iau parte la sfat ºi la fapte. ce-ascunde prin case comorile lumii. oÙd' Ósa Q»baj A„gupt…aj.366 IL IADOS. Àn g¦r d» me saîsi qeoˆ kaˆ o‡kad' †kwmai. de tot potrivitã cu mine. Ój tij oŒ t' ™pšoike kaˆ Öj basileÚterÒj ™stin. pe care bãrbaþi douã sute Ies dintr-o datã cu cai cu telegi. oÙd' Ósa l£Žnoj oÙdÕj ¢f»toroj ™ntÕj ™šrgei ILIADA. Las’ c-apoi tata Peleu îmi peþeºte el însuºi femeie. Neruºinat el de-a pururi fiind. cãci mintea-i luã Cel-de-sus înþeleptul. Óqi ple‹sta dÒmoij ™n kt»mata ke‹tai. bogata cetate. Chiar de mi-ar da bogãþii cât este nisipul ºi colbul. Fatã de-a lui Agamemnon eu nu voi lua-n cãsnicie. Nu va putea sã mã-nduplece Atrid Agamemnon pe mine. t£wn ¼n k' ™qšlwmi f…lhn poi»som' ¥koitin. oÙd mn œrgon: ™k g¦r d» m' ¢p£thse kaˆ ½liten: oÙd' ¨n œt' aâtij ™xap£foit' ™pšessin: ¤lij dš oƒ: ¢ll¦ ›khloj ™rrštw: ™k g£r eØ fršnaj e†leto mht…eta ZeÚj. prˆn ™lqe‹n uŒaj 'Acaiîn. koÚrhn d' oÙ gamšw 'Agamšmnonoj 'Atredao. Fatã sã-mi iau de soþie. oÙd' Ós' ™j 'OrcomenÕn potin…setai. Chiar dacã-mi dãruie el de zece ori încã pe-atâta ªi douãzeci. ™cqr¦ dš moi toà dîra. ba ºi tot ce mai are ºi ce-agonisi-va ªi avuþiile din Orhomenos ca ºi cele din Teba Cea din Egipet. Cât a fost vreme de pace ºi nu nãvãliser-Aheii. œnqa dš moi m£la pollÕn ™pšssuto qumÕj ¢g»nwr g»manta mnhst¾n ¥locon ™Žku‹an ¥koitin kt»masi tšrpesqai t¦ gšrwn ™kt»sato PhleÚj: oÙ g¦r ™moˆ yucÁj ¢nt£xion oÙd' Ósa fasˆn ”Ilion ™ktÁsqai eâ naiÒmenon ptol…eqron tÕ prˆn ™p' e„r»nhj. Teba cu-o sutã de porþi. PhleÚj q»n moi œpeita guna‹k£ ge m£ssetai aÙtÒj. oÙd' e‡ moi dek£kij te kaˆ e„kos£kij tÒsa do…h Óss£ tš oƒ nàn œsti. dihkÒsioi d' ¢n' ˜k£staj ¢nšrej ™xoicneàsi sÝn †ppoisin kaˆ Ôcesfin: oÙd' e‡ moi tÒsa do…h Ósa y£maqÒj te kÒnij te. Câte-aheiene nu sunt la noi în Helada ºi-n Ftia.

368 405 IL IADOS. Dar ºi pe voi. vã povãþuiesc în corãbii Marea sã bateþi ’napoi. cãci teamã i-a fost de corãbii: „Dacã tu. nu mor de moarte prea repede ºi timpurie. Care sã mântuie-n tabãrã armia toatã. ¢ll' Øme‹j mn „Òntej ¢rist»essin 'Acaiîn ¢ggel…hn ¢pÒfasqe: tÕ g¦r gšraj ™stˆ gerÒntwn: Ôfr' ¥llhn fr£zwntai ™nˆ fresˆ mÁtin ¢me…nw. fiind stãpânit de mânie. Pierde-voi slava cea mare. •Wj œfaq'. falnice Ahile. I Fo…bou 'ApÒllwnoj Puqo‹ œni petrhšssV. de-o fi bucuros. pîj ¨n œpeit' ¢pÕ se‹o f…lon tškoj aâqi lipo…mhn ooj. în minte þi-ai pus cu ’nadinsul Ca sã te-ntorci ºi nu vrei sã-nlãturi de loc de la vase Pustiitorul pârjol. Ôfr£ moi ™n n»essi f…lhn ™j patr…d' ›phtai aÜrion Àn ™qšlVsin: ¢n£gkV d' oÜ t… min ¥xw. oÙdš kš m' ðka tšloj qan£toio kice…h. oÙdš ti p£mpan ¢mÚnein nhusˆ qoÍsi pàr ™qšleij ¢dhlon. cã nu-mi trece mie necazul. Dus e ºi nu-l mai apuci ºi nu-l cucereºti pe vecie. e„ mšn k' aâqi mšnwn Trèwn pÒlin ¢mfim£cwmai. cãci Cel care bubuie-n nouri Pavãz-asupra-i întinse ºi se-ndârjirã duºmanii. Dacã la Troia statornic rãmân ºi mã-ncaier sub ziduri. pe ceilalþi. Dar mai târziu i-a rãspuns cãlãreþul destoinic. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ màqon ¢gass£menoi: m£la g¦r kraterîj ¢pšeipen: Ñy d d¾ metšeipe gšrwn ƒpphl£ta Fo‹nix d£kru' ¢napr»saj: perˆ g¦r d…e nhusˆn 'Acaiîn: e„ mn d¾ nÒstÒn ge met¦ fresˆ fa…dim' 'Acilleà b£lleai. ™peˆ oÜ sfisin Âdš g' ˜to…mh ¿n nàn ™fr£ssanto ™meà ¢pomhn…santoj: Fo‹nix d' aâqi par' ¥mmi mšnwn katakoimhq»tw. ¢t¦r klšoj ¥fqiton œstai: e„ dš ken o‡kad' †kwmi f…lhn ™j patr…da ga‹an. ™pˆ dhrÕn dš moi a„ën œssetai. teqars»kasi d lao…. Iar dacã eu voi ajunge acasã în scumpa mea þarã. dar îndelungate-o sã-mi fie Zilele. bãtrânul Fenix cu calde plânsori. ™peˆ oÙkšti d»ete tškmwr 'Il…ou a„peinÁj: m£la g£r ˜qen eÙrÚopa ZeÝj ce‹ra ˜¾n Øperšsce. cu noi împreunã sã doarmã. cãci nu-l iau de-a sila cu mine. N-o sã mã-întorc înapoi. ¢ndrÕj d yuc¾ p£lin ™lqe‹n oÜte leŽst¾ oÜq' ˜let». m»thr g£r tš mš fhsi qe¦ Qštij ¢rgurÒpeza dicqad…aj kÁraj feršmen qan£toio tšloj dš. êletÒ moi klšoj ™sqlÒn. Sufletul însã. cãci asta e slujba de sfetnici. cã nu-i daþi de capãt cetãþii Troia cu zidul înalt. Vreau în corãbii tovar㺠sã-mi fie la-ntoarcerea-n þarã Mâine. zeiþa. singur aici sã mai stau fãrã tine? Þie mã dete bãtrânu-þi pãrinte Peleus în ziua 369 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Ei molcom cu toþii tãcurã Plini de uimire auzind ce amarnicã-i fu cuvântarea. Mãsura ce dânºii gãsirã cu cale Nu-i poate duce la þintã. kthtoˆ d tr…podšj te kaˆ †ppwn xanq¦ k£rhna.” Astfel Ahile vorbi. Boi ºi oi grase cu armele poþi dobândi la rãzboaie ªi agonisi-vei cu munca pe lume ºi cai ºi tripeduri. o datã ce scapã din stavila gurii. Mergeþi acuma ºi spuneþi la toþi cãpitanii oºtirii Vestea ce duceþi ca soli. Cum pot eu. fiule. êleto mšn moi nÒstoj. kaˆ d' ¨n to‹j ¥lloisin ™gë paramuqhsa…mhn o‡kad' ¢pople…ein. CÂNTUL IX Þine închisã în templu sub naltele stânci de la Pito. Fenix aici sã rãmâie. ™peˆ ¥r ken ¢me…yetai ›rkoj ÑdÒntwn. Maicã-mea Tetis. Mintea sã-ºi puie la sfat ºi sã caute-o cale mai bunã. soˆ dš m' œpempe gšrwn ƒpphl£ta PhleÝj ILIADA. ™peˆ cÒloj œmpese qumù. mi-a spus-o demult ºi mi-o spune: Sorþi îndoite mã poartã pe cãi osebite spre moarte. sã scape Vasele lor. dar slava-mi în veac o sã fie. lhŽstoˆ mn g£r te bÒej kaˆ ‡fia mÁla. ¼ kš sfin nÁ£j te saù kaˆ laÕn 'Acaiîn nhusˆn œpi glafurÍj.

Puºi la frigare. ›teron mn Øp' a„qoÚsV eÙerkšoj aÙlÁj. ci-ndatã simþitu-m-a tata ªi blestemându-mã greu. Dar dupã asta eu n-aveam plãcere de fel. dar ciuda Mi-a potolit-o un zeu aducându-mi aminte de vâlva Care s-ar face-n popor ºi vorbele rele ale lumii. stuger¦j d' ™pekšklet' 'Erinàj. sã stau într-o casã cu dânsul. Ój ·' ™nˆ qumù d¾mou qÁke f£tin kaˆ Ñne…dea pÒll' ¢nqpèpwn. prin care se-nalþã bãrbaþii. Eu m-am luat dupã dânsa. <TÕn mn ™gë boÚleusa katakt£men Ñxši calkù: ¢ll£ tij ¢qan£twn paàsen cÒlon.370 IL IADOS. Biata mea mamã. Rudele-mi însã ºi soþii morþiº se þineau dupã mine ªi mã rugau ºi umblau sã mã-mpiedice oprindu-m-acolo. polloˆ d sÚej qalšqontej ¢loifÍ eØÒmenoi tanÚonto di¦ flogÕj `Hfa…stoio. 371 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . s-a rugat fioroaselor Furii Pânã la moarte sã nu-i stea în braþe copil de la mine. în þara femeilor mândre. ¢tim£zeske d' ¥koitin mhtšr' ™m»n: ¿ d' a„n ™m lissšsketo goÚnwn pallak…di promigÁnai. t¾n aÙtÕj filšesken. Fãtul meu drag. CÂNTUL IX Când te trimise din Ftia la craiul Atrid Agamemnon. oÙdš pot' œsbh pàr. oÙd' e‡ kšn moi Øposta…h qeÕj aÙtÕj gÁraj ¢poxÚsaj q»sein nšon ¹bèonta. Câte oi grase ºi boi cu pãr lins ºi cu mersul agale Au mai junghiat ºi ce vieri dolofani. Parte sã nu am de fii. e„n£nucej dš moi ¢mf' aÙtù par¦ nÚktaj ‡auon: o‰ mn ¢meibÒmenoi fulak¦j œcon. Când am lãsat-o fugind de pãrintele meu. æj m¾ patrofÒnoj met' 'Acaio‹sin kaleo…mhn. sã mã vãd pãrãsit într-o doarã de tine. ILIADA. Încã erai un copil ºi n-aveai ºtiinþã de arme ªi de vorbire-n sobor. à mn poll¦ œtai kaˆ ¢neyioˆ ¢mfˆj ™Òntej aÙtoà lissÒmenoi kater»tuon ™n meg£roisi. Paza schimbau între ei ºi ardeau douã focuri într-una. poll¦ d ‡fia mÁla kaˆ e„l…podaj ›likaj boàj œsfazon. æj ¨n œpeit' ¢pÕ se‹o f…lon tškoj oÙk ™qšloimi le…pesq'. ºi neîndurata-i soþie. de Amintor. Chiar dac-ar fi ca un zeu sã-mi juruie acum cã mã schimbã ªi din moºneagul acesta m-ar face voinicul în floare Cum eram eu în Helada. înjosea oropsindu-ºi nevasta. Teamã-mi era sã nu-mi zicã-ntre-Ahei ucigaº de pãrinte. Tata. toÜnek£ me prošhke didaskšmenai t£de p£nta. ºi blestemu-mplinitu-i-a zeul Cel întronat sub pãmânt.> œnq' ™moˆ oÙkšti p£mpan ™rhtÚet' ™n fresˆ qumÕj patrÕj cwomšnoio kat¦ mšgara strwf©sqai. †n' ™cq»reie gšronta. m» pote goÚnasin oŒsin ™fšssesqai f…lon uƒÕn ™x ™mšqen gegaîta: qeoˆ d' ™tšleion ™par¦j ZeÚj te katacqÒnioj kaˆ ™pain¾ PersefÒneia. Deci n-aº vrea. ca eu sã te-nvãþ cum se cade Meºter la vorbã sã fii ºi vrednic la fapte. încãlaþi în grãsime. câtã vreme Tata era necãjit. mÚqwn te ·htÁr' œmenai prhktÁr£ te œrgwn. pollÕn d' ™k ker£mwn mšqu p…neto to‹o gšrontoj. <Eu m-am gândit sã-l omor cu arm-ascuþitã. ca aºa pe bãtrân sã-l urascã. Ój moi pallak…doj pericèsato kallikÒmoio. Unu-n pridvorul ogrãzii cea împrejmuitã cu ziduri. pârlirã ºi fripserã peste jeratic! Ce mai vinaþuri bãurã din chiupuri la tata! Vreo nouã Nopþi petrecurã pãzind ºi steter-alãturi de mine. †na t' ¥ndrej ¢riprepšej telšqousi. tÍ piqÒmhn kaˆ œrexa: pat¾r d' ™mÕj aÙt…k' юsqeˆj poll¦ kathr©to. oŒon Óte prîton l…pon `Ell£da kalligÚnaika feÚgwn ne…kea patrÕj 'AmÚntoroj 'Ormen…dao. Ea tot mã ruga în genunchi sã m-apropii Eu de ibovnica-lui. de ea îndrãgit. De-asta ºi el mã trimise. I ½mati tù Óte s' ™k Fq…hj 'Agamšmnoni pšmpe n»pion oÜ pw e„dÒq' Ðmoiou polšmoio oÙd' ¢goršwn. Care de dragul ibovnicei lui se-nciudase pe mine.

Pânã ce-n braþe pe tine eu nu te luam ºi-nainte Nu-þi dam fripturã tãind-o ºi nu-þi duceam vinul la gurã. Teamã fiindu-mi cã zeii stârpirã sãmânþa din mine. polÝn dš moi êpase laÒn: na‹on d' ™scati¾n Fq…hj DolÒpessin ¢n£sswn. din suflet iubindu-te. cãci n-aveai plãcere cu altul Nici la ospeþe sã mergi ºi nici sã iai hranã pe-acasã. ºi-ntrece din fugã pe toate Rugile peste pãmântul întreg ºi apucã-nainte 373 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . ™peˆ oÙk ™qšleskej ¤m' ¥llJ oÜt' ™j da‹t' „šnai oÜt' ™n meg£roisi p£sasqai. voinice arãtos în fãpturã ca zeii. ¢ll' 'Acileà d£mason qumÕn mšgan: oÙdš t… se cr¾ nhlej Ãtor œcein: streptoˆ dš te kaˆ qeoˆ aÙto….372 IL IADOS. poll£ki moi katšdeusaj ™pˆ st»qessi citîna o‡nou ¢poblÚzwn ™n nhpišV ¢legeinÍ. Ahile. a turmelor mamã. cu arsura Jertfelor ºi cu stropitul de paos i-apropie oricine. ªi te-am crescut aºa mare. Óte kšn tij Øperb»V kaˆ ¡m£rtV. ka… se tosoàton œqhka qeo‹j ™pie…kel' 'Acilleà. ka… m' ¢fneiÕn œqhke. Singurul fiu care-i creºte cu drag în prisos de avuþie. Fq…hn d' ™xikÒmhn ™ribèlaka mhtšra m»lwn ™j PhlÁa ¥nacq': Ö dš me prÒfrwn Øpšdekto. cel chipos ca un zeu. Repede eu ies de acolo ºi sar peste zidul ogrãzii ªi mã strecor nevãzut de paznicii mei ºi de roabe. kaˆ tÒt' ™gë qal£moio qÚraj pukinîj ¢raru…aj ·»xaj ™xÁlqon. tîn per kaˆ me…zwn ¢ret¾ tim» te b…h te. Fuga pe urmã o iau prin Helada cea-ntinsã. departe Pânã ce-ajuns-am în Ftia cea rodnicã. a† ·£ te kaˆ metÒpisq' ¥thj ¢lšgousi kioàsai. Fãrã-ndurare sã fii. mai mari ºi mai tari decât noi muritorii. Dacã se roagã de ei când cade-n greºeli ºi-n pãcate. prÒsqen qal£moio qur£wn. oÛneka p£saj pollÕn Øpekproqšei. Stare-mi dãdu ºi avere ºi locuitori o mulþime. feàgon œpeit' ¢p£neuqe di' `Ell£doj eÙrucÒroio. cu dulci juruinþi. ka… m' ™f…lhs' æj e‡ te pat¾r Ön pa‹da fil»sV moànon thlÚgeton pollo‹sin ™pˆ kte£tessi. ¿ d' ¥th sqenar» te kaˆ ¢rt…poj. Se împacã la urmã ºi zeii Care-s mai vrednici. o. Chioambe sunt ele. pr…n g' Óte d» s' ™p' ™mo‹sin ™gë goÚnessi kaq…ssaj Ôyou t' ¥saimi protamën kaˆ onon ™piscèn. I ¥llo d' ™nˆ prodÒmJ. kaˆ mn toÝj qušessi kaˆ eÙcwlÍj ¢ganÍsi loibÍ te kn…sV te paratrwpîs' ¥nqrwpoi lissÒmenoi. De-asta ºi eu. iar dânsul primitu-m-a bine ªi m-a iubit cum un tatã iubeºte pe fiul sãu însuºi. laqën fÚlak£j t' ¥ndraj dmJ£j te guna‹kaj. fq£nei dš te p©san ™p' aan ILIADA. La domnitorul Peleu. Ahile. †na mo… pot' ¢eikša loigÕn ¢mÚnVj. Doar ºi pe ei cu prinoase. Tu. nãscute din marele Zeus. Nu trebuie. Peste dolopi eram Domn în vecinãtate de Ftia. Sunt ºi zeiþe ale rugii. t¦ fronšwn Ó moi oÜ ti qeoˆ gÒnon ™xetšleion ™x ™meà: ¢ll¦ s pa‹da qeo‹j ™pie…kel' 'Acilleà poieÚmhn. Haina la pieptu-mi de câte ori tu mi-ai stropit-o cu vinul Care din gurã-l vãrsai în mult necãjita-þi pruncie! Câte necazuri ºi trude în viaþ-am rãbdat pentru tine. Te-am înfiat sã mã aperi cândva la vreo cumpãnã mare. CÂNTUL IX Altul ’naintea iatacului meu lângã uºã în tindã. când veni întunericul nopþii a zecea. ¢ll' Óte d¾ dek£th moi ™p»luqe nÝx ™rebenn». kaˆ g£r te lita… e„si DiÕj koàrai meg£loio cwla… te ·usa… te parablîpšj t' Ñfqalmè. kaˆ Øpšrqoron ˜rk…on aÙlÁj ·e‹a. De la iatacul meu sparg cele douã-mbucate canaturi. ™k qumoà filšwn. Deci domoleºte-þi a ta semeþie. la faþã zbârcite de pãsuri ºi ºchioape ªi-ngrijorate se poartã ºi-adulmecã Vina. Dar mai apoi. dar dânsa Tare-i de trup ºi picioare. ìj ™pˆ soˆ m£la poll¦ p£qon kaˆ poll¦ mÒghsa.

când ele s-apropie-n cale-i Mult foloseºte din parte-le. o‡V d' oÙk œrrexe DiÕj koÚrV meg£loio. Însumi aminte mi-aduc de o faptã nu nouã. Unii. cinsteºte pe-aceste copile a lui Zeus. Óte kšn tin' ™piz£feloj cÒloj †koi: dwrhto… te pšlonto par£rrhto… t' ™pšessi. cu vorba cea bunã. cu toatã nevoia. ¢ll' a„n ™pizafelîj calepa…noi. cãci el. Nici nu veneam cu îndemnul ca tu dezbãrat de mânie Oºtile noastre sã sprijini. Rãul veni de la zân-Artemida-ntronata în aur Ea se-nciudase pe-Oineu. KourÁtej d diapraqšein memaîtej ”ArhŽ. †na blafqeˆj ¢pot…sV. sã-l vateme pânã ce el ispãºi-va greºeala. Toþi zeii primiserã jertfe. Când pe vreunul din ei l-apuca viforoasã mânie. o nãprasnicã fiarã Care. ¿ d colwsamšnh d‹on gšnoj „ocšaira ðrsen œpi cloÚnhn sàn ¥grion ¢rgiÒdonta. Eu. Dar dânsul Multe-þi dã þie pe loc ºi altele-þi juruie încã ªi sã te roage trimise la tine tot oameni de frunte. 375 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . CÂNTUL IX Rãu cãºunând omenirii.374 IL IADOS. pân-aci aveai drept sã te superi. A„twloˆ mn ¢munÒmenoi Kaludînoj ™rannÁj. o Ahile. l…ssontai d' ¥ra ta… ge D…a Kron…wna kioàsai tù ¥thn ¤m' ›pesqai. un vier colþat. Vajnic-arcaºã. KourÁtšj t' ™m£conto kaˆ A„twloˆ menec£rmai ¢mfˆ pÒlin Kaludîna kaˆ ¢ll»louj ™n£rizon. cu arme apãrau a lor dragã cetate. ªi-alþii ca tine de mari se mlãdie faþã de ele. Öj mšn t' a„dšsetai koÚraj DiÕj «sson „oÚsaj. oÛtw kaˆ tîn prÒsqen ™peuqÒmeqa klša ¢ndrîn ¹rèwn. de aceea-i fu mare pãcatul. Cei mai iubiþi între-Ahei. o† te soˆ aÙtù f…ltatoi 'Arge…wn: tîn m¾ sÚ ge màqon ™lšgxVj mhd pÒdaj: prˆn d' oÜ ti nemesshtÕn kecolîsqai. Deci. oÙk ¨n œgwgš se mÁnin ¢porr…yanta kelo…mhn 'Arge…oisin ¢munšmenai catšous… per œmphj: nàn d' ¤ma t' aÙt…ka poll¦ dido‹ t¦ d' Ôpisqen Øpšsth. Öj kak¦ pÒll' ›rdesken œqwn O„nÁoj ¢lw»n: ILIADA. Luptã duceau cu Etolii cei aprigi odatã Cureþii ªi la cetatea Calidon se tot omorau între dânºii. ruga cu drag îi ascultã. o prieteni. Iarã Cureþii cãtau în tot chipul s-o ia ºi s-o prade. dacã nu-mbia daruri ºi nu-þi juruia Agamemnon ªi-altele ºi rãmânea el cu inima nemlãdiatã. ci veche ªi-o povestesc tuturora sã ºtiþi cum a fost. Deci. ¼ t' ¥llwn per ™pign£mptei nÒon ™sqlîn. Etolii. stârni împotrivã-i zeiþa. puind secera-n holdã. Zânele aleargã la Zeus ºi-l roagã s-asmutã spre dânsul Vina. ¢ll' 'Acileà pÒre kaˆ sÝ DiÕj koÚrVsin ›pesqai tim»n. Chiar de el însuºi aleºi. Din auzite noi ºtim cum fost-au vitejii pe vremuri. e„ mn g¦r m¾ dîra fšroi t¦ d' Ôpisq' Ñnom£zoi 'Atredhj. supãratã pe el. -nnãditã la câmp. dar Rugile vindecã rãul. Sã nu le faci chiar de ruºine Drumul ºi vorbele lor. Dacã el nu le ia-n seamã ºi-n faþa lor nu se supune. mult rãu cãºuna lui Oineus. ¥ndraj d l…ssesqai ™piprošhken ¢r…stouj krin£menoj kat¦ laÕn 'AcaiŽkÒn. ºi prieteni ai tãi. o Ahile. Cine s-aratã cucernic. À l£qet' À oÙk ™nÒhsen: ¢£sato d mšga qumù. Nu-i dete pârga de rod. mšmnhmai tÒde œrgon ™gë p£lai oÜ ti nšon ge æj Ãn: ™n d' Øm‹n ™ršw p£ntessi f…loisi. Numai pe fiica lui Zeus uitase ori poate la dânsa Nu se gândise de fel. Lesne puteai sã-i îndupleci cu daruri. kaˆ g¦r to‹si kakÕn crusÒqronoj ”Artemij ðrse cwsamšnh Ó oƒ oÜ ti qalÚsia gounù ¢lwÁj O„neÝj ·šx': ¥lloi d qeoˆ da…nunq' ˜katÒmbaj. I bl£ptous' ¢nqrèpouj: a‰ d' ™xakšontai Ñp…ssw. tÕn d mšg' ênhsan ka… t' œkluon eÙcomšnoio: Öj dš k' ¢n»nhtai ka… te stereîj ¢poe…pV.

pe mulþi mai urcase pe rugul durerii. tîn d t£c' ¢mfˆ pÚlaj Ómadoj kaˆ doàpoj Ñrèrei pÚrgwn ballomšnwn: tÕn d l…ssonto gšrontej ILIADA. poll¦ d kaˆ ga‹an polufÒrbhn cersˆn ¢lo…a kikl»skous' 'Adhn kaˆ ™pain¾n PersefÒneian prÒcnu kaqezomšnh. Sta Meleagru la ea mistuindu-ºi amarul mâniei. Marpesa. Meleagru. Tare-ndârjit de blestemele mamei. Ôfra mn oân Melšagroj ¥rhi f…loj polšmize. ªi a lui Idas. irosindu-le mana de roadã. cã el pe fratele ei omorâse. deºi au temei la gândire. ei nici nu puturã sã þie Piept în afarã de zid. Fiica sulegetei fete a unui Evenos. de patima care ªi-altora-nvãluie mintea. oÛnek' ¥r' aÙtÁj m»thr ¢lkuÒnoj polupenqšoj oton œcousa kla‹en Ó min ˜k£ergoj ¢n»rpase Fo‹boj 'ApÒllwn: tÍ Ó ge parkatšlekto cÒlon qumalgša pšsswn ™x ¢ršwn mhtrÕj kecolwmšnoj. Kour»twn te meshgÝ kaˆ A„twlîn megaqÚmwn. un om care-n vremile acele pe lume Cel mai puternic a fost. tÕn d' uƒÕj O„nÁoj ¢pškteinen Melšagroj pollšwn ™k pol…wn qhr»toraj ¥ndraj ¢ge…raj kaˆ kÚnaj: oÙ mn g£r ke d£mh paÚroisi broto‹si: tÒssoj œhn. Cât se bãtu între-ai sãi bãrbatul luptaci Meleagru. ¿ d' ¢mf' aÙtù qÁke polÝn kšladon kaˆ ¢ãt¾n ¢mfˆ suÕj kefalÍ kaˆ dšrmati lacn»enti. Dar îl ucise voinicul nãscut din Oineu. cu toatã mulþimea. pe-Altea. ½toi Ö mhtrˆ f…lV 'Alqa…V cwÒmenoj kÁr ke‹to par¦ mnhstÍ ¢lÒcJ kalÍ Kleop£trV koÚrV Marp»sshj kallisfÚrou EÙhn…nhj ”Ideè q'. deÚonto d d£krusi kÒlpoi. ºi iatã. atunci când ea în palatul lor fuse. polloÝj d purÁj ™pšbhs' ¢legeinÁj. Furia rãzbunãtoarea cea cruntã. Öj k£rtistoj ™picqon…wn gšnet' ¢ndrîn tîn tÒte: ka… ·a ¥naktoj ™nant…on e†leto tÒxon Fo…bou 'ApÒllwnoj kallisfÚrou e†neka nÚmfhj. O poreclir-Alciona. Fiului moarte sã-i dea. Cureþii Bat în cetate la turnuri. ªi clocotind de necaz pe maicã-sa însãºi. Când a ei fiicã fusese rãpitã de-arcaºul Apolon. cãci mama-i lovitã de soarta Pasãrii triste. Ci-n urmã Fu Meleagru cuprins de mânie. Se roagã de dânsul bãtrânii 377 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 570 570 . ¼ ·a qeo‹si pÒll' ¢cšous' ºr©to kasign»toio fÒnoio. Larmã ºi pocnet la porþi la Calidon rãsunã. Cleopatra. jelea de durere ca dânsa. Sta huzurind la nevasta cea chipeº-a lui. alcionul. Ój te kaˆ ¥llwn o„d£nei ™n st»qessi nÒon pÚka per froneÒntwn. Nu puteau oameni puþini sã-i vie de hac unei fiare Mari ca aceea. Dar dupã asta zeiþa iscã bãtãlie ºi zarvã Între Etoli ºi Cureþi. cãci ea de mâhnire Mare cuprinsã. O asculta din beznã hoinara Umbrelor. t¾n d tÒt' ™n meg£roisi pat¾r kaˆ pÒtnia m»thr 'AlkuÒnhn kalšeskon ™pènumon. cã chiar ºi asupra lui Febos Arcul întinse de dragul frumoasei mirese. tÒfra d Kour»tessi kakîj Ãn. I poll¦ d' Ó ge proqšlumna camaˆ b£le dšndrea makr¦ aÙtÍsin ·…zVsi kaˆ aÙto‹j ¥nqesi m»lwn. Dânsa cerea de la zeii din iad. Dupã ce-a strâns vânãtori ºi ogari din mai multe oraºe. Zeii chema ºi izbind cu pumnul adese pãmântul Sta istovitã-n genunchi ºi cu sânul stropit de plânsoare. oÙd dÚnanto te…ceoj œktosqen m…mnein polšej per ™Òntej: ¢ll' Óte d¾ Melšagron œdu cÒloj. pe care Înºiºi pãrinþii. CÂNTUL IX Pomi rãsãriþi o grãmadã sãlbatic smucea din adâncuri Cu rãdãcinã cu tot. fiecare cerând ca rãsplatã Pielea cu blana câlþoas-a mistreþului ºi cãpãþâna. Persefona ºi Hades. paidˆ dÒmen q£naton: tÁj d' ºerofo‹tij 'ErinÝj œkluen ™x 'Eršbesfin ¢me…licon Ãtor œcousa.376 IL IADOS. Rãu pãtimirã cureþii.

Dragã prietene. ILIADA. pÒlin dš te pàr ¢maqÚnei.378 575 IL IADOS. cum spulberã-n flãcãri oraºul. poll¦ dš min lit£neue gšrwn ƒpphl£ta O„neÝj oÙdoà ™pembebaëj Øyhrefšoj qal£moio se…wn kollht¦j san…daj gounoÚmenoj uƒÒn: poll¦ d tÒn ge kas…gnhtai kaˆ pÒtnia m»thr ™ll…ssonq': Ö d m©llon ¢na…neto: poll¦ d' ˜ta‹roi. toà d' çr…neto qumÕj ¢koÚontoj kak¦ œrga. e„ dš k' ¥ter dèrwn pÒlemon fqis»nora dÚVj oÙkšq' Ðmîj timÁj œseai pÒlemÒn per ¢lalkèn. ka… oƒ katšlexen ¤panta k»de'. Vezi dar sã nu faci la fel. o† oƒ kednÒtatoi kaˆ f…ltatoi Ãsan ¡p£ntwn: ¢ll' oÙd' ïj toà qumÕn ™nˆ st»qessin œpeiqon. Numai de sine ºtiind. sã nu mi te-aducã ispita. tÕ mn ¼misu o„nopšdoio. surorile tot îl rugau. când oraºul le calcã duºmanii: Cum pe bãrbaþi îi ucid. ¢ll¦ sÝ m» moi taàta nÒei fres…. De-aceea nu-i deterã daruri Multe ºi atât de frumoase. în zadar îi fãcurã fierbinte rugare Chiar ºi prietenii lui mai iubiþi ºi mai vrednici de cinste. Ós' ¢nqrèpoisi pšlei tîn ¥stu ¡lèV: ¥ndraj mn kte…nousi. I A„twlîn. cã ea mi-este datã s-o am de la Zeus 379 575 580 580 585 585 590 590 595 595 600 600 605 605 . kaˆ tÒte d¾ Melšagron ™äzwnoj par£koitij l…sset' Ñduromšnh. bãtrânul sãu tatã. Mama. Cum pe copii îi robesc ºi femeile-ncinse pe ºolduri. ca la un zeu închina-se-vor þie Aheii. Scapã-ne. Tot stãruia ºi Oineu cãlãreþul. ¼misu d yil¾n ¥rosin ped…oio tamšsqai. cro d' œnte' ™dÚseto pamfanÒwnta. Care pe oameni lovesc. Iar jumãtatea cealaltã sã-i fie pãmânt de arãturã. mãcar de-ai abate prãpãdul. mãcar cã-i feri de nãpastã. N-a fost putinþã ºi chip sã înduplece pe Meleagru Pânã ce nu izbutirã sã-i batã-n odaie Cureþii Dupã ce zidul urcarã ºi aprinserã marea cetate.” Zise lui Fenix atunci Ahile cel iute ca ºoimul: „Tatã moº Fenix. ºi-i juruie-o mare rãsplatã: pe unde-i Mai roditoare câmpia cetãþii. acolo-l îmbie Ei sã-ºi mãsoare mândreþe de þarinã pentru moºie. în zadar. toˆ d' ™pˆ pÚrgwn ba‹non KourÁtej kaˆ ™nšprhqon mšga ¥stu. ºi-i numãrã relele toate. ci darul primeºte ºi vino. pr…n g' Óte d¾ q£lamoj pÚk' ™b£lleto. ™xelqe‹n kaˆ ¢mànai ØposcÒmenoi mšga dîron: ÐppÒqi piÒtaton ped…on Kaludînoj ™rannÁj. bÁ d' „šnai. Falnic încinsa-i nevastã. Inima lui tresãrind la auzul atâtor amaruri. aici. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: Fo‹nix ¥tta gerai diotrefj oÜ t… me taÚthj creë timÁj: fronšw d tetimÁsqai DiÕj a‡sV. kakÕn d' ½mune kaˆ aÜtwj. pšmpon d qeîn ƒerÁaj ¢r…stouj. m¾ dš se da…mwn ™ntaàqa tršyeie f…loj: k£kion dš ken e‡h nhusˆn kaiomšnVsin ¢munšmen: ¢ll' ™pˆ dèrwn œrceo: son g£r se qeù t…sousin 'Acaio…. Cade bocindu-se atunci ºi-l roagã pe el Cleopatra. purcese din Zeus. Loc de pogoane cin’zeci. ìj Ö mn A„twlo‹sin ¢p»munen kakÕn Ãmar e‡xaj ú qumù: tù d' oÙkšti dîra tšlessan poll£ te kaˆ car…enta. nu-mi trebuie mie Astfel de cinste. Sta el în pragul iatacului ’nalt ºi ale uºii canaturi Le zguduia ºi-n genunchi pe fiu-ºi ruga sã-l ajute. El luã armele atunci ºi îndatã ieºi la bãtaie ªi izbãvi pe etoli de ziua cea neagr-a pieirii. œnq£ min ½nwgon tšmenoj perikallj ˜lšsqai penthkontÒguon. Dacã tu nedãruit veni-vei pe câmpul de sânge. tškna dš t' ¥lloi ¥gousi baquzènouj te guna‹kaj. Mai rãu e de vii sã ne aperi Nãvile-n clipa când ard. CÂNTUL IX Etolieni ºi preoþi trimit dupã el ca sã iasã ªi sã-i ajute. cã mai tare Sta împotrivã. jumãtate sã-l aibã de vie. Nu-þi va fi cinstea totuna.

ºi nu se îndurã de dragul acestor prieteni. cã degeaba ni-e vorba ºi drumul acesta. I ¼ m' ›xei par¦ nhusˆ korwn…sin e„j Ó k' ¢ãtm¾ ™n st»qessi mšnV ka… moi f…la goÚnat' ÑrèrV. Cei mai de aproape prieteni ai tãi ºi mai dragi din Ahaia. cãci acuma Nerãbdãtori ne aºteaptã cu toþii. eu nu cred S-aibã doritul sfârºit. în zorile zilei. Noi trebuie cât mai în grabã Oastei sã ducem rãspunsul. Aias Telamonianul luã mai pe urmã cuvântul: „Îndemânatice Laertiene tu viþã din Zeus. Rãul. Fii dar alãturea-mi Domn ºi ia-þi jumãtatea domniei. Deci fii mai cu milã. oátoi d' ¢ggelšousi. sÝ d' aÙtÒqi lšxeo m…mnwn eÙnÍ œni malakÍ: ¤ma d' ºo‹ fainomšnhfi frassÒmeq' ½ ke neèmeq' ™f' ¹mšter' à ke mšnwmen. oÙd metatršpetai filÒthtoj ˜ta…rwn tÁj Î min par¦ nhusˆn ™t…omen œxocon ¥llwn nhl»j: kaˆ mšn t…j te kasign»toio fonÁoj poin¾n À oá paidÕj ™dšxato teqnhîtoj: ka… ·' Ö mn ™n d»mJ mšnei aÙtoà pÒll' ¢pot…saj. mšmamen dš toi œxocon ¥llwn k»disto… t' œmenai kaˆ f…ltatoi Óssoi 'Acaio…. Ahile. cã nu se cuvine pe dânsul Tu sã-l iubeºti. Ahile. aÙt¦r 'AcilleÝj ¥grion ™n st»qessi qšto megal»tora qumÕn scštlioj.” 381 610 610 615 615 620 620 625 625 630 630 635 635 640 640 . sãlbatic ajunse de-atâta trufie. a‡dessai d mšlaqron: ØpwrÒfioi dš to… e„men plhqÚoj ™k Danaîn. Casa cinsteºte-þi. Rãmâi tu. Ia îns-aminte tu bine de-o vorbã ce eu îþi voi spune: Nu cãuta sã mã-ndoi cu jãlanii ºi ofturi de dragul Lui Agamemnon Atrid. ¥ll£ te pÒll' ™pˆ tÍsi: sÝ d' †laon œnqeo qumÒn. hainã Inimã puserã zeii în tine. Dar neîmpãcatã. ’H kaˆ PatrÒklJ Ó g' ™p' ÑfrÚsi neàse siwpÍ Fo…niki storšsai pukinÕn lšcoj. Hai. Ulise. ca oaspeþi venirãm la tine Dintre Ahei ºi dorim sã rãmânem. Ducã-ºi solia ceilalþi. Crudul! Dar chiar de la un ucigaº oarecine primeºte Despãgubiri. oricât e de rãu. Ôfra t£cista ™k klis…hj nÒstoio medo…ato: to‹si d' ¥r' A‡aj ¢nt…qeoj Telamwni£dhj met¦ màqon œeipe: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà ‡omen: oÙ g£r moi dokšei mÚqoio teleut¾ tÍdš g' Ðdù kranšesqai: ¢pagge‹lai d t£cista cr¾ màqon Danao‹si kaˆ oÙk ¢gaqÒn per ™Ònta o† pou nàn ›atai potidšgmenoi. Cade-se sã duºmãneºti pe oricine e-n vrajbã cu mine. când el pe un fiu ori un frate-i ucide. ¥llo dš toi ™ršw. ªi ucigaºul acasã rãmâne plãtind ºugubina. sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsi: m» moi sÚgcei qumÕn ÑdurÒmenoj kaˆ ¢ceÚwn 'AtredV ¼rwŽ fšrwn c£rin: oÙdš t… se cr¾ tÕn filšein. ºi-n patul cel moale Culcã-te acolea frumos. CÂNTUL IX ªi s-o pãstrez pe aici la corãbii mereu câtã vreme Suflet în piept îmi rãmâne ºi pot sã mã þin pe picioare. ca sã nu te urãsc dup-atâta iubire. ºi numai de dragul Unei femei. mai mult decât alþii. ILIADA. kalÒn toi sÝn ™moˆ tÕn k»dein Ój k' ™m k»dV: son ™moˆ bas…leue kaˆ ¼misu me…reo timÁj. Care-l iubeam la corãbii cum n-am mai iubit pe nici unul. †na m» moi ¢pšcqhai filšonti. Ne-om socoti dac-aicea mai stãm ori ne ducem în þarã.380 IL IADOS.” Zise ºi semn lui Patroclu tãcut îi fãcu din sprâncene Pat cu de toate s-aºtearnã lui Fenix. ºi-apoi mâine. toà dš t' ™rhtÚetai krad…h kaˆ qumÕj ¢g»nwr poin¾n dexamšnJ: soˆ d' ¥lhktÒn te kakÒn te qumÕn ™nˆ st»qessi qeoˆ qšsan e†neka koÚrhj o‡hj: nàn dš toi ˜pt¦ par…scomen œxoc' ¢r…staj. noi acum îþi dãm ºapte din cele mai mândre ªi pe deasupra o groazã de daruri. ca asta sã vadã Solii ceilalþi ºi mai iute sã plece din cort de la dânsul. vezi bine Fãrã de milã. Inima lui de bãrbat ºi-astâmpãrã atunci primitorul Rãscumpãrãrii de sânge.

Vorbele tale. t¾n LesbÒqen Ãge. mãritul Ulise: 383 645 645 650 650 655 655 660 660 665 665 670 670 675 675 . kat£ te smàxai purˆ nÁaj. iar ei luând cupa cu gemene toarte-nchinarã ªi la corãbii se-ntoarserã cãlãuziþi de Ulise. odrasla cercatului Priam. din inimã-mi par cã sunt spuse. aºternurã Gingaºã pânzã de in ºi blanã de pat ºi velinþã. ¢mfˆ dš toi tÍ ™mÍ klis…V kaˆ nh mela…nV “Ektora kaˆ memaîta m£chj sc»sesqai яw. Care de care venind. TÕn d' aâte prosšeipe polÚtlaj d‹oj 'OdusseÚj: ILIADA. ¢ll' Øme‹j œrcesqe kaˆ ¢ggel…hn ¢pÒfasqe: oÙ g¦r prˆn polšmoio med»somai aƒmatÒentoj pr…n g' uƒÕn Pri£moio dafronoj “Ektora d‹on MurmidÒnwn ™p… te klis…aj kaˆ nÁaj ƒkšsqai kte…nont' 'Arge…ouj. œk t' ™ršonto: prîtoj d' ™xeršeinen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: e‡p' ¥ge m' ð polÚain' 'Oduseà mšga kàdoj 'Acaiîn ½ ·' ™qšlei n»essin ¢lexšmenai d»Žon pàr. I TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: Aan diogenj Telamènie ko…rane laîn p£nt£ t… moi kat¦ qumÕn ™e…sao muq»sasqai: ¢ll£ moi o„d£netai krad…h cÒlJ ÐppÒte ke…nwn mn»somai éj m' ¢sÚfhlon ™n 'Arge…oisin œrexen 'Atredhj æj e‡ tin' ¢t…mhton metan£sthn. t»n oƒ pÒre d‹oj 'AcilleÝj Skàron ˜lën a„pe‹an 'EnuÁoj ptol…eqron. P£trokloj d' ˜t£roisin „d dmwÍsi kšleuse Fo…niki storšsai pukinÕn lšcoj Ótti t£cista. Spune-mi. a neamului mare mândrie. à ¢pšeipe. adusã din Lesbos. mãrite fruntaº al oºtirii. o‰ d ›kastoj ˜lën dšpaj ¢mfikÚpellon spe…santej par¦ nÁaj ‡san p£lin: Ãrce d' 'OdusseÚj. a‰ d' ™pipeiqÒmenai stÒresan lšcoj æj ™kšleuse kèe£ te ·ÁgÒj te l…noiÒ te leptÕn ¥wton. Culcã-se-n partea cealaltã Patroclu ºi-alãturea Ifis. FÒrbantoj qug£thr Diom»dh kallip£rVoj. Mãcelãrind pe Argii ºi arzându-le vasele negre. Peste puþin ºi Ahile se culcã ºi-adoarme în fundul Cortului bine-ntãrit. Dete poruncã Patroclu la oamenii lui ºi la roabe Cât mai în grabã s-aºtearnã un pat cu de toate lui Fenix. Fenix acolo se culcã cu gândul la ziua de mâine. cÒloj d' œt' œcei megal»tora qumÒn. iar alãturi de el Diomeda Cea-mbujoratã. Dupã poruncã femeile patu-i gãtirã. Fiii Aheilor se ridicarã de ici ºi de colo. copila lui Forbas. œnq' Ö gšrwn katšlekto kaˆ ºî d‹an œmimnen. O‰ d' Óte d¾ klis…Vsin ™n 'Atredao gšnonto. •Wj œfaq'. toÝj mn ¥ra crusšoisi kupšlloij uŒej 'Acaiîn deidšcat' ¥lloqen ¥lloj ¢nastadÒn. le urau cu pahare de aur ªi întrebau. Cât de nãvalnic o fi. vrea el sã ne ajute-n primejdia de la corãbii? Ori ne respinge ºi încã-i semeþ ºi nu-i trece mânia?” La întrebare rãspunse pãþitul. Când dupã asta trimiºii sosirã la tabãrã-n corturi.382 IL IADOS. dãruitã de-Ahile pe vremea Când luã Schiros. ºi iute. Nu va veni unde stau Mirmidonii la vase ºi-n corturi. Cea cu colanul frumos. mai toate. Dar copleºeºte necazul în mine aducându-mi aminte Cum Agamemnon Atrid mã fãcu de batjocurã-n faþa Oastei întregi ca pe un venetic fãrã cinste ºi drepturi. Dar întâi începu sã întrebe Agamemnon: „Mult lãudate Ulise. CÂNTUL IX Dar i-a grãit ºi lui Aias Ahile cel bun de picioare: „Aias Telamoniene. Dar la corabia mea ºi la cortul meu aprigul Hector. Mergeþi acuma ºi daþi-i din parte-mi rãspunsul acesta: Eu la bãtaia cea crâncenã nu am de gând sã iau parte Pânã ce falnicul Hector. aÙt¦r 'AcilleÝj eáde mucù klis…hj eÙp»ktou: tù d' ¥ra parkatšlekto gun». P£trokloj d' ˜tšrwqen ™lšxato: p¦r d' ¥ra kaˆ tù ’Ifij ™äzwnoj.” Zise. a lui Enieu rãsãritã cetate. pe loc o sã stea din bãtaie.

cã n-are sã-l ia cu de-a sila. A‡aj kaˆ k»ruke dÚw pepnumšnw ¥mfw. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ màqon ¢gass£menoi: m£la g¦r kraterîj ¢gÒreuse. cã nu va veni la rãzboi fãrã numai Dacã-i dã inima-mbold sau zeii-l îndeamnã pe dânsul. Aias ºi crainicii noºtri. o† moi ›ponto. ¢ll' ½toi ke‹non mn ™£somen ½ ken ‡Vsin à ke mšnV: tÒte d' aâte mac»setai ÐppÒte kšn min qumÕj ™nˆ st»qessin ¢nègV kaˆ qeÕj ÔrsV. cei doi înþelepþi. teqars»kasi d lao…. ìj œfat': e„sˆ kaˆ o†de t£d' e„pšmen. în zorile zilei. cã el ºi aºa e semeþ. cãci asta-i curaj ºi putere. Iar bãtrânul Fenix acolo rãmase sã doarmã. 385 680 680 685 685 690 690 695 695 700 700 705 705 710 710 . I 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon ke‹nÒj g' oÙk ™qšlei sbšssai cÒlon. Fo‹nix d' aâq' Ö gšrwn katelšxato. CÂNTUL IX „Prea înãlþate mai-mare al oºtirii. ne povãþuieºte din parte-i Marea sã batem ’napoi. Dar ºi pe noi. Dar dupã asta luã între ei Diomede cuvântul: „Prea înãlþate mai-mare al oºtirii. ¢ll' œti m©llon pimpl£netai mšneoj. Ôfr£ oƒ ™n n»essi f…lhn ™j patr…d' ›phtai aÜrion. Nu vrea Ahile sã-ºi lase mânia. ™peˆ oÙkšti d»ete tškmwr 'Il…ou a„peinÁj: m£la g£r ˜qen eÙrÚopa ZeÝj ce‹ra ˜¾n Øperšsce.” Asta vorbi ºi cu strigãte tari se-nvoirã fruntaºii. Vaselor sale dã drumul pe mare ºi pleacã spre Ftia. Plini de mirare auzind ce-amarnic îi fuse rãspunsul. kaˆ d' aÙtÕj ™nˆ prètoisi m£cesqai. s d' ¢na…netai ºd s¦ dîra. Noi s-ascultãm un cuvânt. ºi molcom tãcurã cu toþii. Lasã-l în pace mai bine sã facã cum vrea . ca sã plece cu el la întoarcerea-n þarã Mâne. o‰ d' ¥ra p£ntej ™pÇnhsan basilÁej ILIADA. ci întâi potoliþi-vã pofta Toþi cu bucate ºi vin. ameninþã cã mâne. Stat-au tãcuþi îndelung de mare mâhnire Danaii. Asta ne spuse. aÙtÒn se fr£zesqai ™n 'Arge…oisin ¥nwgen Óppwj ken nÁ£j te saùj kaˆ laÕn 'Acaiîn: aÙtÕj d' ºpe…lhsen ¤m' ºo‹ fainomšnhfi nÁaj ™ãssšlmouj ¤lad' ˜lkšmen ¢mfiel…ssaj. dar acuma Tu l-ai fãcut mai semeþ încã ºi mai zãcaº în mânie. Iute stoleºte cãlãri ºi pedeºtri. Àn ™qšlVsin: ¢n£gkV d' oÜ t… min ¥xei.384 IL IADOS. cãci Cel care bubuie-n nouri Scutul asupra-i întinse ºi se îndârjirã duºmanii. cã nu-i dãm de capãt cetãþii Troia cu zidul înalt. Atrid Agamemnon. ¢ll' ¥geq' æj ¨n ™gë e‡pw peiqèmeqa p£ntej: nàn mn koim»sasqe tetarpÒmenoi f…lon Ãtor s…tou kaˆ o‡noio: tÕ g¦r mšnoj ™stˆ kaˆ ¢lk»: aÙt¦r ™pe… ke fanÍ kal¾ ·odod£ktuloj 'Hèj. Cât despre el. Atrid Agamemnon. de-o fi bucuros. sã se ducã Sau sã rãmâie. æj g¦r ¢nègei. sã facem aºa cum voi spune: Mergeþi acuma la somn. Te sfãtuieºte sã chibzui cu sfetnicii tãi ºi sã cauþi Chip ca sã mântui pe-Ahei ºi toate ale noastre corãbii. Mâne când zorile apoi rãsãri-vor cu degete roºii. pe ceilalþi. •Wj œfaq'. •Wj œfaq'. d¾n d' ¥neJ Ãsan tetihÒtej uŒej 'Acaiîn: Ñy d d¾ metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon m¾ Ôfelej l…ssesqai ¢mÚmona Phlewna mur…a dîra didoÚj: Ö d' ¢g»nwr ™stˆ kaˆ ¥llwj: nàn aâ min polÝ m©llon ¢ghnor…Vsin ™nÁkaj. Bine ar fi dacã nu te rugai de Ahile ºi nu-i dai Multele daruri. kaˆ d' ¨n to‹j ¥lloisin œfh paramuq»sasqai o‡kad' ¢pople…ein. cum însuºi Ahile L-a îndemnat. ºi de la corãbii Du-i la bãtaie pe toþi ºi bate-te însuþi în frunte. ba chiar ºi mai tare S-a-ntãrâtat ºi cu daruri cu tot te respinge pe tine. sunt martori ºi cei care-mi furã tovarãºi.” Asta Ulise rosti. karpal…mwj prÕ neîn ™cšmen laÒn te kaˆ †ppouj ÑtrÚnwn.

387 711 . œnqa d koim»santo kaˆ Ûpnou dîron ›lonto.386 711 IL IADOS. Vinul pe þãrnã stropind. kaˆ tÒte d¾ spe…santej œban klis…hn d ›kastoj. I màqon ¢gass£menoi Diom»deoj ƒppod£moio. ILIADA. se duse la cort fiecare ªi adormirã cu toþii primind ale somnului daruri. CÂNTUL IX Toþi cu uimire auzind cuvintele lui Diomede.

Óte pšr te ciën ™p£lunen ¢roÚraj. toˆ d¾ ›qen e†neka poulÝn ™f' Øgr¾n ½luqon ™j Tro…hn pÒlemon qrasÝn Ðrma…nontej. aÙt¦r ™pˆ stef£nhn kefalÁfin ¢e…raj Cântul X 5 10 15 20 25 30 Toþi cãpitanii Ahei prin corturi. de grijã cumva sã nu piarã Oastea din Argos venitã la Troia pe apele mãrii. Smocuri de pãr de la plete cu mâna-ºi smulgea ºi lui Zeus Tot se ruga ºi din greu suspina el în sinea-i bãrbatã. ¼ tij ¢lex…kakoj p©sin Danao‹si gšnoito. Una-i pãru mai cu cale din tot ce cu mintea-i gândise. Care sã mântuie acum de primejdie toat-aheimea. poll¦j ™k kefalÁj proqelÚmnouj ›lketo ca…taj ØyÒq' ™Ònti Di…. El se uimea de mulþimea de focuri ce-ardea pe câmpie ªi de cântarea din fluier ºi nai ºi de larma de oameni.ILIADOS K ”Alloi mn par¦ nhusˆn ¢ristÁej Panacaiîn eádon pannÚcioi malakù dedmhmšnoi ÛpnJ: ¢ll' oÙk 'Atredhn 'Agamšmnona poimšna laîn Ûpnoj œce glukerÕj poll¦ fresˆn Ðrma…nonta. tromšonto dš oƒ fršnej ™ntÒj. pardalšV mn prîta met£frenon eÙrÝ k£luye poik…lV. mšga d' œstene kud£limon kÁr. mare. El mai întâi ’ºi-nveli cu o blanã vârstatã de pardos Spatele-i lat ºi îºi puse un coif cercuit în aramã 5 10 15 20 25 30 . qaÚmazen pur¦ poll¦ t¦ ka…eto 'IliÒqi prÕ aÙlîn sur…ggwn t' ™nop¾n ÓmadÒn t' ¢nqrèpwn. Noaptea dormeau domoliþi în braþele moi ale-odihnei. Astfel adeseori tot mai ofta ºi-Agamemnon din adâncul Inimii ºi un cutremur întreagã fiinþa-i cuprinse. ia suliþ’ apoi ºi porneºte. •Wj d' aÜtwj Menšlaon œce trÒmoj: oÙd g¦r aÙtù Ûpnoj ™pˆ blef£roisin ™f…zane: m» ti p£qoien 'Arge‹oi. cãmaºa de lânã-ºi îmbracã Bine ºi-noadã mândreþea de-opinci la picioarele-i dalbe. ºi somnul de gene Nu-i se lipea nicidecum. ºš poqi ptolšmoio mšga stÒma peukedano‹o. ¢mfˆ d' œpeita dafoinÕn ˜šssato dšrma lšontoj a‡qwnoj meg£loio podhnekšj. Deci ridicându-se-n cort. aÙt¦r Ót' ™j nÁ£j te ‡doi kaˆ laÕn 'Acaiîn. Numai din pricina lui sã se batã-n rãzboi vitejeºte. Nu mai puþin tremura ºi Menelau. Când se uitã la Troienii rãmaºi înaintea cetãþii. Zvârle pe dânsul a leului piele roºaticã. Când apoi iar se uita ºi vedea pe Ahei la corãbii. Cum câteodatã tot fulgerã soþul pletoasei zeiþe Hera o grindinã poate vestind ori puhoinicã ploaie Sau vreo ninsoare ce fulguie ºi înãlbeºte câmpia Sau un rãzboi care mistuie totul în guºa-i cea mare. Âde dš oƒ kat¦ qumÕn ¢r…sth fa…neto boul¾ Nšstor' œpi prîton Nhl»Žon ™lqšmen ¢ndrîn. ìj puk…n' ™n st»qessin ¢nesten£ciz' 'Agamšmnwn neiÒqen ™k krad…hj. pe lângã corãbii. Însuºi sã meargã la Nestor. e‡ tin£ oƒ sÝn mÁtin ¢mÚmona tekt»naito. Ñrqwqeˆj d' œndune perˆ st»qessi citîna. ½toi Ót' ™j ped…on tÕ TrwŽkÕn ¢qr»seie. Lungã de-ajunge la tãlpi. Numai pe craiul Atrid Agamemnon nu vine sã-l fure Dulce prielnicul somn. cã-l bate tot felul de gânduri. e†leto d' œgcoj. Doar va putea sã înjghebe cu el vreun plan de minune. întâiu-nþelept al oºtirii. æj d' Ót' ¨n ¢str£ptV pÒsij “Hrhj ºãkÒmoio teÚcwn À polÝn Ômbron ¢qšsfaton º c£lazan À nifetÒn. possˆ d' ØpÕ liparo‹sin ™d»sato kal¦ pšdila.

à tin' ˜ta…rwn Ñtrunšeij Trèessin ™p…skopon. El îl gãsi la-mbrãcarea mândreþii de arme în dosul Unei corãbii în cort. ™peˆ DiÕj ™tr£peto fr»n. Ori sã dau fuga-napoi. `Ektoršoij ¥ra m©llon ™pˆ fršna qÁc' ƒero‹sin: oÙ g£r pw „dÒmhn. tÕn prÒteroj prosšeipe bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj: t…fq' oÛtwj ºqe‹e korÚsseai. aleargã Pe la corãbii. ILIADA.” Dar mai întreabã Menelau pe fratele sãu Agamemnon: „Ce fel mã povãþuieºti ºi care-þi mai este porunca? Oare sã stau împreunã cu el aºteptându-te acolo. Merione. Ce te-ai sculat ºi-þi pui armele? Oare-ai trimite Pe un tovar㺠de-ai noºtri cumva la Troieni ca iscoadã? Mie mi-e teamã grozav cã n-are sã fie nici unul Care s-ar prinde sã meargã pe noaptea cea tainicã singur Spre-a iscodi pe Troieni. ea doar de dânsul Are s-asculte mai mult. kaˆ Ñtrunšw ¢nst»menai. ¢ll' ‡qi nàn A‡anta kaˆ 'IdomenÁa k£lesson ·…mfa qšwn par¦ nÁaj: ™gë d' ™pˆ Nšstora d‹on emi. a‡ k' ™qšlVsin ™lqe‹n ™j ful£kwn ƒerÕn tšloj ºd' ™pite‹lai. ªi începu sã-l întrebe Menelau întâi: „Frãþioare. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kre…wn 'Agamšmnwn: creë boulÁj ™m kaˆ s diotrefj ð Menšlae kerdalšhj.390 IL IADOS. ™p¾n eâ to‹j ™pite…lw. bÁ d' ‡men ¢nst»swn Ön ¢delfeÒn. oÜte qe©j uƒÕj f…loj oÜte qeo‹o. nici auzii cã un singur Om a putut oarecui cândva sã pricinuie atâtea Cazne ºi nenorociri cum astãzi fãcutu-ne-a nouã Hector în luptã. o frate slãvite Menelau. ke…nJ g£r ke m£lista piqo…ato: to‹o g¦r uƒÕj shma…nei ful£kessi kaˆ 'IdomenÁoj Ñp£wn MhriÒnhj: to‹sin g¦r ™petr£pomšn ge m£lista. ¢ll¦ m£l' a„nîj de…dw m¾ oÜ t…j toi ØpÒschtai tÒde œrgon ¥ndraj dusmenšaj skopiazšmen ooj ™pelqën nÚkta di' ¢mbros…hn: m£la tij qrasuk£rdioj œstai. ¼ t…j ken ™rÚssetai ºd saèsei 'Arge…ouj kaˆ nÁaj. fiind peste dânºii mai mare Fiul lui Nestor ºi soþul lui Idomeneu. Spornicul sfat ce ne poate ajuta mai curând sã ne scape Oastea ºi stolul de vase. K q»kato calke…hn. qeÕj d' ìj t…eto d»mJ. Inima-l trage pe el mai tare spre jertfa lui Hector. Vreme-ndelungã ºi pânã târziu pomeni-vor Danaii Relele ce-au pãtimit de la Hector. TÕn d' ºme…bet' œpeita bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj: pîj g£r moi mÚqJ ™pitšlleai ºd keleÚeij. dÒru d' e†leto ceirˆ pace…V. Óss' “Ektwr œrrexe Di f…loj uŒaj 'Acaiîn aÜtwj. tÕn d' eár' ¢mf' êmoisi tiq»menon œntea kal¦ nh p£ra prÚmnV: tù d' ¢sp£sioj gšnet' ™lqèn. TÕn d' aâte prosšeipen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn. mãcar cã el nu-i fiu de zeu ori zeiþã. de-ndatã ce-i pun eu la cale?” Zise ºi orândui dup-aceea din nou Agamemnon: 391 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . cã prea i-ar fi mare cutezul. cheamã pe Idomeneu ºi pe Aias.” Doar îi rãspunse zicând al oºtilor domn Agamemnon: „Una ne trebuie-acum. sã-l chem. eu însumi mã voi repezi pân’ la Nestor Ca sã-i dau zor sã se scoale. Nu mai vãzui eu în viaþa mea. cãci altul e gândul lui Zeus. dacã el vrea sã vie Ceata voinicã de paznici sã sprijine. ºi bine-i pãru de venire. CÂNTUL X ªi dupã asta luând cu mâna-i vânjoasã o lance. oÙd' œkluon aÙd»santoj ¥ndr' ›na toss£de mšrmer' ™p' ½mati mht…sasqai. Ãe qšw met¦ s' aâtij. Cãrora îndeosebi noi paza de noapte-ncrezurãm. œrga d' œrex' Ósa fhmˆ melhsšmen 'Arge…oisi dhq£ te kaˆ dolicÒn: tÒsa g¦r kak¦ m»sat' 'AcaioÚj. cel mai puternic Domn peste Ahei îndeobºte cinstit deopotrivã cu zeii. atâtea-s de multe. Du-te dar. Merse sã scoale din somn pe frate-sãu. Öj mšga p£ntwn 'Arge…wn ½nasse. aâqi mšnw met¦ to‹si dedegmšnoj e„j Ó ken œlqVj.

tromšei d' ØpÕ fa…dima gu‹a. Ca sã vedem dacã ei. pe care Lângã corabia neagrã la cort îl gãsi. tu mare-a Danailor faþã. CÂNTUL X „Stai împreunã cu ei. Parcã-s din fire ieºit. ¢ll' e‡ ti dra…neij. tÕn perˆ p£ntwn ZeÝj ™nšhke pÒnoisi diamperj e„j Ó k' ¢ãtm¾ ™n st»qessi mšnV ka… moi f…la goÚnat' ÑrèrV. Haidem de vale la strãji. ú ·' Ð geraiÕj zènnuq' Ót' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»ssoito laÕn ¥gwn. Cuget mereu la rãzboi ºi mã doare cum sufer’ ai noºtri. Catã ºi noi sã ne tot ostenim.392 65 IL IADOS. TÕn d' ºme…bet' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: ð Nšstor NhlhŽ£dh mšga kàdoj 'Acaiîn gnèseai 'Atredhn 'Agamšmnona. deàr' ™j toÝj fÚlakaj katab»omen. ™peˆ oÙd sš g' Ûpnoj ƒk£nei. 393 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . de-a pururi Cât mai am suflet în piept ºi pot sã mã þin pe picioare. ºš tin' oÙr»wn diz»menoj. mi-e teamã cumva pe-ntuneric Drumul sã nu rãtãcim. p¦r d zwst¾r ke‹to pana…oloj. pe care bãtrânul O încingea. dacã-n fruntea oºtirii pornea la rãzboiul Sângerãtor. ’nalþã-i pe toþi ºi lasã mândria deoparte. oÙdš moi Ãtor œmpedon. Capu-ºi ridicã deodatã ºi-n cot rãzãmându-se Nestor Lui Agamemnon îi zice ºi nedumirit îl întreabã: „Cine eºti tu care singur în tabãrã pe la corãbii Noaptea. pe un moale Pat aºternut odihnind. Aflã cã eu sunt Atrid Agamemnon. dacã n-ai ºi tu pace ºi-odihnã. Tãcut sã nu te apropii de mine. ¢ll¦ mšlei pÒlemoj kaˆ k»de' 'Acaiîn. îmi horhãi aºa pe-ntuneric? Cauþi un tovar㺠ori umbli cumva dupã paznici de noapte? Ce vrei? Vorbeºte. mhd' ¢kšwn ™p' œm' œrceo: t…pte dš se creè. Dacã tu vrei sã te miºti. Umblu. fqšggeo. cã dulcea somnie de loc nu se prinde de mine. Laudã. niciodatã dând pas bãtrâneþelor triste. •Wj e„pën ¢pšpempen ¢delfeÕn eâ ™pite…laj: aÙt¦r Ö bÁ ·' „šnai met¦ Nšstora poimšna laîn: tÕn d' eáren par£ te klis…V kaˆ nh mela…nV eÙnÍ œni malakÍ: par¦ d' œntea poik…l' œkeito ¢spˆj kaˆ dÚo doàre faein» te truf£leia. Ôfra ‡dwmen m¾ toˆ mn kam£tJ ¢dhkÒtej ºd kaˆ ÛpnJ ILIADA. krad…h dš moi œxw sthqšwn ™kqróskei.” Craiul Atrid Agamemnon îndatã lui Nestor rãspunse: „Nestor al meu Neliene. ½ tin' ˜ta…rwn. ™peˆ oÙ mn ™pštrepe g»raŽ lugrù. Pavãzã. sã dãm raitã pe-acolo-mpreunã. alãturi podoaba-i de arme. Ñrqwqeˆj d' ¥r' ™p' ¢gkînoj kefal¾n ™pae…raj 'Atredhn prosšeipe kaˆ ™xeree…neto mÚqJ: t…j d' oátoj kat¦ nÁaj ¢n¦ stratÕn œrceai ooj nÚkta di' Ñrfna…hn. cã aºa ni-i din faºã Dat de la Zeus de sus sã ducem povara osândei. când toþi odihnesc. Óte q' eÛdousi brotoˆ ¥lloi. ¢ll¦ kaˆ aÙto… per poneèmeqa: ïdš pou ¥mmi ZeÝj ™pˆ gignomšnoisin †ei kakÒthta bare‹an. obosiþi de nesomn ºi de trudã.” Asta vorbi ºi pe frate-sãu bine-ndrumat îl trimise ªi luã drumul ºi el ºi se duse la Nestor. sunt nenorocitul Cãruia-i dat sã mã zbucium mai mult decât alþii. m» pwj ¢brot£xomen ¢ll»loiin ™rcomšnw: pollaˆ g¦r ¢n¦ stratÒn e„si kšleuqoi. Zi-i fiecãrui pe nume ºi chiar dupã neam ºi pãrinte. pl£zomai ïd' ™peˆ oÜ moi ™p' Ômmasi n»dumoj Ûpnoj ƒz£nei. suliþe douã ºi chivãra cea sclipitoare ªi cingãtoarea cu feluri de feþe. fqšggeo d' Î ken ‡Vsqa kaˆ ™gr»gorqai ¥nwcqi patrÒqen ™k geneÁj Ñnom£zwn ¥ndra ›kaston p£ntaj kuda…nwn: mhd megal…zeo qumù. K aâqi mšnein. a„nîj g¦r Danaîn peride…dia. cã-n tabãrã cãile-s multe. se zbate sã iasã din mine Sufletul ºi am un tremur pe trup ºi pe dalbe picioare. ¢ll' ¢lalÚkthmai. Strigã pe-oriunde vei trece ºi-ndeamnã pe toþi sã vegheze. Tare mi-e teamã de bieþii Danai ºi mi-e liniºtea dusã.

când Ahile Va lepãda de pe suflet povara mâniei cumplite. Cãci lãsãtor e din fire ºi preget-adese la muncã. Eu l-am trimis ca sã cheme pe-aceia pe care tu-i cauþi. TÕn d' aâte prosšeipen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: ð gšron ¥llote mšn se kaˆ a„ti£asqai ¥nwga: poll£ki g¦r meqie‹ te kaˆ oÙk ™qšlei ponšesqai oÜt' ÔknJ e‡kwn oÜt' ¢frad…Vsi nÒoio. ¢ll' ‡omen: ke…nouj d kichsÒmeqa prÕ pul£wn ™n ful£kess'. ILIADA. cumintele Nestor: „Tu al voinicilor crai. Dar pe Menelau. ¢t¦r fulakÁj ™pˆ p£gcu l£qwntai.” Asta zicându-i moº Nestor îºi pune cãmaºa pe dânsul. cã nu li-i Tabãr-aproape.” Numaidecât i-a rãspuns cãlãreþul. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: oÛtwj oÜ t…j oƒ nemes»setai oÙd' ¢piq»sei 'Arge…wn. Ósa poÚ nun ™šlpetai: ¢ll£ min o‡w k»desi mocq»sein kaˆ ple…osin. Eu te urmez bucuros. vultan la rãzboi. dar hai sã trezim ºi pe alþii. Pe Diomede. cã e mare nevoia. K koim»swntai. Ba sã dea fuga pe loc cineva ºi sã cheme pe craiul Idomeneu ºi pe Aias Telamonianul. possˆ d' ØpÕ liparo‹sin ™d»sato kal¦ pšdila. s-alerge Pe la fruntaºi. Hai dar sã mergem. nàn d' ™mšo prÒteroj m£l' ™pšgreto ka… moi ™pšsth: tÕn mn ™gë prošhka kal»menai oÞj sÝ metall´j. Prea sunt duºmanii aproape de noi ºi nu ºtim aieve. Dacã nu-ncearcã cumva astã-noapte sã dea bãtãlie. moº Nestor. e‡ ken 'AcilleÝj ™k cÒlou ¢rgalšoio metastršyV f…lon Ãtor. ¢ll' e‡ tij kaˆ toàsde metoicÒmenoj kalšseien ¢nt…qeÒn t' A‡anta kaˆ 'IdomenÁa ¥nakta: tîn g¦r nÁej œasin ˜kast£tw. Nu doar cã nu se îndeamnã de lene ºi nu-l taie capul. ¢ll' ™mš t' e„sorÒwn kaˆ ™m¾n potidšgmenoj Ðrm»n. ci prea e departe ºi-i drum pân-acolo.” Zise bãtrânul atunci: „Numai astfel în tabãr-Aheii Au sã-l asculte pe el ºi n-o sã se-mpizmuie nimeni Când o sã-i mâne la arme ºi o sã le dea lor poruncã. †na g£r sfin ™pšfradon ºgeršqesqai. oricât mi-i de drag ºi de vrednic de cinste. oÙd m£l' ™ggÚj.394 IL IADOS. L-aº dojeni cã el doarme ºi singur te lasã la lucru. nàn Ôfelen kat¦ p£ntaj ¢ristÁaj ponšesqai lissÒmenoj: creië g¦r ƒk£netai oÙkšt' ¢nektÒj. dusmenšej d' ¥ndrej scedÕn e†atai: oÙdš ti ‡dmen m» pwj kaˆ di¦ nÚkta menoin»swsi m£cesqai. CÂNTUL X Nu adormirã cumva ºi uitarã cu totul de pazã. mãritule Atrid Agamemnon. soˆ d' o‡J ™pštreyen ponšesqai. pe unde la cale pusei sã s-adune cu toþii. oÙd' ™pikeÚsw æj eÛdei. pe dibaciul Ulise ªi pe ºoimanul de Aias precum ºi pe vladnicul Meges. Dânsul va fi cotropit de mai multe nevoi. El îns-acum s-a trezit ºi a venit mai-nainte la mine. Bine-ºi înoadã mândreþea de-opinci la picioarele-i dalbe 395 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Chiar de þi-ar fi cu bãnat. ¢ll¦ f…lon per ™Ònta kaˆ a„do‹on Menšlaon neikšsw. e‡ pšr moi nemes»seai.” Craiul Atrid Agamemnon îndatã rãspunse lui Nestor: „Eu þi-aº da voie oricând sã-l învinui. soˆ d m£l' ›yom' ™gè: potˆ d' aâ kaˆ ™ge…romen ¥llouj ºmn Tudedhn dourˆ klutÕn ºd' 'OdusÁa ºd' A‡anta tacÝn kaˆ Fulšoj ¥lkimon uƒÒn. Ba era dânsul dator ca sã stãruie acuma. voi spune-o deschis de la mine. ba-mi pare cã chiar dimpotrivã. sã se roage de toþi. pe dânsul. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: 'Atredh kÚdiste ¥nax ¢ndrîn 'Ag£memnon oÜ qhn “Ektori p£nta no»mata mht…eta ZeÝj ™ktelšei. Nu tot ce cugetã Hector ºi tot ce-ºi închipuie dânsul Va împlini Cel-de-sus. Óte kšn tin' ™potrÚnV kaˆ ¢nègV. Pe ei i-om gãsi între paznici-naintea Porþii. •Wj e„pën œndune perˆ st»qessi citîna. Ci se tot uitã la mine ºi adastã din parte-mi îndemnul.

l¦x podˆ kin»saj. ¢ll' ›pe'. Nu fi pe noi supãrat. b¦n d' ™pˆ Tudedhn Diom»dea: tÕn d k…canon ™ktÕj ¢pÕ klis…hj sÝn teÚcesin: ¢mfˆ d' ˜ta‹roi eádon. Singuri în tainica noapte? Ce mare nevoie v-ajunge?” Dar îl întâmpin’ atunci cãlãreþul Gerenios Nestor: „Mult iscusite Odiseu. Merse moº Nestor la el ºi cum îl clinti cu piciorul. Colo dintâi pe-Odiseu cel una cu Zeus la minte Iute din somn a trezit cãlãreþul Gerenios Nestor. Tu n-ai niciodatã odihnã. ka… min fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: scštliÒj ™ssi geraiš: sÝ mn pÒnou oÜ pote l»geij. oÜlh d' ™pen»noqe l£cnh. Alãturi dormeau deopotrivã Soþii cu scutul sub cap. Scutul pe umãr luând se duse-mpreunã cu dânºii Dupã Tidide. Ce dormi câtu-i noaptea ºi sforãi? N-auzi c-aici pe tãpºanul câmpiei Troienii ºi-au masul Lângã corãbii ºi-o palmã de loc ne desparte de dânºii?” Asta-i vorbi. CÂNTUL X ªi pe la umãr cu sponci îºi încheie o mantie roºã. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: diogenj Laerti£dh polum»can' 'Odusseà m¾ nemšsa: to‹on g¦r ¥coj beb…hken 'AcaioÚj. pe loc la ureche-i ajunse. Largã. Merse la vase grãbit prin mijlocul oastei ahee.396 IL IADOS. cã mare-i strâmtoarea oºtirii. e†leto d' ¥lkimon œgcoj ¢kacmšnon ÑxšŽ calkù. straºnic mai eºti. prîton œpeit' 'OdusÁa Diˆ mÁtin ¢t£lanton ™x Ûpnou ¢nšgeire Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr fqegx£menoj: tÕn d' aya perˆ fršnaj ½luq' „w». Þeapãna-i lance cu vârf de aramã luând dup-aceea. ØpÕ krasˆn d' œcon ¢sp…daj: œgcea dš sfin Ôrq' ™pˆ saurwtÁroj ™l»lato. Glasu-i. •Wj f£q'. bÁ d' „šnai kat¦ nÁaj 'Acaiîn calkocitènwn. •Wj f£q'. Iute din somn îl trezi ºi-ncepu sã-i dea zor ºi sã-l certe: „Scoalã ºi hai. oÙk ¢eij æj Trîej ™pˆ qrwsmù ped…oio e†atai ¥gci neîn. Ö d klis…hn d kiën polÚmhtij 'OdusseÝj poik…lon ¢mf' êmoisi s£koj qšto. când el a strigat. Sta Diomede culcat pe o blanã de taur sãlbatic. ™k d' Ãlqe klis…hj ka… sfeaj prÕj màqon œeipe: t…fq' oÛtw kat¦ nÁaj ¢n¦ stratÕn ooi ¢l©sqe nÚkta di' ¢mbros…hn. Nu erau oare prin tabãrã alþii de-ai noºtri mai tineri Care puteau mai curând sã dea fuga la crai oriºiunde 397 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . dacã-i fuga mai bunã cumva ori rãzboiul. ØpÕ d' œstrwto ·inÕn boÕj ¢graÚloio. Ôfra kaˆ ¥llon ™ge…romen Ón t' ™pšoike boul¦j bouleÚein. ºi lãncile lor pe aproape Stau cu mânerul înfipte-n pãmânt ºi sclipea de pe ele Boldul de aramã departe ca fulgerul tatãlui Zeus. Ó ti d¾ creië tÒson †kei. Pe el în afarã de cort îl gãsirã Unde dormea înarmat. frumos îndoitã pe el ºi cu miþe-atârnate. Ö d' ™x Ûpnoio m£la kraipnîj ¢nÒrouse. tu Laertiade mãrite. ºi Tidid deodatã din somn se repede ªi cuvânteazã cu glas rostindu-le vorbe ce zboarã: „Moºule. K ¢mfˆ d' ¥ra cla‹nan peron»sato foinikÒessan diplÁn ™ktad…hn. tÁle d calkÕj l£mf' éj te sterop¾ patrÕj DiÒj: aÙt¦r Ó g' ¼rwj eád'. Ôtrunš te ne…kesš t' ¥nthn: œgreo Tudšoj uƒš: t… p£nnucon Ûpnon ¢wte‹j. Ñl…goj d' œti cîroj ™rÚkei. Vino cu noi sã trezim pe oricine-i dator sã dea sfatul La sfãtuit. À feugšmen º m£cesqai. oÜ nu kaˆ ¥lloi œasi neèteroi uŒej 'Acaiîn o† ken œpeita ›kaston ™ge…reian basil»wn ILIADA. tÕn parst¦j ¢nšgeire Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr. Iese Ulise din cort ºi rãstit îi întreabã pe dânºii: „Ce hoinãriþi voi aºa între corturi aici la corãbii. Iar pe sub cap el avea aºternut un covor de minune.” Asta bãtrânul grãi ºi în cortu-i se-ntoarse Ulise. Diomede. bÁ d met' aÙtoÚj. aÙt¦r ØpÕ kr£tesfi t£phj tet£nusto faeinÒj.

398 IL IADOS.” Zise ºi ºanþul sãri. •Wj f£q'. O‰ d' Óte d¾ ful£kessin ™n ¢gromšnoisin œmicqen. ºi dupã ce-i scoalã-i aduce cu sine viteazul. ba ei stau treji ºi gata-narmaþi laolaltã. ¢ll' ‡qi nàn A‡anta tacÝn kaˆ Fulšoj uƒÕn ¥nsthson: sÝ g£r ™ssi neèteroj: e‡ m' ™lea…reij. Du-te dar repede acum ºi scoalã pe Aias mai iute. S-alãturarã la ei Merione ºi fiul lui Nestor. cã vegheazã în noaptea cea tristã ºi-ntr-una Ochii-ºi înhoalbã spre câmp ºi aºteaptã sã vie Troienii.” Dar îi rãspunse zicând cãlãreþul Gerenios Nestor: „Vorbele câte mi-ai spus. ºi mare e larma de oameni ªi de dulãi dupã fiarã. ¢pÒ tš sfisin Ûpnoj Ôlwlen: ìj tîn n»dumoj Ûpnoj ¢pÕ blef£roiin Ñlèlei nÚkta fulassomšnoisi kak»n: ped…on d g¦r a„eˆ tetr£faq'. oÙd mn eÛdontaj ful£kwn ¹g»toraj eáron. TÕn d' aâte prosšeipe Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: naˆ d¾ taàt£ ge p£nta f…loj kat¦ mo‹ran œeipej. o fãtul meu. bucuros cu vorba moº Nestor începe Sã-i îmbãrbate pe ei: „Voi fiilor. Care mai furã poftiþi sã ia parte la sfat împreunã. Dar e grozavã nevoia ce-apasã pe-Ahei astã-noapte. æj d kÚnej perˆ mÁla duswr»swntai ™n aÙlÍ qhrÕj ¢koÚsantej kraterÒfronoj. pe nime din voi sã nu-l fure Somnul cumva ºi s-ajungem de râsul duºmanilor noºtri. Când dupã asta la strãji se duserã ei împreunã. CÂNTUL X ªi sã-i deºtepte pe toþi? Tu nu ºtii de trudã. iar el îºi aruncã pe umere blana Roibã de leu ce-l acoperã pân’ la picior ºi cu lancea Pleacã. sÝ d' ¢m»canÒj ™ssi geraiš. Dupã ce ºanþul trecurã. ei roatã pe câmp s-aºezarã Unde curat era locul ºi nu erau trupuri cãzute. Ój te kaq' Ûlhn œrchtai di' Ôresfi: polÝj d' ÑrumagdÕj ™p' aÙtù ¢ndrîn ºd kunîn. Scoalã pe Meges.” Astfel îi zice. Nu mai gãsirã dormind pe unul mãcar dintre capii Strãjilor. urmau dupã el împreunã Domnii ceilalþi care furã chemaþi la sobor sã s-adune. •Wj e„pën t£froio dišssuto: toˆ d' ¤m' ›ponto 'Arge…wn basilÁej Ósoi kekl»ato boul»n. e„sˆ d laoˆ kaˆ polšej. Am ºi copii cumsecade ºi oameni destui în oºtire. moº Nestor. t£fron d' ™kdiab£ntej Ñrukt¾n ˜driÒwnto ™n kaqarù. ªi unul din ei negreºit ar putea dupã crai sã alerge. de aceea ºi nu pot dormi peste noapte. to‹j d' ¤ma MhriÒnhj kaˆ Nšstoroj ¢glaÕj uƒÕj ½Žsan: aÙtoˆ g¦r k£leon summhti£asqai. ¢ll' ™grhgortˆ sÝn teÚcesin e†ato p£ntej. tot aºa bine Pazã sã þineþi acum. e†leto d' œgcoj. Cum îi vãzu. tîn kšn tij ™poicÒmenoj kalšseien: ¢ll¦ m£la meg£lh creië beb…hken 'AcaioÚj. cã tu eºti mai tânãr. 399 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . ai milã de mine. Cum pe la strungã dulãii stau neadormiþi dupã turmã. Când aud ei de vreo fiarã temutã ce noaptea rãsare Dinspre pãdure la munþi. m¾ c£rma genèmeqa dusmenšessin. K p£ntV ™poicÒmenoi. toÝj d' Ö gšrwn g»qhsen „dën q£rsunš te mÚqJ ka… sfeaj fwn»saj œpea pterÒenta proshÚda: oÛtw nàn f…la tškna ful£ssete: mhdš tin' Ûpnoj aƒre…tw. Tocmai în partea de unde plecase nãvalnicul Hector. Óqi d¾ nekÚwn diefa…neto cîroj piptÒntwn: Óqen aâtij ¢petr£pet' Ôbrimoj “Ektwr ILIADA. toÝj d' œnqen ¢nast»saj ¥gen ¼rwj. bÁ d' „šnai. e„sˆn mšn moi pa‹dej ¢mÚmonej. ÐppÒt' ™pˆ Trèwn ¢oien „Òntwn. Ö d' ¢mf' êmoisin ˜šssato dšrma lšontoj a‡qwnoj meg£loio podhnekšj. Doar pe tãiºul de brici ne stã de acum nouã norocul: Vorba-i ori jalnic pierim ori abia scãpa-vom cu viaþa. Astfel acuma ºi strãjilor dus de pe pleoape li-i somnul Alinãtor. nàn g¦r d¾ p£ntessin ™pˆ xuroà †statai ¢kmÁj À m£la lugrÕj Ôleqroj 'Acaio‹j º biînai. drepte sunt toate.

o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ. de vede prin noapte. ¤ss£ te mhtiÒwsi met¦ sf…sin. Vorba deschise întâi cãlãreþul gerenic moº Nestor: „Dragii mei. kaˆ ¨y e„j ¹mšaj œlqoi ¢skhq»j: mšga kšn oƒ Øpour£nion klšoj e‡h p£ntaj ™p' ¢nqrèpouj. câte o oaie Neagrã cu miel ºi rãsplata-i va fi cea mai bunã din toate: Fi-va de-a pururi poftit pe la praznice ºi la ospeþe. Gata era Merione. veni sã-l învãluie noaptea. ei molcom cu toþii tãcurã. ½qele d' Ð tl»mwn 'OduseÝj katadànai Ómilon Trèwn: a„eˆ g£r oƒ ™nˆ fresˆ qumÕj ™tÒlma. Ei. Sã mã strecor la duºmani prin tabãra care-i aproape. fiecare din ei osebit. I-or dãrui. •Wj œfaq'. Care se bizuie pân’ la Troieni sã se furiºe-acuma ªi de la marginea taberei lor pe vreunul sã prindã Sau de la dânºii din zvon sã afle cumva sã ne spuie Ce-o fi gândind sã mai facã Troienii? Vor ei sã mai steie Lângã corãbii. dar când este unul. Doar o sã-l laude toþi ºi un dar preþuit o sã-i deie Domnii cu toþii atunci. þineau cuvântãri laolaltã. o‰ d' œqelon Diom»deŽ polloˆ ›pesqai. À mem£asin aâqi mšnein par¦ nhusˆn ¢pÒproqen. nu-i oarecine cu inima cutezãtoare. K ÑllÝj 'Arge…ouj. Mai cu nãdejde ºi mai fãrã teamã mi-ar fi încercarea. Ochiul pãtrunde mai greu ºi mai puþin ager e gândul. sÚn te dÚ' ™rcomšnw ka… te prÕ Ö toà ™nÒhsen Óppwj kšrdoj œV: moànoj d' e‡ pšr te no»sV ¢ll£ tš oƒ br£sswn te nÒoj. m£la d' ½qele Nšstoroj uƒÒj. Óte d¾ perˆ nÝx ™k£luyen. ™peˆ dam£santÒ g' 'AcaioÚj. mai vede-nainte doar unul Cum e mai bine. •Wj œfaq'. ½qele d' 'Atredhj dourikleitÕj Menšlaoj. Gata erau amândoi vultanii rãzboiului Aias. sau poate-ntr-acolo Nu vor purcede ’napoi pânã nu vor putea sã ne batã? Astea sã afle ºi teafãr la noi sã se-ntoarcã pe urmã.” Astea bãtrânul vorbi. aºezându-se acolo. mai gata feciorul lui Nestor. ’Naltã mãrire sub soare-l aºteaptã pe el între oameni. ªi încercatul Ulise voia sã rãzbatã în gloata Celor din Troia. to‹si d kaˆ metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: Nšstor œm' ÑtrÚnei krad…h kaˆ qumÕj ¢g»nwr ¢ndrîn dusmenšwn dànai stratÕn ™ggÝj ™Òntwn Trèwn: ¢ll' e‡ t…j moi ¢n¾r ¤m' ›poito kaˆ ¥lloj m©llon qalpwr¾ kaˆ qarsaleèteron œstai. a„eˆ d' ™n da…tVsi kaˆ e„lap…nVsi paršstai. cãci veºnic era inimos la bãtaie. mai-marii acestor corãbii. Dacã-mpreunã merg doi. e‡ tin£ pou dhwn ›loi ™scatÒwnta. lept¾ dš te mÁtij. ½ tin£ pou kaˆ fÁmin ™nˆ Trèessi pÚqoito. Rupse tãcerea ºi zise bãrbatul Tidid Diomede: „Inima cutezãtoare pe mine mã-ndeamnã. viteze Tidid Diomede. moº Nestor. œnqa kaqezÒmenoi œpe' ¢ll»loisi p…fauskon: to‹si d mÚqwn Ãrce Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: ð f…loi oÙk ¨n d» tij ¢n¾r pep…qoiq' ˜ù aÙtoà qumù tolm»enti met¦ Trîaj megaqÚmouj ™lqe‹n. Ba ºi Menelau Atrid. to‹si d kaˆ metšeipen ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: Tudedh DiÒmhdej ™mù kecarismšne qumù ILIADA. Ãe pÒlin d ¨y ¢nacwr»sousin. departe de Troia. ºqelšthn A‡ante dÚw qer£pontej ”Arhoj. 401 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Dac-ar fi totuºi cumva oarecine sã-mi fie tovarãº. ½qele MhriÒnhj. ka… oƒ dÒsij œssetai ™sql»: Óssoi g¦r n»essin ™pikratšousin ¥ristoi tîn p£ntwn oƒ ›kastoj Ԏn dèsousi mšlainan qÁlun ØpÒrrhnon: tÍ mn ktšraj oÙdn Ðmo‹on. vestitul în lupta cu suliþi. CÂNTUL X Când pe Ahei risipind. ºi o seamã voiau pe Tidid sã-l urmeze.” Asta grãi.400 IL IADOS. Dar mijloci între dânºii Atrid Agamemnon ºi zise: „Scumpe tu inimii mele. taàt£ ke p£nta pÚqoito.

Cum pot eu oare din parte-mi sã uit pe slãvitul Ulise. mhd' e„ basileÚterÒj ™stin. t»n ·£ pot' ™x 'Eleînoj 'AmÚntoroj 'Ormen…dao ™xšlet' AÙtÒlukoj pukinÕn dÒmon ¢ntitor»saj. cãci el îºi lãsase la corturi Spada. Pe dinafarã de jur împrejur avea cuºma podoabã Numai colþi albi de mistreþi ºi tare-ndesiþi erau colþii Bine de tot rânduiþi. ™peˆ per…oide noÁsai. Care la oriºice treburi cu sufletul ºi cutezarea Stã ne-ntrecut ºi pe care-l iubeºte ºi Palas Atena? Dacã-nsoþi-mã-va el. Iar la mijloc era pâsluitã. i-a dat ºi un scut. arcul ºi tolba ce-avea le dãdu lui Ulise. Stelele-n cer asfinþesc. paro…cwken d plšwn nÝx tîn dÚo moir£wn. œdeisen d perˆ xanqù Menel£J.402 235 IL IADOS. Dar cuvânteazã din nou Diomede. s-apropie ziua. ªi în cap el ºi-ndesã-apoi coiful Fãrã de creastã ºi tui. Lui Diomede Tidid i-a dat Trasimede voinicul Spadã cu douã tãiºuri. ™peˆ mem£as… ge pollo…. TÕn d' aâte prosšeipe polÚtlaj d‹oj 'OdusseÚj: Tudedh m»t' ¥r me m£l' a‡nee m»tš ti ne…kei: e„dÒsi g£r toi taàta met' 'Arge…oij ¢goreÚeij. Tu. o cãciulã din blanã de taur. vârtos-strigãtorul: „Dacã voi þineþi ca eu dupã plac sã-mi aleg un tovarãº. Cuºma. file‹ dš ˜ Pall¦j 'Aq»nh. prin foc ºi potop de vom trece. ¼ te kata‹tux kšklhtai.” Asta vorbir-amândoi ºi încinserã straºnice arme. •Wj e„pÒnq' Óploisin œni deino‹sin ™dÚthn. cã mulþi vor sã vie cu tine. ¥falÒn te kaˆ ¥llofon. ¢mfˆ dš oƒ kunšhn kefalÁfin œqhke ·inoà poiht»n: polšsin d' œntosqen ƒm©sin ™ntštato stereîj: œktosqe d leukoˆ ÑdÒntej ¢rgiÒdontoj ØÕj qamšej œcon œnqa kaˆ œnqa eâ kaˆ ™pistamšnwj: mšssV d' ™nˆ p‹loj ¢r»rei. oá pšri mn prÒfrwn krad…h kaˆ qumÕj ¢g»nwr ™n p£ntessi pÒnoisi. trecurã mai bine de douã Pãrþi ale nopþii ºi numai o parte de-acum mai rãmâne. când hoþu-i cãlcase Curtea cea bine-ziditã. Fiul lui Ormenos din Eleona. Diomede. •Wj œfat'. sÝ d ce…ron' Ñp£sseai a„do‹ e‡kwn ™j gene¾n ÐrÒwn. K tÕn mn d¾ ›tarÒn g' aƒr»seai Ón k' ™qšlVsqa. Neamu-i în seamã luând. Teferi venim înapoi. Doar mã cunosc îndestul Aheii ºi nu e nevoie. de ruºine. ™ggÚqi d' ºèj.” Lui Diomede la asta-i grãi încercatul Ulise: „Nici sã mã lauzi prea mult ºi nici sã mã scazi. Bine-nnãditã-nãuntru cu împletituri de curele. ¥stra d d¾ probšbhke. CÂNTUL X Ai sã-þi alegi ca tovar㺠pe care-i pofti ºi vei crede Dintre aceºtia mai bun. de-o fi chiar mai mare-n domnie.” Asta el zise. El îi mai puse pe cap ºi o cuºmã fãcutã din piele. to‹j d' aâtij metšeipe bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: e„ mn d¾ ›tarÒn ge keleÚetš m' aÙtÕn ˜lšsqai. sã nu laºi pe cel mai voinic ºi pe altul Mai puþin vrednic sã iei de ruºine cumva ca tovarãº. ·Úetai d k£rh qalerîn a„zhîn. Cuºmã ce apãrã capul voinicilor. pe care-o prãdase Autolicos cândva lui Amintor. cã-i prea cumpãnit ºi cuminte. cu teamã gândind la bãlanul Menelau. Iar Merione Sabia. mhd sÚ g' a„dÒmenoj sÍsi fresˆ tÕn mn ¢re…w kalle…pein. Hai sã purcedem. cã noaptea-i pe ducã. iar el în Citera o dete 403 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . TudedV mn dîke meneptÒlemoj Qrasum»dhj f£sganon ¥mfhkej: tÕ d' ˜Õn par¦ nh lšleipto: kaˆ s£koj: ¢mfˆ dš oƒ kunšhn kefalÁfin œqhke taure…hn. pîj ¨n œpeit' 'OdusÁoj ™gë qe…oio laqo…mhn. MhriÒnhj d' 'OdusÁŽ d…dou biÕn ºd farštrhn kaˆ x…foj. toÚtou g' ˜spomšnoio kaˆ ™k purÕj a„qomšnoio ¥mfw nost»saimen. ¢ll' ‡omen: m£la g¦r nÝx ¥netai. trit£th d' œti mo‹ra lšleiptai. Sk£ndeian d' ¥ra dîke Kuqhr…J 'Amfid£manti: ILIADA. fainomšnwn tÕn ¥riston.

pãzeºte-m-acum ºi m-ajutã.” Roagã-se apoi dupã el Tidid Diomede bãrbatul: „Ruga mi-ascultã ºi mie. Fii tu tot bunã ºi mie. Nu da nici Hector odihnã Troienilor somnul sã guste. tîn d' œklue Pall¦j 'Aq»nh. fruntaºii rãmaser-acolo. aÙt¦r Ö meil…cion màqon fšre Kadme…oisi ke‹s': ¢t¦r ¨y ¢piën m£la mšrmera m»sato œrga sÝn soˆ d‹a qe£. El la Asopos pe-Ahei înarmaþi i-a lãsat ºi de-acolo Paºnicã vorbã le-aduse tebanilor. când sol îl trimiser-Aheii. b£n ·' „šnai. b£n ·' ‡men éj te lšonte dÚw di¦ nÚkta mšlainan ¨m fÒnon. Vesel de semnul acesta. to‹si d dexiÕn Âken ™rwdiÕn ™ggÝj Ðdo‹o Pall¦j 'Aqhna…h: toˆ d' oÙk ‡don Ñfqalmo‹si nÚkta di' Ñrfna…hn. iar Amfidamas ca oaspe Cuºma o dete lui Mol ºi fiului sãu Merione Ca sã o poarte. Cum îi chemã. -Ateno. Mã însoþeºte cum tu însoþit-ai pe tata Tideus Odinioarã la Teba. Cum ei pãºeau. ¼ tš moi a„eˆ ™n p£ntessi pÒnoisi par…stasai. ¢ll¦ kl£gxantoj ¥kousan. Óte oƒ prÒfrassa paršsthj. o‰ d' ™peˆ ºr»santo DiÕj koÚrV meg£loio. Noaptea cernitã fiind. iscodi el un plan potrivit ºi le zise: 405 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . dÕj d p£lin ™pˆ nÁaj ™ãkle‹aj ¢fikšsqai ·šxantaj mšga œrgon. tu fiicã a vijeliosului Zeus. Junca eu am sã þi-o-nchin poleind-o pe coarne cu aur. Care erau cãpetenii ºi oameni cu grija oºtirii. Óssoi œsan Trèwn ¹g»torej ºd mšdontej: toÝj Ó ge sugkalšsaj pukin¾n ¢rtÚneto boul»n: ILIADA.404 IL IADOS. Të d' ™peˆ oân Óploisin œni deino‹sin ™dÚthn. ìj nàn moi ™qšlousa par…stao ka… me fÚlasse. cã stat-ai alãturi de el cu priinþã. Óte te prÕ 'Acaiîn ¥ggeloj Éei. ºi acuma pe cap îi veni lui Ulise. Eu mulþumi-voi jertfindu-þi o tânãrã juncã frumoasã Nedomolitã ce încã la jug nu o puse plugarul. di£ t' œntea kaˆ mšlan aŒma. Ó ke Trèessi mel»sV. ¿n oÜ pw ØpÕ zugÕn ½gagen ¢n»r: t»n toi ™gë ·šxw crusÕn kšrasin periceÚaj. K 'Amfid£maj d MÒlJ dîke xein»Žon enai. CÂNTUL X Lui Amfidamas din Scandia. Ei ºi pornir-amândoi. oÙdš se l»qw kinÚmenoj: nàn aâte m£list£ me f‹lai 'Aq»nh. Ca o pereche de lei ’naintarã în beznã de noapte Printre mãceluri ºi leºuri ºi arme ºi cheaguri de sânge. ¢ll' ¥mudij kikl»sketo p£ntaj ¢r…stouj. ºr©to d' 'Aq»nV: klàq… meu a„giÒcoio DiÕj tškoj. la dreapta Lor le zburã pe aproape. Ulise-ncepu sã se roage: „Ruga-mi ascultã. ’Naltã zeiþã. mai ales acum ocroteºte-m. nimic nu vãzurã cu ochii. un bâtlan trimis de Atena. OÙd mn oÙd Trîaj ¢g»noraj e‡asen “Ektwr eÛdein. soˆ d' aâ ™gë ·šxw boàn Ãnin eÙrumštwpon ¢dm»thn. ca‹re d tù Ôrniq' 'OduseÚj. Dupã ce astfel îºi puserã armele înfricoºate. Dupã ce ei se rugarã de-a marelui Zeus copilã. lipšthn d kat' aÙtÒqi p£ntaj ¢r…stouj. Care de faþã-mi eºti pururi la toatã trudirea ºi orice Pas îmi cunoºti. toÝj d' ¥r' ™p' 'Aswpù l…pe calkoc…twnaj 'AcaioÚj. Dar la întorsu-i Fapte viteze de pominã puse la cale prin tine. tu fiicã ne-nvins-a lui Zeus. numai þipãtul lui auzirã. Fã tu-napoi sã ne-ntoarcem în tabãrã plini de mãrire. ¨n nškuaj. Ci-ºi colãci pe fruntaºi dup-aceea. ca bine s-o simtã duºmanii.” Astfel în rugã ziceau ºi fur-ascultaþi de Atena. •Wj œfan eÙcÒmenoi. Dupã vreo mare ispravã. DeÚteroj aât' ºr©to bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj: kškluqi nàn kaˆ ™me‹o DiÕj tškoj 'Atrutènh: spe‹Ò moi æj Óte patrˆ ¤m' ›speo TudšŽ d…J ™j Q»baj. aÙt¦r Ö MhriÒnV dîken ú paidˆ forÁnai: d¾ tÒt' 'OdussÁoj pÚkasen k£rh ¢mfiteqe‹sa. pe toþi laolaltã.

Oare mai stau priveghind ºi-ºi apãrã tabãr-Aheii Sau de-astã datã.” Zise al lui Priam fecior. oÙd' ™qšlousi nÚkta fulassšmenai. o‰ d' ¥ra p£ntej ¢k¾n ™gšnonto siwpÍ. Capu-ntr-o piele de jder ºi-l înfundã ºi-o lance ascuþitã El apucând. Dacã un nume voind sã-ºi capete. nhîn çkupÒrwn scedÕn ™lqšmen. Nu-þi voi fi eu de prisos ca iscoadã. ci dupã dorinþã. stârnit dupã asta. tÕn d' ÑrÒqunen: aÙt…ka d' ¢mf' êmoisin ™b£lleto kampÚla tÒxa. ¢ll£ sš fhmi diamperj ¢glaŽe‹sqai. K t…j kšn moi tÒde œrgon ØposcÒmenoj telšseie dèrJ œpi meg£lJ. o‰ foršousin ¢mÚmona Phlewna. Am sã mã furiº prin tabãrã pân-oi ajunge la vasul Lui Agamemnon. Singurul frate la cinci surori era tânãrul Dolon Care lui Hector atunci în faþa Troienilor zise: „Inima cutezãtoare pe mine mã-ndeamnã. Ój ·a tÒte Trws…n te kaˆ “Ektori màqon œeipen: “Ektor œm' ÑtrÚnei krad…h kaˆ qumÕj ¢g»nwr nhîn çkupÒrwn scedÕn ™lqšmen œk te puqšsqai. dèsw g¦r d…frÒn te dÚw t' ™riaÚcenaj †ppouj o† ken ¥ristoi œwsi qoÍj ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn Ój t…j ke tla…h. •Wj f£to ka… ·' ™p…orkon ™pèmose. kratˆ d' ™pˆ ktidšhn kunšhn. •Wj œfaq'. dar Dolon. Öj d» toi edoj mn œhn kakÒj. Dânsul la chip era slut. o porni spre corãbii. Crainicul dumnezeiesc.406 IL IADOS. CÂNTUL X „Cine ar putea jurui cã va duce la capãt o treabã. œk te puqšsqai º ful£ssontai nÁej qoaˆ æj tÕ p£roj per. iar el luã sceptrul în mânã ºi prinse sã jure: „Martor sã-mi fie chiar Zeus. ¢ll¦ podèkhj: aÙt¦r Ö moànoj œhn met¦ pšnte kasign»tVsin. care ar fi mai de soi la corãbii. bãtuþi pe de-a-ntregul de mânile noastre Gata sunt ei sã ia fuga pe mare ºi nu mai vor noaptea Pazã sã þie. ka… moi Ômosson à mn toÝj †ppouj te kaˆ ¤rmata poik…la calkù dwsšmen. kam£tJ ¢dhkÒtej a„nù. Óqi pou mšllousin ¥ristoi boul¦j bouleÚein À feugšmen º m£cesqai.” Zise. pe unde s-or fi adunând cãpitanii Sfat între ei sfãtuind sã fugã-napoi ori sã lupte. à ½dh ce…ressin Øf' ¹metšrVsi damšntej fÚxin bouleÚousi met¦ sf…sin. misqÕj dš oƒ ¥rkioj œstai. fiind istoviþi dup-atâta trudire. ei molcom tãcurã cu toþii. •Wj f£q'. Ö d' ™n cersˆ skÁptron l£be ka… oƒ Ômossen: ‡stw nàn ZeÝj aÙtÕj ™r…gdoupoj pÒsij “Hrhj m¾ mn to‹j †ppoisin ¢n¾r ™poc»setai ¥lloj Trèwn. ’Nalþã dar sceptrul în sus ºi jurã cã-mi dãrui aieve Mândra pereche de cai cu caru-nflorit în aramã. ¢ll' ¥ge moi tÕ skÁptron ¢n£sceo. I-oi dãrui o teleagã ºi doi telegari de cei mândri. o. o sã cuteze Pe la corãbii sã meargã pe-ascuns ca sã prindã de veste. ›le d' ÑxÝn ¥konta. bÁ d' „šnai protˆ nÁaj ¢pÕ stratoà: oÙd' ¥r' œmellen ILIADA. dar neîntrecut de picioare. pe Ahile. oŒ t' aÙtù kàdoj ¥roito.” Astfel îi jurã-n deºert. bogat în aramã ºi aur. Hector. unul Dolon. acel care tunã-n vãzduhuri N-are sã umble cu caii aceia nici unul de-ai noºtri. dar n-a fost sã vie 407 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . Care prin tabãrã poartã pe–alesul viteaz. ›ssato d' œktosqen ·inÕn polio‹o lÚkoio. soˆ d' ™gë oÙc ¤lioj skopÕj œssomai oÙd' ¢pÕ dÒxhj: tÒfra g¦r ™j stratÕn emi diamperj Ôfr' ¨n †kwmai nÁ' 'Agamemnonšhn. Pe la corãbii sã merg dupã ºtirea doritã de tine. Lungi la grumaz. fecior lui Eumede. Jurui cã numai tu singur pe veci o s-ai parte de dânºii. Fost-a la ei un bãrbat. Dac-ar primi un dar mare? De-ajuns o sã-i fie rãsplata. Ãn dš tij ™n Trèessi DÒlwn EÙm»deoj uƒÕj k»rukoj qe…oio polÚcrusoj polÚcalkoj. Arcul sucit îºi aruncã pe umãr îndatã ºi tolba. Pe dinafarã se-mbracã cu-o blanã de lup cenuºie.

m» pwj protˆ ¥stu ¢lÚxV. ºi din cale cârmind s-aplecarã-ntre leºuri. nãpustindu-ne asupra-i. el sta sã se bage-ntre paznici. Ö d' ¥r' œsth doàpon ¢koÚsaj.408 IL IADOS. Repede apoi. Palas Atena-i adause inima lui Diomede. laiyhr¦ d goÚnat' ™nèma feugšmenai: toˆ d' aya dièkein Ðrm»qhsan. mereu s-aþineau dupã Dolon. purcesul din Zeus. †na m» tij 'Acaiîn calkocitènwn fqa…h ™peux£menoj balšein. ªi-nchipuise cã vin de la oastea troianã niscaiva Soþi sã-l întoarcã-napoi. •Wj ¥ra fwn»sante parx Ðdoà ™n nekÚessi klinq»thn: Ö d' ¥r' ðka paršdramen ¢frad…Vsin. K ™lqën ™k nhîn ¨y “Ektori màqon ¢po…sein. dourˆ d' ™passwn prosšfh kraterÕj Diom»dhj: º mšn' ºš se dourˆ kic»somai. Cum pãrãsi el atunci duiumul de oameni ºi care. ¢ll' Óte d» ·' ¢pšhn ÓssÒn t' ™pˆ oâra pšlontai ¹miÒnwn: aƒ g£r te boîn proferšstera… e„sin ˜lkšmenai neio‹o baqe…hj phktÕn ¥rotron: të mn ™pedramšthn. la corãbii. Dacã însã cumva din picior ne va-ntrece. tÒte d¾ mšnoj œmbal' 'Aq»nh TudedV. Când. ¢ll' Óte d¾ t£c' œmelle mig»sesqai ful£kessi feÚgwn ™j nÁaj. ¢ll' ™îmšn min prîta parexelqe‹n ped…oio tutqÒn: œpeita dš k' aÙtÕn ™paxantej ›loimen karpal…mwj: e„ d' ¥mme parafqa…hsi pÒdessin. Drumul în pripã luând. Cum îl rãznirã de oaste. iar el se opri auzind tropotitul. ¢ll' Óte d» ·' ¥pesan dourhnekj À kaˆ œlasson. oÙdš sš fhmi ILIADA. à tina sul»swn nekÚwn katateqnhètwn. Deci se rãpede la dânsul cu lancea ºi-i strigã viteazul: „Stai. rãspuns sã-i aducã lui Hector. ¢ll' Óte d» ·' †ppwn te kaˆ ¢ndrîn k£llif' Ómilon. Ö d deÚteroj œlqoi. oÙk od' À n»essin ™p…skopoj ¹metšrVsin. Sai tu cu lancea la el ºi rupe-l de tabãr. Sau sã despoaie de arme pe morþii rãmaºi pe câmpie. el þipã ºi fuge-nainte. Ulise. el vãzu pe duºmani ºi o rupse de fugã. Când fu departe de ei ca de-o brazdã ce-o trage catârul. De mâna mea n-ai sã scapi lesne 409 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . Diom»dea d prosšeipen: oátÒj tij DiÒmhdej ¢pÕ stratoà œrcetai ¢n»r. Pe întuneric îndatã-l zãri ºi ortacului zise: „Uite colea. ìj tÕn Tudedhj ºd' Ö ptol…porqoj 'OdusseÝj laoà ¢potm»xante dièketon ™mmenj a„e…. Ei nãvãlirã spre el ºi iute-l luarã la goanã. bÁ ·' ¢n' ÐdÕn memaèj: tÕn d fr£sato prosiÒnta diogen¾j 'OduseÚj. Teamã fiindu-i sã nu-ºi facã falã-ntre Ahei oarecine Cã-l nimeri înainte ºi numai pe urmã Tidide. cã vine din tabãrã unul. Astfel Tidid Diomede ºi cuceritorul Ulise. Fãr’ a-ºi da seama iscoada în grabã trecu pe de lãturi. sã punem îndatã Mâna pe el. æj d' Óte karcarÒdonte dÚw kÚne e„dÒte q»rhj À kem£d' º lagwÕn ™pe…geton ™mmenj a„eˆ cîron ¢n' Øl»enq'.” Asta ziceau. Cum câteodatã ogarii colþoºi ºi deprinºi la vânaturi Dau de vr’un iepure sau de vr’un cerb ºi luându-l în goanã Nu-l mai slãbesc în pãduri. a„e… min ™pˆ nÁaj ¢pÕ stratÒfi protieile‹n œgcei ™passwn. Ö dš te proqšVsi memhkèj. CÂNTUL X De la corãbii-napoi. spre corãbii luând-o. Doar mai destoinici ca boii sunt numai catârii la trasul Plugului din rãsputere prin þelinã – dânºii la Dolon Se repezirã. dupã altã porunc-a lui Hector. gnî ·' ¥ndraj dhouj. -alungã-l Tot spre corãbii sã nu dea el fuga-napoi spre cetate. œlpeto g¦r kat¦ qumÕn ¢postršyontaj ˜ta…rouj ™k Trèwn „šnai p£lin “Ektoroj ÑtrÚnantoj. Nu ºtiu de vine cumva ca iscoadã la noi. Diomede. ori cu suliþa dau. Dar sã-l lãsãm o bucatã sã treacã pe ºes înainte. Când depãrtarea de dânºii era de-o bãtaie de lance Ori mai puþin.

TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj: q£rsei. à s' aÙtÕn qumÕj ¢nÁke. te trimise chiar Hector. kam£tJ ¢dhkÒtej a„nù. Cã-mi jurui telegarii cei tari de copitã ºi carul Scânteietor de aramã ce poartã pe-Ahile slãvitul. tÕn ¢qan£th tške m»thr. ˜kën d' ¹m£rtane fwtÒj: dexiterÕn d' Øpr ðmon ™äxou dourÕj ¢kwk¾ ™n ga…V ™p£gh: Ö d' ¥r' œsth t£rbhsšn te bamba…nwn: ¥raboj d di¦ stÒma g…gnet' ÑdÒntwn: clwrÕj Øpaˆ de…ouj: të d' ¢sqma…nonte kic»thn. ØpÕ d' œtreme gu‹a: pollÍs…n m' ¥tVsi park nÒon ½gagen “Ektwr. Óte q' eÛdousi brotoˆ ¥lloi. ILIADA. Capãtul netedei lãnci îi trecu peste umãr la dreapta ªi-nþepeni în pãmânt. la noi. nãscutul din mamã zeiþã. îi rãspunse: „Hei. à s' “Ektwr prošhke diaskopi©sqai ›kasta nÁaj œpi glafur£j. fiind istoviþi dupã marea trudire. când doarme-n odihnã tot insul? Vii dupã pradã la morþi care zac rãspândiþi pe câmpie? Ori la corãbii. El stete cuprins de cutremur ªi dârdâind. iar ei gâfâind îl ajunserã-ndatã ªi-l apucarã de mâini. Galben de spaimã. ’H ·a kaˆ œgcoj ¢fÁken. œk te puqšsqai º ful£ssontai nÁej qoaˆ æj tÕ p£roj per. cotropiþi fiind de puterile noastre. mhdš t… toi q£natoj kataqÚmioj œstw. 411 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . oÙd' ™qšlousi nÚkta fulassšmenai. K dhrÕn ™mÁj ¢pÕ ceirÕj ¢lÚxein a„pÝn Ôleqron. el nu-l nemeri cu ’nadinsul. cã pe loc te ajunge nãprasnicã moarte. ½ tina sul»swn nekÚwn katateqnhètwn. cã la daruri prea mari lãcomit-ai râvnind telegarii Unui viteaz ca Ahile! Dar tare anevoie pe dânºii Oamenii cei muritori sã-i poatã struni ori sã-i mâne Alþii afarã de-Ahile.” Zise ºi lancea zvârlind. ªi-mi porunci sã pornesc prin neguri de noapte fugarã ªi sã mã furiº pe lângã oºtirea duºmanã.” Dar iscusitul Ulise la asta zâmbind. Dacã va ºti cã sunt viu ºi trãiesc pe aici la corãbii.410 IL IADOS. sã aflu Dacã mai sunt ca-nainte apãrate ale voastre corãbii Sau poate voi. ºnègei dš m' „Ònta qo¾n di¦ nÚkta mšlainan ¢ndrîn dusmenšwn scedÕn ™lqšmen. ceirîn d' ¡y£sqhn: Ö d dakrÚsaj œpoj hÜda: zwgre‹t'. à ½dh ce…ressin Øf' ¹metšrVsi damšntej fÚxin bouleÚousi met¦ sf…sin. ca toate Sã iscodeºti ºi sã vezi? Sau tu vii aºa de la tine?” Dolon atunci a rãspuns cuprins pe picioare de-un tremur: „Hector mã scoase din minte smomindu-mã bietul de mine. Numai atâta rãspunde-mi ºi spune-mi curat adevãrul: Unde-ai pornit-o din tabãrã singur aºa spre corãbii Pe întunericul nopþii. Gata de fugã sunteþi ºi nu mai voiþi astã-noapte Paza sã þineþi. TÕn d' ™pimeid»saj prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj: à ·£ nÚ toi meg£lwn dèrwn ™pema…eto qumÕj †ppwn A„ak…dao dafronoj: o‰ d' ¢legeinoˆ ¢ndr£si ge qnhto‹si dam»menai ºd' Ñcšesqai ¥llJ g' À 'AcilÁŽ. Ój moi Phlewnoj ¢gauoà mènucaj †ppouj dwsšmenai katšneuse kaˆ ¤rmata poik…la calkù. Cu lacrimi în ochi el se roagã: „Nu mã ucideþi. tîn k' Ümmin car…saito pat¾r ¢pere…si' ¥poina e‡ ken ™m zwÕn pepÚqoit' ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn. sã n-ai nici o grijã de moarte. cã prinse sã-i clãnþãne dinþii în gurã. eu zilele am sã-mi rãscumpãr.” Astfel îi zise lui Dolon atunci iscusitul Ulise: „Fii liniºtit despre asta. aÙt¦r ™gën ™m lÚsomai: œsti g¦r œndon calkÒj te crusÒj te polÚkmhtÒj te s…dhroj. CÂNTUL X ªi-ndelungat. Tata v-ar da ca rãsplatã o mare grãmadã din ele. TÕn d' ºme…bet' œpeita DÒlwn. Acasã Am ºi eu aur ºi-aramã ºi fier fãurit în tot chipul. ¢ll' ¥ge moi tÒde e„p kaˆ ¢trekšwj kat£lexon: pÍ d¾ oÛtwj ™pˆ nÁaj ¢pÕ stratoà œrceai oŒoj nÚkta di' Ñrfna…hn.

Dar ce mã-ntrebaþi de-amãnuntul Voi despre asta? De vreþi sã pãtrundeþi în tabãra noastrã. Peonii arcaºii. Iar despre Timbra sunt Mizii tari de vârtute. d…eipš moi Ôfra dae…w. ºi spre zidul cetãþii Nu se vor trage-napoi pânã nu-i vor înfrânge pe-ai noºtri?” Eumedianul atunci din nou lui Ulise-i rãspunse: „ªi despre asta þi-oi spune eu drept ºi curat adevãrul. Tracii. departe de-ai lor. ºi mai are 413 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Cât despre paza ce-ntrebi. ¤ss£ te mhtiÒwsi met¦ sf…sin. siliþi de nevoie. oŒsin ¢n£gkh oŒ d' ™grhgÒrqasi fulassšmena… te kšlontai ¢ll»loij: ¢t¦r aâte polÚklhtoi ™p…kouroi eÛdousi: Trwsˆn g¦r ™pitrapšousi ful£ssein: oÙ g£r sfin pa‹dej scedÕn e†atai oÙd guna‹kej. care furã chemaþi de departe. de-a valma cumva cu Troienii Sau mai încolo. Licienii ªi strunitorii de cai Frigienii precum ºi Meonii Cei care luptã din care. TÕn d' aâte prosšeipe DÒlwn EÙm»deoj uƒÒj: toˆ g¦r ™gè toi taàta m£l' ¢trekšwj katalšxw. Dorm fãrã grijã ºi lasã Troienilor paza oºtirii. departe de zgomotul oastei. Nu-i osebitã sã apere armia ºi sã vegheze. K ¢ll' ¥ge moi tÒde e„p kaˆ ¢trekšwj kat£lexon: poà nàn deàro kiën l…pej “Ektora poimšna laîn. poà dš oƒ œntea ke‹tai ¢r»Ža. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj: pîj g¦r nàn Trèessi memigmšnoi ƒppod£moisin eÛdous' à ¢p£neuqe. qe…ein d' ¢nšmoisin Ðmo‹oi: ¤rma dš oƒ crusù te kaˆ ¢rgÚrJ eâ ½skhtai: ILIADA. Dumnezeieºtii Pelasgi. boul¦j bouleÚei qe…ou par¦ s»mati ”Ilou nÒsfin ¢pÕ flo…sbou: fulak¦j d' §j e‡reai ¼rwj oÜ tij kekrimšnh ·Úetai stratÕn oÙd ful£ssei. prÕj QÚmbrhj d' œlacon LÚkioi Muso… t' ¢gšrwcoi kaˆ FrÚgej ƒppÒmacoi kaˆ MÇonej ƒppokorusta…. deoparte? Mai spune ºi-nvaþã-mã ºi-asta. sã ºtii cã nici una. Pe de o parte. CÂNTUL X Ia mai rãspunde-mi tu iarã ºi spune-mi curat adevãrul: Unde lãsaºi la plecare pe Hector. À mem£asin aâqi mšnein par¦ nhusˆn ¢pÒproqen. Resos li-i Domnul. “Ektwr mn met¦ to‹sin. se aflã la marginea oastei. Caii vãzutu-i-am eu. Locuitorii Troieni. Nefiind doar pe aproape nevestele lor ºi copiii. ¢ll¦ t… À ™m taàta diexeršesqe ›kasta. la focuri Stau priveghind ºi mereu între dânºii se-ndeamnã la pazã. toà d¾ kall…stouj †ppouj ‡don ºd meg…stouj: leukÒteroi ciÒnoj.” Iar dupã asta-l întreabã pe Dolon isteþul Ulise: „Ce fel acuma dorm ei. prÕj mn ¡lÕj K©rej kaˆ Pa…onej ¢gkulÒtoxoi kaˆ Lšlegej kaˆ KaÚkwnej d‹o… te Pelasgo…. viteze. odrasla lui Eioneu. veniþi de curând. poà dš oƒ †ppoi. ºi-i acolo. Óssai mn Trèwn purÕj ™sc£rai. Numai tovarãºii lor. ªi ferecat îi e carul cu aur ºi argint.412 405 IL IADOS. Ãe pÒlin d ¨y ¢nacwr»sousin. Ósoi boulhfÒroi e„s…. pîj daˆ tîn ¥llwn Trèwn fulaka… te kaˆ eÙna….” Eumedianul atunci din nou lãmuri pe Ulise: „ªi despre aceea þi-oi spune eu drept ºi curat adevãrul. TÕn d' ºme…bet' œpeita DÒlwn EÙm»deoj uƒÒj: toˆ g¦r ™gë kaˆ taàta m£l' ¢trekšwj katalšxw. e„ g¦r d¾ mšmaton Trèwn katadànai Ómilon Qr»Žkej oŒd' ¢p£neuqe ne»ludej œscatoi ¥llwn: ™n dš sfin `RÁsoj basileÝj p£Žj 'HŽonÁoj. Cauconii precum ºi Lelegii. a oºtilor frunte? Unde sunt armele lui aºezate ºi unde-i sunt caii? Cum stã cu paza ºi locul de mas al oºtirii troiene? Ce gând mai au dupã asta? Mai vor ei pe loc sã rãmâie Lângã corãbii. spre mare sunt Carii. Albi ca zãpada sunt ei ºi la fugã sunt repezi ca vântul. n-au seamãn de mari ºi de-mândri. ™peˆ dam£santÒ g' 'AcaioÚj. Hector îºi strânse pe sfetnici ºi þine cu ei adunare Lângã mormântul lui Ilos.

la corãbii. le-nalþã spre Palas Atena. Pune spre-a nu rãtãci la întoarcerea lor pe-ntuneric. ºi iute-armãturii dã vânt ºi-o aruncã Peste o cãtinã. Dacã rãsplata primind te vom slobozi noi acuma. K teÚcea d crÚseia pelèria qaàma „dšsqai ½luq' œcwn: t¦ mn oÜ ti kataqnhto‹sin œoiken ¥ndressin foršein. œntea dš sfin kal¦ par' aÙto‹si cqonˆ kšklito eâ kat¦ kÒsmon ILIADA. kaˆ ¢pÕ ›qen ØyÒs' ¢e…raj qÁken ¢n¦ mur…khn: dšelon d' ™pˆ sÁm£ t' œqhke summ£ryaj dÒnakaj mur…khj t' ™riqhlšaj Ôzouj. toà d' ¢pÕ mn ktidšhn kunšhn kefalÁfin ›lonto kaˆ lukšhn kaˆ tÒxa pal…ntona kaˆ dÒru makrÒn: kaˆ t£ g' 'Aqhna…V lhtidi d‹oj 'OdusseÝj ØyÒs' ¢nšsceqe ceirˆ kaˆ eÙcÒmenoj œpoj hÜda: ca‹re qe¦ to‹sdessi: s g¦r prèthn ™n 'OlÚmpJ p£ntwn ¢qan£twn ™pidwsÒmeq': ¢ll¦ kaˆ aâtij pšmyon ™pˆ QrVkîn ¢ndrîn †ppouj te kaˆ eÙn£j. de arcul strunit ºi de lance. ca singuri cu-a voastrã-ncercare Voi sã vedeþi dacã-i drept sau neadevãr v-am spus vouã. Dânºii apoi-nainteazã-ntre arme ºi cheaguri de sânge. 415 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . ¢ll' ¢qan£toisi qeo‹sin. à te kaˆ Ûsteron esqa qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn º diopteÚswn À ™nant…bion polem…xwn: e„ dš k' ™mÍj ØpÕ cersˆ dameˆj ¢pÕ qumÕn Ñlšsshj. Pe tine întâi între zeii Nemuritori din Olimp te chemãm sã ne dai ajutorul. Ö d' aÙcšna mšsson œlasse fasg£nJ ¢xaj. Rupþi de obosire. N-o sã mai poþi sã ne-aduci vreo pagubã oºtilor noastre. Dãruitoarea izbândei. ºi astfel se roagã Ulise: „Vezi ºi te bucurã. lãsaþi-m-aicea ªi apucaþi înainte. ™peˆ †keo ce‹raj ™j ¡m£j. të d b£thn protšrw di£ t' œntea kaˆ mšlan aŒma. kaˆ Ö mšn min œmelle gene…ou ceirˆ pace…V ¡y£menoj l…ssesqai.414 IL IADOS. ci numai zeii. asupra-i ca semn vãditor din departe Trestii ºi tinere ramuri din cãtine rupte de dânsul. e„ mn g£r kš se nàn ¢polÚsomen º meqîmen. ¢ll' ™m mn nàn nhusˆ pel£sseton çkupÒroisin. Dolon. Dânsul cu ele a venit. ºi Dolon era sã s-atingã cu mâna-i de barbã Vrând sã se roage de el. oÙkšt' œpeita sÝ pÁm£ pot' œsseai 'Arge…oisin. Ôfr£ ken œlqhton kaˆ peirhqÁton ™me‹o º kat' asan œeipon ™n Øm‹n. Ei dupã asta-l despoaie de cuºma-i din piele de dihor ªi de cojocul de lup. m¾ l£qoi aâtij „Ònte qo¾n di¦ nÚkta mšlainan. Parcã nici nu se cade pe lume Oamenii arme de aceste sã poarte. Chiar dacã nu ne-ai minþit. Tu negreºit mai pe urmã veni-vei la noi. o‰ d' eádon kam£tJ ¢dhkÒtej.” Zise. Însã pe mine vã rog la corãbii acum sã mã duceþi Ori. Ori ca iscoadã pe-ascuns ori chiar ca potrivnic pe faþã. când tu eºti în mâinile noastre. ¢pÕ d' ¥mfw kšrse tšnonte: fqeggomšnou d' ¥ra toà ge k£rh kon…Vsin ™m…cqh. dar sare cu sabia dânsul ªi la cerbice-l ajunge ºi vinele-i taie amândouã. Ãe kaˆ oÙk…. Astea luându-le-n mânã. •Wj ¥r' ™fènhsen. Iarã-nsoþeºte-ne-n drum spre a tracilor care ºi corturi. Capul i-alunecã-n colb ºi bolboroseºte din gurã.” Dar se încruntã la el ºi-i zice bãrbatul Tidide: „Nu te-nºela socotind cã fuga scãpa-te-va. Iar dacã eu te-oi rãpune pe tine cu mânile mele. erau adormiþi. care. Merg mai departe ºi-ndatã-s la cetele tracilor. ºš me d»santej l…pet' aÙtÒqi nhlšŽ desmù. CÂNTUL X Arme grozave de aur ce par la vedere-o minune.” Zice Ulise. pe alãturi de dânºii Armele lucii frumos rânduite stãteau în trei rânduri. zâno. ’H. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh kraterÕj Diom»dhj: m¾ d» moi fÚx…n ge DÒlwn ™mb£lleo qumù: ™sql£ per ¢gge…laj. aya d' ™pˆ QrVkîn ¢ndrîn tšloj Œxon „Òntej. cetluindu-mã þeapãn în lanþuri.

™ruqa…neto d' a†mati ga‹a. æj d lšwn m»loisin ¢shm£ntoisin ™pelqën a‡gesin À яessi kak¦ fronšwn ™noroÚsV. ªuier-apoi ºi dã semn. Spada-i împlântã ºi lui ºi-i curmã viaþa cea dulce. Diomede. pãmântul roºise de sânge. kte‹ne d' ™pistrof£dhn: tîn d stÒnoj Ôrnut' ¢eik¾j ¥ori qeinomšnwn. Curãþã locul de morþi ca lesne sã treacã pe acolo Mândra pereche de cai. t¦ fronšwn kat¦ qumÕn Ópwj kall…tricej †ppoi ·e‹a dišlqoien mhd tromeo…ato qumù nekro‹j ¢mba…nontej: ¢»qesson g¦r œt' aÙtîn. cãci noaptea la creºtet îi stete Visul cel rãu. Nefiind încã deprinºi sã umble uºor peste leºuri. trimis dupã sfatul Atenei. •Wj f£to. Hai dovedeºte ºi-acum vitejia. Cum peste capre sau oi când ele sunt nepãstorite. oÞj nîŽn p…fauske DÒlwn Ön ™pšfnomen ¹me‹j. ¢ll' Óte d¾ basilÁa kic»sato Tudšoj uƒÒj. CÂNTUL X Caii aproape legaþi stãteau câte doi la tot carul. uitase doar el sã ia biciul Scânteietor care-a fost în meºteºugita teleagã. El rãmãsese gândind: oare ce-ar fi mai straºnic din parte-i. à œti tîn pleÒnwn QrVkîn ¢pÕ qumÕn ›loito. Moare ºi el horcãind. tÒfra d' ¥r' Ö tl»mwn 'OduseÝj lÚe mènucaj †ppouj. AÙt¦r Ö merm»rize mšnwn Ó ti kÚntaton ›rdoi. Dezleagã dar caii Ori tu ucide pe oameni ºi-n grija mea caii sã fie. Cum dupã asta la craiul ajunge Tidid Diomede. tÕn d' 'OduseÝj prop£roiqen „dën Diom»deŽ de‹xen: oátÒj toi DiÒmhdej ¢n»r. `RÁsoj d' ™n mšsJ eáde. cã puteau sã se sperie caii. tù d' œmpneuse mšnoj glaukîpij 'Aq»nh. Tidide Moartea lãþea împrejur. ªi însufleþit de Palas Atena. Carul de rudã s-apuce cu toatã podoaba-i de arme ªi peste morþi sã-l împingã sau chiar ºi pe spate sã-l poarte? Ori o mulþime din armia tracilor sã mai omoare? 417 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . oátoi dš toi †ppoi. începu sã-l arate: „Uite colea. ¢ll¦ lÚ' †ppouj: º sÚ g' ¥ndraj œnaire. Astfel acum ºi Tidid dã busta la traci ºi ucide Repede doispre’ce inºi. Ulise.” Zise. Diomede. vestind pe tovarãº. Cum înainte-i Ulise-l zãri. ìj mn Qr»Žkaj ¥ndraj ™póceto Tudšoj uƒÕj Ôfra duèdek' œpefnen: ¢t¦r polÚmhtij 'OdusseÝj Ón tina Tudedhj ¥ori pl»xeie parast¦j tÕn d' 'OduseÝj metÒpisqe labën podÕj ™xerÚsaske. ·umoà ™xerÚoi À ™kfšroi ØyÒs' ¢e…raj. iar caii cei iuþi de picioare Stau priponiþi de pieptarul telegei aproape de dânsul. Într-asta dibaciul Ulise Stã dupã el ºi îndatã ce-omoarã pe vr’unul Tidide. Resos dormea pe la mijloc. tÕn triskaidškaton melihdša qumÕn ¢phÚra ¢sqma…nonta: kakÕn g¦r Ônar kefalÁfin ™pšsth t¾n nÚkt' O„nedao p£Žj di¦ mÁtin 'Aq»nhj. de noi omorâtul. K tristoic…: par¦ dš sfin ˜k£stJ d…zugej †ppoi. Cu armele-n mânã Nu þi se cade sã stai de pomanã. ¢ll' ¥ge d¾ prÒfere kraterÕn mšnoj: oÙdš t… se cr¾ ˜st£menai mšleon sÝn teÚcesin. Fioros rãsuna horcãitul Celor de sabie atinºi. Caii-ntr-aceea-i desprinse Ulise ºi dupã ce-i leagã Bine amândoi de curele. par' aÙtù d' çkšej †ppoi ™x ™pidifri£doj pum£thj ƒm©si dšdento. Óqi poik…la teÚce' œkeito. Lacom s-aruncã un leu ahtiat sã le sfâºie toate. -i porneºte din mijlocul oastei Cu-o plesniturã de arc. ILIADA. Dânsul îl ia de picior ºi grabnic îl dã la o parte. pe unde-i bãrbatul ºi caii Cei despre care vorbitu-ne-a Dolon. À Ó ge d…fron ˜lèn.416 IL IADOS. sÝn d' ½eiren ƒm©si kaˆ ™x»launen Ðm…lou tÒxJ ™pipl»sswn. ™peˆ oÙ m£stiga faein¾n poik…lou ™k d…froio no»sato cersˆn ˜lšsqai: ·o…zhsen d' ¥ra pifaÚskwn Diom»deŽ d…J. mel»sousin d' ™moˆ †ppoi.

rãzbate prin oaste ºi scoalã Pe Hipocoon. prieteni. care nu sta de veghe zadarnic. Care îi mânã cu arcul. Tropot îmi sunã-n auz. Trèwn d klagg» te kaˆ ¥spetoj ðrto kudoimÕj qunÒntwn ¥mudij: qheànto d mšrmera œrga Óss' ¥ndrej ·šxantej œban ko…laj ™pˆ nÁaj.” Astfel îi zise. Ulise opreºte în loc telegarii. kšletai dš me qumÒj.” Nu-ºi isprãvise vorbirea. Febos arcaºul atunci. Cum a vãzut pe Atena la luptã-nsoþind pe Tidide. Ö d xunšhke qe©j Ôpa fwnhs£shj. ci ia-o-napoi la corãbii. aŠ g¦r d¾ 'OduseÚj te kaˆ Ö kraterÕj Diom»dhj ïd' ¥far ™k Trèwn ™lasa…ato mènucaj †ppouj: ¢ll' a„nîj de…doika kat¦ fršna m» ti p£qwsin 'Arge…wn o‰ ¥ristoi ØpÕ Trèwn Ñrumagdoà. de-ar fi sã se-ntoarne cumva Diomede ºi-Ulise De la Troieni ºi sã mâne cumva telegari la corãbii! Însã eu tare mã tem sã nu dea de poznã vitejii. -i rãsare Palas Atena pe-aproape ºi povãþuindu-l. O‰ d' Óte d» ·' †kanon Óqi skopÕn “Ektoroj œktan. tÒfra d' 'Aq»nh ™ggÚqen ƒstamšnh prosšfh Diom»dea d‹on: nÒstou d¾ mnÁsai megaqÚmou Tudšoj uƒ nÁaj œpi glafur£j. œnq' 'OduseÝj mn œruxe Di f…loj çkšaj †ppouj. Óq' ›stasan çkšej †ppoi. un sfetnic ªi cãpetenie a tracilor. OÙd' ¢laoskopi¾n ec' ¢rgurÒtoxoj 'ApÒllwn æj ‡d' 'Aqhna…hn met¦ Tudšoj uƒÕn ›pousan: tÍ kotšwn Trèwn katedÚseto poulÝn Ómilon. îi zice: „Nu sta. të d' oÙk ¢škonte petšsqhn nÁaj œpi glafur£j: tÍ g¦r f…lon œpleto qumù. Biciuie apoi telegarii. un tropot de repezi copite. voinicul nepot al lui Resos. Iute se aruncã pe cai ºi alãturi de dânsul Ulise. karpal…mwj d' †ppwn ™peb»seto: kÒye d' 'OdusseÝj tÒxJ: toˆ d' ™pštonto qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn. Dac-ar trezi pe Troieni vreun zeu care þine cu dânºii. ¥ndr£j t' ¢spa…rontaj ™n ¢rgalšVsi fonÍsin. •Wj f£q'. Dacã vor fi-mpresuraþi de valu-nglotirii troiene. Nšstwr d prîtoj ktÚpon ¥Že fènhsšn te: ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºd mšdontej yeÚsomai. Doamne. iar dânºii cu drag îºi iau zborul Înspre corãbii. K eŒoj Ö taàq' érmaine kat¦ fršna. ðrsen d QrVkîn boulhfÒron `IppokÒwnta `R»sou ¢neyiÕn ™sqlÒn: Ö d' ™x Ûpnou ¢noroÚsaj æj ‡de cîron ™rÁmon. †ppwn m' çkupÒdwn ¢mfˆ ktÚpoj oÜata b£llei. ILIADA. ºi-acolo se-ndeamnã mai iute s-ajungã. iar dânsul aminte ia sfatul zeiþei. m» poÚ tij kaˆ Trîaj ™ge…rVsin qeÕj ¥lloj. à œtumon ™ršw. Oare mã-nºel ori e drept? Îmi dã inima ghes a vã spune.418 IL IADOS. ia armele însângerate ªi lui Ulise le-ntinde ºi iarã se suie-n cotigã. Tudedhj d cam©ze qorën œnara brotÒenta ™n ce…ress' 'OdusÁŽ t…qei. Iar Diomede coboarã. CÂNTUL X Pânã ce el stã pe gânduri ºi cugetã asta. Plin de mânie pe dânsa. Þipãt se-nalþã ºi larmã cumplitã. când ei amândoi ºi sosirã 419 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . Geme din suflet adânc ºi-ºi cheamã pe scumpul tovarãº. când noaptea Troienii Valmeº dau fuga spre el ºi vãd cu uimire mãcelul Cel fioros fãptuit de vitejii cei duºi spre corãbii. de zboarã sirepii spre vase. Sare dar el ºi când vede Golul în partea pe unde stãteau telegarii cei sprinteni ªi-nfricoºatul omor ºi pe oameni în zbuciumul morþii. Tropotul cailor Nestor aude întâiul ºi zice: „Voi cãpetenii ºi sfetnici ai oastei din Argos. Cum ei sosirã amândoi pe unde iscoada lui Hector Fuse rãpusã. viteze Tidide. Mi-e doar sã nu mi te-ntorci cumva fugãrit mai pe urmã. m¾ kaˆ pefobhmšnoj œlqVj. ™peb»seto d' †ppwn: m£stixen d' †ppouj. OÜ pw p©n e‡rhto œpoj Ót' ¥r' ½luqon aÙto…. õmwxšn t' ¥r' œpeita f…lon t' ÑnÒmhnen ˜ta‹ron.

mãcar cã-s albit la rãzboaie. Dupã ce valul albastru spãlã de pe ei nãduºeala 421 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 570 570 . -i aduseserã tracii Proaspeþi de tot. Iar când cu alaiul sosirã la cortul Lui Diomede. tÕn triskaidškaton skopÕn e†lomen ™ggÚqi nhîn. o‰ d' Óte Tudedew klis…hn eÜtukton †konto. aÙt¦r ™pe… sfin kàma qal£sshj ƒdrî pollÕn ILIADA. atâta-s de mândri. ºi-apoi peste ºanþ da cailor drumul Ulise. ™peˆ À polÝ fšrtero… e„sin. De-asta socot cã vi-i dete vr’un zeu întâlnindu-vã-n cale. a„eˆ mn Trèess' ™pim…sgomai. Cãci pe-amândoi vã iubeºte la fel furtunatecul Zeus. mai sunt doar ºi alþii mai chipeºi. aÙtoˆ d' ƒdrî pollÕn ¢pen…zonto qal£ssV ™sb£ntej kn»maj te „d lÒfon ¢mf… te mhroÚj. tot oameni de-ai lui mai de seamã Dar mai întâi omorâsem pe lângã corãbii pe unul Care-nainte fusese trimis ca iscoadã de Hector ªi de fruntaºii Troieni pe aici ca sã vadã ce facem.” Dar îl întâmpin’ atunci din grai Odiseu iscusitul: „Viþã mãritã din Zeus.420 IL IADOS. cu meºteºugite curele Prinserã acolo la iesle. Îi primirã cu toþii Veseli Aheii. a„nîj ¢kt…nessin ™oikÒtej ºel…oio. tÒn ·a dioptÁra stratoà œmmenai ¹metšroio “Ektwr te prošhke kaˆ ¥lloi Trîej ¢gauo…. CÂNTUL X ªi din teleagã se deterã jos. nãscuta din Zeus. ¢ll£ tin' Ümm' яw dÒmenai qeÕn ¢nti£santa: ¢mfotšrw g¦r sfîŽ file‹ nefelhgeršta ZeÝj koÚrh t' a„giÒcoio DiÕj glaukîpij 'Aq»nh. spune Cum aþi pus mâna pe cai? Intrarãþi în oastea duºmanã Ori vã-ntâlni vreun zeu ºi vouã prielnic vi-i dete? Tare s-aseamãnã ei cu soarele. ei.” Zise. caii. Ôfr' ƒrÕn ˜toimassa…at' 'Aq»nV. pe unde stãteau telegarii Lui Diomede hrãnindu-se bine cu grâul cel dulce. Óqi per Diom»deoj †ppoi ›stasan çkÚpodej melihdša purÕn œdontej: nh d' ™nˆ prumnÍ œnara brotÒenta DÒlwnoj qÁk' 'OduseÚj. Iar armãtura lui Dolon. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj: ð Nšstor NhlhŽ£dh mšga kàdoj 'Acaiîn ·e‹a qeÒj g' ™qšlwn kaˆ ¢me…nonaj ºš per oŒde †ppouj dwr»sait'. ca apoi sã o-nchine zeiþei. Mândru ºi vesel. pulpele. Nu huzuresc pe aci. cã lesne ar putea sã ne deie Cai mai de soi decât ei. Ulise o puse în dosul Unei corãbii de-a lui. †ppouj mn katšdhsan ™ãtm»toisin ƒm©si f£tnV ™f' ƒppe…V. ªi–ager’ Atena. Numai sã vrea Cel-de-sus. Totuºi eu n-am mai vãzut ºoimuleni mai frumoºi ca aceºtia. †ppoi d' oŒde gerai ne»ludej oÞj ™ree…neij Qrhkioi: tÕn dš sfin ¥nakt' ¢gaqÕj Diom»dhj œktane. Cel mai întâi începu între ei sã întrebe moº Nestor: „Mult lãudate Ulise. ªi-n urmã. de care mã-ntrebi. à t…j sfwe pÒren qeÕj ¢ntibol»saj. ºi mâna le strânserã ºi-i lãudarã. toˆ d caršntej dexiÍ ºsp£zonto œpess… te meilic…oisi: prîtoj d' ™xeršeine Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: e‡p' ¥ge m' ð polÚain' 'Oduseà mšga kàdoj 'Acaiîn Óppwj toàsd' †ppouj l£beton katadÚntej Ómilon Trèwn. tu fala Danailor. K ka… ·' o‰ mn katšbhsan ™pˆ cqÒna. Ei dupã asta în apele mãrii intrarã sã-ºi spele Coapsele. de scut purtãtorul. ceafa de multã sudoare. Diomede ucise pe craiul lor Resos ªi pe vreo doispre’ce inºi. ceilalþi bucuroºi îi luarã din urmã Sãrbãtorindu-i. oÙdš t… fhmi mimn£zein par¦ nhusˆ gšrwn per ™ën polemist»j: ¢ll' oÜ pw to…ouj †ppouj ‡don oÙd no»sa. a neamului mare mândrie. ªtii cã iau parte ºi eu la rãzboi ºi mã bat cu Troienii. Caii aceºtia. •Wj e„pën t£froio di»lase mènucaj †ppouj kagcalÒwn: ¤ma d' ¥lloi ‡san ca…rontej 'Acaio…. p¦r d' ˜t£rouj duoka…deka p£ntaj ¢r…stouj.

-nchinau din pahare zeiþei.422 575 IL IADOS. ºi din cana cea plinã turnându-ºi Vinul ca mierea de dulce. în netede cãzi se puserã ºi se scãldarã. cu trupul curat ºi frecat cu uleiuri Ei s-aºezarã la masã. ILIADA. K n…yen ¢pÕ crwtÕj kaˆ ¢nšyucqen f…lon Ãtor. 423 575 . ¢pÕ d krhtÁroj 'Aq»nV ple…ou ¢fussÒmenoi le‹bon melihdša onon. Când au fost gata. se duserã sã-ºi îmbãieze Trupul. të d loessamšnw kaˆ ¢leiyamšnw l…p' ™la…J de…pnJ ™fizanšthn. CÂNTUL X ªi-i rãcori pe deplin. œj ·' ¢sam…nqouj b£ntej ™ãxšstaj loÚsanto.

deodatã le-a fost tuturora Lupta mai bunã decât pe corãbii sã plece în þarã. Merse de-ºi puse ºi el lucioas-armãturã de-acioaie. de la cortul lui Aias Telamonianul Pân’ la Ahile la cort. ¢t¦r perˆ kouleÕn Ãen Cântul XI 5 10 15 20 25 30 Când Aurora din pat. 'Atredhj d' ™bÒhsen „d zènnusqai ¥nwgen 'Arge…ouj: ™n d' aÙtÕj ™dÚseto nèropa calkÒn. polšmoio tšraj met¦ cersˆn œcousan. knhm‹daj mn prîta perˆ kn»mVsin œqhke kal¦j ¢rguršoisin ™pisfur…oij ¢raru…aj: deÚteron aâ qèrhka perˆ st»qessin œdune. iar teaca-n argint e lucratã 5 10 15 20 25 30 . peÚqeto g¦r KÚpron d mšga klšoj oÛnek' 'Acaioˆ ™j Tro…hn n»essin ¢napleÚsesqai œmellon: toÜnek£ oƒ tÕn dîke carizÒmenoj basilÁŽ. de la soþul ei falnic Titonos.ILIADOS L 'Hëj d' ™k lecšwn par' ¢gauoà Tiqwno‹o Ôrnuq'. Vineþi balauri. Craiul ostrovului Chipros. ¤j te Kron…wn ™n nšfeŽ st»rixe. Zboru-ºi luase s-aducã luminã la zei ºi la oameni. vasele lor. þinte de aur Luce bãtute pe dânsa. 'Acaio‹sin d mšga sqšnoj œmbal' ˜k£stJ kard…V ¥lhkton polem…zein ºd m£cesqai. spre gât se ridicã ªi se-ncovoaie întocmai ca un curcubeu ce-l întinde Zeus pe nori dupã ploaie ca semn muritorilor oameni. Strigãtul ei auzind. dupã asta Spatele. de unde putea s-o audã Lagãrul tot. voind lui Atride sã placã. stÁ d' ™p' 'OdussÁoj megak»teŽ nh mela…nV. bizuindu-se în vitejie. tÒn potš oƒ KinÚrhj dîke xein»Žon enai. De-asta. †n' ¢qan£toisi fÒwj fšroi ºd broto‹si: ZeÝj d' ”Erida proalle qo¦j ™pˆ nÁaj 'Acaiîn ¢rgalšhn. to‹si d' ¥far pÒlemoj gluk…wn gšnet' º nšesqai ™n nhusˆ glafurÍsi f…lhn ™j patr…da ga‹an. Sabia el ºi-o aninã de umãru-i. ¼ ·' ™n mess£tJ œske gegwnšmen ¢mfotšrwse. ºi-acolo doar se rãspândise Zvonul c-aveau sã porneascã pe mare la Troia Danaii. Glas înãlþa Agamemnon atunci ºi da strigãt la arme. de o parte ºi alta. -i fãcuse el darul. care I-o dãruise de mult din prietenie Chinires. Oblu stãtu pe podiº ºi de-acolo-ncepu cu putere Zâna sã strige grozav ºi-Aheilor sã le însufle Multã vârtute ca tot sã se batã mereu cu duºmanii. to… ·' œscata nÁaj ™saj e‡rusan ºnoršV p…sunoi kaˆ k£rteŽ ceirîn œnqa st©s' ½ãse qe¦ mšga te deinÒn te Ôrqi'. cãci ei ºi-aveau trase la capul Taberei. Zeus trimise la vasele-Aheilor pe fioroasa Zân-a-nvrãjbirii. Ea semn de rãzboi avea-n mânã ºi merse Pânã se-opri pe corabia cea burdioasã smolitã A lui Ulise la mijlocul oastei. toà d' ½toi dška omoi œsan mšlanoj ku£noio. dèdeka d cruso‹o kaˆ e‡kosi kassitšroio: ku£neoi d dr£kontej Ñrwršcato protˆ deir¾n tre‹j ˜k£terq' ‡rissin ™oikÒtej. ¢mfˆ d' ¥r' êmoisin b£leto x…foj: ™n dš oƒ Âloi crÚseioi p£mfainon. pieptul ºi-ncinse cu-o platoºã. Ea-i ferecatã în zece fâºii din oþelul cel vânãt Din cositor douãzeci ºi douãsprezece de aur. ºmn ™p' A‡antoj klis…aj Telamwni£dao ºd' ™p' 'AcillÁoj. tšraj merÒpwn ¢nqrèpwn. Pulpele-ºi-nfãºurã în frumoase pulpare de aramã Bine-ncheiate cu sponce de-argint.

ILIADA. pe tãpºanul câmpiei. tÍ d' ™pˆ mn Gorgë blosurîpij ™stef£nwto deinÕn derkomšnh. ƒppÁej d' Ñl…gon metek…aqon: ™n d kudoimÕn ðrse kakÕn Kron…dhj. din vãzduhuri. ba-n nouri se pierde.426 IL IADOS. fq¦n d mšg' ƒpp»wn ™pˆ t£frJ kosmhqšntej. kratˆ d' ™p' ¢mf…falon kunšhn qšto tetraf£lhron †ppourin: deinÕn d lÒfoj kaqÚperqen œneuen. Polidamas alesul ªi-al lui Anhise fecior cinstit de Troieni ca ºi zeii ªi-Antenorizii cei trei. Peste puþin ºi ceilalþi cu caii sosirã. cã trimise de sus. Dânºii la ºanþ înainte se duserã ºi se-nºirarã. Iar pe la mijloc podoabã e capul Gorgonei cea cruntã. ºi pe el un balaur Vânãt fãcut e cum stã-ncolãcit ºi în lãturi ºi-ndoaie Capete trei pe un gât rãsãrite. ìj “Ektwr Ðt mšn te met¦ prètoisi f£nesken. Picuri de ploaie cu sânge. Pe urmã ia-n mânã Scutul frumos mãiestrit care-ntreg îl acoperã-n luptã ªi blehuit e-mprejur cu cercuri de-aramã vreo zece ªi douãzeci de gurguie ce albe sclipesc fãurite Din cositor ºi-ntre ele din vânãt oþel încã unul. S-au înglotit ºi Troienii mai sus. kefalaˆ dš oƒ Ãsan tre‹j ¢mfistrefšej ˜nÕj aÙcšnoj ™kpefuu‹ai. mãritul Agenor ªi ca un zeu de puternic ºi tânãr flãcãul Acamas. Hector cu scutul rotund pãºea între-ai sãi înainte. ¨n d' ›let' ¢mfibrÒthn poluda…dalon ¢sp…da qoàrin kal»n. ca semn cã voia din oºtire Suflete multe ºi tari sã trimitã pe lumea cealaltã. Polibos. perˆ d De‹mÒj te FÒboj te. tre‹j t' 'Anthnor…daj PÒlubon kaˆ 'Ag»nora d‹on ºqeÒn t' 'Ak£mant' ™pie…kelon ¢qan£toisin. Marele Hector în frunte cu ei. Cum neprielnicã steaua din zodia cânelui noaptea. L ¢rgÚreon crusšoisin ¢ort»ressin ¢rhrÒj. zorind pe Troieni la bãtaie 427 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . Groaznic cu ochii holbaþi. Dar Zeus Larmã stârni între ei. aÙtoˆ d prulšej sÝn teÚcesi qwrhcqšntej ·èont': ¥sbestoj d bo¾ gšnet' ºîqi prÒ. sã bubuie Hera ºi-Atena ªi sã dea cinste-mpãratului cei din bogata Micena. Ba strãlucind de prin nouri rãsare. Ei dupã asta-narmaþi o pornirã-nainte pedeºtri. “Ektwr d' ™n prètoisi fšr' ¢sp…da p£ntos' ™shn. cu patru Creste ºi-o coadã de cal care fâlfâie îngrozitoare. Ia ºi-o pereche de þapene suliþi cu vârful de-aramã Care strãluce ºi-mprãºtie pânã la cer strãlucirea. Öj Trwsˆ qeÕj ìj t…eto d»mJ. Trîej d' aâq' ˜tšrwqen ™pˆ qrwsmù ped…oio “Ektor£ t' ¢mfˆ mšgan kaˆ ¢mÚmona Poulud£manta A„ne…an q'. tot d' aâtij œdu nšfea skiÒenta. kat¦ d' ØyÒqen Âken ™šrsaj a†mati mudalšaj ™x a„qšroj. Astfel ºi Hector acum. La margini e Groaza ºi Spaima Iar scutierul lucrat e-n argint. ™n d mšsoisin œhn mšlanoj ku£noio. CÂNTUL XI ªi sãbierul de piele în aur. e†leto d' ¥lkima doàre dÚw kekoruqmšna calkù Ñxša: tÁle d calkÕj ¢p' aÙtÒfin oÙranÕn e‡sw l£mp': ™pˆ d' ™gdoÚphsan 'Aqhna…h te kaˆ “Hrh timîsai basilÁa polucrÚsoio Muk»nhj. Prinserã nouri sã tune. ¿n pšri mn kÚkloi dška c£lkeoi Ãsan. Neamânat porunci vizitiului sãu fiecare Caii la ºanþ sã-i înstrune ºi-n rânduri afarã sã-i þie. `HniÒcJ mn œpeita ˜ù ™pštellen ›kastoj †ppouj eâ kat¦ kÒsmon ™rukšmen aâq' ™pˆ t£frJ. Tropot ºi vuiet prelung din zori începu sã rãsune. tÁj d' ™x ¢rgÚreoj telamën Ãn: aÙt¦r ™p' aÙtoà ku£neoj ™lšlikto dr£kwn. oŒoj d' ™k nefšwn ¢nafa…netai oÜlioj ¢st¾r pamfa…nwn. oÛnek' œmelle poll¦j „fq…mouj kefal¦j ”AŽdi proŽ£yein. ªi-n cap el îºi pune Chivãra cea gurguiatã de o parte ºi alta. ™n dš oƒ Ñmfaloˆ Ãsan ™e…kosi kassitšroio leuko….

Dânºii dau vina cu toþii lui Zeus. CÂNTUL XI Strãlucitor se ivea ba în fruntea. ‡saj d' Øsm…nh kefal¦j œcen. o‰ d lÚkoi ìj qànon: ”Erij d' ¥r' œcaire polÚstonoj e„sorÒwsa: o‡h g£r ·a qeîn paretÚgcane marnamšnoisin. Când se gãteºte de prânz bãrbatul ce lemne despicã Harnic pe-o vale de munþi ºi greu îi e braþul de trudã Arborii mari doborând. pe urmã pe-al lui vizitiu. Întâi Agamemnon Se repezi ºi ucise pe doi. Nemuritorii ceilalþi. Geaba i-a fost cozorocul de-aramã. Âci ˜k£stJ dèmata kal¦ tštukto kat¦ ptÚcaj OÙlÚmpoio. œpeita d' ˜ta‹ron 'OŽlÁa pl»xippon. departe de armie. þâºni dar Creierul tot ºi cãzu toropit avântatul Oileus. L ¥llote d' ™n pum£toisi keleÚwn: p©j d' ¥ra calkù l£mf' éj te sterop¾ patrÕj DiÕj a„giÒcoio. mai întâi pe Bianor. Tot mai avan se luptau ºi de-a pururi picau luptãtorii. Toþi laolaltã silindu-se-n rânduri. Acum el se trase deoparte ªi singuratic pe-acolo ºedea bucuros de mãrire ªi se uita la corãbii. Care-ajuta pe Troieni sã biruie în bãtãlie. Iar Vrajba. cãci nu-i opri arma. O‰ d'. ILIADA. Cât era soarele-n cer ºi în creºtere ziua cea sfântã. ba-n urma oºtirii. tÁmoj sfÍ ¢retÍ Danaoˆ ·»xanto f£laggaj keklÒmenoi ˜t£roisi kat¦ st…caj: ™n d' 'Agamšmnwn prîtoj Ôrous'. Maica durerilor mari. éj t' ¢mhtÁrej ™nant…oi ¢ll»loisin Ôgmon ™laÚnwsin ¢ndrÕj m£karoj kat' ¥rouran purîn À kriqîn: t¦ d dr£gmata tarfša p…ptei: ìj Trîej kaˆ 'Acaioˆ ™p' ¢ll»loisi qorÒntej dÇoun. la Troia. Ea doar pãtrunse prin el ºi osul îi sparse. ÑllÚnt£j t' Ñllumšnouj te. ¢ll¦ di' aÙtÁj Ãlqe kaˆ Ñstšou. ¤doj tš min †keto qumÒn. pe Oileus. stãpânul furtunii. Cum pe la þarã venind din laturi potrivnice argaþii Secerã brazde prin holda de grâu sau de orz pe pãmântul Unui bogat gospodar ºi poloagele cad îndesite. p‹pte d laÒj: Ãmoj d drutÒmoj per ¢n¾r Ðpl…ssato de‹pnon oÜreoj ™n b»ssVsin. Cãci stãpâneºte simþirea-i o poftã de-o hranã plãcutã – Rupserã zdravãn atunci vrãjmaºele gloate Danaii. tÒfra m£l' ¢mfotšrwn bšle' ¼pteto. Nesocotindu-i pe ei. Ci-l mirui Agamemnon cu suliþa sa nãpãdindu-l. oÙd stef£nh dÒru oƒ scšqe calkob£reia. 429 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . Astfel Troienii ºi-Aheii se tot secerau cu grãmada Unii la alþii sãrind ºi nimenea nu se da-n lãturi. s…tou te glukero‹o perˆ fršnaj †meroj aƒre‹. cãuta fericitã la dânºii. ™gkšfaloj d œndon ¤paj pep£lakto: d£masse dš min memaîta. ”Ofra mn ºëj Ãn kaˆ ¢šxeto ƒerÕn Ãmar. o‰ d' ¥lloi oÜ sfin p£resan qeo…. acuma Stau pe la casele lor în þinutul pe unde tot zeul Mândru palat îºi zidise pe-nalta Olimpului culme. p£ntej d' ÆtiÒwnto kelainefša Kron…wna oÛnek' ¥ra Trèessin ™boÚleto kàdoj Ñršxai. Care sãrise din car ºi în faþã-i stãtu sã-l înfrunte. oÙd' ›teroi mnèont' Ñloo‹o fÒboio. ›le d' ¥ndra Bi£nora poimšna laîn aÙtÒn. tîn mn ¥r' oÙk ¢lšgize pat»r: Ö d nÒsfi liasqeˆj tîn ¥llwn ¢p£neuqe kaqšzeto kÚdeŽ ga…wn e„sorÒwn Trèwn te pÒlin kaˆ nÁaj 'Acaiîn calkoà te sterop»n. Toþi deopotrivã luptau ºi dau busta ca lupii.428 65 IL IADOS. Singurã ea din Olimp a venit la rãzboi sã ia parte. ½toi Ó g' ™x †ppwn katep£lmenoj ¢nt…oj œsth: tÕn d' „qÝj memaîta metèpion ÑxšŽ dourˆ nÚx'. ºi de muncã sãtul e lemnarul. la luciul de arme ªi la mulþimea ce moare sau bate pe câmpul de sânge. ¢ll¦ ›khloi sfo‹sin ™nˆ meg£roisi kaq»ato. Fuse deplin înarmat ºi lucea el întreg ca un fulger. ™pe… t' ™koršssato ce‹raj t£mnwn dšndrea makr£. Cap de oºtire.

iar ei se rugau din teleagã: „Cruþã-ne Atride. legiuit era unul. Care-i erau cunoscute. care primise mai multe Daruri bogate de aur din partea lui Paris ºi-n Troia Se-mpotrivi ca Elena sã fie bãrbatului datã. Vizitiu era Isos ªi luptãtor lãudatul Antifos. Stau mai-napoi Hipolohos cel dârz ºi Pisandru. fugeau doar de spaimã cu toþii. ”Antifon aâ par¦ oâj œlase x…fei. të d kukhq»thn: Ö d' ™nant…on ðrto lšwn ìj 'Atredhj: të d' aât' ™k d…frou gounazšsqhn: zègrei 'Atršoj uƒš. gonit de puternica fiarã: Astfel pe fiii lui Priam de moarte sã-i apere nimeni Nu îndrãzni la Troieni. Are destul-avuþie Antimahos la dânsul acasã. pe-Antifos ºi Isos. La dânºii Atride deodatã Se nãpusti ca un leu. L kaˆ toÝj mn l…pen aâqi ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn st»qesi pamfa…nontaj. cu vergi de rãchitã-i legã. Dupã ce-i prinse. ºi ia de la noi cuvenita rãsplatã. de aceea El o tuleºte-n pãdure ºi-acolo rãzbate desiºuri ªi se zoreºte ºi-asudã. d¾ tÒte g' 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn tÕn mn Øpr mazo‹o kat¦ stÁqoj b£le dour…. 431 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Cerbul. ¡palÒn tš sf' Ãtor ¢phÚra: ¿ d' e‡ pšr te tÚcVsi m£la scedÒn. feciorii Lui Antimahos rãzboinicul. Dupã ce el îi prãdase de platoºa cea sclipitoare. AÙt¦r Ö Pe…sandrÒn te kaˆ `IppÒlocon menec£rmhn uƒšaj 'Antim£coio dafronoj. ™k d' œbal' †ppwn. de-o fi chiar aproape. ªi se grãbi sã omoare pe alþii. Tocmai ca leul când vine pe neaºteptate în cuibul Cerbului sprinten ºi puii de cerb îi înhaþã ºi-i rupe Lesne cu colþii vârtoºi ºi frageda viaþã le sfarmã. oÙ dÚnata… sfi craisme‹n: aÙt¾n g£r min ØpÕ trÒmoj a„nÕj ƒk£nei: karpal…mwj d' ½Žxe di¦ drum¦ pukn¦ kaˆ Ûlhn speÚdous' ƒdrèousa krataioà qhrÕj Øf' ÐrmÁj: ìj ¥ra to‹j oÜ tij dÚnato craismÁsai Ôleqron Trèwn. dar pe urmã Drumul le dete pe platã. când odatã Turma de oi pãºunau pe la poalele Idei. kaˆ œlusen ¢po…nwn. toà per d¾ dÚo pa‹de l£be kre…wn 'Agamšmnwn e„n ˜nˆ d…frJ ™Òntaj. CÂNTUL XI Craiul Atride în pulbere acolo-i lãsã laolaltã. sÝ d' ¥xia dšxai ¥poina: poll¦ d' ™n 'Antim£coio dÒmoij keim»lia ke‹tai ILIADA. Frânele lucii din mâni le scãpase ºi caii de spaimã. Când de pe Ida legaþi îi adusese ºoimanul Ahile. cã-n tabãrã el le vãzuse.430 IL IADOS. nu poate nimic sã le ajute. Ót' ™x ”Idhj ¥gagen pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj. ”Antifoj aâ paršbaske periklutÒj: é pot' 'AcilleÝj ”Idhj ™n knhmo‹si d…dh mÒscoisi lÚgoisi. Dar îi ajunse din fugã pe ei Agamemnon ºi-i prinse Unde stãteau într-un car ºi în loc îºi opreau telegarii. iar pe Antifos Pe la ureche pãlindu-l cu spada din car îl rãstoarnã. ™peˆ per…duse citînaj: aÙt¦r Ö bÁ ’IsÒn te kaˆ ”Antifon ™xenar…xwn uŒe dÚw Pri£moio nÒqon kaˆ gn»sion ¥mfw e„n ˜nˆ d…frJ ™Òntaj: Ö mn nÒqoj ¹niÒceuen. Razna pornirã pe câmp. Ój ·a m£lista crusÕn 'Alex£ndroio dedegmšnoj ¢gla¦ dîra oÙk e‡asc' `Elšnhn dÒmenai xanqù Menel£J. Pe ei. ºi-n teleagã mergeau. Doar e ºi dânsul cuprins de-o straºnicã spaimã. æj d lšwn ™l£foio tace…hj n»pia tškna ·hŽd…wj sunšaxe labën kratero‹sin Ñdoàsin ™lqën e„j eÙn»n. ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ Øp' 'Arge…oisi fšbonto. poima…nont' ™p' Ôessi labèn. al doilea Nelegiuit. Pe unul acum Agamemnon Peste gurgui pe la piept îl însuliþã. Ðmoà d' œcon çkšaj †ppouj: ™k g£r sfeaj ceirîn fÚgon ¹n…a sigalÒenta. Doi de-ai lui Priam feciori. spercÒmenoj d' ¢pÕ to‹in ™sÚla teÚcea kal¦ gignèskwn: kaˆ g£r sfe p£roj par¦ nhusˆ qoÍsin eden. El se rãpede pe urmã sã prade fãloasele arme. Ahile.

CÂNTUL XI Aur ºi-aramã ºi fier fãurit anevoie-n tot felul. Când o sã afle cã noi vom fi teferi ºi vii la corãbii. Alþii din care îmburdã pe cei care luptã din care. de merge ca sulul de-a dura prin gloatã. cu lacrimi în ochi. din sânge. toÝj mn œas': Ö d' Óqi ple‹stai klonšonto f£laggej. Praf de sub ei se ridicã din câmpul bãtut de copite Tropotitoare de cai. o sã-þi dãruie mari sumedenii. ¤ma d' ¥lloi ™ãkn»midej 'Acaio…. pe când se dusese la Troia Menelau Sol cu Ulise. capu-i rãteazã ºi-n urmã Trunchiu-i împinge. Braþele-i taie cu sabia. ci-l culcã pe jos ºi pe dânsul. îl urmeazã nãvalnici Aheii. ƒppe‹j d' ƒppÁaj: ØpÕ dš sfisin ðrto kon…h ™k ped…ou. Dornici de vrednicii lor vizitii. Tata din astea. din toate. Sare din car Hipoloh. Dar craiul Atride-i alungã Tot pologind pe duºmani ºi oºtirea ºi-ntartã la harþã. tîn kšn toi car…saito pat¾r ¢pere…si' ¥poina. p£ntV t' e„lufÒwn ¥nemoj fšrei. iar Troienii Fug înapoi spre movila – mormântul bãtrânului Ilos 433 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . æj d' Óte pàr ¢dhlon ™n ¢xÚlJ ™mpšsV ÛlV. din ploaia lovirilor scapã Teafãr din colb. Arborii din rãdãcinã tot cad mistuiþi de vãpaie. `IppÒlocoj d' ¢pÒrouse. sã nu-i mai dea drumul napoi spre Ahaia.” Asta le zice ºi suliþa-n piept lui Pisandru-i împlântã. Cad ºi Troienii tot astfel în fugã loviþi de puterea Lui Agamemnon Atrid. Ój pot' ™nˆ Trèwn ¢gorÍ Menšlaon ¥nwgen ¢ggel…hn ™lqÒnta sÝn ¢ntiqšJ 'OdusÁŽ aâqi katakte‹nai mhd' ™xšmen ¨y ™j 'AcaioÚj. ºi goale telegi dupã sine Huruie mulþi telegari cu coamele zburle-n bãtaie. Cum câteodatã când focul pustiu izbucneºte-n adâncul Codrului ºi e purtat de vârtejul de vânt pretutindeni. •Wj tè ge kla…onte prosaud»thn basilÁa meilic…oij ™pšessin: ¢me…likton d' Ôp' ¥kousan: e„ mn d¾ 'Antim£coio dafronoj uƒšej ™stÒn.” Astfel. o‰ d par' ”Ilou sÁma palaioà Dardan…dao ILIADA. Voi dar plãti-veþi acum miºelia pãrintelui vostru. din mãcel. Unii. L calkÒj te crusÒj te polÚkmhtÒj te s…dhroj. tÍ ·' ™nÒrous'. pezoˆ mn pezoÝj Ôlekon feÚgontaj ¢n£gkV. ’H. kaˆ Pe…sandron mn ¢f' †ppwn ðse cam©ze dourˆ balën prÕj stÁqoj: Ö d' Ûptioj oÜdei ™re…sqh. t¾n ðrsan ™r…gdoupoi pÒdej †ppwn calkù dhŽÒwntej: ¢t¦r kre…wn 'Agamšmnwn a„n ¢pokte…nwn ›pet' 'Arge…oisi keleÚwn. ci ei zac în þãrânã Mult mai doriþi de vultani decât de-a lor scumpe neveste. dau moartea-n pedeºtri siliþi sã ia fuga. gÚpessin polÝ f…lteroi À ¢lÒcoisin.432 IL IADOS. pedeºtri. o‰ dš te q£mnoi prÒrrizoi p…ptousin ™peigÒmenoi purÕj ÐrmÍ: ìj ¥r' Øp' 'AtredV 'Agamšmnoni p‹pte k£rhna Trèwn feugÒntwn. dar el fãrã milã rãspunse: „ªtiu cã sunteþi amândoi mlãdiþele lui Antimahos. “Ektora d' ™k belšwn Ûpage ZeÝj œk te kon…hj œk t' ¢ndroktas…hj œk q' a†matoj œk te kudoimoà: 'Atredhj d' ›peto sfedanÕn Danao‹si keleÚwn. El se îmburdã din car ºi cade pe spate-n þãrânã. nàn mn d¾ toà patrÕj ¢eikša t…sete lèbhn. Care-ntr-o vreme. grãirã-mpãratului dânºii Vorbe duioase ºi dulci. silea în sobor pe Troieni sã-mi ucidã Fratele acolo. Hector de Zeus ferit. Vajnic Atride s-aþine pe-Ahei înteþind. din valma bãtãii. e„ nîŽ zwoÝj pepÚqoit' ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn. tÕn aâ camaˆ ™xen£rixe ce‹raj ¢pÕ x…feŽ tm»xaj ¢pÒ t' aÙcšna kÒyaj. Dânsul îi lasã pe morþi ºi dã busta pe unde se-ndeasã Cele mai multe-nglotiri. polloˆ d' ™riaÚcenej †ppoi ke…n' Ôcea krot£lizon ¢n¦ ptolšmoio gefÚraj ¹niÒcouj poqšontej ¢mÚmonaj: o‰ d' ™pˆ ga…V ke…ato. Ólmon d' ìj œsseue kul…ndesqai di' Ðm…lou.

Ea nimeri pe feciorul lui Priam. Mulþi din cotige cãzurã pe brânci sau pe spate de mâna Lui Agamemnon. Pânã ce el va vedea pe Atride-mpãratul în fruntea Oºtilor tot nãvãlind ºi cetele-n cale rãrindu-i. pe falnicul Hector.434 IL IADOS. O sã ia fuga-n teleagã. ¤j te lšwn ™fÒbhse molën ™n nuktÕj ¢molgù p£saj: tÍ dš t' „Í ¢nafa…netai a„pÝj Ôleqroj: tÁj d' ™x aÙcšn' œaxe labën kratero‹sin Ñdoàsi prîton.” Asta grãi Cel-de-sus. se duse la Troia. Lupta din parte-i sã-ncunjure. L mšsson k¦p ped…on par' ™rineÕn ™sseÚonto ƒšmenoi pÒlioj: Ö d kekl»gwn ›pet' a„eˆ 'Atredhj. Când de pe cer pogorându-se al lumii ºi-al zeilor tatã Stete pe-o culme din muntele Ida cel plin de izvoare. ¢ll' Óte d¾ t£c' œmellen ØpÕ ptÒlin a„pÚ te te‹coj †xesqai. odrasl-a lui Priam. Dar mai apoi. rãnit de vreo suliþã ori sãgeatã. aÙt¦r ™pe… k' À dourˆ tupeˆj À bl»menoj „ù e„j †ppouj ¤letai. de pe Ida. De acolo porni pe zeiþa Iris cu aripi de aur sã ducã solie. Pasul acolo-ºi opresc ºi unii aºteaptã pe alþii. zicându-i: „Du-te tu repede. œpeita dš q' aŒma kaˆ œgkata p£nta lafÚssei: ìj toÝj 'Atredhj œfepe kre…wn 'Agamšmnwn a„n ¢pokte…nwn tÕn Ñp…staton: o‰ d' ™fšbonto. Tot mai fugeau ei pe câmp întocmai cum fuge-o cireadã Care se-mprãºtie toatã când noaptea se furiºã leul. Dar câte o vitã rãmasã-napoi îºi gãseºte peirea: Fiara-i sfâºie cerbicea cu zdravenii colþi ºi pe urmã Sângele-i soarbe ºi-nfulecã toate-ale ei mãruntaie. •Wj œfat'. Din urmã-i tot bate ºi þipã Marele Domn ºi se-mproaºcã de sânge cumplitele-i braþe. ªi acolo Iris oprindu-se aproape-ncepu sã dea astfel solia: „Hector. tÒte oƒ kr£toj ™ggual…xw kte…nein e„j Ó ke nÁaj ™ãssšlmouj ¢f…khtai dÚV t' ºšlioj kaˆ ™pˆ knšfaj ƒerÕn œlqV. 435 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . tÒfr' ¢nacwre…tw. când ajung la stejar pe la Poarta Scheianã. numai oºtirea sã-ndemne Piept sã mai þie duºmanilor în bãtãlie. sã biruie ºi sã tot zvânte Pânã ce apune-va soarele ºi va veni întuneric. Unde stãtea în cotiga-i cea bine-nnãditã. eu da-voi tãrie lui Hector Chiar la corãbii s-ajungã. lÚqrJ d pal£sseto ce‹raj ¢£ptouj. El era tocmai s-ajungã la zidul înalt sub cetate. tu cel înþelept ca ºi Zeus. ºi dã o povaþã lui Hector. Iris. polloˆ d prhne‹j te kaˆ Ûptioi œkpeson †ppwn 'Atredew ØpÕ cers…: perˆ prÕ g¦r œgceŽ qàen. ceilalþi o zbugheau mai departe. tÕn d' ¥llon laÕn ¢nècqw m£rnasqai dhoisi kat¦ krater¾n Øsm…nhn. Vinteºa Iris din munþi. Tocmai aºa-i urmãrea pe Troieni ºi Atrid Agamemnon Pe urmãretici strivind. Voios auzindu-i porunca. Ci-ndatã Cum Agamemnon. œnq' ¥ra d¾ †stanto kaˆ ¢ll»louj ¢nšmimnon. cãci el cu arma rãzbea înainte. CÂNTUL XI Dardanianul pe câmp – ºi o-ntind spre smochinul sãlbatic Tot nãzuind la cetate. tÕn “Ektori màqon ™n…spej: Ôfr' ¨n mšn ken Ðr´ 'Agamšmnona poimšna laîn qÚnont' ™n prom£coisin ™na…ronta st…caj ¢ndrîn. ¢ll' Óte d¾ Skai£j te pÚlaj kaˆ fhgÕn †konto. bÁ d kat' 'Ida…wn Ñršwn e„j ”Ilion ƒr»n. ’Irin d' Ôtrune crusÒpteron ¢ggelšousan: b£sk' ‡qi ’Iri tace‹a. o‰ d' œti k¦m mšsson ped…on fobšonto bÒej éj. tÒte d» ·a pat¾r ¢ndrîn te qeîn te ”Idhj ™n korufÍsi kaqšzeto pidhšsshj oÙranÒqen katab£j: œce d' ¢sterop¾n met¦ cers…n. Fulgeru-n mânã þiind. eár' uƒÕn Pri£moio dafronoj “Ektora d‹on ˜staÒt' œn q' †ppoisi kaˆ ¤rmasi kollhto‹sin: ¢gcoà d' ƒstamšnh prosšfh pÒdaj çkša ’Irij: “Ektor uƒ Pri£moio Diˆ mÁtin ¢t£lante ILIADA. oÙd' ¢p…qhse pod»nemoj çkša ’Irij.

Ôfr' ¨n mšn ken Ðr´j 'Agamšmnona poimšna laîn qÚnont' ™n prom£coisin. d…dou d' Ó ge qugatšra ¼n: g»maj d' ™k qal£moio met¦ klšoj †ket' 'Acaiîn sÝn duoka…deka nhusˆ korwn…sin. Hector cu armele sare deodatã din chelna telegii. auzind cã la Troia veniser-Aheii. mândreþe de tânãr în floare. CÂNTUL XI Tatãl ceresc mã trimise la tine sã-þi dau o povaþã: Pânã ce tu vei vedea pe Atride-mpãratul în fruntea Oºtilor tot nãvãlind ºi cetele-n cale rãrindu-þi. învârtejindu-se. tÕn d' ¥llon laÕn ¥nwcqi m£rnasqai dhoisi kat¦ krater¾n Øsm…nhn. Ci-ndatã Cum Agamemnon. sã înfrângi pe duºmani ºi sã birui Pânã ce soarele apune-va ºi va veni întuneric. pe maicã-sa cea-mbujoratã. împotrivã pãºind. acestea rostind. ™na…ronta st…caj ¢ndrîn. p£llwn d' Ñxša doàra kat¦ stratÕn õceto p£ntV ÑtrÚnwn macšsasqai. Chises la el îl opri ºi pe-o fiicã-i dãdu de soþie. L ZeÚj me pat¾r prošhke ten t£de muq»sasqai. El de copil în palat a crescut la bunicul sãu Chises. œgeire d fÚlopin a„n»n. Care crescuse în Tracia. spuneþi Cine veni sã-l întâmpine-ntâi pe Atrid Agamemnon De la Troieni rãsãrind sau de la vestiþii tovarãºi? Unul vlãjgan ºi de soi. cu oaste plecã în corãbii Douãsprezece. Cum. Ci-nsurãþel cum a fost. ¢rtÚnqh d m£ch. tÒte toi kr£toj ™ggual…xei kte…nein. t¦j mn œpeit' ™n PerkètV l…pe nÁaj ™saj. Dar ºi aceia se-ncheagã mereu îndesind a lor rânduri. Lãncile-n mânã-nvârtind. cutreierã tabãra-i toatã ªi-o îmboldeºte la harþã ºi-aprinde cumplitã bãtaie. Care nãscu pe Teano. st¦n d' ¢nt…oi: ™n d' 'Agamšmnwn prîtoj Ôrous'. Lupta din parte-þi sã-ncunjuri ºi oastea sileºte-þi încolo Piept sã mai þie duºmanilor în bãtãlie. Dar în liman la Percote lãsã cumpãnitele vase ªi de acolo pedestru la luptã el merse s-ajute. o‰ d' Óte d¾ scedÕn Ãsan ™p' ¢ll»loisin „Òntej. 'Arge‹oi d' ˜tšrwqen ™kartÚnanto f£laggaj. paraˆ dš oƒ ™tr£pet' œgcoj. a† oƒ ›ponto. Ifidamas Antenorianul. aÙtoà min katšruke. aÙt¦r Ö pezÕj ™ën ™j ”Ilion e„lhloÚqei: Ój ·a tÒt' 'Atredew 'Agamšmnonoj ¢nt…on Ãlqen. Armia-i. aÙt¦r ™pe… k' À dourˆ tupeˆj À bl»menoj „ù e„j †ppouj ¤letai. Öj t…kte Qeanë kallip£rVon: aÙt¦r ™pe… ·' ¼bhj ™rikudšoj †keto mštron. Cum el ajunse flãcãu. O sã ia fuga-n teleagã. s-apropie unul de altul. rodnic-a turmelor mamã. de sus ai sã capeþi tãrie Chiar la corãbii s-ajungi. 'Ifid£maj 'Anthnor…dhj ºäj te mšgaj te Öj tr£fh ™n QrÇkV ™ribèlaki mhtšri m»lwn: KissÁj tÒn g' œqreye dÒmoij œni tutqÕn ™Ònta mhtrop£twr. 437 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . stau unii cu alþii-mpotrivã. Lupta se-ncinge din nou.436 IL IADOS. Tabãrã-ntâi Agamemnon ºi nãzuie tot înainte. œqelen d polÝ prom£cesqai ¡p£ntwn. Dar Ifidamas atunci sub platoºã-n brâu îl împunge. e„j Ó ke nÁaj ™ãssšlmouj ¢f…khai dÚV t' ºšlioj kaˆ ™pˆ knšfaj ƒerÕn œlqV. o‰ d' ™lel…cqhsan kaˆ ™nant…oi œstan 'Acaiîn. ”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai Ój tij d¾ prîtoj 'Agamšmnonoj ¢nt…on Ãlqen À aÙtîn Trèwn º kleitîn ™pikoÚrwn. zburã ºi se duse ca vântul. “Ektwr d' ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze. 'Ifid£maj d kat¦ zènhn qèrhkoj œnerqe ILIADA. Aheilor stã împotrivã. 'Atredhj mn ¤marte. rãnit de vreo suliþã ori de sãgeatã. ¿ mn ¥r' ìj e„poàs' ¢pšbh pÒdaj çkša ’Irij. Dânsul acuma-nainte-i ieºi lui Atrid Agamemnon.” Iris. Nu-l nimereºte Atrid ºi suliþa-i vâjâie alãturi. tÒfr' ØpÒeike m£chj. Muzelor sãlãºluite pe vârful Olimpului.

cã suliþa dete de-argintul Brâului cel înflorat ºi se-ntoarse strâmbatã cu plumbul. CÂNTUL XI Dupã ce dã el vârtos bizuindu-se-n braþu-i puternic. Ôfr£ oƒ aŒm' œti qermÕn ¢n»noqen ™x çteilÁj. œpeita d c…li' Øpšsth agaj Ðmoà kaˆ Ԏj. L nÚx'. Mari bolovani azvârlind. stÁ d' eÙr¦x sÝn dourˆ laqën 'Agamšmnona d‹on. Îl ucise Agamemnon ªi armele-i dalbe luând. pe la mijlocul mâinii. poll¦ d' œdwke: prîq' ˜katÕn boàj dîken. làse d gu‹a. întâiul nãscut din Antenor. kaˆ tÒ ge ceirˆ labën eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn ›lk' ™pˆ oŒ memaëj éj te l…j. Vârful strãluciei lãnci ieºit-a pe partea cealaltã. Marele Domn o ºi-apucã degrabã ºi-o trage spre sine Nepregetat ca un leu. Ci nãvãli la duºman cu lancea hrãnitã de vânturi. paÚsato d' aŒma. oºteanul ales. pe ai sãi strãjuind ºi departe fiind de femeia-i Cea legiuitã. œnq' 'Ant»noroj uŒej Øp' 'AtredV basilÁŽ pÒtmon ¢napl»santej œdun dÒmon ”AŽdoj e‡sw. o sutã de tauri. se topirã prin beznã Antenorizii cei doi împlinindu-ºi ursita cea crudã. kaˆ ¢ätei p£ntaj ¢r…stouj: tÕn d' ›lkont' ¢n' Ómilon Øp' ¢sp…doj Ñmfalošsshj oÜthse xustù calk»reŽ. ™k d' ¥ra ceirÕj sp£ssato: tÕn d' ¥ori plÁx' aÙcšna. somn greu ca de plumb îl cuprinde Bietul. kraterÒn ·£ ˜ pšnqoj ÑfqalmoÝj ™k£luye kasign»toio pesÒntoj. Dar mai pe urmã când sângele stete ºi rana-i secase. Deci pe alãturi pãºind ºi fãrã sã-l vad-Agamemnon El îl împunse cu lancea sub cot. 439 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . ·…ghsšn t' ¥r' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn: ¢ll' oÙd' ïj ¢pšlhge m£chj ºd ptolšmoio. -nainte ca el mulþumirea sã-i vadã Pentru bogata lui zestre ce-i dete. Coon. uciºi de Atrid. ¢ll¦ polÝ prˆn ¢rgÚrJ ¢ntomšnh mÒliboj ìj ™tr£pet' a„cm». Astfel. ¢ll' ™pÒrouse KÒwni œcwn ¢nemotrefj œgcoj. ¢ntikrÝ d dišsce faeinoà dourÕj ¢kwk». d¾ tÒte g' 'Atredhj 'Agamšmnwn ™xen£rixe. Coon pripindu-se atunci târa de picior pe-al lui frate Bun. TÕn d' æj oân ™nÒhse KÒwn ¢ride…ketoj ¢ndrîn presbugen¾j 'Anthnor…dhj. Noaptea durerii afunde simþi cã-i întunecã ochii. ìj Ö mn aâqi pesën koim»sato c£lkeon Ûpnon o„ktrÕj ¢pÕ mnhstÁj ¢lÒcou. Totuºi el n-a vrut atunci sã curme lovitul ºi harþa. nÚxe dš min kat¦ ce‹ra mšshn ¢gkînoj œnerqe. Iute cu lancea-l ochi Agamemnon ºi-i frânse puterea. ½toi Ö 'Ifid£manta kas…gnhton kaˆ Ôpatron ›lke podÕj memaèj. aÙt¦r ™peˆ tÕ mn ›lkoj ™tšrseto. cu lancea ºi sabia-n mânã. Dar pe sub scutu-i boltit cum el îl târa prin oºtire. Pânã ce sângele cald din ranã-i curgea. Cade pe loc Ifidamas.438 235 IL IADOS. ºi tare striga la viteji sã-l ajute. bÁ d fšrwn ¢n' Ómilon 'Acaiîn teÚcea kal£. Stete pe-aproape de el ºi acolo-l junghie peste leºul Fratelui. Tot mai amar începurã a-l împunge dureri otrãvite. Totuºi nu-l poate strãpunge. t£ oƒ ¥speta poima…nonto. Âj oÜ ti c£rin ‡de. Cum vãzu pacostea-n faþã-i. Ifidamas. kourid…hj. ba chiar i-o ºi smulge din mânã. ™pˆ d' aÙtÕj œreise bare…V ceirˆ piq»saj: oÙd' œtore zwstÁra pana…olon. cãderea iubitului frate. làse d gu‹a: to‹o d' ™p' 'Ifid£manti k£rh ¢pškoye parast£j. Ñxe‹ai d' ÑdÚnai dànon mšnoj 'Atredao. ¢sto‹sin ¢r»gwn. Sabia-n ceafã-i înfige ºi curmã tãria dintr-însul. ILIADA. Agamemnon Nu înceta sã cutreiere alte ºiraguri duºmane. ªi-i jurui înc-o mie de oi ºi de capre din turme Nenumãrate ce-avea la pãºuni. AÙt¦r Ö tîn ¥llwn ™pepwle‹to st…caj ¢ndrîn œgce t' ¥or… te meg£lois… te cermad…oisin. le duse-napoi în mulþime. De-a-nfrigurat pân’ la os pe craiul Atrid Agamemnon.

¹n…ocoj d' †masen kall…tricaj †ppouj nÁaj œpi glafur£j: të d' oÙk ¢škonte petšsqhn: ¥freon d st»qea. Óte oƒ ZeÝj kàdoj œdwken. povãþuitori ai oºtirii. Duºmanul Cel mai viteaz este dus ºi mare-i izbânda ce-mi dete Fulgerãtorul. Mânã spre-Ahei pe Troieni. vedeþi doar cã mie din partea lui Zeus Nu mi-a fost dat cu Troienii sã lupt cât e ziua de mare. Asaios apoi ºi Opites ªi Agelaos ºi-Ofeltiu ºi fiul lui Clitiu. ¼ te kaqallomšnh „oeidša pÒnton Ñr…nei. El se repede la car ºi cu inima îndureratã Dã vizitiului zor spre tabãrã-ndatã sã mâne. t…na d' Ûstaton ™xen£rixen “Ektwr Priam…dhj. ½ãsen d diaprÚsion Danao‹si gegwnèj: ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºd mšdontej Øme‹j mn nàn nhusˆn ¢mÚnete pontopÒroisi fÚlopin ¢rgalšhn. îndatã ce vede cã s-a-ndepãrtat împãratul. Iar dupã asta Danailor strigã vârtos ºi le zice: „Dragi cãpetenii Danai. “Ektwr d' æj ™nÒhs' 'Agamšmnona nÒsfi kiÒnta Trws… te kaˆ Luk…oisin ™kškleto makrÕn ¢äsaj: Trîej kaˆ LÚkioi kaˆ D£rdanoi ¢gcimachtaˆ ¢nšrej œste f…loi. Dolopul 441 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . Astfel ºi Hector atunci. •Wj œfaq'. ìj Ñxe‹' ÑdÚnai dànon mšnoj 'Atredao. fiþi voi bãrbaþi ºi-ncepeþi nãvala. ™peˆ oÙk ™m mht…eta ZeÝj e‡ase Trèessi panhmšrion polem…zein.” Asta grãindu-le aprinde la toþi vitejia ºi-avântul. •Wj e„pën Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou.440 IL IADOS. kaˆ ¹niÒcJ ™pštelle nhusˆn œpi glafurÍsin ™launšmen: ½cqeto g¦r kÁr. tÒ te proŽe‹si mogostÒkoi E„le…quiai “Hrhj qugatšrej pikr¦j çd‹naj œcousai. aÙtÕj d' ™n prètoisi mšga fronšwn ™beb»kei. Fiicele Herei la naºteri în veci iscãtoare de chinuri. ·a…nonto d nšrqe kon…V teirÒmenon basilÁa m£chj ¢p£neuqe fšrontej. ”Enqa t…na prîton. CÂNTUL XI Cum în femeia ce naºte pãtrunde sãgeat-ascuþitã ªi dureroasã ce-o dau Ilitiele. ™j d…fron d' ¢nÒrouse. Prinde cu strigãte mari sã încânte pe-ai sãi la bãtaie: „Voi Licieni ºi Troieni. Hector. Când de la luptã departe îl duc chinuit pe-Agamemnon. Cum vânãtorul colþoºii ogari undeva în pãdure Tot ºi-i asmutã ºi hãituie vierul sãlbatic ori leul. ºi biciuie caii comoºi vizitiul ªi spre corãbii-i asmutã. †n' Øpšrteron eâcoj ¥rhsqe. Dardani luptãtori din aproape. ìj ™p' 'Acaio‹sin seàe Trîaj megaqÚmouj “Ektwr Priam…dhj brotoloigù soj ”ArhŽ.” Asta el zice. ™n d' œpes' Øsm…nV ØperašŽ soj ¢šllV. Oare pe cine doboarã întâi ºi pe cine la urmã Hector acuma când Zeus îi dãruie slava puterii? Cade Autonoos întâi. ™moˆ d mšg' eâcoj œdwke ZeÝj Kron…dhj: ¢ll' „qÝj ™laÚnete mènucaj †ppouj „fq…mwn Danaîn. sã vã fie mãrirea mai-naltã. asemenea cruntului Ares. mn»sasqe d qoÚridoj ¢lkÁj. Merge el însuºi semeþ în capul oºtirii ºi-n luptã Tabãrã-ntocmai ca viforul care tot suflã prin nouri ªi se aruncã pe mare ºi-nvolburã apele-i negre. o‡cet' ¢n¾r êristoj. Daþi mai departe ºi-abateþi acuma voi singuri potopul De la corãbii. Pieptul le-albeºte de spumã ºi colbu-i împroaºcã sub pântec. 'Asa‹on mn prîta kaˆ AÙtÒnoon kaˆ 'Op…thn kaˆ DÒlopa Klut…dhn kaˆ 'Ofšltion ºd' 'Agšlaon ILIADA. Deci hai ºi daþi goanã cu caii de-a dreptul Peste voinicii Danai. Deci zboarã voioºi telegarii. L æj d' Ót' ¨n çd…nousan œcV bšloj ÑxÝ guna‹ka drimÚ. æj d' Óte poÚ tij qhrht¾r kÚnaj ¢rgiÒdontaj seÚV ™p' ¢grotšrJ su kapr…J º lšonti. Dragii mei. zânele-moaºe. pe cei mai bãrbaþi ºi cu suflet. Astfel de crude dureri îl pãtrund ºi pe-Atrid Agamemnon.

toÝj ¥r' Ó g' ¹gemÒnaj Danaîn ›len.442 IL IADOS. iar Aheii Veseli puteau sã rãsufle de goana cea crunt-a lui Hector. ªi s-aruncarã amândoi furtunatici în toiu-ncleºtãrii. oºtean bãtãios. iar Ulise Pe Hipodamas alãturi ºi pe Hiperoh mai ucise. Ademeniþi ei fiind de negrele zâne-ale morþii: Amânduror Diomede le frânse tãria vieþii ªi-i despoie de-armãtura strãlucie. TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh kraterÕj Diom»dhj: ½toi ™gë menšw kaˆ tl»somai: ¢ll¦ m…nunqa ¹mšwn œssetai Ãdoj. pe novacul Molion. Pacoste atunci ar fi fost ºi neocolitã pieirea. aÙt¦r œpeita plhqÚn. toÝj mn œpeit' e‡asan. ai Percosianului care. îºi oprise pe fii sã ia parte La sângerosul rãzboi. æj ÐpÒte nšfea Zšfuroj stufel…xV ¢rgest©o NÒtoio baqe…V la…lapi tÚptwn: pollÕn d trÒfi kàma kul…ndetai. Öj perˆ p£ntwn Édee mantosÚnaj. Bate ºi-mprãºtie norii ce austrul alb îi ticsise: Mii de crescute talazuri rãstoarnã ºi spume tot zvântã Viforul cel mânios. cãci Domnul stãpân peste nouri Nu ne dã nouã. ”Enq£ ke loigÕj œhn kaˆ ¢m»cana œrga gšnonto. Ei dupã asta-i lãsarã. dar mulþi ºi din gloatã pierirã. ”Enq£ sfin kat¦ sa m£chn ™t£nusse Kron…wn ILIADA. CÂNTUL XI ªi Hiponoos. Cum doi mistreþi bizuindu-se-n sine se-ndeasã prin haitã. Tot cãpetenii Danai. ka… nÚ ken ™n n»essi pšson feÚgontej 'Acaio…. dar vreme puþinã mai fi-vom Armiei noi de-ajutor. Neîntrecut ghicitor. par' œm' †stao: d¾ g¦r œlegcoj œssetai e‡ ken nÁaj ›lV koruqa…oloj “Ektwr. Fiii lui Merop erau ei. -ncoace ºi stai lângã mine. oÙd oÞj pa‹daj œaske ste…cein ™j pÒlemon fqis»nora: të dš oƒ oÜ ti peiqšsqhn: kÁrej g¦r ¥gon mšlanoj qan£toio. ce-i asta? Uitarãm de tot vitejia? Vino. cãci mare Fi-va ruºinea. Prinserã dânºii atunci pe doi mai viteji cu teleaga. Diomede. care vânturã-ntinderea mãrii – Capete multe din gloatã tot astfel doboarã Hector. venind cu putere de vifor. æj Óte k£prw ™n kusˆ qhreutÍsi mšga fronšonte pšshton: ìj Ôlekon Trîaj p£lin Ñrmšnw: aÙt¦r 'Acaioˆ ¢spas…wj feÚgontej ¢nšpneon “Ektora d‹on. oprindu-se. Cum. ci numai duºmanilor azi biruinþã. ØyÒse d' ¥cnh sk…dnatai ™x ¢nšmoio polupl£gktoio „wÁj: ìj ¥ra pukn¦ kar»aq' Øf' “Ektori d£mnato laîn. Ei înapoi nãvãlind omorau pe Troieni. dacã vântul de-apus. toÝj mn Tudedhj dourikleitÕj Diom»dhj qumoà kaˆ yucÁj kekadën klut¦ teÚce' ¢phÚra: `IppÒdamon d' 'OduseÝj kaˆ `Upe…rocon ™xen£rixen. ¢ll' ¥ge deàro pšpon. ºi Esimnos ºi Oros. ’H kaˆ Qumbra‹on mn ¢f' †ppwn ðse cam©ze dourˆ balën kat¦ mazÕn ¢risterÒn: aÙt¦r 'OdusseÝj ¢nt…qeon qer£ponta Mol…ona to‹o ¥naktoj. când Hector cuprinde-va tabãra noastrã. C-ar fi luat-o la fugã-napoi în corãbii Aheii. prietene. la fel ºi Ulise Pe vizitiul acestui fruntaº.” Dar îi rãspunse zicând voinicul Tidid Diomede: „Iatã mai stau ºi þin piept. ™peˆ nefelhgeršta ZeÝj Trwsˆn d¾ bÒletai doànai kr£toj ºš per ¹m‹n. n-ar fi dat zor lui Tidide: „Hei. ”Enq' ˜lšthn d…frÒn te kaˆ ¢nšre d»mou ¢r…stw uŒe dÚw Mšropoj Perkws…ou. Dacã Ulise. e„ m¾ TudedV Diom»deŽ kšklet' 'OdusseÚj: Tudedh t… paqÒnte lel£smeqa qoÚridoj ¢lkÁj.” Zise ºi-ndatã din caru-i trânti la pãmânt pe Timbreos Sânul la dreapta cu lancea rãzbindu-i. Zeus din Ida privind pe unde-a fost treierul morþii 443 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . curmându-i aºa din bãtaie. ™peˆ polšmou ¢pšpausan: të d' ¢n' Ómilon „Ònte kudo…meon. L A‡sumnÒn t' ’WrÒn te kaˆ `IppÒnoon menec£rmhn. dar nu-l ascultarã voinicii.

Cãruia poþi sã te rogi. ILIADA. stÁ d gnÝx ™ripën kaˆ ™re…sato ceirˆ pace…V ga…hj: ¢mfˆ d Ôsse kelain¾ nÝx ™k£luyen. tÕn d „dën ·…ghse bo¾n ¢gaqÕj Diom»dhj. Roibii deoparte-i þinea vizitiul. sã ne punem vârtos împotrivã. iar dânsul pedestru Dete-nainte nãval ºi viaþa-ºi pierdu. kaˆ Paion…dhn dourˆ klutÕn ™xen£rizen. dourˆ d' ™passwn prosšfh kraterÕj Diom»dhj: ™x aâ nàn œfugej q£naton kÚon: à tš toi ¥gci Ãlqe kakÒn: nàn aâtš s' ™rÚsato Fo‹boj 'ApÒllwn ú mšlleij eÜcesqai „ën ™j doàpon ¢kÒntwn. Dar îndatã Hector ochi pe viteji ºi la ei s-azvârli între rânduri Tare rãcnind. L ™x ”Idhj kaqorîn: toˆ d' ¢ll»louj ™n£rizon. dupã el bulucuri venirã Troienii. m…kto d' Ðm…lJ. ªi þi-a fost nenorocul Chiar la un pas. aÙt¦r Ö pezÕj qàne di¦ prom£cwn. à q»n s' ™xanÚw ge kaˆ Ûsteron ¢ntibol»saj. ’H. nàn aâ toÝj ¥llouj ™pie…somai. Dar sã ne-aþinem aici. kaˆ ¨y ™j d…fron ÑroÚsaj ™xšlas' ™j plhqÚn. -ai scãpat. aÙt¦r 'Alšxandroj `Elšnhj pÒsij ºãkÒmoio TudedV œpi tÒxa tita…neto poimšni laîn. toÝj mn g¦r qer£pwn ¢p£neuq' œcen. ºi pradã pe fiul în lance vestit al lui Peon. pornind la bãtaia cu suliþi. t»n oƒ pÒre Fo‹boj 'ApÒllwn. vajnicul Hector. ’H ·a. ci-arama rãsaltã lovitã de aramã Neteda-i piele ferind. Cutremurat la vedere-i.” Zise. ðrto d' ™p' aÙtoÝj kekl»gwn: ¤ma d Trèwn e†ponto f£laggej. se lasã pe glie proptindu-ºi Mâna vânjoasã ºi noapte cernitã-i îmbrobode ochii. Dezmeticindu-se Hector se suie în car ºi dã goanã Printre mulþime-napoi ºi scapã de neagra ursitã. oÙd' ¢f£marte tituskÒmenoj kefalÁfin. “Ektwr d' ðk' ¢pšleqron ¢nšdrame. Ón ke kice…w. “Ektwr d' ÑxÝ nÒhse kat¦ st…caj. tu. Alexandru. ½toi Tudšoj uƒÕj 'Ag£strofon oÜtase dourˆ Paion…dhn ¼rwa kat' „sc…on: oÙ dš oƒ †ppoi ™ggÝj œsan profuge‹n. Paris atunci. cãci ea e pãzitã de coiful Cel cu trei plãci de metal ºi cu ochi. Sta rãzimat de un stâlp la movila-nãlþatã lui Ilos 445 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . CÂNTUL XI Cumpãnã dreaptã într-asta fãcu el sã fie între armii. Tidide cel bun de rãzboaie Zise fârtatului sãu Odiseu. Tabãr-acum peste alþii pe care îi omor pe brodite. te-a pãzit din nou însã Febos Apolon. Pe Agastrof. câne. Ôfra d Tudedhj met¦ doÚratoj õcet' ™rw¾n tÁle di¦ prom£cwn. aya d' 'OdussÁa prosefèneen ™ggÝj ™Ònta: nîŽn d¾ tÒde pÁma kul…ndetai Ôbrimoj “Ektwr: ¢ll' ¥ge d¾ stšwmen kaˆ ¢lexèmesqa mšnontej. oÙd' †keto crÒa kalÒn: ™rÚkake g¦r truf£leia tr…ptucoj aÙlîpij. ºi singur de cap îºi fãcuse. Nu dã el greº. Dar doborî-te-voi eu oricât de târziu te voi prinde. ¥krhn k¦k kÒruqa: pl£gcqh d' ¢pÕ calkÒfi calkÒj.444 IL IADOS. Hector deodatã se trage departe-napoi ºi prin oaste Fuge ºi cade-n genunchi. îl împunse Cu-nsuliþarea-i în coapsã Tidid. kaˆ ¢leÚato kÁra mšlainan. Dar dupã el se repede ºi strigã bãrbatul Tidide: „Iar de la moarte. care sta lângã dânsul: „Uite talazul spre noi se învolburã. Dacã ºi mie vreun zeu cumva-n ajutor o sã-mi vie. e‡ poÚ tij kaˆ œmoige qeîn ™pit£rroqÒj ™sti. Pânã ce însã Tidide s-alerge departe prin ºirul Înaintaºilor ºi de pe jos sã ia lancea-i zvârlitã. al lui Peon rãzboinic fecior. Óqi oƒ katae…sato ga…hj tÒfr' “Ektwr œmpnuto. cã el n-avea pe-aproape Caii sã fugã-napoi.” Astfel îi zice ºi lancea rotind o ºi zboarã la dânsul. dãruit de Apolon. bãrbatul pletoasei Elena. kaˆ ¢mpepalën proei dolicÒskion œgcoj kaˆ b£len. eŒoj f…lon êlese qumÒn. ba chitindu-l la cap nimeri în þuguiul Chivãrei lui. ¢£sato d mšga qumù.

Care de tine se tem ºi tot fug ca o turmã de capre Când li s-aratã un leu. o„wnoˆ d perˆ plšej º guna‹kej. Oricât pe-oarecine aº atinge. Din spate-i Tidide Trage din talpã sãgeata. zdrelitu-mi-ai talpa. Deci se rãpede la car ºi cu inima îndureratã Dã vizitiului zor spre tabãrã iute sã mâne. cã spaima pe toþi îi pãlise. spre sine dând arcul. Vãduvã-i plânge nevasta ºi jalnic îºi rupe obrajii. oÙk ¥n toi cra…smVsi biÕj kaˆ tarfšej „o…: nàn dš m' ™pigr£yaj tarsÕn podÕj eÜceai aÜtwj. toà d' 'OduseÝj douriklutÕj ™ggÚqen ™lqën œsth prÒsq': Ö d' Ôpisqe kaqezÒmenoj bšloj çkÝ ™k pÒdoj ›lk'. oÛtw ken kaˆ Trîej ¢nšpneusan kakÒthtoj. îl trase ªi nimeri – cãci pururi i-a fost fãrã greº sãgetarea – Talpa piciorului drept. toà d gunaikÕj mšn t' ¢mf…drufo… e„si pareia…. da strigãt fãlindu-se astfel: „Tu. kaˆ e‡ k' Ñl…gon per ™paÚrV. ÑdÚnh d di¦ croÕj Ãlq' ¢legein». CÂNTUL XI Dardanianul. tarsÕn dexitero‹o podÒj: di¦ d' ¢mperj „Õj ™n ga…V katšphkto: Ö d m£la ¹dÝ gel£ssaj ™k lÒcou ¢mp»dhse kaˆ eÙcÒmenoj œpoj hÜda: bšblhai oÙd' ¤lion bšloj œkfugen: æj ÔfelÒn toi ne…aton ™j keneîna balën ™k qumÕn ˜lšsqai. El suspinã din afund ºi-ºi zise în sinea-i bãrbatã: „Vai mie.” La zisele acestea Vine Ulise ºi-n faþã-i se pune.446 IL IADOS. à t' ¥llwj Øp' ™me‹o. ªi-arcul întinse þintind în craiul Tidid Diomede. Nu þi-ar sluji la nimica sãgeþile multe ºi arcul. de la pândã ieºind. kaˆ ¢k»rion aya t…qhsi. o† tš se pefr…kasi lšonq' æj mhk£dej agej. •Wj f£to. ÑxÝ bšloj pšletai. iar el putrezeºte pe câmpul Ud de-al lui sânge stropit ºi e-mpresurat de mai multe Pasãri decât de femei bocitoare. pa‹dej d' Ñrfaniko…: Ö dš q' a†mati ga‹an ™reÚqwn pÚqetai. oÙdš tij aÙtù 'Arge…wn paršmeinen. ™j d…fron d' ¢nÒrouse. un pici nebunatic. oÙd' ¥ra min ¤lion bšloj œkfuge ceirÒj. palaioà dhmogšrontoj. Tocmai când el ridica de pe mortul viteaz Agastrofos Platoºa pusã pe piept ºi pavãza-i prinsã de umãr ªi-apãsãtorul sãu coif. Slabã-i lovirea ce dã luptãtorul mârºav ºi netrebnic. Mi-e ca ºi când m-ar picni o muiere. mšga mn kakÕn a‡ ke fšbwmai ILIADA. De-ai încerca sã te baþi cu toat-armãtura pe faþã. L st»lV keklimšnoj ¢ndrokm»tJ ™pˆ tÚmbJ ”Ilou Dardan…dao. tu cârlionþatã muierce. ce-i de fãcut? Sã fug speriat de mulþime? 447 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 .” El nesperiat îi rãspunse: „Lãudãrosule arcaº. un sfetnic ºi mare fruntaº de pe vremuri. de-l trece-o tãioasã durere. Pruncii sãrmani îi rãmân. Geaba te lauzi acum. oÙk ¢lšgw. æj e‡ me gun¾ b£loi À p£Žj ¥frwn: kwfÕn g¦r bšloj ¢ndrÕj ¢n£lkidoj oÙtidano‹o. Singur în luptã rãmase Ulise. Veºnic lovirea-mi în carne-i pãtrunde ºi moartea-i grãbeºte. Într-însa pãtrunse-ascuþiºul ªi se înfipse-n pãmânt. ™peˆ fÒboj œllabe p£ntaj: Ñcq»saj d' ¥ra epe prÕj Ön megal»tora qumÒn: ê moi ™gë t… p£qw. O„èqh d' 'OduseÝj dourˆ klutÒj. ½toi Ö mn qèrhka 'AgastrÒfou „fq…moio a‡nut' ¢pÕ st»qesfi pana…olon ¢sp…da t' êmwn kaˆ kÒruqa briar»n: Ö d tÒxou pÁcun ¥nelke kaˆ b£len. TÕn d' oÙ tarb»saj prosšfh kraterÕj Diom»dhj: toxÒta lwbht¾r kšrv ¢gla parqenop‹pa e„ mn d¾ ¢nt…bion sÝn teÚcesi peirhqe…hj. Nu-mi pasã. kaˆ ¹niÒcJ ™pštelle nhusˆn œpi glafurÍsin ™launšmen: ½cqeto g¦r kÁr. în suliþi vestitul. Nu-i stãtu nimeni alãturi. eu te dam gata! Numai aºa de necaz ar putea sã rãsufle Troienii. Cu poftã dar râse Alexandru ªi. Ce bine Dacã-n deºerturi adânc lovindu-te. Altfel e însã din parte-mi. eºti rãnit ºi zadarnicã nu-mi fu sãgeata.

stÁ d m£l' ™ggÝj „ën ka… min prÕj màqon œeipen ð 'Oduseà polÚaine dÒlwn «t' ºd pÒnoio s»meron À doio‹sin ™peÚxeai `Ippas…dVsi toièd' ¥ndre katakte…naj kaˆ teÚce' ¢poÚraj. Una din douã: ori astãzi te lauzi cu noi. ½ ken ™mù ØpÕ dourˆ tupeˆj ¢pÕ qumÕn ÑlšssVj. dar e ºi mai grozav sã m-apuce duºmanii Singur. Culcã pe Toon apoi ºi alãturi de el pe Enomos. 449 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Dar vânãtorii þin piept. Al lui Hipasos fecior ºi frate de-o mamã cu Socos. p£nta d' ¢pÕ pleurîn crÒa œrgaqen. pe toþi. Tânãr de neam. care iese din fundul pãdurii Colþii sãi albi ascuþind între fãlcile încovoiate. Ori de-a mea lance strãpuns. Cum câteodatã voinici vânãtori împreunã cu haita Repede-ncing un mistreþ. L plhqÝn tarb»saj: tÕ d ·…gion a‡ ken ¡lèw moànoj: toÝj d' ¥llouj DanaoÝj ™fÒbhse Kron…wn. Sare viteazul întâi la vrednicul Deiopite ªi pe deasupra la umãr cu lancea vârtos îl împunge. Cine-i viteaz la rãzboi se cade sã stea vitejeºte ªi sã tot lupte. Øpaˆ dš te kÒmpoj ÑdÒntwn g…gnetai. eŒoj Ö taàq' érmaine kat¦ fršna kaˆ kat¦ qumÒn. o‰ d mšnousin ¥far deinÒn per ™Ònta. Dânºii asupra-i se-aruncã. Dar pironitã-i în platoºa cea mãiestritã. ºi pavãza-i cea rotunzitã el bate cu arma. doar pielea I-o jupui peste tot pe la coaste. met¦ sf…si pÁma tiqšntej. sãlbatic ei criºcã cu dinþii. ci aleargã la el ca sã-l apere Socos Cel ca un zeu. deºi fioros e gliganul. Însã de ce stau în cumpãnã aºa socotindu-mã-n sine? ªtiu doar cã numai miºeii purced înapoi de la luptã. éj ·a tÒt' ¢mf' 'OdusÁa Di f…lon ™sseÚonto Trîej: Ö d prîton mn ¢mÚmona DhŽop…thn oÜtasen ðmon Ûperqen ™p£lmenoj ÑxšŽ dour….” Pânã ce stã el pe gânduri ºi-n inimã cugetã asta. Ö dš t' esi baqe…hj ™k xulÒcoio q»gwn leukÕn ÑdÒnta met¦ gnamptÍsi gšnussin. Vin în ºiraguri asupra-i cu lãnci ºi cu scuturi Troienii ªi-l împresoarã pe el. toÝj mn œas'. •Wj e„pën oÜthse kat' ¢sp…da p£ntos' ™shn. Tocmai aºa pe Ulise-l înconjur-acuma Troienii. cãci Palas Atena Nu-ngãdui-n mãruntaiele lui sã pãtrundã þuguiul. Lancea-i puternicã trece prin pavãza-i scânteietoare. CÂNTUL XI Prea-i ruºinos. Lasã Ulise pe morþi ºi cu suliþa trage-n Haropos. aÙt¦r œpeita QÒwna kaˆ ”Ennomon ™xen£rixe. ½ t' œblht' ½ t' œbal' ¥llon. Ö d' ¥r' `Ippas…dhn C£rop' oÜtase dourˆ aÙtokas…gnhton eÙhfenšoj Sèkoio. de Ulise s-apropie foarte ºi-i zice: „Tu lãudate ºi neobosite mehenghiule-n luptã. kaˆ di¦ qèrhkoj poludaid£lou ºr»reisto. suflarea de viaþã vei pierde. luându-ºi la mijloc nãpasta. îi sili sã ia fuga. tù d' ™palex»swn Sîkoj k…en „sÒqeoj fèj.” Zice. tÒfra d' ™pˆ Trèwn st…cej ½luqon ¢spist£wn. ¢mfˆ dš t' ¢ssontai. œlsan d' ™n mšssoisi. când Zeus pe-ai noºtri. ¢ll¦ t… ½ moi taàta f…loj dielšxato qumÒj.448 405 IL IADOS. oÙd' œt' œase Pall¦j 'Aqhna…h micq»menai œgkasi fwtÒj. ILIADA. El pe sub scutul rotund îl spintecã. Öj dš k' ¢risteÚVsi m£cV œni tÕn d m£la creë ˜st£menai kraterîj. nu-i pasã de moare ori bate pe alþii. æj d' Óte k£prion ¢mfˆ kÚnej qalero… t' a„zhoˆ seÚwntai. cã putut-ai Pe-ai lui Hipasos feciori sã ucizi ºi sã-i jefui de arme. di¦ mn ¢sp…doj Ãlqe faeinÁj Ôbrimon œgcoj. Cersid£manta d' œpeita kaq' †ppwn ¢xanta dourˆ kat¦ prÒtmhsin Øp' ¢sp…doj Ñmfalošsshj nÚxen: Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù. oda g¦r Ótti kakoˆ mn ¢po…contai polšmoio. ºi Hersidamas Cade stâlcit la pãmânt ºi apucã þãrâna cu pumnul. Când dupã aceea s-aruncã din carul sãu jos Hersidamas.

e‡ ke q£nw. L gnî d' 'OduseÝj Ó oƒ oÜ ti tšloj kataka…rion Ãlqen. Dar de la mine pe aici prãpãdul ºi moartea cernitã Are sã-þi fie chiar astãzi: sub a mea suliþã da-vei Morþii biet sufletul tãu ºi mie a învingerii falã. El se ºi trase-napoi ºi-n acest fel lui Socos îi zise: „Hei tu. Drept e cã tu m-ai fãcut sã-ncetez de-a mã bate cu-ai noºtri. mãrite tu Aias Telamon. Fiul viteazului ºi cãlãreþului vrednic Hipasos. ½toi mšn ·' œm' œpausaj ™pˆ Trèessi m£cesqai: soˆ d' ™gë ™nq£de fhmˆ fÒnon kaˆ kÁra mšlainan ½mati tùd' œssesqai. ¨y d' ¢nacwr»saj Sîkon prÕj màqon œeipen: « de…l' à m£la d» se kic£netai a„pÝj Ôleqroj. Se îndemnau înde-ei ºi asupra-i porneau cu duiumul. ºi-i zise mândrindu-se astfel Ulise: „Tu. -l urmeazã nãmornicul Aias. Iatã cã moartea te-ajunse ºi nu mai scãpaºi de pieire. 451 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . ™mù d' ØpÕ dourˆ damšnta eâcoj ™moˆ dèsein. c-amar îl vor plânge Danaii. tù d metastrefqšnti metafršnJ ™n dÒru pÁxen êmwn messhgÚj. Ö d' ¤m' ›speto „sÒqeoj fèj. kÁde d qumÒn. cãci au sã mã-ngroape Danaii. Glas îmi ajunse-n auz.” Asta el zise. Socos. di¦ d st»qesfin œlasse. aÙt¦r Ó g' ™xop…sw ¢nec£zeto. •Wj e„pën Ö mn Ãrc'. aya d' ¥r' A‡anta prosefèneen ™ggÝj ™Ònta: Aan diogenj Telamènie ko…rane laîn ¢mf… m' 'OdussÁoj talas…fronoj †ket' ¢ãt¾ tù „kšlh æj e‡ ˜ bióato moànon ™Ònta Trîej ¢potm»xantej ™nˆ kraterÍ Øsm…nV. e mai bine. iar Socos se-ntoarse ºi-o rupse de fugã.” Asta Ulise grãi. trˆj mn œpeit' ½ãsen Óson kefal¾ c£de fwtÒj. aâe d' ˜ta…rouj. desigur cã strigã Ulise. Cât o fi el de viteaz. •Wj e„pën Sèkoio dafronoj Ôbrimon œgcoj œxw te croÕj ›lke kaˆ ¢sp…doj Ñmfalošsshj: aŒma dš oƒ spasqšntoj ¢nšssuto. deodatã Sânge din ranã þâºni ºi în inimã prinse sã-l doarã. fiindu-i aproape: „Crai odrãslite din zei. ¢ll' ‡omen kaq' Ómilon: ¢lexšmenai g¦r ¥meinon. aÙt¦r œm'. doÚphsen d pesèn: Ö d' ™peÚxato d‹oj 'OdusseÚj: ð Sîc' `Ipp£sou uƒ dafronoj ƒppod£moio fqÁ se tšloj qan£toio kic»menon. yuc¾n d' ”AŽdi klutopèlJ. kterioàs… ge d‹oi 'Acaio…. de…dw m» ti p£qVsin ™nˆ Trèessi monwqeˆj ™sqlÕj ™èn. Biete. oÙd' Øp£luxaj. meg£lh d poq¾ Danao‹si gšnhtai. trˆj d' ¥Žen „£contoj ¥rhi f…loj Menšlaoj. ºi þapãna lance-a lui Socos Trase din trup ºi din pavãza-i cea rotunzitã. Pesemne Calea-i Troienii tãind. sã-i dãm ajutor.450 IL IADOS. perˆ pter¦ pukn¦ balÒntej. Zice numaidecât lui Aias. cãzu dar pe þãrnã cu bufnet Socos. Dânsul se dete-napoi ºi-ncepu a striga pe tovarãºi Tare cât poate sã strige un om. Haidem prin gloatã la el. ’H. Trîej d meg£qumoi Ópwj ‡don aŒm' 'OdusÁoj keklÒmenoi kaq' Ómilon ™p' aÙtù p£ntej œbhsan. Dar la întorsu-i Ulise-i înfipse în spate la mijloc Lancea ºi pieptu-i strãpunse. nu vezi cã te-ajunge grozava pieire. « de…l' oÙ mn so… ge pat¾r kaˆ pÒtnia m»thr Ôsse kaqair»sousi qanÒnti per. îl încinserã-n straºnicã luptã. Glasul de trei ori atunci i-aude viteazul Menelau. ¢ll' o„wnoˆ çmhstaˆ ™rÚousi. Cum înfocaþii Troieni pe el sângerat îl vãzurã. sãrmane. Mi-e sã nu patã ceva-ncercuit de duºmani cum e singur. kaˆ Ö mn fÚgad' aâtij Øpostršyaj ™beb»kei. þipat-a de trei ori. ILIADA. CÂNTUL XI Dar înþelese Ulise cã nu-i fu de moarte lovirea. tu mori ºi pãrintele tãu ºi-a ta mamã cinstitã Pleoapele n-au sã-þi închidã ºi pasãri prãdalnice ochii Þi-i vor ciupi-nghesuindu-te cu îndesitele aripi: Mie nu-mi pasã de mor. Seamãn-a glas de bãrbat care singur se bate.” Zice ºi pleacã-nainte.

dar iatã. ºacalii.452 IL IADOS. Dar îi scãpase fugind. ºi leul ia prada. Dar de asta nu ºtie Hector nimica. poll¦j d dràj ¢zalšaj. cãlitul Ulise Mulþi ºi puternici Troieni. Tocmai aºa-l urmãresc pe dibaciul. Cum de pe munte un râu care creºte din neaua topitã ªi prididit de puhoaie coboarã vuind spre câmpie. stÁ d paršx: Trîej d dištresan ¥lludij ¥lloj. œpeita d P£ndokon oâta. zoreau dupã dânsul Troienii ªi-l urmãreau cum ºacalii cei roibi urmãresc pe la munte Cerbul cornaciu care fuse rãnit de un om cu sãgeata. ivindu-se-n luptã N-ar fi pus capãt avântului unui fruntaº ca Mahaon. fug ei de groazã. tÍ ·a m£lista ¢ndrîn p‹pte k£rhna. iar Menelau luând pe Ulise de mânã -L scoase din toi pânã unde-i veni vizitiul cu caii. iau fuga de spaimã Troienii Care-ncotro. apoi nimeri pe Pandocos ªi pe Lisandru. çmof£goi min qîej ™n oÜresi dard£ptousin ™n nšmeŽ skierù: ™p… te l‹n ½gage da…mwn s…nthn: qîej mšn te dištresan. Ón t' œbal' ¢n¾r „ù ¢pÕ neurÁj: tÕn mšn t' ½luxe pÒdessi feÚgwn. cu arma trânti pe Doriclos. ½toi tÕn Menšlaoj ¢r»Žoj œxag' Ðm…lou ceirÕj œcwn. L eáron œpeit' 'OdusÁa Di f…lon: ¢mfˆ d' ¥r' aÙtÕn Trîej ›ponq' æj e‡ te dafoinoˆ qîej Ôresfin ¢mf' œlafon keraÕn beblhmšnon. Ôfr' aŒma liarÕn kaˆ goÚnat' ÑrèrV: aÙt¦r ™peˆ d¾ tÒn ge dam£ssetai çkÝj юstÒj. Fiul din flori al lui Priam. cu arma. ™pe… ·a m£chj ™p' ¢rister¦ m£rnato p£shj Ôcqaj p¦r potamo‹o Skam£ndrou. Astfel ºi falnicul Aias pe câmp o ia razna ºi-nvalmã ªi potopeºte ºi oameni ºi cai. când iatã. pollÕn dš t' ¢fusgetÕn e„j ¤la b£llei. aÙt¦r Ö d£ptei: éj ·a tÒt' ¢mf' 'OdusÁa dafrona poikilom»thn Trîej ›pon pollo… te kaˆ ¥lkimoi. Pe-acolo se face mai multã Moarte de om ºi e vuietul nepotolit împrejurul Marelui Nestor ºi Idomeneu. bo¾ d' ¥sbestoj Ñrèrei Nšstor£ t' ¢mfˆ mšgan kaˆ ¢r»Žon 'IdomenÁa. precum pe Pirasos ºi pe Pilartes. dazwn †ppouj te kaˆ ¢nšraj: oÙdš pw “Ektwr peÚqet'. A‡aj d Trèessin ™p£lmenoj eŒle DÒruklon Priam…dhn nÒqon uƒÒn. Hector încoace venind se îndeasã cu carul. fiindcã se-nharþã în aripa stângã Lângã Scamandru pe mal. ºi fuga de dânsul îl scapã Cât mai e sângele–i cald ºi pot sã mi-l poarte genunchii. Aias s-apropie atunci cu pavãza-i-naltã ca turnul ªi stã pe-alãturi de el. când el de-amarul sãgeþii slãbeºte. Aias sãrind la Troieni. Secerã þeste de oameni trezind pretutindenea groazã. 453 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . oâta d LÚsandron kaˆ PÚrason ºd Pul£rthn. nšwn d' ¢l£paze f£laggaj: oÙd' ¥n pw c£zonto keleÚqou d‹oi 'Acaioˆ e„ m¾ 'Alšxandroj `Elšnhj pÒsij ºãkÒmoio paàsen ¢risteÚonta Mac£ona poimšna laîn. poll¦j dš te peÚkaj ™sfšretai. ìj œfepe klonšwn ped…on tÒte fa…dimoj A‡aj. ILIADA. Duce la vale ciolpane de pini ºi stejari cu grãmada ªi tãvãleºte mormane de lut ºi nomoluri spre mare. care luptã-mpreunã. Nu s-ar fi dat înapoi bãrbaþii Ahei. A‡aj d' ™ggÚqen Ãlqe fšrwn s£koj ºäte pÚrgon. aÙt¦r Ó g' ¼rwj ¢sswn ú œgcei ¢mÚneto nhlej Ãmar. eŒoj qer£pwn scedÕn ½lasen †ppouj. CÂNTUL XI Ei pe Ulise-l gãsirã. “Ektwr mn met¦ to‹sin Ðm…lei mšrmera ·šzwn œgce q' ƒpposÚnV te. Lacomi de carne ºacalii pe plaiuri în umbra pãdurii Dau sã-l înhape. æj d' ÐpÒte pl»qwn potamÕj ped…on d k£teisi ceim£rrouj kat' Ôresfin ÑpazÒmenoj DiÕj ÔmbrJ. dacã Paris Soþul Elenei cea mândrã la plete. ci tot se repede cu lancea ªi de primejdie-ºi-apãrã viaþa viteazul. Însã pe urmã. un leu de nãprasnã le-aduce Pacostea.

aÙt¦r Ö tîn ¥llwn ™pepwle‹to st…caj ¢ndrîn ILIADA. Are doar pavãzã mare pe umãr. aºa-i cuvânteazã: „Hector. feciorul alesului doctor Asclepiu. aÙt…ka d' ïn Ñcšwn ™peb»seto. eu îl ºtiu bine. Iute ducându-se-atunci la Hector.” Asta grãi. §j ¥r' ¢f' ƒppe…wn Ðplšwn ·aq£miggej œballon a† t' ¢p' ™pissètrwn. iar caii zburarã ca vântul Cãtre scobite corãbii. ai noºtri ceilalþi mai departe Fug risipiþi de duºmani. ºi mai crâncen Moarte îºi dau ºi pe unde li-i larma lor nepotolitã. acolo-i fu þinta s-ajungã. œnqa m£lista ƒppÁej pezo… te kak¾n œrida probalÒntej ¢ll»louj Ñlškousi. ºi moº Nestor îndemnul atunci auzindu-i. de-a valma vãd oameni ºi care. Frica-i cuprinse pe-Ahei. aÙt…ka d' 'IdomeneÝj prosefènee Nšstora d‹on: ð Nšstor NhlhŽ£dh mšga kàdoj 'Acaiîn ¥grei sîn Ñcšwn ™pib»seo. KebriÒnhj d Trîaj Ñrinomšnouj ™nÒhsen “Ektori parbebaèj. a neamului mare mândrie. Hector. s-aruncã ºi catã-n desime Drum sã pãtrundã. L „ù triglècini balën kat¦ dexiÕn ðmon. în vreme ce noi în pustia de luptã. Stropitã-i de sânge Osia toatã ºi chelna telegii de stropii ce-mproaºcã Parte copitele cailor. zboarã Printre Ahei ºi Troieni ºi-n urmã-le poartã telega Peste mulþimea de trupuri ºi scuturi. Deci hai într-acolo Noi sã purcedem cu caii. acolo sosind.454 IL IADOS. pieri-va Mahaon. Aias Telamonianul îi vânturã. vãzând cã Troienii fugeau în risipã. sã rupã ºiragul. p¦r d Mac£wn ba‹n' 'Asklhpioà uƒÕj ¢mÚmonoj „htÁroj: m£stixen d' †ppouj. A‡aj d klonšei Telamènioj: eâ dš min œgnwn: eÙrÝ g¦r ¢mf' êmoisin œcei s£koj: ¢ll¦ kaˆ ¹me‹j ke‹s' †ppouj te kaˆ ¤rm' „qÚnomen. Cãci se temeau cã de-or pierde bãtaia. Dar Chebrione. Taie din rane sãgeþi ºi cu-leacuri alinã durerea. bo¾ d' ¥sbestoj Ôrwren. Zise dar Idomeneu degrabã mãritului Nestor: „Neleiade tu Nestor. parte obezile roatei.” Asta el zice ºi-ndeamnã cu biciul pocnind telegarii Cei cu pãr neted ºi lins. la margini Ne rãzboim cu Danaii. •Wj ¥ra fwn»saj †masen kall…tricaj †ppouj m£stigi ligurÍ: toˆ d plhgÁj ¢ontej ·…mf' œferon qoÕn ¤rma met¦ Trîaj kaˆ 'AcaioÝj ste…bontej nšku£j te kaˆ ¢sp…daj: a†mati d' ¥xwn nšrqen ¤paj pep£lakto kaˆ ¥ntugej a‰ perˆ d…fron. m…nunqa d c£zeto dourÒj. ºi-aduce-mbulzire Straºnicã printre Danai cu arma mereu încolþindu-i. Ö d †eto dànai Ómilon ¢ndrÒmeon ·Áxa… te met£lmenoj: ™n d kudoimÕn Âke kakÕn Danao‹si. tù ·a per…deisan mšnea pne…ontej 'Acaioˆ m» pèj min polšmoio metaklinqšntoj ›loien. sã mergem pe unde pedeºtrii ªi în telegi luptãtorii se bat mai avan. CÂNTUL XI Umãru-i drept nimerind cu sãgeata întreit vârfuitã. Când ei aud pocnetul. p¦r d Mac£wn bainštw. Urcã-te-n carul tãu iute ºi-alãturi sã ºadã Mahaon Care-i rãnit ºi dã repede cailor bici spre corãbii: Face cât oameni mai mulþi un om care vindecã oameni. të d' oÙk ¢škonte petšsqhn nÁaj œpi glafur£j: tÍ g¦r f…lon œpleto qumù. •Wj œfat'. Repede-n car se sui. ka… min prÕj màqon œeipen: “Ektor nîŽ mn ™nq£d' Ðmilšomen Danao‹sin ™scatiÍ polšmoio dushcšoj: o‰ d d¾ ¥lloi Trîej Ñr…nontai ™pimˆx †ppoi te kaˆ aÙto…. El mai cutreier-apoi celelalte ºiraguri duºmane 455 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . oÙd' ¢p…qhse Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr. ºi-urcându-se-alãturi de dânsul Stete Mahaon. oricât de cu suflet stãturã. Deterã cailor bici. ™j nÁaj d t£cist' œce mènucaj †ppouj: „htrÕj g¦r ¢n¾r pollîn ¢nt£xioj ¥llwn „oÚj t' ™kt£mnein ™p… t' ½pia f£rmaka p£ssein.

t£j te tre‹ ™ssÚmenÒj per: ºîqen d' ¢pÕ nÒsfin œbh tetihÒti qumù: ìj A‡aj tÒt' ¢pÕ Trèwn tetihmšnoj Ãtor ½Že pÒll' ¢škwn: perˆ g¦r d…e nhusˆn 'Acaiîn. Astfel era în rãzboi ºi trupeºul Aias Telamon. cu inima tristã se duce De la Troieni. dacã scapã Unor bãieþi. æj d' Ót' Ônoj par' ¥rouran „ën ™bi»sato pa‹daj nwq»j. acu o porneºte pe fugã. p£ntaj d prošerge qo¦j ™pˆ nÁaj ÐdeÚein. fiind tare-ngrijat de ai lui. o† tš min oÙk e„îsi boîn ™k p‹ar ˜lšsqai p£nnucoi ™gr»ssontej: Ö d kreiîn ™rat…zwn „qÚei. azvârlite de braþe viteze. cu bolovanii. Droaie de suliþi ºi facle. L œgce t' ¥or… te meg£lois… te cermad…oisin. departe de-ocolul de vite. Cum îndãrãtnicul asin pe lângã un lan. Roatã se uitã-mprejur ºi-ºi perindã genunchii pe-ncetul. ™n ga…V †stanto lilaiÒmena croÕj «sai. A‡aj d' ¥llote mn mnhs£sketo qoÚridoj ¢lkÁj aâtij Øpostrefqe…j. p£roj crÒa leukÕn ™paure‹n. CÂNTUL XI ªi le tot bate cu lancea. slãbeºte ªi supãratã-ºi ia talpa-napoi dimineaþa. Scutul izbindu-i cu lãnci. cu sabia. Tot îi dau zbor ºi-l alungã dulãi ºi bãrbaþi de la þarã. Se teme dar fiara. ke…rei t' e„selqën baqÝ l»Žon: o‰ dš te pa‹dej tÚptousin ·op£loisi: b…h dš te nhp…h aÙtîn: spoudÍ t' ™x»lassan. ú d¾ poll¦ perˆ ·Òpal' ¢mfˆj ™£gV. Iarã se-ntoarnã iezind a Troienilor cete bãrbate ªi strunitoare de cai. Pune zãgaz tuturor în iureºul lor spre corãbii. ™pe… t' ™koršssato forbÁj: ìj tÒt' œpeit' A‡anta mšgan Telamènion uƒÕn Trîej Øpšrqumoi poluhgeršej t' ™p…kouroi nÚssontej xusto‹si mšson s£koj a„n ›ponto. deºi multe ciomege i-au spart pe spinare. poll¦ d kaˆ messhgÚ. Tabãrã între Ahei ºi Troieni ºi acolo s-aþine Singur. Ôpiqen d s£koj b£len ˜ptabÒeion. cãci zboarã spre el. Ei peste noapte veghind nu-l las’ a gusta din grãsimea Boilor strânºi în ocol. Aias la rându-i. ¢ll' oÜ ti pr»ssei: qamšej g¦r ¥kontej ¢nt…on ¢ssousi qrasei£wn ¢pÕ ceirîn kaiÒmena… te deta…. iar multele suliþi. fãrã numai când vita-i sãtulã de hranã. cã vlaga li-i slabã ºi nu-l pot Scoate din grâu. fecior lui Evemon. kaˆ ™rhtÚsaske f£laggaj Trèwn ƒppod£mwn: Ðt d trwp£sketo feÚgein. A‡antoj d' ¢lšeine m£chn Telamwni£dao. îl tot alungau de la dânºii. dar el îndrãgindu-le carnea Tabãrã ’ntins. tot astfel Aias atunci fãrã voie. ZeÝj d pat¾r A‡anq' Øy…zugoj ™n fÒbon ðrse: stÁ d tafèn. 457 545 545 550 550 555 555 560 560 565 565 570 570 . Intrã ºi paºte din holda cea-naltã. Tocmai cum roibului leu. hãmesit cum e leul se-ndeasã-nainte Geaba. de corãbii.456 IL IADOS. Parte în pavãza-i mare se-nfig nãzuind înainte. zvârlite de braþe viteze. zadarnic bãieþii Dau cu ciomegele-n el. æj d' a‡qwna lšonta boîn ¢pÕ messaÚloio ™sseÚanto kÚnej te kaˆ ¢nšrej ¢groiîtai. acu ’nsufleþit de puterea nãvalei. tršsse d papt»naj ™f' Ðm…lou qhrˆ ™oikëj ™ntropalizÒmenoj Ñl…gon gÒnu gounÕj ¢me…bwn. aÙtÕj d Trèwn kaˆ 'Acaiîn qàne meshgÝ ƒst£menoj: t¦ d doàra qrasei£wn ¢pÕ ceirîn ¥lla mn ™n s£keŽ meg£lJ p£gen Ôrmena prÒssw. Parte prin þãrnã s-afundã ºi n-ajung sã guste din carnea-i Albã de bieþi luptãtori din care doreau sã se-mbuibe. Dar se fereºte de harþã cu Aias Telamoniadul Dar mai la urmã cerescul pãrinte înspaimã pe Aias: Stã uluit el atunci ºi cu pavãza datã pe spate Fuge spre-ai sãi ºi ia seama cu ochii pândind ca o fiarã. Când inimoºii Troieni ºi nenumãraþii tovarãºi. Când strãlucitul voinic Evripilos. TÕn d' æj oân ™nÒhs' EÙa…monoj ¢glaÕj uƒÕj ILIADA.

Staþi ºi vã-ntoarceþi-napoi. ºi sãrindu-i ortacii Steter-aproape de el cu scuturi proptite de umãr. pe bunul prieten Patroclu El cu glas mare-l chemã. pe Mahaon. daþi piept cu duºmanii ªi-mpresuraþi-l pe Aias cel mare Telamonianul. L EÙrÚpuloj pukino‹si biazÒmenon belšessi. kaˆ ¢kÒntise dourˆ faeinù. tu. fãrã preget întinde Arcul ºi trage spre el.” Asta zicea Evripil rãnit. ca sã scape de moarte. aya d' ˜ta‹ron ˜Õn PatroklÁa prosšeipe fqegx£menoj par¦ nhÒj: Ö d klis…hqen ¢koÚsaj œkmolen soj ”ArhŽ. Care stãtea în picioare pe marginea latei corãbii ªi se uita la încaierul greu ºi la jalnica fugã. oÙdš › fhmi feÚxesq' ™k polšmoio dushcšoj: ¢ll¦ m£l' ¥nthn †stasq' ¢mf' A‡anta mšgan Telamènion uƒÒn. ka… min b£le mhrÕn юstù dexiÒn: ™kl£sqh d dÒnax. Öj belšessi bi£zetai. îl sãgeatã în coapsã la dreapta. se trage spre-ai sãi între pâlcuri. cu faþa-mpotrivã. Deci. Cu strãmurãrile sus. tÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh pÒdaj çkÝj 'AcilleÚj: d‹e Menoiti£dh tù ™mù kecarismšne qumù nàn яw perˆ goÚnat' ™m¦ st»sesqai 'AcaioÝj ILIADA. Trestia-n carne-i se frânge ºi greu îl apasã prin coapsã. Stete ºi el între ei ºi se-ntoarse. Iar pe moº Nestor atunci din toi îl duceau nãduºite Iepele lui ºi cu el pe al oastei fruntaº. Deci haide. Strigã vârtos dupã asta Danailor ca sã-l audã: „Voi cãpetenii ºi Domni ai oºtirii din Argos. kaˆ b£le Fausi£dhn 'Apis£ona poimšna laîn Âpar ØpÕ prap…dwn. •Wj o‰ mn m£rnanto dšmaj purÕj a„qomšnoio: Nšstora d' ™k polšmoio fšron Nhl»Žai †ppoi ƒdrîsai. t… dš se creë ™me‹o. Ãgon d Mac£ona poimšna laîn. stÁ ·a par' aÙtÕn „èn. kakoà d' ¥ra oƒ pšlen ¢rc». stÁ d metastrefqe…j. tÕn d' æj oân ™nÒhsen 'Alšxandroj qeoeid¾j teÚce' ¢painÚmenon 'Apis£onoj. de unde-i purcese ºi rãul. aÙt…ka tÒxon ›lket' ™p' EÙrupÚlJ. cã pradã Pe Apisaon atunci Evripil. tu Menetiade mãrite. eqar d' ØpÕ goÚnat' œlusen: EÙrÚpuloj d' ™pÒrouse kaˆ a‡nuto teÚce' ¢p' êmwn. ¨y d' ˜t£rwn e„j œqnoj ™c£zeto kÁr' ¢lee…nwn. de pe umãr îi scoate armãtura. Cred cã Aheii de-acum o sã-mi cadã smeriþi la picioare 459 575 580 580 585 585 590 590 595 595 600 600 605 605 . ºi coardele-ndatã-i slãbirã. ™peˆ †keto œqnoj ˜ta…rwn. Patroclu din cort auzindu-l Se repezi ca un zeu. E copleºit de loviri ºi anevoie ar putea sã se smulgã Din fiorosul mãcel. Astfel acolo ei aprig luptau ca vãpaia când arde. ½ãsen d diaprÚsion Danao‹si gegwnèj: ð f…loi 'Arge…wn ¹g»torej ºd mšdontej stÁt' ™lelicqšntej kaˆ ¢mÚnete nhlej Ãmar A‡anq'. Repede merse la el. De asta. dând zbor unei lãnci sclipitoare El nimeri pe un domn. Sare la el Evripil. tÕn prÒteroj prosšeipe Menoit…ou ¥lkimoj uƒÒj: t…ptš me kikl»skeij 'Acileà. de-acolo de sus. Din faþã venindu-le Aias. Chiar în ficat pe sub prapuri. al lui Fausias fiu Apisaon.458 575 IL IADOS. prieteni. ™b£rune d mhrÒn. CÂNTUL XI Pe-Aias vãzu copleºit de ploaia zvârlitelor arme. Ahile? ce strigi ºi mã cauþi pe mine?” Iutele-Ahile voios fârtatului sãu îi rãspunse: „Inimii mele prea scumpe. •Wj œfat' EÙrÚpuloj beblhmšnoj: o‰ d par' aÙtÕn plhs…oi œsthsan s£ke' êmoisi kl…nantej doÚrat' ¢nascÒmenoi: tîn d' ¢nt…oj ½luqen A‡aj. ªi începu el întâi sã-l întrebe voinicul Patroclu: „Ce mã pofteºti. L-a cunoscut pe bãtrân de departe zãrindu-l Ahile. Cum luã seam-Alexandru ce-i zice ºi Paris. apãraþi de primejdii pe Aias. tÕn d „dën ™nÒhse pod£rkhj d‹oj 'AcilleÚj: ˜st»kei g¦r ™pˆ prumnÍ megak»teŽ nh e„sorÒwn pÒnon a„pÝn „îk£ te dakruÒessan.

CÂNTUL XI Ca sã mã roage. ºi-o tavã de aramã.460 IL IADOS. ªi-a deshãmat Evrimedon. ¢t¦r oÙk ‡don Ômmata fwtÒj: †ppoi g£r me par»Žxan prÒssw memau‹ai. iar ei de sudoare-ºi uscarã Hainele stând la bãtaia de vânt pe la marginea mãrii ªi dupã asta se-ntoarserã-n cort ºi pe scaun ºezurã. aÙt¦r ™p' aÙtÁj c£lkeion k£neon. ILIADA. Altul abia de pe masã cu-o mânã putea s-o ridice. al lor vizitiu. Dânºii bãurã ºi dupã ce-ºi stinserã-a setei arsurã. të d' ™peˆ oân p…nont' ¢fšthn polukagkša d…yan mÚqoisin tšrponto prÕj ¢ll»louj ™nšpontej. L lissomšnouj: creië g¦r ƒk£netai oÙkšt' ¢nektÒj. p¦r d dšpaj perikallšj. t¾n ¥ret' ™k Tenšdoio gšrwn. Dar te repede la Nestor. ¼n oƒ 'Acaioˆ œxelon oÛneka boulÍ ¢risteÚesken ¡p£ntwn. Plinã fiind. cruse…oij ¼loisi peparmšnon: oÜata d' aÙtoà tšssar' œsan. ce-i dreptul. ºi-ntreabã-l Cine-i acolo rãnitul pe care-l aduce din luptã? El dupã spate. †ppouj d' EÙrumšdwn qer£pwn lÚe to‹o gšrontoj ™x Ñcšwn: toˆ d' ƒdrî ¢peyÚconto citènwn st£nte potˆ pnoi¾n par¦ q‹n' ¡lÒj: aÙt¦r œpeita ™j klis…hn ™lqÒntej ™pˆ klismo‹si k£qizon. bÁ d qšein par£ te klis…aj kaˆ nÁaj 'Acaiîn. doiaˆ d pelei£dej ¢mfˆj ›kaston crÚseiai nemšqonto. Óte pšrsen 'AcilleÚj.” Asta grãi. to‹si d teàce kukeiî ™ãplÒkamoj `Ekam»dh. O‰ d' Óte d¾ klis…hn NhlhŽ£dew ¢f…konto. Prinse s-amestece-n cupã vin negru din Pramne femeia Cea ca o zânã de mândrã. dar nu l-am vãzut ºi la faþã. aÙtoˆ mšn ·' ¢pšbhsan ™pˆ cqÒna poulubÒteiran. ¢ll' ‡qi nàn P£trokle Di f…le Nšstor' œreio Ón tina toàton ¥gei beblhmšnon ™k polšmoio: ½toi mn t£ g' Ôpisqe Mac£oni p£nta œoike tù 'Asklhpi£dV. o roabã Ce-o dobândise bãtrânul ca dar din Tenedos pe vremea Când fu luat de Ahile ostrovul. Stau veselindu-se-n cort cu vorb-amândoi împreunã. telegarii Cei de la carul lui Nestor. dar Nestor putea fãrã trudã s-o þie. Miere gãlbuie ºi sfântã fãinã de orz ºi alãturi Puse-o mândreþe de cupã. de Nestor adusã de-acasã. ¼ sfwŽn prîton mn ™piprohle tr£pezan kal¾n kuanÒpezan ™äxoon. sta cupa pe douã picioare. ºi brânzã de caprã sã farme Cu un rãzuº de aramã. Ö o‡koqen Ãg' Ð geraiÒj. ºi Patroclu fârtatului sãu se supuse ªi luã fuga spre tabãr-Aheilor. Cupa cu þinte de aur bãtutã era ºi-avea patru Toarte lucrate de jur împrejur cu podoabe de aur. Sfetnicul cel mai de frunte fiind. Ea le-ntinse o masã Dalbã. el puse într-însa o ceapã. strujitã. par¦ d' ¢lf…tou ƒeroà ¢kt»n. tu dragul lui Zeus. i-o deter-Aheii. sã presure albã fãinã. cã roibii Care-l duceau îmi trecurã prea repede pe dinainte. qugatšr' 'ArsinÒou megal»toroj. P£trokloj d f…lJ ™pepe…qeq' ˜ta…rJ. Hecameda cea cârlionþatã. dÚw d' ØpÕ puqmšnej Ãsan. Doi porumbei ciugulind. ea îndatã-i pofti ca sã beie. cã-i greu sã mai rabde nevoia ce-i bate. ºd mšli clwrÒn. S-au coborât de pe car pe þãrna cea mult roditoare. •Wj f£to. ¥lloj mn mogšwn ¢pokin»saske trapšzhj ple‹on ™Òn. O torocalã gãti de bãut pentru dânºii copila Lui Arsinou. ™pˆ d krÒmuon potù Ôyon. ªi bãutura gãtind. ™pˆ d' a‡geion knÁ turÕn kn»sti calke…V. aratã deplin ca Mahaon Asclepianul. de la corãbii. cu negre picioare. ™pe… ·' éplisse kukeiî. ™pˆ d' ¥lfita leuk¦ p£lune. Când dup-aceea la cort sosit-au Mahaon ºi Nestor. pinšmenai d' ™kšleusen. 461 610 610 615 615 620 620 625 625 630 630 635 635 640 640 . ™n tù ·£ sfi kÚkhse gun¾ ™Žku‹a qeÍsin o‡nJ Pramne…J. Spre a da gust udãturii. Nšstwr d' Ð gšrwn ¢moghtˆ ¥eiren.

ÐrÒw d Mac£ona poimšna laîn. ™j d' ¥ge ceirÕj ˜lèn. E sãgetat de duºmani bãrbatul Tidid Diomede. oÙ g¦r ™m¾ Šj œsq' o†h p£roj œsken ™nˆ gnampto‹si mšlessin. Hei. vitejii de frunte. Pe-acolo cu lancea rãzbindu-l. ·Úsi' ™launÒmenoj: Ö d' ¢mÚnwn Îsi bÒessin œblht' ™n prètoisin ™mÁj ¢pÕ ceirÕj ¥konti. à mšnei e„j Ó ke d¾ nÁej qoaˆ ¥gci qal£sshj 'Arge…wn ¢škhti purÕj dhoio qšrwntai. Care pe-aici mã trimise sã-ntreb de rãnitul pe care Tu l-aduseºi. de-aº fi tânãr ºi-ntreg în putere cum fost-am odatã. Cât e de bun ºi viteaz.462 IL IADOS. mãrite moº Nestor. în cort îl îmbie sã ºadã. nàn d œpoj ™ršwn p£lin ¥ggeloj em' 'AcilÁŽ. Ót' ™gë kt£non 'ItumonÁa ™sqlÕn `Upeiroc…dhn. luminate moº Nestor. oÙdš ti ode pšnqeoj. Cãpitanii. bšblhtai mn Ö Tudedhj kraterÕj Diom»dhj. Eu îl trântii la pãmânt ºi-o tulirã de groazã câmpenii. ªtii tu prea bine. k¦d d' œpesen. eâ d sÝ osqa gerai diotrefšj. aÙt¦r 'AcilleÝj ™sqlÕj ™ën Danaîn oÙ k»detai oÙd' ™lea…rei. aÙto… te kteinèmeq' ™piscerè. Când se iscase o sfadã-ntre noi ºi norodul Elidei Pentru rãpire de boi ºi am zdrumicat pe voinicul Itimoneus Hiperohianul din þara Elidei. tÕn d „dën Ð geraiÕj ¢pÕ qrÒnou ðrto faeinoà. Pânã ce înºine noi vom pieri câte unul? Tu vezi doar. dar ºi eu îl cunosc. Pradã nespus de bogatã fãcurãm atunci pe câmpie. Óssoi d¾ bšlesin bebl»atai. Nu se-nvoieºte Patroclu. de plânge pe-oricare de-ai noºtri E-n bãtãlie rãnit? Nu ºtie ce mare-i restriºtea Care cuprinse pe-Ahei. N-au fost destui. L P£trokloj d qÚrVsin ™f…stato „sÒqeoj fèj.” Dar cãlãreþul gerenic moº Nestor atunci îi rãspunse: „Ce-i astã jale pe-Ahile. ªi Evripil e împuns în coapsã la fel din sãgeatã. de ºtire sã-i dau lui Ahile. a„do‹oj nemeshtÕj Ó me prošhke puqšsqai Ón tina toàton ¥geij beblhmšnon: ¢ll¦ kaˆ aÙtÕj gignèskw. acum vezi ºi pe-acesta. ºi n-ai sã mã-ndupleci. Ósson Ôrwre kat¦ stratÒn: o‰ g¦r ¥ristoi ™n nhusˆn kšatai beblhmšnoi oÙt£meno… te. Gata-i sã-nvinuie chiar ºi pe cel care n-are vreo vinã. oŒoj ™ke‹noj deinÕj ¢n»r: t£ca ken kaˆ ¢na…tion a„tiÒJto. Lui Ahile. ce-amarnic e dânsul. CÂNTUL XI Tocmai atunci ca un zeu se aratã la uºã Patroclu. kat¦ d' ˜dri£asqai ¥nwge. 463 645 645 650 650 655 655 660 660 665 665 670 670 675 675 . Nu mai sunt eu ca-nainte cu braþele tari ºi vânjoase. vãd cã este Mahaon. cu toatã-ndârjita-ne luptã. pe care din luptã Eu l-adusei. Venise sã-ºi apere boii ªi sta în ºirul întâi. TÕn d' ºme…bet' œpeita Ger»nioj ƒppÒta Nšstwr: t…pte t¦r ïd' 'AcileÝj ÑlofÚretai uŒaj 'Acaiîn. Sare din luciul jilþ moº Nestor îndatã ce-l vede ªi apucându-l de mânã. nu-i pasã. Las’ sã mã duc înapoi. Ori mai aºteaptã el oare când focul duºman o sã-nghitã Vasele noastre pe mal. Öj ™n ”Hlidi naiet£aske. E-nsuliþat ºi Ulise precum ºi Atrid Agamemnon. Ca sã-mi rãscumpãr rãpirea. e‡q' ìj ¹bèoimi b…h dš moi œmpedoj e‡h æj ÐpÒt' 'Hle…oisi kaˆ ¹m‹n ne‹koj ™tÚcqh ¢mfˆ bohlas…V. lhda d' ™k ped…ou sunel£ssamen ½liqa poll¾n ILIADA. Trebuie doar sã cinstesc ºi chiar sã am fricã de-acela. laoˆ d per…tresan ¢groiîtai. ci zice aºa împotrivã: „Nu e de stat. Zac la corãbii cu toþii din lance rãniþi ori cu arcul. P£trokloj d' ˜tšrwqen ¢na…neto epš te màqon: oÙc ›doj ™stˆ gerai diotrefšj. de-o sãgeatã asemeni rãnit. nu-l doare de-ai noºtri. oÜtastai d' 'OduseÝj dourˆ klutÕj ºd' 'Agamšmnwn: bšblhtai d kaˆ EÙrÚpuloj kat¦ mhrÕn юstù: toàton d' ¥llon ™gë nšon ½gagon ™k polšmoio „ù ¢pÕ neurÁj beblhmšnon. oÙdš me pe…seij.

Câºtigãtori telegari trimiºi sã se-ncure la jocuri. oraºul în care Domn era tata Neleu. CÂNTUL XI Cincizeci de ciurde de vaci ºi turme de oi. Crainicii. a bãrbaþilor floare. o‰ d' ¥lloi p£ntej Ôlonto. ceilalþi i-au pierit înainte. kaˆ g¦r tù cre‹oj mšg' Ñfe…let' ™n ”Hlidi d…V tšssarej ¢qlofÒroi †ppoi aÙto‹sin Ôcesfin ™lqÒntej met' ¥eqla: perˆ tr…podoj g¦r œmellon qeÚsesqai: toÝj d' aâqi ¥nax ¢ndrîn AÙge…aj k£sceqe. fiind mai puþini. tîn Ö gšrwn ™pšwn kecolwmšnoj ºd kaˆ œrgwn ™xšlet' ¥speta poll£: t¦ d' ¥ll' ™j dÁmon œdwke daitreÚein. Voios fu ºi el de câºtigul Mare ce-avui în rãzboi. m» t…j oƒ ¢tembÒmenoj k…oi ‡shj. Prãzile noi le-mpãrþirãm atunci ºi pe urmã-n cetate Jertfe-nchinarãm la zei. æj ¹me‹j paàroi kekakwmšnoi ™n PÚlJ Ãmen: ™lqën g£r ·' ™k£kwse b…h `Hraklhe…h tîn protšrwn ™tšwn. Mare fiind datoria ce-aveau sã-i plãteascã-n Elida. iar partea rãmasã Obºtii o dete s-o-mpartã la oameni cu toatã dreptatea. tÒs' a„pÒlia platš' a„gîn. Cu dânºii erau Molionii Tineri de tot amândoi ºi nendemânatici în arme. cãci multor-aveau de plãtit Epeenii. De-asta ºi tata-nciudat de-a lor fapte ºi vorbe de-ocarã. S-adunarã fruntaºii Pileni ºi-ncepurã Prada sã-mpartã. o sutã cin’zeci ºi mai bine Iepe bãlane. cum se crãpase de ziuã. ba multe din ele cu mânzi. pollÍsi d pîloi ØpÁsan. Este pe-un deal rãsãrit o cetate ce-i zice Trionul 465 680 680 685 685 690 690 695 695 700 700 705 705 710 710 . kaˆ t¦ mn ºlas£mesqa PÚlon Nhl»Žon e‡sw ™nnÚcioi protˆ ¥stu: geg»qei d fršna NhleÚj. Patru la numãr ce-aveau de primit un triped ca rãsplatã. tÒsa pèea o„în. oÛnek£ moi tÚce poll¦ nšJ pÒlemon d kiÒnti. Caii aceºtia cu caru-n Elida i-oprise Augias Craiul.464 IL IADOS. obºtirã sã vie Toþi pãgubaºii ce-aveau de primit de la cei din Elida Despãgubiri. tÒssa suîn subÒsia. taàq' Øperhfanšontej 'Epeioˆ calkoc…twnej ¹mšaj Øbr…zontej ¢t£sqala mhcanÒwnto. ¢mf… te ¥stu ›rdomen ƒr¦ qeo‹j: o‰ d tr…tJ ½mati p£ntej Ãlqon Ðmîj aÙto… te pole‹j kaˆ mènucej †ppoi pansud…V: met¦ dš sfi Mol…one qwr»ssonto pa‹d' œt' ™Ònt'. œsti dš tij QruÒessa pÒlij a„pe‹a kolènh ILIADA. mai atâtea ªi-altele atâtea de porci precum ºi de capre rãzleþe ªi-o herghelie de cai. kat¦ d' œktaqen Óssoi ¥ristoi: dèdeka g¦r NhlÁoj ¢mÚmonoj uƒšej Ãmen: tîn ooj lipÒmhn. †ppouj d xanq¦j ˜katÕn kaˆ pent»konta p£saj qhle…aj. oÜ pw m£la e„dÒte qoÚridoj ¢lkÁj. duºmanii Iar nãvãlirã cu toate puterile lor ºi cu caii Tari de copite. k»rukej d' ™l…gainon ¤m' ºo‹ fainomšnhfi toÝj ‡men oŒsi cre‹oj Ñfe…let' ™n ”Hlidi d…V: o‰ d sunagrÒmenoi Pul…wn ¹g»torej ¥ndrej da…treuon: polšsin g¦r 'Epeioˆ cre‹oj Ôfeilon. Douãsprezece feciori lãudaþi avusese Neleus Numai eu singur trãiesc. ºi pe vizitiul mâhnit înapoi îl trimise. Dar dupã trei zile. Tata din pradã o turmã de boi ºi de oi îºi alese Vite trei sute de capete ºi cu pãstorii-împreunã. glotiº. Vitele cele mai multe-ºi-alese din turme. De-asta cuprinºi de trufie ºi bine-narmaþi Epeenii Se-obrãznicirã cu noi ºi blestemãþii iscodirã. tÕn d' ™latÁr' ¢f…ei ¢kac»menon †ppwn. ¹me‹j mn t¦ ›kasta die…pomen. L pent»konta boîn ¢gšlaj. Pentru cã Hercule ne pustiise venind înainte ªi secerase în Pilos pe-ai noºtri. Noi doar. mai mult pãtimisem în Pilos. ªi pe toate Noi le-am mânat peste noapte la Pilos. ™k d' Ö gšrwn ¢gšlhn te boîn kaˆ pîã mšg' o„în e†leto krin£menoj trihkÒsi' ºd nomÁaj. la care plecasem ca tânãr.

kÒmissa d mènucaj †ppouj. Pe-acolo sosirã Pilenii cu caii ºi ziua Cea urmãtoare aºteptam. voios alergarã cu toþii. Îngroziþi. Dupã ce-n tabãr-apoi împãrþindu-ne-n cete cinarãm Noaptea pe-acolo dormirãm de-o parte ºi alta pe malul Râului. ¢t¦r meg£qumoi 'Epeioˆ ¢mfšstan d¾ ¥stu diarra‹sai memaîtej: ¢ll£ sfi prop£roiqe f£nh mšga œrgon ”Arhoj: eâte g¦r ºšlioj fašqwn Øperšsceqe ga…hj. L thloà ™p' 'Alfeiù. ªi cu puteri întregite-narmaþi o pornirãm de-acolo ªi spre amiazi poposim la Alfeu cel cu apele sfinte. Óqi me…namen 'Hî d‹an ƒppÁej Pul…wn. pe rãzboinicul Muliu. ba chiar îmi ascunse ºi caii: El socotea cã eu n-aveam destulã ºtiinþã de arme. ™peˆ ‡don ¥ndra pesÒnta ILIADA. El ginere a fost lui Augias. ¿ tÒsa f£rmaka Édh Ósa tršfei eÙre‹a cqèn. bãlan-Agameda. iar eu am sãrit la teleagã ªi între cei mai din frunte am ieºit. Eu mai întâi am ucis un bãrbat. Deterã însã de-o mare ºi crâncenã împotrivire. dorind sã o darme. când mort îl vãzurã pe Muliu. kaˆ katekoim»qhmen ™n œntesin oŒsin ›kastoj ¢mfˆ ·o¦j potamo‹o.466 IL IADOS. oÙdš me NhleÝj e‡a qwr»ssesqai. Este un râu Minieos ce apele-ºi varsã în mare Lângã Arena. i-am dat loviturã cu lancea. œnqa Diˆ ·šxantej Øpermene‹ ƒer¦ kal£. Cum mi-a venit mai aproape. venea pedestrimea din urmã. taàron d Poseid£wni. Dânsul în colb a cãzut. ªi când focu-ntre noi ºi duºmani se aprinse. ¢ll' Óte p©n ped…on metek…aqon. Am întrecut pe ai noºtri pe toþi luptãtorii din care. pe-Atena chemând ºi pe Zeus În ajutor. Epeenii. ¢ll' Óte d¾ Pul…wn kaˆ 'Epeiîn œpleto ne‹koj. prîtoj ™gën ›lon ¥ndra. oÙd' ¢škonta PÚlon k£ta laÕn ¥geiren ¢ll¦ m£l' ™ssumšnouj polem…zein. Gata de luptã fiind. ™peˆ ïj ¥ge ne‹koj 'Aq»nh. ¢ll¦ kaˆ ïj ƒppeàsi metšprepon ¹metšroisi kaˆ pezÒj per ™èn. toþi înarmaþi. 467 715 715 720 720 725 725 730 730 735 735 740 740 . Noi ne-apucarãm de luptã. œnqen pansud…V sÝn teÚcesi qwrhcqšntej œndioi ƒkÒmesq' ƒerÕn ·Òon 'Alfeio‹o. Care ºtia buruiene de leac câte creºte pãmântul. aÙt¦r 'Aqhna…h glaukèpidi boàn ¢gela…hn. la hotarul prundosului Pilos. ½ripe d' ™n kon…Vsin: ™gë d' ™j d…fron ÑroÚsaj stÁn ·a met¦ prom£coisin: ¢t¦r meg£qumoi 'Epeioˆ œtresan ¥lludij ¥lloj. taàron d' 'Alfeiù. Dar numai pe mine Neleus Nu mã lãsa sã pornesc. œsti dš tij potamÕj Minu»Žoj e„j ¤la b£llwn ™ggÚqen 'Ar»nhj. Strânse pe locuitori. CÂNTUL XI Lângã Alfeu. departe. MoÚlion a„cmht»n: gambrÕj d' Ãn AÙge…ao. ne£th PÚlou ºmaqÒentoj: t¾n ¢mfestratÒwnto diarra‹sai memaîtej. Care-ncotro o zbughirã. Însã abia strãbãturã câmpia ºi Palas Atena Grabnicã noaptea veni din Olimp sã ne cheme la arme. Câte un taur jertfirãm apoi lui Alfeu ºi Poseidon ªi din cireadã o juncã zeiþei cu ochii albaºtri. ªi i-am luat telegarii. ¥mmi d' 'Aq»nh ¥ggeloj Ãlqe qšous' ¢p' 'OlÚmpou qwr»ssesqai œnnucoj. Când pe pãmânt se ivi strãlucita luminã de soare. Jertfe frumoase-nchinarãm aici neînvinsului Zeus. tÕn mn ™gë prosiÒnta b£lon calk»reŽ dour…. Dar eu pedestru m-am dus cu sfatul zeiþei Atena. ¢pškruyen dš moi †ppouj: oÙ g£r pè t… m' œfh ‡dmen polem»Ža œrga. presbut£thn d qÚgatr' ece xanq¾n 'Agam»dhn. Fata-i mai mare fiindu-i soþie. t¦ d' ™pšrreon œqnea pezîn. sumferÒmesqa m£cV Di… t' eÙcÒmenoi kaˆ 'Aq»nV. Într-asta dau zor Epeenii Cutezãtori împrejurul cetãþii. dÒrpon œpeiq' ˜lÒmesqa kat¦ stratÕn ™n telšessi. Dânºii o-ncinserã ºi cãutau sã o darme cu totul.

L ¹gemÒn' ƒpp»wn. œnqa ZeÝj Pul…oisi mšga kr£toj ™ggu£lixe: tÒfra g¦r oân ˜pÒmesqa di¦ spidšoj ped…oio kte…nontšj t' aÙtoÝj ¢n£ t' œntea kal¦ lšgontej. Mare a fost izbândirea ce-o dete Pilenilor Zeus. Dar Ahile Singur se bucurã de vitejie. mãnosul în grâne. Ahile uimit se repede. Noi pe atunci dupã strânsul de oaste umblam prin Ahaia. p£ntej d' eÙcetÒwnto qeîn Diˆ Nšstor… t' ¢ndrîn. I-aº fi ucis ºi pe fiii lui Actor atunci. Mãritul Peleu. PhlÁoj d' ƒkÒmesqa dÒmouj eâ naiet£ontaj laÕn ¢ge…rontej kat' 'Acaida poulubÒteiran. Cel mai din urmã ucis acolo-l lãsai. sfîŽ mn ¢mfˆ boÕj ›peton krša. nu-i pasã de alþii. Ôfr' ™pˆ Boupras…ou polupÚrou b»samen †ppouj pštrhj t' 'Wlen…hj. ºtii tu cum tatãl tãu povãþuitu-te-a-n ziua Când te trimise din Ftia de mult lui Atrid Agamemnon. e‡ pot' œon ge. dac-am fost oarecând. p¦r d' 'AcilÁa: gšrwn d' ƒpphl£ta PhleÝj p…ona mhr…a ka‹e boÕj Diˆ terpikeraÚnJ aÙlÁj ™n cÒrtJ: œce d crÚseion ¥leison spšndwn a‡qopa onon ™p' a„qomšnoij ƒero‹si. CÂNTUL XI Care mâna cãlãrimea ºi-ntâiul era în bãtaie. Dacã pãrintele lor Poseidon. aÙt¦r ™gën ™pÒrousa kelainÍ la…lapi soj. cãlãreþul. Tu cu Ahile vedeaþi de friptura de bou. Dar de pe aici abãtutã fu oastea de Palas Atena. pe-ntinsa câmpie. xe…ni£ t' eâ paršqhken. e„ m» sfwe pat¾r eÙrÝ kre…wn ™nos…cqwn ™k polšmou ™s£wse kalÚyaj ºšri pollÍ. Iute de mânã ne duce-nãuntru. nîŽ dš t' œndon ™Òntej ™gë kaˆ d‹oj 'OdusseÝj p£nta m£l' ™n meg£roij ºkoÚomen æj ™pštelle. al lumii Cutremur.468 745 IL IADOS. Astfel am fost ca viteaz. ð pšpon à mn so… ge Meno…tioj ïd' ™pštellen ½mati tù Óte s' ™k Fq…hj 'Agamšmnoni pšmpe. Sta în ogradã ºi-ardea pe altaru-i în cinstea lui Zeus Grasele buturi de bou. Dragul meu. Nu-i furiºa din rãzboi în negurã deasã-nvelindu-i. œnqa d' œpeiq' ¼rwa Meno…tion eÛromen œndon ºd sš. nîŽ d' œpeita stÁmen ™nˆ proqÚroisi: tafën d' ¢nÒrousen 'AcilleÚj. kat¦ d' ˜dri£asqai ¥nwge. Toþi lãudau pe Cronide-ntre zei ºi-ntre oameni pe Nestor. dealul ce-i zice Alesion. pent»konta d' ›lon d…frouj. 469 745 750 750 755 755 760 760 765 765 770 770 775 775 . în casã fiind. aÙt¦r 'AcilleÝj ooj tÁj ¢retÁj ¢pon»setai: à tš min o‡w poll¦ metaklaÚsesqai ™pe… k' ¢pÕ laÕj Ôlhtai. ºi-aºa poposisem atunci la palatul Lui moº Peleu. auzirãm Bine poveþile-i toate ce el þi le spuse-n odaie. unde noi am gãsit pe viteazul Meneþiu ªi pe Ahile cu tine. Rodnicã þarã. ºi jertfele-n foc mistuite El le stropea cu vin negru turnând cu o cupã de aur. œnq' ¥ndra kte…naj pÚmaton l…pon: aÙt¦r 'Acaioˆ ¨y ¢pÕ Boupras…oio PÚlond' œcon çkšaj †ppouj. sã stãm ne pofteºte ªi bunãtãþi ca la oaspeþi ne pune frumos înainte. ILIADA. Eu nãvãlit-am atunci dupã dânºii ca viforul negru. ìj œon. Tot hãrþuindu-i pe drum ºi luându-le armele lucii Pân-am ajuns în telegi la Buprasiu. ™j d' ¥ge ceirÕj ˜lèn. Molionii. kaˆ 'Alhs…ou œnqa kolènh kšklhtai: Óqen aâtij ¢pštrape laÕn 'Aq»nh. Cred cã amar va mai plânge odatã când oastea pieri-va. Öj ¢risteÚeske m£cesqai. Eu ºi mãritul Ulise. Cin’zeci de care-am prãdat ºi bãrbaþi câte doi la tot carul . ka… nÚ ken 'Aktor…wne Mol…one pa‹d' ¢l£paxa. iar Aheii De la Buprasiu-napoi o pornirã cu caii cei repezi. ªi-am urmãrit pe vrãjmaºi departe. dÚo d' ¢mfˆj ›kaston fîtej Ñd¦x ›lon oâdaj ™mù ØpÕ dourˆ damšntej. met' ¢ndr£sin. ªi pe la stânca Olenicã. când pe poartã Noi am intrat în pridvor. Furã de mine rãpuºi ºi cu dinþii muºcarã pãmântul. ¤ te xe…noij qšmij ™st…n.

Venea din rãzboi sãgetat pe la coapsã ªi se târa ºovãind. Fiul lui Actor Meneþiu aºa te-nvãþa ºi pe tine: Fiule. Eu începui a zori sã veniþi la rãzboi împreunã. ìj ™pštell' Ö gšrwn. ºiroaie-i curgeau de pe umeri ªi de pe capu-i sudori. ªtiu cã mãritul Peleu sfãtui pe Ahile sã fie Veºnic întâiul viteaz ºi veºnic sã-ntreacã pe alþii. Dar mai încolo. rãsadul lui Zeus. sÝ d l»qeai: ¢ll' œti kaˆ nàn taàt' e‡poij 'AcilÁŽ dafroni a‡ ke p…qhtai. bÁ d qšein par¦ nÁaj ™p' A„ak…dhn 'AcilÁa. a‡ kšn ti fÒwj Danao‹si gšnhai: ka… toi teÚcea kal¦ dÒtw pÒlemon d fšresqai. iar dacã-i cu mult mai puternic. Astfel îþi zise bãtrânul. Mai e vreme Încã s-o spui lui Ahile. Iese-nainte-i rãnit Evripilos. Evemonidul. sã-l îndrumi. t…j d' od' e‡ kšn oƒ sÝn da…moni qumÕn Ñr…naij pareipèn. e bun doarã sfatul ºi-ndemnul De la prieteni. Armele-i mândre sã-þi dea. •Wj f£to. Voi eraþi buni-bucuroºi ºi pãrinþii vã povãþuirã. †n£ sf' ¢gor» te qšmij te ½hn. se-ntoarce grãbit la Ahile. la locul pe unde fãceau adunarea ªi judecata ºi-altarele zeilor stau înãlþate. de-ar vrea cumva el sã te-asculte.” Asta bãtrânu-i vorbi. tu inima poate sã i-o-nduioºezi. të d' ¥mfw pÒll' ™pštellon. ¢gaq¾ d para…fas…j ™stin ˜ta…rou. ¢ll' eâ oƒ f£sqai pukinÕn œpoj ºd' Øpoqšsqai ka… oƒ shma…nein: Ö d pe…setai e„j ¢gaqÒn per. tù d' ¥ra qumÕn ™nˆ st»qessin Ôrine. e„ dš tina fresˆn Îsi qeoprop…hn ¢lee…nei ka… tin£ oƒ p¦r ZhnÕj ™pšfrade pÒtnia m»thr. presbÚteroj d sÚ ™ssi: b…V d' Ó ge pollÕn ¢me…nwn. sã se tragã Troienii De la rãzboi. -napoi departe de vase ºi corturi. ¢ll¦ sš per proštw. vãdindu-te asemenea lui. tÍ d¾ ka… sfi qeîn ™teteÚcato bwmo…. Oaste odihnitã.470 IL IADOS. ºuruia din amarnica ranã Sângele negru. a‡ kš se tù e‡skontej ¢pÒscwntai polšmoio Trîej. ¢pÕ d' ›lkeoj ¢rgalšoio aŒma mšlan kel£ruze: nÒoj ge mn œmpedoj Ãen. sã te porþi la bãtaie cu ele. dar tu ai uitat. Iar dacã de-un rãu prorocit se fereºte ªi i-o fi spus de la Zeus vreo vorbã închinata lui mamã. L aÙt¦r ™peˆ t£rphmen ™dhtÚoj ºd potÁtoj. 471 780 780 785 785 790 790 795 795 800 800 805 805 810 810 . ·e‹a dš k' ¢kmÁtej kekmhÒtaj ¥ndraj ¢ãtÍ êsaisqe protˆ ¥stu neîn ¥po kaˆ klisi£wn. iar el o s-asculte spre bine. sosind pe la vasele ce le-adusese Craiul Ulise. Ce ºtii. CÂNTUL XI Dupã ce noi cu plãcere mâncarãm atunci ºi bãurãm. œnq£ oƒ EÙrÚpuloj beblhmšnoj ¢ntebÒlhse diogen¾j EÙaimon…dhj kat¦ mhrÕn юstù sk£zwn ™k polšmou: kat¦ d nÒtioj ·šen ƒdrëj êmwn kaˆ kefalÁj. tu însã Eºti mai în vârstã ca el. Ãrcon ™gë mÚqoio keleÚwn Ümm' ¤m' ›pesqai: sfë d m£l' ºqšleton. -Ahil dupã neam te întrece pe tine. ILIADA. ¢ll' Óte d¾ kat¦ nÁaj 'OdussÁoj qe…oio Œxe qšwn P£trokloj. sã-l îndupleci Cu ajutorul de sus. El sã te lase pe tine sã vii cu o parte din oastea De mirmidoni ca s-aduci mântuire Danailor noºtri. sã rãsufle voinicii ostaºi din Ahaia Care se sbuciumã ºi abia de au rãgaz între armii. Poate. voi lesne pe cei obosiþi de luptare Da-veþi spre ziduri. dar totuºi el nu se pierduse cu firea. ºi cu inima înduioºatã Pleacã Patroclu-napoi. ¢napneÚswsi d' ¢r»Žoi uŒej 'Acaiîn teirÒmenoi: Ñl…gh dš t' ¢n£pneusij polšmoio. ¤ma d' ¥lloj laÕj ˜pšsqw MurmidÒnwn. Poþi cu grãire aºezatã sã-l iei ºi pe calea cea bunã Sã-l sfãtuieºti. PhleÝj mn ú paidˆ gšrwn ™pštell' 'AcilÁŽ a„n ¢risteÚein kaˆ Øpe…rocon œmmenai ¥llwn: soˆ d' aâq' ïd' ™pštelle Meno…tioj ”Aktoroj uƒÒj: tšknon ™mÕn geneÍ mn ØpšrterÒj ™stin 'AcilleÚj.

ºi din nou începu sã-l întrebe Patroclu: „Vai mie. t… ·šxomen EÙrÚpul' ¼rwj. Patroclu sãgeata i-o taie din coapsã Cu un cuþit. Centaurul cel mai cuminte. Un tovar㺠îl vede ºi-o blanã-i aºterne. Freacã deasupra-i cu mânile o rãdãcinã amarã. ½ ·' œti pou sc»sousi pelèrion “Ektor' 'Acaio…. Zac deopotrivã. mhroà d' œktam' юstÒn. inimosul Patroclu de el avu milã ªi jãluindu-se astfel îi zise cuvinte ce zboarã: „Bieþi cãpitani ºi fruntaºi ai Danailor. ™pˆ d ·…zan b£le pikr¾n cersˆ diatr…yaj Ñdun»faton. cã-mi pare cã unul acuma Zace de ranã la corturi ºi lui chiar îi trebuie un meºter Vindecãtor. TÕn d' aât' EÙrÚpuloj beblhmšnoj ¢nt…on hÜda: oÙkšti diogenj PatrÒkleej ¥lkar 'Acaiîn œssetai. tot bune ªi-alinãtoare ce zice-se c-ai învãþat dupã-Ahile Care-a-nvãþat de la Hiron. -i rãnirã Troienii din arc ºi din suliþi. ¼ oƒ ¡p£saj œsc' ÑdÚnaj: tÕ mn ›lkoj ™tšrseto. ¢ll' ¥ge moi tÒde e„p diotrefj EÙrÚpul' ¼rwj. œnq£ min ™ktanÚsaj ™k mhroà t£mne maca…rV ÑxÝ bšloj peripeukšj. Scapã-m. Oare mai pot þinea piept cu zaplanul de Hector Aheii? Ori o sã fie bãtuþi ºi aici o sã piarã cu toþii?” Iar Evripil îi rãspunse viteazului astfel: „Nu mai e nici o nãdejde din partea Danailor. kaˆ ØpÕ stšrnoio labën ¥ge poimšna laîn ™j klis…hn: qer£pwn d „dën Øpšceue boe…aj. -ai milã ºi du-mã curând la corabie acolo. la cortu-i îl duce Pe cãpitan. Cânii pe-aici sã hrãniþi cu-a trupului albã grãsime! Rogu-te totuºi sã-mi spui. „htroˆ mn g¦r Podale…rioj ºd Mac£wn tÕn mn ™nˆ klis…Vsin яomai ›lkoj œconta crhzonta kaˆ aÙtÕn ¢mÚmonoj „htÁroj ke‹sqai: Ö d' ™n ped…J Trèwn mšnei ÑxÝn ”Arha. doamne. TÕn d' aâte prosšeipe Menoit…ou ¥lkimoj uƒÒj: pîj t¦r œoi t£de œrga. iar celalt dã valului piept pe câmpie. Ön Ce…rwn ™d…daxe dikaiÒtatoj KentaÚrwn. departe de þarã. Iar la nãvalã spre noi duºmanii tot cresc în putere. œrcomai Ôfr' 'AcilÁŽ dafroni màqon ™n…spw Ön Nšstwr ™pštelle Ger»nioj oâroj 'Acaiîn: ¢ll' oÙd' ïj per se‹o meq»sw teiromšnoio. ka… ·' ÑlofurÒmenoj œpea pterÒenta proshÚda: « deiloˆ Danaîn ¹g»torej ºd mšdontej ìj ¥r' ™mšllete tÁle f…lwn kaˆ patr…doj a‡hj ¥sein ™n Tro…V tacšaj kÚnaj ¢rgšti dhmù. ce soartã Datã vi-i vouã. Mulcomitoare ce curm-a rãnitului crudã durere. L tÕn d „dën õkteire Menoit…ou ¥lkimoj uƒÒj. ¢ll' ™m mn sÝ s£wson ¥gwn ™pˆ nÁa mšlainan. t£ se prot… fasin 'AcillÁoj dedid£cqai. ILIADA. ¢ll' ™n nhusˆ mela…nVsin pesšontai. Ósoi p£roj Ãsan ¥ristoi. departe de-ai voºtri. scumpe ’Nalte Patrocle.472 IL IADOS. Sângele-i face sã steie ºi coajã sã-i prindã pe ranã. ¢p' aÙtoà d' aŒma kelainÕn n…z' Ûdati liarù. voinice din viþã mãritã. apoi sângele-i spalã cu apã-ncropitã. al armiei turn de tãrie. Iatã prin tabãrã toþi cãpitanii. à ½dh fq…sontai Øp' aÙtoà dourˆ damšntej. ’H. ™n nhusˆn kšatai beblhmšnoi oÙt£meno… te cersˆn Ûpo Trèwn: tîn d sqšnoj Ôrnutai a„šn. Podalir ºi Mahaon. ce-i de fãcut? Cum pot sã te ajut. Scoate-mi sãgeata din coapsã ºi spalã-mi cu apã-ncropitã Sângele negru ºi leacuri pe ranã presarã-mi.” Asta grãi. o‰ mn g¦r d¾ p£ntej. paÚsato d' aŒma. ™pˆ d' ½pia f£rmaka p£sse ™sql£. Nu-i chip acum sã-mi ajute cei doi mai isteþi ai oºtirii Vraci. ¢p' aÙtoà d' aŒma kelainÕn n…z' Ûdati liarù. fruntaºii oºtirii. ei bieþii pieri-vor aici la corãbii. Dupã ce-l culcã. 473 815 815 820 820 825 825 830 830 835 835 840 840 845 845 . Totuºi pe tine eu n-o sã te las chinuit de durere. Evripile? Eu mã grãbesc sã duc la Ahile cu vorba ºi vestea Încredinþatã de Nestor. CÂNTUL XI Cum îl vãzu.” Zice ºi de subþiori apucându-l.

deci nu se zidise cu voia Zeilor nemuritori. de aceea-i fu ºubred temeiul. d¾ tÒte mhtiÒwnto Poseid£wn kaˆ 'ApÒllwn te‹coj ¢maldànai potamîn mšnoj e„sagagÒntej. Dar n-aveau de-a pururi s-aþie Drumul atâtor duºmani Danaii cu ºanþul ºi zidul Larg care fuse durat spre a fi adãpost de corãbii. Stete ºi marele zid al Aheilor oblu-n picioare. Iar în al zecelea an cucerirã oraºul lui Priam ªi dupã asta cu stolul de vase se-ntoarserã-n þarã. Simois. apoi Heptaporos ºi Resos ªi minunatul Scamandru. ºi curge spre mare. cu tridentul în mânã. Dar dupã moartea vitejilor cei mai de frunte din Troia. bãrbaþi jumãtate-de-zei. Ba întãrit ºi cu ºanþ. Poseidon mergea înainte ªi. Râul Caresos ºi Rodiu. Cântul XII 5 10 15 20 25 30 Astfel la cortu-i a fost Evripil vindecat de Patroclu Meneþianul. Înspre acolo Gurile atâtor puhoaie-mpreunã le-ntoarse Apolon ªi nãvãlirã spre ziduri. pšrqeto d Pri£moio pÒlij dek£tJ ™niautù. polloˆ d' 'Arge…wn o‰ mn d£men. tÒfra d kaˆ mšga te‹coj 'Acaiîn œmpedon Ãen. Dupã ce parte cãzuserã. Ôfr£ ke q©sson ¡l…ploa te…cea qe…h. Cât era Hector în viaþã ºi-Ahile zãcaº de mânie ªi neclintitã rãmase a craiului Priam cetate. aÙtÕj d' ™nnos…gaioj œcwn ce…ressi tr…ainan ¹ge‹t'. ¢mfˆ d t£fron ½lasan: oÙd qeo‹si dÒsan kleit¦j ˜katÒmbaj: Ôfr£ sfin nÁ£j te qo¦j kaˆ lhda poll¾n ™ntÕj œcon ·Úoito: qeîn d' ¢škhti tštukto ¢qan£twn: tÕ kaˆ oÜ ti polÝn crÒnon œmpedon Ãen. parte scãpaser-Aheii. aÙt¦r ™peˆ kat¦ mn Trèwn q£non Óssoi ¥ristoi. surpa zidãria în valuri. de curserã vreme de nouã Zile ºi nu-nceta Zeus sã plouã voind mai în grabã Zidul sã-l prãbuºe-n mare. în vreme ce tot mai luptau pe câmpie Trâmbe de-Ahei ºi Troieni. Bârne ºi pietre ce tare cu greu le clãdiserã-Aheii. coifuri. ªi le pornirã pe unde picaserã-n pulbere multe Paveze. cãci n-au fost aduse de dânºii Jertfe mãreþe la zei sã le mântuie vasele repezi ªi bogãþia de prãzi. 'Arge‹oi d' ™n nhusˆ f…lhn ™j patr…d' œbhsan. `RÁsÒj q' `Ept£porÒj te K£rhsÒj te `Rod…oj te Gr»nikÒj te kaˆ A‡shpoj d‹Òj te Sk£mandroj kaˆ SimÒeij. Malul nãvalnicei mãri Helespontul obli. Óqi poll¦ bo£gria kaˆ truf£leiai k£ppeson ™n kon…Vsi kaˆ ¹miqšwn gšnoj ¢ndrîn: tîn p£ntwn ÐmÒse stÒmat' œtrape Fo‹boj 'ApÒllwn. tÕ poi»santo neîn Ûper. t¦ qšsan mogšontej 'Acaio…. Esepos. o‰ d l…ponto. ™nnÁmar d' ™j te‹coj †ei ·Òon: áe d' ¥ra ZeÝj sunecšj. cu molozuri 5 10 15 20 25 30 . Ôfra mn “Ektwr zwÕj œhn kaˆ m»ni' 'AcilleÝj kaˆ Pri£moio ¥naktoj ¢pÒrqhtoj pÒlij œplen. le‹a d' ™po…hsen par' ¢g£rroon 'Ell»sponton. ™k d' ¥ra p£nta qeme…lia kÚmasi pšmpe fitrîn kaˆ l£wn. Zeul Poseidon atunci ºi Apolon îºi puserã-n minte Zidul sã surpe ºi-aduserã toatã puterea de ape Care coboarã din Ida.ILIADOS M •Wj Ö mn ™n klis…Vsi Menoit…ou ¥lkimoj uƒÕj „©t' EÙrÚpulon beblhmšnon: o‰ d m£conto 'Arge‹oi kaˆ Trîej ÐmiladÒn: oÙd' ¥r' œmelle t£froj œti sc»sein Danaîn kaˆ te‹coj Ûperqen eÙrÚ. din munte. Óssoi ¢p' 'Ida…wn Ñršwn ¤la d proršousi. Granicos.

oÜt' ¥r' Øperqoršein scedÕn oÜte perÁsai ·hŽd…h: krhmnoˆ g¦r ™phrefšej perˆ p©san ›stasan ¢mfotšrwqen. pezoˆ d meno…neon e„ telšousi. ci la urmã neteama i-aduce pieirea. Tocmai aºa în duium se învolburã Hector zorindu-ºi Armia ºanþul sã sarã. kan£cize d doÚrata pÚrgwn ballÒmen': 'Arge‹oi d DiÕj m£stigi damšntej nhusˆn œpi glafurÍsin ™elmšnoi „scanÒwnto “Ektora deidiÒtej. Cum uneori un mistreþ sau un leu bizuindu-se-n sine Printre bãrbaþi vânãtori ºi haite de câni se roteºte. •Wj ¥r' œmellon Ôpisqe Poseid£wn kaˆ 'ApÒllwn qhsšmenai: tÒte d' ¢mfˆ m£ch ™nop» te ded»ei te‹coj ™ädmhton. fac zid de-apãrare ªi-nainteazã-mpotrivã-i ºi-aruncã o droaie de suliþi Fiara þintind. nici nu se teme ªi þine piept. 477 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . I-o nebunie pe ºanþul acesta sã trecem cu caii. d¾ tÒte Poulud£maj qrasÝn “Ektora epe parast£j: “Ektor t' ºd' ¥lloi Trèwn ¢goˆ ºd' ™pikoÚrwn ¢fradšwj di¦ t£fron ™laÚnomen çkšaj †ppouj: ¿ d m£l' ¢rgalšh per£an: skÒlopej g¦r ™n aÙtÍ Ñxšej ˜st©sin. Dar Polidamas aleargã la Hector ºi astfel îi zice: „Hector ºi voi cãpetenii Troieni ºi tovãrãºi de arme. Ei se înºirã cu toþii. Prea este greu de trecut. ILIADA. dar caii cei repezi cu carul Nu cutezau.parte ºi alta de-a lungul Coastele lui ºi deasupra. mai stau împlântate ªiruri de pari þuguiaþi. m£la d cremštizon ™p' ¥krJ ce…lei ™festaÒtej: ¢pÕ g¦r deid…sseto t£froj eÙre‹'. tot mari ºi-ndesiþi. Teamã fiindu-le foarte de fiul viteazului Priam Care ºi-acum ca-nainte lupta cu tãrie de vifor. Trosneau dup-olaltã izbite Grinzile turnului-nalt. ¢ghnor…h dš min œkta: tarfša te stršfetai st…caj ¢ndrîn peirht…zwn: ÓppV t' „qÚsV tÍ e‡kousi st…cej ¢ndrîn: ìj “Ektwr ¢n' Ómilon „ën ™ll…sseq' ˜ta…rouj t£fron ™potrÚnwn diabainšmen: oÙdš oƒ †ppoi tÒlmwn çkÚpodej. toÝj †stasan uŒej 'Acaiîn puknoÝj kaˆ meg£louj dhwn ¢ndrîn ¢lewr»n. cãci lat era ºanþul ªi era greu de trecut ºi greu a-l sãri dintr-o datã. kraterÕn m»stwra fÒboio: aÙt¦r Ó g' æj tÕ prÒsqen ™m£rnato soj ¢šllV: æj d' Ót' ¨n œn te kÚnessi kaˆ ¢ndr£si qhreutÍsi k£prioj º lšwn stršfetai sqšneŽ blemea…nwn: o‰ dš te purghdÕn sfšaj aÙtoÝj ¢rtÚnantej ¢nt…on †stantai kaˆ ¢kont…zousi qamei¦j a„cm¦j ™k ceirîn: toà d' oÜ pote kud£limon kÁr tarbe‹ oÙd fobe‹tai. se-ndeasã. ci pe marginea ºanþului stau îndãrãtnici ªi speriaþi nechezau îndrãcit. ºi apele toate le-ntoarse Iar pe câmpie-napoi în albia lor de-nainte. Tare teºite fiind de. de aceea dau zor ca sã treacã pedeºtrii. ea nici nu se tulburã. Se-nghesuiau încolþiþi la boltite corãbii Aheii. iar acum era-n toi îmbulzeala ºi lupta Lângã temeinicul zid. potˆ d' aÙtoÝj te‹coj 'Acaiîn. Dã rotocoale ºi-ncearcã sã rup-a bãrbaþilor rânduri ªi-oriîncotro-i nãpãdeºte. pe muche. œnq' oÜ ken ·ša †ppoj ™ätrocon ¤rma tita…nwn ™sba…h. uºor le tot sparge ºiragul. M aâtij d' ºŽÒna meg£lhn yam£qoisi k£luye te‹coj ¢maldÚnaj: potamoÝj d' œtreye nšesqai k¦r ·Òon. Î per prÒsqen †en kall…rroon Ûdwr. Asta fusese menit sã o facã Poseidon ºi-Apolon Dupã rãzboi. Un telegar anevoie putea sã rãzbatã cu carul Bine-nrotat. stãvilar la potrivnici sã fie. îi bãtuser-acolo Danaii Parii.476 IL IADOS. Ûperqen d skolÒpessin Ñxšsin ºr»rei. Bãtuþi de urgia lui Zeus. Tu nu vezi cã bãtute-s pe dânsul Rânduri de pari þuguiaþi ºi alãturi e zidul ahaic. CÂNTUL XII Marea întindere a þãrmului acoperi el deodatã Zidul întreg risipind.

ka… sfin KebriÒnhj tr…toj e†peto: p¦r d' ¥r' Ôcesfin ¥llon KebriÒnao cere…ona k£llipen “Ektwr. venind de la râul Seleis. Óqi trèsesqai яw. mšmasan d m£lista te‹coj ·hx£menoi ko…lVj ™pˆ nhusˆ m£cesqai. e gata sã-i sfarme cu totul Cel care tunã-n vãzduh ºi numai pe noi sã ne ajute.478 65 IL IADOS. de veste sã dea în cetate. pregãtiþi de bãtaie. Dacã. Parte cu Hector se duc ºi cu bunul oºtean Polidamas. ¢ll' ¢pÕ p£ntej Ôrousan. Dar ºi Troienii ceilalþi. departe de Argos. La vizitiu fiecare dã sfatul apoi sã-ºi înfrâne Caii pe-aproape de ºanþ ºi bine în rânduri sã-i þie. dacã stã sã-i înãduºe ºtreangul pieirii. ai lui Priam feciori. Mi-e cã. Deifobos Cel ca un zeu ºi Helenos. pornesc dup-a lor cãpetenii. Noi ca pedeºtrii ceilalþi sã mergem în urma lui Hector Gloatã cu toþii-narmaþi. ºi lui Hector plãcu sãnãtoasa povaþã. ™peˆ ‡don “Ektora d‹on. ªi Chebrione venea dupã ei. Mergea împreunã ºi Asiu Hirtacianul. El înarmat se coboarã deodatã din chelna telegii. Dar dacã Ei s-or întoarce-napoi ºi iarã porni-se-va goana Dinspre corãbii ºi-n ºanþ nimeri-vom luând-o la fugã. e„ mn g¦r toÝj p£gcu kak¦ fronšwn ¢lap£zei ZeÝj Øyibremšthj. ¹niÒcJ mn œpeita ˜ù ™pštellen ›kastoj †ppouj eâ kat¦ kÒsmon ™rukšmen aâq' ™pˆ t£frJ: o‰ d diast£ntej sfšaj aÙtoÝj ¢rtÚnantej pšntaca kosmhqšntej ¤m' ¹gemÒnessin ›ponto. Trèessi d †et' ¢r»gein. aÙt…ka d' ™x Ñcšwn sÝn teÚcesin «lto cam©ze. Numaidecât aº vrea asta ºi eu sã se-ntâmple. oÙkšt' œpeit' яw oÙd' ¥ggelon ¢ponšesqai ¥yorron protˆ ¥stu ˜licqšntwn Øp' 'Acaiîn. cã pe altul lãsase Hector în urmã. ªi pe-a treia doi fraþi. ¢ll' ¥geq' æj ¨n ™gë e‡pw peiqèmeqa p£ntej: †ppouj mn qer£pontej ™rukÒntwn ™pˆ t£frJ. ¤de d' “Ektori màqoj ¢p»mwn. oÙd mn ¥lloi Trîej ™f' †ppwn ºgeršqonto. pe care de mult l-aduseserã roibii Aprigi ºi mari din Arisba. Paris ducea înglotirea cealalt-Alcatou ºi Agenor. Hai dar mai bine sã facem cu toþii cum eu vã voi spune: Caii sã-i þie pe marginea ºanþului hãþuitorii. tîn d' ˜tšrwn P£rij Ãrce kaˆ 'Alk£qooj kaˆ 'Ag»nwr. Ön 'Ar…sbhqen fšron †ppoi a‡qwnej meg£loi potamoà ¥po Sell»entoj. pe unul mai slab. O‰ mn ¤m' “Ektor' ‡san kaˆ ¢mÚmoni Poulud£manti. sã piarã Josnic Aheii pe-aici. pe-Ahei duºmãnind. Cei mai dihai ºi mai mulþi sunt ei ºi se-ndeamnã mai tare Zidul din faþã sã spargã ºi luptã sã dea la corãbii. M œnq' oÜ pwj œstin katab»menai oÙd m£cesqai ƒppeàsi: ste‹noj g£r. pal…wxij d gšnhtai ™k nhîn kaˆ t£frJ ™nipl»xwmen ÑruktÍ. •Wj f£to Poulud£maj. nwnÚmnouj ¢polšsqai ¢p' ”Argeoj ™nq£d' 'AcaioÚj: e„ dš c' Øpostršywsi. o‰ ple‹stoi kaˆ ¥ristoi œsan. tîn d tet£rtwn Ãrcen ™Ýj p£Žj 'Agc…sao ILIADA. Pâlcul al patrulea-n frunte-i avea pe Eneas. aÙtoˆ d prulšej sÝn teÚcesi qwrhcqšntej “Ektori p£ntej ˜pèmeq' ¢ollšej: aÙt¦r 'Acaioˆ oÙ menšous' e„ d» sfin Ñlšqrou pe…rat' ™fÁptai. Locul e-ngust ºi mi-e teamã sã nu o pãþim la-ncercare. Duºmanii atunci împotrivã N-or mai þinea. CÂNTUL XII Nu-i chip aici coborându-ne luptã sã ducem în care. tîn d tr…twn “Elenoj kaˆ Dhfoboj qeoeid¾j uŒe dÚw Pri£moio: tr…toj d' Ãn ”Asioj ¼rwj ”Asioj `Urtak…dhj. à t' ¨n œgwg' ™qšloimi kaˆ aÙt…ka toàto genšsqai. Toþi s-aruncarã din car înarmaþi dupã pilda lui Hector. Ei se împart dupã ãsta ºi orânduindu-se-n pâlcuri Cinci. care stau adunaþi în cotige. viteazul 479 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 .” Asta vorbi. de-Ahei îmbulziþi dupã asta. niciunul de-ai noºtri Nu va putea sã se-ntoarne. ca sã-i þie teleaga.

Merserã drept înainte. tÍ per 'Acaioˆ ™k ped…ou n…sonto sÝn †ppoisin kaˆ Ôcesfi: tÍ ·' †ppouj te kaˆ ¤rma di»lasen. tÍ ·' „qÝj fronšwn †ppouj œce. CÂNTUL XII Cel din Anhise nãscut. Ci s-a grãbit sã se-ndrepte cu ei înspre repezi corãbii. cu jugarii. de teleagã-i purtat. de la vase ’napoi sã se ’ntoarne Vesel la Troia. iar celalt Leonteus. pe unde Aheii Se înturnau de pe câmp cu carele lor. ¢ll' ™n nhusˆ mela…nVsin pesšesqai n»pioi. amândoi fãrã teamã ºi preget. cãci ei socoteau cã Danaii N-au sã se aþie la zid ºi-n tabãra lor vor ajunge. Cum stau adese pe munte stejarii cu creºtete-nalte. îl urmau Arheloh ºi Acamas. cã mai ortomani decât alþii Ei dupã sine-i pãreau. Dete de-a dreptul pe-acolo semeþ. e‡sato g¦r nhîn ™p' ¢rister£. Dupã ce-apoi laolaltã cu scuturi de piei se-nnãdirã.480 IL IADOS. ILIADA. ci fugi-vor curând la corãbii. Doar îndãrãtnicul Asiu din capii oºtirii el singur N-a vrut acolo pe loc sã-ºi lase mânarul ºi caii. ¤ma tù ge dÚw 'Ant»noroj uŒe 'ArcšlocÒj t' 'Ak£maj te m£chj eâ e„dÒte p£shj. El ºi-i alese ca soþi. 481 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . Antenorizii ºtiuþi amândoi în tot felul de lupte Iar pe-ajutoarele lor le mâna înainte Sarpedon. Ei þineau poarta deschisã-nadins ca sã scape tot insul Care fugea de rãzboi ºi cãta adãpost la corãbii. ¢ll' ¢napeptamšnaj œcon ¢nšrej. cãci el era cel mai de frunte. ¢ll' ™n nhusˆ mela…nVsin pesšesqai. toˆ d' ¤m' ›ponto Ñxša kekl»gontej: œfanto g¦r oÙk œt' 'AcaioÝj sc»sesq'. tÕn d LeontÁa brotoloigù son ”ArhŽ. Pui de rãzboinici Lapiþi. gãsise doar poarta Încã ne-nchisã ºi încã netras pe canaturi zãvorul. Niºte nebuni! Dar la poartã gãsirã doi oameni de frunte. Dânºii la poarta cea-naltã stãtur-amândoi înainte. të mn ¥ra prop£roiqe pul£wn Øyhl£wn ›stasan æj Óte te drÚej oÜresin Øyik£rhnoi. Unul era Polipoite voinicul. El a pornit spre corãbii la stânga. ºi venea dupã dânsul Oastea-i vârtos chiuind. Nesocotitul! Dar n-a fost sã-nconjure sorþile grele ªi. al lui Piritoos Fiu. strãlucitul Lui Deucalion vlãstar. aºa-i fu ursita cea neagrã. Glaucos alãturi îi sta ºi rãzboinicul Asteropeos. o‰ d' ™peˆ ¢ll»louj ¥raron tuktÍsi bÒessi b£n ·' „qÝj Danaîn lelihmšnoi. e‡ tin' ˜ta…rwn ™k polšmou feÚgonta saèseian met¦ nÁaj. ¢ll¦ sÝn aÙto‹sin pšlasen n»essi qoÍsi n»pioj. ”Enq' ¥lloi Trîej thlekleito… t' ™p…kouroi boulÍ Poulud£mantoj ¢mwm»toio p…qonto: ¢ll' oÙc `Urtak…dhj œqel' ”Asioj Ôrcamoj ¢ndrîn aâqi lipe‹n †ppouj te kaˆ ¹n…ocon qer£ponta. aidoma crâncenul Ares. cãci el înainte Fuse cu lancea strãpuns de Idomeneu. prÕj d' ›leto Glaàkon kaˆ ¢r»Žon 'Asteropa‹on: o‰ g£r oƒ e‡santo diakridÕn enai ¥ristoi tîn ¥llwn met£ g' aÙtÒn: Ö d' œprepe kaˆ di¦ p£ntwn. Sarphdën d' ¹g»sat' ¢gakleitîn ™pikoÚrwn. bãtutã de vânt. cãci ei socoteau cã Danaii N-o sã mai þie la zid. Cailor el pe aici le-a dat goanã. tÕn mn PeiriqÒou uŒa kraterÕn Polupo…thn. Astfel oºtenii Troieni ºi vestiþii tovarãºi de arme Sfatul alesului domn Polidamas cu toþii urmarã. oÙd pÚlVsin eár' ™pikeklimšnaj san…daj kaˆ makrÕn ÑcÁa. ™n d pÚlVsi dÚ' ¢nšraj eáron ¢r…stouj uŒaj ØperqÚmouj Lapiq£wn a„cmht£wn. oÙd' œt' œfanto sc»sesq'. oÙd' ¥r' œmelle kak¦j ØpÕ kÁraj ¢lÚxaj †ppoisin kaˆ Ôcesfin ¢gallÒmenoj par¦ nhîn ¨y ¢ponost»sein protˆ ”Ilion ºnemÒessan: prÒsqen g£r min mo‹ra dusènumoj ¢mfek£luyen œgceŽ 'IdomenÁoj ¢gauoà Deukal…dao. M A„ne…aj.

ªi pe Orest. pe Iamenos. CÂNTUL XII Care-ncleºtate-n adâncuri având rãdãcinile-ntinse Rabdã ºi ziua ºi noaptea bãtaia de ploi ºi de vânturi. pe Toon ºi pe Enomaos. Pururi grãmadã s-aºtern pe þãrna cea mult roditoare. pe delãturi zbughind-o. Viaþa sã-ºi apere vrând ei ºi tabãra ºi-a lor corãbii. pãlitã de suliþi. ºi urmeazã pe Asiu. Tocmai aºa-ntemeiaþi în tãria de mâini ºi de suflet. acum iubitor de minciunã. docmè t' ¢ssonte perˆ sf…sin ¥gnuton Ûlhn prumn¾n ™kt£mnontej. Astfel de-o parte ºi alta curgeau loviturile dese. Cum câteodatã din cer cad fulgii de albã zãpadã. Iute azvârlindu-se afarã. ¢t¦r Danaîn gšneto „ac» te fÒboj te. kaˆ ¢last»saj œpoj hÜda: Zeà p£ter à ·£ nu kaˆ sÝ filoyeud¾j ™tštuxo p£gcu m£l': oÙ g¦r œgwg' ™f£mhn ¼rwaj 'AcaioÝj sc»sein ¹mšterÒn ge mšnoj kaˆ ce‹raj ¢£ptouj. acest fel huleºte de ciudã: „Prea te-ai fãcut ºi tu. ILIADA. o‰ d' ½toi eŒoj mn ™ãkn»midaj 'AcaioÝj Ôrnuon œndon ™Òntej ¢mÚnesqai perˆ nhîn: aÙt¦r ™peˆ d¾ te‹coj ™pessumšnouj ™nÒhsan Trîaj. Zeus. lovirile braþelor noastre cumplite. Câtãva vreme Lapiþii chemau pe tovarãºi sã vie Unde stau ei pe sub poartã sã-ºi apere stolul de vase. se-ncaierã-n faþa intrãrii. tè t' ™n Ôressin ¢ndrîn ºd kunîn dšcatai kolosurtÕn „Ònta. de unde ea-mproaºcã cu pietre duºmanii. dãrapãnã-n preajmã tufiºul Din rãdãcinã smucindu-l ºi criºcã sãlbatic cu dinþii Pânã ce un vânãtor. i-omoarã. când silnicul vânt dã goanã umbroºilor nouri. 483 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . Stau de l-adastã pe trupeºul Asiu ºi n-o iau la fugã. Øpaˆ dš te kÒmpoj ÑdÒntwn g…gnetai e„j Ó kš t…j te balën ™k qumÕn ›lhtai: ìj tîn kÒmpei calkÕj ™pˆ st»qessi faeinÕj ¥nthn ballomšnwn: m£la g¦r kraterîj ™m£conto lao‹sin kaqÚperqe pepoiqÒtej ºd b…hfin. Geme din suflet adânc ºi-n coapsã izbindu-se Asiu. ¤j t' ¥nemoj za¾j nšfea skiÒenta don»saj tarfei¦j katšceuen ™pˆ cqonˆ poulubote…rV: ìj tîn ™k ceirîn bšlea ·šon ºmn 'Acaiîn ºd kaˆ ™k Trèwn: kÒruqej d' ¢mf' aâon ¢äteun ballomšnwn mul£kessi kaˆ ¢sp…dej ÑmfalÒessai. Nu mai credeam cã voinicii Ahei o sã poatã sã-nfrunte Iureºul nostru. ™k d të ¢xante pul£wn prÒsqe macšsqhn ¢grotšroisi sÚessin ™oikÒte. care dau vajnicã luptã Plini de încredere-n sine ºi-n oastea de sus. cu strigãte tari. de la turnuri Bine-zidite. o‰ d' „qÝj prÕj te‹coj ™ädmhton bÒaj aÜaj ØyÒs' ¢nascÒmenoi œkion meg£lJ ¢lalhtù ”Asion ¢mfˆ ¥nakta kaˆ 'IamenÕn kaˆ 'Oršsthn 'Asi£dhn t' 'Ad£manta QÒwn£ te O„nÒmaÒn te. Cum însã dânºii vãzurã cã vin cu grãbire Troienii Tiva spre zid ºi Danaii tot þipã fugind spre corãbii. ªi nimerite fiind de mari bolovani ºi de pietre Surd rãsunau zângãnind ºi coifuri ºi scuturi rotunde. M a† t' ¥nemon m…mnousi kaˆ ØetÕn ½mata p£nta ·…zVsin meg£lVsi dihnekšess' ¢raru‹ai: ìj ¥ra të ce…ressi pepoiqÒtej ºd b…hfi m…mnon ™percÒmenon mšgan ”Asion oÙd fšbonto. Astfel. A lui Irtacos fecior. d» ·a tÒt' õmwxen kaˆ ì pepl»geto mhrë ”Asioj `Urtak…dhj. Care. Care-i mai-marele lor ºi pe fiul lui Asiu. o‰ d' ¥ra cermad…oisin ™ãdm»twn ¢pÕ pÚrgwn b£llon ¢munÒmenoi sfîn t' aÙtîn kaˆ klisi£wn nhîn t' çkupÒrwn: nif£dej d' æj p‹pton œraze.482 IL IADOS. a platoºei lucie aramã Sunã pe pieptul Lapiþilor. Dar spre temeinicul zid se avântã Troienii cu scuturi Sus ridicate. Adamas. chitindu-i cu lancea. Seamãnã tocmai cu niºte mistreþi care-adese pe munte Dau de-armãlaia de haite ºi oameni ce vin înspre dânºii ªi.

™gkšfaloj d œndon ¤paj pep£lakto: d£masse dš min memaîta: aÙt¦r œpeita PÚlwna kaˆ ”Ormenon ™xen£rixen. CÂNTUL XII Parcã sunt niºte-albine sau viespi îndoioase la mijloc. Ôrnij g£r sfin ™pÁlqe perhsšmenai memaîsin ILIADA. oÙd DiÕj pe‹qe fršna taàt' ¢goreÚwn: “Ektori g£r oƒ qumÕj ™boÚleto kàdoj Ñršxai. Iar Leonteu. Repede acolo pe rând pe tustrei îi lungi pe þãrânã. Se înteþise doar focu-mprejur pe la zidul de piatrã ªi de nevoie siliþi. oÙd' ¢pole…pousin ko‹lon dÒmon. M o‰ d'. de la poartã Nu se dau duºi pân’ ce ei ne-or înfrânge ori noi vom rãpune. mšmasan d m£lista te‹cÒj te ·»xein kaˆ ™nipr»sein purˆ nÁaj. Polipoite cãlitul. ci stau îndârjite Puii sã-ºi apere de vânãtorii ce vin împotrivã. pe Iamenos. ”Alloi d' ¢mf' ¥llVsi m£chn ™m£conto pÚlVsin: ¢rgalšon dš me taàta qeÕn ìj p£nt' ¢goreàsai: p£ntV g¦r perˆ te‹coj Ñrèrei qespidaj pàr l£Žnon: 'Arge‹oi d kaˆ ¢cnÚmeno… per ¢n£gkV nhîn ºmÚnonto: qeoˆ d' ¢kac»ato qumÕn p£ntej Ósoi Danao‹si m£chj ™pit£rroqoi Ãsan. rãpuse pe fiul Lui Antimah Hipomahos cu suliþa-n brâu nimerindu-l. dar vorbele-i nu mai înduplecã mintea lui Zeus. ”Enq' aâ PeiriqÒou uƒÕj kraterÕj Polupo…thj dourˆ b£len D£mason kunšhj di¦ calkoparÇou: oÙd' ¥ra calke…h kÒruj œsceqen. ”Ofr' o‰ toÝj ™n£rizon ¢p' œntea marma…ronta. cu sânge-i stropi înãuntru Creieru-ntreg. anevoie-i sã spun despre toate. uƒÕn d' 'Antim£coio LeonteÝj Ôzoj ”Arhoj `IppÒmacon b£le dourˆ kat¦ zwstÁra tuc»saj. El fiind gata de-acum sã dea izbândire lui Hector. þeasta i-o sparse. ¢ll¦ mšnontej ¥ndraj qhrhtÁraj ¢mÚnontai perˆ tšknwn. ¢ll¦ di¦ prÕ a„cm¾ calke…h ·Áx' Ñstšon. ºi cãzu toropit repezitul Damasos. pe-Orest. Feciorul Lui Piritou.” Zice. ìj o† g' oÙk ™qšlousi pul£wn kaˆ dÚ' ™Ònte c£ssasqai pr…n g' º katakt£men º ¡lînai. apoi ºi pe Pilon. Care pe-o coastã râpoasã de drum acuindu-ºi viesparul Nu vor sã-ºi lase cãsuþa scobitã. când ei erau gata sã treacã: 485 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . sã ducã pârjol la corãbii. mãcar cã sunt doi. •Wj œfat'. tÒfr' o‰ Poulud£manti kaˆ “Ektori koàroi ›ponto. aâtij d' ™k koleo‹o ™russ£menoj x…foj ÑxÝ 'Antif£thn mn prîton ™paxaj di' Ðm…lou plÁx' aÙtosced…hn: Ö d' ¥r' Ûptioj oÜdei ™re…sqh: aÙt¦r œpeita Mšnwna kaˆ 'IamenÕn kaˆ 'Oršsthn p£ntaj ™passutšrouj pšlase cqonˆ poulubote…rV. de-aproape i-a dat loviturã Lui Antifates întâi ºi aºa-l rãbufni el pe spate. éj te sfÁkej mšson a„Òloi º mšlissai o„k…a poi»swntai Ðdù œpi paipalošssV. o† ·' œti merm»rizon ™festaÒtej par¦ t£frJ. ºi aprinºi sunt cu toþii ºi gata Zidul pe loc sã rãzbatã. urmaþi de feciorii Cei mai aleºi ºi mai mulþi. o‰ ple‹stoi kaˆ ¥ristoi œsan. pe Damasos. Smulse pe urmã din teacã el sabia-i bine-ascuþitã ªi azvârlindu-se-n toi.484 IL IADOS. ºi triºti erau zeii cu toþii Care ajutau la bãtaie pe-Ahei. în ferecãtura Chiverei pe un troian. Se pomenirã cu-o piazã. Însã deodatã s-oprirã la ºanþ ºi stãturã pe gânduri. ªi nãpãdind dupã asta pe Menon. Danaii Pentru corãbii luptau. Astfel acum ºi Aheii. Dacã eu nu sunt o Muzã. Vine spre el Polidamas ºi Hector. o mlãdiþã a lui Ares. sÝn d' œbalon Lap…qai pÒlemon kaˆ dhŽotÁta. Nu-l feri coiful pe el. cu toatã mâhnirea. Pânã sã prade pe morþi de armele lucii Lapiþii. Tot Polipoite trânti pe Ormenos. Alþii se-ncaierã atunci zorind la o altã intrare. Într-aceea Lapiþii Se încleºtarã ºi crâncen-a fost bãtãlia. cu lancea-i împunse. þuguiul de-aramã-i pãtrunse Chivãra.

Viu încã-n ghearele sale ducea sângerat un balaur. El se zbãtea încã viu ºi tot se smuncea între gheare Pânã ce ºarpele capul sucind înapoi înspre pieptul Pajurei o mursecã la grumaz. N-o sã ne-ntoarcem acasã cu bine pe drumul acesta De la corãbii. Dar îl zvârli înaintea sosirii la cuib ºi dorinþa Nu-ºi izbândi aducându-ºi-l puilor hranã. cã doar nicidecum nu se cade S-aibã vreo altã pãrere un om din popor ºi la sfaturi ªi-n bãtãlii. Doar te pricepi ºi la alte poveþe mai bine gândite. kaˆ oÜ pw l»qeto c£rmhj. Dacã-ntr-aieve tu însã spui asta cu tot înadinsul. oÛj ken 'Acaioˆ calkù dVèswsin ¢munÒmenoi perˆ nhîn. Zeii atunci negreºit cu totul orbitu-þi-au mintea. Vulturu-n slãvi zburãtor care. De durere pãtrunsã.486 IL IADOS. CÂNTUL XII Oastea din stânga tãind. se ivise-nainte un vultur Sus zburãtor care-n gheare purta sângerat un balaur. ™x ¥ra d» toi œpeita qeoˆ fršnaj êlesan aÙto…. Pasãrea dusã de vânt dupã-aceea cu þipete zboarã. ïde g¦r ™ktelšesqai яomai. M a„etÕj Øyipšthj ™p' ¢rister¦ laÕn ™šrgwn foin»enta dr£konta fšrwn ÑnÚcessi pšlwron zwÕn œt' ¢spa…ronta. într-una mã cerþi dacã eu la-ntrunirile noastre Dau vreun sfat de folos.” Clatinã Hector din coif ºi aºa se încruntã la dânsul: „Nu-mi place mie de fel ce-mi spui tu acum Polidamas. ïdš c' Øpokr…naito qeoprÒpoj. e‡xwsi d' 'Acaio…. Iatã eu spune-voi totuºi ce cuget cã este mai bine: Noi la corãbii sã nu mai pãºim în rãzboi cu Danaii. Se îngrozirã Troienii. kÒye g¦r aÙtÕn œconta kat¦ stÁqoj par¦ deir¾n „dnwqeˆj Ñp…sw: Ö d' ¢pÕ ›qen Âke cam©ze ¢lg»saj ÑdÚnVsi. privindu-l cum zace-ntre dânºii ªarpele cel împestrit. d¾ tÒte Poulud£maj qrasÝn “Ektora epe parast£j: “Ektor ¢eˆ mšn pèj moi ™pipl»sseij ¢gorÍsin ™sql¦ frazomšnJ. oastea tãind de la stânga. Öj s£fa qumù e„de…h ter£wn ka… oƒ peiqo…ato lao…. oÙ kÒsmJ par¦ naàfin ™leusÒmeq' aÙt¦ kšleuqa: polloÝj g¦r Trèwn katale…yomen. e„ ™teÒn ge Trwsˆn Ód' Ôrnij Ãlqe perhsšmenai memaîsin a„etÕj Øyipšthj ™p' ¢rister¦ laÕn ™šrgwn foin»enta dr£konta fšrwn ÑnÚcessi pšlwron zwÒn: ¥far d' ¢fšhke p£roj f…la o„k…' ƒkšsqai. de cãzu pe la mijlocul oastei. ILIADA. ci mereu sã te ajute sporindu-þi puterea. 487 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Trîej d' ™rr…ghsan Ópwj ‡don a„Òlon Ôfin ke…menon ™n mšssoisi DiÕj tšraj a„giÒcoio. aÙtÕj d kl£gxaj pšteto pnoiÍj ¢nšmoio. Zise lui Hector atunci aproape venind Polidamas: „Hector. sÝ mn oÙk œt' ™moˆ f…la taàt' ¢goreÚeij: osqa kaˆ ¥llon màqon ¢me…nona toàde noÁsai. Ea de la sine-l zvârli. oÜt' ™nˆ boulÍ oÜtš pot' ™n polšmJ. Astfel mã tem cã va fi ºi cu noi. ìj ¹me‹j. e‡ pšr te pÚlaj kaˆ te‹coj 'Acaiîn ·hxÒmeqa sqšneŽ meg£lJ. cãci prea de tot mulþi o sã cadã de-ai noºtri Astãzi uciºi de duºmani care-ºi apãrã viaþa-n corãbii. semn rãu ce trimisu-le-a Zeus. când noi era ºanþul sã trecem. mšsJ d' ™nˆ k£bbal' Ðm…lJ. Astfel ar fi tâlcuit un proroc care oriºice piazã Limpede o ºtie ceti ºi de care poporul ascultã. Tot astfel Dacã ºi noi vom rãzbate cu toatã nãvala oºtirii Poarta ºi zidul ahaic ºi-Aheii-napoi se vor trage. dacã drept e cã semnul Nouã ne-a fost arãtat. e„ d' ™teÕn d¾ toàton ¢pÕ spoudÁj ¢goreÚeij. TÕn d' ¥r' ØpÒdra „dën prosšfh koruqa…oloj “Ektwr: Poulud£ma. sÕn d kr£toj a„n ¢šxein: nàn aât' ™xeršw éj moi doke‹ enai ¥rista. m¾ ‡omen Danao‹si machsÒmenoi perˆ nhîn. oÙd' ™tšlesse fšrwn dÒmenai tekšessin ˜o‹sin. ™peˆ oÙd mn oÙd œoike dÁmon ™Ònta parx ¢goreušmen.

¤j tš moi aÙtÕj Øpšsceto kaˆ katšneuse: tÚnh d' o„wno‹si tanupterÚgessi keleÚeij pe…qesqai. Carele singur e domn. porni vijelie ce-aduse Nouri de colb la corãbii. •Wj ¥ra fwn»saj ¹g»sato. proptele de turnuri ce-Aheii Le-ntemeiarã-n pãmânt. krÒssaj mn pÚrgwn œruon. ºi trezindu-le inimoºia. Zimþii rupeau de la turnuri. ºš tin' ¥llon parf£menoj ™pšessin ¢potršyeij polšmoio. Tot îi pocneau pe duºmani care dau de sub zid sã se urce. st»laj te problÁtaj ™mÒcleon. eŒj o„wnÕj ¥ristoj ¢mÚnesqai perˆ p£trhj.488 235 IL IADOS. orbi pe Ahei ºi cu asta Dete lui Hector atunci ºi Troienilor toatã mãrirea. cu pârghii cãtau sã le salte ªi le trãgeau socotind cã malul de zid îl vor sparge. toà per d¾ ter£essi pepoiqÒtej ºd b…hfi ·»gnusqai mšga te‹coj 'Acaiîn peir»tizon. Nu se dau însã în lãturi Danaii.” Asta grãi ºi purcese-nainte. surpau metereze ºi stâlpii Ce rãsãreau de la zid. Dacã tu însã cumva vei dosi-o din toi ºi pe altul De la rãzboi îl vei face cu vorbele acum sã s-abatã. de pe ele. ªi-apoi de ce te mai temi tu de harþã ºi cruntã bãtaie? Dacã ne-or bate doar astãzi Aheii pe noi ºi cãdea-vom Toþi la corãbii. sã te baþi pentru þarã. Tot se cãzneau sã rãzbatã. peste oameni. sã nãruie zidul ahaic. din munþi. Una-i porunca mai sfântã de sus. nu trebuie tu sã duci grija de moarte. ¥llon meilic…oij. Noi s-ascultãm de porunca ºi voia prea-naltului Zeus. Öj p©si qnhto‹si kaˆ ¢qan£toisin ¢n£ssei. Nu eºti din fire viteaz ºi bun sã þii piept cu duºmanul. e‡ per g£r t' ¥lloi ge perˆ kteinèmeqa p£ntej nhusˆn ™p' 'Arge…wn. tîn oÜ ti metatršpom' oÙd' ¢leg…zw e‡t' ™pˆ dex…' ‡wsi prÕj ºî t' ºšliÒn te. -l urmarã Troienii Toþi cu un chiot nespus. t…pte sÝ de…doikaj pÒlemon kaˆ dhŽotÁta. Dacã vedeau pe-oarecine cã prea se lãsa de bãtaie: 489 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . Deodatã ºi fulgerãtorul Zeus din Ida. Trwsˆn d kaˆ “Ektori kàdoj Ôpaze. ¹me‹j d meg£loio DiÕj peiqèmeqa boulÍ. œlponto d te‹coj 'Acaiîn ·»xein: oÙdš nÚ pw Danaoˆ c£zonto keleÚqou. aÙt…k' ™mù ØpÕ dourˆ tupeˆj ¢pÕ qumÕn Ñlšsseij. CÂNTUL XII De-asta mã faci ca sã uit izbânda ce-mi fu prevestitã ªi juruitã prin semne de Zeus adânc-tunãtorul ªi sã mã iau dupã zborul de paseri cu aripi întinse? Nici cu privirea mã-ntorc spre ele ºi nici le duc grijã Ori îºi iau zborul la dreapta. t¦j o† g' aÙšruon. ¥llon stereo‹j ™pšessi ne…keon. Ori se îndreaptã la stânga. Cu scuturi de piele Ei meterezele ºi le-ngrãdeau ºi de sus. 'Amfotšrw d' A‡ante keleutiÒwnt' ™pˆ pÚrgwn p£ntose foit»thn mšnoj ÑtrÚnontej 'Acaiîn. ¢ll' o† ge ·ino‹si boîn fr£xantej ™p£lxeij b£llon ¢p' aÙt£wn dhouj ØpÕ te‹coj „Òntaj. soˆ d' oÙ dšoj œst' ¢polšsqai: oÙ g£r toi krad…h mened»Žoj oÙd mac»mwn. e„ d sÝ dhŽotÁtoj ¢fšxeai. ¼ ·' „qÝj nhîn kon…hn fšren: aÙt¦r 'Acaiîn qšlge nÒon. §j ¥r' 'Acaioˆ prètaj ™n ga…V qšsan œmmenai œcmata pÚrgwn. toˆ d' ¤m' ›ponto ºcÍ qespes…V: ™pˆ d ZeÝj terpikšraunoj ðrsen ¢p' 'Ida…wn Ñršwn ¢nšmoio qÚellan. Aias atunci amândoi umblau pretutindeni pe turnuri. iar pe altul mai aspru. kaˆ œreipon ™p£lxeij. Ei cu blândeþe pe unul certau. e‡t' ™p' ¢rister¦ to… ge potˆ zÒfon ºerÒenta. de unde lumina rãsare. Ei bizuindu-se-n sine ºi-n semnele bune din slavã. Povãþuind pe Ahei. M Öj kšleai ZhnÕj mn ™rigdoÚpoio laqšsqai boulšwn. Eu cu-a mea lance pe loc te strãpung ºi þi-i viaþa pierdutã. Ón tina p£gcu m£chj meqišnta ‡doien: ILIADA. pe unde-i apusul de soare. stãpân peste zei.

când de carne Nu se înfruptã de mult ºi-l înghesuie apriga-i fire. aƒ mn ¥r' ™j Trîaj. Scutul nainte þiind ºi rotind o pereche de suliþi. Ój t' ™pideu¾j dhrÕn œV kreiîn. cã doar oamenii nu pot sã fie Toþi la un fel în rãzboi. e„ m¾ ¥r' uƒÕn ˜Õn SarphdÒna mht…eta ZeÝj ðrsen ™p' 'Arge…oisi lšonq' ìj bousˆn ›lixin. tot toarnã ºi-acopere-ntr-una Crestele munþilor mari ºi înaltele plaiuri din faþã ªi înverzitele ºesuri ºi negrele þarini mãnoase. Ót' ™pibr…sV DiÕj Ômbroj: ìj tîn ¢mfotšrwse l…qoi pwtînto qameia…. Care cususe întâi pielãria de bou înãuntru ªi-l ferecase de jur împrejur în vergele de aur. Ôfra kalÚyV Øyhlîn Ñršwn koruf¦j kaˆ prèonaj ¥krouj kaˆ ped…a lwtoànta kaˆ ¢ndrîn p…ona œrga. aÙt…ka d' ¢sp…da mn prÒsq' œsceto p£ntos' ™shn kal¾n calke…hn ™x»laton. de-aramã frumos ciocãnitã de meºterul faur. N-ar fi putut nicidecum Troienii ºi falnicul Hector Poarta sã spargã la zid ºi lungul zãvor de la poartã. •Wj tè ge proboînte m£chn Ôtrunon 'Acaiîn. ka… t' ™f' ¡lÕj poliÁj kšcutai limšsin te kaˆ ¢kta‹j. Ci nãzuiþi înainte ºi daþi-vã-ndemn laolaltã.” Astfel cu strigãte tari sileau pe Ahei la bãtaie. t¾n ¥r' Ó ge prÒsqe scÒmenoj dÚo doàre tin£sswn bÁ ·' ‡men éj te lšwn Ñres…trofoj. El o ia razna ca leul ce vine din plai. Fiecare acum are de lucru. mai vrednici Ori mijlocii ori mai slabi. Ca în oborul cel bine-ngrãdit dupã oi sã se-ndese. vãdind omenirii sãgeþile-i albe. Orice-adiere adormind. OÙd' ¥n pw tÒte ge Trîej kaˆ fa…dimoj “Ektwr te…ceoj ™rr»xanto pÚlaj kaˆ makrÕn ÑcÁa. dacã Ceru-ºi descarcã urgia ninsorii. Cum câteodatã din cer puzderii tot cad ºi s-alungã Fulgii de nea într-o zi. ™peˆ oÜ pw p£ntej Ðmo‹oi ¢nšrej ™n polšmJ. dacã-i iarnã geroasã ºi-ncepe Cerul sã ningã. kàma dš min prospl£zon ™rÚketai: ¥ll£ te p£nta e‡lutai kaqÚperq'. Chiar dacã-ntâmpin-acolo pãstori care-ºi apãrã turma 491 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 . Poate ajuta-ne-va cel care tunã ºi fulgerã-n slavã Focul s-abatem. ¿n ¥ra calkeÝj ½lasen. înainte voi toþi laolaltã. m» tij Ñp…ssw tetr£fqw potˆ nÁaj ÐmoklhtÁroj ¢koÚsaj. M ð f…loi 'Arge…wn Ój t' œxocoj Ój te mes»eij Ój te cereiÒteroj. sã-i dãm pe duºmani înapoi spre cetate. tîn d'. Valul e însã ferit ºi numai uscatul oriunde E-nzãpezit. Umple de-omãt ºi-ale mãrii albastre limanuri ºi maluri. a‡ ke ZeÝj dèVsin 'OlÚmpioj ¢steropht¾j ne‹koj ¢pwsamšnouj dhouj protˆ ¥stu d…esqai. Iute-nainte-ºi-ntinse el scutul rotund ca o roatã. ballomšnwn: tÕ d te‹coj Ûper p©n doàpoj Ñrèrei. œntosqen d boe…aj ·£ye qamei¦j cruse…Vj ·£bdoisi dihnekšsin perˆ kÚklon. împins de pãrintele-i Zeus Nu tãbãra peste-Ahei ca un leu peste o mare cireadã. ¢ll¦ prÒsw †esqe kaˆ ¢ll»loisi kšlesqe. Sã nu mai ia fuga spre vase Nimenea. Astfel ticsite plouau ºi pietroaiele atunci aruncate Neîncetat de Troieni ºi Ahei într-a lor bãtãlie ªi bubuia peste tot zidãria de bocne pocnitã. aƒ d' ™k Trèwn ™j 'AcaioÚj.490 IL IADOS. Dacã viteazul Sarpedon. Óte t' êreto mht…eta ZeÝj nifšmen ¢nqrèpoisi pifauskÒmenoj t¦ § kÁla: koim»saj d' ¢nšmouj cšei œmpedon. Luciu. Doar o cunoaºteþi ºi voi. kšletai dš ˜ qumÕj ¢g»nwr m»lwn peir»sonta kaˆ ™j pukinÕn dÒmon ™lqe‹n: e‡ per g£r c' eÛrVsi par' aÙtÒfi bètoraj ¥ndraj ILIADA. de-nfricoºãri sã nu mai asculte nici-unul. CÂNTUL XII „Dragilor mei. éj te nif£dej ciÒnoj p…ptwsi qameiaˆ ½mati ceimer…J. nàn œpleto œrgon ¤pasi: kaˆ d' aÙtoˆ tÒde pou gignèskete.

¢ll' Ó g' ¥r' À ¼rpaxe met£lmenoj. Nu vrea pe neîncercate sã plece-napoi de la strungã Pânã ce ori se repede ºi pradã din turmã ori cade De la-nceput el ucis de vreo suliþã iute azvârlitã. ºi fie ce-o fi: înfrângere ori biruinþã. Pacostea. fripturi ºi pocale Pline ºi-n þarã se uitã la noi ca la zei Licienii? Oare de ce ni-i dat nouã s-avem lângã apa lui Xantos Mare ºi mândrã moºie cu pomi ºi rãsaduri ºi holde? Deci se cuvine ca noi totdeauna sã mergem în capul Cetelor noastre amândoi ºi în foc s-apucãm înainte. M sÝn kusˆ kaˆ doÚressi ful£ssontaj perˆ mÁla. TeàkrÒn te nšon klis…hqen „Ònta ILIADA. Se-nfioarã-naintea lor fiul Lui Peteon. •Wj œfat'. În deºert ei nu se hrãnesc cu oi grase ªi beau vin dulce pe-ales. ªi pe aproape Vede pe Aias cei doi. De-asta ºi zise grãbit lui Glaucos Hipolohianul: „Glaucos. oÜ ·£ t' ¢pe…rhtoj mšmone staqmo‹o d…esqai. voinicii de-a pururi la arme Neobosiþi. noi teferi scãpaþi din rãzboiul acesta.492 IL IADOS. CÂNTUL XII Suliþi asupra-i zvârlind ºi hait-asmuþind dupã dânsul. iar Glaucos pe el îl ascultã ºi-i gata. §j oÙk œsti fuge‹n brotÕn oÙd' ØpalÚxai. aÙt…ka d Glaàkon prosšfh pa‹d' `IppolÒcoio: Glaàke t… À d¾ nîŽ tetim»mesqa m£lista ›drV te kršas…n te „d ple…oij dep£essin ™n Luk…V. Dacã. Nu mai pãºeam totdeauna nici eu înaintea oºtirii. Tocmai aºa îl înghesuie inim-atunci pe Sarpedon Cel ca un zeu sã s-arunce la zid. sã dea jos meterezul. ‡omen ºš tJ eâcoj Ñršxomen ºš tij ¹m‹n. 493 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . p£pthnen d' ¢n¦ pÚrgon 'Acaiîn e‡ tin' ‡doito ¹gemÒnwn. Dat ne-ar fi fost sã trãim tot tineri ºi fãrã de moarte. de care nu-i chip sã ne scape nimica ºi nimeni. oÙd Glaàkoj ¢petr£pet' oÙd' ¢p…qhse: të d' „qÝj b»thn Luk…wn mšga œqnoj ¥gonte. º kaˆ aÙtÕj œblht' ™n prètoisi qoÁj ¢pÕ ceirÕj ¥konti: éj ·a tÒt' ¢nt…qeon SarphdÒna qumÕj ¢nÁke te‹coj ™paxai di£ te ·»xasqai ™p£lxeij. de ce pe noi doi într-atâta cinstescu-ne-ai noºtri ªi ne dau locul întâi pe la mese. Însã fiindcã pe noi într-o mie de feluri ne paºte Moartea. Nici nu mai stam sã te-nflacãr pe tine la lupta mãririi. sunt doar inimoºi ºi puternici. Spre dânsul doar vine spre turnu-i. Deci amândoi o pornesc înainte cu marea-nglotire A Licienilor. Cautã el între-Ahei pe la zid ca sã vadã Vr’un cãpitan sã-i ajute-n primejdie. fârtate. oÜtš ken aÙtÕj ™nˆ prètoisi maco…mhn oÜtš ke s stšlloimi m£chn ™j kudi£neiran: nàn d' œmphj g¦r kÁrej ™fest©sin qan£toio mur…ai. Luptã-nainte mereu în fruntea ostaºilor noºtri.” Zice Sarpedon. të nàn cr¾ Luk…oisi mšta prètoisin ™Òntaj ˜st£men ºd m£chj kauste…rhj ¢ntibolÁsai. Ój t…j oƒ ¢r¾n ˜t£roisin ¢mÚnai: ™j d' ™nÒhs' A‡ante dÚw polšmou ¢kor»tw ˜staÒtaj. kaˆ tšmenoj nemÒmesqa mšga X£nqoio par' Ôcqaj kalÕn futaliÁj kaˆ ¢roÚrhj purofÒroio. ð pšpon e„ mn g¦r pÒlemon perˆ tÒnde fugÒnte a„eˆ d¾ mšlloimen ¢g»rw t' ¢qan£tw te œssesq'. Menesteu. ™peˆ Luk…oisi mšta prètoisi m£contai. Ôfr£ tij ïd' e‡pV Luk…wn pÚka qwrhkt£wn: oÙ m¦n ¢klešej Luk…hn k£ta koiranšousin ¹mšteroi basilÁej. Haidem. Zice-vor dar Licienii cei bine-narmaþi dupã asta: Licia n-o cârmuiesc ca niºte nevrednici ai noºtri Domni amândoi. œdous… te p…ona mÁla onÒn t' œxaiton melihdša: ¢ll' ¥ra kaˆ Šj ™sql». toÝj d „dën ·…ghs' uƒÕj Peteîo MenesqeÚj: toà g¦r d¾ prÕj pÚrgon ‡san kakÒthta fšrontej. ºi pe Teucru venit de curând de la corturi. p£ntej d qeoÝj ìj e„sorÒwsi.

Iute trimise la Aias pe crainicul sãu pe Tootes: „Du-te. ILIADA. aya d' ™p' A‡anta proei k»ruka Qoèthn: œrceo d‹e Qoîta. •Wj œfat'. oÙd' ¢p…qhse mšgaj Telamènioj A‡aj. ™p¾n eâ to‹j ™pamÚnw. Eu mã reped pân’ la ei ºi acolo iau parte la harþã. cum l-auzi. arcaºul dibaci ca nici unul. •Wj ¥ra fwn»saj ¢pšbh Telamènioj A‡aj. ¢ll£ per ooj ‡tw Telamènioj ¥lkimoj A‡aj. sã intre pe ele. bÁ d qšein par¦ te‹coj 'Acaiîn calkocitènwn.” Asta rostindu-le. M ™ggÚqen: ¢ll' oÜ pèj oƒ œhn bèsanti gegwne‹n: tÒssoj g¦r ktÚpoj Ãen. Dacã ºi ei au de lucru pe-acolo ºi aprinsã-i bãtaia. ¢mfotšrw mn m©llon: Ö g£r k' Ôc' ¥riston ¡p£ntwn e‡h.” Zise ºi crainicul. Ôfra pÒnoio m…nunq£ per ¢nti£shton ¢mfotšrw mn m©llon: Ö g£r k' Ôc' ¥riston ¡p£ntwn e‡h. C-au nãpãdit Licienii ºi-n frunte cu dânºii vin craii Liciei. arcaºul dibaci ca niciunul. când se izbirã ºi scuturi ºi coifuri crestate. Numaidecât sã veniþi: în voi e nãdejdea-ne toatã. El împreunã cu Teucru. canaturi de porþi care-nchise erau. Roagã-se craiul mãrit Menesteus ºi vã-ndeamnã sã mergeþi Colo la dânsul. ºi Aias Telamonianul ascultã chemarea. sÝ kaˆ kraterÕj Lukom»dhj. oameni nãvalnici ca viforu-n luptele crunte. Prea era clocotul mult. mãcar Aias Telamonianul. Cãci pe acolo curând s-apropie straºnic omorul. El împreunã cu Teucru. aÙt…k' 'OŽli£dhn œpea pterÒenta proshÚda: Aan sfîŽ mn aâqi. voi doi cãpitani ai oastei viteze din Argos.” Zice. ˜staÒtej DanaoÝj ÑtrÚneton fi m£cesqai: aÙt¦r ™gë ke‹s' emi kaˆ ¢ntiÒw polšmoio: aya d' ™leÚsomai aâtij. Ziduri. sã-i daþi trudirii puþin’alinare. cãci asta ar fi mai bine. Dacã-i zor mare ºi-aici ºi e grea bãtãlia ce duceþi. e„ dš sfin kaˆ ke‹qi pÒnoj kaˆ ne‹koj Ôrwren. ºi Troienii Din rãsputeri cãutau sã le spargã. ka… oƒ Teàkroj ¤ma spšsqw tÒxwn ™Ý e„dèj. eu vin la voi repede iarã.494 IL IADOS. Tootes. Iatã pe-aici ne-ameninþã primejdia cea mai grozavã. Se-napoiazã spre Aias Oilidul ºi astfel demândã: „Aias ºi tu Licomede voinice. eqar d proshÚda: A‡ant' 'Arge…wn ¹g»tore calkocitènwn ºnègei Peteîo diotrefšoj f…loj uƒÕj ke‹s' ‡men. o‰ tÕ p£roj per zacrhe‹j telšqousi kat¦ krater¦j Øsm…naj. voi þineþi-mi locul Bine pe-aici ºi zoriþi pe Ahei vitejeºte sã lupte. Unul sã vie din voi. pãrea cã la cer ajunsese Vuietul. Cum voi fi dat ajutor. Aias Telamonianul se duse. ™peˆ t£ca ke‹qi teteÚxetai a„pÝj Ôleqroj: ïde g¦r œbrisan Luk…wn ¢go…. 495 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . ™peˆ t£ca tÍde teteÚxetai a„pÝj Ôleqroj. oameni nãvalnici ca viforu-n luptele crunte. Vie încoace la noi mãcar Aias Telamonianul. ¢ãt¾ d' oÙranÕn Œke. ballomšnwn sakšwn te kaˆ ƒppokÒmwn trufaleiîn kaˆ pulšwn: p©sai g¦r ™pècato. stÁ d par' A„£ntessi kièn. C-au nãpãdit Licienii ºi-n frunte cu dânºii vin craii Liciei. ïde g¦r œbrisan Luk…wn ¢go…. aleargã ºi cheamã-l încoace pe Aias Ba ei sã vie amândoi. •Wj œfat'. ¢ll£ per ooj ‡tw Telamènioj ¥lkimoj A‡aj. ka… oƒ Teàkroj ¤ma spšsqw tÒxwn ™Ý e„dèj. e„ d kaˆ ™nq£de per pÒlemoj kaˆ ne‹koj Ôrwren. oÙd' ¥ra oƒ kÁrux ¢p…qhsen ¢koÚsaj. toˆ d kat' aÙt¦j ƒst£menoi peirînto b…V ·»xantej ™selqe‹n. qšwn A‡anta k£lesson. CÂNTUL XII Strigãtu-i îns-anevoie putea sã rãzbatã la dânºii. o‰ tÕ p£roj per zacrhe‹j telšqousi kat¦ krater¦j Øsm…naj. se supuse ºi dete Fuga pe zidul Aheilor cei îmbrãcaþi în aramã ªi-apropiindu-se el îndatã ºi spuse lui Aias: „Aias.

Însã cu mâni oþelite smucind meterezul Sarpedon ªi zguduindu-l. întreg îl rãstoarnã. când mare fu greul. ™k d' œspasen œgcoj: Ö d' ˜spÒmenoj pšse dourˆ prhn»j. Cade Alcmaon pe brânci. brâul Scutului ocrotitor. cât ar fi el de vânjos. l…pe d' Ñstša qumÒj. ðrto d' ¢ãt». ql£sse d tetr£falon kunšhn. †na m» tij 'Acaiîn bl»menon ¢qr»seie kaˆ eÙcetÒJt' ™pšessi. Apucând bolovanul. Glaucos sãri înapoi pe furiº de la zid sã nu-l vazã Vreun duºman cã-i rãnit ºi sã-ºi facã el laudã mare. ºi astfel îl scoase din luptã. cu suliþa-mpunse. 497 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . A‡aj d prîtoj Telamènioj ¥ndra katškta Sarp»dontoj ˜ta‹ron 'EpiklÁa meg£qumon marm£rJ ÑkriÒenti balèn. Aias de sus îl trânti ºi coiful îi sparse ºi þeasta I-o þãnduri. ™peigomšnoisi d' †konto. ¢mfˆ dš oƒ br£ce teÚcea poik…la calkù. asupra-i zvârlind cu putere Un ascuþit bolovan. De suliþã tras cu putere.496 IL IADOS. ¢ll' Ó ge Qestor…dhn 'Alkm£ona dourˆ tuc»saj nÚx'. ºi ranã-i fãcu el în braþul Unde-l vãzu dezvelit. Când pe la turnul mãritului crai Menesteus sosirã. pe Epicles. m¾ nhusˆn œpi prÚmnVsi dame…h: A‡aj d' ¢sp…da nÚxen ™p£lmenoj. Sarp»donti d' ¥coj gšneto GlaÚkou ¢piÒntoj aÙt…k' ™pe… t' ™nÒhsen: Ómwj d' oÙ l»qeto c£rmhj. ivindu-se-n fruntea oºtirii. aÙt¦r Ûperqe te‹coj ™gumnèqh. Sarphdën d' ¥r' œpalxin ˜lën cersˆ stibarÍsin ›lc'. Arcu-i în spate purtând porni dupã el ºi Pandion. Sã-l ridice N-ar fi putut nici un om din ziua de azi cu-amândouã Mâinile. La metereze suiau întocmai ca viforul negru. Vajnicii Domni Licieni. Smulse-apoi arma din el. TÕn d' A‡aj kaˆ Teàkroj Ðmart»sanq' Ö mn „ù bebl»kei telamîna perˆ st»qessi faeinÕn ¢sp…doj ¢mfibrÒthj: ¢ll¦ ZeÝj kÁraj ¥mune paidÕj ˜oà. ¨y d' ¢pÕ te…ceoj «lto laqèn. CÂNTUL XII Merse ºi fratele-i Teucru nãscut din acelaºi pãrinte. oÙd di¦ prÕ ILIADA. Teucru apoi dupã el cu sãgeata împunse pe Glaucos La repezirea-i spre turn. dar nu pãrãsi bãtãlia. descopere zidul ªi pe deasupra pe el deschide mulþimii cãrare. fecior al lui Testor. Teucru ºi Aias atunci se iau cu Sarpedon. oŒoi nàn broto… e„s': Ö d' ¥r' ØyÒqen œmbal' ¢e…raj. îndatã ce Glaucos se trase. ºi zornãie arama pe dânsul. polšessi d qÁke kšleuqon. ¿ d' ›speto p©sa diamperšj. Ó ·a te…ceoj ™ntÕj ke‹to mšgaj par' œpalxin Øpšrtatoj: oÙdš kš min ·ša ce…ress' ¢mfotšrVj œcoi ¢n¾r oÙd m£l' ¹bîn. Î ·' ‡de gumnwqšnta brac…ona. Mare necazul i-a fost. Cum luã seama Sarpedon. Teàkroj d Glaàkon kraterÕn pa‹d' `IppolÒcoio „ù ™pessÚmenon b£le te…ceoj Øyhlo‹o. Ci pe Alcmaon. paàse d c£rmhj. Aias ucise-nainte pe al lui Sarpedon tovar㺠Mult-inimos. Sare ºi Aias la el ºi în scut îl ajunge cu lancea. ªi se încinse pârjol între ei ºi-ncepu încleºtarea. M ka… oƒ Teàkroj ¤m' Ïe kas…gnhtoj kaˆ Ôpatroj: to‹j d' ¤ma Pand…wn TeÚkrou fšre kampÚla tÒxa. cãci nu vrea sã cadã ucis la corãbii. sÝn d' Ñstš' ¥raxe p£nt' ¥mudij kefalÁj: Ö d' ¥r' ¢rneutÁri ™oikëj k£ppes' ¢f' Øyhloà pÚrgou. Dânºii intrarã sub zid la vreme. cogeamite stei care-acolo La meterez se afla pe deasupra de tot. Cu arcul Teucru-l ochi pe la piept în chinga cea lucie. De pe turnul înalt el asemenea unui Cufundãtor se dã tumba ºi viaþa-i se curmã din oase. eâte MenesqÁoj megaqÚmou pÚrgon †konto te…ceoj ™ntÕj „Òntej. o‰ d' ™p' ™p£lxeij ba‹non ™remnÍ la…lapi soi ‡fqimoi Luk…wn ¹g»torej ºd mšdontej: sÝn d' ™b£lonto m£cesqai ™nant…on. dar Zeus de moarte-ºi fereºte Fiul Sarpedon.

ºi nu daþi îndatã nãvalã? Nu pot. 499 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . ºi totuºi Nu puteau încã pe-Ahei de la zid sã-i alunge Troienii ªi s-aþineau deopotrivã. ìj ¥ra toÝj dišergon ™p£lxiej: o‰ d' Øpr aÙtšwn dÇoun ¢ll»lwn ¢mfˆ st»qessi boe…aj ¢sp…daj eÙkÚklouj lais»Ž£ te pterÒenta. Nici luptãtorii Danai înapoi de la zid sã respingã Pe Licieni. stufšlixe dš min memaîta. Precum o femeie de treabã Lâna-ntr-un taler puind. dacã spatele descoperit la întors le rãmâne Sau li-e scutul strãpuns de vreo suliþã. ridicã Cumpãna drept ca din biata-i simbrie sã creasc-a ei ploduri. Cum pe la þarã doi inºi se încaierã pentru hotare ªi cu mãsurile-n mânã pe-a lor devãlmaºã moºie Stau într-o palmã de loc ºi se ceartã sã-ºi facã dreptate – Tocmai aºa ºi pe ei numai creasta de zid îi desparte Când laolaltã îºi dau lovituri pe la piept în rotunde Paveze þapene mari ºi în scuturi mai mici aripate. mšga dš sfisi fa…neto œrgon: oÜte g¦r ‡fqimoi LÚkioi Danaîn ™dÚnanto te‹coj ·hx£menoi qšsqai par¦ nhusˆ kšleuqon. ¢ll' éj t' ¢mf' oÜroisi dÚ' ¢nšre dhri£asqon mštr' ™n cersˆn œcontej ™pixÚnJ ™n ¢roÚrV. Tocmai aºa într-o cumpãnã dreaptã stãtu bãtãlia. oricât oi fi eu de puternic Singur aci sã rãzbesc ºi cale sã-mi fac spre corãbii. Dar împotrivã ºi-Aheii-nãuntru la mur întãrirã Cetele lor. ¢ll' oÙd' ïj ™dÚnanto fÒbon poiÁsai 'Acaiîn. ¼ te staqmÕn œcousa kaˆ e‡rion ¢mfˆj ¢nšlkei „s£zous'. greutatea într-altul.498 405 IL IADOS. de când ei vârtos se-nnãdiser-acolo. •Wj œfaq'. ¢ll' œcon éj te t£lanta gun¾ cernÁtij ¢lhq»j. cã el credea-n biruinþã. temându-se atunci de a Domnului gurã. 'Arge‹oi d' ˜tšrwqen ™kartÚnanto f£laggaj te…ceoj œntosqen.” Zise. ªi pretutindeni ªi metereze ºi turnuri erau înroºite de sânge. cèrhsen d' ¥ra tutqÕn ™p£lxioj: oÙd' Ó ge p£mpan c£zet'. nu poate doar unul ce poate mulþimea. îºi dau seama de straºnica trudã cu toþii. El se dã-n lãturi puþin pãrãsind meterezul. Nici Licienii cei tari nu puteau aºa lesne sã rupã Zidul ahaic ºi drum sã deschidã spre mal la corãbii. vedeþi cã mi-e greu. polloˆ d diamperj ¢sp…doj aÙtÁj. Cu totul Nu vru sã plece. p£ntV d¾ pÚrgoi kaˆ ™p£lxiej a†mati fwtîn ™rr£dat' ¢mfotšrwqen ¢pÕ Trèwn kaˆ 'Acaiîn. îl împinse-napoi la nãvalã. Se-nghesuiau mai aprins pe lângã mãritul lor sfetnic. oÜtš pot' a„cmhtaˆ Danaoˆ Luk…ouj ™dÚnanto te…ceoj ¨y êsasqai. Öj prîtoj ™s»lato te‹coj 'Acaiîn. iar dânºii. kškleto d' ¢ntiqšoisin ˜lix£menoj Luk…oisin: ð LÚkioi t… t' ¥r' ïde meq…ete qoÚridoj ¢lkÁj. M ½luqen ™gce…h. CÂNTUL XII Fãr-a-l strãbate deplin. Pânã ce Zeus a dat precãdere mai mare lui Hector ªi a putut sã rãzbatã prin zidul ahaic întâiul. é t' Ñl…gJ ™nˆ cèrJ ™r…zhton perˆ ‡shj. ¢rgalšon dš mo… ™sti kaˆ „fq…mJ per ™Ònti moÚnJ ·hxamšnJ qšsqai par¦ nhusˆ kšleuqon: ¢ll' ™fomarte‹te: pleÒnwn dš ti œrgon ¥meinon. o‰ d ¥naktoj Øpode…santej Ðmokl¾n m©llon ™pšbrisan boulhfÒron ¢mfˆ ¥nakta. Hai dupã mine. polloˆ d' oÙt£zonto kat¦ crÒa nhlšŽ calkù. Licieni. ºmn ÓteJ strefqšnti met£frena gumnwqe…h marnamšnwn. ILIADA. pr…n g' Óte d¾ ZeÝj kàdoj Øpšrteron “Ektori dîke Priam…dV. ™pe… oƒ qumÕj ™šlpeto kàdoj ¢ršsqai. ªi se sfâºie-ntre ei cu-arama cea neînduratã Mulþi. De aceea Spre Licienii cei mari se întoarse ºi prinse sã strige: „Ce vã codiþi. ™peˆ t¦ prîta pšlasqen. †na paisˆn ¢eikša misqÕn ¥rhtai: ìj mn tîn ™pˆ sa m£ch tštato ptÒlemÒj te. Care din ranã-mproºca de la unii ºi alþii.

suiþi-vã repede. spargeþi Zidul Aheilor.” Dânsul aºa îndemna pe Troieni. æj d' Óte poim¾n ·e‹a fšrei pÒkon ¥rsenoj o„Õj ceirˆ labën ˜tšrV. m…a d klhj ™par»rei. Ój ·a pul£wn ˜st»kei prÒsqe prumnÕj pacÚj. aÙt¦r Ûperqen ÑxÝj œhn: tÕn d' oÜ ke dÚ' ¢nšre d»mou ¢r…stw ·hŽd…wj ™p' ¥maxan ¢p' oÜdeoj Ñcl…sseian. s-auzã: „Iureº ’nainte. M ½ãsen d diaprÚsion Trèessi gegwnèj: Ôrnusq' ƒppÒdamoi Trîej. o‰ d kat' aÙt¦j poiht¦j ™sšcunto pÚlaj: Danaoˆ d fÒbhqen nÁaj ¢n¦ glafur£j. o‰ d' oÜasi p£ntej ¥kouon. din faþã.500 IL IADOS. iar alþii potop nãvãlirã Chiar ºi pe poartã sub zid. mulþimea zorind sã-l urmeze. Danaii la fugã pornirã Toþi spre corãbii-napoi ºi larma huia necurmatã. 501 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . se-ntinse Din rãsputere. Ómadoj d' ¢l…astoj ™tÚcqh. doi¦ d cersˆ doàr' œcen: oÜ kšn t…j min ™rÚkaken ¢ntibol»saj nÒsfi qeîn Ót' ™s©lto pÚlaj: purˆ d' Ôsse ded»ei. san…dej d dištmagen ¥lludij ¥llh l©oj ØpÕ ·ipÁj: Ö d' ¥r' œsqore fa…dimoj “Ektwr nuktˆ qoÍ ¢t£lantoj Øpèpia: l£mpe d calkù smerdalšJ. de trosnirã grozav cele douã canaturi. ºi c-un singur lãcat cu tãrie. S-zvârli înãuntru Falnicul Hector noptatic la chip. Care-mpotrivã mergeau. oŒoi nàn broto… e„s': Ö dš min ·ša p£lle kaˆ ooj. kškleto d Trèessin ˜lix£menoj kaq' Ómilon te‹coj Øperba…nein: toˆ d' ÑtrÚnonti p…qonto. ºi cu lãncile-n mânã La metereze pe zid se urcau în rãpez ei de-a valma. Nimeni. în mânã-i fãcuse uºor bolovanul. Duce pietroiul tot astfel ºi Hector întins spre ale porþii Nalte canaturi de lemn ºi trainice bine-mbucate. iar piatra bufni înãuntru Greu la pãmânt. Troieni. Busta sã dea peste zid. Cãci amândouã fuseserã-nchise cu douã zãvoare. stÁ d m£l' ™ggÝj „èn. •Wj f£t' ™potrÚnwn. Iar ei l-ascultarã ºi grabnic Unii trecurã pe sus. a† ·a pÚlaj e‡runto pÚka stibarîj ¢raru…aj dikl…daj Øyhl£j: doioˆ d' œntosqen ÑcÁej econ ™phmoibo…. ILIADA. CÂNTUL XII El a strigat la oºtire cu toatã puterea. puneþi tãciunii aprinºi la corãbii. Hector luã de la poartã. mânuind douã suliþi cu pumnul. mšga d' ¢mfˆ pÚlai mÚkon. ìj “Ektwr „qÝj san…dwn fšre la©n ¢e…raj. ‡qusan d' ™pˆ te‹coj ¢ollšej: o‰ mn œpeita kross£wn ™pšbainon ¢kacmšna doÚrat' œcontej. cã fiul lui Cronos. în dese Rânduri ei toþi-naintarã spre mur. ·»gnusqe d te‹coj 'Arge…wn kaˆ nhusˆn ™n…ete qespidaj pàr. †na m» oƒ ¢faurÒteron bšloj e‡h. ·Áxe d' ¢p' ¢mfotšrouj qairoÚj: pšse d l…qoj e‡sw briqosÚnV. tÒn oƒ ™lafrÕn œqhke KrÒnou p£Žj ¢gkulom»tew. Marele Zeus. aÙt…ka d' o‰ mn te‹coj Øpšrbasan. ascuþitã deasupra – doi oameni Cât de voinici din popor anevoie ar putea s-o ridice Astãzi asemenea piatrã de jos ca sã-ncarce-o cãruþã – Lesne-o putea învârti el ºi singur. Rupse zãvoarele ei. oÙd' ¥r' ÑcÁej ™sceqšthn. þãndãri încoace ºi-ncolo zburarã Lungile scânduri izbite de stei. Cum la tunsoare ia lesne ciobanul în mânã ºi carã Lâna berbecelui tuns ºi abia el îi simte povara. Merse pe-aproape ºi se proþãpi în picioare. o stanã de piatrã Groasã de tot dedesubt. dar în haina de aramã El fulgera îngrozitor. când pe poartã a sãrit cu privirea-nfocatã ªi se roti înspre-ai lui. sã-l împiedice-n cale pe dânsul N-ar fi putut. Drugii se sparserã. Auzindu-l. tÕn ›esto perˆ cro. “Ektwr d' ¡rp£xaj l©an fšren. ºi-n urmã izbi pe la mijlocul porþii. Ñl…gon tš min ¥cqoj ™pe…gei. afarã de-un zeu. kaˆ ™reis£menoj b£le mšssaj eâ diab£j.

de pe unde se vede tot muntele Ida. Pe Hipemolgii slãviþi. œnq' ™lqën Øp' Ôcesfi titÚsketo calkÒpod' †ppw çkupšta crusšVsin ™qe…rVsin komÒwnte. ci neadormit privegheazã. îl duceau la corãbii 5 10 15 20 25 30 . œnq' ¥r' Ó g' ™x ¡lÕj ›zet' „èn. tremurau rãsãritele plaiuri ºi codrii. ºi pe urmã suindu-se-n chelna telegii El peste valuri mâna.ILIADOS N ZeÝj d' ™peˆ oân Trî£j te kaˆ “Ektora nhusˆ pšlasse. oÙd' ºgno…hsen ¥nakta: ghqosÚnV d q£lassa di…stato: toˆ d pštonto ·…mfa m£l'. din cea mai înaltã silhuie Culme-n ostrov. El din adâncuri ieºind. Apele-n lãturi se dau bucuros. Cum a sosit. OÙd' ¢laoskopi¾n ece kre…wn ™nos…cqwn: kaˆ g¦r Ö qaum£zwn Âsto ptÒlemÒn te m£chn te Øyoà ™p' ¢krot£thj korufÁj S£mou Ølhšsshj QrhŽk…hj: œnqen g¦r ™fa…neto p©sa mn ”Idh. bÁ d' ™l£an ™pˆ kÚmat': ¥talle d k»te' Øp' aÙtoà p£ntoqen ™k keuqmîn. crusÕn d' aÙtÕj œdune perˆ cro. Marea cetate-a lui Priam ºi vasele-ahee. gšnto d' ƒm£sqlhn cruse…hn eÜtukton. Zeus îi lasã pe ei sã-ºi poarte necazul ºi greul Luptei apoi. pe Mizii Care de aproape se bat ºi pe Abii cei plini de dreptate. iar el catã cu ochi luminoºi mai departe Þãri ºi noroade sã vazã. de sus. ºi ca vântul de iute Caii în trap de minune zburau. fa…neto d Pri£moio pÒlij kaˆ nÁej 'Acaiîn. Bine-mpletit. Din scorburi sãltau pretutindeni Fiarele mãrii. AÙt…ka d' ™x Ôreoj kateb»seto paipalÒentoj kraipn¦ posˆ probib£j: tršme d' oÜrea makr¦ kaˆ Ûlh possˆn Øp' ¢qan£toisi Poseid£wnoj „Òntoj. Sub tãlpile-i nemuritoare. oÙd' Øpšnerqe dia…neto c£lkeoj ¥xwn: Cântul XIII 5 10 15 20 25 30 Dupã ce duce pe Hector ºi oastea-i aºa spre corãbii. mãreþele-i dalbe palate Stau neclintite pe veci ºi strãluce-n podoabe de aur. zeul Cutremur. de milã cãina pe Aheii Cei cotropiþi de Troieni ºi mocnea de mânie pe Zeus. Nu mai vrea el nicidecum sã întoarcã privirea la Troia. Unde sub mare. trˆj mn Ñršxat' „èn. Pe-acolo. ™j Tro…hn d' oÙ p£mpan œti tršpen Ôsse faeinè: oÙ g¦r Ó g' ¢qan£twn tina œlpeto Ön kat¦ qumÕn ™lqÒnt' À Trèessin ¢rhxšmen À Danao‹sin. aÙtÕj d p£lin tršpen Ôsse faeinë nÒsfin ™f' ƒppopÒlwn QrVkîn kaqorèmenoj aan Musîn t' ¢gcem£cwn kaˆ ¢gauîn ƒpphmolgîn glaktof£gwn 'Ab…wn te dikaiot£twn ¢nqrèpwn. Diˆ d kraterîj ™nemšssa. ªi pogorându-se-ndatã din muntele cel prãvãlatic. a-nhãmat el doi zmei cu copite de-aramã. ˜oà d' ™peb»seto d…frou. œnqa dš oƒ klut¦ dèmata bšnqesi l…mnhj crÚsea marma…ronta teteÚcatai ¥fqita a„e…. El la rãzboi ºi la crâncena valmã mirat se tot uitã Din Samotrace. Într-asta nu doarme-mpãratul Mãrilor. Când se miºca. tÕ d tštraton †keto tškmwr A„g£j. cãci ele simþirã cã trece stãpânul. pe Traci care-nstrunã sirepii. Haina de aur ºi-a pus ºi luatu-ºi-a biciul de aur. toÝj mn œa par¦ tÍsi pÒnon t' ™cšmen kaˆ юzÝn nwlemšwj. bãutorii de lapte. Iute la vale porni. Nici nu prepune cã poate vr’un zeu sã mai vie pe acolo Sprijin sã dea vr’unei taberi. Repezi în zbor ºi pe coardã cu plete tufoase de aur. ™lšaire d' 'AcaioÝj Trwsˆn damnamšnouj. Zeul trei paºi a fãcut ºi-n al patrulea fost-a la Eghe. la fund.

putere ne-nfrântã. ¢ll¦ Poseid£wn gai»ocoj ™nnos…gaioj 'Arge…ouj Ôtrune baqe…hj ™x ¡lÕj ™lqën e„s£menoj K£lcanti dšmaj kaˆ ¢teirša fwn»n: A‡ante prètw prosšfh memaîte kaˆ aÙtè: A‡ante sfë mšn te saèsete laÕn 'Acaiîn ¢lkÁj mnhsamšnw. Cum se ivi din talaz. Ôfr' œmpedon aâqi mšnoien nost»santa ¥nakta: Ö d' ™j stratÕn õcet' 'Acaiîn. când el va fi dus. tãria lor vajnicã toatã ªti-vor s-o-mpiedice-Aheii. 505 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 . e„ ka… min 'OlÚmpioj aÙtÕj ™ge…rei. ºi cu sceptrul Poseidon Cutremur-Pãmântul Numai i-atinse pe ei ºi îndatã-i umplu de vârtute. Cum zboarã un repede uliu. nerupte pe veci. ªi de la car îi deshamã ºi-ambrozicã hranã le-aruncã. Tot va fi chip sã-l abateþi departe de repezi corãbii. par¦ d' ¢mbrÒsion b£len edar œdmenai: ¢mfˆ d possˆ pšdaj œbale cruse…aj ¢rr»ktouj ¢lÚtouj. Öj DiÕj eÜcet' ™risqenšoj p£Žj enai. deºi amândoi erau gata: „Aias. Nu mã tem eu de Troieni. Iar la picioare le leagã-mprejur niºte piedici de aur Nedesfãcute. ILIADA. de pe stânca cea-naltã ºi ruptã. Zeul apoi dã o raitã. gu‹a d' œqhken ™lafr¦ pÒdaj kaˆ ce‹raj Ûperqen. voi doi ne-aþi putea fi acuma scãpare ºi pazã. ”Esti dš ti spšoj eÙrÝ baqe…hj bšnqesi l…mnhj messhgÝj Tenšdoio kaˆ ”Imbrou paipalošsshj: œnq' †ppouj œsthse Poseid£wn ™nos…cqwn lÚsaj ™x Ñcšwn. Unde ca focul turbat Priamidul în frunte s-avântã. ºi cu glasu-i vârtos dup-aceea Zise voinicilor Aias. acel care-ncinge ºi miºcã pãmântul. N tÕn d' ™j 'Acaiîn nÁaj ™äskarqmoi fšron †ppoi. Voi sã siliþi ºi pe alþii ºi voi sã daþi luptã nebunã. oriunde mi-ar sta gloatã ªi mi-ar sãri peste zid. Zice fãlos cã se trage din Zeus. nãdejde trãgeau cã lua-vor Vasele-ahee ºi-aici vor strivi a Danaiilor floare. ca pe loc sã rãmâie Caii. Roinici Troienii atunci în chip de pârjol ºi de vifor. ’H kaˆ skhpan…J gai»ocoj ™nnos…gaioj ¢mfotšrw kekÒpwn plÁsen mšneoj kratero‹o. Dacã v-aþi bate-nadins ºi n-aþi mai dosi-o de groazã. Trîej d flogˆ soi ¢ollšej º qušllV “Ektori Priam…dV ¥moton memaîtej ›ponto ¥bromoi aُacoi: œlponto d nÁaj 'Acaiîn aƒr»sein. Care de sus nãvãlind.504 IL IADOS. Î ·' Ó g' Ð lussèdhj flogˆ e‡keloj ¹gemoneÚei “Ektwr. Cutremurul lumii. ¥llV mn g¦r œgwg' oÙ de…dia ce‹raj ¢£ptouj Trèwn. Ój ·£ t' ¢p' a„g…lipoj pštrhj perim»keoj ¢rqeˆj Ðrm»sV ped…oio dièkein Ôrneon ¥llo. ostrovul cu maluri stâncoase: Caii acolo-ºi opreºte Poseidon.” Asta grãi. Glonte se lasã gonind vreo pasãre jos pe câmpie. Însã Poseidon. apoi merse în tabãr-ahee. m¾ d kruero‹o fÒboio. Ci teamã mi-e foarte Nu cumva rãul sã vie la noi din o singurã parte. CÂNTUL XIII Fãrã ca osia cea de aramã sub dânºii sã-ºi ude. pe-Ahei se porni sã-i îndemne. o‰ mšga te‹coj Øperkatšbhsan Ðm…lJ: ›xousin g¦r p£ntaj ™ãkn»midej 'Acaio…: tÍ d d¾ a„nÒtaton peride…dia m» ti p£qwmen. Toþi se luau dupã Hector cu chiote tari ºi cu huiet ªi cu-nfocare nespusã. Dar sã v-ajute vr’un zeu ºi un cuget în piept sã vã punã. sfîŽn d' ïde qeîn tij ™nˆ fresˆ poi»seien aÙtè q' ˜st£menai kraterîj kaˆ ¢nwgšmen ¥llouj: tè ke kaˆ ™ssÚmenÒn per ™rw»sait' ¢pÕ nhîn çkupÒrwn. S-aflã la fundul noianului mãrii o peºterã largã Între Tenedos ºi Imbros. ªi mai uºoare le-au fost ºi braþe ºi trup ºi picioare. ktenšein d par' aÙtÒqi p£ntaj ¢r…stouj. Oricât o fi el de aprig ºi dacã-l aprinde chiar Zeus. aÙtÕj d' éj t' ‡rhx çkÚpteroj ðrto pštesqai. Chipul lui Calhas luând.

TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh Telamènioj A‡aj: oÛtw nàn kaˆ ™moˆ perˆ doÚrati ce‹rej ¥aptoi maimîsin. Chipul lui Calhas luând zoreºte-a ne bate la vase. Oricât ar fi el de aprig ºi nepotolit la nãvalã. cei doi meºteri ai luptei. o‰ par¦ nhusˆ qoÍsin ¢nšyucon f…lon Ãtor. care ºed pe-a Olimpului culme. ªi cu grãbire-i cuvântã lui Aias Telamonianul: „Aias. Iutele Aias Oilidul întâi înþelese cã-i zeul. Aias Telamonianul rãspunse lui Aias Oilidul: „Ard deopotrivã pe suliþi ºi mânile-mi nebiruite.” Astfel atunci amândoi ortomanii vorbeau înde-sine Veseli de vlaga cea multã ce zeul în piept le trezise. N ìj ¢pÕ tîn ½Žxe Poseid£wn ™nos…cqwn. aya d' ¥r' A‡anta prosšfh Telamènion uƒÒn: Aan ™pe… tij nîŽ qeîn o‰ ”Olumpon œcousi m£nteŽ e„dÒmenoj kšletai par¦ nhusˆ m£cesqai. Nu mai puteau. Iatã cã inima-n mine dã ghes ºi mã-ncinge mai tare Luptã sã dau.506 65 IL IADOS. pe Toas. La-ncãierare i-aprinde rostindu-le vorbe ce zboarã: „Fie-vã vouã ruºine. Zeul întâi se grãbi sã încinte pe Teucru. De-aceea Poseidon. L-am cunoscut doar uºor dupã mersul mãreþ. Fuga prin oaste rãzbind. pe Leitos. Troienii Vin peste ei înglotiþi aburcându-le zidul cel mare. Pe Deipiros. vreunul din zei. t»n sfin qeÕj œmbale qumù: tÒfra d toÝj Ôpiqen gai»ocoj ðrsen 'AcaioÚj. CÂNTUL XIII Zboarã tot astfel de-acolo ºi zeul Cutremur Poseidon. maimèwsi d' œnerqe pÒdej kaˆ ce‹rej Ûperqe. din faþã. oÙd' Ó ge K£lcaj ™stˆ qeoprÒpoj o„wnist»j: ‡cnia g¦r metÒpisqe podîn ºd knhm£wn ·e‹' œgnwn ¢piÒntoj: ¢r…gnwtoi d qeo… per: kaˆ d' ™moˆ aÙtù qumÕj ™nˆ st»qessi f…loisi m©llon ™form©tai polem…zein ºd m£cesqai. 507 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 . eu vã-ncredinþez c-ale noastre corãbii Veþi mântui. N-aveau nãdejde sã scape de moarte. ILIADA. toˆ mšga te‹coj Øperkatšbhsan Ðm…lJ. Grabnic într-asta Poseidon din urmã silea pe Aheii Care stãteau în rãgaz sã rãsufle puþin la corãbii. N-a fost el Calhas. îmboldea neslãbitele cete. prorocul ce tâlcue zborul de pãsãri. Astãzi e ziua când noi pieri-vom de arme duºmane. ka… sfin ¥coj kat¦ qumÕn ™g…gneto derkomšnoisi Trîaj. koàroi nšoi: Ümmin œgwge marnamšnoisi pšpoiqa sawsšmenai nšaj ¡m£j: e„ d' Øme‹j polšmoio meq»sete leugalšoio. Pe Merione ºi pe Antiloh. Dacã v-aþi bate. o tineri feciori din Ahaia. vedeau cã. nàn d¾ e‡detai Ãmar ØpÕ Trèessi damÁnai. nšrqe d possˆn œssumai ¢mfotšroisi: menoinèw d kaˆ ooj “Ektori Priam…dV ¥moton memaîti m£cesqai. Teàkron œpi prîton kaˆ L»Žton Ãlqe keleÚwn Phnšleèn q' ¼rwa QÒant£ te DhpurÒn te MhriÒnhn te kaˆ 'Ant…locon m»stwraj ¢ãtÁj: toÝj Ó g' ™potrÚnwn œpea pterÒenta proshÚda: a„dëj 'Arge‹oi. cã-i lesne pe zei a cunoaºte. picioarele mele amândouã Stau sã dea iureº ºi singur îmi e sã mã-mpieptui cu Hector. iar de staþi ºi vã trageþi din jalnica luptã. cu duºmanii pe loc sã mã iau la bãtaie. Creºte în sine-mi vârtutea. cã sleiþi erau ei de amarnicã trudã ªi otrãviþi de mâhnire. dupã felul Pulpilor lui. tîn ·' ¤ma t' ¢rgalšJ kam£tJ f…la gu‹a lšlunto. •Wj o‰ mn toiaàta prÕj ¢ll»louj ¢gÒreuon c£rmV ghqÒsunoi. toÝj o† g' e„sorÒwntej Øp' ÑfrÚsi d£krua le‹bon: oÙ g¦r œfan feÚxesqai Øp' ™k kakoà: ¢ll' ™nos…cqwn ·e‹a meteis£menoj krater¦j Ôtrune f£laggaj. to‹in d' œgnw prÒsqen 'OŽlÁoj tacÝj A‡aj. Gata sunt braþele-mi sus ºi picioarele-mi jos sã s-avânte”. când s-a dus. ka… moi mšnoj êrore. Ei se uitau spre duºmani cu suspinuri ºi plânsete-amare. pe-alesul voinic Penelaos.

Unde-o iau razna. care cei mai bãrbaþi în armie sunteþi cu toþii. Pânã ce-astâmpãrã foamea la lupi. Iubiþilor. ¢ll' ¢keèmeqa q©sson: ¢kesta… toi fršnej ™sqlîn.” Astfel într-una silind pe Ahei înteþea la bãtaie. §j oÜt' ¥n ken ”Arhj ÑnÒsaito metelqën oÜte k' 'Aqhna…h laossÒoj: o‰ g¦r ¥ristoi krinqšntej Trî£j te kaˆ “Ektora d‹on œmimnon. Lance cu lance-ngrãdind ºi scutul de scut rãzimându-ºi. s-aþin la corãbii. oÙd' ¨n œgwge ¢ndrˆ macessa…mhn Ój tij polšmoio meqe…h lugrÕj ™èn: Øm‹n d nemessîmai perˆ kÁri. fr£xantej dÒru dour…. ce mare minune vãzut-am cu ochii mei însumi. Voi. Øme‹j d' oÙk œti kal¦ meq…ete qoÚridoj ¢lkÁj p£ntej ¥ristoi ™Òntej ¢n¦ stratÒn. când ei înainte Se speriau cum se sperie cerbii de fug în pãdure. œrrhxen d pÚlaj kaˆ makrÕn ÑcÁa. ¢ll¦ kte…nontai ¢n' aÙt£j. Coiful în coif ºi bãrbat de bãrbat laolaltã-n oºtire Se-nghesuiau. Nu uitaþi voi ce ruºine ne-aºteaptã. oÙd' œpi c£rmh: ìj Trîej tÕ pr…n ge mšnoj kaˆ ce‹raj 'Acaiîn m…mnein oÙk ™qšleskon ™nant…on. la ºacali ºi la pardoºi. Hector aici la corãbii se bate ca leu-n putere. N í pÒpoi à mšga qaàma tÒd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai deinÒn. “Wj ·a keleutiÒwn gai»ocoj ðrsen 'AcaioÚj. a† te kaq' Ûlhn qèwn pardal…wn te lÚkwn t' ½Ža pšlontai aÜtwj ºl£skousai ¢n£lkidej. Care-nciudatã pe el se lasã ºi nu vrea sã lupte Pentru corãbii. pe deasupra 509 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130 . o clipã sã stea împotrivã. Tot nu se cade ca noi sã fugim pãrãsind bãtãlia. s£koj s£keŽ proqelÚmnJ: ¢spˆj ¥r' ¢sp…d' œreide. Nu vã stã vouã frumos sã v-abateþi din toiu-ncleºtãrii. Ö oÜ pot' œgwge teleut»sesqai œfaskon. o‰ ke…nJ ™r…santej ¢munšmen oÙk ™qšlousi nhîn çkupÒrwn.508 IL IADOS. o‰ tÕ p£roj per fuzakinÍj ™l£foisin ™o…kesan. Iatã-i acuma. ¢ll' e„ d¾ kaˆ p£mpan ™t»tumon a‡tiÒj ™stin ¼rwj 'Atredhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn oÛnek' ¢pht…mhse podèkea Phlewna. S-aleserã cei mai rãzboinici Gata cu pieptul sã-nfrunte potopul troian ºi pe Hector. Minte sã prindem curând. Groaznic! Eu nu socoteam cã va fi cu putinþã ºi asta: Pânã la vase s-ajungã Troienii. Nu cutezau înainte o clipã Troienii sã-nfrunte Pieptul ºi braþele noastre. ¢mfˆ d' ¥r' A‡antaj doioÝj †stanto f£laggej kartera…. Ciudã mi-e numai pe voi. Cete puternice atunci se puser-alãturi de Aias. ci sângerã-acolo ºi moare strivitã. Trîaj ™f' ¹metšraj „šnai nšaj. neharnicã oastea. ¹mšaj g' oÜ pwj œsti meqišmenai polšmoio. kÒruj kÒrun. ce grea defãimare! Crâncenã-i lupta de-acum. ¢nšra d' ¢n»r: yaàon d' ƒppÒkomoi kÒruqej lampro‹si f£loisi ILIADA. N-ar fi avut ce cârti. stãpânul mai mare Agamemnon. ð pšponej t£ca d» ti kakÕn poi»sete me‹zon tÍde meqhmosÚnV: ¢ll' ™n fresˆ qšsqe ›kastoj a„dî kaˆ nšmesin: d¾ g¦r mšga ne‹koj Ôrwren. “Ektwr d¾ par¦ nhusˆ bo¾n ¢gaqÕj polem…zei karterÒj. CÂNTUL XIII Valei. Nu mã pun eu c-un miºel care lasã de fricã bãtaia. Care-a fãcut de ruºine pe-Ahile cel iute ca ºoimul. e vorba de viaþã ºi moarte. departe de ziduri. Palas Atena ºi Ares venind sã le vadã tãria. Poarta ºi lungu-i zãvor ni le sparse ºi iatã-l aproape. Slab ni-i pesemne cârmaciul ºi moale. cei buni se tãmãduie lesne. oÙd' ºbaiÒn: nàn d ˜k¦j pÒlioj ko…lVj ™pˆ nhusˆ m£contai ¹gemÒnoj kakÒthti meqhmosÚnVs… te laîn. cã la orice miºcare din cap. Chiar dac-ar fi mai la urmã cu totul de vinã viteazul Cel din Atreus nãscut. pregetul vostru Are sã fie-n curând un izvor de nãpastã mai mare. ºi slabi ei fiind ºi netrainici la harþã.

•Wj e„pën Ôtrune mšnoj kaˆ qumÕn ˜k£stou. Ieºindu-i-nainte Danaii L-au prididit cu tãiºul de sãbii ºi suliþi boldite ªi l-au respins de la ei. Dar Merione. Chiuie din rãsputeri ºi-ntartã pe-ai sãi cu glas mare: „Voi Licieni ºi Troieni ºi Dardani care bateþi de-aproape. CÂNTUL XIII Coifului. Însã nu-l rupe deplin. Staþi fãrã preget. e„ ™teÒn me ðrse qeîn êristoj. -Naintea lor aprig Hector venea peste ei. Oricât de bine-ncheiate or fi cetele lor în ºiraguri. n…khj te kaˆ œgceoj Ö xunšaxe. ¢ll' яw c£ssontai Øp' œgceoj. Ei vor dosi-o bãtuþi. Dhfoboj d' ™n to‹si mšga fronšwn ™beb»kei Priam…dhj. ei s-atingeau de coama de cal lucitoare. Deifob. tÒte d' oÜ ti kul…ndetai ™ssÚmenÒj per: ìj “Ektwr eŒoj mn ¢pe…lei mšcri qal£sshj ·ša dieleÚsesqai klis…aj kaˆ nÁaj 'Acaiîn kte…nwn: ¢ll' Óte d¾ pukinÍj ™nškurse f£lagxi stÁ ·a m£l' ™gcrimfqe…j: o‰ d' ¢nt…oi uŒej 'Acaiîn nÚssontej x…fes…n te kaˆ œgcesin ¢mfigÚoisin ðsan ¢pÕ sfe…wn: Ö d cass£menoj pelem…cqh. cu ciudã grozavã Cã-l înºelase nãdejdea învingerii ºi arma-i se frânse. ktupšei dš q' Øp' aÙtoà Ûlh: Ö d' ¢sfalšwj qšei œmpedon. Dar nestãvitã ea-ntr-una se duce de-a dura la vale Pânã la ºes. ILIADA. Când rãdãcinile pietrei se rup de-o puhoinicã ploaie. la urmã Se furiºã între-ai sãi. oÙd' ¢f£marte. cèsato d' a„nîj ¢mfÒteron. Dar se ivirã-nglotiþi ºi Troienii. dacã-i drept cã pe-aici mã trimise Zeul mai mare-n Olimp.510 IL IADOS. înainte de-a trece printr-însul Frânge-se al lãncii cotor. mšmasan d m£cesqai. Scutul în faþã-i având ºi cu stânga þiindu-l într-una. Cum stana de piatrã rotundã. de‹se d qumù œgcoj MhriÒnao dafronoj: aÙt¦r Ó g' ¼rwj ¨y ˜t£rwn e„j œqnoj ™c£zeto. ™r…gdoupoj pÒsij “Hrhj. ochindu-l. naintã cu trufie. Fiul lui Priam întâi. pe-Ahei doborând. MhriÒnhj d' aÙto‹o titÚsketo dourˆ faeinù kaˆ b£len. Ón te kat¦ stef£nhj potamÕj ceim£rrooj êsV ·»xaj ¢spštJ ÔmbrJ ¢naidšoj œcmata pštrhj: Ûyi d' ¢naqróskwn pštetai. al Herei bãrbat. ½ãsen d diaprÚsion Trèessi gegwnèj: Trîej kaˆ LÚkioi kaˆ D£rdanoi ¢gcimachtaˆ parmšnet': oÜ toi dhrÕn ™m sc»sousin 'Acaioˆ kaˆ m£la purghdÕn sfšaj aÙtoÝj ¢rtÚnantej. nu pot îndelung sã mã-mpiedice-Aheii. în desime. Astfel ºi Hector întâi ameninþã uºor sã rãzbatã Printre corãbii ºi corturi. cu suliþa-i scânteietoare Bate deadreptul în scutul rotat cel de piele de taur. Ñloo…trocoj ìj ¢pÕ pštrhj. pe când Deifobos în faþã-i Scutul din piele de taur îl þine departe. N neuÒntwn.” Asta vorbi ºi trezi el în toþi vitejia ºi-avântul. Astfel erau îndesiþi. prÒsqen d' œcen ¢sp…da p£ntos' ™shn koàfa posˆ probib¦j kaˆ Øpasp…dia propod…zwn. Merge cu pasul uºor sub pazã de scut înainte. Repede-mpinsã de-un grabnic ºuvoi de pe marginea stâncii. de teama Suliþei lui Merione cel vrednic. Trîej d proÜtuyan ¢ollšej. Acesta. ¢ll¦ polÝ prˆn ™n kaulù ™£gh dolicÕn dÒru: Dhfoboj d ¢sp…da taure…hn scšq' ¢pÕ ›o. Zboarã ºi saltã de sus ºi în cale-i pocneºte copacii. æj puknoˆ ™fšstasan ¢ll»loisin: œgcea d' ™ptÚssonto qrasei£wn ¢pÕ ceirîn seiÒmen': o‰ d' „qÝj frÒneon. ºi s-ajungã Pânã la mare. ºi a lor suliþi rotind cu putere Le-mpãturau ºi dau buzna cu toþii setoºi dupã goanã. unde stã-nþepenitã cu toatã iuþeala-i. Ãrce d' ¥r' “Ektwr ¢ntikrÝ memaèj. 511 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 160 160 165 165 . eŒoj †khtai „sÒpedon. Tunãtorul. dar când se izbi de-nglotirea cea deasã Stete pe loc stãvilit. kat' ¢sp…da p£ntos' ™shn taure…hn: tÁj d' oÜ ti di»lasen. Iar el ºovãind se dã-n lãturi.

Teàkroj d' Ðrm»qh memaëj ¢pÕ teÚcea dàsai: “Ektwr d' Ðrmhqšntoj ¢kÒntise dourˆ faeinù. CÂNTUL XIII ªi luã fuga de-acolo prin tabãrã pân’ la corãbii Alta sã-ºi ia de la cort. se trage puþin de la þintã. O‰ d' ¥lloi m£rnanto. Tot mai dau luptã ceilalþi ºi larma era necurmatã. de Menesteu ºi Stihios. pe Imbriu avutul în stave de iepe. înainte sã vie Danaii. trãia în Pedeon. metšprepe d Trèessi. ¨y ™j ”Ilion Ãlqe. dar arma Nu-l înþepã nicãirea. Poartã povara cu ei mai încolo prin dese tufiºuri ªi încolþitã o þin între fãlci spre pãmânt atârnatã. Teàkroj d prîtoj Telamènioj ¥ndra katškta ”Imbrion a„cmht¾n poluppou Mšntoroj uƒÒn: na‹e d P»daion prˆn ™lqe‹n uŒaj 'Acaiîn. cãci trupu-i în ferec de aramã Fuse deplin înarmat. Teucru Telamonianul ucise întâi pe voinicul Fiu al lui Mentor. ¢ll' Ö mn ¥nta „dën ºleÚato c£lkeon œgcoj tutqÒn: Ö d' 'Amf…macon Kte£tou uŒ' 'Aktor…wnoj nisÒmenon pÒlemon d kat¦ stÁqoj b£le dour…: doÚphsen d pesèn. a lui Priam copilã. Priam acasã-l primise. numai scutu-n buric îi împunse Vajnic într-însul izbind. Deci Hector se trase din faþa Celor doi morþi. Cum de la câinii colþoºi doi lei. o lance lãsatã de dânsul. 'Amf…macon mn ¥ra Stic…oj d‹Òj te MenesqeÝj ¢rcoˆ 'Aqhna…wn kÒmisan met¦ laÕn 'Acaiîn: ”Imbrion aât' A‡ante memaÒte qoÚridoj ¢lkÁj. cãci drag îi era ca ºi fiii. “Ektwr d' Ðrm»qh kÒruqa krot£foij ¢raru‹an kratÕj ¢farp£xai megal»toroj 'Amfim£coio: A‡aj d' Ðrmhqšntoj Ñršxato dourˆ faeinù “Ektoroj: ¢ll' oÜ pV croÕj e‡sato. Trase apoi arma-napoi ºi Imbriu cãzu ca un frasin Care tãiat pe la munte. El se întoarse la Troia de a fost pe-acolo cu vazã. ðse dš min sqšneŽ meg£lJ: Ö d c£ssat' Ñp…ssw nekrîn ¢mfotšrwn. éj te dÚ' aga lšonte kunîn Ûpo karcarodÒntwn ¡rp£xante fšrhton ¢n¦ ·wp»Ža pukn¦ Øyoà Øpr ga…hj met¦ gamfhlÍsin œconte. 513 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 . Dar Aias îl vede ºi-ndatã Spre nãpustitul rãzboinic rãpede o lance. Amfimahos Fu ridicat ºi în tabãra Aheilor dus de fruntaºii Atenienilor. când rãpirã o caprã. ™k d' œspasen œgcoj: Ö d' aât' œpesen mel…h ìj ¼ t' Ôreoj korufÍ ›kaqen perifainomšnoio calkù tamnomšnh tšrena cqonˆ fÚlla pel£ssV: ìj pšsen. tÒn ·' uƒÕj Telamînoj Øp' oÜatoj œgceŽ makrù nÚx'. dar când au venit în corãbii Aheii. koÚrhn d Pri£moio nÒqhn œce. ILIADA. toÝj d' ™xe…russan 'Acaio…. Teucru-l ajunse pe el cu suliþa pe sub ureche. Mhdesik£sthn: aÙt¦r ™peˆ Danaîn nšej ½luqon ¢mfišlissai. Suliþa-n locu-i atinse la inimã pe-al lui Cteatos Fiu Amfimah. iar Imbriu Fu-ndepãrtat de cei doi luptãtori. Teucru s-aruncã la el voind armãtura sã prade. Hector aleargã spre mort ºi stã sã-l despoaie de coiful Bine-ncheiat pe la tâmple. p©j d' ¥ra calkù smerdalšJ kek£lufq': Ö d' ¥r' ¢sp…doj ÑmfalÕn oâta. Teucru. na‹e d p¦r Pri£mJ: Ö dš min t…en sa tškessi. Cade grãmadã pe jos cu mândreþa-i de fragedã frunzã. Se însoþise cu Medesicaste. El. Fatã din flori. Ó oƒ klis…hfi lšleipto.512 IL IADOS. Astfel ºi Imbriu. N bÁ d' „šnai par£ te klis…aj kaˆ nÁaj 'Acaiîn o„sÒmenoj dÒru makrÒn. bo¾ d' ¥sbestoj Ñrèrei. ¢r£bhse d teÚce' ™p' aÙtù. El se prãvale bufnind ºi zuruie-arama pe dânsul. de-i zornãie asupra-i podoaba de-aramã. care furã luaþi de Ahei. de nãvalnicii Aias. în faþã-i zãrind-o. Hector asupra-i îndreaptã o suliþã scânteietoare. al lui Actor nepot repezit la bãtaie. ¢mfˆ dš oƒ br£ce teÚcea poik…la calkù. pe-o culme departe vãzutã.

Îl aduseser-ai lui. Tabãrã printre Ahei la corãbii. Trèessi d k»dea teàcen. tu care te-mpieptui de-a pururi ªi îmboldeºti pe oricine. qeÕj d' ìj t…eto d»mJ: 'Idomeneà Krhtîn boulhfÒre poà toi ¢peilaˆ o‡contai. Nu înceta sã te baþi ºi sã-nflacãri pe toþi la bãtaie. kaˆ g¦r tÕ p£roj mened»Žoj Ãsqa. ¢ll¦ QÒan. Care. rãnit în genunchi. tÕn mn ˜ta‹roi œneikan. Ój tij ™p' ½mati tùde ˜kën meq…Vsi m£cesqai. t¦j Trwsˆn ¢pe…leon uŒej 'Acaiîn. N éj ·a tÕn Øyoà œconte dÚw A‡ante korust¦ teÚcea sul»thn: kefal¾n d' ¡palÁj ¢pÕ deirÁj kÒyen 'OŽli£dhj kecolwmšnoj 'Amfim£coio. suliþaºul vestit. Iar zeu-ncepu sã-l întrebe. Zeul Poseidon atunci se înfurie peste mãsurã Cum pe nepotu-i ºi-l vede lungit pe câmpia de sânge. Ósson œgwge gignèskw: p£ntej g¦r ™pist£meqa ptolem…zein. cãci Idomeneu era încã Dornic de încãierare. Nici nu se lasã când intrã-n rãzboi. TÕn d' ºme…bet' œpeita Poseid£wn ™nos…cqwn: 'Idomeneà m¾ ke‹noj ¢n¾r œti nost»seien ™k Tro…hj. ne pricepem noi toþi când e vorba de arme. Cine în ziua de azi va dosi-o din valmã pe vrute. oÜtš tina dšoj ‡scei ¢k»rion oÜtš tij ÔknJ e‡kwn ¢ndÚetai pÒlemon kakÒn: ¢ll£ pou oÛtw mšllei d¾ f…lon enai ØpermenšŽ Kron…wni nwnÚmnouj ¢polšsqai ¢p' ”Argeoj ™nq£d' 'AcaioÚj. ¢ll' aâqi kunîn mšlphqra gšnoito. o. Idomeneu. Care domnea-n Calidonul înalt ºi în toatã Plevrona Peste Etoli ºi era socotit ca un zeu între dânºii: „Frunte-a cretanilor. de-l vezi cã-i codit ºi se lasã. Kaˆ tÒte d¾ perˆ kÁri Poseid£wn ™colèqh uƒwno‹o pesÒntoj ™n a„nÍ dhŽotÁti. 515 205 205 210 210 215 215 220 220 225 225 230 230 . Âke dš min sfairhdÕn ˜lix£menoj di' Ðm…lou: “Ektori d prop£roiqe podîn pšsen ™n kon…Vsi. ajutã. o. ia parte ªi dã imbold tuturor ºi Troienilor pagub-aduse. Aias Oilidul tãie cu-a lui sabie capul lui Imbriu ªi-l azvârli ca pe-o minge. ILIADA. ÑtrÚneij d kaˆ ¥llon Óqi meqišnta ‡dhai: të nàn m»t' ¢pÒlhge kšleuš te fwtˆ ˜k£stJ. îl întâmpinã-n cale Tocmai în clipa când el venea înspre zeu de la soþul. bÁ d' „šnai par£ te klis…aj kaˆ nÁaj 'Acaiîn Ñtrunšwn DanaoÚj. de merse de-a dura prin gloatã Pânã ce-ajunse prin colb la picioarele marelui Hector.” Zice lui Idomeneu Poseidon. Mânios de pierderea lui Amfimahos. Dupã cât ºtiu. Cutremurul lumii: „Nu mai ajungã-napoi în þarã la el de la Troia. Jalnic aicea. dar vracilor el încrezându-l. sã piarã Danaii. oare unde-i mândria Care-i fãcea pe Ahei s-ameninþe oºtimea din Troia?” Domnul cretanilor numaidecât a rãspuns lui Poseidon: „De-nvinuit nu e nimeni acuma de-ai noºtri. Ó oƒ nšon ™k polšmoio Ãlqe kat' „gnÚhn beblhmšnoj ÑxšŽ calkù. dar aºa e pesemne Voia ºi buna plãcere-a lui Zeus atot-þiitorul. TÕn d' aât' 'IdomeneÝj Krhtîn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: ð QÒan oÜ tij ¢n¾r nàn g' a‡tioj. Ö d' „htro‹j ™pite…laj ½Žen ™j klis…hn: œti g¦r polšmoio meno…na ¢nti£an: tÕn d prosšfh kre…wn ™nos…cqwn e„s£menoj fqogg¾n 'Andra…monoj uŒŽ QÒanti Öj p£sV Pleurîni kaˆ a„peinÍ Kaludîni A„twlo‹sin ¥nasse. Nimenea nu stã de fricã-ngheþat ºi nu pregetã nimeni. Iute plecã de la cort. Hai dar încoace.514 IL IADOS. 'IdomeneÝj d' ¥ra oƒ douriklutÕj ¢ntebÒlhsen ™rcÒmenoj par' ˜ta…rou. Idomeneu. Toas. departe de Argos. abia se-ntorsese din luptã. CÂNTUL XIII Astfel ºi Aias cei doi pe sus þineau leºul lui Imbriu ªi-l despoiau. Ci pe aicea sã cadã ºi cânilor hranã sã fie. Toas. Glasul ºi chipul luând de la Toas Andremonianul.

vom fi de folos împreunã.” Vorba-i întoarse cumintele fiu al lui Mol. ci-i greu sã le aduc de departe. Însã noi doi ºi cu oameni viteji am putea sã ne punem. gšnto d doàre. luã ºi-o pereche de suliþi. CÂNTUL XIII Haide. bÁ d' ‡men ¢steropÍ ™nal…gkioj. a‡ k' ÔfelÒj ti genèmeqa kaˆ dÚ' ™Ònte. cum mi-e felul.516 235 IL IADOS. Unde-i unire sunt tari ºi cei mai lipsiþi de tãrie. nîŽ d ka… k' ¢gaqo‹sin ™pista…mesqa m£cesqai. ¼n te Kron…wn ceirˆ labën ™t…naxen ¢p' a„gl»entoj 'OlÚmpou deiknÝj sÁma broto‹sin: ¢r…zhloi dš oƒ aÙga…: ìj toà calkÕj œlampe perˆ st»qessi qšontoj.” Idomeneu. vultoarea cea cruntã? Nu cumva tu eºti rãnit ºi te chinuie-nfipta þepuºã Din zburãturã? Sau vii dupã mine sã-mi dai poate o ºtire? Nu ºed nici eu doar în cort. Una-am avut-o la mine. Tocmai aºa fulgera ºi pe Idomeneu armãtura. tè moi doÚrat£ t' œsti kaˆ ¢sp…dej ÑmfalÒessai kaˆ kÒruqej kaˆ qèrhkej lamprÕn ganÒwntej. Poate. t¦ ktamšnwn ¢poa…numai: oÙ g¦r яw ¢ndrîn dusmenšwn ˜k¦j ƒst£menoj polem…zein. oÙdš toi aÙtÕj Âsqai ™nˆ klis…Vsi lila…omai. TÕn d' aâ MhriÒnhj pepnumšnoj ¢nt…on hÜda: ka… toi ™moˆ par£ te klis…V kaˆ nh mela…nV pÒll' œnara Trèwn: ¢ll' oÙ scedÒn ™stin ˜lšsqai. 517 235 240 240 245 245 250 250 255 255 260 260 265 265 . Nu din departe. ºš ti bšblhai. tu sfetnice-al oastei cretane. cumintele fiu al lui Mol. ci tot din aproape mã bat cu Troienii: De-asta ºi am eu la mine o grãmadã de lãnci ºi de scuturi Nu mai puþine ºi coifuri ºi platoºe scânteietoare. •Wj e„pën Ö mn aâtij œbh qeÕj ¨m pÒnon ¢ndrîn: 'IdomeneÝj d' Óte d¾ klis…hn eÜtukton †kane dÚseto teÚcea kal¦ perˆ cro. îi rãspunse: „Idomeneu luminate. Merione. cãci eu. prea scumpe tovarãº.” Zeul. N ¢ll' ¥ge teÚcea deàro labën ‡qi: taàta d' ¤ma cr¾ speÚdein. acestea rostind. TÕn d' aâ MhriÒnhj pepnumšnoj ¢nt…on hÜda: 'Idomeneà. sosind pe la cortu-i. al Cretanilor domn. TÕn d' aât' 'IdomeneÝj Krhtîn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: doÚrata d' a‡ k' ™qšlVsqa kaˆ ›n kaˆ e‡kosi d»eij ˜staÒt' ™n klis…V prÕj ™nèpia pamfanÒwnta TrèŽa. Merione: „Prãzi am ºi eu sumedenie-n cort ºi-n corabia neagrã Tot de la morþii Troieni. Idomeneu dupã asta. Vin sã mai iau de la cort vreo lance lãsatã de tine. Vrednicu-i soþ Merione dãdu peste dânsul în cale Încã pe-aproape de cort. ci-mi arde mereu de-avântare. Idomeneus. Când nimerit-am în pavãza lui Deifobos semeþul. sumfert¾ d' ¢ret¾ pšlei ¢ndrîn kaˆ m£la lugrîn. mergea sã-ºi aducã o lance. Le-am ridicat de la leºuri troiene. deºi suntem doi. se întoarse la zorul oºtirii. Krhtîn boulhfÒre calkocitènwn. Ce vii încoace ºi laºi bãtãlia. ILIADA. Repede apoi o porni ca un fulger pe care apucându-l Din luminosul Olimp îl aiaptã pãmântului Zeus Piazã la oameni vãdind. o sã afli Colea prin cort unde stau la peretele luciu proptite . Ú teu ¢ggel…hj met' œm' ½luqej. încinse Arme frumoase pe el. œrcomai e‡ t… toi œgcoj ™nˆ klis…Vsi lšleiptai o„sÒmenoj: tÒ nu g¦r kate£xamen Ö prˆn œceskon ¢sp…da DhŽfÒboio balën Øperhnoršontoj. iar razele-i sunt vederoase. ¢ll¦ m£cesqai.” Dar Merione. începu sã-l întrebe: „Sprintene fiu al lui Mol. bšleoj dš se te…rei ¢kwk». cum dete de el. la aceasta rãspunse: „Suliþi de vrei tu ºi una ºi chiar douãzeci. ia-þi arma ºi vino curând sã ne punem la lucru. MhriÒnhj d' ¥ra oƒ qer£pwn ™Ýj ¢ntebÒlhsen ™ggÝj œti klis…hj: met¦ g¦r dÒru c£lkeon Éei o„sÒmenoj: tÕn d prosšfh sqšnoj 'IdomenÁoj: MhriÒnh MÒlou uƒ pÒdaj tacÝ f…ltaq' ˜ta…rwn t…pt' Ãlqej pÒlemÒn te lipën kaˆ dhŽotÁta. dar ea mi se rupse-adineauri.

¢ll' ¥ge mhkšti taàta legèmeqa nhpÚtioi ìj ˜staÒtej. pe altul. haidem! Sã nu stãm aici ca copiii Sporovãind. Nu vei primi lovitura-n cerbice ºi nici pe la spate. ÐppÒte ne‹koj Ñrèrhtai polšmoio. e‡ per g£r ke ble‹o poneÚmenoj º tupe…hj oÙk ¨n ™n aÙcšn' Ôpisqe pšsoi bšloj oÙd' ™nˆ nètJ. ci se-ndoaie de ºele ªi se tot farmã ºi stã pe picioare. CÂNTUL XIII Dar mi se pare cã nu uit ºi eu sã-mi arãt vitejia. ™n dš tš oƒ krad…h meg£la stšrnoisi pat£ssei kÁraj юomšnJ. œnq' Ó te deilÕj ¢n¾r Ój t' ¥lkimoj ™xefa£nqh: toà mn g£r te kakoà tršpetai crëj ¥lludij ¥llV. În zadar amândouã 519 270 270 275 275 280 280 285 285 290 290 295 295 300 300 .” Zise. Ba dimpotrivã. œnqa m£list' ¢ret¾ diae…detai ¢ndrîn. m» poÚ tij Øperfi£lwj nemes»sV: ¢ll¦ sÚ ge klis…hn d kiën ›leu Ôbrimon œgcoj. º met¦ FlegÚaj megal»toraj: oÙd' ¥ra tè ge ILIADA. dimpotrivã. Numai în piept de te-ajunge cumva ori te spintecã arma. ªi e-nsoþit de fecioru-i. s d ‡dmenai aÙtÕn яw. e„ g¦r nàn par¦ nhusˆ lego…meqa p£ntej ¥ristoi ™j lÒcon. Fuga porni dupã crai ºi mare-i fu grija luptãrii. bÁ d met' 'IdomenÁa mšga ptolšmoio memhlèj. Cum se porneºte lovitul în lupta cea plinã de slavã. cumplit în curaj ºi putere. MhriÒnhj d qoù ¢t£lantoj ”ArhŽ karpal…mwj klis…hqen ¢ne…leto c£lkeon œgcoj. ºi atunci Merione. ca sã nu se-nciudeze pe noi oarecine. oŒoj d brotoloigÕj ”Arhj pÒlemon d mšteisi. la rãzboi se porneºte. Dacã doar fi-vei rãnit. Firea nu-l lasã sã stea liniºtit. ™peid¦n prîton ™s…zhtai lÒcon ¢ndrîn. ¥llÒn poÚ tina m©llon 'Acaiîn calkocitènwn l»qw marn£menoj.518 IL IADOS. N oÙd g¦r oÙd' ™mš fhmi lelasmšnon œmmenai ¢lkÁj. o ºtiu. oÙdš oƒ ¢tršmaj Âsqai ™rhtÚet' ™n fresˆ qumÒj. de loc nu se schimbã la faþã. pe unul. Unde miºelul naintea primejdiei schimbã la feþe. i se pare cã vede Moartea spre sine venind ºi-i clãnþãne dinþii de groazã. ce harþã duc eu cu duºmanii. al lumii cãlãu. Cum o ºtii tu negreºit. TÕn d' aât' 'IdomeneÝj Krhtîn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: od' ¢ret¾n oŒÒj ™ssi: t… se cr¾ taàta lšgesqai. Cine-i levint. Dupã cum Ares. stau veºnic în frunte ne-nfrânt ºi mã-ncaer. o. ¢ll¦ met¦ prètoisi m£chn ¢n¦ kudi£neiran †stamai. tù d FÒboj f…loj uƒÕj ¤ma kraterÕj kaˆ ¢tarb¾j ›speto. Repede-n cortu-i s-a dus ºi luându-ºi o lance de-acolo. p£tagoj dš te g…gnet' ÑdÒntwn: toà d' ¢gaqoà oÜt' ¨r tršpetai crëj oÜtš ti l…hn tarbe‹. Nimeni acolo nu poate sã-i scadã curajul ºi fapta. de ce mi-o spui mie zadarnic? Dacã pe-alese noi cei mai bãrbaþi la corãbii cu toþii Ne-am aþinea unde azi mai mult vitejia s-aratã ªi se descoperã cine-i fricosul ºi cine-i bãrbatul. Nici nu se tulburã cum îºi ia loc în ºirag ºi s-aþine. Du-te mai repede-n cort ºi înºfacã o þapãnã lance. Zeul ce sperie pânã ºi sufletul cel mai rãzboinic. Dar. ªi-n fiorosul pârjol el e gata sã sarã mai iute. prietene. leit viforaticul Ares. de departe de-o fi ori de-aproape. ¢ll£ ken À stšrnwn À nhdÚoj ¢nti£seie prÒssw ƒemšnoio met¦ prom£cwn ÑaristÚn. Dintre Ahei poate nimenea asta n-o ºtie mai bine.” Domnul cretanilor lui Merione din nou îi rãspunse: „Cât eºti de vrednic. Dacã ei doi se-narmeazã ºi-n Tracia merg sã se batã Cu inimoºii Flegii sau Efiri. Pentru cã stãrui-nainte mereu ca vitejii din frunte. Ój t' ™fÒbhse tal£fron£ per polemist»n: të mn ¥r' ™k QrÇkhj 'EfÚrouj mšta qwr»ssesqon. Inima-i bocãne-n pieptu-i grozav. ¢ll¦ metokl£zei kaˆ ™p' ¢mfotšrouj pÒdaj †zei. •Wj f£to. ¢r©tai d t£cista mig»menai ™n da lugrÍ: oÙdš ken œnqa teÒn ge mšnoj kaˆ ce‹raj Ônoito.

ªi-mpreunatã bãtaia se-ncinse pe lângã corãbii. Öj ¥ristoj 'Acaiîn toxosÚnV. Ôfra t£cista e‡domen ºš tJ eâcoj Ñršxomen. arcaº fãrã seamãn de meºter Cel mai cu vazã-ntre Ahei. Merione ºi Idomeneu împreunã S-au nãpustit la rãzboi în arme de lucie aramã. s-o-ntindem la mijloc Ori pe la stânga? Mã tem cã de-acu pretutindeni Au de luptat deopotrivã pletoºii feciori din Ahaia. Care tãciunele-aprins în corãbii cumva sã-l arunce. Cât o fi el de amarnic ºi nepregetat la rãzboaie. cãci uneia-i dau biruinþa Astfel atunci. oÙd' ¨n 'AcillÁŽ ·hx»nori cwr»seien œn g' aÙtostad…V: posˆ d' oÜ pwj œstin ™r…zein. ™peˆ oÜpwqi œlpomai oÛtw deÚesqai polšmoio k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj. când vrafuri de praf se aºtern îmbâcsite pe drumuri. Merione purcese-nainte ca Ares Repede pânã ce-ajunserã-n partea doritã prin oaste. Aias cei doi ºi cu Teucru. ˜tšroisi d kàdoj œdwkan: to‹oi MhriÒnhj te kaˆ 'IdomeneÝj ¢goˆ ¢ndrîn ½Žsan ™j pÒlemon kekoruqmšnoi a‡qopi calkù. Dacã s-ar bate-ntre ei ºi nu s-ar întrece din fugã: Noi s-apucãm pe la stânga. rãzbitorul de cete. Care ar putea fi rãpus cu o suliþã ori cu o piatrã. æj d' Óq' ØpÕ ligšwn ¢nšmwn spšrcwsin ¥ellai ½mati tù Óte te ple…sth kÒnij ¢mfˆ keleÚqouj.” Asta i-a zis. a„pÚ oƒ ™sse‹tai m£la per memaîti m£cesqai ke…nwn nik»santi mšnoj kaˆ ce‹raj ¢£ptouj nÁaj ™niprÁsai. kaˆ e„ m£la karterÒj ™stin. tÕn kaˆ MhriÒnhj prÒteroj prÕj màqon œeipe: Deukal…dh pÍ t¦r mšmonaj katadànai Ómilon. N œkluon ¢mfotšrwn. îi rãspunse: „ªirul de vase la mijloc îl apãrã bine ºi alþii. Zise lui Idomeneu întâiul pe drum Merione: „Tu. keklÒmenoi kaq' Ómilon ™p' aÙtù p£ntej œbhsan: tîn d' ÐmÕn †stato ne‹koj ™pˆ prumnÍsi nšessin. Deucalion. Cum dacã vin vâjâind vântoasele vijelioase Ziua. de nu va fi Zeus el însuºi. Nouri de pulbere atunci rãscoalã ºi-nvolburã vântul – 521 305 305 310 310 315 315 320 320 325 325 330 330 335 335 . TÕn d' aât' 'IdomeneÝj Krhtîn ¢gÕj ¢nt…on hÜda: nhusˆ mn ™n mšssVsin ¢mÚnein e„sˆ kaˆ ¥lloi A‡antšj te dÚw TeàkrÒj q'. oricât e de harnic în arme. o† t' ¥mudij kon…hj meg£lhn ƒst©sin Ñm…clhn. Öj qnhtÒj t' e‡h kaˆ œdoi Dhm»teroj ¢kt¾n calkù te ·hktÕj meg£lois… te cermad…oisin. nîŽn d' ïd' ™p' ¢ristšr' œce stratoà. pe-aici sã vedem mai degrabã. O‰ d' æj 'IdomenÁa ‡don flogˆ e‡kelon ¢lk¾n aÙtÕn kaˆ qer£ponta sÝn œntesi daidalšoisi. Cum îl vãzurã pe Idomeneu în putere ca focul ªi laolaltã cu el pe soþu-i în falnice arme. Ei hãrþui-vor deajuns pe Hector. À ™pˆ dexiÒfin pantÕj stratoà. Hector sã biruie-avântul ºi braþele lor neînvinse ªi sã dea foc la corãbii.520 IL IADOS. care-i bun ºi la luptã pieptiºã. Gloatã zorindu-se atunci Troienii pãºirã spre dânsul. Nu l-ar învinge nici însuºi Ahil. hrãnit cu bucatele þãrnii. Ôfr' ¢f…konto kat¦ stratÕn Î min ¢nègei. Greu îi va fi negreºit.” Idomeneu. CÂNTUL XIII Oºtile-i roagã pe ei. à ™p' ¢risterÒfin. à ¢n¦ mšssouj. pe unde socoþi în duium sã pãtrundem? Vrei s-apucãm pe la aripa dreaptã. N-o sã-l abatã pe Aias cel mare Telamonianul Nici un bãrbat muritor. •Wj f£to. ¢gaqÕj d kaˆ ™n stad…V Øsm…nV: o† min ¤dhn ™lÒwsi kaˆ ™ssÚmenon polšmoio “Ektora Priam…dhn. ILIADA. al Cretanilor stãpânitor. Ú tij ¹m‹n. Óte m¾ aÙtÒj ge Kron…wn ™mb£loi a„qÒmenon dalÕn n»essi qoÍsin. MhriÒnhj d qoù ¢t£lantoj ”ArhŽ Ãrc' ‡men. Da-vom noi altuia slava ori altul acum ne-o dã nouã. ¢ndrˆ dš k' oÙk e‡xeie mšgaj Telamènioj A‡aj. odrasla lui Priam.

deºi sur. dar fãrã sã piarã cu totul Armia cea din Ahaia-naintea cetãþii troiene. înteþind pe Danai într-aceea Dete nãvalã-n Troieni ºi spaimã lãþi când ucise Pe un fruntaº din Cabezos cu numele Otrioneus. copila Cea mai chipoas-a lui Priam. C-are sã batã pe-Ahei ºi sã cureþe Troia de dânºii. toˆ d' œridoj kraterÁj kaˆ Ðmoiou ptolšmoio pe‹rar ™pall£xantej ™p' ¢mfotšroisi t£nussan ¥rrhktÒn t' ¥lutÒn te. care pe mulþi slãbi. dezuniþi amândoi. ªi pe furiº ca un om el oºtirea trezea la bãtaie. à m¦n ¢mfotšroisin ÐmÕn gšnoj ºd' ‡a p£trh. mšmasan d' ™nˆ qumù ¢ll»louj kaq' Ómilon ™nairšmen ÑxšŽ calkù. N ìj ¥ra tîn ÐmÒs' Ãlqe m£ch. Zeii pe rând amândoi au zvârlit peste armii arcanul Nedesfãcut ºi nerupt de valmeºã luptã fierbinte. tÕ pollîn goÚnat' œlusen. 'IdomeneÝj d' aÙto‹o titÚsketo dourˆ faeinù. Të d' ¢mfˆj fronšonte dÚw KrÒnou uŒe krataië ¢ndr£sin ¹rèessin ™teÚceton ¥lgea lugr£. Care abia dupã slavã de arme venise la Troia ªi fãrã daruri de nuntã ceru pe Casandra. Diˆ d kraterîj ™nemšssa. Idomeneu îns-atunci îl chiti cu o lance pe dânsul 523 340 340 345 345 350 350 355 355 360 360 365 365 370 370 . de-atâtea Platoºe abia sclivisite ºi paveze scânteietoare De la oºteni grãmãdiþi. ce e drept. în genunchi toropindu-i. în schimb jurui o minune. CÂNTUL XIII Astfel ei toþi laolaltã se-nghesuie-acum ºi stau gata Unii pe alþii sã zvânte cu armele lor ascuþite. Ai fi fost doar cu firea-mpietritã. tù d' Ð gšrwn Pr…amoj ØpÒ t' œsceto kaˆ katšneuse dwsšmenai: Ö d m£rnaq' Øposces…Vsi piq»saj. Ój ·a nšon polšmoio met¦ klšoj e„lhloÚqei. Pricin-au fost cele douã puternice odrasle a lui Cronos: Ei.522 IL IADOS. Idomeneu. Øpšsceto d mšga œrgon. iar el se lupta bizuindu-se-ntr-asta. dau oºtilor patimi amare. ¢ll¦ Qštin kÚdaine kaˆ uƒša karterÒqumon. Dac-ai fi stat fãrã milã cumva sã priveºti acest zbucium. ªi bãtãlia cea cruntã pãrea o pãdure de suliþi Spintecãtoare. 'Arge…ouj d Poseid£wn ÑrÒqune metelqën l£qrV ØpexanadÝj poliÁj ¡lÒj: ½cqeto g£r ·a Trwsˆn damnamšnouj. Numai pe Tetis cinstind ºi pe fiul sãu plin de vârtute. ZeÝj mšn ·a Trèessi kaˆ “Ektori boÚleto n…khn kuda…nwn 'AcilÁa pÒdaj tacÚn: oÙdš ti p£mpan ½qele laÕn Ñlšsqai 'AcaiŽkÕn 'IliÒqi prÒ. §j econ tames…croaj: Ôsse d' ¥merden aÙg¾ calke…h korÚqwn ¥po lampomen£wn qwr»kwn te neosm»ktwn sakšwn te faeinîn ™rcomšnwn ¥mudij: m£la ken qrasuk£rdioj e‡h Öj tÒte ghq»seien „dën pÒnon oÙd' ¢k£coito. Zeus din parte-i voia sã învingã Troienii ºi Hector Ca sã-l înalþe pe-Ahile. ”Enqa mesaipÒliÒj per ™ën Danao‹si keleÚsaj 'IdomeneÝj Trèessi met£lmenoj ™n fÒbon ðrse. ºi vãzul îþi ia cu lumina Cea fulgeratã de-arama sclipindelor coifuri. Étee d Pri£moio qugatrîn edoj ¢r…sthn Kass£ndrhn ¢n£ednon. œfrixen d m£ch fqis…mbrotoj ™gce…Vsi makrÍj. Dânºii erau. Priam îndatã cuvântu-i primi ºi cãzu la tocmealã Fata sã-i dea. Numai cã Zeus era mai trecut ºi mai mare-n ºtiinþã. Mâhnit era foarte cã-i vede Tot cotropiþi de Troieni ºi mare-i fu ciuda pe Zeus. pšfne g¦r 'OqruonÁa KabhsÒqen œndon ™Ònta. Tot se ivea pe ascuns ºi Poseidon din apele mãrii ªi-mbãrbãta pe Ahei. ¢ll¦ ZeÝj prÒteroj gegÒnei kaˆ ple…ona Édh. Crâncenã. ™k Tro…hj ¢škontaj ¢pwsšmen uŒaj 'Acaiîn. ILIADA. l£qrV d' a„n œgeire kat¦ stratÕn ¢ndrˆ ™oikèj. prelungi. amândoi de un neam ºi de-un tatã. tè ·a kaˆ ¢mfad…hn mn ¢lexšmenai ¢lšeine. De-asta ºi fratele sãu se ferea sã dea sprijin pe faþã.

kaˆ ¢kÒntise dourˆ faeinù. †ppouj d' 'Ant…locoj megaqÚmou Nšstoroj uƒÕj ™xšlase Trèwn met' ™ãkn»midaj 'AcaioÚj. de glezne apucându-l viteazul Idomeneu. doÚphsen d pesèn: Ö d' ™peÚxato fènhsšn te: 'Oqruoneà perˆ d» se brotîn a„n…zom' ¡p£ntwn e„ ™teÕn d¾ p£nta teleut»seij Ós' Øpšsthj Dardan…dV Pri£mJ: Ö d' Øpšsceto qugatšra ¼n. do‹men d' 'Atredao qugatrîn edoj ¢r…sthn ”Argeoj ™xagagÒntej Ñpuišmen. oÙd' Ó g' ™tÒlmhsen dhwn ØpÕ ce‹raj ¢lÚxaj ¨y †ppouj stršyai. mšsV d' ™n gastšri pÁxe. struniþi de tovar㺠Ei sforãiau pe la spatele lor. Plopul bãlan ori un brad ce cu bine ascuþite topoare Taie lemnarii pe munte gãtind cherestea de corãbii. Cea mai frumoasã. Astfel naintea telegii ºi-a cailor lui se întinse Asiu scrâºnind ºi muºca din þãrâna cea udã de sânge. mšsV d' ™n gastšri pÁxen. zadarnic pe el îl ferise Platoºa-i tare de-aramã. 525 375 375 380 380 385 385 390 390 395 395 400 400 . le-a dat drumul De la Troieni spre Aheii cei bine-narmaþi cu pulpare. t»n t' oÜresi tšktonej ¥ndrej ™xštamon pelškessi ne»kesi n»Žon enai: ìj Ö prÒsq' †ppwn kaˆ d…frou ke‹to tanusqeˆj bebrucëj kÒnioj dedragmšnoj aƒmatošsshj. Stã uluit vizitiu-i în faþã ºi cumpãtu-ºi pierde. ½ripe d' æj Óte tij dràj ½ripen À ¢cerwj º p…tuj blwqr». Idomeneu îns-o vede ºi scapã ferindu-se-n lãturi. când el învoindu-se fata-i þi-o dete. Ne-om învoi. Dar se apropie ’ntrasta de Idomeneu Deifobos Trist de pieirea lui Asiu. CÂNTUL XIII ªi-l nimeri pe când el cu falã pãºea între alþii. tu voinice. ™k dš oƒ ¹n…ocoj pl»gh fršnaj §j p£roj ecen. Nici nu cuteazã sã fugã din mâna vrãjmaºilor dânsul.524 IL IADOS. ºi acolo-l rãzbi ascuþiºul. ka… kš toi ¹me‹j taàt£ g' ØposcÒmenoi telšsaimen. cã doar nu suntem socri-ahtiaþi dupã zestre. •Wj e„pën podÕj ›lke kat¦ krater¾n Øsm…nhn ¼rwj 'IdomeneÚj: tù d' ”Asioj Ãlq' ™pamÚntwr pezÕj prÒsq' †ppwn: të d pne…onte kat' êmwn a„n œc' ¹n…ocoj qer£pwn: Ö d †eto qumù 'IdomenÁa bale‹n: Ö dš min fq£menoj b£le dourˆ laimÕn Øp' ¢nqereîna. Platoºa nu-l mai pãzi ºi în pântec arama-i se-nfipse ªi-l rãbufni la pãmânt. Caii-napoi hãþuind. ¢ll' Ö mn ¥nta „dën ºleÚato c£lkeon œgcoj ILIADA. vin’ sã vorbim la corãbii de-a ta cãsnicie. aducând-o din Argos. e‡ ke sÝn ¥mmin 'Il…ou ™kpšrsVj eâ naiÒmenon ptol…eqron. aÙt¦r Ö ¢sqma…nwn eÙergšoj œkpese d…frou. Dhfoboj d m£la scedÕn ½luqen 'IdomenÁoj 'As…ou ¢cnÚmenoj. ¢ll' ›pe'. Pe la mijloc atunci îl ajunge Suliþa lui Antiloh. cãci fu sfârtecat ºi deodatã El gâfâind a cãzut istovit de pe dalba-i teleagã. Fãlindu-se zise cretanul: „Otrioneu. pedestru.” Zise ºi-l trase din toi. tÕn d' 'Ant…locoj menec£rmhj dourˆ mšson perÒnhse tucèn: oÙd' ½rkese qèrhx c£lkeoj Ön foršeske. Vino dar. N kaˆ b£len Ûyi bib£nta tucèn: oÙd' ½rkese qèrhx c£lkeoj. Caii luând al lui Nestor fecior. ªi de nevastã þi-am da pe o fatã de-a lui Agamemnon. Doarã ºi noi am putea împlini o-nvoialã ca asta. Caii în urmã lãsându-ºi. Antiloh. Zidul temeinic sã surpi cu noi împreunã la Troia. Ön foršeske. di¦ prÕ d calkÕn œlassen. ™peˆ oÜ toi ™ednwtaˆ kako… e„men. de vrei. Însã Asiu veni sã-l ajute. Ôfr' ™pˆ nhusˆ sunèmeqa pontopÒroisin ¢mfˆ g£mJ. dar înainte-l împunse Rãu sub bãrbie-n grumaz. Cade voinicul atunci întocmai cum cade stejarul. ºi suliþa azvârle la dânsul. ªi ardea sã-l doboare Asiu pe Idomeneu. mai pe sus de oricine pe lume te-aº crede Dacã-mplini-vei aieve ce tu juruit-ai lui Priam Dardanianul. acolo.

Ci se aruncã la el ºi-l acoperã bine cu scutul. înainte-i dã proaºcã la el ºi deodatã 527 405 410 410 415 415 420 420 425 425 430 430 435 435 . Pavãza-i zãngãne atunci în treacãt de suliþ-atinsã. El se îndoaie sub dânsa ºi suliþa zboarã deasupra. când Alcatos ca pomul înalt ori ca stâlpul Sta neurnit. Ea nimeri pe un bun cãpitan de oºtire. se saltã. Idomeneu însã furia nu-ºi mai alinã. ™pe… ·£ oƒ êpasa pompÒn. ªi-are o pereche de toarte. pšdhse d fa…dima gu‹a: oÜte g¦r ™xop…sw fugšein dÚnat' oÜt' ¢lšasqai. De-ast-a luat-o din Troia soþie bãrbatul de frunte. Însã mai tare-i atins voinicul fecior al lui Nestor. eqar d' ØpÕ goÚnat' œluse. t¾n ¥r' Ó ge ·ino‹si boîn kaˆ nèropi calkù dinwt¾n foršeske. †eto d' a„eˆ ºš tina Trèwn ™rebennÍ nuktˆ kalÚyai À aÙtÕj doupÁsai ¢mÚnwn loigÕn 'Acaio‹j. zadarnicã nu-i fu chitirea. tÕn mn œpeiq' ØpodÚnte dÚw ™r…hrej ˜ta‹roi MhkisteÝj 'Ec…oio p£Žj kaˆ d‹oj 'Al£stwr. •Wj œfat'. cã nici-una din fete N-o întrecea de frumoasã. ¢ll' éj te st»lhn À dšndreon Øyipšthlon ¢tršmaj ˜staÒta stÁqoj mšson oÜtase dourˆ ILIADA. tÕ d' Øpšrptato c£lkeon œgcoj. un ginere de-al lui Anhise.526 405 IL IADOS. ¢ll¦ qšwn per…bh ka… oƒ s£koj ¢mfek£luye. 'Arge…oisi d' ¥coj gšnet' eÙxamšnoio. de harnicã ºi priceputã. feciorul Lui Esiete mãritul. Iute spre tabãrã-l carã. Dhfoboj d' œkpaglon ™peÚxato makrÕn ¢äsaj: oÙ m¦n aât' ¥titoj ke‹t' ”Asioj. ¢ll£ › fhmi e„j ”AŽdÒj per „Ònta pul£rtao kratero‹o ghq»sein kat¦ qumÒn. Totuºi. Rãu îl lovi la ficat ºi acolo pe loc îl ucise. Cea mai iubitã în casele lor. karfalšon dš oƒ ¢spˆj ™piqršxantoj ¥ãsen œgceoj: oÙd' ¤liÒn ·a bare…hj ceirÕj ¢fÁken. ºi-i doare pe-Ahei fãloasele vorbe auzindu-i. Pânã ce doi mai de aproape ortaci pe Ipsenor luându-l. Ori pe Ahei ca sã scape de pacoste. din mâna-i vânjoasã. Fiul lui Ehiu Meciste ºi dumnezeiescul Alastor. dÚw kanÒness' ¢raru‹an: tÍ Ûpo p©j ™£lh. de unde cu braþul o þine. 'IdomeneÝj d' oÙ lÁge mšnoj mšga. presbut£thn d' êpuie qugatrîn `Ippod£meian t¾n perˆ kÁri f…lhse pat¾r kaˆ pÒtnia m»thr ™n meg£rJ: p©san g¦r Ðmhlik…hn ™kškasto k£lleŽ kaˆ œrgoisin „d fres…: toÜneka ka… min gÁmen ¢n¾r êristoj ™nˆ Tro…V eÙre…V: tÕn tÒq' Øp' 'IdomenÁŽ Poseid£wn ™d£masse qšlxaj Ôsse faein£.” Zice. CÂNTUL XIII Iute s-ascunde sub pavãza cea covãþitã. Idomeneu. Ipsenor. Dânsul atunci a ochit pe novacul Alcatos. Toatã din blanã de bou ferecatã-n strãlucie aramã. Nu mai putu sã ia fuga ºi nici sã mai scape de moarte. Pe Ipodamia care era de pãrinþi mai iubitã. œnq' A„su»tao diotrefšoj f…lon uƒÕn ¼rw' 'Alk£qoon. nÁaj œpi glafur¦j feršthn barša sten£conta. nu uitã de mortul tovarãº. Oricât de mare-i durerea. Care cu arma lui Idomeneu fu ucis de Poseidon: Parcã-i orbiserã ochii ºi-n lanþ îi legaserã trupul. Chiar coborându-se acuma în noaptea din lumea cealaltã. gambrÕj d' Ãn 'Agc…sao. 'AntilÒcJ d m£lista dafroni qumÕn Ôrinen: ¢ll' oÙd' ¢cnÚmenÒj per ˜oà ¢mšlhsen ˜ta…rou. ¢ll' œbal' `Ippas…dhn `Uy»nora poimšna laîn Âpar ØpÕ prap…dwn. Gata-i mãcar pe-un duºman sã-nvãluie-n noaptea pierzãrii. Vesel va merge pe drum. El din copilele lui alesese pe cea mai în vârstã. când el încã geme din suflet. însuºi sã cadã. rotundã. Chiuie lung Deifobos ºi zice cu mare mândrie: „Asiu muri rãzbunat ºi astfel socot cã viteazul. N 'IdomeneÚj: krÚfqh g¦r Øp' ¢sp…di p£ntos' ™sV. cãci datu-i-am eu un tovarãº.

al lãncii cotor îl mai miºcã Pânã ce duhul rãzboinic avan îi adoarme tãria. Tu ºtii cu ce drag într-o vreme. ™peˆ sÚ per eÜceai oÛtw. el nu vrea sã-l ierte pe Priam Cã-l nesocoate pe el. N ¼rwj 'IdomeneÚj. Când erai prunc. daimÒni' ¢ll¦ kaˆ aÙtÕj ™nant…on †stas' ™me‹o.528 IL IADOS. Sau sã se dea înapoi sã-ºi aducã ajutor pe vreunul Dintre voinicii tovarãºi. Ôfra ‡dV oŒoj ZhnÕj gÒnoj ™nq£d' ƒk£nw. Öj prîton M…nwa tške Kr»tV ™p…ouron: M…nwj d' aâ tškeq' uƒÕn ¢mÚmona Deukal…wna. Ój oƒ prÒsqen ¢pÕ croÕj ½rkei Ôleqron: d¾ tÒte g' aâon ¥ãsen ™reikÒmenoj perˆ dour…. de-þi pasã cumva de rudenii. Care mi-e tatã ºi Domn m-a lãsat peste þara cea mare. Fiu al lui Zeus era domnitorul cretanilor Minos. ¢ll' oÙk 'IdomenÁa fÒboj l£be thlÚgeton éj. Ci îndârjit îl aºteaptã ºi stã ca mistreþul la munte. Deukal…wn d' ™m t…kte polšss' ¥ndressin ¥nakta Kr»tV ™n eÙre…V: nàn d' ™nq£de nÁej œneikan so… te kakÕn kaˆ patrˆ kaˆ ¥lloisi Trèessin. Dhfoboj d di£ndica merm»rixen ½ tin£ pou Trèwn ˜tar…ssaito megaqÚmwn ¨y ¢nacwr»saj. iar el ameþit de lovire Cade cu bufnet. ¢gcoà d' ƒst£menoj œpea pterÒenta proshÚda: A„ne…a Trèwn boulhfÒre nàn se m£la cr¾ gambrù ¢munšmenai. •Wj f£to. e‡ pšr t… se kÁdoj ƒk£nei. Eneas. Care-l feri pân-atunci de pieire. tù d' ¥ra qumÕn ™nˆ st»qessin Ôrine. care aici am venit ca nepot al lui Zeus. ca pe-o rudã-ngrijitu-te-a-n casã pe tine.” Asta vorbi. Ój te mšnei kolosurtÕn ™percÒmenon polÝn ¢ndrîn ILIADA. ºi-l aflã Unde tot stã supãrat. Idomeneu. vedea-vei Cine sunt eu. ªi-nsetoºat de rãzbun spre Idomeneu se rãpede. Care se bizuie-n sine ºi-mpieptuie zarva ce vine 529 440 440 445 445 450 450 455 455 460 460 465 465 470 470 . dÒru d' ™n krad…V ™pep»gei. ¢ll' œmen' æj Óte tij sàj oÜresin ¢lkˆ pepoiqèj. ¼ ·£ oƒ ¢spa…rousa kaˆ oÙr…acon pelšmizen œgceoj: œnqa d' œpeit' ¢f…ei mšnoj Ôbrimoj ”Arhj: 'IdomeneÝj d' œkpaglon ™peÚxato makrÕn ¢äsaj Dhfob' à ¥ra d» ti ™skomen ¥xion enai tre‹j ˜nÕj ¢ntˆ pef£sqai. îi pare c-ar fi mai cu cale Dupã Eneas s-alerge la capãtul oastei. Nu se dã însã cretanul napoi sperios ca copilul. Deifob? Zadarnic te-ai pus sã te lauzi. încã zvâcnind. Merse la dânsul aproape ºi-i zise cuvinte ce zboarã: „Tu al Troienilor sfetnic. CÂNTUL XIII Lancea-i împlântã la piept ºi-i rupe pieptarul de-aramã. ori singur sã-ncerce norocul. •Wj f£to. Hai. ·Áxen dš oƒ ¢mfˆ citîna c£lkeon. Dar vino ºi tu sã te mãsuri cu mine. de unde venit-am aici sã aduc pe corãbii Pacostea ta ºi a pãrintelui tãu ºi a neamului vostru. doÚphsen d pesèn. Chiuie Idomeneu prelung ºi grozav se fãleºte: „Trei pentru unul uciºi! Nu-þi pare de-ajuns rãzbunarea Pentru ai mei. iar Deifob stã în cumpene-o clipã. Inima. Ój se p£roj ge gambrÕj ™ën œqreye dÒmoij œni tutqÕn ™Ònta: tÕn dš toi 'IdomeneÝj douriklutÕj ™xen£rixen. dator eºti sã-þi aperi Cât mai degrabã cumnatul. Iar lãudatul fecior al lui Minos a fost Deucalion. iscusitul în lupta de lãnci. à peir»saito kaˆ ooj. Creta. mãcar cã e vrednic în arme. Asta în sine gândind. îl ucise. Biete. ïde dš oƒ fronšonti do£ssato kšrdion enai bÁnai ™p' A„ne…an: tÕn d' Ûstaton eáren Ðm…lou ˜staÒt': a„eˆ g¦r Pri£mJ ™pem»nie d…J oÛnek' ¥r' ™sqlÕn ™Ònta met' ¢ndr£sin oÜ ti t…esken. în inimã având strãmurarea înfiptã. s-ajutãm pe Alcatos. iar Eneas se tulburã spusa-auzindu-i. ¢ll' ›peu 'AlkaqÒJ ™pamÚnomen. bÁ d met' 'IdomenÁa mšga ptolšmoio memhlèj. rãzbitã de lance Platoºa-i zãngãne surd.” Astfel se laudã.

sunt singur ºi prea mi-este teamã. oÙd' Øpecèrei. Idomeneu ºi Eneas. Caut-acum înde-ei sã se sfâºie fãrã de milã. iar oastea-i urma cum urmeazã Turma de oi un berbece. Ei înconjoarã pe-Alcatos cu suliþe lungi. de-aº fi fost eu de-o seamã cu el ºi cu inima asta. O‰ d' ¢mf' 'AlkaqÒJ aÙtoscedÕn Ðrm»qhsan makro‹si xusto‹si: perˆ st»qessi d calkÕj smerdalšon kon£bize tituskomšnwn kaq' Ómilon ¢ll»lwn: dÚo d' ¥ndrej ¢r»Žoi œxocon ¥llwn A„ne…aj te kaˆ 'IdomeneÝj ¢t£lantoi ”ArhŽ †ent' ¢ll»lwn tamšein crÒa nhlšŽ calkù. Merione ªi Deipir ºi Antiloh. lãsând pãºunatul. A„ne…aj d prîtoj ¢kÒntisen 'IdomenÁoj: ¢ll' Ö mn ¥nta „dën ºleÚato c£lkeon œgcoj. •Wj œfaq'. Ój moi œpeisin. æj e‡ te met¦ kt…lon ›speto mÁla piÒmen' ™k bot£nhj: g£nutai d' ¥ra te fršna poim»n: ìj A„ne…v qumÕj ™nˆ st»qessi geg»qei æj ‡de laîn œqnoj ™pispÒmenon ˜o‹ aÙtù. El îi chema pe ºoimani zicându-le: „Haideþi. spre Paris. asemenea zeului Ares. fr…ssei dš te nîton Ûperqen: Ñfqalmë d' ¥ra oƒ purˆ l£mpeton: aÙt¦r ÑdÒntaj q»gei. când omul e-n culmea puterii. iar ei cu un suflet aleargã spre dânsul ªi-l împresoarã de aproape cu paveze-ntinse pe umãr. Idomeneu nimereºte în pântece pe Enomaos. ILIADA. Ó te kr£toj ™stˆ mšgiston. Hei. Spre Deifobos privind. Repede unul din doi putea câºtiga biruinþa. o† oƒ ¤m' ¹gemÒnej Trèwn œsan: aÙt¦r œpeita laoˆ ›ponq'. Cu ochii întorºi spre tovarãºi. o‰ d' ¥ra p£ntej ›na fresˆ qumÕn œcontej plhs…oi œsthsan. când unii pe alþii în valmã Se încolþesc. Öj m£la karterÒj ™sti m£cV œni fîtaj ™na…rein: kaˆ d' œcei ¼bhj ¥nqoj. Toþi cãpitani ca ºi el. s£ke' êmoisi kl…nantej. Care destoinic e foarte sã fulgere-n luptã bãrbaþii. º fero…mhn. Tare striga sã-l urmeze Afareu. Ascalaf. N cèrJ ™n o„opÒlJ. ka… m' o‡J ¢mÚnete: de…dia d' a„nîj A„ne…an ™piÒnta pÒdaj tacÚn. ™pe… ·' ¤lion stibarÁj ¢pÕ ceirÕj Ôrousen. e„ g¦r Ðmhlik…h ge geno…meqa tùd' ™pˆ qumù ay£ ken º fšroito mšga kr£toj. Dar ºi Eneas la rându-i a prins a chema pe tovarãºi. Astfel ea scapã-n deºert zvârlitã de mâna-i vânjoasã. Fug sã s-adape. Iute sã-mi daþi ajutor. spre mândrul Agenor. Arma clãtindu-se atunci se lasã pe jos sclipitoare. CÂNTUL XIII ªi-l urmãreºte-n coclauri: zburlescu-se câlþii pe spate. ºi nãvalnici Luptã de aproape. a„cm¾ d' A„ne…ao kradainomšnh kat¦ ga…hj õcet'. ºi-auzi cum platca ce pieptul le-ncinge Zãngãne-nfiorãtor. Dânsul o vede-nainte venind ºi se dã la o parte. Iatã. ¢lšxasqai memaëj kÚnaj ºd kaˆ ¥ndraj: ìj mšnen 'IdomeneÝj douriklutÒj. A„ne…an ™piÒnta bohqÒon: aâe d' ˜ta…rouj 'Ask£lafÒn t' ™sorîn 'AfarÁ£ te DhpurÒn te MhriÒnhn te kaˆ 'Ant…locon m»stwraj ¢ãtÁj: toÝj Ó g' ™potrÚnwn œpea pterÒenta proshÚda: deàte f…loi. Vesel în sine tot astfel a fost cãpitanul Eneas Cum a vãzut pe Troieni grãmadã venind dupã dânsul. Dânsul e tânãr în floare. s-apropie-ncoace venind ca un fulger Eneas. Ochii ca focul îi ard sub pleoape ºi colþii-ºi ascute Gata sã sarã sã-ºi apere pielea de oameni ºi haitã – Astfel ºi Idomeneu adãsta neurnit pe Eneas. A„ne…aj d' ˜tšrwqen ™kškleto oŒj ˜t£roisi DhfobÒn te P£rin t' ™sorîn kaˆ 'Ag»nora d‹on.530 IL IADOS. Lancea spre Idomeneu întâi ºi-o rãpede Eneas. toþi lei-paralei la rãzboaie. Care venea-nspulberat. 531 475 475 480 480 485 485 490 490 495 495 500 500 505 505 . de stã veselindu-se-n sine pãstorul. când ele. prieteni. Dar doi mai pe sus de ceilalþi la rãzboaie.” Asta le zise. 'IdomeneÝj d' ¥ra O„nÒmaon b£le gastšra mšsshn.

Numa-n bãtaie de-aproape mai poate sã-ºi apere viaþa. Trage de sus de la braþ în afarã nãprasnica-i lance. ºi zuruie coiful Jos tãvãlit. tÕn d Pol…thj aÙtokas…gnhtoj perˆ mšssJ ce‹re tit»naj ™xÁgen polšmoio dushcšoj. MhriÒnhj d qoù ¢t£lantoj ”ArhŽ dourˆ brac…ona tÚyen ™p£lmenoj. Braþul îi seacã cu lancea. zeul Sta din porunca lui Zeus oprit. ºi. El s-avântã din nou ca vultanul la dânsul. Grabnic îl scoate din zarva cea groaznicã-a luptei ºi-l duce Spre telegarii cei iuþi. N ·Áxe d qèrhkoj gÚalon. ™k d' ¥ra ceirÕj aÙlîpij truf£leia camaˆ bÒmbhse pesoàsa. Dar ºi acum dãdu greº. MhriÒnhj d' ™x aâtij ™p£lmenoj a„gupiÕj ìj ™xšruse prumno‹o brac…onoj Ôbrimon œgcoj. pe culmea Olimpului. 'IdomeneÝj d' ™k mn nškuoj dolicÒskion œgcoj ™sp£sat'. Ö d' 'Ask£lafon b£le dourˆ uƒÕn 'Enual…oio: di' êmou d' Ôbrimon œgcoj œscen: Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù. Fratele lui Deifob. tè ·a kaˆ ™n stad…V mn ¢mÚneto nhlej Ãmar. Despre cãderea feciorului sãu în amestecul crâncen. Însã la fuga din luptã cu greu îl ajutã genunchii. CÂNTUL XIII Platoºa-i rupe ºi prin mãruntaie-l împunge cu lancea. iar sângele-i curge din mâna rãnitã. Nu mai e-n vlagã de ajuns ca el sã mai poatã s-alerge. El se prãvale prin colb ºi apucã þãrâna cu pumnul. Suliþa lungã o smulge viteazul cretan de pe dânsul. ca Ares de iute s-aruncã la dânsul. œnq£ per ¥lloi ¢q£natoi qeoˆ Ãsan ™ergÒmenoi polšmoio. ºi cu el deopotrivã Stau depãrtaþi de la arme ºi zeii ceilalþi. de-i scapã din mânã frumosul Coif cel cu ochiuri ºi creastã-mpãtritã. O‰ d' ¢mf' 'Askal£fJ aÙtoscedÕn Ðrm»qhsan: Dhfoboj mn ¢p' 'Askal£fou p»lhka faein¾n ¼rpase. ªi se dã-n lãturi apoi între oamenii sãi. ¢ll' Ó g' ¥r' ¥krJ 'OlÚmpJ ØpÕ crusšoisi nšfessin Âsto DiÕj boulÍsin ™elmšnoj. E prididit de o ploaie de lãnci. oÙd' ¥ra pè ti pšpusto bri»puoj Ôbrimoj ”Arhj uŒoj ˜o‹o pesÒntoj ™nˆ kraterÍ Øsm…nV. îl aþintã cu boldul Scânteietor Deifob. Luptãtorii Spre Ascalaf se rãped ºi încep sã se batã de aproape. îl apucã pe-acesta de mijloc. Ôfr' †keq' †ppouj çkšaj. Dar se tot luptã ceilalþi ºi huietul nu se mai curmã. oÙ g¦r œt' œmpeda gu‹a podîn Ãn Ðrmhqšnti. care tot avea ciudã pe dânsul. tršssai d' oÙk œti ·…mfa pÒdej fšron ™k polšmoio. ¨y d' ˜t£rwn e„j œqnoj ™c£zeto. Geme din suflet. schingiuit de durere. Fiul lui Ares. Dar Merione. toà d b£dhn ¢piÒntoj ¢kÒntise dourˆ faeinù Dhfoboj: d¾ g£r oƒ œcen kÒton ™mmenj a„e…. Sus pe sub norii de aur. ILIADA. când el. iar lancea-i lovi pe-Ascalafos. oÜt' ¥r' ™paxai meq' ˜Õn bšloj oÜt' ¢lšasqai. oÙd' ¥r' œt' ¥lla dun»sato teÚcea kal¦ êmoiin ¢felšsqai: ™pe…geto g¦r belšessin. 533 510 510 515 515 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 . aºa cum e-n vârstã. Nici sã se ia dupã lance ºi nici sã se-ndoaie sub dânsa. O‰ d' ¥lloi m£rnanto. Ei stau dupã câmpul bãtãii. puternicul Ares. o† oƒ Ôpisqe m£chj ºd ptolšmoio ›stasan ¹n…ocÒn te kaˆ ¤rmata poik…l' œcontej: o‰ tÒn ge protˆ ¥stu fšron barša sten£conta teirÒmenon: kat¦ d' aŒma neout£tou œrree ceirÒj. Dânsul în colb prãvãlit cu pumnul apucã pãmântul. bo¾ d' ¥sbestoj Ñrèrei. ºi-n spate-i vârtos îl pãtrunse þuguiul. Nu ºtia încã nimic rãcnitorul. Iar Polite. Cum el la pas o porneºte-napoi. Nu poate însã ºi-a mortului dalb-armãturã sã prade. Caii îl duc spre cetate. Deifob o rãpeºte. Chivãra lucie a lui Ascalaf. ¢ll' Ó ge kaˆ tÒq' ¤marten. ªi-un vizitiu îi struneºte la caru-nflorat în aramã. di¦ d' œntera calkÕj ½fus': Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù.532 IL IADOS.

Arma-i ca parul cel ars. ¢ll¦ kat' aÙtoÝj strwf©t': oÙdš oƒ œgcoj œc' ¢tršmaj. 'Ant…locoj d QÒwna metastrefqšnta dokeÚsaj oÜtas' ™paxaj. ™pˆ d' ¢spˆj ˜£fqh kaˆ kÒruj. N œnq' A„nšaj 'AfarÁa Kalhtor…dhn ™poroÚsaj laimÕn tÚy' ™pˆ oŒ tetrammšnon ÑxšŽ dour…: ™kl…nqh d' ˜tšrwse k£rh. Arma-i înfige-n grumaz. CÂNTUL XIII Tabãrã spre Afareu cel nã