Corpul eteric, Solteris, 2002 Vol. 1: Fluidele corpului eteric. Autor: Alexiada Pentru tine, Omule!

Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale

INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine tot mai mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi. Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi de locul tău în cadrul acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti să aduci lumina în întunericul propriei tale raţiuni. etea de cunoaştere, dorinţa de a înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care sunt gata să ne acorde a!utorul. "ar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând legea li#erului ar#itru. Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în această alcătuire divină. $i totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală. Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea su#tilă a fiinţei umane pot afla câte ceva din această lucrare. Cei care au mai citit despre corpurile su#tile şi doresc să îşi complete%e cunoştinţele, pot căuta în paginile următoare. &oi vor#i despre primele trei corpuri su#tile ale omului' eteric, astral şi mental, care sunt a!unse în stadiul final de de%voltare în această etapa de evoluţie a Pământului. Corpurile su#tile superioare' cau%al, #udic şi atmic, urmând să fie de%voltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac o#iectul cărţii de faţă. Conectându-va la vi#raţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea imediată. perând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi (umina "ivină în mental, vă rog să vă urmaţi drumul cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contri#ui la instaurarea împărăţiei lui "umne%eu pe Pământ.

CAPITOLUL I Alcătuirea corpului eteric
)*tras din )terul +niversal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este du#lura corpului fi%ic, reali%ând structura completă şi învelişul acestuia. ,ferindu-i protecţie şi -rană, corpul eteric filtrea%ă transmisiile corpului fi%ic emiţând spre celelalte corpuri su#tile esenţa lor energetică şi informaţională. tructura sa este foarte comple*ă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide .sau curenţi/. Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin suprapunere şi amestecare corpul eteric. (a #a%a osului sacru, în c-a0ra 1ulad-ara, se află matricea energetică şi informaţională, sufletul vegetativ .sau em#rionar/ care co#oară în momentul concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul fi%ic. ufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp su#til are sufletul său. 2nainte de crearea corpului fi%ic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt depuse în matricea corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem, după ar-etipul formei fi%ice, corpul eteric creea%ă trupul fi%ic, pornind de la em#rionul primar. 3rupul va corespunde perfect ar-etipului său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturi%are şi îm#ătrânire înscrise în informaţiile iniţiale. Corpul eteric şi corpul fi%ic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse. "acă elementele ce compun corpul fi%ic tind în permanenţă spre de%agregare, spre descompunere, su#stanţa eterică este cea care-l menţine în viaţă, împiedicând descompunerea organismului. Când corpul eteric se desprinde de corpul fi%ic, survine moartea fi%ică.
4

1enţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de puritatea, integritatea, activarea şi încărcarea energetică ma*imă a corpului eteric. tructura eterică este alimentată de energia eterică a -ranei .în proporţie de apro*imativ 506/ şi prin încărcare energetică directă sau de la structurile superioare. "aca -rana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente preparate la foc, însoţită de o ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric a#soar#e foarte puţină energie, putându-se produce c-iar o descărcare a sa. Pentru o încărcare ec-ili#rată cu energie vitală este optim consumul de -rană vie, fără alcool, ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care să permită a#sor#ţia energiei furni%ate de -rană în corpul eteric. 7ândurile de mulţumire adresate entităţilor care au contri#uit la creşterea şi de%voltarea cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia #enefica asimilată. 1asticaţia uniformă, pe am#ele părţi ale danturii, determină încărcarea ec-ili#rată .stânga-dreapta/ a organismului. 3ransmiterea energiei eterice asimilată din -rană se face prin canale e*istente la nivelul fiecărei celule. . )nergia eterică primită din e*teriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce alcătuiesc cordonul de argint. 8cesta menţine legătura permanentă între corpurile su#tile şi inele acru, fiind legat la corpul fi%ic pe toată durata întrupării. C-a0rele au rol de transformare a energiei primite la parametrii corespun%ători fiinţei întrupate. 9iecare fluid eteric este conectat la cel puţin o c-a0ră. Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, e*istă o do%ă eterică de unde pleacă fiecare fluid spre c-a0ra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul fi%ic. 9luidele corpului eteric formea%ă structurile organelor, asigură funcţionarea lor, a întregului organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul fi%ic şi )u-l uperior. Circuitele eterice sunt vi%i#ile doar în a doua treaptă a clarvederii. 2n prima treaptă a clarvederii, corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape perfect cu corpul fi%ic. Curenţii eterici funcţionea%ă ca nişte conductori de alimentare, formând circuite cu du#lu sens. "upă încărcarea corpului eteric se întorc la ursa "ivină cu informaţii preluate de la nivelul fiinţei întrupate. 9luidele eterice sunt de mai multe tipuri' fluide primare, care asigură funcţionarea corpului fi%ic, fluide speciale aflate în legătură cu natura astrală a fiinţei şi fluide de conectare ce fac cone*iunea între corpurile su#tile la nivelul c-a0relor. 2n acest volum voi trata su#iectul fluidelor primare, celelalte tipuri de fluide vor forma conţinutul volumului următor.

CAPITOLUL II lui!ele corpului eteric la mi"erale# pla"te şi a"imale
,mul este format din şapte corpuri su#tile. :umai patru dintre acestea - corpul eteric, corpul astral, corpul mental şi )u-l alcătuiesc, împreună cu corpul fi%ic, fiinţa întrupată. unt numite, din această cau%ă, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri superioare - cau%al, #udic şi atmic - corespund spiritului aflat în 2nalt. (a regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. (a animale întâlnim doar trei corpuri su#tile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp astral, iar mineralele doar corp eteric. "eci, singurul corp su#til e*istent la toata Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare nivel evolutiv. Corespun%ător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa corpului eteric se clasifică astfel' - fluide de gradul I&, specifice mineralelor; - fluide de gradul III, specifice plantelor; - fluide de gradul II, specifice animalelor; - fluide de gradul I, specifice oamenilor.
2

1. FLUI !L! ! "#A UL IV
9luidele specifice mineralelor sunt de următoarele tipuri' 1.1 Fluid de protec$ie 2ncon!oară fiecare conductor electric, la fel cum sunt prote!ate ca#lurile electrice de un înveliş protector; 1.% Fluid de structur& )ste vi%i#il ca un filigran auriu; interconectea%ă toate moleculele, împiedicând de%agregarea lor; 1.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor e suprapune peste fluidul de structură şi asigură menţinerea armoniei vi#raţiilor tuturor moleculelor; 1.+ Fluid ar,etipal 2nfăşoară la e*terior mineralul şi corespunde formei şi proprietăţilor fi%ice ale acestuia, conţinând informaţiile specifice .culoare, strălucire, etc/; 1.- Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice 2ntreţine viaţa mineralului, fiind conectat la )terul +niversal; 1.. Fluid de circula$ie a ener(iei telurice ta#ileşte legătura mineralului cu Pământul; 1./ Fluid de emisie0receptie <eali%ea%ă legătura tuturor mineralelor de acelaşi tip, legătura lor cu lumea )u-lui mineral, "evac-anul uperior, precum şi legătura cu celelalte regnuri superioare regnului mineral.

%. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA 2IV!LUL 4I2!#AL!LO#
8limentarea fluidelor eterice la minerale nu se reali%ea%ă prin sistemul cunoscut de şapte c-a0re, ci printr-un singur =punct> de alimentare ce funcţionea%ă ca o c-a0ră. 8ceastă c-a0ră se află în centrul mineralului şi este legată printr-un cordon energetic la "evac-eanul uperior şi la Pământ. Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formea%ă structura eterică a mineralului, alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii. Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite )nergie )terică +niversală care pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată corespun%ător mineralului şi emite informaţiile ce pornesc de la mineral spre "evac-anul uperior. 2n partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia telurică necesară mineralului. Circulaţia energiei telurice este supraveg-eată şi impulsionată de către piritele )lementale cunoscute su# numele de 7nomi. Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme vii sunt depuse în memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.

'. C54PU#IL! 4A"2!3IC! AL! 4I2!#AL!LO#
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generea%ă un câmp magnetic propriu. 8cest câmp magnetic este perceput ca o luminiscenţă în !urul structurii fi%ice. 1ineralul apare încon!urat de un strat luminos de grosime varia#ilă. (uminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvă%ători cu corpul eteric, dar fiind numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul. 2n câmpul magnetic se acumulea%ă toate informaţiile primite de mineral. =Citind> în câmpul magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea sa, influenţele pe care le-a suportat, c-iar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al mineralului înregistrându-se prin impregnarea cu energia eterică a acestuia. Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensi#ile, transmise la scanarea cu palma, în
?

funcţie de perceperea fiecăruia, prin sen%aţii de căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, c-iar şi de durere fi%ică, ce pot fi decodificate. "acă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. 3răim permanent în câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin interacţiune toate stările vi#raţionale ale câmpului nostru magnetic. (a cristale, câmpul magnetic este în%estrat cu o putere de amplificare a energiilor pe care le primesc şi, în special, a celor pe care le transmit. Compati#ilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite %odii se e*plică prin #eneficitatea emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror fluide eterice speciale sunt conectate la anumite %one energetice din înalt. Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrea%ă numai la nivelul câmpului magnetic uman, ci şi la nivelul mentalului şi al aurei energetice.

+. CO2VI!1UI#!A 62 CO4U2IU2! CU 4I2!#AL!L!
&i se pare a#surd să trăiţi în comuniune cu pietrele@ "e ce, dacă ele sunt însăşi esenţa fi%ică a planetei pe care trăim@ Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii, mirându-vă de forma unora şi admirând culoarea sau strălucirea altora@ Poate copilul încerca să înţeleagă, încerca să iu#ească... Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile@ :e dau sta#ilitate, încredere, putere. 2n minerale găsim forţa şi ec-ili#rul. )le sunt factorul solid, indestructi#il al lumii în care trăim. :e ancorea%ă în realitate. Prin ele păstrăm legătura cu Pământul. 8şa cum căutăm scânteia divină din noi în înalt rugând-o să co#oare, tre#uie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne gă%duieşte vieţuirea. , parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin c-a0ra =cea mai de !os> a fiinţei noastre, c-a0ra telurică aflată la ?0 cm su# tălpile picioarelor, provine de la mineralele aflate în pământ şi pe suprafaţa acestuia. "eci, c-iar dacă ştim sau nu, corpul nostru fi%ic preia şi energia pietrelor. Iu#ind întreaga creaţie, această energie ne poate fi #enefică, folositoare. :u uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie c-iar daca nu au suflet şi inteligenţă. Poate unele dintre ele contri#uie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au tre%it.

-. FLUI !L! ! "#A UL III
9luidele de gradul III sunt specifice plantelor, clasificându-se astfel' -.1 Fluid de protec$ie )ste acelaşi la toate structurile eterice, cu rol de i%olare a fluidelor; -.% Fluid de structur& 9iind vi%i#il ca un filigran de luminiscenţă varia#ilă, interconectea%ă toate celulele plantei, împiedicând de%agregarea lor; -.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor Interconectea%ă toate celulele plantei, reglând ritmul vi#raţiilor specifice fiecărei părţi componente .rădăcină, tulpină, frun%e, flori, fructe/ şi menţinând armonia vi#raţiilor la nivelul întregii structuri; -.+ Fluid ar,etipal Corespunde formei plantei, cu toate caracteristicile ei fi%ice .forma fiecărei părţi componente, culoare, parfum, etc/; -.- Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice 2ntreţine viaţa plantei şi toate procesele de înmulţire şi rodire, fiind conectat la )terul +niversal; -.. Fluid de cireulatie a ener(iei telurice 8sigură creşterea plantei, începând de la răsărirea ei din sămânţă; -./ Fluid meta*olic
A

Conţine energiile şi informaţiile necesare proceselor de fotosinte%ă, de transformare, producere şi asimilare a -ranei; -.7 Fluid respirator 8sigură respiraţia plantei, transformând la nivel energetic #io*idul de car#on în o*igen; -.8 Fluid sen9orial 3ransmite corpului fi%ic impulsurile corpului astral şi preia sen%aţiile fi%ice conducându-le pentru decodificare în corpul astral; -.1: Fluid de comunicare ;de emisie0receptie< de ni)el 1 <eali%ea%ă legătura plantelor din aceeaşi specie şi cone*iunea lor energetică cu sufletul-grup aflat în (umea )u-lui Plantelor, "evac-anul Inferior; -.11 Fluid de comunicare ;de emisie0receptie< de ni)el % <eali%ea%ă legătura cu plantele din alte specii şi cu toate celelalte regnuri; -.1% Fluid curati) 1enţine starea de sănătate a plantei, fiind conectat la )nergia "ivină.

.. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA PLA23!
Informaţiile şi energiile pe care plantele le primesc de la oare prin fluidul de circulaţie a energiei cosmice, sunt transmise apoi prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. 3oată această transmitere continuă este impulsionată şi reali%ată de către piritele )lementale .7nomi, ilfe, ,ndine şi alamandre/B .C<udolf teiner - =,mul în raport cu piritele )lementelor>/ a căror e*istenţă este direct implicată în viaţa regnului vegetal. ,rice disfuncţie în funcţionarea corpului eteric al plantei atrage după sine îm#olnăvirea ei. Prin fluidul curativ planta transmite semnale specifice către sufletul-grup înainte de apariţia îm#olnăvirii. )nergiile curative îşi intensifică atunci circulaţia şi prin piritele )lementale se încearcă înlăturarea cau%ei disfuncţiei. Planta moare doar dacă acestea nu pot interveni pentru resta#ilirea circulaţiei normale a fluidelor eterice. 8limentarea fluidelor eterice se face prin cordonul principal .corespun%ător Cordonului de 8rgint/ conectat Ia ufletul 7rup, fluidele fiind filtrate de cele şapte c-a0re. C-a0rele au rol de transformare a energiei primite prin cordonul principal conform parametrilor specifici fiecărei plante. 9luidul de protecţie şi fluidul ar-etipal intră în structura eterică direct din cordonul principal. 9luidul de circulaţie a energiei telurice este filtrat de c-a0ra nr. A .numărătoarea începe de !os în sus/, iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice de c-a0ra nr. D. 9luidul meta#olic este conectat la c-a0ra nr. 4,2 şi la c-a0ra nr. ?, fluidul respirator şi cel sen%orial la c-a0ra nr. A, fluidele de comunicare la c-a0ra nr. E şi F, iar fluidul curativ, fluidul de structură şi cel de reglare a vi#raţiilor la c-a0ra nr. D. Culorile fluidelor parcurg întregul spectru' fluidul meta#olic are diverse nuanţe de roşu, portocaliu şi gal#en, fluidele respirator, sen%orial şi de circulaţie a energiei telurice au nuanţe de verde, fluidele de comunicare sunt al#astre şi indigo, fluidele de structură şi de reglare a vi#raţiilor sunt mov, iar fluidul curativ şi fluidul de circulaţie a energiei cosmice sunt al#-argintii.

/. CO4U2ICA#!A P#I2 C54PUL 4A"2!3IC AL PLA23!LO#
Câmpul magnetic al plantelor, format din câmpurile magnetice ale curenţilor eterici specifici, determină o formă a corpului eteric cu totul diferită de cea a corpului fi%ic. 9orma eterică este mult mai mare în %ona rădăcinilor, datorită vi#raţiilor foarte ridicate ale celulelor acestora. "atorită forţei energetice a rădăcinilor, planta captea%ă foarte puternic energia telurică, fluidul de circulaţie e energiei telurice fiind vi%i#il ca cel mai luminos. Planta percepe sc-im#ările de mediu, ale solului, prin modificarea vi#raţiilor energiei telurice. ,rice
E

3ransferul de energie se face prin câmpurile magnetice ale plantelor. pertur#ând circulaţia fluidelor eterice. o plantă mai puţin viguroasă poate fi impulsionată de energia unei plante mai puternice. (a fel cum plantele îşi transmit stările vi#raţionale. 7. într-o măsură mai mare sau mai mică. îm#unătăţind starea de sănătate şi vitalitate a plantei. Putem fi şi noi la fel de sensi#ili şi de puri ca o floare@ :e putem dărui sentimentele. Compati#ilitatea dintre plante se e*plică prin armonia e*istentă între vi#raţiile lor. transformându-se în sen%aţii. 8nimalele. "espre iu#irea pe care o primesc şi o transmit plantele. plantele nefiind separate ca individualităţi. Plantele comunică cu universul prin intermediul ilfelor. modificări ale stărilor vi#raţionale ale plantelor. Plantele nu comunică prin corpul eteric. . . simt toate plantele aparţinând aceleiaşi specii. 2ntreaga lor e*istenţă este #a%ată pe sen%aţii transmise vi#raţional şi transformate în sentimente ce rămân înscrise în memoria ufletului 7rup. influenţându-i evoluţia.demagneti%ată/ de o plantă aparţinând unei specii diferite.sc-im#are a vremii îi este transmisă la nivel eteric prin câmpul fluidelor de circulaţie a energiei cosmice. modificându-şi unul altuia câmpurile magnetice. "acă ar putea comunica între ei aşa cum comunică plantele. "acă oamenii ar înţelege plantele. 7. intervenind în #una funcţionare a organismelor celor lângă care trăiesc. cu sufletele.prin acest termen mă refer la toate organismele aparţinând regnului animal/.1 Fluid de protec$ie )ste fluidul i%olator al fiecărui traseu eteric. Puteţi accepta ideea că plantele ne sunt superioare prin capacităţile de percepere şi emitere ale corpurilor lor eterice şi astrale@ )le simt mai intens şi se dăruiesc cu toată puritatea lor. 8stfel. s-ar putea înţelege mai uşor pe ei înşişi. de frustrare. c-iar aceeaşi specie cu ea.ndinelor şi alamandrelor. de respiraţie sau de alimentare cu energie eterică a plantei. despre capacitatea lor de a se dărui şi de a amplifica toate sentimentele voi vor#i în acea parte a cărţii consacrată corpului astral. creşterea sau scăderea ritmului vi#raţional fiind simultană. Comunicarea plantelor cu mineralele se face în special cu a!utorul 7nomilor. necondiţionat. multe cuvinte ar deveni inutile şi lipsite de sens.ameni@ 7. tările de mulţumire şi de fericire sunt transmise de către corpul astral plantei printr-o intensificare a vi#raţiilor corpului eteric. o activare mai puternică a fluidului curativ al unei plante putând provoca de%activarea fluidului curativ al plantei vecine.% Fluid de structur& Interconectea%ă toate celulele organismului animal.' Fluid de re(lare a )i*ra$iilor F . 7ândurile #enefice amplifică vi#raţiile şi accelerea%ă alimentarea cu energie. tot ce simte o plantă dintr-o specie. Prin corpul eteric se reali%ea%ă doar sc-im#uri energetice. ele transmit toate datele corpului astral. +n gând negativ poate produce dereglări meta#olice. şi oamenii se influenţea%ă. au o plantă viguroasă poate fi descărcată energetic . printr-o scădere a ritmului vi#raţiilor. provocând astfel îm#olnăvirea ei sau moartea fi%ică. neavând mentalul care să le influenţe%e în mod negativ celelalte structuri. prin transmiterea informaţiilor de la rădăcinile plantelor la minerale. 2n cadrul aceleiaşi specii e*istă o comuniune. tările de nemulţumire. . păsările şi oamenii pot provoca prin mentalul lor. Câmpul magnetic transmite informaţiile şi energiile prin vi#raţii ce a!ung până la nivel celular. "i%armonia vi#raţională duce la incompati#ilitate. )le nu trăiesc ca entităţi separate una de cealaltă. conştienţi sau nu.rice modificare a vi#raţiilor se propagă până la nivelul câmpului astral. împiedicând de%agregarea. percepute fi%ic prin ofilirea sau pălirea frun%elor. fluidele de gradul II sunt următoarele' 7. iu#ind întreaga Creaţie@ Putem fi. FLUI !L! ! "#A UL II 9iind specifice animalelor . Comunicând prin sufletul grup. tarea de #oală poate fi molipsitoare.

%+ Fluide de a*sor*$ie D .etipal Corespunde formei corpului. păsărilor.1/ Fluid imunitar 9iind conectat la sistemul imunitar. activarea acestui fluid asigurând protecţia împotriva contaminării./ Fluid meta*olic 9iind conectat la tot aparatul digestiv. organ. în ansam#lu. transformarea şi asimilarea -ranei. la corpul astral şi la cel mental. Fluid de circula$ie a ener(iei telurice ta#ileşte conectările sufletului întrupat cu mediul. menţine armonia între ritmurile animalului şi ritmurile planetei.%% Fluid instinctual Corespunde fluidului de comunicare de nivel 4 la plante şi uneşte toate fiinţele aparţinând aceleiaşi specii între ele şi cu ufletul 7rup. nu e*istă la păsările domestice. 7. 7.1.18 Fluid de termo0re(lare <eglea%ă temperatura internă a tuturor organismelor ce aparţin regnului animal. transmite toate energiile şi informaţiile necesare proceselor de înmulţire în perioadele optime determinate în (umea 8strală. atmosfera şi toate condiţiile de viaţă ale planetei. 7. conectând oc-ii la creier.8 Fluid respirator 8sigură toate procesele de respiraţie ale fiinţei. 7. 7. întreţine procesele digestive şi meta#olice. începând cu masticaţia şi continuând cu prelucrarea. al#ine.<eglea%ă ritmul vi#raţiilor specifice fiecărei celule. 7. unor reptile şi insectelor evoluate .%' Fluid de comunicare <eali%ea%ă comunicarea între animale şi fiinţele aparţinând celorlalte regnuri prin conectare la organele de simţ. nu şi la celelalte specii inferioare lor şi face posi#ilă perceperea şi decodificarea mirosurilor la nivelul creierului.1. la glandele sudoripare şi la aparatul digestiv. 7.Fluid (ustati) 9iind legat la papilele gustative. prelungind fluidul meta#olic pentru eliminarea re%iduurilor din organism.1: Fluid (enital 9iind conectat la ufletul 7rup. 7. asigurând circulaţia sângelui şi toate procesele de la nivelul celulelor sanguine. în toate etapele de creştere şi de de%voltare. mergând până la creier.furnici. 7. glandă.+ Fluid ar.%: Fluid de orientare )ste specific animalelor..1% Fluid optic 3raseul acestui fluid în interiorul organismului începe de Ia nivelul pupilei. 7.. 7. 7. 7. 7. 7.1' Fluid auditi) Parcurge urec-ea internă. previne îm#olnăvirea organismului. transmite creierului informaţiile legate de gust. cu toate caracteristicile ei fi%ice. etc/. Fluid neuronal 8sigură conectarea şi funcţionarea tuturor celulelor neuronale.11 Fluid san(uin )ste conectat la întregul aparat circulator. 7. a sistemului nervos central şi a celui periferic. 7. 7.1+ Fluid ol=acti) )*istă doar la animale. 7. 7. făcând posi#ilă şi reali%a#ilă întruparea.%1 Fluid de 9*or )ste întâlnit la insectele %#urătoare şi la păsări.Fluid de circula$ie a ener(iei cosmice 2ntreţine viaţa fiinţei prin alimentarea cu )nergie +niversală. 7. aparat şi sistem şi menţine armonia vi#raţiilor la nivelul întregii structuri eterice. fiecărui ţesut.17 Fluid curati) usţine toate procesele de vindecare şi refacere.7 Fluid de eliminare a re9iduurilor )ste conectat la aparatul urinar.

%. 9luidele respirator. 9luidul meta#olic are culoarea gal#enă. 9luidul de circulaţie a energiei telurice are culori diferite pentru fiecare specie. Prin c-a0ra nr.iilor superioare: 7. de termo-reglare. ? trec fluidul meta#olic şi cele de a#sor#ţie energetică. respectiv pe cea cosmică. cel instinctual şi fluidul mental. până la mov. prin c-a0ra inferioară . curativ şi de %#or au diferite nuanţe de verde. CI#CULA1IA !2!#"I!I !3!#IC! LA A2I4AL! Corpul eteric este alimentat energetic prin cordonul eteric principal .Cordonul de 8rgint/. A filtrea%ă fluidul de a#sor#ţie. e*istă fluide de a#sor#ţie şi la nivelul #lănii. cel al organelor de simţ este al#astru şi fluidul de comunicare este al#astru-indigo.c-a0ra cosmică/ ce face conectarea cu "ivinitatea. F filtrea%ă fluidul de comunicare. (a c-a0ra nr. Indigo de diferite nuanţe. cel de orientare.': Fluid al ascult&rii sau supunerii. de preluare şi transmitere a energiei eterice. "upă ramificarea în do%a eterică. C-a0ra nr. 5 . a parfumurilor sau a mirosurilor plăcute fiecăruia . 2 este conectat fluidul genital. 9ără a fi dotat cu aceste ultime două fluide. în special la feline. 8.Pornesc de la nivelul organelor de simţ şi a#sor# energia luminii . imunitar. cel instinctual şi cel mental. D trec fluidele de tip astral filtrate mai întâi de c-a0ra cosmică. 4 este conectat fluidul de eliminare a re%iduurilor. fluidele sunt multicolore.verde-al#astru/. fluidul respiraţiei.Fluid sen9orial 9ace legătura între corpul fi%ic şi corpul astral. animalul nu poate convieţui în comuniune cu omul. 8stfel. fluidul neuronal. cel genital este portocaliu. sunt şi fluidele sen%orial şi neuronal. "upă vi#raţiile specifice funcţiilor pe care le au şi ale c-a0relor prin care trec. 3oate fluidele eterice au circuite du#le. E este traversată de fluidele organelor de simţ şi de cel sen%orial. 9luidul de structură şi cel de reglare a vi#raţiilor sunt mov-argintii. C-a0ra nr.prin oc-i/. a sunetelor . transformă energia telurică.prin nas/ şi a -ranei . Fluid mental Conectea%ă corpul fi%ic şi corpul astral cu corpul mental. (a aceste fluide eterice de gradul II se adaugă şi câteva fluide de tip astral.%.prin cavitatea #ucală/.%/ Fluid de respectare a ierar.c-a0ra telurică/ ce sigură legătura fiinţelor din regnul animal cu planeta pe care se află în evoluţie şi prin c-a0ra superioară . cel de a#sor#ţie energetică este gal#enver%ui. fiind legate prin cele două fluide de circulaţie a energiilor. 7. fluidele imunitar şi curativ. cel de orientare. fluidul de %#or şi cel sen%orial. pe cel de termo-reglare. fluidele sunt conectate la c-a0re' (a c-a0ra nr. sanguin. e*istente doar la unele animale mai evoluate' 7. "in acest fluid se desprind alte două fluide specifice animalelor domestice' 7.%8 Fluid al iu*irii sau ata>amentului: 7. Prin c-a0ra nr. F sunt conectate fluidul de %#or. la unele animale. (a c-a0ra nr. iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice şi fluidele astrale sunt de culoare al#argintie. fluidul sanguin. fluidul de structură şi cel de reglare a vi#raţiilor.%7 Fluid de conectare la Voin$a i)in&. în culorile spectrului. inferioară şi superioară. fluidul de eliminare a re%iduurilor are culoarea roşie. c-a0rele funcţionând ca transformatoare ale energiei primite şi filtre ale energiei emise prin Cordonul de 8rgint şi direct prin c-a0ra cosmică şi c-a0ra telurică. în energie optimă sistemului viu. 9luidul sen%orial este turcoa% . Cele două c-a0re e*terioare corpului fi%ic. împreună cu c-a0ra nr. 7.prin urec-i/. prin cele şapte c-a0re ce au rol de transformare a energiei în energie specifică fiecărui organ şi sistem şi de filtrare a acestei energii. 9luidul de protecţie şi cel ar-etipal sunt alimentate numai prin cordonul eteric principal.

CAPITOLUL III lui!ele corpului eteric uma" 2n alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe. la om fiind mai eterate datorită conectării cu celelalte structuri. întreţin #una alcătuire şi funcţionare a organismului fi%ic. mergând până Ia auriu strălucitor. 2ntre cele trei tipuri de curenţi nu e*istă legături. forma lor fiind aceea de spirală. de activităţile %ilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi. G . fiecare fiind alimentaţi din surse diferite prin Cordonul de 8rgint şi prin c-a0rele e*terioare corpului fi%ic. fluidele de gradul I sunt vi%uali%ate su# forma unor #en%i luminoase colorate ce stră#at corpul fi%ic. Prin clarvedere. de mediu. de conştienti%area "ivinităţii şi a (egilor +niversale. 8limentarea sa se reali%ea%ă direct din învelişul de protecţie al cordonului principal. cu două sensuri. 9iecărui fluid îi corespunde o calitate. 8limentarea fluidelor eterice umane este influenţată de -rană şi de somn.1 Fluidul de protec$ie Prin structura sa. Circuitul înc-is este dat de stratificarea în două fascicule. fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnera#ilitate întregii alcătuiri eterice a fiinţelor. de sentimente şi gânduri. de gradul I. FLUI !L! ! "#A UL I 9luidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare ca alcătuire a corpului eteric uman. încărcaţi cu energie eterică diferită. ele fiind transportate de învelişul e*terior în afara structurii. Cordonul de 8rgint. 3ransparenţa sa nu influenţea%ă vi%uali%area luminiscentei şi a culorii fluidului ce traversea%ă canalul eteric. "iferă prin consistenţă. sentimentală şi morală a entităţii la nivelul eteric. &oi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte. interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a informaţiilor. o virtute. în funcţie de modul de a simţi. "acă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie. fluidele de tip astral au forme geometrice sau sim#olice şi sunt mai luminoase. putând fi c-iar ine*istenţi. fiind încărcat doar cu informaţii de protecţie. iar fluidele de interconectirc sunt vi%i#ile numai în structurile c-a0relor. apoi a#sor#ite şi di%olvate în )terul +niversal. A. Primul =se duce> pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra. Prin natura sa specială. de la energia captată din )terul +niversal până la transformarea acesteia într-o energie de tip emoţional-afectiv de provenienţă divină. A. Primul tip de curenţi eterici. eventualele impurităţi nu pot a!unge până la învelişul interior. de relaţiile cu celelalte fiinţe şi cu entităţile superioare. de a gândi şi de a acţiona al fiinţei umane. po%iţionaţi pe mai multe straturi. )*istă o mare asemănare între fluidele de gradul II ce compun structurile eterice ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile eterice umane. traversând întreaga structură eterică. nu pertur#ă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl încon!oară. determinând neutralitatea întregului. alimentaţi din )terul +niversal. Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite. 8stfel. 9luidele de conectare intra-structurală facilitea%ă funcţionarea în siguranţă a tuturor structurilor su#tile. învelişul este du#lu. 8ceşti curenţi sunt activaţi la ma*im sau nu. însă pertur#area oricăruia dintre sistemele de fluide eterice produce pertur#ări celorlalte. Cele două fascicule au polarităţi diferite. intrând din nou în Cordonul de 8rgint. un dar primit de la Creator. înfăşurate unul peste celălalt. conectat la ursa "ivină. percepute vi#raţional. asemănătoare celofanului. Consistenţa acestui fluid care îm#racă toate circuitele fluidice din corpul eteric este cea mai fină. orice afecţiune a lor durând foarte puţin. Curenţii de tip astral definesc structura emoţională.

cu sau fără ştirea lor. alimentându-se cu (umină "ivină din %ona Creaţiei Primordiale. făcând =minuni>. se creea%ă noduli."ă la s'. C-a0ra filtrea%ă (umina şi o optimi%ea%ă corespun%ător organismului. fi#roame. fluidul de structură se poate reface.irii Tale( Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii. 9luidul intră şi iese prin c-a0ra a-asrara. mărit la o scară foarte mare. pe cât este posi#il. 8poi. sau lucrea%ă prin intermediul unor terapeuţi. într-un cuvânt' trăiţi sănătosI 2nainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea spaţiilor intercelulare cu lumină din Jona "ivină a creaţiei Primordiale. a no*elor din mediu se acumulea%ă în spaţiile interceluîare. desprinde corpul străin şi îl de%integrea%ă. natural. medicamente.rşitul acestei *ieţi păm. c-isturi. 2nfăşurarea este du#lă. su#stanţe c-imice ingerate de animale. )liminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. )liminarea lor se face fără le%iuni. aflată în c-a0ra 1ulad-ara de la #a%a coloanei verte#rale. menţinându-le consistenţa şi invulnera#ilitatea. Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc pe"tru protecţia pe care mi&o o'eri perma"e"t# 'ără ca eu să ştiu( )ţi mulţumesc că mi&ai creat u" corp eteric i"*ul"era+il şi i"!estructi+il p.. )le intervin fără conştienti%area #olnavului.% Fluidul de structur& 9luidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe e*teriorul mem#ranei. sc-im#aţi-vă modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i. îngrăşăminte c-imice care au fost folosite la -rănirea legumelor. 8stfel. 8devărata c-irurgie de lumină nu se poate reali%a decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe 3erra. 3oată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. varice. reducând la minim consumul de carne. negi şi alte e*crescenţe.)-uri. 40 ."teşti %"c-i"ată slu. "evenind din ce în ce mai grosiere. ci o afirmare a unei stări de fapt. polipi.rice vi#raţie di%armonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin fluidul de protecţie în matricea informaţională a corpului eteric. "atorită modului de viaţă actual. acest fluid a devenit foarte vulnera#il. Ieşiţi cât mai mult în natură. 3oate organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. a cărnii. fără a interfera în structura lor ar-etipală. A. a unei împliniri atrase de certitudinea reali%ării. aceste depuneri distrug fluidul de structură şi înglo#ea%ă în masa lor celulele. formaţiuni canceroase. aflată în creştetul capului. )nergia specială folosită în c-irurgia de lumină pătrunde în spaţiile intercelulare. 8stfel. căci fumul creea%ă depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului respirator. evitând alimentele ce au în componenţă su#stanţe c-imice. :ucleul corpului mental citeşte matricea informaţională şi acţionea%ă partea su#conştientă a mentalului pentru re%olvarea pro#lemelor de la nivelul fi%icului şi partea inconştientă pentru re%olvarea disfuncţiilor din corpul eteric. prin c-irurgie de lumină. fluidul de structură poate fi vă%ut ca o reţea de glo#uleţe strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii. tumori. &i#raţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armoni%ate prin citirea sau rostirea unor invocări adresate "ivinităţii. alcool/. <enunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera îm#âcsită. Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare. ea nefiind o cerere. 3oate re%iduurile rămase în urma prelucrării to*inelor .

în general. de mai multe ori pe %i. 9luidul de reglare a vi#raţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule. duce la apariţia #olii. 2n %ona aflată în di%armonie. 8colo unde spaţiile intercelulare sunt pure. 1enţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului organism. fluidul de structură deteriorat se poate reface. o perioadă îndelungată de timp. <epetarea următoarei invocări. optimi%ând-o conform necesităţilor. "isonanţa.rice pertur#are a vi#raţiilor este transmisă informaţional #a%ei de date aflată în c-a0ra 1ulad-ara.rşitul acestei *ieţi păm. Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare re%iduală. 44 . Invocare pentru refacerea fluidului de structură )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# pe"tru !esă*. Invocare pentru purificarea spatiilor intercelulare Te ro/# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# trimite Lumi"a Ta să puri'ice toate spaţiile i"tercelulare ale corpului meu# pe"tru ca eu să pot 'i aşa cum Tu m&ai creat( Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai multă energie decât este necesar pentru funcţionarea lui. 8spectul său este acela al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie. în funcţie de %ona pe care o parcurge. <evenind la normal. primind impulsuri informaţionale şi transmiţând energie din Jona "ivină a 8rmoniei &i#raţionale.e$e 'lecare celulă a trupului meu# !e acum şi p. (a nivelul întregului organism. 8limentarea fluidului se intensifică până la resta#ilirea armoniei. #ioterapeuţii. organul se îm#olnăveşte. . fluidul îşi pierde strălucirea. îşi recapătă aspectul iniţial. devenind opac."teşti %"c-i"ată Slu. are efect terapeutic asemănător. C-a0ra a-asrara filtrea%ă energia de alimentare a acestui fluid. fluidul de reglare a vi#raţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele %one."ă la s'.Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt în%estraţi. lipsa de armonie a vi#raţiilor. "acă ritmul vi#raţiilor celulelor unui organ este pertur#at.' Fluidul de re(lare a )i*ra$iilor 9iecare celulă a organismului uman are propria ei vi#raţie şi fiecare ţesut are o vi#raţie specifică. viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară.irii Tale( A.rşita alcătuire a 'ii"ţei mele( ie ca Lumi"a ta să prote. . vi#raţiile sunt în armonie.

ufletelor mai puţin evoluate li se creea%ă viitoarele trupuri fi%ice ar-etipale de către entităţi superioare. unde fluidul este conectat. de consumul de droguri sau su#stanţe -alucinogene şi de unele maladii mentale. cât şi de fluidul de reglare a vi#raţiilor. 8colo.e*. . de lovituri şi dureri puternice. . sufletul corpului eteric.sau vegetativ/. de şocuri psi-ice sau spaime. maturi%ării şi îm#ătrânirii funcţionea%ă continuu prin acest fluid. încă dinainte de naştere.etipal 9luidul ar-etipal este fluidul formei.în ca%ul scafandrilor. de sc-im#ări #ruşte de temperatură . alimentat din Jona "ivină a 8r-etipurilor prin Cordonul de 8rgint. 8r-etipul fiecărei fiinţe întrupate e*istă."! *eş"ic 1oia Ta( 42 . sc-im#area aspectului fi%ic prin slă#ire. 9luidul ar-etipal este vi%i#il ca o mem#rană foarte fină ce acoperă toate organele şi întregul corp fi%ic. corespun%ător 0armei şi evoluţiilor lor. Invocare pentru refacerea fluidului arhetipal )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# Creator a tot ce e0ista# că trupul meu 'i$ic corespu"!e per'ect ar-etipului său# respect.rice situaţie care duce la ieşirea din ar-etipul original .celelalte fluide eterice pot trece prin ea/. )le conţin informaţii despre evoluţia farului. "atele primare sunt depo%itate în Kanca de "ate din c-a0ra 1ulad-ara de la #a%a osului sacru.Invocare pentru armonizarea vibraţiilor Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc pe"tru armo"ioasa alcătuire a 'ii"ţei mele( ie ca toate celulele# ţesuturile# or/a"ele# /la"!ele# aparatele şi sistemele corpului meu sa 'ie %" armo"ie u"ele cu celelalte# aşa cum Tu le&ai creat pe"tru Sla*a Ta( A. sufletele evoluate îşi creea%ă viitoarele trupuri fi%ice. de că%ături de la înălţime. a fiecărei părţi a organismului separat şi în cadrul întregului.îng-eţarea mem#relor/ şi de presiune .+ Fluidul ar. de suferinţe prelungite.sc-im#area formei fi%ice a unui organ în urma unui accident sau a unei operaţii c-irurgicale. Ieşirea din ar-etip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi organelor. 2n aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ. îngrăşare sau operaţii estetice/ provoacă di%armonii vi#raţionale înregistrate atât de fluidul ar-etipal. alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi de%voltării. în diverse fa%e evolutive. 9orma ar-etipală este conectată permanent prin energie mentală la nucleul corpului mental şi prin fluidul eteric ar-etipal la nucleul corpului eteric aflat în c-a0ra 1ulad-ara. "in momentul naşterii.consistenţa mem#ranei/ poate fi deteriorată de unele eforturi fi%ice mari. 1em#rana este transparentă şi penetra#ilă . în Jona "ivină a 8r-etipurilor. Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fi%ic. de la stadiul em#rionar până la creştere şi formea%ă matricea sufletului em#rionar . aviatorilor şi alpiniştilor/. 9orma fluidului ar-etipal . de administrare de aneste%ice foarte puternice sau medicamente timp îndelungat. "e foarte mult ori. corpul fi%ic nu mai corespunde formei ar-etipale originale. mergând până la nucleul fiecărei celule.

energia primită' C-a0ra "ivină .. Poate a!unge de grosimea unui fir de aţă. 8!uns în inimă. de nuanţe diferite. )nergie C-ristică şi )nergia fântului "u-. Pătrunde în corpul eteric prin c-a0rele superioare. Cele trei c-a0re filtrea%ă fiecare. e întoarce în Ple*ul olar de unde este preluat în Cordonul de 8rgint.energia divină . Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei universale Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# Doam"e Isus C-ristos şi S'i"te !e *iaţă 'ăcătorule Du-# trimiteţi# ro/u&*ă# 'ii"ţei mele %"trupate( Lumi"a# Iu+irea şi 1iaţa pe"tru a putea 'ace mai +i"e *oia S'i"tei Treimi pe acest Păm. în funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. Iu#irea şi gri!a faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens. postul. conectat doar la energia fanţului "u. Coloana al#-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin c-a0ra a-asrara. spre deose#ire de persoanele sedentare.Fluidul de circula$ie a ener(iei uni)ersale 9luidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină din 8#solut.ce menţine viaţa în trupul fi%ic. reglând la parametrii corespun%ători fiinţei întrupate. apoi prin c-a0ra a-asrara din creştetul capului. 4? . 3raseul său stră#ate întregul organism pe circulaţia sanguină. C-a0ra C-ristică energia cosmică . aflată la apro*imativ ?0 cm su# tălpile picioarelor.energia 9iului/ şi a-asrara . este C-a0ra 3elurică. Persoanele care merg mult pe !os. rugăciunea şi meditaţia atrag amplificarea conectării. 2n diverse stadii de evoluţie a conştientei. (umina verde-fosfor ce pătrunde prin C-a0ra 3elurică îşi sc-im#ă strălucirea şi nuanţa. strălucitor.. care stau mult în natură au acest fluid foarte activat. transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre Pământ.aflată la apro*imativ 4E cm deasupra capului/.aflată la apro*imativ ?0 cm deasupra capului/ şi C-a0ra C-ristică . (ipsa de credinţă în "ivinitate este cau%a reducerii alimentării fluidului. mărind astfel alimentarea cu )nergie "ivină. 9luidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde.energia fanţului "u-/. cu energie cosmică din Jona Iu#irii 1ateriali%ate şi cu energia vieţii din Jona Creaţiei "ivine."t( A.energia 3atălui/.energia vieţii . Fluidul de circula$ie a ener(iei telurice C-a0ra care filtrea%ă acest fluid. 3raseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. Prin c-a0ra 8strului 3eluric este trimisă în organism energia ce constituie suportul mineralelor asimilate din -rană prin fluidul meta#olic şi fluidul de a#sor#ţie energetică.A. Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin c-a0ra 8na-ata. aducându-l la parametrii fiinţei. la care fluidul este puţin activat. 9luidul stră#ate organismul pe circulaţia venoasă. reali%ânduse astfel comunicarea cu planeta. iese prin c-a0ra 8na-ata şi apoi prin C-a0ra 3elurică. în timp ce fluidul universal e conectat la circulaţia arterială. C-a0ra "ivină .

aflată în dreptul om#ilicului. (a nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii şi informaţii între fluidul meta#olic şi fluidul circulator . +n aparat digestiv sănătos va modifica foarte puţin strălucirea fluidului. răspun%ătoare de toate procesele digestive. fluidul meta#olic este conectat la fluidul ritmului. 9iecare organism are propriul ritm meta#olic. iar afecţiunile renale fac ca fluidul să 4A . c-iar în ca%ul unui organism aparent sănătos. (a intrarea în c-a0ra 1anipura. fluidul se întoarce în c-a0ră 1anipura. parcurgând aparatul digestiv. 8fecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena. 9luidul pur. Invocare pentru activarea fluidului metabolic )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule# pe"tru -ra"a pe care o !ai tuturor corpurilor mele %" 'iecare $i# pe"tru +u"a asimilare şi 'olosirea optimă a e"er/iei !i" -ra"a *ie( A. aparatul urinar şi a!ungând până la glandele sudoripare. "istrugerea parţială a acestui filtru cau%ea%ă îm#olnăvirea pancreasului şi a ve%icii #iliare. Culorile acestui fluid parcurg gama de vi#raţie specifică gal#enului. dăruind iu#irea şi energia ei fiinţelor cu care se află în comuniune. determină apariţia dia#etului şi a altor #oli de nutriţie. "upă irigarea întregului aparat digestiv. la#a conectare la fluidul ritmului provoacă arderi lente sau rapide./ Fluidul meta*olic Culoarea gal#enă a fluidului meta#olic corespunde c-a0rei 1anipura. fluidul circulator şi fluidul respirator. portocaliului şi roşului.7 Fluidul de eliminare a re9iduurilor 9luidul eteric de eliminare a re%iduurilor intră prin c-a0ra 1anipura şi iese prin c-a0ra 1ulad-ara. "eteriorarea acestui filtru energetic simultan cu crearea de #reşe în filtrul din ficatul eteric. Printr-o alimentaţie ec-ili#rată se poate menţine starea de sănătate. în timp ce starea de #oală se va imprima prin nuanţe pale. Culoarea sa la ieşirea din organism reflectă starea de sănătate a individului. deci şi strălucirea fluidului. gal#en-ver%ui pentru afecţiuni -epatice sau ocru în ca%ul unui colecist #olnav. este de culoare aurie. printr-un filtru energetic. lipsite de strălucire' muştar în ca%ul afecţiunilor stomacului. A.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice )ţi mulţumesc# Pla"etă 1ie# care mă /ă$!uieşti# mă ocroteşti# mă -ră"eşti şi mă spri. :uanţa pe care o primeşte după trecerea prin c-a0ră este dată de caracteristicile proprii fiinţei. deci ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în celălalt.sanguin/. 8limentaţia #a%ată pe carne transformă culoarea fluidului în maro desc-is.i"i pe"tru a&mi %"!epli"i misiu"ea( )ţi !ăruiesc iu+irea mea# puritatea 'ii"ţei mele şi *iaţa mea# pe"tru Sla*a lui Dum"e$eu şi i"staurarea %mpărăţiei Sale pe Păm."t( Planeta răspunde. 2n splina eterică e*istă un al doilea filtru prin care se fac sc-im#urile între fluidul meta#olic. denumit şi fluid al vieţii.

"eteriorarea acestor filtre creea%ă afecţiuni renale. re%ultate din com#inarea culorilor verde. 1enţinerea ritmului respirator propriu facilitea%ă racordarea corpurilor inferioare la corpurile superioare ale fiinţei. )nergia #inefăcătoare a apei de #ăut are efect de stimulare a acestui fluid. în #ron-iile eterice. distrugerea lor provocând #loca!e renale. purifîcându-se astfel plămânii. a reglării sau încetinirii ritmului respirator."t( A. al#icioase. Culorile pale. "upă trecerea prin cele două c-a0re. upraenergi%area fluidului provoacă diaree la digerarea unor alimente ne#enefice. "acă aceste nuanţe sunt nesc-im#ate la ieşirea fluidului din organism. <itmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului. (egătura energetică directă a aparatului respirator cu ple*ul solar determină uşurarea activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor de deconectare.8 Fluidul respirator 9luidul respirator este alimentat prin două c-a0re . 2n ple*ul solar.(ipsa de continuitate a fluidului pe traseul rectului favori%ea%ă apariţia -emoroi%ilor. e*istă filtre circulare ce menţin elasticitatea #ron-iilor fi%ice. iar supraenergi%area fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă micturiţie .nevoie frecventă de a urina/. Invocare către planeta Pământ (Geea) )ţi mulţumesc# Pla"etă 1ie# pe"tru că preiei toate re$i!uurile elimi"ate !e corpul meu 'i$ic şi !e corpurile mele su+tile# puri'ică"!u&le %" 'iecare $i pe care o trăiesc %" armo"ie cu ti"e şi cu %"trea/a Creaţie# pe"tru Sla*a lui Dum"e$eu şi i"staurarea %mpărăţiei Sale pe Păm. denotă îm#olnăvirea plămânilor. "istrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă la nivel fi%ic #ronşite sau astm. (ipsa conectării celor două fluide este cau%a unor #oli în plan fi%ic şi a legăturii sporadice cu $inele uperior. plămânii sunt îm#âcsiţi. la#a energi%are a fluidului în ve%ica urinară duce la lipsa de control a micţiunilor. 8stfel. poluaţi. aducându-le la nivelul vi#raţional propriu fiinţei. recomandate în afecţiunile aparatului digestiv şi ale aparatului urinar. fluidul preluat din 8erul +niversal este încărcat cu particule solare. culoarea lui are diferite nuanţe. urmea%ă o cone*iune a fluidului transformat cu fluidul ritmului în ple*ul solar. înseamnă că aparatul respirator este sănătos. 2n rinic-ii eterici e*istă doua filtre energetice prin care se face transmiterea între fluidul de eliminare a re%iduurilor şi fluidul circulator . "acă fluidul capătă nuanţe înc-ise. ce transformă particulele eterice ale aerului. )nergi%area sla#ă a fluidului provoacă în cele mai multe ca%uri colite sau constipaţii. ursa de alimentare a acestui fluid este însăşi elementul pur 8er din descompunerea su#stanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci elemente primordiale. Pe traseul fluidului respirator.8na-ata şi &is-udda. Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a re%iduurilor. ele pier%ând doar din strălucire.sanguin/. (a fel şi energia vindecătoare a unor plante medicinale. 4E . 2n medii foarte pure .la munte sau în atmosferă salină/ aceste canale sunt curăţate. al#astru şi gal#en-auriu. concentrare şi meditaţie ca urmare a e*erciţiilor de respiraţie.fie maro-roşcat la ieşirea prin c-a0ra 1ulad-ara.

în special a celor superioare. <isipa de energie se*uală are ca efect insatisfacţia. ignoranţă sau înţelegere eronată a vieţii spirituale . fluidul îşi păstrea%ă culoarea şi luminiscenţa. sunt activate la ma*im şi primesc încărcare din Jona Creaţiei "ivine în momentul conceperii unui copil. Puritatea +niversală. (a ieşirea din corpul eteric. (ipsa de satisfacţie. precum şi o viaţă se*uală de%organi%ată. energia se*uală este distri#uită -aotic. fluidul genital feminin se conectea%ă la fluidul ritmului. 2n c-a0ra Lad-ist-ana. ursa de încărcare este Jona Purităţii "ivine. Mantră pentru menţinerea Purităţii niversale Toate corpurile mele su"t pure# Aşa cum Tatăl mi le&a creat Pri" tot ce /. din care se desprinde la intrarea în corpul eteric.)ste vor#a despre fluidele genitale ale 4F . la#a conectare a celor două fluide este cau%a pertur#ărilor ciclului menstrual. . la rândul nostru. Iesod.1: Fluidul (enital 9luidul genital este filtrat de c-a0ra Lad-ist-ana. încărcat cu ceea ce a preluat din organism. Cele două fluide eterice. Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. întreţinând un aparat genital sănătos. mai mult sau mai puţin #enefice. (a oamenii care folosesc #enefic energia se*uală. la organismele feminine acţionea%ă fluidul maternităţii. 2n timpul actului se*ual. menţinem. prin c-a0ra Lad-ist-ana au loc sc-im#uri de energie între parteneri. duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital. ale efirei Iesod. prin transmitere fluidică. "esprins tot din fluidul se*ual şi com#inat cu fluidul genital. insuficienţa şi dependenţa de se*. i%vorâtă din teamă. influenţând funcţionarea c-a0relor. 9iind puri.nu se poate a!unge la a#stinenţă se*uală decât la un anumit nivel de evoluţie spirituală ce permite folosirea în alt mod a acestor energii/."!esc# simt# spu" şi 'ac Me"ţi" Puritatea U"i*ersală( 9luidul genital care două polarităţi. de împlinire. 9uncţionarea optimă a acestei c-a0re contri#uie la armoni%area energiei întregului organism. consumată inutil. 2n a#senţa iu#irii dintre parteneri. 8ctivitatea se*uală negativă pertur#ă. plini de iu#ire necondiţionată. a#stinenţa fără un suport temeinic. aflată în %ona organelor genitale. risipită. de%amăgite sau frustrate se*ual. )le este masculin sau feminin.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului respirator Doam"e Atotputer"ic# %ţi mulţumesc pe"tru aerul pe care %l respir şi pe care Tu l&ai creat ca sursă a *ieţii mele %"c-i"ată Slu. frigiditate. transmiţându-se astfel ritmurile ciclice ale (unii. în funcţie de organismul la care este conectat. efira Purităţii. 9luidul genital este o parte a fluidului se*ual. efira Purităţii. deci la îm#olnăvire. fluidul genital pătrunde din nou în fluidul se*ual şi se întoarce în Jona Purităţii "ivine. 8ctul se*ual practicat cu iu#ire este un sc-im# #enefic de energii. genital şi cel al maternităţii. e*agerată. portocaliu-reflectori%ant la cei care au o activitate se*uală e*cesivă şi portocaliu-ocru. generator de satisfacţie şi împlinire se*uală. )liminarea în e*ces a energiei se*uale creea%ă di%armonie. ruginiu sau maro la persoanele agresate. Culoarea sa devine grial#icioasă în ca% de stagnare a energiilor se*uale. fluid de tip astral.irii Tale( A.

9luidul se colorea%ă în al#astru şi iese prin c-a0ra &is-udd-a după ce preia şi informaţiile de la nivel 4D . Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă. gri sau #e! sunt cau%e ale de%energi%ării fătului. de consistenţă şi transformarea culorii violet în al#. devenind opaca pe circulaţia venoasă. "in luna a patra de sarcină. în întruparea respectivă fluidul maternităţii nu se activea%ă. "acă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii. clarvă%ătorii ştiu care este se*ul viitorului copil.11 Fluidul maternit&$ii Ca şi fluidul genital.părinţilor şi fluidul maternităţii e*istent de!a la viitoarea mamă/. (egătura cu corpul eteric al viitorului copil este făcută de!a prin acest fluid. nuanţele ro% şi #leu ale fluidului placentar protector se com#ină &i%uali%ând acest fluid.1% Fluidul san(uin 9luidul sanguin sau circulator formea%ă o reţea ce du#lea%ă. care îl transformă conform vi#raţiei proprii fiinţei.arterială sau venoasă/. tructura sa este varia#ilă. denumită fluid placentar. . A. sistemul circulator. 2n ca%ul gemenilor. fluidul maternităţii este activat în perioada pu#ertăţii. )nergiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi îşi sc-im#ă compo%iţia pe toată perioada maternităţii. 9luidul placentar este îm#răcat de un fluid de tip astral protector. legume şi fructe în perioada sarcinii contri#uie la activarea fluidului maternităţii. având un organism perfect sănătos. după tipul de circulaţie pe care îl stră#ate . în timpul sarcinii. fluidul maternităţii de!a îm#racă uterul. cu atât fătul va fi mai prote!at. fluidul maternităţii este conectat la c-a0ra 1anipura. din care se va forma placenta fi%ică. respectiv a celui placentar. 8pariţia altor culori suprapuse celei violet semnifică e*istenţa unor afecţiuni la nivelul eteric corespun%ător culorii respective. )nergia trimisă din fera 1amei "ivine creea%ă placenta eterică. Cu cât acest fluid este mai puternic. etc. punctul de conectare a fluidului stră#ate %ona a#dominală dintre c-a0ra Lad-ist-ana şi c-a0ra 1anipura. de culoare #leu pentru #ăieţi şi ro% pentru fetiţe.ute Dum"e$eu2 tarea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid placentar. de se*e diferite. !ugăciune pentru femeile care "#i doresc copii Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# trimite ro/u&Te o e"titate !e lumi"ă ca să&mi 'ie copil %" *iaţa aceasta( ă/ă!uiesc să "u %i pertur+ misiu"ea şi să respect %"ţele/erea 'ăcută %"tre "oi %"ai"te !e "aşterea mea( Aşa să&mi a. tripleţilor. la nivel eteric.Pe a#domenul gravidei apare o dunga maronie/. lactate vii. însă o activare parţială a sa încă din copilărie e*plică tendinţele de comportament matern ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau în !oaca cu păpuşile. Conectarea la Jona 1aternităţii din fera 1amei "ivine se face tot prin c-a0ra Lad-ist-ana. A. )*istenţa acestui fluid este determinată 0armic şi conform planului vieţii sta#ilit înainte de întrupare. 2n momentul conceperii. 3ot aici se reali%ea%ă şi conectarea la fluidul ritmului. ce imprimă pulsul fluidului circulator. Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în c-a0ra 8na-ata. (ipsa de strălucire.Consumul de ouă.

fluidul ritmului influenţea%ă creşterea organismului şi încetarea creşterii. ce pertur#ă ritmurile fiinţei. 2n ple*ul solar e conectat la fluidul respirator. gelo%ie. "acă traseul fluidului circulator este incomplet. acţionând asupra -ipofi%ei şi epifi%ei. afectând astfel întregul +nivers. cu atât mai strălucitoare cu cât parametrii proprii sunt mai aproape de parametrii universali . Prin acest fluid suntem în concordanţă cu ritmurile %odiacale din momentul naşterii ca fiinţe întrupate. prin conectare la parametrii universali. Inima eterică este stră#ătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de fluidul ritmului. Conectându-ne la vi#raţii !oase. )*erciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului. deci ale Jodiacului. Prin menţinerea ritmurilor. în 1anipura la organele digestive şi în Lad-ist-ana la cele genitale.ve%i capitolul următor . 45 . favori%ea%ă menţinerea greutăţii corporale prin glanda tiroidă. Prin acest 3iuid primim paşaportul de integrare în Creaţie. etc/. 9iind în armonie cu ritmurile (unii.varice. Pătrunde în corpul eteric prin mai multe c-a0re' în &is-udd-a se conectea%ă la sistemul endocrin. deci va fi o inmă sănătoasă.=9luidele de tip astral>/. Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor. Kolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoarea roşu-vânăt la ieşirea din corpul eteric. fluidul sanguin ce stră#ate o inimă pură va fi luminos şi încărcat energetic. deci putem primi influenţa lor #enefică sau malefică. în ea nu mai au loc acnrimente negative . apar îngrăşarea e*agerată. organismul se îm#olnăveşte de afecţiuni specifice mem#relor inferioare . A. Primind iu#ire divină pe măsura purităţii inimii. activând prin ple*ul solar acea parte a sa conectată la fluidul respirator. prin interferenţă cu fluidul genital în c-a0ra Lad-ist-ana. (ipsa conectării la glandele de creştere produce pertur#ări în de%voltarea fi%ică a copiilor. 1' Fluidul ritmului 9luidul ritmului este conectat la <itmul +niversului. Prin legătura cu sistemul endocrin. suntem în armonie cu +niversul. "acă legătura la glanda tiroidă nu este perfectă. invidie. 3ensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid. devenim o sursă de di%armonie. 8legerea aparţine fiecăruia dintre noi.egoism. o#e%itatea.pulmonar. transmiţând în tot corpul sănătate şi puritate. 9luidul <itmului +niversal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este conectat la fluidele emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar. trom#o%e sau arterită în ca%ul în care fluidul nu parcurge mem#rele inferioare/. fle#ite. 9luidul ritmului are culoare al#-argintie. fluidul determină perioada ciclului menstrual la femei. Invocare pentru refacerea$ purificarea #i activarea fluidului sanguin Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# aşa cum 'lui!ul *ieţii stră+ate %"trea/a Ta Creaţie# 'ie ca *iaţa# să"ătatea şi puritatea să stră+ată %"tre/ul meu or/a"ism# ca Lumi"a Ta să circule pri" arterele şi *e"ele mele !upă cum i"ima mea este pli"ă !e iu+ire pură şi "eco"!iţio"ată( "acă inima ne este inundată de iu#ire. în 8na-ata la aparatul circulator.

1+ Fluidul de termo0re(lare Culoarea fluidului de termo-reglare este #leu-auriu. parcurge toată circulaţia sanguină. alertea%ă fluidul curativ care începe procesul de vindecare şi refacere. de căldură sau de fe#ră a fiinţei. Prin legătura sa cu fluidul imunitar. "eteriorarea cristalului curativ provoacă apariţia fe#rei fără e*plicaţii medicale. fiind inactiv când organismul este într-o stare de 4G . )ste conectat la Jona ănătăţii "ivine şi filtrat prin c-a0ra 1anipura. 1. <idicarea temperaturii corpului sau a unei %one rănite ori #olnave a organismului. 3oate celulele afectate sunt conectate la acest fluid. )ste conectat la oarele "ivin şi dă o particularitate proprie animalelor.rice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-reglare care îşi intensifică vi#raţiile. reglând temperatura internă şi asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu. re%istent la îm#olnăviri contagioase. 3oate cele trei fluide au o %onă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei.Fluidul imunitar )ste fluidul care ne prote!ea%ă împotriva îm#olnăvirilor."t şi "ici u" se"time"t al meu "u pertur+ă Armo"ia U"i*ersală( A.Mantră pentru integrarea "n !itmul niversal Ritmul 'ii"ţei mele este i"te/rat %" Ritmul U"i*ersului( Nici u" /. în a#senţa îm#olnăvirii corpului fi%ic. Culoarea sa gal#enă devine transparentă şi foarte desc-isă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fi%ic. . Invocare pentru activarea fluidului imunitar Doam"e# %ţi mulţumesc că su"t să"ătos %" această $i a *ieţii mele şi %" toate $ilele ce *or urma( A. A. 8ceastă %onă este un cristal eteric vi#ratoriu. fluidul de termo-reglare dă semnalul începerii luptei cu #olile infecţioase. "upă trecerea prin c-a0ra 8na-ata. "isfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta căldura e*cesivă sau frigul mai mult decât altele. 9uncţionarea foarte sla#ă a acestui fluid se reflectă prin îm#olnăviri dese şi repetate."!# "ici o 'aptă# "ici u" cu*. Fluidul curati) 9luidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a lungul circulaţiei sanguine. 9uncţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos.1. făcând să crească temperatura corpului. având diverse nuanţe imprimate de starea de frig. provocând starea fe#rilă. Când fluidul este distrus în totalitate. 9luidul curativ funcţionea%ă doar când este necesar. este posi#ilă infestarea cu virusul HI& şi declanşarea I"8. păsărilor şi omului' starea de căldură interioară. cristal curativ.

)ste conectat la sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. activând fiecare neuron.<P+(+I ") C<I 38(/. parcurge coloana verte#rală. intrând în toate c-a0rele.<P+(+I CH<I 3IC. 2n ca% de îm#olnăvire sau de rănire a corpului fi%ic. 9luidul neuronal este alimentat din 1entalul +niversal. de termo-reglare #leu/.1/ Fluidul neuronal tructura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor eterice. C. făcând conectarea cu fluidul ganglionar. corespun%ătoare fiecărei disfuncţii. Mantră (către %oare/ Căl!ura trupului meu pro*i"e !i" căl!ura ta( 1iaţa trupului meu# !i" *iaţa ta( Să"ătatea trupului meu !i" lumi"a ra$elor tale( Căl!ura# *iaţa şi lumi"a ta %"*ăluie toate celulele trupului meu( A. dat fiind că fluidul este activat şi la o mică %gârietură sau la o înţepătură de insectă. mergând pe învelişul canalului us-umna. fluidul imunitar. fluidul sanguin sau fluidul meta#olic.despre toate cristalele din corpurile su#tile voi scrie în acea parte a cărţii consacrată C. întâi la 1anipura. prin conectarea la fluidul de eliminare a re%iduurilor. )ste responsa#il de secretarea calusului în ca%ul fracturilor şi de refacere a oaselor. Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fi%ic. fluidul curativ este conectat la fluidul meta#olic şi provoacă greţuri sau vărsături atunci când organismul a ingerat ceva ne#enefic şi diaree la digerarea alimentelor nesănătoase. acţiunea ra%elor solare gră#ind procesele de refacere. fluidul curativ emite semnale de vi#raţie !oasă. ca şi fluidul imunitar. perioadele de pau%ă sunt destul de puţine. căpătând nuanţe al#astre sau gal#ene după trecerea prin cristalul curativ. de vindecare în ca% de #oală. în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două fluide . apoi la 8na-ata şi la ple*ul solar. "e starea vi#raţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare . "ar. Culoarea sa este verde intens. <olul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului. fiind alimentat din Jona ănătăţii "ivine.imunitar. 2n c-a0ra 1anipura. "in ramura centrală pornesc trasee colorate diferit spre toate celulele neuronale. )ste conectat la două c-a0re. de resta#ilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în orice fel. Culoarea fluidului este roşu-aurie. scurtarea traseelor secundare duce la parali%ii. <uperea legăturii superioare provoacă maladii psi-ice. 8!unge apoi în c-a0ra 1ulad-ara. <amura sa centrală porneşte din c-a0ra mentală. se acţionea%ă fluidul de termo-reglare. de unde se ramifică în ple*uri. unde depo%itea%ă toate informaţiile acumulate. 9luidul curativ se activea%ă în aer li#er şi la soare. aflată în partea din spate a capului şi. Prin re%onanţă.gal#en. prin corpul mental 20 .sănătate perfectă.

"isfuncţiile sale produc pertur#ări în plan psi-ic. 9ace legătura între oc-ii eterici şi creierul eteric. 9luidul are culoarea gal#enă şi este filtrat tot la c-a0ra mentală. gust şi pipăit. 9luidul are culoare indigo-argintiu. transformă stările psi-ice în sen%aţii fi%ice prin conectarea vaselor sanguine. 24 . "iscontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap. miros. LUIDELE SIM3URILOR 8ceste fluide corespund celor cinci simţuri fi%ice' vă%. pentru a fi adus la parametrii optimi fiinţei. A. "in ple*uri se ramifică spre fiecare ganglion. oc-iul face cataractă.dioptrii diferite/. oc-ii se îm#olnăvesc de miopie. energi%ând retina şi cristalinul. la aparatul locomotor şi la organele de simţ/ şi a fluidului ganglionar. 9luidul optic este alimentat de oarele "ivin. 9luidul capătă o culoare gal#en-cenuşie în ca%ul #olilor psi-ice. mergând de-a lungul coloanei verte#rale de unde conectea%ă ple*urile ca şi fluidul neuronal. pres#itism şi -ipermetropie. ine*plica#ile medical. unind în traseul său ple*urile şi cele 2F de perec-i de ganglioni.Mantră Corpul meu me"tal are o să"ătate per'ectă( Toate procesele psi-ice şi re'lectarea lor %" corpul 'i$ic se !es'ăşoară co"'orm 1oi"ţei Di*i"e şi a Si"elui meu Superior# co"ectat la corpul meu me"tal( ănătatea psi-ică şi fi%ică este direct influenţată de #una funcţionare a fluidului neuronal . A.17 Fluidul (an(lionar 9luidul ganglionar conectea%ă creierul eteric la sistemul simpatic. au%. 9iind legat şi de sistemul arterial. de către c-a0ra 8!na. 8fecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din c-a0ra 8!na. Cristalinul are rol de filtru eteric. "acă retina nu este energi%ată la parametrii optimi. în ca%ul în care cristalinul eteric nu funcţionea%ă. (ipsa fluidului înseamnă lipsa vederii. fiind du#lat de un cristal energetic. "acă retinele sunt energi%ate diferit pentru fiecare oc-i apare astigmatismul .18 Fluidul optic e desprinde din cordonul eteric principal.prin legătura la creier. Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea ple*ului solar prin #ăi fier#inţi la picioare sau prin alte metode. Poate fi nativă sau posterioară naşterii.

dacă fluidul se de%activea%ă prin de%energi%ări foarte dese . #loca! care se transmite 0armic în viaţa următoare. 1irosurile grele. fiind filtrat de c-a0ra &is-ud-a şi de c-a0ra de vi#raţie aflată între &is-ud-a şi 8na-ata. pot fi surdo-muţi în viaţa următoare pentru a înţelege necesitatea dialogului şi comunicării între fiinţe. 8fecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea #leumarin. ur%enia poate fi nativă. (ipsa filtrelor afectea%ă timpanul. oamenii care refu%ă comunicarea într-o viaţă. la nivelul sinusurilor. mergând până la al#. "acă fluidul auditiv nu e*istă. este un filtru energetic. 2n nasul eteric.%: Fluidul auditi) )ste alimentat de )terul primordial prin care se transmit sunetele devenite cuvinte. 8cest filtru olfactiv prote!ea%ă împotriva mirosurilor grele. Persoanele care lucrea%ă cu su#stanţe c-imice . #en%inării. 2n ca% de de%energi%are. urec-ea internă la creier.în la#oratoare.Mantră (către %oare) Lumi"a su'letului meu pro*i"e !i" Lumi"a Di*i"ă Solară( Lumi"a oc-ilor mei este re'lectarea lumi"ii su'letului meu( Oc-ii mei primesc !e la Soare lumi"a )mi -ră"esc cu ea toate corpurile( Eu su"t Lumi"ă( A. (ipsa de încărcare a fluidului creea%ă -ipoacuitate. la nivel eteric. sau căpătată ulterior. Culoarea sa este verde-al#astru. depara%itare.%1 Fluidul ol=acti) 9luidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra &is-ud-a. farmacii sau fa#rici de medicamente. aceştia fiind puri în primii ani de viaţă întrupată. 22 .se întâmplă şi la cei care lucrea%ă permanent în %gomot/. A. culoarea devine #leu-desc-is. Culoarea lui este al#astru-intens. 8ceste filtre energetice acustice prote!ea%ă urec-ea internă fi%ică de vi#raţiile %gomotelor foarte înalte. rafinării. înc-iderea în sine şi neacceptarea comunicării. insuporta#ile produc de%energi%area #ruscă a fluidului. 8stfel. cosmetice. 3impanele sunt du#late de filtre eterice.urătoare( ie ca şi su'letul meu să au!ă *i+raţiile lumii %" care trăiesc# !upă cum este 1oia Ta( <efu%ul de a percepe lumea încon!urătoare. fetide. fiinţa nu aude. morgă/ sau care se ocupă de salu#ritate. 9luidul conectea%ă. detergenţi. Invocare pentru activarea fluidului auditiv si a clarauditiei )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule# că pot au$i ma"i'estările lumii 'i$ice %"co". dacă fluidul nu e*istă în structura eterică a fătului. vi#raţiile notelor mu%icale devenite mu%ică. vi#raţiile %gomotelor. de%insecţie au fluidul olfactiv foarte sla# energi%at. în special copiii. ursa de alimentare este Jona "ivină a parfumurilor. duc la #locarea fluidului auditiv şi a fluidului vor#irii.

Invocare pentru activarea fluidului olfactiv #i a clar&mirosului %ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# ca pot mirosipar'umurile *ii cu care ai %"$estrat e"tităţile !e lumi"ă !i" re/"ul *e/etal şi că mă prote. neted.com#inaţii de gusturi/ sau foarte iute. timulea%ă papilele gustative. este filtrat de c-a0ra &is-ud-a. îşi pierde strălucirea dacă nu este activat. 9luidul tactil are culoare turcoa%-auriu. Palmele au filtre eterice pe toată suprafaţa pielii. ce le transformă în sen%aţii fi%ice . amăreală. uscat. rece.cald. etc/. Condimentele .te ema"ate %" lumea 'i$ică( ie ca su'letul meu să perceapă par'umurile lumii su+tile# !upă cum este 1oia Ta( A. Culoarea fluidului este verde-găl#ui. .nu mierea. re%ultat din com#inarea al#astrului din c-a0ra &is-ud-a cu gal#enul din c-a0ra 1anipura. 3ransmiterea de la filtrele tactile prin fluid are loc doar dacă filtrele sunt intacte. en%aţiile preluate la nivel energetic a!ung întâi la filtrele eterice din palme. 8limentele dulci . umed. stomacul şi glandele salivare. aspru. îng-eţat. sunt transmise prin fluidul tactil la creierul eteric. amar. tare.ca şi fluidul tactil/. "e aici.%% Fluidul (ustati) 9iind activat în Jona "ivină a en%aţiilor 9i%ice 1ateriali%ate . tăios.e$i !e toate mirosurile ur.t să pot simţi /ustul 'ără să i"/ur/ite$# %" măsura %" care acest lucru este %" !esti"ul meu# !upă 1oia Ta şi a Si"elui meu Superior( A. lipicios. Persoanele care au distruse aceste filtre gustative pot mânca alimente neo#işnuite . 2? .%' Fluidul tactil 9luidul tactil conectea%ă palmele şi tălpile picioarelor la c-a0rele 8na-ata şi &is-ud-a care transformă energia venită din Jona "ivină a en%aţiilor 9i%ice 1ateriali%ate. acru. Invocare pentru activarea fluidului gustativ si a clargustului Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc că ai materiali$at %" 'ii"ţa mea %"trupată capacitatea !e a simţi /ustul -ra"ei pe care o !ai trupului meu( ie ca această se"$aţie să se e0ti"!ă şi la "i*elul su'letului meu# %" aşa 'el %"c. fiind legătura acestora cu creierul.rice sen%aţie de gust este asociată alimentului şi această asociere făcută la nivel cere#ral activea%ă stomacul. moale. acreală. dulce.naturale/ ca ceapa. fier#inte. dulceaţă şi altele e*agerate. 2n papilele gustative eterice e*istă filtre energetice ce prote!ea%ă împotriva gusturilor nefireşti sau de usturime. ieşind din corpul eteric prin c-a0ra 1anipura. 8cesta secretă sucul gastric odată cu secretarea salivei de către glandele salivare. înţepător. sărat. ci numai %a-ărul/ sau sărate de%energi%ea%ă fluidul. usturoiul şi ardeiul iute consumate în cantităţi fireşti energi%ea%ă fluidul gustativ. "eteriorarea pielii duce la deteriorarea filtrelor.

1area ma!oritate a celor care trăiesc în <omânia. "atorită energiilor care învăluie acum planeta. acest fluid a fost din nou introdus în structurile corpurilor eterice umane încă din stadiu em#rionar. olfactive din sinusurile eterice. singura formă de energie care -răneşte toate corpurile.Fluidele de a*sor*$ie ener(etic& Corpurile su#tile şi corpul fi%ic se -rănesc a#sor#ind prin aceste fluide energia din aer. Prana pătrunde în cele două canale care pornesc din nări. nemaifîind folosit până ce a dispărut din structura eterică umană timp de mai #ine de 2000 de ani. au în structura lor eterică fluidul de activare a e*trasimţurilor. prin Ple*ul olar. -răneşte corpul astral. fiind în%estrată cu capacitatea de a purifica. contri#uind la tre%irea a tot mai multor oameni. apă.t este i" 1oia Ta şi a Si"elui meu Superior( A.%. ma!oritatea animalelor ne sunt superioare. începând cu corpul fi%ic. Ida şi Pingala. alimente.%+ Fluidul de acti)are a extrasim$urilor Cele cinci simţuri corespund celor cinci simţuri fi%ice' clarvedere. )le sunt simţuri ale corpului astral. gustative din papilele gustative şi tactile din palmele eterice. clar-miros şi psi-ometrie. o vi#raţie înaltă ne va atrage desc-iderea spre ceea ce merităm fiecare. activând cristalele energetice auditive din timpanele eterice. olfactiv. miroase. Invocările de la fluidele auditiv. prin corpul mental. clar-miros şi c-iar clar-gust. Câinele şi pisica lângă care trăiţi au clarvedere. 8cest fluid nu poate fi activat decât la fiinţe cu vi#raţii înalte. )nergia apei este 2A .t c. clar-au%.Invocare pentru activarea fluidului tactil #i a psihometriei )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că ai materiali$at %" 'ii"ţa mea %"trupată capacitatea !e a simţi cum este tot ce ati"/ cu palmele mele( Dă&mi# ro/u&Te# co"ştie"ti$area a ceea ce percep palmele mele astrale at. atât cât este #enefic pentru fiecare dintre noi. clar-au%. el s-a de%activat. precum şi cristalul optic care este al treilea oc-i din c-a0ra 8!na. a tot ceea ce se vede. sunete şi parfumuri. lumină. gustativ şi tactil au rol şi de activare a e*trasimţurilor corespun%ătoare. "esc-iderea celui de-al treilea oc-i pentru a avea clarvedere necesită operaţii făcute de entităţi de lumină. clar-gust. 8şa cum "umne%eu dă fiecăruia ceea ce atrage. 9luidul de activare a e*trasimţurilor are culoarea aurie şi pătrunde în corp prin c-a0ra a-asrara. "eşi iniţial toţi oamenii au avut acest fluid activat. 8pa are o energie cu totul specială. gustă şi simte corpul astral. dacă fiinţa a a!uns la parametrii corespun%ători. )ste filtrată de c-a0ra &is-udda şi. -rănind corpul eteric şi corpul fi%ic. A. ele vă%ând şi au%ind în su#til. însă foarte puţini le conştienti%ea%ă datorită vi#raţiilor !oase în care se află şi a propriilor vi#raţii !oase. Ca să putem activa acest fluid cu care suntem dotaţi în structuri are#uie să avem puritate mentală şi eterică precum şi alimentaţie vie. "in acest punct de vedere. aude. )nergia aerului este prana. percepând -rana înainte de a se apropia de ea. 9luidul de a#sor#ţie a energiei aerului este alimentat prin partea superioară a tu#ului pranic. 9luidele de activare a e*trasimţurilor au rol de transmitere în conştient.

pare%a se va produce pe partea dreaptă a corpului. emio#scuritatea. 9luidul de a#sor#ţie a parfumurilor conectea%ă acest cristal la Ple*ul olar. cu atât mai strălucitoare cu cât omul este mai inteligent . 3ransmite şi preia informaţii prin c-a0ra mentală şi se întoarce în c-a0ra 8!na. Parcurge în sensuri opuse rmisferele cere#rale. prin c-a0re. creând în timp o sensi#ili%are a simţului mirosului. trecând prin glanda pineală şi glanda pituitară. 2E . Fluidul emis=erelor cere*rale 9luidul pătrunde în structura eterică prin c-a0ra 8!na. cu vi#raţii specifice. fasciculele luminoase se descompun în unde cu intensităţi diferite. (umina solară precum şi mu%ica de vi#raţie înaltă încarcă. deci fluidul este activat mai puternic/. )nergia sunetelor este transmisă prin cristalele din urec-ea eterică. Culoarea sa este violet-auriu. creierului eteric. "ispariţia acestui fluid este un din cau%ele îm#olnăvirii aparatului urinar. 8ici. (ipsa totală a fluidelor este cau%a #olilor mentale congenitale. "acă fluidul este incomplet pe emisfera stângă. persistente pot distruge fluidul de a#sor#ţie a energiei parfumurilor. Cu cât procesul de digerare este mai lung. alimentând creierul eteric din %ona 1entalului "ivin. întâi pe cea dreaptă. Pentru digerarea -ranei prelucrate termic se consumă din energia organismului. 3raseul acestui fluid este spiralat. 8cesta direcţionea%ă undele sonore după vi#raţia specifică spre c-a0reie acordate pe acea vi#raţie.a#sor#ită de fiecare celulă a corpului atunci când ne spălăm. se pot produce congestii sau comoţii cere#rale. urâte. )nergia parfumurilor acţionea%ă direct asupra corpului astral prin legătura acestuia cu corpul eteric. 9luidul de a#sor#ţie a energiei -ranei este activat de cristalele eterice din papilele gustative. apoi pe cea stângă. de unde pleacă în -ipotalamus şi creierul mic. creând disfuncţii fluidelor de a#sor#ţie specifice. care alimentea%ă c-a0reie corespun%ătoare lor. )nergia luminii este a#sor#ită de pupilele eterice şi este transmisă.%. descarcă energetic corpul eteric.îşi foloseşte mai mult celulele creierului. Invocare pentru buna funcţionare a fluidelor de absorbţie energetică Toate corpurile mele a+sor+ %" *oia Tatălui Ceresc e"er/ia aerului# a apei# a lumi"ii# a -ra"ei# a mu$ici şi a par'umurilor# %" armo"ie cu alcătuirea !i*i"ă a su'letului meu "emuritor( A. creierului eteric. având ca efect parali%ia unei părţi a corpului. Culoarea fluidului emisferelor cere#rale devine neagră în ca%ul emisiilor mentale negative şi maro dacă sunt afecţiuni ale creierului fi%ic. fiind filtrată de cristalul eteric de la #a%a sinusurilor. (a fel. cu atât se consumă mai mult din energia furni%ată de alimente. )nergie eterică au doar alimentele vii. corpurile. 9luidul de a#sor#ţie a energiei apei este conectat la rinic-ii eterici. )ste parţial activat. lipsa de energie a emisferei drepte va afecta partea stângă a corpului. ca urmare a folosirii unei mici %one a creierului pentru rrocesele mentale şi psi-ice. ca şi mu%ica de vi#raţie !oasă şi %gomotele puternice. "acă traseul este incomplet. 1irosurile grele. prin cristalele ce alcătuiesc oc-iul eteric. )nergia -ranei este a#sor#ită în cea mai mare parte în timpul mestecării.

"acă fluidul nu urcă din c-a0ra &is-udda spre c-a0ra 8!na. ulterior.Invocare pentru activarea fluidului emisferelor cerebrale Lumi"a !i*i"ă puri'ică toate celulele creierului meu eteric# !upă *oia Tatălui Ceresc( Acti*itatea mea me"tală este !i" ce %" ce mai i"te"să# po$iti*ă# co"ectată la Me"talul Di*i"( Pri" tot ceea ce /."!esc %mpli"esc *oia S'i"tei Treimi( A. "ificultăţile în e*primare sunt percepute din nuanţa al#-gri a fluidului sau după lipsa acestuia din structura eterică. (ipsa conectării pentru alimentarea specifică acestui fluid este reflectată printr-o e*primare incoerentă. aprimarea nu este inteligentă. #âl#âită la adulţi. Culoarea fluidului este auriu-luminos la fiinţele care transmit a#irea şi compasiunea prin cuvinte. în urma unui şoc/. (a muţi. fluidul lipseşte din structuri . 8tunci când vor#im nu ne găsim srvintele. 9luidul vor#irii are un traseu spiralat ce leagă Ple*ul olar cu c-a0ra inimii. 8na-ata şi cu c-a0ra 8!na. "acă traseul fluidului nu este prelungit în !os. "evine gal#en-mat la persoanele ce nu comunică. entimentele rămân în suflet. sufletul nu se e*primă prin logos. prin întâr%ierea comunicării ver#ale la copii. discuţii fără sens şi goale de conţinut. din c-a0ra &is-udda spre Ple*ul olar. Mantră Su'letul meu se e0primă pri" cu*i"te !ăruite oame"ilor !e Lo/osul Di*i"( Mi"tea mea !esă*. singura entitate din istemul nostru olar în%estrată cu darul vor#irii. )ste filtrat de c-a0ra &is-udda. fiind specific omului.din stadiul em#rionar sau. sunt înc-ise în ele însele."!eţe cu*i"tele( I"ima mea este i$*orul iu+irii şi compasiu"ii pe care le tra"smit %" tot ceea ce spu" pri" cu*i"te( 2F . fara a le putea comunica celor dragi. iu#irea nu este transmisă prin cuvinte.%/ Fluidul )or*irii 9luidul vor#irii este alimentat de (ogosul "ivin. precum şi prin logoree.rşeşte 'orma cu*i"telor( Spiritul meu !ă se"s şi claritate e0primării( 4ura mea pro"u"ţă corect şi cu +l.

8ctivarea ma*imă a acestui fluid facilitea%ă atingerea !erformanţelor sportive. 9luidul muscular este conectat la fluidul ritmului în Ple*ul olar. precum şi la fluidele osos. ridicarea greutăţilor foarte mari. nu corpul fi%ic. 2n ca%ul fracturilor. prin dans. de tren. la cei care nu iu#esc dansul ca formă de e*primare. . <ănile produc de%activarea locală a fluidului. c-im#ul de informaţii între aceste cinci fluide are loc într-un filtru eteric aflat în urec-ea internă. de avion sau rău de mare. este consecinţa firească a lipsei acestui fluid. +n corp rigid.numit al ec-ili#rului/ provoacă rău de maşină.fe#ră musculară/.rice întindere musculară este semnalată la nivel eteric printr-o luminiscenţă intensă în acea %onă. 8ici se întâlnesc şi cu fluidul ec-ili#rului.'1 Fluidul articular 2D . 8ctivarea #ruscă a fluidului muscular. A.dată cu începerea procesului de refacere a calusului prin activarea fluidului curativ. Culoarea sa este verde şi devine neagră la persoanele care nu doresc să arate celor din !ur ceea ce simt. prin gestică. 9iecare celulă osoasă a trupului uman este conectată la acest fluid alimentat din %ona 9ormării. A. fluidul osos îşi reface traseul.A. la#a activare permanentă este cau%a unei constituţii fragile. muscular şi articular. puţin re%istentă la eforturi fi%ice. fiind transformat la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra 1ulad-ara. fluidul osos capătă o nuanţă desc-isă. i%olându-şi sufletul şi purtând măşti ce le creea%ă înfăţişarea dorită.': Fluidul muscular Ca şi fluidul osos.%7 Fluidul exprim&rii corpului . fluidul muscular este transformat la parametrii proprii tot de către c-a0ra 1ulad-ara. "isfuncţiile acestui fluid afectea%ă sufletul. având culoare roşu-grena. Culoarea sa este roşu intens.mul nu se e*primă numai prin cuvinte. care nu se poate e*prima.%8 Fluidul osos 9luidul osos susţine energetic sc-eletul corpului fi%ic. "acă în structura osoasă a organismului cantitatea de calciu e*istentă este mai mică decât ar fi normal. aproape al#. . Invocare pentru funcţionarea firească a fluidului e'primării corpului Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc că su'letul meu se poate e0prima pri" 'iecare mişcare 'irească# pură şi li+eră a corpului meu %" 'iecare $i pe care mi&o !ăruieşti %" această !ime"siu"e 'i$ică( A. . 9luidul e*primării corpului este alimentat din <itmul +niversal. "eteriorarea acestui filtru . fluidul este întrerupt în %ona respectivă. urmată de o pau%ă produce dureţi fi%ice .rice afecţiune a sistemului osos este semnalată prin intensificarea culorii şi luminiscenţei acestui fluid. 9luidul e*primării corpului este filtrat de c-a0ra mentală. ci şi prin fiecare nişcare a corpului său' prin mimică. 9luidul este vernil. fiind conectat la fluidul ritmului. devenind contiuu. re%istenţa la eforturi îndelungate.

"!u&mi şi re*itali$. 9luidul articular conectea%ă toate capsulele eterice între ele. "e%energi%area le face rigide şi provoacă înţepenirea înc-eieturii.lumea materială. 9iecare celulă a serului limfatic este o infimă părticică din elementul apă ce alcătuieşte. în special cele dintre verte#rele lom#are. 25 . focul şi pământul . 9iecare fluid este elastic datorită proprietăţilor învelişului format de fluidul de protecţie.rşita alcătuire a trupului meu( A. <etenţia de apă în ţesuturi dă fluidului culoarea al#astru înc-is. 9luidul limfatic este adus la parametrii specifici fiinţei de către c-a0ra 8na-ata. "acă structura eterică nu este elastică. Capsulele eterice sunt ca nişte tampoane armonice între terminaţiile cartilaginoase ale oaselor. acesta devenind rigid. Culoarea sa este verde desc-is la intrarea în c-a0ră şi devine #leu-auriu după ce se conectea%ă la Ple*ul olar şi c-a0rele &is-udda şi 1anipura.aerul.eterul/ . Invocare pentru activarea fluidului limfatic Lumi"a !i*i"ă puri'ică apa !i" toate ţesuturile trupului meu# re/e"er. )lasticitatea are mai multe aspecte' elasticitatea fiecărui fluid.'% Fluidul lim=atic 9luidul este alimentat cu energia divină a vieţii.la care se adaugă şi al patrulea element .3raseul acestui fluid este asemănător celui al fluidului osos. având în plus conectări prin capsule eterice în fiecare articulaţie. a întregii structuri eterice şi reflectarea elasticităţii structurii eterice m structura fi%ică . 8ceste capsule se comprimă şi se dilată la fiecare mişcare a articulaţiei. Cel mai frecvent sunt de%energi%ate capsulele dintre verte#rele coloanei. fiind filtrat tot de c-a0ra 1ulad-ara. Culoarea sa este roşu-desc-is. Invocare pentru activarea fluidelor osos$ muscular si articular ii"ţa mea %"trupată te slă*eşte pe Ti"e# Doam"e# pri" 'iecare mişcare a trupului meu( Numai !atorită 3ie# trupul meu se poate mişca# !eplasa şi ma"i'esta %" această !ime"siu"e( %ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# pe"tru !esă*.elasticitatea corpului fi%ic/."!u&mi toate celulele# !upă cum este *oia S'i"tei Treimi( A'' Fluidul elasticit&$ii :ivelul de activare al acestui fluid se reflectă în elasticitatea corpului fi%ic. 9iecare celulă a corpului este alimentată de acest fluid. împreună cu celelalte trei elemente . rigiditatea a se va amprenta asupra corpului.

8re o luminiscenţa cristalină.Fluidul p&rului 9luidul părului este filtrat tot de către c-a0ra a-asrara şi are culoarea argintie. Culoarea sa este specifică fluidelor filtrate de c-a0ra a-asrara . fiind conectate la fluidul curativ.ridarea sau cutarea/ %onei respective. Prin pori au loc sc-im#uri energetice între piele şi mediul încon!urător.'. . suprafaţa e*terioară a structurii tip fagure este astupată şi pielea nu respiră. porii sunt înc-işi. Kolile sc-im#ă culoarea pielii .)lasticitatea structurii eterice în ansam#lu este dată de un fluid special al elasticităţii.'+ Fluidul pielii 9iecare celulă a pielii este energi%ată de acest fluid. se înc-ide la culoare sau devine palidă/. 9luidul elasticităţii intră în structura eterică prin do%ă şi apoi este filtrat de c-a0ra 1ulad-ara. "evine gri-opac dacă este sla# activat sau în ca%ul afecţiunilor tendoanelor corpului fi%ic. paţiul dintre celulele pielii are o structură de fagure. Invocare pentru activarea fluidului pielii Mulţumesc Tatălui Ceresc pe"tru pielea mea să"ătoasă şi pe"tru puritatea spaţiilor !i"tre celulele ei( Respiraţia pielii este co"ectată la ritmul 'ii"ţei mele şi co"'orm 1oi"ţei Di*i"e toate celulele au capacitatea co"ti"uă !e a se re'ace şi re/e"era( A.rice disfuncţie a fluidului pielii . la #a%a osului sacru. Invocare pentru activarea fluidului elasticităţii Toate mişcările corpului meu 'i$ic su"t elastice( )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# pe"tru !esă*. 8cest fluid este 2G . la fel şi petele de pe dosul palmelor. 2n toate aceste ca%uri. determină apariţia petelor în anumite %one şi modifică aspectul pielii. Jonele în care fluidul nu este conectat la toate celulele pielii pot fi afectate la nivel fi%ic de ec%eme sau erupţii. )lasticitatea corpului fi%ic este conferită de acest fluid al elasticităţii. celulele se regenerea%ă conform informaţiilor preluate de fluid din matricea energetică-informaţională aflată în c-a0ra 1ulad-ara. se îngăl#eneşte.sla#a energi%are sau întreruperea traseului/ afectea%ă regenerarea celulelor.se înroşeşte. despre care voi vor#i în capitolul despre fluide de tip astral.al#-argintiu. "acă pielea este murdară.rşita alcătuire a 'ii"ţei mele( A. <itmul respiraţiei pielii este acelaşi cu ritmul fiinţei. deci provoacă îm#ătrânirea . transpirată. fluidul pielii preia informaţiile de la organele #olnave şi transmite semnale vi%i#ile în e*terior. Pielea este oglinda organismului. unt frecvente pungile su# oc-i sau cearcănele. . e contractă şi se dilată. Celulele #olnave se refac. respirând.dată cu refacerea traseului fluidului şi activarea sa. care este conectat la toate tendoanele organismului uman.

datorită vi#raţiei ?0 . ieşind din ar-etip. +ng-iile foarte tari la degetele mâinilor sau picioarelor denotă asimilarea neuniformă a calciului şi o lipsă de calciu în structura dinţilor şi a oaselor. 8tunci când părul de pe corp este epilat. &i#raţia fluidului ung-iilor este !oasă dacă acestea sunt neîngri!ite. rapănul/ se transmit în structura energetică umană fiind cau%a unor #oli de piele sau a căderii părului. al pielii şi al ung-iilor. ca şi fluidul genital. tructura lui eterică este afectată şi vi#raţia originară i se sc-im#ă. fluidul se activea%ă. )nergia alimentelor influenţea%ă fluidul părului. făcând ung-iile să devină casante sau moi. Culoarea fluidului devine opacă şi cu diverse nuanţe înc-ise dacă părul este vopsit. Fluidul un(. Prin uscarea părului la oare. precum şi părul de pe corp. 8stfel. Kolile aparatului digestiv influenţea%ă culoarea ung-iilor.de e*. lipsa unor minerale din organism se reflectă în puncte al#e şi striuri ale ung-iilor. "atorită polari%ării diferite a fluidului numai #ăr#aţii au păr pe anumite %one ale feţei şi corpului. fluidul părului tre#uie să fie alimentat cu energie optimă pentru fiecare individ. cu atât părul este mai puţin re%istent. Polari%area creea%ă o structură diferită a părului femeilor. conform ar-etipului. Invocare pentru activarea fluidului părului )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# pe"tru să"ătatea# *italitatea# elasticitatea# supleţea şi 'rumuseţea părului meu( Estetica trupului meu *a corespu"!e per'ect ar-etipului mome"ta" al 'ii"ţei mele şi !ori"ţei su'letului meu "emuritor( A'. c-im#area vi#raţiei poate fi cau%ată şi de o tunsoare sau de o coafură ce nu este pe placul sufletului. care este cu atât mai re%istent cu cât încărcarea cu energie feminină este mai mare. 3ratamentele c-imice sau termice la care este supus părul de%energi%ea%ă fluidul. nemaifiind în armonie cu vi#raţia proprie. murdare sau tratate cu produse cosmetice nocive. 8cesta are rolul de a prote!a celulele pielii. (a #ăr#aţi. "acă în ar-etipul propriu imaginea #ăr#atului este cu #ar#ă sau mustaţă.iilor 9luidul ung-iilor are diverse nuanţe de auriu sau argintiu. apoi revine la normal. "acă el tre#uie să fie ras. ung-iile degetelor de la picioare sunt reflectarea activităţii sistemului osos şi muscular. orice ieşire din ar-etip . alimentarea ung-iilor degetelor de la mâini nu interferea%ă cu alimentarea ung-iilor degetelor de la picioare. în funcţie de starea de sănătate a ung-iilor şi de vi#raţia lor. Consumul e*agerat de sare de%activea%ă fluidul.polari%at diferit. 8ceastă scădere de vi#raţie va afecta şi părul de pe cap. 8scultaţi-vă. 9luidul este activat de energia alimentelor vii. )ste filtrat. la#a activare a fluidului este cau%a căderii părului. cu cât încărcarea părului cu energie masculină este mai mare. în special al cărnii de porc. 9luidul ung-iilor are două trasee distincte. Culoarea lacului pentru ung-ii poate sc-im#a. întâi sufletul şi apoi ţineţi cont de cerinţele modeiI 9luidul părului încarcă energetic nu numai părul de pe cap.c-iar şi pentru câteva %ile/ modifică vi#raţia fluidului părului. natural. Kolile specifice animalelor .masculin/ pentru #ăr#aţi şi negativ . fiind adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra a-asrara. iar datorită lipsei conectării pe anumite porţiuni apare calviţia. cade. vi#raţia fluidului se sc-im#ă pentru o perioadă scurtă de timp. c-iar dacă este determinată de o altă %onă alimentată de fluid. 8fecţiunile nu se transmit. fiind po%itiv .feminin/ pentru femei. deci. ci şi #ar#a. "acă ung-iile degetelor de la mâini sunt o reflectare a activităţii organelor digestive. tarea de sănătate a părului este afectată de consumul de carne. neprelucrate. vi#raţia fluidului scade în toată perioada adultă în care el se rade. de proastă calitate.

<itmul de creştere al ung-iilor şi al părului este influenţat de frecvenţa tăierii . depin%ând de încărcarea energetică a altor corpuri su#tile.'7 Fluidul adapt&rii 9iind legat la inele acru. Invocare pentru activarea fluidului danturii Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# %ţi mulţumesc pe"tru să"ătatea ma0ilarelor şi /i"/iilor mele( 1amele care au copii su# şapte ani pot mulţumi Kunului "umne%eu pentru dantura sănătoasă. prin conectarea fluidelor specifice la nivel celular. lipsite de strălucire. superioare corpului eteric. mergând până la c-a0ra telurică şi se întoarce. ieşind. la fel ca toate celelalte fluide care vor urma.scurtării/ lor. dinţii apar târ%iu sau se sc-im#ă târ%iu. prin c-a0ra &is-udda. Culoarea sa este argintie.apar ung-ii încarnate. . tarea de sănătate a dinţilor nu este influenţată de acest fluid.C-a0ra "ivină şi C-a0ra C-ristică/ şi apoi trece prin c-a0ra a-asrara.fiecare culoare are o anumită vi#raţie/.vii sau nevii/.'/ Fluidul danturii 9luidul danturii activea%ă ma*ilarele şi osul parietal. fluidul adaptării pătrunde în structura eterică prin c-a0rele superioare e*terioare . ?4 . în funcţie de tipul lor . este sta#ilită conform ar-etipului. la intervale neregulate. cu atât ritmul de creştere este mai rapid. parcurge toate c-a0rele interioare corpului fi%ic. respectiv a părului. 8limentele mestecate energi%ea%ă sau de%energi%ea%ă fluidul.din primele luni de viaţă până în !urul vârstei de opt ani( 2n rest. :u este conectat la dantură decât în perioada de creştere şi de sc-im#are a dinţilor . 9luidul danturii este adus la parametrii proprii fiinţei de către c-a0ra a-asrara. fiind totuşi diferit la fiecare individ. 8fecţiunile ma*ilarelor şi ale gingiilor dau fluidului culoarea gri metalic. 7ingiile sunt sănătoase dacă fluidul este permanent activat. încovoiate sau cu mai multe straturi. ung-iile se vor îm#olnăvi. 9luidul ung-iilor. 9elul în care mestecăm influenţea%ă vi#raţia fluidului. ca şi a părului. Cu cât se taie ung-iile şi se tunde părul mai des. "acă în perioada de creştere a dinţilor fluidul este sla# energi%at şi nu este conectat perfect la fluidul ritmului. "imensiunea ung-iilor. A.rice ieşire din ar-etip va sc-im#a vi#raţia ung-iilor şi a fluidului specific. perfectă şi re%istentă a copiilor lor. Invocare pentru activarea fluidului unghiilor )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# pe"tru să"ătatea# 'rumuseţea şi re$iste"ţa u"/-iilor mele( A. ca şi fluidul părului. vi#raţia fluidului şi culoarea fluidului ung-iilor în cea opusă ca frecvenţă vi#raţională. 8cest ritm este transmis fiecărei celule a ung-iilor. 8limentaţia #a%ată pe carne influenţea%ă felul în care cresc ung-iile . conectarea se re%umă la alimentarea gingiilor cu aiergie specifică. comunică cu fluidul ritmului care le imprimă un anumit ritm de creştere şi regenerare. mai groase decât este normal/. +ng-iile sunt mate.sale . Ca urmare. specific fiecărei fiinţe.

Mantră Trupul meu 'i$ic este per'ect i"te/rat %" co"!iţiile pla"etei pe care su"t %"trupa( Toate structurile şi corpurile mele su+tile su"t per'ect a!aptate la co"!iţiile *ieţii pe care o trăiesc acum !i" 1oi"ţa Di*i"ă şi !upă pla"ul Si"elui meu Superior( A. în orice %onă sau locuinţă. "acă fluidul adaptării nu este conectat la c-a0ra Ladist-ana. Prin legarea la c-a0ra 8na-ata. "acă ?2 . Capacitatea de comunicare cu semenii este cu atât mai de%voltată. raţiunea devine fle*i#ilă. Prin c-a0ra telurică. 2n 8na-ata. de a se e*prima gândurile. răspunsul este afirmativ sau negativ. activând c-a0rele superioare e*terioare . le depo%itea%ă la nivel emoţional în c-a0ra &is-udda. "acă traseul fluidului nu a!unge până în c-a0ra telurică. prin scris sau prin imagine/ raţionamentele. fluidul realităţii activea%ă funcţia de conectare la realitate şi fluidul li#ertăţii. sentimentele devin sta#ile şi creşte posi#ilitatea de a ne adapta în condiţii noi. funcţiile c-a0relor la care sunt conectate. 3oate informaţiile specifice pe care fluidul le preia din c-a0rele prin care trece. 9luidele eterice legate la )u-l uperior activea%ă. 2n c-a0ra 8!na. a-asrara. #e#eluşii mor fi%ic. gândirea spontană. cu atât gândurile adresate "ivinităţii sunt mai clare. Conectarea fluidului în c-a0ra 1ulad-ara creşte posi#ilitatea corpului fi%ic de a se adapta la alte condiţii decât cele în care este o#işnuit' la altă temperatură sau umiditate.la fructe.8cest fluid dă fiinţei umane capacitatea de a se adapta. 8stfel. 9luidul de comunicare activea%ă funcţia de comunicare a c-a0relor superioare. fluidul de adaptare activea%ă funcţia de adaptare a tuturor c-a0relor. de regulă. 8!na.C-a0ra "ivină şi C-a0ra C-ristică/ şi c-a0rele superioare interioare structurii fi%ice . ne manifestam sentimentele. corpul fi%ic se adaptea%ă la alimentaţia specifică locului în care s-a născut sau în care trăieşte . la linişte dacă a fost o#işnuit în %gomot sau invers. 9luidul activea%ă funcţia c-a0rei de a mări puterea rugăciunii. de continuitatea traseului şi de activarea fluidului adaptării. "e activarea optimă a fluidului depinde comunicarea firească a sentimentelor. 2n c-a0ra &is-udda. la orice loc de muncă. fluidul adaptării integrea%ă fiinţa întrupată în condiţiile de viaţă ale 3errei. Prin c-a0ra 1anipura. 8ici este înscris energetic răspunsul la între#area' suntem sau nu adapta#ili@ 2n funcţie de conectarea la )u-l uperior şi la c-a0re. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a transmite iu#irea către întreaga creaţie. cu cât fluidul este mai mult activat. prin conectarea fluidului la c-a0ra 8!na. conform energiilor informaţionale cu care sunt alimentate. etc. manifestarea fără in-i#iţii a emoţiilor. survine frigiditatea. &is-udda şi 8na-ata/. 8stfel. Prin c-a0ra a-asrara omul comunică cu "ivinitatea.ver#al. legume sau mâncăruri specifice/. (a fel. făcând faţă în orice situaţie.'8 Fluidul de comunicare 9iecare c-a0ra are funcţiile ei specifice. la alt fus orar. fluidul adaptării dă calm interior şi stăpânire de sine în situaţii critice. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a comunica . funcţia de manifestare a li#ertăţii pe fiecare structură corespun%ătoare c-a0relor. Cu cât fluidul comunicării este mai mult activat. 9olosind c-a0ra &is-udda comunicăm emoţional. lipsa de implicare în viaţa erotică. 9luidul de comunicare leagă )u-l superior de )u-4 inferior. sufletul lor nu se poate adapta la viaţa pe 3erra şi se întoarce în alte dimensiuni.

. fluidul pătrunde în structuri prin c-a0rele superioare e*terioare şi prin c-a0ra a-asrara. putem comunica afectiv cu oamenii. Mantră Eu&l meu Superior se ma"i'estă %" 'ii"ţa mea pri" capacitatea !e a comu"ica cu Dum"e$eu# cu e"tităţile superioare# cu oame"ii şi cu %"trea/a creaţie e0prim."!u&mi su'letul "emuritor( A.+: Fluidul realit&$ii 2n funcţie de gradul de activare al acestui fluid. înţelegând aspectul real şi a#onai al -ranei. nici ilu%orie. până la 1ulad-ara şi se întoarce în c-a0ra mentală. Prin legătura fluidului la c-a0ra mentală devenim conştienţi de noi înşine ca entitate întrupată. capacitatea de a mânca pentru a trăi . Mantră Pri" co"ectarea perma"e"tă la Si"ele meu Sacru percep corect realitatea su+ toate aspectele ei( ?? . fiinţa este ancorată sau nu în realitate. ca şi a celui de adaptare. 2n 1anipura. Cu cât fluidul este mai strălucitor. vieţii se*uale i se imprimă un ritm firesc. toate raţionamentele au logică.fluidul este optim activat şi traseul său este complet. "atorită legăturii în c-a0ra 8!na a fluidului realităţii. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a e*prima real . 9iind conectat tot la inele acru. indiferenţă faţă de creaţie. pe unde iese din structuri. a!ungând în c-a0ra 8na-ata. este sau nu =cu picioarele pe pământ =cu capul în nori>. răceală în relaţiile cu semenii. animalele şi plantele.şi nu invers/. apoi parcurge toate c-a0rele interioare. 2n &is-udda. fluidul realităţii activea%ă acea stare de a fi conştienţi de felul cum arătăm. normal.rice disfuncţionalitate a fluidului se reflectă prin dificultăţi de comunicare. de a conştienti%a emoţii sncere. :u este nici imaginativă. (egătura fluidului la c-a0ra a-asrara dă fiinţei conştienta "ivinului. 2n c-a0ra 1ulad-ara. de cum suntem în realitate. întorcându-se la inele acru cu informaţii despre perceperea realităţii preluate din fiecare c-a0ra. cu atât capacitatea specifică lui este mai mare. ne putem manifesta iu#irea. înc-idere în sine.nu fals şi nu e*agerat/ sentimentele. Prin conectarea fluidului în c-a0ra 8na-ata iu#irea primeşte adevărata măsură. nee*primare a sentimentelor. este al#-argintie. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a da măsura a ceea ce mâncăm conform parametrilor proprii. Prin conectarea fluidului la c-a0ra Ladist-ana. Culoarea fluidului.

care îl filtrea%ă. 1enţinerea ec-ili#rului corpului fi%ic este o funcţie a c-a0rei 1ulad-ara. energia Iu#irii "ivine. inele uperior transmite corpurilor fi%ice şi corpurilor su#tile inferioare ec-ili#rul specific fiecăruia. oamenilor. 9luidul parcurge apoi în sens descendent c-a0rele inferioare a!ungând până în c-a0ra telurică şi se întoarce în c-a0rele superioare ieşind spre inele acru prin c-a0ra a-asrara. entitatea întrupată transmite iu#irea către "ivinitate. Prin legătura fluidului în c-a0ra 8!na. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a mânca cu iu#ire. 2ntorcându-se în c-a0ra 8na-ata. activea%ă funcţia c-a0rei de ec-ili#rare a emoţiilor. gândirea devine ec-ili#rată. alimentată de acest fluid. Mantră Toate structurile şi corpurile mele su"t perma"e"t ec-ili+rate !i" 1oi"ţa Di*i"ă a S'i"tei Treimi( A. fluidul dă sentimentelor ec-ili#ru şi adevărata lor valoare. ?A . alimentaţia devine ec-ili#rată. Prin legarea în c-a0ra &is-udda. toate gesturile corpului fi%ic capătă #lândeţe şi gingăşie. fluidul se întoarce în c-a0ra mentală. c-a0ra iu#irii. aducându-4 la parametrii specifici fiinţei. conştienţi de faptul că fructele şi legumele ni se dăruie nouă. Pătrunde prin C-a0ra C-ristică. 9uncţia 8!nei de a transmite iu#irea prin gânduri este activată la nivel mental de fluidul de transmitere a iu#irii. Prin c-a0ra 1ulad-ara. 2n c-a0ra 8na-ata. corespun%ător capacităţii fiecăruia de a iu#i. "acă apar disfuncţii. 2n c-a0ra a-asrara.+1 Fluidul ec. iu#irea se manifestă la nivel emoţional. emoţiile devin po%itive.+% Fluidul de transmitere a iu*irii 9iind alimentat cu energie c-ristică. Prin c-a0ra a-asrara.ili*rului Culoarea fluidului este al#-argintiu strălucitor. Prin conectarea în 1anipura. culoarea devine gri-cenuşiu sau neagră în ca%ul de%ec-ili#relor psi-ice. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a transmite iu#ire către întreaga creaţie. 2n c-a0ra Ladist-ana. fluidul imprimă manifestarea iu#irii în viaţa se*uală. apoi în 8na-ata. "upă trecerea prin c-a0rele interioare. 9uncţia de ec-ili#ru a c-a0rei Ladist-ana se manifestă în ec-ili#rul vieţii se*uale. 2n &is-udda.A. 2n c-a0ra telurică fluidul activea%ă transmiterea iu#irii pentru planeta pe care locuim. creea%ă sta#ilitate emoţională. fiind activată de fluidul specific. fluidul are culoarea argintie strălucitoare. fluidul activea%ă funcţia specifică de conectare permanentă la "ivinitate. activând funcţia ei de menţinere a ec-ili#rului psi-ic. Prin acest fluid. 9iind conectat la 1anipura.

activând funcţia li#ertăţii în fiecare c-a0ra. Prin c-a0ra mentală alegem să nu fim folosiţi de ceilalţi. ne vom conduce singuri. 8re culoarea al#-al#ăstrui strălucitoare. 9luidul alimentea%ă energetic aceste funcţii. 9luidul li#ertăţii pătrunde în structura eterică prin c-a0ra a-asrara. 2n c-a0ra 8!na. îşi alege modul în care comunică cu "umne%eu şi calea pe care merge spre . (a intrarea în structura eterică se ramifică spre toate c-a0rele interioare şi spre c-a0ra mentală.mul are li#er ar#itru. fluidul activea%ă li#ertatea de a alege ceea ce mâncăm. specifică c-a0relor în care a!ung.+' Fluidul li*ert&$ii 9iind legat la inele uperior. Prin 8!na. Prin acest fluid circulă de la )u-4 superior la )u-4 inferior energiile şi informaţiile specifice li#ertăţii."!urile# se"time"tele# acţiu"ile şi cu*i"tele mele su"t pli"e !e iu+irea !i" su'letul meu( A. C-a0ra &is-udda are funcţia de a e*prima li#er emoţiile. Capacitatea de a ne manifesta ca fiinţe li#ere depinde de gradul de activare a fluidului şi de conectările sale în c-a0re. să fim noi înşine. 9luidul părăseşte corpul eteric prin c-a0ra telurică.Mantră Su'letul meu este iu+ire( Toate structurile mele tra"smit iu+ire %"tre/ii creaţii( Toate /.sau se îndepărtea%ă de/ "umne%eu.mul alege li#er e*perienţele pe care le trăieşte în planul fi%ic. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei de a da li#ertatea de alegere în relaţia cu "ivinitatea. alimentată energetic de fluidul specific. . "ogmele. 2n c-a0ra 1anipura. transmiţând pământului informaţiile despre fiinţa noastră. sufletul îşi e*primă li#er sentimentele. pastelată. 9iecare dintre aceste fluide în care fluidul li#ertăţii se descompune capătă altă nuanţă. 2n c-a0ra a-asrara. modelele educaţionale îngrădesc această li#ertate. Pământul ne va simţi grei sau uşori. . pre!udecăţile. Mantră Ca 'ii"ţă %"trupată !i" 1oi"ţa Di*i"ă %mi ma"i'est li+ertatea su+ toate 'ormele ei# %" toate ale/erile pe care le 'ac călău$it !e Eu&l Superior( ?E . în funcţie de cât de înlănţuiţi sau cât de li#eri suntem. "acă fluidul li#ertăţii este conectat în această c-a0ra. :e va da =replica> la toate informaţiile pe care i le trimitem prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. gândirea (i#eră. fluidul dă fiinţei li#ertatea de a-şi e*prima voinţa pe toată durata e*istenţei întrupate. fluidul activea%ă li#ertatea raţională. (i#ertatea vieţii se*uale este o funcţie a c-a0rei Ladist-ana. (i#ertatea de mişcare a corpului fi%ic este activată în c-a0ra 1ulad-ara. &om primi astfel energie telurică ce va corespunde parametrilor evolutivi ai fiinţei noastre. având li#ertatea psi-ică. fără constrângeri.

devenind una cu ufletul. 9luidele de tip astral sunt specifice sufletului co#orât la întrupare. Mantră Si"ele meu Sacru se ma"i'estă perma"e"t pri" toate /. (uminiscenţa acestui fluid este determinată de credinţa omului în "ivinitate. 2n C-a0ra "ivină e*istă un cristal eteric prin care fluidul de manifestare a inelui transmite energiile specifice manifestării în trup fluidelor de adaptare. mai strălucitoare. (ipsa de credinţă produce întunecarea crucii.l Crucea 3oţi purtăm permanent propria noastră cruce. de comunicare. al realităţii. C-a0ra "ivină. Prin acest cristal.activarea ei depinde de evoluţia fiecăruia/ şi fluidul este alimentat de către inele uperior cu energia necesară desfăşurării planului vieţii. individuale. toate fluidele care intră în structuri prin C-a0ra "ivină sunt acordate conform nivelului evoluţiei entităţii întrupate. ?.++ Fluidul de mani=estare a Sinelui 7radul de activare a fluidului depinde de nivelul de conştientă al entităţii întrupate. începând din creştetul capului până la tălpile picioarelor. Cu cât ne aflăm într-un stadiu de evoluţie mai avansat. Kraţul ori%ontal urmea%ă linia #raţelor având terminaţiile în podul palmelor. )nergia eterică cu care sunt încărcate este mai su#tilă decât cea a fluidelor eterice de gradul I ce alimentea%ă corpul fi%ic. 9luidele speciale sunt măsura şi oglinda evoluţiei noastre ca entităţi întrupate în legea 0armei. fiind cu atât mai luminos cu cât fiinţa este mai aproape de "umne%eu şi virtuţile sale sunt mai pure. FLUI !L! SP!CIAL! . fiind o reflectare energetică a virtuţilor sau a legilor universale raportate la entitatea întrupată. Kraţul vertical al crucii urmea%ă linia coloanei verte#rale. 3oate fluidele speciale au culoare aurie. Intersecţia celor două #raţe este în c-a0ra de vi#raţie a fântului "u-. se spune că inele acru co#oară în fiinţa întrupată. 9luidul de manifestare a inelui uperior este conectat la c-a0ra e*terioară. cât şi fluidului de transmitere a iu#irii şi celui al li#ertăţii. Cu cât omul are virtuţile mai ?F ."!urile# cu*i"tele# se"time"tele şi acţiu"ile mele# 'ii"! u"a cu Su'letul meu "emuritor( ?. 7rosimea #raţelor crucii este determinată de calitatea fiinţei umane. c-a0rele e*terioare şi c-a0ra 8na-ata. raportată la valoarea originară cu care ne-a în%estrat 3atăl Creator. 9iecare virtute are propria ei codificare energetică şi informaţională şi pentru fiecare fiinţă are o anumită valoare. am intrat su# acţiunea legilor universale. altele alimentea%ă punctiform corpul astral. cu atât fluidele de tip astral sunt mai eterate.A. ! 3IP AS3#AL< 9luidele speciale fac legătura între corpul eteric şi corpul astral prin Ple*ul olar. +nele dintre ele au forme geometrice. a li#erului ar#itru şi a iu#irii necondiţionate. )ste crucea de lumină eterică ce canali%ea%ă curenţii eterici repre%entând virtuţile din care "umne%eu a creat omul. de intensitate diferită şi pot depăşi structura corpului eteric. "acă c-a0ra este activată . al ec-ili#rului. ea nemaifiind vi%i#ilă prin clarvedere. "in momentul desprinderii noastre ca entităţi separate.

Conştienti%area e*istenţei acestor virtuţi în fiecare dintre noi şi apoi manifestarea lor conştientă prin toate gândurile. "acă omul nu o#işnuieşte să se roage.de%voltate. altruism. capacitatea de a comunica. capacitatea de a face #ine. 9luidele virtuţilor sunt legate la %ona din înalt specifică . fraternitate. de care suntem sau nu conştienţi că le avem. manifestând acea virtute şi prin conectarea la Jona "ivină a virtuţii respective. ră#dare. credinţă. memorie. etc/. perseverenţă. modestie. toleranţă. sfinţenie. capacitatea de a percepe frumosul. înţelepciune. demnitate. discernământ. imaginaţie. compasiune. 8ctivarea fiecărui fluid în parte se poate reali%a prin lucru cu sine însuţi. #raţul vertical al crucii se scurtea%ă în partea superioară. #unătate. :esupunerea la &oinţa "ivină micşorea%ă #raţul ori%ontal al crucii. a 8devărului 8#solut. fermitate. cu atât #raţele crucii sunt mai groase . devotament. I"*ocări pe"tru acti*area 'lui!elor ce alcătuiesc +raţul *ertical al crucii Invocare pentru activarea fluidului iubirii I"ima mea este pli"ă !e iu+irea ce o !ăruiesc %"tre/ii Creaţii( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut !i" iu+ire( Numai Iu+irea Ta este Iu+irea A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului #unătăţii Su'letul meu este pli" !e +u"ătate# pe care o ma"i'est 'aţă !e %"trea/a Creaţie# )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut !i" +u"ătate5 "umai 6u"ătatea ta este A!e*ărata 6u"ătate( ?D . speranţă. a Purităţii "ivine. #lândeţe. supunere la &oinţa "ivină.Jona Iu#irii "ivine.câte două%eci şi şapte pe fiecare #raţ/ ce corespund virtuţilor umane. no#leţe. integritate. capacitatea de a admira. pace interioară şi capacitatea de a ierta. optimism. calmitate. cuvintele sau faptele noastre au ca efect activarea totală a crucii şi apoi e*tinderea ei în e*teriorul fiinţei. Co#orârea în material conduce la scurtarea #raţului vertical în partea inferioară. spirit de sacrificiu.ed. a finţeniei. &irtuţile ce alcătuiesc #raţul vertical sunt cele dăruite de 3atăl Creator. ec-ili#ru. voinţă. Crucea eterică este formată din mai multe fluide . Invocare pentru activarea crucii eterice Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# ca"ali$ea$ă# ro/u&Te# *irtuţile !i*i"e %" 'ii"ţa mea pe"tru ca eu să pot re!e*e"i aşa cum Tu m&ai creat şi crucea eterică a 'ii"ţei mele să 'ie completă şi lumi"oasă ca lumi"a su'letului meu ce *i"e !i" Lumi"a Ta( 9iecare fluid care intră în componenţa crucii eterice este alimentat proporţional cu felul în care entitatea întrupată manifestă virtutea corespun%ătoare lui. onoare. inteligenţă. statornicie. ordine şi armonie interioară.n. adevăr. responsa#ilitate. încredere. tenacitate. autodepăşire şi linişte interioară. &irtuţile ce definesc #raţul ori%ontal sunt de%voltate de-a lungul întrupărilor' dreptate. duioşie. e*igenţă. autocontrol. puritate. #un simţ. deşi e*istă în fiecare dintre noi' iu#ire. corectitudine. . spirit critic.este vor#a de #raţele eterice/. cura!.

"!urile şi acţiu"ile mele su"t +e"e'ice şi co"structi*e# respect.Invocare pentru activarea fluidului sfinţeniei Toată 'ii"ţa mea este pli"ă !e s'i"ţe"ie( Numai S'i"ţe"ia Di*i"ă este S'i"ţe"ia A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului purităţii I"ima mea este pură( Puritatea i"imii mele se re*arsă către %"trea/a Creaţie( Lumi"a Di*i"ă puri'ică perma"e"t i"ima mea Invocare pentru activarea fluidului supunerii la )oinţa *ivină )" tot ceea ce 'ac su"t i"spirat !e Di*i"itate( 4."! pri" aceasta "umai 1oia Ta( Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că ma"i'eşti pri" 'ii"ţa mea 6i"ele A+solut( Invocare pentru activarea fluidului optimismului Toate /."!urile# cu*i"tele şi 'aptele mele au ca ţel +i"ele cel mai %"alt al seme"ilor mei pe"tru a co"tri+ui cu toţii la i"staurarea %mpărăţiei lui Dum"e$eu pe Păm."!urile şi cu*i"tele mele su"t pli"e !e optimism( )%ţi mulţumesc# Doam"e# că mă a." pe care %l recu"osc# Dom"ul Dum"e$eul meu Atotputer"ic# ?5 .i şi !e a&i a."t( Invocare pentru activarea fluidului speranţei )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru /."!urile mele po$iti*e şi pe"tru Lumi"a cu care %m+raci perma"e"t *iaţa mea %"c-i"ată Slu.irii Tale( Invocare pentru activarea fluidului "ncrederii )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru %"cre!erea %" mi"e %"sumi pe care ai să!it&o %" su'letul meu( Este o cale pe"tru a mă cu"oaşte# cu"osc."!u&Te pri" mi"e pe Ti"e( Invocare pentru activarea fluidului cura+ului I"ima mea este pli"ă !e cura."! ca "oi toţi să 'im U"ul( Invocare pentru activarea fluidului statorniciei Su'letul meu Te slă*eşte pe Ti"e# Doam"e Dum"e$eul meu Atotputer"ic# 'ără să uite *reo!ată !e u"!e a *e"it şi u"!e tre+uie să se %"toarcă( Invocare pentru activarea fluidului demnităţii ru"tea mea "u se pleacă !ec.utorul meu# 'ăc."teia Di*i"ă pe care ai să!it&o %" su'letele tuturor 'ăc."! mereu 1oi"ţa Di*i"ă( Invocare pentru activarea fluidului compasiunii I"ima mea este pli"ă !e compasiu"e pe care o ma"i'est 'aţă !e %"trea/a Creaţie( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisuse C-ristos# că eşti I$*orul compasiu"ii !i" i"ima mea( Numai Compasiu"ea Ta este Compasiu"ea A+solută( Invocare pentru activarea fluidului devotamentului Su'letul meu este pli" !e !e*otame"t 'aţă !e Di*i"itate şi !e toţi seme"ii mei( )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că %mi !ai puterea !e a Te slu.uţi sa *ă! partea +u"ă a 'iecărei situaţii şi să %mpli"esc Lucrarea Ta %" tot ceea ce 'ac eu pe Păm.t %" 'aţa si"/urului Stăp.uta pe toţi cei care au "e*oie !e a. pe care %l !o*e!esc %" toate acţiu"ile mele( Simţi"! protecţia Ta# Doam"e# "u mă tem !e "imic# ştii"! că Tu eşti perma"e"t cu mi"e( Invocare pentru activarea fluidului fraternităţii )ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru Sc."t( Invocare pentru activarea fluidului altruismului Toate /.

"!esc# spu"# simt şi 'ac !i" 1oi"ţa Di*i"ă a Tatălui Creator( Invocare pentru activarea fluidului integrităţii I"te/ritatea %mi caracteri$ea$ă comportame"tul corespu"$ător su'letului meu şi acţiu"ile supuse 1oi"ţeiDi*i"e( Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a percepe frumosul )ţi mulţumesc# Doam"e# că pot *e!ea aşa cum *e$i Tu tot ceea ce este Creaţia Ta( Invocare pentru activarea fluidului credinţei Cre!i"ţa mea %" Ti"e# Doam"e Dum"e$eule U"ic şi Atotputer"ic# este "estrămutată şi la 'el !e puter"ică precum o 'lacără *ie( Ar!e %" su'letul meu şi !acă Tu %i *e$i lumi"a# eu "u tre+uie să !o*e!esc "imă"ui cre!i"ţa mea %" Ti"e( Invocare pentru activarea fluidului imaginaţiei )ţi mulţumesc# Doam"e# că mi&ai !at i"'i"ita putere creatoare a /.Invocare pentru activarea fluidului fermităţii Calea mea este !reaptă( Su"t 'erm %" tot ceea ce /.uţi să "u mai repet ceea ce co"ştie"ti$e$ ca "erespect."!eţea pe care o ma"i'est %" toate cu*i"tele şi /esturile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# pe"tru +l."!ului( ie ca eu să o 'olosesc co"ştie"t şi po$iti*( Invocare pentru activarea fluidului spiritului critic )ţi mulţumesc# Doam"e# că su"t perma"e"t co"ştie"t !e /reşelile mele şi că mă a.t c.t este %" 1oia Ta( Invocare pentru activarea fluidului inteligenţei )ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru i"teli/e"ţa cu care m&ai %"$estrat şi 'ie ca eu să o 'olosesc la capacitatea ma0imă pe"tru a putea %"!epli"i lucrarea spiritului meu %" această *iaţă %"trupată( Invocare pentru activarea fluidului păcii interioare Su'letul meu este pli" !e pacea care se re*arsă !i" el către toate 'ii"ţele ()ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul păcii !i" su'letul meu( Numai Pacea Ta este Pacea A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului iertării Su'letul meu iartă orice /reşeală cu %"ţele/ere# iu+ire şi compasiu"e( )ţi mulţumes#( Doam"e Iisus C-ristos# că %mi !ai !i" Puterea Ta !e a ierta( Căci "umai Tu ştii să ierţi /reşelile Oame"ilor( I"*ocări pe"tru acti*area 'lui!elor ce alcătuiesc +raţul ori$o"tal al crucii Invocare pentru activarea fluidului dreptăţii Dreptatea se ma"i'estă %" toate /."!eţea pe care mi&o !ai( Numai 6l."!urile şi acţiu"ile mele se ma"i'estă a!e*ărul( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut ?G ."!eţea A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului memoriei )ţi mulţumesc# Tată Creator# pe"tru memoria cu care m&ai %"$estrat şi pe"tru capacitatea !e a accesa memoria spiritului meu# at."! Le/ile Tale( Invocare pentru activarea fluidului blândeţii Su'letul meu este pli" !e +l."!eţea Ta este 6l."!urile şi acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai 'ăcut !i" !reptate( Numai Dreptatea Ta este A!e*ărata Dreptate# Invocare pentru activarea fluidului adevărului )" toate /.

!i" A!e*ăr( Numai A!e*ărul Tău este A+solut( Invocare pentru activarea fluidului "nţelepciunii )ţi mulţumesc# Doam"e# că !ai /."!urilor mele %"ţelepciu"e( Numai %"ţelepciu"ea Ta este A!e*ărata %"ţelepciu"e( Invocare pentru activarea fluidului echilibrului )ţi mulţumesc# Doam"e# că toate /."tă 'ecioară# că eşti I$*orul !uioşiei !i" su'letul meu( Numai Duioşia ta este A!e*ărata Duioşie( Invocare pentru activarea fluidului discernământului )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru că mă a.ame"tele şi promisiu"ile 'ăcute 3ie# mie %"sumi şi seme"ilor mei( Invocare pentru activarea fluidului bunului simt 6u"ul simţ ori/i"ar al su'letului meu se re'lectă %" comportame"tul meu 'iresc# %" respectul pe care %l ma"i'est 'aţă !e ceilalţi şi 'aţă !e mi"e %"sumi( )ţi mulţumesc 3ie# Doam"e# şi pări"ţilor mei( Invocare pentru activarea fluidului modestiei Mo!estia su'letului meu se re'lectă %" relaţiile cu seme"ii mei( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul perma"e"t al mo!estiei mele ma"i'estate( Invocare pentru activarea fluidelor perseverenţei si tenacităţii )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai %"$estrat cu calitatea !e a "u mă a+ate !i" !rum şi !e a ati"/e scopul %" toate acţiu"ile mele i"spirate !e Ti"e( Invocare pentru activarea fluidului voinţei A0 .rile# a"/a."!urile şi acţiu"ile mele su"t ec-ili+rate( Ec-ili+rul !i" su'letul meu se re'lectă %" toate structurile şi corpurile mele( Invocare pentru activarea fluidului ordinii )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru or!i"ea !i" su'letul meu( Ea se re'lectă perma"e"t %" or!i"ea !i" me!iul %" care trăiesc( Invocare pentru activarea fluidului armoniei Armo"ia 'ii"ţei mele se re'lectă %" armo"ia *ieţii mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# că su"t %" armo"ie cu %"trea/a Creaţie şi cu mi"e %"sumi( Invocare pentru activarea fluidului tolerantei )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că ai !at su'letului meu capacitatea !e a %"ţele/e că 'lecare 'ii"ţă se ma"i'estă co"'orm "i*elului său e*oluti*( Invocare pentru activarea fluidului duio#iei Duioşia su'letului meu se re'lectă %" toate cu*i"tele şi /esturile mele( )ţi mulţumesc# S'.uţi să iau !eci$ii corecte şi ale/erea mea să 'ie %"tot!eau"a !upă 1oia Ta( Invocare pentru activarea fluidului calmitătii Calmul su'letului meu se re'lectă %" cu*i"tele şi %" /esturile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# pe"tru calmitatea pe care o !ăruieşti mereu su'letului meu( Invocare pentru activarea fluidului responsabilităţii )ţi mulţumesc# Tată Creator# că m&ai %"$estrat cu capacitate# !e a&mi asuma şi a 'i răspu"$ător !e toate /."!urile# /esturile# cu*i"tele# se"time"tele# i"te"ţiile şi 'aptele mele( Invocare pentru activarea fluidului onoarei )ţi mulţumesc( Doam"e# că m&ai %"$estrat cu calitatea !e a&mi respecta -otăr.

această lege acţionea%ă asupra fiinţelor umane.utorul meu# su+ orice 'ormă ar 'i acesta( Invocare pentru activarea fluidului nobleţei )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul "o+leţei su'letului meu( Numai No+leţea Ta este No+leţea A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului admiraţiei )ţi mulţumesc# Tată Creator# că ai să!it %" su'letul meu capacitatea !e a a!mira %"trea/a Ta Creaţie# *ă$. A4 . 2000."!urile# emoţiile# se"time"tele şi /esturile %" 'iecare $i a *ieţii mele# Invocare pentru activarea fluidului autodepăsirii )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că %mi !ai !ori"ţa !e a e*olua perma"e"t# 'ără să mă complac %" mulţumirea !e si"e a Eu&lui meu i"'erior( Invocare pentru activarea fluidului lini#tii interioare Li"iştea su'letului meu se re'lectă %" li"iştea 'ii"ţei mele# a /.% Fluidul polarit&$ii Conform legii universale a polarităţii =orice lucru are doi poli. "evenim conştienţi de raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne sc-im#ăm în #ine. )nergia şi informaţiile specifice fluidului ne dau capacitatea de a sc-im#a conştient toate sentimentele noastre negative în sentimente po%itive şi defectele în calităţi."!urilor# cu*i"telor şi /esturilor mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul li"iştii mele( Numai Li"iştea Ta este Li"iştea A!e*ărată# ?.."!u&Te %" toate pe Ti"e# Invocare pentru activarea fluidului stăpânirii de sine )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru capacitatea !e a&mi co"trola toate /. Prin fluidul polarităţii.)ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru *oi"ţa pe care o ma"i'est %" tot ceea ce 'ac %" această *iaţă %"c-i"ată 3ie Invocare pentru activarea fluidului corectitudinii )ţi mulţumesc# Doam"e# că m&ai %"$estrat cu corectitu!i"ea pe care o ma"i'est %" relaţiile cu seme"ii mei şi 'aţă !e mi"e( Invocare pentru activarea fluidului de comunicare a sufletului )ţi mulţumesc# Doam"e# că mi&ai !at capacitatea !e a comu"ica seme"ilor mei ceea ce simt( Invocare pentru activarea fluidului răbdării Ră+!area su'letului meu se re'lectă %" toate /esturile# cu*i"tele şi acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# că eşti I$*orul ră+!ării mele( Numai Ră+!area ta este Ră+!area A!e*ărată( Invocare pentru activarea fluidului e'igenţei E0i/e"ţa su'letului meu este imprimată %" toate acţiu"ile mele( )ţi mulţumesc# Doam"e# pe"tru "e*oia !e a ati"/e per'ecţiu"ea cu care m&ai %"$estrat( Invocare pentru activarea fluidului spiritului de sacrificiu )ţi mulţumesc# Doam"e Iisus C-ristos# pe"tru spiritul !e sacri'iciu pe care l&ai să!it %" su'letul meu şi se ma"i'estă %" toate situaţiile %" care este "e*oie !e a. 2004/. totul are două e*treme> . să evoluăm în această dimensiune fi%ică.MN#alion )ditura olteris' 4GGD.

?. 8tât sufletul. Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o e*istenţă anterioară. cât şi c-a0rele superioare se acoperă cu lumina fintei cruci.MN#alion/. conform legii cau%ei şi a efectului. fluidul activea%ă funcţia c-a0rei fântului "u. imprimând fiecărui fluid propria lui vi#raţie.prin c-a0ra a-asrara pentru #raţul vertical şi prin c-a0ra secundară din podul palmei drepte pentru #raţul ori%ontal/ la parametrii specifici entităţii întrupate. c-a0rele secundare de pe umeri şi c-a0ra de vi#raţie a fântului "u-.+ Fluidul @armic . nu o#licI/..tridimensională/. 9luidul protecţiei divine are forma crucii' #raţul vertical începe din mi!locul frunţii până la om#ilic . A2 . vom atrage situaţii #enefice şi viaţa ne va fi plină de lumină.de polari%are a vi#raţiilor. Invocare pentru activarea fluidului polarităţii )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că su"t co"ştie"t !e toate calităţile şi !e'ectele mele( Iu+irea şi Iertarea Ta mă a. fiind întâlnit numai la oameni. fiind prote!ate împotriva energiilor negative. a gândurilor pe care le emitem şi a faptelor noastre. Prin activarea fluidului primim protecţia "ivinităţii. vom primi ceea ce vom da. ?. 8cest fluid asigură verticalitatea omului prin dispunerea ei spaţială . a 0armei conform căreia tot ceea ce emitem se va întoarce la noi în această e*istenţă sau într-o e*istenţă viitoare. 9luidul 0armic este activat în momentul naşterii.Penta(rama Pentagrama . corespun%ător felului în care ea manifestă acea virtute. 8stfel.steaua în cinci colţuri/ repre%intă fluidul special esenţial din alcătuirea corpului eteric uman.' Fluidul protec$iei di)ine 9iecare om cu credinţă în "umne%eu activea%ă acest fluid ori de câte ori îşi face cruce.. cum greşit se înc-ină mulţiI/ şi #raţul ori%ontal urmea%ă linia umerilor .al cau9ei >i al e=ectului< Conform legii universale a cau%ei şi a efectului. având numai sentimente po%itive. corespun%ător nivelului de conştientă al entităţii întrupate. Putem să ne îm#unătăţim 0arma gândind şi acţionând po%itiv. unde se întâlnesc #raţele crucii. Prin fluidul polarităţii putem transforma vi#raţiile !oase ale defectelor şi sentimentelor negative în vi#raţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor po%itive. 9luidul este conectat la crucea eterică în c-a0ra fântului "u-.9iecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în structura eterică . 2n funcţie de nivelul lui de alimentare. 8cest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul astral' c-a0ra 8!na şi 1anipura.drept. :u avem nici o influenţă asupra lui. nimic nu este întâmplător . orice efect are o cau%ă şi orice cau%ă are un efect.ută să tra"s'orm toate !e'ectele mele %" calităţi şi se"time"tele mele "e/ati*e %" se"time"te po$iti*e pe"tru a re!e*e"i aşa cum Tu m&ai creat ?. transformând vi#raţiile !oase ale fluidelor ce alcătuiesc crucea eterică în vi#raţii înalte. Prin conectare în c-a0ra mentală asigură îndeplinirea în structurile noastre a legii cau%ei şi a efectului. :u e*istă -a%ard.nu până la mi!locul pieptului.

+niversul este 1ental> . crucea/ nu poate e*ista în afara pentagramei. fluidul ritmului astral armoni%ea%ă corpul astral cu <itmul +niversal. apoi degenerea%ă . corpul fi%ic/ la ritmul +niversului.de e*.mul."! "umai 1oia Ta# pe"tru a co"tri+ui la i"staurarea )mpărăţiei Tale pe Păm. apoi în palma dreaptă. determinând reducerea pentagramei. =3otul este pirit. dreptate şi înţelepciune. A? . pornind =cronometrul> vieţii fără a putea fi influenţat din e*terior sau de către noi înşine. "acă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică . :ici un alt fluid eteric de tip astral .spre stânga/. #unătate.crescătoare/. spirala nu permite pătrunderea formelorgând negative în structura eterică.MN#alion/. apar disfuncţii la nivel #iologic în %ona unde fluidul lipseşte.MN#alion/.. . Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt manifestate pe deplin. "acă pentagrama nu este completă un timp mai îndelungat. 9luidul este legat la )u-4 uperior şi parcurge circuitul c-a0relor' C-a0ra "ivină. 9luidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului. adevăr. 8ceastă lege acţionea%ă în structurile noastre prin fluidul mental. fluidul corespun%ător se reduce. până la mi!locul frunţii. Prin emisia ei specifică. formând o spirală conică . înc-i%ând circuitul în talpa piciorului stâng."t ?. ?. înfăşoară pe e*terior corpul eteric în sens lesogir . este supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului astral. 1işcarea pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespun%ători %onei respective. 8tunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii ma*imi.7 Fluidul mental Prima lege universală este legea mentalismului. Invocare pentru activarea pentagramei )ţi mulţumesc# Doam"e Dum"e$eule Atotputer"ic# că m&ai 'ăcut !i" iu+ire# +u"ătate# a!e*ăr# !reptate şi %"ţelepciu"e( ie ca eu să&mi ma"i'est co"ştie"t aceste *irtuţi 'aţă !e %"trea/a Creaţie# 'ăc. vi%uali%ându-i traseul şi forma. atunci când este activată la ma*im. )ste legată la )u-4 uperior şi conectată în C-a0ra "ivină. C-a0ra C-ristică. ?.şi prin ea. Fluidul ritmului astral (egea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa. totul evoluea%ă. co#oară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a corpului până în palma stângă. "evenim conştienţi de lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a gândurilor noastre.Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi' iu#ire./ Spirala pirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. ştiind că &oinţa "ivină este învelişul protector al corpului nostru eteric. 9luidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul co#orârii sufletului la întrupare. ca entitate spirituală întrupată. Putem activa mental acest fluid special.

adaptate astfel perceperii dimensiunii fi%ice. precum şi la 8r-iva )nergetică Informaţională din su#conştient. cu inele nostru acru .vise/. )l leagă )u-l uperior de )u-4 inferior prin c-a0ra mentală şi Ple*ul olar. tre#uie să păstrăm legătura permanentă. ?. &i#raţia fluidului este determinată de nivelul de conştienti%are a puterii noastre mentale şi folosirea ei numai în sens po%itiv. rugându-ne mereu la "umne%eu sau meditând regulat. 2nainte de orice este gândul. în dimensiunea a treia. ridicaţi vi#raţia fluidului mental. Prin fluidul cau%alităţii. întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul mental. 2ncepând de atunci devenim responsa#ili de toate gândurile noastre.corpul astral/ păstrea%ă sen%aţiile din timpul petrecut în a patra dimensiune şi le asocia%ă viselor.8 Fluidul cau9alit&$ii .1% Fluidul iu*irii c. 8ccesând informaţiile. pe cât este posi#il conştienti%ată. "ecodificând visele. creând trăiri imaginative traduse prin #oli psi-ice. upraactivarea fluidului poate cau%a pierderea contactului cu realitatea. în timpul neconştienti%at. "eţineţi adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi controla gândurile. Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului.)u-4 uperior/. ufletul .ristice AA . .1: Fluidul de armoni9are cu parametrii uni)ersali 9luidul leagă )u-4 uperior de )u-4 inferior. 8ici sunt înscrişi toţi parametrii specifici fiinţei umane. )u-4 uperior sta#ileşte nivelul momentan de evoluţie al )u-lui inferior. precum şi parametrii evoluţiei momentane.c-a0ra a-asrara. 2n 8r-iva )nergetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele despre evoluţia ca entitate în plan terestru. se transmit mentalului imagini codificate . alimentare mai sla#ă are ca efect lipsa spiritului de o#servaţie şi a spiritului de orientare sau creea%ă confu%ii între stânga şi dreapta. 9luidul este conectat la c-a0rele 8!na şi &is-udda şi în Ple*ul olar. ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup. din această trăire neconştienti%ată. "evenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi gândind numai po%itiv şi constructiv. 9luidul de armoni%are cu parametrii universali este activat în momentul întrupării şi transmite )u-lui uperior datele din 8r-iva )nergetică Informaţională. ?. în dimensiuni superioare. ?. 9uncţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul eteric. în timpul conştienti%at şi în afara trupului. raportaţi la parametrii proprii )u-lui uperior şi la parametrii universali.ll Fluidul de conectare la realitatea tridimensional& Prin acest fluid activat în timpul formării fătului. c-a0ra mentală şi c-a0ra 8!na. 8ctivarea fluidului depinde de nivelul de conştientă.la tinerii iniţiaţi c-iar mai devreme/. putem înţelege mesa!ele care ni se transmit în timpul somnului. Prin activarea fluidului. fiind conectat la corpul eteric în toate c-a0rele interioare şi e*terioare structurii fi%ice. raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii universali. 2n c-a0re face !oncţiunea cu fluidele organelor de simţ. entitatea spirituală întrupată este conectată la realitatea tridimensională. ?.al le(ii Antrup&rii< 9luidul cau%alităţii acţionea%ă asupra tuturor fiinţelor întrupate din momentul naşterii în această dimensiune fi%ică. 9luidul mental se conectea%ă la structura eterică în !urul vârstei de 24 de ani . 3impul neconştienti%at este acela în care omul doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra.

în care omul tre#uie să-şi reamintească . 9ormele înalte de e*istenţă au vi#raţii înalte. "acă nu sunt îndeplinite condiţiile vi#raţionale .po%itivă/ pentru #ăr#aţi şi cu energie feminină . 9luidul activea%ă în c-a0ra divină tendinţa omului de a păstra o#iceiurile. credinţa. fără a le impune nimic prin propria noastră voinţă. :u putem dărui iu#ire dacă &asul Inimii noastre nu este plin cu iu#ire.1. ?. fiecare atom din corpul nostru fi%ic. conform legii cau%ei şi a efectului. 9iecare celulă a organismului uman. vi#raţia corpului eteric al mamei tre#uie să fie foarte apropiată de vi#raţia corpului astral al viitorului copil/. entităţilor li se sta#ileşte un anumit plan al vieţii. "ivinitatea asigură perpetuarea speciei umane. 9luidul este conectat la c-a0ra divină în care este înscris printr-o amprentă vi#raţională energetică informaţională codul entităţii. AE . 8ctivaţi-vă fluidul. învăţând să iu#iţi fără condiţii.Fluidul An$ele(erii anterioare Antrup&rii 2nainte de a se întrupa. împotriva voinţei lor.1. cola#oratori/ se înc-eie înţelegeri anterioare naşterii lor în trup. ?.conştient sau nu/ înţelegerile. de a-i simţi aşa cum sunt în realitate. 9iecare con!unctură are propriile ei vi#raţii specifice. ufletului nostru îi este sete de iu#ire. Căutăm mereu iu#irea la cei din !ur şi nu o găsim sau nu ne a!unge.soţi. Fluidul adamic Prin fluidul adamic. iu#irea necondiţionată a "omnului nostru Iisus C-ristos. 8re polaritate diferită. fluidul compasiunii c-ristice este conectat în Ple*ul olar. Compasiunea adevărată este capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi. 9luidul este conectat la Kanca de date a +niversului. ?. cerând "omnului nostru Iisus C-ristos să vă umple Inima cu iu#ire. în acel registru specific întrupărilor şi prin activarea lui devine posi#ilă funcţionarea alianţelor sta#ilite anterior. 9luidul de reglare a vi#raţiilor .MN#alion/. $i veţi dărui iu#ire. are propria lui vi#raţie.de gradul I/ armoni%ea%ă vi#raţiile celulelor între ele şi cu vi#raţia specifică fiinţei. o veţi primi. la care entitatea tre#uie conectată prin acest fluid. 2ntre grupurile ce se vor întâlni în planul fi%ic în anumite con!uncturi . entitatea este conectată la Planul "ivin de )voluţiei. ufletul nostru primeşte compasiunea "omnului nostru Iisus C-ristos de câte ori ne manifestăm compasiunea faţă de o altă fiinţă. veţi recunoaşte şi vă veţi #ucura înţelegându-i şi a!utându-i pe ceilalţi. . înţelegerea nu mai poate fi respectată. Cereţi să vă dea "omnul Iisus C-ristos 8devărata Compasiune. ?. Prin acest fluid. =totul vi#rea%ă> -. :u uitaI 1ila nu este compasiune.negativă/ pentru femei.de e*emplu. fiind încărcat cu energie masculină .1+ Fluidul de conectare )i*ra$ional& Conform legii universale a vi#raţiei. de a şti ce doresc şi a-i a!uta numai atunci când au nevoie de a!utor. 8ctivarea fluidului permite citirea acestui cod de către )ntităţile uperioare.Prin fluidul iu#irii c-ristice sufletul nostru primeşte. în ca%ul conceperii copiilor. în inima voastră.1' Fluidul compasiunii c. după nevoia sa şi după cum cere. "in preaplinul lui dăruim iu#ire necondiţionată întregii Creaţii. Căutaţi-o în sufletul vostru.ristice Ca şi fluidul iu#irii c-ristice. &eţi primi Iu#ire 8devărată. 9luidul este activat în momentul întrupării şi alimentat la ma*im în momentele sta#ilite conform planului anterior. tradiţiile şi specificul fiecărei naţii. copii. "acă vă doriţi iu#ire necondiţionată. 1ateria are vi#raţie foarte !oasă. prin fluidul iu#irii c-ristice. 9luidul special de conectare vi#raţională integrea%ă vi#raţional entitatea întrupată în +nivers.

fiind conectat în C-a0ra "ivină. al ritmului. îşi manifestă diferit sentimentele şi au moduri distincte de comportament. imprimând fiecăruia caracteristicile genului entităţii întrupate. e activea%ă astfel funcţia c-a0relor de a se muta pe frecvenţe telepatice. 3oate <egiunile "ivine din înalt îşi regăsesc repre%entarea materiali%ată în fiinţa umană. al părului. :eadaptarea la condiţiile dintr-o anumită regiune este determinată de di%armonia vi#raţională a fluidului adamic.9luidul adamic se activea%ă încă din momentul conceperii fătului. al maternităţii. al pielii. entităţi sau cu "ivinitatea/ şi putem decodifica sentimentele ce ne sunt transmise la nivel emoţional din e*terior. mentală. omul este repre%entarea microcosmică a 1acrocosmosului "ivin.să comunicăm mental cu oameni. de reglare a vi#raţiilor. 2n C-a0ra C-ristică fluidul este conectat la un cristal eteric al genului. după C-ipul şi 8semănarea (ui.putem percepe o anumită stare de nelinişte.percepere telepatică a gândurilor/ şi atunci sunt activate c-a0ra mentală şi c-a0ra 8!na. muscular. genul se manifestă pe toate planurile> -. untem creaţia 3atălui. 8!na. &i#raţia fluidului este în armonie cu vi#raţia ţării şi a regiunii în care entitatea se întrupea%ă. 9luidul corespondenţei activea%ă respectarea acestei legi în toate corpurile noastre su#tile şi în corpul fi%ic.MN#alion/. al ung-iilor şi de transmitere a iu#irii. al iu#irii şi al compasiunii c-ristice.1/ Fluidul telepatic "eşi e*istă în structura eterică a tuturor entităţilor întrupate. al vor#irii. ceea ce este Oos este ca şi ceea ce este us> . ?. poate fi emoţional sau afectiv . suntem capa#ili să au%im gândurile transmise nouă . nervo%itate.17 Fluidul (enului (egea universală a genului spune că =totul are principiile sale. 9luidul telepatic pătrunde prin C-a0ra "ivină în structura eterică şi transmite impulsuri specifice în c-a0rele superioare' a-asrara. "acă fluidul telepatic este activat. prin care transmite fluidelor de gradul I .%: Fluidul re9onantei AF . fluidul este activat numai la foarte puţini oameni.MN#alion/. 1asculin şi 9eminin. 1esa!ul poate fi mental . poate fi de la "ivinitate. 2n C-a0ra "ivină fluidul face !oncţiunea cu fluidele speciale -al ritmului astral. entităţii întrupate i se sta#ileşte încă din momentul concepţiei se*ul pe care îl va avea în întruparea respectivă. Pentru a putea emite şi recepţiona telepatic este necesară reglarea în care este transmis mesa!ul. corespun%ător se*ului fiinţei. adamic şi cu fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fi%ic. ?. Prin fluidul genului.18 Fluidul coresponden$ei =Ceea ce este us este ca şi ceea ce este Oos. al înţelegerii anterioare întrupării. informaţii cu specific masculin sau feminin. Prin legea universală a corespondenţei. ?. 8stfel se e*plică de ce #ăr#aţii şi femeile au caracteristici fi%ice şi estetice diferite. animale. "acă în destinul său este ca el să locuiască în mai multe ţări sau să se mute dintr-o regiune în alta. vi#raţia fluidului se sc-im#ă după vi#raţia locului. ?. al elasticităţii. entităţi superioare sau de la îngerul pă%itor pentru care a fost activată c-a0ra a-asrara. &is-udda şi 8na-ata. repre%entarea materiali%ată a "ivinităţii. tructurile şi corpurile fiinţei întrupate corespund alcătuirii Cosmosului şi primesc energiile planetelor istemului nostru olar.genital. 9iecare c-a0ră are o funcţie de emisie şi o funcţie de recepţie. frică sau #ucurie interioară/ şi atunci sunt activate c-a0rele &is-udda şi 8na-ata.

ieşirea conştientă cu du#lul astral în afara trupului fi%ic .în c-a0ra &is-udda. corpul eteric este conectat la 1atricea )nergetică Informaţională şi la sufletul său. a situaţiilor.Prin activarea fluidului re%onanţei. o găsim în di%armonia vi#raţională dintre vi#raţia noastră şi vi#raţia celorlalţi sau a discuţiilor. filtrată la parametrii specifici condiţiilor de întrupare de către C-a0ra "ivină. pe care o percepem prin activarea de către acest fluid a funcţiei de intrare în re%onanţă a c-a0rei de vi#raţie. Prin această c-a0ră. omul având astfel o alcătuire omogenă. în unele locuri@ )*plicaţia. 8!na şi în c-a0ra mentală. "acă omul este conectat la $inele său "ivin. )ste o legătură energetică prin care îngerului i se aduc la cunoştinţă toate manifestările din planul fi%ic ale fiinţei ce o are în gri!ă. la sufletul voluntar.em#rionar/. fără nici un motiv. părului. propria noastră vi#raţie intră în re%onanţă cu vi#raţii mai !oase.decorporali%area/ şi #ilocaţia.în c-a0ra 1anipura. "atorită stării mai înalte de conştientă a îngerilor. . la nivelul c-a0relor. . .în c-a0ra 8!na. din punct de vedere su#til. la sufletul c-ristic. Creşterea vi#raţiei fiecărei celule şi umplerea cu lumină pură a spaţiilor dintre celule fac posi#ile levitaţia. Prin aceste fluide se face transmiterea de energie informaţională între corpuri. ver#al. "acă fluidele primesc cantitatea necesară de energie sacră.%% Fluidul an(elic 9luidul angelic este activat în momentul naşterii şi repre%intă legătura noastră permanentă cu îngerul pă%itor. C. fluidul urcă în c-a0rele &is-udda. fluidul transmite energie sacră fluidelor ar-etipal. activând funcţia de reacţie a corpului fi%ic la intrarea în re%onanţă cu vi#raţiile mai !oase decât vi#raţia proprie. Prin acest fluid. c-a0ra fanţului "u-. ung-iilor şi al danturii.în c-a0ra a-asrara. la sufletul emoţional.în c-a0ra Ladist-ana. într-un ritm normal. sufletul vegetativ . muscular. sc-im#ându-şi alcătuirea energetică şi vi#raţia în raport cu evoluţia în trup a entităţii. toate celulele primesc prin fluidul de reglare a vi#raţiilor energie sacră. ?. )voluţia îngerilor este în strânsă legătură cu evoluţia noastră. organismul copilului creşte şi se de%voltă armonios. untem compati#ili sau nu cu alte fiinţe@ :e sunt simpatice sau antipatice@ :e enervăm în discuţii contradictorii cu unele persoane@ :i se face rău. Prin acţiunile. conform evoluţiei corpurilor su#tile.%1 Fluidul de cre>tere >i e)olu$ie a corpului =i9ic 9luidul de creştere şi evoluţie a corpului fi%ic este alimentat de inele "ivin cu energia sa proprie. la sufletul creativ. la sufletul divin. corpul fi%ic evoluea%ă pe diverse trepte vi#raţionale. articular. "upă alimentarea acestei funcţii specifice c-a0rei de vi#raţie. ?. prin sufletele corespun%ătoare fiecăruia. . al pielii. îi putem a!uta sau le putem opri sau încetini evoluţia. . posi#ilitatea lor de a percepe circumstanţele în care ne aflăm este cu totul diferită de a noastră. osos. mental sau comportamental.în c-a0ra 8na-ata. îi putem au%i dacă fluidul telepatic este conectat în c-a0ra a-asrara. a anumitor locuri. 8stfel.în c-a0ra 1ulad-ara. corpul fi%ic reacţionea%ă negativ emoţional. devenind din ce în ce mai luminoase. AD . la sufletul intelectual. meta#olic. 9luidele au formă de spirală luminoasă şi sunt dispuse astfel' . sentimentele şi gândurile noastre. FLUI !L! ! CO2!C3A#! I23!#S3#UC3U#ALB 9luidele de conectare interstructurală fac legătura între corpul eteric şi corpurile superioare lui. .

)*istă un corp fi%ic.capacitatea de a percepe gusturile fără a!utorul organelor de simţ fi%ice. în funcţie de planul pe care se e*ercită. Clarvederea poate fi eterică. un 1aestru. Când omul atinge conştiinţa divină trece la perceperea )u-lui superior.vorte*uri sau lotuşi.ha-ra Muladhara . care serveşte vieţii unui individ.claraudi$ie< . C. )*istă şapte c-a0re' . imţurile fi%ice.ha-ra %.sanscrită/ Q se numesc c-a0re .c-a0ra de vi#raţie/ aflată la !umătatea distanţei dintre c-a0rele 8na-ata şi &is-udda. astrală sau mentală. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei divine.ha-ra )ishuddha & ple*ul #ran-ial aflat la #a%a gâtului. centrare 1 a centra/ înseamnă restrângerea continuă a cercului asupra %onei în care se manifestă aceste facultăţi. centrele vitale ale corpului astral care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile ple*uri nervoase. . când Cordonul de 8rgint se întrerupe. în creştetul capului. se numeşte concentrare. entităţi ale spaţiului sau diferite întâmplări.ha-ra mentală aflată în partea din spate a corpului. un corp eteric. .ha-ra . format din cristale eterice şi emisiile lor radiante. A5 . .ha-ra /nahata .hristică aflată la apro*imativ 4E cm deasupra creştetului.mentalul superior/. .ha-ra %fântului *uh . însuşirea de a menţine corpul într-o stare de ec-ili#ru a#solut în aşa fel încât acesta să nu mai fie sensi#il la avalanşa de impresii ce vine din e*terior. . spre e*emplu. în %ona inimii. în starea lor normală. un corp mental. Con>tiin$& Q forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului. Clar0au9 . Cordonul de Ar(int Q fascicul de materie eterică foarte fină prin care fiinţele umane primesc energie întreţinătoare de viaţă din Planul "ivin. cum Q cu. se adaugă' . până când acestea se fi*ea%ă doar asupra su#iectului ales sau asupra unuia din aspectele sale. în plan îndepărtat sau în apropierea lor. la 2 cm su# om#ilic. Clar)edere Q perceperea imaginilor fără a!utorul oc-ilor fi%ici. la #a%a coloanei verte#rale. ceea ce percepi tu în pre%ent ca realitate. Q esenţa "ivinului.ple*ul sacru.ha-ra %ahasrara & ple*ul faringian corespun%ător epifi%ei. conştiinţa divină. parte a corpului eteric.capacitatea de a menţine fi*ate asupra unui su#iect determinat toate facultăţile mentale şi emoţionale. în %ona om#ilicului. . pe orice plan.ha-ra 0elurică aflată la apro*imativ ?0 cm su# tălpile picioarelor.:8< ") ):+:P+<I $I C+&I:3) <8<) Ain Sup.fi%ic. în centrul frunţii.roţi . eteric. atunci eşti o entitate iluminată. capacitatea de a resimţi vi#raţiile luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. primesc fara încetare impresii care. .a@ra . Primele patru . conştiinţa primară. această percepere este reali%ată de conştiinţa ce funcţionea%ă pe plan -iperfi%ic. un corp #udd-ic şi un corp atmic. (a acestea.ple*ul solar. corpurile au tendinţa de a reacţiona la solicitările mediului lor e*terior. Concentrare . acţionând prin intermediul creierului asupra ve-iculelor superioare. survine moartea fi%ică.ha-ra *ivină aflată Ia apro*imativ ?0 cm deasupra creştetului. are în principal trei trepte' 4. "n timp$ permiţând să se prevadă viitorul sau să se reconstituie trecutul şi "n spaţiu$ permiţând vederea la mare distanţă. conştiinţa umană.ha-ra Manipura . . la #a%a craniului. . Clar0(ust .adhisthana -ple*ul -ipogastric. un corp cau%al . . astral şi mental/ sunt perisa#ile şi fac parte din natura primară a omului. 9acultatea pe care o posedă anumiţi mediumi de a vedea. acestei trăiri i se mai spune în e%oterism a doua na#tere( Con>tient& 2 capacitatea ma*imă de a fi atent la clipa pre%entului. cu diferite funcţii în corpul eteric. )a poate fi simplă$ permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în pre%ent.ha-ra /+na & ple*ul frontal corespun%ător -ipofi%ei."ICPI. Cristal eteric Q formă densificată emisivă de energie eterică. Corpurile =iin$ei umane Q ansam#lu de materie organică. un corp astral.ple*ul cardiac. spre partea dreaptă. Concentrarea . Corpul de cristal Q corp su#til.lat.perceperea sunetelor fără a!utorul urec-ii fi%ice. dau naştere la o serie de gânduri şi emoţii. 2. ultimele trei su#%istă de la o încarnare la alta. ?.

prin posturi şi printr-un tip special de respiraţie. ple*ul solar. care au o e*istenţă permanentă şi o acţiune utilă asupra naturii. Ple*urile corespund unor centri de forţă astrali . energii ce au fost acumulate în cursul e*istenţei terestre.ira. adică unirea )go-ului nostru cu $inele universal prin vălul de materie care ne separă.8in up-/. prin simpla pipăire a unui o#iect. care au o e*istenţă foarte scurtă.la fel ca op-ia/. afanatori. Puritate intercelular& Q puritatea spaţiilor dintre celulele corpului uman. conservanţi. meditând asupra cura!ului.gnomi ai pământului. In)ocare Q apelarea "ivinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a conştienti%a unele aspecte ale fiinţei.ple*us #ra-ial/ sau mai degra#ă de sistemul simpatic a cărui caracteristică este dispunerea în ple*uri. 4antr& Q afirmare a unor 8devăruri 8#solute folosind cuvinte-c-eie ce definesc şi atrag acele adevăruri. 1editaţia practicată în mod corespun%ător poate să devanse%e şi să înalţe la un nivel considera#il procesul o#işnuit.ometrie Q ramură a psi-ismului care constă în reconstituirea. %âne. e#r. stare de conştiinţă şî ţinut. astral şi perisa#il. Părintele şi sinte%a celor %ece ep-irot. Intre aceşti elementali şi "evas nu e*istă decât o diferenţă de grad. elfi.e)ac. dar pentru cei mai mulţi oameni acest lucru se reali%ea%ă în mod inconştient. emulgatori. etc/. ruperea de )u-4 uperior. Plex . !lementali Q forţe semi-inteligente ale naturii. apoi corpul astral prin respingerea voluntară a 3luidele corpului eteric sen%aţiilor şi sentimentelor şi care concentrea%ă mentalul mai întâi asupra o#iectelor. care e*istă ca entităţi pe plan astral sau eteric.amelioratori. pre%intă o importanţă deose#ită.de%legarea sufletului de spirit. !ntitate de lumin& Q fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia iradia%ă lumină prin iu#ire necondiţionată şi energii #enefice pentru natura încon!urătoare. !0uri Q totalitatea aditivilor alimentari . principiul permanent. salamandre ale focului. 4atricea !ner(etic& In=orma$ional& Q Kanca de date a corpului eteric. a unor scene din trecut. scânteia divină care se află în el' 8tma sau 8tma-#udd-i.Sep. trăit în corp mental după parcurgerea fiecărui ciclu de viaţă fi%ică şi astrală. prima emanaţie a lui 8in up-. prin clarvi%iune. 4edita$ie Q metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea corpului fi%ic.ţara %eilor/ Q "evac-an repre%intă pentru teosof ceea ce înseamnă Cerul pentru creştin. 1editaţia propriu-%isă constă în e*aminarea atentă a su#iectului dat su# diferitele sale aspecte şi raporturi. principiu psi-ic. ondine ale apelor. $inele acru Q piritul aflat în înalt. aflată în osul sacru. Se=Ara . şi unii şi alţii a!ută la înfăptuirea proceselor naturale. Fluid eteric .perceperea unui o#iect ilu%oriu sau ine*istent pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii/. se află în servirea umanităţii. şi în sfârşit asupra )go-ului sau &ieţii universale pentru a tre%i acest )go la supra-conştiinţă. Spirit Q partea cea mai înaltă a omului. să facă din acesta o trăsătură a caracterului său cu minimum de e*perienţă practică. din care este desprinsă cânteia "ivină ce însufleţeşte corpul fi%ic. piritul. "evac-an aduce o stare de fericire ine*prima#ilă care durea%ă până la completa epui%are a energiilor spirituale înmaga%inate în corpul mental. #/ artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană. e vor#a însă de un cer temporar. ep-ira este Inteligenţa divină ./ Q o emanaţie a divinităţii. în Ma##ală. piritualitatea se confundă adesea cu unirea divină. AG . !u01 Superior sau $inele "ivin. rătăcirea de "ivinitate. In)olu$ie . de altfel. ale vieţii sau unele situaţii. spre "ivinitate. Psi. întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral. Printre marile ple*uri simpatice ale corpului.sanscrită . !)olu$ie Q drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 4-a emanat. care constă în a învăţa prin intermediul e*perienţelor vieţii e*terioare. situat în a#domenul superior. o persoană poate. silfi ai aerului. )*istă două categorii de elementali' a/ naturali sau pirite ale :aturii .c-a0re/. tre#uie deose#it de suflet. în acelaşi timp. în acest fel.atunci când se află în vârful ar#orelui acestora.an .nadis/ Q curent de energie eterică ce alimentea%ă prin conectare la c-a0re organismul uman. Spiritualitate Q domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om. Se=Ara Iesod Q una din decadele principiilor divine formative emanate de esenţa divinului . coloranţi. Calucino(en Q su#stanţă care provoacă -alucinaţii . su#stanţe de îngroşare. etc/.plexus< Q ţesut format dintr-un anumit număr de fi#re nervoase sau de vase sanguine înfăşurate care depind de sistemul cere#ro-spinal .

care evoluea%ă în cursul încarnărilor succesive. la #a%a #ul#ului. E0 . curenţii nervoşi drept şi stâng.nadi primar/ sau care merge . se numeşte us-umna o respiraţie care se e*ecută alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă.umna . noţiune pe care o do#ândim graţie fiinţei superioare din noi . Vi*ra$ie Q frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansam#lu de particule eterice.piritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor. a tuturor )go-urilor ce fac parte din acelaşi #loc divin. anima/ Q termen occidental ce desemnea%ă monada. us-umna secundar/ de la inimă la al treilea ventricul cere#ral .lat. In PranaNama.Kra-marandrasemnul lui Kra-ma/ este punctul de încrucişare. a celor două nadi Ida şi Pingala. Su=let .)go-ul ce funcţionea%ă în corpul cau%al/. principiul nemuritor imaterial. Sus. po%itiv şi negativ.sanscrită/ Q nadi sau curent nervos care trece prin canalul central al măduvei spinării .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful