Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
اساسيات برمجة باسكال

اساسيات برمجة باسكال

Ratings:
(0)
|Views: 3,234|Likes:
كتاب كبير يشرح أساسيات لغة الباسكال بالتفصيل. .تم تحميل من قبل موقع برامج سوفت اكس جيم http://www.softxgame.com
كتاب كبير يشرح أساسيات لغة الباسكال بالتفصيل. .تم تحميل من قبل موقع برامج سوفت اكس جيم http://www.softxgame.com

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: أكبر مكتبة كتب عربية on Sep 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
 ﻪﻳرﺎﺟ
 
 ﺔﻗﺪﺻ
.. 
ﻲﺑأ
 
حور
 
ﻰﻟا
..
ﻦﻴﻴﻠﻋ
 
ﻲﻓ
... 
 
 
ﻪﻣﺪﻘﻤﻟا
 
ﻦﻴﺒﻨﻟا
 
ﻢﺗﺎﺧو
 
ﻖﻠﺨﻟا
 
فﺮﺷأ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
مﻼﺴﻟاو
 
ةﻼﺼﻟاو
 
ﻢﻴﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﷲا
 
ﻢﺴﺑﻦﻳﺮهﺎﻄﻟا
 
ﻦﻴﺒﻴﻄﻟا
 
 ﻪﺒﺤﺻو
 
 ﻪﺘﻴﺑ
 
لأ
 
ﻰﻠﻋو
. 
ﺪﻌﺑ
 
ﺎﻣأ
,
دﺎﺠﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻬﺷأ
 
 ﺔﻌﻀﺑ
 
ﺪﻬﺟ
 
جﺎﺘﻧ
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ءيرﺎﻘﻟا
 
يﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻊﺿأ
 
اﺬﻧأ
 
ﺎﻬﻓؤﺪﻟاووﻞﻣﺎآ
 
 ﻪﺒﺷ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
نﻮﻜﻴﻟ
 
ب
)
 
لﺎﻤﻜﻟا
 
نﻷﻩﺪﺣو
 (
 ﺔﻐﻠﺑ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
تﺎﻴﺳﺎﺳأو
 
ءيدﺎﺒﻤﻟ
 
لﺎﻜﺳﺎﺑ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
. 
ﻦﻣ
 
لﺎﻜﺳﺎﺑ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
 ﺔﻐﻟ
 
ترﻮﻃ
 
ﺪﻘﻟﻞﺒﻗ
 ( Niklaus Wirth )
ﻲﻓ
 ( Eidgenossische Technische Hochschule in Zurich )
ﻦﻣ
 
 ﻪﻘﺘﺸﻣ
 
ﻲهو ﺔﻐﻟ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
( Algol 60 )
 ﻪﻟﻮﻬﺳ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻀﻓأ
 
تﺎﻴﻧﺎﻜﻣﺄﺑ
 
ﻦﻜﻟو
 
ماﺪﺨﺘﺳﻷﺎﺑ
 ..
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
 ﺔﻐﻟ
 
مﺪﺨﺘﺴﺗو
 
ﻩزﺎﺘﻤﻣ
 
 ﻪﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
ةادأ
 
ﻲهو
 
ﻩءﺎﻔﻜﺑ
 
ﺎهﺬﻴﻔﻨﺗ
 
ﻦﻜﻤﻣ
 
ﻩﺪﻴﻔﻣ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺑ
 
 ﺔﻐﻠآ
 
ﻊﺳاو
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
نﻷا
 
لﺎﻜﺳﺎﺑ
. 
ﻞﻜﺸﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
مﺎﻋ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
 ﻪﻴﻤﻠﻌﻟا
 
تﻻﺎﺠﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ردﺎﺼﻤﻟا
 
 ﺔﻠﻘﺑ
 
ﺮآذأ
 
نأ
 
ﻢﻬﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻦﻃﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﻓﺮﻌﻤﻟا
 
مﺎﻣأ
 
ﺎﻘﺋﺎﻋ
,
 ﺳأ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
نﺎآ
 
اﺬﻟاﺪﻴﻔﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻰﺴﻋ
 
 ﻪﻌﺿاﻮﺘﻣ
 
 ﻪﻣﺎﻬ
 
ﻦﻴﺒﻏاﺮﻠﻟ ﺑلﺎﻜﺳﺎﺑ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
 ﺔﻐﻠﺑ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
ﺎﺻﻮﺼﺧو
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
ﻢﻠﻌﺘ
,
 ﺔﻤﺟﺮﺗ
 
ﻲﻓ
 
دﺎﻬﺘﺟﻷا
 
ﺖﻴﺧﻮﺗو
 
 ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا
 
 ﻪﻐﻠﻟا
 
ﻰﻟا
 
 ﻪﻴﺒﻨﺟﻷا
 
تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟاتﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟ
 
ﻩﺪﻤﺘﻌﻣ
 
 ﻪﻴﺑﺮﻋ
 
 ﻪﻤﺟﺮﺗ
 
دﻮﺟو
 
مﺪﻌﻟ
 
اﺮﻈﻧ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
,
وﻦﻣ
 
ﺎﻬﺑﺮﻗو
 
ءيرﺎﻘﻟا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﻤﻬﻓ
 
 ﺔﻟﻮﻬﺳو
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ
 
ﺎﻤﺑﺎﻬﻟ
 
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
 
مﻮﻬﻔﻤﻟا
 
اﺬﺧأ
 
رﺎﺒﺘﻋﻷا
 
ﺮﻈﻨﺑبﺎﺘﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﻟ
 
دورو
 
لوأ
 
ﺪﻨﻋ
 
 ﻪﻤﺟﺮﺗ
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻲﺒﻨﺟﻷا
 
ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا
 
ﺮآذ
 .. 
سﺮﻜﻳ
 
ﻦﻣ
 
كﺎﻨه
 
نﻷ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟ
 
 ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا
 
 ﻪﻐﻠﻟﺎﺑ
 
ﺎﻌﺟﺮﻣ
 
ﺪﻌﻳﻻ
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
اﺬه
 
نﺄﻓ
 
ﺪﻴآﺄﺘﻟﺎﺑو ﻪﺘﻗوو
 
ﻩﺪﻬﺟلﺎﺠﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻤﻌﻠﻟ
 . 
ﻢﻴهﺎﻔﻤﻟا
 
حﺮﺸﺑ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
أﺪﺒﻳ ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
 ﺔﻐﻟ
 
ﻊﻣ
 
مﺪﺨﺘﺴﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻠﻟ
 
 ﻪﻣﺎﻌﻟا
 
 ﻪﻴﺳﺎﺳﻷا
 
لﺎﻜﺳﺎﺑ
,
 ﻪ ﺠﻣﺮﺒﻟا
 
تﺎﻐﻟ
 
ﻦ ﻣ
 
ﺮﻴﺜﻜﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
 ﻪآﺮﺘﺸﻣ
 
مﺎﻋ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﻲ هو
,
ﺎﻣأﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼ ﻔﻟا
 
 ﻓﻦﻤﻀ ﺘﻴ
 
ﺎﻴﻓاو
 
ﺎﺣﺮﺷجاﺮﺧﻷاو
 
لﺎﺧدﻷا
 
ﺮﻣاوﻷ
 
ءﻮﻔآ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳأ
 
 ﺔﻴﻔﻴآو
 ,
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
سﺮآ
 
ﺎﻤﻨﻴﺑ
 
راﺮﻜﺘﻟاو
 
راﺮﻘﻟا
 
تارﺎﺒﻌﻟأ
 
ﺪﻌﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﻤﻬﻤﻟا
 
ﺰﺋﺎآﺮﻟا
 
ىﺪﺣ
,
ولوﺎﻨﺗ ﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻊﺑاﺮا ﻪﻴﺋﺎﻨﺜﻟاو
 
 ﻪﻳدﺎﺣﻷا
 
ﺎﻬﻴﻋﻮﻨﺑ
 
تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻟ
,
قﺮﻄﺗ
 
ﺎﻤﻨﻴﺑ ﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺲﻣﺎﺨلاوﺪﻟاو
 
تاءاﺮﺟﻷا
 
ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳأ
 
 ﺔﻴﻔﻴآو
,
 ﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
سدﺎﺴ ﻳحﺮﺸ ﺘﺑﻊﺳﻮﻲﺒﺴﻧ
 
ا ﻪﻴﻓﺮﺤﻟا
 
ﻞﺳﻼﺴﻟا
 
ﻊﻣ
 
 ﻪﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 
لاوﺪﻟ
,
ا
 
ﻊﻣ
 
مﺎﺘﺨﻟا
 
ﻢﺗ
 
اﺮﻴﺧأوتﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو
 
عاﻮﻧﻷ
. 
ءﻲﺸﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
ﺖﺒﻬﺳأو
 
ﺮﻴﺒآ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺎﻬﻟ
 
ﺖﻗﺮﻄﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا
 
 ﻂﺴﺑأ
 
نأ
 
اﺪهﺎﺟ
 
ﺖﻟوﺎﺣ
 
ﺪﻘﻟ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻊﻴﺿاﻮﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
 
ءيرﺎﻘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻬﺳﻷ
 
ﺎﻬﺣﺮﺷ
 
ﻲﻓﻲﻓ
 
ﻲﺗﺮﺒﺧ
 
جﺎﺘﻧ
 
ﺎﻌﻴﻤﺟ
 
ﻲهو
 
تاﻮﻨﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
دﺪﻌﻟ
 
ﻩدﺎﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺲﻳرﺪﺗ
,
 ﺘﺒﻤﻠﻟ
 
اﺪﻴﺟ
 
ﺎﻌﺟﺮﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
نأ
 
ىرأوﻦﻴﺋﺪ
 
ﻩﺮﺒﺨﻟا
 
بﺎﺤﺻﻷ
 
ﻚﻟﺬآو
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
,
ﺪﻴﺠﻟا
 
سﺎﺳﻷا
 
ﺮﻓﻮﻳ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻣ
 
ﻮهو
 
تﺎﻐﻟ
 
ﻢﻠﻌﺗ
 
ﺐﻏﺮﻳ
 
ﻦﻤﻟ
 
ىﺮﺧأ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺑ
. 
يﻮﺘﺤﺗ
 
ﻞﺼﻓ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻩﺮﻴﺧﻷا
 
ﻩﺮﻘﻔﻟا
 
ﺖﻧﺎآو
 
 ﻪﻴﺤﻴﺿﻮﺗ
 
 ﻪﻠﺜﻣﺄﺑ
 
 ﻪﻧﺎﻌﺘﺳﻷا
 
ﻢﺗ
 
لﻮﺼﻔﻟا
 
ﻞآ
 
ﻲﻓو
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻔﻠﺘﺨﻣ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ
 
ﺎﻬﺋﺎﻘﺘﻧأ
 
ﻢﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
 ﻪﻟﻮﻠﺤﻤﻟا
 
 ﻪﻠﺜﻣﻷا
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﺑ
 
سﺄﺑﻻ
 
دﺪﻋ
 
ﻰﻠﻋتﺎﻴﻨﻘﺗ
 
ىﺮﺧﻷا
 
تاﺮﻘﻔﻟا
 
ﻦﻤﺿ
 
ىﺮﺧﻷا
 
 ﻪﻠﺜﻣﻷاو
 
 ﻪﻠﺜﻣﻷا
 
ﻩﺬﻬﻟ
 
ﻞﺤﻟا
 
قﺮﻄﺑ
 
عﻮﻨﺘﻟا
 
ﻰﻟا
 
 ﻪﻓﺎﺿأ
 
 ﻪﺠﻣﺮﺒﻟاﺎﻤﻣ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mohmed4731 liked this
Rushdi A. Malik liked this
asa_d12 liked this
Zain Alabdeen Salah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->