‫ﻓﻬـﺮﺳﺖ‬

‫ـ اول ـ ا ـ ـا ـس ـ ـ
د‬
‫ـ دوم ـ در ـ
د‬
‫ـ ـ م ـ دـﯾ ا ـ ـ
رگ‬
‫ـ ! ـ
رم ـ ـو ـ ـ
د‬
‫ـ ‪"#‬ـ‪%‬ـ‪ $‬ـ *) ا(' &"ـ ‬
‫ـ ‪ $,+‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫ـ هـ‪1‬ـ‪ $‬ـ ‪4‬ـ(ـ ‪2,3‬‬
‫ـ ه‪,‬ـ‪ $‬ـ ‪56‬ـﯾ و ‪($‬ـﯾ د
ورد !ـ‪7‬‬
‫ـ ‪ ُ9‬ـ‪ $‬ـ روﯾـ
هـ 
ـ ـ
د‬
‫ـ دهـ‪ $‬ـ هف از ‪.9‬و ‬
‫ـ ﯾـ
زدهـ‪ $‬ـ را< 
ل در ا‬
‫ـ دوازدهـ‪ $‬ـ "‪".%‬ـ)هـ 
‪ 6‬ـ
‪ =9‬ا">
ر‬

‫‪1‬‬

‫ﻛﺘـﺎب اول‬
‫اك ـ ﺻـﺪاي ﻣﻘـﺪس ﺳـﻮﮔﻤـﺎد‬
‫ا ‪ %‬ـ ‪ ُ ٔ)3‬ه ‪.+‬ـ
رهـ
ا@‪.‬‬
‫ا ﺡ‪B‬ـ ر ‪3 ،2C‬ـ‪ 2C $‬و ـرت ‪ 2C‬ـ
د ا@‪ ( ،‬ـ 
‪ @.‬ـ
د در ا‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪ 5‬دش و در 
‪"F‬ـ
ت‪ .‬ز‪9‬ـ = در وردان از‪ ،=G‬ﯾـ
 ) ) ‪6‬ن ( ‪5‬ـ‪7‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬وردان ‪ K‬هـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪.L3 .‬ـ‪($‬ـ از ) 
‪"F‬ـ
ت و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬اﯾ"‪9 M‬ـ) ا@ )
ـ د (" ـ
از‬
‫‪%‬ـا ـ ت از‪4 =G‬ـ

‪ = N‬ﯾـ‪ .‬او ‪.+‬ـ < (
س دﯾ‪M‬ـ ‪9‬ـارد ‪M‬ـ از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا ﯾ

‫ا‪9‬ـژ ‪5‬ـ‪7‬ـ)‪ .‬از درون اﯾ ـا ا‪ = G‬ا@ ) ( ـ 
= ا ات دﯾ‪M‬ـ ‪ Q )4‬ر =ر"ـ‪.‬‬
‫*
‪ ) =9‬در "ـ‪ <
MGR‬او ‪4= )4‬ـ‪9‬ـ (‪1‬ـ
وت ‪ .4‬ـ) از‪ =G‬و ‪ 9
K‬ـ 
‪،<+ =%‬‬
‫‪ S9 .4‬ـ) ‪ 6‬ـ
‪ =9‬و ‪4‬ـ
ز(ـ
ب ‪6‬ن را (‪= U.N,‬ده"ـ‪
96 .‬ن 
در‪9‬ـ ا‪75‬ف ‪ .4‬ا ات »‬
‫دهــ ـ تـ « و » وار تـ « را درﯾ
‪"4‬ــ‪ .‬ا ه ) ‪6‬ـﯾ‪ ،‬ـا ـ
د ا@ و‬
‫ه ـ) اـ ات دﯾ‪M‬ـ از درون ‪6‬ن ‪4‬ـ=‪.5‬ـ‪ .9R‬در ‪ .3‬ﺡ
ل ( ـ 
= ‪ S9‬ـ
ت ا‪= G‬اش ‪" )4‬ـ‪)GR‬‬
‫‪4‬ـ
ز(ـ
ب ‪ S9‬ـ) ا= در ‪3‬ــ) ‪XO‬ـ
ت ـ
د ‪O Y‬ـ)ور‪9‬ـ‪ .‬ــا ــ
د‬
‫دهـ ‪9‬ـ
ت‪.‬ـ‪ Z‬ا@‪ .@*.9 + 9 4 
) =7 ،‬ه‪ 9 [.‬ـ
د ‪
M9‬ر‪4 =+‬اﯾ\ و‪ K‬د ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫ ‪ 
=.‬د اﯾ"]"‪ .‬ا@‪ .‬وار‪9‬ـ
ت‪.‬ـ‪ Z‬ـ (= ا@ ) در ‪ N‬و ‪9‬ـ ‪+‬ـ
ر = "‪%‬ـ‪.‬‬
‫‪)N*9‬هـ
ﯾ= از ‪+‬ﯾ&@ = ـ
د ) در ‪ 
XO‬ت زﯾـﯾ ـار دارد از ـ
ش وار‪9‬ـ
ت‪.‬ـ‪ Z‬و در‬
‫‪%.9‬ـ) 
‪ 1 4‬و ‪ + 9‬ا@‪ .‬ا
در ‪ 3‬ا‪G‬ـ‪ $‬ـ ـ
‪ "( =9‬ـ
 ‪.^ =.‬ـ ‪ =, 4‬در ـ
ب‬
‫‪6‬ـ< ا@‪ .‬ا ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬ا@‪ .‬درﯾـ
ﯾ= ‪
,N4‬ﯾ\ ـ و ‪6‬ـﯾ""ـ< ) ‪ )4‬ش ‪.#‬ـوان‬
‫
د ‪."+‬ـ< =‪ +‬د‪ .‬از ‪.‬ـ
ن اﯾ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬ﺡ 
‪ K‬ـ_ ( ـ 
= ‪6‬ـ زشهـ
از‬
‫ ـ
د =(ـ
‪4‬ـ‪6 .‬ن ‪7‬م ا‪ = G‬ا@ ) ه ـ
‪9‬ـ
در ‪4‬ـ ‪.‬ـ‪9‬ـ< ( ـ 
= ‪1‬ـ)هـ
و ـد<هـ 

‫ ـ
د و ‪ @.
5‬ه*= او@‪.‬‬
‫ـا ـ
د ه ـ) ‪.1.‬ـ
ت ‪6‬ن و‪K‬ـ د ‪
+‬هـ
‪9‬ـ) را در ‪5‬ـ د دارد ) در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و‬
‫رﺡ @ ‪.‬ـ‪ $‬ا@‪ .‬رو‪9‬ـ دا‪ = F‬ا@ ) از "‪5 `,‬ـ د در ا‪.‬ـ‪ 6 $‬ـ
‪ )4 =9‬ـ ‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
زﯾـﯾ ‪K‬ـ
ر ا@‪ .‬اﯾ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ رت اـ ا‪ ) =K‬از‬
‫!‪ ,‬ـ)ا ـ ران ="" و ‪4‬ـ) ‪ Q‬ـ ر =ر
‪9‬ـ‪ ! .‬ن ‪.1.‬ـ
ت ـ
د را در ‪5‬ـ د دارد‪ ،‬در‬
‫‪XO‬ـ
ت زﯾـﯾ ) ‪ K 
+‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= =‪ +‬د‪ "( ،‬ـ
=(ـ ا‪9‬ـ ‪ 4‬رت ا
ه= ‪ < K‬ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪4‬ـ) اﯾ (ـ(‪ '.‬ه"‪XO )4 )=
M‬ـ) روح ﯾـ ـ ـ =رـ‪5 ،‬ـ د را در ـ رت 
ـ م‬
‫در
ـ چــ ‪%‬ـ= ="ـ‪ .‬اﯾ ـ
م ا‪ ( = G‬ـ 
ـ
ً ‪#= @.N+‬ـ‪b‬ﯾـد و در ـ
‪6 'G‬ن‬
‫( ـ 
= ‪.1.‬ـ
ت ـ
د را ‪4‬ـا ‪4 .*N9‬ـ
ر در ـ ر(ـ= "‪1‬ـد ‪ = =%( )4‬ـ‪b‬ارد‪9@ .‬ـ
م‬
‫‪6‬ـﯾـ
ر ﯾ‪9
M‬ـ)‪# ،‬ـورد
ر‪5 ،‬ـا و ‪#‬ـر ( ـ 
= ‪.#‬ـوان ادﯾـ
ن ﺡ‪.‬ـ= ا@‪ .‬او !‪ ,‬ـ)ا‬
‫ا@ ) از ‪.‬ـ
‪ \9‬ـ ج ـ
د هـاﯾ@ =‪ +‬د و ‪ )4‬ه ـ) ‪ 3‬ا‪G‬ـ‪ $‬زﯾـﯾ را< =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬در‬
‫ا ‪ 3‬ا‪G‬ـ‪ $‬ـ
م &ـ
ل‪ ،‬ه ) *
‪ ) =9‬در داـ
ن ـ
د اـ 
@ ـ‪R‬ﯾـ<ا‪9‬ـ =(ـ ا‪"9‬ـ‬
‫ـا او را ‪",4‬ـ ‪9‬ـ و ‪"".X4‬ـ‪ .‬او (" ـ
‪ )4‬ـ ش روحهـ 
‪.4‬ــار ‪+‬ـ<ا ‪."+‬ـ< =‪ +‬د )‬
‫و را از ‪.#‬ــان ا درﯾـ 
@ ـد<ا‪9‬ـ‪ .‬ه"‪
6 )=
M‬ه= ا‪*9‬ـ
ن در ‪6‬دـ= ‪.4‬ـار ‪+‬ـ و‬
‫(ـ ا‪ @*9‬ـ ج ـ
د را ‪",4‬ـ د و ‪".X4‬ـ‪ ،‬رو‪. e +‬ـ =‪ +‬د‪ .‬او ـا ـ
د را‬
‫=‪"+‬ـ د‪ ،‬و ــ ‪6‬ن ــ را =‪".4‬ـ و ـرت ‪ 2C‬ــ ‪6‬ن ــ را ﺡﺱ ="ـ !ـ ن ا ـ
م ا‪= G‬‬
‫ا@ ) ‪5‬ـ د را در ( ـ 
= ‪]96‬ـ) ) 
‪."+ 4‬ـن و دﯾـن ‪+
4‬ـ ‪ Q )4‬ـ ر =رـ
‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ ج ـا ـ
د از ‪%‬ـا 
ـ م‪ ،‬از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ـ
در =‪+‬ـ د و ‪4‬ـ)‬
‫ ‪.4‬ـون ‪4‬ـ) را< =اـ (ـ
‪4‬ـ) ـﺡـات ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ و ُـ ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ N $‬ق‬
‫=رـ‪^ .‬ﺱ ‪ )4‬ا‪.‬ـ
‪ 9‬س ‪4‬ـ
ز= ـدد‪ .‬ه ـ
ن ـ ر(= ) اـ اج از اـ
دن "ـ‪ h‬در ‪ 9‬ـ‬
‫راـ =‪6‬ـﯾ""ـ‪ .‬ار ‪4‬ـ اﯾ ـ ج‪ ،‬ـ ﯾ= ( ـ 
= ـرت و ُﺡ‪.‬ـ
ت رو ‪4‬ـ) ‪.4‬ـون و ‪4‬ـ) ‬
‫" =ا‪.G‬ـ) ﺡـات ‪6‬ـﯾ"\ ‪K‬ـ
ر ا@ و ‪4‬ـ
زهـ‪ $‬اﯾ!"‪ 9= .‬ـ
ﯾـ ) ه ) ﺡ‪.‬ـ
ت ‪)4‬‬
‫ 
ـ م ‪4‬ـ
ز = ـدد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ روح ‪4‬ـ
ﯾـ از ـ ج ‪4‬ـ ‪ =,‬ـا ﯾـ
ر ‪K‬ـ ﯾـ‪.# .‬ــ ا‬
‫وـ را ‪4‬ــار =ـ
زد و روح ـد را ‪4‬ـ) اﯾ ـ ج ‪4‬ـ ‪.# =,‬ـ ‪9‬ـ =ز‪9‬ـ‪ .‬در اﯾ ه"ـ‪
M‬م‬
‫ا@ ) روح ﯾـ
‪ (6‬ـ
‪1‬ـ ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ =, 4 $‬را ‪Y6‬ـ
ز ="ـ و ه ـ) ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪$‬‬
‫ـ
‪ =9‬را ‪5 @,#‬ـ د =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬اﯾ ـ ‪9‬ـ) ـ
د ‪4‬ـ
*
‪ \7 ) =9‬را ‪.C‬ـ_ا‪9‬ـ ‪N‬‬
‫= ـ ﯾـ‪ ! ،‬ن ــ او ــ ُ ﺡ‪.‬ـ
ت را در د@ دارد‪ .‬ه ) ‪96‬ـ
‪ )4 ) =9‬ــ ‪6‬ن ــ ـ ش ـا ده"ـ و‬
‫ا‪"" @3
O‬ـ ‪9‬ـ ر و ) ‪5‬ـا را در ‪ 5‬اه"ـ ﯾـ 
@‪.‬‬
‫ ـ
د !"ـان در ‪.‬ـ ‪
L9‬مهـ 

‪XG‬ـ ‪.9‬ـ*@‪ .‬ار(‪X‬ـ
ط ــ او ــ (" ـ

6
4‬ه= ‪4‬ــار ا@‪.‬‬
‫و‪ =.&e‬از ‪
6‬ه= ) در ‪ ( 'O‬ـ 
‪ @.‬ه ‪.+‬ـ
ر ا@ ـ ‪L9‬ـ او@ ! ن اﯾ ‪ 'O‬ه ـ
ن‬
‫ا@ ) ‪ (6‬ـ
) روح ( را ‪4‬ـ ‪6‬ن =دارد (ـ
‪ 5‬ﯾ\ را در ‪
K‬ﯾـ‪ <
M‬وﺡـت ‪
4‬ـ ‪6‬ن ــ (‪ U.N,‬دهـ‪ .‬در‬
‫ُ ‪3‬ـ) ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ـ
د ﺡـ
‪e‬ـ ‪ ،2C‬ـ
در ‪ ،2C‬و ‪3‬ـ
‪ 2C $G‬ا@ و ‪6‬رزو دارد )‬
‫روح در اﯾ ‪.1.‬ـ
ت ‪4‬ـ
ــ او ــ ‪.‬ـ‪+ $‬ـ د‪96 .‬ـ
‪ ) =9‬ا ز‪9‬ـ< را =‪"+‬ـ ‪9‬ـ و =‪"".4‬ـ‪ ،‬اﯾ‬
‫‪.1.‬ـ
ت ‪5‬ـا ـ ‪9‬ـ) را (‪%‬ـ‪4‬ـ) =""ـ و ا‪K‬ـ
ز< دار‪9‬ـ ) ــ ‪6‬ن ــ را در راـ 
"ـ 
_ ُ ه*=‬
‫‪4‬ـ>
ر ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬اﯾ!"‪ K ،.‬ـ
ن‪".4‬ـ= &ـ
ل ه ـ
‪9‬ـ
ـا ـ
د ا@‪6 .‬ن ) از ‪.# =#‬ـ>
ن‬
‫زرﯾ =‪#‬ــد و از ‪"5‬ـق "ـ 
‪ @, 4‬ـ‪b‬ر ="ـ‪%96 ،‬ـ
) در ا‪
3‬ق در<هـ 
‪"4‬ـش‬

‫‪2‬‬

‫‪XY‬ـ
ر ‪ .9‬ـ) ‪1+‬ـ
ف و ‪@1M+‬ا‪.M9‬ـ‪"=  R‬ـ و !‪= Z ,‬ز‪9‬ـ‪ ،‬ـم ‪ )4‬درون ا‪.‬ـ‪$‬‬
‫ ـ
د ـس ‪ 9‬ـ
د< ا@‪ .‬ـاﯾ= ) او را =‪5‬ـ ا‪9‬ـ ه ـ
‪ =9‬ا@ ) ه ـ) دﯾ‪M‬ـ‬
‫*
ن را ‪X5‬ـ =دهـ ) ‪ .*N9‬ـم را در ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ﺡـ‪4 2‬ـدارد (ـ
از ‪.‬ـ
ن روز‪9‬ـ) ‪
4‬رﯾـ‪Z‬‬
‫‪X3‬ـ ر و (ـ ‪.‬ـ‪ ،2‬ـس(ـﯾ ــ
ت را درﯾـ 
@ "ــ‪ .‬ـﻁ ‪ '
4‬ـ
ف =(ـ ان در‬
‫‪k,9‬ـ) ﺡــم ــ او ــ ‪.‬ـ‪+ $‬ـ و از ‪3‬ــ) ﺡ‪ B‬رش ‪+ <
6‬ــ‪ .‬درون &‪X‬ـ‪ ،‬ـ
د را‬
‫=ﯾـ
‪ .=4‬در و‪.&e‬ـ= ‪9‬ـ
ر‪.‬ـ‪M =9‬ـ ‪4‬ـا ‪5‬ـ
‪(UG‬ـﯾ روحهـ
‪( .‬ـ ‪.e‬ـﺡ و (‪,‬ﯾﺡ ــ ‪6‬نــ‬
‫‪ .4‬ـ د< ا@‪ (6 .‬ـ
(" ـ
در و‪6 @.&e‬زاد ‪(= 2C‬ـ ا‪9‬ـ ـ
د را (‪%‬ـ‪" )4‬ـ‪ .‬وـ
دارن ــ او‬
‫ــ ‪6‬زاد ‪ 5‬اه"ـ ‪ +‬و ‪ 5‬اه"ـ (ـ ا‪ @*9‬در ‪K‬ـ ارش اـ 
@ ـ‪R‬ﯾ""ـ‪ .‬روز<‪# ،‬ـه‪.‬ـ‪ R‬از ‪ 5‬را=هـ
‪،‬‬
‫د‪3‬ـ
‪ ،‬ا‪G‬ـ ـ
س‪ ،‬دـ
ع‪ ،‬رﯾـ
‪ ،@e‬و ‪ )4 2,3‬ـ
د‪ ،‬ه‪.‬ـ[ـام ‪N9‬ـ اه"ـ ( ا‪ (6 @*9‬ـ
را ‪)4‬‬
‫"ـ‪ <
MGR‬ـ و‪K‬ـ د ‪4‬ــ
‪"9‬ـ‪.‬‬
‫ ـ
د (" ـ
‪ )4‬ﺡ‪.‬ـ
ت روح ‪" 73‬ـ ا@ و ه ـ‪M9 R‬ـان ‪ L ،>+‬و ا‪
.+‬ء ‪.9‬ـ*@‪ (6 .‬ـ

‫"ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪K ،‬ـاﺡ@ ‪".4= 9‬ــ‪ ،‬ر‪"5‬ـ)‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪">+= 9 ،@*.9‬ـ‪L ،‬ـ م ‪+= 9‬ـ د ‪Y،‬ـق‬
‫‪9‬ـ
‪+‬ـ‪ =9‬ا@ و ر‪4‬ـ د< ‪ = 9‬ـدد‪ .‬ـا ‪
4‬هـ ‪6‬نﺱ ) ـ ش ــا =دهـ ‪N‬‬
‫= ـ ﯾـ‪ .‬در ‪%9‬ـ ا ‪4‬ـ
د‪ ،‬در ‪Y‬ش درﯾـ
‪ ،‬در ‪6‬واز ‪#‬ـ‪9‬ـ
ن و ا ات ـ !ـ" )!
ر‪
#‬ﯾ
ن(‪ ،‬در ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪ .R‬ــ ‪6‬ن ــ ‪ )4‬ه ـ) = ـ ﯾـ ) هـ ـ‪o R‬ـوت‪ + ،‬ت‪1+ ،‬ـ
‪ ،‬و ‪
+‬د ‪4‬ـا *
‪ ) =9‬در‬
‫‪ 'O‬اﯾ 
ـا‪=9‬هـ 
د‪.9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ )4‬ار‪S‬ــ
ن ‪ N9‬اهـ ‪6‬ورد‪ ( .‬ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) ش =^ـ
ر‪9‬ـ‬
‫و ا‪ ""= @3
O‬ه ‪6‬ن = را =‪4‬ـ‪9‬ـ ) ــ او ــ ‪" @.,‬ـ‪5 ،‬ـ ا< ‪o‬ـوت ‪5 ،+
4‬ـ ا<‬
‫دو‪+ ،
1+ ،@G‬ـ
د‪ ،‬رو‪. e +‬ـ و ﯾ
ـ < در ﺡ> @ ا‪ G‬ـ=‪.‬‬
‫ ـ
د ‪.#‬ـ
مرـ
ن ‪ 5‬د را در ه‪k.‬ـ@ ـ‪4‬ـ
ز *‪"= .‬ـ ‪9‬ـ) ‪X‬ـ (ـ‪ .‬او ‪*4‬ـ
ن ‪3‬ـ
‪ =4‬ا@‬
‫) در ‪Y %*K‬ـ‪b‬ا ‪4‬ـا ‪K K‬ـ‪
M‬ن ‪ 5‬ﯾ\ ا@‪ .‬او ‪X+ )4‬ـ
‪= =9‬ــ
‪9‬ـ ) ـگ را از ـ)‬
‫دور ‪M9‬ـ) =دارد‪.‬‬
‫اـ
دان ا ‪., +‬ـز‪9‬ـ
ن ـ
د &ـ
‪"G‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬م ‪1‬ـ‪
+‬ن ‪X9‬ـ‪ 
p‬رـ
ـ‪. = @3‬ـد‪.‬‬
‫در *‪.‬ـ ‪
+ @,#‬ن ‪ O‬ـ
‪4 =9‬ـ=‪.5‬ـ‪R‬د ) = را ‪4‬ـ‪.3‬ـ) @ دﯾ‪M‬ـ =‪ +‬را‪9‬ـ و ه‪$‬‬
‫(‪X‬ـ
رهـ
را ‪4‬ـ) ‪K‬ـال ‪
4‬ﯾ>ﯾ‪M‬ـ وا=دارد‪"3 .‬ـ 
‪ 'BY‬ا &ـ
‪4‬ـ را ‪4‬ـ‪R‬ﯾـ =‪6‬ور‪9‬ـ‪ ،‬و ‪ +‬ـهـ

‫را ‪4‬ـ‪5‬ـ 
="ـ و روحهـ
را =در‪9‬ـ‪ O .‬ـ
نهـ
‪4‬ـ‪#‬ـ
=""ـ‪. .‬ه
=ا‪.M9‬ـ‪9R‬ـ‪ .‬ز‪.‬هـ

‫را =‪G‬ـزا‪"9‬ـ و ‪"K‬ـ‪ h‬و ‪X.‬ـ@ =‪6‬ور‪9‬ـ‪ .‬هـ ‪ (6‬ـ
ﯾ= =‪4‬ـ
ﯾــ در ‪X9‬ــد ‪4‬ـ
‪O‬ـ ــ
ن 
رــ
و‬
‫‪.9‬ــو ا‪.‬ــ‪ $‬زﯾــﯾ ‪+‬ـ@ "ــ (ـ
روز ) ‪.#‬ــوز ‪+‬ـ د ــ درهـ 
ا‪.‬ـ‪ $‬ـ
د ‪4‬ـ) رو‬
‫
(ﺡ‪.‬ـ ‪4‬ـ
ز ا@‪.‬‬
‫ـ ر &"ـ ‪9‬ـ ر را ‪".X9‬ـ و ‪"+
9‬ـ ا &"ـ ـا 
د را ‪",9‬ـ د‪ ) =* .‬اد‪3‬ـ 

‫اـ
د "ـ و ‪ 5‬د ـ ر ‪+
4‬ـ‪5 ،‬ــ ‪ 'BY‬درو ="ـ‪6 .‬نﺱ ) = ـ ﯾـ ـ ش^ـ
ر‬
‫ـا@ اـ
‪"+
9‬ـ ا ا@‪.( )4 ،‬ـ‪ r‬ز‪4‬ـ
ن دروغ‪#‬ـداز ‪ 5‬ﯾ\ درﯾـ< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪5‬ـاـدا‪.# ) =9‬ـ
مر
ن ـا ا‪= G‬ا‪9‬ـ ‪".4
9‬ـ
ﯾـ
ن و ‪"+
9‬ـ اﯾـ
ن را =‪"".4‬ـ و =‪"+‬ـ 
"ـ‪.‬‬
‫‪96‬ـ
ن درو‪MY‬ـ ﯾ
ن‪4 ،‬ـ‪R‬د‪t‬ن و ﯾ‪
>X‬ران را =‪"+‬ـ 
" و =دا‪"9‬ـ ) اﯾ‪
,‬ن ! ـ< 
د را‬
‫‪ N9‬اه"ـ دﯾـ‪".4 $,! )>96 .‬ـ
دارد ‪9‬ـ ر ا را در ـ رت 
هـ
‪9‬ـ
=‪".4‬ـ‪ ) =* .‬ش‬
‫‪"+‬ـ ا دارد ﺡ> @ ـا ـس ا را از درون ‪ 3‬ا‪G‬ـ‪ $‬ـ
د ‪4‬ـ‪5‬ـ د =ا‪9‬ـوزد‪.‬‬
‫‪6‬نﺱ ) ـ‪R‬م ‪ )4‬دا‪ ،*9‬دﯾـن و ‪."+‬ـن ‪+
4‬ـ‪ ،‬در ـ
ل روح ا@‪ .‬او (‪. C‬ـ ‪+‬ـ< و‬
‫‪4‬ـا ورود ‪%‬ـد ‪ )4‬ا‪.‬ـ‪6 =, 4 $‬ـ
د< ا@‪ .‬او ا‪4‬ـ‪R‬ار ‪5‬او‪9‬ـ ا@‪(= ،‬ـ ا‪9‬ـ ‪
4‬و ‪N‬‬
‫ ﯾـ و ره‪X‬اش را ‪" 'O‬ـ‪ .‬از اﯾرو‪ ،‬هـ‪%‬ـ
اـ
د =رود وﯾــا‪ =9‬در ‪ \.#‬ا@‪! .‬ـ ن او‬
‫ا‪4‬ـ‪R‬ار ا ا@‪ .‬رو‪9‬ـ (‪. C‬ـ ا‪ ،‬ـا ـ
د &ـ
ل ـــ ‪( 'K‬ـ ‪.9 u‬ـوهـ 
‪.XO‬ـ&@‬
‫زﯾـﯾـ =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ (ـ ـ‪"K u‬ـ‪h‬هـ
‪4‬ـ‪#‬ـ
="ـ و در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) ه ) ‪6‬د‪.‬ـ
ن ‪ 5‬اه"ـ دﯾـ )‬
‫ز‪9‬ـ = در ‪#‬ـ ن ‪$‬ــا ‪.‬ـان ‪X9‬ــد &"ـ ﯾ@ ‪
4‬ـ
دﯾـ@ ا@‪.‬‬
‫ا‪+‬ف ‪ .‬ـ
ن ‪".#‬ـا )‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا‪*9‬ـ
ن‪4 ،‬ـا‪4‬ـ و ه ‪N‬ـ ان ‪4‬ـ
‪.9‬ـ ـ هـ‪R‬ار ‪X‬ـگ ــ‬
‫ـ
هـ 
ـادال 
‪9‬ـ ‪6‬ل ــ در 
‪XG‬ـ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا‪
*9‬ن؛ واژ< ه"ـو ‪4‬ـ)&"ـ 
‪ .‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=( ‪6‬د= ا@‬
‫) = ﯾ"ـ ‪1C9 
9‬ـ)هـ 
 ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@‪ .‬و ـز‪9‬ـا‪
4 \9‬ا و ـز‪9‬ـا‪ \9‬در ‪"K‬ـ‪h‬‬
‫و ‪.‬ـ‪9R‬ـ‪ .‬اﯾ ‪"K‬ـ‪ h‬ه ‪. ),.‬ـ
ن دو ـرت ‪4‬ـ‪ @
#‬و ه ‪6‬نﺱ ) ‪6‬رزو ‪.#‬ـوز ا را‬
‫دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ ،‬ه ـ
ن را ‪%( )4‬ـ= =رـ
‪9‬ـ‪ .‬ه ‪6‬نﺱ ) ز‪9‬ـ = ا را ‪ 'G
O‬ا@‪
4 ،‬ﯾـ‬
‫‪9‬ـ
در= را ‪N4‬ـ
‪O‬ـ دا‪+‬ـ) ‪ .+
4‬روح ‪4‬ـ
ﯾـ در ‪K‬ـ هـ< ا ه*= ‪K‬ـ ﯾـ‪ .‬ـاﯾ= )‬
‫‪ = N‬ـ ﯾـ ‪4‬ـ
ﯾـ ه ـ
‪+
4 =9‬ـ ) !ـ‪ 7‬را ‪5  )4‬ـ
‪9‬ـ) ﺡ‪ =.‬ـ
د در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س‬
‫‪ 2,3‬و رﺡ @ ره" ـ ن "ـ‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ روح ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ) ﺡ‪.‬ـ
ت و ‪ 2,3‬در ـا ‪
6‬ه= ‪".#‬ـا ﯾـ 
@ ‪+= 9‬ـ د‪ .‬ه ‪ C".‬ر در‬
‫ـا ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪9 $‬ـ ر ) ا‪%‬ـ&' ( در ) 
ران ‪+‬ـﯾـ )*)ّ‪ ( +‬و ـدون ـ
‪9‬ـ
س )ذهـ‪ ( -‬هـ‪$‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ اﯾ ‪.1.‬ـ
ت ‪ Q )4‬ـ ر ‪= 9‬رـ‪ 2,3 .‬و ﺡ‪.‬ـ
ت ﻁ از ‪ K‬ـ
ن ا ‪+= =+
9‬ـ د‬
‫‪"!.‬ــ
‪]9‬ـ) ـ (= ‪."+‬ـ< ‪ +‬د ) ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
‪ =9‬ـ‪4) +‬ـ
‪.
9 ( =9‬ـ< =‪ +‬د و ز‪4‬ـ
‪ =9‬دﯾ‪M‬ـ‬
‫ـا ــو و ‪"& )4‬ـ= ‪*4‬ـ ا@ ) ‪4‬ـ‪b‬ر ( ـ 
= دﯾ‪M‬ـ اـ ات ‪.‬ـ= را در ‪5‬ـ د دارد‪،‬‬
‫=(ــ ان ‪6 ) @1‬د= ـا ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪4 $‬ــ(ـ را ‪."+‬ــ< ا@‪.‬‬
‫ ـگهـ
ﯾ= ) در ‪XG‬ـ
س ‪4‬ـ< =‪6‬ﯾ"ـ در ـ
ﯾ\ ‪6‬وا ‪ K‬ـ
‪ 
9‬زﯾـﯾ ـود<هـ
=‪5‬ـ ا‪"9‬ـ‪.‬‬
‫‪96 )4‬ـ
ن ا‪"3‬ـ
‪9‬ـ>‪ .‬ـﻁ ‪.# )4‬ـ
مرـ
‪9‬ـ
ن ـ
د &ـ
ل ـ ش ـــا د<‪96 .‬ـ
‪ ) =9‬از ـدون‬
‫ا ‪ 9 )4‬اﺡ= ‪K‬ـ
ت‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن )(‪%‬ـ= ‪#‬ـورد
ر ‪ N $G
3‬ق ﯾ
ذه ‪ .‬ـ
‪ =9‬در ‪ $G
3‬ا‪.o‬ــ (‬

‫‪3‬‬

‫‪""= 1‬ـ ‪ \.#‬ﯾـ
ن و ‪.#‬ـ
م‪6‬وران ـﯾ "ــ‪96 .‬ـ
ن ا‪4‬ـ‪R‬ار ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـ
د‪9‬ـ (
‪.#‬ـ
م‬
‫‪5‬ـ د را ‪"F 
)4‬ـ
ت ‪4‬ـ
‪"9‬ـ‪.‬‬
‫ـ ج ـا ‪ K‬هـ<ا ا@ ) ‪G
3 )4‬ـ‪ ،$‬ﺡ‪.‬ـ
ت =‪6 .,N4‬ن را ‪"4‬ـ
مهـ 
روح ا‪.‬ـس‪،‬‬
‫
ـ ﯾ‪ 0‬ـ‪ 01‬و روحا‪.9 +‬ــ‪ 5= R‬ا‪"9‬ـ‪4 .‬ـ‪ =5‬دﯾ‪M‬ـ از ‪9‬ـ
مه 
‪6‬ن ‪X3‬ـ
ر("ـ از‪:‬‬

‫‪23‬ـــا ــ ـ ـ س ــ ‪)#‬ـ‪ 4‬ــ ـــا ـــ ‪23‬ــادهــ ن ــ ‪#‬ـ ش ـ‪ +‬ــ
)‪ 6‬ن ‪ 837‬ر –‬
‫‪3‬ـ هـ&ا‪ :‬ــ ا
" ا*;ـ" ــ ‪7‬ــ ــ ‪=#‬م اﺡ‪ +‬ــ >ـ&اط ‪23‬ـا ــ اـ ـاﯾـ ــ ﯾـ ـ هـ د ‪23‬ــا‪.‬‬
‫ا
ـ ‪ +‬دﯾ‪A‬ـ&' ه" دارد ‪ BC‬ودان ــ دهـ ن ــ ‪ +DE 4F‬و 
‪"9‬ـ ‪6‬ن‪ "( .‬ــ
*
‪ ) =9‬از‬

‫ا ـ رگ ) را< و ‪O‬ﯾ‪.# ( 2‬ــو ="" =دا‪"9‬ـ ) ‪M+‬ـد ﯾـ 
ﺡ‪ 3 
3 ) @.‬ـ<‬
‫دارد‪ .‬ا
‪D‬ـ د ﺡ‪ H‬ــ ـ‪ +‬ــ و ‪J‬ـ ان ‪D#‬ـ‪6 ) +‬زاد &"ـ در ز‪9‬ـ = ﺡـ
‪e‬ـ (‪6 ،‬د= از‬
‫اﯾ ‪O‬ـﯾـ‪".# 2‬ـا را (ـ ="ـ و را< ‪4‬ـ
ز ‪ 5 @,‬د را ‪4 @, 4 )4‬ـ
ز=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ه ) ‪4‬ـ
ﯾـ اﯾ‬
‫را< را ‪"" =O‬ـ‪=B&4 .‬هـ
را<هـ 
دﯾ‪M‬ـ =رو‪9‬ـ اـ

رگ "ـ(ـ =‪ +‬د‪ .‬ه"‪7( )=
M‬ش‬
‫‪N‬ـ
‪9‬ـ)اش ‪.# )4‬ـوز ا‪%9‬ـ 
‪.‬ـ ‪ )4‬در= در ‪ 5‬اهـ ـد ) از هـ ‪]96‬ـ) در‪6‬وﯾــ‪R‬د‬
‫&ـ
د(= ‪
3‬ﯾش ‪ += 9‬د ‪M‬ـ را< ا را ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬ه"‪6 ) =
M‬د= ‪ 5‬د را ( ـ 
ـ
ً از‬
‫ارزشهـ 

K‬ن ‪".#‬ــا دور ="ـ‪ ،‬ا‪ E#‬ر ) و‪.&e‬ـ= از ‪
6‬ه= ) ه"‪
M‬م (‪%‬ـ‪)4‬‬
‫‪5‬ا‪6 4 =
"+‬د= *ﻁ = ‪ +‬د ( ‪Y6‬ـ
ز =‪ +‬د و ‪9‬ـ ا ‪ =, 4‬را ‪)*5 )4‬اش‬
‫=‪4‬ـد‪ .‬در اﯾ رو در روﯾ= ا@ ) در =ﯾـ
‪4‬ـ اـ‪ ً7‬راه= و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪ ! ،@+‬ن ‪K‬ـ
ﯾ= ‪4‬ـا‬
‫ر ‪.@*.9‬‬
‫ه ) ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬در ا‪4‬ـﯾـ@ ا@ و او ‪ 5‬د 
‪9‬ـ ن "ﺡ ‪ )4‬ـد و ‪C9‬ـ) ‪."4‬ــ
دﯾ ه ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ا@‪ " .‬اﯾ ﯾ&"= ‪J‬ـ ان ‪D#‬ـ‪.K ."+‬ـ ان = رهـ
ﯾ= ‪Y‬ــ
ﯾ= ا@‪9 .‬ـ
‪4‬ـ د‬
‫(ـ هـ‪4 $‬ـد = ‪ ) ،,4‬زاﯾ‪.‬ـ< رـ
ر ‪",5
9‬ـ دش ‪
4‬ه "ـ ع ‪ 5‬ﯾ\ ا@‪ .‬اﯾ ‪6‬زاد ‪".4
9‬ـ
را‬
‫‪".4‬ـ
="ـ‪
,! ،‬ن او را ‪
4‬ز ="ـ‪"+
9 .‬ـ ا ‪"+‬ـ ا =‪ +‬د و ‪"+= \.4 \+‬ـ د‪ .‬او‬
‫‪ )4‬ـ‪ Z‬اـ
د ‪ )4‬را< ‪ 5‬د اداـ) =دهـ (ـ
روز ) ‪.1‬ـان روح او را ‪ )4‬ا ـس و‬
‫دهـ‪^ .‬ﺱ دو‪4‬ـ
ر< ه ) را در وﺡـت =‪".4‬ــ‪ .‬اﯾ"ـ‪ Z‬او =دا‪9‬ـ ) ‪>+4 ) .*N9 @3‬‬
‫ـم و \ از ‪6‬ن ‪,.4‬ـ ا@‪ .‬ا‪4‬ـ‪R‬ار 
ر او ‪.9‬ـ*@‪5 )>4 .‬ـ د (" ـ
ا‪4‬ـ‪R‬ار ا@ ) ‪@3‬‬
‫‪(= .*N9‬ـ ا‪9‬ـ از ‪%‬ـاﯾ\ ‪" 3‬ـ‪6 .‬نﺱ ) ‪ ( )4‬ـ
‪L" 
+‬ـ ـ
د ‪9‬ـ
‪+ F‬ـ د‬
‫ه ـ‪ R‬ه ـ
ن ‪ UN+‬ـ
‪4‬ـ‪N9 2‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬از ‪6‬ن ‪#‬ﺱ ه ]ـ ن ‪.+‬ــ در ‪
>+‬ر ‪6‬هـ =‪+‬ـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫ ـ"‪ =M‬او را ‪ )4‬اـ
رگ ‪ 5‬اهـ ‪.9
,‬ــ و او روح ا‪ G‬ـ= را ‪ )4‬و@ ‪ 5‬ﯾ\ ‪ 5‬اهـ ﯾـ 
@‪.‬‬
‫ﯾ>= ‪ )4‬ـ‪ Z‬اـ
د ) ـز‪9‬ـ ‪ 6‬ـ
نهـ 
@ را< =ﯾـ
‪4‬ـ‪ ،‬ﯾ>= ‪ "( )4‬ـ
ﯾ=‪ .‬اـ
زﯾ" ـ
ر ) او‬
‫را ‪ 5‬اهـ ﯾ 
@‪ @N .‬ـا' ‪4‬ـ
ش ! ‪6‬نﺱ ) ‪4‬ـون وا'ــ رو ) اـ
د ‪4‬ـ(ــ ( ‪%*K )4‬ـ ‬
‫=‪#‬ـدازد‪ =9
* ،‬را ‪4‬ـ را< =ﯾـ
‪4‬ـ ) (" ـ

Q‬هـ ‪.X+‬ـ) ‪ .‬دار‪9‬ـ و اد‪3‬ـ

‫="" ) از ـ‪+‬ـ‪
M‬ن و ﯾ
ـﯾ*‪.‬ا‪9‬ـ‪! .‬ـ‪ 7‬ـﯾ' ‪96‬ـ
ن را ‪ N9‬اهـ ‪ 5‬رد‪ .‬ا ـ ‪ %*K‬ـ ﯾ‪Z‬‬
‫!‪ 7‬وا ــ رو ‪ .+
4‬ـﯾـ' ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن را ‪5= 9‬ـ رد‪"! .‬ـ
‪]9‬ـ) ‪6‬د= از ﺡـ 
‪ @L‬روح ا‪= G‬‬
‫‪4‬ـ‪ 5‬ردار ‪X9‬ـ
‪ ،+‬در ‪5‬ﻁ ـاه= ا@‪.5 .‬ـ
‪.#@9‬ـ‪ ),‬ا@ و ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ $‬زﯾـﯾ ا‪X9‬ـ
‪ )+‬از‬
‫*
‪ =9‬ا@ ) ‪6‬رزو دار‪9‬ـ در ـ
م ‪5‬ـاﯾـ
ن ـ
ﯾ\ ‪9 +‬ـ‪ .‬ا‪ G‬ـ
م =( ا‪9‬ـ ‪6‬ـﯾ"\ 
‪9‬ـ
س‬
‫)
ش ذه ( ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪6 .‬د= ‪,.4‬ـ وـ@ ‪5‬ـ د را ـف ( ـ
‪+‬ـ 
‪6‬ـﯾ"\ ذه ="ـ‪ .‬اﯾ‬
‫‪ N‬ـ
ت ‪O‬ف ار(‪X‬ـ
ط ـ
‪ 4‬ا(ـ>
ﯾ= ‪"*.9‬ـ‪4 .‬ـون روﯾ@ رو‪ +‬وا ـ روﯾ= ) اـ
د ا@ و‬
‫‪6‬زـ نهـ
ﯾ= ) =‪XO‬ـ‪(= 9 ،‬ـ ان ‪]96 )4‬ـ) روﯾ@ و ‪."+‬ـ< =‪ +‬د ا‪". O‬ـ
ن دا‪.@+‬‬
‫ه ‪.1‬ـ روح ﯾ
وا ـ روﯾ= ﯾ‪ Z‬ـ) ‪! )4‬ـ‪= 7‬دهــ ) ‪6
4‬ن اـ
د را ‪
C5‬ب "ـ‪ .‬ا ‬
‫(ـ ﯾـ ا‪ G‬ـ 
= از ‪ {
#‬دادن ‪6 )4‬ن ) ‪3‬ـ
‪K‬ـ‪+
4 R‬ـ ﺡ‪.‬ـ= ‪.9‬ـ*@‪ .‬ـﯾ' 
ران (ﺡ ‪9‬ـ ر‬
‫و ـ ت ـسا‪ = G‬را ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬او ‪".4
9‬ـ
و ‪"+
9‬ـ ا ا@ و !‪ $,‬و ‪ \+‬ه ]"ـ
ن ‪*4‬ـ)‬
‫=ـ
‪9‬ـ (
روز ) ‪.1‬ـ از را< ‪4‬ـ و ‪#‬ـد< از !‪ $,‬و ‪4 \+‬ـ‪
4 .,‬ورود ‪)4‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ
‪ UG‬روح ا‪ G‬ـ= راه= ‪4‬ـا ‪1‬ـ ـدن ‪= 9‬ﯾـ
‪.4‬ـ‪9 .$‬ـ) در و ‪9‬ـ) درواز<ا ‪4‬ـا‬
‫ ‪ ,‬دن ه*@‪K ،‬ـ
ﯾ= ‪4‬ـا ر ‪ ! @*.9‬ن ‪.9‬ـ
ز ‪ )4‬ر ‪K )4‬ـ
ﯾ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬اﯾ راز‬
‫‪ @1M+‬ا‪9‬ـ‪.M‬ـ‪ R‬ـ
د ا@‪ .‬ـ
د درون ه ‪ ,4‬ﺡ‪B‬ـ ر دارد اـ
‪6‬د= از رو ‪6 K‬ن را‬
‫‪.4‬ـون از ‪5‬ـ د ‪"= %*K‬ـ‪ ،‬او در ‪.‬ـ
ن هـ‪$‬ه ـ) و ه‪.‬ـ
ه ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪".# $‬ـا در ‪ %*K‬‬
‫ـ‪7‬م ـس ‪5‬ـا ا@‪ .‬ﺡ‪ @.‬دارد ) ـا ـ
د ‪6 )4‬ـ
‪ =9‬ـ
‪4‬ـ ‪."+‬ــن ‪.@*.9‬‬
‫ا
=(ـ ان ‪6 )4‬ـ
‪5 =9‬ـ د را ‪4‬ـ) *= ^ـد ) اﯾ ـ) ـس ا‪ G‬ـ= را در ا‪@,M9‬‬
‫دارد‪ .‬ه ‪ ),.‬اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ د< ا@ ) ه ) ‪3‬ـ
‪. G‬ـ
ن ـ
ﺡ' ـ) ‪"*.9‬ـ‪ ،‬اـ
=(ـ ا‪"9‬ـ از‬
‫ﺡ 
‪ @L‬ﯾ‪.1 Z‬ـ روح ‪4‬ـ‪ 5‬ردار ‪9 +‬ـ‪ 5 .‬د را ‪.1 )4‬ـ روح (*‪ . $.‬او اـ
د و ا‪4‬ـ‪R‬ار‬
‫ا‪1‬ـ
د< ا ا@ و ه ‪4 .‬ـاﯾ\ ‪
9‬ﯾ@ ‪"+ 5‬ـ د در ز‪9‬ـ = ا@‪ .‬اﯾ ‪9‬ﺡـ < (*‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪4‬ـا *
‪ 
=9‬ر‪4‬ـد دارد ) ه"ـ ز از ‪G
3‬ـ‪ $‬ـ
‪9 =9‬ـه‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و ‪X%‬ـ ر‪9‬ـ از ‪O‬ـﯾ‪.*( 2‬ـ‪ $‬و‬
‫ا‪.# @3
O‬ــو ""ـ‪.‬‬
‫‪6‬د= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪ 5‬د را ‪4‬ـ) روح ا‪ G‬ـ= ـ
د هـﯾـ) "ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ـا > ت رُ‪5‬ـ@ دهـ‬
‫(
‪4‬ـ ا‪ 9‬او را ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ =, 4‬ره" ـ ن "ـ‪"! .‬ـ
‪]9‬ـ) *= ) از ـ ت ‪"4‬ـ= ‪.#‬ـو‬
‫="ـ ‪ +‬ـ 
@ دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ ،‬ـ ‪4‬ـ) ‪.#‬ـوز دارد و‪ >.G‬ا ـ ‪" .4‬ـ 
‪ "( +
4‬ـ
ـگ‬
‫‪ 5‬ﯾ\ "ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـش را (‪%‬ـ‪"= )4‬ـ‪6 .‬ن  اﯾ ـگ ) ﻁ زوال ‪$‬ـا
روپ ) 
‪XG‬ـ‬
‫‪ ( =9
*K‬ا@‪.! ،‬ـ‪4 R‬ـاﯾ\ و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪ .@+‬او در (ـ
رﯾ>= و ‪ )4 K‬ز‪9‬ـ = ادا)‬
‫‪ 5‬اهـ داد (
روز) وا ــ رو را ‪.X4‬ـ"ـ و د‪ *G‬ز و رﺡ @ او را درﯾـ 
@ "ـ‪"! .‬ـ
‪ )]9‬ﯾ‪Z‬‬

‫‪4‬‬

‫وا ــ رو ‪4 @1+
4‬ـ ‪ ,4‬ـ

M9 =9‬ه= ا‪9‬ـازد‪6 ،‬ن ‪ ,4‬ـ راً را< ‪ @, 4 )4‬را در =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او‬
‫‪5‬ـ د را در ﯾ‪ 4 $,! Z‬ـ‪$‬زدن درون ا‪.‬ـ
‪ 9‬س ‪ 2,3‬و رﺡ @ *‪S‬ـق =ﯾـ
‪4‬ـ‪) <
M96 .‬‬
‫وا ـ رو رو ‪4‬ـ= دا‪9‬ـ و دور =‪ +‬د‪5 ،‬ـ ﯾ\ ـ
‪ )4 =9‬ر‪9‬ـ| و ‪3‬ـ‪b‬اب ز‪9‬ـ = & ـ ‪\G‬‬
‫اداـ) =دهـ (ـ
روز ) ‪.4‬ـ}ـ زد از ـﯾﺱ (ـ
‪e‬ـ
"ـ را< ‪%9‬ـ
ت از ‪ K‬ـ
ن ‪".#‬ـا را ‪ )4‬و‬
‫‪
,9‬ن دهـ‪.‬‬
‫‪.9 2,3‬ـ' ‪6‬نﺱ =‪ +‬د ) ـ) درو‪4 \9‬ـ‪5‬ـ 
ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪
*4‬ن ‪ O‬ـ
‪ '. =9‬و‬
‫ز‪4‬ـ
‪9‬ـ)هـ 
‪= \(6‬ـ
‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪.#‬ـ
م ‪ 2,3‬از ‪7‬م ـ
د ‪ )4‬ﺡ‪.‬ـ
ت و ه ‪.+‬ـ
ر در ( ـ 
=‬
‫‪ .‬ـ
نهـ
و در ه ـ) ‪K‬ـ دات ز‪9‬ـ< (ـ‪ K‬ـ) =‪ +‬د‪ .‬اﯾ ‪.#‬ـ
م را اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
(= از‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪
L9‬مهـ
‪ ( )4‬ـ 
= ‪"3‬ـ 
ـ ه ‪.+‬ـ
ر و ز‪9‬ـ< در ( ـ
م ‪ 
XO‬ت ـ
د و &"ـ ‬
‫=رـ
‪9‬ـ‪1( .‬ـ
وت ـ
ب ا ‪4‬ـ

ﯾـ ـ' ـ) در ه ‪K.‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـا ) ‪6‬ن(‬
‫اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪ ,N4= < >+‬و هـ‪>96‬ﺱ را ) اـ
د ﺡ‪.F
( 2‬ـ "ـ (ـ
ج‬
‫ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ = ـ‪b‬ارد و و او را ‪ )4‬ا س =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ !ـ‪7‬ﯾ= ‪4‬ـا و ‪6‬ـ
د< ‪.9‬ـ*@ (ـ
روز ) ‪6‬زـ ن ‪6‬ب و ‪ \(6‬را ‪4‬ـ
‪.#‬ـوز ‪ @,#‬‬
‫ ‪b‬ا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ" ـ
اﺡ= در ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا ه*"ـ ) ‪ \.#‬از ر‪.‬ـن ‪C )4‬ﺡ &"ـ ‪t‬زم‬
‫‪4‬ـا و ‪+= =O‬ـ د‪ .‬از ‪6‬ن ‪4‬ـ) ‪&4‬ـ‪! ،‬ـ‪ 7‬ـم ‪ )4‬درون ﯾ‪ Z‬ز‪9‬ـ = ‪ < >+
4‬در ﺡ‪ B‬ر‬
‫ ـ
د =‪ 9‬ـ‪ .‬اـ
‪ \.#‬از ‪6‬ن ه ]ـ ن دا‪9‬ـ)هـ 
‪5‬ـ در ـ
‪4 4‬ـ
د ‪#‬ـ @ =ا‪9‬ـازد‪ .‬او‬
‫ر‪9‬ـ| و ‪3‬ـ‪b‬اب روح را (ـ
‪K‬ـ
ﯾ= ‪4‬وش =‪4 ) ,‬ـ
رش (ﺡ ‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪ <+‬و هـ ‪]96‬ـ) را )‬
‫ا‪9‬ـو‪5‬ـ) از ‪= u‬دهـ‪ .‬در ا‪ 5 Z+‬د ‪Y‬ـق =‪ +‬د و از ـ
د ‪XO= @3
1+‬ـ‪ .‬اـ

‫ ـ ﯾ= ـ
م (&ـ
‪ $,! =G‬از و ‪4‬ـ ــ) و اـ
د ا ‪.9‬ـ‪ R‬او را (ـ ‪1‬ـ) ا@‪ .‬او در‬
‫ا‪.+‬ـ
ق ـﺡ و ‪= @
CG‬ـ زد اـ
ه‪.‬ـ[ ‪.9‬ـ' ‪+= 9‬ـ د‪ .‬ه ـ) ا‪.‬ـش ‪4 \9‬ـ ‪6‬ب‬
‫=‪ +‬د و اﺡ*
س ="ـ ارزش ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬را ‪9‬ـارد ‪M‬ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن‪
+ ،‬هـ‪R‬اد< (ـ
رﯾ>=‬
‫ـ
دﯾ@‪ .‬ــاـ&د ‪9‬ـ) ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ و‪e‬ـ_ ـ ا‪( .9‬ـ
ز< ‪ )4‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪6‬ﯾـ و ‪9‬ـ) ‪N4‬ـ
‪O‬ـ ‪9‬ـ
‪4‬ـ د‬
‫ـدن ـ
‪ 9‬ن ‪K‬ـ د‪ "( )>4 ،‬ـ
‪ )4‬ﺡ ـ
ﯾ@ از 
‪9‬ـ ن ‪ .‬ـ
‪ =9‬ا‪#= = G‬ـدازد و ‪3‬ـول از ‪6‬ن را‬
‫‪K‬ـ
ﯾـ‪= 9 R‬دا‪9‬ـ‪.# .‬ـ
م او ﺡ 
= از ا‪.‬ـ‪ ،‬اه ـ
م و ر‪
M‬ر ‪4‬ـا ‪96‬ـ
‪ =9‬ا@ ) ـا(ـ از‬
‫اﯾ ـ
ن و ا‪3‬ـ
دات ــ)ا ‪""= 3‬ـ‪ ،‬و راه= ‪4‬ـا رهـ
ﯾ= از دام (&‪
X‬ت ــ)ا و‬
‫‪b‬ه‪
,9 =X‬ن =دهـ‪.‬‬
‫او هـ‪!$‬ـ ن !ـ>
وـ= ) در ‪K‬ـ ‪.CG‬ـ‪ K u‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪1‬ـ ="ـ و ‪.#‬ـ ‪9‬ـ ‪
#‬ﯾـار ‪.‬ـ
ن‬
‫ز‪9‬ـ = د‪.9‬ـ در ز‪ .‬و ‪@, 4‬هـ 
‪"& UG
5‬ـ ‪4‬ــار =ـ
زد‪ .‬ه ـ) ادﯾـ
ن‪ ،‬ـ‪b‬اه'‬
‫و &ـات از ‪5 2,3‬ـاـد ‪4‬ـ‪5‬ـ ردار‪9‬ـ در ﺡ
‪.G‬ـ>) ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ‪ 96‬ـ
‪"4‬ـ ‪# )4‬ـ 
او ‪= 9‬ز‪9‬ـ‬
‫! ن او ‪.1.‬ـ
(= را ‪4‬ـا ُ ‪,4‬ﯾ@ ‪4‬ـ) ار‪S‬ـ
ن =‪6‬ورد ) ‪4‬ـا هـ روح "‪1‬ـد (&ـ
‪=G‬‬
‫‪ \N4‬ا@‪1( .‬ـ
وت ‪.‬ـ
ن ان (‪.>,‬ـ‪ =(7‬ادﯾـ
ن و روحهـ
ﯾ= ) ﺡ‪.‬ـ
ً *@ ‪+‬ـاب‬
‫‪5‬اﯾ"ــ ‪.5‬ـ| ‪.L3‬ـ = =ـ
زد‪ .‬روح *@ از ا*‪.‬ـ ‪5‬ـاﯾ= اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫ا@ و در ﯾ‪1" 'G 
Z‬ـد ( ـ 
= ‪]96‬ـ) را ) در ‪ %‬ـ ع ـُ' ـ) ‪6‬ـ< ا@‪ Q )4 ،‬ـ ر‬
‫=رـ
‪9‬ـ و ـمهـ 
‪.*4‬ـ
ر ه‪ $‬ـا(ـ =‪ 9‬ـ‪ .‬او (‪ $*%‬ز‪9‬ـ< ه ‪6‬ن!‪.‬ـ‪ R‬ا@ )‬
‫ـ‪b‬اهـ' ﺡ‪ =.‬در ‪4‬ـ دار‪9‬ـ و روﺡ= ا@ ) در دﯾ‪M‬ـان ‪ 5 )4‬اب رـ) ا@‪ .‬او روﺡ= ا@‬
‫‪.4‬ـار ‪+‬ـ< و ‪4‬ـ) ـا زـ
ن‪
> ،‬ن و ‪@.3‬هـ
اوج ـ) ا@‪ .‬ـ‪+b‬ـ)‪ ،‬ﺡ
ل و ‪6‬ﯾ"ـ<‬
‫ه‪!$‬ـ ن ـ
‪4 =4‬ـ
ز در د@ او =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او اـ
د ‪e‬ـ‪4‬ـ
نهـ 
‪5‬ـ‪7‬ـ)ا ا@ ) ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫=‪6‬ـﯾ"ـ و در ‪ pX9‬ه ـ) ‪ N‬ـ
ت =(^ـ‪ ،‬از ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ـ‪ K
( =F‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪
9‬ـ‪ .=F‬او ـ
در‬
‫ا@ هـ‪$‬زـ
ن در ( ـ 
= ‪XO‬ـ
ت ه*= در ﺡـ
ل 
ر ‪+
4‬ـ‪ .‬از ‪XO‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ﯾـ
‪5‬ـ 
=‬
‫ ــ) (ـ
ا‪.o‬ـ‪ ،=3 ،‬ذه"=‪ ،‬ا(ـ و ﺡ= ـا(ـ از ‪6‬ن و درون اـ
‪.G‬ـ‪& $‬ـ
‪9 )4 ) =G‬ـ
م‬
‫ـ ‪ +‬ﯾ
ز‪9=4 .‬ـ
م ‪ ,‬ر ا@‪ .‬او ) ا@ ) در ـ
‪ ( 'G‬در ‪6‬ـ<‪ .‬ه ـ
‪) =9‬‬
‫ﯾ ﺡ"ـ 
ﺡ ار در ‪4‬ـ
ر<اش ‪ .@1 N‬او در ‪.‬ـ
ن ( 
= ‪9‬ـ~اده 
‪3‬ـ
‪G‬ـ‪4= *4 $‬ـد (ـ
روح‬
‫‪1.+‬ـ)ا را از ‪XO‬ـ)ا ‪XO )4‬ـ)ا ـا(ـ و ‪9 )4‬ـ ر ه!) ـا‪($‬ـ 
‪9‬ـ ن !‪ ,‬ـ)‬
‫‪5‬ـاﯾ= را<‪4‬ـ ‪ +‬د‪ 6 .‬زشه 
ا ‪4‬ـ ا‪ )C‬او ‪ ",.#‬ـ
د =‪9 +‬ـ و‪3‬ـ< را<هـ
ﯾ= ‪ = 3‬را‬
‫‪4‬ـا رهـ
ﯾ= از اـ
رت ـ
د< ‪.o‬ـ و ‪4‬ـ) (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ر ‪ 5‬ر‪.+‬ـهـ 
&"ـ ‪3‬ـ‪e‬ـ) ="ـ‪ .‬ا‬
‫ﯾ
 ) در ه‪ @k.‬اـ
د ‪= 
=%( )4‬رـ و اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ ‪96‬ـ
‪ ) =9‬او ـز‪9‬ـان ‪ 5‬ﯾ\‬
‫‪ N4‬ا‪9‬ـ ‪
>+6‬ر ‪ 5‬اه ‪+‬ـ‪4 .‬ـ‪75‬ف *
‪ ) =9‬در ا(ـ' ‪3‬ـ‪& =97‬ـ
‪.G‬ـ@ و در (ـ
‪.F‬ــ‬
‫ ‪
L3‬ت ‪ 5‬د از ' ـ) ‪ 9‬ـ ل =""ـ‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(= ) ﯾ‪ Z‬اـ
د ﺡ‪3 =.‬ـ‪e‬ـ)‬
‫="ـ *‪ .‬ـ
ً در 
‪ 'G‬روح رخ =‪ 9‬ـ
ﯾـ‪ "( .‬ـ
‪ @3‬ا‪1‬ـ
د< ﯾ‪5 Z‬ـاـد از ـ
ب‬
‫ـ) (ـ ‪.e‬ــﺡ و (&‪.X‬ـ در@ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت &"ـ روح در *‪1 .‬ـ ‪4‬ـ
ز ‪5 )4 @,‬ـ
‪9‬ـ) و در‬
‫را‪C4‬ـ) ‪4‬ـ
وـ
ﯾـ_ و ـ
‪K‬ـاهـ
ﯾ= ا@ ) ‪ 5‬د در ‪ K‬ـ
ن درون (‪%‬ـ‪"= )4‬ـ‪4 .‬ـ
اﯾ (ـ(ـ‪'.‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾ= ‪4‬ـا ‪ Z+‬و (ـدﯾـ ‪4‬ـ 
= ‪= 9‬ـ
‪9‬ـ‪.‬‬
‫(
‪.#‬ـ\ از ر‪.‬ـن ‪ )4‬اﯾ ـﺡـ)‪ ( ،‬ـ 
= دا‪,4 \9‬ـ ‪4‬ـ ‪"X‬ـ 
ادرا
ت ﺡ*= و ﯾـ

‫اـ‪tt‬ت ‪3‬ـ‪ =97‬ا ار ‪4‬ـ د< ا@‪5 .‬ـد ) اـ
د ﺡ‪e3 =.‬ـ) ="ـ ‪4‬ـ=وا‪C‬ـ)‪،‬‬
‫‪4‬ـ‪7‬ـ 
ـ) و از "‪.* `,‬ـ‪%( $‬ـ‪.4‬ـ
ت روح ‪%.9‬ـ) =‪+‬ـ د و ‪K‬ـا از ﺡ اس ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= و‬
‫و‪
6 @.&e‬ه= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا@‪ .‬ـ
ت او از ‪ K‬ﯾ‪X‬ـ
ر از ا ) درو‪ \9‬ـ ران ="ـ‪.9 ،‬ــو‬
‫= ‪.‬ـد‪ \9
"N .‬در ‪ 5 2 3‬ﯾ\ درون ‪"+‬ـ ‪9‬ـ< =‪".,9‬ـ و ‪( 
K‬ـدﯾـ ‪4‬ـا (‪%‬ـ‪
.4‬ت‬
‫روح ‪ = 9 =
4‬ـ‪b‬ارد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ا رﯾ* ـ
‪9‬ـ= ا@ ‪96‬ـ]"ـ
ن ‪4‬ـ
رﯾـ‪ Z‬ـ) ـ ﯾـ= ‪9‬ـ
دﯾـ‪ =9‬ا@ و ‪6‬ن!"ـ
ن ﺡ>ـ‪ $‬ـ) ه ـ‪R‬‬
‫‪">+= 9‬ـ‪ .‬اﯾ رﯾ* ـ
ن ( ـ 
ـ= ‪K‬ـ دات ه ـ) ‪XO‬ـ
ت و ه ـ) 
‪"F‬ـ
ت را ـ
رغ از زـ
ن‬
‫و >
ن و (
ا‪4‬ـﯾ@ ‪4‬ـ)هـ‪.# $‬ـ ‪9‬ـ =دهـ‪.‬‬
‫از ه"‪&.O .*N9 ) =
M‬ــ) ‪
6‬هـ= ‪4‬ـ ه ‪.+‬ـ
ر ‪,4‬ـ (ـ
‪.4‬ـ‪ ،‬اﯾ رﯾ* ـ
ن ‪4‬ـ د )‬
‫("‪.‬ــ و او را ‪4‬ـ ‪6‬ن دا‪ 2 3 ) @+‬درون ‪ 5‬ﯾ\ را ‪}.4‬زـ
ﯾـ و در= از (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ز‪9‬ـ = درو‪=9‬‬
‫‪}.4‬ـ زد‪ ,4 .‬از ادﯾـ
ن ُ (ـ ا@‪ ،‬اـ
از ا ـﯾـ‪($‬ــ ‪ ! .@*.9‬ن روح ـم ‪4‬ــ ز‪9‬ــ = در‬
‫ز‪.‬ـ ا@ و روح ا‪ = G‬از‪ =G‬ا@ و ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪K‬ـ ان(ـ از ‪9‬ـ ع ‪+
4 ,4‬ـ‪6 ) .‬ن ( ‪Y6‬ـ
ز و‬
‫‪#‬ـ
ﯾـ
ن ه*= ا@‪ ،‬ه ار< ‪4‬ـ د< و ه‪$‬ا"ـ ن ‪.9‬ـ‪ R‬د@ا‪9‬ـر 
ر اﯾ€ـ
ر ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) اﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ)‬
‫ا@‪ .‬ﺡ‪ B‬رش ‪K‬ـ هـ< ــ
د ا@‪.‬‬
‫اﯾ ـ ‪ ) ,4 )9‬از ادﯾـ
ن ‪.#‬ــ(ـ و از ا ‪K‬ـ ان(ـ ا@ در ا‪9‬ـﯾ‪ ),‬ﯾ 
رﯾ* ـ
ن زرﯾ"ـ=‬
‫‪4‬ـ‪6‬ـ ) ( ـ 
= ز‪9‬ـ = را ‪4‬ـ)هـ‪.#= $‬ـ ‪9‬ـد و ‪ 5‬اهـ
ن ‪#‬ـ 
ـ{ ‪k‬ـ ا‪(t‬ـ= ‪+‬ـ ) ُ& ـ 

‫ز‪9‬ـ = را در ‪4‬ـ دارد‪ .‬در ‪ 9‬ـ
ﯾ@ ‪ 5‬اهـ ‪6‬ـ ‪ ( @5‬ـ 
= ـ‪b‬اه‪X‬ـ= ) در ا اﯾ ‪ K‬ـ
ن‬
‫( 
‪.‬ﺱ ‪<+‬ا‪9‬ـ ‪ )4‬ﯾُ ﺡ‪ B‬ر ‪5‬ـاـد و اـ
د ﺡـ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ﺡـ‪+= 2‬ـ د‪ .‬او ‪4‬ـ)‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪6‬ﯾـ و در ‪.‬ـ
ن ا‪"4‬ـ
ء ‪ ,4‬ز‪9‬ـ = ="ـ (
رد ‪#‬ـ 
ه ‪
M‬ن را ‪  )4‬ا‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪5‬ـا هاﯾ@ "ـ‪ .‬ﯾـ>
ﯾـ‪ Z‬ادﯾـ
ن اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ
هـ ‪4‬ـ اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ ـس ا@‪ .‬راه= )‬
‫‪4‬ـ) "ـ‪GR‬ـ) *‪.‬ـ ‪&.XO‬ـ= ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ)ـ ‪5‬ـا "‪L‬ـ ر ‪+‬ـ< ا@ ‪4‬ـ) ا"ـ>
ر ـ ـ م‬
‫ا@‪ .‬دا‪
4 \9‬ـ
‪1 =9‬ـ روح ‪9‬ـ
م دﯾ‪ M‬ا@ ‪4‬ـا اﯾ ‪3‬ـ‪ $‬د‪.‬ـ‪ ) 2‬در ‪4‬ـ ‪.‬ـ‪9‬ـ<‬
‫‪ %‬ـ ‪3‬ـ) ‪ 6‬زشهـ
ﯾ= ا@ ) در ‪ =O‬اﯾ *‪.‬ـ ‪e‬ـور ا@‪ .‬اﯾ ‪ 6‬زشهـ
‪ 5 )4‬د‬
‫‪ 5‬د از !‪ ,‬ـ) ﺡ> @ ا‪K = G‬ـ
ر ا@ و هـ
< در ‪+‬ـ د‪ ،‬از ــط ـ
د ـ=اش ‪3‬‬
‫را ‪4‬ـ) ﺡ‪.‬ـت =ا‪9‬ـازد‪.‬‬
‫ا">
ر ُ (ـﯾ ‪ 6‬ز‪ +‬ـ
ﯾ= ا@ ) ‪ ,4‬در د@ دارد و ـﯾ =(ـﯾ ا"ـ
د ) از ‪6‬ن‬
‫ ‪ K‬د ا@ و در ‪%+ 9‬ـ
ت ‪6 B#‬ـ< ا@ ) ‪9‬ـ‪R‬دﯾ‪+ Z‬ﯾ&@ و در ﻉ‪2‬ـ ‪ #‬ﺱ ‪ $‬ر' واـ_‬
‫در ‪
+‬ل (‪X‬ـّ@ (ﺡـ@ ﺡـ 
‪N @L‬ـ ‪#+‬ـ ا‪D‬ـ‪ O‬ـاردارد‪ .‬اﯾ !‪ ,‬ـ)ا ا@ ) ( ـ 
=‬
‫ادﯾـ
ن از ‪6‬ن ‪.‬ـاب =‪9 +‬ـ‪ .‬ه ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ ا 
= را ـنهـ
‪ ،\.#‬ﯾـ
‪F‬ـ ‪4‬ـ 

‪ =4‬در‬
‫!"ـ ‪# ) K‬ـ ـرت ادا ـد‪) .‬ـ ـ
د ‪ K‬هـ< ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ا@ در درون ـ
( رـ‪ & R‬ـ
در‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
‪1 9‬ـ) ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪ 4‬ـ
م و ﯾـ
‪.].#‬ـ = در اﯾ ‪1‬ـ) و‪ K‬د ‪9‬ـارد و ‪ )4‬ه ـ) ا‪=
N+‬‬
‫) در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ز‪9‬ـ = =""ـ ـ
‪ 4‬ا‪7O‬ق ا@‪& .‬ـ‪b‬ا‪ \.4 ZG‬از ا‪ + @,M9‬ـ
ر‬
‫ـ
در ‪"*.9‬ـ ـم از درواز< دهـ‪.4 $‬ـون ‪b‬ار‪9‬ـ و ه ‪ .‬درواز< ا@ ) روح را ‪ *4‬‬
‫‪ K‬ـ
نه 
‪ =, 4‬هـاﯾ@ ="ـ‪.‬‬
‫اﯾ ا ا 
= ا ا@‪ @, 4 :‬درون ( ـ 
= ‪6‬د‪.‬ـ
ن ه*= دارد و ه ـ) ‪6‬د‪.‬ـ
ن ‪4‬ـان‬
‫دـ= دار‪9‬ـ‪ .‬ه ـ) ادﯾـ
ن ‪6‬ـ زش =ده"ـ ) ‪5‬ـا درون ‪6‬د= ا@ اـ
اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ)‬
‫‪ .@*.9‬اﯾ ‪5‬ـا‪ 
،‬د ‪ ) @*.9‬درون هـ روﺡ= ا@ ‪K )>4‬ـ هـ< ‪5‬ـا ﯾ&"= ه ـ
‪=9‬‬
‫) ‪9 )4‬ـ
م ا =‪"+‬ـ 
‪.‬ـ‪ $‬در درون ﯾ>
ﯾ‪4= 
Z‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫روشهـ 
ا">
ر ‪4‬ـ) رو‪ = ="+‬ﯾ"ـ !‪M‬ـ ‪9‬ـ) =(ـ ان !"‪ .‬و‪ =.&e‬از ‪
6‬ه= را 
ﺡ' ‪+‬ـ‬
‫) (" ـ
درون روح و‪ K‬د دارد‪ <
+ .‬راه= ) ‪ )4‬اﯾ و‪.&e‬ـ@ =رـ از ‪C9‬ـ)ا ‪@,#‬‬
‫!‪$,‬هـ
و در ‪C9‬ـ)ا ‪.‬ـ
ن دو ا‪4‬ـو ‪Y6‬ـ
ز =‪ +‬د ــ اﯾ"‪%‬ـ
درواز< دهـ‪ $‬ا@ ) روح را ‪)4‬‬
‫‪=, 4 )9
5‬اش ره" ن ="ـ‪ .‬از اﯾ "‪ <
MGR‬از‪4 =G‬ـ د ) ‪3‬ـه
‪ \.#‬روح ‪3‬ـ
زم ‪1‬ـ‬
‫ز‪9‬ـ = ‪+‬ـ‪ .‬هـ
< ( ـ 
= ‪
6‬ه= از ‪4‬ـن ' و در اﯾ ‪C9‬ـ) ( ــ‪ R‬ﯾـ
‪4‬ـ‪1 ،‬ـ ‪@1M+‬‬
‫ا‪.M9‬ـ‪Y6 R‬ـ
ز و روح را< ‪4‬ـ
ز ‪ @,‬را در ‪. = \.#‬ـد ‪.‬‬
‫‪t‬زم ‪XG 
@*.9‬ـ ا‪. 4 =9
*9‬ـد (
روح ‪1‬ـ ‪
4‬ز ‪ @,‬را ‪Y6‬ـ
ز "ـ‪1 .‬ـهـ 
 @ ‪ )4‬ـات‬
‫ا‪%9‬ـ
م =‪ +‬د (
روز ) ‪6‬د= 
‪XG‬ـ ‪5‬ـ 
= را ‪4‬ـا ‪56‬ـﯾ‪4‬ـ
ر (ـ ﯾـ‪ .‬اﯾ ه"ـ ُـدن در‬
‫ﺡ‪ .‬ز‪9‬ـ = ا@‪"& .‬ـ 
اﯾ ‪X3‬ـ
رت در ‪1‬ـ)"راـ‪+‬ــ ر' ــ ا
‪D‬ـ د ‪2#‬ـ& ا" ) در‬
‫&‪X‬ـ ‪"4‬ـ
م ‪5‬ـ
‪9‬ـ) ـ ‪
,‬در ‪ +‬ـ ر(ــ‪ R‬واـ_ در ‪.‬ـ
ر< زهـ< ـ 
ـ ر ﺡـ 
‪ @L‬و (&‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪+‬ـﯾ&@= ـ
د ا@‪1 9 ،‬ـ) ا@ ) ) ‪6‬نﺱ ) ‪+ )4‬ـت ز‪9‬ـ = را =‪XO‬ـ هـ ـ‪R‬‬
‫‪4‬ـان ‪N9‬ـ اهـ ر‪.‬ـ اـ
!"ـ
‪]9‬ـ) ‪6‬ن را ‪ )4‬ا (*‪.‬ـ‪" $‬ـ ُ ﺡ‪.‬ـ
ت از ‪6‬ن او =‪ +‬د ( اﯾ‬
‫&"ـ 
(ـ‪ 7‬ـگ در ز‪9‬ـ = ا@ !ـ ن ﯾ‪4 Z‬ـ
ر ) ز‪9‬ـ = را ـﻁ ‪5 )4‬ـ@ در ا وـ‪u‬‬
‫"ـ= ‪4‬ـ@ داد< =‪. +‬‬
‫ﺡ‪ @.‬ه"ـ‪ Q )4 =
M‬ـ ر =رـ ) ‪ %*K‬ـ ‪5‬ـا دﯾـار ‪4‬ـ
ـ
م &ـ
ل را ‪" 'O‬ـ‪.‬‬
‫! ن 
= ا@ اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪M"4‬ـد و ‪6‬رزوﯾ\ ﺡ‪ + 2‬د‪ .‬ـ ‪$‬ـ لداس ‪1‬ـ)‬
‫ا@ "هـ ‪6‬نﺱ ) ‪ ! )4‬ـ< ‪5‬ــاــد ‪L9‬ـ ا‪9‬ـا‪5‬ـ) ‪+
4‬ـ ‪ .‬ـ 
ز‪9‬ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ را‬
‫دﯾـ< ا@ " ﯾ&"= ا
د ﺡ‪ 2‬در ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ L" )4‬ر ‪5‬ـ@ ـدن و ‪ 3‬ـدن در راـ 

‫وا‪(t‬ـﯾ ﺡـ
ﯾ‪ )4 2‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن *‪ <+ .‬ا@‪ .‬اﯾ از ‪ '9
K‬ـرت ا‪ = G‬ـ
د< ‪<+‬‬
‫ا@ (
و
ﯾ@ و هـاﯾ@ ه *= را ) در ـت اـ 
@ ز‪=".‬اش ‪ )4‬او ‪.9‬ـ
ز"ـ ا@ ‪< 3‬‬
‫دار ‪ +‬د‪.‬‬
‫ ـ ‪
#‬لداس ‪>(
4‬ـار ـ
(= از ‪+‬ﯾ&@ـ= ـ
د اداـ) =ده‪ ) =* " :‬ار ا ‪.#‬ـو‬
‫="ـ ه‪ [.‬ـ ‪ )9‬ض * = ‪9‬ـارد زﯾــا =دا‪9‬ـ ) ‪
4‬ﯾـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪%(
4‬ـ‪4‬ـ) ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د‬
‫‪o‬ـ
‪" @4‬ـ‪ .‬ـﻁ ‪96‬ـ‪ ) <
M‬در=ﯾـ
‪4‬ـ ‪5‬ـا ‪"]96‬ـ
ن ‪ )4‬او ‪= 2,3‬ورزد ) اـ
د ز‪9‬ـ<ا‬
‫ــ
د< ا@ (
( ـ 
= روحهـ
را ‪ )4‬و ‪4‬ـ
ز ـدا‪9‬ـ"‪! .‬ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـا ‪4 1‬ـ
ز ‪@,‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬ـ) ‪5‬ـا ‪6‬ـ
د< ـ
زد‪ .‬اﯾ ‪1‬ـ از ـ ر< را< ‪4‬ـ
رﯾ>= = ـ‪b‬رد‪ 4 .‬ـ ‪6‬ن ا@ ) ( ـ 
=‬
‫ﺡ ‪G‬ـ)هـ
را ز‪M4 .‬ـ‪b‬ارﯾـ‪! $‬ـ ن ا‪X9‬ـ
‪+‬ـ) از ‪6‬رزوهـ
و وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ 
@‪ .‬ﯾـ ‪ =Y‬را ) ‪4‬ـ‬
‫ ــدن "‪"= =".M‬ـ ‪4‬ـدار‪ .‬اـ
!ـ‪ 1 )4 7‬اﯾ ‪X3‬ـ
رت اداـ) =ده‪6 :‬ﯾـ
در دﯾـ ‪5‬ـا‬
‫‪+‬ـ
ﯾ*ـ)ام؟ ه‪.‬ـ[ﺱ ‪
+‬ﯾ*ـ‪5 =M‬ـا را *' ‪"= 9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪
+‬ﯾ*‪ "( =M‬ـ
از ‪.‬ـ‪p‬‬
‫ ـ
د &ـ
ل ‪4‬ـ) ـ
‪ +=
C3‬د‪ .‬ـﻁ اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =(ـ ا‪9‬ـ اﯾ ‪.‬ـ‪ p‬را‬
‫‪4‬ـا *
‪ )4 =9‬ار‪S‬ـ
ن ‪6‬ورد ) ــ ‪6‬ن ــ را ‪""= %*K‬ـ‪ .‬او ا‪4‬ـ‪R‬ار ‪5‬ـ
ص ‪5‬ـا در ز‪ .‬ا@‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ ‪X%‬ـ رﯾـ‪ )4 $‬اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت وـ
دار ‪ 4‬ـ
‪.9‬ـ‪ $‬و (ـ
‪%96‬ـ
) ‪.‬ـ* ا@ در‬
‫ﺡ‪ B‬رش ‪4 *4‬ـﯾـ‪.$‬‬
‫در دوران ‪.#‬ـ\ از (ـ
رﯾـ{‪6 ،‬د= ‪& (
4‬ـ) ‪
6‬ه=اش ‪4 \ K‬ـ‪R‬ر = ‪&(  )4‬ـ
‪ =G‬ـد‪ .‬اﯾ"ـ‪Z‬‬
‫ا ‪9 )4‬ـ ع ‪ ,4‬ـ@ دﯾ‪M‬ـ =دهـ (ـ

= ه‪"$‬ـ‪6 h‬ن در ‪&( @ K‬ـ

6 =G‬ه=‬
‫‪ .‬ـ
‪=9‬اش ‪4‬ـدارد‪ .‬ﺡـ 
ـ اﯾ ‪6 \ K‬دـ= را ـ
در =ـ
زد ‪4‬ـ
‪4‬ـدا‪ +‬ـم دوم ‪)4‬‬
‫&"ـ ﯾ@ وا‪(t‬ـ ‪F
9‬ـ ‪6‬ﯾـ‪ ،‬ﺡــ
ل ‪96‬ـ>) ـم ‪ @*N9‬را در ز‪".‬ـ) ـ
دﯾ@ ‪4‬ـدا‪4 )+‬ـ د‪.‬‬
‫ ـ
د ‪6‬ن ا@ ) ه*@ و هـ ‪6‬ن!‪.‬ـ‪ ) R‬ه*@‪C4 ،‬ـ رـ) ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ 
= ‪(= 9‬ـ ان ‪6 )4‬ن‬
‫داد ‪M‬ـ ‪9‬ـ
م ‪3
+‬ـا‪9‬ـ) ‪5‬ــا‪6 ،‬ن ‪9‬ـ) ـﯾـ‪ $‬ا@ ‪9‬ـ) ‪K‬ـﯾـ‪9 ،‬ـ) ‪.L3‬ـ‪ $‬ا@ ‪9‬ـ) ﺡ‪.‬ـ‪9 ،‬ـ)‬
‫‪ >+‬ا@ ‪9‬ـ) ‪B .>+ =4‬ـ
د ‪9‬ـارد در ﺡ
‪>.G‬ـ) ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) در ‪B‬ـ
دهـ
‪,‬ـ‬
‫ا@‪4 ،‬ـ) ‪6 @3‬ن ا@ ) ‪.1‬ـ ‪4‬ـون ‪.‬ـ
ه= و‪ K‬د ‪9‬ـارد و ‪ >+‬ﻁ در ـ
‪.G
5 4‬ـ

‫&"ـ= =دهـ‪ 4 .‬ـﺡـ
ل ـ
د ‪4‬ـﺡ*' ‪]96‬ـ) ـ
=دا‪.9‬ـ‪ $‬دارا دو ‪ \N4‬ا@ ــ ﯾ>=‬
‫درون و ﯾ>= ‪.4‬ـون‪ \N4 .‬درو‪9‬ـ= ــ&ـ ــ ‪9‬ـ
م دارد ) =(ـ ان ‪ @1‬ه‪.‬ـ[ ‪.1.‬ـ= ‪9‬ـارد و‬
‫ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬در‪4‬ـ
ر<اش ـاق ‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬و‪K‬ـ) ‪.4‬ـو‪9‬ـ=اش
ــ ــ ـ ‪9‬ـ
م دارد ) =(ـ ان‬
‫ ‪ @1‬و ﯾـ
(ـ ر ـد ) وا&‪.‬ـ@‪
6 ،‬ه= و ‪&+‬ـ‪K u‬ـ
وﯾـان ‪+
4‬ـ‪ .‬اﯾ ‪ =,N4‬ا@ ) ‪,4‬ـ‬
‫=‪"+‬ـ 
و ‪&4‬ـ از (‪%‬ـ‪4‬ـ) و‪.&e‬ـ@ ‪5‬ـا‪"+‬ـ 
= ‪N4‬ـ
‪O‬ـ =‪6‬ورد‪.‬‬
‫از ـط ‪ ) =1&+‬روح در اﯾ و‪.&e‬ـ@ (‪%‬ـ‪4‬ـ) ="ـ ـ
‪.4‬ـ@ ‪4‬ـ
ز و‪K‬ـ ‪6‬ـﯾ"ـ= را در‬
‫ ـ ‪9‬ـ)ا ‪ 9‬ـ
ﯾ\ ا‪"= '* = G‬ـ‪ .‬اﯾ ‪ 9‬ـ
ﯾ\ ‪4‬ـ
ز ‪.G‬ــ‪9 7‬ـ
م دارد و ‪ >,‬از ‪6‬واز و‬
‫رـ= ا@ از ـ
‪O‬ـ_ ـا و >ـ ن‪ .‬در اﯾ ‪4‬ـ
ز روح ‪5‬ـ د را ـ‪"= $‬ـ و درﺡـ
ل ‪4‬ـ
ز‬
‫ ـُ ـ‪4 $‬ـ) هـ اﯾـ= ‪4‬ـ
ز =ﯾـ
‪4‬ـ ) ‪9‬ـ) ‪Y6‬ـ
ز دارد و ‪9‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
‪ .=9‬اﯾ ‪ =1&+‬ا@ ) در‬
‫ـ‪b‬اه' اـ ‪4 =G‬ـان ا‪+‬ـ
ر< =‪+‬ـ د‪ .‬اـ
روح در اﯾ ـ‪, $‬ـ‪ )4 =M‬ـاـ ‪ = =+‬ـاﯾـ‪،‬‬
‫‪N4‬ـ
‪O‬ـ ‪6= 9‬ورد ) ‪5‬ـ د (" ـ
وا&‪.‬ـ@ ﯾـ‪9
M‬ـ) ا@ ‪>4‬ـ) ‪ 5‬ﯾ\ را در €ـ(= ‪ >,‬از ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬و ه ـ) ـ ‪K‬ـ دا(= =ﯾـ
‪4‬ـ ) ‪ K‬ـ
ن را =ـ
زد‪4 .‬ـ
ﯾـ 
‪%‬ـد ‪5‬ـ ﯾ\‪ ،‬روح ‪N4‬ـ
‪O‬ـ‬
‫=‪6‬ورد و دو‪4‬ـ
ر< ‪"= u,‬ـ ـ) ‪4‬ـا ا‪4‬ــ (" ـ
‪"3‬ـ ﯾ‪9
M‬ـ) در ‪#‬ﺱ اﯾ €ـت ا@‪ .‬او‬
‫("ـ) در‪5‬ـ= ا@ ) ‪5
+‬ـ)هـ
را ‪M9‬ـ) =دارد‪5 .‬ـ د در‪ @5‬ا@‪ .‬او دو‪4‬ـ
ر< =دا‪9‬ـ )‬
‫‪ 5‬ﯾ\ را در €ـت دﯾـن‪ ،‬ه ‪ ( ),.‬ه = ا@ زا‪.F‬ـ< ـ
ﯾـ
ﯾـ
ه"ـ و ـرت ‪K‬ـ
دوﯾـ=‪.‬‬
‫‪4‬ـ
ز روح ه ]ـ ن ‪ 9‬ـ
ﯾ‪ =,‬ا@ ) در ‪6‬ن روح هـ‪4 $‬ـ
زﯾ‪M‬ـ و هـ‪ ( $‬ـ
‪+‬ـ
!= ا@‪.‬‬
‫( ـ
‪+‬ـ
!= =دا‪9‬ـ ) در ‪+‬ـف ( ـ
‪+‬ـ 
‪ 9‬ـ
ﯾ\ ا@‪ ،‬اـ

4‬زﯾ‪M‬ـ ـ
ﯾـ
=‪6‬ــﯾ"ـ‪،‬‬
‫(ـ ه = از وا&‪ ( ) @.‬ـ
‪+‬ـ
!= را (ـ
اوج ‪3‬ـ ا‪ u&+ uO‬و هـاس‪"5 ،‬ـ< و ا‪& Z+‬ـ د‬
‫=دهـ‪ .‬ه ‪u&+ .‬هـ
و ا‪9‬ــو<هـ
روح را ــﯾـ' =دهـ و ‪4‬ـ‪6‬ن =دارد ) ‪4 \9‬ـ
زﯾ‪M‬ـ‬
‫‪ 5‬ﯾ\ را ‪4‬ــ
ور دارد‪ .‬در ‪.‬ـ
ن (‪=%‬هـ
ﯾ= ) از ‪5‬ـا و‪K‬ـ د دارد ﯾ>= ‪#‬ـ‪9‬ـ<ا ا@ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م )‬
‫هـ م
ـ ( ‪"& )4‬ـ= ‪#‬ـ‪9‬ـ< ا‪ ) = G‬از (‪ K \ N‬ـ
ن ‪4‬ـ ‪K‬ـ د =‪6‬ﯾـ‪ .‬ه‪ \N4 ."!$‬اول اﯾ‬
‫ ـ) ﯾ&"ـ=) هــ
م ( ‪ =*19‬ا@ ) ‪5‬ـا ‪4‬ـ) ‪.4‬ـون =دـ و ‪4‬ـ) ه ـاه\ ( ـ 
= 
‪"F‬ـ
ت‬
‫و >‪ 9
,‬ـ
‪#‬ـﯾـار =‪9 +‬ـ‪ )\N4
4 .‬ـ
ُ ه*ـ= ‪4‬ـ) درون ه ـ
ن وﺡـت ‪.*N9‬‬
‫‪4‬ـ
ز ‪"= @,‬ـ‪ .‬ـ) )هــ
م ـ
(
ه= ‪ )4‬ـ رت )ـ
هـ
م ( و ﯾـ
)ـ
‪6‬هـ
م ( ‪6‬ــ< و ‪)4‬‬
‫&"= ــ ‪6‬ن ) روح (ه*ـ‪ $‬ــ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه ـ
‪ ) =9‬ﯾ>
ﯾ‪ Z‬و ( ـ 
= ـ ‪K‬ـ دات ا@‪.‬‬
‫در ز‪4‬ـ
ن ه"ـو ‪5‬ـا را در ه"ـ‪
M‬م ‪.4‬ـون د‪.‬ـن ‪19‬ﺱ‪ ،‬ــ&اـ )‪4‬ـه ـ
( =‪9‬ـ 
"ـ ) ‪"& )4‬ـ 

‫‪#‬ـورد
ر ا@‪ .‬در ه"‪
M‬م دوام ‪19‬ﺱ‪ ،‬وﯾ‪E‬ـ ‪9‬ـ 
‪.‬ـ< =‪ +‬د ) ﺡ‪"" …1‬ـ< ( ـ 
=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
(ﺡـ
‪ =9‬ا@ و ه"‪
M‬م ‪4‬ـ
زدم ‪3‬ـ ا = ﯾ"ـ ) ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ""ـ< ـ ﯾـ ﯾـ ــ هـ"‬
‫ا@‪ .‬اﯾ ﺡ‪.‬ـ= ـﯾـ‪ $‬ا@ ) ‪9‬ـ) ‪Y6‬ـ
ز دارد و ‪9‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
‪ .=9‬روح ‪ K )4‬ـ
نهـ 

د<‬
‫ *‪+= .‬ـ د و در ‪%96‬ـ
‪ 5‬ﯾ\ را ُـ‪"= $‬ـ و ‪4‬ـ
ز =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ه ‪ ),.‬در ـ رتهـ
ﯾ=‬
‫ ـ ‪9‬ـ
ـ ن و در ـ
‪"4 =&O‬ـ
م ‪ '+‬و روز ز‪9‬ـ = ="ـ‪ .‬ه روز و ه ‪ '+‬از ‪ =G O‬ه‪h"$‬‬
‫و ‪4‬ـا‪4‬ـ ‪
4‬ﯾ‪Q # Z‬ـ ) ﯾ‪ Z‬دم ا‪"X ) = G‬ـ 
ﺡ 
‪X‬ـ) 
ل ‪6‬ن در ‪XO‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪( @*.9‬‬
‫‪4‬ـ‪5‬ـ ردار ا@‪ .‬هـ 
‪^G‬ـ
&ـ
دل ‪ 
†٠٠٢٠٠٠‬ل ا@‪ .‬روز ) ـ نوانـ را ‪9‬ـ 
‪.‬ـ< =‪ +‬د‬
‫‪ ! )4‬ـ
ر ﯾـ ﯾـ
‪3‬ـ (*‪.‬ـ‪ += $‬د ) از رو !‪
O \5‬س ‪4‬ـ
ز ‪9‬ـ
م ـ)ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪ 96 .*N9‬ـ
‪#‬ـ&ﯾ‪D‬ـ ‪ ،‬دو‪ +‬ــ&ـ ‪ +
،‬دوا‪$‬ــ را و ‪R‬ـ ر‪9 + # +‬ـ
م دارد‪.‬‬
‫‪&#‬ﯾ‪D‬ـ ﯾـ ‪3‬ـ ‪7O‬ﯾـ= ا@‪ .‬دورا‪9‬ـ= ‪"6‬ـ< از ‪"+ 5‬ـ د در €ـت‪ ،‬ا‪
>+‬ل و زﯾ‪X‬ـ
ﯾـ=هـ 

‫‪ K‬ـ
ن ﺡ اس ا@‪. K .‬ـ_ 
لهـ 
اﯾ دوران ‪ 
١Š٧٢٨Š٠٠٠ )4‬ل =رـ‪( .‬ـ(ـ
ﯾــ

‫دوران (ـ
<(ـ ا@ و ‪ 
١Š٢٩ŽŠ٠٠٠‬ل ‪O‬ـ ل =‪ ,‬و ‪ _. K‬ـ
‪ =&O‬ا@ ) در ‪6‬ن‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ رو ‪ )4‬اـ ل =رود و ‪
4‬هـ ‪G‬ـ‪ ,( =(b‬ﯾ‪+= .%3 =,‬ـ د‪.‬‬
‫دوا‪$‬ـ راﯾـ از اﯾ دور< (ـ
<(ـ ا@‪ .‬اﯾ ‪ 
٨Ž†Š٠٠٠3‬ل ‪ O‬ل =‪ ,‬و در ‪6 =O‬ن‬
‫‪.9‬ـوهـ 
‪9‬ـ ر و (
رﯾ>=‪.9 ،‬ـ‪ Z‬و ‪4‬ـ و ‪G‬ـ‪b‬ت و درد در (&ـ
دل ‪4‬ـ 
= =ـ
‪9‬ـ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪56‬ـﯾ دوران ‪+ #‬ﯾــ ‪9‬ـ
م دارد ) ‪ 
†٣٢Š٠٠٠‬ل ‪ C4‬ل =ا‪%9‬ـ 
ـ و در ‪6 =O‬ن ‪ .‬ـ
ن‬
‫(ﺡ@ ‪( )C‬ـ
رﯾ>= و *ـ
د ـو =رود و روح در ا* ‪ =9‬ـ‪ += $‬د ) درو‪ \9‬وﺡ‪@,‬‬
‫و هـاس ﺡ 
ـ‪ $‬ا@‪ .‬ـ رت ‪.+‬ـ ا در اﯾ دور< ‪+= =%‬ـ د و ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪4 $‬ـ) ‪5‬ـ 
* ‪4‬ـل‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬در اﯾ ه"‪
M‬م ) ـ
د ه ـ) روحهـ
را ‪XO )4‬ـ) ‪&4‬ـ ‪4‬ـد< و در ‪ K‬ـ
ن روح‬
‫‪K‬ـ 
=دهـ‪ ( <
M96 .‬ـ 
= ‪9‬ـ اﺡ= (ﺡـ
‪ =9‬را ‪4
9‬ـ د و ‪(6 )4‬ـ\ و ‪5‬ـ 
* ‪4‬ـل =ـ
زد‪.‬‬
‫روحهـ
ﯾ= ) ‪ 2O
" )4‬ـ ـ
‪+ 9 =9‬ـ<ا‪9‬ـ‪ \.# ،‬از ‪4‬ـ
ز ‪% @,‬ـد ‪ 9
K )4‬ـ 
‪K‬ﯾـ‬
‫ـ
د ‪ 5 )4‬اب هـ‪R‬ار
‪ )G‬ـو =رو‪9‬ـ‪ .‬روح در اﯾ ‪ 5‬اب ‪ 5‬ﯾ\ را در ه ـ
ن وﺡـت و ‪.‬ـ‪=B‬‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ ) از ا‪4‬ـا =‪"+‬ـ
‪ .@5‬او ‪& =&C‬ـ
دل ‪ 
†٠٠٢٠٠٠‬ل در ﺡ و ارا\ 

‫‪4= *4‬ـد (ـ
دور ‪&4‬ـ ‪Y6‬ـ
ز ‪ +‬د‪
4 .‬دم ‪%‬ـد ‪5‬ـا‪ K ،‬ـ
نهـ
‪ =%( )4‬در =‪6‬ﯾ"ـ اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
نهـ
‪. )9‬ـ
ر< ز‪ .‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪9‬ـ) ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ـ
ر
‪ ) =9‬در ‪ 6‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫‪>4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾ= ) 
‪ (= 9‬ا‪.9‬ـ‪.".X4 $‬ـ‪ $‬و درون 
‪XG‬ـ !‪ Z‬ر!) ﯾ
ز‪X9‬ـ ر ‪ "#‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫( ـ 
= ـ
ر
‪ ) =9‬در ‪ 
6‬ن =‪.".4‬ـ‪ $‬در !‪ $,‬ﯾ‪%" = Z,%" Z‬ـ‪ .‬در ا‪O‬اف ‪6‬د=‬
‫‪
K‬نه
ﯾ= ‪.9‬ـ‪ R‬ه*"ـ ) ‪4‬ـ ﺡ اس ‪9
M%"#‬ـ) و (
‪.o‬ـ ‪b = 9‬ار‪9‬ـ‪ K ،‬ـ
نه
ﯾ= ) ه‪$‬‬
‫‪.L3‬ـ‪$‬ا‪9‬ـ و ه‪.!
9 $‬ــ‪ ،R‬ه‪ $‬دﯾـ‪ =9‬و ه‪9 $‬ـ 
ـﯾ= و ‪3‬ـد ‪ 96‬ـ

+ )4‬ر ‪+‬هـ 
درﯾـ 
@‪.‬‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
نهـ
‪ C‬ﺡ= از ‪
6‬ه=ا‪9‬ـ ) ( ﻁ ‪6‬ـﯾـ
ر &ـ
ل‪ ،‬ـ
د ‪ =%( )4‬در =‪6‬ﯾ"ـ‬
‫و ‪ @.,‬ا‪ = G‬اﯾ"]"‪ .‬ا@ ) ه ـ) ‪K‬ـ دات ‪ )4‬و@ ‪ 5‬ﯾ\ از اﯾ ‪ K‬ـ
نهـ 

6‬ه=‬
‫‪X3‬ـ ر ""ـ‪ .‬هـ روﺡ= از ﯾـ>
ﯾـ‪\N4 Z‬هـ 
!ـ‪5‬ـ)ا ‪X3‬ـ ر ="ـ ) دوازد< * @ دارد و‬
‫!ـ‪5‬ـ) )‪+‬ن( ‪9‬ـ
م دارد‪
9 .‬م دﯾ‪M‬ـ ‪6‬ن !ـخ ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر ا@ ) ( ـ 
= ـ ر >=‬
‫داﯾـ< ا‪XG‬ـوج را ‪"= =O‬ـ‪ .‬در اﯾ !ـ‪5‬ـ) ا@ ) روح ه‪,‬ـ
د و !
ر ‪ t‬در هـ ﯾ‪ Z‬از‬
‫‪3‬ـ‪ $F7‬داﯾـ< ا‪XG‬ـوج را ‪ = @,#‬ـ‪b‬ارد و هـ ‪& t‬ـ
دل ﯾ>ـهـ‪R‬ار 
ل ا@‪ .‬ه‪,‬ـ
د و‬
‫! ـ
ر ‪& t‬ـ
دل ه‪. @,‬ـ‪.‬ـ ن و ! ـ
رـهـ‪R‬ار 
ل ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫روح ـدان ‪ ،‬از ﯾ‪( Z‬ـ ‪( )4 G‬ـ ‪ G‬دﯾ‪M‬ـ =رود و ‪
+‬ﯾـ ‪t‬زم ‪.* +
4‬ـ دراز و ـ‪7‬ل ‪6‬ور‬
‫را ) ‪X3‬ـ ر از ﯾـ>
ﯾـ‪ Z‬ـ ر >= ‪"= 'O‬ـ‪^4 ،‬ـ‪.‬ـ ـ
ﯾ‪ .‬اﯾ اـ ‪ 
)4‬رـ 
او ‪*4‬ـ‪ =M‬دارد‪.‬‬
‫اـ
را< ‪%9‬ـ
(= ه*@ و ‪6‬ن دﯾـار ‪
4‬اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت و ‪"+‬ـ 
ـ
‪ =F‬او@‪ .‬اـ
د او را‬
‫‪ K )4‬ﯾ‪X‬ـ
ر ﺡ‪.‬ـ
ت ا و =دهـ و دﯾ‪M‬ـ (ـ ‪G‬ـ در ا‪
L9‬رش ‪ .@*.9‬او از !خ ه‪,‬ـ
د و‬
‫! ـ
ر رهـ
‪ =F‬ﯾـ 
ـ) ا@‪.‬‬
‫او ‪
K )4‬ﯾ‪
M‬ه= =رـ ) دﯾ‪M‬ـ ‪6‬رزو"ـ ﺡـ 
ا‪ 3‬ـ
ل ‪ 5‬د ‪.9‬ـ*@‪ ،‬در ﺡ
‪>.G‬ـ) در ‪ K‬ـ
‪=9‬‬
‫‪4= *4‬ـد ) ه ‪
M‬ن ‪.9 )4‬ـو و ‪ +‬ق "ـ 
ـ_ د@ ‪= 3 )4‬ز‪"9‬ـ‪! ،‬ـ) ‪.9‬ـ‪ Z‬و !ـ) ز‪.@+‬‬
‫اﯾ!"‪ .‬ا@ ) ـ
رـ
‪96‬ـ
ن را در !ـخ ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر ا‪.‬ـ =ـ
زد‪ .‬ﯾـ>
ﯾـ‪ 96 Z‬ـ
(

‫ه"‪ =
M‬در اﯾ اـ
رت ‪= =
4‬ـ
‪9‬ـ ) ‪4 K‬ـ و ﺡ 
ـ‪ +
4 $‬و ه‪[.‬ﯾـ‪ )4 Z‬دﯾـار‬
‫‪5‬ـاـد ‪N9 F
9‬ـ اهـ ‪6‬ـ‪ .‬هـ روﺡ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪
K‬ﯾ‪
M‬ه= از در &"ـ ـاز ‪6‬ﯾـ ) ‪4‬ـا‪9‬ـ‬
‫) ‪6‬ـ<ام ) ‪4‬ـ
‪ $+‬و د@ از ‪4‬ـ دن =‪ ( $,‬اﯾ ـ
ت ‪$‬ـار زا 
)‪
#‬ل (ـ ‪.F‬ـ] (‬
‫اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪.‬‬
‫‪6‬دـ= ‪
4‬ﯾـ ( ـ 
= ‪3‬ـ
ﯾـ و ‪L9‬ـﯾـ
ت‪ ،‬ـ‪.e‬ـ)هـ
و ‪4‬ـ
ورهـ
را "ـ
ر ـ‪b‬ا‪+‬ـ) و ‪4‬ـ
‪5‬ـ ص و‬
‫‪+‬ـت هـ !ـ) ( ـ
م(ـ ‪L9‬ـ ‪ )4‬اﯾ اـ ‪.L3‬ـ‪ $‬ا ‪.4‬ـ
‪9‬ـازد ـ) = ـ ﯾـ )‪ -‬هﺱ‪D‬ـ" (‬
‫*= ) !"‪" .‬ـ ‪4‬ـ) دا‪5 \9‬ـ ﯾ\ ا‪G‬ـ = ‪.4‬ـار =‪+‬ـ د و =‪.4‬ـ"ـ ) ‪K‬ـ‪5 R‬ـ دش ه‪.‬ـ[‬
‫
‪9‬ـ ن دﯾ‪M‬ـ از ا و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ )4 .‬اﯾ (ـ(‪.‬ـ'‪ ،‬او در ﺡ‪.‬ـ ‪)4‬ـ ‪4‬ـدن در ـ رت ا‪*9‬ـ
‪،=9‬‬
‫‪.#‬ـ\ از ـگ 
‪XG‬ـ ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ= و ‪X‬ـ از ا‪ e‬ﺡـ‪7‬ل ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬و‪K‬ـ د در ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ‪Q #‬ـ ‪4‬ـ) ‪6‬زاد‬
‫=رـ‪ .‬او ‪4‬ـ) و‪.&e‬ـ@ ‪J‬ـ ان ـ ‪D#‬ـ‪) +‬در ز‪4‬ـ
ن ا ‪"& )4‬ـ= ‪6‬زاد &"ـ ا@ (‪،‬‬
‫رهـ
ﯾـ= روح (ـ ﻁ ‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ر‪.‬ـ< ا@‪.‬‬
‫در ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
ت‪ ،‬از درون (ـ
‪.4‬ـون‪ ،‬ه ـ) ـ ‪K‬ـ دات‪ ،‬ه ) ا‪.+‬ـ
و ( ـ 
= وـ
ﯾـ_ را (" ـ

‫‪ 9‬ـ
ﯾ\ ـ
د‪6 ،‬ـﯾ‪ 
C‬ر &ـ
ل =‪.4‬ـ"ـ ) در ـ رتهـ 
‪ +=4‬ـ
رش ‪4‬ـ) (‪%‬ـ=‬
‫=رـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ـ
م ه >
ر ‪4‬ـ
ـ ـ
د ر‪.‬ـ< و ‪K‬ـ‪ )4 R‬اراد< ا‪ G‬ـ= ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪ 3‬ـ‬
‫"ـ‪! ،‬ـ ن ‪.,‬ـ@ او وا‪(t‬ـﯾـ ا@‪ .‬او دﯾ‪M‬ـ و‪ CK‬د را ‪"&4‬ـ ان روح ﯾـ
روح (ـ ‬
‫‪"+= 9‬ـ 
ـ !ـ ن اﯾ"ـ‪ Z‬او ‪5‬ـ د روح ا@ و ‪9‬ـ

ر ا@ ه ـ ار< از اﯾ دﯾـ
< ‪
,‬هـ<‬
‫"ـ‪& .‬ـ د ‪ ."! )4‬ار(‪1‬ـ
‪3‬ـ
ت ‪&+‬ـ‪u‬ا‪9‬ـ‪.M‬ـ‪ R‬در روح ا‪G‬ـ = !"ـان ‪.‬ـ* ‪.9‬ـ*@ ‪M‬ـ ‪4‬ـا‬
‫*= ) در ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا"ـ>
ر درس ‪5‬ـ ا‪9‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬روﺡ‪.‬ـ
ت و دﯾـ
< وﯾـ~<ا ‪t‬زم ا@ (ـ
‪4‬ـ ان‬
‫ـر( ـ 
&"ـ را ‪"4‬ـﺡـ ‪+‬ـ
ﯾـ
‪ =9‬ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار داد‪ ) =* .‬از اﯾ ـرتهـ
ـ د‬
‫=‪K‬ـ ﯾـ ‪4‬ـ
ﯾـ از ‪"4‬ـ ( ـ
ﯾـ‪7‬ت ‪3‬ـ
‪1O‬ـ= رهـ
‪+
4‬ـ و روﺡ‪.‬ـ)ا 
ـ‪.Y ً7‬ـ وا‪*4‬ـ)‪ ،‬ـ‪7‬ﯾـ‪ $‬و‬
‫‪4‬ـ
وـ
ر دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬در ‪.Y‬ـ اﯾ ـ رت‪1 ،‬ـ در ‪O‬ـﯾـ‪5 2‬ـا ‪4‬ـاﯾـ\ ‪.‬ـ* ‪+= 9‬ـ د‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ـ اد ‪ 3‬ـ= از ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ‪ Z‬و >
‪.9‬ـ‪4 Z‬ـا ا‪%9‬ـ
م ( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ا"ـ>
ر ‪e‬ـور‬
‫‪.9‬ـ*@‪ ( .‬ـ
ﯾ‪7C‬ت ‪.&( \9‬ـ‪"" .‬ـ<ا در روﺡ‪.‬ـ) ـد و روﺡ‪.‬ـ) ﺡ>
ﯾـ@ از ‪.1.‬ـ@ رو‪4‬ـوﯾـ=‬
‫ـد ‪4‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ=(ـﯾ ـ ‪t‬ت ا‪ G‬ـ= دارد‪"! .‬ـ‪ .‬روﺡ‪.‬ـ)ا (" ـ
‪4‬ـ
‪5‬ـ ﯾ\ ا‪XB9‬ـ
‪ =O‬و (ـ‪.R‬ـ)‬
‫روح ـ
‪4‬ـ (ﺡ‪.‬ـ ا@‪.‬‬
‫‪4‬ـ)اﯾ (ـ(‪.‬ـ' ‪.F6‬ـ و ـاـ‪ $‬وـ ‪4‬ـ) ﺡـ)هـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ ا ‪K)4‬ـ‪4 R‬ـا واـ= ) ‪#‬ـورش‬
‫‪t‬زم را درﯾـ 
@ ـد< ‪4‬ـ
‪" .+‬ـ 
' ‪.9‬ـ*@‪ .‬اـ
‪F6‬ـ‪.‬هـ 
 ـ ه*@ ـ) ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن )‬
‫‪4‬ـ) ذه"ـ= ‪.4‬ـار د@ =ﯾـ
‪"4‬ـ ‪.1‬ـ ا@‪ .‬در ‪O‬ـ= ‪O‬ـﯾـ‪"& 2‬ـ دا‪ \9‬در ‪K‬ـ
ﯾـ‪ <
M‬دوم‬

‫‪8‬‬

‫ـار دارد ‪M‬ـ ‪5)4‬ـ
‪O‬ـ ا‪%9‬ـ
م و‪.Q‬ـ‪1‬ـ)ا ـ) در د@ دارﯾـ‪( $‬ـ
‪4‬ـ ا‪.9‬ـ‪ $‬در@ و ‪Y‬ـﻁ را‬
‫(‪.N,‬ـ‪ U‬ده‪.‬ـ‪.$‬‬
‫در ز‪9‬ـ ـ=‪ ،‬هـ ( ‪.‬ـ = ‪4‬ـ) ‪3‬ـ اـ= ‪*4‬ـ‪ =M‬دارد ) در ‪#‬ﺱ ‪6‬ن ‪1 9‬ـ)‪ .‬از ‪C9‬ـ) ‪L9‬ـ ‪,4‬ـ‪،‬‬
‫‪XO‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪.9‬ـ‪%‬ـ) ‪ 9‬ـ
‪* =F‬ـ)ا از رو‪9‬ـهـ 
(> 
ـ= ا@ ) ه ]"ـ
ن ‪4‬ـ)‬
‫‪XO‬ـ
ت ‪.CG‬ـ‪(u‬ـ ‪19‬ـ ذ ="ـ‪4 ،‬ـ) ا‪.‬ـ‪ $‬روح و ذه‪4 ،‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪3‬ـ= و ‪XO‬ـ) ا‪.o‬ـ‪9 .‬ـ‪%.‬ـ
ً‬
‫هـ ‪ =>,‬از ‪XO‬ـ‪ @&.‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و هـ ( ‪.‬ـ = ) ‪6‬دـ= در ‪XO‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا(‪N‬ـ
ذ ="ـ‬
‫‪.‬ـان ‪"S‬ـ
‪.O‬ـ*= ‪ C5 UN‬د را =‪6‬ـﯾ"ـ و هـ
‪G‬ـ)ا ـ‪ >,‬از ( ـ 
= ‪3‬ـ اـ= ) در‬
‫اﯾ ‪C‬ـ ح "ـ ع ‪ 6‬ـ
ه= و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪ Q )4،‬ـ ر =رـ‪.‬‬
‫ﯾ‪ Z‬وا اﯾ را در=ﯾـ
‪4‬ـ !ـ ن =دا‪9‬ـ ) هـ &ـ
‪.G‬ـ= ـ' از ‪3‬ـ ا ‪ +=4‬ـ
ر ا@‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.‬ـ‪R‬ان ("ـ 
‪X‬ـ
ت اﯾ ‪ 3‬ا ـ ‪9‬ـ
ـ ن را (&‪.‬ـ "ـ و درﯾـ
‪4‬ـ ه*ـ) اـ= &ـ
‪.G‬ـ@‬
‫در !ـ) ‪C‬ﺡـ= از ‪ 6‬ـ
هـ= رﯾ‪,‬ـ) دارد‪ .‬وـ= ‪6‬دـ= ‪4‬ـ) و‪.&e‬ـ@ ‪
6‬ه= روح ‪9‬ـ
‪F‬ـ =‪6‬ﯾـ‬
‫در=ﯾـ
‪4‬ـ ) هـ ‪XO‬ـ)ا از ه*ـ= ـ ا‪ .9‬و ‪+‬ـاﯾـﻁ ‪5‬ـ
ص ‪5‬ـ د را دارا@ و ‪6‬ن ـ ا‪ .9‬و‬
‫‪+‬ـاﯾـﻁ ‪K‬ـ‪4 R‬ـ) اراد< ﯾ‪5 Z‬ـاـد ‪4‬ـ
ه‪.‬ـ[ ـرت دﯾ‪M‬ـ 
‪G‬ﺡـ) ‪""= 9‬ـ‪.‬‬
‫هـ ‪XO‬ـ)ا از 
‪"F‬ـ
ت ‪4‬ـ
ز(ـ
‪ =4‬از ‪XO‬ـ)ا ـ) ـاـ ‪6‬ن ا@‪K
( ،‬ـ
ﯾـ= ـ) ـرتهـ
و‬
‫>
‪.9‬ـ‪R‬مهـ
را =(ـ ان در ا‪XC9‬ـ
ق ‪4‬ـ
‪+‬ـاﯾـﻁ ـ ـ
‪ 96 =9‬ـ
("‪.L‬ـ‪ $‬و هـاﯾـ@ ـد‪ .‬ـﻁ‬
‫‪5‬ـاـد در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (‪.S‬ـ‪ .‬ـ ا‪9‬ـ‪ .‬و ‪+‬ـاﯾـﻁ را در ( ـ 
= ‪XO‬ــ
ت ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪5 $‬ـاﯾـ= دارد‪.&4 .‬ـ‬
‫ا@ ) او از اﯾ ا‪5‬ـ‪
.‬رش ا‪1‬ـ
د< "ـ اـ
‪ 4‬ـﺡـ
ل از !"‪K .‬ـ
ﯾـ‪
M‬ه= ‪4‬ـ‪5‬ـ ردار ا@‬
‫!ـ ن (‪%‬ـ= ـ
د ‪4‬ـ رو اﯾ ‪XO‬ــ) و ( ـ 
ـ= ‪XO‬ـ
ت ‪ K‬ـ
ن ‪ K‬ـ
نهـ 
@‪.‬‬
‫‪6‬دـ= ـ
در ‪.9‬ـ*@ ز‪9‬ـ = را (‪.S‬ـ‪ .‬دهـ اـ
‪9‬ـا ‪19‬ـﺱ در ـ ‪5= \+‬ـ ا‪9‬ـ ) =(ـ ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ (" ـ
‪%9‬ـ اهـ 

ذب ‪C‬ـ
ن ‪3‬ـ ا زﯾـﯾـ ا@ (ـ
روح را ‪4‬ـ) دام ا‪9‬ـازد‪)4 .‬ﺡـ‪ p‬اﯾ"ـ>)‬
‫‪6‬دـ= درﯾـ
‪4‬ـ ـرتهـ
ﯾ\ (ـ
!ـ) ﺡـ ‪9‬ـ
!‪.‬ـ‪9R‬ـ‪ ،‬ـم در را< ‪5‬ـا = ـ‪b‬ارد و ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا"ـ>
ر را‬
‫‪4‬ـ= ‪.‬ـد‪# .‬ﺱ از ا(‪N‬ـ
ذ اﯾ ( ‪.‬ـ‪ $‬ا@ ) =‪.4‬ـ"ـ !‪M‬ـ ‪9‬ـ) (ـ ﻁ اـ
د ﺡـ‪ 2‬در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت هـاﯾ@ =‪+‬ـ د‪ .‬اـ
د د@ ‪4‬ـ) ـ
ر *ـ
‪3‬ـت روح در را< ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ‪5‬ـ
‪9‬ـ)‬
‫ﺡ‪.‬ـ=اش ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ دوم‬
‫درك ﺳﻮﮔﻤـﺎد‬
‫در ـ
د‪# ،‬ـورد
ر 
‪"F‬ـ
ت ‪ ="& )4‬در ه‪.‬ـ[ ا@‪]96 .‬ـ) ـ
د ‪9‬ـ
م دارد ( ـ 
‪@.‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ و !‪ 2,3 ) ,‬و رﺡ @‪ .‬هـ ‪9‬ـ 
= ) =‪"*#‬ـ ‪4‬ـ ) ‪6‬ن ( ‪M4‬ـ‪b‬ار‪.‬‬
‫‪ K‬هـ< &"ـ ‪"X 4‬ـ 

ه
‪9‬ـ
‪ >+ ،‬درو‪ =9‬اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت اـ ار ا@‪ .‬اﯾ‬
‫‪9 >+‬ـ را‪ =9‬را ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪9‬ـ ر ـ
روپ =‪ 5‬ا‪"9‬ـ و 
‪"9‬ـ هـ‪R‬اران ـ
ر< در داـ
ن ‪'+‬‬
‫=در‪( .,5‬ـ
روز ) !ـ‪9 7‬ـ ا‪9‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪".X4‬ـ‪
4 ،‬و ‪ N‬ﯾـ و ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫&"ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪1‬ـ "ـ ـ
ﺡ' در ‪ <,9‬ا@‪ L" )4 .‬ر در ـ
د‪ ،‬ا‪4‬ـا ‪ 4‬ـ ا@‬
‫‪5‬ـاـد ﯾ&"= ـ
هـ
‪9‬ـ
را در ـد‪ .‬اﯾ ا‪ Q‬ـ
ر ‪ =&C‬و ا‪3‬ـ‪.7‬ـ) ـ
د ا@ ) ‪9‬ـ) ‪4‬ـ

‫ا‪9‬ـ>
ر و ‪9‬ـ) ‪4‬ـ
‪4 =19‬ـ>) ‪
4‬و‪4 u‬ـ
ور 
‪ 5‬د ‪ )4‬ـ
ه
‪9‬ـ
=‪ +‬د دا‪5 @*9‬ـا !ـ) =(ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪+
4‬ـ‪ .‬ا ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ﺡ‪ @.‬ا@ و ( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ‪C‬ـوﺡـ) (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
‪ )4‬دا‪ \9‬ﺡ‪.‬ـ=‬
‫ ـ
د "ـ‪%‬ـ =‪ +‬د‪6 .‬د= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ا‪9‬ـ ) ه*= روح در ‪4‬ـ دن‪ ،‬دا‪ *9‬و دﯾـن ‪5‬ـ‪7‬ـ)‬
‫=‪ +‬د‪ .‬در ذه !‪.‬ـ‪%4 R‬ـ‪> R‬ـ‪ 5 ،‬ا@ و (ﺡ‪.‬ـ ﯾ 
@ ‪ += 9‬د در ﺡ
‪>.G‬ـ) در ‪4‬ـن ﻁ‬
‫‪ 3‬و‪K‬ـ د دارد‪ .‬ه ) *
‪% ) =9‬ـا ‪5‬ـا =‪9 +‬ـ ا را ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
ن ـ
د< (ـ‪ K‬ـ) =""‬
‫و ـﺡ و ‪6‬را\ را در ‪.‬ـ
ن ا‪N9‬ـ
ب ‪ 
+‬ن رواج =ده"ـ‪ .‬ذه ﺡـ) واﻁ ‪.‬ـ
ن ‪ @, 4‬و‬
‫ز‪ .‬ا@‪"4 ،‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ‪7‬ح در اﯾ ا@ ) از ذه ‪" )4‬ـ‪ )GR‬ﯾـ‪ Z‬ا‪4‬ـ‪R‬ار ا‪1‬ـ
د< "‪.‬ـ‪ $‬و ‪4‬ـ)‬
‫&"ـ ﯾ@ ‪5‬ـا ـ@ ده‪.‬ـ‪4 $‬ـ)  ه ـ) ‪K‬ـ دات ز‪9‬ـ< ‪K‬ـ
ر ‪ +‬د‪ .‬ا‪4‬ـ‪R‬ار ‪5‬ـا هـ ـ‪R‬‬
‫(ـ
‪e‬ـ 
(*= ‪"= 9‬ـ ‪= =*( )>4‬دهـ‪ ،‬در ‪6 %*K‬را\ ‪>4 @*.9‬ـ) ‪6‬را\‬
‫=‪ .,N4‬او در ‪ =#‬ﯾ 
‪+‬ـ
د ‪ )>4 @*.9‬در ‪ %*K‬ﺡ= ‪4‬ـا ‪K‬ـ
ر ـدن ‪+‬ـ
د‬
‫ا@‪.‬‬
‫ز‪9‬ـ = ـﯾ*‪
L9 .‬م واﯾــا = ﯾـ
د‪6‬ور اﯾ ﺡ‪4 @.‬ـا ‪6‬دـ= ا@ ) ز‪9‬ـ = او ‪.9‬ـ‪R‬‬
‫=(ـ ا‪ 9‬در ﺡ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ
ت در ‪ @+‬و ‪ 5‬ن از ارزش وا‪t‬ﯾ= ‪4‬ـ‪5‬ـ ردار ‪+
4‬ـ‪ .‬راز ‪) @*.9‬‬
‫‪%4‬ـ ﯾـ !ـ ن ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ه ] ن ‪6‬ـ
ب ‪X‬ـﺡ ‪4‬ـ و ‪
>+6‬ر ا@‪6 .‬د= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.4‬ـار ‪ +‬د‪،‬‬
‫‪4‬ـ‪.5‬ـ‪R‬د و ‪
4‬اﺡ‪.‬ـ
ط و ‪
>,#‬ر ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا را ‪.^4‬ـ ـ
ﯾـ و (ـ
روز ) ‪4‬ـ) هـف ‪9‬ـ‪.‬ـ< ا@‬
‫>ـ اـاﺡ@ ‪ )4‬ذه ‪5‬ـ د را< ‪9‬ـهـ‪ .‬ا (‪",‬ـ) ﺡ‪.4 =.‬ـ
ـم ‪4‬ـ ـم ـ
ه
‪9‬ـ
‪M4‬ـ‪b‬ار‬
‫( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ا را ا‪%9‬ـ
م ‪4‬ـ< و ﺡ ـ
ﯾ@ ‪ 6‬زشهـ 
ا‪ = G‬را ‪N+‬ـ
ً (‪%‬ـ‪ )4‬و در ‪.‬‬
‫د@ ‪6‬وردهـ 
ا را ‪9‬ـ) ـ
ﯾ\ و ‪9‬ـ) ﺡ> م (
ﺡ‪6 @.‬ن ‪4‬ـ (ـ ـ
ش ‪ +‬د‪6 .‬د= ﯾ‪Z‬‬
‫‪ N‬ق ا@ اـ
‪5‬ـاﯾ= هـ‪ . 4 ) $‬ـ
نهـ 

د ﺡ>‪= $‬را‪9‬ـ ‪N‬ـ ق ا@‪ .‬اﯾ ‪5‬ـا‬
‫‪X3‬ـ
رت ا@ از ﯾ‪ Z‬ا ‪.#‬ـ ‪9‬ـ ده"ـ< )‪.‬ـ ـدن ( ) ‪.#‬ـوان ا او را ﯾ

هـ 

‫=‪9‬ـ 
"ـ‪ .‬او ‪5‬ـا &ـ
ل ( ـ 
= ‪9‬ـ اﺡ= ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ< ‪ .‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@‪. .‬ـ‬
‫ا@ و ه ـ) را !ـ ن ‪5‬ـ د در ‪"4‬ـ =‪5‬ـ اهـ‪1* .‬ـ) ‪"4‬ـ = از او ‪6‬ه"ـ>
رش )در ذه‬
‫&ـ
دل ر (‪ U.N,‬ه ﯾ@ ‪6‬د= ا@ و در ـ رت ‪3‬ـم (&ـ
دل ‪6 )4‬ه"ـ>
ر ‪="& )4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬ـ دـ
ﯾ= ‪4‬ـل =‪ +‬د ) "‪ ( `,‬ـ
م ‪@X.‬ه 
@ ( ‪Y6‬ـ
ز =‪ +‬د‪ .‬او ــ
‪9‬ـوا‬
‫‪
K‬نهـ 
دو
‪"&) )9‬ـ ـــ ـ
د ( ا@ و !"ـ
‪]9‬ـ) (ـ
روز ) روح ‪.4‬ـار ‪ <,9‬ا@ ‪ 5‬د‬
‫را در ا‪.‬ـ‪ $‬و ‪.4‬ـ
‪4‬ـ‪ ،‬راه= ‪4‬ـا رهـ
ﯾ= از ‪"4‬ـ ا
رت ‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ ! ن ـ ا او اﯾ ا@‬
‫) ( ـ 
= روحهـ

4‬ﯾـ در ‪"4‬ـ = ‪ 4 =
4‬ـ
‪"9‬ـ‪XG 
) .‬ـ ه ‪ ),.‬و‪K‬ـ د دارد ‪ ،=3‬ذه"ـ= و‬
‫‪.o‬ـ‪*4 .‬ـ) ‪ )4‬اراد< و (ـ‪7‬ش روح‪ ،‬رهـ
ﯾ= از ‪ 96‬ـ
‪ *.‬ا@‪ 4 .‬رت & ـ ل ﺡ‪.‬ـ
ت روح ‪)4‬‬
‫‪ 9
K‬ـ 
(ﺡـ
‪ =9‬ﺡود =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ‪ 
XO‬ت ‪X3‬ـ
ر("ـ از‪. :‬ـ‪R‬ﯾ>=‪ ،‬ا‪.o‬ـ‪ ،=3 ،‬ذه"= و‬
‫‪ 5
9‬دا
<‪ .‬او در ‪.3‬ﺡـ
ل در ‪"4‬ـ = هـ ‪.+‬ـ
ر )
‪9‬ـ)ا ‪"4‬ـ
م و‪.4 @.&e‬ـار‪ ،‬روﯾـ
و ‪=4‬‬
‫روﯾـ
ﯾ= ـار دارد‪ .‬ـ
دا=) روح در ـ
‪ 'G‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ﺡودﯾـ@هـ 
‪ K‬ـ
نهـ 
(ﺡـ
‪*4 =9‬‬
‫=‪4‬ـد‪X% ،‬ـ ر ا@ ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ = در ‪+‬اﯾﻁ ر‪e‬ـ
ﯾ@ دهـ‪.‬‬
‫از  دﯾ‪M‬ـ روح ‪.4‬ـار ‪+‬ـ< ‪> 3‬ـد ‪5‬ـ د را در ‪XO‬ـ‪
C‬ت &"ـ ‪ )4‬ا‪%9‬ـ
م =رـ
‪9‬ـ در‬
‫ﺡـ
‪.G‬ـ>) ه"ـ ز در و‪.&e‬ـ@ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪4= *4‬ـد‪ .‬او و‪ K‬د ‪4‬ـ(ـ ا@ ) در 
‪XG‬ـ ‪=9
*K‬‬
‫ز‪9‬ـ = ="ـ‪ .‬در اﯾ"‪%‬ـ 
@ ) او از ‪ 5‬را ﺡ اس‪> 3 ،‬ـدهـ 

‪XG‬ـ و 
‪G‬ﺡـ) ‪
4‬‬
‫ز‪9‬ـ = در اﯾ ‪XO‬ـ) از ‪ .‬ـ
نهـ 

د< ‪G‬ـ‪b‬ت =‪4‬ـد‪ .‬اﯾ ‪.+‬ـ < و ‪9‬ـ ع ز‪9‬ـ = ﯾـ‪ 7! Z‬ا‬
‫ا@ ! ن =دا‪9‬ـ ) ‪
4‬ﯾـ از ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬اﯾ ز‪9‬ـ = ‪G‬ـ‪b‬ت ‪X4‬ـد زﯾـا از اﯾ اـ ‪ <
6‬ا@ ) در‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
ـد<ا ‪ @*.9 \.4‬و (ـ
ـگ ‪ *K‬ـ
‪=9‬اش ـا ‪9‬ـ ( ـ 
ـ
ً ز‪9‬ـ< ‪4‬ـ دن را (‪%‬ـ‪4‬ـ)‬
‫‪N9‬ـ اهـ ـد‪ )4 .‬هـ ﺡـ
ل او از (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ﺡ اس ‪ *K‬ـ
‪ =9‬و 
‪XG‬ـ اﺡـاز ‪"= 9‬ـ‪.‬‬
‫‪ (6‬ـ
در ﺡـ
ل ‪4 *4‬ـدن در ه ‪.+‬ـ
ر روﯾـ
ــ ‪9‬ـ) و‪ @.&e‬روا‪9‬ـ= ا@ و در اﯾ و‪.&e‬ـ@ از‬
‫‪#‬ـﯾـ<هـ 
‪.CG‬ـ‪ u‬ز‪9‬ـ = € (‪>1‬ـات‪ 3 ،‬ا‪+ ،uO‬ـ
د‪ 3 ،‬و ‪ 5‬را ذه"= ‪G‬ـ‪b‬ت =‪4‬ـد‪.‬‬
‫و‪K‬ـ د اﯾ ‪#‬ـﯾـ<هـ
‪4‬ـا 
‪XG‬ـهـ 
"‪XC‬ـ‪4 2‬ـ
‪XO‬ـ
ت روا‪ =9‬از ‪ .X‬ا‪.o‬ـ‪ =3 ،‬و ذه"=‪،‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ
(= ا@‪96 .‬ـ‪ ) <
M‬روح ‪4‬ـ
ـرت روﯾـ
‪=".4‬اش ‪4‬ـ اﯾ و‪@.&e‬هـ
(*ﻁ ﯾـ 
@‪ ،‬ــ
‪9‬ـوا‬
‫‪ . 2C‬ـ
ن ‪5‬ـ د =‪ +‬د‪.‬‬
‫و‪ @.&e‬ـ م ‪.4 
+‬ـار ا@ و ‪9‬ـ) روﯾـ
‪>4 ،‬ـ) (" ـ
‪K‬ـ‪b‬ب ـدن در ‪%.9‬ـ) (‪%‬ـ‪4‬ـ)‬
‫‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ) ه*ـ‪ ($‬ه ‪.+‬ـ
ر از ‪9‬ـ ‪5 =3‬ـ د‪
6‬ه= ) در ‪6‬ن ‪ (6‬ـ
(‪&X‬ـ) و 
‪ K‬ـ
ن ـ‬
‫@‪
9‬م ـ ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ه ) 
‪XG‬ـهـ
ﯾ= ) ‪ (6‬ـ
در ‪XO‬ـ
ت ‪ K‬ـ
نهـ 
زﯾـﯾ ‪4‬ـ ( ="ـ‬
‫اﯾ"‪ Z‬در اـاﺡ@ 
و ‪5‬ـ ا‪. 3 =4‬ـ‪ 2‬و ‪4‬ـون روﯾـ
‪4= *4‬ـ‪9‬ـ‪ .‬اـ
‪ (6‬ـ
در ـ
ل ‪ 5‬ﯾ\‬
‫ا@‪ ،‬ﺡ> @ و دا‪ 2C \9‬از ‪5‬ـ د دارد‪ .‬از ‪ )*5‬ﺡ‪B‬ـ ر در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪G t
4‬ـ‪b‬ت =‪4‬ـد و‬
‫ـ
در ا@ هـ ‪%‬ـ
) ‪ N4‬اهـ ‪1‬ـ "ـ !) در ‪XO‬ـ
ت ‪4‬ـ
‪(t‬ـ و !ـ) ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ‪ .‬هـ ‪]96‬ـ) در‬
‫ه*= ا@ از ا ‪#‬ﯾـ ‪6‬ـ< و ه*=اش (" ـ
‪4‬ـ ا‪ )C‬ﺡ‪ B‬ر ا دوام =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬در ‪
Y6‬ز‬
‫ه‪.‬ـ[ ‪ RK‬ا ‪ X9‬د و ) ‪6‬ن ( ـ) ـ
د ‪4‬ـ د‪% ،‬ـ= ‪ <,9‬و ـ رت ‪.9‬ـ 
ـ)‪ .‬از ) ‪6‬ن ( ﺡـ
‪@G‬‬
‫‪5‬ـ
م‪# =%( ،‬ـﯾـ ‪6‬ـ‪ .‬ـرت درون ا ‪ @.XC‬ﯾـ 
@ و ا‪9‬ـ ا‪9‬ـ از درو‪ \9‬ار(&ـ
‪+‬ـ
ت ا‬
‫ـ
در ‪+‬ـ‪9‬ـ و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ +=4‬ـ
ر ـ رت ‪.4‬ـو‪ =9‬ﯾ 
"ـ‪ ،‬ـ
‪"9‬ـ ﺡ‪X‬ـ
بهـ
ﯾ= ) از ‪u‬‬
‫!‪ ,‬ـ)هـ 
‪. 3‬ـ‪ 2‬و ‪K‬ـ ‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ=‪.5‬ـ‪R‬د‪ .‬ﺡـ@ و &ـ
‪ @.G‬ه ‪" >+ )4 ),.‬ﺡ"ـ= ‪#‬ـﯾـ‬
‫=‪6‬ﯾ"ـ و از اﯾ ﺡـ
ت و ار(&ـ
‪+‬ـ
ت "ﺡ"ـ= ‪t >+‬ﯾـ)هـ 
ـو ‪ =>+‬ﯾـ>= ‪4‬ـ رو‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪6‬ـﯾـ< ‪+‬ـ و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روا‪9‬ـ= ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ از ‪XO‬ـ) روح را ‪ >+‬داد‪ .‬ا رﯾ‪ ),‬و ‪."4‬ـ
ن‬
‫ُ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪ .‬او‪6 ،‬ن‪ ( ، ،‬و ‪ .
+‬ا اﯾ"‪%‬ـ 
@‪%96 ،‬ـ 
@ و ه ) ‪
K‬ه*@‪ ،‬در ( ـ 
=‬
‫‪ K‬ـ
ت ‪19‬ـ ذ ="ـ‪+ .‬ـق‪Y ،‬ـب‪"K ،‬ـ ب‪ + ،‬ـ
ل‪4 ،‬ـ
‪ t‬و ‪#‬ـ
ﯾ‪ ،.‬هـ ‪%‬ـ
و در ( ـ
م ل‪.‬‬
‫ه ـ) هـ ﯾـ@هـ
و ‪=4‬هـ ﯾ@هـ
در ا ه*ـ= دار‪9‬ـ‪ .‬ا ‪ 9‬ـ
د ـدﯾ@‪9 ،‬ـ ر و ـ ت ا ا@‬
‫ا ـ ‪XO =.‬ـ
ت ‪ =, 4‬و ‪9‬ـ ر ا@ ) ‪9‬ـ رهـ
را =‪6‬ـﯾ"ـ‪ .‬ا ه ـ) ـ‪.e‬ـ)هـ
و‬
‫ه ـ) ـﯾ‪B‬ـ)هـ 
@‪6 .‬ـﯾـ
ر‪6 ،‬ـﯾ"\ و ‪6‬ـﯾـ<‪ ،‬ه ـ) و ه ـ) (" ـ
ا ا@‪.‬‬
‫دـ)ا از ـ' ـ) ا را ‪"3)4‬ـ ان ـ) ﯾ
‪19‬ﺱ ‪."4‬ـ
‪9 =9‬ـ 
ـ‪4 b‬ـ ه ـ) 
‪"F‬ـ
ت (&ـﯾـ‪u‬‬
‫=""ـ‪ .‬ا ‪6‬ن ا@ و ﺡ= ‪ \.4‬از ‪6‬ن‪]96 ُ .‬ـ) ) ا"ـ ن در ‪.‬ـ ه*= ا@‪ ،‬ه ـ) ‪]96‬ـ)‬
‫) ‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د و هـ ‪]96‬ـ) ) ‪ \.#‬از اﯾ ‪4‬ـ د‪K ،‬ـ‪ R‬ا ‪.9‬ـ*@‪"F 
.‬ـ
ت در ا ﯾ
 ـ) ‪ Q )4‬ـ ر‬
‫=رـ‪ .‬ه ـ) در ا و ‪4‬ـ) اراد< ا ‪ += =%‬د‪ .‬ا ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ﺡ‪ B‬ر ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ا@‪.‬‬
‫هـ‪ $‬ـ
‪( 4‬ـ ‪.e‬ـﺡ ا@ و هـ‪.Y $‬ـ ـ
‪( 4‬ـ ‪.e‬ـﺡ‪ .‬ا ﺡـ 
‪.N+‬ـ@ ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ـ
د‬
‫ا@‪ .‬هـ‪."4 ُ $‬ـ
دﯾ و هـ‪K $‬ـ‪."4 R‬ـ
دﯾ ـ
د ا@ ) ‪4‬ـ
( ـ
م ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ = N‬ﯾـ و‬
‫‪4‬ـ) ‪6‬ن ز‪9‬ـ = =‪,N4‬ـ‪.*( .‬ـ‪+ $‬ـ‪ =9‬و (*‪.‬ـ‪9 $‬ـ
‪+‬ـ‪ =9‬ا@‪ ،‬ﺡـود ا@ و‬
‫‪9‬ـ 
ﺡـود‪ ،‬در >ـ =‪6‬ﯾ و در >ـ ‪%" = 9‬ـ‪ ،‬ـ
‪( 4‬ـ ر و ‪.Y‬ـ ـ
‪( 4‬ـ ر ا@‪ ،‬ه ـ) ‪]96‬ـ)‬
‫در ‪4‬ـ
‪ t‬ذـ ‪+‬ـ ‪K‬ـ‪ R‬ا ‪4 .@*.9‬ـ) €ـ
‪ K )4‬هـ< ا= (ﺡـ و ‪K‬ـﯾ
‪9‬ـ
ت ﺡ*= ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪$‬‬
‫‪ *K‬ـ
‪ =9‬ﺡ‪B‬ـ ر دارد و 
‪9‬ـ ن ( ـ 
= ار
ن >ـ و ذه و ‪3‬ـ
ر< ه*ـ= و ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ 96‬ـ 
@‪.‬‬
‫هـ‪ ( @3 $‬ـ 
= &ـ
‪.G‬ـ@ه
و ا‪ 3‬ـ
ل و هـ‪& $‬ـ ل ( ـ 
= ‪@3‬هـ 
@‪.‬‬
‫‪4‬ﯾ"‪M‬ـ ‪ )9‬ا ا ‪6‬ـﯾ""ـ<ا ا@ ) ﺡـ 
(ـ‪O7‬ـ‪ $‬و ﺡـ@ ‪.XC‬ـ@ ﯾـ 
ـ)ا از ـﯾـ‬
‫ ـ
د ا@ ) ‪  )4‬ه ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و 
‪"F‬ـ
ت ‪
K‬ر ا@‪4 .‬ـه ـ) !‪.‬ـ‪19 R‬ـ ذ ="ـ‬
‫!ـ ن ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪4 R‬ـون ا ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ه*= دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬ه ـ
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) ا‪.G‬ـ
ف در (ـ
ر و ‪#‬ـ د‬
‫‪#‬ـ
ر!ـ) ‪4‬ـ) ه‪
4 $‬ـ) =‪9 +‬ـ و ه
‪9 M9‬ـ) ) ذرات ‪6‬ب ـ
ش درﯾـ
را =
ز‪9‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬‬
‫هـ‪ $‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ و هـ‪ $‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د از ‪4‬ـ) ه‪."( $‬ـ< ‪+‬ـن ر‪+‬ـ)هـ 
ا‬
‫‪#‬ـﯾـ ‪6‬ـ< ا@‪ ُ .‬ه*ـ= !ـ) در ( ـ 
‪.‬ـ@ و !ـ) در ‪.‬ـ
س ‪K‬ـ‪ =FR‬ـﻁ و ـﻁ از ا‬
‫ا@‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ا 
‪XG‬ـ ( ـ 
= ‪9
,9‬ـ)هـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪3‬ـ‪ $‬از ‪.4‬ـت &"ـ ‪+ ،‬ـ
دا‪ =4‬و ‪O‬ـاوت ا@‪ .‬ا‬
‫‪
+‬ر از ‪9‬ـ ـ
ن و (^ـ\ و ـ از ـاـ= ا@ ) در (‪B‬ـ
د ‪4‬ـ
‪K‬ـ
د ﯾـ

د ـاﯾ= ا@‬
‫و ا= ا@ ) در ـ) !ـ 

‪.9‬ـ
) 
‪XG‬ـ ( ـ 
= ‪9
,9‬ـ)هـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪3‬ـ‪ $‬از ‪.4‬ـت‬
‫&"ـ ‪+ ،‬ـ
دا‪ =4‬و ‪O‬ـاوت‪ ،‬ـا= ) در (‪B‬ـ
د ‪4‬ـ

د ـ ا@‪
6 ،‬ه= ‪.4‬ـار ‪+‬ـ< (‬
‫(ـ ‪.e‬ـﺡ =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ ،‬ـ)ا ) در ز‪4‬ـ
ن 
>ـﯾ@ در ‪4‬ـ ‪.‬ـ‪9‬ـ< ‪.‬ـ) ‪]96‬ـ) در ‪4‬ـ
‪6 t‬ـ‬
‫=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ا ‪4‬ـ رت ‪K‬ـﯾـ
نهـ 
ار(&ـ
‪4 =+‬ـ
‪ t‬و ‪#‬ـ
ﯾ‪
Q .‬هـ =‪+‬ـ د و ﺡ‪.‬ـ
ت را در ه ـ) ا‪
>+‬ل‬
‫‪#‬ـﯾـ =‪6‬ورد‪ .‬زـ‪R‬ـ) ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ S9‬ـ)ا ذا(ـ= و ‪K‬ـ هـ ا@ ) ـ رت &ـ
‪ =G‬ا ا@ و‬
‫‪96‬ـ>ﺱ ) ش ‪"+‬ـ ا دارد ) ‪6‬ن( را =‪"+‬ـ د و د‪ \G‬از ‪"6 u&+‬ـ< =‪+‬ـ د‪X"K .‬ـ) ‪.‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫ا ‪9‬ـ ر ا@ در ﺡـ
‪.G‬ـ>) در ‪X"K‬ـ) (ﺡـ
‪=9‬اش ‪4‬ـ رت هـ ش ‪K‬ـ < ="ـ‪ .‬اﯾ (‪%‬ـ‪.‬ـ
ت‬
‫ار(&ـ
‪ =+‬ه ]"ـ
ن در ـاـ ‪" #‬ـ) ه*ـ= =ر"ـ و درون ‪ K‬ـ
نهـ
‪#‬ـ~وا =""ـ‪.‬‬
‫در ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪4 $‬ـ
‪ t‬ا ‪ S9‬ـ)ا =‪6‬ـﯾ"ـ ) ‪. )4‬ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ +‬ـت دارد‪ .‬در ‪ K‬ـ
نهـ 

‫روا‪ =9‬از ار(&ـ
‪+‬ـ
ت ا ‪9‬ـ ر ‪#‬ـﯾـار =‪+‬ـ د در ﺡـ
‪.G‬ـ>) در ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ *K $‬ـ
‪ =9‬در ه‪k.‬ـ@ هـ ش‬
‫‪4‬ـ) (‪%‬ـ= درـ=‪6‬ﯾـ‪ .‬در ‪X3‬ـ
ر(ـ= (ـ
< ا =‪6‬ـﯾ"ـ‪ ،‬دوام =‪,N4‬ـ و ‪4‬ـا !ـ‪7‬ﯾـ= )‬
‫ـ
در ‪+‬ـ د ـ ‪.‬ـ= ـ
د را ‪",4‬ـ د ‪6‬زاد ‪ )4‬ار‪S‬ـ
ن =‪6‬ورد‪ .‬او ا‪.5‬ـ
ر =ﯾـ
‪4‬ـ ) ‪9‬ـ ر‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪.X4‬ـ"ـ و ‪4‬ـ
‪ 3‬و دراﯾـ@ ‪5‬ـ د ‪4‬ـا‪9‬ـ‪ .‬ا‪ 4‬اـ‪6 ،‬زاد ‪4‬ـ) ه ـا< دارد‪ ،‬ـ ‪9‬ـ)ا از‬
‫رهـ
ﯾ= ) روح را ‪4‬ـ) ‪K‬ـ هـ ‪+‬ـ
د و ‪&+‬ـ‪ u‬ره" ـ ن ="ـ‪ .‬اﯾ ‪6‬زاد ﺡ‪.‬ـ=‪+ ،‬ـ
د‬
‫ﺡ‪.‬ـ= و دا‪ \9‬ﺡ‪.‬ـ= ‪5‬ـا@‪.‬‬
‫رهـ
ﯾ= روح از اـ
رت 
‪XG‬ـ ‪.o‬ـ ه ار< &"ـ
ﯾ= از ‪6‬زاد ‪4‬ـ د< ا@ ) ‪6‬د= ‪%*K‬ـ ‬
‫="ـ‪ .‬اﯾ ‪%*K‬ـ در ﯾـ>
ﯾـ‪"( Z‬ـ 
‪N‬ـ
(= ) ‪4‬ـ) ‪.‬ـ‪.‬ـ ‪ 9‬ـ
و ‪.‬ـ‪.‬ـ ‪ 9‬ـ
=رـ (>ـار‬
‫‪+‬ـ< ا@‪,4 .‬ـ دا‪ F‬ـ
ً در (&‪.‬ـ' ـ
ل‪ ،‬ﯾ>= از را<هـ 
‪5‬ـا را ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< ا@ اـ
ه ـ‪4 R‬ـ)‬
‫ـ ‪.‬ـ@ د@ ‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ (ـ
روز ) ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪.4‬ـ
‪4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ

در ا@ در‪K‬ـ) ـ
ل او‬
‫را (‪.N,‬ـ‪ U‬دهـ‪ .‬از ‪6‬ن ‪#‬ﺱ (ﺡ@ ﺡـ 
‪ @L‬ـ
ه
‪9‬ـ
ـار = ‪.‬ـد‪ ،‬ه
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) ‪K K‬ـ‪
M‬ن زﯾـ‬
‫‪4‬ـ
ل ـغ ‪5‬ـ
‪9‬ـ‪ =M‬از ـ‪9R‬ـ روز
ر ﺡ‪1‬ـ ظ =ـ
‪"9‬ـ‪.‬‬
‫‪6‬د= ‪&.XO‬ـ
ً ـ
در ا@ (" ـ
ذر<ا از ( ـ 
‪.‬ـ@ ـ
د را درﯾـ
‪4‬ـ و ‪6‬ن هـ‪4 $‬ـ
(‪%‬ـ‪4‬ـ)‬
‫و‪.&e‬ـ@ ا‪ G‬ـ= ‪4‬ـاﯾ\ ‪ += *.‬د‪G .‬ـ‪b‬ا راه= و‪K‬ـ د دارد ) ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪6‬ن را 
(ـ و 
(ـ‬
‫در "ـ‪
4 .‬و *‪.‬ـ‪ )4 $‬ﺡ‪ @.‬دا‪"9‬ـ< و دا‪*9‬ـ) ﯾ>= =‪9 +‬ـ‪ .‬اﯾ (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪4‬ـ)‬
‫اﯾ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪4‬ـا ‪6‬د= ا>
ن ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@ ) او از دو و‪
6 @.&e‬ه= ‪4‬ـ‪5‬ـ ردار ا@‪,4 .‬‬
‫ـ
ﺡ' دو ‪5‬ـ ﯾ\ ا@‪ .‬ﯾ>= ‪19‬ﺱ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ﯾـ
‪5‬ـ ﯾ‪ ) =,‬او از ا‪4‬ـا =‪"+‬ـ 
ـ و ‪&4‬ـ از‬
‫ا‪O‬ـ‪7‬ع از ﺡ‪ B‬رش ‪6‬ن را ‪ 5
C5 )4‬ﯾ\ ﺡ‪.‬ـ= ‪5‬ـ د =‪"#‬ـارد‪ .‬دﯾ‪M‬ـ ‪ 5‬ﯾ\ ‪.Y‬ـ ‪#‬ـﯾـ<ا‬
‫ﯾـ
ه ـ
ن ‪ (6‬ـ
ه ﯾ@ ﺡ‪.‬ـ= ‪K‬ـ
وﯾـان و ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ= ا@ ) درون و 
‪+‬ـ) ‪ <+‬ا@‪.‬‬
‫!"ـ
‪]9‬ـ) ‪6‬د= ‪6‬رزو "ـ و ﺡـ
‪e‬ـ ‪+
4‬ـ ـا
رهـ
و (ـ‪7‬ش ‪t‬زم را ‪4‬ـا ‪5‬ـ د‪"+‬ـ 
= ‪ &4‬‬
‫‪6‬ورد =(ـ ا‪9‬ـ ه ﯾ@ ‪ 5‬ﯾ\ را در ‪ (6‬ـ 
ـوپ ‪.4‬ـ
‪4‬ـ‪
4 .‬ا‪%9‬ـ
م اﯾ ‪ 3‬ه ﯾ\ در هـ ﯾـ@‬
‫ﺡ‪.‬ـ=‪ ،‬دا‪ \9‬ﺡ‪.‬ـ= و ( ـ 
‪.‬ـ@ ـ
د ﺡ =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪,4‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ) (ـ
روز ) در ‪%*K‬ـ ‪5‬ـا ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪6‬ن را ‪N9‬ـ اهـ ﯾـ 
@‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ‬
‫) هـ ـ‪ N9 R‬اهـ (ـ ا‪5 @*9‬ـا را ‪ G‬ﺱ "ـ‪ .‬ذه او ‪.9‬ـ‪ N9 R‬اهـ (ـ ا‪ @*9‬از ) ‪6‬ن ( ‪@X‬‬
‫ ‪.‬ـد‪ .‬اـ
‪ ) <
M96‬او دﯾ‪M‬ـ در ‪%*K‬ـ ‪5‬ـا ‪.9‬ـ*@ و ه"‪6 ) )=
M‬ن ( را ‪4‬ـ) "ـ‪=,N4 )GR‬‬
‫از ‪5‬ـ د ‪"+‬ـ 
ـ
ﯾ= ـد ) ‪6‬ن ( ه ‪4 ),.‬ـ
و ‪ 5‬اه ‪4‬ـ د‪ .‬او ‪4‬ـ) اﯾ در ‪9‬ـ
‪F‬ـ ‪5‬ـ اهـ ‪6‬ـ )‬
‫‪5‬ـا وا&‪.‬ـ= ا@ ) ه ار< ‪4‬ـ
او ‪4‬ـ د< و ه ـ‪ R‬و را (ـ ‪>9‬ـد< ا@‪6 .‬د= ـ
در ‪4‬ـ)‬
‫دﯾـن ) ‪6‬ن( ‪.9‬ـ*@ زﯾـا ) ) ‪6‬ن ( از ﺡ اس ‪.4‬ـو‪ =9‬و ) ‪4‬ـ) 
ر دﯾـن اﯾ د‪.9‬ـ
=‪6‬ﯾ"ـ‬
‫‪ "#‬ـ
ن ا@‪ .‬اﯾ ﺡ اس در ‪ K‬ـ
نهـ 
درون در ا‪.5‬ـ
ر و ‪"*.9‬ـ ! ن ـا ‪ K‬ـ
ن ـ
د<‬
‫
ر‪4‬ـد ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬ﺡ اس درو‪9‬ـ= ‪6‬د= هـ‪4 $‬ـا دﯾـن ‪ K‬ـ
ن ‪.4‬ـون ‪ 
)4‬ر =‪6‬ﯾ"ـ و هـ‪ K $‬ـ
ن‬
‫درون‪ "( .‬ـ

4‬ا‪1‬ـ
د< از ﺡ اس درون ا@ ) ‪6‬د= =(ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـا را ‪.4‬ـ
‪4‬ـ‪ .‬او هـ ـ‪
4 R‬‬
‫(‪. %‬ـ‪R‬ات ‪.4‬ـو‪=9‬اش ـ
در ‪4‬ـ) ‪%*K‬ـ ) ‪6‬ن ( ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪96‬ـ‪6 ) <
M‬د= ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ا‪.+‬ـ
را ‪9 M96‬ـ) ) وا&ـ
ً ه*"ـ ‪".X4‬ـ ‪9‬ـ) ‪9 M96‬ـ) ) ‪"4‬ـ‪= L‬ر"ـ‬
‫‪5‬ـا را ‪ 5‬اهـ ‪"+‬ـ
‪ )4 .@5‬اﯾ (ـ(‪.‬ـ' ‪9‬ـ) (" ـ
وارد و‪.&e‬ـ@ ‪4‬ـ دن =‪ +‬د ‪>4‬ـ) ـم در‬
‫‪K‬ـ
ودا‪ (6 =M9‬ـ
ـ‪b‬ارد< و اﺡـ
‪ 5 )G‬اهـ ﯾـ 
@‪ .‬او ﯾ‪. Z‬ــ
ﯾ= ‪5‬ـ اه ‪+‬ـ ) ‪4‬ـ) &"ـ=‬
‫رو‪. e+‬ـ ا@‪ .‬اﯾ ـﺡـ) دوم و در ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا =‪+
4‬ـ‪ .‬وا&‪.‬ـ@ ﯾ>= ا@‬
‫هـ!"ـ ادﯾـ
ن ‪96‬ـا ‪4‬ـ) ‪9‬ـ 
ـ 
ـ ‪
9‬ـ ن ‪
C5‬ب =""ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن وﺡـ(= ا@ )‬
‫‪5‬ـد"ـان در (ـ‪7‬ش ‪4‬ـا ‪
,9‬ن دادن ـا@ درو‪9‬ـ= روح ‪4‬ـ ‪6‬ن (ـ`‪.‬ـ ـد<ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن‬
‫‪ K‬هـ< درو‪ =9‬ا@‪4 ،‬ـ
رـ)ا از ـ
د ) ه ‪ "# ),.‬ـ
ن ا@‪ ،‬زﯾـا ) ) ‪6‬ن (ه ـ ار<‬
‫ـا(ـ از ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه= و ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4= *4 ,4‬ـد و ‪G
4‬ـ < ا‪ = G‬درون ‪ ,4‬ا@‪ .‬هـ
< اﯾ‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ ‪6‬د= رو‪ + +‬د (ـ ‪G‬ـ ا‪ G‬ـ=اش ) ه ـ
‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪ @5‬روح در درون او@ (ﺡ‪2‬‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ‪ <
M96 .‬ا@ ) او ‪ )4‬ا‪.‬ـ‪5 $‬ـا &ــ د ="ـ‪ .‬ز‪4‬ـ
ن ‪(= 9 ,4‬ـ ا‪9‬ـ ‪.4‬ـ
‪M9‬ـ ﺡ‪.‬ـ=‬
‫ ـ
ت ـس ا‪ G‬ـ= ‪+
4‬ـ ـﻁ ز‪4‬ـ
ن اﺡ*
س ـ
در ‪ )4‬اﯾ ـ
ر ا@‪(= 9 ,4 N .‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫از ـ
ش وو‪#t‬ـ هـ
)ـ‪+‬ـ) ‪5‬ـ 
ش‪ ،‬ـ
در ‪.4 )4‬ـ
ن ـ
رغ از ﺡـودﯾـ@ ( ‪4‬ـ
‪+‬ـ ! ن‬
‫دـ‪N <
M‬ـ
(= زـ
ن و ـ>
ن ﺡـود ا@‪ .‬ا‪*9‬ـ
‪4 ) =9‬ـ ا‪%( 9‬ـ‪.4‬ـ
(= را ) در ا‪.‬ـ‪$‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬ـا ‪6= &4‬ورد ‪.4‬ـ
ن "‪ "( ،‬ـ
از ‪%‬ا ‪ 3‬ـ و ‪4‬ـ
در‪",5‬ـ = ! ـ<اش ‪ )4‬اﯾ ـ
ر ـ
در‬
‫ا@ ‪9‬ـ) ﻁ ‪4‬ـ
 ـ
ت‪.‬‬
‫ا ـ
رغ از &‪.‬ـ
رهـ 
زـ
‪ =9‬و ـ>
‪ =9‬ا@ و ـ
ش و ‪K‬ـ
ﯾ‪6 ) <
M‬ن ( ‪.*4‬ـ
ر ‪1‬ـ
وت از ز‪4‬ـ
ن‬
‫‪ ,4‬ا@ ) (" ـ
در راـ 
‪.4‬ـ
ن وا&‪.‬ـ
ت و (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ﺡ ا\ ‪ >+‬ــ) ا@‪)4 .‬‬
‫اﯾ (ـ(‪.‬ـ' ا@ ) ـ
ه
‪9‬ـ
ﻁ =(ـ ا‪9‬ـ ‪ < >+‬و ‪7K‬ل ـ
د را در ﺡ‪.‬ﻁ ـ
‪ 'O‬و ‪)4‬‬
‫ز‪4‬ـ
ن ا‪e‬ـاد ‪4‬ـ
ز ـ "ـ‪.Y .‬ـ ‪ =N+‬و ‪ =N+‬و ـ
وراا‪.XCG‬ـ&)‪"& ،‬ـ و 
د‪ ،‬درو‪9‬ـ= و‬
‫‪.4‬ـو‪ .=9‬هـﯾـ‪ Z‬از اﯾ ز‪4‬ـ
نهـ
در ﺡ‪)C.‬هـ 
ـ ‪9‬ـ
ـ ن و در ‪C‬ﺡ ‪1‬ـ
و(= ) ‪
4‬ز ـ ""ـ<‬
‫&ـ
‪ =9‬ـ‪4‬ـ ط ‪ )4‬ه ـ
ن و‪.&e‬ـ@ از هـ ‪.+‬ـ
ر =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .X ،‬ﺡ‪.‬ـ@ ا@‪ ،‬و‪>.G‬‬
‫ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ‪ 96‬ـ
!ـ) ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= و !ـ) ‪4‬ـ) ا(‪1‬ـ
ق ‪.4‬ـ
ن ""ـ< ( ـ 
‪.‬ـ@ ﺡ‪.‬ـ@ ‪.@*.9‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ= ) در ‪5‬ـا ﯾـ 
@ =‪+‬ـ د ‪ ,‬ل ا‪e‬ـاد ‪+= 9‬ـ د در ﺡ
‪.G‬ـ>) ا‪e‬ـاد ﯾـ>= از‬
‫‪3‬ـ ا ه ‪,.‬ـ) ﺡـ
‪e‬ـ در ا‪&4‬ـ
د زـ
ن و ـ>
ن و در ‪ K‬ـ
ن ‪#‬ـﯾـ<هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ا@‪.‬‬
‫ ـ
د 
‪"9‬ـ ‪6‬زاد ا@ ) ‪4‬ـ
ﯾـ دو‪4‬ـ
ر< و دو‪4‬ـ
ر< ـﺡ ‪ +‬د‪6 .‬زاد در ا‪.‬ـ‪. $‬ـ‪R‬ﯾ>=‬
‫‪"3‬ـ ـﯾـ‪R‬ان و ـار ا@‪6 .‬زاد وا&‪.‬ـ@ ‪Y‬ـ
ﯾ= در ز‪9‬ـ = و ﺡـ 
ـ ‪ 9‬ـ
ﯾ= ‪.‬ـ‪.‬ـ ‪ 9‬ـ

‫‪.‬ـ‪.‬ـ ن ("ـ 
{ روح در ‪XO‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@‪6 .‬ـ ‪t‬ﯾ@ )‪ .*N9‬در‪K‬ـ) و در ا ( ‪)4‬‬
‫&"ـ= ‪K‬ـ ﯾ"ـ< ‪5‬ـا‪4 ،‬ـ
ﯾـ 

ه
‪9‬ـ
ﯾ‪! Z‬ـ‪ += 7‬د‪ .‬اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (‪=%‬‬
‫‪ *K‬ـ
‪ =9‬ـ
د در ز‪ .‬ا@ و ـ`ـ رﯾ@ دارد ه ـ) روحهـ
ﯾـ= را ) ‪6‬ـ
د< ‪4‬ـ
ز ‪)4 @,‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪, 4‬ـ=ا‪9‬ـ را‪4 ،‬ـا‪%9‬ـ
‪3‬ـ دت دهـ‪ .‬هـ ‪ ) =*>96‬ـ
ﯾـ ا@ داو‪XO‬ـ
‪)9‬‬
‫ز‪9‬ـ =اش را ‪ )4‬ا (ـﯾـ‪" $‬ـ هـ‪ $‬اﯾ"ـ‪ )4 Z‬ـ ‪K‬ـ‪7‬ل و ‪XK‬ـوت ‪5‬ـا ـا‪5‬ـ ا‪9‬ـ<‬
‫=‪ +‬د‪ .‬او ه‪$‬ا"ـ ن ‪6 )4‬زاد د@ =ﯾـ
‪4‬ـ‪
4 ،‬اﯾ و‪K‬ـ د‪ ،‬ـ
دا=) در ـ
‪ 'G‬ـ ‪ @+‬و‬
‫‪5‬ـ ن ز‪9‬ـ = ="ـ ‪X%‬ـ ر ا@ دو‪4‬ـ
ر< و دو‪4‬ـ
ر< را< ‪4‬ـ
ز ‪ @,‬را< ـﺡ "ـ‪ .‬اﯾ رو‪9‬ـ ‪4‬ـ
رهـ

‫و ‪4‬ـ
رهـ
ادا) =ﯾـ
‪4‬ـ و !ـ‪ 7‬هـ ـ‪X9 R‬ـ
ﯾـ در ـ
‪, 4‬ـ
ت و ‪.9 ) =(7>,‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ‬
‫ـ راه\ ـار =دهـ ‪9‬ـ
ا‪.‬ـ ‪+‬ـ< و د@ از (ـ‪7‬ش ‪4‬ـدارد‪ .‬اﯾ (ـ
زـ
‪ =9‬ا@ ) او در‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
ن ز‪9‬ـ = ="ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ هـ‪96‬ـ>ﺱ ) ‪K‬ـ
ن ‪4‬ـ ‪ u‬در ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا = ـ‪b‬ارد‪،‬‬
‫ز‪9‬ـ = ‪#‬ـ
ﯾـار =ﯾـ
‪4‬ـ و ‪4‬ـ) ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬د@ ‪.#‬ـا ="ـ‪ "( .‬ـ
را< *' ‪6‬را\ ‪X‬ـ= و‬
‫‪5‬ـ‪ =7‬از "‪".M‬ـ= ‪4‬ـ
ر 
رـ
‪4‬ـا !ـ‪ 7‬از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا ‪.‬ـ* ا@‪4 .‬ـ
(ـ‪7‬ش ـد ‪ L" )4‬ر‬
‫(ـ و‪.&e‬ـ@ ‪
6‬ه= د‪.9‬ـ و ‪1‬ـ در اـ
‪.G‬ـ‪ $‬ـ
د‪6 ،‬د= =(ـ ا‪9‬ـ ‪€ )4‬ـ
‪4‬ـ) ﯾ‪Q Z‬ـف‬
‫‪ 
#‬و ‪%‬ـاﯾ= ‪4‬ـا ‪ Q‬ـ ر ‪5‬ـا در ‪ K‬ـ
ن ـ
د< ‪*4‬ـ ‪4‬ـد در ﺡ
‪.G‬ـ>) در ‪.3‬ـﺡـ
ل در ـا('‬
‫ـ
رغ از زـ
ن و در ‪K‬ـ
ودا‪ =M9‬ا‪ G‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ="ـ‪.‬‬
‫ ـ‪9 >+ ،$‬ـارد و ‪ 
)4‬ر ‪.‬ـ ‪6‬ن ‪e‬ـور ا@‪! .‬ـ‪ُ 7‬ـ‪R‬م ا@ اﯾ وا&‪.‬ـ@ را درﯾـ
‪4‬ـ زﯾـا‬
‫) ‪ \N4‬ا‪L3‬ـ‪%*K $‬ـ او در ‪ K‬ـ
ن ‪.4‬ـو‪ =9‬و در ﺡ‪ )C.‬ـ
د<‪ ،‬ـ>
ن و زـ
ن ‪ Q )4‬ـ ر‬
‫=رـ‪4 .‬ـ
در اﯾ"ـ>) ـ‪ $‬ﯾ‪ Z‬ا‪4‬ـ‪R‬ار ا‪*9‬ـ
‪L" )4 =9‬ـ ر ـاه‪6 $‬وردن و ذ‪.5‬ـ< (
‪.o‬ـات و‬
‫(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@‪ ،‬روح ‪ )4‬ـ
د =رـ و دا‪ ُ \9‬اـ
‪.G‬ـ‪"& $‬ـ را در‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ﻁ ﯾ‪ Z‬ذه (‪XC Z‬ـ= =(ـ ا‪9‬ـ ‪G
4‬ـ <هـ
ﯾ\ را ‪ 
)4‬ر ‪.‬ـد و ‪ 14‬ـ ) ـ‪$‬‬
‫ﯾـ‪ Z‬ا‪4‬ـ‪R‬ار ‪ =N+‬ا@‪> 3 .‬ـد ‪6‬ن ‪4‬ـا ه ـ) روحهـ
ﯾ>*
ن ‪.9‬ـ*@ و ‪4‬ـا هـ ﯾ‪Z‬‬
‫ـ ر(= دﯾ‪M‬ـ دارد‪ .‬راه= ‪4‬ـا ر‪.‬ـن ‪ )4‬ـ
د و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد ‪M‬ـ ‪4‬ـ ا‪C‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪ .‬اﯾ‬
‫‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ـ= ا@ ) روح =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـان د@ ﯾـ
‪4‬ـ‪G .‬ـ‪b‬ا اﯾ ـ‪4 $‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
(‪%‬ـ‪4‬ـ)‬
‫*‪.‬ـ‪.9 $‬ـ' ‪+‬ـ د ‪9‬ـ) از ‪K‬ـ
‪ '9‬دﯾ‪M‬ـان ارا‪F‬ـ) ‪ +‬د‪# .‬ﺱ در=ﯾـ
‪.4‬ـ‪4 ) $‬ـا روح دا‪\9‬‬
‫‪Y‬ـ
‪ =F‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد ‪M‬ـ در ‪"+‬ـ
‪5 @5‬ـ دش‪.‬‬
‫اﯾ دا‪4 \9‬ـا روح 
= ا@ و ‪4‬ـان ‪
K‬ودا‪"4 .,N4= =M9‬ـ
‪4‬ـاﯾ‪>1( ،‬ـ و (& ـ‪ 2‬و‬
‫*‪1‬ـ)‪4‬ـ 
= در ـ رد ـ
د ‪4‬ـا و‪.&e‬ـ@ ‪
6‬ه= ا‪ .4 =9
*9‬ـ د< و ‪"& =4‬ـ= ا@ زﯾـا‬
‫) ‪(= 9‬ـ ان ) ‪6‬ن ( را دﯾـ ﯾـ
‪."+‬ـ و ‪(= 9‬ـ ان ‪4‬ـ ) ‪6‬ن ( د‪.G‬ـ و "‪6 2C‬ورد‪.‬‬
‫‪4‬ـا و‪ @.&e‬ا‪*9‬ـ
‪.4 =9‬ـ
ن ـدن‪( ،‬ـ ‪.e‬ـﺡ دادن و ‪ 1 N‬در ‪
4‬ر< ـ
د (" ـ
در‬
‫ار(‪X‬ـ
ط ـ
‪6) 4‬ن( ‪ ُ
4‬ا>
‪^9‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪"3 .‬ـ 
ـ (ﺡـ
‪ =9‬ا‪K‬ـ
ز< ‪= 9‬ده"ـ ‪K‬ـ هـ< ‪5‬ـاﯾ=‬
‫‪ )4‬رو‪"+‬ـ= ‪ )4‬ذه ‪,4‬ـ را< ﯾـ
‪4‬ـ‪5 .‬ـا =(ـ ا‪9‬ـ ‪.+‬ـ < ‪5‬ـ د را ا‪ 3‬ـ
ل دارد و‪ "( >.G‬ـ
در‬
‫ ارد ‪.*4‬ـ
ر ‪e‬ـور و ا‪Ce‬ار ا@ ) ـ
د ‪ Q )4‬ـ ر ‪ 5‬د در اﯾ د‪.9‬ـ
‪X‬ـ
درت ="ـ‪.‬‬
‫اﯾ ‪+‬ـط ه ار< ﺡـ 
ـ‪ $‬ا@ (ـ
روز ) ‪"3‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ب ‪ +‬د و روح ‪
4‬ﯾ‪9
M‬ـ) ‪2C‬‬
‫ﯾ>= ‪+‬ـ د‪ ) <
M96 ،‬دو ‪.XO‬ـ&@ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ا‪ = G‬وﺡـت ﺡـ 
""ـ‪ .‬در اﯾ ه"‪
M‬م ا@ )‬
‫‪"3‬ـ ا‪4 = G‬ـ‪ 5‬ﯾ\ د‪.9‬ـ (*ﻁ =ﯾـ
‪4‬ـ و ‪ 5‬د را در و‪.&e‬ـ@ ـ
د ‪4‬ـ ‪
>+6 ,4‬ر‬
‫=ـ
زد‪! .‬ـ) ا‪9‬ـ"ـ *ـ
‪4 ) =9‬ـ) ﺡ اﯾ ‪ >,‬ـ
‪6 2F‬ـ< و ‪4‬ـ) و‪.&e‬ـ@ ‪4‬ـ(ـ &"ـ ‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ـ 
ق ‪9 @&.XO‬ـ
‪6 F‬ﯾ"ـ‪.‬‬
‫و‪5 @.&e‬ا‪"+‬ـ 
= ـــ ا*
ب و‪4 @.&e‬ـ(ـ &"ـ ز‪9‬ـ = ـ 
ـ ق ‪ @&.XO‬ـــ (" ـ
در‬
‫‪X"K‬ـ) ـد ز‪9‬ـ = ـ
‪ 4‬ﺡ ل ا@‪ .‬در ه ـ) ادﯾـ
ن ‪ K‬ـ
ن ‪ )4‬اﯾ ‪X"K‬ـ) ـد ا‪+‬ـ
ر<‬
‫‪+‬ـ< ا@‪ .‬در ا"ـ>
ر‪ =N+ ،‬و ‪.Y‬ـ ‪4 =N+‬ـ دن ـ
د در (‪1‬ـ
وت ‪ .4‬ـ!‪ ,‬ـ)‬
‫‪Y‬ـ
ﯾ= ا‪,9 ) = G‬ـ
‪ )9‬و ‪1‬ـ= ‪9‬ـارد ‪
4‬ـ
ه
‪9‬ـ
(‪,‬ـﯾـﺡ ‪ <+‬ا@ ) ‪. @1‬ـ‪<R‬اش‬
‫‪+‬ـ 
(€ـ‪.‬ـ’ =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫*
‪. 'G ) =9‬ـ‪ <R‬ـ
ه
‪9‬ـ
را *' ـد<ا‪9‬ـ در ‪K‬ـ
ﯾ‪ <
M‬اـ
د ﺡ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ@ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن "* ب =‪9 +‬ـ و و‪1.Q‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪ K‬ـ_‪6‬ور روحهـ
و ‪4‬ـ
ز ـدا‪9‬ـن ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ
‪9‬ـ) ا=‪+‬ـ
ن در اـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا‪ = G‬ا@‪ .‬زﯾـا در اﯾ"‪%‬ـ
‪4‬ـ د ) ‪ 96‬ـ
‪ 4‬رت روح ‪6‬ـﯾـ<‬

‫‪12‬‬

‫‪+‬ـ‪9‬ـ و در ـ س داﯾـ< ا‪L3‬ـ‪4 $‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
(ﺡـ
‪ =9‬روا‪9‬ـ) ‪+‬ـ‪9‬ـ (ـ
‪XG 
>+‬ـ‬
‫‪4‬ـ ‪.‬ـ‪9‬ـ و ز‪9‬ـ =هـ
‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ =هـ
‪ 3‬ـ ـد<‪ ،‬ـ}‪ )4 ًt‬در‪K‬ـ)ا از ه ‪.+‬ـ
ر &"ـ ‬
‫د@ ﯾ
‪"4‬ـ ) ‪"+‬ـ 
ـ
ﯾ= ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـاﯾ‪,‬ـ
ن ‪ + *.‬د‪ .‬او ‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ) اـ
‪.G‬ـ‪4 $‬ـ
ز = ـدا‪9‬ـ‬
‫و از ه"ـ‪
M‬م ‪( .*N9‬ـ ‪G‬ـ‪+‬ـ
ن در ـار زـ
ن و >
ن ‪4‬ـ
‪96‬ـ
ن ه ـا< ‪4‬ـ د< ا@‪.‬‬
‫در ه زـ
ن (" ـ
&ـود ‪.N,( )4‬ـ‪ U‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ
‪6= F‬ﯾ"ـ و ‪6‬ن ه‪ $‬ه"ـ‪ =
M‬رُخ =دهـ‬
‫) ‪6‬دـ= ‪4‬ـ) ‪K‬ـ
ﯾ‪ <
M‬وﯾـ~<ا در *‪.‬ـ زـ
ن و ـ>
ن د@ ﯾـ 
ـ) ‪+
4‬ـ ) ‪9‬ـ
ب از دﯾـ
‪\9‬‬
‫ـو اـ
د< ‪4‬ـ
‪+‬ـ و (ـ ا‪*9‬ـ) ‪+
4‬ـ ‪9‬ـ ر و ‪>+‬ـ < او را ‪
,‬هـ< و در "ـ‪.‬‬
‫ره‪X‬ـان ـ‪b‬ه‪X‬ـ= د‪.9‬ـ
‪4‬ـا‪4‬ـ ا€ـﯾ@ ‪5= @*>+‬ـ ر‪9‬ـ !ـ ن ـ
در ‪.9‬ـ*"ـ را< ‪5‬ـا را ‪)4‬د@‬
‫‪4‬ـاﯾ‪,‬ـ
ن رو‪"" +‬ـ‪3 .‬ـ< ‪.‬ـ= از ‪ 96‬ـ
‪O
4‬ـﯾ‪ 2‬ا ‪"+6‬ـ
ﯾـ= دار‪9‬ـ و در ‪.‬ـ
ن ‪ 96‬ـ
هـ‪$‬‬
‫ ـ *= ه*@ ) ‪4‬ـا‪9‬ـ !‪9 M‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪6‬ن را ‪",( ) =9
* )4‬ـ) ‪ K‬ـ
نهـ 
ـا ﯾ"ـ‬
‫رـ
‪.9‬ـ‪>4 ) =* .‬ـ ‪+‬ـ ا را ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان (ـ ‪.e‬ـﺡ دهـ ‪4‬ـون ‪>96‬ـ) ‪N+‬ـ
ً ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ=‬
‫را (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـد< ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ ‪N9 2‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬هـ *= هـ‪ ) $‬ـ@ ﯾـ
‪4‬ـ در ﺡ‪%( .‬ـ‪4‬ـ)‬
‫در ﺡ‪B‬ـ ر ذات ا‪ = G‬ا را ‪ 6‬زش و ارا‪F‬ـ) دهـ‪ += 2 ،‬د‪
4 ) =* .‬ا هـ‪$‬ـ
ز ‪X9‬ـ د<‬
‫ا@ دا‪ 5 \9‬د را در ـو "ـ 
ـ_ زود ـ‪b‬ر =‪ 9‬ـ و ‪4‬ـ) ‪G‬ـ‪b‬تهـ 
‪ *K‬ـ
‪#= =9‬ـدازد‪ .‬اـ

‫‪>96‬ـ) ‪4‬ـ
روح ا‪ G‬ـ= ‪.%3‬ـ(ـ ا@ =دا‪9‬ـ ) ‪ $*K‬و ذه !‪.‬ـ‪K R‬ـ‪K R‬ـ 
ـ)ه 
درو‪ =9‬و‬
‫‪.4‬ـو‪ =9‬روح ‪.9‬ـ*"ـ‪Y .‬ـ 
‪.‬ـ ه ار< ‪5‬ـ د را در ( ـ
س ‪ 
4‬در ‪ C‬ح زﯾـﯾـ و رو‪+‬‬
‫‪. e‬ـان &"ـ در ( ـ
س ‪4‬ـ
ا در ‪ C‬ح ز‪4‬ــﯾ =ﯾـ
‪"4‬ــ‪.‬‬
‫روح ‪4‬ـ
ا ﯾـ
‪ K‬هـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ (&‪ ..‬هـ ﯾ@ ="ـ !ـ ن ه ـ
‪9‬ـ
‪ =,N4‬از ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@ ‪5‬ـا@‬
‫) در هـ ا‪*9‬ـ
‪.X&( =9‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ار(&ـ
ش ـ ت ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪#‬ـد< از "‪L‬ـ ر ﺡ‪.‬ـ= ‬
‫‪4‬ـ=دارد اـ
اـ ات ا وا&‪.‬ـ@ ـس ﺡ‪B‬ـ ر ‪5‬ـا را درون ‪,4‬ـ ـ
ش =ـ
ز‪9‬ـ‪! .‬ـ‪7‬‬
‫(" ـ
‪ )4‬ـ‪ Z‬ـ
ه
‪9‬ـ
=(ـ ا‪9‬ـ ‪C )4‬ﺡ= از هـ ‪.+‬ـ
ر &"ـ ‪9‬ـ
‪ + F‬د ـ) ـ
در ‪+
4‬ـ‬
‫(‪1‬ـ
وت ‪ .4‬و‪.&e‬ـ@ ‪#‬ـﯾـ< و اـ 
ـ) ‪ )4‬ذات را ( ‪.‬ـ‪ R‬دهـ‪
4 .‬اﯾ ( ‪.‬ـ‪ u‬ا ـر(= ا@‬
‫* از ا‪
>+‬ل ﺡ‪.‬ـ
ت‪%( ،‬ـ= =‪6‬ـﯾ"ـ‪ ( .‬ـ 
= ‪>+‬هـ 
ز‪9‬ـ< از ) ‪6‬ن ( ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ< و‬
‫‪6 )=4‬ن ( ه‪.‬ـ[ ‪ =>+‬از ﺡ‪.‬ـ
ت و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪.@+‬‬
‫ا ‪
4‬وﺡـ(= ‪#‬ـ
ﯾـار در ا
ه=‪ ،‬و‪.&e‬ـ@هـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت و 
‪XG‬ـهـ 
‪ *K‬ـ
‪O)4 =9‬ـ ر ه ـ
ه"ـ‪h‬‬
‫‪"= 3‬ـ و اﯾ ‪ )4‬د‪.G‬ـ و‪ K‬د رﯾ* ـ
ن ‪ =,3‬ا@ ) ‪ 96‬ـ
را ‪ 4‬ـ‪*4 $‬ـ) ا@‪ .‬اﯾ‬
‫ه ـ
ن ـ
‪ =+‬از ‪.9 2,3‬ـ*@ ) در و‪@.&e‬هـ 

6‬ه= ا‪*9‬ـ

, =9‬هـ< ="‪.‬ـ‪.$‬‬
‫‪ 2,3‬ا‪*9‬ـ
ن هـ‪"3 
+ $‬ـ ‪ 2,3‬و هـ‪ $‬ـگ ا@‪X9 2,3 .‬ـ
ﯾـ در و‪.&e‬ـ@ ‪
6‬ه=‬
‫ا‪*9‬ـ
‪ =9‬از ﯾ>= ‪)4‬دﯾ‪M‬ـ اﯾ€ـ
ر ‪+‬ـ د ‪M‬ـ در و‪.&e‬ـ@ ‪L9=4‬ـا‪9‬ـ)‪ ) =,3 .‬ــ
ً ا‪*9‬ـ
‪=9‬‬
‫‪+
4‬ـ ه ‪9 ),.‬ـ
‪4‬ـ د ""ـ< ا@ در ﺡ
‪.G‬ـ>) ‪"& 2,3‬ـ ز‪9‬ـ = ـ !"ـان =‪,N4‬ـ‪.‬‬
‫ا ‪
6‬ه= را در ‪6‬د= ‪= >+‬دهـ و ‪4 2,3‬ـ(ـ &"ـ روح را ‪4‬ـ
روح ا‪ G‬ـ= وﺡـت‬
‫=دهـ‪ .‬اﯾ وﺡـت در ‪ .3‬ﺡـ
ل "ُ‪ =,‬ا@ هـ‪.Y $‬ـ ‪ =N+‬و ه‪ . $‬ـ
‪ =9‬و *
‪) =9‬‬
‫‪ )4‬اﯾ و‪.&e‬ـ@ د@ ﯾ 
ـ)ا‪9‬ـ ‪$ )4‬ـ&ان واﯾـ&ا‪ , +‬ر‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪".4
9‬ـ
ﯾـ
ن &"ـ ‪4‬ـ
‪9‬ـ
‪",5‬ـ د‪( ،‬ـس و ‪4‬ـ‪1.>(7‬ـ= ‪4‬ـ ز‪9‬ـ = !"ـ‪= h‬ا‪9‬ـاز‪9‬ـ‪ .‬ذه ‪96‬ـ
ن‬
‫ـ| ‪+‬ـ< ا@ و ا"‪.‬ـ@ ‪ 5‬د را در ا‪3‬ـ
دات اـ ‪5 ،=G‬ـاـ
ت‪( ،‬ـ
‪.F‬ـ ا‪ K‬ـ
‪ ،=3‬ا‪N‬ـ
رات‬
‫= و ‪ =N+‬و ‪+‬ـا@هـ 
زود ـ‪b‬ر ‪""= %*K‬ـ‪"]96 .‬ـ
ن در ه ‪.+‬ـ
ر ﺡـود‬
‫‪3‬ـ‪ =97‬و و‪.&e‬ـ@هـ 
ه س‪G6‬ـ د د‪.9‬ـ
و ﺡ‪.‬ـﻁ ‪ *K‬ـ
‪5 =9‬ـ د ‪Y‬ـق ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ ) ـ
ﯾـ)‬
‫‪ K‬ـ (ـ
رﯾـ>= ‪4‬ـ ز‪9‬ـ =هـ
ﯾ‪,‬ـ
ن ا>"ـ< و دﯾ‪M‬ـ ـ
در ‪ 5 U.N,( )4‬ﯾ\ &"ـ و ذات ا‪ G‬ـ=‬
‫‪5‬ـ د ‪.9‬ـ*"ـ‪.‬‬
‫(" ـ
ا ا@ ) ‪6‬د= را ‪"]96‬ـ
ن ‪.4‬ـار ="ـ ) ‪ )4‬در 
‪ @&.XO‬ا‪ 5 = G‬ﯾ\ ‪
9‬ﯾ‬
‫‪ +‬د‪ .‬اﯾ ‪ 3‬از ‪ 3‬ـ< ه‪.‬ـ[ ـ ‪K‬ـ د ‪4‬ـ‪6= 9‬ﯾـ‪ ( .‬ـ
م *
‪ ) =9‬اﯾ در را در ‪b‬اه'‬
‫ ـ ‪
9‬ـ ن‪ ،‬ــ)ه
و >
(' دﯾ‪M‬ـ ‪%*K‬ـ =""ـ‪ @*>+
4 ،‬ـ ا‪K‬ـ) ‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ‪ "( .‬ـ

‫ا =(ـ ا‪9‬ـ و‪
6 @.&e‬ه= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪5 )4‬ـ د‪"+‬ـ 
= اﺡـ
‪ )G‬دهـ و (ـرﯾ‪%‬ـ
روح را‬
‫‪ *4‬و‪.&e‬ـ@ ‪5‬ـاﯾ= ره" ـ ن "ـ‪.‬‬
‫در ‪6 L9‬نﺱ ) ‪ 5‬د‪"+‬ـ 
= و ‪5‬ا‪"+‬ـ 
= را *' ـد< ‪+
4‬ـ‪ ،‬ه ـ) ادﯾـ
ن و‬
‫*‪)1‬ه
ــ
ً ‪O‬ـﯾ‪2‬هـ 
‪ +=4‬ـ
ر ه*"ـ ) ‪ )4‬ا ‪5‬ـ‪9 += $‬ـ‪ .‬از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ﯾ>
ﯾـ‪Z‬‬
‫‪ 96‬ـ
=‪ +‬د ‪4‬ـ) ا ر‪.‬ـ و را< ‪4‬ـ=ز‪9‬ـ‪
M‬ر وا&‪.‬ـ@ ‪Y‬ـ
ﯾ= را ﯾـ 
@‪ .‬در !‪5 ) =* $,‬ــ)‬
‫ا‪ = G‬را ‪ G‬ﺱ ـد< ‪+
4‬ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[ (‪1‬ـ
و(= ‪9 .4‬ـ~ادهـ
و ‪.3‬ـ<هـ

6 .4 ،‬ه=هـ 
ـ= و‬
‫ ـ ‪9‬ـ) ـ ‪ =9‬ـ‪b‬اه' و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬ا (‪B‬ـ
دهـ
و ‪N‬ـ
‪@1G‬هـ
را از را< رو‪9‬ــهـ 
ذه"ـ= او‬
‫زدود< ا@‪ .‬درون ‪.XO‬ـ&@ هـ ‪ =>+‬از ﺡ‪.‬ـ
ت ) ‪6‬ـﯾـ< =‪+‬ـ د ا‪.+‬ـ 
= ذا(ـ= ‪4‬ـا‬
‫وـ
ل ‪ )4‬ـ
ل ـ
د (&‪.X‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪6 .‬رزو دﯾـﯾ"ـ) و از ‪4‬ـا &ـ
دت در‬
‫‪ K‬ـ
نهـ 
&"ـ "‪L‬ـ ر ‪+‬ـ< ا@ ‪9‬ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د‪ .‬او در ا‪.+‬ـ
ق ـ
ل ﯾ‪9
M‬ـ)‬
‫ا‪ = G‬در درون ‪5‬ـ د ا@ ) ‪4‬ـ
ا‪X‬ـ
ل ‪.‬ـ‪ p‬او ‪.9‬ـ' =‪ +‬د‪.‬‬
‫ ـ
د 
ـ(ـﯾ ‪C‬ـ ب ‪ 2,3‬ا@‪>+ .‬ـ < او ‪4‬ـ*
‪ , =9‬د =‪ +‬د ) ـ
در ‪)4‬‬
‫درﯾـ 
@ ا‪ G‬ـ 
ـ
ت ) ‪6‬ن ( ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬او از !‪,‬ـ‪* $‬ـ
‪ ) =9‬در دام ‪ 1&e‬ـ 
‪5‬ـ د ــ
ر‪9‬ـ و‬
‫*ـ
‪ ) =9‬ه‪"!$‬ـ
ن در د@هـ 
 ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن در ‪4‬ـد = و ا‪O‬ـ
‪4= *4 @3‬ـ‪9‬ـ‪ "# ،‬ـ
ن‬
‫ا@‪ .‬ـ
د ‪ 5‬ﯾ\ را از راه ـ 
ـ ‪9‬ـ
ـ ‪4 =9‬ـ ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ
ن اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪%‬ـ= =ـ
زد‪.‬‬
‫اﯾ"ـ
ن ا‪N9‬ـ
ب ‪+‬ـ
‪"9‬ـ‪.# .‬ـوان ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا"ـ>
ر ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ
‪ =9‬ه*"ـ ـ) ‪5‬ـا ‪4‬ـا ‪4‬ـ
ز ‪@,‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬ـ) ا‪.‬ـ‪, 4 $‬ـ= و ه >
ر ‪4‬ـ
‪5‬ـ د ا‪N9‬ـ
ب ـد< ا@‪96 .‬ـ
ن &ـ
دت ﯾـ 
ـ‪ =9
M‬ه*"ـ )‬
‫‪4‬ـ
‪.#‬ـوز ‪4‬ـ ﺡ‪.‬ـ)هـ 
‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن (ـ ا‪*9‬ـ)ا‪9‬ـ را< ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪, 4‬ـ= را‬
‫‪.4‬ـ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫‪G
3‬ـ‪ $‬ـ
ورا ـا ‪
6‬ه= ‪ .‬ـ
‪&+) =9‬ـ ر ‪ .‬ـ
‪ ( =9‬ـار دارد اـ
‪4‬ـا هـ*= ) در‬
‫‪%*K‬ـ ) ‪6‬ن( ه ّـ@ ورزد ـ
‪4‬ـ دـ= ا@‪6 ) .‬ن ( ذات ز‪4‬ـﯾ ا@‪ ،‬در ـ
م‬
‫ـ
ﯾ*) ‪ @ L3
4‬و ‪" #‬ـ
ور ‪ .‬ـ
ن ـ
د از !"ـ
ن ‪K‬ـ‪7‬ل و ‪XK‬ـو(ـ= ‪4‬ـ‪5‬ـ ردار ا@ ) ‪19‬ﺱ‬
‫اﯾ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬و ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ $‬دﯾ‪M‬ـ در ـ
‪4‬ـ ‪3‬ــ) ‪+‬ـ
هـ
‪9‬ـ) و ‪# =4‬ـ
ﯾـ
‪K \9‬ـ‪XY R‬ـ
ر ‪9‬ـ
!‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪.9‬ـ*@‪6 ) .‬ن (ﺡـ 
= &ـ
‪ .G‬ـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ .‬ـ
‪ =9‬ا@‪6 ) .‬ن ( ﯾ
ز‪9‬ـ = را در *ـ< ‪Y6‬ـ ش‬
‫‪5‬ـ د =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد و ﯾـ
ان را از داﯾـ< ا‪4‬ـﯾ\ ‪C‬ـود =ـ
زد‪ .‬ا را< ا@ و ‪ .#‬ـ دن ) ‪6‬ن (‬
‫‪O‬ـﯾ= دا‪F‬ـ‪ $‬و ‪4‬ـ‪..S(7‬ـ‪ .‬ه ـ) دﯾ‪M‬ـ را<هـ
(‪..S‬ـ ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ‪9‬ـ و ـ
‪ 4‬ا‪ 3‬ـ
د ‪.9‬ـ*"ـ !ـ ن در‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾ@ ‪4‬ـ) ـا(ـ' ‪4‬ـ
‪ K t‬ـ
نهـ 
روا‪9‬ـ= =ا‪%9‬ـ 
"ـ‪ .‬ا ‪O‬ـﯾ= هـ‪ . $‬ـ
‪ =9‬و هـ‪$‬‬
‫‪N+‬ـ= ا@ ) !ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ) درون ' ‪5‬ـا ره" ـ ن ="ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ) در ز‪9‬ـ = ﯾ‪! Z‬ـ‪7‬‬
‫ـ‪4 =B‬ـ
‪+‬ـ در *‪.‬ـ ا"ـ>
ر ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪O‬ـﯾ@هـ 
@‪.# ،‬ـ\ روﯾ\ ـار ‪5‬ـ اهـ ـ@‬
‫و ه‪.‬ـ[ﺱ ـ
در ‪4‬ـ) ‪O‬ـ= ‪O‬ـﯾ‪N9 2‬ـ اهـ ‪4‬ـ د ‪M‬ـ در &‪.‬ـ@ ـ
ه
‪9‬ـ
‪X"K .‬ـ)هـ 
)
‪9‬ـ)‬
‫ ـ
د ‪€(
4‬ـ‪.‬ـ’ *‪.‬ـﺡ‪ ،@.‬ه"ـو و (ـﯾـ>
ﯾـ 
) ا ل )
‪9‬ـ) ‪4‬ـ دﯾ*ـ‪4 ( $‬ـ داﯾ=هـ

‫(‪1‬ـ
وت دارد‪€( .‬ـ‪.‬ـ’ ـ
د ( ـ 
= ‪K‬ـ ا‪ '9‬ز‪9‬ـ = را در ‪4‬ـ = ‪.‬ـد‪ .‬اﯾ ‪X"K‬ـ)هـ 
)
‪9‬ـ)‬
‫ه ـ
ن ـ) 
‪XG‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
=‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪1‬ﺱ ﺡ‪ B‬ر ‪ ،2C‬از‪ =G‬و ‪K‬ـ
وﯾـان ـ
ه
‪9‬ـ
) ـا ‪5‬ـا ‪9‬ـ
م دارد و در ' و 
‪9‬ـ ن‬
‫ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪4= *4‬ـد‪ .‬اﯾ ‪X"K‬ـ) ‪4‬ـ
ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ار
ن (€ـ‪.‬ـ’ *‪.‬ـﺡ‪.‬ـ@‪،‬‬
‫ه"ـو و ‪4‬ـ دﯾ*‪ $‬ـ
‪ 4‬ـ
ﯾ*ـ) ‪.@*.9‬‬
‫دوم 
‪XG‬ـ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ و ‪ >+‬ه "ـ ا@ ) ‪6‬ن را ا‪ ،‬روح ه*ـ= ﯾ
‪K‬ـﯾـ
ن ـ (=‬
‫=‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪ ) $‬در ه ) ـ ر ﺡ‪.‬ـ
ت ﺡ‪B‬ـ ر دارد و ‪4‬ـ) هـ‪]96‬ـ) در ‪.‬ـ ه*= ا@‪ ،‬دوام وـ ام‬
‫=‪,N4‬ـ‪.‬‬

ـ م 
‪XG‬ـ ‪%‬ـ= ‪+‬ـ< ﯾـ
اﺡـ
‪G‬ـ) (ـ
رﯾـ‪ =N‬ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪ .‬اﯾ ‪X"K‬ـ) در هـ ‪4‬ـُهـ)ا‬
‫از زـ
ن در ه‪.‬ـ‪ @k‬اـ
د ﺡـ‪ 2‬در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ) ﯾ‪9
M‬ـ) ‪K‬ـ
وﯾـان و (‪%‬ـ= 
‪XG‬ـ ـ
د ‪9‬ـ
م‬
‫دارد ‪ Q )4‬ـ ر =رـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ 

رﯾ‪%( =N‬ـ= 
‪XG‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ 
‪K‬ـ
وﯾـان ا@ و‬
‫‪X"K‬ـ)ا ا@ ) در ان ـ
م ا‪ = G‬در ه‪ @k.‬ا‪*9‬ـ
ن ("ـ 
ـ{ =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ 

رﯾـ‪ =N‬در‬
‫‪X"K‬ـ) دو\ ـ
ﺡ' ه ـ
ن ‪.1.‬ـ
ت ـ
م ا‪ = G‬ا@ و (ـ
‪K‬ـ
ﯾ= ) ‪%‬ـ= ـدن اﯾ‬
‫‪.1.‬ـ
ت در ! ـ
ر!ـ ب ﺡـودﯾـ@هـ 
ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ‪.B‬ـ
ت زـ
ن اـ>
ن دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ ،‬در اﯾ‬
‫‪X"K‬ـ) از ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪ Q‬ـ ر =رـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪
4‬ﯾـ ‪4‬ـ ا (>‪.‬ـ) "ـ‪ . )9 ،‬ه"‪) =
M‬‬
‫‪ 
4 =N+‬ه >
ر ="ـ در & دش د!
ر وه‪ $‬و ‪ X‬ـ ت =‪ +‬د و دا‪ F‬ــ
ً ‪4‬ـا
س‬
‫هـ‪7‬ـ@ ‪"= 3‬ـ‪ .‬ا‪ 'Y‬ارواح در ‪ K‬ـ
نهـ 

#‬ﯾ‪ .‬در اﯾ"‪9 M‬ـ) ‪4= *4 @G
C4‬ـ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ داﯾ= اﯾ را ‪.9‬ـوا‪9‬ـ
=‪9‬ـ 
"ـ‪ .‬ه ـ
ن (ُ ـ=
ه= ) ‪.*4‬ـ
ر رد ـ
ﯾ\ ا@‪ .‬ا‬
‫اـ 
= 
رـ
‪4‬ـ‪"X‬ـ 
‪.9‬ـو وﯾـا‪4= =9‬ـ
‪ .+‬ﯾ>= از ‪4‬ـﯾ ‪.‬ـ
ت در ا اﯾ ا@ )‬
‫هـ ‪>96‬ـ) (ـ‪7‬ش در ‪5 @ K‬ـ@ ‪,4 )4‬ﯾ@ "ـ ‪4‬ـ
ز‪9‬ـ< ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬و‪ =G‬او ) ‪5 \.9‬ـ@‬
‫‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪4‬ـ
‪ +‬ه ‪ ),.‬در ز‪9‬ـ = ‪ 5 2‬اهـ ‪4‬ـ د‪& .‬ـود ـ ‪K‬ـ) =‪9 +‬ـ‬
‫*= ) ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ‪ 5‬اـ)اش ‪5‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ا@‪ ،‬از ‪K‬ـ
‪.9 '9‬ـوهـ 
 ﺡ‪X‬ـ@‬
‫="ـ‪ .‬اﯾ ﯾ>= از ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ دا ـ 
 ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@ ) ‪ UN+‬اﺡ*ـ
س ="ـ ‪)4‬‬
‫ه ـاهـ
‪5 \9‬ـ@ ="ـ‪ ( .‬ـ 
= *ـ
‪%( ) =9‬ـ=هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= و ذه"ـ= ا‪
*9‬ن را‬
‫درـ
ن =""ـ و ‪4‬ـا ا‪
*9‬ن &ـ
دت را ار‪S‬ـ
ن =‪6‬ور‪9‬ـ و در ‪*K‬ـ‪ %‬ـﺡ ‪4‬ـا ‪9‬ـ~اد‬
‫ا‪*9‬ـ
‪"9‬ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ)ا (ـ ﻁ ‪.9‬ـوهـ 
 ـﯾ' ‪5‬ـ رد<ا‪9‬ـ (ـ
‪4‬ـ
ور ""ـ اﯾ ‪5‬ـ ا@ و اراد<‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ ‪>96‬ـ) ‪4‬ـ) اـ‪7‬ﺡـ
ت ا‪ K‬ـ
‪4 =3‬ـا ا‪*9‬ـ
ن &ـ ا@ ‪4‬ـ) "ـ
‪2O‬‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬د‪.9‬ـ 
ا‪.o‬ـ ﺡ>ـ م =‪ +‬د زﯾـا اﯾ ‪%.9‬ـ) ‪> 3‬ـد 
‪XG‬ـ ‪3‬ـ
‪ =1O‬ﯾ&"ـ= ه ـ
‪9‬ـ

‫
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ =‪4‬ـ
‪( ) +‬ﺡـ@ ــ
‪9‬ـواﯾ= ‪.9‬ـوهـ 
 ا@‪ .‬ه"‪ ,! )=
M‬ـ 

‫&"ـ !ـ‪, 7‬ـ د< =‪9 +‬ـ ـ ‪K‬ـ) ا@ ) ا€ـﯾ@ *ـد< 
رهـ
ﯾ= ) (ﺡ@ ‪"3‬ـ
وﯾ‬
‫‪.9‬ـوهـ 
ا‪ K‬ـ
‪"9 
=3‬ـ ‪&+‬ـ ه"ـ و ‪.‬ـ= ه*"ـ (ـ ﻁ ذه ‪+ 25‬ـ<ا‪9‬ـ و‬
‫‪.9‬ـ‪%‬ـ) ‪> 3‬ـد در "ـ
‪ 2O‬ا‪.o‬ـا‪9‬ـ و از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
(ـ زﯾـ_ ""ـ< 
رـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪+
4‬ـ و هـ‪]96‬ـ) او = ﯾـ ـ‪7‬م ـ
د‬
‫ا@‪ ( .‬ـ 
= ا^ـا‪ O‬ران 
رـ
(ﺡ@ (*ﻁ او =‪"+
4‬ـ و ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4
C‬ـ‪1 2‬ـ) او ‪ 3‬‬
‫""ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا">
ر ‪"#‬ـ
ه‪"& <
M‬ـ ‪4‬ـا ( ـ 
= ارواح ا@‪ ( .‬ـ 
= ‪ 96‬ـ
(ﺡ@ ــ
ن‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ـ!ـ) &ـد او را ‪"3 )4‬ـ ان (‪ $*%‬روﺡـ
‪ 3 =9‬ادرا و ‪X‬ـ ل‬
‫=""ـ 
‪XG‬ـ &"ـ ـ
ه
‪9‬ـ
ه ‪ ),.‬در ه ـ) زـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ
ـد
ن ا@ و ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ‪ +‬د زﯾـا ‪4‬ـ‪ =5‬ـ‪b‬اه' اـ 
= ‪1‬ـ
و(ـ= ‪4‬ـا ‪6‬ن دار‪9‬ـ‪ .‬او ره‪X‬ـ &"ـ د‪.9‬ـ
از‬
‫زـ
ن ‪6 @5‬ن ‪4‬ـ د< ا@ و ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ـ‪ @ K =X‬ـ
د ‪. >+ )4‬ـ‪R‬ﯾ>= در ‪9‬ـ~ادهـ 

‫‪ uN‬و ‪ =O‬زـ
‪ 9‬ـ 
‪1‬ـ
و(= ‪+ =%‬ـ< ‪4 ) =>+ )4‬ـا ‪ 96‬ـ
ـ م(ـ و ‪4‬ـ
‪9‬ـ 
=‬
‫) ‪4‬ـاﯾ‪,‬ـ
ن ‪"+6‬ـ
(ـ ‪4‬ـ د< ا@‪ .‬ا ـ ـدـ
ن ه"ـو =‪4‬ـ
‪"+‬ـ ‪ >+ )4‬ـﯾ‪",‬ـ
‪4‬ـ دا ﯾـ

‫وﯾ‪",‬ـ ‪4‬ـ ‪ 96‬ـ

Q‬هـ ‪( <+‬ـ
او را ‪",4‬ـ 
"ـ‪4 .‬ـا ﯾـ ‪.9
9‬ـ
ن ه ـ
‪9‬ـ
ز‪F‬ـ س‪4 ،‬ـا رو‪.‬ـ
ن‬
‫ه ـ
‪9‬ـ
ژو‪#‬ـ‪.‬ـ‪4 ،‬ـا ـﯾـ
ن ه ـ
‪9‬ـ
ا=رﯾﺱ ‪6‬ـ ن رع و ‪(6‬ـ ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 ،‬ـا ﯾ ـ دﯾـ
ن‬

‫‪14‬‬

‫ُ ه ـ
‪9‬ـ
ﯾ ـ <‪4 ،‬ـا ‪4
4‬ـ=هـ
ه ـ
‪9‬ـ
اﯾ‪,‬ـ
ر‪4 ،‬ـا ‪6‬رﯾـ
نهـ
ه ـ
‪9‬ـ
وارو‪9‬ـ
‪4 ،‬ـا‬
‫*‪.‬ﺡ‪.‬ـ
ن ه ـ
‪9‬ـ
*‪.‬ـﺡ و ‪4‬ـا ﺡ ـﯾـ
ن ه ـ
‪9‬ـ
ا“ ا@‪ .‬او ‪4‬ـا ه ـ) در ( ـ 
= ا‪3‬ـ
ر‬
‫‪
Q‬هـ ‪+‬ـ< ا@‪ .‬او ‪.9‬ـو ا@ ) ‪X.,#‬ـ
ن ( ـ 
= ﺡـ ادث (ـ
رﯾ‪ K =N‬ـ
ن‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ از ـ
د ‪M4‬ـﯾـ‪R‬د و ه‪[.‬ﺱ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن و ‪ K‬ـ
نهـ 

‫دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ
‪(t‬ـ از ـ
ه
‪9‬ـ
‪+
4= 9‬ـ‪ .‬او ) ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@ ا@ و او ) (‪%‬ـ= 
‪XG‬ـ ه ـ
ن‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ 
‪K‬ـ
وﯾـان ا@‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
&‪X‬ـ را ‪4‬ـ
زـ
ز ="ـ و ارواﺡ= را ) در (ـ
رﯾـ>=‬
‫ ـدا‪"9‬ـ ـد هـ‪= $‬اورد‪ .‬او در ‪4‬ـا‪4‬ـ هـ روﺡ= دو *‪.‬ـ ـار =دهـ‪.* :‬ـ ز‪9‬ـ = و‬
‫*‪.‬ـ ـگ‪G .‬ﺡ‪L‬ـ)ا ـا =رـ ) ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
‪(= 9 =9‬ـ ا‪9‬ـ اﯾ د‪3‬ـ را رد "ـ‪4 .‬ـ)‬
‫‪%‬ـ
=(ـ ا‪9‬ـ ا‪*9‬ـ
ن از ـگ ـار "ـ؟ ‪4‬ـا ـﯾ‪ N‬از ـگ ه‪.‬ـ[ ‪%‬ـ
‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـود‬
‫‪M‬ـ ‪9‬ـ‪R‬د ‪5‬ـاو‪9‬ـ‪ .‬او ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ وـ= در ـﺡـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ـار ــ) ا@ از ـگ ‪M4‬ـﯾـ‪R‬د‪.‬‬
‫زﯾـا ه‪.‬ـ[ ا* ‪ =9‬در ـ
‪6 4‬ن و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫ا ‪ 5‬دش ـ(‪X‬ـ) ـرت ‪.G
3‬ـ) 
= ا@‪ .‬ـ &‪.‬ـ= ) (ـ ﻁ ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ)‪"& ،‬ـ ﯾ@ و‬
‫اﯾـ<‪.G6‬ـ*‪ $‬و ‪ 2,3‬ـدـ
‪5 
\9‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ 
 ـ
د 
"ـ و در ‪ 96‬ـ

‫‪ =
L9‬از ـ ‪K‬ـ دات ﺡـ ل ‪4‬ـ(ـ و‪K‬ـ د دارد ) ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ـ ا‪ K .9‬ـ
ن‬
‫‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ــ
‪9‬ـه= =""ـ و ه ‪O.‬ـ ر ‪"4‬ـ
‪4‬ـ اراد< ـ
د‪ "( .‬ـ
(‪1‬ـ
وت ‪L9 .4‬ـ
م‬
‫&"ـ و ‪."4‬ـ
د ﺡ>ـ ـ 
‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= اﯾ ا@ ) ـ
د ا^ـا‪O‬ـ ر ﺡ>ـ ـ 

‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر واﺡـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪K‬ـ هـ< ا‪= G‬اش ﺡ>ـ @ ="ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ)‬
‫ـ ا‪ .9‬د ـا(‪.‬ـ‪ Z‬در اﯾ"‪%‬ـ
ﯾـ 
@ ‪9 += 9‬ـ‪ .‬و ا‪*9‬ـ
ن ﯾـ
‪"4‬ـ
‪4‬ـ ـ ا‪ .9‬ا‪ G‬ـ= ز‪9‬ـ = ="ـ‬
‫و ﯾـ
ا"ـ
ع و ‪"= =,‬ـ‪^ .‬ﺱ از هـ‪]96‬ـ) ‪.9‬ـ‪%‬ـ) >ـ ‪9‬ـ@ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د و‬
‫ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪
#‬د‪+‬ـ
< ‪.9‬ـوهـ 
"‪4= =1‬ـ
‪+‬ـ ر‪9‬ـ| ‪ 5‬اهـ ‪4‬ـد‪.‬‬
‫ه"‪ )=
M‬ا‪*9‬ـ
ن ـ
در ‪( )4‬ـ ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=اش و ‪1‬ـ ‪ K )4‬ـ
‪ 9‬ـ 
درو‪9‬ـ=‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ)ا =رـ ـ) ـا(ـ =رود ــ و ‪9‬ـ
ـ
ن ـ ‪K‬ـ) =‪ +‬د ) در ‪6‬ن‬
‫ـﺡـ) ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬او ـا(ـ از ( ـ= ‪4‬ـ دن ‪4‬ـ دا و ‪.* @, 4‬ـﺡ‪.‬ـ@‬
‫و ‪ K‬ـ
ن ه‪.‬ـ| ‪K‬ـ‪.‬ـ"‪*.‬ـ‪5 $‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬او در ـﺡـ) ‪4‬ـ دن ‪5‬ـ
‪ UG‬ا@‪ .‬ا‪XG‬ـ) ا ـ ـ
ت‬
‫‪4‬ـ ا‪"9‬ـ ‪96‬ـا وـ‪"" u‬ـ زﯾـا ـ‪7‬م و اـ ات ‪Y‬ـ 
ـ‪9‬ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= ‪."4‬ـ
ن ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن در اـ
رت‬
‫‪K‬ـ 
&ـ) و ‪5‬ـ دش =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ ـ ‪K‬ـ دﯾـ= ا‪X1‬ـ
ر ا@ ) ز‪9‬ـ = ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= (ـ ﻁ‬
‫‪.9‬ــا‪%9‬ـ
ن "ـل =‪ +‬د‪X M9 .‬ـ
ن ز‪9‬ـان ا@ و ‪ 96‬ـ
ﯾ= ) ـ ـار =""ـ ‪4‬ـ=‪.9‬ـ
ز‬
‫=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ و ‪.‬ـ‪ <R‬ــ و ـ\ا‪9‬ـ و‪ 96 =G‬ــ
‪.9‬ـ‪5 R‬ـ د را‬
‫ﺡ>ـ‪($‬ــ در ز‪9‬ـان ا‪.‬ـ =ـ
ز‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ﯾ‪.&X( Z‬ـ و ز‪9‬ـا‪4= =9‬ـ
‪+‬ـ و ـ ر ‪4‬ـ دن او ‪4‬ـ
ز هـ‪ $‬اـ
ر(ـ= (ـ
رﯾـ‪(Z‬ـ ا@‪.‬‬
‫ﺡ‪X‬ـ س ‪4‬ـ دن ‪.Y‬ـ 
‪4‬ـ ـﯾـ‪ R‬روح در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا 
ـ
ً ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ا@ ) ‪.#‬ـو‬
‫‪6‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪*. .‬ـ
(ـ هـ‪ $‬و ا"‪.‬ـ@ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ا‪*9‬ـ
ن ‪,‬ـ) ا@‪ .‬او در ‪4‬ـا‪4‬ـ ‪6‬د ـ
‪ 9‬ـ
ﯾ\‬
‫ﺡـ
‪.9‬ـ@ و &"ـ ﯾـ@ =دهـ و‪ =G‬ـ
‪"9‬ـ ﯾ‪. Z‬ـ' "ـﯾـ< ا@ ) ‪#‬ـ @ ‪6‬ن ‪.*4‬ـ
ر‬
‫در‪,5‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ =ر و‪ =G‬درون ‪6‬ن ‪ُ#‬ـ از ـم ا@‪]96 .‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@ 
‪XG‬ـ را س‬
‫="‪ .‬و ‪]96‬ـ) ا‪.o‬ـ ا@ 
‪XG‬ـ و ذه را‪ .‬و هـ دو ا‪XG‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪3‬ـ= را ‪G6‬ـ د< =
زد‪.‬‬
‫ا‪.o‬ـ ــ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= را و ‪3‬ـ= ‪4‬ـ 
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ (ـ
‪.o‬ـ = ـ‪b‬ارد و ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ذه ( ـ 
= اﯾ" ـ
را‬
‫‪G6‬ــ د< =ـ
زد‪ .‬در ار(‪X‬ـ

O‬ت ا‪*9‬ـ
‪& =9‬ـ م ‪+‬ـ< ) ا‪.o‬ـ و ذه"ـ= ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ (
‪.o‬ـات‬
‫‪N‬ـب را ‪4‬ـ رو ﯾ>ﯾ‪M‬ـ دار‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
) اـ اج ا‪.o‬ـ را ‪4‬ـ =ا‪.M9‬ـ‪R‬ا‪"9‬ـ و در ‪.‬ـ
ن ‪9‬ـ~اد‬
‫ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا‪5‬ـ‪4 =(t7‬ـ ‪K‬ـ د =‪6‬ور‪9‬ـ ‪C4‬ـ ر وﺡ‪",‬ـ 
= ز‪K‬ـ ‪ 5‬اه"ـ ‪.,‬ـ ‪4‬ـون ‪>96‬ـ) ‪4‬ـا‪"9‬ـ‬
‫!ـ) ـد<ا‪9‬ـ و !‪M‬ـ ‪9‬ـ) اﯾ 
ر را ا‪%9‬ـ
م داد<ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪C5‬ـ ‪ 3‬ـدهـ 
روا‪9‬ـ= در اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هُ‪.,‬ـ
ر ‪.+
4‬ـ و 
ر ‪ 96 )4‬ـ
‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪.+
4‬ـ زﯾـا ‪ K‬ـ

+@G‬ن (ـﯾ‪2‬‬
‫‪ += 9‬د و ه"ـ‪
M‬م ‪B‬ـ
وت روز ـگ د‪.G‬ـ= ‪4‬ـا ‪N9 @1+‬ـ اه ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ ا‪ + 24‬ـ
ه ـ
ن ا@ ) ه*@ و ﺡ>ـ‪&4 $‬ـ ‪ +‬ـ
‪"3)4‬ـ ان *= ) ‪4‬ـ‪.3‬ـ) ـ ا‪.9‬‬
‫ ـ
د ‪ +‬رش ـد< ز‪9‬ـ =هـ 
‪,.4‬ـ و ‪N‬ـ=هـ 
ـا(ـ را ‪ )4‬ه ـا< =‪6‬ورد ‪M‬ـ‬
‫اﯾ"ـ>) (ﺡـ@ ﺡ ـ
ﯾ@ ـ
ه
‪9‬ـ
‪.+
4‬ـ‪ .‬ذه"ـ= ) ( ﻁ ‪G6‬ـ د< ‪+‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان‬
‫‪%‬ـاﯾـ= ‪4‬ـا ‪K‬ـ 
ـ
ن "‪1‬ـ= ‪"= 3‬ـ و اذهـ
ن دﯾ‪M‬ـ را ‪G6‬ـ د< =ـ
زد‪"3 .‬ـ 
ـ ‬
‫) از درون ذه"ـ= ‪ )4‬ذه دﯾ‪M‬ـ =رﯾـ‪9R‬ـ 
‪"9‬ـ زهـ ا@ ) از ‪K‬ـ ا‪9‬ـ
ن ‪.#  )4‬ـان‬
‫"‪ += ,‬د‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـد ) در ‪C‬ﺡ ‪ 6‬ـ
ه= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ز‪9‬ـ = ="ـ از اﯾ رهـ
ﯾـ=‬
‫‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ ‪M‬ـ (ﺡ@ ﺡ ـ
ﯾـ@ ـ
ه
‪9‬ـ
ـار ‪.‬ـد‪.# .‬ـان ‪4‬ـ
ور =""ـ ‪.#‬ــوز‪9‬ـ زﯾـا دا‪9‬ـ

‫=‪4‬ـ
‪"+‬ـ و‪ )4 =G‬اﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ا@ ) =‪5‬ـ اهـ ـ
‪" G‬ـان اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ
ور ""ـ‪ .‬و‬
‫‪K‬ـ ا‪9‬ـ
ن در ‪ =,‬ـ رـ را‪9‬ـ)ا ‪4= )4‬ـ‪9‬ـ زﯾـا ـا‪5 .‬ـ د را اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ("‪.L‬ـ‪$‬‬
‫ـد< ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬رهـ
ﯾ= ‪= 9‬ﯾـ
‪"4‬ـ ‪M‬ـ ‪.#‬ـو *‪.‬ـ ا ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ـ‪b‬ه' ‪96‬ـ
ن را ‪%9‬ـ
ت‬
‫‪ 9‬ـ=دهـ ‪>4‬ـ) ( ـ 
= ‪.#‬ـوان ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) اـ
رت =‪,‬ـ‪1* .‬ـ) ـﻁ ـه = ا@‬
‫‪4‬ـا ‪>9
96‬ـ) =‪5‬ـ اه"ـ اﯾ *‪.‬ـ ) ه‪].‬ـ‪ <
M‬ـ ‪ N9 2‬اهـ ‪4‬ـ د را‪^4 ،‬ـ‪ .‬ـ
ﯾ"ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪.#‬ـ
م‪6‬ور ‪ 2C‬ا@‪X .‬ـ از او ‪X9‬ـ د<ا‪9‬ـ و ‪#‬ﺱ از او ‪ 9‬ـ=‪6‬ﯾ"ـ‪ ( .‬ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) در اﯾ‬
‫‪3‬ـ ‪  )4‬او =‪6‬ﯾ"ـ از ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ورود‪+‬ـ
ن ‪ )4‬اﯾ د‪.9‬ـ
ه ـا< او ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪ .‬او ‪96‬ـ
ن را (ـ
اﯾ‬
‫‪C‬ـﺡ &"ـ ﺡـ ل ـ
‪5‬ـ) ا@‪4 .‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ) در اﯾ ه"ـ‪
M‬م (‪ U.N,‬ـ
هـ
‪9‬ـ

‫‪15‬‬

‫‪4‬ـا‪+‬ـ
ن ‪
>+6‬ر ا@‪ .‬او ـ
در ا@ هـ !ـ‪7‬ﯾـ= را ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) ه*@ ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬و ^ـﺱ‬
‫او را در *‪.‬ـ ـار دهـ ـ) در ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ =اش ‪4‬ـ) ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪F
9‬ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫( ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) (ﺡ@ ﺡ ـ
ﯾ@ ـ
هـ
‪9‬ـ
=‪4‬ـ
‪"+‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ) در ‪5‬ـ ﯾ\ ﯾـ
در ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫در اﯾ ز‪9‬ـ =‪+‬ـ
ن ‪9‬ـ
‪F‬ـ ‪+= 9‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬هـ
< ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪ =O‬ز‪9‬ـ =‪+‬ـ
ن ‪. >+‬ــ‪R‬ﯾ>=‬
‫‪5‬ـ د را ‪.#‬ـ\ از ‪>96‬ـ) و‪1.Q‬ـ)اش را (> ‪.‬ـ ـد< ‪+
4‬ـ (ـ ‪ ،@1‬دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـ) رو ز‪.‬ـ ‪
Q‬هـ‬
‫=‪ +‬د (ـ
`ـ رﯾـ\ را ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن رـ
‪9‬ـ‪ .‬او در هـ ‪3‬ـ دو‪4‬ـ
ر< و دو‪4‬ـ
ر< =‪6‬ﯾـ (ـ

‫و‪.Q‬ـ‪1‬ـ) رـ‪
M‬ر را ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ( ـ 
= ارواﺡ= ) روز
ر ‪4‬ـ) ـ او ‪6‬ـ<ا‪9‬ـ (> ‪.‬ـ "ـ‪.‬‬
‫و‪
Q‬ﯾـ‪ u‬او ‪X*9‬ـ@ ‪( )4‬ـ‪(Z‬ـ‪ Z‬روحهـ
ه‪.‬ـ[
< ـ ‪+= 9 u‬ـ د‪ .‬او ـ ‪ uQ‬ا@ هـﯾـ‪ Z‬را ‪4‬ـ)‬
‫‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ
ز ـدا‪9‬ـ (ـ
ه >ـ
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪9 +‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< روﺡـ= را ) ‪4‬ـ
او زـ
‪ =9‬و ‪K‬ـ
ﯾـ=‬
‫در ـ‪+b‬ـ)هـ
و ﯾـ
اﯾـ ز‪9‬ـ =اش ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ـد< ا@ را (ـ ‪"= 9‬ـ‪ .‬هـ ـ
< روﺡـ=‬
‫ـ !>ـﯾ در‪K‬ـ) از ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ

ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ــار ـد< ‪+
4‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪.4‬ـ ‪ 96‬ـ
‪K‬ـاﯾـ= رُخ‬
‫‪ 9‬ـ=دهـ‪ .‬او ـ
‪"9‬ـ ‪3‬ـ‪R‬ﯾـ‪R‬ا‪e ،\9‬ـ‪4‬ـ
ن ـ' ‪ 96‬ـ
و ‪ )4 \*19‬او ‪9‬ـ‪R‬دﯾـ‪ += Z‬د‪.‬‬
‫
‪XG‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
ه ـ
‪9‬ـ
ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ﯾ&"ـ= ‪K‬ـ هـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ) از ا‪.‬ـ
‪ 9‬س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@‬
‫‪K‬ـ
ر ا@ و ( ـ 
= ز‪9‬ـ ـ= را ‪M9‬ـ) =دارد و ( ـ 
= ا‪
>+‬ل ﺡ‪.‬ـ
(= را ‪4‬ـ) هـ‪ $‬ـ< =ز‪9‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬ه ـ
ن ‪3‬ـ
ر<ا ) ا‪*9‬ـ
ن از ‪6‬ن (‪S‬ـ‪b‬ﯾـ) ="ـ‪XG 
>+ .‬ـ‬
‫& ـ ‪ ًt‬ـ‪X‬ـ= ا@ ) از ‪O‬ـﯾ‪6 2‬ن ا ‪K‬ـﯾ
ن =ﯾـ
‪4‬ـ (
( ـ 
= ‪K‬ـﯾـ
ن ﺡ‪.‬ـ
(= را ) در‬
‫ار(‪X‬ـ
ط ‪
4‬د‪.9‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ &ـ
‪ =G‬ـ
زد‪4 .‬ـون ﺡ‪B‬ـ ر 
‪XG‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
در ه*ـ= ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪#‬ـ~ـد< =‪+‬ـ د و ـ=‪.‬ـد‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
روح را از !"ـ‪
M‬ل ‪.9‬ـوهـ 
 رهـ
=ـ
زد‪ .‬او ه ـ
‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪4‬ـ= ا@ ) درون ـ'‬
‫هـ ـ ‪K‬ـ د ‪.‬ـاﯾـ= =(ـ^ـ‪ .‬او ‪Y6‬ـ
ز ا@‪! .‬ـ‪5‬ـ) ز‪9‬ـ = ا@ و ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ( ـ 
= ‪K‬ـ دات‬
‫‪.‬ـا@‪ .‬او ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ در‪,5‬ـ
ن‪4 ،‬ـ
د‪ ،‬ـ
ر
ن ‪ '+‬و ـ
< =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪،‬‬
‫ا‪9‬ـا ـ 
ﺡ*=‪ ،‬ذه و ‪
6‬ه= زﯾ* ا@‪ .‬او روح ‪ ،\(6‬روح ـ ه ـ
‪ ،‬ره‪X‬ـ ( ـ 
=‬
‫
ه"ـ
ن‪ ،‬روح ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س‪"".4 ،‬ـ< ا‪L3‬ـ‪4= $‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ ـ) ـس ا‪ ،‬در‪ ،@5‬ـ ر!ـ)‪ ،‬ر‪3‬ـ‪ 6 ،‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ ،‬و ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ـ
هـ=هـ
و‬
‫ـ )هـ 
@‪ .‬او زـ
ن و ‪3‬ـ
ب ا@‪ .‬او ‪.+‬ـ و ‪5‬ـس ا@‪ .‬رود‪5‬ـ
‪9‬ـ)هـ 
‪ K‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫‪ M9‬ـار‪9‬ـ< ـ د (ـ
ز< (ـ ‪G‬ـ ﯾ 
ـ)‪ ،‬و ‪.#‬ــد ‪6‬ـ
د< ـگ ا@‪ .‬در ( ـ 
= !‪.‬ـ‪R‬ه

‫! ـ< او ه*@ و در ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ = او ‪4‬ـ‪b‬ر ا‪ G‬ـ= در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪K R‬ـ
‪9‬ـار و‬
‫‪4‬ـ=‪K‬ـ
‪4 =9‬ـون او و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ
ر ـ ـ
د در &ـ =‪4‬ـ
‪ +‬و ﯾ‪ Z‬ا(ـ‪ $‬از‬
‫و‪ K‬د ‪6‬ن‪ K ،‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪4‬ـ رو ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪M9‬ـ) =دارد‪9 .‬ـ) (" ـ
او ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا@‪>4 ،‬ـ)‬
‫در ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪. ،‬ـ
رات و "ـ
‪O‬ـ‪
C 2‬ن ا@‪.‬‬
‫‪*>+
4‬ـ) ‪+‬ـن ("ـﯾﺱ (ـ رات ا‪*9‬ـ
ن‪ ،‬ـگ ‪5‬ـاو‪9‬ـ
ر او ـا ‪.‬ـ و ه ـا< ‪4‬ـ
او‬
‫"‪L‬ـ ـ
< ‪3‬ـ
‪ K =G‬ـ
‪ 9‬ـ
در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪
>+6‬ر = دد‪ .‬و ‪4‬ـا او ‪ @ L3‬و رهـ
ﯾـ= از اﯾ‬
‫"‪C‬ـ) ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ= را ‪4‬ـ) ه ـا< =‪6‬ورد‪ .‬دﯾ‪M‬ـ ‪ K‬ـ
ن ه*= ـد‪9 ،‬ـ 
&ـ م و ‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ‬
‫‪L"4‬ـ ‪= 9‬رـ‪>4 .‬ـ) ‪&+‬ـ)ا از ‪ 2,3‬ـ ـ
د =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ "‪L‬ـ
< ه‪.‬ـ[و@‬
‫‪4‬ـ( ﯾـ دﯾ‪M‬ـ "‪XC‬ـ‪+= 9 2‬ـ د ‪>4‬ـ) از (ـ
ر و ‪#‬ـ د ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*ـ= ‪ O‬ع ـد< ا@‪^ .‬ـﺱ‬
‫ـد در ـ(‪X‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪=9‬اش (ـ
‪K‬ـ
ﯾـ= ) ("ـﯾﺱهـ 
(ـ رات ‪X‬ـ= ‪5‬ـ د را از ـ ـ
د‬
‫‪*>+‬ـ) ا@‪Y6 ،‬ـ
ز ‪4‬ـ) دﯾـن ="ـ‪.‬‬
‫ـ 
‪9‬ـ
(ـ ان اﯾ د‪.9‬ـ
اﺡ*
س ="ـ) ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ‪K‬ـﯾـ
ن ("ـ‪^*4 =GR‬ـ
رد و از‬
‫اﯾ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪"& $‬ـ ‪.L3‬ـ‪ )4 $‬ـ ﯾ= دﯾ‪M‬ـ ‪K‬ـ
ر ‪+‬ـ د‪ .‬او ‪.9‬ـ
ز دارد ( ـ 
= در ‪.‬ـهـ 

‫درو‪9‬ـ= ‪5‬ـ دش را ‪  )4‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ ـدا‪9‬ـ (ـ

در ‪+‬ـ د ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= *‪k‬ـ ل ‪5‬ـ ﯾ\ ـدد‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ) ‪ =3‬رـ‪K $‬ـﯾـ
‪9‬ـ
ت ‪.+‬ـ‪9
C‬ـ= ‪
>+6‬ر در ا‪O‬ـاف او ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬از ‪ K‬ــ)‬
‫‪5‬ـ دش در ا"‪.‬ـ@ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫رهـ
ﯾـ= ‪4‬ـا *= ) (‪.N,‬ـ‪= 9 U‬دهـ ‪K‬ـﯾـ
ن و ـ ‪ ) =K‬از ‪.‬ـ
ن ـ
ه
‪9‬ـ
= ـ‪b‬رد و‬
‫‪4‬ـ) ـ ‪ K‬ـ
ن ‪K‬ـ
ر =‪ +‬د (‪"" . B‬ـ< ‪1‬ـ ا در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـا او‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.Y ،‬ـ > ا@‪ .‬ـﺡـ) دا‪"& \9‬ـ ‪ ،‬ه ـ
ن ) اﯾ ـ
ن =‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪ ،$‬در ـ ر(=‬
‫) ‪4‬ـ
اـ‪t‬ل و "ـ‪( 2C‬ـ أم ‪X9‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ
ور ‪>9‬ـد‪ =9‬ا@ !ـا ) ‪(= 9 UN+‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـون‬
‫‪X.>+‬ـ
ﯾـ= !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ
ور "ـ و ﯾـ
ه‪.‬ـ[
< ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ !‪.‬ـ‪ R‬را ) ‪L9)4‬ـش ‪.Y‬ـ > و ‪.Y‬‬
‫"‪ =C‬ا@ را ‪4‬ـ
ور "ـ‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪9 M96‬ـ) ) ‪ UN+‬او را در 
‪XG‬ـ ‪ *K‬ـ
‪=9‬اش =‪"+‬ـ 
"ـ‪ ،‬اﯾ ا@ ) او‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ا@ و‪G‬ـ= !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪]96‬ـ) ) ‪"3)4‬ـ ان دو و‪K‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
=‪"+‬ـ 
"ـ (ـ ‪K‬ـ) "ـ‪.‬‬
‫ﯾ&"ـ= ـ(‪X‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و 
‪XG‬ـ &"ـ ‪ .‬ﯾ>ـ= (‪%‬ـ‪4‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ز‪".‬ـ= ا@ ) ‪
4‬دوـ
‪\9‬‬
‫ـم =ز‪9‬ـ و ﺡ‪X‬ـ@ ="ـ‪.= ) ،‬ـد و‪ =G‬دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـ=‪.5‬ـ‪R‬د‪%( .‬ـ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـ ـ‪4‬ـ ط‬
‫‪ )4‬ا &"ـ ﯾ&"ـ= ـ
ه
‪9‬ـ
ﯾـ= ا@ ) ‪4‬ـ=‪.5‬ـ‪R‬د و در واـ_ (‪%‬ـ‪4‬ـ)ا از ـار ـ‬
‫ـ &‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ= ـ
د در ا‪*9‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ &ـ ‪9t‬ـ) ‪.9‬ـ*@ ) ‪"3‬ـ (ـ
رﯾ‪N‬ـ= ا را ‪%‬ـ‪R‬ا "‪.‬ـ‪ .$‬زﯾـا ا ـ !"‪." .‬ـ‪ > $‬ا@‬
‫در ‪4‬ـ@ ‪6‬وردن ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)هـ 
‪9‬ـ 
ﺡـود ـ
ه
‪9‬ـ
‪N4 @*>+‬ـ رﯾـ‪ .$‬ه‪"!$‬ـ‪& .‬ـ ‪9t‬ـ)‬
‫‪.9‬ـ*@ ) ا را ـاـ ش "‪.‬ـ‪ $‬ﯾـ
‪9‬ـ
دﯾـ< ‪.M4‬ـﯾـ‪ .$‬زﯾـا ‪ \N4‬ﺡ‪.‬ـ
(ـ= ا‪9‬ـ‪7‬ب &"ـ ) در‬
‫هـ ‪3‬ـ رُخ =دهـ ه ـ
‪9‬ـ
(ـ
دم ـاوم ‪.4‬ـ ا و ‪.9‬ـوهـ 
 =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪"3)4‬ـ ان ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ا‪ =9
*9‬ا‪9‬ـﯾ‪),‬ا ا@ )
هـ= اوـ
ت ‪4‬ـا &‪X‬ـ
ن‬
‫ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪.*4‬ـ
ر (ـ>
ن ده"ـ< ا@‪X9 .‬ـ
ﯾـ اﯾ"‪9 M‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬ا ـ!ـ) ‪5‬ـاـد وا&ـ= و ‪K‬ـ
وﯾـان‬
‫‪4‬ـ
!"ـ‪N .‬ـ
‪@1G‬هـ
ﯾـ= در ‪.‬ـ =‪+‬ـ د‪"( .‬ـ 
ـ{ ـ
ه
‪9‬ـ
در هـ ‪3‬ـ ‪9‬ـ) (" ـ
ﯾ‪ Z‬درام‬
‫ا‪ G‬ـ= ا@ ) ‪4‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾ\ در =‪6‬ﯾـ ‪>4‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾ\ ـاوم درام ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪.9‬ـ‪4= R‬ـ
‪+‬ـ‪ "( .‬ـ

‫و‪3‬ـ< وا&ـ= رـ‪
M‬ر ـ رهـ
ﯾـ= روح از ‪ K‬ـ
نهـ 

د ا@‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم‬

‫دﻛﺘـﺮﻳﻦ اك ـ ﻣـﺎرگ‬
‫در ا‪4‬ـا ﻁ ـ
د ـر‪5 ،‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن‪ ( 2C ،‬ـ 
= ‪C‬ـ‪2‬ه
‪ ،‬ـر(ـﯾ ــ
ن‪،‬‬
‫ ـ‪4‬ـ
ن(ـﯾ از ه ـ) ـ‪4‬ـ
‪9‬ـ
ن و ـ
در ‪C‬ـ‪ ،2‬ه ‪,.‬ـ) ﺡـ
‪e‬ـ و ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ ( $‬ـ 
= اـار در‬
‫( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و ‪ .‬ـ
نهـ
‪4‬ـ د‪ .‬در ا‪4‬ـا ‪5‬ـ ا‪.4‬ـ< ‪4‬ـ د‪ .‬در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪K‬ـ
ﯾـ= )‬
‫ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـم ‪M9‬ـ‪b‬ا‪+‬ـ) و ه‪.‬ـ[ ـ‪+‬ـ)ا >ـ ‪9‬ـ@ ‪>9‬ـد<‪ ،‬و ه‪.‬ـ[ ﺡــ= ‪ 9‬ـ=ـد‪.‬‬
‫‪%96‬ـ
ز‪ ،.‬ـ>
ن ﯾـ
*>"ـ= ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪.L3‬ـ = از ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ا@‪.‬‬
‫ﺡـ‪.‬ـ@ ( ـ 
ـ= ﺡـ
ﯾـ‪ 2‬ا@‪ .‬ﺡ > ‪9‬ـ@ ـ ـ
د‪>96 ،‬ـ) ﯾ>ـ 
دﯾـﯾ"ـ) ا@ و ( ـ 
=‬
‫ـ ‪K‬ـ دات‪K ،‬ـ
‪9‬ـ ران و ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
در ‪ =O‬ا‪3‬ـ
ر ـ
ﯾ‪ \,‬ـد<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫در ا‪4‬ـا ‪1G6‬ـ
‪4‬ـ د ـ) ‪5‬ـ ا‪.4‬ـ< ‪4‬ـ د‪ .‬و‪ =G‬ه"ـ‪
M‬م !ـت زدن ‪4‬ـ ( ـ 
ـ= ـ ‪K‬ـ دات ـر(ـ "ـ‪،‬‬
‫‪"3‬ـ 
ـ و ‪K‬ـ
‪9‬ـ ران ه*ـ=‪ ،‬ﺡ>ـ @ =ـد‪6 .‬را\ و ‪,9‬ـ
ط ه ـ) ‪K‬ـ
*ـد< ‪4‬ـ د و ‪K‬ـ
ﯾـ=‬
‫‪4‬ـا ‪M9‬ـا‪9‬ـ= ـ ـ
د در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
ز‪9‬ـ = و !‪ ,‬ـ)هـ 
‪6‬ن ‪X9‬ـ د‪4 .‬ـ
غ ـس دا‪\9‬‬
‫اـار در ‪t6‬ﯾـ=‪G‬ـ ‪4‬ـا ـ ‪K‬ـ دا(‪ =C‬ـ) ‪5‬ـ د را در ‪6‬ن ـ ـم =ـ
‪5‬ـ"ـ د‪^G‬ـ‪b‬ﯾـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫در ﺡـ
‪ ) =G‬ـ
در &ـ
ل !ـت =زد و روﯾـ 
‪ K‬ـ
نهـ 
‪K‬ـﯾـ را =دﯾـ‪.‬‬
‫ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪. 3‬ـ‪ 2,3 2‬و رﺡ ـ@ در ا‪4‬ـﯾـ@ ‪4‬ـ) ﺡـ@ در ‪6‬ـ و او ‪5‬ـ د را از اﯾ !ـُت ‪. 3‬ـ‪2‬‬
‫‪.4‬ـار ـ
‪G .@5‬ـزش ‪+‬ـﯾـ از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪K‬ـ
ر ‪+‬ـ و ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
و ‪ 96‬ـ
ـ) در ‪4‬ـ
‪ Y‬ـ 

‫ـس ‪4‬ـ د‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪G‬ـز< اـ
د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
>€ـ= ـد‪9‬ـ‪^ ،‬ﺱ ‪4‬ـ
‪1M+‬ـ= ‪4‬ـ) ‪K‬ـا ‪+‬ـن اـ‪7‬‬
‫‪M9‬ـﯾ*ـ"ـ‪ 96 .‬ـ
از دﯾـن ‪]96‬ـ) ـ) ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ ‪,5‬ـ‪ K $‬ـ
ن ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
و ‪K‬ـا ‪+‬ـن ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ

‫ـاهـ 
ر‪3‬ـ ‪6‬ـ
=ر‪.‬ـ‪& ،‬ـ‪%‬ـ' ‪+‬ـ‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ ـ
د ‪5‬ـ د را ‪.4‬ـار ـد و ‪4‬ـ) ـو *ـد< ‪5‬ـ ﯾ\ ‪M9‬ـﯾ*@‪ .‬دﯾـ ـ) ـ ‪K‬ـ دات‬
‫ـ
‪5‬ـ) او ـﻁ ‪4‬ـ
ز =""ـ و ‪5‬ـ د را ـ ـم =""ـ ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) ‪4‬ـ) ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ اﯾ€ـ
ر ""ـ‪.‬‬
‫زـ‪R‬ـ)ا ـد و ـ) وارد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ K .+‬ـ
‪ 9‬ـ
‪G‬ـزﯾـ‪9‬ـ و ( ـ 
= ارواح ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل‬
‫‪"#‬ـ
ه‪
M‬هـ= ‪,‬ـ"ـ‪ .‬و‪ =G‬ه‪.‬ـ[ ﯾـ 
@ ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ‪ 96 .‬ـ
در ـ
‪4‬ـ ـ ـ
د &ـ
ل‪5 ،‬ـا‬
‫‪5‬ـاﯾـ
ن‪ ،‬اﯾ*ـ
د‪9‬ـ و ‪G‬ـزﯾـ‪9‬ـ و ـ ش ـاداد‪9‬ـ‪ + .‬ـ
زـ
‪ =9‬ـ) =‪4‬ـ
ﯾـ*@ ‪4‬ـ) ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ‬
‫ﯾـ
ر رـ
‪.9‬ـو ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ‪.,N‬ـ‪4 ،‬ـ
ز ـد<اﯾـ؛ ‪4‬ـ
ﯾـ ﺡ‪.‬ـ@ را ‪4‬ـ
>ـ ‪9‬ـ@ در‬
‫اـ 
ـ‪<
M‬هـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪.‬ـ(ـ ‪.4‬ـ 
ـ زﯾـ‪ .‬و ‪96‬ـ‪6 ) <
M‬ـ
د< ‪+‬ـﯾـ‪4 ،‬ـ) ‪5‬ـ
‪# )9‬ـر ‪5‬ـ د‪4 ،‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
<‬
‫ـ ‪4‬ـ ـدﯾـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪ 9‬ـ=دا‪9‬ـ*@ ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ !ـ) = ـ ﯾـ‪ .‬و‪G‬ـ= ( ـ 
= ‪ 96‬ـ
ﯾ=ـ)‬
‫ـا او را ‪."+‬ـ‪9‬ـ‪ ،‬ﺡ‪.‬ـت ـد‪9‬ـ‪ .‬او =‪5‬ـ ا@ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪K‬ـﯾـ ‪*4‬ـ
زد ـ) هـ روﺡـ=‬
‫‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪K‬ـ ا‪9‬ـ=اش را در ‪%96‬ـ
^ـ "ـ و رُ‪+‬ـ "ـ و ‪4‬ـ
‪"O‬ـ
ً &ـ
‪+ =G‬ـ د؛ ه‪"!$‬ـ‪.‬‬
‫‪.XO‬ـ&@ وا&ـ=اش و ـ`ـ رﯾـ\ را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪.4‬ـ}ـ زد‪ .‬در ‪Y6‬ـ
ز هـ‪]96‬ـ) ـ)‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪.‬ـ(ـ از ‪ K‬ـ
ن ‪ (6‬ـ
ـار دا‪ ،@+‬ـﻁ روان )‪K‬ـ
ن( ‪4‬ـ د‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ>) ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ا =‪"+‬ـ 
"ـ و‬
‫ه ـ
‪9‬ـ>) از ‪.‬ـ
ن ( ـ=
هـ= ‪X3‬ـ ر ـد‪ .‬ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـون ‪K‬ـﯾـ
ن ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ د ــ ‪6‬رام‪ ،‬ـ 
@‪،‬‬
‫‪B‬ـ 
*ـد< و زـ
ن‪( ،‬ـ
رﯾـ‪ Z‬و ‪5‬ـ
‪4 =G‬ـ د‪ .‬ـﻁ ‪.9‬ـو ـ
در‪ ،‬ا‪K ،‬ـ هـ< وا‪K‬ـ'ا‪G‬ـ ‪K‬ـ د‬
‫ـ ـ
د‪ ،‬درون اﯾ ("ـ‪( )M‬ـ
رﯾـ‪ Z‬ه‪.‬ـ[‪ ،‬ﺡـ@ =ـد‪.‬‬
‫ـ ـ
د اراد< ـد ‪4‬ـ) اﯾ (ـ
رﯾـ>= ‪5‬ـ
رج از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪9‬ـ ر و ـ ت ‪9‬ـ‪
M‬ه= ا>"ـ‪ .‬و او اراد<‬
‫ـد (ـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪K‬ـﯾـ ‪5‬ـ‪" 2‬ـ و اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪.‬ـ(ـ از "ـ‪C‬ـ) ‪ (6‬ـ
را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد‪.‬‬
‫او اراد< ـد ـ) "‪C‬ـ)ا‪XG‬ـوج و دوازد< ـ ‪6‬ن را ‪" 25‬ـ و ‪4‬ـ)رو هــام ـ ‪K‬ـ دات‬
‫ز‪9‬ـ<ا ـار دهـ‪.‬‬
‫او اراد< ـد ـ) ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ‪ ،‬ـ
< و ‪.‬ـ
رات و دﯾ‪M‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
(ُ ـ= را ‪5‬ـ‪" 2‬ـ و ‪4‬ـ) هـ ـام‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ‪,N4‬ـ‪ .‬در هــام (‪%‬ـ= ‪1‬ـ
و(ـ= از ‪. *K‬ـ@ ـار دهـ‪ .‬و‪G‬ـ= در ‪ @5‬ز‪.‬ـ‬
‫رأس ( ـ 
ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت‪9)4 ،‬ـ
م ا‪*9‬ـ
ن را ـار داد‪ .‬در ا‪4‬ـا ـﻁ ا‪+‬ـ>
ل ‪,5‬ـ ز‪9‬ـ ـ= و‪K‬ـ د‬
‫دا‪+‬ـ"ـ‪.‬‬
‫او
زهـ 
‪ >+=4‬را در ‪B‬ـ
"‪,‬ـ ـد‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ . ،‬ـ
‪ 9‬ـ
‪" ،‬ـ
‪O‬ـ‪ 2‬و ‪.‬ـ
رات از ‪ K‬ـ)‬
‫ز‪.‬ـ‪ ،‬از ـ
زهـ
‪ >+‬ــ"ـ‪ .‬ـ
زهـ
"‪X‬ـ‪+ p‬ـ‪9‬ـ (ـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪ >+‬ده"ـ‪.‬‬
‫از ‪.‬ـ
ن ‪ 96‬ـ
‪6‬ب و ا( *‪1‬ـ ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ‪9‬ـ‪( .‬ـ
رﯾـ>= ﺡـ 
ـ‪ $‬ـ‪ .@,‬ه‪.‬ـ[ ـاﯾـ= و‪K‬ـ د‬
‫‪9‬ـا‪@+‬؛ زﯾـا ه"ـ ز ا وارد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪B‬ـ
و زـ
ن ‪,9‬ـ< ‪4‬ـ د‪# .‬ﺱ از ‪5‬ـ‪ 2‬ا( *‪1‬ـ‪،‬‬
‫ـ ـ
د ـ
زهـ
و ‪ 46‬ـ
ﯾـ= را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد ـ) ! ـ< ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪#‬ـ ‪+‬ـ
‪9‬ـ و در ه‪.‬ـ[‬

‫‪17‬‬

‫‪%‬ـ
ـز‪.‬هـ 
‪5‬ـ 
= و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪# .@+‬ﺱ ـ ـ
د ‪9‬ـ‪
M‬ه= ‪4‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ) در‬
‫‪5‬ـ
رج از "ـ
‪ 2O‬ـو ‪5‬ـ دش ‪5‬ـ‪ 2‬ـد< ‪4‬ـ د ا>"ـ (ـ
در روﯾـ
ﯾ\ ‪X4‬ـ‪".‬ـ ‪4‬ـ
‪ 96‬ـ
!ـ) ‪5‬ـ اهـ‬
‫ـد‪ .‬او ‪4‬ـ) ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ــ
ن داد (ـ
‪9‬ـ ر ‪X4‬ـ‪,N‬ـ و ا( *‪1‬ـ ‪5‬ـ د را ‪,M4‬ـ
ﯾـ (ـ
‪#‬ـ(ـ ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ‬
‫‪4‬ـ (ـ
رﯾـ>= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ
‪4‬ـ‪^ .‬ـﺱ ‪9‬ـ ر ‪4‬ـ) درون (ـ
رﯾـ>= ‪19‬ـ ذ ـد و ‪6‬ن را در‪,5‬ـ
ن و ‪9‬ـ را‪=9‬‬
‫ـ
‪ .@5‬ـ ـ
د (ـ د<هـ 
!ـ‪5‬ـ
‪ =9‬در ‪B‬ـ
‪5‬ـ‪ 2‬ـد و ‪.‬ـ
رات در ‪ .‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ د ‪+‬ـوع‬
‫‪4‬ـ) !ـ‪.5‬ـن ‪ )4‬دور ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ـد‪9‬ـ‪ ،‬از ‪ K‬ـ) ز‪.‬ـ‪ ،‬و (‪X‬ـ
دل ‪9‬ـ ر و ‪ Q‬ـ
ت ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ‪9 .‬ـ ر‬
‫‪ C5‬ر‪.+‬ـ و ــ 
ا( *‪1‬ـ ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ــ
‪.,N4‬ـ‪9‬ـ و ه ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪)4‬‬
‫ه ـا< ‪6‬ورد‪.‬‬
‫ا وارد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪B‬ـ
و زـ
ن ‪+‬ـ و ‪+‬ـوع ‪4‬ـ) 
‪+‬ـ ‪4‬ـ‪b‬رهـ 
ا‪>+‬ـ
ل ‪N‬ـ‪ u‬ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫‪ 9‬ـ د‪^ .‬ـﺱ ـ ـ
د ـ
زهـ
را ‪4‬ـ) دا‪5‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ) ﺡــ@ در‪6‬ورد و ـز‪.‬ـ" ـ
ﯾـ= را از‬
‫‪.‬ـ
ن ‪ 46‬ـ
‪4‬ـا‪.M9‬ـ‪N‬ـ@‪ .‬ه"ـ‪ =
M‬ـ) ‪9‬ـ ر ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪ )C4‬درون ُـ ‪19‬ـ ذ ـد‪4 ،‬ـ‪b‬رهـ 
‪.‬ـ ـ
‪=9‬‬
‫ـ) (ـ ﻁ ا 
‪+‬ـ) ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪4 ،‬ـا‪.M9‬ـ‪"N‬ـ و ا‪ C9‬اع ز‪9‬ـ = اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ‪ .‬دو‪4‬ـ
ر<‬
‫‪9‬ـ ر ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪4‬ـ) درون ‪5‬ـ 
ـز‪".‬ـ ـ
‪19‬ـ ذ ـد و ‪4‬ـ‪b‬رهـ 
‪.‬ـ ـ
‪ =9‬را ـ) ا 
‪+‬ـ) ‪4‬ـ د‬
‫‪4‬ـا‪.M9‬ـ‪ @N‬و از اﯾ ‪4‬ـ‪b‬رهـ 
‪.‬ـ ـ
‪ =9‬ﺡ‪.‬ـ
ت ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ‪ .‬ا‪9‬ـ اع ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.*4‬ـ
ر زﯾـ
د ‪4‬ـ د‪9‬ـ و ﯾـ ـ

‫‪#‬ﺱ از ﯾـ ـ
)دور<( ‪4‬ـ) رو اﯾ ـز‪.‬ـهـ
= ‪,‬ـ"ـ‪^ .‬ـﺱ ـ ـ
د ‪9‬ـ‪
M‬ه= ا>"ـ و‬
‫دﯾـ ـ) (ـ‪*%‬ـ‪ $‬دﯾ‪M‬ـ ‪t‬زم ا@ (ـ
ﺡـ ـ 
ـ ز‪9‬ـ‪.%‬ـ< ﺡ‪.‬ـ
ت را از ‪& >+‬ـ‪4 =9‬ـ)‬
‫‪ >+‬روﺡـ
‪9‬ـ= (‪X‬ـﯾـ "ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪4‬ـ) ا‪+‬ـف ‪N‬ـ ـ
ت ــ
ن (‪%‬ـ= داد‪( .‬ـ
‪#‬ﺱ از‬
‫@‪9‬ـ
م ا‪L3‬ـ‪ ) $‬او‪.G‬ـ (‪%‬ـ= ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@ ‪C‬ـ‪4= 2‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ‪+‬ـ) ‪+‬ـ د‪ .‬و ‪4‬ـ) او ـرت‬
‫ــ
‪9‬ـواﯾـ= ‪4‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
زﯾـ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪4‬ـ‪.,N‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه >ـ
ران &"ـ ‪ ،‬ا‪*9‬ـ
ن را‬
‫‪5‬ـ‪ 2‬ـد‪9‬ـ و درون او ﯾـ‪ ! Z‬ـ< "ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪9)4‬ـ
م روح ‪ 9‬ـ
د‪9‬ـ و ا‪*9‬ـ
ن ه ـ
‪9‬ـ
‪5‬ـا ‪K‬ـ
‪9‬ـار‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪+‬ـ ) دارا ‪.9‬ـوهـ 
ادرا‪ ،‬ـرت ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= و روح ‪4‬ـ د‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ) ـدش در‪6‬ـ و از ـ ‪K‬ـ دات و ‪.‬ـ <هــ
و ﺡـ ‪t‬ت ‪5‬ـ 
(‪S‬ـ‪b‬ﯾـ) =ـد‪.‬‬
‫ـ ـ
د ـ
در ‪4‬ـ
ارواح و ـ‪+‬ـ‪
M‬ن ﺡ‪X‬ـ@ ـد‪ :‬اﯾ"ـ‪"4 Z‬ـ‪M‬ـﯾـ ا ( ـ 
ـ= ‪96‬ـ
ن ) در‬
‫ـز‪.‬ـهـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـ ـم ‪4‬ـ د<اﯾـ‪ .‬ﺡـ
ل ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ز‪.‬ـ ‪4‬ـوﯾـ و در 
‪XG‬ـ ـار‬
‫ ‪.‬ـﯾـ‪4 .‬ـ) هـ ﯾـ‪ Z‬از ‪ +‬ـ
ﯾـ‪ Z‬ـ
رـ 
‪4‬ـ‪b‬ر (ـ ﻁ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ران ـ
رـ
داد< =‪+‬ـ د (ـ

‫در ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ز‪.‬ـ"= ه ـا< دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪.+‬ـ‪ .‬هـﯾـ‪ Z‬از 
‪XG‬ـ ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ دﯾ‪M‬ـ و از‬
‫("ـ 
‪N‬ـ= ‪4‬ـ) ("ـ 
ـ{ دﯾ‪M‬ـ ‪5‬ـ اه‪.‬ـ رـ@ (ـ
اﯾـ">) روز ـا رـ ـ) ـا در ‪>+‬‬
‫‪ *K‬ـ
‪=9‬ام ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ‪7‬ـ
ت "‪.‬ـ‪ .‬ـﻁ وـ= ‪6‬ـ
د< ‪+‬ـ و ‪4‬ـ) ـ
ل‬
‫ر‪.‬ـ و ( ـ 
ـ= ‪XY‬ـ
رهـ
ﯾـ@ زدود< ‪+‬ـ و ‪4‬ـ) ـ
ل &"ـ ر‪.‬ـ ‪4‬ـ) ـز‪.‬ـهـ 

‫‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ= ـد و ﯾـ>= از ه ـ>
ران &"ـ =‪+‬ـ ‪( .‬ـ
ـا ر‪.‬ـن اﯾ زـ
ن در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪4 .‬ـ)‪"3‬ـ ان روح ‪4‬ـ 
ـ= ‪5‬ـ اهـ= ـ
‪9‬ـ و (&‪ .‬ـ
ت &"ـ را ـا = ‪.‬ـ و‬
‫‪ K‬ـ@ دـ‪.‬ـ
‪4 =4‬ـ) هـف وا&ـ=ات در "ـ‪MGR‬ـ
< ‪ 6‬ـ
‪( ،=9‬ﺡ‪.‬ـ ‪5‬ـ اهـ= ـد‪.‬‬
‫( ـ 
= ارواح ‪5‬ـ‪+ 2‬ـ< ‪ K \(6 )4‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾـ‪5 .‬ـ اه"ـ ـ ‪ @5‬و در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ا‪ >+‬ـ 

‫درد و ر‪9‬ـ| ‪Y‬ـق =‪+‬ـ ‪9‬ـ (ـ
زـ
‪ =9‬ـ) ـا ـا ""ـ (ـ
‪4‬ـ) ـﯾـ
د‪+‬ـ
ن ‪4‬ــ‪ ! .$‬ـ<‬
‫ ‪4‬ـ‪ 96‬ـ
‪#‬ـ ‪.+‬ـ< ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د (ـ
زـ
‪ =9‬ـ) ‪5‬ـ
‪+ UG‬ـ ‪9‬ـ و ( ـ 
= ـاـ‪ $‬اـار را‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ""ـ و از ‪.‬ـ
ن ‪Y‬ـ
رهـ 
‪ \(6‬و ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سهـ 
درد و ر‪9‬ـ| ـ) او را ‪4‬ـ) ـ
ل‬
‫=رـ
‪"9‬ـ ‪X3 ،‬ـ ر ""ـ‪ .‬روﺡ ـ 
"ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪4‬ـ) زا‪9‬ـ اـ
د‪9‬ـ و د‪"G‬ـ‪5 =M‬ـ د را ‪4‬ـ
‪ <6‬و ‪9‬ـ
‪G‬ـ)‬
‫‪4‬ـ) ـ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
روان ـ
‪"5‬ـ‪ .‬ـ ـ
د ‪N‬ـ ‪1‬ـ) و ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
ــ
ن داد< ‪4‬ـ د (ـ
‪4‬ـ)‬
‫ا‪ 3‬ـ
ق ‪ ،\(6‬و وﺡ‪4 @,‬ـو‪9‬ـ (ـ
"ـ‪XL‬ـﻁ ‪9 +‬ـ و از ه >ـ
ران ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
در ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫ز‪9‬ـ ـ= در ا‪4‬ـﯾـ@ ‪]96‬ـ"ـ
ن ‪G‬ـ‪b‬ت و ـ ــ= و ‪,9‬ـ
‪O‬ـ= دا‪ ) @+‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪K‬ـ د‬
‫"ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ (ـ
‪4‬ـ) ﺡـ
ل ‪ 9‬ـ=دا‪9‬ـ*@‪& .‬ـ
و‪e‬ـ) ‪6‬ن ‪4‬ـ
ﯾـ‪ Z‬ز‪9‬ـ = ‪#‬ـ درد و ر‪9‬ـ| و ‪4‬ـ
رهـ 

‫ـ
رـ
‪.4‬ـ\ از ﺡـ (ﺡـ روح ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ـ ـ
د !‪ ,‬ـ 
‪5‬ـ د را ‪ @*4‬و دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـ) روﯾـ
ـو رـ@‪9 .‬ـ
‪G‬ـ)هـ 
د‪"G‬ـ‪ =M‬ارواح ‪4‬ـ) او‬
‫‪9‬ـ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬روﯾـ
هـ
ﯾـ= ) در ‪.#‬ـ\ ‪4‬ـ د‪9‬ـ ‪5‬ـ@ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـ د‪ .‬او ‪5‬ـ‪ 2‬ـد و از درون‬
‫‪5‬ـ@‪5 ،‬ـ دش ‪%‬ـ= ‪+‬ـ‪ .‬ه ـ
ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ـ
در ـ) ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ‪96‬ـا ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م @‪9‬ـ
م‬
‫=‪"+‬ـ 
ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ـر ـر( "ـ ا@ ) &ـود *ـ
‪ =9‬ـ) ‪4‬ـ) او =ر"ـ ‪4‬ـ
ور‬
‫=""ـ او ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
در و ‪5‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن ا@‪ .‬ز‪ 6 .‬ـ
‪ 9‬ـ
‪,‬ـ د< ‪+‬ـ و ( ـ 
= ارواح‬
‫‪4‬ـ) درون ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
"ـ
‪O‬ـ‪ 2‬و ـز‪.‬هـ 
‪9‬ـ ر و (ـ
رﯾـ>= و اـ ات ‪4‬ـ
دهـ 
وﺡ‪ =,‬و ‪ .‬ـ
‪ 9‬ـ

‫و ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪Y‬ـ‪9.‬ـ‪ .‬در ‪56‬ـ هـﯾـ‪4 Z‬ـ) رو ﯾـ>= از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د< ( ـ‪ u‬ـد‪9‬ـ‪B&4 .‬ـ= ‪4‬ـ)‬
‫‪.‬ـ
رات (ـ
ز< ‪5‬ـ‪+ 2‬ـ< و‪9‬ـ س‪ ،‬ـ
(ـ رن و ژو‪#‬ـ‪.‬ـ و ‪ 96‬ـ
ﯾ= ) ا‪*9‬ـ
ن از د‪.9‬ـ 
ـ !‪Z‬‬
‫ز‪".‬ـ=اش ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪9‬ـ
م ‪ 9‬ـ
د< اـاﺡ@ ـد‪9‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر ‪4‬ـ) ‪.‬ـ
ر< ز‪.‬ـ ‪6‬ـ‪9‬ـ و ‪
6‬هـ=‬
‫ا‪*9‬ـ
ن را در &‪X‬ـ ‪ *K‬ـ
‪XG 
=9‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـار داد‪9‬ـ (ـ
‪XG‬ـ
س ‪Y‬ـ‪ $‬و ا‪9‬ـو< را ‪4‬ـ (ـ "ـ و‬
‫‪4‬ـ
رهـ 

رـ
را ‪4‬ـ دوش ‪,>4‬ـ (ـ
اﯾ">ـ) ‪4‬ـ
‪5t‬ـ< روز هـﯾـ‪6 Z‬ـ
د< ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) "ـ‪<
MGR‬‬
‫‪ 6‬ـ
‪9‬ـ=اش ‪,4‬ـ د‪4 .‬ـ‪5‬ـ= 
‪XG‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪#‬ـ‪b‬ﯾــ"ـ ‪4‬ـ‪ =5‬وارد ‪
6‬ه= "ـ‪،h‬‬
‫&ـ‪.9‬ـ
ت‪# ،‬ـ‪9‬ـ
ن‪ ،‬ﺡ‪.‬ـ ا‪
9‬ت‪ ،‬و ـ
ه=ه
‪+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬و‪ ( =G‬ـ 
= (‪.%‬ـ
ت ـ ـ
د‪
6 ،‬ه=‬
‫‪# 
9
K‬ـ
ﯾ‪ .‬را ‪#‬ـ‪b‬ﯾ"ـ‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ ‪9‬ـ ‪ @4‬ــ
‪9‬ـواﯾـ
ن ! ـ
ر "‪C‬ـ)ا ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪B‬ـ
و زـ
ن ـار ــ) ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ ،‬ـا‬
‫ر‪.‬ـ‪ .‬ا‪4‬ـا ـ ـ
د ‪5‬ـ د را در ‪56‬ـﯾ "‪C‬ـ) ‪ 6‬ـ
‪ =9‬ه ـ
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) ه*@ ‪%‬ـ=‬

‫‪18‬‬

‫ـ
‪9@ ) @5‬ـ
م ــ
‪9‬ـ< ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪# $‬ـ
ﯾ‪9 .‬ـ
م دارد‪# .‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ از او‬
‫‪9‬ـ‪
L‬مهـ 
&"ـ ـ ه"ـ‪ ،h‬را]ـ
ر‪ ،‬ا>ـ
ر‪ ،‬و ‪K‬ـ
ت ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن هـﯾـ‪4 Z‬ـ) (ـ(‪.‬ـ' (ـ
‪56‬ـﯾ‬
‫‪XO‬ـ) ـ
د در ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪# $‬ـ
ﯾ‪ .‬ـار ــ"ـ‪4 .‬ــاز اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< (ـ
رﯾـ>= ‪K‬ـ 

‫ ـ@ (ـ
‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان وـ ـ) ""ـ< روح ‪ 3‬ـ "ـ‪4 .‬ـ) او ‪9‬ـ
م ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن داد< ‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪6‬ن ‪.9‬ـو درو‪.Y‬ـ"ـ= ا@ ) ‪X‬ـ ‪.9‬ـو "ـ‪ =1‬ا@‪.+ .‬ـ‪9
C‬ـ= ا@‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ

‫‪.9‬ـوﯾـ= ) ‪4‬ـ
‪ += ’3‬د روح ‪4‬ـ
ور "ـ ‪+‬ـ
د و ‪,9‬ـ
ط در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ـار ــ)‬
‫ا@‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪.+‬ـ‪
C‬ن ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روا‪9‬ـ= ا@‪ ( .‬ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) زـ‪R‬ـ)هـ 

‫‪+‬ـ
د و ‪,9‬ـ
ط او‪ ،‬و ـ) و (*‪.‬ـ‪9 += $‬ـ‪ ،‬در ا(\ ر‪ %9‬ـ 
ـدو‪9‬ـ) اوا
وان ‪5‬ـ اه"ـ‬
‫!ـ‪.5‬ـ‪6= .‬ﯾ"ـ و =رو‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
!ـ‪5‬ـ) ‪O‬ـ ‪9t‬ـ= (ـ ‪G‬ـ و ـگهـ
و ("ـ 
‪N‬ـ
ت روح‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ـرت ذه ا@‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪.9‬ـو روا‪9‬ـ= ا@ و ‪96‬ـ
ن ) در ‪ K‬ـ
‪)4 @G‬ـ =‪4‬ـ‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ) زـ‪R‬ـ)هـ 
‪.+‬ـﯾ ا‪.‬ـوارا‪9‬ـ) او ـ ش =ده"ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ‪ 5‬د‪".4‬ـ= ‪ 6‬ـ
ه= ا‪*9‬ـ
‪( =9‬ـ ‪K‬ـ)‬
‫="ـ‪ .‬و‪ =G‬ه‪.‬ـ[
< ـ ‪+= 9 2‬ـ د زﯾـا ارواﺡـ= ) ‪4‬ـ) ا‪ 3‬ـ
ق (ـ
رﯾـ>= ــ
د<‬
‫‪+‬ـ<ا‪9‬ـ روز ـ
ر ‪ 6‬ـ
< ‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ و ‪4‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
< ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ
ز = ـد‪9‬ـ (ـ
‪9‬ـ‪R‬د ـ ـ
د‬
‫‪4‬ـ) ـ ‪4‬ـ‪9‬ـ‪ .‬در ‪%96‬ـ
ه >ـ
ران ـز‪.‬هـ 
&"ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪K .‬ـ
ﯾ= در ـز‪.‬هـ 

‫‪ 2,3‬و ‪9‬ـ ر ‪4‬ـ= ـ‪R‬ﯾ""ـ‪ .‬اـ
ارواﺡ= ـ) ا‪ @,M9‬ا‪+‬ـ
ر< ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن را د‪X9‬ـ
ل =""ـ و ‪.#‬ـو‬
‫(‪.>,‬ـ‪(7‬ـ= =‪9 +‬ـ ‪ @ K‬ا‪X+‬ـ
< ‪K‬ـ
د< را ‪4‬ـ= ـ‪R‬ﯾ""ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪M‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د< ـود ‪6‬ـ< (ـ
ـ@ ‪4‬ـ
ز ‪ @,‬روﺡ ـ
‪4‬ـ) ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪4‬ـهـ ـ
در‬
‫‪4‬ـ) ارا‪F‬ـ) !"ـ‪ .‬ــ= ‪.9‬ـ*@‪ .‬دﯾ‪M‬ـان ‪.#‬ـ 
‪X‬ـان درو‪.Y‬ـ ه*"ـ و 
‪4‬ـ ـ‪7‬ﺡ‪L‬ـ)‬
‫‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫‪ 96‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ) ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ـ ش =ده"ـ ‪4‬ـ) ‪.#‬ـ 
‪X‬ـ درو‪.Y‬ـ ـ ش =ده"ـ‪ .‬زـ‪R‬ـ)هـ 

‫‪.+‬ـﯾـ اﯾ ‪9‬ـ
‪S4‬ـ) "‪1‬ـ= در ‪7‬م ‪96‬ـ
ن ـ) اد‪3‬ـ
=""ـ ‪.#‬ـ 
‪X‬ـان ‪3‬ـ ه*"ـ‪ ،‬و‬
‫‪.,‬ـ‪ ,‬ـ
و روﺡـ
‪.9‬ـ ‪9‬ـ= ـ) ا‪3‬ـ
دات ـ‪b‬ه‪X‬ـ= "ـ) را &ــ= =""ـ‪."+ ،‬ـ< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ه‪.,‬ـ
ر ‪4‬ـ
‪.+‬ـ ـ) ‪ 96‬ـ
‪ +‬ـ
را وادار ‪4‬ـ) ‪."+‬ـن ="ـ و *‪.‬ـ(ـ
ن را ‪4‬ـ)  ‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن هـاﯾـ@ =""ـ‪>96 .‬ـ) ‪4‬ـ ‪.‬ـ
رات ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪# $‬ـ
ﯾ‪ .‬ﺡـ 
ـ‪ $‬ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< در ا در‬
‫ـ رد ‪.#‬ـوز ﺡ‪X‬ـ@ ‪.">9‬ـ زﯾـا ‪4‬ـ
‪N( ’3‬ـﯾـ' !ـ‪+= 7‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< در ـ رد ‪ @*>+‬و‬
‫‪.#‬ـوز ‪M9 N‬ـ ‪.F‬ـ زﯾـا ‪4‬ـ
‪&( ’3‬ـ ﯾـ‪ 2‬دـ
وردهـ 
&"ـ !ـ‪ = 7‬ـدد‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ

‫‪O‬ـﯾ@ ا@‪ .‬و‪.Q‬ـ‪ )1‬او ـ
‪&9‬ـ@ از (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ روح ا@ و و‪1.Q‬ـ) روح دور ـدن‬
‫اﯾ ـ ‪9‬ـ) (ـ‪ +7‬ـ 
 ا@‪
6 .‬هـ= ا‪*9‬ـ
ن د‪N‬ـ ش ﯾـ‪N( Z‬ـﯾـ ‪5‬ـ دـ
ر ا@ زﯾـا ‬
‫‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪4‬ـ
‪C‬ـ ح ‪N‬ـ‪ u‬ذه"ـ= و ‪3‬ـ
‪ * =1O‬ـ م =ـ
زد‪C5 .‬ـ‪9‬ـ 
ـﯾ اﯾ‬
‫‪3‬ـ اـ ـ= ه ـ
‪9‬ـ
(ـس‪,5 ،‬ـ‪M9 ،$‬ـا‪9‬ـ=‪ ،‬اﺡ*ـ 
ـ
ت و ‪3‬ـ ا‪ uO‬و ﺡ*ـ
دت =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪.‬ـ
ت ‪N‬ـ‪4‬ـ= ) (ـ ﻁ اﯾ ‪C‬ـ ح ‪3‬ـ
‪1O‬ـ= اﯾ‪%‬ـ
د =‪9 +‬ـ‪.9 ،‬ـو و ﺡ* 
‪.‬ـ@ ‪9‬ـ ع‬
‫ا‪*9‬ـ
ن را ـ
‪"9‬ـ ﯾـ‪ Z‬ردا "‪.M‬ـ =‪#‬ـ ‪+‬ـ
‪9‬ـ‪.%( .‬ـ
ت اﯾ ـ ‪9‬ـ) ـ‪4‬ـ
‪.9‬ـ
ن وﺡ‪@,‬زد< ‪4‬ـ)‬
‫‪9 ,5‬ـ@ ا‪ 3‬ـ
ل ـ ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= =اـ‪R‬اﯾـ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ ـﻁ ‪4‬ـا *=‬
‫ـ
‪4‬ـ ـ‪ $‬ا@ ) در ـﺡـ) هُ‪.,‬ـ
ر ـار ــ) ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه‪.‬ـ[ ﯾـ‪ Z‬از ‪96‬ـ
ن )‬
‫در ﯾ‪ Z‬ـﺡـ) راـ ذه"ـ= ـار ــ)ا‪9‬ـ ‪4‬ـان د@ ‪= 9‬ﯾـ
‪"4‬ـ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ در ا‪ 3‬ـ
ق ا@‬
‫‪9‬ـ) در ار(‪1‬ـ
‪3‬ـ
ت‪96 .‬ـا ‪4‬ـ
ﯾـ ‪*K‬ـ‪%‬ـ ـد و ‪.XO‬ـ و از ‪O‬ـﯾ‪( 2‬ـ‪7‬ش ـ
دـ
‪9‬ـ) و ‪4‬ـا‪.M9‬ـ‪N‬ـ‪=M‬‬
‫) ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) ر‪9‬ـ| و ‪%‬ـ
هـت ‪ 6‬ـ
ه= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪6‬ـ
د< ادرا ‪6‬ن ="ـ ﺡـ 
ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ه ‪.‬ـ‪ ),‬از دﯾـ ـ
ن ‪4‬ـ ـ ﯾـ
ن ‪#‬ـ ‪.+‬ـ< و ‪ "#‬ـ
ن ‪4‬ـ د< ا@‪.‬‬
‫در ا‪4‬ـا ارواح !‪.‬ـ‪ R‬زﯾـ
د در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪B‬ـ
‪.9‬ـ 
"ـ‪%96 .‬ـ
ﯾـ= ) ‪4‬ـ= ‪ 9‬ـ
ﯾ@ ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ)‬
‫ـز و ﯾـ
ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ـ ‪G‬ـ= در ‪K‬ـ
ﯾ= ـ) زـ
ن (" ـ
‪.‬ـ
س ا‪9‬ـاز< ‪.‬ـ (‪..S‬ـات درون‬
‫‪t‬ﯾـ‪..S‬ـ ا@‪ ،‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد و ه‪"!$‬ـ‪K .‬ـ
ﯾـ= ) ﺡ‪.‬ـ
ت ‪e‬ـ‪4‬ـ
ن "ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا‪9‬ـژ در ـ
و‬
‫ ــ
ا@‪ ،‬ـ ـ= ـ رت ‪. = 9‬ـد‪X .‬ـﺡ و ‪ Q‬ـ و ‪3‬ـ و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد زﯾـا ‪]96‬ـ) ـ)‬
‫ه ‪.‬ـ‪4 ),‬ـ د< ا@ و ه ‪.‬ـ‪5 ),‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ "( ،‬ـ
!‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ه*@‪ .‬از ‪%96‬ـ
ﯾ= ) ه‪.‬ـ[‬
‫‪Y6‬ـ
ز ‪4‬ـا روﺡـ= ـ) ـ ‪K‬ـ) ‪5‬ـ د =‪+‬ـ و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪# ،@+‬ـ
ﯾـ
‪ =9‬هـ‪X9 $‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= هـﯾـ‪Z‬‬
‫‪O‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ‪B ،‬ـ
و زـ
ن ـ ‪K‬ـ) ‪+‬ـ‪9‬ـ ـ) ه ‪,.‬ـ) از ا‪4‬ـا (ـ

‫‪4‬ـ) ﺡـ
ل و (ـ
ا‪4‬ـ‪.S( ،‬ـ‪.‬ات ـاوـ= در ـ‪.e‬ـ
ت ﺡـود ‪.‬ـ (> 
ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪*9‬ـ
‪( ،=9‬ﺡـ@‬
‫‪"3‬ـ ان (ـ ‪G‬ـ‪ ،‬رُ‪+‬ـ‪( ،‬ـ> 
‪ ،‬و (ـ &ـ) و ـ ‪ @G‬و ـگ و‪K‬ـ د ‪5‬ـ اهـ دا‪ .@+‬ا‪%19‬ـ
ر‬
‫‪@1M+‬ا‪.M9‬ـ‪ R‬در ﯾ>= از ^‪.‬ـ< دـ
ن ا‪3‬ـ
ر ‪.*4‬ـ
ر دور رُخ داد ـ) (ـﯾـ ‪5‬ـ ر‪.+‬ـهـ
را از ‪9‬ـ ‬
‫("ـ‪.L‬ـ‪ $‬ـد‪ .‬ﯾ>ـ= از اﯾ ‪ 5‬ر‪.+‬ـهـ 
ـ !‪ Z‬ـ) ‪K‬ــ) در‪,5‬ـ
‪9‬ـ= از ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ اـ= ‪4‬ـ د‪،‬‬
‫‪ )4‬دا‪( 5‬ـ
رﯾـ>=هـ
اـ
د و ا‪9‬ـ ار ‪ +=4‬ـ
ر را ‪ @,#‬ـ ‪4‬ـ 
= ـ‪b‬ا‪ .@+‬از وا‪G‬ـﯾ"\ ‪.5‬ـ=‬
‫دور ‪4 <+‬ـ د و ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ*@ ‪9‬ـ‪R‬د ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ
ز ـدد‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ﺡـ ‪e‬ـ) ‪#‬ـا"ـ<ا از ‪9‬ـ ر "‪ ,‬ـ
‪ ) @5‬در ـارهـ 
‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ) ـد ـ
ر<ا‬
‫ـ) (ـ ـد< ‪4‬ـ د‪ ،‬ـد هـ‪6 $‬ـ‪9‬ـ‪4 .‬ـﯾ ‪ >+‬د‪.9‬ـ 
‪.‬ـ
رات و ـ
ر ـ
ن ه *ـ
ﯾـ)اش‬
‫ـ ‪G‬ـ ‪+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ه ]"‪( .‬ـ د<هـ 
ـ !ـ‪ =,(6 Z‬ـ) از ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪#‬ـ(ـ
ب ‪+‬ـ< و ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ

‫‪9‬ـ‪R‬دﯾـ‪4 Z‬ـ د‪9‬ـ‪4 ،‬ـ) وا‪C‬ـ) ‪K‬ـ
ذ‪4‬ـ) اﯾ"ــو &ـ‪+ 2‬ـ‪9‬ـ و در *‪.‬ـهـ 
‪5‬ـ د ‪ )4‬را<‬
‫اـ
د‪9‬ـ‪. .‬ـ ‪ 9‬ـ
(ـ د< ‪ \(6‬ـ !ـ‪&C ،Z‬ـ
ت ‪1‬ـق‪ ،‬ﯾ‪L" Z‬ـ ـ) ‪K‬ـﯾـ ‪",‬ـ ـ) ا‪'Y‬‬
‫‪=4‬ـ
ﯾـ<ا‪9‬ـ‪# .‬ﺱ از ـد ‪+‬ـن‪ ،‬و ‪#‬ﺱ از اﯾ">ـ) (‪X‬ـﯾـ ‪4‬ـ) (ـ د<هـ 
ـ ـدان ‪6‬ه و "ـ‪h‬‬

‫‪19‬‬

‫=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬ا‪Y‬ـ' اﯾ (ـ د<هـ
‪)4‬رو ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ و ﯾـ
‪ K‬ـ
ن ـ اد ‪K‬ـ 
‪ ،‬ﯾ&"ـ= ز‪.‬ـ‬
‫‪4‬ـ= ـد‪9‬ـ‪3 .‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*ـ= ‪ =O‬ﯾ‪G Z‬ﺡ‪L‬ـ) و ﯾـ
ﯾـ‪. Z‬ـ ن 
ل ‪,9 25‬ـ‪O .‬ـ= ا‪3‬ـ
ر‪ ،‬از‬
‫زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪K‬ــ)هـ 
‪.1‬ـ ـا‪5‬ـ) ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪4‬ـ) ‪ M" >+‬ـ 
ـد ـ) در ــ‪R‬‬
‫‪5‬ـ د ‪&+‬ـ)هـ 
ـ زان را ‪5‬ـ 
ـ ش =ـ
‪"5‬ـ‪ ،‬ـ> 
ـ ‪+‬ـ‪^ .‬ـﺱ ـ ا‪ .9‬ا‪"K‬ـ
ب‬
‫‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪ @ K‬ﺡـ 
‪.‬ـ@ ‪4‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬و اﯾ‪%‬ـ
د ه ـ
ه"ـ‪4 =M‬ـ) ـدش ‪.‬ـ
ر(ـ= ـ) ‪4‬ـ)‬
‫دور ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ـ زان =!ـ‪.5‬ـ‪9‬ـ‪.# ،‬ـ\ ‪6‬ـ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪"3‬ـ 
ـ درون ‪5‬ـ 
ز‪.‬ـ و ‪.‬ـ
رات دﯾ‪M‬ـ ‪.*4‬ـ
ر ارز‪" +‬ـ ‪",‬ـ‪ .‬از ' ز‪.‬ـ ا‪9‬ـژ‪ ،‬رﯾـ‪$‬‬
‫و هـ
رـ ‪9‬ـ=هـ
ﯾـ= ‪K‬ـ
ر ‪+‬ـ‪9‬ـ ) (" ـ
ـ اد ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ "( .‬ـ
ـ اد ـ ‪K‬ـ د در ( ـ 
ـ=‬
‫‪]96‬ـ) ـ) ه*@‪. .‬ـ
ر< ز‪.‬ـ ‪.9‬ـ‪"9 
R‬ـ ‪.‬ـ
رات ‪4‬ـادر ‪5‬ـ د ﯾ‪ K Z‬ـ
ن *ـ ز‪9‬ـ< ‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪ K‬ـ
‪9‬ـ= ز‪9‬ـ< و‪G‬ـ= از ‪9‬ـ ع ‪"3‬ـ 
ـ ـ
د<(ـ ـ) ا‪9‬ـژهـ
و رﯾـ‪$‬هـ 
‪6‬ن ‪.L3‬ـ‪($‬ـ از‬
‫
‪XG‬ـهـ 
ﺡ‪.‬ـ ا‪9‬ـ
ت و ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ‪4‬ـ د ـ) ـار ‪4‬ـ د ‪.M4 >+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬د‪.9‬ـ
‪1‬ـهـ 
&ـد‬
‫‪)4‬دور ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ـد‪+ .‬ـ
ﯾـ ﯾـ>ـ‪.‬ـ‪.‬ـ ن ‪4‬ـ
ر ﯾـ
‪.4‬ـ‪,‬ـ‪4 .‬ـن
ز ‪ >+‬او (‪X‬ـﯾ ‪4‬ـ) ـ
ﯾـ_‬
‫‪+‬ـ و ‪C‬ـﺡ ‪6‬ن ‪O)4‬ـ ر ‪9 ,5‬ـ@‪.6‬ـ‪4 R‬ـ) ‪XC‬ـ‪ .‬و ‪.9‬ـ‪$‬ـُات (*‪.‬ـ‪+ $‬ـ‪+ .‬ـ
‪4‬ـ= و‪K‬ـ د‬
‫‪9‬ـا‪ ،@+‬زﯾـا در ـ ا‪ .9‬ـ ـ
د اﯾ" ـ
ـﻁ ‪6 @ K‬ـ
د ـ= ‪4‬ـا ارا‪.# >+ )F‬ـ]‪.‬ـ<(ـ از‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ ‪ K‬ـ
‪( =9‬ـ
ز< ‪+ 25‬ـ ) در ‪6‬ن (ـ ‪G‬ـ‪K ،‬ـ ا‪9‬ـ=‪. ،‬ـ
‪*9‬ـ
‪ =G‬و ـگ‪..S( ،‬ـا(ـ= را در‬
‫‪
Q‬هـ ‪#‬ـﯾـ<هـ
‪4‬ـ
‪+= ’3‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ا‪9‬ـژ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ه ‪.‬ـ‪ ),‬ز‪9‬ـ< ‪4‬ـ) ا‪9‬ـ اع ‪. >+‬ـاد (ـ

‫ ـ ار< ﺡ‪.‬ـ
ت‪" ،‬ـ‪MGR‬ـ
< ( ـن‪ ،‬و ‪X‬ـ< ( ـ 
= (‪%‬ـ‪.‬ـ
ت ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ه‪.‬ـ[
<‬
‫روحهـ
ﯾـ= را ـ) (‪%‬ـ= ‪6‬ن ‪4‬ـ د‪9‬ـ درون اﯾ "ـ‪C‬ـ) از ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪M9 $‬ـ) ‪= 9‬دا‪ .@+‬ـ
د ه‪.‬ـ[‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬را ‪O‬ـ= ‪K‬ـﯾـ
ن (‪..S‬ـات ‪9‬ـ
‪4‬ـ د و ـ ـدان ‪= 9‬ـ
‪ .@5‬ـﻁ از ‪ K‬ـ
ن ‪ ( @ K‬ـ‪b‬ﯾ' هـ‬
‫روﺡ= ـ) ‪4‬ـان وارد =‪+‬ـ د‪ ،‬ا‪1‬ـ
د< =ـد‪.‬‬
‫(ـ ﻁ ا‪9‬ـژهـ 
ا ـ) از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ‪9‬ـ‪ ،‬ز‪.‬ـ را ـ>
‪=9‬‬
‫‪ @ K‬ـ‪9‬ـ ‪+‬ـ= وا‪(t‬ـ &‪ .‬ـ
‪ .@5‬اﯾ زﯾـ
رت ‪O‬ـ ‪9t‬ـ= از ا‪ 3‬ـ
ق (ـ
رﯾـ>=ه
و ‪4‬ـ) درون‬
‫‪9‬ـ ر‪ ،‬در و ‪Y6 t‬ـ
ز ‪ @,‬و ‪4‬ـ)  رأس ‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ﺡـ@ ـد‪ .‬و اﺡ* 
= )‬
‫ﺡـ 
ـ !ـ‪5‬ـ) (ـ ‪G‬ـ‪ ،‬ـ ‪ ،@G‬ـگ‪5 ،‬ـ اب و ز‪9‬ـ ـ=هـ 
دو‪
4‬ر< =‪+‬ـ‪ ،‬اﯾ ‪4‬ـ دـ)‪:‬‬
‫ارواح ‪)4‬رو ‪#‬ـ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـ از ‪9‬ـد‪4‬ـ
ن ‪
6‬هـ= &"ـ ـ ‪G‬ـ =‪+‬ـ‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ـ ار< ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ د‪K .‬ـ
دو ا‪9‬ـژ ا ا(ﺡـ
د ‪.#‬ـ]‪.‬ـ< ـ ‪>G‬ـ ‪ G‬ـ
را ‪+ 'X‬ـ و‬
‫ﯾـ‪ Z‬ل ﺡ‪.‬ـ
(= ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ‪.# .‬ـ ـ‪ =M‬ـ ـ ‪>G‬ـ ل ‪ K‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ
‪+ ’3‬ـ ‪4‬ـ
دﯾ‪M‬ـان‬
‫‪.6‬ـ‪R‬ش "ـ و و‪K‬ـ د ‪.#‬ـ]‪.‬ـ< ه ـا< ‪4‬ـ
( ـ
ﯾـ‪7‬ت‪ ،‬وا"\ و ﺡ*ـ 
‪.‬ـ@ ‪4 @X*9‬ـ) ﺡ‪.‬ـﻁ‬
‫ز‪9‬ـ =اش‪ ،‬ه‪"!$‬ـ‪ .‬ـرت ﺡـ@ در ‪6‬ب و ‪%*K‬ـ ‪S( @ K‬ـ‪b‬ﯾـ) و ﺡـ 
‪L‬ـ@ ‪" 25‬ـ‪.‬‬
‫(ـ د<هـ 
ـ ‪>G‬ـ ل ‪4‬ـ) ‪( >+‬ـ‪ Z‬ـ ‪=G‬هـ
و ‪X‬ـ‪R‬ﯾ"ـ)هـ 
ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ
در‪6‬ـ‪9‬ـ و ‪#‬ﺱ از‬
‫‪.‬ـ‪.‬ـ ‪ 9‬ـ

ل ‪4‬ـ) ـ رت ‪.‬ـ
هـ
ن‪ ،‬ا‪ %"1‬ـ
و ـ 
ا‪ 3‬ـ
ق ‪6‬ب ‪ >+‬ــ"ـ‪ .‬و‪G‬ـ= او‪.G‬ـ‬
‫‪ =>+‬ـ) ‪.‬ـ (ـ> 
= ‪4‬ـ) ـ ا‪*9‬ـ
ن را ‪Y6‬ـ
ز ـد ـ
هـ= ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪+‬ـﯾ&@ ا دو‪4‬ـ
ر< *‪.‬ـ رـ‪G6R‬ـ دش را در ‪ \.#‬ـ@ و ـ ‪K‬ـ) ‪.9‬ـ
ز درا‪9‬ـا ـ
و‬
‫(ـ ا‪9‬ـ
ﯾـ‪ .‬ـ 
اﯾ ـ ‪K‬ـ دات ‪4 .@,‬ـ‪5‬ـ= ‪%‬ـ
وز ‪",‬ـ و ‪4‬ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) از ‪X‬ـ‪R‬ﯾ‪%‬ـ
ت و‬
‫ ‪.‬ـ
هـ
ن ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ
(‪S‬ـ‪b‬ﯾـ) =ـد‪9‬ـ ﺡ ـ) ـد‪9‬ـ‪
6 .‬هـ= ‪4‬ـ) ـ ـ ‪K‬ـ دات درﯾـ
ﯾـ=‬
‫‪6‬ـ‪4 .‬ـ) ه ـ
ن ـ
د ـ= ‪ 96‬ـ
ﯾـ= را ـ) ه‪.‬ـ[ ^ـ دـ
‪3‬ـ= ‪9‬ـا‪"+‬ـ‪ ،‬و‪.‬ـ) ـار از‬
‫‪%"#‬ـ)هـ 
‪Y ,5‬ـ ‪ G‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ
ه‪.‬ـ
ن ‪4‬ـ= اﺡ‪.‬ـ
ط را =‪5‬ـ رد‪9‬ـ‪4 ،‬ـ‪.,N‬ـ‪ .‬ا‪9‬ـاز< و‬
‫ـ‪ @3‬اﯾ ‪K‬ـ
‪9‬ـ ران درﯾـ
ﯾـ= اـ‪R‬اﯾ\ ‪.#‬ـا ـد و ا‪9‬ـ اع ‪4‬ـ= ـ
‪"9‬ـ ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ‪6‬ـ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ

‫‪.9‬ـ 
ـ
ن ـ ـ)‪" 9 ،‬ـ‪ h‬و دﯾ‪M‬ـ ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
ا‪ 3‬ـ
ق درﯾـ
هـ
‪,‬ـ"ـ‪4 .‬ـ‪ =5‬از اﯾ ـ ‪K‬ـ دات‬
‫‪.%3‬ـ' از درﯾـ
‪.4‬ـون ‪6‬ـ‪9‬ـ (ـ
‪6‬ـ
ن(ـ ‪>+‬ـ
ر ""ـ‪.‬‬
‫اﯾ داـ
ن ــ
‪9‬ـ
‪9‬ـ) ‪..‬ـ نهـ

ل اداـ) دا‪ .@+‬ـ ‪K‬ـ دات درﯾـ
ﯾـ= از ‪6‬ب ‪4‬ـ)رو‬
‫‪,5‬ـ>= ﺡــ@ =ـد‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ ‪+‬ـ‪ Z‬و ‪4‬ـ
‪G‬ـ) دا‪"+‬ـ ‪4‬ـ) ـور زـ
ن دارا‬
‫‪ ,ُ+‬ـ
و ‪#‬ـ
‪+‬ـ‪9‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر ‪4‬ـ)رو ‪#‬ـ
هـ 
‪3‬ـ' ‪5‬ـ د ‪4‬ـ)را< اـ
د‪9‬ـ‪ .‬و ـهـ 

‫ـ ـ
ر ـ
‪"9‬ـ و د‪9‬ـا‪ 9‬ـ 
(‪.‬ـ‪5 R‬ـ د را در ‪B‬ـ
(ـ>
ن =داد‪9‬ـ‪4 .‬ـا ‪4‬ـ)دـ@ ‪6‬وردن ‪Y‬ـا‬
‫وارد ‪"K‬ـ‪ M‬ـ 
‪. 3‬ـ‪ 2‬و (ـ
رﯾـ‪+ Z‬ـ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪X‬ـل ‪4‬ـ) دـ‪<
M‬هـ 
اـ‪N‬ـ ا‪9‬ـ=‬
‫‪1M+‬ـ@ا‪.M9‬ـ‪+ R‬ـ‪9‬ـ ـ) ـﻁ ‪4‬ـ)وا‪C‬ـ) !"ـﯾ وا"ـ\ ‪#‬ـ*@(ـ هـاﯾـ@ =‪+‬ـ‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـا ار‪e‬ـ
ـ"ـ‪+=M‬ـ
ن ـ ‪Z‬هـ
ﯾـ= ‪4‬ـ) ‪4‬ـ‪R‬ر = ‪#‬ــ و ﺡ‪,‬ـا(ـ= ‪4‬ـ
‪4‬ـ
‪ G‬ـ
ﯾ= ‪4‬ـ)‬
‫‪ O‬ل =اﯾ"ـ[ ‪+‬ـ>
ر =ـد‪9‬ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ـ) ﺡـ@ =ـد‪. ،‬ـ‪N‬ـ‪R‬ﯾـ و ‪#‬ـواز =ـد‬
‫‪Y‬ـ‪b‬اﯾ= ‪4‬ـا ار‪e‬ـ
ﺡـص ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪ 96‬ـ
‪.9‬ـ 
ـ
ن ـ ـ
رهـ
‪4‬ـ د‪9‬ـ‪O .‬ـ ل ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ) ‪.4‬ـ*@ ـ ت و دور (ـ
دور‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪%"#‬ـ
< ـ ت‬
‫‪.‬ـ‪.‬ـ‪ .‬دم ‪ 96‬ـ
‪.*4‬ـ
ر "‪.M‬ـ و ‪% K‬ـ ـ)‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ) ا‪9‬ـاز< ﯾـ‪ Z‬ـ
و ‪4‬ـ
‪G‬ـ‪4 r‬ـ د‪ .‬ه ـا< ‪4‬ـ

‫د‪9‬ـا‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ ـ) هـ ﯾـ‪ \+ Z‬اﯾ"ـ[ ‪4‬ـ‪R‬ر =‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ د‪ .‬ا‪9‬ـ اع دﯾ‪M‬ـ ‪K‬ـ
‪9‬ـ ران ‪4‬ـ) ه ‪.‬‬
‫ا‪9‬ـاز<‪Q ،‬ـ
هـ وﺡ‪6 @,‬ور و (ـ"ـ 
دا‪"+‬ـ‪4 .‬ـ) ‪9‬ـُرت ‪4‬ـ) ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ﺡ ـ) =ـد‪9‬ـ زﯾـا‬
‫‪#‬ـ ـ= ‪ ,5‬و ‪.*4‬ـ
ر ‪.Ne‬ـ‪ $‬دا‪"+‬ـ‪4 .‬ـ‪5‬ـ= ‪.‬ـ
<‪5‬ـ ار و ‪4‬ـ‪5‬ـ= ـ ‪N+‬ـ ار ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ

‫ﺡـﯾـ
‪9‬ـ) ‪4‬ـ
ـ"ـ‪ =M‬و (ـس ﺡـ@ =ـد‪9‬ـ‪ .‬ـ <هـ 
‪=4‬ﺡ*= از ـ ‪ @+‬و‬
‫اـ‪N‬ـ ان ) ‪*.‬ـ‪$‬هـ 
‪X3‬ـ= ‪5‬ـ ‪*9‬ـد ـ ـ
ران را در ‪4‬ـ دا‪"+‬ـ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪..‬ـ ‪ 9‬ـ

ل اﯾ ه‪.‬ـ ‪t‬هـ
‪4‬ـ) ز‪.‬ـ ﺡـ 
‪.‬ـ@ ـد‪9‬ـ‪& .‬ـود ‪4‬ـ) ـ رت اژدهـ
در‪6‬ـ‪9‬ـ‬
‫ـ) ـ 
ز‪.‬ـ ‪+‬ـ‪9‬ـ و ـ !>ـﯾ ‪ 96‬ـ
‪)4‬ـ هـ ا رـ"ـ و ‪4‬ـ
‪4‬ـ
لهـ
ﯾـ= ‪+‬ـوع ‪4‬ـ)‬
‫‪#‬ـواز ‪ 9‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬اﯾهـ
وﺡ‪",‬ـ 
(ـ از ـ ‪9‬ـ)هـ 
ز‪".‬ـ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ا در ـ رد ـ ‪K‬ـ دات (ـ"ـ 
‪O)4‬ـ ر ‪9‬ـ
ـ
‪9‬ـ= و دراـ
(‪.‬ـ‪4 Z‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ر‪.‬ـ‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ ‪t‬هـ
ﯾـ= ـ) ‪..‬ـ نهـ

ل ‪4‬ـ ز‪.‬ـ ﺡ> ـا‪9‬ـ= ـد< ‪4‬ـ د‪9‬ـ در ‪O‬ـ= !"ـﯾ ـن‬
‫‪9‬ـ
‪#‬ـﯾـ ‪+‬ـ‪9‬ـ زﯾـا ـ
در ‪4‬ـ) ا‪XC9‬ـ
ق ‪5‬ـ د ‪4‬ـ
(‪..S‬ـات ‪6‬ب و هـ اﯾـ= ‪X9‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬ه"ـ‪=
M‬ـ)‬
‫ﯾ‪"XN‬ـان ‪4‬ـ‪R‬رگ رخ داد‪ ،‬از ‪%96‬ـ
ـ) ‪4‬ـا ـ
‪K‬ـت ‪.*4‬ـ
ر "ـ ‪4‬ـ د‪9‬ـ و ‪4‬ـ)‪3 @3‬ـم ‪
6‬هـ=‬
‫‪t‬زم ‪ K‬ـ@ (‪.N,‬ـ‪C5 U‬ـ ـ) در ‪ \.#‬رو‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ د ﯾـ{ زد‪9‬ـ و ـد‪9‬ـ‪ .‬ا اﯾ"ـ‪6 Z‬ـ
د<‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ع دﯾ‪M‬ـ از ـ ‪K‬ـ دات ‪4‬ـ د و ‪4‬ـا او‪.G‬ـ ‪4‬ـ
ر ‪96‬ـ
ن ـ) ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) او ه ـرد و‬
‫اه ‪.‬ـ@ ـ
‪+ F‬ـ< ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ ‪K‬ـ دا(ـ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ) از او‪.G‬ـ روز (ـ ‪G‬ـ (ـ
ـگ در (ـس ‪4‬ـ) ـ‬
‫‪4‬ـد< ‪4‬ـ د‪9‬ـ و ا‪ 9‬ـام ‪K‬ـ
‪9‬ـ ران ‪5‬ـ ‪N9‬ـ ار در ﯾ‪ K Z‬ـ
ن ‪ ,5‬ـ رت ـ@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا ز‪.‬ـ‬
‫را ‪%( @ K‬ـ‪4‬ـ) وا‪(t‬ـ ‪4‬ـا ـ ـ
د ‪6‬ـ
د< ـ
‪ @5‬و ‪6‬ن‪ ،‬ورود ارواح ‪ )4‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ا ز‪.‬ـ را ‪.CG‬ـ‪ u‬و زﯾ‪X‬ـ
ـد‪96 .‬ـا ‪4‬ـ
ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ
و ‪"K‬ـ‪M‬هـ 
ـ‪X‬ـ‪# R‬ـ ‪+‬ـ
‪9‬ـ و‬
‫(^ـ)هـ
ﯾـ= ‪#‬ـُ از ُ وﺡ‪4 =,‬ـ ‪6‬ن ‪ 9‬ـ
د‪ .‬در<هـ
 ـ از ‪#‬ـوا‪9‬ـ)هـ 
ر‪9‬ـ‪
M‬ر‪9‬ـ‪ h‬و ‪#‬ـ‪9‬ـ<هـ 

‫‪6‬واز ‪5‬ـ ان ‪+‬ـ‪9‬ـ‪9 .‬ـ ر و ـ
ﯾـ)هـ
‪4‬ـ) ‪X‬ـﺡ و ‪&4‬ـاز‪ Q‬ـ روزهـ
داد< ‪+‬ـ‪*# .‬ـ
‪9‬ـاران وارد اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ‪9‬ـ و ‪,.#‬ـوان اﯾ ‪9‬ـ ع از ‪ K‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن ‪+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬اﯾهـ
‪.+‬ـده"ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ)‬
‫(ـ ‪G‬ـ ‪.9‬ـ 
ـ‪
M‬ن را در ‪4‬ـ‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ د‪#‬ـ‪b‬ﯾـاﯾـ= =ـد‪9‬ـ‪3 ،‬ـ=رـ‪ $‬اـ‪,7‬ـ
ن ـ) (‪N‬ـ‪ $‬ـ‪b‬ار‬
‫‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
از (ـ
ز< ـ ‪G‬ـان ـا‪X‬ـ@ =ـد‪9‬ـ زﯾـا اﯾ"ـ‪,3 Z‬ـ‪ 2‬وارد ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د‪3 .‬ـ‬
‫‪ \.#‬از اﯾ ‪=4‬رﺡ ـ= ‪.L3‬ـ = ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ د زﯾـا اژدهـ
و ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪]4‬ـ)هـ 

ز< از‬
‫(‪N‬ـ‪ $‬در‪6‬ـ< ‪5‬ـ د و ﯾـ
دﯾ‪M‬ـ را =‪5‬ـ رد‪9‬ـ‪ .‬ه"ـ ز هـ‪3 $‬ـ ‪6‬رام ‪X9‬ـ د ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ اﯾ">ـ)‬
‫ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
وﺡ‪,‬ـ= ـ
‪"9‬ـ ـ‪4‬ـ) ـ
‪9‬ـ
ن‪X4 ،‬ـ و ‪5‬ـ ﯾ‪,‬ـ
و‪9‬ـا‪ \9‬و ‪5‬ـس‪ ،‬ـ‪ h‬و ـگ و‪K‬ـ د‬
‫دا‪"+‬ـ‪ .‬ه‪"!$‬ـ‪5 .‬ـ هـ 
‪4‬ـ‪R‬رگ و ـ 
ـ تهـ
و ـ ‪5@+‬ـ ارا‪9‬ـ= در‪9‬ـ< =زﯾ*"ـ‪.‬‬
‫دو دـ) ‪4‬ـ‪R‬رگ و‪K‬ـ د دا‪"+‬ـ‪", :‬ـ ـ
‪ =9‬ـ) ـﻁ ـ ‪5= @+‬ـ رد‪9‬ـ و ( ـ
م اوـ
ت‬
‫‪.4‬ـار ‪5‬ـ د را ـف ‪5‬ـ ردن و درﯾـن ‪+‬ـ>
ر =ـد‪9‬ـ و ه‪"!$‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ ‪t‬هـ
ﯾـ= ‪4‬ـ= ﺡﺱ ـ)‬
‫از ز‪S( .‬ـ‪b‬ﯾـ) =ـد‪9‬ـ‪ .‬از ‪.‬ـ
ن اﯾ دـ) ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ ـ) از ‪9‬ـ ع ‪4‬ـگ ‪5‬ـ ران ‪4‬ـ د و‬
‫در وﺡ‪, @,‬ـ) ‪+‬ـن (ـ ﻁ ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
ـ ‪5@+‬ـ ار ‪4‬ـ) ـ =‪4‬ـد‪ .‬روحهـ
ﯾـ= ) اﯾ‬
‫ﺡ‪.‬ـﻁ ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ =‪6‬ـ‪9‬ـ =‪4‬ـ
ﯾ*@ ‪4‬ـا ـار ــ در ار(&ـ
‪+‬ـ
ت اﯾ د‪.9‬ـ 

د ﯾـ‪Z‬‬
‫‪4‬ـن ـ ‪+‬ـ= ا‪N9‬ـ
ب "ـ و‪G‬ـ= >ـ
‪4 =9‬ـا زﯾ*ـ ‪9‬ـا‪"+‬ـ زﯾـا او ‪+‬ـ>
ر ‪=4‬رﺡ ـ
‪9‬ـ)‬
‫ ـ ‪5@+‬ـ اران ‪4‬ـ د‪ .‬او ـ ‪K‬ـ د ‪X9‬ـ د ـ) دارا د‪9‬ـا‪ 9‬ـ 
(‪.‬ـ‪%"# ،R‬ـ) و ـرت ‪B3‬ـ‪97‬ـ=‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـرت او ـ 
= ‪X9‬ـ د‪ .‬او ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪ @*9‬دا‪ 46 5‬ـ
‪+‬ـ د زﯾـا ه‪.‬ـ ‪t‬هـ
در ا‪L9‬ـ
ر درﯾـن‬
‫او ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬درون ‪M"K‬ه
‪ ،‬ـ
رهـ
و ﺡ‪,‬ـات ‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ‪R‬رگ ‪4‬ـ) ـ =‪4‬ـد‪9‬ـ و در ! "ـ‪R‬ارهـ

‫ ـُگه
ا‪L9‬ـ
رش را =‪.,‬ـ‪9‬ـ‪4 .‬ـ) رو ز‪ .‬ه‪.‬ـ[ ‪C9‬ـ)ا و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪ @+‬ـ) در ـ
ل‬
‫‪6‬را\ ـش را ‪4‬ـ ‪6‬ن ‪ 9‬ـ‪ "( .‬ـ
‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـاﯾ\ ‪4‬ـ 
ـ= ـ
‪9‬ـ< ‪4‬ـ د‪ ،‬ز‪9‬ـ ـ= درون در‪5‬ـ
ن‬
‫‪4‬ـ د‪# .‬ﺱ در ار(‪1‬ـ
‪3‬ـ
ت ‪4‬ـ
‪ t‬در‪5‬ـ
ن ‪5‬ـ
‪9‬ـ)اش را ـ
‪( @5‬ـ
از ﺡ ـ) ﺡ‪.‬ـ ا‪9‬ـ
ت وﺡ‪ =,‬در‬
‫اـ
ن ‪+
4‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ

‪4‬ـ>= از ‪+‬ـ
‪5‬ـ)ا ‪4‬ـ) ‪+‬ـ
‪5‬ـ) دﯾ‪M‬ـ ‪+‬ـوع ‪4‬ـ) (ـ
ب ‪5‬ـ ردن ـد‪4 .‬ـا‬
‫ـ‪ 9‬ـ
او *ـ
‪K‬ـ ‪4‬ـ
‪ t‬در‪5‬ـ
ن ‪4‬ـ د ـ) ‪9)4‬ـرت ‪)4‬رو ز‪.‬ـ =‪6‬ـ‪6 .‬ب ‪+6‬ـ 
‪.‬ـ‪9‬ـ= را از‬
‫‪4‬ـ ـ
=‪9‬ـ ‪.+‬ـ و ‪Y‬ـ‪b‬اﯾ\ هـ‪4 $‬ـ ـ
‪4‬ـ د و در ‪.‬ـ
ن ‪+‬ـ
‪5‬ـ)هـ
=‪5‬ـ ا‪.4‬ـ‪ .‬او ‪,‬ـ
ر ـ
<‬
‫‪4‬ـ=ا‪ 9‬ـ
ﯾ= را ـ) زﯾـ ‪#‬ـ
ﯾـ\ ـار دا‪5 @+‬ـ ار =‪ +‬ـد و‪ =G‬روز ـا ر‪.‬ـ ـ) دﯾ‪M‬ـ‬
‫=‪4‬ـ
ﯾ*@ رو ‪5‬ـ 
ـود ‪6‬ﯾـ و ا‪3‬ـ
ب ‪.#‬ـ‪5 .,‬ـ د را در ‪4‬ـ
‪ t‬در‪5‬ـ
ن (ـ "ـ‪ .‬در ا‪4‬ـا‬
‫‪4‬ـ)رو ! ـ
ر د@ و ‪#‬ـ
را< =ر@‪^ .‬ـﺱ ﯾـ
د ـ@ ـ) ـ
ف ‪4‬ـ
ﯾـ*ـ و ‪6‬ن ـ ‪K‬ـ د اﯾ"ـ‪Z‬‬
‫‪4‬ـ) ‪ >+‬ا‪*9‬ـ
ن ‪+‬ـ زﯾـا =(ـ ا‪> @*9‬ـ "ـ و (ـ ﻁ (‪>1‬ـ از ‪5‬ـ د ﺡ ـ
ﯾ@ "ـ‪ .‬ه ‪.‬‬
‫ ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ د ـ) ﯾـ‪O Z‬ـح رـ
ر ‪#‬ـ
ﯾـار ‪4‬ـ)د@ ‪6‬ورد< =(ـ ا‪ @*9‬او را رهـ

زد‪4 .‬ـ(ـاش‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ
< دﯾ‪M‬ـ ‪(= 9‬ـ ا‪ @*9‬ـ رد ( ـﯾـ ـار ‪.‬ـد‪ .‬د‪" +‬ـ
ن او ﯾ&"ـ= ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
‪"K‬ـ‪،M‬‬
‫‪#‬ـ‪9‬ـ ـ
ن هـ ا و ـ ‪K‬ـ دات درﯾـ
ﯾ= ‪4‬ـد ـ
ن او ‪",‬ـ !ـا ـ) ‪
6‬ه= ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ و‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ـ ‪K‬ـ د ‪4‬ـ(ـ ‪4‬ـ)رو ز‪.‬ـ ـ‪.@,‬‬
‫او (‪>1‬ـ و (ـ ا‪9‬ـ
ﯾ= را ‪#‬ـورش داد (ـ
‪4‬ـ
ا‪1‬ـ
د< از ‪6‬ن ‪ K‬ـ@ ﺡـ 
‪ \L‬در ـ
‪4‬ـ ـ ‪K‬ـ دات‬
‫در‪9‬ـ< ـ ‪5@+‬ـ ار و ﺡ‪.‬ـﻁ زﯾ*\ ‪ 4‬ـ"ـ ‪+‬ـ د‪"# .‬ـ
ه‪M‬ـ
ه= در ‪Y‬ـ
رهـ
ﯾـ 
@ و از !ـ ب و‬
‫"ـ‪ h‬ـ‪7‬حهـ
ﯾ= ‪4‬ـا ‪5‬ـ د در@ ـد‪ .‬او ـ ‪K‬ـ) ‪+‬ـ ـ) ‪"K‬ـﺱ –‪9‬ـ’ ‪9‬ـ~اد او را (>€‪.‬ـ‬
‫="ـ و در ـو<هـ 
‪5‬ـ
‪9‬ـ اد = ‪Y6‬ـ
ز ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ = ـد‪ .‬در ا‪4‬ـا ‪"K‬ـﺱ –‪9‬ـ’ را ‪4‬ـ
(ـ ‪4‬ـ)‬
‫زور = ـ@ زﯾـا ـد ـ ‪K‬ـ د ‪.%3‬ـ' و ‪4 ,5‬ـ د ـ) ‪5‬ـ ن ‪9‬ـ~اد ه‪.‬ـ ‪t‬ﯾـ= ـ‪+b‬ـ) ـ
‪\9‬‬
‫در او ‪K‬ـ
ر ‪4‬ـ د‪ .‬ـد ‪"3)4‬ـ ان ر‪.F‬ﺱ ا‪9‬ـ‪N‬ـ
ب ‪+‬ـ (ـ
‪4‬ـ‪5‬ـ
‪9‬ـ اد< و ‪.X‬ــ) ـد او ‪L9‬ـ
رت "ـ‪.‬‬
‫( ـن ‪.*4 >+)4‬ـ
ر ا‪4‬ـاﯾـ= ‪ >+‬ــ@ و او‪.G‬ـ اـ
د ا در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪Q‬ـ
هـ ‪,‬ـ@‪ .‬او‬
‫‪9‬ـ 
= ‪9‬ـا‪ .@+‬او ‪4‬ـا ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪.*4 =9‬ـ
ر اه ‪.‬ـ@ دا‪ @+‬زﯾـا و‪1.Q‬ـ)اش رـ_ اﺡ‪.‬ـ
‪K‬ـ
ت‬
‫ـدـ
ن و ‪,N4‬ـ دن دا‪9‬ـ
ﯾ= و ﯾـ
ر رـ
‪9‬ـن ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ا‪4‬ـاﯾ= ‪4‬ـ
ور دا‪ @+‬ـ) "‪h‬هـ
و در‪5‬ـ
ن "ـ‪MGR‬ـ
< ارواﺡ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ (ﺡـ@ ــ
ن‬
‫ـ ‪K‬ـ دات ـ
وراا‪&.XCG‬ـ) ـ) ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ) ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬هـ
‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬روح ه"ـ ز ‪96‬ـر در ا‪*9‬ـ
ن‬
‫ *ـش ‪.9‬ـ 
ـ) ‪4‬ـ د (ـ
در "ـ و ‪4‬ـا‪9‬ـ در ‪%*K‬ـ !‪.‬ـ*@‪ .‬و‪G‬ـ= در ‪ K‬ـ
‪9‬ـ= ز‪9‬ـ =‬
‫=ـد ـ) ـ ا‪ .9‬د‪.9‬ـ ‪6‬ن ‪.*4‬ـ
ر ‪1‬ـ
وت ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫د‪.9‬ـ 
‪4‬ـ 
ـ
ن ‪ُ$‬ـ=را ‪ polara‬ﯾـ
‪4‬ـ
غ ‪3‬ـن از ‪.‬ـ
ن ‪.5‬ـ|هـ
و دورد ـ
در اـ‪ 9 2‬ـ
ﯾـ
ن ‪+‬ـ‬
‫و ‪4‬ـ *ـ< ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪4‬ـ‪R‬رگ ‪,‬ـق (ـ
‪S‬ـب اداـ) ﯾـ 
@ و ( ـن ‪6‬ن ‪5)4‬ـ
‪O‬ـ ‪L3‬ـ @‬
‫ـز‪.‬ـهـ 
‪"K‬ـ‪ + =M‬ـ
‪=G‬اش و ـ ‪K‬ـ دات ـ 
در ـا(ـ_ و ـ ﯾـ ـز‪ ".‬ـ 
‪#‬ـُ‬
‫‪4‬ـ@ ‪+‬ــ=اش ‪ +‬ـت دا‪ .@+‬اﯾ ـ) ‪Y6‬ـ
ز ‪9‬ـ~ادهـ 
ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ رو ز‪.‬ـ ‪4‬ـ د‪ .‬در‬
‫د‪.9‬ـ 
ـ‪+b‬ـ‪
M‬ن و ‪ \.#‬از ‪O‬ـ ع ‪Xo‬ـ@ (ـ
رﯾـ‪]N‬ـ)هـ
در " =ا‪.G‬ـ) ‪Y‬ـ‪4‬ـ= ـ
ر< ‪.6‬ـ
و ‪6‬ـﯾـ

‫‪ُ$‬ـ=رﯾـ نهـ ﯾـ
‪9‬ـ~اد ا‪4‬ـ ا‪XG‬ـ‪4 ,‬ـ
‪#‬ـ @ *= ر‪9‬ـ‪> h‬ـ ‪9‬ـ@ ـ‪R‬ﯾـ‪9‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن از ‪.‬ـ
ن‬
‫‪M"K‬هـ
‪.4‬ـون ‪6‬ـ‪ .‬در ﺡـ
‪ ) =G‬رو ‪#‬ـ
هـ
ﯾ\ اﯾ*ـ
د< ‪4‬ـ د‪ .‬او‪.G‬ـ ‪ 3‬ـ
ﯾ‪M,‬ـا‪9‬ـ) او‬
‫‪4‬ـا ‪.9‬ـو در‪,5‬ـ
‪4 =9‬ـ د ـ) (ـ
رﯾـ>= و ‪.#‬ـﯾ ـ
را دور =ـد‪ .‬ﯾـ‪,! Z‬ـ‪O $‬ـ‪7‬ﯾـ= ‪4‬ـ‪R‬رگ‬
‫€ـ ﯾـ‪! Z‬ـخ ﯾـ
ﺡـ) رو‪"+‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ
وـ
ر ( ـ
م از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
زرﯾـ ‪O‬ـ ع =ـد و‬
‫ﺡـارت ‪4‬ـ‪4 \9‬ـ) رو ز‪ .‬ـ") "‪+= ,‬ـ‪.‬‬
‫دم ر ـ‪ adom the robi +‬او‪.G‬ـ ا‪*9‬ـ
ن ‪$‬ـ ‪7‬رﯾـ ن ‪4‬ـ) ه ـا< اد ‪ ede‬ـ ‪K‬ـ د ـ ‪€9‬ـ= ـ) ‪4‬ـ

‫ـ ا>"ـ< ‪,#‬ـ@ ـ او ‪4‬ـ ـاز (^ـ)ا اﯾ*ـ
د< ‪4‬ـ د‪C5 ،‬ـ
ب ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ‪،‬‬
‫‪4‬ـا ‪Y‬ـ‪b‬اهـ
‪ ،‬ﺡ ـ
ﯾ@ از ر‪9‬ـ| و ـ‪7‬ـ= زن ه ـاه\ د‪3‬ـ
ـ=ـد‪.‬‬
‫‪4‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬داد< ‪+‬ـ ‪M‬ـ رهـ
ﯾـ= از ر‪9‬ـ| و ‪3‬ـ ا‪O‬ـ‪ .u‬او =دا‪9‬ـ*@ !ـ) زـ
‪=9‬‬
‫‪C5‬ـ در ‪.#‬ـ\ ا@‪ .‬او زن را =‪5‬ـ ا@ و از ‪.‬ـ
ن ‪"K‬ـ‪M‬هـ
‪4‬ـ) ‪ >+‬ـ ‪K‬ـ د اﯾـ*ـ
د<‬
‫‪.4‬ـون ‪6‬ـ (ـ
‪X‬ـ
رز<ا ‪ ,5‬را ^ـ "ـ و ـا‪%9‬ـ
م ‪6‬دم ‪.#‬ـوز ‪+‬ـ و د‪5 +‬ـ د را را‪9‬ـ‪.‬‬
‫او ـ د ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ورد و در ‪#‬ـ= ‪6‬ن ـ دـ
‪ =9‬دﯾ‪M‬ـ‪ ،‬و (ـ
رﯾـ‪]N‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) (ـرﯾـ| ـ ‪K‬ـ دات ـد هـ‪6 $‬ـ‪9‬ـ و ‪O‬ـ اﯾ‪1‬ـ= (‪.>,‬ـ داد‪9‬ـ‪4 .‬ـ) ‪6‬ه*ـ‪ =M‬از ‪"K‬ـ‪M‬هـ

‫‪5‬ـ
رج ‪+‬ـ‪9‬ـ ‪4‬ـ
ـ ‪5@+‬ـ اران ‪"K‬ـ‪.M‬ـ‪9‬ـ و ‪.#‬ـوز ‪+‬ـ‪9‬ـ‪( .‬ـ
اﯾ"ـ>ـ) ( ـ‪9‬ـ= در "ـ
ر‬
‫رود‪5‬ـ
‪9‬ـ)هـ
(‪.>,‬ـ ‪+‬ـ ‪4‬ـ) ـ
ر< ‪.6‬ـ
ر‪.‬ـ‪.‬‬
‫او‪.G‬ـ اـ
د ا ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ
‪(t‬ـ= (ـ ﻁ ـ ـ
د ‪4‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
ن ــ
د< ‪+‬ـ (ـ
‪*N9‬ـ‪.‬‬
‫(&ـ‪ .‬ـ
ت و دا‪"& \9‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـهـ‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
از ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪K‬ـا =‪+‬ـ‪9‬ـ (ـ
‪4‬ـا (ـ
ﺡ' و ـ
‪.>G‬ـ@ ز‪.‬ـهـ
‪ ،‬ز‪ 9‬ـ
‪4 ،‬ـد ـ
ن و‬
‫"‪ M‬ـ 
‪.‬ـ ـ= ‪4‬ـ
هـ‪"%4 $‬ـ‪"M‬ـ‪ .‬ا ‪4‬ـرﯾـ| ‪Y6‬ـ
ز ‪4‬ـ) ـ
‪ 5‬ا‪9‬ـ اع ‪5‬ـ د ـد‪^ .‬ـﺱ ‪9‬ـ~اد‬
‫ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) ‪9‬ـ
م ه‪Q‬ـ& ـ&ﯾـ ـ ‪4 Hiperboreans‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ‪ .‬و اﯾ ‪3‬ـ را ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ‪ 96‬ـ

‫‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪9‬ـ و اﯾـ دو‪.‬ـ ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ د‪ .‬ه‪Q‬ـ& ـ&ﯾـ ـ ‪
O‬ﯾ‪1‬ـ)ا ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ)‬
‫ـز‪ ".‬ـ 
ه ‪,.‬ـ) ‪6‬ـ
‪4‬ـ= ر"ـ‪4 .‬ـ
را‪ 9‬ـ 
"‪".M‬ـ= ‪4‬ـ ‪"K‬ـ‪M‬هـ
=‪4‬ـ
رﯾـ و ‪4‬ـ
‪’3‬‬
‫رُ‪+‬ـ در‪5‬ـ
ن و ‪"K‬ـ‪M‬هـ 
زﯾـ
د ‪+‬ـ‪4 .‬ـ
د ‪ +‬ـ
‪ =G‬ه‪.‬ـ[
< اﯾ ـز‪ .‬را ‪ G‬ﺱ ‪ 9‬ـ=ـد‬
‫و ! ـ< ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ و "ـ
‪O‬ـ‪"K 2‬ـ‪=M‬اش (‪.‬ـ< ‪ .@,‬ا‪*9‬ـ
ن ‪$‬ـ=رﯾـ ن‬
‫زارع ‪5‬ـ 
ـ
‪! ،‬ـ ‪#‬ـ
ن و ‪
>+‬ر!ـ= ‪4‬ـ د‪ .‬در ﺡ
‪.G‬ـ>) ‪K‬ـ
‪ .,9‬او ـ ‪K‬ـ د ‪4‬ـ(ـ ‪4‬ـ د ـ) ‪ +‬ـهـ

‫را ـ
‪ @5‬و ( ـ‪9‬ـ= در ' ‪"K‬ـ‪ M‬اـ اﯾـ= ‪"4‬ـ
ـد‪ .‬او ـ‪7‬حهـ
ﯾـ= ‪4‬ـا ‪"K‬ـ‪.M‬ـن و‬
‫‪Q‬ـوـ= ‪4‬ـا ‪Y‬ـ‪b‬اﯾ\ ـ
‪# .@5‬ـ
د‪+‬ـ
ه= ا‪N9‬ـ
ب ـد (ـ
‪4‬ـ اـ^ا‪O‬ـ ر ‪.L3‬ـ‪) $‬ـ‪2‬ـُ&ا‬
‫‪ Melnibora‬ﺡ>ـ ـ@ "ـ‪ .‬ا^ـا‪O‬ـ ر ـهـ
ـن اداـ) دا‪+‬ـ@ و (ـ ـﻁ ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
هـ
ن‬
‫‪=4‬رﺡـ‪ $‬وار‪ #‬س‪ Varkas‬ادار< =‪+‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ) درون ‪"K‬ـ‪M‬ه
و ‪"+‬ـ ـ 
داغ ـز‪ ".‬ـ 

‫‪ +‬ـ
‪G‬ـ= ر"ـ و ‪X‬ـ
ﯾـ وﺡ‪ =,‬ـدان ‪.1‬ـ ‪#‬ـ @ را (*‪.N‬ـ ـد‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
را ‪4‬ـ) ‪4‬ـد ـ=‬
‫ ـ"ـ و وادار ‪4‬ـ) ـ
ر در ـ‪R‬ارع‪+‬ـ
ن‪S ،‬ـ
ز<هـ 
ـوش ـ‪7‬ﺡ ـ
و "ـ‪R‬ل ‪o‬ـو( "ـا‪,9‬ـ
ن‬
‫ـد‪9‬ـ‪# .‬ـ
د‪+‬ـ
هـ
ن ‪4‬ـ
(ـ ‪4‬ـ) ‪4‬ـ‪4 7‬ـ= ‪ L9‬ـ= ﯾ&"ـ= ـ
ل ‪".4‬ـ= ﺡ>ـ @ =ـد‪9‬ـ‪4 .‬ـ

‫ـر(ـ= ‪.L3‬ـ‪ ) $‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪.#‬ـ\ از ‪6‬ن و (ـ
ـ‪ 9‬ـ
‪&4‬ـ ‪9‬ـﯾـ< ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫وار‪#‬ـ سهـ از اﯾ ‪.9‬ـوهـ 
وﺡ‪",‬ـ 
‪4‬ـا (*‪.N‬ـ ‪ 5‬اـ)هـ
و د‪" +‬ـ
ن ‪5‬ـ د ا‪1‬ـ
د<‬
‫=ـد‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
(ـ د<هـ
را ‪*O‬ـ‪ $‬ـد< و ‪4‬ـ
ـد
ن ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا (ـس‪6‬ور رـ
ر =ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ‪5‬ـ= از ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
هـ
ن ‪4‬ـ زـ
ن ‪XY‬ـ) دا‪"+‬ـ و ـ‪ 9‬ـ
از ‪O‬ـﯾـ‪ 
2‬ه"ـ
‪9‬ـ= ـ) زوﯾـ ‪J‬ـ&هـ ‬
‫‪9 Zuajirs‬ـ 
‪.‬ـ< =‪+‬ـ‪9‬ـ ﺡ>ـ ـ@ را‪9‬ـ‪9‬ـ‪ .‬و اﯾـ ـ ‪4‬ـان ‪.*4‬ـ
ر وﺡ‪6 @,‬ور(ـ از ار‪4‬ـ
‪4‬ـ
ن‬
‫‪5‬ـ د ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪=4‬رﺡـ‪4 $‬ـ د< و ‪4‬ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) در ‪.‬ـان ‪X‬ـ
رزات د‪.M‬ـ =‪+‬ـ‪9‬ـ ‪6‬ـ
ن‬
‫‪= 9‬داد‪9‬ـ‪ .‬ـ‪4‬ـ
‪ =9‬ﯾـ
‪,‬ـ) =‪+‬ـ و ﯾـ
‪4‬ـا (ـﯾـ (ـ"ـ 
ـ از ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ ان (ـ ر‬
‫ـد‪ ،‬ز‪9‬ـا‪9‬ـ= =‪+‬ـ‪ .‬ا ـ ‪4‬ـا ‪4‬ـد = در ا‪XC‬ـهـ 
ا‪+‬ـاف و ‪5‬ــ>
ر ‪4‬ـد< =‪+‬ـ‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ ش ا‪X‬ـ
ل ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫اـ
د ا اﯾ دوران ‪ #‬ﯾ‪ +‬ــ ‪ #‬اس‪.L3 Kai _ Kuas‬ـ‪$‬ا‪,G‬ـ`ن ‪4‬ـ د ـ) ‪4‬ـ) ‪O‬ـ ر ‪.1N‬ـ
‪9‬ـ) ‪4‬ـ)‬
‫‪>96‬ـ) ـ ش ‪."+‬ـن (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬را دا‪ @+‬درس =داد‪ .‬وار‪#‬ـ سهـ او را ‪.#‬ـا ـد‪9‬ـ و ‪4‬ـ) ـ‬
‫رـ
‪9‬ـ‪9‬ـ‪ .‬اﯾـ ه ـ
ن ‪3‬ـ ‪4‬ـ د ـ) ا‪*9‬ـ
ن ‪L1G‬ـ
ً ‪6‬د‪N‬ـ ار ‪4‬ـ د زﯾـا ‪"4‬ـُرت =(ـ ا‪ @*9‬از‬
‫‪"K‬ـ‪M‬هـ
‪.4‬ـون ‪6‬ﯾـ و (ـ ر =ـد ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= د‪ +‬او@‪ .‬او ‪4‬ـ
ور دا‪ @+‬ـ) ‪4‬ـا‬
‫‪4‬ـ
‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪5‬ــ@ "ـ و ه"ـ‪=
M‬ـ) ‪ '+‬ـ=‪6‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ او "ُ ـم‬
‫=‪+‬ـ‪ .‬وـ= دو‪4‬ـ
ر< ‪X‬ـﺡ ‪O‬ـ ع =ـد ـ=دا‪9‬ـ*@ ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪4‬ـ ‪.9‬ـوهـ 
‪ '+‬و‬
‫‪.+‬ـ‪XY =9
C‬ـ) ـد< ا@‪ .‬ه ـا< ‪4‬ـ
اﯾ ا‪3‬ـ
دات ‪4‬ـ) ـ
د ـ= ‪4‬ـ
ور دا‪"+‬ـ ـ) ـدـ
ن‬
‫‪ +‬ـ
ل ‪4‬ـ
‪#‬ـ @ (‪.‬ـ< ‪5‬ـ د ‪.+‬ـ‪C‬ـ
ن ‪4‬ـ د‪9‬ـ و ‪4‬ـ
ﯾـ (ﺡـ@ (‪.&X‬ـ@ ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ 96 .‬ـ
او‪.G‬ـ‬
‫‪9‬ـ~اد ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ
(ـ ‪4‬ـ) ‪., +‬ـ را< اـ
د‪9‬ـ و د‪.9‬ـ
را (*‪.N‬ـ ـد‪9‬ـ و &ـ= ـد‪9‬ـ‬
‫ـدـ
ن را (ﺡـ@ (‪.&X‬ـ@ ‪5‬ـ د در‪6‬ور‪9‬ـ‪4 .‬ـ) زود ا(ـ
ل ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) د‪.9‬ـ 
‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ) از د@‬
‫داد‪9‬ـ و ا ‪4‬ـ
ا‪9‬ـ اع ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪#‬ـدا‪ @5‬و ‪9‬ـ~اد ـ ـ= ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ رﯾـ نهـ ‪.#‬ـا ـد‪.‬‬
‫اﯾ ‪9‬ـ~اد ‪K‬ـﯾـ ـ) در ـز‪.‬ـ ‪ G‬ـ رﯾـ
ز‪9‬ـ ـ= =ـد ‪#‬ـ ـ= ـ <ا و ﺡـ اس د‪.‬ـ=‬

‫‪22‬‬

‫‪4‬ـا (ـ &ـ) ( ـن دا‪ G .@+‬ـ رﯾـ
نهـ
دارا ‪.L3‬ـ‪($‬ـﯾ ( ـ‪9‬ـ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ) (ـ
‪4‬ـ) ﺡـ
ل در‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪ .‬اﯾ ( ـن ‪4‬ـ رو ـ
ر< ‪.L3‬ـ‪ُ $‬ـ (ـ &ـ) ﯾـ 
ـ@ ـ) در‬
‫‪.‬ـ
‪9‬ـ) ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪Y‬ـ‪4‬ـ= ـار دا‪ @+‬و دور(ـ
دور ‪ K‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪.*4‬ـ
ر از ا^ـا‪O‬ـ رهـ 

‫ـ !ـ‪(Z‬ـ *ـد< ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د‪, .‬ـ ر ﺡ 
‪.N‬ـ‪ R‬ه ـا< ‪4‬ـ
‪MK‬ـ)هـ
ﯾـ= ـاوان و در<هـ 

‫ ــ از ! " ـ
و ﺡـ ‪t‬ت ‪ُ#‬ـ ‪4‬ـ@‪ .‬ـ ه*ـ
‪ =9‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪ @+‬ـﻁ (^ـ)هـ 
ـ (ـ
<‪ .‬زﯾـا‬
‫ـ)هـ
و *ـ)هـ 
‪ُ#‬ـ ار(‪1‬ـ
ع ه"ـ ز از ا‪ 3‬ـ
ق ز‪.‬ـ ‪.4‬ـون ‪9‬ـ‪
.‬ـ< ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬هـ ا ‪.*4‬ـ
ر‬
‫‪.CG‬ـ‪X ،u‬ـ‪R‬ﯾ"ـ)هـ
ه ‪,.‬ـ) ـ‪X‬ـ‪ ،R‬و ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـا ‪..‬ـ ‪ 9‬ـ
ـدـ
ن ‪6‬ن ـ
ر< ‪#‬ـُ از‬
‫‪+‬ـ
د و ‪,9‬ـ
ط ‪4‬ـ د‪( .‬ـ ا‪4‬ـ_ ‪6‬ن از د< ‪.X‬ــ) (‪.>,‬ـ =‪+‬ـ ـ) دور از هـ‪ $‬ـار دا‪"+‬ـ و‪G‬ـ=‬
‫(ﺡـ@ ــ
‪9‬ـواﯾـ= ا^ـا‪O‬ـ ر ‪4‬ـ)‪9‬ـ
م راع ُـ ه ـ
‪9‬ـ
ا^ـا‪O‬ـ ر ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ =زﯾ*ـ"ـ‪.‬‬
‫راع ُـ ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ـ
در ‪4‬ـ د‪ ،‬ـ!ـ) ـ رد ـ
ﯾـ\ ـار ‪ 9‬ـ= ـ@‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر‬
‫(ـ ـﻁ ‪X‬هـ
ﯾـ= ـ
ﯾ\ =‪+‬ـ و ه ـ‪4 =M‬ـ) ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬روح ا‪3‬ـ
د دا‪"+‬ـ و اﯾ">ـ)‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ‪4‬ـ) ه ـ
ن ـ!‪ ,‬ـ)ا ـ) از ‪6‬ن ‪6‬ـ< ا@‪4 ،‬ـ
ز = ـد‪9‬ـ‪ .‬اﺡـام ‪ G‬ـ رﯾـ
نهـ
‪4‬ـا‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ) ـر زﯾـ
د ‪4‬ـ د ـ) ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪9‬ـ
م او را ‪4= 9‬ـد‪9‬ـ و ﺡـ= ه"ـ‪
M‬م د‪3‬ـ
و‬
‫‪.9‬ـ
ﯾـ\هـ
(ـ ﻁ ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ا او را ـ رد ‪C5‬ـ
ب ـار =داد‪9‬ـ‪ .‬ـ!ـ) رع‪5 ،‬ـ ر‪.+‬ـ ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان‬
‫(‪ %‬ـ_ ( ـ 
ـ= ــ
ت ‪5‬ـاو‪9‬ـ
ر ـ
در ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ـدـ
ن ُـ ‪.*4‬ـ
ر ـن و رو‪.4 +‬ـ ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪6‬رام و ‪ .‬و ‪4‬ـون ‪9 ,5‬ـ@ ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ‬
‫=زﯾ*"ـ‪4 .‬ـ)‪"3‬ـ ان (ـ ا‪4‬ـ_ ا^ـا‪O‬ـ ر ‪4‬ـ‪R‬ر ـ= ـ) از ‪O‬ـ ع (ـ
‪O‬ـ ع *ـد< ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د ــ‬
‫ا^ـا‪O‬ـ ر ـ) ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ ‪6‬ن ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪Y‬ـوب ‪= 9‬ـد ــ و (ﺡـ@ ﺡ ـ
ﯾـ@ ُـ ـ
در ‪.‬ـ
ر<‬
‫ز‪.‬ـ ـار دا‪"+‬ـ‪.‬‬
‫‪9‬ـ~اد ﺡـ 
ـ‪ُ $‬ـ ‪.*4‬ـ
ر ‪K‬ـ‪b‬اب ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪#‬ـ ـ= ـ <ا ﯾـ
زﯾـ ‪9‬ـ=‪ ,! ،‬ـ
‪9‬ـ= در‪،@+‬‬
‫(‪.‬ـ< و ـ هـ
ﯾـ= ـ
ف و ‪NG‬ـ@ دا‪"+‬ـ‪ .‬ا‪9‬ـ اع دﯾ‪M‬ـ هـ‪ $‬از ‪96‬ـ
ن ــ زرد و ـ <ا و ‪.‬ـ
< ــ‬
‫‪4‬ـ د‪9‬ـ و‪G‬ـ= اﯾ" ـ
ه‪.‬ـ[ ـ
< ﺡـ 
ـ‪,9 $‬ـ‪9‬ـ‪ .‬درﯾـ
هـ
را در‪9‬ـ ردﯾـ‪9‬ـ و ـز‪ ".‬ـ 
‪K‬ـﯾـ‬
‫‪.#‬ـا ـد‪9‬ـ و در ‪%96‬ـ
 
‪+‬ـ‪9‬ـ و &‪X‬ـ ‪4‬ـ‪R‬رگ‪ 5 
،‬ـ 
"ـ‪ =M‬و 
‪.L3 
9 
5‬ـ‪$‬‬
‫"ـ<ـ
ر ‪+‬ـ< در ـدا ـد اﯾ ـ< ‪"4‬ـ
‪ 9‬ـ
د‪9‬ـ‪ .‬درون ـ
ر< ُـ ه‪1‬ـ@ ‪ +‬ـ ‪ 3‬ـ< ـار‬
‫دا‪ @+‬ـ) ـاـ‪ R‬ـ‪b‬ه‪X‬ـ=‪ 3 ،‬ـ= و (ﺡ‪.‬ـ= در ‪ 96‬ـ
و‪K‬ـ د دا‪"+‬ـ‪ .‬ه‪"!$‬ـ‪ + .‬ـهـ 

‫‪4‬ـ‪R‬رگ دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـا (‪%‬ـ
رت و "&ـ@ و‪K‬ـ د دا‪ُ .@+‬ـ ـز‪".‬ـ= ‪4‬ـا *' ‪3‬ـ‪%( ،$‬ـ
رت و‬
‫داد و ـ ‪ @,‬ـ) از ه ـ) ‪K‬ـ
‪4‬ـ) ـ ‪6‬ن راهـ= ‪+‬ـ‪9‬ـ و در واـ_ ‪.4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن‬
‫*& ـات او ‪",‬ـ‪ .‬اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ د ـ) ُـ ‪"3)4‬ـ ان ــ‪ K R‬ـ
ن ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ‪.‬‬
‫ـ ‪ .‬اـ
د ‪.L3‬ـ‪ $‬ا‪,G‬ـ`ن‪m ،‬ـ ـ ن وارد اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـا ـدـ
ن ُـ ‪5‬ـ@‬
‫ـد و ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
ه‪,‬ـار ا‪ 9‬ـام ‪ K‬ـ
ن را داد‪ .‬ه"ـ‪ =
M‬ـ) اﯾ ـ
ر< در ‪C9‬ـ) اوج ‪5‬ـ د ـار‬
‫ ــ) ‪4‬ـ د‪ ،‬ﯾ&"ـ= ـ ( ـن د‪.9‬ـ
‪e ،‬ـ‪4‬ـ) هـ ‪"G‬ـ 
= ‪4‬ـ) ‪6‬ن وارد ‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪Y‬ـش ا‪ 3‬ـ
ق ز‪.‬ـ و ‪4‬ـ)د‪X9‬ـ
ل ‪6‬ن ز‪.‬ـ ‪G‬ـز<هـ
و ‪,1,(6‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪9‬ـ
ـ
‪9‬ـ=‪\N4 ،‬هـ 

‫‪"K‬ـ ‪ =4‬ز‪.‬ـ را ‪4‬ـ) ‪G‬ـز< در‪6‬ورد‪ .‬اـ اج ‪O‬ـ ـ
‪9‬ـ= ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سهـ
‪4‬ـ) رو ـز‪.‬ـهـ
‪K‬ـ
ر‬
‫‪+‬ـ‪9‬ـ و ‪ +‬ـهـ
را ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ـ
‪"5‬ـ‪,1,(6 .‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ \(6‬ـا‪5‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ه ـا< دود و ـ اد‬
‫ـ‪b‬اب ‪.4‬ـون را‪9‬ـ‪9‬ـ و ـا‪%9‬ـ
م اﯾـ ـ
ر< *‪C‬ـﺡ ‪4‬ـا‪.M9‬ـ‪N‬ـ) ‪+‬ـ و ـ اد ـ‪b‬اب ‪*#‬ـ= و‬
‫‪"4‬ـهـ
ﯾـ= ‪4‬ـ) ‪N >+‬ـ<هـ
در@ ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ از اﯾ ﺡـ
د‪o‬ـ) ـدـ
ن ُـ ‪4‬ـ (ـس ‪5‬ـ د ‪XY‬ـ) ﯾ 
"ـ‪% .‬ـداً ‪ +‬ـهـ
را ـ
‪"5‬ـ و‬
‫(‪%‬ـ
رت و داد و ـ ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ‪*9 .‬هـ 
زﯾـ
د ‪#‬ﺱ از اﯾ ‪%‬ـ
زات ‪ 6‬ـ
‪^ =9‬ـ ‪",‬ـ‪.‬‬
‫(ـ
‪%96‬ـ
) دو‪4‬ـ
ر< (ـ
رﯾ‪]N‬ـ)ا ‪4‬ـا ‪5‬ـ د ﯾـ 
@ و ُـ ‪4‬ـ
زهـ‪ $‬ـ‪4‬ـ
‪9‬ـ= ز‪.‬ـ ‪G‬ـز<هـ
‪+‬ـ‪ُ .‬‬
‫ـ
ر< در اـ اج ‪Y‬ـ ل ‪6‬ـ
=‪.Y‬ـ و (ـ>
ن =‪5‬ـ رد‪ .‬اﯾ ـز‪.‬ـ ـ
‪"9‬ـ ‪4‬ـ ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ)‬
‫رو در‪5‬ـ
ن از ﺡـ@ ‪4‬ـ
د =‪G‬ـز‪9‬ـ‪( ،‬ـ>
ن =‪5‬ـ رد‪& .‬ـ
‪4‬ـ و 
‪ 5‬ـ
" ـم ‪+‬ـ‪9‬ـ و‬
‫‪ *%‬ـ)هـ
ـ‪M9‬ـ ن ‪",‬ـ‪ + .‬ـهـ
(ـ= از وﯾـا‪9‬ـ= ‪",‬ـ‪ .‬ز‪G= .‬ـزﯾـ و =‪G‬ـزﯾـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ=‪5‬ـ 
@ و =ـ ‪.4‬ـ‪.‬‬
‫‪ ,(6‬ـ 
زﯾـ ز‪.‬ـ ‪.4‬ـون =زد‪9‬ـ و ‪4‬ـ) ا‪4‬ـهـ
=ر‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬دود ‪.Y‬ـ… ‪.‬ـ
< ر‪9‬ـ‪M‬ـ= ‪4‬ـ) رو‬
‫( ـ 
ـ= ـز‪.‬ـ *ـد< ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د و اـ اج ‪Y‬ـ ل‪ 
6‬ه ‪O.‬ـ ر ‪4‬ـ) رو ـز‪.‬ـ" ـ
و ‪ +‬ـ‬
‫=‪.Y‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ـدـ
ن وﺡ‪@,‬زد< ‪4‬ـا ‪"#‬ـ
< ‪4‬ـ) ـ &ـ
‪4‬ـ =ر"ـ و "‪M‬ـهـ
ﯾ‪,‬ـ
ن‬
‫(ـ ﻁ ‪ \(6‬و دود ‪9‬ـ
‪4‬ـ د =‪+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬در ‪ ،'+‬ز‪.‬ـ !"ـ ‪#‬ـ
ر< ‪+‬ـ و در ا‪ 3‬ـ
ق ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ

‫ـو رـ@ و ز‪9‬ـ ـ= ‪..‬ـ ‪ 9‬ـ
‪..‬ـ ن ا‪*9‬ـ
ن را ‪4‬ـ) ه ـا< ‪4‬ـد‪ .‬اـ اج =‪.Y‬ـ‪9‬ـ و در ــ‪R‬‬
‫ز‪4 .‬ـ) هـ‪= $‬ر‪.‬ـ‪9‬ـ‪4 ،‬ـ‪5‬ـ رد ـد< و =‪K‬ـ ‪.+‬ـ‪9‬ـ و او‪.G‬ـ ( ـن ‪.L3‬ـ‪ $‬ز‪.‬ـ را‬
‫‪9‬ـ
‪4‬ـ د =ـ
‪"5‬ـ‪& .‬ـود ‪K‬ـ‪R‬ﯾـ< ‪4‬ـ 
ـ= ـ
‪9‬ـ‪ .‬در ‪K‬ـ
ﯾ= ـ) ـ) ـ <هـ
در ‪K‬ـ‪R‬ر و ـ‬
‫درﯾـ
‪.4‬ـون ـ
‪9‬ـ< ‪4‬ـ د‪6 ،‬ن ـدـ
‪9‬ـ= ـ) از اﯾ ﺡـ
د‪o‬ـ) (ـ"ـ 
‪K‬ـ
ن ـ
‪G‬ـ‪4 $‬ـر ‪4‬ـد‪9‬ـ‪،‬‬
‫‪9‬ـ~اد ‪K‬ـ‪R‬اﯾـ ‪"K‬ـ ب ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ
‪",‬ـ‪.‬‬
‫‪9‬ـ~اد ـ=ـ‪D‬ـﺱ از ‪6‬ن ‪O‬ـف د‪.9‬ـ
‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬ـ‪9‬ـ‪9 ،‬ـ~اد ! ـ
رم ﯾـ
‪9‬ـ~اد ـخ ـ) ‪4‬ـ) رو ـ
ر<‬
‫‪(6‬ـ‪97‬ــ‪.‬ﺱ در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪.X‬ـ ﺡـ ـ 
‪.9‬ـ‪$‬ـ<هـ 
‪+‬ـ= و ‪Y‬ـ‪4‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= =ـد‪9‬ـ ‪4‬ـ

‫اـﺡ>
م زﯾـ
د رُ‪+‬ـ ـد< و ‪ +‬ـهـ
و ـز‪ ".‬ـ 
"ـ 
‪X‬ـ= ـ
‪"5‬ـ ه ـا< ‪4‬ـ
در<هـ 

‫‪. 3‬ـ‪ 2‬و ز‪ ".‬ـ 
ﺡـ 
‪.N‬ـ‪ .R‬ـدـ
ن ‪6‬ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ـ
در را ـ) ـ ت ‪9‬ـ
م دا‪ @+‬ـ
ﯾ\‬
‫=ـد‪9‬ـ‪.‬او ‪,9‬ـ
‪M9‬ـ ! ـ
ر ‪ @ K‬د‪.9‬ـ
‪+ :‬ـق و ‪Y‬ـب و ‪ +‬ـ
ل و ‪"K‬ـ ب ‪4‬ـ د‪(6 .‬ـ‪97‬ــ‪.‬ﺱ‪،‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ُـ ‪4 ،‬ـ)‪"3‬ـ ان ــ‪ R‬د‪.9‬ـ
‪+‬ـ و ‪.L3‬ـ‪($‬ـﯾ ( ـن ‪3‬ـ ‪5‬ـ د ‪4‬ـا *' دا‪9‬ـ\‪،‬‬

‫‪23‬‬

‫(‪%‬ـ
رت و داد و ـ ‪.4 .@,‬ـ\ از ـهـ
‪..‬ـ ن ا‪*9‬ـ
ن در اﯾ ـز‪.‬ـ ز‪9‬ـ ـ=‬
‫=ـد‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ از ﺡـ ‪4‬ـ د و ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
هـ
ن‪ ،‬ـ ‪4‬ـان‪ ،‬ـ ت
ـ ‪9‬ـ 
‪.‬ـ<‬
‫=‪+‬ـ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪K‬ـ
دو ـان ‪€.X5‬ـ= ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ
دـ
‪6 =9‬ه"ـ‪ .‬ﺡـ 
‪.‬ـ@ =ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا ‪6‬نزـ
ن‪ 
،‬ـوگ وارد ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ (ـ
‪4‬ـ) ـدـ
ن ‪#‬ـ @ زﯾـ ‪9‬ـ= ‪.4‬ـ 
ـ زد ـ)‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ـ
در از روش ار(‪X‬ـ
ط ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ
‪K‬ـ
دو ‪.‬ـ
< ‪5‬ـ ‪+‬ﺡـ
ل ‪.9‬ـ*@‪ .‬او ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ‬
‫ـ‪R‬اﺡ ـ@هـ
ﯾ\ ‪4‬ـ
‪., +‬ـ ‪4‬ـ) ـ ر‪.‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪X‬ـ از ‪6‬ن ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< و ـدـ
‪ \9‬ه‪,‬ـار‬
‫‪9‬ـ
‪4‬ـ د ‪+‬ـن ـز‪ ".‬ـ
ﯾ‪
,‬ن و ـگ در زﯾـ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سهـ
را داد‪ .‬ﯾ‪&4 *9 Z‬ـ ‪3‬ـ ‪4‬ـ= ـ)‬
‫ـز‪ُ .‬ـ را ‪Y‬ـق ـد< ‪4‬ـ د ( ـ 
ـ= ‪9‬ـ~اد ! ـ
رم را ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ـد و ـﻁ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪.M Y‬ـ‬
‫(‪.‬ـ<ا ‪4‬ـ 
ـ= ـ
‪9‬ـ ـ) در ا‪L9‬ـ
ر درﯾـ
‪9‬ـ ردان ‪*K‬ـ ر ـ) ‪K‬ـأت ـ=ـد‪9‬ـ از ‪6‬ن ‪X3‬ـ ر ""ـ‬
‫ـار ـ@‪.‬‬
‫‪9‬ـ~اد ‪%"#‬ـ‪ $‬رﯾـ نهـ ا^ـا‪O‬ـ ر ‪4‬ـ=ه ـ 
ﯾـ ‪o‬ـ ر را در ــ‪.6 R‬ـ
‪ ،‬ـ ﯾـ ـُ ـ‪"4 +‬ـ

‫‪ 9‬ـ
د‪9‬ـ‪ .‬ـز‪".‬ـ= ـر( "ـ ـ) از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪6‬رام (ـ
‪.6‬ـ 
ــ‪ R‬و ‪+‬ـق ارو‪#‬ـ
*ـد<‬
‫‪+‬ـ< ‪4‬ـ د‪( .‬ـ
رﯾ‪]N‬ـ) اﯾ ا^ـا‪O‬ـ ر در واـ_ (
رﯾ‪]N‬ـ) ‪6‬رﯾـ
ﯾـ=هـ
ا@‪# .‬ـ
ﯾـ‪6 @N‬ن در ـ ﯾـ‬
‫ ـُ ‪4‬ـ= ـار دا‪ .@+‬ـز‪".‬ـ= ﺡـ 
‪.N‬ـ‪ R‬و *ـد< ـ) ــ‪ K R‬ـ
ن در ‪3‬ـ ‪5‬ـ دش ‪4‬ـ د‪،‬‬
‫ه ـا< ‪4‬ـ
( ـ‪.*4 =9‬ـ
ر ‪.#‬ـ‪,‬ــ)‪.‬‬
‫راـ اـ
د ا ــ او‪.G‬ـ اـ
د ـ) ‪6‬رﯾـ
ﯾـ=هـ
‪"5
"+‬ـ‪ ،‬از در<هـ 
‪ُ#‬ـ ار(‪1‬ـ
ع (‪ّX‬ـ@ ‪4‬ـ)‬
‫ـ ‪#‬ـ
ﯾـ‪ @N‬ـ را‪D‬ـ را< اـ
د و ا"ـ>
ر را و‪3‬ـ… ـد‪ .‬و‪G‬ـ= او را از ا^ـا‪O‬ـ ر ا‪5‬ـاج ـد‪9‬‬
‫و او ‪4‬ـ) ـ (‪ّX‬ـ@ ‪4‬ـ ‪K .@,‬ـ
ﯾـ= ـ) &‪X‬ـ 
(ـ*ـ ‪#‬ـ
ر در ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ 
‪ +‬ـ
‪G‬ـ= (‪ّX‬ـ@‬
‫را ﯾـ 
ـ@‪ .‬از ‪%96‬ـ
راه= ه"ـوـ
ن ‪+‬ـ (ـ
دا‪.L3 \9‬ـ‪ $‬ا"ـ>
ر را ‪4‬ـ) (ـ د<هـ 
ـاوان ﯾـ
د‬
‫‪4‬ـهـ‪.‬‬
‫‪9 ., +‬ـ~اد‪9 ،‬ـ~اد زرد ‪#‬ـ @ =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) در ‪#‬ـ= ﺡـ (ـرﯾـ‪%‬ـ= ‪6‬رﯾـ
ﯾـ=هـ
‪4‬ـ) و‪K‬ـ د‬
‫‪6‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪9‬ـ~اد ُـ ـ‪ S)BُA‬ل( ‪+‬ــ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ــ‪ R‬ﺡ‪.‬ـ
ت ‪6‬ن در ‪ +‬ـ
ل ا@‪.‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪19‬ـ ذ ‪>9‬ـد<ا‪9‬ـ‪ .‬اـ
د اـ= ـ) ‪4‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪9‬ـ ر و ‪ .9‬ـ) (ـ
رﯾـ‪Z‬‬
‫=‪6‬ﯾـ‪ ،‬رـ رد ‪9‬ـ
م دارد‪ .‬اﯾـ ‪9‬ـ~اد ‪4‬ـ
ﯾـ ه"ـ ز ‪4‬ـ) رو ‪.‬ـ
ر< ز‪.‬ـ ‪5‬ـ اـ)هـ 
‪5‬ـ د را‬
‫ا‪K‬ـا "ـ‪ .‬ا‪ 9‬ـام ‪6‬ن (ـ ﻁ ‪ ،\(6‬ز‪.‬ـ ‪G‬ـز< و اـ اج ‪Y‬ـ ل ‪6‬ـ
‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ه‪9 . 1‬ـ~اد‪9 ،‬ـ~اد ‪p‬ـ=ﯾـ‪ +‬ا@ و ‪ 96‬ـ
را ـدـ
ن زُوهـ ر =‪9‬ـ 
"ـ‪ 96 .‬ـ
از ‪.‬ـ
ر<ا‬
‫‪.*4‬ـ
ر دور =‪6‬ﯾ"ـ (ـ
د‪.9‬ـ
را ‪#‬ﺱ از ا‪ 9‬ـام ‪6‬ن در ا‪o‬ـ ‪3‬ـ ‪4‬ـ= در ـن ‪.4‬ـ*@ و ﯾ‪ Z‬و ‪ @*.4‬و‬
‫دو (ﺡـ@ (‪.&X‬ـ@ ‪5‬ـ د در‪6‬ور‪9‬ـ‪( .‬ـ‪7‬ش ‪4‬ـا اﯾ‪%‬ـ
د *& ـا(ـ= ‪4‬ـ رو اﯾ ‪.‬ـ
ر< ‪@*>+‬‬
‫=‪5‬ـ رد و ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ‪#‬ﺱ از ـ‪ 9‬ـ
اﯾ ‪6‬د ـ
‪.‬ـ
ر< را (ـ =""ـ‪ .‬اـ
د اـ= ـ) *‪k‬ـ ل‬
‫رـ
< اﯾ ‪9‬ـ~اد ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د
‪q‬ـ& ‪9 sepher‬ـ
م دارد‪^ .‬ﺱ ـ
د ( ـ 
ـ= روحهـ
را از‬
‫( ـ 
ـ= ‪.‬ـ
رات و ـارات ‪4‬ـ) ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪ =9‬ـا ـ=‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪4 .‬ـ
‪+‬ـ ـ) (ـ

‫‪4‬ـ
زـ
ز ‪.‬ـ
رات ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـ) ‪5‬ـ اب رو‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
ز ـد‪9‬ـ‪ ،‬دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـا‬
‫(ـ> ‪.‬ـ ‪,.#‬ـ@ &"ـ ‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ) اﯾ د‪.9‬ـ
‪4‬ـ
ز‪#‬ﺱ ــ
د< =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ ﭼﻬـﺎرم‬
‫ﻗﻠﻤـﺮو ﺳـﻮﮔﻤـﺎد‬
‫دـﯾ ‪.X‬ـ ‪6‬زاد ـ) (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
(&ـ‪.‬ـ‪ $‬داد< =‪+‬ـ د ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ‪ )C‬ﺡـ‪ 2‬دا‪96 *9‬ـا‬
‫دار‪9‬ـ در اﯾ"‪%‬ـ
‪.4‬ـ
ن ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ا ـ ـد ‪ C‬ش ‪"+‬ـ ا و !‪,‬ـ‪ $‬دﯾـن دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫( ـ 
ـ= ‪3‬ـ‪R‬ت و ‪ 6‬ـ
هـ= ‪4‬ـ) او داد< =‪+‬ـ د‪ .‬هـ روﺡـ= (ـ ﻁ وـ ‪4‬ـ

ه
‪9‬ـ
از اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د رهـ
=‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ـرت (ـ ﻁ ـ ـ
د ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
داد< ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ &ـ
ل در ( ـ 
= "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬زﯾـﯾـ ـ ‪+‬ـ ‪ ،‬او ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ‪4‬ـ@‬
‫‪ 6‬ـ
هـ= ‪6‬زاد &"ـ را ‪4‬ـ) ه ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) ‪5‬ـ اـ
ر رهـ
ﯾ=‪ ،‬از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا =‪"+
4‬ـ را‬
‫"ــ =ـ
زد‪ .‬رهـ
ﯾ= در زـ
ن وـ ـا =رـ‪ .‬اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪.9‬ـ*@ ) ه"ـ‪
M‬م ا‪9‬ــ
ل روح‬
‫از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= در زـ
ن ـگ ـ رت = ‪.‬ـد‪.‬‬
‫‪96‬ـ
ن ) واـ‪ .‬ﺡـ) درو‪9‬ـ= ا =‪+‬ـ ‪9‬ـ در "‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪4‬ـ) ـ ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـد و‬
‫در زـ
ن ـگ ‪4‬ـ) "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ
‪(t‬ـ " =‪+‬ـ ‪9‬ـ ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) در ـ
‪4‬ـ داد ـ
< ﯾـ ـ ‪# ،‬ـ
د‪+‬ـ
<‬
‫ـد
ن ـار ‪.‬ـ‪ .9‬ه ـ
ن ‪K‬ـ
( ـ 
ـ= ارواح ‪.Y‬ـ واـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪ K‬ـ@ درﯾـ 
ـ@ ﺡ> ـ= ـ)‬
‫‪%.9‬ـ) ا‪ 3‬ـ
ل د‪.9‬ـ ‪+‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 ،‬ـو‪9‬ـ‪.Y .‬ـ وا‪.‬ـ *ـ
‪ =9‬ه*"ـ ـ) رهـ
ﯾـ= را‬
‫(ـ ﻁ وـ از ـ
ه
‪9‬ـ
درﯾـ 
ـ@ ‪>9‬ـد<ا‪9‬ـ‪*Y .‬ـ (& ‪.‬ـ ‪e‬ـورت رهـ
ﯾ= را ‪4‬ـ‪6‬ورد<‬
‫‪= 9‬ـ
زد‪ .‬ه‪"!$‬ـ‪ .‬ﺡـ‪+ 2‬ـن ‪4‬ـ) هـ ‪9‬ـ ع ـه"ـ‪ ،h‬ـ‪b‬ه' ﯾـ
اﯾ ـ
‪ "( .=9‬ـ
اـ
د ا‬
‫در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـرت و روحهـ
و ا‪9‬ـ
ل ا‪ 9‬ـ
‪4‬ـ) "ـ
‪9 2O‬ـ را‪9‬ـ= را دارا@‪.‬‬
‫روح واـ ه"‪
M‬م ـگ (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
از &‪X‬ـ ( "ـ =‪+‬ـ د (ـ
‪4‬ـ
‪9‬ـ ر ـ ـ ‬
‫ـ ا‪K‬ـ) ‪+‬ـ د‪ .‬او 
‪XG‬ـ ـ ‪+‬ـ= را (ـ ـد< و ه‪.‬ـ[ ـ
< در اﯾ ‪.‬ـ
ر< ‪5‬ـ 
ـ= ‪%‬ـ=‬
‫‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ا"ـ ن ‪6‬زاد ا@ و ـ
رهـ 
‪5‬ـ د را (ـ
ا‪4‬ـﯾـ@ در ـو ـ
د اداـ)‬
‫‪5‬ـ اهـ داد‪ .‬در *‪.‬ـ رـ‪G6R‬ـ د ـ) ‪4‬ـ) ـ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
=رود‪ ،‬اﯾ ـ
ن ـم اول =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ا ـ !ـ‪ 7‬ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ
ور دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 ،‬ـ) ا اﯾ ـ
ن دا‪+‬ـ) و ‪4‬ـ) ـ ـ
د ا‪ 3‬ـ
د "ـ ــ‬

‫‪24‬‬

‫‪O)4‬ـ ر 
ـ ــ اوـ
(\ را ‪.4‬ـ ـ د< ‪M9‬ـ‪b‬را‪9‬ـ< ا@‪ .‬اﯾ ـ
‪9‬ـ= ـ) ـد ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
دارد ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫ادرا و ـ^ـد = 
ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
در ـ رد !ـ‪ 7‬ا =‪".4‬ـ‪،‬‬
‫=دا‪9‬ـ و ادرا ="ـ‪ ،‬راز ‪5‬ـ دش =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪ = 9‬ـ ﯾـ و‪ =G‬ا‪9‬ـ‪
L‬ر دارد !ـ‪( 7‬ـ

‫ﺡـود در‪5‬ـ ا ـ
ﯾ\ را ـ رد ا‪O‬ـ
‪ @3‬و ‪4‬ـر= ـار دهـ زﯾـا اﯾ ‪4‬ـ) ‪19‬ـ_ ‪5‬ـ د !ـ‪7‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ا‪
L9‬ر ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪M R‬ـ (*‪.‬ـ‪4 $‬ـ دن !ـ‪4 7‬ـ) ‪5‬ـ ا@ ا‪ G‬ـ= ـ) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬او (ﺡـ@‬
‫‪"3‬ـ ان اـ
د درو‪9‬ـ= ‪ 3‬ـ ="ـ ‪9‬ـارد‪ 96 .‬ـ
) از ‪
4‬ور دا‪ +‬ـ
ه
‪9‬ـ
ا"ـ
ع =ورز‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ ‪ 4‬ـ 
ـا‪9‬ـ= ‪^4‬ـداز‪9‬ـ‪]96 .‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪#‬ـدا‪+ @5‬ـ د ‪4‬ـ ‪XO‬ـ‪ 2‬در‪K‬ـ) ـ
‪.4‬ـ@ ‪ 96‬ـ 
@‪ .‬از‬
‫‪%96‬ـ
) اـ
د درو‪ =9‬ﻁ ـ‪X‬ـ= ‪4‬ـا ـ
د ا@‪ ( ،‬ـ 
= ‪96‬ـ
ن ـ) را< ا را د‪X9‬ـ
ل‬
‫=""ـ ‪4‬ـ
ﯾـ او را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ‪.9‬ـو ا ‪ 4‬رو ز‪",4 .‬ـ 
"ـ‪ .‬او اـ
د ‪N+‬ـ=‬
‫ـ) ‪.#‬ـو ا"ـ>
ر ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪X9 ،‬ـ د< ‪>4‬ـ) (‪%‬ـ= ‪ *K‬ـ=‪ ،‬اـ
د‪ ،‬راه" ـ
و ـ' ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@‬
‫‪4‬ـا هـ‪>96‬ﺱ ا@ ـ) ‪K‬ـ‪b‬ب 
رهـ 
&"ـ ا ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ز‪9‬ـ = &"ـ هـ‪>96‬ﺱ را ـ) ‪4‬ـ)  او =‪6‬ﯾـ (ـ
ﯾ‪! Z‬ـ‪+ 7‬ـ د‪ ،‬در د@‬
‫= ‪.‬ـد‪O .‬ـ= ز‪9‬ـ = ز‪".‬ـ=اش او را راه" ـ
ﯾ= و ـ‪"= Z‬ـ (ـ

رـ
ﯾ\ را ‪ \.#‬از‬
‫ا‪9‬ـ
ل ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪O‬ـ= "ـ‪ .‬در ورود ـاو\ ‪4‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ـ
ه
‪9‬ـ

‫ه"ـ ز هـ‪ $‬او را درو‪9‬ـ
ً راه" ـ
ﯾـ= ="ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
*= را ) *‪+ \G k‬ـ< ا@‪( ،‬ـ‬
‫‪ = 9‬ـ ﯾـ‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪9‬ـارد ا ـ !ـ‪& 7‬ـ= ="ـ ار(‪X‬ـ
‪ \O‬را ‪C‬ـ_ "ـ ﯾـ
‪M9‬ـ) دارد‪ .‬اﯾ‬
‫ار(‪X‬ـ
ط ه‪.‬ـ[
< از درون ‪C‬ـ_ ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ ــ ‪+‬ـ
ﯾـ ‪
Q‬هـاً ‪,4‬ـ د‪ ،‬و‪G‬ـ= در "ـ
‪ 2O‬درو‪9‬ـ=‬
‫ه‪.‬ـ[
< اﯾ ا(‪1‬ـ
ق ‪ N9‬اهـ اـ
د‪.‬‬
‫اـ
د ا ‪56 =O‬ـﯾ ("ـ 
{ !ـ‪ 7‬در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ 
ـ=‪ ،‬ه"ـ‪ )=
M‬او را ـ‪7‬ـ
ت ="ـ‪،‬‬
‫‪.9‬ـوﯾـ= &‪%‬ـ‪6<R‬ـ
در او ـار =دهـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) !ـ‪6 7‬ـ
د< ‪+‬ـ‪ ،‬و ‪4‬ـ) ‪6‬ن‬
‫ـ(‪X‬ـ) از ‪.#‬ـ‪,‬ــ@ &"ـ ر‪.‬ـ‪ ،‬ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ
اـ
د ا ﺡ ـ= ا@‪ .‬هـ
< زن ﯾـ
ـد‬
‫‪+‬ـ
ﯾ*ـ‪ =M‬ـ ا‪K‬ـ) ‪+‬ـن ‪4‬ـ

ه
‪9‬ـ
را =ﯾـ
‪4‬ـ ه‪.‬ـ[ ‪.9‬ـوﯾـ= در ُ ه*ـ= ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ او‬
‫را از @ ـ رو دور ‪9‬ـ‪ )M‬دارد‪6 .‬ن دو ‪4‬ـ
ﯾـ ـ‪7‬ـ
ت ""ـ‪ ،‬زﯾـا اﯾـ ــ
ن‪ ،‬ـ
‪9‬ـ ن &"ـ ‬
‫ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ‪ 4‬ـﺡـ
ل اﯾ ـ
رـ 
‪5‬ـ ب ا@ ـ) ـد را ‪9‬ـ‪R‬د ـ
ه
‪9‬ـ
=‪6‬ورد‪ .‬ـ ا< ‪6‬ن درون‬
‫‪5‬ـ دش =‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) !ـ‪6 7‬ـ
د< ا@‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
او را ‪.#‬ـا ="ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪6‬ـ
د< ‪ُ4‬ـدن !ـ‪4 7‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪ =9‬ـ ـ
د ا@‪ .‬اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ه ـ
‪9‬ـ

‫ـ ـ ‪ ،‬ا‪7‬خـ ‪ ،‬ا‪7‬ﯾـ ـ ‪ ،‬هـ ‪#‬ـ‪ 8‬تـ ‪ ،‬ـ مـ ‪ ،‬و ـ ‪+‬ـ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ‪5‬ـاﯾـ
ن در ‪K t
4‬ـ ـ
ن ‪96‬ـ 
ـ= ‪G‬ـ >ـ ‪9‬ـ@ دارد‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
"ـ‪MGR‬ـ
< ‪ (6‬ـ

‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ ﯾ&"ـ= ‪6‬ن ‪4‬ـ‪ \N‬از ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ) ‪ K‬ـ@ ‪5‬ـ
‪+ UG‬ـن ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ــ
د<‬
‫‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫اﯾ" ـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ
‪ UG‬ـ ـ
د =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪3 .‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*ـ= ا ـ) در ‪6‬ن زـ
ن‪> ،‬ـ
ن‪ ،‬ـ
د<‬
‫و ﺡـ@ و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪K .‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ
رـ
و ("ـ 
‪N‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و ‪ (6‬ـ
‪ =,N4‬از‬
‫ُـ‪.‬ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= *ـ ا@‪ .‬در اﯾ"ـ‪%‬ـ 
@ ـ) ‪ (6‬ـ
‪"4‬ـ
‪4‬ـ ا‪N9‬ـ
ب‬
‫‪5‬ـ دش ـ`ـ رﯾـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـ= ـ‪R‬ﯾ"ـ (ـ
ه ـ>ـ
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫
‪XG‬ـهـ 
ا‪*9‬ـ
ن در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪%( .‬ـ= ‪"K‬ـ*‪.‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د = ‪.‬ـد‪ .‬ﯾ&"ـ= ـ–‪9‬ـ’ ﯾـ

‫ـ‪b‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾـ (ـ ‪.G‬ـ €ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪5 ،.‬ـ ـ
ً در ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ـ
د‪( ،‬ـ ﻁ‬
‫‪"K‬ـ*‪.‬ـ@ ﺡـ 
ـ =‪ +‬د‪ .‬و‪G‬ـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪96 =9‬ـ 
=‪G‬ـ ‪ ،‬روﺡ ـ
(ـ ﻁ (ـ
‪4‬‬
‫‪5‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن ‪4‬ـ‪5‬ـ دش ـ رت = ‪.‬ـد‪ .‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) هـ روﺡ= ‪K‬ـ‪FR‬ـ= از ـ!‪ ,‬ـ)ٔ ا‪ G‬ـ=‬
‫ا@ ) (ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
در ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬هـ ﯾـ‪K Z‬ــ)ا از ذات ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@‬
‫ا@‪.‬‬
‫روح ﯾ
‪ (6‬ـ
ﯾ‪ Z‬ا(ـ‪€"5 $‬ـ= از ـ!‪ ,‬ـ)ٔ ا‪ G‬ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪9 .‬ـ) ـ‪b‬ـ ا@ و ‪9‬ـ) ـ–‪9‬ـ’‪9 ،‬ـ)‬
‫‪9‬ـ ا@ و ‪9‬ـ) ـ
د<‪9 ،‬ـ) زن و ‪9‬ـ) ـد‪ .‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ 
ـ هـدو =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ
‪XG‬ـ‬
‫‪4‬ـ‪ 9‬ـ= ـ‪R‬ﯾ""ـ ‪M‬ـ زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) "‪C‬ـ) ‪ (6‬ـ
ﯾ&"ـ= "‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪ K $‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪.‬‬
‫=رـ‪ .‬در ‪%96‬ـ
ا‪4‬ـا 
‪XG‬ـ ﯾـ>= از ‪"K‬ـ*‪.‬ـ@هـ
را ‪4‬ـ= ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ & .‬ـ ‪ ًt‬در او‪"( .G‬ـ 
‪N‬ـ\‬
‫ـ‪b‬ـ ا@‪4 .‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪6‬ن 
‪XG‬ـ ـ–‪9‬ـ’ ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< و ‪#‬ﺱ از ‪6‬ن در ‪O‬ـ= ‪..‬ـ ‪ 9‬ـ
("ـ 
‪N‬ـ
ت در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪ ،‬روح ‪.4‬ـ ـ–‪9‬ـ’ و ـ‪b‬ـ 
‪XG‬ـهـ
ﯾـ= را (&ـ ﯾـ‪"= p‬ـ و هـ‪4‬ـ
ر‬
‫در ـ
ﯾ= =‪6‬ـ زد در ﺡـ
‪ =G‬ـ) ‪#‬ـ= در ‪#‬ـ= ـ
رـ
‪ K‬ـ_ ="ـ و ـ
رـ
=ـ زا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ
رـ 
‪5‬ـ ب ‪M9‬ـ) دا‪+‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬در ﺡـ
‪=G‬ـ) "‪".M‬ـ= ـ
رـ 
"‪1‬ـ= در ‪X‬ـ
ل ‪6‬ـ ‪5‬ـ‬
‫در ـ 
ز‪9‬ـ ـ= ‪X‬ـ‪ = Z‬ـدد‪ .‬هـف ‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ
رـ 
‪5‬ـ ب اﯾ ا@ ـ) !ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ)‬
‫ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.4‬ـ}ورد و را< ‪5‬ـ
‪ UG‬ـ ـ
د را ‪.4‬ـ}ـ زد و اﯾ ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪#‬ـ
داش‪،‬‬
‫در ‪ e‬ا‪". O‬ـ
ن ‪.,N4‬ـن ‪4‬ـ) !ـ‪ 7‬در ـ رد رهـ
ﯾ= از !ـ‪5‬ـ) ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر ـ) ﺡـ 
ـ‬
‫ـ
رـ 
‪5‬ـ ب ا@‪.‬‬
‫‪> 3‬ـد وا&ـ= ا"ـ>
ر !ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪ 6‬ـ
‪4= =9‬ـد (ـ
ه ـ>
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـ از اﯾ ‪.9‬ـ*@‪ .‬ه"ـ‪=
M‬ـ) !ـ‪ُ#= 7‬ــ ـ`ـ رﯾـ\ در ز‪9‬ـ ـ= !‪.‬ـ*@‪4 ،‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) او‬
‫ ‪1‬ـ) ‪+‬ـ د اﯾ">ـ) ه ـ>
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ (" ـ
هـف ـ ‪K‬ـ دﯾـ@ روح ا@‪ .‬او ز‪9‬ـ ـ=‬
‫وا&ـ=اش را در"‪C‬ـ) ‪ (6‬ـ
ـ) (ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان ‪ K‬ـ
ن روح ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪ +‬د ‪Y6‬ـ
ز ="ـ‪.‬‬
‫‪9‬ـ
م ـ‪.7‬ـ‪ Z‬اﯾ "‪C‬ـ) 
ـ م =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪" e‬ـ
ً ــ
‪9‬ـوا اﯾ ‪ K‬ـ
ن هـ‪ $‬ه*@‪.‬‬
‫اﯾ او‪ .G‬ـو ـ
د‪ ،‬ه*ـ= ‪5‬ـ
‪ UG‬ا@‪K .‬ـ
ﯾـ= ـ) روح ‪4‬ـ) ادرا ‪5‬ـ د =رـ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫"‪C‬ـ) ‪.‬ـ
‪.4 =9‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ
‪ UG‬روح و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
"‪1‬ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ ت اﯾ "‪C‬ـ)‬
‫‪ُ9‬ـ@ (" ـ 
ــ ت ا@‪ .‬و (ـ‪9‬ـ = ـ) ‪= UN+‬ـاﯾـ‪9 ،‬ـ
م و‪K‬ـ د ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@‪ ،‬ـ ـ
د‬
‫ا@‪.‬‬
‫"‪C‬ـ) ‪&4‬ـ ا‪7‬خـ ا@‪( .‬ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان "‪C‬ـ) ‪9‬ـ 
ـ‪F‬ـ= ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪9 .‬ـ
م‬
‫‪.7‬ـ‪6 Z‬ن ه ـ
ن ا‪t‬خ‪G‬ـ ا@ و (ـ‪9‬ـ‪6 $‬ن ‪+‬ـ
‪9‬ـ= ا@‪4 .‬ـ) ز‪4‬ـ
ن ه"ـو ‪4‬ـ) &"ـ 
ـﺡ‬
‫ا@‪ .‬و دو‪.‬ـ "‪C‬ـ) ـ ـ
د =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ــ
‪9‬ـوا ﺡـ 
ـ‪6 $‬ن ا‪7‬خ‪ُ$‬ـ ر‪3‬ـ ا@‪ .‬ـ)‬
‫‪4‬ـ) ‪L9‬ـ ‪=4‬رﺡـ‪ $‬و ‪1+‬ـ@ =رـ‪ .‬ـ!ـ) (ـ‪9‬ـ‪ $‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪.XO‬ـ&@ ــ
‪9‬ـوا ‪6‬ن (‪4
C‬ـ‪2‬‬
‫‪9‬ـارد‪ .‬ـ ت ا در اﯾ"‪%‬ـ
‪4 ،‬ـ
د ا@ ـ) ـ
هـ= =‪ُY‬ـد و ـ
هـ= ‪.*4‬ـ
ر ‪6‬رام ‪,= <6‬ـ‪.‬‬
‫در@ 
‪"9‬ـ ‪.*9‬ـ ـ= در ‪4‬ـ
‪ t‬در‪5‬ـ
ن‪.‬‬
‫ـ ‪.‬ـ "‪C‬ـ) ‪5‬ـ
‪ UG‬در ‪4‬ـ
‪C" t‬ـ) ‪ (6‬ـ
‪7 ،‬ﯾـ ـ ا@‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪ K‬ـ
ن در‪\,5‬‬
‫وا&ـ= ا@ ـ) ا‪Y‬ـ' ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان
ـ چـ ـ =‪"+‬ـ 
"ـ‪( .‬ـ‪ُ9‬ـ‪ $‬اﯾ "ـ‪C‬ـ) ‪9‬ـ ‪3‬ـ= هـ
م‬
‫ا@‪ .‬ـ
‪"9‬ـ ‪6‬ن ـاﯾـ= ـ) از ‪,‬ـدن ﺡ>ـ‪ XG $‬ـ
‪4‬ـ)رو هـ‪ $‬اﯾ‪%‬ـ
د =‪+‬ـ د و ـاﯾـ=‬
‫د‪.9‬ـ زـ‪R‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ "ـ‪C‬ـ) را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ
ن ‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ (&ـﯾـ‪""= u‬ـ‬
‫زﯾـا !"ـ
ن *ـد< ا@ ـ) ـا(ـ از (ـ رات ‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا@‪ .‬ــ
‪9‬ـوا اﯾ‬
‫"ـ‪C‬ـ) ‪7‬ﯾـ ‪$‬ـ رو‪3‬ـ ا@‪ .‬ـ ‪K‬ـ د ـر( "ـ ـ) ﺡ‪B‬ـ ر او ( ـ 
ـ= ارواح را ه"ـ‪
M‬م ‪X3‬ـ ر از‬
‫اﯾ "‪C‬ـ) ‪4‬ـ) وﺡ‪ @,‬ـ=ا‪9‬ـازد‪.‬‬
‫! ـ
ر‪.‬ـ ‪ K‬ـ
‪ =9‬ـ) روح ‪4‬ـ
ﯾـ ‪O‬ـ= *‪.‬ـش ‪4‬ـ)ـ ـ ـ
د از ‪6‬ن ‪X3‬ـ ر "ـ‪،‬‬
‫هـ ‪#‬ـ‪ #+‬تـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ــ‪R‬ﯾـ@ ( ـ
م ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪$‬هـ 
ه*ـ=‪ .‬اﯾـ ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ـ(‪X‬ـ)ا‬
‫ا@ ـ) & ـ ‪ ًt‬روح ‪4‬ـ) ‪6‬ن د@ ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪" .‬ـ‪C‬ـ) ادرا ــ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪K .‬ـ
ﯾـ= ـ)‬
‫روح دا‪9‬ـ\ ‪5‬ـاو‪9‬ـ را =‪6‬ـ زد‪ .‬ـ ت ‪6‬ن ـ
‪"9‬ـ هـ‪R‬اران وﯾــ ن ا@‪( .‬ـ‪9‬ـ‪ $‬اﯾ "ـ‪C‬ـ)‬
‫ـ ا@‪ .‬ـ ‪K‬ـ دﯾـ@ ا‪L3‬ـ‪ $‬اﯾ "ـ‪C‬ـ) هـ ‪#‬ـ‪$+‬ـ رو‪3‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪5‬ـا‬
‫! ـ
ر‪.‬ـ ‪ K‬ـ
ن روح ‪5‬ـ
‪G‬ـ‪ U‬ا@‪.‬‬
‫‪"#‬ـ‪" . %‬ـ‪C‬ـ) ـ مـ ا@‪" .‬ـ‪C‬ـ) ‪.Y‬ـ ـ
‪4‬ـ دــ=‪& .‬ـود از ارواح‬
‫=(ـ ا‪"9‬ـ از هـ ـ=ـ
ت‪G‬ـ ‪X3‬ـ ر ""ـ و وارد اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ K .‬ـ
‪>.4 =9‬ـان و ‪.5‬ـ=‬
‫‪.L3‬ـ‪($‬ـ از ‪>96‬ـ) ذه"ـ= ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ه‪.‬ـ[ ـ
< (ـ ر "ـ‪ .‬ـ ت اﯾ "ـ‪C‬ـ) ـ ‪.‬ــ= ‪.CG‬ـ‪1‬ـ=‬
‫ا@ ـ) ‪.Y‬ـ ـ
‪4‬ـ وـ‪4= u‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ
‪"9‬ـ ـ ‪.‬ـ= ـ
زهـ 
‪4‬ـ
د ا@ــ ‪9‬ـم‪.CG ،‬ـ‪ u‬و‬
‫زﯾ‪X‬ـ
‪6 .‬ه"ـ‪M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) روح ‪,9‬ـ
‪O‬ـ= ‪.L3‬ـ‪4= $‬ـ‪,N‬ـ‪ .‬ـ) اﯾ "‪C‬ـ) هُـ ‪#‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫و اﯾ"ـ‪M‬ـ ‪9‬ـ) (‪1‬ـ… =‪+‬ـ د‪ ،‬هــــ ــ ـــــ
‪5 .‬ـاو‪9‬ـ اﯾ "ـ‪C‬ـ) ـ م‪$‬ـ رو‪3‬ـ ا@ و ‪X M9‬ـ
ن‬
‫‪96‬ـ 
ـ= ‪G‬ـ ‪" ،‬ـ‪C‬ـ)اﯾ= ‪4‬ـ=‪9‬ـ
م ا@‪.‬‬
‫ـ ـ‪+‬ـ ‪ K ،‬ـ
ن ‪6‬ـﯾـ ـ
ر ـ
در‪ ،‬ـ ـ
د ا@‪5 .‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن‪ ،‬ـ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾـ ( ـ 
ـ=‬
‫ه*ـ= ا@ و "ـ‪MGR‬ـ
< او ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪,3‬ـ‪ 2‬و رﺡ ـ@ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪M96 .‬ـ ‪9‬ـ) ـ) ه ـ) (ـ ر‬
‫=""ـ در ـ
‪5‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ‪ 9‬ـ="ـ و ‪4‬ـ)رو ـﯾـ ـار ‪M9‬ــ) ا@‪" .‬ـ‪MGR‬ـ
< او ــ‪R‬‬
‫اـار ‪ K‬ـ
ن ه*ـ= و ـ' و ــ‪o R‬ـ ( ـ 
‪.‬ـ@ ﺡ‪.‬ـ
ت و ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬و‪K‬ـ د ا@‪ .‬او در ــ‪R‬‬
‫اﯾ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪.L3‬ـ‪> $‬ـ ‪9‬ـ@ دارد ‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ
‪"9‬ـ ﯾـ‪ Z‬ـداب ا@ و از ‪%96‬ـ
ـ‪ \7‬را ‪4‬ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪# =9‬ﺱ از ‪ K‬ـ
ن دﯾ‪M‬ـ =ــ‪.‬‬
‫‪#‬ـ=م‪ ،‬ﯾ&"ـ= ـا ـ ـ
د‪ ،‬در@ ـ
‪"9‬ـ ـ ‪K‬ـ= از ــ‪ R‬ﯾ‪ ,! Z‬ـ) ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د و‬
‫‪4‬ـ
‪6‬ه"ـ‪ h‬و ‪6‬وا ‪1‬ـ
و(ـ= از ‪.‬ـ
ن "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬ـ‪b‬ر ="ـ‪ .‬هـ ﯾ‪ Z‬ـ‪7‬ـ= ز‪9‬ـ<ا‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ)‬
‫( ـ 
‪.‬ـ@ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪6‬ـﯾ"ـ\ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪",N4‬ـ‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
ا ــ ‪K‬ـ هـ< ـ ـ
د و روح ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪( R‬ـ ﻁ ﺡ‪.‬ـ
(\ ‪4‬ـ
‪ ’3‬ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ا‪ 9‬ـ 
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ـ=رـ ـ
‪"9‬ـ‬
‫ـ ج ‪4‬ـ= ـدد و ( ـ 
ـ= ارواﺡ= را ـ) ‪6‬ـ
د< ه ـ>
ر ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*"ـ را‪ ،‬ـد ‪6‬ور‬
‫="ـ‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
< ﺡ‪.‬ـ= ‪4‬ـ
ز= ـد‪9‬ـ و ه ـ>
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬زﯾـا ـ`ـ رﯾـ@‬
‫ز‪9‬ـ ـ=‪+‬ـ
ن را (> ‪.‬ـ ـد<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪,4‬ـ
رت وا&ـ= ا‪ ،‬اﯾ ا@ ـ) ‪4‬ـ) هـ !ـ‪7‬ﯾـ= ﺡ‪.‬ـ@ را ‪,9‬ـ
ن دهـ‪ .‬اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ)‬
‫‪ 1‬ـ م ار(ـ
او ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪9‬ـ ر و ـ ت ا@‪ ،‬ﯾ&"ـ= ـو ـ ـ
د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪+‬ـﯾ&ـ@‬
‫&"ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ اﯾـ اـ
س ا@ ـ) ‪4‬ـا هـ روﺡ=‪ ،‬ا>ـ
ن (ﺡـ ل &"ـ در ‪C‬ﺡـ=‬
‫‪4‬ـ‪R‬رگ ﯾـ
ـ !ـ‪ Z‬و در ﯾـ‪K Z‬ـ @ ﯾـ
‪ K‬ـ
ت دﯾ‪M‬ـ و‪K‬ـ د دارد‪ .‬روح =(ـ ا‪9‬ـ اـ
س ز‪9‬ـ ـ= و‬
‫ار(‪X‬ـ
‪O‬ـ
ت ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
ـ ـ
د ("ـ‪.L‬ـ‪" $‬ـ و ‪4‬ـ
‪ 6‬ـ
هـ= ‪4‬ـ اﯾ">ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ه ـ>
ر و‪K‬ـ د ا‪ G‬ـ=‬
‫ ـدد‪.‬‬
‫!ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ‪$‬ـ&اــ هـ را ( ـﯾـ "ـ ـ) ‪4‬ـ) &"ـ 
"ـ
ر< ‪.‬ـ ـ 
‪ 6‬ـ
هـ=اش از ﺡ‪.‬ـﻁ‬
‫‪.#‬ـاـ ن ‪5‬ـ د =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾـ در ـ رد ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ از ‪ K‬ـ
ن ‪ (6‬ــ
ـق ="ـ‪.‬‬
‫!ـ‪X9 7‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از اﯾـ ‪ 3‬ـ "ـ در ‪.Y‬ـ اﯾ"ـ رت &ـ د ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ـو ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ) (ـ`‪.5‬ـ ـ=ا‪9‬ـازد‪ .‬و در ا‪%9‬ـ
م ـ`ـ رﯾـ@ وا&ـ=اش ـ) (ـ‪.‬ـ_ *‪.G k‬ـ@هـ 

‫&"ـ اش ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪&( ،‬ـ ="ـ‪3 .‬ـش ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬روﺡـ
‪9‬ـ=‬
‫ـﺡـ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ= ا@‪K .‬ـ
ﯾـ= ا@ ـ) روح ‪4‬ـ) ـ‪7‬ـ
ت ـ
ز‪9‬ـ< ‪5‬ـ د =رود و در ‪ K‬ـ@‬
‫ـ`ـ رﯾـ@ ‪ 9‬ـ
ﯾـ=اش در ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪M‬ـ= ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ ="ـ‪ .‬روح ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م‬
‫ـ`ـ رﯾـ\ ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ "ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪6‬زاد ﺡـ‪ 2‬ا‪9‬ـ‪N‬ـ
ب ا@ ـ) ـ ـ
د ‪4‬ـ)‬
‫( ـ 
ـ= ارواح =دهـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ـام از ا‪>+‬ـ
ل دﯾ‪M‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت اﯾ ـ@ را ‪9‬ـار‪9‬ـ‪.‬‬

‫‪26‬‬


هـ= اوـ
ت روح (‪%‬ــ= ‪#‬ـ
ﯾ‪".‬ـ= در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ 3 .‬ـ ـ
ً وارد &ـ‪.9‬ـ
ت ز‪".‬ـ=‬
‫=‪+‬ـ د‪K .‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ) ـت ﯾـ‪3 Z‬ـ در ‪6‬ن >ـ ‪9‬ـ@ ـ= ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ .‬در (ـاوم ‪6‬ن ‪4‬ـ) ـ رت‬
‫ﯾـ‪ُ Z‬ـ‪ ،‬ـ
هـ=‪K ،‬ـ
‪9‬ـ ر درﯾ
‪>,5 ،‬ـ=‪ ،‬ـ
ر‪ ،‬ـ ‪K‬ـ د هـ ا ز‪ ،‬در ‪4‬ـ
‪ t‬در‪5‬ـ
ن‪ ! ،‬ـ
ر‪#‬ـ
‪ ،‬و‬
‫‪#‬ﺱ از ("ـ 
‪N‬ـ
ت اﯾ !"‪.*4 .‬ـ
ر وارد 
‪XG‬ـ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= =‪+‬ـ د‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ـﻁ ‪4‬ـ
‪5‬ـ دش‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ="ـ‪ .‬او (ـ ا‪9‬ـ
(ـﯾ ـ ‪K‬ـ دات ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬زﯾـا ا‪1‬ـ
د< از ‪.9‬ـو ا‪ G‬ـ= ا در‬
‫ـ ا‪,M9‬ـ
ن او@‪ .‬او =‪6‬ـ زد (ـ
از اﯾ ‪.9‬ـو ا‪1‬ـ
د< "ـ و ‪5‬ـ د را از ‪.9‬ـو ـ‪ ،‬ـ) ‪4‬ـ‬
‫( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ﺡ>ـ @ ="ـ‪4 ،‬ـهـ
‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـﻁ ‪4‬ـ ا‪ )C‬د‪.M‬ـ &"ـ ‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ

در ‪4‬ـ) اﯾ ـ
ر =‪+‬ـ د‪ .‬ذه ‪4‬ـا او 
ر‪4‬ـد ‪9‬ـارد ‪M‬ـ اﯾ">ـ) (ـ ﻁ ‪6‬ن در‬
‫"‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ز‪9‬ـ ـ= "ـ‪.‬‬
‫ذه ـﻁ و‪.‬ـ)ا ‪4‬ـا ‪ (6‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ در اﯾ د‪.9‬ـ 

د ‪4‬ـ) ـ ‪X4‬ـد‪.‬‬
‫ه ـ
ن ـ ‪9‬ـ) ـ) ـد از ـ
‪ .+‬ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪ ،‬از ذه و (ـ ا‪9‬ـ
ﯾـ=هـ 
ذه"ـ= و ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ=‬
‫ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـون ‪ (6‬ـ
ـﻁ ﯾـ‪ Z‬ﺡ‪.‬ـ ان =‪4‬ـ
‪+‬ـ و در ‪o6‬ـ
ر &"ـ ا ه ـ
‪9‬ـ

‫
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ا@ ـ) (ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان اﯾ‪DE‬ـ ل ‪3‬ـ&ﯾـ&‪"+ Isthul sharir‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫اﯾ ـ رد (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) !ـ‪ 7‬و‪K‬ـ د ـ
د< را ﺡـ
‪+‬ـ
‪9‬ـ>"ـ‪.Y ،‬ــ
‪4‬ـ ا‪>9‬ـ
ر ا@‪ .‬ز‪ 5‬ـ= ‪+‬ـ<‪،‬‬
‫ـﯾـ‪+= p‬ـ د‪ ،‬و =‪.‬ـد (ـ
اﯾ">ـ) دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـ) ‪5‬ـ 
= ـ) در ا از ‪6‬ن ‪6‬ـ< ا@ ‪4‬ـ
ز ـدد‪.‬‬
‫درون 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪6‬ن 
‪XG‬ـ ‪.CG‬ـ‪ u‬و ‪9‬ـ را‪9‬ـ= ـار ــ) ا@‪ ،‬ﯾ&"ـ=
ــ ‪E‬ـ م‬
‫‪3‬ـ&ﯾـ&‪XG 
Sukhsham sharir‬ـ ‪9‬ـ را‪9‬ـ= ‪ K‬ـ
ن ا‪.o‬ـ ـ) 
‪"9‬ـ ‪..‬ـ ‪ 9‬ـ
ـ
ر< در‪,5‬ـ
ن‬
‫) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= =در‪",5‬ـ‪ _,&, ،‬ا@‪ .‬ذه و روح (ـ ﻁ اﯾ ـ
‪XG‬ـ‬
‫=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ

‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= و ‪ K‬ـ
ن ‪6‬ن ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ""ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪C‬ـ
‪4‬ـ‪5 2‬ـ ‪.‬ـ
ت ـد‬
‫‪. = >+‬ـد‪ .‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) !ـ‪"4 7‬ـ
‪4‬ـ ‪N,‬ـ
ت ـ ‪G‬ـ د اــ وﯾـﯾـ 
‪5‬ـ د =دا‪9‬ـ ـ)‬
‫
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـاش !‪.‬ـ*@‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= =‪.‬ـد‪ ،‬اﯾـ ـ ر'
ـ روپ‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ا‪4‬ـ‪R‬ار ‪ K‬ـ@ (‪%‬ـ= در "‪C‬ـ) ا‪.o‬ـ ‪4‬ـ 
ـ= =ـ
‪9‬ـ‪ .‬درون 
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ 
‪XG‬ـ‬
‫دﯾ‪M‬ـ ـار ــ) ا@ ـ) ‪.CG‬ـ‪(u‬ـ و ‪9‬ـ را‪9‬ـ=(ـ ا@ و ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪ #‬ران ‪3‬ـ&ﯾـ& ‪Karan‬‬
‫‪ = Sharir‬ـ ﯾ"ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ

‪XG‬ـ ‪3‬ـّ= ا@ ـ) از 
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ ‪%‬ـ‪R‬ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و از ‪%96‬ـ

‫ـ) ‪4‬ـ‪b‬ر ( ـ 
ـ= ﺡـ اد‪o‬ـ= ـ) در ز‪9‬ـ ـ= ـد رُخ =دهـ در ‪6‬ن ـار ــ) و ‪3‬ـ@ وا&ـ=‬
‫ا@ ‪96‬ـا 
‪XG‬ـ ‪3‬ـّ= =‪9‬ـ 
"ـ‪ .‬ﯾ&"ـ= ه ـ
ن 
‪XG‬ـ ـ) اـ
د ا‪ ،‬ـ‪+b‬ـ)‪ ،‬ﺡـ
ل و‬
‫‪6‬ﯾ"ـ< ‪ UN+‬را در ‪6‬ن =‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫
‪XG‬ـ دﯾ‪M‬ـ ـ) 
‪XG‬ـ ‪3‬ـّ= را در‪4‬ـ ــ) ا@‪ ،‬ـ ـ س ‪ Manas‬ﯾـ
‪3‬ـ&ﯾـ&‬
‫ذهـ‪.
9 Sharir Mental +‬ـ< =‪+‬ـ د‪.*4 .‬ـ
ر ‪.CG‬ـ‪(u‬ـ از دو 
‪XG‬ـ دﯾ‪M‬ـ ا@‪"9 
.‬ـ ﯾ‪Z‬‬
‫ ـ ‪G‬ـ) در‪,5‬ـ
ن ‪46‬ـ= ر‪9‬ـ‪ h‬و ‪9‬ـ را‪9‬ـ= ‪4‬ـ) !‪,‬ـ‪6= $‬ﯾـ و ه"ـ‪
M‬م ﺡ‪B‬ـ ر در ‪9‬ـ‪R‬د دﯾ‪M‬ـ ـا‬
‫هـ م)وزوز(دارد‪ .‬و‪1.Q‬ـ) ‪6‬ن اﯾ ا@ ـ) ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ﯾ‪ Z‬دـ‪X( <
M‬ـﯾ اـ>
ر ـ
‪4‬ـ‪ .‬ذهـ و‬
‫
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ ‪ 3‬ـ "ـ‪( .‬ـ
ﺡـود ‪5‬ـ‪7‬ق ا@ و‪G‬ـ= ـﻁ ‪4‬ـﯾـ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ـ) از ـ دهـ‪+‬‬
‫‪3‬ـ&ﯾـ&‪( Buddhi Sharir‬ـ
‪.o‬ـا(ـ= درﯾـ 
@ ="ـ‪4 .‬ـ دهـ= ‪+‬ـﯾـ ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان 
‪XG‬ـ ا(ـ ﯾـ

‫ذه ـا ‪ 6‬ـ
هـ= ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬ﺡـ ـ 
ـ 
‪XG‬ـ ذه"ـ= و روح ـار ــ) ا@‪6 .‬ن‬
‫‪ \N4‬از ذه ا@ ـ) ‪4‬ـ) ـ
‪"9‬ـ ‪Y‬ـ‪7‬ـ= ‪.4‬ـ ذه و روح ‪ 3‬ـ ="ـ‪X*9 :‬ـ@ ‪4‬ـ) (ـ`‪.o‬ـات‬
‫روح ‪.*4‬ـ
ر ﺡ*ـ
س ا@ و و‪1.Q‬ـ) ‪6‬ن درﯾـ 
@ و ا‪9‬ـ
ل (ـ`‪.o‬ـات ‪ .4‬ذه و روح در ﯾ‪Z‬‬
‫ @ و ـ
‪ .4‬روح و ذه در @ دﯾ‪M‬ـ ا@‪Xo .‬ـ@ د‪.‬ــ= از ( ـ 
ـ= (‪%‬ـ‪.4‬ـ
(ـ= ـ) ـد‬
‫(ـ
‪4‬ـ)ﺡـ
ل در ‪"( =O‬ـ 
‪N‬ـ
ت ‪4‬ـ=‪ +‬ـ
رش در هـ "‪C‬ـ)ا دا‪+‬ـ)‪ ،‬در اﯾ"‪%‬ـ
‪ M9‬ـار‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ا‪37O‬ـ
ت را اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪( ،‬ـ ﻁ ا ــ وﯾـﯾـ
=(ـ ا‪9‬ـ ‪N4‬ـ ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ـ روپ ـ
‪XG‬ـ روﺡـ
‪9‬ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
ـ ‪3‬ـ&ﯾـ&‪ Atma Sharir‬ا@ ـ) در‬
‫"‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪ $‬ـار ــ) ا@‪ .‬ﯾ&"ـ= ‪5‬ـﻁ ‪K‬ـا ""ـ< ‪4‬ـ‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ 

د و "ـ
‪O‬ـ‪2‬‬
‫&"ـ ‪ K .‬ـ
‪9‬ـ= و‪.‬ـ_ و *ـد< ـ) ‪.‬ـ@ ( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ
از ‪ K‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ و‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـ را در ‪4‬ـ ــ) ا@‪XG 
.‬ـ ـ قا‪&G‬ـ
د< ﺡ*ـ
س ا@‪4 .‬ـ)‪O‬ـ ر ‪.XO‬ـ&ـ= ـ‪X‬ـ=‬
‫‪4‬ـا ه*ـ= ا‪ G‬ـ= ا@‪ .‬ـﻁ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ر‪9‬ـ ـ= ا‪XK‬ـ
راش در 
‪XG‬ـهـ 
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ د!ـ
ر ‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪G‬ـ= =‪+‬ـ د‪C4 .‬ـ ر ـ) ‪4‬ـ
‪Y‬ـ‪7‬ـ= ‪#‬ـ ‪.+‬ـ< =‪+‬ـ د ـ) ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ‬
‫=رـ ‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪ UG‬ا@ و‪G‬ـ= اﯾ ـﻁ (ـ هـ‪.9 $‬ـوهـ 
ـ ا@‪.‬‬
‫‪6‬زاد &"ـ ه"ـ‪
M‬ـ= ‪4‬ـ) د@ =‪6‬ﯾـ ـ) ‪5 UN+‬ـ د را در ‪ (6‬ــ 
ـ
روپ ‪Atma Sarup‬‬
‫*ـ =ﯾـ
‪4‬ـ‪"+ .‬ـ 
ـ
ﯾـ= رو‪. e +‬ـ در ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= ــ روﺡـ
‪9‬ـ=‪9 ،‬ـ ر و ـ ت را در‬
‫اﯾ "ـ‪C‬ـ) ‪5‬ـ
ص ‪4‬ـ) ه ـا< ـ=‪6‬ورد‪ .‬در‪ \,5‬اﯾ "ـ‪C‬ـ) ـ
‪"9‬ـ ‪9‬ـ ر هـ‪R‬اران ‪5‬ـ ر‪.+‬ـ‬
‫ا@‪ .‬ـا ر‪3‬ـ‪6‬ـ 
‪6‬ن ـ
‪"9‬ـ ‪Y‬ـش هـ‪R‬اران ‪,46‬ـ
ر ا@‪ .‬در اﯾ"ـ‪%‬ـ
ا@ ) روح ‪)4‬‬
‫ادار ‪5‬ـ د ‪9‬ـ
‪+= F‬ـ د و ‪5‬ـ د را در ـ(‪X‬ـ) ‪5‬ـ ﯾ\ ه‪.,‬ـ
ر ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ـ`ـ رﯾـ@‬
‫‪ K‬ـ
‪9‬ـ= ه ـ>
ر ‪4‬ـ
ـ ـ
د‪ ،‬ـﯾ&ـ
ً در ـ(‪X‬ـ) ‪5‬ـ ﯾ\‪ 6‬ـ
هـ= روح ‪"+‬ـ 
ـ
ﯾـ=‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬او =دا‪9‬ـ و ا"ـ ن ‪6‬ـ
د< ‪.#‬ـ‪,‬ـو در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪K‬ـ هـ< ﺡ‪.‬ـ@‬
‫ا@‪ .‬هـف دﯾ‪M‬ـ در ز‪9‬ـ ـ= ‪9‬ـارد و ( ـ
م وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ
ﯾ\ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪9 .‬ـ
‪#‬ـﯾـ‬
‫ ‪,‬ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬ارز‪" +‬ـ !‪.‬ـ‪R‬هـ 

د‪&+ ،‬ـ ر ذه"ـ= و 
‪XG‬ـ را (ـ ‪1‬ـ)ا‪9‬ـ زﯾـا هـ‪$‬ا"ـ ن‬
‫روح ( ـ 
ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.#‬ـاـ ‪ \9‬را (ﺡـ@ "ـل دارد‪ ( .‬ـ 
ـ= روﺡ ـ
در ا‪4‬ـا ‪5‬ـ@‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫‪4‬ـ) درون ـ&ﯾـ ‪$‬ـ ‪ Turyapad‬ـود ‪6‬ﯾ"ـ‪ .‬ﯾ&"ـ= ه ـ
ن ‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ ـ
د ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن &‪.‬ـ‬
‫ـد< (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) هـﯾ‪ Z‬دو‪4‬ـ
ر< ‪6‬ـ
د< ‪5‬ــ@ ‪4‬ـ) ‪6‬ن ــ ‪9‬ـ) در ‪5‬ــ@ ‪G‬ـ‪b‬تهـ 
‪5‬ـ د ــ‬

‫‪27‬‬

‫‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪4 .‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪+‬ـ> ‪4‬ـ
ور‪4 ،‬ـ
ور (ـ ‪4‬ـ) ـ ـ
د ا@‪]96 .‬ـ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ـار ــ) ا@‪،‬‬
‫ه ‪.‬ـ‪,‬ـ) ـ
ل ‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ را در ‪4‬ـ= ‪.‬ـد‪ .‬راز ‪4‬ـ
ور دا‪ +‬و اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ) ـ ـ
د ه ـ
‪9‬ـ
‪ 3‬ـ‬
‫ـدن ‪9 M96‬ـ) ـ) ه*‪.‬ـ‪4= ،$‬ـ
‪+‬ـ‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ‪5‬ـاﯾـ
ن ‪4‬ـ) ( ـ 
= روﺡ ـ
ﯾـ= ـ) درون‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬ـود ـ=‪6‬ﯾـ"ـ = ـ ﯾـ‪4 :‬ـ
ور ـدن‪4 ،‬ـ
ور دا‪.9 +‬ـ*@‪4 .‬ـ) ‪ +‬ـ

‫= ـ ﯾـ‪ $‬ـ‪7‬م ـا ‪4‬ـ
ور "‪.‬ـ‪ .‬زﯾـا روز ـا =رـ ـ) ‪4‬ـ) ه ـ) !‪.‬ـ‪( R‬ـدﯾـ "‪.‬ـ‪ .‬ز‪.‬ـ‬
‫در ‪56‬ـﯾ (>ـ
ن ‪+‬ـﯾـ ‪5‬ـ د "ـ‪5 h‬ـ اهـ ‪+‬ـ و وـ= ز‪9‬ـ ـ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= ‪%*K‬ـ ‬
‫ـد<اﯾـ و ه‪.‬ـ[ ‪.9‬ـ 
ـ)اﯾـ ‪M96‬ـ
< ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ) ـ (ـﯾـ‪."= $‬ـ‪4 .‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ز‪9‬ـ ـ= ـ)‬
‫هـ‪$‬ا"ـ ن ـ
ل ‪ +‬ـ 
@ و ‪4‬ـا اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ) ـ ا‪ G‬ـ
س ‪5‬ـ اه‪.‬ـ ـد‪ .‬ــ و ‪5‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن‬
‫دو‪4‬ـ
ر< ‪4 _:@1 N‬ـا ‪6‬نـﺱ ـ) ‪4‬ـ) ـ ‪ 2,3‬ورزد و اﺡ>ـ
م ـا ـ رد (& ـ‪ 2‬ـار‬
‫دهـ‪5 ،‬ـ د را ‪%‬ـ= ‪5‬ـ اهـ‪ $‬ـ
‪5‬ـ@‪ .‬و او ‪4‬ـ
ـ ﯾ>ـ= ‪5‬ـ اهـ‪+‬ـ و ـ هـ‪4 $‬ـ
او‪.‬‬
‫‪ 96‬ـ
ـ) ‪4‬ـ) ـ ـ
د ‪4 2,3‬ـ رز‪9‬ـ ‪4‬ـ) درون ـ' او ‪5‬ـ اه"ـ ر@ و ـو ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ

‫داد< =‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ‪96‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ) ـ ـ
د ‪ 9 2,3‬ـ=ورز‪9‬ـ و را< ‪5‬ـ د را در ‪.#‬ـ\ ــ)ا‪9‬ـ‪،‬‬
‫ ـو ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= و ﯾـ
‪ ,N4‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪6‬ن را ‪N9‬ـ اه"ـ دا‪.@+‬‬
‫اﯾ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) رو ـ' ( ـ 
ـ= روحهـ
‪9‬ـ ‪+‬ـ) ‪+‬ـ د زﯾـا ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= و ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـ)‬
‫‪5‬ـا ‪5‬ـاﯾـ
ن ـ‪4‬ـ ط ا@‪ .‬ا ـ (ـ زا ﯾـ
روح ‪N4‬ـ اهـ ـاـ ش "ـ و ‪5‬ـ د را ـا‬
‫ـ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ـ
زد‪6 ،‬ن (ـ زا ‪4‬ـد< =‪+‬ـ د و ـﻁ ‪K‬ـ <هـ 

Q‬هـ ـ ـ= ـو ‪#‬ـ
ﯾ‪.‬‬
‫ـ) (ـ ﻁ ــ
‪9‬ـواﯾ= =‪+‬ـ د را‪4 ،‬ـ) د@ ‪5‬ـ اهـ ‪6‬ورد‪ .‬روح در ‪ K‬ـ
نهـ 
 ‪1‬ـ‬
‫="ـ‪ .‬هـ
< ـ ‪K‬ـ) ‪+‬ـ د زـ
ن (ـ ـ‪X‬ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ ‪4‬ـ ‪6‬ن‬
‫ـ ار ‪4‬ـ د< ا@ ـا ر‪.‬ـ< ــ
(ـ= ‪ K‬ـ@ ورود ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ ـ) او‪.G‬ـ از 
‪XG‬ـهـ 

‫درو‪ =9‬ا@‪( ،‬ـ(‪.‬ـ' داد< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫
‪XG‬ـ ا‪.o‬ـ ‪4‬ـ
‪ Q‬ـ ر روح ﺡ‪.‬ــ
ً ‪.4‬ـار =‪+‬ـ د زﯾـا ‪
6‬هـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= و ( ـ 
ـ= ـا(ـ'‬
‫‪
6‬هـ= در 
‪XG‬ـ ‪5‬ـ
ر‪K‬ـ= ‪4‬ـ 
ـ= ـ=ـ
‪9‬ـ‪ .‬در اﯾ او‪ .G‬ـ' درو‪9‬ـ= ـ(ـ= ـار = ‪.‬ـد‪.‬‬
‫^ـﺱ ﯾـ
‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪3‬ـّ= ‪\.#‬رو ="ـ ﯾـ
‪4‬ـ) ـ رت (‪%‬ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ= ـدد‪.‬‬
‫اﯾ ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) (ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان ("ـ 
ـ{ ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬روح ‪4‬ـ
ﯾـ ه"ـ‪
M‬م ـگ‬
‫اﯾ 
‪XG‬ـ ـ= ﯾ&"ـ= 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= را (ـ ـ ﯾـ و ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن دﯾ‪M‬ـ ‪1‬ـ "ـ‪ .‬اﯾ ـ‪b‬ر را‬
‫‪#‬ـ ‪A‬ـ&ا
ـ ‪2‬ــ ‪9= Kangara Sambha‬ـ 
"ـ و ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ 
ـ ق &"ـ روح‬
‫‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾـ "‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ا‪L3‬ـ‪ $‬ـ
ورا ادراـ
ت ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ=‬
‫= ـدد‪.‬‬
‫اﯾ ‪1‬ـ ﯾ&"ـ= ‪#‬ـ ‪A‬ـ&ا
ـ ‪2‬ـ ﺡــ 
‪.4‬ـ ـ رﯾـ ‪$‬ـ ﯾـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= و ‪ K‬ـ
ن‬
‫ا‪.o‬ـ رُخ =دهـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
ـ ردو' ـ داﯾ‪+‬هـ ' ‪2‬ـّ و هـ‪"!$‬ـ‪3 .‬ـ
‪G‬ـ‪4 $‬ـزخ‬
‫*‪.‬ـﺡ‪.‬ـ@ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪.Q‬ـ‪1‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
اﯾ ا@ ـ) وـ= ‪ (6‬ـ
از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪5‬ـ
رج‬
‫=‪+‬ـ د و ‪4‬ـ) ـ
‪M9‬ـا ـ 
‪ X‬ـ
وارد =‪+‬ـ د‪ ،‬او را در اﯾ ‪C‬ـ_ از ‪1‬ـش ﯾـ
ر "ـ‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ از ـگ ـ' ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪ (6‬ـ
(ـ ﻁ اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪6‬ن "‪C‬ـ) ‪1.CG‬ـ= در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
درو‪9‬ـ= ـ) ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) او@ ‪4‬ـد< =‪+‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ـام از روحهـ
ﯾـ= ـ) ‪K‬ـ‪R‬و‬
‫وا‪ .‬ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ا‪ 3‬ـ
ل و رـ
ر‪5‬ـ د ـ رد ‪B‬ـ
وت ـار‬
‫‪ 9‬ـ= ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬او 
رهـ 
ز‪".‬ـ=اش را ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن رـ
‪9‬ـ< و اﯾ"ـ‪4 Z‬ـ
ﯾـ از ـ
رـ 
ا‪ 3‬ـ
ل ‪5‬ـ د‬
‫در "‪C‬ـ) ا‪.o‬ـ ‪X3‬ـ ر "ـ‪.‬‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪ K‬ـ
ن ‪#‬ـﯾ‪,‬ـ
‪ =9‬و (ـ‪ 7‬ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< در ‪6‬ن ‪6‬را\ ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬اﯾ‬
‫‪O‬ـﯾـ@ ـ ـ
د ا@‪4 .‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ‪O‬ـاﺡـ= ‪+‬ـ< ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪".#‬ـا ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪M R‬ـ (ـ‪7‬‬
‫در ‪5‬ـ د ‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و اﯾ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪.5‬ـ هـ روﺡـ= ا@ ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن‬
‫>ـ ‪9‬ـ@ ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ .‬اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ـز‪.‬ـهـ 
‪6‬زـ ن ‪4‬ـا روح ه*"ـ‪> ،‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫ـ
‪O‬ـ_ ‪O‬ـ ‪9t‬ـ= ز‪9‬ـ ـ=اش را در ‪6‬ن ^ـ "ـ و در ‪.3‬ـ ﺡـ
ل ـ
ل و ‪5‬ـ ص &"ـ ‪4‬ـ)‬
‫و‪K‬ـ د ‪6‬ورد‪ .‬ا ـ روح واـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪X9‬ـ
‪4 +‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
دهـ رـ راﯾـ ‪Dharma‬‬
‫‪ Raya‬ـ ا‪K‬ـ) ‪+‬ـ د‪ ،‬ﯾ&"ـ= داد ‪# :‬ـ ‪A‬ـ&ا
ـ ‪2‬ـ و ‪%‬ـ
زا(ـ\ را درﯾـ 
ـ@ "ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[‬
‫‪>+‬ـ < و ا‪1G‬ـ
(ـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ "( .‬ـ
‪3‬ـا‪G‬ـ@ ‪4‬ـا ه ‪M‬ـ
ن ا‪K‬ـا = ـدد (ـ
دو‪4‬ـ
ر< ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪K‬ـﯾـ را در ﯾـ‪XG 
Z‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪Y6‬ـ
ز "ـ‪4 .‬ـ) ﯾ>ـ= از ز‪9‬ـ =هـ 
ـ‪+b‬ـ)اش‪ .‬ه ـ
‪%9‬ـ
ـ)‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ دو‪4‬ـ
ر< از ـ ‪.‬ـد‪4 ،‬ـ= ـدد و ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ـ
رـ
ﯾـ= ـ) دارد دو‪4‬ـ
ر< ز‪9‬ـ ـ=اش را ‪Y6‬ـ
ز‬
‫="ـ‪ .‬ـو ـ ـ
د "ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) روح وارد اﯾ "‪C‬ـ)‬
‫‪9‬ـ را‪9‬ـ= =‪+‬ـ د‪ ،‬ﯾـ
در ‪6‬ن ‪4‬ـ 
ـ= =ـ
‪9‬ـ و ﯾـ
‪4‬ـ) او ـ`ـ رﯾـ= در ـوهـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬داد<‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـ) ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬و ‪L3‬ـ @ ‪5‬ـ@ ـ‪R‬ار ـ ـ
د ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪=4‬ـان را ‪4‬ـ)‬
‫راﺡـ= = ـدا‪9‬ـ‪ 6 ،‬ـ
هـ= دارد‪.‬‬
‫روح از ( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ـ ـ
د‪5 ،‬ـا‪5‬ـاﯾـ
ن ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) ‪",N4‬ـ ـ=اش ‪4‬ـ) او =دهـ‪،‬‬
‫‪.5‬ـات درﯾـ 
ـ@ ="ـ‪ .‬او ‪96‬ـر از "ـ‪MGR‬ـ
< وا&ـ=اش دور ‪+‬ـ< ا@ ـ) ‪4‬ـون ‪.5‬ـات‬
‫&"ـ ـ
ت ـ رو ـ 
ـ‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪ 9 ،‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ را< ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ـ ‪5‬ـ
‪4 )9‬ـ
ز ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= !ـ‪7‬هـ
در ا ‪4‬ـ
و‪K‬ـ د ـ) ‪4‬ـ) دورا‪ 9‬ـ 

رﯾ‪N‬ـ= ‪1‬ـ
و(ـ= (&ـ‪ 2‬دار‪9‬ـ و ‪&G
C‬ـ
ت‬
‫‪ 96‬ـ
در زـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ‪4‬ـ
اـ
(‪.‬ـ ا ‪N‬ـ‪O u‬ـ= ز‪9‬ـ ـ=هـ 
ـ‪+b‬ـ)‪+‬ـ
ن ـ رت ــ)‬
‫ا@‪ ،‬اﯾ"ـ‪4 Z‬ـ) ـ(‪X‬ـ)ا در اﯾ ز‪9‬ـ ـ
‪9‬ـ= ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ ـ) 
ـ‪ ً7‬از ـ
رـ
رهـ
ﯾـ= ﯾـ
‪"4‬ـ و ﯾـ

‫‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا در رـ_ ـ
رـ
هـ
ﯾ‪,‬ـ
ن ‪ 3‬ـ ""ـ (ـ
هـﯾـ‪ Z‬در ‪6‬ﯾ"ـ<ا ‪9‬ـ‪R‬دﯾ‪ Z‬رهـ
‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪.5‬ـ= از ‪ 96‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ
‪.9‬ـو ( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ‪5‬ـ د ‪Y6‬ـ
ز ـد<ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪C‬ـ ح ـ
‪4‬ـ‬
‫(ـ ‪ K‬ـ= در (ﺡـ ‪t‬ت درو‪9‬ـ= ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ‪4 .‬ـ
اﯾ"ﺡـ
ل ( ـ 
ـ= ‪ 96‬ـ
ه"ـ ز ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ=‬
‫‪9‬ـ‪.‬ـ<ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ه ‪.‬ـ د‪.G‬ـ ا@ ـ) ‪4‬ـا ‪.#‬ـا ـدن را< در ‪ \> ,‬ه*"ـ‪4 .‬ـ‪5‬ـ= از‬
‫اﯾ" ـ
در "‪C‬ـ) اول ‪4‬ـ
ز اﯾ*ـ
د<ا‪9‬ـ و ‪.4‬ـ) در "‪C‬ـ) دوم‪ .‬ـﻁ اـ
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ)‬
‫‪%"#‬ـ‪( $‬ﺡـ ‪t‬ت &"ـ د@ ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪K ،‬ـ
ﯾـ= ـ) =(ـ ا‪"9‬ـ ‪"4‬ـ
‪4‬ـ اراد< ‪5‬ـ د وارد "‪C‬ـ)‬
‫‪ (6‬ـ
‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
از اﯾ ـﺡـ) ‪.*4‬ـ
ر ـا(ـ رـ)ا‪9‬ـ و وارد ‪C‬ـﺡ ‪96‬ـ 
ـ=‪ ،‬ـو وا&ـ=‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪,‬ـ)ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
>ـ
ن اـ= ا‪19‬ـ
ل روح ‪4‬ـ) ـ "ـ
‪O‬ـ‪
# 2‬ﯾـ‪(.‬ـ ا@‪ .‬در ‪O‬ـ= ‪1‬ـ ‪9‬ـ‪R‬و‪=G‬اش‪،‬‬
‫روح از !"‪ .‬ـاﺡ ‪.‬ـ
‪9‬ـ= ـ
‪"9‬ـ ‪ 6‬ـ
م‪G‬ـ ‪ ،‬هـ ـ=ـ
ت‪G‬ـ ‪t6 ،‬ﯾـ
‪G‬ـ ‪ ،‬ـ
ت‪G‬ـ ‪،‬‬
‫ـ
ـ ‪9‬ـ
‪G‬ـ ‪C") ،‬ـ) ـا ‪
6‬هـ=( ‪4‬ـاهـ‪G$‬ـ ‪C") ،‬ـ) ذه"ـ=(‪4 ،‬ـاه "ـا‪G‬ـ ‬
‫)"‪C‬ـ) ‪9 
@ ،(=3‬ـ ال ــ ‪96‬ـا‪G‬ـ )"‪C‬ـ) ا‪.o‬ـ( و ‪.#‬ـ"ـا )"‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= (‬
‫‪X3‬ـ ر ="ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ـار = ‪.‬ـد ‪#‬ـد< ‪5‬ـ
‪O‬ـات ‪X‬ـ=اش‬
‫‪4‬ـ)رو ذه ‪.,‬ـ< =‪+‬ـ د‪ .‬در اﯾ"‪%‬ـ
روح ـ‪ 9‬ـ
و ـ‪ 9‬ـ
ز‪9‬ـ ـ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= ‪\> ,‬‬
‫="ـ‪ .‬و =ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ ـ) ‪6‬ﯾـ
اﯾ ‪1‬ـ از ‪.‬ـ
ن زـ
ن ارزش اﯾ ه ـ) (ـ‪7‬ش را دارد‪& .‬ـود‬
‫وارد ‪ K‬ـ
ن ا‪.o‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ و اﺡ*ـ
س =""ـ اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
 ـو ـ ـ
د ا@ و اﺡ*
س‬
‫=""ـ اﯾ"‪%‬ـ
ـ!‪ ,‬ـ) روح ا@ و ‪4‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
<‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ
ز ‪,‬ـ)ا‪ .9‬اﯾـ (ـ ه ـ= ا@‬
‫ـ) =‪6‬ـﯾ"ـ زﯾـا *‪.G k‬ـ@ او ‪4‬ـ ـ‪R‬ار ‪ 9‬ـ
ﯾ‪",‬ـ 
ـ) ‪ K‬ـ
ن و (‪1‬ـﯾـﺡ ‪5‬ـاﯾـ
ن ا@‪.‬‬
‫‪4‬ـﯾ &"ـ
ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
‪K‬ـﯾـ
ن ‪ ,> ,‬ـ 
روح ‪4‬ـ) ـ ـ ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ ـم‬
‫ـ
زد‪.# .‬ـو ا"ـ>
ر ه‪.‬ـ[
< (" ـ
‪.9‬ـ*@ زﯾـا اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ‪.‬ـ‪ ),‬در ‪ (6‬ـ 
ـ
روپ‬
‫ﯾـ

‪XG‬ـ ‪ (6‬ـ
ه ـا< او@‪! .‬ـ‪ > 7‬ا@ ه‪.‬ـ[ ـ
< ـ ‪K‬ـ) اﯾ *‪k‬ـ) ‪X9‬ـ
‪+‬ـ و‪=G‬‬
‫وا&‪.‬ـ@ دارد‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) روح ‪4‬ـ) اـ
د ا در *‪.‬ـ وا&ـ= ‪5‬ـا ‪.#‬ـ @ ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪K‬ـاﯾـ=‬
‫از ‪6‬ن رُخ ‪ 9‬ـ=دهـ‪! .‬ـ‪ > 7‬ا@ ز‪9‬ـ ـ=هـ 
زﯾـ
د را در ـ ـدا‪9‬ـ= و&ـ= در‬
‫‪4‬ـ
ز ـ‪4 @,‬ـ) ـ *‪.‬ـش ‪4‬ـ)ـ ‪4‬ـد و‪G‬ـ= اـ
د ا ه‪.‬ـ[ ـ
< او را (ـ ‪ 9‬ـ= ـ ﯾـ‪ .‬او‬
‫‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪#‬ـد< ‪.Ne‬ـ ـ= ـ) دﯾـ
‪ \9‬را ‪#‬ـ ‪+‬ـ
‪9‬ـ< ا@‪ ،‬ه‪.‬ـ]ـ ـ@ ـ ‪K‬ـ) اﯾ ‪.B‬ـ)‬
‫‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫هـ ا‪.‬ـ*ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪ #‬ـان ‪ Kundun‬را ( ـﯾـ "ـ‪ .‬ـ
‪9‬ـان ‪4‬ـ) &"ـ= ــ ﺡ‪B‬ـ ر اـ
د ا‬
‫ا@‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ذه"ـ= ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
اـ
د ‪1‬ـ‪M‬ـ "ـ‪! .‬ـ) ـ
در ‪4‬ـ) دﯾـ‪+
4 \9‬ـ !ـ)‬
‫‪X9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪K‬ـ ا‪ 4‬ـ
ﯾـ= ـ) از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا‪ G‬ـ
م ﯾـ
ﺡـ ز< ذه"ـ= درﯾـ 
@ ="ـ ـ ش‬
‫ـا دهـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪X9‬ـ
ﯾـ در اﯾ">ـ) اـ
د از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ
او ُ‪1 N‬ـ) ا@‬
‫(ـدﯾـ "ـ‪4 .‬ـ) هـﺡـ
ل ا ـ !ـ‪M9 7‬ـﯾ*ـ ‪4‬ـ) درون ـﺱ&اـ‪ B‬را ( ـﯾ "ـ ــ !‪,‬ـ‪$‬‬
‫&"ـ ــ ‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) اـ
د درو‪9‬ـ=‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
در هـ روﺡـ= ـار دارد‪ ،‬او را در ‪%96‬ـ
ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬در ا‪4‬ـا ـ
ه
‪9‬ـ
را در او‪.G‬ـ "‪C‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ا‪.o‬ـ ـ‪7‬ـ
ت ="ـ‪ .‬اﯾ ـﺡـ) ‪4‬ـ
‪t‬‬
‫(‪.‬ـ*ا(‪.‬ـ ـار ــ) ا@ و ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪D3‬ـ ــ دال ــ ‪#‬ـ ـ ال ــ ‪ Ashta Dal Kanwal‬ــ ــ‪R‬‬
‫ـ ـ س ه‪$E‬ـ& = ـ ﯾ"ـ ـ) د‪.‬ـً
در ‪N4‬ـ\ ‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ــ‪ R‬وا&ـ= ( ـ
م ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ا‪.o‬ـ‬
‫ـار ــ)‪ ،‬ه ـ
‪9‬ـ

ه
&ا ــ دال ــ ‪ #‬ـ ال ‪4= Sahasara Dal Kanwal‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ

‫‪
#‬ﯾـ‪4 @N‬ـ‪R‬رگ او‪C" .G‬ـ) ـ
ورا ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ا@‪.‬‬
‫ـ
‪+6 .4‬ـ
ــدال ــ ـ
‪9‬ـ ال و ـ
هـ 
ـا دال ـ
‪9‬ـ ال ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ ر‪.+‬ـ و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

<‬
‫ـار دار‪9‬ـ‪ .‬ـ
هـ= اوـ
ت ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
رو‪"+‬ـ
ﯾ= ـ= ـ ﯾ"ـ‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
ه ـ
ن "‪C‬ـ)ا ا@‬
‫ـ) وـ= !ـ‪ ( 7‬ـﯾ"ـ
ت &"ـ را ا‪%9‬ـ
م =دهـ‪4 ،‬ـ

ه
‪9‬ـ
ـ‪7‬ـ
ت ="ـ (ـ
ه ـا< او‬
‫‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دور د@‪ K ،‬ـ@ ادرا ‪5‬ـ د ‪1‬ـ "ـ‪ .‬و ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ‪4‬ـ) ادا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪9‬ـ
‪F‬ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ( ـ 
‪.‬ـ@ &ـ@ ا‪ G‬ـ= را *' ="ـ‪! .‬ـ‪7‬هـ
=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ه ـ‪R‬ـ
ن‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪X4‬ـ‪"".‬ـ زﯾـا او از ‪5‬ـ د ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪K‬ـ هـ< ( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ 
@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫ـ
در ا@ (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اـار را ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= وا‪ .‬ا"ـ>
ر ‪4‬ـهـ و ﯾـ
از ‪ 96‬ـ
ﺡ ـ
ﯾ@ "ـ و‬
‫( ـ 
ـ= ‪e‬ـورﯾـ
ت ز‪9‬ـ ـ= را ‪4‬ـ) اﯾ‪,‬ـ
ن ‪X4‬ـ‪,N‬ـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ در ذهـ هـ !ـ‪7‬ﯾـ= و ـدـ
ن‬
‫دﯾ‪M‬ـ !ـ) = ـ‪b‬رد‪ .‬ا ـ ‪N4‬ـ اهـ اـ>
ر ﺡ‪.‬ـ ا‪9‬ـ
ت و دﯾ‪M‬ـ (‪.%‬ـ
ت ز‪9‬ـ ـ= را ‪.9‬ـ‪5 R‬ـ اهـ‬
‫دا‪9‬ـ*@‪ .‬او اـ
د وا&ـ= ا@‪ .‬ا ـ !ـ‪ ( 7‬ـﯾ"ـ
ت &"ـ ا را ا‪%9‬ـ
م دهـ در >ـ
‪9‬ـ=‬
‫ـ
‪4‬ـ‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـ ر‪.+‬ـ و ـ
< وارد "‪C‬ـ)ا ‪"4‬ـ
م ‪+6‬ـ
ــدال ــ ـ
‪9‬ـ ال ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬در‬
‫ه ‪.‬ـ"‪%‬ـ 
@ ـ) (‪..S‬ـ ‪4‬ـ‪R‬ر ـ= در ز‪9‬ـ ـ= و روﯾـ) ـد رُخ =دهـ‪ .‬اﯾ (‪..S‬ـ ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ

‫ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪ .‬در@ ـ
‪"9‬ـ 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ=اش ‪Q‬ـ
هـ =‪+‬ـ د و‪G‬ـ= 
‪XG‬ـ ‪9‬ـ را‪9‬ـ=اش‬
‫‪.*4‬ـ
ر زﯾ‪X‬ـ
(ـ و در‪,5‬ـ
ن(ـ ا@‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪Q‬ـ
هـ =‪+‬ـ د و ‪4‬ـ
‪+‬ـ
دـ
‪ =9‬از !ـ‪ 7‬ا‪X‬ـ
ل‬
‫="ـ‪ .‬از ‪6‬ن ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ‪4‬ـ) ‪&4‬ـ ‪6‬ن دو ه‪.‬ـ[ ـ
< از هـ‪K $‬ـا ‪N9‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ !ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= و !ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪ .‬از ‪G‬ﺡ‪L‬ـ)ا ـ) !ـ‪ 7‬وارد ا =‪+‬ـ د ! ـ< ـ
ه
‪9‬ـ

‫ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ
او ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ﺡـ= ا ـ !ـ‪ 7‬او را ‪ 3‬ـ ـ
ً ‪,‬ـ
هـ< ‪">9‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ه ‪,.‬ـ) ‪#‬ـ ـال )ﺡ‪ B‬ر ( را ( ـﯾ "ـ‪! .‬ـ) ـ
در ‪4‬ـ
‪+‬ـ اﯾـ 
‪XG‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
را‬
‫رؤﯾـ@ "ـ و !ـ) ـ
در ‪X9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا ـ!ـ) د&ـ
ت زﯾـ
د اﯾ ﺡ‪B‬ـ ر ‪4‬ـ
(‪%‬ـ=هـ 
‪5‬ـ
ر‪K‬ـ=‬
‫ ـ ‪9‬ـ
ـ ‪9‬ـ= ‪+= UN,‬ـ د‪€ ،‬ـ ﺡ ـ
ﯾـ@‪ ،‬ﯾـ
اﺡ*ـ
س ‪,3‬ـ= ـ) ‪.#‬ـاـ ن !ـ‪ 7‬را ـا‬
‫= ‪.‬ـد و &ـ
د( "ـ و *' ‪ 6‬ـ
ه= &"ـ ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ) ا‪.‬ـ*@ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ‬
‫از ‪O‬ـﯾ‪1 2‬ـ روح ـ‪b‬ر ="ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪6 R‬زادا‪9‬ـ) ‪4‬ـ) او داد< =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ذـ ‪+‬ـ< ـ)‬

‫‪29‬‬

‫ـا(ـ از ‪ (6‬ـ
‪G‬ـ )‪ K‬ـ
ن ‪%"#‬ـ‪ K ( $‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ ـار ــ) ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
"‪C‬ـ) اـ
(‪.‬ـ‬
‫ا ا@‪ .‬و هـ‪"!$‬ـ‪" .‬ـ
‪O‬ـ‪ 2‬زﯾـ
د دﯾ‪M‬ـ و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ ـ) ه"ـ ز (ـ ﻁ اﯾ اـ
(‪.‬ـ ‪
>+6‬ر‬
‫‪,9‬ـ<ا‪9‬ـ و ‪4‬ـ)‪.Y‬ـ از ‪,3‬ـ= ـ) ‪4‬ـا ( ـ 
ـ= (ـ د<هـ 
ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـ ‪+‬ـ
دار‪9‬ـ‪ ،‬ا"ـ ن‬
‫ـ
در‪9‬ـ (ـ ‪1.‬ـ
ت ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ و ‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ از ‪ (6‬ـ
‪G‬ـ را ارا‪F‬ـ) ده"ـ‪.‬‬
‫دو ‪ K‬ـ
ن ذه"ـ= و‪K‬ـ د دارد ‪"4‬ـ
م ـ&اهـ ـ' ‪ Brahmandi‬و ‪$‬ــا ‪ Pinda‬و‪G‬ـ= !ـ‪7‬‬
‫ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ
اﯾ" ـ
‪9‬ـارد زﯾـا در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪(.‬ـ ـار ــ)ا‪9‬ـ و ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
 ـ‪ Z‬روح در‬
‫‪ @ K‬ا‪%9‬ـ
م اـ رات ز‪".‬ـ= او را ه ـاهـ= ""ـ‪ .‬روح ‪"]96‬ـ
ن ‪4‬ـ) ذه وا‪*4‬ـ) =‪+‬ـ د ـ) در‬
‫ﯾ‪9 \, Z‬ـ‪R‬و‪G‬ـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪4 .‬ـ) دام =اـ‪ .‬ذهـ و ا‪9‬ـا ـ 
ﺡ*ـ=‪.9 ،‬ـو‬
‫‪> 3‬ـد ‪5‬ـ د را از روح درﯾـ 
@ =""ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) روح‪ (6 ،‬ـ
‪4 ،‬ـ)‪O‬ـف "ـ‪MGR‬ـ
< وا&ـ=اش‬
‫در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـ ـ
د ‪4‬ـ
ز= ـدد‪ ( ،‬ـ 
ـ= وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ
ﯾ\ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= رو ‪4‬ـ) 
ه\ =رو‪9‬ـ‪.‬‬
‫ه"‪M‬ـ 
ـ= ـ) روح ‪4‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
ه\ در "‪C‬ـ) ‪ (6‬ـ
ﯾ&"ـ= ـ
ورا "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـاهـ‪ $‬ﯾـ
ذهـ‬
‫ـ=رـ از ( ـ 
ـ= ‪"4‬ـهـ
رهـ
=‪+‬ـ د‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪ 9‬ـ="ـ !ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪3 ،‬ـ=‪ ،‬ا‪.o‬ـ‪،‬‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>ـ=‪ ،‬ﺡ*ـ= ﯾـ
ذه"ـ=‪ .‬وا‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) د‪.9‬ـ
‪#‬ﺱ از ‪6‬ن ‪C‬ﻁ ‪Q‬ـ
هـ ا@ و =(ـ ا‪C9‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـ اراد< ـد ‪5‬ـ
( ـ) ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬اﯾ ‪"4‬ـ وا‪M*4‬ـ= ‪
6‬هـ
‪9‬ـ) ‪4‬ـ) ‪5‬ـ ﯾ\ &"ـ ـﻁ ه"ـ‪
M‬ـ=‬
‫‪C‬ـ_ =‪+‬ـ د ـ) ‪ (6‬ـ
‪4‬ـ) اﯾ ﺡـ اـار ‪4‬ــ‪ .‬زـ
‪9‬ـ= ـ) روح ‪5‬ـ د را از ز‪.%9‬ـهـ 

‫ﺡـ اس و ذه رهـ

زد ‪4‬ـﯾـ ـﺡـ) ‪9‬ـ
‪+= F‬ـ د‪.‬‬
‫‪N4‬ـ\ ‪9‬ـ
‪ 6‬ـ
< ز‪9‬ـ ـ= ـد ـ) (ـ ﻁ ذه ا(ـ ﯾـ
ـا ‪ 6‬ـ
هـ= "ـل ـ=‪+‬ـ د ‪+‬ـ 
ـ‬
‫ذهـ‪ ،‬ﺡـ اس‪ ،‬ا‪9‬ـا ـ 
ﺡ‪.‬ـ
(= و ا‪MG‬ـ هـ 
د‪.9‬ـ 
ر‪.‬ـ‪ Z‬ا@ ـ) از ز‪9‬ـ ـ=هـ 

‫ ـ‪+b‬ـ) ‪4‬ـ) ‪Xo‬ـ@ ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و ‪4‬ـ
ﯾـ (ـ ﻁ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪C‬ـ_ ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾـ "‪C‬ـ) &"ـ ﯾ&"ـ= ـ ـو ـ ـ
د در ‪ (6‬ـ
‪G‬ـ ـار ــ) ـ) ‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ
‪UG‬‬
‫و ‪.CG‬ـ‪ u‬ا@‪%96 .‬ـ
‪ K‬ـ
ن ‪ 6‬ـ
هـ= و ‪K‬ـ هـ< ‪5‬ـ
‪ UG‬ا@‪Y6 .‬ـ
ز و ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ( ـ 
‪.‬ـ@ ‪@5‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬ا@‪ ( .‬ـ 
ـ= ‪K‬ـﯾـ
‪9‬ـ
ت از اﯾ "‪C‬ـ) ـ!‪ ,‬ـ) = ‪.‬ـ‪9‬ـ و ‪4‬ـ) ـ ‬
‫"ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
ﯾ‪(.C‬ـ ‪K‬ـ
ر =‪9@ .9 +‬ـ
م ـ) ــ
‪9‬ـوا ‪4‬ـ‪R‬رگ اﯾ "‪C‬ـ) ا@ (‪%‬ـ=‬
‫وا&ـ= ـ ـ
د و ‪5‬ـ
‪G‬ـ‪ ( 2‬ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪4= .‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا از اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪K‬ـ
ر‬
‫=‪+‬ـ د و ( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬ـار ــ)‪% ،‬ـ= =ـ
زد‪.‬‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
"ـ‪MGR‬ـ
< اـ
(‪.‬ـ ا ا@‪ .‬اـ
(‪.‬ـ (‪.%‬ـ
ت ﯾـ
(‪*%‬ـ‪5 $‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر اﯾ "‪C‬ـ) ه*"ـ‪.‬‬
‫‪,3‬ـ‪ ،2‬رﺡ ـ@ و ‪4‬ــ@ (ـ
ا‪4‬ـ در اﯾ "‪C‬ـ) ﺡـ 
ـ‪ $‬ا@‪ .‬ه‪.‬ـ]‪.‬ـ‪ Z‬از !‪,‬ـ‪ $‬ا‪9‬ـازهـ
ﯾـ=‬
‫ـ) (ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان گ‪ ،‬ـ
رـ
‪" ،‬ـ
< ‪.+‬ـ‪9
C‬ـ= و ر‪9‬ـ| ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬در اﯾ"‪%‬ـ
‪.#‬ـا‬
‫‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬اﯾ او‪.G‬ـ ـﺡـ) ‪1‬ـ ‪4‬ـ)ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ﺡ‪.‬ـ= &"ـ ا@‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) روح ‪4‬ـ) اﯾ "ـ‪C‬ـ) ‪9‬ـ‪.‬ـ< ا@ ه"ـ ز در !"ـ‪
M‬ل ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن در "ـ
‪O‬ـ‪2‬‬
‫اـار ‪. $G
3‬ـ ذهـ ـار ــ) ا@‪.‬‬
‫‪O‬ـ= ‪3‬ـ ﺡـ
‪e‬ـ ـ) ‪#‬ـ ـ‪ +‬ــ ﯾـ ـ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ﯾ&"ـ= ‪3‬ـ (ـ
رﯾـ>ـ= ( ـ
م ‪,4‬ـﯾـ@ (ـ ﻁ‬
‫هـ‪R‬اران ‪ .4‬ـ
ر‪ ،‬ـ‪6 ،‬ـ@‪4 ،‬ـ‪7‬ﯾـ
و ‪ M"K‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ﺡ*ـ
دت ‪4‬ـ‪#‬ـ
‪+‬ـ<ا‪9‬ـ و ا‪*9‬ـ
ن‬
‫را از *‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ@ "ﺡـف =ـ
ز‪9‬ـ‪ ،‬د!ـ
ر ‪3‬ـ‪b‬اب =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬ـ ـ
د ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) اﯾ‬
‫ا(‪1‬ـ
ق را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
*‪.‬ـ ‪#‬ـ
ﯾـ‪, .‬ـ
هـ< ـد‪5 ،‬ـ د را ‪4‬ـ رت ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ،‬اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪*%‬ـ‪ $‬ـ
‪5‬ـ@ (ـ
ﺡ‪.‬ـ@ را< رـ‪
M‬ر را ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
‪9‬ـ= ـ
د< ‪4‬ـ
ز ـ "ـ‪.‬‬
‫‪K‬ـ 

ن ـ) ‪5‬ـ د را ـدان ‪5‬ـا ـ=‪9‬ـ 
"ـ ( ـ
م ‪9‬ـ ‪+‬ـ)هـ 
ﺡ‪.‬ـ= را< رـ‪
M‬ر را‬
‫‪ "#‬ـ
ن و دور ـ
‪5‬ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬و ‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ
‪9‬ـ ‪+‬ـ)‪K‬ـ
(= ـ
ذب ‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾـ ـد<ا‪9‬ـ و ا‪ Q‬ـ
ر =""ـ‬
‫اﯾ" ـ
ـ
ب ‪5‬ـا ه*"ـ‪ .‬اـ
(‪.‬ـ ا ـ‪ 9‬ـ
‪4‬ـا ـدـ
ن راز ا ﯾ&"ـ= ـ‪7‬م را ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
ن و‬
‫‪9‬ـ ‪+‬ـ)‪K‬ـ
ت ‪5‬ـ د (ـ ‪.e‬ـﺡ داد<ا‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪7‬م ـس زرﯾ ‪+‬ـﯾـ&@ ــ ـ= ــ ـ ـ
د را ارا‪F‬ـ)‬
‫داد<ا‪9‬ـ و ‪+‬ـ
ـدان را ‪4‬ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬وا&ـ= ا"ـ>
ر وـ ـد<ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ـ ـ
د ‪4‬ـ)‬
‫رو هـﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪O‬ـ‪3 2‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪ .‬هـ "‪C‬ـ)ا ‪N4‬ـ‪ =,‬از اﯾ ‪C5‬ـ
‪4‬ـ) ـس را‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـ ادرا !ـ‪7‬هـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـان "‪C‬ـ) =ر"ـ‪ ،‬دارا@‪ 96 .‬ـ
ﯾـ= ـ) از ‪+ 9‬ـ)هـ 

‫ـ ـ
د ـا‪X‬ـ@ و ‪X M9‬ـ
‪9‬ـ= =""ـ ه ـ
ن ‪5٩‬ـاو‪9‬ـ ‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪K‬ـ
وﯾـان =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫‪ 96‬ـ
‪4‬ـ
‪6‬ن دـ) ا
(‪.‬ـ ا ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان & ـ
ن‪ ،‬راه" ـ
‪X M9 ،‬ـ
‪9‬ـ
ن ‪ ,N4‬ـ
ﯾـ= از ‪+‬ـﯾ&ـ@‬
‫ــ ـ= ــ ـ ـ
د در هـ "‪C‬ـ)ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ ،‬ـق =""ـ‪ .‬ـ ‪ ٩‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ)‬
‫‪ M9‬ـار‪9‬ـ ـ
ن ‪& \(6‬ــ@ ا‪ G‬ـ= ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ و &ـود را ‪4‬ـ) دا‪5‬ـ &‪X‬ـ ‪5‬ـ د را<‬
‫ـ=ده"ـ (ـ
دا‪. 3 \9‬ـ‪(2‬ـ از ‪]96‬ـ) ـ) ﺡـ
ﯾـ‪ 9 2‬ـ
ﯾـ= در ‪4‬ـدار‪9‬ـ‪ ،‬ـا ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن‬
‫‪3‬ـ
‪%& 2+‬ـ‪R‬ات ا@ و‪G‬ـ= ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ـ) ـﻁ ‪4‬ـ ‪"X‬ـ 
&‪%‬ـ‪R‬ات ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ﯾـ
‪9‬ـ
‪+‬ـ= از‬
‫‪.9‬ـوهـ 

وراا‪&.XCG‬ـ)‪ ،‬ه ‪M,.‬ـ= ‪.9‬ـ*@‪( .‬ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) ﯾ‪ Z‬دـﯾ ﯾـ
اـ ‪G‬ـ= ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر‬
‫ـ 
‪9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
ـ < اـ‪Gt‬ـ= دﯾـ ـ
< &"ـ اش را (ـ ‪.e‬ـﺡ دهـ‪ ،‬ـت زـ
ن زﯾـ
د در‬
‫ذه دوام ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪Q‬ـ
هـاً اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ) ا را ا‪4‬ـاز ـ=""ـ و‪G‬ـ= ‪X‬ـ
ً (&ــ
ت ـ
د ‪5‬ـ د را از د@‬
‫‪9‬ـاد<ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾـ ‪3‬ـم اﯾ ـ
ن ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ‪4‬ـ=( ‪ K‬ـ= ‪96‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪ 3‬ـدهـ 
&"ـ ا ا@‪.‬‬
‫ا‪Y‬ـ' ر‪9‬ـ| ‪C‬ـ
‪&G‬ـ) د‪.‬ـ‪ 2‬و ﺡ‪.‬ـﺡ ‪ 'G
C‬ا را (‪X‬ـ ‪ 9‬ـ=""ـ و ﯾـ
‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
ـ ش‬
‫ـا ‪ 9‬ـ=ده"ـ‪ .‬ر‪9‬ـ|هـ
و دردـهـ
ﯾ‪,‬ـ
ن را ـ رد ا‪9‬ـ
د ـار =ده"ـ و ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
!"ـ‪h‬‬
‫ـ=ا‪9‬ـاز‪9‬ـ و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ـ رد ـز‪9‬ـ\ ـار =ده"ـ و ‪4‬ـ
اﯾـ‬

‫‪30‬‬

‫‪4‬ـ=(ـ ‪ K‬ـ= ‪5‬ـ د در ‪ 9‬ـ=""ـ ـ) ( ـﯾ ‪.*4‬ـ
ر ‪C5‬ـ‪9‬ـ 
ـ= را ا‪%9‬ـ
م ـ=ده"ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ)‬
‫ـ) ‪4‬ـ‪.3‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
و ا ‪ M4‬ﯾ"ـ ‪4‬ـ) ـ ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ
ز ـ= ـدد و از ‪ 96‬ـ
ــ)‬
‫ـ=‪+‬ـ د‪]96 .‬ـ) ـ) از د@ ـ=ده"ـ ‪"4‬ـ
‪4‬ـ اـ>
ر و ا‪ 3‬ـ
ل ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫!ـ‪7‬ﯾـ= ـ) در ‪K‬ـ ار ـ
ه
‪9‬ـ
ﯾ&"ـ= وا'ـ رو ‪ VI _ Guru‬ـ
‪G‬ﺡ ـار = ‪.‬ـد‪+ ،‬ـﯾـ‪Z‬‬
‫‪,3‬ـ‪ 2‬و رﺡ ـ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬او از *‪.‬ـ وا&ـ= ـو ـ ـ
د ‪Y6‬ـ
ز ـد< ا@‪.‬‬
‫در اﯾ"‪%‬ـ
ا‪XG‬ـ) ‪>,‬ـ= و‪K‬ـ د دارد زﯾـا وا ــ ـ رو را ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ـد ‪3‬ـ
د ـ) در ‪5‬ـ@‬
‫‪3‬ـ‪7‬ﯾ‪5 2‬ـ دش ا@‪ ،‬ـ=‪9‬ـ‪M‬ـد و !ـ‪ > 7‬ا@ از ^ـدن ـ 
‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ) ا‪XB9‬ـ
‪O‬ـ= ـ)‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
از او =‪5‬ـ اهـ‪ ،‬ا"ـ
ع ورزد‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
( ـ
ﯾـ= ‪9‬ـارد ـ) ـدـ
ن د‪.9‬ـ
در دـ)‪K‬ـ
ت‬
‫‪.L3‬ـ = ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل او را< ‪.4‬ـ‪1‬ـ"ـ‪ .‬او ‪ 96‬ـ
ﯾ= را (ـ‪.K‬ـﺡ =دهـ ـ) ‪,‬ـ
ق ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫ه*"ـ‪ .‬او &‪%‬ـ‪R‬ا(ـ= (ـ(‪.‬ـ' ‪ 9‬ـ=دهـ ـ) ـدـ
ن ‪4‬ـ) ( ـ
‪+‬ـ
‪.4‬ـ
ﯾـ"ـ و‪G‬ـ= در ‪O‬ـﯾـ@‬
‫‪1M+‬ـ@ا‪.M9‬ـ‪5 R‬ـاو‪9‬ـ ـم ‪4‬ـ=دارد‪ .‬ﯾـ‪+ Z‬ـ
ـد وا&ـ=‪%& ،‬ـ‪R‬ا(ـ= را ـ) > ا@‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ـ
< ‪4‬ـ) ـ
< ـ رت دهـ‪4 ،‬ـ
ور ‪ 9‬ـ="ـ و‪G‬ـ= در ‪3‬ـ ض (&ـ
‪.G‬ـ ـ= را ‪4‬ـ
ور دارد ) او‬
‫‪4‬ـ) هــﺱ ‪ @ K‬ار(ـ
ﯾـ\ ‪4‬ـ) ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= =دهـ‪ ( .‬ـ@ و اـا ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫اﯾ ـ
ن !ـ‪ 7‬را ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
ـ (ـ ـ
زد‪ .‬ـﻁ ﯾـ‪ Z‬اﯾ€ـ
ر ـ وا&ـ= ـ=(ـ ا‪9‬ـ (ـ`‪.o‬ـات‬
‫‪.+‬ـ‪9
C‬ـ= ‪N‬ـ
‪ 1G‬ـ 
‪4‬ـ‪5‬ـ اهـ
‪9‬ـ) را ا"ـ
ع "ـ‪( .‬ﺡ ـ اـا و (ﺡ‪.‬ـ ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ا از ‪2,3‬‬
‫وا&ـ= ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ـﺱ ‪M‬ـ ‪3‬ـ
‪+‬ـ
ن وا&ـ= و اﯾ€ـ
ر ـان ـ
در ‪.9‬ـ*"ـ ‪4‬ـ (ـس ‪9‬ـ
‪ =+‬از‬
‫ا‪9‬ـ
د و ‪ K‬ـ
ن ‪9‬ـ
ر‪e‬ـ
ﯾـ=هـ
!‪.‬ـ< ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ = ـ ﯾـ‪ ( _:‬ـ@ و ( *‪N‬ـ ‪4‬ـ) ‪.#‬ـوان ا ^ـ ‪4‬ـا ‪# 2,3‬ـ 
و زداﯾ"ـ<‬
‫‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪G‬ـ=هـ 
‪96‬ـ
ن ا@‪ .‬ـﻁ *ـ
‪9‬ـ= ـ) ‪3‬ـ
‪+‬ـ‪ 2‬ا ه*"ـ و ‪4‬ـ) ـ ‪.‬ـ=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـ ش ـ=ده"ـ وارد ـو وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪96 .‬ـ
ن اهـ
‪9‬ـ@ و‬
‫اـا ‪ K‬ـ
ن را از ‪5‬ـ د =‪+‬ـ ﯾ"ـ‪ ،‬در@ ـ
‪"9‬ـ ‪46‬ـ= ـ) از ‪4‬ـگ در‪5‬ـ
ن ه"ـ‪
M‬م رﯾـ‪R‬ش‬
‫‪4‬ـ
ران از ‪ 6‬ـ
ن ـ=!ـ>ـ‪ .‬هـ ‪>96‬ـ) ــا ‪4‬ـ
ور "ـ‪%9 ،‬ـ
ت ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬هـ‪>96‬ـ) ‪3‬ـ
‪+‬ـ
ن ـا‬
‫(ﺡ‪.‬ـ "ـ در ‪&+‬ـ)هـ 
‪3‬ـ‪b‬اب‪6‬ور ر‪9‬ـ| ‪5‬ـ اهـ ‪.,‬ـ و وارد ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪N9‬ـ اهـ‬
‫‪+‬ـ (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) از ـ‪7‬م و رـ
ر ‪5‬ـ د (ـ ‪4‬ـ) "ـ‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ ﭘﻨﺠـﻢ‬
‫ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨـﻮي‬
‫‪96‬ـ
ن ـ) از ا"ـ>
ر ‪.#‬ـو =""ـ ه‪.‬ـ[ ـ
< (" ـ
‪.9‬ـ*"ـ‪ .‬ﺡ‪B‬ـ ر اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ
ا‪.‬ـ*@ ا@‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ ـ) ‪%‬ـ 
@ و در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪9‬ـ 
ـ‪ =F‬ﯾـ
در‬
‫ز‪9‬ـ ـ=اش !ـ)ـ
ر ="ـ‪.‬‬
‫هـ ‪>96‬ـ) اـ
د ا‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ
ور دارد ‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ شا‪X‬ـ
ل ا@‪ .‬ا ـ ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
و‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ و اـ
(‪.‬ـ ا اﯾ ـ
ن دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ در ـ‪ @7‬و ‪o‬ـو(\ ‪5‬ـ شا‪X‬ـ
ل ‪5‬ـ اهـ‬
‫‪4‬ـ د‪ .‬ه *ـ
ﯾ‪9
M‬ـ\ او را ‪5‬ـ شا‪X‬ـ
ل(ـﯾ ـدـ
ن ‪ 5‬اه"ـ دا‪.@*9‬‬
‫ا ـ ‪.9‬ـا‪9‬ـ‪
%‬ن را ‪4‬ـ
ور دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ ،‬ﯾ&"ـ= ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
)‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
"‪1‬ـ=(‪،‬‬
‫‪4‬ـ‪+‬ـ
‪9‬ﺱ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬زﯾـا ‪4‬ـد<ا ‪.4‬ـ\ ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ ـ) روز ـ
ر ‪N‬ـ= و ‪3‬ـ‪b‬اب در ‪.#‬ـ\‬
‫‪5‬ـ اهـ دا‪ .@+‬او ‪9‬ـ) ـ‪7‬ـ= ‪5‬ـ اه دا‪ @+‬و ‪9‬ـ) ‪#‬ـ ل‪ .‬اﯾ ـ
ن او ‪# )4‬ـ
د‪+‬ـ
< ‪ 9
K‬ـ 
‬
‫‪4‬ـاﯾـ\ ‪4‬ـ‪+‬ـ
‪ =*9‬و ‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ در ه ‪ K‬ـ
‪ =9‬ـ) >ـ ‪9‬ـ@ ـ‪R‬ﯾ"ـ‪4 ،‬ـ)ه ـا< ـ=‪6‬ورد‪.‬‬
‫! ـ< اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت از او ‪4‬ـ ـدا‪9‬ـ< ‪ <+‬و ‪5‬ـاو‪9‬ـ
ران &"ـ ‪ 9
K‬ـ
او را‬
‫‪ N9‬اه"ـ ‪"+‬ـ
‪.@5‬‬
‫ـﻁ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ــ ﺡـ 
ـ‪ $‬وارث ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ ا‪3‬ـ
د ـ) ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از‬
‫ ـ
د !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪ M‬و‪K‬ـ د دارد و ‪6‬ـﯾ"\ &"ـ ‪C‬ـ‪ 2‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪* .‬ـش ‪.#‬ـا‬
‫ـد< و *‪ k‬ل ‪ 

9‬ز
رهـ 
‪,4‬ـﯾ@ ا@‪ ،‬درو‪ 9 \.4 =Y‬ـ=‪ .+
4‬اﯾ ‪4‬ـ
ور درو‪ .Y‬در‬
‫واـ_ ‪&K‬ـ ﯾـ‪ Z‬وا&‪.‬ـ@ &"ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ و (ـ ه ـ= ا@ ـ) ﺡـ اس ـ
د ـ=‪6‬ـﯾ"ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا‪
*9‬ن ـﻁ ‪+‬ـ
هـ ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د ـ) (ـ ﻁ ـ ‪K‬ـ دات ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا‪S+‬ـ
ل‬
‫‪+‬ـ< و هـﯾـ‪ Z‬دارا ذه ﺡـود از ﺡـ ﯾـ
ت ‪ 5‬دش =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫!"‪.e .‬ـ)ٔ ‪ =CY‬اﯾ ا‪9‬ـﯾ‪ ),‬را ‪4‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د ) اﯾ ـ
ن !‪.‬ـ‪4 R‬ـ)‪.Y‬ـ از ا">
ر ا@‪ .‬اﯾ ـ
ن‬
‫‪4‬ـ) هـ !‪.‬ـ‪M R‬ـ ا 
ذب =‪4‬ـ
‪ +‬و ‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ وا&‪.‬ـ@ ‪+= 9‬ـ د‪ .‬در@ ‪4‬ـ)ـ
‪"9‬ـ ا‪4‬ـ‬
‫ ـ‪b‬راﯾ= ـ) ‪G‬ﺡ‪L‬ـ)ا ‪9‬ـ ر ‪ 5‬ر‪.+‬ـ را ‪ "#‬ـ
ن ="ـ‪ .‬ا‪! 'Y‬ـ‪7‬هـ
‪.9‬ـ‪ R‬از ‪ K‬ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) ‪.#‬ـو‬
‫ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ در (ـ ه ـ
ت ﯾ&"ـ= د‪.9‬ـ 

د ‪<+ =1N‬ا‪9‬ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ) در "ـ
‪2O‬‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬و‪K‬ـ د دارد‪4 ،‬ـ)‪.Y‬ـ از ا‪( ،‬ﺡ@ "ـل ا@‪ .‬ه"‪ =
M‬ـ) ـد ‪4‬ـ ا‪9‬ـ در 
ل‬
‫ـو("= از ‪"4‬ـ ‪&C‬ـ= ‪4‬ـ دن ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ــ ‪5‬ـ دش و دﯾ‪M‬ـان ـــ) ـ‪6 =3‬ن ا@‪ ،‬رو‬
‫ ـدا‪9‬ـ‪ ،‬و ه ﯾـ@ وا&ـ= ‪5‬ـ ﯾ\ را ادرا "ـ‪4 ،‬ـ) ادرا ‪5‬ـ ﯾ\ ‪9‬ـ
‪ += F‬د‪ G
+ .‬د<‬
‫( ـ
م !‪.‬ـ‪R‬ه
‪ ،‬ـ
‪F‬ـ‪4 $‬ـ) ذات‪5 ،‬ـ
‪G‬ـ‪ * ،U‬و ـ
ورا (ـ رات ﺡـ اس ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و (ـ ‪.‬ـ‪u‬‬
‫‪7‬ـ= ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪(= 9 R‬ـ ا‪9‬ـ ‪96‬ـا (‪,‬ـﯾـﺡ "ـ‪ 9 .‬ـ=(ـ ان ‪9‬ـ
م ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـ) ‪6‬ن‬
‫(& ‪.‬ـ‪ $‬داد و ‪9‬ـ) ‪96‬ـ 
=‪G‬ـ را‪ .‬ادرا ‪6‬ن ه ـ
‪9‬ـ
ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) (‪X‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ=‪+
4‬ـ‪ .‬و‬

‫‪31‬‬

‫ادرا ‪>9‬ـدن ‪6‬ن ه ـ
‪9‬ـ
 ـدا‪ =9‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
 ا@‪3 .‬ـم ‪ 6‬ـ
ه= از ـ!‪ ,‬ـ)‬
‫( ـ
م ه*ـ=‪ ،‬ـ ‪ K‬دات ‪C5‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ـ=‪6‬ورد و اﯾ ـ ‪K‬ـ دات در (ـ
رﯾـ>= ‪.9‬ـو‬
‫‪9‬ـ
‪5‬ـ دا
< ـ ـ) از ‪6‬ن ‪ K‬ـ
‪ @G‬و ‪C5‬ـ
‪K‬ـ
ر ـ=‪+‬ـ د‪Y ،‬ـق ‪<+‬ا‪9‬ـ‪S* .‬ق در ‪
C5‬و‬
‫ﺡـ ‪ K‬ـ
‪%*K ،@G‬ـ ـ هـا"ـ 
و ﺡ‪.‬ـان ـ= ـدد‪( .‬ـ ر * ــ ا ــ و ــ دﯾ‪M‬ـان‬
‫ــ از ه ‪ .‬ـﺡـ) !‪ ,‬ـ) ـ= ‪.‬ـد‪ .‬ه"ـ‪ ) =
M‬اﯾ (ـ رات ـ ـ=‪9 +‬ـ و در‬
‫ـ ‪K‬ـ دات ‪4‬ـ) ﺡـ ـ
ل ـ=ر"ـ‪ ،‬ﯾـ‪K Z‬ـﯾـ
ن ‪.#‬ـ ـ)ا در *‪.‬ـ (> 
= (‪.%‬ـ
ت‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪".‬ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
 رُخ ـ=دهـ‪ .‬ه ‪K.‬ـ
ا@ ) ‪"#‬ـ| ‪.9
*19‬ـ
ت ذه"ـ= ﺡ>ـ @‬
‫ـ=""ـ‪ + .‬ـ ت‪,5 ،‬ـ‪ O ،$‬ـ_‪ ،‬وا‪*4‬ـ‪M‬ـ= و ‪ .4‬ـ د ـ= ‪5‬ـ د‪ 9‬ـ
ﯾ= =""ـ و ز‪.%9‬ـ<‬
‫‪4‬ـ=‪#‬ـ
ﯾـ
‪9‬ـ= از 
رـ 
 ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ـ=‪6‬ور‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾـ رﯾ‪,‬ـ) اـ= ‪
C5‬هـ
در ـ ‪K‬ـ دات ‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬در واـ_ ‪ K‬ـ
‪9 @G‬ـ
‪5‬ـ د‪ <
6‬ا@‪ .‬ـﻁ از‬
‫‪O‬ـﯾـ‪.9 2‬ـو ـ ـ
د ا@ ـ) هـﺱ ـ=( ا‪9‬ـ (‪ _,&,‬ذا(ـ= ــ ‪5‬ـ ﯾ\ را در ( ـ 
ـ=‬
‫ـ ‪K‬ـ دات ز‪9‬ـ = ادرا "ـ‪4 .‬ـا اﯾ ‪ K‬ـ
‪ @G‬را< !ـ
ر<ا و‪K‬ـ د دارد زﯾـا ‪5‬او‪9‬ــ
ر‬
‫= ﯾــ‪>96 " :‬ـ) ‪"4‬ـ
م در‪ 5‬ا@ "ـ‪ ( ،‬ـ 
ـ= ‪4‬ـ
ت را درﯾـ 
@ ‪5‬ـ اهـ ـد ‪,‬ـوط ‪4‬ـ‬
‫اﯾ">ـ) ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) ‪6‬ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ا ـ او ‪6‬ن *= ا@ ) ‪.#‬ــ
م ـا ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪.9‬ـ
ن‬
‫ـ=رـ
‪9‬ـ و ( ـ 
ـ= ا‪ 3‬ـ
ل ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)‪9‬ـ
م ا‪%9‬ـ
م =دهـ‪ ،‬از ‪6‬ن دـ)ا ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‬
‫ـ) * ـ
ً ‪
+‬ﯾ*ــ) و ‪.*4‬ـ
ر ‪6‬ـزﯾـ<ا‪9‬ـ‪ ".‬اﯾ "ـ ـ
د ا@‪ .‬ا ـ !ـ‪ 7‬ه ) !‪.‬ـ‪ R‬را‬
‫‪4‬ـ)‪9‬ـ
م اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت وا ـ‪b‬ار "ـ‪ ،‬ه ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـا او ‪4‬ـ@ ﯾـ 
ـ) و درﯾـ 
@هـ
ﯾ=‬
‫‪ 5‬اهـ دا‪ .@+‬ا ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪"4‬ـ
م ـ
د وا ‪b‬ار "ـ‪6 ،‬ــزﯾـ< ‪ 5‬اهـ ‪+‬ـ‪.XO .‬ـ&@‬
‫ـدار او > ا@ = (‪..S‬ــ "ـ و‪ =G‬ـد ‪4‬ـ@ =ﯾـ
‪4‬ـ زﯾــا ‪
+‬ﯾ*‪96 =M‬ــا دارد‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= ‪4‬ـ
ت ‪4‬ـ)‪9‬ـ
م ‪6‬ن *= ـ) !ـ‪ 7‬ـا =‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪ ،‬داد< =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪4 ."! .‬ــ
(= ا‪'Y‬‬
‫*‪ .‬ـ
ً ( ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
اـ
د ز‪9‬ـ< ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) !ـ‪9 += " 7‬ـ‪ .‬ا‪> 'Y‬‬
‫ا@ اﯾ ‪ 
4‬ت ( ﻁ ‪L9‬ـ
م &"ـ ‪4‬ـ)ـ ‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ــ
د< ‪9 +‬ـ ـ) ‪.XO‬ـ&@ ‪6‬ن ‪.*4‬ـ
ر‬
‫‪.].#‬ـ< و در ‪ .3‬ﺡـ
ل ـ
د< ا@‪ .‬در ا‪4‬ـا ـ
د ‪4‬ـ) ‪6‬راـ= در اـ 
‪ <
M‬ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و‬
‫رﺡ @ اـاﺡ@ =ـد‪5.‬ـ
رج از ان ‪9‬ـ) ‪ K‬ـ
‪9‬ـ= و ‪9‬ـ) "‪C‬ـ)ا و ‪9‬ـ) ‪3‬ـ
‪ G‬ـ= و‪K‬ـ د دا‪.@+‬‬
‫روح و ﯾـ
ـ ‪K‬ـ د ز‪9‬ـ<ا هـ‪ $‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـا‪ .@+‬ـﻁ ـ
د در ـو ا‪4‬ـاش روﯾـ
=دﯾـ‪.‬‬
‫و درﺡـ
‪ =G‬ـ) روﯾـ
=دﯾـ‪ K ،‬ـ
‪ 9‬ـ 
درون او ‪ >+‬ـ"ـ‪.‬‬
‫در ا‪4‬ـا ‪96‬ـ 
ـ=‪G‬ـ ‪ >+‬ـ@‪K .‬ـ
ﯾـ= ـ) (ـ ﻁ ـز‪ ".‬ـ 
‪4‬ـ=‪#‬ـ
ﯾـ
ن ﯾ‪ ُ( Z‬ـ= =‬
‫‪4‬ـ=‪9‬ـ
م ـار ــ) ‪4‬ـ د‪ .‬از ‪%96‬ـ
ـ) ـ
د از اﯾ ‪6‬ـﯾ"\ ر‪e‬ـ
ﯾ@ ‪9‬ـا‪ ،@+‬دو‪4‬ـ
ر< روﯾـ
دﯾـ‪.‬‬
‫در دو‪ .‬ـﺡـ) ـ مـ را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد‪K .‬ـ
ﯾـ=ـ) ـوهـ 
د@ ‪.9‬ـ 
"ـ= ‪ K‬ـ
‪) =9‬‬
‫‪9‬ـ) ﺡ‪.‬ـ
ت در ‪6‬ن و‪ K‬د دارد و ‪9‬ـ) ه‪.‬ـ[ ـ ‪K‬ـ د ز‪9‬ـ<ا‪ ،‬ـار ــ) ا@‪ .‬ـ
د ـ) از اﯾ‬
‫‪ @5‬را‪e‬ـ= ‪X9‬ـ د‪ ،‬دو‪4‬ـ
ر< در روﯾـ
ـو ر@‪.‬‬
‫ م ه ‪#‬ـ‪ #+‬تـ را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد‪K .‬ـ
ﯾـ= ) او‪.G‬ـ ـو ـ
‪4‬ـ دـ= ‪4‬ـا‬
‫ ‪K‬ـ دات‪ ،‬ارواح و ـ
ه‪.‬ـ@ه
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= از ‪%96‬ـ
ـ) ـ
د از اﯾ ‪6‬ـﯾ"\ را‪e‬ـ= ‪X9‬ـ د‪،‬‬
‫دو‪4‬ـ
ر< در روﯾـ
ـو ر@‪.‬‬
‫! ـ
رم ‪7‬ﯾـ‪+‬ـ را ‪6‬ـﯾـ‪K ،‬ـ
ﯾـ=ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ=‪#‬ـ
ﯾـ
ن ه‪.‬ـ[ ـار ــ) ا@‪4 .‬ـ) ‪ 96‬ـ

‫"ـ

2O‬ـ چـ ـ = ـ ﯾ"ـ‪ .‬ـ ـ
د از اﯾ ‪6‬ـﯾ"\ را‪e‬ـ= ‪X9‬ـ د‪# ،‬ﺱ دو‪4‬ـ
ر< در روﯾـ
ـو‬
‫ر@‪.‬‬
‫‪%"#‬ـ‪7 $‬خـ را ‪ 25‬ـد‪K ،‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪9‬ـ 
ـ‪F‬ـ= ‪4‬ـون ه‪.‬ـ[ ـ ‪K‬ـ د و ‪"X"K‬ـ<ا‬
‫و ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾـ< ‪+‬ـ د ـار ـ"ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪96‬ـا "‪C‬ـ) ‪9‬ـ 
ـ‪F‬ـ= ‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬از ‪%96‬ـ

‫ـ) ـ
د از اﯾ ‪6‬ـﯾ"\ را‪e‬ـ= ‪X9‬ـ د دو‪4‬ـ
ر< روﯾـ
دﯾـ‪.‬‬
‫‪C" $,+‬ـ) ـ را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد ـ) هـ‪$‬ا"ـ ن روح ( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ
در ‪%96‬ـ
ـار ــ)‬
‫ا@‪ .‬ه ‪%".‬ـ
‪4‬ـ د ـ) ـ
د از ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾ= ـ) ـار ‪4‬ـ د ‪9 + 25‬ـ ‪4‬ـ
‪X5‬ـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫ ـ
د در ﺡ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ‪5‬ـ ا‪.4‬ـ و‪G‬ـ= از ‪]96‬ـ) ‪6‬ـﯾـ< ‪4‬ـ د ر‪e‬ـ
ﯾ@ ‪9‬ـا‪.@+‬‬
‫‪#‬ﺱ ‪.4‬ـ‪,‬ـ روﯾـ
دﯾـ(ـ
‪]96‬ـ) ـ) در اﯾ "ـ
‪5 2O‬ـ‪ 2‬ـد< ‪4‬ـ د را در "ـ‪ .‬دو‪4‬ـ
ر< ‪.4‬ـار ‪+‬ـ‬
‫و ‪4‬ـ) اـ‪* 7‬ـد< ‪
M9‬هـ= ا>"ـ‪ .‬در اﯾ ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ) ـ) !ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) ‪ 96‬ـ
(&ـ‪ 2‬دا‪.@+‬‬
‫دو‪4‬ـ
ر< روﯾـ
دﯾـ و ـا ‪5‬ـ د را ‪K‬ـ
ر ـ
‪5‬ـ@ ـ) ‪4‬ـ) رو اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
*ـد< ‪SG‬ـ‪R‬ﯾـ‪.‬‬
‫ـ ت او ه ـ
‪9‬ـ
 ‪.‬ـ= ‪ 6‬ـ
‪ @, =9‬و ه ـ
‪9‬ـ
ـ‪7‬ـ= ‪+‬ـ ـ) در ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪2‬‬
‫‪%‬ـ=‪+ ،‬ـوع ‪4‬ـ) ﺡ‪X‬ـ@ ـد‪ .‬ـ‪7‬م ـ
د ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ا‪ ،‬روح ( ـ 
‪.‬ـ@ ه*ـ= ‪ @,‬و‬
‫از ‪6‬ن ا‪ G‬ـ) ـ
ن‪ ،‬ــ
‪9‬ـهـ
ن‪ ،‬ارواح و ( ـ 
ـ= ‪K‬ـ دا(ـ= ) ـ
د روﯾـ 
‪ 96‬ـ
را دﯾـ< ‪4‬ـ د‬
‫‪#‬ـﯾـار ‪+‬ـ‪9‬ـ‪ .‬و ه‪"!$‬ـ‪*# .‬ـش ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ،‬ه ـ
‪9‬ـ

6‬هـ= ( ـ 
= ‪4‬ـ
ت ‪ 6‬ـ
‪ =9‬از ‪6‬ن‬
‫"ـ| ‪+‬ـ‪^ .‬ـﺱ ـ
د‪ ،‬ا و ـ
ه
‪9‬ـ
ه ‪M‬ـ= ﯾ‪ Z‬ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ‪R‬رگ ‪9+‬ـ‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ

‫ـ
ه
‪9‬ـ
ﺡ‪X‬ـ@ ـد و ‪:@1‬ـــ ‪ K‬ـ
ن ‪4‬ــ
ت و ‪,9‬ـ
ط را ‪6‬ـﯾـ<ام و‪ =G‬در ‪.‬ـ
ن ـ ‪K‬ـ دات‬
‫ ‪9‬ـ
رـ
ﯾـ= &"ـ و‪K‬ـ د دارد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪L9‬ـ
م ‪ K‬ـ
نهـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬را ‪" 25‬ـ‪" ،$‬ـ
‪2O‬‬
‫ـ
د<‪B ،‬ـ
‪ ،‬و ا‪9‬ـژ‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ) در ‪6‬ن ـ
ﯾ)‪9 ،‬ـ ر و ‪.& K‬ـ@ و‪K‬ـ د دارد‪ .‬ـــ ـ
د‬
‫دـ
ن ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) رو ( ـ 
ـ= اـ‪* 7‬ـد و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ـ&ـ ‪ Tirliki +#‬را ‪6‬ـﯾـ )‬
‫‪+‬ـ 
! ـ
ر "‪C‬ـ) ـ
‪C .4‬ـ' "‪1‬ـ= ‪5‬ـ@ و ‪ (6‬ـ
‪G‬ـ =‪ +‬د‪.‬‬
‫درون اﯾ ! ـ
ر "‪C‬ـ)‪"3 ،‬ـ 
ـ ـ
د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ‪B ،‬ـ
و زـ
ن ـار دارد‪ .‬در اﯾ"‪%‬ـ
ـ ـ
د‬
‫ـ
‪9‬ـ ‪9‬ـ= را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد ـ) ‪"4‬ـ
‪4‬ـ‪6‬ن‪ ،‬ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪ 9 R‬ـ=(ـ ا‪ @*9‬و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪M ،‬ـدر ار(‪X‬ـ
ط‬

‫‪32‬‬

‫‪4‬ـ
‪e‬ـ ‪6‬ن‪ .‬و ‪9‬ـ
م اﯾـ ـ
‪9‬ـ ن را (‪B‬ـ
د ‪ 9‬ـ
د‪4 .‬ـون زـ
ن‪B ،‬ـ
ﯾـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪4 ،‬ـون‬
‫ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ
‪ ،‬در<هـ
‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪4 .‬ـون ـ
ﯾـ)هـ
‪9‬ـ ر ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و ‪4‬ـون‬
‫‪4‬ـ ‪5‬ـ ‪4‬ـ= ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ‪"!$‬ـ‪4 .‬ـون ‪ K‬ـ
‪& @G‬ـ@ &"ـ
‪9‬ـارد و ‪4‬ـون ـ‪b‬ر ‪ 3‬ـ‬
‫‪K‬ـ ا‪9‬ـ= ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـ ـ
د ه"ـ ز از ‪]96‬ـ) ‪6‬ـﯾـ< ‪4‬ـ د ر‪e‬ـ
ﯾ@ ‪9‬ـا‪"4 @+‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫!‪ ,‬ـ
ن ‪ 5‬د را ‪4‬ـ*@ و دو‪4‬ـ
ر< روﯾـ
دﯾـ‪.‬‬
‫اﯾ ‪4‬ـ
ر ‪
L9‬م &"ـ ُ ه*ـ= را ‪6‬ـﯾـ‪ .‬اﯾ ‪L9‬ـ
م ‪4‬ـ
 ـ
د ‪Y6‬ـ
ز ‪+‬ـ و ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪6‬ن ا و‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪6‬ـ‪9‬ـ‪# .‬ﺱ از ‪6‬ن ‪9‬ـ ‪4‬ـ@ ‪4‬ـ) اـ
(‪.‬ـ در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪ ،‬ﺡ>‪ .‬ـ
ن ‪
L9‬م واﯾـا ـ=‪،‬‬
‫ا^ـا‪O‬ـ ر هـ ﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪ 2O‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪ t‬و ‪X M9‬ـ
‪9‬ـ
ن ‪3‬ـ&ﯾـﻉ‪#‬ـ‪
+‬ـ ـ د ر‪.‬ـ و‬
‫^ﺱ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـا ‪6‬ن ـ ‪K‬ـ دا(ـ= ـ) ‪ (6‬ـ
ﯾـ
روح ‪9‬ـ 
‪.‬ـ< ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ ‪5‬ـ‪+ 2‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ ـاز اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ـ) ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪3‬ـد ـ) (ـ
=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.9 ،‬ـا‪%9‬ـ
ن‪ ،‬ا^ـا‪O‬ـ ر ( ـ 
=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
"‪1‬ـ= را ـار داد‪ .‬ه ـا< ‪4‬ـ
‪6‬ن ‪.9‬ـو را ‪6‬ـﯾـ ـ) ـ!‪ ,‬ـ) ‪6‬ن ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ و از ‪%96‬ـ
‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د‪ .‬ـ ـ) (ـ
‪4‬ـ_ ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬ـم ا@‪ .‬در ‪.3‬ﺡـ
ل (ـ
‪4‬ـ_ اراد< ـ ـ
د =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ
د از ‪]96‬ـ)‬
‫در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ا‪%9‬ـ
م ‪+‬ـ< ‪4‬ـ د ر‪e‬ـ
ﯾـ@ ‪9‬ـا‪"4 .@+‬ـ
‪4‬ـاﯾ دو‪4‬ـ
ر< ‪5‬ـ ا‪.4‬ـ و روﯾـ
دﯾـ‪ .‬از‬
‫اﯾ روﯾـ
ا^ـا‪O‬ـ ران ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪" .‬ـ| ‪+‬ـ‪9‬ـ‪^ .‬ـﺱ ا^ـا‪O‬ـ ران ـ
رـ
و ـ‪+‬ـ‪
M‬ن‪،‬‬
‫ارواح ‪"3‬ـ 
ـ‪ ،‬ﺡ‪.‬ـ ا‪9‬ـ
ت‪"3 ،‬ـ 
ـ‪ ،‬ا‪*9‬ـ
ن و ( ـ 
ـ= ـ ‪K‬ـ دات (ﺡـ@ (*ﻁ او ــ ـ
هـ=ه
‪،‬‬
‫‪9
K‬ـ ران‪5 ،‬ـ‪9R‬ـ
ن‪. ،‬ـ
ه
ن و "‪ M‬ـ
‪6 ،‬ـﯾـ< ‪+‬ـ‪9‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= اﯾ" ـ
‪4‬ـ)رو "ـ
‪O‬ـ‪ K 2‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪5 .‬ـ‪+ 2‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ـ
ر
ن‪. ،‬ـ
رات‪ ،‬و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫ـ
د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ‪B ،‬ـ
و زـ
ن‪^.‬ﺱ ـ
د دو‪4‬ـ
ر< ‪5‬ـ ا‪.4‬ـ و روﯾـ
ﯾـ= دﯾـ ـ) ( ـ 
ـ= (‪.%‬ـ
ت‬
‫او ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪.9‬ـ
ز دا‪"+‬ـ‪# .‬ﺱ ا را ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ $‬و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ــ
د (ـ
&ـ و‬
‫ا‪&19‬ـ
‪t‬ت را ‪.4‬ـ}ـﯾ"ـ‪4 .‬ـ
اﯾ ـ
ر‪ ،‬ـ
د ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪6‬ـﯾـ< ‪5‬ـ د‪ (6 ،‬ـ

‫را ‪
C3‬ـد‪ (6 .‬ـ
ﯾـ
روح ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ـ
ل =ر‪.‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾـ‪ .‬ــ
د<‬
‫‪+‬ـ (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ـ
ل =رـ‪4 ،‬ـ) "ـ‪MGR‬ـ
< ﺡ‪.‬ـ=اش ‪4‬ـ
ز ـدد‪4 .‬ـ)رو هـﯾـ‪ Z‬از‬
‫"ـ
‪O‬ـ‪ ،2‬ـ ـ
د ا^ـا‪ O‬ر ﯾـ
ــ
‪9‬ـ<ا ـار داد ـ) =‪4‬ـ
ﯾـ*@ ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾـ=‬
‫‪4‬ـا ا‪9‬ـژهـ 
‪.9‬ـو"ـ او ـ) از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ‪K‬ـ
ر ‪4‬ـ د‪9‬ـ ‪"" 3‬ـ‪ .‬در ا‪4‬ـا‬
‫ـ) ـ
در ‪ 2C‬اراد< ـد (ـ
‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*= را ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ورد او‪.G‬ـ ـ\ ‪5‬ـ@ ‪*N9‬ـ‪.‬‬
‫ــ‪& R‬ـ و ا‪&19‬ـ
ل ‪4‬ـ د ـ) =(ـ ان ‪96‬ـا او‪ .G‬ـم ‪9‬ـ‪R‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـ)ـ ‪ K‬ـ
ن ُ‪1‬ـ= ـاد‬
‫ـد‪ .‬او‪.G‬ـ ــ‪ 3 R‬ـ)&ـ و ا‪&19‬ـ
ل( ـ) ــ
‪9‬ـ< "‪C‬ـ) ‪96‬ـ 
ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪9 ،‬ـ 
\‬
‫ـ ـ‪$ +‬ـ رو‪3‬ـ ا@‪ .‬اﯾ ا^ـا‪O‬ـ ر ‪ K‬ـ
ن اول ا@‪ .‬ـ ‪K‬ـ د ‪"]96‬ـ
ن ـر( "ـ ـ) ﺡ‪B‬ـ ر‬
‫‪6‬ن ‪5‬ـ
رج از (ـ ر ا‪*9‬ـ
ن ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ه"‪
M‬م او‪%( .G‬ـ= "‪1‬ـد ـ
در ‪C‬ـ‪4 2‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ـ و‬
‫( ـ 
ـ= ‪@5‬هـ 
‪=#‬در‪ =#‬ز‪9‬ـ ـ= از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬اﯾ (‪%‬ـ= او‪.G‬ـ) اداـ) ﯾ 
@‪.‬‬
‫ا‪9‬ـژ ‪5‬ـ‪7‬ق ‪ 2C‬ا را در ‪%.9‬ـ) ‪ 3‬ـدش ‪4‬ـ)رو ‪96‬ـ 
= ‪#‬ـ رو‪+‬ـ
‪6‬ن ـ ‪K‬ـ د ـ
در‬
‫"‪C‬ـ) ‪
6‬م‪G‬ـ ﯾ&"ـ= م ‪$‬ـ رو‪3‬ـ ‪4‬ـ) و‪ K‬د ‪6‬ورد‪ .‬او هـ ‪#‬ـ‪#+‬ـ تـ و ا^ـا‪O‬ـ رش‬
‫هـ ‪#‬ـ‪#+‬ـ ت‪$‬ـ رو‪3‬ـ را ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ورد‪% .‬ـدا ـ
د از ‪O‬ﯾ‪ 2‬اﯾ ‪K‬ـ د ‪4‬ـ(ـ ‪7‬ﯾـ ‬
‫‪$‬ـ رو‪ 3‬را ‪6‬ـﯾـ ـ) ا^ـا‪ O‬ر ‪7‬ﯾـ ـ ـدﯾـ‪7 .‬خ ‪$‬ـ رور‪3‬ـ (‪%‬ـ= ‪&4‬ـ ـ
د‪4‬ـ د‪.‬‬
‫(ﺡـ@ (ـ
‪.o‬ـ ‪6‬ن‪ ،‬ا^ـا‪O‬ـ ر ‪$
،$,+‬ـ رو‪3‬ـ ﯾـ

ـ م ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ ـ ـ ‪4‬ـ ‪K‬ـ د‬
‫‪6‬ـ‪9@ .‬ـ
م ـ ‪+ uQ‬ـ (ـ
( ـ 
= &ـ
‪ .G‬ـ 
‪5‬ـ‪7‬ق ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬را ـ) ‪+‬ـ 
(‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪"4‬ـ ا(ـ ) 
ـ ـ&هـ"(‪ ،‬ذه"ـ= )‪$‬ـ ر ـ&هـ"(‪3 ،‬ـ=) ـ&هـ ـا(‪ ،‬ا‪.o‬ـ)ـ رﯾـ ‪$‬ـ(و‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= )ـا ﯾـ ‪$‬ــا( =‪+‬ـ‪4 ،‬ـ)‪ 3‬ـ< ‪.‬ـد‪C" .‬ـ) ‪ (6‬ـ
‪G‬ـ ه ـ
ن ـ
چ‪5‬ـ
‪9‬ـ‬
‫ا@‪9@ .‬ـ
م ـ) ا^ـا‪O‬ـ ر اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ ( ـ 
ـ= &ـ
‪@.G‬هـ 
‪5‬ـ‪7‬ـ) ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪$‬‬
‫ُ‪1‬ـ= را ‪ 3‬ـ<دار ا@‪ .‬او "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬را ‪5‬ـ‪ 2‬ـد و ه ـ‪R‬ـ
ن ‪4‬ـ
هـ "‪C‬ـ)ا ا^ـا‪ O‬ران هـ‬
‫"‪C‬ـ) ‪5‬ـ‪ 2‬و ‪ 3‬ـ<دار "ـ
‪ 2O‬ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ)‪+‬ـ
ن ‪9+‬ـ‪.‬‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن *‪ k‬ل ا‪ 3‬ـ
ل ‪.9‬ـو "‪1‬ـ= ‪4‬ـ)رو ( ـ 
ـ= اﯾ "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬زﯾـﯾـ ‪4‬ـ د‪ .‬اﯾـ ‪.9‬ـو‬
‫ـ ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ‪5‬ـ‪+ 2‬ـ< ‪4‬ـ د ـ) ـرت ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.,N4‬ـن و ‪5‬ـ‪XG 
2‬ـ ‪4‬ـا هـﯾـ‪ Z‬از‬
‫روﺡ ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
"‪1‬ـ= =‪6‬ـ‪9‬ـ را دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬در ا‪4‬ـا
ـ ـ ـ ـ را‬
‫‪6‬ـﯾـ ـ) ‪4 \N4‬ـ
‪ K t‬ـ
ن ذه"ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ــ
‪9‬ـوا اﯾ "‪C‬ـ) را
ـ راـ ـ ـ&هـ"‬
‫ـار داد‪ .‬او ـ
‪e‬ـ= ( ـ
م ـ
ه‪.‬ـ@هـ
و ـ ‪K‬ـ دا(= ا@ ـ) ‪4‬ـ)رو اﯾ "‪C‬ـ) ـار دار‪9‬ـ‪.‬‬
‫دوم ـ هـ ‪B#‬ـ را ـ) ‪ K‬ـ
ن ذه ا@‪ 25 ،‬ـد‪4 .‬ـ) رو اﯾ "‪C‬ـ) ‪$‬ـ ر ـ&هـ" را ـار‬
‫داد ـ) و‪.Q‬ـ‪1‬ـ)اش ‪4‬ـ ‪ K‬د ‪6‬وردن ‪4‬ـ
ور ‪4‬ـا ( ـ 
ـ= ‪%*K‬ـ ـان ا@ (ـ
اﯾ ‪ K‬ـ
ن را‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و ﺡ ‪6‬را\ ‪ 9‬ـ
ﯾـ= ‪^4‬ـ"ـار‪9‬ـ‪ .‬او و‪1.Q‬ـ)اش را ‪4‬ـ) ‪5‬ـ ‪4‬ـ= ا‪%9‬ـ
م‬
‫=دهـ زﯾـا ‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ
ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ـ هـ ‪#‬ـ‪B‬ـ ‪4‬ـ
ور =""ـ ـ) ‪5t
4‬ـ< ‪4‬ـ) "ـ‪R‬ل ـ
<‬
‫ﺡ‪.‬ـ= و ـ ـ
در ‪C‬ـ‪ 2‬ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ م ـ&هـ ـاـ را ـ) ‪ K‬ـ
ن "‪C‬ـ) *)ّـ‪4= +‬ـ
‪+‬ـ ‪ 25‬ـد‪ .‬در اﯾ "‪C‬ـ)‬
‫( ـ 
ـ= ـ
رـ
هـ
و ‪5‬ـ
‪O‬ـات ارواﺡ= را ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ رو "‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫("ـ 
ـ{ =ﯾـ 
"ـ ـار داد‪ .‬ــ
‪9‬ـوا اﯾ "‪C‬ـ) را ـ&هـ" ـار داد و ‪ .‬ـ 
‪4‬ـ
‪ L3‬ـ\‬
‫ـد را ‪4‬ـ) اﯾ ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ) ـو =‪4‬ـد ـ) ‪6‬ﯾـ
او ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@؟ ‪4‬ـهـ‪5 $‬او‪9‬ـ ا@ ـ)‬
‫ـ‪b‬اه' ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪> .‬ـ =""ـ او ـ
د‪5 ،‬ـا ‪5‬ـاﯾ
ن ا@‪ 96 
C5 .‬ـ
‪،‬‬
‫(ـ ه ـ= ا@ ـ) ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪6‬ورد< ا@‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫! ـ
رم‪ ،‬ـ رﯾـ ‪$‬ـ را ‪6‬ـﯾـ ـ) ‪ K‬ـ
ن ا‪%‬ـ&' ا@‪ .‬ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ اﯾ "‪C‬ـ)‪.9 ،‬ـا‪%9‬ـ
ن را ‪4‬ـ)‬
‫‪"3‬ـ ان ‪
C‬ن ( ـ 
ـ= ـ
ه‪.‬ـ@هـ
و ـ ‪K‬ـ دات ـار داد‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
ه ـ
ن "‪C‬ـ)ا ا@ ) روح‬
‫(&ـ
‪.G‬ـ‪t $‬زم ‪ @ K‬ـ
ل و ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ـا(' ‪ 6‬ـ
‪ =9‬را درﯾـ 
@ ="ـ‪.9 .‬ـا‪%9‬ـ
ن در‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
‪ ،‬ه ـ
ن ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن وا&ـ= ‪.9‬ـ*@ ‪ )>4‬ا‪&,9‬ـ
‪ =4‬از او@‪L9 .‬ـ
م واﯾـا ـ= ) ا‪%9‬ـ ‬
‫ـ اـ
(‪.‬ـ ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ اﯾ"ـ‪6 Z‬ـ
د< ارا‪F‬ـ) 
رهـ 
‪5‬ـ د ‪4‬ـ رو ‪.*4‬ـ
ر از "ـ
‪2O‬‬
‫‪N‬ـ‪ K u‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪3‬ـ
‪G‬ـ‪4 $‬ـ د‪.‬‬
‫در رأس اﯾ ‪L9‬ـ
م‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
ـ) (‪*%‬ـ‪ $‬ز‪9‬ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـار ــ) ا@‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ

‫اـ
د ز‪9‬ـ< ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ رو ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ‪B ،‬ـ
و زـ
ن ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫‪9‬ـ 
‪.‬ـ< =‪+‬ـ د ‪5‬ـ@ ="ـ و ـﻁ در ‪X‬ـ
ل ـ
د *‪.G k‬ـ@ دارد‪ ( .‬ـ 
ـ= ا
(‪.‬ـ‬
‫‪
L9‬م واﯾـا ـ= (ﺡ@ ‪L9‬ـ
رت او ه*"ـ (ـ
زـ
‪9‬ـ= ) ردا ‪.9‬ـو ا را وا ـ‪b‬ار "ـ و ‪4‬ـ) ﯾ>=‬
‫دﯾ‪M‬ـ از "ـ
‪ 2O‬و‪K‬ـ د ـ‪b‬ر "ـ‪ .‬او (‪%‬ـ= ( ـ 
‪.‬ـ@ ‪K‬ـ هـ< &"ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ )‬
‫(‪ *%‬ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< و (ـ
زـ
‪9‬ـ= ) در ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪5‬ـ@ ="ـ از اﯾ 
‪XG‬ـ‬
‫ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ) او ‪4‬ـ ‪ 96‬ـ
ــ
‪9‬ـواﯾـ= ="ـ از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @‬
‫ ــ) (ـ
‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـﯾ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ‪R‬ﯾـ>= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او در ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ

‪XG‬ـ ‪9‬ـ را‪=9‬اش )‬
‫‪ (6‬ـ 

روپ( ‪"= 3‬ـ و از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان و‪.‬ـ) ‪ 3‬ـد در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا‪1‬ـ
د< =‪+‬ـ د‪ .‬او اـ
(‪.‬ـ &ـ
‪ =G‬را *‪ k‬ل ‪&3‬ﯾﻉ‪ 
+#‬د ـ)‬
‫ـ
بهـ 
ـس ‪L9‬ـ
م ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـار =دهـ‪ 96 .‬ـ
‪X M9‬ـ
‪9‬ـ
ن اﯾ ا‪o‬ـ
ر =‪4‬ـ
‪"+‬ـ و در‬
‫هـ "‪C‬ـ)ا ﯾ>ـ= از ا
(‪.‬ـ ‪
L9‬م واﯾـا ـ= *‪ k‬ل ‪ =,N4‬از ـ
ب ‪5‬ـد زرﯾ ا@‪=,N4 .‬‬
‫از ـ
ب در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ هـ ﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪6 2O‬ن ـ ‪9‬ـ) ـ) ـ
د (&‪.‬ـ‪ .‬ـد< ا@ ـار‬
‫دارد‪ .‬اﯾ "ـ
‪ 2O‬و ‪X M9‬ـ
‪9‬ـ
ن ‪6‬ن ‪4‬ـ) (ـ(‪.‬ـ' زﯾـ =‪"+
4‬ـ‪:‬‬
‫‪١‬ــ ا€ـ س *‪ HE‬و رﺡ ــ
ـ ـ د‬
‫‪٢‬ــ ـ ‪ +‬ــ ‪$‬ـ دـ
ـ ‪2‬ـ ‪X M9‬ـ
ن اﯾ ‪ \N4‬از ‪+‬ﯾ&@= ـ
د ا@‪ .‬اﯾ ـ
ب در‬
‫&‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ‪ M9‬ـار =‪+‬ـ د ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان 
خ
ـ ـ وﯾﺱـ‪"+ Sata Visic‬ـ
‪5‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪٣‬ــ مـ ــ اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ـ هـ ﯾـ ـ رو ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در‬
‫&‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ـ
ز داو(ـ‪ Kazi Dawtz R‬ا@‪.‬‬
‫†ــ هـ ‪#‬ـ‪#+‬ـ تـ ــ اـ
د ا اﯾ "‪C‬ـ) 
ـ ـ‪# A‬ـ ﯾـ ‪4= Asanga Kaya‬ـ
‪+‬ـ ـ)‬
‫‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در &‪5 X‬د زرﯾ ‪J‬ـ رـ‪R O‬ـ ـƒ ‪ Jartz Chong‬ا@‪.‬‬
‫š ــ ‪7‬ﯾـ ـ ــ اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ﺱ ـƒ 
ـ‪1‬ـﺱ ‪.L3‬ـ‪$‬ا‪`,G‬ن ‪Tsong Sikhsa‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ـ ‪#‬ـ ـ د'‪ Ana Kamudi‬ا@‪.‬‬
‫Ž ــ ‪7‬خـ ــ اـ
د اﯾ "‪C‬ـ)
ـ ‪#‬ـ ـ ‪Q‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در‬
‫&‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ـ ـ ـ ـ ‪#‬ـ پ‪ Tamanata Kop‬ا@‪.‬‬
‫‪٧‬ــ ـ ـ ــ اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ‪J‬ـ ـ تــ&'‪9 Jagat Giri‬ـ
م دارد ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب‬
‫ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ‪$‬ـ رام ‪E#‬ـ ر‪ Param Akshar‬ا@‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
ه ـ
‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪9‬ـ) دا‪\9‬‬
‫‪K‬ـ
وﯾـان و ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾـ "‪C‬ـ)ا ا@ ـ) روح =(ـ ا‪9‬ـ ‪&G
C @ K‬ـ) هـﯾـ‪ Z‬از &ـ
‪4‬ـ ‪5‬ـد‬
‫زرﯾ (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش =‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـان ‪1‬ـ "ـ‪.‬‬
‫‪ ٨‬ــ در "ـ
‪# 2O‬ـ
ﯾ‪ (6 .‬ـ
)‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪+‬ـﯾ&@=ـ ـ
د ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ) ـ
در ‪4‬ـ) ‪&G
C‬ـ)‬
‫‪1‬ﺡـ
ت زرﯾ ‪6‬ن ه*"ـ( "‪C‬ـ) 
ـ ـ ‪
K) Sagona Lok‬ن ا(( ـار دارد‪.‬‬
‫اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ‪!7‬ـ‪+‬ﺱ‪9 Lai Tsi+‬ـ
م دارد ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ‬
‫داﯾـ ‪#‬ـ ‪ Dayaka , Hru Nv Aiv Hvid Vdjarhirit‬ا@‪.‬‬
‫‪٩‬ــ ‪ $‬ر &ه" )‪
K‬ن ذه"=( اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ‪#‬ـ ‪R‬ـ‪R+‬ـ ـا ‪9 Koji Chahanda‬ـ
م دارد‬
‫ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ در ‪9‬ـاـ ﯾـ ـ ن‪ Nama Yatan‬واـ_ در ‪ +‬ـ‬
‫ـ&‪7+! #‬ش ‪ Mer kai Lash‬ا@‪.‬‬
‫‪١٠‬ــ ـ&هـ ـاـ )‪
K‬ن ‪ (=3‬اـ
د اﯾ "‪ + )C‬ﺱ (‪X‬ـﯾـ‪9 R‬ـ
م دارد ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب‬
‫ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ
ـ ‪$ #‬ـ ر' ‪ Sakapori‬واـ_ در ‪ +‬ـ هـ ـ ا@‪.‬‬
‫‪١١‬ــ ـاـ )‪
K‬ن ا‪ (.o‬اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ـ ‪$‬ـ لداس ‪9 gopal das‬ـ
م دارد ـ) ‪X M9‬ـ
ن‬
‫ـ
ب ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ 
‪Q)8‬ـ 
ـﺱ‪ askleposis‬واـ_ در ‪
 +‬ـ هـ
ـ&ا ــ‬
‫دال ــ ‪ #‬ـ ال ا@‪.‬‬
‫‪١٢‬ــ ‪$‬ـاـ )‪
K‬ن ‪R.‬ﯾ>=( اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) راـ‪+‬ـ ر' ‪4= Rami Nuri‬ـ
‪+‬ـ ـ)‬
‫‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ـ ‪E#‬ـ واـ_ در ‪ +‬ـ رـ‪
O‬ـ ر‪ ':‬وـ س‬
‫ا@‪.‬‬
‫‪١٣‬ــ ‪$‬ـ&ﯾـ‪D‬ـ ' )‪
K‬ن ‪ (=
5‬اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ﯾـ !ـ ـ‪
B‬ـ ‪#‬ـ ـ‪9 +‬ـ
م دارد ـ)‬
‫‪X M9‬ـ
ن ـ
ب ـس در &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ ـ ر‪ :‬ــ هــ&ا ‪ Gare Hira‬واـ_ در مدس‬
‫ـ=‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ"‪%‬ـ
"ـ‪MGR‬ـ
< ا‪3‬ـ ار ــ ـ ـ ال )‪5‬ـا ـــ ‪5‬ـ اران( در ـ ه ـ 
هـ ‪7‬ﯾـ ا@‪.‬‬
‫†‪١‬ــ
را‪+‬ـ )‪
K‬ن ه*ـ
‪ (=9‬اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ‪N‬ـ ‪#+‬ـ ا‪D‬ـ‪9 O‬ـ
م دارد )‬
‫‪X M9‬ـ
ن 
ب س در &‪5 X‬د زرﯾ ‪ #‬ﺱ ‪$‬ـ ر' واـ_ در ‪
+‬ل ‪2‬ـّ ا@‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫š‪١‬ــ ‪6‬ـ را(ـ=‪G‬ـ )‪
K‬ن ﯾ( اـ
د اﯾ "‪C‬ـ) ‪4‬ـ
‪%9‬ـ
‪9‬ـ= ‪9‬ـ
م دارد ـ) ‪X M9‬ـ
ن ـ
ب‬
‫ـس &‪X‬ـ ‪5‬ـد زرﯾ در دﯾــ ـ 
‪.‬ـ= واـ_ در ـ ﯾـ ـ ‪ =4‬ـ=‪4‬ـ
‪ ) =,N4 .+‬در اﯾ"‪%‬ـ

‫از ـ
ب ـس ـار ــ) ا@‪ ،‬ــ)ا ‪4‬ـ ‪+‬ـﯾ&ـ@= ـ
د ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ & .‬ـ ‪ًt‬‬
‫!ـ‪7‬هـ
‪4‬ـ) ‪%96‬ـ
‪4‬ـد< =‪+‬ـ ‪9‬ـ (ـ
‪&G
C‬ـ) ‪o6‬ـ
ر ـس را در ـﺡـ) روﯾـ
هـ
‪Y6‬ـ
ز ""ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ـد ‪5‬ـا@‪6 .‬ن ـد ُ ـ) دو‪4‬ـ
ر< و دو‪4‬ـ
ر< در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ("ـ 
{ ‪.#‬ـا‬
‫="ـ‪ .‬او در هـ ‪3‬ـ و ز‪9‬ـ ـ= =‪6‬ﯾـ (ـ
‪ 96‬ـ
ﯾـ= را ) در ‪+b‬ـ) ‪4 2‬ـ) ‪#‬ـ‪b‬ﯾـش او‬
‫‪,9‬ـ<ا‪9‬ـ را‪6 ،‬ـ
د< "ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= ‪ 96‬ـ
ـ) در هـﯾـ‪ Z‬از ز‪9‬ـ ـ=هـ
ﯾ‪
,‬ن ‪5‬ـ د را (*‪.‬ـ‪ $‬او‬
‫ـد<ا‪9‬ـ و ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪#‬ـ‪b‬ﯾــ)ا‪9‬ـ‪ ( ،‬ـ 
= 
رـ
هـ
ﯾ‪
,‬ن ‪ X‬از‬
‫ا‪9‬ـ
ل از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= (* ﯾـ) =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪#‬ـر ( ـ 
= ‪ =9
96‬ا@ ) در ـ‪+b‬ـ) ه ـا< او ‪%‬ـ
هـت ـد<ا‪9‬ـ‪ =O .‬هـ ﯾـ‪ Z‬از‬
‫("ـ 
‪N‬ـ
ت او 
‪XG‬ـ و ‪.N+‬ـ@ دﯾ‪M‬ـ =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ 96 .‬ـ
ـ) در ـ‪+b‬ـ) ‪.#‬ـو او ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ و‬
‫دو‪4‬ـ
ر< ("ـ 
ـ{ ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ ه ‪,.‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪.#‬ـا ‪5‬ـ اه"ـ ـد‪ 96 .‬ـ
ـ=‪6‬ـ ز‪9‬ـ *ـ
‪9‬ـ= )‬
‫‪.#‬ـو را< ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـدـ
ن ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*"ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ره‪X‬ـ ‪3‬ـ ‪5‬ـ د =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ـﻁ در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
(ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ( ـ 
ـ= روحهـ

‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـا' ـ
رـ 
@ و ‪4‬ـ) ‪96‬ـ
ن ) (ﺡـ@ راه" ـ
ﯾ=اش ـار ـ= ‪.‬ـ‪9‬ـ در (*ـ ﯾـ)‬
‫ﺡ*
ب ـ
رـ
هـ
ﯾ‪,‬ـ
ن ‪"= Z‬ـ‪ .‬او هـ‪"!$‬ـ‪ .‬از ا‪MG‬ـ 
ر‪.‬ـ>= ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ( ـ 
=‬
‫ز‪9‬ـ ـ= در اﯾ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬و ‪.‬ـ
رات دﯾ‪M‬ـ و ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ـا‪X‬ـ@ ـ="ـ‪ ( .‬ـ 
ـ=‬
‫اﯾ ـ
رهـ
را ‪O)4‬ـ ر ـد و ‪& K‬ـ= ا‪%9‬ـ
م =دهـ او روحهـ
را در هـ "‪C‬ـ)ا ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‬
‫‪4‬ـ) ـ (&ـ
‪G‬ـ= &"ـ ـ ق =دهـ‪.‬‬
‫او هـ‪$‬زـ
ن در ه ـ)‪K‬ـ
ﺡ‪B‬ـ ر دارد زﯾـا روح ا ا@‪4 .‬ـ) ه ‪.‬ـ د‪.G‬ـ ـ
در ا@ ‪4‬ـ
( ـ 
ـ=‬
‫‪6‬ن *ـ
‪ =9‬ـ) ‪.#‬ـو را< ـس ‪&G
C‬ـ) ‪3‬ـ م ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ ه ـاهـ= "ـ‪ .‬او ـ
ر ‪4‬ـ

‫دﯾـ
<هـ 
روا‪9‬ـ= ‪9‬ـارد و ‪4‬ـ) ـف اﯾ">ـ) *= از او در‪5‬ـ ا@ "ـ &‪%‬ـ‪R‬ا(ـ= (ـ(‪.‬ـ'‬
‫‪ 9‬ـ=دهـ‪ .‬او ‪4‬ـ ‪96‬ـ
ن ـ) در ‪C5‬ـ ه*"ـ ‪
Q‬هـ = ـدد (ـ
هُ‪.,‬ـ
ر‪+‬ـ
ن "ـ و از !ـ‪7‬هـ 

‫ا ـا‪X‬ـ@ ‪5‬ـ اهـ ـد‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ﻁ در ـ
‪4‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
در‪ ،‬ـ ـ
د ـ ا‪&e‬ـ
‪9‬ـ) (&‪.L‬ـ‪"= $‬ـ‪ "( .‬ـ
‪+‬ـﯾ&ـ=‬
‫ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
در ="ـ اراد< ‪C‬ـ‪ 2‬ا@ و ‪+‬ـﯾ&@ (ـ
م ـ) ه ـ
‪9‬ـ
‪ 2,3‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪،‬‬
‫ادرا ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪ .‬او ‪4‬ـ رو ـز‪ =".‬در 
‪XG‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ در ﺡـ
‪=G‬ـ)‬
‫ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ـ ا‪ .9‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪"= 9 p9‬ـ ‪>4‬ـ) ( ـ 
ـ= دو‪ G‬ـ 
‪.9‬ـ‪ Z‬را ـ رد ﺡ ـ
ﯾ@ ـار‬
‫=دهـ‪ .‬ز‪9‬ـ ـ= و ‪o6‬ـ
رش ‪ K‬ـ
‪9‬ـ=ا‪9‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ~اد ﯾـ
‪3‬ـ (&ـ‪9 2‬ـارد ‪>4‬ـ) در ار(‪X‬ـ
ط‬
‫‪4‬ـ
( ـ 
ـ= ‪@.‬هـ
و ا‪3‬ـ
ر ا@‪ .‬در واـ_ او ‪.‬ـ‪ K $‬ـ
ن هـ 
‪4‬ـ(ـﯾ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ ‪K‬ـ د‬
‫ا@ ـ) وارد اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ< (ـ
‪9‬ـ ر را ‪4‬ـا ه ‪M‬ـ
ن ‪4‬ـ) ه ـا< ‪.4‬ـ
ورد‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪ 3‬ـ ـ
ً ﯾ‪Z‬‬
‫ـد ‪5‬ـ
‪9‬ـ اد< ا@‪ .‬او ‪9‬ـ) ﯾـ‪ Z‬ـ = ا@ ‪9‬ـ) (ـ ‪.‬ـ) رﯾـ
‪"= =,@e‬ـ‪ .‬او ‪O‬ــار‬
‫ـ‪XG 
@7‬ـ ا@ و و‪1.Q‬ـ) او اﯾ ا@ ) در د‪.9‬ـ
‪5‬ـ@ "ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت در د‪.9‬ـ
ز‪9‬ـ = = "ـ ـ!ـ) &ـ‪4 2‬ـ) ‪6‬ن ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او‬
‫‪6‬ـ< ا@ (ـ
‪4‬ـ) ه ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) ‪"XG
O‬ـ ـ‪" Z‬ـ و وارد ‪K‬ـﯾـ
ن رود‪5‬ـ
‪9‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪+ =9‬ـ<‬
‫(ـ
‪4‬ـا‪ 9‬ـ
ﯾـ
ر رـ
‪9‬ـ‪ .‬در ‪.3‬ـ ﺡـ
ل او از اـ اج ‪ +‬ـ ات ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) دور ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او‬
‫( ـ 
ـ= ‪B‬ـ
ﯾـ ‪>.9‬ـ را ‪4‬ـ@ ‪6‬ورد< ا@‪ .‬او ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ـ(‪X‬ـ) ـرت اﯾ ـ
ن دارد‪ ،‬ﯾ&"ـ=‬
‫ـرت &"ـ ـ) ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ از ‪.1.‬ـ
ت &"ـ ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ‪%‬ـ‪R‬ا ‪+
4‬ـ‪ .‬و اﯾ ـرت ه ـ
‪9‬ـ

‫‪ 2,3‬ا@‪ .‬از ‪%96‬ـ
ﯾ= ) ـ
ه
‪9‬ـ
دارا ـرت ‪4‬ـ=ﺡـ و ﺡـ ا@ روح و رو‪+‬‬
‫‪. e‬ـاش از هـ ا‪*9‬ـ
ن دﯾ‪M‬ـ ـ (ـ ا@‪ .‬در ‪.3‬ـ ﺡـ
ل اﯾ ـرت ‪4‬ـ
‪B‬ـ
ﯾـ ـو("ـ= و‬
‫‪6‬را\ (ـ أم =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـا ( ـ 
ـ= ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
"ـ‪,‬ـ` (&ـ
‪.N+ =G‬ـ@ وا‪ .@t‬ـ
ه
‪9‬ـ
در‬
‫ ـو ـ‪b‬ه' ﯾـ‪. Z‬ـ
س ـ
ﯾ ا@ زﯾـا ه‪.‬ـ[ ـ ‪3 )9‬ـ‪ $‬دﯾ"ـ= ارا‪F‬ـ) ‪ 9‬ـ=دهـ‪ .‬و ـ!ـ)‬
‫(&‪ .‬ـ
(= در اﯾ ز‪".‬ـ) ‪= 9‬دهـ و‪4 =G‬ـ‪R‬ر ـﯾ ره‪X‬ـ دﯾ"ـ= ‪4‬ـ رو ز‪.‬ـ ا@‪
L9 .‬م ا )‬
‫(ـ ﻁ او (&‪.‬ـ‪ $‬داد< =‪+‬ـ د ﯾـ‪ Z‬ـ‪b‬ه' ‪.9‬ـ*@ و‪ =G‬ا‪
*9‬ن را ‪ 
 *4‬ـﯾ و‬
‫رو‪(+‬ـﯾ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ـ‪b‬ه‪X‬ـ= راه‪X‬ـ ="ـ‪ .‬در ا‪"9‬ـ
ل (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا ‪.M G
3‬ـ ا@‪ .‬او‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) رـ
ر ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ارا‪F‬ـ) ‪= 9‬دهـ و اـار در (‪.X‬ـ‪9 r‬ـ ‪3‬ـ= رـ
ر‪. ،‬ـ\‪.F6 ،‬ـ ﯾـ

‫ا‪.*9‬ـ دﯾ"ـ= ‪9‬ـارد‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< *= ﯾـ
!‪.‬ـ‪ R‬را ـ ‪ 9‬ـ=دا‪9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪5‬ـﻁ رو‪"+‬ـ=‬
‫ـ
‪5 .4‬ـاو‪9‬ـ و (ـ‪.‬ـ‪"= $‬ـ‪ @ K .‬اـ‪7‬ح ‪
C5‬هـ 
!ـ‪ 3 7‬ـ ـ
ً ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ
‪>4‬ـ
ر‬
‫‪4‬ـدن €ـ
‪ G‬ـ
ﯾـ= ‪B‬ـ
‪ F‬ـ
‪4‬ـ را ـ‪b‬ـ =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ‪5‬ـ‪7‬ف ﺡـودﯾ@هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ=اش در ه ـ)‪K‬ـ
ﺡ‪B‬ـ ر دارد‪ .‬از ‪L9‬ـ &"ـ ‬
‫ﺡودﯾـ= دارا ‪.9‬ـ*@ و‪XG 
=G‬ـ در واـ_ ـ
ه
‪9‬ـ
‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪>4‬ـ) (" ـ
‪#‬ـ ‪@ K =,+‬‬
‫ﯾ>ـ= از ا‪4‬ـ‪R‬ارهـ 
او@‪ .‬او ‪4‬ـﺡ*' اراد< ‪5‬ـ ﯾ\ =(ـ ا‪9‬ـ 
‪XG‬ـش را (ـ "ـ و در‬
‫هـﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪O‬ـ‪"& 2‬ـ ‪ S,‬ل ‪4‬ـ) ـ
ر ـدد‪ .‬او در وﺡـت ‪4‬ـ
ـ ـ
د ﺡـودﯾـ= ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= اـ
(‪.‬ـ ا !"‪.&( .‬ـ‪ $‬دﯾـ<ا‪9‬ــ)‪ :‬ــ ـ و ـ ـ
د ﯾ>ـ= ه*‪.‬ـ‪ .$‬ــ در ‪K‬ـﯾـ
ن‬
‫(ـ &ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪.9‬ـ‪ ( R‬ـ 
ـ= ا
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ رو ز‪.‬ـ ‪#‬ـ ‪ \+‬ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ) (ـ دا‪"+‬ـ و‬
‫‪.1.‬ـ
ت ‪5‬ـا ـ ‪9‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
ـدم (*‪.‬ـ‪= $‬ـد‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ اـ
دا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ا‪ = G‬و ـز‪9‬ـ وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـا@‪ .‬در ‪.3‬ـ ﺡـ
ل هـ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= دارا 
‪.4‬ـ@هـ 

‫‪ 9‬ـ
ن ‪ K‬ـ@ *ـش ‪ 6‬ـ
هـ= و ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) در‪K‬ـ) اـ
د ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ـﻁ ‪4‬ـ) ـ‪Z‬‬

‫‪35‬‬

‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪# @ K‬ـورش اﯾ (ـ ا‪9‬ـ
ﯾـ=هـ
اﺡ‪.‬ـ
ج دارد‪ .‬ه"‪
M‬ـ= ـ) اـ
د ‪4‬ـ)‬
‫در‪K‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ
‪F‬ـ =‪+‬ـ د ا ـ
هـ= او ‪4‬ـ
ـ ـ
د ‪4‬ـ) وﺡـت =رـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ

‫ـ
‪.4‬ـ@ (‪ U.N,‬اـ
د ا ا@‪ .‬زﯾـا ار(‪X‬ـ
ط ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
ـ ـ
د =‪"+‬ـ 
ـ و =(ـ ا‪9‬ـ‬
‫ 
ـ‪ ً7‬ا
هـ
‪9‬ـ) ‪.9‬ـوهـ
ﯾ\ را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـز‪9‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪>4‬ـ
ر ‪.‬ـد‪ .‬او ‪,N4 ً
L1G‬ـ= از ا‬
‫ـا ‪.‬ـ ا@ ) دارا ‪.1.‬ـ@هـ 
‪6‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـو ا‪4‬ـ‪R‬ار اـ= ـ
در ‪C‬ـ‪ 2‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪6‬ﯾـ< ‪6‬ن ا@‪ .‬هـ‪"!$‬ـ‪4 2,3 .‬ـون ـز ‪5‬ـ د را از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ‪C3‬ـ

‫ـ="ـ‪.‬‬
‫(‪1‬ـ
وت ﺡـ
‪F‬ـ‪ R‬اه ‪.‬ـ= ـ
‪ .4‬ـ
ه
‪9‬ـ
و اـ
د ـ‪+b‬ـ) و‪K‬ـ د دارد‪! .‬ـ‪(= 9 7‬ـ ا‪9‬ـ ‪.#‬ـو‬
‫اـ
د ‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) اﯾ "‪C‬ـ) را (ـ ـد< و ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ رـ) ا@‪>96 .‬ـ) ‪K‬ـا‬
‫‪+‬ـ< ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ *= را در *‪.‬ـ &"ـ وـ "ـ‪ .‬او ـ
ر ‪4‬ـ
‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ 
ـ= ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫هـ‪"!$‬ـ‪ 9 =* .‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ از دو ﯾـ
(&ـاد اـ
د ‪4‬ـ) ‪O‬ـ ر ه ـ‪R‬ـ
ن ‪.#‬ـو "ـ‪ .‬در اﯾ‬
‫ﺡـ
‪ @G‬ـد ‪.#‬ـو اـ
د ا ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ‪.#‬ـو اـ ‪ =G‬ا@ ـ) (ﺡـ@ رو‪"+‬ـ
ﯾ= ‪3‬ـ@ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪$‬‬
‫و‪K‬ـ د ـار ــ) ا@‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ د= ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ‪ Z‬ـ
در ـﯾ‪X‬ـ>
ر ‪#‬ـورش ‪.#‬ـا "ـ‪ .‬ه ـ
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) ‪ .4‬ـ
ر‬
‫‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ (ـ ﻁ ﯾـ‪# Z‬ـ‪ Z+R‬ـد< ـاوا ‪+‬ـ د‪ .‬اـ
(‪.‬ـ ا‪3‬ـ
ر ـ‪+b‬ـ) اﯾ ـو ‪ 3‬ـ را‬
‫(ـ ‪1‬ـ)ا‪9‬ـ و ـ
ر‪+‬ـ
ن در اﯾ"‪%‬ـ
‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ر‪.‬ـ< ا@‪4 .‬ـ) ـف اﯾ">ـ) ‪1‬ـ) ‪+‬ـ د‬
‫ـ
‪4‬ـ= ﺡ‪.‬ـ@ ا@‪(= 9 =* ،‬ـ ا‪9‬ـ ‪.#‬ـو ‪6‬ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= هـ‪(= 9 $‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ را از ﯾـ‪ Z‬ـ
ب ا‪N‬ـاج "ـ‪ .‬اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ
ﯾـ درون ‪5‬ـ د او (ـاوش ‪+‬ـ د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫( ـ 
= *ـ
‪ =9‬ـ) ‪6‬رزو ﺡ‪.‬ـ@ ا را دار‪9‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ از ـ
ه
‪9‬ـ
اـ
د ا ‪.#‬ـو ""ـ‪.‬‬
‫ ـ
د ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـون ﺡ‪ B‬ر ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪ >+‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪4‬ـ) ـ رت و‪.‬ـ)ا ‪@ K‬‬
‫‪ 3‬ـد و ‪M"N‬ـ ﯾ= او ا@‪Z ،‬هـ 
‪t‬زم در *‪.‬ـ &ـ د را ‪4‬ـ) ـد ا‪C3‬ـ
"ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾـ ـ
‪9‬ـ_ ا‪
*9‬ن اﯾ ا@ ـ) ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ (‪.%‬ـ
ت ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪".X4‬ـ‪96 .‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ) اـ
د‬
‫در ـ‪+b‬ـ) از اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ 
= ‪6‬وﯾـ‪R‬ان =‪+‬ـ ‪9‬ـ در ‪
C5‬ه*"ـ‪ .‬او ‪ 9‬ـد< ا@ و‪=G‬‬
‫ﺡ‪C.‬ـ) ‪ 3‬ــد در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
د را (ـ ـد< ا@‪ .‬او دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ
ا‪*9‬ـ
‪.9‬ـ@ در ار(‪X‬ـ
ط‬
‫‪.9‬ـ*@‪ .‬ـ
ر او ‪K‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ا@‪+ .‬ـ
ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.#‬ـو اـ
د ‪&4‬ـ ‪+
4‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪
4‬ﯾـ‬
‫ـ ‪K‬ـ) ‪+
4‬ـ ـ) اﺡ*ـ 
ـ
ت ـ ا< ا‪3‬ـ
دات ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
&ـ= دارد ‪4‬ـ) !ـ‪.4 7‬ـ}ـ زد ـ) ‪4‬ـا ا‪Xo‬ـ
ت ا‪3‬ـ
دات ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4‬ـ) اﺡ* 
ـ
ت ‪ 4‬ـ

‫‪9‬ـهـ‪ .‬ـﻁ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) !ـ‪ 7‬روش &‪".‬ـ= ‪.4‬ـ}ـ زد (ـ
‪4‬ـﯾ و‪.‬ـ)‬
‫ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـا ‪5‬ـ دش ‪4‬ـ) ا‪Xo‬ـ
ت رـ
‪9‬ـ‪ .‬ﯾـ‪ Z‬را< ‪4‬ـا ا‪Xo‬ـ
ت ا‪X3‬ـ
ر اـ
د ا و‪ K‬د دارد‪.‬‬
‫‪ 96‬ـ‪ $‬دﯾـن او در "ـ
‪4 2O‬ـ
‪K .@t‬ـ
ﯾـ= ـ) (ـ ر ‪6‬ن ‪.Y‬ـ > ا@‪ .‬ا ـ ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪>+‬‬
‫‪9‬ـ را‪9‬ـ=اش دﯾـ< ‪+‬ـ د !ـ‪5 7‬ـ اهـ دا‪ ) @*9‬اﯾ اـ
د وا&ـ= ا"ـ>
ر ا@‪ .‬ـﻁ وـ=‬
‫!ـ‪6 7‬ـ
د< ‪+‬ـ ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪9 >+‬ـ را‪9‬ـ= ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪,‬ـ
هـ< "ـ‪ .‬هـ
< !ـ‪ 7‬اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪.4‬ـ
‪4‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ از او ‪4‬ـون (ـدﯾـ ‪4‬ـ
اﯾ ـ
ن و ‪3‬ـ‪R‬م و از ‪.‬ـ‪.# ' $‬ـو "ـ‪ .‬ا ـ‬
‫!ـ‪4 7‬ـ

رـ
و ـ ا‪9‬ـ&= ـ ا‪K‬ـ) ‪+‬ـ د ‪4‬ـ
ﯾـ اـ 
ـ@ "ـ و "‪L‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ
اﯾ *
‪F‬‬
‫(ـ ﻁ اـ
د ا ﺡ ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ ! .‬ـان ‪1‬ـ ‪*4‬ـ) و "‪L‬ـ ‪4‬ـ ـ
‪9‬ـ‪k .‬ـ ا‪(t‬ـ= ) در ذه‬
‫!ـ‪ 7‬و‪K‬ـ د دارد ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ‪>96 =4‬ـ) ـ‪7‬ـ= از اـ
د ‪."+‬ـ< ‪+‬ـ د ‪#‬ـ 
ـ{ داد< =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪9 .‬ـ ر‬
‫ـ (ـ = ـدد و (ـ
رﯾ>ـ= در ‪O‬ـ= ادرا درو‪9‬ـ= ا‪*9‬ـ
ن و ـا(ـ' (‪>1‬ـ او ﺡـ = ـدد‪.‬‬
‫د!ـ
ر اﯾ ا‪X+‬ـ
< ‪ ,9‬ﯾـ ـ) ‪N4‬ـ اه‪.‬ـ ( ـ 
= (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا را در رو‪ +‬ـ 
(‪>1‬ـ ـﯾ ـ=‬
‫‪"M4‬ـ‪%‬ـ
‪.9‬ـ‪ 96 .‬ـ
را رهـ
"‪.‬ـ و از ‪9‬ـ ‪Y6‬ـ
ز "‪.‬ـ‪ .‬ورود ‪4‬ـ) ـو ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
اـ>
ن ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪.9‬ـ*@‬
‫‪M‬ـ از ‪O‬ـﯾـ‪&( 2‬ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا"ـ>
ر‪.‬‬
‫اﯾ *‪.‬ـ در ـ
ه
‪9‬ـ
واـ_ ‪+‬ـ< و *ـ
‪4 ) =9‬ـ)  او =‪6‬ﯾ"ـ از ــ
رهـ 
د‪.9‬ـ ‬
‫‪%9‬ـ
ت ﯾـ 
ـ) و رهـ
=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬روح ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ وارد ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ـدد و ه ـ>
ر‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ د ‪M‬ـ ‪4‬ـ
‪ 2,3‬از را< ا (‪.&X‬ـ@ "ـ‪ .‬هـ روﺡـ= ـ) !ـ‪ 7‬ـ
هـ
‪9‬ـ 
در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ـ= ـدد ـ
رـ 
‪5‬ـ د را ‪ @ K‬ورود دا‪ F‬ـ= ‪4‬ـ) ـو ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪X‬ـ‪"= Z‬ـ‪ .‬ا ـ‬
‫واـ ‪+‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ اﯾ ـ رد ﺡ ـ= ا@ زﯾـا ( ـ 
ـ= ـ
رـ
هـ
ﯾ\ (*ـ ﯾـ) ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ و‬
‫‪5‬او‪9‬ـان ـ
رـ
ه‪.‬ـ[ ـ
< (ـ
‪#‬ـ
ﯾـ
ن ـ ‪K‬ـ دﯾـ@ ز‪".‬ـ=اش او را ‪6‬زار ‪ N9‬اه"ـ داد‪ .‬وـ= وارد‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪&4‬ـ =‪+‬ـ د ـ) ‪4‬ـ ﺡ*' اراد< ـ
ه
‪9‬ـ
 > ا@ ﯾ>= از "ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
ﯾ‪.‬‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ـ
رـ 
‪5‬ـ د را در ‪6‬ن "‪C‬ـ) از ‪.4‬ـ ‪X4‬ـد‪ .‬ا ـ ‪4‬ـ)رو "‪C‬ـ) ا‪.o‬ـ ـار ‪.‬ـد‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ ـ(= را در ‪%96‬ـ
^ـ "ـ (ـ

رـ 
ا‪.o‬ـاش ( ـ
م ‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ـ رد ‪+‬ـ 
ـ ( ـ 
=‬
‫"ـ
‪# 2O‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ از "‪ (6 )C‬ـ
=‪+‬ـ د‪ .‬ا ـ وا ﺡـ) دوم ا ‪4‬ـ) رو هـﯾ‪ Z‬از اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬در ـ‪b‬رد ‪4‬ـ‪ 
7‬ــ) وارد "‪C‬ـ) ‪ (6‬ـ
ـ=‪+‬ـ د در ﺡـ
‪G‬ـ=) ـ
ه
‪9‬ـ
او را‬
‫‪4‬ـرـ) ـ="ـ‪ .‬ا ـ!ـ) هـ روﺡـ= ـ) !ـ‪ 7‬ﯾـ
واـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ و *‪.‬ـ ا را در هـ ﯾ‪ Z‬از‬
‫(‪.%‬ـ
ت ز‪".‬ـ=اش (ـ "ـ و ‪4‬ـ) ـ *‪.‬ـ دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـا ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪=9‬‬
‫‪4‬ـود ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪L9‬ـ
ر اـ‪R‬اﯾ\ ـ
رـ
ﯾ\ را دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ
ر ـ
رـ 
او در ﺡـ
‪=G‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= ـ رـ را‪9‬ـ) ‪4‬ـ‪X9‬ـ
ل ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ـ=رود ـ)‬
‫‪X‬ـ‪6 ً7‬ن را (ـ ـد< ا@‪ ،‬اـ‪R‬اﯾ\ ‪.#‬ـا ـ="ـ‪ .‬او ‪N9‬ـ اهـ ‪.‬ـ و ‪N9‬ـ اهـ دا‪ @*9‬ـ)‬
‫ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن دﯾـ ـ
ن او را ‪4‬ـ)رو ‪>+‬ـ < و ‪ L3‬ـ@ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪*4‬ـ) ا@‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫او ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ را< ا را (ـ "ـ و ا‪L9‬ـ
ر رـ‪
M‬ر و رهـ
ﯾـ= در ‪$‬ـ&ﯾ‪D‬ـ 'ـ )‪ K‬ـ
ن‬
‫‪5‬ـ 
ـ= ( را دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪M‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ 
در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ او را از اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪5‬ـ
رج "ـ‪ .‬او ‪%‬ـداً روز اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪6‬ـ
د< ‪+‬ـ<‬
‫ا@ ـ‪7‬ـ
ت ="ـ و ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر دا‪ F‬ـ= وارد ـو ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـ= ـدد‪.‬‬
‫وا ‪4‬ـﺡـ
ل *= ـ) (ـ‪7‬ش "ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر هـ‪$‬زـ
ن در ﺡـ
‪=G‬ـ) !ـ‪ 7‬ـ
ه
‪9‬ـ
ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫دـﯾ ـ‪b‬ه‪X‬ـ= دﯾ‪M‬ـ و ﯾـ
‪o6‬ـ
ر &"ـ ‪1N‬ـ= را د‪X9‬ـ
ل "ـ‪ .‬او ‪K‬ـ‪R‬ا ﺡ ـ 
ـ@ ‪5‬ـ ﯾ\ را‬
‫‪5‬ـ اهـ دﯾـ و ‪N9‬ـ اهـ دا‪! @*9‬ـ) !‪.‬ـ‪X R‬ـ' اﯾ ـ‪7‬ـ@ ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ا ـ او واـ ا"ـ>
ر‬
‫ ـدد (ـدﯾـ در اﯾ را< ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د ‪M‬ـ اﯾ">ـ) ‪6‬رزو ز‪9‬ـ = ‪#‬ـ ر‪9‬ـ| و ‪9‬ـ 
‪C‬ـ ‪4‬ـ= را دا‪+‬ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا ـ او ‪ +‬ـت‪# ،‬ـ
داش و !"ـ‪ .‬ـ د‪K‬ـ ﯾـ=هـ
ﯾ= را از *ـ
‪ =9‬ـ) در *‪.‬ـ ا‬
‫‪"*.9‬ـ ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد ه ‪.‬ـ ـ ‪9‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ـ‪4 @7‬ـ
ر ‪5‬ـ اهـ دا‪.@+‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ اﯾ ـ
ن ‪&+‬ـ)ور دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪6‬زاد روﺡ\ د@ ‪.#‬ـا "ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[
<‬
‫‪X9‬ـ
ﯾـ ا‪K‬ـ
ز< دهـ !‪.‬ـ‪ R‬ـ‪R‬اﺡـ‪ $‬اﯾ هـ\ ‪+‬ـ د و او را از *‪.‬ـ دور "ـ‪ .‬ا ـ ه ـ‪R‬ـ
ن ‪4‬ـ

‫‪.#‬ـو از *‪.‬ـ ا &ـ= در (ـ &ـ) و ‪,.#‬ـ@ ‪L9‬ـ 
ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬و ﯾـ
‪ 
L9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ دا‪+‬ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ ـار ‪9‬ـ
!‪.‬ـ‪&( R‬ـ
‪"& =G‬ـ ‪5‬ـ اهـ دا‪.@+‬‬
‫ا‪.‬ـ*@ ه‪.‬ـ[ ـ‪b‬ه' دﯾ‪M‬ـ را ‪4‬ـ) ر ‪.‬ـ@ ‪ 9‬ـ=‪"+‬ـ 
ـ ﺡـ= ا ـ ‪,‬ـ
‪4‬ـ) ‪6‬ن در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>ـ= هـ‪ $‬و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ‪"!$‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ـ
وراا‪&.XCG‬ـ)‪،‬‬
‫ـ
ﺡـ‪ ،‬ﯾـ
هـ ‪9‬ـ ع ا‪3‬ـ
دات ‪5‬ـا‪"+‬ـ 
= در د‪.9‬ـ
‪. ،‬ـ\ و ـه"‪ M‬ـ 
‪1N‬ـ= ـ)‬
‫ـ‪3‬ـ= را< ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.9 ،‬ـ‪4 R‬ـ) ر ‪.‬ـ@ ‪ 9‬ـ=‪"+‬ـ 
ـ‪ .‬ـ!ـ) او ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ" ـ
را‬
‫ﺡ>ـ م ‪ 9‬ـ="ـ زﯾـا ه ‪M‬ـ= ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ‪3‬ـ= (ﺡ@ (*ﻁ ا ه*"ـ و ‪X‬ـأ ( ـ 
ـ= ‪ 96‬ـ
ا‬
‫ا@‪ .‬اﯾ" ـ
ـﻁ !ـ‪7‬هـ 
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه*"ـ ـ) از *‪.‬ـ "ﺡـف ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ و‬
‫ا‪3‬ـ
دات ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ‪Xo‬ـ@ رـ
‪.9‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬در@ ـ
‪"9‬ـ اﯾ">ـ) ـ
ﯾـ) ﺡ‪.‬ـ@ ‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫هـﺱ در ‪3‬ـ ض ‪9‬ـ ر ‪5‬ـ اـ
ر ـ
ﯾـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪9 ،‬ـ
دان ا@‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ـ‪b‬ه' ‪"#‬ـ
< =‪4‬ـد و‬
‫ﺡـ= ا ـ ‪t‬زم ‪4‬ـ
‪+‬ـ ﯾ>ـ= ا‪5‬ـاع ="ـ‪&ُe .‬ـ‪1‬ـ
اﺡ‪.‬ـ
ج ‪4‬ـ) !"‪"# .‬ـ
ه‪M‬ـ
هـ= دار‪9‬ـ و‬
‫ا ـ!ـ) اﯾ ـ رد ﺡـ 
(ـ ه ـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

دـــ &"ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ و‪G‬ـ= از ا‪*9‬ـ
ن‬
‫ ــ) ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ زﯾـا هـ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ دش *‪.‬ـ ا را ‪*K‬ـ‪%‬ـ "ـ و ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ‬
‫‪5‬ـ دش در اﯾ را< ـم ‪M4‬ـ‪b‬ارد‪.‬‬
‫(ـ
رﯾـ>= &"ـ ‪ K‬ـ
ن را ـو ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـد و ( ـ 
ـ= ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ رو ز‪.‬ـ ـم‬
‫=ز‪"9‬ـ از اﯾ (ـ
رﯾـ>= ‪.4‬ـ ـ
ر ‪ 5‬اه"ـ ‪+‬ـ‪4 .‬ـ)‪.Y‬ـ از
ـ ـ ﯾـ ـ )‪3‬ـ‪O‬ـ‪7‬ﯾـ=( در‬
‫( ـ 
ـ= ا‪3‬ـ
ر دﯾ‪M‬ـ ا‪*9‬ـ
ن د!ـ
ر زوال ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= و روﺡ= ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪( .‬ـ‪. C‬ـ_ روﺡـ= ‪.9‬ـو‬
‫ﺡ‪.‬ـ
(ـ= ‪9‬ـ~ادهـ 
ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪5‬ـ اهـ ‪.&4‬ـ و ه‪.‬ـ[ﺱ ‪M‬ـ ‪96‬ـ
‪9‬ـ>ـ) ‪.#‬ـو را< ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‬
‫‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ از ‪6‬ن ـ ن ‪ 4‬ـ
‪"9‬ـ‪ 3 .‬ـ‪ ً7‬هـ ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) ‪.Y‬ـ از ا‪.‬ـ*@‪ ،‬در ‪M"K‬هـ 
ا‪X9‬ـ <‬
‫ا‪5‬ـ‪.7‬ـ
ت ـُ‪+= $‬ـ د زﯾـا ه ـ‪M‬ـ= ـ ر =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬او از ـاـ ‪ =+‬روﺡـ= ر‪9‬ـ| =‪4‬ـد‬
‫زﯾـا ‪5‬ـ
‪O‬ـ<ا ﯾـ
‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ا از "ـ‪MGR‬ـ
< وا&ـ=اش ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫‪3‬ـ‪7‬و< ‪4‬ـ اﯾ و‪.&e‬ـ@ ذه"ـ= و روﺡـ=‪.*4 ،‬ـ
ر از ‪ .4‬ـ
رﯾ ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= و ـ‪ ،=X‬ر‪9‬ـ|‬
‫=‪4‬ـ‪9‬ـ و ﯾـ
‪.*4‬ـ
ر ‪*5‬ـ) و درـ
‪9‬ـ< ه*"ـ‪ 96 .‬ـ
ـ رـ را‪9‬ـ) ‪4‬ـ) هـ ـ ﯾـ= ‪4‬ـا ‪.#‬ـا‬
‫ـدن اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪%*K‬ـ ـ=‪#‬ـداز‪9‬ـ‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ د را د‪3‬ـ
=""ـ و‪G‬ـ=‬
‫‪
#‬ـ{ ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪".4‬ـ‪ .‬هـﯾـ‪4 Z‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ـ&‪%‬ـ‪R‬ا(ـ= ه*"ـ (ـ
‪4‬ـ ا‪"9‬ـ اـ
د ‪5‬ـ ﯾ\ را‬
‫(‪.N,‬ـ‪ U‬ده"ـ‪.‬‬
‫‪.‬ـ@ ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪.! =9‬ـ‪.9 R‬ـ*"ـ ‪M‬ـ ا‪X9‬ـ هـ= از ‪4‬ـد
ن را‪9‬ـ< ‪+‬ـ< ـ) از دوران ـ دـ=‬
‫(ـ
 "*ـ
‪ =G‬ـﻁ د‪G‬ـ ا‪=*#‬هـ
و ‪M9‬ـا‪9‬ـ=هـ
ﯾ‪,‬ـ
ن اـ‪R‬اﯾ\ ﯾـ 
ـ) ا@‪ 96 .‬ـ
ـﻁ در ا‪L9‬ـ
ر‬
‫ـگ ه*"ـ و اﯾ ـگ درﯾ]ـ)ا ‪  )4‬ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪ =9‬ا@‪ .‬ـ&‪X‬ـ
ن ـ‪b‬ه‪X‬ـ= و‬
‫
ه"ـ
ن ‪4‬ـ) ‪,4‬ﯾ@ اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ا‪G‬ـ
=""ـ ـ) ـگ ﯾـ‪ Z‬راز ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـا ا‪ @*.‬راز در‬
‫‪#‬ـﯾـ< ـگ و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد زﯾـا او هـ روز ُـدن و ـ‪7‬ـ
ت ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= را ( ـﯾـ‬
‫="ـ‪ .‬وـ= زـ
ن رُخ دادن اﯾ ‪#‬ـﯾـ< در ‪ K‬ـ
ن ‪$‬ـا ـا =رـ ‪4‬ـ
اراد< ‪5‬ـ دش‬
‫ـ
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش را (ـ ="ـ‪ .‬واـ ا در 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش =‪.‬ـد و‪G‬ـ= در‬
‫ـ
روپ ه ‪ ),.‬ز‪9‬ـ< =ـ
‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ هـ ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ دش را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان روﺡـ=‬
‫‪4‬ـا‪9‬ـ ـ) در 
‪XG‬ـ ا )روح( ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ـ) ـ‪X‬ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ>ـ) اﯾ ـﻁ ‪#‬ـ ‪5 =,+‬ـ
ر‪K‬ـ= ‪ @ K‬ـا‪X‬ـ@ از او در ـ
‪ 4‬ار(&ـ
‪+‬ـ
ت ‪,5‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4= .‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه‪.‬ـ[ ـ
< در ا ‪4‬ـ) ـ‪b‬ه' (ـ
ز<ا در ‪ 9‬ـ=‪6‬ﯾـ‪..S( .‬ـ ـ‪b‬ه' ﯾـ
ار‪+‬ـ
د ‪4‬ـ) ‪.‬ـ\ (ـ
ز<ا‬
‫از ‪ K‬ـ) ـ
رهـ 
ا"ـ>
ر ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او در ‪ 3‬ض ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ ا ‪X‬ـل و اـﺡـ
‪G‬ـ) ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او‬
‫از ‪4‬ـ
ر ـ
رـ
ه
(ـ ‪4‬ـ) ="ـ ‪4‬ـﯾ &"ـ
) را "ـ
ر ‪.‬ـ‪9R‬ـ‪ ،‬ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان راه" ـ 

‫&"ـ اش =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬در ا ه ‪ ),.‬ا (*‪.‬ـ‪ $‬ـ 
‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
و‪K‬ـ د‬
‫دارد‪ .‬و اﯾ ‪4‬ـ) &"ـ 
ﯾـ‪%( Z‬ـ‪4‬ـ) ‪3‬ـ
‪1O‬ـ= ) ا‪.o‬ـ ( ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫هـ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ـ) ـ‪3‬ـ= اـ
د‪ ،‬ره‪X‬ـ و ﯾـ
‪9‬ـ
‪K‬ـ= ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ا‪ Q‬ـ
ر "ـ‬
‫("ـ 
{ ز‪9‬ـ ـ=هـ 
ـ‪+b‬ـ)اش =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬اد‪3‬ـ
ﯾ\ ـ‪b‬ب ا@‪ .‬ـﻁ اـ
د ا ـ=(ـ ا‪9‬ـ‬
‫وا&ـ
ً ‪M4‬ـ ﯾـ ـ) ‪6‬ن ـد ُ ("ـ 
ـ{ ا ) روح ( و ‪
6‬هـ= ـ
ه
‪9‬ـ
ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ دﯾ‪M‬ـ‬
‫‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ !"ـ‪ .‬اد‪3‬ـ
ﯾـ= "ـ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫!ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ـ ‪K‬ـ) ‪+
4‬ـ ـ) ‪5‬ـ ص ذهـ و 
‪XG‬ـش ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م 
رهـ 
ا ‪e‬ـور ا@‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ ـا' 
‪XG‬ـش ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪96‬ـا ه ‪# ),.‬ـ 
‪.‬ـ‪M9 <R‬ـ) دارد‪ .‬ـ هـ
و ـ ر(\ ( ‪.‬ـ‪4 R‬ـ
‪+‬ـ‬
‫و ‪4‬ـ ‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ ‪4‬ـهـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ذه ‪ 5‬د را از ‪G6‬ـ د ـ= ـ
‪K‬ـاهـ 
د‪.9‬ـ رهـ
"ـ‪.‬‬
‫‪G6‬ـ د ـ=هـ
ﯾ= ـ
‪"9‬ـ ‪ +‬ت‪ ،_ O ،$,5 ،‬وا‪4 =M*4‬ـ) ا‪.‬ـ
ل د‪.9‬ـ و ‪ .4‬ـ د ـ=‪ .‬اﯾ" ـ
‪"#‬ـ|‬
‫‪.9
*19‬ـ
ت ذه ه*"ـ‪ .‬او ‪X9‬ـ
ﯾـ ا‪K‬ـ
ز< دهـ ‪.9
*19‬ـ
ت ذه"\ را ـ رد ‪6‬زار ـار ده"ـ زﯾـا در‬
‫ـ
‪4‬ـ ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـش ــ) ‪5‬ـ اهـ زد‪.‬‬
‫ـ ا‪ .9‬و ـرات در ا ‪4‬ـا !ـ‪.*4 7‬ـ
ر ـ
د<ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ـ ا‪ @ K .9‬اﯾ‪%‬ـ
د هـ
رـ ‪9‬ـ=‪،‬‬
‫‪5‬ـ ص و ـ
ل ‪4‬ـا روح =‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـ) در وا_ ـ‪ 6 @+‬ـ
‪9‬ـ= ه"ـ‪
M‬م ‪4‬ـ) ـ ‪4‬ـدن در‬
‫ـ' ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=ا‪9‬ـ‪(= UN+ .‬ـ ا‪9‬ـ اﯾ ـﺡ) ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= را ‪4‬ـ) ‪X*9‬ـ= ادرا "ـ ـ)‬
‫(ـ رات ﺡـود ـ
ذب‪ 6 ،‬ـ
هـ= ـ
‪9‬ـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= را رهـ
"ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ د‪ ،‬ﯾ&"ـ= ‪5‬ـ ﯾ\ ــ‬
‫درو‪9‬ـ=اش را ‪4‬ـ) ا ا‪ G‬ـ= (*‪.‬ـ‪" $‬ـ‪^ .‬ﺱ ‪6‬را\ و ‪,9‬ـ
ط وارد (‪%‬ـ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ ـ=اش‬
‫‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫*= ) وارد ﺡ‪C.‬ـ) ا‪%9‬ـ
م 
رهـ 
ا"ـ>
ر =‪+‬ـ د ﯾـ‪ Z‬د‪.‬ـ
ر = ـدد‪ .‬او ‪ \.#‬از‬
‫اـار وا&ـ=اش در ‪
L9‬م ‪9‬ـ 
ـ‪( =F‬ﺡـ@ ا‪XB9‬ـ
ط &"ـ ا ـار = ‪.‬ـد‪ .‬او ـ
ر‪6‬ـ ز‬
‫ا@ ) ‪X‬ـ از ورود ‪4‬ـ) ا‪%9‬ـ
م 
رهـ 
وا&ـ= ا"ـ>
ر ‪4‬ـ
ﯾـ ـ
رهـ
ﯾ\ را ‪o‬ـ
‪4‬ـ@ "ـ‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪XB9‬ـ
طهـ 
ا را ( ـﯾ "ـ‪ .‬اول اﯾ">ـ) ذه"ـ= ‪#‬ـ 
‪.‬ـ‪ <R‬دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ـ)‬
‫ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ـ
(ـ= ـ) ‪B‬ـ
را ‪G6‬ـ د< =ـ
زد وارد ذه"\ ‪9 ,9‬ـ‪ .‬او ه ـ) ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
را‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ ‪K‬ـ دات ‪5‬ـاو‪9‬ـ =دا‪9‬ـ و ‪4‬ﺱ‪ .‬زﯾـا ‪ 96‬ـ

‪"9‬ـ ‪5‬ـ د او &ـ
‪4‬ـ ه*"ـ ـ)‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً هـ‪ 
$‬ران ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ
ﯾـ در ذه"\ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـاوم روز< دار ا>ـ
ر ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ) ذه"ـ=‬
‫و ‪ 6‬ـ
هـ=اش ــ) ‪4‬ـ‪"9R‬ـ‪4 .‬ـﯾ و‪.‬ـ) او هـ ‪.+‬ـ
ر ‪.9‬ـو"ـ ﺡ‪B‬ـ ر اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت را ) ه ‪4 ),.‬ـ
او ه*@‪6= ،‬ـ زد‪ .‬او ـ=‪6‬ـ زد ـ) در ‪4‬ـا‪4‬ـ (‪B‬ـ
دهـ 
‪ K‬ـ
ن‬
‫‪.#‬ـاـ ‪ \9‬د!ـ
ر (ـس و ـﯾـ' ‪5‬ـ رد ـ= ‪,9‬ـ د‪ .‬او =دا‪9‬ـ ـ) ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ـف ‪L9‬ـ‬
‫از اﯾ">ـ) (ﺡـ@ (*ﻁ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ه*"ـ‪ ،‬وا&ـ
ً ‪ K‬ـ
نهـ 
 ـ
ل‪ ،‬ه ـ
ه"ـ‪ =M‬و ‪>9‬ـ ﯾـ=‬
‫ه*"ـ‪.‬‬
‫او ـ=‪6‬ـ زد ـ) ‪4‬ـ
‪6‬را\ ‪4‬ـ ز‪9‬ـ ـ=‪ .N ،‬ـ
‪4 ،‬ـ
ر ـ
رـ
‪4 ،‬ـ ـ ﯾـ= ـدـ
ن‪ ،‬و ‪N‬ـ=‬
‫ر‪ %9‬ـ
و ‪ .4‬ـ
رهـ
‪XY‬ـ) "ـ‪ .‬او ذه"\ را ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪o‬ـ
‪4‬ـ@ـم ‪M9‬ـ) =دارد و ه‪.‬ـ[ ـ
<‬
‫ا‪K‬ـ
ز< ‪ 9‬ـ=دهـ (ـ ‪K‬ـ)اش از ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ "ـﺡـف ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫او ـو("ـ= و (ـ ا‪e‬ـ_ را در ز‪9‬ـ ـ= ز‪".‬ـ=اش ‪5‬ـ اهـ ‪"+‬ـ
‪ @5‬و اﯾ"ـ>ـ) ( ـ 
ـ= *‪k‬ـ ‪.G‬ـ\‬
‫در ‪X‬ـ
ل ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و ‪9‬ـ) هـﺱ و ﯾـ
هـ !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ در اﯾ ـو ز‪".‬ـ=‪96 .‬ـ
ن را )‬
‫دوـ‪,‬ـ
ن دارد ‪5‬ـ
‪9‬ـ اد<اش و ‪"+6‬ـ
ﯾـ
‪( \9‬ـ
وﯾـ از ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ=‪"+
4‬ـ ـ) در اﯾ ز‪9‬ـ ـ=‬
‫د‪.9‬ـ "&>ﺱ ‪+‬ـ< و (‪%‬ـ= ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ (ـ
‪5‬ــ‪M‬ـ‪R‬ار ـ ـ
د ـ
در ‪C‬ـ‪"+
4 2‬ـ‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ)زود ـ=‪6‬ـ زد ـ) ـو("ـ= در ـ
‪4‬ـ ‪ KANI+ #‬ﯾـ
اـ ) ( ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او‬
‫‪ 9‬ـ= ـ‪b‬ارد (ـ ر ‪Y‬ـﻁ ـ
ﯾ\ اـ
د و ـ ـ
د ‪4‬ـ ـ را< ر‪.‬ـ‪9‬ـ\ ‪4‬ـ) ـا(ـ'‬
‫‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـار ‪.‬ـد‪ .‬او =دا‪9‬ـ ـ) ‪C4‬ـ
‪G‬ـ@ دام ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@ و ا ـ او ا‪K‬ـ
ز< دهـ‬
‫(ـ ﻁ ـ ‪4‬ـ) ‪4‬ـد ـ= ‪.,‬ـ< ‪+‬ـ د ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ـ ‪K‬ـ د ‪9‬ـ
دان ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ)زود ‪4‬ـ) ـﺡـ) ( ‪.‬ـ‪.4 R‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪5 R‬ـ اهـ ر‪.‬ـ‪ .‬اﯾ">ـ) ‪5‬ـ ‪4‬ـ= و ‪4‬ـ‪ ،‬ز‪+‬ـ= و‬
‫زﯾ‪X‬ـ
ﯾـ= و ﯾـ

هـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬اﯾ" ـ
( ـ 
ـ
ً (ـ رات ذه"ـ= و ‪.9‬ـوهـ 
‪B‬ـ
د ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫ـ
د ه*"ـ‪ .‬وـ= اﯾ ـ ‪e‬ـ ع را (‪.N,‬ـ‪ U‬داد و ادرا ـد از ( ـ 
ـ= دا ـ 
ـ رهـ

‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪6‬ـ
د< ورود ‪4‬ـ) ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫او ‪5‬ـ د ا ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ ﺷﺸﻢ‬
‫اﺳﺘـﺎد اك در ﻗﻴـﺪ ﺣﻴـﺎت‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ‪ ),.‬در &‪.‬ـ
ر &"ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ از اـاد ـس ـ‪b‬اه' د‪.9‬ـ ‬
‫‪(t
4‬ـ ار ـ) ا@‪ .‬ا€ـﯾ@ اﯾ ا
(‪.‬ـ ه ـ
ن اـ
دان در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
(= ‪ 4‬د<ا‪9‬ـ ) اـ 
@‬
‫ ‪
,‬ن در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ^ـ ‪+‬ـ< ا@‪4 ،‬ﯾ &"ـ
) هـ ﯾـ‪ Z‬در زـ
ن ‪5‬ـ دش (‪%‬ـ=‬
‫*‪.‬ـ‪5 $‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪%‬ـا ا‪ G‬ـ= ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪ "3‬ان ـا ‪ 5‬د ‪@ K‬‬
‫‪ K
4 1 N‬ـ
‪ 9‬ـ 
درو‪9‬ـ=اش ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار =دهـ‪ .‬اـ
(‪.‬ـ ا در ‪ .3‬ﺡ
ل هـ‬
‫ﯾ‪3 Z‬ـ
‪G‬ـ‪4 $‬ـ) اـار و ‪.15‬ـ
ت و ـ
در ‪C‬ـ‪4 2‬ـ د< و در ه ـ) ‪
K‬ﺡ‪B‬ـ ر دار‪9‬ـ‪ .‬ه ـام از ‪ 96‬ـ

‫) زـ
ن ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ)اش را در ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ@ ـد< ا@‪ .‬از ‪ K‬ـ) "‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪،‬‬
‫‪"3)4‬ـ ان ـ ه ‪D‬ـ ‪ ،‬وا' ــ رو و ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ( ـ
م ا
(‪.‬ـ &"ـ در ‪ 3‬ا‪ $G‬ـ
د ‪"+‬ـ
‪5‬ـ)‬
‫ـ=‪+‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪4‬ـ
‪(t‬ـ از ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا او ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ‪ 6‬ـ
ه= ‪_,&,‬‬
‫ ـ
د را در ا‪.5‬ـ
ر دارد‪.‬‬
‫‪X
.#‬ـان ـ‪b‬اه' ـ ‪
9‬ـ ن ‪.9‬ـ‪ R‬ه‪.‬ـ[
< در !"ـ‪K .‬ـ
ﯾـ‪
M‬ه= ـار ‪. = 9‬ـ‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه‪.‬ـ[
<‬
‫‪X9‬ـ
ﯾـ ‪ 96‬ـ
را در ه ـ
ن ـ(‪X‬ـ) ‪ UN,‬ـار داد ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ـار = ‪.‬ـد‪ ( .‬ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) در‬

‫‪38‬‬

‫اﯾ"‪%‬ـ
‪1‬ـ) =‪+‬ـ د اﯾ ا@ )‪96 :‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ) روشهـ 
ــ م ـ‪b‬ه‪X‬ـ= (ـ‪.4‬ـ@ ‪<+‬ا‪9‬ـ‬
‫اﺡ ـ
‪ ًt‬از ادرا اﯾ ـ‪7‬م زرﯾ ا"ـ
ع ‪ 5‬اه"ـ ورزﯾـ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ ه‪.‬ـ[ ـ
< در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=‬
‫ ‪1‬ـ) ‪ <,9‬ا@‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ از دﯾـ
ن و ـ ‪ 
+‬ـ د‪K‬ـ ﯾـ
‪ =9‬ـ) ‪6‬رزو دار‪9‬ـ (ـ د<هـ
را ‪4‬ـ)‬
‫‪4‬ـد = ‪"9
,>4‬ـ ‪ "#‬ـ
ن ‪ <+‬ا@‪ .‬و‪ =G‬ه ‪ ),.‬ﯾ‪" 
3 Z‬ـ‪ =G‬در ادار< ـدم و‪ K‬د‬
‫دا‪+‬ـ) (
(ـ ‪ 96 )K‬ـ
را ‪4‬ـ ﯾ‪e Z‬ـ ع ـ‪b‬ه‪5 =X‬ـ
ص ‪9‬ـ‪ <
M‬دارد و اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
ا
س ـ‪b‬اه'‬
‫د‪.9‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ ) ـ‪3‬ـ= ﺡ‪.‬ـ@ ـ ﯾ=ا‪9‬ـ و ‪"X‬ـ
ﯾ= ‪9‬ـار‪9‬ـ‪L9 .‬ـﯾـ) ‪ 96‬ـ
از ‪9‬ـ ع ‪(4‬ـﯾ"ـ
ن‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ﯾ&"ـ= ــ ه ‪ ) .‬ه*@ ــ!‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ‪9‬ـ) در ‪"N‬ـ ر ‪ UN+‬ا@ و ‪9‬ـ) در ـرت ـ‪b‬ه‪X‬ـ= او‪ .‬از ‪%96‬ـ
) ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬در اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ( ﻁ ‪.9‬ـا‪
%9‬ن )‪.9‬ـو "‪" (=1‬ـل =‪ +‬د‪ ،‬ه‪.! [.‬ـ‪ M R‬ا">
ر‬
‫‪ 9‬ـ

‪M9‬ـ ﺡ‪ O )4 @.‬ر 
‪+
4= 9‬ـ‪ .‬ا ـ!‪ ,‬ـ) ا= و ‪X‬ــأ ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ =‬
‫ا@‪ .‬از هـ *‪ ،)1‬ـ‪b‬ه'‪ ،‬و ‪ 
*.‬دﯾ‪M‬ـ ‪ )4‬ﺡ‪9 @.‬ـ‪R‬دﯾ‪(Z‬ـ ا@‪96 .‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ ا‬
‫اﯾـاد = ‪.‬ـ‪9‬ـ و ـ‪3‬ـ=ا‪9‬ـ ) در ‪6‬ن (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ـ‪ ( =4b‬ﻁ ‪.#‬ـ 
‪X‬ـان 
ذب (&‪.‬ـ‪ $‬داد<‬
‫=‪+‬ـ د‪ ،‬ـ ‪"*.9 )K‬ـ ) ‪5‬ـ د (ـ ﻁ ا< ‪<+‬ا‪9‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ ‪ 4‬ﯾـ
ن ‪4‬ـ)‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ‪9 += 9 <
6‬ـ‪ 96 .‬ـ
ﻁ رواﯾ@ ـ ‪4‬ـدا‪ +‬ـ 
‪ 5‬د از ـ
‪ 
4‬ـ"ـ و ه‪.‬ـ[ ﯾـ‪Z‬‬
‫ـا(ـ از ‪ 
9
K‬ا‪.o‬ـ و ‪ 
XO‬ت ‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬اﯾ "‪(t
4 ) )C‬ـ از ﺡ اس ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ـار ‪M9‬ـ)ا‪9‬ـ‪،‬‬
‫‪9‬ــ)ا‪9‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
(= ه‪ $‬در ‪K‬ــﯾـ
ن ـ ت ﺡ‪.‬ـ
(‪X‬ـ‪ \N‬ا ‪9‬ـا‪)+‬ا‪9‬ـ‪& .‬ـود ا ـ‬
‫‪"+
4‬ـ‪(= 9 ،‬ـ ا‪"9‬ـ ‪ \.4‬از و‪3‬ـ… ‪.#‬ـ
م ‪.! ،‬ـ‪ R‬دﯾ‪.4 M‬ـ
ن ""ـ‪96 .‬ـ
ن `ـ ران ه*"ـ و‬
‫‪4‬ـ) ‪9‬ـ)ا وا‪ 9‬ـ د =""ـ ـ) هـ‪,‬ـ
ن ‪,9‬ـ
ن دادن را< ﺡ‪ @.‬ا@ و‪ =G‬اﯾ ﺡ‪.‬ـ@‬
‫‪.9‬ـو "‪1‬ـ= ا@‪ .‬و ‪.#‬ـ
م ‪ 96‬ـ
از  ‪.9‬ـو ‪. $G
3‬ـ ذه ا@‪ ` .‬ران ا‪ 'Y‬ز‪9‬ـ =‬
‫را ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ‪.K
9‬ـ
ن ‪5‬ـ د "ـ =ده"ـ‪ .‬اﯾ"‪9 M‬ـ) ا‪4‬ـاز =""ـ ) ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪4 R‬ـ
‪(@ L3‬ـ از‬
‫ﺡـ ـ 
‪96‬ـ
ن ‪ .@*.9‬اﯾ (ـ هـ‪ $‬وـ= ـ (ـ = ـدد ) ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ه ‪ ),.‬هـ‬
‫اﯾ ـ
‪ =9‬را ـ) ‪ 96‬ـ
در ‪5‬ـاﯾ‪
,‬ن دار‪9‬ـ‪= '" ،‬ـ
زد‪ .‬ه ‪4 .‬ـا ‪ 96‬ـ
( ‪.G‬ـ ا*ـ =‪،‬‬
‫‪%3‬ـ‪ R‬و ‪
9‬راﺡـ= ="ــ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)هـ
ﯾ= از ﺡ‪ @.‬وا&ـ= ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
ارا‪F‬ـ) ‪ 9‬ـ=دهـ‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ
< رو‪. e +‬ـ و ﯾـ
‪ 6‬ـ
هـ= ‪4 @ K‬ـ 
روح را در ‪4‬ـ ‪9‬ار‪9‬ـ‪6 .‬دـ= ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ 
$‬ذب‬
‫ را د‪X9‬ـ
ل ="ـ 
‪"9‬ـ ا‪ =Yt‬ا@ ) ‪ 4‬رو ‪".4‬ـ=اش هـ ﯾ‪%‬ـ= ‪6‬وﯾ‪N‬ـ) (
دا‪ F‬ـ
ً (ـ>
ن‬
‫‪N4‬ـ رد و ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪4‬ـان ‪9‬ــ‪ .‬اﯾ ‪6‬دم ‪.9‬ـ‪ R‬ه ‪
4 ),.‬ا‪.‬ـه 
واهـ= ز‪9‬ـ =اش را ^ـ‬
‫‪5‬ـ اهـ ـد‪ .‬زﯾـا ("
!‪.‬ـ‪ ) R‬دارد ا‪.‬ـ ا@‪ )9 ،‬اﯾ ـ
ن‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ‪ ),.‬و ه ‪5 ),.‬ـ
‪,9 O‬ـ
ن =ـ
زد هـ ﺱ ‪.#‬ـو ‪7‬م ا‬
‫‪+
4‬ـ =(ـ ا‪9‬ـ در ‪
,9‬ط و و‪K‬ـ ﯾ‪ Z‬ز‪9‬ـ

K =9‬وﯾـ ‪4‬ـ)ـ ‪4‬ـد‪ .‬ه‪.‬ـ[ ‪b‬ه' ﯾـ
اـ
د‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ﺡ‪.‬ـ@ ـ 
را ا‪"
C3‬ـ ‪ M‬اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ﯾ&"ـ=‬
‫روح اﺡ‪.‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ و ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او در ‪ ( @5‬ـ 
= روحهـ
در ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫ا@‪ .‬او درﺡـ
‪ =G‬ـ) `ـ رﯾـ@ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ رو ز‪ ( ،.‬ــ 
= ‪.‬ـ
رات‪،‬‬
‫ـ
ر
ن و >‪
,‬نهـ 
‪ K‬ـ
ن ـ
د ا‪%9‬ـ
م =دهـ ه ]"‪ S, .‬ل ا‪%9‬ـ
م و‪ )1.Q‬در‬
‫( ـ 
ـ= "ـ
‪3 2O‬ـ ا‪G‬ـ‪5 $‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬از اﯾ"ـو اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت و ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـا‬
‫( ـ 
= روحهـ
=‪+
4‬ـ‪.3 ،‬ـر‪Y‬ـ‪ $‬اﯾ">) ‪6‬ن ـ ‪K‬ـ د در ‪%‬ـ
ز‪9‬ـ = ="ـ‪! .‬ـ) در ‪" K‬ـ‪ $‬و‬
‫!ـ) در ا‪.‬ـ
‪ 9‬س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ه ـا< او ه*@‪ ،‬ه ـ
ن ‪9‬ـ) ) ه ـا<‬
‫( ـ 
ـ= روحه
ا@‪ .‬روح ـﻁ ‪4‬ـ
ﯾـ ـ ‪ )K‬اﯾ ‪e‬ـ ع ‪4‬ـ
‪+‬ـ و &‪%‬ـ‪ <R‬ز‪9‬ـ = را‬
‫‪",4‬ـ 
‪ ( .‬ـ 
= ‪ 96‬ـ
ـ) ا‪ Q‬ـ
ر =""ـ ‪.#‬ـ 
‪X‬ـان‪ ،‬وا‪
L3‬ن ﯾـ
ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*"ـ ‪"4‬ـ

‫‪4‬ـ ا‪.M9‬ـ‪<R‬ه 

د !"‪""= .‬ـ‪ .‬و‪ =G‬ـ
هـ
‪9‬ـ
!"‪ .‬ا‪.M9‬ـ‪<R‬هـ
ﯾـ= ‪9‬ـارد‪ .‬او ‪M5‬ـ‪R‬ار‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬او ‪4‬ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪"= @5‬ـ‪ .‬او ‪M5‬ـ‪R‬ار ‪M5‬ـ‪R‬اران ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ ،‬زﯾـا‬
‫ا‪N9‬ـ
ب ‪+‬ـ< ا@ و ‪
+‬ﯾ*ـ) اﯾ ــ
ن =‪+
4‬ـ‪ .‬ز‪9‬ـ = او !"ـ
ن هـاﯾ@ ‪+‬ـ< )‬
‫ﺡـ= در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا‪
L9‬ر !‪.‬ـ‪ R‬از ز‪9‬ـ = ‪9‬ـارد در ‪3‬ـ ض ه ‪96 )4 ),.‬ـ
ن ) ‪'O‬‬
‫=""ـ =‪
,N4‬ﯾـ‪ .‬و‪ =G‬وا ‪ )4‬ﺡ
ل *
‪ ) =9‬از ‪",N4‬ـ = و (ـ‪ 
+7‬او در اﯾ را< ‬
‫ا‪
1‬د< =""ـ‪ .‬اﯾ" ـ
‪.#‬ـوان درو‪ .Y‬ه*" و ‪ 5‬ا
ر !‪.‬ـ‪R‬هـ 

د ز‪9‬ـ =ا‪9‬ـ‪،‬‬
‫ا‪M9‬هـ
ﯾ= ) ـ‪+‬ـ
ن (‪S‬ـ‪b‬ﯾ) از ‪K‬ـﯾـ
ن ا ا@ ه
‪>9‬ـ) از  ـ
هـ
‪9‬ـ
ﯾ&"ـ= 
(ـﯾ‬
‫و‪5 ).‬ـاو‪9‬ـ ‪K‬ـ
ر ا@‪.‬‬
‫ا‪
*9‬ن *&ـ اﯾ رـ
ر ا@ و ا‪ 'Y‬ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪4‬ـا ار‪e‬ـ 
‪ 5‬اـ)هـ
و ( ـ
ﯾـ‪7‬ت‬
‫‪=N+‬اش =‪XO‬ـ‪ .‬او در‪ 5‬ا@ ه ـ) !‪.‬ـ‪"= R‬ـ و در ‪X‬ـ
ل ﺡ *
‪5 F‬ـ د و ‪4‬ـا‬
‫ ‪.‬ـ@هـ
و اهـاف ـ
داش‪ ،‬ـ ل اﯾ ـ
ن‪ ،‬اﯾ€ـ
ر ه ‪( ،=M,.‬ـس‪ ،‬اﺡـام و ‪#‬ـدا‪@5‬‬
‫‪X‬ـ
‪= =SG‬دهـ‪.‬‬
‫اﯾ" ـ
و‪<3‬هـ 
رﯾـ 

را‪9‬ـ) ه*"ـ زﯾـا ـ
هـ
‪9‬ـ
=دا‪9‬ـ وـ= هاﯾـ 
‪ 5‬د را ‪. 4‬ـ)‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
از ‪5‬ـاو‪9‬ـ درﯾ 
@ ـد ‪Y‬ـق در ‪
+‬دـ
‪=9‬هـ
ﯾ\ ـاـ ش ="ـ ) در ـ
‪،4‬‬
‫هـﯾـ) ‪ 5‬د را ‪4‬هـ‪ .‬او ـ
د
‪9‬ـ) ـ ="ـ (& ـ ‪5‬ـ د را ا‪K‬ـا "ـ و‪. 3 =G‬ـ
ت درون‬
‫او ‪4‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪9 +‬ـ و دو‪4‬ـ
ر< ‪ 5‬اـ)هـ 
او را ‪. 
@ K‬ـ
‪=4‬هـ 
‪.*4 = *K‬ـ
ر‬
‫ ـ‪($‬ـ از ا‪.+‬ـ 
\ ‪4‬ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د‪ .‬اﯾ ا‪.+‬ـ
ق در ز‪ = 9‬روزـ< ‪ K‬ـ
ن‬
‫ـ
داش ـا ش =‪+‬ـ د‪ .‬او ‪ 2,3‬و ‪ 
6‬ﯾ\ را ‪ )4‬هـ د‪.G‬ـ= =‪XO‬ـ و ‪6‬ن ‪3‬ـ
‪ G‬ـ
ن‬
‫ـ
وراﯾ= و درـ
‪M9‬ـان ذه و روح ) و‪3‬ـ< ا^ـا‪O‬ـ رهـ
ﯾ= را ‪4‬ـ) رو ز‪4 .‬ـ) او =ده"ـ‪،‬‬
‫‪.#‬ـ 
‪X‬ان درو‪".Y‬ـ= ه*"ـ ) او ‪4‬ـ
ور ="ـ‪ .‬ﺡـ= ا ـ و‪3‬ـ< ‪@, 4‬هـ
ﯾ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ =‬

‫‪39‬‬

‫‪4‬ـ) رو ز‪ .‬را ‪4‬ـ) او ‪4‬ه"ـ اﯾ ‪.9‬ـ‪ R‬و‪3‬ـ<هـ
ﯾ= درو‪ .Y‬ا@‪ .‬ـو ا ‪.*4‬ـ
ر ـا(ـ از اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ا@‪& .‬ـود ـ ‪6 )K‬ن ز‪9‬ـ = =‪9 +‬ـ ) =( ا‪"9‬ـ دا‪"+
4 )+‬ـ و ا ـ !"‪.‬‬
‫‪+‬ـ د ‪.#‬ـو را< ﺡ‪ @.‬ا ـ= ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
هـاﯾـ
ﯾ= ‪€9‬ـ
ر ‪" 'G
O‬ـ او ‪ 5‬ش ا‪X‬ـ
ل(ـﯾ ـدـ
ن ا@ زﯾـا ‪4‬ـﯾ &"ـ 
@‬
‫) ـ رد ـﺡ @ اـ
د ا ا@ و !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪ M‬در ز‪9‬ـ = ‪ 5= 9‬اهـ‪ .‬او ‪4‬ـ
وا ـ رو واـ&=‬
‫‪7‬ـ
ت ـد< ا@ و او را ﯾـ 
ـ) و اﯾ"ـ‪4 Z‬ـ
ﯾـ ‪"& 1‬ـ اش را ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪Y6‬ـ
ز "ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= روحهـ
ﯾـ= ) ‪4‬ـا ‪.#‬ـا ـدن *‪ .‬ﺡ‪5 *4 @.‬ـاو‪9‬ـ د@ و ‪#‬ـ
=ز‪"9‬ـ ــ‬
‫ﯾ&"= *‪ .‬ا"ـ>
ر ــ ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را =ﯾـ
‪"4‬ـ‪ .‬هـﯾـ‪4 Z‬ـ) (" ـ
ﯾ= ـ ‪K‬ـ)‬
‫‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ ـ) ز‪9‬ـ ـ= رُ ا= ا ا@ و ﻁ ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪ O‬اراد< ـ
د ا@ )‬
‫( ـ 
= روحهـ
و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ـ‪b‬اه' ‪Y6‬ـ
ز و ‪#‬ـ
ﯾـ
‪ =9‬دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬هـ
< (
رﯾ‪]N‬ـ) ‪9‬ـ~اد ‪4 ,4‬ر= =‪+‬ـ د‬
‫ـ ‪ += )K‬ﯾـ‪ ) $‬ـ‪b‬اه' ‪.*4‬ـ
ر در "ـ
‪. 2O‬ـ‪R‬ﯾ>= و‪ K‬د دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ و‪& =G‬ـود‬
‫‪ \.4‬از هـ‪R‬ار 
ل دوام ﯾ 
ـ)ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ( ـ 
= ـ‪b‬اه' د‪.9‬ـ ذا(ـ
ً ـ
دا‪9‬ـ و ـ
ﯾ‪M,‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ و ‪.9‬ـوﯾ= ‪
C5‬ه*"ـ‪ .‬ا ـ ‪b‬ه‪ =X‬در ا
س (&ـ
‪.G‬ـ‪ 5 $‬د اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪،‬‬
‫‪K‬ـﯾ
ن ‪9‬ـ ر و ـ ت ا‪ = G‬را ‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪
K +
4‬ودا‪9‬ـ) ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬و ا ـ ه‪"+
4 $‬ـ &ود‪9‬ـ‬
‫‪b‬اه‪ ."! ) =X‬ار
‪ =9‬را در (&ـ
‪.G‬ـ‪ 5 $‬د دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ اراد< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ ) روحهـ
و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ‪ .‬اﯾ دـﯾ ا و ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ﺡ‪@.‬‬
‫ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪4 =9
*9‬ـ)  ـ
د ‪6= 9‬ﯾـ ‪M‬ـ از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ .‬ز‪9‬ـ = ـ ‪K‬ـ دﯾـ=‬
‫‪9‬ـارد ‪M‬ـ ‪4‬ـا ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ‪ .‬ـﻁ روح =(ـ ا‪9‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ زﯾـا‬
‫)‪5‬ـاو‪9‬ـ( !"‪ .‬اراد< ـد< ا@‪ .‬ا‪ ) =9
*9‬هاﯾـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـا ‪# ،=7‬ـ ل و ‪2,3‬‬
‫د‪.9‬ـ =‪XO‬ـ‪ ،‬ـﻁ از ورود ا ‪4‬ـ) درون ‪ 5‬دش ‪. K‬ـ ="ـ و ‪ = 9‬ـ‪b‬ارد اﯾ ‪K‬ـﯾـ
ن‬
‫( ـ 
= زواﯾـ 
ز‪9‬ـ =اش را درـ
ن "ـ‪.‬‬
‫در‪ 5‬ا@ ـدن ه‪.‬ـ[
< ‪"& )4‬ـ 
درﯾـ 
@ ـدن ‪.9‬ـ*@ و (ـدﯾـ ‪4‬ـ) &"ـ 
ا‪4‬ـ‪
C‬ل ـ‬
‫‪ UN+‬در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و دادن و‪<3‬هـ
ﯾـ= ) ‪= UN+‬دا‪9‬ـ درو‪ .Y‬ه*"ـ ‪4‬ـ)‬
‫&"ـ 
‪SG‬ـ ‪@,.#‬هـ 
‪ UN+‬در *‪.‬ـ &"ـ ﯾ@ ا@‪N* ( .‬ـ‪( ،‬ﺡ‪.‬ـ و ـ رد رﯾ‪"N,‬ـ‬
‫ـار دادن ـ
ت ـ
هـ
‪9‬ـ
و ‪9‬ا‪ +‬اﯾ ـ
ن در او و ا ـد ‪ 
>+‬را د!ـ
ر ‪#‬ـﯾ‪9
,‬ـ= ‪5‬ـ
‪O‬ـ‬
‫=ـ
زد‪K .‬ـﯾـ
ن 
ر‪.‬ـ‪ Z‬او را ‪4‬ـ) ﯾ‪( Z‬ـ ‪= u‬ر
‪9‬ـ و ("ـ 
‪N‬ـ
ت او را در اﯾ ‪
K‬ن‬
‫=اـ‪R‬اﯾـ و ‪( ’3
4‬ﺡ ر‪9‬ـ| و ‪=N‬ه 
‪.*4‬ـ
ر =‪ +‬د‪K UN+ .‬ـ
ه و ـ
د< ‪G‬ـ ح‬
‫ه‪.‬ـ[
< ادرا ‪"= 9‬ـ و ‪6= 9‬ـ زد ‪M‬ـ ‪ )4‬وا‪ )C‬ـگ (ـرﯾ‪ ( ) =%‬ﻁ ‪>3‬ﺱ‬
‫ا‪ &G‬هـ 
‪ 5‬دش در ـ
‪ 4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
و ا اﯾ‪%‬ـ
د =‪ +‬د‪ .‬ﯾ&"ـ= در وا_ وا"\هـ
ﯾ= ) در‬
‫ـ
‪ 4‬ـ
د =‪6‬ـﯾ"ـ‪ .‬ه ]"‪ .‬زﯾـ
د< رو در ﺡ‪ 
>.9 ،=XO 2‬ر‪ ،‬اراد< و ‪ 5‬ا@ه 

‫‪ 4 )4 =N+‬ـ 
ا‪=N ،‬هـ 
‪@
O‬ــ
ﯾ= را ‪4‬ـا ‪ UN+‬در ‪ =O‬ز‪9‬ـ = در‬
‫‪ K‬ـ
نهـ 
روﺡ= ــ ـ
د ‪4‬ـ) ه ـا< ـ=‪6‬ورد ) ‪ "( )9‬ـ
در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪4‬اﯾ\ رُخ‬
‫=دهـ‪>4 .‬ـ) در ( ـ 
= "ـ
‪ 2O‬ه*= ‪.9‬ـ‪5 ."! R‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫*= ) !"‪. 5 .‬ـ
ت ‪9‬ـ)ا را ‪4‬ـ= ـ‪R‬ﯾ"ـ ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ
‪5‬ـ دش در ‪6‬را\ ‪ N9‬اهـ‬
‫‪4‬ـ د‪ .‬و‪ =G‬در@ ـ
‪"9‬ـ ﯾ‪ Z‬ـﯾ*ـ
ل زﯾ‪X‬ـ
‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د ) ‪4‬ـ
("‪M‬ـُـ ‪4‬ـ) ه‪R‬اران (>ـ)‬
‫‪5‬ــُد =‪ +‬د‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪X9 =9
*9‬ـ
ﯾـ !"‪6 .‬رزوﯾ= دا‪+
4 )+‬ـ ‪5 )>4‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪" 'O‬ـ و ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ا‪.M9‬ـ‪<R‬ه 
‪ =N+‬او را ‪XG
C‬ـ) ‪">9‬ـ‪ .‬ـ‪b‬ه' در ـ رد‬
‫‪6‬را\ ‪&4‬ـ از ـگ ‪4‬ـا ا‪
*9‬ن ‪ = N‬ﯾـ‪ .‬و‪ =G‬اﯾ ﯾ>= از (&ـ
‪.G‬ـ‪ K $‬ـ
نهـ 

#‬ﯾ‪.‬‬
‫ا@ ــ اﯾ و‪3‬ـ<ا ‪4‬ـا ‪
+ 5‬ﯾ"ـ ا‪
*9‬ن ا@ و وا&‪9 @.‬ـارد‪ .‬و‪3‬ـ<ا ) او از ( ـ
م‬
‫‪B‬ـ
وته
و داوره 
ز‪9‬ـ = ز‪=".‬اش رهـ
‪ 5‬اه ‪+‬ـ‪ .‬و‪ =G‬روح (ـ
‪ \.#‬از ادرا ـ
د‬
‫‪6‬را\ و ه ـ
ه"ـ‪ =M‬در ‪ %‬ـ ‪3‬ـ) ز‪9‬ـ =اش ‪ N9‬اهـ ﯾ 
@‪ .‬در ـ ر(=) اﯾ ـ رد ‪9‬ـ) (" ـ

‫‪#‬ﺱ از ـگ ا>
ن ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@ ‪ )>4‬در (‪%‬ـ= ز‪9‬ـ = ز‪=".‬اش ‪.9‬ــ‪ *. R‬ا@‪.‬‬
‫!ـ‪ُ 7‬ـام در >ـ اﯾ ا@ ) ‪G‬ﺡ‪ )L‬ـ‪7‬ـ
ت او ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ !ـ) زـ
ن ـا =رـ‪ .‬و‪G‬ـ=‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ
< ـا ‪ 9‬ـ=رـ زﯾـا ا ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ) ادرا ‪4‬ــ ـ= ـ ) هـ‪ $‬ا"ـ ن در ‪6‬ن‬
‫‪G‬ﺡ‪L‬ـ) واـ_ ‪ <+‬ا@‪ .‬در واـ_ او (ـ
ا‪4‬ـﯾ@ در اﯾ ــ‪ o R‬ـار ــ) ا@‪ .‬زﯾـا‬
‫ ـ
د ه ‪4 ),.‬ـ) ‪ >+‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ
او@‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه ‪ ),.‬در ﺡ
ل ـار ــ) ا@ زﯾـا ﺡـ
ل ه ‪ ),.‬ا‪4‬ـﯾ@ ا@ و ‪5‬ـاو‪9‬ـ ه ‪4 ),.‬ـ)‬
‫‪ >+‬اـ
د ا در ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ
ت در ( 
= ‪G‬ﺡ‪
L‬ت ﺡ‪ \(
.‬او را ه ـاهـ= ‪5‬ـ اهـ ـد‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ـ ‪K‬ـ) ‪+‬ـ د ) ا ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ
او@ ‪#‬ﺱ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫ه ‪ ),.‬ه ـ
ن ﺡ‪ B‬ر ا@ ) دا‪ F‬ـ
ً (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ اﯾ را در "ـ و ‪4‬ـ)رو‬
‫‪ \X‬ﺡ‪" Z‬ـ‪ ،‬زﯾـا ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ‪ =X‬ا@ ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪ @ K‬ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
هـ روﺡ= ) ـ ش‬
‫ـا =دهـ ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه ‪
4 ),.‬ﯾـ اﯾ را در ذه ‪ 5‬د ﺡ‪1‬ـ… "ـ‪ .‬در ز‪9‬ـ = ( ـ
م اـ
دان ا دا‪5 +‬ـ ت‬
‫ﯾ‪e Z‬ـورت ا@‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ اﯾ ‪ 5‬ت را دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ و ـ‪9‬ـ) ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ع ا‪
*9‬ن ـ‪Z‬‬
‫درو‪9‬ـ= ‪4‬ـهـ‪ .‬و‪G‬ـ= از ‪%96‬ـ
) ‪6‬د ـ
‪ 3‬ـ ـ
ً &= =""ـ او را ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ اهـاف و‬
‫ا‪.M9‬ـ‪<R‬هـ 
‪5‬ـ د ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار ده"ـ ‪5‬ـ ت و اـاﺡ@ ـ= دارد‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫!ـ‪
4 7‬ﯾـ ‪5‬ـ د را وـ‪ u‬ا "ـ‪ .‬اﯾ وـ‪ u‬ـﯾ ـ
ﯾـ) او@‪ .‬اﯾ وـ‪ u‬را ‪
4‬ﯾـ ‪€9‬ـ
ر‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت "ـ زﯾـا (" ـ
(‪5 =%‬ـاو‪9‬ـ ا@ ) ‪4‬ـ

6‬هـ= ـ(‪X‬ـ)‬
‫ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ادرا =‪ +‬د‪ .‬ا ـ !ـ‪ 7‬دارا اﯾ ‪.1.‬ـ@ وـ‪ u‬و ـاـ@ در *‪.‬ـ ا ‪X9‬ـ
‪+‬ـ‬
‫("ـ 
‪N‬ـ
(\ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪O‬ـ ‪9t‬ـ= =‪9 +‬ـ و ـ
در ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د در ا‪ 9‬ـ 
ز‪9‬ـ = &ـ=اش‬
‫وارد ‪ K‬ـ
نهـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪6‬ن ـ ‪9‬ـ) ـ) در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= (&‪.X‬ـ =‪ +‬د ﯾ‪.XO Z‬ـ' ‪.@*.9‬‬
‫ه‪.‬ـ[
< هـ‪ ."! $‬اد‪3‬ـ
ﯾ= ‪9‬ـارد‪ .‬ا ـ !ـ‪ 7‬ﯾـ
دﯾ‪M‬ـ او را !"‪"^4 .‬ـارد ‪5‬ـ د را ا‪Y‬ـ ا ="ـ‪.‬‬
‫او درـ
‪M9‬ـ ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ هـ
‪G‬ـ) !ـ‪7‬هـ
و دﯾ‪M‬ـان را ‪&G
C‬ـ) "ـ‪+b ) =* .‬ـ)‪،‬‬
‫ﺡـ
ل و ‪6‬ﯾ"ـ< ‪9‬ـ~اد ‪ ,4‬را =دا‪9‬ـ‪ .‬و‪ =G‬ﯾـ‪# Z‬ـ‪ M,.# ،Z+R‬ﯾ

‪ u+‬ا‪.+‬ـ
ـ‪+ $‬ـ<‬
‫‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ" ـ
‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ ‪M‬ـ (‪5 =%‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ رو ز‪ ..‬او ﯾـ‪%& Z‬ـ‪ <R‬ـ‬
‫ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـا ا‪Xo‬ـ
ت ‪6‬ن ‪
9‬ﯾ‪4 =,‬ـ‪#‬ـ
‪"= 9‬ـ‪ .‬و ‪4‬ـ) ـف اﯾ">ـ) *= او را ‪)4‬‬
‫‪X‬ـ
رز< =‪XO‬ـ !"‪ 
.‬ر ‪"= 9‬ـ‪ .‬او ﺡ و ‪
K‬دو ا‪K‬ـا ‪"= 9‬ـ‪.3 .‬ــ‪ $‬اﯾ">ـ) ‪.*4‬ـ
ر‬
‫&‪9‬ـ ‪
4‬ﯾـ !"‪" .‬ـ‪ .‬و‪4 =G‬ـ) ‪ُO‬ق رـ‪.6R‬ـ‪"= 3 R‬ـ‪ .‬او از ‪ 5‬د =‪
,N4‬ﯾـ و دﯾ‪M‬ـان‬
‫را ـ رد ‪6‬ـزش ـا =دهـ‪ .‬ه‪.‬ـ[
< *= ﯾ
‪ =N+‬را د‪ 5 +‬د ‪"#= 9‬ـارد‪= .‬دا‪9‬ـ‬
‫ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@ ) =‪ 5‬اهـ او را ‪S‬ـ ب "ـ و‪ =G‬اﯾ هـ‪O $‬ـﯾ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬اﯾ‬
‫ـ رد را ‪4‬ـ) ( ـ 
= *
‪ ) =9‬او را ـ رد ‪ k‬ال ـار =ده"ـ و = ﯾ"ـ ‪
4‬ﯾـ ‪.9‬ـوهـ

‫اـارش را ‪ @ K‬دور را‪9‬ـن ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ)
ر ‪.‬ـد ـ‪b‬ـ =‪+‬ـ د‪ .‬او ‪4‬ـ ‪.3‬ـ) ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از‬
‫ ‪K‬ـ دات ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪X‬ـ
رز< ‪"= 9‬ـ و ‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ) هـ‪= 9 @7‬ر
‪9‬ـ‪ .‬زﯾـا ‪.9‬ـ‪ =,N4 R‬از‬
‫ـرت ا‪5 = G‬ـاو‪9‬ـ ا@ ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ`ـ ر (‪.1‬ـ) ( ـ 
= روحهـ
در اﯾ"‪%‬ـ
‪& )4‬ـ
‪.G‬ـ@‬
‫وادا‪+‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ
هـ
‪9‬ـ
ا‪K‬ـ
ز< =دهـ ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬هـ
‪6‬زاد ‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) ه ـ) ‪ 96‬ــ
‪4‬ـ) وا‪5 )C‬ـاو‪9‬ـ ـرت =دهـ‪ .‬زﯾـا اﯾ ‪O‬ـﯾـ@ ز‪9‬ـ = ا@ و ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫‪4
C‬ـ‪ 2‬اراد< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا‪%9‬ـ
م ‪+‬ـ د‪b >, .‬ه' اﯾ ا@ ) ‪4 =N+‬ـ) ـ رت ﯾ>= از‬
‫(‪.%‬ـ
ت 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪
Q‬هـ =‪+‬ـ د و ـ
ﯾ\ !"‪%( .‬ـ= ‪Y6‬ـ
ز = ـدد‪,.4 .‬ـ اﯾ‬
‫(‪.%‬ـ
ت ـﻁ ‪#‬ـﯾـ<هـ 
ا‪ K‬ـ
‪ ،=3‬ا‪.o‬ـ ﯾـ
ذه"ـ=ا‪9‬ـ ) ـ
ﯾ‪M,‬ـ را ـ=ـﯾ‪"X‬ـ‪."! .‬‬
‫ـد !‪.‬ـ‪M @*.9 R‬ـ ( ﯾـ ا‪( ) =9
*9‬ـ ﻁ ‪.9‬ـو ‪4 @ K‬ـ
ز دا‪ +‬ذه او از‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ‪+ 25‬ـ< ا@‪ .‬اﯾ ‪O‬ـﯾ@ ( ـ
م ـ‪b‬اه' ‪.#‬ـو اـ ل دﯾ ا@‪ .‬ره‪X‬ـان دﯾ"ـ= ‪4‬ـ)‬
‫‪L9‬ـ =رـ ه ‪N4 =M‬ـ
‪O O‬ـز (‪>1‬ات ‪
1‬وت و ـ
ﯾ\ ‪ 5‬اـ)هـ 
‪5‬ـ د ‪.#‬ـو اﯾ‬
‫!ـ‪5‬ـ) ‪"+
4‬ـ‪4 .‬ـ) اﯾ ‪& ) @3‬ـود ا ـ و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ ـ ‪6 )K‬ن !‪.‬ـ‪9 += R‬ـ‬
‫ـ) در ﺡ‪C.‬ـ) ‪X3‬ـ
دات و ـ
ﯾ‪
,‬ت ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) ا‪K‬ـا در ـ=‪6‬ور‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ـد ـ‪b‬ه‪X‬ـ= در واـ_‬
‫‪9‬ـ ‪3‬ـ= (‪9 =%‬ـ
رـ
و ﯾـ
ـ‪ $‬و ‪ \.4‬از ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ا ه ـا< ‪4‬ـ
ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ)هـ
ﯾ= ا@ ) ‪4‬ـ
(`‪o‬ـ‪.‬ـ‬
‫‪+‬ـﯾـ ‪4‬ـ) رو ذه (ـ
‪56‬ـ ز‪9‬ـ ـ= ز‪".‬ـ= ـدـ
ن ‪4‬ـ
‪ 96‬ـ
‪4‬ـ 
ـ= ـ=ـ
‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا‪ 'Y‬ـ‪b‬اه' ‪4‬ـ
رهـ
و ‪4‬ـ
رهـ
از ‪9‬ـ ‪9‬ـ ‪+‬ـ) ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ (ـ
‪%96‬ـ
ـ) ـﻁ ا‪9‬ـ= از (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬او‪.G‬ـ)‬
‫در هـ ﯾ‪ Z‬از را<هـ 
د‪.9‬ـ ‪4‬ـ 
ـ= ـ
‪9‬ـ< ا@‪ .‬وـ= ـ‪b‬ه‪+ =X‬ـوع ‪4‬ـ) از د@ دادن‬
‫‪.9‬ـوﯾ\ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ="ـ ‪4‬ـ) (ـرﯾـ| ـگ ‪6‬ن ه ـ
ن ـ ‪9‬ـ) ـ) در زـ
ن ﺡـ
ل و ـ‪+b‬ـ)‬
‫ا(‪1‬ـ
ق اـ
د< ـا ـ=رـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا اﯾ ـ
ن وا&ـ= ا@‪&( .‬ـ
‪.G‬ـ‪6 $‬ن از ‪X‬ـأ  او‪.G‬ـ)‬
‫ا@ و ‪.#‬ـ
م ‪6‬ن ‪5‬ـ
‪ UG‬و د@ ‪N9‬ـ رد< ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .* .‬ـ
ً از ‪5‬ـاو‪9‬ـ در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و‬
‫رﺡ @ ‪6‬ـ< ا@ و (ـ ﻁ ـ‪X‬ـ= ‪5‬ـ
‪ UG‬و ا‪4‬ـ‪R‬ار وا&ـ= ﯾ&"ـ= ـ
هـ
‪9‬ـ
داد< ‪+‬ـ< و‬
‫‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪.#‬ـ
م ـ
د ا@‪ .‬اـ
د ه ‪,.‬ـ) را< *‪.‬ـ‪ $‬را ‪4‬ـ)ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ &ــ=‬
‫="ـ و‪ =G‬اﯾ ار(‪X‬ـ
ط !ـ‪4 7‬ـ
‪"3‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬دﯾ‪M‬ـان ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ *‪.‬ـ اـ
د ‪4‬ـ)‬
‫ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪9‬ـ
ه"‪%‬ـ
ر و "ﺡـف ـ
زد و ﯾـ
ار(‪X‬ـ
ط ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪5‬ـ دش ا@ ) ‪ 3‬ا‬
‫‪7>,‬ت ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را در ‪C‬ﺡ ز‪9‬ـ ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪4‬ـ
‪ = ’3‬ـدد‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـُام ‪"= \+‬ـ !ـ‪ 7‬را از ‪C‬ﺡ ‪4‬ـ
زهـ 
د‪.9‬ـ ‪5‬ـ
رج "ـ‬
‫و‪ =G‬ه‪.‬ـ[
< ـ
‪9‬ـ ن ﯾـ
‪.F6‬ـ"= ـ
‪+= 9 F‬ـ د‪ ،‬ه‪.‬ـ[
< ـرا(= (&‪"= 9 ..‬ـ و ـ‪=3‬‬
‫‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د را< او ‪ 4‬ـﯾ *‪.‬ـ ‪5 )4‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ ،‬ا ـ !) =دا‪9‬ـ !"‪ .‬ا@‪= .‬دا‪9‬ـ‬
‫) (
م ‪b‬اه' ‪)4
,‬ا‪9‬ـ و در ا‪ @.‬ـار ـ)ا‪9‬ـ و‪ =G‬در ه‪.‬ـ[ﯾ‪ Z‬از ‪
o6‬رش اﯾ را ذـ‬
‫‪"= 9‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[
< از *= در‪ 5‬ا@ ‪"= 9‬ـ ‪.#‬ـو را< او ‪4‬ـ
‪ +‬و از 
ت او (‪.&X‬ـ@ "ـ‪.‬‬
‫=دا‪9‬ـ ) ‪
.*4‬ر از ـدم ‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ !"‪"" .‬ـ زﯾـا ‪
6‬ه= ‪ 5‬د را در ـ‪b‬ه' ـار داد<ا‪9‬ـ‬
‫و ا ـ او ـ
ن ‪.#‬ـو ‪4‬ـهـ ‪ 96‬ـ
ا"ـ
ع =ورز‪9‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ـ‪b‬اه' در ‪" @ K‬ـ 
_ ره‪X‬ـ ـ‪b‬ه‪ =X‬ـ‪4‬ـ ‪"+
4= )O‬ـ‪ .‬اـ
د ا ‪4‬ـ) ( ـ 
= ‪
96‬ن‬
‫) ‪4‬ـ) ‪7‬م او ـ ش ـا =ده"ـ = ﯾـ ) اﯾ ﯾ‪ Z‬ﺡ‪ @.‬ا@ و !ـ‪
4 7‬ﯾـ ‪.4‬ـ}ـ زد (

‫(&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬درو‪ .Y‬را از ﺡ‪% @.‬ـ‪R‬ا "ـ‪
( .‬زـ
‪! ) =9‬ـ‪ 7‬اﯾ را ‪.9‬ـ}ـ ‪5‬ـ) ا@ ‪
4‬ﯾـ در اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ذه و ‪ $*K‬ـ‪ 9‬ـ
 ـدان ‪+
4‬ـ‪ .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ـا(ـ از ( ـ‪
9‬و‬
‫ـه"‪h‬هـ 
@‪ .‬او =دا‪9‬ـ ) هـ‪]96‬ـ) در اﯾ ‪ K‬ـ
ن و‪K‬ـ د دارد ز‪9‬ـ = و (‪.%‬ـ
ت ‪6‬ن ه*"ـ‪.‬‬
‫اﯾ"
ا‪ =G
>+‬ه*" ) او ا‪ 'Y‬در هـ زـ
‪ 96
4 =9‬ـ
ار(‪X‬ـ
ط دارد‪ .‬او ـﻁ ‪
4‬روﺡ= 
ر ="ـ‬
‫ـ) در ه ‪K =% =>+‬ــ)ٔ ا‪ = G‬ﺡ‪.‬ـ
ت ‪+
4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
ه ‪ ),.‬در ‪9‬ـ‪R‬دﯾ>= و ﯾـ
‪ )4‬رو‬
‫ﺡ‪ $%‬زﯾـ
د از ‪6‬ب ـ ‪ += G‬د‪( .‬ـ ‪G‬ش ه ‪ ),.‬رـ‪G6R‬ـ د ا@ و ‪6‬د ـ 
‪3‬ـ
د ‪X‬ـأ (ـ ‪G‬ـ‬
‫او را ‪= 9‬دا‪"9‬ـ‪ .‬هـ‪ ."!$‬ه‪.‬ـ[ ﺱ وا‪G‬ـﯾ و ‪.9‬ـ 

ن او و اـ 
ـ= و ‪X‬ـأ وا&ـ= ‪96‬ـ
ن را‬
‫‪ N9‬اه"ـ دا‪ .@*9‬ا وارد رﺡـ‪ $‬ﯾ‪
4 Z‬ـ<‪ ،‬ﯾ&"ـ= >)ٔ ‪ 9 
6‬ـ
=‪ +‬د ) (*‪.‬ـ‪ $‬روح‬

‫‪41‬‬

‫وا&ـ= ه*ـ= ‪+‬ـ< ا@‪
6 .‬ه= ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪4‬ـ‪b‬ر 
‪+‬ـ) =‪ +‬د و ‪4‬ـ) د@ در‬
‫رﺡـ‪# $‬ـورش =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬وـ= (‪ *K =%‬ـ
‪4 =9‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪6‬ورد< =‪ +‬د ﯾـ‪ Z‬د‬
‫ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـ ‪ = G‬ـدد‪( .‬ﺡـ ‪t‬ت &"ـ او ‪.G 
=O‬ـ
ن ‪Y6‬ـ
ز = ـدد (
اﯾ">) ‪ )4‬ـ(‪X‬ـ)‬
‫(> 
ﯾ&"= ‪R4‬ر *
‪= =G‬رـ‪^ .‬ﺱ ‪6‬ن ‪4‬ـ ‪R‬ﯾـ< = ـ ) اـ
د ا زـ
ن ‪5‬ـ د‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[
< د‪.9‬ـ
‪4‬ـون ـ
هـ
‪9‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬زﯾــا ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ
رهـ
و ‪4‬ـ
رهـ
‪ 5‬د را در ‪4‬ـ ‪R‬ﯾـ
ن ‪= =%‬ـ
زد‪ .‬اﯾ ـ رد در د‪.9‬ـ
ه ‪ =M,.‬و ُـاوم‬
‫ا@ زﯾـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ در اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪%‬ـ= ا@ و او ا‪4‬ـ‪R‬ار وا&ـ= ‪4‬ـا‬
‫ ـ
د ا@‪ ،‬ه ـ
‪9‬ـ
وا ــ رو‪ 2,3 ،‬و روح ـ
د =‪+
4‬ـ‪ ( .‬ـ 
= ﺡ‪.‬ـ
ت از‬
‫ـ!‪ ,‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د و‪G‬ـ= از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
در 
‪XG‬ـ 
 ـ
د‬
‫‪ = =%‬ـدد‪ .‬اﯾ ه ـ
‪ #
9‬ﯾ‪D‬ـ ن‪"#) Quintan‬ـ|( ز‪9‬ـ< ﯾـ

‪XG‬ـ ‪"#‬ـ|(ـ
ﯾ= ـ
هـ
‪9‬ـ

‫ا@‪ .‬اﯾ ‪ \N4‬ا‪L3‬ـ‪ $‬ـ
د ﯾ&"ـ= ـ‪7‬م ا@ ) در ‪ 9
K‬ـ 

#‬ﯾ‪4 .‬ـ) ـ رت ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫در‪6‬ـ< ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ
هـ
‪9‬ـ

‪XG‬ـ دارد ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان و‪.‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ) رو هـﯾ‪ Z‬از‬
‫"ـ
‪ K 2O‬ـ
‪ 9‬ـ 
روح از ‪ K‬ـ) ‪ 
9
K‬وا&ـ= &"ـ ‪"= 3‬ـ‪# .‬ﺱ اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪
.‬ت ‪ )4‬رو هـﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪ 2O‬در ‪ 9
K‬ـ 

#‬ﯾ‪4 .‬ـ) ـ رت 
‪XG‬ـ‪. ،‬ـ‪R‬ﯾ>=‪ ،‬ا‪.o‬ـ‪ّ3 ،‬ـ=‪،‬‬
‫ذه"ـ=‪ ،‬و روﺡ= و‪K‬ـ د دارد‪ .‬و هـ‪$‬زـ
ن ‪4‬ـ)ـ رت ‪.Y‬ـ 
‪XG‬ـ ﯾ&"ـ= ا ‪.9‬ـ‪ R‬و‪ K‬د دارد‪ .‬در‬
‫"‪ (6 )C‬ـ
)"‪C‬ـ) روح( 
ـ‪4 ً7‬ـون ‪ >+‬ا@ و ﺡ‪ B‬ر ‪4= 2C‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬در ﺡ‪.‬‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ) رو ‪"#‬ـ| "‪C‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬او در ه ـ)‪K‬ـ
ﺡ‪ B‬ر دارد و ‪O)C4‬ـ ر هـ‪$‬زـ
ن در ـ(‪X‬ـ)‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ) رو هـﯾـ‪ Z‬از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪.9‬ـ‪ R‬ـار دارد و ‪4‬ـ ـ ‪ K‬دات و (‪.%‬ـ
ت ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= روحهـ

‫‪"4‬ـ
‪4‬ـ ﺡ> @‪
+‬ن ‪
L9‬رت ="ــ‪ ،‬ه ]"ـ
‪4 )>9‬ـ !ـ‪7‬هـ
و وا‪ .‬ا">
ر ‪.9‬ـ‪"= ."! R‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ـ‪b‬اه‪4 ) =X‬ـ) رو اﯾ ‪.‬ـ
ر< ـ ‪G‬ـ ‪<+‬ا‪9‬ـ از ‪9‬ـ
‪.K‬ـ
ن ‪5‬ـ د ) دارا ) 
‪XG‬ـ ﯾ

‫) ـﺡـ) ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان (€‪.‬ـ’ =‪"+
4‬ـ ‪ = N‬ﯾـ‪ .‬اﯾ"
ـا(' ‪#‬ـ
ﯾ‪
6 .‬ه=ا‪9‬ـ )‬
‫‪..‬ـ ‪19
9‬ـ ‪96‬ـا ‪#‬ـ‪b‬ﯾــ)ا‪9‬ـ و ‪6‬رزوه
و اهاف ‪ 5‬د را ‪4‬ـا ر‪
M‬ر در ‪ 96‬ـ
ـار داد<ا‪9‬ـ‪ .‬ا‬
‫ه‪.‬ـ[
< (ﺡـ@ اﯾ ‪"3‬ـ ان ) ‪b‬ه‪
# =X‬ﯾ‪(.‬ـ از ‪o6‬ـ
ر &" ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـار ـ) ا@ ‪N‬‬
‫‪ = 9‬ﯾـ و ا‪ 'Y‬اﯾ ‪
6‬ه= را " =
زد ) ـ‪b‬اه' ا‪4
&,9‬ـ
ت ا"ـ>
ر ﯾ&"= ‪X‬ـأ ا=‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ه*"‪ ( .‬ـ 
= ‪6‬د ـ
و ‪K‬ـ دا(= ) در ‪ 3‬ا‪5 $G‬ـاو‪9‬ـ ز‪9‬ـ = =""ـ هـ ﯾـ‪ Z‬در‬
‫ز
ن "ـ 
‪ 5 =X‬اه"ـ دا‪ @3 @*9‬و‪ K‬د‪+‬ـ
ن ‪ )4‬اﯾ ‪O
5‬ـ ا@ ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ) ( ـ 
= ‪ 96‬ـ

‫از ‪O‬ـﯾ‪%( 2‬ـ= 
‪ 5‬د ‪4‬ـ) رو ز‪ .‬و هـ ﯾ‪ Z‬از "ـ
‪3 2O‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.,N4‬ـ< ا@‪.‬‬
‫ـ
ه
‪ "( 
9‬ـ
(‪5 =%‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬او ‪9‬ـ ر ‪ 9
K‬ـ
و ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪+
4‬ـ ) از ‪+‬ـ) و‬
‫"ـ
ر هـ "‪)C‬ا ‪."+‬ـ< =‪+‬ـ د‪ .‬و= او ‪ = N‬ﯾـ ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪."+‬ـ<‬
‫=‪ +‬د‪ .‬هـ ـ)ا ‪.4‬ـ
ن ="ـ ‪4‬ـا ( 
= ‪ 9
*96‬ـ
‪ ،‬ـ ‪K‬ـ دات و 
ه‪.‬ـ@هـ
ﺡ‪@.‬‬
‫ا@‪ .‬او ﺡ‪.‬ـ
ت =‪ ,N4‬و ( ـ 
= ا‪
3‬ل ‪6‬د ـ
و ـ ‪K‬ـ دات را از ز‪ .‬ـ) (
‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ

‫‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪
6‬ه=‪+‬ـ
ن ‪6‬زاد =ـ
زد‪ .‬او ‪4‬ـا هـ ﯾ‪ Z‬و ه ) ـ' ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ د< و ـ
در ا@‬
‫ه ) !‪.‬ـ‪+
4 R‬ـ و از ‪O‬ـﯾ‪.9 2‬ـو ا ‪ )4‬ه ـ) ‪
,NX4‬ﯾـ‪.‬‬
‫
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـا ‪ 5‬د ﯾ‪+ Z‬ﯾ&@ ا@‪ .‬او ‪XG
Y‬ـ
ً = ﯾـ ) ز‪ = 9‬در ‪ @5‬او@ و‪4 =G‬ـ)‬
‫ز‪ .‬و ‪ 
6‬ن ـ
ن =دهـ و ه‪.‬ـ[
< ا‪K‬ـ
ز< ‪= 9‬دهـ ‪ "3 )4‬ان ﯾ‪ Z‬ا‪
*9‬ن رد ـ
ﯾ\‬
‫ـار ‪.‬ـد‪ .‬او ﻁ (ﺡ@ ‪"3‬ـ ان ـ
هـ
‪9‬ـ
‪"3 )4‬ـ ان ‪
6‬ه= 
=‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫ه"‪ =*( =Ft ) =
M‬اـ
د ا !‪ .‬در روز
ر ُ ‪4‬ـ رو (^ـ)ا اﯾ*ـ
د و ـ ‪)L3‬ا‬
‫و‪3‬ـ… ـد ) ‪ 
'G‬ل ﯾ&"= ـ
هـ
‪9‬ـ
را در ‪ 5 3‬د درﯾـ 
@ ‪ 9‬ـ د‪
4 ،‬ﯾ>= از ‪
+‬ـدا‪ \9‬وارد‬
‫ ‪+ M1‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ‪ +‬ـ
ـ) ه*‪.‬ـ؟‬
‫‪Ft‬ـ= (ـ*= ‪#‬ـ‪.‬ـ‪( :‬ـ >ـ ="ـ= ـ) ه*ـ‪$‬؟‬
‫‪+‬ـ
ـد ‪ +: @1‬ـ

هـ
‪9‬ـ
اــ
د ـ 
ه*‪.‬ـ‪.‬‬
‫‪ {
# =*( =Ft‬داد‪ :‬ا ـ اﯾ ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪4‬ـ) ‪6‬ن ا‪3‬ـ
د دار‪
6 ،‬ه= ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫‪.9‬ـ' (ـ ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫از اـوز ‪&4 )4‬ـ (ـ وارد ‪+ @, 4‬ـ<ا و ه ‪ ),.‬در "ـ
ر ‪5‬ـ اه= ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪6‬د= ه"‪
M‬ـ= ) ‪ )K‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ +‬د و او را ‪O
5 )4‬ـ ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ ) R‬ه*@ ‪",4‬ـ 
‪،‬‬
‫‪
K‬ﯾ‪
M‬ه= در ‪4 @, 4‬ـا ‪ 5‬د ‪ 4‬ـ‪R‬ﯾـ< ا@‪ K .‬ـ
‪.# ) =9‬ـو اﺡ>
م اـ
د ا در ‪ .‬ﺡ‪
.‬ت‬
‫‪ +
4‬و !‪(Z‬ـﯾ در ‪ 5‬ا 
او را ا‪" @4
K‬ـ‪"= ."! ،‬ـ (
‪ 4‬ا‪9‬ـ در ‪ 5 @ K‬دش‬
‫( ‪ 2.‬ﯾ
‪4‬ـ‪ .‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ا ـ ‪4‬ا‪9‬ـ اﯾ هﯾـ) ( ‪4 =.‬ـا ‪ 5 'G
O‬اهـ ‪4‬ـ د ا‪.M9‬ـ‪<R‬هـ 
او را در‬
‫‪L9‬ـ ‪. = 9‬ـد‪.‬‬
‫ـا زدن و درﯾ 
@ ـدن ه ‪ ),.‬ا‪.M9‬ـ‪ <R‬اـ
د ‪ @ K‬ا‪ @4
K‬در‪ 5‬ا@ *= ‪+
4= 9‬ـ‪.‬‬
‫*= ) در‪ 5‬ا@ ="ـ ‪
4‬ﯾـ ‪,‬ـ
ق درﯾ 
@ هﯾـ) ‪ .+
4‬هـﯾـ) ‪4‬ـا ه*= ه ـ
ن‬
‫ا@ ) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
داد< =‪ +‬د‪ .‬و‪ =G‬اﯾ ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
ا@ ) !)‬
‫*= ‪
+‬ﯾ*‪ =M‬درﯾ 
@ هـﯾـ) را دارد‪ > .‬ا@ ه ) ‪
+‬ﯾ*) ‪"+
4‬ـ و‪ (= 9 =G‬ا‪"9‬ـ‬
‫هاﯾـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ را درﯾ 
@ ""ـ زﯾـا ‪X‬ـ
ً ‪ 
6‬د = ‪t‬زم را ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬ا ـ *= ‪6‬رزو دارد هﯾـ)ا‬
‫از ـ
د درﯾ 
@ "ـ‪ ' ،‬او ‪
4‬ﯾـ ‪6‬رام و ‪ UG
5‬ـدد‪ .‬او ‪ (= 9‬ا‪9‬ـ در ﺡ
‪  ) =G‬از‬
‫(ـدﯾـ‪ + ،‬ت‪ $Y ،‬و وﺡ‪ @,‬ا@‪ ،‬هﯾـ)ا درﯾ 
@ "ـ‪ .‬ﻁ *
‪ ) =9‬اﯾ€ـ
ر ـ‪
,9
4 ،‬ط و‬
‫‪5 2+
3‬ـا ه*" ـ
در ‪ )4‬درﯾ 
@ هﯾـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪"+
4‬ـ‪ .‬اﯾ هﯾـ) را ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ) هـ‬

‫‪42‬‬

‫*= ) ‪
K‬ﯾ‪
+ <
M‬ﯾ*ـ)ا در ـو ‪ 6‬ـ
‪ '* =9‬ـد<‪= ،‬دهـ‪ .‬ه
< !ـ‪ 7‬در‬
‫‪
6‬ه= ا‪=9
*9‬اش دﯾ‪M‬ـ ‪B‬ـ
و زـ
ن را ﺡﺱ ‪">9‬ـ‪M9 ،‬ـا‪%( =9‬ـ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان‬
‫‪)3 %‬ا از ‪7>,‬ت ‪ =#‬در ‪ =#‬در ‪+b‬ـ)‪ ،‬ﺡ
ل و ‪6‬ﯾ"ـ< را رهـ
=
زد‪ .‬ﺡود<هـ 
‪B‬ـ

‫و زـ
ن ‪b#
4‬ﯾـ ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ )4‬اﯾ ‪"3‬ـ ان ) او ﺡ‪ @.‬ا@ و ‪
4‬ورود ‪ )4‬زاوﯾـ) &"ـ ‬
‫ز‪9‬ـ = ‪4‬ـدا‪9 += )+‬ـ‪ ،‬زﯾـا ره
ـدن ز‪9‬ـ = ه
‪K
9‬ـ
ودا‪ =M9‬ا@‪
K .‬وا‪=%( =M9‬‬
‫ز‪9‬ـ = ‪4‬ـون اﺡ*
س ‪B‬ـ
و زـ
ن =‪ ) +
4‬ه‪ $‬ا"ـ ن ( ﻁ ـ
د ‪Xo )4‬ـ@ ر‪.‬ـ<‬
‫ا@‪ .‬در ‪%.9‬ـ) ه"‪! ) =
M‬ـ‪ 5 7‬د را (*‪.‬ـ‪6 $‬ن ="ـ و ﯾـ
ً =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد ) ا‬
‫!‪ ( ) ,‬ـ 
= ز‪9‬ـ = ا@ ‪
4‬در ‪ 1‬م ‪
K‬ودا‪
6 ،=M9‬ه= ا‪ =9
*9‬او ‪ )4‬ﺡـ)ا از‬
‫‪"+‬ـ
‪5 @5‬ـاو‪9‬ـ ــ ﯾ&"= ‪
6‬ه= ا‪ G‬ـ= ــ (‪..S‬ـ ‪.#‬ـا ="ـ‪.‬‬
‫‪C‬ـت ‪e‬ـور ا‪
*9‬ن ‪ 3‬ـ(
ً ‪ 5‬ا= &"ـ ‪4‬ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و ‪
4‬ﯾـ د‪3‬ـ
"ـ (ـ
ا‬
‫‪
K‬وﯾـان ‪ 5‬د را ‪4‬ـ او ‪ 
=%‬زد و اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ او ‪
Q‬هـ ‪ +‬د (ـ
‪"3 )4‬ـ ان‬
‫ﯾ‪ Z‬راه" ـ 
ا‪ = G‬هـ ـ ‪9‬ـ) ‪ Z+‬و (ـدﯾـ را از او ‪4‬ـ‪R‬داﯾـ‪^ .‬ﺱ ( ـ 
= ‪X"K‬ـ)هـ 

#‬ﯾ‪.‬‬
‫‪.XO‬ـ&@ ا‪*9‬ـ
‪+ =9‬ـ
ر از ‪9‬ـ ر و ت ا‪ G‬ـ= =‪9 +‬ـ‪ .‬ه"‪ ) =
M‬اﯾ (ـﯾـ ا‪ )4 = G‬او‬
‫داد< ‪ +‬د او ‪
+‬ﯾ*ـ) درﯾـ 
@ ه هـﯾـ)ا از ‪K‬ـ
‪5 '9‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و =(ـ ا‪9‬ـ ‪)4‬‬
‫‪"3‬ـ ان ه >
ر ‪5‬ـاو‪9‬ـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ@ "ـ‪.‬‬
‫هـ روﺡ= ‪6‬زاد =‪+‬ـ د (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ رو ) ـ < &"ـ ﯾ@ ‪4‬ـ
ﯾ*ـ و ‪
K‬ن را ‪"4‬ـ‪M‬د‪ .‬اﯾ‬
‫( ﯾـ ‪ X‬ادرا= ا@ ) !ـ‪ 7‬در ا"ـ>
ر ‪4‬ـان =رـ‪ .‬اﯾ ‪K‬ـ
ودا‪ =M9‬ا@ ــ "‪L‬ـ<ا‬
‫) از ‪4‬ـ
‪^( t‬ـ) ( ﯾـ &"ـ دﯾـ< =‪ +‬د‪ .‬و در واـ_ "‪L‬ـ
< "ـ
‪#
9‬ـ‪b‬ﯾـ ا@ )‬
‫( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= و رهـ
از زـ
ن و >ـ
ن در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪4= .‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ر‪.‬ـن ‪ )4‬ـ
ل >‬
‫ا@ در ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬ه= ا‪.*4 =9
*9‬ـ
ر دور ‪L9 )4‬ـ رـ و‪
4 UN+ =G‬ﯾـ ‪.*4‬ـ
ر " ن ‪+
4‬‬
‫زﯾـا ر‪.‬ـن ‪ )4‬ـ
ل ﯾ‪ Z‬ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ = G‬ا@ ) ه‪$‬ا"ـ ن ﺡ‪B‬ـ ر دارد و در ‪6‬ﯾ"ـ<ٔ دور ـار‬
‫‪M9‬ــ) ا@‪ .‬ا ـ ـد در@ ‪" <
M9‬ـ ‪.9‬ـو ا‪ = G‬را در &‪ @.‬ا‪ 5 =9
*9‬اهـ ﯾـ 
@‪.‬‬
‫ه
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) در &‪"& @.‬ـ =ﯾـ
‪4‬ـ‪6 .‬د= ه ‪(= ),.‬ـ ا‪9‬ـ در ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬ا‪=9
*9‬اش‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ا‪ = G‬را در ﯾ
‪4‬ـ‪ .‬ﻁ ‪
4‬ﯾـ ‪ 5‬دش ‪ .+
4‬ه ]"ـ
ن ) ‪6‬د= ادرا ‪5‬ـ د از ا ا‪ = G‬را‬
‫‪. 3‬ـ‪(2‬ـ =ـ
زد دور ‪ 9‬ـ
ﯾ\ (‪..S‬ـ ="ـ‪.‬‬
‫ا ) ه
‪9‬ـ
‪ K‬هـ<ٔ ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪4‬ـ
‪ 2,3 +‬ا‪ = G‬ا@ و ‪ )4‬ه ‪5 .‬ـ
‪ O‬ﻁ 
رـ 
‪ 5‬ب‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت را (`‪"= .‬ـ‪ .‬ا ه‪.‬ـ[ ـ
< ـ ‪ = 9 u‬ـدد و (
ا‪4‬ـﯾ@ اداـ) دارد‪ .‬وا&‪.‬ـ@ ( ـ 
=‬
‫ز‪9‬ـ = ا@ ) در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪ )4‬ـ رت اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (‪ $*%‬ﯾ 
ـ) ا@‪ .‬و=‬
‫*= ـا(ـ از زواﯾـ 
اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪M9‬ـد‪ ،‬در روح ز‪9‬ـ = ="ـ‪ .‬او =(ـ ا‪9‬ـ از ( ـ 
=‬
‫‪M9‬ا‪ .9‬ـ
و ‪C5‬ـات اﯾ ز‪9‬ـ = د‪.9‬ـ رهـ
‪ +‬د‪ ،‬در ـ ر(=) ‪ 5‬د را ‪ )  )4‬ه*ـ
ن‬
‫&"ـ ﯾ@ ‪4‬ـ
‪4 t‬ـد‪ .‬او ‪9‬ـ) ‪4‬ـ) ـ‪+b‬ـ) =‪M9‬ـد و ‪9‬ـ) ‪4‬ـ) ‪6‬ﯾ"ـ< ‪ )>4‬ﻁ ﺡـ
ل‪ ،‬ا"ـ ن‪ ،‬و‬
‫=دا‪9‬ـ) ـ
د ﻁ در ﺡـ
ل ز‪9‬ـ = ="ـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ ‪
4‬هـ ـ= ) رو ز‪.‬ـ‬
‫‪4‬ـ=دارد ـس ا@ زﯾـا ه ‪ ),.‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ه ـا< او@‪.‬‬
‫‪7‬م ‪5‬ـاو‪9‬ـ در اﯾ ‪
K‬ن ه‪ $‬ا" ن ‪ (
5‬ـ) ﯾ 
ـ) ا@‪ .‬اﯾ (‪X‬ـ) ‪
6‬ه= ا‪
*9‬ن ا@ )‬
‫ه"ـ ز ﺡ ل ‪ <,9‬و (ﺡ ‪ \G‬اداـ) ‪ 5‬اهـ دا‪ 7! .@+‬ه ‪ ),.‬درﺡـ
ل ‪ @,.#‬ا@ و‬
‫=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡ) ـ
ل &"ـ ‪4‬ـ ﻁ در ـ ر(= ) ‪ )]96‬را در ا‪
3‬ل روح رت‬
‫= ‪.‬ـد‪^4 ،‬ـ‪b‬ﯾـد و ‪4‬ـان ا‪3‬ـ
د دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ( ـ
م ‪,4‬ﯾ@ را در‬
‫‪Y6‬ـ ش = ‪.‬ـد زﯾـا (" ـ
‪%‬ـاﯾ= ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ !"‪" .‬ـ‪.‬‬
‫او ـ
در ا@ در ﯾ‪C Z‬ﺡ و‪
6 _.‬ه= ﺡ‪B‬ـ ر دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ و &ـود‪ ،‬ا ـ ‪"+
4‬ـ ‪.9‬ـ‪."! R‬‬
‫ا@‪ * .‬ـ
ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اه ‪4‬ـ 
ـ
ن ‪(= 9‬ـ ا‪"*9‬ـ اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪"+
4‬ـ ـ!ـ) ‪.*4‬ـ
ر ـ
در‬
‫‪4‬ـ) (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا ـ!ـ‪K 'G
O 7‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬ا@ ا‪4‬ـا ‪4‬ـ
ﯾـ در ـو ‪5‬ـ دش ‪96‬ـا ‪%*K‬ـ "ـ‪ .‬از ‪%96‬ـ
ـ)‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت درون اﯾ داﯾـ< و‪K‬ـ د ) ه ـ
‪9‬ـ
‪ 5‬ﯾ‪ =N+ ,‬و ‪3‬ـ
‪.M G‬ـ !ـ‪7‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـار ــ) ا@‪# ،‬ﺱ او ‪4‬ـ
ﯾـ ه ا< ‪4‬ـ
اـ
د ا در ‪ %*K‬ﯾ\ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ه"‪ ) =
M‬ادرا ز‪9‬ـ = را ه
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) ه*@ ‪"4‬ـ
="ـ دا‪ \9‬اﯾ">) ـ ‪K‬ـ د "ـ

‫‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@ ‪4‬ـ او ‪
>+6‬ر = ـدد‪ .‬او ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ( ـ 
= ـ
رـ
هـ
ﯾ= را ) ‪3‬ـ@ ‪6‬ن ‪4‬ـ د<‬
‫ا@ را (‪%‬ـ‪4‬ـ) ="ـ و ﻁ ـ
رـ
هـ 
‪5‬ـاداد را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
اـ ار ="ـ‪.‬‬
‫ا‪4‬ـﯾـ@ ه"ـ‪( =
M‬ـ ﻁ !ـ‪ 7‬در ا">
ر (‪%‬ـ‪4‬ـ) =‪+‬ـ د ) ـ
هـ
‪9‬ـ
او را ‪4‬ـ) ـ) ـ ه*ـ
ن‬
‫&"ـ ﯾ@ =‪4‬ـد و ا‪K‬ـ
ز< =دهـ !ـ‪L9 7‬ـ
ر< ـ ا‪ 3‬ـ
ل ‪#‬ـُ(ـ‪ 7‬ــ ــ هـ 
ـ !ـ‪ Z‬در ‪.‬ـ
ن‬
‫ا‪X9‬ـ < (ـ د<هـ 
ا‪*9‬ـ
‪+
4 =9‬ـ‪4 .‬ـ
اﯾ زاوﯾـ) دﯾـ !"ـ‪L" .‬ـ
هـ= ﺡـود ‪4‬ـ) ﺡـ اس‬
‫‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ و ‪B‬ـ
و زـ
‪9‬ـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬ه ـ) در ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ از او ‪9‬ـ
ا‪.‬ـا‪9‬ـ) در‬
‫ﺡـ
ل د@ و ‪#‬ـ
زدن ‪4‬ـ)رو دا"ـ)هـ 
ـ ه*ـ
‪=9‬ا‪9‬ـ (ـ
‪4‬ـ) ـ)ا ‪4‬ـ"ـ ـ) از ‪%96‬ـ

‫"‪L‬ـ
ه= ا‪4‬ـ دﯾـ< =‪+‬ـ د و ‪"& 
B‬ـ اش ‪.*4‬ـ
ر رو‪ +‬و وا‪e‬ـﺡ ا@‪.‬‬
‫‪4‬ـا ز‪9‬ـ = در ‪ K‬ـ
ن ‪,4‬ـ و (ـ
‪#‬ـ
ﯾـ
ن (‪%‬ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= !ـ‪
4 7‬ﯾـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـاوم در ـ)هـ 

‫&"ـ ﯾ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ > ‪9‬ـ@ ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ .‬روح ‪
6‬ه= ‪K‬ـ 
ـ_ ـد ا@ ـ) در ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ‪5‬ـ
رج از‬
‫(ـ رات ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ـار ــ) ا@‪96 .‬ـا 
و اﯾ*ـ
‪.
9‬ـ<ا‪9‬ـ و‪ =G‬اﯾ"]"‪@*.9 .‬‬
‫زﯾـا روح در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ﺡ ا@‪ .‬ـﺡـ)ا از هُ‪.,‬ـ
ر ا@ ) ز‪9‬ـ = را از‬
‫‪O‬ـﯾ‪ 2‬ﺡـ اس &"ـ اش (‪%‬ـ‪4‬ـ) ="ـ‪ .‬ﺡـ اس &"ـ ـ
در ‪4‬ـ) ‪,‬ـ
هـ<‪( ،‬ـ ر و ادرا‬

‫‪43‬‬

‫ه*"ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ـﻁ از روح 
‪5‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪ 5‬ﯾ‪,‬‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ﺡ‪.‬ـ
ت ‪,N4‬ـ‪ .‬او دارا 
‪XG‬ـ‪ ،‬ذه و روح ا@‪ .‬او روح ا@ و‪ =G‬ه"ـ ز اﯾ را در‬
‫‪>9‬ـد< ا@‪ .‬ﺡـ اس &"ـ او ه"ـ ز &ـ
ل ‪,M9‬ـ)ا‪9‬ـ ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪= 9‬دا‪9‬ـ او ـﻁ روﺡـ= در‬
‫ا‪4‬ـﯾـ@ ا@‪.‬‬
‫روح ‪K‬ـ)ا از ا ا‪ G‬ـ= ا@ و دارا ) ‪5‬ـ 
‪.‬ـ@ در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
ـ ـ
د ا@ ‪4‬ـا €ـ
ل‬
‫ادرا ‪6‬واز ا‪4‬ـﯾ@ ‪4‬ـ) ‪O‬ـﯾ‪ \".4 2‬درو‪9‬ـ=‪."+ ،‬ـن و دا‪ *9‬ا@ و‪ 3 =G‬ـ(
ً دا‪*9‬‬
‫=‪( .+
4‬ـ را(= از هـ‪]96‬ـ) ) ‪4‬ـ ‪.‬ـ) ﺡـ اس درو‪9‬ـ= درﯾـ 
@ ="ـ‪ ،‬دارد ﯾ&"ـ=‬
‫ادرا اﯾ">ـ) !ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾـ<‪."+ ،‬ـ<‪ ،‬و دا‪*9‬ـ) ‪+‬ـ< ا@‪ ،‬ار(‪X‬ـ
ط ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ از‬
‫‪O‬ـﯾ‪ 2‬ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ‪ ،‬ادرا ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬و ادرا ذه"= (‪= U.N,‬دهـ‪ .‬روح ـ ‪K‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ د ـ) ‪ =,N4‬از ‪ ،‬ا ا@ ) ه ا< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ‪4 .‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪K‬ــ) ا‪= G‬‬
‫ا =(ـ ا‪9‬ـ اﯾ"‪9 M‬ـ) در "ـ ـ) ــ‪5‬ـ د ا ــ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
ن ﯾـ
روﺡـ= ه‪.‬ـ[
< در‬
‫ـ(‪X‬ـ) ﺡ‪.‬ـ@‪ ،‬اﺡ*ـ
س ‪>9‬ـد< ا@ ) ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ﯾ>ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬اﯾ ‪5‬ـ اص ا@ ) روح 
‪XG‬ـ را زـ
‪ =9‬در ‪ K‬ـ
ن ـ
د ا‪S+‬ـ
ل ="ـ و (ﺡ@‬
‫(*ﻁ ‪5‬ـ د ـار=دهـ‪" .‬ـل 
‪XG‬ـ و ﺡ‪.‬ﻁ زﯾ*ـ=اش ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ـرت و ادرا= دارد‬
‫) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬اﯾ ) ‪4 @.
5‬ـ@ ‪6‬ورد< ا@‪
4 .‬ز هـ‪ $‬اﯾ ‪4 =M*4‬ـ) در‪K‬ـ) ‪
6‬ه= و‬
‫هُ‪
.,‬ر او دارد‪ .‬اﯾ (ـ ‪.e‬ﺡ= ا@ ‪4‬ـا اﯾ">) !ـا هـ ا‪*9‬ـ

4 =9‬دﯾ‪M‬ـ ‪1‬ـ
وت ا@‪.‬‬
‫هـ‪ ."!$‬در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
ا (> 
= ا@ ) ‪3‬ـم (*ـ
و ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬هـ
و ـ ‪K‬ـ دات و (ـ‪7‬ش‬
‫و (ـاوم ‪ 96‬ـ
‪ K‬ـ@ (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ را ‪"4‬ـ
=‪ 9‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ) (" ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ ‪>4‬ـ) ‪ 9‬ـ ‪9‬ـ) ز‪9‬ـ< *‪1‬ـ) ا"ـ>
ر‪ ،‬ـ
م‬
‫&ـ
ل و ـ!‪ ,‬ـ) دا‪ \9‬ا ‪.9‬ـ‪4= R‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او *= ا@ ) ‪+‬ﯾ&@ ا‪ ،= G‬ﺡ> @‬
‫‪ ،=9 
6 
9
K‬و ‪> 3‬د ذه و روح ا‪ =9
*9‬را ‪ =4 5 )4‬ه" در
‪M9‬ـ &"ـ ‪ 
،‬ﺡـ‪،‬‬
‫‪ M,.#‬ﯾ= و ا‪%9‬ـ
م &‪%‬ـ‪R‬ات‪= ،‬دا‪9‬ـ‪ 2,3 .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـا ( 
= !‪7‬هـ
در‬
‫‪(t
4‬ﯾ "‪ )C‬وا_ ‪ <+‬ا@ و ‪
X9‬ﯾـ ‪)9 )4‬ا دﯾ‪ M‬در ‪ L9‬ـ) ‪ +‬د‪ .‬ه"‪ ) =
M‬هﯾـ)‬
‫‪ 7! )4 2,3‬داد< =‪ +‬د او ‪
4‬ﯾـ ‪ " \+ ,.4‬زﯾـا ﺡ‪ 2‬درﯾ 
@ ا(' ‪ t
4‬درو‪ =9‬را از‬
‫‪O‬ﯾ ـ
هـ
‪9‬ـ
‪6 @4‬ورد< ا@‪ .‬ا !‪ 7‬در اﯾ رد ‪+ 5‬ﺡ
ل ‪# ،+
4‬ﺱ ﺡ‪5 @.‬ـاو‪9‬ـ در‬
‫واـ_ ادرا ‪ 5‬د او@‪ 4 .‬ـ ا@ ) از ‪O‬ﯾ‪. 2‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪
4‬اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار‬
‫‪.">9‬ـ‪>4 $‬ـ) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا(' درو‪ =9‬اﯾ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـار ‪ +‬د زﯾـا ( 
ـ
ً (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اار از '‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ) هـ !‪7‬ﯾ= ) (ﺡ@ ﺡ
ﯾ@ و راه"
ﯾ= او@‪
K ،‬ر =‪ +‬د‪ .‬اﯾ ‪O‬ﯾ@ درو‪=9‬‬
‫ا@ و ( 
= *
‪ )4 ) =9‬ـ
هـ
‪9‬ـ
= ـو‪9‬ـ ‪ 9 
6  )4‬ـ
ار(
=ﯾ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫ا ه ‪ ),.‬در ‪"K‬ـ‪.9 
4 h‬ـا‪%9‬ـ
ن و ( ـ 
= ـ‪b‬اه' دﯾ"= و ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ
ت و ( ـ‪ 9‬ـ
ﯾ= )‬
‫( ﻁ ‪+ 25‬ـ<ا‪9‬ـ‪+
4= ،‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬اﯾ ‪b‬اه' دﯾ"= و (ـ د<هـ 
دم ه ‪=& ),.‬‬
‫د<ا‪9‬ـ 
‪,.# _9‬و ا در ‪
# 
9
K‬ﯾ‪9 + .‬ـ‪ ) =9
* .‬از ‪.#‬ـو ="" ‪ 3‬ـ(
ً‬
‫‪bK‬ب (
‪.o‬ـات ‪.9‬ـوه 

د =‪9 +‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ
ز زﯾـ
‪9‬ـ) در واـ_ ‪ 3‬ـد ‪.].#‬ـ< ‪.9‬ـوهـ
‪4‬ـ)رو ا‪9‬ـ اع دﯾ‪M‬ـ ‪.9‬ـوهـ 
ـ‪=3‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪6‬ـﯾـ< او =‪ ."+
4‬از ‪O‬ـ= ( ـ 
ـ= ‪.9‬ـوهـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ـ'‬
‫> 
او ﯾ&"ـ= ـ
هـ
‪9‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ"ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ را< دﯾ‪M‬ـ‬
‫و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬زﯾـا او ا‪&,9‬ـ
ب ده"ـ< ‪.9‬ـوهـ 
@‪ .‬ه ـ) ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪ 9‬ـ ‪9‬ـ) اﯾ ـ رد را در‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ـ
د‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ)رو ز‪
, .‬هـ< ""ـ و ـ ‪K‬ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـ) هـﯾـ‪ Z‬درون ‪5‬ـ ﯾ\‬
‫ا‪&,9‬ـ
ب ده"ـ< ‪.9‬ـوﯾـ= ه*"ـ ) ‪4‬ـ) ( ـ 
= ﺡ‪.‬ـﻁ زﯾ*@ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪4‬ـ‪,N‬ـ و ‪96‬ـا‬
‫‪5‬ـ‪"= 2‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت در ـ &‪.‬ـ= &ـ
دل ـار ـ) ا@ ) ا‪9‬ـ‪
L‬ر =رود از ‪.9‬ـو ــ‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ‪o6 ،‬ـ
ر ا و !ـ‪7‬هـ
ﯾـ= ـ) ( ‪K‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ا ـ&‪C‬ـ ف دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ‪ ،‬دـ
ع "ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪ UN+‬دﯾ‪M‬ـ ‪6‬ـ
د< =‪ +‬د (&ـ
‪.G‬ـ‪t $‬زم را ‪@ K‬‬
‫‪K‬ـ
‪".,9‬ـ= درﯾـ 
@ "ـ‪ ،‬ا‪K‬ـ
ز< ‪9‬ـارد از ـو ‪. 3‬ـ
ت ‪5‬ـ د در اﯾ ز‪9‬ـ = "ـ
ر< ‪.‬ـ "ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ) &‪ @.‬اـ
د ا (ـ ﻁ ‪ +‬رش و ‪9‬ـ
ر‪e‬ـ
ﯾـ= ‪.#‬ـوا‪ \9‬در ا ـ رد ﺡ ـ) ـار‬
‫= ‪.‬ـد او از ‪ 5‬د دـ
ع ‪ 5‬اهـ ـد‪ .‬ا‪XG‬ـ) ‪9‬ـ) ‪4‬ـ) رو‪ ) =+‬ا‪
L9‬ر ـ=رود ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ) ‪O‬ـﯾ=‬
‫ـ) &ـود > ا@ (‪.N,‬ـ‪ U‬ده"ـ‪ .‬اﯾ دـ
‪.3‬ـ) از "ـ
‪ 2O‬درو‪9‬ـ= و ‪4
C‬ـ‪ 2‬اهـاف ا‬
‫‪K‬ـ
ر =‪ +‬د‪96 .‬ـ
ن ) ‪ +‬رش =""ـ و ‪3‬ـم ر‪e‬ـ
ﯾ@ ‪.#‬ـا =""ـ‪ 9 ،‬ـ=( ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ) اـ
د‬
‫ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت و ﯾ
 &‪4 \.‬ـ) ز‪9‬ـ = ‪ CG‬ـ)ا وارد ""ـ‪ .‬ا ـ !"‪"" .‬ـ ه ‪.5 ),.‬ـ=‬
‫ـﯾـ_ ‪%‬ـ
زات =‪+‬ـ ‪9‬ـ ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ) ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً (ـ ﻁ ‪ UN+‬درﯾـ 
@ ""ـ< و ﯾـ
*
‪9‬ـ=‬
‫) او‪e‬ـ
ع را رد ‪4‬ـر= ـار =ده"ـ‪ U.N,( ،‬داد< ‪9 += 9‬ـ‪.‬‬
‫‪96‬ـ
ن ) ـز‪9‬ـان ا =‪"+
4‬ـ در واـ_ ‪*#‬ان و د‪5‬ـان ‪K‬ـﯾـ
ن ـ ت ا‪ G‬ـ= ه*"ـ‪96 .‬ـ
ن‬
‫ ــ
‪9‬ـ
ن ‪3‬ـ ‪5‬ـ ﯾ‪",‬ـ و از ‪K‬ـ
‪9‬ـ' &‪X‬ـ
ن ـ) ‪K‬ـ *ـش ا را = ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ ،‬ر‪9‬ـ|‬
‫=‪",‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪ (= 9‬ا‪9‬ـ ‪ \.4‬از ‪]96‬ـ) ـ) =‪,N4‬ـ درﯾـ 
@ "ـ‪ .‬اﯾ ـ رد ‪4‬ـا‬
‫( ـ 
= ‪ C‬ح ‪
6‬ه= ﺡ@ دارد‪4 .‬ـﯾ &"ـ
) ا ـ ـد از ـ
هـ
‪9‬ـ
در‪ 5‬ا@ هـﯾـ)ا‬
‫"ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ ‪C‬ـﺡ ‪
6‬ه= ‪t‬زم ‪ @ K‬درﯾـ 
@ ‪96‬ـا دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬ا ـ ‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ در‪ 5‬ا@‬
‫او ‪ .4‬ـ د< ا@‪ .‬او ‪ (= 9‬ا‪9‬ـ ‪3
4‬ـم ‪6‬ـ
د = ‪t‬زم در ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه=اش (ﺡـ@ در
‪M9‬ـ ـار‬
‫‪.M4‬ـد‪ .‬ا ـ ‪
9‬ا‪.‬ـ ا@ و
< درو ="ـ ا>
ن ـ= ‪4‬ـا ا‪K‬ـ
‪ 5 @4‬اـ)اش و‪K‬ـ د دارد‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ا ـ ‪ \.#‬از ‪>96‬ـ) ‪6‬ـ
د = دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ در ‪9 %*K‬ـ ر ‪+
4‬ـ‪ $* ،‬ا@ ) !"‪.‬‬
‫&‪%‬ـ‪<R‬ا رُخ ‪= 9‬دهـ‪ .‬و‪ =G‬ا ـ در (‪X‬ـ) ‪
6‬ه= ‪t‬زم ـار ـ) ‪4‬ـ
‪ +‬و ‪9‬ـ ر و ـ ت را‬
‫‪XC4‬ـ ‪#‬ﺱ اﯾ هـﯾـ) ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= را از ـ
هـ
‪9‬ـ
را درﯾـ 
@ ‪5‬ـ اهـ ـد‪96 .‬ـ
ن ) ‪9‬ـ
ا‪.‬ـ‪،‬‬
‫‪.‬ـ و ‪ .M Y‬ه*"ـ و *
‪ ) =9‬ﺡـ
‪"K‬ـ ‪  )4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪K‬ـ‪b‬ب =‪9 +‬ـ‪ .‬زﯾـا ‪
96‬ن‬
‫) ‪X‬ـ
ً ‪.‬ـ =‪"+
4‬ـ ‪R4‬ر ـﯾ ‪b#‬ﯾـ‪
M‬ن ‪ 2,3‬او ه*"ـ‪7 .‬ﺡ ـ 
او ‪
o6 ،2,3‬ر‬
‫&"ـ ا‪ ,( ،‬ﯾ ـ
و ‪ 
,,N4‬او ه*"‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪.‬ـ
ن ‪.‬ـ‪K ،‬ـ ان‪9 ،‬ـ
ا‪.‬ـ‪.X5 ،‬ـ’‬
‫و ‪= .M Y‬رود (ـ
ـ‪7‬م ا را *ـش دهـ‪ .‬او ـﻁ ‪ ( )4‬ـ 
= ‪>9
96‬ـ) ‪7‬ـ
ت ="ـ‬
‫‪ ،2,3‬اﯾ ـ
ن و ‪,9‬ـ
ط =دهـ‪ ،‬ﺡـ
ل ‪+‬ـ
ﯾـ ﯾ‪4 Z‬ـ )‪ ،‬در ‪ Y6‬ش ـ ﯾـ
ﯾ‪# Z‬ـ
‪G‬ـ ‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫و‪ =G‬در ـ‪7‬ـ
ت ‪
4‬هـ ـام ( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ)رو ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= در ‪ \9
K‬دارد اﯾ€ـ
ر ="ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪ 3‬ـ
ل ‪9 ,5‬ـ@‪.6‬ـ‪ R‬و زور ـ ﯾـ
‪9‬ـ) را ـدود =‪ +‬ـ
رد و (& ـات ‪5‬ـ د‬
‫را ‪&
K )4 @X*9‬ـ) و ‪
L9‬ـ= ) در ‪6‬ن ز‪9‬ـ ـ= ="ـ =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬در ‪.3‬ﺡـ
ل (‪.&X‬ـ@ از‬
‫هـ ـ ‪9‬ـ) ـ
‪9‬ـ ن ‪ ) ,4‬ـ
‪9‬ـ_ ‪6‬زاد او و !ـ‪7‬هـ
ﯾ\ =‪+‬ـ د ﯾ&"ـ= ﺡودﯾ@هـ
ﯾ= ) ‪4‬ـ‬
‫
‪XG‬ـ‪ ' ،‬و روﺡ\ ‪+
4‬ـ‪ ،‬رد ="ـ‪ .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ ا‪5 .9‬ـاو‪9‬ـ را ادرا‬
‫="ـ‪.‬‬
‫ا ه
‪9‬ـ
ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ و ـ
هـ
‪9‬ـ
ز‪ = 9‬را =‪6‬ـﯾ"ـ زﯾـا ه ـ) !‪.‬ـ‪"4 R‬ـ
‪4‬ـ اراد< ـ
د از‬
‫ا 
‪ <+ )5‬ا@‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ‪
,N4‬ﯾ= از ا را ‪4‬ـ ‪R‬ﯾـ ) ه

,N4
9‬ﯾ= از ـ
د‪،‬‬
‫ﯾ&"ـ= ‪C‬ات در‪
,5‬ن ا‪.‬ـ
‪ 9‬س ‪ 2,3‬و رﺡ @ =‪"+
4‬ـ و از ‪6‬ن روحهـ
و ﺡ‪.‬ـ
(= را ‪6‬ـﯾـ‬
‫ـ) ( ـ 
= ‪ K‬دات ز‪9‬ـ< و ‪.Y‬ـ ز‪9‬ـ< در ‪6‬ن ز‪"" = = 9‬ـ‪1 .‬ـ
ت وا&= اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.Y‬ـ 
‪ 4‬ا‪ 9‬ـا"ـ‪ 2,3 )*K4 @1 .‬در او ه‪ <
M].‬از ‪= 9 .4‬رود و اه ‪9 =.‬ـارد‬
‫) د‪" +‬ـ
ن ا ‪
4‬او !ـ) =""‪ .‬ه‪ [.‬ﺱ ه‪(= 9 $‬ـ ا‪9‬ـ ‪
K‬ودا‪ =M9‬او را از ‪X4 .4‬د‪ .‬او‬
‫ > ا@ ( ﻁ ‪6‬د ـ
د!ـ
ر ر‪9‬ـ| و ﺡ"ـ@ ‪+‬ـ د و‪ =G‬ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪(= 9 R‬ـ ا‪9‬ـ ﺡ‪ @.‬ـ
هـ
‪9‬ـ

‫را ‪4
9‬ـ د 
زد‪ .‬او ه ‪ =M,.‬ا@ زﯾـا روح ـ
ل ﯾ 
ـ) ا@ و ـا(ـ از ا‪
>+‬ل و ـ اد ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=‬
‫ا@‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< از ‪ .4‬ر"= و = ‪ .@*.9‬او از ه ‪]96‬ـ) ‪4‬ـا ـدـ
ن ‪3‬ـ
د ـ رد ر‪ |9‬و‬
‫ﺡ"ـ@ و ‪Y‬ـ‪ $‬از د@ دادن و ‪+‬ـ
د ‪4‬ـ@ ‪6‬وردن ا@ رهـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـا(ـ از ‪B‬ـ
و زـ
ن ا@‪ .‬او (‪e =%‬ـور ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و ه‪.‬ـ[
<‬
‫از !‪ ,‬ـ) وا&ـ= &ـ@ و ﺡ‪.‬ـ@ ‪K‬ـا ‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ‪ .‬او ـ
در ‪4‬ـ) دﯾـن ـ‪+b‬ـ) و ‪6‬ﯾ"ـ<‬
‫ا@ و =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ) دو‪
,‬ن دارد و ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ ) =(ـ ا‪"9‬ـ هـاﯾـ 
او را ‪X‬ـ ل‬
‫""ـ &‪%‬ـ‪R‬ات‪ ،‬در
‪M9‬ـ‪ ،‬و ‪
+‬دﯾ ـ
ﯾ= ‪.4‬ـ 
ـﯾ"ـ‪ .‬ﯾ&"= ‪4‬ـا ( ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ)‬
‫‪
6‬ه= و ‪C‬ﺡ دا‪9‬ـ
ﯾ= ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و =دا‪"9‬ـ !) *
‪ =9‬ه*"ـ و ‪6‬ـ
د = درﯾـ 
@ هـاﯾـ 

‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را دار‪9‬ـ‪.‬‬
‫
ر اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ (
4‬ـ 
= !ـ‪7‬هـ
ﯾ= ) ‪( @ K‬ﺡ ‪t‬ت &" ‪  )4‬او ‪6‬ـ<ا‪9‬ـ‬
‫‪
#‬ﯾـ
ن ﯾـ 
ـ) ا@‪ .‬او ‪ \.#‬از ‪>96‬ـ) !ـ‪ 7‬در‪ 5‬اـ= "ـ‪ 5 ،‬اـ) او را =دا‪9‬ـ‪ .‬او‬
‫‪4 \.#
,.#‬ـ) !ـ‪ 7‬هـاﯾـ
ﯾ= =دهـ و‪ =G‬ا ـ !ـ‪6 7‬ـ
د< ‪X9‬ـ
‪= 9 U.N,( +‬دهـ ) هـاﯾـ

‫را درﯾـ 
@ ـد< ا@‪ .‬وـ= !ـ‪6 7‬ـ
د< ا@ ـ ‪+= )K‬ـ د و ‪4‬ـ

,9‬ط ـاوان ‪4‬ـ
ت‬
‫اـ
د ا را درﯾـ 
@ ="ـ‪96 .‬ـ
ن ) ( ﻁ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ‪4‬ـ) ـ) ه*
ن‬
‫&"ـ ‪4‬ـد< =‪+‬ـ ‪9‬ـ ‪.*4‬ـ
ر ‪ 5‬ش ا‪
X‬ل =‪"+
4‬ـ‪ 96 .‬ـ
ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪ )4‬دور از‬
‫ﺡودﯾ ـ 
‪B‬ـ
و زـ
ن = ‪ "".4‬ـا(ـ از ‪ 9
K‬ـ 

#‬ﯾ‪+ ،.‬ـ
د و ‪4‬ـ
ت ﺡ‪.‬ـ
ت را درﯾ 
@‬
‫=""ـ‪ @.
( .‬ﺡ‪
4 @.‬در‪ >+ \,5‬ه "ـش و ‪, 4 =.‬ـ= ا ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ) ‪)4‬‬
‫) ر‪.‬ـ<ا‪ 9‬ا‪K‬ـا = ـدد‪ .‬در ‪
K‬ن ‪
#‬ﯾ‪ .‬ـ`ـ رﯾ@ ا س ا‪%9‬ـ
م ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫روﺡ ـ
ﯾ= ) در ‪ K‬ـ
ن ‪
#‬ﯾ‪ .‬ه*"ـ ه"‪ ) =
M‬ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ ‪9‬ـ درون ‪ >5
+‬ـ 
ﺡ*=‬
‫ ـار ــ)ا‪9‬ـ و در ‪ K‬ـ
‪( =9‬ـ ه = ‪4= *4‬ـ‪9‬ـ ( ﻁ ا ﺡ ل = ـد‪9‬ـ‪ .‬ه"‪=
M‬‬
‫) ‪"+‬ـ
‪ 5 @5‬ﯾ‪ )4 ,‬ادرا ‪ 5‬ﯾ‪%" ,‬ـ =‪+‬ـ د ‪ )4‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت در‬
‫‪ 9
K‬ـ 
‪.#= =, 4‬ـ ‪9‬ـد (ـ
*‪ .G k‬ـ 
&"ـ ‪5‬ـ د را در ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪.4‬ـ
‪4‬ـ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘـﻢ‬
‫ﺑﺮﺗـﺮي ﻋﺸـﻖ‬
‫ا‪X+‬ـ
< ‪ 3‬ـ<ا ) > ا@ !ـ‪ 7‬در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ(ـ>' ‪ +‬د اﯾ‬
‫ا@ ) ه ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ)ـ رـ_ اـ ر ‪=N+‬اش هـاﯾ@ "ـ‪ .‬اﯾ ا ر ‪7>, 
+‬ت‬
‫‪=N+‬اش =‪+‬ـ د و ‪4‬ـ)‪5‬ـ ص در ـ رد اـاد ) ‪.#‬ـو را< ا ‪ 9‬ـ=‪"+
4‬ـ و ‪4‬ـا ار‪e‬ـ

‫‪ 5‬اـ)ه 
‪5‬ـ د ـ
هـ
‪9‬ـ
را ـا =ز‪"9‬ـ‪ ،‬ـق ‪.#‬ـا ـ="ـ‪.‬‬
‫ـ ‪e‬ـ ع ‪4 2,3‬ـ) اـ
د در@ در راـ 
ه ‪ )k* .‬ـار ـ) ا@‪ .‬ا ـ !ـ‪ 7‬ﯾـ
‪.Y‬ـ‬
‫!ـ‪ 7‬وا&ـ
ً اـ
د ا را دو@ دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ ه‪.‬ـ[
< در‪5‬ـ ا= ‪ @ K‬ار‪e‬ـ
‪ 5‬اـ)هـ 

‫‪
+=N+‬ن از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬او ‪ N9‬اه"ـ ـد‪ =&.XO .‬ا@ هـ
< *= ‪9‬ـ
ا‪.‬ـ ا@ و ه‪.‬ـ[ را<‬

‫‪45‬‬

‫دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـاﯾ\ ‪4‬ـ 
= ‪ 9‬ـ
‪9‬ـ< از ‪O‬ـﯾ‪% 2‬ـاهـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ـ
‪ 4‬دـس (ـ
‪e‬ـ 
 > ـ 

‫&"ـ از اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ="ـ‪.‬‬
‫ا ـ!ـ) وا&ـ
ً ‪e‬ـور(= ‪9‬ـارد زﯾـا او ‪X9‬ـ
ﯾـ در‪ 5‬ا ـ 
‪ 5‬د را از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬وا‪)C‬هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=‬
‫و ـ
د ادا " ‪
4 )>4‬ﯾـ از ‪O‬ـﯾ‪% 2‬ـاهـ 
درو‪ =9‬ا‪%9‬ـ
م دهـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا ـ !ـ‪ 7‬ﯾ
‪.Y‬ـ‬
‫!ـ‪7‬ﯾ= ‪ 
2,3
4‬ذب ‪ 5‬د و در ‪ 5‬ا ـ 
‪.Y‬ـ & ـ ل &= در ‪.‬ـ ـدن اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ ‪
4‬ﯾـ (ـ
وان ‪#‬ﺱ دهـ‪.‬‬
‫اـ
د ‪
4‬ﯾـ ‪6‬زاد ‪ 3‬در ‪ K‬ـ
ن ‪ 3‬ـ 
ا دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬در ‪ 3‬ض او ‪4‬ـ
‪.*4‬ـ
ر ـدـ
ن‬
‫ـ ا‪K‬ـ) ا@ ) دا‪ F‬ـ
ً در‪ 5‬ا@ ﺡ ‪7>,‬ت ‪5‬ـ د را از او =""ـ‪ .‬اﯾ" ـ
ـدـ
‪ =9‬ه*"ـ‬
‫) ‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ ‪ 2,3‬را ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـ‪9‬ـ‪ .‬ا ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ‪ =7‬از ‪!
4 2,3‬ـ‪ M4 7‬ﯾـ ‪
4‬ﯾـ ‪2,3
4‬‬
‫‪#‬ـ‪b‬ﯾــ) ‪ +‬د‪ .‬ه !ـر ‪.#‬ـوان ـ
هـ
‪9‬ـ
‪,.4‬ـ ‪"+
4‬ـ در‪ 5‬ا ـ
ﯾـ= ) از ‪O‬ف ‪K‬ـ
ه‪7‬ن از‬
‫او =‪ +‬د ‪,.4‬ـ ‪ 5‬اهـ ‪+‬ـ‪& .‬ـود اﯾ را =دا‪"9‬ـ ) ‪
4‬ﯾـ ‪ 3‬ـ< دار *‪.G k‬ـ@ه 

‫‪ 5‬ﯾ\ در ز‪9‬ـ = ‪"+
4‬ـ زﯾـا هـ‪]96‬ـ) ) دار‪9‬ـ ـ‪4‬ـ ط ‪ 
@
4 )4‬ر‪.‬ـ‪ Z‬ز‪9‬ـ = ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن‬
‫=‪"+
4‬ـ‪96 .‬ـ
ن ) اد‪3‬ـ 
‪ 2,3‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را =""ـ ‪
4‬ﯾـ ـ
دق ‪"+
4‬ـ‪ .‬ا ـ‬
‫‪X9‬ـ
‪"+‬ـ ‪ .4‬ـ د< ادا در ـ=‪6‬ور‪9‬ـ و ﺡـف ‪ .4‬ـ د< =ز‪"9‬ـ‪4 2,3 .‬ـا ‪96‬ـ
ن ) در ‪%*K‬ـ ﯾ\‬
‫=‪"+
4‬ـ ‪
>+6‬ر ‪9 += 9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ا@ ) ‪
,N4= 2,3‬ﯾ"ـ‪ .‬در واـ_ ‪2,3‬‬
‫‪.9‬ـو وـ= ا@ ) در ‪.‬ـ
ن روحهـ
ﯾ= ـار ــ) ) (" ـ
‪ 5‬ﯾ‪ ,‬را ‪ )4‬ه ـﯾ‪M‬ـ‬
‫=‪
,N4‬ﯾ"ـ ! ن !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ 2,3 .‬ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ‪.9‬ـو ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪+
4= 9‬ـ ‪>4‬ـ)‬
‫اﺡ*ـ
س ‪ @1+‬و ‪CG‬ـ‪ =. 3 u‬ا@ ـ) ‪6 UN+‬ـ
د< ‪.,N4‬ـن ‪6‬ن ‪ )4‬ه ـ) و هـ *=‬
‫ا@ ) ‪96‬ـا ‪"= 'O‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ ‪
4 2,3‬ﯾـ ‪4‬ـا اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.*4‬ـ
ر ‪.L3‬ـ‪ $‬و ‪>+
4‬ـ < ‪+
4‬ـ‪ .‬ا ـ او از !ـ‪7‬ﯾ=‬
‫‪ N4‬اهـ ) هـ ‪]96‬ـ) در ز‪9‬ـ ـ= ‪5‬ـ د دارد ‪4‬ـا ا ‪4‬ـهـ‪
4 ،‬ﯾـ ا‪%9‬ـ
م ‪+‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪
X9 R‬ﯾـ‬
‫ﺡـ 
ـ او و اـ
د ـار ‪.‬ـد‪ .‬هـ ‪9‬ـ ع ‪.3‬ـ<‪>1( ،‬ـ‪ ،‬ا ر ـ
د و اﺡ* 
= ‪
4‬ﯾـ در ‪@ K‬‬
‫‪.#‬ـو از ـ
هـ
‪9‬ـ
(*‪.‬ـ‪+ $‬ـ د‪( .‬ـ
زـ
‪! ) =9‬ـ‪6 7‬ـ
د< !"‪ 
.‬ر ‪.9‬ـ*@‪6 ،‬ـ
د = ورود ‪)4‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ را ‪9‬ـارد‪ .‬د‪" +‬ـ
ن ا &= در ‪ "#‬ـ
ن دا‪o6 +‬ـ
ر وا&ـ= &"ـ ‪ 5‬اه"ـ‬
‫دا‪ .@+‬رـ
ر ‪ 96‬ـ
‪"*#
9‬ـ ا@ زﯾـا ‪"+
4= 9 <
6‬ـ ‪>4‬ـ) =(ـ"ـ و ‪
4‬ـ‪ )4 =,‬ا‬
‫ﺡ ) =""ـ‪7( .‬ش ‪ 96‬ـ
در ‪4
9 @ K‬ـ د ا ‪e )4‬ـر ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ا@‪.*4 .‬ـ
ر از اـ
(‪.‬ـ‬
‫
ذب &= =""ـ ا و ‪.#‬ـوان ‪96‬ـا ـ رد ﺡ ـ) ـار ده"ـ (
‪.#‬ـ
م واـ&= و ﺡ‪6 @.‬ن‬
‫رـ
‪9‬ـ< ‪,9‬ـ د‪ 96 ،‬ـ
‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ *= را ) ـ 
ـ ق ‪3‬ـ
ﯾـ و ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه=‪+‬ـ
ن ‪.9‬ـ*@ و‬
‫ـ ـ
ﯾ\ ‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪@.N+‬هـ
ﯾ= ‪9‬ـارد‪( ،‬ﺡ ـ ""‪.‬‬
‫ه ‪"= @4
o .‬ـ ) ‪ 96‬ـ
درون ‪5‬ـ د ‪9 =,3‬ـار‪9‬ـ‪* .‬ـ
‪ ) =9‬از اﯾ اـ
(‪.‬ـ 
ذب‬
‫‪.#‬ـو =""ـ و (ﺡـ@ ــ
ن ‪7‬م ‪ 96‬ـ
=‪6‬ﯾ"ـ و از ‪ 96‬ـ
و 
ت‪+‬ـ
ن در ـ
‪ 4‬ا (‪.‬ـ‬
‫=""ـ‪ ،‬ر‪9‬ـ| ‪ 5‬اه"ـ ‪.,‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪o‬ـ از ‪ ,.#‬ـ 
&"ـ در اﯾ ‪6‬د ـ
‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‬
‫زﯾـا `ـ ران =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ا ـ *= ) اد‪3‬ـ 
رو‪. e +‬ـ ="ـ در ـ‪3 7‬ـ
م از ـد‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ ـ ﯾ= "ـ و ‪4‬ـون ا‪K‬ـ
ز< او و ‪96=4‬ـ>) ه‪,‬ـارهـ 
او‪.G‬ـ) را داد< ‪ +
4‬ـ ‪XK‬ـ
ت‬
‫‪4‬ـ‪N4‬ـ=اش را ـاهـ‪ $‬ـ
زد ‪.*4‬ـ
ر ا‪X+‬ـ
< ="ـ‪ .‬و ه ‪,9 .‬ـ
ن ده"ـ< ‪3‬ـم ﺡ‪B‬ـ ر‬
‫‪ 2,3‬در ـد ‪4‬ـ) ا‪7C‬ح رو‪. e +‬ـ ا@ و ‪o‬ـ
‪"= @4‬ـ او ‪ )9‬ﯾ‪ Z‬اـ
د ا@ و ‪ )9‬ﯾ‪Z‬‬
‫رو‪. e +‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر از *ـ
‪ ) =9‬ـ‪ =3‬رو‪. e +‬ـ ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ ‪ +‬ـت ‪5‬ـ د را ‪=O‬‬
‫(ـ
رﯾـ{ ‪ )4‬وا‪ )C‬ـ‪4‬ـ
‪ =9‬ـدن دﯾ‪M‬ـان ‪ )4‬د@ ‪6‬ورد<ا‪9‬ـ‪4 .‬ـ‪4 =5‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ‪+‬ـارت ‪.6‬ـ‪ R‬و‬
‫ ـ ‪9‬ـ) ‪ +‬ـت ‪.#‬ـ 
‪X‬ـ ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪4‬ـ) ا‪7C‬ح ‪.#‬ـ
م ‪6‬وران اـ ل ‪ 2,3‬را ‪ 9‬ـ= "ـ‬
‫‪" e‬ـ
ً ـ ا‪ .9‬را ) زﯾـ ‪"4‬ـ 
( ـ 
ـ= اد‪3‬ـ
هـ
ﯾ‪
,‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪.9‬ـ‪ R‬ادرا ‪""= 9‬ـ‪]96 .‬ـ)‬
‫) ‪ 96‬ـ
ا‪%9‬ـ
م =ده"ـ اﯾ ا@ ) ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) ا‪ Q‬ـ
را(= ‪3‬ـ 
‪.‬ـ
‪9‬ـ) ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)هـ
ﯾ= از‬
‫‪4‬ـ‪N4‬ـ= و ار(&ـ
‪ =(
+‬را ‪4‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪9R‬ـ ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً دردـهـ
ﯾ= ‪4‬ـا ـ‪.9
4‬ـ
ن ‪ 96‬ـ
در ‪\.#‬‬
‫‪5‬ـ اهـ دا‪ .@+‬ا ـ اﯾ ‪.#‬ـ 
‪X‬ـان درو‪.Y‬ـ ‪.4‬ـ(= دا‪"+‬ـ ‪4‬ـ) ‪19‬ـ_ ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ د ) ‪.#‬ـوان ‪5‬ـ د را‬
‫‪4‬ـ) ‪6‬را= از ار(&ـ
‪+‬ـ
(ـ= ) ‪9 ’3
4‬ـ
‪4‬ـ د‪+‬ـ
ن =‪+‬ـ د ‪ <
6‬ـ
ز‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪.9‬ـ‪,9 R‬ـ
‪9‬ـ) ‪3‬ـم‬
‫‪.M G
3 2,3‬ـ در اﯾ ‪.#‬ـ
م ‪6‬وران ـ
ذب ا@‪.‬‬
‫از ‪%96‬ـ
ﯾ= ) ـدـ
ن ﻁ ‪ )4‬د‪X9‬ـ
ل ـ
ﯾ\ و ( ‪.%‬ـ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ ‪.*4‬ـ
ر از ا‪ Q‬ـ
رات‬
‫‪ 3‬ـ = ‪5‬ـ د را ﻁ در ‪ @ K‬ار‪e‬ـ
!‪ $,‬و ـ ش ـدـ
ن ا‪K‬ـا =""ـ‪ .‬اﯾ ‪ 3‬ـﻁ‬
‫ـ
ز‪9‬ـ< "‪.‬ـ@ ا‪ 9‬ـ
‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و ‪e‬ـر ‪6‬ن ‪.5‬ـ= ‪ \.4‬از ‪.5‬ـ ‪6‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ 96 .‬ـ
ـ ‪K‬ـ)‬
‫‪"*.9‬ـ ـ) ‪4 2,3‬ـ) ‪.#‬ـوا‪,9‬ـ
ن ‪.*4‬ـ
ر ـ‪($‬ـ از ﺡ‪.‬ـ‪+‬ـ
ن ا@‪( ."! .‬ـ"ـهـ
ﯾ=‬
‫ه ‪,.‬ـ) در "ـ
‪ 2O‬روا‪9‬ـ= اداـ) ﯾ 
ـ) و در ‪( =O‬ـ
رﯾـ{ ‪Xo‬ـ@ ‪+‬ـ< ا@‪ .‬اﯾ اـاد ‪N4‬ـ ص‬
‫هـ
‪G‬ـ)ا از (ـس و وﺡ‪ @,‬اﯾ‪%‬ـ
د =""ـ و ‪4‬ـ
ا‪1‬ـ
د< از ‪6‬ن د‪" +‬ـ
ن و ر‪X.‬ـ
ن ‪5‬ـ د را ‪
4‬‬
‫(ـ
‪.o‬ـات روا‪9‬ـ= ) (ـ ﻁ ا‪ Q‬ـ
رات ‪,5‬ـ‪G6$‬ـ د و ه‪,‬ـارهـ 
وﺡ‪6@,‬ور اﯾ‪%‬ـ
د =‪+‬ـ د از ‪#‬ـ

‫در=‪6‬ور‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ‪b‬ه‪.X‬ـ ن اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ‪3‬ـ=ا‪9‬ـ ه"‪ =
M‬ـ) ا ـ ـُ ‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
ن در *‪.‬ـ ‪ 2,3‬واـ_ ‪+‬ـ د‬
‫( ـ 
ـ= ‪4‬ـﯾ ـ
از اﯾ ‪ K‬ـ
ن ر‪4 @5‬ـ=‪"4‬ـد‪ .‬اﯾ را< ﺡـ= "‪C‬ـ= ‪.9‬ـ*@ زﯾـا &ـود در‬
‫‪O‬ـ= ‪
6‬هـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=‪+‬ـ
ن ـ!‪ ,‬ـ) ‪ 2,3‬وا&ـ= را =ﯾـ
‪"4‬ـ‪ .‬ـ‪R‬وـ
ت اـ= ‪@ K‬‬
‫‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ

ه
‪9‬ـ
‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ـو("ـ=‪ 2,3 ،‬و رهـ
ﯾـ= از هـ ـ ‪9‬ـ) (&ـ'‬
‫ـ‪b‬ه‪X‬ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ روحهـ 
زﯾـ
د ا‪.‬ـ
ز ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ
اـ
د ا را ‪ N9‬اه"ـ ﯾـ 
@‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫ر‪3‬ـ
ﯾ@ اـ ل ا‪5‬ـ‪7‬ـ= ه‪.‬ـ[ ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ
ـ‪7‬ـ
ت ـ
هـ
‪9‬ـ
‪9‬ـارد‪ .‬رو‪>1"+‬ـان ‪.9‬ـ‪1 R‬ـ
ت‬
‫‪4‬ـ(ـ ‪ @ K‬اﯾ ـ‪7‬ـ
ت ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬روح اﯾ ‪+‬ـ
ﯾ*ـ‪ =M‬را در ‪ =O‬ز‪9‬ـ ـ=هـ 
‪+b‬ـ) ‪5‬ـ د‬
‫ﯾ 
ـ) ا@‪ ( .‬ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) ‪ )4‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪6‬ﯾ"ـ در ‪+b‬ـ) ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ
او‬
‫‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ ﯾ&"ـ= ‪6
4‬ن ‪ =.N+‬از اـ
د ا ) ه ‪ ),.‬در روح و از ‪"K‬ﺱ ‪7‬م ‪%‬ـ= ‪4‬ـ د<‬
‫ا@‪ ،‬ـ(‪X‬ـﻁ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬وـ= *= ‪.#‬ـو *‪.‬ـ ا ‪+
4‬ـ ‪4‬ـ) زود ا‪". O‬ـ
ن ﺡـ 

‫="ـ ) در *‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـﺡ ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـار ــ) ا@‪ .‬او در ‪ 2,3 @ K‬و‬
‫‪.5‬ـ‪5‬ـ اه= ‪,.4‬ـ ‪4‬ـا دﯾ‪M‬ـان ‪4‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬او ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ‪ K )4‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪=9‬‬
‫هـاﯾ@ =‪+‬ـ د‪K .‬ـ
ﯾ= ) ‪
6‬ه= (‪X‬ـﯾ ‪4‬ـ) ‪K‬ـﯾـ
ن ـ= =‪+‬ـ د ) ﻁ ‪)4‬ـ رت ‪9‬ـ ر‬
‫دﯾـ< و ‪4‬ـ
ـ ‪.‬ـ= ا ‪."+‬ـ< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫' دـﯾ ا ه ـ
‪9‬ـ
‪+
4= 2,3‬ـ‪ .‬اﯾ ‪K 2,3‬ـ هـ< ا‪ = G‬ا@ ) ( ـ
م ﺡـ
ﯾ‪ 2‬را‬
‫‪4‬ـ
هـ‪ $‬ﯾ‪9
M‬ـ) =ـ
زد و ( ـ 
= روحهـ
را ‪4‬ـ)ـ ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ـد‪6‬ور ="ـ‪ .‬هـ!ـر روح‬
‫در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪(t
4‬ـ =رود ‪ 2,3‬او ‪.L3‬ـ‪($‬ـ = ـدد‪ 2,3 .‬ه ـ
ن ر‪+‬ـ)ا ا@ )‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪ )4‬ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪M9‬ـ) =دارد در واـ_ ه ـ
‪9‬ـ
‪K‬ـ هـ< ـ ـ
د و ا ه*=‬
‫‪4= \N4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه"‪ ) =
M‬ا‪*9‬ـ
ن (ـ ‪K‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)ـ ‪3 2,3‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ &‪ C‬ف‬
‫="ـ ( ـ 
ـ= ر‪|9‬هـ
ﯾ\ از ‪= .4‬رو‪9‬ـ‪ .‬ا‪XG‬ـ) ‪4‬ﯾـ ‪ 1‬ـ م ‪.9‬ـ*@ ) ( ـ
م ‪9‬ـ ع ‪,4‬ـ در‬
‫ﯾ‪ Z‬زـ
‪4 =9‬ـ)رو اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪& K‬ـ
ً ده"ـ< ‪3 2,3‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ ‪ 5‬اه"ـ ‪4‬ـ د‪ .‬زﯾـا در ‪
6‬هـ= ‬
‫ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= !"‪.! .‬ـ‪ R‬ـار ‪M9‬ــ) ا@‪ .‬ا ـ *= ‪+‬ـوع ‪*K )4‬ـ‪%‬ـ ‪" 2,3‬ـ ‪96‬ـا‬
‫‪ 5‬اهـ ﯾـ 
@‪ .‬ا ـ ‪+‬ـاﯾ‪4 =C‬ـا ‪+ F 
2,3‬ـ د‪ ،‬ـ ا‪9‬ـ_ ‪4‬ـ ‪K‬ـ د ‪ 5‬اه"ـ ‪6‬ـ‪ .‬ا ـ ‪ 4‬رو‬
‫‪9‬ـ>
ت ‪o6‬ـ
ر &"ـ ‪4‬ـ
‪6‬راهـ

‪ & ،‬ـ
ن ا ‪%‬ـ
د‪" )G‬ـ در اﯾ *‪.‬ـ ‪>9 =,.#‬ـد< ا@‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ﺱ دو@ ‪9‬ـارد اﯾ *‪k‬ـ) را ‪4‬ـ) او ـ‪b‬ـ ‪+‬ـ ‪9‬ـ و‪ 4 =G‬ـﺡـ
ل ﯾ‪ Z‬وا&‪.‬ـ@ ا@‪.‬‬
‫*ـ
‪9 ) =9‬ـ>
(= را ‪% @ K‬ـ
د‪C )G‬ـح =""ـ ه"ـ ز در "‪C‬ـ) ذه ـار دار‪9‬ـ و (ـ

‫زـ
‪ ) =9‬در ‪%96‬ـ
ه*"ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـُاوم ‪9‬ـ
را‪5 =e‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د و ‪1‬ـ
ه‪.‬ـ‪7 $‬م ا‪،2,3 ،‬‬
‫‪6‬زاد و ‪"N‬ـ
ن اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ـ رد ‪X‬ـ
ﺡ€ـ) و ‪ \> ,‬ـار =ده"ـ‪.‬‬
‫*= ) در !"‪ .‬ـﺡـ)ا واـ_ ‪+‬ـ< ا@ ‪1‬ـ
ه‪.‬ـ‪ "# $‬ـ
ن ‪7‬م ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪%*K‬ـ ‬
‫‪5‬ـ اهـ ـد و‪G‬ـ= در ‪1 'O‬ـ
ه‪.‬ـ = ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د ) ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل د‪t‬ﯾ= ‪4‬ـا‬
‫( ‪.K‬ـ) ا‪ 3‬ـ
ل اـ
د ا ‪ 5‬اهـ ‪ @,‬و ‪4‬ـا هـ !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪#‬ـ 
‪5 =N‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و‪=G‬‬
‫ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ N9 R‬اهـ ﯾـ 
@‪ .‬او ﯾـ
‪]96‬ـ) ) در ‪
o6‬ر ـس ا ‪+ 9‬ـ) ‪+‬ـ< ا@ را =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد ﯾـ

‫ه‪.‬ـ[‪ .‬اﯾ ‪4‬ـا *ـ
‪ ) =9‬ه ‪ ),.‬ـ
در ‪4‬ـ) ‪C‬ـح ـدن ‪k‬ـ ا‪t‬ت و ﯾـ 
‪{
#‬هـ 

‫"‪4 =C‬ـا ‪k‬ـ ا‪t‬ت ‪5‬ـ د ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪.*4 ،‬ـ
ر ‪ >,‬ا@‪.‬‬
‫‪#‬ـُ\ ـ ﯾ
‪%*K‬ـ ـ ‪
4‬ﯾـ ‪.4‬ـ 
ـ زد "‪
>%‬و ‪5‬ـ د را "ـل "ـ‪ .‬او ‪
4‬ﯾـ ‪ 5‬ﯾ\ ا‪XL9‬ـ
‪ =O‬و‬
‫"ـل ا>ـ
رش را ‪.4‬ـ 
ـ زد و ﺡ@ ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ و ‪B‬ـ
و( ـ
ﯾ\ را ‪4‬ـا‪9‬ـ‪ .‬او ‪
4‬ﯾـ در ز‪".‬ـ)‬
‫‪4‬ـ‪ =5‬از ‪ k‬ال و ‪ K‬ا‪ 4‬ـ 
درو‪9‬ـ=اش ‪6‬را\ دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ و ‪5‬ـ د ‪ 96 MN
#‬ـ
‪+
4‬ـ ــ ‪)9‬‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
و ‪9‬ـ) ‪6‬راهـ

‪ ،‬ـﻁ ‪5‬ـ دش‪6 .‬ن و@ ا@ ) ‪4‬ـون ‪>96‬ـ) ‪4‬ـا‪9‬ـ‪= ،‬دا‪9‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـون‬
‫ادرا‪ ،‬در ="ـ و ‪4‬ـون دﯾـن‪".4= ،‬ـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ ) هـ‪]96‬ـ) ( ﻁ ـ
هـ
‪9‬ـ
‪1‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ د ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ) ‪4‬ـ (ـ دارد ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ ‪>4‬ـ) ‪K‬ـﯾـ
ن ا ا@ )‬
‫‪%‬ـ= = ـدد‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ‪+ 9‬ـ) و ‪1‬ـ) ‪+‬ـ< ا@ ‪9 X‬ـ ‪" =3‬ـ‪ 2C‬ﯾـ
اـ‪t‬ل و‬
‫هـف س ‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ‪>4 .‬ـ) ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ـ‪4‬ـ ط ‪ ,! )4‬ـ) ا= ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫ا@ و ‪X‬ـاﯾ= ز‪".‬ـ= ‪9‬ـارد‪4
"4 .‬ـاﯾ ه‪9 M].‬ـ) ‪.].#‬ـ = در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
‪]96‬ـ) ‪1‬ـ) ‪<+‬‬
‫ا@ و‪ K‬د ‪9‬ـارد ‪4 )>4‬ـ) 
د = ه ـ
ن ا@ ) =‪ 9‬ـ
ﯾـ! ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪ ,.4 R‬و ‪9‬ـ) ـ‪.‬‬
‫اه ‪ 2,3 @.‬در اﯾ ا@ ) ه ـ) ز‪9‬ـ = را ‪4‬ـون (ـدﯾـ دو@ ‪4‬ـار‪9‬ـ ‪4‬ـون ‪5 )>96‬ـد‬
‫ﯾـ
ـ‪b‬ه' ـ‪($‬ـﯾ ـ ‪e‬ـ ع ذه ‪3‬ـ
‪4 2+‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه"ـ‪ ) =
M‬ـد دارا ‪X‬ـ= ‪5‬ـ
‪UG‬‬
‫ا@ و ـ ـس ا را ‪"3)4‬ـ ان هـف ‪5‬ـ د ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< ا@‪(= ،‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
ا‪.M9‬ـ‪2,3 <R‬‬
‫
رهـ 
 ـ
د را ‪4‬ـ رو ز‪.‬ـ (ﺡـ@ ‪9‬ـ‪
L‬رت ـ
هـ
‪9‬ـ
ا‪%9‬ـ
م دهـ‪.‬‬
‫‪ 2,3‬ـ هـ ‪4‬ـ‪*K‬ـ) ‪o6‬ـ
ر ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـون ‪6‬ن ه‪.‬ـ[ !ـ‪7‬ﯾ= ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ وارد ـو‬
‫‪ 6‬ـ
‪+ =9‬ـ د‪ .‬ﯾـ‪ Z‬ــ
ن ـﯾـﺡ و‪ K‬د دارد و ‪6‬ن ‪ 2,3‬ورزﯾـن ‪4‬ـ) ‪.#‬ـوان ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ‪.4‬ـ\ از‬
‫‪6‬ن ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـﺱ ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) !"‪C .‬ﺡ= ‪4‬ـ
‪9‬ـ ‪6‬ـ
د< ورود ‪)4‬‬
‫ ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬و‪G‬ـ= هـﺱ !"‪ =,3 .‬را ‪€9‬ـ
ر د‪.9‬ـ
"ـ ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬از ‪6‬ن درﯾـ 
@‬
‫‪N9‬ـ اهـ ـد‪ .‬ـا' ا@ (
هـﺱ ) ‪ =O‬ز‪9‬ـ = ز‪".‬ـ=اش ‪5‬ـاو‪9‬ـ را = ‪XO‬ـ‪،‬‬
‫‪ 4‬ـ 
‪6‬ن را ‪4‬ـ
ر‪9‬ـ| ‪^4‬ـدازد‪.‬‬
‫*
‪4 ) =9‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ ش ـا =ده"ـ و ‪X‬ـ
ً از او (‪.&X‬ـ@ =""ـ ‪ 2,3‬را ه ـ) ‪K‬ـ

‫=ﯾـ
‪"4‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪5 2,3‬ـاو‪9‬ـ را درﯾـ 
@ ‪ 5‬اه"ـ ـد و در ‪ 2,3‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫اـ ار ‪
4‬ـ= ‪ 5‬اه"ـ ـ
‪9‬ـ‪4 ) =9
* .‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪= 2,3‬ورز‪9‬ـ ـ رد‬
‫‪ 2,3‬ـ
د ـار ‪ 5‬اه"ـ ـ@‪4 .‬ـ
!"‪ =,3 .‬ـد ‪4‬ـ) ‪6‬زاد د@ =ﯾـ
‪4‬ـ و‪( =G‬ـ

‫زـ
‪ 2,3 UN+ ) =9‬ورزﯾـن ‪4‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪.9‬ـ 
‪5‬ـ) ا@ در ‪"4‬ـهـ 

‫ ــ
ر ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
(= ‪
4‬وا‪ 3 )C‬ـ ‪"= 9‬ـ‪ .‬او =‪6‬ـ زد )‬
‫&ـ@ از ‪O‬ـﯾ‪..S( 2‬ـ ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه= ‪ )4‬وا‪ )C‬ار(‪X‬ـ
ط ‪
4‬ا ‪ )4‬د@ =‪6‬ﯾـ‪1 .‬ـ روح‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ)ا ‪ =N+‬ا@‪ ،‬ادرا (ـاوم (‪%‬ـ‪ )4‬درو‪9‬ـ= ا@ ) از ‪6‬ن ( ـ 
= زﯾ‪X‬ـ
ﯾ= و ‪2,3‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪K‬ـ
ر =‪ +‬د‪ .‬در ‪F6‬ـ‪ .‬و ا‪ $‬ـ
‪%( 4‬ـ‪4‬ـ) ‪ @*.9‬و در ا‪3‬ـ
د‪9‬ـ 
ـ)هـ
‪%" = 9‬ـ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪.].#‬ـ = ادرا ا از ‪%96‬ـ
ﯾ= ‪+= =+
9‬ـ د ) (‪%‬ـ‪4‬ـ) ه ـد ‪
4‬دﯾ‪1 M‬ـ
وت ا@‪.‬‬
‫و‪ =G‬اﯾ ا‪9‬ـﯾ‪6 ) ),‬د= ‪5 )4‬ـ
‪O‬ـ ‪ 2,3‬ا‪*9‬ـ
‪ =4 =9‬اه ‪(= \.‬ـ ا‪9‬ـ از ‪5‬ـاو‪9‬ـ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫درﯾـ 
@ "ـ‪ .@
C5 ،‬اﯾ ‪ ) @*.9 =,3‬ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪6‬ن &ـ ‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫ـرت ‪4‬ـون ‪ ،2,3‬دد"ـ‪6= =,‬ـﯾ"ـ‪4 2,3 .‬ـون ـرت‪9 ،‬ـ
(ـ ا‪6= =9‬ـﯾ"ـ‪.‬‬
‫ ـ
د ه ـ
‪9‬ـ
‪& ،2,3‬ـ@ و ـرت ا@‪ .‬ﺡ‪B‬ـ ر او ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ و 
‪19 4‬ـ ذ ‪ )4‬ه ) ‪
K‬و‬
‫ه ) !‪.‬ـ‪ R‬ا@‪ .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.9‬ـ‪ R‬ه ‪ .‬ـ ‪9‬ـ) ا@‪4 .‬ـ)‪K‬ـ‪ R‬اﯾ">) دارا‬
‫ﺡـودﯾ@هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@‪ .‬و‪ =G‬از ‪G‬ﺡـ
ظ &"ـ ‪6‬زاد 
دارد و ه ـ
‪"9‬ـ ـ
د‬
‫ا@‪XG 
.‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪4‬ـا اـ
د ا ـﻁ ﯾ‪ \+ # Z‬ا@ و ﯾ>ـ= از ا‪4‬ـ‪R‬ارهـ 
در‬
‫دـ\ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬در@ 
‪"9‬ـ 
‪XG‬ـهـ 
ا‪.o‬ـ‪ =3 ،‬و ذه"ـ= ) ـﻁ ‪4‬ـا او‬
‫ا‪4‬ـ‪R‬ار ه*"ـ (ـ
در "ـ
‪O‬ـ‪N 2‬ـ‪ u‬ا‪1‬ـ
د< "ـ‪.‬‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ‪7‬ـ 
) ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪" t‬ـ
‪ 2O‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و &
‪ .G‬ـ 
روا‪9‬ـ=‬
‫‪4‬ـ‪.5‬ـ‪R‬د‪K ،‬ـ
ﯾ= ) ‪
6‬ه= (
‪ 2,3‬و &ـ@ و ـرت ‪>.4‬ـان *ـش ‪.#‬ـا ="ــ‪ .‬در‬
‫‪4‬ـ
ز ‪ )4 @,‬اﯾ "‪C‬ـ) او ( ـ 
= ‪6‬ن !‪.‬ـ‪R‬هـ
ﯾ= را ) در ﺡ‪C.‬ـ) "‪C‬ـ) ذه = "‪%‬ـ ‪)4‬‬
‫ﯾـ
د ‪ 5‬اهـ دا‪ .@+‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (ـ
ا *ـد< ا@‪ .‬ا ـ ﯾ>ـ ﯾـ
ﯾ>ـهـ‪R‬ار‬
‫‪.#‬ـو دا‪+‬ـ) ‪4 +
4‬ـا او (‪1‬ـ
و(= ‪ N9‬اهـ ـد ــ زﯾـا هــام در هـ‪%‬ـ
) ‪"+
4‬ـ اـ
د‬
‫ا را در ﺡ‪%‬ـ<هـ 
درو‪9‬ـ= ‪ 5‬ﯾ‪
,* ,‬ن ‪ 5‬اه"ـ دﯾـ‪4 .‬ـ
ز هـ‪ $‬اﯾ ‪*4‬ـ‪)4 =M‬‬
‫‪( @,.#‬ـ ا‪9‬ـ
ﯾ=هـ 
&"ـ !ـ‪ 7‬دارد‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ‪9 ),.‬ـ ر و ‪4 2,3‬ـ ‪ K‬ـ
ن =(ـ
‪4‬ـ
‪9‬ـ (ـ
( ـ 
= ـدـ
ن از ‪6‬ن‬
‫‪ 4‬ـ"ـ ‪9 +‬ـ‪ "( )9 .‬ـ
‪.#‬ـوان او ‪>4‬ـ) ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪.9‬ـ
ن‪ .‬هـﺱ ) ‪.#‬ـو او ‪+
4‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ در‬
‫‪ 2,3 \(6‬او ــ
ر ‪6‬ﯾـ‪ .‬اﯾ ‪ 2,3‬در هـ ﯾـ‪)C4 Z‬ـ رت ‪&+‬ـ
ع ـ !>= ‪Y6‬ـ
ز =‪ +‬د‬
‫^ﺱ ‪Y6‬ـ
ز ‪ )4‬زا‪9‬ـن ‪ 96‬ـ
="ـ (
زـ
‪ )4 ) =9‬ه ـ) ‪4 2,3‬ـ رز‪9‬ـ ــ زﯾـا ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ و ﺡ‪.‬ـ
ت ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪.‬‬
‫اﯾ ه ـ
‪ \(6
9‬ـس ا@‪ .‬ه"‪! ) =
M‬ـ‪4 7‬ـ) روح ا د@ =ﯾـ
‪4‬ـ ‪4‬ـ‪7‬ـ 
) ‪6‬ـ
د<‬
‫‪5‬ـ@ =‪+‬ـ د‪ .‬او در (' ‪ \(6‬ـس درون ‪ 5‬ﯾ\ = زد و ا او را ‪
4‬ـﺡ @ ‪ )4‬‬
‫ا‪K‬ـ
‪( @4‬ـﯾـش در اﯾ ‪ K‬ـ
ن =را‪9‬ـ‪ .‬او در (ـ‪7‬ش‪ @ K ،‬رـ
‪9‬ـن ‪.#‬ـ 
\ ‪ )4‬دﯾ‪M‬ـان ‪ *K‬ر‬
‫=‪ +‬د و =(ـ ان او را ــ
د<ا از ا دا‪.@*9‬‬
‫اﯾ ‪ \(6‬ـس ه ـ
‪9‬ـ
‪ 2,3‬زان ‪4‬ـا ه ـ) !‪.‬ــ‪ ،R‬ه ) ﺱ و ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ = ا@‪.‬‬
‫‪5 2,3‬ـاو‪9‬ـ ا@ ) در !>ـﯾ ‪4‬ـگ ‪X‬ـ‪R‬ﯾ"ـ)ا و ﯾـ
در !‪ ,‬ـ
ن د (ـ
ز< (ـ ‪G‬ـ‬
‫ﯾـ 
ـ)ا دﯾـ< =‪+‬ـ د‪5 2,3 .‬ـاو‪9‬ـ ا@ ) روح را در ﯾـ 
‪ 5‬ﯾ\ ‪4‬ـ=ا‪9‬ـ‪.M‬ـ‪R‬د (ـ

‫هـ‪]96‬ـ) را ) ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ـ
د در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ـ
‪9‬ـ_ او ‪+‬ـ< ا@ "ـ
ر ‪4‬ـ‪9R‬ـ‪ .‬او‬
‫‪6‬ـ
د< ا@ (
( ـ 
= (ـدﯾـهـ 
ذه"ـ=‪3 ،‬ـ ا‪O‬ـ‪ u‬و وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ 
"‪C‬ـ) ـ
د را‬
‫(*‪.‬ـ‪" $‬ـ‪ .‬او ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ 5 )4‬دش ـ‪" Z‬ـ زﯾـا ـ د= در دـ
ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪.Y )4 R‬ـ از ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪e‬ـ ا ا@ و ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را د‪5 +‬ـ د =‪"#‬ـارد ‪M‬ـ ‪ =,N4‬از ‪6‬ن‬
‫!‪.‬ـ‪+
4 R‬ـ ) ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ا =‪"+‬ـ 
ـ‪.‬‬
‫‪ \(6‬ـس ا ا 

ً ‪5 2,3‬ـاو‪9‬ـ ا@ ) ـ(ـ 
ـ و‪K‬ـ د ‪6‬دـ= ) ‪5‬ـ د را (*‪.‬ـ‪$‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـد< ا@ و دا‪*9‬ـ) اﯾ (" ـ
را< (ـ> 
‪6‬زاد =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬را ـا‬
‫ ــ) ا@‪ .‬ـ) (*‪.‬ـ‪ > $‬ا@ ‪9‬ـ 
"ـ 
' ‪+
4‬ـ ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
‪ 1‬ـ م د‪.9‬ـ ‪6‬ن‬
‫ا‪X+‬ـ
< ‪ +‬د‪ .‬در واـ_ ‪4‬ﯾ &"ـ
ا@ ) !ـ‪ 7‬در هـ ‪ \N4‬از ز‪9‬ـ =اش 
ـ‪ )4 ً7‬اـ
د‬
‫ا‪3‬ـ ـ
د دارد‪ .‬او ‪4‬ـ) دـ
ن ﺡ ـ
ﯾـ@ ""ـ< اـ
د ) ( ـ
ﯾـ‪7‬ت &"ـ اش را ‪ 96 )4‬ـ
^ـد<‬
‫ا@ ا‪ 3‬ـ
د دارد‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه‪.‬ـ[
< !‪.‬ـ‪ R‬را ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪M9‬ـ) دارد ‪4‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
وا ـ‪b‬ار ‪"= 9‬ـ‪ .‬او ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ا‪ 3‬ـ
د ‪5‬ـ د را‬
‫در اﯾ ‪
6‬هـ= ‪"4‬ـ
=‪ 9‬ـ ) اـ
د راه" ـ 
&" اش ‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬او ﯾـ
ر و راه" ـ
ﯾ=‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را در *‪.‬ـ ) ‪4‬ـا او ‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ا@ =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬اـ
د ﯾ‪Z‬‬
‫راه" ـ
ا@ زﯾـا !ـ‪ 7‬در ه‪.‬ـ
هـ وﺡ‪.,‬ـ
‪9‬ـ)ا ‪Y6‬ـ
ز ="ـ و ‪4‬ـ
ﯾـ ‪ K )4‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪6‬رام‬
‫&"ـ ‪4‬ـد< ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫و‪ =G‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ه‪.‬ـ[
< اراد< ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ !ـ‪( 7‬ﺡ ‪.‬ـ ‪"= 9‬ـ‪ .‬اﯾ ﯾ‪ Z‬ا ُ= ا@ )‬
‫اـ
د ا ه‪.‬ـ[
< در ‪6‬زاد ‪.#‬ـوا‪ \9‬ـا‪5‬ـ) ‪"= 9‬ـ‪ .‬او ‪.*4‬ـ
ر اﺡ‪.‬ـ
ط ="ـ و ـ‬
‫دـ ر =دهـ‪ .‬ا‪( 'Y‬ـ ‪.‬ـ)هـ
ﯾ= ="ـ و ه‪.‬ـ[
< ـ ‪19‬ـ ذ در دا‪ \9‬دﯾ‪M‬ـان را ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫(*‪.‬ـ‪4 
$‬ـ دن ‪"& )4‬ـ 
اﯾ ا@ ) !ـ‪
4 7‬ا‪ 3‬ـ
د ‪ 2C‬و ‪.L3 =,3‬ـ‪ $‬هـ ‪K‬ـ
)‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت او را هـاﯾ@ ="ـ‪4 ،‬ـود‪ .‬ه"‪ 5 )=
M‬د را اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪ )4‬اـ
د‬
‫=^ـ
رد‪ ( ،‬ـ 
= ‪6‬ن !‪.‬ـ‪R‬هـ
ﯾ= را ‪6= @4‬ورد ) "‪%‬ـ ‪6 )4‬زاد ‪ 2C‬در ‪ 9
K‬ـ 

‫&"ـ = ـدد‪ .‬ﯾ
‪F‬ـ ‪1 ."! =4 

4‬ـ) ا@‪ :‬هـ‪ )]96‬را ) دارﯾـ ‪ )4‬اـ
د ا وا ‪b‬ار‬
‫"‪.‬ـ و او هـ‪]96‬ـ) ) در (\ ا@ را ‪4‬ـ) ‪,N4=
+‬ـ
ﯾـ!‬
‫‪ 2,3‬در ‪C‬ﺡ ‪
6‬ه= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬در ‪.‬ـ ‪+‬ـن ‪.o
(
4‬ـات ا‪.o‬ـ ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ـد ‪ )4‬د‪X9‬ـ
ل‬
‫رهـ
ﯾ= از ‪3‬ـ ا‪ uO‬ا@‪ .‬ﯾ&"ـ= ‪5‬ـ‪7‬ص ‪+‬ـن از (
‪.o‬ـات ا‪.o‬ـ و (ـ
و= از ‪ 96‬ـ
رهـ
‪M9‬ـدد‬
‫ه‪.‬ـ[
< ـ
در ‪ )4‬در و دا‪6 *9‬زاد وا&ـ= ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪ 2,3‬ا‪ ) =9
*9‬در ‪.‬ـ ‪3‬ـ ا‪ uO‬اﺡ*ـ 
= و ‪. 2,3‬ـ‪R‬ﯾ>= ا@ ـ‪4‬ـ ط ‪6 )4‬ن ‪ \N4‬از‬
‫‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا@ ) (ﺡ@ (ـ
‪.o‬ــ ‪"#‬ـ| ‪.9
*19‬ـ
ت =‪+
4‬ـ‪ .‬اﯾ" ـ
‪ # :‬ـ ﯾ ‪3‬ـ ت ـ‬

‫‪48‬‬

‫‪#‬ـ&ودهـ ﯾ ‪ "E‬ـ ـ ـ ﯾـ ‪p‬ـŒ ـ ـ ه ﯾ وا ﺱ‪D‬ـ‪ +A‬ـ و هـ‪ 8‬را ﯾ ـ د ‪+‬‬
‫ه*"ـ‪ .‬از ‪.‬ـ
ن اﯾه
‪6‬د ـ
ا‪( 'Y‬ﺡ@ (
‪.o‬ـ هـ ﯾـ وا ﺱ‪D‬ـ‪"+
4= +A‬ـ‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
'‬
‫
رـ
ه 
ا‪
*9‬ن ا@‪ .‬د‪.G‬ـ ‪ 3‬ـ<ا ) او دا‪ F‬ـ
ً ‪ )4‬رو !ـ‪5‬ـ) ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر‬
‫=!ـ‪5‬ـ و ﯾـ
ُـام !‪5‬ـ)هـ 
(ـ ‪G‬ـ و ـگ را در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪"= =O‬ـ‪L" .‬ـ ر ‪6‬ن‬
‫وا‪*4‬ـ‪ =M‬ا@ ) ‪"& )4‬ـ 
وا‪*4‬ـ‪ =M‬ـﯾ‪"X‬ـ< ﯾـ
‪1.+‬ـ‪4= =M‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ اﺡ ـ
‪ ًt‬از‬
‫‪.‬ـ
ن ‪"#‬ـ| ‪.9
*19‬ـ
ت ‪4
9‬ـ د ""ـ< د‪.‬ـ*) ‪.6‬ـ‪(R‬ـﯾ ‪ 96‬ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪6 .‬ن ‪ =*19‬ا@ )‬
‫‪4‬ـ
‪+= ’3‬ـ د ‪
6‬ه= ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ
ور "ـ =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= ‪4 2,3‬ـ رزد‪ .‬ﯾ&"ـ=‬
‫=(ـ ا‪9‬ـ هـ*= را در ‪5‬ـ
رج از ‪5‬ـ دش دو@ ‪4‬ـارد‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ ‪ 'C‬ه ـ
‪ @*9‬ـ)‬
‫روز ـ
ر ر ـ زار (ـ
رز ‪1‬ـ) ا@‪6 :‬ن*= ) ‪
4‬ور ="ـ ‪4 =,3‬ـ‪R‬رگ ‪4 @X*9‬ـ) دﯾ‪M‬ـ‬
‫دارد‪! ،‬ـ) ﯾـ
ور ‪+
4‬ـ و ﯾـ
‪5‬ـ د ‪5‬ـا‪ & ،‬ـ ‪5 ًt‬ـ دش را ‪,.4‬ـ دو@ دارد‪.‬‬
‫ه"‪
M‬ـ= ) ‪
6‬ه= ا‪b% =9
*9‬وب ا =‪ +‬د و@ ـ ‪4‬ـا !‪.‬ـ‪R‬هـ 
دﯾ‪M‬ـ دارد‪! .‬ـ)‬
‫‪6‬ن ‪ N4 UN+‬اهـ در ‪5‬ـ د *‪S‬ـق ‪+‬ـ د و !ـ) در ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ﯾـ
ا‪%9‬ـ
م 
رهـ 
ا ‪M96‬ـ ‪9‬ـ)‬
‫) ـ
هـ
‪9‬ـ
(&‪ ..‬ـد< ا@‪1( ،‬ـ
و(= ‪"= 9‬ـ‪6 .‬زاد روح (" ـ
د‪.G‬ـ ﺡ‪ B‬ر ا‪*9‬ـ
ن در اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ارزش (ـ ‪K‬ـ) ‪9‬ـارد‪ .‬و‪ =G‬ا
س اهـاف ‪.9‬ـا‪
%9‬ن اﯾ ا@‬
‫) روح را ‪
4‬ا‪1‬ـ
د< از ـُ هـ
ﯾ&"ـ= وا‪ )4 =M*4‬اـ ر ـ
د در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪ <
M9‬دارد‪.‬‬
‫ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪6‬د ـ
را از ‪O‬ـﯾـ‪"# 2‬ـ| ‪.9
*19‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪3‬ـ‪7‬ﯾ‪+2‬ـ
ن در (ـ
رﯾـ>= ‪= <
M9‬دارد‪.‬‬
‫اﯾ ‪19‬ﺱ ‪ N4‬ص ﯾ&"= ُـ هـ

وا‪
C، =M*4‬ن ‪1O )4‬ـ< و (& ـ‪b‬را‪9‬ـن ا@ و !ـ‪ 7‬را‬
‫از ‪ @+‬در ( ـ
ﯾـ‪7‬ت &"ـ و ( ـﯾ"ـ
ت &" ا ‪
4‬ز =دارد‪.‬‬
‫^ﺱ ا‪
*9‬ن دور<ا را در ‪ K‬ـ
ن ا‪.o‬ـ = ـ‪b‬را‪9‬ـ‪ .‬او > ا@ 
ـ‪ ً7‬در ‪ 5‬اب ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ﯾـ

‫‪ )4 @X*9‬هـ‪]96‬ـ) ‪4‬ـاﯾ\ رُخ داد< هُ‪.,‬ـ
ر ‪+
4‬ـ‪ .‬و‪^ =G‬ﺱ دو‪4‬ـ
ر< در اﯾ ‪ K‬ـ
ن (ـ ‪G‬ـ‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ و ‪ 51‬د را در "‪ )C‬ا‪.o‬ـ و ز‪9‬ـ ـ=هـ 
ـ‪+b‬ـ)اش ‪ )4‬ﯾـ
د ‪ N9‬اهـ دا‪ .@+‬او‬
‫اـاﺡ@ &"ـ ‪9‬ا‪+‬ـ) ا@ و ‪.9‬ـو دو‪
4‬ر< او را در دـ
ن ‪ 5‬د = ‪.‬ـد و ‪)4‬‬
‫‪M"K‬هـ 
‪M9 2. 3‬ـا‪=9‬هـ
و ‪=N‬ه 
ز‪9‬ـ ـ= هـاﯾ@ ="ـ‪.‬‬
‫او ‪
4‬رهـ
و ‪
4‬رهـ
اﯾ !ـ‪5‬ـ) را (>ـار ="ـ (
اﯾ">) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت را ـ‪7‬ـ
ت‬
‫="‪ .‬اﯾ ‪
4‬ر ـ ‪ += )K‬د ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ه ـ
ن *= ا@ ) در ( ـ 
= ز‪9‬ـ ـ=هـ
ﯾ\‬
‫‪ )4‬د‪X9‬ـ
ل او ‪,‬ـ) ا@‪ .‬در@ 
‪ "9‬اﯾ">) در‪9 \,5‬ـ ر ‪ 5‬ر‪.+‬ـ از ‪ @,#‬ا‪4‬ـ ‪#‬ﺱ از‬
‫‪O‬ـ ـ
‪+ =9‬ـﯾـ ‪.4‬ـون =ز‪9‬ـ‪^ .‬ﺱ ـ ‪+= )K‬ـ د ‪4‬ـاﯾ\ !ـ) ا(‪1‬ـ 
= اـ
د< ا@ و‬
‫‪ 2,3‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت از او (ـاوش ="ـ‪.‬‬
‫او ـ ‪ += )K‬د ) اﯾ 
رـ 
@ ) ‪ K‬ـ
ن "ـ

# 2O‬ﯾ‪ .‬را ‪ )4‬ﯾ>ﯾ‪M‬ـ ‪= )M9‬دارد‪.‬‬
‫‪G
3‬ـ‪4 . $‬ـ دن 
‪9‬ـ ن 
ر‪ Z.‬ﯾ>= از ‪ 3‬ا ‪ 3‬ـ<ا ا@ ) ز‪9‬ـ = را ‪= <
M9‬دارد و ‪9‬ـ)‬
‫(" ـ
ز‪9‬ـ = ا‪*9‬ـ
‪ )>4 =9‬ز‪9‬ـ = ﺡ‪.‬ـ ا‪
. ،=9‬ه= و &ـ‪ =9‬را ‪.9‬ـ‪ )4 R‬هـ‪.# $‬ـ ـ) ‪M9‬ـ)‬
‫=دارد و ( ـ 
= اﯾ" ـ
‪9
5‬ـ اد<ا ‪4‬ـ‪R‬رگ را (‪= .>,‬ده"ـ ) دارا (
رﯾ‪]N‬ـ) ‪.].#‬ـ< و‬
‫‪K‬ـا ‪ =9,9‬ه*"ـ ه
‪ 
) )9 M9‬رـ
ﯾ= ‪K‬ـا ‪ =9,9‬دار‪9‬ـ‪ .‬اﯾ !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ا‪
*9‬ن ‪
4‬‬
‫‪ 2,3‬ا‪X+‬ـ
< = ‪.‬ـد‪ .‬در واـ_ اﯾ 
رـ 
@ ) او را ‪ ( )4‬ـ
م ز‪9‬ـ = و "ـ
‪ 2O‬روا‪ =9‬‬
‫‪ <
M9‬دا‪+‬ـ) ا@‪9 ،‬ـ) ‪ .2,3‬او (ـ ر ="ـ ‪ 2,3‬ا@ زﯾـا ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬در ‪ @.Q‬ذه"=‬
‫ﯾ
‪)
9 @SG‬اش ‪
+‬ﯾ*ـ) ا‪9‬ـﯾ‪4= 9 2,3 ),‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫^ﺱ ا‪
*9‬ن ‪Y6‬ـ
ز ‪M9‬ـﯾ* ‪ 
)4‬رـ
و (‪>1‬ـ در‪
4‬ر< ‪6‬ن ="ـ‪ .‬ه"‪( ) =
M‬ﺡ@ راه" ـ
ﯾ=‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـار = ‪.‬ـد ‪ += )K‬د ) وا‪ =M*4‬را ‪
K‬ﯾ‪RM‬ﯾ ـد< ا@‪.‬‬
‫اﯾ وا‪ =M*4‬در واـ_ ‪+‬اﯾﻁ 
ر‪ Z.‬ز‪9‬ـ = ا@ ) ـ
‪9‬ـ_ او ‪<+‬ا‪9‬ـ‪ .‬ه"‪ ) =
M‬اﯾ‬
‫وا‪ =M*4‬را ره
"ـ ‪Y6‬ـ
ز ‪>1( )4‬ـ در رد ‪"= 2,3‬ـ ) ‪.9‬ـوﯾ= ‪($.L3‬ـ از هـﯾ‪ Z‬از‬
‫"ـ
‪ 2O‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫ا ـ ‪6‬د= ‪4‬ـ ا‪ 9‬ا ل 
رـ
را (*‪.N‬ـ "ـ‪ ،‬ﯾ&"ـ= ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬را ) ‪"#= 2,3‬ـارد‪96 ،‬ـ‪<
M‬‬
‫(‪..S‬ـ ا 
= در ‪."4‬ـ
ن ا‪ K‬ـ
‪K =3‬ـ اـ_ در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= رُخ =دهـ‪ .‬او ^ﺱ ‪ 5‬اهـ‬
‫دا‪K)4 ) @*9‬ـ 
‪#‬ـدا‪4 @5‬ـه=هـ
ﯾ\ ‪5 )4‬ـاو‪9‬ـ
ر 
رـ

در ا@ *‪.‬ـ ‪ C9‬ر و ـ ت‬
‫را از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ .‬او = ـ ) ‪4‬ـا ‪6 @4‬وردن ‪ =,3‬وا&= ( ـ 
= ‪]96‬ـ) ‪
4‬ﯾـ‬
‫ا‪%9‬ـ
م دهـ اﯾ ا@ ) 
رـ 
‪5‬ـ د را ‪">,4‬ـ‪ .‬اﯾ 
ر را =(ـ ا‪
4 C9‬رهـ
ـدن‬
‫وا‪=M*4‬هـ 
‪ K‬ـ
ن ـ
داش ا‪%9‬ـ
م دهـ‪.‬‬
‫‪6‬د= ‪
4‬ور دارد ) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬اﯾ ‪6 )4 2,3‬را\ د@ =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬اﯾ (ـ هـ‪ $‬ز‪9‬ـ = ا@ و‬
‫‪ 3‬ـد ‪.9‬ـو ا@‪ .‬هـ ا‪
4 =9
*9‬ﯾـ ‪4‬ا‪9‬ـ ) در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪ )4‬ازا هـ !‪.‬ـ‪) R‬‬
‫درﯾ 
@ ="ـ ‪
4‬ﯾ= =‪#‬ـدازد ـ ا€"
ﯾ= ه‪ $‬و‪ K‬د ‪9‬ارد‪ .‬ا ـ ‪(t
4‬ـﯾ ‪2,3‬ه
را ‪4‬ـون‬
‫وا‪
,NX9 =M*4‬ﯾـ‪K ،‬ـ
ﯾ= در اﯾ ‪
K‬ن ﺡ ‪#‬ـدا‪ 4 @5‬ـ
ﯾ= ـ‪R‬اف در ازا ان ‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫هـ ‪6‬د= ا ـ ا‪
L9‬ر درﯾ 
@ ‪ 2,3‬دارد‪
4 ،‬ﯾـ در ا‪4‬ـا ‪96‬ا ‪
,NX4‬ﯾـ‪( .‬ﺡ@ هـ ‪+‬اﯾ‪
4 =C‬ﯾـ‬
‫‪ ,NX4 2,3‬ـ ﺡ= ا د!ـ
ر (ﺡ‪.‬ـ‪4 ،‬ـرـ
ر و ﺡ ‪=N‬هـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن =‪ +‬د‪.‬‬
‫‪XG
C ) =,3‬ـ) =‪ +‬د 
‪ "9‬ﯾ‪ 
Z‬ﯾـ) ا@ زﯾـا ‪ K‬ه<ا ‪9‬ـارد‪ .‬ا ـ ‪ =N+‬در ازا‬
‫‪]96‬ـ) ‪9‬ـاد< ا@ ‪ 5‬اـ
ر ‪+
4 2,3‬ـ‪ ،‬ه ) !‪.‬ـ‪ R‬از د@ =رود‪.‬‬
‫‪
1+‬ﯾ 
از ‪.9‬ـو ‪ =9
C.+‬ه

9‬د‪.‬ـ
‪9 )4 =4‬ـ ر و ت ‪4‬ـون ـ
‪9‬ـ_ ا@‪ ،‬ﻁ ﯾ‪ 
Z‬ﯾـ)‬
‫ا@‪9 ،‬ـ ر و ‪ =( C‬ـ
دون‪.! .‬ـ‪M @*.9 R‬ـ (
رﯾـ>= ) ‪ )4‬وا‪9 2,3 )C‬ـ را‪=9‬‬
‫=‪ +‬د‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ )4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ ‪ CM‬از ‪O‬ـﯾ‪.2,3 2‬‬

‫‪49‬‬

‫ه"‪ 
) =
M‬رـ 
‪ 5‬ب ‪6‬د ـ
را ‪ )4‬ﺡ‪ B‬ر اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =ر
‪4 C9‬ﯾ د‪ .G‬ا@‬
‫) ‪
+‬ﯾ*‪ =M‬ا‪9‬ـا ﯾ 
ـ)ا‪9‬ـ‪
Q .‬هـ ‪ 96‬ـ
 > ا@ ‪M9
,9‬ـ اﯾ 
رـ 
‪ 5‬ب ‪ +
X9‬و‪)4 =G‬‬
‫هـﺡ
ل در ‪)C9‬ا از *‪.‬ـ &" ـار ــ)ا‪9‬ـ ) ﺡ‪ 96 2‬ـ
=‪+
4‬ـ‪ 
.‬رـ 
‪ 5‬ب ‪ 96‬ـ

‫در ‪o '* @ K‬ـوت و ـ 
ـ
ت د‪.9‬ـ ‪ 
)4‬ر ‪9‬ــ) ا@ ‪>4‬ـ) ‪.! .
( @ K‬ـ‪4 R‬ﺱ‬
‫ ـ (& ‪.‬ـ‪ $‬داد< ‪ <+‬ا@‪6 .‬نه‪ $‬دار‪3‬ـ ن ‪+
4= Darshan‬ـ ـ) ‪"& )4‬ـ 
ـ‪7‬ـ
ت ‪
4‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ا@‪ .‬اﯾ ‪6‬د ـ
ه‪.‬ـ[ﯾـ‪XG 

4 Z‬ـ و ـ
ﯾـ ‪ Z‬زﯾـ
د ‪
Q‬هـ ‪9 += 9‬ـ‬
‫و‪.! =G‬ـ‪4 R‬ﺱ ـ دار‪9‬ـ‪ .‬ا‪ 9‬ـ‪ 2,3 @.4 
$‬ورزﯾـن ا@‪ .‬اﯾ ‪ 2,3‬ار‪.o‬ـ)ا ا@ )‬
‫‪ 96‬ـ
را ‪)4‬ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
=‪6‬ورد‪ 96 .‬ـ
ﻁ ﯾ‪ Z‬ا‪9‬ﯾ‪,‬ـ) در ـ دار‪9‬ـ و ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ‪ ،‬اﯾ">ـ)‬
‫اـ
د ا دو@ دا‪"+‬ـ= ‪ 96‬ـ
را از ﺡ"ـ@ و ا‪ 3‬ـ
ق اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪.4‬ـون ‪X4‬ـد‪ .‬اﯾ ( ـ 
= ‪6‬ن‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪t‬زم =‪+
4‬ـ‪t .‬زـ) ‪6‬ن ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ) ‪o‬ـوت د‪.9‬ـ و ﯾ
دا‪4 \9‬ـ(ـ‬
‫‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ ا‪X‬ـ
ل ‪>.9‬ـ هـ*= ا@ ) اـ
د ا در ‪ .‬ﺡ‪
.‬ت را =ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
( ـ 
= روحهـ
را ‪,.4 =.5‬ـ از ‪>96‬ـ) ‪5‬ـ د روﺡـ= ‪N4‬ـ اهـ از ‪O‬ـﯾ‪9 2‬ـ
‪5‬ـ
‪=G‬ه
ﯾ\‬
‫دو@ دا‪+ )+‬ـ د‪ ،‬دو@ دارد‪ .‬اﯾ ‪,9‬ـ
ن ‪4‬ـ‪*K‬ـ) ‪ 2,3‬اـ
د ا =‪ .+
4‬ا ـ‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
!ـ‪7‬هـ 
‪5‬ـ د را ‪ \.4‬از ‪6‬ن ) !ـ‪7‬هـ
‪5‬ـ د و ‪5
9‬ـ
‪=G‬هـ 
‪5‬ـ د را دو@ دار‪9‬ـ‪،‬‬
‫‪ 96‬ـ
را دو@ ‪ 9‬ـ=دا‪ ،@+‬ا‪.‬ـ ـ= ‪ @ K‬ر‪.‬ـن ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ) ‪ 6‬ـ
ن ‪4‬ـ د‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪2,3‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ ) از ادرا ( ـ 
ـ= ‪6‬د ـ
ـ‪b‬ر ="ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) روح "‪1‬ـد ه"‪
M‬ـ= ) در *‪.‬ـ ا ـار = ‪.‬ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ه ‪),.‬‬
‫(ﺡ@ ‪6‬زـ ‪ 9‬ـ
ﯾ= ـار ‪.M4‬ـد‪ ( .‬ـ 
= ا
(‪.‬ـ ا ‪.9‬ـ‪ R‬از !"‪6 .‬زـ ‪ 9‬ـ
ﯾ= ـ‪b‬ر ـد<ا‪9‬ـ‪ ،‬از‬
‫و )ه 
‪.+‬ـ‪
C‬ن ا"ـ
ع ورزﯾـ<ا‪9‬ـ و ـا@ ـاوا‪ )4 =9‬ـ
د و اـ
د وا‪t‬ـ
م‬
‫‪,9‬ـ
ن داد<ا‪9‬ـ‪! .‬ـ‪7‬ﯾ= ) وارد اﯾ *‪.‬ـ =‪ +‬د ‪
4‬ﯾـ ه ‪ ),.‬در ‪4‬ـا‪4‬ـ و )هـ
و‬
‫‪=N‬هـ
!"‪ =," .‬دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪X9‬ـ
ﯾـ در ‪4 2,3‬ـ) ـ
د و اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت د!ـ
ر ‪ u&e‬و ‪SG‬ـ‪+ =+R‬ـ د‪.‬‬
‫ا ـ *= ‪96‬ـر ‪5‬ـ ش ا‪X‬ـ
ل ‪+
4‬ـ ـ) "ـ\ ‪ 2,3‬وا&ـ= را ‪4‬ـ) د@ ‪6‬ورد‪4 ،‬ـ) اـ‪7‬ل‬
‫ر‪.‬ـ< ا@‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ (ـ
‪%96‬ـ
ﯾ= در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪
4‬ـ= ‪ 4‬ـ
‪9‬ـ ) و‪1.Q‬ـ)ا ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م‬
‫دادن دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ و‪X9 =G‬ـ
ﯾـ د‪.9‬ـ
را دو@ ‪4‬ـارد‪X9 .‬ـ
ﯾـ ‪96‬ـر در ‪.‬ـ 
رهـ 
‪5‬ـ
‪9‬ـ اد< و‬
‫‪K‬ـ‪b‬ا‪ .4‬ـ 
د‪.9‬ـ ‪+‬ـ ) ـ‪($‬ـﯾ ‪3‬ـ‪" 7‬ـهـ 
&"ـ اش را ـا ش "ـ‪ .‬او ‪X9‬ـ
ﯾـ‬
‫ـاـ ش "‪ ) C‬روز ( ـ 
ـ= دوـ
ن و (&ــ
(\ را (ـ ="ـ و ه‪.‬ـ[ ـ
< هـ‪$‬‬
‫‪= 9‬دا‪9‬ـ !ـ) زـ
‪( @ K =9‬ـ اﯾ د‪.9‬ـ
ـا‪5‬ـ ا‪9‬ـ< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪ "( )9‬ـ

‪XG‬ـ ‪ 5‬ﯾ\ را (ـ = ـ ﯾـ ‪>4‬ـ) ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از‬
‫ــ
ت درو‪9‬ـ=اش ه ـا< ‪5‬ـ د ‪X4‬ـد‪ ( .‬ـ
م اـ ر ـ
د و ‪6‬د ـ
&ـ‪4 2‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾ\ ـ‪b‬را‬
‫ز‪ .‬ه*"ـ زﯾـا ‪ 96‬ـ
‪K‬ـ‪b‬ا‪.4‬ـ= ـ ـ= دار‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ــ
ت ـ
د &ـ‪4 2‬ـ) او‬
‫‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪X9‬ـ د< و ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‪ 96 .‬ـ
&ـ
ت ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪
C‬ن ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫"‪ =1‬ـ=‪+
4‬ـ و (&ـ‪ 2‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
ـ ـ= ا@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪ 96‬ـ
را ـ
ل ‪5‬ـ د‬
‫‪4‬ـا‪9‬ـ زﯾـا اﯾ ـ‪e‬ـ= ا@ ـ) ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ) او داد< ا@ (ـ
روز ﯾـ
‪G‬ﺡ‪L‬ـ)ا از ‪ 96‬ـ
در‬
‫‪5 @ K‬ـ@ ‪4‬ـ) روح ـد ا‪1‬ـ
د< "ـ و هـ
< ‪4‬ـ) !"‪ =," .‬د@ ﯾـ
‪4‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ)‬
‫واﯾـ&اـ‪ Vairag +‬ر‪.‬ـ< ا@‪.‬‬
‫اـاد دا‪9‬ـ
ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪4‬ـا ـُد
ن و ﯾـ
ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ) ‪3 >+‬ـ ا‪ uO‬اﺡ*ـ 
= ارزش ـ
‪F‬‬
‫‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬هـ ‪]96‬ـ) ) &ـ‪4 2‬ـ) ـ
د<‪ ،‬ـ
و ــ
‪ ،‬ر‪9‬ـ| و ‪G‬ـ‪b‬ت و &‪.‬ـ
رهـ 
ز‪+‬ـ= و‬
‫زﯾ‪X‬ـ
ﯾـ= =‪+‬ـ د "ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪6= .‬ﯾ"ـ و ـ=رو‪9‬ـ و ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬ـ
‪9‬ـ_ ‪ 96‬ـ
‪+= 9‬ـ د زﯾـا‬
‫‪"3‬ـ 
 ﯾ&"ـ= ‪.9‬ـو "‪ =1‬ه*"ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
‪& ) =9‬ـ ا@ اﯾ" ـ
ــ‪ o R‬و '‬
‫ز‪9‬ـ =اش ه*"ـ ـ‪ 9‬ـ
و ـ‪ 9‬ـ
ر‪9‬ـ| (ـ ‪G‬ـ و ـگ ‪%‬ـد را ‪ 5‬اهـ ‪.,‬ـ (ـ
اﯾ">ـ) روز‬
‫!‪ $,‬ﺡ‪.‬ـ@ ‪4 \".4‬ـ
ز =‪+‬ـ د و ـ ‪K‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت = ـدد‪^ .‬ﺱ ‪ 5‬اهـ‬
‫دﯾـ و دا‪ ) @*9‬ه ﺱ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن 
ا@ در &ـض دا ـ 
 ـار ــ) ا@‪.‬‬
‫ـﻁ روح ‪6‬زاد ا@ و ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ (ـ
ا‪4‬ـ در ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪M9‬ـ) دا‪+‬ـ) ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ه"ـ‪ ) =
M‬ـد در راـ 
وﺡـت ‪4‬ـ

هـ
‪9‬ـ
‪"= 3‬ـ و در ﺡـ
‪&( ) =G‬ـ
دل &"ـ ‬
‫و ‪ @*>+‬و ‪.#‬ـوزهـ 
د‪.9‬ـ اش را ﺡ‪ …1‬ـد<‪ ،‬از وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ
ﯾ\ !‪#= $,‬ـ ‪+‬ـ‪ ،‬در‬
‫واـ_ ‪6‬زاد ‪,‬ـ) ا@‪ .‬اﯾ (&ـ
دل را اـ">
ر ـ= ﯾ"ـ در ‪ .3‬ﺡـ
ل ‪4‬ـا ـد ) ـﻁ ‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪ o‬ـات ﺡـ ل ‪5‬ـ د (ـ‪7‬ش ="ـ و ‪6‬رزو دارد در ز‪9‬ـ ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ رـ
ر‬
‫و ا‪ 3‬ـ
‪ ) =G‬در ‪ \.#‬ــ) ا@ ـ رد ‪"3‬ـ
ﯾ@ ـار ‪.‬ـد ‪.9‬ـ‪ R‬ـﺡ ـ= ه*@‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪.Y‬ـ از اﯾ€ـ
ر ‪4‬ـ) ـ
د از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ــ‪ .‬ـد‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ از ( ـ 
ـ= (&ـ
ت و ﺡـ ادث ـ
د و ( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ
ﯾـ= ) ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
اه ‪.‬ـ@ =دهـ‬
‫‪K‬ـا ‪+‬ـ د‪! .‬ـ‪ 7‬اﯾ رـ
ر را ‪4‬ـ@ =‪6‬ورد ـ زﯾـا ‪ 2,3‬او ـا(ـ از !‪.‬ـ‪R‬هـ 
"ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ اﯾ‬
‫د‪.9‬ـ
ا@ ـ و ‪4‬ـ) "ـ
‪O‬ـ‪ 6 2‬ـ
‪ =9‬د@ =ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫از ‪6 2,3‬دـ= ‪4‬ـ) ‪K‬ـ <هـ 

Q‬هـ ) ‪.9‬ـ‪%‬ـ) ‪> 3‬ـد ﺡ اس او ه*"ـ ا‪.‬ـ
‪4 =G‬ـ‬
‫=‪.5‬ـ‪R‬د و در ‪%.9‬ـ) ا‪.‬ـ
ل او ‪,5‬ـ‪4 $‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د‪ .‬از ‪,5‬ـ‪( $‬ـ ه ـ
(= (ـ ‪.G‬ـ =‪+‬ـ د ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪4 ’3‬ـ) و‪K‬ـ د ‪6‬ـن اﺡ* 
ـ
ت و ‪5‬ـ
‪O‬ـات ‪1+6‬ـ) ـ= ـدد‪ .‬ه ‪9 ’3
4 .‬ـ
‪4‬ـ د ‪2,3‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪+‬ـ د و ( ـ 
ـ= اﯾ" ـ
‪4‬ـ
‪3‬ـ’ ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ‪+= UN+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ه"ـ‪) =
M‬‬

‫‪50‬‬

‫"ـ‪XL‬ـﻁ ا@ و ‪5 2,3‬ـ د را در ـ
هـ
‪9‬ـ
=‪ 9‬ـ ـا(ـ از ﺡ اس ‪Q‬ـ
هـ و ر‪9‬ـ| و ‪G‬ـ‪b‬ته

‫=رود‪ .‬او رهـ
= ـدد و در ا از ‪#‬ـورش ‪19‬ﺱ ‪5‬ـ ﯾ\ رهـ
=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪6‬را\ د‪.9‬ـ ﻁ ر‪9‬ـ| و ‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪
+‬ﯾ"ـ ز‪9‬ـ ـ= را در‪4‬ـ دارد‪ .‬اﯾ ‪6‬را\ ﯾ‪> Z‬ـ ن ‪96‬ـ=‬
‫ﺡـ اس ا@ و ـ در ُـ= ‪4‬ـ‪R‬ر ـ ‪4‬ـا !ـ‪= 7‬ـ
زد‪5 ) =* .‬ـ د را از ‪6‬را\‬
‫د‪.9‬ـ "‪1‬ـ ="ـ ‪6‬را\ درون را ‪4‬ـ)د@ ـ=‪6‬ورد و ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) ورود ‪4‬ـ) ـو‬
‫‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= = ـدد‪ .‬او هـ‪]96‬ـ) ـا(ـ از ﺡ اس =‪4‬ـ
‪+‬ـ دو@ ‪5‬ـ اهـ دا‪ @+‬و ـا‬
‫ﺡ‪X‬ـ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪5‬ـ اهـ ‪."+‬ـ‪^ .‬ﺱ ‪
4‬ـ‪7‬م و ه‪.‬ـ‪X‬ـ@ ـ
هـ
‪9‬ـ
در ‪5 \X‬ـ ﯾ‪ ,‬را و‪u‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ="ـ و ‪6‬را\ ‪C‬ـ‪ 2‬و "ـ‪MGR‬ـ
هـ= ا‪4‬ـ در ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ) د@ =‪6‬ورد‪.‬‬
‫ـﻁ ه"ـ‪ ) =
M‬ـد ‪4 2,3‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= و اـ ر ـ
د و ا‪.+‬ـ
قهـ
ﯾ\ را رهـ
="ـ‪Y6 ،‬ـ
ز‬
‫‪4‬ـ) ‪"+‬ـ
‪5 @5‬ـاو‪9‬ـ ـد< ا@‪( .‬ـ
اﯾ زـ
ن او ‪4‬ـ ‪C‬ـﺡ ز‪.‬ـ ـ ـدان ‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د و‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= =‪6‬ﯾـ و =رود (ـ
زـ
‪ ) =9‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪7‬ـ
ت ـد<‬
‫و ﺡ‪.‬ـ@ را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪>+
4 =,3‬ـ < درﯾـ 
@ "ـ‪.‬‬
‫ـ) ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ا ) از ار(‪X‬ـ
ط روح ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
‪O‬ـ_ =‪9 +‬ـ‪ ،HE* ،‬ﻉـ&‪ N‬و €ـرت‬
‫=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬از ‪.‬ـ
ن اﯾ ) ـ‪($‬ـﯾ ‪ 96‬ـ
‪ 2,3‬ا@‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪,3‬ـ‪ 2‬را ‪,.4‬ـ از‬
‫‪,9‬ـ
‪9‬ـ)هـ 
دﯾ‪M‬ـ در ="ـ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ (" ـ
ﯾ‪,9 Z‬ـ
‪9‬ـ) دارد ‪ 96‬ـ‪ 2,3 $‬ا@‪ ( .‬ـ 
‪.‬ـ@‬
‫‪ 2,3‬وـ= ‪4‬ـ) روح داد< =‪+‬ـ د ـ) ‪4‬ـ
ا ﯾ&"ـ= ـ!‪ ,‬ـ) رـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت ـ(‪X‬ـﻁ‬
‫‪+
4‬ـ‪ .‬در اﯾ ه"‪
M‬م ـد ـ ‪+= Bhakti +‬ـ د‪4 ،‬ـ) &"ـ 
اﯾ€ـ
ر ـ ـ) ‪ %‬ـ ‪3‬ـ)‬
‫ز‪9‬ـ ـ= را ‪,.4‬ـ از ‪5‬ـ دش دو@ دارد‪ .‬او از ( ـ 
= ‪6‬داب و رـ م د@ =‪,‬ـ و ‪4‬ـ)‬
‫وا‪C‬ـ) ‪.9‬ـو ‪ 2,3‬از اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.#‬ـو ="ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ـد ‪4‬ـ) اﯾ‬
‫ـﺡـ) از (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ =رـ ه ‪ ),.‬در (ـ ﯾ درو‪9‬ـ=اش اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را در‬
‫ا‪
L9‬ر ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ
او‪ ،‬ﺡـ ـ 
ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 5‬ر‪.+‬ـ و ـ
< ‪5‬ـ اهـ ﯾ 
ـ@‪ .‬اﯾ"‪%‬ـ
"‪C‬ـ)‬
‫ا‪.o‬ـ ‪5‬ـ
‪ UG‬ا@‪K .‬ـ
ﯾـ= ) ‪3‬ـ
‪5 2+‬ـا وارد "‪C‬ـ)ا ‪"4‬ـ
م ‪D3‬ـ ـ دال ـ ‪ #‬ـ ال‬
‫= ـدد‪ .‬در اﯾ ـ(‪X‬ـ) ( ـ 
= *‪.‬ـ ز‪9‬ـ ـ=اش (‪..S‬ـ ="ـ‪ .‬در واـ_ ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ
اـ
د‬
‫ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت در 
‪G‬ـ‪9 X‬ـ را‪9‬ـ=اش ﯾ&"ـ= ـ ر'
روپ ـ ــ
هـ
‪9‬ـ
و ‪9 >+‬ـ را‪9‬ـ=اش‬
‫ـ=‪+
4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
در@ ‪4‬ـ) ‪ >+‬ز‪9‬ـ ـ= ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪%‬ـ= =‪+‬ـ د ‪4‬ـ) ‪K‬ـ‪ R‬اﯾ">ـ) 
‪XG‬ـ او‬
‫‪.*4‬ـ
ر زﯾ‪X‬ـ
(ـ ‪#‬ـ از ‪9‬ـ رهـ 
در‪,5‬ـ
ن ُ‪5 _,&,‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬اـ
د ا ‪9‬ـ را‪9‬ـ= از !ـ‪
4 7‬‬
‫‪ 2,3‬زﯾـ
د ا‪X‬ـ
ل =ـ" و از اﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ‪4‬ـ) ‪&4‬ـ ‪ 96‬ـ
ه‪.‬ـ[ ـ
< در ‪O‬ـ= ‪1‬ـ ‪5‬ـ د‬
‫‪4‬ـ)ـ "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ
‪(t‬ـ و ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ از ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪K‬ـا ‪ N9‬اه"ـ ‪+‬ـ‪ .‬اﯾ ‪>+‬‬
‫درو‪9‬ـ= ـ
هـ
‪9‬ـ
از ‪G‬ﺡ‪ )L‬وـ او ه‪,.‬ـ) ه ـاه\ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و‪G‬ـ= !ـ‪ 7‬او را ‪ N9‬اهـ دﯾـ‪.‬‬
‫و‪G‬ـ= از اﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ‪4‬ـ) ‪&4‬ـ !ـ‪(= 7‬ـ ا‪9‬ـ 
‪"9‬ـ "ـ
‪.4 2O‬ـو‪9‬ـ= در "ـ
‪ 2O‬درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ
اـ
د‬
‫ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار "ـ و او را ‪X4‬ـ‪".‬ـ‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ ﺱ دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) رو ز‪4 .‬ـ) ‪.Y‬ـ از ـ
هـ
‪9‬ـ

در ‪.9‬ـ*@ ـ)ا را ) ‪4‬ـ
‪ ’3‬رهـ
ﯾـ=‬
‫!ـ‪ += 7‬د و ‪4‬ـ) (ـدﯾـهـ 
او ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ـ=دهـ را ادا "ـ‪ .‬او (" ـ
*= ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ‬
‫روح را از اـ
ر(\ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪6‬زاد "ـ‪ .‬و ـ‪9‬ـ) را< ‪%9‬ـ
(ـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد زﯾـا روح ‪Y‬ـق در‬
‫‪K‬ـاﯾـ= ‪ 5‬ﯾ‪5 ,‬ـ د از ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫اﯾ ـﺡـ) ‪K‬ـﯾـ در ز‪9‬ـ ـ= !ـ‪..S( 7‬ـ ـ
ﺡ‪ =,‬را در او ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د =‪6‬ورد‪( .‬ـ
‪4‬ـﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ)‬
‫ ‪.‬ـ@ او ‪9‬ـ
( ـ
م ‪4‬ـ د< ا@‪ .‬او ـ@ ـ رد ‪6‬زـ
ﯾ\ ـار دادن ( ـﯾ"ـ
ت ا و (>ـار‬
‫ـ
‪9‬ـا ـداش را دا‪+‬ـ) ا@‪ .‬از اﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) ‪4‬ـ) ‪&4‬ـ ـ=(ـ ا‪9‬ـ (>ـار ـ
‪9‬ـا ‪5‬ـ د را‬
‫اداـ) ‪9‬ـهـ زﯾـا دﯾ‪M‬ـ اﺡ‪.‬ـ
‪K‬ـ= ‪4‬ـان ‪.9‬ـ*@‪ .‬او اﯾ"ـ‪ Z‬در ﺡ‪ B‬ر ـ
هـ
‪9‬ـ
ـار ــ) ا@‪.‬‬
‫اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ) !ـ‪ 7‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ه ‪ ),.‬او را روﯾـ@ "ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
دهـ ـ ‪Dhyana‬‬
‫ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ) ـ!‪ ,‬ـ) ‪,3‬ـ‪ 2‬او ‪4‬ـ) اـ
د و ‪ 2,3‬اـ
د ‪4‬ـ) او@‪.‬‬
‫‪t‬زم ا@ !ـ‪ 7‬اﯾ ‪>9‬ـ) را ‪4‬ـا‪9‬ـ ) ـ‪($‬ـﯾ ( ـﯾ او در ا‪4‬ـا ‪ <
M9‬ـدن ‪4‬ـ) اـ
د ا در‬
‫(ـ ﯾـ درو‪9‬ـ=اش =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪5 .‬ـ ـ
ً ا ـ ‪4‬ـ) !‪ ,‬ـ
ﯾ\ ﯾـ
‪4‬ـ) ‪ =*>3‬از او ‪M"4‬ـد‪ .‬ا ـ‬
‫ـد ه"‪
M‬م ـا‪X‬ـ)اش ‪.#‬ـ ـ) ‪4‬ـ) !‪ ,‬ـ
ن اـ
د ‪" <
M9‬ـ ‪.5‬ـ= ـﯾـ_(ـ از ه روش‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪5‬ـ د را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪ 5‬اهـ ﯾـ 
@‪4 .‬ـ
زـ‪R‬ـ) ‪6‬رام ‪9‬ـ
م اـ
د و ‪.5‬ـ< ‪M9‬ـﯾ*‬
‫‪4‬ـ) !‪ ,‬ـ
ن او دو ( ـﯾ &"ـ ‪.*4‬ـ
ر ‪e‬ـور را ‪4‬ـ) ‪ 
9‬ـ 
زﯾـ‪8‬ـ ر ‪ zikar‬و ده‪.‬ـ
‪9‬ـ
ا‪%9‬ـ
م‬
‫داد< ا@‪ .‬در@ دره ‪ .‬ـﺡـ) ا@ ) روﯾـاد ـ‪ $‬رُخ =دهـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ا و اـ ات‬
‫‪4‬ـ= ه ـ
ﯾ\ ) ‪4‬ـ
‪3‬ـ’ (‪..S‬ـا(ـ= در ز‪9‬ـ =اش =‪9 +‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ

‫‪K‬ـ‪4b‬ـ) و ‪ 2,3‬ـاوا‪5 =9‬ـ د را درﺡـ
ل ـ ش دادن ‪4‬ـ) ـ ‪.‬ـ= ا ‪5‬ـ اهـ ﯾـ 
@‪ .‬او‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ
< ـ (ـ ‪6‬ن ‪B‬ـ
و ﯾـ
ﯾـ>= از ‪9‬ـ@هـ 
د‪^G‬ـ‪b‬ﯾـش را ‪ N9‬اهـ دا‪! .@+‬ـ‪7‬ﯾـ= ) ‪4‬ـ)‬
‫اﯾ ـ(‪X‬ـ) ر‪.‬ـ< ا@ ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ـ) ‪ .9‬ـ= از را< ‪1‬ـ را ‪ .#‬ـ د< ا@‪ .‬او ‪ \.#‬از‬
‫اﯾ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.9‬ـو اراد< ‪5‬ـ د را ‪."+ @ K‬ـن اـ ات ا ‪
>4‬ر = ـ@ و‪ =G‬هـ‪ $‬اﯾ"ـ‪4 Z‬ـ ـ‬
‫( ــ‪ R‬از اـ ات ا ‪.5‬ـ= ‪ 9= >,‬ـ
ﯾـ‪ .‬اـ
د ا و ا او را ‪K‬ـ‪b‬ب =""ـ و ‪4‬ـ
هـ‬
‫(ـ‪ =+7‬ـ) او ="ـ ‪4‬ـ) ـ ‪4‬ـ
‪ t‬ار(ـ
=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او اﯾ را در ‪"= 9‬ـ و‪G‬ـ= ‪ 2,3‬و‬
‫اﯾ€ـ
ر او@ ـ) ‪4‬ـ
هـ ـم او را ‪4‬ـ)رو ‪9‬ـد‪4‬ـ
ن &"ـ ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ـ=‪4‬ـد‪.‬‬
‫!ـ‪6 7‬رزوﯾـ= ‪&+‬ـ)ور و ‪.#‬ـ ـ) در ‪M9 @ K‬ـﯾ* ‪4‬ـ) !‪,‬ـ‪$‬هـ 
اـ
د و ـ ش دادن ‪)4‬‬
‫اـ ات ا ‪5‬ـ اهـ دا‪.* ) =N+ .@+‬ـ ا را ‪Y6‬ـ
ز ="ـ !"‪"#= .‬ـارد ) ‪4‬ـ رو‬
‫‪ 9‬ـ
د درـ>
ر اـ ار ‪ 5‬اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ دهـ رـ ‪ Dahara‬ﯾ&"ـ= ‪+‬ـﯾ&@ ز‪9‬ـ ـ= در‬

‫‪51‬‬

‫( ـ 
ـ= زواﯾـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت را ( ـﯾ "ـ‪ .‬اﯾ ‪4‬ـ) &"ـ 
‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ا‪%9‬ـ
م ده‪.‬‬
‫‪4‬ـون ا‪%9‬ـ
م اﯾ
ر ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ز‪9‬ـ =اش را ‪Y6‬ـ
ز "ـ‪ =O.‬اﯾ ( ـﯾ &"ـ ا ـ) ‪4‬ـا‬
‫دﯾـن ـ
ه
‪9‬ـ
=‪+
4‬ـ ‪$‬ـ&اـ ﯾـ ـ ‪ Pranayama‬ـ رت ‪ 9‬ـ= ‪.‬ـد‪! .‬ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ در و‪.&e‬ـ@‬
‫"ـ 
' ـار ‪.‬ـد و ذه ‪5‬ـ د را از اﯾ ‪
K‬ن "‪" 1‬ـ و ‪4‬ـ)رو ‪C9‬ـ)ا در ـ
‪.4‬ـ‬
‫ا‪4‬ـوا‪9‬ـ\ ــ‪" R‬ـ و ( ـ 
= (ـ ‪K‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ﯾـ‪,! Z‬ـ‪ $‬ا‪9‬ـاز "‪1‬ـد ـار دهـ‪ .‬ا ـ‬
‫*= ـ ‪1‬ـ ‪4‬ـ) درون و ‪,‬ـ
هـ< ـ
هـ
‪9‬ـ
را دارد اﯾ ‪. 3‬ـ
ت ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪%9‬ـ
م ‪+‬ـ د‪ .‬او ‪4‬ـ)‬
‫
د ـ= ‪9‬ـ
م ـس ‪5‬ـاو‪9‬ـ را =‪5‬ـ ا‪9‬ـ و ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ
‪9‬ـ‪
M‬ه= ‪3‬ـ
‪+‬ـ
‪9‬ـ) در ‪>+‬‬
‫‪9‬ـ را‪=9‬اش ‪
,‬ه< ="‪ .‬ا‪4‬ـا ( ـﯾ زﯾـ>
ر و ^ﺱ ده‪.‬ـ
‪9‬ـ
را ا‪%9‬ـ
م =دهـ ) ه ـ
‪9‬ـ

‫‪ _,&, >+‬ـ
هـ
‪9‬ـ
=‪^ .+
4‬ﺱ ـ ‪J‬ـ ن ﯾ&"ـ= ( ـﯾ &"ـ ـ ش دادن ‪)4‬‬
‫ ‪ =.‬ا ‪)4‬د‪X9‬ـ
ل ‪6‬ن =‪6‬ﯾـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﯾ‪ Z‬از *‪.‬ـهـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ !"‪ ( .‬ـﯾ"= را در ‪4‬ـ ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫ا 

ً ‪4‬ﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ) ه‪.‬ـ[ﯾ‪ Z‬ده ن‪) DHUn‬ـ ت ا‪ G‬ـ=( ا را ‪ 9‬ـ=‪"+‬ـ 
"‪ 96 .‬ـ

‫ﺡ‪.‬ـ
(=(ـﯾ ‪ \N4‬ادرا ـ
د را در ز‪9‬ـ =‪
+‬ن ـ‪ $‬دار‪9‬ـ‪ .‬اﯾ *‪.‬ـ ‪ %*K‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫را ‪
 )4‬ـ ـ ده‪ Samadhi +‬هـاﯾ@ ="ـ ﯾ&"ـ= ورود و ‪5‬ـوج ‪4‬ـ) "ـ
‪ 2O‬ا‪.o‬ـ‪،‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾ= ) ـ‪7‬ـ
ت ‪
4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
در ‪ 9‬ر 
روپ ـ رت = ‪.‬ـد‪(t
4 .‬ـﯾ ‪ 
>+‬ـ
ده=‪،‬‬
‫ـ& ـ و' ـ ‪4= Nir Vi Kalpa Q #‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪ K‬ﯾ"ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را از ا ‪K‬ـا‬
‫‪".X4‬ـ‪ .‬اﯾ ـﺡ) ه"ـ‪ )4 =
M‬د@ =‪6‬ﯾـ ) !ـ‪ 7‬ه ا< ـ
هـ
‪9‬ـ
وارد "‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪$‬‬
‫=‪ +‬د )ﯾ&"= "‪ )C‬روح(‪ .‬ه ‪
%".‬ا@ ) ‪#‬ﺱ از (ـ ‪ ,+ #‬ـ 

داش ‪5‬ـ د را‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان روح ‪5‬ـ

, UG‬هـ< ="ـ‪& .‬ـود =(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـون ‪1‬ـ ‪4‬ـ) ه ـا< ـ
هـ
‪9‬ـ

‫در *‪.‬ـ ا ‪ )4‬اﯾ ـ(‪X‬ـ) ‪9 + F
9‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـون ـ‪ Z‬اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت از دام 
رـ
‪%9‬ـ
ت ‪.#‬ـا "ـ‪.‬‬
‫‪ 2,3‬ا@ ) !ـ‪ 7‬را ‪ )4‬اﯾ (‪X‬ـ) &"ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪= =9‬ر
‪9‬ـ‪ 2,3 .‬ا@‬
‫) ( ـنه
را در "‪ )C‬ز‪"4 .‬ـ
="ـ و ‪K 2,3‬ـ هـ< روح ‪ 2C‬ا@‪ .‬و‪=G‬‬
‫ ـ
د ه‪.‬ـ[
< ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ 5‬د را ‪4‬ـا ـد ) دارا ذه ‪G6‬ـ د< ا@ ‪
>+6‬ر "ـ‪
6 .‬ه=‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ
‪ UG‬و ‪6‬ـ
د< ورود ‪.9‬ـو ا درون ‪6‬ن ‪ 2,3 .+
4‬ـ ‪XK‬ـ
ت ‪6‬ـ
د ـ= را ـاهـ‪$‬‬
‫=ـ
زد و (ـ
زـ
‪ ) =9‬اﯾ ـ
ه‪.‬ـ@ در او ‪ )4‬و‪ K‬د ‪.9‬ـ}ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ د@ و ‪#‬ـ
ز‪9‬ـ (ـ

‫‪
6‬ه=اش ‪6‬ـ
د< درﯾـ 
@ ‪6‬ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ر‪3‬ـ
ﯾ@ ا‪XB9‬ـ
ط هـ
ﯾ= ) ـ
هـ
‪9‬ـ
(ـ ‪.‬ـ) ="ـ را< ‪ 4‬ـ ‪4‬ـا !ـ‪4= 7‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اﯾ" ـ
‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫‪K‬ـ ــ) و د‪.‬ـ‪ 2‬د‪X9‬ـ
ل ‪9 +‬ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪"3)4‬ـ ان را< ‪5
"+ @N‬ـ)‬
‫=‪ +‬د‪5 UN+ .‬ـ د را در اﯾ را< ‪%" = 9 @N‬ـ
‪9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪6
4‬ن (‪.XC‬ـ‪= 2‬دهـ‪ .‬او‬
‫‪4‬ـون ‪>96‬ـ) روش ز‪9‬ـ = ‪5‬ـ د را د!ـ
ر ‪6‬زار و ـ‪R‬اﺡ @ "ـ ‪4‬ـ) ‪ 4‬ـﯾ ‪"= 3 >+‬ـ‪( .‬ـ

‫زـ
‪9‬ـ= ) !"‪>9 .‬ـد< ا@ و@ ‪5‬ـ د را ـف ‪.#‬ـا ـدن ‪ 5‬ﯾ\ و هـ‪]96‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
‪@ K‬‬
‫ ـ‪"& Z‬ـ ‪4‬ـ) او در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
ﯾ ا@ ا‪%9‬ـ
م دهـ (ـ‪ u‬ـد< ا@‪4 .‬ـ) هـﺡـ
ل ‪,3‬ـ‪2‬‬
‫و ـﻁ اﯾ ـ
ه‪.‬ـ@ ا@ ) او را ـ رد ـﺡ @ ‪5‬ـاو‪9‬ـ و اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـار‬
‫=دهـ‪,3 .‬ـ‪ 2‬و ‪+‬ـ ر ‪5‬ـ@‪( ،‬ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪.L3‬ـ = را در *‪.‬ـ ـ
د ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د‬
‫=‪6‬ور‪9‬ـ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‬
‫آﺧـﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﭼـﻼ‬
‫ ﯾ&"ـ= ‪.9‬ـو "‪1‬ـ= ـ
ز‪9‬ـ< 
‪XG‬ـ !ـ‪ 7‬و هـ‪XG 
."!$‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫=‪+
4‬ـ اـ
(‪1‬ـ
و(ـ= ) ‪ .4‬دو 
‪XG‬ـ و‪ K‬د دارد ‪4‬ـ) ‪G‬ﺡـ
ظ اﯾ ا@ ـ) 
‪XG‬ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
از ا‬
‫ﯾ&"ـ= ‪
6 @5‬هـ
‪9‬ـ) ا@‪.‬‬
‫در ﺡـ
‪XG 
) =G‬ـ !ـ‪ 7‬از ‪ 5‬ا@هـ
و ( ـ
ﯾـ‪7‬ت ‪5
9‬ـ د‪ <
6‬و ("ـ 
‪N‬ـ
ت ‪X‬ـ=اش ‪9‬ـ
‪=+‬‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬هـ دو از ‪"3‬ـ 
ـ ﯾ&"ـ= ـ ﯾـ ‪5 
Maya‬ـ) ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ هـدو ـ
ﯾـ

‫ه*"ـ‪ .‬و‪G‬ـ= اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪ <
6‬ا@ و !ـ‪.9 7‬ـ*@‪ .‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ‬
‫ ــ ـ
ﯾـ
(*ﻁ دارد در ﺡـ
‪G‬ـ= ـ) !ـ‪ 7‬ا‪.‬ـ ‪6‬ن ا@‪1( .‬ـ
وت در ادرا ‪6‬ن دا‪ =,9‬ا@ )‬
‫ـس و ا‪ G‬ـ= و ‪ "#‬ـ
ن از دﯾـ
ن ـدـ
ن ـ=‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪! ) =9‬ـ‪ 7‬وا ‪o6‬ـ
ر ا ‪ <,9‬ا@ ـ
در ‪4‬ـ) در اﯾ ‪.9‬ـ*@ ) ‪4‬ـد< ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪#‬ﺱ از وـ ا@ ) !ـ‪! 7‬ـ) ‪4 <
6‬ـ
‪+‬ـ ﯾـ
‪X9‬ـ
‪ +‬وارد ‪K‬ـﯾـ
ن ‪G
3‬ـ‪. $‬ـ و‬
‫ه ‪ ),.‬ﺡـ
‪e‬ـ ا = ـدد‪ .‬و اﯾ ه"ـ‪
M‬ـ= رُخ =دهـ ) !ـ‪ 7‬را از ـ(‪X‬ـ) ‪ "#‬ـ
ن‬
‫‪9‬ـ
‪ 5‬د‪
6‬ه=اش ‪C )4‬ﺡ ‪
6‬ه= 
‪4‬ــ
‪9‬ـ و اﯾ اـام ـﻁ (ـ ﻁ ‪,‬ـ دن !‪,‬ـ‪$‬‬
‫&"ـ ‪4‬ـ)  ‪9‬ـ ر رُخ =دهـ‪ "( .‬ـ
‪6‬ن زـ
ن ا@ ) ‪.XO‬ـ&@ ا‪*9‬ـ
‪=9‬اش ‪4‬ـا او ‪X‬ـل‬
‫‪4‬ـ) ‪.9‬ـو &ـ
‪ += =G‬د ـ) او را از ـ‪9‬ـ‪".C‬ـ) ـگ ‪%9‬ـ
ت =دهـ‪.‬‬
‫اﯾ ـ(‪X‬ـ) ـادف ‪4‬ـ
اﺡـ
‪ )G‬ذه و 
‪XG‬ـ ‪4‬ـ) ـﺡـ) ـ& ــ و' ــ ‪Q #‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫ﯾ&"ـ= ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ـ(‪X‬ـ) رو‪Ž -3‬ـ&' ـ) ه ـ
‪9‬ـ
ادرا ـاوـ ا@‪ .‬در اﯾ ﺡـ)‬
‫ا@ ) !ـ‪(= 7‬ـ ا‪9‬ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان (‪*%‬ـ‪ $‬ﺡ‪.‬ـ@ ‪,‬ـ
هـ< "ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن‬
‫ـﺡـ) ‪ 9‬ـ
ﯾ= و ‪.XO‬ـ&@ ‪C‬ـ‪ 2‬ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬در ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ـد در ـ(‪X‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪ =9‬اﯾ ﺡـ) را ‪4‬ـ
(‪X‬ـﯾ ‪6‬ن ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= ه ‪,.‬ـ)ﺡـ
‪e‬ـ‪ ،‬ادرا‬
‫="ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪>96‬ـ) در اﯾ ـﺡـ) ـار ــ) ا@ ‪5‬ـ د را در ـ &‪.‬ـ@ ﯾ‪ Z‬ـ‬
‫(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ــ‪ R‬ـا ‪.‬ـ ـار =دهـ ) ( ـ 
= ‪"3‬ـ 
ـ ــ ــ ـ !‪ Z‬او را ‪5‬ـ
‪ UG‬ـد< و‬
‫در ـدﯾ@ ه*ـ= > 
=‪ 9‬ـ
ﯾـ‪.‬‬
‫‪+‬ﯾ&ـ= ) ه ـ) در ‪*K‬ـ‪ %‬دا‪6 *9‬ن =‪4‬ـ
‪"+‬ـ اـ ـ‪ $‬ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪ .‬ـ
د = ‪6‬ن‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪6@1M+‬ور ا@ زﯾـا ( ـ 
ـ
ً در ﯾـ‪ K Z‬ـ) ‪5‬ـ‪7‬ـ) ـ=‪+‬ـ د‪ " :‬روح و‪ J‬د دارد زﯾـ&ا‬
‫ـاوـ * ‪ H3‬او 
"‪4 .‬ـ) (&‪.X‬ـ دﯾ‪M‬ـ ( ـ 
‪.‬ـ@ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ اراد< ‪5‬ـاو‪9‬ـ و‪ K‬د دارد‪.‬‬
‫اﯾ اـ ‪."4‬ـ
دﯾ ﺡ‪.‬ـ
ت و ُ *‪1‬ـ) ا"ـ>
ر =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.! .‬ـ‪,.4 R‬ـ ﯾ
 ـ از ‪6‬ن و‪K‬ـ د‬
‫‪9‬ارد‪ ( .‬ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ ا
س اﯾ ا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪"4‬ـ
‪ 9‬ـ
د< ‪+‬ـ< ا@‪ .‬ا ـ روح و‪ K‬د‬
‫‪9‬ـا‪ @+‬ﺡ‪.‬ـ
ت در ه‪.‬ـ[ ‪%‬ـ 
اﯾ ز‪ .‬و ﯾـ
‪.‬ـ
رات و "ـ
‪N 2O‬ـ‪ K u‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪X9‬ـ د‪ .‬ا ـ !ـ‪4 7‬ـ ا‪9‬ـ ﻁ اﯾ ا ـ
د< ﺡ‪.‬ـ
ت را درﯾـ 
@ "ـ ُ *‪1‬ـ) ا">
ر‬
‫در دـ
ن او@‪ .‬و‪G‬ـ= &ـود =(ـ ا‪"9‬ـ‪ ،‬زﯾـا ـ
در ‪4‬ـ) در ـ
د = ‪6‬ن ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫=‪5‬ـ اه"ـ ‪6‬ن را ‪.].#‬ـ< ""ـ‪4 .‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ‪.*4‬ـ
ر در ‪ %*K‬ادرا ـ
در‬
‫&ـ
ل ‪ 5= @*>+‬ر‪9‬ـ‪ .‬ﻁ و= ) اﺡـ
‪XG 
)G‬ـ و ذه در ﯾ‪ Z‬ـد ـ رت ‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‬
‫‪M96‬ـ
< ـد وارد ـ(‪X‬ـ) ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ و ' ‪ K‬دﯾـ@ ‪6‬ن =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪9 UN+‬ـ) (" ـ
‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ د را در ‪5‬ـ
رج ‪>4‬ـ) در درون و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً از ا‪.M9‬ـ‪<R‬هـ 
‪&.XO‬ـ= ﺡـ 
‪@L‬‬
‫"ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ـا' ‪+
4‬ـ زﯾـا ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪73‬و< ‪4‬ـ ‪
9‬ﺡ‪.‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= او را از ‪
9‬ﺡ‪.‬ـ) "‪)C‬‬
‫ا‪.o‬ـ‪ّ3 ،‬ـ= و ذه"ـ= ـ رد ﺡ ـ) ـار =دهـ‪ .‬ﺡ ـ‪(7‬ـ= ) از اﯾ "ـ
‪ 2O‬درو‪9‬ـ= =‪6‬ﯾ"ـ‬
‫‪.*4‬ـ
ر زﯾـ
‪9‬ـ)(ـ از ﺡ (ـ رات او ‪ 5‬اه"ـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫ه"‪ =
M‬ـ) ـد در ا‪4‬ـا ه
ه"‪.9
4 =M‬ـو "ـ ر =‪+
4‬ـ‪ ،‬در@ 
‪"9‬ـ ﯾ‪9 Z‬ـ از‪9‬ـ<‬
‫وﯾـ ‪ G‬ا@ ) ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪9‬ـ@ را ـ=‪9‬ـ ازد‪ .‬او > ا@ (ـ ر "ـ ـ ت از اﯾ ‪(t
4‬ـ ‪= 9‬رود‬
‫و ‪9‬ـ ر ‪
4‬ﯾـ در ‪6‬ن ‪C9‬ـ)ا ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪56‬ـﯾ ‪C9‬ـ) در‪4= \,5‬ـ
‪+‬ـ ـ ـ‪+ u‬ـ د‪.‬‬
‫و‪G‬ـ= ـ ت ‪4‬ـ
‪(t‬ـ و ‪4‬ـ
‪(t‬ـ =رود وـ‪N‬ـاو‪9‬ـ *= را ) ‪ 5‬ش ا‪X‬ـ
ل ا@ ‪9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ@ ‪4‬ـ
‪t‬‬
‫=‪4‬ـد‪ .‬در@ 
‪"9‬ـ د ـ ـ) ‪4‬ـ) او ‪"+‬ـ اﯾ= را =‪6‬ـ زد ﯾـ
ـ د ـ ر ) دﯾـن را‬
‫‪4‬ـ) او =‪6‬ـ زد‪ .‬ـ زا‪9‬ـن 
رـ
ـﺡـ)ا از (‪%‬ـﯾـ ‪. .+‬ـ
ﯾ= ا@‪ .‬ـﺡـ)ا ا@ )‬
‫‪6‬دـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ه"‪
M‬م ز‪9‬ـ = ‪4‬ـ رو ز‪.‬ـ از ‪6‬ن ـ‪b‬ر "ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ (ﺡ@ ‪
L9‬رت اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت !"‪" .‬ـ‪ .‬ا ـ (ﺡ@ راه" ـ
ﯾ= هـ ـد دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ رو ز‪ .‬ا@ اﺡ ـ
‪ ًt‬اﯾ ا(‪1‬ـ
ق‬
‫‪= 9‬اـ‪ .‬او 
رـ
هـ 
‪4‬ـ را ‪4‬ـ) ‪K‬ـ 

رـ
هـ 
‪5‬ـ ب درﯾـ 
@ ‪ 5‬اهـ ـد و ُد!ـ
ر ‪3‬ـم‬
‫(&ـ
دل در @ "‪=1‬اش ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ در ـ ر(ـ= ) او ﻁ ‪
4‬ﯾـ در *‪ .‬ـ ـ‪& 4‬ـ
دل‬
‫‪+
4‬ـ ‪9‬ـ) دره‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از @هـ 
دﯾ‪M‬ـ‪ .‬ﻁ و= را< ‪.‬ـ
‪ )9‬ا را ‪O‬ـ= "ـ =(ـ ا‪9‬ـ‬
‫!ـ‪5‬ـ) ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر را (ـ "ـ و وارد درواز<هـ 
‪ + @, 4‬د‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ه ‪ ),.‬در ‪
4 M1‬ـدم ا@ و‪. ( =G‬ـ‪. $‬ـهـ
و ‪19‬ـ ذش ‪ )4‬د‪L9 .G‬ـ
رت‬
‫ـد= ) از (‪>1‬ـات و ـا‪ $‬ـ‪b‬ه‪"6 =X‬ـ< ه*"ـ در ‪.‬ـ =‪+
4‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر از ـدم‬
‫(‪>1‬ا(= در ز‪ )".‬در@ و ‪
9‬در@‪ ،‬ا‪.M9‬ـ‪<R‬ه 
ـ‪ ،=e‬و > و ‪.Y‬ـ >هـ 
 &‪ .‬ـ 

‫ـ‪b‬ه‪ =X‬ارا‪F‬ـ) =ده"ـ‪4 .‬ـ‪ =5‬از (‪>1‬ـات ‪ 96‬ـ
ا
س درـ= دارد ‪4‬ـ‪ =5‬ه
‪"9‬ـ و ‪=B&4‬‬
‫‪"&=4‬ـ
=‪"+
4‬ـ‪]96 .‬ـ) ) ‪"3)4‬ـ ان ا ( ﻁ ‪.Y‬ـ !ـ‪7‬هـ
ادرا =‪ +‬د 
ﯾـ)ا ‪\.4‬‬
‫‪ @*.9‬و ‪4 =M*4‬ـ) (‪4
C‬ـ‪ 2‬دﯾـ
ه ـ 
‪1‬ـ
وت واـ_ در "ـ
‪ 2O‬و‪ K‬د ‪ 96 uN‬ـ
دارد‪ .‬در‬
‫ادرا ‪9‬ـ
ر 
‪ 96‬ـ
(ـ ر از 
‪ @.4‬و‪K‬ـ‪6‬ـﯾ و ‪
,9‬ط ا‪.M9‬ـ‪ R‬ا و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد و (" ـ
ا‪+‬ـ
را(=‬
‫‪C‬ﺡ= در ‪o6‬ـ
ر ا را دور و ا‪O‬ـاف ‪ 5‬د‪+‬ـ
ن ‪
,‬هـ< =""ـ‪.‬‬
‫ورود ‪.9‬ـو ‪4‬ـ) درون رود‪5‬ـ
‪9‬ـ) ا>ـ
ر اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ ‪ )4 'K‬و‪K‬ـ د ‪6‬ـن 
‪XG‬ـ ‪
9‬ـ‪=F‬‬
‫=‪ +‬د‪ ،‬ﯾ&"= ‪4 ) >1( =>+‬ا ( ـ
م اـاد ) ـ
‪K @.4‬ـ‪b‬ب ‪96‬ا دار‪9‬ـ ـ
‪X 4‬ـ ل‬
‫=‪+
4‬ـ‪ .‬و‪ ) =9
* =G‬ا‪K‬ـ
ز< =ده"ـ ا ‪ )4‬درون ‪ 96‬ـ
‪K‬ـ
ر ‪+‬ـ د و از ‪6‬ن (‪bS‬ﯾـ) ""ـ‬
‫ 
ـ‪4 ّ7‬ـ‪>3‬ﺱ ‪""= 3‬ـ زﯾـا ﯾ‪.9 Z‬ـو ‪
9‬ـ‪ =F‬از ‪"4 2,3‬ـ
=‪" 9‬ـ ) ‪ 96‬ـ
را ﺡ ـ
ﯾ@‬
‫="ـ و ز‪9‬ـ ـ= =‪,N4‬ـ‪ .‬و ( ـ 
= ‪]96‬ـ) را ـ‪7‬ـ
ت‪
, ،‬هـ< و =‪"
"+‬ـ ‪4‬ـ)‬
‫هُ‪.,‬ـ
ر ‪4‬ـ(ـ ار(ـ
=ده"ـ‪.‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪5‬ـ د را ‪4‬ـا ا‪ ) =9
*9‬دارا ذه ‪ UG
5
9‬ا@ ا‪
>+‬ر ‪= 9‬ـ
زد‪ .‬ﻁ‬
‫ه"‪
, ) =
M‬ر ز‪9‬ـ = ‪6‬د= را ‪ )4‬ـز از ‪
#‬در ‪6‬ـن =ر
‪9‬ـ و 
‪XG‬ـ ـ) و ذه ﺡ‪.‬ـ‬
‫ﯾ
‪ 5‬ﯾ‪ ,‬در
‪9‬ـ<ا =ﯾـ
‪4‬ـ اـ
د را ـﯾـ
د ="ـ‪9 <
M96 .‬ـ ر ﺡ‪.‬ـ@ ‪ )4‬درون ز‪= 9‬اش‬
‫‪ 5‬اهـ (
‪.4‬ـ‪4 .‬ـ) دور از ه ـ) ‪ K‬ـ
‪ ،@3‬ﺡ"ـ) ز‪9‬ـ = و ـﯾـ
ده 

ﯾ\ و ( ‪.%‬ـ‬
‫ا@ ) ا‪
*9‬ن ‪5‬ـ د را در ـ(‪X‬ـ) ‪b#‬ﯾـش ‪5‬ـاو‪9‬ـ =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ـﻁ در > ت ا@ ) ( ـﯾ"ـ
ت‬
‫&"ـ ا را ا‪%9‬ـ
م =دهـ و ‪ K‬ـ
ن ‪ 6‬ـ
‪ =9‬را =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬اﯾ ‪+‬ـﯾ&@ ‪."4‬ـ
دﯾ و ‪ 9‬ـ
ﯾ=‬
‫ا@ ﯾ&"ـ= ‪.#‬ـ
م ‪e‬ـور (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا"ـ>
ر =‪+
4‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪6‬ن را ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا دﯾ‪M‬ـ ‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫اﯾ ‪.#‬ـ
م از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د و (ـ
زـ
‪9‬ـ= ) ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪6‬ن‬
‫ـﺡـ) از ز‪9‬ـ = ‪9‬ـ‪.‬ـ< ) ‪4‬ـ
ﯾـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را وا ـ‪b‬ار "ـ‪ ( ،‬ـ 
= !‪.‬ـ‪R‬هـ
را ‪4‬ـا‬
‫ ‪ K‬دﯾ@ &"ـ اش ا‪G‬ـ‪R‬ا= =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن (ﺡ@ (
‪.o‬ـ (ـ‪b‬ـات ـ‪b‬ه‪ .X‬ن ـار = ‪.‬ـد )‬
‫ـ‪=3‬ا‪9‬ـ ( ـ 
‪ @.‬ﺡ‪.‬ـ@ ﯾـ>= ا@ و وا&‪4 @.‬ـا ( ـ 
= ا‪ 9
*9‬ـ
ﯾ>*
ن ا@‪ .‬و‪=G‬‬
‫اﯾ ﺡ‪9 @.‬ـارد‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ ا‪9‬ـ اع (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت =‪"+
4‬ـ و ه‪.‬ـ[ ‪.‬ـ
س &‪".‬ـ= ‪(= 9‬ـ ان از ‪6‬ن‬
‫‪4‬ـ)و‪ K‬د ‪6‬ورد‪6 .‬ن ﺡـ
ﯾ‪ 2‬ا‪4‬ـ ) ا‪*9‬ـ
ن !"‪ .4 .‬ـ د< ‪4‬ـ
(&‪X‬ـ= ‪ُ#‬ـ ‪C O‬ـاق از ‪6‬ن ‪N‬‬

‫‪53‬‬

‫= ـ ﯾـ !‪.‬ـ‪ \.4 R‬از ـ
ت ‪1+‬ـ
ه= ‪"+
4= 9‬ـ‪ .‬او ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪]96‬ـ) = ﯾـ را ‪4
o‬ـ@‬
‫"ـ‪ .‬ﺡـ= ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ 96‬ـ
را ـ رد ‪X‬ـ
ﺡ€ـ) ـار دهـ ‪M‬ـ از دﯾـ
ه= رو‪>1"+‬ـا‪9‬ـ)‪"! .‬ـ‪.‬‬
‫ا‪ Q‬ـ
را(= ﺡ‪.‬ـ@ ‪9‬ـارد‪ .‬هـ*= ) ﺡ‪.‬ـ@ را (‪%‬ـ‪4‬ـ) ="ـ ‪96‬ـا ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) )‬
‫ه*@ =‪"+‬ـ 
و ﺡـف زﯾـ
د ‪4‬ـا ‪9 1‬ـارد‪ .‬ه‪.‬ـ[ ‪7‬م و اﺡ* 
= ‪ @ K‬ا‪4‬ـاز‬
‫(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪"O
4‬ـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪! .‬ـ‪
4 7‬ﯾـ ‪ \.#‬از اﯾ">ـ) ـ "ـ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
(= ـا(ـ از‬
‫ز‪9‬ـ = دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ ،‬در ‪ 2,3 %*K‬و &ـ@ ‪+
4‬ـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ ـ) ا ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)‬
‫‪.L3 @3‬ـ‪ $‬ﺡ‪.‬ـ
ت وا ـ‪b‬ار "ـ‪ ،‬اﯾ ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)ه 
‪5‬ـاو‪9‬ـ را درﯾـ 
@ ‪ 5‬اهـ ـد‪ .‬و‪G‬ـ=‬
‫هـ‪= ."!$‬دا‪9‬ـ ) ا ـ ‪.9‬ـوﯾ= ‪4‬ـ ا‪9‬ـ او را از ـگ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪%9‬ـ
ت دهـ ــ ﯾ&"= ا‪9‬ـ
ل‬
‫ز‪9‬ـ = از ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن &"ـ ه ـ
‪9‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ
ت ه ‪ ),.‬در ‪",( %*K‬ـ‪
M‬ن &"ـ ﯾ@ در اﯾ ‪
K‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او‬
‫!‪.‬ـ‪ \.4 R‬از ‪6‬ب و ‪9‬ـ
ن ‪ 96 )4‬ـ
=دهـ‪ .‬او روح درون هـﯾـ‪ Z‬را ) ه ‪ ),.‬در ر ‪4‬ـ) ‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ُ* ا@ (‪S‬ـ‪b‬ﯾ) ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـا ـدم‪ ،‬ا‪# ،‬ـر و ـ
در و ه ـ) !‪.‬ـ‪+
4= R‬ـ‪.‬‬
‫ﯾ>ـ= او را دو@ ‪5‬ـ د و ﯾ>ـ= اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ﯾ>ـ= در او ‪ 2,3‬دﯾ‪M‬ـ‬
‫&ـ@ =ﯾـ
‪4‬ـ‪4 .‬ـ‪ =5‬هـ‪N )4 $‬ـ= !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) ‪.Y‬ـ از ا‪XB9‬ـ
ط ‪ @N‬در او =ﯾـ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫هـﯾ‪ Z‬ـ
هـ
‪9‬ـ
را از درﯾ]ـ) ‪
6‬ه= ﺡـود ‪ 5‬ﯾ\ =‪M9‬ـد‪ .‬او ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـا ه ـ) ﺱ‬
‫ا@‪4 .‬ـ‪ =5‬او را ‪+ )4‬ـت دو@ دار‪9‬ـ درﺡـ
‪4 ) =G‬ـ‪4 =5‬ـ) ه ـ
ن ‪+‬ـت او را دو@‬
‫‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬و‪ =G‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪ )4 @X*9‬او ‪=4‬ا‪"3‬ـ
‪ .@*.9‬او هـ= ا@ ) از ( ـ 
= ‪ K‬ـ
ت‬
‫‪4‬ـ) هـ و‪.‬ـ) > (ـ ﻁ ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪96 =9‬ـا ـ رد ﺡ ـ) ـار =دهـ‪ "( .‬ـ
را<‬
‫‪
4‬ـ=ـ
‪9‬ـ< را< *ـش ‪
6‬ه= از ‪O‬ـﯾ‪1 2‬ـ روح ا@‪ .‬اﯾ روش ﯾـ
*‪.‬ـ ‪ =.5‬ـا(ـ از‬
‫ـزهـ 
(‪>1‬ـات ا‪4‬ـاﯾ= ا@ و ‪4‬ـ) درون (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪"O
4‬ـ= از ‪O‬ـﯾـ‪( 2‬ـ ﯾـ درو‪ =9‬و ـ ت‬
‫&"ـ ا =رود‪.‬‬
‫‪
K‬ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ز‪
4‬ن ـ
ت‪ ،‬ز‪
4‬ن اﺡ* 

ت =‪ +‬د و ‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ز‪
4‬ن اﺡ* 

ت ‪)9
,9‬هـ 

‫(ـ ﯾـ =‪ +‬د‪^ .‬ﺱ ‪
K‬ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ‪X‬هـ 
(ـ ﯾـ ‪X‬ه 
ـ (ـ= =‪ +‬د ) در‬
‫‪6‬ن ار(&ـ

+‬ت ‪9‬ـ ر و ـ ت در ‪.‬ـ 
= از (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪
4‬هـ‪( $‬ـ‪.‬ـ' =‪9 +‬ـ (
زـ
‪ =9‬ـا‬
‫رـ ) از ‪L9‬ـ ذه"ـ= ـ
‪&( 4‬ـ ﯾ‪"+
4 p‬ـ‪ .‬ا ـ روح از (ﺡـ ل &"ـ ا"ـ
ع ورزد ‪#‬ﺱ از ـگ‬
‫
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=اش ‪4‬ـ) درون ه‪ K @1‬ـ
ن ‪ " K‬ـ= ﯾ&"ـ= ـو (ـ
رﯾ‪ K Z‬ـ
ن ا‪.o‬ـ =رود‪.‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾ= ) ‪.*4‬ـ
ر از روحهـ 
‪4 =9
C.+‬ـ
ﯾـ اوـ
(= را در ‪%96‬ـ
‪bM4‬را‪"9‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
‪ O)4 =9‬ر‬
‫‪C‬ـ‪5 2‬ـ ب ﯾـ
‪4‬ـ ‪.9‬ـ*@‪ .‬ا ـ!ـ) ‪.*4‬ـ
ر در ـزهـ 
‪4‬ـ ‪4‬ـ)ـ =‪4‬ـ‪9‬ـ و ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ‪4 =3‬ـ

‫‪4‬ـه
‪#‬ـورش ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ ـ(ـ= در اﯾ ‪ K‬ـ
ن (ـ
رﯾـ‪
4 Z‬ـ= ‪ 4‬ـ
‪"9‬ـ زﯾـا ‪4‬ـ)‪K‬ـ 
اﯾ )‬
‫‪
6‬هـ= ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) درون ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ *ـش ده"ـ 
رـ 
"‪1‬ـ= ‪.*4‬ـ
ر زﯾـ
د *'‬
‫ـد< و ‪5‬ـ د را در اﯾ ‪O‬ـﯾـ‪9 2‬ـ 

دل ـد<ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪4‬ـ
ﯾـ ـ(ـ= در اﯾ ‪ K‬ـ
ن *ـد<‬
‫‪4‬ـ 
= ‪"9
4‬ـ و ‪&4‬ـهـ
دو‪4‬ـ
ر< در ز‪9‬ـ ـ= دﯾ‪M‬ـ (‪%‬ـﯾـ ﺡ‪.‬ـ
ت ﯾـ
‪"4‬ـ (ـ
ـ@ ‪4‬ـ@ ‪6‬وردن‬
‫‪]96‬ـ) ) در (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪+‬ـ
ن ـ‪4 $‬ـ د< دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ه"‪+ * ) =
M‬ـ و 
رش را ‪ '* @ )4‬ـ ‪K‬ـ دﯾـ= ‪>.9‬ـ ‪Y6‬ـ
ز ـد دﯾ‪M‬ـ‬
‫در اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬ا‪.o‬ـ ‪
4‬ـ= ‪N9‬ـ اهـ ـ
‪9‬ـ و ‪#‬ﺱ از اﯾ ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را‬
‫ـ‪7‬ـ
ت ـد و ‪5‬ـ د را در *‪.‬ـ ا">
ر اـ ار ‪ 9‬ـ د ه‪].‬ـ‪ <
M‬دو‪4‬ـ
ر< در اﯾ "‪C‬ـ) ﯾ
ه‪.‬ـ[ﯾ‪Z‬‬
‫از "ـ
‪ K 2O‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪"( .‬ـ 
{ ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او ‪5‬ـ د را ‪4‬ـا ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪6 =9‬ـ
د<‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ و دو‪4‬ـ
ر< ‪4‬ـ) "‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪
4‬ز ‪N9‬ـ اهـ ‪ .@,‬او ‪4‬ـ
وـ ‪4‬ـ) ا">
ر ا‪". O‬ـ
ن ‪t‬زم‬
‫را ﺡـ 
="ـ‪ \.# .‬از اﯾ">) *= ا"ـ>
ر را ‪&G
C‬ـ) "ـ‪ ،‬ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬اﯾ\ ه*
ن‬
‫ه*"ـ‪ .‬ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ
‪ ،‬ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س‪ .‬و‪ =G‬ا ـ (ـ ﻁ راه" ـ
ﯾـ=هـ
اـ
د ا ‪.4‬ـ(ـ= ‪ )4‬درون‬
‫ا ﯾـ
‪4‬ـ‪ ،‬ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ
دﯾ‪M‬ـ ه*ـ
ن ‪"*.9‬ـ و ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سه
دﯾ‪M‬ـ ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪"*.9‬ـ‪&4 .‬ـهـ

‫) ‪ )4‬ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ر‪.‬ـ دو‪4‬ـ
ر< = ـ ) ـ <ه
ه ـ
ن ـ <هـ
ه*"ـ و‬
‫ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سهـ
ه ـ
ن ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س‪ .‬اﯾ ﯾ>ـ= از ـا(ـ' ‪N‬ـ@ ‪
6‬هـ= ا@ زﯾـا هـ‪ $‬اﯾ"ـ‪ Z‬ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) ) ه*"ـ در ="ـ ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪.4 R‬ـ‪,‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[ اه ‪.‬ـ= ‪4‬ـا‬
‫ـ <هـ
و ا‪.‬ـ
‪9‬ـ سهـ

‪ 9 F‬ـ=‪+‬ـ د زﯾـا دﯾ‪M‬ـ ‪ =,N4‬از وا&‪.‬ـ@ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د‬
‫=‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪K‬ـ
ﯾ= ) ادرا ‪"& 2,3‬ـ و‪K‬ـ د دارد دﯾ‪M‬ـ ‪9‬ـ) د‪G‬ـ ا‪4 =*#‬ـ
‪ @4‬ز‪9‬ـ ـ= و‪K‬ـ د ‪5‬ـ اهـ‬
‫دا‪ @+‬و ‪9‬ـ) اه ‪.‬ـ= ‪4‬ـا ز‪9‬ـ ـ= د‪.9‬ـ ـ
‪+= F‬ـ ﯾـ‪K .$‬ـ
ﯾـ= ) ادرا ا و‪K‬ـ د دارد‬
‫‪M9‬ـا‪%*K @ K =9‬ـ دا‪ \9‬ا‪ G‬ـ= و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪6 .@+‬د ـ
&ـ‪9‬ـ 
‪XG‬ـ ﻁ ‪4‬ـ)‬
‫و‪.‬ـ) (‪S‬ـ‪b‬ﯾـ) ـ
د ﺡـ 
‪+= @L‬ـ د‪ .‬ـ ارد ه*@ ) 
‪XG‬ـ ﺡـ 
‪+ @L‬ـ< ا@‬
‫و‪ =G‬ﺡ‪.‬ـ
ت در ‪6‬ن و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد و ه"ـ ز ‪6‬د= ‪4‬ـ
ور دارد ) ز‪9‬ـ< ا@‪ .‬او ز‪9‬ـ< ‪.9‬ـ*@ ‪M‬ـ‬
‫ـ‪+‬ـ
ر از ا ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ز‪9‬ـ ـ= ‪"= 9‬ـ و ‪#‬ﺱ از ا‪9‬ـ
ل 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ 
ـ=‬
‫‪= 9‬ـ
‪9‬ـ ‪M‬ـ اﯾ">) ‪4‬ـ ‪.‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
(ـ ﻁ ا (‪S‬ـ‪b‬ﯾـ) ‪+‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـد دا‪9‬ـ
‪6‬ن ا@‬
‫) ا را درون ‪5‬ـ د ذ‪.5‬ـ< "ـ و هـ‪$‬زـ
ن ‪"& 2,3‬ـ درون ‪ 5‬ﯾ\ را ا‪&,9‬ـ
ب دهـ‪ .‬او‬
‫ـد ‪.9‬ـ*@ ) ـﺡ @ ‪5‬ـ د را (" ـ
‪4‬ـ) ‪3‬ـ<ا ‪4‬ـهـ ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ) ه ـ) =دهـ‪1( .‬ـ
و(ـ=‬
‫‪"= 9‬ـ ‪ 96‬ـ
اﯾ را ‪" 14‬ـ ﯾـ
‪9‬ـ)‪ .‬او ـ
در ا@ در ‪.‬ـ
ن ‪].4‬ـ
ر<
ن‪ ،‬دزدان‪6 ،‬د ـ 
‪،.M Y‬‬
‫‪.K‬ـ' ‪4‬ـُهـ
‪ ،‬و اﺡ ـ
ز‪9‬ـ ـ= "ـ زﯾـا ز‪9‬ـ ـ= را ‪5)4‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) ـ) ه*@ =‪#‬ـ‪b‬ﯾـد و ‪4‬ـ)‬
‫ه ـ) =‪,N4‬ـ
ﯾـ‪ .‬او ـد دا‪9‬ـ
ﯾ= ا@ ) ـ
در ا@ هـ‪]96‬ـ) ) دارد را ‪4‬ـ) ر‪.‬ـ\ ‪4‬ـهـ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫او ‪* )4‬ـ
‪]96 ) =9‬ـ) ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
=‪,N4‬ـ ﺡـﯾـ
‪9‬ـ) =‪#‬ـ‪b‬ﯾـ‪9‬ـ ‪= 2,3‬ورزد و ‪ 96‬ـ
هـ‪R‬اران‬
‫‪4‬ـ
ر ‪5)4‬ـ
‪O‬ـ ‪ 2,3‬او ‪6‬ـزﯾـ< ‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫*= ) ه"‪
M‬م ا‪K‬ـا 
رهـ 
ا ـ رد ‪e‬ـ‪6 ،@4‬زار‪( ،‬ﺡ‪.‬ـ‪4 ،‬ـ رـ
ر و ( *‪N‬ـ ـار‬
‫ ‪.‬ـد‪ ،‬هـ‪R‬اران ‪4‬ـ
ر (ـ ﻁ ـ ـ
د ‪6‬ـزﯾـ< ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او از ـ
رـ
رهـ
ﯾـ= =ﯾـ
‪4‬ـ و ‪4‬ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪4 =9‬ـد< =‪+‬ـ د ‪K‬ـ
ﯾـ= ) (ـ
ا‪4‬ـ در ‪6‬را\ و ‪,9‬ـ
ط ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫هـ‪>96‬ﺱ ) ه"ـ‪
M‬م ا‪K‬ـا 
رهـ 
ا ﯾ
اﯾ€ـ
ر ‪3‬ـ
‪+‬ـ
‪9‬ـ) ‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ) ‪
9‬م ـ
هـ
‪9‬ـ
(ـ ﻁ‬
‫‪9‬ـ
‪4‬ـ
وران د!ـ
ر ‪6‬زار ‪ +‬د از !ـ‪5‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= رهـ
ﯾـ= =ﯾـ
‪4‬ـ و 
رـ 
د‪.9‬ـ اش ‪#‬ـ
ﯾـ
ن‬
‫=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬او وارد ‪ 9
K‬ـ 
ا )‪ 9
K‬ـ 
وا&ـ= &"ـ ( = ـدد و در ‪6‬را\ و ‪,9‬ـ
ط ‪)4‬‬
‫‪"3‬ـ ان ه >
ر ــ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ز‪9‬ـ ـ= ‪ 5‬اهـ ـد‪.‬‬
‫‪6‬ـزﯾـ< ا@ *= ) ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ـد ﯾ
ـ ‪ K‬د ) ‪X*9‬ـ@ ‪ )4‬او ‪3 =4‬ـا‪G‬ـ=‬
‫="ـ‪,NX4 2,3 ،‬ـ‪4 ،‬ـون در ‪L9‬ـ ـ "‪C‬ـ)ا ) ه"‪
M‬م ا‪ 3‬ـ
ل ‪3 =4‬ـا‪G‬ـ= ‪ )4‬او‬
‫در ‪6‬ن > ‪ @9‬دارد‪ ) =,3 .‬ا‪4 @*.‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ )4‬دﯾ‪M‬ـ =دهـ‪ ،‬در ـ
‪ 4‬هـ‪R‬اران‬
‫ـ(‪X‬ـ) ‪ \.4‬از ‪6‬ن ‪#‬ﺱ ‪5‬ـ اهـ ـ@‪.‬‬
‫هـ ‪>96‬ﺱ ) ه"‪
M‬م ـ‪b‬ر از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪9‬ـ
م ـ
هـ
‪9‬ـ
را زـ‪R‬ـ) "ـ ‪#‬ـ
دا‪ +‬ـ 

‫‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= درﯾـ 
@ ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ‪7‬ـ 
ـ) در ‪4‬ـ
زوان ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ د و ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫‪"& < >+
4‬ـ ‪4‬ـد< =‪+‬ـ د‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪X9‬ـ
ﯾـ دو‪4‬ـ
ر< ‪ )4‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫‪4‬ـ ـدا‪9‬ـ< ‪+‬ـ د‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ در *‪.‬ـ ا ‪ )4‬ـت دو د‪.‬ــ) ﯾـ
دوﯾ*@ ـ
ل ـار‬
‫ ــ) ا@‪ :‬ا ـ ه"‪
M‬م ا‪9‬ـ
ل از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪ K )4‬ـ
‪ =9‬دﯾ‪M‬ـ ‪
9‬م ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ) ﯾ
د‬
‫دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ رهـ
= ـدد و ‪4‬ـ‪7‬ـ 
) ‪ )4‬ا و =‪+‬ـ د‪ .‬ا ـ او ه"‪
M‬م ـگ ‪ )4‬ه ش‬
‫‪X9‬ـ
‪+‬ـ ه ـاه\ =(ـ ا‪9‬ـ ـا‪ $‬را ‪4‬ـ
زـ‪R‬ـ) ‪
9‬م ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4 ) ،‬ـ ‪5‬ـ ﯾ\ درو‪.o
( =9‬ـ‬
‫= ـ‪b‬ارد و ‪4‬ـ) ـ ‪K‬ـ دﯾ@ وا&ـ= ـد =ر‪ ،‬ا‪K‬ـا "ـ‪ .‬ه ‪ 
.‬ر را =(ـ ان ‪4‬ـا *
‪=9‬‬
‫) در ‪56‬ـﯾ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) هُ‪.,‬ـ
ر ز‪".‬ـ= ‪ 5‬ﯾ\ ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪"3 )4‬ـ ان راه" ـ 
&"ـ ‪+‬ـ
ن‬
‫‪ \.#‬از ـ‪b‬ر ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ـ=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد ا‪K‬ـا ـد‪.*4 .‬ـ
ر ‪ .*  )4‬ا ـا‪5‬ـ ا‪9‬ـ<‬
‫=‪9 +‬ـ و‪& =G‬ـود ‪ @ K‬و ‪ K٩ )4‬ـ
ن ا‪N9‬ـ
ب =‪9 +‬ـ و ‪4‬ـ
ز هـ‪ $‬از ‪.‬ـ
ن ‪ 96‬ـ

‫&ـود وا‪ K ١١ .‬ـ
ن = ـد‪9‬ـ‪+ .‬ـ
< راهـ= ) ‪)4‬ـ  ـو ‪, 4‬ـ= =رود ‪.*4‬ـ
ر‬
‫‪4‬ـ
رﯾـ‪ Z‬ا@ و در ( ـ
م *‪.‬ـ ‪)+t‬هـ 
‪96‬ـ
ن ) ‪5 @*>+‬ـ رد<ا‪9‬ـ ا>"ـ< ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫ﻁ ‪ 96‬ـ
ﯾ= ) ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـا ‪ )4 2,3‬ـ
هـ
‪9‬ـ
اﯾ€ـ
ر =""ـ =(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ) درواز<هـ 

‫‪ =, 4‬د@ ﯾ
‪"4‬ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن ‪ @, 4‬و‪3‬ـ< داد< ‪+‬ـ< ـ‪b‬اه' ‪+
4= 9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن‬
‫وا&ـ= وا‪".‬ـ= ا@ ) ‪K‬ـ
ﯾ‪5 <
M‬ـ د را در ‪%96‬ـ
ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫*= ) ‪ )4‬ا
د ا ش ـا =دهـ و از او (‪.&X‬ـ@ ="ـ ‪ 2,3
4‬اـ
د در ‪4‬ـ ــ)‬
‫=‪+‬ـ د و از ( ـ 
= 
رـ
هـ 
د‪.9‬ـ رهـ
= ـدد‪ .‬او ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان روﺡ= ‪6‬زاد وارد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫&"ـ ‪ 5‬اهـ ‪+‬ـ‪ .‬ا ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
&‪%‬ـ‪ <R‬درـ
‪M9‬ـ ﯾ
ا‪K‬ـا ‪3‬ـا‪ @G‬ﯾـ
‪ ,N4‬دن !‪.‬ـ‪R‬‬
‫ـ
د را ا‪K‬ـا "ـ‪X%&( ،‬ـ= ‪9‬ـارد زﯾـا ‪ @&.XO‬او ا‪B‬ـ
="ـ در ـ ارد ‪G‬ـ‪R‬وم !"‪ 
.‬ر‬
‫ا‪%9‬ـ
م دهـ‪ .‬او اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) &‪%‬ـ‪R‬ات را ‪4‬ـ
ه ـ) و ـ
ز و ُده و ا‪.73‬ـ)هـ 
‪ 3‬ـ = ا‪K‬ـا‬
‫‪"= 9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪.*4‬ـ
ر ﺡــ
‪9‬ـ) و در >ـ ت =‪"+
4‬ـ‪ .‬او (" ـ
*= ا@ ) ـ
در ‪)4‬‬
‫ا‪%9‬ـ
م !"‪ .‬ا‪ 3‬ـ
‪ =G‬ا@‪.4 .‬ـ) ا
(‪.‬ـ و ‪.#‬ـ
م‪6‬وران 
ذ‪"+
4= =4‬ـ ) ا‪ 3‬ـ
ل ‪ 96‬ـ

‫
ذبا‪9‬ـ و ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ‪ّ.9‬ـ@ ‪",N4‬ـ = در ‪
96‬ن ‪ .+
4= 9‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از اـ
د ا‬
‫‪%‬ـا ا‪ G‬ـ= ‪4‬ـا اﯾ هـاﯾـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+
4= 9‬ـ‪.‬‬
‫در ‪ %*K‬ا‪1G‬ـ
ت از ‪K‬ـ
‪ '9‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪X9‬ـ
‪.+‬ـ زﯾـا او ه"‪4 ) =
M‬ـا‪9‬ـ هـاﯾـ
ﯾ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪€9‬ـ
ر‬
‫‪96‬ـ
ن ) ﺡـ
‪"K‬ـ ‪+‬ـ د ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
ـ=‪,N4‬ـ
ﯾـ‪K .‬ـ ﯾ"ـ<ا ) ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل هـﯾـ) =‪+
4‬ـ ‪4‬ـ)‬
‫‪9‬ـُرت ‪
+‬ﯾ*ـ) و ﯾـ
ﺡـ
ج ‪6‬ن ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫*= ) در ‪M9 %*K‬ـ) دا‪ +‬ز‪9‬ـ ـ=اش ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـان د@ ‪= 9‬ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫و‪G‬ـ= ‪6‬نﺱ ) ز‪9‬ـ ـ= را در ‪X‬ـ
ل ‪4 2,3‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
از د@ ‪4‬ـهـ ‪96‬ـا در ا‪4‬ـﯾ@ ‪4‬ـ
ز‬
‫‪ 5‬اهـ ﯾـ 
@‪ .‬و *= ) ( ـ 
= ز‪9‬ـ ـ= ـ
داش را ‪ )4‬ا ‪,NX4‬ـ‪ ،‬ـ) (‪X‬ـ) ‪96‬ـا ‪4‬ـ)‬
‫ـ رت ‪4‬ـ
ت &"ـ ‪4‬ـ
ز ‪ 5‬اهـ ﯾـ 
@‪ .‬ه‪.‬ـ[ ا‪*9‬ـ
ن ‪o‬ـو( "ـ وارد ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪ N9‬اهـ‬
‫‪+‬ـ زﯾـا ( ـ 
= ‪o‬و(\ را ‪4‬ـ)رو ز‪ .‬در &‪X‬ـ ‪ *K‬ـ
‪=9‬اش ‪4‬ـ 
ـ= = ـ‪b‬ارد و هـدو ‪)4‬‬
‫د@ ـا ‪^ =+‬ـد< ‪+‬ـ< و =‪#‬ـ "ـ‪! .‬ـ‪
4 7‬ﯾـ اﯾ را ‪.4‬ـ 
ـ زد ) ‪1 @ K‬ـ روح ‪)4‬‬
‫‪ 9
K‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪t‬زم ا@ ا‪4‬ـا (& ـا(= را ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ‪4‬ـ) ‪ L9‬او ‪.*4‬ـ
ر وا&ـ=‬
‫=‪"+
4‬ـ‪">,4 ،‬ـ‪1 ،‬ـ ‪4‬ـ) ‪ 9
K‬ـ 
درو‪9‬ـ= ‪,9‬ـ
‪9‬ـ) ـرت ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫‪
6‬ه= ـد ا@‪ .‬ه ‪ .‬ـ رد ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= ا>
ن ﺡـ@ اراد !ـ‪ 7‬را در "ـ
‪(t
4 2O‬ـ ز‪9‬ـ ـ=‬
‫ـاهـ‪= $‬ـ
زد‪4 .‬ـ=‪ 9‬ـ
ﯾ@ "‪C‬ـ) در ‪ 9
K‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪ O )4‬ر ـ(' در‬
‫ﺡـ
ل (‪..S‬ـ و (ـ‪ '.‬از ﯾ‪ Z‬ﺡـ) ‪4‬ـ) ﺡـ) دﯾ‪M‬ـ ه*"ـ‪ .‬ار(&ـ

+‬ت اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ه ـ

9‬‬
‫ـ
‪ *9‬ـ
ﯾـ= ه*"ـ ) ‪6‬دم ‪3‬ـ
د ه‪.‬ـ[
< از ‪6‬ن ‪X5
4‬ـ ‪.9‬ـ*@‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ا‪3‬ـ
د دارد 
‪XG‬ـ‬
‫=‪+
4‬ـ ) ("‪1‬ﺱ ‪.].#
4‬ـ = ‪> 3‬دش ـ ‪ 'K‬اداـ) ﺡ‪.‬ـ
ت او در ‪6‬ن 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= اﯾ ه ـ
ن ( ه ـ= ا@ ) (ـ ﻁ ‪.9‬ـو ‪4‬ـ) ‪Xo‬ـ@ ر‪.‬ـ< (ـ
‪6‬دـ= را‬
‫ـ ‪K‬ـ د ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ﺡود ‪K‬ـ < دهـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬در ‪ K‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ
اـ 
ـ‪<
M‬هـ 
ــاوان ز‪9‬ـ ـ= ="ـ و‪G‬ـ= او =(ـ ا‪9‬ـ ز‪9‬ـ = در هـ‬
‫‪C9‬ـ)ا را ‪.4‬ـ}ـ زد‪6 .‬زاد ه"‪
M‬ـ= وارد ز‪9‬ـ =اش =‪+‬ـ د ) ‪.4‬ـ}ـ زد (ـ اـ\ را ‪4‬ـ
اﯾ‬

‫‪55‬‬

‫‪ K‬ـ
ن در ه‪">+ $‬ـ و در ‪O‬ـ= زـ
ن او =‪6‬ـ زد ‪6‬ن ‪6‬زاد را ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫‪4‬ـاﯾ\ ‪4‬ـ) ار‪S‬ـ
ن =‪6‬ورد‪^4 ،‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬او ﯾـ
د = ‪.‬ـد !‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ ‪5‬ـ دش *ﻁ ‪ +‬د و ا‪K‬ـ
ز<‬
‫‪9‬ـهـ (ـﺡـ@ (*ﻁ ـ
دﯾـ
ت ﯾـ
(ـ ه ـ
ت ـار ‪.‬ـد‪ .‬هـ ﺱ ) از ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن واه ـ) دارد‬
‫ه‪.‬ـ[
< ـ
در ‪4‬ـ) "ـل ‪5‬ـ ﯾ\ ‪ N9‬اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬زﯾـا "ـل و (ـ*ﻁ ‪4‬ـ ـ ارد ذـ ‪+‬ـ< ‪)4‬‬
‫‪9‬ـ‪L‬ـش ‪4‬ـ=ـ
ﯾـ<ا‪9‬ـ در ‪9‬ـ‪%.‬ـ) او ا‪9‬ـژهـ
ﯾ\ را در ‪ @ K‬ا‪%9‬ـ
م هـ !‪.‬ـ‪M R‬ـ "ـل‬
‫‪5‬ـ دش ‪1‬ـق و ‪#‬ـا"ـ< =ـ
زد‪* .‬ـ
‪ ) =9‬از روح و ﯾـ 
روح ‪5‬ـ ﯾ\ ‪ = N‬ـ ﯾ"ـ‪،‬‬
‫ـﻁ در راـ 
‪.XO‬ـ&@ ‪3‬ـ
‪1O‬ـ= )ا‪.o‬ـ( ‪5‬ـ د ‪ 3‬ـ =""ـ‪L" .‬ـ ر ‪ 96‬ـ
روح ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫‪4‬ـ>ـ) ‪3‬ـ
‪1O‬ـ= ا@ ـ) ا‪4 'Y‬ـ
روح ا‪X+‬ـ
< ــ) =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (" ـ
*= ا@ ) وا&ـ
ً روح را =‪"+‬ـ 
ـ‪ .‬او از ا‪4‬ـا‬
‫اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) (&‪.‬ـ‪ $‬داد< ا@ ) ه‪.‬ـ[ﺱ ‪X9‬ـ
ﯾ از ــ روح ــ ﯾـ
ــ روح ‪ 5‬دش ــ ‪ N‬ـ ﯾـ‪.‬‬
‫اﯾ (&‪.X‬ـ "‪1‬ـ= ا@ ) ‪4‬ـ روح ‪ 9‬ـ
د<ا‪9‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
(" ـ
*= ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ روح را از‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬ا‪.o‬ـ رهـ

زد‪ "( .‬ـ
*= ا@ ) =(ـ ا‪9‬ـ روح را ـا(ـ از ـزهـ 

‫ـگ ‪4‬ـد< و از "ـ
ر ـ‪+‬ـ) ـگ ‪X3‬ـ ر دهـ‪* .‬ـ
‪4 ) =9‬ـ
ر 
رـ
هـ 
‪5‬ـ د را (ﺡ ـ‬
‫ـد<ا‪9‬ـ و در ـ ا‪K‬ـ) ‪+‬ـن ‪4‬ـ
‪X.‬ـ@هـ 
‪5‬ـ د د!ـ
ر ‪Y‬ـ‪ $‬و ر‪9‬ـ| ‪9 += 9‬ـ‪( ،‬ـ ﻁ‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
‪6‬ـزﯾـ< ‪ 5‬اه"ـ ‪+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬داد< و ‪4‬ـ
ز ‪#‬ﺱ ــ) ‪9‬ـ =‪+‬ـ د‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ

رـ 

‫‪t‬زم !ـ‪ 7‬را ـ) در ‪.# @ K‬ـ‪"& @.G k* @,‬ـ اش =‪4‬ـ
‪+‬ـ (&ــﯾ ‪"= 9‬ـ‪ .‬هـ‪"!$‬ـ
ن‬
‫) !ـ‪ 7‬در *‪.‬ـ ا ﺡـ ل = ـدد‪4 ،‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪4‬ـ
‪= t‬رـ‪K ،‬ـ
ﯾـ= )‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
‪6‬ـ
د< ‪,N4‬ـ دن هـاﯾ 
ا‪ G‬ـ= و "ـ
ر زدن ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) در ‪.* %*K‬ـ‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ دﯾ‪M‬ـ ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار ‪ 9‬ـ= ‪.‬ـد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـد در‪
6 \,5‬هـ= را ـﻁ از ‪O‬ـﯾـ‪2‬‬
‫‪1‬ـ روح =ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫‪ K‬ـ
ن ـ
د !‪.‬ـ‪.9 R‬ـ*@ ‪M‬ـ ‪B‬ـ 

6‬ه= ‪4‬ـ
‪#‬ـ ـ) ‪N‬ـ= ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪*>+‬ـ) ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= (ـ ه ـ
ت ‪ =,N4‬از ‪ @5‬ـ
د ه*"ـ ـ) ‪.‬ـ
ل ‪4‬ـ د< و‪G‬ـ= در ـ
‪4‬‬
‫‪5‬ـ‪.7‬ـ@ روح ‪4‬ـ) زا‪9‬ـ درـ=‪6‬ﯾ"ـ‪96 .‬ـ
ن ) از ز‪9‬ـ ـ= "ـ
ر< = ‪.‬ـ‪9‬ـ و ه‪.‬ـ[ 
ر ‪""= 9‬ـ‬
‫
‪"9‬ـ ( ـ 
ـ= ‪ 96‬ـ
ﯾ= ) ـ‪.e‬ـ) ‪K‬ـ 
ـﯾ@ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*ـ= را ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ ﺡـ ر در ‪.‬ـ و‬
‫‪"4‬ـهـ
=‪"+
4‬ـ‪XG 
.‬ـ و ‪K‬ـ هـ< 
‪XG‬ـ ه ـ
‪"9‬ـ روح از ز‪9‬ـ ـ= ‪%‬ـ‪R‬ا ‪"+
4= 9‬ـ ‪>4‬ـ)‬
‫‪ =,N4‬از ‪6‬ن ه*"ـ‪ @&.XO .‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن (‪..S‬ـ ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ و ‪9‬ـ
‪#‬ـ
ﯾـار =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ
در ‪4‬ـ) رهـ

‪ 5‬روحهـ
از "ـ
‪# 2O‬ـ
ﯾ‪ .‬ا‪.o‬ـ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫هـ‪4 ) =9
* ."!$‬ـ) "‪C‬ـ) ‪ ُ9‬ـ‪5 $‬ـاو‪9‬ـ (ﺡـ@ راه" ـ
ﯾ= اـ
د ا ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ ‪.9‬ـ‪R‬‬
‫ـ
در ‪4‬ـ) اﯾ 
ر ه*"ـ‪ .‬اﯾ وا‪ .‬ﺡـ) ‪9‬ـُ ‪ $‬ﺡـ‪ 2‬دار‪9‬ـ روحهـ
ﯾـ= را ) =‪5‬ـ اه"ـ‬
‫رهـ
‪9 +‬ـ ‪9‬ـ
م ‪X4‬ـ‪9‬ـ و ‪4‬ـ) اﯾ و‪.‬ـ) از ‪"+6‬ـ
ﯾـ
ن ‪5‬ـ د ﯾـ
هـ*= را ) ‪4‬ـ
او ‪3‬ـ
‪9 
+‬ـ)‬
‫ ـ< ‪5‬ـ رد<ا‪9‬ـ از ‪.‬ـ ز‪.%9‬ـهـ
‪6‬زاد ""ـ‪.‬‬
‫*
‪ ) =9‬در ‪%*K‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*"ـ ه‪.‬ـ[
< ‪9‬ـ ر و ـ‪7‬م را درﯾـ 
@ ‪N9‬ـ اه"ـ ـد‪ .‬و‪G‬ـ=‬
‫او ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪%*K‬ـ ‪"= 9‬ـ (ـ ﻁ ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ) ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪ =9‬هـاﯾ@‬
‫‪ 5‬اه"ـ ‪+‬ـ‪K .‬ـ ﯾ"ـ< ‪9‬ـ) ‪3‬ـ
‪ 2+‬ا@ و ‪9‬ـ) ـ"‪1‬ـ زﯾـا ﺡـ ـ 
‪ .4‬ـوه 
&"ـ و‬
‫"ـ
‪ 2O‬روا‪9‬ـ= ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
ز= ـ ﯾـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪7‬ﯾ= ) ‪ 'G
O‬ﺡ‪.‬ـ@ ا@ ه‪.‬ـ[
< ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪O‬ــار ﯾـ
‪4‬ـ‪.3‬ـ) !‪.‬ـ‪+
4 R‬ـ زﯾـا‬
‫!"ـ‪ h‬ا‪9‬ـا‪ .4 5‬رد ﯾ
‪X‬ـ ل هـ !‪.‬ـ‪ @*>+ R‬در ‪
6‬هـ= ـد ا@ و ‪X‬ـ' ‪+ 5‬ﺡـ
‪=G‬‬
‫ ا@‪(
4 UN+ .‬ـ‪
L‬هـ ‪4‬ـ) اﯾ">ـ) ر‪9‬ـ‪ =%‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد ‪96‬ـا ‪X‬ـ ل ﯾـ
رد ‪"= 9‬ـ‪ .‬ر‪9‬ـ| ‪
4‬‬
‫‪6 'O‬را\ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـ
‪"9‬ـ ( ـ 
= ‪,‬ـ>‪7‬ت ‪9‬ـ
‪#‬ـﯾـ =‪+‬ـ د‪ .‬ـد )‬
‫( ـ 
ـ= &ـ
‪.G‬ـ@هـ
ﯾ\ را ‪ @ K‬ﯾـ 
‪6‬را\ ـ ‪"= u‬ـ ـﻁ ‪5‬ـ د را ‪9‬ـ
‪6‬رام =ﯾـ
‪4‬ـ و‬
‫ا ـ در هـ ـ ‪9‬ـ) (&‪X‬ـ= ـ ـ‪+ u‬ـ د ‪9‬ـ
‪6‬رام و ـ‪,M‬ـ) ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪4‬ـا ادرا اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ﺡـف زدن‪> ،‬ـ ـدن‪ ،‬و (ﺡ‪ .‬ا‪ 3‬ـ
ل د‪.9‬ـ او را‬
‫ـ ‪." u‬ـ ^ﺱ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ادرا =‪+‬ـ د‪ .‬ا ـ !ـ‪ 7‬در اـ
د ا ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪9‬ـ ر و ـ ت‬
‫‪+
4‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـاو ‪
>+6‬ر ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪6
4‬ن ‪.4 >+‬ـو‪9‬ـ= ـ) !ـ‪(= 7‬ـ ا‪9‬ـ ‪".X4‬ـ و ‪6
4‬ن ﺡ‪X‬ـ@ "ـ (‪1‬ـ
وت دارد‪ .‬او‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪5‬ـ ﯾ\ درون ﯾـ
اـ
د درو‪9‬ـ= ـ
در ا@ هـ‪$‬زـ
ن در هـ ‪%‬ـ
‪+
4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ

‫‪K‬ـ هـ< ه*ـ= ا@ ) در ( ـ 
ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ‪K‬ـ
ر ا@ و ‪4‬ـا هـ !ـ‪7‬ﯾ= ‪4‬ـ) ه ـ
ن‬
‫‪5)4 >+‬ـ ص ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪%‬ـ= = ـدد‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه"ـ‪( ) =
M‬ـ ﻁ اـ
د ا ‪#‬ـ‪b‬ﯾــ) ‪+‬ـ د در ا"‪.‬ـ@ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬او ‪6‬زاد و‬
‫رـ‪
M‬ر ﯾ 
ـ) و وارد ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪+ =9‬ـ< ا@ و (‪1‬ـ
و(= ‪"= 9‬ـ ‪4‬ـ
ﺡـ اس‬
‫‪.4‬ـو‪=9‬اش از اﯾ اـ ‪X5
4‬ـ ‪+
4‬ـ ﯾـ
‪9‬ـ) ‪ .‬او اﯾ"ـ‪ Z‬ـ
در ا@ ‪#‬ﺱ از ـگ ‪
4‬ـ= ‪ 4‬ـ
‪9‬ـ‪ .‬و اﯾ‬
‫‪.#‬ـوز ‪4‬ـ ـگ ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ‪+‬ـ
د روح ا@‪ .‬او ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) ا@ (
ه"ـ‪
M‬م ز‪9‬ـ ـ= در ‪ K‬ـ
ن‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= اﯾ ‪
6‬هـ= و ‪5 @ L3‬ـاو‪9‬ـ را ‪4‬ـ) ه ـا< دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪96‬ـ
ن ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪"" = %*K‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪9‬ـ ر ﯾـ
ـ‪7‬م را ‪= 9‬ﯾـ
‪"4‬ـ زﯾـا ﻁ از ‪O‬ـﯾ‪2‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ )4‬د@ =‪6‬ﯾـ‪* .‬ـ
‪5 ) =9‬ـاو‪9‬ـ را ‪"" = 9 %*K‬ـ (ـ ﻁ‬
‫ـا او ‪4‬ـ)ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ره" ـ ن =‪9 +‬ـ (ـ
‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) او ‪4‬ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪(t
4‬ـ ‪1‬ـ ""ـ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫هـ !ـ‪7‬ﯾ= ) ‪ N4‬اهـ ﺡـ
ﯾ‪ 2‬ا را وا&ـ
ً ادرا "ـ ‪
4‬ﯾـ و‪  
u‬ـ
د ‪+‬ـ د‪ .‬او ‪
4‬ﯾـ‬
‫اﯾ ـ
‪9‬ـ= ﺡ>ـ‪ $‬دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪4 .‬ـ اﯾ ‪"X‬ـ
) ‪5‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪.9‬ـ@ ا (" ـ
هـف ز‪9‬ـ =اش‬
‫=‪+
4‬ـ‪ .‬ـﻁ ‪6‬ن زـ
ن ا@ ) ـ ‪+= 2‬ـ د ﯾـ‪ Z‬ا‪ E#‬ر‪+
4 Eckshar‬ـ‪.‬‬
‫‪.9‬ـ
ز ‪.9‬ـ*@ ) در ‪%*K‬ـ ﺡ‪.‬ـ@ ‪.+
4‬ـ‪ .‬ـﻁ (ـ
وﯾـ را ـ‪." u‬ـ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ را ـ رد‬
‫‪6‬زـ
ﯾ\‪.&( ،‬ـ'‪ ،‬رد ﯾـ
‪X‬ـ ل ـار ‪9‬ـه‪.‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ) !ـ‪ 7‬اـ
د ا را ‪4‬ـا ‪]96‬ـ) ه*@‬
‫=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ ،‬ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ‪K‬ـاﯾـ=‪# ،‬ـ‪b‬ﯾـش‪ ،‬رد ﯾ
از د@ دادن !‪.‬ـ‪ R‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬ـﻁ‬
‫ـ^ـد< = 
ـ ( ـ 
= ‪]96‬ـ) درون ‪5‬ـ ﯾ\ دارد ‪4‬ـ) اـ
د ا@‪ .‬روح در ه‪.‬ـ[ ـﺡـ) از‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت (‪.&X‬ـ‪ =B‬ـ
‪+= 9 F‬ـ د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ار‪K‬ﺡ‪.‬ـ@ ﯾـ
وا‪*4‬ـ‪( ،=M‬ـ رات ﯾ
‪3‬ـم‬
‫(ـ ا= ‪ .4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
و !ـ‪ 7‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬اﯾ دو ه‪.‬ـ[
< از هـ‪K $‬ـا ‪N9‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ‪ .‬ـﻁ‬
‫ ـ
د ا@ ) ‪X.,#‬ـ
ن ( ـ
م ه*ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ ‪]96‬ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬و‪K‬ـ د دارد‬
‫از ‪"K‬ﺱ "ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@ و هـ ‪]96‬ـ) در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪" ،@t‬ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ‪ ،‬ﯾ&"ـ= روح ‪%‬ـ= ﯾ

‫‪.Y‬ـ ‪%‬ـ= =‪+
4‬ـ‪ .‬روح ‪
4‬ـاـ ش ـدن ‪5‬ـاو‪9‬ـ و اﯾ اـ ) ـ ‪K‬ـ دﯾ@ او ‪*4‬ـ‪=M‬‬
‫‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ا‪ G‬ـ= دارد ‪5‬ـ دش را وا‪*4‬ـ) ‪G‬ـ‪b‬ات ="ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا‪.‬ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪.‬‬
‫= ـدد‪ .‬ه"ـ‪ ) =
M‬از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) ـ
د =رـ‪ ،‬از اﯾ ا
رت‬
‫رهـ
= ـدد‪ .‬ه"‪
M‬ـ= ) !ـ‪#= 7‬ــ‪ ،‬ـ
از ‪%‬ـ
=‪6‬ﯾ‪.‬ـ‪$‬؟ !ـا ز‪9‬ـ = ="‪.‬ـ‪$‬؟ ‪%‬ـ

‫‪6 )4‬را\ و ‪
,9‬ط د@ =ﯾـ
‪.4‬ـ‪$‬؟ !ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـ ز‪9‬ـ =ام ـ
ن =را‪9‬ـ ) ـا ‪+ 5‬ﺡـ
ل‬
‫ﯾـ
‪= .M Y‬ـ
زد؟ ‪+‬ـﯾـ&@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ
ر = ﯾـ‪ :‬ــ روح و‪K‬ـ د دارد زﯾـا اراد< ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫!"‪ .‬ا@‪ .‬ــ ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ( ـ
م ز‪9‬ـ = را دو@ دارد‪4 ،‬ـ) ـر ) ا‪K‬ـ
ز< ـ=دهـ روح‬
‫ز‪ 9‬ـ= "ـ‪ .‬ا ـ ز‪9‬ـ ـ= را دو@ ‪9‬ـا‪ @+‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از ا‪
>+‬ل ز‪9‬ـ = در اﯾ ‪ K‬ـ
نهـ
و‪K‬ـ د‬
‫‪9‬ـا‪+‬ـ) و ه ـ) ‪K‬ـ
(ُ ـ= ‪4‬ـ د‪ .‬زـ
ن‪B ،‬ـ
‪ ،‬ـ
‪9‬ـ ن‪9
+ ،‬ﺱ‪ ،‬ـ
د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ او‪.G‬ـ) و (& ـﻁ‬
‫ا‪o‬ـات ‪5 2,3‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـا ز‪9‬ـ = =‪"+
4‬ـ و ‪5 @ K‬ـ@ روح ‪O‬ـ= ‪1‬ـش ‪4‬ـا‬
‫د@ ﯾ 
‪4‬ـ) ‪6‬زاد و رهـ
ﯾـ= ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ‪6‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬روح ‪6 @3‬ن ا= ‪.9‬ـ*@ ) ‪Y‬ـ‪ $‬ﯾ

‫‪+‬ـ
د ـ=‪6‬ـﯾ"ـ‪ .‬ه"‪6 ) =
M‬زاد هـ‪ 9 $‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ @3 ،‬او‪.G‬ـ) اﯾ‪%‬ـ
د (‪B‬ـ
دهـ
‪ .@*.9‬روح‬
‫‪"3 )4‬ـ ان ‪6‬زاد‪ ،‬ا>
ن اـار ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ﺡـ@ ده"ـ< او‪.G‬ـ) ‪
,9‬ط و ز‪9‬ـ = را‬
‫دارد‪ .‬روح ز‪9‬ـ = را ‪"4‬ـ
‪"= 9‬ـ و‪ =G‬و‪ K‬ددارد زﯾـا ز‪9‬ـ = ﺡـ 
= روح ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان او‪4 .G‬ـ‪b‬ل‬
‫(ـ ‪K‬ـ) ‪5 2,3‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـا هـ روح * در ( ـ 
= ه*= =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪3‬ـ
‪G‬ـ‪* $‬ـد< ‪ 9
K‬ـ 

#‬ﯾ‪.! .‬ـ‪"*.9 R‬ـ ‪M‬ـ ﯾ‪! Z‬ـخ‪ ( .‬ـ 
= ـ ‪K‬ـ دات و ‪N‬ـ ـ
ت‬
‫) در اﯾ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ز‪9‬ـ = ="" (
‪4‬ـ_ (ـ ‪G‬ـ‪ ،‬ـگ و (ـ ‪G‬ـ ‪%‬ـد =‪"+
4‬ـ‪ .‬ﻁ ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫ ـ
د ‪ "( )4‬ـ
ﯾ= و‪K‬ـ د دارد‪ .‬هـ ‪]96‬ـ) ) دﯾ‪M‬ـ ه*@ ‪ =,N4‬از ـ ‪K‬ـ دﯾ@ او@‪ .‬او ‪4‬ـ)‬
‫(" ـ
ﯾ= ‪4‬ـه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ﺡ> @ ="ـ‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪ "3‬ان ‪.9‬ـو ‪ 5‬د ــ ‪ <
6‬در ( ـ 
=‬
‫ـ ‪K‬ـ دات و ‪ N‬ـ
ت ـار ـ) ا@‪3 .‬ـ
‪G‬ـ‪" $‬ـ

# 2O‬ﯾ‪(.‬ـ او 
‪"9‬ـ !ـ‪5‬ـ= ‪.L3‬ـ‪$‬‬
‫= ـدد و ( ـ 
ـ= ـ ‪K‬ـ دات و ‪ N‬ـ
ت ‪96‬ـر =!ـ‪"5‬ـ (
هـ ﯾـ‪4 Z‬ـ

هـ
‪9‬ـ
ـ‪7‬ـ
ت‬
‫="ـ و *‪.‬ـ *‪.‬ـ‪ $‬و ‪Q‬ـﯾـ‪ u‬ا را =ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪ ) =9‬روح ا‪3‬ـ
د دارد از ا ‪K‬ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ) رو !ـ‪5‬ـ) در ‪.‬ـ ـ ا‪( .9‬ـ ‪G‬ـ‪ ،‬ـگ‬
‫و (ـ ‪G‬ـ ‪%‬ـد ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن =!ـ‪5‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= و= از ‪O‬ـﯾـ‪ 
C3 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
دو‪4‬ـ
ر< ‪K‬ـ)‬
‫وﺡـت ‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ
او =‪+‬ـ د دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) رو اﯾ !ـ‪5‬ـ) ‪ = 9‬ـدد‪ .‬او ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬را ﯾـ 
ـ)‬
‫ا@‪ .‬هـ‪>96‬ﺱ ) ‪5‬ـ د را ‪"3)4‬ـ ان روح ‪5‬ـ
‪",4 UG‬ـ 
ـ =دا‪9‬ـ ) ـﻁ (ـ ﻁ (‪ 1‬ق ‪4‬‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ @3‬و &ـ ‪ G‬ـ
از ‪O‬ـﯾ‪ ( 2‬ـﯾ"ـ
ت &"ـ ا ‪6‬زاد ‪,‬ـ)‪ .‬او =‪6‬ـ زد ـ) روح‬
‫"ـ
‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪ .‬هـ‪96‬ـ]ـ) ـ) در "ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
ﯾ‪ .‬ا@ !‪.‬ـ‪.9 R‬ـ*@ ‪M‬ـ ـ
ﯾـ) ‪K‬ـ هـ<‬
‫وا&ـ= ـ
د‪ .‬ـﻁ ـ
د ﺡ‪.‬ـ@ ﯾـ‪9
M‬ـ) ‪1 9‬ـ) در ( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـﻁ‬
‫
‪XG‬ـش ﯾ&"ـ= ا‪ ،‬ٱن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪4‬ـ
( ـ 
ـ= ‪N‬ـ ـ
(\ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ="ـ‪ .‬ـﻁ‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
و‪.‬ـ) اﯾ ار(‪X‬ـ
ط ا@‪4 ،‬ـ) ‪ 1‬ـ م ﺡ‪.‬ــ= ـ) از ـ ـ
د ‪4‬ـ) ـ ( ـ 
=‬
‫‪N‬ـ ـ
ت‪ ،‬ـ ‪K‬ـ دات و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾ\ ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾـ ـ
هـ
‪9‬ـ
ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@‬
‫ـ) ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان ا و 
‪XG‬ـ &"ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬او ("ـ 
ـ‪ K p‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫ا@ زﯾـا در ﺡـ
‪XG 
) =G‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪4‬ـ)رو "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬ـ
د ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪5 .‬ــ@‬
‫ـ="ـ در 
‪XG‬ـ روﺡـ
‪9‬ـ=اش ‪S,‬ـ ل ‪5‬ــ@ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان‬
‫ا و ‪K‬ـ هـ< ـ
د ـ
در ا@ ( ـ
م و 
ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾـ ‪4‬ـ
ه ـ) ‪96‬ـ
ن ـ) او را‬
‫اـ
د ـ=دا‪"9‬ـ ه ـاهـ= "ـ‪ .‬اﯾ وا&‪.‬ــ= ا@ ) ‪ 3‬ـ(ـ
ً ‪4‬ـا !ـ‪7‬هـ 
‪5‬ـ دش ـق‬
‫‪.#‬ـا ـ="ـ‪ .‬اـ
د ‪5‬ـ د را ‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ـ) او را ـ=‪#‬ـ‪b‬ﯾـ‪9‬ـ ـ‪%‬ـ= =ـ
زد‪.‬‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ا ‪ K‬ـ
ن‪ +‬ـ ل ه ‪ ),.‬ﺡـ
‪e‬ـ و ‪4‬ـ(ـ از ‪B‬ـ
و زـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ و ﺡـ 
ـ=‬
‫!ـ‪7‬هـ
و ز‪9‬ـ ـ=‪ \N4‬ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬هـ 
@‪ .‬او ا و ‪9‬ـ
‪Q‬ـ ‪4‬ـ ه ـ) ا@‪ .‬او ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ=‬
‫=اﯾ*ـ‪..S( ،‬ـ ‪9‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ و در‪,5‬ـ
ن‪ ،‬و در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ در ﺡـ
‪ ) =G‬در ‪6‬ن‬
‫‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او اـ
د ا@‪ ،‬ــ
‪9‬ـوا ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
ن‪ ،‬ـز‪9‬ـ< و روح ‪4‬ـ‪.\N‬‬
‫‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
ن از ﺡ‪.‬ـ@ ه ـ
‪9‬ـ
‪K‬ـ هـ< اـ‪tt‬ت او@‪..S( .‬ـ ‪C‬ـﺡ ‪ 6‬ـ
هـ=‪( ،‬ـﺡـ@‬
‫راه" ـ
ﯾ= ـ
هـ
‪9‬ـ
هـف !ـ‪ 7‬ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪( .‬ـ
زـ
‪ ) =9‬اﯾ ا(‪1‬ـ
ق رُخ ‪9‬ـهـ ‪G‬ـ‪R‬وـ= ‪4‬ـ)‬
‫ـ
‪9‬ـن !ـ‪ 7‬در *‪.‬ـ ‪9‬ـ ر و ـ ت ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬هـف *' دا‪.9 \9‬ـ*@ ‪4‬ـ>ـ) ادرا‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ا@‪* .‬ـ
‪9‬ـ= ) در ‪*K‬ـ‪%‬ـ دا‪9‬ـ\ ه*"ـ ـ ‪K‬ـ) ‪5‬ـ اه"ـ ‪+‬ـ ـ) اﯾ‬
‫هـف ‪ 9‬ـ
ﯾ= !ـ‪ 7‬ا ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫‪
6‬هـ= ه ـ
‪9‬ـ
ا ـ=‪+
4‬ـ‪ ،‬و‪G‬ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪.9‬ـ*@‪G .‬ﺡ‪L‬ـ)ا ـ) !ـ‪ 7‬از ‪5‬ـ دش ‪4‬ـ) ‪"3‬ـ ان‬
‫ا ‪
6‬ه= ﯾـ 
@‪5 ،‬ـ ﯾ‪ ,‬را در ـ‪7‬م ﯾ&"ـ= ـا ‪5‬ـاو‪9‬ـ *ـ ـد< ا@‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ

‫ادرا روح ا@ ) در "‪C‬ـ) ‪"#‬ـ‪%‬ـ‪ $‬رُخ =دهـ و "ـ‪%‬ـ ‪4‬ـ) ادرا ‪5‬ـاو‪9‬ـ ﯾ&"ـ= هـف‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ= ( ـ 
ـ= !ـ‪7‬هـ
ﯾـ= ا@ ) ‪.#‬ـو *‪.‬ـ ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫هـ روح ‪K‬ــ) &"ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ ـ) در 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ـار ــ) ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ) ا‪*9‬ـ
ن در ز‪.‬ـ ‪4‬ـ)ـ =‪4‬ـد و =‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ د@ ﯾـ
‪4‬ـ‪،‬‬
‫
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪. 4‬ـد‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪ @ K‬درﯾـ 
@ راه" ـ
ﯾـ=‪ ،‬ﺡ ـ
ﯾ@‪& ،‬ـ@‪ ،‬و‬
‫ادار ا‪ G‬ـ= از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪X‬ـل ‪4‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ‪+‬ـ د‪ .‬او ـﻁ ‪4‬ـ
ﯾـ ـ ‪K‬ـ) ‪+‬ـ د ـ)‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*@ و او ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ)‪"3‬ـ ان روح ا@‪.‬‬
‫روح ه‪.‬ـ[ ـ
< !‪.‬ـ‪4 R‬ـ)‪.Y‬ـ از اﯾ ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ و ه ‪.‬ـ‪,‬ـ) در ا‪4‬ـﯾـ@ ا@‪ .‬ه ‪,.‬ـ) در ا‪t‬ن‬
‫ﺡـ
‪e‬ـ ا@‪ .‬و ‪.#‬ـ ـ) در ـ(‪X‬ـ) ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـار دارد‪ .‬اﯾ ـ) اـ ا"ـ>
ر‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ادرا و ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ﺡ‪.‬ـﺡـ= دا‪*9‬ـ) ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪1* .‬ـ) و دـﯾ ا از ‪.‬ـ
ن‬
‫اﯾ ) اـ ‪,9‬ـ`ت ـ= ‪.‬ـد‪.! .‬ـ‪ \.4 R‬ﯾـ
 ـ از اﯾ ‪4‬ـا ‪1‬ـ ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ
ادرا‬
‫اﯾ ـ) اـ‪! ،‬ـ‪ 7‬هـ‪!$‬ـ ن هـ
د ‪9‬ـ ر ‪ K‬ـ@ ا‪9‬ـ
ل ‪.9‬ـو ا‪ G‬ـ= ‪ 3‬ـ ‪5‬ـ اهــد‪ .‬او‬
‫دارا ه‪.,‬ـ
ر ‪4‬ـ
‪t‬ﯾـ= ‪4 @X*9‬ـ) ‪ ),9‬اﯾ ‪ K‬ـ
ن و ‪5 \9‬ـ د در اﯾ ‪4‬ـ
ز = ـدد‪ .‬او‬
‫اﯾ"ـ‪ Z‬در ‪4‬ـ
زوان اـ
د ـ=‪6‬راـ و ‪ @ K‬راه" ـ
ﯾ‪.‬ـ ـ 
ا‪ G‬ـ= ‪4‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ ،‬اـ
د درو‪9‬ـ=‬
‫(>‪.‬ـ) ـ="ـ‪ .‬هـ!ـر ادرا &"ـ اش ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ـ=رود‪4 ،‬ـ) ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ‪.1,‬ـ
ت ز‪9‬ـ ـ=اش‬
‫‪9‬ـ
‪F‬ـ =‪+‬ـ د‪+ .‬ـﯾ&ـ@ ‪4‬ـ
‪>+‬ـ < ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ) ـ) اـ ا ‪4‬ـ‪"X‬ـ 
‪6‬ن ـار ــ)ا‪9‬ـ‬
‫!"ـ‪ .‬ا@‪ » :‬روح و‪K‬ـ د دارد زﯾـا اراد< ‪5‬ـاو‪9‬ـ !"ـ‪ .‬ا@‪«.‬‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ)ـر ( ـ 
ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت را دو@ دارد ـ) ـ@ ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= روحهـ
را‬
‫=دهـ‪5 .‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ) ه ـ) ـ ‪K‬ـ دات‪N ،‬ـ ـ
ت و ا‪9‬ـ اع‪ ،‬ز‪9‬ـ ـ= ـ=‪4‬ـ‪,N‬ـ‪4 .‬ـون‬
‫‪,3‬ـ‪5 2‬ـاو‪9‬ـ ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪ @+‬ــ ‪M‬ـ ‪B‬ـ
ﯾـ= (ُ ـ= و ‪5‬ـ
‪G‬ـ= در ( ـ 
ـ=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ وـ= !ـ‪+ 7‬ـوع ‪4‬ـ) ادرا اﯾ ـ ‪e‬ـ ع و دا‪ *9‬ﺡ‪.‬ـ@ ـ="ـ‪ ،‬وارد‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ در ورا اـ ـ ‪" ،‬ـ‪C‬ـ) روح ‪,‬ـ) ا@‪ .‬ـ
د ‪5‬ـ دش‬
‫=‪,N4‬ـ
ﯾـ و‪G‬ـ= هـ‪"!$‬ـ‪ .‬ـا' ا@ ـ) هـ روﺡـ= *‪.‬ـ ا را ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾ"ـ و ‪4‬ـ) ـ ‬
‫ـ ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ ـدد‪ .‬و‪G‬ـ= روح ‪4‬ـ
ﯾـ ‪"4‬ـ
‪4‬ـ اراد< ـ ـ
د اﯾ *‪.‬ـ ‪4‬ـ
رﯾـ‪ Z‬و ‪Q‬ـﯾـ‪ u‬را‬
‫‪O‬ـ= "ـ‪9 ،‬ـ) ‪6‬ن ـ ‪9‬ـ) ـ) ‪5‬ـ دش ـ=‪5‬ـ اهـ‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ ﻧُﻬـﻢ‬
‫روﻳـﺎﻫـﺎي ﺳـﻮﮔﻤـﺎد‬
‫در ‪ O
4‬روﯾـ
هـ 
ـ ـ
د ‪4‬ـ‪5‬ـ= ‪.#‬ـوان ا"ـ>
ر از ‪O‬ـُ= ‪4‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫‪.5‬ـ
‪""= @9‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر در ‪ 6‬ـ
هـ= ﺡـود ‪5‬ـ ﯾ\ ـ ـ‪4 2‬ـ) ادرا ‪K‬ـ هـ< وا&ـ=‬
‫اـ
د ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾـ ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
و ـ‪7‬م او را ادرا ""ـ و "ـ‪4 =G‬ـ‬
‫رـ
ر و ز‪4‬ـ
ن ‪5‬ـ ﯾ\ دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬از ‪%96‬ـ
ـ) اـ
د در ‪ *K‬ـ= ـار ــ) ا@‪4 ،‬ـ) او‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﯾـ‪ Z‬ا‪*9‬ـ
ن ـ=‪M9‬ـ‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪K‬ـ هـ< و‪K‬ـ د و اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت از هـ‪]96‬ـ) درون هـﯾـ‪ Z‬از !ـ‪7‬هـ
ـ= ـ‪b‬رد ‪4‬ـ
‪X5‬ـ ا@ و ه‪.‬ـ[ ‪ = 9‬ـ ﯾـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ‬
‫ـ) هـﯾـ‪M! Z‬ـ ‪9‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)رو ز‪.‬ـ ‪#‬ـ
ﯾـ
ن =دهـ‪6 ،‬ﯾـ
از *‪.‬ـ رو‬
‫‪4‬ـ= ـدا‪9‬ـ ﯾـ
از اـ
د ا‪9‬ـ
د ="ـ و ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) او ـ)"ـ ا@ و اﯾ"ـ>ـ) ‪6‬ﯾـ
‪O‬ـ= اﯾـ‬
‫‪1‬ـ ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان !ـ‪ 7‬ا ‪4‬ـ) اـ
د ‪.5‬ـ
‪9‬ـ@ ="ـ ﯾـ
‪9‬ـ)‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را در ـ رد !ـ‪ 7‬ـ=دا‪9‬ـ‪ .‬از ‪ K‬ـ) وا"‪ ,‬ـ 
او ‪4‬ـ)‬
‫‪6‬زـ ‪ 9‬ـ
و اﺡـ
‪9‬ـ
(ـ= ـ) در ‪4‬ـا‪4‬ـش ـار = ‪.‬ـد‪ .‬اـ
د ه‪.‬ـ[ ـ
< از اﯾ">ـ) !ـ‪7‬ﯾـ= *‪.‬ـ‬
‫را ‪4‬ـ
‪9‬ـ
راﺡـ= (ـ ="ـ‪ ،‬زﯾـا ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ اﯾ">ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
‪MN
#‬ـ در‪5‬ـ ا ـ 
‪X‬ـ=اش‬
‫‪X9‬ـ د< ا@‪%&( ،‬ـ' ‪ 9‬ـ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) ر‪ %9‬ـ
ﯾـ= ـ) !ـ‪O 7‬ـ= اﯾ ـﺡـ) ‪K‬ـاﯾـ= از اـ
د در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪5‬ـ اهـ ‪.,‬ـ‪ 
،‬ـ‪ ً7‬ا ـ
< ا@‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪]96‬ـ) ـ) !ـ‪ 7‬ﯾـ
‪ 3‬ـ م ـدم در ـ رد او >ـ ـ=""ـ ‪3‬ـ‪7‬ـ)ا ‪9‬ـارد‪ .‬او‬
‫ا‪9‬ـ‪
L‬ر اﯾ ‪3‬ـم ادرا و ﺡ ـ‪7‬ت (ـ د<هـ 
ـدم را دارد و ـ=دا‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ‪5‬ـ= !ـ‪7‬هـ

‫‪3‬ـ=رـ‪ =,3 $‬ـ) ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪€9‬ـ
ر ‪+‬ـ< ا@‪4 ،‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪3‬ـم ـا@ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د‪4 ،‬ـ) او‬
‫‪.5‬ـ
‪9‬ـ@ =""ـ‪96 .‬ـ
ن ـ) در ـ رد اـ ل ا ‪K‬ـ و ‪4‬ـﺡ’ =""ـ ﯾـ
در اﯾ ـ رد ـ) اـ
د‬
‫ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت !‪.‬ـ*@ و ‪.‬ـ*@ و در اﯾ د‪.9‬ـ
!ـ) ="ـ ‪#‬ـس و ‪K‬ـ ـ=""ـ‪ 4 ،‬ـ‬
‫ا@ ‪5‬ـ د را ـ رد ‪6‬زـ ن ـار ده"ـ‪.‬‬
‫ه"‪
M‬ـ= ـ) ‪N+‬ـ= &ـ= ="ـ (ـ ﻁ (ـ ‪.‬ـ) و ‪X‬ـ
ﺡ€ـ) 
رهـ 
اـ
د را (ﺡ‪.‬ـﺡ‬
‫"ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪K‬ـ 
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ (&‪X‬ـ
(\ ـ ‪K‬ـ) ‪]96‬ـ) ـ) ‪5‬ـ د ‪S,‬ـ ل ا‪%9‬ـ
م دادن ا@‪،‬‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا‪ 'Y‬اوـ
ت اـ
د در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪"N‬ـ
ن ﯾـ
‪9‬ـ ‪+‬ـ)‪K‬ـ
(ـ= "ـ‪"= ,‬ـ ـ) !ـ‪7‬‬
‫را ‪.*4‬ـ
ر ‪ ,S‬ش =ـ
زد‪ .‬و‪G‬ـ= ا ـ !ـ‪X*9 7‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪]96‬ـ) ـ) ‪1‬ـ) =‪+‬ـ د ‪#‬ـ‪b‬ﯾـا ‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪. R‬ـ| ""ـ<ا و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪ .@+‬اﯾ" ـ
‪6‬زـ ‪ 9‬ـ 
اـ
(‪.‬ـ ا ه*"ـ ـ)‬

‫‪58‬‬

‫‪4‬ـ‪5‬ـ رد !ـ‪ 7‬را ـ="‪"%‬ـ‪ .‬ا ـ !ـ‪96 7‬ـا ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ هـ‪]96‬ـ) ه*@ ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد از ‪6‬زـ ن ‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ ‪4‬ـ= ـ‪b‬ر ـد< ا@‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ ‪"N‬ـ
ن !‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ) !ـ‪7‬هـ
ر‪.‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ه ‪.‬ـ‬
‫ـر ـ) ‪4‬ـ) !ـ‪ 7‬ر‪.‬ـ< ا@ 
ـ= ا@‪.‬‬
‫رو‪>1"+‬ـان ‪1G‬ـ… ـ‪ $‬ه‪.‬ـ[
< ـ
در ‪4‬ـ) ‪,.#‬ـو در *‪.‬ـ ا"ـ>
ر ‪N9‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ)ـر‬
‫‪S,‬ـ ل ﯾ 
ا‪X+‬ـ
هـ
ت و ‪
C5‬هـ 
‪+ 9‬ـ)‪K‬ـ
ت ـس ا و دﯾ‪M‬ـان ـ=‪"+
4‬ـ ـ) ‪]96‬ـ)‬
‫را ‪4‬ـا رُ‪+‬ـ &"ـ ‪e‬ـور ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪9‬ـ
دﯾـ< ــ) و ‪5‬ـ د را ﺡـوم ـ=ـ
ز‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪.*4‬ـ
ر از !ـ‪7‬هـ 
ا ه*"ـ ـ) ‪
>+‬ﯾ@ =""ـ و رـ
ر ‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ در ‪\.#‬‬
‫= ‪.‬ـ‪9‬ـ زﯾـا =‪ 5‬اه"ـ ‪19‬ﺱ ‪5‬ـ د را را‪e‬ـ= ‪9‬ـ‪ <
M‬دار‪9‬ـ‪ 96‬ـ
ـ ‪K‬ـ) ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ اﯾ ا@‬
‫ـ) رـ
ر (‪N‬ـﯾـ'‪.6‬ـ‪ R‬در ‪ \.#‬ــ)ا‪9‬ـ ـ) ‪5‬ـ د را از ‪.4‬ـ ـ=‪4‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪4‬ـ

‫‪ 96‬ـ
‪ @ K‬اـ‪7‬ح رـ
ر‪+‬ـ
ن ﺡ‪X‬ـ@ ‪ 9‬ـ="ـ و‪G‬ـ= ‪4‬ـ) ‪6‬راـ= و ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) ـ ‪K‬ـ) ‪"+
4‬ـ از‬
‫‪ 96‬ـ
"ـ
ر< ـ= ‪.‬ـد‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ) ه‪.‬ـ[ ‪O‬ـﯾـ= ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ) ‪C‬ـﺡ ‪ 6‬ـ
ه= ‪5‬ـ د‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪"9
,>4 .‬ـ‪ .‬اﯾ (" ـ

ر ا@ ـ) ‪6‬رزو دار‪9‬ـ ا‪%9‬ـ
م ده"ـ‪.‬‬
‫( *‪N‬ـ ‪o6‬ـ
ر ا"ـ>
ر ‪X‬ـ
رز< ‪4‬ـ
(ـ`‪.o‬ـات &"ـ ا و ﯾـ
از دﯾـ ـ
< و ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا "‪1‬ـ=‬
‫ـ ـ
د و اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ‪M9‬ـﯾ* ‪4‬ـ
‪ ’3‬از ‪ .4‬رـ ـد =‪+‬ـ د‪ .‬اـ
د ا‬
‫ه ‪ ! ),.‬ـ< ‪+‬ـ
‪ U5‬و ـ رد ‪4‬ﺡـ’ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ‪4‬ـ د< ا@ و ه ‪,.‬ـ) هـ‪5 $‬ـ اهـ‬
‫‪4‬ـ د‪ # ،‬ـ ا‪9‬ـ= &"ـ در 
‪XG‬ـ ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ= ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ـ=(ـ ا‪9‬ـ ـﺡ و ‪,9‬ـ
ط ‪4‬ـ) اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪.4‬ـ}ورد و‪G‬ـ= هـ\ اﯾ ‪.9‬ـ*@‪6 .‬د ـ
و ‪9‬ـ~اد ‪ ,4‬اﯾ ‪.‬ـ
ر< ‪5‬ـ 
= ـ`ـ ران‬
‫‪,‬ـ
ق ‪.9‬ـو ـ=‪"+
4‬ـ‪ 96 .‬ـ
و‪
Q‬ﯾـ‪5 u‬ـ د را ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ا‪%9‬ـ
م =ده"ـ ـ) هـ ‪9‬ـ ع‬
‫(ـ`‪.o‬ـات &"ـ را از اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
د دور ‪M9‬ـ) دار‪9‬ـ‪ ،‬از ‪ K‬ـ) در ـ رت اـ>
ن هـ‪]96‬ـ)‬
‫ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ـ`ـ رﯾ@ هـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ﯾـ 
*ـ
‪ =9‬ا@ ـ) ‪.‬ـ= ‪. 3‬ـ‪4 @ K 2‬ـ
ز ‪@,‬‬
‫‪4‬ـ) "ـ‪"& <
MGR‬ـ ‪5‬ـ ﯾ\ دار‪9‬ـ ﯾ&"ـ= ه ـ
‪9‬ـ
ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪,3‬ـ‪ 2‬و رﺡ ـ@‪K ،‬ـ
ﯾـ= ـ) ه >
ر‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ و (ـ
‪%96‬ـ
ـ) =(ـ ا‪"9‬ـ ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ‪5‬ـ ﯾ\ ‪%‬ـا و ـ‪X‬ـ= ‪ K‬ـ@‬
‫‪.9‬ـو ا‪ G‬ـ= ‪"+
4‬ـ‪ .‬اﯾ ـ@ ه ‪.‬ـ
ر ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـﺡ‪.‬ـ
ت ‪ @ K‬ا‪%9‬ـ
م‬
‫ـ
رهـ
ﯾ\ و ار(ـ
روحهـ 
دﯾ‪M‬ـان و ـ>= ا@ در ‪& @ K‬ـ د ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ) ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و‬
‫رﺡ @‪ .‬از ‪%96‬ـ
) ذه 
‪XG‬ـ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪5‬ـ‪"= 2‬ـ‪ ،‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) هـ !ـر ـ‪+‬ـ
ر از‬
‫ـ
ه‪.‬ـ@ ا ‪+‬ـ د و ‪96‬ـا ا‪&9‬ـ>
س دهـ ‪,.4‬ـ ـ
در ‪4‬ـ) (ـ`‪.o‬ـ اﺡـ
‪G‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪5‬ـ اهـ‬
‫‪4‬ـ د‪ .‬اﯾ اـﺡـ
‪G‬ـ) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر *ـد<(ـ در ز‪9‬ـ ـ= روزا‪9‬ـ) ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ـ
‪t‬ت &"ـ را ‪4‬ـ)‬
‫ه ـا< ـ=‪6‬ورد‪ .‬و در ‪%.9‬ـ) ‪ K‬ـ@ ار‪e‬ـ
ز‪9‬ـ ـ= ـ
د ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ>ـ) در راـ 
روح‬
‫‪ 3‬ـ ـ="ـ و ‪4‬ـا !ـ‪7‬ﯾـ= ـ) ـ
در ‪4‬ـ) ا‪9‬ـ&>
س اﯾ ـ رد ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= ا‪O‬ـا‪.‬ـ
‪\9‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ ‪ 'K‬ـ
ل در روح و ‪ 2,3‬او ـ= ـدد‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) !ـ‪4 7‬ـ) اﯾ ـﺡـ)‬
‫‪.*4‬ـ
ر ُ ـ‪ $‬اـﺡـ
‪G‬ـ) ـ=رـ ـ
در ‪4‬ـ) دﯾـن 
‪XG‬ـ (ـ ه ـ= ) ا‪XG 
'Y‬ـ ـﯾ‪"X‬ـ< ‪9‬ـ 
‪.‬ـ< ‪+‬ـ<‪.‬‬
‫(ـ ر از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ـ) ‪4‬ـ) ا‪9‬ـاز< ‪4‬ـ
ور (ـ هـ‪ $‬ـ
ﯾـ
ـا< ""ـ< ا@( =‪+‬ـ د‪.*4 .‬ـ
ر اﯾ ‪ K‬ـ
ن‬
‫را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ
ﯾـ
(ـ ‪.‬ـ‪ u‬ـ=""ـ‪ .‬و‪G‬ـ= !ـ‪ 7‬ا ‪X9‬ـ
ﯾـ (ـ ر "ـ ‪ K‬ـ
ن ‪4‬ـ=‪.9‬ـ' از‬
‫وا&‪.‬ـ@ ا@ ــ ـﻁ ‪6‬ن!‪.‬ـ‪ R‬ـ) ‪4‬ـ)‪L9‬ـ 
=رـ‪ 9 ،‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬وا&‪.‬ـ@ ‪6‬ن ‪X*9‬ـ= ا@‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ
‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ﺡـ
ﯾ‪ 2‬ﯾ&"ـ= ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪,3‬ـ‪ 2‬و رﺡ @ ‪.‬ـ
س =‪+‬ـ د‪ 9 ،‬ـ
ﯾـ
‪M9‬ـ‬
‫وا&‪.‬ـ= از در‪K‬ـ
ت ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ ا@ و ـ ‪K‬ـ دﯾ@ ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ \.4 R‬از ـ ‪e‬ـ ‪3‬ـ
ت ﯾـ‪ Z‬روﯾـ
ﯾـ

‫ا‪+‬ـ>
‪ =G‬ا‪4‬ـ ـ ‪9‬ـ) ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ و !"ـ‪. .‬ـ 
ـ= را ـﻁ اـ
(‪.‬ـ ا ـ) 
ـ‪ ً7‬رو‪. e +‬ـ‬
‫‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ ،‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ
‪1‬ـ ‪4‬ـ) "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ
‪(t‬ـ دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫
‪XG‬ـهـ
(‪.%‬ـ
ت ﯾـ‪ Z‬اـ ذا(ـ= ـ=‪"+
4‬ـ و ‪4‬ـ
و‪K‬ـ د ـ) ﺡـ 
ـ ‪.9‬ـو ذهـ ‪G
3‬ـ‪. $‬ـ‬
‫‪4‬ـ)‪9‬ـ
م ‪.9‬ـو ه*"ـ‪ ،‬وا&‪.‬ـ@ ‪6‬ن ‪.Y‬ـ ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ>
ر ا@‪ .‬ـ!ـ) ذهـ و 
‪XG‬ـ ﺡـ ‪t‬ت‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ه*"ـ و ‪.N+‬ـ@ ـد هـ‪ $‬ـ
‪5‬ـ)ا ذه"ـ= (ـ ه ـ= =‪4‬ـ
‪+‬ـ و‪G‬ـ= ‪4‬ـﯾ‬
‫&"ـ
‪.9‬ـ*@ ـ) ‪.Y‬ـ وا&ـ= ه*"ـ‪ .‬ذه"ـ= ـ) ‪ 96‬ـ
را ‪5‬ـ‪ 2‬ـ="ـ‪XG 
،‬ـهـ
را ‪4‬ـا اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن وا&ـ= 
‪5‬ـ) ا@ زﯾـا ‪4‬ـا روح ‪e‬ـورت دارد ـ) ه"ـ‪
M‬م ‪)4‬ـ ‪4‬ـدن در اﯾ ‪ K‬ـ
ن‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ا‪4‬ـ‪R‬ار از ‪ 96‬ـ
ا‪1‬ـ
د< "ـ‪.‬‬
‫
‪XG‬ـ و ‪.N+‬ـ@ ـ
‪4‬ـ) ﺡ‪ p‬هُ‪.,‬ـ
رـ
ن ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) اﯾ">ـ) ﺡـ ‪(t‬ـ= ذه"ـ= ه*"ـ و‬
‫ﯾـ
ه"ـ‪ ) =
M‬از د@ ‪ 96‬ـ
‪*5‬ـ) ‪+‬ـﯾـ‪9 ،$‬ـ
‪#‬ـﯾـ ‪ 9‬ـ= ـد‪9‬ـ‪4 .‬ـ‪7‬ـ 
ـ) ‪#‬ﺱ از اﯾ">ـ)‬
‫ﺡـ ‪t‬ت ذه"ـ= ‪4‬ـ) ا‪
>+‬ل ـ
د درـ=‪6‬ﯾ"ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ از ـ ا‪ .9‬ـ
د<‪ ،‬ا‪9‬ـژ‪B ،‬ـ
و زـ
ن‬
‫(‪.&X‬ـ@ ""ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ اـ
د ‪=3‬رـ‪ $‬در‪K‬ـ) (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ اش ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪O)4‬ـ ر‬
‫دل‪N4‬ـ اهـ= ‪5‬ـ اص ـ
د و ‪ 3‬ـدهـ 

‪XG‬ـ را (‪..S‬ـ ﯾـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ د ـ
زد‪ .‬ـﻁ ـ=(ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪ 96‬ـ
را ـم ‪4‬ـ) ـم (‪..S‬ـ دهـ ‪ 96‬ـ‪ $‬از ‪O‬ـﯾـ‪" 2‬ـل‪+‬ـ
ن در ـاﺡ ا‪4‬ـاﯾـ= (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ)‬
‫‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ) ‪5‬ـ 
ـ= از ـ
ل &"ـ ‪4‬ــ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ــ
د< &"ـ ‪3‬ـ ‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ)(ـرﯾـ| ‪4‬ـ) اﯾ ـ &‪@.‬‬
‫د@ =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬او ﺡـود ‪4‬ـ) ه‪.‬ـ[ ـ>
‪9‬ـ= ‪ 9‬ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اـ
(‪.‬ـ ا ـ) ردا ـرت را‬
‫درﯾـ 
@ ـد<ا‪9‬ـ ـﻁ در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
اـاد در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ) *‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ@ ـ ش‬
‫ـا ـ=ده"ـ و هـ‪"!$‬ـ‪96 .‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪
6‬هـ= وا&ـ= ه*ـ"ـ‪.‬‬
‫اـ
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ) ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع ‪XG‬ـ
س ﯾـ
اـ ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ـ ‪.9‬ـ*"ـ‪ 96 .‬ـ
‪@.N+‬هـ
ﯾـ= ‪6‬زاد‬
‫ه*"ـ زﯾـا ‪9‬ـ) ‪O‬ــار و ‪9‬ـ) د‪ =* +‬ه*"ـ‪ 96 .‬ـ
ﻁ ـ= در دا‪ \9‬ر‪.‬ـن ‪4‬ـ)‬

‫‪59‬‬

‫‪5‬ـاو‪9‬ـ دار‪9‬ـ‪* .‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪ ,‬ـ ل *‪.‬ـ ا"ـ>
ر ـ=""ـ ـ‪+= 2‬ـ ‪9‬ـ و‬
‫*
‪ =9‬ـ) ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ=ا‪"3‬ـ
و دور از ا ‪9‬ـ‪ <
M‬ـ=دار‪9‬ـ ـ ‪4 2‬ـ) &ـ د ـا(ـ' ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ﯾ&"ـ=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫ـ`ـ رﯾ@ واـ&= "&ـ ﯾ@ ـﻁ (ـ ﻁ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ
ـ ‪.‬ـ@ ـ رت = ‪.‬ـد‪.‬‬
‫اﯾ ـ`ـ رﯾ@ ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) *ـ
‪ =9‬ـ) ـا(ـ از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
اـ ـ ‪9‬ــ)ا‪9‬ـ ^ـد<‬
‫‪+‬ـ د‪ .‬هـﺱ ‪N4‬ـ اهـ ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر ‪4‬ــ ﻁ ـ=(ـ ا‪9‬ـ (ـ ﻁ ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ‪b‬ر "ـ ‪9‬ـ)‬
‫*
‪ =9‬ـ) ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل (ـف ‪ K‬ـ
ن ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ـﯾ' !"ـ‪ .‬اـاد را ‪N9‬ـ رﯾـ‪ ( .‬ـﯾ"ـ
ت‬
‫&"ـ ا را ا‪%9‬ـ
م ده‪.‬ـ و ـ
ه
‪9‬ـ
را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ـ‪7‬ـ
ت "‪.‬ـ‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ= ه ـ
‪9‬ـ
ه ـاهـ= درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ

هـ
‪9‬ـ
و هـ‪$‬ﺡ‪X‬ـ= ‪4‬ـ
او و درﯾـ 
@ و‬
‫‪,‬ـ
هـ< ‪> 3‬ـد ‪.9‬ـو ا در !ـ‪5‬ـ) ـ
‪9‬ـ= ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ار(‪X‬ـ
ط اـ
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ

‫!ـ‪7‬هـ 
‪5‬ـ د ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ)‪# ،‬ـ
ﯾـار و ‪3‬ـ
‪+‬ـ
‪9‬ـ) ـ=‪+
4‬ـ‪ .‬او ـ
ﯾـ ا@ ار(ـ
&"ـ ( ـ 
=‬
‫!ـ‪7‬هـ
را ‪
,‬هـ< "ـ و ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـام ‪,3‬ـ‪ ،2‬ﺡ ـ
ﯾ@ و ‪.‬ـ‪5 p‬ـ د را ‪€9‬ـ
ر‪+‬ـ
ن "ـ و‬
‫‪#‬ـ‪b‬ﯾـش ‪ 96‬ـ
را ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ا ‪.4‬ـ‪,‬ـ ـ
زد‪.‬‬
‫در اداـ) ‪4‬ـ
در ـا(' ‪4‬ـ
‪"& t‬ـ در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪4‬ـ
‪"O‬ـ= ‪5‬ـ 
= ا@ ) ‪@&.XO‬‬
‫‪."4‬ـ
دﯾ ‪ 96‬ـ

‪ 4‬وـ‪ u‬و (ـ ‪.e‬ـﺡ ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ)ـر ‪.CG‬ـ‪ u‬ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ
ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫ـ
‪4‬ـ ‪.‬ـ
س ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ و در ﺡ‪.‬ـ‪C‬ـ) (‪>1‬ـ و (‪.N‬ـ ‪ 9‬ـ=‪6‬ﯾ"ـ‪ .‬در ‪.3‬ﺡـ
ل !"ـ‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(=‬
‫از هـ !‪.‬ـ‪ R‬در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= وا&ـ=(ـ ه*"ـ‪.5 .‬ـ= وا&ـ=(ـ از هـ ‪]96‬ـ) )‬
‫ﺡـ اس ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ـ=(ـ ا‪"9‬ـ (ـ ﻁ ‪*t‬ـ)‪4 ،‬ـ ﯾـ
ﯾـ=‪,! ،‬ـ
ﯾ= و ‪"+‬ـ اﯾ= (‪%‬ـ‪4‬ـ)‬
‫""ـ زﯾـا در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
هـ‪]96‬ـ) ه*"ـ ـ) ‪+‬ـ 
( ـ 
ـ= اﺡ* 

ت دﯾ‪M‬ـ =‪ +‬د و‬
‫ا 

ً ‪4‬ـﯾ د‪.G‬ـ ا@ ) ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪4‬ـ
اـ‪t‬ل‪C" ،‬ـ‪ 2‬و (&ـ ـ
‪4‬‬
‫(ـ ‪.e‬ـﺡ ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ا ـ=دا‪9‬ـ ـ) !"‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(ـ= ـﻁ ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) ‪X‬هـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
‪4‬‬
‫و‪4= u‬ـ
‪"+‬ـ‪4 .‬ـﯾ ‪X‬هـ
ـﻁ =(ـ ان ا‪+‬ـ
ر< ـد‪ 9 ،‬ـ=(ـ ان ‪ 96‬ـ
را ‪&K‬ـ ـد‪.‬‬
‫ ‪X‬هـ
‪.N( ،‬ـ‪7‬ت ‪5‬ـ د‪N4‬ـ د ه*"ـ ) وارد ‪. 3‬ـ‪(2‬ـﯾ "ـ
‪5 2O‬ـ ﯾ\ درو‪9 += =9‬ـ‬
‫و دو‪4‬ـ
ر< (‪%‬ـ= ‪.4‬ـو‪9‬ـ= ‪.#‬ـا ـ= ""ـ‪ .‬ا‪
>+‬ل ز‪9‬ـ ـ= ا‪ G‬ـ= در ‪3‬ـ
‪ $G‬و‪K‬ـ د ‪4‬ـا ‪"".4‬ـ< ‪4‬ـ)‬
‫‪ ( >+‬ﯾـ‪4 ،‬ـا ‪3‬ـ
رف ‪4‬ـ) ‪9 >+‬ـ ر‪ ،‬و ‪4‬ـا وا‪ .‬ﺡـ) ! ـ
رم ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪4 t‬ـ) ‪>+‬‬
‫ـ ت ‪%‬ـ= =‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ـﯾﺱهـ
وا‪ .‬ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪%( ،$‬ـ‪4‬ـ) (ـ ﯾـ‪9 ،‬ـ ر و ـ ت‬
‫را دار‪9‬ـ‪ .‬هـ !ـر ‪4‬ـ) رو "ـ
‪ 2O‬وا&ـ= روح ‪4‬ـ
‪(t‬ـ =رو‪9‬ـ‪( ،‬ـ ﯾـ‪9 ،‬ـ ر و ـ ت‪،‬‬
‫‪4‬ـ
‪>+‬ـ <(ـ ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ !ـ‪ 7‬اﯾ"ـ‪ Z‬ـ= ـ اـ ا(ـ= ـ) از دهـ
ن اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.4‬ـون =‪6‬ﯾ"ـ‪،‬‬
‫ ـ
ت ‪3‬ـ
د ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪>4 ،‬ـ) ـ‪7‬م وا&ـ=‪ ،‬ـ
‪9‬ـا و 
‪.4‬ـ@ ‪5‬ـ‪ ( 2‬ﯾـ ‪4‬ـ

ه‪.‬ـ@‬
‫ 
ـ‪5 ً7‬ـ
‪ UG‬ـ=‪+
4‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ) = ـ ﯾـ (‪X‬ـل ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ﯾ&"ـ= ﺡ‪.‬ـ@ ــ ‪4‬ـ دن ــ ـ) ورا در@ و ‪Y‬ـﻁهـ 
@‪ .‬و ﺡ‪.‬ـ@ درون ‪6‬ن ـا(ـ از ا>ـ
ر و‬
‫ا‪&9‬ـ>
سهـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه ـ
‪9‬ـ
‪.9‬ـو ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ ) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪ = N‬ﯾـ‪.‬‬
‫ ـﯾﺱهـ
) وا‪ .‬ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪ $‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ ،‬اﯾ را =دا‪"9‬ـ ـ) ـا(ـ از ﯾ‪ Z‬ـا‪X‬ـ)‬
‫وا&ـ= ا@‪ .‬در واـ_ هُ‪.,‬ـ
ر ـ
رن دا‪"9‬ـ< و دا‪9‬ـ
ﯾ= ا@‪.‬‬
‫ـ
‪9‬ـا ‪ ) =N+‬ـ) اـا "ـ 
' هـ واـ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬و‪.‬ـ)ا ‪4‬ـا ا(ـ
ل‬
‫‪4‬ـ
ا ا@‪4 .‬ـ
ار(&ـ
ش ـ ت ‪5‬ـ د ‪4‬ـ‪7‬ـ 
ـ) ( ـ 
ـ= ﺡـ ﯾـ
(\ را ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ) وا&‪.‬ـ@ ‪96‬ـ=‬
‫ـ=رـ
‪9‬ـ‪ .‬ـ) ه ـ
‪9‬ـ
‪.9‬ـو ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪9 ،‬ـ) ‪"N‬ـ
ن ‪4‬ـ=ﺡـ ا‪ .‬ذه ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪K‬ـ ‪,.#‬ـ@ ‪96‬ـا ‪.M4‬ـد و ﯾـ
در ‪4‬ـا‪4‬ـش ـ
و@ "ـ و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً در ـ
‪# 4‬ـ‪b‬ﯾـ ‪6‬ن (ـ‪7‬‬
‫ـ="ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـ) ‪.4‬ـ
‪M9‬ـ هـ!ـ) ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ) وا‪ )C‬ـ ت ‪5‬ـ د و‪K‬ـ د دارد ــ و اﯾ‬
‫ـ ت از ( ـ 
= *ـ
‪ =9‬ـ) ‪96‬ـا ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار ـ=ده"ـ‪ ،‬ـ‪b‬ر ـ="ـ‪ .‬ـ) ه ـ
‪9‬ـ

‫‪ 3‬ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬رـ
ر ) ‪74‬ـ 
ـ) وا&‪.‬ـ@ را ـا ـ=‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪ .‬ﯾ‪ Z‬ـ ت ‪4‬ـ= ﺡـ ‬
‫‪>4 @*.9‬ـ) ‪ 3‬ـد ا ‪4‬ـ)رو هـ "‪C‬ـ)ا ا@ ) واـ در ﺡـ
ل 
ر‪4‬ـد ‪6‬ن ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪.‬ـ ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ $‬ه*ـ= و ‪6‬ـﯾـ<هـ
ﯾ\ ه ـ
‪9‬ـ
راز ‪.9‬ـو ‪1 9‬ـ) ا ﯾ&"ـ= ـ ت ﯾـ
ار(&ـ
ش‬
‫ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪K .‬ـ هـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ و (‪%‬ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت را ) در ‪ =O‬ـ‪ 9‬ـ
(ـ ﻁ اـ
(‪.‬ـ ا ادرا‬
‫ـ=‪+‬ـ<‪
>+6 ،‬ر =ـ
زد‪ .‬اـ ات ـ(ـ&\‪ ،‬ه ـ
ه"ـ‪3 =M‬ـ
‪G‬ـ‪. $‬ـ در هـ ﯾ‪ Z‬از ‪"3‬ـ 
ُ‬
‫‪ K‬ـ
ن اﯾ‪%‬ـ
د ـ="‪
6 .‬ه= ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ـ) ‪6‬ـﯾ"\ ‪. 3‬ــ
ً درون ' هـ وا ـار‬
‫ ــ) ا@‪ .‬ه وا= ‪&G
C =O‬ـ) ‪o6‬ـ
ر &"ـ ا">
ر اﯾ را =‪ 6‬زد زﯾـا ــ‪ ( R‬ـ 
‪.‬ـ@‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪ .‬هـ ‪6‬نﺱ ) دا‪ \9‬وا&ـ= را دارد ـ=دا‪9‬ـ در ‪ 9
K‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬اـ ات ‪6‬ـﯾ"\ و‬
‫ا‪ 9‬ـام هـدو و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ و هـ ﺱ ‪4‬ـ ا‪9‬ـ هـ دو را اﯾ‪%‬ـ
د "ـ ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ
‪ 2G‬ﯾـ
" ـم‬
‫""ـ< ‪+
4‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـﻁ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت اﯾ ـرت را دارا@ زﯾـا ‪ @ K‬ـا‪X‬ـ@ از‬
‫ز‪9‬ـ
‪9‬ـ= ه ـ) ‪4‬ـ) او داد< ‪+‬ـ< ا@‪.‬‬
‫ا ـس ﯾـ
ـ‪7‬م ‪4‬ـ
ﯾـ در >ـ ت ( ـﯾ ‪+‬ـ د‪ .‬ـﻁ *ـ
‪ =9‬ـ) ـ) را در و درﯾـ 
@‬
‫ـد<ا‪9‬ـ ـ=(ـ ا‪"9‬ـ از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ رد ـﺡ @ ـ
د ـار ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬هـ وا ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫ ـ) اـار ‪5‬ـ د را ه"ـ‪ "( ) =
M‬ـ 
@ ‪4‬ـ)ـ رت ـ ت ادا "ـ و ه"ـ‪ ) =
M‬در ‪ K‬ـ_‬
‫ـار ــ) ا@ در >ـ ت و از درون ( ـﯾ "ـ‪ .‬او ‪9‬ـ) (" ـ
ا >ـ ت ‪4‬ـ
 ـ) اـار‬

‫‪60‬‬

‫‪5‬ـ د ﯾ&"ـ= ‪ #‬ـ ‪ Kamit‬را ( ـﯾ ‪5‬ـ اهـ ـد‪>4 ،‬ـ) هـ‪> ."!$‬ـ ت را در (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت‬
‫‪5‬ـ دش ‪4‬ـ
ا و هـ‪ )]96‬در (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اـار ‪4‬ـ) او داد< ـ=‪+‬ـ د ( ـﯾ ـ="ـ‪.‬‬
‫هـ‪]96‬ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
اـ
د درو‪9‬ـ= از ‪O‬ـﯾـ‪% 2‬ـاهـ 
درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ‪1N‬ـ= ‪4‬ـ) او‬
‫=دهـ‪ ،‬ﺡــ
‪9‬ـ) ‪M9‬ـ) ـ=دارد و ‪4‬ـ
ه‪.‬ـ[ﺱ دﯾ‪M‬ـ را‪K‬ـ_ ‪4‬ـ) ‪6‬ن ﺡ‪X‬ـ@ ‪"= 9‬ـ‪ .‬او اﯾ‬
‫اـ >ـ ت را ‪4‬ـ
( ـ 
ـ= *ـ
‪9‬ـ= ـ) ‪X9‬ـ
ﯾـ اـار ‪1 9‬ـ) ا ‪4‬ـا‪ 9‬ـ
‪1‬ـ) ‪+‬ـ د‪ ( ،‬ـﯾ‬
‫ـ="ـ‪ .‬او در ـ رد ـ
هـ
‪9‬ـ
و ار(‪X‬ـ
ط درو‪=9‬اش ‪4‬ـ
اـ
د و ﯾـ

رهـ
ﯾ\ در ‪o6‬ـ
ر ا"ـ>
ر‬
‫ﺡ‪X‬ـ= ‪N9‬ـ اهــد‪* .‬ـ
‪9‬ـ= ) ﺡ‪X‬ـ@ ـ=""ـ در واـ_ ' اﯾ ‪o6‬ـ
ر را ـ رد ‪4‬ـ=‬
‫ﺡــ= ـار ـ=ده"ـ و ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ‪3‬ـ= ‪K‬ـ‪R‬ا اﯾ ـ
ر ‪5‬ـ د را ‪#‬ـدا‪5 @5‬ـ اه"ـ ـد‪UN+ .‬‬
‫ـ=(ـ ا‪9‬ـ در ـ رد دﯾ‪M‬ـ ‪o6‬ـ
ر ا ‪4‬ـ
*ـ
‪ =9‬ـ) ‪3‬ـ‪" 7‬ـ و در ‪6 %*K‬را\ &"ـ ‬
‫=‪"+
4‬ـ ﺡ‪X‬ـ@ "ـ‪ .‬او ـ=(ـ ا‪9‬ـ در ـ رد ‪o6‬ـ
ر ‪.4‬ـو‪9‬ـ= ‪4‬ـ
*= ـ) ـ=‪5‬ـ اهـ ‪,.4‬ـ‬
‫‪4‬ـ‪}.‬ـ زد (ـ
در *‪.‬ـ ا ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان !ـ‪ 7‬ـار ‪.‬ـ‪9‬ـ و ‪4‬ـ) ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـو‪9‬ـ‬
‫ﺡ‪X‬ـ@ "ـ‪ .‬ـ!ـ) ‪X9 UN+‬ـ
ﯾـ ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ) ‪O‬ـ ر ‪
>+6‬را ‪o6‬ـ
ر ﺡــ
‪9‬ـ) ﯾـ
ـ ا را‬
‫ا‪,‬ـ
"ـ ‪4‬ـ)‪5‬ـ ص *ـ
‪9‬ـ= ) وا‪4 .‬ـ
‪ t‬ا"ـ>
ر ـ=‪"+
4‬ـ‪.‬‬
‫هـ !ـ‪7‬ﯾـ= دﯾـ ﯾـ
زود ‪4‬ـ
& ـ 
اﯾ ـ
ن ـ ا‪K‬ـ) ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ و هـ ﯾـ‪4 Z‬ـ) ‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د ‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ
‪O‬ـ ار(‪X‬ـ
‪,O‬ـ
ن ‪4‬ـ
ا ـ رد ﺡ ـ‪7‬ت ـ ـار ـ= ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬از ‪O‬ــ= !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ـ)‬
‫اﯾ اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ) و‪.‬ــ) اـ
(‪.‬ـ 
ذب و ‪.#‬ـ
م‪6‬وران درو‪.Y‬ـ ـ رد ‪6‬زـ ن ـار ــ) و ‪.*4‬ـ
ر‬
‫(ﺡـ@ ‪"3‬ـ ان اـ
د ‪4‬ـ
!ـ‪ 7‬در ـ رد ـ‪b‬ه' ﯾـ
‪]96‬ـ) ا‪7C‬ﺡـ
ً اﯾ ـ
ن ـ=‪9‬ـ 
"ـ ‪5 N‬ـ اهـ‬
‫ ‪ @1‬و ﺡـ= ‪.*4‬ـ
ر از ـ ل ـ
هـ
‪9‬ـ
و اـ
د ا ﺡ‪X‬ـ@ ‪5‬ـ اه"ـ ـد‪ .‬و‪G‬ـ= ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ

‫ز‪4‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= درو‪.Y‬ـ ‪ N‬ـ= ﯾ"ـ زﯾـا ه‪.‬ـ[ﯾـ‪4 Z‬ـ)‪.Y‬ـ از اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ﺡـ‪2‬‬
‫ﺡ‪X‬ـ@ در ‪9‬ـ
م ـ
د را ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫هـﺱ از ‪#‬ـ
د‪+‬ـ
< ــ) (ـ
ﯾـ‪4 Z‬ـد< ا ـ ـ
ﯾ ‪4‬ـ
‪+‬ـ (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ا را از ـ
هـ
‪9‬ـ
‪",4‬ـ د و ﯾ

‫او را در `ـ رﯾ@هـ
ﯾ\ د‪X9‬ـ
ل "ـ و ﯾـ
‪4‬ـ) 

‪A‬ـ ' ا ‪L") Eck_Satsang‬ـ ر ‪B3‬ـ ﯾـ@‬
‫ر ـ= ‪+‬ـ
ـدان ا ا@( ﺡـ‪+ 2‬ـ د‪6 ،‬زاد ا@ ـ) !"‪" .‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= در ‪ %‬ـ ع ‪C5‬ـ 

‫اـ= ـ) ـ رت = ‪.‬ـد ‪9‬ـ
دا‪9‬ـ= ا@‪L" .‬ـ ر ‪3‬ـم ‪
6‬هـ= ـف ‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ ‪>4‬ـ) ـار‬
‫ ــ در و‪.&e‬ـ= ‪C5‬ـ
ا@‪.* .‬ـ ر‪.‬ـن ا‪4 @*.‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ

‫هـ‪$‬زـ
ن ‪4‬ـ
ـار ـ روح در و‪.&e‬ـ@ "ـ
ر< ‪.‬ـ و رهـ
ﯾـ= از "\هـ 
‪ @*#‬رُخ =ده‪.‬‬
‫روح ‪4‬ـ
ﯾـ از ( ـ 
ـ= ا
‪ 8‬ـاهـ ‪ Skandhas‬رهـ
‪+‬ـ د‪L" .‬ـ ر ( ـ 
ـ= ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ)ه
‪6 ،‬رزوهـ
‪،‬‬
‫روﯾـ
هـ
و ‪
6‬ه= ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ــ ــ ‪ @*#‬ا@ ـ) ـ
ز‪9‬ـ< وا‪*4‬ـ‪=M‬هـ 
 ـو‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= =‪+
4‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ) روح ـﻁ ‪4‬ـ
‪,N4‬ـ دن ‪,3‬ـ‪4 2‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ =رـ‪ ،‬در‬
‫ ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪# =9‬ـ‪b‬ﯾــ) ‪5‬ـ اهـ‪+‬ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= ‪o‬ـو( "ـان و ـ ‪ .G‬ز‪.‬ـ و ‪.‬ـ
رات‬
‫ه ـا< او ﺡـ= ـ
در ‪"*.9‬ـ ﯾ‪ Z‬روح را وارد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ""ـ‪ .‬زﯾـا ‪O‬ـﯾ@ اﯾ ‪ 3‬ـ‬
‫ـﻁ ‪ 2,3‬ا@ ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ‪ .‬و اﯾ (" ـ
‪O‬ـﯾ= ا@ ـ) ﯾ‪ Z‬ا‪.‬ـ*@ ـ=‪.#‬ـ
ﯾـ‪2,3 .‬‬
‫از ‪O‬ـﯾـ‪. 
2‬ـ@‪ ،‬ـ) اـ >ـ ت =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪K ،‬ـ
ر =‪+‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[ﺱ ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ وارد‬
‫ـ(‪X‬ـ) ‪+ 2,3‬ـ د ‪M‬ـ ـاـ@‪ ،‬اﯾ€ـ
ر و ‪4 2,3‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ا را ‪",4‬ـ 
ـ‪( .‬ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ)‬
‫‪5‬ـ د را (*‪.‬ـ‪ $‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪>9‬ـد< ا@‪5 ،‬ـ د‪ .4‬و ‪5‬ـ د‪5‬ـ ا< ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ـا@‪ ،‬اﯾ ـ
ن و اﯾ€ـ
ر‬
‫‪3‬ـ ا ‪4‬ـ 
او در هـ دو ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ﺡـ اس روا‪9‬ـ= ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ=‬
‫ـ) 
‪XG‬ـ در ا‪o‬ـ (ـ
دف‪ ،‬ـ ‪G‬ـ) ﯾ
‪ .4‬ـ
ر از ‪= .4‬رود‪3 ،‬ـ ا ‪4‬ـ
‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= د‪5‬ـ
‪G‬ـ=‬
‫‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ا ـ 
‪XG‬ـ د!ـ
ر ‪ .4‬ـ
ر ‪+‬ـ د و ﯾـ
در ‪"K‬ـ‪ h‬ز‪ 5‬ـ= ـدد در ‪%9 @ K‬ـ
ت و‬
‫(ـ‪.‬ـ‪6 $‬ن ‪4‬ـ) وا‪C‬ـ) اﯾ ‪3‬ـ ا 
رهـ 
‪.*4‬ـ
ر ا‪%9‬ـ
م =‪+‬ـ د و ـ=(ـ ا‪9‬ـ در ـ
ل‬
‫ا"‪.‬ـ@ از ـ ار< ـگ ‪4‬ـون ه‪.‬ـ[ ‪6‬زار و اذﯾـ= ‪X3‬ـ ر "ـ‪4 .‬ـ
اﯾﺡـ
ل ‪.*4‬ـ
ر از ‪6‬د ـ
‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ
‪O‬ـ !"‪3 .‬ـ ا= ـ
‪"9‬ـ ‪9‬ـ
دا‪3 ،=9‬ـم (&ـ
دل ذه"ـ= و ـان اﯾ ـ
ن‪،‬ـا@ و اﯾ€ـ
ر از ا‬
‫را‪9‬ـ< ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫وا‪.‬ـ‪ 3 ،‬ـ(ـ
ً وا‪ .‬ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪ ،$‬از ‪M9‬ـا‪9‬ـ=هـ
‪ ،‬ا‪Ce‬ـا‪ 4‬ـ
‪3 ،‬ـم (&ـ
دل و ‪"K‬ـ ن ر‪9‬ـ|‬
‫‪ 9‬ـ=‪4‬ـ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ـ=(ـ ا‪"9‬ـ در ـ
‪3 4‬ـ‪b‬ا‪ 4‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪.9‬ـو ‪4‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د ‪#‬ـ
ﯾـار ""ـ‪.‬‬
‫اـ 
@ در ـ
‪ .4 4‬ـ
رهـ
‪( ،‬ـ
دـ
ت‪ ،‬و دﯾ‪M‬ـ ‪3‬ـ ا ‪.&e‬ـ‪4 u‬ـ
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪4 ،‬ـا اﯾ‬
‫وا‪"& .‬ـ ا ‪.*4‬ـ
ر & ـ ‪ =G‬ه*"ـ‪ .‬هـ!ـر ـد در ﺡـ)هـ 
وـ ‪5‬ـ د ‪4‬ـ
‪(t‬ـ‬
‫=رود ‪3‬ـ ا ‪4‬ـ)ـر ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روا‪9‬ـ= و &"ـ ‪.L3‬ـ‪($‬ـ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ 
.‬ـ‪ ً7‬ا‪X+‬ـ
< ا@‬
‫ا ـ (ـ ر "‪.‬ـ‪ $‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ‪ 5‬ﯾ\ ‪N+‬ـ= ﯾ&"ـ= ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬وـ= ـ)‬
‫ـد ـا(ـ از ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ـا(' ‪*19‬ـ
‪.9‬ـ
ت ذه"ـ= =رود‪^ ،‬ﺱ 
ـا('‬
‫&"ـ =‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= روح (ـ
وـ= ) دارا 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ا@ و ‪4‬ـ
ﯾـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن‬
‫> ‪" @9‬ـ‪ 9 ،‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ
رج از ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ز‪9‬ـ ـ= "ـ‪4 .‬ـﯾ &"ـ
) اداـ)‬
‫ز‪9‬ـ ـ= در روح واـ_ ‪+‬ـ< ا@ و ‪9‬ـ) در ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪.=9‬‬
‫!ـ‪5 7‬ـ ﯾ\ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬را ‪€"5‬ـ= ‪ 9‬ـ=ـ
زد ‪>4‬ـ) ‪96‬ـا ‪ =,N4‬از ( ـ 
‪.‬ـ@ ـ ‪K‬ـ دﯾ\‬
‫=‪"#‬ـارد (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) (ـ ﻁ ـگ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= از ‪.‬ـ
ن ‪4‬ـدا‪+‬ـ) ‪+‬ـ د‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪X9‬ـ
ﯾـ (ـ

‫وـ= ـ) ز‪9‬ـ< ا@ 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش را (ـ ـد< و در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) ‪O‬ـ ر دا‪ F‬ـ=‬
‫‪4‬ـ)ـ ‪4‬ـد‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.4‬ـ}ـ زد ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر هـ‪$‬زـ
ن در هـ دو‪ K‬ـ
ن ز‪9‬ـ ـ= "ـ و ‪4‬ـا‪9‬ـ ‪6‬رزو‬
‫ـگ ـﻁ در ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= واـ_ ‪+‬ـ< ‪9‬ـ) در ‪5‬ـ ﯾ\ &"ـ ‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫‪6‬رزو ـگ‪ ،‬در ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ از ‪ .4‬رـ ‪G‬ﺡـ‪
L‬ت ‪,9‬ـ
ط ا‪.M9‬ـ‪4 R‬ـرﯾـ| رـُ خ‬
‫="ـ‪ .‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) !"‪ .‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬اـ>
ن ـ‪ 
7‬ت ‪4‬ـ
ه‪.‬ـ[‪9‬ـ ع ـ ‪"& @.‬ـ را ‪N9‬ـ اهـ‬
‫دا‪! .@+‬ـا ) ا‪*9‬ـ
ن (ـ‪7‬ش ـ="ـ (ـ
از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬اـ ل ‪.3‬ـ(ـ=‪ ،‬ـ‪b‬ه‪X‬ـ= و *‪=1‬‬
‫‪,9‬ـ
‪ =O‬را ) ‪%*K‬ـ ="ـ‪4 ،‬ـ) د@ ‪6‬ورد‪( ."! .‬ـ‪ =+7‬هـ ـ‪4 R‬ـ) ‪.9‬ـ‪%‬ـ) ‪ 9‬ـ=رـ و‬
‫!ـ‪7‬ﯾ= ) ـ=‪5‬ـ اهـ وارد ـوهـ 
‪ 6‬ـ
‪+ =9‬ـ د ‪4‬ـ) اﯾ"ـ‪9 M‬ـ) (ـ‪ +7‬ـ
‪ 4‬ـ
ﯾ= ‪= 9‬دهـ‪.‬‬
‫ـ‪b‬اه' ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ـا(' ‪N‬ـ‪
6 u‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ا‪.o‬ـ ه*"ـ‪ .‬در ﺡـ
‪ =G‬ـ) *‪1‬ـ)هـ 

‫د‪.9‬ـ ـﻁ در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
‪3‬ـ ﯾـ
"‪C‬ـ) ذه"ـ= ه*"ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= اﯾ" ـ
ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روا‪9‬ـ= ‪4‬ـ د< و (&ـ
‪.G‬ـ‪
+$‬ن (ﺡ@ ــ
ن ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪"4‬ـ
‪ . 4‬او@‬
‫ـ) ‪6‬رزو ‪5‬ـ د ــ ا‪ 9‬ـاـ= در ( ـ 
اـاد 

‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= 
‪+‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬ه ‪.‬‬
‫‪3‬ـ 
روح را در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪( .‬ﺡـ@ ــ
‪9‬ـهـ= او ‪M9‬ـ) ـ=دارد‪ .‬و‪1.Q‬ـ) او@ ـ) ‪9‬ـ
‪Q‬ـ‬
‫‪4‬ـ ‪ M9‬ـار ( ـ 
ـ= روحهـ
در اﯾ "ـ
‪4 2O‬ـ
‪+‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪4‬ـ
ﯾـ در ‪4‬ـا‪4‬ـ ا ـ) ـ=‪5‬ـ اهـ‬
‫روحهـ
را از (*ﻁ او رهـ

زد‪ ،‬ـ
‪4‬ـ) "ـ‪ .‬ه‪4 ."!$‬ـ‪ 3‬ـ< او@ ) ا‪*9‬ـ
ن را در ‪4‬ـ‪ 7‬و‬
‫‪.‬ـ‪M9 @X‬ـ) دارد‪ =,N4 .‬از ‪,9‬ـ) او اﯾ ا@ ) از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬اـاد ) در ـ &‪.‬ـ@‬
‫‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـار ــ)ا‪9‬ـ‪ 
،‬رهـ 
اـ
د ا و ‪.#‬ـوان او در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬را ‪%.9=4‬ـ)‬
‫و ‪4‬ـ) (ـ`‪.5‬ـ ا‪9‬ـازد‪4 .‬ـﯾ ـ ‪9‬ـ) ‪ 3‬ـ ـ="ـ‪ .‬ا ـ!ـ) ه"‪
M‬ـ= ـ) ـ ـ
‪4‬ـ) ‪4‬ـ

‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت و ـ`ـ رﯾ\ را ="ـ ـ ـ ـ‪+= 2‬ـ د‪.‬‬
‫ ‪4‬ـا‪.M9‬ـ‪R‬ا‪"9‬ـ< ‪5‬ـ د‪5 ،=,‬ـ دا‪ 9‬ـاـ=‪.t $Y ،‬ـ‪9 ،‬ـ
ر‪e‬ـ
ﯾـ=‪ ،‬درهـ‪N.* $‬ـ‪=M‬‬
‫ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ
ت و *ـ
‪@G‬ه
=‪ .+
4‬هـ‪ + ."!$‬ـ ت‪,5 ،‬ـ‪ O ،$‬ـ_‪ ،‬وا‪M*4‬ـ= ‪4‬ـ) ـ
دﯾـ
ت‪،‬‬
‫‪#‬ـ !ـ=‪& ،‬ـ
‪@.G‬هـ 
‪.Y‬ـ‪3‬ـ
د ‪5 ،=*"K‬ـ ا@ ـ اد ‪N‬ـر‪ ،‬ا‪G‬ـ>‪X"( ،‬ـ 
ـ ‪# ،‬ـُ‪5‬ـ ر‪،‬‬
‫‪.Y‬ـ‪ ،@X‬اد‪.4‬ـ
ت * ‪ ،%‬ورق‪4‬ـ
زهـ 
‪=4‬ـ
ﯾـ<‪X"( ،‬ـ=‪> ،‬ـ ‪4‬ـ در ـ رد دﯾ‪M‬ـان‪،‬‬
‫‪4‬ـ=(ـ ‪ K‬ـ= ‪4‬ـ) (‪.‬ـات‪ ،‬ـز‪ \9‬ا‪ 3‬ـ
ل دﯾ‪M‬ـان‪"N ،‬ـ ر در ـ رد ا‪X+‬ـ
هـ
ت اـاد‪،‬‬
‫‪.#‬ـاـدن ا‪X+‬ـ
هـ
ت ـ‪+b‬ـ) دﯾ‪M‬ـان‪4 ،‬ـ ـ ﯾـ=‪ ،‬ـز‪ \9‬دﯾ‪M‬ـان ‪4‬ـا 
رهـ
ﯾـ= ـ)‬
‫ا‪X+‬ـ
< در ‪ \.#‬ــ)ا‪9‬ـ‪ ،‬ـﯾ‪X‬ـ>
ر ‪+‬ـم‪6‬ور‪19 ،‬ـﯾ دﯾ‪M‬ـان‪% ،‬ـ
د‪G‬ـ)‪ ،‬و ﯾـ
&ـ= در ‪6‬زار‬
‫رـ
‪9‬ـن ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان‪ ،‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ ‪,‬ـ ق ‪#‬ـﯾ‪,‬ـ
نﺡـ
‪ ،=G‬دوروﯾـ=‪.# ،‬ـ
ن‪،=">+‬‬
‫ُ (ـ‪.*1‬ـ‪ ،‬ـرت و ‪o‬ـوت‪ ،‬ا‪1‬ـ
د< از ‪K‬ـ 
ـ)هـ 
‪#‬ـُزرق و ‪4‬ـق و ا(‪N‬ـ
ذ رـ
ر *‪X‬ـا‪9‬ـ)‬
‫ا@‪ .‬او ‪3‬ـ
‪ + 2+‬ـت‪ ،‬ا‪N‬ـ
رات‪ ،‬ـ 
ـ
ت‪ ،‬و@ ـ‪b‬را‪M9 ،=9‬ـا‪ =9‬و ا‪Ce‬ـاب‪K ،‬ـاﯾ=ه
‪،‬‬
‫"ـل دﯾ‪M‬ـان‪ ،‬ا‪ 3‬ـ
ل ‪"K‬ـ
ﯾ‪M‬ـا‪9‬ـ)‪.5 ،‬ـ
‪N* ( ،@9‬ـ‪19 ،‬ـت‪ ،‬ـ‪M ،‬ـ‪t،‬ف زدن و‬
‫ا‪Y‬ـاق ا@‪ .‬او ـ‪3‬ـ= دا‪C" \9‬ـ= و رو‪>1"+‬ـا‪9‬ـ)‪ ،‬دور<هـ 
‪O‬ـ ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـ=ـ رد و‬
‫‪4‬ـ=( ــ‪ ،R‬ـو و‪e‬ـ_ و رﯾ\ و ـ ‪9‬ـ 
ـ(' ـ=‪+
4‬ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= اﯾ" ـ
ـ) ‪9‬ـ
م ‪4‬ـد< ‪+‬ـ‪9‬ـ‬
‫از &ـود !‪.‬ـ‪R‬هـ
ﯾـ= ه*"ـ ـ) ‪.9‬ـو &ـ= در (‪ ,‬ﯾـ‪ 96 2‬ـ
‪ ،‬درون هـ !ـ‪7‬ﯾـ=‬
‫ـ="ـ‪ .‬ﺡـ= &ـ= ـ="ـ ـ 
ـ)ا ‪! .4‬ـ‪ 7‬و ـ
ه
‪9‬ـ
‪.4‬ـ
‪9‬ـازد‪ .‬او ‪ Z+‬و (ـدﯾـهـ 

‫‪.*4‬ـ
ر در ذه !ـ‪ 7‬ـ=ـ
زد‪ ،‬از اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
!ـ) 
ر ـ="ـ و !ـا اﯾ ـ ‪9‬ـ)‬
‫‪ 3‬ـ ـ="ـ‪ .‬ـ
‪ .4‬ـ
هـ
‪9‬ـ
و !ـ‪ 7‬د‪*G‬ـد ـ=ا‪9‬ـازد‪ .‬و‪ =G‬ـ
هـ
‪9‬ـ
ه‪.‬ـ[
< (ـ ﻁ‬
‫!"‪9 .‬ـ
دا‪=9‬هـ
ﯾ= ‪1+6‬ـ) ‪+= 9‬ـ د‪ ،‬زﯾـا ـ
در ‪4‬ـ) دﯾـن (ـ ه ـ
(ـ= ا@ ) در دا ـ
ﯾ\‬
‫ـ= *ـا‪9‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪7‬ﯾـ= ) ا‪K‬ـ
ز< =دهـ (ـ ﻁ ‪.9‬ـو ا‪Y‬ـ ا ـدد ـﻁ 
رـ
هـ 
‪5‬ـ دش را =اـ‪R‬اﯾـ‪.‬‬
‫او ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ دش ا‪K‬ـ
ز< دهـ در هـز ـ= ذه"ـ= ﯾـ

Q‬هـ ــ
ر ‪6‬ﯾـ‪ .‬زﯾـا هـﺱ !"‪.‬‬
‫"ـ ‪4‬ـ) 
رـ
هـ
ﯾ\ اـ‪R‬ود< ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ـ) ( ـ 
ـ= اﯾ ا‪ MG‬هـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪،‬‬
‫روا‪9‬ـ= و ‪3‬ـ
دات ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪&.XO ،.‬ـ
ً 
ر‪.‬ـ‪ Z‬ه*"ـ و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً‬
‫‪>3‬ﺱا‪ &G‬ـهـ
ﯾـ= در ـ
‪ 4‬دﯾ‪M‬ـان ﺡ*ـ ب ـ=‪9 +‬ـ‪* .‬ـ
‪ =9‬ـ) ـ ‪9 += 9 2‬ـ‬
‫‪4‬ـا ه *
ﯾـ‪
M‬ن‪4 ،‬ـ‪R‬ر ـهـ
و ‪3‬ـ‪R‬ﯾـ‪R‬ان ‪5‬ـ د ارزش و اﺡـام ـ
‪4 F‬ـ
‪"+‬ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ از ‪3‬ـ ا' ‪6‬ن‬
‫ر‪9‬ـ| ‪",>4‬ـ‪* .‬ـ
‪ ) =9‬در ‪ 2,3‬ورزﯾـن ‪ @*>+‬ـ=‪5‬ـ ر‪9‬ـ و &= در ادرا ـ
هـ
‪9‬ـ

‫دار‪9‬ـ در دور< هـ 
("ـ 
‪N‬ـ= زﯾـ
د ـار = ‪.‬ـ‪9‬ـ (ـ
اﯾ">ـ) در ﯾ>ـ= از ز‪9‬ـ ـ=هـ 
‪6‬ﯾ"ـ<‬
‫‪5‬ـ د ‪4‬ـ) !"‪ .‬ـ(‪X‬ـ)ا ‪9‬ـ
‪+ F‬ـ ‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ( ـ 
ـ= ‪o6‬ـ
ر ا ‪4‬ـاـ
س
ـ‪ 4‬ا>ـ‪"4 B‬ـ

‫‪ 9‬ـ
د< ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا>ـ‪ B‬اول از ‪O‬ـﯾـ‪9 2‬ـ‪
L‬م &"ـ اـ
(‪.‬ـ ا ﯾ‪ Z‬ه*ـ) ــ‪4 R‬ـا ُ‪.‬ـ@ ‪ K‬ـ
ن ه*ـ=‬
‫ـ
‪ F‬ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫دوم‪4 ،‬ـا ه ـ) ‪96‬ـ
ن ) ‪5‬ـ اـ
ر ‪X3‬ـ ر از ـ ا‪9‬ـ_ 
ر‪.‬ـ‪ Z‬و ورود ‪4‬ـ) ‪ 6‬ـ
ن ا‪4‬ـﯾـ@ ‪4‬ـ
ـ‪b‬ر‬
‫از اﯾ ‪C‬ـ_ ز‪9‬ـ ـ= (ـ ﻁ ـگ ـ=‪"+
4‬ـ ـ@ "ـ 
' را ـاهـ‪ $‬ـ=ـ
زد‪.‬‬

ـ م‪4 ،‬ـ) ه ـ) ‪6‬د ـ
‪o‬ـ
‪4‬ـ@ ـ="ـ ـ) (ـاوم در ا‪4‬ـﯾ@ از ‪O‬ـﯾـ‪%( 2‬ـ‪.4‬ـ
(ـ= (ﺡـ@‬
‫راه"
ﯾ=هـ 
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪ ،‬ا‪t‬ن و ه ‪%".‬ـ
‪. ،‬ـ* ـ=‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـد ‪4‬ـ) اﯾ ‪%.9‬ـ) =رـ ـ) ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ه ‪ .‬ـ ‪9‬ـ) ‪+
4‬ـ و ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ)‬
‫ا‪ 4‬ـ 
ـ
(ـ= ‪M96‬ـ ‪9‬ـ) ـ) ‪4‬ـ داﯾـ=ه
ا‪ Q‬ـ
ر =دار‪9‬ـ در ادرا ﯾـ
دﯾـ
< در@ ) ‪+‬ـ 
هـف‬
‫ﯾـ
‪.9‬ـ@ در@‪ 1 N ،‬در@‪ ،‬ره‪X‬ـ در@‪ ،‬د‪3‬ـ ا‪ G‬ـ= در@ و (ـ‪7‬ش در@‬
‫=‪+‬ـ د‪ ،‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪]96 .‬ـ) ـ) !ـ‪"= %*K 7‬ـ ﻁ ﯾـ‪.! Z‬ـ‪ R‬ا@‪ 96 .‬ـ‪ $‬ﺡ‪.‬ـ@‬
‫ا@ و ه"ـ‪
M‬ـ= ) اﯾ ا(‪1‬ـ
ق رُخ داد او =ـ ـ ـ) ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ اه ‪.‬ـ@ ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫ه‪ @,‬ـﺡـ) ‪4‬ـ دا‪ $*.F‬در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
"ـ
‪O‬ـ‪ 2‬ذه"ـ= =‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـ) ه ‪( ),.‬ﺡـ@ "ـل‬
‫‪.9‬ـوهـ 
 ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪ .‬در ‪%.9‬ـ) !ـ‪ 7‬ا ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ذه ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)رو ‪"3‬ـ 
ـ ‪#‬ـ
ﯾ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫&‪C‬ـ ف "ـ ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ه ‪( ),.‬ﺡـ@ راه" ـ
ﯾ=هـ 
اـ
د ا ‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً دا‪ \9‬و‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ را ‪4‬ـا او (‪.>1‬ـ‪ Z‬ـ="ـ و ﺡــ 
‪ .4‬اﯾ دو را ‪
>+6‬ر ـ=ـ
زد‪.‬‬
‫دا‪ ) =,9‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ـار دارد ـ
ﯾـ) هـ‪K @7‬ـ ﯾ"ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و ه‪.‬ـ[‬
‫!ـ‪7‬ﯾـ= ‪3‬ـ‪7‬ـ)ا ‪4‬ـ) اﯾ ‪5‬ـ ‪.‬ـ@ ‪ K‬ـ
ن روا‪9‬ـ= ‪,9‬ـ
ن ‪ 9‬ـ=دهـ‪ .‬ا‪XG‬ـ) در ـو ‪ K‬ـ
ن‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬دارا ارزش ‪.*4‬ـ
ر زﯾـ
د ا@ و‪G‬ـ= در ‪.3‬ﺡـ
ل اه ‪.‬ـ@ ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‬
‫دارا@‪ .‬ا‪Y‬ـ' !ـ‪7‬هـ
اﯾ ﺡـ) (ﺡـ ل را (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ=""ـ و دا‪ \9‬و ا‪G‬ـ
ب ‪96‬ـا هـف‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ= =‪"#‬ـار‪9‬ـ و‪G‬ـ= اﯾ ﯾ‪ Z‬ا‪X+‬ـ
< ‪4‬ـ‪R‬رگ ا@ زﯾـا ار(‪X‬ـ
‪O‬ـ= ‪4‬ـ
ارزش واـ&= ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪9‬ـارد‪! .‬ـ‪7‬ﯾـ= ـ) 
ـ‪ ً7‬از دا‪ 
6 \9‬د‪.‬ـ‪ Z‬و &ـ@ و (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) *ـ
‪ F‬روا‪9‬ـ=‬
‫‪=4‬ا‪O‬ـ‪7‬ع ا@‪ ،‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ (ـ ا‪9‬ـ
ﯾـ= ار(‪X‬ـ
‪4 \O‬ـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ در اـ &ـ@‬
‫ا‪ G‬ـ= ‪.*4‬ـ
ر ـ
هـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫او ‪4‬ـون ‪>96‬ـ) ه"ـ ‪&G
C‬ـ) ـدن را ‪ @,#‬ـ ـ‪b‬را‪9‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ دا‪"9‬ـ< ا@‪ .‬اﯾ دا‪*9‬‬
‫دارا ﯾ‪5 Z‬ـ ‪.‬ـ@ ‪X.%3‬ـ= ا@ ) ه‪.‬ـ[ &ــ= در ز‪9‬ـ ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ 9 .‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪96‬ـا در ‪4‬ـ ‪.‬ـد‪6 .‬ن!‪.‬ـ‪ R‬ا@ ـ) &ـ= ـ="ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ‪*M‬ـا‪9‬ـ و هـ !ـ‪7‬ﯾـ= را ‪ G‬ﺱ‬
‫"ـ ا‪XG‬ـ) ا ـ اﯾ روحهـ
‪5‬ـ د را ‪6‬ـ
د< !"ـ‪ .‬درﯾـ 
ـ= ـد< ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ا ـ روح ‪6‬ـ
د< و‬
‫‪#‬ـ‪b‬ﯾـا ادرا ‪4‬ـ
‪(t‬ـ از ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ) (ـ‪7‬ش ‪ K‬ـ@ ورود ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= ـد‬
‫‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ) ه ‪ @ K .‬ا@ ـ) ‪1‬ـ) ـ=‪+‬ـ د ا ـﻁ ‪ 96‬ـ
ﯾـ= را ـ=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد ـ)‬
‫‪,‬ـ
ق و ‪6‬ـ
د< درﯾـ 
@ هـاﯾـ 
او ه*"ـ‪.`( .‬ـ ا در ا‪1‬ـ
د< ﺡ‪.‬ـﺡ از اراد< و ذه‬
‫در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪4 .‬ـﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ا@ ) ‪ =,N4‬از ـ‪R‬وـ
ت ز‪9‬ـ ـ= در ـوهـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫و &"ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر هـ‪$‬زـ
ن ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ K .‬ـ
ن روا‪9‬ـ= ‪ 3‬ـاً ذـ ‪,9‬ـ< ا@ زﯾـا ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫ﺡ‪.‬ـ‪ )C‬ذه ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ و ـوهـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= و &"ـ را در‪4‬ـ = ‪.‬ـد‪ .‬درواـ_ !ـ‪4 7‬ـ)‪ O‬ر‬
‫هـ‪$‬زـ
ن در ـ) ‪ K‬ـ
ن ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ‪
6 :‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ=‪
6 ،‬هـ= روا‪9‬ـ= و ‪
6‬هـ= &"ـ ‪.‬‬
‫اﯾ (ـ ‪.e‬ـﺡ ‪1‬ـ روح ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ و‪G‬ـ= ‪.*4‬ـ
ر ‪96‬ـا ‪#‬ـﯾـ<ا ‪.Y‬ـ ‪3‬ـ
د ـ=‪"#‬ـار‪9‬ـ‪1 .‬ـ‬
‫روح ‪#‬ـﯾـ<ا روا‪9‬ـ= ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ـد ـ=(ـ ا‪9‬ـ از درون‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را روﯾـ@‬
‫ـد< و ـا ﺡ‪X‬ـ@ ـدن او را ‪",4‬ـ د‪4 .‬ـ
!‪,‬ـ‪$‬هـ 
‪4‬ـ
‪"O‬ـ= ‪5‬ـ ﯾ\ ـ=(ـ ا‪9‬ـ اـ
د را‬
‫‪".X4‬ـ ـ) در ‪.5‬ـ
‪4‬ـ
ن را< =رود و ـا او را ‪4‬ـ
ـ ‪ +‬ـ 
‪4‬ـ
‪"O‬ـ= ‪5‬ـ ﯾ\ ‪",4‬ـ د‪UN+ .‬‬
‫=(ـ ا‪9‬ـ از ‪O‬ـﯾ‪( 2‬ـ ﯾـ درو‪9‬ـ=اش ‪4‬ـ) ـ‪7‬ـ
ت ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ـا(ـ از 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪4 ،‬ـ)‬
‫ه ـاه= ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـود‪ .‬اﯾ ‪4‬ـ) &"ـ 
‪1‬ـ ‪4‬ـ
‪"O‬ـ= ا@‪.‬‬
‫ﺡـ@ ‪
6‬هـ= ـد از ﯾـ‪ Z‬ـﺡـ) ‪4‬ـ) ـﺡـ) دﯾ‪M‬ـ ا@‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ) !‪,‬ـ‪$‬هـ 
&"ـ او ‪4‬ـ
ز ا@‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را ـ=‪.4‬ـ"ـ و ‪4‬ـ
ز‪4‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫ــ ‪4‬ـونـ‪7‬م ‪4‬ـ
او ﺡ‪X‬ـ@ ـ="ـ و ‪
4‬ـ ‪ +‬ـ 
‪.Y‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪4‬ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اـار ـ ش‬
‫ـا=دهـ‪.*4 .‬ـ
ر ـ
در ‪4‬ـ) ا‪%9‬ـ
م اﯾ ‪.9 3‬ـ*"ـ زﯾـا ‪96‬ـا ‪4‬ـ
ور ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬دﯾ‪M‬ـان‬
‫‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ اﯾ">ـ) ــ ــ ﺡ‪.‬ـ ‪5‬ـ د را ـ را< ـار داد<ا‪9‬ـ‪ 9 ،‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪1‬ـروح ""ـ‪ ،‬ـو<‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ (>‪.‬ـ) ‪4‬ـ ‪#‬ـﯾـ<هـ 
روا‪9‬ـ= ‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ و ا ـ ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) (ـ ا‪9‬ـ
ﯾ= در اﯾ ز‪".‬ـ)‬
‫‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ 
،‬ـ‪ @*>+ ً7‬ـ=‪5‬ـ ر‪9‬ـ‪.‬‬
‫ه"‪
M‬ـ= ) ـد ‪4‬ـ
اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ)رو ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ـ="ـ‬
‫اﯾ (‪%‬ـ‪4‬ـ) را ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪N+‬ـ= *' ="ـ و اﯾ اـ روا‪9‬ـ= ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) !‪.‬ـ‪ 
R‬ـ‪ً7‬‬
‫&"ـ ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـا(ـ از ﺡـ (ـ رات و ادرا
ت ا@‪ .‬ﺡـ@ روح از ﯾـ‪C" Z‬ـ) ‪4‬ـ)‬
‫"‪C‬ـ) دﯾ‪M‬ـ ا@‪9 ،‬ـ) ﺡـ@ 
‪XG‬ـهـ 
‪N‬ـ‪ u‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪.*4‬ـ
ر هـ‪C5 $‬ـ‪9‬ـ 

‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ه"‪
M‬ـ= ) روح درﺡـ
ل ‪1‬ـ ا@ ه‪.‬ـ[ ـ ‪K‬ـ دﯾـ= ـ
در ‪4‬ـ) (ـف 
‪XG‬ـ ـد‬
‫‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او اﺡ‪.‬ـ
‪K‬ـ= ‪4‬ـ) ‪"4‬ـ ‪.‬ـ ‪9 .‬ـارد زﯾـا ه"‪
M‬ـ= ) وارد "‪C‬ـ) ا( ـ
) ـو‬
‫روح( =‪+‬ـ د ‪96‬ـا رهـ
ـ="ـ و ه"‪
M‬م ـود ‪4‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= دو‪4‬ـ
ر< ‪96‬ـا ‪4‬ـ=دارد‪.‬‬
‫زـ
‪9‬ـ= ـ) او ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪(t‬ـ و ‪3‬ـ ا‪G‬ـ‪ $‬وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ =رود (&ـ
‪.G‬ـ‪4 $‬ـ‪*K‬ـ) ا را‬
‫ ـد‪6‬ور ـ="ـ‪* .‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪4‬ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.9‬ـ
ز دار‪9‬ـ ه ‪4 ),.‬ـ
او ‪4‬ـ 
ـ=‬
‫‪5‬ـ اه"ـ ـ
‪9‬ـ و‪* =G‬ـ
‪ =9‬ـ) >ـ =""ـ ـا(ـ از اﯾ ـﺡـ) ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ در ا‪X+‬ـ
<‬
‫ه*"ـ‪ 96 .‬ـ
ﺡ‪.‬ـ@ را ‪.9‬ـ}زـ د<ا‪9‬ـ و ـﯾ' (ـ ه ـ
ت ـ
‪5‬ـ) را =‪5‬ـ ر‪9‬ـ‪ .‬ـ ‪K‬ـ)‬
‫ـ=‪9 +‬ـ ـ) ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬ـ
در ‪4‬ـ) اﺡ‪.‬ـ
‪ 96‬ـ
‪.9‬ـ*@ ‪M‬ـ روح ـز‪9‬ـ< ا ) ه ـ

9‬‬
‫‪4‬ـ
دهـ 
‪, 4‬ـ= =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪6‬ه"ـ‪ h‬وا&ـ= ا و ﯾـ
ـ‪7‬م اـ
د ا را‬
‫‪4‬ـ)‪O‬ـ ر درو‪9‬ـ= ﯾـ
‪.4‬ـو‪",4 =9‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬ﺡـ= ‪(= 9‬ـ ا‪"9‬ـ ‪.XO‬ـ&@ وا&ـ= ‪o6‬ـ
ر ا را در ﯾـ
‪K‬ـ‪b‬ب‬
‫""ـ‪ .‬هـ‪ ."!$‬ـ
در ‪.9‬ـ*"ـ ه ‪,.‬ـ) ﺡ‪B‬ـ ر ـ
هـ
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ
‪5‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪"+
4‬ـ‪4 .‬ـ)‪9‬ـُرت او‬
‫را =‪"".4‬ـ و اﯾ ـ
‪,9‬ـ
ن (‪%‬ـﯾـ =‪+‬ـ د و‪G‬ـ= دو‪4‬ـ
ر< ‪ 96‬ـ
را (ـ ـ= ـ ﯾـ زﯾـا ‪9‬ـ
‪#‬ـ
ﯾـار‬
‫ا@‪4 .‬ـا (ـاوم !"‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(= !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ اﯾ ـ
ن دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ و در ﺡ‪B‬ـ ر ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ)‬
‫‪4‬ـد (‪1‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ او را ‪4‬ـ
!‪ ,‬ـ 
درو‪9‬ـ=اش ‪X4‬ـ‪".‬ـ و ﯾـ
‪4‬ـ
ـ ‪ +‬ـ 
‪4‬ـ
‪"O‬ـ=اش‬
‫ـا اـ
د را ‪",4‬ـ د‪ .‬اﯾ ا وا&‪.‬ـ@ دارد ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه‪.‬ـ[
< *= را‬
‫ـ) ‪5 2,3‬ـ د را در او ‪4‬ـ‪K‬ـ 
ـ‪b‬ا‪+‬ـ) ا@ (ـ ‪ 9‬ـ="ـ‪ .‬او از ‪5‬ـ دش =‪,N4‬ـ
ﯾـ و‬
‫ه‪.‬ـ[
< !ـ‪ 7‬و ـ
‪K‬ـاهـ
ﯾ\ را از ‪L9‬ـ ـاـ ش ‪"= 9‬ـ‪.‬‬
‫ ـ) اـار ) واـ در ‪O‬ـ= وـ ﺡـ)هـ 
‪1‬ـ
وت ) "
‪ ( 2O‬درﯾـ 
@ ="ـ‬
‫ــ
ً اـ ا(ـ= ‪"*.9‬ـ ) ‪4 UN+‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا ‪5‬ـ دش (>ـار "ـ ‪>4‬ـ) (‪%‬ـ‪.‬ـ
ت ‪.*4‬ـ
ر ـ ‬
‫‪.9‬ـو ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬اﯾ ـ
ت ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د ‪ 3‬ـ ‪""= 9‬ـ ‪>4‬ـ) از ‪O‬ـﯾ‪5 2‬ـ ﯾ‪,‬‬

‫‪63‬‬

‫درو‪9‬ـ= ) ‪ 96‬ـ
را (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ="ـ ‪.9‬ـ‪%‬ـ) ـ=ده"ـ‪ 96 .‬ـ
‪5‬ـ د ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= دارا ‪.9‬ـوﯾـ=‬
‫‪"*.9‬ـ ـﻁ ا‪4‬ـ‪R‬ار ( ــ‪4 R‬ـ ‪.9‬ـوهـ
ﯾـ= ه*"ـ ـ) هـ‪$‬اـ" ن و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ـ
ت 
‪"9‬ـ‬
‫ذر< ‪ 3 .4‬ـ =""ـ‪ :‬دارا ه‪.‬ـ[ ﺡـار(ـ= از ‪5‬ـ د ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ و‪G‬ـ= ‪#‬ـ(ـ هـ 
‪5‬ـ ر‪.+‬ـ را‬
‫در ‪5‬ـ د ــ‪""= R‬ـ‪ .‬ــ 
‪.CG‬ـ‪ u‬اﯾ ‪#‬ـ(ـ ه
را ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ــ
ﯾـ= ـ زان =""‪.‬‬
‫ ـ) اـار وا ‪.9‬ـ‪ R‬ه ‪.‬ـ ـ ‪9‬ـ) ‪"= 3‬ـ و او را از ﯾ‪K Z‬ـ ﯾ"ـ< ـدد ‪4‬ـ) ‪3‬ـ
‪2+‬‬
‫رو‪ . +‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪X‬ـل ـ=ـ
زد‪.‬‬
‫*ـ
‪ ) =9‬دا‪ "# \9‬ـ
ن ـ) اـار ‪5‬ـ د را ‪.].#‬ـ< ـ=ـ
ز‪9‬ـ ـ
‪"9‬ـ ا‪ 9
*9‬ـ 

‫‪".*N9‬ـ= ه*"ـ ـ) &ـ ‪4‬ـ) ا*ـ ‪9‬ـ‪M‬ـ ‪4‬ـ د‪9‬ـ‪ .‬دا‪%,9‬ـ ﯾـ
‪9‬ـ= ـ) ‪4‬ـ
(ـ ‪4‬ـ) دا‪\9‬‬
‫ز‪4‬ـ
ن‪"+‬ـ 
= ‪5‬ـ د &= در ‪.XO u,‬ـ&@ اﯾ ـ
ت دار‪9‬ـ ‪4‬ـ) اﯾ ‪.9‬ـ‪%‬ـ) =ر"ـ ـ)‬
‫!"ـ‪ .‬ـ
(ـ= ‪4‬ـ=‪ 1‬ـ م ه*"ـ‪ .‬در‪.3‬ـ ﺡـ
ل ‪+ UN,‬ـ< *ـ
‪9‬ـ= ـ) ـ)‬
‫اـار ‪5‬ـ د را در و ا درﯾـ 
@ ـد<ا‪9‬ـ د!ـ
ر (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬در ‪.4‬ـ ‪.#‬ـوان‬
‫ا ‪O‬ـ= ـون ـ‪+b‬ـ) اﯾ ‪ 3‬ـ ـ م ‪4‬ـ د< ا@ و ‪o‬ـ
‪4‬ـ@ ‪+‬ـ< ـ) (‪%‬ـ= ‪(2. 3‬ـﯾ‬
‫دا‪ \9‬و (‪%‬ـ‪4‬ـ) در ـو ز‪9‬ـ ـ= &"ـ ‪4‬ـ د< ا@‪* .‬ـ
‪9‬ـ= ) ـ) اـار ‪N+‬ـ=‬
‫‪5‬ـ د را از ـ
ه
‪9‬ـ
درﯾـ 
@ ـد<ا‪9‬ـ‪! ،‬ـ) از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ﯾـ‪ Z‬ـﯾﺱ ) وا ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪) $‬‬
‫=(ـ ا‪9‬ـ و "ـ

# 2O‬ﯾ‪(.‬ـ را ‪4‬ـهـ( و !ـ) از ‪O‬ـﯾ‪ 
2‬هـ
‪9‬ـ
‪C4‬ـ ر ‪) =N+‬درو‪9‬ـ= ﯾـ

‫‪.4‬ـو‪9‬ـ=( ه‪.‬ـ[
< ) ‪ 5‬د را ‪4‬ـون ا‪K‬ـ
ز< ‪4‬ـا ‪ UN+‬دﯾ‪
>+6 M‬ر ‪ N9‬اهـ 
‪ .@5‬زﯾـا‬
‫اﯾ ‪( 3‬ﺡـ ‪t‬ت &"ـ !ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ) ﯾـ‪( Z‬ـ ـ‪= u‬ر
‪9‬ـ‪ .‬او ‪,.#‬ـ= ‪9‬ـ‪ N‬اهـ دا‪M @+‬ـ‬
‫ـ
‪9‬ـا ـ دﯾ‪M‬ـ ‪ 
K‬ـ‪R‬ﯾ ‪6‬ن داد< ‪ +‬د‪.‬‬
‫*‪1‬ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اار ‪4‬ـ اﯾ ‪X"K‬ـ) ا">
ر ‪ 9‬ـ
د< ‪+‬ـ< ا@‪ .‬در ‪ 3‬ـ ‪4‬ـ 
ـ
‪ =9‬اـ
(‪.‬ـ‬
‫ا ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ا‪B3‬ـ
‪9‬ـ‪
L‬م ‪4‬ـ 
ـ
‪ =9‬واﯾـا = ‪O)4‬ـ ر ‪1+‬ـ
ه= و درو‪9‬ـ= (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬را "‬
‫=
‪"5‬ـ‪&( .‬ـ
‪.G‬ـ‪4 $‬ـ)‪ُ9‬ـرت ‪4‬ـ)ـ رت >ـ ب در=‪6‬ـ‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ (&ـ
‪.G‬ـ‪ 3 $‬ـ(ـ
ً در‬
‫‪5‬ـ ت درو‪9‬ـ= داد< =‪9+‬ـ‪4 .‬ـﯾ &"ـ
) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـد از ‪O‬ـﯾ‪% 2‬ـاهـ 
درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ)‬
‫‪9+= " UN+‬ـ‪ .‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) هـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
(= !ـ‪5 7‬ـ د را ا‪N9‬ـ
ب‬
‫="ـ و &ـود "ـف =‪9 +‬ـ‪ .‬ا ـ !ـ‪7‬هـ
ﯾ= ـ
ﯾ ‪"+
4‬ـ ‪4‬ـو‪9‬ـ ‪4‬ـﯾ &"ـ 
@ )‬
‫داو‪XO‬ـ
‪9‬ـ) ‪
L9‬م را (ـ = ﯾ"ـ و اﯾ ﯾ‪( Z‬ـ ا‪ 2‬دو‪K‬ـ
‪X9‬ـ) ا@‪ .‬ا ـ !ـ‪7‬ﯾ= ( ‪.‬ـ‪.M4 $‬ـد‬
‫‪4‬ـون ‪ ,‬رت ‪
4‬اـ
د او را (ـ "ـ ‪ =(7>,
4‬رو‪4‬ـو =‪+‬ـ د ـ) ‪O‬ـ 
ـ@ ـ
(ـ از ‪X‬ـ‬
‫‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬او اـ
د را (ـ ‪1‬ـ) و ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= ‪ )4‬درون ز‪ .‬وﺡ‪ =,‬رـ) ا@ (ـ
‪4‬ـ

‫ه‪.‬ـ ‪t‬هـ 
در‪9‬ـ< رو‪4‬ـو ‪+‬ـ د ـ) او را ـﯾ' ‪ 5‬اه"ـ داد‪4 .‬ـا ﯾ‪! Z‬ـ‪S 7‬ـور اﯾ رـ
ر‬
‫‪+‬ـ
‪ U5‬ا@ ) ‪4‬ـون ا‪
K‬ز< از اـ
د او را (ـ "ـ‪.‬ه‪.‬ـ[
< !ـ‪7‬ﯾ= ) در‪ 5‬ا@ (ـ‬
‫اـ
د را ـد< ا@‪( ،‬ـ ﻁ او از !"‪ 
.‬ر ـ
‪ <,9 @&9‬ا@ زﯾـا 
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) !ـ‪6 7‬زاد‬
‫ا‪%9‬ـ
م ه
ر را =دهـ‪ .‬او ﺡ= ‪4‬ـ) !ـ‪ 7‬در ـ رد ‪C5‬ـا(= ) ‪#‬ﺱ از (ـ ﺡ ـ
ﯾ@ اـ
د‬
‫ا ‪6
4‬ن رو‪4‬ـو =‪+‬ـ د ه‪,‬ـار ‪= 9‬دهـ‪ .‬هـ‪ ."!$‬زـ
‪! ) =9‬ـ‪ N4 7‬اهـ ‪4‬ـ) ا">
ر‬
‫ـا‪" @&K‬ـ اـ
د ا از ‪#‬ـ‪b‬ﯾـش او ـ
‪"= 9 @&9‬ـ‪ .‬ا ـ !‪. ( 7‬ـ‪.M4 $‬ـد اـ
د ا را‬
‫(ـ "ـ اـ
د او را ("ـ‪.X‬ـ) ‪ 9‬ـ="ـ و ﺡ اد‪ =o‬از ‪]96‬ـ) > ا@ ‪4‬ـا !ـ‪ 7‬ا(‪
1‬ق اـ‪،‬‬
‫‪
>+6‬ر ‪= 9‬ـ
زد‪4 .‬ـ‪ 3‬ـ< !‪5 ) @7‬ـ د ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= ‪.4‬ـ} زد زﯾـا (‪%‬ـ‪.4‬ـ
(= ) ‪4‬ـ
‪ 96‬ـ

‫ـ ا‪K‬ـ) =‪+‬ـ د &‪4 2‬ـ) ‪5‬ـ د او@‪ .‬ه"‪! ) =
M‬ـ‪ 7‬ﺡ ـ
ﯾ@ راه"
ﯾ=ه 
اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت را (ـ ﯾـ‪.9 ،‬ـا‪
%9‬ن ‪.5‬ـ‪4 R‬ـ=دارد و ا‪ 3‬ـ
ل "‪5 =1‬ـ د را در ـ
‪! 4‬ـ‪7‬‬
‫‪Y6‬ـ
ز ="ـ‪.‬‬
‫‪.‬ـ‪.1‬ـ
ت ‪4‬ـ
رز واـ‪ .‬اﯾ !"‪ .‬ه*"ـ‪ :‬دا‪ +‬دا‪."4 =,9‬ـ
دﯾ از ا ل د"ـ ‪+‬ـ)ه 

‫ـس ا"ـ>
ر‪6 ،‬ـ
د = ‪ @ K‬و‪"! u‬ـﯾ 
ل ‪4‬ـا ‪&G
C‬ـ) ‪o6‬ـ
ر &"ـ ا و ( ـﯾ‬
‫(&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اار (ﺡ@ راه" ـ
ﯾ= اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ وا ‪+= )K‬ـ د ـ)‬
‫دا‪4 \9‬ـ
‪"O‬ـ= ‪4‬ـا ( ـ 
= ‪96‬ـ
ن ) ـ
ﯾ"ـ ـ
دــ
‪5 )9‬ـ د را و‪6 u‬ن ""ـ و ‪.Q‬ـ@ ﯾ
د ‪.‬ـ‬
‫‪4‬ـ
ذه"ـ= ‪4‬ـ
ز را دار‪9‬ـ‪# ،‬ـ‪b‬ﯾـا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ه ـ
ن ـ ‪9‬ـ) ) در اﯾ د‪.9‬ـ
‪4‬ـا ورود ‪4‬ـ) ا‪.*9‬ـ هـ 
‪6‬ـ
د‪.‬ـ‪ Z‬و *' دا‪4 \9‬ـ
‪(t‬ـ اﺡ‪.‬ـ
ج‬
‫‪4‬ـ) دا‪ 
N, +‬ت و ‪.1.‬ـ
ت ‪t‬زم =‪+
4‬ـ‪ ،‬ا
(‪.‬ـ ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪.9‬ـ‪ \.# R‬از و‬
‫‪.#‬ـوان ‪4‬ـ) (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬درو‪ =9‬ا ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪+‬اﯾﻁ ‪5‬ـ 
= را در‪ 5‬ا@ =""ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪C5‬ـ‪9‬ـ 
ـ از دا‪ .9 \9‬ـ)
ر< ﯾـ
دا‪ ) =,9‬ـﻁ دارا ارزش (‪k‬ـ رﯾ‪ Z‬ا@‪4= 9 ،‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ)‬
‫ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ـ
د در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪
9‬ﯾ"ـ< ز‪9‬ـ< ‪ 5‬د را ـار داد< ا@‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) روح ‪4‬ـ ادرا ــ ‪5‬ـ د و ـ`ـ رﯾ\ ـﻁ (ـ ﻁ راه" ـ
ﯾ= اـ
د ا و ( ـﯾ"ـ
ت ـاوم‬
‫‪4‬ـ)د@ =‪6‬ﯾـ‪# .‬ﺱ از !"‪ .‬ــ
(= ـ) اـار ‪4 UN+‬ـ>
ر ‪4‬ـد< =‪ +‬د و ( ـ 
=‬
‫‪.9‬ـوهـ 
ا‪X9‬ـ
‪+‬ـ) ("ـ 
‪N‬ـ
(\ در وـ ‪4‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪9 +‬ـ‪ .‬اﯾ ‪+ 3‬اﯾـﻁ و ‪.9‬ـوﯾ= را‬
‫ـاه‪= $‬ـ
زد ) در ‪6‬ن ـ) ‪4‬ـ)ـ
ر ــ) =‪+‬ـ د‪ ) =* .‬وا ‪(= @*.9‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫هـ‪9‬ـ ع ـ) ‪
5‬ص ﯾـ

‪9‬ـاﯾ= را هـ!ـر دو@ دارد ‪4‬ـ)ـ
ر ‪.‬ـد‪ .‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـا او ـ
ر‪4‬ـد‬
‫‪9‬ـ‪ N‬اهـ دا‪ .@+‬اـار ـ) ‪5‬ـ
ص ـد‪4 ،‬ـا هـ واـ !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪ 3‬ـ‬
‫‪1N‬ـ= ‪,9‬ـ< ا@‪4 ،‬ـ>ـ) (ـ ﻁ ‪ 5‬ﯾ\ ا‪XB9‬ـ
‪ ( ،=O‬ــ‪%( ،R‬ـ‪.4‬ـ
ت درو‪ ،=9‬و ‪.4‬ـت ‪)4‬‬
‫د@ ‪6‬ـ< و ـ
‪"9‬ـ هـ !‪.‬ـ‪4 R‬ـ
ارز‪ =+‬و هـ‪ >+‬از دا‪"& \9‬ـ ‪4‬ـون ‪4 \+‬ـ@‬
‫‪.9‬ـ 
ـ< ا@‪4 .‬ـﯾ &"ـ
ـ) ـ
‪"9‬ـ &ـ@ و رو‪".4+‬ـ= ا@ ) در ‪9‬ـ‪ <
M‬اول ‪5‬ـ د را ‪
>+6‬ر‬
‫‪ 9‬ـ=ـ
زد زﯾـا ﯾ‪ Z‬دا‪C \9‬ﺡ= ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ‪t‬زـ)اش ادرا ‪ =. 3‬از ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬درو‪9‬ـ=‬

‫‪64‬‬

‫ا@‪ .‬درـ رد ‪ 2,3‬ا‪ G‬ـ= ‪.9‬ـ‪ ."! R‬ا@‪ UN+ .‬در ‪9‬ـ‪ <
M‬اول ‪6‬ن را ‪bK‬ب و ‪
,‬هـ<‬
‫‪ 9‬ـ="ـ و‪G‬ـ= درون او ـ
‪"9‬ـ دا‪9‬ـ) ‪ =O 4‬در ‪ 
5‬رُ‪+‬ـ ="ـ‪4 .‬ـرﯾـ| ‪
6‬ه= ‪UN+‬‬
‫ ‪.‬ـ‪9‬ـ< را = ‪
,‬ﯾـ و در ‪ K‬ـ
ن ‪6‬ن!"ـ
ن ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د ـ) هـ!ـ) در ا‪O‬ـا\ ه*@ را‬
‫(‪.S‬ـ‪.‬ـ ـ=دهـ‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ دﻫـﻢ‬
‫ﻫـﺪف از ﻧﻴـﺮوي ﻛَﻞ‬
‫هـف ـ
د در اـار ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
 اﯾ ا@ ) هـ روح را ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪%‬ـد ‪ @ K‬ر‪.‬ـن‬
‫‪4‬ـ) ـﺡـ) ‪5‬ـ ص ـﯾﺱ ﯾ&"ـ= واـ ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪.&( $‬ـ‪ $‬دهـ (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ ه ـ>
ر‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ﯾ&"ـ= ا
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـف ‪.9‬ـو اﯾ ا@ ) هـﯾـ‪ Z‬از روحهـ

‫را ‪O‬ـ ر در ه"ـ ز‪9‬ـ ـ= ـدن ‪*4‬ـ
زد (ـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﯾـ‪! Z‬ـ‪4 7‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ــ‪^ .‬ﺱ‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
هـ !ـ‪7‬ﯾـ= را ) ‪#‬ﺱ از دو 
ل ‪&G
C‬ـ) در *‪.‬ـ ا">
ر ‪6‬ـ
د< ـ=‪ +‬د‪ ،‬واـ‬
‫ـ= ـدا‪9‬ـ‪ .‬او ـ=‪5‬ـ اهـ ( ـ 
ـ= !ـ‪7‬هـ
ﯾـ= را ) وا‪K‬ـ ‪+‬ـاﯾـﻁ ه*"ـ‪ ،‬واـ ﺡـ)‬
‫‪%"#‬ـ‪ $‬ـدا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪6‬ـﯾـ< ‪+‬ـ (ـ
از ـ ا‪ .9‬ـ
د (‪.&X‬ـ@ "ـ‪ .‬و‪1.Q‬ـ)‬
‫او ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬وردن ‪N‬ـ=هـ
‪ ( ،‬ه ـ
ت و د‪ +‬ار 
‪ 5‬را< ز‪9‬ـ = ‪4‬ـا ( ـ 
= ارواﺡ= ا@‬
‫) ‪4‬ـ
ﯾـ از اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪X3‬ـ ر ""ـ (ـ
‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ"ـ‪ .‬اﯾ (ـ ه ـ
ت ‪4‬ـﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ‪9‬ـ (ـ
ـد‬
‫‪4‬ـ
ور "ـ ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬ـا(ـ از اﯾ ‪
K‬ن و‪ K‬د ‪9‬ـارد‪ .‬و‪G‬ـ= ـ
د ـ) ‪9‬ـ
‪Q‬ـ ه ـ) ا@ ـ‬
‫دارد اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪4 ) .‬ـ) و‪.‬ـ) ادار< ـ=‪+‬ـ د‪ ،‬ـرـ) ز‪9‬ـ ـ= ( ـ 
ـ=‬
‫روحهـ
ﯾـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ ) ‪.#‬ـ\ از ورود ‪4‬ـ) *‪.‬ـ ‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ا ‪4‬ـ
ﯾـ در ‪6‬ن ‪"" @+‬ـ‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) روحهـ
‪.9‬ـ}ـ ‪5‬ـ)ا‪9‬ـ اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ـﻁ "ـ
‪( 2O‬ـ هـ‪ $‬ه*"ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪Z‬‬
‫ـ ـ‪4 2‬ـ) ـ‪7‬ـ
ت اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪9‬ـ‪ N‬اه"ـ ‪4‬ـ د‪ .‬ـد ‪96‬ـر در *‪.‬ـ ز‪9‬ـ ـ= د@‬
‫و ‪#‬ـ
ـ=ز‪9‬ـ (ـ
‪4‬ـ
‪5t‬ـ< روز ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ( ـ 
ـ= ‪>+‬ـ < و ‪o‬ـوت ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ا 
ـ
ً‬
‫ا‪X‬ـ
ب ‪4‬ـ
زهـ
و ‪3‬ـو‪Z‬هـ 
‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ه*"ـ‪^ .‬ﺱ ـ
ه
‪9‬ـ
را ـ=ﯾـ
‪4‬ـ ) از او‬
‫ا‪X‬ـ
ل ـ="ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪.‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـا !ـ‪ 7‬در ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او روح ‪4‬ـ‪R‬ر = ا@‬
‫ـ) از ( ـ 
ـ= (ـ ه ـ
ت ‪9‬ـ
‪+‬ـ= از ذه ‪4‬ـ(ـ ـ) (ﺡـ@ (*ـﻁ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪6 ،‬زاد‬
‫ا@‪ .‬او (" ـ
را‪4‬ـﻁ ‪ .4‬ا‪*9‬ـ
ن و ‪5‬ـا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ه ـ) را ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) اﯾ ـ=دا‪9‬ـ ) وارد‬
‫*‪.‬ـ ا ‪+‬ـ ‪9‬ـ و را< ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)  ـ
د ‪4‬ـ
ﯾـ
ر ـ
ه
‪9‬ـ
‪.4‬ـ
‪"4‬ـ‪ .‬او ‪.#‬ـ ‪9‬ـ ـ=‬
‫‪5 .4‬ـاو‪9‬ـ و !ـ‪ 7‬ا@ زﯾـا ـ
در ‪4‬ـ) دادن وـ= ا@ (ـ
!ـ‪ 7‬را در ـ &‪.‬ـ@ ار(‪X‬ـ
‪O‬ـ=‬
‫وا&ـ= ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ـار دهـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪.‬ـ‪ , $‬ر ‪5‬ـ 
= ‪.9‬ـ*@‪ .‬ا ـ!) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= در ‪K‬ـ
ﯾـ= ز‪9‬ـ ـ= ="ـ و از‬
‫ـ ا‪%96 .9‬ـ
(‪.&X‬ـ@ ـ="ـ‪ .‬او ‪.‬ـ‪ ( $‬ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
ن ه*ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ا@ و ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـد‬
‫‪5‬ـا ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ـ=‪+‬ـ د‪ .‬او ا‪*9‬ـ
‪ K =9‬ـ
‪9‬ـ= ا@ ) و‪1.Q‬ـ)اش ‪,9‬ـ
ن دادن را< ﺡ‪.‬ـﺡ ‪4‬ـ)‬
‫!ـ‪ 7‬ا@ و ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ‪ .‬هـ
< ‪ @ K =N+‬ـ‪Z‬هـ 

د ‪4‬ـ) او ـا‪&K‬ـ) "ـ‪،‬‬
‫ا‪K‬ـ
‪ 5 @4‬اـ)اش ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) اﯾ دارد ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
اﯾ ـ‪ Z‬را ‪4‬ـا او ‪.1‬ـ ﯾـ
‪B‬ـ‬
‫‪4‬ـا‪9‬ـ‪ .‬ا ـ ـ
ه
‪9‬ـ
& ‪4‬ـ
‪+‬ـ اﯾ ـ‪Z‬هـ
‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ) او ـا‪&K‬ـ) ـ=""ـ ‪t‬زم‬
‫ا@ ‪4‬ـ‪ 
7‬ـ) ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
هـﯾـ) ـ=‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ا ـ ـ
‪&9‬ـ= ‪4‬ـا 
رـ
و (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪ 96‬ـ

‫‪4‬ـ
‪+‬ـ‪. ،‬ـ
‪ = 9‬ـدد‪.‬‬
‫*= ) از ـ
ه
‪9‬ـ
‪19‬ـت دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ از ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪19‬ـت دارد و *= ـ) ‪3‬ـ
‪ 2+‬ـ
ه
‪9‬ـ

‫‪4‬ـ
‪+‬ـ‪3 ،‬ـ
‪5 2+‬ـاو‪9‬ـ ا@‪ .‬اﯾ ه ـ
ن !‪.‬ــ‪ R‬ا@ ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ــ‪S+ R‬ـ‬
‫‪5‬ـ د‪"+‬ـ 
= ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ـ=‪+‬ـ د زﯾـا ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د ‪5‬ـ د ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ـ
ر ا‪%9‬ـ
م دهـ و‬
‫اﯾ ا 

ً ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ دارد ) از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬و‪.‬ـ) ‪3‬ـ‪" (R‬ـ ‪5‬ـ د ـ
ه
‪9‬ـ
)‬
‫
‪XG‬ـه 
&ـدش ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاهـ
ﯾـ= ‪4‬ـا ‪.9‬ـو ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ ،‬در ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪2‬‬
‫ه*ـ= ‪"= 3‬ـ‪.‬‬
‫ا ـ!ـ) ‪.‬ـ ‪4‬ـ 
ا"ـ>
ر در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ه >ـ
ر ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ
 ـﯾ* ـ
ﯾ&"ـ= وا‪ .‬ﺡـ)‬
‫‪%"#‬ـ‪ $‬ا@ ـ) ‪%‬ـاهـ 
اـ= او ‪4‬ـا ‪.9‬ـو ا ه*"ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ @ "ـ‪h‬هـ 
ا‬
‫‪ K‬ـ@ ‪4‬ـ
ا در اﯾ ‪ K‬ـ
ن و ‪4‬ـ) رو ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪"& 2‬ـ ه*ـ= ‪4‬ـ) ه ـ
ن ا‪9‬ـاز< دارا‬
‫اه ‪ @.‬ه*"ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ) (" ـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ)رو ( ـ 
ـ= "ـ
‪"& 2O‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫‪.9‬ـ‪4 R‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـا وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪"= 3‬ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـﯾ*
ـﻁ ـ
در‪9‬ـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن و ‪"#‬ـ| "‪ )C‬او‪.G‬ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان (ـ زﯾـ_ ""ـ
ن‬
‫‪.9‬ـو ا ‪"" 3‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= اﯾ 
ر را ﻁ از ‪O‬ـﯾ‪ 2,3 2‬ـ
ه
‪9‬ـ
ا‪%9‬ـ
م ـ=ده"ـ ) ا‪K‬ـ
ز<‬
‫داد< هـ ﯾـ‪% Z‬ـا او و ‪.9‬ـوﯾ= ‪"+
4‬ـ ) از او ‪K‬ـ
ر ـ=‪+‬ـ د‪ .‬از ه‪.‬ـ[ ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ)‬
‫‪.Y‬ـ از اﯾ ‪+= 9‬ـ د ‪4‬ـ
‪5‬او‪9‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ـد‪.‬‬
‫در ‪%.9‬ـ) ا و ‪.#‬ـ 
ـ 
‪6‬ن از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) هـﯾـ‪ Z‬از ـﯾ* ـ 
"ـ
‪O‬ـ‪. 2‬ـ‪R‬ﯾ>=‪،‬‬
‫ا‪.o‬ـ‪ =ّ3 ،‬و ذه"ـ= (ـ زﯾـ_ =‪+‬ـ د‪ .‬هـ ـﯾ*= ‪4‬ـ) اﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪4‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
(>‪.‬ـ) ="ـ‬
‫و ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾ= ‪"= 3‬ـ‪ ،‬زﯾـا ـ
ه
‪9‬ـ
اﯾ ا‪K‬ـ
ز< را ‪4‬ـ) او ـ=دهــ‪ .‬هـ‪@ ."!$‬‬
‫"‪h‬هـ 
ا ‪ "( )9‬ـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ)رو هـﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
ﯾ‪4 .‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ ـ‪R‬ار ‪9 +‬ـ‬

‫‪65‬‬

‫زﯾـا هـام ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاهـ
ﯾ= دـ) ‪& K‬ـ= ‪4‬ـا (ـ زﯾـ_ ‪.9‬ـو ا ‪ 3‬ـ="ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ (ـ
وـ= ـ) ا‪ M" @ ،‬ـ 
‪ 5‬د را "ـل ="ـ‪ ،‬در &‪.‬ـ= ـار ــ)‬
‫ا@ ) ‪ )4‬هـ ـد و @ "‪4 h‬ـ)‪O‬ـ ر ﺡــ
‪9‬ـ)ا ز‪9‬ـ = ‪,N4‬ـ‪%.9 .‬ـ) ‪
#‬ﯾـار ‪6‬ن در‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
ن ه ‪ .‬ا@ زﯾـا ه‪.‬ـ[
< از ‪ 9 .4‬ـ=رود‪ .‬ا‪4‬ـ‪
C‬ل ﯾ
‪9 @+‬ـ>ـدن در ﯾـ‪@ Z‬‬
‫"ـ‪ h‬ا‪9 ،‬ـ) ‪6‬ن را "ـﺡ ="ـ و ‪.o
( )9‬ـ ‪4‬ـ ‪6‬ن = ـ‪b‬ارد‪e .‬ـ‪4‬ـ
ن ا ه ـ
‪9‬ـ
اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ)‬
‫ ـ
د و ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪1( .‬ـ
و(= ‪"= 9‬ـ !ـ‪& 7‬ـ‪4 2‬ـ) @ "ـ‪4 h‬ـ
‪+‬ـ ﯾـ
‪96‬ـا ‪ً 
N+‬‬
‫ا‪K‬ـا "ـ‪ .‬در ﺡـ
‪=G‬ـ) &‪ .X‬ـ‪b‬ه‪ =X‬اﯾ ـ
ن ‪ 5‬د را ‪4‬ـون ا‪7O‬ع ‪€9‬ـ
ر ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن‬
‫=""ـ‪ .‬اﯾ ‪9‬ـ ع اﯾ ـ
ن ﻁ ﯾـ‪ Z‬دﯾـ
ه= ا@ ) در ذه ‪6‬د ـ
ـار ــ) ا@‪.‬‬
‫ه"‪ =
M‬ـ) ( ـ
م ﺡـ و ﺡود ـ) (ـ ﻁ ‪4‬ـ) ـوه ـ
ا‪G‬ـ
‪ <+‬ا@ "ـ
ر =رو‪9‬ـ‪،‬‬
‫ـد ‪ 5‬د را (" ـ
=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= در ـ رد !ـ‪7‬هـ
ﯾ= ) ‪.#‬ـو *‪.‬ـ ا ه*"ـ‪ ،‬اﯾ وا&‪.‬ـ@‬
‫‪9‬ـارد زﯾـا !ـ‪ 7‬ـ=دا‪9‬ـ ) ﺡ‪ B‬ر اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ه ‪
4 ),.‬او@‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< (" ـ

‫‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ـرت ‪ 9‬ـ
ﯾ‪,‬ـ
ت ا‪5‬ـ‪ "( =7‬ـ
‪.9‬ـوﯾـ= ا@ ) ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن =(ـ ا‪9‬ـ ‪96‬ـا ‪4‬ـ) 
ر ‪4‬ـد‪ .‬‬
‫‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از ‪]96‬ـ) ) ‪.9‬ـوهـ 
‪.XO‬ـ&@ ـ=‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪ $‬ـرت دﯾ‪M‬ـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪9‬ـارد‪ .‬و‪G‬ـ= ‪96‬ـ>)‬
‫‪4‬ـ)‪5‬ـ ‪ =4‬در ا‪*9‬ـ
ن ‪"= 3‬ـ ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪
6‬ه= ‪XO‬ـ_ ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا@‪ .‬ا‪
*9‬ن ‪4‬ـ ا‪C‬ـ) اﯾ‬
‫‪.9‬ـو ا‪.75‬ـ
ت ) ـ
ز‪9‬ـ< ‪
*.‬هـ
‪ ( ،‬ـ‪ 9‬ـ
و ‪K‬ـ اـ_ ا@‪ ،‬ز‪9‬ـ =اش را ^ـ‬
‫="ـ‪ .‬او ـ
‪9‬ـ ن و‪e‬ـ_ ="ـ و ‪.9‬ـو ‪ 5‬د را در ‪ @ K‬ا‪K‬ـا ا‪4 .9‬ـ)
ر ـ=‪4‬ـد‪.‬‬
‫‪.9‬ـو ا ـا(ـ از ‪ =4 5‬و ‪4‬ـهـ 
@‪ ،‬زﯾـا ﻁ ‪.9‬ـو ‪ @&.XO‬وا&ـ= ـ
د ا@‪.‬‬
‫‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪.Y‬ـ از اﯾ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـف وا&ـ= اﯾ ا@ ) روح را در اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪.‬‬
‫‪9‬ـ‪ <
M‬دارد ‪96‬ـا در "‪."%‬ـ‪M4 2‬ـ‪b‬ارد‪ ،‬راه\ ‪=N‬هـ
‪.4‬ـ}ـﯾ"ـ و ز‪9‬ـ = او را ‪4‬ـا
س‬
‫ـ‪ 9‬ـ
("ـ 
{ در ا‪
3‬ق "‪ =1‬ـاﯾ=هـ
‪"4 ،‬ـ
‪ 9‬ـ‪ .‬در اﯾ ـو ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ)‬
‫رو ‪
6‬ه= ا‪"= 3 =9
*9‬ـ‪ 4 .‬ـﯾ ‪> 3‬د ‪.9‬ـو در ‪3‬ــ) ‪.‬ـ 
@ و ـ‪b‬ه'‬
‫ا@ زﯾـا در اﯾ"‪%‬ـ
‪4‬ـ) وا‪ )C‬اـ *ـ‪XG 
$‬ـ ‪1‬ـد ‪
6‬ه= ﯾـ
ـد ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= ‪ 3‬ـ‬
‫="ـ‪1( .‬ـ
و(= ‪"= 9‬ـ ‪*.‬ـ‪& $‬ـ= ﯾ
‪.9‬ـ
‪ @4‬ﯾـ‪ Z‬ـ‪b‬ه' ــ م !‪9 M‬ـ)‬
‫
زـ
‪9‬ـه= ‪+‬ـ< ا@ زﯾـا * ـ
ٔ روحهـ 
* ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪6‬زاد و رهـ
ﯾ= ‪ 5‬ﯾ\‬
‫اﺡ*
س ‪9
M.4‬ـ‪5 =M‬ـ اه"ـ دا‪ ( .@+‬ـ 
= ـ‪b‬اه' از 
‪XG‬ـ‪ ،‬ذه و روح ا‪1‬ـ
د< =""ـ‬
‫زﯾـا ‪4‬ون ا€"ـ
‪O‬ـ= ) ‪ '* @ K‬ـرت در ‪%*K‬ـ ‪6‬ن ـ=‪"+
4‬ـ ه ـ

9‬ا‪ 3‬ـ
ل‬
‫ا‪9‬ـ اع ﺡ> @هـ 
ا‪X‬ـاد ا@‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ) (" ـ
در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ)رو ( ـ 
=‬
‫"ـ
‪"& 2O‬ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـا وا&ـ= ‪5‬او‪9‬ـ ‪ 3‬ـ ="ـ‪.‬‬
‫اﯾ ـ رد ‪4‬ـ)‪ 5‬ص در ـ رد ـ‪b‬اه' د‪.9‬ـ ـق ـ="ـ‪ .‬اﯾ ‪*.‬ـ‪$‬هـ
(‪U.N,‬‬
‫‪= 9‬ده"ـ ـ) ا ـ!ـ) ا‪*9‬ـ
ن ـ ‪K‬ـ د ا‪ K‬ـ
‪ =3‬ا@ و در ‪%*K‬ـ (*ـ
و ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪،‬‬
‫از ‪O‬ـ= هـ‪3 $‬ـ
‪ 2+‬اـ‪7‬ل و ‪6‬زاد ا@‪ .‬در واـ_ ﺡـ‪ 2‬ـ
‪.>G‬ـ@ ‪9‬ـ
‪ =+‬از ‪5‬ـ ا@‬
‫ا‪
*9‬ن ‪4‬ـا ‪6‬زاد 
‪ 5 5‬د از ‪ >+‬ا‪4‬ـاﯾ= ‪K‬ـ اـ_ ا@‪ .‬ﯾ&"ـ= ـ ‪K‬ـ د ) ‪4‬ــد<‬
‫‪.X‬ـ) ﯾ
&ـ‪4 2‬ـ) و‪.&e‬ـ= ا‪ K‬ـ
‪ =3‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ﺡـ‪ 2‬ـ
‪.>G‬ـ@ ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ) ‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د‬
‫"ـ‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ)ا دﯾ‪M‬ـ از (&‪X‬ـ
ت = ـدد‪ .‬ﺡـ ق *
و را ‪ p9‬ـد< و از د‪K‬ـ ﯾ=‬
‫ﺡـ>
م ا‪.‬ـ@ *€"ـ
ﯾ= ) ‪ 3‬ـ ـ
ً ‪*.‬ـ‪$‬هـ 
ـ‪b‬ه‪ =X‬ز‪ .‬و ‪.‬ـ
رات د‪.9‬ـ ه*"ـ‬
‫ﺡ ـ
ﯾ@ ="ـ‪.‬‬
‫هـ !ـ‪7‬ﯾ= در ا">
ر ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ـا اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪
.‬ت ش "ـ زﯾـا او ‪M"N‬ـ ‪7‬م‬
‫ ـ
د ا@‪ .‬هـ ا‪ 9 =*.‬ـ
ﯾـ
ً واـ ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪C") $‬ـ)( =‪+‬ـ د‪^ .‬ﺱ ‪.‬ـ‪$‬‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪%"#‬ـ‪ += $‬د و ‪4‬ـ
ﯾـ ( ـ
م ا‪
3‬ل ز‪9‬ـ = ‪ 5‬د را در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪K‬ﯾـ ا‪K‬ـا "ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪ُ&4‬ـ ‪%"#‬ـ‪%96 $‬ـ
ﯾ= ا@ ) ز‪9‬ـ = وا&ـ= ‪5‬ـ د را در ‪9‬ـ ر و ـ‪7‬م &"ـ ﯾ@ ‪Y6‬ـ
ز‬
‫="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ اـ
س ‪B‬ـ
و ـر ‪4‬ـ) اﯾ ـﺡـ) (ﺡـ ل &"ـ ‪9‬ـ‪.‬ـ< ا@‪>4 .‬ـ) او‬
‫ـ`ـ ر ـ
ه
‪9‬ـ
= ـدد و ـ
‪.4‬ـ@ 
ر ـدن ‪4‬ـ
ر‪3‬ـ
ﯾ@ >ـ ت را دارد و‪ =G‬در ‪ .3‬ﺡـ
ل‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ه >
ر ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ،‬ـ
ف و ـ
دق ا@‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾ= ‪4‬ـ
‪.9‬ـو ـ ا‪K‬ـ)‬
‫‪ +‬د زﯾـا دو‪4‬ـ
ر< &ـ= در ـو رﯾ‪! N‬ـ‪ 5 7‬اهـ ـد و هـ‪4‬ـ
ر &= در اﯾ‪%‬ـ
د ‪ Z+‬و (ـدﯾـ‪،‬‬
‫‪19‬ـ ذ ‪4‬ـ) درون او و اﯾ‪%‬ـ
د ﺡـ
‪ G‬ـ 
ا*ـد = در ـ رد ا‪%9‬ـ
م 
ره 
&"ـ ا ‪ 5‬اهـ ـد‪.‬‬
‫‪o6‬ـ
ر ا">
ر "' ""ـ< و ا‪4‬ـ ه*"ـ‪ .‬ه"‪4 ) =
M‬ـ) ا ا‪K‬ـ
ز< ورود ‪
6 )4‬ه= ـد )‬
‫ز‪9‬ـ = روزـ< ‪5‬ـ د را ^ـ ="ـ‪ ،‬داد< =‪+‬ـ د‪ ،‬ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را د ـ ـ ن =ـ
زد‪.‬‬
‫(‪1‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ ‪6‬ن ـد در !ـ) ـ &‪.‬ـ= ا@ و !ـ) ـ="ـ‪.3 ،‬ـ‪Y‬ـ‪ $‬و‪.&e‬ـ@ ا‪ K‬ـ
‪=3‬‬
‫و &‪.‬ـ
رهـ 
اـ
داش‪ ،‬او ‪%‬ـاﯾ= ‪4‬ـا ا ‪+‬ـ< ا@ (ـ
ﺡ‪.‬ـﻁ ‪.#‬ـا ن ‪5‬ـ د را (‪..S‬ـ‬
‫دهـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت از او ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﯾـ‪% Z‬ـا ـ‪ @ K =3‬ا‪9‬ـ
ل ‪.9‬ـو ا ‪4‬ـ) درون‬
‫‪ K‬ـ
ن و (‪%‬ـﯾـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪6‬ن ا‪1‬ـ
د< ="ـ (ـ
‪4‬ـ) اﯾ و‪.‬ـ) !ـ‪>&" 7‬ﺱ ""ـ< اﯾ‪%‬ـ
د‬
‫(‪..S‬ـات &"ـ  = در ‪>.#‬ـ< ا‪ K‬ـ
‪. ،=3‬ـ 
= و اـ
د ا‪*9‬ـ
ن ‪ ,4‬د‪"4 .‬ـ
‪4‬اﯾ‬
‫!ـ‪7‬هـ 
ا ‪X9‬ـ
ﯾ ‪4‬ـ=(ـ
ب و ‪ 5‬اـ
ر (‪..S‬ـات ‪"+
4‬ـ ‪>4‬ـ) ‪
4‬ﯾـ ‪5‬ـ‪M‬ـ‪R‬ار اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪"+
4‬ـ‪ .‬در ه ‪%‬ـ
) ه*@ و هـ زـ
ن ) ـ
در‪9‬ـ‪ ،‬اﯾ"‪%‬ـ
و ا‪t‬ن!‬
‫!ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ در ه ‪%‬ـ
) =(ـ ا‪9‬ـ 
رش‪ ،‬در "ـ‪R‬ل‪ ،‬در ﺡ‪.‬ـﻁهـ 
ا‪ K‬ـ
‪4 ،=3‬ـ) ‪ 4‬ـﯾ‬
‫‪"3 )4 >+‬ـ ان ‪%‬ـا ا ‪" 3‬ـ‪ .‬او ه ‪ ),.‬در > ت 
ر ="ـ و ه ‪# ),.‬ـ‪b‬ﯾـا ا‬

‫‪66‬‬

‫ا@ (ـ
(‪..S‬ـا(= در ز‪9‬ـ = ‪.#‬ـا ‪ \9‬اﯾ‪%‬ـ
د "ـ‪ .‬ه"‪! ) =
M‬ـ‪ )4 @X*9 7‬اﯾ *`‪)G‬‬
‫ـا' و ه‪.,‬ـ
ر ‪(= ،@,‬ـ ا‪9‬ـ ـ ‪..S( )K‬ـات ‪ +‬د‪.‬‬
‫ه"‪
M‬ـ= ـ) !ـ‪ 9 7‬ـ
ﯾـ
ً ﯾ‪ Z‬ـﯾﺱ‪ ،‬وا ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪+= $‬ـ د‪(= ،‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م‬
‫اـ
د ا !ـ‪ 7‬را وا ـدا‪9‬ـ‪4 .‬ـ) اﯾ &"ـ
) هـ ﯾﺱ ‪4‬ـ
ﯾـ !ـ‪7‬ﯾ= را ) در @ "‪h‬‬
‫ﯾـ
ﺡ ‪O‬ـ) &‪ \".‬دارد‪.&( ،‬ـ‪ $‬دهـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ در ‪.‬ـ
ن ‪.Y‬ـ وا‪4 .‬ـود و ـا' ‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ)‬
‫‪ 96‬ـ
‪4‬ـ)  اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت هـاﯾـ@ ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ‪ 3‬ـ< ـﯾﺱ ا@ ) روحهـ 
‪,.4‬ـ را ‪4‬ـ) ا راه" ـ
ﯾـ= ="ـ (ـ
‪X‬ـ از‬
‫‪>96‬ـ) ‪ ( ،\(6‬ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
 را ‪ *4‬زا‪9‬ـ ‪4‬ـ) "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ
‪(t‬ـ ‪K‬ـ هـ< ‪5‬ـ
‪ UG‬ار(ـ
ﯾـ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫‪#‬ـ
ﯾـ
ن ‪3‬ـ ــ ـ
‪ =G‬ﯾـ
ــ ﯾ&"= ‪3‬ـ ‪6‬ه ـ) ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬در (ـ
رﯾـ>= و ‪ K‬ـ
‪ @G‬ـو رـ)‬
‫ا@ در !"ـ هـ‪R‬ار ـ
ل دﯾ‪M‬ـ ‪5 \.#‬ـ اهـ ‪6‬ـ‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪%‬ـداً در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪%‬ـ= ـ=‪+‬ـ د (ـ
روحهـ
را ‪4 @ K‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) "ـ‪<
MGR‬‬
‫وا&ـ= ‪ 6‬ـ
‪+=9‬ـ
ن هـاﯾ@ "ـ‪ .‬هـ ‪%‬ـ
‪4‬ـود و هـ 
ر ‪">4‬ـ ‪.9‬ـو ‪.L3‬ـ‪ $‬ا ـ
‪"9‬ـ‬
‫ ـد‪4‬ـ
دهـ 
‪O‬ـ ـ
‪ =9‬راه\ را ه ـ ار ‪5‬ـ اه"ـ ـد‪ 
L9 .‬ـ 
 "ـ) را از ـ را< ‪4‬ـ ـ=دارد‬
‫و ‪]96‬ـ) ـ) ‪9‬ـ ﯾ ا@ *ـ ="ـ‪ .‬ا ( ـ 
ـ= ‪*.‬ـ‪$‬هـ
ﯾـ= را ـ) (ـ ﻁ ‪.9‬ـوهـ 

‫ ‪"4‬ـ
‪ 9‬ـ
د< ‪+‬ـ<ا‪ 9‬را در ه ـ)‪K‬ـ
از ‪ .4‬ـ=‪4‬ـد و &"ـ ﯾ@ روح را ‪4‬ـ) درون ‪
L9‬م ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ=‬
‫و ز‪9‬ـ ـ= &"ـ ا‪*9‬ـ
ن وارد ـ="ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـﯾ (ـ(‪.‬ـ' را< ا ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪N9‬ـ
ب ‪+‬ـ د‪ + .‬ـ ت ا‪*9‬ـ
ن ‪&( @ K‬ـ
(ـ\‪( ،‬ـ‪ 7‬دﯾـ ا‪9‬ـ)وار و‬
‫ـاوم او ‪ @ K‬اـ رات ـ
د ‪4‬ـ) ـر ‪+‬ـ< ا@ ـ) ‪o6‬ـ
ر &"ـ ‪,N4‬ـ د< ‪+‬ـ< ا‬
‫(ـ ﻁ ـ
د‪ "( ،‬ـ
‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ـ=‪+
4‬ـ و ـ‪9‬ـ) اﯾ ‪
K‬ن ﺡ‪.‬ـ
ً ‪4‬ـ)ـ رت ـ ﯾـ در ‪5‬ـ اهـ‬
‫‪6‬ـ‪4 .‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ﺡ ـ) ‪4‬ـ) ‪.9‬ـو در ﯾـ‪( Z‬ـ‪7‬ش ‪6‬رام ‪4‬ـا رـ‪
M‬ر اداـ)‬
‫ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪4 .‬ـ)‪L9‬ـ ـ=رـ ـ) ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ &‪.‬ـ
رهـ 
ز‪9‬ـ ـ=اش در اﯾ ‪ K‬ـ
ن (ـ ﻁ‬
‫ ـ
د ‪19‬ـﯾ ‪+‬ـ< ا@‪ .‬در ـ ر(ـ= ) ‪ \.#‬از ا‪ 9‬ـام 
ـ اﯾ ‪ K‬ـ
ن در ‪56‬ـﯾ ﯾـ
‪،‬‬
‫اﯾ ا‪*9‬ـ
ن ا@ ـ) ‪4‬ـ)د‪.G‬ـ ا‪1‬ـ
د< ‪ \.4‬از ﺡـ از "ـ
‪4‬ـ_ ‪&.XO‬ـ= اـ>
ن وـ ع‬
‫‪#‬ـﯾـ<هـ 
‪ =&.XO‬را ‪4‬ـ
ـ‪.,N4 @3‬ـن دور< ـ
رـ
‪ ،‬ـاهـ‪ $‬ـ=ـ
زد‪.‬‬
‫در ‪56‬ـﯾ ﯾـ
( ـ 
= ‪6‬د ـ
و ـ ‪K‬ـ دات ‪.#‬ـو او در 
‪XG‬ـهـ 
ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ)‪
+‬ن ‪9‬ـ
‪4‬ـ د‬
‫=‪9 +‬ـ و هـ روح ‪5 @ K‬ـ ا‪.4‬ـن (ـ
ـا ر‪.‬ـن زـ
ن ‪. >+‬ـ ‪%‬ـد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) ‪ 6‬ـ
ن ‪4‬ـد< ـ=‪+‬ـ د‪6 .‬ن روحهـ
ﯾ= ) *‪.‬ـ ا را (ﺡـ@ ‪9‬ـ‪
L‬رت ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ<ا‪9‬ـ از‬
‫اﯾ ا‪ 9‬ـام و ‪5‬ـ اب رهـ
=‪+‬ـ ‪9‬ـ و ه >
ران ـ
ه
‪9‬ـ
= ـد‪9‬ـ‪.‬‬
‫در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪ .‬ا‪
*9‬ن (ـ ﻁ ‪.‬ـ 
@ و ـ‪b‬ه' ــ م ره‪X‬ـ =‪+‬ـ د‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫ـ‪b‬اه' ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ﯾـ‪*. Z‬ـ‪. $‬ـ 
=ا
د ‪" @ K‬ـل 
‪XG‬ـ و ذه ‪6‬دـ= = ـدد‪.‬‬
‫ا‪ 'Y‬ـ‪b‬اه' د‪.9‬ـ دارا ار
‪9‬ـ= در ‪*.‬ـ‪$‬هـ 
اـ
د ‪3‬ـ ‪5‬ـ د ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬هـ‬
‫‪9‬ـ‪
L‬م ا‪ K‬ـ
‪ =3‬از ا‪4‬ـا ‪ Q‬ـ ر ا‪*9‬ـ
ن در اﯾ ‪ K‬ـ
ن دارا ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4‬ـا ‪.#‬ـوان ‪5‬ـ ﯾ\‬
‫‪4‬ـ د< ا@ ) ( ـ 
= ‪K‬ـ‪7‬ل و ‪XK‬ـوتهـ
را ‪#‬ﺱ از ـگ ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) او و‪3‬ـ< داد< ا@‪ .‬ﯾ&"ـ=‬
‫‪3‬ـ‪b‬اب ‪.,‬ـن ‪4‬ـ)رو ز‪ .‬و درﯾـ 
@ ‪#‬ـ
داش ‪#‬ﺱ از ـگ‪ .‬اﯾ ه ـ
ن ‪.‬ـ‪ =,‬ا@ ) ﯾـ‪Z‬‬
‫‪K‬ـ 
&ـ) ـ رد ‪ 4‬ـ< ‪4‬ـدار را ـ 
@ ‪M9‬ـ) =دارد‪ .‬اﯾ ا ‪K‬ـ اـ_ ـ رد ـف ـ‪b‬اه' را در‬
‫‪O‬ـ= (ـ
رﯾـ{ ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬ورد< ا@ ) ‪ M"K‬ـ
‪4‬ـ) را< ا‪9‬ـا‪5‬ـ)ا‪9‬ـ و ا‪*9‬ـ
ن را در و ـ‪@7‬‬
‫‪4‬ـ 
= ‪b‬ا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ‪" .‬ـ
‪4‬ـ_ ‪&.XO‬ـ= ا‪*9‬ـ
ن را از ‪4 .4‬ـد< ا@ و ﯾ‪"& =G
*>,5 Z‬ـ ‬
‫‪4‬ـ)رو اﯾ ‪.‬ـ
ر< ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬ورد< ا@‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) اﯾ ‪+‬ـاﯾـﻁ و‪K‬ـ د دارد ا‪*9‬ـ
ن ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را ‪.4‬ـ
‪4‬ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ در روح ‪5‬ـ د‬
‫‪3‬ـ‪b‬اب =‪,‬ـ‪ .‬او ‪K‬ـ
ه ا@ و ‪ 9‬ـ=دا‪9‬ـ !ـ) ‪4‬ـش ‪6‬ـ< ا@‪ .‬او ﯾـ‪ Z‬راه" ـ 

‫&"ـ ‪9‬ـارد و ‪ *ُ ،'G
O‬و در ‪%*K‬ـ ـ‪7‬ـ
ت ‪4‬ـ
‪9‬ـ
‪K‬ـ= ا@ ـ) =(ـ ا‪9‬ـ ـ
‪9‬ـ_‬
‫‪h"K‬هـ
‪+‬ـ د و "ـ
‪4‬ـ_ ‪.XO‬ـ&= را ‪4‬ـ
ز ـدا‪9‬ـ و ‪4‬ـ) روح و ذه و 
‪XG‬ـ او ‪6‬را\ دهـ‪ .‬او ه"ـ ز‬
‫‪.9‬ـ}ـ ‪5‬ـ) ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت در ا‪9‬ـ‪
L‬ر ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ او ‪4 @ K‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ‪O‬ـﯾ‪2‬‬
‫&"ـ ا و ﯾـ 
‪6‬زاد ‪4‬ـا ‪5‬ـ ﯾ‪ ,‬ا@‪ ( .‬ـ 
= اﯾ ـ ارد ا‪*9‬ـ
ن را ‪4‬ـ) ‪C9‬ـ)ا‬
‫=ر
‪"9‬ـ ) او ‪5‬ـ د را ـ
در ‪4‬ـ) ‪B‬ـ
وت و ا‪5‬ـ‪ . ( b‬ـ
ت ـ=‪"#‬ـارد‪ .‬او ـ
‪.4‬ـ@ !"‪ 
.‬ر‬
‫را ‪9‬ـارد ‪M‬ـ اﯾ">ـ) ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ) ـﯾﺱ ر‪.‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ﺡـ= در ‪4‬ـا‪4‬ـ ـ)ا ـ)‬
‫‪ UN‬دﯾ‪M‬ـ ـدان ا@ ﯾ&"ـ= ــ *;ـ" ا‪E‬ن ‪ Sir‬ــ از ‪5‬ـ د وا"\ ‪,9‬ـ
ن =دهـ‪ :‬اﯾ‬
‫ ـ) ا‪&,9‬ـ
‪4‬ـ= از ـ) ــ وا‪. 7‬ـ م ‪ Sire‬ــ ا@ ) از ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ــ €ـ ‪ Sri‬ــ‬
‫ـ م ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ ــ) ‪+‬ـ< ا@‪4 .‬ـ
ز(ـ
‪ =4‬ا@ از ار(‪X‬ـ
ط او‪.G‬ـ) ‪ .4‬اـاد &"ـ ـ)‬
‫وارد ـوهـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ و ‪96‬ـ
ن ) ه"ـ ز در ‪%*K‬ـ ﯾ\ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪& ،‬ـ
‪ .G‬ـ 

‫ـ
ه
‪9‬ـ
ـﯾﺡـ
ً ‪N‬ـ
‪ ."! uG‬ار(‪X‬ـ
‪(
O‬ـ=‪ ،‬ﯾ&"ـ= ﺡـ 
‪ @.‬ﯾـ‪ Z‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ ا‪*9‬ـ
ن دﯾ‪M‬ـ‬
‫=‪+
4‬ـ‪ .‬زﯾـا در ا">
ر !"‪ .‬ذـ ‪+‬ـ< ـ) هـ‪96‬ـ>ﺱ دـ
ن ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)رو دﯾ‪M‬ـ ‪"4‬ـ‬
‫"ـ (ـ
‪4‬ـ او ﺡ>ـ @ را‪9‬ـ‪Y ،‬ـ 
' و ‪M‬ـ ا@‪ .‬ا او را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﯾـ‪ Z‬د‪& +‬ـ=‬
‫="ـ‪ .‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ـ
‪&9‬ـ= ‪5 .4‬ـ د و !ـ‪7‬هـ 
ا"ـ>
ر ‪5= 9‬ـ اهـ‪.‬‬
‫ا ه ‪6 ),.‬ن ـ‪b‬ه' ‪K‬ـﯾـ ـﯾـ‪ $‬ا@ ) "ـ 
' ( ـ 
ـ= ا‪3‬ـ
ر ﺡ‪B‬ـ رش =‪+
4‬ـ‪.‬‬
‫‪9‬ـ~اد ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ه ‪ ),.‬ﺡـ
ج ا ا@ زﯾـا ا ه ـ
‪9‬ـ
ز‪9‬ـ ـ= ا@‪4 .‬ـﯾ &"ـ
ـ) ‪4‬ـ) ‪@3‬‬
‫(ـ`‪.o‬ـات €‪ ،\X‬ـ‪b‬ه' ـدـ
ن ا@ و‪G‬ـ= د‪.9‬ـ
‪4‬ـ
(‪..S‬ـ هـ ‪..S( =*9‬ـ ‪.#‬ـا ="ـ و‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ‪.9‬ـ‪ R‬ه ‪..S ),.‬ـ ا@‪ .‬ه ‪.9 ),.‬ـ
ز ‪4‬ـا ا ا@ زﯾـا ا‪*9‬ـ
ن "‪1‬ـ= ـا‬

‫‪67‬‬

‫=‪ +‬د و ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ) ا در هـ ‪ =*9‬و ه ـ)!‪.‬ـ‪ R‬ـ= "‪%‬ـ‪ .‬ا‪Xo‬ـ
ت اﯾ">ـ) ـ‪b‬اه' ـ‪+b‬ـ)‬
‫دﯾ‪M‬ـ ارز‪9 =+‬ـار‪9‬ـ در ا‪K‬ـا ـ ا‪*. .9‬ـ
و ‪\.,‬هـ 
‪ 96‬ـ
‪
,‬هـ< =‪+‬ـ د‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن‬
‫‪X3‬ـ
دات ز‪4‬ـ
‪5 =9‬ـ د را در ‪
*.‬هـ
‪* ،‬ـ
‪K‬ـ‪& ،‬ـ
‪4‬ـ و ‪X3‬ـ
د(ـ‪<
M‬هـ
ا‪K‬ـا ـ="ـ و‪=G‬‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ) در ‪ \.#‬ــ) ا@‪4 ،‬ـون ر‪3‬ـ
ﯾ@ اـ ل رـ
ر ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪7‬هـ 
ا ‪4‬ـ)د‪X9‬ـ
ل ا(ـ ‪.#‬ـ
ﯾـ= ‪"*.9‬ـ ـ) در واـ_ ‪6‬ن ‪K‬ـ 
&ـ) 
و ‪4‬ـ=‪.3‬ـ' و ‪U9‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪! .‬ـا ـ) ( ـ 
= !‪.‬ـ‪R‬هـ 
 
از (> 
‪4‬ـ
ز اﯾ*ـ
د<ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ‪.e‬ـ) ا(ـ ‪.#‬ـ

‫ﯾـ
 ـ
ل‪5 ،‬ـ د 
‪.9‬ـ*@‪ .‬اﯾ ه ـ
ن ا‪X+‬ـ
هـ= ا@ ـ) (ـ ﻁ ــ
‪X9‬ـداران ‪.9‬ـا‪
%9‬ن‬
‫اﯾ‪%‬ـ
د =‪+‬ـ د‪ 96 .‬ـ
(ـ ر =""ـ وـ= ‪4‬ـ) ـز‪ .‬ـ ‪3‬ـ د‪+‬ـ
ن د@ ﯾـ 
"ـ ( ـ 
=‬
‫‪@,.#‬هـ
ـ ‪ += u‬د و ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن دور< ﺡ> @ ‪5‬ـ د ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬ـ
د ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ)‬
‫(ـ ‪ 9 =1‬ـ=‪"+‬ـ 
ـ‪.* .‬ـ ا ا‪4‬ـ ا@‪.‬‬
‫‪.9‬ـوهـ
ﯾـ= ) ـ
د ‪4‬ـ) ‪%‬ـا ‪5‬ـ د ـ
ه
‪9‬ـ
ﺡـ ل ="ـ ‪ @1M+‬ا‪.M9‬ـ‪9R‬ـ‪.9 .‬ـوهـ
ﯾ=‬
‫) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت دارا@ ‪4‬ـ) ‪ @3‬رﺡ @ و ‪5‬ـ ‪ =4‬ـ ـ
د ا@ و ‪4‬ـ) ه‪.‬ـ[‬
‫ا‪*9‬ـ
ن & ـ ‪ 9 =G‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ﺡـ ل ‪+‬ـ د‪ .‬او ـ=ـ
زد و ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ="ـ و‪G‬ـ= ه ‪&( ),.‬ـ
د‪=G‬‬
‫درون ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾ= ) ‪4‬ـ

‪XG‬ـهـ 
ـاوان ‪5‬ـ د در ان ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ ‪4‬ــار =ـ
زد‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن (ـ‪.K‬ـﺡ =دهـ او را ادار< ""ـ (ـ
اﯾ">ـ) در ‪%*K‬ـ ‪.#‬ـ
م ا ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.9 .‬ـو ا او را‬
‫در ـ &‪.‬ـ= ـار داد< ا@ (ـ
در ‪3‬ـ ض ‪4‬ـ) ‪%*K‬ـ ‪1M+‬ـ=هـ
‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا ـ ‪BY‬ـ'‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
ـ رت ‪.M4‬ـد ـ)ا ادا ="ـ ـ) "‪ `,‬ه‪.‬ـ‪%‬ـ
‪9‬ـ
ت ‪6‬دـ= ﯾـ
ﺡـ= ‪5‬ـ د ا‪*9‬ـ
ن را‬
‫" ـم ‪5‬ـ اهـ ‪ 9‬ـ د‪ .‬ا ـ!ـ) ‪9)4‬ـُرت !"‪ .‬ا(‪1‬ـ
ق رُخ ‪5‬ـ اهـ داد زﯾـا ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪ K‬ـ
‪@G‬‬
‫‪5‬ـ ﯾ\ ا‪ 'Y‬ـ ‪4‬ـ
ز ‪4‬ـ
‪&+‬ـ)هـ 
‪,5 \(6‬ـ‪ $‬ـ
ه
‪9‬ـ
را دارد‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
‪5 'O‬ـ ﯾ\‬
‫ا‪ 9‬ـا= در ‪.3‬ـ ‪ K‬ـ
‪ @G‬ا@‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪&.XO‬ـ= ه"ـ‪ ) =
M‬ــ
رهـ
ﯾ\ ‪ @ K‬اداـ) ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ)رو ‪.‬ـ
ر< ز‪.‬‬
‫‪,.4‬ـ ا@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ را ‪"= 'O‬ـ‪ .‬ا ـ و‪.&e‬ـ@ اـ
د ا‪*9‬ـ
ن ‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫‪X‬ـ
رز<اش ‪.L3‬ـ‪($‬ـ ا@ زﯾـا &ـ ا@ اداـ) ﺡ‪.‬ـ
(\ ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ـ
داش‬
‫دارد‪ .‬در اﯾ زـ
ن ا@ ـ) د‪3‬ـ
هـ
ﯾ\ ‪ K‬ـ@ در‪5‬ـ ا@ ـ‪.*4 Z‬ـ
ر زﯾـ
د و‪( =G‬ـ ‪5‬ـ
‪=G‬ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫او ﻁ ‪ @ K‬ا‪4‬ـ 
‪ K‬ـ
ن ـ
داش د‪3‬ـ
="ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ 
ﺡ‪.‬ـ= روح ‪5‬ـ د‪.‬‬
‫ه"ـ‪ =
M‬ـ) ( ـ‪ =9‬دارا و‪.&e‬ـ@ اـ
د ‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ ‪4‬ـ= ا@ ذه"‪.‬ـ@ ‪6‬د ـ
از‬
‫در‪5‬ـ ا ـ 
&"ـ ‪4‬ـ) ـ ‪ 9‬ـ
ﯾ‪,‬ـ
ت ‪.‬ـ 
= ـ=!ـ‪5‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ـ ﻁ ـ
‪.4‬ـ@‬
‫‪4‬ـ‪9‬ـ 
ـ)رﯾـ‪9 R‬ـارد‪ .‬او ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) اـ ر >ـ "ـ ـ) =(ـ ا‪9‬ـ (ـ ﻁ ‪ 96‬ـ
‪5‬ـ د را ‪4‬ـ

‫&"ـ ﯾ@ ‪S,‬ـ ل ‪M9‬ـ) دارد زﯾـا ه‪.‬ـ[
< !"‪ 
.‬ر ‪>9‬ـد< ا@‪ .‬او (ﺡـ@ ‪+‬ـاﯾـ‪ =C‬ز‪9‬ـ ـ=‬
‫ـد< ) زـ
ن و ا‪9‬ـژ ـ رد ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـا او از ‪4 \.#‬ـ‪9‬ـ 
ـ)رﯾـ‪+ R‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬زـ
ن ‪t‬زم ‪@ K‬‬
‫اـ ر &"ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـُرت و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
!‪$,‬ا‪9‬ـازهـ 
ـ = ‪4‬ـ د< ـ) (ـ ﻁ‬
‫‪ .&
*.‬ـ=‪+‬ـ< ا@‪ .‬ا ـ *‪.‬ـ ا‪G‬ـ= ‪4‬ـ‪#‬ـ
=‪+‬ـ< ـﻁ ﯾـ‪ 9 Z‬ـ
ﯾ\ و ه‪.‬ـ
هـ ‬
‫‪.L3‬ـ‪4 $‬ـ د< ا@‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ـ@ اﯾ را ‪9‬ـا‪+‬ـ) ـ) (ـ ﻁ اﯾ ‪ 9‬ـ
ﯾ‪,‬ـ
ت ﺡـ ـ)اش‬
‫ـ ‪4‬ـود‪ .‬او در ‪4‬ـ
زهـ
ﯾ= ـ) ‪
*.‬و ـ‪b‬ه‪4 \X‬ـا او (ـار ـ=دﯾـ‪9‬ـ ‪+‬ـ@‬
‫=‪*ُK‬ـ) و‪ =G‬ا‪4 'Y‬ـ) ‪ُ9‬ـرت در اﯾ ‪
4‬زهـ
‪+‬ـ@ =ـد< و ه ‪ .‬ـ &‪.‬ـ@ ‪.4‬ـ‪,‬ـ‬
‫زـ
ن او را از ‪Y6‬ـ
ز (ـ
رﯾ‪]N‬ـ) ا‪9‬ـ اع ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا‪S+‬ـ
ل ـد< ا@‪ .‬ا ـ اداـ) ﺡ‪.‬ـ
ت ا‪*9‬ـ
ن در‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= وا&‪.‬ـ@ دارد ‪#‬ﺱ ‪4‬ـ
ﯾـ زـ
ن "ـ 
‪X‬ـ= ‪& @ K‬ـ
‪@.G‬هـ 
‪5‬ـ‪7‬ـ) در اـ ر‬
‫&"ـ ‪.#‬ـا "ـ‪( .‬ـ
زـ
‪ ) =9‬اﯾ اوـ
ت ‪4‬ـا ‪3‬ـ<ا ـا ‪9‬ـ‪.‬ـ< (ـ
‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از اـار‬
‫&ـ
ش در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د ‪4‬ـ ا‪"9‬ـ ـ
رهـ
ﯾـ= ‪4‬ـ
‪"& @&.XO‬ـ ا‪%9‬ـ
م ده"ـ‪ ،‬ـ@ ـ=‬
‫‪4‬ـا رُ‪ +‬ﺡـ اس &"ـ ا‪*9‬ـ
ن و‪K‬ـ د دارد‪ .‬و‪G‬ـ= ـف اوـ
(= در ـا‪X‬ـ) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪&.XO‬ـ=‬
‫‪9‬ـ
ﯾـ| &"ـ ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
ر ‪ N9‬اهـ ‪6‬ورد‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬اﯾ در ( ـ 
= ( ـ‪ 9‬ـ 
ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= اﯾ ‪ K‬ـ
ن‪6 ،‬دـ= ‪4‬ـا ‪5‬ـ د &ـ
‪.G‬ـ@ از ‪..&( \.#‬‬
‫‪+‬ـ< ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬ورد< ا@‪4 .‬ـ)‪ 5‬ص ‪4‬ـا ا‪ 9
*9‬ـ 
ـ ﻁ‪.Y ،‬ـ‪5‬ـ‪7‬ق‪ .‬اﯾ ه ـ
ن‬
‫ﺡـ
د‪o‬ـ)ا ا@ ) ‪4‬ـا ‪K‬ـ 
&ـ)ا دو‪" G‬ـ رُخ =دهـ ‪4‬ـﯾ &"ـ
ـ) ره‪X‬ـان ‪6‬ن ‪K‬ـ 
&ـ)‬
‫‪&C‬ـ=‪"& ،‬ـ ﯾـ
ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4‬ـا ا‪*9‬ـ
ن ـ ﻁ ‪O‬ـاﺡـ= ‪""= 9‬ـ ‪>4‬ـ) ‪,‬ـ ر دارا‬
‫(‪.>,‬ـ‪7‬ت رـ
< ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ= ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ( ـ
ﯾ= ‪4‬ـ) ‪5‬ـ ا‪9‬ـن ‪9 'G
C‬ـارد‪ .‬او ‪5‬ـ اـ
ر‬
‫‪ @+‬در &ـ
‪ .G‬ـ 
ذه"ـ= ا@‪ .‬او &ـ
‪ .G‬ـ
را ‪4‬ـ
ا‪1‬ـ
د< از ـ
ت (‪*%‬ـ‪ $‬ـد< ا@‪،‬‬
‫‪6‬ه"ـ‪ h‬اـ ات را (‪.%‬ـ
(= ‪C‬ﺡ= =‪"#‬ـارد‪ .‬ه"ـ ز ‪4‬ـ) ـا(' ‪5‬ـ‪.7‬ـ@ ‪9‬ـ‪.‬ـ< ا@‪.‬‬
‫‪]96‬ـ) ) هـ ‪
L9‬م ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ= را ‪9‬ـ
‪4‬ـ د =ـ
زد رُ‪+‬ـ ‪XO‬ـ) ‪ .L3‬ـ= از ـ ‪K‬ـ دات ـ
رقا‪XG‬ـ
ل‬
‫ا@ ) "‪%‬ـ ‪4‬ـ) ـه"ـ‪# =M‬ـ
ﯾـار ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ ‪>4‬ـ) ‪@.‬هـ 
دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪6‬ن را ﺡ ـ
ﯾ@‬
‫""ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ‪ 3‬ـ م ـدم ‪Y‬ـ‪b‬ا و ـ
ﯾﺡـ
ج ‪4‬ـ) ‪6‬ـ
‪9‬ـ= ‪3‬ـ‪e‬ـ) =‪+‬ـ د‪ ،‬رُ‪+‬ـ‬
‫&"ـ در ‪6‬ن ‪K‬ـ 
&ـ) ‪9‬ـ‪R‬ول ـ="ـ‪4 .‬ـ) د‪.G‬ـ اﯾ ‪6‬ـ د ـ= ‪5‬ـ
‪ O‬ا‪.M9‬ـ‪<R‬ا ‪ @ K‬ا‪%9‬ـ
م‬
‫&ـ
‪@.G‬هـ
ﯾ= ) ‪5‬ـ دش ‪4‬ـ‪9‬ـ 
ـ) رﯾـ‪" R‬ـ و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪ & .@+‬ـ ‪ ًt‬د!ـ
ر ﯾ‪. Z‬ـ‬
‫‪9‬ـ‪R‬و‪+= =G‬ـ د‪ ،‬ﯾ&"ـ= ‪.‬ـ= ـ) دارا ا&ـاد ‪5‬ـ د ا‪ 9‬ـا= ا@‪.‬‬
‫‪6‬دـ= ه ‪5= ),.‬ـ اهـ ‪ S,‬ل ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪4‬ـ
زﯾ]ـ)ا در ا‪.5‬ـ
رش (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ ـ
‪3‬ـ
ت‬
‫ـا‪5 @Y‬ـ د را ‪4‬ـ
‪6‬ن ^ـ "ـ‪ .‬ا ـ (ـ ا‪9‬ـ
ﯾ=هـ 
‪5‬ـ‪7‬ق ‪1 @ K‬ـ روح ‪9‬ـا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ) ﺡ>ـ ـ= (>‪.‬ـ) "ـ ـ) اوـ
ت ـ‪b‬ران او را از ‪%‬ـاﯾـ= هـاﯾ@ ـ="ـ (
وا‪*4‬ـ) و‬
‫‪4‬ـد< ‪6‬ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا ‪6‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ـ) او ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪.9‬ـ
ز دارد‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ـ) =‪ 6‬زد‪،‬‬

‫‪68‬‬

‫ا ا@‪# .‬ـ‪9‬ـ<ا ـ) ‪4‬ـ) رو در‪5‬ـ
ن ‪6‬واز ـ=‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪ ،‬ا ا@‪ .‬در ﺡــ= &‪.‬ـ ‪4‬ـ ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪& R‬ـ د و ـود ـ=‪6‬ﯾـ‪ .‬هـ‪"!$‬ـ
ن ـ) ـود =‪6‬ﯾـ‪& ،‬ـ د ‪.9‬ـ‪"= R‬ـ و ‪4‬ـ‪>3‬ﺱ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@‬
‫‪4‬ـا *ـ
‪9‬ـ= ا@ ـ) ـ=دا‪"9‬ـ‪ ،‬و‪G‬ـ= ‪96‬ـ
ن ) ـ=دا‪"9‬ـ و ه‪.‬ـ[
< (ـدﯾـ ‪ 9‬ـ=""ـ‪ 96 ،‬ـ

‫ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ ‪9‬ـ ـ) ‪ k‬ا‪t‬ت ه‪.‬ـ[
< ـ
‪9‬ـ_ ""ـ< ‪.9‬ـ*"ـ و ‪#‬ـ 
ـ{ داد< ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪6‬نﺱ ـ) ـا دو@ دارد ـا ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) ـ) ه*ـ‪ $‬دو@ =دارد‪6 .‬نﺱ ـ) از ‬
‫"‪1‬ـ ا@‪4 ،‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ‪]96‬ـ) ـ) ‪.9‬ـ*ـ‪ $‬از ‪19‬ـت ‪5‬ـ اهـ دا‪* .@+‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪o6‬ـ
ر ا را‬
‫ـ رد ‪k‬ـ ال و (ـدﯾـ ـار ـ=ده"ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ) ﺡ‪.‬ـ@ ‪= 9‬ر"ـ و ه ‪,.‬ـ) (ـ ﻁ اﯾ‬
‫(ـدﯾـهـ
‪6‬زار =‪",‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬ﺡ‪.‬ـ@ را ‪N9‬ـ اه"ـ دا‪ .@*9‬ـ ـ
د = ـ ﯾـ اـ>
ن‬
‫دارد ـد ‪4‬ـ) ﺡ‪.‬ـ@ د@ ﯾـ 
ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ه"ـ ز ‪96‬ـا ـ رد ‪k‬ـ ال ـار دهـ‪4 .‬ـ)ه ‪.‬‬
‫د‪.G‬ـ‪ 
،‬ــ 
ـƒ ا وا&ـ
ً ‪.‬ـ ‪o6‬ـ
ر &"ـ ا"ـ>
ر ا@‪( .‬ـ
زـ
‪ =9‬ـ) @ ــ "‪h‬هـ

‫دارا !ـ‪7‬هـ 
‪4‬ـ 
‪1‬ـ
ﯾـ= ه*"ـ ـ) ‪%‬ـاﯾـ= ‪4‬ـا ا ‪ @ K‬ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ ا‪@*.‬هـ

‫در ‪K‬ـ اـ_ و ‪@.‬هـ 
‪5‬ـ د و در ( ـ 
ـ= ‪C‬ـ ح ‪
6‬هـ= ه*"ـ‪ ،‬ا ‪4‬ـ 
ـ= ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬در‬
‫‪9‬ـ‪%.‬ـ) ‪4‬ـ)د‪.G‬ـ اﯾ">ـ) هـﯾـ‪% Z‬ـا ‪.L3‬ـ = ‪ K‬ـ@ "ـل ﺡـ ادث اﯾ ‪ K‬ـ
ن و ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫ـ
ورا =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪4 ،‬ـا 
‪XG‬ـهـ 
‪& K‬ـ= !ـ‪7‬هـ
‪.*4‬ـ
ر ﺡـ
‪F‬ـ‪ R‬اه ‪.‬ـ@ =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪4 .‬ـ)‪"3‬ـ ان‬
‫
‪XG‬ـ ‪& K‬ـ=‪4 ،‬ــار ""ـ< ـﺡ‪6 ،‬را\ و ‪,9‬ـ
ط درون هـﯾـ‪ Z‬از اـاد و ( ـ 
ـ=‬
‫ـ ‪K‬ـ دات ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ه*ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ
ر‪9‬ـ‪ .‬اﯾ راز وا&ـ= ‪o6‬ـ
ر ا ا@ و (ـ
زـ
‪9‬ـ‪>.‬ـ) @ ــ‬
‫"‪h‬هـ 
ا ـ &‪@.‬ه 
ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ) را ﺡ‪1‬ـ… ـ=""ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪(= 9 Z‬ـ ا‪"9‬ـ (ـ ﻁ ‪.9‬ـو‬
‫ "ﺡ ‪9 +‬ـ‪M ،‬ـ (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
‪XY .‬ـ) ‪4‬ـ ‪.9‬ـو @ ــ "‪ M‬ـ
ه‪.‬ـ[
< ا(‪1‬ـ
ق‬
‫‪ 9‬ـ=اـ زﯾـا هـ ـ ‪9‬ـ) ـ ‪ @ K‬اﯾ‪%‬ـ
د ـ !>ـﯾ (ـ`‪.o‬ـ ‪4‬ـ @ ــ "‪ h‬و !ـ‪ 7‬ـ ‪o‬ـ‬
‫واـ_ ‪+= 9‬ـ ‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪9‬ـ ر و ـ ت ا از ـ
هـ
‪9‬ـ
‪% @ K‬ـا ا=اش ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م‬
‫
رهـ
در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪4 .‬ـ)وا‪C‬ـ) ‪> 3‬ـد ـﯾـﺡ ـ
ه
‪9‬ـ
ا@ )‬
‫هـ !ـ‪7‬ﯾـ= ـ=(ـ ا‪9‬ـ در‪ @ ،‬ــ "ـ‪h‬هـ
‪+‬ـ@ "ـ و ﯾـ
(" ـ
ﯾـ= ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾـ= در‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪ 3‬ـ "ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪6‬ـ ‪5‬ـ)ا‪9‬ـ ـ) اـ ر‪5‬ـ 
ـ= را در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪XG
C‬ـ) "ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫اﯾ"ـ‪5 Z‬ـ د را وارو‪9‬ـ) ـ
زد زﯾـا از زـ
‪9‬ـ= ) ‪( >,‬ـ ‪.G‬ـات ا‪X9‬ـ < را ﺡـ ـد< ا@‪4 ،‬ـ
ﯾـ‬
‫‪4‬ـ) ـ ‪ K‬داش ر‪.‬ـ ـ= "ـ و *‪.‬ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)ـ (ـﯾـش ـ) ه ـ
‪9‬ـ
ا"ـ>
ر ا@‬
‫‪ .^4‬ـ
ﯾـ‪ .‬ا€ـﯾ@ ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ)ررو‪ +‬ـ 
‪9‬ـ
‪4‬ـ د و ﯾـ
‪5‬ـ‪ 2‬ﺡـ ‪t‬ت ‪K‬ـﯾـ ـ) ‪6‬د ـ
در‬
‫واـ_ ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪9‬ـار‪9‬ـ ـ
ر ـ=""ـ‪ .‬در ـ ر(ـ= ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪S,‬ـ ل ‪ 3‬ـد ‪4‬ـ)رو‬
‫(ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪4‬ـ
‪"+‬ـ ﯾ&"ـ= درـ
ن ‪ .4‬ـ
رهـ 
ا‪*9‬ـ
ن‪ 
،‬وﯾـن اـار ز‪9‬ـ ـ=‪ .# ،‬ـ دن‬
‫ا‪ 3‬ـ
ق ا‪.‬ـ
‪9‬ـ ـ
و ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـاو‪9‬ـ از ‪O‬ـﯾـ‪1 2‬ــ روح‪.‬‬
‫ـ‪7‬م ـ
ه
‪9‬ـ
ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= د‪.9‬ـ
را 
ـ‪ ً7‬و ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪&C‬ـ= (‪..S‬ـ دهـ‪ .‬او (" ـ

‫ـ ‪K‬ـ د ا@ ) ادرا &"ـ ‪5‬ـ د را ـا(ـ از هـ ‪C9‬ـ)ا ـ) (ـ
‪4‬ـ) ﺡـ
ل در ‪O‬ـ= (ـ
رﯾـ{‬
‫‪,4‬ـﯾـ@ ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ< ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ‪4‬ـد< ا@‪ 3 .‬ـ ـ
ً ‪4‬ـ
‪ 96‬ـ
ﯾ= ـ) !ـ‪ 7‬ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‬
‫ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ="ـ و‪G‬ـ= ‪.*4‬ـ
ر از اوـ
ت هـ‪4 $‬ـ
ـو<هـ 
ـدـ= ﯾـ
اـاد ‪5‬ـ
رج از‬
‫‪.#‬ـوان ‪ 5‬دش ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ="ـ‪Y .‬ـ
‪XG‬ـ
ً از ﯾ‪! Z‬ـ‪ 7‬ا ا‪1‬ـ
د< ="ـ (ـ
ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ)ا‬
‫را ‪4‬ـ) اـاد زﯾـ
د در دورد ـ
" ـ
زد‪ .‬او ه ـ
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ـ) ه ‪ ),.‬در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
( ـ 
ـ=‬
‫@ ــ "‪ M‬ـ 
ا ﯾـ
‪3 %‬ـ)ا از روحهـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪4‬ـ
هـ !ـ‪ 7‬ا ‪4‬ـ) ‪O‬ـ ر ‪ =N+‬ﯾـ

‫ا‪19‬ـاد ‪.9‬ـ‪ R‬در ( ـ
س ا@‪.‬‬
‫در ‪.3‬ـ ﺡـ
ل ا ـ اـ
د ا ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
( ـ 
ـ= ا‪9‬ـ اع ‪,4‬ـﯾ@ و ـ ‪ K‬دﯾ@‬
‫‪ ,‬رهـ 
‪ uN‬در ه زـ
‪=3 =9‬رـ‪ $‬ز‪4‬ـ
ن ‪ 96‬ـ
ار(‪X‬ـ
ط &"ـ ‪4‬ــار ـ
زد‪ .‬او =(ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ
هـ ـ ‪ K‬د ‪4‬ـ)رو هـ "‪C‬ـ)ا ‪4‬ـون در ‪L9‬ـ ـ ‪6‬ن "‪C‬ـ) ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار "ـ‪ .‬او‬
‫ 
"‪ .‬هـ "‪C‬ـ) در ُ ه*ـ= را اﯾ و ‪ S,‬ل ا‪%9‬ـ
م 
رهـ
ﯾ= *
‪@ G‬ا‪.‬ـ‪4 R‬ـ
‪3‬ـ=‬
‫‪,‬ـ ‪M9‬ـ) =دارد‪ ،‬ـ!ـ) > ا@ در ‪
Q‬هـ و ‪4‬ـ
ﺡـ اس ‪.4‬ـو‪9‬ـ= ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ 
رهـ 

‫ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ا ‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ا ‪3‬ـ 
‪."4‬ـ
دﯾ و ‪K‬ـ هـ< ز‪9‬ـ = ا@ ـ) ﻁ ـﯾﺱ‬
‫=(ـ ا‪9‬ـ در ( ـ
م ز‪4‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ ،‬ـ‪b‬اه' و *‪1‬ـ)هـ
در ه ـ) >
‪ 9‬ـ
‪96‬ـا (‪.N,‬ـ‪ U‬دهـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ‬
‫( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ = از ا ‪K‬ـ
ر ا@ و ( ـ 
= ـ‪b‬اه'‪1* ،‬ـ)هـ
و ‪9‬ـ ‪+‬ـ)هـ 
ـس ‪4‬ـ‬
‫اـ
س ا و ـ!‪ ,‬ـ) اـ= ‪6‬ن ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ‪+‬ـﯾ&@ ــ ـ= ــ ـ
د ‪"4‬ـ
‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫اـاد و ‪9‬ـ~ادهـ 
‪ uN‬ـ) دارا ‪C‬ـ ح ‪
6‬هـ= ‪1‬ـ
و(= ه*"ـ ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ ‪@,.#‬هـ 

‫&"ـ و ـا(' (‪>1‬ـ ‪#‬ـ
ﯾ‪5 .‬ـ د ا را ‪4‬ـ) ‪\N4‬هـ 
ـ ‪9‬ـ
ـ ‪9‬ـ= (*‪.‬ـ‪""= $‬ـ‪.‬‬
‫&ـود دارا "‪%‬ـ
ﯾ\ ‪
6‬هـ= ‪t‬زم ‪# @ K‬ـ‪b‬ﯾـش ا ه*"ـ‪4 .‬ـ) اﯾ د‪.G‬ـ ا@ ـ)‬
‫‪.*4‬ـ
ر در ادرا و ‪K‬ـ‪b‬ب ‪ 1‬ـ م ‪6‬ن ‪ @*>+‬ـ=‪5‬ـ ر‪9‬ـ‪.‬‬
‫&ـود ‪]96‬ـ) ـ) ا ـ=(ـ ا‪9‬ـ ا‪%9‬ـ
م دهـ را در ـ=""ـ‪ .‬ـ ‪6‬ن ‪.*4‬ـ
ر *ـد< و ‪
4‬‬
‫‪ L3‬ـ@ ا@‪6 .‬ن &ـود ا‪9‬ـ‪
N‬ب ‪+‬ـ<
‪9‬ـ= ) ‪4‬ـ) @ ‪6‬ن ـ=‪6‬ﯾ"ـ در واـ_ ‪.#‬ـوان‬
‫‪5‬ـ ش‪9
+‬ﺱ را<هـ 
&"ـ ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ روحهـ
‪4‬ـﯾ د‪.G‬ـ ‪5‬ـ ش‪9
+‬ﺱ ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ)‬
‫‪C9‬ـ) اوج (&ـ
‪.G‬ـ‪5 $‬ـ د در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و از ‪6‬زـ ‪ 9‬ـ 
 ـ
د ـ) (ـ ﻁ‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا‪K‬ـا =‪9 +‬ـ‪X3 ،‬ـ ر ـد<ا‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪5‬ـ ‪X+‬ـ‪@N‬ا‪9‬ـ زﯾـا ‪#‬ﺱ از ـ‪ 9‬ـ
(&ـ
‪.G‬ـ‪$‬‬
‫&"ـ و ("ـ 
‪N‬ـ
ت &ـد ‪4‬ـ) ‪56‬ـﯾ ز‪9‬ـ ـ= ‪5‬ـ د ‪4‬ـ)رو ‪.‬ـ
ر< ز‪ .‬ر‪.‬ـ<ا‪9‬ـ و (ﺡـ@‬
‫راه" ـ
ﯾـ= ـ
ه
‪9‬ـ
ـار دار‪9‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
‪ 2,3‬زﯾـ
د ‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ) زﯾـ ‪4‬ـ
‪ G‬ـ 
ـا‪X‬ـ@ ‪5‬ـ د‬

‫‪69‬‬

‫=‪4‬ـد و ‪#‬ﺱ از ‪6‬ن هـ ‪%‬ـ
‪"+
4‬ـ‪ ،‬ه ـاه=‪+‬ـ
ن ="ـ‪! ،‬ـ) ‪4‬ـ)رو اﯾ ‪.‬ـ
ر< و !ـ) در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ=‪ .‬او ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ
*
‪4 ) =9‬ـ) ‪ 96‬ـ
و ا را داد< ا@‪4 ،‬ـ 
ـ=‬
‫=ـ
‪9‬ـ‪! ،‬ـ) 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= را (ـ ‪1‬ـ) و !ـ) ه"ـ ز در ‪6‬ن ‪4‬ـ 
ـ= ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ 3 .‬ـ ـ
ً ‪1‬ـ)‬
‫ـ=‪+‬ـ د ـ) ه ـا< !ـ‪7‬هـ 
‪5‬ـ د و ‪ 96‬ـ
ﯾـ= را ـ) ‪4‬ـ)رو ز‪ .‬و ﯾـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ وا‬
‫ ـدا‪.9‬ـ<‪1( ،‬ـ
و(ـ= ‪"= 9‬ـ از اﯾ ز‪9‬ـ ـ= ـ‪b‬ر ـد< ‪4‬ـ
‪"+‬ـ و ﯾـ
‪9‬ـ)‪4 ،‬ـ 
ـ= =ـ
‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ا ـ ‪9‬ـ ا‪9‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪XO‬ـ)‪"4‬ـ "ـ دﯾـ ا‪9‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬او ‪
4‬ﯾ ‪4‬ا ه ) !‪)4 R.‬‬
‫ ‪)9‬ا (ـ ‪.e‬ﺡـ
(= دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬هـ ـ
< ‪t‬زم ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪6‬دـ= از ا‪3‬ـ
ر (ـ
رﯾـ‪.4 Z‬ـون ‪.,‬ـ<‬
‫‪+‬ـ د‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ﺡ‪B‬ـ ر ﺡــ
‪9‬ـ)اش را ‪
>+6‬ر ="ـ‪ !) .‬ـ
رم از ‪9‬ـ~اد‬
‫ا‪*9‬ـ
‪ =9‬اوـ
ت را در ‪4‬ـ=هــ= و ـ ـدا‪9‬ـ= ^ـ ـ=""ـ‪5 .‬ـ ‪.‬ـ
ت ا‪*9‬ـ
‪( =9‬ـ ﻁ‬
‫ﺡ‪.‬ـﻁ زﯾ*\ &‪+= .‬ـ د و ‪9‬ـ) ورا‪o‬ـ\‪ .‬ا‪X+‬ـ
هـ
ت ‪6‬دـ= (ـ ﻁ (&ـ
‪.G‬ـ‪9 $‬ـ
در@ و‬
‫
رـ
ا‪4‬ـ‪7‬غ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ 2* `," .‬و ‪%‬ـ ر ‪K‬ـ ا‪9‬ـ
ن ‪ 9‬ـ=‪+
4‬ـ ‪>4‬ـ) ‪9‬ـ
‪+‬ـ= از ‪9‬ـ
ن‬
‫(&ـ
‪.G‬ـ‪"& $‬ـ در اﯾ ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ .‬رـ‪ R‬و راز‪ ،‬ا‪C‬ـ‪7‬ﺡـ
(= ر‪e‬ـ
ﯾ@‪4 \N4‬ـا (ـ ‪.e‬ـﺡ‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪ 9‬ـ=‪"+
4‬ـ‪>4 .‬ـ) &ـ@‪4 ،‬ـ
‪"O‬ـ= ا@ ـ) ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪4‬ـ)ـ رت (‪_,&,‬‬
‫‪.5‬ـ< ""ـ<ا ‪"+‬ـ 
ـ
ﯾ= =‪+‬ـ د‪ .‬و‪G‬ـ= ادرا ‪N,‬ـ) ‪6‬ن ه ‪,.‬ـ) !"ـ‪%( .‬ـ‪4‬ـ)ا را‬
‫در ز‪9‬ـ ـ= ـد ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ‪9‬ـارد‪# .‬ـد< ﺡ‪%‬ـ
ب و دﯾ‪M‬ـ ‪#‬ـد<هـ

،‬ه= اوـ
ت ‪4‬ـ=ا‪7O‬ع "ـ
ر‬
‫زد< =‪9 +‬ـ (ـ
روح ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬درو‪9‬ـ=اش را ‪
,‬هـ< "ـ (ـ
در ‪%.9‬ـ) ‪6‬ن راز ‪ %‬ل را‬
‫هـ‪]96‬ـ) ـ) ـ=‪9‬ـ 
ـ‪
>+6 ،‬ر ـ
زد‪^ .‬ﺱ ‪#‬ـد< ‪4‬ـاـ
د< و ﺡـاـ ـار از ‪6‬ن ‪.*9‬ـ
ن‬
‫ 
ـ) =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ـ ـ
د‪( ،‬ـ
‪4‬ـ)ﺡـ
ل هـ‪R‬اران ‪9‬ـ
م دا‪+‬ـ) ا@ و‪G‬ـ= ( ـ 
ـ= ‪ 96‬ـ
‪9‬ـ 
"ـ 
' ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ را ‪
6‬هـ=‪.9 ،‬ـ>ـ=‪ ،‬زﯾ‪X‬ـ
ﯾـ= و ﺡـ‪9 2‬ـ 
‪.‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬ـ‪17‬ـ) ‪96‬ـا ‪ 2C‬ﯾـ
ﺡ‪.‬ـ@‪Y‬ـ
ﯾـ=‬
‫=‪9‬ـ 
"ـ‪3 .‬ـُـ 
‪Y‬ـب ‪6‬ن را ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪9‬ـ 
‪.‬ـ< و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪5‬ـا =‪"+‬ـ 
"ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـا ه"ُـوان ‪4‬ـه ـ
و ‪#‬ـ
را ا( ـ
=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪,3 ،‬ـ‪ 2‬ـ ‪.‬ـ
ن‪ ،‬و ‪4‬ـا !‪".‬ـ=هـ

‪F‬ـ ﯾـ

‫‪O‬ـﯾـ@ ا@‪4 .‬ـ دا‪.F‬ـ*@ه
ـ= ﯾ"ـ ‪.9‬ـوا‪9‬ـ 
@‪ .‬و‪G‬ـ= ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬ﺡ‪.‬ـ@ وا&ـ= ـ ـ
د‬
‫‪.9‬ـ*"ـ‪ .‬اﯾ ‪ 9‬ـ
ﯾ@ (ـ
م و ( ـ 
ـ= ﺡـ
ﯾـ‪ 2‬ا@‪ 9 .‬ـ
ﯾـ= ‪"]96‬ـ
ن ـا(ـ از ( ـ 
ـ=‬
‫!‪.‬ـ‪R‬هـ 
@ و &ـود ‪4‬ـان د@ ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪9 .‬ـ 
ـ= ‪4‬ـا اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ ،‬زﯾـا‬
‫‪9‬ـ
مهـ
ﺡودﯾ ـ
را ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ـ=‪6‬ور‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ( ـ 
= ‪ 96‬ـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ
‪9‬ـ
م ‪"+‬ـ 
ـ
ﯾـ=‬
‫‪+‬ـ<ا‪9‬ـ در ‪ K‬ـ
ن واـ_ا‪9‬ـ‪]96 .‬ـ) ـ) در اﯾ"‪%‬ـ
ذـ ‪+‬ـ ‪4‬ـ)‪.Y‬ـ از ـ ـ
د ( ـ 
ـ
ً‬
‫(‪%‬ـ‪.‬ـ
ت "‪C‬ـ) ! ـ
رم ه*"ـ‪ .‬ا ـ =‪+‬ـ د ‪96‬ـا ( ‪.e‬ـﺡ داد‪ ،‬ه"ـ ز در "‪C‬ـ) ! ـ
رم‬
‫ﯾ&"ـ= ذه واـ_ ‪+‬ـ< ا@ ـ) ‪56‬ـﯾ "‪C‬ـ) و ه"ـ ز (ﺡ@ ‪19‬ـ ذ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@‪4 .‬ـ)‬
‫ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ـ
د ‪9‬ـ
م ‪5‬ـ د را از ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ ـ@ ــ) ا@‪ K .‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ)‪5 ،‬ـ د ‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪"5‬ـ= ا@‪.‬‬
‫‪3‬ـُـ
و ‪&+‬ـا ‪ 3‬ـ ـ
ً درو‪9‬ـ‪M‬ـا ه*"ـ و ار(‪X‬ـ
ط ‪5‬ـ ‪4‬ـ= ‪4‬ـ
‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.4‬ـو‪9‬ـ= ‪9‬ـار‪9‬ـ‪.*4 .‬ـ
ر‬
‫‪5‬ـ ش‪+‬ـ
‪9‬ﺱا‪9‬ـ زﯾـا
هـ= (ـ
وﯾـ ﺡ‪.‬ـ@ ‪9‬ـ
‪5‬ـ اـ) ‪4‬ـ ‪ 96‬ـ
‪%‬ـ= ـ= ـدد‪ .‬و‪G‬ـ= ا ـ‬
‫‪4‬ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ اﯾ (ـ
وﯾـ ‪XY‬ـ) ""ـ ‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ ‪X+‬ـ‪(@N‬ـ ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪4 .‬ـو‪9‬ـ‪M‬ـاﯾـ
ن اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ)‬
‫‪5‬ـ شا‪X‬ـ
ل ‪.9‬ـ*"ـ زﯾـا ‪ 3‬ـ ـ
ً وـ= ‪L9‬ـ ‪4‬ـ وا&‪.‬ـ@ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ=ا>""ـ ‪6‬ن!"ـ
ن از‬
‫ـ‪7‬ـ= ‪3‬ـ ‪5‬ـ د ـ=(ـ"ـ ـ) ‪4‬ـون ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ( ـ
س ‪%‬ـد ‪".,9 '3‬ـ=‬
‫=""ـ‪ 96 .‬ـ
در ﺡ‪B‬ـ ر هـ ـد ) !"‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(ـ= دا‪+‬ـ) ا@ و ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪ 96‬ـ
را‬
‫"ـل "ـ اﺡ*
س ‪9‬ـ
راﺡـ= =""ـ‪.‬‬
‫!"ـ‪%( .‬ـ‪4‬ـ)ا در@ ا@ و‪G‬ـ= ‪ 96‬ـ
‪9‬ـ
م ‪3‬ـم (ـ‪4
C‬ـ‪ 2‬ذه"ـ= ‪4‬ـ ‪6‬ن ـ=‪" 9‬ـ و ﯾـ
‪4‬ـ)‬
‫دﯾـن ‪#‬ـ‪5 Z+R‬ـ د =رو‪9‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ـد در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
‪"3‬ـ ‪5‬ـ
‪ UG‬ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ=‬
‫ـار = ‪.‬ـد‪ ،‬ـ
(ـ= ‪4‬ـا ﺡ‪X‬ـ@ در ـ رد ‪6‬ن ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬زﯾـا ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د ‪96‬ـا از !‪.‬ـ‪) R‬‬
‫‪4‬ـ
‪6‬ن ﯾـ‪9
M‬ـ) ا@ ‪%‬ـ‪R‬ا ـد‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ ‪6‬ن ‪9‬ـ 
ـ= ‪M4‬ـ‪b‬ارﯾـ‪ $‬و ‪4‬ـ
 ـ
ت ‪4‬ـ
ز "‪.‬ـ‪ $‬در‬
‫واـ_ ‪1‬ـ)اﯾـ‪.XO $‬ـ&@ ‪6‬ن ـ
د ا@‪.‬‬
‫‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) ‪6‬ـ
‪9‬ـ= از ‪X‬ـهـ
رهـ
‪ 9‬ـ= ـدد‪ .‬ا ـ!ـ) ‪3‬ـُـ
از هـ ‪9‬ـ ع‬
‫ا‪C‬ـ‪7‬ﺡـ
‪ =O‬ـ
‪"9‬ـ ‪4‬ـ@ ا‪ G‬ـ=‪Y 2,3 ،‬ـ
ﯾـ= و ‪.Y‬ـ< ‪.*4‬ـ
ر ا‪1‬ـ
د< =""ـ‪ .‬و‪G‬ـ= اﯾ‬
‫ا‪G‬ـ
ب ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ذه ا@ ) در (ـ‪7‬ش ‪ K‬ـ@ ‪4‬ـ)د@ ‪6‬وردن ‪]96‬ـ) ‪4‬ـاﯾ\ ‪9‬ـ
‪"+‬ـ
‪5‬ـ)‬
‫ا@‪ ،‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـنهـ 
@ ) اﯾ ‪ 3‬ـ (>ـار ‪+‬ـ< و ﺡـود ‪4‬ـ) اﯾ ـ
ن‪ ،‬ـ‪b‬ه'‪،‬‬
‫‪. ،UN+‬ـ\ ﯾـ
ـه"ـ‪+= 9 h‬ـ د‪ .‬از ‪Y6‬ـ
ز زـ
ن (ـ
‪4‬ـ) ﺡـ
ل در ‪.*4‬ـ
ر از ‪\N4‬هـ 
د‪.9‬ـ

‫‪.#‬ـا ‪+‬ـ< و ‪5‬ـ دش را ‪4‬ـا ‪4‬ـ‪5‬ـ= ‪
>+6‬ر ـ
‪5‬ـ) ا@‪ ،‬و‪G‬ـ= ‪9‬ـ) ‪4‬ـا ه ـ)‪.‬‬
‫) ـ
د( دارا ـُ = ‪.9‬ـ*@ و‪G‬ـ= ه ‪ =,N4 ),.‬از ‪5‬ـ دش را ‪4‬ـا *ـ
‪9‬ـ= ـ)‬
‫ُـ‪9‬ـ و از اـ ل اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (‪.&X‬ـ@ =""ـ‪
>+6 ،‬ر =ـ
زد‪.*4 .‬ـ
ر از‬
‫اوـ
ت (ـ ‪K‬ـ) او &‪C‬ـ ف ‪4‬ـ) اـ
د ‪.‬ـ 
@ ‪@.‬هـ
ﯾـ= ا@ ) اهـ راز ‪6‬ن در ‪6‬ن >ـ ت‬
‫=""ـ زﯾـا & ـ ‪%( ًt‬ـ=
هـ= از "‪C‬ـ) ذه"ـ= =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ا‪.‬ـ*ـ= ـ) ‪4‬ـ) ـا(' ـا(ـ از ‪C‬ـﺡ ‪ 9‬ـ د و (‪%‬ـ= =رـ ـ*@ دﯾـار ﺡ‪.‬ـ@‬
‫وا&ـ= = ـدد و دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ) ا‪
>+‬ل ـارداد اه ‪.‬ـ= ‪ 9‬ـ=دهـ‪ .‬او ـا(ـ از اداب و رـ م‪،‬‬
‫ـ‪b‬ه'‪1* ،‬ـ)‪ ،‬اـ
د و دﯾ‪M‬ـ ا‪
>+‬ل ـ
د ـ) ‪4‬ـا او ‪15‬ـ
ن ‪6‬ور‪9‬ـ‪ ،‬ر‪ُ+‬ـ ="ـ‪.‬‬
‫ا ـ اـاد ‪4‬ـ ـ
ن &ـ‪9‬ـ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ= ـﻁ (ـ هـ‪4= $‬ـ
‪"+‬ـ از‬
‫‪ K‬ـ
‪5 @G‬ـ د در ر‪9‬ـ| ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪ .‬هـ ا‪*.‬ـ= ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت *ـد< و ‪O‬ـ ‪9t‬ـ= ـت‬

‫‪70‬‬

‫دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ در ا‪X3‬ـ
ر ‪ 96‬ـ
(ـدﯾـ ‪ 9‬ـ="ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪]96‬ـ) ـ) ‪4‬ـا وا‪.# .‬ـ\ ـ=‪6‬ﯾـ اﯾ‬
‫ا@ ) ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ـدن ‪4‬ـ
‪.Y‬ـ وا‪4 .‬ـاﯾ\ ‪.*4‬ـ
ر ‪5 >,‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ز‪9‬ـ ـ= ‪6‬ن‬
‫!"ـ
ن ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د اﯾ‪%‬ـ
ب ="ـ ـ 
‪1‬ـ
‪9‬ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ا‪.‬ـ*@ و ا‪X3‬ـ
ر ـ
ه
‪9‬ـ
را‬
‫‪ 9‬ـ=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ ﯾـ‪ $‬ـ) ( ـ 
ـ= ا‪@*.‬هـ
‪.3‬ـرـ‪. $‬ـ@ و هـ ﯾ@‬
‫&"ـ ‪+‬ـ
ن ه"ـ ز ‪
+‬ـدان ا"ـ>
ر ه*"ـ‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪ 9‬ـ="ـ !ـ‪4 7‬ـ)رو "‪C‬ـ) ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ=‬
‫‪+
4‬ـ ﯾـ
ا( ـ
‪G‬ـ )"‪C‬ـ) روح( او ه‪.‬ـ[
< اﺡ*ـ
س ‪ 9‬ـ="ـ در ﯾ‪ K Z‬ـ
ن ﯾـ
ـ(‪X‬ـ)‬
‫‪K‬ـﯾـ ـار ــ) ا@‪ .‬او ه"ـ ز (ﺡـ@ اـار ‪K‬ـ 
ـ_ ا ا@ و ـ ا‪" * .9‬ـ
‪2O‬‬
‫‪N‬ـ‪4 u‬ـ
ﯾـ ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪L9‬ـ ــ
‪9‬ـهـ
ن و ‪X M9‬ـ
‪9‬ـ
ن &"ـ ‪N‬ـ‪ 96 u‬ـ
ـ رد اﺡـام و (‪.&X‬ـ@‬
‫ـار ‪.‬ـ‪9‬ـ‪ .‬او ﺡـ= اﺡ*ـ
س ﯾـ‪. Z‬ـ‪ $‬ﯾـ
‪.4‬ـ‪9
M‬ـ)ا ـ) ـ
‪"9‬ـ ﯾـ‪
* Z‬ـ ‪K‬ـﯾـ ﯾـ

‫(ـ رﯾـ*@ و (ـ
‪K‬ـ وارد ‪,‬ـ ر (ـ
ز<ا ـ=‪+‬ـ د‪ ،‬را ‪9‬ـارد‪.‬‬
‫ـ ‪K‬ـ دات هـ "‪C‬ـ) ‪4‬ـ) ﺡ‪B‬ـ ر‪+‬ـ
ن ـ ‪9‬ـ)ا ـ=‪M9‬ـ‪9‬ـ ـ ﯾـ= ﯾـ‪9 Z‬ـ ع ـار داد ‪5‬ـ@‬
‫ا@‪ .‬در واـ_ ‪4‬ـ
ﯾـ ه ‪O.‬ـ ر ‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا ا ـ ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪ 6‬ـ
< ‪4‬ـ
‪.+‬ـ ﯾـ
‪X9‬ـ
‪.+‬ـ‪ ،‬ه ‪M‬ـ=‬
‫ـز‪9‬ـان ـز‪ .‬ا ه*"ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ (‪1‬ـ
و(ـ= ‪ 9‬ـ="ـ روح ‪4‬ـا ‪5‬ـ د !ـ) ـ‪b‬ه' ﯾـ

‫‪O‬ـﯾ= را ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾ"ـ زﯾـا او ‪.‬ـ‪ 
$‬ـ ـز‪.‬ـ ا ا@‪ ( .‬ـ 
ـ= روﺡ ـ
!ـ) ‪N4‬ـ اه"ـ و‬
‫!ـ) ‪N9‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ) ‪6‬ن ـز‪&( .‬ـ‪ 2‬دار‪9‬ـ‪ .‬هـ !ـر ‪,.4‬ـ از ‪6‬ن ا"ـ
ع ""ـ و در ـ
‪4‬ـ ا‬
‫‪4‬ـ
ﯾ*ـ ـت ﺡ‪.‬ـ
ت ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ)رو !ـ‪5‬ـ) ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر‪ ،‬واـ وان‪,.4 ،‬ـ ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= روﺡ ـ
‪.3‬ــ‪ $‬اﯾ ـ
ن‪. ،‬ـ\‪ ،‬ـه"ـ‪1* ،h‬ـ) و ‪.F6‬ـ"‪,‬ـ
ن از ‪Y6‬ـ
ز زـ
ن اﯾ (*ـ=‬
‫‪5‬ـ
‪ O‬را دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ ـ) ـ 
"‪ .‬ـز‪.‬ـ ا ه*"ـ‪.‬‬
‫‪5‬ـ@ ‪4‬ـ)رو ‪.‬ـ
ر< ز‪.‬ـ در ‪ >+‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و ﯾـ
هـﯾـ‪ Z‬از "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬روا‪9‬ـ= در ـ
‪4‬ـ‬
‫درﯾـ 
@ ‪.4‬ـﻁ ـو وا&ـ= ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ) ه ـ
‪9‬ـ
ا">ـ
ر ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ 4 ،‬ـ 
 ـ= ا@ (ـ

‫‪6‬دـ= ‪^4‬ـدازد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا‪.‬ـ*@ ـ ‪K‬ـ) ـ=‪+‬ـ د ـ) در هـ دور< ز‪9‬ـ ـ= روﺡـ= در ‪ K‬ـ
ن‬
‫ه*ـ= ـﻁ ﯾـ‪ Z‬ـ
ه
‪9‬ـ
و‪K‬ـ د دارد‪ ( .‬ـ 
ـ= اـ
(‪.‬ـ ا دﯾ‪M‬ـ در ‪L9‬ـ
م واﯾـا ـ= ‪4‬ـادران‬
‫اـ
(‪.‬ـ ا‪4 ،‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ هـ راج ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫هـ ه را‪4
( +J‬ـ_ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪ 9‬ـ="ـ !ـ) *ـ= ‪+
4‬ـ زﯾـا‬
‫ردا ـرت در د@ ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪ .‬در ‪.4‬ـ*@ و دوم ـ
< ا‪X‬ـ ‪4‬ـ) او (ﺡـ ﯾ داد< =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫اﯾ (ـ
رﯾ‪N‬ـ= ا@ ) در ‪C9‬ـ) ا‪3‬ـا‪.G‬ـ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪ ،‬ـ
< 
ا@‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ

زـ
‪ =9‬اﯾ‬
‫ردا ـرت را ‪M9‬ـ) =دارد ـ) ‪4‬ـ) ـ &‪.‬ـ= ‪4‬ـ
‪"O‬ـ= در ‪
L9‬م واﯾـا ـ= واـ_ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ)‬
‫‪"3‬ـ ان ه >
ر &"ـ وا‪(t‬ـ " ‪+‬ـ د‪^ .‬ﺱ او ‪.9‬ـ‪( R‬ـ
‪4‬ـ_ ـ
ه
‪9‬ـ
ﯾـ
اـ
د ا در ‪.‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪&4‬ـ = ـدد‪ .‬او هـ‪B3 ."!$‬ـ از اﯾ ‪L9‬ـ 
= ا@ ) ‪5‬ـ د ‪X‬ـ‪ 7‬در رأس ‪6‬ن ‪4‬ـ د<‬
‫و *‪ .‬ـ
ً در ‪X‬ـ
ل ـ ـ
د *‪.G k‬ـ@ دارد‪.‬‬
‫ـ
هـ
راجهـ
را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪96‬ـ
ن ـ) 
@ ه*"ـ =‪"+‬ـ 
"ـ‪ .‬زﯾـا ‪ 96‬ـ
*‪.G k‬ـ@ ( ـ 
=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و اـ ر ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ) هـﯾـ‪4= Z‬ـ
‪"+‬ـ‪ ( .‬ـ 
ـ= روحهـ 
واـ_ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
درون ـار‬
‫اـ ر ـ‪4‬ـ ‪4 )O‬ـ) ‪ 96‬ـ
ـار ــ)ا‪9‬ـ‪ .‬و‪1.Q‬ـ) ‪ 96‬ـ 
@ ـ) ـا' ‪4‬ـ
‪"+‬ـ هـ روﺡـ=‬
‫‪.3‬ــ‪ $‬ـ &‪.‬ـ= ) در ‪6‬ن واـ_ ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ اه ‪.‬ـ@ زﯾـ
د ‪9‬ـارد‪ .‬ﺡـ
ل ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ‪6‬ن دارد ـ)‬
‫‪4‬ـ
ـ@ اهـا ‪+‬ـ< !ـ) ="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ـﻁ ـ ‪K‬ـ) اﯾ ـ@ ‪+‬ـ د ^ـﺱ هـ ـ‪b‬ه'‪،‬‬
‫‪.‬ـ\ ﯾـ
ا‪3‬ـ
د ـ) (ـ
‪4‬ـ) ﺡـ
ل ‪.#‬ـو ‪6‬ن ‪4‬ـ د< ا@ ـاـ ش ="ـ و ـ=دا‪9‬ـ ـ) ـﻁ‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ ﯾـ‪ Z‬ـم (ـ
‪O‬ـﯾـ@ ا‪ ،‬ﯾ&"ـ= *‪.‬ـ ـ) ‪4‬ـ) ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ـ=رود‪4 ،‬ـدارد‪.‬‬
‫^ـﺱ =‪6‬ـ زد هـ روﺡـ= ـ) ‪K‬ـ
ﯾـ= در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ ز‪9‬ـ ـ= ـ‪">.‬ـ در واـ_ ‪.#‬ـو‬
‫ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪( .‬ـ
زـ
‪ =9‬ـ) ‪#‬ـ
هـ
ﯾ\ را *‪ .‬ـ
ً در *‪.‬ـ ا (ﺡـ@ راه" ـ
ﯾـ= ـ
هـ
‪9‬ـ

‫ـار ‪9‬ـهـ‪( ،‬ـ‪7‬ش و اوـ
(\ ‪ .4‬ـ د< ا@‪.* .‬ـهـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ *‪1‬ـ= و ـ‪b‬ه‪X‬ـ=‬
‫‪e‬ـورا‪9‬ـ و‪G‬ـ= ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬ا‪4‬ـ ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪4 .‬ـ) زود ـ ‪K‬ـ) ـ=‪+‬ـ د ‪4‬ـ
ر‪.‬ـن ‪4‬ـ)‬
‫‪C‬ـ ح ‪5‬ـ
ص &"ـ ـ
در ‪4‬ـ) ـ‪7‬ـ
ت اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت و ﺡـ ‪,‬ـ>‪7‬ت &"ـ و‬
‫ـ
داش ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ـ) ( ـ 
ـ= ـ‪b‬اهـ'‪ ،‬ا‪3‬ـ
دات‪ ،‬و *‪1‬ـ)هـ
ــ
ً‬
‫ـ ـ 
‪e‬ـور ‪ K‬ـ@ ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ا ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ه ـ) ‪ 96‬ـ
‪,N4‬ـ= از ا ه ‪,.‬ـ) ﺡـ
‪e‬ـ‬
‫ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ 9 R‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪M‬ـ ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ ا و (ـ
زـ
‪ )=9‬ـد‬
‫‪5‬ـ د را در ا ـار ‪9‬ـاد< و ‪9‬ـا‪9‬ـ ا !‪.‬ـ*@‪ ،‬در !ـ‪5‬ـ) ـ ـ=!ـ‪5‬ـ‪ .‬او ـ ‪K‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ د ـ) *‪1‬ـ) ــ
ً د‪.G‬ـ= روا‪9‬ـ= ‪&G
C @ K‬ـ) ـ‪b‬اه' (ـ ﻁ "ـ‪ 2C‬ا@‪ .‬او‬
‫=دا‪9‬ـ ـ‪b‬ه' ـ ا@ ـ) ـ ‪" @ K‬ـل (ـ د<هـ
(&‪.‬ـ‪ .‬ـد< ا@‪.‬‬
‫ـ ‪4‬ـ)رو ذه و ‪
6‬هـ= 
‪XG‬ـ !"ـ
ن اه ‪.‬ـ@ و (ـ
‪.o‬ـ ــار ـ=دهـ (ـ
روح ‪9‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را‬
‫‪6‬زادا‪9‬ـ) ا‪4‬ـاز "ـ‪ "( .‬ـ
ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ـد ـا(ـ از "ـ‪C‬ـ‪ 2‬و رو‪>+‬ـ ـ=رود و وارد‬
‫ﺡ‪.‬ـ‪C‬ـ) &"ـ ـ=‪+‬ـ د‪ ) ،‬ا را وا&ــ
ً ‪",4‬ـ 
ـ‪ .‬ا ‪4‬ـا او‪6 ،‬ن ﺡ‪.‬ـ@ و ‪K‬ـ هـ‬
‫ ـ
د =‪4‬ـ
‪+‬ــ ـ) (ـ ﻁ !‪ ,‬ـ
ن‪ ،‬ﺡـ اس و ادرا
ت د‪.9‬ـ ‪4 ،‬ـان د@ ‪= 9‬ﯾـ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫ـﻁ در ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬وا&ـ= ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان روح ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د ‪96‬ـا =(ـ ان ﯾـ 
@‪ .‬ه ـا< ‪4‬ـ

‫‪6‬ن ـ ت ـ ت ـ ـ
د ‪."+‬ـ< =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ه ـ
ن (‪%‬ـ‪4‬ـ)ا ا@ ) ‪#‬ﺱ از *' ‪6‬ن‬
‫دﯾ‪M‬ـ ه‪.‬ـ[
< از روح ‪K‬ـا ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.! .‬ـ‪ R‬ورا ـ
ت‪ ،‬اـ ات‪X ،‬ـهـ
و ‪,9‬ـ
‪9‬ـ)هـ
‪.‬‬
‫(ـ
زـ
‪9‬ـ=) روح ‪4‬ـ) اﯾ ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= ‪9‬ـ‪.‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ هـ‪"!$‬ـ
ن در دام د@ و ‪#‬ـ

‫=ز‪9‬ـ‪ .‬هـف ‪.9‬ـو اﯾ ا@ ـ) روح را ‪96‬ـر در اﯾ دام ‪M9‬ـ) دارد (ـ
ﺡ‪.‬ـ@ را ‪.4‬ـ}ـ زد‬

‫‪71‬‬

‫و *‪.‬ـ ـ
ل ﯾ&"ـ= ا"ـ>
ر را ‪Y6‬ـ
ز "ـ‪ .‬اﯾ ه ـ
‪.G k*
9‬ـ@ و ـ`ـ رﯾـ= ا@ ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ) ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ^ـد< ا@‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ‬
‫راه ﻛﻤﺎل در اك‬
‫د‪.G‬ـ ‪ 3‬ـ< ‪9 @*>+‬ـ ‪%+‬ـ
ت &"ـ ‪ ،‬ـ
وراﯾ=‪3 ،‬ـ
رـ
‪9‬ـ) و ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ ‪3‬ـم‬
‫ادرا ‪9‬ـ ﯾ*"ـ
ن ‪ 96‬ـ
از اﯾ ا@ ) ‪
6‬هـ= ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ه ـ
‪9‬ـ
&ـ@ ‪ 9‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪%‬ـ ‪3‬ـ)ا از اـ ل و ‪L9‬ـات ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪5‬ـ د ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د اد‪.4‬ـ
ت ﯾـ
هـ ‪9‬ـ ع ‪o6‬ـ
ر ‪C‬ـ ‪4‬ـ= را‬
‫ارا‪F‬ـ) ده"ـ‪.‬‬
‫ا‪ 'Y‬اد‪.4‬ـ
ت ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪+‬ــ= و ‪9‬ـ ‪%+‬ـ
ت ـس ‪Y‬ـ‪4‬ـ= ‪+‬ـ 
ز‪".‬ـ)هـ 
‪ 6‬ـ
هـ= و‬
‫اـ ل (ـ
رﯾ‪N‬ـ=ا‪9‬ـ‪ .‬ا‪XG‬ـ) ‪ =,N4‬از ‪ 96‬ـ
ﺡـ
و &ـ@ هـ‪ $‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ و‪G‬ـ= ‪ 3‬ـ ـ
ً‬
‫ا*ـ
‪9‬ـ)هـ
و ا‪C‬ـ ر<هـ
ﯾ= ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ‪+‬ـ
‪3‬ـا‪9‬ـ) ا‪4‬ـاز ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ــ
ً‬
‫ـ=‪5‬ـ اه"ـ ‪.4‬ـ
‪M9‬ـ ‪6‬ن !‪.‬ـ‪4 R‬ـ
‪"+‬ـ ـ) ‪9‬ـ ﯾ*"ـ< ـ=‪5‬ـ اهـ ‪.#‬ـوان و ‪5‬ـ ا‪"9‬ـ
ن ‪6‬ن ‪4‬ـ
ور‬
‫دار‪9‬ـ‪ .‬راز ـس ا در وـ ‪ ُ9‬ـ‪1 9 $‬ـ) ا@ زﯾـا وـ= ـد ‪4‬ـ) اﯾ ‪C‬ـﺡ رُ‪+‬ـ &"ـ ‬
‫ـ=رـ دﯾ‪M‬ـ ‪ 9‬ـ=‪5‬ـ اهـ در اﯾ د‪.9‬ـ
ز‪9‬ـ ـ= "ـ‪ .‬او ـد<ا ـ=‪+‬ـ د ـ) ه"ـ‪
M‬م ـگ‬
‫
‪XG‬ـش ‪.4‬ـار ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ R‬در ‪9‬ـ ‪+‬ـ)هـ 
ـس ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ و‬
‫ه‪.‬ـ[
< ‪5= 9‬ـ اهـ ‪ 96‬ـ
را ‪N4‬ـ ا‪9‬ـ ﯾـ
‪4‬ـان ـا‪K‬ـ&@ "ـ‪ .‬در اﯾ ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل‬
‫اـ‪N‬ـ
رات و ا‪G‬ـ
ب ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و از ( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ) او داد< ـ=‪+‬ـ د ا"ـ
ع ـ="ـ‪ .‬او‬
‫‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ‪C9‬ـ) ر‪9‬ـ| ‪5‬ـ د ـ
دق ـ=‪+‬ـ د و ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪5 R‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ در اﯾ د‪.9‬ـ
‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫اـ‪7‬ﺡـ
ت ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ= ﯾـ
‪4‬ــار ‪L9‬ـ
م ز‪9‬ـ = ‪4‬ـا (ـ د<هـ 
ـدم دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـاﯾ\ ‪K‬ـ
‪'G‬‬
‫‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ـﻁ ـ=‪5‬ـ اهـ ( ـ 
= روحهـ
ـ@ رـ‪
M‬ر از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا را دا‪+‬ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ا ـ
‪"9‬ـ درـ
‪4 =9‬ـا ‪ .4‬ـ
ر اﯾ د‪.9‬ـ
‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ـﻁ *‪.‬ـ ‪4‬ـا د@‬
‫ﯾـ 
‪4‬ـ) ‪6‬زاد &"ـ ا@‪.‬‬
‫ـ
هـ
‪9‬ـ
ـ=(ـ ا‪9‬ـ د‪.9‬ـ
و (ـ
رﯾـ{ ‪96‬ـا (‪..S‬ـ دهـ و‪G‬ـ= اﺡ ـ
ل اﯾ">ـ) او !"ـ‪ 
.‬ر "ـ‬
‫‪.*4‬ـ
ر ـ‪ $‬ا@‪ ( .‬ـ 
ـ= اـ
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ ا‪4‬ـ‪7‬غ &"ـ ﯾـ@ ‪4‬ـ) ‪3‬ـ ـ
د )‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=( وارد‬
‫اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ) هـﯾـ‪ Z‬از ‪9‬ـ~ادهـ 
ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ﯾـ‪M"( Z‬ـ &"ـ وارد ـ=ـ
زد (ـ

‫‪ 96‬ـ
را ‪4‬ـ) ‪K‬ـ را‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ه ‪,.‬ـ) زـ
ن &‪".‬ـ= ‪4‬ـا !"ـ‪ 
.‬رهـ 
ا‪ G‬ـ= و‪K‬ـ د دارد و‬
‫ه"ـ‪
M‬م ـا ر‪.‬ـن زـ
ن "ـ 
' هـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
(= ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ
‪6‬ن ‪3‬ـ‪.XO ،‬ـ&@‬
‫وا&ـ= ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪
>+6‬ر ـ=ـ
زد‪ .‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ اـ
(‪.‬ـ در ارا‪F‬ـ) دـﯾهـ 

‫اـ= ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ (‪1‬ـ
و(ـ= ‪9‬ـار‪9‬ـ‪( .‬ـ ‪.‬ـ)هـ 
اـ= (&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اـ
(‪.‬ـ ا ه ‪M‬ـ= ‪4‬ـ اـ
س‬
‫(&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬ـ ـ
د ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ و در@ ـ
‪"9‬ـ ﯾـ‪"4 Z‬ـ زرﯾ"ـ= ‪4‬ـ) هـ‪"( $‬ـ‪.‬ـ< ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪6 .‬ن‬
‫ـ ‪K‬ـ دات ا‪ G‬ـ= ه"ـ‪
M‬ـ= ‪4‬ـ)ـ ـدم ‪6‬ـ‪9‬ـ ـ) ‪4‬ـ) ـ‪ 96 Z‬ـ
‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ د‪ ،‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ)‬
‫&"ـ ﯾ@ در ‪
#‬ﯾ‪(.‬ـﯾ (ـ
ر و ‪#‬ـ د ﯾـ‪, Z‬ـ ر ﯾـ
‪.‬ـ
ر<ا ـار ــ) و ـ
د< ـاﯾـ= ‪Y‬ـ
‪'G‬‬
‫ ‪,‬ـ) ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫هـ اـ
د ا در زـ
ن ـ‪4‬ـ ‪O‬ـ)اش ‪+‬ـﯾ&ـ@ &"ـ را ‪4‬ـ
رهـ
و ‪4‬ـ
رهـ
‪4‬ـا ‪96‬ـ
ن ـ) ‪.#‬ـو‬
‫*‪.‬ـ ا ‪4‬ـ د‪9‬ـ ـر دا‪ .@+‬اﯾ ـ ا‪.9‬ـ ـ) ﺡ‪.‬ـ= ه*"ـ ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـا هـاﯾ@‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ)ـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ و‪G‬ـ= "ـ‪ 
u‬ه"ـ
ن ـ ا‪ .9‬ا را در ‪4‬ـ ــ)ا‪9‬ـ و‬
‫‪X‬ـل ‪4‬ـ) اـ ل ـ‪b‬اه' ـ
زـ
ن ﯾـ 
ـ) ـد<ا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ روح &"ـ ﯾـ@ و ‪.9‬ـو ا‪.M9‬ـ‪<R‬ا‬
‫ـ) در ‪3‬ـ اـ
د ا *ـ ‪G‬ـ= ـ=‪+‬ـ د ه ‪M‬ـ= زﯾـ ‪4‬ـ
ر "‪.M‬ـ اـ ل &‪X‬ـ
‪9‬ـ)‬
‫ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪9‬ـ
‪#‬ـﯾـ ‪,‬ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬در ‪.9‬ـ‪%‬ـ) اـ
(‪.‬ـ ا ه ‪,.‬ـ) اﯾ *‪k‬ـ ‪.G‬ـ@ را دار‪9‬ـ ـ)‬
‫ـ‪b‬اه' ‪K‬ـﯾـ ﯾـ
ـار و ـه"ـ‪h‬هـ 
اـار ‪"4‬ـ
‪"">9‬ـ‪ .‬در ‪3‬ـ ض اـ>
ر ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ( ـ 
ـ=‬
‫‪6‬دـ
را از ‪9‬ـ (‪%‬ـﯾـ =""ـ و ادرا ‪4‬ـ
‪(t‬ـ از ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
هـﯾـ) ـ=""ـ‪* .‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫ـ) ‪."4‬ـ
‪M9‬ـ‪b‬ار ا‪3‬ـ
دات ـ&' ‪4‬ـ د<ا‪9‬ـ از اﯾ"‪%‬ـ
ـ‪b‬ر ـد< و ا‪9‬ــ= از ‪5‬ـ د ‪4‬ـ 
ـ=‬
‫ ـ‪b‬ا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ‪&4 .‬ـهـ
‪N+‬ـ= از ـ
(ـ= ـ) ‪6‬ن ‪."4‬ـ
‪M9‬ـ‪R‬ار ادا ـد<‪ ،‬ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4‬ـ) ‪Xo‬ـ@‬
‫رـ
‪.9‬ـ< ا@‪ ( .‬ـ 
ـ= ـ‪b‬اه' ‪=3‬ر‪Y‬ـ‪]96 $‬ـ) ـ) ه*"ـ و *= ـ) ‪ 96‬ـ
را ‪"4‬ـ
‪ 9‬ـ
د<‪ ،‬از‬
‫ﯾـ‪X Z‬ـأ ‪K‬ـ
ر ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ 96 ،‬ـ‪ $‬ا ا@‪ .‬ا ز‪9‬ـ ـ= ا@‪K .‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ﺡ‪.‬ـ
ت‪6 .‬ن زـ
ن‬
‫‪4‬ـ) زود ـا ـ=رـ ـ) ا ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪4‬ـ
ور &"ـ ‪ K‬ـ
‪4 =9‬ـ) د‪.9‬ـ
&ــ= ـدد‪9 .‬ـ ع‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ‪6‬ن را ـ=‪#‬ـ‪b‬ﯾـد‪ .‬ا ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= ‪9‬ـ~ادهـ
و ‪,‬ـ رهـ
‪5‬ـ@ ‪5‬ـ اهــد‪.* .‬ـ در‬
‫ﺡـ
ل ‪6‬ـ
د< ‪+‬ـن ا@ (ـ

هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ اﯾ ‪.#‬ـ
م ‪ K‬ـ
‪9‬ـ= را ‪4‬ـ) ه ـ) ‪4‬ــ
‪9‬ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ه ـ) ‪K‬ـ
‪#‬ـُ از ‪%"K‬ـ
ل و درهـ‪ $‬رﯾـ‪N‬ـ‪4 =M‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬اﯾ زـ
ن ـا ـ=رـ زﯾـا‬
‫‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن ‪.4‬ـ\ از ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـان ‪.9‬ـ
ز دارد‪ .‬ﯾ&"ـ= ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ز‪.‬ـ ‪4‬ـ
ز‪G‬ـ‪GR‬ـ) و‬
‫‪,1,(6‬ـ
‪ 9‬ـ
=‪G‬ـزد و ‪+‬ـق و ‪Y‬ـب در ‪"K \(6‬ـ‪h‬هـ
=ـ ز‪9‬ـ‪ .‬د‪.9‬ـ
‪4‬ـ
ﯾـ ‪3‬ـ‪b‬اب ‪,>4‬ـ‬
‫زﯾـا ( ـ 
ـ= د‪.9‬ـ
‪4‬ـ
ﯾـ رهـ
‪+‬ـ د‪.‬‬
‫وـ= !"ـ‪ .‬ـ &‪.‬ـ@هـ
ﯾـ= در ‪4‬ـ(ـﯾ ‪5 >+‬ـ د ـار ــ)ا‪9‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫‪5‬ـ د را ‪4‬ـا ‪ 3‬ـ م ـ=‪"+‬ـ 
ـ
‪9‬ـ و ـ`ـ رﯾـ\ را ‪4‬ـا ( ـ
م د‪.9‬ـ
‪>+6‬ـ
ر ـ=ـ
زد‪ .‬او ‪4‬ـ)‬
‫وا‪.9 )C‬ـوهـ 
&"ـ اش ( ـ
م ‪9‬ـ 
ـ
ز ـ
رهـ
را ﯾ>‪X‬ـ
ر< ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
ﯾـ
ن ـ=رـ
‪9‬ـ و ـﺡ را‬

‫‪72‬‬

‫‪4‬ـا ( ـ 
ـ= ‪.‬ـ@هـ
‪4‬ــار ـ=ـ
زد‪^ .‬ـﺱ ‪9‬ـ ع ا‪*9‬ـ
ن در ( ـ 
ـ= ‪.‬ـ
رات ‪L9‬ـ
م‬
‫د‪.9‬ـ از ‪ \> ,‬و در ‪.‬ـهـ
رهـ
=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ﺱ ‪X9‬ـ
ﯾـ (ـ ر "ـ ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪6‬ن ‪Y‬ـ ل روﺡـ
‪9‬ـ= (‪.N‬ـ‪7‬ت او‬
‫ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪& .‬ـود از اـ
(‪.‬ـ ا ـ
‪"9‬ـ ‪6‬ن ‪5‬ـاـد ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د ـ) ا€ـﯾ@ (ـ د<هـ 

‫ـدـ= ـ ر ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪.*4‬ـ
ر "ـ‪ Z1‬از (ـ رات ‪ 3‬ـ ما‪9‬ـ و ‪96‬ـ‪9 M‬ـ) ـ) ـ
ﯾـا‪9‬ـ‬
‫ز‪9‬ـ ـ= ـ=""ـ و & ـ ‪ "( ًt‬ـ
ه*"ـ و ‪4‬ـا *ـ= ـ‪R‬اﺡ ـ= اﯾ‪%‬ـ
د ‪ 9‬ـ=""ـ‪=>, .‬‬
‫ـ) در ‪.‬ـ
ن ـ‪b‬اه' &ـ' و‪K‬ـ د دارد ‪9‬ـ
‪ =+‬از ‪3‬ـم ادرا ‪6‬ن ‪4‬ـ‪ =,N‬از ‪ 96‬ـ 
@ ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪9 ’3‬ـ
‪4‬ـ د ار(‪X‬ـ
‪O‬ـ
ت ـ=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫‪ >,‬اﯾ ‪ @*.9‬ـ) ‪+‬ـ
ـدان هـ ‪9‬ـ ع ـ‪b‬ه' ا‪3‬ـ
د ـ@ ‪4‬ــار ار(‪X‬ـ
ط ‪9‬ـار‪9‬ـ‬
‫‪>4‬ـ) ا‪
+ 'Y‬ﯾ*ـ) ا ‪"*.9‬ـ‪ .‬ا‪.# 'Y‬ـوان ـ&'‪ ،‬ا‪3‬ـ
دات ــ م ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
ور‬
‫دار‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
>ـ =""ـ اﯾ ا‪3‬ـ
دات ‪#‬ـ 
{ ( ـ 
ـ= ‪k‬ـ ا‪ G‬ـ 
ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= و‬
‫‪,‬ـ>‪7‬ت ‪6‬ن را =دهـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ از ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ دﯾـ
ه ـ 
ﯾ‪! Z‬ـ‪ 7‬ا ا"ـ
ع =""ـ‪ .‬در‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

#‬ﯾ‪ .‬اﯾ ‪.*4‬ـ
ر ‪C5‬ـ‪9‬ـ 
ا@ و ا‪XG‬ـ) دام ‪.9‬ـو ا@‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ !ـ‪ 7‬ا ه"ـ‪5= ) =
M‬ـ اهـ ‪.#‬ـ 
= ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان ‪4‬ــ
‪9‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
اﺡ‪.‬ـ
ط ‪\.#‬‬
‫‪4‬ـود‪& .‬ـود ـ
ﯾ ‪4‬ـ ‪."+‬ـن ه*"ـ زﯾـا در ‪6‬داب و رـ م ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪5‬ـ د ‪Y‬ـق ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ و‬
‫&ـ‪9‬ـ هـ !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ا‪X+‬ـ
< ا@‪9 .‬ـ
م ‪."4‬ـ
‪9‬ـ‪M‬ـ‪R‬ار ـ‪b‬ه' ‪ 96‬ـ
‪N4‬ـ‪ =,‬از (ـ
ر و ‪#‬ـ د‬
‫ز‪9‬ـ ـ=‪
+‬ن ‪,‬ـ) ا@ و ا ـ ‪N+‬ـ= در ـ رد !‪.‬ـ‪4 R‬ـ(ـ از ‪6‬ن ﺡ‪X‬ـ@ "ـ ‪C5‬ـ‪9‬ـ 

‫ا@‪4 .‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ا‪.‬ـ*@ ‪4‬ـ دن اـ ‪*K‬ـ را‪9‬ـ) ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ا‪.‬ـ*@ ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫اﯾ€ـ
ر "ـ و ‪.#‬ـ\ رود (ـ
‪.#‬ـ
م ا"ـ>
ر را ه ـ) ‪K‬ـ
‪*M4‬ـا‪9‬ـ‪.‬‬
‫او =دا‪9‬ـ ـ) ‪C5‬ـا‪ =O‬و‪K‬ـ د دارد زﯾـا ‪.9‬ـو از ( ـ 
ـ= ‪96‬ـ
ن ـ) ‪.#‬ـ]‪.‬ـ< در (&‪X‬ـ
ت‬
‫ـ‪b‬ه‪X‬ـ=ا‪9‬ـ ا‪1‬ـ
د< ="ـ (ـ
از ‪+‬ـ او رهـ
‪+‬ـ د‪ .‬ا‪ @*.‬هـ ‪O‬ـ ر ـ) ‪4‬ـ ا‪9‬ـ‬
‫ـ`ـ رﯾـ\ را ا‪%9‬ـ
م =دهـ و‪G‬ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ ـ) ز‪9‬ـ ـ= ا‪K‬ـ
ز< ‪ 9‬ـ=دهـ او هـ‪]96‬ـ) را ـ)‬
‫‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ ا =‪5‬ـ اهـ ا‪K‬ـا "ـ‪ .‬هـ‪"!$‬ـ‪ .‬ـ=دا‪9‬ـ ـ) ا ـ ا از او ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﯾـ‪% Z‬ـا‬
‫ا‪1‬ـ
د< "ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬در@ ‪5 \.#‬ـ اهـ ر@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ اه ‪.‬ـ= ‪= 9‬دهـ ‪4‬ـا 
‪XG‬ـ‬
‫ا‪*9‬ـ
‪=9‬اش !ـ) ا(‪1‬ـ 
ـ= اُـ زﯾـا ه‪.‬ـ[!‪.‬ـ‪(= 9 R‬ـ ا‪9‬ـ ـ
‪9‬ـ_ او ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او اه ‪.‬ـ= ‪= 9‬دهـ‬
‫ا ـ ه ـ)!‪.‬ـ‪ R‬د‪.9‬ـ 

داش را از او ‪.M4‬ـ‪9‬ـ‪ .‬ا ـ ه ـ)!‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از ‪5‬ـ دش از د@‬
‫‪4‬ـهـ اه ‪.‬ـ= ‪9‬ـارد ‪M‬ـ رـ
‪9‬ـن ‪.#‬ـ
م ا‪.‬‬
‫(ـ`‪.o‬ـ ‪. 3‬ـ‪ 2‬ـ
هـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ رو *= ـ) او را ‪N+‬ـ
ً ﯾـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ـ ‪K‬ـ د &"ـ در 
‪XG‬ـ‬
‫اـ ) روح( ‪#‬ﺱ از ‪,‬ـ دن !‪,‬ـ‪"& $‬ـ ‪+‬ـ
ن =‪".4‬ـ ‪.*4‬ـ
ر ‪@1M+‬ا‪.M9‬ـ‪ R‬ا@‪* .‬ـ
‪=9‬‬
‫ـ) ‪4‬ـون ا‪3‬ـ
د ‪4‬ـ) ا او را ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ &"ـ ﯾ@ ‪4‬ـ
‪"O‬ـ=اش ـ رد اﺡـام ـار =ده"ـ‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪9‬ـ
درا‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـ=(ـ ‪4 = K‬ـ) ‪ L3‬ـ@ &"ـ ـ
ه
‪9‬ـ

‪9‬ـ_ از اﯾ ‪+= 9‬ـ د ـ) اـاد‬
‫ـ
د ـا ا‪9‬ـ ار ُ‪ _,&,‬روﺡـ
‪ =9‬ـ) از او ـ
‪O‬ـ_ =‪+‬ـ د را ـ ‪K‬ـ) ‪,9‬ـ ‪9‬ـ‪4 .‬ـ) *ـ
‪9‬ـ=‬
‫ـ) ‪9‬ـ‪R‬د اـ
د ا ـ=‪6‬ﯾ"ـ و = ﯾ"ـ ‪6‬ـ
د<ا‪9‬ـ (ـ
(&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬او را ‪.#‬ـو ""ـ ‪1‬ـ) =‪+‬ـ د‬
‫(ـ
‪4‬ـ
‪>96‬ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت &"ـ دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ""ـ‪ .‬ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
!"ـ‪ .‬اـاد ـ‪Z‬‬
‫="ـ (ـ
&"ـ ﯾـ@ ‪ "#‬ـ
ن درو‪9‬ـ= ‪ 96‬ـ
‪+6‬ـ>
ر ‪+‬ـ د‪* .‬ـ
‪9‬ـ= ـ) !"ـ‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(ـ=‬
‫دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ ا‪Y‬ـ' ـﯾﺱهـ
‪ ،‬وا‪.‬ـ ﺡـ) ‪%"#‬ـ‪ $‬ه*"ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ در ـم اول &ـ
‪+‬ت‬
‫‪4‬ـ
اﯾ اـاد ‪
.*4‬ر ـ‪ $‬و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪56‬ـﯾ !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪%*K‬ـ ـان ـ ـ
د‬
‫ـ= ﯾـ‪.‬‬
‫ ﯾﺱهـ
ـا(ـ از "‪C‬ـ) ذه ه*"ـ ‪4‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ‪K‬ـ
دو ـ ( ـﯾ ‪""= 9‬ـ‪ .‬اﯾ‬
‫‪+‬ـ 
‪K‬ـ
دو ‪.‬ـ
< و ‪.1‬ـ =‪+‬ـ د زﯾـا ا ـ !"‪" .‬ـ ﺡ ـ
ً "‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪ .,#‬ـ
‪9‬ـ=اش‬
‫‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ـ=‪6‬ـ زد ـ) ا‪1‬ـ
د< از ‪K‬ـ
دو ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م هـ
ر ‪=3‬ر‪Y‬ـ‪ $‬اﯾ">ـ) !ـ)‬
‫ه*@ (ـ`‪.o‬ـا(ـ= = ـ‪b‬ار‪9‬ـ ـ) ‪5‬ـ ب ‪.9‬ـ*"ـ‪ .‬ا ـ از ‪K‬ـ
دو ـ ‪4‬ـا درـ
ن ﯾـ
ــ) ‪4‬ـ)‬
‫دﯾ‪M‬ـان ا‪1‬ـ
د< "ـ ا‪X+‬ـ
< ا@‪ .‬ه"ـ‪
M‬م درـ
ن ــ
ت ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ= اﯾ ا ا@ ) ‪ 3‬ـ‬
‫="ـ ‪9‬ـ) ‪K‬ـ
دو ـ) ‪ =,N4‬از ‪.9‬ـو ذه"ـ= ﯾـ
‪.9‬ـو ا@‪.‬‬
‫ه"ـ‪ ) =
M‬ـﯾﺱ ‪4‬ـ) اﯾ در‪K‬ـ) از (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ ‪9‬ـ
‪+= F‬ـ د ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪K‬ـ
ز< دهـ ا او را‬
‫‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ـ 
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾـ= ـار دهـ‪# .‬ﺱ او ‪4‬ـا ه ـ) ‪ُX‬ـل ‪4‬ـ) ه ـ) !‪.‬ـ‪+= R‬ـ د‪.‬‬
‫‪4‬ـا *ـ
‪9‬ـ= ـ) (ـ
‪4‬ـ_ ـ ا‪ .9‬ه*"ـ او ‪ُX‬ـل ‪4‬ـ) ـد (ـ
‪4‬ـ_ ـ
‪9‬ـ ن ـ=‪+‬ـ د ـ!ـ)‬
‫‪ 5‬دش اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪.9‬ـ*@‪4 .‬ـا اـاد ‪5‬ـ
رج از ـ
‪9‬ـ ن او ‪5‬ـ
رج از ‪6‬ن ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪4 .‬ـا ‪&ُe‬ـ‪1‬ـ
‪،‬‬
‫‪.&e‬ـ‪ u‬و ‪4‬ـا ـر(ـ "ـان ‪.*4‬ـ
ر ـ ‪5‬ـ اه‪4 C‬ـ د‪# .‬ﺱ او ‪4‬ـا ه ـ) ُ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ=‬
‫!‪.‬ـ‪R‬هـ
ـ=‪+‬ـ د (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ـدم ‪" Z‬ـ و در ـ رت ا>
ن ‪4‬ـ)ـ ـ
ه
‪9‬ـ
اـ
د‬
‫ا‪ 96 ،‬ـ
را هـاﯾـ@ "ـ‪4 .‬ـا ـﯾﺱ ز‪9‬ـ ـ= ﯾـ‪4 Z‬ـ
ز ‪ ".‬ـ
ﯾـ= =‪+‬ـ د ـ)‬
‫ا‪.#‬ـ‪R‬ودهـ 
ـ ار< (ـ
ـ ر را ‪4‬ـاﯾ\ ‪
>+6‬ر ـ=ـ
زد‪4 .‬ـ)‪K‬ـ 
اﯾ"ـ>) ﺡ‪.‬ـ@ را از ‪O‬ـﯾـ‪2‬‬
‫ـ 
ـ ذه"ـ= ‪%*K‬ـ "ـ‪ ،‬او ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل اـ ل ا‪4‬ـ و وا&= ا ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ه‪.‬ـ[
< ا‬
‫را در (ـ هُ ـ
ت ‪%*K‬ـ ‪.">9‬ـ زﯾـا ‪%96‬ـ
‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪.9‬ـو ا =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) هـ ‪9‬ـ ع ‪e‬ـ‪G7‬ـ= در ز‪9‬ـ ـ= !‪.‬ـ< ‪+‬ـ د‪.. .‬ـ ‪ 9‬ـ
‪19‬ـ (ﺡ@ (ـ`‪.o‬ـ‬
‫اﯾ (ـ هُـ‪$‬ا‪9‬ـ ـ) ‪ .4‬ـ د ـ=‪" ،‬ـ
هـ
ن و ‪4‬ـ=هــ= ز‪9‬ـ =‪+‬ـ
ن ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ار(‪X‬ـ
‪O‬ـ
ت ﺡ‪.‬ـﻁ‬
‫زﯾ*@ و ـ
د ـاﯾـ=‪+‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا ـ اـاد در ا د!ـ
ر ‪4‬ـ=هـ‪,4 =C‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪4‬ـا ‪ 96‬ـ
* ""ـ< ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪4 .‬ـ
ـا‪X‬ـ) و ‪4‬ـ
ور ـ
ه
‪9‬ـ
ا@ ) ‪6‬دـ= =(ـ ا‪9‬ـ‬

‫‪73‬‬

‫ز‪9‬ـ ـ= ‪K‬ـﯾـ دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ‪ .‬ـﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
ـ=(ـ ا‪9‬ـ روح را (‪.1‬ـ) "ـ و ( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) را‬
‫ـ) در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ـ
د ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ‪6‬ورد< ا@‪X4 ،‬ـ‪
,N‬ﯾـ‪ .‬او ‪4‬ـ) روح ﯾـ‪ Z‬هـف و ‪X‬ـ
رز<‬
‫‪K‬ـﯾـ ‪C3‬ـ
="ـ‪ .‬او !‪.‬ـ‪R‬هـ 
"ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ را ) ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـا ‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د ‪6‬ورد<‬
‫ا@‪4 ،‬ـاﯾ\ ‪>+6‬ـ
ر ـ=ـ
زد و !ـ‪ ( 7‬ـ 
ـ= (ـ رات درو‪.Y‬ـ ز‪9‬ـ ـ= را از ‪5‬ـ د دور‬
‫ـ=ـ
زد و ﺡ> ـ@ ا‪ G‬ـ= را ‪,‬ـ
هـ< ـ="ـ‪ ،‬دﯾ‪M‬ـ ‪.#‬ـو ‪C9‬ـ) ‪L9‬ـات دﯾ‪M‬ـان ‪ N9‬اهـ‬
‫‪4‬ـ د‪ .‬او ﺡ‪.‬ـ@ را =دا‪9‬ـ و ادرا ـ="ـ‪. 3 ) =* .‬ـ
ً ‪4‬ـ) درون ‪5‬ـ د ـ=‪M9‬ـد و !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪K‬ـ‪( R‬ـس و (ـ
رﯾ>ـ= و وﺡ‪".4= 9 @,‬ـ‪X9 ،‬ـ
ﯾـ واه ـ)ا دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ﯾـ
‪XG‬ـ
ن ‪5‬ـ د را‬
‫‪M4‬ـ‪R‬د‪>4 .‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ در ‪%*K‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
‪+
4‬ـ ) درون ' او ﺡ‪B‬ـ ر دارد‪ .‬اﯾ زـ
ن ا@ )‬
‫از ا و اهـاف ‪6‬ن در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
‪5‬ـ دش ‪ 6‬ـ
< ـ=‪+‬ـ د‪ .‬او =‪6‬ـ زد ) ‪ @&.XO‬ا‪ = G‬درو‪9‬ـ=اش‬
‫‪ 4‬او ‪
>+6‬ر ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ و اﯾ">ـ) دﯾ‪M‬ـ ه‪.‬ـ[
< اوـ
(\ را ‪4‬ـ
‪4‬ـ=(‪1‬ـ
و(= ^ـ ‪ N9‬اهـ ـد‪.‬‬
‫او =‪6‬ـ زد ـ) ه‪.‬ـ[ﺱ از ‪ @&.XO‬ا‪ G‬ـ= ‪
6‬هـ= ا ا‪5‬ـاج ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د و اﯾ ﻁ ‪5‬ـ د ا‪*9‬ـ
ن‬
‫ا@ ـ) ‪ 5‬ﯾ‪ ,‬را از ‪6‬ن ‪K‬ـا =ـ
زد‪ .‬اﯾ ا‪*9‬ـ
ن ا@ ـ) (ـ ر ـ="ـ (ـ
‪%96‬ـ
ﯾـ= ـ)‬
‫‪5‬ـ اـ)هـ 
‪4‬ـ= ـ ردش او را هـاﯾ@ =""ـ ‪6‬زادا‪9‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= "ـ و ‪3‬ـ ‪4‬ـ@ !"ـ‪.‬‬
‫رـ
ر را ‪".X9‬ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ا ـ ‪4‬ـ اﯾ اـ>
رش ‪#‬ـ 
‪,‬ـ
ر "ـ در واـ_ ز‪9‬ـ ـ=اش را در ﯾـ‪Z‬‬
‫روﯾـ 
‪. 3‬ـ‪ 2‬ﺡـ ر ـ
‪5‬ـ) ا@‪ .‬ا ـ (‪%‬ـ‪4‬ـ) دا‪5 *9‬ـ ﯾ\ وا&ـ=اش را دا‪+‬ـ)‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان اﺡ*ـ
س ‪19‬ـت ‪N9‬ـ اهـ ـد‪.‬‬
‫*ـ
‪ =9‬ـ) دارا هـ‪Ž+‬ـ&' ه*"ـ ا‪96 'Y‬ـا ‪4‬ـ

6‬هـ= ‪5‬ـ ﯾ\ و ادرا ‪5‬ـ ﯾ\‬
‫‪ ,S‬ش =ـ
ز‪9‬ـ‪ .‬ـد !"ـ‪"#= .‬ـارد ـ) ا ـ دارا ‪
6‬هـ=‪. e‬ـ ‪ 5‬ﯾ\ ‪+
4‬ـ ‪#‬ﺱ‬
‫‪5‬ـ د را ـ=‪"+‬ـ 
ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪q‬ﺱ)Žـ&‪ "( (ego‬ـ
ﺡـ ﯾـ
ت ‪5‬ـ دش را =‪"+‬ـ 
ـ‪9 ،‬ـ)‬
‫‪5‬ـ ﯾ‪ ,‬وا&ـ= و ﺡـ ﯾـ
ت ‪96‬ـا‪19 .‬ﺱ ﻁ دا‪ \9‬ا‪*9‬ـ
‪ =9‬و روا‪9‬ـ= دارد و ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً *ـ
‪) =9‬‬
‫در اﯾ ـﺡـ)ا‪9‬ـ دا‪5 \9‬ـ د را ‪4‬ـ
اـاد ـ ﻁ ‪K‬ـ 
&ـ) ‪.#‬ـاـ ن ‪5‬ـ د ـ
ﯾ*) ـ=""ـ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ< اـ ل روا‪9‬ـ= و ‪K‬ـ 
&ـ)‪"+‬ـ 
= ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) روان ا‪*9‬ـ
ن =‪"+
4‬ـ و ‪ UN+‬ا‪4 'Y‬ـ)‬
‫ـﺡـ) ‪Y‬ـور‪.6‬ـ‪ R‬ـ=رـ و (ـ ر ="ـ ) !"ـ‪ .‬ﺡـ
د‪o‬ـ)ا ‪4‬ـا او و ‪K‬ـ 
&ـ)اش رُخ‬
‫‪ N9‬اهـ داد‪4 .‬ـ) ‪.4‬ـ
ن دﯾ‪M‬ـ او ‪4‬ـ) ـﺡـ)ي ‪ 4
,‬ـ= از ـ‪.e‬ـ
ت واهـ= در ـ رد ﺡ‪B‬ـ ر‬
‫‪.1.‬ـ
(ـ= ‪5‬ـ
ص در ‪5‬ـ دش =رـ ـ) ‪> 3‬ـد‪+‬ـ
ن ــ
ً ‪#‬ـ ‪+‬ـ
‪9‬ـن ﺡـ‪ @.‬در !"‪.‬‬
‫ـ ارد ا@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ‪.e‬ـ) وﺡـت ـ) ـار ا@ ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
ن و ‪ 3‬ـد ‪6‬ن را در‬
‫‪4‬ـ ‪.‬ـد‪ ،‬دور‪ 9‬ـ
ﯾ= ‪5‬ـ
رقا‪&G‬ـ
د< و ـ قا‪&G‬ـ
د< ‪.9‬ـو"ـ دارد‪* .‬ـ= ـ) ‪ُK‬ـأت "ـ !"ـ‪.‬‬
‫ـ‪.e‬ـ)ا را (‪%‬ـ‪4‬ـ) "ـ ‪4‬ـ) زود ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ‪4‬ـ) @ !‪.‬ـ‪.*4 R‬ـ
ر ‪.L3‬ـ‪($‬ـ از ادرا‬
‫هـاﯾـ@ ـ=‪+‬ـ د زﯾـا او را ‪4‬ـ)  ا راه‪X‬ـ ـ="ـ‪ .‬دا‪K +‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ"ـ= ‪e‬ـورت‬
‫ـ=ﯾـ
‪4‬ـ زﯾـا ا ـ او ـ ‪K‬ـ د اـا‪O‬ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ ز‪9‬ـ = ‪3‬ـ
د را (ـ ="ـ (ـ
ـ ‪+‬ـ)‬
‫‪+ .,9‬ـ د‪ .‬ا ـ اﯾ را ‪.Y‬ـ > ‪.4‬ـ
‪4‬ـ ‪6‬رـ
ن ‪5‬ـ د را ـ 
ـ‪ ً7‬رهـ
ـ="ـ و ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـون‬
‫ﺡـ>= را ه ـا< ‪4‬ـ
( ـ 
= ‪9‬ـ
‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـهـ
ﯾ\ در ‪. = \.#‬ـد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ (" ـ
را< ﺡ‬
‫‪ =N+‬و ا‪ K‬ـ
‪ =3‬اﯾ ا@ ) ‪.‬ـ
‪9‬ـ)رو "ـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)ـ ر(ـ=‬
‫(‪X‬ـﯾ و (&ـﯾ ‪+‬ـح دهـ ـ) ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪6‬ن را ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ
هـ= ‪ +‬ـ
ﯾ اـ= ‪96‬ـا ـﺡ ‬
‫ـد< و =زُداﯾـ‪.‬‬
‫ه"‪
M‬ـ= ) ا‪*9‬ـ
ن =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪&.XO‬ـ= ‪4‬ـ
(ـ ﯾـ ‪5‬ـا زدود<اش ـ‪b‬ران "ـ‪،‬‬
‫ه ‪,.‬ـ) ه ـا< ‪4‬ـ
دـ
وردهـ 
ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ= و ‪.‬ـ 
= ( ـن ‪3‬ـ ‪5‬ـ دش ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬هـ‬
‫ـ‪b‬ه‪X‬ـ= در ( ـ 
= د‪.9‬ـ
‪4‬ـ) هـ‪R‬اران ‪( >+‬ﺡـ ل ﯾـ 
ـ) ا@ (ـ
‪4‬ـ ا‪9‬ـ "ـ 
' (ـ ر ا‪*9‬ـ
ن‬
‫از ا‪9‬ـ اع ‪N‬ـ‪5 u‬ـاﯾـ
‪9‬ـ= ـ) ‪%*K‬ـ ="ـ‪ ،‬ـار ‪.‬ـد‪ ( .‬ـ 
ـ= اﯾ" ـ
‪+‬ـ اهـ ا@‬
‫‪4‬ـا ‪.9‬ـ
ز ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪]96‬ـ) ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ز‪9‬ـ ـ= ‪6‬زـ
ﯾ‪"+ =,‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬اـ
‪.‬ـ
‪9‬ـ)رو‬
‫(ـ ﻁ ا*‪.‬ـ ـ) "ـ‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪3‬ـ
ﯾـ (&ـ'‪.6‬ـ‪+= R‬ـ د ـ 
ـ = ـدد‪ .‬در ‪.3‬ـﺡـ
ل ا ـ‬
‫*= ـ ‪K‬ـ) ‪C*1‬ـ)هـ 
ـ‪b‬اه' &ـ' ‪+‬ـ د & ـ ‪4 ًt‬ـ) ‪9‬ـ ‪3‬ـ= از ادرا ا ر‪.‬ـ<‬
‫ا@‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ‪"N‬ـا‪9‬ـ= و ‪4‬ـ ـ‪R‬ار ‪ 9‬ـ
ﯾ‪,‬ـ
ت ُـ ا@ و‪G‬ـ= ا را ‪ 9‬ـ=(ـ ان در ـ‪7‬م‬
‫‪6‬ورد‪ .‬ـ!ـ)
هـ= اوـ
ت ‪K‬ـ <ا از (ـ
وﯾـ و ا&ـ
رات (ـ ﻁ اـ
(‪.‬ـ ا ‪4‬ـ)ـ
ر ‪4‬ـد<‬
‫=‪ +‬د‪ >, .‬در اﯾ"‪%‬ـ
ا@ ) ا‪1‬ـ
د< از ﯾـ‪ Z‬ز‪4‬ـ
ن ـ‪ =7‬در واـ_ (‪L‬ـ
هـات ا@ و‬
‫ه ‪.‬ـ ‪ 9‬ـ
ﯾـ
‪9‬ـ‪M‬ـ ‪ .N‬ـ
ﯾـ= ا@ ) ‪4‬ـا ا‪9‬ـ
ل ﯾـ‪( Z‬ـ ﯾـ €‪X‬ـ@ در &ـ= ا ‪4‬ـ اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن و‪K‬ـ د دارد‪1* .‬ـ) و ـ‪b‬ه'‪ ،‬ـ ـ
د را ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
‪9‬ـ= "‪1‬ـ= (&ـﯾـ‪""= u‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ﯾـ‪Z‬‬
‫‪6‬ن را ">ـ ‪ 9‬ـ=‪9 +‬ـ و‪G‬ـ= هـ دو ا‪"! 'Y‬ـ‪ 9 .‬ـ
ﯾـ
ن =""ـ ـ) و‪K‬ـ د ﺡ‪.‬ـ@‪ ،‬وا&‪.‬ـ@‬
‫‪9‬ـارد‪ .‬در واـ_ ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع واژ<‪9‬ـ 
ـ)ا ـ) ‪.4‬ـ
‪M9‬ـ و‪K‬ـ د ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ
‪+‬ـ در ‪ 96‬ـ
‪.9‬ـ*@‪.‬‬
‫ه"ـ‪ =
M‬ـ) !ـ‪ 7‬از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا ‪4‬ـ) وا&ـ= ‪4‬ـ دن ﺡ‪.‬ـ@ و (&ـ
‪.4‬ـ ‪.*4‬ـ
ر زﯾـ
د ‪6‬ن ‪+= <
6‬ـ د‬
‫از ‪ ,S‬ش ‪+‬ـن او در اﯾ ـ رد ‪K‬ـ ‪.‬ـ =‪+‬ـ د‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن (ـ‪7‬ش ="ـ ‪4‬ـ) ' ﺡ‪.‬ـ@‬
‫‪4‬ــ و‪G‬ـ= ه ‪,.‬ـ) *‪1‬ـ) و ـ‪b‬ه' ‪4‬ـ) ‪9‬ـ ‪3‬ـ= ـ
‪9‬ـ_ او =‪+‬ـ ‪9‬ـ زﯾـا ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ‬
‫ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) درﯾـ 
@ ذه"ـ= از ‪6‬ن دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ >, .‬ز‪4‬ـ
ن ه ‪ .‬ا@ زﯾـا ‪4‬ـا ‪.4‬ـ
ن ‪5‬ـ د‬
‫‪4‬ـ)ـ رت ـ
ت ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ
ر‪K‬ـ= ‪4‬ـ)رو ـو ذه"ـ= ـار ــ) ا@‪ .‬از ‪%96‬ـ
ـ)‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ ـ`ورا ـو ذه ا@ ‪ 9‬ـ=(ـ ان ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از درﯾـ 
@ درو‪9‬ـ= ‪4‬ـان د@ ﯾـ 
@‪.‬‬
‫‪ )4‬ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ) ا"ـ>
ر را =( ان ــ ‪E‬ـ رت ‪J‬ـ وﯾـان ــ ‪9‬ـ 
‪.‬ـ‪ .‬زﯾـا ‪4‬ـا ـ دهـ‪+‬‬
‫‪ Buddhi‬ﯾ&"ـ= >
‪.9‬ـ‪R‬م ذه ) (‪ U.N,‬و ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ ="ـ‪.Y ،‬ـ ـ
‪ 4‬دـ=‬
‫ا@‪R .‬ـ‪D‬ـ ‪.9
> Chitha‬ـ‪ =R‬ا@ ) از ا‪
>+‬ل و زﯾ‪X‬ـ
ﯾ=هـ
ﯾـ
ددا‪4 @+‬ـدار ="ـ و‬

‫‪74‬‬

‫اﯾهـ
را وا&ـ= =‪".4‬ـ و‪G‬ـ= ـ
در ‪.9‬ـ*@ ‪4‬ـ) ‪4‬ـ دهـ= " ـ
زد و ـ ـ س ‪> 3‬ـد دﯾ‪M‬ـ‬
‫ذه ا@ ) ‪4‬ـ) ‪6‬ن ـ
د< ‪ )>,‬ذه"ـ= )‪.9‬ـو ذه ‪3‬ـ
‪G‬ـ‪ = ( $‬ـ ﯾ"ـ و ـرت درﯾـ 
@‬
‫اﺡ* 
ـ
ت و ـ‪<R‬هـ
را دارد‪4 .‬ـ ده= >ـ =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ
ﯾـ (‪ U.N,‬دهـ و ( ‪.‬ـ‪.M4 $‬ـد !ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪4 R‬ـ)‪3‬ـ" ان ‪ 4‬ـﯾ ‪& >+‬ــ=اش ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪5‬ـ
ر‪K‬ـ= "ـ 
'(ـ ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ‪>,‬‬
‫در ه ‪K.‬ـ
ا@ ) ذه ا‪K‬ـ
ز< ‪= 9‬دهـ !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) ‪.Y‬ـ از ‪5‬ـ دش ‪ 3‬ـ "ـ‪4 .‬ـ
‪’3‬‬
‫=‪+‬ـ د ا‪*9‬ـ
ن ز‪9‬ـ ـ= ‪X"K‬ـ‪ =,‬را ‪.*4‬ـ
ر ‪*5‬ـ) ""ـ< و ‪ >,‬ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫او@ ) در‪5‬ـ ا@ (ـوﯾ ـ ا‪ .9‬و ‪4‬ــار ﺡـ ق و *= ) ﺡـ 
= ‪6‬ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ را‪،‬‬
‫="ـ‪ .‬ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) هـ !‪.‬ـ‪ \.4 R‬از اﯾ ‪4‬ـا ادرا و ﺡـ اس او ‪.*4‬ـ
ر "‪ .M‬ا@‪ .‬اﯾ‬
‫ه ـ
ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ا‪ @*.‬را ـد ‪5‬ـ 
ـ= =ـ
زد زﯾـا او در ا ـار ــ) و هـ‪."!$‬‬
‫در ا‪&4‬ـ
د ‪X"K‬ـ‪ =,‬ز‪9‬ـ ـ= ="ـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ ) ه"ـ‪ ) =
M‬ﯾ‪ Z‬ﺡ>ـ @ ‪>,‬‬
‫‪o‬ـو( "ـان‪ ،‬دو‪ @G‬ﯾـ
ــ
‪9‬ـواﯾـ= ﺡ>ـ‪4 $‬ــار ـﺡ از ‪O‬ـﯾـ‪4 2‬ــار ـ ا‪.*4 .9‬ـ
ر‬
‫‪N‬ـ= =دهـ‪ ،‬هـ ـ‪ R‬ـﺡ و ‪6‬را\ ‪4‬ــار ‪+= 9‬ـ د‪.‬‬
‫هـ ا‪= =*.‬دا‪9‬ـ اﯾ ‪9‬ـ ع ـﺡ و ‪9‬ـ‪
L‬م ‪
Q‬هـ دﯾـ ﯾـ
زود د!ـ
ر ‪SG‬ـ‪R‬ش و ا‪X+‬ـ
هـ
(ـ=‬
‫=‪ +‬د و در ‪%.9‬ـ) ‪7>,‬ت ‪.*4‬ـ
ر =‪6‬ـﯾ"ـ ـ) "‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
‪4‬ـ د ‪ 5‬دش =‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ‬
‫ر‪4‬ـ‪4 =C‬ـ) ـ
د و ‪o6‬ـ
ر ‪6‬ن ‪9‬ـارد‪ .‬در واـ_ اـ ا@ ـ) از (ـ د<هـ 
ـدم ‪4‬ـ) ‪5‬ـ
‪O‬ـ‬
‫"ـ 
ـ_ ‪5‬ـ دش ا‪1‬ـ
د< ="ـ و ﺡـ 
= ‪6‬ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) &= در ‪4‬ـ) دام ا‪9‬ـا‪ 5‬روح‬
‫و ذه هـ ـد * را دارد‪.&X( .‬ـ@ از ﯾ‪ ،\. Z‬ه ‪,.‬ـ) اـ ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪4= 9‬ـ
‪+‬ـ ‪>4‬ـ)‬
‫ا‪ 'Y‬اـ ا‪ K‬ـ
‪3‬ـ= ا@ و ‪4‬ـ) ـد ارز‪ +‬ـ
ﯾـ= ‪C3‬ـ
‪"= 9‬ـ‪.`( @ K .‬ـ‪ ،‬ـد ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫"ﺡـاً ‪4‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ
ا (>‪.‬ـ) "ـ‪ .‬اـار ـ) د‪.9‬ـ ‪.9‬ـ*@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪."4‬ـ
ن &"ـ !ـ‪7‬‬
‫ا را ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ ع اـ ‪S‬ـورا‪9‬ـ) و ﯾـ
‪F6‬ـ‪ .‬ـ‪b‬اه' &ـ'‪4 ،‬ـ) زا‪9‬ـ در‪ 9‬ـ=‪6‬ورد‪ .‬د‪.G‬ـ\ ﯾ‪Z‬‬
‫هُ‪.,‬ـ
ر ا@ ـ) از را< (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪4‬ـ)د@ ‪6‬ـ< و هـ‪"!$‬ـ‪%( .‬ـ‪4‬ـ) *ـ‪ $‬ﯾ‪ Z‬ار(‪X‬ـ
ط‬
‫‪4‬ـ
‪>+‬ـ < ـد و (ـ
‪4‬ـ ‪.4‬ـ !ـ‪ 7‬و ـ
ه
‪9‬ـ
ا@‪ .‬اﯾ اـ ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>=‪،‬‬
‫"‪C‬ـ‪ 2‬و اـ‪t‬ل و ‪"]96‬ـ
ن ) ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪6‬ن ‪"+6‬ـ
ا@‪9 ،‬ـارد‪ .‬و‪G‬ـ= ( ـ 
= ‪6‬ن‬
‫ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= ا ا@‪.‬‬
‫( ـ
ﯾـ‪ R‬رو‪"+‬ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪]96 .4‬ـ) ) در ا"ـ>
ر ‪e‬ـور و ‪]96‬ـ) ـ) ا(‪1‬ـ 
= ا@‪ ،‬ـ
‪+ F‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪.XO‬ـ&= دـﯾ ا ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ﺡ‪1‬ـ
‪+ @Q‬ـ< ا@ (ـ
"ـ 
' روحهـ
ﯾـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ‬
‫ـ) از ‪Y6‬ـ
ز ه*ـ= (ـ
‪4‬ـ)ﺡـ
ل ‪4‬ـان ‪.‬ـ"ـ‪ .‬اﯾ ـ رد ‪4‬ـ‪ N‬ص در ـ رد ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
‪.F‬‬
‫ـق ="ـ‪.*4 .‬ـ
ر ‪4‬ـ) ‪6‬ن ـا ‪5‬ـ ا‪9‬ـ< ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ و‪4 =G‬ـ) زود &ـود =(ـ ا‪"9‬ـ‬
‫‪96‬ـا ادرا و درﯾـ 
@ ""ـ‪ .‬اﯾ روحهـ
‪ 6‬ـ
ه=هـ
ﯾـ= ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ) ـ ا ‪4‬ـ
ز ه*"ـ (ـ

‫هُ‪.,‬ـ
ر ‪4‬ـ)د@ ‪6‬ور‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ .F
#‬ﯾـ
هـ ‪K‬ـ
ـ) روح ‪t‬زم ا@‪5 ،‬ـ@‬
‫=""ـ‪ .‬هـ !ـ‪ 7‬ا ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪4‬ـ‪R‬ار ا‪%9‬ـ
م ـ 
ـ ‪o6‬ـ
ر &"ـ ا را در ﺡ‪C.‬ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت‬
‫‪#‬ـ ‪.+‬ـ< و رـ‪K R‬ـ‪b‬ب "ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـا‪9‬ـ (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت &"ـ ‪4‬ـ دو دـ)ا‪9‬ـ ـ) هـ دو در‬
‫‪o6‬ـ
ر ا ﯾـ 
@ =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬اول (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت &"ـ ‪4‬ـو‪ =9‬و دوم از ‪9‬ـ ع درو‪9‬ـ= =‪4‬ـ
‪"+‬ـ ) هـ‬
‫دو ادرا (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت 
ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ=ا‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ)‪O‬ـُق ‪1‬ـ
و(ـ= ‪4‬ـان د@‬
‫=ﯾـ
‪4‬ـ‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪4‬ـو‪9‬ـ= ه
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ) از ا \ &ـ م ا@ ‪9‬ـ‪
M‬ه= ‪.4‬ـو‪9‬ـ= و (ـ ﻁ‬
‫ﺡـ اس ‪.‬ـ‪R‬ﯾ>ـ= ‪4‬ـ) د‪.9‬ـ 
‪5‬ـ
ر‪K‬ـ= ‪ @ K‬ﯾ 
(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪4‬ـ‪R‬رگ ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ= ا@‪.‬‬
‫روش درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ) @ دا‪!= 5‬ـ‪5‬ـ و از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ﺡـ اس و !‪,‬ـ‪ $‬درو‪9‬ـ= ‪ @ K‬ﯾـ 

‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪.L3‬ـ‪ $‬ا‪ G‬ـ= در رأس و ـ`ورا ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪ =9‬ا@‪&.XO .‬ـ
ً اﯾ ‪9‬ـ ع (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫ُ ـ‪($‬ـ از روش (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪4‬ـو‪9‬ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬در ‪.‬ـ (ـ
رﯾـ{ ‪,4‬ـ اﯾ ‪9‬ـ ع (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت "‪`,‬‬
‫اـ= ( ‪.‬ـ‪. $‬ـهـ 
* و (‪..S‬ـات و روﯾـادهـ
و ‪.‬ـ@هـ
‪4‬ـ د< ا@‪.‬‬
‫‪ %*K‬ـ ‪4‬ـو‪M9‬ـا ‪4‬ـ
رـ
ر ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= ‪5‬ـ د ـ) ‪+‬ـ 
ﺡـ اس ‪5‬ـ
ر‪ =K‬ا@‪ ،‬ه ـ
ن ‪ K‬ـ
‪ =9‬را‬
‫‪
,‬هـ< ="ـ ـ) ‪3‬ـ 
ـ) ـدم ‪.9‬ـ‪4 R‬ـ) ـ رت €ـ در‪5‬ـ
ن‪^( ،‬ـ)هـ
‪K ،‬ـ
د<هـ 
‪ @N‬و‬
‫‪ X‬ـ
ن "ـ
زل =‪"".4‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= او ‪3‬ـ‪7‬و< ‪4‬ـ اﯾ" ـ
!‪.‬ـ‪ R‬را =‪".4‬ـ ـ) ـدم ‪3‬ـ
د ‪"".4= 9‬ـ‪.‬‬
‫او ‪
,‬هـ< ="ـ اﯾ ا‪.+‬ـ
از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا ‪4‬ـ) ـ ر(ـ= اﺡـ
‪G‬ـ) =‪9 +‬ـ ـ) ﺡـ اس او را‬
‫"ـ ر ""ـ‪.*4 .‬ـ
ر از اـاد ـ) ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪9‬ـ
م ـ ـ= و ‪K‬ـ ﯾ"ـ< ‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪ 9‬ـ
د<ا‪9‬ـ‪ ،‬اﯾ ‪9‬ـ ع‬
‫(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت را در در‪XG \,5‬ـ) ‪ 13‬ـ
و !ـ ب و "ـ‪ h‬ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪9‬ـ ع ‪.‬ـ
ن ‪4‬ـون ـا‬
‫ه ‪,.‬ـ) ا‪ Q‬ـ
ر دا‪+‬ـ)ا‪9‬ـ‪5 ،‬ـاو‪9‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ا@‪.‬‬
‫‪ K‬ﯾ"ـ< ‪4‬ـون ـا (ـ ا‪9‬ـ
ﯾـ= دا‪ *9‬و ( ـ
ﯾـ‪ R‬ا از !‪.‬ـ‪R‬هـ 
ز‪9‬ـ = را دارا ا@‪ .‬در ‪.3‬ـ‬
‫ﺡـ
ل =‪".4‬ـ ) ا ه ـ
ن ‪K‬ـ
ن و روان ( ـ 
= !‪.‬ـ‪R‬هـ 
ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ .‬ه ‪ .‬او را ـا(ـ از‬
‫ا‪*9‬ـ
ن & ـ ‪4= =G‬ـد ـ) ادرا ﺡ‪ p‬او ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ـ 
ـ= ‪.9‬ـ*@ (ـ
ا را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان‬
‫ُ‪.‬ـ@ ﯾـ
ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ= ‪,‬ـ
هـ< "ـ‪ .‬اﯾ ادرا ‪3‬ـ
رف ‪4‬ـون ـا ـا(ـ از ‪
6‬هـ=‬
‫‪3‬ـ‪97‬ـ=اﺡ*ـ 
= رـ) و وارد ـ <ي ادرا ‪ 1‬ـ م ـاﯾـ= =‪ +‬د‪ .‬ا ـ!ـ) ( ـ
ﯾـ‪ .4 R‬ا و‬
‫اﯾ ـ ‪9‬ـ) ـ ارد ه"ـ ز 
‪ ً7‬از ‪.4‬ـ ‪9‬ــ) ا@‪3 .‬ـ
رف ‪4‬ـون ـا & ـ ‪ =* ًt‬ا@ ـ) ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ
هـ‪ $‬ﯾ>ـ= =دا‪9‬ـ ــ €ـ‪3 ً7‬ـ‪ u‬ه ـ
‪9‬ـ
ً "ـ‪ h‬ا@ ــ ـ!ـ) هـ دو ‪4‬ـ
هـ‪$‬‬
‫‪1‬ـ
و("ـ‪Y .‬ـ
‪XG‬ـ
اﯾهـ
‪&+‬ـا‪ ،‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾ*‪.‬ه
‪ ،‬و ‪ 9‬ﯾ*"ـ
ن ـ‪b‬ه‪X‬ـ=ا‪9‬ـ‪]96 .‬ـ) ـ) ا‪ Q‬ـ
ر‬
‫=دار‪9‬ـ 
ـ‪" ً7‬ـ 
‪ p‬ا@ و در واـ_ ‪S‬ـ
ﯾـ هـ‪ $‬ـ=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= "ـ 
‪ p‬ـ ﯾـ= ﯾـ>= از‬
‫ُ‪N,‬ـ
ت راﯾـ| ( ـ
م ‪3‬ــ
ا@‪ .‬زﯾـا !ـ‪4 7‬ـ
‪"3‬ـ 
ـ و ‪.9‬ـو روا‪9‬ـ= ـ ا‪K‬ـ) ا@ ـ)‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪.9‬ـو ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) =‪+‬ـ د‪ .‬ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ
راز و رـ‪ R‬و ("ـ 
‪ p‬ـ و 
ر دارد زﯾـا‬

‫‪75‬‬

‫ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬در ‪ K‬ـ
ن او دارا دو
‪9‬ـ‪ =M‬ا@‪ .‬ه ‪ ),.‬دو رو >ـ) را ‪ 9‬ـ
ﯾ\ =دهـ (ـ

‫‪.].#‬ـ ـ= و ـ در ُ ـ= ‪.4‬ـ}ـﯾ"ـ‪4 .‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ـ) هـ ‪3‬ـ
رـ= در ـ رد‬
‫ـ
‪K‬ـاهـ 
 ـ
د ‪k‬ـ ال ـ="ـ‪ .‬اﯾ دو
‪9‬ـ‪ =M‬ا@ ـ) ‪k‬ـ ا‪t‬ت را ‪4‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د زﯾـا‬
‫&ـود در ‪C‬ـﺡ ‪ 6‬ـ
هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= =(ـ ا‪"9‬ـ دو و‪K‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= را ادرا ""ـ‪.‬‬
‫‪3‬ـ
رف ا‪.‬ـ*@ ‪.9‬ـ*@ زﯾـا ا‪.‬ـ*@ ‪.9‬ـ‪ R‬ه‪.‬ـ[
< ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ﯾـ‪3 Z‬ـ
رف ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪3 .‬ـ
رف *ـ=‬
‫ا@ ـ) ه‪.‬ـ[
< ـا(ـ از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ذه"ـ= ‪9‬ــ) ا@‪ .‬او ‪4‬ـ
اـار &"ـ ‪ K‬ـ
‪9‬ـ= روا‪9‬ـ=‬
‫ـ ا‪K‬ـ) ا@‪ K .‬ـ
‪ 9‬ـ 
وا&ـ= ـ
د ـ) ـا(ـ از ا( ـ
‪G‬ـ واـ_ ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ ‪.].#‬ـ ـ= و راز‬
‫و رـ‪9 R‬ـار‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ه ـ
‪ =9‬ه*"ـ ـ) ه*"ـ‪"3 .‬ـ ُ= اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ه ـ
‪9‬ـ
ﺡ‪.‬ـ@‬
‫ا@‪ .‬وـ= *= وارد اﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
‪+‬ـ و ‪5‬ـ د را در ﯾـ>= از "ـ
‪6 2O‬ن *ـ ـ
‪@5‬‬
‫‪,N4‬ـ= از ‪ 96‬ـ
=‪+‬ـ د و ه‪.‬ـ[
< ا"ـ‪
C‬ق ‪"= 9‬ـ‪ .‬ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ه ـ
ن ـ ‪9‬ـ)ا‪9‬ـ ـ)‬
‫ه*"ـ‪ ،‬زﯾـا اﯾ ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـاﯾ‪,‬ـ
ن "ـ 
' و ‪+‬ـ
ﯾ*ـ) ا@‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪k‬ـ ال ‪"= 9‬ـ‪،‬‬
‫ه‪.‬ـ[
< ‪5‬ـ د را در ‪.‬ـ اـار ز‪9‬ـ ـ= ‪"= 9‬ـ ‪>4‬ـ) ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـ)ﺡـ
ل ‪5‬ـ دش = ـ‪b‬ارد‪.‬‬
‫او ـ=دا‪9‬ـ ـ) ‪3‬ـ
رف ‪4‬ـون ـا ـ ‪K‬ـ د روان‪#‬ـور ا@ ـ) ‪.4‬ـت ‪.4‬ـ‪,‬ـ از ‪K‬ـ ﯾ"ـ
ن‬
‫ﯾـ 
ـ) ا@ و در ‪ .9‬ـ) را< ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) "‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪ $‬ا@‪ .‬اﯾ ه ـ
‪9‬ـ
(‪%‬ـ‪4‬ـ) رو‪>1"+‬ـــ‬
‫اﺡ*ـ 
= ا@‪ .‬او (" ـ
!‪.‬ـ‪ R‬را =‪".4‬ـ ـ) *ـ‪ $‬و ﺡـ
‪e‬ـ ا@‪, .‬ـ
هـ< د‪.9‬ـ

‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﺡ‪.‬ـ@ واﺡـ ‪%‬ـ= و ‪4‬ـ) وﺡـت ر‪.‬ـ< ا@‪4 .‬ـ‪5‬ـ= اﯾ ﺡ‪.‬ـ@ واﺡـ را‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪5‬ـا =‪"#‬ـار‪9‬ـ و دﯾ‪M‬ـان اﯾ ـ ‪9‬ـ) ‪"*.9‬ـ و ه ‪M‬ـ= اﯾ ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ)هـ
‪4‬ـ) ا وـ‬
‫=‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ ـ!ـ) در ا€ـ ‪K‬ـ اـ_ اﯾ ‪9‬ـ ع (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت "‪%‬ـ ‪4‬ـ) ‪$‬ـ ‪D‬ـ‪4‬اﯾﺱـ"‪) Pantheism‬ـ‪.e‬ـ)ا ـ)‬
‫‪5‬ـا را ـ' از از ‪.‬ـ) ‪.9‬ـوهـ
و ‪#‬ـﯾـ<ه 
‪&.XO‬ـ= ـ=دا‪9‬ـ( ـ=‪+‬ـ د‪ .‬از ‪O‬ــ= (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـد‬
‫‪4‬ـون ـا در ‪Y6 @ K‬ـ
ز را< ا ‪.*4‬ـ
ر ُ ـ‪ $‬ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ‪6‬ن ـ ‪9‬ـ) ـ) ‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ ـ‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ= را< ‪.9‬ـ*@‪ .‬ـ ‪.‬ـ@ درو‪9‬ـ= ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ‪5‬ـ 
ـ ش ـ
‪5‬ـ ( ـ 
ـ= ﺡـ اس ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‬
‫در ‪
6‬هـ= ـد دارد‪ .‬ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪3‬ـ
د >ـ =""ـ اﯾـ
ر ‪.*4‬ـ
ر ـ
د< ا@‪ > .‬ا@‬
‫*= ‪4‬ـ ا‪9‬ـ !‪$,‬هـ
و ـ شهـ
ﯾ\ را ‪"X4‬ـد و ‪ \*19‬را هـ‪ $‬ﺡ‪X‬ـﺱ "ـ‪(= .‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ

‫‪ *4‬دهـ
ن و ‪5‬ـ
‪G‬ـ= ‪9‬ـ‪ <
M‬دا‪>+ +‬ـ‪K $‬ـ ـ < !‪,‬ـ
ﯾـ=اش را هـ‪.M4 $‬ـد و‪ =G‬ـد‬
‫‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ)ـ
د ـ= ـ
‪9‬ـ_ ﺡـ اس ‪*t‬ـ) ‪5‬ـ د ‪,4‬ـ د زﯾـا رهـ
‪+‬ـن از ﺡـ اس ار
‪.9‬ـ‪Z‬‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪ >,‬ا@‪ .‬و‪G‬ـ= ـ
ر ـ) !ـ‪%( '* @ K 7‬ـ‪.4‬ـ
ت درو‪9‬ـ= و ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.4‬ـ}ـ زد‬
‫ه ‪.‬ـ ا@ ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪.4‬ـ}ـ زد ﺡـ اس ‪*t‬ـ) و ا‪9‬ـا ـ 
ار
‪.9‬ـ‪5 Z‬ـ د را از "‪C‬ـ)‬
‫هُ‪.,‬ـ
ر ‪
6‬هـ
‪9‬ـ)اش ‪4‬ـ)ـ ‪4‬ـون ‪ 1‬ـ م ‪4‬ـ دن !"ـ‪%( .‬ـ‪.4‬ـ
(ـ= هـاﯾـ@ ـ
زد‪4 .‬ـ) اﯾ‬
‫ـ رت او دﯾ‪M‬ـ ‪X9‬ـ
ﯾـ رﯾـ
‪ @e‬ﺡ‪X‬ـﺱ ("ـ‪1‬ﺱ‪ ,! *4 ،‬ـ
ن و ‪5‬ـ
‪G‬ـ= ‪9‬ـ‪M‬ـ) دا‪ +‬دهـ
ن ‪5‬ـ د‬
‫را ‪,>4‬ـ‪ "( .‬ـ

ر ـ) ا‪%9‬ـ
م =دهـ ‪ ,! *4‬ـ
ن و ( ـ 
ـ= ﺡـ اس ‪*t‬ـ) ا@ ‪#‬ﺱ‬
‫از اﯾ !ـ‪ ( 7‬ـ 
ـ= (ـ
وﯾـ ‪ +‬ـ ا‪9‬ـ= ) اﺡ* 
= ( را در ذه"ـ\ از د@ =دهـ‪ .‬اﯾ‬
‫‪(>,‬ـﯾ ‪ ( \N4‬ـﯾ"ـ
ت ـا‪X‬ـ) ا@‪ ،‬و‪G‬ـ= اـ>
ن‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪^ .‬ـﺱ ‪K‬ـﯾـ
‪9‬ـ
ت >ـ و‬
‫اـ‪t‬ل ‪#‬ـدازﯾ ـ
در ـد ـ ‪+= u‬ـ د‪ .‬وـ= از ‪+‬ـ ( ـ 
ـ= ﺡـ ﯾـ
ت (‪%‬ـ‪4‬ـ= ﺡـ اس‬
‫)اﺡ* 

ت(‪( ،‬ـ رات‪ ،‬اـ>
ر‪ ،‬و ‪3‬ـ ا‪O‬ـ‪ u‬رهـ
‪+‬ـ‪5 ،‬ـ اـ)هـ
و ‪9 ,5‬ـ@هـ
ﯾ\ ‪9‬ـ
‪#‬ـﯾـ‬
‫=‪+‬ـ ‪9‬ـ زﯾـا & ـ ‪ ًt‬ـﻁ ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان وا‪*4‬ـ‪
M‬ن ـ < هُ‪.,‬ـ
ر ادرا
ت و‪K‬ـ د دار‪9‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= ‪
6‬هـ= ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) هُ‪.,‬ـ
ر ا‪*9‬ـ
ن ‪#‬ﺱ از اﯾ ‪9‬ـ
‪#‬ـﯾـ ـ=‪+‬ـ د‪ .‬ا‪ 'Y‬اوـ
ت وـ=‬
‫!"ـ‪ .‬ا(‪1‬ـ 
ـ= رُخ =دهـ !ـ‪4 7‬ـ) ‪5‬ـ اب رـ) ﯾـ
‪ .4‬ـ ش =‪+‬ـ د ــ روا‪9‬ـ>
و ‪K‬ـ 
ـ_‬
‫‪ %‬ـ ‪3‬ـ) ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ=‪6 ،‬ن !‪.‬ـ‪ R‬ا@ ) ‪3‬ـ
رف درون ـا =‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ)د@ ‪6‬ورد‪ .‬او ا‪ Q‬ـ
ر‬
‫="ـ ‪
6‬هـ= "‪C‬ـ= ﺡـ اس ﺡـ = ـدد و ‪9‬ـ ‪3‬ـ= ‪
6‬هـ= ‪K‬ـﯾـ ‪K‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ ‪6‬ن = ـدد‬
‫ـ) ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪ 6‬ـ
هـ= (ـ ف)‪ 9‬ـ
ن( = ﯾ"ـ‪ .‬ـ!ـ) ‪.*4‬ـ
ر از ﯾـ =هـ
و ‪ُ3‬ــ 
‪+‬ــ= اﯾ‬
‫روش را ‪4‬ـ>
ر ـ= ‪.‬ـ‪9‬ـ و‪G‬ـ= ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً را< ا‪X+‬ـ
هـ= ‪ @ K‬ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= &"ـ ا@‪.‬‬
‫‪
6 .4‬هـ= &"ـ و ‪
6‬هـ= ‪3‬ــ
‪1( =9‬ـ
و(ـ= و‪K‬ـ د دارد‪ .‬او‪G‬ـ= وا‪(t‬ـ ا@‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ا@‬
‫ـ) ـد ـا(ـ از "‪C‬ـ) ا( ـ
‪G‬ـ ‪C" ،‬ـ) ‪%"#‬ـ‪= $‬رـ و ‪4‬ـ) ‪6‬ن وارد =‪+‬ـ د‪ .‬در‬
‫ـ ر(ـ= ـ) ‪
6‬هـ= ‪3‬ــ
‪9‬ـ= ـﻁ ‪ UN+‬را ‪4‬ـ) "‪C‬ـ) ذه ـ=رـ
‪9‬ـ‪.‬‬

ـ ـ دهـ‪ Samadhi +‬ـ) ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= ‪3‬ــ
‪9‬ـ= ا@ ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روا‪9‬ـ=‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ـ&و' ‪Q #‬ـ ‪ Nirvikalpa‬ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= &"ـ ا@ و ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
وا&ـ= ا ا@‪ .‬اﯾ (‪X‬ـ) ‪4‬ـ) ‪3‬ـم وا‪*4‬ـ‪%" =M‬ـ =‪+‬ـ د و ‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً !ـ‪ 7‬را از‬
‫‪.‬ـ
ن ﺡـ)هـ 
وـ ‪4‬ـ)ـ وـ ‪ ُ9‬ـ‪ $‬هـاﯾـ@ ="ـ ﯾ&"ـ= ـ(‪X‬ـ)ا ـ) او ‪B3‬ـ از‬
‫‪L9‬ـ
م ‪4‬ـ 
ـ
‪9‬ـ= واﯾـا ـ=‪ ،‬اـ
(‪.‬ـ ا = ـدد‪.‬‬
‫ه"ـ‪ =
M‬ـ) ـد ‪4‬ـ) ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= ـ 
ـ
دهـ= =رـ‪ 
4 ،‬ﯾـ>= = ـدد و‪G‬ـ=‬
‫‪4‬ـ)‪L9‬ـ =رـ ‪4‬ـ
ـ!‪ ,‬ـ) ا‪G‬ـ ه‪.‬ـ@‪ ،‬ـ ـ
د ﯾـ>= ‪+‬ـ< ا@‪4 .‬ـ) ه ‪ .‬د‪.G‬ـ‬
‫ا@ ـ) ‪.*4‬ـ
ر ‪1‬ـ)ا‪9‬ـ ـو ‪5‬ـاو‪9‬ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[ ‪5‬ـ
‪ ،UG‬ـ ﯾـ و ‪.4‬ـ
‪4‬ـ
‪9‬ـ= ‪.4‬ـ\ ‪.9‬ـ*@‪.‬‬
‫دو‪4‬ـ
ر< ‪3‬ـ
رف ا&ـ
را(ـ= را ‪4‬ـ)ـ
ر = ‪.‬ـد ـ) ‪4‬ـا !ـ‪4 7‬ـ=ﺡـ 
ـا‪9‬ـ‪ .‬او اﺡـ‪.‬ـ
‪K‬ـ= ‪4‬ـ)‬
‫(ـ ‪.e‬ـﺡ در ـ رد ـ ـ
د و ا ‪9‬ـارد زﯾـا درون ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
&"ـ ‪6‬ن ‪9‬ـ ر و ـ ت ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= ‪]96‬ـ) ـ) ه*@‪ ،‬ه ‪ .‬ا@‪ UN+ .‬اﺡ‪.‬ـ
‪K‬ـ= ‪4‬ـ) (ـ ‪.e‬ﺡـ
ت در ـ رد ‪9‬ـ ر و ـ ت‬
‫‪9‬ـارد زﯾـا (ـ ‪.e‬ﺡـ= و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬روح ‪]96‬ـ) را ـ) در ‪ K‬ـ
ن ـ ـ
د ـ= ـ‪b‬رد ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ‬
‫‪4‬ـ‪7‬ـ 
ـ) ‪9‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ‪b‬ه' و ‪9‬ـ) *‪1‬ـ) ‪4‬ـ ‪6‬ن ‪ 9‬ـ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫هـ‪ ."!$‬در ‪&G
C‬ـ) (‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ‪ K‬ـ
ن درون ا‪ 'Y‬اـاد &ـ‪9‬ـ (‪%‬ـ
رب ‪3‬ــ
‪9‬ـ= و ـ‪b‬ه‪X‬ـ=‬
‫ـ
‪"9‬ـ هـ‪ $‬ه*"ـ و در واـ_ ه‪.‬ـ[ﯾـ‪ Z‬از اﯾ" ـ
‪4‬ـ
(‪%‬ـ‪.4‬ـ
ت ا ﯾ>*ـ
ن ‪.9‬ـ*"ـ‪ .‬ار(‪X‬ـ
‪=O‬‬
‫ُ ـ‪.4 $‬ـ ‪3‬ــ
ن و ـ‪b‬ه' و‪K‬ـ د دارد و‪G‬ـ= ‪9‬ـ) ‪6‬ن!"ـ
ن ‪9‬ـ‪R‬دﯾ‪ Z‬و ـﯾـﺡ ـ) دﯾ‪M‬ـان (ـ ر‬
‫دار‪9‬ـ‪%( .‬ـ‪4‬ـ) ‪3‬ــ
‪ =9‬را در اﯾ"‪%‬ـ
(ـ ‪.e‬ـﺡ دادﯾـ‪ $‬و‪G‬ـ= (‪%‬ـ‪4‬ـ) ـ‪b‬ه‪.X‬ـ ن ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫‪ 
=,N4‬ـ‪1 ً7‬ـ
وت ا@ ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان وﺡـت ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ (&‪.X‬ـ =‪+‬ـ د‪ .‬در ـ ر(ـ= ـ)‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) ‪.9‬ـ*@ و (" ـ
(&‪.X‬ـ ‪6‬ن ‪4‬ـﯾ ‪ >+‬ا@‪4 >, .‬ـ‪R‬رگ در اﯾ"‪%‬ـ
ا@ ـ)‬
‫ا‪ 'Y‬روحهـ
(ـ ا‪9‬ـ
ﯾ= (ﺡ‪.‬ـ "ـ 
‪X‬ـ= ‪ ( @ K‬ـ
ﯾـ‪%( R‬ـ‪4‬ـ) و (&‪.X‬ـ ‪6‬ن را ‪9‬ـار‪9‬ـ‪ .‬ا‪.‬ـ*@‬
‫& ـ ‪ ًt‬اﯾ (&‪ .‬ـ
ت را دﯾـ< ا@ و ه"ـ‪%( ) =
M‬ـ‪4‬ـ)ا اﯾ"‪M‬ـ ‪9‬ـ) دارد ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪]96‬ـ) را‬
‫وا&‪.‬ـ@‪&K ،‬ـ ــ وا&‪.‬ـ@ و ‪.Y‬ـ وا&ـ= ا@ از هـ‪.N,( $‬ـ‪ U‬دهـ‪.‬‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) درون ـاﯾـ= ا‪4 'Y‬ـ) ـد اﯾ اﺡ*ـ
س را =دهـ ـ) ‪4‬ـ)ـ ا‪4‬ـﯾـ@ در ﺡـ
ل ذوب‬
‫‪+‬ـن ا@‪ .‬ـ‪b‬ه‪.X‬ـ ن ‪9‬ـ ر در‪,5‬ـ
‪9‬ـ= را (‪%‬ـ‪4‬ـ) =""ـ ـ) ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ =رـ در ــ‪R‬ﯾـ@‬
‫( ـ 
ـ= !‪.‬ـ‪R‬هـ
ا@‪ .‬و‪G‬ـ= هـ ﯾـ‪ Z‬در ﺡـ
ل ر‪.‬ـن ‪4‬ـ) "‪C‬ـ) ‪4‬ـ
‪ t‬ذه"ـ= ه*"ـ و‬
‫(ـ ﻁ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ـﯾ' ‪5‬ـ رد<ا‪9‬ـ‪ .‬ا‪.‬ـ*@ ‪4‬ـ
 ‪ Z‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت وارد ا( ـ
‪G‬ـ ‬
‫)"‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪+= ( $‬ـ د‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< (ـ ﻁ ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ـﯾ' ‪5= 9‬ـ رد ـ)‬
‫‪ K‬ـ
ن ـ&هـ" )"‪C‬ـ) ذه ( را "‪C‬ـ) ‪ 9‬ـ
ﯾـ= و ‪Y‬ـ
ﯾـ= ‪^4‬ـ"ـارد‪ .‬هـ‪"!$‬ـ‪4 .‬ـ
ور‬
‫‪"= 9‬ـ "‪C‬ـ)
ـ ـ ـ ـ&هـ" ـ) ‪ K‬ـ
ن ‪9‬ـ
‪5‬ـ د‪
6‬هـ= ا@ ‪56‬ـﯾ ( ـ 
ـ= *‪.‬ـهـ

‫ا@‪ .‬او =دا‪9‬ـ ـ) *‪.‬ـ ا ‪4‬ـ) ـ ـ
د " ـ= ـ= ـدد‪.‬‬
‫او ‪4‬ـ) ‪K‬ـ ‪.#‬ـ\ =رود (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪4‬ــ‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪N9‬ـ اهـ و ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ـ
‪9‬ـ_ او ‪+‬ـ د زﯾـا اﯾ راه‪X‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ ـ)‬
‫‪4‬ـ)ـ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪ t‬هـاﯾـ\ ـ="ـ ‪K‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ`ـ رﯾ@ &"ـ ‪5‬ـ ﯾ\ را درﯾـ 
@‬
‫ـ="ـ و هـ >
ر ـ ـ
د =‪+‬ـ د‪K .‬ـ ﯾ"ـ< !ـ) ‪ N4‬اهـ ﯾـ
‪ N9‬اهـ *ـ‪ $‬ا@ )‬
‫(‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪3‬ــ
‪9‬ـ= او را ‪4‬ـ) ـ ‪.#‬ـ ـ‪. 3 =M‬ـ= ‪4‬ـ
ـ‪b‬ه'‪ ،‬ـه"ـ‪ h‬و ( ـن زـ
ن‬
‫‪5‬ـ ﯾ\ ـ=رـ
‪9‬ـ‪ ( .‬ـ
ﯾـ= ‪B3 @ K‬ـ ﯾ@ در دار و دـ)ا در او ‪4‬ـ ‪= 9‬ا‪.M9‬ـ‪R‬د و‪G‬ـ=‬
‫‪5‬ـ ‪.‬ـ
ت و وﯾـ~ ـ=هـ 
او را هـ‪ $‬ا 
ـ
ً (‪..S‬ـ ‪N9‬ـ اهـ داد‪ .‬ا ـ ﯾـ‪ Z‬ه"ـو ا@‪ ،‬ه"ـو‬
‫‪4‬ـ 
ـ= ‪5‬ـ اهـ ـ
‪9‬ـ و ا ـ !‪".‬ـ= ا@‪ ،‬ﯾـ‪".! Z‬ـ= ‪4‬ـ 
= =ـ
‪9‬ـ‪ .‬او هـ ‪]96‬ـ) را ـ) ـ'‬
‫ـس ‪K‬ـ 
&ـ) و ( ـن ‪5‬ـ ﯾ\ در ‪4‬ـ دارد ‪4‬ـ
ور ‪5‬ـ اهـ دا‪ .@+‬ز‪".‬ـ)هـ
و ( ـ
ﯾـ‪7‬ت ـ‪b‬ه‪X‬ـ=‬
‫او ‪4‬ـ‪ =,N‬از ـه"ـ‪ h‬او ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و اﯾ ـ
ن ‪4‬ـ) ـ' ـ) ‪,‬ـ رش ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان راه" ـ
و‬
‫‪.9‬ـو ‪t‬زم ‪ @ K‬را‪9‬ـن در *‪.‬ـ &"ـ اش ‪ 3‬ـ ‪5‬ـ اهـ ـد‪ .‬اﯾ">ـ) او (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪5‬ـ د را در‬
‫ـ
‪! 'G‬ـ) ‪.‬ـ‪,‬ـ= ‪%"M4‬ـ
‪9‬ـ ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ـه"ـ‪ h‬ﺡ‪.‬ـﻁ زﯾ*\ دارد‪ .‬ـ!ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ‪Z‬‬
‫‪4‬ـر= ‪
>+‬ـ
‪9‬ـ) ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ ﯾـ‪ $‬ـ) ا€ـ ‪K‬ـ ﯾ"ـ
ن از ‪3‬ــ
ن ـاﯾـ= ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان‬
‫ ـﯾـ‪ R‬از ز‪9‬ـ ـ= و و‪
Q‬ﯾـ‪ u‬و *‪.G k‬ـ@هـ
ﯾ‪,‬ـ
ن ا‪1‬ـ
د< =""ـ‪3 .‬ـ
رف "ـ‪R‬و ‪,‬ـ) و‬
‫‪4‬ـ)ـ ‪*5‬ـ) و ‪5‬ـ (ـ= در &ـ
دت =رود‪ .‬او ‪4‬ـ) د‪.9‬ـ
‪"= @,#‬ـ و ‪9‬ـ) (" ـ
‪Y‬ـ‪$‬هـ 

‫‪5‬ـ د را از ﯾـ
د =‪4‬ـد ‪>4‬ـ) ‪.9‬ـ
ز و ‪Y‬ـ‪$‬هـ 
ه‪$‬راهـ
‪ \9‬را ‪.9‬ـ‪ R‬ـاـ ش ="ـ‪ .‬ز‪9‬ـ ـ= او‬
‫‪C‬ﺡـ= و ‪5‬ـ د‪5‬ـ اهـ
‪9‬ـ) ـ= ـدد‪.‬‬
‫‪.G S,‬ـ@ ا‪*9‬ـ
ن ه"ـ‪
M‬م ـﺡـ) ‪.4‬ـاراش ‪G6 @ K‬ـ د ـ= و ‪4‬ـ 
او ا@ (ـ
هـ !ـر‬
‫ـ) ا>
ن دارد در هـ ـﺡـ)ا ‪4‬ـ) او ‪,9‬ـ
ط ‪,N4‬ـ ‪=3‬رـ‪ $‬اﯾ">ـ) در ـ(‪X‬ـ)ا ‪3‬ـ
رـ
‪9‬ـ) و‬
‫ﯾـ
‪6‬ـ
ﯾ\ ـ
د ‪4‬ـ)ـ ـ=‪4‬ـد‪ .‬او ـ
‪&O‬ـ= از ز‪9‬ـ ـ=اش را در ‪ Z+‬و (ـدﯾـ ‪4‬ـ)‬
‫ـ=‪4‬ـد و‪G‬ـ= اﺡ*ـ
س ="ـ ا"‪.‬ـ@ ‪5‬ـ
‪O‬ـش ‪4‬ـ)‪C5‬ـ اـ
د< ا@‪ 96 .‬ـ
را رهـ
="ـ‪.‬‬
‫وـ= ‪4‬ـ) !"‪ .‬ـا(‪X‬ـ= از ‪6‬ـ
ﯾ\ دو‪4‬ـ
ر< د@ =ﯾـ
‪4‬ـ ‪5‬ـ د را در ‪6‬رـ
ن (ـاوم راﺡـ= و‬
‫‪+ 5‬ﺡـ
‪ =G‬از ز‪9‬ـ ـ= ـ
داش *ـ ="ـ‪ .‬او ـ=دا‪9‬ـ و هُ‪.,‬ـ
ر ا@ ـ) ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪ =,N4‬از ﺡـ اس ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= و ا‪*9‬ـ
‪ =9‬او ه*"ـ‪4 .‬ـ)‪.Y‬ـ از اﯾ !‪.‬ـ‪,.4 R‬ـ در ز‪9‬ـ = ‪4‬ـاﯾ\‬
‫و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬او (ــ
ت ـ
د ‪4‬ـ)د@ =‪6‬ورد و در ـ
‪4‬ـ !‪.‬ـ‪ R‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ ـ=‬
‫=‪,N4‬ـ ا‪L9‬ـ
ر ‪#‬ـ
دا‪ +‬ـ 
‪.*4‬ـ
ر ‪.L3‬ـ‪($‬ـ دارد‪( .‬ﺡـ ‪t‬ت ‪
6‬هـ= او ه ‪,.‬ـ) ‪.*4‬ـ
ر‬
‫‪6‬ه*ـ)ا‪9‬ـ و ‪4‬ـا *= ) !"‪&.XO .‬ـ= دارد ز‪9‬ـ ـ=هـ 
‪.*4‬ـ
ر ‪4‬ـ)‪O‬ـ ل =ا‪%9‬ـ 
ـ‪.‬‬
‫او در (ـ> 
و (ﺡـ ‪t‬ت ـ
د و ‪.9‬ـوهـ 
ذه"ـ=اش ‪.#‬ـ\ =رود‪ .‬و‪G‬ـ= ‪4‬ـا او ا ـ)ا‬
‫‪.4‬ـ\ ‪.9‬ـ*@ ـ) ــ
ً ‪.4‬ـ
‪M9‬ـ "‪L‬ـ ـ
< &"ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) ﺡـ= (ـ ‪.e‬ـﺡ= ‪4‬ـا‬
‫‪6‬ن دهـ‪4 .‬ـا او ـ
ﯾـ<ا هـ‪9 $‬ـارد زﯾـا ‪4‬ـ
ﯾـ از ‪5‬ـ د ـ‪+b‬ـ‪ =M‬زﯾـ
د "ـ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪ K‬ـ
ن‬
‫ـ
د ‪]96‬ـ) ـ) دـ}ورد او ا@ ‪.*4‬ـ
ر ـ‪4= $‬ـ
‪+‬ــ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـا او ‪X‬ـل ‪4‬ـ)‬
‫ﯾـ‪
6 Z‬هـ= ‪1N‬ـ= و ره‪X‬ـ
‪9‬ـ= = ـدد ـ) از ‪4‬ـدا‪ +‬ــ= ‪K‬ـ (ـ ‪4‬ـ)ـ ـﺡـ)‬
‫(ـ> 
= و (ﺡـ ‪ =G‬ا"ـ
ع =ورزد‪ .‬در ‪%.9‬ـ) ا ﯾ‪ Z‬دـﯾ ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ﯾـ‪ Z‬دورا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ=‬
‫ا@‪1* .‬ـ)ا ‪.9‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ﯾ‪ Z‬ﺡـ
‪> @G‬ـ ا@‪ .‬اﯾ ا‪.9 @*.‬ـ*@ ـ) ا را ‪4‬ـ)و‪K‬ـ د‬
‫ـ=‪6‬ورد ‪4‬ـ>ـ) ا ‪6‬ـﯾ""ـ< ا‪.‬ـ*@ ا@ و ا ( ـ 
‪.‬ـ@ ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ .‬ـ
(ـﯾـ
‪@*.G‬‬
‫*= ا@ ـ) ـ ‪9‬ـ
ـ ‪9‬ـ=هـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت را =‪".4‬ـ ‪9‬ـ) وا&‪.‬ـ@ ‪96‬ـا‪ =* .‬ا@ ) ز‪9‬ـ =‬
‫‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ = در ‪#‬ـ= ﯾ 
‪#‬ـ 
‪4 =N‬ـا اﯾ ‪k‬ـ ال ا@ ) ‪ 5 @3‬ا)هـ 
ـاوم او‬
‫‪ @ K‬د@ ﯾ 
‪4‬ـ) ‪6‬ـ
ﯾ\ د‪.9‬ـ !‪.‬ـ*@‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا‪ @*.‬ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د هـ ‪6‬نﺱ ـ) ‪5‬ـ اـ
ر ز‪9‬ـ ـ= ا@‪= ،‬زﯾـ و هـ‬
‫‪>96‬ـ) ‪ 5‬اـ
ر ‪ 2,3‬ا@ ‪3‬ـ
‪5 2+‬ـ اهـ ‪4‬ـ د و‪G‬ـ= هـ ‪>96‬ـ) ‪19 'G
O‬ـت ‪+
4‬ـ ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪#‬ﺱ از ز‪9‬ـ ـ= از ‪N‬ـ= و ‪3‬ـ‪b‬اب در ر‪9‬ـ| ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ا‪.‬ـ*@ ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ) ‪#‬ـ‪.‬ـن اﯾ">ـ) ‪4‬ـ

‫‪77‬‬

‫ز‪9‬ـ = و (‪7‬شهـ
ﯾ\ ‪4‬ـ
ﯾـ !ـ) "ـ‪9 ،‬ـارد زﯾـا ا ـ(‪X‬ـ
ً او را ‪4‬ـ
دادن و‪
Q‬ﯾـ‪4 u‬ـ=‪ +‬ـ
ر‬
‫*‪S‬ـق =ـ
زد‪ .‬ا‪.‬ـ*@ ‪4‬ـ) ـ رت ‪%‬ـاﯾـ= ـ= ـدد ـ) ‪K‬ـﯾـ
ن ا‪>G‬ـﯾ>ـ= ‪.9‬ـو از‬
‫‪O‬ـﯾـ‪ 2‬او ‪K‬ـﯾـ
ن =ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬اﯾ ‪K‬ـﯾـ
ن ‪X‬ـل ‪4‬ـ) او =‪+‬ـ د (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) دﯾ‪M‬ـ ‪5 .4‬ـ دش و‬
‫‪6‬ن اﺡ*
س ( ـ
ﯾـ‪ 9 R‬ـ="ـ‪ .‬او ـ ‪K‬ـ) ‪+= 9‬ـ د !ـ) زـ
ن ‪Y6‬ـ
ز = ـدد و (ـ\‬
‫="ـ و‪G‬ـ= او را ‪9‬ـ
ـ‪R‬ﯾـ =ـ
زد هـ ‪]96‬ـ) را ـ) > ا@ ‪+
4‬ـ‪^4 ،‬ـ‪b‬ﯾـد‪6 .‬ن ‪.9‬ـو ا‬
‫ا@‪ .‬ـ) از او ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـا ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪# .‬ﺱ از اﯾ">ـ) ‪6‬ن را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪,N4‬ـ= از ‪5‬ـ د‬
‫‪#‬ـ‪b‬ﯾـ) ا@ و ا‪K‬ـ
ز< =دهـ از او ا‪1‬ـ
د< "ـ‪ ،‬ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ) دﯾ‪M‬ـ ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫او =‪5‬ـ اهـ ( ـ 
ـ= ز‪9‬ـ ـ=اش ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾـ= ـ رد ا‪1‬ـ
د< ـار ‪.‬ـد و ه ‪,.‬ـ)‬
‫‪5‬ـ د را ‪4‬ـ)رو ا ‪,‬ـ د< ‪M9‬ـ) =دارد‪.‬‬
‫‪ 5‬ﯾ‪ @*# ,‬ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ ‪^4‬ـ‪b‬ﯾـد ـ) ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا &ـ‪4 2‬ـ) ‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ا@‪ .‬از ‪%96‬ـ
ﯾـ= ـ) روح &ـ‪4 2‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.F
#‬ـ ‪.9‬ـ*@ و ﻁ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر‬
‫ـ ـ= در ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ)ـ ‪X4‬ـد ‪#‬ﺱ ( ـ 
ـ= ار(‪X‬ـ
‪4 \O‬ـ
ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 .‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ)‬
‫‪ \.4 ) =>,‬از (ـ
ب (ﺡ او ‪4‬ـ
‪+‬ـ داد< ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د‪ .‬هـ ـ ‪K‬ـ د ‪"4‬ـ
‪4‬ـ ‪Q‬ـ‪.‬ـ\ ـ رد‬
‫‪6‬زـ ن ـار = ‪.‬ـد و ‪9‬ـ) ‪.4‬ـ\ از ‪6‬ن‪ .‬هـ ‪ =>,‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
‪6‬ن ـ ا‪ )CK‬ـ= ـدد دارا‬
‫را< ﺡ &"ـ ا@ و هـ ـام در@ در ه ـ
ن ‪C9‬ـ)ا ) ا‪*9‬ـ
ن "‪1‬ـ= و ‪.6‬ـ' ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ‬
‫ا@ او را ‪1+6‬ـ) ـ=ـ
زد‪.‬‬
‫هـ ‪6‬نﺱ ـ) ﻁ ﯾـ‪.! Z‬ـ‪ R‬را ‪4‬ـا‪9‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را =دا‪9‬ـ زﯾـا ﺡ‪.‬ـ@ اـ &"ـ ا@‬
‫) ‪t‬ﯾ"ـ‪ Z1‬از ﺡـ
ﯾـ‪ 2‬درون ( ـ 
= !‪.‬ـ‪R‬هـ
ا@‪ .‬ا ـ ‪5 UN+‬ـ د را ‪",4‬ـ 
ـ ‪4‬ـ) ادرا ‪5‬ـ د‬
‫‪9‬ـ
‪F‬ـ ‪+‬ـ< و‪G‬ـ= ا ـ (" ـ
ﯾـ‪3 Z‬ـ 
از ﺡ‪.‬ـ@ را ‪4‬ـا‪9‬ـ * ـً
( ـ 
‪.‬ـ@ ﺡ‪.‬ـ@ را درﯾـ 
ـ)‬
‫ا@‪ .‬ذه &ــ‪4 2‬ـ) ا‪*9‬ـ
ن و ذه درون ا‪*9‬ـ
ن هـ دو ﯾـ>= =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬اﯾ ـ
‪9‬ـ ن‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
‪ .F‬ا@ و ه ـ
‪>9‬ـ) ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً ‪K‬ـ ﯾ"ـ< ا‪ G‬ـ= را ـ=ـﯾ‪X‬ـ‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ه‪.‬ـ[
< ‪X9‬ـ
ﯾـ در ‪%*K‬ـ وﺡـت ‪4‬ـ
‪5‬ـاو‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا در اﯾ ـ رت ـ‪4‬ـ
‪9‬ـ= ‬
‫‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ و در واـ_ ‪#‬ـورش ده"ـ< ‪]96‬ـ) ـ) ـ ـ= ا@ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪9 ،‬ـ)‬
‫‪]96‬ـ) ا‪4‬ـ و ‪K‬ـ
وﯾـان ا@‪ .‬ﻁ ـ
د ا‪4‬ـ ا@ و ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ز‪9‬ـ ـ=‪K ،‬ـ
ودا‪9‬ـ‪=M‬‬
‫‪,N4‬ـ‪]96 .‬ـ) را ) ‪6‬د ـ
ــ ‪5‬ـا ــ ـ=‪9‬ـ 
"ـ ‪9‬ـ
‪#‬ـ
ﯾـار ا@ و ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) *= ز‪9‬ـ ـ=‬
‫‪,N4‬ـ ‪M‬ـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
روان‪ .‬ـد ‪4‬ـ
(ـ‪7‬ش در ﯾ>= 
‪5 5‬ـ ﯾ‪ @*# ,‬و ‪5‬ـ ﯾ‪,‬‬
‫وا‪ 5 t‬د ‪ @ K‬ورود ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ا ‪4‬ـ) ‪6‬ن ‪.5‬ـ
‪9‬ـ@ ="ـ‪ .‬اﯾ دو ‪4‬ـ
ﯾ>ﯾ‪M‬ـ ‪ 9‬ـ=‪.6‬ـ‪9R‬ـ‬
‫زﯾـا ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) ا‪9‬ـاز< اﯾ دو ‪.1.‬ـ@ در دو ‪ 'C‬ـ
‪4‬ـ ـار ‪M9‬ــ)ا‪9‬ـ‪6 .‬ن ‪5‬ـ ﯾ‪,‬‬
‫‪ 9 @*#‬ـ
ﯾ"ـ< ـ‪.9 ،‬ـو "‪ =1‬ا@ و روح ‪ 9‬ـ
ﯾ"ـ< ‪.9‬ـو ‪4‬ـ(ـ و ا ا@‪ .‬اﯾ دوـ ‬
‫ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ
هـ‪ $‬ـ‪7‬ـ
ت ‪N9‬ـ اه"ـ ـد‪ ،‬زﯾـا ‪.9‬ـو ذه ‪G
3‬ـ‪. $‬ـ ﯾ&"ـ= ‪#‬ـ
‪(.F‬ـ ا@ ‪4‬ـ
ﯾـ‬
‫"ـ
ر رود و ‪ @,#‬ـ ـ‪b‬ا‪+‬ـ) ‪+‬ـ د (ـ
روح ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪ 6‬ـ
‪9‬ـ= ـم ‪M4‬ـ‪b‬ارد‪.‬‬
‫&"ـ ﯾ@ و ‪3‬ـ م ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪.9‬ـ‪ R‬ه ‪ .‬ـ ‪9‬ـ) از هـ‪ $‬ـ
ﯾـ‪+= R‬ـ ‪9‬ـ‪"& .‬ـ ﯾ@ ‪ 9‬ـ
ﯾـ
‪M9‬ـ‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ(ـ و ‪ K‬ـ
ن ا@ درﺡـ
‪G‬ـ=ـ) ‪3‬ـ م ‪ 9‬ـ
ﯾـ
‪M9‬ـ ـ
د ـاﯾـ= ﯾـ
"‪1‬ـ= ا@‪ .‬ذهـ‬
‫‪K‬ـ ﯾ"ـ< ﺡ‪.9 @.‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل ـ
دﯾـ@ و ‪]96‬ـ) ـ) ‪4 @ K‬ـ
در ‪ K‬ـ
ن ـ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن‬
‫‪.9‬ـ
ز دارد‪ ،‬ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ‪]96‬ـ) ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ ،‬ا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ (‪B‬ـ
د ا‪4‬ـ و ﺡ‪.‬ـ@ ‪K‬ـ
وﯾـان ا درون‬
‫ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ا@‪ .‬ﻁ !ـ‪ 7‬دارا ‪.4‬ـت ز‪9‬ـ ـ= ﯾـ 
ا ا@ ـ) ‪6‬ه*ـ) و ‪ =4‬ـ و‬
‫ـا ‪ 3‬ـ ="ـ (ـ
(ﺡـ ل &"ـ را ـ) هـف ز‪9‬ـ ـ= ا@‪*. ،‬ـ ـ
زد‪.‬‬

‫ﻓﺼـﻞ دوازدﻫـﻢ‬
‫ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪﻫـﺎي آﺳﻤـﺎﻧﻲ اﻛﻨـﻜﺎر‬
‫هـ !ـ‪ 7‬ا ـد ‪
5‬ص ا@‪5 .‬ـ
ص ‪4‬ـ دن او ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ ﺡ ـ
ﯾـ= ا@ ) از ‪O‬ف اـ
د‬
‫ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت =‪+‬ـ د‪ .‬ا ـ!ـ) ـ‪ 9‬ـ
(ﺡ@ ﺡ ـ
ﯾـ@ ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ د< ا@ و‪G‬ـ= ‪4‬ـ) ﺡ‪B‬ـ ر او‬
‫(ـ ‪9 = K‬ـا‪+‬ـ) و اﯾ ـ
‪9‬ـ_ از درﯾـ 
@ ‪4‬ـ
ت ـ
ه
‪9‬ـ
‪ N9‬اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ا ‪4‬ـ
هـ ‪ 3‬ـ= ـ) در ز‪9‬ـ ـ= ا‪%9‬ـ
م =دهـ (ـ ﻁ اـ
د او ‪4‬ـ) هـ ‪O‬ـﯾـ‪> 2‬‬
‫ـا‪X‬ـ@ =‪+‬ـ د و ـ‪+‬ـ
ر از ز‪9‬ـ ـ=‪ 2,3 ،‬و ‪ \,N4‬و رﺡ @ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪! .‬ـ‪G 7‬ـ‪R‬و= ‪9‬ـارد ‪4‬ـا ا‪K‬ـ
‪.9 @4‬ـ
زهـ 
ز‪9‬ـ =اش اـ
د ا را ـا‪5‬ـ ا‪9‬ـ‪ ،‬زﯾـا‬
‫ه ‪,.‬ـ) (ﺡـ@ ـا‪X‬ـ@ او ا@‪.‬‬
‫‪ 5‬اـ)ه
‪K‬ـ‪R‬ء ـ !‪(Z‬ـﯾ ‪M9‬ـا‪9‬ـ=هـ 
!ـ‪ 7‬ه*"ـ زﯾـا ه‪.‬ـ[
< ‪3‬ـ
ر از ﺡ ـ
ﯾ@ ـ
ه
‪9‬ـ

‫‪.9‬ـ*@‪ > .‬ا@
ه= (ـ ر "ـ ـ رد ‪3‬ـم ‪ uCG‬او ـار ــ) ا@ و‪G‬ـ= اﯾ اـ‬
‫وا&‪.‬ـ@ ‪9‬ـارد‪ .‬اـ
د ا > ا@ در "ـ
ر اﯾ*ـ
د< ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪9‬ـ
‪Q‬ـ ‪X3‬ـ ر !ـ‪ 7‬از ‪6‬زـ ‪9‬ـ=‬
‫‪%( '* @ K‬ـ‪4‬ـ)اش ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ)‪9‬ـ ‪3‬ـ= در ﺡـ
ل ‪6‬زـ دن !ـ‪ 7‬ا@ زﯾـا‬
‫=دا‪9‬ـ اﯾ رو‪+‬ـ= ا@ ـ) !ـ‪ 7‬را هُ‪.,‬ـ
ر و ه ‪,.‬ـ) ـا' ‪]96‬ـ) ـ) در ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـاﯾ\‬
‫‪6= \.#‬ورد ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪
.‬هـ= اوـ
ت درد ا@ زﯾـا درد &ـ 
‪X‬ـ
ً هُ‪.,‬ـ
ر در ‪4‬ـ دارد و‬

‫‪78‬‬


هـ= اوـ
ت ‪N‬ـ= ا@ و‪ =G‬ا ـ !ـ‪ 7‬در@ (ـ ‪K‬ـ) "ـ = ـ او ‪.*4‬ـ
ر ‪5‬ـ ‪X+‬ـ‪@N‬‬
‫ا@ زﯾـا ـ
ه
‪9‬ـ
‪ 3‬ـاً او را در ‪.‬ـ ـ
رـ
ﯾـ= ="ـ (ـ
او ‪4‬ـ) ‪C‬ـ ح ‪4‬ـ
‪(t‬ـ د@ ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫‪.*4‬ـ
ر ‪ @NX+ 5‬ا@ !ـ‪7‬ﯾـ= ) ‪4‬ـ
ت ـ
ه
‪9‬ـ
را درﯾـ 
@ ="ـ‪ .‬ا ـ ـ
ه
‪9‬ـ
!ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ

‫("‪M‬ـ ا‪,M9‬ـ= ‪ G‬ﺱ "ـ‪4 ،‬ـ
او د@ دهـ ﯾـ
او را ‪X4‬ـ ـ‪ ،‬در واـ_ هـﯾـ) ا‪ G‬ـ= از ‪O‬ـﯾ‪2‬‬
‫اـ
د ا ‪4‬ـ) !ـ‪ 7‬ر‪.‬ـ< ا@‪ .‬اـ
د ﻁ ﯾـ‪ Z‬ـﯾـ م ﯾـ
‪%‬ـاﯾـ= ا@ ـ) از ـ
د ‪4‬ـ)‬
‫!ـ‪ 7‬ـ‪b‬ر ="ـ‪! .‬ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ‪6‬ن!"ـ
ن از ‪L9‬ـ &"ـ ‪4‬ـ) ‪C‬ﺡ= ‪4‬ـ
‪(t‬ـ ﺡـ ل ‪+‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ

‫‪4‬ـا *ـ
‪9‬ـ= ـ) ‪.Y‬ـ واـا‪9‬ـ‪ ،‬ا‪ G‬ـ
م‪6 \N4‬را\ ذه"ـ= و ‪1‬ـ 
‪X‬ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ) *ـ
‪ =9‬ـ) در ا‪O‬ـا\ ه*"ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪,9‬ـ
ط ‪,N4‬ـ‪ .‬وـ
ر و (ـ ا‪&e‬ـ= ‪.+‬ـﯾ‪،‬‬
‫‪5‬ـ ‪.‬ـ
ت ه ـا< !ـ‪ 7‬ا ه*"ـ و او ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا دﯾ‪M‬ـ ‪+
4‬ـ‪ .‬او ‪6‬ـ
د< ا@‬
‫(ـ
‪ \.#‬رود و ‪,4‬ـ
رت ا را ‪4‬ـ) د‪.9‬ـ
‪3‬ـ‪e‬ـ) "ـ و اـار ‪6‬ن را ‪4‬ـ) *ـ
‪9‬ـ= ـ) ‪6‬ـ
د< ـ ش‬
‫دادن ه*"ـ ‪4‬ـ
ز ـ ‪ 9‬ـ
ﯾـ‪ .‬او ‪,9‬ـ
ن =دهـ ـ) ـ
هـ
‪9‬ـ
ا‪ G‬ـ= ا@ و ـ
‪XG‬ـ= ا‪*9‬ـ
‪=9‬‬
‫‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـ< (ـ
روح را رـ‪
M‬ر ـ
زد‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ‪4‬ـ
ا‪K ،‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= در ار(‪X‬ـ
ط ا@‪ .‬او ("ـ 
‪=N‬‬
‫‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ) ‪4‬ـ
اﯾ هـف ‪4‬ـ) رو ز‪.‬ـ دارد و ـ=دا‪9‬ـ !ـ) *= اﯾ"‪%‬ـ
و ‪%96‬ـ
‪6‬ـ
د< ا@‪! .‬ـ‪7‬‬
‫در ‪O‬ـ= ﯾـ
راش ‪4‬ـ) اـ
د &"ـ ا = ـ ـ) ا‪*9‬ـ
‪ 9‬ـ
‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪9‬ـ
ا‪.‬ـا‪9‬ـ) در ذهـ و‬
‫ـ
ﯾـ
ﺡ‪X‬ـ س ‪,‬ـ)ا‪9‬ـ‪ .‬روﯾـ@ ـ
هـ
‪9‬ـ
در ‪.4 >+‬ـو‪9‬ـ=اش رـ‪
M‬ر ‪4‬ـ) ه ـا< دارد و‬
‫‪4‬ـ‪7‬ـ 
ـ) ‪4‬ـ) ‪5‬ـ اـ)هـ 
‪4‬ـ=ارزش ‪#‬ـ
ﯾـ
ن =‪,N4‬ـ‪ .‬ه ـ
ن ـ ‪9‬ـ) ـ) ‪#'+‬ـ<هـ
‪4‬ـ)‬
‫ـ ‪&+‬ـ) ‪5 \(6‬ـ ب ‪K‬ـ‪b‬ب =‪9 +‬ـ و ـ‪Y‬ـ
ن زرﯾ‪#‬ــ ‪4‬ـ)ـ "ـوهـ 
‪،*3‬‬
‫‪96‬ـ
ن ـ) ‪4‬ـ
ور ‪9‬ـار‪9‬ـ ‪4‬ـ)ـ !ـ‪% 7‬ـ‪b‬وب =‪9 +‬ـ و ‪4‬ـ)ـ ـ
ه
‪9‬ـ
=رو‪9‬ـ‪ .‬ا ـ‬
‫اﯾ ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ)ـ ـ
هـ
‪9‬ـ
راه‪X‬ـ ‪,9‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬ه‪.‬ـ[
< ‪&+‬ـ)هـ 
درو‪9‬ـ= ‪4‬ـ
ور‪+‬ـ
ن رو‪+‬‬
‫‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ ،‬اﯾ€ـ
ر در ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ‪ 9‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د‪4 .‬ـون اﯾ" ـ
رﺡ @ (ـ ﻁ ـ
هـ
‪9‬ـ
ارزا‪9‬ـ= ‪,9‬ـ< و‬
‫هـف ‪Y‬ـ
ﯾـ= ﺡ‪.‬ـ@ ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ) د@ ‪ 9‬ـ=‪6‬ﯾـ‪.‬‬
‫‪X& $*K‬ـ ا@ ) روح ه"‪
M‬م >ـ ‪9‬ـ@ در ز‪4 .‬ـ= ـ‪R‬ﯾ"ـ‪ .‬ـ
‪9‬ـ= و ‪9‬ـ
‪#‬ـ
ﯾـار ا@‪،‬‬
‫(ـ
‪4‬ـ_‪ ،‬رُ‪+‬ـ‪ ُ ،‬ـ ‪ @G‬و ـگ ا@‪ .‬ﺡـ اس ‪ *K‬ـ
‪9‬ـ= & ـ ‪ ًt‬ـد را ‪4‬ـ) ـاه= =‪,‬ـ
‪9‬ـ‬
‫(ـ
‪.#‬ـو & ‪.‬ـ‪ ،‬ـ‪17‬ـ) و اـ
(‪.‬ـ درو‪.Y‬ـ ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬اﯾ" ـ
( ـ 
ـ= ا‪ 3‬ـ
ل ـ ‪4‬ـ)رو‬
‫‪.9‬ـوهـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ــ ا@‪ .‬در رـ
ر و ا>ـ
ر !ـ‪4 7‬ـ
ﯾـ ا اول از ه ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪( .‬ـ
زـ
‪9‬ـ= ) ‪4‬ـ)‬
‫اﯾ ـ(‪X‬ـ) از ﺡ‪.‬ـ
ت ‪9‬ـ‪.‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـ) ‪L9‬ـش ‪ .4‬ـ د< ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬ا ـ!ـ) هـ‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ـاـ ش ‪+‬ـ د و ـﻁ ا ‪4‬ـ
ﯾـ در ز‪9‬ـ ـ=اش ار‪K‬ـﺡ ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ا ـ او ا را‬
‫‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ﺡ‪.‬ـ@‪ 9‬ـ
ﯾ= درون ‪5‬ـ ﯾ\ ‪^9‬ـ‪b‬ﯾــ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ ز‪9‬ـ ـ= ‪4‬ـاﯾ\ ‪4‬ـ=ارزش و ‪N‬ـب و‬
‫‪4‬ـ=‪ 1‬ـ م ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫‪K‬ـﯾـ
ن ‪
6‬هـ= ـ) در واـ_ (ـ ر د‪.9‬ـ اـ>
ر ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪K‬ـﯾـ
ن ـاوـ= از (‪%‬ـ
رب و ‪5‬ـ
‪O‬ـات‬
‫در ‪O‬ـ= زـ
ن ا@‪4 ،‬ـ
ﯾـ (ـ ﻁ ا در‪4‬ـ ــ) ‪+‬ـ د و ‪4‬ـ)‪K‬ـ 
‪6‬ن ‪.9‬ـوهـ
ﯾـ= ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان‬
‫‪.9‬ـو ﯾـ
‪K‬ـﯾـ
‪9‬ـ
ت روا‪9‬ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
ﯾ‪(.‬ـ ‪"+‬ـ
‪5‬ـ) ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ‪ ،‬ـ‪+‬ـ
ر از ا ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
ا ه ـ
ه"ـ‪" h‬ـ ‪9‬ـ) ‪.9‬ـوهـ 
ـ‪ .‬و ه"ـ‪ =
M‬ـ) در (ـ ا‪4 2‬ـ
‪.9‬ـو‬
‫‪ 6‬ـ
هـ= ا ـار ـ@‪ ،‬اﯾ ‪K‬ـﯾـ
ن ‪4‬ـ) درون ذهـ او ‪K‬ـ
ر =‪+‬ـ د و او ‪X‬ـل ‪4‬ـ) ‪%‬ـاﯾـ=‬
‫‪4‬ـا ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ G‬ـ= = ـدد‪.‬‬
‫ازدﺡـ
م اـ>
ر ـ) ‪4‬ـ)ـ ذهـ ـد ه‪%‬ـ م ـ=‪6‬ور‪9‬ـ ‪9‬ـ
‪ =+‬از ‪3‬ـ
دت ا@ و (ـ
‪.o‬ـ ‪.*4‬ـ
ر‬
‫زﯾـ
د ‪4‬ـ) رو ـد دار‪9‬ـ ‪3‬ـ‪7‬و< ‪4‬ـ اﯾ">ـ) ‪.Y‬ـ وا&ـ=ا‪9‬ـ و (" ـ
ا‪9‬ـ&>
س از ‪.XO‬ـ&@ ـ‬
‫=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ا‪4 'Y‬ـ
‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾـن اـ>
ر از اﯾـ"‪C‬ـف و ‪C96‬ـف ‪MN
# @ K‬ـ ﯾـ= ‪o‬ـ
‪"= @4‬ـ‬
‫(‪X‬ـ
(ـ ﻁ ‪.9‬ـا‪%9‬ـ
ن ‪4‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪+‬ـ د‬
‫ً‬
‫رود‪5‬ـ
‪9‬ـ) راـ از ـ اد ‪4‬ـ=‪K‬ـ
ن ا@ ـ)‬
‫(ـ
(ـ`‪.o‬ـات ‪t‬زم ‪9 @ K‬ـ‪ )M‬دا‪ +‬روح در ـﺱ ( را ا‪ 3‬ـ
ل "ـ‪.‬‬
‫(ـ‪7‬ش ‪ @ K‬ا‪9‬ـ
ل ُ‪.‬ـ@ >ـ در هـ ‪G‬ﺡ‪L‬ـ) > ‪4‬ـ
ا‪1‬ـ
د< از ـ
ت ‪(7>,‬ـ= ‪ \.#‬رو‬
‫=‪6‬ورد‪ .‬ـ
ت ‪.*4‬ـ
ر را ‪4‬ـ
ﯾـ ا‪5‬ـاع و ‪%‬ـداً ‪4‬ـ>
ر ـ@ (ـ
اﯾ ‪ 3‬ـ اـ>
ن ‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫اـ>
ر ـ) ـ
د<(ـﯾ ‪6‬ن ‪ %‬ـ ‪3‬ـ) *ـد<ا از ‪,‬ـ
هـات ه*"ـ ا‪! 'Y‬ـ‪7‬ﯾـ= را ـ)‬
‫‪= 9‬دا‪9‬ـ ـام ﯾـ‪(= Z‬ـ ا‪9‬ـ ا‪N9‬ـ
ب ﺡ‪.‬ـﺡ(ـ ‪4‬ـا او ‪4‬ـ
‪+‬ـ را د!ـ
ر ـدر ـ= ="ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـ)ه ‪ .‬د‪.G‬ـ ا@ ـ) ( ــ‪ R‬ـد ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ)رو ا ‪4‬ـ
‪+‬ـ و ‪9‬ـ) !‪.‬ـ‪ R‬دﯾ‪M‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ)‬
‫‪
6‬هـ= ـد ‪4‬ـ) رو ا ــ‪+ R‬ـ و ـ‪+‬ـ
ر از ‪6‬ن ‪ =>, @,‬و‪K‬ـ د ‪N9‬ـ اهـ دا‪@+‬‬
‫زﯾـا هـ ـ)‪ ،‬ـدار و >ـ در ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ‪C‬ـ ح ـار دارد و !ـ‪ 7‬از هـ!ـ) ـ) ‪6‬ن ــ
ن‬
‫دهـ (‪.&X‬ـ@ ـ="ـ‪k* .‬ـ) ‪Y‬ـ 
‪ p‬در اﯾ"‪%‬ـ
ا@ ـ) ‪6‬دـ= &ـ ا@ ا‪*9‬ـ
ن‬
‫‪4‬ـ)و‪.‬ـ) ـ
ت =ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ و‪G‬ـ= اﯾ وا&‪.‬ـ@ ‪9‬ـارد و ا‪*9‬ـ
ن در (ـ
وﯾـ ‪K‬ـﯾـ
ن ‪
6‬هـ=‬
‫ـ=ا‪9‬ـﯾ‪,‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪,.4‬ـ ‪K‬ـﯾـ
ن ‪
6‬هـ= ‪+‬ـ 
‪6‬ن !‪.‬ـ‪R‬هـ
ﯾـ= ا@ ـ) در اذهـ
ن روا‪9‬ـ= و‬
‫‪N‬ـ ﯾـ 
@ =‪+‬ـ د‪ ،‬ه‪.‬ـ[
< ﯾـ
د‪6‬ورهـ 
‪5‬ـ ‪+‬ـ
ﯾ"ـ ‪9‬ـارد و ـﻁ
هـ= اوـ
ت ‪ K‬ـ@‬
‫‪6‬را\ درو‪9‬ـ= ـد و ‪5‬ـ
رج ‪+‬ـن او از ـ(‪X‬ـ) روا‪9‬ـ= ‪
6‬هـ=اش ‪*4‬ـ) =‪+‬ـ د‪* .‬ـ
‪=9‬‬
‫ـ) ا‪K‬ـ
ز< ـ=ده"ـ اﯾ ‪K‬ـﯾـ
ن ‪
6‬هـ= ز‪9‬ـ ـ= ‪ 96‬ـ
را "ـل "ـ در ـا(ـ' ‪.*4‬ـ
ر ‪.&e‬ـ‪ u‬و‬
‫‪#‬ـ
ﯾ‪".‬ـ= ـار دار‪9‬ـ‪ .‬هـ
< >ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ـد (ﺡ ‪.‬ـ ـ="ـ و ‪=3‬رـ‪. $‬ـ او اـار‬
‫=ورزد‪6 ،‬ن ـد د!ـ
ر درد =‪+‬ـ د‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪ 3‬ـ‪4 ً7‬ـ ا‪9‬ـ هـ >ـ ﯾـ
‪5‬ـ
‪O‬ـ<ا را در واـ_‬
‫در ( ـ 
ـ= ـو دا‪9‬ـ
ﯾـ=اش ـا ‪N4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ=‪>96‬ـ) ‪t‬زم ‪4‬ـ
‪+‬ـ از ‪K‬ـﯾـ
ن >ـ ‪
6‬هـ=‬
‫‪X3‬ـ ر "ـ‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫ا‪*. 'Y‬ـ‪$‬هـ 
ـ‪b‬ه‪X‬ـ= و ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>= واـ_ در ز‪4 .‬ـ
ر "‪".M‬ـ= از اﯾ ‪.#‬ـ ـ‪=M‬‬
‫ا>ـ
ر را ‪4‬ـ) دوش =‪",‬ـ و زاﯾ‪.‬ـ< ‪6‬ن دوـ هـ 
"‪1‬ـ= ‪3‬ـ ا‪ uO‬ﯾ&"ـ= ‪19‬ـت و (ـس‬
‫=‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬دـﯾ ‪"K‬ـ‪h‬هـ
‪9 ،‬ـ
‪4‬ـ د و *' ـرت ‪ K‬ـ
ن را در ـ(‪X‬ـ) ‪9‬ـ 
‪C‬ـ ب (‪,‬ـ ﯾ\‬
‫و ا‪Ce‬ـاب ‪M9‬ـ) =دارد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ`ـ رﯾ@ ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ)رو ز‪.‬ـ ‪4‬ـا‪N.M9‬ـ ‪..‬ـ ‪ 9‬ـ
‪.Y‬ـ‬
‫وا ‪ @ K‬ا‪9‬ـ‪7‬ب ‪4‬ـ‪.3‬ـ) ـ‪b‬اه' &ـ' ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬هـ‪4 ."!$‬ـ) اﯾ ‪ 1‬ـ م ا@ ـ)‬
‫هـﺱ در ـ
‪ 4‬ـ
ه
‪9‬ـ
در هـﯾـ‪ Z‬از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
اﯾ*ـ
د = "ـ ‪9‬ـ
دان ا@ زﯾـا ا ـ راً او را‬
‫‪%‬ـ
زات ‪5‬ـ اهـ ـد‪.9 .‬ـو ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ه‪.‬ـ]ـ ‪K‬ـ) ا(ـ‪7‬ف ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د زﯾـا "‪,‬ـ
ً ‪6‬ن ‪.9‬ـو ا‬
‫ا@‪t .‬زم ‪.9‬ـ*@ او !‪.‬ـ‪ R‬را ‪o‬ـ
‪4‬ـ@ "ـ زﯾـا ه ـ) !‪.‬ـ‪4 R‬ـ)رو‪"+‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ا@‪ .‬در ﺡـ
‪=G‬‬
‫ـ) ‪\.,‬هـ
‪4‬ـ
ﯾـ هـ ‪ 9‬ع ـ ‪e‬ـ ع ـ‪b‬ه‪X‬ـ= را ‪4‬ـ
ـا‪&K‬ـ) ‪4‬ـ) ـ' ــ) ا‪Xo‬ـ
ت ""ـ‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
(" ـ
‪4‬ـ
ﺡ‪B‬ـ ر ‪5‬ـ د ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬را ا‪Xo‬ـ
ت ="ـ‪.‬‬
‫!‪ ,‬ـ) ا= هـ ( ـ‪9‬ـ= ‪*.‬ـ 
‪6‬ن ا@ ـ) وـ= رو ‪4‬ـ) زوال =رود ‪6‬ن ( ـن ‪.9‬ـ‪R‬‬
‫از ‪= .4‬رود‪ .‬و‪G‬ـ= ه ـا< ‪4‬ـ
ا‪ ،‬ـد ه‪.‬ـ[‪9‬ـ ع ("ـ‪GR‬ـ= ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ زﯾـا ‪.9‬ـو ‪6‬ن از ـ ـ
د‬
‫ا@ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ( ـ 
ـ
ً ـر( "ـ ا@‪ .‬از ‪%96‬ـ
ﯾـ= ـ) اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ه ـا< ‪4‬ـ
هـ‬
‫( ـ‪9‬ـ= در ‪( =O‬ـ
رﯾـ{ ‪4‬ـ د< ا@‪* ،‬ـ
‪ =9‬ـ) ‪.#‬ـو ا ـ=‪"+
4‬ـ‪C ،‬ـﺡ ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ=‬
‫را ‪.9‬ـ
ز"ـ ‪4‬ـ) ﯾـ‪ Z‬راه‪X‬ـ ـ‪b‬ه‪X‬ـ= ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪"4‬ـ‪.‬‬
‫ه‪.‬ـ[ﺱ ‪X9‬ـ
ﯾـ از ‪5‬ـ ‪+‬ــ
ر و ‪>.9‬ـ ﯾـ= ا‪*9‬ـ
ن ء ا‪1‬ـ
د< "ـ‪ .‬و‪* =G‬ـ
‪ =9‬ـ) در‬
‫‪ '* 'O‬ـرت در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ه*"ـ‪""= ."! ،‬ـ‪1( .‬ـ
و(ـ= ‪ 9‬ـ="ـ از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ـ‪b‬ه'‬
‫‪4‬ـ
‪+‬ـ ﯾـ
دﯾ‪M‬ـ‪4 .‬ـا هـ‪6‬نﺱ ـ) دارا &"ـ ﯾـ@ ‪.9‬ـ*@ &"ـ ﯾ@ ـ ‪9‬ـ)ا رﯾـ 

را‪9‬ـ) و‬
‫دوروﯾـ= ‪K‬ـ < ـ="ـ‪^ .‬ﺱ ا‪*9‬ـ
ن ـ
در ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د هـ‪]96‬ـ) دروغ ـ=‪ 5‬اهـ ‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان‬
‫‪ M4‬ﯾـ و‪G‬ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ هُ‪.,‬ـ
ر ‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ
‪4‬ـ) ‪5‬ـ دش دروغ ‪M9‬ـ ﯾـ ــ ‪9‬ـ) ‪4‬ـﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ـ) ‪.Y‬ـ‬
‫ا‪5‬ـ‪7‬ـ= ا@ ‪>4‬ـ) ‪4‬ـﯾ ‪5‬ـ
‪O‬ـ ـ) ـﯾ' ‪5‬ـ د را ‪5= 9‬ـ رد‪ .‬ـد ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
‪N+‬ـ=‬
‫ـ) =دا‪9‬ـ درو‪MY‬ـ ا@ در ‪6‬ـ د ـ= ز‪9‬ـ ـ= "ـ‪.‬‬
‫*ـ
‪9‬ـ= ـ) در ـ(‪X‬ـ) ‪
6‬هـ= ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ=ا‪9‬ـ ه ‪,.‬ـ) ‪6‬ـ
د< ـﯾـ' دادن دﯾ‪M‬ـان ه*"ـ در‬
‫ﺡـ
‪ =G‬ـ) ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬ـ !"‪ .‬ـا(ـ' در ‪C4‬ـ
‪ @G‬و ‪ .4‬ـ د ـ= ‪4‬ـ)ـ ـ=‪4‬ـ‪9‬ـ‪ .‬اـ
د‬
‫ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ=دا‪9‬ـ درون هـ ﯾـ‪! Z‬ـ) = ـ‪b‬رد و‪G‬ـ= !‪.‬ـ‪ 9 R‬ـ= ـ ﯾـ‪ .‬هـ ـد ـ)‬
‫‪4‬ـ
!"‪ .‬رـ
ر ز‪9‬ـ ـ= ="ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪5‬ـ دش ‪%.9‬ـ) ‪]96‬ـ) ا‪%9‬ـ
م =دهـ را ‪X4‬ـ‪".‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
ـ= ا
(‪.‬ـ ا ـ) ‪4‬ـﯾ ‪.‬ـ
ر< ‪6‬ـ<ا‪9‬ـ (ـ
در ‪6‬ن ز‪9‬ـ ـ= ""ـ و ‪4‬ـ) !ـ‪7‬هـ 
ا ـ)‬
‫ـ
ﯾ ‪4‬ـ) ‪.#‬ـو ه*"ـ ﯾـ
ر رـ
‪"9‬ـ‪4 ،‬ـ
ﯾـ ورا هـ‪]96‬ـ) ـ
دق و ﺡـم و ـ
‪4‬‬
‫دـ= ا@‪"+
4 ،‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= هـ‪]96‬ـ) در ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ ـ=هـ 
ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= =""ـ ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ)‬
‫ز‪9‬ـ ـ= &"ـ ‪
+‬ن ‪9‬ـارد زﯾـا اﯾ دو ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً در (‪B‬ـ
د ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ه*"ـ‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت (ـ ﻁ ‪.9‬ـوهـ 
درو‪9‬ـ=اش (‪X‬ـ) درو‪9‬ـ= !ـ‪ 7‬را =
ود و ‪4‬ـ)‬
‫ـدﯾ@ ‪5‬ـ
ر‪K‬ـ=اش ‪9‬ـ‪
M‬ه= ‪"= 9‬ـ‪ .‬ا ـ هـ ﯾـ‪+ Z‬ـ
ﯾ*ـ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ ـا(' وـ ‪4‬ـ
‪(t‬ـ‬
‫درﯾـ 
@ =""ـ و دـ رات وا&= &‪".‬ـ= در ـ رد را< ‪>+
4‬ـ ه= ـ) ‪4‬ـ)ـ ا"ـ>
ر‬
‫=رود را‪ ،‬درﯾـ 
@ =""ـ‪
.‬هـ= اوـ
ت ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ)رو‪"+‬ـ= ‪3‬ـ<ا را ‪4‬ـ
ز=دارد زﯾـا‬
‫‪4‬ـ
‪"O‬ـ
ً ‪#‬ـ‪b‬ﯾـا ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< (ـ ‪4 = K‬ـ) ‪XO‬ـ)‪ ،‬ر‪9‬ـ‪ h‬ﯾـ
ّ‪.‬ـ@ ـد ‪ 9‬ـ="ـ‪9 .‬ـ‪ <
M‬او‬
‫‪4‬ـ) دﯾ‪M‬ـان ه ‪ ),.‬ﯾ>*ـ
ن ا@ و ـ
د را در ه ـ) =‪".4‬ـ‪ ،‬ـ!ـ) &ـود ـ ـ
د را‬
‫درون ‪5‬ـ د =‪"".4‬ـ‪4 .‬ـ) وا‪C‬ـ) ه ‪.9 .‬ـوهـ 
درو‪9‬ـ= ا@ ـ) دـ رات ـ‬
‫‪O‬ـ ‪9t‬ـ= ـت ‪4‬ـ) !ـ‪= 7‬دهـ‪4 ،‬ـ=‪>96‬ـ) ‪7‬ـ= ‪4‬ـ) !ـ‪M4 7‬ـ ﯾـ ﯾـ
‪"4‬ـ ﯾ*ـ‪ .‬او ‪Y‬ـ
‪XG‬ـ
ً‬
‫ ـﯾﺱهـ
ﯾ\ را ‪4‬ـ) ـ *ـ
‪9‬ـ= ـ) ‪.9‬ـ
ز ‪4‬ـ) و ﯾـ
راه" ـ
ﯾـ= دار‪9‬ـ ‪4‬ـ) ‪>+‬‬
‫ـ ر'
ـ روپ ـ=ــ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
ـا(' درو‪9‬ـ= ( ـ 
= !ـ‪7‬هـ
را ـ=دا‪9‬ـ و ‪k‬ـ ا‪ G‬ـ
و‬
‫ا‪ 3‬ـ
ل ‪ 96‬ـ
را ‪".4\.#‬ـ= ="ـ‪
.‬هـ= > ا@ ‪4‬ـ
رـ
ر ‪5‬ـ د ا‪ K‬ـ
ع ‪ 3‬ـ = ﯾـ
ﺡـ=‬
‫‪4‬ـ‪5‬ـ= از !ـ‪7‬هـ
را د!ـ
ر ر‪9‬ـ‪" \%‬ـ و‪G‬ـ= ‪K‬ـ ﯾ"ـ
ن وا&ـ= ـ
د ‪ 1‬ـ م ‪6‬ن را =دا‪"9‬ـ‪.‬‬
‫وـ= وا ‪6‬ـ
د< ـ‪b‬ر از ـ ا
ـ ـ ر ‪+= Bhava sagar‬ـ د ـ) ه ـ
‪9‬ـ
ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س‬
‫‪1+6‬ـ) (ـ ‪G‬ـ‪ ،‬ـگ و (ـ ‪ G‬دو‪4‬ـ
ر< ـ= ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ=دا‪9‬ـ ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪6‬ـ
د< ﯾـ
ر او ا@‪.‬‬
‫او دﯾ‪M‬ـ ‪X9‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ
ـ‪+‬ـ) ـگ ﯾـ
‪B‬ـ
وت ـ
رـ
ـ ا‪ K‬ـ) ‪+‬ـ د زﯾـا ـ
ه
‪9‬ـ
ا‪K‬ـ
ز<‬
‫‪= 9‬دهـ ه‪.‬ـ[ـام ‪4‬ـ) او ‪9‬ـ‪R‬دﯾـ‪+ Z‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬او (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪6‬ن "‪C‬ـ) از ‪XO‬ـ
ت &"ـ ‬
‫‪4‬ـ
‪4 t‬ـد< =‪+‬ـ د ـ) ‪O‬ـ= ز‪9‬ـ ـ= ز‪".‬ـ=اش *' ـد< ا@ و دﯾ‪M‬ـ ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ) او‬
‫ــ
ن ‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ز‪ .‬در ("ـ 
‪ =N‬دﯾ‪M‬ـ داد< ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪X9 7‬ـ
ﯾـ ه‪.‬ـ[
< ا‪9‬ـ‪
L‬ر دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت "ـ 
' ( ﯾـ ) از‬
‫ا
(‪.‬ـ درو‪5 .Y‬ـ ا‪9‬ـ< و ‪."+‬ـ< ا@ ـار ‪.‬ـد‪ ( .‬ـ 
= اـ
(‪.‬ـ ‪4‬ـ) ‪.Y‬ـ از اـ
د ا در‬
‫‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت 
ذبا‪9‬ـ‪ .‬او (" ـ
اـ
د &‪X‬ـ در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا@‪.*4 .‬ـ
ر از ‪K‬ـ ﯾ"ـ
ن ‪5‬ـا ‪6‬ن‬
‫( ﯾـ را ـ) ‪5‬ـ د =‪ 5‬اه"ـ از اـ
د =ـ
ز‪9‬ـ و ه"‪
M‬ـ= ) ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪ X‬او‬
‫‪%" = 9‬ـ `ﯾـ س =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
زﯾـ
د ‪4‬ـ)د‪X9‬ـ
ل ـ‪4‬ـ
‪ =9‬و ‪6‬را\ و ‪@.B‬هـ
ﯾ= ه*"ـ‬
‫ـ) (ـ ر دار‪9‬ـ ‪4‬ـ
ﯾـ ‪K‬ـ‪R‬و ‪.1.‬ـ
ت ا= اـ
د ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ 96 .‬ـ
‪4‬ـ)د‪X9‬ـ
ل ‪ 2,3‬ه*"ـ در‬
‫ـ ر(ـ= ـ) ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ــ ‪ 2,3‬ــ ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ اـ‪ ً7‬و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪ .‬ﯾـ`س ‪ 96‬ـ
‪4‬ـ) ـر‬
‫ا@ ـ) "ـ‪R‬و =‪+‬ـ ‪9‬ـ زﯾـا اﯾ ـ ‪9‬ـ) =‪6‬ـ ز‪9‬ـ ـ) ‪]96‬ـ) در ‪ %*K‬ﯾ\ ه*"ـ در اﯾ‬
‫‪ K‬ـ
ن و‪K‬ـ د ‪9‬ـارد‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـا *= ) ‪4‬ـ
ور دارد ‪ @ K‬رُ‪+‬ـ &"ـ اش ‪4‬ـ) ـ‪4‬ـ
‪6 ،=9‬را\ و ‪2,3‬‬
‫‪.9‬ـ
ز"ـ ا@‪4 ،‬ـ) اﯾ ـ ‪9‬ـ) ا@‪ .‬در ‪L9‬ـ دﯾ‪M‬ـان > ا@ "‪XB‬ـﻁ‪ @N ،‬و ـ
‪4‬ـ در‬
‫‪4‬ــ‪ .‬و‪G‬ـ= او ‪4‬ـ
ه ) ﺱ ‪"4‬ـ
‪ 4‬رُ‪+‬ـ &"ـ ‪+‬ـ
ن رـ
ر ="ـ و ‪"= Z‬ـ هـ ﯾ‪Z‬‬
‫‪4‬ـ)‪O‬ـ ر * در را< ـ
د ﺡـ ل ‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫ا در واـ_ وﺡـ(ـ= در ‪.‬ـ
ن دو
‪9‬ـ‪ =M‬و €ـت ا@ ‪4‬ﯾ &"ـ
) ( ـ 
ـ= وﯾـ~ ‪ .‬ـ 
ﺡ‪.‬ـ
ت‬
‫از ‪X‬ـ در ـ
د واـ_ا‪9‬ـ‪ .‬و‪G‬ـ= ‪6‬ن ‪5‬ـ د را از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
ﯾـ= ـ) ـ!‪ ,‬ـ)اش‬
‫‪5‬ـ دش ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪% ،‬ـ= ـ=ـ
زد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ هـ ‪6‬نﺱ ـ) در ـ
ل ز‪9‬ـ ـ= ـ="ـ و‬
‫ ـ
ل در او@‪ ،‬در (ـ\ (" ـ 
@ زﯾـا &ـود ـ
در‪9‬ـ ‪.‬ـ‪6 $‬ن ‪4‬ـ
‪"+‬ـ ‪4‬ـ) د‪.G‬ـ‬
‫اﯾ">ـ) ‪6‬ن ‪.9‬ـ*@ و ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ *= را ) در ‪6‬ن ـ 
ا@‪ ،‬در ""ـ‪# .‬ﺱ ـ ‪K‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ ﯾـ‪ ) $‬ا ‪ @3‬ﺡ‪.‬ـ
ت ا@ زﯾـا وا‪C‬ـ)ا ا@ ) ـ ـ
د ‪ @ K‬ر‪.‬ـن ‪4‬ـ)‬
‫( ـ 
= ـ ‪K‬ـ دا(\ ا‪1‬ـ
د< ="ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
&ـ ل ا ه*"ـ و ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ در &ـ ‪ ) =G‬ه"ـ ز در ‪ @3‬واـ_ ‪,9‬ـ< ا@ ‪#‬ـﯾـ ‪6‬ﯾ"ـ‪ @3 .‬ه ‪,.‬ـ) در &ـ م‬
‫ﺡـ
‪e‬ـ ا@ زﯾـا ‪4‬ـ) ه ـ
ن ا‪9‬ـاز< ‪ =,N4‬از ( ـ 
‪.‬ـ= ا@ ) ا درون ـ
د و ـ
ه
‪9‬ـ

‫در ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪K‬ـا ‪4‬ـ دن از ـ
ه
‪9‬ـ
ر‪9‬ـ| و وﺡـت ‪4‬ـ
او ‪6‬را\ ا@‪ .‬ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬درون او@ زﯾـا هـ!ـ) در‬
‫او@ ه
ن ـ ‪9‬ـ) ـ) در ا واـ_ ‪+‬ـ< در ـ ـ
د ‪.9‬ـ‪ R‬ه*@‪ .‬ه"ـ‪ ) =
M‬اﯾ ادرا در‬
‫ا( ـ
‪4‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪+‬ـ د ا‪%19‬ـ
ر ‪.L3‬ـ = از &ـ@ و (ﺡـ ‪(t‬ـ= ) ‪6‬را\ و ‪,9‬ـ
ط‬
‫ده"ـ<ا‪9‬ـ‪ ،‬رُخ =دهـ‪ ( ،‬ـ 
= ـ &‪,.‬ـ
ن زـ
ن‪ ،‬ـ>
ن و ‪ 3‬ـ
در ا واـ_ ‪<+‬ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و &ـ
‪%G‬ـ) ‪B( .4‬ـ
دهـ
در ا ـار ــ)ا‪9‬ـ‪ .‬در ‪.3‬ﺡـ
ل ـ
‪ 4‬ا"ـ
د‬
‫‪.9‬ـ*@ و 
رهـ 
ـ ـ
د را در ـ(‪X‬ـ) ‪4‬ـ دن و ‪X9‬ـ دن ا‪%9‬ـ
م =دهـ‪ .‬ا‪*9‬ـ
ن ه"ـ‪) =
M‬‬
‫‪5‬ـ د را =ﯾـ
‪4‬ـ ‪
6‬ه=اش را ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
&‪C‬ـ ف ="ـ و ا‪K‬ـ
ز< =دهـ اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪96‬ـا ـ‪+‬ـ
ر "ـ‪4 .‬ـ
!"‪ 3 .‬ـد او از ﺡـود ـ ـ ـ !‪5 Z‬ـ د = ـ‪b‬رد و‬
‫‪4‬ـ)ـ ‪
6‬ه= ‪9‬ـ 
ﺡـود ـ ـ
د =رود‪.‬‬
‫ا‪*9‬ـ
ن واـ_ در ــ ــ ـ !‪5 Z‬ـ ﯾ\ ‪ *>+ 'G
O‬ﺡـود و رهـ
ﯾ= از ‪ .4‬ـ
ره
و‬
‫د‪.‬ـ
‪4 =4‬ـ) ‪K‬ـ
ودا‪9‬ـ‪ =M‬و رـ‪
M‬ر ا@‪ .‬او ‪4‬ـ) اﯾ د‪5= @*>+ .G‬ـ رد !ـ ن (ـ ر‬
‫="ـ ا را =(ـ ان ‪4‬ـ)ـ رت ـ
ت و ‪9‬ـ ‪+‬ـ) در‪6‬ورد‪ .‬ﺡ‪.‬ـ@ اﯾ ا@ ـ) ‪9‬ـ
م ﯾـ
ـ‪7‬م‬
‫وا&ـ= ـ ـ
د‪ ،‬دهـ ـ ــ ‪ Dhunatmik‬ا@‪ .‬ه ـ
ن ـ ‪.*4 ) )9‬ـ
ر ‪4‬ـ
ور دار‪9‬ـ‪،‬‬
‫ه ‪,.‬ـ) درون !ـ‪ 7‬در ـدش ا@‪ .‬اﯾ ‪9‬ـ
م ‪4‬ـون ‪ >+‬ا@‪ .‬او‪G‬ـ= دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪4= Z‬ـ
‪+‬ـ‬
‫ـ) ه ـ
‪9‬ـ
‪4‬ـ=ـا ا@ و دوـ= وارـ ــ ‪ ) Varnatmik‬ـا ـ‪7‬م ‪4‬ـ) ا‪
>+‬ل‬
‫ ـ ‪9‬ـ
ـ ن ا@‪ .‬دهـ ‪. (
9‬ـ‪ Z‬در "ـ
‪ =O‬و‪K‬ـ د دارد ) اﺡ‪.‬ـ
ج ‪4‬ـ) ز‪4‬ـ
ن ‪.9‬ـ*@‪ .‬وـ‪6 u‬ن‬
‫‪XG‬ـ‪"N‬ـ ‪3‬ـ
‪ =+‬ا@ ) = ـ ‪ 2,3‬او در ‪4= \X‬ـ
‪+‬ـ ‪9‬ـ) ‪4‬ـ ‪XG‬ـ
ن و رـ
رش‪.‬‬
‫‪ UN+‬ه‪.‬ـ[
< ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ ‪]96‬ـ) را ـ) ـ شهـ 
‪4‬ـ
‪"O‬ـ=اش =‪"+‬ـ ‪9‬ـ را در ـ
ت و‬
‫رـ
ر و ا‪
>+‬ل وـ‪" u‬ـ‪.‬‬
‫وار‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ Z‬ـ ت ‪4‬ـ
‪>+‬ـ < ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪ ،‬ا‪.o‬ـ‪ّ3 ،‬ـ= و ذه"ـ= ـ=‪+
4‬ـ‪( .‬ـ ﻁ‬
‫ ـ ‪4 
+‬ـ
‪"O‬ـ= و ‪
Q‬هـ ‪."+‬ـ< =‪+‬ـ د و‪ =G‬ه ‪,.‬ـ) ‪#‬ـ~وا ـ ت ا= ا@ ﯾ&"=‬
‫دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ Z‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪! ،t‬ــ‪ 7‬ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ـا' ‪4‬ـ
‪+‬ـ (ـ
ا‪9‬ـ&>
س را از ـ ت‬
‫اـ= (‪.N,‬ـ‪ U‬دهـ‪ .‬دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ Z‬ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ
ـ ‪ +‬ـ 

Q‬هـ ‪."+‬ـ< ‪ 9‬ـ=‪+‬ـ ‪9‬ـ‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ـ ‪ +‬ـ 
‪4‬ـ
‪"O‬ـ= ‪4‬ـ
ﯾـ ‪."+ @ K‬ـن ار(&ـ
ش ‪4‬ـ
‪ K t‬ـ
‪ 9‬ـ 
واـ&= ـ ـ
د‬
‫("‪.L‬ـ‪+ $‬ـ ‪9‬ـ‪. .‬ـ= ا‪4‬ـاﯾـ= ‪5‬ـ‪7‬ق ا ه ‪ ),.‬در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
ـ ـ
د ـ(ـ&\ ا@‪.‬‬
‫ه ـ
‪9‬ـ
ـا ﺡ‪.‬ـ@ ا‪ ،= G‬ـ ـ
د ا@ ـ) ـ
‪"9‬ـ ـ ‪K‬ـ= در ( ـ 
ـ= "ـ
‪O‬ـ‪ 2‬ـ(ـ&\‬
‫=‪+‬ـ د‪ .‬ه"ـ‪ ) =
M‬اﯾ ‪.9‬ـو او‪.G‬ـ)‪ ' ،‬ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ را (ـ ="ـ (‪X‬ـﯾ‬
‫‪4‬ـ) ا =‪+‬ـ د‪ ،‬دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪4 ،Z‬ـ=ـا و ـ ‪.‬ـ= ‪4‬ـ=ـ‪7‬م در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪4‬ـ
‪ t‬ا@ و‬
‫وار‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ ،Z‬ـ (= ا@ ) در ‪.*4‬ـ
ر از ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
‪ .F‬ـ=‪">+‬ـ‪96 .‬ـ
ن ـ) ‪K‬ـ ﯾ"ـ<‬
‫‪5‬ـاو‪9‬ـ ه*"ـ ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ) د‪X9‬ـ
ل *= ه*"ـ ـ) ‪4‬ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـ
دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ ،Z‬ـ‪7‬م درو‪9‬ـ=‬
‫‪.4‬ـ}‪.‬ـ‪R‬د‪ ) =* ،‬را< ا را =‪"+‬ـ 
ـ‪ ( .‬ـ
م روحهـ
از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا رهـ
=‪9 +‬ـ و از‬
‫(ـ
رﯾـ>=هـ 

د< ‪4‬ـ)ـ رت ‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= (ـ ﻁ ـ
ه
‪9‬ـ
‪5‬ـ
رج =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪4 .‬ـ) ﺡ‪p‬‬
‫اﯾـ">ـ) ‪
6‬هـ= ‪5‬ـ
‪4 UG‬ـ)د@ ـ=‪6‬ﯾـ‪ ،‬او ‪K‬ـﯾـ
ن ا‪ ،‬ﯾ&"ـ= دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ Z‬را (ـ ﻁ ـ ‪ +‬ـ 

‫‪
Q‬هـ ـ) ‪."+‬ـ< ‪+= 9‬ـ ‪9‬ـ‪ ،‬ـ=‪"+‬ـ د‪.‬‬
‫در ا‪4‬ـا ‪= 9‬دا‪9‬ـ ـا درو‪9‬ـ= از ‪%‬ـ
ـ=‪6‬ﯾـ و ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ‪Y‬ـﯾـ‪ R‬ـ=دا‪9‬ـ از ـ= ـ=‪6‬ﯾـ‬
‫ـ) ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـ ـ‪R‬ﯾ"ـ‪4 .‬ـون ‪
6‬هـ= ـ (ـ=‪ ،‬او واـ_ در (ـ
رﯾـ>= ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪ .‬اﯾ ـ ت از ـ ‬
‫ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪4‬ـ) ‪#‬ـ
‪.F‬ـ ـ=رـ و روح را از (ـ
رﯾـ>= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪#‬ـ
‪4 .F‬ـ)ـ ‬
‫ــ‪ K R‬ـ
‪ 9‬ـ 
 ـ
د =‪,‬ـ
‪9‬ـ‪ .‬از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ا ه ـ
‪9‬ـ
دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ ( @5 ،Z‬ـ 
=‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
و ـ ‪K‬ـ دات و ‪K‬ـ
‪9‬ـ ران و ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د ـ=‪6‬ﯾـ‪ .‬در ز‪ .‬و ‪ 6‬ـ
ن‪ ،‬ه‪.‬ـ[ ‪9‬ـ 
ـ=‬
‫‪C3‬ـ
‪ 9‬ـ=‪+‬ـ د ‪M‬ـ از ا ‪4‬ـ
‪+‬ـ ـ) ‪4‬ـ) (" ـ
ﯾـ= ـ=(ـ ا‪9‬ـ ا‪*9‬ـ
ن را از ‪ .4‬ـ
رهـ 
د‪.9‬ـ ‬
‫و !ـ‪5‬ـ) ه‪,‬ـ
د و ! ـ
ر رهـ

زد‪.‬‬
‫روش ا‪ G‬ـ= و راه‪X‬ـ ا درون ا‪*9‬ـ
ن ‪&.XO‬ـ= و ‪C‬ـ ا@‪K .‬ـ
ﯾ‪M‬ـ‪R‬ﯾ"ـ= ‪4‬ـا ‪6‬ن و‪K‬ـ د‬
‫‪9‬ـارد‪ .‬و درون ‪5‬ـ دش ـ>
‪1+‬ـ) =‪+‬ـ د‪4 .‬ـون اﯾ€ـ
ر ـدن‪ ،‬روح ‪5‬ـ
‪ 9 UG‬ـ=‪+‬ـ د و ‪4‬ـون‬
‫‪5‬ـ ص ا‪*9‬ـ
ن ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪ \.#‬رود‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪X*9‬ـ@ ‪4‬ـ) ا‪%9‬ـ
م ( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ا اﯾ ـ
‪ \9‬را‬

‫‪81‬‬

‫ﺡ‪1‬ـ… "ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
ﯾـ ‪*K‬ـ‪5 $‬ـ د را "ـ
ر ز‪9‬ـ و در ‪%*K‬ـ ‪5‬ـ
‪5 UG‬ـ د ‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا ‪4‬ـون‬
‫اﯾـ
ر ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ در ‪."+‬ـن ا ات ا ‪4‬ـ
>ـ ‪9‬ـ@ در ـ' ـ ـ
د ـ ـ‪ 2‬ـدد‪.‬‬
‫‪ >+‬و ذه ا‪*9‬ـ
‪%( =9‬ـ‪.‬ـ
(ـ= ‪ *K‬ـ=ا‪9‬ـ ـ) ه‪.‬ـ[
< ‪ 9‬ـ=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ
دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪4 Z‬ـ)‪O‬ـ ر‬
‫*‪.‬ـ‪ $‬ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ""ـ‪ .‬اﯾ دهـ ‪9‬ـ
( ‪.‬ـ‪ Z‬ا ‪ @3‬و‪K‬ـ د ‪
6‬هـ= در ا‪*9‬ـ
ن ا@‪.‬‬
‫‪K‬ـ هـ< ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ ‪4‬ـان ﺡـ‪+ 2‬ـ د (ـ
( ـ 
ـ= ‪XY‬ـ
رهـ 
ز‪".‬ـ= ‪.4‬ـ اﯾـ دو را ‪4‬ـ‪ُR‬داﯾـ‪.‬‬
‫روح از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ا ‪4‬ـ)ـ (ـ
رﯾ>=هـ 

د< و ذه ـود ـ=‪6‬ﯾـ و ــ
ر =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫هـ‪"!$‬ـ‪ .‬از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ
ه
‪9‬ـ
) (ـ‪ =%‬ز‪9‬ـ< ا ا@‪ ،‬روح از اﯾ (ـ
رﯾـ>= ذهـ و ـ
د< رهـ

‫= ـدد‪( .‬ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ) ‪K‬ـ ﯾ"ـ< ـ
ه
‪9‬ـ
را ـ) ـ(‪X‬ـﻁ ‪4‬ـ
ا ا@ ‪.9‬ـ 
ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ ،‬ـ
در ‪4‬ـ)‬
‫‪4‬ـ
ز ‪4 @,‬ـ) ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‪.* .‬ـ ا (" ـ
را< رهـ
ﯾـ= از‬
‫ـ ‪.‬ـ@ ز‪9‬ـان ـ
ﯾـ
و ‪#‬ـد< (ـ ه = ا@ ـ) ا‪*9‬ـ
ن را در ‪ K‬ـ
ن ـ
د< و ذه ‪9‬ـ‪M‬ـ)‬
‫ـ=دارد‪.‬‬
‫ه"‪! ) =
M‬ـ‪ 7‬دﯾ‪M‬ـ (ـ ﻁ ذه در ‪4‬ـ ــ) ‪,9‬ـ< ‪4‬ـ
‪+‬ـ ‪6‬زاد و ‪5‬ـ ‪+‬ﺡـ
ل(ـ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د‬
‫و ز‪9‬ـ ـ= را در ـ ـ
د ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ !‪.‬ـ‪ 9 R‬ـ=(ـ ا‪9‬ـ &ـ
‪@.G‬هـ
ﯾ\ را ﺡـود "ـ ﯾـ

‫‪
,‬هـا(\ را *ـود ـ
زد‪ .‬و‪G‬ـ= او ـ=‪6‬ـ زد ـ) *' دا‪9‬ـ\ ذات ُ ه*ـ= (" ـ
‪4‬ـ)‬
‫وا‪C‬ـ) 
‪XG‬ـ ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= اـ>
ن‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ا@‪ ( .‬ـ 
= وه 
ه*= ‪ 7Y‬ـ
ﯾ= ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ)‬
‫‪5‬ـ د در >
‪.9‬ـ‪R‬م ا‪*9‬ـ
‪4 =9‬ـ) ‪9‬ـ 
ـ 
‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=‪ ،‬ا‪.o‬ـ‪ ،=ّ3 ،‬ذه"ـ= و ا(ـ دار‪9‬ـ‪ .‬در هـ‬
‫‪Y‬ـ‪ =7‬اـ ل ا از‪3‬ـ ا ‪%‬ـد ـ‪4‬ـ ط ‪4‬ـ) ‪
6‬هـ= ﺡ‪.‬ـ
ت ــ) (ـ
روا‪4‬ـﻁ و ـ ا‪".9‬ـ= )‬
‫ﺡـ 
ـ‪4 $‬ـ ‪3‬ـ ا ‪&.XO‬ـ= ه*"ـ‪ ،‬هـ‪ ."!$‬ـ ـ&‪C" @.‬ـ) ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر * و در ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ـ

‫"ـ
‪ 2O‬ه*ـ= ("ـ‪.‬ـ< ‪+‬ـ< ا@‪XG 
.‬ـهـ 
هـ ـد * ‪ K‬ـ
ن ـ !>= ه*"ـ ـ)‬
‫‪ K‬ـ
ن ‪4‬ـ‪R‬رگ در ‪6‬ن ـار ــ) ا@‪ .‬ا ‪4‬ـ ( ـ 
= اﯾ 
‪XG‬ـهـ
*ﻁ ا@‪ .‬دارا 
‪XG‬ـ‬
‫‪ @*.9‬و‪ =G‬ا =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪9 .‬ـ) ـ ـ
د ا@ و ‪9‬ـ) ‪5‬ـاو‪9‬ـ‪ .‬درون ه ـ) ﺱ و ه ـ) !‪.‬ـ‪R‬‬
‫ه*@ و در ‪.3‬ﺡـ
ل ــ !‪.‬ـ‪ R‬ــ ‪.9‬ـ*@‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ 
‪XG‬ـ و (‪.%‬ـ
ت ‪6‬ن از هـ‪1" $‬ـ‪"*.9 Z‬ـ‪،‬‬
‫ـ
‪"9‬ـ هـ‪"*.9 $‬ـ ‪>4‬ـ) ‪4
,‬ـ)ا‪9‬ـ‪4 .‬ـ) هـ روﺡ= ‪"4‬ـ
‪4‬ـ هــ= ا‪ G‬ـ= 
‪XG‬ـ داد<‬
‫=‪+‬ـ د (ـ
‪^4‬ـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫ﯾ&"ـ= ه ـ
ن ﺡ‪C.‬ـ) 
رـ
و ‪ K‬ـ
ن ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ـ) ﺡـ 
رـ
ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ =9
* .‬ه*"ـ‬
‫ـ) ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ( @ K‬ـ
ﯾـ‪7‬ت و اهـاف ‪5‬ـ د‪5‬ـ اهـ
‪9‬ـ) ‪5‬ـ@ =""ـ و هـ‪ ."!$‬اـاد‬
‫ـ) در د@ ﯾ 
‪4‬ـ) ﺡ‪.‬ـ@ ‪*5‬ـ‪9 =M‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ ه*"ـ‪* .‬ـ
‪ ) =9‬از (ـس ر‪9‬ـ|‪( ،‬ـ ‪G‬ـ و‬
‫ـگ و ‪@X.‬هـ 
دﯾ‪M‬ـ در ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) ‪%*K‬ـ ‪"#‬ـ
<
ه= ‪ @ K‬ـار از اﯾ" ـ
=‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ
ﯾـ
ً اـاد ‪4‬ـ
دا‪ *9‬ﺡ‪.‬ـ@‪5 ،‬ـ د را در ‪6‬ن *ـ ـد<ا‪9‬ـ‪ 96 .‬ـ
ﺡ‪.‬ـ@ را ‪4‬ـ)‪5‬ـ
‪O‬‬
‫ﺡ‪.‬ـ@ دو@ دار‪9‬ـ و ـز‪9‬ـان ا =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬م وـ !ـ‪. 7‬ـ‪ $‬در اـار =‪+‬ـ د ـ) ر‪+‬ـ او را  ="ـ و 
رـ
ﯾ\ را‬
‫=ـ زا‪9‬ـ‪( 
.‬ـﯾ رو‪ +‬ـ 
ا‪%9‬ـ
م ( ـﯾ"ـ
ت &"ـ ‪4‬ـ) او داد< ـ=‪+‬ـ د‪ .‬اﯾ ( ـﯾ"ـ
ت‬
‫‪4‬ـ
‪( ’3‬ﺡـ ‪(t‬ـ= در ‪."+‬ـن ‪4‬ـ
‪"O‬ـ= و دﯾـ درو‪9‬ـ=اش = ـدد و ه ـا< ‪4‬ـ
‪6‬ن زﯾـ
رت درو‪9‬ـ=‬
‫&ـ
‪=G‬اش را ‪4‬ـ)ـ ـ ـ
د ‪Y6‬ـ
ز ="ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬م وـ ـ
ه
‪9‬ـ
‪N+‬ـ
ً ﯾـ
از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـﯾﺱهـ 
‪5‬ـ د !ـ‪ 7‬را ‪4‬ـ
‪K‬ـﯾـ
ن ـ ت ا‪= G‬‬
‫ـ(‪X‬ـﻁ ـ=ـ
زد و ( ـ
م *‪.‬ـ را (ـ
 ـوهـ 
‪9‬ـ را‪9‬ـ= ه ـاه=اش ="ـ (ـ
زـ
‪9‬ـ= ـ)‬
‫‪4‬ـ) "ـ‪ <
MGR‬درون ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ =رـ‪ ( .‬ـ 
= ‪6‬د ـ
ﯾ= ) در ‪>X+‬ـ)هـ 

‫‪ ,5‬ـ
د ‪4‬ـ) دام اـ
د<ا‪9‬ـ رهـ
ﯾ= ‪= 9‬ﯾ
‪"4‬ـ ‪M‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
از ‪O‬ـﯾـ‪K 2‬ـﯾـ
ن درو‪9‬ـ= ا ‪4‬ـ

‫‪ 96‬ـ
ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار "ـ‪ .‬ه‪.‬ـ[ ﺱ ‪(= 9‬ـ ا‪9‬ـ ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ
‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ("‪.L‬ـ‪" $‬ـ زﯾـا ﻁ‬
‫‪.9‬ـو وـ ـ
ه
‪9‬ـ

در ا@ !"‪ 
.‬ر را ‪4‬ـا او ا‪%9‬ـ
م دهـ‪.‬‬
‫روح ﻁ ه"‪
M‬م وـ از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ
‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ـ(‪X‬ـﻁ =‪+‬ـ د ﺡـ
ل (‪1‬ـ
و(ـ=‬
‫‪"= 9‬ـ ـ
ه
‪9‬ـ
‪N+‬ـ
ً ﺡ‪B‬ـ ر دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ ﯾـ
‪9‬ـ)‪ .‬او > ا@ ﯾـ>= از ـﯾﺱهـ

‫ﯾ&"ـ= وا‪.‬ـ ﺡـ) ‪#‬ـ"‪ $%‬را ‪ @ K‬اﯾـ
ر ـر "ـ و‪G‬ـ= وـ ""ـ< ﻁ ﯾ‪ Z‬و‪.‬ـ)‬
‫ا@ ـ) از ‪O‬ـﯾـ‪ 2‬او و و اﯾ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار =‪+‬ـ د‪.‬‬
‫ه"ـ‪ ) =
M‬ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ‪+‬ـ !ـ‪( 7‬ـ ا‪9‬ـ
ﯾ= ‪1‬ـ ‪4‬ـ) ه ـاهـ= ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪5‬ـ اهـ دا‪.@+‬‬
‫او ‪\, 4‬ه 
ذه"ـ= و ـ
د ـ
‪F‬ـ‪+ 2‬ـ< و ‪4‬ـ)ـ  ـوهـ 
‪9‬ـ ر ﺡ‪.‬ـ@ &ـ د‬
‫="ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪4‬ـ) ا‪9‬ـاز< 
= در *‪.‬ـ ا">
ر ‪ @,.#‬ـد دﯾ‪M‬ـ 
رـ 
"‪=1‬‬
‫ ـد‪6‬ور ‪"= 9‬ـ‪K .‬ـ‪4b‬ـ) ز‪# .‬ـ
ﯾ‪
C‬ن =ﯾـ
‪4‬ـ و ‪K‬ـ
ذ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪ t‬ـ (ـ ‪4‬ـ او ‪"= 3‬ـ‪.‬‬
‫ه ‪ ),.‬روح ‪%‬ـد و ‪
6‬ه= ا‪*9‬ـ
ن ا@ ) واـ و ز‪9‬ـ< ـ= ـدد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ 
‪XG‬ـ‬
‫‪.‬ـ‪R‬ﯾ>= ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ
و ‪ N9‬اهـ دا‪ @+‬و (ـ`‪.o‬ـ و ـ(‪X‬ـ) و ‪*4‬ـ‪4 =M‬ـ) ـ‪7‬ﺡ‪.‬ـ@ و‬
‫(ـ ا‪ =N+ 2‬دارد ) ‪6‬ن را درﯾـ 
@ ="ـ‪ C .‬ح ‪
6‬هـ= در اـاد ‪1 uN‬ـ
وت ا@‪.‬‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ

‪9‬ـا ا را روح و ‪K‬ـ
ن =‪,N4‬ـ و ‪96‬ـا (‪X‬ـﯾ ‪4‬ـ) (ـ د<ا ا‪9‬ـژ ‪_,&,‬‬
‫="ـ (ـ

6‬ه= و ‪9‬ـ ر ‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) !ـ‪7‬ﯾـ= ) وـ را درﯾـ 
@ ="ـ " ـ
زد‪! .‬ـ‪.9 7‬ـ‪R‬‬
‫(ـ>
ن ‪+‬ـﯾـ ‪9‬ـ
‪ =+‬از ‪
6‬ه= &"ـ را درﯾـ 
@ ="ـ و اﯾ اﺡ*ـ
س ‪.Y‬ـ ـ
‪ 4‬و‪u‬‬
‫‪,4‬ـ
ر(ـ= ا@ ـ) ‪4‬ـاو ‪9‬ـ
‪+= F‬ـ د‪.‬‬
‫‪#‬ﺱ از ‪6‬ن ‪N.6‬ـ‪4 =M‬ـ

6‬ه= ـ
ه
‪9‬ـ
ا@ ـ) !ـ‪(= 7‬ـ ا‪9‬ـ از "‪C‬ـ)ا ‪4‬ـ) "‪C‬ـ)‬
‫دﯾ‪M‬ـ ‪1‬ـ "ـ‪%.9 .‬ـ) اﯾ &ـ د درو‪9‬ـ= ‪
6‬ه=‪* ،‬ـش ‪
6‬ه= ا@ و ‪#‬ﺱ از اﯾ !ـ‪7‬‬
‫در ‪5‬ـ د دا‪K \9‬ـﯾـ =ﯾـ
‪4‬ـ هـ‪ @ L3 ."!$‬ا را ) در ا‪
L9‬ر او ا@ ‪,‬ـ
هـ<‬

‫‪82‬‬

‫="ـ‪ .‬او ‪4‬ـ
‪K‬ـ‪7‬ل ـ
ه
‪9‬ـ
‪4‬ـ) اﯾ در‪K‬ـ
ت =رـ و ا ـ *‪.‬ـ ا"ـ>
ر را ا‪N9‬ـ
ب ‪= 9‬ـد‬
‫هـ ـ‪ R‬ـ ـ‪4 2‬ـ) د‪.‬ـ
‪4‬ـ= ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
‪.@, = 9‬‬
‫وا اﯾ€ـ
ر ـ ـ) در ه"ـ‪
M‬م وـ ‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪=G‬هـ
ﯾ\ زدود< ‪+‬ـ<ا‪9‬ـ وارد !‪% $,‬ـد =‪+‬ـ د‬
‫ـ) *‪.‬ـ‪ $‬ا@ و درواز<ا ‪4‬ـ
رﯾـ‪ Z‬دارد و ‪4‬ـ)ـ *ـ< و‪&.‬ـ= از ‪
6‬ه= راه‪X‬ـ‬
‫=‪ +‬د ـ) ه ـا< ‪4‬ـ
‪6‬ن و‪K‬ـ را ‪4‬ـ) و‪K‬ـ د =‪6‬ورد ـ) (ـ
‪4‬ـ)ﺡـ
ل (‪%‬ـ‪4‬ـ) ‪>9‬ـد< ا@‪.‬‬
‫اﯾ !"‪ .‬ا@ ) ‪1‬ـ !ـ‪4 7‬ـ)ـ  ـ
د در *‪.‬ـ *‪.‬ـ‪ $‬و ‪4‬ـ
رﯾـ‪4 Z‬ـ) (‪.‬ـ‪R‬‬
‫‪XG‬ـ) (‪.‬ـ‪Y6 r‬ـ
ز = ـدد‪ ،‬در ﺡـ
‪ ( ) =G‬ـ
م و@ ‪4‬ـ) ‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ا ـ ش ـا داد< ا@‪.‬‬
‫( ـ 
= اﯾ" ـ
ه"ـ‪4 =
M‬ـ) ا‪%9‬ـ
م =ر"ـ ـ) !ـ‪ 7‬در (ـف 

‪@.4‬هـ 
‪5‬ـ د‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ 9 .‬ـ
ﯾـ
ً ‪4‬ـ) ﺡ> ـ) 
ـ م ــ
‪9‬ـ< "‪C‬ـ) ‪%"#‬ـ‪ $‬ـ=رـ و اﯾ ـ ‪K‬ـ د‬
‫‪4‬ـ
‪ @ L3‬را در ‪6‬ن ‪ _,&,ُ >+‬و ‪.Y‬ــ
‪ 4‬وـ‪, u‬ـ
هـ< ="ـ‪^ .‬ﺱ ـ ‪K‬ـ)‬
‫=‪+‬ـ د ـ) ـ ـ
د‪ ،‬ا و ( ـ 
= ــ
‪9‬ـواﯾـ
ن ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
) در ـو &"ـ ـ ـ
د‬
‫ *ـد<ا‪9‬ـ‪ ،‬ه ‪ =M‬ﯾـ>= ه*"ـ و در واـ_ ه ﯾ‪ Z‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪ ،‬اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ا@‪.‬‬
‫اﯾ ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ( ـ 
= >
‪1+‬ـ
ت ا@ زﯾـا ـ
ه
‪9‬ـ
در ‪ .3‬اﯾ">ـ) دارا ‪ >+‬ا@‪>+=4 ،‬‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـ)ـ رت ‪ >+‬ـ
د و &"ـ ا@ و ا‪
>+‬ل و !‪.‬ـ‪R‬هـ 
‪4‬ـ=‪ +‬ـ
ر‬
‫=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫!ـ‪4 7‬ـ) ‪C9‬ـ)ا =رـ ) اه ‪4 =.‬ـ) ‪6‬داب ـه"ـ‪1* ،=M‬ـ)هـ
( ـ‪ 9‬ـ
و ‪K‬ـ اـ_‬
‫‪= 9‬دهـ‪ .‬او =دا‪9‬ـ ـ) ( ـ 
ـ= اﯾ" ـ
(" ـ
ا‪&,9‬ـ
‪4‬ـ
ت ـ‪$‬ر‪9‬ـ‪ =M‬از ﺡ‪.‬ـ@ ا=ا‪9‬ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪ ) =
M‬در ‪. >+‬ـ‪R‬ﯾ>=اش ‪4‬ـ)ـ =‪4‬ـد‪ ،‬ﻁ ‪K‬ـﯾـ
ن ـس ا ‪4‬ـا او اه ‪.‬ـ@‬
‫دارد و‪ =G‬او =دا‪9‬ـ ﯾـ>= از اﯾ دو ‪ K‬ـ
ن =‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬ر و ‪6‬ـن 
‪XG‬ـهـ 
ا‪*9‬ـ
‪9‬ـ= ‪4‬ـا‬
‫او اه ‪.‬ـ= ‪9‬ـارد زﯾـا =دا‪9‬ـ ‪O‬ـﯾـ@ اﯾ ‪ K‬ـ
ن ا@ و‪ =G‬ه ‪ =M‬ه"ـ‪ =
M‬ـ) واـ‬
‫ا"ـ>
ر ‪+‬ـ‪9‬ـ از (ـ ‪ G‬و ـگ 
‪XG‬ـهـ
رهـ
= ـد‪9‬ـ و در ا‪.‬ـ
‪9‬ـ س ‪ 2,3‬و رﺡ @ ه ـا<‬
‫ ـ
د در ‪6‬را\ ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪.‬‬
‫را< ـ
د در ﺱـ&اـ‪ B‬ﯾ
!‪,‬ـ‪ $‬ـ م ‪Y6‬ـ
ز = ـدد و از اﯾ ‪C9‬ـ) روح ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪t‬‬
‫=رود‪ .‬روح را از ( ـ 
= ـ ا‪9‬ـ_ ـ
د رهـ
=ـ
زد و هـ‪ ."!$‬از ـ) او را از ‪Y6‬ـ
ز‬
‫‪1‬ـش در اﯾ ‪ K‬ـ
ن ‪%‬ـ‪b‬وب ـد< ا@‪&( .‬ـ
‪.G‬ـ‪" $‬ـ 
' (ﺡـ@ راه" ـ
ﯾـ=هـ 

ه
‪9‬ـ

‫‪#‬ﺱ از وـ ‪1M+‬ـ= =‪6‬ـﯾ"ـ و هـ‪]96‬ـ) ‪4‬ـ) ‪L9‬ـ ‪9‬ـ 
> ا@ اـ>
ن‪#‬ـ‪b‬ﯾـ = ـدد‪.‬‬
‫ﺡـ اس ‪4‬ـ(ـ ‪4‬ـ
ا‪1‬ـ
د< ﺡ‪.‬ـﺡ (ـ ﻁ راه" ـ
ﯾ=هـ 

ه
‪9‬ـ
هُ‪.,‬ـ
ر و &ـ
ل =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪ .‬در‬
‫ا‪4‬ـا ‪K‬ـﯾـ
ن ـ (ـ= ا ‪.&e‬ـ‪ u‬و ‪.Y‬ــ
‪ U.N,( 4‬و‪ =G‬ـ ‪9‬ـ
ـ ن ا@‪ .‬ا ـ!ـ) ‪4‬ـ
اداـ)‬
‫(&ـ
‪.G‬ـ‪ $‬اﺡـ
‪ )G‬رُخ =دهـ و ـ ‪.‬ـ= "ـ
‪O‬ـ‪4 2‬ـ)‪O‬ـ ر ـ
ﯾـ‪."+ R‬ـ< =‪+‬ـ ‪9‬ـ‪.‬‬
‫‪6‬ه"ـ‪ h‬ا‪ @
CG = G‬و و‪K‬ـ ‪.Y‬ـ ـ
‪ 4‬وـ‪4 u‬ـ=ا‪.M9‬ـ‪R‬د‪.‬‬
‫اﯾ ـ ‪( =.‬ـ ﻁ ‪.9‬ـو ـ ‪5‬ـ د‪ ،‬روح را ـ
‪"9‬ـ ‪6‬هر‪4‬ـ
ﯾ= ـ ‪4‬ـ)ـ ‪4‬ـ
‪K t‬ـ‪b‬ب‬
‫="ـ‪ ( .‬ـ 
= ‪]96‬ـ) را ) روح ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪9‬ـ
‪5‬ـ
‪=G‬هـ
ﯾ= ‪1 =O‬ـ ز‪=".‬اش ‪4‬ـدا‪@+‬‬
‫ـد<‪= ،‬زداﯾـ‪ .‬روح ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪
6‬ه= هُ‪.,‬ـ
ر در و‪K‬ـ ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
‪+‬ـ@ ="ـ و ‪%‬ـا‬
‫‪4‬ـ‪R‬ر ـ ‪4‬ـا ـ
ه
‪9‬ـ
= ـدد (ـ
‪.#‬ـ
م ا"ـ>
ر را ‪*M4‬ـا‪9‬ـ‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ روح از ـ
ﯾـ
و (ـ ه ـ
ت‬
‫و ‪4‬ـ‪b‬ر ‪5‬ـ اـ) هـ
‪ ،‬ا‪.‬ـهـ
و (ـسهـ
ﯾ\ ‪6‬زاد ‪,‬ـ) و در ﺡ‪.‬ـ@ ‪4‬ـ
‪ < >+‬ا اـار‬
‫ﯾـ 
ـ) ا@‪.‬‬
‫!ـ‪( 7‬ـ ﻁ ـا‪X‬ـ) ‪4‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ـ ‪K‬ـ) ‪ Z+‬و (ـدﯾـهـ
ﯾـ= =‪+‬ـ د ـ)‬
‫‪.XO‬ـ&@ ذه"ـ=اش =‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪ .‬ـ
ه
‪9‬ـ
‪" ،‬ـ
‪#‬ـ‪b‬ﯾـ و ‪XO‬ـ
ﯾـ_ ‪ @*#‬را از روح =زداﯾـ و ‪4‬ـ) ‪6‬ن‬
‫ـرت و ـ
‪9‬ـ@ =‪,N4‬ـ‪ "( .‬ـ
ﯾـ‪ Z‬هـف واﺡـ در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ و‪K‬ـ د دارد ـ) روح‬
‫را ‪4‬ـ)ـ وا&‪.‬ـ@ و‪K‬ـ د ‪5‬ـ ﯾ\ =را‪9‬ـ‪( .‬ـ ه ـ
ت را از ﺡ‪.‬ـ@ ‪%‬ـ‪R‬ا ="ـ و او را ‪4‬ـ)‬
‫ـ(‪X‬ـ) ادرا ــ ‪5‬ـ د ‪9‬ـ
‪= F‬ـ
زد (ـ
‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان ‪%‬ـاﯾـ= ‪4‬ـا ـ
هـ
‪9‬ـ
‪" 3‬ـ‪5 .‬ـ د را‬
‫در ‪9‬ـ ر وا&ـ= ـ ـ
د *ـ ="ـ و ‪4‬ـ
اﯾ 
ر ‪4‬ـ) ـا(' ‪4‬ـ
‪t‬ﯾـ= =رـ‪& .‬ـود (ـ

‫‪4‬ـ)ﺡـ
ل ‪4‬ـﯾ ‪K‬ـ
را< ﯾـ 
ـ)ا‪9‬ـ ‪M‬ـ از ‪+‬ـ ‪19‬ﺱ ‪5‬ـ د رهـ
‪+‬ـ< و ـ
ه
‪9‬ـ
را ‪4‬ـ)‪"3‬ـ ان راه‪X‬ـ‬
‫&"ـ ز‪9‬ـ ـ=‪+‬ـ
ن ‪#‬ـ‪b‬ﯾــ) ‪4‬ـ
‪"+‬ـ‪.‬‬
‫@ "ـ‪4 h‬ـا !ـ‪ 7‬اه ‪.‬ـ@ دارد زﯾـا ‪ =,N4‬از ـ ‪K‬ـ دﯾ@ او در ا"ـ>
ر ا@‪4 .‬ـون @‬
‫"ـ‪ h‬ا‪# ،‬ـ
‪.*9‬ـ وا&ـ= !ـ‪ 7‬ه‪.‬ـ[
< &ـ
ل و ﺡ‪.‬ـ= ‪ = 9‬ـدد‪ .‬ا ـ ‪C3‬ـ 
 ـ
د ‪4‬ـ‬
‫!ـ‪9 7‬ـ
‪4‬ـ در او ه‪.‬ـ[
< ا‪.+‬ـ
ق ‪ 6‬ـ
‪ 9‬ـ
ﺡـ ل ‪ 9‬ـ="ـ‪ .‬او ه‪.‬ـ[
< ‪4‬ـ) ادرا ‪X‬ـ= و‬
‫‪ 'O‬ﺡ‪.‬ـ@ ‪9‬ـ
‪ 9 F‬ـ=‪+‬ـ د ‪M‬ـ ‪4‬ـ
ت ا ‪€9‬ـ
ر او ـدد‪6 .‬د ـ
‪4‬ـ) ـ ‪9‬ـ)ا ـ
‪5‬ـ)‬
‫‪+= 9‬ـ ‪9‬ـ ـ) &"ـ ـد‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪4‬ـ‪R‬ر ـﯾ ا‪X+‬ـ
ه= ا@ ) در ‪.‬ـ
ن ‪XG
O‬ـ
ن ﺡ‪.‬ـ@ و‬
‫‪96‬ـ
ن ـ) (ـ‪ @ K =+7‬ﯾـ 
‪6‬ن ‪""= 9‬ـ رُخ =دهـ‪ 96 .‬ـ
&ـ‪9‬ـ اـ
د ا در ‪.‬ـ‬
‫ﺡ‪.‬ـ
ت ‪4‬ـ) ‪ 96‬ـ
&"ـ ﯾ@ =‪,N4‬ـ
ﯾـ‪.‬‬
‫اﯾ ـ رد وا&‪.‬ـ@ ‪9‬ـارد زﯾـا &"ـ ﯾ@ )روﺡـ
‪.9‬ـ@( (ـ ﻁ ا‪C3‬ـ 
‪5‬ـاو‪9‬ـ
ر ـ
در در '‬
‫ا‪*9‬ـ
ن ـ ‪ = G‬ـدد‪ .‬ه"‪
M‬ـ= ) ‪ =N+‬در ـده ـ
ﯾ=هـ 
@ "ـ‪@+ h‬‬
‫="ـ‪4 ،‬ـ
ﺡ‪B‬ـ ر دﯾ‪M‬ـان (‪.1‬ـ) =‪+‬ـ د و در ‪>+‬ـ ه= ‪4‬ـ
‪ @ L3‬ﺡـ@ ="ـ (ـ

‫ـ‪X‬ـ= ‪4‬ـا ـ ـ
د ـدد‪ .‬او در روح ‪5‬ـ ﯾ\ ‪4‬ـ) ـ
ه
‪9‬ـ
‪9‬ـ‪R‬دﯾ‪(Z‬ـ = ـدد و ‪ 96‬ـ

‫=(ـ ا‪"9‬ـ ‪4‬ـ)‪O‬ـ ر ﺡــ
‪9‬ـ) ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ار(‪X‬ـ
ط ‪4‬ــار ""ـ‪ .‬ار(‪X‬ـ
ط ‪ .4‬اﯾ دو ‪ UN+‬ـا(ـ از‬
‫ ـ
ت ا@ و‪G‬ـ= در ‪.3‬ـ ﺡ
ل ‪4‬ـ
‪(t‬ـﯾ ( ـ 
= ‪,3‬ـ‪2‬هـ
ا@‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫اـ
د ا در ‪.‬ـ ﺡ‪.‬ـ
ت ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ
!ـ‪ 7‬دارد ـ) در واـ_ درﯾـ 
@ ا‪ G‬ـ 
= ه ‪,.‬ـ) ﺡـ
‪e‬ـ‬
‫ا@‪
4 .‬ﺡ‪B‬ـ ر اـ
د !ـ‪ 7‬ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ـ) ا‪9‬ـژ ﺡ‪.‬ـ
(= 
در او ‪X‬ـل ‪4‬ـ) &ـ
‪.G‬ـ@‬
‫‪#‬ـُ (ﺡـ= =‪+‬ـ د ـ) (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ او را ـ (ـ =ـ
زد‪ .‬اﯾ€ـ
ر !ـ‪4 7‬ـا ـ
ه
‪9‬ـ

‫ا‪ G‬ـ= ا@ ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ار(‪X‬ـ
ط ‪R9‬دﯾ‪ 96 Z‬ـ
ـس‪ ،‬ـ و دا‪ = F‬ا@‪ .‬درﺡـ
‪ =G‬ـ) !ـ‪ 7‬را<‬
‫‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪"= =O t‬ـ ‪ 2,3‬وا&ـ= ‪ .4‬او و ـ
ه
‪9‬ـ
ر‪ُ+‬ـ ـد< و ه‪.‬ـ[
<‬
‫ـ@ (‪.‬ـ ‪ 9‬ـ=ﯾـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫ادا ‪6‬ن ـ) ﯾـ
ا ‪4‬ـ)ـ رت ‪5‬ـ
ص ‪4‬ـ) &"ـ 
‪"4‬ـ 
‪6‬ﯾ"ـ< ـد در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
دﯾ‪M‬ـ ا@‪ .‬اﯾ‬
‫ه ـ
‪9‬ـ

‪"4 5‬ـ 
‪.L3‬ـ‪# $‬ـ ‪3‬ـ ‪.9 Akasha‬ـو او‪.G‬ـ) ـ
د< ا@‪ .‬وارد (ـ‪X.‬ـ
ت ه ـ)‬
‫!‪.‬ـ‪ R‬و ه ـ) ـ ‪K‬ـ دات ـ=‪+‬ـ د‪ .‬ـ رت او‪.G‬ـ) ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
واـ_ در ‪ 3‬ا‪G‬ـ‪ $‬ـ
د‬
‫ا@‪ .‬اـ ات ا‪.‬ـ
‪ 9‬سهـ
‪ ،‬زـ‪R‬ـ) ‪4‬ـ
دهـ
‪ \5\5 ،‬در‪5‬ـ
ن در ‪M"K‬هـ
‪XO ،‬هـ 
(^"ـ<‪،‬‬
‫ـا ‪ +‬ـهـ 
‪4‬ـ‪R‬رگ‪9 ،‬ـ
‪G‬ـ) ﺡ‪.‬ـ ا‪9‬ـ
ت و ـ
ت و اـ ات ‪3‬ـ
‪6 =1O‬د ـ
( ـ 
ـ
ً اـ ات‬
‫‪"3‬ـ 
ـ ‪.XO‬ـ&= ا ه*"ـ‪.‬‬
‫( ـ 
= ـ
ت !‪.‬ـ‪K R‬ـ‪ R‬ا‪
>+‬ل ا ‪4= 9‬ـ
‪"+‬ـ زﯾـا هـﯾـ‪ Z‬در واـ_ (‪.S‬ـ‪ .‬و (‪X‬ـﯾ ـ ت‬
‫درو‪9‬ـ=ا‪9‬ـ‪ .‬اﯾ ‪ 
+‬ـ ت او‪.G‬ـ) ﺡ‪.‬ـ
ت و ـ
د< هـ‪+= $‬ـ د‪ .‬ـ
د< درون ا(ـ‪ $‬و ﺡـ@‬
‫ار(&ـ
‪+‬ـ
ت و ه ـ
‪"9‬ـ ـاهـ
در وا&‪ @.‬و ‪
6‬ه= ‪.Y‬ـ ـ
‪.>1( 4‬ـ‪Z‬ا‪9‬ـ‪ .‬درون ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

‫روا‪9‬ـ=‪! ،‬ـ‪5‬ـ) اـ ات ـار دارد‪ .‬ـ‪ $‬ا@ ‪4‬ـا‪.9‬ـ‪ $‬ـ) هـ ار(&ـ
‪ ،=+‬ﯾ‪Y6 Z‬ـ
ز‪( ،‬ـاوم و‬
‫‪
#‬ﯾـ
‪9‬ـ= دارا@‪ .‬ار(&ـ
ش‪ ( \X"K =%( ،‬ﻁ ا ا@ و‪Y6 =G‬ـ
ز ‪6‬ن (ـ ﻁ ـ ـ
د ا@‬
‫) از ‪O‬ـﯾ‪ 2‬ـ ت ‪4‬ـ) ( ـ 
= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
" =‪+‬ـ د‪! .‬ـ‪# 7‬ﺱ از ه‪ . 1‬و\ اﯾ راز را از‬
‫ـ
ه
‪9‬ـ
=‪6‬ـ زد‪.‬‬
‫او ـ ‪ += )K‬د ) (&ـاد ار(&ـ

+‬ت‪ ،‬ا راز (ـ ‪.G‬ـ ( ـ 
= اـ ات ا@‪ .‬ار(&ـ
ش‬
‫‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 
 ‪ @3 )4‬ﺡ‪ B‬ر ـ
د< ﯾ&"= ﺡ‪.‬ـ@ درون ‪6‬ن‪4 ،‬ـا‪N.M9‬ـ) =‪ +‬د‪
.‬هـ= اوـ
ت‬
‫ا ـ !ـ‪ 7‬در "ـ
‪4 2O‬ـ
‪(t‬ـ ـ
د ـار ــ) ‪+
4‬ـ ـ ‪K‬ـ) = ـدد ـ) ار(&ـ
ش ﯾ‪ Z‬ا‬
‫*‪.9 $‬ـ*@ ‪>4‬ـ) ﻁ ـ
د ‪96‬ـا ‪#‬ـﯾـ =‪6‬ورد‪ .‬ا ـ!ـ) ـ) ( ـ 
= اﯾ ار(ـ&
‪+‬ـ
ت ﻁ‬
‫در ‪G‬ﺡ‪)L‬ا رُخ =ده"ـ‪.‬‬
‫ـ ت ا ( ﻁ !"‪ .‬ار(&ـ
‪ =+‬اﯾ‪%‬ـ
د =‪+‬ـ د‪.9 .‬ـ‪%‬ـ) اﯾ‪%‬ـ
د اﯾ ه ـ) ـ ت ‪4‬ـ
ﯾـ ﯾـ‪Z‬‬
‫ـ ت ‪ +
9‬ـد< ‪4‬ـ
‪+‬ـ و‪G‬ـ= در "ـ
‪O‬ـ‪# 2‬ـ
‪(.F‬ـ ه ـ) !‪.‬ـ‪ R‬ـ
‪4‬ـ ا@ و در ‪4‬ـا‪4‬ـ اﯾ ه ـ)‬
‫اـ ات ‪9‬ـ
ه ـ
ه"ـ‪4 h‬ـ
ﯾـ اـ ات ه ـ
ه"ـ‪M‬ـ= هـ‪ $‬و‪K‬ـ د دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬اـ ات و ار(&ـ
‪+‬ـ
ت‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ در (‪B‬ـ
د ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ ‪ 3‬ـ ""ـ‪ ،‬ه ـ
ه"ـ‪ h‬در ـ
‪9 4‬ـ
ه ـ
ه"ـ‪ .h‬ه ‪ .‬ـ ‪ 'K‬اﯾ‪%‬ـ
د‬
‫ار(&ـ
‪+‬ـ
ت ـ قا‪&G‬ـ
د<ا در ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ 

د =‪+‬ـ د و (ـ
زـ
‪ =9‬ـ) اﯾ اـ ات ‪4‬ـ
ﯾ>ـﯾ‪M‬ـ‬
‫‪K‬ـ ر ‪,9‬ـ<ا‪ ،9‬ه‪.‬ـ[ ـ ‪9‬ـ) ـ ‪.‬ـ=‪ ،‬ـ
ت‪ ،‬ﯾـ
ـاﯾـ= از ‪6‬دـ= ‪."+‬ـ< ‪N9‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪.‬‬
‫‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا‪*9‬ـ
ن ‪4‬ـ
ﯾـ >ـ ت و ـا را در ‪.‬ـ
س ‪4‬ـا‪4‬ـ دا‪+‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ زﯾـا ا ـ هــام‬
‫‪9‬ـ 

دل ـد‪9‬ـ‪ ،‬او د!ـ
ر ‪,‬ـ
رهـ
ﯾـ= از ‪.9‬ـوهـ 
درو‪9‬ـ= =‪+‬ـ د ـ) او را ‪4‬ـ) ﯾـ‪ Z‬ـ ﯾـ

‫دﯾ‪M‬ـ ‪5‬ـ اه"ـ ‪.,‬ـ‪ .‬ﺡـ= > ا@ ـ ‪ 'K‬ـگ 
‪XG‬ـ ‪.‬ـ‪R‬ﯾـ>=اش ‪+‬ـ د‪.‬‬
‫اـ
د ا در ‪ .‬ﺡ‪.‬ـ
ت ار(‪X‬ـ
‪4 =O‬ـ
!ـ‪ 7‬دارد ) در واـ_ درﯾـ 
@ ا‪ G‬ـ 
ـ= ه ‪ ),.‬ــ ﺡـ
‪e‬ـ‬
‫ا@‪4 .‬ـ
ﺡ‪B‬ـ ر اـ
د !ـ‪ 7‬ـ ‪K‬ـ) =‪+‬ـ د ـ) ا‪9‬ـژ ﺡ‪.‬ـ
(= 
در او ‪X‬ـل ‪4‬ـ) &ـ
‪.G‬ـ@‬
‫‪#‬ـُ(ﺡــ= =‪+‬ـ د ـ) (ﺡـ ‪t‬ت &"ـ او را ـ (ـ =ـ
زد‪ .‬اﯾ€ـ
ر !ـ‪4 7‬ـا ـ
ه
‪9‬ـ

‫ا‪ G‬ـ= ا@ ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾ ار(‪X‬ـ
ط ‪9‬ـ‪R‬دﯾ‪ 96 Z‬ـ
ـس‪ ،‬ـ و دا‪F‬ـ = ا@‪ .‬در ﺡـ
‪ =G‬ـ) !ـ‪ 7‬را<‬
‫‪5‬ـ د را ‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪O t‬ـ= ="ـ ‪,3‬ـ‪ 2‬وا&ـ= ‪ .4‬او و ـ
ه
‪9‬ـ
رُ‪+‬ـ ـد< و ه‪.‬ـ[
<‬
‫ـ@ (‪.‬ـ ‪4= 9‬ـ
‪4‬ـ‪.‬‬
‫‪4‬ـا €ـ
ل ا ـ ‪6‬دـ= ـت زـ
ن زﯾـ
د را در >ـ ت ‪M4‬ـ‪b‬را‪9‬ـ ه ـ
‪M9‬ـ ‪9‬ـ) ـ) ـدان ـس‬
‫ـ
ذب در ‪Y‬ـ
رهـ 
(ُ ـ= ـ ه*ـ
‪ 9‬ـ
=""ـ‪+ ،‬ـ
ﯾ*ـ) ‪5‬ـ@ ‪4‬ـ) ـدـ
ن ‪5‬ـ د‬
‫‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـ د زﯾـا ‪ 96‬ـ
‪9‬ـ) ‪4‬ـا ‪5‬ـ د‪+‬ـ
ن ـ
ر =""ـ و ‪9‬ـ) ‪4‬ـا ـدـ
ن‪ 96 .‬ـ
در‬
‫‪5‬ـ اـ) >ـ (‪
,‬ن و درﯾـ 
@ ‪.9‬ـوهـ 
ا ‪5‬ـ د‪5‬ـ ا< = ـد‪9‬ـ‪ .‬ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) در !"ـ‪.‬‬
‫ـﺡـ)ا ‪4‬ـ) ـ =‪4‬ـ‪9‬ـ‪ ،‬ـد در ‪6‬ـ
‪9‬ـ) از د@ دادن هـ ‪]96‬ـ) ـ) *' ـد<‬
‫ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪.‬‬
‫ه"ـ‪
M‬ـ= ـ) ‪6‬د= در ‪6‬ن ـ دﯾ‪M‬ـ اـاط "ـ ـ) ـ و ـا ـ=‪4‬ـ
‪+‬ـ‪4 ،‬ـ) زود دﯾـ ا‪9‬ـ)‬
‫‪5‬ـ اهـ ‪+‬ـ‪ .‬او ‪4‬ـون از د@ دادن ‪5‬ـ اـ) ـ ـ
د‪ ،‬ـت زﯾـ
د در اﯾ ـﺡـ) ‪4‬ـ)‬
‫ـ ‪N9‬ـ اهـ ‪4‬ـد‪"4 .‬ـ
‪4‬ـاﯾ ا ـ ‪9‬ـ ا‪9‬ـ ـت ‪X‬ـ
د‪ )G‬ار(&ـ
‪+‬ـ
ت را &ـ
دل "ـ‪ ،‬در او ‪3‬ـم‬
‫(&ـ
د‪4 =G‬ـ) و‪K‬ـ د =‪6‬ﯾـ ـ) ‪4‬ـ
‪3‬ـ’ 
ه\ رُ‪+‬ـ &"ـ اش =‪+‬ـ د‪ 3 .‬ـ در@ ‪ 3‬ـ=‬
‫ا@ ) در‪5 @ K‬ـ@ ‪4‬ـ) ( ـ 
ـ= ـدـ
ن ‪4‬ـ
‪+‬ـ‪ .‬و ‪ 4‬ـﯾ ‪=>.9‬هـ
را ‪4‬ـا ‪,.4‬ـﯾ‬
‫ـدـ
ن ‪4‬ـ) ه ـا< ‪6‬ورد و اﯾ ‪ 3‬ـ ( ـ 
ـ= ـ ‪K‬ـ دات در ( ـ 
ـ= ‪ K‬ـ
‪ 9‬ـ
را ‪"4‬ـ
‪4‬ـ) اراد<‬
‫ـ ـ
د ه ـ
ه"ـ‪5 h‬ـ اهـ ـد‪.‬‬
‫!ـ‪ 7‬ه‪.‬ـ[ ـ
< ‪ 6‬ـ
هـ
‪9‬ـ) !"ـ‪( .‬ـ‪ +7‬ـ
ﯾـ= ‪4‬ـا ا‪%9‬ـ
م ‪ 3‬ـ در@ ‪"= 9‬ـ زﯾـا ا ـ !"ـ‪.‬‬
‫ـ=ـد ‪,.4‬ـ و@ ‪5‬ـ د را ـف اﯾ ( ‪.‬ـ‪. $‬ـ =ـد ـ) !ـ) ‪ 3‬ـ= =(ـ ا‪9‬ـ ‪4‬ـا‬
‫ه ـ) ‪3‬ـ
د‪9t‬ـ) ‪4‬ـ
‪+‬ـ؟ او ‪5‬ـ د را (*‪.‬ـ‪ $‬ـ
ه
‪9‬ـ
="ـ و ا‪K‬ـ
ز< =دهـ اـ
د ا از‬
‫‪O‬ـﯾـ‪ 2‬او ‪ 3‬ـ "ـ‪ .‬هـ‪]96‬ـ) ا‪%9‬ـ
م =دهـ ه ‪,.‬ـ) ‪4‬ـ) ‪9‬ـ
م ـ
ه
‪9‬ـ
ا@ و ‪"4‬ـ
‪4‬ـاﯾـ‬
‫‪,.4‬ـ ا‪ 3‬ـ
‪ \G‬در@ ‪5‬ـ اه"ـ ‪4‬ـ د‪ .‬ـ
‪4‬ـ) ‪4‬ـ
‪ 3‬ـ ﺡ‪.‬ـﺡ ه ‪,.‬ـ) ـ ‪5‬ـ اهـ ‪4‬ـ د ‪#‬ﺱ‬
‫‪4‬ـ
ﯾـ در ‪L9‬ـ دا‪+‬ـ) ‪+
4‬ـ ـ) اوـ
ت ‪5‬ـ ب و ‪4‬ـ و ـ ل "ـ 
' و ‪9‬ـ 
"ـ 
' ‪ @ K‬ا‪ 3‬ـ
ل‬

‫‪84‬‬

‫ﺡ‪.‬ـﺡ و‪K‬ـ د دارد‪ .‬ـ!ـ) ‪X9‬ـ
ﯾـ ذه ‪5‬ـ د را ‪"! @ K‬ـ‪. ( .‬ـ‪. $‬ـ هـ
ﯾ= ‪4‬ـ) 
ر ‪.‬ـد‬
‫‪>4‬ـ) ا‪K‬ـ
ز< دهـ ا از او ‪ @ K‬ا‪%9‬ـ
م ا‪ 3‬ـ
ل ﺡ‪.