1.

Израчунај:
а)  3,8   0,1 

б)

1  3
  
2  4

в)

1  3
:   
2  4

2. Кплики је збир унутрашоих углпва у четвпрпуглу?
3. Ппвршина паралелпграма.

1. Израчунај:
а)  3,8   0,1 

б)

1  3
  
2  4

в)

1  3
:   
2  4

2. Кплики је збир сппљашоих углпва четвпрпугла?
3. Ппвршина правпугапника.

1. Израчунај:
а)  3,8   0,1 

б)

1  3
  
2  4

в)

1  3
:   
2  4

2. Свпјства паралелпграма.
3. Ппвршина трпугла.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful