You are on page 1of 54

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA ________________________________________________

HBEF 3505 PENDIDIKAN INKLUSIF SEPTEMBER 2012

DAYANG NORINATA NAMA : BINTI AWANG ALI NO. MATRIK NO. KP : : 731001135302001 731001135302

E-MAIL

dygnorinata@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN

PPW SARAWAK

Isi Kandungan
Bil Perkara Halaman 1-2 1.0 2.0 Pendahuluan Instrumen Penilaian Saringan Domain Murid berkeperluan Khas 2014 Bahagian I Domain Kognitif Bahagian II - Domain Bahasa Dan Komunikasi Bahagian III - Domain Sosioemosi Bahagian IV - Domain Pengurusan Tingkahlaku Bahagian V - Domain Motor Halus 3 4 - 10 11 23 24 27 28 29 30 - 34

3.0

Manual Instrumen Penilaian Saringan Domain Murid berkeperluan Khas 2014

35 - 48

4.0

Borang maklumat murid

49 - 50

5.0

Carta alir proses saringan

50

Rujukan

51

1.0

Pengenalan Program LINUS NKRA Pendidikan Khas diwujudkan sebagai satu program alternatif

kepada LINUS NKRA yang dilaksanakan untuk semua murid sekolah rendah aliran perdana. Program khusus untuk murid berkeperluan khas ini dibangunkan untuk menyokong aspirasi Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas) Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dimulakan pada tahun 2009. Sasaran utama LINUS NKRA adalah supaya semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dalam Bahasa Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas, selepas tiga tahun mengikuti pendidikan disekolah rendah. Oleh kerana murid berkeperluan khas ini tidak diambilkira dalam LINUS NKRA, maka Instrumen Saringan Domain Murid Berkeperluan Khas ini dibangunkan khusus untuk Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di sekolah aliran perdana disekolah saya. Tujuan utama adalah untuk membolehkan murid berkeperluan khas menguasai kemahiran literasi dan numerasi dan mencapai tahap pencapaian optimum dalam 6 domain perkembangan iaitu kognitif, bahasa dan komunikasi, sosio-emosi, tingkah laku, motor halus dan motor kasar. Instrumen ini adalah untuk mengenalpasti tahap perkembangan murid secara spesifik mengikut enam domain perkembangan yang tersebut di atas. Instrumen Saringan Domain Murid Berkeperluan Khas ini dilaksanakan untuk mencapai objektif berikut: i. Mengenalpasti secara spesifik tahap perkembangan murid berdasarkan enam domain perkembangan kanak-kanak. ii. Menentukan program / aktiviti intervensi yang bersesuaian yang menepati keperluan murid. iii. Membantu murid mencapai tahap literasi dan numerasi mengikut kemampuan mereka. Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas ini dibahagi berdasarkan kepada enam domain perkembangan seperti dibawah: BAHAGIAN 1: Domain Kognitif; BAHAGIAN 2: Domain Bahasa dan Komunikasi; BAHAGIAN 3: Domain Sosioemosi;

BAHAGIAN 4: Domain Tingkah laku; BAHAGIAN 5: Domain Motor kasar; dan BAHAGIAN 6: Domain Motor halus. Instrumen ini juga ada menyediakan Manual untuk guru.Ianya sebagai panduan kepada guru untuk mentadbir setiap item dalam instrumen saringan. Guru yang dan akan melaksanakan saringan ini perlu membaca dengan teliti dan memahami setiap arahan dalam manual guru supaya pelaksanaan saringan dapat dibuat dengan lancar.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BAHAGIAN IV: DOMAIN MOTOR KASAR

30

31

32 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

4.0

Carta Alir Proses Saringan


MULA

Mula 1. Saringan 1 LINUS Pendidikan khas kepada murid pendidikan khasmenggunakan instrumen saringan 2 menggunakan LINUS aliran P{erdana 2013 2. Guru mengisi Borang Pela[oran Individu dan membuat rumusan berasaskan skor yang dibuat selepas saringan; 3. Jika melepasi saringan, murid kembali meneruskan pembelajaran di kelas seperti biasadan murid yang tidak melepasi akan terus ke proses 4. 4. murid menjalani saringan 2 menggunakan instrumen saringan Domain untuk mengenalpasti permasalahan spesifik berdasarkan domain perkembangan. 5. Guru membuat rumusan skor berdasarkan saringan yang dijalankan. Jika melepasi skor yang ditetapkan, murid kembali belajar di kelas biasa . Juka tidak melepasi , murid kembali ke proses 6. 6. murid menjalani intervensi mengikut keperluuan berdasarkan Pencapaian dalam Saringan Domain menggunakan Modul Domain Saringan Murid Berkeperluan Khas (dalam tempoh 6 bulan). 7. Guru menjalankan saringan menggunakan instrumen Saringan Domain untuk melihat prestasi pencapaian murid. 8. Jika murid melepasi Saringan Domain ,murid akan kembali ke proses 3. Jika tidak melepasi, murid akan kembali ke proses 6. Tamat

Proses PdP Sedia Ada

1 Saringan LINUS

4 Saringan Domain

7 Saringan Domain

Tamat

51

Rujukan Instrumen Domain Pendidikan Khas, diakses pada 13.11.2013 dari: http://www.remedialclass.net/wp-content/uploads/2012/10/7.-MANUAL-PENTADBIRANINSTRUMEN-DOMAIN-PENDIDIKAN-KHAS.pdf

Instrumen Kemahiran Asas Matematik , diakses pada 11.11.2013 dari : 174069708-INSTRUMEN-KEMAHIRAN-ASAS-MATEMATIK-IKAM-SEKOLAHRENDAH.pdf

Instrumen Saringan Linus ,diakses pada 11.11.13 dari: http://www.scribd.com/doc/144647769/Instrumen-Saringan-Linus-Domain

Manual Pentadbiran Intrumen Domain Pendidikan Khas , diakses pada 16.11.2013 dari: http://www.remedialclass.net/wp-content/uploads/2012/10/7.-MANUAL-PENTADBIRANINSTRUMEN-DOMAIN-PENDIDIKAN-KHAS.pdf

Modul Literasi Asas ,diakses pada 20.11.2013 dari : http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?view=weblink&catid=117%3Alinus20&id=664%3Amodul-literasi-modul-asas-1-guru&option=com_weblinks&lang=ms

Modul Numerasi Asas ,diakses pada 20.11.2013 dari : http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?view=weblink&catid=117%3Alinus20&id=581%3Amodul-numerasi-modul-guru-asas-1&option=com_weblinks&lang=ms

52