Ο Οσίνζηφν Τζώρηζιλ δείτνει να θεφρεί ηον εασηό ηοσ φς ηον δεύηερο Πιη.

Οποία υεσδαίζθηζη! Το 1793 όμφς ο Πιη ήηαν ηριάνηα ηεζζάρφν εηών. Ο
Τζώρηζιλ, ανηίθεηα, είναι ηλικιφμένος άνθρφπος και ικανός μόνον για να εκηελεί
ηις ενηολές ηοσ παρανοχκού Ρούζβελη.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful