You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) LITERASI KOMPUTER : TINGKATAN 2 MINGGU TAJUK 5. Hamparan Elektronik 5.

1 Pertukaran unit OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti fitur-fitur untuk membuat pertukaran unit. 2.Menggunakan fitur-fitur untuk membuat pertukaran unit. 3. Men etak hamparan kerja. !. Menggunakan unit "ang rele#an. KEMAHIRAN 5.1.1 Mengenalpasti fitur-fitur untuk membuat pertukaran unit. 5.1.2 Menggunakan fiturfitur untuk membuat pertukaran unit. 5.1.3 Men etak hamparan kerja. 5.1.! Menggunakan unit "ang rele#an.
Menaip teks. Menukar fon. Menjajarkan data dalam sel. Menjajarkan $align% teks.Membuat garisan& perlorekan $shading% dan pen orakan $pattern% pada sel. Memasukkan formula pertukaran unit. Menggunakan aplikasi "ang telah disediakan. Men etak hamparan kerja "ang telah disediakan. Memasukkan teks. Mengubah jenis& ga"a dan sai' fon. Memaparkan sempadan petak dan lorekan ka(asan. Memasukkan formula pertukaran unit. Menggunakan hamparan kerja pertukaran unit. Men"ediakan borang markah pelajar. Men"impan helaian kerja. Memaparkan garis sempadan $Border%. Memasukkan formula. Menentukan gred. Men"ediakan borang permarkahan ujian bulanan kelas. Memasukkan data. Mengubah sai' lajur. Membina helaian markah indi#idu ringkas "ang mengandungi border& Menggunakan formula SUM& mengira gred dan menggunakan lookup table. Membina helaian markah kelas "ang mengandungi jumlah markah& gred dan peratus. Membina graf daripada helaian Memaparkan garis sempadan sel $Cell Border%.

AKTIVITI

NILAI MURNI )ujur *erja +ama ,manah

-ajin

5.2 Helaian Markah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti fitur-fitur untuk men"ediakan helaian markah. 2. Men"enaraikan fitur-fitur untuk men"ediakan helaian markah 3. Men"atakan fitur-fitur untuk men"ediakan helaian markah !. Menggunakan formula se ara berhemah

5.2.1 Mengenalpasti fiturfitur untuk men"ediakan helaian markah. 5.2.2 Men"enaraikan fiturfitur untuk men"ediakan helaian markah 5.2.3 Men"atakan fitur-fitur untuk men"ediakan helaian markah 5.2.! Menggunakan formula se ara berhemah

)ujur *erja +ama ,manah

-ajin

Membina .raf.

MINGGU

TAJUK 5.3 Mengisih $+orting%

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti fitur-fitur untuk mengisih. 2. Men"enaraikan fitur-fitur untuk mengisih. 3. Men"atakan fitur-fitur untuk mengisih !. Mengisih nombor atau abjad se ara menaik atau menurun. 5. Menggunakan kaedah "ang bersesuaian untuk tujuan mengisih.

KEMAHIRAN 5.3.1 Mengenalpasti fiturfitur untuk mengisih. 5.3.2 Men"enaraikan fiturfitur untuk mengisih. 5.3.3 Men"atakan fitur-fitur untuk mengisih 5.3.! Mengisih nombor atau abjad se ara menaik atau menurun. 5.3.5 Menggunakan kaedah "ang bersesuaian untuk tujuan mengisih.

AKTIVITI
Memasukkan data. Men"erlahkan data. Mengisih data $abjad atau nombor% se ara menaik/menurun.

NILAI MURNI )ujur *erja +ama ,manah

-ajin

MINGGU

TAJUK
1. Pesanan elektronik

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:


1. Menghantar pesanan menggunakan email . 2. Mengenalpasti fitur-fitur pesanan elektronik 3. Menggunakan fitur-fitur pesanan elektronik 4. Mengepilkan fail& gambar. 5. Mengepilkan dokumen-dokumen "ang beretika.

KEMAHIRAN
1.1 Menghantar pesanan menggunakan e-mail . 1.2 Mengenalpasti fitur-fitur pesanan elektronik 1.3 Menggunakan fitur-fitur pesanan elektronik 1.! Mengepilkan fail& gambar. 1.5 Mengepilkan dokumen-dokumen "ang beretika.

AKTIVITI
Menggunakan perkhidmatan komunikasi data (e-mail provider) untuk menghantar dan menerima pesanan. Mengepilkan fail& gambar semasa menghantar pesanan menggunakan e-mail. Menggunakan perkhidmatan pesanan elektronik untuk berkomunikasi.

NILAI MURNI )ujur *erja +ama ,manah -ajin

2.Membina laman (eb /0log

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:


1. Mengenalkan perisian membina laman (eb/0log 2. Mengenalpasti fitur-fitur pembinaan laman (eb/0log untuk membina laman. 3. Menggunakan fitur-fitur "ang terdapat dalam perisian pembinaan laman (eb untuk membina laman (eb/0log. 4. Memperkenalkan papan erita. 5. Membina pautan $hyperlink% antara muka. 6. 0ertanggungja(ab menghasilkan laman (eb/0log "ang asli dan bermoral.

3. Etika penggunaan internet

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:


1. Men"atakan etika penggunaan internet. 2. Mela"ari halaman-halaman "ang boleh menambahkan ilmu

2.1 Mengenalkan perisian membina laman (eb/0log 2.2 Mengenalpasti fitur-fitur pembinaan laman (eb/0log untuk membina laman. 2.3 Menggunakan fitur-fitur "ang terdapat dalam perisian pembinaan laman (eb untuk membina laman (eb/0log. 2.! Memperkenalkan papan erita. 2.5 Membina pautan $hyperlink% antara muka. 2.1 0ertanggungja(ab menghasilkan laman (eb/0log "ang asli dan bermoral. 3.1 Men"atakan etika penggunaan internet. 3.2 Mela"ari halaman-halaman "ang boleh menambahkan ilmu pengetahuan.

Memilih perisian "ang sesuai untuk membina laman (eb. 2ontoh 3ord 2444& Netscape Composer& Front age dan lain-lain. Perbin angan dalam kumpulan menghasilkan papan erita. Membina dan mengaktifkan pautan.

)ujur *erja +ama ,manah

-ajin

Perbin angan mengenai etika penggunaan internet. Meneroka laman (eb/0log pendidikan. Men ari maklumat tentang pendidikan dan bidang ilmu

)ujur 5elus -ajin 6akin

pengetahuan.