You are on page 1of 2

PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT JOGATHON PIBG 2013 SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN

1. Jogathon ini akan dikelolakan oleh PIBG SMK Taman Indah dengan kerjasama guru-guru SMKTI. 2. Tujuan : a. Mengisi Ta ung PIBG SMK Taman Indah agi menjalankan !rogram-!rogram untuk kemajuan dan ke ajikan murid-murid SMKTI. . Mem!erkasa kemudahan dan !enggunaan I"T di Sekolah #. Menam ah dan meningkatkan !rasarana dan ke#eriaan sekolah. $. Kuti!an ermula !ada 1% Jun 2&1$ hingga 1' Julai 2&1$ (. Majlis Penutu! dan #a utan ertuah akan diadakan !ada: Tarikh : 2$ Julai 2&1$ )ari : Sa tu Masa : *.$& !agi +. Peserta ,ang mengam il ahagian dalam Jogathon ini terdiri dari!ada !elajar- .aris- gurukakitangan sekolah dan agensi kerajaan. '. /erma minima ialah se an,ak 0M1.&& seorang dan !ungutan minima agi tia!-tia! kad Jogathon ialah 0M1&.&& %. Ja.atankuasa Pengelola akan mengam il langkah-langkah keselamatan ,ang !erlu semasa !rogram Jogathon erjalan. 1alau agaimana!un !eserta ertanggungja.a atas keselamatan diri masing-masing. *. )adiah-hadiah akan disediakan ke!ada !engum!ul-!engum!ul derma se!erti erikut: a. )adiah Khas untuk kuti!an tertinggi. . )adiah Khas untuk kuti!an kedua tertinggi. #. )adiah Khas untuk kuti!an ketiga tertinggi. d. 1& hadiah saguhati untuk kuti!an tertinggi. e. Semua !emungut la,ak untuk menda!at ku!on #a utan ertuah. 20M 1&.&& - satu ku!on3 4. Semua ke!utusan ,ang diam il oleh Ja.atankuasa Pengelola erkaitan Jogathon ini adalah muktamad. 1&. Peringatan: a. Semua kad kuti!an dan .ang !ungutan hendaklah diserahkan ke!ada Bendahari PIBG se elum atau !ada 1% Julai 2&1$. . Kad ,ang hilang akan didenda 0M+&.&&. 2Sila sertakan salinan la!oran !olis3 #. Pemungut ,ang di enarkan adalah ibu ba a, !a"i# $a% &u"i$ 'a%( b)"u&u" 1* +a,u% -) a+a#. d. Ka.asan kuti!an di dalam negeri Pulau Pinang sahaja. Sebarang pertanyaan berhubung Jogathon PIBG 2011, sila hubungi: PengetuaSMK Taman Indah%$&&& Tam!in5.Sem ilan. Tel: &'-((1((%4 TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN ANDA

JOGATHON PIBG 2013 SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN

KAD PUNGUTAN
No. Permit Polis/ IPK00000000 5ama i u a!a6.aris:77777777777777777 77777777. 8lamat 0umah:77777777777777777777. 77777777777777 77777777777777777777.. !elajar:................................ 5ama !elajar: 7777777777777777777.. 7777777...... Bil 1 2 $ ( + ' % * 4 1& 11 12 1$ 1( 1+ 1' 1% 1* 14 2& 21 22 2$ 2( 2+ 5ama Penderma6Pen,um ang 5o. K6P i u a!a6.aris: 5o. Tele9on: 5o. K6P Tingkatan:

0M

Tandatangan

JUMLAH PUNGUTAN Tandatangan Pemungut

ang !ungutan murid .a mengesahkan menerima . Si"i/333 PERSATUAN IBU BAPA 4 GURU SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN JOGATHON PIBG 2013 1* JUN 2013 5 1* JULAI 2013 UNTUK DIISI OLEH GURU TINGKATAN Sa. B(# N B'!#( $ &'N N#I N) --- . Tarikh:7777777777 777777777777777777777 25ama : Tandatangan Guru Tingkatan3 L !I N J"G #$"N % & JLIS P'N(#(P P ) 2* J(L I 201* #'&P # : SMK TAMAN INDAH.a murid terse ut di atas telah menguti! derma se an.ang erkenaan.ak 0M77777777 dari!ada 777777777777777777777777 se agai .ang se an.erahkan ke!ada sa. dan telah men. 73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN S(&B NG N N) & #L $ B'!& +N B( # + &I DISAHKAN OLEH BENDAHARI PIBG SMK TAMAN INDAH Sa.a mengesahkan aha. 11100 KUBANG SEMANG BUKIT MERTAJAM. PULAU PINANG N2.PELAN LARIAN / JOGATHON PIBG 2013 SMK GUAR PERAHU.ak 0M7777777777777777777777. Tarikh: 7777777777777777 777777777777777777 2Tandatangan Bendahari PIBG3 P'LB G I $ )I $ &'N !I+ ) N .a.