You are on page 1of 3

JAWAB SEMUA SOALAN BERIKUT: KEBARANGKALIAN

1.

Sebiji dadu yang seimbang di ambung dan n!mb!" yang mun#u di#a$a$%an. E ia a& 'e"is$i(a ba&a(a sua$u n!mb!" yang ebi& besa" da"i'ada ) mun#u . *a"i %eba"ang%a ian ba&a(a 'e"is$i(a E be" a%u. ,asu A mengandungi em'a$ biji gu i &i$am dan $iga biji gu i bi"u. ,asu B mengandungi sa$u biji gu i &i$am dan dua biji gu i bi"u. Sebiji gu i di#abu$ se#a"a "a(a% da"i 'asu A dan dimasu%%an %e da am 'asu B. Kemudian sebiji gu i di#abu$ da"i 'asu B. -engan me u%is%an gamba"aja& '!%!% #a"i %eba"ang%a ian ba&a(a: gu i yang di#abu$ da"i 'asu A dan gu i yang di#abu$ da"i 'asu B ada a& bi"u %edua0duanya1 gu i bi"u di#abu$ da"i 'asu B.

+.

.a/ .b/

). .a/ .b/

A dan B ada a& 'e"is$i(a0'e"is$i(a dengan ,.A/23 ,.B/ 2 dan ,.A ∪B/2 . *a"i: ,.B4A/ ,.A4B/

5.

-a am sua$u %ajian3 166 !"ang 'enun$u$ di sebua& %! ej di$anya sama ada me"e%a dibe"i $em'a$ mengina' di as"ama. 7asi %ajian ini di$unju%%an da am jadua be"i%u$:

a/ . Min masa 'e"ja anan %e 'ejaba$ bagi sua$u sam'e "a(a% se'u u& !"ang ia a& )5 mini$.d/ .74</ . -engan mengangga'%an ba&a(a masa 'e"ja anan %e 'ejaba$ di$abu"%an se#a"a N!"ma dengan min ? dan sisi&an 'ia(ai 8 mini$3 bina sua$u se ang %eya%inan @:A bagi ?.enun$u$ yang menda'a$ $em'a$ di as"ama ...Ta&un 'e"$ama ..b/ .#/ .a/ .74<=/ TABURAN PERSAMPELAN & PENGGANGGARAN 8. Ji%a semua sam'e be"sai> + yang mung%in di'i i& da"i'ada '!'u asi $e"sebu$ dengan gan$ian semu a.d/ Sa$u '!'u asi mengandungi 8 n!mb!" +3 )3 93 : dan 11.7 ∩ </ . *a"i%an1 min '! u' asi sisi&an 'ia(ai '!'u asi min bagi $abu"an 'e"sam'e an min sisi&an 'ia(ai bagi $abu"an 'e"sam'e an min.enun$u$ yang $a% menda'a$ $em'a$ di as"ama jum a& )8 1: 8) Se ain da"i'ada $a&un 'e"$ama +8 ++ 5. Jum a& 96 56 166 Ji%a < ia a& 'e"is$i(a ba&a(a se!"ang 'enun$u$ yang di'i i& se#a"a "a(a% ada a& 'enun$u$ $a&un 'e"$ama dan 7 ia a& 'e"is$i(a ba&a(a se!"ang 'enun$u$ yang di'i i& se#a"a "a(a% ada a& 'en un$u% yang mengina' di as"ama.</ ..b/ .#/ . *a"i %eba"ang%a ian0%eba"ang%a ian be"i%u$: . 9. . .

+3 ). Lima "a$us biji b! a be"ing mem'unyai min be"a$ ? g dan sisi&an 'ia(ai 6..63 +. Bina%an sua$u se ang %eya%inan @6A bagi ?.3 +. Be"a$ bayi da am %g sua$u sam'e "a(a% yang $e"di"i da"i'ada 16 !"ang bayi ba"u a&i" da am sebua& &!s'i$a ada a& se'e"$i be"i%u$: ).+:%g+3 #a"i%an se ang %eya%inan bagi min be"a$ bayi 'ada a"as %eya%inan @@A .)3 5. Sa$u sam'e "a(a% 166 biji b! a be"ing $e a& di'i i& da"i'ada b! a be"ing $e"sebu$ dan dida'a$i min be"a$nya ada a& 8.+3 ).83 5.@ -engan angga'an ba&a(a be"a$ bayi ada a& be"$abu"an n!"ma dengan Ba"ian 6.)6g..:3 ). sua$u se ang %eya%inan @8A bagi ?.b/ :.93 ).63 +.. .68g.a/ .