We Advertise in Visakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam

Dasannapeta, Nagavamsapu Street
VIZIANAGARAM
M.S. RAMAKRISHNA

& 9866141415, 08922-271234

‘Ó\T>∑T yêsêÔ e÷dü |üÁ‹ø£

CÀwt Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£

ÉeTà ø£<Ûä
ø±+_H˚wüHé˝À >∑T+&

øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q

@ bÕغøÏ ‘=‘·TÔ ø±<äT!

6 ù|J\T: 20 6

yÓ\ : s¡÷. 5/

2

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY 2009

Ç<ä›s¡T ‘ê‘·\ eTT<äT›\ eTqe&ÉT
Hê>∑#Ó’‘·q´
‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À ˝…C…+&é nH˚ |ü<ëìøÏ
ì»eTsTTq ìs¡«#·q+...! dü] nsTTq ns¡∆+
eTVü‰q≥T\T &܈ˆ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄...! &܈ˆ &ç.
sêe÷Hêj·TT&ÉT...! Ç<ä›] ø£\sTTø£ mH√ï
dü÷|üsY&É÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\T e#êÃsTT. ù|eTq>∑sY
∫Á‘·+ düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ uÒqsY øÏ H˚{Ïø° ø£*øÏ
‘·TsêsTT.
V”≤s√>± ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· #·]Á‘·˝À dü]ø=‘·Ô
ˇs¡e&ç düèwæº+∫, mH√ï bÕÁ‘·\≈£î ÁbÕD Á|ü‹wüº
b˛dæq BÛs√<ë‘·TÔ&Üj·Tq. u≤\sêE nsTTHê,
uÛÑ˝ÒsêeTT&ÉsTTHê, ø°\T>∑TÁs¡+ nsTTHê.... düTes¡í
düT+<ä] nsTTHê, <ädüsêãT˝À¢&ÉsTTHê, ø±˝Òõ
ãT˝À¢&ÉsTTHê... Äj·Tq≈£î Äj·TH˚ kÕ{Ï !
∫Á‘·|ü]ÁX¯eT eTqsêÅcÕºìøÏ ‘·s¡*sêe&ÜìøÏ
ø±s¡≈£î&Ó’q n|üs¡ uÛÑ^s¡<ÛäT&Üj·Tq!
ìsêà‘·>± X¯‘ê~Ûø£ ∫Á‘ê\T ì]à+∫ –˙ïdt

nøÏÿH˚ì yês¡düT&ç>± ‹s¡T>∑T˝Òì #·]Á‘·
düèwæº+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷

j·TTekÕÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ ≈£î
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ãTø˘˝À møÏÿ, ‘Ó\T>∑Tyê&ç U≤´‹ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î
‘Ó*j·TC…|æŒq kÕºsY Ábı&É÷´düsY &܈ˆ &ç.sêe÷
Hêj·TT&ÉT. uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\ìï+{Ï˝À ∫Á‘ê\qT
ì]à+∫q |òüTHêbÕ{Ï Äj·Tq. #êy√πsy√ nqï
#·+<ä+>± ‘·qπøØsYH˚ |òüD+>± ô|{Ϻ ì]à+∫q
ªÁù|eTq>∑sYµ ‘√ düTπswt|ü‘êø±ìï ~>∑+‘ê\≈£î
m>∑πskÕs¡T. ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B uÛ≤wü\˝À
$»j·TÁ|ükÕ∆q+ ø=qkÕ–+∫ kÕºsYÁbı&É÷´düsY
nj·÷´s¡T.
*$+>¥˝…C…+&é‡ nsTTq≥Te+{Ï M]<ä›]
eTT<äT›\ eTqe&ÉT Hê>∑ #Ó’‘·q´ CÀwt ∫Á‘·+‘√
‘Ós¡+π>Á≥+ #˚düTÔHêï&Éì j·÷e‘Y Áù|ø£åø£˝Àø£+
ÄX¯øÏÔ‘√ m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. sêuÀj˚T ø±\+˝À
V”≤s√>± Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· #·]Á‘·˝À
mH√ï..... mHÓïH√ï dü+#·\Hê\ $»j·÷\T
düèwæº+#ê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+!

M. PRASAD
Cell : 98850 30706

CELL PLAZA
l Sales l Computerised Service
l Downloading

Mobele Phone Hardware & Software Solutions
D.No.30-15-113, Beside Manikanta Bakery
Dabagardens, Visakhapatnam-20

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

NTR - ANC ø±+_H˚wüHé˝À

>∑T+&ÉeTà ø£<Ûä

bÕ‘· ∫Á‘ê\T bÕ‘· ∫Á‘ê˝Ò.....! OLD IS GOLD nì n|üŒ{Ï ‘·s¡+ Áù|ø£å≈£î˝Ò
ø±<äT.....! Ç|üŒ{Ï ‘·s¡+ Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü ˇ|ü≈£î+{≤s¡T. ‘Ó\T>∑T yê] >∑T+&Ó\qT
‘êøÏq ∫Á‘ê\T mH√ï e⁄HêïsTT. n|üŒ{À¢ >∑T+&ÉeTàø£<Ûä ∫Á‘·+ nœ˝≤+Á<äT\qT
n\]+#·&Éy˚T ø±ø£ @j·THêïsY, mHé{ÏÄsY\ q≥ J$‘·+˝À ø£*øÏ‘·TsêsTT>±
ì\∫b˛sTT+~. ‘Ó\T>∑T yês¡T ÄDÏeTT‘ê´\T>± uÛ≤$+#˚ ∫Á‘ê\˝À >∑T+&ÉeTàø£<∏ä
ˇø£{Ï.
á ∫Á‘êìï >∑‘·+˝À u≤\ø£èwüí, Hê>±s¡T®q ø±+_H˚wüHé˝À ì]à<ë›eTì |ü\Te⁄s¡T
ìsêà‘·\T nqT≈£îHêï n~ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. eT∞¢ Ä Ä˝À#·q\≈£î }|æ]b˛dü÷Ô
‘êC≤>± Ç|ü&ÉT Ä ÁbÕC…≈£îº ø±s¡´s¡÷|ü+<ë˝Òà neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç<ä›s¡T
eTVü‰q≥T\ eTqTeT\T j·T˙ºÄsY, Hê>∑#Ó’‘·q´\‘√ á ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ
‘·–q Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü]ÁX¯eTesêZ˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü Áù|ø£å≈£î˝À¢
≈£L&Ü ÄX¯øÏÔì ø£*–düTÔqïá ÁπøJ ÁbÕC…≈£îºqT mes¡T rdüTÔHêïs√ nH˚~ ‘·«s¡˝ÀH˚
eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. á yêπsÔ ø£qTø£ ì»eTsTT‘˚ mHé{ÏÄsY, @j·THêïsY q≥
yês¡düT\sTTq≥Te+{Ï mHé{ÏÄsY, Hê>∑#Ó’‘·q´ M]<ä›s¡T nœ˝≤+Á<äT\≈£î ‘·eT ‘ê‘·\
|üPs¡« q≥ yÓ’uÛÑyêìï dæ˙ n_Ûe÷qT\≈£î eTs√kÕ] #·$#·÷|ækÕÔs¡q&Éq+˝À
ÄX¯Ãs¡´+˝Ò<äT.
nøÏÿH˚ì, j·T˙ºÄsY\ ∫Á‘ê\T eT∞¢ eT∞¢ #·÷&Ü\ì Ç|üŒ{Ïø° ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&˚ dæ˙
Áù|$T≈£î\T ñHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£+>± n|üŒ{Ïø£+fÒ Ç|ü&ÉT dæìe÷ m+‘√ n_Ûeè~›ì
kÕ~Û+∫+~. n|üŒ{Ï eT<ÛäTs¡yÓTÆq dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£
$\Te\qT CÀ&ç+#˚ ì]àùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü |òüTq$»j·T+ kÕ~ÛkÕÔsTT. á $wüj·T+ &ÜHé
∫Á‘·+ eTs√kÕ] Á|üPyé #˚dæ+~.
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

e÷ düàè‹ |ü<∏ä+˝À eTVü≤˙j·TT&ÉT

‘Ó\T>∑T yêsêÔ e÷dü |üÁ‹ø£

&√sY HÓ+. 8`7`15,
z˝Ÿ¶ yÓõ≥ãT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÒHé,
lq>∑sY, $XÊK|ü≥ï+`530 016
bò˛Hé : 2759420, 9440833896

D.No. 48-7-15, Old Vegetable Market Lane, Srinagar, Visakhapatnam-530 016. A.P., India
& 0891-2759420, 9440833896. email: varthavikas@gmail.com, varthavikas@yahoo.in

m&ç≥sY nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY ©>∑˝Ÿ n&É«sTT»sY
>öˆˆ dü\Vü‰<ës¡T\T
|æ.$.mHé. sêe⁄ æqπswt yÓ÷&˚≈£î]Ô dü‘·´Hêïsêj·TD õ.{Ï.$. eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ùwø˘s¡dü÷˝Ÿ`ùwø˘ ÇÁãV”≤+ ˇ+>√\T
|ü_¢wüsY

ø°ˆˆX‚ˆˆ l|ü{≤ïsTTø˘ø£$

kÕº|òt ]b˛s¡ºsY‡ l M]ï lìyêdüsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é l lìyêdü¬s&ç¶ ãfi≤fl]

l

T E L U G U N E W S M O N T H LY

˝Òne⁄{Ÿ &ççC…’qsY : nq÷sê<Ûä

|ü⁄Á‘√‘ê‡Vü≤+
ª«srSúª«PãwÈ£s ©SgSLêRPv©«s J úÂÈQPãLPƒºs |qPÈísLºs. 1998ÌÜÍ "‚súNRsªºP§'gS
ú}msORsNRPVÌs ª«P§§ãLPcRsvNRPV ª«sÀQè©«s A¸RP§©«s lLPãLPƒRsv cRsaSÊôØÌsNRPV
\|mQsgS FP©¯Íõ ‚s©«sW»RPõ\ZªP§©«s zqs¬sª«PãwÌs»ÜÍ ú}msORsNRPVÌs©«sv
@ÌsLjsxqsvò©SõLRPv. ª«P§¨xqsÌÜÍ N¯ÈísvNRPVF¡NRPVãLPƒS FPxmQö{ÏNRPxmsoöƒRsv
\Zªs‚scnRPùãLP N¯ÍxqsãLP xmsZƒËÍQ »Rsxms©«s A¸RP§©«s©«sv @úgSxqs©«sãLP\|mQs ¬sÖszmsãLPcTs.
j·÷ø£åHé zqs¬sª«Pãw NSª«s¿RPvè, L¯ª«PãwãLPÈÓsNºs Àsú»RsãLP NSª«s¿RPvè, ÊnÏsNTPòLRPxqs
úxmscnS©«s Àsú»RsãLP NSª«s¿RPvè. @¬PõãLPÈ”ÜÍ©«sW »Rs©«s\Zcs©«s ª«P§§úcRs xqQöxtísãLPgS
NRP¬szmsxqsvòãLPcTs. "gks»SãLPÇsÖs", "bsª«s', "ª«P§©«QøcnRsvƒRsv' "@©«Põª«P§¸RP§ù',
"$LSª«P§cSxqsv' ª«sãLPÈÓs zqs¬sª«PãwÌsv BãLPcRsvNRPV DcSx¤QsLRPßs.
FP©¯Íõ ÊsLºsòZƒËÍQÌsv ª«sxqsvòãLPÈØLiVV. @LiVVÛ»QËÍ C ÊsLºsòZƒËÍQNTP ª«Pãwú»RsãLP
úxmsÛ»QËÍùNRP»Rs DãLPcTs. ª«Pãw @ÊØ÷LiVV ©SgRP\Û¿s»Rs©«Pù ‘=* kÕ]>± q{Ï+∫q

¸RP§§

ªCÀwtµ ∫Á‘·+ ôdô|º+ãsY 3q $&ÉT<ä\ e⁄‘√+~. Hê>∑#Ó’‘·q´
V”≤s√>± Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TeT e⁄‘·THêï&ÉT. ©S»ÜÍ FyÈsv,

nøÏÿH˚ì eT÷&√‘·s¡+
65dü+ˆˆ\ ÁøÏ‘·+ d”‘êsêeT»qq+ ∫Á‘·+ <ë«sê lsêeTT&ç>±
V”≤s√bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫ H˚{Ïø° mesYÁ^Hé V”≤s√>± nœ˝≤+Á<ÛäT\
Vü≤è<äj·÷\˝À düTdæ∆s¡kÕúq+ kÕ~Û+#ês¡T nøÏÿH˚ì. Äj·Tq kÕ~Û+∫q
$»j·÷\T, ]ø±s¡T¶\T, nyês¡T¶\T, ]yês¡T¶\T ‘Ó\T>∑T dæ˙ #·]Á‘·˝À
H˚{Ïø° n»sêeTs¡+! n<=ø£ düTesêí<Ûë´j·T+!
23 dü+ˆˆ\ ÁøÏ‘·+ $Áø£yéT ∫Á‘·+<ë«sê nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q V”≤s√>±
yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. ^‘ê+»*, •e e+{Ï ∫Á‘ê\‘√
‘Ó\T>∑Tdæìe÷H˚ ø±≈£î+&Ü Ç+&çj·THé dæìe÷ y˚TøÏ+>¥˝À ô|qT
dü+#·\q+ rdüTø=#êÃs¡T. s={°Hé>± yÓfi¯óÔqï dæìe÷ |ü+<Ûëì
ø=‘·Ôe÷s¡Z+˝À |üs¡T>∑T˝…‹Ô+#ês¡T. dæìe÷ Áf…+&éì e÷]Ã
Áf…+&éôd≥ºsY>± ì*∫b˛j·÷s¡T.
2009 ˝À CÀwt ∫Á‘·+‘√ nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘Ós¡+π>Á≥+
#˚düTÔHêïs¡T. ˇø£Hê{Ï >±¢eTsYV”≤s√sTTHé sê<Ûä ‘·qj·T ø±ØÔø£ V”≤s√sTTHé>±
q{Ïk˛Ô+~. á Á>±+&é ˝≤+∫+>¥ u≤<Ûä´‘·qT >√˝…¶Hé Vü‰´+&é ìsêà‘·
~˝ŸsêE rdüT≈£îHêïs¡T. ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ CÀwt>± #Ó’‘·÷ mHÓïìï
dü+#·\Hê\T düèwæºkÕÔ&√ #·÷<ë›+!
1944 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nøÏÿH˚ì dæ˙ Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À
mH√ï m‘·TÔ|ü˝≤¢\T Ä≥Tb˛≥¢qT #·$#·÷dæ+~. nìï{Ï˙ n~Û>∑$T+∫
nÁ>∑V”≤s√>± düTdæ∆s¡kÕ∆q+ kÕ~Û+#ês¡T. ªnøÏÿH˚ìµ nH˚ù|s¡T ‘Ó\T>∑T
dæìe÷øÏ ˇø£ Áu≤+&éH˚yéT>± e÷sêÃs¡T. u≤ø±‡|ò”dt >±´s¡+{°ø±sY¶
nì|æ+#ês¡T. n_Ûe÷qT\qT, Áù|ø£å≈£î\qT ‘·q q≥ düyÓ÷àVü≤q+‘√
ø£{Ϻ|ü&˚kÕs¡T!
1944 qT+&ç H˚{Ï es¡≈£L nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± ø√{Ïø±+‘·T\‘√
yÓ*–b˛‘·÷ ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·Tqï ªnøÏÿH˚ìµ $»j·Tπø‘·Hêìï yÓ÷ùd
u≤<Ûä´‘· Ç|ü&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´~. nøÏÿH˚ì eT÷&√‘·sêìøÏ Á|ü‹ì~Û>±
‘Ós¡+π>Á≥+ #˚düTÔqï Hê>∑#Ó’‘·Hê´.... Çø£ $»j·T|üs¡+|üs¡\˙ï ˙πø
dü«+‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷.... $wt j·T÷ u…dtº Ä|òt \ø˘!!

ôd˝Ÿ : 9440833896

VARTHA VIKAS

ª«Pãw ©S©«PõgSLRPv, BãLPÈ”ÜÍ @ãLPcRsLRPw ¿SÌØ ¥PPù{msgS D©SõãLP.
N¯»Rsò ÈØÂÌQPãLPÈ£s @ãLPÛÈQËÍ ©SNRPV ®ªP§§cRsÈÓPõãLPÀds ¿SÌØ BxtísãLP.
ªSLjsNTP xqP*»RsãLPú»Rs ÊnتSÌsvãLPÈØLiVV. ©S »ÜÖs zqs¬sª«PãwNTP N¯»Rsò
\ZƒslLPNRísLºsNRPV @ª«sNSaRsãLP BÀQè DãLPƒ¯¿RPvè. @LiVVÛ»QËÍ Z©ËÍQ©«sv
xmspLjsò ¬sLRñs¸RP§ãLP ª«Pãw |mPcRôsªSÎÏ”sNRPV B¿SèqT. ªSΔÏPv
¿PzmQö©«sÈísv Û¿QËÍaS©«sv. BxmQöÈÓs ¸RP§¨»ºs ®ªPÍLRPv. \Û¿s»Rs©«Pù©«sv
zqs¬sª«PãwÌ”ÜÍNTP LSªSÖQ=ãLPcTsgS Z©ËÍQ©«sv Fn¡LºQ= Û¿QË͸RP§ÛÌQËÍcRsv.
ª«P§¨ƒRsv ©SÌsvZgËÍQÎÏ”s úNTs»RsãLP ©«sÈs©«s\|mQs »Rs©«sNRPV©«Põ AxqsNTPò¬s
©S»ÜÍ Â¿PFyöƒRsv. BxmQöÈÓs Çs©«sZLËÍQxts©ºsNRPV G‚P§ NSªSÌsZ©ËÍQ
‚sxts¸RP§ãLPÌÜÍ xqQöxtís»Rs DãLPcTs. \Û¿s»Rs©«PùNRPV zmnsÖdQø
úÊØNºsúg_ãLPƒºs NRPWƒS DãLPcTs. BxmsoöƒRsv ÕsNSãLP ƒTsúgks
NRPWƒS xmspLjsò Û¿QËÍaSƒRsv. ¸RPãwNTíPãLPgºs, \|mnQsÈ£Q=, ƒS©ºQ=ÌsÌÜÍ
bsORsßs †dsxqsvNRPV©SõƒRsv.
¸RP§ãLPgºsÈÔsªºP§»ÜÍ ©SgRP\Û¿s»RPù©«sv xmsLjs¿Rs¸RP§ãLP
Û¿QË͸RPãwÌs¬s @©«svN¯Íª«sƒRsãLP»ÜÍ cTsÌ£sLSÇsÙ ¬sLSøßsãLP ÌÜÍ
ªSxqsvª«sLRQø cRsLRP+NRPVƒRsvgS CÀwt ∫Á‘·+ ‘·j·÷s¡
sTT+~.. cTsÌ£sLSÇsÙNRPV zqs¬sª«Pãw xmsÈ”s "}msxts©ºs'
FPNRPV䪫s. ALjísxqísvÌs FPãLPzmsNRP cRsgRæsLRP ©«svãLPÀs
úxms®ªsWxts©ºs, xmsãLPzmsßÔs ª«sLRPNRPW ª«P§ãLPÀs @©«svÊnÏsª«sãLP
DãLPcTs. ¬sLSøßs ‚sxts¸RP§ãLPÌÜÍ FPNRPäƒS
LSÒsxmsƒRsƒRsv. FPNRPä\Zƒs©«s ÊØg¯ÍÛÌQËÍcRs©«sv NRPVãLPÛÈQËÍ
ª«P§ŒÉ”s LkjsxtsWÈ£s Û¿QËÍzqs NS*ÖsÈÔs LSÊsÈísvNRPVãLP
ÈØLRPv. ª«Pãw @ÊØ÷LiVV»ÜÍ Z©ËÍQZ©ËÍQ zqs¬sª«Pãw
†ds…¸i§§¿RPvè. NS¬ds cTsÌ£sLSÇsÙNRPV Bª«P*ƒRsãLPÌÜÍ
NSLRPßSÌsv B®ªPÍ. ©S NRPãLPÛÈQËÍ \Û¿s»Rs©«Pù©«sv cTsÌ£sLSÇsÙ ª«P§ãLPÀs
ÂÌQPª«sÌ£sÌÜÍNTP †dsxqsvNRPVlªPÎØsòƒRsZ©ËÍQ gRPÈÓís ©«sª«P§øNRPãLP ©SNRPVãLPcTs.

Hê>∑#Ó’‘·q´≈£î MT n+<ä] ÄodüT‡\T, Ä<äs¡D ø±yê\ì
ø√s¡T≈£î+≥THêïqT.

4

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

bÕ≥`4
bÕ≥ ` 1
&ÉT : zjYT, zjYT, ej·TdüT‡≈£î H√ nì #Ó|üø√≈£L, ¬s’{À, ˝…bò˛º
zjYT zjYT eTqdüT≈£î ‘√∫q≥T¢ #˚jYT, zjYT zjYT.....
mHêïfi¯ófl ˇfiÀfl ñ+{≤+ |üdæbÕ\˝Ò¢, ã÷C…‹Ô b˛<ë Á|ò”&É+
mHêïfi¯ófl ãfiÀfl ñ+{≤+ u…+N\eTfi‚fl, ã÷C…‹Ô b˛<ë Á|ò”&É+
zjYT &ç]&ç]&û ; ¬s&û j·Te«q+ |üs¡eT øÏ˝≤&ç, á
>±s¡&ç #·÷&É˙ ‘·ø£åD+ yÓ+≥|ü&ç, &ç]&ç]&û................2
CÀwt, CÀwt............ ø£fi¯ófl+&ç @+ ˝≤uÛÑ+, ø±˝≤H˚ï+
#·÷kÕÔ+, ø±¢dt s¡÷+˝À u≤¢ø˘ uÀπs¶#·÷düTÔ+fÒ, ø±fi¯ófl+&˚+ ˝≤uÛÑ+
ø£<ä\˙ @ e÷Á‘·+ ø±˝Òõ U…’&û˝…’ |ü&ç ñ+fÒ, bÕ‹πø\øÏ
|üP]Ô>±˙, |ü⁄düÔø±\‘√ m<äT]kÕÔ+. m+<äTø£+fÒ @+ #Ó|üŒ>∑\+
y˚≥, J$‘ê˙ï m˝≤ <ë≥>∑\e⁄sê kı+‘· nqTuÛÑe+ ˝Ò≈£î+&Ü
n+<äT#˚‹~ e÷j·T˝Ò&ç y˚s¡T. #Ó|æŒ+<ä˝≤¢ $qs¡T á
≈£îÁs¡ø±s¡T, nsTTHê eT] m+<äT≈£î á b˛s¡T, #Ó|æŒqqT Äù|<Óes¡T
bÕsêVüQcÕs¡T ˙πø Á|üe÷<ä+ e÷cÕºs¡T &ç]&çØ&ç........
>∑T&ç&ɶ y˚>∑+‘√ }Vü‰˝Àø£+˝À }πsπ> ñ‘ê‡Vü≤+ e÷ kı+‘·+
Äù| Vü≤<äT›\‘√ kÕπ> j·TT<ä∆+˝À kÕ~Û+#˚ kÕ«‘·+Á‘·´+ e÷ øÏwüº+
qs¡qsê\˝À ñ&ÉT≈£î‘·Tqï~ ì|üfÒs¡T\ j·TTes¡ø£Ô+
ìe⁄s¡T#ê≥T>∑
ì<ä›s√<äT ì‘·´+, HÓ#·TÃ>√\T‘√ H√{Ï>±*‘√ Ä|ü˝Òs¡T>± @
e÷Á‘·+. ‘Ó*dæ, ‘Ó*dæ ndü˝…+<äT≈£î n+‘· |ü+‘·+ z á CÀwt
kÕ<Ûä´+
ø±<ë düT&ç>±* ˝≤>±, Ä yÓ÷E Ä>∑q+<ä>± Hê bò˛sY‡øÏ
f…ÆeTe⁄+‘·T+<ë j·TTe bò˛sY‡˝≤>± &ç]&û...

bÕ{ ` 2
&ÉT : ˙‘√ ñ+fÒ Ç+ø± ø=Hêïfi¯ófl meTe⁄‘êjÓ÷ m~–q ÇH˚ïfi¯ófl
ììï|ü⁄&ÉT #·÷ùdÔ #ê\T ∫qï|üŒ{Ï ∫*|æ ø£åD≤\T, >∑T+&Ó˝À¢
>∑Te«\ >∑T+ô|’ yê\T, ˙‘√ n&ÉTπ>ùdÔ #ê\T eTTqTà+<äT≈£î
kÕ>∑e⁄ ø±fi¯ófl, ñ+≥T+<ë yÓqø£{Ï y˚fi‚fl M\T, ø±˝≤H˚ï
‹ù|Œdæ+~ ©\. u≤˝≤´H˚ï s¡|æŒ+∫+~ y˚fi≤
ô|<ä›]ø±˝≤ìï ∫qïuÀj˚T˝≤, bı<Ó›s¡>∑ì eTs¡Tù|<√ ô|]π>˝≤
˙‘√ ñ+fÒ Ç+ø±...
ì\ã&ç #·÷kÕÔj˚T Ä– ˝Òfi¯ófl ôd\j˚Tfi¯ófl ∫Á‘·+>± ˙ yÓ’|ü⁄ n˝≤
|üs¡T>∑T\T rkÕÔjÓ÷ ˝Ò∫ sêfi¯ófl, sê>±\T ˙˝≤>±, q\TyÓ’|ü⁄˝≤
uÛÑ÷$T n+<äì ô|s¡+{≤ìøÏ u§eTà]\T¢ ø±<ë.
düeTj·TeT+‘·˙ ‘ês¡+>±ìøÏ kıeTàdæ*¢ b˛<ë #˚<Ó’Hê r|æ
nsTTb˛‘·T+<˚ ˙ dü+‘√wü+ #·÷dæ. #Ó&ÉT ≈£L&Ü #Ó&ÉT‘·T+<˚
˙ kÕyêkÕìï #˚dæ....................2 ˙‘√
qTy˚« #·÷düTÔHêï m+‘√ m+<ä˝Ò¢ n˙ï ‘·eT]#˚ÃjYT
ÄX¯Ãs¡´e÷, @ |üì #˚düTÔHêï @<√ |òüTqø±s¡´+˝≤π> >∑]«+#˚jYT
|üì ÁbÕj·Te÷ #·Tø£ÿ\˝Ò¢ m~– ˙ #·÷|ü⁄˝À¢ ø=\Te+&ç b˛>±
Nø£≥qï~ Çø£ sê˝Ò<˚, ˙ ø£+{Ï bÕ|ü <ëø± (Á|ü‹ |üP≥
|ü+&ÉT>∑˝≤π> ñ+≥T+<äì|æ+#˚˝≤, ‘Ó*ùd˝≤ H˚πsŒ≥+<äT≈£î
qTy˚« bÕsƒ¡XÊ\) 2. ˙‘√ ñ+fÒ............................

bÕ≥ ` 3
&ÉT : õ–õø±ÿ õ–õø£ õø±ÿ õ–..... õø±ÿ.........
#·÷&É+&û ø±˝Òõ y˚T&É, #·T≥÷º b˛Ø˝Ò ñ+{≤s¡T á&Ü.....
ø±´+{ÏHé˝À ‘ê>=#·Tà k˛&Ü
\+#Y |æ]j·T&é˝À y˚jÓT#·Tà ;&Ü
≈£îØÃ\, u…+N\˙&É, ø£qTπø<√ rjÓTT#·Tà ‘√&Ü
Ç+{À¢q ù|¬s+{Ÿ‡ ‘˚&Ü, á #√≥ e<佧#·Tà |”&Ü
>±Hê˝≤øÏ, u≤C≤\øÏ, ø±\|”\øÏ, ≈£L|”\øÏ, qø£sê\øÏ
ãø£sê\øÏ, »\kÕ\øÏ, »>∑&Ü\øÏ <äTìj·÷˝À
eT+∫ n&ܶ, `2 <ä÷eTT, <ëeTT #˚düTø√sê _&ܶ
_&ܶ õ–»ø±ÿ õ–õø± õ–õø±ÿ..................

qTyÓ«fi¯flì #√≥T+≥T+<ë, qTyÓ«s¡T>∑ì e÷≥T+≥T+<ë >±*
sê˙ ˙ yÓ+≥, qTe⁄« #·÷kı∫Ãq Á|ü‹ $+‘· H˚HÓe«]øÏ
#Ób˛Œ<ë›. ˙ }düT\H˚ }&ÉT ø=&ÉT‘·÷ $+{≤, ˇø£ÿ #√≥
ì\y=<äT› n+≥÷ ‘Ó>∑ ‘·s¡TeTT‘·Tqï á ñ‘ê‡Vü≤+ <ë] ø√]
n&ÉT>∑T‘·T+~ ùdïVü≤+ ( z ¨ ¨ n~]|ü&ç Wsê n+{≤yê,
Vü‰sTT>± Hê‘√ ekÕÔyê, kÕj·T|ü&É‘êyê....... 2 qTyÓ«fi¯flì
y˚fi≤, bÕfi≤>± ˝Òyê $dæπskÕ #·÷&ÉT yê∫˙, n|ü⁄&Ó|ü⁄&√
qTe⁄«<ëe÷, f…Æ+ fÒãT˝Ÿ y˚düTø=ì, <ë>∑T&ÉT eT÷‘· <ä+&Üø√sY
me«]øÏ C≤>∑ #Ó|üŒeT˙ ÇfÒº ‘·|æŒ+#·Tø√e÷ e÷πødæ
#·÷|ü⁄*ï ø=‘·Ô ø£+≥ ø={Ϻ+#·Tø=ì bÕsƒê*ï kÕ>∑ì
bı<ä›+‘ê, e<äT› n+≥÷ Äù|~ mes¡+{≤, ø±≥T |æ≥º˝≤¢
ø£fiËfl]– ø±*q#√≥˝≤¢ mìïesY Hê˝À #·÷&ç˝≤¢ ‘Ó\T>∑Tb˛
e⁄˝≤¢, Ä Ä¨ ÄVü‰ n<ä]|ü&ç Wsê n+{≤yê...
øÏ{ÏøÏ˝À+∫ #·÷&Ü˝≤ ø£~*˝Ò¢ nìï ãTT‘·Te⁄\˙ï #˚j·÷sê
‘êø£sê<ë, y˚≈£îeì, yÓHÓï©ï, >∑TeTà+ ãj·TfÒ ÄbÕ˝≤ m–
s=#˚à ∫ìï ÄX¯©ï, >∑T+&Ó˝À¢ #√≥T ˝Ò<ë, }]+#˚ }Vü≤\øÏ
|ü+»sêìï $&ç|æ+#·T≈£îqï ã+>±s¡T ∫\ø£\HÓ’ á |üP≥,
m–¬s–]
Äø±X¯+ n+<äT≈£î+{≤, m\¢\T Äπ>Hê, n\¢]>± <ä÷πø
y˚>±q, n<äT|ü⁄˝À ñ+#˚ M˝ÒHê qqTï H˚qHê Vü≤yêsê
Vü≤yê n<ä]|ü&ç Wsê n+{≤yê, qTyÓ«[fl.......

bÕ≥ ` 5
Ĭ>|æ#˚ Ä˝À∫ùdÔ, kÕ>∑˝Òy√yéT dü+<˚Væ≤ùdÔ, kÕVü≤dü+>±
eTT+<ä&ÉTπ>ùdÔ á ø£åD+ ˙~sê, @ |üHÓ’Hê #Ój·÷´\+fÒ
ìs¡íj·T+
˙ <äyê«\+fÒ ì|ü&Ó’Hê H˚s¡TŒ>∑ <ëfÒ j·Te«q+. ˙~sê
; πøsY |òü⁄˝Ÿ, e÷≥˝À ns¡∆y˚T ñHêï >±ì, ˙˝À |ò”esY ˝Ò<äì
n+<äs¡÷ #·÷&Éì, ˙˝À Çj·TsY Ç|ü⁄&˚ m<äTs¡j˚T´ neø±XÊìï
Hê zHé mesY ‘Ó\TdüTø√ dü‘ê´ìï ◊ j·÷yéT \ u≤´&é uÀjYT
nì mes¡T nqTø√ì n>∑T|æ#˚..........
˝Àø£yÓT+‘√ ô|<ä›~ ø±<äTsê, b˛\TÃ≈£î+fÒ ∫qï<˚ #·÷&Ésê
Nø£{Ï˝Òì, y˚≈£îesêì #√≥dü\T mø£ÿ&ÉTqï~ k˛<äsê,
ÇwüºyÓTÆ‘˚
düeTàsY~ #·\¢>± nì|ædüTÔ+~. q#·Ã≈£î+fÒ #·+Á<äT&ÉT ˝…’yé
q\¢>± ø£q|ædüTÔ+~. ùV≤‘√ »e÷jYT ñ+&É<ë dü«s¡Z ˝Àø£+˝À
◊Hê <˚ì‘√ Ådüº>∑T˝Ÿ ‘·|üŒ<˚ mø£ÿ&ÉTHêï ◊ j·÷yéT m u≤´&é
uÀjYT
nìï mes¡T nqTø√ì Äπ> |”#˚.....
˝…’|òüH˚~ ∫qï ø±<äTsê, uÖ+&ÉØøÏ n~ n+<ä<äT k˛<äsê
ìqï˝≤π> ñ+&É<äT ì‘·´+. πs|üH˚~ dü]ø=‘·Ô ñ>±~sê
m|ü⁄&ÉT nsTTHê ¬>\T|ü⁄qT ¬>*#˚ #ÛêHé‡ ˙≈£î ñqï~sê
>±j·TyÓTÆHê Vü‰sTT nqT≈£î+fÒ düeTs¡yÓTÆHê düs¡<ësê
j˚T ‘√ »qT n&É>∑<ë J$‘·+ Hê |òæ&é H˚#·sY
á Væ≤düºπs #·<äe<ë Hê C≤ C≤jYT ◊ j·÷yéT m u≤´&é u≤´&é
uÀjYT
◊ j·÷yéT m u≤´&é u≤´&é uÀjYT
nì mes¡T nqTø√ì n>∑T|æ#˚.............

bÕ≥ ` 6
$Ts¡ $Ts¡ MTdü+‘√{Ï >∑s¡ >∑s¡ >∑s¡ >∑&ɶ+‘√{Ï, |æ&ç |æ&ç
|æ&çøÏ* ‘√{Ï, bı&ç bı&ç #˚düT n<äT\T ‘√{Ï, nqïjÓ÷∫ÃHê&√
m\T>∑\ mHÓï\T ‘Ó∫ÃHê&ÉT, nqïjÓTT´∫ÃHê&√ Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ
∫+<äT˝Ÿ ‘Ó∫ÃHê&ÉT nqïj·T´ #·÷ù| |ü˙ïs¡T
nqïj·T´ e÷fÒ ~˝Ÿ <ës¡T
nqïj·T´ eTqdüT ã+>±s¡T
nqïj·T´ q&ç#˚ düsêÿs¡T
nqïj·T´ eTq¬ø’ |ü⁄{≤º&ÉT n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq mH˚ï ‘·{≤ºs¡T
nqïjÓTT∫ÃHê&√ m\T>∑T\ mHÓï˝Ÿ ‘Ó∫ÃHê&ÉT, nqïjÓTT∫ÃHê&ÉT
Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ ∫+<äT˝Ÿ ‘Ó∫ÃHê&ÉT. Vü‰ m\T>∑T\ mHÓï˝Ÿ
‘Ó∫ÃHê&ÉT, Vü‰˝Ÿ ...................

ôdô|º+ãsY 2009

bÕ≥ ` 7
&ÉT : me«]øÏ ø£q|ü&É<˚ Áù|eT~ @ s¡÷|ü+, @ #Ó*øÏ $q|ü&É<˚
Áù|eT~ @ sê>∑+
yÓT : ‘·qπø n|ü⁄s¡÷|ü+ ø£*π> nqTsê>∑+
&ÉT : me«]øÏ .........................
yÓT : ‘·qπø ................ m<ä˝Àì ø=\Te⁄Hêï, m<äTs¡THÓ’ b˛*Ã
˝Òø±, ì»y˚T˝≤ nqT≈£îHêï ãTTEy˚~ ‘˚\Ã˝Òø± eT]˝≤ Ä ÄVü≤
&ÉT : me«]øÏ............... <ë] n&É>∑ø£ bÕ<ä+ q&ÉTdüTÔqï<ë
y˚fi¯ ‘Ó\|üø£ ø±\+ >∑&ÉTdüTÔqï<ë, ‘·&ç ñqï<ë m<ä˝À
‘·&ç$T #·÷düTø√ #Ó*$T>∑ n&ç–‘˚ #Ó* #Ó+‘·, ∫*|æ>∑
|ü\ø£<ä ej·Tdü+‘ê »‘· |ü&ÉT e\|ü⁄\ >∑T&ç >∑+≥, ‘·\|ü⁄\
‘·\T|ü⁄\T ‘·&ÉT‘·T+<ë
yÓT : #·÷dü÷ÔH˚ |üdæ≈£Lq Ç~ $Hêï Ç+‘·˝ÀHê, ∫~ù|H˚
Ç|ü⁄&Ó’Hê, ‘Ó*dæ+<ë á ø£åD≤q ne⁄Hê Hê Ä Ä
&ÉT : me«]øÏ ...............
yÓT : ø£fi¯ófl qTedüTÔ+fÒ yÓTs¡TdüTÔqï$. yÓ[fl ekÕÔq+fÒ ≈£îs¡TdüTÔqï$
ø=Hêïfi¯ófl>± Hê˝À. Çìï $+‘·\T z¨, >∑\ >∑\ ø£ãTs¡T¢
#ÓãT‘·THêï e<ä\qT >∑TãT\T>± |òüT&çjÓÆTHê. eT~ nq e\düq
y˚¬s’Hê, ô|<äe⁄\T $qø£ì n+fÒHê
&ÉT : Vü≤è<äj·T+˝À $+‘· uÛ≤e+, |ü<äy˚T~ ˝Òì $+‘· ø±e´+
Á|üDj·T+˝À Á|æj·T Hê<ä+ $+≥÷H˚ ñ+~ ÁbÕD+ ‘Ó\TkÕ
Ä Ä...........
yÓT : Ç|üŒ{Ïø° ø£q|ü&É<˚ Áù|y˚T~ @ s¡÷|ü+. @ #Ó*øÏ $q|ü&É<˚
Áù|y˚T~ @ sê>∑+.......

bÕ≥ ` 8
&ÉT : yÓT yÓT y˚Tø£ y˚TeT+fÒ ˙≈£î CÀø± e÷ m+≥
qTe⁄« sêø£, yÓT y˚T j˚T y˚T...................2
‘Ó+ù|kÕÔ+ ñqï ‘√ø£, n]|ækÕÔ+ >±e⁄ πøø£..............2
‘√˝ÒkÕÔ+ Ç+{Ï <ëø± ‹ì|ækÕÔ+ e{Ϻ b˛¬ø+
j˚T j˚T ..................

bÕ≥ ` 9
&ÉT : ø±˝Òõ ãT˝À¢&Ü K˝Òõ ñH√ï&Ü, dü÷º&Ó+{Ÿ ≈£îÁs√&Ü
{≤˝…+{Ÿ ñH√ï&Ü .....................2
ñqï~ m≈£îÿy˚sê, ˝Òq~ ‘·≈£îÿy˚sê....................2
ñqï<ä+‘ê }&çq |üP&ç+>∑Ty˚sê zπsjYT
qTe⁄«|ü⁄&ç+>∑T y˚sê ùV≤jYT ø±˝Òõ.......
#·<äTe⁄\ìï eT÷\ô|{Ϻ, |ü⁄düÔø±\ìï eT÷≥>∑{Ϻ
dæ>∑¬s≥Tº #˚‘·ã{Ϻ, ∫H√ï&ç bò˛E ô|{Ϻ, s¡+¬ø\T y˚kÕÔe⁄
sê´–+>¥\T #˚kÕÔe⁄, s√‘·>± #·÷kÕÔe⁄, ãT÷‘·T ˝ÒkÕÔe⁄
s¡y˚TcÕ n¬s¬s sê<Ûë s¡y˚TcÕ, ˙ |òüP´#Û·sY |ü+#·s¡T
nsTTq s¡y˚TcÕ bòÕHé bòÕ˝ÀsTT+>¥ ô|s¡T>∑T‘ê~ s¡y˚Tc˛ s¡y˚TcÕ
ø±˝Òõ.....
nHêï nHêï n+≥T qTe⁄« n+<ä] yÓqT≈£î+≥e⁄ nìï ˇø£ÿ
e÷≥ #ÓãT‘˚ nìï ø±ìkÕÔe⁄. ã+<äT\T #˚kÕÔe⁄. ãdüT‡\T
‘·>∑˝ÒkÕÔe⁄. ø√≥¢qT eT÷kÕÔe⁄. ø√{≤¢≥≈£î ˝…>∑TkÕÔe⁄. >∑DÒcÕ
>∑TD<ä\ >∑DÒcÕ. ˙ mqs¡®+‘ê y˚düÔsTTq >∑DÒcÕ ˙≈£î
mø˘‡|”¬sHé‡ edüTÔ+~ >∑DÒc˛, >∑DÒcÕ, ø±˝Òõ..........
e÷≥ e÷≥øÏ ‘·>±<ë˝À¢q e÷düº]>± e÷sêe⁄. &√|æ+>¥
$yê<ëq &Üø£ºπs{Ÿ bı+~Hêe⁄. &Éπøÿ ô|]π>˝≤
Á&É>¥‡ rdüT≈£îHêïe⁄ *es¡T b˛j˚T˝≤ *ø£ÿs¡T
˝≤–kÕÔe⁄ düTπscÕ Vü‰jYT düTπscÕ. ˙ Vü≤+<ä+‘ê
Ksêãj˚T´ düTπscÕ dü«s¡Z+ ôV’≤f…+‘√ ‘Ó\TkÕÔ~
düTπscÕ düTπscÕ ø±˝Òõ ãT˝À¢&Ü
ôV’≤ bò˛qT #˚‹˝ÀHê nsTTb˛&ÉT #˚‹˝ÀHê
ø±˝Ò¢MT u…’≈£î ô|’Hê #·÷|ü⁄ @e÷ Äø±XÊqï Vü‰jYT
bÕغ\+{≤e⁄, |üuŸ˝À¢ ñ+{≤e⁄. bÕ\T® Áô|ùdºCŸøÏ
|üuŸ˝≤&ÉT‘·T+{≤e⁄
&ÉTø±cÕ n¬s˝Òsê, Á|üø±cÕ ˙ ø£H√ïfi¯fl ø£˙ïfi¯ófl
˙ |òüsY|üP´yéT u≤{Ï˝À¢ ø£\T|ü⁄ Á|üø±cÕ Á|üø±cÕ

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY

dæ˙ $˙˝≤ø±X¯+˝À
‹s¡T>∑T˝Òì Çy˚TCŸqT kı+‘·+ #˚düTø√yê\ì
eTVü‰q≥T\ yês¡düT&ç>± #·]‘·Á düèwæº+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷
j·TTekÕe÷Á{Ÿ
≈£î

nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!!

$»j·Tq>∑s¡+
l

áX¯«s¡¬s&ç¶ l m. yÓ+ø£≥sêe⁄ l ∫ìï l s¡$ l lìyêdü¬s&ç l¶ yêdüT l s¡eTD l yêdüT

5

6

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY 2009

yês¡dü‘·«|ü⁄ V”≤s√\≈£î dü]ø=‘·Ô ìs¡«#·q+ #Ó|æŒq
‘·qj·TT&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘=*
∫Á‘·+ ªCÀwtµ $&ÉT<ä\
H˚|ü<Ûä´+˝À ‘·+Á&ç Hê>±s¡T®q
‘=* ∫Á‘·+ ª$Áø£yéTµ
düèwæº+∫q dü+#·\Hê\T ˇø£
kÕ] düTŒs¡D≈£î ‘ÓdüTÔHêï+!!

n

qï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt uÒqsYô|’ j·TTekÕÁe÷{Ÿ Hê>±s¡T®qqT
q≥kÕÁe÷{Ÿ≈£î q≥ yês¡düT&ç>± V”≤s√>± |ü]#·j·T+ #˚dæq
∫Á‘·+ ª$Áø£yéTµ. á ∫Á‘·+ <ë«sê Hê>±s¡T®q |ü]#·j·T+ ne⁄‘·THêïs¡H˚ yês¡Ô
n|üŒ{À¢ ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, nœ˝≤+Á<ÛäT\˝ÀqT m+‘√ dü+#·\q+
düèwæº+∫+~. eTVü‰q≥T&ÉT &܈ˆ nøÏÿH˚ì n_Ûe÷qT˝À¢ Äq+<ä+ Äø±XÊìøÏ
m>∑dæ+~. Ábı<äT›≥÷s¡T πø+Á<ä+˝À ˇø£ n_Ûe÷ì Äs√>∑´Ø‘ê´ Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À
ñHêï.. Åôdº#·sYMT<ä ~Ûj˚T≥sY≈£î e∫à á ∫Á‘êìï #·÷&É≥+ $X‚wü+!
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝Àñqï kÕ\÷s¡T e+{Ï ∫qïπø+Á<ä+˝À ˇø£
n_Ûe÷ì á∫Á‘·+ Á|ü<ä]Ù+#·ã&çq nìï Ä≥\T
#·÷&É≥+ ns¡T<Ó’q $wüj·T+! ÁbÕs¡+uÛÑ ∫Á‘·+‘√H˚
¬s+&ÉTy˚\≈£î ô|’>± n_Ûe÷q dü+|òü÷\T kÕ∆|æ+#·ã&çq
ø£<ÛëHêj·T≈£î&ÉT Hê>±s¡T®q. á ∫Á‘·+ $»j·T+ ô|’ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ ôd’‘·+ m+‘√ ÄX¯øÏÔ ø£qãs¡#·&É+ e\q
#ê˝≤ πø+Á<ë˝À¢ ~j˚T≥s¡¢ e<ä› Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq 5>∑+≥\ qT+&˚ y˚∫ e⁄+&É≥+
$X‚wü+. yês¡dü‘·«|ü⁄ V”≤s√˝À¢ ‘=* ∫Á‘·+‘√H˚ m+‘√ dü+#·\q+ düèwæº+∫, k‹+&çj·÷˝ÀH˚ Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº+∫ dü]ø=‘·Ô
n<Ûë´j·÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T Hê>±s¡T®q. á ∫Á‘·+ ø£\ø£åq¢ ‘·TbòÕHé‘√ uÛ≤ø±‡|ò”dtqT ùwø˘ #˚dæ+~. á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\
#˚dæq Á|ür |ü+|æD° <ës¡TìøÏ s¡÷bÕsTTøÏ eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\T $T–˝Ò≥≥T¢ #˚dæ+~. z eTEï.... z ^‘ê+»*.... z •e.... z
Vü≤˝ÀÁã<äsY.... z nqïeTj·T´.... z lsêeT<ëdüT e+{Ï mH√ï $_Ûqï bÕÁ‘·\qT ‘·q qes¡dü q≥q‘√ m+‘√ düTHêj·Tdü+>±
b˛wæ+∫q eTVü‰q≥T&ÉT Hê>±s¡T®q ‘=*∫Á‘·+ ªª $Áø£yéT µµ ø=ìïπø+Á<ë˝À¢ edü÷\T #˚dæq ø£\ø£åq¢ $esê\T
v
v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

$»j·Tyê&É : XË’\» m.dæ.˝À 53 s√E\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT 50
s√E\≈£î s¡÷. 6,01.570`00 edü÷\T #˚dæ ø£\ø£åH釽À ~Ûj˚T≥sY ]ø±s¡T¶ !!
@\÷s¡T : ø£\ŒHê ~Ûj˚T≥sY˝À 50 s√E\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ
nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷. 3,34,103`00 \T edü÷\T #˚dæ |ü•ÃeT
>√<ëe] õ˝≤¢ ]ø±s¡T¶ !!
;ÛeTes¡+ : dü‘·´Hêsêj·TD {≤ø°dt˝À 42 s√E\≈£î 130 Ä≥\T
Á|ü<ä]Ù+|üã&É>± 130 Ä≥\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50
s√E\≈£î s¡÷. 2,83,530`00\T edü÷\T #˚dæ {ÖHé]ø±s¡T¶ !!
eT∫©|ü≥ï+ : sêeTXÊ+‹ ~Ûj˚T≥sY˝À 42 s√E\T ø£+{Ïq÷´>±
Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50 s√E\≈£î sêeTXÊ+‹   yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s+&ÉT
~Ûj˚T≥s¡¢˝À edü÷˝…’q yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 2,81,597`00\T edü÷\T #˚dæ,
edü÷fi¯fl #·]Á‘·˝ÀH˚ ø£˙$˙ ms¡T>∑ì dü+#·\q+ !!
‹s¡T|ü‹ : |æ.õ.ÄsY. eT÷M˝≤+&é˝À 31 s√E\T ø£+{Ïq÷´>±
Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50 s√E\T 5 Ä≥\‘√ Á|ü<ä]Ù+|üã&ç, 50 s√E\≈£î
s¡÷. 4,83,000`00 ô|’>± edü÷\T#˚dæ {ÖHé ]ø±s¡T¶ !!
$»j·Tq>∑s¡+ : s¡+õì 70myéTmyéT m/dæ ˝À ø£+{Ïq÷´>± 31 s√E\T
Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 31 s√E\≈£î s¡÷. 3,43,092`00 ô|’ ˆˆ\T
edü÷\T#˚dæ, $»j·Tq>∑s¡+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢\˝À ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫q
∫Á‘·+ !!
$XÊK|ü≥ï+ : Ä+Á<Ûë˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± ˇπø πø+Á<ä+˝À 8
~j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä˝…’ Ä+Á<Ûë]ø±s¡T¶ düèwæº+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ø£eT˝Ÿ
~j˚T≥s√¢ 31 s√E\T ø£+{Ïq÷´ Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷.
4.31.000`00 ô|’>± edü÷\T#˚dæ Ä˝Ÿf…ÆyéT ~j˚T≥sY ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~ .
>∑T+≥÷s¡T : l ÁøÏwüí|æø£ÃsY bÕ´˝…dt˝À ø£+{Ïq÷´>± 25 s√E\T
Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷. 5,05,492`50 ô|’ˆˆ\T edü÷\T
#˚dæ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ HêHé m/dæ ~j˚T≥s¡¢≈£î dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ !!
‘·DT≈£î : qπs+Á<ä ∫Á‘·eT+~sY˝À 22 s√E\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ
nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷. 1,92,431`00 edü÷\T#˚dæ {ÖHé]ø±s¡T¶ .
HÓ\÷¢s¡T : düT+<äsY &û\≈£î‡˝À yÓTT<ä{Ïyês¡+ Á|ü<ä]Ù+|üã&çq 43
Ä≥\≈£î s¡÷. 1,46,231`00 edü÷\T #˚dæ HêHé m/dæ ~j˚T≥s¡¢˝À
ùdº{Ÿ]ø±sY¶ düèwæº+∫, 50 s√E\T 4 Ä≥\‘√ Á|ü<ä]Ù+|üã&ç 27
s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷. 6,58,00`00 ô|’ˆˆ\T ô|’>±
edü÷\T #˚dæ ]ø±sY¶ düèwæº+#ê&ÉT.
ˇ+>√\T : ‘·T\d”sêyéT˝À 24 s√E\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT,
yÓTT<ä{Ïs√E 7 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç 7 Ä≥\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT,
Ä˝Ÿ f…ÆyéT &çÅdæºø˘º ]ø±sY¶ düèwæº+∫ ( eTVü‰q≥T&ÉT m.mHé.ÄsY dæìe÷\T
‘·|üŒ) 50 s√E\≈£î edü÷˝…’q yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 3,31,006 ô|’>±

v

v

v

v

v

v

v
v
v

v

yÓTT<ä{Ïyês¡+ 43 Ä≥\≈£î 37 Ä≥\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ Ä˝Ÿ f…ÆyéT ~Ûj˚T≥sY
]ø±sY¶ .
v ø±øÏHê&É : ø£\ŒHê˝À 18 s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT 50 s√E\≈£î
edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 3,01,795`75 \T. Äq+<é 70 myéTmyéT
m/dæ˝À 22 s√E\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç s¡÷. 97,500`\T yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉT
~j˚T≥s¡¢˝À ø£*|æ edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 3,99,295`75\T.
v ø£&É|ü : sêj·T˝Ÿ|æø£ÃsY bÕ´˝…düT˝À 14 s√E\≈£î s¡÷. 1,40,456`00
edü÷\T #˚dæ ø£\ø£åH釽À dæ+–˝Ÿ ~j˚T≥sY ]ø±s¡T¶ Ç<˚ ~j˚T≥s=¢
ø£+{Ïq÷´>± 32 s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT dü+#·\q+ düèwæº+∫+~.
v ∫‘·÷Ôs¡T : myéT.mdt.ÄsY eT÷M˝≤+&齧 2 yêsê\˝À Á|ü<ä]Ù+∫q
Ä≥\T 59 edü÷˝…’q yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 1,34,373`00\T
v ø±e* : \‘· ~Ûj˚T≥s√¢ 13 s√E\≈£î s¡÷. 1,10,000`00 edü÷\T #˚dæ
Ä˝Ÿ f…ÆyéT {ÖHé ]ø±sY¶ düèwæº+∫+~.

edü÷\T#˚dæ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ 55 dü+e‘·‡sê\ dæ˙#·]Á‘·˝À
‘·\ÁøÏ+<äT\T #˚dæ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT .
‘ê&˚|ü*¢ >∑÷&Ó+ : πs\+– ∫Á‘·eT+~sY˝À 21 s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ
nsTT, 50 s√E\≈£î s¡÷. 2,43,257`00\T ô|’>± edü÷\T#˚dæ {ÖHé
]ø±sY¶ düèwæº+#ê&ÉT
nq+‘·|ü⁄s¡+ : XÊ+‹ m/dæ ~j˚T≥sY˝À yÓTT<ä{Ïyês¡+ s√E 8 Ä≥\T
Á|ü<ä]Ù+|üã&ç, 35 s√E\T s√p 5 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç, 14
s√E˝À¢ Á|ü<ä]Ù+|üã&çq 75 Ä≥\≈£î Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT yÓTT‘·Ô+
s¡÷. 1,73,076`00\T 50 s√E\≈£î 240 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç {ÖHé
]ø±s¡T¶ !!
ø£s¡÷ï\T : á |ü≥ºD+˝À @ V”≤s√ yÓTT<ä{Ï dæìe÷ &ÉãT˝Ÿ
~j˚T≥sY˝À Á|ü<ä]Ù+|üã&É˝Ò<äT. H˚‘êJ ~j˚T≥s√¢ yÓTT<ä{Ïyês¡+
ø£\ø£åHé s¡÷. 81.557`00, s¡$ |æø£ÃsY‡ bÕ´˝…dt˝À s¡÷. 77,123`20
ô|’\T yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉT ~j˚T≥s¡¢˝À yÓTT<ä{Ï yês¡+, 1,58,680`20 ô|’ ˆˆ
\T edü÷\T #˚dæ &ÉãT˝Ÿ ~j˚T≥sY‡≈£î õ˝≤¢ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~ . 50
s√E\T 5 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç Ä˝Ÿ f…ÆyéT &çÅdæºø˘º ]ø±sY¶.
‘ÓHê* : Á|æj·÷ &û\≈£î‡˝À 14 s√E\˝À edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.
1,86,180,00\T edü÷\T #˚dæ ~j˚T≥sY ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~.
Á|æj·÷&û\≈£î‡˝À 14 s√E˝À¢ y˚dæq 60 Ä≥\T ø£+{Ïq÷´>± Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ
nsTT 50 s√E\≈£î edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 3,78,000`00 ô|’>±
]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~.
nqø±|ü*¢ : #·\q ∫Á‘· #·]Á‘·H˚ n\¢ø£˝À¢\+ düèwæº+∫, ~j˚T≥sY l
sêeT#·+Á<ä˝À πøe\+ 49 Ä≥\≈£î edü÷\T #˚dæq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.
1,19,511`00 {ÖHé ]ø±sY¶ düèwæº+∫+~. ~j˚T≥sY lsêeT#·+Á<ä˝À 15
s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT (eTVü‰q≥T&ÉT mHé.{Ï.ÄsY ‘·|üŒ) ~Ûj˚T≥sY v sê»eT+Á&ç : »j·Tl ~j˚T≥s√¢ 19 s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT, 50
]ø±sY¶.
s√E\≈£î, 3,15,000`00 ô|’>± edü÷\T #˚dæ ~j˚T≥sY ]ø±s¡T¶
düèwæº+∫+~.
Ábı<äT›≥÷s¡T : &ç.$.mdt |æø£ÃsY bÕ´˝…dt m/dæ ˝À 24 s√E\≈£î
edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 2,56,822`00 edü÷\T #˚dæ Ä˝Ÿ f…ÆyéT v neT˝≤|ü⁄s¡+ : yÓ+ø£Á{≤e÷ ~j˚T≥sY˝À 15 s√E\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT,
~j˚T≥sY ]ø±sY¶ .
50 s√E\≈£î s¡÷. 1,70,000`00\T ô|’>± edü÷\T#˚dæ ~j˚T≥sY
]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~.
Ä<√ì : ìs¡à˝Ÿ {≤ø°dt˝À 14 s√E\≈£î s¡÷. 1,57,353`00\T
edü÷\T#˚dæ ~j˚T≥sY ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT .
v Nsê\: uÛÑyêì ~j˚T≥s√¢ 11 s√E\≈£î 66 Ä≥\T Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ nsTT,
yÓTT<ä{Ïyês¡+ s¡÷. 90,000`00\T ô|’>± edü÷\T#˚dæ Ä˝Ÿ f…ÆyéT {ÖHé
e⁄j·T÷´s¡T : l \ø°Î{≤ø°düT˝À 28 Ä≥\≈£î edü÷\sTTq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.
]ø±sY¶ düèwæº+∫+~. 20 s√E\TbÕ≥T s√p 4 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç
43,995`00\T edü÷fi¯fl˝À ø£˙$˙ ms¡T>∑ì dü+#·\q+ düèwæº+∫q ∫Á‘·+ .
Ä˝Ÿ f…ÆyéT {ÖHé ]ø±sY¶ !! @ q≥T&çøÏ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ ø£˙dü+ 10
ø£+øÏbÕ&ÉT : yÓ+ø£≥s¡e÷D≤ {≤ø°düT˝À 30 Ä≥\≈£î edü÷\sTTq
s√E\sTTq 4 Ä≥\T #=|üq Ä&Éø£b˛e≥+ >∑eTì+#·<ä–q $wüj·T+. !!
yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 47,697`00 ø£+øÏbÕ&ÉT˝À ø£\ø£åH釽À n\¢ø£˝À¢\+
>∑eTìø£ : ô|’q ù|s=ÿqï ø£˝…ø£åqT¢, ]ø±s¡T¶\T á∫Á‘·+ ]©E Hê{ÏøÏ
düèwæº+∫q ∫Á‘·+.
dü+ã+~Û+∫q$ e÷Á‘·y˚T.
>∑T+‘·ø£˝Ÿ: Á|ükÕ<é ~j˚T≥sYs√¢ yÓTT<ä{Ïs√E 9 Ä≥\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ç,

ôdô|º+ãsY

‘Ó\T>√&ç düºsTT˝ŸøÏ
#Ós¡>∑ì ∫s¡THêe÷

7

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

yÓ’C≤>¥
yÓ’C≤>¥
yÓ’C≤>¥
104 @]j·÷
>±Eyêø£
nqø±|ü*¢
bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥
j·T\eT+∫*
ø=‘·Ôe\dü
q؇|ü≥ï+
qs¡düqïù|≥
mdt.ø√≥
lø±≈£îfi¯+
lø±≈£îfi¯+
|ü˝≤dü
u§_“*
kÕ\÷s¡T
bÕs¡«r|ü⁄s¡+
$»j·Tq>∑s¡+
$»j·Tq>∑s¡+
N|ü⁄s¡T|ü*¢
sêC≤+
bÕ\ø=+&É
#√&Ées¡+
‘·>∑s¡|ü⁄e\dü

: dü+>∑yéT C S
: lø£q´ C S
: yÓT˝À&ç C S
: l \øÏÎqs¡dæ+Vü≤ C S
: \øÏÎø±+‘Y C S
: wæ]&ç kÕsTT C S
: kÕsTTeTVü≤˝Ÿ
: |üs¡y˚TX¯«]
: »j·÷{≤ø°dt
: sêE &û\ø˘‡
: l <˚$ S
: lìyêdü S
: sêeT\ø£åàD S
: ø°s¡Ôq S
: yÓ+ø£fÒX¯«s¡ S
: yÓ+ø£≥ø£èwüí C S
: \øÏÎ C S
: yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£fi≤eT+~sY
: ©˝≤eTVü≤˝Ÿ C S
: Ä~‘·´ S
: sêe÷+»H˚j·T S
: n|ü‡s¡ C S
: l sêeT ø£fi≤eT+~sY
: kÕsTT\øÏÎ C S
: ‘ê‘ê S

H˚#·÷&&É+˚ &ç!

]©CŸ :

lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ |òæ*+dt
yÓ’C≤>¥, bò˛Hé : 2515757

8

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

mdt.m.s¡dü÷˝Ÿ

mdt.¬ø. ÇÁãV”≤+

õ˝≤ì

øödüsY

ôdô|º+ãsY 2009

n˝≤¢ ãøå˘

wü]à\

nøÏÿH˚ì yês¡düT&ç>±
‹s¡T>∑T˝Òì #·]Á‘·
düèwæº+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷
j·TTekÕÁe÷{Ÿ

nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ ≈£î
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T
&܈ˆ nøÏÿH˚ì‘√ mdt. s¡dü÷˝Ÿ, mdt.¬ø. ÇÁãV”≤yéT

mdt.¬ø. ÇÁãV”≤yéT

Hê>±s¡T®q ø£fi≤ìπø‘·Hé

ˇ+>√\T
n_Ûq+<äq\‘√... c sêeTHêπ>X¯«s¡sêe⁄(‘ÓHê*) c ã+>±s¡j·T´ (neTsêe‹) c ø£≥ºeT÷] düTÁuVü≤àD´+ ($»j·Tq>∑s¡+)
c ~ã“X¯+ø£s¡sêe⁄ c qMHé Á|ükÕ<é (yÓ’C≤>¥) c ø£qï+sêE<=s¡ (ø=eP«s¡T) c mdt. CÀ´‹Á|üø±wt (ôV’≤<äsêã<é)

9

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY

yÓTT<ä{Ï ]©E πø+Á<ë\˝À •e 100s√ Á>±dt eT]j·TT ùwsY 22 πø+Á<ë\˝À &Ó’¬s≈£îº>± Ä&ç ~Ûj˚T≥sY yêØ>± ø£˝…ø£åqT\ $es¡eTT\T
‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘·s¡+>∑+˝À f…øÏïø£˝Ÿ yê\÷´dt
m+‘√ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚$. 1989 nø√ºãsY
5e‘˚~Hê&ÉT $&ÉT<ä˝…’q ª•eµ ∫Á‘·+<ë«sê
f…øÏïø£˝Ÿ yê\÷´dt jÓTTø£ÿ yê\÷´ ô|]–+~.
á ∫Á‘·+ <ë«sê ÄsYJ$ ì yÓ+&ç‘Ós¡≈£î
|ü]#·j·T+#˚dæ dü]ø=‘·Ô Áf…+&é≈£î lø±s¡+
#·T{≤ºs¡T. yÓ+&ç‘Ós¡≈£î m+‘√ n<äT“¤‘·+>±
ì*∫q á ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑Tyê] dü‘êÔ
C≤rj·TkÕ∆sTT˝À ∫s¡kÕ∆sTT>± ì*∫+~.
Væ≤+~, ‘·$Tfi¯, eTfi¯j·÷\+, eTsê؃ e+{Ï
mH√ï uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\˝À &ÉuŸ #˚j·Tã&ç
ø£˝…ø£åq¢˝À
dü]ø=‘·Ô
]ø±s¡T¶\T
düèwæº+#·&Éy˚Tø±≈£î+&Ü nH˚ø£ πø+Á<ë\˝À
X¯‘·~H√‘·‡e, s¡»‘√‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄ø=+~.
m+‘√ dü+#·\q+ düèwæ+∫q á ∫Á‘·+ <ë«sê
ÄsYJ$ì |ü]#·j·T+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘·
{≤˝…+{Ÿñqï m+<äs√ dæ˙ Je⁄\qT
f…øÏïwæj·THé‡>± |ü]#·j·T+ #˚kÕs¡T
Áf…+&éôd≥ºsY Hê>±s¡T®q. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À
á∫Á‘·+ Á|ü<ä]Ù+#·ã&çq X¯‘·~H√‘·‡e
πø+Á<ë\˝À edü÷\T#˚dæq ø£˝…ø£åHé‡ $esê\T.

s√ˆˆ 4 Ĉˆ s√ˆˆ 3 Ĉˆ
Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ

HÓ+.

πø+Á<ä+

~Ûj˚T≥sY

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ôV’≤<äsêu≤<é
$XÊK|ü≥ï+
$»j·Tyê&É
>∑T+≥÷s¡T
HÓ\÷¢s¡T
‹s¡T|ü‹
es¡+>∑˝Ÿ
ø£s¡÷ï\T
ø±øÏHê&É
sê»eT+Á&ç
∫‘·÷Ôs¡T
nq+‘·|üPsY
@\÷s¡T
ˆˆ
ø£&É|ü
eT<äq|ü*¢
;ÛeTes¡+
‘ê&˚|ü*¢ >∑÷&Ó+
‘·DT≈£î
∫\ø£\÷]ù|≥
bÕ\ø=\T¢
Ábı<äT›≥÷s¡T
neT˝≤|ü⁄s¡+

<˚$ 70myéTmyéT m/dæ
»>∑<ë+ã 70myéTmyéT m/dæ
s√CŸ 70 myéTmyéT m/dæ
eT+>±&û\ø˘‡ 70myéTmyéT
ø£ècÕí m/dæ
|æõÄsY eT÷M˝≤+&é
C…$Tì m/dæ
Äq+<é m/dæ
#·+Á<ä>∑T|üÔ m/dæ
≈£îe÷] m/dæ
sê|òüTe m/dæ
XÊ+‹~Ûj˚T≥sY
ø£\Œq~Ûj˚T≥sY
lìyêdü(ñ.Ä)
sêj·T˝Ÿ
ø£ècÕí~j˚T≥sY
dü‘·´Hêsêj·TD
\ø°ÎHêsêj·TD
qπs+Á<ä
$X¯«Hê<Ûä
nqï|üPs¡í
düT<Ûä ~Ûj˚T≥s¡T
yÓ+ø£Á{≤e⁄

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

wish you
best of luck
Akkineni
Naga
Chaitanya

5
60
64
64
22
22
12
53
51
30
50
20
22
18
22
29
14
5
3
20
4
18
42

85
120
85
64
53
50
26
53
82
52
50
20
53
22
42
35
20
14
35
15
23
42

100 s√ Á>±dt

100 s√ ùws¡T

s¡ìï+>¥

2355000`00
1962546.00
1876126.50
1576933.00
1300150.00
1092161.00
945107.00
877465.00
857522.00
82460.50
763937.00
760668.00
652430.00
18400.00
613791.00
265738.00
515228.00
377478.00
374742.00
370333.00
367680.00
742280.00
451992.00

1400000.00
1100000.00
1050000.00
800000.00
900000.00
500000.00
511107.00
510000.00
518000.00
500000.00
350000.00
330000.00
390000.00
356997.00
15196.25
362000.00
260000.00
170908.00
135418.00
130872.00

155
155
148
134
130
169
120
155
134
100
100
113
127
100
100
100
100
100
100
100
100
107
100

378872.20
348000.00

‘ê‘·˝Àì q≥q,
‘·+Á&ç˝À q≥q G
>±¢eTsY Äj·TT<Ûë\T>±
#˚düTø=ì ‘Ó\T>∑T dæ˙
kÕÁe÷»´+˝À q÷‘·q
n<Ûë´j·÷ìï
düèwæº+#·&ÜìøÏ edüTÔqï

qej·TTe kÕÁe÷{Ÿ

Hê>∑#Ó’‘·q´≈£î
kÕ«>∑‘·+...!
düTkÕ«>∑‘·+...!!

Visakha

Screen Process
THE PRINTERS
SHOPPING MALL
48-7-50,
Ramatalkies Veg. Market Lane,
Srinagar,
Visakhapatnam-530 016

Nag&Chaitu Friends Circle
Nagesh, Ramki, Vivek, Sandeep, Kishore, Bhushan,
Ganesh, Srikanth, Kumar, Sekhar, Deepak M.A.,
Srinu (HDFC), Karthik, Chaitanya

10

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY 2009

Trend Setter, Boxoffice Records Creater Cine Samrat, Tera star
NAGARJUNA PICTURES RUNNING PARTICLUERS
(Above 100 days) in VISAKHAPATNAM City
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Picture Name

Theater Name

Akhariporatam
Geethanjali
Siva
President gari Pellam
Varasudu
Allari Alludu
Hello Brother
Ninnepelladatha
Annamayya
Seetharamaraju
Ravoyee Chandamama
Nuvvuvastavani
Ninnepremistha
Santhosham
Manmadhudu
Sivamani
Nenunnanu
Maas
Sri Ramadasu

Venkateswara
Chitralaya
Jagadamba
Alankar
Sangam
Alankar
Alankar
Jothi
Chitralaya
Sangam
Melody
Melody
Sarath
Melody
Melody
Sangam
Sangam
Jothi
Jagadamba

Days
100
119
155
104
100
100
100
189
133
105
100
134
105
105
147
106
108
106
100

Gross
Collections
7.93.749
14.63.539
23.95.934
11.40.000
16.46.669
13.94.495
14.33.000
44.33.000
46.21.455
23.90.956
3.50.000
57.15.691
31.56.888
57.15.691
61.65.342
35.32.254
54.14.083
50.21.199
72.64.808

ìqï bÕ¢{ÏqyéT
p;¢ Ábı&É÷´düsY!
H˚&ÉT bÕ¢{ÏqyéT
p;¢ kÕºsY!!
‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· #·]Á‘·˝À mH√ï nK+&É
|òüTq$»j·÷\qT kÕ~Û+∫q ∫Á‘ê\qT , n|ü⁄
s¡÷|ü eTsTTq ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q |òüTHêbÕ
{Ï ìsêà‘·˝…+<äs√ e⁄Hêïs¡T.
28 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ $&ÉT<ä˝…’q ªª Áù|e÷_Ûùwø£+ µµ
∫Á‘êìï ì]à+∫q yê]˝À Hê>±s¡T®q ˇø£s¡T.
á ∫Á‘·+ 75 yêsê\T ô|’>± ôV’≤<äsêu≤<é,
$»j·Tyê&É, u…+>∑Tfi¯Ss¡T e+{Ï (á
eT÷&ÉT πø+Á<ë\˝À bÕ¢{ÏqyéT p;¢
Á|ü<ä]Ù+|üã&ç) dü÷s¡´ #·+Á<äT\T e⁄qï+
‘· es¡≈£î á dü+#·\q ]ø±sY¶
∫s¡kÕ∆sTT >± ì*∫b˛‘·T+<äì
#Ó|üŒ≥+˝À n‹X¯ jÓ÷øÏÔ˝Ò<äT.
ìqï bÕ¢{ÏqyéT p;¢ ∫Á‘êìï
ì]à+∫q bÕ¢{ÏqyéT p_¢
Ábı&É÷´düsY Hê>±s¡T®q! Á|üeTTK
ìsêà‘· &ç. •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, ø±e÷øÏåÁbı&Éø£åHé‡
HÓ+ãsY 12, ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ Hê>±s¡T®q
Væ≤s√>± q{ÏqTÔ qï $~‘·y˚T! Hê>±s¡T®q≈£î
á ∫Á‘·+ 75e ∫Á‘·+! n+fÒ Hê>±s¡T®q
q{Ï+∫q á ∫Á‘·+ bÕ¢{ÏqyéT≈£î p;¢
∫Á‘·+ nqïe÷≥!!

n_Ûe÷qT\≈£î, Áù|ø£å≈£î\≈£î |òü⁄˝Ÿ ªCÀwtµ |ü+#˚+<äT≈£î
eTq eTT+<äT≈£î edüTÔqï

Hê>∑#Ó’‘·q´ ≈£î
kÕ«>∑‘·+...! düTkÕ«>∑‘·+...!!

u§&˚¶|ü*¢ >√bÕ\+
Áô|dæ&Ó+{Ÿ,

Hê>±s¡T®q bòÕ´Hé‡
¨≥˝Ÿ >√|æ, ùdºwüHé s√&é, u§_“*.
ôd˝Ÿ : 9966080297

ôdô|º+ãsY

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

11

s¡Tqïs¡ <äXÊu≤∆\T>± nœ˝≤+Á<ÛäT\qT n\]düTÔqï &܈ˆ nøÏÿH˚ìøÏ yÓTT<ä{ÏqT+N
sê»ø°j·÷\+fÒ |ü&Ée⁄. sê»ø°j·÷\qT |ü+{Ϻ+#·Tø√ø£b˛sTTHê sê»ø°j·÷\T n‘·ì
#·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+&É≥+ $X‚wü+. ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT sêÁwüº sê»<Ûëì˝À
dæ∆s¡|ü&É{≤ìøÏ, düTdæ›s¡kÕ∆q+ @s¡Œs¡T#·Tø√e&ÜìøÏ eTTK´ø±s¡D+ &܈ˆ nøÏÿH˚ì nH˚~ ì]«yê<ë+X¯+!
mes¡T ne⁄qHêï ø±<äHêï ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+&ç uÛ≤>∑´q>∑sêìøÏ
‘·s¡*sêe&ÜìøÏ n_Ûqe uÛÑ^s¡<äT&˚ nj·÷´s¡T &܈ˆnøÏÿH˚ì. n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‘·T\‘√qT, eTTK´
sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\‘√qT dü‘·‡+ã+<Ûë\THÓ]|æ |ü]ÁX¯eT ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq nÁ>∑>∑DT´&ÉT &܈ˆ
nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄.
&܈ˆ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ q≥ yês¡düT&ÉT Hê>±s¡T®q ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤∆\ ÁøÏ‘·+ ∫Á‘·s¡+>∑
Á|üy˚X¯+ #˚dæ mH√ï _ÛqïyÓTÆq $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\qT b˛wæ+∫ n+<ä] yÓT|üqT bı+<ä≥+ »]–+~.
m+‘√ eT+~ n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=Hêïs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ yê\T´dt≈£î $\Te ì∫Ã... ˇπø eT÷dü˝À edüTÔqï
u≤ø±‡|ò”dt bòÕs¡÷à˝≤øÏ #Óø˘ô|{≤ºs¡T. yÓ’$<Ûä´+‘√ ∫Á‘ê\qT #˚dü÷Ô Áf…+&éôd≥ºsY nj·÷´s¡T. n˝≤π>
m+<äs√ f…øÏïwæj·THé‡qT ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæ yÓ+&ç ‘Ós¡ yÓ\T>∑T>± ì*#ês¡T øÏ+>¥
Hê>±s¡T®q!
b˛{°‘·‘·«+˝Ò≈£î+&Ü ‘√{Ï V”≤s√\‘√ ≈£L&Ü ùdïVü≤|üP]‘· yê‘êes¡D+˝À ]˝ÒwüHé‡ yÓTsTT+f…ÆHé
#Ój·T´&É+ Hê>±s¡T®qπø #Ó*¢+~. á $wüj·T+˝À sê»ø°j·TbÕغ\T $TqVü‰sTT+ù|+ø±<äT.
Hê>±s¡T®q≈£î nìï sê»ø°j·TbÕغ\T Çwüºy˚T. ø±˙ n$ Á|ü»\≈£î #˚düTÔqï eT+∫ |üqT\qT ã{Ϻ
ñ+≥T+~. bÕغ eTTÁ<äy˚kÕÔs¡ì, Çy˚TCŸ <Óã“‹+≥T+<äì Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs |üqT\≈£î,
|ü<∏äø±\≈£î Á|ü#ês¡+ #Ój·T´&ÜìøÏ Hê>±s¡T®q yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·Ts¡T. m|ü&É÷ eTT+<˚ ñ+{≤s¡T.
\Àø˘dü‘êÔ Á|ü»*ï m&ÉT´πø{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ s¡÷bı+~+∫q B∏eyéT‡¬ø’Hê, #Ó’‘·q´+ ø£*–+#ê\H˚
eT+∫ $wüj·÷\qT..... n|üŒ{À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq »qàuÛÑ÷$T ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\
eTT+<äT≈£î rdüT≈£î e∫Ãq @¬ø’ø£ dæ˙ V”≤s√ Hê>±s¡T®q! n˝≤π> msTT&é‡ eTVü≤e÷à]
ìj·T+Á‘·D≈£î rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚dæq V”≤s√≈£L&Ü Hê>±s¡T®H˚!
bÕغ\≈£î nr‘·+>±, e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\qT Á|üø£ÿqô|{Ϻ á Á|üø£≥q\T Hê>±s¡T®q
#˚kÕs¡H˚~ düTdüŒwüº+. Hê>±s¡T®q kÕe÷õø£ düŒèVü≤ ø£*–q e´øÏÔ ø±ã{Ϻ Ç≥Te+{Ï
Á|ü#ês¡+ #˚j·T>∑*>±s¡T.
ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\≈£î n+~düTÔqï Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl, Äs√>∑´Áo e+{Ï
|ü<∏äø±\T yê{Ïe\q Á|ü»\≈£î #˚≈£Lπsy˚T\T Hê>±s¡T®q≈£î q#êÃsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À
á |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ Hê>±s¡T®q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘=‘·TÔ nsTT
b˛j·÷&Éì, neTTà&ÉT b˛j·÷&Éì ø=+<äs¡T ≈£îdü+kÕÿs¡T\T $eT]Ù+#·&É+
»]–+~. Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπsà ø±s¡´Áø£e÷\qT, |ü<∏äø±\qT Á|ü#ês¡+
#˚kÕπs ‘·|üŒ @ bÕغø√ ‘=‘·TÔ nsTTb˛sTT, neTTà&ÉTb˛sTT Á|ü#ês¡+
#˚j·T˝Ò<äT.
@ n~Ûø±s¡bÕغ‘√nsTTHê dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø£*–ñ+fÒH˚ |ü]ÁX¯eT≈£î
y˚T\T»s¡T>∑T‘·T+~. á $wüj·T+<äèwæº˝À ñ+#·Tø=H˚
sê»ø°j·TbÕغ\‘√ e´eVü≤]+#·&É+˝À Hê>±s¡T®q düeT‘·T\´‘·
bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T. ˇø£ dü+<äs¡“¤+˝À ‘·q≈£î q∫Ãq sê»ø°j·THêj·T≈£î\T>±
sêJyé>±+BÛ, m˙ºÄsY, sê»X‚Ks¡¬s&ç¶\qT ù|s=ÿq&É+ »]–+~. ‘·q≈£î
q∫Ãq$wüj·÷ìï @<Ó’Hê ìs=àVü≤e÷≥+>± #Ó|üŒ>∑\ e´øÏÔ Hê>±s¡T®q.
˝Àø˘dü‘êÔ s¡÷bı+~+∫q z≥T Vü≤≈£îÿ, z≥s¡T qyÓ÷<äT ÄeX¯´ø£‘·,
sê»ø°j·÷˝À¢ H˚s¡Á|üeè‹Ô yÓTT<ä\>∑T Á|ü»\qT m&ÉT´πø{Ÿ #˚ùd B∏yéT‡ nsTTHê....
msTT&é‡ ìj·T+Á‘·Dø√dü+ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´ø£*–+#˚˝≤ Á|ü#ês¡+#˚j·÷\Hêï.... |üsê´es¡D
|ü]s¡ø£åDø√dü+ nsTTHê.... eT÷>∑Jyê\ ø√dü+ ã÷¢Áø±dtkıôd’{° ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\Hêï....
ôd’«Hé|òüP¢ ø√dü+ nsTTHê kÕe÷õø£ düŒèVü≤‘√ u≤<Ûä´‘·>∑\ bÂs¡T&ç>± Hê>±s¡T®q m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT
düŒ+~düTÔHêïs¡T. |ü#·Ãø±yÓTs¡¢s√–øÏ ˝Àø£eT+‘ê |ü#·Ã>± ø£ì|æ+∫q≥T¢ kÕe÷õø£ düŒèVü≤, u≤<Ûä´‘·
˝Òì e´≈£îÔ\T Hê>±s¡T®q>∑T]+∫ nyê≈£î\T #Óyê≈£î\T ù|*Hê... nuÛ≤+&Ü\Ty˚dæHê ‘Ó*ùd~ yêfi¯¢
yÓøÏ*‘·q+, &=\¢‘·q+, düe÷»+ |ü≥¢ yêfi¯¢≈£îqï u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´y˚T! eT+∫nqï~ ô|+#·TeTqï
Ø‹˝À Á|ü»\qT m&ÉT´πø{Ÿ #˚ùd @ ø±s¡´Áø£eT+˝À nsTTHê eTT+<äT+&˚ e´øÏÔ.... eT¨qï‘·X¯øÏÔ....
Hê>±s¡T®q! Äj·TqqT eTqkÕsê n_Ûq+~<ë›+!!

Ä

``` qπswt |ü{≤ïsTTø˘

12

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY 2009

ªHê>∑#Ó’‘·q´µ
˝…C…+&é &܈ˆ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTqe&ÉT!
Áf…+&é ôd≥ºsY nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q ‘·qj·TT&ÉT!!
eT÷M yÓTT|òüT˝Ÿ kÕºsY Ábı&É÷´düsY &܈ˆ &ç. sêe÷Hêj·TT&ç eTqe&ÉT!!!
$ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt y˚Tq\T¢&ÉT !!
nøÏÿH˚ì e+X¯+qT+&ç eT÷&√‘·s¡+ yês¡düT&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ dæ˙s¡+>∑
Á|üy˚•düTÔHêï&É+fÒ dæ˙ Ç+&ÉÅd”ºqT+#˚ ø±ø£ j·÷e‘Y Á|üC≤˙ø£+ Ä‘·è‘·
ø£qã]∫+~. á ÁbÕC…ø˘ºqT Á>±+&çj·TsY>± mes¡T ˝≤+#Y #˚kÕÔs¡H˚ MTe÷+dü
n+<ä]˙ Ä˝À#·q˝À¢ |ü&˚dæ+~. dü«+‘·+>± nqï|üPsêí dü÷º&çjÓ÷dt uÒqsY
ñ+&ÉH˚ñ+~.... Ç+ø√˝≤ nsTTHê Hê>∑#Ó’‘·q´ Ç+ø√ ‘ê‘· eT÷My=|òüT˝Ÿ &܈ˆ
sêe÷Hêj·TT&ç düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ ≈£L&Ü ñ+~!
Ç≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\≈£î ÁuÒø˘y˚dü÷Ô.... Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ ‘=* ∫Á‘·+ rùd
#ÛêHé‡ ~˝ŸsêE<˚qì Hê>±s¡T®q Á|üø£{Ï+#ês¡T. Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚ùd
∫Á‘·+ ì]à+#˚~ nqï|üPsêí dü÷º&çjÓ÷kÕ...... düTπswt eT÷MkÕ..... nì ‘·s¡®q
uÛÑs¡®q\T |ü&ÉT‘·THêï+. Ä düeTj·T+˝À eT+∫ ø£<∏ä‘√ ~˝ŸsêE e#êÃs¡T. ‘=*
∫Á‘·+ u≤<Ûä´‘·\T ~˝ŸsêEøÏ n|üŒ–+#·&É+ ø£¬sø˘º nì|æ+∫+~. Á|ü‹ ∫Á‘êìï
ø=‘·Ô∫Á‘·+˝≤ |ò”\sTT´... ø£<∏äqT m+#·Tø√e&É+˝À |üsYô|òø˘º »&ç®yÓT+{Ÿ #˚dü÷Ô...
es¡Tdü $»j·÷\qT kÕ~ÛdüTÔHêïs¡T ~˝ŸsêE. Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘=* ∫Á‘êìï
~˝ŸsêE nsTT‘˚H˚ u≤>± Hê´j·T+ #˚j·T>∑\s¡ì Ä u≤<Ûä´‘·\T
n‘·ìô|’ô|{≤º+ nì Hê>±s¡T®q ‘·q e÷≥˝À¢ e´ø£Ô+#˚kÕs¡T.
V”≤s√sTTHé ø±ØÔø£
á ∫Á‘êìøÏ V”≤s√sTTq¢ πsdüT˝À #ê˝≤eT+~ ñHêï Ä#ÛêHé‡ ø±ØÔø£
ø=fÒºdæ+~. ·$ø°ÿ<ë<ë ∫Á‘·+˝À Hê>±s¡T®q düs¡düq q{Ï+∫q >±¢ eTsY
V”≤s√sTTHé sê<Ûä ≈£L‘·Ts¡T ø±ØÔø£. á ∫Á‘·+˝À ÄyÓT ø£<∏ëHêsTTø£>±
q{Ïk˛Ô+~. ø£<∏ë|ü s¡+>± ø£<ÛëHêsTTø£≈£î ø±düÔ qè‘·´+˝À Á|üy˚X¯+ ñ+&É&É+
nedüs¡+. áyÓT≈£î uÛÑs¡‘· Hê≥´+˝À nqTuÛÑe+ ñ+&É&É+‘√ á #ÛêHé‡
<äøÏÿ+#·T≈£î+~.
dü+^‘·+ dü+B|t#Í‘ê
ªìH˚ïô|fi≤¢&É‘ê...µ ªdü÷|üsYµ e+{Ï Hê>±s¡T®q ∫Á‘ê\≈£î dü÷|üsYVæ≤{Ÿ
dü+^‘êìï n+~+∫q dü+B|t#Í‘ê á∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+#·&É+
eTs√$X‚wü+. ~˝ŸsêE ì]à+∫q ∫Á‘ê\T n˙ï eT÷´õø£˝Ÿ Væ≤fÒ‡. ~˝ŸsêE,
dü+B|t#Í‘ê ø£\sTTø£˝À edüTÔqï ∫Á‘·+ n+fÒ eT÷´õø˘m˝≤ ñ+≥T+<√qì
n+<ä]ø° ÄdüπøÔ!
n+<ä] n+#·Hê\qT ì»+#˚dü÷Ô á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷
Ç|üŒ{Ïπø dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTT+~.
yêdüTes¡à≈£L&Ü Ç~ ‘=* ∫Á‘·+. ~˝ŸsêE ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\‘√ rdæq
∫Á‘ê\˙ï dü÷|üsY&É÷|üsY Væ≤fÒ‡. düT≈£îe÷sY ‘=* ∫Á‘·+ ªÄs¡´µ, uÛ≤düÿsY
‘=* ∫Á‘·+ ªu§eTà]\T¢µ n˝≤H˚ lø±+‘Y n&ܶ\ ‘=* ∫Á‘·+
ªø=‘·Ôã+>±s¡T˝Àø£+µ. Çe˙ï u≤ø±‡|ò”dt <ä>∑Zs¡ m+‘·{Ï dü+#·\Hê\T
düèwæº+#êjÓ÷ n+<ä]ø° ‘Ó*‡+<˚! yêdüTes¡à >∑‘·+˝À Äs¡´, uÛÑÁ<ä, u§eTà]\T¢
∫Á‘ê\≈£î Ådæÿ|tº esYÿ #˚kÕs¡T. yêdüTes¡àøÏ <äs¡Ù≈£î&ç>± ‘=* ∫Á‘·+ CÀwt.
ôd+{ÏyÓT+{Ÿ Á|üø±s¡+ ø=‘·Ô<äs¡Ù≈£î\‘√ Væ≤{Ÿ\T kÕ~ÛdüTÔqï ~˝ŸsêE á
∫Á‘·+‘√ K∫Ñ·+>± Væ≤{Ÿ ø=&É‘ês¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T.
C…&ç #·Áø£e]Ô HÓ¬>{Ïyé bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔ+&É&É+, Hê>±s¡T®q πøØsY˝À _¬>Zwtº
Væ≤{Ÿ>± ì*∫q •eqT >∑Ts¡TÔ #˚ùd˝≤ ø±˝ÒJ u≤´ø˘Á&Ü|t Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D. á
∫Á‘·+‘√ nøÏÿH˚ì ‘Ós¡+π>Á≥+ #Ój·T´&É+ ˇø£$X‚wüyÓTÆ‘˚..... es¡Tdü $»j·÷\
sêsêE ~˝ŸsêE ìsêà‘·>± ªCÀwtµì n+~+#·&É+ eTs√ $X‚wü+!!

13

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY

dæ+>∑sY>± ~˝ŸsêE

Hê>±s¡T®q, Hê>∑#Ó’‘·q´\

\ø°ÿHÓ+ãsY HÓ’Hê ?
Çs¡yÓ’eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ q≥kÕÁe÷{Ÿ q≥
yês¡düT&ÉT>± Hê>± s¡T®q nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt yê]
(Ábı&Éø£åHé HÓ+ãsY 9) ∫Á‘·+ $Áø£yéT <ë«sê
ø£<ÛëHêj·T≈£î&ÉT>± #·\q∫Á‘· s¡+>±ìøÏ |ü]#·j·T+ nsTTq
$wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ Á|ü‹
&çÅdæºã÷´≥sY≈£î s¡÷bÕsTTøÏ eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\T
$T–˝Ò≥≥T¢ ø£\ø£åq¢ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫ ˝≤uÛ≤\ |ü+≥
|ü+&ç+∫+~. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt, »>∑|ü‹ ÄsYº|æø£ÃsY‡
dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+∫q ªª sêeTø£èwüßí\T µµ ∫Á‘·+ qT+&ç
nqï |üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt uÒqsY ∫Á‘· ìsêàD+
ø=qkÕ–+∫+~. eTVü‰q≥T\T &܈ˆ nøÏÿH˚ì, &܈ˆ
q+<äeT÷] ø±+_H˚wüHé˝À á ∫Á‘· ìsêàD+ »]–+~.
sêeTø£èwüßí\T, ø£fi≤´DÏ, ãT∫Ãu≤ãT, |æ\¢»$T+<ësY,
Áù|e÷_Ûùwø£+, Áù|eTq>∑sY, j·TTesêE, ls¡+>∑˙‘·T\T
e+{Ï 8 dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q nqï|üPs¡í
dü÷º&çjÓ÷dt Ábı&Éø£åHé HÓ+ãsY 9 >± $Áø£yéT ∫Á‘·+ <ë«sê
Hê>±s¡T®q ∫Á‘·s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T.
n˝≤π> l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡ uÒqsYô|’ Ábı&Éø£åHé
HÓ+ãsY 9 >± Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± CÀwt, ∫Á‘êìï ~˝ŸsêE
ì]àdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚ ! >∑‘·+˝À l yÓ+ø£fÒX¯«s¡
ÁøÏj˚TwüHé‡ uÒqsY ô|’ ~˝ŸsêE ~˝Ÿ, Äs¡´, uÛÑÁ<ä, u§eTà]\T¢,
eTTqï, |üs¡T>∑T, ø=‘·Ôã+>±s¡T˝Àø£+, Äø±X¯eT+‘ê e+{Ï
mì$T~ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ‘·+Á&ç
ø=&ÉT≈£î*<ä›s¡T q{Ï+∫q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ Äj·÷ uÒqsY\≈£î
Ábı&Éø£åHé HÓ+ãsY 9 ø±e≥+ j·÷<äè∫Ãø£+>± »s¡>∑≥+
$X‚wü+ ! Hê>±s¡T®q, Hê>∑ #Ó’‘·q´\≈£î \ø°ÿ HÓ+ãsY 9>± ù|s=ÿq≥+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ˝Ò<äT.

****

nøÏÿH˚ì e+X¯+
eT÷&√‘·s¡+ yês¡düT&ç>±
edüTÔqï

nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´
mH√ï dü+#·\Hê\T
düèwæº+#ê\ì,
#˚s¡Tø√yê\ì
n‘·T´qï‘·•Ksê\T
#˚s¡Tø√yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷
Nagabhushana Rao

e÷ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!!

Sree Lakshmi
Enterprises
l Alluminium Doors l Windows l Partions l PVC Doors, l Sintex False
Ceilieng l GiBoard Ceiling l Wall Painting Ceiling l SS Steel Works Etc.,

Specialists in : Structure Glyging & Aluminium Composite Panel Works
Mobile : 9440665649, 93488 33133

{≤˝…+{Ÿ Vü≤+≥sY>± ìs¡+‘·s¡+ mø£ÿ&É {≤˝…+{Ÿ ñHêï |üdæ>∑{Ϻ
dü÷|üsY&É÷|üsYVæ≤{Ÿ\qT #˚õøÏÿ+#·T≈£î+≥Tqï Jìj·Tdt ~˝ŸsêE.
ˇø£yÓ’|ü⁄ {≤˝…+{Ÿ ôdsYà #˚dü÷ÔH˚.... es¡Tdü>± ∫Á‘ê\qT ì]àdüTÔHêïs¡T.
ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\‘√ dæìe÷ #Ój·÷´\+fÒ ]dtÿ m≈£îÿy˚. yêfi¯ó¢ #Óù|Œ~
‘Ós¡MT<ä ø=#˚Ães¡≈£L »&é® #Ój·T´˝Ò+. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ~˝ŸsêE $»Hé
>∑T] ‘·|üŒ˝Ò<äT. ø=‘·Ôyêfi¯¢‘√ ‘·qqT≈£îqï ∫Á‘ê\qT rkÕs¡T.
Væ≤≥T¢ø={≤ºs¡T.
~˝ŸsêE Ç+‘· _J˝À ñ+&ç ≈£L&Ü ªCÀwtµ ∫Á‘·+˝À ªª
nqïjÓTT∫ÃHê&√... m\T>∑T\ mHÓï˝Ÿ ‘Ó∫ÃHê&√µµ nH˚ bÕ≥bÕ&ç
n+<äØï ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‘êÔs¡T. ‘·q≈£î bÕ&Ü\ì mHêïfi¯¢>±H√ñqï
ø√]ø£ á∫Á‘·+‘√ r]q+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<ä+≥THêïs¡T
~˝ŸsêE. dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î ‘·qbÕ≥ u≤>± q∫à yêfi¯¢+‘ê
Á|üX¯+dædüTÔqï+<äT≈£î ~˝ŸsêE Äq+<ä+‘√ ñ_“‘·_“ã“e⁄‘·THêïs¡T!

14

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY 2009

e÷ u≤dt ~˝ŸsêE n+~düTÔqï

‘=$Tà<äe e+&ÉsY CÀwt
e+&ÉsY‡ düèwæºdüTÔ+<√ nì Áù|ø£å≈£î˝Ò ø±<äT...
Ç+&ÉÅd”ºôd’‘·+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~.

Ç. $»j·TuÛ≤düÿsY¬s&ç¶

nøÏÿH˚ì eT÷&√‘·s¡+ yês¡düT&ç>±
‘Ós¡+π>Á≥+ #˚düTÔqï nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´
yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ Ç~. ˇø£ nÁ>∑V”≤s√
‘·qj·TT&ç yÓTT<ä{Ï ∫Á‘êìï ‹j·T´&ÉeT+fÒ
ø£‹ÔMT<äkÕy˚T. n_Ûe÷qT\T , Áù|ø£å≈£î\T
ôV’≤mø˘‡ô|πøºwüHé‡ #˚kÕÔs¡T. yêfi¯¢ n+#·Hê\qT
#˚s¡T≈£îH˚˝≤ ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+#·&É+˝À
m+‘√Ådüº>∑T˝Ÿ ñ+≥T+~. ˇø£ dü÷º&çjÓ÷
n~ÛH˚‘·>±, nÁ>∑V”≤s√>± m+‘√ nqTuÛÑe+
ñqï Hê>±s¡T®q>±s¡T Ç≥Te+{Ï n‘·´+‘·
Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq ÁbÕC…≈£îºqT ~˝ŸsêE>±s¡T
#Ój·T´>∑\s¡H˚ qeTàø£+‘√ n|üŒ–+#·&Éy˚T
~˝ŸsêE>±s¡T kÕ~Û+∫q Áπ>{Ÿ mNyéyÓT+{Ÿ !

eT÷\÷Œ] lìyêdüsêe⁄

~˝ŸsêE dü«+‘·|ü+|æD°dü+dü∆ lyÓ+ø£fÒX¯«s¡|òæ*+dt $XÊK|ü≥ï+ Áu≤+∫
á ∫Á‘·+‘√ yêdüTes¡àì <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Äs¡´ ∫Á‘·+‘√ düT≈£îe÷sY,
y˚TH˚»s¡T¢ Ç. $»j·TuÛ≤düÿ¬s&ç¶, eT÷\÷Œs¡T lìyêdüsêe⁄\T ªCÀwtµ
u§eTà]\T¢ ∫Á‘·+‘√ uÛ≤düÿsY, ø=‘·Ôã+>±s¡T˝Àø£+ ∫Á‘·+‘√ lø±+‘Y n&ܶ\qT <äs¡Ù≈£î\T>±
∫Á‘·+>∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ áÁøÏ+~ dü+>∑‘·T\T eTT#·Ã{Ï+#ês¡T
|ü]#·j·T+ #˚kÕs¡T. ~˝ŸsêE>±s¡T ø=‘·Ô<äs¡Ù≈£î\‘√ rdæq ∫Á‘ê\˙ï dü÷|üsYVæ≤fÒ‡! ø=‘·Ô
lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ~˝ŸsêE>±s¡T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î mì$T~ ∫Á‘ê\qT
ì]à+#ês¡T. ~˝Ÿ, Äs¡´, uÛÑÁ<ä, u§eTà]\T¢, eTTHêï, |üs¡T>∑T, ø=‘·Ôã+>±s¡T˝Àø£+, Äø±X¯eT+‘· á
∫Á‘ê\˙ï <˚ìø£<˚ &ç|òü¬s+{Ÿ Ç‹eè‘·Ô+‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T. ne˙ï ‘Ó\T>∑T dæ˙ #·]Á‘·˝À mì$T~
e+&ÉsY‡>± n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+#·\Hê\T düèwæº+#êsTT. Ç|ü&ÉT ‘=$Tà<√ e+&ÉsY>± edüTÔqï ªCÀwtµ mìï

<äs¡Ù≈£î\‘√ ∫Á‘·+ ‹j·÷´\+fÒ m+‘√>∑{Ÿ‡ ø±yê*. dæìe÷ nH˚<˚ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√
eTT&ç|ü&çq e´eVü‰s¡+. {≤˝…+{Ÿ yÓ‹øÏ |ü≥º&É+˝À ~˝ŸsêE>±s¡T Jìj·Tdt. yêdüTes¡à ‘=*∫Á‘·+ ª
CÀwtµ. á∫Á‘·+‘√≈£L&Ü ~˝ŸsêE>±s¡T K∫Ñ·+>± eTs√kÕ] dü÷|üsY&É÷|üsYVæ≤{Ÿ ø=&É‘ês¡ì
#Ó|üŒ&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+˝Ò<äT. ñ‘·Ôsê+Á<Ûäõ˝≤¢\˝À ªCÀwtµ ∫Á‘êìï 25 Á|æ+≥¢‘√ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+.

dæ˙ $˙˝≤ø±X¯+˝À ‹s¡T>∑T˝Òì Çy˚TCŸqT kı+‘·+ #˚düTø√yê\ì eTVü‰q≥T\
yês¡düT&ç>± #·]‘·Á düèwæº+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷

nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ ≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!!

|”˝≤ nq+‘·≈£îe÷sY
( >öˆˆ n<Ûä´≈£åî\T) ôd˝Ÿ : 9848483071

ñs¡T≈£L{Ï ø£èwüíeT÷]Ô j·÷<äyé
(n<Ûä´≈£åî\T)
ôd˝Ÿ : 9849235578

d”º˝Ÿdæ{° Hê>±s¡T®q bòÕHé‡
>±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY

qe eTqà<ÛäT&ÉT, Hê>¥ yês¡düT&ÉT
Hê>∑#Ó’‘·q´ (#Ó’‘·T)
‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î |ü]#·j·T+
ne⁄‘·÷... edüTÔqï CÀwt ∫Á‘·+
nK+&É $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì,
‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À HÓ+.1
V”≤s√>± m<ä>±\ì ‘·+Á&çì,
‘ê‘·>±]ì $T+∫q q≥T&Éyê«\ì
eTqdü÷Œ]Ô>± ø√s¡T‘·÷...

MT

eTfi¯¢ düTπs+Á<ä
(ñ‘·Ôsê+Á<Ûä Hê>±s¡T®q bòÕ´Hé‡ n<Ûä´≈£åî\T, nqø±|ü*¢, $XÊK|ü≥ï+)
ôd˝Ÿ : 91773 19999, 9849233319

15

16

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

nøÏÿH˚ì eT÷&√‘·s¡+
yês¡düT&ç>± dæ˙s¡+>∑Á|üy˚X¯+
#˚düTÔqï
nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ øÏ
kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷
nK+&É |òüTq$»j·÷\T dü«+‘·+
ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+!

mdt. CÀ´‹ Á|üø±wt s¡÷|üø£\Œq˝À mdt.¬ø. ÇÁãV”≤yéT >ös¡e dü+bÕ<ä≈£î\T>±
qπswt dü+bÕ<äø£‘·«+˝À düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± ‘·«s¡˝À yÓ\Te&ÉqTqï

ôdô|º+ãsY 2009

mdt. nXÀø˘
≈£îe÷sY
ôV’≤<äsêu≤<é

m. s¡$≈£îe÷sY
ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<ä› nbÕŒsêe⁄
nqø±|ü*¢

mdt.¬ø. ÇÁãV”≤yéT
ˇ+>√\T

&܈ˆ nøÏÿH˚ì ‘√ mdt. CÀ´‹ Á|üø±wt

ôd˝Ÿ : 9347047822

ùdº{ŸyÓ’&é @j·THêïôV’≤<ässYêu≤<éz˝Ÿ¶   >√˝Ÿ¶ bòÕHé‡

qπswt
yÓ’C≤>¥

ôdô|º+ãsY

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

‘·eTq≥q‘√ nœ˝≤+Á<ÛäT\qT
yÓTÆeTs¡|æ+∫q <ëdüTÁ‘·j·T+

17

Hê>∑#Ó’‘·q´ ¬s+&√ ∫Á‘·+

>ö‘·yéT MTqHé, Hê>∑#Ó’‘·q´\ ø±+_H˚wüHé˝À
Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT k˛<ä] eT+E\ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+
‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘·d”eT˝À >∑‘· ns¡yÓ’◊<˚fi¯ófl>± V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï mesYÁ^Hé V”≤s√ &܈ˆ
nøÏÿH˚ì! mH√ï... mHÓïH√ï Á|ü‹cÕº‘·àø£eTsTTq bÕÁ‘·\qT b˛wæ+∫q &܈ˆ nøÏÿH˚ì #·\q
∫Á‘·J$‘·+˝À ªª <˚e<ëdüT µµ ˇø£ e÷düºsY|”dt ! á ∫Á‘·+˝Àì q≥q≈£î nøÏÿH˚ì
Áù|ø£å≈£î\T#˚ ˙sê»Hê\T n+<äT≈£îHêïs¡T. &܈ˆ nøÏÿH˚ìøÏ ÁãVü≤às¡<Ûä+ |ü{≤ºs¡T. á ∫Á‘·+
mìï kÕs¡T¢ $&ÉT<ä˝…’Hê nìï kÕs¡T¢ ø£\ø£åq¢ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔ+<äì #Ó|üŒ≥+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ
˝Ò<äT. ‘·$Tfi¯Hê≥ ≈£L&Ü á ∫Á‘·+ nq÷Vü≤´ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. eT<ÛäT¬s’ ∫+‘êeTDÏ
~Ûj˚T≥sY˝À &Ó’yéT+&é p;¢ Á|ü<ä]Ù+|üã&ç+~.
&܈ˆ nøÏÿH˚ì q≥yês¡düT&ÉT>± #·\q ∫Á‘·s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq qes¡dü kÕÁe÷{Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ
V”≤s√>±, yÓ÷Á&ÉHé V”≤s√>± n‹ ‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îì ªª nqïeTj·T´ µµ
∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ n‘·ì J$‘·+ <Ûäq´+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ªª nqïeTj·T´ µµ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q
<äXÊã›ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· ªªl sêeT<ëdüTµµ ∫Á‘·+˝À uÛÑøÏÔ bÕs¡eXÊ´\qT nyÓ÷|òüT+>± |ü*øÏ+∫
Ä u≤\>√bÕ˝≤ìï Äq+<ä bÕs¡¡eX¯´+˝À eTT+#Ó‘êÔs¡T. á ∫Á‘·+ 61 πø+Á<ë\˝À
X¯‘·~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îì bÂsêDÏø£, C≤q|ü<ä ∫Á‘ê˝À Ä˝Ÿf…ÆyéTùdº{Ÿ]ø±sY¶ düèwæº+∫, mH√ï
u≤ø±‡|ò”dt ]ø±s¡T¶\qT ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæ+~. á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ Äs¡Tu≤wü˝À¢ nqTe~+#·
ã&ÉT‘√+~.
nøÏÿH˚ì øö+bÂ+&é qT+∫ e∫Ãq düTXÊ+‘Y q{Ï+∫q ø±[<ëdüT ∫Á‘·+ dü¬ø‡dt πs+CŸ˝À
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+‘·{≤ ø£\ø£åq¢ es¡¸+ ≈£î]|æk˛Ô+~. yÓTTqï &܈ˆ nøÏÿH˚ì <˚e<ëdüT>±,
eTVü‰ø£$ ø±[<ëdüT>±, ìqï Hê>±s¡T®q l sêeT<ëdüT>±, H˚&ÉT düTXÊ+‘Y ø±[<ëdüT‘√
V”≤s√>± Å|üPyé #˚düT≈£îHêïs¡T. eT÷&ÉT ‘·sê\ V”≤s√\T &܈ˆ nøÏÿH˚ì, Hê>±s¡T®q, düTXÊ+‘Y
‘·eT‘·eT q≥ $Hê´dü+‘√ nœ˝≤+Á<äT\qT <ëk˛Vü≤eTì|æ+#·T≈£îqï <ëdüT Á‘·j·÷ìøÏ e÷
n_Ûq+<äq\T!

Special Thanks to.....
u≤ãT u…+>∑Tfi¯Ss¡T, dü+»jYT u…+>∑Tfi¯Ss¡T,
eT+E u…+>∑Tfi¯Ss¡T,
yÓ+ø£fÒwt dæ<ä›>∑&,É¢ eT+E dæ<ä›>∑&É¢ u…+>∑Tfi¯Ss¡T,
uÛÑÁ<ä ôV’≤<äsêu≤<é, l<ÛäsY ãfi≤¢], $qjYT ÄÅùdº*j·÷,
ÄsY.¬ø. ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >∑T+≥÷s¡T, s¡$ <äTu≤jYT,
$. >√bÕ\sêe⁄ N|ü⁄s¡T|ü*¢

ˇø£ dæìe÷ ≈£L&Ü ]©CŸ ø±≈£î+&ÜH˚ ‘Ó\T>∑T Ç+&ÉÅd”ºøÏ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ Hê>∑#Ó’‘·q´! ¬s+&√
∫Á‘·+>± ndü\T lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À &ç. •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶øÏ #˚j·÷*‡ ñ+~. á ∫Á‘·+ Ådæÿ|tº
Ç+ø± ô|sYô|òø˘º>± ‘·j·÷s¡j˚T´ <äX¯˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ á ÁbÕC…ø˘º b˛dtºb˛Hé nsTT+~.
Ç+~sêÄsYº Ábı&Éø£åHé‡ uÒqsY˝À >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|æHé‡ eTùV≤wtu≤ãT
q{Ï+#ê*‡ ñ+~. eTùV≤wtu≤ãT dü÷#·q\y˚Ts¡≈£î á ÁbÕC…ø˘º Ç|ü&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ ¬s+&√
∫Á‘·+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{À+~.
j·÷øϺ+>¥˝À •ø£åD rdüT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ #Ó’‘·q´ >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À
q{Ï+#ê\H˚ ø√]ø£qT yÓ\¢&ç+#ê&Éì Hê>±s¡T®q nHêïs¡T. |òüTs¡¸D, sê|òüTeHé, dü÷s¡´ düHêï|òt ø£èwüíHé
e+{Ï &ç|òü¬s+{Ÿ ∫Á‘ê\qT rdæq ÁøÏj˚T{ÏyéJìj·Tdt >ö‘·eyéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ¬s+&√
∫Á‘·+˝ÀH˚ q{Ï+#˚ neø±X¯+ #Ó’‘·q´≈£î sêe&É+ ì»+>± n<äèwüº+ nHêïs¡T. Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘=*
∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ø±ø£eTT+<˚ ¬s+&√ ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘√+<äì ‘·q≈£î ª^‘ê+»*µ ‘·s¡Vü‰
∫Á‘·+˝≤ n‘·ìøÏ #Ó|üø√<ä>∑Z ∫Á‘·+>± ì\TdüTÔ+<äì Hê>±s¡T®q nHêïs¡T.
s={°HébòÕs¡÷à˝≤≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚ yÓ’$<Ûä´+yÓTÆq ∫Á‘ê\qT ì]à+#ê\+fÒ e÷Á‘·+ m+‘√
&˚]+>¥   &Üwæ+>¥ ñ+&Ü*. >∑{Ÿ‡ ø±yê*. Ç+~sê ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡ (Åô|’) *$Tf…&é n~ÛH˚Á‹
eT+E\øÏ Çe˙ï |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïsTT. dæìe÷ y˚TøÏ+>¥˝À &˚]+>¥ &Üwæ+>¥ dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí
nì Ç+&ÉÅd”º˝À n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. á \ø£åD≤\qT ‘·+Á&çqT+∫ eT+E\ q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+
|ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£î+~.
ìsêà‘· eT+E\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ uÒqsY˝À kÕºsYeT÷Mdt Ç|üüŒ{Ïes¡≈£L H˚qT
eTùV≤wtu≤ãT‘√H˚ rkÕqT. á ∫Á‘êìï Ç+ø± Á>±+&é>± eT+∫ ìsêàD≤‘·àø£ $\Te\‘√ rdæ
Hê>±s¡T®q>±]øÏ –|òtº>± Çe«qTHêïeTHêïs¡T. Hê>∑#Ó’‘·q´ &Üwæ+>¥ j·T+>¥ d”«{Ÿu≤jYT. á
dæìe÷ø£<∏ä≈£î Hê>∑#Ó’‘·q´ e÷Á‘·y˚T j·÷|tº ne⁄‘ê&ÉHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, q÷´j·÷sYÿ, πøs¡fi¯˝À
wüO{Ï+>¥ |üP]Ô#˚dæ &çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #Ój·T´&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.
Hê>∑#Ó’‘·q´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >ö‘·eyéT MTqHé ‘·s¡Vü‰˝À ñ+≥÷ eT+∫ Áù|eTø£<∏ë
∫Á‘·eTHêïs¡T. Hê ¬s+&√ ∫Á‘·+ Ç+‘· ô|<ä› uÒqs√¢, Ç+‘· ô|<ä› ø±+_H˚wüHé˝À, ¬sVü‰àHé
eT÷´õø˘.... n+<äT˝Àq÷ >ö‘·yéT MTqHé >±] <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#ê\H˚ Hê ø√]ø£
rs¡T‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T.

18

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

Hê>±s¡T®q
q{Ï+∫q ∫Á‘ê\T

ôdô|º+ãsY 2009

∫Á‘·+ù|s¡T

ìsêàDdü+düú

<äs¡Ù≈£î&ÉT

V”≤s√sTTHé

$&ÉT<ä\‘˚~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

$Áø£yéT
¬øô|ºHé Hê>±s¡T®q
ns¡D´ø±+&É
eTEï
dü+ø°s¡Ôq
ø£˝…ø£ºsY>±] nu≤“sTT
n–ï|ü⁄Á‘·T&ÉT
øÏsêsTT<ë<ë
ÄK]b˛sê≥+
∫qu≤ãT
eTTs¡∞ø£èwüßí&ÉT
sêe⁄>±]\T¢(¬>dtº)
C≤qøÏsêeTT&ÉT
$»jYT
$ø°ÿ<ë<ë
^‘ê+»*
n–ï
•e

$. eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄
$._. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é
Áø±+‹≈£îe÷sY
<ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄
^‘êø£èwüí
_. >√bÕ˝Ÿ
¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
@. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶
¬ø. u≤|üj·T´

XÀuÛÑq
≈£îwüßã÷
nX¯«ì
s¡+»ì
s¡eT´ø£èwüí
s¡»ì
s¡»ì
neT\, ≈£îwüßã÷
l<˚$, düTVü‰dæì
neT\
s¡»ì
--------$»j·TXÊ+‹, J$‘·
$»j·TXÊ+‹
sê<Ûä, pVæ≤#êyê¢
–]»
XÊ+‹Á|æj·T
neT\

23-5-1986
29-8-1986
01-1-1987
14-1-1987
20-3-1987
09-4-1987
27-8-1987
12-11-1987
12-2-1988
06-5-1988
03-6-1988
-------19-8-1988
19-1-1989
11-3-1989
12-5-1989
09-8-1989
05-10-1989

19
20
21

Áù|eTj·TT<ä›+
H˚{Ï dæ<ë∆s¡∆
Ç<ä›s¡÷-Ç<ä›πs

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

wæe (Væ≤+B)
ìs¡íj·T+
#Ó’‘·q´
XÊ+‹-Áø±+‹
C…’Á‘·j·÷Á‘·
øÏ\¢sY
KT<ë>∑yê (Væ≤+B)
n+‘·+
Á<√Væ≤ (n+‘·+)
Áô|dæ&Ó+{Ÿ>±] ô|fi≤fl+
s¡ø£åD
yês¡düT&ÉT
n\¢]n\T¢&ÉT
>√$+<ë->√$+<ä
Vü≤˝ÀÁã<äsY
ÁøÏ$Tq˝Ÿ
|òüT{À‘·ÿ#·T&ÉT(¬>dtº)
|òüTsêHêãT˝À¢&ÉT
ÁøÏ$Tq˝Ÿ (Væ≤+B)
dædæ+ÁB
eÁ»+
sêeTT&=#êÃ&ÉT
$TdüºsY uÒ#êsê(Væ≤+B)
ìH˚ïô|fi≤¢&É‘ê
nqïeTj·T´
s¡ø£å≈£î&ÉT (&É_“+>¥)
s¡ø£åø£Hé (‘·$Tfi¯+)
Ä$&Ü...e÷ Ä$&˚
Ä{ÀÁ&Ó’esY
n+>±πs
#·+Á<ä˝ÒK
»UŸà (Væ≤+B)
d”‘êsêeTsêE
sêy√sTT #·+<äe÷eT
qTe⁄«ekÕÔeì
ìH˚ïÁù|$TkÕÔ
ÄC≤<é
m<äTs¡T˝Òì eTìwæ
u≤eq#êÃ&ÉT
Äø±X¯M~Û˝À
n~Û|ü‹ (¬>dtº)
ùdïVü≤eT+fÒ Ç<˚sê
dü+‘√wü+
n–ïesY¸ (Væ≤+B)
eTqà<ÛäT&ÉT
•eeTDÏ 9848022338
ø±]Z˝Ÿ m˝Ÿzdæ(Væ≤+B)
H˚qTHêïqT
e÷dt
dü÷|üsY
ôdºÌ˝Ÿ (¬>dtº)
lsêeT<ëdüT
u≤dt
&ÜHé
ø£ècÕís¡T®q (¬>dtº)
øÏ+>¥

nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
»>∑|ü‹ ÄsYº |æø£ÃsY‡
ñc˛<äj·÷ m+≥sYÁô|’»dt
‘ês¡ø£ Á|üuÛÑT |òæ*+dt
ø√D≤s¡ÿeT÷M ÁøÏj˚TwüHé‡
j·Tdt.j·Tdt. ÁøÏj˚TwüHé‡
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
$.j·T+.dæ. Ábı&Éø£åHé‡
yÓ’»j·T+r eT÷Mdt
düTπswt Ábı&Éø£åHé‡
uÛ≤s¡Zyé ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡
j·Tdt.j·Tdt. ÁøÏj˚TwüHé‡
j·TTe∫Á‘·
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
ø±e÷ø°å ÄsYº eT÷Mdt
uÛ≤>∑´\øÏÎ m+≥sYÁô|’»dt
kÂuÛ≤>∑´\øÏÎ eT÷Mdt
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
j·Tdt.j·Tdt. ÁøÏj˚TwüHé‡
nqT|üeT ÄsYº‡
lø±+‹∫Á‘·
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
j·Tdt.j·Tdt. ÁøÏj˚TwüHé‡
m.mdt. ø£+u…’Hé‡
»j·TuÛÒ] ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡
‹s¡TeT˝ÒX¯ Ábı&Éø£åHé‡
áX¯«] Ábı&Éø£åHé‡
Ádüe+‹ eT÷Mdt
»>∑|ü‹ ÄsYº |æø£ÃsY‡
>∑T˝ŸeT˝Ÿ |òæ*+dt
<äèX¯´ ÁøÏj˚TwüHé‡
<äèX¯´ ÁøÏj˚TwüHé‡
$.j·T+.dæ. Ábı&Éø£åHé‡
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
»j·TuÛÒ] ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡
ø±e÷ø°å ÄsYº eT÷Mdt
yÓ’»j·T+r eT÷Mdt
l<äTsêZ ÄsYº‡
ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ‡
--------ÄsY.¬ø. |òæ˝Ÿà nk˛dæj˚T{Ÿ‡
ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ‡
Áπ>{ŸÇ+&çj·÷ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡
\øÏÎ|ü<äàC≤ m+≥sYÅô|’»dt
j·Tdt.j·Tdt. ÁøÏj˚TwüHé‡
- --------nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
$.j·T+.dæ. Ábı&Éø£åHé‡
C….ÄsY.mdt.ø£+u…’Hé‡
C….ÄsY.mdt.ø£+u…’Hé‡
»j·TuÛÒ] ÄsYº Ábı&Éø£åHé‡
ø±e÷øÏå eT÷Mdt
s√C≤eT÷Mdt ø£+u…’Hé‡
Áπ>{ŸÇ+&çj·÷m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡
--------Áπ>{ŸÇ+&çj·÷m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡
yÓ’»j·T+r eT÷Mdt
dü÷|üsY>∑T&é |òæ*+dt
dü÷|üsY>∑T&é |òæ*+dt
yÓ’»j·T+r eT÷Mdt
ø±e÷ø°å eT÷Mdt
s√C≤ eT÷Mdt
ñcÕøÏs¡DY eT÷Mdt
l\øÏÎÁ|üdüqï |æø£ÃsY‡
dü÷|üsY>∑T&é |òæ*+dt
l <äTsêZÄsYº‡
◊ Á&ûyéT Ábı&Éø£åHé‡
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
yÓ’c˛í nø±&ÉMT
-----------ø±e÷ø°å eT÷Mdt
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt
sêeT\øÏÎ dæ˙ÁøÏj˚TwüHé‡
Ä~‘·´Ábı&Éø£åHé‡
ø±e÷ø°å ÄsYº eT÷Mdt
lø°]Ô ÁøÏj˚TwüHé‡
l\øÏÎÁ|üdüqï |æø£ÃsY‡
ø±e÷ø°å ø£fi≤eT÷Mdt

ø√&ç sêeTø£èwüí
_. >√bÕ˝Ÿ
¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
_. >√bÕ˝Ÿ
@. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶
eTDÏs¡‘·ï+
¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à

mdt.$. sêCÒ+Á<ädæ+>¥u≤ãT neT\
Áø±+‹≈£îe÷sY
XÀuÛÑq, nj˚TcÕ
m. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶
s¡eT´ø£èwüí
sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à
Á|æj·T<äs¡ÙHé
Á|ü‘ê|tb˛‘·Hé
$. s¡$#·+Á<äHé
j·TT. Hêsêj·TDsêe⁄
bòÕõ˝Ÿ
eTTø£˝Ÿ j·Tdt. Äq+<é
sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à
sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à
m. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶
j·TT. Hêsêj·TDsêe⁄
Ç.$.$. dü‘·´Hêsêj·TD
&ç. •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶
sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à
Ç.$.$. dü‘·´Hêsêj·TD
eTùV≤wtuÛÑ{Ÿ
j·Tdt.$. ø£ècÕí¬s&ç¶
¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
eTùV≤wtuÛÑ{Ÿ
•eHêπ>X¯«s¡sêe⁄
j·Tdt.$. ø£ècÕí¬s&ç¶
m. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶

neT\
neT\
>ö‘·$T
pVæ≤#êyê¢
$»j·TXÊ+‹
q>±à
l<˚$
}]àfi¯
}]àfi¯
MTHê
XÀuÛÑq
q>±à
m. ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶
l<˚$
s¡eT´ø£èwüí, kÂ+<äs¡´
eT˙cÕø√sTTsê˝≤
--------s¡eT´ø£èwüí
eT˙cÕø=sTTsê˝≤
{≤ãT
s√C≤
kÂ+<äs¡´

23-2-1990
15-6-1990
05-9-1990

07-12-1990
23-2-1991
07-6-1991
19-9-1991
13-11-1991
10-1-1992
08-5-1992
11-9-1992
23-10-1992
30-10-1992
18-2-1993
06-5-1993
06-10-1993
21-1-1994
20-04-1994
14-10-1994
31-03-1995
27-04-1995
11-08-1995
14-09-1995
05-01-1996
25-4-1996
30-8-1996
ø£èwüíe+o
{≤ãT
4-10-1996
¬ø. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
s¡eT´ø£èwüí, ø£dü÷Ô]
22-05-1997
Á|üMD>±+BÛ
düTdæà‘êùdHé
30-10-1997
Á|üMD>±+BÛ
düTdæà‘êùdHé
30-10-1997
Ç.$.$. dü‘·´Hêsêj·TD {≤ãT, V”≤sê
14-1-1998
düTπswt ø£èwüí
B|æÔ uÛÑ{≤ï>∑sY, dæÁe÷Hé 24-4-1998
eTùV≤wtuÛÑ{Ÿ
k˛Hê©_+Á<˚
24-7-1998
ø£èwüíe+o
s¡eT´ø£èwüí
30-7-1998
----------------25-12-1998
yÓ’.$.j·Tdt. #Í<ä]
kÕøÏå •yêq+<é, dü+|òüT$ 5-2-1999
»j·T+‘Y
n+»* C≤y˚]
15-10-1999
$.ÄsY. Á|ü‘ê|t
dæÁe÷Hé
5-4-2000
wæ+&˚
kÂ+<äs¡´
14-9-2000
‹s¡T|ü‹ kÕ«$T
kÂ+<äs¡´
29-9-2000
C§qï\>∑&ɶ lìyêdüsêe⁄ kÂ+<äs¡´
30-3-2001
¬ø.j·Tdt. s¡$≈£îe÷sY
dæÁe÷Hé
07-6-2001
dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ s¡MHê{≤+&ÉHé
23-8-2001
s¡$sêC≤ |æìXË{Ϻ
kÂ+<äs¡´
18-9-2001
u≤\X‚Ks¡Hé
uÛÑ÷$Tø£
26-10-2001
<äX¯s¡<Ûé
Áπ>d”dæ+>¥, Á•j·T
09-5-2002
ns¡T®Hé dü»yêì
--------30-08-2002
¬ø. $»j·TuÛ≤düÿsY
k˛Hê*_+Á<˚, nq÷wü 20-12-2002
|üPØ »>∑Hêï<Ûé
Ä•Hé, s¡øÏå‘·
23-10-2003
---------------------------------$.mHé. Ä~‘·´
Á•j·T, Ä]Ô n>∑sê«˝Ÿ 7-4-2004
sê|òüTe ˝≤¬sHé‡
CÀ´‹ø£, #Ûê]à
23-12-2004
|üPØ»>∑Hêï<Ûé
nj˚TcÕ≥øÏj·÷, nqTwüÿ 21-7-2005
sê|òüTe ˝≤¬sHé‡
-------11-1-2006
¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄
ùdïVü≤
30`03`2006
$.mHé.Ä~‘·´
qj·Tq‘ês¡, |üPqeyéT 27`9`2006
˝≤¬sHé‡
nqTwüÿ
20`12`2007
|æ.yêdüT
-----------1`02`2008
lqTyÓ’≥¢
Á‹wü

19

yêsêÔ$ø±dt CÀwt ôdŒwü˝Ÿ

ôdô|º+ãsY

ì»eTsTTq #·]Á‘· ø±s¡T\T
dü+#·\q #·]Á‘· ø±s¡T\T

NAGARJUNA
the ONE & ONLY
HERO having 4 PICTURES
HOUSE FULLS above 100days
in Vizag City

117
120
100
103

LI
12-5-1989 GEETHANJA S
DT
CHITRALAYA 70MM AC
117 Days Housefull

5-10-1989 SIVA
JAGADAMBA 70MM AC DTS
120 Days Housefull

4-10-1996 NINNE
PELLADATA
JYOTHI AC DTS
100 Days Housefu
ll

5-4-2000 NUVVUVASTAVANI
MELODY AC DTS
103 Days Housefull

‘Ó\T>∑T dæ˙kÕÁe÷»´+˝À
j·TTekÕÁe÷{Ÿ >±
‹s¡T>∑T˝Òì Çy˚TCŸì,
ÁπøCŸì dü«+‘·+ #˚düTø√yê\ì
ø√s¡T≈£î+≥÷
≈£î

Hê>∑#Ó’‘·q´

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!!

q{Ï+#˚ |ü]~ e⁄qï bÕÁ‘·\T
ø=+<ä]πø \uÛÑ´+ ne⁄‘êsTT! q{Ï+
#·&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄qï bÕÁ‘·\T
#ê]Á‘ê‘·à #·]Á‘· ø£*–q #·]Á‘·ø±s¡T
\>±<Ûä˝Ò nì #Ó|üŒ≥+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ
˝Ò<äT ! uÛ≤s¡‘·<˚X¯#·\q ∫Á‘· #·]Á‘·˝À
nøÏÿH˚ì q{Ï+∫qìï #·]Á‘·ø±s¡T\
bÕÁ‘·\T y˚¬ses¡÷ q{Ï+#·˝Ò<äT!
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À
e⁄qï≥Te+{Ï #·]Á‘·ø±s¡T\ J$‘ê\
>±<Ûä\≈£î ÁbÕD Á|ü‹wüº #˚dæq
eTVü‰q≥T\T &܈ˆ nøÏÿH˚ì.
eTVü‰q≥T&ÉT &܈ˆ nøÏÿH˚ì q≥

yês¡düT&ÉT>± øÏ+>¥ ªª Hê>±s¡T®q µµ nqï
eTj·T´, lsêeT<ëdüT>± q{Ï+∫
mqsêì ø°]Ôì Ä]®+#ês¡T ! ‘·+Á&çøÏ
‘·–q ‘·qj·TT&ÉT >± #ê]Á‘ê‘·àø£
∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ yÓT|æŒ+∫ Hê>±s¡T®q
ù|s¡TqT ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T.
eTVü‰q≥T&ÉT &܈ˆ nøÏÿH˚ì eTq
e&ÉT, Hê>±s¡T®q ‘·qj·TT&ÉT Hê>∑
#Ó’‘·q´ ≈£L&Ü #·]Á‘·ø±s¡T\ bÕÁ‘·\qT
b˛wæ+∫ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· d”eTqT
‘·q qes¡dü q≥q‘√ XÊdækÕÔ&Éì
Ä•+#·&É+˝À ‘·|ü ˝Ò<äT !

j·TTekÕÁe÷{Ÿ >±
‹s¡T>∑T˝Òì Çy˚TCŸì,
ÁπøCŸì dü«+‘·+
#˚düTø√yê\ì
ø√s¡T≈£î+≥÷
≈£î

Hê>∑#Ó’‘·q´

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!!

u≤\T, $XÊK|ü≥ï+

∫qïsêE

Hê>∑#Ó’‘·q´ bòÕHé‡
ôd˝Ÿ : 9701706443

APTEL 11103 / 01 /1 / 2009-TC

VARTHA VIKAS
Telugu News Monthly, Visakhapatnam

September 2009

65 @fi¯ófl>± nœ˝≤+Á<ÛäT\≈£î qes¡dü q≥q‘√
ªªCÀwtµµ qT ø£*–düTÔqï nøÏÿH˚ì e+X¯+ qT+&ç ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î
|ü]#·j·T+ ne⁄‘·Tqï
nøÏÿH˚ì j·TTeøÏc˛s¡+ ªª Hê>∑#Ó’‘·q´ µµ ≈£î

kÕ«>∑‘·+ ! düTkÕ«>∑‘·+ !!

m.$. sêeTsêE Áô|dæ&Ó+{Ÿ
V

düTuÛ≤wt n>∑sê«˝Ÿ V $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ V sêCÒ+<äsY V •esêeT¬s&ç¶ V $Hêj·Tø˘ V \ø£åàDY V |æ.dæ.¬s&ç¶ V eT*¢U≤s¡T®Hé V eT˝Ò¢wt V sêeTT j·÷<äyé V ñù|+<äsY V ÁoqT V Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ V eT˝Ò¢wt
V qs¡dæ+Vü≤ V s¡$ V qπs+<äsY V u≤u≤ V X‚KsY V Äq+<é V zdüqï V sêE V neTsY V n+õ V yÓ+ø£≥ sêE V X‚wüß V s¡y˚Twt V eT*¢U≤s¡T®Hé V düT+<äsY V •e≈£îe÷sY V |üeHé V Á|üuÛ≤ø£sY
V Hêπ>+<äsY V $»jYT V ÁX¯eDY V ø£fi≤´DY V s¡|òüTT V <Ûäs¡à V $qjYT V düTeTHé V düT»Hé V düTπswt V X¯s¡à V nø£“sY V s¡$ V eT<ÛäT V Á|ükÕ<é V Hêπ>wt V Vü≤Øwt V Væ≤eTø£sY V ¬ø.m˝Ÿ.Hêsêj·TD
V y˚DT>√bÕ\sêE V Á|üMDY V _.$.myéT.sêE V www.nagfans.com V ~yêø£sY V øÏs¡DY V {Ï.ôV≤#Y.s¡‘êïø£sY V X‚wüß V es¡à V s¡‘êïø£sY V lìyêdt V düT<Ûëø£sY V |æ.yÓ÷Vü≤Hé.

Printed, Published and Owned by P.V. NARASINGA RAO, D.No. 48-7-15, Old Vegetable Market Lane, Srinagar, Visakhapatnam-530 016. A.P., India
&0891-2759420, 9440833896. Printed at Vinay Offset Printers, D.No.30-6-40, Beside Premasamajam, Dabagardens, Visakhapatnam-20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful