You are on page 1of 10

{f

'f

-'f i,. ''

"t

'V

.i..,.r'

t,'''13

Nb.
UNIVERSITA|TEA DIN B CubinetPRORECTOR

NJ /0322.!o-

Bd" Mihail Kogdlniceanu,Nr. 36-46,S R Bacaresti, CodPostal050207 +40(2 Fax: 40(21)33.17.60 .13.01; 1)3011 Telefon:
23279n8J4.2013

Citre
Toate faculti{ile gi departamentele Universiti(ii din Bucureqti In atenfia Comisiilor de acordare a bunselor Ref: burse an universitar 201312014

lucrlrilor de primire Vi rugim s[ dispune{i inceperea/continu4rea careurmeaz[sd Dumneavoastul studenfilor facultiJii/departamentului . bursein acest an universitar
De asemenea,v[rugdm sd luafi in considerarec[ salariul mlnlm la 1 iulie 2013 a fost 812 lei . Aldturat. v[ atasam: 1. Regulamentul de acordare a burselor, care rlmAne pe economle

pentru urmdtoarele

(anexal MeritoStudiusi Sociale categoriide burse:Performanfd, ppntru anul2013(anexa?). 2. Notacu salariul minimpe economie

Cu mullumiri,

Prof,dr. MARIA VOINEA

IUIY/CUl22ex

-i?-

burselor pentru studenfi- iclurile privind acordarea Regulament de studii licenfl 9i master4t- Nxtuluniversitat 2AL2-2 13

cate lsgii, urmdtoorelo ln oondigiilc acordH, din Bucuresti Art. l.l. Universiratea b-11i d"-?ul?::,.t1:! Ulfu il;t d. ;tti! !"""" dc surdJu, performan$, <le burse subsomn[turfl stqden-tilor, la cerersa .L acor6n t"-r" O! i"i"goriil" i;;
depunla Secrotariatulfaculti$i. , i, . . _r juddice do drept privat pot aconda Art 1.2. persoanelefri"u ru,r porsoanele

de bursc:
Cerorile se privatc, pc

tn condi$ilelegii nr. 376n0M' baz[ decontr&ct, din bursl snecialp +i faoultftila pot acordn n". f .l. Universitatca;il iil;;lti cxtmbugtarcdefinmpre afero dlnBucureEi9i sursalc ds Universitatea Art.2. Burscleaqordste proprii( qi l. Bursec" pcrroiman$ giuSfic5 din alocaliibugetare venituri aleLlnivcrsitd{ii; nr Anexa -tr[titul Olimpicn(cf, !*Cii 23SnOl0' 2. Bursodc pcr{ormmTd 9i sportului; cercetirii Tine,retului tvtinistu*toi Educagici, bugetarc; 3 . Eursc de marit aloca.tii bugctare; 4. Eursc dc studlu - atocatii mediulrzrcl (of' H'G' cu dnmicihal?n penm'studinlii de stud,lu Burce 5. Tiner''ctului 9i Sportului; Cercetdrii [re.r"i Mi"irtd.{ri Educaliei,' 6. Bursedo njutor eoclal'alocaliibugstar@. - ecordate lunar,din alocalii artistiq4 7. Bursepeotruactivititi "otturai aloUniversit*tlii proprii(cxtrabnrgetaro) , - ^-r^- scordate studenlssti in oarnpu-surils sooiate oJ6"itxif il;;il; 8.

turi proprii sunt:


) din bugetul

din aloca$i p'reze{lttllui

aleUnivcrsiti{ii. p,cop*(crtrabugptsrQ bue;ta;e 9iveninni

Bucure{ti, Potri' Aft, 3.1. Bcncfisiarii burselor acordate de Universitatpa din

la fnv[timantul suntr*a*ri **ani ui univorsit{tiidin Bucure$i Regulamcnt,


qi outatd. tn regimbugetat cursrniie zi, gcolarizali fidng $i mastcr, socul religrat verst4 a br:rselor: Ar[ 3,2.Nu pot *"rtitoi o.lrcrii de acordnre

dc apartenenttr
itc ori cu

a studentului;; f*tlltet acesgia, politica T*1qq


;;,iriA;#;;iAriotiui

l"lls=iy!:t:.S" pnocum ei *feot-t" tir strsinfltato to*a"q studiilo

la burse

din alte.su-rse' ob$iryry Bucuregti, dc c!itre univorsitateg Ari. g.g. Condilia de ob[incrca wei b'rso acordat6 In planul activi6$1" indeplinil-intograt sEd fi Pryv ioJif"t*t de categoriqestl oastudentul modutului.do.pfglqlopedagogic4sunt luate ln aferenie a- f""ete*ant. Eiltrarea gi croditele 5i,implicit,pe,ntucaloulul.mediei. fit"r condiliadointcgralist Senanrl versittrliidin deoitre ^^-^-., "if*f +.i. Cuantumul stabilit anual U"tsJor?" poi6r*,iog es-te ,{.t. Bucurefiu. pg.1

ou anul con$equtive' seahibuiepe o puioadi de 9.1uni Art.1.2-gursele de perforrnanlfl licenlei/ la su an de, studiu primssc bursl pin6 II de snrdiu. gursierii ai" "iti*ol diserta(iei. au primit stlOen$]o1 Art. 5.1. Sursa de performanfl ,,Meritul Otlmpit"-.*9 .acordX Ministerului de listelortransmiso gcolare iittg-u1io*to, conform

dirttfitt la olimpiadie EducagieirCercetfiiTincretuluigiSportu-Iui' - .

r,-:: -- ^,,8,, din conformLegii nr' 235l20l studengii ai Uurs"beneficiazfi, Art. 5.2. Dc aceastioutogorie (cares-ausitt pe locurilel, *ui f sare au primit aistifraii la olimpiadolc $colarointorna{ionato Il:qiIII),lncalitatedeelevitnqls$aaXII'a. ,,^-. o - --: de 12 luni, pontru Olimpic" se acorrdl ari. S.l. Bursa de performan$.lvlcrit*l rcaliz"drii.perfoptnil So:11::urmltbarc cu luuaimsdiat in"'"pana .,-. -.
de nivslul ln An. 5.4. Cuantumullunar al burselor,,Mcrilul Olimpic" cstediforcrr$at, dupi cum urmcaz[; gcolaro rrealizato, performanfei ' mlrum lunar al buruci rtprezjntl echivalennrl I, looul a)p*i* "u*to*ot la dataacordtrriiaceteia; garantatpc econcmie din echivalentula U-t*, cuantrrmullunar al bursoi reprozintX pentm ut lo.oi 6) po eionomie la data acord6riiaqosteir; salariut minim garant1t

plasamew 6i c6i bolnavtde de coptt sau iin familiat, Precum iiiiiip 'evidenft "^"t" iedtcale,^diabet, ioli naligne,-sindromuri de nula dl,spensa,elor cardopatticongonitale' iriiiiinnfn ienale cronice astmbrontic,epilepsle, cu virusul HIV satt fnfcstali glei"oo+ miopie gra'v& boli imunologlco,

prin Ordin Art. 5.5. Cuantrrmulbrisei de parbrmaqn,,Meritul Olimpic" sereactualizcazd do indicelui ev< de func{ie Sportului,In al Ministrerului Educalici,Cercetirii Tineretului9i inflalie. ; pc durata Art. 6.1. Burscle de meri$ dc studiu 9i de ajutor socill se atribuie cu pufin mai P! Pcrioada anului universitar, tn confoimitatc cu plangl de invfi{Emfint, cei pdrtnf, (studenlri,"'fr:-* Ancxa 2, ffi'L2' y, prevf;zutcde H.G. 558/199b, oxceptriile -

echivalent'l atbu*ei reprezirrtd lunar ;tt;t* b*r ir ur+a, quar'ormul acesteia. dataacordgfii la gara*atpc cconomic satariul minim

din

: fllafi tn
a'onicd

grcNQ,

de,$IDA,

ipondtlttd anchilozantd saureutnalismarticular acu-t). -, ^.^ ! ctt iu*, 6,2, Un studentpoatebeneficia irrt-un sn univertitar de o singuri ol9go.l dc btusi, cxcepliaburselor socialeocaz,ionale 5i a suportului financiarERA'SMUS/SOCrtn'* saua altor

pot fi cumulatc c.t altgburseoblinute.* +ry ffiT.t: progrr*u similar, care superior t tn instittrlii,de dou[ specializiri concomitont urmeazf, cere irt]6.g. Srudentii ca condilia cu institr dintre la une de mrmai dc stst dc brrsedela bugotul destatpot benehcia anilor de al numdrul dcptrgoascfl de bursfis[ nu nunmd total al anilorln carcbeueficiaZd iezedc sE de la coreurmeazd la spocializarca stu6iiprev6zrttca duratlide gcotrarizare,
simultan atribuirea

bursl. earO a doufl sau mai multc burSesnrdentului Art. 6.4. Psntru a wita acordaroa dou5 sau mai multe faoulti$ (spccializdri) in institufi de fnvdff,mint guperiorde sqpet din institu$a *lnuapptt Se realiz.qzEde cihe facultatea(spccializanoa) studcntul rospoctiv,cea Ia carc studentul are depusddiploma de Baca optcazX pi Uar; do cersro. Cirerea.ds bursdva fi insoliti de o adwcrinlE eliberati d-e zuperior) iara sAatestcqi nu estcbursicr la facultatea(institufia dc tnv[.tflrn6nt

penuucare ln original,
facultatq

p8.2

pentru un somostnt Art. 6.5. Stuclcnlii care au solioitat intrcrupcrca studiilor lrr ultimul antnaintea ob$nu1e ret,rltatelor vor bencfioia de bursdin boz,a scm$tre se suspcndE Jn Aft. 6.6. Burselc care sc acofdE$i pe perioada vacanlelorr ln semestrul inmatrioulat wa fi deoi iooiat,thiar snrdoiltulbgrsier pc suspend[ se social "*tt"**ot Art. 6.7. Burselea" me*t, Shrdiu5i bursclc dc ajutor pl rcspectivele bcneficiarii lor sunt ;1etrii ai" tuo, indiferent gtnu.l"'-t3'd Ur*i".li"t eRASUGISO'Cnnff s rsia acorrdtrrilorbilaterale'

mai muite
In care

ln carc
cu cxcep.tia

Afi.?.l.Fonduldebursedestinatbursclordeperforrnanli$linffi"i,fl-Ttij:* le dc ei din la studen[ilor


in rapitt cu uum66 ajutorsocialuu,rpu*rlazi faoult6lilor, In regim respeotivA' Scolarizali doultatea lugetat'

studiu qi de

pe speoializ6ri $i ia*rtefli csterelartiz-at aiooat ffi:.i.i:i';il;i'il'u,'o" b-trgot:il,1Tji:::11?'::l zi, de .11rs3"le destudenli.t* cunumErul p*portio".l
il:;il;;;;
a *ijilor descrescdtoare generule veri{ic5ri,

dc studii'

sestribr in ordinca ds studiu dc meritei burselo a; ;;;form*g itiinlifrcs, 'lexamcne, proieoto porivit planului de

celuiperrtrucsresesolicitl bursa' oblinutein anulantcrior invEtXm6ng rmuiadiutrcoriter modia P se facc pe.baza dcpartajarea egate, 46l!]t, il;;;"diil* dc ob$nutala Bnteriof,media obfinut[ la cxamenulde admitere,media scmestrul Bacalaureat. univcrsitar de la studen$lor ffr. 8.3.Bursa dc pcrformanfi qdlnfifici sc acordd atAt criteriul
in considerare, nivet licenltr gi master,iacepind'cu anul II de studii, luandu-se activitdlii cu iab:lul t,^',!::l::1 in crcnforrnitate ;;i-i; ';;i;ii"" ;ai ,$iilrfo;;t"$iio1ificd, cu luna pe durataa 12luni, se acordtr acorddrii.

o "rioi"r,uii. Burd de'perforrnanq5

a stude'ntului: Tabetul 1. Evaluarca activitd,riiStiingirtca

eaieeoiii de activitif.i punctate


fublicarc c[d de spooialtqtsPubllcarcarticole

ffi
Brevete Inrcgi$trate-

'speciatite!9rqe{.iol3lg--

inte SesFnistirntrfioe Sosffii stiintificenationale

ffiz"tte-"ltt"u'a
studen$lordc la tnvifimlntul univssi Art, 8.4.1.Bunsade mcrlt se poateacorda 5i master,lncepind cu anul tt de studii. Si aumaruluid,ebursode merit pe sec{ii (spo-cializdri) /grt.g.q.i, Repartizarea pe facultate' bursc de Cornisiei cadrulfacuffifri intrd in responsabilitatsa Art. 8.4,3. Diitrrouirea bGelor de merit din alocagiibugetarepQ sestii nivol licenl[ de studiu din
gi ani se

sccfialTpTqtl. , bugetafiln anul-gi cu numdruldostuden$ facepropo4ional minimi de general& sabili o medie a facultefipoate deburse nrt. b.t. Comisia tax[' cu psntru bugetagi studenlii 5i cci comtrn'tr demcritpofircultate,

a bursei

pg.3

bugetare'Benoficiariiassstor Arr.,l0.l. Bursa dc studiu so scofddciin eloc+qiile la art. 3'1' studen$ii aprcbE Prevdzu{i declto.C.opt:itd: gT: 9:-Y^T:nt':^: se quantu$ului $e Propune Nivelul Art. 10.2. ftt redat[ doutttt pt universitat'

comisiei fJ;iiiJl}Jl'i'ilriuurritagi. sompon"',t"


lo.'iti.l i"",ru anul I de studiu admitcrc'.. -t .ai" &t modiaoblinutXla concurstlde-

e.. r,'-sv integrantidinfrgz3ntulite8utti:-1t:---^-\ - ^..i+a#rrr faceParte J q ce lave .nu*u 3 anexa P(il rE rulvrrsr* rta arrih. (nivel licel$'.respeotivmastor;critefiul de atfibUifC

burseidc pc

il:'iil'i|;;iil;;

u"i:o:-11.:,iP:f":"i"*1"*:Stll d"co*\siu s,rpu*Jitut*tuOiliti criteriito, baza ruralse in mediul su domiciliur


:ff:;l':i5:i;ff,l pennr sftd;$i stoaiu

sc lbce mediEdepartujaret au ob{inutaceeasi mai mul1istudeng

- - - - -^^! - -.r:- Aanqr+aia.n'

din

bugetore. alocatiile distinct dc catsgoriid,ebursc provin din bugetulde ,q.fi. i 1.2. Fondurilc dcstinatcacestei fondurile destinatocolorlaltecategoriideburse' pe bazi ruralssacordd tn modiul

:H:il:;."frf|["1"**

ildomic'iut pentru studcnlii

de contract. ai burse de studii, solicitanlii il:bltic,f fie studen$ Art. 11.4. pcntru a benefioiode aceste cumulativ indcplineasc si cur.surid'ezi qi trcbuie institutiitor de inveqXm-daftftiiot aoreditate,

condilii: unn[toarelc nual; - Au domioiliul stabilin rnediul dosurdiu $i nu bursa pqpcrioada in cereprimcsc - Nu aurestanplJu***. anuniversitar; studitt:l^:ljJt:t:tT-ljl - Se obligtrprin contracto6' dupi terminarea s-aupreg[tit pe o cafe pentnr ,peciaSzenit" ,r*xi"-Srtrii *ol, in
ogali cu duratastudiilor. Arr. 1I.5. Bursa d" r*Ji";;tt"
ne pe oerioa de vacanlE 5i sc suspendE *-".""p1i" perioadeior anuluiuniversitar, la art' 1l'4' , . .r--.!.,,^r^ { prevSzute condi$ilc rtrd;*inu tndeplinegte de la instiru$ile Arr, 11.6.Num.irut;;il;-;i-icpattizarea acestora Otd.i p" *p""iuliriri, t. .iuUif&t tngl,.ptilt acrcditate, :l,Y11t::Tll: calificat didactic deporsonat orr".onrlh

le in

ocl pulin
porioada

strrdenliicu domiciliul tn mediul rural se acordl

in care

supcrior Cercatlrii
unitd.tilede

+ffifi'illf

#;;1;t"

acnccesitltiic h funclic

lnvillmintpreunivcrsitardinmedi"lryl'

r, ^-^L:r^-r^ -*rrar -+in prin rtrr{ ordin al anual se stabilegte rural de srudiu 'ga"o*iui, A*t?ffi:'il;il;i-bursei 9isc.indexeazl***t:* 9i Spornrlu.i Cercetiriiii"ui"ntfui -- ^^* pot ^ jtuaenqii se

ffiTi;];;iloe

tipuri de burseacordatoconform legislagicitn vigoarc'

perrtto shrdiu

nrral qudomicil'iul in mediul

retuzi.silprofesczcin bursei obirnii", bened.cianrl dupa Ail'iil. i,i;;;ii;;;.., va restituiifet'l ly11t^Ji3; cu titlu de acosta iontraotului, prevederiior rural,conform caarrextr doplati cuangajamentul ln conformitfie [" ifi."rn deinfla1ic, ;*d,ffiffi;
la contract. cu studentii burselorde sn'rdiu 5i gestionarea nn. ii. to"tc acfiunilece izeazi,acordarea qi al U.B. General ao-ioifi"f trr nediul nrral se rcalizeazilprin intermediul Seuetariatului ServiciuluiSlooial. universitar ocazion*l Afi. 13.1.Bursa de aiutor socielsc acorddpe tntrcagadurataa anului (semestrial, do 2 ori pc an universitar).

pg.4

t.

'{

fi

C'r, i-' i, i r, i

i 0 : i r . : 7 . i! . 4 ^ t " i

pc durala unui ao univcrsitar' Art..13.2. Poubeneficiadc burs6de ajutor soqial, de studiu sau bursl ds merit' Uuts6 lnv6f6mintut de zir"or" ou beneflsiaz6dc

de la

ordineade

maijos: prioritate stsbilite . ..__-.--:r: r oassle plasamcnt de copii din orfani,ori cei provenigi studdli-integrat4ti: sunt l. venitr:rf familial, carcnu reqliaesz| oares afli in evidcnla.g$lttlo1 bolnavi, -*fiigiu, Z, Su* studilfi-ini"S"iiqii dc SIDA, multiplc'bol finfou*u, talssemii'sclcroze suferi a., t"U -crorricl, boli lepsie;' sindromuri.a: :"-t*:"i9!it,-fl:.? insufioicnli- t""ufX HW, ou infestafi bolnavi TBC, iiiJiof",ii congenitat, i*-r"r"eire, diabot, aout, upg"aititx,u:tt'i1?'11T:.^t:Yxfi1.i broirqic, astm i;ffiitE 5 HG 1ee8); (aft' 12' onexa2la "*nica, eii";*, *iopiogtote, ulcergastroduodenal consecutivo a.realiz'atl nu familic 3. Srrnu*i*1il"tigr.iiqiit "*xtot :91-l' mai familie pe membru uni"ti"tt* dipunutli "i.tii un venit lunar modiubrut 700RONb*t:.. ^ *r* a*at venitulminimpeeconomic
ln cuantumcga cu bursa de Art. 14.1. Bursa de 4iutor social cu cafaotofocezionalSeecordi beneliciazfl de altd catcgoriedo bursfl' astfel: ajutor soeial, indiferent dacestudentrrl a)&urs*dc4iutorsoclalocazinnalpentraimbrdcfunhtte'caresepoate -'r din punct de vederesocial, studen$lor1 ;rdi, studentilor defavoriz,a6 ru*iu.t *u oin incrcdin{area-cdror familie nu de c<pii, din-plasamont mai mare ultimslc 3 luni un vedt mediu lurrar nct pe membru do familie

studenlilor din casolc izeazX,in

a lunii ln,cal studentul minimp. r.ono*ie, $tsbilitIa tnceputul salarlul in ori dou[ de acorda poatt ae *;,ttit tooiA ooezionalse il;;

75%din bursa. anului


intcgralist i al/a cirui c,onst[ irrtr-o

indifcrcnt daci studcnfttl cstc sau ia soliciutea studentului, "nivcnitar, sau daci mai bcrrcficinzilde att:I sttegorie de burstr;

imbr6odmintei .,si lduzic$i o bwsd pentrup'ocurarctr ;il{;il;--nuiirr" n[scut; i pentru seacordi de aiutor socialocadonaltn cazdedeces o\ Eursele studentului/ copil) sauln :1z du deces do familio (so{,sogie, unui membru deccsul venitr nu realizeazi Qare soVsotie saucilsdtorififi* necflsdtoriVd saldsntci Comisia de aprobati studentului, pe oererii 6c eiutorsosialsc aoordd baza Ar1.lS til;i. corcspunZitoarc. doveditoare po hcultate,tnsogitE dc actelc deburse necosariobllnorll unal bursedc aJutorsocial: Art. 16.Documcntafia dc ajutorsocial,studen$iorfani dc oblincriirrneiburse l. tn vcderea docurncnte: urmitoarele depune facultil$ii; tip, cf. Anoxei1, vaatl,decltre Secretariatul a) Oerere BI/CI; b) Copie dedeces alepirinlilor; c) Copii alccertifioatelor plrinfi vor

stude'otci/ b) -' Bursade ajutor ;ocial ocazional de naternitate se acorrd6 de formele alte venitun dccst oricaro dintre soyrog" ni r.tsalizeazd

o; ncctaralic pe propria rfispundcro a solicitantului, din carc s[ reiasi altc vcnituri decit cele declarste (anexe 2);

nu mal are sl

pg.s

i.ii'

LAiir,:(L"t:t"Ll

oblinerii unei br:rsede ajutor social, studcn{ii provcni{i din ?. in vedenca urmdtoarcle (ccntrclc de plasament) sau plnsanent familial, vor depune facult[$i; a) Cererctip, cf. anexci 1, vizati de citc Secrctariatul b) CopieBVCI; justificativcprivind situa$ain carosoafl6, c) Dooumente l. Adeverinladin care sA rzulte c[ solicitantulprovine plasamentl Copic a hotdririi judecdtorqsti din care rozulE cfi plasamont familial; L d) Declaralie dirr caresE pe propriarlspunderca solioitantrrlui, (modcl anod 2). are gi alte venitrrri decfftcele declarate ob$ncrii unei burscdc ajutor social, studen$l care solicitfl 3. in vederea vor depuneurm{toarclc dosumente: facu a) Ceroro tip, conformanexeiI, vizatfl de o[tre Secretariarul b) Copie BVCI; o) Certificat mcdical eliberot de rrn medic specialist,vizat de Dispensarul Universitatii. in ccrtificatul medical sc va obligatoriu incadrareadiagnosticului ln categoriilede boli I3.3,puuotul2.

dc copii

cerrtru de se afli in cd nu nrai medicalio

,e.

de la

irr mod
la art,

femilii alc pe sunt mai mici Cutrntumul clror vcrrituri lunare netc mcdll membru de familie vcnitului minim net po economie, vor depune urmitoareledocumeute: facult[$i; a) Ccreretip, of. anexeil, vizat{ de cdtc Sccrctariatul b) CopiaBI/CI; (dacl c) Copii ale certificatelords no\qtor de 9i ale bulctinelor/cd4ilor pdrinlilor; in estecazul),ale celorlalfimernbriai familiei, afla1i d) Adorerints de elev sau studentpentru membrii frmiliei care o lbrm6 de inv6tdmtnt; e), Declualii pc propriardspundere a unuiadintrepdrinli,datd notar sau la

4. in vederca ob$neriiuneibursedc ajutorsocial,studen$icsre provln

0 Copic dup6 certifioahrl de dcces, ln cazul irr caro snrdentul pirinte; g) Documcntejustificativc privind venitul pErin{ilor ( cuposnede pensie);

' primlria localitllii'tn caretqi ure domiciliul,pentrucopiii familiei, carenu ufmeaze intreJinorea o formEdelnvdfimtnt ve'rrituri Pfoprii;

afluli ln nici nu oblin


orfan de un

do salariu,
ca nu mal

pepropria h) Dcolarafie rlspundere din care e solicitantului, sd gi aro altevenituridcc6tceledeclarate (anexa 2).
5. in vcdereq obtinerii unei burse de ajutor socialocazionalpcntru vor depuno urmdtoarelc documentc: a) Cererctif, cf. anexei I, vizatd de oirre Secretariatul facultEtii; b) CopieBI/CI; c) Copiea ceftificatuluidc naStere aI copilului.

studentele

pg.6

i-;':.r ; i'-i

i)i0;I1.

.,+1'i.{',",ri

pcntru mnJerli 6. ln veder"oob$nerii unei burse de aiutor social oqszional urm[toaroledo' depune altevenituti dicat bursele,vor ale cdror sotii nu realizeazd a)CererctiP,cf.anexil,vizatedecilf,esccretariatulfacultalii; b) CoPioBVCI; c) CoPieBVCI a so$ei; di Cobia a Certificattrlui de Ctrsitorie; al copilului;. Copiea certificaluluidc negtere cares[ "i ft O"ii*o1i* pe propriar'spundere a solicitantului,dirt (anexa 2); declarate decetcele are $i atL ""nituri ln caa do 7, ln vedereaoblinerii unei burse d,eajutor social ocazionnl docurncnte: urmdtoarele faoultllii; a) Cereretip, c.f. 4nexci t, vizat[ dc o6treSccrotariatul b) CoPicBI/CI; oi Colie a Certificatr'rluidc Cilsiitorie; d) CoPiea Certificanrluidc Deces;

.rtudanlii

ci nu mai so depun

Art.l6.l.Dosarelcdebursidcajutorsocinlscpreiaudoardocisuntcomplete' gi urmeazii

b din legea mcmbrude


familii din careprovin cei doi studenfi; b) Pentnr .ru*itiitu de studcnfi ln care rrnul dintre soq ar nniPT'

, verrinrl

cel[lalt nu,

tt oi.di" intre vonitul net al mEmbrulur farnilic cate venitul lunarnet mediu se caloulcazd caronu gi venitul nct mediual familici din carcprovinemembnrl """1#*t;nituri vcnin:ri; realizoaz6 lunar net c) Perrtnrfarniliile de studcn$l" "19 ambii so{i au vgnituri, vet soli' gamcdietntrevaniturilecelordoi mediusecalculeazi aprobatE lunar'pntnro pn att f g.f Bursepenfru acttvitifi cultural artistic'e' seacordd din Brrcuregti. UniversitSlii Seuanrl trmctualdecEtre oare, sub so poate acordast'den! Art. I8.2 Burse dttt-;eti,Ifi'outtrnat-adsticc din al / birou / depulanent Ua"u*t*" tnui iadru aiaaaCc,qef dc direclie ln institulie, d" g"c*.$i, desf{loartr in planurilo neprwxrilte activitEfi

'irrplicare llyllpe"ll 1ill1 in orgaltzarcauuor evenimente $lintifioc sau G;"-: etc. dansuri, dryqaturgio' vocsl-irstruretltalq ijnivcrsitltii,interpreUri nominal de $mt aprobate oultural-artistice pent"t activitifi a,1 ig.g'Birrc"f"
Universitdfii din Bucregti, Ia propuncrcacoordonatorului al aotivit6filor'

ale

Sonatul

p8-7

dinn-o altd categoric Art!8.4 Aceast[ burs6 poate fi crrmulata cu o brusl prezenfirlRe$ilamcnt - ss aaordi Art 19,1Burse puotio actiritili socialetn camrugy{\fldenfecti

ln

pentruo

Untvsrsigtiidin Bucuregti' p"rlouia rp*U#pr*"touf ar oei* Scnatrrl studenfilor is gampusurll.t-Tdtt:li:n* Afi. Lg.zBulsa etot* u.u*e{i sociale in afost derulare acaror activitlti UarversitltiidiuBuctutftt, P1e9um: pt*i$it dec[tc Senan{ reccnziietc)qi qi reaactariluf,[.;1951;iu ilftrmaiive (itiri, anunluri, a) editarea Universffii; plianteetc) 319 (revistebrosuri,
b) protejarcaqi cur4irea mediulul tnconjuriltor;

ffi,iiJ-iil#,fJil'*2afi,

i*px.a'*,oiunur'ln se

prezentare

;; u"d"idfr c)optimizarea J?'fEsT193ff['3^g']L:T'SIli:: din Buouest erc. "o*r.i*t'"e* d; Umvcrsitatea uuorm'dfestiri organizate
p*Utt-"ttitiari sociale fut. 19.4Bursele

U;[ffi;;;;;#;"" nominal de pen* t.tioitfii sociale.inLmpusurilestudenlesti.t:13:::T: AIt. 19.3Burselo cnat'rui als

*o: llombnr ffi; Tffi]. iiii.lfr-,ut'ffiil;,#;-ro p*p,iour:u q*i'*ryT9:P:f:":i"*$:*se.not.a-c.othmar,pc dinBucureqti.uuau#iiioif;;AWif studenfestf in campusurile
tn": aJ,trtii. it"rt"ftr,.anpuated: de tntrcagaperioad.E dintr'o alti categorie bursi lifll-u,gY::T:ii:
il:T#"ril;d-;;t;;"tu a *h"rui6'cu o
prezeutrrlRagulament
tn

W.

L*"fdr $i inregisnatc. are urmitoarclc rcsponsabilitS$; de burscpe Universitote 2. Comisia propunerilor in Universit{ii dc afibuirea bursclor Regulamentul 2.1.actualizeaza -modificerilor gi a altor la acordarsa legislativerafefitoarc frcutc dc oflhe facult{fi qi
fbrme dc sprijin material pentfl student;

al faoultl1ii, Consiliul studongilor secretarul sef, studentul/studentii icnator/i' reprczontan$i Profesoral. responsabilit{i: arc urmatoarole t.b. Comisiaastfelconstituit6 stabilit la nivol dc a burselor, <le atribuirs calendarului l. respeoterea specializarel ficcarc pentm fonduluide burse 2. repartaarca din dosardopuso; documcn{elor 3. anattzarca 4. intocmirealistelor cu bursien; burselor Pi privind araliza, evaluarea 5i procesului-verbal 5, redestarea acestuiade oitre totrimeurbrii comisiei; semnatea 6. varificaregincadrHriiln fondurile alocate; contesta$ilor. 7. ana\izatwgi rozolvarea lista cu de la nivel ds facultateare obligalia de a burse Comisiei l.c. Ilreqedintele cuan$mului facU6lil' 1 studenliiUuoidti, insolitfl de situa$afondului de burse rqattizat I contestafiile precum pe ani,spccializ6ri 1i roaoluliile de repartizare a algoritmului

tn alribulreabursclor' Responsabilitt{i s ovaluarc comisiade arnlizil, artual Faoultiliiaprobs l,a. clonsiliul un 1 dirudeoanul iu principiu, comisiaeit" doatoita, a burselor. 91u

tri atribuiro

pg.B

l;i:ili i. ir:|ii'

! t ) t ; i i , r

:'5 ir.,

: i i j l j ' - . . . .. . , o i . i i ' i u l

la nivelul calcndaruluide atribuire a burselor,Stabili . 2.2, monitorizeazdrospectarea Universitilii; --" z.i'.aprobi listele cu studcntiibsrsieridc la fieosrefacultate' burselor Serviciul Social are urm[toarela responsabifte1i: 3. in acordarea gtatele de plati a burselor; 3.1. intocmeSte pentruplata 3.2. transmite;r;;l;,1. piatacine Direcfia filanciar-fontabil' 3.3.vorifiodo>.actirateadatelortransmisodecitrefacultati' estsrcdat[ ln aomisieido acordarlti""ttfoipo Univetsitate 4. Componcnta

rail;L;, suisd qqntestltie


ffi:Uii,lJ"il;

bursei,sudel a cererii pentnracordarca tmponiva soluliai Cerespingcre

formula ln

Ae Oef911:=T^{e*s,$*: termen de 3 zile lucr6toarede la expirarcatetmenului complex:

de la nivelul de burso comisia du se sorulioncuVa "atte


datoritI clnsider[ cEo oontesla$e,

t:':i!:, l",g*"i *.t zilelu*atoare 1t^tigyff

carecomisieae Uunefo f.*ttot

;;d;tao*

p" iilit-t q'e:Y ffiilffi-"il,;iit;;b"^t Ii!lgi: *.l11;1i Y#J anchete a unor sau d9iprygtitlte cltrecomisii ffiTJ*e ; aftzatdde
ffi aibu*ei*piii::t:tjsolicitangi sttrJctrfilor ;rttutii. a;miciliitor ^*.-^, , scopul obtincrii burselor,atragc

'buo:ll 1.1 yll5lg:i i";: C;*i;i1d9aco.r{re ao "#; sotuliollt pennr calo.nu.s-a aratand notivele la il#;;:"-lrurlu**,,i"i,

pot solicih de chtre

burselor unor docunoftc false,'fn Art,22. Prezentarea studsntului' ptiAa qi, imptiaii, ec<rnatricularcs lncasatenecuvonit,ril;;d;; Rgqulgent:. prcz.cntr.rt din integranti porte ii.Zg.^nsr(ele 1,2,i,4 fac -o dc ia data aproblrii de sefie Senatul tn *gl,i*t*tjottn Aft.24. Prez.ennrl c&rdorico "igoare rurivoreitar20l2fi0l din Bucuregtiqi esteaplicabil inccpflndcu scmestrulI al anutui dispozilii conttsre se abrogl.

pg.9

lr

l .i i : . * i . l ' i "I