You are on page 1of 7

Ciljevi i zadaci fizičkog vaspitanja predškolske dece

CILJEVI:
• Poštujući uzrasne karakteristike omogućiti normalan rast i razvoj svih organa i sistema, njihovu treniranost, kroz socijalno organizovane, optimalno dozirane fizičke aktivnosti; • Zadovoljiti biološku i estetsku potrebu za kretanjem;

• Formirati motorna umenja i znanja, i razviti fizičke sposobnosti (snagu, brzinu, izdržljivosti, spretnost, preciznost...); • Uticati na svestrani razvoj dece.

BIOLOŠKI (ZDRAVSTVENOHIGIJENSKI)
Uticaj na rast i razvoj organizma • Normalno stanje aparata za kretanje • Formiranje pravilnog držanja tela • Čeličenje organizma

ZADACI:

• Stvaranje higijenskih navika • Fizičko vaspitanje kao faktor odmora

VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI: * VASPITNI:
• Vaspitanje volje, karaktera i svesne discipline • Pozitivan odnos prema radu • Disciplinovan odnos prema kolektivu • Formiranje interesa i potreba za sistematskim fizičkim vežbanjem

* OBRAZOVNI:
• Formiranje i usavršavanje motornih znanja • Razvoj fizičkih sposobnosti • Dobijanje elementarnih znanja o svom organizmu • Sticanje teoretskih znanja, uloge fizičke vežbe...