You are on page 1of 5

Agencija za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine A Civil Service Agency of Federation Bosnia and Herzegovina

tab58a ifra testa: 20081212-1 Datum: 11-12-2008

Pitanja za polaganje ispita opeg znanja

- NAPOMENA Test sadri 42 pitanja. Kandidat rjeava pitanja tako to unese znak [ x ] u samo jedan prostor ispred onog odgovora za koji smatra da je ispravan. Vrijeme rjeavanja testa iznosi najvie jedan sat. Kandidat pristupa narednoj fazi javnog konkursa (strunom ispitu) ukoliko prui najmanje dvije treine , odnosno 28 tanih odgovora. Ispit opeg znanja odran dana: ____________________________________ Ime i prezime kandidata: __________________________________________ JMBG:

!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!

Potpis: __________________________________________________________ Redni broj

Odgovor Naziv

1. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

Izvjetaj Evropske unije Vijeu Evrope o spremnosti Bosne i Hercegovine za programe o Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju sa Evropskom Unijom u kojem je data ocjena napretka kojeg je postigla Bosna i Hercegovina, podnesen u: 30.10.2002. godine u Briselu, 18.11.2003. godine u Briselu, 22.12.2004. godine u Parizu. Kojim dokumentom i kada je Evropska unija definirala poetne korake koje treba poduzeti BiH na putu ka evropskim integracijama: Kroz Mapu puta, tokom 2000. godne, EU je identificirala osamnaest poetnih koraka koje treba poduzeti Bosna i Hercegovina kako bi pripremila Studiju izvodljivosti i pokretanja programa o Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju, Evropska unija nije postavila Bosni i Hercegovini uslove specifikacije obaveza koje mora ispuniti da bi se pokrenuli pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju, Bosna i Hercegovina je Evropskoj uniji podnijela zahtjev za otpoinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju 2002. godine. Koje tijelo Bosne i Hercegovine je donijelo Prirunik za usklaivanje propisa Bosne i Hercegovine sa propisima EU? BiH nije donijela nikakav prirunik, Vijee ministara BiH je donijelo Program i plan usklaivanja propisa, Direkcija za evropske integracije BiH je 2005. godine donijela Prirunik za usklaivanje propisa Bosne i Hercegovine sa propisima EU. Program za udovoljavanje obavezama koje namee unutranje trite obavezuje: Svaku pridruenu zemlju da pod nadzorom Evropske unije identificira kljune mjere u svakom sektoru i predloi redoslijed aktivnosti u procesu pribliavanja, Svaku zemlju da izvri brzo usklaivanje domae legislative sa evropskim standardima, Svaku zemlju da dva puta godinje podnese izvjetaj o stanju ljudskih prava na njenom teritoriju. ta predstavlja Ekonomska i monetarna unija? To je proces kojim zemlje lanice Evropske unije usklauju svoje ekonomske i monetarne politike s krajnjim ciljem usvajanja jedinstvene valute - Euro, To je proces kojim zemlje alnice EU zahtijevaju od zemalja kandidata prelazak na jedinstvenu valutu-Euro, To je proces u kojem zemlje lanice mogu preuzeti jedinstvenu valutu - Euro. Kada je utemeljena Evropska unija, i ime? EU je osnovana Sporazumom iz Maastrichta iz 1992. godine kada su osnovane institucije Zajednice, EU je osnovana Sporazumom izmeu Engleske, Francuske i Njemake potpisanog u Parizu 1997. godine, EU je osnovana Sporazumom izmeu Engleske, Francuske, Njemake i Italije oktobra 1998. godine.

2. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

3. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

4. [ ] [ ] [ ] 5. [ ] [ ] [ ] 6. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C

7. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

Okvir evropskog kursa za zemlje zapadnog Balkana, sve do njihovog budueg prikljuivanja je: Provoenje pojedinanih reformi, Redovno podnoenje izvjetaja o stanju javne potronje, Proces stabilizacije i pridruivanja.

************** 8. [ ] [ ] [ ] 9. [ ] [ ] [ ] 10. [ ] [ ] [ ] 11. [ ] [ ] [ ] 12. [ ] [ ] [ ] 13. [ ] [ ] [ ] pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C Ustavom BiH garantirano je uivanje prava i sloboda, kao i onih prava i sloboda: Utvrenih Poveljom Ujedinjenih nacija Predvienih u meunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I Ustava BiH Utvrenim meuentitetskim sporazumom Zakone BiH donosi: Predstavniki dom, uz odobrenje Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Zavisno od materije neke Dom naroda, a neke Predstavniki dom Sve zakone moraju usvojiti u istovjetnom tekstu oba doma Parlamentarne skuptine BiH Predsjednik Federacije BiH: ima dva potpredsjednika iz razliitih konstitutivnih naroda ima jednog potpredsjednika koji ne moe biti iz ostog konstitutivnog naroda kao i Predsjednik nema potpredsjednika Ratifikaciju meunarodnih ugovora po Ustavu BiH vri: Predsjednitvo Parlamentarna skuptina Predsjednitvo uz predhodnu saglasnost Parlamentarne skuptine Opi okvirni sporazum za mir u BiH potpisali su: Predstavnici RBiH, Federacije BiH, RS, SRJ i RH; Predstavnici RBiH, RH, SRJ, UN, Francuske, SR Njemake, Rusije, VB i SAD; Predstavnici RBiH, RH, SRJ, EU, Francuske, SRNJ, Rusije, Velike Britanije i SAD; Ustav BiH stupa na snagu: Potpisivanjem Opteg okvirnog sporazuma kao ustavnog zakona, kojim se amandmanski zamjenjuje i stavlja van snage Ustav Republike BiH; Potvrivanjem od strane zakonodavnih organa Republike BiH i entiteta; Usvajanjem Ustavnog zakona o izmjenama Ustava Republike BiH, kojim je Skuptina Republike BiH potvrdila Opti okvirni sporazum; Sudsku funkciju u Federaciji Bosne i Hercegovine vre: Ustavni sud, Vrhovni sud i Sud za ljudska prava Ustavni sud, Vrhovni sud, kantonalni sudovi i opinski sudovi Vrhovni sud, Dom za ljudska prava i Ombudsmen

14. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C **************

15. [ ] [ ] [ ] 16. [ ] [ ] [ ] 17. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C

Predsjedavajui Vijea ministara BiH ima: jednog zamjenika predsjedavajueg dva zamjenika predsjedavajueg tri jednog zamjenika predsjedavajueg Vlada FBIH - Odbor dravne slube za albe se sastoji od: tri lana est lanova devet lanova Isplata penzija-mirovina steenih na podruju Republike Srpske ostvaruje se putem: Ministarstva rada Republike Srpske Republikog fonda za PIO Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Odbor za unutranju politiku Vijea ministara BIH nije koordinirajue tijelo za oblast djelokruga rada slijedeeg ministarstva: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH Ministarstva civilnih poslova BIH Ministarstva komunikacija i prometa BIH Resorno ministarstvo na dravnom nivou koje koordinira poslove iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja je: Ministarsto pravde BIH

18. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

19. [ ]

pitanje A

[ ] [ ] 20. [ ] [ ] [ ]

B C pitanje A B C

Minisatrstavo za ljudska prava i izbjeglice BIH Ministarstvo civilnih poslova BIH Policijske funkcije u Brko Distriktu BIH obavlja: Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Policija Brko Distrikta BIH Ministarstvo unutranjih poslova Republike Srpske Ovjeru i javnih isprava izdatih u BIH za upotrebu u stranoj dravi sa kojom BIH nema zakljuen meunarodni ugovor odnosno koja nije lanica meunarodnih konvencija koje iskljuuju potrebu legalizacije stranih javnih isprava vre: opinski sudovi u Federaciji BIH odnosno optinski sudovi u Republici Srpskoj Pravobranilatvo BIH Sud Bosne i Hercegovine

21. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C **************

22. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

Ako drugostupanjski organ utvrdi da je prvostupanjsko rjeenje utemeljeno na zakonu, ali ne zbog razloga koji su u prvostupanjskom rjeenju navedeni, nego iz drugih razloga, on e: ponititi rjeenje i predmet vratiti prvostupanjskom organu na ponovan postupak; ponititi rjeenje i sam rijeiti stvar, uz navoenje pravih razloga; albu odbiti, a u svom rjeenju iznijeti razloge zbog kojih je prvostupanjsko rjeenje utemeljeno na zakonu.

23. [ ] [ ] [ ] 24. [ ] [ ] [ ] 25. [ ] [ ] [ ] 26. [ ] [ ] [ ] 27. [ ] [ ] [ ] 28. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C **************

Koje rjeenje je pravomono u upravnom postupku? ono koje je konano; samo ono kojim je stranka stekla odreena prava; ono protiv kojeg se ne moe izjaviti alba, niti pokrenuti upraqvni spor. U postupku administrativnog izvrenja: moe se izjaviti samo alba kojom se pobija pravilnost rjeenja koje se izvrava; moe se izjaviti alba koja se odnosi samo na izvrenje; moe se izjaviti alba koja se odnosi i na izvrenje i na pravilnost rjeenjakoje se izvrava. Za procesno nesposobnu fiziku osobu radnje u postupku obavlja njezin: privremeni zastupnik; punomonik; zakonski zastupnik. Kada javni pravobranitelj moe pokrenuti upravni spor? u svim sluajevima kada je u pitanju dravna imovina; u sluajevima kada to od njega trai Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ili Vlada kantona; kada je konanim upravnim aktom povrijeen zakon na tetu Federacije, kantona, grada ili opine. Protiv odluke donesene u upravnom sporu: moe se izjaviti alba u roku od 15 dana; moe se izjaviti alba u roku od 30 dana; ne moe se izjaviti alba. Zakonitost upravnog akta sud ispituje: u granicama zahtjeva iz tube; u cjelosti, bez obzira na tubeni zahtjev; s obzirom na zatitu javnog interesa;

29. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

Unapreenje dravnog slubenika se vri putem internog oglasa koji traje: Osam dana najmanje sedam dana 30 dana Koji organ rjeava kolektivne radne sporove prema kolektivnom ugovoru za slubenike organa uprave i sudske vlasti: Samostalni sindikat Arbitrano vijee

30. [ ] [ ]

pitanje A B

[ ]

Federalno ministarstvu pravde

31. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

Dravni slubenik razrijeen dunosti zbog prekobrojnosti ima pravo na otpremninu u iznosu od: Najmanje est mjesenih plaa Devet mjesenih plata estomjesene plate ako ima manje od 15 godina radnog staa, a u iznosu devetomjesene plate ako ima najmanje 15 godina radnog staa Otkazni rok poinje da tee od: Dana uruenja otkaza radniku Dana uruenja otkaza poslodavcu Dana uruenja otkaza radniku (zaposleniku) odnosno poslodavcu Ko izrie disciplinske mjere dravnom slubeniku? Rukovodilac organa dravne slube Disciplinska komisija Agencija za dravnu slubu Moe li se protiv dravnog slubenika preduzeti disciplinski postupak na osnovu istih injenica po kojima je protiv njega odbijena optuba za krivino dijelo? Moe Ne moe Moe samo izuzetno U sluaju vie sile(poar, poplava, potres) i iznenadnog poveanja obima posla, zaposlenik je obavezan da radi due od punog radnog vremena, a najvie do: 5 sati sedmino 7 sati sedmino 10 sati sedmino

32. [ ] [ ] [ ] 33. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C pitanje A B C

34. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

35. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C **************

36. [ ] [ ] [ ]

pitanje A B C

to je prilog Prilog je samo fiziki predmet koji se prilae uz akt radi dopunjavanja, objanjavanja ili dokazivanja sadraja akta Prilog je samo pisani sastav koji se prilae uz akt radi dopunjavanja, objanjavanja ili dokazivanja sadraja akta Prilog je pisani sastav (dokument, tabela, grafikon, crte i sl.) ili fiziki predmet, koji se prilae uz akt radi dopunjavanja, objanjenja ili dokazivanja sadrine akta Kancelarijsko poslovanje vri se U pisarnici U odreenim kancelarijama U kabinetu ministra, odnosno rukovoditelja organa uprave Akt koji se nae u koverti adresiran na neki drugi organ uprave ili slube za upravu se Obavezno zavodi u knjigu evidencije Vraa poiljaocu Ne zavodi u knjigu evidencije Gdje se, po pravilu, vri prijem pote Na svakom pogodnom mjestu u organu uprave Na dva do tri pogodna mjesta Samo na jednom odreenom mjestu i to u sastavu pisarnice U naela kancelarijsko poslovanja ne spada Naelo preglednost Naelo ekonominosti Naelo prioriteta Kancelarijsko poslovanje je Osnovna djelatnost organa uprave i slubi za upravu Dopunska djelatnost organa uprave i slubi za upravu Pomona djelatnost organa uprave i slubi za upravu Poiljke primljene u vezi s licitacijom, natjeajem i slino:

37. [ ] [ ] [ ] 38. [ ] [ ] [ ] 39. [ ] [ ] [ ] 40. [ ] [ ] [ ] 41. [ ] [ ] [ ] 42.

pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje A B C pitanje

[ ] [ ] [ ]

A B C

Otvaraju se i evidentiraju kao i ostale poiljke Otvaraju se i na kovertu se stavlja datum i vrijeme njihovog prijema Ne otvaraju se, ve se samo na kovertu stavlja datum i vrijeme (sat i minuta) njihovog prijema Broj tanih odgovora: ____________________________________ Kandidat JE-NIJE poloio ispit opeg znanja

Ovlatene osobe Agencije za dravnu slubu FBiH Ime i prezime Potpis -------------------------------------------------------------------------------------------1. ________________________________ ____________________ 2. ________________________________ ____________________