You are on page 1of 26

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.


(KPM, 2013)

Tingkatkan tahap kesedaran pengetahuan

Ubah amalan hafalan

KBAT
Galak penyiasatan saintifik

Mewajarkan penyelesaian dan penemuan

Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

Program Latihan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) diwujudkan untuk memenuhi aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

Menjelang tahun 2015, Malaysia mencapai skor purata 500 Menjelang tahun 2025, Malaysia mencapai kedudukan 1/3 teratas dalam TIMSS dan PISA

Purata Skor TIMSS 1999, 2003, 2007 dan 2011


Matematik
519 500 487 467 450 508 500 500 474 500 500 492

Sains
510 500 500 500

467 440

488

474 466

471

477

1999

2003

2007

2011 1999 2003 2007

426 2011

Skor Malaysia Skor Purata Negara Peserta TIMSS Scale Centerpoint

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCES (TIMSS)


Anjuran
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Objektif

Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

TIMSS
Tempoh
- 4 tahun sekali bermula pada 1995 - Malaysia sertai sejak 1999

Sasaran

- Murid Tahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8) - Di Malaysia hanya murid Ting. 2

10

Sampel Kajian TIMSS


Populasi: Murid Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah KPM Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di bawah KPM yang mempunyai murid Tingkatan 2

Pemilihan Sampel Murid:


Sebuah kelas tingkatan 2 dipilih secara rawak daripada setiap sekolah yang telah terpilih. Semua murid dalam kelas tersebut dipilih sebagai sampel

Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling
11

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)


Anjuran
Organisation for Economic Cooperation and Development

Objektif

PISA
Tempoh

mengukur pencapaian murid berumur 15+ dalam literasi matematik, literasi sains dan literasi bacaan untuk melihat sejauh mana remaja telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya - 3 tahun sekali bermula pada 2000 - Malaysia sertai sejak 2009

Sasaran

Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap tingkatan

12

Sampel Kajian PISA


Populasi: Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur 15+ tahun

Pemilihan Sampel Murid: 35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan aplikasi KeyQuest

Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling
13

Perbezaan TIMSS PISA


PISA TIMSS

Menguji penggunaan pengetahuan dan


Objektif kemahiran praktikal berdasarkan kepada pendapat bahawa perolehan literasi adalah proses pembelajaran sepanjang hayat

Mengukur keupayaan murid dari segi apa


yang hendak diajar, apa yang sebenarnya diajar dan apa yang sebenarnya dipelajari

Mengukur real-life skills yang berkaitan


dengan bacaan, matematik dan sains dengan fokus kepada kehidupan seharian dan dalam bidang di mana sains digunakan seperti kesihatan, bumi dan persekitaran, dan teknologi

Menambah baik pengajaran dan


pembelajaran matematik dan sains

Menganalisis faktor-faktor yang


mempengaruhi pencapaian murid

Menyediakan data tentang trend dalam


pencapaian metamatik dan sains

Menyediakan perbandingan dalam sistem


dan antara negara yang mengambil bahagian

Dibangunkan oleh OECD


Stakeholders

Dibangunkan oleh IEA Sasaran: Murid Tahun 4 dan Tahun 8

Sasaran: Murid berumur 15+ tahun

Negara peserta: 34 negara OECD dan 41


negara bukan OECD pada tahun 2009

Negara peserta: 49 negara dan wilayah


pada tahun 2007

Perbezaan TIMSS PISA


PISA TIMSS

Kandungan Penilaian

Tiga bidang: Bacaan, matematik dan sains Dua bidang: Matematik dan sains
Penekanan kepada keberkesanan aplikasi Penekanan kepada isi kandungan
kurikulum kurikulum

Maklumat sikap murid dan pendekatan


kepada pembelajaran, suasana pembelajaran dan organisasi persekolahan

Maklumat tentang kuantiti, kualiti dan


kandungan pengajaran (cth: kesediaan guru, sumber sedia ada dan penggunaan teknologi)

Bermula pada tahun 2000


Kaedah

Bermula pada tahun 1995 Setiap empat tahun sekali Sentiasa berfokus kepada isi kandungan
kurikulum

Setiap tiga tahun sekali Fokus bertukar antara bacaan,


matematik dan sains dalam setiap pusingan kajian (Fokus dalam PISA 2009 ialah kepada bacaan)

15
15

Guru perlu menghabiskan sukatan pelajaran. Masa PdP yang terhad menyebabkan guru sukar menjalankan aktiviti berunsurkan KBAT. Guru mengajar banyak subjek dan kelas. Kelas yang diajar terdiri daripada murid pelbagai kebolehan. Murid yang agak lemah agak sukar untuk terlibat aktif dalam aktiviti berunsurkan KBAT seperti SSA

kerana kurang pengetahuan dan pendedahan.

Pembudayaan KBAT memerlukan guru untuk mengubah amalan PdP di dalam kelas dari semua aspek (cara penulisan RPH, bahan PdP, teknik penyoalan, kaedah dan instrumen pentaksiran, strategi PdP). Adakah guru bersedia untuk berubah?

Apa Yang Guru Ubah?


Cara Berfikir Cara Menyoal Cara berkomunikasi

Jenis tugasan

Aktiviti hands-on

Cara Pentaksiran

Taksonomi Bloom
Mencipta Menilai Menganalisis Mengaplikasi Memahami Mengingat

TAKSONOMI BLOOM
MENCIPTA

MENILAI
ANALISIS

KBAT

APLIKASI MEMAHAMI MENGINGAT

KBAR

KBAT

Penerangan

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubungkait antara bahagian berkenaan

KBAT Menilai

Penerangan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta membuat justifikasi Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

Questioning for Thinking


Scope Why asking question? Types of questions (open/closed ) Techniques of asking question Questions of different thinking levels

During questioning( Which are recall /critical thinking Qs? ) Use less of What When Where Who which Use more of Why How Suppose Justify Defend Elaborate

Konsep Item KBAT