Rendeld meg

az Univerzumtól!
avagy
Hogyan teljesüljenek vágyaink?

A mű eredeti címe:
Bestellungen beim Uniuersum
A mű eredetileg az Omega-Verlag gondozásában jelent meg.
O Omega-Verlag, 1998 Bioenergetic !t., "##$
%ordította: Makra Júlia iadja a Bioenergetic !t.
%elel&s 'iad(: Schneider ábor %elel&s szer'eszt&: Burom Márton
)*omdai m+n'a: !alo"rint #yomda !$t%& !alocsa
,-B) 9./ 90.9 ". 1
Tartalom
1. 2og*an !edeztem !el a 3csomag'4ld&-szolgálatot5 1
". 6*a'orolj+' a 3rendel7st8............................................. 10
/. 9nteszt: Ol*an tí:+s ;ag*o', a'in7l j(l mű'<dne' a rendel7se'= "/
$. >it&l mű'<di' ez a tec?ni'a= .............................. "1
0. 2og*an mű'<di' ez a 3csomag'4ld&-szolgálat5= //
.. 2og*an tan+lja' meg a bels& ?angra ?allgatni ..... /1
1. @erm7szetes álla:otod a lazaság ........................... $9
8. Ag* minden?at( csodaszer: a bels& b7'e ............. 00
9. >inden elm7let száraz - a l7n*eg az 7lm7n*B ....... .0
1#. A rendel7s :ontos tec?ni'ája 7s r7szletei 1/
11. >i Cjság a tCl;ilágon -l7tezi' eg*általán= 80
1". 3A@ tele!onálni ?aza...5 ......................................... 89
1/. 9tlete' minden na:ra ............................................ 9/
A szerz&r&l ............................................................... 1"/
Kedves Olvasó!
Al&sz<r is: tegez&dj4n'B Ag*r7szt az7rt, mert eg* cs(na'ban e;ez4n', íg* aztán sem szellemileg, sem
lel'ileg nem ;ag*+n' idegene' eg*másna', másr7szt :edig az7rt, mert ne'em jobban esi' íg*,
+g*anis !ol*7'on*abban t+do' írni. Dem7lem, nincs ellen;et7sB
3Amit t+d+n', azt csinálj+', amit nem t+d+n', azt megtan+lj+'.5 Vag*is 7n magam sem ;ag*o'
t<'7letes, az 7let számomra is mindenna:os g*a'orlás. Eersze meger&ltet7s n7l'4l. 2a +g*anis
meger&ltet& lenne, már r7g abba?ag*tam ;olna. ,d&n'7nt +g*anis megle?et&sen '7n*elmes ;ag*o',
mi t<bb: ez a reme' 3csomag'4ld&-szolgálat5 'iss7 el is '7n*eztetettB
-zámomra a dolgo' menjene' '<nn*en,leg*ene' sz(ra'oztat(a', 7s adjana' t<bb energiát, mint
amenn*it bel7j4' !e'tettem.
Fs ez íg* is mű'<di'. Gg*?og* azt ajánlom, +tánozzB
H( sz(ra'ozást az ol;asás?ozB
Bárbel
I.i.: Ag*7b'7nt a??oz, ?og* @e is el'ezdj rendelni, nem m+száj ;7gigol;asnod az eg7sz '<n*;et.
ezdd el, ami'or a'arod, 7s ol;ass ann*it, amenn*i j(lesi'. 9tlet 7s segíts7g a'ad b&;en. Válaszd azt,
amel*i' tetszi'. Jsa' Cg* belela:ozni 7s ol;asgatni talán m7g jobb, mint szorgalmasan, dere'asan,
!ejezetr&l !ejezetre átrágni magad rajta. Eersze ezt is le?et - ?a íg* a'arod. @e t+dod, mel*i'et
szeretn7d. Jsa' ?allgass magadraB
Hogyan fedeztem fel
a „csomagküldő-szolgálatot"
Az eg7sz n7?án* 7;;el ezel&tt 'ezd&d<tt, eg* ;itat'ozással. A barátn&m ol;asott eg* '<n*;et a
:ozití; gondol'odásr(l, 7s rá a'art ;enni, ?og* id7zze' meg magamna' eg* :asit a meg!elel&
t+lajdonságo''al - ';ázi 3rendeljem meg5 a ;ilágeg*etemt&l. A''oriban nem tartottam ;alami nag*ra
az il*en <tlete'et, 7s el7gg7 'i is j<ttem a sodromb(l. Cg* gondoltam, 'i 'ell rángatnom a barátn&met
ebb&l az ostobaságb(l.
Vitán'at ;7g4l azzal zárt+', ?og* !elado' eg* :r(barendel7st, csa' ?og* bebizon*ítsam ne'i,
me''ora nag* ?+mb+g ez az eg7sz. 9sszeállítottam eg* 9 :ontos listát: az illet& leg*en ;egetárián+s,
antial'o?olista, nemdo?án*z(, tai csi-s sat<bbi sat<bbiK
A ;7letlen statiszti'ai le?et&s7g7t 'izárand(, :ontosan megadtam a 3'7zbesít7s5 id&:ontját is:
'<r4lbel4l ?árom ?(na: mCl;a, eg* adott ?7ten bel4l. D7szemr&l a ;itát ezzel lezártna' te'intettem.
Aztán elj<tt az a bizon*os ?7t, s a 3szállítmán*5 mind a 'ilenc :ontjá;al eg*4tt meg7r'ezett.
Lr4letB - gondoltam. Aze' +tán már el?ittem, ?og* 7rdemes legalább 'i:r(bálni ezt a tec?ni'át, 7s
menten rendel7si lázba estem.
Az 7letben szinte mindent ig*e'szem t&lem tel?et&en a legjobban csinálni, 7s 'icsit sem ;ag*o' az
a ;issza!ogott tí:+s, a'i csa' eln*Cli' a !4gg&ág*ban, 7s onnan rendelget. Me ?a !elmer4lt ;alami,
amit szerettem ;olna, ám nem láttam a m(dját, ?og*an 7r?etn7m el, azt 3megrendeltem8. ,roda, :7nz
Nnálam n7?án* ezer már'áig meg*, azon !el4l tCl so' bennem a '7ts7g, 7s ez gátolja a !ol*amatotO,
m+n'a, la'ás stb.
Ag*szer eg* sajt(4g*n<'s7gn7l dolgoztam, a?ol t<bbe' '<z<tt amol*an <sszeoll(zott in!ola:ot
'7szítettem, amel*et 'ed;em szerint ala'ít?attam. Az ann*ira tetszett, ?og* meg a'artam tan+lni az
Cjság'7szít7st. Jsa'?og* az estin el;7gez?et& számít(g7:es gra!i'ai tan!ol*am Nma már szinte
minden Cjság számít(g7:en '7sz4lO nag*on drága ;olt 7s 7;e'ig tartott. Azt nem ne'em találtá' 'i.
Gg*?og*: itt a reme' al'alom eg* Cjabb rendel7sre - j+st !or !+nB NJsa' a sz(ra'ozás 'ed;77rtBO >i
bajom le?et= Fs ?a már itt tart+n', '7re' eg* j( 'is 4zletet ;ala?ol ;id7'en, a !&n<' :edig leg*en
;elem eg*'orC, elbű;<l& 7s 'ieg*ensCl*ozott ember.
>it tesz ,sten, nemso'ára !el?í;ott eg* 'oll7gan&m, a'i n7?án* ?(na: alatt t<bb m+n'a?el*en is
meg!ord+lt, mígnem 'i'<t<tt eg* 'is ;id7'i 4g*n<'s7gn7l. A !&n<' elbű;<l&, ". 7;es, 'oll7gan&m
:edig eg*maga csinálja az <sszes gra!i'át. @eljesen el'7:edtem: megrendele' ;alamit, 7s más 'a:ja,
amit rendeltem=B )em ?iszem elB...
<zben :ár?+zamosan ;olt m7g eg* 3rendel7sem8. Az eP-barátom N&t ;iszont nem rendeltem...O
el7g so' :7nzzel tartozott ne'em. Fn meg 3;isszarendeltem8 ezt az <sszeget, mindeg*, ?onnan. A
l7n*eg, ?og* nem t&le a'artam ;issza'a:ni, ne'i amCg* sem ;olt. F::en m+n'a?el*et ;áltottam:
elmentem eg* Cjság?oz. Az Cjság n7g* ?(na: mCl;a megszűnt, 7s a ?osszC !elmondási id& miatt
nag*jáb(l meg is 'a:tam ;7g'iel7gít7s'7nt azt az <sszeget, amit 3rendeltem8 Nt<bb mint "#.###,-
már'aO. -z+:erB A :7nzb&l el&sz<r is '4l!<ldre a'artam menni, 7s olasz+l tan+lni.
Abb&l azonban semmi sem lett - '7zbesített7' +g*anis az els& megrendel7st: az a bizon*os
'oll7gan&m ism7t !el?í;ott, 7s er&sít7st '7rt. %&n<'e Na ". 7;esO '<z<lte ;ele, ?og* eg* ?(na:ot ad
ne'i. Az el7g arra, ?og* megtanítson az al'almazott gra!i'a rejt7l*eire.
>indezt ;id7'en, a?ol a 'ertben eg* !aasztal mellett a :adon 4l;e ?at teljesen '4l<nb<z& sza'la:ot
'7szített4n' 'ettesben, :l+sz a !&n<' a radírral, 7s ez íg* ment '7t 7;en 'ereszt4l. Jsodás ;oltB
A''oriban a legjobban m7gis :asi'at szerettem rendelni. A 9 :ontos lista +tán j<tt a ja;ított 10
:ontos, de mert az sem j<tt <ssze, ;7g4l már minden megle:et7ssel szemben biztosítani a'artam
magam, íg* megsz4letett a "0 :ontosB Fs :ersze mindig !iP szállítási ?atárid&;el. )em ám, ?og*
3azo' ott !<nn8 majd 7;e'ig ?alogatjá'K
Jsa' ?át, ;an eg* 'is bibi. Al sem t+dod '7:zelni, menn*i ;ariáci( l7tezi', amire nem is gon-
dolnál. Eersze a "0 :onttal eg*4tt. -z(;al, ;7g4l eze''el a "0 :ontoso''al t<bb bajom ;olt, mint
bármel*i' ,,# :ontossal8 ;ala?a is. Gg* tűni', a :onto' száma m7g semmire sem garancia.
Jsa' nemr7g adta az eg*i' barátom azt a zseniális <tletet, ?og* eg*szerűen ol*at rendelje', 3a'i
:illanatn*ilag a legjobban illi' ?ozzám8. Vag* nem j+tott eszembe eg* il*en '7zen!e';& <tlet, ;ag*
nem bíztam benne, ?og* 3azo' ott !<nn8 normálisan t+dna' ;álasztani. Az a barátom mindenesetre
es'4szi' az <tlet7re, 7s t<'7letesen el7gedett a ?árom na::al '7s&bb be'<;et'ezett '7zbesít7ssel.
%7le', ?og* nálam ez bizalom '7rd7se. @ito'ban azt !elt7telezem err&l az 3+ni;erzális csomag-
'4ld&-szolgálatr(l8, ?og* nemigen csi:'edn7' mag+'at, ?a nem g*a'oroln7' ráj+' 3n*omást8 a
?atárid&;el... Eedig :ont !ordít;a ;an. >in7l jobban bízom benn4', annál g*orsabban '4ldi'.
Qegels& rendel7semet eg*7b'7nt eg* er'7l*en adtam !el, romanti'+s ?old!7n*ben, az(ta ;iszont
a''or 7s Cg* rendele', a?og* 7::en eszembe j+t. Ag*szer eg* ?7ten bel4l a'artam eg* olcs( irodát a
'<zelben. Azt :7ldá+l az ír(asztal mell&l rendeltem. 2árom na: mCl;a a szomsz7dasszon*om :ont
il*en irodát ajánlott ne'em. >7g meg is ijedtem, 7s m7gsem ;ettem 'i az irodát, mert az eg7sz
;állal'ozás '7ts7ges ;olt. Alsiettem a rendel7st.
>A6HA6RSF-: Al&relát(an 'ell 'í;ánni 7s rendelni, mert !ordít;a is els4l?et a dologB Al&!or-
d+l?at, ?og* a ;7g7n a so' megrendel7s '<z<tt már azt sem t+dod, mel*i' ;áli' ja;adra 7s mel*i'
nem. )em árt ol*'or megállni, 7s eg* cse::et bele7lni magad az 4g* 'imenetel7be. Ag* '4l<n<sen
'ed;es barátom a ne;et7st&l mindig majdT 'iejti a 'ag*l(t a 'ez7b&l, ami'or elCjságolom ne'i
leg!rissebb megrendel7seim eredm7n*eit. Azt mondja: 3A'it az ,sten meg a'ar b4ntetni, anna'
teljesíti a 'í;ánságait8.
Az a 'ijelent7s :ersze teljesen idej7tmClt. B4ntet7s 'izár;a, abszolCt 'izár;a. -&t, m7g azo'at a
megrendel7se'et is rend'í;4l ?asznosna' találom, amel*e're a '7zbesít7st '<;et&en már nincs is
sz4's7gem. >ert 'i t+dja, en7l'4l meddig tartott ;olna, míg ráj<;<', ?og* m7gsem szeretn7m. Qe?et,
?og* 7;e'en át!+tn7' eg*i'-mási' álmom +tán. Ug* ;iszont so''al g*orsabban 'i'ristál*osodi', ?og*
mit is a'aro' ;al(jában. A'i azonban g*a'rabban megáll, ?og* magába m7l*edjen, az megs:(rol eg*
csom( !elesleges megrendel7st.
GHABB >A6HA6RSF-: )incs sz4's7ged s:eciális l7gz7stec?ni'á'ra ;ag* transzra a??oz,
?og* a t+datalattidat :rogramozd. í;ánságlistádat sem 'ell !ejen áll;a, ?i:n(zisban !elol;asnod.
Ag*szerűen csa' g*ere'esen 7s ártatlan+l 'i 'ell mondanod, gondolnod 7s 7rezned, ?og* mit
a'arsz - 7s meglesz.
MA: Amit&l tito'ban rettegsz, az '<;et'ezi' be el&sz<r. -em t+datalattid, sem a ;ilágeg*etem nem
7rti azt a meg!ogalmazást, ?og* 3)A> a'arom ezt: ;ag* azt8. Vag*: 3Dem7lem, )A> t<rt7ni' ez
;ag* az.8 A 3nem8-et eg*szerűen 'i?Czza, a !ejedben le;& '7: :edig el'ezd meg;al(s+lni.
E7ldá+l: 2el*ezd magad sz7:en '7n*elembe, 7s ?árom :ercig )A gondolj eg* jegesmed;7reBB
Val(színűleg so?a az 7letben nem gondoltál enn*ire intenzí;en a jegesmed;7're, mint most. Vag*is:
minden, amit )A> a'arsz, de a '7:e a szemed el&tt lebeg, legalábbis Ctjába áll a ;al(di ;ág*adna'.
3Al&sz<r leg*en meg a ?it, aztán a bizalom, ;7g4l j<n az +ni;erz+m bizon*ít7'a. A ?ited által
;al(s+l meg. Az a ;ilágeg*etem szellemi t<r;7n*eine' eg*i'e.8
Ag*szer majd @IM), NV '7tel'ed7s n7l'4l, bizalommal ?inniO !ogod, ?og* minden, amit 'í;ánsz
7s amire sz4's7ged ;an, Cg*is meglesz. 2a ;alami látsz(lag rossz+l meg*, az csa' azt jelent?eti,
?og* m7g ;alami jobb ;ár rád, ;ag* ol*an a'adál*a ;an a dologna', amit most m7g nem lát?atsz.
@+dni !ogod, ?og* a ja;a m7g ?átra ;an, de nemso'ára meglesz.
Aleinte nem is 'ell igazán ?inned benne - 7n sem ?ittem, ami'or a barátn&mmel ;itat'oztam.
AQF6, 2A )R,@O@@ VA6R A QA2A@L-F6FDA anna', ?og* esetleg mű'<di'. Bens&d Cg*is
segíteni !og, ?iszen a term7szetne' boldog embere're ;an sz4's7ge. A boldog embere' +g*anis
4g*elne' a term7szetre 7s t+datosan bánna' ;ele.
2.
Gyakorol!k a „rendel"st"
A:r(, 3jelent7'telen rendel7se''el8 is g*a'orol?at+n'. Wltal+' g*ara:szi' bizalm+n', 7s ?a bi-
zalm+n' g*ara:szi', ;ág*ain' is g*orsabban teljes4lne'.
Az 7n la'ásom :7ldá+l tCl 'icsi a??oz, ?og* mos(g7:et tartsa' benne, ez7rt mos(szalonba járo'.
Gjabban 'italáltam, ?og* a 9. számC szárít( a leg!orr(bb, az szárít a legg*orsabban. A 11. számC
ezzel szemben a legl+stábba' '<z7 tartozi', a leglassabban szárít. 3)a j(, a''or leg'<zelebb a
'ilencest '7rem8 - ?angzott el azna:i megrendel7sem.
>ire mi t<rt7ni' a mClt ?7ten a mos(szalonban= A ?olmim már a centri!+gában ;olt, n7zem a
'ilencest: !oglalt. 3Várj+n' csa', nem a 'ilencest rendeltem= 2mm, ;alami nem stimmel. A
3'ed;enc8 tizeneg*esem meg szabad. )a mindeg*, talán nem so'áig lesz !oglalt. izárt dolog, ?og*
a leg(cs'ább szárít( j+sson ne'em...8 Fs m7g ami'or csa' eg* ;aca' szárít( miatt bosszan'odtam,
a''or is j(ra !ord+lt a dolog. 3@rallalallala8 - d+dorásztam magam el7, V7ge ;olt a centri!+gázásna',
a g7: 'i'a:csolt - 7s abban a :illanatban, ami'or !eln*ílt az ajtaja, a 9. számC szárít( megállt, 7s a
?<lg* '7sz ;olt, 7s 'iszedte bel&le a ?olmiját. Vag*is másod:ercre :ontosan meg'a:tam a megrendelt
szárít(t.
2a eg*szer eg* 7;ben t<rt7ni' il*esmi, az ember :+szta ;7letlenne' tartja. Me min7l n*itottabba'
;ag*+n', annál g*a'rabban ;an ez íg*, ;7g4l aztán a dolgo' na:r(l na:ra Cg* ala'+lna', a?og*an
szeretn7n'. >indeg*, mit csinál+n', a l7n*eg az, ?og* ne er&ltess4' ag*on mag+n'at az 7letben, íg*
aztán t<bb o'+n' lesz az <r<mre, t<bb lesz a szabadid&n', 7s eg*általán.
>7g eg* :7lda: mint már említettem, a la'ásom megle?et&sen 'icsi, csa' $# m
"
, ebben la'om,
alszom 7s dolgozom. Al7g szű'en. )7?a nem lenne rossz eg* 'icsit nag*obb, mondj+' eg* ol*an
?el*es 'is 'ast7l*. Eersze ne 'er4lj<n semmibe, mert most is csa' ?7t már'a <t;enet !izete'
n7g*zetm7teren'7nt, 7s enn7l t<bbet nem is szeretn7', mert a''or t<bbet '7ne dolgoznom, 7s csa' az
alb7rletre, ?át az nem nag* <r<m.
-z(;al - in'ább sz(ra'ozásb(l - azt 4zentem a ;ilágeg*etemne': l7g* szí;es, '4ldj eg* 'ast7l*tB
Arre, az eg*i' barátommal eg*4tt sz(ra'ozásb(l !eladott megrendel7sre 'b. eg* 7;;el eg* mási'
barátom t7n*leg eg* 'ast7l*ba '<lt<z<tt. is ideje már ott is la'ott 7s dolgozott. Ag* ?7t;7gi látogatás
al'almá;al jártam nála, 7s totál belezCgtam ebbe a 'ast7l*ba. -za'asztott +nterb+nt-;illa a Ei::i
Qangstr+m:!-b(l, csa' !eln&tte'ne'. >inden4tt !ol*os(', l7:cs&', sar'o', sz<glete' 7s !eljár('.
)ag*, 7s m7gis ?ang+latos.
Aln7z;e ezt a 'ast7l*t nem ;olt ne?7z arra a gondolatra j+tnom, ?og* mil*en ideális la'(- 7s
m+n'a'<z<ss7get le?etne itt 'iala'ítani. )7?án* ?7ttel '7s&bb !el?í;ott ez a barátom 7s a
'ast7l*t+lajdonos, ?og* er&sít7s '7ne a csa:at?oz, nem lenne-e 'ed;em ;el4' dolgozni, 7s :ersze a
'ast7l*ban la'ni.
Arre m7g eg*szer elmentem, 7s mindjárt 'a:tam is ?árom sz7: t<rt7netet a ;7letlene'r&l a
'<n*;em?ez Nminden'it&l g*űjt<m a ;7letlene'r&l sz(l( legszebb t<rt7nete'etO. A 'ast7l*ban ;al(
'<z<s m+n'a ;iszont leg!eljebb csa' r7szid&ben ment, mert 7n nem igazán a??oz 7rtettem, amire
ne'i' sz4's7g4' lett ;olna, ráadás+l íg* a barátomt(l is nag*on messze la'tam, 7s ez sem igazán
tetszett. -z7:-sz7: ez a 'ast7l* a 'á:olnájá;al meg a ./ szobájá;al - de igazáb(l in'ább ;ár, mint
'ast7l*, itt a ?eg*oldalban, a?ol m7g :ar'ja sincs.
Vag*is jobb lenne eg* 'ast7l* :ar''al, '<zelebb a barátom?oz. Viszont a la'('<z<ss7g, meg benne
dolgozni, ez már d<!iB Me ezt csa' Cg* gondoltam. Fs ol*'or, ami'or ;alamit 3csa' Cg*8 gondolo',
azt '7rdezem magamt(l: le?et, ?og* ott '+'sol ;ala'i a ?omlo'om m<g<tt, 7s :ont azt 3'í;ántatja8
;elem, ami amCg* is meg !og t<rt7nni= >ert le?etetlen, ?og* il*en g*a'ran t<rt7njen minden Cg*,
a?og* a'aromB
,d&'<zben +g*anis eg* mási' barátom megn*itott eg* mási' 'ast7l*t, amel*ben 7::en eg*
o'tat('<z:ontot 7:ít 'i, ;egetárián+s tan'on*?á;al. Az d7lre !e'szi' >4nc?ent&l, a barátom
la'?el*7ne' irán*ában. Fs g*<n*<rű, imádni;al( :ar'ja ;an - a teraszr(l term7szetesen 'ilátással a
t(ra. )aná, ?og* ez a barátom el;itt oda eg* ;asárna:, 7s magát(l 7rtet&di', ?og* a menedzser,
dacára a ;asárna:na', :ont ott ;olt. )a 7s ;ilágos, ?og* nag*on 'ed;es ;olt, 7s :ersze, ?og*
minden!7le m+n'atársa'ra sz4's7g4' lesz, ?a el'7sz4lne'. A''or aztán le4l4n', 7s megbesz7lj4'...
Addig is írom a ;7letlenes '<n*;emet, 7s 'iado' eg* saját N:ozití;O la:ot is, mel* so' id&met ;eszi
ig7n*be. -z(;al, ?og* !ogo'-e ;ala?a ;alamil*en 'ast7l*ban dolgozni, m7g teljesen n*itott 4g*. Az
az eg*i' ismer&s<mben !el;etette azt a '7rd7st, ?og* nem szo'tam-e !7lni att(l: eg*szer majd
mindez7rt 3ben*Cjtjá' ne'em a számlát8. ,tt 4l<', rendelgetem 37sz n7l'4l8 a legle?etetlenebb
dolgo'at, meg is 'a:om &'et, aztán ;7g4l m7gsem ?asználom. Az7rt ez nem járja.
3A ;ilág ol*an, amil*enne' gondolj+'8 - mond?atnám erre. 2a ;ala'ine' az ag*a ?áts( re'esz7ben
az ;an, ?og* 3ez ne'em nem meg*5, a''or nem is !og menni. 2a :edig m7g !7l is a 3számlát(l5 ;ag*
;alamil*en 3megtorlást(l8, a''or azt 'i is ;í;ja -AHW@ >A6W)A. >ert?og* 3a ;ilág ol*an,
amil*enne' gondolj+'8.
)e'em in'ább az az 7rz7sem, ?og* m7g '4l<n j+talmat is 'a:o' majd a so' sz7: megrendel7s7rt.
>int?a a 3csomag'4ld&-szolgálat8 m7g '4l<n ajánd7''al 'ed;es'edne a megrendelt nag*
menn*is7gű ár+7rt.
Anne' a tec?ni'ána' az az <ssze?asonlít?atatlan+l nag* el&n*e, ?og* rejt7l*es m(don sosem 7rzed
magad eg*ed4l. Fs ez az 7rz7s annál er&sebb lesz, min7l t<bbet 3rendelsz8 - 3ed;es ;ilágeg*etem,
nem találom a szem4;egemet... -egítsete' már, ?o;á te?ettem. A?a, meg;an - '<sziB8
A??ez a ci''?ez ebben 7s ebben az Cjságban '7ne m7g eg* 'is iz7... 327, csomag'4ld&', ;an
;alami <tletete'= 2og*an, ?ol= >el*i' dobozban 'otorássza'= Ig*an, ott csa' 'acato' ;anna'B )a
neee, ezt nem ?iszem el - ezt a cetlit 7;e''el ezel&tt ra'tam elB 2ajszál:ontosan ez az, ami a
ci''em?ez ?ián*zottB8
@alán 7::en íg* mot*og+n' mag+n'ban-mag+n''al, a t+datalattin''al, ami :ersze teljesen
mindeg*, amíg meg* a dolog. >indenesetre dr. Alisabet? !übler'(oss asszon* 7;e'en át tart(
'+tatásai a ?alál'<zeli 7lm7n*e'r&l, 7s n7?án* m7diális adottságo''al megáldott barátom ta-
:asztalatai g*a'ran elgondol'odtatna'. V7g4l is minden le?et&s7gre n*itotta' le?et4n', gondolom.
Fn :ragmati'+san látom a dolgot - a l7n*eg, ?og* mű'<di'B
Me, ?og* ;isszat7rje' a 3;aca' 'is megrendel7seimre8: n7?a ;anna' az 7letben 'rízis?el*zete' is
NtalánO. Vala'i ol*an so''ot 'a:, ?og* semmi sem j+t esz7be, ami szor+lt ?el*zet7b&l 'iment?etn7.
Vag* ?og* mi'7::en segít?etne a mási' emberen. 7:es-e eg*általán= >in7l megszo'ottabb
számára a 3rendel7s8, annál '<n*n*ebben rendeli meg 'rízis?el*zetben a '7:ess7get ;ag* a
megoldást. A n*+galmát is '<nn*ebben meg&rzi. Fn mindig a tarsol*omban tartom, ?og* 3?a nincs
más, ?át rendele' ;alamit8 - leg*en az a'ár csa' eg* ?asznál?at( <tlet.
@+dattalan+l n*il;án megrendeltem a 'rízist is. >inden bel&lem ind+l 'i. Fs nem 'a:(ra j<n, ?a az
ember legalább t+datosan rendel?et eg* j( megoldást, ?a már az ag* 'i?ag*= Wldozatb(l teremt&;7
;álni, ez a jelsza;am. Az 37ber8 ember szerintem nem az, a'i mindig mindent t+d, 7s mindenben
t<'7letes. -o''al in'ább az, a'i !ig*eli <nmagát, 7s t+datosan el t+dja d<nteni minden ?el*zetben:
3>it a'aro' gondolni, 7s mit a'aro' teremteni a gondolataim 7s az 7rz7seim által=8 A ;ilágos
szánd7'ot NV megrendel7stO ;ilágos szállítás '<;eti. Fs amint látj+', 'ast7l*o' 7s más ;al(színűtlen
'í;ánságo' is b&;en bele!7rne' a 3szállítás terjedelm7be8B
<;et'ezz7' n7?án* !ejezet <tlete''el 7s ja;aslato''al arra n7z;e, ?og*an is 3j<jj4n' bele8,
mi'7:: ;álj+n' n*itottabbá 7s bizalomteljesebb7. -z(;al a!!7le 3rendel7si tr7ning8. >ert?og* a dolog
nem is ol*an eg*szerű... -&t, 7::ens7ggel iszon*Can ne?7z. Fs:edig eg*etleneg* ne?7zs7ge ;an,
m7g:edig az, ?og* testest4l-lel'est4l !el!ogj+', menn*ire g*ere'ját7' Na tizeneg* 7;es +no'a?Cgom
szerint babaját7'O ez az eg7sz. 6*a'ran mű'<di' benn4n', embere'ben eg* :rogram, amel* el&írja,
?og* 3az 7let-már:edig-ne?7zB8. Jsa' eg*szer 7rtsd meg, ?og* mil*en '<nn*ű, s att(l a :erct&l
'ezd;e ;al(ban '<nn*ű leszB
#$
%nteszt& Olyan t'(!s vagyok)
ak*n"l ól m+k,dnek
a rendel"sek-
A teszt nag*on eg*szerű. Xlj le, 7s gondold ;7gig, mil*en embere''el talál'oztál ezen a ?7ten
N;ag* a mClt ?7ten, ?a most :ont ?7t!& ;anO. >il*ene' ;olta' az embere' az irodában, az +tcán, a
'á;7z(ban, mil*ene' ;olta' a barátaid= H(', rossza'= Bele;al(', 3b7ná'8= >ind elbű;<l&', mind
3mar?á'5= Ag*t&l eg*ig +d;ariatlano', a r7mes a+t(i''al - ááá, de?og*, mindeg*i' ?ag*ta magát
meg!űzni= 6ondold át az eg7sz ?etet, miel&tt to;ább ol;asnálB
)a, '7sz= A''or '<;et'ezz7' az elemz7s - ezt csinál?atod te magad is. A rezonancia t<r;7n*e
szerint csa' azo'at az embere'et 7s ?el*zete'et t+dod magad?oz ;onzani, amel*e' t4'r<t tartana'
bens&d el7. 2a meglátod máso'ban a sz7:et, a''or saját l7n*ed sz7:s7g7t !edezed !el.
2a a t<bbie' 'i'7szítene', a''or t+lajdon'7::en te '7szíted 'i saját magadat.
%ig*eld csa' ezt a 'is mes7t:
)* +*er ,ük-r ,erme
2ol ;olt, ?ol nem ;olt eg*szer eg* tem:lom, abban :edig eg* terem, mel*ne' minden !alát t4'r<'
borítottá'. @<rt7nt eg*szer, ?og* eg* '+t*a elt7;edt ebben a tem:lomban, 7s addig bol*ongott, míg
;7g4l ebben a teremben találta magát. A?og* ?irtelen meg:illantotta ezer t4'<r'7:7t, morogni 7s
+gatni 'ezdett ;7lt ellen!eleire. Wm eze' ezerszeresen ;icsorogta' 7s +gatta' ;issza rá. Arre az
elt7;edt eb m7g d4?<dtebben reagált, míg ;7g4l bele:+szt+lt ádáz &rj<ng7s7be.
@elt-mClt az id&, s eg*szer eg* mási' '+t*a 'e;eredett az Azer @4'<r @erm7be. Lt is '<r4l;ette
ezer t4'<r'7:e, csa'?og* ez a '+t*a boldogan cs(;álni 'ezdte a !ar'át - mire az ezer t4'<r-eb szint7n
<r<mteli !ar'cs(;álásba 'ezdett. Az a '+t*a ;7g4l j('ed;űen 7s meger&s<d;e ?ag*ta el a tem:lomot.
-en'i sem !ogja megt+dni, de te az7rt tedd !el magadna' a '7rd7st: az els& ;ag* a másodi' '+t*ára
?asonlítasz in'ább= A másodi' +g*anis so''al jobb megrendel&.
2a te m7gis az 3els& '+t*a-tí:+s8 lenn7l, csa' az7rt is rendeljB Aml7'ezz ;issza: a term7szet a
boldog embere'et 'ed;eli, mert &' jobban 4g*elne' :lan7tán'ra, anna' minden n<;7n*7re 7s
la'(jára. >in7l boldogabb az ember, annál jobban szeretn7 <r<m7ne' bels& t<bblet7t máso''al is
megosztani, s meg(;ni a term7szetet.
Vag*is ezennel !el?í;om minden 3els& '+t*a8 !ig*elm7t, ?og* leg*ene' n*itotta' a le?et&s7gre:
eg*szer - minden ;al(színűs7g szerint a leg;áratlanabb ?el*en - j<nni !og eg* segít& l<'7s, s az
3Ini;erzális Jsomag'4ld& -zolgálat8 id&;el eg*re jobban mű'<di' majd.
4.
.*től m+k,d*k ez a tec/n*ka-
.sak jár /s jár /s jár%%%
18/0-ben Jose""e 0amboni '7szített Veronában eg* tito'zatos (rát, mel* az(ta is eg*!ol*tában jár,
an7l'4l, ?og* ;ala?a is !el?Cztá' ;olna. A t+domán* ezt nem ;eri nag*dobra, +g*anis nincs rá
mag*arázat, amíg csa' a mec?ani'a 7s az an*ag ;ilágában ?isz4n'. Az (ra ma az OP!ord Ini;ersit*
Jlairington Qaborat(ri+mában talál?at( Angliában, 7s csa' jár 7s jár 7s jár...
Gjra 7s Cjra !elb+''anna' ?asonl( 3rejt7l*e'8 a t+domán* ?áza táján, ám megoldást nem találna'
ráj+'. A gond az, ?og* a t+d(so' t<r;7n*ei mindig csa' eg* zárt t7rben mű'<dne'. Jsa'?og* a
;al(ságban nem l7tezi' il*en zárt t7r. %ol*amatosan a 'ozmosz energiái?oz ;ag*+n' '<t;e. 2a a
t+domán*na' ezt si'er4l eg*szer meg7rtenie, so' 3csodára5 'a:+n' majd ;álaszt 7s mag*arázatot.
!análhajl1tás a tudat r/v/n
Az igazi ;al(ság nem az an*ag, ?anem a rezg7s. Azt alátámasztjá' a !izi'+so', mindene'el&tt
azatom!izi'+so' '+tatásai is.
Ig*anis: ?a eg* atom magja bors(n*i lenne, a''or az ele'tronb+ro' Cg* 11# m7terre lenne az
atommagt(l, '<zt4' :edig csa' semmit 7s energiát találnán'. Fs m7g ez a mag 7s az ele'trono' is
csa' :arán*i !7n*r7szecs'7', mel*e'et csa' rezg7s'7nt t+d+n' 7rz7'elni. Vag*is: szilárd an*agna'
n*oma sincs.
A 'anál?ajlítgat( Uri ellerr2l eleinte ;áltig azt gondoltam, ?og* biztosan csal, Cg*?og* eg*sze
rűen csa' eg* j( ill+zionistána' tartottam. ,d&'<zben aztán t<bb barátom 7s ismer&s<m is jobb
belátásra bírt. anál?ajlítás= - -emmi a'adál*aB 2iszen eg* il*en 'anál is tCln*om(r7szt csa'
semmib&l áll. Az, ?og* 7::en eg* 'anál !ormáját ;eszi !el, csa' a !orma t+datán mCli'. Az igazi
csoda nem az, ?og* a gondolat+n' erej7;el meg:+?ítj+' a 'analat N11# m7tern*i ?el* az atommag 7s
az ele'tron '<z<tt...O - a csoda az, ?og* mi m(don le?et rá;enni ezt a 3semmit5 arra, ?og* stabil
!ormát <lts<n... Az aztán a talán*, mi=
Deiner barátom :7ldá+l besz7l a 'anál?oz, s az <sszt+dat r7sze'7nt abszolCt :artnerne' te'inti 3&t8.
Azt mondja ne'i, ?og* eg7szen '4l<nleges műreme''7nt !og 'iemel'edni a '<z<ns7ges 'anala'
milli(i '<z4l, ?a most meglág*+l 7s ?ag*ja magát elg<rbíteni. >egsimogatja a 'analat 7s ?ízeleg
ne'i. Ag* másod:erc alatt t<bbsz<r<s s:irált te'er bele le, esetleg m7g eg* ?ajlás el&re, oldalt ;ag*
?átra - a?og* 7::en j(lesi'. A 'anál Cg* n7z 'i +tána, mint?a megol;adt, aztán teljesen elg<rb4lt
;olna. Az a 3megbesz7l7s8 n7l'4l csa' ol;adási ?&m7rs7'leten 7s !og(;al lett ;olna le?ets7ges. )a
:ersze, ?a rábesz7lj4' a 'analat...
Ag* barátom a )a:b(l '4ld energiát a 'análba, eg* mási' ismer&s<m :edig az &rang*alát(l '7r
segíts7get. Cg* tűni', mindeg*, mil*en tec?ni'át ?asznál+n', ?a ?isz4n' benne, ?og* menni !og.
9--SA6SF-: 2a eg* sz+:erer&s ac7l'analat minden to;ábbi n7l'4l s:irállá le?et te'erni, a''or
?og*ne le?etne enn7l so''al '<nn*ebben az igazi la'ást, :artnert, az ideális ?i;atást stb. csa' Cg*
megrendelni=B
>A6HA6RSF-: A gondolato' !ormáljá' az an*agot. 2a !izi'ális demonstráci(ra ;an sz4's7ged,
rendelj eg*et, ;ag* 'eress !el eg* 'anál?ajlít(-'+rz+st a bázeli Eszi-na:o'on ;ag* ;alami ?asonl(n.
Vag* +tazz el a lo+rdes-i csodate;& barlango'?oz, 7s n7zd meg a t<bb mint "### t+domán*osan is
elismert 3csodálatos g*(g*+lás8 do'+ment+mait.
) 3s*abad energia4 tudata%%%
Vanna' aztán ol*an indiai j(gi' is, a'i' táncrit+ál7''al ;ag* l7gz7stec?ni'á''al teszi' 7rz7-
'etlenn7 mag+'at a !ájdalommal szemben. Ag* il*en rit+ál7 +tán Cg* tele le?et sz+r'álni &'et tű''el,
mint eg* tű:árnát. Ag* cse:: ;7r sem b+gg*an 'i, eg*etlen 'arcolás ;ag* seb sem marad +tána. A
dolog a''or ;áli' 7rde'ess7, ami'or eg*-eg* il*en cso:ort mestere 'ezd ne'i. Van, a'i a n*+gati
'<z<ns7g 7s a 'amerá' el&tt le;ág eg* darabot a n*el;7b&l, '<rbem+tatja a le;ágott darab'át 7s
3marad7'8 n*el;e cson'ját, meg;árja, míg a 'amera rá'<zelít, aztán n*om n7l'4l 3;isszaragasztja8,
amit lemetszett. Ag*;alami ;iszont szigorCan tilos: el&adása '<zben ?itetlen'ed&' nem 7r?etne'
?ozzá. A'i már maga is ta:asztalta a '4l<nb<z& !re';enciájC rezg7se' 7s energiá' sajátos ?atásait, az
t+dja, mi7rt: eg* !esz4lt ;ag* '7tel'ed& ember alacson* !re';enciájC rezg7se a mester rezg7s7t
ann*ira lecs<''ent?etn7, ?og* nem t+dná a n*el;7t rendesen ;isszaragasztani.
Az +g*anol*an, mint ami'or 7ne'el;e 7s !4t*<r7sz;e j<ssz az irodába, 7s ott ;ala'i mindjárt azzal
!ogad: 327, meg'ím7ln7l min'et ett&l a r7mes 'orn*i'álást(l=8 A 'ed;ed abban a :illanatban
lelo?ad, ráadás+l oda a sz7: dallam is. A j(gina' meg oda a sz7: n*el;e...
5678 888
A bal oldali, logi'+s ag*!7lte'7n''el nag*jáb(l ?7t ben*omást t+d+n' másod:ercen'7nt be!ogadni
N!7n*, zajo', szago' stb.O. Hobb oldali, '7:szerű ag*!7lte'7n''el ;iszont másod:ercen'7nt tízezret.
Anne' z<me t+datalattin'ban tárol(di' el, azaz: a t+datosan látott 7s meg7rtett, illet;e a bels&
?ang+n', t+datalattin' által ismert dolgo' arán*a 'b. 1:1# ###.
Vag*is legalább ezerszer ann*it t+d+n', mint amenn*ir&l t+dj+', ?og* t+d+n'. Világos, nem=
5.
Hogyan m+k,d*k ez
a „csomagküldő-szolgálat"-
Veg*4n' ism7t eg* r<;id :7ldát: >agdalene Art, eg* b7r?áz ?armadi' emelet7n la'i', s a+t(já;al
rendszerint a ?áz m7l*garázsában :ar'ol. Ag* sz7: na:on, mint más'or is, le a'art menni a li!ttel a
m7l*garázsba, ?og* 'iálljon a 'ocsijá;al. Wm ?irtelen az az <tlete támadt, ?og* azna: in'ább a
l7:cs&n meg*. V7gig sem gondolta, már ba'tatott is le!el7.
Amint a !<ldszintre 7rt, látta ám, ?og* a bejárat el&tt áll a :ostás, eg* csomaggal a 'ez7ben. A''or
j<tt rá >agdalene, mi7rt is ;álasztotta azna: a l7:cs&t. in*itotta a 'a:+t, 7s a '<;et'ez& sza;a''al
'<sz<nt<tte az el'7:edt '7zbesít&t: 3Az a csomag ne'em j<tt.8 Ug* is ;olt.
A zsenialitás az eg*szerűs7gben m+tat'ozi' meg. A :ostás másna: is elj<tt ;olna. Eersze 'i t+dja,
?án*szor ?Cz+n' el li!ttel az eg*szeri le?et&s7g mellett, mert nem ?allgat+n' arra a :ind+ri 'is jelre:
3Q7:cs&= Ig*an, meg*e' a li!ttel, a?og* mindig.8
A?og*an a :ostás, Cg* az 3Ini;erzális Jsomag'4ld& -zolgálat8 szint7n meg:r(bálja leg?amarabb
'7zbesíteni - ?iszen &' is meg a'arna' szabad+lni a csomagt(l. >in7l n*itottabb ;ag*, min7l t<bb
benned a bizalom 7s min7l in'ább saját magad ;ag*, annál t<bbsz<r ?allgatsz erre a bels& ?angra, 7s
nem za;artatod magad att(l sem, ?a a t<bbie' !+rcsán n7zne' rád. A !els&bb +tasítás íg* ?angzi':
3>it mond a ?asam= @7n*leg ezt a'arom= @7n*leg F) a'arom= Vag* ma in'ább csa' l+stál'odni
a'aro', a?el*ett, ?og* elmenn7' erre a sz<rn*en !ontos 4zleti eb7dre= Fs ?a m7gis elmeg*e'Y <r4lni
!ogo' anna', ?og* íg* d<nt<ttem, 7s ?og* semmit sem m+száj=8
Azzel a ?ozzáállással 7rz7'en*ebb leszel, ?og* meg?alld a 3J--?ál(zat8 Nozmi'+s
Jsomag'4ld&-?ál(zatO mobilját, ami'or megsz(lal benned, 7s eg* ?ang azt mondja: 3>a eg* (rá;al
'orábban 'elni 7s elmenni 'ocogniB8 Vag*: 3>enj a l7:cs&nB8 Vag*: 3>a balr(l 'er4ld meg a ?ázat,
7s besz7lgess eg* 'icsit a tra!i'os bácsi;al. Van eg* 'lassz +no'a<ccse, a'ine' a c7g7n7l ?amarosan
!elszabad+l álmaid állása, de ezt majd csa' a j<;& ?(na:ban ár+lj+' el ne'ed...5
6.
Hogyan tan!lak meg a 0első
/angra /allgatn*
Hogyan ne eress*em el a $ülem mellett&
hol /s mikor teljes1tik a megrendel/semet?
>ost j<nne te?át a legne?ezebb !ejezet...= )em, err&l sz( sincs. -&tB Az a legeg*szerűbb !ejezet.
A tec?ni'ája rend'í;4l eg*szerű, de 'iss7 ne'i 'ell '7sz4ln<m, ?og* elmag*arázzam, mi7rt
mű'<di' il*en j(l, 7s mi7rt 7::en ez ann*ira !ontos.
Arr(l ;an sz(, ?og* AQ9@AQASA@@ABB)A AQQ QA))AM 9)>A6AM ,DW)@.
>it jelent ez= Ag*szerűen csa' azt, ?og* amenn*iben el'<telezettebb ;ag* magad iránt,
<nmagadna' 7s t+datalattidna' abb7li szánd7'odat !ejezed 'i, ?og* saját igazságodat (?ajtod 7lni.
Aml7'ezz csa': a term7szetne' boldog embere're ;an sz4's7ge, mert a boldog embere' a term7szetet
is boldogabbá teszi'. Ag*etlen Cjsz4l<tt sem j<n rossz'ed;űen ;ag* !<l7n*esen a ;ilágra.
+tat(' megálla:ítottá', ?og* az a+tog7n tr7ning során, m7l*en ellaz+lt álla:otban meg;áltozi' a
b&r !el4leti !esz4lts7ge, 7s teljesere ellaz+l;a '7:telens7g negatí;an gondol'odni.
QASW) FE@AQA)-F6 )A6A@UVA) 6O)MOQOM),.
@e?át: ;al(di term7szeted az, ?og* boldog ;ag*. A??oz, ?og* boldogtalan l7g*, !esz4ltne' 7s
g<rcs<sne' 'ell lenned.
2a el'<telezettebb ;ag* <nmagad iránt, azzal azt a szánd7'odat is 'i!ejezed, ?og* bátorságra ;an
sz4's7ged a??oz, ?og* a saját igazságodat 7ld. i!ejted, ?og* eg*s7gben 'í;ánsz 7lni, szeretetben, 7s
boldogságban, mel* mindeze'ne' term7szetes '<;et'ezm7n*e.
>ost '<;et'ezz7' eg* meditáci( sz<;ege az I-A-b(l, a szerz& szí;es ?ozzájár+lásá;al.
A r7szt;e;&' ellaz+l;a !e'szene' a ta'ar(i'on, andalít( meditáci(s zen7t 7s a '<;et'ez& sz<;eget
?allgat;a. A sz<;eg ol;as;a is +g*anol*an tan+lságos, de ez ne gátoljon meg abban, ?og* el'7szítsd
?ozzá 'ed;enc teádat, s !elt7g* eg* sz7: zen7t:
9/gy elk-tele*ettebb -nmagad iránt
-zeretn7l ;iszon*lag g*ors 7s t7n*leges eredm7n*t el7rni a terá:iá'on, tan!ol*amo'on, 4l7se'en=
>eg a'arsz ;7gre szabad+lni a r7gi mintá't(l= @Cl a'arsz l7:ni r7gi szo'ásaidon 7s a+tomati'+s
;isel'ed7si !ormáidon, amel*e' már nem tartozna' ?ozzád=
A legt<bben tisztában ;anna' r7gi mintái' o'ai;al, 7s so't(l meg is szabad+lta' már. Wm
el'7:zel?et&, ?og* m7g mindig la:+l n7?án* megszo'ás a t+datod alatt, ez7rt aztán te sem ;ag*
igazán 3<nmagad5. Aze' m7g mindig be!ol*ásolna', mert t+datalattidba csCszta', íg* nem is ;ag*
t+dat+'ban. Me za;arna', gátoljá' <n'i!ejez7seidet, mert ol*an gondol'odási m(do'at 7s csele';7si
mintá'at írna' el& ne'ed, amel*e'et, ?a t+dat+'ban lenn7l, semmi esetre sem '<;etn7l.
)7?án*r(l már t+dsz is, 7s el?atároztad, ?og* megszabad+lsz t&l4', m7gis nálad ragadna'
;ala?og*, an7l'4l, ?og* meg t+dnád mag*arázni, mi7rt. ,tt az id&, ?og* megszabad+lj t&l4', mert
+tadban állna'B >inden, ami a+tomati'+s, gátat szab ne'ed. Az 7let a !o'oz(d( t+datos+lás Ctja.
Az7rt azt ja;asolj+': l7g* el'<telezettebb <nmagad iránt. )em ne?7zB
Jsa' arra az el?atározásra ;an sz4's7ged, ?og* szabad l7g*. Azzel a szánd7''al '7red meg
Fnedet, ?og* leg*en el'<telezettebb irántad.
2og* mire is gondol+n' ezzel= Azzel a nag*obb el'<telezetts7ggel magad iránt= 2og*an
be!ol*ásol?at ez t7ged= >ire j( eg*általán= Eár sz(;al <ssze!oglalj+':
Ami'or el'<telezettebb ;ag* magad iránt, a''or azt az ig7n*edet !ejezed 'i, ?og* immár a saját
igazságodat (?ajtod 7lni. Azt az ig7n*edet !ejezed 'i, ?og* sz4's7ged ;an a ;al(ságod meg7l7s7?ez
sz4's7ges bátorságra. i!ejezed, ?og* eg*s7gben szeretn7l 7lni, szeretetben 7s boldogságban, mel*
mindeze'et magát(l 7rtet&d&en '<;eti. Vala?án*szor el?atározod, ?og* el'<telezettebb leszel magad
iránt, mindeze' a+tomati'+san be'<;et'ezne'.
Addig másra tanította', m7g:edig arra, ?og* mindene'el&tt máso''al t<r&dj. Azt tan+ltad, ?og*
el&sz<r a !eles7geddel ;ag* a !7rjeddel, a g*ere'e''el, a ro'ono''al, a sz4l&''el ;ag* a
nag*sz4l&''el 'ell t<r&dn<d. Valamint a barátaiddal 7s a szomsz7daiddal, m7g miel&tt saját
magaddal !oglal'oz?atnál.
A társadalom arra tanít t7ged, ?og* áldozd !el <nmagad, 7s máso'at r7szesíts el&n*ben. ed;es
Ol;as(, ez ol*an Ct, mel* elt7rít saját !orrásodt(l. Q7g* el'<telezettebb <nmagad irántB 2el*ezd
magadat az els& ?el*re. >indene' el7. Vig*ázz saját magadra, a !eles7gedZ!7rjed, a csodálatos
g*ere'e' 7s a sz4l&' el&tt. 2el*ezd magadat az els& ?el*re 7s ;ig*ázz saját magadraB Fld a saját
igazságodat - 7s a dolgo' ;áltozásna' ind+lna' 7letedben.
2a máso'at ?el*ezel az els& ?el*re, ?a azon ;ag*, ?og* máso''al t<r&dj el&sz<r, s csa' az+tán
magaddal, el!áradsz. izsigereled magad, 7s eleged lesz. Fs ?a rád t<r ez a !áradság, ez a 'imer4lts7g,
de m7g t<bbet 7s t<bbet 'ellene tenned, a''or eg*re le?angoltabb leszel, s n&tt<n n& benned a d4?.
Ag*re le?angoltabb leszel, de gondos'odnod 'ell a t<bbie'r&l, :edig ol*an !áradt ;ag*. Qe?angolt
;ag*, 7s eg* :erced sincs magadra. Jsa'?og* azonnal mű'<d7sbe l7: a :rogram, ?og* :edig 7::en
ez az, amit tenned 'ell. Az7rt aztán nem adsz ?angot le?angoltságodna'. >7l*en magadba rejted
in'ább. A le?angoltságb(l :edig lassan'7nt m7reg lesz, 7s !r+sztráci(. >7rgesne' 7s !r+sztráltna'
7rzed magad, ráadás+l az az 7rz7sed, ?og* ?arag n7l'4l '7ne t+dnod segíteni máso'na' - ez7rt aztán
id&;el már el is ít7led magad.
3)em ;ag*o' el7g j(B8 37:telen ;ag*o' mindazo''al t<r&dni, a'i''el t<r&dn<m 'ellene, miel&tt
magammal t<r&dn7'.8 3)em ;ag*o' el7g j(. )em ;ag*o' el7g er&s. >inden'it szeretnem 'ellene,
a?el*ett, ?og* enn*ire +tálom &'et.8 Fs eg*re jobban elít7led magadat.
A máso' miatt 7rzett ?arag 7s !r+sztráci( eg*re n&. Eersze mindezt magadba !ojtod. Fs a máso'on
;al( segít7s !elett 7rzett <r<m oda;7sz - te :edig beles4::edsz ebbe a ?aragba, ebbe a !r+sztráci(ba,
<nmagad elít7l7s7be. Eedig a megoldás nag*on eg*szerű: l7g* el'<telezettebb <nmagaddalB Wllítsd
magadat az els& ?el*re. @<r&dj saját magaddal. 2a szereted magad, a''or sz7tárad benned az <r<m.
2a szereted magad, ?a boldogna' 7rzed magad, a''or '<r4lte'int;e arra gondolsz: 32og*an
oszt?atnám meg az <r<memet máso''al is= 2og*an oszt?atnám meg ezt a szeretet máso''al is= 2isz
ez a szeretet ol* er&s, 'ine' ad?atn7' m7g bel&le= 2iszen bennem m7g ann*i ;an, mel*
'i'í;án'ozi'.8 Fs a''or el'ezdesz segíteni máso'na'. Jsa'?og* immár <r<mmel, s 7rt7'el;e, ?og*
megengedi' ne'ed: szeretetedet 7s <r<m<det megoszd ;el4'B 2álás ;ag* a le?et&s7g7rt, ?og* ebb&l a
b&s7gb&l <r<mmel ad?atszB Az7rt: mindig magadat ?el*ezd az els& ?el*reB Q7g* el'<telezettebb
magaddalB
)7zd csa' meg !eles7gedetZ!7rjedet ;ag* a:ádat, a'i' minden na: elmenne' dolgozni, ?iszen
gondos'odni+' 'ell a családr(l. -zereti' ?ozzátartoz(i'at, s szeretn7ne' is gondos'odni r(l+', de
mi;el nem engedi' meg mag+'na', ?og* el&sz<r mag+'r(l gondos'odjana', eg*re 'ed;etlenebb7
;álna'. Molgozni 'ell menni4', mert sz4's7g4' ;an a :7nzre, ?og* 'i t+djá' !izetni a számlá'at.
>i;el dolgozni 'ell menni4', '7n*telene' azt tenni, amit a !&n<' mond. >7g a''or is, ?a ez nem a
saját igazság+'. 2a a !&n<' azt mondja: 3@edd eztB8 - a''or azt 'ell tenni4'. >ert ?a megmondaná'
az igazat, le?et, ?og* el;eszíten7' a m+n'áj+'at. Az7rt a?el*ett, ?og* a saját igazság+'at 7ln7',
in'ább azt !eleli': 3,gen, !&n<'. @erm7szetesen, !&n<'.8 Az elrabolja az erej4'et. )em 7li' az
igazság+'at, mert !7lne', ?og* el;eszíti' a m+n'a?el*4'et, 7s nem leszne' abban a ?el*zetben, ?og*
gondos'odni t+djana' a családj+'r(l. Ug* menne' dolgozni, ?og* ol*an m+n'át ;7gezzene', mel*
tá;olr(l sem o'ozza azt az <r<met, amel*et a''or 7rezn7ne', ?a a saját igazság+'at 7ln7'.
Qe?angoltna' 7rzi' mag+'at, ?aragszana' a !&n<'4're, mert az ol*asmire +tasítja &'et, ami?ez
semmi 'ed;4'. Vag* nem tetszi' ne'i' az a stíl+s, a?og*an !&n<'4' báni' ;el4'. Me gondos'odni+'
'ell a családj+'r(l, ez7rt tűrni4' 'ell. Anergia n7l'4l, <r<mtelen4l. )em 7li' a ;al(ság+'at.
2azaj<nne' !áradtan, !r+sztráltan 7s le;erten. >i;el m+n'áj+' során na:, mint na: el 'ell rejteni4'
7rz7sei'et, lassan'7nt szo'ás+''á ;áli', ?og* 7rz7sei'et el!ojtsá'.
Sár'(zotta' maradna' a''or is, ami'or ?azamenne'. Jsaládj+' szeretn7 megosztani ;el4' <r<m7t,
de &' már csa' arra '7:ese', ?og* a !otelbe z+?anjana' 7s t7;7zzene' ;ag* elol;assá' az Cjságot.
)incs mit mondani+', el ;anna' ;ág;a 7rzelmei't&l. Qe?angoltság+' :edig n&tt<n n&. Qe?angolta'
családj+' miatt, ?isz a család tartja sí'et m+n'a?el*4'<n. Jsinálni+' 'ell, miatt+'. %eles7g4'Z!7rj4'
7s g*erme'i' iránti szeretet4' eg*re m7l*ebbre s4ll*ed le?angoltság+'ban, ?aragj+'ban 7s
!r+sztráci(j+'ban.
Ume, a ;ilág+n'. A t<rt7nete' alig '4l<nb<zne' eg*mást(l: il*en a ;ilág+n'. Az7rt: l7g* el-
'<telezettebb <nmagad iránt. 2a el'<telezettebb ;ag* magad iránt, !elcsillan az <r<mB Gg* 7rzed,
rátaláltál ;7gre magadra, rátaláltál az +ni;erz+mra. 2a dolgozni m7g*, 7s !&n<'<d 'iáll?atatlan, 7s
nem ?ajland( sz(ba állni ;eled, a''or nem lesz 'ed;ed to;ább ott maradni. %ogod magad, 7s
od7bbállsz. )em dolgozol t<bb7 a :7nz 'ed;77rt. Fs !7lni sem !ogsz, mert 7rzed, ?og* 'a:csolatban
;ag* Fneddel. Frzed, ?og* 'a:csolatban ;ag* az eg7sz +ni;erz+mmal. 2a a ;al(ságodat 7led,
segítene' ebbenB FrzedB @+dodB Gg*?og* to;ábbállsz, 7s 'eresel eg* mási' m+n'át. Ol*an m+n'át,
amel*ben m7ltán*olna', amel*ben 'reatí; le?etsz. Ol*an m+n'át, mel*b&l a 'reati;itás <r<m7;el
t7rsz ?aza. 2aza;iszed ezt az <r<met családodna' is, amel* iránt nag* tiszteletet 7s nag* szeretetet
7rzel. Fs a szeretet, mel* eg*más?oz ;ez7relte á !7r!it 7s a n&t, a szeretet, mel* megajánd7'ozta &'et
g*erme'ei''el, eg*re er&s<di', m7l*ebb7 ;áli' 7s so'a'ra 'iterjed. ed;eseim, itt az id&B ,tt az id& a
;áltozásra. ,tt az ideje, ?og* el'<telezettebbe' leg*ete' magato' irántB
@isztában ;ag* ;ele, ?og* so' szo'ásod ;an, so' t+dattalan gondol'odási mintát ?ordozol
magadban, mel*e't&l magad is szabad+lni szeretn7l, de nem t+dsz. @alán már meg:r(báltad
meg7rteni, 7s elemezni &'et: 3>i7rt ;ag*o' il*en= >it csinálo' rossz+l= 2og*an ;áltoz?atn7' meg=
>el*i' tera:e+tá?oz !ord+lja'= 2án* cso:ortot t+do' id7n !el'eresni=8
@alán eg* 'icsit ;7giggondoltad 7s meg7rtetted, ?onnan származna' eze' a szo'áso' 7s
gondol'odási mintá'. >ost azt mondj+' ne'ed: nincs id&d a to;ábbi elemezget7sre ;ág* !eldol-
gozásra. ,tt az ideje, ?og* azo'at a szo'áso'at, azo'at a gondol'odási mintá'at, mel*e're nincs
sz4's7ged, eg*szerűen !eloldd. Jsa' erre a ro::ant eg*szerű m(dszerre ;an sz4's7ged: l7g* el-
'<telezettebb <nmagad irántB 2a el'<telezettebb ;ag* <nmagaddal, !eloldod eze'et a gondol'odási
mintá'at. Aze' a mintá' 'izár(lag energiáb(l állna'. Anergiatestedben r<gz4lne', mert !ol*ton
energiát !e'tetsz bel7j4'. Vala?án*szor ne?7zs7geiden 7s a+tomatizm+saidon rág(dsz, er&síted
azo'at, ?iszen gondolati er&det !el7j4' irán*ítod. Vala?án*szor meg:r(bálod elemezni &'et, er&sít7st
'4ldesz ne'i'B Az7rt: ett&l a :erct&l 'ezd;e, ?og* itt !e'szel, ?a 7szre;eszel magadon ;alamit, ami
nem tetszi', a t+datos+lás :illanatában ;álj el'<telezettebb7 magad irántB
Aze' az eg*szerű sza;a': 3Al'<telezettebb7 ;álo' magam irántB8 ol*an energiát bocsátana' 'i,
amel* n*omban ne'ilát, ?og* !eloldja a nem 'í;ánt gondol'odási mintá'at. 6*er4n'B Vala?án*szor
ráb+''ansz ;alamire, amit nem 'í;ánsz to;ább energiatestedben tartani, gondolj arra:
3Al'<telezettebb lesze' magam irántB8 Fs csoda !og t<rt7nniB Q7g* '7sz erre a csodáraB )e ele-
mezz, ?anem l7g* el'<telezettebb magad irántB
A tec?ni'a intenzí; al'almazása során n7?án* na:ba tel?et, míg el'ezded 7szre;enni az a:r(
;áltozáso'at. ,smerd !el eze'etB %ontos, ?og* !elismerd a ;áltozáso'at. Fszre !ogod ;enni, ?og*
eg*re g*a'rabban ;álna' t+datossá azo' a dolgo', mel*e're már nincs sz4's7gedB
,smerd !el ezt a magasabb !elismer7st, 7s l7g* el'<telezettebb magaddal szemben. A !elesleges
gondol'odási mintá' 7s szo'áso' el'ezdene' !elold(dni. >indig, minden eg*es al'alommal, ami'or
7szre;eszel ;alamit magadon, amire már nincs sz4's7ged, ne elemezd, ?e a'ard meg;áltoztatni.
Ag*szerűen csa' l7g*TT el'<telezettebb magad irántB Az azt jelenti, ?og* mindent Cjra megtalálsz:
<r<m<det, szeretetedet, igazságodat 7s bátorságot a??oz, ?og* a saját igazságod szerint 7lj, ?og* saját
magadat 7ld, s ?og* a l7tez7s eg7sz7ne' támogatását 7l;ezd.
Frezd magad '<r4l a ;ilágeg*etem energiáját. @<lte'ezz !el bel&le. >ondd a Q7tne', ?og* immár
'7szen állsz arra, ?og* be!ogadd támogatását. 7szen állsz, ?og* a saját ;al(ságodat 7ld. 7szen
állsz, ?og* az l7g*, a'i ;ag*. 7szed állsz, ?og* el'<telezettebb l7g* magad iránt. 2iszen t+dod: ?a
tele ;ag* <r<mmel, <r<m<d tClcsord+l 7s sz7tárad. Az 7let b&s7g. Fld ?át b&s7gedetB
7.
Term"szetes álla(otod
a lazaság
7:zeld el, 2og* az inget ;ag* a :+l(;ert, ami 7::en rajtad, ;an, !ogod, 7s mint?a 'i a'arnád
csa;arni, !elte'ered. A??oz, ?og* a :+l(;ert ebben a ?el*zetben Nmeg!eszített, stresszes ?el*zetbenO
tartsd, energiát 'ell !el?asználnod. >i?el*st lazítasz, 7s nem ?asználsz energiát, az an*ag magát(l
'ite'eredi', 7s ism7t term7szetes álla:otában l(g.
@erm7szetes, laza álla:otodban ráadás+l '7:telen ;ag* negatí; gondolato'ra Nmint a .. !ejezetben
ol;as?attadO. Anergiát 'ell !e'tetned abba, ?og* rossz+l 7rezd magad.
A?a. %ig*eled= -A>>,@ sem 'ell tenned, 7s minden magát(l meg*. 2át igen. >indann*ian j(l
megszo't+' már !esz4lt álla:ot+n'at. >inden, ami segít abban, ?og* ellaz+lj, a boldogság
term7szetes álla:otába re:ít, s '<zelebb j+tsz a 3H<ttem, rendeltem N'í;ántamO, 'a:tam8-7rz7s?ez. A
3magaddal szembeni el'<telezetts7g8 szerint te t+dod a legjobban eld<nteni, ?og* mire ;an legin'ább
sz4's7ged.
<;et'ezz7' eg* abszolCt nem '<telez& lista azo'r(l a le?et&s7ge'r&l, amel*e' segíts7g7;el
lazít?atsz. Válassz - ;ag* találj 'i magadna' ;alamitB
1. -:ortolj, Cssz, bici'lizz, táncolj, 'iránd+lj stb..
". Veg*7l j(galec'7'et Nszinte minden4tt ;an rá m(d, ?og* el&sz<r 'i:r(báldO.
/. A tai-csi mozgásba ?ozza testedet, lel'edet, szellemedet eg*aránt, s el'7:eszt& m7rt7'ben
!o'ozza 7szlel7si '7:ess7geidet.
$. >editálj, a?og* ne'ed a legjobban meg!elel.
0. Veg*7l eg* term7szet-magazint, 7s 'eress benne ol*asmit, amit&l szerinted j(l ellaz+lsz - eg*
'4l<nleges masszázst ;ag* [ellness-7lm7n*t...
.. @alán a legin'ább az lazít el, ?a 'i?CzodZ'i'a:csolod a tele!ont, meg!&z<d a 'ed;enc 7teledet,
aztán le?+n*t szemmel a 'ed;enc m+zsi'ádat ?allgatod.
1. Asetleg +tazz el a :artnered n7l'4l, eg* r7gi cimboráddal eg* ?7t;7g7re. Az nem a :artnered
ellen sz(l, ?anem 7rted.
8. 4l<n<sen ?at7'on* le?et, ?a ezCttal 3;alami eg7szen mást5 teszel. 2a ;alami teljesen szo-
'atlant tesz4n', az minden !ig*elm4n'et magára ;onja, s 'isza'ít benn4n'et ?7t'<zna:jain'b(l. )7zz
magadna' ;alamit, amit m7g so?asem csináltál, majd 7:: ez7rt tedd meg, s t+datosan 7l;ezd 'i a
'4l<nleges 7lm7n*t. Aztán ;edd ;7gig Cjra, mil*en ;olt. Qaza ;oltál, tetszett, ;ag* stresszesebb
;oltál, mint ;ala?a= eress ;alami eg7szen '4l<nleges 7lm7n*t, ol*asmit, ami esetleg g*ere'es <szt<-
neidb&l ;ag* 3?aramia-<szt<neidb&l5 Nna :ersze ártatlan !ormábanBO !a'ad.
E7ldá+l: ;oltál már K..!itness-centerben= >enj el eg*szer. Er(báld 'i a legeszel&sebb masiná'atB
... r(mai g&z!4rd&ben, esetleg
... reggel ?at'or az erd&ben ;ag* a :iacon,
K?ajnali n7g*'or eg* 3tal:on!e';&ben5=
2a nem a'arsz il*en so'áig !ennmaradni, el7g, ?a !7l ?árom'or !el'elsz. ... stb-stb.
Adj magadna' ?atárid&t. NAz nem 7r, ?og* 3j(-j(, majd eg*szer5BO Q7g* el'<telezettebb magaddal,
7s ?a a'arod, besz7lj meg magadna' magaddal eg* id&:ontot, amit be 'ell tartanod.
9. 2asonl(an lazít( ?atásC, ?a megajánd7'ozz+' g*erme'i 7n4n'et. Ann*ira te sem le?etsz !eln&tt,
?og* ne lenne benned ját7'<szt<n. >enj el eg*szer eg* (riási ját7'ár+?ázba, 7s ;eg*7l magadna'
;alamit Nnem m+száj megmondanod az elad(na', ?og* magadna' leszO. A g*ere'es ját7'ba ann*ira
bele le?et m7l*edni, ?og* az ember el!elejti minden !esz4lts7g7t. @alán csa' eg* mes7t szeretn7l el-
ol;asni, ?og* ellaz+lj. Asetleg a r7gi 'ed;enc mes7s'<n*;edet. @alán arra támad 'ed;ed, ?og*
más'7:: n7zz 'i. >it sz(lnaT, ?ozzá a ;ilág, ?a :+n'na' <lt<zn7l= 2a mondj+' Bajorországban la'sz,
+tazz el eg* ?7t;7g7re @ra;em4nd7be, s ott libbenj be eg* ját7''aszin(ba ol*an c+ccban, amil*enben
amCg* sosem mer7sz'edn7l embere' '<z7. A g*ere'e' szeretne' másna' <lt<zni. @alán ne'ed is
lenne ?ozzá 'ed;ed, 7s "# 7;ig mes7l?eted majd az +no'áidna' ;ag* a barátaidna'. E7ldá+l ránts !el
eg* mel(sgCn*át 7s 4lj be ;alami igazi '7sdobál( cse?(ba ;ag* leb+jba.
1#-t&l ;7gtelenig @alálj 'i ;alamit. -zánj rá id&t, 7s 7ld bele magad, mi is lazítana el igazán. Az
a'ár minden ?7ten más 7s más le?et, nem 'ell mindig +g*anCg* lazítanod. Frezd, ?og* ma, itt Fs
most mire ;ág*sz.
>in7l t<bbsz<r 7s g*a'rabban lazítasz, annál g*a'rabban t7rsz ;issza term7szetes álla:otodba,
mel*ben '7:telen ;ag* a negatí; gondol'odásra, 7s amel*ben mindent meg'a:sz, amit ;al(ban
'í;ánsz, 7s amit !esztelen bizalommal rendelsz.
8.
1gy m*nden/ató csodaszer&
a 0első 0"ke
A bels& b7'7t a megrendel7se' sz+:erszorz(ja'7nt is !el!og?atj+', ?iszen bels& er&in''el, a bels&
?angra ?allgat;a so''al '<nn*ebben lend4letbe j<;4n'.
>inden azzal 'ezd&d<tt, ?og* >ar*ta n7ni'7m elment az or;os?oz, ?og* ott el&ad?assa '4l<n!7le
:anaszait. Jsa'?og* mana:ság már az or;oso'ban sem bíz?at az ember. Az az or;os :7ldá+l nem
a'arta meg;izsgálni, teljesen !eleslegesne' ít7l;e az il*esmit. %ontosna' eg*ed4l azt tartotta, ;ajon
mi7rt ;onzotta magá?oz n7ni'7m a betegs7geit. 6*(g*ítand(na' :edig eg*es-eg*ed4l a szellemi
?ozzáállást találta. >ert +g*e, ?a az ember lel'ileg eg7szs7ges, a''or '+t*a baja sem le?et - íg* az
or;os.
Az or;os 7s 'ezeltje 3terá:iás besz7lget7se8 ?amarosan 3az 7let !orrásánál8, a szeretetn7l '<t<tt 'i.
>ar*tána' <nmagát 7s embertársait eg*aránt szeretnie 'ellene. )em '<nn*ű megmondani, mel*i'
tűnt számára ne?ezebbne'...
3Me ?át minden'it az7rt m7gsem le?et... t+dja, mil*en le?etetlen ala'o' ;anna'... ,tt ;an :7ldá+l ez
a szomsz7d 2+bert...B8
Me bizon*, ?og* le?et: 32<lg*em, ?a eg* teljes na:ig <ssze lenne zár;a a li!tben a legnag*obb
?aragosá;al, a'i elmes7ln7 9nne' 7lete t<rt7net7t, bizon*, m7g &t is t+dná...8 - állította az or;os.
2át íg* 'ezd&d<tt a 3B7'e-leg*en-;eled58 jár;án*B 2a >ar*ta el7 'er4lt ;ala'i, a'it az adott
:illanatban szí;b&l +tált, esetleg idegesítette ;ag* bosszantotta, azt 'ellett gondolnia: 3B7'e leg*en
;eledB8. >ert?og* ez oldja a !esz4lts7get, az agresszi(t 7s a ?aragot, íg* aztán na:r(l na:ra
eg7szs7gesebb7 ;áli' általa.
Ag* :r(ba m7g nem árt?at, s ?amarosan 'ínál'ozott is az al'alom az ár+?áz ?alas :+ltjánál:
3@engeri rá'ot leg*en 'ed;esB - )eeem NB7'e leg*en ;eledBO '7rem, az (riásgarn7la NB7'e leg*en
;eledBO. - )em, azo' sem tengeri rá'o' NB7'e leg*en ;eledBO. )7zze csa', azo' az a:r(', ott !<l<tte
NB7'e... O.8
V7g4l nag* ne?ezen megtaláltá'. Ag* 'is'análn*i a doboz'ába, aztán irán* a m7rleg. N3)e;ets7ges
adag, de nem sz(lo' t<bbet - B7'e leg*en ;eledB8O Wrc7d+la !el - eg* :illantás jobbra, eg* :illantás
balra - doboztet& ism7t le, 7s a doboz'át csord+ltig :a'oltá'. 2amis'ás :illantás az elad(t(l: 3Da'tam
rá m7g eg* 'icsitB8. >ar*ta elbizon*talanodott. ,l*et m7g nem :i:ált... Az nem is le?et igaz. Wm a
ne?eze csa' az el'<;et'ez& na:o'ban '<;et'ezett: be 'ellett látnia, ?og* Cg* tűni', minden
le?ets7ges.
)em so''al '7s&bb tíz7;es lán*a :it*ereg;e j<tt ?aza a na:'<zib&l: 3Az a ari mindig ol*an ?4l*e
;elem.8 Gj ;ilágszeml7lete birto'ában >ar*ta nem ;álaszol?atott eg*ebet, mint ?og* talán az lesz a
legjobb, ?a leán*a nem ?ag*ja megt7;eszteni magát, s nem lesz sem m7rges, sem s7rt&d<tt. Fs
elmes7lte ne'i a 3B7'e -leg*en-;eled8-tec?ni'át.
2árom na::al '7s&bb: 3@+dod, mama, már ann*iszor gondoltam, ?og* 3B7'e leg*en ;eled8, de ez
a ari m7g mindig +g*anol*an ?4l*e.8 - 2?m, mi a sz<sz, le?et, ?og* eg*ese'n7l to;ább tart a
dolog...=
)em so''al ez+tán: 3>ama, találd 'i, mi t<rt7ntB Almondtam ne'i, ?og* mil*en ?4l*e, de 7n
mindig azt gondolom magamban, ?og* 3B7'e leg*en ;eled8, ami'or ráj<n a ?4l*es7g. Fs ma azt
mondta Eeterne', ?og* 3B7'e leg*en ;eled8, mert & meg Eetert találja ?4l*7ne', 7s 6abi is azt
mondta G[7na', ?og* 3B7'e leg*en ;eled8... B5
)ag*on t7;ed, a'i azt ?iszi, ?og* a g*ere'e' nem 7rti' meg az il*esmit. Valentina :ontosan t+dta,
mir&l besz7l a mamája, >ar*ta. 6*ere'száj: 3@<' ci'i, ?og* a nag*i il*en negatí;an gondol'odi'.
>indig a legrosszabbt(l tart, mást már meg sem lát. Ag*szer mondj+' már meg ne'i...B5
Ami'or 37lesben menne' a dolgo'8, nem l7tezi' 'orra ;ag* !oglal'ozásra ;al( meg'4l<nb<ztet7s.
A''or eg*i' l7le' sz(l a mási'?oz, 7s meg7rti' eg*mást. >inden'i 'i:r(bál?atja a t<rt7net
esem7n*eine' 3;7letlen8 eg*ez7seit. )7?án* 3B7'e-leg*en-;eled8 mCl;a ;al(színűleg t+dni !ogja,
?og*an mű'<dne' a gondolato'. BFA QA6RA) VAQAMB
B:!+ 9+;+# <+9+=
H/tk-*na"i t-rt/netek >%
.s-ves a mo*g?l/"cs2n
27t!& reggel, metr(. Wllo' a mozg(l7:cs&n, el&ttem eg* cs<;es. F:: az im7nt ?alászott 'i a
szemetesb&l eg* cigisdobozt. >ost 'in*itja, látja, ?og* eg* ár;a csi'' sincs benne, 7s 3:!!!!t8 - az
4res doboz nag* í;ben landol el&tte a mozg(l7:cs&n.
32ajl7'talano', cs<;ese', ni?ilistá', :iáso'. )em csoda, ?og* t<n'remeg* a ;ilágB8 -gondolom
magamban. 3)ocsa'-nocsa'B8 sz(lal meg e''or t+datom s:irit+alitáson edzett !ele. 3A 'isasszon*
mindjárt a :la!onon ;an=B8 Eersze, so' mindent ol;astam 7s tan+ltam. Ag*-'7t dolog mindjárt
eszembe is j+t: 32a ;ala'i ?4l*es7get csinál, azt csa' az7rt teszi, mert az adott :illanatban nem j+t
jobb az esz7be.8, 3A boldog 7s el7gedett embere' ;ig*ázna' a term7szetre.8, 32a ;ala'it ol*anna'
szeretsz, amil*en, a''or a lel'e boldog lesz 7s meg !og g*(g*+lni.8
H(, j(, el7gB Visszan*ertem a n*+galmamat. Jsa' gondold: 3B7'e leg*en ;eled, test;7r8 7s t7n*leg
7rezd, ?og*an t7r ;issza a b7'e a lel'edbe. Fs :ont ebben a :illanatban, ami'or meg7reztem
magamban a b7'e ?+llámait, az el&ttem áll( ?ajl7'talan el!ordítja a !ej7t, meglátja a dobozt, !el;eszi,
7s beledobja a :a:ír'osárba.
B:!+ 9+;+# <+9+=
H/tk-*na"i t-rt/netek >>%
) re"ül2t/r $el/
Deggel ?at'or +taztam a ;illamoson a re:t7r !el7, a 'ed;em ol*an '<ze:es ;olt. Az ág*ban
marad;a biztosan jobb lett ;olna.
is id& mCltán !elszállt eg* ol*an ám-de-in'ább-m7gsem-mert-ráj<ttem, ?og*-t7;edtem-de-
in'ább-m7gsem-mert-ráj<ttem, ?og*-t7;edtem8-:asi, 7s le4lt sr7gen ;elem szemben. >intaszerűen
elrendezte magát az 4l7sen: laza tartás, a szem<ld<'<' amol*an 3en*?7n-ener;ált-ám-baromi-!ontos8
menedzser-:ozíci(ban. Ag*i' 'eze csí:&n, a mási', mint?a rettenetesen 'oncentrálna, a ?alánt7'án.
Eersze a c+'i 'is a'tatás'ája meg a mobiltele!onja mellette. 9lt<n*<cs'e, ?i;atalno'-n*a''end&cs'e
eg*szerűen !<rtelmes ;olt. )<;e';& meg;et7ssel bám+ltam blazírtan !ontos'od( 7s rit'a ostoba
arc'i!ejez7s7t.
A''or megint r7m:isszegett - mármint a s:irit+ális lel'ismeret: 327, te, m7g ezt is szeret?etn7d -
n*olc (ra mCltán a li!tben...8 \, ?og* az a... - o'7, eml7'szem. Me ?og* az <rd<gbe ne ?Czná !el az
ember magát eg* il*en :ojácán= 7:telens7gB -z(;al :ajti'áim Nti ott !<nn, ;ilágeg*etem, ;ag* 'i...O
?a azt a'arjáto', ?og* AS@ is el!ogadjam ol*anna', amil*en, a''or segítsete'B @Cl so'at '<;etelte'
t&lemB
Dászántam magam, ?og* el'ezdjem. 3B7'e leg*en ;eled - te '<cs<gB8 Wáá? - m7g eg*szer: ,,B7'e
leg*en ;eled - te 'i:+ca'odott majomB8 %rancbaB )em t+dom tCltenni magam ezen az ellens7ges
7rz7sen. A c7l :edig az lenne, ?og* rá t+dja' :illantani, an7l'4l, ?og* ?án*ingert 'a:n7'.
)o, de ?a az ember segíts7get '7r, a''or 'a: is - már ?a ?allgat bels& ?angjára 7s '<;eti jelz7seit.
-zerencs7m ;olt. >eg?allottam a segíts7get. 2irtelen az az <tletem támadt, ?og* el'7:zelem: a
moziban 4l<', a ;ászon el&tt, amel*en 7::en ez a !ic'( l7: színre. A!!7le ?(bortos csodabogár a 9#-
es 7;e'b&l, eg* Cj'ori 2ans >oser. >indig morcos, +tálatos, de mindig ;icces.
)em 'ellett so'áig n7zegetnem - ebb&l a szemsz<gb&l a !ic'( eg*szerűen +tol7r?etetlen ;oltB
JsCcsBBB 2oll*[ood a ja;áb(lB Fs micsoda r7szletgazdagság - a !eje bCbját(l a láb+jja ?eg*7ig ?el*7n
;olt a lega:r(bb mozd+lata is. Dit'a te?ets7ges szín7sz - jobb, mint Dobert de )iro. Allenszen;em
eg* csa:ásra rajongássá ;áltozott. ,l*en 'omi'+s dolgot rit'án láto'. Cjra j(l 7reztem magam, 7s a
!ic'( is !7n*es, nem :edig sz4r'e !át*olba csomagolt energiát 'a:ott t&lem. B7'e leg*en ;eleB
B:!+ 9+;+# <+9+=
H/tk-*na"i t-rt/netek >>>%
Halleluja@
2át igen, mine' is tit'olnám: maPimálisan l+P+s-'<rn*7'en la'om, <ssze?asonlít?atatlan
'<rn*ezetben, <ssze?asonlít?atatlan szomsz7do''al. Az eg*i' il*en <ssze?asonlít?atatlan
szomsz7dasszon*omna' - r7zsCt a ?áts( +d;arban, a szomsz7dos ?áz innens& 7:4let7ben la'i' - az az
elbű;<l& szo'ása ;an, ?og* 7jjeli eg* 7s 'ett& táján teli toro'b(l 4;<lt<zi' a +d;arra: 3Miszn('B
Barmo'B >ajd 7n megm+tatom ne'te'B 2az+g diszn('... B8
Fs íg* to;ább, ;7ge7r?etetlen4l. )em szo'ásom !ela'adni minden a:r(ságon, de ez az7rt tClzás.
i;ált'7::en 7jjel eg*'or. Ag* !4lledt n*ári 7jsza'án megint be'attant 7s rá'ezdte, teljes er&;el.
Aztán sz7:en sorjában be'a:csol(dta' a t<bbie' is. >ert ebben a ?&s7gben sen'i sem bírta cs+'ott
abla' mellett.
3Al7g, te ?4l*e libaB8, 3@e ;ag* a ?4l*e - diszn('BBB8, 3Eo!a be ott !ennB8, 3-zí;es'edn7l be!ogni a
le:csest=BB8 -z7: 'is cir'+sz 'ere'edett. Vala?og* nem tűnt tCl csábít(na', ?og* 7n is beszállja' az
ordítozásba. Viszont al+dni a'artam. >7g?ozzá mostB >eg:r(báltam !7n*t 7s szeretetet s+gározni.
3B7'e leg*en ;eled8 - meg minden, ami csa' eszernbe j+tott. Me ;ag* a 'oncentráci( ;olt g*enge,
;ag* a ?item abban, ?og* ez az esz'<z ebben a s:eciális esetben is ?at7'on* le?et - mert a ribilli(
csa' nem maradt abba.
Gg*?og* megint 3!eltá;iratoztam8: 3Ambere', al+dni a'aro'. Jsináljato' ;alamitB8 >ost sem
;oltam eg7szen biztos abban, ?og* ;al(ban l7tezne ;alami ;7d&szellem ;ag* istens7g, de a
ta:asztalat megtanította: a segíts7g'7r7s mindig ?at. Wrtani :edig nem árt.
6&z<m sincs, ?onnan, de a segíts7g meg7r'ezett. Aszembe j+tott, ?og* ;an eg* JM-m, amin
mantrá'at 7ne'elne'. Az eg*i'ne' nag*on sz7: dallama ;an, 7s ;alami 3ang*ali 'ar8 mindig azt
7ne'li benne: 32allel+jaB8. 2?a, na megálljato' csa'B 2a az ordítás nem ?asznál, majd meglátj+', mit
sz(lto' e??ezB A ?ang!ala'at az abla' !el7 !ordítottam 7s bera'tam a JM-t. Annál a bizon*os r7szn7l
:edig maPim+mra csa;artam a ?anger&t. Az ang*alo' 'ara ?áromszor eg*más +tán elmenn*d<r<gte a
?allel+ját az +d;ar !elett Nalig?anem 'ilom7tere're el?allatszottO.
A''or aztán ?anger& le, 7n :edig !4leltem az 7jsza'ába. 3Att&l az7rt so''ot 'a:ta', ann*i szent8,
gondoltam magamban. 3Me a ;7nasszon* biztos megereszt !<ntr&l ;alami ironi'+s 'ommentárt...==8
-emmiB -emmi, de semmi nem ?allatszott - n7ma csend minden?ol. Al sem a'artam ?inni. >e?ettem
al+dni, eg* :isszen7s sem ?allatszott. >indeg* is, ?og* a so'' o'ozta ;ag* ;alami más - b7'e ;olt,
7s ez a l7n*eg. Az <tlet be;ált.
9.
.*nden elm"let száraz -
a l"nyeg az "lm"ny!
-z7: 7s !ontos dolog ol;asni 7s a teoreti'+s meg7rt7sre t<re'edni. Jsa'?og* mindezt a g*a'orlatba
is át 'ell t+dni 4ltetni. 2a ez simán, most r<gt<n meg* is, az 'lassz. Me - ?a a'arsz - 'í;4lr&l is
'7r?etsz eg* 3o'os moti;áci(s l<'7st8.
Vanna', a'i' a tan!ol*amot ;álasztjá'. Ott 37l&ben8 is meg* minden. Van, a'ine' ez a 3non-:l+s-
abszolCt-+ltra8, a totális átt<r7s, a mási'at esetleg a rászo'ás !en*egeti. Fs n*il;án t<rt7ni' m7g so'
más 7rde'es dolog is - de az ásatag g*ermetegs7ge' +táni megszállott ;áj'álás nem az 7n +tam.
2iszen 3az energia '<;eti !ig*elmem irán*át8, ;ag*is azt er&síti, amire !ig*ele'. Al;ileg csa' a
32og*an tan+lja' meg a bels& ?angra ?allgatni8 -!ejezetet 'ell al'almaznod. A'i m7gsem t+dja,
?og*an ;ágjon ne'i, anna' íme eg* 7lm7n*em, ?og*an is meg* ez:
) "o*it1v gondolkodás elsaját1tása
egy tan$olyamon
+gy r/s*tvev2 /lm/nyei a* els2 na"on
Aszedbe j+t err&l ;alami= )e'em semmi. >7gis bele;ágtam - bels& n*+gtalanságom, stressz7lt-
s7gem 7s ideges em7szt7sem miatt. Az lebegett lel'i szemeim el&tt, ?og* ott majd megtan+lom az
a+tog7n tr7ninget, az <nsz+ggesszi(t meg il*esmi'et, esetleg rein'arnáci(s +tazás transzban, 7s
;alami 'is elm7letet is ?allo'.
>indeze''el !el!eg*;er'ez;e a'artam aztán eg*ed4l is megtalálni a n*+galmamat, 7s ?armonizálni
:anaszaim lel'i <sszete;&it oda?aza. -z( se r(la, meg is tan+ltam. Me a'i azt ?iszi, ?og* ez minden,
az lebecs4li udrun %reitagot, a'i már 10 7;e messze 'iemel'ed&en ;ezeti ezt a tan!ol*amot, amel*
t<bbe' '<z<tt dr%Jose$ Mur"hy& a :ozití; gondol'odás t7májána' eg*i' legismertebb szerz&je
szellemis7g7b&l n&tte 'i magát.
>it sem sejt;e meg7r'eztem te?át a n7g*na:os tan!ol*amra 2eissen?o!ba, ,nzell mellett, g*<n*<rű
;id7'en. A !oglal'ozáso' d7l+tán 'ett&'or 'ezd&dte'. >integ* 0# r7szt;e;& 4lt lezser <lt<z7'ben a
!<ld<n, :árná'on 7s ta'ar('on, s ?allgatta az 4d;<zl& sza;a'at, mel*e'et r<gt<n eg* elm7leti el&adás
'<;etett. A?og* ;ártam. Aztán j<tt az els& megle:et7s.
Qazítás'7::en, ?og* megszabad+lj+n' a ?7t'<zna:o't(l 7s idegen'ed7s4n't&l, nosza, eg* 'is
disz'(B 9t;en, "# 7s 10 7; '<z<tti ember állt ne'i táncolni. >inden'i a maga m(dján, eg*ese' teljes
er&bedobással, máso' bizon*talan+l '<rbesandít;a, az <regebbje :edig in'ább csa' j('ed;űen
ti:egett a ?el*7n, mi+tán '<r4ln7z;e megg*&z&d<tt r(la, ?og* le?et. Itána 'á;7sz4net.
Az a nem ;árt '<zját7' r7szben 'í;áncsi;á tett a !ol*tatásra, r7szben 'iss7 elbizon*talanított: Cg*
tűnt, itt tartogatna' ne'4n' m7g eg*:ár megle:et7st.
A 'á;7sz4net alatt '<r4ln7ztem eg* 'icsit, 7s meg:r(báltam 'italálni, mil*ene' is le?etne' a
t<bbie'. A so'!7le tan!ol*am során már 'ita:asztaltam, ?og* a szociális seg7l*en 7l&t&l a
m+ltimilliomosig általában minden'i '7:;iselteti magát. Az már a bejárat el&tt :ar'ol( a+t('on is
látszi'. Me, ?og* 'i 'icsoda ;al(jában, az t<bbn*ire nem der4l 'i a tan!ol*am alatt. >inden'in :(l(
7s melegít& ;an, 7s ann*ira el!oglal min'7t mindaz, ami a tan!ol*amon t<rt7ni', ?og* il*en
3semmis7g5, mint a mási' !oglal'ozása, sen'it sem 7rde'el.
Ag*szerűen <t;enen ;olt+n', <t;en '4l<nb<z& szem7l*is7g, a'ir&l a 'á;7sz4net alatt a legjobb
a'arattal sem t+dtam 7nn7l t<bb7t megálla:ítani.
Az+tán '<;et'ezett a n7g*na:os megle:et7s áradat. A meditáci(' 7s a transz-+tazáso' mellett a
'isebb-nag*obb g*a'orlato' ?i?etetlen so'színűs7g7 jellemezte ezt az id&sza'ot. 6*a'orlato'
eg*es4l, 'ettesben ;ag* t<bbedmag+n''al. Hát7'o' !eln&tte'ne', !est7s, 7ne'l7s, tánc, ne;et7s -
!elsorolni sem g*&z<m.
Valamel*i' este mindann*i+n'na' szorosan eg*más mell7 'ellett álln+n', '<z7:re a legma-
gasabba'na', ?og* 3megtalálj+' a '<z<s ?angot5. Ott állt+n' <ssze:r7sel&d;e, z4mm<gt4n', s az a
csom( ember eg*szer csa' el'ezdett rezegni. Qe?etetlen ;olt ?el*ben maradni, mert a t<meg eg*'7nt
rezd4lt erre-arra. Wt7lt4' az eg*s7g ?i?etetlen 7lm7n*7t.
Ami'or 3elz4mm<gt4'5 a mag+n'7t, ott, a?ol ;olt+n', le 'ellett 4ln4n' ;ag* ?e;ern4n'. Jsa'?og*
eg*más sar'án ta:ost+n'. Az eredm7n* 7g* (riási, '+sza embergomol* lett. Qába' 7s 'aro' eg*más
!elett 7s alatt, <ssze-;issza. Aztán 6+srrr+n azna:ra bCcsCz(+l lejátszotta ne'4n', amint eg* tenor a
3H( 7jt, j( 7jt5 című dalt 7ne'li. Az is ol*an ?i?etetlen4l ?angzott abban az oldott ?ang+latban a sűrű
7s esem7n*dCs na: +tán, ?og* ;7g4l már az 7g7sz társaság eg*4tt 7ne'elte. >ind az <t;en,
leg'4l<n!7l7bb szem7l*is7gű ember. Abben a ?ang+latban eg*szerűen ann*ira <ssze'o;ácsol(dt+n',
?og* t7n*leg ott !e'4dt4n' eg*más ?eg*7n-?átán, 7s dalolt+', ?ag* 3H( 7jt, j( 7jt5.
>7g az elej7n ;olt 7g* mási' g*a'orlat is: oda 'ellett menn4n' ;ala'i?ez, a'it ellenszen;esne'
talált+n', ;ag* a'i;el a leg'e;7sb7 a'art+n' ;olna 'a:csolatba 'er4lni - 7s 7::en ;ele 'ellett
besz7lgetn4n'. Az :ersze eleinte nem ;olt ;alami 'ellemes. Wm ami'or :ont az az ember, a'i
számomra a legellenszen;esebb ;olt, m7g mindig eg*ed4l 4ld<g7lt, <sszeszedtem minden
bátorságomat, 7s odamentem ?ozzá. A besz7lget7st '<;et&en m7g mindig az ;olt az 7rz7sem, ?og*
ezzel az emberrel nem so'at t+do' 'ezdeni. Me az a g*ámoltalanság, ami;el reagált, ann*ira
emberine' tűnt, 7s Cg* meg7rintett, ?og* ellenszen;em n*omtalan+l elszállt.
Az+tán nem so''al mindann*ian le?+n*t szemmel !e'4dt4n' ta'ar(in'on eg* transz-+tazás +tán, s
íg*, ;a'on 'ellett 'eresn4n' mag+n' mellett eg* 'ezet, mel*et !og+n', mialatt eg* mantrát
?allgat+n'. A '7z, amel*et a bal oldalamon találtam, el'7:eszt&en meleg ;olt, 7s 'ellemesen
bizalom'elt&. Ami'or ;7g4l 'in*it?att+' a szem4n'et, megle:&d;e ta:asztaltam, ?og* a '7z :ont az
eleinte ellenszen;esne' tartott ember?ez tartozi'.
Me ezzel m7g nincs ;7ge: most j<n a csattan(. A tan!ol*am ;7ge !el7 mindann*i+n'na' írn+n'
'ellett eg* le;elet saját mag+n'na': ?og* ;ag*+n', mi minden t<rt7nt ;el4n', s mil*en ter;ein'
;anna' a j<;&re n7z;e Nezt a le;elet aztán ?árom ?(na: mCl;a :ostáztá' ne'4n'O.
Az eg*i' r7szt;e;& !el szerette ;olna ol;asni a le;el7t. Azt mondta, ol*an álla:otban 7r'ezett a
tan!ol*amra, ?og* nem is ismert magára. Qe;el7ben ez7rt '7n*telen ;olt 39n5-ne' sz(lítani magát:
3,gen tisztelt Az 7s ez Cr, tisztában ;an 9n eg*általán azzal, ?og* micsoda be'7:zelt, nag*'7:ű
barom 9n=B 9n<n semmi sem ;al(ságos, 9n 'í;4l-bel4l csa' '4ls&s7g 7s látszat, a ne;ets7ges 'is
manírjai;al. 9n mindig '<z:onti szere:et a'ar...5
Fs íg* to;ább, ?osszan, míg a tan!ol*amon át7lte'r&l nem 'ezdett besz7lni. A le;7l e sza;a''al
;7gz&d<tt: 3... 7s ;7gre, ;7gre ;issza'a:tala' @7ged, 'ed;es, drága 2orst-omBB5 - )a, 7s 'i' 4lte'
el&tte, a meg?atottságt(l zo'og;a bor+l;a eg*más 'arjába...= Fn 7s az 3ellenszen;es5 barátom.
Ag*szerűen leír?atatlan ;olt, el sem t+dom mondani, mil*en so'at tan+ltam bel&le.
Ag* eg7sz '<n*;et t+dn7' írni err&l a tan!ol*amr(l, 7s arr(l, ?og* menn*i mindent tan+ltam ott.
Me azt ?iszem, ?og* a'it ez meg7rintett, 7s !el'eltette a 'í;áncsiságát, ;ag* eg*szerűen csa' 'ed;e
támadt a 'isebb-nag*obb 3csodá'ra5, az Cg*is +tánajár.
A n7g* na: eltelt7;el sen'i sem maradt +g*anaz, a'i el&tte ;olt. Ag*szerűen tCl so' csoda t<rt7nt:
ism7t megtan+lt+', ?og*an 'ell emberne' lenni, 7s át7lt4', ?og* ;7gt7re is mindann*ian embere'
;ag*+n', 'ort(l 7s származást(l !4ggetlen4l. >indene'el&tt azonban (riási l7:7st tett4n' a!el7, ?og*
ism7t megtalálj+' <nmag+n'at.
23$
4 rendel"s (ontos tec/n*káa
"s r"szlete*
Ha a* ember aggodalmaskodás n/lkül tud k1vánni& k1vánsága a*on nyomban teljesül%
Qe?et, ?og* n7?án* j(ga-tanít;án* meg:r(bál a lábánál !og;a lel(gat;a, !ejjel le!el7 transzba esni,
?og* ebben az álla:otban t+datalattiját arra :rogramozza, amit el szeretne 7rni. Az igazság az, ?og*
?a azt ?iszed, csa' bon*ol+lt rit+ál7' árán t+dsz 'a:csolatba 'er4lni az +ni;erz+mmal, a''or Cg* is
lesz. >ert eg*7b'7nt nemB
2a ártatlan+l, normálisan le t+dod adni megrendel7sedet, aztán nem !oglal'ozol to;ább ;ele, a''or
mű'<di' a legjobban. í;ánságodat mondj+' le is ír?atod, 7s 7jsza'a az abla'nál N;ag* az er'7l*en,
?a romanti'+s ig7n*eidet ez jobban 'iel7gítiO belesza;al?atod a >indens7gbe. Ami'or sen'i sem
?allja, játszd azt, ?og* ;an eg* lát?atatlan mobilod, amel*en simán !el?í;?atod 3&'et5.
Ann*i. 7szB
Me ez !ontos, ?og* ezzel aztán t7n*leg '7sz leg*enB )e gondold másna: tito'ban, ?og* 3?7, ti
oda!enn - ?allottáto' eg*általán=== Biztos, ami biztos, megrendelem m7g eg*szer...5 7t (rá;al
'7s&bb: 3@alán az lesz a legjobb, ?a '4ld<' ?ozzá eg* csom( energiát...5 Aztán miel&tt elal+dnál:
3Aztán el ne !elejts7te'... T@7n*leg ?allottato'=5 Fs eg* ?7t mCl;a: 3)a, '4ldite' már= 2a?(,
+ni;erz+m, ?alloto' engem...=5
Fs íg* to;ább. 6ondold csa' ;7gig, mit jelent ez: azt !elt7telezed, ?og* a ;ilágeg*etem Cg*is
elbaltázzaB >ás'4l<nben +g*anis nem ?í;ogatnád !ol*ton eg*etlen megrendel7s miatt.
)em lenne szabad !7ln4n' a szám+n'ra m7g megmag*aráz?atatlan energiá't(l, s nem '7ne
rosszabbat !elt7telezn4n' a ;ilágeg*etemr&l, mint bármel*i' csomag'4ld& szolgálatr(l. A ;i-
lágeg*etem nem g+r+, a'ine' '<n*<r<g?et4n' 7s sirán'oz?at+n' Namit eg*7b'7nt a gCr+' sem
szeretne'O, ?anem energia!orrás. 7:zeld csa' el, ?og* ;alamel*i' csomag'4ld& szolgálatna' leadsz
eg* megrendel&la:ot, aztán másna: '4ldesz eg* !aPot, ?og* meg7r'ezett-e a megrendel7sed. Itána
:edig m7g ?áromszor ráj+' tele!onálsz. Ag* !<ldi csomag'4ld& szolgálat talán nem ?Cz 'i a
megrendel&i '<z4l, ?iszen ;7g4lis a :7nzedre :ál*ázna'.
A ;ilágeg*etem t<r;7n*ei azonban más'7::en mű'<dne': a megrendel7s a ?ited, a bizalmad r7;7n
;al(s+l meg - mert nem '7tel'edsz, s rendel7sedet elengeded, el!elejted. 3ezd&'5 számára, a'i'n7l
?ián*zi' a ta:asztalat 7s a bizalom, ez az elenged7s 7s el!elejt7s a si'er legbiztosabb m(dja. A
!elejt7sne' az a nag* el&n*e, ?og* nem gondolsz rá, íg* nem t+dsz benne '7tel'edni 7s
aggodalmas'odni sem.
Az elenged7st magadna' 'ell 'i:r(bálnod. Ag*i' le?ets7ges ;ariáci(ja az, ami'or 7::en rajta'a:od
magad, ?og* megism7tled a megrendel7st ;ag* tCl nag* el;árással állsz ?ozzá, azt mondod: 3)e'em
íg* is j(, a?og*an ;an, nincs is sz4's7gem erre a megrendel7sre a boldogságom?oz. >indeg*, ?og*
meg'a:om-e ;ag* sem. )em rendelem meg m7g eg*szer, nem a'aro' azo'na' oda!enn az idegeire
menni. Ug* is, Cg* is el7gedett ;ag*o'.5
A tClzott el;áráso' gátoljá' az energia áramlását. Az a csomag'4ld& szolgálat +g*anis nem az
IE--sel Ne;ilági szállítmán*oz( c7gO szállíttat, ?anem s+gallato' által. A s+gallat t<bbn*ire csa' eg*
a:r(cs'a jel, esetleg eg* meg?atároz?atatlan 7rz7s a ?asadban, ?og* ezt ;ag* azt tedd, mondj+' ne a
szo'ásos Cton menj ?aza, ;ag* il*esmi. Wm ?a tClz( el;árásaid ;anna', 7s !esz4lten, szomorCan ;ag*
'7t'ed;e ;árod a '7zbesít7st, a''or nem ?allod meg ezt a ?angot. Az az eg*etlen :robl7ma.
@a'e it eas*, ?a;e !+n and e;er*t?ing [ill comeB NQazíts, bízz, 7s minden menni !ogBO
Fs: ne 'iálltsd 'i magad megrendel7sre '7:telenne'5, ?a nem si'er4l azonnal. )AA> ?ozzád
'7:est az a ?atalmas el&n*<m ;olt, ?og* els& rendel7semet Cg* adtam le: meg sem gondoltam, mit
tesze', ;ag* ?og* eg*általán si'er4l?et-e. Ag*szerűen csa' az7rt rendeltem, ?og* ;7get ;esse' a
;itána' a barátn&mmel, 7s n*oma sem ;olt bennem ol*an 7rz4lete'ne', mint '7tel*, aggodalom ;ag*
er&s el;áráso'. Ag*általán nem ;olta' el;árásaim, csa' az &r4lt megle:et7s, ami'or meglett. ,l*en
si'er7lm7nn*el aztán :ersze, ?og* nem ;olt a to;ábbia'ban ne?7z dolgom.
Az a tr4'' benne: egyetlen lát;án*os si'er, 7s a dolog azontCl mű'<di', mert ?iszel benne. Asetleg
'i:r(bál?atod a '<;et'ez&t: ?a ;an a+t(d, g*a'orol?atsz a :ar'ol(?el*e''el. 2a ol*an ?el*re 'ell
menned, a?ol általában nem t+dsz megállni, a''or ind+lás el&tt rendelj magadna' eg* szabad
:ar'ol(t.
Al&!ord+l?at, ?og* ;ala'i !el?í;, ;ag* 'ed;ed támad, ?og* más!el7 menj, ;ag* le'7sed a z<ldet a
lám:ánál, mert nem oda n7zt7l. Aztán ;alami'or oda7rsz, 7s abban a :illanatban, ami'or !elb+''ansz,
;ala'i 7::en 'iáll a 'ocsijá;al - /# m7terre az 7:4lett&l, a?o;á ind+ltál.
Fs eg7szen eddig a na:ig >,)M,6 legalább ?árom '<ri 'ellett tenned, ?og* ;7gre ;ala?ol j(
messze le:ar'ol?ass. Qátod, ez a'ár az els& si'ered is le?etneB
A !elismer7s !ontos. 7:zeld csa' el, mit sz(lna ?ozzá :7ldá+l a ]+elle, ?og* mi+tán leszállítottá'
ne'ed a g*<n*<rű, megrendelt :+l(;ert, !el?í;nád L'et, 7s azt mondanád: 3@+djá', nem ;ag*o'
biztos benne, ?og* ez a :+l(;er nem ;olt-e mindig is az en*7m, 7s ?og* mag+' szállította'-e
eg*általán. ,gen, azt ?iszem, nem 'a:tam m7g meg mag+'t(l a :+l(;ert.5
Val(színűleg el7g nag* ?álátlanságna' találná', 7s nem tartoznál a 'ed;enc ;e;&i' '<z7. 2a
;iszont t7;ed7sb&l az7rt is ?álát adsz, ami csa' ;7letlen4l t<rt7nt Nmár ?a il*esmi eg*általán
el&!ord+lO, att(l ;al(színűleg ann*ira meg?at(dna', ?og* leg'<zelebb rendel7s n7l'4l is meg'a:od a
legjobb :ar'ol(?el*et.
Dáadás+l magad7rt is teszel ;alamit, ?a !elismered Nlegalább a le?et&s7g7tO, ?og* eredm7n*ese' a
rendel7seid. A '<;et'ez&n7l már nem !7lsz ann*ira att(l, ?og* netán nem si'er4l.
>i'<zben a '7zbesít7sre ;ársz, M9)@- Cg*, ?og* ez az eg7sz nem is igazán 7rde'el, mert az 7let
íg* is sz7:, a?og*an ;an. NAz il*es!ajta ?ozzáállás ?i?etetlen4l megg*orsítja a szállítást - de :ssszt... B
7n nem is mondtam semmit, mert erre számítanod term7szetesen nem szabad... O
) betegs/g ' egy kül-n $eje*et
a megrendel/sek k-*-tt
Ami'or eg* betegs7get 3mond+n' le5, 4g*eln4n' 'ell arra, ?og* :ozití;an !ogalmazz+n' Nmint
mindigO. )e a !ej!ájást mondd le, ?anem rendelj tiszta, eg7szs7ges, ;ilágos !ejet N;ag* ;alami
il*esmitO. A teljesít7s t<bbn*ire ;ag* ;ala'ine' a ;7letlen megjeg*z7se, amel* eszedbe j+ttatja a
'imondottan ne'ed ;al( g*(g*m(dot - ;ag* eg* :regnáns 7lm7n*, amel* els& :illantásra m7g 'el-
lemetlenne' is tűn?et. Az talán tartalmaz?at ol*an +talást a számodra, amel* rá7breszt betegs7ged
szellemi ?átter7re - ?og* mi is az ;al(jában, ami a !ej!ájást o'ozza, 7s gondolataid, em(ci(id mi7rt
7::en !ej!ájásban n*il;án+lna' meg.
2a meg7rtetted betegs7ged o'át, 7s eml7'szel arra, ?og* ;al(jában mit is a'arsz az 7letben,
ráadás+l el'ezdesz t<r&dni magaddal, ;ag*is a saját 7letedet 'eresed, s megtalálod a számodra
legmeg!elel&bb <n'i!ejez7si !ormát, a''or testedne' nem 'ell to;ább eml7'eztetnie t7ged arra, ?og*
el?an*agolod magad, íg* aztán a betegs7g el is tűni'.
A 'r7me' 7s balzsamo' csa' man'(' 7s t4neti 'ezel7se'. Vanna' :ersze ol*an g*(g*m(do' Nmint
a Bac?-;irág'CraO, mel*e' a lel'i o'ot ?amarabb na:;ilágra ?ozzá'. @alán eze'?ez !ol*amodsz majd.
>indenesetre !ig*elmeztetle': a betegs7g lemondása stresszes álla:otban más'7:: is ala'+l?at.
@eljes4l?et az o'o' t+datos+lásá;al is. Me bármi'or !ol*amod?atsz segíts7g7rt. Vag*is tCl nag*
baj nem le?et. Jsa' az7rt sz(lo', mert ol*at m7g nem láttam, ?og* eg* betegs7g 3csa' Cg*5 eltűnt
;olna, an7l'4l, ?og* bármit is tenni 'ellett ;olna ez7rt. Az ember csa' a meg!elel& +tasítást 'a:ja
meg, ?og* mi a teend&.
9ssze!oglal;a:
1. Dendelj, a?og*an 7s ami'or csa' a'arsz. 2a rit+ál7ra ;an sz4's7ged, gondolj 'i eg*et, ol*at,
amel*ben ?inni t+dsz ;ag* el7g ?at7'on*na' tűni'. E7ldá+l: írd le megrendel7sedet, 7s 7jjel ol;asd !el
a ;ilágeg*etemne' az abla'nál Ner'7l*en, 'ertben stb.O. Asetleg tedd mindezt eg* ol*an na:on,
ami'or '4l<n<sen bízol a '7:ess7geidben ;ag* eg*szerűen csa' j(l 7rzed magad. 2a a teli?oldnál
a'arod, tedd teli?oldnál.
". Ig*anazt a rendel7st csa' eg*szer add !el. N>iel&tt beteljes4lne, ;issza is ;on?atod meg
rendel7sedet.O 2a t<bbsz<r rendeled meg +g*anazt, ;ag* t<bbsz<r is megtámogatod eg* csom(
energiá;al, azzal azt adod a ;ilágeg*etem t+dtára, ?og* al'almatlan 'ontárna' tartod. )e'i ez +g*an
mindeg*, ám számodra sajnálatossá ;ál?at, mi;el
/. a '7zbesít7s t<bbn*ire s+gallat !ormájában t<rt7ni'. H<n eg* 7rz7s, ;alami, amit 3;7letlen4l5
mondana' ne'ed, ;ag* il*esmi. Az íg* ;ag* Cg*, a meg!elel& id&ben a meg!elel& ?el*re terel, a?ol
megrendel7sed teljes4l. 2a tCl nag* benned az el;árás, a''or te magad blo''olod le magad, a
;ilágeg*etem :edig n*argal?at +tánad a csomagjá;al - csa'?og* te sosem jelensz meg a teljesít7s
?el*7n, mert e??ez tClságosan !esz4lt ;ag*.
$. >inden megrendel7st :ozití;an 'ell !ogalmazniB )em 'í;ánatosa' az ol*an sza;a', mint a nem5
7s a ,,ne8. A ]+ell7n7l sem Cg* rendelsz, ?og*: 3)A szállítsana' z<ld terít&t5. Dendeld azt, amit
'a:ni szeretn7l. 2a eg* betegs7get a'arsz el'er4lni, a''or az adott testr7sz eg7szs7g7t 'ell
megrendelned.
0. Vedd 7szre, ?a teljes4lt a rendel7sed. Azzel er&síted bizalmadat rendel7si t+domán*odban. 2a
Cg* tűni', minden a ;7letlen mű;e ;olt cs+:án, a''or ismerd el, ?og* mindez a'ár a rendel7sed miatt
is t<rt7n?etett ;olna. A'i nag*on ag*a!Crt, az ezzel a ?áts( gondolattal is rendel?et: 3Qe?et, ?og* amit
megrendeltem, csa' ;7letlen4l 7r'ezi' :ont a''or, ami'orra rendeltem... )a de il*en ;7letlent...B5
>indeg*, ?og*an - a l7n*eg, ?og* si'er4lj<nB Amint mondtam: Qazíts, bízz, 7s minden menni !ogB
.. 2a 7letedet :ozití; mederbe a'arod terelni, '7szíts eg* listát arr(l, ?og*an 7rezn7d magad, ?a az
7letedben minden Cg* t<rt7nne, a?og*an szeretn7d. Aztán gondold át, mel* :onto'ban m+tat'ozi'
most m7g elt7r7s. @eg*7l minden?o;á 'is eml7'eztet& c7d+lá'at, 7s ami'or 7::en eg* il*en c7d+lába
4t'<z<l, gondold ;7gig, ?og* amit 7::en mondasz, gondolsz 7s 7rzel, 'í;ánatos-e az általad !estett
o:timális '7: szem:ontjáb(l. @+dod: sza;aid, gondolataid 7s 7rz7seid ala'ítjá' ;al(ságodatB
2a az ember a 'ed;ez&tlen :illanato'ban besz7d, gondol'odás 7s 7rz7s '<zben n7?án*szor
rajta'a:ja magát, el&sz<r is nem !og t<bb7 csodál'ozni az &t jelenleg '<r4l;e;& ;al(ságon.
>ásodszor :edig 7::en ez az 7bred7s :illanata.
Al'ezdesz t+datosan al'otni 7s rendelni. V7ge a m7l* al;ásna'B Az 7ber 7s az al;( ember '<z<tt
az az eg*etlen '4l<nbs7g, ?og* az eg*i' t+datosan ala'ítja saját ;al(ságát, a mási' t+dattalan+l.
)A> ala'ítani ;iszont nem t+dod.
3,smerd meg <nmagad5, mondja a del:?i j(slat. 2a to;ább gondolod: 3M<ntsd el, 'i!7lemi!7le
a'arsz lenniB5 2iszen abban a :illanatban, ami'or ;alamit !elismere', már nem ;ag*o' t<bb7 a
!ogl*a. M<nt?ete' ;alami Cjr(l. Gjra eld<nt?etem, mil*en ember szeretn7' lenni, s ?og*an a'aro'
7lni.
22$
.* 5ság a t5lv*lágon -
l"tez*k egyáltalán-
)7?án* ?alál +táni 7lm7n* j( bizon*ít7'a anna' - már ?a nem tartj+' &'et cs+:án ?ajmereszt&
mes7'ne' -, ?og* odaát, a mási' oldalon +g*anCg* menne' a dolgo', mint itt. <;et'ezz7' n7?án*
id7zet +lisabeth !übler'(oss eg*i' '<n*;7b&l. @alán to;ábbi adal7'o''al szolgálna' a
3csomag'4ld& szolgálat5 mibenl7t7r&l. A tisztelt Ol;as( al'osson r(la '7:et magána':
3@erm7szetemn7l !og;a sz'e:ti'+s ?itetlen'ed& ;ag*o', 7s ezzel m7g en*?7n !ogalmaztam. Ug*
aztán nem is 7rde'elt, ?og* le?ets7ges-e 7let a ?alál +tán. Wm bizon*os, g*a'ran megism7tl&d&
meg!ig*el7se' arra '7sztette', ?og* e :robl7ma !el7 !ord+lja'.5
4bler-Doss asszon* !ig*elm7t a ?alál +táni 7let t7májára azo'na' a betege'ne' az 7lm7n*ei
'eltett7' !el, a'i'et már $0 :erce ?alottna' n*il;ánította', ám ez+tán m7gis 7letjelt adta' mag+'r(l.
Aze' az embere' 3?alál+'8 ideje alatt nem csa' a '<r4l<tt4' !ol*t besz7lget7s minden eg*es sza;át
?allottá' tisztán 7s 7rt?et&en, ?anem a jelenle;&' gondolataiban is t+dta' ol;asni, mi t<bb, minderr&l
'7s&bb be is számolta'.
Az el'<;et'ez& 7;e'ben 4bler-Doss asszon* '+tatásai els&sorban a 3bizon*ít( erejű esete'5
tan+lmán*ozására irán*+lta'.
) vakok újra látnak
-o' ;a'ot is '7rdezett ?alál'<zeli 7lm7n*ei'r&l. >int minden'i, &' is láttá', ?og* testen 'í;4li
álla:ot+'ban !<ldi test4' !elett lebegne', s a legnag*obb n*+galommal !ig*eli' az 3alant5 zajl(
esem7n*e'et. Az 7rde'es az, ?og* eze' a ;a'o' ebben a :illanatban ;isszan*ert7' látás+'at, s '7s&bb
m7g a jelenle;&' n*a''end&ine' mintázatár(l, :+l(;erei' szín7r&l is r7szletesen be t+dta' számolni.
@o;ábbi 7rde'es mozzanat, ?og* a ?aldo'l(' a test4'b&l ;al( 'il7:7s során rá7bredne' az
&'et '<r4l;e;& testetlen l7n*e' jelenl7t7re, s '<zt4' igen g*a'ran el?alt ro'onai'ra b+''anna'.
Vag*is sen'i, az 7g;ilágon sen'i nem ?al?at meg magán*osan, m7g a ;ilágűr magán*ában eg*ed4l
lebeg& űr?aj(s sem Nezt '7reti' !elol;asni a nag*ina' isB - már :ersze, ?a a'arja... de a nag*mamá' 7s
nag*:a:á' t<bbn*ire a'arjá'O.
A szCr(:r(ba-szerű ;izsgálat 7rde'7ben Alisabet? 4bler-Doss azo'on a ?7t;7g7'en, ami'or
'imondottan 'iránd+l(id& ;olt, elment a g*erme''
,
ini'á'ra, 7s 3;árta5 a ?7t;7gi 'iránd+láson
szerencs7tlen4l járt családo'at. Aztán a balesetet szen;edett g*erme' ág*a mell7 4lt. D<;iddel a ?alál
beállta el&tt g*a'ran !ig*elte meg rajt+' azt a b7'7s 4nne:7l*ess7get, amel* mindig ;alamel* jelent&s
7szlel7s ?írn<'e. A''or meg'7rdezte a g*erme'e'et, ?og* '7sze' 7s '7:ese'-e megosztani ;ele
:illanatn*i 7lm7n*ei'et. A g*erme'e' :edig :7ldá+l íg* !elelte':
>inden rendben. An*+ 7s E7ter már ;árna' rámB5 Azt, ?og* az 7desan*a már a baleset ?el*szín7n
7let7t ;esztette, 4bler-Doss asszon* is t+dta, de a !i;7r, E7ter, a''or m7g eg* mási'
g*erme''lini'án !e'4dt. >áris j<tt azonban arr(l a 'lini'ár(l a ?í;ás, ?og* a 'is E7ter neg*ed (rá;al
azel&tt szint7n meg?alt. A g*erme' ezt már 4bler-Doss asszon*nál is ?amarabb t+dta.
Ag* mási' :7ldában eg* elgázolt indián n&t az 1### 'm-re 7l& a:ja 3id7zett m7g5. >int 4bler-
Doss asszon* '7s&bb megt+dta, az a:a eg* (rá;al azel&tt 'a:ott szí;in!ar't+st, amel*r&l :ersze
leán*a a legjobb a'arattal sem szerez?etett t+domást.
Aze'et 7s m7g so'-so' ;ilágos :7ldát id7z !el 4bler-Doss asszon* az 3Aber den ,od und das
9eben danach4 B) ?alálr(l 7s az azt '<;et& 7letr&lO című '<n*;7ben.
26$
„1T telefonáln* /aza$$$"
A '<;et'ez& g*a'orlat ezoteri'+s '<r<'ben megle?et&sen elterjedt. Azo'na' írom le, a'i'
Alisabet? 4bler-Doss gondolatai;al szembes4l;e, ;ag* mondj+' eg* eredm7n*es 'anál?ajlítást
'<;et&en szeretn7ne' 'a:csolatba 'er4lni a !át*ol m<g<tti 3tCloldallal5. A 3bűnjele'5 eg*re in'ább
arra ;allana', ?og* ;alami ;an odaát. Jsí:j4' ?át n*a'on a meg!og?atatlantB
Van, a'in7l a '<;et'ez&'ben leírt g*a'orlat megle:& eredm7n*e'?ez ;ezet, amel*e' messze
meg?asadjá' a g*a'orlat :+szta ol;asása'or al'otott el'7:zel7sein'et. Ag* :r(ba nem árt, s talán te is
azo' '<z7 tartozol, a'i'ne' si'er4l !el;enni4' a 'a:csolatot a mási' oldallal.
A racionalistá' ;ag* 'a:csoljá' 'i az 7rtelm4'et, s ?ag*at'ozzana' g*erme'i '7:zelet4're, ;ag*
?ag*já' abba a g*a'orlatot. A megrendel7se' tec?ni'ája a''or is mű'<di'Y ?a eg* il*en g*a'orlatt(l
leg!eljebb csa' 7gne' áll a ?ajad. -z(;al ne za;artasd magad. Hogod ;an saját boldogságod?oz, 7s a
!el7 ;ezet& eg*7ni Ct?oz.
2+n*d be a szemed, 7s '7:zeld el, ?og* eg* b7'7t 7s tágasságot s+gall( táj ;esz '<r4l. Az le?et eg*
?eg*csCcs is, amel*en áll;a látod az eg7sz ;id7'et. Me le?et eg* tenger:arti strand is, a?onnan a
messzes7g7t !4r'7szed. 7:zeld el a n*+galmat 7s a b7'7t, míg abszolCt ;7dett, j( 7rz7sed nem
támad. Asetleg '7:zeld magad Cjra eg* r7gi szit+áci(ba, amel*ben ;ala?a '4l<n<sen n*+godtna' 7s
;7dettne' 7rezted magad.
2a elárad benned ez az 7rz7s, 7s t7n*leg j( 7rzed magad, a''or '7:zelj el eg* '<d!át*lat a
messzes7gben, '<zted 7s a szellemi ;ilág '<z<tt. Me el'7:zel?etsz eg* s<t7t !4gg<n*t is. Válaszd azt,
amel*i' '<nn*ebben megjeleni' el&tted.
Aztán látod, amint a !át*ol - mindeg*, ?og* '<d<s ;ag* s<t7t - lassan '<zeledi' !el7d, 7s <r4lsz
ne'i. 7:zeld el, ?og* lel'ed ott?ona '<zelít ?ozzád. 2a nem t+dod el'7:zelni, már rendel?eted is
magadna' a segíts7get, ;ag* eg* ol*an '7:et, amel* számodra jobban meg!elel. Amit 'í;ánsz, anna'
j<nnie is 'ell.
2a a !át*ol már '<zel ;an ?ozzád, !ogd meg, 7s g*orsan, ?atározottan, ;ag* lassan, 7l;ezettel -
saját tem:erament+mod szerint - n*Cjtsd a 'ezed 4d;<zl7s'7::en szellemi ;ezet&dne' a mási'
oldalra. Azt te?eted !izi'ailag is, ;ag* el'7:zel?eted szellemileg. @artsd n*Cjt;a a 'ezed 7s ;árj.
)7?án* :illanat mCltán t<rt7ni' ;alami - de minden'in7l más. Van, a'ire ol*an er&s 7rz7se'
t<rne', ?og* sír;a !a'ad. Ol*an ez, mint?a azt ?itted ;olna, ?og* eg*ed4l ;ag* az 7letben, 7s
eg*szerre meg7rzed, ?og* l7n*e' ;eszne' '<r4l, ol*an l7n*e', a'i' so''al '<zelebb állna' ?ozzád,
7s so''al 'ed;esebbe', mint bár'i, a'it eddig ismert7l. Vag*is rá 'ell 7bredned, ?og* minden
:illanatban a leg'ed;esebb barátaid ;eszne' '<r4l. >ár csa' 'omm+ni'álni '7ne ;ala?og*an ;el4'.
>ásna' bizseregni 'ezdene' az +jjai, ;ag* a 'eze lesz meleg. Vag* ;alami 7g7szen más t<rt7ni'.
)e bánd, ?a megle:&dsz. >in7l g*erme'ibben m7sz bele a ját7'ba, annál si'eresebb lesz a
g*a'orlatod.
Al;7gez?eted ezt a g*a'orlatot na:onta is, de csa' n7?án* :erc erej7ig. 2iszen min7l g<rcs<sebben
?ajszolod az izgalmasan Cj 7rz7se'et, annál 'e;7sb7 7red +tol &'et.
2#$
%tletek m*nden na(ra
<;et'ezz7' eg* lista: <tlete', tanácso' 7s b<lcs mondáso' ;ag* r<;id be'ezd7se', r7szben :edig
a szellemi t+dás, szellemi t<r;7n*e', a sors t<r;7n*eine' r<;id t<red7'ei, tar'án !űszerez;e. >inden
na:ra ajánlotta' eml7'eztet&4l, s a t+dás ele;ens7g7ne' meg&rz7s74l.
Azt a '<n*;et a'ár az ág*ad mellett is tart?atod, 7s ami'or 'ed;ed ;an, 'in*itod enn7l a !ejezetn7l,
7s ol;asgatsz bel&le, miel&tt elalszol - ;ag* !el'elsz. A?og* a'arod.
2a 7let4n'et t+datosan a'arj+' ala'ítani, s megrendel7sein' teljesít7s7t sem a'arj+' átal+dni ;ag*
elereszteni a !4l4n' mellett, nem árt, ?a t+datosa' is marad+n'. Az7rt állítottam <ssze ezt a színes
eg*;eleget. A t+dás, igazságod t+data 7s a mindig jelen le;& 7s megmarad( bizalom ele;ens7g7ne'
meg&rz7s77rt, a benned sz+nn*ad( ;ag* 7bredez& g*<n*<rű, az 7letet szeret& l7n*7rt, mel* jele ;an,
a'ár, látod &t, a'ár nem.
Aml7'eztet&4l: a '+tatáso' 'im+tattá', ?og* ellaz+lt álla:otban '7:telens7g negatí;an gon-
dol'odni. Fs: eg*etlen 'isbaba sem j<n idegesen, !<l7n*esen ;ag* 'isebbrendűs7gi 'om:leP+ssal a
;ilágra. @erm7szetes álla:otod az <r<m, a szeretet 7s a teljes b&s7g. >inden eg*7b mű;i 7s t7;es.
Ume: az <tlete' minden na:ra, a leg'4l<n!7l7bb szerz&' tollaib(l. Qesz, amel*i' '<zelebb áll
?ozzád, lesz, amel*i' nem. 9r4lj azo'na', amel*e' ?ozzád sz(lna'B
2a megtan+lod szeretni a :o'lot, a menn*országban találod magad.
A ?alál o:ti'ai csal(dás.
B)lbert +insteinC
>indig ol*an 7lm7n*ein' 7s 7szlel7sein'
;anna', amel*e' meg!elelne' rezg7si
sí'+n'na'.
>indaddig nem !ogsz t+dni !el4lemel'edni
az adott rezg7si sí'odon, míg meg nem
szereted jelenlegi álla:otodat.
>indeg*, mil*en szellemi álla:otban leledzel
7::en, a ;álasztásod mindig +g*anaz:
'iterjeszted Nt<bb szeretettelO ;ag* <ssz7bb
?Czod Nt<bb ?araggal, +tálattal, !7lelemmel,
d4?;elO 7szlel7seid ?atárait.-Me onnan 'ell
'iind+lnod, a?ol 7::en állsz.
>indent, ami a %<ld<n t<rt7ni', rezg7si sí'o'
ezrein le?et át7lni, a leg<r;endetesebbt&l
a legtragi'+sabbig.
>inden ta:asztalat ele;e benned 7l. Bármi'or ?ozzáj+' !7r?etsz, a'ár ebben a :illanatban is,
eg*szerűen azáltal, ?og* ;ag*. Me nem ol*an s4rg&s...
Az 7szlel7s ?atáraina' átt<r7se +tán mindig az
el+tasítás mási', Cjabb !ormájára b+''an+n'
mag+n'ban, a '<;et'ez&re, amit meg 'ell
tan+ln+n' szeretni. Wm min7l magasabbra
j+t+n', annál '<nn*ebben meg*.
-zabad, <náll( l7n* ;ag*. )incs az a mási'
7l&l7n* ;ag* cso:ort, amel* rezg7si sí'odat
be!ol*ásol?atná.
Jsa' a''or lesz az az 7rz7sed, ?og* a'aratod
ellen7re '7n*szerítene' ;ag* mani:+lálna',
?a <sszesűrűs<dsz, ?a 7szlel7sed ?atárait
leszű'íted.
A meg;ilágosodás !ol*amata
!o'ozza más l7n*e' iránti meg7rt7s4n'et,
míg ;7g4l mindent l4'tet& '<lcs<n?atásna' lát+n'.
2a t+dj+', ?og* a b+taság mindig benn4n'
rejli', szabadon r7szesít?etj4' el&n*ben
a belátást.
>int minden eg*7bben, a szeP+alitásban is
mindig ann*i 7lm7n*ben lesz r7sz4n',
amenn*ire átadj+' mag+n'at a mási'
szeretetteljes be!ogadásána'.
Amit máso't(l sajnálsz, azt magadt(l ;onod el.
2a azt mondod, ?og* a'i nem 7rdemli meg,
az ne is 'a:jon segíts7get, att(l m7g az, a'ire
gondoltál, nem !ogja za;artatni magát, rád
;iszont ez lesz 7r;7n*es.
Az 7let csodálatos :aradoPon: min7l tágabbra
n*itod t+datodat, annál 'e;esebb 'ellemetlen
esem7n* er&sza'olja rád magát.
-zeretete magamban azt is, ?og* g*űl<l<'.
-zeress mindent ol*anna', amil*en.
Amel?etsz rezg7si sí'odon, ?a t<bb szeretetet
7rzel. ezdd azzal, ?og* megszereted negatí;
7rz7seidet, +nalmadat, bCs'omorságodat
7s '7t'ed7sedet.
Az emberi test F)-t+datána' lenni eg* 'icsit
ol*an, mint eg* nag*;áros :olgármester7ne'
lenni.
Amine' nincs ?el*e a t+datodban, az 'i;onja
magát az ellen&rz7sed al(l.
A negatí; gondolato''al szembeni ellenállásod
az, amel* t+datosan ;ag* sem, de
mani!esztál(di' 7letedben. 2a ;ona'odsz
!elismerni, ?og* l7tezne' a+t(', a''or az a+t('
!ogna' ellened t<rni, de nem az7rt, mert bűn<s
;ag* ne+roti'+s lenn7l, ?anem eg*szerűen
az7rt, mert nem !ig*elsz az a+t('ra. )em
;eszed 7szre, ami'or !el7d robogna'.
A t7rsí'o'on teljes stabilitás +ral'odi', mert
minden ;iszon* ann*iban stabil, amenn*iben
a benne r7szt;e;& l7n*e' is +g*anol*an
'iterjed7sűe'. 2a ol*an l7n*e''el 'er4l4n'
'a:csolatba, a'i'ne' rezg7se magasabb ;ag*
alacson*abb, mint a saját+n', máris, labilisna'
7s bizon*talanna' 7rezz4' mag+n'at.
>inden, ami !7lelmet :lántál bel7d, eg* Cjabb
+talás a meg;ilágosodásra:
2a ;ala'i nem 7rt eg*et ;eled, az nem
szem7l*es s7rt7s, ?anem az illet& !ájdalmaina'
m7rc7je.
Eont azo' az embere', a'i'et ;+lgárisna',
!el;ilágos+latlanna', ostobána', le?etetlenne'
7s &r4ltne' tart+n', 7::en eze'
a bel7:&jeg*ein' a Earadicsomba, mert
megtan+lj+' &'et 7s a ?ozzáj+' !űz&d&
7rz7sein'et szeretni.
>in7l in'ább g*űl<l<d a gonoszt, annál t<bb
g*űl<letes gonoszság j+t osztál*r7szed4l.
Ami'or ;alami nem tetszi', '7rdezd meg: 3>i
'eresni;al(m ;ag* eg* ol*an t+dati sí'on, a?ol
il*esmi is a ;al(ság r7sze le?et=5
>inden7rt, amit csa' teszel, szeresd magadat.
-emmi sincs, amit m7g meg '7ne tenned,
miel&tt meg;ilágosodsz.
>a semmit sem a'aro' megít7lni.
Az a :illanat az eg*etlen l7tez& id&.
Hobb eg* ici:ici !7n*t g*Cjtani, mint az
általános s<t7ts7g miatt 'eseregni.
A mClt - elmClt, már nem 7rint?et engem.
6*a'ran el&!ord+l, ?og* ami a morál
7s a 'on;enci(' 7rtelm7ben j(, az az 7let
t<r;7n*ei 7s saját 7leted szem:ontjáb(l rossz.
Anna', a'i tisztában ;an sza;ai ?atalmá;al,
7s '<;eti int+íci(ját, semmi sem le?etetlen.
@+dja, ?og* minden ig7n*7r&l gondos'odna',
7s ?og* 'iejtett sza;a ezt a gondos'odást
szabadítja !el. >ondd 'i ig7n*edet, 7s ne t7g*
semmit, míg eg* bizon*os s+gallatot nem
'a:sz. A ;álasz int+íci( !ormájában 7r'ezi',
;ag*is eg* s+gallattal, eg* ;7letlen4l el?angz(
megjeg*z7ssel, eg* '<n*; eg*i' sza;á;al ;ag*
;alami ?asonl(;al.
)em az an*ag az igazi ;al(ság, ?anem
a rezg7s, az energia. Azt alátámasztjá'
a !izi'+so', '4l<n<sen az atom!izi'+so'
'+tatásai is.
Ag* j7gcsa:, mel* a ?&s7gt&l :árá;á ;áli',
t<bb7 nem lát?at(, m7gis ott ;an. 2a eg*
emberne' si'er4l jelent&sen emelnieT <nn<n
rezg7s7n, logi'+san el 'ell j<nnie anna'
a :illanatna', ami'or lát?atatlanná ;áli'.
2og*an n<;eled a rezg7sedet= )ag*on
eg*szerűen: !7lelem ?el*ett a szeretetre
gondolsz. Anne' a testre g*a'orolt ?atása igen
so'!7le le?et, ?iszen a rezg7s 7::en ;áltoz(ban
;an. 2a azt gondolod, ?og* a ;ilág eg*
siralom;<lg*, a''or m7l*ebbre s4ll*eszted
magad. 2a azt gondolod, ?og* az 7let
<r<m4nne:, a''or magasabbra emeled
magad, 7s eg*re t<bb al'almad lesz az <r<mre,
mert a rezonancia t<r;7n*e szerint az 7letben
is más embere''el 7s ?el*zete''el talál'ozol.
2a ezzel tisztában ;ag*, !el 'ell tenned
a '<;et'ez& '7rd7st: 3i az a ?4l*e, a'i rossz
;ilágot gondol 'i magána'==8
Vanna', a'i'ne' az a ;7lem7n*4', ?og*
bizon*os :robl7má'Z'on!li't+so'
megold?atatlano'. 7t o'b(l is igaz+' ;an:
el&sz<r is, mert a ;ilág ol*an, amil*enne'
?issz4'Y másodszor :edig, mert so' :robl7ma
t7n*leg nem old?at( meg a szo'ásos
gondol'odással.
>in7l er&teljesebbe' a gondolataid, annál
nag*obb az es7l*e, ?og* meg;al(s+lna'.
Ar&teljesebb7 ;álna' a gondolataid, ?a
'<nn*edebben 7s nag*obb bizalommal
gondolod &'et. Az er&l'<d7s 7s a tCl er&s
el;árás minden erej4'et elrabolja.
A ?asonl( gondolato'na' ?asonl( rezg7sei'
;anna', ez7rt <sszetartana'. 7:zelj el eg*
;állalatot ezer al'almazottal, a'i' mindann*ian
el7gedetlen'edne' 7s zCgol(dna'. Az
igazgat(ság csinál?at, amit a'ar, amenn*iben
az al'almazotta' z<me negatí;an gondol'odi',
semmi es7l*e. Ag* ;állal'ozást ;al(ban si'erre
;ag* '+darcra 3gondol?at+n'8. Gg*?og* tedd
!el magadna' 'omol*an a '7rd7st: mil*en
energiát termelsz reggelt&l estig=B
Amit gondolsz, az ;issza?at rád. Az zseniális,
7s - a szabad a'arattal eg*4tt - a ;ilágeg*etem
legnag*obb igazsága. @eg*4' !el, ?og*
'ritizálsz N;ag* megsz(lszO eg* embert.
A t<r;7n* nem azt jelenti, ?og* az az ember is
'ritizálni !og t7ged, ?anem aztY ?og*
;ala?onnan majd ;issza?atna' rád
+g*anebben a min&s7gben a gondolataid.
2a ;ala'i megsz(l ;ag* megcsal t7ged, mi
t<rt7ni'= Viselnie 'ell - nem ne'edB -
gondolatai 7s tettei '<;et'ezm7n*7t. 6ondolj
csa' bele, mil*en gazdaságos: a 'is+jjadat sem
'ell mozdítanod, ?og* bosszCt állj rajtaB
A legjobb, amit magaddal te?etsz, ?a j(t
'í;ánsz máso'na'. 7:zeld csa' el, ?a az
embere' z<me tisztában lenne ezzelB Az azt
jelenten7, ?og* minden :robl7mán' eg*
csa:ásra megold(dna.
2a ;ala'i ?ibázi', nem az a baj, ?og* ?ibázott.
2ibázni normális, emberi dolog. A baj az,
?og* a'i' a ?ibát látjá', 7s ellensCl*ozni
t+dná', ;ona'odna' megtenni azt. A?el*ett
el7gedetlen'edne', ;7gt7re is jog+'ban áll.
>in7l t<bb emberne' n7zed el, ?a ?ibázi',
7s <r<mmel segítesz rajt+', annál t<bb ?ibát
n7z?etsz el magadna' is, 7s ne'ed is
+g*anol*an <r<mmel 7s magát(l 7rtet&d&en,
'ritizálás n7l'4l segítene' majd. 6*a'ran nem
is +g*anaz az ember, a'ine' 'orábban te
segített7l - de ;ala?onnan j<nni !og a segíts7g.
>7g eg* !+rcsaság: ?a ol*an ;ala'it 'ritizál+n',
a'i maga is 'ritizál, a rea'ci( to;ább tart,
mint?a ol*an ;ala'it 'ritizálnán', a'i maga
nem 'ritizál. Abben az esetben az el?árítás
so''al g*orsabb. >in7l in'ább ragasz'odi'
;ala'i az an*ag?oz, annál lassabban j<n
a rea'ci(, esetleg eg* betegs7g !ormájában.
2a gondolatodat azonnal szeretett7 t+dod
ala'ítani, m7g a legrosszabb gondolato' sem
;e?etne' el t&led semmit. A szeretetne'
bármel* más gondolatnál er&sebb rezg7se ;an.
2a a j(l7tre 'oncentrál+n', a''or a j(l7t
n<;e'szi'. 2a az eg7szs7gre ;ag* a b7'7re
'oncentrál+n', a''or eze' n<;e'szene'.
@e mire szo'tál 'oncenrálni===
2a nem ;ag* ?ajland( !elel&ss7get ;állalni
minden7rt, de t7n*leg minden7rt,
ami az 7letedben t<rt7ni', a''or sosem !ogsz
el&r7bb j+tni.
A VA) álla:otána' el!ogadása Nm7g ?a 'ellemetlen isO azt jelenti, ?og* ?ag*j+'
t<rt7nni - 7s a''or ;alami megle:& dolog '<;et'ezi': a VA) álla:ota meg;áltozi'.
Az elenged7s a g*enges7g ellent7te: a'ti;álja
a minden emberben megbC;( el'7:zel?etetlen
intelligenciát.
A t+dattalan er&' 3megcsa:olásána'5
strat7giája:
- a VA) álla:otána' el!ogadása Ncsa' a j<;&re
;ag* be!ol*ással, leg*en az a'ár eg*
másod:erc mCl;a, de a VA)-ra so?asem
leszelO,
- semmi ít7l'ez7s,
- ne gondolj a c7l?oz ;ezet& Ctra,
- ne ?arcolj a VA) 7s a AQQ ellen,
- ne 'oncentrálj a c7lra Na 'oncentráci( azt
jelenti, ?og* minden mást 'ire'esztesz, íg* az a
;esz7l* !en*eget, ?og* nem ?allod meg azt
a 'icsin* 7s '<nn*ed im:+lz+st, mel* c7lba
segíteneO,
- ne '7tel'edj c7lod el7r7s7ben.
Amit 'ibocsáto' magamb(l, az ;isszat7r
?ozzám. Azo' az embere' 7s ?el*zete',
mel*e''el talál'ozom, saját bels& tartásom
t4'<r'7:ei Nmint a '+t*a a @4'r<' @erm7benO.
B7'7re ;ag* 'on!li't+sra ;ág*om= >ostani
'omm+ni'áci(m szeretetteljes máso''al
7s magammal szemben=
Al7gedett ;ag*o' mindazzal, amit a mai na:on
gondoltam 7s mondtam= A szeretet ;ag*
a !7lelem sza;ai 7s gondolatai ;olta'=
)em amiatt izgatom magam, amit 7n
?el*ezn7' el&t7rbe. >eg:r(bálom azt ?inni,
?og* amiatt izgatom magam, amit máso'
teszne' ;ag* mondana', ;ag* ol*an
?el*zete'en, amel*e'ne' 'iszolgáltat;a 7rzem
magam. 2aragot, d4?<t, irig*s7get,
le?angoltságot ;ag* !r+sztráci(t 7rze'. Aze' az
7rz7se' ;all(jában a !7lelem megn*il;án+lásai.
Ag*etlen le?ets7ges ;álasztásom ;an: !7lelem
;ag* szeretet. >in7l in'ább a szeretetet
;álasztom, annál in'ább eltűnne' a !7lelme' 7s
a negatí; 7rz7se'. 2a '7:telen ;ag*o' szeretni
az Ct menti '<;e'et 7s a mocsári ;arang*o'at,
a''or jobb, ?a sosem ;ágo' ne'i a ;ilágna',
s minden +nalmasna' !og tűnni. A szeretet
sz7::7 7s izgalmassá ;arázsolja az embere'et
7s a dolgo'at. A !7lelem +nalmassá, ter?ess7
;ag* za;ar(;á teszi &'et. Aml7'ezz a
;álasztásodra: !7lelem ;ag* szeretet. 3B7'7m
csa' bel&lem !a'ad?at, más?onnan nem
j<?et.5
-zeretni ann*i, mint boldogna' lenni.
Az energia a !ig*elmet '<;eti. %ig*elj a sz7:re,
7s az el'ezd terjedni. %ig*elj azo'ra
a ?el*zete're, amel*e'ben ;alami '4l<n<sen
j(l 7s '<nn*ed7n si'er4lt, s azo' el'ezdene'
so'asodni. ,smerd !el 7s !ig*elj arra, ?a ;alami
megadati' ne'ed. Vajat a'artál, s máris el7d
tett7'. Jseng a tele!on, 7s te t+dod, 'i ?í;, m7g
miel&tt !el;enn7d. 9r;endezz, 7s ismerd !el -
a''or aztán minden sí'on eg*re t<bbsz<r 7s
g*a'rabban íg* t<rt7ni' majd.
>inden, amit sza;a''al ;ag* tette''el
'ibocsát+n' mag+n'b(l, ;isszat7r ?ozzán'.
Azt 'a:j+', amit adt+n'.
2a t+d+n' an7l'4l 'í;ánni, ?og* agg(dnán' miatta, minden 'í;ánság+n' azonnal teljes4l.
A !7lelem csa' a ?it !ordítottja: il*en'or nem
a j(ban ?isz4n', ?anem a rosszban.
>indig ;an ;el4n' eg* ?allgatag ?allgat(:
a t+datalattin'.
A'i nem ismeri a 'imondott sz( ?atalmát,
lemarad.
%el 'ell '7sz4ln4n' arra, amit '7rt4n', m7g ?a a legcse'7l*ebb jele sincs eg*el&re 'ilátásban.
A ;ilágeg*etemne' nincs sz4's7ge id&re,
7s sosincs tCl '7s&.
)e t7to;ázz segíts7get '7rni a barátodt(l, ?a
Cg* 7rzed, meginogtál. )7?a '<nn*ebb ;ala'i
más ?el*ett 'í;ánn+n' ;ag* rendeln4n', mint
saját mag+n'na'. A legjobb barátod ;ag*
a szomsz7dod le?et, ?og* so''al jobban el
t+dja '7:zelni, mire ;an sz4's7ged
a j(l7ted?ez. Me '7retlen4l so?a ne rendelj
sen'ine'.
Az 7let eg*i' 7les szemű meg!ig*el&je azt mondta eg*szer, ?og* a'iben csa' eg*etlen ember
is ?isz, az nem lesz eredm7n*telen.
Az emberne' ?atalmában áll megbocsátani
a ?ibá'at, 7s ?atástalanítani azo'at.
2a az emberne' szánd7'ában áll megtenni
ol*asmit, amit&l !7l, már meg sem 'ell tennie.
Az a csele';7s n7l'4li csele';7s N;ej-;+-;ejO ol*
'e;7ss7 meg7rtett t<r;7n*e.
Amit máso'r(l mond+n', azt mag+n'r(l
mondj+', 7s amit máso'na' 'í;án+n', azt
mag+n'na' 'í;ánj+'.
Az engesztel?etetlens7g sz7les '<rben elterjedt
betegs7g. Almeszesíti az art7riá'at,
meg'em7n*íti a májat, ?ál*ogot ;on a szem
el7. Betegs7ge' ;7gtelen sora jár n*omában.
2a ;iszont szeretet 7s j( szánd7' la'i' benned,
'iirtod magadb(l a betegs7get. 2a ez ol*'or
le?etetlenne' tűni', rendeld m7g
a ;ilágeg*etemt&l: '7rj +tasítást, segíts7get
;ag* 7rtelmet, ?og* b7'7t 7s j(a'aratot
7rez?ess az embere' iránt. @alán el t+dod
'7:zelni, ;ag* megesett már ;eled, ?og* eg*
számodra el;isel?etetlen emberrel eg*4tt n*olc
(rán át rabos'odtál eg* szű' li!tben, 7s '<zben
elmes7lte ne'ed az eg7sz 7let7t. >it gondolsz,
eze' +tán már meg t+dnád 7rteni,
s megb7'7ln7l ;ele=
2a nem t+dsz d<nteni, rendelj ;ilágosságot.
Dendelj eg* +tasítást: mi az, ami 7::en ?el*es
a számodra. ,smerd !el az +tasítást, ami'or
meg'a:od. Bízz benne, ?og* eg*szer Cg*is
!ogsz majd t+dni d<nteni. )em leszel 7;e'ig
d<nt7s'7:telen. @e?át ;árd 'i n*+godtan
a ?el*es d<nt7st. )em d<nteni azt jelenti: most
m7g ;ársz a d<nt7ssel. Ag*általán )A>
d<nteni Cg*sem t+dsz.
A b7'e ezen a %<ld<n a j( szánd7'Ca'na'
adati' meg.
A''or mondj+', ?og* a l7le' alszi', ami'or
a t+datalatti a bűn<'ben, a betegs7gben,
a ?alálban stb. Nmel*e' mind a ?al(d(
'ed7l*re ;onat'ozna'O ;al( mindenna:os ?it
ig7zet7ben 7l. A t7bol* '7:ei a
mindenna:o'ban m+tat'ozna' meg.
>e''ora s+garC !izi'ai be!ol*ásod ;an
a ;ilágra= >enn*i;el nag*obb s+garCa'
r7m?íreid= 2og*an reagál ráj+' t+datalattid=
Alal;ás el&tt +tols('7nt r7m?íre'et ?allatsz,
;ag* b7'7t 7s <r<met :lántálsz t+datalattidba=
2a nem ;ag* +ra t+datalattidna',
más lesz Crrá !elette.
@+datalattid nem ;álogat:
'7rdez7s n7l'4l teljesít minden :arancsot.
2a 7letedet a :ozití; gondol'odás
7s szeretetteljes 7rz7se' +raljá', máso', negatí;
gondolatai sem 7r?etne' el.
2a a 'ieg*ensCl*ozatlan álla:otra nem '7l
benned 7rzelmi ;álasz, az <r<'re eltűni'
7letedb&l. Dezonancia ?ián*ában semmi sem
marad?at nálad.
6*a'ran az g*(g*ít 'i a ?ibáidb(l, ?a
máso'ban meglátod &'et. Volt eg* !7r!i, a'i
nag*on so'at ?az+dott. Me csa' addig, amíg
<ssze nem ?ozta a sorsa eg* ol*an n&;el, a'i
m7g nála is t<bbet ?az+dott. Az 'ig*(g*ította
&t a ?az+dozásb(l. Vizsgáld meg, 'ine'
a ?ibáib(l tan+ltál már, s adj 7rte ?álát.
Az ember csa' ol*an le?et, amil*enne' látja
magát, 7s csa' azt 7r?eti el, amit l7le'ben is
el7r?et&ne' lát.
2a g*erme'edet Ntársadat, barátodatO
betegne' látod 7s !7lsz, a''or megid7zed azt
N!&leg a sz4l&-g*erme' 'a:csolat igen er&s 7s
?at7'on*O. 2a g*erme'edne' ;ag*
barátodr+' j(t a'arsz tenni, lásd &t magad
el&tt boldogna' 7s eg7szs7gesne', ami'or rá
gondolsz.
4l<n<s, ?og* az ember mindig :ont azt
'a:ja, amit 'í;án, ?a szem7l*es a'aratát
!eladja, ami le?et&;7 teszi, ?og* a ;7gtelen
intelligencia mű'<dj7' általa. A !elt7tlen,
g<rcs<s a'arás 7s a tCl er&s 'í;ánságo'
gátoljá' ezt a !ol*amatot. í;ánj, aztán engedd
szabadjára. 2atározd el, ?og* 'í;ánságod
teljes4lte n7l'4l is boldog leszel. í;ánságod
íg* m7g g*orsabban teljes4l.
)em '7n*szerít?eted a '4l;ilágotY ?og*
ol*anná ;álj7', amil*en te magad nem ;ag*.
Az igazán gazdag embere' le?et&s7gei'et
rendben tartjá' - a rend az Fg els& t<r;7n*e.
Jsa' a''or ?atol?atna' bel7n' a bacil+so', ?a
+g*anol*an a ;ibráci(n', mint a bacil+so'7.
A !7lelem a bacil+so' szintje alá s4ll*eszti
az embert.
-en'i sem az ellens7ged.
-en'i sem a barátod.
>inden'i a tanít(d.
Az ember !ejl&d7s7?ez nincs sz4's7g
!ájdalomra - az a szellemi t<r;7n*e'
s7r4l7s7ne' eredm7n*e, ám Cg* tűni', 'e;7s
ember '7:es !ájdalom n7l'4l !el7bredni 3lel'i
al;ásáb(l5. -o'an t+dattalan+l !7lne' att(l,
?og* ?atalm+''al ;issza7ln7ne', ?a 3tCl j(l5
meg* sor+', esetleg 3tCl gazdago'5 ;ag* 3tCl
boldogo'5. Az nem igaz. Ag* boldog,
szeretetben 7l& ember <r<m7t máso''al is meg
a'arja osztani. A'i !7lt7'en* gazdagságára 7s
si'ereire, az att(l ;al( !7lelm7ben teszi ezt,
?og* mind'ett&t el;eszít?eti. %7lelemben 7l,nem :edig szeretetben.
2a szeretetben 7lsz, nincs az a ?atalom, amell*el ;issza7l?etn7l.
Az7rt a'adál*talan+l 'í;án?atod a %<ld
minden boldogságát. A ;al(di boldogság
+g*anis csa' a szeretetb&l !a'ad?at. 2a boldog
;ag*, az minden'ine' ?asznára ;áli'.
A lista tetsz7s szerint !ol*tat?at( bármeddig. A legjobb, ?a id&n'7nt Cjra 7s CjraTT, átol;asod &'et.
>inden na:, elal;ás el&tt eg* 7letb<lcsess7g magasan tartja a rezg7sedet. Fs min7l magasabb a
rezg7sed, annál jobba' a mani!esztáci(id 7s a ;ilágeg*etemne' címzett megrendel7seid. -o' si'ertB
4 szerzőről
Bárbel >o?r Nsz4l.: 19.$O szerz&i 'arrierj7t megel&z&en szabad !oglal'ozásC !otográ!+s'7nt,
szer'eszt&'7nt 7s gra!i'+s'7nt dolgozott. 1990-ben ?obbiszerűen 'ezdett bele az Cjságírásba.
(endeld meg a* Univer*umt?l című '<n*;e '7ziratána' másolata eleinte csa' barátai 7s ismer&sei
'<z<tt terjedt, s csa' '7s&bb jelent meg '<n*; ala'ban, s ;ált bestsellerr7.
Az+tán m7g számos mű;et írt, emellett :edig ;ideo:rod+cer'7nt te;7'en*'edett.
1990-ben 'ezdett el&adáso'at 7s tan!ol*amo'at tartani. "##1 ;7g7n adott 7letet i'erg*erme'eine'.
Az(ta rit'ábban l7: a n*il;ánosság el7.
@o;ább t+dni;al(' a [[[.baerbelmo?r.de [eb-oldalon ol;as?at(' Bárbelr&l.
B,OA)AD6A@,J !D,%
T*sztelt 7rdeklődő!
A Bioenergetic it. 'iad;án*ai;al, illet;e az általa !orgalmazott term7'e''el immár tíz 7;e áll az
eg7szs7ges testi-lei'i 7letm(d szolgálatában. J7g4n' ?árom term7'cso:orttal !oglal'ozi':
'<n*;e''el, @arot 'árt*á;al, illet;e JM-lemeze''el. @<bb mint száz<t;en '<n*;címb&l ;álogat?at az
eg7szs7gmeg&rz7s, az )QE-a ?at7'on* 'omm+ni'áci( t+domán*a , az asztrol(gia, illet;e a @arot
iránt 7rde'l&d& ol;as(.
#/hány c1m a* álland?an b2vül2 k1nálatb?l
Ag7szs7gmeg&rz7s: Asztrol(gia:
,-k/letes látás s*emüveg n/lkül ) "árka"csolat $orgat?k-nyve
Helyes tá"lálko*ás a meg$elel2 id2"ont' )s*trol?gia& "s*ichol?gia /s a n/gy havi elem
) gy?gy1t? ,ao Symbolon
y?gy1t? illatok ' )romaterá"ia !ulcss*avak a* as*trol?giáho* Erána'"s*ichoterá"ia )
bolyg?k s*imbolikája
)QE: @arot:
#9E' tr/nereknek Mongol'!1nai J?sk-nyv
#9E ' Meggy2*/stechnika ,arot k/*ik-nyv
!/nyelmes tanulás #9E'vel ,arot a l/lek tükre
#9E k/*ik-nyv ,arot& a H2s tuja
NJ7g4n' t<bb mint 1"# !7le, mű;7szi 'i;itelű @arot 'árt*a 'izár(lagos mag*arországi !orgalmaz(ja
is eg*ben.O
A Bioenergetic !t. ?árom lemez'iad(, a n7met -att;a, az angol )e[ ^orld >+sic 7s a ?olland
Orcade JM-lemezeit !orgalmazza. A )e[ ^orld >+sic 'iad;án*o' teljes ;álaszt7'ána' 'izár(lagos
terjeszt&je >ag*arországon. A -att;a 'iad( a 'elta, az indián 7s a 'eleti ?ag*omán*o'b(l ;álogat, a
)e[ ^orld >+sic relaPáci(s, atmosz!7rateremt&, ins:iráci(s 7s '4l<nb<z& ;ilágzenei csemeg7',
azOrcade meditáci(i 7s relaPáci(s zen7' sz7les ;álaszt7'át 'ínálja.
iad;án*ain'r(l '7rje ing*enes 'atal(g+sain'at. Dendel7s!el;7tel, illet;e to;ábbi in!ormáci(:
Bioenergetic !t.
11"1 B+da:est, -;ájci Ct 1/.
tel.Z!aP: N#. 1O /9$-".8"
e-mail: in!oNabbioenergetic.?+
?tt::ZZ[[[.?iocnergetic.?+
Fletm(d
Adel?eid O?lig: Q+na-j(ga
Ag*re t<bb ol*an asszon* ;an, a'ine' szer;i eg7szs7ge ellen7re sem teljes4l g*erme' +táni ;ág*a.
A Q+na-j(ga si'ert íg7r az o;+láci( ser'ent7s7ben, er&síti a term7'en*s7get 7s a medenc7t. Qe?et&;7
teszi a n&' számára, ?og* a testen 'ereszt4l d<nt?essene': adjana'-e 7letet, a;ag* sem.
Wra: 98# %t
Jarla 6alli: %iatalit( j(ga
A j(gal7gz7se' 7s ászaná' 'ell& m7rt7'ű g*a'orlása a ;itális 7r&' %o'ozása r7;7n nemcsa'
7let4n'et ?osszabbítja meg, ?anem m+n'a'7:ess7g4n'et, 'itartás+n'at, test4n' !rissess7g7t is.
6od!re* Me;ere+P: 10 :erc j(ga
<n*;4n'ben ?at ol*an 10 :erces g*a'orlatsort m+tat+n' be, amel* eg*szerű, '<nn*en tan+l?at(,
ráadás+l ?at7'on* 7s biztonságos. Aze'et a g*a'orlato'at edzetts7gi álla:ott(l 7s j(gaismerett&l
!4ggetlen4l bár'i el;7gez?eti H( szí;;el ajánlj+' azo'na', a'i'ne' !elg*ors+lt 7let;itel4' miatt 'e;7s
idej4' j+t <nmag+'ra.
Wra: 1"0# %t
6od!re* Me;ere+P: A j(ga ala:jai
6od!re* Me;erc+P j(gamester, a =inamikus j?ga& a 7F
"ercj?ga
7s a hadra j?ga si'er'<n*;e' szerz&je
megismerteti a 'ezd&'et a j(ga elm7let7;el, test?el*zetei;el 7s g*a'orlatai;al. A r+galmasság, az er&
7s az áll('7:ess7g azonban csa' a joga !elszíni ?atásána' számít, igazi c7lja az emberi szí; bels&
term7szet7ne': a ?atártalan 7s a !elt7tel n7l'4li szeretetne' a !eltárása. A j(ga esz'<zt ad 7s ;ág*at
7breszt arra, ?og* teljes 7letet 7lj4n'.
Wra: 1111 %t.
Hesse @sao: @ai c?i szű' t7rben
@sao t<bb ismert tai c?i stíl+s?(l <t;<zi eg*s7ges eg7ssz7 a 'is ?el*ig7n*ű tai c?i rendszer7t. A
g*a'orlato' leírását !7n*'7:e' eg7szíti' 'i, 7s (ram+tat( segíti az irán*o' :ontos 'ijel<l7s7t. A
'<n*; n/gy& eg*mást(l !4ggetlen g*a'orlatsorra tagol(di', amel* le?et&;7 teszi, ?og* a '4l<nb<z&
szinten áll( tan+l(' - 'ezd&' 7s ?alad(' - eg*aránt ?aszonnal !orgat?assá'.
Wra: 19## %t
Mr. >+ngtang _+-Mr. Berend D(bert: A J?i +ng ;ilága 1-". '<tet
A szerz&' eg* &si 'ínai eg7szs7gmeg&rz& m(dszert m+tatna' ?e. A J?i +ng g*a'orlato'
!o'ozzá' a testi 7s szellemi energiát, oldjá' a stresszt, ;italitást 7s o:timista 7letszeml7letet adna'. A
'<n*; segíts7g7;el az ol;as( elsajátít?atja, ?og*an g*űjt?et& 7s irán*ít?atta az energia, ?og*an le?et
eze'et az er&'et a mag+n' 7s az eg7szs7g4n' szolgálatába állítani.
A '7t '<tet ára: /"## %t.
FQA@>\M
Ero!. Mr. Ea+l @?ole*-aleb Itec?t: Al'ot( álom
,-k/letes1tse /let/t álmain keres*tül@
2allott már a t+datos álmodásr(l= A'i elsajátítja ezt a tec?ni'át, 7lete segít&j7;7 te?eti álmaitB
@+datalattijá;al 'a:csolatba l7:;e '7:ess7 ;áli' arra, ?og* :robl7máit 3álmai ;ilágábanTT oldja meg.
Wra: 1"0# %t
Eatricia 6ar!ield, E?.M: @eremt& álom
Hogyan áll1tsuk s*olgálatunkba a* álmainkat?
Az álom 'i!og*?atatlan i?letad( !orrás, amel* al'almat ad a ;áltozásra 7s a ;áltoztatásra, 7s er&sen
be!ol*ásolja mindenna:jain'at. A ,eremt2 álom elmag*arázza, ?og* álmain' !el?asználásá;al
?og*an old?at+n' meg :robl7má'at, 7s ?og*an te?etj4' jobbá 7s gazdagabbá az 7let4n'et.
Wra: 1$## %t
64nt?er %e*ler: Az Ctm+tat( álom
-zámos álomtan!ol*amon 'i:r(bált, eg*szerű tec?ni'át ír le a szerz&, ami;el az álmo' ter4let7n
'iismer?etj4' mag+n'at. <n*;e segíts7g7;el megtan+l?atj+', ?og*an 7lj4' meg álm+n'ban a
?olna: esem7n*eit, 7s ?og*an :r(bál?atj+' el azo'at a csele';7smintá'at, amel*e'et na::al
meg;al(sít?at+n'.
Wra: 8## %t
Eetra -onnenberg: )ag* inga'<n*;
A '<n*; 1/0 el&re megal'otott ingatáblát 7s ins:irál( '7rd7scso:ortot tartalmaz, mel*e'
segíts7g7;el azonnal ;álasz 'a:?at+n' !eltett '7rd7sein're. <n*;4n'?<z eg* Miagram ,ngát is
mell7'elt4n'.
Wra: "0## %t
>ir Bas?ir: A '7zelemz7s mű;7szete
>inden '7z eg* 7let t7r'7:e, a '7zelemz7s '+lcsszere:et játsz?at az eg*7n :ontos !izi'ai 7s
:szic?ol(giai jellemz7s7ben. >ir Bas?ir 'lasszi'+s m+n'ájában a '7zanalízis '7t m(dszer7t ismerteti:
a ten*7r ;onalaib(l '<;et'eztetett jellemol;asást Nc?irogn7miaO 7s ten*7rj(slást Nc?iromantiaO.
Wra: 1$## %t
R;onne ;on ^ec?mar: A 'ristál*o' 7ltet& ereje
>ár az ('ori n7:e' is t+dtá', ?og*an le?et !el?asználni a 'ristál*o' tito'zatos energiáit a testi-
lel'i-szellemi j(l7t n<;el7s7re. Az 7;ezredes ta:asztalato' !el!rissít7s7;el, ;alamint a '<n*;ben
szere:l& '4l<nb<z& 'ristál*o' ?atásair(l sz(l( <sszeállítás segíts7g7;el 9n is ?asznosít?atja a
'ristál*o'at. N-zínes mell7'lettelO
Wra: 89# %t
Wra: 98# %t
FQA@>\M
MaA, ^al'er: ristál*'<n*;
A '<n*; szerz&je immár ?Csz 7;e !oglal'ozi' a 'ristál*o' '+tatásá;al 7s ol*an tec?ni'á'
'idolgozásá;al, amel*e' által g*(g*ításra ?asználja a ';arc'ristál*o' erej7t.
Mora ;an 6elder +nz: Az a+ra
Az a '<n*;, mel* ?iteles tan+lmán* az a+rár(l, 19 !estm7n*t tartalmaz, mel*e' megjeleníti' a
minden eg*es embert '<r4l<lel& 7rzelmi energiá'at. A sz4let7st&l az id&s'orig '<;eti ;7gig a szerz&
az 7letsza'aszo' ;áltozásait, a '7:e' :edig be-tatjá' a betegs7g idej7n be'<;et'ez& ;áltozáso'at.
>ar+sc?a >ag*aros*: A Earadicsom benned ;an
A testt+dat teljesen Cj min&s7g. >7g sosem ;olt enn*ire !ontos a test4n', mint ma. -zabj+',
igazítj+', di7tá'at :r(bálgat+n'... Me ?allgat+n'-e a ?angjára= Azt, ?og* ?og*an bonta'oztatja 'i a
test saját b<lcses7g7t 7s intelligenciáját, >ar+sc?a >ag*aros* '<nn*en al'almaz?at( 7s ?atásos test-,
l7gz7s- 7s t+dattr7ningje m+tatja be.
Horváth :va'S*e"esi =?ra6 Boldog s*ül2& boldog gyermek
>i'7nt ;ál?at a család er&!orrássá= A ?asznos, j(l em7szt?et& ne;el7si tanácso
'on 'í;4l 1#/ !inom, eg7szs7ges, a g*ere'e' ízl7s7ne' meg!elel& de a család
;alamenn*i tagjána' is 'i!ejezetten ajánlott- 7telrece:ttel isY 'ieg7sz4l a '<n*;.
Wra: 11.# %t
>ina Mobic: 6*<n*<rű 7letem
>ina 7lett<rt7nete eg*szerre megrendít& 7s csodálatos. <n*;7ben leírja +tazását H+goszlá;iáb(l
ali!orniába, 7s azt, ?og*an 'ere'edett !el4l rá'betegs7g7n. Flm7n*e so' beteget <szt<nz<tt arra,
?og* ig7n*be ;eg*e segíts7g7t. Flt7rt az or;oso' által rendelt 'ezel7se't&l, nem ;ette ig7n*be a
'emot7rá:iát, 7s el?atározta, ?og* g*(g*ít( di7tát !ol*tat, átt7r a ma'robioti'+s 7letm(dra. , lat 7s !7l
?(na: mCl;a megg*(g*+lt.
J?er*l Dic?ardson: Qeg*en id&d az 7letedre
J?er*l Dic?ardson nemzet'<zileg elismert szerm7l*es 7let;iteli tanácsad(. <n*;7ben
n7l'4l<z?etetlen segíts7get n*Cjt azo'na', a'i' eg*ensCl*t szeretn7ne' teremteni 'arrierj4' 7s
családj+' '<z<tt, 7s eg*általán mindazo'na', a'i' eg*szerűen csa' a b7'ess7get 7s szellem4'
megn*+g;ását 'eresi' na:jain' ;ilágána' 'áoszában.
Wra: 18## %t.
FQA@>\M
@?omas -c?ea!er: Ami a lel'et megbetegíti, 7s ami megg*(g*ítja
A '<n*; szerz&je r7szletesen elemzi a Bert >ellinger által 'i!ejlesztett 3családle'7:ez7s5
m(dszert. Bem+tatja, ?og*an old?at(' !el a '(ros mintá', 7s ?og*an állít?at( ?el*re a szeretet.
@?omas -c?ae!er l7le'g*(g*ász 7s :szi?otera:e+ta sz7les ol;as(tábor számára teszi ?ozzá!7r?et&;7
>ellinger te(riáját 7s ;izsgál(dásána' ter4leteit.
Wra: 1$## %t
@?
o
mas -c?ae!er: A !7r!i, a'i ezer 7;ig a'art 7lni
A szerz& megd<bbent& :ár?+zamo'at m+tat be a ;ilág '4l<nb<z& :ontjair(l g*4jt<tt 1$ mese 7s
Bert 2ellinger szisztemati'+s :szic?oterá:iája '<z<tt. >eg;ilágítja, ?og* a tiszteletteljes eml7'ez7s
az el?+n*ta'ra 7letben tartja a betege'et 7s az 7l&'et is. Fletenergián'at er&síti, ?a a ?alottain'at
tisztelj4' 7s szeretettel gondol+n' ráj+'.
Wra: 1"0# %t.
Eeter Orban: A családb(l !a'ad( er&
Eeter Orban, a ta:asztalt :szic?otera:e+ta segíts7g7;el !el!edez?etj4', menn*i erűt merít?et4n' a
saját család+n'b(l. 2a - bármil*en o'b(l - száműzt4n' a lel'4n'?<l eg* családtagot, a''or ez az
er&!orrás ela:ad. Me nem ;7glegesen: a l7le' tizen'7t +tazása során a lel'4n'b&l 'izárt 7s el!elejtett
családtago' ism7t Cj er&!orrás'7nt g*űl?etne' <ssze a szí;4n'ben.
Wra: 19## %t
Eeter Orban: A szeretetb&l !a'ad( er&
-o' ember !elteszi a '7rd7st: >i7rt ;álaszto' mindig 3rossz5 társat= >i7rt ;an az, ?og* más+'
látsz(lag boldog 'a:csolatban 7lne', csa' 7n nem= >i7rt nem si'er4lne' általában a
:ár'a:csolatainO= A '7rd7se're g*a'ran a mClt adja meg a ;álaszt. -o'szor a '7t társ eg*i'e m7g
nem dolgozta !el 'orábbi :ár'a:csolatait, ;ag* m7g nem engedte el az ellen'ez& nemű sz4l&t, ;ag*
eg* mási', talán már r7gen el?+n*t ?ozzátartoz(ját. Eeter Orban a terá:iás g*a'orlata során !elmer4lt
számos :7ldán 'ereszt4l m+tatja meg, ?og*an le?et !eloldani a 'orábbi :ár'a:csolato'b(l ered&
'<t<tts7ge'et 7s za;aro'at.
Wra: 11## %t
Eeter Orban-,ngrid Sinnel: Wrn*7'o' tánca
Uta*ás a* /leteden át
>i7rt ?atástalana' legt<bbsz<r a !og*('Crá'= >i7rt ?almozna' !el eg*es embere' szántalan
tárg*at mag+' '<r4l= >il*en 'orláto' a'adál*ozna' benn4n'et, 7s n*it jelent ;al(jában a szabadság=
Abben a '<n*;ben a rejtett oldal+n'r(l ;an sz(, az árn*7'ain'r(l, amel*e''el t+datosan nag*on
r7g(ta nem !oglal'oz+n'. A szerz&' ;7gig;ezetne' benn4n'et az emberi l7tez7s :robl7más ter4letein,
7s megm+tatjá', ?og*an ala'+lna' 'i árn*7'ain' ját7'ai. Ggy az ol;as( eg*!ajta t7r'7:et 'a: a saját,
ját7'air(l, 7s !elismeri, ?og*an tártcolja & maga a saját táncát.
Wra: 1$## %t
FQA@>\M
Bert 2ellinger-6abriele ten 2<;el: %elismerni, ami ;an
Bes*/lget/sek oldásr?l /s k-t/sr2l
)bes*/lget/sek Bert Dlellingerrel gondolatok /s /r*/sek s*-veg/b2l állnak%
Ero;o'ál, elsz7dít, !el'a;ar 7s !elingerel. Az a 'e;er7' reme' szellemi tá:lál7', arra '7szteti az
ember gondolatait, ?og* tCl?aladjana' azon a :onton is, a?ol már legszí;esebben el7gedetten
megállnána'. Fs +tána már más -zennncl látj+' a ;ilágot.
Wra: 1$## %t
>argit Ma?l'e-D4diger Ma?l'e: >editáci(s 'ala+z
A '<n*; r7szletesen bem+tatja az ismert meditáci(s tec?ni'á'at, to;ábbá tanácsot ad, ?og* mel*i'
m(dszert ;álassz+'. A '<l<nb<z& reláci('at az asztrol(giai arc?etí:+so', az energiá' 7s 'i!ejez&d7si
!ormáj+', ;alamint az 7;sza'o' 7s a 2old állása szerint cso:ortosítottá'.
Wra: 111# %t
Dic?ard ^ebster: Az a+ralátás g*a'orlata
(ejtett k/"ess/geink $ejles*t/se
@an+lja meg 7rz7'elni az a+rát, látni a színe'et 7s 7rtelmezni azo' jelent7s7tB %edezze !el a csa'rá'
rendszer7t,
s ?og* mi'7::en ?armonizál?atja az energiá;al tCltelített, ;ag* el7gtelen4l energetizált
csa'rá'atB ,smerje meg az a+ra?armonizálás, a szellemi g*(g*ítás metodi'ájátB Dic?ard ^ebster
+tasításá;al mindez meg;al(sít?at(.
Wra 1$11 %t
2or;át? F;a--ze:esi M(ra:
2arm(nia az 7telben - 2arm(nia az 7letben
yakorlati útmutat? a makrovegetáriánus /letm?dho*
Valamenn*ien eg7szs7gese' 7s boldogo' szeretn7n' lenni. A??ez azonban nem els&sorban a
betegs7ge' el'er4l7se a !ontos, ?anem meg 'ell tan+ln+n', ?og*an le?et4n' lel'ileg ?armoni'+sa',
m+n'án'ban a'tí;a', eredm7n*ese'. Abben n*Cjt segíts7get ez a '<n*;, ?angsCl*oz;a, ?og* a !&z7s
ma'r(;egetárián+s m(dra nem cs+:án 7tel'7szít7s, ?anem ;ilágszeml7let is.
Wra: 1$## %t
D4diger Ma?l'e: -ors!ord+l(' )* /letválság& a $ejl2d/s lehet2s/ge
D4diger Ma?l'e, a :szi?oszomati'+s medicinában nag* ta:asztalattal rendel'ez& or;os 7s
tera:e+ta, l7:7sr&l l7:7sre ismerteti meg ;el4n', mil*en betegs7ge' származna' a !eldolgozatlan,
megoldatlan meg:r(báltatáso'b(l. >egm+tatja, ?og*an ragad?atj+' meg az 7let ;álságos
'orsza'aiban rejl& :ozití; ;áltozási le?et&s7ge'et. Arra bíztat, ?og* t+datosan ?aladj+n' át
7let'or+n' minden állomásán 7s az el'er4l?etetlen a'adál*o'at !ejl&d7si le?et&s7g'7nt !ogj+' !el.
Wra: "8## %t
FQA@>\M
2or;át? F;a--ze:esi M(ra: A !iatalodás mű;7szete
Htraval? a* eg/s*c/ges& hoss*ú /lethe*
A ma'robioti'a a ?osszC 7let t+domán*a 7s mű;7szete. Az eg*szerű, 'ieg*ensCl*ozott 7s
erm7szetes 7trend ideális testsCl*t, j('ed;et, er&t 7s eg7szs7get eredm7n*ez. A 'ozmosz rezg7s7;el
<ssz?angban '7szített 7tel nem cs+:án tá:lál, de !o'ozza, támogatja az 7leter&t, ráadás+l nag*on
ízletes.
Wra: 1$## %t
>art?a E. 2einen: Ftel4n' 7s 7let4n' az <t elemmel
<italitás& eg/s*s/g /s -r-mteli /let a hagyományos k1nai tá"lálko*ás seg1ts/g/vel
Az <t elemen ala:+l( tá:lál'ozási m(dszer '<z7::ontjában az eg7sz ember, az energiaálla:oto'
?armonizálása 7s 'ieg*enlít7se áll. A '<tet által ja;asolt tá:lál'ozási rendszer nem csa' 7t'ez7si, de
7let;iteli szo'ásain'at is :ozití; m(don be!ol*ásolja, ?atására ja;+l 'reati;itás+n', 7leter&se' 7s
7let;idáma' lesz4n'.
Wra: 1.## %t
H. ris?nam+rti: Az 7let '<n*;e
#a"i meditáci?k enne' a '4l<nleges '<tetne' ala:jai el'ís7rne' benn4n'et ins:irál( meditáci(i''al,
tanácso''al a ?7t'<zna:o' birodalmába, 7s eg* teljes 7;re 'ínálna' b<lcs, !elszabadít( gondolato'at.
Bármi'or 'in*itj+' Az 7let '<n*;7t, segít ne'4n' rá?angol(dni a s:irit+ális látásm(dra, az 9r<'
%orrásra, mel* ,steni <n;al(n'ban 'eresend&.
Wra: "8## %t
>al`nanda -arita 7s -[ami Anand 6e?o: @antri'+s szerelem
Uta*ás a s*eIuális /s s"irituális eks*tá*isba
A tantra ol*an &si, de eg*szerű t+domán*, amel* le?et&;7 teszi <nmag+n' m7l*ebb meg7rt7s7t. 7s
el&segíti a :artner4n''el ;al( tart(s, el7gedett 7s szeretetteljes 'a:csolat 'iala'ítását. A g*a'orlati
Ctm+tat( l7:7sr&l-l7:7sre ;ezeti be az ol;as(t a tantri'+s meditáci('ba, emellett g*a'orlati megoldást
'ínál a '4l<nb<z& :ár'a:csolati :robl7má'ra.
Wra: "1## %t
>:a Ananda -arita 7s -[ami Anand 6e?o: @antri'+s szeP
yakorlati útmutat? a s*eI /s a ,antra -r-meinek /lve*et/he*
) ,antrikus s*eI c1mJ k-tet a s*eIualitás /lettanával ka"csolatos /s kutatásokkal 'ell&en
alátámasztott t+domán*os ismerete', a '<nn*en 7rt?et&, eg*szerű tantri'+s g*a'orlato', az <szt<nz&
s:irit+ális tanításo', 7s a csodálatosan sz7: ill+sztráci(' rit'án lát?at( eg*4ttes7t 'ínálja az
ol;as(na', nag*szerű Ctm+tat('7nt szolgál;a eg*ed4láll('na' 7s :áro'na' eg*aránt.
>indn*áj+n'na' 7get& sz4's7ge ;an az il*en tanításo'ra.
Wra: /"## %t