COORDONATE ALE EDUCAŢIEI MORAL CIVICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

1.Definirea conceptului Specificul educaţiei moral civice este determinat, pe de o parte, de particularităţile moralei ca fenomen social, care-i conferă conţinutul, iar, pe de altă parte, de condiţiile sociopsihologice ce sunt implicate în realizarea ei. Raportarea la societate şi raportarea la subiect, iată cele două cadre de referinţă indispensabile fundamentării pedagogice a educaţiei morale. Morala, ca fenomen social, reflectă relaţiile ce se stabilesc între oameni, în ipostaza lor de subiecţi reali ce se află în interacţiune, într-un conte t social delimitat în spaţiu şi timp. !a ne apare ca o formă a conştiinţei sociale. "atural că nu tot ceea ce ţine de raporturile sociale în profunzimea lor reprezintă obiect al moralei. !ste vorba doar de acele relaţii care anterior au fost asimilate de conştiinţa socială şi se referă la interacţiunea dintre oameni, ca subiecţi reali. #aracterul normativ al moralei se impune sub forma unor modele ideale de comportare ce acţionează din e terior asupra oamenilor, în vederea adoptării şi realizării unor relaţii ce se înscriu în perimetrul idealului moral promulgat de societate. Morala reflectă deci, at$t manifestări ale relaţiilor concrete dintre oameni, manifestate prin comportament, precum şi sensul lor ideal, respectiv cum ar trebui să se realizeze aceste relaţii. ,,Morala reflectă întotdeauna acea latură a acţiunii umane în care se întruchipează relaţiile omului faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi, în care se rezolvă contradicţiile dintre oameni, dintre om şi societate% &'. (uszar). #onţinutul moralei sociale se concretizează în idealul moral, valorile, normele şi regulile morale. *dealul moral este o prefigurare a sensului general al comportamentului în funcţie de imperativele sociale. +alorile morale reflectă anumite cerinţe, e igenţe generale ce se impun comportamentului uman în virtutea idealului moral, iar normele şi regulile morale sunt considerate ca fiind modele sau prototipuri de comportare morală elaborate de societate şi aplicabile unei situaţii date. ,cestea din urmă se pot e prima sub formă de interdicţii sau permisiuni. +iitorii cetăţeni ai unei !urope unite se vor deosebi de alte generaţii , motiv pentru care finalitatea actului învăţării va fi oarecum diferită- un cetăţean capabil să se adapteze cu uşurinţă noului, tolerant, iubitor de oameni, de natură, pragmatic şi capabil să convieţuiască în bune condiţii alături de alte persoane care nu îi semănă întru totul &religie, rasă, cultură etc.) #etăţenia înseamnă în acelaşi timp un statut şi un rol. #a statut .uridic şi politic, cetăţenia reprezintă ansamblul de drepturi şi libertăţi pe care statul le acordă cetăţenilor săi, un echilibru între drepturi şi îndatoriri, un contract civic între stat şi individ - ca subiect al dreptului, norme legale care definesc apartenenţa la un organism politic, loialitatea cetăţeanului faţă de statul care îl prote.ează şi îi acordă drepturi civice, asigurarea accesului la viaţa publică şi participarea civică. *deea educaţiei moral civice a apărut în mintea adulţilor atunci c$nd aceştia au simţit nevoia să transmită urmaşilor e perienţa dob$ndită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni cetăţeni.

normelor şi regulilor pe care aceasta le incumbă. desigur. izbutind prin farmecul c$ntecelor sale să înduioşeze inimile oamenilor. !a se străduieşte să creeze condiţiile necesare unei dezvoltări normale pe toate planurile &dezvoltare fizică. de a face faţă următoarei etape din viaţa lor şcolară. 4a grădiniţă. în aria geografică europeană începe cu 0rfeu. dezvoltarea limba. !ducaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social. . *storia educaţiei. ! istă. al idealului. elaborarea şi stabilizarea pe această bază a profilului moral al acestuia în concordanţă cu imperativele societăţii moderne. pentru ca şcoala să consolideze şi să adauge. forme de organizare. puterea de concentrare. #opilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu mediul în care trăieşte. 3rădiniţa de copii este instituţia de învăţăm$nt căreia îi revine rolul decisiv în educarea şi instruirea copiilor preşcolari. să facă mici e perimente în domeniul ştiinţei. li se dezvoltă g$ndirea.ur şi să aibă iniţiativă. aşa înc$t primele noţiuni educative le primeşte în familie. #elor mici li se îmbogăţeşte vocabularul. deoarece copilul reprezintă o individualitate ce trebuie educat în conformitate cu particularităţile sale psihice. /n acest sens. 1entru ca aceste cunoştinţe să se transforme în conduite. apoi în colectivitate preşcolară. eroul care a fost un educator original. printr-un amplu sistem educativ o educaţie desăv$rşită. solicită din partea educatorilor înţelegere şi tact. 1rincipalele forme prin care se realizează sarcinile educaţiei morale sunt.ocul şi activităţile e tradidactice. desprinderea elementelor de bază. #opiii din grădiniţă sunt provocaţi prin intermediul .2. de a-şi dezvolta personalitatea şi creativitatea.pictură. ca suport energetic. abilitatea de a îndeplini diferite sarcini. reguli generale de educaţie. 2ormarea conştiinţei morale este un proces lung şi anevoios. .ă. sculptură.obiective. conţinut. copiii deprind normele de conduită civilizată. pentru apărarea lui. metode de evaluare. care trebuie respectate în toate cazurile. 3rădiniţa reprezintă pentru mulţi copilaşi posibilitatea de a socializa. mi. /ntregul proces educativ trebuie condus cu gri. componenta cognitivă şi cea afectivă fiind indispensabile în formarea conştiinţei morale. unitatea aspectului teoretic cu cel practic şi fundamentarea actului educaţional pe principii ştiinţifice reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare.utaţi să colaboreze mai bine cu cei din . scopul fundamental al educaţiei morale constă în formarea individului ca subiect moral. fără a-i depăşi capacitatea de înţelegere. Grădiniţa – cadru favorabil de educare moral-civică !senţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura personalităţii morale a copilului. de a respecta anumite reguli de comportare în grup şi astfel sunt a. +$rsta preşcolară. iar transformarea acestuia în conduită presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale. dorinţa de cunoaştere şi atenţia. dar nu şi suficiente. care g$ndeşte şi acţionează în spiritul cerinţelor şi e igenţelor moralei sociale. at$t de importantă pentru dezvoltarea personalităţii. #omunică mai mult şi nu în cele din urmă.procesul de învăţăm$nt.loace. pentru conducerea statului şi buni militari. îşi dezvoltă aptitudinile fizice.ocului să participe la diferite activităţi din domenii diferite. metode. matematică. artistice. cu afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el. socială şi a personalităţii).ului. 1rimele şcoli au avut ca scop educativ pregătirea copiilor pentru a deveni buni cetăţeni. /mbinarea tuturor acestora într-un sistem. se impune cu necesitate ca acestea să fie însoţite de anumite trăiri afective. intelectuală. psihice.ceasta este însă numai o legendă. memoria. . al valorilor.

3. şi trebuie să i se e plice de ce este trimis la grădiniţă. Se adaugă treptat conturarea sentimentului de apartenenţă la acest spaţiu geografic. 4a intrarea în grădiniţă . 9e aceea.at cu multă răbdare şi înţelegere.ucăriile cu ceilalţi şi că nu i se vor îndeplini nicidecum toate poftele. veselă. 'rebuie lăudat c$nd reuşeşte să se descurce singur. deprinderea de a mulţumi ori de c$te ori primeşte ceva. /n acelaşi timp. deoarece brusc sau aproape brusc va descoperi faptul că nu va mai sta cu mama toată ziua. iubindu-şi profesia şi lumea at$t de imprevizibilă a copilăriei. modul de a g$ndi şi de a acţiona influenţează hotăr$tor atmosfera şi mediul în care se formează copilul. capabilă să-şi evalueze cu obiectivitate posibilităţile şi capacităţile. relaţia cu 5doamna% are un impact decisiv asupra copilului. nu trebuie să li se spună 5ei. atitudinile. în aşa fel înc$t aceştia să-şi însuşească cu uşurinţă cunoştinţele. aptă să comunice eficient cu copiii. at$t de str$ns legaţi de mamă la v$rsta aceasta. copilul se află în perioada celor mai bogate acumulări cantitative şi calitative . "ecesitatea de a începe educarea c$t mai de timpuriu este . că trebuie să împartă . cu fermitate totodată. copilul este orientat spre ceea ce trebuie să facă şi să devină într-un conte t social. înţelegătoare. priceperile şi deprinderile fireşti v$rstei lor. 0 persoană echilibrată. dar mai ales cu infinită dragoste.ur. au ca şi consecinţă apariţia unei atitudini constante de politeţe şi respect faţă de cei din . că nu el este 5centrul universului% şi că trebuie să asculte de cineva străin. cea de a saluta. fără a-i întrerupe. sau de a îndeplini cerinţele adultilor fără comentarii inutile. Să ne imaginăm aşadar o persoană prietenoasă. c$nd îşi respectă programul sau deprinderile sănătoase. 1rintr-o muncă educativă constantă şi susţinută. #opiii nu trebuie minţiţi sau ameninţaţi cu grădiniţa. 1ersonalitatea acesteia. grădiniţa oferă preşcolarului cadrul de valorificare a potenţialului psiho. familiarizarea cu fapte şi evenimente deosebite din istoria poporului rom$n.ustificată şi de faptul că la v$rsta preşcolară se formează cu cea mai mare uşurinţă automatismele ce stau la baza deprinderilor de comportare. de a asculta pe ceilalţi c$nd vorbesc. de durată şi îi marchează pe cei mai mulţi copii. 9e pildă. !ducarea caracterului copiilor preşcolari presupune realizarea a trei sarcini fundamentale.urul său. 2ăc$nd saltul de la mediul familial la cel instituţionalizat. Rolul educatoarei în formarea trăsăturilor de caracter ale preşcolarilor 1rimele zile pot provoca haos în sufletul celui mic. şi cu c$t copilaşul creşte cu at$t îi vor schimba mai greu obiceiurile. care trebuie să constituie pentru educatoare puncte de plecare pentru întreaga muncă educativă.ceste sarcini sunt. cu o fire deschisă. #ontinu$nd procesul de socializare început în familie.social . părinţii trebuie să le facă trecerea mai lină şi mai pe înţelesul copilului. /n această instituţie educatoarea îndrumă copiii să diferenţieze binele de rău. cu simţul umorului. relaţional.educarea trăsăturilor pozitive de caracter &dragostea pentru . ceea ce este permis de ceea ce nu este permis. ci este necesar să organizăm o ambianţă pozitivă. !ducatoarea este cel mai important actor de pe scena vieţii preşcolarului. #opilul trebuie încura. aceste componente se transformă treptat în trăsături relativ stabile ale personalităţii sale. lasă că la grădiniţă o să vezi tu ce înseamnă să asculţi:% pentru că vor avea reticenţă numai la auzul cuv$ntului 5grădiniţă%. Mulţi părinţi renunţă. . dar de această etapă se vor lovi şi anul următor sau peste doi ani. Modificarea deprinderilor este o muncă anevoioasă. nu putem lăsa copilul să se orienteze singur în multitudinea de fapte şi atitudini ce se manifestă în . să suporte încă 67 sau 87 de copii educaţi mai mult sau mai puţin p$nă în acest moment. 9e aceea. calmă.

în grupurile de copii. sesiz$nd legătura între membrii familiei şi relaţiile ce se stabilesc între aceştia. umanismul. punctualitatea. >ocurile didactice .spălat.casă% etc. 0 mai bună estimare a situaţiei are în vedere transformarea calitativă a societăţii omeneşti. făţărnicia. contribuie la precizarea locului în familie. . lăudăroşenia. hărnicia. dispreţul. timiditatea.cest loc privilegiat este acum ocupat de informaţie. deprinderile de autonomie personală în activităţi zilnice ca. cum şi cui oferim flori% ş. pun$ndu-l pe copil să interacţioneze respect$nd regulile grupului.. cinstea.)< educarea însuşirilor voliţionale şi înlăturarea defectelor de voinţă şi de caracter. egoismul. recunoştinţa. iar cele negative diminuate şi treptat. consolidează deprinderile sociale . ura. viclenia. 1oveştile. spiritul critic şi autocritic.= 1rietenul meu %. prieteni. prietenia. principialitatea. = Scrisoare de la mare%. #ele negative.adevăr. discreţia. devotamentul. delicateţea. /n termeni filozofici ea presupune că nu mai acordăm materiei rolul esenţial în univers. nerecunoştinţa. civilizat. 1rin intermediul muncii educative. obrăznicia. . ordinea. colectivul de copii marc$nd pozitiv personalitatea fiecăruia . indiscreţia. 4ecturile după imagini . >ocurile de rol. !i trebuie să g$ndească şi să acţioneze în alt fel dec$t au făcut-o părinţii lor. aprofundează nivelul cunoaşterii relaţiilor interumane gener$nd atitudini pozitive faţă de familie . caracterizată prin capacitatea ma imă de dezvoltare a creierului. =#amera copilului%. sentimentul datoriei. . disciplina. îmbrăcat. insultarea. tergiversarea. hoţia. îng$mfarea.=9oi fraţi cuminţi%. =#e lipseşte de la masă ?%. adulţi. înlăturate.mi dai :%. >ocurile şi activităţile pe arii de stimulare. puritatea morală etc.ctivitatea educaţională în grădiniţă se desfăşoară sub cele trei forme de organizare . au consolidat normele de comportare. deprinderea de a fi ordonat. generozitatea. =0biecte de uz personal% etc. respectul. Se consideră că e istă o v$rstă de aur a copilăriei plasată undeva între @ şi A ani. modestia. independenţa. = "uieluşa de alun % etc.=9e ziua bunicii%. 9acă o comparăm cu trecerea de la g$ndirea geocentrică la cea heliocentrică. .enţa. ce trebuie fr$nate prin activităţile de educaţie moral civică ar fipasivitatea. !ducaţia pentru om şi societate se desfăşoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic cuprinz$nd forme de organizare multiple.a.=#opilul%. Memorizările . colectivismul. sociabilitatea. c$t şi cele din cadrul activităţilor de dezvoltare personală consolidează cunoştinţele.='e rog să. linguşirea. conştiinciozitatea. sinceritatea. optimismul şi încrederea în forţele proprii. lupta împotriva lor. = /n vizită %< = 9e-a pietonii % ş. delăsarea etc.a. copiii îşi însuşesc şi consolidează cunoştinţe şi deprinderi sociale. înşelăciunea. servit masa. al m$ndriei patriotice. imprudenţa. bunul simţ. #opiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii informatice. povestirile create. negli. /n cadrul activităţilor de observare. =2apte bune%. cele pozitive pot fi accentuate.ul. =2amilia mea%. politeţea. lenea.= 9e-a familia %. activităţi de dezvoltare personală şi activităţi pe domenii e perienţiale cuprinz$nd toate domeniile de activitate. neascultarea. . constituie o bună ocazie pentru copii de a-şi aprofunda manifestările afective faţă de colegi./mpreună cu familia% etc. răutatea.. grădiniţă. dezvoltă comportamente adecvate diverselor situaţii de interacţiune socială . bl$ndeţea. înţeleg$nd sarcinile şi drepturile pe care la au . dezordinea. realizăm numai parţial dimensiunea schimbării la care suntem martori. cura. =#$nd . invidia.ocuri şi activităţi didactice alese. 'răsăturile manifestate de copii nu au stabilitate. necinstea.ceastă schimbare este mai mult dec$t o schimbare de tip mecanic a sistemului de referinţă. =.

afective şi senzorio-motorii . înţelegerea .% 1entru copii.ocurile lor realitatea .educarea limba. 0 bună definire şi operaţionalizare a obiectivelor poate determina eficienţa actului educativ în toate etapele saleproiectare. Rudolf Steiner spunea. 9e aceea.cestea sunt. preşcolarii îşi e ersează toleranţa . accesibilitate. comunicarea şi alte trăsături de caracter necesare unui viitor cetăţean democratic. . le dă încredere. 1entru a se scoate în evidenţă aspectul social. cel mai greu de definit şi de operaţionalizat sunt cele afectiv-emoţionale. /n cadrul activităţilor frontale. poezii. 9e multe ori sute de cuvinte nu reuşesc să facă înţeles ceea ce un e emplu concret convinge într-o clipă. 'ot în cadrul activităţilor liber creative desfăşurate le alegerea copiilor . modele comportamentale. prin participare directă &discuţii de grup) sau indirect. cognitive. . modela.Singura soluţie pe care societatea actuală o poate oferi viitorilor adulţi este un învăţăm$nt preşcolar corespunzător în acest scop. .ocuri sportive. tot prin intermediul .educatie pentru om şi societate &discuţii. etc. .ută să perceapă realitatea vie. "u va mai dura mult şi vom constata fie o ridicare a grădiniţelor la nivelul universităţilor. aşa nu:) -activitate artistico plastică.problematizarea copilul de l$ngă camera ta este de culoare. activitate practică .9ouă cuvinte magice indică natura raporturilor copilului cu mediul său fizic încon.şa da. reprezentanţi ai autorităţii locale.educatie fizică . c$ntece. desfăşurare şi evaluare. . capacitatea de receptare şi e perienţa de viaţă a copiilor. cu o mare putere de influenţă asupra copiilor. profesori.ocurile copiilor aceasta îi poate pune în faţa unei situaţii problemă &. . .ctivităţile liber creative permit preşcolarilor să aducă în .oc de rol 5/n vacanţă%. care nu greşeşte. semnificaţia pe care o au pentru copii.desene. picturi. esenţial în educaţia preşcolarului.nimalele.ceştia pot constitui pentru copii adevărate e emple. siguranţa că nu greşesc.1rietenii mei.e. îl a. e istenţa unor alte culturi. mediul de viaţă. +om avea atunci parte de grădiniţe asemănătoare cu cele din 0ccident. /n alegerea modelelor comportamentale de orice tip se va ţine cont de. omul matur este persoana care ştie totul. concretă.ocului .. !biective vi"ate în cadru activităţilor de educaţie pentru om şi societate 9intre cele trei categorii de obiective precizate în ta onomia lui Bloom . . cum reacţionezi ? ). "atura. care are e perienţă multă. se preferă denumirea de obiective socio-afective. cunoştinţe despre normele de comportament civilizat.. personalităţi din diverse domenii de activitate etc. ! emplul are o mare putere de influenţă asupra copiilor datorită caracterului său intuitiv.ocuri de rol. valoarea lor emoţională.locit simţurilor copilului.. creare de poveşti) . copiii dob$ndesc. 1rin implicarea educatoarei în . popoare etc.imitaţie şi e emplu. organizare. cola.conţinutul acestora. .urător. fie o deschidere a universităţilor pentru preşcolari. !l se adresează în mod nemi.ului &poveşti . prin temele propuse. 9emocraţia participativă în sistemul de învăţăm$nt preşcolar presupune implicarea celor instruiţi în alegerea temelor propuse de educatoare. dansuri specifice anumitor zone culturale etc. imitarea lui îl înc$ntă. prin discuţii cu părinţii preşcolarilor.

persona.să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale asupra sa şi a celorlalţi< . colegii.să respecte normele de convieţuire în viaţa socială.0biectivele cadru pentru această categorie de activitate sunt. performanţa elevului şi factorul timp.să accepte şi să ofere spri.să cunoască şi să aplice reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din .Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte &familie.să-şi adapteze comportamentul la diferite situaţii< .urător. 0R 8.#unoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate< educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi< .e şi situaţii cunoscute< .in< .să se prezinte.să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze la realizarea unei activităţi în comun< .ă şi toleranţă faţă de personae cu nevoi speciale< . religie care definesc portretul spiritual al poporului rom$n< 9in acestea derivă cele de referinţă şi apoi cele operaţionale. 0R C. să se descrie< .#unoaşterea unor elemente de istorie. care ţin cont de conţinuturi.să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup< .să cunoască şi să aplice reguli referitoare la igiena personală< .să înveţe să aştepte într-o situaţie dată< .să-şi prezinte membrii familiei.să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu persoane.!ducarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi< .ur.Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. geografie. a mediului încon.să asculte şi să respecte alte păreri< .să cunoască şi să respecte reguli referitoare la circulaţia rutieră< . societate)< ! emple de comportamente. 0R 6. prietenii. grădiniţă.să dob$ndească autonomie în activitatea zilnică< . precum şi reguli de securitate personală< ! emple de comportamente.să-şi cunoască responsabilităţile în microgrupul din care face parte< .să manifeste gri. vecinii< .Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute< ! emple de comportamente.

bazată pe e ersarea în acte pozitive.Să trăiască în relaţie cu cei din .să cunoască însemnele ţării &steag. bazată pe e plicarea conceptelor şi normelor de conduită. împletită cu convingerea afectivă. toleranţă. armonie. .să cunoasca adresa la care locuieşte &domiciliul)< . culturale şi istorice< . . bazată pe intuirea sentimentelor.să manifeste sinceritate. să manifeste prietenie.ur stări afective pozitive. imn) şi să manifeste respect faţă de acestea< .să facă distincţia dintre o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare.să cunoască şi să respecte tradiţiile culturale naţionale şi minoritare.să aibă atitudini tolerante faţă de alte persoane care aparţin diferitelor confesiuni şiDsau categorii minoritare< 0R A. cura.să manifeste dezacord faţă de atitudinile negative< .să e prime atitudini pozitive faţă de ţară şi popor< .să cunoască numele ţării de origine şi al localităţii natale< . concomitent cu învăţarea autocontrolului< ! emple de comportamente.ceste obiective şi modalităţile de realizare a lor nu se limitează la o singură disciplină. încredere. la toate categoriile de activitate. En factor de reuşită în realizarea lor este apelarea la convingerea raţională. în raport cu sine şi cu ceilalţi< . să participa afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şi ale comunităţii< .Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte< ! emple de comportamente.să cunoască numele capitalei ţării noastre< . religioase.să respecte promisiunile făcute< . stemă. ele pot fi relizate pe întreg parcursul anului. dar şi cu convingerea voliţională. pe formarea deprinderilor şi obişnuinţelor.să accepte diversitatea de opinii şi atitudini< .să descrie şi să recunoască evenimente importante tradiţionale.0R @.

9. în !odernizarea învăţământului primar. Bucureşti< 9umitrana..le andru. 9.9... !ditura +I* *ntegral.. nr. nr. Condiţiile dezvoltării şi cunoaşterii personalităţii copilului. Bucureşti< #hircev. #ducaţia în anul $%%%. Htiinţifică. Radu. !d... Pedagogia (aldorf şi educaţia preşcolară. !d. &CFFJ). . !d....#ondiţiile formării noţiunilor. Cunoaşterea copilului preşcolar.9.. Bucureşti< 9ima. >unimea.. Copilul. +erza. M... . Bucureşti< Revista de pedagogie. . C-6D6777. R. !d. convingerilor şi atitudinilor morale în raport cu comportamentul%. !d. #ducaţia în anul $%%&.. &coord. "eşteanu. #oresi. Bucureşti< 3rama.). &CFGC). *aşi< 'oma.JDCFF7. 9umitrana. nr. C-6D677C. familia şi grădiniţa. #oresi. !d.. #oresi. Bucureşti< 'ucicov. în Pro"leme fundamentale ale pedagogiei.>. +. Bucureşti< Revista învăţăm$ntului preşcolar..cademiei. Bucureşti< Revista învăţăm$ntului preşcolar. !d. Bucureşti< *onescu. M. De la individualitate la personalitate. !. Kristen. !.1. #oresi.!ducaţia morală%. 9acia.. Bucureşti< Rudică.1articularităţi ale formării conştiinţei şi conduitei morale a copiilor%. C-6DCFF@. CCDCFG@. nr. *. . . &6777).). Copilăria-fundament al personalităţii. . #lu. Preferinţa interpersonală.. #ducaţia şi cultivarea democraţiei. Didactica modernă. metode pentru preşcolari. Comportamentul moral al elevilor.1. în Psihologia educaţiei şi dezvoltării.&CFG8).&6777). !'. 4.. *. *acob.&coord. nr.. Saifer. !.. BucureştiRevista învăţăm$ntului preşcolar. &CFG8). &CFFA).. .. S..S.+. Bucureşti. #ompania. !d. &CFF7 . !d.-"apoca< 1reda.1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi Regulamentul învăţământului preşcolar. !aturizarea personalităţii.#$#%$!GR&'$( ... a *mprimeriilor #oresi. . &CFF6).M. '. &CFFG). &CFG6).

L*!* M0R.4! !9E#.'! . S.*. 9! H'**"L! S0#*0-EM. 9! H'**"L! .4! !9E#.L*!* M0R.1. !9E#.R!."'0.R!.L*!* S1!#*. '!0R*. 9*" 0R.'E-M.R R!2!R. 2. 677F . 9!4*.9!.4*M.'!."!'.#'*#.' .R! #00R90".#E4'."! #.'!9R.'E-M.'!.4-#*+*#! 1R02!S0R #E# S0R*" S'E9!"' B0R'!H &9RN3.1.4-#*+*#! /" /"+NLNMO"'E4 1R!H#04.E"*+!RS*'. S. H* 1R. 1.") .

am dorit să studiez şi să aprofundez această temă. . în care tinerii cu greu îşi pot găsi rostul. în raport cu eficienţa educativă a fiecărui aspect. #E1R*"SC. în funcţie de v$rsta pe care o aveau copiii. Repere bibliografice.'! . 9efinirea conceptelor< 2. 'răim într-o societate în care valorile morale s-au demonetizat.4! !9E#. Rolul educatoarei în formarea trăsăturilor de caracter ale preşcolarilor< @. d$ndu-i pondere diferită. 0biective vizate în cadrul activităţilor de educaţie pentru om şi societate< A. 3rădiniţa.cadru favorabil de educare moral-civică< 8. pentru ca drumul lor spre integrare în viaţa socială să fie mai neted.R #unosc$nd faptul că v$rsta preşcolară este favorabilă formării deprinderilor de comportare civilizată.4-#*+*#! /" /"+NLNMO"'E4 1R!H#04. în care banul dictează şi aproape orice se poate vinde şi cumpăra. că acum apar şi se dezvoltă trăsăturile de voinţă şi caracter.#00R90". viitorii cetăţeni ai !uropei unite. că această v$rstă este decisivă în conturarea viitoarei personalităţi a omului. 9e aceea îmi doresc să pot face ceva pentru generaţia de m$ine. .m pus în practică şi am e perimentat cu succes la grupele şi clasele la care am predat această problematică.L*!* M0R. drumul spre împlinire şi în care viaţa spirituală se deteriorează treptat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful