9

สรุปการทดลอง
ตอนที่ 1
ในการจุดไฟ เปลวไฟตอนเริ่มทำาการการทดลองนั้น เปลวไฟ
จะมีสีเหลือง เป็นผลจากการที่ส่วนผสมเชื้อเพลิงมากกว่าอากาศ
และถ้ามากจนเกินไฟก็จะเกิดควันไฟขึ้นได้
จากนั้นทำาการเพิ่มปริมาณอากาศไหลเข้า สังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของสีเปลวไฟสีฟ้าเกิดขึ้น แล้วทำาตามการทดลอง 4 ขั้น
ตอน จะพบว่าเมื่อปริมาณอากาศ เพิ่มมากขึ้น ความร้อนจะสูงขึ้น
และถ้าเพิม
่ ปริมาณเชือ
้ เพลิงแล้วทำาการทดลองซำ้าโดยเพิ่มปริมาณ
อากาศเข้าตามเดิม จะพบว่า ความร้อนจะเพิ่มมากขึ้น
สุดท้ายเมื่อเพิม
่ ปริมาณอากาศเข้ามากเกินไปจึงทำาให้ปริมาณ
เชือ
้ เพลิงไม่เพียงพอ ไฟจึงดับลง

ตอนที่ 2
ถ้ามีปริมาณของเชื้อเพลิงมาก จะส่งผลให้มี Flame Speed สูง
แต่ถ้าให้ปริมาณ Air/Fuel Ratio เหมาะสม คือมีปริมาณอากาศและเชื้อ
เพลิงทีเ่ หมาะสม จะส่งผลให้มม
ี ี Flame Speed สูงเช่นกัน

10

วิจารณ์การทดลอง
1.

เนื่องจากเชือ
้ เพลิงที่เราใช้ทำาการทดลองนั้นเป็น ก๊าซหุงต้ม
หรือ LPG ซึ่งส่วนประกอบส่วนใหญ่คือ Propane กับ Butane แต่เรา
ต้องการใช้เชื้อเพลิงแค่ Propane หา Correaction Factor เพื่อทำาการ
แปลงการคำานวณให้ถูกต้อง

2.

ในการทดลองที่ 2 ซึ่งต้องมีผู้ควบคุมสวิตซ์ 3 คน ถ้าตอนกด
สวิตซ์และปิดวาล์วเพื่อให้เปลวไฟวิ่งเข้าท่อพลาสติก แต่ละ
คนกดสวิตซ์และปิดวาล์วไม่พร้อมกัน เปลวไฟก็จะดับก่อนที่
จะวิ่งเข้าท่อพลาสติก และถ้าหากคนปิดวาล์วอากาศปิดช้า ก็
อาจทำาให้เปลวไฟวิ่งไปในท่อได้ระยะทางน้อยกว่าที่เราจะ
สามารถวัดระยะได้ เพราะ อากาศไปดันเปลวไฟที่วิ่งเข้าท่อ
ทำาให้เปลวไฟดับก่อน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful