UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „GR.

POPA” IASI FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

REZUMAT
TEZA DE DOCTORAT

-

2011 –

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „GR. POPA” IASI FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

ASPECTE CLINICO-ETIOLOGICE, TERAPEUTICE SI PROGNOSTICE IN INSUFICIENTA RENALA ACUTA LA COPIL

INDRUMATOR : Pro .Dr. O!"#"$ %r$&'r"$ DOCTORAND : Dr. M'r"'(' I')o*

- 2011 -

CUPRINSUL LUCR+RII
PARTE TEORETIC+ C',"-o.$. 1 - INSUFICIEN/+ RENAL+ ACUT+ 1.1. I(-ro#$)0r0……………………………………………………..…..……………………1 1.2. D0 "("-"0 ………………………………………………………………………………….1 1.1. T0or"' ).'2")3 ' .04"$("" "2)50&")0 r0('.0 ……………………………………....……. 9 1.6. C.'2" ")'r0' -r'#"7"o('.3 ' IRA …………………………………………………....…14 1.4.1. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei si blocantii receptorilor angiotensinei.......................................................................................................................26 1.4.2. Sindromul tumor- lisis..............................................................................................29 1.4.3. Implicarea vascular in boala ranal intrinsec .......................................................31 1.4.4.. Investiga!ii paraclinice.............................................................................................33 1.4.". #lte teste de laborator...............................................................................................3$ 1.4.6. %oii biomar&eri ai I'#.............................................................................................41 1.8. I&'9"2-")3 .........................................................................................................................44 1.".1. (iopsia ranal ..........................................................................................................4$ 1.".2. )oncluzii ..................................................................................................................49 1.".3. )orectarea dezechilibrelor metabolice ....................................................................."1 1.".4. *erapia de atenuare a leziunii renale +i de promovare a recuper rii ........................"" 1.".". I'# +i sepsisul .........................................................................................................61 1.:. S"(#ro&$. 50&o."-") $r0&") ...........................................................................................6" 1.6.1. )lasi,icare ................................................................................................................61.6.2.)aractere clinice .......................................................................................................$. 1.6.3. *ratament .................................................................................................................$3 1.;. I(2$ ")"0(7' r0('.3 ')$-3 .' (o$ (32)$- .........................................................................$$ C',"-o.$. 2 - PARTE PERSONAL+ 2.1. I(-ro#$)0r0……………………………………………………………………...………-. 2.2. S)o,$. .$)r3r"" ……………………………………………………….....………........-1 2.2.1. /aterial +i metod ………………………………………………………………...-2 2.1. C'.)$. 2-'-"2-") …………………………………………………………………….........-6 2.6. S-$#"$. I - S-$#"$. 0,"#0&"o.o9"). R04$.-'-0 ………………………………………….-$ 2.4.1. 0iscu!ii .....................................................................................................................9" 2.4.2. )oncluzii ..................................................................................................................9$ 2.8. S-$#"$. II - IRA ,r0r0('.3 .............................................................................................9-

2.".1. Introducere ...............................................................................................................92.".2. /etoda static ........................................................................................................1.1 2.".3. 'ezultate ...............................................................................................................1.6 2.".4. #specte clinice in insu,icien!a renal acut de tip prerenal ...................................1.9 2.".". *ratament ...............................................................................................................134 2.".6. 0iscu!ii ...................................................................................................................141 2.".$. )oncluzii ................................................................................................................14$ C',"-o.$. 1 – S-$#"$. 1 1.1. I(-ro#$)0r0 ………………………………………………………...............................149 1.2. S)o,$. <" o*"0)-"!0.0 2-$#"$.$" …………………………………………………….....149 1.1. M'-0r"'. <" &0-o#3 ……………………………………………………………….......149 1.6. IRA P'r0()5"&'-o'23 ……………………………………………………………….1"4 1.8. R04$.-'-0 ……………………………………………………………………………...1"$ 1.:. I(!02-"9'7"" #0 .'*or'-or ……………………………………………………………..161.;. IRA <" S0,2"2$. …………………………..…………………………………………...1-" 1.=. Pr040(-'r0 #0 )'4 …………………………………………………………………….199 1.>. IRA "( "(-o?")'7"" …………………………………………………………………..…2." 1.10. IRA 5@,o?") – "2)50&")3 ...........................................................................................2.$ 1.11. S"-$'7"" #0 "(2$ ")"0(73 r0('.3 ')$-3 ',3r$-0 "( 0!o.$7"' *o.".or o()o.o9")0 .' )o,"A……………………………………………………………………………………….2.$ 1.12. G.o&0r$.o(0 r"-0.0 ....................................................................................................2.9 1.11. S"(#ro&$. 50&o."-") $r0&") ......................................................................................214 1.16. I(2$ ")"0(73 r0('.3 ')$-3 #0 )'$40 ,o2-r0('.0 .........................................................233 1.18. Tr'-'&0(-$. "( IRA ,'r0()5"&'-o23 .......................................................................231.1:. D"2)$7"" .........................................................................................................................2"4 1.1;.Co().$4"" .......................................................................................................................26" C',"-o.$. 6 – S-$#"$. 6 - IRA .' (o$ (32)$7" 6.1. M'-0r"'. <" &0-o#3 ………………………………………………………………........26$ 6.2. D"2)$7"" ……………………………………………………………………………...…2$" 6.1. Co().$4"" …………………………………………………………………………........2$$ R0 0r"(70 ................................................................................................................................2$9 %"*."o9r' "0

n r.icien!ei renale intrinseci1 2n absen!a unui diagnostic precoce +i a unei terapii adecvate. 6rupul #07I 8#cute 0ial9sis 7ualit9 Iniative: a propus clasi.ini!ii uni.icativ 2n pediatrie deoarece1 prin perturbarea acut a homeostaziei organismului1 creaz condi!ii clinice amenin! toare de via! .icient morbiditate +i mortalitate.lect leziune renal semni. #ceast clasi.icarea I'# !in. cut ca insu.rsta adultului t.icativ +i se asociaz cu o 2nalt .recvent situa!ii 2n care apar mai mul!i . Insu.ec!iunii 8criteriile 'I<3=:.icien!a renal acut s nu .iziologia hipo5iei +i ischemiei care induce leziunea renal este 2nca pu!in cunoscut dar sau . 0in acest motiv a ap rut +i necesitatea unui studiu la pacien!ii din zona noastr .i1 de e5emplu1 administrarea de #I%S sau de antibiotice ne. Inciden!a acestei a.avorizan!i ai insu.i statusul premergator al insu.ec!iuni este 2n cre+tere +i etiologia sa 2n ultima decad s-a schimbat..actorii de risc1 de a monitoriza evolu!ia +i de a surprinde la timp apari!ia semnelor de I'). Stabilirea criteriilor pediatrice 8p 'I<3=: implic studii multicentrice.INTRODUCERE Insu.i e5tins +i asupra altor situa!ii de I'#.estate prin cre+teri mici ale creatininei serice re.ice pacien!ii cu risc de a dezvolta leziune renal semni. 4ato.ie corect recunoscut +i urm rit 2n evolu!ie. %oua ne revine rolul de a depista .orme +i multidimensionale a .ost validate criteriile 'I<3= pediatrice 8p'I<3=:1 .icien!ei de tip prerenal cum ar . >n 2. renal acut 1 schimb rile precoce ale . cut progrese semni.$ au .icien!a renal acut de cauze prerenale poate .icien! organic multipl .icare este util 2n special la pacien!ii 2n stare critic 1 interna!i 2n sec!iile de terapie intensiv dar poate . # ap rut necesitatea unei noi clasi.icativ +i tulbur ri metabolice.icative 2n elucidarea mecanismelor celulare1 biochimice +i moleculare. c. 3ipsa unei de.nd posibile predic!ii ale cre+terii costurilor1 ale mortalit !ii +i necesit !ii terapiei de substitu!ie renal la pacien!ii pediatrici. )opiii care au trecut printr-un episod de I'# au riscul de a evolua spre I') la v.nd cont de riscul pentru aceasta +i de evolu!ia a. 3a pacien!ii cu insu.icien!a renal acut 1 denumit 2n prezent +i leziune renal acut 1 constituie o problem semni.actori .unc!iei renale1 mani. 3eziunea renal acut are o contribu!ie important la mortalitatea copiilor 2n st rile critice1 2n special la cei cu insu.ic ri a I'# care s identi. >n pediatrie1 se 2nt.lnesc .roto5ice la copiii cu hipo5ie1 hipovolemie sau st ri septice.

ila5iei ca prim gest terapeutic 2n insu.ost@ -analiza retrospectiv a .icien!ei renale acute pe un lot de pacien!i cu v.t 2n ceea ce prive+te stabilirea diagnosticului precum +i datorit di.STUDIU PERSONAL S)o.n 2n prezent 2n domeniul insu.erit@ )linica de %e.rsta +i 2nal!ime .amiliale pot s depind de in.icarea .ost analizat leziunea renal acut din perspective statistice la copiii din doua spitale cu pro.recven!ei1 epidemiologiei1 etiologiei1 aspectelor clinico-evolutive al insu.icient renal acut 1 pornind de la importan!a pro.actori de prognostic bine stabili!i pentru leziunea renal acut meni!i s prevad e5act mortalitatea.iecare ..9. <iecare pacient +i .a! const 2n analizarea cazurilor pediatrice din zona /oldovei pentru a creea o imagine de ansamblu a inciden!ei1 etiologiei1 evolu!iei clinice +i tratamentului insu.ani1 spitaliza!i 2n unit !ile men!ionate pe o perioad de " aniB -identi.ost reprezentate de @ -prezen!a oligoanurieiB -cre+terea concentra!iei de creatinina serica peste valorile normale pentru v..icien!a renal acut constituie o adev rat provocare pentru practica medical 1 at. M'-0r"'.icien!ei renale acute 2n aceast zon a t rii. )riteriile de includere 2n lot au .ectuat pe un lot de 11.icarea unor .il di. #cest studiu poate . # .$)r'r"" Insu.icien! renal acut repartiza!i ast.rste cuprinse 2ntre .icien!a renal acut B -stabilirea elementelor clinice utile pentru diagnosticul precoce +i evolu!ieB -identi.4-2.actorilor de risc pentru apari!ia sindromului de insu. /ariaD1 Ia+i in intervalul 2.icien!ei renale au relevat implica!iile importante medicale1 economice +i psihice ale bolii ce ?usti...$. Scopul lucr rii de . Abiectivele studiului au .el@ -sublotul #.t multe planuri +i decizii personale +i ."-2.actori de risc1 individualizarea terapiei +i recomand rilor de urm rire ulterioar corect +i 2n ceea ce prive+te evolu!ia pe termen lung +i posibilitatea apari!iei unor complica!ii.icult !ilor pe care le presupune abordarea terapeutic .."1 pacien!i interna!i 2n )linica de %e.-sublotul (. /a?oritatea studiilor e.rologie 4ediatric Iasi +i )ompartimentul de 'eanimare al Spitalului de 4ediatrie 6ala!i.acilita identi.eritoare la prognostic. copii diagnostica!i cu insu. IoanD1 6ala!i 2n perioada 2.ectuate p.icarea unor .icien! renal are dreptul de a cunoa+te prognosticul bolii 2ntruc.rologie 4ediatric CS.amilie care a avut un bolnav cu insu. 2" &0-o#' Studiul a .-1.ic 2ncadrarea acestei patologii 2n principalele probleme de s n tate public ."9 copii interna!i 2n )ompartimentul de 'eanimare al Spitalului CS..orma!iile primite1 re.ost e. .

4entru alegerea datelor din dosarele pacien!ilor am utilizat o .mgFzi la copilul mare.oile de observa!ie clinic bolnavilor.ectuarea analizelor statistice a dus la elaborarea unui scor de predic!ie a bolii ce poate .ost .i utilizat 2n practica medical pentru .ormitate cu legislatia medicala in viguare. =valuarea prognosticului a .ost urmarita evolutia cazurilor si aparitia complicatiilor.ectuat1 atentie deosebita acordandu-se tratamentului de supleere renala.rsta1 se5ul1 debutul bolii1 .ice I'#..actorilor raporta!i 2n diverse studii. >n anul 2. #m urmarit tratamentul e. # .olosite datele ob!inute din anamnez 1 e5amen clinic +i datele de laborator1 speci.iind plurietiologic 1 s-a impus subdivizarea lotului 2n grupe etiologice pentru a urm ri cauzele care au determinat producerea leziunii renale acute.ost ob!inute date privind v.ale pacien!ilor.icare pentru standardizarea insu.ost validate +i la copii 8p 'I<3=:.ost urmarit at.8dupa SchEartz:.t +i 2n evolu!ie1 pentru a stabili durata insu.ost realizat prin analiza . 'eten!ia azotat a .$ aceste criterii au .oilor de observatie si a protocoalelor1 e5plorarile imagistice si operatorii s-au .ost urmarit pe o perioad ce a variat 2ntre 1 +i " ani.icien!ei renale acute la adult 8criteriile 'I<3=:1 iar 2n 2.init ca oligurie o diurez sub 1 m3F &g corpF24h la v. Pro*.ost e5clu+i din lot@ -copiii care prezentau insu. =volu!ia cazurilor a ..ost stabilit pe surprinderea sindromului de retentie azotata caracterizat prin cresterea creatininei serice peste valorile corespunzatoare varstei.ost stabilit pe criterii tradi!ionale1 dar am incercat retrospectiv s reevaluez cazurile noastre pe baza acestor criterii. 0iagnosticul de I'# a . >n evaluarea diagnostic a cazurilor pentru acest studiu au .i+ individual . 3 #u . =.rsta .-3 ani +i G4. S-a de.icien!a renal cronic acutizat B -cazurile cu reten!ie acut de urin . In lotul studiat1 diagnosticul a .4 a .ost propus un nou sistem de clasi. a de I'# 8oliguric 1 nonoliguric :1 evolu!ie1 .acut in con.ost culese din .tabel nr.0&0 #0 0-")' =tapele alcatuirii loturilor1 analiza . 0atele anamnestice1 clinice +i biologice au .iecare pacient au .orma clinic comorbidita!i. =tiologia I'# .icien!ei renale si pentru incadrarea corecta a diagnosticului pacientului.t pe perioada internarii c. 4entru ..iecare pacient cu scopul de a-l 2ncadra 2ntr-o clas de vulnerabilitate. )aracteristicile clinico-biologice studiate au conturat trei grupe etiopatogenice @ -cauze prerenale B -cauze renale intrinseciB -cauze postrenale. S-au urmarit eliminarile urinare pentru aprecierea asocierii oligo-anuriei.

.)$.' 0-"o.o9") Incidenta I'# a .O ")0 CP.esorul indrumator al tezei de doctorat..'r-"-"' . E.or #$. /ariaD Iasi si 313F1...9 1. =tiologia insu. )'4$r" 49 23 12 12 3 1 2 Pro)0(-0 44.. 16 'epartitia cazurilor dupa etiologie *#(=3 1." 21 11 1."#0&"o.ormat al pacientului in vederea consultarilor .In prealabil s-a cerut consimtamantul in.olosirii unor diverse tehnici +i metode de analiz statistic . 0.om malign Nr. 2n )linica de %e. C'.tul statistic specializate@ SPSS 8Statistical 4ac&age .$ .olosit so." I( oB1 precum +i pachetul de programe M")ro2o .o9"0@ a: prerenala "9 cazuriB b: renala intrinseca 43 cazuriB c: postrenala . 6 2.oilor de observatie precum si al .t elemente de in..erin!a organic multipl SIJ Into5ica!ii Jropatii obstructive (oli renale primitive 'abdomioliz 3in.ost de 212F1.enomenelor studiate a impus necesitatea .o9"0 Ischemie prerenal Su.icien!ei renale pe cele 11.ormatic medical 1 baze de date dar mai ales metodele statisticii aplicate 2n practica +i cercetarea biomedical . 2-'-"2-") )ercetarea . 4entru prelucrarea statistic a datelor din cadrul acestei cercet ri s-a .rologie HS.cazuri.. cazuri E-"o. S-$#"$. 7% prerenala 39% 54% renala intrinseca postrenala F"9. 2n sectia de reanimare a Spitalului de 4ediatrie 6alati.unctie de obiectivele acesteia in deplin acord cu pro." .')"0(-".. R0.or the Social Sciences: versiunea 13. )a metod +i instrument de lucru pentru prelucrarea datelor +i interpretarea rezultatelor am utilizat at.olosirii datelor in prezenta cercetare1 in .

iind de 1.N.recven!a bolii a ."4' IRA . )riterii 'I<3= L 11.ronii sunt mai vulnerabili 2n aceste condi!ii de hipo5ie.' .-1 an 8"3 cazuri:1 urmat de grupa de v.recvente condi!iile care induc hipovolemia1 iar ne.R.R.ost de -11-N 89.ost mai mare la grupa . )'4$r" IRA .C.unctie de evolutie si locul de provenienta CLINICA DE NEFROLOGIE IASI 81 )'4$r" IRA ."4' ')$-' 1 D0)020 : I.2N 82. /ariaD Iasi In )linica de %e. cazuri ' M 3.r'!"0-$"-or" 20 D"'.uziei renale la nivel glomerular1 prin diminuarea mecanismelor de reabsorbtie si secretie tubulara. Mor-'.C.'r0()5"&'-o'2' 10 )'4$r" =volutia cazurilor in )linica de %e. Incidenta mai mare a bolii la grupa .ost de 1-.r'!"0-$"-or" 10 F'r' D"'.r0r0('. .r'!"0-$"r0' a .rologie au decedat " copii1 mortalitatea . )'4$r" I.0eci dac raport m la variabila v.rologie CS<.o2-r0('. 3a varsta mica sunt mai . de cazuri:. .cazuri I M 14 cazuri < M ". 11 S$. cazuri: 'epartitia cazurilor in .rst 1 2n statistica noastr .-1 an s-ar putea e5plica prin diminuarea per."-'-0' generala in lotul studiat a .' 16 )'4$r" 2 D0)020 12 S$.cazuri 35% R I 52% 13% F S$.rst K14 ani 81$ cazuri:.

r'!"0-$"-or" = D0)020 1 I.ost de 1-N. /ortalitatea a .recvente au .r'!"0-$"-or" IRA .2 ‰1 in )linice de %e.icienta multiorganica au avut cea mai mare . Se observa o predominenta a se5ului masculin 8""N: si o prevalenta a grupei de varsta .recventa a I'#1 actionand izolat sau in asociere cu alti .i statusul premergator al insu.ica internarea in terapie intensiva pentru monitorizarea atenta a . 4rin modi.' 68 )'4$r" IRA .'r0()5"&'-o'2' 11 )'4$r" 8 S$. Palidarea scorului 'I<3= permite standardizarea criteriilor de de. Iipovolemia a . <actorii de risc vital ai insu.recventa in randul deceselor.initie a leziunii renale acute a permis diagnosticarea mai corecta a acestei a. Sepsisul a reprezentat 23 N1 socul septic si insu.C.icarile clinice si biologice dezvoltate1 I'# a contribuit la cresterea mortalitatii la copii a.ost cauza cea mai .ectiuni si interventia precoce. copii internati pe o perioada de " ani a .o2-r0('. =tiologiile cele mai .unctiilor vitale la pacientii in stare critica. =volutia cazurilor in Sectia de 'eanimare a Spitalului de copii 6alati Incidenta I'# pe un lot de 11.icarea grupelor de pacienti cu risc1 standardizarea terapiei.R.lati in stare critica. D0)020 1= S$. %oua de.r0r0('. L 1 an 84-N:.SPITALUL DE PEDIATRIE GALATI R0'("&'r0 8> )'4$r" IRA .inire a I'#1 identi.icienta renala acuta de cauze prerenle este cea mai . =a poate .3O1 in Sectia de 'eanimare 4ediatrica 6alati.ost de 2.icientei renal acute ?usti.recventa .icientei renale intrinseci 8necroza tubulara acuta: in absenta unui diagnostic precoce si a unei terapii adecvate.' 1 )'4 .ost@ prerenale8"-N:1 sepsisul 823N: si SIJ. INSUFICIENTA DE TIP PRERENAL Insu.rologie 4ediatrica Iasi si de 3.orma de I'# intalnita in patologia copilului.actori patogeni. .

In I'# prerenala am intalnit@ -semne de hipovolemie@ tahicardie 844 cazuri:1 hipotensiune arteriala 843 cazuri:1 timp de reducerea . Simptomatologia proprie I'#1 e5presie a tulburarilor .'-"!' Insu.iziopatologice esentiale.10 Numar pacienti 8 6 4 2 0 0-1 luna 1 luna-1 an 1-3 ani 3-7 ani 7-14 ani 14-18 ani aietii Fete Varsta 0istributia pe grupe de varsta si se5 a copiilor din lotul de I'# prerenala Nr. Simptomatologia bolii declansatoare care a dominat tabloul clinic II.$-' 4redominent gastrice 8varsaturi: 4redominent intestinale 8enterocolite: #sociate cu in.luidelor e5tracelulare si a volumului intravascular.0&"0 '*2o. A.icienta cardiaca hipodiastolica 8pericardita: 1 )ele mai multe cazuri de I'# prerenala au .ost produse de depletia volemica adevarata)a urmare tabloul clinic al I'# prerenale a inclus@ I. 4ierderi digestive 4ierderi digestive si cutanate 4ierderi renale 4ierderi in spatiul trei 4ierderi sanguine %. Cr-. Iiperplazie suprarenaliana congenitala 0iabet zaharat tip I cu acidocetoza 0iabet insipid de tip central 4eritonita 'abdomioliza Iipoproteinemie secundara hepatitelor neonatale Soc septic Iemoragii 1 1 1 1 1 .icienta cardiaca congestiva 3 Insu.o!o.0&"0 r0. recolorare capilara prelungit 86 cazuri:1 semne de alterare a S%) 84" cazuri:B .ectii bronhopulmonare #sociate cu in.o!o.ectii urinare Secundare into5icatiilor #sociate cu a.ectiuni neurologice N$&'r )'4$r" 4 16 " " 6 2 D". 2 /ucoviscidoza 2 CAUZA D".

Semnul ma?or l-a constituit oliguria1 criteriu de.ontanelei anterioare 81. ♦ In . .ormelor severe de S0# 2n 2F3 din cazuri. F!oli"urice F!nonoli"urice ♦ =valuarea gradului de deshidratare arata predominenta .ost modi.unctie de prezenta oliguriei1 s-a constatat predominenta .ormele cu deshidratare severa. ♦ #paratul respirator a .icat in toate cazurile de S0# severa si in 4 cazuri de S0# medie1 deci alterarea starii de constienta este prezenta in 4" de cazuri1 corelata statistic cu S0# severa. ♦ Senzoriul a .icientei renale acute.ost evaluat prin e5amen clinic si prin determinarea valorii saturatiei o5igenului in sangele capilar 8SaA2:.-semne de deshidratare acuta@ elasticitate cutanata diminuata 82. cazuri:1 turgor absent 812 cazuri:1 mucoase uscate 81" cazuri:1 deprimarea .ormelor oligurice 2n 2F3 din cazuri. cazuri:1 coma 86 cazuri:.irma rolul hipotensiunii arteriale in inducerea insu. #ceasta con. cazuri:1 letargie 81. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 36 18 9 Pacienti cu SDA Pacienti cu hipoxie #$% se&era #$% me'ie ♦ Palorile *# asociata cu gradul deshidratarii (ipote ns iune )e ns iune norm ala Iipotensiunea arteriala este prezenta in special in .initor al I'#1 dar nu e5clusiv.

6 1.6 83.ectiuni care au 2nsotit sindromul I'#@ .N din cazuri.N din cazuri.# 0 Forme oli urice Forme nonoli urice Supra!ietuitori Dece"ati 1.3 Supra!ietuitori Dece"ati )orelatia intre oligurie1 valorile ureei serice si deces 2.8 )orelatie intre oligurie1 valorile creatininei serice si deces Asocierea comorbiditatilor # avut un rol important 2n evolutia bolii si 2n cresterea ratei mortalitatii.2# 2 2.icienta renala acuta: diselectrolitemiile 8hipo si hipernatremia 2ntalnite la ".atro.ectii asociate hipovolemiei 2n -. S-au 2nregistrat urmatoarele a.ormatii cardiace L " cazuriB .ormatii cerebrale L mielomeningocel 82 cazuri: .alie 81 caz: .9 92 90 88 86 conce ntratia ure e i 84 s e rice m "*'l 82 80 78 76 Forme oli urice Forme nonoli urice 83.# 1 0.# 2 1.microce. hiperpotasemia 2ntalnita la Q din cazuri:.iciente pentru diagnosticul de insu.mal.hidroce.ost modeste1 dar su. =5amenele paraclinice@ retentia azotata 8valorile ureei si creatininei au .alie 81 caz: .mal.♦ In.3 82. 91.ie cerebrala 81 caz: .

ost intalnite la copii in perioada perinatala si cu varsta mai mica de 6 luni.cazuri c.au apartinut .ost . . In urma aplicarii mi?loacelor terapeutice evolutia in cele ". Evolutie In lotul de I'# prerenala evolutia cazurilor a .ormei oligurice.convulsii in " cazuriB e.icitaraB hipoalbuminurieB oliguriaB hipotensiunea arterialaB asocierea cu socul septic. %u s-a inregistrat evolutie spre boala renala cronica.actori ca avand evolutie ne. tulburari ventrilatorii L respiratie asistata L $ cazuri d.avorabila asupra prognosticului bolii@ varsta G 1 anB starea de nutritie de. In lotul studiat s-au 2nregistrat 9 decese dintre care .ost . b. neurologice L coma in 4 cazuriB . /entionam ca " dintre copiii decedati au .ost altele decat cele renale. de cazuri au supravietuitB 6 cazuri au evoluat spre necroza tubulara acutaB *oate cele 9 cazuri care au decedat au . 0intre cele 9 decese1 3 au .ormatii de cord sau de sistem nervos central:.rstei 1-6 luni.ost urmatoarea@ 9 cazuri au decedatB ". 0esi se observa o predominenta a se5ului masculin1 nu se poate stabili o corelatie 2ntre se5 si deces. tulburari de ritm in 2 cazuri <ormele oligurice au avut o evolutie mai severa decat cele nonoligurice.ost asociate cu comorbiditati severe 8mal. hemoragice L cerebrale L 2 cazuri .icienta respiratorie acuta aparuta in cadrul insu. )auzele deceselor au . Factori de prognostic In lotul studiat am considerat urmatorii .boli genetice 8sindrom 0oEn L 3 cazuri: Complicatii a.avorabila.hematom renal L 1 caz. /ai curand se poate stabili o corelatie 2ntre varsta si deces.ost nou-nascuti si 4 au apar!inut v. septice L .icientei organice multiple. de cazuri de supravietuitori a .ete si 6 baieti. In " cazuri decesele au .. /a?oritatea cazurilor au decedat prin insu.

%r.recventa cauza de I'# din cele 3 categorii clasi. .ost intalnite mai rar. Iipo%a si hiperR au . /ani. ":.recvente in grupul copiilor decedati. Se constata o . -:.N din cazuri:. 1. )azuri N 9 1 100 == 11 $ 11 2 4 " 66 21 6 6 4 13 3" 1. Concluzii partiale 1: I'# de cauze prerenale a reprezentat "-N din nr. 32 4 0ecedati .icientei prerenale.lati in stare critica I'# a reprezentat un risc ma?or1 prin complicatiile amenintatoare de viata@ hiper&alemia1 hiponatremia1 acidoza metabolica1 mani. %ivelul retentiei azotate a .estarile clinice in I'# prerenala au .ost mai . 9. )azuri N 3. 3a pacientii a. Scaderea debitului cardiac in insu.N din cazuri: si acidozei metabolice 8-. de cazuri si este recunoscuta a .i cea mai . $:. 6:. 61$ 4 1$ 2 3 1 29 4 6 2 4 4 4 3 3 66 66 66 3.recventa crescuta a diselectrolitemiilor 8hipo.icate traditional 2: )auza ma?ora a I'# prerenala a reprezentat-o deshidratarea acuta1 consecinta directa a pierderilor gastrointestinale1 ce au indus scaderea critica a volumului intravascular 3: I'# asociata cu sepsisul a reprezentat 13N din I'# prerenala. <actorii hipovolemici au contribuit la dezvoltarea hipotensiunii arteriale1 la acest grup de pacienti 4: Iipovolemia prin pierderi renale sau pierderi cutanate si digestive a . 3. " Supravietuitori L ".estarile digestive1 respiratorii si neurologice.ost moderat1 ceea ce constituie o caracteristica a insu.estarile neurologice.<actorii predictori ai mortalitatii Aliguria Iipotensiunea arteriala %evoia medicamente presoare %evoia ventilatie mecanica #socierea cu socul septic Parsta sub 1 an Iiponatremia Iiperpotasemia Iipoalbuminemia de de %umar cazuri .ost@ oliguria 866N din cazuri:1 hipotensiunea 8$2N din cazuri:1 mani.9 %r.icienta cardiaca congestiva a determinat instalarea I'# diagnosticata prin cresterea minima a creatininei serice. 16 2 6."9 %r.si hiper%a in -. N )azuri 39 24 3 66 4.

ost di.'r0()5"&'-o'2' 0in punct de vedere etiopatogenic1 cazurile selectate in statistica noastra s-ar putea clasi.acid uric 1 cazB ..%e.ectioasa.avorabil in lotul studiat au .1 cazB -glomerulone.ost@ hipotensiunea arteriala1 nevoia de ventilatie mecanica1 asocierea cu socul septic1 varsta G de 1 an1 tulburarile metabolismului hidro-electrolitic si hipoalbuminemia.%ecroza tubulara acuta a: de cauza hipo5ic-ischemica .iltrative.ost implicati in etiologia I'#. #ceast clasi. INSUFICIENTA RENALA INTRINSECA I'# de etiologie renala 8parenchimatoasa1 intrarenala1 organica: a .Abstructia intratubulara.1 cazB 4.(oli microvasculare.2 cazuriB b: to5ice directe -endogena -e5ogena 3.icarea mecanismului .ica in urmatoarele grupe@ 1.ectioase L 16 cazuriB c: prin boli in.ost rezultatul ischemiei renale prelungite 8secundara hipo5iei1 hemoragiei1 detresei respiratorii neonatale1 S0# severe1 septicemie1 socul chirurgical:. <actorii considerati ca avand prognostic ne.unctionala.iziopatologic de producere a bolii. 11.1. =ste importanta recunoasterea precoce a I'# si aplicarea unei terapii lichidiene adaptate la conditiile .roto5ice si sepsisul1 de aceea incadrarea cazurilor in grupe etiologice a .1cazB -glomerulone.i@ deshidratarea1 actiunea medicamentelor ne.rita post in.rita interstitiala acuta L .icare a?uta la identi.iziopatologice renale.SIJ -12 cazuri ". mioglobinuria-1cazB into5icatia cu etilenglicol 1 cazB 2. #celasi pacient a su.(oli glomerulare severe -glomerulone.rita din 3=S.cazuriB a: imunoalergica -antibiotice-2 cazuriB -antiin.erit degradarea .lamatorii -4 cazuriB b: in.'2" ")'r0' IRA #0 0-"o. In anumite impre?urari1 cum ar .i I'# aparuta la copii spitalizati1 . C.o9"0 .unctiei renale din multiple cauze1 cum ar .2 cazuri.actori multipli au .ost incluse toate cazurile persistente de I'# .in care au .rita din purpura Ienoch-Schonlein.icil.

Aliguria a .ost caracterizata ca diureza sub . 8 7 6 Nr!ca+uri 5 4 3 2 1 0 0 5 10 Nr! +ile 15 20 25 <ig.ost prezente in 3.Manifestari clinice in IRA parenchimatoasa D"2-r"*$-"' )'4$r".. .0 au de.ost prezenta in 16 cazuri. mlFzi la copilul mai mare de 12 ani. 'epartitia cazurilor privind prezen!a edemelor O.. 4. de cazuri cu oligoanurie a .0r-0(2"$(0' 'r-0r"'. de cazuri. D".cazuri.4. nr.a+ uri cu e'eme 59% <ig.4.nr. . #spectul lor a variat de la edeme discrete palpebrale 8in 12 cazuri: la edeme moderate 8in 1cazuri:."9$r"' este consemnata in literatura de specialitate ca un .' s-a datorat cresterii debitului circulant.ectios asociat cu I'#.' 0in punct de vedere clinic s-au analizat in perioada de stare prezenta edemelor1 a oligoanuriei1 a hipertensiunii arteriale si a elementului in.ost nevoie de tratamet de supleere renala.init un volum circulant crescut si au ."(")' "("-"'. E#0&0. mlFzi la copilul mai mare de 12 ani."mlF&gFh la copilul mai mic de 12 ani si sub 1..actor de gravitate pentru I'#.ost prezenta in 1.ost apreciata dupa minimum 12 ore de spitalizare1 la valori sub 1 mlFRg corpFh pentru sugar si copilul mic1 sau mai putin de 4. A($r"' a . # .". 0urata oligoanuriei 0e mentionat ca 2n 2. # .or $()-"0 #0 2"-$'-"' ).a+ uri -ara e'eme 41% .

)%/ F"9.o-$.unctie organica multipla:. de copii au prezentat )'4 pozitiv din totalul celor "1 de cazuri .ost de.icarea etiologiei in.ost prezente in tabloul clinic al I'# in 26 de cazuri 8"1N din total: si au .alita in 2 cazuri cu dis.icila 8 hemoculturile .6.:. In lotul analizat I*# a .. 0eterminarea calitativa a proteinei ) reactive in ser a permis suspicionarea etiologiei bacteriene si initierea terapiei antibiotice.inita ca depasirea percentilului 9" pentru varsta se5 si talie a valorilor inregistrate pentru tensiunea arteriala sistolica1 si 1 respectiv1 diastolica la copiii sub 12 ani1 iar pentru copiii peste 12 ani1 valori mai mari de 13.6.or .I*# a . Pr040(-' "( 0)-"0" "( )'4$r".N din cazuri1 digestive 60$ din cazuri si1 mai rar1 de in.r040(-' "( 0)-"0" "( . Palorile *# 2n lotul cu I'# parenchimatoas se reg sesc 2n tabelul de mai ?os@ 20 18 16 14 20 19 Numar ca+uri 12 10 8 6 4 2 0 12 )% crescuta )% normala )% sca+uta Valori tensiune arteriala .a+uri -ara in-ectii In-ectii respiratorii In-ectii 'i"esti&e In-e ctii ne urolo"ice 2% In-ectii neurolo"ice F"9.ectii neurologice 8meningita sau ence.ectii respiratorii in 3.r"!"(# . 2-$#"'- .a+uri cu in-e ctii 51% In-e ctii res piratorii 16% In-e ctii 'i"e s ti&e 33% .F-. Jn numar de 2.ectiile au .ost reprezentate de in.iind pozitive numai in 6 cazuri:. (r.(r.ost prezenta la 2.a+uri -ara in-e ctii 49% . mmIg. Identi.0 #0 IRA In. cazuri dintre copiii evaluati..ectiilor o .ost di. D"2-r"*$-"' )'4$r".

00 0 .00 7.0 20 0 .Iistograma pentru creatinina seric .00 2 .nr.00 3.Investigatii de laborator %&'' 10 8 Frec!enta 6 4 2 St"( De! ) 67. .reatinina -erica 12 10 0 0 0 0 %&'' 0 0 Frec!enta 8 6 4 St"( De! ) 2. . 18 0 0. 14 0 0.00 2.68 *ean ) 132.reatinina -erica <ig.4.00 9.12.1. 4.00 4.7# 0 1.00 #.Iistograma pentru variabila uree .28 *ean ) 3. 22 0 0.0 60 0 0.00 6..00 + ) #1.00 8. 10 0 0.nr. 30 0 <ig. 26 0 0.84 + ) #1.

icul Cbo5 and Ehis&erD pentru variabiala )reatinina 20r")'.6 cazuri soc to5ico-septicB . 3a pacientii cu sepsis sever1 vasodilatatia arteriala are ca e.&A PA&'+.&A PA&'+.avorizarea edemului pulmonar1 hipo5ie1 nevoia de ventilatie mecanica1 sindrom de detresa respiratorie acuta1 sindrom de dis.reatinina -erica 8 6 4 2 0 .I'# prerenal +i I'# parenchimatoas IRA si sepsisul #paritia I'# in cursul sepsisului sever are o incidenta crescuta.400 300 %&''A 200 100 0 3100 . #u .ortelor de presiune in capilare cu .ect alterarea .I'# prerenal +i I'# parenchimatoas 12 10 .icul Cbo5 and Ehis&erD pentru variabiala Jree .&A P&'&'+A2A . /ariaD IasiB -$ copii internati in Sectia de 'eanimare a Spitalului de 4ediatrie 6alati.ost reprezentat de 16 copii cu varste cuprinse intre 2 zile si 16 ani1 dintre care @ -9 copii internati in )linica de %e./.. Forme clinice de sepsis: . 3otul a ./.unctie organica multipla.*A01ASA 6ra.rologie CS.icienta renala acuta.&A P&'&'+A2A .*A01ASA 6ra.ost studiate 16 cazuri cu sepsis sever care au prezentat insu.

o-$. Di-tro4ie.unctie organica multipla.ost recuperati..o-$.digestiv L 9 cazuriB 8dintre care 2 cazuri cu poarta de intrare chirurgicala L ocluzie1 peritonita:B .1.iciat de tratament de supleere renala@ -hemodializa L 1 cazB -hemo. Fo)'r$..iltrare L 2 cazuriB -hemodializa S hemo..respirator L " cazuriB .2:.2"2 6 5 4 3 2 1 0 Di-tro4ie .-") "("-"'. S-'r0' #0 ($-r"-"0 "( IRA #0-0r&"('-' #0 20. I( .(r. Di-tro4ie . A a: " pacienti au bene. 20.iciat de ventilatie asistata1 dintre care 3 au .ost recuperatB -2 pacienti au primit tratament diuretic1 dar .. b: 4 pacienti au bene. 6.iltrare L 2 cazuri. 38% #oc to0ico-s e ptic $is -unctie or"anica m ultipla 62% F"9. a . +ormopon"erali 2 4 5 5 $istro-ie I $istro-ie II $istro-ie III Norm opon'erali Tratament I( .ost@ . cazuri dis. c: 6 au primit tratament diuretic si la 2 dintre ei s-a reluat diurezaB d: 6 au primit tratament vasopresor si la 2 dintre ei s-a reluat diureza.S%) L 2 cazuri. %: -2 pacienti au primit ventilatie asistata1 dar numai unul a .ara a se relua diurezaB .

erit pentru di. b: supraincarcare volemica L I*# in 4 cazuriB .escare L 81 caz:.=dem pulmonar acut L 1 caz.iind de 3 luni. 4 pacienti au avut o evolutie buna. Scorul a .-2 au primit tratament vasopresor1 dar evolutia a ..ost calculat retrospectiv1 pentru . 1 pacient a prezentat hipertensiune arteriala timp de 1 luna dupa e5ternare apoi valorile *# sau normalizat.atala. 0eoarece spectrul I'# este di. -)oma in 6 cazuriB -convulsii in 4 cazuri.ata de starea septica si comorbiditati severe 8mal.ost .ost noncompleanti 8e5ternati la cerere: si nu s-au mai prezentat la control. 0intre supravietuitori 3 au prezentat la controalele de la 6 luni1 1 an1 3 ani1 retentie azotata 8scaderea '<6 G 6.ormula propusa de autori@ .Sangerare la locurile de punctie L 2 cazuri.eritele regiuni si unitati de asistenta medicala1 impactul asupra mortalitatii la copiii cu I'# este deosebit. cazuri au supravietuit1 .ost propusi variati .ectii de cateter in 3 cazuriB -stop respirator si ventilatie asistata in timpul dializei in 1 cazB -hipotensiune si tulburari de ritm cardiac in timpul sedintei de dializa 81 caz:B . d: complicatii ale tratamentului@ -in. Complicatii #u .iecare pacient dupa urmatoarea . 3a pacientii din lotul cu sepsis s-a observat urmatoarea evolutie@ -6 au decedat1 dintre care 4 in primele $2 h de la internare1 prezentand in plus . 2 pacienti au .iind urmariti prin control clinic1 masurarea tensiunii arteriale si e5amen de urina cel putin anual.ormatii congenitale de cord si neurologice:B -1.actori de risc ca indicatori de prognostic ne. Evolutie 3otul de studiu s-a caracterizat printr-o durata mare de spitalizareB in ma?oritatea cazurilor internarea a durat 1 luna1 durata ma5ima . mlFminF11$3m2:.ost intalnite urmatoarele complicatii@ a: hemoragice L I0S L 3 cazuriB .avorabili. #u . #m incercat in grupul de pacienti cu I'# din sepsisul sever aplicarea scorului propus de 6allego si colab. c: alterarea starii neurologice L 12 cazuri. Factori de prognostic în sepsis 0esi in ultimile decenii s-au obtinut progrese terapeutice importante1 I'# in sepsis ramane in actualitate la populatia pediatrica si continua sa aiba un prognostic sever.

09oF Se observa ca riscul de deces se situeaza intre 3.1"4 8alterarea constiintei: S .11 8hipotensiune: S .icului de mai sus se observa ca riscul de deces a variat intre .2"2 0in analiza gra. 2iano .iciente de organ@ 4robabilitatea de deces M .....')"0(-" )$ IRA 2" 20.1 cel ma5im 241 corelat cu riscul de deces.parametri1 ma?oritatea e5primand insu.9 8ne.ost@ hipotensiunea1 respiratia asistata in cazul de insu...9 8oligurie: S . #0 ..avorabil au .roto5ice: S ..-".1"....0 1: )'4$r" #0 IRA20.122 8icter: S .s core / &ii / S)or$.ro*'*".3"-.1-2 8respiratie asistata: S .1.8 Iipotensiune: S ..-9.32 8varsta in decade: S .. Scorul minim este .or "( 9r$. .s core / &ii 2iniar3 ....1.iecare dintre aceste organe se pot acorda cate 4 puncte pentru 4 nivele de securitate..2..2 S . Scorul 4=/A0 84ediatric /ultiple Argan 09s. L"'(o '. 1 0!8 0!6 0!4 0!2 0 0 0!2 0!4 0!6 0!8 1 1 0!8 0!6 0!4 0!2 0 2iano .19 8Pentilatie asistata: S .Scor 6allego M .-6 8se5ul masculin: S ...")'.icienta respiratorie severa1 nevoia de dializa.s core / m orti 2iano ."-'-0 ' #0)020. 8coma: sau .2$ 80ializa: S .2"2 ES)or G'.unction: aplicat pentru 6 organe si sisteme@ hepatic1 cardiovascular1 respirator1 renal1 hematologic si neurologic.. 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 +umar -upra!ietuitori Numar supra&ietuitori 013-015 015-017 017-019 Numar 'ecese +umar "ece-e S)or$..21. #0 ..-1 8(J%: Pariabilele care au contribuit la un prognostic ne. 4entru .$.N Scorul 3iano cuprinde .

1 caz. In general toate aceste scoruri au supraevaluat riscul de mortalitate. Situa!ii de insu.ost antiin.4567$ .3#3 . 0intre cazurile de insu.lo5acin L 1 caz. I'# hipo5ic-ischemic Socul hemoragic a .. 3eziunile renale au . Intr-un caz I'# a . In realitate incidenta ne.luentat severitatea a.2"2 20!0r 6ra. !lomerulonefritele #u .lamatoriile si antibioticele.roto5ice care au produs I'# in lotul nostru au .ectiunii.paracetamol L 1 cazB .ost intalnite 3 cazuri cu glomerulone.ost@ varsta1 .icientei renale acute ce poate apare prin mecanisme multiple.lu5ului sanguin si de scaderea per.score// S)or$.N.ost intalnit in 2 cazuri la nou-nascuti. 0in multitudinea complicatiilor1 un loc important il revine insu.roto5icitatii a .ri.lim.om malign nonhodg&inian-1 cazB .algocalmin L 2 cazuriB .recvente substante ne.ampicina L 1 cazB . PEMOD '.")'.icien! renal acut aparute in evolu!ia bolilor oncologice la copil (olile neoplazice1 pe langa gavitatea data de evolutia lor prezinta riscul aparitiei unor complicatii sevare.score/ 2inear . IRA in intoxica ii )ele mai .ost produsa indirect prin rabdomioliza si in alt caz prin ingestia de etilenglicol. <actorii .icul evidentiaza un risc de mortalitate cuprins intre "."( 1: )'4$r" #0 IRA )$ 20.icat 2 cazuri@ .icienta renala acuta aparuta pe perioada studiului1 in evolutia neoplaziilor internate in lotul ( am identi. Into5icatiile intalnite au .avorizanti ai into5icatiilor au .ost determinate de scaderea .ost mult mai mare.aspirina L 1 cazB .armacocinetica1 bolile asociate1 medicatia concomitenta care au determinat si in.cipro..100% 80% 60% 40% 20% 0% 0 10 20 30 4567$ .-1.ost urmatoarele@ .uziei parenchimului renal secundar ischemiei renale induse de hemoragiile masive.rite@ -1 caz cu purpura Ienoch-ShonleinB .

rste cuprinse 2ntre 6 luni si 1" ani1 dintre care@ copii de se5 . 4aloarea1 icterul si urinile hipercrome au .estat prin hemoragii cutanate cu elemente purpurice1 petesii1 echimoze1 gingivoragii1 epista5is1 hematoame.0"( )olec!ia 0r.estTrile clinice 2n perioada de stare au cuprins " categorii de semne@ a:.ost1 practic1 prezent 2n toate cazurile.eminin si 4 copii de se5 masculin. /ani.'r-"'. Tablou clinic /ani. 3otul a .ost prezente la toti pacientii studiati. Sindromul anemic s-a mani. /ani.' "( 9. Jrinile hipercrome au .o&0r$.atigabilitate1 anore5ie1 tahicardie.estTri digestiveB c:.$r' D0(o)5 S)5o.ormatii despre prognostic sau evaluarea stadiului de boalT.estTri neurologice. /ani. 0. a:.ost reprezentat de 12 copii cu v. /ani.erind in.inirii SIJ este trombocitopenia. &'r0 P$r.ost studiate 12 cazuri cu SIJ care au prezentat anemie hemoliticT microangiopaticT severT1 trombocitopenie si insu.1 caz cu boala poststreptococica. /ani.0ro4' .estTri hematologiceB b:.$.iind prezentT 2n toate cazurile1 icter1 astenie1 .estTri renaleB e:. 0in cei 12 copii luati 2n studiu@ 11 au supravietuit 8 91N : si 1 a decedat 8 9N :.$(' "*ro'2' )$ 2). . /ih il "indromul hemolitic uremic #u .estat prin paloare cutaneomucoasT1 .icientT renalT acutT. )linic1 aceasta s-au mani. Icterul1 rezultat al hemolizei1 a . Hemoragiile cutaneomucoase@ Jnul din elementele de bazT al de. S0&".-1 caz cu 3=SB .estTri respiratoriiB d:.ost elemente constante1 o.

la hemoragii digestive. convulsii localizate sau generalizate L 4 cazuriB comT L 2 cazuri.ost consecinta tulburTrilor metabolice 2n cadrul insu. #cestea au avut drept cauzT at.ost@ dispneea si polipneea L 6 cazuri1 tusea 2n 2 cazuri.ectioasT care s-a 2nsotit de@ . Manifestãri neurologice: /a?oritatea pacientilor au prezentat simptome de a. .(olnavii au prezentat hemoragii la locurile de punctie si de implantare a cateterelor1 de aplicare a garoului sau mansetei tensiometrului. c:.2 2n cazuri de .ectare neurologicT minorT@ iritabilitate L 2 cazuriB somnolentT L 2 cazuriB agitatie L 1 cazB tremurTturi L 1 caz.lnit edeme1 I*#1 insu.ngerat masiv la locurile de punctie si unul a prezentat melenT.ost normale sau crescute.icientT cardiacT. Manifestãrile respiratorii au .icientei renale acute sau a complicatiilor in.lnite au .t si leziunile vasculare si su. Manifestãri renale )ea mai importantT mani. Sindromul urinar a . d:.ectare neurologicT ma?orT@ Starea de constientT a .ectatT la $ dintre pacientii studiati. e:. Jnii pacienti au prezentat semne de a.ost@ dureri abdominale di.ebrT moderatTB diaree cu scaune sanguinolenteB vTrsTturiB sindrom de deshidratare acutTB Simptomele digestive 2nt. In cazuistica noastrT au .t trombocitopenia c. Manifestãri digestive In ma?oritatea cazurilor1 SIJ a debutat cu o boalT diareicT acutT in.recvente au .erinta hepaticT.uze1 greatT si vTrsTturi 2n cadrul SIJ dar si ca e5presie a enterocoliteiB hepatomegalieB distensie abdominalTB diaree sanguinolentT.ost a.ost reprezentat de@ urini hipercrome L 2n toate cazurileB oligurie L 3 cazuriB oligoanurie L 2 cazuriB anurie L $ cazuri. b:. 0intre simptomele respiratorii1 cele mai .estare renalT este reducerea diurezei.In cazurile cu retentie hidricT importanta1 am 2nt.ism lezional1 de la petesii si echimoze pTn. S-au caracterizat prin polimor.ectioase. =demul pulmonar acut a apTrut ca o complicatie la 1 caz si hemoptizia la 1 caz.ebrilitate si I*#B .Palorile *# au . 0in cazuistica prezentatT1 6 cazuri au prezentat sindrom hemoragipar@ 1 copil a prezentat petesii1 2 copii L echimoze1 2 cazuri au prezentat zone de necroza cutanatT1 3 copii au s.ost prezente@ dispnee1 tuse1 e5pectoratie sanguinolentT1 hemoptizie1 edem pulmonar acut.

icientT renalT terminalT.rologul pentru adulti1 .I*# L 4 cazuriB .ectii de cateter L 1 cazB supra2ncTrcare volemicT L edem pulmonar acut L 1 cazB . )opiii din acest grup vor .ost observate urmTtoarele complicatii@ hemoragii@ s.ost @ a: Abstructie pe rinichi solitar L 2 cazuri B b: Abstructie ureterala L 3 cazuri B .ectii L in. 4erioada cuprinsT 2ntre disparitia hemolizei si remisiunea tuturor mani.ebrile si I*#.ost incluse . Complicatii #u .1 caz de convulsii a. Tratament 1.alterarea statusului neurologic L somnolenta L 2 cazuriB .iltrare.ie spre insu.i urmTriti prin control clinic1 mTsurarea *# si e5amen de urinT cel putin anual.convulsii L 4 cazuriB Complicatii ale tratamentului: stop respirator si ventilatie asistatT 2n timpul dializeiB hipotensiune si tulburTri de ritm cardiac 2n timpul sedintei de hemo.estTrilor de boalT L convalescenta L a .ost la pacientii nostri cuprinsT 2ntre 4 L 1. zile si o lunT.cazuri de I'# postobstructiva.i urmariti pe termen lung 8pe toata perioada varstei pediatrice:1 apoi vor . /ecanismul de producerea al I'# in uropatiile obstructive au .cazuri cu evolutie buna pana in momentul incheierii studiuluiB 3 cazuri cu sechele moderate renale 8proteinurie1 I*#:B 1 caz a decedat 2n perioada acutT prin accidente hemoragiceB )opiii care au supravietuit vor .ni1 cu o medie de 6 sTptTm. Evolutia bolii 3otul nostru de studiu a avut o durata de boalT ce a variat 2ntre 1. INSUFICIENTA RENALA ACUTA DE TIP O%STRUCTIV #u . sTptTm.iciat de tratament de substitutie renala1 care le-a permis supravietuirea..ngerare naso-gastricT masivT si la locurile de punctie L 2 cazuriB in.i 2ndrumati catre ne.iind necesara o supraveghere atenta chiar dupa 2" de ani dupT episodul acut. copii au bene.ni. #rognostic 3a pacientii din lotul de studiu se remarcT urmTtoarea evolutie@ . =volutia 2n cele 3 cazuri sechelare este posibil1 sT .comT L 2 cazuriB .

lu5 ureteral gradul III Lin 3 cazuriB .1 cazB .#genezie renala dreapta si hidrone.rectomie dreapta .e5cizie de valve uretrale .roza. )ontrolul la 3 ani1 la care s-au prezentat " copii1 a relevat@ .re.ost necesar in 6 cazuri si a constat in@ .2 cazuriB .roza L 2 cazuri@ .re.icientei renale obstructive a .#lterarea ?onctiunii uretero.c: Abstructie uretrala L 3 cazuri.ectuarii manevrei de cistoscopie L 1 caz1 cu evolutie buna dupa resuscitareB . Tr'-'&0(-$.lu5 vezico-ureteral 3 cazuriB .roza gradul IP-P1 prin anomalie de ?onctiune pieloureteralaB .e5cizie a unei portiuni a uretrei .ost@ . =tiologia insu.stop respirator si ventilatie asistata care au aparut in timpul e.0 observate au .ectazie pielocaliceala si hidrone.Palve de uretra posterioara cu hidrone.e5cizie ureterocel .hidrone. Jneori simptomatologia a .3itiaza urinara bilateralaB ). Co&.3itiaza urinara cu obstructie totala pe partea dreapta si partiala pe stanga B *.ost urmatoarea@ '.ne.ectare multisistemica1 asa cum s-a constatat in urmatorul caz. .ost zgomotoasa asociind alterarea starii generale1 oligurie1 a. 6ranuloame giganto epitelioide in peretele bazinetului L *uberculoza renal secundar )olec!ia 0r.retentie azotata L " cazuri.vezicale 1 caz1 la care s-a asociat si diverticul vezical congenitalB ..1 caz.roza gradul II si III bilateralaB .0uplicatie reno-pielo-ureterala cu ureterocel prolabat la e5terior al unitatii superioareB . .roza 1 caz.2 cazuri de uretrita cu retentie acuta de urina L episoade repetate ce au necesitat sonda? vezical si care au evoluat cu hidrone. chirurgical a .1 cazB . . /ih il . 0.")'-"".

6.alopatie1 hipervolemia cu edem pulmonar1 insu.tulbur ri metabolice severe@ acidoz sever .ic rile electroli!ilor1 uremia cu sau .lo5acin: 1 cazB .V'r2-' )o. r into5ica!iile.2nc rcarea lichidian cu producerea edemului pulmonar acut sau insu.ost impusT de starea clinic a pacientului si de indicatiile dialitice. 6.$-"' ')02-or' #legerea celei mai potrivite metode de tratament a . P.or #"'.1 8 2 2-7 ani 3 0 8-16 ani 6 1 F"9.(r. cazuri.ence. Indicatorii pentru ini!ierea tratamentului de supleere au inclus@ modi. 15 10 5 0 #upra&ietuitori $ece'ati #upra&ietuitori $ece'ati 0-6 luni 3 0 6 luni." cazuri1 hiperpotasemie 3 cazuri1 hipernatremie 2 cazuri B .into5ica!ii@ etilenglicol 1 caz1 medicamente dializabile 8cipro. #lti .80."". (. cazuri:B 2-16 ani 81."4'-" 2" 0!o.actori de care s-a mai tinut seama au .ost urm toarele@ . *ratament conservator1 non-dialitic sau . cazuri:.*ratamentul #.icien! respiratorie .1 an 81. Modalitatea de supleere 10 #upra&ie tuitori 5 $e ce'ati 0 Supra!ietuitori Dece"ati /D 7 1 /F 6 2 /D 5 /F 6 0 PD 1 0 PF 3 0 F"9. (r. Indica!iile dializei au .6>.rsta copiilor a variat 2ntre@ .soc hipo5ic ischemic posthemoragic L 2 cazuriB . *ratament de supleere renala.armacologic a inclus.14 cazuriB .ost necesar 2n 2. *ratamentul de supleere renal$ a . .icien! respiratorie1 .alopatie uremic 2 cazuriB ence.ost varsta1 procedurile chirurgicale anterioare si stabilitatea hemodinamica. luni .

In cazul SIJ1 3 copii au evoluat 2ntr-o perioada de 3-" ani spre reducerea '<6 G 6. mlFminF11$3 mp.ngerare 2n timpul dializei la un sugar de 6 luni si unul cu .2 cazuri. /etoda a . mlFminF11$3mp si I*#.2 cazuriB .tulburTri de ritm cardiac 8bradicardie : la 1 caz cu SIJ1 2n v. 0intre acestia 3 au decedat datorita complicatiilor.icitarT a cateterului . . =tiologia cazurilor tratate prin I0 a .rst de 1 anB . 0intre copii cu su. 0in cei 4. )omplica!iile observate au constat 2n@ -edem pulmonar +i s.unc!ionarea de.uremia in 16 cazuriB . )ea mai rapida evolutie spre cronicizare au avut-o cazurile de glomerulone.rita1 dintre care 2 pacienti au a?uns dupa 2 ani 2n dializa terminala.6 cazuriB .icienta renala cronica. =volu!ia a .2 cazuriB .ost urmatoarea@ 11 copii au decedat 4.ost terapia idealT pentru pacien!ii instabili.ost@ .ost 2n evidenta cu boli obstructive au evoluat spre insu.1 caz.anuria in 14 cazuri.sepsis 4 cazuriB .erinta organica multipla1 3 au prezentat reducerea '<6 1 6.luni1 cu evolu!ie bunT dupT resuscitare.icienta renala cronica stadiul II L III. )omplica!iile obi+nuite observate au . . Evolutia in insuficienta renala parenchimatoasa si obstructiva% In lotul studiat evolutia a . Hemofiltrarea (HF) a . de cazuri a . 0e asemenea1 mai mentionam ca toti copii care au . >n 6 cazuri a ap rut hipertensiune arterialT care s-a corectat dupT tratamentul antihipertensiv.ec!ia de cateter 1 caz Jn pacient de 16 ani1 into5icat cu etilenglicol a prezentat tulburTri de ritm cardiac 8. Iemodializa a .ngerarea la nivelul cateterului +i a mucoaselor .+oc hemoragic . de supravietuitori 1" au evoluat spre insu.avorabil .sindromul hemolitic uremic .in.s.ibrila!ie atrialT: +i apnee1 ceea ce a impus protezarea respiratorie.into5ica!ii .. copii au supravietuit.olositT 2n 12 cazuri din care 6 la pacien!i cu st ri in.ost instituitT la copiii cu greutatea mai mare de $ &g +i la pacien!ii care au avut doar 2nc rcare vascularT.ost@ .ec!ioase grave +i 6 copii cu instabilitate cardiovascularT.ost . In 2.ost nevoie de tratament de supleere renala.hipotensiune arterialT1 2 cazuri.. .ost .

=ste cunoscut . cazuri insu. supra2ncarcarea volemica L 2.i constatata la multi ani dupa debutul leziunii renale acute1 atunci cand a avut loc distrugerea unui mare numar de ne.cazuri. b.cazuri@ d. Complicatiile observate au . respiratorii@ #rognosticul Ideea realizarii unui scor prognostic a .icienta cardiaca stanga L 2 cazuriB edem pulmonar acut L 2 cazuri. edem cerebral L 2 cazuri convulsii L .ost@ a.cazuriB coma L . sindrom hemoragic L . #nalizand cazurile decedate1 acestea au provenit din urmatoarele categorii etiologice@ malignitati L 2 cauriB sindrom hemolitic uremic L 1 cazB sindrom hemoragic L 2 cazuriB dis. in.ectii@ e. complicatii neurologice c.ie supravegheati pe toata perioada varstei pediatrice din punct de vedere a retentiei azotate1 microalbuminuriei si controlul valorilor *#.avorabila poate .=ste necesar ca toti copii care au su. stop respirator si ventilatie asistata L 11 cazuri.cazuri. I0S L 3 cazuriB )0I L 2 cazuriB sangerari la locurile de punctie L .actorii de prognostic asupra mortalitatii1 de observatiile clinice pe parcursul urmaririi cazurilor din lotul analizat cat si de 2ntrebarile parintilor copiilor cu I'# 2n legatura cu posibila evolutie si prognosticul bolii. .erit leziune renala severa sa . sindrom de dis.unctie organica multipla L 11 cazuri in.unctie organica multipla L 6 cazuri.ectii de cateter L 3 cazuri.roni.ost determinata de parcurgerea studiilor publicate despre .aptul ca evolutia ne.

4 212$6 212.81 . /ediu )lasa de risc 'idicat Functia "e -upra!ietuire 1.0 .1 Pro6a6ilitatea "e -upra!ietuire 1.7 Sur!i!al Function . )r0'-"("(0" .113.$.1.ica!ie .r'!"0-$"r0 #$.1131 .6 0 2 4 6 8 10 .crK12mlFminF11$3 +i %evoia de dializ B F$()-"' #0 2$.rsta sub 1 an 'isc 1194 11$4 113" 112$ 1124 113. )hi p trat 1.9 .unctie de valorile creatininei1 ale ureei si ale valorilor potasului seric.11$.1$4" 4121$ 411.actorii de predic!ie ai mortalit !ii 2n I'# 4arenchimatoas ast. 6. Uin.' ("!0.icat 2 clase de risc 2n .1214 *abel 4.1.. .rsta sub 1 an1 )l.actori de r"2) r"#")'.1-" 112.8 F$()-"' #0 2$.43 .r'!"0-$"r0 #m 2ncercat elaborarea curbelor de supravietuire a pacientilor 2n .<actori predictori ai mortalitatii <actori predictori ai mortalitatii %evoia de ventila!ie mecanic Iiperhidratare Aligurie %evoia de medicamente presoare Iipotensiune arterial #socierea cu +ocul septic %evoia de dializ P.nd cont de valorile statistice calculate am identi.4 11-1" 11119 11"4$ %ivel de semni.II )las cu .el@ .129. .actori de r"2) &0#"$ 2n mortalitate@ %evoia de medicamente presoare1 Iipotensiune arterial 1 #socierea cu +ocul septic1 P.1.en-ore" +i!elul creatininei F"9.4.2n mortalitate@ %evoia de ventila!ie mecanic 1 Iiperhidratare +i AliguriaB .1 .2.I )las cu . .

7 .0 . mgFdl.2 0 2 4 6 8 10 Sur!i!al Function .6 . 4.2 Pro6a6ilitatea "e -upra!ietuire 1.ost reprezentata de sepsis1 SIJ si substantele ne.# 0 100 200 300 . Functia "e -upra!ietuire 1.6 Sur!i!al Function .8 .9 .0 .1 1. 4.2 0."2. <unctia de supravietuire dupa nivelul ureei serice Se remarc sc derea probabilit !ii de supravie!uire la valori peste 26."3.<unctia de supravietuire dupa valorile &aliemiei Se observa scaderea supravietuirii cand valorile R cresc peste $-.0 3.m=VFl. Pro6a6ilitatea "e -upra!ietuire Functia "e -upra!ietuire 1.roto5ice.8 .4 .en-ore" %ree -erica <ig. 'ezultatele obtinute de noi sunt similare cu datele raportate in literatura@ .en-ore" +i!elul 7aliemiei <ig. DISCUTII Incidenta cea mai crescuta in lotul studiat a .Se observa scaderea probabilitatii de supravietuire daca nivelul creatininei creste peste 6 mgFdl.

icultati tehnice deosebite au . Studii recente au demonstrat ca I'# la copii este mai . # .unctia organica multipla sau complicatiilor chirurgiei cardiace1 transplantului de organe1 transplantului medular sau de celule stem1 terapiei intensive neonatale sau agresiunii hipo5ic. Sunt bine cunoscute bolile renale cum ar .icienta respiratorie a imprimat o gravitate deosebita in evolutia I') din sepsis si SIJ..ost@ oligoanuria in 66N din cazuri1 supraincarcarea cardio-vasculara in "-N din cazuri1 I*# in 39N din cazuri1 hipo*# in 32N din cazuri1 mani.ost de 131-N ♦ In 2.unctia renala revine la normal. au demonstrat ca bolile renale intrinseci incluzand SIJ si glomerulone. dintre copii si 1$ au supravietuit.iltrarea .actor determinant al I'#1 .estarile neurologice severe 8coma1 convulsii: in 22N din cazuri.ara obsrtuctie:1 care pot conduce la boala cronica de rinichi.i@ SIJ1 6%'41 3=S1 purpura IS1 sau agresiunile la copiii cu boli renale persistente 8cum ar .ost legate de abordul vascular si de mentinerea echilibrului hemodinamic in timpul sedintelor de hemodializa la copiii de varsta mica.recvent rezultatul complicatiilor bolilor sistemice cum ar .roto5ica este reversibila si . In 1.roto5icitatea intalnita in 16N din cazuri si sepsisul in 11N din cazuri.iind intalnit in 4$N din cazuri.ecte negative@ creste permeabilitatea capilara in microvascularizatia pulmonara si renala dependent de sinteza o5idului nitric.i displazia cu sau . Insu. In acelasi studiu mortalitatea generala a . cazuri a re.ost . 3a nivel renal1 ventilatia mecanica are e.♦ In 2.estarile digestive in toate cazurile si mani.olosite la 2. =pidemiologia I'# s-a schimbat substantial in ultimile decade. 0i..13N si numarul pacientilor dializati a .recventa cauza de I'# la copii spitalizati a . Studii recente au demonstrat ca1 totusi1 atunci cand agresiunea hipo5ic-ischemica si ne.lu5ului sanguin prin capilarele ce iriga strcturile tubulare si accentueaza I'#. Simptomatologia intalnita a .ritele din purpura Ienoch Schonlein si alte boli glomerulare au .ost 8dupa ischemia renala care a reprezentat 21N dintre cazuri: ne.ologice renale1 conduc mai tarziu la boala cronica de rinichiiv.ost determinate de sepsis.ischemice sau ne." Jchinoi si colab. 0impotriva1 I'# produsa de agresiunea hipo5ic-ischemica sau ne..iind cel mai important .ost e5presia supraincarcarii volemice din cadrul I'# sau a resuscitarii volemice necontrolate.ost cele mai intalnite cauze in I'# pediatrica.icienta organica multipla. Metodele de supleere renala au .lectat a. au aratat ca 39N din cazurile de I'# au .erata celorlalte tipuri de epurare. au raportat1 intr-un studiu multicentric1 multinational1 pe pacientii in stare critica socul septic1 ca . . ♦ Jn raport din Iouston *e5asiii din 2." a aratat ca cea mai .iziologice si mor.roto5ice. )reste permeabilitate capilara1 contribuie la congestia medularei e5terne si reducerea .ectarea aparatului respirator in insu.roto5ica produc alterari .-19-. 4e aceeasi statistica bolile renale primare au reprezentat numai $N.ost de 6.6 in /area (ritanie L 3unnii si colab.iind pre. Studiile dintre anii 19$. *erapia de supleere renala a permis scaderea mortalitatii de la 321$N la 1-12N1 hemo.i dis.

♦ Warad9 si (unchaman1" noteaza ca intr-o perioada de 4 ani 8199"-1999: modalitatea pre. ♦ 'apoarte recente din %igeria1 India si (razilia au demonstrat ca in continuare e. -pacientii in stare critica pot .luidelor sau aciditate lactica severaB -la pacientii cu dis.luidului de dializa.icienta 40 in -accesul relativ rapid si sigur de obtinut chiar la pacientii cu instabilitate hemodinamica1 cum ar .i per. 'aportarea ratei mortalitatii la copiii inclusi in dializa a ?unge uneori de la 3" pana la $3N.ost@ -)l lent si J< lenta la pacientii cu supraincarcare severa a .ost hipo*#1 sindromul hemoragic1 edemul pulmonar1 tulburarile de ritm cardiac. 0ezavanta?ele prezentate au .Incidentele aparute in cursul terapiei de supleere au .init datele demogra.erata de tratament a I'# pediatrice a .era o varietate de avanta?e@ .ragmatica. -au loc pierderi semni.icienta multiorganica ce necesita suport vasopresor.icienta1 complicatiile1 comple5itatea bolii si rezultatele. C T )onsortiul de prospective pediatrica 8pp)''*: a rede.i coagulopatiile.i dializati cu prezervarea vaselor necesare pentru procedurile viitoare. 3iteratura compara .ectiilor la acesti pacientiB -peritonitele duc la cresterea pierderii proteinelor1 compromitere nutritionala1 pierderea cap de J< si leziuni permanente ale membranei peritoneale. I'# pediatrica o. /ai multe analize retrospective au demonstrat ca 40 poate .icative de Ig1 crescand riscul in.olosirea 401 I0 si )''* pentru tratamentul I'# pediatric1 cantarind avanta?ele si dezavanta?ele in relatie cu e. -cele mai mari costuri asociate cu 40 il reprezinta costul . # crescut numarul centrelor ce raporteaza )''* ca prim modalitate de tratament.ormanta la pacientul pediatric cu instabilitate hemodinamica si insu.ice1 rezultatele si startegiile prin mai multe variabile. -necesita putin echipament si cost scazut.ost schimbarea 04 cu )''*. 4aralel cu schimbarea etiologiei s-au produs schimbari importante in abordarea terapiei de substitutie renala la pacientii cu I'#v1 vi1 vii1 viii1 i5.unctie pulmonara contribuie la agravarea simptomatiologiei prin cresterea volumului dializat abdominal1 reducand dinamica dia.

urnizat cele mai multe cazuri pentru tratamentul de substitutie renalT 81. $.avorabila. 11.ectiunile care au indus I'# au .icultati tehnice deosebite legate de abordul vascular si de mentinerea echilibrului hemodinamic 2n timpul sedintelor de hemodializa..iind a. I'# post renala a . In cazurile cu /A0S mortalitatea a .ost I< si I0. *erapie de substitutie renala la varsta mica a comportat di... =purarea e5trarenala este o metoda care se utilizeaza in e5tremis1 dar initierea dializei trebuie .roto5ice 8.avorabil 2n SIJ au .ost posibila depasirea .ritele 83 cazuri:1 hipo5ia 82 cazuri:1 malignitTtile 82 cazuriB:B .ost multi.acuta la primul semn care arata ine.ost@ leucocitoza Kde 2.era posibilitate aportului crescut de lichide si alimentatiei parenterale 8aport de aminoacizi esentiali:.ost cu insu. mmc1 I*# persistentT si anuria K $ zile.icienta terapiei conservatoare. cazuri din 12:. -.cazuri:1 glomerulone. mlFminF11$3 mp Sc si 2 dintre cazuri au intrat 2n program de dializa cronica.ost deosebit de comple5e1 necesitand tratament si urmarire adecvata. 4. .)A%)3JXII 1. #socierea sepsisului cu I'# a crescut semni. SIJ a .ost ma?or1 . =ste necesara surprinderea 2n timp util a obstacolului deoarece distructia parenchimului renala este ireversibila. I< o.avorabil si nu a recidivat atunci cand a . 4rocedeele cele mai . 6lomerulone. 9.ectate mai mult de " organe:. 2.ost 2ntalnita 2n .actorialT 8hipo5icT1 septicT1 ne. #.ost proportionalT cu numarul de organe a.icienta renala cronica. SIJ a avut un prognostic . #cest grup de pacienti necesita o urmarire pe termen lung pentru a surprinde retentia azotata1 microalbuminuria si I*#.actori de risc 2ntruniti de pacienti este mai mare 8$ decese I'# L sepsis:.roto5icT:.olosirea metodelor de supleere renala. *ratamentul de substitutie renala a .cazuri si 2n toate cazurile evolutia a .roni.i urmariti pana la varsta de adulti1 uneori pana la 2" de ani1 deoarece riscul de dezvoltare a insu. 4acientul cu I'# necesita o 2ngri?ire complea prin supleere e5trarenala1 terapie nutritionala1 precautie 2n alegerea medicatiei si volumului de lichide administrat.ritele au avut evolutia cea mai rapida la 2 ani de la episodul I'#1 2n toate cele 3 cazuri decelandu-se scaderea '<6 G 6.azei acute prin .icativ mortalitatea. @ sep 816 cazuri:1 SIJ 812 cazuri:1 substantele ne.ectate 82n $ cazuri riscul a ..olosit 2n 2.ost . 4rognosticul pe termen lung al pacientilor cu sepsis si SIJ este 2ntunecat din punct de vedere al supravietuirii renale1 datorita pierderii substantiale de ne. 6.recventi etiologia a . 1. de cazuri si instituirea lui precoce si corecta a permis supravietuirea a 1$ copii. 4recocitatea introducerii dializei 82nainte de introducrea vasopresoarelor: 2mbunatateste evolutia . 3. 6 pacienti recuperati dupa episodul acut au prezentat 2n evolutie dupa 3-" ani retentie azotata. ". <actorii de prognostic ne..recvent utilizate au . 'iscul de mortalitate creste cand numarul de .icientei renale se mentine lung timp dupa episodul acut. =i vor .

. 13.actori cu risc prognostic ne. #plicarea corecta a masurilor de prevenire a I'# precum si respectarea indicatiilor pentru utilizarea corecta a mi?loacelor de epurare e5trarenala reprezinta metode de ameliorare a prognosticului.actor de risc al mortalitatii ramane necesitatea ventilatiei mecanice.12.avorabil@ oligoanuria hipo *# L nevoia de substante presoare LB nevoia de ventilatie asistata L nevoia de dializT L B asocierea cu /A0S L )el mai important . #m considerat urmatorii .

8(arc...61 Update an mecanisms of isc!emic acute "idne# in$ur#% Y #m. 4ediatr. #migo /@Ridne9 disease in antiphospholipid s9ndrome1 !eum Dis Clin 6ort! #m 3283:@". the #cute 0ial9sis 7ualit9 Initiative 8#07I:1 Medscape% +.3 >.3" 11.1 34@ 1$11-1$1$. $@ 1..9 @ 26"-2$4 .-1 'ediatric acute in$ur# in t!e ICU: an independent evaluation of p IF01 criteria% Intens )are /ed.-1 22@ 2$"9-21$3 82.3-1"2. . #lsi&a.1 141 1-3-1-1>.1. 1$@1".1 14"1 $92--.ant severement malade@ etude prospective epidemiologiVue. 4lotz < (1 (oume # (1 Pon Wic& Y # =1 Rne9ber / ) Y1 (o&en&amp #1 2.i %<1 'osenstein 0I@ Staging1 evaluation1 and nonoperative management o.-... 91 9-. %ephrol. 1$1 4hiladelphia1 2. 6oldstein S 31 2. Schrier ' W1 Wong W1 &cute renal failure and sepsis% % =ngl."1 2.6$-$1 2.. Singri %1 #h9a S %1 3evin /=1 & F% Y#/#1 2-986:@$4$-"11 2. 16..".6. #nochie Y )1 =&e < J1 &cute renal failure in 6igerian c!ildren3 'ort Harcourt e7periece% 4ediatric %ephrol.. %ephrol.1:.2:1 &cute renal failure% )urr.." 26. 33eme )ongres annuel de la Societe de 'eanimation de 3angue <rancaise% 'aris% 'eamation1 14 @ S1991 2.1 'ediatric acute renal failure: outcome 5a# modalit# and disease% 4ediatric %ephrol. #rora 41 et al1 prognosis of acute renal failure in c!ildren: a multivariate anal#sis% 4ediatric %ephrol. renal in?uries1 Urol Clin 6ort! &m 33@13-191 2.:1 2..6:1 C!oice of dial#sis modalit# for management of pediatric & F% 4ediatr.. ..-41 2.1 3"182:@ 1"9-691 2.--/... . <l9nn Y *1 Causes% management% approac!es and outcome of & F in c!ildren% )urr. . pediatrics1 =d. Poght ( #1 #vner = 01 enal failure% In (ehrman ' =1 Rliegman ' /1 Yenson I (1 =ditors@ %elson te5tboo& o. Apen 4ediatr.1. #nimal /odels1 <luid *herap9 and In.9114 20.or tumor l9sis1 (lood 9$81..2--1. 12.. 0e Priese # S1 'revention and treatment of acute renal failure in sepsis% Y #m Soc. 1.41 Saunders pg1$661.%I%LIOGRAFIE 1... #ndreoli S 4 82. 'obert I /a&1 &(I in c!ildren: t!e do2n of a ne2 ere% 4ediatric %ephrol.. Apin. Soc.erson 3 S1 6oldstein S 31 2.. 2.. #&can.:@ 299--3.0..6.$1 Modified IF01 criteria in critical# ill c!ildren 2it! acute "idne# in$ur#% Ridne9 Int.. 811:@ 161.4@ 61 86:@ ".... 6oldman S)1 et al@ # randomized comparison betEeen rasburicase and allopurinol in children Eith l9mphoma or leu&emia at high ris& .61 'ediatric &(): it*s time for real progres% 4ediatr.1 16812:@1"3-"1 199$ 28.#ri&an #1 Xappitelli /1 3o.31 2.82:@ 1-4-91 1992:.-1 23@ 214$-2149 18.1 2. %ephrol..1 16 812:@ 1. *he Second International )onsensus.0e. 'inaldo (ellomo1 )auldio 'onco1 Yohn # Rellum1 #cute 'enal <ailure..31 2.". 0edeoglu <1 Sundel '4@ Pasculitis in children1 'ediatr Clin 6ort! &m "282:@"4$-$"1 2.3 66.4 2=.ormation *echnolog9 %eds.erence o.. (rumaru A1 Insuficienta renala acuta3 pre4ent si viitor% 4ediatru-'o1 an IP1 nr. primar9 renal vasculitis1 Semin &rt!ritis !eum 3"@9"-1111 2. Y. )on. # /edina Pillanueva1 Y 3opez1 Ierce )1 Z 3opez <ernando1 / #nton 6amero1 # )oncha *orre1 ) 'e9 6alan1 < Santos 'odrigues et al1 &cute renal failure in critical# ill c!ildren% #n 4ediatr. 0evara?an 41 2.tis 331 Washburn R R1 Ye.4 80.1 1$@61-69 1.6.1 21@-91-9--9" =.inition1 Autcome /easured..1 2.9-221 2.1 2. 3udEig 4atzer1 6ep!roto7icit# as a cause of acute "idne# in$ur# in c!ildren% 4ediatr. (aile9 01 6avin <1 4han P1 3etalien )1 /erouam #1 3aeroin Y1 <acteurs de risVuer de l[insu.1 2. %ephrol. /ed. 0avid #s&enazi1 %amariEagan #mbalavanan1 S P 6oldstein1 8!at do "no29 8!at do 2e need to learn9% 4ediatric %ephrol.8. <l9nn Y * 82.1 66 841:@ 1"41--1 2.icience renale aigue chez l[en.62. (unchman =1 et al. . Samar&os /1 3oizou S1 Paiopoulos 61 0avies R#@ *he clinical spectrum o. AiuEu W #1 #deluzola R #1 'ediatric &cute enal Failure in sout! 2estern 6igeria% Ridne9 Int.. %ephrol.

Sharon 4hillips #ndreoli1 &cute "idne# in$ur# in c!ildren% 4ediatr.1.. Y.ailure@ surve9 results.1:1 pediatric acute renal failure: outcome 5# modalit# and disease% 4ediatr..rom ischemic acute renal .. Irit Rrause1 'o5ana )leper1 (ella =isenstein1 /iriam 0avidovids1 & F associated 2it! nonsteroidal antiinflamator# drugs in !ealt!# c!ildren% 4ediatr. #dolesc.1 2.1 Xamperetti %. 1::..$3-"1 2.41 Saunders pg1$61=0.ee %1 <ortenberr9 Y01 'ogers R1 (arnett Y1 (loEe9 01 (a&er )1 (unchman *=1 6oldstein S3 82..." 181. o. 16@ 212-21" 18>. (reEer = 01 6oldstein S 3 82. the in.11 1ig!teen #ears e7erience in pediatric acute dial#sis: ana#isis predictors of outcome. Poght ( #1 #vner = 01 enal failure% In (ehrman ' =1 Rliegman ' /1 Yenson I (1 =ditors@ %elson te5tboo& o. 4ediatr. =0.16..2 8-: 412-4131 1=1.. 200. 1. %ephrol.@129"-129186.-23$.. %ephrol..#m Soc %ephrol "@436.:@ 3.1 2.icient mice .ants Eith acute &idne9 in?ur9@ a report . %ephrol.": /ulti-centre evaluation o. 6allego1 ) 4erez )aballero1 # 6al91 < 3iano1 'rognosis of patients 2it! acute renal failure 2it!out cardiopat!#3 #rch. 2... )lin.. Iui Stic&le1 S. 4ostgrad /ed Y -2@ 22--23.erior vena cava\1 'ediatr 6ep!rol 282:@41-$61 2. %ephrol.1 2. )hild. /ed. 1:8. /oghal % =1 She9ed 1 R / =astham1 &cute renal failure% #rch.ull9 treated Eith loE-dose thrombol9tic therap9@ a case report1 &m : . human acute tubular necrosis1 &m : (idne# Dis 4383:@4.. 0ial. (unchman *=1 /eldrum /R1 /eliones Y=1 Sedman #(1 Walters /(1 &ershaE 0( 81992: L 4ulmonar9 . %ephrol 0ial *ransplant 2.3.11 Management of sever acute renal failure in criticall# ill patients an interventional surve# in ?/@ centres% %eph. )hevalier '3@ What treatment do 9ou advise . *ranspl. 1=2.ants on peritoneal dial9sis.is an earl9 diagnostic mar&er .91 24@2"3-2"6 180. (unchamn *=1 Smo9er W=1 Palentini '41 RershaE 0(1 6regor9 /Y1 Sedman #( 81994: /odalit9 and mortalit9 in pediatric renal replacement therap9 8abstract:.1 (ellomo-2. #nochie I)1 =&e <J 82. . Y."-11."-141 2. 18=. /elni&ov PZ1 et al@ Imparied I3-1. 4ari&h )'1 et al@ Jrinar9 interleu&in-1.". 3udEig 4atzer1 6ep!roto7icit# as a cause of acute "idne# in$ur# in c!ild!ood% 4ediatr. Argans 29@ 11..6: =valuation o. 6ong W R1 *ar I<1 <oong 441 /urngosu 41 Zap I41 2.>. 16>. #dv 4erit 0ial -@$"-$-.: L 0ial9sis therap9 . 4ediatr %ephrol 11@ 1"3-1"" 1=.or acute &idne9 in?ur9 and predicts mortalit9 in the intensive care unit1 : &m Soc 6ep!rol 1681..46-"21 2. 6oldstein S31 Iac&barth '1 (unchman *=1 (loEe9 01 (roph9 401 4rospective 4ediatric )''* 'egistr9 6roup1 Iouston 82.is a mar&er o.". 10=. (roph9 401 Somers /Y1 (aum /#1 S9mons Y/1 /c#.61 %at. 4ediatr.unction variation in ventilator dependent criticall9 ill in. 1==. pediatrics1 =d.F23.#ears. 18:. 1:=. 'onco )1 Xonella /1 (rendolon #... 4ract.--13@21"-21$ 1:. (unchman * =1 /c (r9de R 01 /atters * =1 6ardner Y Y1 /a5Eolt % Y1 (roph9 4 0 82..or bilateral or unilateral renal thrombosis in the neEborn1 Eith or Eithout thrombosis o. 1>>. Pasarhel9 (1 *oth Iein 41 *resz9 #1 <enetic pol#morfism and risc" for & F in preterm neonates% 4ediatr.5stet <#necol 19286:@2...1 /ilan /.. Ridne9 0is....41 -9@2$6-2$$ 182.--=1 #m. 0is.1 2. anticoagulation in patients receiving continuous renal replacement therap9 8)''*:. the 4'IS/# /1. acute renal . #rora 41 Rher P1 'ai 4R1 Singhal /R1 6alati S1 6upta # 8199$: L 4rognosis o.-. disease in childhood1 2.1.4...1.or children Eith acute renal .":1 'ediatric & F epidemiolog# at a tertiar# care center from =>>> to .rom the 4rospective 4ediatric )''* 'egistr9 6roup..."1 2.$1..6 L ?3@ #ear longitudinal fallo23up of pediatric patients after acute renal failure3 Ridne9 Int 69@1-4-1-9. 110..1 16@ 1.@ 14161421. %ephrol. Williams 0 /1 Sreedhar S S1 /ic&ell Y Y1 )han Y R1 &cute "idne# failure: a pediatric e7perience over . 1>6. #s&enazi 0Y1 6raham %/1 Iui Stic&le1 6oldstein 1 2. circuit in criticall9 ill in.6: 4ediatric acute peritoneal dial9sis in southern %igeria. %ephrol.1 2.61 sept@ 1"6 89:@-93-9. %ephrol.6$-1.. Song YZ1 Palentino 3@ # pregnant patient Eith renal vein thrombosis success.:. 1$1 4hiladelphia1 2.$89:@114"-"21 2.procesing protects caspase-1-de.. 4"@96. 4ari&h )'1 et al@Jrine I3-1.ailure in children@ a multivariateanal9sis.ailure1 : Clin Invest 1.11 -4B2"--26. #rch. 4ediatr %ephrol 1"@11-13. 10>. Int Y #rti. Warad9 (#1 (unchman * 82. Scharon 4 #ndreoli1 2.

... )hir.. 268. di.$-623 in )omprehensive 4ediatric %ephrolog9 edited b9 0ennis <.ailure@ a prospective randomized trail. /ed.1 Ia+i 1 2.unction s9ndrome receiving continuous renal replacement therap9. 0AI 1.er /01 2. 221. 208.$Fs. 'onco )1 (ellomo '1 Iomel 41 (rendolan #1 0an /1 4icinni 41 la 6reca 6 82.ee %1 (arnett Y1 /orrison 61 'ogers R1 <ortenberr9 Y0 82.ects o.$: L =merging biomar&ers o.: L =. (rumariu L 4rovocari diagnostice in pediatrie L cazuri clinice comentate L =d.2 ..or the earl9 detection o. Yunimea1 2.. %a!.. acute renal .er /01 2. (unchman *=1 0onc&erEolc&e '# 81994: L )ontinuous arteriovenous hemodia. 266.$ 21.. #cute 'enal <ailure 629-634 in )omprehensive 4ediatric %ephrolog9 edited b9 0ennis <. Soc.-.1.1--41 pg 2"--26. =stepan1 <. acute &idne9 in?ur9D1 'ediatric 6ep!rolog#1 2.4$.21:.21 apr. A. )ucer1 AInsuficienBC renalC acutC la nou3nCscut D ca4 clinicD1 'ev.46$-. 226.rologie si Jrologie 4ediatrica1 2..41 vol 1. (rumariu1 Ingr9th /iron1 /ihaela /unteanu L =lemente practice de diagnostic si tratament in hematologia si ne. %gu9en /*1 0evara?an 4 82.-5....202.er /01 2.roto5icit9 as a cause o..iltration in in. /unteanu1 <.. )hild1 2.. 6allego1 ).rologia pediatrica1 =d.re9 /1 <leming .. 222. acute &idne9 in?ur9..#cute 'enal <ailure@ 4revention1 causes in investigation 6.216.iltration on outcomes o.$: L (iomar&ers .2. Sharon 4h9lips #ndreolli and 3othar Ximmerhac&l . 0is. Artuno1 C'rognosis of patients 2it! acute renal failure 2it!out cardiopat!# E1 #rch. A.. 0evara?an 4 82. 21:. . PeroniVue 4han1 4atric& 01 (roph91 6eo. %. Stuart 3 6oldstein L /anagement o.. 4ediatr %ephrol -@96-1. )ontrib %ephrol 1"6@2. Ridne9 Int 6$@6"3-6"-.6ear9 /(1 <ranz Schae. (rumariu A1 <lorentina )ulcer1 /ihaela /unteanu L Sindromul hemolitic uremic din 'evista de %e. (rumariu1 /. /ed.ebr.ants and children. 21..1.-1 23-2$.6ear9 /(1 <ranz Schae. 3iano and Y.6ear9 /(1 <ranz Schae.. 3udEig 4atzer1 C%e.. 211. (rumariu A1 /ihaela /unteanu L *ratamentul de supleere 2n I'# la copil L 'evista /edico)hirurgicala1 pag.41 pg 112-113.": L 4ediatric patients Eith multi-organ d9s. 6allego1 /... 2.2. 4ediatr %ephrol..$-.Iemol9tic Jremic S9ndrome 3"9-3-1 in )omprehensive 4ediatric %ephrolog9 edited b9 0ennis <.21-241 dec. Yunimea Iasi1 2.. Sharon 4hillips #ndreoli1 C&cute enal Failure in t!e ne25ormE% Seminars in 4erinatolog91 vol 2-1nr.2. A. 6oldstein S31 Somers /Y1 (aum /#1 S9mons Y/1 (roph9 401 (loEe9 01 (unchman *=1 (a&er )1 /ottes *1 /c#.erent doses in continuous veno-venous haemo. 221.-1 nr.iltration and continuous veno-venous hemodia.3-212. 4erez1 #. 3ancet 3"6@26-3.218. acute &idne9 in?ur9.

ailure in the pediatric intensive care unit. viii Wong W1 /c)all =1 #nderson (1 Segedin =1 /orris / 81996: L #cute renal . :.. =F% .ailure in children@ a multivariateanal9sis. 3unn1 I.6 I Med : =->: /@>3/+=.Y..% . iv Scharon 4 #ndreoli1 2. Indian 'ediatr ??:?HF3?>-.61 6at. acute renal .--@3 vol .11 &m. :. Clin.--@% /@:>+3 =--=. Shaheen1 #... (idne# Dis. (reEer = 01 6oldstein S 3 1 4ediatric #'< epidemiolog9 at a tertiar9 care center .icienc9 in the neonatal in born care1 2. i5 #char9a J*1 Singla 4%1 Singh '61 Jsha /ishra A4 81996: L Autcome o.<.ailure in children reVuiring dial9sis therap9. . iii Iui Stic&le1 S..rom 1999 to 2.3 . Watson1 #cute renala insu. v vi #rora 41 Rher P1 'ai 4R1 Singhal /R1 6alati S1 6upta # 8199$: L 4rognosis o. Indian 'ediatr ?=:?-@3?->. 'ract. ii #. 'ediatr 6ep!rol ==: =@?3=@@ vii Randoth 4W1 #garEal 6Y1 0harmidha P' 81994: L #cute renal . '.ailure.61 >= FH-3 FH/% &rc!ive of Disease in c!ild!ood. 6ep!rol. (H) /=.&m Soc 6ep!rol @:/?+.3/=? (unchamn *=1 Smo9er W=1 Palentini '41 RershaE 0(1 6regor9 /Y1 Sedman #( 81994: /odalit9 and mortalit9 in pediatric renal replacement therap9 8abstract:.i Shigehico Jchino / 01 #cute 'enal <ailure in )riticall9 III 4atients a multinational /ulticenter Stud91 :&M&% aug. dial9sed patients Eith acute renal .>/G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful