You are on page 1of 1

Facultatea de Arhitectura si Urbanism Disciplina ELEMENTE DE CONSTRUC ȚII ANUL II Sem. 1

LUCRAREA NR 2 Exercițiu structural - experiment pe machet ă

Obiective: acest exercițiu urmăreș te dobândirea câtorva cuno ș tințe elementare asupra sistemelor stabile ș i recunoaș terea sistemelor structurale folosite în arhitectur ă. Exercițiul constă în producerea unei machete a cărei realizare, analiză ș i experimentare permite în țelegerea unor no țiuni ca: stabilitate, echilibru, forma rezistenta, articulație, încastrare, contravântuire, hobanare, ancorare… Toate aceste no țiuni se grupează în jurul categoriilor fundamentale - for țe, solicitări, deformații. Exercițiul trebuie s ă eviden țieze scurgerea eforturilor, comportamentul general. Macheta va reproduce o structură cu cabluri ce acoper ă un spațiu multifuncțional având o suprafață orientativ ă de 300 mp. Se pot folosi sisteme hobanate, ferme din cabluri, din cabluri ș i bare, roata de bicicletă sau structuri de semitensegritate derivate din aceasta, suprafețe din cabluri bidirecționale, suprafețe întinse tip cort.

Cerin ț e:

- macheta (la o scara adecvată complexității) - notat ă separat

- scurt memoriu în care se va descrie, folosind noțiuni tehnice: tipul de structură, elementele componente, felul în care este asigurată stabilitatea - notat separat

- câteva imagini fotografice ale machetei

Memoriul va fi prezentat pe plan ș e format A4 ș i pe suport electronic, alături de imaginile machetei.

Se poate lucra în colectiv de câte doi studen ți, în funcție de complexitatea machetei.

Bibliografie:

- Exploration in Arhitecture – Teaching design, Research, Ed. Swiss Federal Oficce Of.

Culture, Berne 2008;

- Joseph LIM, Bio-Structural – Analogues in Arhitecture, Ed. Bis Publishers, Amsterdam,

2009;

- Heino ENGEL, Structure Systems, Deutsche Verlag Anstalt.

Responsabil disciplin ă Conf. Dr. Arh. Cornelia B ărbulescu Colectiv disciplin ă Asist. Drd. Arh. Daniel Ș erban Prep. Drd. Arh. Dana Pop