UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI

Anul universitar 2012-2013 Semestrul I Proiect: Studiu amplasament (Integrare în sit)

Anul VI ianuarie - februarie 2013

STUDIU AMPLASAMENT - INTEGRARE ÎN SIT A. MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul reprezintă un studiu de analiză şi evaluare (preliminar etapei de prediplomă) în vederea stabilirii condiţiilor şi posibilităţilor de intervenţie asupra imobilului (teren liber sau construit) ales pentru proiectul de diplomă (situat sau nu întro zonă în care există reglementări urbanistice complexe cu caracter general referitoare la protecţia patrimoniului cultural şi/sau a cadrului natural). Proiectul are ca scop pregătirea documentaţiei ce se va prezenta la prediplomă prin elaborarea din această etapa a: ▪ analizei multicriteriale a amplasamentului ales pentru proiectul de diplomă, cu accent pe dimensiunile sale culturale (fie ele protejate sau nu), caracteristicile morfo-stilistice, lexicul arhitectural; ▪ anamneza (istoria) şi stabilirea valorilor sitului; ▪ analiza valorilor construcţiei alese pentru reabilitare (dacă este cazul); ▪ analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru tema sau programul arhitectural ales (naţional şi internaţional). Obiectivele proiectului sunt: 1. determinarea temei de arhitectură prin definirea compatibilităţii cu situl (natural sau construit) şi concretizată prin analiza multicriteriala a acestuia; 2. determinarea oportunităţilor şi constrângerilor sitului (fundamentată prin stabilirea valorilor culturale şi/sau naturale ale sitului); 3. determinarea capacităţii de edificare a sitului (concretizată prin planşa de reglementare a documentaţiei urbanistice elaborate); 4. determinarea temei de reabilitare (concretizată prin planşa restricţiilor şi permisivităţilor de intervenţie asupra clădirii alese pentru reabilitare - dacă este cazul). Proiectul presupune două niveluri de abordare: ▪ întocmirea temei în raport cu vocaţia zonei (prin atingerea obiectivelor 1 şi 2) ; ▪ elaborarea viziunii de intervenţie (prin atingerea obiectivelor 3 şi 4) care răspunde temei propuse de student, şi care asigură integrarea noului obiect arhitectural în caracterul ţesutului existent (în raport cu elementele particulare stabilite ca reglementări urbanistice semnificative pentru protecţia patrimoniului cultural şi/sau a cadrului natural din zona studiată). La stabilirea tipurilor de intervenţie propuse (asanare, conservare - dezvoltare, integrare în zonă şi/sau restructurare urbană) studenţii se vor baza pe reglementările în vigoare, precum şi pe concluziile investigaţiilor proprii care se vor materializa printr-un obiect de arhitectură (o construcţie nouă) sau o extind ere, după caz, în funcţie de potenţialul imobilului şi al zonei studiate.
1

iar programul exact (zilele. ▪ marcarea intervenţiilor de conservare-restaurare sau reabilitare funcţională. orele şi locul de desfăşurare) al activităţilor (prelegeri şi atelier) se va stabili de către conducerea U. adresa poştală). la care prezenţa studenţilor este obligatorie. şi se va anunţa în timp util. nesemnificative şi/sau nocive pentru patrimoniul cultural local şi/sau naţional existente la nivelul fondului construit de pe suprafaţa imobilului. la sfârşitul celei de-a treia zile de prelegeri* studenţii vor preda pe un format A5 următoarele date referitoare la subiectul ales: numele studentului. cât şi prin teritoriul de materializare a efectelor (impactului) obiectului de arhitectură propus asupra vecinătăţilor. ZONA DE STUDIU Pentru întocmirea studiului de evaluare. caracteristicile morfo -stilistice şi specificul limbajului arhitectural al zonei. ansamblu istoric şi/sau aflat într-o zonă construită protejată) sunt necesare suplimentar următoarele elemente particulare de fundamentare a intervenţiei: ▪ marcarea etapelor de realizare a fondului construit existent pe suprafaţa imobilului. * notă: Proiectul este programat să se desfăşoare în perioada 07 ian.Prezentarea prelegerilor specifice tematicii proiectului În primele două săptămâni * se vor prezenta 8 prelegeri . . În vederea stabilirii şi repartizării îndrumătorilor de proiect. C. de comun acord cu îndrumătorii.M. prin detalierea reglementărilor de intervenţie.I. 1 -2 ha.februarie 2013 ATENŢIE!!! În cazul propunerilor de intervenţii asupra unui imobil protejat (monument.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” .studii de caz cu tematică generală „analiza valorilor culturale ale sitului” -.A. vor stabili o suprafaţă de analiză cca. în jurul imobilului propus pentru amplasarea proiectul de diplomă.U.01 feb. relevantă atât pentru influenţa sa asupra obiectului de arhitectură propus pentru diplomă.BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI Anul universitar 2012-2013 Semestrul I Proiect: Studiu amplasament (Integrare în sit) Anul VI ianuarie . programul temei de arhitectură. 2013. 1 Modulul . B. 2 .Consultaţii în vederea elaborării proiectului În ultimele două săptămâni* se vor desfăşura 4 sedinţe de consultaţii referitoare la următoarele cerinţe stabilite prin tema proiectului: ▪ etapa I: determinarea zonei de studiu. adresa amplasamentului (localitate. ETAPELE ŞI DESFĂŞURAREA PROIECTULUI * Proiectul se va realiza individual şi se va desfăşura sub îndrumarea Departamentului de Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului după cum urmează: Modulul . ▪ marcarea elementelor semnificative. studenţii. precum şi pentru exprimarea atitudinii faţă de calităţile culturale. precum şi a noilor corpuri de clădire proiectate ca extindere prin inserţie integrată. stabilirea instrumentelor şi criteriilor de analiză a sitului .

documentaţiile de urbanism şi studiile istorice anterior elaborate de specialişti atestaţi.definirea zonei de studiu: delimitarea perimetrului de ţesut urban supus cercetării.a. circulaţii pietonale.) şi investigare in situ ( Planşă de analiză 01.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” . după caz memoriu). D. stiluri).studiul istoric (analiza evoluţiei imobilului studiat şi a ţesutului urban învecinat) prin cercetarea documentară (planuri istorice.identificarea valorilor existente în zona de studiu c. Etapa a II-a . spaţii plantate) în ceea ce priveşte caracterul şi calitatea ţesutului urban existent (în raport cu elementele particulare stabilite ca semnificative pentru zona studiată). gabarit.studiu de fundamentare propriu-zis cu aplicarea metodei de analiză multicriterială ca instrument de cercetare. • În funcţie de caracterul zonei stabilite pentru studiu. astfel încât să se asigure integrarea obiectului arhitectural şi a amenajărilor propuse (circulaţii carosabile. care să cuprindă cel puţin planurile de bază necesare studierii sitului şi. b.februarie 2013 ▪ etapa a II-a: analiza şi evaluarea imobilului ales pentru elaborarea proiectul de diplomă şi a zonei sale învecinate şi întocmirea/adaptarea temei de proiect în raport cu concluziile cercetării şi vocaţia zonei studiate.concluzii . note bibliografice. • În cadrul consultaţiilor. după caz. .BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI Anul universitar 2012-2013 Semestrul I Proiect: Studiu amplasament (Integrare în sit) Anul VI ianuarie .Cercetarea şi evaluarea zonei de studiu b. date arhivă ş. . tramei stradale şi a construcţiilor (Planşă de sinteză 01) şi evaluarea arhitecturală şi urbanistică (Planşă de sinteză 02/03). . astfel încât să se asigure integrarea obiectului arhitectural (funcţiunea principală. materiale specifice ori tradiţionale. temă. compoziţia volumelor. CONŢINUTUL PROIECTULUI Etapa I . . paleta de culori. ▪ etapa a III-a: stabilirea reglementărilor urbanistice. (Planşă de analiză 04). 3 . . situat în jurul imobilului propus pentru proiectul de diplomă . c. care vor fi particularizate de comun acord cu îndrumătorii. prin încadrarea în reglementările urbanistice în vigoare şi cu respectarea valorilor culturale identificate.Stabilirea zonei de studiu a. . precum şi în funcţie de subiectul propus pentru diplomă pot fi necesare elemente de analiză diferite.1.1. reguli de compoziţie.inventarierea lexicului arhitectural al zonei (morfologie arhitecturală.studiul valorilor arhitecturale şi urbanistice prin cercetare şi cartare in situ (Planşă de analiză 02/03 + memoriu). b.3. limbaj arhitectural recomandat). precum şi stabilirea reglementărilor şi a recomandărilor arhitecturale (program.sinteza cercetărilor: vechimea şi evoluţia parcelelor.2. studenţii au obligaţia de a prezenta documentaţia adecvată subiectului ales. b. . textură şi cromatică).

jpg 300dpi. arhitectural. inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice. F. 4 .U. fraudă care atrage după sine notarea întregului proiect cu nota 1 (unu). REDACTAREA PROIECTULUI • Planşele vor fi redactate şi predate pe format A3.D.2. e. . pe baza reglementărilor urbanistice şi arhitecturale generate de concluziile cercetării. de prezentare a planului de intervenţie şi a reglementărilor urbanistice) vor fi printate pe format A4 sau A3.atitudinea faţă de valorile existente zona de studiu d.Reglementarea intervenţiilor din zona de studiu d. fără precizarea explicită a sursei (autorul.BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI Anul universitar 2012-2013 Semestrul I Proiect: Studiu amplasament (Integrare în sit) Anul VI ianuarie .februarie 2013 Etapa a III-a .elaborarea / adaptarea temei de proiect e. . urbanistic. • Lucrarea se va preda şi în format digital pe DVD cu fişierele de imagini în format . . ▪ predarea pieselor cerute prin temă.întocmirea temei pentru proiectul de intervenţie asupra imobilului.) şi arhitecturală cu definirea lexicului arhitectural recomandat în cazul obiectului propus pentru diplomă (Planşă de reglementare 02).rtf.1. caracteristicile morfo-stilistice şi specificul limbajului arhitectural din zona învecinată oricărui imobil (teren sau construcţie) supus unei intervenţii i ndiferent de localizarea sa. d. CRITERII DE PROMOVARE ŞI DE EVALUARE • Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu). . • Dimensiunea dosarului final va fi în mod obligatoriu format A3.schiţă de reglementare urbanistică (P. memoriile (memoriul istoric. data elaborării) reprezintă plagiat. E. ▪ prezenţa la o consultare.definirea modalităţilor de intervenţie ca viziune de protecţie a valorilor identificate şi dezvoltare a teritoriului prin consemnarea intervenţiilor de construire posibile în zona studiată. titlul lucrării. 4 prelegeri. • Condiţiile de promovare sunt: ▪ prezenţa la min. iar cele cu text în format . precum şi (după caz) a modalităţilor de punere în valoare. . reabilitare şi/sau conservare -restaurare a valorilor culturale identificate (Planşă de reglementare 01 + memoriu).1. (Temă cadru proiect de diplomă ) • Componentele (studiile şi concretizarea lor grafică sau scrisă) prezentate mai sus sunt obligatorii pentru a putea stabili calităţile culturale.planul de intervenţie .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” .

▪ corectitudinea şi pertinenţa aspectelor doctrinare de intervenţie. Valeriu-Eugen DRĂGAN 5 . 08 noiembrie 2012 Şef de departament conf.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” . arh. Sergiu NISTOR conf. ▪ adecvarea temei de proiect la problematica sitului. ▪ corectitudinea şi pertinenţa reglementărilor propuse.februarie 2013 • Criteriile de evaluare sunt: ▪ claritatea şi profunzimea cercetării. arh. arh. ▪ participarea activă în cadrul dezbaterilor. ▪ coerenţa şi consecvenţa abordării etapelor de lucru. dr. dr.BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI Anul universitar 2012-2013 Semestrul I Proiect: Studiu amplasament (Integrare în sit) Anul VI ianuarie . dr. Mihaela CRITICOS Elaborat: conf. ▪ valoarea arhitecturală a proiectului propus în concordanţă cu tema şi scopul urmărit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful