fl

0 3

- t {

A GENER{U ds MIKROLIED-egyiiuesilj kislemezdrfll

LEHAJTOTT FEJJEL
Medium beat D NOVAI Gabor-VAnTONYIM6ty6s

J

'

J

'

1. Yiz fo-16 j6-tok 2. Mond3. Oly lus-tin, 4. Las - san a

haj - 16 el, hogy hiim-pii v€n fo D

nya - n volt egy lyoe - v e ly6 - b a

G/H
I

Gm6/B
----\__/

6 ked 6 hull

ve - sem, rad most a nak k<innye

rr- a-soK

viz, im,

Gesz - te-ny6k, Sir - n6k, de mond-ja \r* Es ta - l6n

D4C
nyi - rek, nyfr kciny-nye - i sen - ki €1, v6 - get 6r f6k met hogy nek

cm6/B
6s szf u

gyel-lem,
titffl lll€f

a - ti-dok>r
:fO

fe

j6

6-ve

-

vtsz, im,

D

D4C

G/H

cm6/B

Me Me Se

u:

s6l- je-tek sel- je-tek git - se- tek el - mot hoz

10.

@ 1972by Editio Musica,Budapest

2.6922

Bizonytira megis irigylik. rdgi..mit el- kell mondanom. . .S.--l Es c poi Cocla D.2. qCODA l) '__-) \-=-_-- N/n --=---. Hiszenkdt telitakilatuk is volt. amely1972-benalokult dsvalilban ilstokosszerii kaniert irt eI. Valamit meg kell val .. kitta a Ki mit tud vetdlkedcielsci helye. Az elsd mindenki -. al 0 D5 6n! Els6-kotttis lett htit a Genertilegyiittesls. Sok mtis.gazdagesztendft. a Tdndalfesztivtil elciaddi diia. tengernyi vihart kitott.ni egye-diil en: ll.r I Va l a .lanom.sikeres. 6l . Nem tudok 0D DicisDiC D/HD/BDT.nfoperszenem is ielenhetett volna meg kortibbankotttiio ennekaz egyiittesnek. a mtisik * mindenki kitta -. patinds egyilttes is megirigyelhetni ezt az elsci.

Budapest nek. hogy ha kell Csup6n annyit k6 ..nci lAngia 1S Ha 6n len-n6k a bcilcs. llz.ze m6rt t6 szfip su.dom.z Lassfrbeat A FIa Ha tS-mernem az lS-mernem a e ..nyi csil.dol Fism n6m. Min-dig csak nid gondol .ga . n6k.rit Ha vu p e r ' c e it Ha E E/Fis E/Gis f6ny.tii . @ 1972by Editio Musica.csakr6d gon .--a HA ISMERNNM vARKoNYI' Maty6s-SZIGETI Edit G/A G/A eg m6.rek Ked.descseppje .la .vesem ne hagyjdl $-mer-nem a fold reg tit-ka Ha megJel-n6ma A N . hogy m6rt vir .dent tud-ndk.dol Tudom. .ny6 az 6r . csak nld gon.i r Ha Ha G/A het-n6m a mer-ndm az nap 6 YA G/A N rdk D tud tud A Tudom.W 4 A GEN E RA l--egyiittes tj kislemezdrdl ..ny6k m6rt o lyan k6k Itp n6k. a-mit rneg-is Ne-ked Fism a.zer .4 I A Cism/Cis Min-dent.gat 6 .n6k. hogy-ha A D A 14 a-r min.lik majd nilm a t6 vi .

D7 Hidd e[ n6 .mert et. ha b6r-mi fai. a J .tdl az Am D7 G7 m6r messze j6r.de nevet .tom nyit .ked C ez nem 6.tr . El-m0-lika b6-nat.Budapest @ 1972 D. nrertnemszep €/vornoru liiny ! c7 ez F n6-lriinyszorbeviilt G E7 Min-dlg mond-tam.ta-l6lsz tudod j6l rGSZ a ked-ved.hisz Ne-f6lj sem+nit ha C D7 min-dig meg.ve l6tsz! C Ne.gem nflzz i.f6lj sem-mit.hogy hallgass r6m. ne-fdlj semmit. csak o.radj iu n6-lam. 6n vii. Ne Glj sem-mit. mi f6j G E7 Ne felj sem-mit. Am D7 G7 Ha va-la-mi baj-van. C.lelj gyor-san et ( A vesdn 6s oltsd el a l6mp6t ' elhalkul) .itt jo na-ryon by Editio Musica. ne.va 6ll C Ne f6lj semmit.Az EX P RESS-egyiittes mfisordbdl M Antal MAGYAR Csaba-SOLYMOS F c l6ttamJrceyvahrni Mnt A-hogyment6lma az ut-cdn. mig en . Ma. Ne felj semmit.ll j6l. -rok r6d.n€zz jol a sze-membe G g7 F ez nem tart-hat so-k6 t6n el -re-piil.felj sernmit" ne-f6lj.

NS UAR NEM TALALHATSZ RAM HeavvRock A Jinos SzOnENYI Levente-BRODY E /d -' .bujtam. 6ao1 kifaggatom Q) 1972by Editio Musica.S ha m€g- hm7 is hm7 16m a ta-lit .\ - ne a- .| elrintam en \rvrv1 kisz6mitom (Chor) El.T 6 cimfrnagylemezdrdl KONCZ Zsuzsais az lLLES-egyiittes. D 6s irjra kezdem $ao1 kidolgozom az a Nekem sem .brijtam" 6s miir nem tal6.---- E - (Chor) ruld azt.le-temet" ter-ve-i.6s mdr nem taldlsz rdm A az a A A embere-ket. (Chor) El .6s mar nem talflsz rim G E /--\ A 6 .met.lsz rdm.Eli)nkds m:eghalunk" ELBUJTAM.Budapest . Nekem A D kell E E sA E.m i A D A A G D nem kell m6r.. helyzetemet.birjtam.hol e A (Chor) El .

MagtsterMartinus ndgysoros egyJdzsefAttth-vers a lemezen. hanem egy kozdpkori kdltd. sen nem kell A D ha m6g hm7 . Nekem nem kell A A Nekem G l l D ki A D E m5'r. l l to 'Solo) megilmodom az el . Mind a Koncz Zsuzsavalamennyieddig megielentnagylemeze fuirom aranylemezlett.Hull a levdl" . melybdl vdgigkovethetik a lemez vtisdrlii Koncz Zsuzsa(itdlt elciadtistit. mult El .tl. igy killdn ezitst serleggel nagylemezeis hasonl| siker lesz.-hmz ne rtrld azt. .hol E i\.a .az . melyetShakespeare tilma.jovend6t.vogyaz a dal. m6r.Feltehetdena negyedik el...Ez nemcsakaz egyik llles-sztim. scita Szerelemcimiibcil 100 000 pdldtinyfelett adtak jutalmazttik az elciad1t.Eliink es meghalunk".aktircsak is a cime.mely elhangzik versikdjdnek .bujtam.illetve Szentivdndii vtilt ihletdtt.6s mir nem taliilsz G 7t t D .^ E el lek! Tcib b szcir ismd t elve elhalkul { i { titiitci siker volt. Mi most kdt mtiris ndpszenivd BulgokovA mesterdsMargaritd-ja dalt kozlilnk.

het .8 KONCZ Zsuzsais az lLLES-egyiittes .dds @ 1972by Editio Musica.ne viil.mo .so .m e .tod mig visz.ol . ta-Lin D jci..ha .dom x D el gon.rii ta-l6n G el .cs0-zom.k 6 .G n) Fism E En mir nem . Budapest .so .k 6 .r a bu.sza Fism N En mdr nem . lom.Eli)nk is meghalunk" cimii nagylemezerdl NEMSOKARAELMEGYEK .ha m6g vi.do - B+ gabb A N D e n 6 . Fiso szem. egy bol.r a e l .169-ro1 6l.to -z6s D Tril A eg_vsze. E \ar .sci mq.BR6Dy J6nos SZORENYILevente Mediurn ternpo G Fism E ED.gvek.do.

gen E rit.hqy mit te-gyek F6-lehhogy igy 6l-ni nem le- 0coon De n6 . 0 r'i.gits Fism: k6r.h6z az in . A D J Fism raj .lek E D l Mondd G mi .T A/ En m6r nem HrnT E mit te.l Es ki jcin majcl he.ha m6g epoicoDA ffi O D.lelsz G ne.tam.lyetterq ha el-me .6rt Fism e lek gen glOb D1 mondd G el Fism mi .a.! o t tl" Es ha ci.du-16s.6rt 6-lek l-.S.gyek . BlOb gl0b v Se.6 @ \y .gyek e i Fism D FImT E ? En miirnemtudom.

l-i.milyen ker.r.rir (. e-gyedtil e lem lek Szrlndmeg F JVCF t C /} Fb 5rtr FIc- C" c/r1 4 iGt szi-vem Ugy sincs mas vi-gaszom ne-kem Jdjj . Hogy qy fitn Dm Em E letx) orA el h6t..kihozzfud ha.D4 \--- c F+ Hogy bucsu n6l-kiil itt hagy .ra -bokra cissze-trirt szi 4 vem. I .-D Te nem is tu-dod. al O szi-ve -met C h Ers da.hogyan f6jt.1 Am/Gh6t. cl$ Sz6nd meg F b vomo.nyt.hogyan Te nenl is tu-dod. tudod.t6l Hogy nincs. F6j. s1 F4 le 3 DEMJEN.gassz. - @ 1972by Editio Musica. c A Ff> C / I l+ het szorno-rir Hogyan tdtad ezt tenni v6 gondta-lanul. Am il.ragassz. :D F Te neln nem tudod..tot . v .Sz6nd meg ^FJ ocoDA ftI .tal nern ta-liil-tam o. <iszsretcirtszivet rneg . F4.S.. Budapest .lvan lil.son 16. F} ragassz.le-tembenhelyed-re l6pF4 $r' F .".milven o-lyanmesszefu.. C A F Da-rabok-ra tcirted a sziki 6.zirdl BE RGE N D Y-egyiittesuj kisleme DARABOKRA TORTEDA SZiV El6ok"o ('** x c A Kiir. Most j6.Ferenc 6s verse zenEje F Hogy Hogy }Jo SA Fhjr.

s hogy meddig.K6preg6ny jin..Elmrilt egY6v .Ft f? vELEM Ar.ITLES KONCZZSUZSA .A telefon.Egy l6ny s6t6la kira elmegyek KelePce domboldalon .Hull a talilsz r6m .Ft ELOKfSZULETBEN: AUTOGRAMM HELYETT KOVACSKATI NAGYLEMEZE SLPX 17445 Ara: ?0.vroDJ ZALATNAY SAROLTA NAGYLEMEZE SLPX17450 Ara: 80..K6s6re Margarita . fr . SLPX 17452 Ara: 80..Ft RINGASD EL MAGAD T A LOCOMOTTVGT NAGYLEMEZE SLPX l74/lg Ara: 70.Elek.Ft ..Szentiv6n lev6l ..t NAGYLEMEZ .Nemso.Elbtjtam.U"IOONSAGI ITUNK ES MEGHALUNK. 6s nem V6ndor6nek ..

s5-ben.l 12 KOV4CSxatt . pe.il B job . nezz kori.nimcid nem c7 c S ked-ve-sed is e l Mi hmzna az rit - le-led sehol.t6t a szi-ved. Dm G7 Van j6 mirr den rosszban ! Hanem lii. : +r' O.pok.tod.ban ! D Van j6 minden c7 B C e . Tudom hogy vannakna. Yan az irgy. meg.hetsz bol-dog Dm fagy.d[ csak nem veszed 6szre.Atttogrammhelyett" cimil nagylemezirdl VAN JO MINDEN ROSSZBAN B e a t ( 4 t .. rosszban! Le. =9 " ) +r- KONCZ Tibor-SZTEVANOVITY Dusin F/C G7 SemmiJrez nincskedMelyek las.r.sz6prg c7 S fel-h6 sz4llt az egS azt hi-ved. den.mi-kor a lelked ko-mor.is aszemed. Dm ved nak. j6l. Nem figyelsz a j6-ra.hogynin- B fet Dm - G7 + o' v nyisd ki j6l csen. Dm Biir nagyon so .san mril - A. c 97 B Dm @ 1972by Editio Musica. Budapest .taliisz a fenv- ez-6rtvi. C S 16.ban Dm IA.ir-kemin - Dm re. hogynem is tudod. Dm ment nak.

s6 b6- fa ) . meg.b6-r6p sii . Mert hemr6g Mel-let.r-ho . . rif .be fojt ruln.On. b6.het Bo-ros-t6s Az aj .gO .te M6g.tor -t6k a iilt egy 6l-mos geng.let.helyett" cimil nagylemezirdl KOV{CS Kati .ra. SA.ra nincs re-m6ny.b6t.r sor .ben S a geng-szter .pe volt. li .bri. A Attt Nem El- IE. b6-rip.ta.ime ( Western) NCZ Tibor-S. g. Sii. A zon.fet. Dorrent a ra.Autogramm Beat Vers nf.te be. zon. NAGY Istv6n K6t K6t K6t t - 16.szter.j6 .a -kadt U: Lib . b0 15. bir l -bir la -bit zon.rL - ! ! .ter. a-latt.. Tok. bd. b6.va. e zen-tril az is9 Mit te .nek m6r ve h 6 .T A. el . Z. .s a h6t a' nez .r6p.re. lcik.-na .ra r:p--titt. egy f6l Ke .go .rok.fa.go c ja b6A csend .t .".26.is meg Sz6p leszmar la .b6-r6p.rom t5" iw itj . ge left.to -ha.go -ra.ba'.b6 .tot A fic-ko lgy sze-geny? ke . sa.het ttint a I mos. l6t-ta a se e . ba lett.rilp. zon-go-ra.ban ott a colt fegy-ve.

l6nyb6l te asszony-nyd let-t61.te. I I m6g minden oly szdpnek kit. Meg. De ho F ta-liln majd felh6s lesz az 6g. S a szerelmes g7 F i5n Sz6p.szik-ira m6g.Az 1972-esSan Remo-ifesztivdl dijnyertes dala KORDA Gyiirgy ilj ki (I giorni dell' arcobaleno) Magyar sziiveg: vANDoR K6lm6n ?iL-' t PINTUCCI-DI BARI_MASINI Szr-viir-v6nyf6nyben.Roma engeddly€vel Magyarorszfg teriilet6re kiadja az EDITIO MUsIcA.gos r6-ten A bdrsonyos szdlben Gm kezedhez 6r-tem. egy vi-16 . Majd n6miin megrllltunk. A v6g . alig viirtuk az es-t6t. A harmatos fiiben csaka felh6ket cr de ti-tokban m6gis fel-lobbant a vdriirrt. BUDApEsT Akdx milyen sznp az eml6k. .ci-Ielttk egym6st. csendben m6g prir l6-p6st s Ie .ve - F \_.2 F F redti.he .ink.Ien cl tettiiLnk. @ copyright 1972by RCA Amici del Disco Edizioni Musicali .

. Szeressel engem F 6s mi6nk a holnap..inksz6plesz. F {> <> gyorsan.Syvelem boldog.te.leti. de igy van ez Mi ver-et-jtik tgy NGgn6-ha ugy g7 6rzed.lelj 6t G m 7 .li lL { J I F7lA Cm/G p7 B E7IH Ha elfog a k6ts6g6n ott Gm g7 Az 6 . v <i. De b:azitl mq bennem. s ne sirj6l er . C7 Scooa D.l e . .al g pi CODA E . e g y6 . ci. F A gyermekkor elrrult.rcimcik v6rnak. H.le-ted mdslett. g7 hogykiinnyelm{i voltam. Ne f6lj soha 0cz t6bb6.dt l6.S.r e . csak mindig rem6lj. g7 sz6lnak. . g7 mdr ciriikre v6-ge. En melletted6llokmajd rosszban 6sj6ban! 3 \y .

Gm pil rl-t l. Ery pil - lanat. Gm 6s sokmirdenmqxil. @ 1972by Editio Musica. Budapest De ne gondddJrqgymirdenveszve . Egv pil - la.toz . B pil p T B E la-nat.t'tempo I I FTlr MAKAY ZsoII-SOLTESZ Rezs6 \ pil la-nat. kisldny Mq-l6t-ad 6s vq-te-len-n6 viilt a pil . jon b4jrregszilm-talan.hat. s liim elvesz-tetted a e-jed. mely 6sz-re-v6tlen el-szalad. la-nat. c7 F7 c7 p7 Gm Es Egv jcitt fe.16d.gliizol jobban. mely sokmirdertmqwl-toz Es rrcm vi. Egy pil la.n I 16 A CO RVI NA-egyiittes mfrsordbdl EGY PILLANAT B.la-nat. g7 m Aruryimindentcir-t6nhetegy pil -la-nat a -latt.nat.nat.

i .mdg csaka .i! III . sze De ez az id6szak mint maguk valljrik . Sajritfelvdteleikis sokatefu{rultak lirdjukr61.lanat m5. illetve szerzemdnyiiket a tovr{bbjutdsra 6sa dfrazr{sra.Ezzelsoltdszdk osztrilyba l6ptek. Amikor a Hiirom arany6s6cimfi Szerdatrelyi-szerzemdnyt a Rr{di6hangszalagjdra 6nekeltdk.la-nat a.n:rztfiist-be szil egy Gm Gm 7 F4 -3 pil. De j6l Ft vigyda.6s hang reldseik gondossrigrir6l. S a pil .. .betonozds" korszaka voll Munkdssriguk igazdn az 1972+s Tr{ncdalfesztiviilon drettbe.amelyek tciztil kett6nek kottdjr{t . aholaz el6dont6 hazu zsfirije. orszdgos n6pszeriisdgtik csakaz elmrilt dvbenalakult ki. ..latt.magasabb itt kdzoljiik. m6gis dltalitnos sikeriik. v6g-re itt a gyci-ze-lem. majd a ddnt6 nemzetk6zi birdl6bizottsigaegyarrintmdlt6nak tartotta 6ket.v6ta megsz6lalt mrir ndhrinyrridi6felvdteltik. most minden a ti.sza B Gm Es p7 BEsT B .. . S h-nat mdr nembiz-toshogyviv.Egy pil - la-nat. ha a beat-korszakindukisr{ttekintjiik. i . remekhumoruk van. elismer6stik.Egy q7 pil la-nat..ed. a Corvina egyiittes a rdg6ta miikod6 zenekarok kdz6 tafiozk. kideriilt. i i .rnembiz-toshoryviszsz'a J6llehet.

den.let.-l e . I o4 D7 Gm Ezer-nvit6r- .ged is. D7lFis J6 &t. .t6. szot Ti. Te . gad. Kis vir6g MAKAY Zsolt . te fel. hullva. S nem'6 az Let6p .lat6t ont- Fi sz6t. Kcircittiik cseg{* 16ma betelt.ka Dm- Pazar-lo el-tettl: Il . B/F CIE Dm Sorskcinyve. te Fis* tar . Budapest .ta tiz F+'u*u Nem sejti sor s6t. 'k Gm Halvriny kis Volt sziiz.rabol a sz€l ta m6 Cm/Es - sokF/ Cm .il. D4 D7 Egy ki.SOLTESZRezs6 Fis+ 6b .tokban kcinnyCt ejt.nek c.. vagy Te is. Ilyen az Yigydzz 6 .tll li j I l8 A CORVINA-egyilttes mtisordbdl VIRAGSORS Moderato Gm 1.to. Hisz viriig @ 1972by Editio Musica. azt. s azt hit-te attol szebb.V€' Gm 61.Foa b7l PG.nek v e ejts kcinnyet er Hi-6-ba Szel . ( 16il tent intprovi zdci6 ) bontja-m6g.ra. po G7 D7lr'is roppan.hlogym6sok6-ke lesz. . ki Hr' szrrmar el .. Te sem..lci sem Fis+ min.z itt van Aranylo napsiit6sben sza-ra Nyi.di. Ne sz6li im. Kcircit ..tobiin C/E kegyetlen.lo kis vadvirie a foldre F7 B/D D7 . os . rez .a ir 2.red BiF szrrrTlalt U/D .gyet .Ien.

ilj6n.szerelmes p6rn6kon. lombos cserj6ken t6pett lov6n 6 egyedi.rcises szak6ll6t lengeti . szem6t lehinyja.. Lent fekszik zizeg6.siir . 2.gyedtll jcin.seg. fordultak ut6na asszonyok Most egyedi. I - r+- t) ) E I t a t 7 Szentfcildlovagja kardoknakbolondja ha-1616t €r-zi CS nincssegit.i' . zdld ff ben.ilkinl6dva megremeg. szerelmesp6rn6kon.a a l \ { \ r / vci. ahol 6 megjelent. Gy6zott csat6kban. Mag_as b6rceken. el6tte rohanva megjelent nagyon sok.pett lov{n ci e. arcdt sohasem sziiezte pir. ta A v6g6nism6telve elhalkul. arc6t sohi nem siinezte pir.. szarac6nkardj6ba lassanOeted6t. o 1 j6t. Budapest .il.kinl6dva l6peget. temet6 felette a boris 69. ). Most egyedi. Gy6zdtt csat6kban. scii?it heg-feken.gul6 r6teken ta I t€ . Hosszti 1. sebesiilt harcos most senkinek nem kell. nagyon sok k6p. F6ny csillant.borzolja vad - szel. 3. o - F Biiszkdn ill nyerg6ber kardjrit nem emeli.fed-te ver.A MINl-egyilttes ilj kislemezdrdl r9 KERESZTESLOVAG Allegretto (Fuvola) PAPPGvula_ TOROK Ad6m \ a t. szep arcat most el. @ 1972by Editio Musica.

r-J 610h Az est l e .C.dor.llts ES # As az ei baj - nos/ .pen.szek A 1972by Editio Musica. J6t v i .rek boldogan 6l -je . v6. het.llts meg Des cscind-ben 6.ha ben.gy6zz. Cm Es csendben sz6. 6s elme- tiir .ban.al$ e poi CODA . baj .sad le .zfik azembe .ben. Ges szo szo llts lits a a sz6l . Budapest D.r I I I 20 A TAURUS EX-T-egyiittes rtj kislemezdrfil I SZOLITSMEG VANDOR Elenken BALAZS Ferenc-BRUNNERGy6z6 HORVATH Attila I cm.nek Des 5z6 . D7 Ahu-kat hogyholnap is Cm biz .Ifts a sz6 . 6i jel az u-tat m6r semmi baj is. vilfl.menem Jo\J' G7 red.n. szo .sziill.

1972. l . az egyik legndpszeriibb jelentcis elciad6.Kdsd tavasszal alakultak ds hamarosannogy ndpszerfisegre tettek szert.jo . Cm a hosszu cil ve -g e t 6rt . tehtit kemdny. Mint egy titkos hadmtivetet A mitolilgiai bika fedcineve. kithati hongversenyeik plal(titiain. 6szdn iljabb vtiltoztis'kcjvetkezett be: Som Laios helydreSztevanovityZortin kerillt.hattirozott. Ez nyilvdn tovtibb fogia bcivitenia Taurusttibortit. FIol-nap majd D7 el.vtindor" az els6nyomtatdsban megielend sztimuk.Brunner Gydzd o Metrdbdl kerillt ide dscsatlakozotthozztiiuk Radics Bdla szdldgitdros.ilzleti levelezdsilk borttdkiain.Szdlftsmeg.rT . kicsit elvontgitdrzene o ldnyege.t1 L L e coDA haj-nal kel.vtink G1 az 6J-mo . Muzstktiiukat hard'roclotak neveztdkel.A .k6rt ! Cm Es (Enek) Cm Des Di/ Des (Orgona) Cm (Gitdr) |l ll Taurus Ex T: 25-75-82. Bahzs Ferenc orgonistadsSom Laios basszusgittiros a Neotonbdl.. van dor.

Si-mogasd a h o m . N D m c T Egy-ma-g6-ban iar .cir ir .nyat CII al.tasd el szdpcsende Si-mogasda hom.nyri ablak i .ve .lo .16 filk to .kdt. Hogy G+ ril .bor-szir-nyu al .l o .te F G 7 ar .ban bol. l i l .gyen. I f'\ . Flalvfny ar.ia T F G T irt .gyog.sen.ZsoIt-S. al.ma-i.sAt Csen-de - C F c g 7 Bl.baraz-dik sz6t .jet Sosem C volt F F C bol - g c i l dog.va - kislany C k6t szem6ben kcinny ra.7f 22 SEBESTYEN Agnes is az UNI I RSZARNYUALKONYAT Moderato beat C F SZENDROOY.k d t .bor-sz6r-nyir al . Hogy iil.tmd el sz6p csende.ko . Budapest C N D m G7 Az Mennyi vi-padt f6 .ko . NAGY Istv6n I N DnGT Yrz-re haj.gyen.ben Egy frlradt vilndormeg Gond.sen. O 1972by Editio Musica.ma-i.ban bol-dogabb le .dogabble .nyat . Bi.

Elfszor Lott6 egyilttes ndven ldptek fel. Mtiltjukrdl Ismdt egy egyilttes.mit t6 . amely elsd kotto-kiadvtinytival nehdz lenne koteteket irni.zeneisftettdk ket. hiszen 1972 febrwiia 6ta dolgoznak egyiitt. G + C ril. egyebekkozott a HumoristtikKlubffi€g". F h iI j ? I I jelentkezik.ko . hogy kdzosengyiimolcsoztessdka mtis qyilttesekndl szerzettzeneitapasztalataikat.lcit..lo ..mogyorositotttik"nevilitinak fellepdseit .)7 AmF 4-' Dm G7 Oly kevds. Azdrt vtilasztotttik ezt a szimbdlikusnevet.lo . )t -5 I .borsziirnyu a l . Fodor Sdndor dobos.gyen F G7 C g7 c7 C Hogy al-tasd el sz6pcsen-de Si-mogasd a hom .ma-i-ban bol .ko -nyat 6l-ma-iban bol-doeabb le . GyengePdter zongoristads szdlddnekesiik: Sebestydn Agnes.nyat Al-tasd el sz6pcsende-sen.dogabb le .kat. Hogy N D m G G T Bi. Ugyanis a tagokmris zenekarokbanmtir szdp nevet szereztekmagulmak:Szendrcidy Zsolt gittiros.lem kaphat M6g-is e-gyik mogott ked sem g7 G7 C i I Bi. Si-mogasd a hom .gyen.bor-sz6rnyir al . maid Uni6-ra .

nrert !an mondd. be-rek.nek i7 fegy-vert fog .szak jon .ni .ra nyi. l-Y - SZENDRODY Zsolt-JENCSOK Antal cm9P mennek.ve-sem ked.vi -169 Dm rnonddnfrt van ley? rnondd mdrt van rgy? be-rek.be-rek. 6v .mennek s nem pi-heir-nek szir ma le-hull s uj .nig- Gm6 7 o A te . C.let .rek be-rek el .lik Kis .vi. al Fine ) .sz6l fenn a g7 d/n'is crn7 rnert kell C7 em .nak 6s rosz.- 24 SEBESTVEw Agnes is az UNlO-egyiittes milsordbill Beat bossanova Dm Drr/ -.Budapcst @ 1972 Gm7 vi .ok by Editio Musica.nek meg j6k szii. szakok.szakok kis .ly6 .m6rt van 11.nek he.ve -sem ked .sem Gm7 M6rt mondd.lik F ken? zsa .169.ve-sem Dm7 em em J.N iev? iey? c7 nyl .ken? D.be Dm ked.ve. Ciso be.mul . Dm/F ked.

Es B lalt.nak 6l .dig 6..lan.16l mondok C/ mar j6 i .- KORDA Gyiirgy . NAGY Istvin el d c c T c G T Min-dig kormosa ke Min.j e ! Az ter-meszetes I I I r 'i I I I I I i G7 Min.dig sze-retlek 6n. B dol.dig 6 -ber az cir Min.d6k . C Min. JaL Min-dig hi-dega filr--J----r Van.dig C kod G7 Min-dig l6gy az eny6m.f€t As i Ilr Es Amit e-zek.dig resz-ke-tek6r by Editio Musica. 'a t .dig lisz-tes a p€k.Budapest A 1972 Min.gok Orcik i . G dcig.d e .d6 JOI JOn A penz. Es Min-dig C B :--z' C G 7 C G 7 vi-zesa ten \J' 89f' Min-dig fenn van az €g. D m Min .dig c7 J.Napfdny kell a virdgnak" cimfrnagylemezdrdl 25 MINDIG Ragtime scHocK ott6-s. C I varom a cs6 Es B ] ted.des a m€2. G7 \-J Min .

Meg En .val Gycinyci-ri. meg-is szeme-i .kii-szcinuhogyClau6 . B t6r.i.di 6m- Bo-lon . Ida by Editio Musica.i o . El.val.Egy szdl harangvirdg" cimil. azmit sem B er.ly6.. el1kiszilletben livd nagylemezirdl CLAUDIA IHASZ G6bor-S.Budapest @ 1972 D.gem var i5 6snem F7 Cm F7 got Ha off w-gyokj6{<edvernvissza- B va . Ha egyszer nem lennemiirvelem.ink.ttink.ve .tekbol mondom Clau .6-hoz. v6-rerru ha 6t .r6k F7 tel-nek B Eb B tel -nek el.dit mindig ft mo.vdl . S.semegy k6kszemi.i. Nem vi-szekr6zs6t. Pezsega B lel.men. e-v6t csak j6.so.E 26 SZECil Pdl . Cm FINE Nem hit- tem azt tpgytudn6k sir-ni egykinyu-trin F pes-ti sr6c.NAGY Istvin Ab B ked. Ha S ne-ve .do - zunkmint k6t F ti.ni so-hasem si-e- ffs Cm F7 el-megyek Clau.al Fine _j .6 - ft Es .

J a .d6.trin Lenn Egv Cm en dal gem iiz lam f6 a ten .h e r fal.nyon hang.m6lg @ 1972by Editio Musica. a dal: Mit A sza ten - mft.l A J U VEN TU S-egliitteskislemezdrdl APHRODITNEMLEKfRE Slow Cm TATRAY Tibor-TARDOS P6ter IZ mez nap .l . Cr C.z{i on ffi tiSz . a l6ny.l a . a k e n . Cm ^.tem.4 1 .ger nyes sz6r .j6t ge szep .te sze . bor i l . Gm -) 16ny ny6r nak nak k6k szdz k e n .d 6 . Budapest .f e .s6 Cm f0j volt a sz6l.szdl! fe. nem 6r .her fal. lrogy ger.v a l . t lr mit sh6 - is be . hoz szill zfim.res Gm h6 .

__. l. :. Budapest._^* "" T.75 A/5 iv) 731t8597 Zenemiinyornda. Felel6svezet6Blask6N6ndor. (1. E=* . . Cimlapterve z6 T 6thGy6rgy. ? .# l . Mfszaki vezet6 Fiildes Gy6rgy.ott-6jfii-Mindig u a# Szivirvanyfenyben *Stdltrsffir r-g$u - r . Aphrodit6 eml6k6re Egy pillanat n 22 26 t6 10 6 4 19 13 2 25 5 8 f .Ft TARTALOM # F Jiug:pff_fnyn 4bonvtt iv Claudia .. tsz rim TAfiiilli. Felel6sszerkeszt6 Vas G6bor.e.il 'l . esmar nemtaI Ha ismern6m Kereszteslovag Ktttibri zongora T:h.i I j Ara: 6. rosszban tr&{ Van j6 minden t4 20 t2 18 "'l { Yirffirs- Felel6skiad6 a Zenemffkiad6Vdllalat igugatila. Miiszakiszerkeszt6 Bolya Istv6n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful