You are on page 1of 2

3/1998 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ATP?

Jelaskan bagaimana sebatian ini bertindak sebagai sumber tenaga dalam sistem biologi.

[8] (b) Pemecahan satu molekul glukosa secara aerob menghasilkan sebilangan ATP, karbon dioksida dan air. Huraikan peringkat-peringkat di mana pembentukan ATP berlaku semasa pemecahan molekul glukosa itu. (Perincian tentang glikolisis dan kitar Krebs tidak diperlukan). [12]

(a) ATP: - adenosin trifosfat - gabungan bes adenine, gula ribosa dan kumpulan fosfat - mempunyai ikatan fosfat bertenaga tinggi - bila ikatan terurai menghasilkan tenaga segera - semasa hidrolisis - ATP dipecahkan kpd ADP + Pi - melibatkan enzim ATPase - menghasilkan 30-34 kJ tenaga

(b) peringkat-peringkat dimana pembentukkan ATP berlaku semasa pemecahan molekul glukosa: - pembentukkan ATP bermula ketika glikolisis dalam sitoplasma - sebatian PGAL menjadi asid piruvik - ATP terhasil melalui pemfosforilan peringkat substrat bersama NADH

- NADH memasuki sistem pengangkutan elektron dalam mitokondrion - menghasilkan ATP - setiap asid piruvik mengalami dekarboksilasi dalam mitokondrion - menjadi asetil koA dan H terbebas, diterima oleh NAD+ membentuk NADH/3ATP dihasilkan - asetil koA memasuki kitar Krebs - menghasilkan asid sitrik yg akan ditukarkan kpd sebatian 5-C/-ketoglutarat - NADH/3 ATP dihasilkan - sebatian 5C menjadi suksinat (4C) - menghasilkan 1 GTP/ATP dan NADH/3ATP - suksinat menjadi fumarat - menghasilkan 1 FADH2 /2 ATP - fumarat ditukar kpd malat, kemudian ke oksaloasetik asid - menghasilkan 1NADH/3ATP - keselurohannya 1 molekul glukosa menghasilkan 36/38 ATP