You are on page 1of 2

PREDLOAK ZA IZRADU SINOPSISA Sinopsisom kandidat treba dokazati: 1 Da !e pred"o#ena tema znanst$eno re"e$antna i dr%&t$eno korisna ' Da !

e pred"o#ena tema ori(ina"na ) Da se pred"o#ena tema mo#e rea"izirati % $remenskom razdob"!% pred$i*enom za st!e+an!e doktorata znanosti i , Da !e kandidat sam sposoban pred"o#en% tem% znanst$enim metodama rea"izirati % tom $remenskom razdob"!% IZ-LED SINOPSISA Ime Prezime adresa .!esto/ dat%m0 S$e%1i"i&te % D%bro$nik% Pos"i!edip"omski doktorski st%di! Po$i!est stano$ni&t$a SINOPSIS DOK2ORSKO- RADA NASLOV Eventualni podnaslov Znanst$eno podr%1!e: 3%manisti1ke znanosti i"i dr%&t$ene znanosti Po"!e: po$i!est i"i demo(ra4i!a i"i000 -rana: na+iona"na po$i!est i"i000 O$e podatke kandidat mo#e saznati od mentora i"i % ta!ni&t$% S$e%1i"i&ta0 Obrazloenje Dosadanje spoznaje Nazna1iti teme"! 53istorio(ra4ski os$rt na ko!i 6e se pred"o#ena tema nado(raditi: ba+k(ro%nd pred"o#ene teme0 Ko!e s% dosada&n!e znanst$ene spozna!e o to! temi7 2ko se tom temom ba$io7 8to !e istra#eno/ a &to ni!e istra#eno7 Ok$irna $e"i1ina: '9:)9 redaka Cilj i rezultat istraivanja Ukratko opisati sadr#a! istra#i$an!a i obraz"o#iti &to 6e na kra!% proizi6i kao rez%"tat istra#i$an!a0 ;asno izraziti istra#i$a1ka pitan!a0 Nazna1iti istra#i$a1ke prob"eme i na ko!i 6e na1in biti razri!e&eni0 Dokazati ori(ina"nost rada0 Obraz"o#iti zbo( 1e(a #e"i istra#i$ati ba& t% tem%0 Ok$irna $e"i1ina: '9:)9 redaka Primjenjivost rezultata istraivanja

Zbo( 1e(a !e pred"o#ena tema znanst$eno re"e$antna i ko!a !e korist od to( istra#i$an!a7 U 1em% !e doprinos7 Kome 6e pos"%#iti ti rez%"tati7 Ok$irna $e"i1ina: 19:1< redaka Kon ep ija rada i metodolo!i postup i Ukratko opisati kon+ep+i!% istra#i$an!a0 Post%pke ko!i 6e se prim!en!i$ati0 Dokazati da 6e se rad oba$"!ati %porabom znanst$eni3 metoda0 Nabro!iti i opisati metode ko!e 6e koristiti i zbo( 1e(a 6e se ba& s n!ima koristiti0 Ok$irna $e"i1ina: 1<:'9 redaka "a!lju#a! Uko"iko s% pret3odna po("a$"!a sinopsisa dobro na1in!ena/ zak"!%1ak bi trebao biti s"!ede6i: =!er%!%6i da !e pred"o#ena tema znanst$eno re"e$antna i zanim"!i$a/ dosad neistra#ena/ za b%d%6e znanst$enike razni3 pro4i"a korisna/ da karakter iz$ora na ko!ima 6e biti %teme"!eno istra#i$an!e 1ini o$% tem% i iz$edi$om/ mo"im Po$!erenst$o da pri3$ati o$% tem% za mo!% doktorsk% diserta+i!%0 Stru!tura rada Ok$irni sadr#a! rada0 2a! sadr#a! ni!e kona1an/ on mo#e biti kori(iran kako se istra#i$an!e b%de raz$i!a"o/ no treba na1initi !edn% konzistentn% +!e"in% iz ko!e 6e se $id!eti zre"ost kon+ep+i!e Vrela Na$esti $re"a 5ar3i$ska i tiskana na ko!ima se istra#i$an!e teme"!i0 Literatura Ni!e n%#ni dio sinopsisa0 .o#e se/ a"i i ne mora %k"!%1iti0 Ako se %k"!%1%!e/ do$o"!no !e na$esti samo na!osno$ni!% "iterat%r%0 Potpis mentora: Potpis $odite"!a st%di!a: Potpis kandidata: