Sistemul de telefonie celulară NMTNordic Mobile Telephone

§ Noţiuni generale. Caracteristicile de bază ale sistemului NMT.
Există 2 variante de realizare a sistemului NMT: NMT 450 şi NMT 900. Sistemul NMT este primul sistem c mplet aut matizat !n care a " st e"ectuată decentralizarea par#ială a "unc#iil r de $ază. NMT % este un sistem anal &ic cu utilizarea te'n l &iei de acces ()M*. +aracteristicile te'nice de $ază a NMT 450 sunt: ,(- . 45/045125 M3z ,(2 . 44/044125 M3z ,( . 425M3z ,(d . -0M3z ,"c . 25520673z N- . ,(- 8 ,"c . -90 canale N2 . ,(2 8 ,"c . 225 canale +aracteristicile te'nice de $ază a NMT 900 sunt: ,(- . 99009-5 M3z . 25M3z ,(2 . 9/50940 M3z . 25M3z ,(d . 45M3z ,"c . 255-225673z N- . ,(- 8 ,"c . -000 canale N2 . ,(2 8 ,"c . 2000 canale :ni#ial sistemul NMT a " st implimentat şi inventat !n -9192 !nsă din cauza creşterii mari a numărului de a$ na#i acest sistem s;a <săturat= " arte repede şi de aceea !n -994 a " st implimentat sistemul NMT 9002 care !n a"ară de numărul mărit de canale permitea de a realză şi parte de "unc#ii n i.

§ Structura sistemului NMT. Principalele unităţi şi funcţiile lor
Sc'ema $l c simpli"icată a sistemului NMT este:

-

Dn MTS 5şi din MTS6 se aplică semnale de "recven#ă !naltă pe purtăt are utilizate şi de ?S. Dn TSS 5şi din TSS6 sunt aplicate semnale de "recven#ă E asă ale re#elei @STN. !ntre MS+ şi @STN2 care sunt realizate prin ca$lu $. !ntre MS+ şi ?S !n care se utilizează semnalul de "recven#ă !naltă2 care se realizează prin ca$lu alectric sau "i$ră ptică Sc'ema $l c a MS+ simpli"icată este următ are: @SNT TSS BSS MTS +@ @>MN care c nstă din: TSS % Telep' nA Su$sAstem BSS % Br up SCitc'ed Su$sAstem MTS % M $ile Telep' ne Su$sAtem (unc#ia de $ază a MS+ e"ectuează BSS2 unde se realizeată c muta#iile necesare. ?S asi&ură c municarea radi cu ME2 su$c rd narea MS+2 e"ectuează m dularea semnalel r primite de la MS+ şi emiterea l r !n eterF dem dularea 2 . ?l curile TSS şi MTS reprezintă inter"e#e TSS cu @STN2 MTS cu @>MN.@STN +T @>MN MS+ - ME ?S*TME ?S2 ?S/ *T2 +> +T : MS+ 2 ?S4 *T/ ?S5 *T4 ?S4 *T5 Elementele c mp nente ale sc'emei sunt: +T % centrala de tranzit +> % centrala l cală : % inter"a#a MS+ % centrul de c muta#ie a a$ na#il r m $ili *T % arie de tra"ic Sistemul NMT c nstă din: -6 MS+ 26 ?S /6 ME 46 >inii de le&ătură: a.

Se p     t utiliza următ arele tipuri de ME: care "unc#i nează !n re&im n rmal ce "unc#i nează cu pri rită#i p rta$ile !n re&im de tele" n pu$lic § uncţionarea sistemului NMT Tipuri de canale radio utilizate. Dnt tdeauna !ntr. Selectează canalul de tra"ic !l transmite la ?S care. Dn dependen#ă de "unc#iile realizate aceste canale se clasi"ică !n: -. Terit riul deservit !n sistemul NMT se !mparte !n arii de tra"ic2 "iecare din ele p ate c #ine 4044 ?S. celulă tre$uie să existe un canal de tra"ic ce este marcat ca un canal li$er. 4. Dn NMT există 2 tipuri de MS+: / . Gn MS+ p ate deservi -09 arii de tra"ic. Canale de căutare % sunt acelea pe care ?S transmite un semnal de apel către a$ natul m $il. /. l rd nă pe ce canal să se ac rdeze. )iriEarea "unc#i nării sistemului NMT se e"ectuează de către MS+. Canale de acces % 5numai la NMT 9006 sunt canalecare au r lul de a transmite un apel de la ME spre ?S pentru $#inerea unui canal de tra"ic după recep#ia semnalului MS+.semnalel r primite de la ME şi transmiterea l r spre MS+2 căutarea ME2 al carea canalel r de tra"ic2 su$c rd narea de către MS+. Realizarea legăturilor de comunicaţie. +analel de căutare şi acces " rmează canal de apel. >e&ătura !ntre ?S şi MS+ p ate "i realizată prin "ire electrice2 "i$ra ptică2 unde radi . Canale de trafic % sunt canalele ce se utilizează pentru transmiterea in" rma#iei utile după realizarea le&ăturii. @entru urmărirea p zi#iei a$ natului m $il !n re#ea !n starea lui de aşteptare şi pentru c munica#ii de tra"ic !n cazurile unui tra"ic intens2 sunt mar7ate cu un semnal special de canale de căutare. @entru "iecare canal radi ?S c n#ine emi#ăt r8recept r ce "unc#i nează la antenă c mună. (iecare ?S p ate utiliza -040 canale de tra"ic şi unul sau d uă canale de căutare. 2. Canale combinate de trafic şi căutare % se utilizează pentru transmiterea apelului de la ?S la ME la re&im de tra"ic intens se utilizează ca canale de tra"ic. >e&ătura a$ na#il r m $ili cu ?S se e"ectuează pe canalele radi al cate. ?S c n#ine ec'ipamente de suprave&'ere şi c ntr l par#ial al "unc#i nării. H ?S p ate ac peri celule cu razele !ntre -0407m pentru NMT 450 şi 0250207m pentru NMT 900.

-6 MS+. Dn am$ele cazuri !n dependen#ă de rezultatele măsurăril r există / variante: -6 + nversa#ia c ntiunuă 5nivelul semnalului n rmal !n am$ele cazuri6 26 +!nd se caută un canal de tra"ic <mai $un=2 !n acest caz ?S transmite către MS+ un semnal de alarmă !n care se identi"ică canalul pe care se e"ectuează c nv r$ire curentă a a$ natului m $il dat şi se cere de a se &ăsi un canal pentru 'and ver2 asemenea canal p ate "i sau !n celula dată2 sau !n alta şi !n rezultat se e"ectuează 'and ver.I5Iisited6 % MS+ vizitat % reprezintă acel MS+ pe terit riul căreia se a"lă !ntr. măsurarea rap rtului semnal8z& m t pentru un semnal special transmis de la ?S spre ME şi i!nt rs de la ME spre ?S pe canalul de tra"ic.ul /6 Nu se ia nici măsură şi c nv r$irea c ntinue p!nă la !ntreruperea " r#ată 4 .3 ini#ial nimeresc aici.I c n#ine in" rma#ia temp rară despre a$ na#ii ce se a"lă pe peri adă de timp pe terit riul dat.un m ment dat a$ na#ii !nre&itra#i la alt MS+. măsurarea la ?S a nivelului semnalului recep#i nat de la ME 2.MS+ + nversa#ie S"!rşt de c nv r$ire Dntreruperia " r#ată c nv r$irei Grmarirea MS+ J JME 3and ver § Super!izarea şi controlul reţelei Supervizarea calităţii legăturii: se e"ectuează pe parcursul derulării c nversa#iei şi c nsată din 2 pr ceduri: -.I *T *T M dul de sta$ilire şi "unc#i nare a le&ăturii !n NMT p ate "i reprezentat prin următ are sc'emă: HN H(( Stand$A ME. 26 MS+. *T MS+.3 se păstrează t ate in" rma#iile despre a$ na#ii !nre&istra#i !n această arie şi t ate apelurile ce sunt adresate a$ na#il r adresa#i !n MS+. Dn MS+. Dn MS+.3 MS+.353 me6 % MS+ de apartenen#ă % reprezintă acele MS+ !n care se realizează !nre&istrarea a$ na#il r da#i.

de intrare62 MS+.K2 !n acest caz ?S transmite către MS+ semnalul de alarmă.K şi are următ are val ri: .K4 /9553z /9953z 40-53z 40453z Transferul legăturii(hand over): !n NMT trans"erul de le&ătură are un speci"ic ce c nstă !n "aptul că 'and ver.n MS+.I şi mai departe către a$ nat.K/ . Accesul şi căutare în !T" Accesul % reprezintă $#inerea unui canal de tra"ic c!nd apelul este ini#iat de a$ natul m $il.32 care diriEează apelul către MS+. Dn cazul le&ăturii cu a$ natul @>MN preventiv se a"lă p zi#ia lui pentru a determina aria de tra"ic !n care va "i transmis apelul. Dn re#eaua NMT se destin& 2 situa#ii de ini#iere al apelului către un a$ nat m $il şi anume: • +!nd apelul este ini#iat de către un a$ nat al re#elei @STN • +!nd apelul este ini#iat de către un a$ nat al re#elei @>MN Dn primul caz sunt p si$ile 2 variante: -6 Semnalul de apel de la a$ natul "ix se transmite prin centrala l cală şi de tranzit şi nimereşte. 26 Nivelul 2 % la care MS+ realizează căutarea unui canal li$er de tra"ic mai $un şi dacă un aşa canal este &ăsit se realizează 'and ver.K.K2 . Nivelul .Semnalul special transmis pe canalul de tra"ic de către ?S spre ME este unic pentru ?S dată2 !nsă di"erit pentru ?S vecine2 semnalul dat este .ul se "ace !n 2 nivele de alarmă: -6 Nivelul . 5 .% la care se sta$ileşte necesitatea e"ectuării 'and ver prin analiza rezultatel r măsurării semnalului de tra"ic sau .BateCaA. Căutarea % reprezintă $#inerea unui canal de tra"ic pentru c munica#ie c!nd apelul este adresat către un a$ nat m $il.B5MS+.3 şi a"lă !n acest m ment a$ natul apelat2 după ce transmite către MS+.I a re#elei date sau altei re#ele pe terit riul căreia se a"lă !n m mentul dat a$ natul m $il. Dn cazul apelului de la @>MN la ME a$ natul m $il " rmează numărul necesar 2 se declanşează pr cedura de pr ces !n care se e"ectuează identi"icarea ME şi dacă ME are p si$ilitate de accesare a serviciului2 şi se eli$erează un canal de tra"ic după care pr cedura de apel este transmisă sau spre @STN2 sau spre @>MN.reprezintă "ază pre&ătit are pentru 'and ver.B c ntactează cu MS+. 26 Semnalul de apel de la a$ natul @STN se transmite prin centrala l cală şi de tranzit şi nimereşte !n @>MN prin rice MS+2 şi anume prin MS+.ul2 ast"el c nv r$irea c ntinue p!nă la pierderea la&ăturii sau !ntreruperea ei.

@entru l calizare se transmite un apel special cu un identi"icat r al ME apelate pe aria de tra"ic !n care se a"lă ME. *ceastă pr cedură p ate avea /05 !ncercări.I sau MS+. >a deplasarea MS+ pe terit riul unui n u MS+. ?S recep#i n!nd apelul analizează cate& ria a$ natului şi a"lă dacă el are acces la serviciul dat. Apelul de la abonatul mobil % pentru a ini#ia c nv r$ire sau a avea acces la un serviciul re#elei NMT a$ natul m $il " rmează numărul c respunzăt r. Dn cazul c!nd apelul este destinat altui a$ nat m $il se e"ectuează pr cedura de l calizare a ME c'emat. Dn acest caz la apari#ia apelului2 care ini#ial permanent nimereşte la MS+. + mutarea le&ăturii se e"ectuează prin MS+.32 la apari#ia apelului MS+.#ocalizarea$ actualizarea poziţiei$ rouming$ controlul identităţii !%" Localizarea % este pr cedura de a"lare a p z #iei ME pentru a determina aria de transmitere a paelului. *pelul este transmis pe un canal de acces către ?S. *ceastă pr cedură se e"ectuează aut mat !n re&imul stad $A al ME. )acă răspunsul nu apare apelul este re"uzat. 3.3. 3. )upă aceea ?S s l cită par lă de acces şi dacă ME transmite aut mat par la c rectă2 atunci ?S !ncepe pr cedura de al care a unui canal de tra"ic li$er şi pe care se e"ectuează c nectarea2 apelul răm!ne !n re#eaua m $ilă sau este transmis !n @STN !n dependen#ă de numărul " rmat de a$ natul m $il. ME se p ate deplasa pe terit riul !ntre&ii re#ele şi !n cazul c!nd nimereşte pe arie deservită de MS+. &apacitatrea reţelei !T % su$ n #iunea de capacitate se su$!n#ele&e numărul de a$ na#i ce p t "i deservi#i cu pr $a$ilitate de $l care52L6 a apelului dat.3 şi el va transmite c manda de ştre&ere a in"d rma#iei despre ME dat din MS+ precedent.3 va transmite apelul la MS+. Dn sistemul NMT capacitatea este limitată de 2 "act ri: -6 +apacitatea sistemului de c mutare 26 +apacitatea de tra"ic a su$sistemului radi 5numărul t tal de canale radi utilizate !n sistem2 numărul de canale repartizat "iecărei celule2 principiu de al care a canalel r de apel şi acces2 numărul de celule2 dimensiunile celulel r2 p si$ilitatea de reutilizare a "recven#ei2 timpii de acces2 c nectarea şi distru&erea c nexiunii6 4 .I. Actualizarea poziţiei % c nstă !n men#inerea in" rma#iil r despre sc'im$area actuală a p zi#iei ME !n re#eaua @>MN. ME recep#i nează apelul cu un număr de identi"icare al său ce răspunde către ?S2 dacă peste un timp arecare către MS+ nu pr vine nici un răspuns de la ME prin ?S c respunzăt are apelul se repetă.I arecare prin sc'im$ul de in" rma#ie cu cea mai apr piată ?S permite la MS+. )acă in" rma#ia despre aria de tra"ic lipeşte2 atunci apelul este transmis !n aria MS+. Rouming % t ate datele dspre a$ natul !nre&istrat !n re#eaua se păstrează !n MS+.I se va e"ectua !nre&istrarea ME pe acest n u terit riul2 in" rma#ia va "i salvată !n MS+.I să primească in" rma#ia despre acest ME de la MS+.

ului  Medirec#i narea apelului către un alt număr !n cazul lipsei canalel r radi 5de tra"ic6 li$ere  Grmărirea permanentă a ME  )ivizarea a$ na#il r pe cate& rii  Mezerve de canale pentru a$ na#ii cu pri rită#i § Traficul "n reţele NMT Numerele telefoanelor mobile NMT: @entru a pute "i apelat "iecare a$ nat m $il tre$uie să ai$ă un număr unic şi acest număr este " rmat la apelarea lui şi serveşte ca identi"icat r pentru calculul timpului utilizat !n re#ea. Dn sistemul NMT numărul a$ na#il r are următ are structură: @NM-M2N-N2N/N4N5N4 1 . )istru&erea le&ăturii este apr ximativ de 0215sec Serviciile !n sistemul NMT sunt de 2 tipuri: -6 Servicii pentru a$ nat2 care sunt:  + darea apelului  )irec#i narea apelului către un alt număr  Trans"erul le&ăturii su$ c ntr lul a$ natului apelat către un lat partener  :nterceptarea apelului pentru urmărirea apeluril r rău v itare  Mespectarea unei cereri de a nu "i deranEat  :n" rmarea unui a$ nat ce se a"lă !ntr. c nv r$ire !n des"ăşurarea despre s sirea unui n u apel şi p si$ilitatea manipulării lui  )ezactivarea tutur r serviciil r 26 Servicii ce se re"eră la r&anizarea şi &esti narea "unc#i nării re#elei:  Măsurarea puterii semnalului de la ME pentru e"ectuarea 'and ver. Timpul de realizare al apelului de la ?S spre ME cce -sec $.@entru utilizarea mai e"icientă a spectrului radi sistemul NMT sunt realizate: • Dn z nele ur$ane % sistemul NMT 900 ce permite realizarea celulel r cu dimensiunile mai mici şi de deservire a unui număr de a$ na#i mai mare • Dn z nele ruralr % sistemul NMT 4502 din cauza că p ate realiza celule de rază mai mare2 ac peri terit rii mai mari cu un tra"ic mai mic. Timpul de apelare de la ME spre ?S care c nstă din transmiterea in" rma#iei pe canalul de apel cu durata de apr ximativ -sec şi timpul de al care a canalel r li$er de tra"ic c. H imp rtan#ă de se$ită au : a. Timpul realizării pr cedurii 'and ver pentru NMT 450 este de -sec2 iar pentru NMT 900 de 02/sec d.

unde: @N % este aria MS+... direc#ie sau alta #n nou portal informaţional$ %acă deţii informaţie interesantă si doreşti să te imparţi cu noi atunci scrie la adresa de e-mail & support'sursa. $6 ?S % "unc#i nează -00L din durata unei zile2 dar nivelurile de ieşire ale ?S cresc pe peri ada apari#iei semnalel r utileF de re&ulă2 canalul radi se a"lă !n "unc#iune apr ximativ de 50L din timp52 v r$it ri6 c6 Sta#ia m $ilă % timpul de "unc#i nare este " arte mic2 depinde de necesită#ile şi p si$ilită#ile a$ natului2 de $icei "unc#i nează apr ximativ pe 40L la emisie !n timpul unei c nv r$iri d6 >inie de transmisiune % !ntre MS+ şi ?S "unc#i nează -00L2 !ntre ?S şi ME d ar la apelarea !ntr.3F M-2M2 % sunt numerile ariei de tra"icF N-.N4 % sunt numerile al a$ natului.md 9 . @r "ilul pera#i nal a sistemei NMT reprezintă durata de utilizare de ec'ipament a sistemei2 din acest punct de vedere p t "i caracterizate următ arele ec'ipamente: a6 MS+ % "unc#i nează practic -00L din durata unei zile2 se a"lă su$ sarcina de c ntr l şi !ntre#ine le&ătura cu ?S la un nivel calitativ şi !mpre/ună cu ele e"ectuează urmărirea "ără !ntrerupere a tutur r ME2 "unc#i nează la tensiune relativ sta$ilă şi !n c ndi#ii termice sta$ile. @entru apelarea unui a$ nat m $il de la alt a$ nat din re#ea @STN tre$uie " rmate următ arele numere: @STN +> +T @>MN ME ?S MS+ @NM-M2N-N2N/N4N5N4 @NM-M2N-N2N/N4N5N4 N-N2N/N4N5N4 ON-N2N/N4N5N4 O N-N2N/N4N5N4 @r "ilul tra"icului: :ntensitatea tra"icului variază !n dependen#ă de amplasarea celulei2 an timpului anului2 pe durata zilei.

9 .