SULIT

2 BAHAGIAN A [40 markah] Jawab semua soalan.

1223/1

Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.

1

-

Muncul di Kampung Seronok Bayan Lepas, Pulau Pinang. Merupakan ajaran sesat yang paling tua di Malaysia.

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D Ajaran Bahai Ajaran Taslim Ajaran Qadyani Ajaran Syiah Batiniah

2

Manakah di antara berikut merupakan ciri kesesatan ajaran Bahai A B C D Beriktikad bahawa alam bersifat qadim Beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib Mendakwa Malaikat sebagai pancaindera Allah Mentafsirkan ayat al-Quran menurut hawa nafsu

3

Berikut ialah sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim kecuali A B C D Anak yatim akan bersifat qanaah Menggelakkan berlaku pergaduhan Mengelakkan anak yatim hidup melarat Anak yatim akan hilang punca pendapatan

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT 4

3

1223/1

Antara berikut adalah langkah-langkah mengawal diri daripada bersifat nifak i. ii. iii. iv. A B C D Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat Menjauhkan diri daripada pengamal ajaran sesat Bercakap benar apabila berbicara Menunaikan janji I dan II I dan III II dan IV III dan IV

5 Pandangan Ahli Sunnah Waljamaah

Iman bertambah dan berkurang

X

Dapat melihat Allah di syurga

X di atas ialah A B C D Beriktikad alam bersifat qadim Pelaku dosa besar dianggap kafir Pelaku dosa besar dianggap mukmin yang fasik Mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

6

Orang yang tidak beragama digelar A B C d Kafir Fasik Mulhid Musyrik

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT 7

4 Pilih jenis dam yang sesuai bagi kesalahan haji yang berikut mencabut atau memotong tumbuhan di Tanah Haram memburu binatang buruan darat

1223/1

A B C D

Dam tertib dan taadil Dam tertib dan takdir Dam takhyir dan taadil Dam takhyir dan takdir

8

Pilih kenyataan yang benar mengenai syarat-syarat sah gadaian A B C D Gadaian dibuat dengan kerelaan sendiri Harta yang digadai itu sah untuk dijual beli Penggadai dan pemegang gadai mestilah akil baligh Bapa menggadaikan barang milik anaknya yang masih kecil

9

Idah bagi perempuan yang kematian suami dan tidak hamil ialah A B C D Tiada idah Tiga bulan Tiga kali suci Empat bulan sepuluh hari

10

Lian dari segi bahasa bererti A B C D Laknat Celaan Derhaka Tuduhan

11

Berdasarkan akta Mahkamah Syariah 1984, Mahkamah Syariah diberi kuasa mengenakan denda tidak lebih A B C D RM 3000 RM 5000 RM 2000 RM 1000

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT 12 -

5

1223/1

mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu naskah menyumbang harta dan kekayaan untuk pertahanan negara

Keterangan di atas menerangkan tentang sumbangan A B C D Saidina Abu Bakar Saidina Osman Saidiana Omar Saidina Ali

13

Pusat perkembangan ilmu pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah ialah A B C D Kufah Basrah Madinah Baghdad

14 Ilmu hendaklah berusaha mencarinya bukan ilmu yang datang mencarinya.

Pernyataan di atas merujuk kepada prinsip A B C D Imam Malik Imam Syafie Imam Hambali Imam Abu Hanifah

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT 15 -

6

1223/1

Lahir di Tanta, Mesir Meneruskan gerakan Islah yang dibawa oleh gurunya Syed Jamaluddin al-Afghani Menubuhkan Al-Jamiah al-Khairiah al-Islamiah untuk membantu murid-muridnya

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D Ibnu Khaldun Sheikh Tahir Jalaluddin Sheikh Muhammad Abduh Haji Abdul Malik Karim Amrullah

16

Yang berikut merupakan perkara yang termasuk dalam rekreasi kecuali A B C D Berkelah Perkhemahan Mendaki gunung Menunggang kuda

17

Tujuan utama menitikberatkan aspek penjagaan fizikal pesakit ialah untuk memastikan pesakit A B C D Cepat sembuh Sentiasa bersabar Tidak meninggalkan solat Sentiasa mengingati Allah S.W.T.

18 Jenis-jenis sedekah

P

Membuang perkara yang menghalang dijalanan

Q

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT

7 Tanda P dan Q di atas merujuk kepada i. ii. iii. iv. A B C D Menyelesaikan masalah orang lain Memberi salam dalam majlis ilmu Amar Makruf Nahi Munkar Membaca talkin di kubur I dan II II dan IV I dan III I dan IV

1223/1

19

Secara amnya insuran boleh diertikan sebagai A B C D Satu agihan Satu faedah Satu nilai harta Satu pinjaman

20

Lafaz rujuk di bawah adalah bersesuaian dengan kehendak Islam i. ii. iii. iv A B C D ”aku rujuk engkau ””aku rujuk engkau selama sebulan” ”aku hendak rujuk dan memohon maaf” ”aku rujuk engkau dengan bayaran seribu” I dan II II dan III II dan IV III dan IV

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 Perbuatan menuduh seseorang tanpa bukti dinamakan ..................................

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT

8

1223/1

Soalan 22 dan soalan 23 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Jenis Riba

22. ……………………… 24

23. ………………………...

Golongan yang beriktikad kedudukan pelaku dosa besar berada di antara keimana dan kekufuran ialah ........................................................................... Nama Ahli Sunnah Waljamaah dimasyhurkan oleh ............................................... ....................................... dan Abu Mansur al-Maturidi.

25

26

26. …………………………..

Jenis-Jenis Jamrah

Jamratul Wusta

27. …………………………..

Setelah selesai mengerjakan haji, Ali telah mengerjakan ibadah tawaf sebelum bertolak pulang ke tanah air.

28

Tawaf tersebut dinamakan .............................................................................

Bahagian Talak Bain

29. ………………………

30. ………………………

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT

9

1223/1

31 32

Hukum mengambil anak angkat ialah .................................................................... Wakil khalifah di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Rom dan Parsi dikenali sebagai ......................................................................

Soalan 33 hingga Soalan 35 berdasarkan jadual di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Zakat Fai Kharaj Hasil Negara Zaman Kerajaan Bani Umaiyyah 33. ........................................................ 34. ........................................................ 35. ........................................................

Soalan 36 dan Soalan 37 adalah berdasarkan rajah di bawah. R Galakan Khalifah untuk memajukan bidang Sains dan Teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah Menyediakan peruntukan yang banyak dalam bidang Sains dan Teknologi

S 36 37 38 R dalam rajah di atas ialah ................................................................................. S dalam rajah di atas ialah ................................................................................. Menunjukkan muka yang manis termasuk dalam jenis sedekah melalui ........................................................

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT

10

1223/1

Soalan 39 dan Soalan 40 adalah berdasarkan rajah di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Jenis-jenis perhiasan atau pakaian yang haram bagi lelaki

39 . ………………………... .

40. ………………………..

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT

11 BAHAGIAN B [60 markah]

1223/1

Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.

1

(a)

Perbuatan sihir amat ditegah kerana boleh menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam (i) (ii) Nyatakan pengertian sihir. Terangkan dua cara untuk mengelakkan masyarakat daripada mengamalkan perbuatan sihir Senaraikan dua syarat taubat yang diterima oleh Allah S.W.T. Terangkan dua sebab Islam melarang menangguhkan taubat. Nyatakan maksud ajaran sesat Senaraikan dua ciri kesesatan ajaran Qadyani. Jelaskan dua langkah untuk menangani gejala ajaran sesat. [2 markah]

[2 markah]

(b)

(i)

[2 markah]

(ii)

[4 markah] [2 markah] [4 markah]

(c)

(i) (ii) (iii)

[4 markah]

2

(a)

(i) (ii) (iii)

Terangkan maksud wajib haji. Senaraikan dua perkara wajib haji. Terangkan miqat makani jemaah haji yang datang dari Malaysia . Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut: Setelah wukuf di padang Arafah, Ahmad terus ke Mina tanpa bermalam di Mudzalifah. Nyatakan dua rukun sembelihan. Terangkan dua perkara makruh semasa sembelihan.

[2 markah] [2 markah]

[4 markah]

(iv)

[2 markah] [2 markah] [2 markah]

(b)

(i) (ii)

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT (c)

12 Perbuatan nusyuz diharamkan oleh Allah S.W.T. (i) Nyatakan dua perkara yang boleh membawa kepada nusyuz. (ii) Terangkan syarat memukul isteri yang nusyuz .

1223/1

[4 markah] [2 markah]

3

(a)

Perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah telah melahirkan banyak cabang ilmu. (i) Berikan dua contoh ilmu nakli dan dua contoh ilmu akli yang muncul hasil daripada perkembangan ilmu pada zaman Kerajaaan Bani Umaiyah. (ii) Senaraikan dua institusi pendidikan yang terdapat pada zaman ini.. Namakan kitab karangan Imam Al-Bukhari yang termasyhur. Jelaskan dua usaha yang dapat anda contohi daripada kegigihan imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu. Menziarahi jenazah merupakan satu kewajipan ke atas orang Islam. Senaraikan empat adab yang perlu kita lakukan ketika menziarahi jenazah. Nyatakan dua perkara yang tidak wajar anda lakukan ketika menziarahi jenazah. Jelaskan dua pembaharuan yang dilakukan oleh Kerajaan Bani Abbasiah untuk memantapkan bidang ketenteraan. Terangkan dua tugas utama tentera dalam menjaga keamanan negara pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah.

[4 markah]

[2 markah

(b)

(i)

[2 markah]

(ii)

[4 markah]

(c) (i)

[4 markah]

(ii)

[4 markah]

4

(a)

(i)

[4 markah]

(ii)

[2 markah]

(b)

Hamka adalah umpama sebutir permata yang amat berharga kepada umat Islam di seluruh Alam Melayu. (i) Jelaskan dua pendekatan dakwah yang digunakan oleh beliau dalam menyampaikan idea islah. Berikan contoh yang menunjukkan Hamka seorang pejuang yang berani.

[2 markah]

(ii)

[2 markah]

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT

SULIT (iii)

13 Jelaskan dua idea islah yang diperjuang oleh beliau supaya umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang tulen.

1223/1

[4 markah]

(c)

Sikap manusia menjadi faktor utama berlakunya kemusnahan alam. (i) Terangkan dua punca berlakunya pencemaran air. (ii) Jelaskan dua usaha anda untuk memelihara persekitaran sekolah .

[2 markah]

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1223/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

SULIT