Ada Kaleh, insula scufundata.

Numai cei mai în vârstă îşi amintesc, poate, de farmecul inegalabil al petecului de pământ terasat şi de arşiţa soarelui, de trandafiri, gutui, leandri uriaşi, smochini şi viţă-de-vie, situat pe unăre, la circa trei !ilometri în aval de "rşova. "strovul, care a cunoscut alternanţa vremurilor de ră#boi şi de pace, a fost rebote#at de ocupanţii turci, în $%&&, Ada Kaleh, ceea ce se traduce drept '(ortăreaţa )nsulei* sau '+etatea )nsulei*. ,n $-%$, turnul minaretului geamiei, locul de rugăciune a celor apro.imativ $/// de musulmani vorbitori de română, a că#ut spulberat de dinamită, pentru a face loc apelor supraînălţate din cau#a construirii bara0ului 1idrocentralei 2orţile de (ier, vedeta, un covor imens cu motive orientale 3$45- m6 şi o greutate de 7&/ !g, dar al sultanului Abdul 1amid al ))-lea 3$&%8-$-/-6, umplându-se de praf. A că#ut sub privirile uimite ale bătrânelor care încă mai purtau feregea şi chioşcul frumos de la intrarea în geamie, unde credincioşii mulsulmani îşi spălau ritual mâinile şi picioarele, aceştia luând în cea mai mare parte calea 9urciei, iar o mână de oameni pe cea a "rşovei, a 9urnului :everin etc. Ada Kaleh a dus sub ape multe regrete, dar şi multe secrete, ce merită să fie scoase la lumină.;.pediţiile lui 1ercule, ale argonauţilor şi ale barbarilor Ada Kaleh s-a format din depo#itele de prundiş cu nisip amestecat cu mâl cărate de +rena şi unăre peste blocurile stâncoase de la ba#ă, având $%4/ metri lungime şi 7//-4// lăţime, cam aceleaşi dimensiuni fiind menţionate cu <4// de ani mai înainte de părintele istoriei, 1erodot, despre insula numită pe atunci +=raunis. )#olată în mi0locul bătrânului anubiu şi încon0urată de amfiteatrul munţilor Alion şi amoglet, insula inspira multă linişte. atorită rolului strategic de trecere dintr-un ba#in hidrografic al unării în altul, de la linişte la ră#boi nu a fost decât un pas. >recii antici numeau insula +ontinusa, adică patria măslinului sălbatic, un astfel de arbust fiind luat de aici de 1ercule ca să-l transporte în templul tatălui său, ?upiter. 2oetul "vidiu menţionea#ă însă că 1ercule, după ce a cucerit ţara uriaşului >er=on şi a fraţilor săi, de pe insulă, le-a luat învinşilor faimoasele cire#i de boi. ,n poemele epocii doriene, insula, denumită +ontinusa, este pre#entată ca un tărâm fermecător, de unde cei $4 fraţi Argonauţi au adus în patrie olivul simbolic. 2rin apropierea insulei vor intra în secolul ) romanii în acia şi, mai târ#iu, hoardele vi#igoţilor, ostrogoţilor şi hunilor, urmaţi de revărsarea slavilor. 9unelurile de sub unăre, secretul neelucidat )ancu de 1unedoara a ordonat ridicarea primelor fortificaţii pe insula măslinilor în $777 pentru a o apăra de e.pansiunea turcilor, dar după dispariţia regatului ungar la $4<8, otomanii au devenit stăpânii #onei peste un secol şi 0umătate. 2entru a face faţă confruntărilor cu austriecii, otomanii au adus, în $%$8, 7/// de lucrători din @ara Aomânească să ridice fortificaţii pe insulă. )nutil, deoarece, în anul următor, armatele prinţului ;ugeniu de :avoia ocupă insula, denumită pe hărţile vremii +arolina. 2rinţul a hotărât ridicarea unei puternice fortificaţii în stilul cunoscut după numele arhitectului Bauban, fortăreaţa fiind prevă#ută în colţuri cu bastioane, legate de două redute e.treme prin galerii subterane. Neobositul călător C.9. Aomano menţionea#ă că, în perioada interbelică, se vedeau încă pe malul sârbesc al unării, urmele unde răspundeau tunelurile. Aomano mai de#văluie că, după spusele localnicilor, o altă galerie comunica cu malul românesc, conclu#ionând că o astfel de lucrare trebuie să fi ridicat multe dificultăţi. +ert este că #idurile cetăţii, cu o grosime ma.imă de <4 de metri, au re#istat, în $%D%, timp de 8- de #ile, la două asedii turceşti. ,n $&$/, pe #iduri, pentru scurtă vreme, au fost ridicate steagurile ruseşti ale batalionului de panduri condus de 9udor Bladimirescu. 2rin înţelegerile dintre 2oartă, care stăpânea insula Ada Kaleh după 9ratatul de la Eerlin 3$&%&6, şi Biena, puterea protectoare, populaţia turcească insulară F cu o constituţie vionică şi înaltă ca statură F au primit privilegii importante, printre care cel de a importa orice fel de mărfuri, în orice cantitate, fără nici o ta.ă vamală, situaţie ce a durat până în $-$&. (ortăreaţa şi ca#ematele încep să se surpe treptat, după ce, în $&&4, prin decretarea de către Austro-Gngaria a statutului insulei Ada Kaleh drept 'garni#oană deschisă*, autorităţile au retras tot ce au considerat recuperabil din fortificaţii. Astfel că, acestea nu au 0ucat niciun rol când, la $- august $-$8, două companii româneşti au ocupat vremelnic insula. 2rin 9ratatul de 2ace semnat de Eucureşti cu 9urcia în $-<D, Ada Kaleh cu ruinele ei impo#ante de cetate au revenit Aomâniei, aceste ruine fiind înghiţite definitiv de ape

care. care râdea tot timpul. un înrăit fumător. #ahăr autohton. obiecte de suvenir etc. eoarece pământul este impropriu agriculturii. iar proiectul ceauşist de reconstruire a vechii cetăţi pe ostrovul Iimian. printr-o reşetă secretă. mai e. a luat avânt fabricarea ţigărilor de foi. )orga. Averescu. de regimul de0ist cu fabricarea meiocrelor '+arpaţi*. prin fermentarea fasolei în apă.celentă cafea preparată în nisipul fierbinte. Jungulescu că :fântul Eaba l-a sfătuit în vis pe )brahim Ali. +arol al ))-lea a băut la 'Co!a* o cafea *la nisip* 1ogea./// de turişti români şi străini poposeau anual în insulă atraşi de pitorescul locului.. Cormântul său. se pare. :everin. sau de inegalabila băutură răcoritoare braga.istă o doamnă care vinde bragă preparată după reţeta !alehiană.$-D< despre minunile ultimului prinţ :amanid din vechea dinastie de G#bec. o fabrică de ţigări sub egida Aegiei Conopolurilor :tatului. şi cu concursul deputatului 9. G#e=ir. . a fost strămutat cu prile0ul lucrărilor hidroenergetice amintite pe ostrovul Iimian. Aegele a ascultat într-o stare de bună dispo#iţie. oferea dintr-o cafetieră spectaculoasă clienţilor spre vân#are o e. +arol al ))-lea le-a declarat solemn oficialităţilor insulei că localinicilor li se vor reda privilegiile. care a absorbit vreo $</ de lucrători. .n atelierele AC: din Ada Kaleh se produceau şi ţigarete fine.///-4/. în $%&8. printr-o simplă atingere. de vestitul rahat cu alune turceşti lo!um. băuturi spirtoase. printre care redarea sănătăţii fiului caimacamului. stabilindu-se în hrubele cetăţii unde a dus un trai foarte modest. prteferate de unii membri ai casei regale britanice şi de regele +arol al ))-lea. A decedat la cârsta de -4 de ani. după cum i se ceruse în vis. 1. centrul de re#istenţă fiind ba#arul oriental şi uliţele din 0ur presărate cu cafenele şi două restaurante ce erau ticsite de clienţi. în $-<%. )oanid. foarte credincios şi învăţat. . bolnav de nervi. Cischin Eaba. şi umplerea butoaielor goale cu vin dintr-o cârciumă. cel mai netot om din Ada Kaleh. mormântul său devenind loc de pelerina0 pentru credincioşii din întreaga lume musulmană. s-a înfiinţat pe Ada Kaleh. pe insula socotită sfântă de la unăre. ma0oritatea locuitorilor se îndeletniceau cu comerţul. 2rinţul Cischin Eaba. în anii H4/. în a patra #i a lunii mai a anului $-D$.prin inundarea artificială a insulei în anii H%/. păsurile insularilor în timp ce sorbea tacticos dintr-o cafea făcută 'la nisip* din ceaşca din care băuse pe vremuri tatăl său. însoţit de primul-ministru N. în $-<$. care concurau vestitele havane cubane#e. pe care tradiţia le atribuie ca rulate pe pulpă de fecioară. de 9r. . la restaurantul '2opasul +ăprioarelor* din Neptun un bătrân cu fes roşu. Ja "rşova. ceea ce s-a materiali#at prin scutirea de vamă pentru tutun străin. dulceaţă de smochine şi trandafiri. care va reda locuitorilor musulmani privilegiile pierdute./&. a renunţat de bunăvoie la tron. a a0uns după multe peripeţii în Ada Kaleh. Grme ale civili#aţiei insulare se mai găsesc la mu#eul Aegiunii 2orţile de (ier. în $-D<. prinţul cu însuşiri paranormale >. înlocuite. +asa regală britanică prefera ţigarete *made in Aomania* . va veni în insulă mai marele ţării.actitate. în aval pe unăre. pe numele 2apa Ali. mai ales după ce Ada Kaleh a fost declarată. ca şi o parte a cimitirului musulman cu cea mai veche piatră de la $-8D. la 4 !m.n perioada interbelică. că.n urma vi#itei pe insulă a primului ministru A. "sman Ee=. +ele mai scumpe ţigarete de acest tip se numeau '+abinet*. A rămas în memoria localnicilor prin faptele sale paranormale. preotul musulman şi cu atribuţii de învăţător. după mie#ul nopţii. acadele. obţinută. +irca 7/. de halviţă. fiind îngropat la dorinţa sa e. Bisul s-a adeverit cu e. nu a fost dus la bun sfârşit.presă în solul nisipos din insulă. (erdinand ). Jungulescu scria în 'Gniversul* din $D. plecând din Euhara. i-a relatat #iaristului >.n anii H&/. în anumite limite. +arol al ))-lea vi#itând inopinat insula. staţiune climaterică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful