PHỤ LỤC SỐ 01 CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BẢO HÀNH

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
“Hệ thống”: đại diện cho các hàng hoá được được liệt kê trong hợp đồng bảo trì, b o gồ!: "# $%ng đài &' ( )* +,-.. /# &' ( 01r )ont ct )2nt2r +2r'2r 3 4# &' ( )ont ct 52cording 6ên 6 kh7ng ch81 trách nhiệ! cho nh9ng hư h:ng h ( các gián đoạn trong ;1á trình th<c hiện hợp đồng !à ng1(ên nh=n là các (>1 tố khách ;1 n n?! ngoài @< kiA! @oát cB bên 6 như các trưCng hợp chá( n% bDi @E! @Ft, hoả hoạn, thiên t i, 'Gn hành @ i ng1(ên tHc, h ( @< triAn kh i hợp đồng cB bên 6 b8 ngIn cản bDi các ;1i đ8nh cB )hJnh KhB # 2. THỜI GIAN THỰC HI N DỊCH VỤ BẢO HÀNH $hL /M$hL 3 $hL /M$hL 3 ,:.. +áng đ>n "N:.. )ác 'En đO th7ng thưCng hoPc các )hiO1 @< cố nghiê! trQng# + 1 "N:.. )hiO1 )ác @< cố nghiê! trQng, hoPc @Hp R>p l8ch trưSc# )ác @< cố nghiê! trQng, hoPc @Hp R>p l8ch trưSc#

$hL N, )hB ThGt, /V giC trên /V giC )ác ngà( nghU !. Đ" #U TI$N C%A CÁC DỊCH VỤ L&'( )(*+ ,HW trợ tX R H./0 +12 $Et cả Hệ thống 34 56

T7/+ 89/ 8./0

)ác 'En đOY@< cố th7ng /VRN thưCng hoPc các @< cố nghiê! trQng $hCi gi n đáp Lng Tg ( lGp tLc )ác 'En đOY@< cố th7ng /VRN thưCng hoPc các @< cố nghiê! trQng $hCi gi n đáp Lng $rong 'Zng /MV, giC

HW trợ tại chW

$Et cả Hệ thống

:. PH;N LO<I SỰ CỐ )ác @< cố th7ng thưCng: • • • )ác @< cố !Lc @[ d\ng điện thoại 'iên# )ác 'En đO chUnh @[ , tối ư1 hệ thống th2o (ê1 c]1# )ác 'En đO !D r^ng thê! k>t nối, hoPc chLc nIng @[ d\ng#

Page 1/3

+2r'2r &*+ +2r'2r &b+ +2'2r )ont ct )2nt2r _))*+. ck nối đEt chống @Ft 'à cqng như các điO1 kiện 'O chống chá( n% khác# 6ên & nên @[ d\ng Hàng hk lư1 điện _ Hàng hk đả! bảo ng1ồn điện kh7ng b8 ngHt` cho tEt cả các Hàng hk !ạng 'à nh9ng Hàng hk tr1(On th7ng khác# Hàng hk chống @Ft trên đưCng ng1ồn. đưCng gi o ti>p# 6ên & kh7ng được phFp cho bEt kr i khác ngoài bên 6 h ( các nh=n 'iên kg th1Gt bên & th<c hiện các th o tác trên hệ thống đ ng được bảo trì# F. ))*&e` +2r'2r 52cording =.-.V/- Page 2/3 ..)ác @< cố nghiê! trQng. 6ên & lGp tLc th7ng báo cho 6ên 6 tình trạng hệ thống 'à tạo điO1 kiện cho 6ên 6 trong .t. >? L@ T<I VỊ TAB ĐCT HÀNG HDA T>1 @< cố Rả( r !à 6ên 6 kh7ng thA giải ..t. TAÁCH NHI 3 NG#ỜI S? DỤNG lhi ck @< cố Rả( r trên hệ thống. ))$. b o gồ! các thành ph]n @ 1 ngưng hoạt đ^ng th2o cài đPt b n đ]1: • • • • • • • • )o!1nic tion +2r'2r _+.` ) rd gi o ti>p aK ) rd tr1ng k> b"Y$" 6^ ng1ồn *2di c t2d ( cV-.1á trình R[ lj# 6ên & nên lư1 gi9 các th7ng tin 'O hệ thống *mn @ 1 khi th ( đ%i. 44. 'à đả! bảo 'iệc c1ng cEp th7ng tin chJnh Rác# 6ên & phải lư1 j 'O !7i trưCng 'à điO1 kiện là! 'iệc cB Hàng hk phải được t1=n th2o các tiO1 ch1on kg th1Gt đi kp! trong tài liệ1 kg th1Gt cB Hàng hk # Khải đả! bảo n toàn cho hệ thống điện. ". 6ên 6 @f c[ kg th1Gt 'iên đ>n tGn nhi đA khHc ph\c# i[ lj ng ( tại '8 trJ đPt Hàng hk phải ck ch9 kj cB khách hàng 'ào biên bản R[ lj# E. ck %n áp.4 3.1(>t tX R .4 . THGNG TIN LI$N H HH TAI +$$ " / Khạ! $hiện $oàn $r]n uIn $=! HQ 'à tên siện thoại ..

Đ<I DI N B$N A Đ<I DI N B$N B Page 3/3 .